26.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 326/391


EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

LAISVĖS

19 straipsnis

Apsauga perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atveju

1.   Kolektyvinis asmenų išsiuntimas draudžiamas.

2.   Niekas negali būti perkeltas, išsiųstas ar išduotas į valstybę, kurioje jam gresia mirties bausmė arba kurioje jis gali patirti kankinimų ar kitokį nežmonišką ar žeminantį elgesį arba būti taip baudžiamas.