29.9.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 263/1


PROTOKOLAS,

IŠ DALIES KEIČIANTIS PROTOKOLĄ DĖL PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATŲ, PRIDĖTĄ PRIE EUROPOS SĄJUNGOS SUTARTIES, SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO IR EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTIES

2010/C 263/01

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

toliau – AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS,

KADANGI, atsižvelgiant į tai, kad Lisabonos sutartis įsigaliojo po 2009 m. birželio 4–7 d. surengtų Europos Parlamento rinkimų ir, kaip numatyta 2008 m. gruodžio 11–12 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime priimtoje deklaracijoje ir 2009 m. birželio 18–19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime pasiektame politiniame susitarime, reikėtų numatyti pereinamojo laikotarpio nuostatas dėl Europos Parlamento sudėties, taikytinas iki 2009–2014 m. kadencijos pabaigos,

KADANGI, tokios pereinamosios nuostatos leis toms valstybėms narėms, kurių atstovų Europos Parlamente skaičius būtų buvęs didesnis tuo atveju, jei Lisabonos sutartis būtų galiojusi 2009 m. birželio mėn. surengtų Europos Parlamento rinkimų metu, skirti tiek papildomų vietų, kiek buvo numatyta, ir jas užpildyti,

ATSIŽVELGDAMOS į kiekvienai valstybei narei skirtą vietų skaičių, numatytą Europos Vadovų Tarybos sprendimo projekte, kuriam 2007 m. spalio 11 d. Europos Parlamentas ir Europos Vadovų Taryba davė politinį pritarimą (Deklaracija Nr. 5, pridėta prie Lisabonos sutartį patvirtinusios Tarpvyriausybinės konferencijos baigiamojo akto), ir atsižvelgdamos į Deklaraciją Nr. 4, pridėtą prie Lisabonos sutartį patvirtinusios Tarpvyriausybinės konferencijos baigiamojo akto,

KADANGI, likusiam laikui nuo šio Protokolo įsigaliojimo datos iki 2009–2014 m. Europos Parlemento kadencijos pabaigos reikia sukurti 18 papildomų vietų, numatytų atitinkamoms valstybėms narėms Europos Vadovų Tarybos 2009 m. birželio 18–19 d. susitikime pasiektu politiniu susitarimu,

KADANGI, tam reikia leisti laikinai viršyti valstybėms narėms nustatytą narių skaičių ir maksimalų narių skaičių, nustatytą 2009 m. birželio mėn. įvykusių Europos Parlamento rinkimų metu galiojusiomis Sutarčių nuostatomis ir Europos Sąjungos sutarties su pakeitimais, padarytais Lisabonos sutartimi, 14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa,

KADANGI, taip pat reikia nustatyti išsamias sąlygas, leisiančias atitinkamoms valstybėms narėms užpildyti laikinai sukurtas papildomas vietas,

KADANGI, pereinamojo laikotarpio nuostatų atžvilgiu reikia iš dalies pakeisti Protokolą dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, pridedamą prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties,

SUSITARĖ DĖL TOLIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ:

1 straipsnis

Prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridedamo Protokolo dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

1.   Likusiam 2009–2014 m. kadencijos laikui nuo šio straipsnio įsigaliojimo datos, ir nukrypstant nuo 2009 m. birželio mėn. Europos Parlamento rinkimų metu galiojusių Europos bendrijos steigimo sutarties 189 straipsnio antros pastraipos ir 190 straipsnio 2 dalies bei Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 107 straipsnio antros pastraipos ir 108 straipsnio 2 dalies, ir nukrypstant nuo Europos Sąjungos sutarties 14 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos, kurioje yra nustatytas vietų skaičius, esamos 736 vietos papildomos toliau nurodytomis 18 vietų; tai reiškia, kad bendras Europos Parlamento narių skaičius iki 2009–2014 m. kadencijos pabaigos laikinai bus 754:

Bulgarija

1

Ispanija

4

Prancūzija

2

Italija

1

Latvija

1

Malta

1

Nyderlandai

1

Austrija

2

Lenkija

1

Slovėnija

1

Švedija

2

Jungtinė Karalystė

1

2.   Nukrypstant nuo Europos Sąjungos sutarties 14 straipsnio 3 dalies, atitinkamos valstybės narės paskiria asmenis, kurie užims 1 dalyje numatytas papildomas vietas, vadovaudamosi nacionalinės teisės aktais, jei konkretūs asmenys buvo išrinkti remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise:

a)

atitinkamoje valstybėje narėje surengtų ad hoc tiesioginių visuotinių rinkimų metu, vadovaujantis Europos Parlamento rinkimams taikytinomis nuostatomis;

b)

remiantis 2009 m. birželio 4–7 d. Europos Parlamento rinkimų rezultatais; arba

c)

atitinkamos valstybės narės nacionaliniam parlamentui paskyrus reikiamą narių skaičių iš savo narių, vadovaujantis kiekvienos iš šių valstybių narių nustatyta tvarka.

3.   Tinkamu laiku iki Europos Parlamento rinkimų 2014 m., remdamasi Europos Sąjungos sutarties 14 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, Europos Vadovų Taryba priima Europos Parlamento sudėtį nustatantį sprendimą.“.

2 straipsnis

Aukštosios Susitariančios Šalys šį Protokolą ratifikuoja pagal savo atitinkamas konstitucines nuostatas. Ratifikavimo dokumentai deponuojami Italijos Respublikos Vyriausybei.

Šis Protokolas įsigalioja, jei įmanoma, 2010 m. gruodžio 1 d., jeigu visi ratifikavimo dokumentai jau bus deponuoti, arba, jei taip nepadaroma, pirmą kito mėnesio dieną po to, kai ratifikavimo dokumentus deponuoja paskutinė valstybė signatarė.

3 straipsnis

Šis vienu originaliu egzemplioriumi sudarytas Protokolas, kurio tekstai airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis turi vienodą teisinę galią, deponuojamas Italijos Respublikos Vyriausybės archyvuose, kuri po vieną patvirtintą kopiją persiunčia kiekvienai valstybės signatarės vyriausybei.

TAI PALIUDYDAMI šį Protokolą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

Съставено в Брюксел на двадесет и трети юни две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de junio de dos mil diez.

V Bruselu dne dvacátého třetího června dva tisíce deset.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende juni to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Juni zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the twenty-third day of June in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois juin deux mille dix.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá is fiche de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle a deich.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré giugno duemiladieci.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada divdesmit trešajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év június huszonharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste juni tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de Junho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, la trei iunie două mii zece.

V Bruseli dňa dvadsiateho tretieho júna dvetisícdesať.

V Bruslju, dne triindvajsetega junija leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje juni tjugohundratio.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

За Репyблика Бългaрия

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskύ republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image