12008E005

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija - PIRMOJI DALIS: PRINCIPAI - I ANTRAŠTINĖ DALIS: SĄJUNGOS KOMPETENCIJOS KATEGORIJOS IR SRITYS - 5 straipsnis

Oficialusis leidinys 115 , 09/05/2008 p. 0052 - 0052


5 straipsnis

1. Valstybės narės koordinuoja savo ekonominę politiką Sąjungos viduje. Šiuo tikslu Taryba patvirtina priemones, visų pirma šios politikos bendrąsias gaires.

Specialiosios nuostatos taikomos valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro.

2. Sąjunga imasi priemonių, užtikrinančių valstybių narių užimtumo politikos koordinavimą, pirmiausia nubrėždama šios politikos gaires.

3. Sąjunga gali imtis iniciatyvos siekdama užtikrinti valstybių narių socialinės politikos koordinavimą.

--------------------------------------------------