12006E285

Europos Bendrijos steigimo Sutarties (Konsoliduota redakcija) - Šeštoji dalis. Bendrosios ir baigiamosios nuostatos - 285 straipsnis

Oficialusis leidinys C 321 E , 29/12/2006 p. 0171 - 0171
Oficialusis leidinys C 325 , 24/12/2002 p. 0147 - suvestinė redakcija
Oficialusis leidinys C 340 , 10/11/1997 p. 0294 - suvestinė redakcija


285 straipsnis

1. Nepažeisdama Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 5 straipsnio, Taryba 251 straipsnyje nurodyta tvarka nustato priemones Bendrijos veiklos rezultatams apibūdinti reikalingai statistinei informacijai rengti.

2. Bendrijos statistinė informacija rengiama laikantis nešališkumo, patikimumo, objektyvumo, mokslinio nepriklausomumo, išlaidų efektyvumo ir statistinio konfidencialumo principų; ji netampa pernelyg sunkia našta ūkio subjektams.

--------------------------------------------------