12006E/APP/02

Pirminės teisės pakeitimai, susiję su Bulgarijos respublikos ir Rumunijos stojimu į Europos Sąjungą - II. Europos Bendrijos Steigimo sutartis

Oficialusis leidinys C 321 E , 29/12/2006 p. 0327 - 0329


PIRMINĖS TEISĖS PAKEITIMAI, SUSIJĘ SU BULGARIJOS RESPUBLIKOS IR RUMUNIJOS STOJIMU Į EUROPOS SĄJUNGĄ

Įsigaliojus Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą sutarčiai, toliau nurodyti straipsniai bus iš dalies pakeisti taip, kaip išdėstyta žemiau.

II. EUROPOS BENDRIJOS STEIGIMO SUTARTIS

1. 57 straipsnio 1 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

"Bulgarijoje, Estijoje ir Vengrijoje atitinkama data, atsižvelgiant į nacionalinėje teisėje galiojančius apribojimus, yra 1999 m. gruodžio 31 d."

2. 189 straipsnio antroji pastraipa pakeičiama taip:

"Europos Parlamento narių skaičius neviršija 736."

3. Nuo 2009–2014 m. kadencijos pradžios EB sutarties 190 straipsnio 2 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

"2. Kiekvienoje valstybėje narėje renkamų atstovų skaičius yra toks:

Belgija | 22 |

Bulgarija | 17 |

Čekija | 22 |

Danija | 13 |

Vokietija | 99 |

Estija | 6 |

Graikija | 22 |

Ispanija | 50 |

Prancūzija | 72 |

Airija | 12 |

Italija | 72 |

Kipras | 6 |

Latvija | 8 |

Lietuva | 12 |

Liuksemburgas | 6 |

Vengrija | 22 |

Malta | 5 |

Nyderlandai | 25 |

Austrija | 17 |

Lenkija | 50 |

Portugalija | 22 |

Rumunija | 33 |

Slovėnija | 7 |

Slovakija | 13 |

Suomija | 13 |

Švedija | 18 |

Jungtinė Karalystė | 72." |

4. 205 straipsnio 2 dalies pirmoji pastraipa yra užbaigiama taip:

"Bulgarija | 10 |

Rumunija | 14." |

5. 205 straipsnio 2 dalies antroji ir trečioji pastraipos pakeičiamos taip:

"Tarybos aktai laikomi priimtais, jeigu ne mažiau kaip 255 balsai yra "už", kuriuos atidavė narių dauguma, kai ši Sutartis reikalauja, kad aktas būtų priimtas Komisijos pasiūlymu.

Kitais atvejais Tarybos aktams priimti reikia ne mažiau kaip 255 balsų "už", kuriuos atiduotų bent du trečdaliai narių."

6. 258 straipsnio antroji pastraipa užbaigiama taip:

"Bulgarija | 12 |

Rumunija | 15." |

7. 263 straipsnio trečioji pastraipa užbaigiama taip:

"Bulgarija | 12 |

Rumunija | 15." |

8. 299 straipsnio 1 dalyje pateikiamas valstybių narių sąrašas užbaigiamas su nuoroda į Bulgarijos Respubliką ir Rumuniją.

9. 314 straipsnio antroji pastraipa pakeičiama taip:

"Vadovaujantis stojimo sutartimis, šios Sutarties tekstai airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, portugalų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų ir vengrų kalbomis taip pat yra autentiški."

--------------------------------------------------