12003TN13/05/AOficialusis leidinys L 236 , 23/09/2003 p. 0909 - 0909


A. ŽEMĖS ŪKIO TEISĖS AKTAI

1. 31966 R 0136: 1966 m. rugsėjo 22 d. Tarybos reglamentas Nr. 136/66/EEB dėl bendro aliejų ir riebalų rinkos organizavimo (OL L 172, 1966 9 30, p. 3025) su paskutiniais pakeitimais, padarytais:

- 32001 R 1513: 2001 7 23 Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1513/2001 (OL L 201, 2001 7 26, p. 4).

Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 136/66/EEB 33 straipsnio, Slovėnija penkerius metus nuo įstojimo dienos gali teikti valstybės pagalbą aliejinių moliūgų auginimui, taikydama šias pagalbos mažinimo normas: 100 % per pirmuosius trejus metus, 80 % - ketvirtaisiais metais, 50 % - penktaisiais metais.

Slovėnija pateikia Komisijai valstybės pagalbos priemonių įgyvendinimo metinę ataskaitą, nurodydama pagalbos formą ir dydį.

2. 31999 R 1493: 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (OL L 179, 1999 7 14, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais:

- 32001 R 2585: 2001 12 19 Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2585/2001 (OL L 345, 2001 12 29, p. 10).

a) Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo C skyriaus 2 dalies e punkto ir VI priedo E skyriaus 3 dalies e punkto, trejus 2004-2005, 2005-2006 ir 2006-2007 vyno metus paeiliui Primorska vyno teritorijoje galima nesilaikyti CII zonai nustatyto reikalavimo dėl stalo vynų ir rūšinių vynų pkr minimalios natūralios alkoholio koncentracijos tūrio procentais, jei klimato ar vynuogių auginimo sąlygos yra ypač nepalankios ir dėl to negalima pasiekti CII zonai nustatytos minimalios natūralios alkoholio koncentracijos. Tačiau minimali natūrali alkoholio koncentracija negali būti mažesnė nei ta, kuri nustatyta stalo vynams ir rūšiniams vynams pkr iš CIa zonos.

b) Slovėnija ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki trečiųjų, 2006-2007, vyno metų pabaigos pateikia Komisijai išsamią vynų iš Primorska regiono vynuogių minimalios natūralios alkoholio koncentracijos ataskaitą. Šios ataskaitos pagrindu Komisija ne vėliau kaip iki trečiųjų, 2006/2007, vyno metų pabaigos įvertina Primorska vyno teritorijos pasirengimą laikytis CII zonai nustatyto reikalavimo dėl minimalios natūralios alkoholio koncentracijos ir, prireikus, imasi atitinkamų priemonių.

c) Komisija gali pratęsti a punkte išdėstytų priemonių taikymą dar dvejiems vyno metams, ypač jei minėto laikotarpio nepakanka, kad būtų gauti orientaciniai duomenys apie CII zonai nustatytų reikalavimų laikymąsi.

d) Dėl Teran PTP Kras Komisija atlieka specialų įvertinimą ir nustato, ar teritorijos, apsodintos Teran PTP Kras gamybai naudojamais vynmedžiais, pasirengusios laikytis CII zonai nustatyto reikalavimo dėl ne mažesnės kaip 9,5 tūrio % natūralios alkoholio koncentracijos įvertinimą.

e) Slovėnija ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki trečiųjų, 2006-2007, vyno metų pabaigos pateikia Komisijai išsamią Teran PTP Kras gamybai naudojamų vynuogių minimalios natūralios alkoholio koncentracijos ataskaitą. Šios ataskaitos pagrindu Komisija ne vėliau kaip iki pereinamojo laikotarpio pabaigos įvertina pasirengimą dėl Teran PTP Kras vyno laikytis CII zonai nustatyto reikalavimo dėl minimalios natūralios alkoholio koncentracijos ir, prireikus, imasi atitinkamų priemonių.

f) Komisija taikys objektyvius kriterijus dėl vynuogynų perplanavimo pagalbos Primorska vyno teritorijai Slovėnijos Respublikoje, numatytus Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 14 straipsnyje, atsižvelgdama į konkrečią padėtį ir poreikius. Slovėnija naudosis šia perplanavimo pagalba nuo 2004-2005 vyno metų.

--------------------------------------------------