12003T/TXTOficialusis leidinys L 236 , 23/09/2003 p. 0017 - 0930


BELGIJOS KARALYSTĖS, DANIJOS KARALYSTĖS, VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS, GRAIKIJOS RESPUBLIKOS, ISPANIJOS KARALYSTĖS, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS, AIRIJOS, ITALIJOS RESPUBLIKOS, LIUKSEMBURGO DIDŽIOSIOS HERCOGYSTĖS, NYDERLANDŲ KARALYSTĖS, AUSTRIJOS RESPUBLIKOS, PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS, SUOMIJOS RESPUBLIKOS, ŠVEDIJOS KARALYSTĖS, JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS

(EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ)

IR

ČEKIJOS RESPUBLIKOS, ESTIJOS RESPUBLIKOS, KIPRO RESPUBLIKOS, LATVIJOS RESPUBLIKOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS, VENGRIJOS RESPUBLIKOS, MALTOS RESPUBLIKOS, LENKIJOS RESPUBLIKOS, SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS, SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS

SUTARTIS

DĖL ČEKIJOS RESPUBLIKOS, ESTIJOS RESPUBLIKOS, KIPRO RESPUBLIKOS, LATVIJOS RESPUBLIKOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS, VENGRIJOS RESPUBLIKOS, MALTOS RESPUBLIKOS, LENKIJOS RESPUBLIKOS, SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS IR SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS STOJIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ

JO DIDENYBĖ BELGŲ KARALIUS,

ČEKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

JOS DIDENYBĖ DANIJOS KARALIENĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

ESTIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

GRAIKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

JO DIDENYBĖ ISPANIJOS KARALIUS,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

AIRIJOS PREZIDENTĖ,

ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

KIPRO RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

LATVIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ,

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

JO PRAKILNYBĖ LIUKSEMBURGO DIDYSIS HERCOGAS,

VENGRIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

MALTOS PREZIDENTAS,

JOS DIDENYBĖ NYDERLANDŲ KARALIENĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKOS FEDERALINIS PREZIDENTAS,

LENKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

SUOMIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖ,

JOS DIDENYBĖ JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS KARALIENĖ,

SUVIENYTI siekio toliau siekti įgyvendinti Sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, tikslus,

PASIRYŽĘ tų Sutarčių dvasia tęsti vis glaudesnės Europos tautų sąjungos kūrimo ant jau padėtų pamatų procesą,

ATSIŽVELGDAMI į tai, kad Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnis Europos valstybėms suteikia galimybę tapti Sąjungos narėmis,

ATSIŽVELGDAMI į tai, kad Čekijos Respublika, Estijos Respublika, Kipro Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrijos Respublika, Maltos Respublika, Lenkijos Respublika, Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika yra padavusios paraiškas tapti Sąjungos narėmis,

ATSIŽVELGDAMI į tai, kad Europos Sąjungos Taryba, gavusi Komisijos nuomonę ir Europos Parlamento pritarimą, yra pareiškusi pritarianti šių valstybių priėmimui,

NUSPRENDĖ bendru susitarimu nustatyti priėmimo sąlygas bei padaryti Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, reikalingas pritaikomąsias pataisais ir šiam tikslui savo įgaliotaisiais atstovais paskyrė:

JO DIDENYBĖ BELGŲ KARALIUS,

Ministrą Pirmininką

Guy Verhofstadt

Ministro Pirmininko pavaduotoją ir užsienio reikalų ministrą

Louis Michel

ČEKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Prezidentą

Václav Klaus

Ministrą Pirmininką

Vladimír Špidla

Ministro Pirmininko pavaduotoją ir užsienio reikalų ministrą

Cyril Svoboda

derybų dėl Čekijos Respublikos narystės Europos Sąjungoje delegacijos vadovą ir Čekijos Respublikos misijos prie Europos Bendrijų ambasadorių bei vadovą

Pavel Telička

JOS DIDENYBĖ DANIJOS KARALIENĖ,

Ministrą Pirmininką

Anders Fogh Rasmussen

užsienio reikalų ministrą

dr. Per Stig Møller

VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

federalinį kanclerį

Gerhard Schröder

federalinį užsienio reikalų ministrą ir federalinio kanclerio pavaduotoją

Joseph Fischer

ESTIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Prezidentą

Arnold Rüütel

užsienio reikalų ministrę

Kristiina Ojuland

GRAIKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Ministrą Pirmininką

Konstantinos Simitis

užsienio reikalų ministrą

Giorgos Papandreou

užsienio reikalų ministro pavaduotoją

Tassos Giannitsis

JO DIDENYBĖ ISPANIJOS KARALIUS,

vyriausybės pirmininką

José Maria Aznar López

užsienio reikalų ministrę

Ana Palacio Vallelersundi

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Ministrą Pirmininką

Jean-Pierre Raffarin

užsienio reikalų ministrą

Dominique Galouzeau De Villepin

ministrę prie užsienio reikalų ministro, atsakingą už Europos reikalus

Noëlle Lenoir

AIRIJOS PREZIDENTĖ,

Ministrą Pirmininką (Taoiseach)

Bertie Ahern

užsienio reikalų ministrą

Brian Cowen

ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Ministrą Pirmininką

Silvio Berlusconi

užsienio reikalų ministrą

Franco Frattini

KIPRO RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Prezidentą

Tassos Papadopoulos

užsienio reikalų ministrą

George Iacovou

LATVIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ,

Prezidentę

Vaira Vīķe-Freiberga

Ministrą Pirmininką

Einars Repše

užsienio reikalų ministrę

Sandra Kalniete

derybų dėl Latvijos Respublikos narystės Europos Sąjungoje vyriausiąjį derybininką, Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretoriaus pavaduotoją

Andris Ķesteris

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Ministrą Pirmininką

Algirdą Mykolą BrazauskĄ

užsienio reikalų ministrą

Antaną Valionį

JO PRAKILNYBĖ LIUKSEMBURGO DIDYSIS HERCOGAS,

Ministrą Pirmininką, Ministre d'Etat

Jean-Claude Juncker

užsienio reikalų ir užsienio prekybos ministrę

Lydie Polfer

VENGRIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Ministrą Pirmininką

dr. Péter Medgyessy

užsienio reikalų ministrą

Lázló Kovács

Vengrijos Respublikos ambasadorių prie Europos Sąjungos derybų dėl Vengrijos Respublikos narystės Europos Sąjungoje vyriausiąjį derybininką

dr. Endre Juhász

MALTOS PREZIDENTAS,

Ministrą Pirmininką

Hon Edward Fenech Adami

užsienio reikalų ministrą

Hon Joe Borg

derybų delegacijos vadovą

Richard Cachia Caruana

JOS DIDENYBĖ NYDERLANDŲ KARALIENĖ,

Ministrą Pirmininką

Jan Pieter Balkenende

užsienio reikalų ministrą

Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer

AUSTRIJOS RESPUBLIKOS FEDERALINIS PREZIDENTAS,

federalinį kanclerį

dr. Wolfgang Schüssel

federalinį užsienio reikalų ministrą

dr. Benita Ferrero-Waldner

LENKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Ministrą Pirmininką

Leszek Miller

užsienio reikalų ministrą

Włodzimierz Cimoszewicz

užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorę

dr. Danuta Hübner

PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Ministrą Pirmininką

José Manuel Durão Barroso

užsienio reikalų ministrą

António Martins da Cruz

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Prezidentą

dr. Janez Drnovšek

Ministrą Pirmininką

Anton Rop

užsienio reikalų ministrą

dr. Dimitrij Rupel

SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS,

Prezidentą

Rudolf Schuster

Ministrą Pirmininką

Mikuláš Dzurinda

užsienio reikalų ministrą

Eduard Kukan

derybų dėl Slovakijos Respublikos narystės Europos Sąjungoje vyriausiąjį derybininką

Ján Figeľ

SUOMIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ,

Ministrą Pirmininką

Paavo Lipponen

užsienio prekybos ministrą

Jari Vilén

ŠVEDIJOS KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖ,

Ministrą Pirmininką

Göran Persson

užsienio reikalų ministrę

Anna Lindh

JOS DIDENYBĖ JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS KARALIENĖ,

Ministrą Pirmininką

Rt. Hon Tony Blair

užsienio ir sandraugos reikalų valstybės sekretorių

Rt. Hon Jack Straw

KURIE, pasikeitę tinkamai įformintais ir patvirtintais įgaliojamaisiais raštais,

SUSITARĖ:

1 Straipsnis

1. Šia Sutartimi Čekijos Respublika, Estijos Respublika, Kipro Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrijos Respublika, Maltos Respublika, Lenkijos Respublika, Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika tampa Europos Sąjungos narėmis ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, su pakeitimais ar papildymais, šalimis.

2. Priėmimo sąlygos ir dėl šio priėmimo reikalingos Sutarčių, kuriomis grindžiama Sąjunga, pritaikomosios pataisos yra nustatytos prie šios Sutarties pridedamame Akte. To Akto nuostatos yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

3. Šiai Sutarčiai taikomos nuostatos dėl valstybių narių teisių ir įsipareigojimų bei Sąjungos institucijų galių ir jurisdikcijos yra išdėstytos 1 dalyje nurodytose Sutartyse.

2 Straipsnis

1. Šią Sutartį Aukštosios Susitariančios Šalys ratifikuoja pagal savo atitinkamas konstitucines nuostatas. Ratifikavimo dokumentai ne vėliau kaip iki 2004 m. balandžio 30 d. deponuojami Italijos Respublikos Vyriausybei.

2. Ši Sutartis įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d., jei iki tos datos bus deponuoti visi ratifikavimo dokumentai.

Tačiau jei savo ratifikavimo dokumentus nustatytu laiku bus deponavusios ne visos 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos valstybės, Sutartis įsigalioja toms valstybėms, kurios savo dokumentus yra deponavusios. Šiuo atveju Europos Sąjungos Taryba nedelsdama vieningai sprendžia dėl pritaikomųjų pataisų, kurias bus būtina padaryti šios Sutarties 3 straipsnyje, Stojimo akto 1 straipsnyje, 6 straipsnio 6 dalyje, 11-15, 18, 19, 25, 26, 29-31, 33-35, 46-49, 58 ir 61 straipsniuose, to Akto II-XV prieduose ir jų priedėliuose bei prie jo pridedamuose 1-10 protokoluose; ji taip pat gali vieningai pareikšti, kad pirmiau minėto Akto, įskaitant jo priedus, priedėlius ir protokolus, nuostatos, kuriose aiškiai minima valstybė, nedeponavusi savo ratifikavimo dokumentų, nebegalioja arba ji gali jas pakeisti.

3. Nepaisant 2 dalies, Sąjungos institucijos prieš stojimą gali patvirtinti Stojimo akto 6 straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje, 6 straipsnio 6 dalies antrojoje pastraipoje, 6 straipsnio 7 dalies antrojoje ir trečiojoje pastraipose, 6 straipsnio 8 dalies antrojoje ir trečiojoje pastraipose, 6 straipsnio 9 dalies trečiojoje pastraipoje, 21, 23 straipsniuose, 28 straipsnio 1 dalyje, 32 straipsnio 5 dalyje, 33 straipsnio 1, 4 ir 5 dalyse, 38, 39, 41, 42 ir 55-57 straipsniuose, to Akto III-XIV prieduose, prie jo pridėtame 2 protokole, 3 protokolo 6 straipsnyje, 4 protokolo 2 straipsnio 2 dalyje, 8 protokole ir 10 protokolo 1, 2 bei 4 straipsniuose nurodytas priemones. Šios priemonės įsigalioja tik tuo atveju, jei įsigalioja ši Sutartis, ir tik nuo jos įsigaliojimo dienos.

3 Straipsnis

Ši vienu originaliu egzemplioriumi airių, anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis sudaryta Sutartis, kurios tekstai kiekviena kalba yra autentiški, deponuojama Italijos Respublikos Vyriausybės archyvuose, o ši patvirtintą kopiją perduoda kiekvienos kitos valstybės signatarės vyriausybei.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo līgumu.TAI PATVIRTINDAMI tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šią Sutartį.FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Hecho en Atenas, el dieciseis de abril del dos mil tres.V Aténách dne šestnáctého dubna dva tisíce tři.Udfærdiget i Athen den sekstende april to tusind og tre.Geschehen zu Athen am sechzehnten April zweitausendunddrei.Sõlmitud kuueteistkümnendal aprillil kahe tuhande kolmandal aastal Ateenas.Έγινε στην Αθήνα, στις δέκα έξι Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.Done at Athens on the sixteenth day of April in the year two thousand and three.Fait à Athènes, le seize avril deux mille trois.Arna dhéanamh san Aithin ar an séú lá déag d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle a trí.Fatto a Atene, addì sedici aprile duemilatre.Atēnās, divi tūkstoši trešā gada sešpadsmitajā aprīlī.Priimta du tūkstančiai trečių metų balandžio šešioliktą dieną Atėnuose.Kelt Athénban, a kétezerharmadik év április havának tizenhatodik napján.Magħmul f'Ateni fis-sittax-il jum ta' April fis-sena elfejn u tlieta.Gedaan te Athene, de zestiende april tweeduizenddrie.Sporządzono w Atenach, dnia szesnastego kwietnia roku dwa tysiące trzeciego.Feito em Atenas, em dezasseis de Abril de dois mil e três.V Aténach šestnásteho apríla dvetisíctri.V Atenah, dne šestnajstega aprila leta dva tisoč tri.Tehty Ateenassa kuudentenatoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.Som skedde i Aten den sextonde april tjugohundratre.

Pour Sa Majesté le Roi des BelgesVoor Zijne Majesteit de Koning der BelgenFür Seine Majestät den König der Belgier

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za prezidenta České republiky

+++++ TIFF +++++

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

+++++ TIFF +++++

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

+++++ TIFF +++++

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Por Su Majestad el Rey de España

+++++ TIFF +++++

Pour le Président de la République française

+++++ TIFF +++++

Thar ceann Uachtarán na hÉireannFor the President of Ireland

+++++ TIFF +++++

Per il Presidente della Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

+++++ TIFF +++++

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

+++++ TIFF +++++

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

+++++ TIFF +++++

Għall-President ta' Malta

+++++ TIFF +++++

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

+++++ TIFF +++++

Pelo Presidente da República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Za predsednika Republike Slovenije

+++++ TIFF +++++

Za prezidenta Slovenskej republiky

+++++ TIFF +++++

Suomen Tasavallan Presidentin puolestaFör Republiken Finlands President

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sveriges regering

+++++ TIFF +++++

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

AKTAS

dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų

PIRMOJI DALIS

PRINCIPAI

1 straipsnis

Šiame Akte:

- "pirminės Sutartys" - tai:

a) Europos bendrijos steigimo sutartis (EB sutartis) ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis (Euratomo sutartis) su papildymais ir pakeitimais, padarytais sutartimis ar kitais aktais, įsigaliojusiais prieš šį stojimą,

b) Europos Sąjungos sutartis (ES sutartis) su papildymais ir pakeitimais, padarytais sutartimis ar kitais aktais, įsigaliojusiais prieš šį stojimą;

- "esamos valstybės narės" - Belgijos Karalystė, Danijos Karalystė, Vokietijos Federacinė Respublika, Graikijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Prancūzijos Respublika, Airija, Italijos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Nyderlandų Karalystė, Austrijos Respublika, Portugalijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė;

- "Sąjunga" - tai ES sutartimi įsteigta Europos Sąjunga;

- "Bendrija" - tai atitinkamu atveju viena ar daugiau iš pirmoje įtraukoje nurodytų Bendrijų;

- "naujosios valstybės narės" - tai Čekijos Respublika, Estijos Respublika, Kipro Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrijos Respublika, Maltos Respublika, Lenkijos Respublika, Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika;

- "institucijos" - tai pirminėmis Sutartimis įsteigtos institucijos.

2 straipsnis

Nuo įstojimo dienos pirminių Sutarčių ir prieš įstojimą institucijų ir Europos centrinio banko priimtų aktų nuostatos naujosioms valstybėms narėms yra privalomos ir tose valstybėse taikomos tose Sutartyse ir šiame Akte nustatytomis sąlygomis.

3 straipsnis

1. Šengeno acquis, integruoto į Europos Sąjungos sistemą protokolu, pridėtu prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos Bendrijos steigimo sutarties (toliau - Šengeno protokolas), nuostatos ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai, išvardyti šio Akto I priede, taip pat visi kiti tokie aktai, kurie gali būti priimti iki įstojimo dienos, yra privalomi ir taikomi naujosiose valstybėse narėse nuo įstojimo dienos.

2. Šengeno acquis, integruoto į Europos Sąjungos sistemą, nuostatos ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai, nenurodyti 1 dalyje, nors privalomi naujosioms valstybėms narėms nuo įstojimo dienos, tačiau taikomi naujojoje valstybėje narėje tik pagal šiuo tikslu priimtą Tarybos sprendimą, patikrinus pagal taikomas Šengeno vertinimo procedūras, ar būtinos sąlygos dėl viso atitinkamo acquis taikymo yra įvykdytos toje naujojoje valstybėje narėje, ir pasikonsultavus su Europos Parlamentu.

Taryba priima savo sprendimą vieningu jos narių, atstovaujančių valstybių narių, dėl kurių šioje dalyje nurodytos nuostatos jau įsigaliojo, vyriausybėms ir valstybės narės, dėl kurios tos nuostatos turi įsigalioti, vyriausybės atstovo susitarimu. Tarybos nariai, atstovaujantys Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybėms, dalyvauja taikant tokį sprendimą tiek, kiek jis susijęs su Šengeno acquis nuostatomis ir jos pagrindu priimtais ar kitaip su ja susijusiais aktais, kuriuos taikant šios valstybės narės dalyvauja.

3. Pagal Šengeno protokolo 6 straipsnį Europos Sąjungos Tarybos sudaryti susitarimai privalomi naujosioms valstybėms narėms nuo įstojimo dienos.

4. Konvencijų ar dokumentų teisingumo ir vidaus reikalų srityje, kurie yra neatsiejami nuo to, kad būtų pasiekti ES sutarties tikslai, atžvilgiu naujosios valstybės narės įsipareigoja:

- prisijungti prie tų, kurie iki įstojimo dienos buvo pateikti pasirašyti esamoms valstybėms narėms, ir prie tų, kuriuos parengė Taryba pagal ES sutarties VI antraštinę dalį ir rekomendavo valstybėms narėms priimti;

- įvesti administracines ir kitokias priemones, kaip tos, kurias iki įstojimo dienos priėmė esamos valstybės narės ar Taryba praktiniam bendradarbiavimui tarp valstybių narių institucijų ir organizacijų, dirbančių teisingumo ir vidaus reikalų srityje, palengvinti.

4 straipsnis

Nuo įstojimo dienos kiekviena naujoji valstybė narė dalyvauja Ekonominėje ir pinigų sąjungoje kaip valstybė narė, kuriai taikoma leidžianti nukrypti nuostata, kaip apibrėžta EB sutarties 122 straipsnyje.

5 straipsnis

1. Naujosios valstybės narės šiuo Aktu prisijungia prie valstybių narių vyriausybių atstovų Taryboje priimtų sprendimų ir susitarimų. Jos įsipareigoja nuo įstojimo dienos prisijungti prie visų kitų susitarimų, kuriuos esamos valstybės narės sudarė dėl Sąjungos funkcionavimo arba kurie yra susiję su jos veikla.

2. Naujosios valstybės narės įsipareigoja prisijungti prie EB sutarties 293 straipsnyje numatytų konvencijų ir tų, kurios yra neatsiejamos nuo to, kad būtų pasiekti EB sutarties tikslai, taip pat prie esamų valstybių narių pasirašytų Teisingumo Teismo protokolų dėl konvencijų išaiškinimo ir šiuo tikslu įsipareigoja pradėti derybas su esamomis valstybėmis narėmis, kad juose būtų padarytos atitinkamos pritaikomosios pataisos.

3. Europos Vadovų Tarybos arba Tarybos ar valstybių narių bendru susitarimu priimtų deklaracijų, rezoliucijų arba kitų patvirtintų pozicijų dėl Bendrijų ar Sąjungos atžvilgiu naujųjų valstybių narių padėtis yra tokia pat kaip ir esamų valstybių narių; jos atitinkamai laikysis iš tų deklaracijų, rezoliucijų ar kitų pozicijų kylančių principų bei gairių ir imsis tokių priemonių, kurių gali prireikti jų įgyvendinimui užtikrinti.

6 straipsnis

1. Bendrijos arba pagal ES sutarties 24 straipsnį ar 38 straipsnį sudaryti ar laikinai taikomi susitarimai ar konvencijos su viena ar daugiau trečiųjų šalių, tarptautine organizacija ar trečiosios šalies nacionaliniu subjektu yra privalomi naujosioms valstybėms narėms pirminėse Sutartyse ir šiame Akte nustatytomis sąlygomis.

2. Naujosios valstybės narės įsipareigoja šiame Akte nustatytomis sąlygomis prisijungti prie esamų valstybių narių ir Bendrijos veikiant kartu sudarytų ar laikinai taikomų susitarimų ar konvencijų ir prie tų valstybių sudarytų susitarimų, kurie yra susiję su tais susitarimais ar konvencijomis.

Dėl naujųjų valstybių narių prisijungimo prie susitarimų ar konvencijų, minimų toliau pateiktoje 6 dalyje, taip pat prie susitarimų su Baltarusija, Kinija, Čile, Mercosur ir Šveicarija, kurie veikiant kartu buvo sudaryti ar pasirašyti Bendrijos ir jos valstybių narių, Tarybai, vieningai veikiant valstybių narių vardu, susitariama su atitinkama trečiąja šalimi ar šalimis ar tarptautine organizacija sudarant protokolą prie tokių susitarimų ar konvencijų. Ši procedūra nepažeidžia Bendrijos kompetencijos ir nedaro įtakos galių tarp Bendrijos ir valstybių narių paskirstymui dėl tokių susitarimų sudarymo ateityje ar dėl bet kokių kitų pakeitimų, nesusijusių su stojimu. Komisija konsultuodamasi su komitetu, sudarytu iš valstybių narių atstovų, derasi dėl šių protokolų valstybių narių vardu remdamasi Tarybos vieningai patvirtintais derybų nurodymais. Ji perduoda protokolų projektus sudaryti Tarybai.

3. Prisijungdamos prie 2 dalyje nurodytų susitarimų ir konvencijų, naujosios valstybės narės įgyja tokias pačias teises ir įsipareigojimus, numatytus tuose susitarimuose ir konvencijose, kaip ir esamos valstybės narės.

4. Naujosios valstybės narės šiuo Aktu prisijungia prie Susitarimo dėl Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės [1], pasirašyto 2000 m. birželio 23 d. Kotonu.

5. Naujosios valstybės įsipareigoja šiame Akte nustatytomis sąlygomis prisijungti prie Europos ekonominės erdvės sutarties [2] pagal tos sutarties 128 straipsnį.

6. Nuo įstojimo dienos ir iki 2 dalyje nurodytų reikalingų protokolų sudarymo naujosios valstybės narės taiko esamų valstybių narių kartu su Bendrija sudarytų susitarimų su Alžyru, Armėnija, Azerbaidžanu, Bulgarija, Kroatija, Egiptu, BJRM, Gruzija, Izraeliu, Jordanija, Kazachstanu, Kirgizija, Libanu, Meksika, Moldova, Maroku, Rumunija, Rusijos Federacija, San Marinu, Pietų Afrika, Pietų Korėja, Sirija, Tunisu, Turkija, Turkmėnistanu, Ukraina ir Uzbekistanu nuostatas bei kitų susitarimų, sudarytų bendrai esamų valstybių narių ir Bendrijos iki įstojimo, nuostatas.

Bet kokios šių susitarimų pritaikomosios pataisos padaromos protokolais, sudarytais su susitariančiosiomis šalimis pagal 2 dalies antrosios pastraipos nuostatas. Jei protokolai nebus sudaryti iki įstojimo dienos, Bendrija ir valstybės narės pagal savo atitinkamą kompetenciją imasi reikiamų priemonių šiai situacijai spręsti po įstojimo.

7. Nuo įstojimo dienos naujosios valstybės narės taiko dvišales sutartis ir susitarimus dėl tekstilės gaminių, sudarytus Bendrijos su trečiosiomis šalimis.

Bendrijos taikomi kiekybiniai apribojimai tekstilės gaminių ir drabužių importui priderinami, atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių stojimą į Bendriją. Šiuo tikslu Bendrija derasi su trečiosiomis šalimis dėl pirmiau nurodytų dvišalių sutarčių ir susitarimų pakeitimų iki įstojimo dienos.

Jei dvišalių sutarčių ir susitarimų dėl tekstilės gaminių pakeitimai neįsigalioja iki įstojimo dienos, Bendrija reikiamas jos taisyklių dėl tekstilės gaminių ir drabužių importo iš trečiųjų šalių pritaikomąsias pataisas priima atsižvelgdama į naujųjų valstybių narių įstojimą į Bendriją.

8. Bendrijos taikomi kiekybiniai apribojimai plieno ir plieno gaminių importui priderinami atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių plieno gaminių, kurių kilmės vieta atitinkamos tiekiančiosios šalys, importą pastaraisiais metais.

Šiuo tikslu dėl Bendrijos su trečiosiomis šalimis sudarytų dvišalių sutarčių ir susitarimų dėl plieno reikiamų pakeitimų deramasi iki įstojimo dienos.

Jei dvišalių sutarčių ir susitarimų pakeitimai neįsigalioja iki įstojimo dienos, taikomos pirmosios pastraipos nuostatos.

9. Naujųjų valstybių narių žvejybos susitarimai, sudaryti su trečiosiomis šalimis, nuo įstojimo dienos tvarkomi Bendrijos.

Naujųjų valstybių narių teisės ir įsipareigojimai pagal šiuos susitarimus nepasikeičia, kol šių susitarimų nuostatos laikinai galioja toliau.

Kuo greičiau ir bet kokiu atveju iki pirmojoje pastraipoje nurodytų susitarimų galiojimo pabaigos, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma kiekvienu atveju priima atitinkamus sprendimus dėl žvejybos pagal šiuos susitarimus tęsimo, įskaitant galimybę pratęsti kai kurių susitarimų galiojimą, tačiau ne ilgiau kaip vieneriems metams.

10. Nuo įstojimo dienos naujosios valstybės narės pasitraukia iš visų laisvosios prekybos sutarčių, sudarytų su trečiosiomis šalimis, įskaitant Vidurio Europos laisvosios prekybos sutartį.

Kai susitarimai tarp vienos ar daugiau naujųjų valstybių narių ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių yra nesuderinami su iš šio Akto kylančiais įsipareigojimais, naujosios valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių šiems nustatytiems nesuderinamumams pašalinti. Jei naujoji valstybė narė susiduria su sunkumais derindama susitarimą, sudarytą su viena ar daugiau trečiųjų šalių iki įstojimo, ji susitarime nustatytomis sąlygomis pasitraukia iš to susitarimo.

11. Šiuo Aktu ir jame nustatytomis sąlygomis naujosios valstybės narės prisijungia prie tarpusavio susitarimų, sudarytų esamų valstybių narių, siekiant įgyvendinti 2 ir 4-6 dalyse nurodytus susitarimus ar konvencijas.

12. Naujosios valstybės narės prireikus imasi atitinkamų priemonių pritaikyti savo poziciją tarptautinių organizacijų ir tų tarptautinių susitarimų, kurių šalimis taip pat yra Bendrija ar kitos valstybės narės, atžvilgiu pagal teises ir pareigas, kylančias dėl jų įstojimo į Sąjungą.

Įstojimo dieną ar kuo greičiau įstojus jos pasitraukia iš tarptautinių žvejybos susitarimų ir organizacijų, kurių šalimi taip pat yra Bendrija, išskyrus atvejus, kai jų narystė yra susijusi su kitais klausimais nei žuvininkystė.

7 straipsnis

Šio Akto nuostatos, jeigu jame nenustatyta kitaip, negali būti pakeistos, panaikintos ar sustabdytas jų taikymas kitokia tvarka negu ta, kuri pirminėse Sutartyse nustatyta tų Sutarčių keitimui.

8 straipsnis

Institucijų priimti aktai, su kuriais yra susijusios šiame Akte nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos, išlaiko savo teisinį statusą; visų pirma ir toliau laikomasi tų aktų keitimo tvarkos.

9 straipsnis

Šio Akto nuostatos, kurių paskirtis ar poveikis yra panaikinti ar pakeisti institucijų priimtus aktus ir kurios nėra pereinamojo laikotarpio priemonė, turi tą patį teisinį statusą kaip ir nuostatos, kurias jos panaikina ar pakeičia, ir joms taikomos tos pačios taisyklės kaip ir toms nuostatoms.

10 straipsnis

Pereinamuoju laikotarpiu pirminės Sutartys ir institucijų priimti aktai taikomi su šiame Akte nustatytais nukrypimais.

ANTROJI DALIS

SUTARČIŲ PRITAIKOMOSIOS PATAISOS

I ANTRAŠTINĖ DALIS

INSTITUCINĖS NUOSTATOS

1 SKYRIUS

Europos Parlamentas

11 straipsnis

EB sutarties 190 straipsnio 2 dalies ir Euratomo sutarties 108 straipsnio 2 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

"Kiekvienoje valstybėje narėje renkamų atstovų skaičius yra toks:

Belgija | 24 |

Čekija | 24 |

Danija | 14 |

Vokietija | 99 |

Estija | 6 |

Graikija | 24 |

Ispanija | 54 |

Prancūzija | 78 |

Airija | 13 |

Italija | 78 |

Kipras | 6 |

Latvija | 9 |

Lietuva | 13 |

Liuksemburgas | 6 |

Vengrija | 24 |

Malta | 5 |

Nyderlandai | 27 |

Austrija | 18 |

Lenkija | 54 |

Portugalija | 24 |

Slovėnija | 7 |

Slovakija | 14 |

Suomija | 14 |

Švedija | 19 |

Jungtinė Karalystė | 78" |

Šis pakeitimas įsigalioja nuo 2004-2009 metų kadencijos pradžios.

2 SKYRIUS

Taryba

12 straipsnis

1. Nuo 2004 m. lapkričio 1 d.:

a) EB sutarties 205 straipsnio ir Euratomo sutarties 118 straipsnio

i) 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Tais atvejais, kai Taryba sprendimus privalo priimti kvalifikuota balsų dauguma, jos narių balsai paskirstomi taip:

Belgija | 12 |

Čekija | 12 |

Danija | 7 |

Vokietija | 29 |

Estija | 4 |

Graikija | 12 |

Ispanija | 27 |

Prancūzija | 29 |

Airija | 7 |

Italija | 29 |

Kipras | 4 |

Latvija | 4 |

Lietuva | 7 |

Liuksemburgas | 4 |

Vengrija | 12 |

Malta | 3 |

Nyderlandai | 13 |

Austrija | 10 |

Lenkija | 27 |

Portugalija | 12 |

Slovėnija | 4 |

Slovakija | 7 |

Suomija | 7 |

Švedija | 10 |

Jungtinė Karalystė | 29 |

Tarybos aktai laikomi priimtais, jeigu ne mažiau kaip 232 daugumos narių balsai yra "už", kai ši Sutartis reikalauja, kad aktas būtų priimtas Komisijos pasiūlymu.

Kitais atvejais Tarybos aktams priimti reikia, kad ne mažiau kaip du trečdaliai narių atiduotų bent 232 balsus už."

;

ii) pridedama ši 4 dalis:

"4. Kai Tarybai reikia spręsti kvalifikuota balsų dauguma, Tarybos narys gali reikalauti patvirtinimo, kad kvalifikuotą daugumą sudarančios valstybės narės atstovauja bent 62 % bendro Sąjungos gyventojų skaičiaus. Jei pasirodo, kad tos sąlygos nesilaikoma, atitinkamas sprendimas nėra priimtas."

;

b) ES sutarties 23 straipsnio 2 dalies trečioji pastraipa pakeičiama taip:

"Tarybos narių balsai skaičiuojami pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 205 straipsnio 2 dalį. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 232 balsų "už", atiduotų bent dviejų trečdalių narių. Kai Tarybai reikia priimti sprendimą kvalifikuota balsų dauguma, Tarybos narys gali reikalauti patvirtinimo, kad kvalifikuotą daugumą sudarančios valstybės narės atstovauja bent 62 % bendro Sąjungos gyventojų skaičiaus. Jei pasirodo, kad tos sąlygos nesilaikoma, atitinkamas sprendimas nėra priimtas."

c) ES sutarties 34 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"3. Tais atvejais, kai Tarybai reikia spręsti kvalifikuota balsų dauguma, jos narių balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta Europos bendrijos steigimo sutarties 205 straipsnio 2 dalyje, o kad aktai būtų priimti, reikia ne mažiau kaip 232 balsų "už", atiduotų bent dviejų trečdalių narių. Kai Tarybai reikia spręsti kvalifikuota balsų dauguma, Tarybos narys gali reikalauti patvirtinimo, kad kvalifikuotą daugumą sudarančios valstybės narės atstovauja bent 62 % bendro Sąjungos gyventojų skaičiaus. Jei pasirodo, kad tos sąlygos nesilaikoma, atitinkamas sprendimas nėra priimtas."

2. Prie ES sutarties ir EB sutarties pridėto Protokolo dėl Europos Sąjungos plėtros 3 straipsnio 1 dalis panaikinama.

3. Jei į Europos Sąjungą įstotų mažiau nei dešimt naujųjų valstybių narių, kvalifikuotos daugumos minimalus balsų skaičius būtų nustatomas Tarybos sprendimu taikant griežtą tiesinę aritmetinę interpoliaciją, suapvalinant iki artimiausio balso, tarp 71 % Tarybai, turinčiai 300 balsų, ir 72,27 % Europos Sąjungai, kurią sudaro 25 valstybės narės.

3 SKYRIUS

Teisingumo Teismas

13 straipsnis

1. Prie ES sutarties, EB sutarties ir Euratomo sutarties pridedamo Protokolo dėl Teisingumo Teismo statuto 9 straipsnio pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

"Kas treji metai yra keičiama dalis teisėjų, pakaitomis keičiami trylika ir dvylika teisėjų."

2. Prie ES sutarties, EB sutarties ir Euratomo sutarties pridedamo Protokolo dėl Teisingumo Teismo statuto 48 straipsnis pakeičiamas taip:

"48 straipsnis

Pirmosios instancijos teismą sudaro 25 teisėjai."

4 SKYRIUS

Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

14 straipsnis

EB sutarties 258 straipsnio 2 dalis ir Euratomo sutarties 166 straipsnio 2 dalis pakeičiamos taip:

"Komiteto narių skaičius nustatomas toks:

Belgija | 12 |

Čekija | 12 |

Danija | 9 |

Vokietija | 24 |

Estija | 7 |

Graikija | 12 |

Ispanija | 21 |

Prancūzija | 24 |

Airija | 9 |

Italija | 24 |

Kipras | 6 |

Latvija | 7 |

Lietuva | 9 |

Liuksemburgas | 6 |

Vengrija | 12 |

Malta | 5 |

Nyderlandai | 12 |

Austrija | 12 |

Lenkija | 21 |

Portugalija | 12 |

Slovėnija | 7 |

Slovakija | 9 |

Suomija | 9 |

Švedija | 12 |

Jungtinė Karalystė | 24" |

5 SKYRIUS

Regionų komitetas

15 straipsnis

EB sutarties 263 straipsnio trečioji dalis pakeičiama taip:

"Komiteto narių skaičius nustatomas toks:

Belgija | 12 |

Čekija | 12 |

Danija | 9 |

Vokietija | 24 |

Estija | 7 |

Graikija | 12 |

Ispanija | 21 |

Prancūzija | 24 |

Airija | 9 |

Italija | 24 |

Kipras | 6 |

Latvija | 7 |

Lietuva | 9 |

Liuksemburgas | 6 |

Vengrija | 12 |

Malta | 5 |

Nyderlandai | 12 |

Austrija | 12 |

Lenkija | 21 |

Portugalija | 12 |

Slovėnija | 7 |

Slovakija | 9 |

Suomija | 9 |

Švedija | 12 |

Jungtinė Karalystė | 24" |

6 SKYRIUS

Mokslo ir technikos komitetas

16 straipsnis

Euratomo sutarties 134 straipsnio 2 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

"2. Komitetą sudaro trisdešimt devyni nariai, kuriuos, pasikonsultavusi su Komisija, skiria Taryba."

7 SKYRIUS

Europos centrinis bankas

17 straipsnis

Prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 18 dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 49 straipsnis papildomas šia dalimi:

"49.3 Vienai ar daugiau šalių tapus valstybėmis narėmis ir jų atitinkamiems nacionaliniams centriniams bankams tapus ECBS dalimi, automatiškai padidėja pasirašytas ECB kapitalas ir maksimalus užsienio atsargų, kurias galima būtų pervesti į ECB, dydis. Padidėjimas nustatomas padauginus atitinkamas tuo metu esančias sumas iš santykio, apskaičiuoto pagal išplėstą kapitalo raktą, tarp nacionalinių centrinių bankų, ketinančių įsijungti į ECBS, ir nacionalinių centrinių bankų, jau esančių ECBS, svorių. Kiekvieno nacionalinio centrinio banko svoris kapitalo rakte yra apskaičiuojamas pagal analogiją su 29.1 straipsniu ir laikantis 29.2 straipsnio. Ataskaitiniai statistinių duomenų laikotarpiai turi būti tokie patys, kokie buvo naudojami per paskutinį kas penkerius metus atliekamą svorių pakoregavimą vadovaujantis 29.3 straipsniu."

II ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS PRITAIKOMOSIOS PATAISOS

18 straipsnis

EB sutarties 57 straipsnio 1 dalis papildoma taip:

"Estijoje ir Vengrijoje atitinkama data pagal nacionalinę teisę galiojantiems apribojimams yra 1999 m. gruodžio 31 d."

19 straipsnis

EB sutarties 299 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Ši Sutartis taikoma Belgijos Karalystei, Čekijos Respublikai, Danijos Karalystei, Vokietijos Federacinei Respublikai, Estijos Respublikai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Airijai, Italijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Nyderlandų Karalystei, Austrijos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Portugalijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai, Slovakijos Respublikai, Suomijos Respublikai, Švedijos Karalystei ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei."

TREČIOJI DALIS

NUOLATINĖS NUOSTATOS

I ANTRAŠTINĖ DALIS

INSTITUCIJŲ PRIIMTŲ AKTŲ ADAPTACIJOS

20 straipsnis

Šio Akto II priede išvardyti aktai pritaikomi kaip nurodyta tame priede.

21 straipsnis

Dėl stojimo reikalingos šio Akto III priede išvardytų aktų adaptacijos parengiamos laikantis tame priede nustatytų gairių ir 57 straipsnyje nustatyta tvarka bei sąlygomis.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS NUOSTATOS

22 straipsnis

Šio Akto IV priede išvardytos priemonės taikomos tame priede nustatytomis sąlygomis.

23 straipsnis

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, gali vieningai daryti šio Akto nuostatų, susijusių su bendra žemės ūkio politika, adaptacijas, kurių gali prireikti pakeitus Bendrijos taisykles. Tokios adaptacijos gali būti daromos iki įstojimo dienos.

KETVIRTOJI DALIS

LAIKINOSIOS NUOSTATOS

I ANTRAŠTINĖ DALIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS

24 straipsnis

Šio Akto V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII ir XIV prieduose išvardytos priemonės naujosiose valstybėse narėse taikomos tuose prieduose nustatytomis sąlygomis.

25 straipsnis

1. Nukrypstant nuo EB sutarties 189 straipsnio antros dalies ir nuo Euratomo sutarties 107 straipsnio antros dalies bei atsižvelgiant į EB sutarties 190 straipsnio 2 dalį ir Euratomo sutarties 108 straipsnio 2 dalį, vietų skaičius Europos Parlamente naujosioms valstybėms narėms laikotarpiu, prasidedančiu stojimo dieną ir besitęsiančiu iki 2004-2009 m. Europos Parlamento kadencijos pradžios, nustatomas toks:

Čekija | 24 |

Estija | 6 |

Kipras | 6 |

Latvija | 9 |

Lietuva | 13 |

Vengrija | 24 |

Malta | 5 |

Lenkija | 54 |

Slovėnija | 7 |

Slovakija | 14 |

2. Nukrypstant nuo EB sutarties 190 straipsnio 1 dalies ir Euratomo 108 straipsnio 2 dalies, naujųjų valstybių narių tautos atstovus į Europos Parlamentą laikotarpiui, prasidedančiam įstojimo dieną ir besitęsiančiam iki 2004-2009 m. Europos Parlamento kadencijos pradžios, paskiria tų valstybių parlamentai iš savo atstovų kiekvienos iš tų valstybių nustatyta tvarka.

26 straipsnis

1. Iki 2004 m. spalio 31 d. taikomos šios nuostatos:

a) EB sutarties 205 straipsnio 2 dalies ir Euratomo sutarties 118 straipsnio 2 dalies atžvilgiu:

Tais atvejais, kai Taryba sprendimus privalo priimti kvalifikuota balsų dauguma, jos narių balsai paskirstomi taip:

Belgija | 5 |

Čekija | 5 |

Danija | 3 |

Vokietija | 10 |

Estija | 3 |

Graikija | 5 |

Ispanija | 8 |

Prancūzija | 10 |

Airija | 3 |

Italija | 10 |

Kipras | 2 |

Latvija | 3 |

Lietuva | 3 |

Liuksemburgas | 2 |

Vengrija | 5 |

Malta | 2 |

Nyderlandai | 5 |

Austrija | 4 |

Lenkija | 8 |

Portugalija | 5 |

Slovėnija | 3 |

Slovakija | 3 |

Suomija | 3 |

Švedija | 4 |

Jungtinė Karalystė | 10 |

b) EB sutarties 205 straipsnio 2 dalies antrosios ir trečiosios pastraipų ir Euratomo sutarties 118 straipsnio 2 dalies atžvilgiu:

Tarybos aktai laikomi priimtais, jeigu bent:

- 88 balsai yra "už", kai ši Sutartis reikalauja, kad aktas būtų priimtas Komisijos pasiūlymu,

- 88 balsai yra "už", kuriuos atidavė bent dvi trečiosios narių, kitais atvejais.

c) ES sutarties 23 straipsnio 2 dalies trečiosios pastraipos antrojo sakinio atžvilgiu:

Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 88 balsų, atiduotų bent dviejų trečdalių už juos balsavusių narių.

d) ES sutarties 34 straipsnio 3 dalies atžvilgiu:

Tais atvejais, kai Tarybai reikia spręsti kvalifikuota balsų dauguma, jos narių balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta Europos bendrijos steigimo sutarties 205 straipsnio 2 dalyje, o kad aktai būtų priimti, reikia, kad ne mažiau kaip 88 balsų, atiduotų bent dviejų trečdalių už juos balsavusių narių.

2. Jei į Sąjungą įstotų mažiau nei dešimt naujųjų valstybių narių, kvalifikuotos daugumos minimalus balsų skaičius laikotarpiui iki 2004 m. spalio 31 d. nustatomas Tarybos sprendimu taip, kad kiek įmanoma labiau atitiktų 71,26 % bendro balsų skaičiaus.

27 straipsnis

1. Pajamos, vadinamos "Bendrojo muitų tarifo muitais ir kitais muitais", nurodytos Tarybos sprendimo 2000/597/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos [3] 2 straipsnio 1 dalies b punkte arba atitinkamose jį keičiančio sprendimo nuostatose, apima muitus, apskaičiuotus remiantis Bendrajame muitų tarife nustatytomis normomis ir kitomis su juo susijusiomis muitų tarifo lengvatomis, kurias Bendrija taiko naujųjų valstybių narių prekybai su trečiosiomis šalimis.

2. 2004 metams kiekvienos naujosios valstybės narės vienoda PVM apskaičiavimo bazė ir BNP (bendrųjų nacionalinių pajamų) bazė, nurodytos Tarybos sprendimo 2000/597/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose, yra lygios dviem trečdaliams metinės bazės. Kiekvienos naujosios valstybės narės BNP apskaičiavimo bazė, į kurią atsižvelgiama apskaičiuojant Jungtinei Karalystei suteiktą biudžeto disbalanso koregavimo finansavimą, paminėtą Tarybos sprendimo 2000/597/EB 5 straipsnio 1 dalyje, taip pat yra lygi dviem trečdaliams metinės bazės.

3. Nustatant įšaldytą tarifą 2004 metams pagal Tarybos sprendimo 2000/597/EB, Euratomas 2 straipsnio 4 dalies b punktą, naujųjų valstybių narių apribota PVM bazė apskaičiuojama remiantis dviem trečdaliais jų neapribotos PVM bazės ir dviem trečdaliais jų BNP.

28 straipsnis

1. Kad būtų atsižvelgta į naujųjų valstybių narių įstojimą, Europos Bendrijų 2004 finansinių metų bendrasis biudžetas patikslinamas priimant patikslintą biudžetą, kuris įsigalioja 2004 m. gegužės 1 d.

2. Dvylika mėnesinių PVM ir BNP grindžiamų išteklių dvyliktųjų dalių, kurias naujosios valstybės narės turi sumokėti pagal šį patikslintą biudžetą, taip pat atgalinio galiojimo mėnesinių dvyliktųjų dalių už 2004 m. sausio-balandžio mėnesius patikslinimai, taikomi tik esamoms valstybėms narėms, konvertuojami į aštuntąsias dalis, taikomas 2004 m. gegužės-gruodžio mėnesiais. Atgalinio galiojimo patikslinimai, padaryti dėl bet kurio vėlesnio patikslinto biudžeto, priimto 2004 metais, taip pat konvertuojami į lygias dalis, taikomas per likusią metų dalį.

29 straipsnis

Kiekvieno mėnesio pirmąją darbo dieną pagal Europos Bendrijų bendrojo biudžeto išlaidų straipsnį Bendrija sumoka Čekijai, Kiprui, Maltai ir Slovėnijai 2004 metais nuo įstojimo dienos vieną aštuntąją, o 2005 ir 2006 metais - vieną dvyliktąją šių laikinų biudžeto kompensacijų dydžių:

(milijonai EUR, 1999 m. kainomis) |

| 2004 m. | 2005 m. | 2006 m. |

Čekija | 125,4 | 178,0 | 85,1 |

Kipras | 68,9 | 119,2 | 112,3 |

Malta | 37,8 | 65,6 | 62,9 |

Slovėnija | 29,5 | 66,4 | 35,5 |

30 straipsnis

Kiekvieno mėnesio pirmąją darbo dieną pagal Europos Bendrijų bendrojo biudžeto išlaidų straipsnį Bendrija sumoka Čekijai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai 2004 metais nuo įstojimo dienos vieną aštuntąją, o 2005 ir 2006 metais - vieną dvyliktąją šių specialių vienkartinių piniginių išmokų dydžių:

(milijonai EUR, 1999 m. kainomis) |

| 2004 m. | 2005 m. | 2006 m. |

Čekija | 174,7 | 91,55 | 91,55 |

Estija | 15,8 | 2,9 | 2,9 |

Kipras | 27,7 | 5,05 | 5,05 |

Latvija | 19,5 | 3,4 | 3,4 |

Lietuva | 34,8 | 6,3 | 6,3 |

Vengrija | 155,3 | 27,95 | 27,95 |

Malta | 12,2 | 27,15 | 27,15 |

Lenkija | 442,8 | 550,0 | 450,0 |

Slovėnija | 65,4 | 17,85 | 17,85 |

Slovakija | 63,2 | 11,35 | 11,35 |

Į 1 mlrd. eurų Lenkijai ir 100 mln. eurų Čekijai sumas, įtrauktas į specialią vienkartinę piniginę išmoką, atsižvelgiama apskaičiuojant struktūrinių fondų 2004-2006 metams paskirstymą.

31 straipsnis

1. Toliau išvardytos naujosios valstybės narės į Anglių ir plieno tyrimų fondą, numatytą 2002 m. vasario 27 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendime 2002/234/EAPB dėl finansinių pasekmių pasibaigus EAPB sutarties galiojimo laikui ir dėl Anglių ir plieno tyrimų fondo [4], moka šias sumas:

(milijonai EUR, dabartinėmis kainomis) |

Čekija | 39,88 |

Estija | 2,5 |

Latvija | 2,69 |

Vengrija | 9,93 |

Lenkija | 92,46 |

Slovėnija | 2,36 |

Slovakija | 20,11 |

2. Įnašai į Anglių ir plieno tyrimų fondą mokami keturiomis toliau nurodytomis dalimis pradedant 2006 m., visais atvejais - kiekvienų metų pirmo mėnesio pirmąją darbo dieną:

2006.: 15 %

2007.: 20 %

2008.: 30 %

2009.: 35 %

32 straipsnis

1. Jeigu šioje Sutartyje nenustatyta kitaip, po 2003 m. gruodžio 31 d. dėl naujųjų valstybių narių neprisiimami jokie finansiniai įsipareigojimai pagal Phare programą [5], Phare tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą [6], pasirengimo narystei fondus Kiprui ir Maltai [7], ISPA programą [8] ir SAPARD programą [9]. Naujųjų valstybių narių statusas dėl išlaidų pagal pirmuosius tris finansinės perspektyvos punktus, kaip apibrėžta 1999 m. gegužės 6 d. Tarpinstituciniame susitarime [10], nuo 2004 m. sausio 1 d. prilyginamas esamų valstybių narių statusui laikantis atskirų toliau nurodytų patikslinimų ir išimčių arba kitokių šios Sutarties nuostatų. Maksimalūs papildomi asignavimai pagal Finansinės perspektyvos 1, 2, 3 ir 5 punktus, susiję su plėtra, yra nurodyti XV priede. Tačiau iki atitinkamos naujosios valstybės narės įstojimo pagal 2004 m. biudžetą negalima prisiimti finansinio įsipareigojimo dėl jokios programos ar institucijos.

2. 1 dalis netaikoma Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus išlaidoms pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo [11] 2 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 3 straipsnio 3 dalį, kurios bus finansuojamos iš Bendrijos lėšų tik nuo įstojimo dienos vadovaujantis šio Akto 2 straipsniu.

Tačiau šio straipsnio 1 dalis taikoma Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus išlaidoms kaimo plėtrai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiančio bei panaikinančio tam tikrus reglamentus [12] 47a straipsnį, laikantis šio reglamento pakeitime, išdėstytame šio Akto II priede, nustatytų sąlygų.

3. Atsižvelgiant į 1 dalies paskutinį sakinį, naujosios valstybės narės nuo 2004 m. sausio 1 d. dalyvaus Bendrijos programose ir priemonėse, finansuojamose iš Europos Bendrijų bendrojo biudžeto, tomis pačiomis sąlygomis kaip ir esamos valstybės narės. Asociacijos tarybos sprendimuose, susitarimuose ir susitarimo memorandumuose tarp Europos Bendrijų ir naujųjų valstybių narių nustatytos sąlygos dėl jų dalyvavimo Bendrijos programose ir priemonėse nuo 2004 m. sausio 1 d. pakeičiamos nuostatomis, reglamentuojančiomis atitinkamas programas bei priemones.

4. Jei kuri nors iš valstybių, minimų Stojimo sutarties 1 straipsnio 1 dalyje, 2004 m. į Bendriją neįstoja, visi atitinkamos valstybės arba iš jos pateikti prašymai finansuoti išlaidas pagal Finansinės perspektyvos pirmuosius tris punktus 2004 metams yra niekiniai ir negaliojantys. Šiuo atveju atitinkamas Asociacijos tarybos sprendimas, susitarimas arba susitarimo memorandumas toliau taikomas tai valstybei per visus 2004 m.

5. Jei perėjimui nuo pasirengimo narystei režimo į režimą, kuris atsiranda dėl šio straipsnio taikymo, palengvinti būtinos kokios nors priemonės, Komisija patvirtina reikalingas priemones.

33 straipsnis

1. Pasirengimo narystei pagalbos pagal Phare programą [13], Phare tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą [14] ir pasirengimo narystei fondus Kiprui ir Maltai [15] konkursų skelbimą, sutarčių sudarymą ir mokėjimus nuo įstojimo dienos vykdo įgyvendinančiosios institucijos naujosiose valstybėse narėse.

Komisijos vykdoma konkursų skelbimo ir sutarčių sudarymo ex-ante kontrolė nutraukiama šiuo klausimu priimamu Komisijos sprendimu po to, kai vadovaujantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1266/1999 dėl pagalbos šalims kandidatėms derinimo pagal pasirengimo narystei strategiją ir iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 3906/89 [16] priede nustatytais kriterijais ir sąlygomis teigiamai įvertinama Išplėsta decentralizuoto įgyvendinimo sistema (EDIS).

Jei Komisija iki įstojimo dienos nepriima sprendimo nutraukti ex-ante kontrolę, visos sutartys, pasirašytos nuo įstojimo dienos iki Komisijos sprendimo priėmimo dienos, laikomos neatitinkančiomis reikalavimų gauti pasirengimo narystei pagalbą.

Tačiau išimtiniais atvejais, jei Komisijos sprendimas nutraukti ex-ante kontrolę iki įstojimo dienos nepriimamas dėl priežasčių, kurios nepriskirtinos naujosios valstybės narės valdžios institucijoms, Komisija tinkamai pagrįstais atvejais gali pripažinti, kad nuo įstojimo dienos iki Komisijos sprendimo priėmimo dienos pasirašytos sutartys atitinka reikalavimus gauti pasirengimo narystei pagalbą ir šios pagalbos įgyvendinimas ribotą laikotarpį gali būti tęsiamas Komisijai vykdant konkursų skelbimo bei sutarčių sudarymo ex-ante kontrolę.

2. Iki įstojimo dienos pagal 1 dalyje minėtus pasirengimo narystei finansinius instrumentus prisiimtus bendrus biudžetinius įsipareigojimus, įskaitant vėlesnių atskirų įstojus įvykdytų teisinių įsipareigojimų ir mokėjimų įforminimą bei registravimą, toliau reglamentuoja pasirengimo narystei finansinių instrumentų taisyklės bei reglamentai ir jie iki atitinkamų programų bei projektų galutinio nutraukimo įskaitomi į atitinkamus biudžeto skyrius. Nepaisant to, viešųjų pirkimų procedūros, pradėtos įstojus, vykdomos vadovaujantis atitinkamomis Bendrijos direktyvomis.

3. 1 dalyje minėtos pasirengimo narystei pagalbos paskutinysis planavimas atliekamas visiems paskutiniesiems kalendoriniams metams iki įstojimo. Sutartys dėl suplanuotose programose numatytų priemonių turės būti sudarytos per dvejus tolesnius metus, o mokėjimai atlikti taip, kaip numatyta finansiniame memorandume [17], paprastai - iki trečiųjų metų po įsipareigojimo prisiėmimo pabaigos. Sutarčių sudarymo laikotarpis nepratęsiamas. Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais mokėjimų terminas gali būti pratęstas ribotam laikotarpiui.

4. Kad būtų užtikrintas reikiamas 1 dalyje minėtų finansinių instrumentų bei ISPA programos [18] užbaigimas, taip pat sklandus perėjimas nuo iki įstojimo taikomų taisyklių prie po įstojimo taikomų taisyklių, Komisija gali imtis visų reikalingų priemonių užtikrinti, kad naujosiose valstybėse narėse ilgiausiai penkiolika mėnesių po įstojimo būtų išlaikytas būtinas personalas. Šiuo laikotarpiu pareigūnams, kurie paskirti į pareigas naujosiose valstybėse narėse iki įstojimo ir kurie turi likti tose pareigose minėtose valstybėse po įstojimo dienos, išimties tvarka taikomos tos pačios finansinės bei materialinės sąlygos, kurias Komisija taikė iki įstojimo vadovaudamasi Reglamento (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 [19] nustatytų Europos Bendrijų pareigūnų pareiginių nuostatų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų X priedu. Administracinės išlaidos, įskaitant darbo užmokestį kitam personalui, reikalingos pasirengimo narystei pagalbos valdymui, už visus 2004 m. ir iki 2005 m. liepos mėn. pabaigos padengiamos pagal atitinkamų pasirengimo narystei biudžetų punktą "paramos išlaidos operacijoms" (ankstesnė biudžeto B dalis) arba analogiškus punktus, skirtus 1 dalyje minėtiems finansiniams instrumentams bei ISPA programai.

5. Jei pagal Reglamentą (EB) Nr. 1268/1999 patvirtintų projektų pagal tą instrumentą finansuoti nebegalima, jie gali būti integruojami į kaimo plėtros planavimą ir finansuojami iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo. Jei dėl to reikalingos specialios pereinamojo laikotarpio priemonės, jas Komisija patvirtina Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų [20], 50 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

34 straipsnis

1. Nuo įstojimo dienos iki 2006 m. pabaigos Sąjunga naujosioms valstybėms narėms teikia laikiną finansinę pagalbą (toliau - Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonė), skirtą vystyti ir stiprinti jų administracinius gebėjimus įgyvendinti Bendrijos teisės aktus ir užtikrinti jų vykdymą bei skatinti keitimąsi geriausia patirtimi.

2. Pagalba skiriama ilgalaikiam poreikiui stiprinti institucinius gebėjimus tam tikrose srityse priemonėmis, kurios negali būti finansuojamos iš Struktūrinių fondų, ypač šiose srityse:

- teisingumas ir vidaus reikalai (teismų sistemos stiprinimas, išorės sienų kontrolė, kovos su korupcija strategija, teisėsaugos pajėgumų stiprinimas);

- finansų kontrolė;

- Bendrijų finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu;

- vidaus rinka, įskaitant muitų sąjungą;

- aplinkosauga;

- veterinarijos tarnybų ir administracinių gebėjimų, susijusių su maisto sauga, stiprinimas;

- žemės ūkio ir kaimo plėtros administracinės ir kontrolės struktūros, įskaitant Integruotą administravimo ir kontrolės sistemą (IAKS);

- branduolinė sauga (už branduolinę saugą atsakingų valdžios institucijų, joms techninę paramą teikiančių organizacijų bei radioaktyvių atliekų tvarkymo valstybinių institucijų veiksmingumo ir kompetencijos stiprinimas);

- statistika;

- viešojo administravimo stiprinimas pagal poreikius, kurie nurodyti Komisijos išsamioje monitoringo ataskaitoje ir kurių neapima struktūriniai fondai.

3. Sprendimai dėl pagalbos pagal Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonę priimami vadovaujantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3906/89 dėl ekonominės pagalbos tam tikroms Vidurio ir Rytų Europos šalims [21] 8 straipsnyje nustatyta tvarka.

4. Programa įgyvendinama vadovaujantis Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento [22] 53 straipsnio 1 dalies a ir b punktais. Institucinei plėtrai skirtiems poriniams projektams tarp valstybinių institucijų toliau taikoma kvietimo teikti pasiūlymus per informacinių punktų valstybėse narėse tinklą tvarka, kaip nustatyta Bendruosiuose susitarimuose su esamomis valstybėmis narėmis dėl pasirengimo narystei pagalbos.

Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonei skirti asignavimai įsipareigojimams 1999 m. kainomis yra 200 mln. eurų 2004 m., 120 mln. eurų - 2005 m. ir 60 mln. eurų - 2006 m. Metinius asignavimus pagal finansinę perspektyvą sankcionuoja biudžeto valdymo institucija.

35 straipsnis

1. Šiuo dokumentu nustatoma Šengeno priemonė - laikinas instrumentas padėti paramą gaunančioms valstybėms narėms nuo įstojimo dienos iki 2006 m. pabaigos finansuoti naujoms Sąjungos išorės sienoms skirtas priemones, susijusias su Šengeno acquis įgyvendinimu ir išorės sienos kontrole.

Kad būtų ištaisyti trūkumai, nurodyti pasirengimo dalyvauti Šengeno sistemos procese, pagal Šengeno priemonę gali būti finansuojamos toliau nurodytos priemonės:

- investicijos į sienos perėjimo infrastruktūros ir susijusių pastatų statybą, renovaciją arba modernizavimą;

- investicijos į bet kokios rūšies veiklos priemones (pvz., laboratorijos įrangą, paieškos priemones, Šengeno informacinės sistemos SIS 2 kompiuterinę ir programinę įrangą, transporto priemones);

- pasieniečių rengimas;

- parama, skirta logistikos ir operacijų išlaidoms padengti.

2. Nuo įstojimo dienos toliau nurodytoms pagalbą gaunančioms valstybėms narėms pagal Šengeno priemonę kaip vienkartinė išmoka mokamos šios sumos:

(milijonai EUR, 1999 m. kainomis) |

| 2004 m. | 2005 m. | 2006 m. |

Estija | 22,9 | 22,9 | 22,9 |

Latvija | 23,7 | 23,7 | 23,7 |

Lietuva | 44,78 | 61,07 | 29,85 |

Vengrija | 49,3 | 49,3 | 49,3 |

Lenkija | 93,34 | 93,33 | 93,33 |

Slovėnija | 35,64 | 35,63 | 35,63 |

Slovakija | 15,94 | 15,93 | 15,93 |

3. Paramą gaunančios valstybės narės atsako už atskirų operacijų pasirinkimą ir įgyvendinimą vadovaujantis šiuo straipsniu. Jos taip pat atsako už priemonės naudojimo koordinavimą su pagalba pagal kitas Bendrijos priemones, užtikrinant suderinamumą su Bendrijos politika ir priemonėmis bei finansinio reglamento, taikomo Europos Bendrijų bendrajam biudžetui, laikymąsi.

Vienkartinės išmokos panaudojamos per trejus metus nuo pirmosios išmokos dienos ir Komisija susigrąžina visas nepanaudotas arba nepagrįstai išleistas lėšas. Paramą gaunančios valstybės narės ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo trejų metų termino pabaigos pateikia išsamią vienkartinių išmokų panaudojimo ataskaitą su išlaidas pateisinančiu dokumentu.

Paramą gaunanti valstybė vykdo šias pareigas nepažeisdama Komisijos atsakomybės už Europos Bendrijų bendrojo biudžeto įgyvendinimą ir vadovaudamasi finansinio reglamento, taikomo decentralizuotam valdymui, nuostatomis.

4. Komisija pasilieka tikrinimo, kurį atlieka Kovos su sukčiavimu biuras (OLAF), teisę. Komisija ir Audito Rūmai nustatyta tvarka taip pat gali vykdyti patikrinimus vietoje.

5. Komisija gali patvirtinti technines nuostatas, reikalingas šiai priemonei vykdyti.

36 straipsnis

29, 30, 34 ir 35 straipsniuose nurodytos sumos kiekvienais metais tikslinamos kaip techninio patikslinimo, numatyto 1999 m. gegužės 6 d. Tarpinstitucinio susitarimo 15 punkte, dalis.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS NUOSTATOS

37 straipsnis

1. Jei per trejų metų laikotarpį nuo įstojimo dienos kuriame nors ūkio sektoriuje kils didelių sunkumų, kurie gali užsitęsti arba kurie galėtų labai pakenkti kurio nors regiono ekonominei padėčiai, naujoji valstybė narė gali prašyti oficialaus leidimo imtis apsaugos priemonių padėčiai ištaisyti ir atitinkamam sektoriui prie bendrosios rinkos ekonomikos pritaikyti.

Esant tokioms pačioms aplinkybėms, bet kuri esama valstybė narė gali prašyti oficialaus leidimo imtis apsaugos priemonių vienos ar kelių naujųjų valstybių narių atžvilgiu.

2. Suinteresuotos valstybės prašymu Komisija ypatinga tvarka nustato jos manymu būtinas apsaugos priemones, nurodydama jų įgyvendinimo aplinkybes ir būdą.

Kilus dideliems ekonominiams sunkumams ir atitinkamai valstybei narei pateikus konkretų prašymą, Komisija priima sprendimą per penkias darbo dienas nuo atitinkamo prašymo kartu su atitinkama paaiškinamąja informacija gavimo. Tokiu būdu priimtų priemonių imamasi nedelsiant, atsižvelgiant į visų atitinkamų šalių interesus ir nesiimant pasienio kontrolės priemonių.

3. Pagal 2 dalį leistos taikyti priemonės gali apimti išimtis EB sutarties ir šio Akto taisyklėms tokiu mastu ir tokiems laikotarpiams, kurie yra būtini 1 dalyje nurodytiems tikslams pasiekti. Pirmenybė teikiama toms priemonėms, kurios mažiausiai sutrikdys bendrosios rinkos veikimą.

38 straipsnis

Jei naujoji valstybė narė neįvykdo stojimo derybų kontekste prisiimtų įsipareigojimų, įskaitant kokių nors įsipareigojimų bet kurioje sektorių politikoje, susijusioje su tarpvalstybinį poveikį turinčia ekonomine veikla, ir tai labai sutrikdo vidaus rinkos veikimą arba sukelia realų tokio sutrikdymo pavojų, Komisija, gavusi pagrįstą valstybės narės prašymą arba savo pačios iniciatyva, trejų metų nuo šio Akto įsigaliojimo dienos laikotarpiu gali imtis reikiamų priemonių.

Priemonės turi būti proporcingos ir prioritetas teikiamas vidaus rinkos veikimą mažiausiai trikdančioms priemonėms bei, atitinkamais atvejais, esamų sektorių apsaugos schemų taikymui. Tokios apsaugos priemonės neturi tapti savavališkos diskriminacijos arba užslėpto prekybos tarp valstybių narių ribojimo priemonėmis. Apsaugos sąlyga, atsižvelgiant į monitoringo rezultatus, galima remtis netgi prieš įstojimą ir ji įsigalioja nuo įstojimo dienos. Priemonės taikomos tik tiek, kiek jų būtinai reikia, ir bet kuriuo atveju panaikinamos, kai įvykdomas atitinkamas įsipareigojimas. Tačiau jos gali būti taikomos ir pasibaigus pirmojoje pastraipoje minėtam laikotarpiui, kol neįvykdomi atitinkami įsipareigojimai. Atsižvelgdama į naujosios valstybės narės pasiektą pažangą vykdant savo įsipareigojimus, Komisija taikomas priemones gali atitinkamai priderinti. Komisija tinkamu laiku prieš panaikindama apsaugos priemones informuoja Tarybą ir tinkamai atsižvelgia į visas Tarybos dėl to pareikštas pastabas.

39 straipsnis

Jei pamatinių sprendimų ar bet kokių kitų atitinkamų įsipareigojimų, bendradarbiavimo dokumentų, sprendimų, susijusių su abipusiu pripažinimu baudžiamosios teisės srityje pagal ES sutarties VI antraštinę dalį, direktyvų ir reglamentų, susijusių su abipusiu pripažinimu civilinėse bylose pagal EB sutarties IV antraštinę dalį, perkėlimas, įgyvendinimo būklė ar taikymas susijęs su dideliais trūkumais arba kokiu nors realiu tokių trūkumų pavojumi, Komisija, gavusi pagrįstą valstybės narės prašymą arba savo pačios iniciatyva ir pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, trejų metų nuo šio Akto įsigaliojimo dienos laikotarpiu gali imtis reikiamų priemonių, nurodydama jų įgyvendinimo aplinkybes ir būdą.

Šios priemonės gali būti laikinas atitinkamų nuostatų ir sprendimų taikymo sustabdymas santykiuose tarp naujosios valstybės narės ir kurios nors kitos valstybės narės arba valstybių narių, nepakenkiant glaudaus teisminio bendradarbiavimo tąsai. Apsaugos sąlyga, atsižvelgiant į monitoringo rezultatus, galima remtis netgi prieš įstojimą ir ji įsigalioja nuo įstojimo dienos. Priemonės taikomos tik tiek, kiek jų būtinai reikia, ir bet kuriuo atveju panaikinamos, kai trūkumai ištaisomi. Tačiau jos gali būti taikomos ir pasibaigus pirmojoje pastraipoje minėtam laikotarpiui, kol yra trūkumų. Atsižvelgdama į naujosios valstybės narės pasiektą pažangą taisant nustatytus trūkumus, Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, taikomas priemones gali atitinkamai priderinti. Komisija tinkamu laiku prieš panaikindama apsaugos priemones informuoja Tarybą ir tinkamai atsižvelgia į visas Tarybos dėl to pareikštas pastabas.

40 straipsnis

Kad nebūtų trukdoma vidaus rinkai tinkamai veikti, naujųjų valstybių narių vidaus taisyklių laikymosi užtikrinimas V-XIV prieduose nurodytais pereinamaisiais laikotarpiais neturi tapti pasienio kontrole tarp valstybių narių.

41 straipsnis

Jei pereinamojo laikotarpio priemonės yra būtinos perėjimui nuo esamo režimo naujosiose valstybėse prie režimo, kuris atsiranda dėl bendros žemės ūkio politikos taikymo pagal šiame Akte išdėstytus reikalavimus, palengvinti, Komisija tokias priemones priima pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo [23] 42 straipsnio 2 dalį ar prireikus atitinkamuose kitų reglamentų dėl bendro žemės ūkio rinkų organizavimo straipsniuose nustatyta tvarka ar pagal atitinkamo komiteto procedūrą, nustatytą taikytinuose teisės aktuose. Šiame straipsnyje nurodytų pereinamojo laikotarpio priemonių galima imtis trejų metų laikotarpiu nuo įstojimo dienos, ir jos taikomos tik tuo laikotarpiu. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, gali vieningai pratęsti šį laikotarpį.

Pereinamojo laikotarpio priemones, susijusias su šiame Akte nenurodytų dokumentų dėl bendros žemės ūkio politikos įgyvendinimu, kurios reikalingos dėl stojimo, iki stojimo dienos Komisijos siūlymu kvalifikuota balsų dauguma priima Taryba, arba, jei jos daro įtaką Komisijos iš pradžių priimtiems dokumentams, Komisija pagal procedūrą, reikalingą priimti atitinkamus dokumentus.

42 straipsnis

Jei pereinamojo laikotarpio priemonės yra būtinos perėjimui nuo esamo režimo naujosiose valstybėse prie režimo, kuris atsiranda dėl Bendrijos veterinarijos ir fitosanitarijos taisyklių taikymo, palengvinti, Komisija tokias priemones priima pagal atitinkamo komiteto procedūrą, nustatytą taikytinuose teisės aktuose. Šių priemonių galima imtis per trejus metus nuo įstojimo dienos, ir jos taikomos tik tuo laikotarpiu.

PENKTOJI DALIS

SU ŠIO AKTO ĮGYVENDINIMU SUSIJUSIOS NUOSTATOS

I ANTRAŠTINĖ DALIS

INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ STEIGIMAS

43 straipsnis

Europos Parlamentas padaro tokias savo Darbo tvarkos taisyklių adaptacijas, kokios yra būtinos dėl įstojimo.

44 straipsnis

Taryba padaro tokias savo Darbo tvarkos taisyklių adaptacijas, kokios yra būtinos dėl įstojimo.

45 straipsnis

1. Kiekviena į Sąjungą įstojusi valstybė turi teisę, kad vienas iš jos piliečių būtų Komisijos narys.

2. Nepaisant EB sutarties 213 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos, 214 straipsnio 1 dalies pirmosios pastraipos, 214 straipsnio 2 dalies ir Euratomo sutarties 126 straipsnio pirmosios pastraipos:

a) kiekvienos valstybės narės pilietis skiriamas į Komisiją nuo jos įstojimo dienos. Naujus Komisijos narius skiria Taryba kvalifikuota balsų dauguma bendru susitarimu su Komisijos pirmininku,

b) tiek pagal a punktą, tiek nuo 2000 m. sausio 23 d. paskirtų Komisijos narių kadencija baigiasi 2004 m. spalio 31 d.,

c) nauja Komisija, kurią sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės paskirtą pilietį, pradeda savo darbą 2004 m. lapkričio 1 d.; šios naujos Komisijos narių kadencija baigiasi 2009 m. spalio 31 d.,

d) Protokolo dėl Europos Sąjungos plėtros, pridėto prie ES sutarties ir Europos Bendrijų steigimo sutarčių, 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta data " 2005 m. sausio 1 d." pakeičiama data " 2004 m. lapkričio 1 d.".

3. Komisija pakeičia savo Darbo tvarkos taisykles taip, kaip yra būtina dėl įstojimo.

46 straipsnis

1. Dešimt teisėjų paskiriami į Teisingumo Teismą ir dešimt teisėjų - į Pirmosios instancijos teismą.

2. a) Penkių iš pagal 1 dalį paskirtų Teisingumo Teismo teisėjų kadencija baigiasi 2006 m. spalio 6 d. Tie teisėjai parenkami burtais. Kitų teisėjų kadencija baigiasi 2009 m. spalio 6 d.

b) Penkių iš pagal 1 dalį paskirtų Pirmosios instancijos teismo teisėjų kadencija baigiasi 2004 m. rugpjūčio 31 d. Tie teisėjai parenkami burtais. Kitų teisėjų kadencija baigiasi 2007 m. rugpjūčio 31 d.

3. a) Teisingumo Teismas padaro tokias savo Darbo reglamento adaptacijas, kokios yra būtinos dėl įstojimo.

b) Pirmosios instancijos teismas, suderinęs su Teisingumo Teismu, padaro tokias savo Darbo reglamento adaptacijas, kokios yra būtinos dėl įstojimo.

c) Šitaip priderintą Darbo reglamentą kvalifikuota balsų dauguma turi patvirtinti Taryba.

4. Sprendžiant bylas, kurių iki įstojimo dienos šie Teismai dar nebaigė nagrinėti ir kuriose žodinis procesas prasidėjo dar iki tos datos, visos sudėties Teismų ar kolegijų sudėtis lieka ta pati, kokia buvo iki įstojimo, ir taikomas dieną prieš įstojimą galiojęs Darbo reglamentas.

47 straipsnis

Po įstojimo Audito Rūmai išplečiami paskiriant dešimt papildomų narių šešerių metų kadencijai.

48 straipsnis

Po įstojimo Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas išplečiamas paskiriant 95 narius, atstovaujančius įvairiems organizuotos pilietinės visuomenės ekonominiams ir socialiniams sluoksniams naujosiose valstybėse narėse. Šitaip paskirtų narių kadencija baigiasi kartu su įstojimo metu pareigas einančių narių kadencija.

49 straipsnis

Po įstojimo Regionų komitetas išplečiamas paskiriant 95 narius, atstovaujančius naujųjų valstybių narių regionų ir vietos valdžios institucijas, kurie turi regioninės ar vietos valdžios mandatą ar yra politiškai atskaitingi išrinktam susirinkimui. Šitaip paskirtų narių kadencija baigiasi kartu su įstojimo metu pareigas einančių narių kadencija.

50 straipsnis

1. Mokslo ir technikos komiteto esamų narių kadencija pagal Euratomo sutarties 134 straipsnio 2 dalį baigiasi šio Akto įsigaliojimo dieną.

2. Po įstojimo Taryba paskiria naujus Mokslo ir technikos komiteto narius Euratomo sutarties 134 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

51 straipsnis

Dėl įstojimo būtinos pagal pirmines Sutartis įsteigtų komitetų taisyklių ir jų darbo tvarkos taisyklių adaptacijos daromos iškart po įstojimo.

52 straipsnis

1. XVI priede išvardytų komitetų, grupių ir kitų organų, sukurtų pagal Sutartis ir teisės aktų leidėjų, naujų narių kadencija baigiasi kartu su įstojimo metu pareigas einančių narių kadencija.

2. XVII priede išvardytų komitetų ir grupių, sukurtų Komisijos, naujų narių kadencija baigiasi kartu su įstojimo metu pareigas einančių narių kadencija.

3. Po įstojimo XVIII priede išvardytų komitetų sudėtis visiškai atnaujinama.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

INSTITUCIJŲ PRIIMTŲ AKTŲ TAIKOMUMAS

53 straipsnis

Įstojus naujosioms valstybėms narėms laikoma, kad joms yra skirtos direktyvos ir sprendimai, kaip apibrėžta EB sutarties 249 straipsnyje ir Euratomo sutarties 161 straipsnyje, jei tos direktyvos ir sprendimai buvo skirti visoms esamoms valstybėms narėms. Išskyrus direktyvas ir sprendimus, kurie įsigalioja pagal EB sutarties 254 straipsnio 1 dalį ir 254 straipsnio 2 dalį, laikoma, kad įstojus naujosioms valstybėms narėms apie tokias direktyvas ir sprendimus joms buvo pranešta.

54 straipsnis

Naujosios valstybės narės taiko priemones, būtinas, kad nuo įstojimo dienos jos pradėtų laikytis direktyvų ir sprendimų, kaip apibrėžta EB sutarties 249 straipsnyje ir Euratomo 161 straipsnyje, jei 24 straipsnyje nurodytuose prieduose arba kuriose nors kitose šio Akto nuostatose nenustatytas kitoks terminas.

55 straipsnis

Vienos iš naujųjų valstybių narių tinkamai pagrįstu prašymu Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, iki 2004 m. gegužės 1 d. gali vieningai imtis priemonių, nustatančių laikinus nukrypimus nuo institucijų aktų, priimtų nuo 2002 m. lapkričio 1 d. iki Stojimo sutarties pasirašymo dienos.

56 straipsnis

Jei nenumatyta kitaip, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma patvirtina priemones, būtinas II, III, IV prieduose pateiktoms ir šio Akto 20, 21 ir 22 straipsniuose nurodytoms nuostatoms įgyvendinti.

57 straipsnis

1. Kai iki stojimo priimtus institucijų aktus dėl stojimo reikia pritaikyti, o reikalingos adaptacijos šiame Akte arba jo prieduose nebuvo numatytos, šios adaptacijos daromos 2 dalyje nustatyta tvarka. Šios adaptacijos įsigalioja nuo įstojimo dienos.

2. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma arba Komisija, atsižvelgiant į tai, kuri iš šių institucijų priėmė pirminius aktus, šiuo tikslu parengia reikiamus tekstus.

58 straipsnis

Iki įstojimo priimti ir Tarybos, Komisijos arba Europos centrinio banko čekų, estų, vengrų, latvių, lietuvių, maltiečių, lenkų, slovakų ir slovėnų kalbomis parengti institucijų ir Europos centrinio banko aktų tekstai nuo įstojimo dienos yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir esamomis vienuolika kalbų parengti tekstai. Jie skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei tie tekstai taip buvo paskelbti esamomis kalbomis.

59 straipsnis

Apie įstatymais ir kitais teisės aktais įtvirtintas nuostatas, skirtas naujųjų valstybių narių teritorijoje užtikrinti darbuotojų ir plačiosios visuomenės sveikatos apsaugą nuo jonizuojančios spinduliuotės keliamų pavojų, pagal Euratomo sutarties 33 straipsnį tos valstybės Komisijai praneša per tris mėnesius nuo įstojimo.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

60 straipsnis

Prie šio Akto pridėti I - XVIII priedai, priedėliai ir protokolai Nr. 1 -10 yra neatskiriama jo dalis.

61 straipsnis

Italijos Respublikos Vyriausybė naujųjų valstybių narių vyriausybėms perduoda Europos Sąjungos sutarties, Europos bendrijos steigimo sutarties ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties bei jas iš dalies keičiančių ir papildančių Sutarčių, įskaitant Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės stojimo į Europos ekonominę bendriją ir Europos atominės energijos bendriją sutartį, Graikijos Respublikos stojimo į Europos ekonominę bendriją ir Europos atominės energijos bendriją sutartį, Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimo į Europos ekonominę bendriją ir Europos atominės energijos bendriją sutartį ir Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimo į Europos Sąjungą sutartį, patvirtintą kopiją airių, anglų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, prancūzų, portugalų, suomių, švedų ir vokiečių kalbomis.

Prie šio Akto pridedami tų Sutarčių tekstai, sudaryti čekų, estų, vengrų, latvių, lietuvių, maltiečių, lenkų, slovakų ir slovėnų kalbomis. Tie tekstai yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis kaip ir pirmoje dalyje nurodytų Sutarčių, sudarytų esamomis kalbomis, tekstai.

62 straipsnis

Tarptautinių susitarimų, deponuotų Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriato archyvuose, patvirtintą kopiją naujųjų valstybių narių vyriausybėms perduoda generalinis sekretorius.

[1] OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

[2] OL L 1, 1994 1 3, p. 3.

[3] OL L 253, 2000 10 7, p. 42.

[4] OL L 79, 2002 3 22, p. 42.

[5] Reglamentas (EEB) Nr. 3906/89 (OL L 375, 1989 12 23, p.11) su pakeitimais.

[6] Reglamentas (EB) Nr. 2760/98 (OL L 345, 1998 12 19, p. 49) su pakeitimais.

[7] Reglamentas (EB) Nr. 555/2000 (OL L 68, 2000 3 16, p.3) su pakeitimais.

[8] Reglamentas (EB) Nr. 1267/1999 (OL L 161, 1999 6 26, p.73) su pakeitimais.

[9] Reglamentas (EB) Nr. 1268/1999 (OL L 161, 1999 6 26, p. 87).

[10] 1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžetinės procedūros gerinimo (OL C 172, 1999 6 18, p. 1).

[11] OL L 160, 99 6 26, p. 103.

[12] OL L 160, 1999 6 26, p. 80.

[13] Reglamentas (EEB) Nr. 3906/89 (OL L 375 1989 12 23, p.11) su pakeitimais.

[14] Reglamentas (EB) Nr. 2760/98 (OL L 345, 1998 12 19, p. 49) su pakeitimais.

[15] Reglamentas (EB) Nr. 555/2000 (OL L 68, 2000 3 16, p.3) su pakeitimais.

[16] OL L 232, 2.9.1999 9 2, p. 34.

[17] Kaip nustatyta Phare rekomendacijose (SEC (1999) 1596, atnaujintose 2002 9 6 dokumentu C 3303/2).

[18] Reglamentas (EB) Nr. 1267/99 (OL L 161, 1999 6 26, p.73) su pakeitimais.

[19] OL L 56, 1968 3 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 2265/02 (OL L 347, 2002 12 20, p. 1).

[20] OL L 161, 1999 6 26, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1447/2001 (OL L 198, 2001 7 21, p. 1).

[21] OL L 375, 1989 12 23, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2500/2001 (OL L 342, 2001 12 27, p. 1).

[22] Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 248, 2002 9 16, p.1).

[23] OL L 178, 2001 6 30, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Šengeno acquis, integruoto į Europos Sąjungos sistemą, nuostatų ir jos pagrindu priimtų ar kitaip su ja susijusių aktų, privalomų ir taikomų naujosiose valstybėse narėse nuo įstojimo, sąrašas (nurodytas Stojimo akto 3 straipsnyje)

1. Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos vyriausybių susitarimas dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo, sudarytas 1985 m. birželio 14 d. [1].

2. 1990 m. birželio 19 d. [2] Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, su ja susijusio Baigiamojo akto ir bendrų deklaracijų su pakeitimais, padarytais tam tikrais toliau pateiktoje 7 dalyje išvardytais aktais, šios nuostatos:

1 straipsnis tiek, kiek jis susijęs su šios dalies nuostatomis, 3-7 straipsniai, išskyrus 5 straipsnio 1 dalies d punktą, 13 straipsnis, 26 ir 27 straipsniai, 39 straipsnis, 44-59 straipsniai, 61-63 straipsniai, 65-69 straipsniai, 71-73 straipsniai, 75 ir 76 straipsniai, 82 straipsnis, 91 straipsnis, 126-130 straipsniai tiek, kiek jie susiję su šios dalies nuostatomis ir 136 straipsnis; Baigiamojo akto 1 ir 3 bendros deklaracijos.

3. Šios susitarimų dėl prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, jų baigiamųjų aktų ir susijusių deklaracijų su pakeitimais, padarytais tam tikrais toliau pateiktoje 7 dalyje išvardytais aktais, nuostatos:

a) 1990 m. lapkričio 27 d. pasirašyto Susitarimo dėl Italijos Respublikos prisijungimo:

- 4 straipsnis,

- 1 bendra deklaracija, pateikta Baigiamojo akto II dalyje;

b) 1991 m. birželio 25 d. pasirašyto Susitarimo dėl Ispanijos Karalystės prisijungimo:

- 4 straipsnis,

- 1 bendra deklaracija, pateikta Baigiamojo akto II dalyje,

- 2 deklaracija, pateikta Baigiamojo akto III dalyje;

c) 1991 m. birželio 25 d. pasirašyto Susitarimo dėl Portugalijos Respublikos prisijungimo:

- 4, 5 ir 6 straipsniai,

- 1 bendra deklaracija, pateikta Baigiamojo akto II dalyje;

d) 1992 m. lapkričio 6 d. pasirašyto Susitarimo dėl Graikijos Respublikos prisijungimo:

- 3, 4 ir 5 straipsniai,

- 1 bendra deklaracija, pateikta Baigiamojo akto II dalyje,

- 2 deklaracija, pateikta Baigiamojo akto III dalyje;

e) 1995 m. balandžio 28 d. pasirašyto Susitarimo dėl Austrijos Respublikos prisijungimo:

- 4 straipsnis;

- 1 bendra deklaracija, pateikta Baigiamojo akto II dalyje;

f) 1996 m. gruodžio 19 d. pasirašyto Susitarimo dėl Danijos Karalystės prisijungimo:

- 4 straipsnis, 5 straipsnio 2 dalis ir 6 straipsnis;

- 1 ir 3 bendros deklaracijos, pateiktos Baigiamojo akto II dalyje;

g) 1996 m. gruodžio 19 d. pasirašyto Susitarimo dėl Suomijos Respublikos prisijungimo:

- 4 ir 5 straipsniai;

- 1 ir 3 bendros deklaracijos, pateiktos Baigiamojo akto II dalyje;

- Suomijos Respublikos Vyriausybės deklaracija dėl Alandų salų, pateikta Baigiamojo akto III dalyje;

h) 1996 m. gruodžio 19 d. pasirašyto Susitarimo dėl Švedijos Karalystės prisijungimo:

- 4 ir 5 straipsniai;

- 1 ir 3 bendros deklaracijos, pateiktos Baigiamojo akto II dalyje.

4. Šios Vykdomojo komiteto, įsteigto 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašyta Konvencija dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, sprendimų su pakeitimais, padarytais tam tikrais toliau pateiktoje 7 dalyje išvardytais aktais, nuostatos:

SCH/Com-ex (93) 10 - 1993 m. gruodžio 14 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl ministrų ir valstybės sekretorių deklaracijų

SCH/Com-ex (93) 14 - 1993 m. gruodžio 14 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl praktinio teisminio bendradarbiavimo kovojant su prekyba narkotikais gerinimo

SCH/Com-ex (93) 22 rev - 1993 m. gruodžio 14 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl tam tikrų dokumentų konfidencialumo

SCH/Com-ex (94) 16 rev - 1994 m. lapkričio 21 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl bendrų atvykimo ir išvykimo antspaudų įsigijimo

SCH/Com-ex (94) 28 rev - 1994 m. gruodžio 22 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl 75 straipsnyje numatytos pažymos narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms vežti

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 - 1994 m. gruodžio 22 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl Konvencijos dėl 1990 m. birželio 19 d. Šengeno susitarimo įgyvendinimo įsigaliojimo

SCH/Com-ex (95) 21 - 1995 m. gruodžio 20 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl Šengeno valstybių skubaus keitimosi statistiniais ir specifiniais duomenimis apie prie išorės sienų pasitaikančius sutrikimus

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 - 1998 m. balandžio 21 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl darbo grupės veiklos tiek, kiek jis susijęs su pirmiau pateiktos 2 dalies nuostatomis

SCH/Com-ex (98) 17 rev - 1998 m. birželio 23 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl tam tikrų dokumentų konfidencialumo

SCH/ Com-ex (98) 26 def - 1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis nuolatinį komitetą Šengeno vertinimui ir įgyvendinimui

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2 - 1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl Bendrojo vadovo perdavimo valstybėms, padavusioms paraiškas dėl narystės ES

SCH/Com-ex (98) 37 - 1998 m. spalio 27 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl kovos su nelegalia imigracija priemonių tiek, kiek jis susijęs su pirmiau pateiktos 2 dalies nuostatomis

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 - 1998 m. gruodžio 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl tarpvalstybinio policijos bendradarbiavimo nusikaltimų prevencijos ir atskleidimo srityje

SCH/Com-ex (98) 52 - 1998 m. gruodžio 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl tarpvalstybinio policijos bendradarbiavimo vadovo tiek, kiek jis susijęs su pirmiau pateiktos 2 dalies nuostatomis

SCH/Com-ex (98) 57 - 1998 m. gruodžio 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl kvietimą, rėmimą ir apgyvendinimą patvirtinančios suderintos formos įvedimo

SCH/Com-ex (98) 59 rev - 1993 m. gruodžio 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl suderinto konsultantų dokumentų klausimais dislokavimo

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 - 1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl narkotikų

SCH/Com-ex (99) 6 rev - 1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl Šengeno acquis, susijusio su telekomunikacijomis

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 - 1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl ryšio palaikymo pareigūnų

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 - 1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl informatorių atlygį reglamentuojančių bendrųjų principų

SCH/Com-ex (99) 10 rev - 1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl nelegalios prekybos šaunamaisiais ginklais

SCH/Com-ex (99) 13 - 1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto sprendimo dėl Bendrojo vadovo ir Bendrųjų konsulinių instrukcijų galutinės redakcijos:

- Bendrųjų konsulinių instrukcijų 1-3, 7, 8 ir 15 priedai

- Bendrasis vadovas tiek, kiek jis susijęs su pirmiau pateiktos 2 dalies nuostatomis, įskaitant 1, 5, 5A, 6, 10, 13 priedus

SCH/Com-ex (99) 18 - 1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl policijos bendradarbiavimo kriminalinių nusikaltimų prevencijos ir aiškinimo srityje gerinimo.

5. Šios Vykdomojo komiteto, įsteigto 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašyta Konvencija dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, deklaracijos, kiek jos susijusios su pirmiau pateiktos 2 dalies nuostatomis:

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 - 1996 m. birželio 26 d. Vykdomojo komiteto deklaracija dėl ekstradicijos

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 - 1998 m. vasario 9 d. Vykdomojo komiteto deklaracija dėl nepilnamečių pagrobimo.

6. Šie Centrinės grupės, įsteigtos 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašyta Konvencija dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, sprendimai, kiek jie susiję su pirmiau pateiktos 2 dalies nuostatomis:

SCH/C (98) 117 - 1998 m. spalio 27 d. Centrinės grupės sprendimas dėl kovos su nelegalia imigracija priemonių priėmimo

SCH/C (99) 25 - 1999 m. kovo 22 d. Centrinės grupės sprendimas dėl informatorių atlygį reglamentuojančių bendrųjų principų.

7. Šie Šengeno acquis pagrindu priimti ar kitaip su juo susiję aktai:

1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1683/95, nustatantis vienodą vizų formą (OL L 164, 1995 7 14, p. 1)

1999 m. gegužės 1 d. Tarybos sprendimas 1999/307/EB, nustatantis išsamų Šengeno sekretoriato integravimo į Tarybos generalinį sekretoriatą planą (OL L 119, 1999 5 7, p. 49)

1999 m. gegužės 20 d. Tarybos sprendimas 1999/435/EB dėl Šengeno acquis apibrėžimo siekiant nustatyti kiekvienos nuostatos arba sprendimo, sudarančių Šengeno acquis, teisinį pagrindą atsižvelgiant į atitinkamas Europos bendrijos steigimo sutarties ir Europos Sąjungos sutarties nuostatas (OL L 176, 1999 7 10, p. 1)

1999 m. gegužės 20 d. Tarybos sprendimas 1999/436/EB, nustatantis kiekvienos nuostatos arba sprendimo, sudarančių Šengeno acquis, teisinį pagrindą atsižvelgiant į atitinkamas Europos bendrijos steigimo sutarties ir Europos Sąjungos sutarties nuostatas (OL L 176, 1999 7 10, p. 17)

1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 176, 1999 7 10, p. 31)

1999 m. gruodžio 13 d. Tarybos sprendimas 1999/848/EB dėl visiško Šengeno acquis taikymo Graikijoje (OL L 327, 1999 12 21, p. 58)

2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant tam tikras Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43)

2000 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas 2000/586/TVR, nustatantis Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo 40 straipsnio 4 ir 5 dalių, 41 straipsnio 7 dalies ir 65 straipsnio 2 dalies dalinio pakeitimo tvarką (OL L 248, 2000 10 3, p. 1)

2000 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2000/751/EB dėl Vykdomojo komiteto, įsteigto pagal Konvenciją dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo įgyvendinimo, priimto Bendrojo vadovo tam tikrų dalių išslaptinimo (OL L 303, 2000 12 2, p. 29)

2000 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2000/777/EB dėl visiško Šengeno acquis taikymo Danijoje, Suomijoje ir Švedijoje bei Islandijoje ir Norvegijoje (OL L 309, 2000 10 9, p. 24)

2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, išvardijantis trečiąsias šalis, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir tas šalis, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas (OL L 81, 2001 3 21, p. 1)

2001 m. balandžio 24 d. Tarybos reglamentas Nr. 789/2001/EB, paliekantis Tarybai įgyvendinimo įgaliojimus dėl tam tikrų išsamių nuostatų ir praktinės tvarkos nagrinėjant prašymus išduoti vizą (OL L 116, 2001 4 26, p. 2).

2001 m. balandžio 24 d. Tarybos reglamentas Nr. 790/2001/EB, paliekantis Tarybai įgyvendinimo įgaliojimus dėl tam tikrų išsamių nuostatų ir praktinės tvarkos vykdant pasienio kontrolę bei priežiūrą (OL L 116, 2001 4 26, p. 5)

2001 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas 2001/329/EB, atnaujinantis Bendrųjų konsulinių instrukcijų VI dalį ir 3, 6 bei 13 priedus ir Bendrojo vadovo 5a, 6a ir 8 priedus (OL L 116, 2001 4 26, p. 32) tiek, kiek jis susijęs su Bendrųjų konsulinių instrukcijų 3 priedu ir Bendrojo vadovo 5a priedu

2001 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 2001/51/EB, papildanti Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo įgyvendinimo 26 straipsnio nuostatas (OL L 187, 2001 7 10, p. 45)

2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas 2001/886/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo (OL L 328, 2001 12 13, p. 1)

2001 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2414/2001, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, išvardijantį trečiąsias šalis, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir tas šalis, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas (OL L 327, 2001 12 12, p. 1)

2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2424/2001 dėl antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo (OL L 328, 2001 12 13, p. 4)

2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 333/2002 dėl vienodo pavyzdžio vizų įklijų, valstybių narių išduodamų asmenims, turintiems kelionės dokumentus, kurių nepripažįsta tas įklijas rengianti valstybė narė (OL L 53, 2002 2 23, p. 4)

2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 334/2002, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1683/95, nustatantį vienodo pavyzdžio vizas (OL L 53, 2002 2 23, p. 7)

2002 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EEB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant tam tikras Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20)

2002 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas 2002/352/EB dėl Bendrojo vadovo peržiūrėjimo (OL L 123, 2002 5 9, p. 47)

2002 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas 2002/353/EB, išslaptinantis Konvencija dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo įgyvendinimo įsteigto Vykdomojo komiteto priimto Bendrojo vadovo II dalį (OL L 123, 2002 5 9, p. 49)

2002 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1030/2002, nustatantis vienodo pavyzdžio leidimą apsigyventi trečiųjų valstybių piliečiams (OL L 157, 2002 6 15, p. 1)

2002 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas 2002/587/EB dėl Bendrojo vadovo peržiūrėjimo (OL L 187, 2002 7 16, p. 50)

2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/946/TVR dėl bausmių sistemos sustiprinimo siekiant užkirsti kelią padėjimui neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir gyventi (OL L 328, 2002 12 5, p. 1)

2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2002/90/EB, apibrėžianti padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir gyventi (OL L 328, 2002 12 5, p. 17).

[1] OL L 239, 2000 9 22, p. 13.

[2] OL L 239, 2000 9 22, p. 19.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Stojimo akto 20 straipsnyje nurodytas sąrašas

1. LAISVAS PREKIŲ JUDĖJIMAS

A. MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS

1. 31970 L 0156: 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (OL L 42, 1970 2 23, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

- 11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

- 31978 L 0315: 1977 12 21 Tarybos direktyva 78/315/EEB (OL L 81, 1978 3 28, p. 1),

- 31978 L 0547: 1978 6 12 Tarybos direktyva 78/547/EEB (OL L 168, 1978 6 26, p. 39),

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 31980 L 1267: 1980 12 16 Tarybos direktyva 80/1267/EEB (OL L 375, 1980 12 31, p. 34),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31987 L 0358: 1987 6 25 Tarybos direktyva 87/358/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 51),

- 31987 L 0403: 1987 6 25 Tarybos direktyva 87/403/EEB (OL L 220, 1987 8 8, p. 44),

- 31992 L 0053: 1992 6 18 Tarybos direktyva 92/53/EEB (OL L 225, 1992 8 10, p. 1),

- 31993 L 0081: 1993 9 29 Komisijos direktyva 93/81/EEB (OL L 264, 1993 10 23, p. 49),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31995 L 0054: 1995 10 31 Komisijos direktyva 95/54/EB (OL L 266, 1995 11 8, p. 1),

- 31996 L 0027: 1996 5 20 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/27/EB (OL L 169, 1996 7 8, p. 1),

- 31996 L 0079: 1996 12 16 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/79/EB (OL L 18, 1997 1 21, p. 1),

- 31997 L 0027: 1997 7 22 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/27/EB (OL L 233, 1997 8 25, p. 1),

- 31998 L 0014: 1998 2 6 Komisijos direktyva 98/14/EB (OL L 91, 1998 3 25, p. 1),

- 31998 L 0091: 1998 12 14 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/91/EB (OL L 11, 1999 1 16, p. 25),

- 32000 L 0040: 2000 6 26 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/40/EB (OL L 203, 2000 8 10, p. 9),

- 32001 L 0056: 2001 9 27 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/56/EB (OL L 292, 2001 11 9, p. 21),

- 32001 L 0085: 2001 11 20 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/85/EB (OL L 42, 2002 2 13, p. 1),

- 32001 L 0092: 2001 10 30 Komisijos direktyva 2001/92/EB (OL L 291, 2001 11 8, p. 24),

- 32001 L 0116: 2001 12 20 Komisijos direktyva 2001/116/EB (OL L 18, 2002 1 21, p. 1).

a) VII priedo 1 skirsnyje pateiktas sąrašas pakeičiamas taip:

"1 - Vokietija;

2 - Prancūzija;

3 - Italija;

4 - Nyderlandai;

5 - Švedija;

6 - Belgija;

7 - Vengrija;

8 - Čekija;

9 - Ispanija;

11 - Jungtinė Karalystė;

12 - Austrija;

13 - Liuksemburgas;

17 - Suomija;

18 - Danija;

20 - Lenkija;

21 - Portugalija;

23 - Graikija;

24 - Airija;

26 - Slovėnija;

27 - Slovakija;

29 - Estija;

32 - Latvija;

36 - Lietuva;

CY - Kipras;

MT - Malta."

b) IX priedo I dalies 2 pusės ir II dalies 2 pusės 47 punktas pakeičiamas taip:

"47. Variklio galia ar nacionalinio kodo numeris, už kurį nustatomas mokestis, jei taikoma:

+++++ TIFF +++++

"

.

2. 31970 L 0157: 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva Nr. 70/157/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių leistiną motorinių transporto priemonių garso lygį ir dujų išmetimo sistemas, suderinimo (OL L 42, 1970 2 23, p. 16) su pakeitimais, padarytais:

- 11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

- 31973 L 0350: 1973 11 7 Komisijos direktyva 73/350/EEB (OL L 321, 1973 11 22, p. 33),

- 31977 L 0212: 1977 3 8 Tarybos direktyva 77/212/EEB (OL L 66, 1977 3 12, p. 33),

- 31981 L 0334: 1981 4 13 Komisijos direktyva 81/334/EEB (OL L 131, 1981 5 18, p. 6),

- 31984 L 0372: 1984 7 3 Komisijos direktyva 84/372/EEB (OL L 196, 1984 7 26, p. 47),

- 31984 L 0424: 1984 9 3 Tarybos direktyva 84/424/EEB (OL L 238, 1984 9 6, p. 31),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31987 L 0354: 1987 6 25 Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

- 31992 L 0097: 1992 11 10 Tarybos direktyva 92/97/EEB (OL L 371, 1992 12 19, p. 1),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31996 L 0020: 1996 3 27 Komisijos direktyva 96/20/EB (OL L 92, 1996 4 13, p. 23),

- 31999 L 0101: 1999 12 15 Komisijos direktyva 1999/101/EB (OL L 334, 1999 12 28, p. 41).

II priedo 4.2 punktas papildomas taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

3. 31970 L 0220: 1970 m. kovo 20 d. Tarybos direktyva Nr. 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo motorinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (OL L 76, 1970 4 6, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

- 11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

- 31974 L 0290: 1974 5 28 Tarybos direktyva 74/290/EEB (OL L 159, 1974 6 15, p. 61),

- 31977 L 0102: 1976 11 30 Komisijos direktyva 77/102/EEB (OL L 32, 1977 2 3, p. 32),

- 31978 L 0665: 1978 7 14 Komisijos direktyva 78/665/EEB (OL L 223, 1978 8 14, p. 48),

- 31983 L 0351: 1983 6 16 Tarybos direktyva 83/351/EEB (OL L 197, 1983 7 20, p. 1),

- 31988 L 0076: 1987 12 3 Tarybos direktyva 88/76/EEB (OL L 36, 1988 2 9, p. 1),

- 31988 L 0436: 1988 6 16 Tarybos direktyva 88/436/EEB (OL L 214, 1988 8 6, p. 1),

- 31989 L 0458: 1989 7 18 Tarybos direktyva 89/458/EEB (OL L 226, 1989 8 3, p. 1),

- 31989 L 0491: 1989 7 17 Komisijos direktyva 89/491/EEB (OL L 238, 1989 8 15, p. 43),

- 31991 L 0441: 1991 6 26 Tarybos direktyva 91/441/EEB (OL L 242, 1991 8 30, p. 1),

- 31993 L 0059: 1993 6 28 Tarybos direktyva 93/59/EEB (OL L 186, 1993 7 28, p. 21),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31994 L 0012: 1994 3 23 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/12/EB (OL L 100, 1994 4 19, p. 42),

- 31996 L 0044: 1996 7 1 Komisijos direktyva 96/44/EB (OL L 210, 1996 8 20, p. 25),

- 31996 L 0069: 1996 10 8 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/69/EB (OL L 282, 1996 11 1, p. 64),

- 31998 L 0069: 1998 10 13 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/69/EB (OL L 350, 1998 12 28, p. 1),

- 31998 L 0077: 1998 10 2 Komisijos direktyva 98/77/EB (OL L 286, 1998 10 23, p. 34),

- 31999 L 0102: 1999 12 15 Komisijos direktyva 1999/102/EB (OL L 334, 1999 12 28, p. 43),

- 32001 L 0001: 2001 1 22 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/1/EB (OL L 35, 2001 2 6, p. 34),

- 32001 L 0100: 2001 12 7 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/100/EB (OL L 16, 2002 1 18, p. 32),

- 32002 L 0080: 2002 10 3 Komisijos direktyva 2002/80/EB (OL L 291, 2002 10 28, p. 20).

XIII priedo 5.2 punkte pateiktoje skiltyje įterpiama:

"8 - Čekija", "29 - Estija", "CY - Kipras", "32 - Latvija", "36 - Lietuva", "7 - Vengrija", "MT - Malta", "20 - Lenkija", "26 - Slovėnija", "27 - Slovakija".

4. 31970 L 0221: 1970 m. kovo 23 d. Tarybos direktyva 70/221/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų skystųjų degalų bakus ir galinę apsaugą nuo palindimo po transporto priemone, suderinimo (OL L 76, 1970 4 6, p. 23) su pakeitimais, padarytais:

- 11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

- 31979 L 0490: 1979 4 18 Komisijos direktyva 79/490/EEB (OL L 128, 1979 5 26, p. 22),

- 31997 L 0019: 1997 4 18 Komisijos direktyva 97/19/EB (OL L 125, 1997 5 16, p. 1),

- 32000 L 0008: 2000 3 20 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/8/EB (OL L 106, 2000 5 3, p. 7).

II priedo 6.2 punkte pateiktoje skiltyje įterpiama:

"8 - Čekija", "29 - Estija", "CY - Kipras", "32 - Latvija", "36 - Lietuva", "7 - Vengrija", "MT - Malta", "20 - Lenkija", "26 - Slovėnija", "27 - Slovakija".

5. 31970 L 0388: 1970 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 70/388/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių garsinio signalizavimo įtaisus, suderinimo (OL L 176, 1970 8 10, p. 12) su pakeitimais, padarytais:

- 11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31987 L 0354: 1987 6 25 Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21).

I priedo 1.4.1 punkte skliausteliuose pateiktas tekstas papildomas taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

6. 31971 L 0127: 1971 m. kovo 1 d. Tarybos direktyva 71/127/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių galinio vaizdo veidrodžius, suderinimo (OL L 68, 1971 3 22, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

- 11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

- 31979 L 0795: 1979 7 20 Komisijos direktyva 79/795/EEB (OL L 239, 1979 9 22, p. 1),

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 31985 L 0205: 1985 2 18 Komisijos direktyva 85/205/EEB (OL L 90, 1985 3 29, p. 1),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31986 L 0562: 1986 11 6 Komisijos direktyva 86/562/EEB (OL L 327, 1986 11 22, p. 49),

- 31987 L 0354: 1987 6 25 Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

- 31988 L 0321: 1988 5 16 Komisijos direktyva 88/321/EEB (OL L 147, 1988 6 14, p. 77),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21).

II priedo 2 priedėlio 4.2 punkte skiriamųjų numerių/raidžių išvardijimas papildomas taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

7. 31971 L 0320: 1971 m. liepos 26 d. Tarybos direktyva Nr. 71/320/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų stabdžių sistemas, suderinimo (OL L 202, 1971 9 6, p. 37) su pakeitimais, padarytais:

- 11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

- 31974 L 0132: 1974 2 11 Komisijos direktyva 74/132/EEB (OL L 74, 1974 3 19, p. 7),

- 31975 L 0524: 1975 7 25 Komisijos direktyva 75/524/EEB (OL L 236, 1975 9 8, p. 3),

- 31979 L 0489: 1979 4 18 Komisijos direktyva 79/489/EEB (OL L 128, 1979 5 26, p. 12),

- 31985 L 0647: 1985 12 23 Komisijos direktyva 85/647/EEB (OL L 380, 1985 12 31, p. 1),

- 31988 L 0194: 1988 3 24 Komisijos direktyva 88/194/EEB (OL L 92, 1988 4 9, p. 47),

- 31991 L 0422: 1991 7 15 Komisijos direktyva 91/422/EEB (OL L 233, 1991 8 22, p. 21),

- 31998 L 0012: 1998 1 27 Komisijos direktyva 98/12/EB (OL L 81, 1998 3 18, p. 1).

XV priedo 4.4.2 punkte pateiktoje skiltyje įterpiama:

"8 - Čekija", "29 - Estija", "CY - Kipras", "32 - Latvija", "36 - Lietuva", "7 - Vengrija", "MT - Malta", "20 - Lenkija", "26 - Slovėnija", "27 - Slovakija".

8. 31972 L 0245: 1972 m. birželio 20 d. Tarybos direktyva Nr. 72/245/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių radijo trukdžių slopinimą motorinėse transporto priemonėse su kibirkštinio uždegimo varikliais, suderinimo (OL L 152, 1972 7 6, p. 15) su pakeitimais, padarytais:

- 31989 L 0491: 1989 7 17 Komisijos direktyva 89/491/EEB (OL L 238, 1989 8 15, p. 43),

- 31995 L 0054: 1995 10 31 Komisijos direktyva 95/54/EB (OL L 266, 1995 11 8, p. 1).

I priedo 5.2 punkte pateiktoje skiltyje įterpiama:

"8 - Čekija", "29 - Estija", "CY - Kipras", "32 - Latvija", "36 - Lietuva", "7 - Vengrija", "MT - Malta", "20 - Lenkija", "26 - Slovėnija", "27 - Slovakija".

9. 31974 L 0061: 1973 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 74/61/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių sergėjimo įtaisus, suderinimo (OL L 38, 1974 2 11, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

- 31995 L 0056: 1995 11 8 Komisijos direktyva 95/56/EB, Euratomas (OL L 286, 1995 11 29, p. 1).

I priedo 5.1.1 punkte pateiktoje skiltyje įterpiama:

"8 - Čekija", "29 - Estija", "CY - Kipras", "32 - Latvija", "36 - Lietuva", "7 - Vengrija", "MT - Malta", "20 - Lenkija", "26 - Slovėnija", "27 - Slovakija".

10. 31974 L 0150: 1974 m. kovo 4 d. Tarybos direktyva Nr. 74/150/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių tipo patvirtinimą, suderinimo (OL L 84, 1974 3 28, p. 10) su pakeitimais, padarytais:

- 31979 L 0694: 1979 7 24 Tarybos direktyva 79/694/EEB (OL L 205, 1979 8 13, p. 17),

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 31982 L 0890: 1982 12 17 Tarybos direktyva 82/890/EEB (OL L 378, 1982 12 31, p. 45),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31988 L 0297: 1988 5 3 Tarybos direktyva 88/297/EEB (OL L 126, 1988 5 20, p. 52),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31997 L 0054: 1997 9 23 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/54/EB (OL L 277, 1997 10 10, p. 24),

- 32000 L 0002: 2000 1 14 Komisijos direktyva 2000/2/EB (OL L 21, 2000 1 26, p. 23),

- 32000 L 0025: 2000 5 22 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/25/EB (OL L 173, 2000 7 12, p. 1),

- 32001 L 0003: 2001 1 8 Komisijos direktyva 2001/3/EB (OL L 28, 2001 1 30, p. 1).

a) 2 straipsnio a punktas papildomas šiomis įtraukomis:

"— "vnitrostátní schválení typu"Čekijos įstatymuose,

— "riiklik tüübikinnitus"Estijos įstatymuose,

— "Έγκριση Τύπου"Kipro įstatymuose,

— "Tipa apstiprināšana"Latvijos įstatymuose,

— "tipo patvirtinimas" Lietuvos įstatymuose,

— "típusjóváhagyás"Vengrijos įstatymuose,

— "tip approvat"Maltos įstatymuose,

— "homologacja typu pojazdu"Lenkijos įstatymuose,

— "homologacija"Slovėnijos įstatymuose,

— "typové schválenie"Slovakijos įstatymuose."

b) II priedo C skyriaus II dalies 1 priedėlio 1 skirsnyje pateiktas sąrašas papildomas taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

c) III priedo 1 dalies 16 punktas pakeičiamas taip:

"16. VARIKLIO GALIA (ARKLIO JĖGOMIS) ARBA KLASĖ(-ĖS), UŽ KURIAS NUSTATOMAS MOKESTIS

+++++ TIFF +++++

"

.

11. 31974 L 0408: 1974 m. liepos 22 d. Tarybos direktyva 74/408/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių vidinę salonų saugą (sėdynių ir jų tvirtinimo įtaisų stiprumas), suderinimo (OL L 221, 1974 8 12, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

- 31981 L 0577: 1981 7 20 Tarybos direktyva 81/577/EEB (OL L 209, 1981 7 29, p. 34),

- 31996 L 0037: 1996 6 17 Komisijos direktyva 96/37/EB (OL L 186, 1996 7 25, p. 28).

I priedo 6.2.1 punkte pateiktoje skiltyje įterpiama:

"8 - Čekija", "29 - Estija", "CY - Kipras", "32 - Latvija", "36 - Lietuva", "7 - Vengrija", "MT - Malta", "20 - Lenkija", "26 - Slovėnija", "27 - Slovakija".

12. 31974 L 0483: 1974 m. rugsėjo 17 d. Tarybos direktyva 74/483/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių išorinius elementus, suderinimo (OL L 266, 1974 10 2, p. 4) su pakeitimais, padarytais:

- 31979 L 0488: 1979 4 18 Komisijos direktyva 79/488/EEB (OL L 128, 1979 5 26, p. 1),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31987 L 0354: 1978 6 25 Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21).

I priedo 3.2.2.2 punkto išnaša papildoma taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

13. 31975 L 0322: 1975 m. gegužės 20 d. Tarybos direktyva 75/322/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių keliamų radijo trukdžių slopinimą (elektromagnetinis suderinamumas), suderinimo (OL L 147, 1975 6 9, p. 28) su pakeitimais, padarytais:

- 31982 L 0890: 1982 12 17 Tarybos direktyva 82/890/EEB (OL L 378, 1982 12 31, p. 45),

- 31997 L 0054: 1997 9 23 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/54/EB (OL L 277, 1997 10 10, p. 24),

- 32000 L 0002: 2000 1 14 Komisijos direktyva 2000/2/EB (OL L 21, 2000 1 26, p. 23),

- 32001 L 0003: 2001 1 8 Komisijos direktyva 2001/3/EB (OL L 28, 2001 1 30, p. 1).

I priedo 5.2.1 punkte įterpiama:

"8 - Čekija", "29 - Estija", "CY - Kipras", "32 - Latvija", "36 - Lietuva", "7 - Vengrija", "MT - Malta", "20 - Lenkija", "26 - Slovėnija", "27 - Slovakija".

14. 31976 L 0114: 1975 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 76/114/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų identifikavimo lenteles, įrašus, tų lentelių tvirtinimo vietą ir būdus, suderinimo (OL L 24, 1976 1 30, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

- 31978 L 0507: 1978 5 19 Komisijos direktyva 78/507/EEB (OL L 155, 1978 6 13, p. 31),

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31987 L 0354: 1987 6 25 Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21).

I priedo 2.1.2 punkte skliausteliuose pateiktas tekstas papildomas taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

15. 31976 L 0757: 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/757/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų atšvaitus, suderinimo (OL L 262, 1976 9 27, p. 32) su pakeitimais, padarytais:

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31987 L 0354: 1987 6 25 Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31997 L 0029: 1997 6 11 Komisijos direktyva 97/29/EB (OL L 171, 1997 6 30, p. 11).

I priedo 4.2.1 punkto tekstas papildomas taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

.

16. 31976 L 0758: 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/758/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų viršutinius gabaritinius, priekinius gabaritinius, galinius gabaritinius, stabdymo signalo, dienos ir šoninius gabaritinius žibintus, suderinimo (OL L 262, 1976 9 27, p. 54) su pakeitimais, padarytais:

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31987 L 0354: 1987 6 25 Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

- 31989 L 0516: 1989 8 1 Komisijos direktyva 89/516/EEB (OL L 265, 1989 9 12, p. 1),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31997 L 0030: 1997 6 11 Komisijos direktyva 97/30/EB (OL L 171, 1997 6 30, p. 25).

I priedo 5.2.1 punktas papildomas taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

17. 31976 L 0759: 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/759/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų posūkio rodiklius, suderinimo (OL L 262, 1976 9 27, p. 71) su pakeitimais, padarytais:

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31987 L 0354: 1987 6 25 Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

- 31989 L 0277: 1989 3 28 Komisijos direktyva 89/277/EEB (OL L 109, 1989 4 20, p. 25),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31999 L 0015: 1999 3 16 Komisijos direktyva 1999/15/EB (OL L 97, 1999 4 12, p. 14).

I priedo 4.2.1 punktas papildomas taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

18. 31976 L 0760: 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/760/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų galinio valstybinio numerio ženklo žibintus, suderinimo (OL L 262, 1976 9 27, p. 85) su pakeitimais, padarytais:

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31987 L 0354: 1987 6 25 Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31997 L 0031: 1997 6 11 Komisijos direktyva 97/31/EB (OL L 171, 1997 6 30, p. 49).

I priedo 4.2.1 punktas papildomas taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

19. 31976 L 0761: 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/761/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių priekiniais tolimųjų ir (arba) artimųjų šviesų žibintais ir šviesos šaltiniais (kaitinimo ir kitomis lempomis), naudojamais patvirtintose motorinių transporto priemonių ir jų priekabų lempose, suderinimo (OL L 262, 1976 9 27, p. 96) su pakeitimais, padarytais:

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31987 L 0354: 1987 6 25 Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

- 31989 L 0517: 1989 8 1 Komisijos direktyva 89/517/EEB (OL L 265, 1989 9 12, p. 15),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31999 L 0017: 1999 3 18 Komisijos direktyva 1999/17/EB (OL L 97, 1999 4 12, p. 45).

I priede 5.2.1 ir 6.2.1 punktuose pateikti sąrašai pakeičiami taip:

"1 - Vokietija

2 - Prancūzija

3 - Italija

4 - Nyderlandai

5 - Švedija

6 - Belgija

7 - Vengrija

8 - Čekija

9 - Ispanija

11 - Jungtinė Karalystė

12 - Austrija

13 - Liuksemburgas

17 - Suomija

18 - Danija

20 - Lenkija

21 - Portugalija

23 - Graikija

24 - Airija

26 - Slovėnija

27 - Slovakija

29 - Estija

32 - Latvija

36 - Lietuva

CY - Kipras

MT - Malta"

.

20. 31976 L 0762: 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/762/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų priekinius rūko žibintus ir tų žibintų kaitinimo lemputes, suderinimo (OL L 262, 1976 9 27, p. 122) su pakeitimais, padarytais:

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31987 L 0354: 1987 6 25 Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31999 L 0018: 1999 3 18 Komisijos direktyva 1999/18/EB (OL L 97, 1999 4 12, p. 82).

I priedo 4.2.1 punktas papildomas taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

21. 31977 L 0536: 1974 m. kovo 4 d. Tarybos direktyva Nr. 77/536/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių tipo patvirtinimą, suderinimo (OL L 220, 1977 8 29, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31987 L 0354: 1987 6 25 Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

- 31989 L 0680: 1989 12 21 Tarybos direktyva 89/680/EEB (OL L 398, 1989 12 30, p. 26),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31999 L 0055: 1999 6 1 Komisijos direktyva 1999/55/EB (OL L 146, 1999 6 11, p. 28).

VI priedas papildomas taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

22. 31977 L 0538: 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/538/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų galinius rūko žibintus, suderinimo (OL L 220, 1977 8 29, p. 60) su pakeitimais, padarytais:

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31987 L 0354: 1987 6 25 Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

- 31989 L 0518: 1989 8 1 Komisijos direktyva 89/518/EEB (OL L 265, 1989 9 12, p. 24),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31999 L 0014: 1999 3 16 Komisijos direktyva 1999/14/EB (OL L 97, 1999 4 12, p. 1).

I priedo 4.2.1 punktas papildomas taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

23. 31977 L 0539: 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/539/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų atbulinės eigos žibintus, suderinimo (OL L 220, 1977 8 29, p. 72) su pakeitimais, padarytais:

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31987 L 0354: 1987 6 25 Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31997 L 0032: 1997 6 11 Komisijos direktyva 97/32/EB (OL L 171, 1997 6 30, p. 63).

I priedo 4.2.1 punktas papildomas taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

24. 31977 L 0540: 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/540/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių stovėjimo šviesos žibintus, suderinimo (OL L 220, 1977 8 29, p. 83) su pakeitimais, padarytais:

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31987 L 0354: 1987 6 25 Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31999 L 0016: 1999 3 16 Komisijos direktyva 1999/16/EB (OL L 97, 1999 4 12, p. 33).

I priedo 4.2.1 punktas papildomas taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

25. 31977 L 0541: 1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/541/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir keleivio apsaugos sistemas, suderinimo (OL L 220, 1977 8 29, p. 95) su pakeitimais, padarytais:

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 31981 L 0576: 1981 7 20 Tarybos direktyva 81/576/EEB (OL L 209, 1981 7 29, p. 32),

- 31982 L 0319: 1982 4 2 Komisijos direktyva 82/319/EEB (OL L 139, 1982 5 19, p. 17),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31987 L 0354: 1987 6 25 Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

- 31990 L 0628: 1990 10 30 Komisijos direktyva 90/628/EEB (OL L 341, 1990 12 6, p. 1),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31996 L 0036: 1996 6 17 Komisijos direktyva 96/36/EB (OL L 178, 1996 7 17, p. 15),

- 32000 L 0003: 2000 2 22 Komisijos direktyva 2000/3/EB (OL L 53, 2000 2 25, p. 1).

III priedo 1.1.1 punktas papildomas taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

26. 31978 L 0318: 1977 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 78/318/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių stiklo valytuvus ir apliejiklius, suderinimo (OL L 81, 1978 3 28, p. 49) su pakeitimais, padarytais:

- 31994 L 0068: 1994 12 16 Komisijos direktyva 94/68/EB (OL L 354, 1994 12 31, p. 1).

I priedo 7.2 punkte pateiktoje skiltyje įterpiama:

"8 - Čekija", "29 - Estija", "CY - Kipras", "32 - Latvija", "36 - Lietuva", "7 - Vengrija", "MT - Malta", "20 - Lenkija", "26 - Slovėnija", "27 - Slovakija".

27. 31978 L 0764: 1978 m. liepos 25 d. 78/764/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairuotojų sėdynes, suderinimo (OL L 255, 1978 9 18, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 31982 L 0890: 1982 12 17 Tarybos direktyva 82/890/EEB (OL L 378, 1982 12 31, p. 45),

- 31983 L 0190: 1983 3 28 Komisijos direktyva 83/190/EEB (OL L 109, 1983 4 26, p. 13),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31987 L 0354: 1987 6 25 Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

- 31988 L 0465: 1988 6 30 Komisijos direktyva 88/465/EEB (OL L 228, 1988 8 17, p. 31),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31997 L 0054: 1997 9 23 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/54/EB (OL L 277, 1997 10 10, p. 24),

- 31999 L 0057: 1999 6 7 Komisijos direktyva 1999/57/EB (OL L 148, 1999 6 15, p. 35).

II priedo 3.5.2.1 punktas papildomas taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

28. 31978 L 0932: 1978 m. spalio 16 d. Tarybos direktyva 78/932/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių sėdynių galvos atramas, suderinimo (OL L 325, 1978 11 20, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31987 L 0354: 1978 6 25 Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

VI priedo 1.1.1 punktas papildomas taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

29. 31979 L 0622: 1979 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 79/622/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijas, apsaugančias nuo apvirtimo (bandymas stovint), suderinimo (OL L 179, 1979 7 17, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

- 31982 L 0953: 1982 12 15 Komisijos direktyva 82/953/EEB (OL L 386, 1982 12 31, p. 31),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31987 L 0354: 1987 6 25 Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

- 31988 L 0413: 1988 6 22 Komisijos direktyva 88/413/EEB (OL L 200, 1988 7 26, p. 32),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31999 L 0040: 1999 5 6 Komisijos direktyva 1999/40/EB (OL L 124, 1999 5 18, p. 11).

VI priedas papildomas taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

30. 31986 L 0298: 1986 m. gegužės 26 d. Tarybos direktyva 86/298/EEB dėl konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo, pritvirtinamų prie siauros tarpvėžės ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių galinės dalies (OL L 186, 1986 7 8, p. 26), su pakeitimais, padarytais:

- 31989 L 0682: 1989 12 21 Tarybos direktyva 89/682/EEB (OL L 398, 1989 12 30, p. 29),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 32000 L 0019: 2000 4 13 Komisijos direktyva 2000/19/EB (OL L 94, 2000 4 14, p. 31).

VI priedas papildomas taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

31. 31987 L 0402: 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/402/EEB dėl konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo, kurios montuojamos prieš siauros tarpvėžės ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairuotojo sėdynę (OL L 220, 1987 8 8, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

- 31989 L 0681: 1989 12 21 Tarybos direktyva 89/681/EEB (OL L 398, 1989 12 30, p. 27),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 32000 L 0022: 2000 4 28 Komisijos direktyva 2000/22/EB (OL L 107, 2000 4 5, p. 26).

VII priedas papildomas taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

32. 31988 L 0077: 1987 m. gruodžio 3 d. Tarybos direktyva 88/77/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis dėl transporto priemonių dyzelinių variklių skleidžiamų dujinių teršalų, suderinimo (OL L 36, 1988 2 9, p. 33) su pakeitimais, padarytais:

- 31991 L 0542: 1991 10 1 Tarybos direktyva 91/542/EEB (OL L 295, 1991 10 25, p. 1),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31996 L 0001: 1996 1 22 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/1/EB (OL L 40, 1996 2 17, p. 1),

- 31999 L 0096: 1999 12 13 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/96/EB (OL L 44, 2000 2 16, p. 1),

- 32001 L 0027: 2001 4 10 Komisijos direktyva 2000/27/EB (OL L 107, 2001 4 18, p. 10).

I priedo 5.1.3 punkto išnaša papildoma taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

33. 31989 L 0173: 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/173/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių tam tikras ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių sudedamąsias dalis ir technines charakteristikas, suderinimo (OL L 67, 1989 3 10, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31997 L 0054: 1997 9 23 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/54/EB (OL L 277, 1997 10 10, p. 24),

- 32000 L 0001: 2000 1 14 Komisijos direktyva 2000/1/EB (OL L 21, 2000 1 26, p. 16).

a) III A priedo 5.4.1 punkto išnaša papildoma taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

b) IV priedo 4 priedėlio pirma įtrauka papildoma taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

c) V priedo 2.1.3 punkto trečia pastraipa papildoma taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

34. 31991 L 0226: 1991 m. kovo 27 d. Tarybos direktyva 91/226/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų purslų taškymą ribojančias sistemas, suderinimo (OL L 103, 1991 4 23, p. 5) su pakeitimais, padarytais:

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21).

II priedo 3.4.1 punktas papildomas taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

35. 31994 L 0020: 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/20/EB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų mechaninių sukabintuvų ir jų tvirtinimo prie transporto priemonių (OL L 195, 1994 7 29, p. 1).

I priedo 3.3.4 punktas papildomas taip:

"8 - Čekija, 29 - Estija, CY - Kipras, 32 - Latvija, 36 - Lietuva, 7 - Vengrija, MT - Malta, 20 - Lenkija, 26 - Slovėnija, 27 - Slovakija."

36. 31995 L 0028: 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/28/EEB dėl medžiagų, naudojamų tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių vidaus apdailai, degumo (OL L 281, 1995 11 23, p. 1).

I priedo 6.1.1 punktas papildomas taip:

"8 - Čekija", "29 - Estija", "CY - Kipras", "32 - Latvija", "36 - Lietuva", "7 - Vengrija", "MT - Malta", "20 - Lenkija", "26 - Slovėnija", "27 - Slovakija".

37. 32000 L 0025: 2000 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/25/EB dėl veiksmų, kurių būtina imtis dėl variklių, skirtų žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriams, išmetamų dujinių teršalų ir kietųjų dalelių, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 74/150/EEB (OL L 173, 2000 7 12, p. 1).

I priedo 4 priedėlio 1 punkto 1 skirsnyje įterpiama:

"8 - Čekija", "29 - Estija", "CY - Kipras", "32 - Latvija", "36 - Lietuva", "7 - Vengrija", "MT - Malta", "20 - Lenkija", "26 - Slovėnija", "27 - Slovakija".

38. 32000 L 0040: 2000 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/40/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių priekinės apsaugos nuo palindimo po transporto priemone, suderinimo, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB (OL L 203, 2000 8 10, p. 9).

I priedo 3.2 punkte pateiktoje skiltyje įterpiama:

"8 - Čekija", "29 - Estija", "CY - Kipras", "32 - Latvija", "36 - Lietuva", "7 - Vengrija", "MT - Malta", "20 - Lenkija", "26 - Slovėnija", "27 - Slovakija".

39. 32001 L 0056: 2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/56/EB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų salono šildymo sistemų, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB ir panaikinanti Tarybos direktyvą 78/548/EEB (OL L 292, 2001 11 9, p. 21).

I priedo 5 priedėlio 1.1.1 punkte įterpiama:

"8 - Čekija", "29 - Estija", "CY - Kipras", "32 - Latvija", "36 - Lietuva", "7 - Vengrija", "MT - Malta", "20 - Lenkija", "26 - Slovėnija", "27 - Slovakija".

40. 32002 L 0024: 2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, panaikinanti Tarybos direktyvą 92/61/EEB (OL L 124, 2002 5 9, p. 1).

a) IV priedo A dalyje pateikto pavyzdžio 2 pusės 47 punktas pakeičiamas taip:

"47. Variklio galia ar nacionalinio kodo numeris, už kurį nustatomas mokestis, jei taikoma:

+++++ TIFF +++++

"

.

b) V priedo A dalies 1 punkte pateiktas aprašymas po žodžių "1 skirsnis:" pakeičiamas taip:

"mažoji raidė "e", po kurios nurodytas valstybės narės, patvirtinančios tipą, skiriamasis kodas (numeris):

1 - Vokietija;

2 - Prancūzija;

3 - Italija;

4 - Nyderlandai;

5 - Švedija;

6 - Belgija;

7 - Vengrija;

8 - Čekija;

9 - Ispanija;

11 - Jungtinė Karalystė;

12 - Austrija;

13 - Liuksemburgas;

17 - Suomija;

18 - Danija;

20 - Lenkija;

21 - Portugalija;

23 - Graikija;

24 - Airija;

26 - Slovėnija;

27 - Slovakija;

29 - Estija;

32 - Latvija;

36 - Lietuva;

CY - Kipras;

MT - Malta"

.

c) V priedo B dalies 1.1 punkte pateiktame sąraše įterpiama:

"8 - Čekija", "29 - Estija", "CY - Kipras", "32 - Latvija", "36 - Lietuva", "7 - Vengrija", "MT - Malta", "20 - Lenkija", "26 - Slovėnija", "27 - Slovakija".

B. TRĄŠOS

31976 L 0116: 1975 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 76/116/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių trąšas, suderinimo (OL L 24, 1976 1 30, p. 21) su pakeitimais, padarytais:

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31988 L 0183: 1988 3 22 Tarybos direktyva 88/183/EEB (OL L 83, 1988 3 29, p. 33),

- 31989 L 0284: 1989 4 13 Tarybos direktyva 89/284/EEB (OL L 111, 1989 4 22, p. 34),

- 31989 L 0530: 1989 9 18 Tarybos direktyva 89/530/EEB (OL L 281, 1989 9 30, p. 116),

- 31993 L 0069: 1993 7 23 Komisijos direktyva 93/69/EEB (OL L 185, 1993 7 28, p. 30),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31996 L 0028: 1996 5 10 Komisijos direktyva 96/28/EB (OL L 140, 1996 6 13, p. 30),

- 31997 L 0063: 1997 11 24 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/63/EB (OL L 335, 1997 12 6, p. 15),

- 31998 L 0003: 1998 1 15 Komisijos direktyva 98/3/EB (OL L 18, 1998 1 23, p. 25),

- 31998 L 0097: 1998 12 22 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/97/EB (OL L 18, 1999 1 23, p. 60).

a) I priedo A II dalies 6 skilties pirmoje dalyje skliausteliuose pateiktas tekstas po žodžio "Italijos" papildomas taip:

"Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos"

;

b) I priedo B 1, 2 ir 4 dalies 9 skilties 3 punkte skliausteliuose pateiktas tekstas po žodžio "Italijos" papildomas taip:

"Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos"

.

C. KOSMETIKA

31995 L 0017: 1995 m. birželio 19 d. Komisijos direktyva 95/17/EB, nustatanti išsamias Tarybos direktyvos 76/768/EEB taikymo taisykles, kai ženklinant kosmetikos gaminius į pateikiamą sąrašą neįtraukiama viena ar daugiau sudedamųjų medžiagų (OL L 140, 1995 6 23, p. 26).

Priedo 2 punktas po žodžių "15 Švedija" papildomas taip:

"16 Čekija

17 Estija

18 Kipras

19 Latvija

20 Lietuva

21 Vengrija

22 Malta

23 Lenkija

24 Slovėnija

25 Slovakija."

D. TEISINĖ METROLOGIJA IR FASAVIMAS

1. 31971 L 0316: 1971 m. liepos 26 d. Tarybos direktyva 71/316/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių bendras matavimo priemonių ir metrologinės kontrolės metodų nuostatas, suderinimo (OL L 202, 1971 9 6, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

- 11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

- 31972 L 0427: 1972 12 19 Tarybos direktyva 72/427/EEB (OL L 291, 1972 12 28, p. 156),

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 31983 L 0575: 1983 10 26 Tarybos direktyva 83/575/EEB (OL L 332, 1983 11 28, p. 43),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31987 L 0354: 1987 6 25 Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

- 31987 L 0355: 1987 6 25 Tarybos direktyva 87/355/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 46),

- 31988 L 0665: 1988 12 21 Tarybos direktyva 88/665/EEB (OL L 382, 1988 12 31, p. 42),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21).

a) I priedo 3.1 punkto pirmoje įtraukoje ir II priedo 3.1.1.1. a) punkto pirmoje įtraukoje skliausteliuose pateiktas tekstas papildomas taip:

"CZ - Čekija, EST - Estija, CY - Kipras, LV - Latvija, LT - Lietuva, H - Vengrija, M - Malta, PL - Lenkija, SI - Slovėnija, SK - Slovakija"

;

b) piešiniai, į kuriuos daroma nuoroda II priedo 3.2.1 punkte, papildomi raidėmis, būtinomis CZ, EST, CY, LV, LT, H, M, PL, SI, SK ženklams.

2. 31971 L 0347: 1971 m. spalio 12 d. Tarybos direktyva 71/347/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių grūdų hektolitro masės matavimą, suderinimo (OL L 239, 1971 10 25, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

- 11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21).

1 straipsnio a punkte skliausteliuose pateiktas tekstas papildomas taip:

"EHS objemová hmotnost obilí"

"EMÜ puistemass"

"EEK tilpummasa"

"EEB hektolitro masė"

"EGK-hektolitertömeg"

"Il-massa standard tal-KEE għall-volum tal-preservar"

"gęstość zboża w stanie zsypnym EWG"

"EGS hektolitrska masa"

"EHS násypná hustota obilia"

.

3. 31971 L 0348: 1971 m. spalio 12 d. Tarybos direktyva 71/348/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių pagalbinę skysčių, išskyrus vandenį, skaitiklių įrangą, suderinimo (OL L 239, 1971 10 25, p. 9) su pakeitimais, padarytais:

- 11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21).

Priedo IV skyriaus 4.8.1 skirsnio pabaiga papildoma taip:

"10 haléřů

1 Estijos sent

1 σεντ Κύπρου

1 santīms

1 Lietuvos centas

1 Vengrijos forint

1 Maltos ċenteżmu

1 grosz

1 stotin

10 halierov"

.

E. SLĖGIO INDAI

31976 L 0767: 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/767/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių bendras nuostatas dėl slėgio indų ir jų kontrolės būdų, suderinimo (OL L 262, 1976 9 27, p. 153) su pakeitimais, padarytais:

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31987 L 0354: 1987 6 25 Tarybos direktyva 87/354/EEB (OL L 192, 1987 7 11, p. 43),

- 31988 L 0665: 1988 12 21 Tarybos direktyva 88/665/EEB (OL L 382, 1988 12 31, p. 42),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21).

I priedo 3.1 punkto pirmoje įtraukoje ir II priedo 3.1.1.1.1. punkto pirmoje įtraukoje skliausteliuose pateiktas tekstas papildomas taip:

"CZ - Čekija, EST - Estija, CY - Kipras, LV - Latvija, LT - Lietuva, H - Vengrija, M - Malta, PL - Lenkija, SI - Slovėnija, SK - Slovakija"

.

F. TEKSTILĖ IR AVALYNĖ

1. 31994 L 0011: 1994 m. kovo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/11/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės dalims, ženklinimą, suderinimo (OL L 100, 1994 4 19, p. 37).

a) I priedo 1 punkto a papunktis po žodžių "P Parte superior" papildomas taip:

"CZ | Vrch |

EST | Pealne |

LV | Virsa |

LT | Viršus |

HU | Felsőrész |

M | Wiċċ |

PL | Wierzch |

SI | Zgornji del |

SK | Vrch" |

;

b) I priedo 1 punkto b papunktis po žodžių "P Forro e Palmilha" papildomas taip:

"CZ | Podšívka a stélka |

EST | Vooder ja sisetald |

LV | Odere un ieliekamā saistzole |

LT | Pamušalas ir įklotė |

HU | Bélés és fedőtalpbélés |

M | Inforra u suletta |

PL | Podszewka z wyściółką |

SI | Podloga in vložek (steljka) |

SK | Podšívka a stielka" |

;

c) I priedo 1 punkto c papunktis po žodžių "P Sola" papildomas taip:

"CZ | Podešev |

EST | Välistald |

LV | Ārējā zole |

LT | Padas |

HU | Járótalp |

M | Pett ta' barra |

PL | Spód |

SI | Podplat |

SK | Podošva" |

;

d) I priedo 2 punkto a papunkčio i dalis po žodžių "P Couros e peles curtidas"papildoma taip:

"CZ | Useň |

EST | Nahk |

LV | Āda |

LT | Oda |

HU | Bőr |

M | Ġilda |

PL | Skóra |

SI | Usnje |

SK | Useň" |

;

e) I priedo 2 punkto a papunkčio ii dalis po žodžių "P Couro revestido" papildoma taip:

"CZ | Povrstvená useň |

EST | Kaetud nahk |

LV | Pārklāta āda |

LT | Padengta oda |

HU | Bevonatos bőr |

M | Ġilda miksija |

PL | Skóra pokryta |

SI | Krito usnje |

SK | Povrstvená useň" |

;

f) I priedo 2 punkto b papunktis po žodžių "P Téxteis" papildomas taip:

"CZ | Textilie |

EST | Tekstiil |

LV | Tekstilmateriāls |

LT | Tekstilė |

HU | Textil |

M | Tessut |

PL | Materiał włókienniczy |

SI | Tekstil |

SK | Textil" |

;

g) I priedo 2 punkto c papunktis po žodžių "P Outros materiais" papildomas taip:

"CZ | Ostatní materiály |

EST | Teised materjalid |

LV | Citi materiāli |

LT | Kitos medžiagos |

HU | Egyéb anyag |

M | Materjal ieħor |

PL | Inny materiał |

SI | Drugi materiali |

SK | Iný materiál" |

.

2. 31996 L 0074: 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/74/EB dėl tekstilės pavadinimų (OL L 32, 1997 2 3, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

- 31997 L 0037: 1997 6 19 Komisijos direktyva 97/37/EB (OL L 169, 1997 6 27, p. 74).

5 straipsnio 1 dalyje įterpiama:

"— "střižní vlna",

— "uus vill",

— "élőgyapjú",

— "pirmlietojuma vilna"

arba

"cirptā vilna"

,

— "natūralioji vilna",

— "élőgyapjú",

— "suf verġni",

— "żywa wełna",

— "runska volna",

— "strižná vlna"."

G. STIKLAS

31969 L 0493: 1969 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 69/493/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių krištolo stiklą, suderinimo ( OL L 326, 1969 12 29, p. 36) su pakeitimais, padarytais:

- 11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23).

a) I priedo b skilties 1 punkte įterpiama:

"VYSOCE OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 30 %,

KÕRGKVALITEETNE KRISTALL 30 %,

AUGSTĀKĀ LABUMA KRISTĀLS 30 %,

DAUGIAŠVINIS KRIŠTOLAS 30 %,

NEHÉZ ÓLOMKRISTÁLY 30 %,

KRISTALL SUPERJURI 30 %,

SZKŁO KRYSZTAŁOWE WYSOKOOŁOWIOWE 30 %,

KRISTAL Z VISOKO VSEBNOSTJO SVINCA 30 %,

VYSOKOOLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 30 % PbO"

;

b) I priedo b skilties 2 punkte įterpiama:

"OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 24 %,

KVALITEETKRISTALL 24 %,

SVINA KRISTĀLS 24 %,

ŠVINO KRIŠTOLAS 24 %,

ÓLOMKRISTÁLY 24 %,

KRISTALL BIĊ-ĊOMB 24 %,

SZKŁO KRYSZTAŁOWE OŁOWIOWE 24 %,

SVINČEV KRISTAL 24 %,

OLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 24 % PbO"

;

c) I priedo b skilties 3 punkte įterpiama:

"KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO KRYSTALIN,

KRISTALLIINKLAAS,

KRISTĀLSTIKLS,

KRIŠTOLAS,

KRISZTALLIN ÜVEG,

KRISTALLIN,

SZKŁO KRYSZTAŁOWE "S",

KRISTALNO STEKLO (KRISTALIN),

KRIŠTALÍN"

;

d) I priedo b skilties 4 punkte įterpiama:

"KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO,

KRISTALLKLAAS,

KRISTĀLSTIKLS,

KRIŠTOLO STIKLAS,

KRISZTALLIN ÜVEG,

KRISTALLIN,

SZKŁO KRYSZTAŁOWE,

KRISTALNO STEKLO,

KRIŠTÁĽOVÉ SKLO"

.

H. HORIZONTALIOSIOS IR PROCEDŪRINĖS PRIEMONĖS

1. 31998 R 0339: 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 339/93 dėl iš trečiųjų šalių importuojamų produktų tikrinimo siekiant nustatyti, ar jie atitinka produktų saugos taisykles (OL L 40, 1993 2 17, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

a) 6 straipsnio 1 dalis papildoma taip:

"— "Nebezpečný výrobek — propuštění do volného oběhu není povoleno — Nařízení (EHS) č. 339/93",

— "Ohtlik toode — vabasse ringlusse mitte lubatud -nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93",

— "Bīstama prece — izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr.339/93",

— "Pavojingas produktas — išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama — reglamentas (EEB) Nr. 339/93",

— "Veszélyes áru — szabad forgalomba nem bocsátható — 339/93/EGK rendelet",

— "Prodott perikoluż — ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat — Regolament (KEE) Nru. 339/93",

— "Produkt niebezpieczny — niedopuszczony do obrotu — Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

— "Nevaren izdelek — sprostitev v prosti promet ni dovoljena — Uredba (EGS) št. 339/93",

— "Nebezpečný výrobok — uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené — nariadenie (EHS) č. 339/93";"

b) 6 straipsnio 2 dalis papildoma taip:

"— "Výrobek není ve shodě — propuštění do volného oběhu není povoleno — Nařízení (EHS) č. 339/93",

— "Nõuetele mittevastav toode — vabasse ringlusse mitte lubatud — nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93",

— "Neatbilstoša prece — izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr.339/93",

— "Produktas neatitinka reikalavimų — išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama — Reglamentas (EEB) Nr. 339/93",

— "Nem megfelelő áru — szabad forgalomba nem bocsátható — 339/93/EGK rendelet",

— "Prodott mhux konformi — ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat — Regolament (KEE) Nru. 339/93",

— "Produkt niezgodny — niedopuszczony do obrotu — Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

— "Neskladen izdelek — sprostitev v prosti promet ni dovoljena — Uredba (EGS) št. 339/93",

— "Výrobok nie je v zhode — uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené -nariadenie (EHS) č. 339/93"."

2. 31998 L 0034: 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie standartus ir techninius reglamentus teikimo tvarką (OL L 204, 1998 7 21, p. 37), su pakeitimais, padarytais:

- 31998 L 0048: 1998 7 20 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/48/EB (OL L 217, 1998 8 5, p. 18).

II priedas pakeičiamas taip:

"II PRIEDAS

NACIONALINĖS STANDARTIZACIJOS INSTITUCIJOS

1. BELGIJA

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. ČEKIJA

ČSNI

Český normalizační institut

3. DANIJA

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

4. VOKIETIJA

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

5. ESTIJA

EVS

Eesti Standardikeskus

Sideamet

6. GRAIKIJA

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

7. ISPANIJA

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

8. PRANCŪZIJA

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité — Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

9. AIRIJA

NSAI

National Standards Authority of Irlande

ETCI

Electrotechnical Council of Irlande

10. ITALIJA

UNI [1]

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI(2)

Comitato elettrotecnico italiano

11. KIPRAS

ΚΟΠΠ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (The Cyprus Organisation for Quality Promotion)

12. LATVIJA

LVS

Latvijas Standarts

13. LIETUVA

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

14. LIUKSEMBURGAS

ITM

Inspection du travail ir des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

15. VENGRIJA

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

16. MALTA

MSA

L-Awtorita' ta' Malta dwar l-istandards (Malta Standards Authority)

17. NYDERLANDAI

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

Nederlands Elektrotechnisch Comité

18. AUSTRIJA

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

19. LENKIJA

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

20. PORTUGALIJA

IPQ

Instituto Português da Qualidade

21. SLOVĖNIJA

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

22. SLOVAKIJA

SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

23. SUOMIJA

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlandes Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlandes Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

24. ŠVEDIJA

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

25. JUNGTINĖ KARALYSTĖ

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

I. VIEŠIEJI PIRKIMAI

1. 31992 L 0013: 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo (OL L 76, 1992 3 23, p. 14) su pakeitimais, padarytais:

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21).

Priedas papildomas taip:

"ČEKIJA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ESTIJA

Riigihangete Amet (Viešųjų pirkimų tarnyba)

KIPRAS

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Respublikos iždas)

LATVIJA

Iepirkumu uzraudzības birojs (Pirkimų monitoringo biuras)

LIETUVA

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

VENGRIJA

Közbeszerzések Tanácsa (Viešųjų pirkimų taryba)

MALTA

Dipartiment tal-Kuntratti fil-Ministeru tal-Finanzi

LENKIJA

Urząd Zamówień Publicznych (Viešųjų pirkimų tarnyba)

SLOVĖNIJA

Državna revizijska komisija

SLOVAKIJA

Úrad pre verejné obstarávanie (Viešųjų pirkimų tarnyba)"

.

2. 31992 L 0050: 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 92/50/EEB dėl viešųjų paslaugų sutarčių sudarymo tvarkos koordinavimo (OL L 209, 1992 7 24, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

- 31993 L 0036: 1993 6 14 Tarybos direktyva 93/36/EEB (OL L 199, 1993 8 9, p. 1),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31997 L 0052: 1997 10 13 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/52/EB (OL L 328, 1997 11 28, p. 1),

- 32001 L 0078: 2001 9 13 Komisijos direktyva 2001/78/EB (OL L 285, 2001 10 29, p. 1).

30 straipsnio 3 dalis papildoma taip:

"— Čekijoje - "obchodní rejstřík",

— Estijoje - "Keskäriregister",

— Kipre paslaugų teikėjo gali būti reikalaujama pateikti pažymėjimą iš Bendrovių ir oficialių administratorių registro (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης), patvirtinantį, kad jis turi juridinio asmens statusą arba yra registruotas, arba, jei jis neturi juridinio asmens statuso ar nėra registruotas, pažymėjimą, patvirtinantį, kad tas asmuo yra prisiekęs, jog verčiasi minima profesija šalyje, kurioje yra įsisteigęs, konkrečioje vietoje, konkrečiu verslo pavadinimu.

— Latvijoje - "Uzņēmumu reģistrs" ("Įmonių registras"),

— Lietuvoje - "Juridinių asmenų registras",

— Vengrijoje - "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása", "szakmai kamarák nyilvántartása" ar tam tikrų veiklų atveju, pažymėjimas, patvirtinantis, kad tas asmuo turi teisę užsiimti tuo verslu ar profesija,

— Maltoje - paraišką pateikęs asmuo (ar tiekėjas) nurodo savo "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ" ir, jei tai bendrija ar bendrovė, atitinkamą registracijos numerį, išduotą Maltos finansinių paslaugų institucijos,

— Lenkijoje - "Krajowy Rejestr Sądowy" (Nacionalinis teismų registras),

— Slovėnijoje - "Sodni register" ir "obrtni register",

— Slovakijoje - "Obchodný register.""

.

3. 31993 L 0036: 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/36/EEB dėl viešojo tiekimo sutarčių sudarymo tvarkos koordinavimo (OL L 199, 1993 8 9, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31997 L 0052: 1997 10 13 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/52/EB (OL L 328, 1997 11 28, p. 1),

- 32001 L 0078: 2001 9 13 Komisijos direktyva 2001/78/EB (OL L 285, 2001 10 29, p. 1).

a) 21 straipsnio 2 dalis papildoma taip:

"Čekijoje: "obchodní rejstřík",

Estijoje: "Keskäriregister",

Kipre: tiekėjo gali būti reikalaujama pateikti pažymėjimą iš Bendrovių ir oficialių administratorių registro (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης), kad jis turi juridinio asmens statusą arba yra registruotas, arba, jei jis neturi juridinio asmens statuso ar nėra registruotas, pažymėjimą, patvirtinantį, kad tas asmuo yra prisiekęs, jog verčiasi minima profesija šalyje, kurioje yra įsisteigęs, konkrečioje vietoje, konkrečiu verslo pavadinimu ir naudodamas nurodytą prekybinį pavadinimą,

Latvijoje: "Uzņēmumu reģistrs" ("Įmonių registras"),

Lietuvoje: "Juridinių asmenų registras",

Vengrijoje: "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",

Maltoje: paraišką pateikęs asmuo (ar tiekėjas) nurodo savo "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal- liċenzja ta' kummerċ", ir, jei tai bendrija ar bendrovė, atitinkamą registracijos numerį, išduotą Maltos finansinių paslaugų institucijos,

Lenkijoje: "Krajowy Rejestr Sądowy",

Slovėnijoje: "Sodni register ir obrtni register",

Slovakijoje: "Obchodný register""

;

b) I priede pavadinimas pakeičiamas taip:

"A. SUTARTIS SUDARANČIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS PAGAL PPO SUTARTĮ DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ"

c) I priedas papildomas taip:

"B. KITŲ CENTRINĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

ČEKIJOJE

Sutartis sudarančios institucijos yra šios (neišsamus sąrašas):

Ministerijos ir kitos administracinės institucijos:

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo informatiky

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Poslanecká sněmovna PČR

Senát PČR

Kancelář prezidenta

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu osobních údajů

Bezpečnostní informační služba — BIS

Národní bezpečnostní úřad

Česká akademie věd

Vězeňská služba

ESTIJOJE

1. Vabariigi Presidendi Kantselei

2. Eesti Vabariigi Riigikogu

3. Eesti Vabariigi Riigikohus

4. Riigikontroll

5. Õiguskantsler

6. Riigikantselei

7. Rahvusarhiiv

8. Haridus- ja Teadusministeerium

9. Justiitsministeerium

10. Kaitseministeerium

11. Keskkonnaministeerium

12. Kultuuriministeerium

13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

14. Põllumajandusministeerium

15. Rahandusministeerium

16. Siseministeerium

17. Sotsiaalministeerium

18. Välisministeerium

19. Keeleinspektsioon

20. Riigiprokuratuur

21. Teabeamet

22. Maa-amet

23. Keskkonnainspektsioon

24. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

25. Muinsuskaitseamet

26. Patendiamet

27. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon

28. Energiaturu Inspektsioon

29. Tarbijakaitseamet

30. Riigihangete Amet

31. Eesti Patendiraamatukogu

32. Taimetoodangu Inspektsioon

33. Tõuaretusinspektsioon

34. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

35. Veterinaar- ja Toiduamet

36. Konkurentsiamet

37. Maksuamet

38. Statistikaamet

39. Tolliamet

40. Proovikoda

41. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet

42. Piirivalveamet

43. Politseiamet

44. Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus

45. Keskkriminaalpolitsei

46. Päästeamet

47. Andmekaitse Inspektsioon

48. Ravimiamet

49. Sotsiaalkindlustusamet

50. Tööturuamet

51. Tervishoiuamet

52. Tervisekaitseinspektsioon

53. Tööinspektsioon

54. Lennuamet

55. Maanteeamet

56. Sideamet

57. Veeteede Amet

58. Raudteeamet

KIPRE

Viešosios teisės reguliuojamos įstaigos (neišsamus sąrašas):

1. Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

2. Υπουργικό Συμβούλιο

3. Βουλή των Αντιπροσώπων

4. Δικαστική Υπηρεσία

5. Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

6. Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

7. Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

8. Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

9. Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

10. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

11. Υπουργείο Άμυνας

12. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

13. Τμήμα Γεωργίας

14. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

15. Τμήμα Δασών

16. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

17. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

18. Μετεωρολογική Υπηρεσία

19. Τμήμα Αναδασμού

20. Υπηρεσία Μεταλλείων

21. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

22. Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

23. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

24. Αστυνομία

25. Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

26. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

27. Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης

28. Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

29. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

30. Τμήμα Εργασίας

31. Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

32. Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

33. Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

34. Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

35. Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

36. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

37. Υπουργείο Εσωτερικών

38. Επαρχιακές Διοικήσεις

39. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

40. Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως

41. Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

42. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

43. Πολιτική Άμυνα

44. Υπουργείο Εξωτερικών

45. Υπουργείο Οικονομικών

46. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

47. Τμήμα Τελωνείου

48. Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

49. Στατιστική Υπηρεσία

50. Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

51. Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

52. Κυβερνητικό Τυπογραφείο

53. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

54. Γραφείο Προγραμματισμού

55. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

56. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

57. Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

58. Τμήμα Δημοσίων Έργων

59. Τμήμα Αρχαιοτήτων

60. Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

61. Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

62. Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

63. Τμήμα Οδικών Μεταφορών

64. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

65. Υπουργείο Υγείας

66. Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

67. Γενικό Χημείο

68. Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

69. Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

70. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

LATVIJOJE

1. Valsts prezidenta kanceleja

2. Saeimas kanceleja

3. Aizsardzības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

4. Ārlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

5. Ekonomikas ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

6. Finanšu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

7. Iekšlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

8. Izglītības un zinātnes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

9. Kultūras ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

10. Labklājības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

11. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

12. Satiksmes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

13. Tieslietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

14. Veselības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

15. Vides ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

16. Zemkopības ministrija un tās pārraudzībā esošās iestādes

17. Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

18. Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

19. Augstākās izglītības padome

20. Eiropas integrācijas birojs

21. Valsts kanceleja un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

22. Centrālā vēlēšanu komisija

23. Finansu un kapitāla tirgus komisija

24. Latvijas Banka

25. Nacionālie bruņotie spēki

26. Nacionālā radio un televīzijas padome

27. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

28. Satversmes aizsardzības birojs

29. Valsts cilvēktiesību birojs

30. Valsts kontrole

31. Satversmes tiesa

32. Augstākā tiesa

33. Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes

34. Pašvaldību domes (padomes) un to pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

LIETUVOJE

1. Prezidento kanceliarija

2. Seimo kanceliarija

3. Konstitucinis Teismas

4. Vyriausybės kanceliarija

5. Aplinkos ministerija ir įstaigos prie ministerijos

6. Finansų ministerija ir įstaigos prie ministerijos

7. Krašto apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos

8. Kultūros ministerija ir įstaigos prie ministerijos

9. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

10. Susisiekimo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

11. Sveikatos apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos

12. Švietimo ir mokslo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

13. Teisingumo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

14. Ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos

15. Užsienio reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos

16. Vidaus reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos

17. Žemės ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos

18. Nacionalinė teismų administracija

19. Lietuvos kariuomenė ir jos padaliniai

20. Generalinė prokuratūra

21. Valstybės kontrolė

22. Lietuvos bankas

23. Specialiųjų tyrimų tarnyba

24. Konkurencijos taryba

25. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

26. Nacionalinė sveikatos taryba

27. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

28. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

29. Seimo kontrolierių įstaiga

30. Valstybinė lietuvių kalbos komisija

31. Valstybinė paminklosaugos komisija

32. Vertybinių popierių komisija

33. Vyriausioji rinkimų komisija

34. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

35. Etninės kultūros globos taryba

36. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

37. Valstybės saugumo departamentas

38. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

39. Vyriausioji administracinių ginčų komisija

40. Mokestinių ginčų komisija

41. Valstybinė lošimų priežiūros komisija

42. Lietuvos archyvų departamentas

43. Europos teisės departamentas

44. Europos komitetas

45. Ginklų fondas

46. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

47. Informacinės visuomenės plėtros komitetas

48. Kūno kultūros ir sporto departamentas

49. Ryšių reguliavimo tarnyba

50. Statistikos departamentas

51. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas

52. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

53. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

54. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

55. Valstybinė ligonių kasa

56. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba

57. Viešųjų pirkimų tarnyba

VENGRIJOJE

Belügyminisztérium

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

Honvédelmi Minisztérium

Igazságügyi Minisztérium

Informatikai és Hírközlési Minisztérium

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Külügyminisztérium

Miniszterelnöki Hivatal

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Oktatási Minisztérium

Pénzügyminisztérium

Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága

MALTOJE

1. Uffiċċju tal-President

2. Uffiċċju ta' l-Iskrivan tal-Kamra tad-Deputati

3. Uffiċċju tal-Prim Ministru

4. Ministeru għall-Politika Soċjali

5. Ministeru ta' l-Edukazzjoni

6. Ministeru tal-Finanzi

7. Ministeru għar- Riżorsi u Infrastruttura

8. Ministeru għat-Turiżmu

9. Ministeru għat-Trasport u Komunikazzjoni

10. Ministeru għas-Servizzi Ekonomiċi

11. Ministeru għall-Intern u l-Ambjent

12. Ministeru għall-Agrikoltura u Sajd

13. Ministeru għal Għawdex

14. Ministeru għas-Saħħa

15. Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

16. Ministeru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali

LENKIJOJE

1. Kancelaria Prezydenta RP

2. Kancelaria Sejmu RP

3. Kancelaria Senatu RP

4. Sąd Najwyższy

5. Naczelny Sąd Administracyjny

6. Trybunał Konstytucyjny

7. Najwyższa Izba Kontroli

8. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

9. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

11. Krajowe Biuro Wyborcze

12. Państwowa Inspekcja Pracy

13. Biuro Rzecznika Praw Dziecka

14. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

15. Ministerstwo Finansów

16. Generalny Inspektorat Informacji Finansowej

17. Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej

18. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

19. Ministerstwo Kultury

20. Komitet Badań Naukowych

21. Ministerstwo Obrony Narodowej

22. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

23. Ministerstwo Skarbu Państwa

24. Ministerstwo Sprawiedliwości

25. Ministerstwo Infrastruktury

26. Ministerstwo Środowiska

27. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

28. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

29. Ministerstwo Zdrowia

30. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

31. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

32. Urząd Zamówień Publicznych

33. Urząd Regulacji Energetyki

34. Urząd Służby Cywilnej

35. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

36. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

37. Instytut Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

38. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

39. Główny Urząd Statystyczny

40. Wyższy Urząd Górniczy

41. Urząd Patentowy RP

42. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

43. Główny Urząd Miar

44. Polski Komitet Normalizacyjny

45. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

46. Polska Akademia Nauk

47. Państwowa Agencja Atomistyki

48. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

49. Generalny Inspektorat Celny

50. Główny Inspektorat Kolejnictwa

51. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

52. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

53. Rządowe Centrum Legislacji

54. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty

55. Agencja Rynku Rolnego

56. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

57. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

58. Agencja Mienia Wojskowego

SLOVĖNIJOJE

1. Predsednik Republike Slovenije

2. Državni zbor

3. Državni svet

4. Varuh človekovih pravic

5. Ustavno sodišče

6. Računsko sodišče

7. Državna revizijska komisija

8. Slovenska akademija znanosti in umetnosti

9. Vladne službe

10. Ministrstvo za finance

11. Ministrstvo za notranje zadeve

12. Ministrstvo za zunanje zadeve

13. Ministrstvo za obrambo

14. Ministrstvo za pravosodje

15. Ministrstvo za gospodarstvo

16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

17. Ministrstvo za promet

18. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

19. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

20. Ministrstvo za zdravje

21. Ministrstvo za informacijsko družbo

22. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

23. Ministrstvo za kulturo

24. Vrhovno sodišče Republike Slovenije

25. Višja sodišča

26. Okrožna sodišča

27. Okrajna sodišča

28. Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije

29. Okrožna državna tožilstva

30. Družbeni pravobranilec Republike Slovenije

31. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije

32. Upravno sodišče Republike Slovenije

33. Senat za prekrške Republike Slovenije

34. Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani

35. Delovna sodišča

36. Sodniki za prekrške

37. Upravne enote

SLOVAKIJOJE

Ministerijos ir kitos valstybės administracijos institucijos (neišsamus sąrašas):

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky

Úrad vlády

Ministerstvo zahraničných vecí

Ministerstvo hospodárstva

Ministerstvo obrany

Ministerstvo vnútra

Ministerstvo financií

Ministerstvo kultúry

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku

Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Ministerstvo školstva

Ministerstvo spravodlivosti

Ministerstvo životného prostredia

Ministerstvo pôdohospodárstva

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

Ústavný súd

Najvyšší súd

Generálna prokuratúra

Najvyšší kontrolný úrad

Protimonopolný úrad

Úrad pre verejné obstarávanie

Štatistický úrad

Úrad geodézie, kartografie a katastra

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

Telekomunikačný úrad

Úrad priemyselného vlastníctva

Úrad pre štátnu pomoc

Úrad pre finančný trh

Národný bezpečnostný úrad

Poštový úrad

Úrad na ochranu osobných údajov

Kancelária verejného ochrancu práv"

.

4. 31993 L 0037: 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/37/EEB dėl viešųjų darbų rangos sutarčių sudarymo tvarkos koordinavimo (OL L 199, 1993 8 9, p. 54) su pakeitimais, padarytais:

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31997 L 0052: 1997 10 13 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/52/EB (OL L 328, 1997 11 28, p. 1),

- 32001 L 0078: 2001 9 13 Komisijos direktyva 2001/78/EB (OL L 285, 2001 10 29, p. 1).

a) 25 straipsnis papildomas taip:

"— Čekijoje - "obchodní rejstřík",

— Estijoje - "Keskäriregister",

— Kipre - rangovas turi pateikti pažymėjimą iš Civilinės inžinierijos ir statybos rangovų registracijos ir audito tarybos (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων) pagal Civilinės inžinierijos ir statybos rangovų registracijos ir audito įstatymą,

— Latvijoje - "Uzņēmumu reģistrs" ("Įmonių registras"),

— Lietuvoje - "Juridinių asmenų registras",

— Vengrijoje - "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",

— Maltoje - paraišką pateikęs asmuo (ar tiekėjas) nurodo savo "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ" ir, jei tai bendrija ar bendrovė, atitinkamą registracijos numerį, išduotą Maltos finansinių paslaugų institucijos,

— Lenkijoje - "Krajowy Rejestr Sądowy" (Nacionalinis teismų registras),

— Slovėnijoje - "Sodni register" ir "obrtni register",

— Slovakijoje - "Obchodný register";"

b) I priedas "1 STRAIPSNIO b PUNKTE NURODYTŲ VIEŠOSIOS TEISĖS REGULIUOJAMŲ ĮSTAIGŲ IR JŲ KATEGORIJŲ SĄRAŠAS" papildomas taip:

"XVI. ČEKIJA:

- Fond národního majetku (Nacionalinės nuosavybės fondas)

- Pozemkový fond (Žemės fondas)

- ir kiti valstybiniai fondai

- Česká národní banka (Čekijos nacionalinis bankas)

- Česká televize (Čekijos televizija)

- Český rozhlas (Čekijos radijas)

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (Radijo ir televizijos programų transliavimo taryba)

- Česká konsolidační agentura (Čekijos konsolidavimo agentūra)

- sveikatos draudimo agentūros

- universitetai

ir kiti teisiniai subjektai, įsteigti specialiu aktu, kurie laikydamiesi biudžeto taisyklių savo veiklai naudoja pinigus iš valstybės biudžeto, valstybinių fondų, tarptautinių institucijų įnašų, rajonų valdžios institucijų biudžeto ar savivaldos teritorinių padalinių biudžetų.

XVII. ESTIJA:

Įstaigos:

- Eesti Kunstiakadeemina (Estijos menų akademija)

- Eesti Liikluskindlustuse Fond (Estijos transporto draudimo fondas)

- Eesti Muusikaakadeemia (Estijos muzikos akademija)

- Eesti Põllumajandusülikool (Estijos žemės ūkio universitetas)

- Eesti Raadio (Estijos radijas)

- Eesti Teaduste Akadeemia (Estijos mokslų akademija)

- Eesti Televisioon (Estijos televizija)

- Hoiuste Tagamise Fond (Indėlių garantijų fondas)

- Hüvitusfond (Kompensacijų fondas)

- Kaitseliidu Peastaap (Gynybos sąjungos būstinė)

- Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (Nacionalinis cheminės fizikos ir biofizikos institutas)

- Keskhaigekassa (Centrinis sveikatos draudimo fondas)

- Kultuurkapital (Estijos kultūros fondas)

- Notarite Koda (Notarų rūmai)

- Rahvusooper Estonie (Estijos nacionalinė opera)

- Rahvusraamatukogu (Estijos nacionalinė biblioteka)

- Tallinna Pedagoogikaülikool (Talino pedagoginis universitetas)

- Tallinna Tehnikaülikool (Talino technikos universitetas)

- Tartu Ülikool (Tartu universitetas);

Kategorijos:

- kiti juridiniai asmenys, kurie reguliuojami viešąja teise ir kurių viešųjų darbų rangos sutartims taikoma valstybės kontrolė.

XVIII. KIPRAS:

- Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (Žmogiškųjų išteklių plėtros institucija)

- Αρχή Κρατικών Εκθέσεων (Kipro valstybinė mugių institucija)

- Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου (Kipro grūdų komisija)

- Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Kipro mokslo ir technikos rūmai)

- Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (Kipro nacionalinis teatras)

- Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (Kipro sporto organizacija)

- Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Kipro turizmo organizacija)

- Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (Kipro žemės plėtros korporacija)

- Οργανισμός Γεωργικής Ασφαλίσεως (Žemės ūkio draudimo organizacija)

- Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Kipro pieno pramonės organizacija)

- Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Kipro jaunimo valdyba)

- Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Būsto kreditavimo korporacija)

- Συμβούλια Αποχετεύσεων (Kanalizacijos valdybos)

- Συμβούλια Σφαγείων (Skerdyklų valdybos)

- Σχολικές Εφορίες (Mokyklų valdybos)

- Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Kipro vertybinių popierių birža)

- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Kipro vertybinių popierių ir valiutos komisija)

- Πανεπιστήμιο Κύπρου (Kipro universitetas)

- Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Centrinė vienodo pareigų paskirstymo agentūra)

- Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (Kipro radijo - televizijos institucija).

XIX. LATVIJA:

Kategorijos:

- Bezpeļņas organizācijas, kuras nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kuras tiek finansētas no valsts vai pašvaldības budžeta (nepelno organizacijos, įsteigtos valstybės arba savivaldybės ir finansuojamos iš valstybės biudžeto arba savivaldybės biudžeto)

- Specializētie bērnu sociālās aprūpes centri (specializuoti socialinės rūpybos centrai vaikams)

- Specializētie valsts sociālās aprūpes pansionāti (specializuoti socialinės rūpybos namai seniems žmonėms)

- Specializētie valsts sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri (specializuoti valstybinės socialinės rūpybos ir reabilitacijos centrai)

- Valsts bibliotēkas (valstybinės bibliotekos)

- Valsts muzeji (valstybiniai muziejai)

- Valsts teātri (valstybiniai teatrai)

- Valsts un pašvaldību aģentūras (valstybinės ir vietos savivaldos agentūros)

- Valsts un pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (valstybinės ir vietos savivaldos ikimokyklinės mokymo įstaigos, įregistruotos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo įstaigų registre)

- Valsts un pašvaldību interešu izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (valstybinės ir vietos savivaldos interesų lavinimo įstaigos, įregistruotos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo įstaigų registre)

- Valsts un pašvaldību profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (valstybinės ir vietos savivaldos profesinio mokymo įstaigos, įregistruotos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo įstaigų registre)

- Valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (valstybinės ir vietos savivaldos bendrojo lavinimo įstaigos, įregistruotos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo įstaigų registre)

- Valsts un pašvaldību pamata un vidējās profesionālās izglītības iestādes un koledžas, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (valstybinės ir vietos savivaldos pradinio ir vidurinio lavinimo įstaigos bei kolegijos (pirmojo aukštesniojo profesinio mokymo lygio įstaigos), įregistruotos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo įstaigų registre)

- Valsts un pašvaldību augstākās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (valstybinės ir vietos savivaldos aukštojo mokslo įstaigos, įregistruotos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo įstaigų registre)

- Valsts zinātniskās institūcijas (valstybinės mokslinių tyrimų institucijos)

- Valsts veselības aprūpes iestādes (valstybinės sveikatos priežiūros įstaigos)

- Citi publisko tiesību subjekti, kuru darbība nav saistīta ar komercdarbību (kitos viešąja teise reglamentuojamos nekomercinio pobūdžio įstaigos).

XX. LIETUVA:

Visos nepramoninio ir nekomercinio pobūdžio įstaigos, kurių viešuosius pirkimus prižiūri Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

XXI. VENGRIJA:

Įstaigos:

- a megyei, illetőleg a regionális fejlesztési tanács (apskričių ir regioninės plėtros taryba), az elkülönített állami pénzalap kezelője (atskirą valstybinį fondą tvrakančios įstaigos), a társadalombiztosítás igazgatási szerve (administracinės socialinės apsaugos įstaigos)

- a köztestület (valstybinė institucija) és a köztestületi költségvetési szerv (valstybinės institucijos biudžeto organas), valamint a közalapítvány (valstybinis fondas)

- a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság (Vengrijos naujienų agentūra, Ltd.), a közszolgálati műsorszolgáltatók (visuomeninis transliuotojas), valamint azok a köz-műsorszolgáltatók, amelyek működését többségében közpénzből finanszírozzák (visuomeniniai transliuotojai, didžiąja dalimi finansuojami iš valstybės biudžeto)

- az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (Vengrijos privatizavimo ir valstybės holdingo bendrovė)

- a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (Vengrijos plėtros bankas Plc.), az a gazdálkodó szervezet, melyben a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság ellenőrző részesedéssel rendelkezik (verslo organizacijos, kurioms Vengrijos plėtros bankas Plc. turi svarbią įtaką).

Kategorijos:

- egyes központi és önkormányzati költségvetési szervek (tam tikri biudžetiniai organai)

- alapítvány (fondas), társadalmi szervezet (visuomeninės organizacijos), közhasznú társaság (bendrovės visuomenės reikmėms), biztosító egyesület (draudimo asociacija),víziközmű-társulat (visuomeninio naudojimo vandentvarkos asociacija)

verslo organizacijos, įsteigtos bendrųjų interesų reikmėms, valdomos viešųjų subjektų ar didžiąja dalimi finansuojamos iš valstybės biudžeto.

XXII. MALTA:

1. Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Maltos ekonominės ir socialinės plėtros taryba)

2. Awtorità tax-Xandir (Transliacijų institucija)

3. MITTS Ltd. (Malta Information Technology and Training Services Ltd.)

4. Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurta' fuq il-Post tax-Xogħol (Darbuotojųsveikatos ir saugos institucija)

5. Awtorità tad-Djar (Būstų institucija)

6. Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħrig (Darbo ir mokymo korporacija)

7. Fondazzjoni għas-Servizzi għall-Ħarsien Soċjali (Socialinės gerovės paslaugų fondas)

8. Sedqa

9. Appoġġ

10. Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilita' (Nacionalinė žmonių su negalia komisija)

11. Bord tal-Koperattivi (Kooperatyvų valdyba)

12. Fondazzjoni għaċ-Ċentru tal-Kreativita' (Kūrybos centro fondas)

13. Orkestra Nazzjonali (Nacionalinis orkestras)

14. Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija (Maltos mokslo ir technologijos taryba)

15. Teatru Manoel (Manoel teatras)

16. Dar il-Mediterran għall-Konferenzi (Viduržemio jūros konferencijos centras)

17. Bank Ċentrali ta' Malta (Maltos centrinis bankas)

18. Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Maltos finansinių paslaugų institucija)

19. Borża ta' Malta (Maltos vertybinių popierių birža)

20. Awtorità dwar il-Lotteriji u l-Logħob (Loterijų ir žaidimų institucija)

21. Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Maltos išteklių institucija)

22. Kunsill Konsultattiv dwar l-Industrija tal-Bini (Statybos pramonės konsultacinė taryba)

23. Istitut għall-Istudju tat-Turiżmu (Turizmo studijų institutas)

24. Awtorità tat-Turiżmu ta' Malta (Maltos turizmo institucija)

25. Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (Maltos komunikacijų institucija)

26. Korporazzjoni Maltija għall-Iżvilupp (Malstos plėtros korporacija)

27. Istitut għall-Promozzjoni ta' l-Intrapriżi Żgħar (IPSE Ltd)

28. Awtorità ta' Malta dwar l-Istandards (Maltos standartų institucija)

29. Awtorità ta' Malta ta' l-Istatistika (Maltos statistikos institucija)

30. Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Maltos nacionalinė laboratorija)

31. Metco Ltd

32. MGI/Mimcol

33. Maltapost plc

34. Gozo Channel Co Ltd

35. Awtorità ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar (Maltos aplinkos ir planavimo įstaiga)

36. Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Medicinos paslaugų fondas)

37. Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp ligoninė)

38. Ċentru Malti għall-Arbitraġġ (Maltos arbitražo centras)

39. Kunsilli Lokali (Vietos tarybos)

XXIII. LENKIJA:

1. Uniwersytety i szkoły wyższe, wyższe szkoły pedagogiczne, ekonomiczne, rolnicze, artystyczne, teologiczne m.in.(Universitetai ir akademinės mokyklos, pedagoginės, ekonomikos, žemės ūkio, meno, teologijos akademinės mokyklos ir kt.)

- Uniwersytet w Białymstoku (Bialystoko universitetas)

- Uniwersytet Gdański (Gdansko universitetas)

- Uniwersytet Śląski (Silezijos universitetas Katovicuose)

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Jogailaičių universitetas Krokuvoje)

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Kardinolo Stefano Wyszyńskio universitetas Varšuvoje)

- Katolicki Uniwersytet Lubelski (Liublino katalikiškasis universitetas)

- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Marios-Curie Skłodowskos universitetas Liubline)

- Uniwersytet Łódzki (Lodzės universitetas)

- Uniwersytet Opolski (Opolės universitetas)

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Adomo Mickevičiaus universitetas Poznanėje)

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Mikolajaus Koperniko universitetas Torunėje)

- Uniwersytet Szczeciński (Ščecino universitetas)

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Varmijos Mozūrijos universitetas Olštine)

- Uniwersytet Warszawski (Varšuvos universitetas)

- Uniwersytet Wrocławski (Vroclavo universitetas)

- Uniwersytet Zielonogórski (Zeliona Guros universitetas)

- Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Humanitarinių mokslų ir technikos akademija Belsko Bialoje)

- Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (Stanisławo Staszico kalnakasybos ir metalurgijos akademija Krokuvoje)

- Politechnika Białostocka (Bialystoko technikos universitetas)

- Politechnika Częstochowska (Čestakavos technikos universitetas)

- Politechnika Gdańska (Gdansko technikos universitetas)

- Politechnika Koszalińska (Košalino technikos universitetas)

- Politechnika Krakowska (Krokuvos technikos universitetas)

- Politechnika Lubelska (Liublino technikos universitetas)

- Politechnika Łódzka (Lodzės technikos universitetas)

- Politechnika Opolska (Opolės technikos universitetas)

- Politechnika Poznańska (Poznanės technikos universitetas)

- Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego (Radomo Kazimierzo Pułaskio technikos universitetas)

- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Žešuvo Ignaco Łukasiewicziaus technikos universitetas)

- Politechnika Szczecińska (Ščecino technikos universitetas)

- Politechnika Śląska (Silezijos technikos universitetas Glivicuose)

- Politechnika Świętokrzyska (Šventųjų kryžių technikos universitetas)

- Politechnika Wrocławska (Vroclavo technikos universitetas)

- Akademia Morska w Gdyni (Jūrininkystės akademija Gdynėje)

- Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie (Aukštesnioji jūrininkystės mokykla Ščecine)

- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Karolio Adamieckio ekonomikos akademija Katovicuose)

- Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Ekonomikos akademija Krokuvoje)

- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Ekonomikos akademija Poznanėje)

- Szkoła Główna Handlowa (Pagrindinė prekybos mokykla)

- Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu (Oskaro Langės ekonomikos akademija Vroclave)

- Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego (Bidgoščiaus Kazimiero Didžiojo ekonomikos akademija)

- Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie (Pedagogikos akademija Krokuvoje)

- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Marios Grzegorzewskos specialiosios pedagogikos akademija Varšuvoje)

- Akademia Podlaska w Siedlcach (Palenkės akademija Sedlcuose)

- Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Jano Kochanowskio Šventųjų Kryžių akademija Kelcuose)

- Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku (Pomorskos pedagogikos akademija Slupske)

- Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie (Aukštesnioji filosofijos ir pedagogikos mokykla "Ignatianum" Krokuvoje)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (Tadeuszo Kotarbińskio aukštesnioji pedagogikos mokykla Zeliona Guroje)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (Aukštesnioji pedagogikos mokykla Čenstakavoje)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (Aukštesnioji pedagogikos mokykla Žešuve)

- Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy (J.J. Śniadeckio technikos ir žemės ūkio akademija Bidgoščiuje)

- Akademia Rolnicza im.Hugona Kołłątaja w Krakowie (Hugono Kołłątajaus žemės ūkio akademija Krokuvoje)

- Akademia Rolnicza w Lublinie (Liublino žemės ūkio universitetas)

- Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (Augusto Cieszkowskio žemės ūkio universitetas Poznanėje)

- Akademia Rolnicza w Szczecinie (Ščecino žemės ūkio universitetas)

- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Žemės ūkio universitetas Varšuvoje)

- Akademia Rolnicza we Wrocławiu (Vroclavo žemės ūkio akademija)

- Akademia Medyczna w Białymstoku (Medicinos akademija Bialystoke)

- Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Ludviko Rydygierio medicinos akademija Bidgoščiuje)

- Akademia Medyczna w Gdańsku (Medicinos akademija Gdanske)

- Śląska Akademia Medyczna w Katowicach (Silezijos medicinos akademija Katovicuose)

- Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Jogailaičių universiteto medicinos kolegija Krokuvoje)

- Akademia Medyczna w Lublinie (Medicinos akademija Liubline)

- Akademia Medyczna w Łodzi (Medicinos akademija Lodzėje)

- Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Karolio Marcinkowskio medicinos akademija Poznanėje)

- Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie (Pomorskos medicinos akademija Ščecine)

- Akademia Medyczna w Warszawie (Medicinos akademija Varšuvoje)

- Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Silezijos Piastų medicinos akademija Vroclave)

- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Podiplominių medicinos studijų centras)

- Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Krikščioniškoji teologijos akademija Varšuvoje)

- Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu (Popiežiaus teologijos departamentas Poznanėje)

- Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu (Popiežiaus teologijos fakultetas Vroclave)

- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (Popiežiaus teologijos departamentas Varšuvoje)

- Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Westerplatto didvyrių karinis jūrų akademija Gdynėje)

- Akademia Obrony Narodowej (Nacionalinė gynybos akademija)

- Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (Jarosławo Dąbrowskio karo techninė akademija Varšuvoje)

- Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi (Gen. Boleslovo Šareckio karo medicinos akademija Lodzėje)

- Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (Tado Kosciuškos aukštesnioji karo mokykla Vroclave)

- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta (Romualdo Traugutto aukštesnioji oro pajėgų mokykla)

- Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu (Gen. Józefo Bemo aukštesnioji karo mokykla Torunėje)

- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (Aukštesnioji oro pajėgų karo mokykla Debline)

- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Aukštesnioji policijos mokykla Ščytne)

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (Pagrindinė gaisrinės tarnybos mokykla Varšuvoje)

- Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Felikso Nowowiejskio muzikos akademija Bidgoščiuje)

- Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (Stanisławo Moniuszkos muzikos akademija Gdanske)

- Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Karolio Szymanowskio muzikos akademija Katovicuose)

- Akademia Muzyczna w Krakowie (Muzikos akademija Krokuvoje)

- Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (Grażynos ir Kiejstuto Bacewicziaus Muzikos akademija Lodzėje)

- Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (Ignaco Jano Paderewskio muzikos akademija Poznanėje)

- Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Frederiko Šopeno muzikos akademija Varšuvoje)

- Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Karolio Lipinskio muzikos akademija Vroclave)

- Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (Dailės akademija Gdanske)

- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Dailės akademija Katovicuose)

- Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Jano Matejko dailės akademija Krokuvoje)

- Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Władysławo Strzemińskio dailės akademija Lodzėje)

- Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (Dailės akademija Poznanėje)

- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Dailės akademija Varšuvoje)

- Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Dailės akademija Vroclave)

- Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Ludwiko Solskio valstybinė aukštoji teatro mokykla Krokuvoje)

- Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (Leono Schillerio valstybinė aukštoji kino, televizijos ir teatro mokykla Lodzėje)

- Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Aleksandro Zelwerowicziaus teatro akademija Varšuvoje)

- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (Jędrzejaus Śniadeckio fizinio lavinimo ir sporto akademija Gdanske)

- Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (Fizinio lavinimo akademija Katovicuose)

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (Bronisławo Czecho fizinio lavinimo akademija Krokuvoje)

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (Eugeniuszo Piaseckio fizinio lavinimo akademija Poznanėje)

- Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Józefo Piłsudskio fizinio lavinimo akademija Varšuvoje)

- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Fizinio lavinimo akademija Vroclave)

2. Państwowe i samorządowe instytucje kultury (nacionalinės ir vietos savivaldos kultūros institucijos)

3. Parki narodowe (nacionaliniai parkai)

4. Agencje państwowe działające w formie spółek (nacionalinės agentūros, veikiančios kaip bendrovės)

5. Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" ("State Forests" nacionalinė miškų agentūra)

6. Podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne szkoły publiczne (valstybinės pradinės ir vidurinės mokyklos)

7. Publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni (valstybiniai radijo ir televizijos transliuotojai)

- Telewizja Polska S. A. (Lenkijos televizija)

- Polskie Radio S. A. (Lenkijos radijas)

8. Publiczne muzea, teatry, biblioteki i inne publiczne placówki kultury m.in.: (valstybiniai muziejai, teatrai, bibliotekos, kitos valstybinės kultūros institucijos, kt.)

- Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (Nacionalinis kultūros centras Varšuvoje)

- Zachęta - Państwowa Galeria Sztuki w Warszawie (Zachęta - Valstybinė meno galerija)

- Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie (Šiuolaikinio meno centras - Ujazdowski pilis Varšuvoje)

- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Lenkų skulptūros centras Oronske)

- Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (Tarptautinės kultūros centras Krokuvoje)

- Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej - Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie (Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo centras - Adomo Mickevičiaus institutas Varšuvoje)

- Dom Pracy Twórczej w Wigrach (Meno darbų namai Vigruose)

- Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach (Meno darbų namai Radziejovicuose)

- Biblioteka Narodowa w Warszawie (Nacionalinė biblioteka Varšuvoje)

- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Lenkijos valstybės archyvų direktoratas)

- Muzeum Narodowe w Krakowie (Nacionalinis muziejus Krokuvoje)

- Muzeum Narodowe w Poznaniu (Nacionalinis muziejus Poznanėje)

- Muzeum Narodowe w Warszawie (Nacionalinis muziejus Varšuvoje)

- Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej (Karališkoji pilis Varšuvoje - Nacionalinis istorijos ir kultūros paminklas)

- Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie (Vavelio karališkosios pilies nacionalinės meno kolekcijos Krokuvoje)

- Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (Krokuvos druskų kasyklų muziejus Vieličkoje)

- Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Valstybinis Auschwitzo-Birkenau muziejus Osviencime)

- Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie (Valstybinis Majdanek muziejus Liubline)

- Muzeum Stutthof w Sztutowie (Štuthofo muziejus Štutove)

- Muzeum Zamkowe w Malborku (Pilies muziejus Marlborke)

- Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (Centrinis jūrų muziejus)

- Muzeum "Łazienki Królewskie" Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie ("Łazienki Królewskie" muziejus)

- Zespół Pałacowo-Ogrodowy (Rūmų sodų kompleksas Varšuvoje)

- Muzeum Pałac w Wilanowie (Rūmų muziejus Vilanove)

- Muzeum Wojska Polskiego (Lenkijos ginkluotųjų pajėgų muziejus)

- Teatr Narodowy w Warszawie (Nacionalinis teatras Varšuvoje)

- Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (Helenos Modrzejewskos senasis teatras Krokuvoje)

- Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie (Didysis teatras - nacionalinė opera Varšuvoje)

- Filharmonia Narodowa w Warszawie (Nacionalinė filharmonija Varšuvoje)

9. Publiczne placówki naukowe, jednostki badawczo- rozwojowe oraz inne placówki badawcze(Valstybinės mokslinių tyrimų institucijos, tyrimų ir plėtros institucijos bei kitos tyrimų institucijos)

XXIV. SLOVĖNIJA:

- občine,

- javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa,

- javni zavodi s področja zdravstva,

- javni zavodi s področja socialnega varstva,

- javni zavodi s področja kulture,

- javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti,

- javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva,

- javni zavodi s področja okolja in prostora,

- javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti,

- javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma,

- javni zavodi s področja javnega reda in varnosti,

- agencije,

- skladi socialnega zavarovanja,

- javni skladi na ravni države in na ravni občin,

- Družba za avtoceste v RS,

- Pošta Slovenije.

XXV. SLOVAKIJA:

Perkančioji organizacija yra apibrėžta Viešųjų pirkimų akto Nr. 263/1999 Z. z. su pakeitimais 3 straipsnio §1 kaip:

1. organizacija, finansuojama iš valstybės biudžeto (pvz., ministerijos, kitos valstybinės administracinės įstaigos) ar kofinansuojama iš valstybės biudžeto (pvz., universitetai, koledžai) ir iš valstybinio tikslinio fondo

2. savivaldos regionas, savivaldybė arba jų finansuojama ar kofinansuojama savivaldos regiono ar savivaldybės organizacija

3. sveikatos draudimo agentūra

4. teisinis subjektas, įsteigtas įstatymu kaip valstybinė institucija (pvz., Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Sociálna poisťovňa)

5. Slovakijos Respublikos nacionalinis turto fondas

6. Slovakijos žemės fondas;

7. teisinių organizacijų asociacija, kuri buvo sukurta perkančiųjų organizacijų, nurodytų 1-3 punktuose."

5. 31993 L 0038: 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/38/EEB dėl subjektų, vykdančių savo veiklą vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, tiekimo tvarkos koordinavimo (OL L 199, 1993 8 9, p. 84) su pakeitimais, padarytais:

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31998 L 0004: 1998 2 16 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/4/EB (OL L 101, 1998 4 1, p. 1),

- 32001 L 0078: 2001 9 13 Komisijos direktyva 2001/78/EB (OL L 285, 2001 10 29, p. 1).

a) I priedas "GERIAMOJO VANDENS GAVYBA, TIEKIMAS IR PASKIRSTYMAS" papildomas taip:

"ČEKIJOJE

Visi geriamojo vandens gamintojai, transportuotojai ar paskirstytojai, kurie teikia viešąsias paslaugas (Viešųjų pirkimų akto Nr. 199/1994 Sb. § 2b).

ESTIJOJE

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų akto (RT I 2001, 40, 224) 5 straipsnį ir Konkurencijos akto (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį.

KIPRE

Vandens valdybos, paskirstančios vandenį savivaldybių ir kitose teritorijose pagal Vandens tiekimo (savivaldybių ir kitose teritorijose) įstatymą, Cap. 350. (Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας που διανέμουν νερό σε δημοτικές και άλλες περιοχές, δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350).

LATVIJOJE

Savivaldybių įmonės, užsiimančios geriamojo vandens gavyba ir paskirstymu stacionariems tinklams, skirtiems viešųjų paslaugų teikimui.

LIETUVOJE

Subjektai, užsiimantys geriamojo vandens gavyba, tiekimu ir paskirstymu pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymą (Žin., 2001, Nr. 64-2327) ir Lietuvos Respublikos vandens įstatymą (Žin., 1997, Nr. 104-2615) bei atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 2002, Nr. 118-5296) nuostatas.

VENGRIJOJE

Subjektai, užsiimantys vandens gavyba, tiekimu ir paskirstymu pagal 1995 m. Aktą LVII dėl vandentvarkos (1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról).

MALTOJE

Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (Vandens paslaugų korporacija).

LENKIJOJE

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. (Vandens tiekimo ir nutekamųjų vandenų įmonės pagal 2001 m. birželio 7 d. aktą dėl bendro vandens tiekimo ar nutekamųjų vandenų pašalinimo).

SLOVĖNIJOJE

Podjetja, ki črpajo, izvajajo prenos ali dobavo pitne vode, skladno s koncesijskim aktom, izdanim na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) in odloki občin (Įmonės, užsiimančios geriamojo vandens gavyba, tiekimu ar paskirstymu pagal koncesijų aktą, suteiktą pagal Aplinkos apsaugos aktą (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys RS, 32/93, 1/96) ir savivaldybių priimtus sprendimus).

SLOVAKIJOJE

Perkančioji organizacija yra apibrėžta Akto Nr. 263/1999 Z. z. dėl viešųjų pirkimų, su pakeitimais, 3 straipsnio 2 § ir 3 § kaip teisinis subjektas, kuris dirba vandentvarkos srityje ir užsiima geriamojo vandens gavyba ir paskirstymu, tvarko kanalizacijos tinklus ar nuotėkų valymo darbus (pvz., Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, Východoslovenské vodárne a kanalizácie)."

;

b) II priedas "ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA, PERDAVIMAS IR PASKIRSTYMAS" papildomas taip:

"ČEKIJOJE

Sutartis sudaranti institucija yra apibrėžta Viešųjų pirkimų akto Nr. 199/1994 Sb. § 2 b) kaip České energetické závody, a.s. (Čekijos elektrinė, gamintojas) ir 8 regioninės paskirstymo įmonės: Středočeská energetická a.s. (Centrinė Bohemijos elektros energetikos bendrovė), Východočeská energetická, a.s. (Rytų Bohemijos elektros energetikos bendrovė), Severočeská energetická a.s. (Šiaurės Bohemijos elektros energetikos bendrovė), Západočeská energetická, a.s. (Vakarų Bohemijos elektros energetikos bendrovė), Jihočeská a.s. (Pietų Bohemijos elektros energetikos bendrovė), Pražské energetické závody, a.s. (Prahos elektrinė), Jihomoravská energetická, a.s. (Pietų Moravijos bendrovė), Severomoravská energetická, a.s. (Šiaurės Moravijos elektros energetikos bendrovė); šie subjektai gamina arba perduoda elektros energiją pagal Energijos aktą Nr. 458/2000 Sb.

ESTIJOJE

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų akto (RT I 2001, 40, 224) 5 straipsnį ir Konkurencijos akto (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį.

KIPRE

Kipro elektros energetikos valdžios institucija, įsteigta pagal Elektros energetikos plėtros įstatymą, Cap. 171. (Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171).

LATVIJOJE

Valsts akciju sabiedrība "Latvenergo" (Valtybinė akcinė bendrovė "Latvenergo").

LIETUVOJE

Subjektai, gaminantys, perduodantys ir paskirstantys elektros energiją pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 66-1984) ir atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 2002, Nr. 118-5296) nuostatas.

Valstybės įmonė "Ignalinos atominė elektrinė" , įsteigta pagal Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 119-2771).

VENGRIJOJE

Subjektai, gaminantys, perduodantys arba paskirstantys elektros energiją pagal leidimą, išduotą pagal 2001 m. Aktą CX dėl elektros energijos (2001. évi CX. törvény a villamos energiáról).

MALTOJE

Korporazzjoni Enemalte (Enemalta korporacija).

LENKIJOJE

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (elektros energetikos įmonės pagal 1997 m. balandžio 10 d."Elektros energetikos įstatymą").

SLOVĖNIJOJE

ELES- Elektro Slovenija, podjetja, ki proizvajajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki izvajajo transport električne energije, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki dobavljajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99) (ELES- Elektro Slovenija; subjektai, gaminantys, perduodantys ir paskirstantys elektros energiją pagal Elektros energetikos aktą (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys RS, 79/99)).

SLOVAKIJOJE

Perkančioji organizacija yra apibrėžta Akto Nr. 263/1999 Z. z. dėl viešųjų pirkimų, su pakeitimais, 3 straipsnio 2 § ir 3 § kaip teisinis subjektas, kuris dirba energetikos sektoriuose ir gamina, perka, paskirsto ir perduoda elektros energiją (Aktas Nr. 70/1998 Z. z. su pakeitimais - pvz., Slovenské elektrárne a.s., Regionálne rozvodné závody)."

;

c) III priedas "DUJŲ ARBA ŠILUMOS ENERGIJOS TIEKIMAS ARBA PASKIRSTYMAS" papildomas taip:

"ČEKIJOJE

Visi dujų arba šilumos energijos gamintojai, transportuotojai ar paskirstytojai, kurie teikia viešąsias paslaugas (Viešųjų pirkimų akto Nr. 199/1994 Sb. § 2b).

ESTIJOJE

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų akto (RT I 2001, 40, 224) 5 straipsnį ir Konkurencijos akto (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį.

LATVIJOJE

Akciju sabiedrība "Latvijas gāze" (Valstybinė akcinė bendrovė "Latvijas gāze").

Vietos valdžios institucijos arba subjektai, teikiantys šilumos energiją vartotojams.

LIETUVOJE

Subjektai, tiekiantys ar paskirstantys dujas pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 89-2743) ir atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 2002, Nr. 118-5296) nuostatas.

Vietos valdžios institucijos arba jų asociacijos, teikiančios šilumos energiją vartotojams ir atitinkančios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 2002, Nr. 118-5296) nuostatas.

VENGRIJOJE

Subjektai, tiekiantys ar paskirstantys dujas pagal leidimą, išduotą pagal 1994 m. Aktą XLI dėl dujų tiekimo (1994. évi XLI. törvény a gázszolgáltatásról).

Subjektai, tiekiantys ar paskirstantys šilumos energiją pagal leidimą, išduotą pagal 1998 m. aktą XVIII dėl šiluminės centrinės paslaugų (1998. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról).

MALTOJE

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta korporacija).

LENKIJOJE

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (elektros energetikos įmonės pagal 1997 m. balandžio 10 d."Elektros energetikos įstatymą").

SLOVĖNIJOJE

Podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo plina s skladu z Energetskim zakonom (Ur. l. RS, št. 79/99) in podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo toplote v skladu z odloki občin.

Subjektai, tiekiantys ar paskirstantys dujas pagal Elektros energetikos aktą (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys RS, 79/99), ir subjektai, tiekiantys ar paskirstantys šilumos energiją pagal savivaldybių priimtus sprendimus.

SLOVAKIJOJE

Perkančioji organizacija yra apibrėžta Akto Nr. 263/1999 Z. z. dėl viešųjų pirkimų, su pakeitimais, 3 straipsnio 2 § ir 3 § kaip teisinis subjektas, kuris dirba energetikos sektoriuje, gamindamas, pirkdamas, paskirstydamas ir perduodamas dujas ir šilumos energiją bei perduodama dujas (Aktas Nr. 70/1998 Z. z. su pakeitimais - pvz., Slovenský plynárenský priemysel)."

;

d) IV priedas "NAFTOS IR DUJŲ PAIEŠKA IR GAVYBA" papildomas taip:

"ČEKIJOJE

Komercinės bendrovės, atliekančios žalios naftos ir dujų paieškos darbus, kasybą ar gavybą (Viešųjų pirkimų akto Nr. 199/1994 Sb. § 2 b).

ESTIJOJE

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų akto (RT I 2001, 40, 224) 5 straipsnį ir Konkurencijos akto (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį.

LIETUVOJE

Subjektai, veikiantys pagal Lietuvos Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymą (Žin., 2001, Nr.35-1164) ir atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 2002, Nr. 118-5296) nuostatas.

VENGRIJOJE

Subjektai, vykdantys naftos ar dujų paiešką ar gavybą pagal leidimą ar koncesiją, suteiktą pagal 1993 m. Aktą XLVIII dėl kasybos (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról).

MALTOJE

The Petroleum (Production) Act (Cap. 156) and secondary legislation under this Act and the Continental Shelf Act (Cap. 194) and secondary legislation under this Act.

LENKIJOJE

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze(subjektai, užsiimantys gamtinių dujų, naftos ir jos gamtinių darinių, rudosios anglies, akmens anglies ar kito kietojo kuro paieškomis, lokacijos nustatymu arba gavyba, veikiantys remdamiesi 1994 m. vasario 4 d. Geologijos ir kasybos įstatymu).

SLOVĖNIJOJE

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo nafto, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

SLOVAKIJOJE

Perkančioji organizacija yra apibrėžta Akto Nr. 263/1999 Z. z. dėl viešųjų pirkimų, su pakeitimais, 3 straipsnio 2 § ir 3 § kaip teisinis subjektas, kuris užsiima geologine ir kasybos veikla, nustatydamas žalios naftos telkinių lokaciją ir išgaudamas žalią naftą, gamtines dujas."

;

e) V priedas "AKMENS ANGLIŲ IR KITOKIO KIETOJO KURO PAIEŠKA IR GAVYBA" papildomas taip:

"ČEKIJOJE

Komercinės bendrovės, atliekančios akmens anglių ar kitų rūšių kuro paieškos darbus, kasybą ar gavybą (Viešųjų pirkimų akto Nr. 199/1994 Sb. § 2 b).

ESTIJOJE

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų akto (RT I 2001, 40, 224) 5 straipsnį ir Konkurencijos akto (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį.

LIETUVOJE

Subjektai, atliekantys durpių paiešką ir gavybą pagal Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymą (Žin., 2001, Nr. 35-1164) ir atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 2002, Nr. 118-5296) nuostatas.

VENGRIJOJE

Subjektai, atliekantys akmens anglių ir kitokio kietojo kuro paiešką ir gavybą pagal leidimą ar koncesiją, suteiktą pagal 1993 m. Aktą XLVIII dėl kasybos (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról).

LENKIJOJE

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (subjektai, užsiimantys gamtinių dujų, naftos ir jos gamtinių darinių, rudosios anglies, akmens anglių ar kito kietojo kuro paieškomis, lokacijos nustatymu arba gavyba), veikiantys pagal 1994 m. vasario 4 d. aktą "Geologijos ir kasybos įstatymas".

SLOVĖNIJOJE

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo premog, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

SLOVAKIJOJE

Perkančioji organizacija yra apibrėžta Akto Nr. 263/1999 Z. z. dėl viešųjų pirkimų, su pakeitimais, 3 straipsnio 2 § ir 3 § kaip teisinis subjektas, kuris užsiima geologine ir kasybos veikla, nustatydamas žalios anglies klodų lokaciją ir išgaudamas žalią anglį ir kitokį kietąjį kurą."

;

f) VI priedas "SUTARTIS SUDARANTYS SUBJEKTAI GELEŽINKELIO PASLAUGŲ SRITYJE" papildomas taip:

"ČEKIJOJE

Viešojo transporto sistemų operatoriai ir visuomeninių geležinkelio paslaugų teikėjai (Viešųjų pirkimų akto Nr. 199/1994 Sb. § 2 b).

ESTIJOJE

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų akto (RT I 2001, 40, 224) 5 straipsnį ir Konkurencijos akto (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį.

LATVIJOJE

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" (Valstybinė akcinė bendrovė "Latvijas dzelzceļš").

Valsts akciju sabiedrība "Vaiņodes dzelzceļš" (Valstybinė akcinė bendrovė "Vaiņodes dzelzceļš").

LIETUVOJE

AB "Lietuvos geležinkeliai", veikianti pagal Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 59-1402), ir kiti subjektai, veikiantys geležinkelio transporto paslaugų srityje, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 2002, Nr. 118-5296) nuostatas.

VENGRIJOJE

Subjektai, teikiantys visuomenines geležinkelių transporto paslaugas pagal 1993 m. Aktą XCV dėl geležinkelių (1993. évi XCV. törvény a vasútról) ir remiantis leidimu, išduotu pagal Transporto ir vandentvarkos ministro dekretą Nr. 15/2002. (II. 27.) KöViM dėl licencijų geležinkelio įmonėms (15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről).

LENKIJOJE

Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu kolejowego, działające na podstawie Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z dnia 08 września 2000 r., w szczególności:

- PKP Intercity Sp. z o. o.

- PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

(Subjektai, teikiantys paslaugas geležinkelių transporto srityje ir veikiantys pagal 2000 m. rugsėjo 8 d. Aktą dėl valstybės įmonės "Lenkijos geležinkeliai" komercializavimo, restruktūrizavimo ir privatizavimo, ir konkrečiai:

- PKP Intercity sp. z o. o.

- PKP Przewozy Regionalne sp. z o. o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.).

SLOVĖNIJOJE

Slovenske železnice, d.d.

SLOVAKIJOJE

Perkančioji organizacija yra apibrėžta Akto Nr. 263/1999 Z. z. dėl viešųjų pirkimų, su pakeitimais, 3 straipsnio 2 § ir 3 § kaip teisinis subjektas, kuris dirba geležinkelių transporto srityje (Aktas Nr. 164/1996 Z. z. su pakeitimais, Aktas Nr. 258/1993 Z. z. su pakeitimais - pvz., Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť a.s.)."

;

g) VII priedas "SUTARTIS SUDARANTYS SUBJEKTAI MIESTO GELEŽINKELIŲ, TRAMVAJŲ, TROLEIBUSŲ AR AUTOBUSŲ PASLAUGŲ SRITYSE" papildomas taip:

"ČEKIJOJE

Visi viešojo transporto sistemų operatoriai ir visuomeninių geležinkelių, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugų teikėjai (Viešųjų pirkimų akto Nr. 199/1994 Sb. § 2 b).

ESTIJOJE

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų akto (RT I 2001, 40, 224) 5 straipsnį ir Konkurencijos akto (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį.

LATVIJOJE

Viešieji subjektai, kurie teikia keleivių vežimo autobusu, troleibusu, tramvajumi paslaugas šiuose miestuose: Rīga, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne, Ventspils.

LIETUVOJE

Subjektai, teikiantys miesto troleibusų, autobusų ar funikulierių paslaugas pagal Lietuvos Respublikos keliųtransporto kodeksą (Žin., 1996, Nr. 119-2772) ir atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 2002, Nr. 118-5296) nuostatas.

VENGRIJOJE

Subjektai, teikiantys visuomenines kelių transporto paslaugas pagal 1998 m. Aktą dėl kelių transporto (1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről) ir pagal leidimus, išduotus pagal Ministr\u371\'75 Tarybos dekretą 89/1988. (XII. 20.) MT dėl kelių transporto paslaugų ir kelių transporto priemonių (89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról).

Subjektai, teikiantys visuomenines geležinkelių transporto paslaugas pagal 1993 m. Aktą XCV dėl geležinkelių (1993. évi XCV. törvény a vasútról) ir pagal leidimą, išduotą pagal Transporto ir vandentvarkos ministro dekretą 15/2002. (II. 27.) KöViM dėl licencijų geležinkelio įmonėms (15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről).

MALTA

L-Awtorita' dwar it-Trasport ta' Malta (Maltos transporto institucija).

LENKIJOJE

Podmioty świadczące usługi w zakresie miejskiego transportu kolejowego, działające na podstawie koncesji wydanej zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz.591 ze zm.).(Subjektai, teikiantys paslaugas miesto geležinkelių transporto srityje veikdami 1997 m. birželio 27 d. Akto dėl geležinkelių transporto (Dz. U. Nr 96, poz. 591 su pakeitimais) pagrindu).

Podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu autobusowego działające na podstawie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.Nr 125, poz. 1371 ze zm.) oraz podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu (Subjektai, teikiantys viešąsias paslaugas miesto autobusų transporto srityje, veikiantys licencijos, išduotos 2001 m. rugsėjo 6 d. Akto dėl kelių transporto (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 su pakeitimais) pagrindu, ir subjektai, teikiantys viešąsias paslaugas miesto transporto srityje.

SLOVĖNIJOJE

Podjetja, ki opravljajo javni mestni avtobusni prevoz, skladno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).

SLOVAKIJOJE

Perkančioji organizacija yra apibrėžta Akto Nr. 263/1999 Z. z. dėl viešųjų pirkimų, su pakeitimais, 3 straipsnio 2 § ir 3 § kaip teisinis subjektas, kuris dalyvauja kelių transporto veikloje, dirbdamas reguliaraus autobusų transporto ir geležinkelių transporto srityje (Aktas Nr. 164/1996 Z. z. su pakeitimais, Aktas Nr. 168/1996 Z. z. su pakeitimais- pvz.,

Železnice Slovenskej republiky /ŽSR/

Železničná spoločnosť a.s.

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dopravný podnik mesta Žiliny, a.s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Dopravný podnik mesta Košíc, a.s.

Banskobystrická dopravná spoločnosť, a.s.)"

;

h) VIII priedas "SUTARTIS SUDARANTYS SUBJEKTAI ORO UOSTŲ INFRASTRUKTŪROS SRITYJE":

"ČEKIJOJE

Oro uostų operatoriai (Viešųjų pirkimų akto Nr. 199/1994 Sb. § 2 b).

ESTIJOJE

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų akto (RT I 2001, 40, 224) 5 straipsnį ir Konkurencijos akto (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį.

LATVIJOJE

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" (Valstybinė akcinė bendrovė "Latvijas gaisa satiksme").

Valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta "Rīga"" (Valstybinė akcinė bendrovė "Tarptautinis oro uostas "Rīga"").

LIETUVOJE

Oro uostai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 94-2918) ir Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymą (Žin., 2000, Nr 66-1983).

Valstybės įmonė "Oro navigacija" (entreprise publique "Oro navigacija"), veikianti pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 94-2918) ir Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 66-1983).

Kiti subjektai, veikiantys oro uostų infrastruktūros srityje, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 2002, Nr. 118-5296)nuostatas.

VENGRIJOJE

Oro uostai, veikiantys pagal leidimą, išduotą pagal 1995 m. Aktą XCVII dėl skrydžių kontrolės (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről).

Budapešto Ferihegy tarptautinis oro uostas, valdomas Budapešto Ferihegy tarptautinio oro uosto operatoriaus Plc. (Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltetési Rt. pagal 1991 m. Aktą XVI dėl koncesijų (1991. évi XVI. törvény a koncesszióról)1995 m. Aktą XCVII dėl skrydžių kontrolės (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről), Transporto ir vandentvarkos ministro aktą 45/2001. (XII. 20.) KöViM dėl skrydžių kontrolės ir oro uosto administracijos panaikinimo ir HungaroControl Vengrijos oreivystės paslaugų tarnybos įsteigimo (45/2001. (XII. 20.)(KöViM rendelet a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséről és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat létrehozásáról).

MALTOJE

L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta (Maltos tarptautinis oro uostas).

LENKIJOJE

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (valstybės įmonė "Lenkijos oro uostai").

SLOVĖNIJOJE

Javna civilna letališča, skladno z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, 18/01).

SLOVAKIJOJE

Perkančioji organizacija yra apibrėžta Akto Nr. 263/1999 Z. z. dėl viešųjų pirkimų, su pakeitimais, 3 straipsnio 2 § ir 3 § kaip teisinis subjektas, kuris dalyvauja civilinėje aviacijoje, įsteigdamas visuomeninius oro uostus bei parengdamas aviacinę žemės infrastruktūrą ir juos valdydamas (Aktas Nr. 143/1998 Z. z. su pakeitimais - pvz., oro uostai - Letisko M.R. Štefánika, Letisko Košice — Barca, Letisko Poprad — Tatry, Letisko Sliač, Letisko Piešťany — valdomi Slovenská správa letísk /Slovakijos oro uostų administracija/ ir veikiantys pagal licenciją, išduotą Slovakijos Respublikos transporto, pašto ir telekomunikacijų ministerijos pagal Akto Nr. 143/1998 Z. z. dėl civilinės aviacijos § 32)."

;

i) IX priedas "SUTARTIS SUDARANTYS SUBJEKTAI JŪRŲ ARBA VIDAUS VANDENŲ UOSTŲ AR KITŲ TERMINALŲ INFRASTRUKTŪROS SRITYJE" papildomas taip:

"ČEKIJOJE

Uostų operatoriai (Viešųjų pirkimų akto Nr. 199/1994 Sb. § 2 b).

ESTIJOJE

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų akto (RT I 2001, 40, 224) 5 straipsnį ir Konkurencijos akto (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį.

KIPRE

Kipro uostų valdžios institucija, įsteigta pagal 1973 m. Kipro uostų valdžios institucijos įstatymą (Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973).

LATVIJOJE

Valdžios institucijos, kurios valdo uostus pagal įstatymą "Likums par ostām":

Rīgas brīvostas pārvalde Rīga laisvojo uosto valdyba)

Ventspils brīvostas pārvalde (Ventspils laisvojo uosto valdyba)

Liepājas ostas pārvalde (Liepāja uosto valdyba)

Salacgrīvas ostas pārvalde (Salacgrīva uosto valdyba)

Skultes ostas pārvalde (Skulte uosto valdyba)

Lielupes ostas pārvalde (Lielupe uosto valdyba)

Engures ostas pārvalde (Engure uosto valdyba)

Mērsraga ostas pārvalde (Mērsrags uosto valdyba)

Pāvilostas pārvalde (Pāvilosta uosto valdyba)

Rojas ostas pārvalde (Roja uosto valdyba).

LIETUVOJE

Valstybės įmonė "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija" , veikianti pagal Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą (Žin., 1996, Nr. 53-1245).

Valstybės įmonė "Vidaus vandens kelių direkcija", veikianti pagal Lietuvos Respublikos klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą (Žin., 1996, Nr. 105-2393).

Kiti subjektai, veikiantys jūrų ar vidaus uostų ar kitų terminalų infrastruktūros srityje, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 2002, Nr. 118-5296) nuostatas.

VENGRIJOJE

Valstybiniai uostai, iš dalies ar visiškai valdomi valstybės pagal 2000 m. Aktą XLII dėl vandens transporto (2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről).

MALTOJE

L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Maltos jūrų institucija).

LENKIJOJE

Podmioty zajmujące się zarządzaniem portami morskimi lub śródlądowymi i udostępnianiem ich przewoźnikom morskim i śródlądowym. (Subjektai, veikiantys jūrų arba vidaus vandenų valdymo srityje ir leidžiantys juos naudoti jūrų ir vidaus vandenų vežėjams).

SLOVĖNIJOJE

Morska pristanišča v državni ali delni lasti države, ko opravljajo gospodarsko javno službo, skladno s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, 26/01).

SLOVAKIJOJE

Perkančioji organizacija yra apibrėžta Akto Nr. 263/1999 Z. z. dėl viešųjų pirkimų, su pakeitimais, 3 straipsnio 2 § ir 3 § kaip teisinis subjektas, kuris dalyvauja vidaus vandenų laivyboje, prižiūrėdamas vandens kelius ir sukurdamas bei prižiūrėdamas valstybinių uostų ir vandens kelių infrastruktūrą (Aktas Nr. 338/2000 Z. z.- pvz., Prístav Bratislava, Prístav Komárno, Prístav Štúrovo)."

;

j) X priedas "TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLŲ EKSPLOATAVIMAS ARBA TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS" papildomas taip:

"ČEKIJOJE

Telekomunikacijų paslaugų operatoriai, jei jie teikia viešąsias paslaugas (Viešųjų pirkimų akto Nr. 199/1994 Sb. § 2b).

ESTIJOJE

Subjektai, veikiantys pagal Viešųjų pirkimų akto (RT I 2001, 40, 224) 5 straipsnį ir Konkurencijos akto (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį.

KIPRE

Kipro telekomunikacijų valdžios institucija, įsteigta pagal Kipro telekomunikacijų paslaugų įstatymą, Cap. 302. (Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο, Κεφ. 302).

LATVIJOJE

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" (uždaroji akcinė bendrovė "Lattelekom").

VENGRIJOJE

Subjektai, veikiantys telekomunikacijų sektoriuje pagal Akto XL dėl komunikacijų (2001. évi XL. törvény a hírközlésről) 3 straipsnio 2 ir 3 dalis, 104 ir 105 straipsnį.

MALTOJE

Visos Maltos telekomunikacijų tarnybos buvo liberalizuotos ir visos išimtinės teisės panaikintos, išskyrus fiksuotos balso telefonijos ir tarptautininių duomenų paslaugų teikimą, kuris buvo liberalizuotas 2003 m. sausio 1 dieną.. Tačiau nė viena iš bendrovių nepriima taisyklių dėl vyriausybinių pirkimų, kaip numatyta 1996 m. Teisiniame pranešime Nr. 70, kuris įgyvendina dabartines Valstybės tarnybos (aprūpinimo) taisykles. Nepaisant to, visi subjektai, veikiantys telekomunikacijų sektoriuje, yra nurodomi:

Melita Cable plc

Maltacom plc

Vodafone (Malta) Ltd

Mobisle Communication Ltd

Datatrak Ltd

Telepage Ltd.

LENKIJOJE

Telekomunikacja Polska S. A.

SLOVAKIJOJE

Perkančioji organizacija yra apibrėžta Akto Nr. 263/1999 Z. z. dėl viešųjų pirkimų, su pakeitimais, 3 straipsnio 2 § ir 3 § kaip teisinis subjektas, kuris dirba telekomunikacijų srityje teikdamas viešąsias telekomunikacijų paslaugas; aprūpina viešojo telekomunikacijų tinklo telekomunikacine įranga ir ją valdo (Aktas Nr. 195/2000 Z. z. su pakeitimais)."

J. MAISTO PRODUKTAI

1. 31980 L 0590: 1980 m. birželio 9 d. Komisijos direktyva 80/590/EEB, nustatanti ženklą, kuriuo gali būti žymimos medžiagos ir gaminiai, galintys liestis su maisto produktais (OL L 151, 1980 6 19, p. 21), su pakeitimais, padarytais:

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21).

a) Priedo pavadinimas papildomas taip:

""PŘÍLOHA"

"LISA"

"PIELIKUMS"

"PRIEDAS"

"MELLÉKLET"

"ANNESS"

"ZAŁĄCZNIK"

"PRILOGA"

"PRÍLOHA"

;"

b) Priedo tekstas papildomas taip:

""Symbol"

"Sümbol"

"Simbols"

"Simbolis"

"Szimbólum"

"Simbolu"

"Symbol"

"Simbol"

"Symbol"

."

2. 31989 L 0108: 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/108/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių greitai užšaldytus žmonėms vartoti skirtus maisto produktus, suderinimo (OL L 40, 1989 2 11, p. 34) su pakeitimais, padarytais:

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21).

8 straipsnio 1 dalies a punktas papildomas taip:

"— čekiškai: hluboce zmrazené nebo hluboce zmrazená nebo hluboce zmrazený

— estiškai: sügavkülmutatud or külmutatud

— latviškai: ātri sasaldēts

— lietuviškai: greitai užšaldyti

— vengriškai: gyorsfagyasztott

— maltietiškai: iffriżat

— lenkiškai: produkt głęboko mrożony

— slovėniškai: hitro zamrznjen

— slovakiškai: hlbokozmrazené"

.

3. 31991 L 0321: 1991 m. gegužės 14 d. Komisijos direktyva 91/321/EEB dėl mišinių kūdikiams iki 4-6 mėnesių ir mišinių kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėnesių (OL L 175, 1991 7 4, p. 35) su pakeitimais, padarytais:

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31996 L 0004: 1996 2 16 Komisijos direktyva 96/4/EB (OL L 49, 1996 2 28, p. 12),

- 31999 L 0050: 1999 5 25 Komisijos direktyva 1999/50/EB (OL L 139, 1999 6 2, p. 29).

a) 7 straipsnio 1 dalis po žodžių "Modersmjölksersättning" ir "Tillskottsnäring"papildoma taip:

"— čekiškai:

"počáteční kojenecká výživa"ir pokračovací kojenecká výživa,

— estiškai:

"imiku piimasegu" ir"jätkupiimasegu",

— latviškai:

"Piena maisījums zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam"ir "Piena maisījums zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma",

— lietuviškai:

"mišinys kūdikiams iki 4-6 mėn" ir "mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 6 mėn",

— vengriškai:

"anyatej-helyettesítő tápszer"ir "anyatej-kiegészítő tápszer",

— maltietiškai:

"formula tat-trabi" ir "formula tal-prosegwiment",

— lenkiškai:

"preparat do początkowego żywienia niemowląt"ir "preparat do dalszego żywienia niemowląt",

— slovėniškai:

"začetna formula za dojenčke"ir "nadaljevalna formula za dojenčke"

— slovakiškai:

"počiatočná dojčenská výživa" ir "následná dojčenská výživa""

.

b) 7 straipsnio 1 dalis po žodžių "Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk"ir "Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk" papildoma taip:

"— čekiškai:

"počáteční mléčná kojenecká výživa"ir "pokračovací mléčná kojenecká výživa",

— estiškai:

"Piimal põhinev imiku piimasegu"ir "Piimal põhinev jätkupiimasegu",

— latviškai:

"Piens zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam" ir "Piens zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma",

— lietuviškai:

"pieno mišinys kūdikiams iki 4-6 mėn" ir "pieno mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn",

— vengriškai:

"tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer" ir "tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer",

— maltietiškai:

"ħalib tat-trabi"ir "ħalib tal-prosegwiment",

— lenkiškai:

"mleko początkowe"and"mleko następne",

— slovėniškai:

"začetno mleko za dojenčke"ir "nadaljevalno mleko za dojenčke"

— slovakiškai:

"počiatočná dojčenská mliečna výživa"ir "následná dojčenská mliečna výživa"."

4. 31999 L 0021: 1999 m. kovo 25 d. Komisijos direktyva 1999/21/EB dėl specialiosios medicininės paskirties dietinių maisto produktų (OL L 91, 1999 4 7, p. 29).

4 straipsnio 1 dalyje sąrašas, prasidedantis žodžiu "ispaniškai" ir pasibaigiantis žodžiais "medicinska ändamål", pakeičiamas šiuo sąrašu:

"— ispaniškai:

"Alimento dietético para usos médicos especiales"

— čekiškai:

"Dietní potravina určená pro zvláštní lékařské účely"

— daniškai:

"Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål"

— vokiškai:

"Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten)"

— estiškai:

"Toit meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks"

— graikiškai:

"Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς"

— angliškai:

"Food(s) for special medical purposes"

— prancūziškai:

"Aliment(s) diététique(s) destiné(s) a des fins médicales spéciales"

— itališkai:

"Alimento dietetico destinato a fini medici speciali"

— latviškai:

"Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem"

— lietuviškai:

"Specialios medicininės paskirties maisto produktai"

— vengriškai:

"Speciális — gyógyászati célra szánt — tápszer"

— maltietiškai:

"Ikel dijetetiku għal skopijiet mediċi speċifiċi"

— olandiškai:

"Dieetvoeding voor medisch gebruik"

— lenkiškai:

"Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego"

— portugališkai:

"Produto dietético de uso clínico"

— slovakiškai:

"dietetická potravina na osobitné lekárske účely"

— slovėniškai:

"Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene"

— suomiškai:

"Kliininen ravintovalmiste/kliinisiä ravintovalmisteita"

— švediškai:

"Livsmedel för speciella medicinska ändamål"."

5. 32000 L 0013: 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (OL L 109, 2000 5 6, p. 29) su pakeitimais, padarytais:

- 32001 L 0101: 2001 11 26 Komisijos direktyva 2000/101/EB (OL L 310, 2001 11 28, p. 19),

- 32002 L 0067: 2002 7 18 Komisijos direktyva 2002/67/EB (OL L 191, 2002 7 19, p. 20).

a) 5 straipsnio 3 dalyje sąrašas, prasidedantis žodžiu "ispaniškai" ir pasibaigiantis žodžiais "joniserande strålning", pakeičiamas šiuo sąrašu:

"— ispaniškai:

"irradiado" arba "tratado con radiación ionizante",

— čekiškai:

"ozářeno" arba "ošetřeno ionizujícím zářením",

— daniškai:

"bestrålet/…" arba "strålekonserveret" arba "behandlet med ioniserende stråling" arba "konserveret med ioniserende stråling",

— vokiškai:

"bestrahlt" arba "mit ionisierenden Strahlen behandelt",

— estiškai:

"kiiritatud" arba "töödeldud ioniseeriva kiirgusega",

— graikiškai:

"επεξεργασµένο µε ιονίζουσα ακτινοβολία" arba "ακτινοβοληµένο",

— angliškai:

"irradiated" arba "treated with ionising radiation",

— prancūziškai:

"traité par rayonnements ionisants" arba "traité par ionisation",

— itališkai:

"irradiato" arba "trattato con radiazioni ionizzanti",

— latviškai:

"apstarots" arba "apstrādāts ar jonizējošo starojumu",

— lietuviškai:

"apšvitinta" arba "apdorota jonizuojančiąja spinduliuote",

— vengriškai:

"sugárkezelt vagy ionizáló energiával kezelt",

— maltietiškai:

"ittrattat bir-radjazzjoni" arba "ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti",

— olandiškai:

"doorstraald" arba "door bestraling behandeld" arba"met ioniserende stralen behandeld",

— lenkiškai:

"napromieniony" arba "poddany działaniu promieniowania jonizującego",

— portugališkai:

"irradiado" arba "tratado por irradiação"arba "tratado por radiação ionizante",

— slovakiškai:

"ošetrené ionizujúcim žiarením",

— slovėniškai:

"obsevano" arba "obdelano z ionizirajočim sevanjem",

— suomiškai:

"säteilytetty"arba "käsitelty ionisoivalla säteilyllä",

— švediškai:

"bestrålad" arba"behandlad med joniserande strålning"."

b) 10 straipsnio 2 dalyje priedas, prasidedantis žodžiu "ispaniškai" ir pasibaigiantis žodžiais "sista förbrukningsdag", pakeičiamas šiuo sąrašu:

"— ispaniškai:

"fecha de caducidad"

,

— čekiškai:

"spotřebujte do"

,

— daniškai:

"sidste anvendelsesdato"

,

— vokiškai:

"verbrauchen bis"

,

— estiškai:

"kõlblik kuni"

,

— graikiškai:

"ανάλωση μέχρι"

— angliškai:

"use by"

,

— prancūziškai:

"à consommer jusqu'au"

,

— itališkai:

"da consumare entro"

,

— latviškai:

"izlietot līdz"

,

— lietuviškai:

"tinka vartoti iki"

,

— vengriškai:

"fogyasztható"

,

— maltietiškai:

"uża sa"

,

— olandiškai:

"te gebruiken tot"

,

— lenkiškai:

"należy spożyć do"

,

— portugališkai:

"a consumir até"

,

— slovakiškai:

"spotrebujte do"

,

— slovėniškai:

"porabiti do"

,

— suomiškai:

"viimeinen käyttöajankohta"

,

— švediškai:

"sista förbrukningsdag"

."

.

6. 32000 L 0036: 2000 m. birželio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/36/EB dėl žmonėms vartoti skirtų kakavos ir šokolado produktų (OL L 197, 2000 8 3, p. 19).

I priedo A 4 dalies d punktas pakeičiamas taip:

"d) Jungtinė Karalystė, Airija ir Malta gali leisti naudoti savo teritorijoje pavadinimą "pieninis šokoladas" žymėti produktui, apibūdintam 5 punkte, su sąlyga, kad šis pavadinimas visais trimis atvejais bus papildytas nuoroda apie pieno sausųjų medžiagų kiekį abiejuose produktuose "pieno sausųjų medžiagų ne mažiau…… proc"."

7. 32001 L 0114: 2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/114/EB dėl kai kurių žmonėms vartoti skirto iš dalies arba visiškai dehidruoto konservuoto pieno rūšių (OL L 15, 2002 1 17, p. 19).

II priedas papildomas taip:

"k) Maltietiškas pavadinimas "Ħalib evaporat" - tai I priedo 1 punkto b papunktyje apibūdintas produktas.

l) Maltietiškas pavadinimas "Ħalib evaporat b'kontenut baxx ta' xaħam" - tai I priedo 1 punkto c papunktyje apibūdintas produktas.

m) Estiškas pavadinimas "koorepulber" - tai I priedo 2 punkto a papunktyje apibūdintas produktas.

n) Estiškas pavadinimas "piimapulber" - tai I priedo 2 punkto b papunktyje apibūdintas produktas.

o) Estiškas pavadinimas "väherasvane kondenspiim" - tai I priedo 1 punkto c papunktyje apibūdintas produktas.

p) Estiškas pavadinimas "magustatud väherasvane kondenspiim" - tai I priedo 1 punkto f papunktyje apibūdintas produktas.

q) Estiškas pavadinimas "väherasvane piimapulber" - tai I priedo 2 punkto c papunktyje apibūdintas produktas.

r) Čekiškas pavadinimas "zahuštěná neslazená smetana" - tai I priedo 1 punkto a papunktyje apibūdintas produktas.

s) Čekiškas pavadinimas "zahuštěné neslazené plnotučné mléko" - tai I priedo 1 punkto b papunktyje apibūdintas produktas.

t) Čekiškas pavadinimas "zahuštěné neslazené polotučné mléko" - tai I priedo 1 punkto c papunktyje apibūdintas produktas, kuriame riebalai sudaro nuo 4 % iki 4,5 % svorio.

u) Čekiškas pavadinimas "zahuštěné slazené plnotučné mléko" - tai I priedo 1 punkto e papunktyje apibūdintas produktas.

v) Čekiškas pavadinimas "zahuštěné slazené polotučné mléko" - tai I priedo 1 punkto f papunktyje apibūdintas produktas, kuriame riebalai sudaro nuo 4 % iki 4,5 % svorio.

w) Čekiškas pavadinimas "sušená smetana" - tai I priedo 2 punkto a papunktyje apibūdintas produktas.

x) Čekiškas pavadinimas "zahuštěné slazené polotučné mléko" - tai I priedo 2 punkto c papunktyje apibūdintas produktas, kuriame riebalai sudaro nuo 14 % iki 16 % svorio."

8. 32001 R 0466: 2001 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 466/2001, nustatantis didžiausius leistinus tam tikrų teršalų maisto produktuose kiekius (OL L 77, 2001 3 16, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

- 32001 R 2375: 2001 11 29 Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2375/2001 (OL L 321, 2001 12 6, p. 1),

- 32002 R 0221: 2002 2 6 Komisijos reglamentu (EB) Nr. 221/2002 (OL L 37, 2002 2 7, p. 4),

- 32002 R 0257: 2002 2 12 Komisijos reglamentu (EB) Nr. 257/2002 (OL L 41, 2002 2 13, p. 12),

- 32002 R 0472: 2002 3 12 Komisijos reglamentu (EB) Nr. 472/2002 (OL L 75, 2002 3 16, p. 18),

- 32002 R 0563: 2002 4 2 Komisijos reglamentu (EB) Nr. 563/2002 (OL L 86, 2002 4 3, p. 5).

Po 1 straipsnio 1a pastraipos įrašoma ši pastraipa:

"1b. Nukrypstant nuo 1 dalies, Komisija gali leisti Estijai pereinamuoju laikotarpiu, ne vėliau kaip iki 2006 m. gruodžio 31 d., pateikti į savo rinką Baltijos regiono kilmės žuvį, kuri skirta vartoti jos teritorijoje ir kurioje dioksino kiekis viršija I priedo 5 skirsnio 5.2 punkte nustatytus kiekius. Ši išimtis suteikiama vadovaujantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 315/93, nustatančio Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų [1], 8 straipsnyje nustatyta tvarka. Dėl to Estija turi įrodyti, kad 1a pastraipoje išdėstytos sąlygos, taikomos Suomijai ir Švedijai, yra įvykdytos ir kad dioksinų poveikis žmonėms Estijoje neviršija aukščiausio vidutinio lygio bet kurioje valstybėje, kuri yra Bendrijos valstybė narė 2004 m. balandžio 30 d.

Jei Estijai tokia išimtis suteikiama, bet koks tolesnis jos taikymas bus nagrinėjamas persvarstant I priedo 5 skirsnį, kaip numatyta 5 straipsnio 3 dalyje.

Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, Estija turi įgyvendinti priemones, būtinas užtikrinti, kad žuvimi ar žuvininkystės produktais, neatitinkančiais I priedo 5 skirsnio 5.2 punkto reikalavimų, nebūtų prekiaujama kitose valstybėse narėse.

K. CHEMINĖS MEDŽIAGOS

31967 L 0548: 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (OL L 196, 1967 8 16, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

- 31969 L 0081: 1969 3 13 Tarybos direktyva 69/81/EEB (OL L 68, 1969 3 19, p. 1),

- 31970 L 0189: 1970 3 6 Tarybos direktyva 70/189/EEB (OL L 59, 1970 3 14, p. 33),

- 31971 L 0144: 1971 3 22 Tarybos direktyva 71/144/EEB (OL L 74, 1971 3 29, p. 15),

- 31973 L 0146: 1973 5 21 Tarybos direktyva 73/146/EEB (OL L 167, 1973 6 25, p. 1),

- 31975 L 0409: 1975 6 24 Tarybos direktyva 75/409/EEB (OL L 183, 1975 7 14, p. 22),

- 31976 L 0907: 1976 7 14 Komisijos direktyva 76/907/EEB (OL L 360, 1976 12 30, p. 1),

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 31979 L 0370: 1979 1 30 Komisijos direktyva 79/370/EEB (OL L 88, 1979 4 7, p. 1),

- 31979 L 0831: 1979 9 18 Tarybos direktyva 79/831/EEB (OL L 259, 1979 10 15, p. 10),

- 31980 L 1189: 1980 12 4 Tarybos direktyva 80/1189/EEB (OL L 366, 1980 12 31, p. 1),

- 31981 L 0957: 1981 10 23 Komisijos direktyva 81/957/EEB (OL L 351, 1981 12 7, p. 5),

31982 L 0232: 1982 3 25 Komisijos direktyva 82/232/EEB (OL L 106, 1982 4 21, p. 18),

- 31983 L 0467: 1983 7 29 Komisijos direktyva 83/467/EEB (OL L 257, 1983 9 16, p. 1),

- 31984 L 0449: 1984 4 25 Komisijos direktyva 84/449/EEB (OL L 251, 1984 9 19, p. 1),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31986 L 0431: 1986 6 24 Komisijos direktyva 86/431/EEB (OL L 247, 1986 9 1, p. 1),

- 31987 L 0432: 1987 8 3 Tarybos direktyva 87/432/EEB (OL L 239, 1987 8 21, p. 1),

- 31988 L 0302: 1987 11 18 Komisijos direktyva 88/302/EEB (OL L 133, 1988 5 30, p. 1),

- 31988 L 0490: 1988 7 22 Komisijos direktyva 88/490/EEB (OL L 259, 1988 9 19, p. 1),

- 31990 L 0517: 1990 10 9 Tarybos direktyva 90/517/EEB (OL L 287, 1990 10 19, p. 37),

- 31991 L 0325: 1991 3 1 Komisijos direktyva 91/325/EEB (OL L 180, 1991 7 8, p. 1),

- 31991 L 0326: 1991 3 5 Komisijos direktyva 91/326/EEB (OL L 180, 1991 7 8, p. 79),

- 31991 L 0410: 1991 7 22 Komisijos direktyva 91/410/EEB (OL L 228, 1991 8 17, p. 67),

- 31991 L 0632: 1991 10 28 Komisijos direktyva 91/632/EEB (OL L 338, 1991 12 10, p. 23),

- 31992 L 0032: 1992 4 30 Tarybos direktyva 92/32/EEB (OL L 154, 1992 6 5, p. 1),

- 31992 L 0037: 1992 4 30 Komisijos direktyva 92/37/EEB (OL L 154, 1992 6 5, p. 30),

- 31993 L 0021: 1993 4 27 Komisijos direktyva 93/21/EEB (OL L 110, 1993 5 4, p. 20),

- 31993 L 0072: 1993 9 1 Komisijos direktyva 93/72/EEB (OL L 258, 1993 10 16, p. 29),

- 31993 L 0101: 1993 11 11 Komisijos direktyva 93/101/EB (OL L 13, 1994 1 15, p. 1),

- 31993 L 0105: 1993 11 25 Komisijos direktyva 93/105/EB (OL L 294, 1993 11 30, p. 21),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31994 L 0069: 1994 12 19 Komisijos direktyva 94/69/EB (OL L 381, 1994 12 31, p. 1),

- 31996 L 0054: 1996 7 30 Komisijos direktyva 96/54/EB (OL L 248, 1996 9 30, p. 1),

- 31996 L 0056: 1996 9 3 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/56/EB (OL L 236, 1996 9 18, p. 35),

- 31997 L 0069: 1997 12 5 Komisijos direktyva 97/69/EB (OL L 343, 1997 12 13, p. 19),

- 31998 L 0073: 1998 9 18 Komisijos direktyva 98/73/EB (OL L 305, 1998 11 16, p. 1),

- 31998 L 0098: 1998 12 15 Komisijos direktyva 98/98/EB (OL L 355, 1998 12 30, p. 1),

- 31999 L 0033: 1999 5 10 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/33/EB (OL L 199, 1999 7 30, p. 57),

- 32000 L 0032: 2000 5 19 Komisijos direktyva 2000/32/EB (OL L 136, 2000 6 8, p. 1),

- 32000 L 0033: 2000 4 25 Komisijos direktyva 2000/33/EB (OL L 136, 2000 6 8, p. 90),

- 32001 L 0059: 2001 8 6 Komisijos direktyva 2001/59/EB (OL L 225, 2001 8 21, p. 1).

a) I priedo įvado A lentelė pakeičiama taip:

"TABLA A — TABULKA A — TABEL A — TABELLE A — TABEL A — ΠΙΝΑΚΑΣ A — TABLE A — TABLEAU A — TABELLA A — A TABULA — A LENTELĖ — A. TÁBLÁZAT — TABELLA A — TABEL A — TABELA A — TABELA A — TABUĽKA A — TABELA A — TAULUKKO A — TABELL A

Lista de los elementos químicos clasificados por su número atómico (Z)

Seznam chemických prvků seřazených podle jejich atomového čísla (Z)

Liste over grundstoffer, ordnet efter deres atomvægt (Z)

Liste der chemischen Elemente, geordnet nach der Ordnungszahl (Z)

Keemiliste elementide nimekiri aatomnumbri (Z) järgi

Κατάλογος χημικών στοιχείων ταξινομημένων σύμφωνα με τον ατομικό τους αριθμό (Ζ)

List of chemical elements listed according to their atomic number (Z)

Liste des éléments chimiques classés selon leur numéro atomique (Z)

Elenco degli elementi chimici ordinati secondo il loro numero atomico (Z)

Ķīmisko elementu saraksts — sakārtojums pēc atomnumuriem (Z)

Cheminių elementų, išdėstytų pagal atominį skaičių (Z), sąrašas

Kémiai elemek listája, rendszámuk sorrendjében (Z)

Lista ta' elementi kimiċi elenkati skond in-numru atomiku tagħhom (Z)

Lijst van chemische elementen, gerangschikt naar atoomgewicht (Z)

Lista pierwiastków chemicznych ułożona według wzrastającej liczby atomowej (Z)

Lista dos elementos químicos ordenados segundo o seu número atómico (Z)

Zoznam chemických prvkov zoradených podľa atómových čísiel (Z)

Seznam kemijskih elementov, razvrščenih po vrstnem številu (Z)

Alkuaineiden luettelo, järjestysluvun mukaan (Z)

Lista över grundämnen, ordnade efter deras atomnummer (Z)

Z | Symbol | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV |

1 | H | Hidrógeno | Vodík | Hydrogen | Wasserstoff | Vesinik | Υδρογόνο | Hydrogen | Hydrogène | Idrogeno | Ūdeņradis |

2 | He | Helio | Helium | Helium | Helium | Heelium | Ήλιο | Helium | Hélium | Elio | Hēlijs |

3 | Li | Litio | Lithium | Lithium | Lithium | Liitium | Λίθιο | Lithium | Lithium | Litio | Litijs |

4 | Be | Berilio | Beryllium | Beryllium | Beryllium | Berüllium | Βηρύλλιο | Beryllium | Béryllium (Glucinium) | Berillio | Berilijs |

5 | B | Boro | Bor | Bor | Bor | Boor | Βόριο | Boron | Bore | Boro | Bors |

6 | C | Carbono | Uhlík | Carbon (kulstof) | Kohlenstoff | Süsinik | Άνθρακας | Carbon | Carbone | Carbonio | Ogleklis |

7 | N | Nitrógeno | Dusík | Nitrogen | Stickstoff | Lämmastik | Άζωτο | Nitrogen | Azote | Azoto | Slāpeklis |

8 | O | Oxígeno | Kyslík | Oxygen (ilt) | Sauerstoff | Hapnik | Όξυγόνο | Oxygen | Oxygène | Ossigeno | Skābeklis |

9 | F | Flúor | Fluor | Fluor | Fluor | Fluor | Φθόριο | Fluorine | Fluor | Fluoro | Fluors |

10 | Ne | Neón | Neon | Neon | Neon | Neoon | Νέον | Neon | Néon | Neon | Neons |

11 | Na | Sodio | Sodík | Natrium | Natrium | Naatrium | Νάτριο | Sodium | Sodium | Sodio | Nātrijs |

12 | Mg | Magnesio | Hořčík | Magnesium | Magnesium | Magneesium | Μαγνήσιο | Magnesium | Magnésium | Magnesio | Magnijs |

13 | Al | Aluminio | Hliník | Aluminium | Aluminium | Alumiinium | Αργίλλιο | Aluminium | Aluminium | Alluminio | Alumīnijs |

14 | Si | Silicio | Křemík | Silicium | Silicium | Räni | Πυρίτιο | Silicon | Silicium | Silicio | Silīcijs |

15 | P | Fósforo | Fosfor | Phosphor | Phosphor | Fosfor | Φωσφόρος | Phosphorus | Phosphore | Fosforo | Fosfors |

16 | S | Azufre | Síra | Svovl | Schwefel | Väävel | Θείον | Sulphur | Soufre | Zolfo | Sērs |

17 | Cl | Cloro | Chlor | Chlor | Chlor | Kloor | Χλώριο | Chlorine | Chlore | Cloro | Hlors |

18 | Ar | Argón | Argon | Argon | Argon | Argoon | Aργό | Argon | Argon | Argon | Argons |

19 | K | Potasio | Draslík | Kalium | Kalium | Kaalium | Κάλιο | Potassium | Potassium | Potassio | Kālijs |

20 | Ca | Calcio | Vápník | Calcium | Calcium | Kaltsium | Ασβέστιο | Calcium | Calcium | Calcio | Kalcijs |

21 | Sc | Escandio | Skandium | Scandium | Scandium | Skandium | Σκάνδιο | Scandium | Scandium | Scandio | Skandijs |

22 | Ti | Titanio | Titan | Titan | Titan | Titaan | Τιτάνιο | Titanium | Titane | Titanio | Titāns |

23 | V | Vanadio | Vanad | Vanadium | Vanadium | Vanaadium | Βανάδιο | Vanadium | Vanadium | Vanadio | Vanādijs |

24 | Cr | Cromo | Chrom | Chrom | Chrom | Kroom | Χρώμιο | Chromium | Chrome | Cromo | Hroms |

25 | Mn | Manganeso | Mangan | Mangan | Mangan | Mangaan | Μαγγάνιο | Manganese | Manganèse | Manganese | Mangāns |

26 | Fe | Hierro | Železo | Jern | Eisen | Raud | Σίδηρος | Iron | Fer | Ferro | Dzelzs |

27 | Co | Cobalto | Kobalt | Cobalt | Kobalt | Koobalt | Κοβάλτιο | Cobalt | Cobalt | Cobalto | Kobalts |

28 | Ni | Níquel | Nikl | Nikkel | Nickel | Nikkel | Νικέλιο | Nickel | Nickel | Nichel | Niķelis |

29 | Cu | Cobre | Měď | Kobber | Kupfer | Vask | Χαλκός | Copper | Cuivre | Rame | Varš |

30 | Zn | Zinc | Zinek | Zink | Zink | Tsink | Ψευδάργυρος | Zinc | Zinc | Zinco | Cinks |

31 | Ga | Galio | Gallium | Gallium | Gallium | Gallium | Γάλλιο | Gallium | Gallium | Gallio | Gallijs |

32 | Ge | Germanio | Germanium | Germanium | Germanium | Germaanium | Γερμάνιο | Germanium | Germanium | Germanium | Germānijs |

33 | As | Arsénico | Arsen | Arsen | Arsen | Arseen | Αρσενικό | Arsenic | Arsenic | Arsenico | Arsēns |

34 | Se | Selenio | Selen | Selen | Selen | Seleen | Σελήνιο | Selenium | Sélénium | Selenio | Selēns |

35 | Br | Bromo | Brom | Brom | Brom | Broom | Βρώμιο | Bromine | Brome | Bromo | Broms |

36 | Kr | Criptón | Krypton | Krypton | Krypton | Krüptoon | Κρυπτό | Krypton | Krypton | Krypton | Kriptons |

37 | Rb | Rubidio | Rubidium | Rubidium | Rubidium | Rubiidium | Ρουβήδιο | Rubidium | Rubidium | Rubidio | Rubīdijs |

38 | Sr | Estroncio | Stroncium | Strontium | Strontium | Strontsium | Στρόντιο | Strontium | Strontium | Stronzio | Stroncijs |

39 | Y | Itrio | Yttrium | Yttrium | Yttrium | Ütrium | Ύττριο | Yttrium | Yttrium | Ittrio | Itrijs |

40 | Zr | Circonio | Zirkonium | Zirconium | Zirkon | Tsirkoonium | Ζιρκόνιο | Zirconium | Zirconium | Zirconio | Cirkonijs |

41 | Nb | Niobio | Niob | Niobium | Niob | Nioobium | Νιόβιο | Niobium | Niobium | Niobio | Niobijs |

42 | Mo | Molibdeno | Molybden | Molybden | Molybdän | Molübdeen | Μολυβδένιο | Molybdenum | Molybdène | Molibdeno | Molibdēns |

43 | Tc | Tecnecio | Technecium | Technetium | Technetium | Tehneetsium | Τεχνήτιο | Technetium | Technetium | Tecnezio | Tehnēcijs |

44 | Ru | Rutenio | Ruthenium | Ruthenium | Ruthenium | Ruteenium | Ρουθήνιο | Ruthenium | Ruthénium | Rutenio | Rutēnijs |

45 | Rh | Rodio | Rhodium | Rhodium | Rhodium | Roodium | Ρόδιο | Rhodium | Rhodium | Rodio | Rodijs |

46 | Pd | Paladio | Palladium | Palladium | Palladium | Pallaadium | Παλλάδιο | Palladium | Palladium | Palladio | Pallādijs |

47 | Ag | Plata | Stříbro | Sølv | Silber | Hõbe | Άργυρος | Silver | Argent | Argento | Sudrabs |

48 | Cd | Cadmio | Kadmium | Cadmium | Cadmium | Kaadium | Κάδμιο | Cadmium | Cadmium | Cadmio | Kadmijs |

49 | In | Indio | Indium | Indium | Indium | Indium | Ίνδιο | Indium | Indium | Indio | Indijs |

50 | Sn | Estaño | Cín | Tin | Zinn | Tina | Κασσίτερος | Tin | Étain | Stagno | Alva |

51 | Sb | Antimonio | Antimon | Antimon | Antimon | Antimon | Αντιμόνιο | Antimony | Antimoine | Antimonio | Antimons |

52 | Te | Telurio | Tellur | Telur | Tellur | Telluur | Τελλούριο | Tellurium | Tellure | Tellurio | Telūrs |

53 | I | Yodo | Jod | Jod | Jod | Jood | Ιώδιο | Iodine | Iode | Iodio | Jods |

54 | Xe | Xenón | Xenon | Xenon | Xenon | Ksenoon | Ξένο | Xenon | Xénon | Xenon | Ksenons |

55 | Cs | Cesio | Cesium | Cæsium | Caesium | Tseesium | Καίσιο | Caesium | Césium | Cesio | Cēzijs |

56 | Ba | Bario | Baryum | Barium | Barium | Baarium | Βάριο | Barium | Baryum | Bario | Bārijs |

57 | La | Lantano | Lanthan | Lanthan | Lanthan | Lantaan | Λανδάνιο | Lanthanum | Lanthane | Lantanio | Lantāns |

58 | Ce | Cerio | Cer | Cerium | Cer | Tseerium | Δημήτριο | Cerium | Cérium | Cerio | Cērijs |

59 | Pr | Praseodimio | Praseodym | Praseodym | Praseodym | Praseodüüm | Πρασεοδύμιο | Praseodymium | Praséodyme | Praseodimio | Prazeodims |

60 | Nd | Niodimio | Neodym | Neodym | Neodym | Neodüüm | Νεοδύμιο | Neodymium | Néodyme | Neodimio | Neodims |

61 | Pm | Prometio | Promethium | Promethium | Promethium | Promeetium | Προμήθειο | Promethium | Prométhium | Promezio | Prometijs |

62 | Sm | Samario | Samarium | Samarium | Samarium | Samaarium | Σαμάριο | Samarium | Samarium | Samario | Samārijs |

63 | Eu | Europio | Europium | Europium | Europium | Euroopium | Ευρώπιο | Europium | Europium | Europio | Eiropijs |

64 | Gd | Gadolinio | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinium | Gadoliinium | Γαδολίνιο | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinio | Gadolīnijs |

65 | Tb | Terbio | Terbium | Terbium | Terbium | Terbium | Τέρβιο | Terbium | Terbium | Terbio | Terbijs |

66 | Dy | Disprosio | Dysprosium | Dysprosium | Dysprosium | Düsproosium | Δυσπρόσιο | Dysprosium | Dysprosium | Disprosio | Disprozijs |

67 | Ho | Holmio | Holmium | Holmium | Holmium | Holmium | Όλμιο | Holmium | Holmium | Olmio | Holmijs |

68 | Er | Erbio | Erbium | Erbium | Erbium | Erbium | Έρβιο | Erbium | Erbium | Erbio | Erbijs |

69 | Tm | Tulio | Thulium | Thulium | Thulium | Tuulium | Θούλιο | Thulium | Thulium | Tulio | Tūlijs |

70 | Yb | Iterbio | Ytterbium | Ytterbium | Ytterbium | Üterbium | Υττέρβιο | Ytterbium | Ytterbium | Itterbio | Iterbijs |

71 | Lu | Lutecio | Lutecium | Lutetium | Lutetium | Luteetsium | Λουτήτιο | Lutetium | Lutécium | Lutezio | Lutēcijs |

72 | Hf | Hafnio | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Άφνιο | Hafnium | Hafnium | Afnio | Hafnijs |

73 | Ta | Tántalo | Tantal | Tantal | Tantal | Tantaal | Ταντάλιο | Tantalum | Tantale | Tantalio | Tantāls |

74 | W | Volframio | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Volfram | Βολφράμιο (Τουγκοτένιο) | Tungsten | Tungstène | Tungsteno | Volframs |

75 | Re | Renio | Rhenium | Rhenium | Rhenium | Reenium | Ρήνιο | Rhenium | Rhénium | Renio | Rēnijs |

76 | Os | Osmio | Osmium | Osmium | Osmium | Osmium | Όσμιο | Osmium | Osmium | Osmio | Osmijs |

77 | Ir | Iridio | Iridium | Iridium | Iridium | Iriidium | Ιρίδιο | Iridium | Iridium | Iridio | Irīdijs |

78 | Pt | Platino | Platina | Platin | Platin | Plaatina | Λευκόχρυσος | Platinum | Platine | Platino | Platīns |

79 | Au | Oro | Zlato | Guld | Gold | Kuld | Χρυσός | Gold | Or | Oro | Zelts |

80 | Hg | Mercurio | Rtuť | Kviksølv | Quecksilber | Elavhõbe | Υδράργυρος | Mercury | Mercure | Mercurio | Dzīvsudrabs |

81 | Tl | Talio | Thallium | Thalium | Thallium | Tallium | Θάλλιο | Thallium | Thallium | Tallio | Tallijs |

82 | Pb | Plomo | Olovo | Bly | Blei | Plii | Μόλυβδος | Lead | Plomb | Piombo | Svins |

83 | Bi | Bismuto | Bismut | Bismuth | Wismuth | Vismut | Βισμούθιο | Bismuth | Bismuth | Bismuto | Bismuts |

84 | Po | Polonio | Polonium | Plonium | Polonium | Poloonium | Πολώνιο | Polonium | Polonium | Polonio | Polonijs |

85 | At | Astato | Astat | Astat | Astat | Astaat | Αστάτιο | Astatine | Astats | Astato | Astats |

86 | Rn | Radón | Radon | Radon | Radon | Radoon | Ραδόνιο | Radon | Radon | Radon | Radons |

87 | Fr | Francio | Francium | Francium | Francium | Frantsium | Φράγκιο | Francium | Francium | Francio | Francijs |

88 | Ra | Radio | Radium | Radium | Radium | Raadium | Ράδιο | Radium | Radium | Radio | Rādijs |

89 | Ac | Actinio | Aktinium | Actinium | Actinium | Aktiinium | Ακτίνιο | Actinium | Actinium | Attinio | Aktīnijs |

90 | Th | Torio | Thorium | Thorium | Thorium | Toorium | Θόριο | Thorium | Thorium | Torio | Torijs |

91 | Pa | Protactinio | Protaktinium | Protactinium | Protactinium | Protaktiinium | Πρωτακτίνιο | Protactinium | Protactinium | Protoattinio | Protaktīnijs |

92 | U | Uranio | Uran | Uran | Uran | Uraan | Ουράνιο | Uranium | Uranium | Uranio | Urāns |

93 | Np | Neptunio | Neptunium | Neptunium | Neptunium | Neptuunium | Νεπτούνιο (Ποσειδώνιο) | Neptunium | Neptunium | Nettunio | Neptūnijs |

94 | Pu | Plutonio | Plutonium | Plutonium | Plutonium | Plutoonium | Πλουτώνιο | Plutonium | Plutonium | Plutonio | Plutonijs |

95 | Am | Americio | Americium | Americium | Americium | Ameriitsium | Αμερίκιο | Americium | Américium | Americio | Amerīcijs |

96 | Cm | Curio | Curium | Curium | Curium | Kuurium | Κιούριο | Curium | Curium | Curio | Kirijs |

97 | Bk | Berkelio | Berkelium | Berkelium | Berkelium | Berkeelium | Μπερκέλιο | Berkelium | Berkélium | Berkelio | Berklijs |

98 | Cf | Californio | Kalifornium | Californium | Californium | Kalifornium | Καλιφόρνιο | Californium | Californium | Californio | Kalifornijs |

99 | Es | Einstenio | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Αϊνστάνιον | Einsteinium | Einsteinium | Einstenio | Einšteinijs |

100 | Fm | Fermio | Fermium | Fermium | Fermium | Fermium | Φέρμιο | Fermium | Fermium | Fermio | Fermijs |

101 | Md | Mendelevio | Mendelevium | Mendelevium | Mendelevium | Mendeleevium | Μεντελέβιο | Mendelevium | Mendélévium | Mendelevio | Mendelejevijs |

102 | No | Nobelio | Nobelium | Nobelium | Nobelium | Nobeelium | Νομπέλιο | Nobelium | Nobélium | Nobelio | Nobēlijs |

103 | Lw | Laurencio | Lawrencium | Lawrentium | Lawrentium | Lavrentsium | Λαυρένσιο | Lawrencium | Lawrencium | Lawrencio | Laurensijs |

Z | Symbol | LT | HU | MT | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV |

1 | H | Vandenilis | Hidrogén | Idroġenu | Waterstof | Wodór | Hidrogénio | Vodík | Vodik | Vety | Väte |

2 | He | Helis | Hélium | Elju | Helium | Hel | Hélio | Hélium | Helij | Helium | Helium |

3 | Li | Litis | Lítium | Litju | Lithium | Lit | Lítio | Lítium | Litij | Litium | Litium |

4 | Be | Berilis | Berillium | Berillju | Beryllium | Beryl | Berílio | Berýlium | Berilij | Beryllium | Beryllium |

5 | B | Boras | Bór | Boron | Boor | Bor | Boro | Bór | Bor | Boori | Bor |

6 | C | Anglis | Szén | Karbonju | Koolstof | Węgiel | Carbono | Uhlík | Ogljik | Hiili | Kol |

7 | N | Azotas | Nitrogén | Azotu | Stikstof | Azot | Azoto | Dusík | Dušik | Typpi | Kväve |

8 | O | Deguonis | Oxigén | Ossiġenu | Zuurstof | Tlen | Oxigénio | Kyslík | Kisik | Happi | Syre |

9 | F | Fluoras | Fluor | Fluworin | Fluor | Fluor | Flúor | Fluór | Fluor | Fluori | Fluor |

10 | Ne | Neonas | Neon | Neon | Neon | Neon | Néon | Neón | Neon | Neon | Neon |

11 | Na | Natris | Nátrium | Sodju | Natrium | Sód | Sódio | Sodík | Natrij | Natrium | Natrium |

12 | Mg | Magnis | Magnézium | Manjesju | Magnesium | Magnez | Magnésio | Horčík | Magnezij | Magnesium | Magnesium |

13 | Al | Aliuminis | Alumínium | Aluminju | Aluminium | Glin | Alumínio | Hliník | Aluminij | Alumiini | Aluminium |

14 | Si | Silicis | Szilicium | Silikon | Silicium | Krzem | Silício | Kremík | Silicij | Pii | Kisel |

15 | P | Fosforas | Foszfor | Fosfru | Fosfor | Fosfor | Fósforo | Fosfor | Fosfor | Fosfori | Fosfor |

16 | S | Siera | Kén | Kubrit | Zwavel | Siarka | Enxofre | Síra | Žveplo | Rikki | Svavel |

17 | Cl | Chloras | Klór | Kloru | Chloor | Chlor | Cloro | Chlór | Klor | Kloori | Klor |

18 | Ar | Argonas | Argon | Argon | Argon | Argon | Árgon | Argón | Argon | Argon | Argon |

19 | K | Kalis | Kálium | Potassju | Kalium | Potas | Potássio | Draslík | Kalij | Kalium | Kalium |

20 | Ca | Kalcis | Kalcium | Kalċju | Calcium | Wapń | Cálcio | Vápnik | Kalcij | Kalsium | Kalcium |

21 | Sc | Skandis | Szkandium | Skandju | Scandium | Skand | Escândio | Skandium | Skandij | Skandium | Skandium |

22 | Ti | Titanas | Titán | Titanju | Titaan | Tytan | Titânio | Titán | Titan | Titaani | Titan |

23 | V | Vanadis | Vanádium | Vanadju | Vanadium | Wanad | Vanádio | Vanád | Vanadij | Vanadiini | Vanadin |

24 | Cr | Chromas | Króm | Kromju | Chroom | Chrom | Crómio | Chróm | Krom | Kromi | Krom |

25 | Mn | Manganas | Mangán | Manganiż | Mangaan | Mangan | Manganês | Mangán | Mangan | Mangaani | Mangan |

26 | Fe | Geležis | Vas | Ħadid | Ijzer | Żelazo | Ferro | Železo | Železo | Rauta | Järn |

27 | Co | Kobaltas | Kobalt | Kobalt | Kobalt | Kobalt | Cobalto | Kobalt | Kobalt | Koboltti | Kobolt |

28 | Ni | Nikelis | Nikkel | Nikil | Nikkel | Nikiel | Níquel | Nikel | Nikelj | Nikkeli | Nickel |

29 | Cu | Varis | Réz | Ram | Koper | Miedź | Cobre | Meď | Baker | Kupari | Koppar |

30 | Zn | Cinkas | Cink | Żingu | Zìnk | Cynk | Zinco | Zinok | Cink | Sinkki | Zink |

31 | Ga | Galis | Gallium | Gallju | Gallium | Gal | Gálio | Gálium | Galij | Gallium | Gallium |

32 | Ge | Germanis | Germánium | Ġermanju | Germanium | German | Germânio | Germánium | Germanij | Germanium | Germanium |

33 | As | Arsenas | Arzén | Arseniku | Arseen | Arsen | Arsénio | Arzén | Arzen | Arseeni | Arsenik |

34 | Se | Selenas | Szelén | Selenju | Selenium | Selen | Selénio | Selén | Selen | Seleeni | Selen |

35 | Br | Bromas | Bróm | Bromu | Broom | Brom | Bromo | Bróm | Brom | Bromi | Brom |

36 | Kr | Kriptonas | Kripton | Kripton | Krypton | Krypton | Krípton | Kryptón | Kripton | Krypton | Krypton |

37 | Rb | Rubidis | Rubídium | Rubidju | Rubidium | Rubid | Rubídio | Rubídium | Rubidij | Rubidium | Rubidium |

38 | Sr | Stroncis | Stroncium | Stronzju | Strontium | Stront | Estrôncio | Stroncium | Stroncij | Strontium | Strontium |

39 | Y | Itris | Ittrium | Ittriju | Yttrium | Itr | Ítrio | Ytrium | Itrij | Yttrium | Yttrium |

40 | Zr | Cirkonis | Cirkónium | Żirkonju | Zirkonium | Cyrkon | Zircónio | Zirkónium | Cirkonij | Zirkonium | Zirkonium |

41 | Nb | Niobis | Nióbium | Nijobju | Niobium | Niob | Nióbio | Niób | Niobij | Niobium | Niob |

42 | Mo | Molibdenas | Molibdén | Molibdenu | Molybdeen | Molibden | Molibdénio | Molybdén | Molibden | Molybdeeni | Molybden |

43 | Tc | Technecis | Technécium | Teknezju | Technetium | Technet | Tecnécio | Technécium | Tehnecij | Teknetium | Teknetium |

44 | Ru | Rutenis | Ruténium | Rutenju | Ruthernium | Ruten | Ruténio | Ruténium | Rutenij | Rutenium | Rutenium |

45 | Rh | Rodis | Ródium | Rodju | Rodium | Rod | Ródio | Ródium | Rodij | Rodium | Rodium |

46 | Pd | Paladis | Palládium | Palladju | Palladium | Pallad | Paládio | Paládium | Paladij | Palladium | Palladium |

47 | Ag | Sidabras | Ezüst | Fidda | Zilver | Srebro | Prata | Striebro | Srebro | Hopea | Silver |

48 | Cd | Kadmis | Kadmium | Kadmju | Cadmium | Kadm | Cádmio | Kadmium | Kadmij | Kadmium | Kadmium |

49 | In | Indis | Indium | Indju | Indium | Ind | Índio | Indium | Indij | Indium | Indium |

50 | Sn | Alavas | Ón | Landa | Tin | Cyna | Estanho | Cín | Kositer | Tina | Tenn |

51 | Sb | Stibis | Antimon | Antimonju | Antimoon | Antymon | Antimónio | Antimón | Antimon | Antimoni | Antimon |

52 | Te | Telūras | Tellúr | Tellurju | Telluur | Tellur | Telúrio | Telúr | Telur | Telluuri | Tellur |

53 | I | Jodas | Jód | Jodju | Jood | Jod | Iodo | Jód | Jod | Jodi | Jod |

54 | Xe | Ksenonas | Xenon | Kseno | Xenon | Ksenon | Xénon | Xenón | Ksenon | Ksenon | Xenon |

55 | Cs | Cezis | Cézium | Ċesju | Cesium | Cez | Césio | Césium | Cezij | Cesium | Cesium |

56 | Ba | Baris | Bárium | Barju | Barium | Bar | Bário | Bárium | Barij | Barium | Barium |

57 | La | Lantanas | Lantán | Lantanu | Lanthaan | Lantan | Lantânio | Lantán | Lantan | Lantaani | Lantan |

58 | Ce | Ceris | Cérium | Ċerju | Cerium | Cer | Cério | Cér | Cerij | Cerium | Cerium |

59 | Pr | Prazeodimis | Prazeodímium | Prasedimju | Praseodymium | Prazeodym | Praseodímio | Prazeodým | Prazeodim | Praseodyymi | Praseodym |

60 | Nd | Neodimis | Neodímium | Neodimju | Neodymium | Neodym | Neodímio | Neodým | Neodim | Neodyymi | Neodym |

61 | Pm | Prometis | Prométium | Prometju | Promethium | Promet | Promécio | Prométium | Prometij | Prometium | Prometium |

62 | Sm | Samaris | Szamárium | Samarju | Samarium | Samar | Samário | Samárium | Samarij | Samarium | Samarium |

63 | Eu | Europis | Európium | Ewropju | Europium | Europ | Európio | Európium | Evropij | Europium | Europium |

64 | Gd | Gadolinis | Gadolínium | Gadolinju | Gadolinium | Gadolin | Gadolínio | Gadolínium | Gadolinij | Gadolinium | Gadolinium |

65 | Tb | Terbis | Terbium | Terbju | Terbium | Terb | Térbio | Terbium | Terbij | Terbium | Terbium |

66 | Dy | Disprozis | Diszprózium | Disprosju | Dysprosium | Dysproz | Disprósio | Dysprózium | Disprozij | Dysprosium | Dysprosium |

67 | Ho | Holmis | Holmium | Olmju | Holmium | Holm | Hólmio | Holmium | Holmij | Holmium | Holmium |

68 | Er | Erbis | Erbium | Erbju | Erbium | Erb | Érbio | Erbium | Erbij | Erbium | Erbium |

69 | Tm | Tulis | Túlium | Tulju | Thulium | Tul | Túlio | Túlium | Tulij | Tulium | Tulium |

70 | Yb | Iterbis | Itterbium | Itterbju | Ytterbium | Iterb | Itérbio | Yterbium | Iterbij | Ytterbium | Ytterbium |

71 | Lu | Liutecis | Lutécium | Lutezju | Lutetium | Lutet | Lutécio | Lutécium | Lutecij | Lutetium | Lutetium |

72 | Hf | Hafnis | Hafnium | Ħafnju | Hafnium | Hafn | Háfnio | Hafnium | Hafnij | Hafnium | Hafnium |

73 | Ta | Tantalas | Tantál | Tantalu | Tantaal | Tantal | Tântalo | Tantal | Tantal | Tantaali | Tantal |

74 | W | Volframas | Volfrám | Tungstenu | Wolfram | Wolfram | Tungsténio | Volfrám | Volfram | Volframi | Wolfram |

75 | Re | Renis | Rénium | Rênju | Renium | Ren | Rénio | Rénium | Renij | Renium | Rhenium |

76 | Os | Osmis | Ozmium | Osmju | Osmium | Osm | Ósmio | Osmium | Osmij | Osmium | Osmium |

77 | Ir | Iridis | Irídium | Iridju | Iridium | Iryd | Irídio | Irídium | Iridij | Iridium | Iridium |

78 | Pt | Platina | Platina | Platinu | Platinum | Platyna | Platina | Platina | Platina | Platina | Platina |

79 | Au | Auksas | Arany | Deheb | Goud | Złoto | Ouro | Zlato | Zlato | Kulta | Guld |

80 | Hg | Gyvsidabris | Higany | Merkurju | Kwik | Rtęć | Mercúrio | Ortuť | Živo srebro | Elohopea | Kvicksilver |

81 | Tl | Talis | Tallium | Tallju | Thallium | Tal | Tálio | Tálium | Talij | Tallium | Tallium |

82 | Pb | Švinas | Ólom | Ċomb | Lood | Ołów | Chumbo | Olovo | Svinec | Lyijy | Bly |

83 | Bi | Bismutas | Bizmut | Bismùt | Bismuth | Bizmut | Bismuto | Bizmut | Bizmut | Vismutti | Vismut |

84 | Po | Polonis | Polónium | Polonju | Polonium | Polon | Polónio | Polónium | Polonij | Polonium | Polonium |

85 | At | Astatinas | Asztácium | Astatina | Astaat | Astat | Astato | Astát | Astat | Astatiini | Astat |

86 | Rn | Radonas | Radon | Radon | Radon | Radon | Rádon | Radón | Radon | Radon | Radon |

87 | Fr | Francis | Francium | Franċju | Francium | Frans | Frâncio | Francium | Francij | Frankium | Francium |

88 | Ra | Radis | Rádium | Radju | Radium | Rad | Rádio | Rádium | Radij | Radium | Radium |

89 | Ac | Aktinis | Aktínium | Aktinju | Actinium | Aktyn | Actínio | Aktínium | Aktinij | Aktinium | Aktinium |

90 | Th | Toris | Tórium | Torju | Thorium | Tor | Tório | Tórium | Torij | Torium | Torium |

91 | Pa | Protaktinis | Protaktínium | Protaktinju | Protactinium | Protaktyn | Protactínio | Protaktínium | Protaktinij | Protaktinium | Protaktinium |

92 | U | Uranas | Urán | Uranju | Uranium | Uran | Urânio | Urán | Uran | Uraani | Uran |

93 | Np | Neptūnis | Neptúnium | Nettunju | Neptunium | Neptun | Neptúnio | Neptúnium | Neptunij | Neptunium | Neptunium |

94 | Pu | Plutonis | Plutónium | Plutonju | Plutonium | Pluton | Plutónio | Plutónium | Plutonij | Plutonium | Plutonium |

95 | Am | Americis | Amerícium | Ameriċju | Americium | Ameryk | Amerício | Amerícium | Americij | Amerikium | Americium |

96 | Cm | Kiuris | Kűrium | Kurju | Curium | Kiur | Cúrio | Curium | Kirij | Curium | Curium |

97 | Bk | Berklis | Berkélium | Berkelju | Berkelium | Berkel | Berquélio | Berkelium | Berkelij | Berkelium | Berkelium |

98 | Cf | Kalifornis | Kalifornium | Kalifornju | Californium | Kaliforn | Califórnio | Kalifornium | Kalifornij | Kalifornium | Californium |

99 | Es | Einšteinis | Einsteinium | Enstejnju | Einsteinium | Einstein | Einsteinio | Einsteinium | Ajnštajnij | Einsteinium | Einsteinium |

100 | Fm | Fermis | Fermium | Fermju | Fermium | Ferm | Férmio | Fermium | Fermij | Fermium | Fermium |

101 | Md | Mendelevis | Mendelévium | Mendelevju | Mendelevium | Mendelew | Mendelévio | Mendelevium | Mendelevij | Mendelevium | Mendelevium |

102 | No | Nobelis | Nobélium | Nobelju | Nobelium | Nobel | Nobélio | Nobelium | Nobelij | Nobelium | Nobelium |

103 | Lw | Lorensis | Laurencium | Lawrenċju | Laurentium | Lorens | Laurêncio | Laurencium | Lavrencij | Lawrensium | Lawrentium" |

b) I priedo įvado B lentelė pakeičiama taip:

"TABLA BTABULKA BTABEL BTABELLE BTABEL B -ΠΙΝΑΚΑΣ B

TABLE B

TABLEAU B

TABELLA B

B TABULA

B LENTELĖ

B. TÁBLÁZAT

TABELLA B

TABEL B

TABELA B

TABELA B

TABUĽKA B

TABELA B

TAULUKKO B

TABELL B

Clasificación especial para las sustancias orgánicas

Speciální třídy organických látek

Særlig inddeling af organiske stoffer

Spezielle Anordnung für die organischen Stoffe

Spetsiaalne orgaaniliste ainete klassifikatsioon'

Ειδική ταξινόμηση των οργανικών ουσιών

Special classification for organic substances

Classification particulière aux substances organiques

Classificazione speciale per le sostanze organiche

Organisko ķīmisko vielu grupas

Speciali organinių medžiagų klasifikacija

Szerves anyagok speciális osztályozása

Klassifikazzjoni speċjali għal sustanzi organiċi

Speciale indeling voor de organische stoffen

Numery klas substancji organicznych

Classificação especial para as substâncias orgânicas

Prehľadná klasifikácia organických látok

Posebna razvrstitev organskih spojin v skupine

Erityisryhmät orgaanisille aineille

Särskild indelning av organiska ämnen

601 | Hidrocarburos Uhlovodíky Carbonhydrider (kulbrinter) Kohlenwasserstoffe Süsivesinikud Υδρογονάνθρακες Hydrocarbons Hydrocarbures Idrocarburi Ogļūdeņraži Angliavandeniliai Szénhidrogének Idrokarburi Koolwaterstoffen Węglowodory Hidrocarbonetos Uhľovodíky Ogljikovodiki Hiilivedyt Kolväten |

602 | Hidrocarburos halogenados Halogenované uhlovodíky Halogensubstituerede carbonhydrider Halogen-Kohlenwasserstoffe Halogeenitud süsivesinikud Αλογονοπαράγωγα υδρογονανθράκων Halogenated hydrocarbons Dérivés halogénés des hydrocarbures Derivati idrocarburi alogenati Halogenētie ogļūdeņraži Halogeninti angliavandeniliai Halogénezett szénhidrogének Idrokarburi aloġenati Gehalogeneerde koolwaterstoffen Halogenowe pochodne węglowodorów Hidrocarbonetos halogenados Halogénované uhľovodíky Halogenirani ogljikovodiki Halogenoidut hiilivedyt Halogenerade kolväten |

603 | Alcoholes y derivados Alkoholy a jejich deriváty Alkoholer og deres derivater Alkohole und ihre Derivate Alkoholid ja nende derivaadid Αλκοόλες και παράγωγά τους Alcohols and their derivatives Alcools et dérivés Alcoli e derivati Spirti un to atvasinājumi Alkoholiai ir jų dariniai Alkoholok és származékaik Alkoħoliċi u derivati Alcoholen en derivaten Alkohole i ich pochodne Álcoois e derivados Alkoholy a ich deriváty Alkoholi in njihovi derivati Alkoholit ja niiden johdannaiset Alkoholer och deras derivat |

604 | Fenoles y derivados Fenoly a jejich deriváty Phenoler og deres derivater Phenole und ihre Derivate Fenoolid ja nende derivaadid Φαινόλες και παράγωγά τους Phenols and their derivatives Phénols et dérivés Fenoli e derivati Fenoli un to atvasinājumi Fenoliai ir jų dariniai Fenolok és származékaik Fenoli u derivati Fenolen en derivaten Fenole i ich pochodne Fenóis e derivados Fenoly a ich deriváty Fenoli in njihovi derivati Fenolit ja niiden johdannaiset Fenoler och deras derivat |

605 | Aldehídos y derivados Aldehydy a jejich deriváty Aldehyder og deres derivater Aldehyde und ihre Derivate Aldehüüdid ja nende derivaadid Αλδεΰδες και παράγωγά τους Aldehydes and their derivatives Aldéhydes et dérivés Aldeidi e derivati Aldehīdi un to atvasinājumi Aldehidai ir jų dariniai Aldehidek és származékaik Aldeidi u derivati Aldehyden en derivaten Aldehydy i ich pochodne Aldeidos e derivados Aldehydy a ich deriváty Aldehidi in njihovi derivati Aldehydit ja niiden johdannaiset Aldehyder och deras derivat |

606 | Cetonas y derivados Ketony a jejich deriváty Ketoner og deres derivater Ketone und ihre Derivate Ketoonid ja nende derivaadid Κετόνες και παράγωγά τους Ketones and their derivatives Cétones et dérivés Chetoni e derivati Ketoni un to atvasinājumi Ketonai ir jų dariniai Ketonok és származékaik Keton u derivati Ketonen en derivaten Ketony i ich pochodne Cetonas e derivados Ketóny a ich deriváty Ketoni in njihovi derivati Ketonit ja niiden johdannaiset Ketoner och deras derivat |

607 | Ácidos orgánicos y derivados Organické kyseliny a jejich deriváty Organiske syrer og deres derivater Organische Säuren und ihre Derivate Orgaanilised happed ja nende derivaadid Οργανικά οξέα και παράγωγά τους Organic acids and their derivatives Acides organiques et dérivés Acidi organici e derivati Organiskās skābes un to atvasinājumi Organinės rūgštys ir jų dariniai Szerves savak és származékaik Aċidi organiċi u derivati Organische zuren en derivaten Kwasy organiczne i ich pochodne Ácidos orgânicos e derivados Organické kyseliny a ich deriváty Organske kisline in njihovi derivati Orgaaniset hapot ja niiden johdannaiset Organiska syror och deras derivat |

608 | Nitrilos Nitrily Nitriler Nitrile Nitriilid Νιτρίλια Nitriles Nitriles Nitrili Nitrilsavienojumi un to atvasinājumi Nitrilai Nitrilek Nitrili Nitrillen Nitryle Nitrilos Nitrily Nitrili Nitriilit Nitriler |

609 | Derivados nitrados Nitrosloučeniny Nitroforbindelser Nitroverbindungen Nitroühendid Νιτροενώσεις Nitro compounds Dérivés nitrés Nitroderivati Nitrosavienojumi Nitrojunginiai Nitrovegyületek Komposti tan-nitru Nitroverbindingen Nitrozwiązki Derivados nitrados Nitrozlúčeniny Nitro spojine Nitroyhdisteet Kväveföreningar |

610 | Derivados cloronitrados Chlorované nitrosloučeniny Chlornitroforbindelser Chlornitroverbindungen Kloronitroühendid Χλωρονιτροενώσεις Chloronitro compounds Dérivés chloronitrés Cloronitro derivati Hlornitrosavienojumi Chlornitrojunginiai Klór-nitrovegyületek Komposti tal-kloronitru Chloornitroverbindingen Chloronitrozwiązki Derivados cloronitrados Chlórované nitrozlúčeniny Kloro-nitro spojine Kloorinitroyhdisteet Klornitroföreningar |

611 | Derivados azoicos y azoxi Azoxysloučeniny a azosloučeniny Azoxy- og azoforbindelser Azoxy- und Azoverbindungen Asoksü- ja asoühendid Άζωξυ- και άζω-ενώσεις Azoxy- and azo compounds Dérivés azoxy et azoïques Azossi- e azoderivati Azoksisavienojumi un azosavienojumi Azoksijunginiai ir azojunginiai Azoxi és azo-vegyületek Komposti ta' l-azossi u ta' l-azo Azoxy- en azoverbindingen Azoksy- i azozwiązki Derivados azoxi e azóicos Azoxyzlúčeniny a azozlúčeniny Azoksi- in azo spojine Atsoksi- ja atsoyhdisteet Azoxi- och azoföreningar |

612 | Derivados aminados Aminosloučeniny Aminer Aminoverbindungen Amiinühendid Αμινοενώσεις Amine compounds Dérivés aminés Aminoderivati Aminosavienojumi Aminojunginiai Amin vegyületek Komposti ta' l-amino Aminoverbindingen Aminozwiązki Derivados aminados Aminozlúčeniny Amino- spojine Amiiniyhdisteet Aminer |

613 | Bases heterocíclicas y derivados Heterocyklické báze a jejich deriváty Heterocykliske baser og deres derivater Heterocyclische Basen und ihre Derivate Heterotsüklilised alused ja nende derivaadid Ετεροκυκλικές βάσεις και παράγωγά τους Heterocyclic bases and their derivatives Bases hétérocycliques et dérivés Basi eterocicliche e derivati Heterocikliskie savienojumi un to atvasinājumi Heterociklinės bazės ir jų dariniai Heterociklusos bázisok és származékaik Bażijiet eteroċikliċi u derivati Heterocyclische basen en hun derivaten Zasady heterocykliczne i ich pochodne Bases heterocíclicas e derivados Heterocyklické bázy a ich deriváty Heterociklične baze in njihovi derivati Heterosykliset emäkset ja niiden johdannaiset Heterocykliska baser och deras derivat |

614 | Glucósidos y alcaloides Glykosidy a alkaloidy Glycosider og alkaloider Glycoside und Alkaloide Glükosiidid ja alkaloidid Γλυκοζίτες και αλκαλοειδή Glycosides and alkaloids Glucosides et alcaloïdes Glucosidi e alcaloidi Glikozīdi un alkaloīdi Glikozidai ir alkaloidai Glikozidok és alkaloidok Glukosidi u alkalojdi Glycosiden en alkaloïden Glikozydy i alkaloidy Glicósidos e alcalóides Glykozidy a alkaloidy Glikozidi in alkaloidi Glykosidit ja alkaloidit Glykosider och alkaloider |

615 | Cianatos e isocianatos Kyanáty a isokyanáty Cyanater og isocyanater Cyanate und Isocyanate Tsüanaadid ja isotsüanaadid Κυανικές και ισοκυανικές ενώσεις Cyanates and isocyanates Cyanates et isocyanates Cianati e isocianati Cianāti un izocianāti Cianatai ir izocianatai Cianátok és izocianátok Ċjanati u isoċjanati Cyanaten en isocyanaten Cyjaniany i izocyjaniany Cianatos e isocianatos Kyanáty a izokyanáty Cianati in izocianati Syanaatit ja isosyanaatit Cyanater och isocyanater |

616 | Amidas y derivados Amidy a jejich deriváty Amider og deres derivater Amide und ihre Derivate Amiidid ja nende derivaadid Αμίδια και παράγωγά τους Amides and their derivatives Amides et dérivés Ammidi e derivati Amīdi un to atvasinājumi Amidai ir jų dariniai Amidok és származékaik Amidi u derivati Amiden en derivaten Amidy i ich pochodne Amidas e derivados Amidy a ich deriváty Amidi in njihovi derivati Amidit ja niiden johdannaiset Amider och deras derivat |

617 | Peróxidos orgánicos Organické peroxidy Organiske peroxider Organische Peroxide Orgaanilised peroksiidid Οργανικά υπεροξείδια Organic peroxides Peroxydes organiques Perossidi organici Organiskie peroksīdi Organiniai peroksidai Szerves peroxidok Perossidi organiċi Organische peroxiden Nadtlenki organiczne Peróxidos orgânicos Organické peroxidy Organski peroksidi Orgaaniset peroksidit Organiska peroxider |

647 | Enzimas Enzymy Enzymer Enzyme Ensüümid Ένζυμα Enzymes Enzymes Enzimi Enzīmi Enzimai Enzimek Enzīmi Enzymen Enzymy Enzimas Enzýmy Encimi Entsyymit Enzymer |

648 | Sustancias complejas derivadas del carbón Dehtochemické produkty Komplekse kulderivater Aus Kohle abgeleitete komplexe Stoffe Kivisöest saadud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από άνθρακα Complex substances derived from coal Substances complexes dérivées du charbon Sostanze complesse derivate dal carbone Kompleksa sastāva akmeņogļu pārstrādes produkti Iš akmens anglių pagamintos sudėtingos medžiagos Komplex kőszénszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-faħam Complexe steenkoolderivaten Złożone związki wytworzone z węgla kamiennego Substâncias complexas derivadas do carvão Dechtochemické produkty Kompleksne snovi, pridobljene iz premoga Monimutkaiset hiilijohdannaiset Komplexa kolderivat |

649 | Sustancias complejas derivadas del petróleo Ropné produkty Komplekse oliederivater Aus Erdöl abgeleitete komplexe Stoffe Petrooleumist saadud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από πετρέλαιο Complex substances derived from petroleum Substances complexes dérivées du pétrole Sostanze complesse derivate dal petrolio Kompleksa sastāva naftas pārstrādes produkti Iš naftos pagamintos sudėtingos medžiagos Komplex olajszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-pitrolju Complexe aardoliederivaten Złożone związki wytworzone z ropy naftowej Substâncias complexas derivadas do petróleo Ropné produkty Kompleksne snovi pridobljene iz nafte Monimutkaiset öljyjohdannaiset Komplexa oljederivat |

650 | Sustancias diversas Různé látky Diverse stoffer Verschiedene Stoffe Segaained Διάφορες ουσίες Miscellaneous substances Substances diverses Sostanze diverse Dažādas vielas Įvairios medžiagos Különböző anyagok Sustanzi mixxellanji Diversen Różne substancje Substâncias diversas Rôzne chemické látky Ostale snovi Muut aineet Diverse ämnen" |

c) II priedas pakeičiamas taip:

"ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

ANEXO II

Símbolos e indicaciones de peligro de las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA II

Symboly a označení nebezpečnosti pro nebezpečné látky a přípravky

BILAG II

Faresymboler og farebetegnelser for farlige stoffer og præparater

ANHANG II

Gefahrensymbole und -bezeichnungen für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

II LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohtlikkuse sümbolid ning indikaatorid

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου για επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX II

Symbols and indications of danger for dangerous substances and preparations

ANNEXE II

Symboles et indications de danger des substances et préparations dangereuses

ALLEGATO II

Simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi

II PIELIKUMS

Bīstamo vielu un preparātu simboli un bīstamības paskaidrojumi

II PRIEDAS

Pavojingų medžiagų ir preparatų pavojingumo simboliai ir nuorodos

II. MELLÉKLET

Veszélyes anyagok és készítmények veszélyszimbólumai és jelei

ANNESS II

Simboli u indikazzjonijiet ta' periklu minn sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE II

Gevaarsymbolen en -aanduidingen van gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK II

Wzory znaków ostrzegawczych oraz napisy określające ich znaczenie

ANEXO II

Símbolos e indicações de perigo das substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA II

Výstražné symboly a označenia nebezpečenstva pre nebezpečné látky a prípravky

PRILOGA II

Grafični znaki in napisi za opozarjanje na nevarnost za nevarne snovi in pripravke

LIITE II

varoitusmerkit ja niiden nimet vaarallisille aineille ja valmisteille

BILAGA II

Farosymboler och farobeteckningar för farliga ämnen och beredningar

Nota:Las letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi y N no forman parte del símbolo.

Poznámka:Písmenná vyjádření E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi a N nejsou součástí symbolu.

Bemærkning:Bogstaverne E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi og N udgør ikke en del af symbolet.

Anmerkung:Die Buchstaben E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi und N sind nicht Bestandteil des Gefahrensymbols.

Tähelepanu:tähed E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N ei ole ohusümboli osa.

Σημείωση:Τα γράμματα E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi και N δεν αποτελούν μέρος του συμβόλου.

Note:The letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi and N do not form part of the symbol.

Remarque:Les lettres E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi et N ne font pas partie du symbole.

Nota:Le lettere E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N non fanno parte del simbolo.

Piezīme:Bīstamības apzīmējums ar burtu (burtiem E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi un N) nav marķējuma sastāvdaļa.

Pastaba:Raidės E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ir N nėra simbolio dalis.

Megjegyzés:Az E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi és N betűk nem részei a szimbólumnak.

Nota:L-ittri E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi u N m'humiex parti mis-simbolu.

Opmerking:De letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi en N maken geen deel uit van het gevaarsymbool.

Uwaga:litery E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi oraz N nie stanowią części znaku ostrzegawczego.

Nota:As letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N não fazem parte do símbolo.

Poznámka:Písmená E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, a N nie sú súčasťou symbolu.

Opomba:črke E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, in N niso del grafičnega znaka.

Huomautus:Varoitusmerkkien kirjaintunnukset E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N eivät ole osa varoitusmerkkiä.

Anmärkning:Bokstäverna E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi och N utgör inte en del av symbolen.

+++++ TIFF +++++

E

ES :

Explosivo

CS :

Výbušný

DA :

Eksplosiv

DE :

Explosionsgefährlich

ET :

Plahvatusohtlik

EL :

Εκρηκτικό

EN :

Explosive

FR :

Explosif

IT :

Esplosivo

LV :

Sprādzienbīstams

LT :

Sprogstamoji

HU :

Robbanásveszélyes

MT :

Splussiv

NL :

Ontplofbaar

PL :

Produkt wybuchowy

PT :

Explosivo

SK :

Výbušný

SL :

Eksplozivno

FI :

Räjähtävä

SV :

Explosivt

+++++ TIFF +++++

O

ES :

Comburente

CS :

Oxidující

DA :

Brandnærende

DE :

Brandfördernd

ET :

Oksüdeeriv

EL :

Οξειδωτικό

EN :

Oxidizing

FR :

Comburant

IT :

Comburente

LV :

Spēcīgs oksidētājs

LT :

Oksiduojanti

HU :

Égést tápláló, oxidáló

MT :

Iqabbad

NL :

Oxyderend

PL :

Produkt utleniający

PT :

Comburente

SK :

Oxidujúci

SL :

Oksidativno

FI :

Hapettava

SV :

Oxiderande

+++++ TIFF +++++

F

ES :

Fácilmente inflamable

CS :

Vysoce hořlavý

DA :

Meget brandfarlig

DE :

Leichtentzündlich

ET :

Väga tuleohtlik

EL :

Πολύ εύφλεκτο

EN :

Highly flammable

FR :

Facilement inflammable

IT :

Facilmente infiammabile

LV :

Viegli uzliesmojošs

LT :

Labai degi

HU :

Tűzveszélyes

MT :

Jaqbad malajr

NL :

Licht ontvlambaar

PL :

Produkt wysoce łatwopalny

PT :

Facilmente inflamável

SK :

Veľmi horľavý

SL :

Lahko vnetljivo

FI :

Helposti syttyvä

SV :

Mycket brandfarligt

+++++ TIFF +++++

F+

ES :

Extremadamente inflamable

CS :

Extrémně hořlavý

DA :

Yderst brandfarlig

DE :

Hochentzündlich

ET :

Eriti tuleohtlik

EL :

Εξαιρετικά εύφλεκτο

EN :

Extremely flammable

FR :

Extrêmement inflammable

IT :

Estremamente infiammabile

LV :

Īpaši viegli uzliesmojošs

LT :

Ypač degi

HU :

Fokozottan tűzveszélyes

MT :

Jaqbad malajr ħafna

NL :

Zeer licht ontvlambaar

PL :

Produkt skrajnie łatwopalny

PT :

Extremamente inflamável

SK :

Mimoriadne horľavý

SL :

Zelo lahko vnetljivo

FI :

Erittäin helposti syttyvä

SV :

Extremt brandfarligt

+++++ TIFF +++++

T

ES :

Tóxico

CS :

Toxický

DA :

Giftig

DE :

Giftig

ET :

Mürgine

EL :

Τοξικό

EN :

Toxic

FR :

Toxique

IT :

Tossico

LV :

Toksisks

LT :

Toksiška

HU :

Mérgező

MT :

Tossiku

NL :

Vergiftig

PL :

Produkt toksyczny

PT :

Tóxico

SK :

Jedovatý

SL :

Strupeno

FI :

Myrkyllinen

SV :

Giftig

+++++ TIFF +++++

T+

ES :

Muy tóxico

CS :

Vysoce toxický

DA :

Meget giftig

DE :

Sehr giftig

ET :

Väga mürgine

EL :

Πολύ τοξικό

EN :

Very toxic

FR :

Très toxique

IT :

Molto tossico

LV :

Ļoti toksisks

LT :

Labai toksiška

HU :

Nagyon mérgező

MT :

Tossiku ħafna

NL :

Zeer vergiftig

PL :

Produkt bardzo toksyczny

PT :

Muito tóxico

SK :

Veľmi jedovatý

SL :

Zelo strupeno

FI :

Erittäin myrkyllinen

SV :

Mycket giftig

+++++ TIFF +++++

C

ES :

Corrosivo

CS :

Žíravý

DA :

Ætsende

DE :

Ätzend

ET :

Sööbiv

EL :

Διαβρωτικό

EN :

Corrosive

FR :

Corrosif

IT :

Corrosivo

LV :

Kodīgs

LT :

Ardanti (ėsdinanti)

HU :

Maró

MT :

Korrużiv

NL :

Bijtend

PL :

Produkt żrący

PT :

Corrosivo

SK :

Žieravý

SL :

Jedko

FI :

Syövyttävä

SV :

Frätande

+++++ TIFF +++++

Xn

ES :

Nocivo

CS :

Zdraví škodlivý

DA :

Sundhedsskadelig

DE :

Gesundheitsschädlich

ET :

Kahjulik

EL :

Επιβλαβές

EN :

Harmful

FR :

Nocif

IT :

Nocivo

LV :

Kaitīgs

LT :

Kenksminga

HU :

Ártalmas

MT :

Jagħmel il-ħsara

NL :

Schadelijk

PL :

Produkt szkodliwy

PT :

Nocivo

SK :

Škodlivý

SL :

Zdravju škodljivo

FI :

Haitallinen

SV :

Hälsoskadlig

+++++ TIFF +++++

Xi

ES :

Irritante

CS :

Dráždivý

DA :

Lokalirriterende

DE :

Reizend

ET :

Ärritav

EL :

Ερεθιστικό

EN :

Irritant

FR :

Irritant

IT :

Irritante

LV :

Kairinošs

LT :

Dirginanti

HU :

Irritatív

MT :

Irritanti

NL :

Irriterend

PL :

Produkt drażniący

PT :

Irritante

SK :

Dráždivý

SL :

Dražilno

FI :

Ärsyttävä

SV :

Irriterande

+++++ TIFF +++++

N

ES :

Peligroso para el medio ambiente

CS :

Nebezpečný pro životní prostředí

DA :

Miljøfarlig

DE :

Umweltgefährlich

ET :

Keskkonnaohtlik

EL :

Επικίνδυνο για το περιβάλλον

EN :

Dangerous for the environment

FR :

Dangereux pour l'environnement

IT :

Pericoloso per l'ambiente

LV :

Bīstams videi

LT :

Aplinkai pavojinga

HU :

Környezetre veszélyes

MT :

Perikoluż għall-ambjent

NL :

Milieugevaarlijk

PL :

Produkt niebezpieczny dla środowiska

PT :

Perigoso para o ambiente

SK :

Nebezpečný pre životné prostredie

SL :

Okolju nevarno

FI :

Ympäristölle vaarallinen

SV :

Miljöfarlig"

d) III priedas pakeičiamas taip:

"ANEXO III — PŘÍLOHA III — BILAG III — ANHANG III — III LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III — III PIELIKUMS — III PRIEDAS — III. MELLÉKLET — ANNESS III — BIJLAGE III — ZAŁĄCZNIK III — ANEXO III — PRÍLOHA III — PRILOGA III — LIITE III — BILAGA III

ANEXO III

Naturaleza de los riesgos específicos atribuidos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA III

Povaha specifických rizik spojených s nebezpečnými látkami a přípravky

BILAG III

Arten af de saerlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer og præparater

ANHANG III

Bezeichnungen der besonderen Gefahren bei gefährlichen Stoffen und Zubereitungen

III LISA

Ohtlike ainete ja valmististe riskilaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Φύση των ειδικών κινδύνων που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX III

Nature of special risks attributed to dangerous substances and preparations

ANNEXE III

Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses

ALLEGATO III

Natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze e preparati pericolosi

III PIELIKUMS

Ķīmisko vielu iedarbības raksturojumi un apvienotie raksturojumi

III PRIEDAS

Pavojingoms medžiagoms ir preparatams priskiriamų ypatingųjų rizikos veiksnių pobūdis

III. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények veszélyeinek/kockázatainak jellege (R-mondatok)

ANNESS III

In-natura ta' riskji speċjali attribwiti lil sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE III

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK III

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia stwarzanego przez substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny

ANEXO III

Natureza dos riscos específicos atribuídos às substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA III

Zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti chemickej látky a prípravku

PRILOGA III

Standardna opozorila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE III

Erityisten vaarojen luonne liittyen vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin

BILAGA III

Riskfraser som tilldelas farliga ämnen och beredningar

R1

ES :

Explosivo en estado seco.

CS :

Výbušný v suchém stavu.

DA :

Eksplosiv i tør tilstand.

DE :

In trockenem Zustand explosionsgefährlich.

ET :

Plahvatusohtlik kuivana.

EL :

Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση.

EN :

Explosive when dry.

FR :

Explosif à l'état sec.

IT :

Esplosivo allo stato secco.

LV :

Sprādzienbīstams sausā veidā.

LT :

Sausa gali sprogti.

HU :

Száraz állapotban robbanásveszélyes.

MT :

Jisplodi meta jinxef.

NL :

In droge toestand ontplofbaar.

PL :

Produkt wybuchowy w stanie suchym.

PT :

Explosivo no estado seco.

SK :

V suchom stave výbušný.

SL :

Eksplozivno v suhem stanju.

FI :

Räjähtävää kuivana.

SV :

Explosivt i torrt tillstånd.

R2

ES :

Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS :

Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA :

Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE :

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen explosionsgefährlich.

ET :

Plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL :

Κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN :

Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR :

Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT :

Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV :

Sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT :

Sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU :

Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.

MT :

Riskju ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid tan-nar.

NL :

Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL :

Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT :

Risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK :

Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL :

Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI :

Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV :

Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R3

ES :

Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS :

Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA :

Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE :

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich.

ET :

Eriti plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL :

Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN :

Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR :

Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT :

Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV :

Augsts sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT :

Ypač didelė sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU :

Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt.

MT :

Riskju kbir ħafna ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid.

NL :

Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL :

Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT :

Grande risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK :

Mimoriadne riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL :

Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI :

Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV :

Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R4

ES :

Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.

CS :

Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny.

DA :

Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser.

DE :

Bildet hochempfindliche explosionsgefährliche Metallverbindungen.

ET :

Moodustab väga plahvatusohtlikke metalliühendeid.

EL :

Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις.

EN :

Forms very sensitive explosive metallic compounds.

FR :

Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.

IT :

Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.

LV :

Veido sprādzienbīstamus savienojumus ar metāliem.

LT :

Sudaro labai jautrius sprogstamuosius metalo junginius.

HU :

Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez.

MT :

Jifforma komposti metalliċi esplussivi sensittivi ħafna.

NL :

Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.

PL :

Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne.

PT :

Forma compostos metálicos explosivos muito sensíveis.

SK :

Vytvára veľmi citlivé výbušné zlúčeniny kovov.

SL :

Tvori zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine.

FI :

Muodostaa erittäin herkästi räjähtäviä metalliyhdisteitä.

SV :

Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar.

R5

ES :

Peligro de explosión encaso de calentamiento.

CS :

Zahřívání může způsobit výbuch.

DA :

Eksplosionsfarlig ved opvarmning.

DE :

Beim Erwärmen explosionsfähig.

ET :

Kuumenemine võib põhjustada plahvatuse.

EL :

Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

EN :

Heating may cause an explosion.

FR :

Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.

IT :

Pericolo di esplosione per riscaldamento.

LV :

Karsēšana var izraisīt eksploziju.

LT :

Kaitinama gali sprogti.

HU :

Hő hatására robbanhat.

MT :

Jista' jisplodi bis-sħana.

NL :

Ontploffingsgevaar door verwarming.

PL :

Ogrzanie grozi wybuchem.

PT :

Perigo de explosão sob a acção do calor.

SK :

Zahriatie môže spôsobiť výbuch.

SL :

Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

FI :

Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.

SV :

Explosivt vid uppvärmning.

R6

ES :

Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire.

CS :

Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.

DA :

Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.

DE :

Mit und ohne Luft explosionsfähig.

ET :

Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta.

EL :

Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα.

EN :

Explosive with or without contact with air.

FR :

Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.

IT :

Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.

LV :

Sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē.

LT :

Gali sprogti ore arba beorėje aplinkoje.

HU :

Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.

MT :

Jista' jisplodi b'kuntatt jew bla kuntatt ma' l-ajra.

NL :

Ontplofbaar met en zonder lucht.

PL :

Produkt wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza.

PT :

Perigo de explosão com ou sem contacto com o ar.

SK :

Výbušný pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom.

SL :

Eksplozivno na zraku ali brez zraka.

FI :

Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.

SV :

Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft.

R7

ES :

Puede provocar incendios.

CS :

Může způsobit požár.

DA :

Kan forårsage brand.

DE :

Kann Brand verursachen.

ET :

Võib põhjustada tulekahju.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN :

May cause fire.

FR :

Peut provoquer un incendie.

IT :

Può provocare un incendio.

LV :

Var izraisīt ugunsgrēku.

LT :

Pavojinga gaisro atžvilgiu.

HU :

Tüzet okozhat.

MT :

Jista' jqabbad nar.

NL :

Kan brand veroorzaken.

PL :

Może spowodować pożar.

PT :

Pode provocar incêndio.

SK :

Môže spôsobiť požiar.

SL :

Lahko povzroči požar.

FI :

Aiheuttaa tulipalon vaaran.

SV :

Kan orsaka brand.

R8

ES :

Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

CS :

Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.

DA :

Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.

DE :

Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.

ET :

Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju.

EL :

Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN :

Contact with combustible material may cause fire.

FR :

Favorise l'inflammation des matières combustibles.

IT :

Può provocare l'accensione di materie combustibili.

LV :

Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku.

LT :

Gali užsidegti dėl sąveikos su galinčiomis degti medžiagomis.

HU :

Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

MT :

Kuntatt ma'materjal li jaqbad jista' jqabbad nar.

NL :

Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

PL :

Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.

PT :

Favorece a inflamação de matérias combustíveis.

SK :

Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.

SL :

V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.

FI :

Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

SV :

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

R9

ES :

Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.

CS :

Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem.

DA :

Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer.

DE :

Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen.

ET :

Plahvatusohtlik segatult süttiva ainega.

EL :

Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με καύσιμα υλικά.

EN :

Explosive when mixed with combustible material.

FR :

Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.

IT :

Esplosivo in miscela con materie combustibili.

LV :

Sprādzienbīstams, sajaucot ar degošu materiālu.

LT :

Gali sprogti sumaišyta su galinčiomis degti medžiagomis.

HU :

Éghető anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT :

Jisplodi meta jitħallat ma' materjal li jaqbad.

NL :

Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.

PL :

Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym.

PT :

Pode explodir quando misturado com matérias combustíveis.

SK :

Výbušný po zmiešaní s horľavým materiálom.

SL :

Eksplozivno v mešanici z vnetljivim materialom.

FI :

Räjähtävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa.

SV :

Explosivt vid blandning med brännbart material.

R10

ES :

Inflamable.

CS :

Hořlavý.

DA :

Brandfarlig.

DE :

Entzündlich.

ET :

Tuleohtlik.

EL :

Εύφλεκτο.

EN :

Flammable.

FR :

Inflammable.

IT :

Infiammabile.

LV :

Uzliesmojošs.

LT :

Degi.

HU :

Kis mértékben tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar.

NL :

Ontvlambaar.

PL :

Produkt łatwopalny.

PT :

Inflamável.

SK :

Horľavý.

SL :

Vnetljivo.

FI :

Syttyvää.

SV :

Brandfarligt.

R11

ES :

Fácilmente inflamable.

CS :

Vysoce hořlavý.

DA :

Meget brandfarlig.

DE :

Leichtentzündlich.

ET :

Väga tuleohtlik.

EL :

Πολύ εύφλεκτο.

EN :

Highly flammable.

FR :

Facilement inflammable.

IT :

Facilmente infiammabile.

LV :

Viegli uzliesmojošs.

LT :

Labai degi.

HU :

Tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar malajr.

NL :

Licht ontvlambaar.

PL :

Produkt wysoce łatwopalny.

PT :

Facilmente inflamável.

SK :

Veľmi horľavý.

SL :

Lahko vnetljivo.

FI :

Helposti syttyvää.

SV :

Mycket brandfarligt.

R12

ES :

Extremadamente inflamable.

CS :

Extrémně hořlavý.

DA :

Yderst brandfarlig.

DE :

Hochentzündlich.

ET :

Eriti tuleohtlik.

EL :

Εξαιρετικά εύφλεκτο.

EN :

Extremely flammable.

FR :

Extrêmement inflammable.

IT :

Estremamente infiammabile.

LV :

Īpaši viegli uzliesmojošs.

LT :

Ypač degi.

HU :

Fokozottan tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar malajr ħafna.

NL :

Zeer licht ontvlambaar.

PL :

Produkt skrajnie łatwopalny.

PT :

Extremamente inflamável.

SK :

Mimoriadne horľavý.

SL :

Zelo lahko vnetljivo.

FI :

Erittäin helposti syttyvää.

SV :

Extremt brandfarligt.

R14

ES :

Reacciona violentamente con el agua.

CS :

Prudce reaguje s vodou.

DA :

Reagerer voldsomt med vand.

DE :

Reagiert heftig mit Wasser.

ET :

Reageerib ägedalt veega.

EL :

Αντιδρά βίαια με νερό.

EN :

Reacts violently with water.

FR :

Réagit violemment au contact de l'eau.

IT :

Reagisce violentemente con l'acqua.

LV :

Aktīvi reaģē ar ūdeni.

LT :

Smarkiai reaguoja su vandeniu.

HU :

Vízzel hevesen reagál.

MT :

Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma.

NL :

Reageert heftig met water.

PL :

Reaguje gwałtownie z wodą.

PT :

Reage violentamente em contacto com a água.

SK :

Prudko reaguje s vodou.

SL :

Burno reagira z vodo.

FI :

Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

SV :

Reagerar häftigt med vatten.

R15

ES :

Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.

CS :

Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.

DA :

Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas.

EL :

Σε επαφή με το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια.

EN :

Contact with water liberates extremely flammable gases.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.

IT :

A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT :

Reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU :

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT :

Kuntatt ma' l-ilma joħroġ gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis.

SK :

Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú mimoriadne horľavé plyny.

SL :

V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini.

FI :

Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV :

Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

R16

ES :

Puede explosionar en mezcla con substancias comburentes.

CS :

Výbušný při smíchání s oxidačními látkami.

DA :

Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer.

DE :

Explosionsgefährlich in Mischung mit brandfördernden Stoffen.

ET :

Plahvatusohtlik segatult oksüdeerivate ainetega.

EL :

Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με οξειδωτικές ουσίες.

EN :

Explosive when mixed with oxidizing substances.

FR :

Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.

IT :

Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.

LV :

Sprāgst, saskaroties ar oksidētājiem.

LT :

Gali sprogti sumaišyta su oksiduojančiomis medžiagomis.

HU :

Oxidáló anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT :

Jista' jisplodi meta jitħallat ma' sustanzi li jsaddu.

NL :

Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen.

PL :

Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniającymi.

PT :

Explosivo quando misturado com substâncias comburentes.

SK :

Výbušný po zmiešaní s oxidujúcimi látkami.

SL :

Eksplozivno v mešanici z oksidativnimi snovmi.

FI :

Räjähtävää hapettavien aineiden kanssa.

SV :

Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen.

R17

ES :

Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

CS :

Samovznětlivý na vzduchu.

DA :

Selvantændelig i luft.

DE :

Selbstentzündlich an der Luft.

ET :

Isesüttiv õhu käes.

EL :

Αυτοαναφλέγεται στον αέρα.

EN :

Spontaneously flammable in air.

FR :

Spontanément inflammable à l'air.

IT :

Spontaneamente infiammabile all'aria.

LV :

Spontāni uzliesmo gaisā.

LT :

Savaime užsideganti ore.

HU :

Levegőn öngyulladó.

MT :

Jaqbad waħdu fl-arja.

NL :

Spontaan ontvlambaar in lucht.

PL :

Samorzutnie zapala się w powietrzu.

PT :

Espontaneamente inflamável ao ar.

SK :

Vznietivý na vzduchu.

SL :

Samovnetljivo na zraku.

FI :

Itsestään syttyvää ilmassa.

SV :

Självantänder i luft.

R18

ES :

Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

CS :

Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

DA :

Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

DE :

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.

ET :

Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.

EL :

Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος.

EN :

In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.

FR :

Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

IT :

Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.

LV :

Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.

LT :

Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų (oro) mišinius.

HU :

A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet.

MT :

Meta jintuża jista' jifforma taħlitiet esplussivi jew li jaqbdu jekk jitħallat ma' l-arja.

NL :

Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

PL :

Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

PT :

Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização.

SK :

Pri použití môže vytvárať horľavé/výbušné zmesi pár so vzduchom.

SL :

Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

FI :

Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos.

SV :

Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

R19

ES :

Puede formar peróxidos explosivos.

CS :

Může vytvářet výbušné peroxidy.

DA :

Kan danne eksplosive peroxider.

DE :

Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

ET :

Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.

EL :

Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.

EN :

May form explosive peroxides.

FR :

Peut former des peroxydes explosifs.

IT :

Può formare perossidi esplosivi.

LV :

Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus.

LT :

Gali sudaryti sprogstamuosius peroksidus.

HU :

Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

MT :

Jista' jifforma perossidi esplussivi.

NL :

Kan ontplofbare peroxiden vormen.

PL :

Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

PT :

Pode formar peróxidos explosivos.

SK :

Môže vytvárať výbušné peroxidy.

SL :

Lahko tvori eksplozivne perokside.

FI :

Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja.

SV :

Kan bilda explosiva peroxider.

R20

ES :

Nocivo por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování.

DA :

Farlig ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

ET :

Kahjulik sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful by inhalation.

FR :

Nocif par inhalation.

IT :

Nocivo per inalazione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot.

LT :

Kenksminga įkvėpus.

HU :

Belélegezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm.

NL :

Schadelijk bij inademing.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

PT :

Nocivo por inalação.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä.

SV :

Farligt vid inandning.

R21

ES :

Nocivo en contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

DA :

Farlig ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful in contact with skin.

FR :

Nocif par contact avec la peau.

IT :

Nocivo a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

PT :

Nocivo em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.

SV :

Farligt vid hudkontakt.

R22

ES :

Nocivo por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při požití.

DA :

Farlig ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

ET :

Kahjulik allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful if swallowed.

FR :

Nocif en cas d'ingestion.

IT :

Nocivo per ingestione.

LV :

Kaitīgs norijot.

LT :

Kenksminga prarijus.

HU :

Lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinbela'.

NL :

Schadelijk bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu.

PT :

Nocivo por ingestão.

SK :

Škodlivý po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista nieltynä.

SV :

Farligt vid förtäring.

R23

ES :

Tóxico por inhalación.

CS :

Toxický při vdechování.

DA :

Giftig ved indånding.

DE :

Giftig beim Einatmen.

ET :

Mürgine sissehingamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic by inhalation.

FR :

Toxique par inhalation.

IT :

Tossico per inalazione.

LV :

Toksisks ieelpojot.

LT :

Toksiška įkvėpus.

HU :

Belélegezve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku meta jinxtamm.

NL :

Vergiftig bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe.

PT :

Tóxico por inalação.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí.

SL :

Strupeno pri vdihavanju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä.

SV :

Giftigt vid inandning.

R24

ES :

Tóxico en contacto con la piel.

CS :

Toxický při styku s kůží.

DA :

Giftig ved hudkontakt.

DE :

Giftig bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic in contact with skin.

FR :

Toxique par contact avec la peau.

IT :

Tossico a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT :

Tóxico em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt vid hudkontakt.

R25

ES :

Tóxico por ingestión.

CS :

Toxický při požití.

DA :

Giftig ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Verschlucken.

ET :

Mürgine allaneelamisel.

EL :

Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic if swallowed.

FR :

Toxique en cas d'ingestion.

IT :

Tossico per ingestione.

LV :

Toksisks norijot.

LT :

Toksiška prarijus.

HU :

Lenyelve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu.

PT :

Tóxico por ingestão.

SK :

Jedovatý po požití.

SL :

Strupeno pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä nieltynä.

SV :

Giftigt vid förtäring.

R26

ES :

Muy tóxico por inhalación.

CS :

Vysoce toxický při vdechování.

DA :

Meget giftig ved indånding.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.

EN :

Very toxic by inhalation.

FR :

Très toxique par inhalation.

IT :

Molto tossico per inalazione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus.

HU :

Belélegezve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.

PT :

Muito tóxico por inalação.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning.

R27

ES :

Muy tóxico en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při styku s kůží.

DA :

Meget giftig ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic in contact with skin.

FR :

Très toxique par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT :

Muito tóxico em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt vid hudkontakt.

R28

ES :

Muy tóxico por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při požití.

DA :

Meget giftig ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Verschlucken.

ET :

Väga mürgine allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic if swallowed.

FR :

Très toxique en cas d'ingestion.

IT :

Molto tossico per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks norijot.

LT :

Labai toksiška prarijus.

HU :

Lenyelve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý po požití.

SL :

Zelo strupeno pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid förtäring.

R29

ES :

En contacto con agua libera gases tóxicos.

CS :

Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.

DA :

Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN :

Contact with water liberates toxic gas.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.

IT :

A contatto con l'acqua libera gas tossici.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su vandeniu, išskiria toksiškas dujas.

HU :

Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-ilma.

NL :

Vormt vergiftig gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases tóxicos.

SK :

Pri kontakte s vodou uvoľňuje jedovatý plyn.

SL :

V stiku z vodo se sprošča strupen plin.

FI :

Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.

SV :

Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.

R30

ES :

Puede inflamarse fácilmente al usarlo.

CS :

Při používání se může stát vysoce hořlavým.

DA :

Kan blive meget brandfarlig under brug.

DE :

Kann bei Gebrauch leicht entzündlich werden.

ET :

Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks.

EL :

Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο.

EN :

Can become highly flammable in use.

FR :

Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.

IT :

Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso.

LV :

Var viegli uzliesmot lietošanas laikā.

LT :

Naudojama gali tapti labai degi.

HU :

A használat során tűzveszélyessé válik.

MT :

Jista' jaqbad malajr waqt li jintuża.

NL :

Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.

PL :

Podczas stosowania może stać się wysoce łatwopalny.

PT :

Pode-se tornar facilmente inflamável durante o uso.

SK :

Pri použití sa môže stať veľmi horľavým.

SL :

Med uporabo utegne postati "lahko vnetljivo".

FI :

Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi.

SV :

Kan bli mycket brandfarligt vid användning.

R31

ES :

En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

CS :

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

DA :

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN :

Contact with acids liberates toxic gas.

FR :

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

IT :

A contatto con acidi libera gas tossico.

LV :

Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas.

HU :

Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-aċidi.

NL :

Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

PL :

W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

SK :

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn.

SL :

V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

FI :

Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV :

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

R32

ES :

En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

CS :

Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

DA :

Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.

EN :

Contact with acids liberates very toxic gas.

FR :

Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.

IT :

A contatto con acidi libera gas molto tossico.

LV :

Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su rūgštimis, išskiria labai toksiškas dujas.

HU :

Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku ħafna meta jmiss l-aċidi.

NL :

Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren.

PL :

W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.

SK :

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.

SL :

V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

FI :

Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV :

Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

R33

ES :

Peligro de efectos acumulativos.

CS :

Nebezpečí kumulativních účinků.

DA :

Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug.

DE :

Gefahr kumulativer Wirkungen.

ET :

Kumulatiivse toime oht.

EL :

Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων.

EN :

Danger of cumulative effects.

FR :

Danger d'effets cumulatifs.

IT :

Pericolo di effetti cumulativi.

LV :

Kaitīgas kumulatīvas ietekmes draudi.

LT :

Pavojinga - kaupiasi organizme.

HU :

A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.

MT :

Periklu ta' effetti kumulattivi.

NL :

Gevaar voor cumulatieve effecten.

PL :

Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.

PT :

Perigo de efeitos cumulativos.

SK :

Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.

SL :

Nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu.

FI :

Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.

SV :

Kan ansamlas i kroppen och ge skador.

R34

ES :

Provoca quemaduras.

CS :

Způsobuje poleptání.

DA :

Ætsningsfare.

DE :

Verursacht Verätzungen.

ET :

Põhjustab söövitust.

EL :

Προκαλεί εγκαύματα.

EN :

Causes burns.

FR :

Provoque des brûlures.

IT :

Provoca ustioni.

LV :

Rada apdegumus.

LT :

Nudegina.

HU :

Égési sérülést okoz.

MT :

Jikkaġuna l-ħruq (fil-ġisem).

NL :

Veroorzaakt brandwonden.

PL :

Powoduje oparzenia.

PT :

Provoca queimaduras.

SK :

Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

SL :

Povzroča opekline.

FI :

Syövyttävää.

SV :

Frätande.

R35

ES :

Provoca quemaduras graves.

CS :

Způsobuje těžké poleptání.

DA :

Alvorlig ætsningsfare.

DE :

Verursacht schwere Verätzungen.

ET :

Põhjustab tugevat söövitust.

EL :

Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

EN :

Causes severe burns.

FR :

Provoque de graves brûlures.

IT :

Provoca gravi ustioni.

LV :

Rada smagus apdegumus.

LT :

Stipriai nudegina.

HU :

Súlyos égési sérülést okoz.

MT :

Jikkaġuna ħruq serju (fil-ġisem).

NL :

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

PL :

Powoduje poważne oparzenia.

PT :

Provoca queimaduras graves.

SK :

Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

SL :

Povzroča hude opekline.

FI :

Voimakkaasti syövyttävää.

SV :

Starkt frätande.

R36

ES :

Irrita los ojos.

CS :

Dráždí oči.

DA :

Irriterer øjnene.

DE :

Reizt die Augen.

ET :

Ärritab silmi.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια.

EN :

Irritating to eyes.

FR :

Irritant pour les yeux.

IT :

Irritante per gli occhi.

LV :

Kairina acis.

LT :

Dirgina akis.

HU :

Szemizgató hatású.

MT :

Jirrita l-għajnejn.

NL :

Irriterend voor de ogen.

PL :

Działa drażniąco na oczy.

PT :

Irritante para os olhos.

SK :

Dráždi oči.

SL :

Draži oči.

FI :

Ärsyttää silmiä.

SV :

Irriterar ögonen.

R37

ES :

Irrita las vías respiratorias.

CS :

Dráždí dýchací orgány.

DA :

Irriterer åndedrætsorganerne.

DE :

Reizt die Atmungsorgane.

ET :

Ärritab hingamiselundeid.

EL :

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.

EN :

Irritating to respiratory system.

FR :

Irritant pour les voies respiratoires.

IT :

Irritante per le vie respiratorie.

LV :

Kairina elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina kvėpavimo takus.

HU :

Izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita s-sistema respiratorja.

NL :

Irriterend voor de ademhalingswegen.

PL :

Działa drażniąco na drogi oddechowe.

PT :

Irritante para as vias respiratórias.

SK :

Dráždi dýchacie cesty.

SL :

Draži dihala.

FI :

Ärsyttää hengityselimiä.

SV :

Irriterar andningsorganen.

R38

ES :

Irrita la piel.

CS :

Dráždí kůži.

DA :

Irriterer huden.

DE :

Reizt die Haut.

ET :

Ärritab nahka.

EL :

Ερεθίζει το δέρμα.

EN :

Irritating to skin.

FR :

Irritant pour la peau.

IT :

Irritante per la pelle.

LV :

Kairina ādu.

LT :

Dirgina odą.

HU :

Bőrizgató hatású.

MT :

Jirrita l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de huid.

PL :

Działa drażniąco na skórę.

PT :

Irritante para a pele.

SK :

Dráždi pokožku.

SL :

Draži kožo.

FI :

Ärsyttää ihoa.

SV :

Irriterar huden.

R39

ES :

Peligro de efectos irreversibles muy graves.

CS :

Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků.

DA :

Fare for varig alvorlig skade på helbred.

DE :

Ernste Gefahr irreversiblen Schadens.

ET :

Väga tõsiste pöördumatute tervisekahjustuste oht.

EL :

Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων.

EN :

Danger of very serious irreversible effects.

FR :

Danger d'effets irréversibles très graves.

IT :

Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.

LV :

Būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi.

LT :

Sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU :

Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Periklu ta' effetti serji irreversibbli.

NL :

Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.

PL :

Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Perigo de efeitos irreversíveis muito graves.

SK :

Nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov.

SL :

Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja.

FI :

Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara.

SV :

Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador.

R40

ES :

Posibles efectos cancerígenos.

CS :

Podezření na karcinogenní účinky.

DA :

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

DE :

Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

ET :

Võimalik vähktõve põhjustaja.

EL :

Ύποπτο καρκινογένεσης.

EN :

Limited evidence of a carcinogenic effect.

FR :

Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.

IT :

Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.

LV :

Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta.

LT :

Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

HU :

A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.

MT :

Possibilità, mhix għal kollox ippruvata, ta' effetti kanċeroġeni.

NL :

Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

PL :

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

PT :

Possibilidade de efeitos cancerígenos.

SK :

Možnosť karcinogénneho účinku.

SL :

Možen rakotvoren učinek.

FI :

Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.

SV :

Misstänks kunna ge cancer.

R41

ES :

Riesgo de lesiones oculares graves.

CS :

Nebezpečí vážného poškození očí.

DA :

Risiko for alvorlig øjenskade.

DE :

Gefahr ernster Augenschäden.

ET :

Silmade kahjustamise tõsine oht.

EL :

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

EN :

Risk of serious damage to eyes.

FR :

Risque de lésions oculaires graves.

IT :

Rischio di gravi lesioni oculari.

LV :

Nopietnu bojājumu draudi acīm.

LT :

Gali smarkiai pažeisti akis.

HU :

Súlyos szemkárosodást okozhat.

MT :

Riskju ta' ħsara serja lill-għajnejn.

NL :

Gevaar voor ernstig oogletsel.

PL :

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

PT :

Risco de lesões oculares graves.

SK :

Riziko vážneho poškodenia očí.

SL :

Nevarnost hudih poškodb oči.

FI :

Vakavan silmävaurion vaara.

SV :

Risk för allvarliga ögonskador.

R42

ES :

Posibilidad de sensibilización por inhalación.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování.

DA :

Kan give overfølsomhed ved indånding.

DE :

Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

ET :

Sissehingamisel võib põhjustada ülitundlikkust.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.

EN :

May cause sensitization by inhalation.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

LV :

Ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją įkvėpus.

HU :

Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jġib sensitizzazzjoni meta jinxtamm.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.

PL :

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT :

Pode causar sensibilização por inalação.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí.

SL :

Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.

FI :

Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid inandning.

R43

ES :

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

DA :

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

DE :

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

ET :

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

May cause sensitization by skin contact.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

LV :

Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jmiss il-ġilda.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

PL :

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

PT :

Pode causar sensibilização em contacto com a pele.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

SL :

Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

FI :

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid hudkontakt.

R44

ES :

Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

CS :

Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

DA :

Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

DE :

Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

ET :

Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis.

EL :

Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.

EN :

Risk of explosion if heated under confinement.

FR :

Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.

IT :

Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

LV :

Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē.

LT :

Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta.

HU :

Zárt térben hő hatására robbanhat.

MT :

Riskju ta' splużjoni jekk jissaħħan fil-magħluq.

NL :

Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

PL :

Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

PT :

Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado.

SK :

Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

SL :

Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

FI :

Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

SV :

Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

R45

ES :

Puede causar cáncer.

CS :

Může vyvolat rakovinu.

DA :

Kan fremkalde kræft.

DE :

Kann Krebs erzeugen.

ET :

Võib põhjustada vähktõbe.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

EN :

May cause cancer.

FR :

Peut provoquer le cancer.

IT :

Può provocare il cancro.

LV :

Kancerogēna viela.

LT :

Gali sukelti vėžį.

HU :

Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT :

Jista' jġib il-kanċer.

NL :

Kan kanker veroorzaken.

PL :

Może powodować raka.

PT :

Pode causar cancro.

SK :

Môže spôsobiť rakovinu.

SL :

Lahko povzroči raka.

FI :

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.

SV :

Kan ge cancer.

R46

ES :

Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

CS :

Může vyvolat poškození dědičných vlastností.

DA :

Kan forårsage arvelige genetiske skader.

DE :

Kann vererbbare Schäden verursachen.

ET :

Võib põhjustada pärilikke kahjustusi.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες.

EN :

May cause heritable genetic damage.

FR :

Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.

IT :

Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.

LV :

Var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus.

LT :

Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus.

HU :

Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna ħsara ġenetika li tintiret.

NL :

Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.

PL :

Może powodować dziedziczne wady genetyczne.

PT :

Pode causar alterações genéticas hereditárias.

SK :

Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie.

SL :

Lahko povzroči dedne genetske okvare.

FI :

Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.

SV :

Kan ge ärftliga genetiska skador.

R48

ES :

Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.

CS :

Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví.

DA :

Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.

DE :

Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition.

ET :

Pikaajalisel toimel tõsise tervisekahjustuse oht.

EL :

Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απο παρατεταμένη έκθεση.

EN :

Danger of serious damage to health by prolonged exposure.

FR :

Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.

IT :

Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

LV :

Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares.

LT :

Veikiant ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Periklu ta' ħsara serja lis-saħħa jekk wieħed ikun espost għalih fit-tul.

NL :

Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.

PL :

Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada.

SK :

Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii.

SL :

Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.

FI :

Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.

SV :

Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.

R49

ES :

Puede causar cáncer por inhalación.

CS :

Může vyvolat rakovinu při vdechování.

DA :

Kan fremkalde kræft ved indånding.

DE :

Kann Krebs erzeugen beim Einatmen.

ET :

Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται.

EN :

May cause cancer by inhalation.

FR :

Peut provoquer le cancer par inhalation.

IT :

Può provocare il cancro per inalazione.

LV :

Ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus.

LT :

Gali sukelti vėžį įkvėpus.

HU :

Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna l-kanċer meta jinxtamm.

NL :

Kan kanker veroorzaken bij inademing.

PL :

Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT :

Pode causar cancro por inalação.

SK :

Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí.

SL :

Pri vdihavanju lahko povzroči raka.

FI :

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.

SV :

Kan ge cancer vid inandning.

R50

ES :

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

CS :

Vysoce toxický pro vodní organismy.

DA :

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

DE :

Sehr giftig für Wasserorganismen.

ET :

Väga mürgine veeorganismidele.

EL :

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Very toxic to aquatic organisms.

FR :

Très toxique pour les organismes aquatiques.

IT :

Altamente tossico per gli organismi acquatici.

LV :

Ļoti toksisks ūdens organismiem.

LT :

Labai toksiška vandens organizmams.

HU :

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

MT :

Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi.

NL :

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

PL :

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

PT :

Muito tóxico para os organismos aquáticos.

SK :

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.

SL :

Zelo strupeno za vodne organizme.

FI :

Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

SV :

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

R51

ES :

Tóxico para los organismos acuáticos.

CS :

Toxický pro vodní organismy.

DA :

Giftig for organismer, der lever i vand.

DE :

Giftig für Wasserorganismen.

ET :

Mürgine veeorganismidele.

EL :

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Toxic to aquatic organisms.

FR :

Toxique pour les organismes aquatiques.

IT :

Tossico per gli organismi acquatici.

LV :

Toksisks ūdens organismiem.

LT :

Toksiška vandens organizmams.

HU :

Mérgező a vízi szervezetekre.

MT :

Tossiku għal organiżmi akwatiċi.

NL :

Vergiftig voor in het water levende organismen.

PL :

Działa toksycznie na organizmy wodne.

PT :

Tóxico para os organismos aquáticos.

SK :

Jedovatý pre vodné organizmy.

SL :

Strupeno za vodne organizme.

FI :

Myrkyllistä vesieliöille.

SV :

Giftigt för vattenlevande organismer.

R52

ES :

Nocivo para los organismos acuáticos.

CS :

Škodlivý pro vodní organismy.

DA :

Skadelig for organismer, der lever i vand.

DE :

Schädlich für Wasserorganismen.

ET :

Kahjulik veeorganismidele.

EL :

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Harmful to aquatic organisms.

FR :

Nocif pour les organismes aquatiques.

IT :

Nocivo per gli organismi acquatici.

LV :

Kaitīgs ūdens organismiem.

LT :

Kenksminga vandens organizmams.

HU :

Ártalmas a vízi szervezetekre.

MT :

Jaħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi.

NL :

Schadelijk voor in het water levende organismen.

PL :

Działa szkodliwie na organizmy wodne.

PT :

Nocivo para os organismos aquáticos.

SK :

Škodlivý pre vodné organizmy.

SL :

Škodljivo za vodne organizme.

FI :

Haitallista vesieliöille.

SV :

Skadligt för vattenlevande organismer.

R53

ES :

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT :

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent akwatiku.

NL :

Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R54

ES :

Tóxico para la flora.

CS :

Toxický pro rostliny.

DA :

Giftig for planter.

DE :

Giftig für Pflanzen.

ET :

Mürgine taimedele.

EL :

Τοξικό για τη χλωρίδα.

EN :

Toxic to flora.

FR :

Toxique pour la flore.

IT :

Tossico per la flora.

LV :

Toksisks augiem.

LT :

Toksiška augmenijai.

HU :

Mérgező a növényekre.

MT :

Tossiku għall-flora.

NL :

Vergiftig voor planten.

PL :

Działa toksycznie na rośliny.

PT :

Tóxico para a flora.

SK :

Jedovatý pre flóru.

SL :

Strupeno za rastline.

FI :

Myrkyllistä kasveille.

SV :

Giftigt för växter.

R55

ES :

Tóxico para la fauna.

CS :

Toxický pro živočichy.

DA :

Giftig for dyr.

DE :

Giftig für Tiere.

ET :

Mürgine loomadele.

EL :

Τοξικό για την πανίδα.

EN :

Toxic to fauna.

FR :

Toxique pour la faune.

IT :

Tossico per la fauna.

LV :

Toksisks dzīvniekiem.

LT :

Toksiška gyvūnijai.

HU :

Mérgező az állatokra.

MT :

Tossiku għall-fawna.

NL :

Vergiftig voor dieren.

PL :

Działa toksycznie na zwierzęta.

PT :

Tóxico para a fauna.

SK :

Jedovatý pre faunu.

SL :

Strupeno za živali.

FI :

Myrkyllistä eläimille.

SV :

Giftigt för djur.

R56

ES :

Tóxico para los organismos del suelo.

CS :

Toxický pro půdní organismy.

DA :

Giftig for organismer i jordbunden.

DE :

Giftig für Bodenorganismen.

ET :

Mürgine mullaorganismidele.

EL :

Τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους.

EN :

Toxic to soil organisms.

FR :

Toxique pour les organismes du sol.

IT :

Tossico per gli organismi del terreno.

LV :

Toksisks augsnes organismiem.

LT :

Toksiška dirvožemio organizmams.

HU :

Mérgező a talaj szervezeteire.

MT :

Tossiku għal organiżmi tal-ħamrija.

NL :

Vergiftig voor bodemorganismen.

PL :

Działa toksycznie na organizmy glebowe.

T :

Tóxico para os organismos do solo.

SK :

Jedovatý pre pôdne organizmy.

SL :

Strupeno za organizme v zemlji.

FI :

Myrkyllistä maaperäeliöille.

SV :

Giftigt för marklevande organismer.

R57

ES :

Tóxico para las abejas.

CS :

Toxický pro včely.

DA :

Giftig for bier.

DE :

Giftig für Bienen.

ET :

Mürgine mesilastele.

EL :

Τοξικό για τις μέλισσες.

EN :

Toxic to bees.

FR :

Toxique pour les abeilles.

IT :

Tossico per le api.

LV :

Toksisks bitēm.

LT :

Toksiška bitėms.

HU :

Mérgező a méhekre.

MT :

Tossiku għan-naħal.

NL :

Vergiftig voor bijen.

PL :

Działa toksycznie na pszczoły.

PT :

Tóxico para as abelhas.

SK :

Jedovatý pre včely.

SL :

Strupeno za čebele.

FI :

Myrkyllistä mehiläisille.

SV :

Giftigt för bin.

R58

ES :

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

CS :

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.

DA :

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.

DE :

Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben.

ET :

Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

EN :

May cause long-term adverse effects in the environment.

FR :

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

IT :

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

LV :

Var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē.

LT :

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius aplinkos pakitimus.

HU :

A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent.

NL :

Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku.

PT :

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente.

SK :

Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie.

SL :

Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje.

FI :

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä.

SV :

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

R59

ES :

Peligroso para la capa de ozono.

CS :

Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.

DA :

Farlig for ozonlaget.

DE :

Gefährlich für die Ozonschicht.

ET :

Ohtlik osoonikihile.

EL :

Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος.

EN :

Dangerous for the ozone layer.

FR :

Dangereux pour la couche d'ozone.

IT :

Pericoloso per lo strato di ozono.

LV :

Bīstams ozona slānim.

LT :

Pavojinga ozono sluoksniui.

HU :

Veszélyes az ózonrétegre.

MT :

Perikoluż għas-saff ta' l-ożonu.

NL :

Gevaarlijk voor de ozonlaag.

PL :

Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

PT :

Perigoso para a camada de ozono.

SK :

Nebezpečný pre ozónovú vrstvu.

SL :

Nevarno za ozonski plašč.

FI :

Vaarallista otsonikerrokselle.

SV :

Farligt för ozonskiktet.

R60

ES :

Puede perjudicar la fertilidad.

CS :

Může poškodit reprodukční schopnost.

DA :

Kan skade forplantningsevnen.

DE :

Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET :

Võib kahjustada sigivust.

EL :

Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα.

EN :

May impair fertility.

FR :

Peut altérer la fertilité.

IT :

Può ridurre la fertilità.

LV :

Var kaitēt reproduktīvajām spējām.

LT :

Kenkia vaisingumui.

HU :

A fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja.

MT :

Jista' jdgħajjef il-fertilità.

NL :

Kan de vruchtbaarheid schaden.

PL :

Może upośledzać płodność.

PT :

Pode comprometer a fertilidade.

SK :

Môže poškodiť plodnosť.

SL :

Lahko škoduje plodnosti.

FI :

Voi heikentää hedelmällisyyttä.

SV :

Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.

R61

ES :

Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS :

Může poškodit plod v těle matky.

DA :

Kan skade barnet under graviditeten.

DE :

Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

ET :

Võib kahjustada loodet.

EL :

Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN :

May cause harm to the unborn child.

FR :

Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT :

Può danneggiare i bambini non ancora nati.

LV :

Var kaitēt augļa attīstībai.

LT :

Kenkia negimusiam vaikui.

HU :

A születendő gyermekre ártalmas lehet.

MT :

Jista' jagħmel ħsara lit-tarbija fil-ġuf.

NL :

Kan het ongeboren kind schaden.

PL :

Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

PT :

Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK :

Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.

SL :

Lahko škoduje nerojenemu otroku.

FI :

Vaarallista sikiölle.

SV :

Kan ge fosterskador.

R62

ES :

Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

CS :

Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.

DA :

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

DE :

Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET :

Võimalik sigivuse kahjustamise oht.

EL :

Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας.

EN :

Possible risk of impaired fertility.

FR :

Risque possible d'altération de la fertilité.

IT :

Possibile rischio di ridotta fertilità.

LV :

Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām.

LT :

Gali pakenkti vaisingumui.

HU :

A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet.

MT :

Possibiltà ta' riskju ta' fertilità mdgħajjfa.

NL :

Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.

PL :

Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.

PT :

Possíveis riscos de comprometer a fertilidade.

SK :

Možné riziko poškodenia plodnosti.

SL :

Možna nevarnost oslabitve plodnosti.

FI :

Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.

SV :

Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

R63

ES :

Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS :

Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.

DA :

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

DE :

Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen.

ET :

Võimalik loote kahjustamise oht.

EL :

Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN :

Possible risk of harm to the unborn child.

FR :

Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT :

Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

LV :

Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai.

LT :

Gali pakenkti negimusiam vaikui.

HU :

A születendő gyermeket károsíthatja.

MT :

Possibiltà ta' riskju lit-tarbija fil-ġuf.

NL :

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

PL :

Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

PT :

Possíveis riscos durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK :

Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa.

SL :

Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.

FI :

Voi olla vaarallista sikiölle.

SV :

Möjlig risk för fosterskador.

R64

ES :

Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

CS :

Může poškodit kojené dítě.

DA :

Kan skade børn i ammeperioden.

DE :

Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.

ET :

Võib olla ohtlik imikule rinnapiima kaudu.

EL :

Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

EN :

May cause harm to breastfed babies.

FR :

Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.

IT :

Possibile rischio per i bambini allattati al seno.

LV :

Var kaitēt zīdāmam bērnam.

LT :

Kenkia žindomam vaikui.

HU :

A szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja.

MT :

Jista' jikkaġuna ħsara lil trabi qed jitreddgħu.

NL :

Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

PL :

Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

PT :

Pode causar danos às crianças alimentadas com leite materno.

SK :

Môže spôsobiť poškodenie dojčiat.

SL :

Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka.

FI :

Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

SV :

Kan skada spädbarn under amningsperioden.

R65

ES :

Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

CS :

Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

DA :

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

ET :

Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.

EL :

Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

EN :

Harmful: may cause lung damage if swallowed.

FR :

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

IT :

Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

LV :

Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu.

LT :

Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.

HU :

Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: jista' jikkaġuna ħsara lill-pulmuni jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

PL :

Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

PT :

Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.

SK :

Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.

SL :

Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

FI :

Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

SV :

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R66

ES :

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

CS :

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

DA :

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

DE :

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

ET :

Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

EL :

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EN :

Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

FR :

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

IT :

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

LV :

Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

LT :

Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

HU :

Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

MT :

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.

NL :

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

PL :

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

PT :

Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

SK :

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

SL :

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

FI :

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

SV :

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R67

ES :

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

CS :

Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

DA :

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

DE :

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

ET :

Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

EL :

Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

EN :

Vapours may cause drowsiness and dizziness.

FR :

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

IT :

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

LV :

Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

LT :

Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

HU :

A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

MT :

Ix-xamm tal-fwar jista' jikkaġuna ħedla ta' ngħas u sturdamenti.

NL :

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

PL :

Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

PT :

Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

SK :

Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

SL :

Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

FI :

Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

SV :

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

R68

ES :

Posibilidad de efectos irreversibles.

CS :

Možné nebezpečí nevratných účinků.

DA :

Mulighed for varig skade på helbred.

DE :

Irreversibler Schaden möglich.

ET :

Pöördumatute kahjustuste oht.

EL :

Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

EN :

Possible risk of irreversible effects.

FR :

Possibilité d'effets irréversibles.

IT :

Possibilità di effetti irreversibili.

LV :

Iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks.

LT :

Gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU :

Maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Riskju possibbli ta' effetti irreversibbli.

NL :

Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.

PL :

Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Possibilidade de efeitos irreversíveis.

SK :

Možné riziká ireverzibilných účinkov.

SL :

Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.

FI :

Pysyvien vaurioiden vaara.

SV :

Möjlig risk för bestående hälsoskador.

Combinación de frases-R.

Kombinace R-vět.

Kombination af R-sætninger.

Kombination der R-Sätze.

R ühendlaused.

Συνδυασμός των R-φράσεων.

Combination of R-phrases.

Combinaison des phrases R.

Combinazioni delle frasi R.

R frāžu kombinācija.

R frazių derinys.

Összetett R-mondatok.

Kombinazzjoni ta' Frażi R.

Combinatie van R-zinnen.

Łączone zwroty R.

Combinação das frases R.

Kombinácie R-viet.

Sestavljena stavki "R".

Yhdistetyt R-lausekkeet.

Sammansatta R-fraser.

R14/15

ES :

Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables.

CS :

Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů.

DA :

Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET :

Reageerib ägedalt veega, eraldades väga tuleohtlikku gaasi.

EL :

Αντιδρά βίαια σε επαφή με νερό εκλύοντας αέρια εξόχως εύφλεκτα.

EN :

Reacts violently with water, liberating extremely flammable gases.

FR :

Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables.

IT :

Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili.

LV :

Aktīvi reaģē ar ūdeni, izdalot īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT :

Smarkiai reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU :

Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT :

Jirreaġixxi b'mod vjolenti meta jmiss l-ilma billi jitfa' gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas.

PL :

Reaguje gwałtownie z wodą uwalniając skrajnie łatwopalne gazy.

PT :

Reage violentamente com a água libertando gases extremamente inflamáveis.

SK :

Prudko reaguje s vodou, pričom uvoľňuje mimoriadne horľavé plyny.

SL :

Burno reagira z vodo, pri čemer se sprošča zelo lahko vnetljiv plin.

FI :

Reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen helposti syttyviä kaasuja.

SV :

Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas.

R15/29

ES :

En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables.

CS :

Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn.

DA :

Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und hochentzündlicher Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub mürgine, väga tuleohtlik gaas.

EL :

Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά, εξόχως εύφλεκτα αέρια.

EN :

Contact with water liberates toxic, extremely flammable gas.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables.

IT :

A contatto con acqua libera gas tossici e estremamente infiammabili.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas toksiskas gāzes.

LT :

Reaguoja su vandeniu, išskirdama toksiškas ir ypač degias dujas.

HU :

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek.

MT :

Meta jmiss l-ilma jitfa' gassijiet tossiċi u li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne, toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases tóxicos e extremamente inflamáveis.

SK :

Pri kontakte s vodou sa uvoľňuje jedovatý, mimoriadne horľavý plyn.

SL :

V stiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin.

FI :

Vapauttaa myrkyllisiä, helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV :

Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten.

R20/21

ES :

Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Farlig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful by inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Nocivo por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt vid inandning och hudkontakt.

R20/22

ES :

Nocivo por inhalación y por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.

DA :

Farlig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful by inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo per inalazione e ingestione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot un norijot.

LT :

Kenksminga įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Nocivo por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt vid inandning och förtäring.

R20/21/22

ES :

Nocivo por inhalación, por ingestión y encontacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R21/22

ES :

Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Kahjulik kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Nocivo em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt vid hudkontakt och förtäring.

R23/24

ES :

Tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic by inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt vid inandning och hudkontakt.

R23/25

ES :

Tóxico por inhalación y por ingestión.

CS :

Toxický při vdechování a při požití.

DA :

Giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic by inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico per inalazione e ingestione.

LV :

Toksisks ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Tóxico por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid inandning och förtäring.

R23/24/25

ES :

Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS :

Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R24/25

ES :

Tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Toxický při styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R26/27

ES :

Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic by inhalation and in contact with skin.

FR :

Très toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Muito tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt.

R26/28

ES :

Muy tóxico por inhalación y por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při vdechování a při požití.

DA :

Meget giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic by inhalation and if swallowed.

FR :

Très toxique par inhalation et par ingestion.

IT :

Molto tossico per inalazione e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot un norijot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por inalação e ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning och förtäring.

R26/27/28

ES :

Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R27/28

ES :

Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Väga mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R36/37

ES :

Irrita los ojos y las vías respiratorias.

CS :

Dráždí oči a dýchací orgány.

DA :

Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.

DE :

Reizt die Augen und die Atmungsorgane.

ET :

Ärritab silmi ja hingamiselundeid.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.

EN :

Irritating to eyes and respiratory system.

FR :

Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

IT :

Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.

LV :

Kairina acis un elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina akis ir kvėpavimo takus.

HU :

Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita l-għajnejn u s-sistema respiratorja.

NL :

Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.

PL :

Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.

PT :

Irritante para os olhos e vias respiratórias.

SK :

Dráždi oči a dýchacie cesty.

SL :

Draži oči in dihala.

FI :

Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.

SV :

Irriterar ögonen och andningsorganen.

R36/38

ES :

Irrita los ojos y la piel.

CS :

Dráždí oči a kůži.

DA :

Irriterer øjnene og huden.

DE :

Reizt die Augen und die Haut.

ET :

Ärritab silmi ja nahka.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

EN :

Irritating to eyes and skin.

FR :

Irritant pour les yeux et la peau.

IT :

Irritante per gli occhi e la pelle.

LV :

Kairina acis un ādu.

LT :

Dirgina akis ir odą.

HU :

Szem- és bőrizgató hatású.

MT :

Jirrita l-għajnejn u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ogen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na oczy i skórę.

PT :

Irritante para os olhos e pele.

SK :

Dráždi oči a pokožku.

SL :

Draži oči in kožo.

FI :

Ärsyttää silmiä ja ihoa.

SV :

Irriterar ögonen och huden.

R36/37/38

ES :

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

CS :

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

DA :

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

DE :

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

ET :

Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN :

Irritating to eyes, respiratory system and skin.

FR :

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

IT :

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

LV :

Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą.

HU :

Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita l-għajnejn, is-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

PT :

Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

SK :

Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

SL :

Draži oči, dihala in kožo.

FI :

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.

SV :

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

R37/38

ES :

Irrita las vías respiratorias y la piel.

CS :

Dráždí dýchací orgány a kůži.

DA :

Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

DE :

Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

ET :

Ärritab hingamiselundeid ja nahka.

EL :

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN :

Irritating to respiratory system and skin.

FR :

Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

IT :

Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

LV :

Kairina elpošanas sistēmu un ādu.

LT :

Dirgina kvėpavimo takus ir odą.

HU :

Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita s-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

PT :

Irritante para as vias respiratórias e pele.

SK :

Dráždi dýchacie cesty a pokožku.

SL :

Draži dihala in kožo.

FI :

Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.

SV :

Irriterar andningsorganen och huden.

R39/23

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/24

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht nahale sattumisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinxtamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/23/24

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/23/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/24/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/23/24/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R39/26

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/27

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/26/27

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/26/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/27/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontaktcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/26/27/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu vai norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R42/43

ES :

Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

DE :

Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

ET :

Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

May cause sensitization by inhalation and skin contact.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Saskaroties ar ādu vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

PL :

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

PT :

Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.

SL :

Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

R48/20

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/21

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul waqt li jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV :

Kaitīgs - norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/20/21

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu, iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/20/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot un norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/21/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/20/21/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, norijot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R48/23

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/24

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute incaso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/23/24

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/23/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/24/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/23/24/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R50/53

ES :

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē

LT :

Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

MT :

Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R51/53

ES :

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT :

Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Tossiku għal organiżmi akwatiċi; jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R52/53

ES :

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē

LT :

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R68/20

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm.

NL :

Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning.

R68/21

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R68/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.

R68/20/21

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R68/20/22

ES :

Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R68/21/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R68/20/21/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm, meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring."

e) IV priedas pakeičiamas taip:

"ANEXO IV — PŘÍLOHA IV — BILAG IV — ANHANG IV — IV LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV — ANNEX IV — ANNEXE IV — ALLEGATO IV — IV PIELIKUMS — IV PRIEDAS — IV. MELLÉKLET — ANNESS IV — BIJLAGE IV — ZAŁĄCZNIK IV — ANEXO IV — PRÍLOHA IV — PRILOGA IV — LIITE IV — BILAGA IV

ANEXO IV

Consejos de prudencia relativos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA IV

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení týkající se nebezpečných látek a přípravků

BILAG IV

Forsigtighedsregler for farlige stoffer og præparater

ANHANG IV

Sicherheitsratschläge für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

IV LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohutuslaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αφορούν επικίνδυνες χημικές ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX IV

Safety advice concerning dangerous substances and preparations

ANNEXE IV

Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses

ALLEGATO IV

Consigli di prudenza riguardanti le sostanze e preparati pericolosi

IV PIELIKUMS

Drošības prasību apzīmējumi un apvienotie apzīmējumi

IV PRIEDAS

Saugos patarimai dėl pavojingų medžiagų ir preparatų

IV. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények biztonságos használatára vonatkozó útmutatások (S-mondatok)

ANNESS IV

Pariri ta' sigurtà dwar sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE IV

Veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK IV

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego

ANEXO IV

Conselhos de prudência relativos a substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA IV

Zoznam označení na bezpečné používanie chemickej látky a chemického prípravku

PRILOGA IV

Standardna obvestila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE IV

Vaarallisten aineiden ja valmisteiden turvallisuusohjeet

BILAGA IV

Skyddsfraser för farliga ämnen och beredningar

S1

ES :

Consérvese bajo llave.

CS :

Uchovávejte uzamčené.

DA :

Opbevares under lås.

DE :

Unter Verschluss aufbewahren.

ET :

Hoida lukustatult.

EL :

Να φυλάσσεται κλειδωμένο.

EN :

Keep locked up.

FR :

Conserver sous clé.

IT :

Conservare sotto chiave.

LV :

Turēt noslēgtu.

LT :

Laikyti užrakintą.

HU :

Elzárva tartandó.

MT :

Żomm maqful.

NL :

Achter slot bewaren.

PL :

Przechowywać pod zamknięciem.

PT :

Guardar fechado à chave.

SK :

Uchovávajte uzamknuté.

SL :

Hraniti zaklenjeno.

FI :

Säilytettävä lukitussa tilassa.

SV :

Förvaras i låst utrymme.

S2

ES :

Manténgase fuera del alcance de los niños.

CS :

Uchovávejte mimo dosah dětí.

DA :

Opbevares utilgængeligt for børn.

DE :

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

ET :

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

EL :

Μακριά από παιδιά.

EN :

Keep out of the reach of children.

FR :

Conserver hors de la portée des enfants.

IT :

Conservare fuori della portata dei bambini.

LV :

Sargāt no bērniem.

LT :

Saugoti nuo vaikų.

HU :

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

MT :

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

NL :

Buiten bereik van kinderen bewaren.

PL :

Chronić przed dziećmi.

PT :

Manter fora do alcance das crianças.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu detí.

SL :

Hraniti izven dosega otrok.

FI :

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

SV :

Förvaras oåtkomligt för barn.

S3

ES :

Consérvese en lugar fresco.

CS :

Uchovávejte na chladném místě.

DA :

Opbevares køligt.

DE :

Kühl aufbewahren.

ET :

Hoida jahedas.

EL :

Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος.

EN :

Keep in a cool place.

FR :

Conserver dans un endroit frais.

IT :

Conservare in luogo fresco.

LV :

Uzglabāt vēsā vietā.

LT :

Laikyti vėsioje vietoje.

HU :

Hűvös helyen tartandó.

MT :

Żomm f'post frisk.

NL :

Op een koele plaats bewaren.

PL :

Przechowywać w chłodnym miejscu.

PT :

Guardar em lugar fresco.

SK :

Uchovávajte na chladnom mieste.

SL :

Hraniti na hladnem.

FI :

Säilytettävä viileässä.

SV :

Förvaras svalt.

S4

ES :

Manténgase lejos de locales habitados.

CS :

Uchovávejte mimo obytné objekty.

DA :

Må ikke opbevares i nærheden af bebølse.

DE :

Von Wohnplätzen fernhalten.

ET :

Mitte hoida eluruumides.

EL :

Μακριά από κατοικημένους χώρους.

EN :

Keep away from living quarters.

FR :

Conserver à l'écart de tout local d'habitation.

IT :

Conservare lontano da locali di abitazione.

LV :

Neuzglabāt dzīvojamās telpās.

LT :

Nelaikyti gyvenamosiose patalpose.

HU :

Lakóterülettől távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn postijiet ta' abitazzjoni.

NL :

Verwijderd van woonruimten opbergen.

PL :

Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych.

PT :

Manter fora de qualquer zona de habitação.

SK :

Uchovávajte mimo obývaných priestorov.

SL :

Hraniti izven bivališč.

FI :

Ei saa säilyttää asuintiloissa.

SV :

Förvaras avskilt från bostadsutrymmen.

S5

ES :

Consérvese en … (líquido apropiado a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pod … (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Opbevares under … (en egnet væske, som angives af fabrikanten).

DE :

Unter … aufbewahren (geeignete Flüssigkeit vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida sisu … all (sobiva vedeliku määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται το περιεχόμενο μέσα σε … (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep contents under … (appropriate liquid to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver sous … (liquide approprié à spécifier par le fabricant).

IT :

Conservare sotto … (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt … (ražotājs norāda šķidrumu, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT :

Laikyti užpiltą … (tinkamą skystį nurodo gamintojas).

HU :

… alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm taħt … (il-likwidu adatt li jkun indikat mill-manifattur).

NL :

Onder … houden. (geschikte vloeistof aan te geven door fabrikant).

PL :

Przechowywać w … (cieczy wskazanej przez producenta).

PT :

Manter sob … (líquido apropriado a especificar pelo produtor).

SK :

Obsah uchovávajte pod … (vhodnou kvapalinou, ktorú špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti pod/v … (ustrezno tekočino, v kateri je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).

FI :

Sisältö säilytettävä … (tarkoitukseen soveltuvan nesteen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvara innehållet i … (lämplig vätska anges av tillverkaren).

S6

ES :

Consérvese en … (gas inerte a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pod … (inertní plyn specifikuje výrobce).

DA :

Opbevares under … (en inaktiv gas, som angives af fabrikanten).

DE :

Unter … aufbewahren (inertes Gas vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida … all (inertgaasi määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται σε ατμόσφαιρα … (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep under … (inert gas to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver sous … (gaz inerte à spécifier par le fabricant).

IT :

Conservare sotto … (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt … (ražotājs norāda gāzi, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT :

Laikyti … (inertines dujas nurodo gamintojas) aplinkoje.

HU :

… alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm taħt … (gass inerti li jkun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Onder … houden. (inert gas aan te geven door fabrikant).

PL :

Przechowywać w atmosferze … (obojętnego gazu wskazanego przez producenta).

PT :

Manter sob … (gás inerte a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte pod … (inertným plynom, ktorý špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti v … (ustrezen inertni plin, v katerem je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä … (inertin kaasun ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras i … (inert gas anges av tillverkaren).

S7

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket.

DE :

Behälter dicht geschlossen halten.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.

EN :

Keep container tightly closed.

FR :

Conserver le récipient bien fermé.

IT :

Conservare il recipiente ben chiuso.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa.

NL :

In goed gesloten verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

PT :

Manter o recipiente bem fechado.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi.

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten.

S8

ES :

Manténgase el recipiente en lugar seco.

CS :

Uchovávejte obal suchý.

DA :

Emballagen skal opbevares tørt.

DE :

Behälter trocken halten.

ET :

Hoida pakend kuivana.

EL :

Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία.

EN :

Keep container dry.

FR :

Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.

IT :

Conservare al riparo dall'umidità.

LV :

Uzglabāt sausu.

LT :

Pakuotę laikyti sausoje vietoje.

HU :

Az edényzet szárazon tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur niexef.

NL :

Verpakking droog houden.

PL :

Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.

PT :

Manter o recipiente ao abrigo da humidade.

SK :

Uchovávajte nádobu suchú.

SL :

Posodo hraniti na suhem.

FI :

Säilytettävä kuivana.

SV :

Förpackningen förvaras torrt.

S9

ES :

Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

CS :

Uchovávejte obal na dobře větraném místě.

DA :

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

DE :

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep container in a well-ventilated place.

FR :

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

IT :

Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

LV :

Uzglabāt labi vēdināmā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur f'post ivventilat sewwa.

NL :

Op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.

PT :

Manter o recipiente num local bem ventilado.

SK :

Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.

SL :

Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

S12

ES :

No cerrar el recipiente herméticamente.

CS :

Neuchovávejte obal těsně uzavřený.

DA :

Emballagen må ikke lukkes tæt.

DE :

Behälter nicht gasdicht verschließen.

ET :

Mitte hoida hermeetiliselt suletud pakendis.

EL :

Μη διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο.

EN :

Do not keep the container sealed.

FR :

Ne pas fermer hermétiquement le récipient.

IT :

Non chiudere ermeticamente il recipiente.

LV :

Neuzglabāt slēgtā veidā.

LT :

Nelaikyti sandariai uždarytos pakuotės.

HU :

Az edényzetet nem szabad légmentesen lezárni.

MT :

Tħallix il-kontenitur magħluq.

NL :

De verpakking niet hermetisch sluiten.

PL :

Nie przechowywać pojemnika szczelnie zamkniętego.

PT :

Não fechar o recipiente hermeticamente.

SK :

Neuchovávajte nádobu hermeticky uzatvorenú.

SL :

Posoda ne sme biti tesno zaprta.

FI :

Pakkausta ei saa sulkea ilmatiiviisti.

SV :

Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.

S13

ES :

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

CS :

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

DA :

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

DE :

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

ET :

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

EL :

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

EN :

Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.

FR :

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

IT :

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

LV :

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

LT :

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

HU :

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn ikel, xorb u minn għalf ta' l-annimali.

NL :

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

PL :

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

PT :

Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

SL :

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

FI :

Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

SV :

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

S14

ES :

Consérvese lejos de … (materiales incompatibles a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares adskilt fra … (uforligelige stoffer, som angives af fabrikanten).

DE :

Von … fernhalten (inkompatible Substanzen sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Μακριά από … (ασύμβατες ουσίες καθορίζονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare lontano da … (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore).

LV :

Neuzglabāt kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti atokiau nuo … ( nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

… -tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm 'il bogħod minn … (materjal inkompatibbli li jkun indikat mill-manifattur).

NL :

Verwijderd houden van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie przechowywać razem z … (materiałami określonymi przez producenta).

PT :

Manter afastado de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte mimo dosahu … (neznášanlivého materiálu, ktorý určí výrobca).

SL :

Hraniti ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S15

ES :

Conservar alejado del calor.

CS :

Chraňte před teplem.

DA :

Må ikke udsættes for varme.

DE :

Vor Hitze schützen.

ET :

Hoida eemal soojusallikast.

EL :

Μακριά από θερμότητα.

EN :

Keep away from heat.

FR :

Conserver à l'écart de la chaleur.

IT :

Conservare lontano dal calore.

LV :

Sargāt no sasilšanas.

LT :

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.

HU :

Hőhatástól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod mis-sħana.

NL :

Verwijderd houden van warmte.

PL :

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

PT :

Manter afastado do calor.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu tepla.

SL :

Varovati pred toploto.

FI :

Suojattava lämmöltä.

SV :

Får inte utsättas för värme.

S16

ES :

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

CS :

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

DA :

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

DE :

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

ET :

Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!.

EL :

Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

EN :

Keep away from sources of ignition - No smoking.

FR :

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

IT :

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

LV :

Sargāt no uguns - nesmēķēt.

LT :

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

HU :

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

MT :

Żomm 'il bogħod minn fjammi u qbid tan-nar - Tpejjipx.

NL :

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

PL :

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

PT :

Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.

SL :

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

FI :

Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

SV :

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

S17

ES :

Manténgase lejos de materias combustibles.

CS :

Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.

DA :

Holdes væk fra brandbare stoffer.

DE :

Von brennbaren Stoffen fernhalten.

ET :

Hoida eemal süttivatest ainetest.

EL :

Μακριά από καύσιμα υλικά.

EN :

Keep away from combustible material.

FR :

Tenir à l'écart des matières combustibles.

IT :

Tenere lontano da sostanze combustibili.

LV :

Sargāt no degoša materiāla.

LT :

Laikyti atokiau nuo galinčių degti medžiagų.

HU :

Éghető anyagoktól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn materjal li jieħu n-nar.

NL :

Verwijderd houden van brandbare stoffen.

PL :

Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.

PT :

Manter afastado de matérias combustíveis.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.

SL :

Hraniti ločeno od gorljivih snovi.

FI :

Säilytettävä erillään syttyvistä kemikaaleista.

SV :

Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

S18

ES :

Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.

CS :

Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte.

DA :

Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.

DE :

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

ET :

Käidelda ja avada pakend ettevaatlikult.

EL :

Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά.

EN :

Handle and open container with care.

FR :

Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.

IT :

Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

LV :

Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to.

LT :

Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai.

HU :

Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni.

MT :

Attent kif tħarrek u tiftaħ il-kontenitur.

NL :

Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

PL :

Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.

PT :

Manipular e abrir o recipiente com prudência.

SK :

S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne.

SL :

Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.

FI :

Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.

SV :

Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.

S20

ES :

No comer ni beber durante su utilización.

CS :

Nejezte a nepijte při používání.

DA :

Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

ET :

Käitlemisel söömine ja joomine keelatud.

EL :

Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN :

When using do not eat or drink.

FR :

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

IT :

Non mangiare né bere durante l'impiego.

LV :

Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nevalgyti ir negerti.

HU :

Használat közben enni, inni nem szabad.

MT :

Tikolx u tixrobx waqt li qed tużah.

NL :

Niet eten of drinken tijdens gebruik.

PL :

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

PT :

Não comer nem beber durante a utilização.

SK :

Pri používaní nejedzte ani nepite.

SL :

Med uporabo ne jesti in ne piti.

FI :

Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.

SV :

Ät inte eller drick inte under hanteringen.

S21

ES :

No fumar durante su utilización.

CS :

Nekuřte při používání.

DA :

Der må ikke ryges under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht rauchen.

ET :

Käitlemisel suitsetamine keelatud.

EL :

Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN :

When using do not smoke.

FR :

Ne pas fumer pendant l'utilisation.

IT :

Non fumare durante l'impiego.

LV :

Nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nerūkyti.

HU :

Használat közben tilos a dohányzás.

MT :

Tpejjipx waqt li qed tużah.

NL :

Niet roken tijdens gebruik.

PL :

Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT :

Não fumar durante a utilização.

SK :

Pri používaní nefajčite.

SL :

Med uporabo ne kaditi.

FI :

Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV :

Rök inte under hanteringen.

S22

ES :

No respirar el polvo.

CS :

Nevdechujte prach.

DA :

Undgå indånding af støv.

DE :

Staub nicht einatmen.

ET :

Vältida tolmu sissehingamist.

EL :

Μη αναπνέετε την σκόνη.

EN :

Do not breathe dust.

FR :

Ne pas respirer les poussières.

IT :

Non respirare le polveri.

LV :

Izvairīties no putekļu ieelpošanas.

LT :

Neįkvėpti dulkių.

HU :

Az anyag porát nem szabad belélegezni.

MT :

Tiġbidx it-trab 'il ġewwa b'imnifsejk.

NL :

Stof niet inademen.

PL :

Nie wdychać pyłu.

PT :

Não respirar as poeiras.

SK :

Nevdychujte prach.

SL :

Ne vdihavati prahu.

FI :

Vältettävä pölyn hengittämistä.

SV :

Undvik inandning av damm.

S23

ES :

No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS :

Nevdechujte plyny/dýmy/páry/ aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce).

DA :

Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE :

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET :

Vältida gaasi/suitsu/auru/udu (sobiva mõiste määrab valmistaja) sissehingamist.

EL :

Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR :

Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

IT :

Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore).

LV :

Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas (formulējumu nosaka ražotājs).

LT :

Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių (konkrečiai nurodo gamintojas).

HU :

A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT :

Tiġbidx gass/dħaħen/fwar/sprej 'il ġewwa b'imnifsejk (it-terminu jew termini adatti jridu jkunu speċifikati mill-manifattur).

NL :

Gas/rook/ damp /spuitnevel niet inademen. (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie wdychać gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent).

PT :

Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis (termo(s) apropriado(s) a indicar pelo produtor).

SK :

Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo špecifikuje výrobca).

SL :

Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).

FI :

Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV :

Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av tillverkaren).

S24

ES :

Evítese el contacto con la piel.

CS :

Zamezte styku s kůží.

DA :

Undgå kontakt med huden.

DE :

Berührung mit der Haut vermeiden.

ET :

Vältida kokkupuudet nahaga.

EL :

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

EN :

Avoid contact with skin.

FR :

Éviter le contact avec la peau.

IT :

Evitare il contatto con la pelle.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.

LT :

Vengti patekimo ant odos.

HU :

A bőrrel való érintkezés kerülendő.

MT :

Evita l-kuntatt mal-ġilda.

NL :

Aanraking met de huid vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia skóry.

PT :

Evitar o contacto com a pele.

SK :

Zabráňte kontaktu s pokožkou.

SL :

Preprečiti stik s kožo.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista iholle.

SV :

Undvik kontakt med huden.

S25

ES :

Evítese el contacto con los ojos.

CS :

Zamezte styku s očima.

DA :

Undgå kontakt med øjnene.

DE :

Berührung mit den Augen vermeiden.

ET :

Vältida silma sattumist.

EL :

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

EN :

Avoid contact with eyes.

FR :

Éviter le contact avec les yeux.

IT :

Evitare il contatto con gli occhi.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu acīs.

LT :

Vengti patekimo į akis.

HU :

Kerülni kell a szembe jutást.

MT :

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

NL :

Aanraking met de ogen vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia oczu.

PT :

Evitar o contacto com os olhos.

SK :

Zabráňte kontaktu s očami.

SL :

Preprečiti stik z očmi.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

SV :

Undvik kontakt med ögonen.

S26

ES :

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

CS :

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

DA :

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

DE :

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

ET :

Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.

EL :

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

EN :

In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

FR :

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

IT :

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

LV :

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

LT :

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

HU :

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

MT :

F'każ ta' kuntatt ma' l-għajnejn, aħsel immedjatament b'ħafna ilma u ara tabib.

NL :

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

PL :

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

PT :

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

SK :

V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

SL :

Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

FI :

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

SV :

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S27

ES :

Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

CS :

Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.

DA :

Tilsmudset tøj tages straks af.

DE :

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

ET :

Võtta koheselt seljast saastunud riietus.

EL :

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.

EN :

Take off immediately all contaminated clothing.

FR :

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

IT :

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

LV :

Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.

LT :

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

HU :

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.

MT :

Inża' mill-ewwel kull ilbies imniġġes.

NL :

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

PL :

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

PT :

Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.

SK :

Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.

SL :

Takoj sleči vso onesnaženo obleko.

FI :

Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus.

SV :

Tag genast av alla nedstänkta kläder.

S28

ES :

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante).

CS :

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE :

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Nahale sattumisel pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL :

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

After contact with skin, wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

IT :

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs).

LT :

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

Ha az anyag a bőrre kerül, … -val/vel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna … (ikun speċifikat mill- manifattur).

NL :

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością … (cieczy określonej przez producenta).

PT :

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com … (produtos adequados a indicar pelo produtor).

SK :

Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom … (bude špecifikované výrobcom).

SL :

Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo … (sredstvo določi proizvajalec).

FI :

Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29

ES :

No tirar los residuos por el desagüe.

CS :

Nevylévejte do kanalizace.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

EN :

Do not empty into drains.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature.

LV :

Aizliegts izliet kanalizācijā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją.

HU :

Csatornába engedni nem szabad.

MT :

Titfax il-fdal fid- drenaġġ.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto.

SK :

Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin.

SV :

Töm ej i avloppet.

S30

ES :

No echar jamás agua a este producto.

CS :

K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu.

DA :

Hæld aldrig vand på eller i produktet.

DE :

Niemals Wasser hinzugießen.

ET :

Kemikaalile vett mitte lisada.

EL :

Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό.

EN :

Never add water to this product.

FR :

Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.

IT :

Non versare acqua sul prodotto.

LV :

Stingri aizliegts pievienot ūdeni.

LT :

Niekada nemaišyti šios medžiagos su vandeniu.

HU :

Soha nem szabad vizet hozzáadni.

MT :

Qatt titfa' ilma fuq dan il-prodott.

NL :

Nooit water op deze stof gieten.

PL :

Nigdy nie dodawać wody do tego produktu.

PT :

Nunca adicionar água a este produto.

SK :

Nikdy nepridávajte vodu k tomuto prípravku.

SL :

Nikoli dolivati vode.

FI :

Tuotteeseen ei saa lisätä vettä.

SV :

Häll aldrig vatten på eller i produkten.

S33

ES :

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

CS :

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

DA :

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

DE :

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

ET :

Vältida staatilise elektri teket.

EL :

Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

EN :

Take precautionary measures against static discharges.

FR :

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

IT :

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

LV :

Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

LT :

Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.

HU :

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

MT :

Evita l-kumulazzjoni ta' kargi elettrostatiċi.

NL :

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

PL :

Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

PT :

Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

SK :

Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

SL :

Preprečiti statično naelektrenje.

FI :

Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

SV :

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

S35

ES :

Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS :

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DA :

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE :

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET :

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.

EL :

Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.

EN :

This material and its container must be disposed of in a safe way.

FR :

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

IT :

Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV :

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.

LT :

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

HU :

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT :

Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew bil-prekawzjonijiet meħtieġa.

NL :

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL :

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

PT :

Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

SK :

Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.

SL :

Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV :

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

S36

ES :

Úsese indumentaria protectora adecuada.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv.

DA :

Brug særligt arbejdstøj.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust.

EL :

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

EN :

Wear suitable protective clothing.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié.

IT :

Usare indumenti protettivi adatti.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

HU :

Megfelelő védőruházatot kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną.

PT :

Usar vestuário de protecção adequado.

SK :

Noste vhodný ochranný odev.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder.

S37

ES :

Úsense guantes adecuados.

CS :

Používejte vhodné ochranné rukavice.

DA :

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

DE :

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

ET :

Kanda sobivaid kaitsekindaid.

EL :

Να φοράτε κατάλληλα γάντια.

EN :

Wear suitable gloves.

FR :

Porter des gants appropriés.

IT :

Usare guanti adatti.

LV :

Strādāt aizsargcimdos.

LT :

Mūvėti tinkamas pirštines.

HU :

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

MT :

Ilbes ingwanti adatt.

NL :

Draag geschikte handschoenen.

PL :

Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

PT :

Usar luvas adequadas.

SK :

Noste vhodné rukavice.

SL :

Nositi primerne zaščitne rokavice.

FI :

Käytettävä sopivia suojakäsineitä.

SV :

Använd lämpliga skyddshandskar.

S38

ES :

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

CS :

V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

DA :

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

DE :

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

ET :

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit.

EL :

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

EN :

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.

FR :

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

IT :

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

LV :

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.

LT :

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

HU :

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

MT :

F'każ ta' nuqqas ta' ventilazzjoni biżżejjed, ilbes apparat respiratorju adatt.

NL :

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

PL :

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

PT :

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado.

SK :

V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor.

SL :

Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.

FI :

Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.

SV :

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

S39

ES :

Úsese protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.

DA :

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE :

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda silmade/näokaitset.

EL :

Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear eye/face protection.

FR :

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Valkāt acu vai sejas aizsargu.

LT :

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ipproteġi 'l għajnejk/wiċċek.

NL :

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

PL :

Nosić okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar um equipamento protector para os olhos/face.

SK :

Použite ochranu očí a tváre.

SL :

Nositi zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä silmiem - tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S40

ES :

Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese … (a especificar por el fabricante).

CS :

Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte … (specifikuje výrobce).

DA :

Gulvet og tilsmudsede genstande renses med … (midlerne angives af fabrikanten).

DE :

Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit … reinigen (Material vom Hersteller anzugeben).

ET :

Kemikaaliga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasuta … (määrab valmistaja)

EL :

Για τον καθαρισμό του δαπέδου και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιμοποιείτε … (το είδος καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

To clean the floor and all objects contaminated by this material, use … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser … (à préciser par le fabricant).

IT :

Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare … (da precisare da parte del produttore).

LV :

Tīrot grīdu un piesārņotos objektus, izmantot … (norāda ražotājs).

LT :

Šia medžiaga užterštus daiktus ir grindis valyti su … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

A padlót és a beszennyeződött tárgyakat … -val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Biex taħsel l-art u l-oġġetti kollha mniġġsin b'dan il-materjal, uża … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, … gebruiken. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Czyścić podłogę i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tym produktem … (środkiem wskazanym przez producenta).

PT :

Para limpeza do chão e objectos contaminados por este produto, utilizar … (a especificar pelo produtor).

SK :

Na vyčistenie podlahy a všetkých predmetov kontaminovaných týmto materiálom použite … (špecifikuje výrobca).

SL :

Tla in predmete, onesnažene s to snovjo/pripravkom, očistiti s/z … (čistilo določi proizvajalec).

FI :

Kemikaali puhdistettava pinnoilta käyttäen … (kemikaalin ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Golv och förorenade föremål tvättas med … (anges av tillverkaren).

S41

ES :

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

CS :

V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.

DA :

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

DE :

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ET :

Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist.

EL :

Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς.

EN :

In case of fire and/or explosion do not breathe fumes.

FR :

En cas d'incendie et/ou d' explosion, ne pas respirer les fumées.

IT :

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

LV :

Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus.

LT :

Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų.

HU :

Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

MT :

F'każ ta' nar jew/u splużjoni tiblax id-dħaħen.

NL :

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

PL :

Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.

PT :

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

SK :

V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary.

SL :

Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.

FI :

Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä.

SV :

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

S42

ES :

Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS :

Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce).

DA :

Brug egnet åndedrætsværn ved rygning/sprøjtning (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE :

Beim Räuchern/Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET :

Suitsutamisel/piserdamisel kanda sobivat hingamiselundite kaitsevahendit (sõnastuse täpsustab valmistaja).

EL :

Κατά τη διάρκεια υποκαπνισμού/ψεκάσματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR :

Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

IT :

Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine(i) appropriato (i) da precisare da parte del produttore).

LV :

Izsmidzināšanas laikā izmantot šādus elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus … (norāda ražotājs).

LT :

Purškiant (fumiguojant) naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones (konkrečiai nurodo gamintojas).

HU :

Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzőkészüléket kell viselni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT :

Waqt il-fumigazzjoni/l-isprejjar ilbes apparat respiratorju adatt (it-terminu adattat irid ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikte adembescherming dragen. (Geschikte term(en) door de fabrikant aan te geven).

PL :

Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (rodzaj określi producent).

PT :

Durante as fumigações/pulverizações usar equipamento respiratório adequado (termo(s) adequado(s) a indicar pelo produtor).

SK :

Počas zadymovania/rozprašovania použite vhodný respirátor (špecifikuje výrobca).

SL :

Med zaplinjanjem/razprševanjem nositi primerno dihalno opremo (natančnejše pogoje določi proizvajalec).

FI :

Kaasutuksen/ruiskutuksen aikana käytettävä sopivaa hengityksensuojainta (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV :

Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning (specificeras av tillverkaren).

S43

ES :

En caso de incendio, utilizar … (los medios de extinción los debe especificar el fabricante). (Si el agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: "No usar nunca agua").

CS :

V případě požáru použijte … (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte "Nikdy nepoužívat vodu").

DA :

Brug … ved brandslukning (den nøjagtige type brandslukningsudstyr angives af fabrikanten. Såfremt vand ikke må bruges tilføjes: "Brug ikke vand").

DE :

Zum Löschen … (vom Hersteller anzugeben) verwenden (wenn Wasser die Gefahr erhöht, anfügen: "Kein Wasser verwenden").

ET :

Tulekahju korral kasutada … (näidata täpne kustutusvahendi tüüp. Kui vesi suurendab ohtu, lisada: Vett mitte kasutada).

EL :

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε … (Αναφέρεται το ακριβές είδος μέσων πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, προστίθεται: "Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό").

EN :

In case of fire, use … (indicate in the space the precise type of fire-fighting equipment. If water increases risk, add - "Never use water").

FR :

En cas d'incendie, utiliser … (moyens d'extinction à préciser par le fabricant. Si l'eau augmente les risques, ajouter: "Ne jamais utiliser d'eau").

IT :

In caso di incendio usare … (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua").

LV :

Ugunsgrēka gadījumā izmantot … (precīzi norādīt nepieciešamo ugunsdzēsības līdzekli. Ja ūdens palielina risku, papildināt ar norādi "Aizliegts izmantot ūdeni").

LT :

Gaisrui gesinti naudoti … (tiksliai nurodyti gesinimo priemonę. Jeigu vanduo didina riziką, papildomai nurodyti "Nenaudoti vandens").

HU :

Tűz esetén … -val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, a "Víz használata tilos." mondattal is ki kell egészíteni.

MT :

F'każ ta' nar uża … (indika fl-ispazju t-tip preċiż ta' apparat tat-tifi tan-nar. Jekk l-ilma jkabbar ir-riskju, żid "Qatt tuża l-ilma").

NL :

In geval van brand … gebruiken. (blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant. Indien water het risico vergroot toevoegen: "Nooit water gebruiken").

PL :

W przypadku pożaru używać … (podać rodzaj sprzętu przeciwpożarowego. Jeżeli woda zwiększa zagrożenie, dodać … nigdy nie używać wody).

PT :

Em caso de incêndio, utilizar … (meios de extinção a especificar pelo produtor. Se a água aumentar os riscos, acrescentar "Nunca utilizar água").

SK :

V prípade požiaru použite … (uveďte presný typ hasiaceho prístroja). (Ak voda zvyšuje riziko, dodajte - "Nikdy nehaste vodou").

SL :

Za gašenje uporabiti … (natančno navesti vrsto gasila in opreme za gašenje. Če voda povečuje nevarnost, dodati: "Ne uporabljati vode!").

FI :

Sammutukseen käytettävä … (ilmoitettava sopiva sammutusmenetelmä. Jos vesi lisää vaaraa, lisättävä sanat: "Sammutukseen ei saa käyttää vettä").

SV :

Vid brandsläckning använd … (ange lämplig metod. Om vatten ökar riskerna, lägg till: "Använd aldrig vatten").

S45

ES :

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

CS :

V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

DA :

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgåænde lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

DE :

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

ET :

Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti).

EL :

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

EN :

In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).

FR :

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

IT :

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

LV :

Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).

LT :

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).

HU :

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

MT :

F'każ ta' inċident jew jekk tħossok ma tiflaħx, ara tabib mill-ewwel (jekk hu possibbli, urih it-tikketta).

NL :

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

PL :

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

PT :

Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).

SK :

V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).

SL :

Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo).

FI :

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

SV :

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

S46

ES :

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS :

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

DA :

Ved indtagelse, kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE :

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

ET :

Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

EN :

If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

FR :

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

IT :

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV :

Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT :

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

HU :

Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

MT :

Jekk jinbela', ara tabib mill-ewwel u urih dan il-kontenitur jew it-tikketta.

NL :

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

PL :

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

PT :

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

SK :

V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

SL :

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

FI :

Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV :

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S47

ES :

Consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Må ikke opbevares ved temperaturer på over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep at temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Conservare a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt … °C (norāda ražotājs).

LT :

Laikyti ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

… °C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT :

Conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej …°C (teplotu špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förvaras vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S48

ES :

Consérvese húmedo con … (medio apropiado a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte ve zvlhčeném stavu … (vhodnou látku specifikuje výrobce a dovozce).

DA :

Holdes befugtet med … (passende middel angives af fabrikanten).

DE :

Feucht halten mit … (geeignetes Mittel vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida niisutatult … (sobiva kemikaali määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται υγρό με … (το κατάλληλο υλικό καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep wet with … (appropriate material to be specified by the manufacturer).

FR :

Maintenir humide avec … (moyen approprié à préciser par le fabricant).

IT :

Mantenere umido con … (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt samitrinātu ar … (piemērotu vielu norāda ražotājs).

LT :

Laikyti sudrėkintą … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

…-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm umdu b'… (il-materjal adatt ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Inhoud vochtig houden met … (middel aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać produkt zwilżony … (właściwy materiał określi producent).

PT :

Manter húmido com … (material adequado a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte vlhké s … (vhodný materiál špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti prepojeno z/s … (primerno omočilo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä kosteana … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa sopivan aineen).

SV :

Innehållet skall hållas fuktigt med … (lämpligt material anges av tillverkaren).

S49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu.

DA :

Må kun opbevares i den originale emballage.

DE :

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis.

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο.

EN :

Keep only in the original container.

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

IT :

Conservare soltanto nel recipiente originale.

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā.

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje.

HU :

Csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali.

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem.

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe.

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi.

FI :

Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa.

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen.

S50

ES :

No mezclar con … (a especificar por el fabricante).

CS :

Nesměšujte s … (specifikuje výrobce).

DA :

Må ikke blandes med … (angives af fabrikanten).

DE :

Nicht mischen mit … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Mitte kokku segada … (sobimatu kemikaali määrab valmistaja).

EL :

Να μην αναμιχθεί με … (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Do not mix with … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Ne pas mélanger avec … (à spécifier par le fabricant).

IT :

Non mescolare con … (da specificare da parte del fabbricante).

LV :

Nedrīkst samaisīt ar … (norāda ražotājs).

LT :

Nemaišyti su … (nurodo gamintojas).

HU :

…val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Tħallatx ma' … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Niet vermengen met … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie mieszać z … (określi producent).

PT :

Não misturar com … (a especificar pelo produtor).

SK :

Nemiešajte s … (bude špecifikované výrobcom).

SL :

Ne mešati z/s … (določi proizvajalec).

FI :

Ei saa sekoittaa … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa aineen) kanssa.

SV :

Blanda inte med … (anges av tillverkaren).

S51

ES :

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

CS :

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

DA :

Må kun bruges på steder med god ventilation.

DE :

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

ET :

Käidelda hästiventileeritavas kohas.

EL :

Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

EN :

Use only in well-ventilated areas.

FR :

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

IT :

Usare soltanto in luogo ben ventilato.

LV :

Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

LT :

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

HU :

Csak jól szellőztetett helyen használható.

MT :

Uża biss fi spazji ventilati tajjeb.

NL :

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

PL :

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

PT :

Utilizar somente em locais bem ventilados.

SK :

Používajte len na dobre vetranom mieste.

SL :

Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

FI :

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

SV :

Sörj för god ventilation.

S52

ES :

No usar sobre grandes superficies en locales habitados.

CS :

Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy.

DA :

Bør ikke anvendes til større flader i bebølses- eller opholdsrum.

DE :

Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume zu verwenden.

ET :

Mitte käidelda suletud ruumis laiadel pindadel.

EL :

Δεν συνιστάται η χρήση σε ευρείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.

EN :

Not recommended for interior use on large surface areas.

FR :

Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités.

IT :

Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.

LV :

Nav ieteicams izmantot iekštelpās uz lielām virsmām.

LT :

Nepatartina naudoti vidaus darbams, esant didelio ploto paviršiams.

HU :

Emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben nagy felületen nem használható.

MT :

Mhux rakkomandat għal użu fuq spazji ta' superfiċi kbira f'postijiet abitati.

NL :

Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes.

PL :

Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.

PT :

Não utilizar em grandes superfícies nos locais habitados.

SK :

Nie je doporučené pre použitie v interiéroch na veľkých povrchových plochách.

SL :

Ne uporabljati na velikih notranjih površinah.

FI :

Ei suositella sisäkäyttöön laajoilla pinnoilla.

SV :

Olämpligt för användning inomhus vid behandling av stora ytor.

S53

ES :

Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.

CS :

Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.

DA :

Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.

DE :

Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

ET :

Ohutu kasutamise tagamiseks tutvuda enne käitlemist kasutusjuhendiga.

EL :

Αποφεύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

EN :

Avoid exposure - obtain special instructions before use.

FR :

Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.

IT :

Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.

LV :

Izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju.

LT :

Vengti poveikio - prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

HU :

Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.

MT :

Evita li jitħalla espost - ġib istruzzjonijiet speċjali qabel tużah.

NL :

Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

PL :

Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.

PT :

Evitar a exposição - obter instruções específicas antes da utilização.

SK :

Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.

SL :

Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila.

FI :

Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä.

SV :

Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.

S56

ES :

Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS :

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

DA :

Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE :

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET :

Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL :

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN :

Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point.

FR :

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

IT :

Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV :

Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

LT :

Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU :

Az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT :

Itfa' dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL :

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL :

Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT :

Eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

SK :

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SL :

Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV :

Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S57

ES :

Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

CS :

Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

DA :

Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

DE :

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ET :

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

EL :

Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

EN :

Use appropriate container to avoid environmental contamination.

FR :

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

IT :

Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

LV :

Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

LT :

Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

HU :

A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni.

MT :

Uża kontenitur adatt biex tevita t-tinġis ta' l-ambjent.

NL :

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

PL :

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

PT :

Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SK :

Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

SL :

S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

FI :

Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.

SV :

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

S59

ES :

Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.

CS :

Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

DA :

Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos producentesn/leverandøren.

DE :

Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen.

ET :

Hankida valmistajalt/tarnijalt teave kemikaali taaskasutamise või ringlussevõtu kohta.

EL :

Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση.

EN :

Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling.

FR :

Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage.

IT :

Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.

LV :

Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju par vielas reciklēšanu vai reģenerāciju.

LT :

Kreiptis į gamintoją (tiekėją) informacijai apie šių medžiagų ar preparatų panaudojimą arba perdirbimą gauti.

HU :

A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni.

MT :

Irreferi għall-manifattur/fornitur għal informazzjoni fuq rekuperu/riċiklaġġ.

NL :

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.

PL :

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

PT :

Solicitar ao produtor/fornecedor informações relativas à sua recuperação/reciclagem.

SK :

Obráťte sa na výrobcu s požiadavkou na informácie týkajúce sa obnovenia a recyklácie.

SL :

Posvetovati se s proizvajalcem/dobaviteljem o ponovni predelavi/recikliranju.

FI :

Hanki valmistajalta/luovuttajalta tietoja uudelleenkäytöstä/kierrätyksestä.

SV :

Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.

S60

ES :

Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

CS :

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

DA :

Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

DE :

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

ET :

Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed.

EL :

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

EN :

This material and its container must be disposed of as hazardous waste.

FR :

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

IT :

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

LV :

Apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus.

LT :

Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.

HU :

Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

MT :

Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew ma' skart perikoluż.

NL :

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

PL :

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

PT :

Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos.

SK :

Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.

SL :

Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä.

SV :

Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

S61

ES :

Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

CS :

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

DA :

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

DE :

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

ET :

Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

EL :

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

EN :

Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.

FR :

Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

IT :

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas.

LT :

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

HU :

Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.

MT :

Titfax fl-ambjent. Irreferi għall-istruzzjonijiet speċjali/informazzjoni fuq sigurtà.

NL :

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

PL :

Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

PT :

Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de segurança.

SK :

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

SL :

Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

FI :

Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

SV :

Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

S62

ES :

En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS :

Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

DA :

Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE :

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

ET :

Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα του.

EN :

If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label.

FR :

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

IT :

In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV :

Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT :

Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.

HU :

Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.

MT :

Jekk jinbela', tippruvax tikkaġuna l-vomitu; mur għand tabib u uri dan il-kontenitur jew it- tikketta.

NL :

Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

PL :

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

PT :

Em caso de ingestão, não provocar o vómito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

SK :

Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

SL :

Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

FI :

Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV :

Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S63

ES :

En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima de la zona contaminada y mantenerla en reposo.

CS :

V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.

DA :

Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro.

DE :

Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen.

ET :

Kemikaali sissehingamisest tingitud õnnetuse puhul: viia kannatanu värske õhu kätte ja asetada pikali.

EL :

Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπονής: απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να ηρεμήσει.

EN :

In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest.

FR :

En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.

IT :

In caso di incidente per inalazione, allontanare l'i infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

LV :

Ja ieelpots, pārvietot cietušo svaigā gaisā un noguldīt.

LT :

Įkvėpusį ir dėl to blogai pasijutusį nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir jo netrikdyti.

HU :

Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani kell számára a nyugalmat.

MT :

F'każ ta' inċident ikkaġunat mix-xamm: ħu l-pazjent fl-arja friska u qiegħdu jistrieħ.

NL :

Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.

PL :

W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

PT :

Em caso de inalação acidental, remover a vítima da zona contaminada e mantê-la em repouso.

SK :

Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte mu kľud.

SL :

V primeru nezgode pri vdihavanju: prizadeto osebo umakniti na svež zrak in pustiti počivati.

FI :

Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa.

SV :

Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila.

S64

ES :

En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).

CS :

Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí).

DA :

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).

DE :

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

ET :

Allaneelamisel loputada suud veega (ainult juhul, kui isik on teadvusel).

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του).

EN :

If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious).

FR :

En cas d' ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).

IT :

In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente).

LV :

Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas).

LT :

Prarijus, praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę).

HU :

Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).

MT :

Jekk jinbela', laħlaħ il-ħalq bl-ilma (iżda biss jekk il-persuna tkun f'sensiha).

NL :

Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

PL :

W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.

PT :

Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente).

SK :

Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí).

SL :

Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).

FI :

Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).

SV :

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

Combinación de frases-S

Kombinace S-vět

Kombination af S-sætninger

Kombination der S-Sätze

S ühendohutuslaused

Συνδυασμός των S-φράσεων

Combination of S-phrases

Combinaison des phrases S

Combinazioni delle frasi S

S frāžu kombinācija

S frazių derinys

Összetett S-mondatok

Taħlita ta' frażijiet S

Combinatie van S-zinnen

Łączone zwroty S

Combinação das frases S

Kombinácie S-viet

Sestavljeni stavki S

Yhdistetyt S-lausekkeet

Sammansatta S-fraser

S1/2

ES :

Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

CS :

Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

DA :

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

DE :

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

ET :

Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas.

EL :

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

EN :

Keep locked up and out of the reach of children.

FR :

Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

IT :

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.

LV :

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem.

LT :

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje.

HU :

Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

MT :

Żomm maqful u fejn ma jilħqux it-tfal.

NL :

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

PL :

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

PT :

Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

SK :

Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí.

SL :

Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.

FI :

Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.

SV :

Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.

S3/7

ES :

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.

DA :

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted.

DE :

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas kohas.

EL :

Διατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο σε δροσερό μέρος.

EN :

Keep container tightly closed in a cool place.

FR :

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą vėsioje vietoje.

HU :

Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb f'post frisk.

NL :

Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.

PT :

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú na chladnom mieste.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem.

FI :

Säilytettävä tiivisti suljettuna viileässä paikassa.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt.

S3/9/14

ES :

Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von … aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida jahedas hästi ventileeritavas kohas eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Pakuotę laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, …-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).

NL :

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od … (materiału wskazanego przez producenta).

PT :

Conservar em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja) viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förvaras svalt, på väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S3/9/14/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von … aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas eraldi (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, …-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi, na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S3/9/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě.

DA :

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.

DE :

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place.

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā.

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb.

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado.

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste.

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats.

S3/14

ES :

Consérvese en lugar fresco y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte na chladném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares køligt og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

An einem kühlen, von … entfernten Ort aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida jahedas, eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται σε δροσερό μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep in a cool place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver dans un endroit frais à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare in luogo fresco lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt vēsā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti vėsioje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös helyen, …-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'post frisk 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu ikunu indikati mill-manifattur).

NL :

Bewaren op een koele plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w chłodnym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

PT :

Conservar em lugar fresco ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti na hladnem, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä viileässä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras svalt och åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S7/8

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt.

DE :

Behälter trocken und dicht geschlossen halten.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και να προστατεύεται από την υγρασία.

EN :

Keep container tightly closed and dry.

FR :

Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.

IT :

Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità.

LV :

Uzglabāt sausu un cieši noslēgtu.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ir sausoje vietoje.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u xott.

NL :

Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.

PT :

Conservar o recipiente bem fechado e ao abrigo da humidade.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi na suhem.

FI :

Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.

S7/9

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.

DE :

Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.

FR :

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztetett helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'post ivventilat tajjeb.

NL :

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.

PT :

Manter o recipiente bem fechado em local bem ventilado.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi ne dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.

S7/47

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares ved temperaturer på ikke over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Behälter dicht geschlossen und nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna temperatuuril mitte üle …°C (määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείστε το δοχείο καλά κλεισμένο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … °C (να καθοριστεί από τον παραγωγό).

EN :

Keep container tightly closed and at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver le récipient bien fermé et à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu temperatūrā, kas nepārsniedz … °C (norāda ražotājs).

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva … °C-ot nem meghaladó hőmérsékleten tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'temperatura li ma taqbiżx …°C (tkun speċifikata mill-manifattur).

NL :

Gesloten verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nieprzekraczającej …°C (określi producent).

PT :

Manter o recipiente bem fechado e conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S20/21

ES :

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

CS :

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

DA :

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

ET :

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

EL :

Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.

EN :

When using do not eat, drink or smoke.

FR :

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

IT :

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

LV :

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

HU :

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

MT :

Meta tużah tikolx, tixrobx u tpejjipx.

NL :

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

PL :

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT :

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

SK :

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

SL :

Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

FI :

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV :

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

S24/25

ES :

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

CS :

Zamezte styku s kůží a očima.

DA :

Undgå kontakt med huden og øjnene.

DE :

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

ET :

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

EL :

Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

EN :

Avoid contact with skin and eyes.

FR :

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

IT :

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

LT :

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

HU :

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

MT :

Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn.

NL :

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

PT :

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

SK :

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

SL :

Preprečiti stik s kožo in očmi.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

SV :

Undvik kontakt med huden och ögonen.

S27/28

ES :

Después del contacto con la piel, quítese inmediatamente toda la ropa manchada o salpicada y lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante).

CS :

Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE :

Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Nahale sattumisel võtta koheselt seljast saastunud riietus ja pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL :

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

IT :

In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties novilkt visu notraipīto apģērbu un skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs).

LT :

Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű …- val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Jekk imiss il-ġilda, inża' mill-ewwel l-ilbies imniġġes kollu, u aħsel immedjatament b'ħafna … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością … (rodzaj cieczy określi producent).

PT :

Em caso de contacto com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar imediata e abundantemente com … (produto adequado a indicar pelo produtor).

SK :

Pri kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a pokožku okamžite a dôkladne umyte … (vhodný prípravok uvedie výrobca).

SL :

Po stiku s kožo nemudoma sleči vso onesnaženo obleko in prizadeto kožo nemudoma izprati z veliko … (sredstvo določi proizvajalec).

FI :

Ihokosketuksen jälkeen, saastunut vaatetus on riisuttava välittömästi ja roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29/35

ES :

No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS :

Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni, kemikaal ja pakend tuleb hävitada ohutult.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση, διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο.

EN :

Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV :

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, iepakojums likvidējams drošā veidā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją; atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

HU :

Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT :

Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu b'mod li ma jagħmilx ħsara.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto; não eliminar o produto e o seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

SK :

Nevypúšťajte do kanalizačnej siete; tento materiál aj s obalom zlikvidujte za dodržania obvyklých bezpečnostných opatrení.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV :

Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.

S29/56

ES :

No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS :

Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN :

Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV :

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, vielu, produktu vai iepakojumu likvidē bīstamo atkritumu savākšanas vietā vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją, šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU :

Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT :

Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto, eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

SK :

Nevyprázdňujte do kanalizácie, zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo - snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin: tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV :

Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S36/37

ES :

Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

DA :

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

EN :

Wear suitable protective clothing and gloves.

FR :

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

IT :

Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.

HU :

Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt u ingwanti.

NL :

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

PT :

Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a rukavice.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

S36/37/39

ES :

Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt, ingwanti u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos/face adequados.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S36/39

ES :

Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.

EN :

Wear suitable protective clothing and eye/face protection.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőruházatot és arc-/szemvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos /face adequados.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S37/39

ES :

Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear suitable gloves and eye/face protection.

FR :

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ingwanti adattati u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednie rękawice ochronne I okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar luvas e equipamento protector para os olhos/face adequados.

SK :

Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.

SL :

Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S47/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen y a temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Må kun opbevares I originalemballagen ved en temperatur på ikke over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Nur im Originalbehälter bei einer Temperatur von nicht über … °C (vom Hersteller anzugeben) aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis, temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε θερμοκρασία που δέν υπερβαίνει τους … °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep only in the original container at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā temperatūrā, kas nepārsniedz … °C (norāda ražotājs).

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

Legfeljebb … °C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem a temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren)."

2. LAISVAS ASMENŲ JUDĖJIMAS

A. SOCIALINĖ APSAUGA

1. 31971 R 1408: 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, 1971 7 5, p. 2), su pakeitimais ir paskutiniais atnaujinimais, padarytais:

- 31997 R 0118: 1996 12 2 Tarybos reglamentu (EB) Nr. 118/97 (OL L 28, 1997 1 30, p. 1) ir su vėlesniais pakeitimais, padarytais:

- 31997 R 1290: 1997 6 27 Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1290/97 (OL L 176, 1997 7 4, p. 1),

- 31998 R 1223: 1998 6 4 Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1223/98 ( OL L 168, 1998 6 13, p. 1),

- 31998 R 1606: 1998 6 29 Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1606/98 (OL L 209, 1998 7 25, p. 1),

- 31999 R 0307: 1999 2 8 Tarybos reglamentu (EB) Nr. 307/1999 (OL L 38, 1999 2 12, p. 1),

- 31999 R 1399: 1999 4 29 Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1399/1999 (OL L 164, 1999 6 30, p. 1),

- 32001 R 1386: 2001 6 5 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1386/2001 (OL L 187, 2001 7 10, p. 1).

a) 82 (B) straipsnio 1 dalyje skaičius "90" pakeičiamas skaičiumi "150";

b) I priedo I dalis "Pagal darbo sutartį dirbantys asmenys ir/ar savarankiškai dirbantys asmenys (reglamento 1 straipsnio a punkto ii ir iii papunkčiai)" iš dalies keičiama taip:

i) į tekstą su antrašte "A. BELGIJA" po žodžio "Netaikoma." įterpiama:

"B. ČEKIJA

Netaikoma."

;

ii) antraštės "B. DANIJA", "C. VOKIETIJA", "D. ISPANIJA", "E. PRANCŪZIJA", "F. GRAIKIJA", "G. AIRIJA", "H. ITALIJA", "I. LIUKSEMBURGAS", "J. NYDERLANDAI", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGALIJA", "M. SUOMIJA", "N. ŠVEDIJA" ir "O. JUNGTINĖ KARALYSTĖ" su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į "C. DANIJA", "D. VOKIETIJA", "F. GRAIKIJA", "G. ISPANIJA", "H. PRANCŪZIJA", "I. AIRIJA", "J. ITALIJA", "N. LIUKSEMBURGAS", "Q. NYDERLANDAI", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGALIJA", "W. SUOMIJA", "X. ŠVEDIJA" ir "Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ";

iii) po paskutinio įrašo su antrašte "D. VOKIETIJA" įterpiama:

"E. ESTIJA

Netaikoma."

;

iv) į tekstą su antrašte "J. ITALIJA" po žodžio "Netaikoma." įterpiama:

"K. KIPRAS

Netaikoma.

L. LATVIJA

Netaikoma.

M. LIETUVA

Netaikoma."

;

v) į tekstą su antrašte "N. LIUKSEMBURGAS" po žodžio "Netaikoma." įterpiama:

"O. VENGRIJA

Netaikoma.

P. MALTA

Kiekvienas asmuo, kuris yra savarankiškai dirbantis ar savarankiškai įsidarbinęs asmuo, kaip apibrėžta 1987 m. Socialinės apsaugos akte (Cap. 318), laikomas savarankiškai dirbančiu asmeniu, kaip apibrėžta reglamento 1 straipsnio a punkto ii papunktyje."

;

vi) į tekstą su antrašte "R. AUSTRIJA" po žodžio "Netaikoma." įterpiama:

"S. LENKIJA

Netaikoma."

;

vii) į tekstą su antrašte "T. PORTUGALIJA" po žodžio "Netaikoma." įterpiama:

"U. SLOVĖNIJA

Netaikoma.

V. SLOVAKIJA

Netaikoma."

;

c) I priedo II dalis "Šeimos nariai (reglamento 1 straipsnio f punkto antrasis sakinys)" iš dalies keičiama taip:

i) į tekstą su antrašte "A. BELGIJA" po žodžio "Netaikoma." įterpiama:

"B. ČEKIJA

Siekiant nustatyti teisę į išmokas natūra pagal reglamento III antraštinės dalies 1 skyriaus nuostatas, sąvoka "šeimos narys" - tai sutuoktinis/sutuoktinė arba išlaikomas vaikas, kaip apibrėžta Valstybinės socialinės paramos akte Nr. 117/1995 Sb."

;

ii) antraštės "B. DANIJA", "C. VOKIETIJA", "D. ISPANIJA", "E. PRANCŪZIJA", "F. GRAIKIJA", "G. AIRIJA", "H. ITALIJA", "I. LIUKSEMBURGAS", "J. NYDERLANDAI", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGALIJA", "M. SUOMIJA", "N. ŠVEDIJA" ir "O. JUNGTINĖ KARALYSTĖ" su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į "C. DANIJA", "D. VOKIETIJA", "F. GRAIKIJA", "G. ISPANIJA", "H. PRANCŪZIJA", "I. AIRIJA", "J. ITALIJA", "N. LIUKSEMBURGAS", "Q. NYDERLANDAI", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGALIJA", "W. SUOMIJA", "X. ŠVEDIJA" ir "Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ";

iii) į tekstą su antrašte "D. VOKIETIJA" po žodžio "Netaikoma." įterpiama:

"E. ESTIJA

Netaikoma."

;

iv) į tekstą su antrašte "J. ITALIJA" po žodžio "Netaikoma." įterpiama:

"K. KIPRAS

Netaikoma.

L. LATVIJA

Siekiant nustatyti teisę į išmokas natūra pagal reglamento III antraštinės dalies 1 skyriaus nuostatas, sąvoka "šeimos narys" - tai sutuoktinis/sutuoktinė arba vaikas iki 18 metų amžiaus.

M. LIETUVA

Siekiant nustatyti teisę į išmokas natūra pagal reglamento III antraštinės dalies 1 skyriaus nuostatas, "šeimos narys" - tai sutuoktinis/sutuoktinė arba vaikas iki 18 metų amžiaus."

;

v) į tekstą su antrašte "N. LIUKSEMBURGAS" po žodžio "Netaikoma." įterpiama:

"O. VENGRIJA

Netaikoma.

P. MALTA

Netaikoma."

;

vi) į tekstą su antrašte "R. AUSTRIJA" po žodžio "Netaikoma." įterpiama:

"S. LENKIJA

Netaikoma."

;

vii) į tekstą su antrašte "T. PORTUGALIJA" po žodžio "Netaikoma." įterpiama:

"U. SLOVĖNIJA

Netaikoma.

V. SLOVAKIJA

Siekiant nustatyti teisę į išmokas natūra pagal reglamento III antraštinės dalies 1 skyriaus nuostatas, "šeimos narys" - tai sutuoktinis/sutuoktinė ir/arba išlaikomas vaikas, kaip apibrėžta Akte dėl vaiko pašalpos ir papildomų vaiko pašalpų."

;

d) II priedo I dalis "Specialios sistemos savarankiškai dirbantiems asmenims, kuriems pagal 1 straipsnio j punkto ketvirtą pastraipą šis reglamentas netaikomas" iš dalies keičiama taip:

i) į tekstą su antrašte "A. BELGIJA" po žodžio "Netaikoma." įterpiama:

"B. ČEKIJA

Netaikoma."

;

ii) antraštės "B. DANIJA", "C. VOKIETIJA", "D. ISPANIJA", "E. PRANCŪZIJA", "F. GRAIKIJA", "G. AIRIJA", "H. ITALIJA", "I. LIUKSEMBURGAS", "J. NYDERLANDAI", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGALIJA", "M. SUOMIJA", "N. ŠVEDIJA" ir "O. JUNGTINĖ KARALYSTĖ" su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į "C. DANIJA", "D. VOKIETIJA", "F. GRAIKIJA", "G. ISPANIJA", "H. PRANCŪZIJA", "I. AIRIJA", "J. ITALIJA", "N. LIUKSEMBURGAS", "Q. NYDERLANDAI", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGALIJA", "W. SUOMIJA", "X. ŠVEDIJA" ir "Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ";

iii) po įrašo su antrašte "D. VOKIETIJA" įterpiama:

"E. ESTIJA

Netaikoma."

;

iv) į tekstą su antrašte "J. ITALIJA" po žodžio "Netaikoma." įterpiama:

"K. KIPRAS

1. Privačiai praktikuojančių gydytojų pensijų sistema, nustatyta 1999 m. Medicinos (pensijų ir pašalpų) taisyklėmis (P.I. 295/99), išleistomis pagal 1967 m. Medicinos (asociacijų, disciplinos ir pensijų fondo) įstatymą (įstatymas 16/67) su pakeitimais.

2. Advokatų pensijų sistema, nustatyta 1966 m. Advokatų (pensijų ir pašalpų) taisyklėmis (P.I. 642/66) su pakeitimais, išleistomis pagal Advokatų įstatymą, Cap. 2, su pakeitimais.

L. LATVIJA

Netaikoma.

M. LIETUVA

Netaikoma."

;

v) į tekstą su antrašte "N. LIUKSEMBURGAS" po žodžio "Netaikoma." įterpiama:

"O. VENGRIJA

Netaikoma.

P. MALTA

Netaikoma."

;

vi) po įrašo su antrašte "R. AUSTRIJA" įterpiama:

"S. LENKIJA

Netaikoma."

;

vii) į tekstą su antrašte "T. PORTUGALIJA" po žodžio "Netaikoma." įterpiama:

"U. SLOVĖNIJA

Netaikoma.

V. SLOVAKIJA

Netaikoma."

;

e) II priedo II dalis "Specialios pašalpos, gimus kūdikiui ar įsivaikinus, kurioms pagal 1 straipsnio u punkto i papunktį reglamentas netaikomas" iš dalies keičiama taip:

i) po paskutinio įrašo su antrašte "A. BELGIJA" įterpiama:

"B. ČEKIJA

Vaiko gimimo pašalpa."

;

ii) antraštės "B. DANIJA", "C. VOKIETIJA", "D. ISPANIJA", "E. PRANCŪZIJA", "F. GRAIKIJA", "G. AIRIJA", "H. ITALIJA", "I. LIUKSEMBURGAS", "J. NYDERLANDAI", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGALIJA", "M. SUOMIJA", "N. ŠVEDIJA" ir "O. JUNGTINĖ KARALYSTĖ" su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į "C. DANIJA", "D. VOKIETIJA", "F. GRAIKIJA", "G. ISPANIJA", "H. PRANCŪZIJA", "I. AIRIJA", "J. ITALIJA", "N. LIUKSEMBURGAS", "Q. NYDERLANDAI", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGALIJA", "W. SUOMIJA", "X. ŠVEDIJA" ir "Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ";

iii) į tekstą su antrašte "D. VOKIETIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"E. ESTIJA

Vaiko gimimo pašalpa."

;

iv) į tekstą su antrašte "J. ITALIJA" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"K. KIPRAS

Jokia.

L. LATVIJA

Vaiko gimimo pašalpa.

M. LIETUVA

Vaiko gimimo pašalpa."

;

v) po paskutinio įrašo su antrašte "N. LIUKSEMBURGAS" įterpiama:

"O. VENGRIJA

Motinystės pašalpa.

P. MALTA

Jokia."

;

vi) į tekstą su antrašte "R. AUSTRIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"S. LENKIJA

Vienkartinė socialinės paramos išmoka, gimus vaikui ( 1990 m. lapkričio 29 d. Socialinės paramos aktas);"

;

vii) į tekstą su antrašte "T. PORTUGALIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"U. SLOVĖNIJA

Vaiko gimimo pašalpa.

V. SLOVAKIJA

Vaiko gimimo pašalpa."

;

f) II priedo III dalis "Specialios neįmokinės išmokos pagal 4 straipsnio 2b dalį, kurioms netaikomas reglamentas" iš dalies keičiama taip:

i) į tekstą su antrašte "A. BELGIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"B. ČEKIJA

Jokia."

;

ii) antraštės "B. DANIJA", "C. VOKIETIJA", "D. ISPANIJA", "E. PRANCŪZIJA", "F. GRAIKIJA", "G. AIRIJA", "H. ITALIJA", "I. LIUKSEMBURGAS", "J. NYDERLANDAI", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGALIJA", "M. SUOMIJA", "N. ŠVEDIJA" ir "O. JUNGTINĖ KARALYSTĖ" su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos "C. DANIJA", "D. VOKIETIJA", "F. GRAIKIJA", "G. ISPANIJA", "H. PRANCŪZIJA", "I. AIRIJA", "J. ITALIJA", "N. LIUKSEMBURGAS", "Q. NYDERLANDAI", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGALIJA", "W. SUOMIJA", "X. ŠVEDIJA" ir "Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ";

iii) po paskutinio įrašo su antrašte "D. VOKIETIJA" įterpiama:

"E. ESTIJA

Jokia."

;

iv) į tekstą su antrašte "J. ITALIJA" po žodžio "Jokia". įterpiama:

"K. KIPRAS

Jokia.

L. LATVIJA

Jokia.

M. LIETUVA

Jokia."

;

v) į tekstą su antrašte "N. LIUKSEMBURGAS" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"O. VENGRIJA

Jokia.

P. MALTA

Jokia."

;

vi) po įrašo su antrašte "R. AUSTRIJA" įterpiama:

"S. LENKIJA

Jokia."

;

vii) į tekstą su antrašte "T. PORTUGALIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"U. SLOVĖNIJA

Jokia.

V. SLOVAKIJA

Jokia."

;

g) II a priedas "Specialios neįmokinės išmokos (Reglamento 10a straipsnis)" iš dalies keičiamas taip:

i) po paskutinio įrašo su antrašte "A. BELGIJA" įterpiama:

"B. ČEKIJA

Socialinė pašalpa (Valstybinės socialinės paramos aktas Nr. 117/1995 Sb.)."

;

ii) antraštės "B. DANIJA", "C. VOKIETIJA", "D. ISPANIJA", "E. PRANCŪZIJA", "F. GRAIKIJA", "G. AIRIJA", "H. ITALIJA", "I. LIUKSEMBURGAS", "J. NYDERLANDAI", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGALIJA", "M. SUOMIJA", "N. ŠVEDIJA" ir "O. JUNGTINĖ KARALYSTĖ" su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į "C. DANIJA", "D. VOKIETIJA", "F. GRAIKIJA", "G. ISPANIJA", "H. PRANCŪZIJA", "I. AIRIJA", "J. ITALIJA", "N. LIUKSEMBURGAS", "Q. NYDERLANDAI", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGALIJA", "W. SUOMIJA", "X. ŠVEDIJA" ir "Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ";

iii) į tekstą su antrašte "D. VOKIETIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"E. ESTIJA

a) suaugusių invalidų pašalpa ( 1999 m. sausio 27 d. Socialinių išmokų suaugusiems invalidams aktas).

b) valstybinė bedarbio pašalpa ( 2000 m. spalio 1 d. Socialinės bedarbių apsaugos aktas)."

;

iv) po paskutinio įrašo su antrašte "J. ITALIJA" įterpiama:

"K. KIPRAS

a) socialinė pensija (1995 m. Socialinių pensijų įstatymas (įstatymas 25(I)/95) su pakeitimais).

b) judėjimo negalios pašalpa (Ministrų Tarybos sprendimai: 1992 m. spalio 16 d. Nr. 38.210, 1994 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 41.370, 1997 m. birželio 11 d. Nr. 46.183 ir 2001 m. gegužės 16 d. Nr. 53.675).

c) speciali pašalpa akliesiems (1996 m. Specialių pašalpų įstatymas (įstatymas 77(I)/96) su pakeitimais).

L. LATVIJA

a) valstybinės socialinės paramos išmoka ( 1995 m. spalio 26 d. Socialinės paramos įstatymas).

b) pašalpa, skirta kompensuoti transporto išlaidas neįgaliems asmenims, turintiems judėjimo problemų ( 1995 m. spalio 26 d. Socialinės paramos įstatymas).

M. LIETUVA

a) socialinė pensija (1994 m. Šalpos (socialinių) pensijų įstatymas).

b) speciali transporto lengvata neįgaliesiems, turintiems judėjimo problemų (2000 m. Transporto lengvatų įstatymo 7 straipsnis)."

;

v) po paskutinio įrašo su antrašte "N. LIUKSEMBURGAS" įterpiama:

"O. VENGRIJA

a) periodinė invalidumo išmoka (Ministrų Tarybos dekretas Nr. 83/1987 (XII 27) dėl periodinių invalidumo išmokų).

b) neįmokinė senatvės pašalpa (1993 m. III aktas dėl socialinio administravimo ir socialinių išmokų).

c) transporto pašalpa (Vyriausybės dekretas Nr. 164/1995 (XII 27) dėl transporto pašalpų asmenims su sunkia fizine negalia).

P. MALTA

a) papildoma pašalpa (1987 m. Socialinės apsaugos akto (Cap. 318) 73 dalis).

b) senatvės pensija (1987 m. Socialinės apsaugos aktas (Cap. 318))."

;

vi) po paskutinio įrašo su antrašte "R. AUSTRIJA" įterpiama:

"S. LENKIJA

Socialinė pensija ( 1990 m. lapkričio 29 d. Socialinės paramos aktas)."

;

vii) po paskutinio įrašo su antrašte "T. PORTUGALIJA" įterpiama:

"U. SLOVĖNIJA

a) valstybinė pensija ( 1999 m. gruodžio 23 d. Pensijų ir invalidumo draudimo aktas).

b) pensininkų pajamų palaikymas ( 1999 m. gruodžio 23 d. Pensijų ir invalidumo draudimo aktas).

c) išlaikymo pašalpa ( 1999 m. gruodžio 23 d. Pensijų ir invalidumo draudimo aktas).

V. SLOVAKIJA

Pensijų kaip vienintelio pajamų šaltinio pritaikymas (Aktas Nr. 100/1988 Zb.)."

;

h) III priedo A dalis "Socialinės apsaugos konvencijų nuostatos, tebegaliojančios nepaisant reglamento 6 straipsnio (reglamento 7 straipsnio 2 dalies c punktas)" iš dalies keičiama taip:

i) prieš įrašą su antrašte "1. BELGIJA — DANIJA" įterpiama:

"1. BELGIJA — ČEKIJA

Nėra konvencijos."

;

ii) antraštės "BELGIJA - DANIJA" numeris "1" keičiamas į "2", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"3. BELGIJA — VOKIETIJA"

;

iii) po paskutinio įrašo su antrašte "3. BELGIJA — VOKIETIJA" įterpiama:

"4. BELGIJA — ESTIJA

Nėra konvencijos."

;

iv) 3-7 antraštės su atitinkamais įrašais pernumeruojamos ir pertvarkomos taip:

"5. BELGIJA — GRAIKIJA"

"6. BELGIJA — ISPANIJA"

"7. BELGIJA — PRANCŪZIJA"

"8. BELGIJA — AIRIJA"

"9. BELGIJA — ITALIJA"

;

v) po įrašo su antrašte "9. BELGIJA — ITALIJA" įterpiama:

"10. BELGIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

11. BELGIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

12. BELGIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

vi) antraštės "BELGIJA - LIUKSEMBURGAS" numeris "8" keičiamas į "13" ir įterpiama:

"14. BELGIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

15. BELGIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

vii) antraštės "BELGIJA - NYDERLANDAI" numeris "9" keičiamas į "16", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"17. BELGIJA — AUSTRIJA"

;

viii) po paskutinio įrašo su antrašte "17. BELGIJA — AUSTRIJA" įterpiama:

"18. BELGIJA — LENKIJA

Jokia."

;

ix) antraštės "BELGIJA - PORTUGALIJA" numeris "11" keičiamas į "19" ir įterpiama:

"20. BELGIJA — SLOVĖNIJA

Jokia.

21. BELGIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

x) antraštės "BELGIJA - SUOMIJA" numeris "12" keičiamas į "22", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"23. BELGIJA — ŠVEDIJA"

"24. BELGIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

xi) į tekstą su antrašte "24. BELGIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"25. ČEKIJA — DANIJA

Nėra konvencijos.

26. ČEKIJA — VOKIETIJA

Nėra konvencijos.

27. ČEKIJA — ESTIJA

Nėra konvencijos.

28. ČEKIJA — GRAIKIJA

Jokia.

29. ČEKIJA — ISPANIJA

Jokia.

30. ČEKIJA — PRANCŪZIJA

Jokia.

31. ČEKIJA — AIRIJA

Nėra konvencijos.

32. ČEKIJA — ITALIJA

Nėra konvencijos.

33. ČEKIJA — KIPRAS

Jokia.

34. ČEKIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

35. ČEKIJA — LIETUVA

Jokia.

36. ČEKIJA — LIUKSEMBURGAS

Jokia.

37. ČEKIJA — VENGRIJA

Jokia.

38. ČEKIJA — MALTA

Nėra konvencijos.

39. ČEKIJA — NYDERLANDAI

Nėra konvencijos.

40. ČEKIJA — AUSTRIJA

1999 m. liepos 20 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 32 straipsnio 3 dalis.

41. ČEKIJA — LENKIJA

Jokia.

42. ČEKIJA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

43. ČEKIJA — SLOVĖNIJA

Jokia.

44. ČEKIJA — SLOVAKIJA

1992 m. spalio 29 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 20 straipsnis.

45. ČEKIJA — SUOMIJA

Nėra konvencijos.

46. ČEKIJA — ŠVEDIJA

Nėra konvencijos.

47. ČEKIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia."

;

xii) antraštės "DANIJA - VOKIETIJA" numeris "15" keičiamas į "48" ir įterpiama:

"49. DANIJA — ESTIJA

Nėra konvencijos."

;

xiii) 16-20 antraštės su atitinkamais įrašais pernumeruojamos ir pertvarkomos taip:

"50. DANIJA — GRAIKIJA"

"51. DANIJA — ISPANIJA"

"52. DANIJA — PRANCŪZIJA"

"53. DANIJA — AIRIJA"

"54. DANIJA — ITALIJA"

;

xiv) po įrašo su antrašte "54. DANIJA - ITALIJA" po žodžių "Nėra konvencijos" įterpiama:

"55. DANIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

56. DANIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

57. DANIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

xv) antraštės "DANIJA - LIUKSEMBURGAS" numeris "21" keičiamas į "58" ir įterpiama:

"59. DANIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

60. DANIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

xvi) antraštės "DANIJA - NYDERLANDAI" numeris "22" keičiamas į "61", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"62. DANIJA — AUSTRIJA"

;

xvii) į tekstą su antrašte "62. DANIJA - AUSTRIJA" po paskutinio įrašo įterpiama:

"63. DANIJA — LENKIJA

Nėra konvencijos."

;

xviii) antraštės "DANIJA - PORTUGALIJA" numeris "24" keičiamas į "64" ir įterpiama:

"65. DANIJA — SLOVĖNIJA

Jokia.

66. DANIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

xix) antraštės "DANIJA - SUOMIJA" numeris "25" keičiamas į "67", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"68. DANIJA — ŠVEDIJA"

"69. DANIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

xx) į tekstą su antrašte "69. DANIJA - JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"70. VOKIETIJA — ESTIJA

Nėra konvencijos."

;

xxi) 28-32 antraštės su atitinkamais įrašais pernumeruojamos ir pertvarkomos taip:

"71. VOKIETIJA — GRAIKIJA"

"72. VOKIETIJA — ISPANIJA"

"73. VOKIETIJA — PRANCŪZIJA"

"74. VOKIETIJA — AIRIJA"

"75. VOKIETIJA — ITALIJA"

;

xxii) po paskutinio įrašo su antrašte "75. VOKIETIJA - ITALIJA" įterpiama:

"76. VOKIETIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

77. VOKIETIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

78. VOKIETIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

xxiii) antraštės "VOKIETIJA - LIUKSEMBURGAS" numeris "33" keičiamas į "79" ir įterpiama:

"80. VOKIETIJA — VENGRIJA

a) 1998 m. gegužės 2 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 27 straipsnio 3 dalis ir 40 straipsnio 1 dalies b punktas.

b) minėtos konvencijos Baigiamojo protokolo 16 punktas.

81. VOKIETIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

xxiv) antraštės "VOKIETIJA - NYDERLANDAI" numeris "34" keičiamas į "82", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"83. VOKIETIJA — AUSTRIJA"

;

xxv) po paskutinio įrašo su antrašte "83. VOKIETIJA - AUSTRIJA" įterpiama:

"84. VOKIETIJA — LENKIJA

a) 1975 m. spalio 9 d. Konvencija dėl senatvės ir sužalojimų darbe nuostatų, sąlygomis ir taikymo apimtimi, apibrėžta 1990 m. gruodžio 8 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 27 straipsnio 2-4 dalyse.

b) 1990 m. gruodžio 8 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 11 straipsnio 3 dalis, 19 straipsnio 4 dalis, 27 straipsnio 5 dalis ir 28 straipsnio 2 dalis."

;

xxvi) antraštės "VOKIETIJA - PORTUGALIJA" numeris "36" keičiamas į "85" ir įterpiama:

"86. VOKIETIJA — SLOVĖNIJA

a) 1997 m. rugsėjo 24 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 42 straipsnis.

b) minėtos konvencijos Baigiamojo protokolo 15 punktas.

87. VOKIETIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

xxvii) antraštės "VOKIETIJA - SUOMIJA" numeris "37" keičiamas į "88", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"89. VOKIETIJA — ŠVEDIJA"

"90. VOKIETIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

xxviii) po paskutinio įrašo su antrašte "90. VOKIETIJA - JUNGTINĖ KARALYSTĖ" įterpiama:

"91. ESTIJA — GRAIKIJA

Nėra konvencijos.

92. ESTIJA — ISPANIJA

Nėra konvencijos.

93. ESTIJA — PRANCŪZIJA

Nėra konvencijos.

94. ESTIJA — AIRIJA

Nėra konvencijos.

95. ESTIJA — ITALIJA

Nėra konvencijos.

96. ESTIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

97. ESTIJA — LATVIJA

Jokia.

98. ESTIJA — LIETUVA

Jokia.

99. ESTIJA — LIUKSEMBURGAS

Nėra konvencijos.

100. ESTIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

101. ESTIJA — MALTA

Nėra konvencijos.

102. ESTIJA — NYDERLANDAI

Nėra konvencijos.

103. ESTIJA — AUSTRIJA

Nėra konvencijos.

104. ESTIJA — LENKIJA

Nėra konvencijos.

105. ESTIJA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

106. ESTIJA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

107. ESTIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos.

108. ESTIJA — SUOMIJA

Jokia.

109. ESTIJA — ŠVEDIJA

Jokia.

110. ESTIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Nėra konvencijos."

;

xxix) 41, 51, 61 ir 62 antraštės su atitinkamais įrašais pernumeruojamos ir pertvarkomos taip:

"111. GRAIKIJA — ISPANIJA"

"112. GRAIKIJA — PRANCŪZIJA"

"113. GRAIKIJA — AIRIJA"

"114. GRAIKIJA — ITALIJA"

;

xxx) po įrašo su antrašte "114. GRAIKIJA - ITALIJA" po žodžių "Nėra konvencijos." įterpiama:

"115. GRAIKIJA — KIPRAS

Jokia.

116. GRAIKIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

117. GRAIKIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

xxxi) antraštės "GRAIKIJA - LIUKSEMBURGAS" numeris "63" keičiamas į "118" ir įterpiama:

"119. GRAIKIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

120. GRAIKIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

xxxii) antraštės "GRAIKIJA - NYDERLANDAI" numeris "64" keičiamas į "121", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"122. GRAIKIJA — AUSTRIJA"

;

xxxiii) po paskutinio įrašo su antrašte "122. GRAIKIJA - AUSTRIJA" įterpiama:

"123. GRAIKIJA — LENKIJA

Jokia."

;

xxxiv) antraštės "GRAIKIJA - PORTUGALIJA" numeris "66" keičiamas į "124" ir įterpiama:

"125. GRAIKIJA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

126. GRAIKIJA — SLOVAKIJA

Jokia."

;

xxxv) antraštės "GRAIKIJA - SUOMIJA" numeris "67" keičiamas į "127", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"128. GRAIKIJA — ŠVEDIJA"

"129. GRAIKIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

xxxvi) antraštės "ISPANIJA - PRANCŪZIJA" numeris "40" keičiamas į "130", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"131. ISPANIJA — AIRIJA"

"132. ISPANIJA — ITALIJA"

;

xxxvii) po įrašo su antrašte "132. ISPANIJA - ITALIJA" įterpiama:

"133. ISPANIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

134. ISPANIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

135. ISPANIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

xxxviii) antraštės "ISPANIJA - LIUKSEMBURGAS" numeris "44" keičiamas į "136" ir įterpiama:

"137. ISPANIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

138. ISPANIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

xxxix) antraštės "ISPANIJA - NYDERLANDAI" numeris "45" keičiamas į "139", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"140. ISPANIJA — AUSTRIJA"

;

xl) po paskutinio įrašo su antrašte "140. ISPANIJA - AUSTRIJA" įterpiama:

"141. ISPANIJA — LENKIJA

Jokia."

;

xli) antraštės "ISPANIJA - PORTUGALIJA" numeris "47" keičiamas į "142" ir įterpiama:

"143. ISPANIJA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

144. ISPANIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

xlii) antraštės "ISPANIJA - SUOMIJA" numeris "48" keičiamas į "145", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"146. ISPANIJA — ŠVEDIJA"

"147. ISPANIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

xliii) antraštės "PRANCŪZIJA - AIRIJA" numeris "52" keičiamas į "148", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"149. PRANCŪZIJA — ITALIJA"

;

xliv) po paskutinio įrašo su antrašte "149. PRANCŪZIJA - ITALIJA" įterpiama:

"150. PRANCŪZIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

151. PRANCŪZIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

152. PRANCŪZIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

xlv) antraštės "PRANCŪZIJA - LIUKSEMBURGAS" numeris "54" keičiamas į "153" ir įterpiama:

"154. PRANCŪZIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

155. PRANCŪZIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

xlvi) antraštės "PRANCŪZIJA - NYDERLANDAI" numeris "55" keičiamas į "156", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"157. PRANCŪZIJA — AUSTRIJA"

;

xlvii) į tekstą su antrašte "157. PRANCŪZIJA — AUSTRIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"158. PRANCŪZIJA — LENKIJA

Jokia."

;

xlviii) antraštės "PRANCŪZIJA - PORTUGALIJA" numeris "57" keičiamas į "159" ir įterpiama:

"160. PRANCŪZIJA — SLOVĖNIJA

Jokia.

161. PRANCŪZIJA — SLOVAKIJA

Jokia."

;

xlix) antraštės "PRANCŪZIJA - SUOMIJA" numeris "58" keičiamas į "162", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"163. PRANCŪZIJA — ŠVEDIJA"

"164. PRANCŪZIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

l) antraštės "AIRIJA - ITALIJA" numeris "70" keičiamas į "165" ir įterpiama:

"166. AIRIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

167. AIRIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

168. AIRIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

li) antraštės "AIRIJA - LIUKSEMBURGAS" numeris "71" keičiamas į "169" ir įterpiama:

"170. AIRIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

171. AIRIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

lii) antraštės "AIRIJA - NYDERLANDAI" numeris "72" keičiamas į "172", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"173. AIRIJA — AUSTRIJA"

;

liii) po įrašo su antrašte "173. AIRIJA — AUSTRIJA" įterpiama:

"174. AIRIJA — LENKIJA

Nėra konvencijos."

;

liv) antraštės "AIRIJA - PORTUGALIJA" numeris "74" keičiamas į "175" ir įterpiama:

"176. AIRIJA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

177. AIRIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

lv) antraštės "AIRIJA - SUOMIJA" numeris "75" keičiamas į "178", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"179. AIRIJA — ŠVEDIJA"

"180. AIRIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

lvi) po įrašo su antrašte "180. AIRIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" įterpiama:

"181. ITALIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

182. ITALIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

183. ITALIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

lvii) antraštės "ITALIJA - LIUKSEMBURGAS" numeris "78" keičiamas į "184" ir įterpiama:

"185. ITALIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

186. ITALIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

lviii) antraštės "ITALIJA - NYDERLANDAI" numeris "79" keičiamas į "187", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"188. ITALIJA — AUSTRIJA"

;

lix) po įrašo su antrašte "188. ITALIJA — AUSTRIJA" įterpiama:

"189. ITALIJA — LENKIJA

Nėra konvencijos."

;

lx) antraštės "ITALIJA - PORTUGALIJA" numeris "81" keičiamas į "190" ir įterpiama:

"191. ITALIJA — SLOVĖNIJA

a) Susitarimas dėl abipusių įsipareigojimų socialinio draudimo srityje reguliavimo (sudarytas apsikeičiant notomis 1959 m. vasario 5 d.) su nuoroda į Taikos sutarties XIV priedo 7 dalį.

b) 1997 m. liepos 7 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 45 straipsnio 3 dalis dėl Trieste laisvosios teritorijos ex-Zonos B.

192. ITALIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

lxi) antraštės "ITALIJA - SUOMIJA" numeris "82" keičiamas į "193", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"194. ITALIJA — ŠVEDIJA"

"195. ITALIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

.

lxii) į tekstą su antrašte "195. ITALIJA - JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"196. KIPRAS — LATVIJA

Nėra konvencijos.

197. KIPRAS — LIETUVA

Nėra konvencijos.

198. KIPRAS — LIUKSEMBURGAS

Nėra konvencijos.

199. KIPRAS — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

200. KIPRAS — MALTA

Nėra konvencijos.

201. KIPRAS — NYDERLANDAI

Nėra konvencijos.

202. KIPRAS — AUSTRIJA

Jokia.

203. KIPRAS — LENKIJA

Nėra konvencijos.

204. KIPRAS — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

205. KIPRAS — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

206. KIPRAS — SLOVAKIJA

Jokia.

207. KIPRAS — SUOMIJA

Nėra konvencijos.

208. KIPRAS — ŠVEDIJA

Nėra konvencijos.

209. KIPRAS — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia."

;

lxiii) į tekstą su antrašte "209. KIPRAS - JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"210. LATVIJA — LIETUVA

Jokia.

211. LATVIJA — LIUKSEMBURGAS

Nėra konvencijos.

212. LATVIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

213. LATVIJA — MALTA

Nėra konvencijos.

214. LATVIJA — NYDERLANDAI

Nėra konvencijos.

215. LATVIJA — AUSTRIJA

Nėra konvencijos.

216. LATVIJA — LENKIJA

Nėra konvencijos.

217. LATVIJA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

218. LATVIJA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

219. LATVIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos.

220. LATVIJA — SUOMIJA

Jokia.

221. LATVIJA — ŠVEDIJA

Jokia.

222. LATVIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Nėra konvencijos."

;

lxiv) į tekstą su antrašte "222. LATVIJA - JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžių "Nėra konvencijos." įterpiama:

"223. LIETUVA — LIUKSEMBURGAS

Nėra konvencijos.

224. LIETUVA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

225. LIETUVA — MALTA

Nėra konvencijos.

226. LIETUVA — NYDERLANDAI

Nėra konvencijos.

227. LIETUVA — AUSTRIJA

Nėra konvencijos.

228. LIETUVA — LENKIJA

Nėra konvencijos.

229. LIETUVA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

230. LIETUVA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

231. LIETUVA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos.

232. LIETUVA — SUOMIJA

Jokia.

233. LIETUVA — ŠVEDIJA

Jokia.

234. LIETUVA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Nėra konvencijos."

;

lxv) į tekstą su antrašte "234. LIETUVA - JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžių "Nėra konvencijos." įterpiama:

"235. LIUKSEMBURGAS — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

236. LIUKSEMBURGAS — MALTA

Nėra konvencijos."

;

lxvi) antraštės "LIUKSEMBURGAS - NYDERLANDAI" numeris "85" keičiamas į "237", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"238. LIUKSEMBURGAS — AUSTRIJA"

;

lxvii) po paskutinio įrašo su antrašte "238. LIUKSEMBURGAS - AUSTRIJA" įterpiama:

"239. LIUKSEMBURGAS — LENKIJA

Jokia."

;

lxviii) antraštės "LIUKSEMBURGAS - PORTUGALIJA" numeris "87" keičiamas į "240" ir įterpiama:

"241. LIUKSEMBURGAS — SLOVĖNIJA

Jokia.

242. LIUKSEMBURGAS — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

lxix) antraštės "LIUKSEMBURGAS - SUOMIJA" numeris "88" keičiamas į "243", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"244. LIUKSEMBURGAS — ŠVEDIJA"

"245. LIUKSEMBURGAS — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

lxx) į tekstą su antrašte "245. LIUKSEMBURGAS - JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"246. VENGRIJA — MALTA

Nėra konvencijos.

247. VENGRIJA — NYDERLANDAI

Jokia.

248. VENGRIJA — AUSTRIJA

1999 m. kovo 31 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 23 straipsnio 2 dalis ir 36 straipsnio 3 dalis.

249. VENGRIJA — LENKIJA

Jokia.

250. VENGRIJA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

251. VENGRIJA — SLOVĖNIJA

1957 m. spalio 7 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 31 straipsnis.

252. VENGRIJA — SLOVAKIJA

Jokia.

253. VENGRIJA — SUOMIJA

Jokia.

254. VENGRIJA — ŠVEDIJA

Jokia.

255. VENGRIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia."

;

lxxi) į tekstą su antrašte "255. VENGRIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"256. MALTA — NYDERLANDAI

Nėra konvencijos.

257. MALTA — AUSTRIJA

Nėra konvencijos.

258. MALTA — LENKIJA

Nėra konvencijos.

259. MALTA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

260. MALTA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

261. MALTA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos.

262. MALTA — SUOMIJA

Nėra konvencijos.

263. MALTA — ŠVEDIJA

Nėra konvencijos.

264. MALTA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia."

;

lxxii) antraštės "NYDERLANDAI - AUSTRIJA" numeris "91" keičiamas į "265" ir įterpiama:

"266. NYDERLANDAI — LENKIJA

Nėra konvencijos."

;

lxxiii) antraštės "NYDERLANDAI - PORTUGALIJA" numeris "92" keičiamas į "267" ir įterpiama:

"268. NYDERLANDAI — SLOVĖNIJA

Jokia.

269. NYDERLANDAI — SLOVAKIJA

Jokia."

;

lxxiv) antraštės "NYDERLANDAI - SUOMIJA" numeris "93" keičiamas į "270", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"271. NYDERLANDAI — ŠVEDIJA"

"272. NYDERLANDAI — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

lxxv) į tekstą su antrašte "272. NYDERLANDAI — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"273. AUSTRIJA — LENKIJA

1998 m. rugsėjo 7 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 33 straipsnio 3 dalis."

;

lxxvi) antraštės "AUSTRIJA - PORTUGALIJA" numeris "96" keičiamas į "274" ir įterpiama:

"275. AUSTRIJA — SLOVĖNIJA

1997 m. kovo 10 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 37 straipsnis.

276. AUSTRIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

lxxvii) antraštės "AUSTRIJA - SUOMIJA" numeris "97" keičiamas į "277", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"278. AUSTRIJA — ŠVEDIJA"

"279. AUSTRIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

lxxviii) po paskutinio įrašo su antrašte "279. AUSTRIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" įterpiama:

"280. LENKIJA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

281. LENKIJA — SLOVĖNIJA

Jokia.

282. LENKIJA — SLOVAKIJA

Jokia.

283. LENKIJA — SUOMIJA

Nėra konvencijos.

284. LENKIJA — ŠVEDIJA

Jokia.

285. LENKIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia."

;

lxxix) į tekstą su antrašte "285. LENKIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"286. PORTUGALIJA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

287. PORTUGALIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

lxxx) antraštės "PORTUGALIJA - SUOMIJA" numeris "100" keičiamas į "288", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"289. PORTUGALIJA — ŠVEDIJA"

"290. PORTUGALIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

lxxxi) po paskutinio įrašo su antrašte "290. PORTUGALIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" įterpiama:

"291. SLOVĖNIJA — SLOVAKIJA

Jokia.

292. SLOVĖNIJA — SUOMIJA

Nėra konvencijos.

293. SLOVĖNIJA — ŠVEDIJA

Jokia.

294. SLOVĖNIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia."

;

lxxxii) į tekstą su antrašte "294. SLOVĖNIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"295. SLOVAKIJA — SUOMIJA

Nėra konvencijos.

296. SLOVAKIJA — ŠVEDIJA

Nėra konvencijos.

297. SLOVAKIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia."

;

lxxxiii) antraštės "SUOMIJA — ŠVEDIJA" numeris "103" keičiamas į "298", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"299. SUOMIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

lxxxiv) antraštės "ŠVEDIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" numeris "105" keičiamas į "300".

i) III priedo B dalis "Konvencijų nuostatos, kurios netaikomos visiems asmenims, kuriems taikomas reglamentas (reglamento 3 straipsnio 3 dalis)" iš dalies keičiama taip:

i) prieš įrašą su antrašte "1. BELGIJA — DANIJA" įterpiama:

"1. BELGIJA — ČEKIJA

Nėra konvencijos."

;

ii) antraštės "BELGIJA - DANIJA" numeris "1" keičiamas į "2", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"3. …"

;

iii) po antraštės "3……" įterpiama:

"4. BELGIJA — ESTIJA

Nėra konvencijos."

;

iv) 3-7 antraštės su atitinkamais įrašais pernumeruojamos ir pertvarkomos taip:

"5. BELGIJA — GRAIKIJA"

"6. BELGIJA — ISPANIJA"

"7. BELGIJA — PRANCŪZIJA"

"8. BELGIJA — AIRIJA"

"9. BELGIJA — ITALIJA"

;

v) po įrašo su antrašte "9. BELGIJA — ITALIJA" įterpiama:

"10. BELGIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

11. BELGIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

12. BELGIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

vi) antraštės "BELGIJA — LIUKSEMBURGAS" numeris "8" keičiamas į "13" ir įterpiama:

"14. BELGIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

15. BELGIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

vii) antraštės "BELGIJA - NYDERLANDAI" numeris "9" keičiamas į "16", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"17. BELGIJA — AUSTRIJA"

;

viii) po paskutinio įrašo su antrašte "17. BELGIJA — AUSTRIJA" įterpiama:

"18. BELGIJA — LENKIJA

Jokia."

;

ix) antraštės "BELGIJA — PORTUGALIJA" numeris "11" keičiamas į "19" ir įterpiama:

"20. BELGIJA — SLOVĖNIJA

Jokia.

21. BELGIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

x) antraštės "BELGIJA - SUOMIJA" numeris "12" keičiamas į "22", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"23. BELGIJA — ŠVEDIJA"

"24. BELGIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

xi) į tekstą su antrašte "24. BELGIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"25. ČEKIJA — DANIJA

Nėra konvencijos.

26. ČEKIJA — VOKIETIJA

Nėra konvencijos.

27. ČEKIJA — ESTIJA

Nėra konvencijos.

28. ČEKIJA — GRAIKIJA

Jokia.

29. ČEKIJA — ISPANIJA

Jokia.

30. ČEKIJA — PRANCŪZIJA

Jokia.

31. ČEKIJA — AIRIJA

Nėra konvencijos.

32. ČEKIJA — ITALIJA

Nėra konvencijos.

33. ČEKIJA — KIPRAS

Jokia.

34. ČEKIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

35. ČEKIJA — LIETUVA

Jokia.

36. ČEKIJA — LIUKSEMBURGAS

Jokia.

37. ČEKIJA — VENGRIJA

Jokia.

38. ČEKIJA — MALTA

Nėra konvencijos.

39. ČEKIJA — NYDERLANDAI

Nėra konvencijos.

40. ČEKIJA — AUSTRIJA

1999 m. liepos 20 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 32 straipsnio 3 dalis.

41. ČEKIJA — LENKIJA

Jokia.

42. ČEKIJA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

43. ČEKIJA — SLOVĖNIJA

Jokia.

44. ČEKIJA — SLOVAKIJA

Jokia.

45. ČEKIJA — SUOMIJA

Nėra konvencijos.

46. ČEKIJA — ŠVEDIJA

Nėra konvencijos.

47. ČEKIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia."

;

xii) antraštės "DANIJA - VOKIETIJA" numeris "15" keičiamas į "48" ir įterpiama:

"49. DANIJA — ESTIJA

Nėra konvencijos."

;

xiii) 16-20 antraštės su atitinkamais įrašais pernumeruojamos ir pertvarkomos taip:

"50. DANIJA — GRAIKIJA"

"51. DANIJA — ISPANIJA"

"52. DANIJA — PRANCŪZIJA"

"53. DANIJA — AIRIJA"

"54. DANIJA — ITALIJA"

;

xiv) į tekstą su antrašte "54. DANIJA - ITALIJA" po žodžių "Nėra konvencijos." įterpiama:

"55. DANIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

56. DANIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

57. DANIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

xv) "antraštės DANIJA – LIUKSEMBURGAS" numeris "21" keičiamas į "58"ir įterpiama:

"59. DANIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

60. DANIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

xvi) antraštės "DANIJA - NYDERLANDAI" numeris "22" keičiamas į "61", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"62. DANIJA — AUSTRIJA"

.

xvii) po paskutinio įrašo su antrašte "62. DANIJA — AUSTRIJA" įterpiama:

"63. DANIJA — LENKIJA

Nėra konvencijos."

;

xviii) antraštės "DANIJA — PORTUGALIJA" numeris "24" keičiamas į "64" ir įterpiama:

"65. DANIJA — SLOVĖNIJA

Jokia.

66. DANIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

xix) antraštės "DANIJA - SUOMIJA" numeris "25" keičiamas į "67", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"68. DANIJA — ŠVEDIJA"

"69. DANIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

.

xx) į tekstą su antrašte "69. DANIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"70. VOKIETIJA — ESTIJA

Nėra konvencijos."

;

xxi) 28-32 antraštės su atitinkamais įrašais pernumeruojamos ir pertvarkomos taip:

"71. VOKIETIJA — GRAIKIJA"

"72. VOKIETIJA — ISPANIJA"

"73. VOKIETIJA — PRANCŪZIJA"

"74. VOKIETIJA — AIRIJA"

"75. VOKIETIJA — ITALIJA"

.

xxii) po paskutinio įrašo su antrašte "75. VOKIETIJA — ITALIJA" įterpiama:

"76. VOKIETIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

77. VOKIETIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

78. VOKIETIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

xxiii) antraštės "VOKIETIJA - LIUKSEMBURGAS" numeris "33" keičiamas į "79" ir įterpiama:

"80. VOKIETIJA — VENGRIJA

1998 m. gegužės 2 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos Baigiamojo protokolo 16 punktas.

81. VOKIETIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

xxiv) antraštės "VOKIETIJA - NYDERLANDAI" numeris "34" keičiamas į "82", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"83. VOKIETIJA — AUSTRIJA"

.

xxv) po paskutinio įrašo su antrašte "83. VOKIETIJA — AUSTRIJA" įterpiama:

"84. VOKIETIJA — LENKIJA

Jokia."

;

xxvi) antraštės "VOKIETIJA - PORTUGALIJA" numeris "36" keičiamas į "85" ir įterpiama:

"86. VOKIETIJA — SLOVĖNIJA

a) 1997 m. rugsėjo 24 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 42 straipsnis.

b) minėtos konvencijos Baigiamojo protokolo 15 punktas.

87. VOKIETIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

xxvii) antraštės "VOKIETIJA - SUOMIJA" numeris "37" keičiamas į "88", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"89. VOKIETIJA — ŠVEDIJA"

"90. VOKIETIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

.

xxviii) po paskutinio įrašo su antrašte "90. VOKIETIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" įterpiama:

"91. ESTIJA — GRAIKIJA

Nėra konvencijos.

92. ESTIJA — ISPANIJA

Nėra konvencijos.

93. ESTIJA — PRANCŪZIJA

Nėra konvencijos.

94. ESTIJA — AIRIJA

Nėra konvencijos.

95. ESTIJA — ITALIJA

Nėra konvencijos.

96. ESTIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

97. ESTIJA — LATVIJA

Jokia.

98. ESTIJA — LIETUVA

Jokia.

99. ESTIJA — LIUKSEMBURGAS

Nėra konvencijos.

100. ESTIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

101. ESTIJA — MALTA

Nėra konvencijos.

102. ESTIJA — NYDERLANDAI

Nėra konvencijos.

103. ESTIJA — AUSTRIJA

Nėra konvencijos.

104. ESTIJA — LENKIJA.

Nėra konvencijos.

105. ESTIJA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

106. ESTIJA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

107. ESTIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos.

108. ESTIJA — SUOMIJA

Jokia.

109. ESTIJA — ŠVEDIJA

Jokia.

110. ESTIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Nėra konvencijos."

;

xxix) 41, 51, 61 ir 62 antraštės su atitinkamais įrašais pernumeruojamos ir pertvarkomos taip:

"111. GRAIKIJA — ISPANIJA"

"112. GRAIKIJA — PRANCŪZIJA"

"113. GRAIKIJA — AIRIJA"

"114. GRAIKIJA — ITALIJA"

.

xxx) į tekstą su antrašte "114. GRAIKIJA - ITALIJA" po žodžių "Nėra konvencijos." įterpiama:

"115. GRAIKIJA — KIPRAS

Jokia.

116. GRAIKIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

117. GRAIKIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

xxxi) antraštės "GRAIKIJA - LIUKSEMBURGAS" numeris "63" keičiamas į "118" ir įterpiama:

"119. GRAIKIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

120. GRAIKIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

xxxii) antraštės "GRAIKIJA - NYDERLANDAI" numeris "64" keičiamas į "121", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"122. GRAIKIJA — AUSTRIJA"

.

xxxiii) po paskutinio įrašo su antrašte "122. GRAIKIJA — AUSTRIJA" įterpiama:

"123. GRAIKIJA — LENKIJA

Jokia."

;

xxxiv) antraštės "GRAIKIJA — PORTUGALIJA" numeris "66" keičiamas į "124" ir įterpiama:

"125. GRAIKIJA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

126. GRAIKIJA — SLOVAKIJA

Jokia."

;

xxxv) antraštės "GRAIKIJA - SUOMIJA" numeris "67" keičiamas į "127", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"128. GRAIKIJA — ŠVEDIJA"

"129. GRAIKIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

.

xxxvi) antraštės "ISPANIJA - PRANCŪZIJA" numeris "40" keičiamas į "130", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"131. ISPANIJA — AIRIJA"

"132. ISPANIJA — ITALIJA"

.

xxxvii) po įrašo su antrašte "132. ISPANIJA — ITALIJA" įterpiama:

"133. ISPANIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

134. ISPANIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

135. ISPANIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

xxxviii) antraštės "ISPANIJA - LIUKSEMBURGAS" numeris "44" keičiamas į "136" ir įterpiama:

"137. ISPANIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

138. ISPANIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

xxxix) antraštės "ISPANIJA - NYDERLANDAI" numeris "45" keičiamas į "139", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"140. ISPANIJA — AUSTRIJA"

.

xl) po paskutinio įrašo su antrašte "140. ISPANIJA — AUSTRIJA" įterpiama:

"141. ISPANIJA — LENKIJA

Jokia."

;

xli) antraštės "ISPANIJA — PORTUGALIJA" numeris "47" keičiamas į "142" ir įterpiama:

"143. ISPANIJA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

144. ISPANIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

xlii) antraštės "ISPANIJA - SUOMIJA" numeris "48" keičiamas į "145", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"146. ISPANIJA — ŠVEDIJA"

"147. ISPANIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

.

xliii) antraštės "PRANCŪZIJA - AIRIJA" numeris "52" keičiamas į "148", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"149. PRANCŪZIJA — ITALIJA"

.

xliv) po įrašo su antrašte "149. PRANCŪZIJA — ITALIJA" įterpiama:

"150. PRANCŪZIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

151. PRANCŪZIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

152. PRANCŪZIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

xlv) antraštės "PRANCŪZIJA - LIUKSEMBURGAS" numeris "54" keičiamas į "153" ir įterpiama:

"154. PRANCŪZIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

155. PRANCŪZIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

xlvi) antraštės "PRANCŪZIJA - NYDERLANDAI" numeris "55" keičiamas į "156", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"157. PRANCŪZIJA — AUSTRIJA"

.

xlvii) į tekstą su antrašte "157. PRANCŪZIJA — AUSTRIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"158. PRANCŪZIJA — LENKIJA

Jokia."

;

xlviii) antraštės "PRANCŪZIJA — PORTUGALIJA" numeris "57" keičiamas į "159" ir įterpiama:

"160. PRANCŪZIJA — SLOVĖNIJA

Jokia.

161. PRANCŪZIJA — SLOVAKIJA

Jokia."

;

xlix) antraštės "PRANCŪZIJA - SUOMIJA" numeris "58" keičiamas į "162", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"163. PRANCŪZIJA — ŠVEDIJA"

"164. PRANCŪZIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

.

l) antraštės "AIRIJA — ITALIJA" numeris "70" keičiamas į "165", ir terpiama:

"166. AIRIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

167. AIRIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

168. AIRIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

li) antraštės "AIRIJA — LIUKSEMBURGAS" numeris "71" keičiamas į "169", ir terpiama:

"170. AIRIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

171. AIRIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

lii) antraštės "AIRIJA — NYDERLANDAI" numeris "72" keičiamas į "172", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"173. AIRIJA — AUSTRIJA"

.

liii) po įrašo su antrašte "173. AIRIJA — AUSTRIJA" įterpiama:

"174. AIRIJA — LENKIJA

Nėra konvencijos."

;

liv) antraštės "AIRIJA — PORTUGALIJA" numeris "74" keičiamas į "175" ir įterpiama:

"176. AIRIJA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

177. AIRIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

lv) antraštės "AIRIJA — SUOMIJA" numeris "75" keičiamas į "178", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"179. AIRIJA — ŠVEDIJA"

"180. AIRIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

.

lvi) į tekstą su antrašte "180. AIRIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"181. ITALIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

182. ITALIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

183. ITALIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

lvii) antraštės "ITALIJA - LIUKSEMBURGAS" numeris "78" keičiamas į "184" ir įterpiama:

"185. ITALIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

186. ITALIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

lviii) antraštės "ITALIJA — NYDERLANDAI" numeris "79" keičiamas į "187", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"188. ITALIJA — AUSTRIJA"

.

lix) po paskutinio įrašo su antrašte "188. ITALIJA — AUSTRIJA" įterpiama:

"189. ITALIJA — LENKIJA

Nėra konvencijos."

;

lx) antraštės "ITALIJA — PORTUGALIJA" numeris "81" keičiamas į "190" ir įterpiama:

"191. ITALIJA — SLOVĖNIJA

a) Susitarimas dėl abipusių įsipareigojimų socialinio draudimo srityje reguliavimo (sudarytas apsikeičiant notomis 1959 m. vasario 5 d.) su nuoroda į Taikos sutarties XIV priedo 7 dalį.

b) 1997 m. liepos 7 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 45 straipsnio 3 dalis dėl Trieste laisvosios teritorijos ex-Zonos B.

192. ITALIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

lxi) antraštės "ITALIJA - SUOMIJA" numeris "82" keičiamas į "193", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"194. ITALIJA — ŠVEDIJA"

"195. ITALIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

.

lxii) į tekstą su antrašte "195. ITALIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"196. KIPRAS — LATVIJA

Nėra konvencijos.

197. KIPRAS — LIETUVA

Nėra konvencijos.

198. KIPRAS — LIUKSEMBURGAS

Nėra konvencijos.

199. KIPRAS — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

200. KIPRAS — MALTA

Nėra konvencijos.

201. KIPRAS — NYDERLANDAI

Nėra konvencijos.

202. KIPRAS — AUSTRIJA

Jokia.

203. KIPRAS — LENKIJA

Nėra konvencijos.

204. KIPRAS — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

205. KIPRAS — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

206. KIPRAS — SLOVAKIJA

Jokia.

207. KIPRAS — SUOMIJA

Nėra konvencijos.

208. KIPRAS — ŠVEDIJA

Nėra konvencijos.

209. KIPRAS — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia."

;

lxiii) į tekstą su antrašte "209. KIPRAS — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"210. LATVIJA — LIETUVA

Jokia.

211. LATVIJA — LIUKSEMBURGAS

Nėra konvencijos.

212. LATVIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

213. LATVIJA — MALTA

Nėra konvencijos.

214. LATVIJA — NYDERLANDAI

Nėra konvencijos.

215. LATVIJA — AUSTRIJA

Nėra konvencijos.

216. LATVIJA — LENKIJA

Nėra konvencijos.

217. LATVIJA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

218. LATVIJA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

219. LATVIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos.

220. LATVIJA — SUOMIJA

Jokia.

221. LATVIJA — ŠVEDIJA

Jokia.

222. LATVIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Nėra konvencijos."

;

lxiv) į tekstą su antrašte "222. LATVIJA - JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžių "Nėra konvencijos." terpiama:

"223. LIETUVA — LIUKSEMBURGAS

Nėra konvencijos.

224. LIETUVA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

225. LIETUVA — MALTA

Nėra konvencijos.

226. LIETUVA — NYDERLANDAI

Nėra konvencijos.

227. LIETUVA — AUSTRIJA

Nėra konvencijos.

228. LIETUVA — LENKIJA

Nėra konvencijos.

229. LIETUVA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

230. LIETUVA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

231. LIETUVA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos.

232. LIETUVA — SUOMIJA

Jokia.

233. LIETUVA — ŠVEDIJA

Jokia.

234. LIETUVA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Nėra konvencijos."

;

lxv) į tekstą su antrašte "234. LIETUVA - JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžių "Nėra konvencijos." įterpiama:

"235. LIUKSEMBURGAS — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

236. LIUKSEMBURGAS — MALTA

Nėra konvencijos."

;

lxvi) antraštės "LIUKSEMBURGAS — NYDERLANDAI" numeris "85" keičiamas į "237", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"238. LIUKSEMBURGAS — AUSTRIJA"

.

lxvii) po paskutinio įrašo su antrašte "238. LIUKSEMBURGAS — AUSTRIJA" įterpiama:

"239. LIUKSEMBURGAS — LENKIJA

Jokia."

;

lxviii) antraštės "LIUKSEMBURGAS — PORTUGALIJA" numeris "87" keičiamas į "240" ir įterpiama:

"241. LIUKSEMBURGAS — SLOVĖNIJA

Jokia.

242. LIUKSEMBURGAS — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

lxix) antraštės "LIUKSEMBURGAS - SUOMIJA" numeris "88" keičiamas į "243", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"244. LIUKSEMBURGAS — ŠVEDIJA"

"245. LIUKSEMBURGAS — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

.

lxx) į tekstą su antrašte "245. LIUKSEMBURGAS — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"246. VENGRIJA — MALTA

Nėra konvencijos.

247. VENGRIJA — NYDERLANDAI

Jokia.

248. VENGRIJA — AUSTRIJA

1999 m. kovo 31 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 36 straipsnio 3 dalis.

249. VENGRIJA — LENKIJA

Jokia.

250. VENGRIJA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

251. VENGRIJA — SLOVĖNIJA

1957 m. spalio 7 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 31 straipsnis.

252. VENGRIJA — SLOVAKIJA

Jokia.

253. VENGRIJA — SUOMIJA

Jokia.

254. VENGRIJA — ŠVEDIJA

Jokia.

255. VENGRIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia."

;

lxxi) į tekstą su antrašte "255. VENGRIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"256. MALTA — NYDERLANDAI

Nėra konvencijos.

257. MALTA — AUSTRIJA

Nėra konvencijos.

258. MALTA — LENKIJA

Nėra konvencijos.

259. MALTA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

260. MALTA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

261. MALTA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos.

262. MALTA — SUOMIJA

Nėra konvencijos.

263. MALTA — ŠVEDIJA

Nėra konvencijos.

264. MALTA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia."

;

lxxii) antraštės "NYDERLANDAI — AUSTRIJA" numeris "91" keičiamas į "265", ir terpiama:

"266. NYDERLANDAI — LENKIJA

Nėra konvencijos."

;

lxxiii) antraštės "NYDERLANDAI — PORTUGALIJA" numeris "92" keičiamas į "267", ir terpiama:

"268. NYDERLANDAI — SLOVĖNIJA

Jokia.

269. NYDERLANDAI — SLOVAKIJA

Jokia."

;

lxxiv) antraštės "NYDERLANDAI — SUOMIJA" numeris "93" keičiamas į "270", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"271. NYDERLANDAI — ŠVEDIJA"

"272. NYDERLANDAI — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

.

lxxv) į tekstą su antrašte "272. NYDERLANDAI — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"273. AUSTRIJA — LENKIJA

1998 m. rugsėjo 7 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 33 straipsnio 3 dalis."

;

lxxvi) antraštės "AUSTRIJA — PORTUGALIJA" numeris "96" keičiamas į "274", ir terpiama:

"275. AUSTRIJA — SLOVĖNIJA

1997 m. kovo 10 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 37 straipsnis.

276. AUSTRIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

lxxvii) antraštės "AUSTRIJA - SUOMIJA" numeris "97" keičiamas į "277", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"278. AUSTRIJA — ŠVEDIJA"

"279. AUSTRIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

.

lxxviii) po paskutinio įrašo su antrašte "279. AUSTRIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" įterpiama:

"280. LENKIJA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

281. LENKIJA — SLOVĖNIJA

Jokia.

282. LENKIJA — SLOVAKIJA

Jokia.

283. LENKIJA — SUOMIJA

Netaikoma.

284. LENKIJA — ŠVEDIJA

Jokia.

285. LENKIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia."

;

lxxix) į tekstą su antrašte "285. LENKIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"286. PORTUGALIJA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

287. PORTUGALIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

lxxx) antraštės "PORTUGALIJA — SUOMIJA" numeris "100" keičiamas į "288", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"289. PORTUGALIJA — ŠVEDIJA"

"290. PORTUGALIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

.

lxxxi) po paskutinio įrašo su antrašte "290. PORTUGALIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" įterpiama:

"291. SLOVĖNIJA — SLOVAKIJA

Jokia.

292. SLOVĖNIJA — SUOMIJA

Nėra konvencijos.

293. SLOVĖNIJA — ŠVEDIJA

Jokia.

294. SLOVĖNIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia."

;

lxxxii) į tekstą su antrašte "294. SLOVĖNIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"295. SLOVAKIJA — SUOMIJA

Nėra konvencijos.

296. SLOVAKIJA — ŠVEDIJA

Nėra konvencijos.

297. SLOVAKIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia."

;

lxxxiii) antraštės "SUOMIJA - ŠVEDIJA" numeris "103" keičiamas į "298", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"299. SUOMIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

.

lxxxiv) antraštės "ŠVEDIJA - JUNGTINĖ KARALYSTĖ" numeris "105" keičiamas į "300".

j) IV priedo A dalis "Reglamento 37 straipsnio 1 dalyje nurodyti teisės aktai, pagal kuriuos invalidumo išmokų dydis nepriklauso nuo draudimo laikotarpių trukmės" iš dalies keičiama taip:

i) po paskutinio įrašo su antrašte "A. BELGIJA" įterpiama:

"B. ČEKIJA

Jokia."

;

ii) antraštės "B. DANIJA", "C. VOKIETIJA", "D. ISPANIJA", "E. PRANCŪZIJA", "F. GRAIKIJA", "G. AIRIJA", "H. ITALIJA", "I. LIUKSEMBURGAS", "J. NYDERLANDAI", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGALIJA", "M. SUOMIJA", "N. ŠVEDIJA" ir "O. JUNGTINĖ KARALYSTĖ" su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į "C. DANIJA", "D. VOKIETIJA", "F. GRAIKIJA", "G. ISPANIJA", "H. PRANCŪZIJA", "I. AIRIJA", "J. ITALIJA", "N. LIUKSEMBURGAS", "Q. NYDERLANDAI", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGALIJA", "W. SUOMIJA", "X. ŠVEDIJA" ir "Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ";

iii) į tekstą su antrašte "D. VOKIETIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"E. ESTIJA

a) invalidumo pensijos, paskirtos iki 2000 m. balandžio 1 d. pagal Valstybinių pašalpų aktą, kurios išlaikomos pagal Valstybinio pensijų draudimo aktą.

b) nacionalinės invalidumo pensijos, paskirtos pagal Valstybinio pensijų draudimo aktą.

c) invalidumo pensijos, paskirtos pagal Tarnybos gynybos pajėgose aktą, Policijos tarnybos aktą, Prokuratūros aktą, Teisėjų statuso aktą, Riigikogu narių atlyginimų, pensijų ir kitų socialinių garantijų aktą ir Respublikos Prezidento valstybinių išmokų aktą."

;

iv) į tekstą su antrašte "J. ITALIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"K. KIPRAS

Jokia.

L. LATVIJA

1996 m. sausio 1 d. Valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punktas.

M. LIETUVA

Jokia."

;

v) į tekstą su antrašte "N. LIUKSEMBURGAS" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"O. VENGRIJA

Jokia.

P. MALTA

Jokia."

;

vi) į tekstą su antrašte "R. AUSTRIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"S. LENKIJA

Jokia."

;

vii) į tekstą su antrašte "T. PORTUGALIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"U. SLOVĖNIJA

Jokia.

V. SLOVAKIJA

Jokia."

;

k) IV priedo B dalis "Specialios sistemos savarankiškai dirbantiems asmenims, kaip nurodyta Reglamento 1408/71 38 straipsnio 3 dalyje ir 45 straipsnio 3 dalyje" iš dalies keičiama taip:

i) į tekstą su antrašte "A. BELGIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"B. ČEKIJA

Jokia."

;

ii) antraštės "B. DANIJA", "C. VOKIETIJA", "D. ISPANIJA", "E. PRANCŪZIJA", "F. GRAIKIJA", "G. AIRIJA", "H. ITALIJA", "I. LIUKSEMBURGAS", "J. NYDERLANDAI", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGALIJA", "M. SUOMIJA", "N. ŠVEDIJA" ir "O. JUNGTINĖ KARALYSTĖ" su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į "C. DANIJA", "D. VOKIETIJA", "F. GRAIKIJA", "G. ISPANIJA", "H. PRANCŪZIJA", "I. AIRIJA", "J. ITALIJA", "N. LIUKSEMBURGAS", "Q. NYDERLANDAI", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGALIJA", "W. SUOMIJA", "X. ŠVEDIJA" ir "Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ";

iii) po įrašo su antrašte "D. VOKIETIJA" įterpiama:

"E. ESTIJA

Jokia."

;

iv) po įrašo su antrašte "J. ITALIJA" įterpiama:

"K. KIPRAS

Jokia.

L. LATVIJA

Jokia.

M. LIETUVA

Jokia."

;

v) į tekstą su antrašte "N. LIUKSEMBURGAS" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"O. VENGRIJA

Jokia.

P. MALTA

Jokia."

;

vi) į tekstą su antrašte "R. AUSTRIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"S. LENKIJA

Jokia."

;

vii) į tekstą su antrašte "T. PORTUGALIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"U. SLOVĖNIJA

Jokia.

V. SLOVAKIJA

Jokia."

;

l) IV priedo C dalis "Reglamento 46 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti atvejai, kai galima atsisakyti skaičiuoti išmoką pagal reglamento 46 straipsnio 2 dalį" iš dalies keičiama taip:

i) į tekstą su antrašte "A. BELGIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"B. ČEKIJA

Invalidumo (pilno ar dalinio) ir maitintojo netekimo (našlių ir našlaičių) pensijos."

;

ii) antraštės "B. DANIJA", "C. VOKIETIJA", "D. ISPANIJA", "E. PRANCŪZIJA", "F. GRAIKIJA", "G. AIRIJA", "H. ITALIJA", "I. LIUKSEMBURGAS", "J. NYDERLANDAI", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGALIJA", "M. SUOMIJA", "N. ŠVEDIJA" ir "O. JUNGTINĖ KARALYSTĖ" su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į "C. DANIJA", "D. VOKIETIJA", "F. GRAIKIJA", "G. ISPANIJA", "H. PRANCŪZIJA", "I. AIRIJA", "J. ITALIJA", "N. LIUKSEMBURGAS", "Q. NYDERLANDAI", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGALIJA", "W. SUOMIJA", "X. ŠVEDIJA" ir "Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ";

iii) į tekstą su antrašte "D. VOKIETIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"E. ESTIJA

Jokia."

;

iv) po įrašo su antrašte "J. ITALIJA" įterpiama:

"K. KIPRAS

Visi prašymai skirti senatvės, invalidumo ir našlių pensijas.

L. LATVIJA

Jokia.

M. LIETUVA

Jokia."

;

v) į tekstą su antrašte "N. LIUKSEMBURGAS" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"O. VENGRIJA

Prašymai skirti senatvės pensiją ar invalidumo pensiją, kai prašymą pateikiantis asmuo buvo apdraustas Vengrijoje bent 20 metų. Prašymai skirti maitintojo netekimo išmokas, jei miręs asmuo gavo pilną pensiją tik pagal Vengrijos įstatymus.

P. MALTA

Jokia."

;

vi) į tekstą su antrašte "R. AUSTRIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"S. LENKIJA

Visi prašymai skirti senatvės, invalidumo ir maitintojo netekimo pensijas."

;

vii) po įrašo su antrašte "T. PORTUGALIJA" įterpiama:

"U. SLOVĖNIJA

Jokia.

V. SLOVAKIJA

Jokia."

;

m) IV priedo D dalis pakeičiama taip:

"Reglamento 46b straipsnio 2 dalyje nurodytos išmokos ir susitarimai

1. Reglamento 46b straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos išmokos, kurių dydis nepriklauso nuo įgytų draudimo laikotarpių arba išgyvento laiko trukmės:

a) šio priedo A dalyje nurodytuose teisės aktuose numatytos invalidumo išmokos.

b) visa Danijos nacionalinė senatvės pensija, kurią gauna 10 metų šalyje išgyvenę asmenys, kuriems pensija bus suteikta vėliausiai iki 1989 m. spalio 1 d.

c) Estijos nacionalinė pensija, skiriama pagal Valstybinių pensijų draudimo aktą, senatvės pensijos, skiriamos pagal Valstybinio audito aktą, Policijos tarnybos aktą ir Prokuratūros aktą, ir senatvės bei maitintojo netekimo pensijos, skiriamos pagal Teisingumo kanclerio aktą, Tarnybos gynybos pajėgose aktą, Teisėjų statuso aktą, Riigikogu narių atlyginimų, pensijų ir kitų socialinių garantijų aktą ir Respublikos Prezidento valstybinių garantijų aktą.

d) Ispanijos mirties pašalpos ir maitintojo netekimo pensijos, skiriamos pagal bendrąsias arba specialiąsias sistemas.

e) našlių pašalpa pagal Prancūzijos bendrosios socialinės apsaugos sistemos arba žemės ūkio darbuotojų sistemos našlystės draudimą.

f) našlių invalidumo pensija pagal Prancūzijos bendrosios socialinės apsaugos sistemą arba žemės ūkio darbuotojų sistemą, kuri yra skaičiuojama pagal mirusiojo sutuoktinio/mirusiosios sutuoktinės invalidumo pensiją ir yra mokama pagal 46 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį.

g) Nyderlandų maitintojo netekimo pensijos pagal 1995 m. gruodžio 21 d. Įstatymą dėl bendrojo maitintojo netekusių išlaikytinių draudimo.

h) Suomijos nacionalinės pensijos, nustatomos pagal 1956 m. birželio 8 d. Valstybinių pensijų aktą ir skiriamos pagal Valstybinių pensijų akto (547/93) laikinąsias taisykles ir papildomas vaiko pensijos dydis pagal 1969 m. sausio 17 d. Maitintojo netekimo pensijos aktą.

i) visa Švedijos bazinė pensija, skiriama pagal pagrindinius pensijų teisės aktus, kurie buvo taikomi iki 1993 m. sausio 1 d., ir visa bazinė pensija, skiriama pagal po nurodytos datos taikomų teisės aktų laikinąsias taisykles.

2. Reglamento 46b straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos išmokos, kurių dydis yra nustatomas atsižvelgiant į kredituojamą laikotarpį, kuris laikomas įgytu tarp draudiminio įvykio ir vėlesnės datos:

a) Danijos ankstyvo išėjimo pensijos, kurių dydis nustatomas pagal teisės aktus, galiojusius iki 1984 m. spalio 1 d.

b) Vokietijos invalidumo ir maitintojo netekimo pensijos, kurių dydis nustatomas atsižvelgiant į papildomąjį laikotarpį, ir Vokietijos senatvės pensijos, kurių dydis nustatomas atsižvelgiant į jau įgytą papildomąjį laikotarpį.

c) Italijos visiško nedarbingumo pensijos (inabilità).

d) Latvijos invalidumo ir maitintojo netekimo pensijos, kurių dydis nustatomas atsižvelgiant į draudimo kredituojamą laikotarpį.

e) Lietuvos socialinio draudimo invalidumo ir maitintojo netekimo pensijos.

f) Liuksemburgo invalidumo ir maitintojo netekimo pensijos.

g) Slovakijos invalidumo pensijos, dalinio invalidumo pensijos ir su tuo susijusios maitintojo netekimo pensijos.

h) Suomijos darbo pensijos, kurių dydis nustatomas atsižvelgiant į būsimus laikotarpius pagal nacionalinius teisės aktus.

i) Švedijos invalidumo ir maitintojo netekimo pensijos, kurių dydis nustatomas atsižvelgiant į draudimo kredituojamą laikotarpį, ir Švedijos senatvės pensijos, kurių dydis nustatomas atsižvelgiant į jau įgytus kredituojamus laikotarpius.

3. Reglamento 46b straipsnio 2 dalies b punkto i papunktyje nurodyti susitarimai, užkertantys kelią tam, kad į tą patį kredituojamą laikotarpį būtų atsižvelgiama du ar daugiau kartų:

a) 1992 m. birželio 15 d. Šiaurės šalių konvencija dėl socialinės apsaugos.

b) 1997 m. balandžio 28 d. Vokietijos Federacinės Respublikos ir Suomijos susitarimas dėl socialinės apsaugos."

n) VI priedas "Specialios procedūros tam tikrų valstybių narių teisės aktų taikymui" iš dalies keičiamas taip:

i) po paskutinio įrašo su antrašte "A. BELGIJA" įterpiama:

"B. ČEKIJA

Jokia."

;

ii) antraštės "B. DANIJA", "C. VOKIETIJA", "D. ISPANIJA", "E. PRANCŪZIJA", "F. GRAIKIJA", "G. AIRIJA", "H. ITALIJA", "I. LIUKSEMBURGAS", "J. NYDERLANDAI", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGALIJA", "M. SUOMIJA", "N. ŠVEDIJA" ir "O. JUNGTINĖ KARALYSTĖ" su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į "C. DANIJA", "D. VOKIETIJA", "F. GRAIKIJA", "G. ISPANIJA", "H. PRANCŪZIJA", "I. AIRIJA", "J. ITALIJA", "N. LIUKSEMBURGAS", "Q. NYDERLANDAI", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGALIJA", "W. SUOMIJA", "X. ŠVEDIJA" ir "Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ";

iii) po paskutinio įrašo su antrašte "D. VOKIETIJA" įterpiama:

"E. ESTIJA

Jokia."

;

iv) į tekstą su antrašte "J. ITALIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"K. KIPRAS

Kiekvienam laikotarpiui, prasidedančiam 1980 m. spalio 6 d. ar vėliau, taikant reglamento 18 straipsnio 1 dalį, 38 straipsnį, 45 straipsnio 1-3 dalis, 64 straipsnį, 67 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 72 straipsnį, draudimo savaitė pagal Kipro Respublikos įstatymus nustatoma padalinant visas atitinkamo laikotarpio draudžiamąsias pajamas iš draudžiamųjų pajamų bazės, galiojančios tais įmokų mokėjimo metais, jei tokiu būdu nustatytų savaičių skaičius neviršija atitinkamo laikotarpio savaičių skaičiaus.

L. LATVIJA

Jokia.

M. LIETUVA

Jokia."

;

v) po paskutinio įrašo su antrašte "N. LIUKSEMBURGAS" įterpiama:

"O. VENGRIJA

Jokia.

P. MALTA

Jokia."

;

vi) po paskutinio įrašo su antrašte "R. AUSTRIJA" įterpiama:

"S. LENKIJA

Taikant 1982 m. sausio 26 d. Mokytojų chartijos 88 straipsnį dėl mokytojų teisės anksčiau išeiti į pensiją, mokytojo darbo laikotarpiai, įgyti pagal kitos valstybės narės teisės aktus, prilyginami mokytojo darbo laikotarpiams, įgytiems pagal Lenkijos teisės aktus, ir mokytojo darbo santykių pabaiga pagal kitos valstybės narės teisės aktus prilyginamas mokytojo darbo santykių pabaigai pagal Lenkijos teisės aktus."

vii) po įrašo su antrašte "T. PORTUGALIJA" įterpiama:

"U. SLOVĖNIJA

Jokia.

V. SLOVAKIJA

Jokia."

;

o) VII priedas keičiamas taip:

"VII PRIEDAS

ATVEJAI, KADA ASMENIUI TUO PAČIU METU TAIKOMI DVIEJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ TEISĖS AKTAI

(Reglamento 14c straipsnio 1 dalies b punktas)

1. Kai jis savarankiškai dirba Belgijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

2. Kai asmuo savarankiškai dirba Čekijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

3. Kai asmuo, kurio gyvenamoji vieta yra Danijoje, savarankiškai dirba Danijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

4. Nelaimingų atsitikimų žemės ūkyje draudimo sistemos ir ūkininkų senatvės draudimo sistemos atveju: kai asmuo užsiima savarankiška ūkininkavimo veikla Vokietijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

5. Kai asmuo, kurio gyvenamoji vieta yra Estijoje, savarankiškai dirba Estijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

6. Savarankiškai dirbančių asmenų pensijų draudimo sistemos atveju: kai jis savarankiškai dirba Graikijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

7. Kai asmuo, kurio gyvenamoji vieta yra Ispanijoje, savarankiškai dirba Ispanijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

8. Kai jis savarankiškai dirba Prancūzijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje, išskyrus Liuksemburgą.

9. Kai jis užsiima savarankiška ūkininkavimo veikla Prancūzijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas Liuksemburge.

10. Kai jis savarankiškai dirba Italijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

11. Kai asmuo, kurio gyvenamoji vieta yra Kipre, savarankiškai dirba Kipre ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

12. Kai asmuo savarankiškai dirba Maltoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

13. Kai jis savarankiškai dirba Belgijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

14. Kai asmuo, kurio gyvenamoji vieta yra Suomijoje, savarankiškai dirba Suomijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

15. Kai asmuo savarankiškai dirba Slovakijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

16. Kai asmuo, kurio gyvenamoji vieta yra Švedijoje, savarankiškai dirba Švedijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje."

.

p) VIII priedas "Sistemos, kurios numato šeimos pašalpas ar papildomas ar specialias pašalpas našlaičiams (reglamento 78a straipsnis)" iš dalies keičiamas taip:

i) po paskutinio įrašo su antrašte "A. BELGIJA" įterpiama:

"B. ČEKIJA

Jokia."

;

ii) antraštės "B. DANIJA", "C. VOKIETIJA", "D. ISPANIJA", "E. PRANCŪZIJA", "F. GRAIKIJA", "G. AIRIJA", "H. ITALIJA", "I. LIUKSEMBURGAS", "J. NYDERLANDAI", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGALIJA", "M. SUOMIJA", "N. ŠVEDIJA" ir "O. JUNGTINĖ KARALYSTĖ" su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į "C. DANIJA", "D. VOKIETIJA", "F. GRAIKIJA", "G. ISPANIJA", "H. PRANCŪZIJA", "I. AIRIJA", "J. ITALIJA", "N. LIUKSEMBURGAS", "Q. NYDERLANDAI", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGALIJA", "W. SUOMIJA", "X. ŠVEDIJA" ir "Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ";

iii) į tekstą su antrašte "D. VOKIETIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"E. ESTIJA

Jokia."

;

iv) į tekstą su antrašte "J. ITALIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"K. KIPRAS

Jokia.

L. LATVIJA

Jokia.

M. LIETUVA

Jokia."

;

v) į tekstą su antrašte "N. LIUKSEMBURGAS" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"O. VENGRIJA

Jokia.

P. MALTA

Jokia."

;

vi) į tekstą su antrašte "R. AUSTRIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"S. LENKIJA

Jokia."

;

vii) į tekstą su antrašte "T. PORTUGALIJA" po žodžio "Jokia" įterpiama:

"U. SLOVĖNIJA

Jokia.

V. SLOVAKIJA

Jokia."

;

2. 31972 R 0574: 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/574 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką ( OL L 74, 1972 3 27, p. 2), su pakeitimais ir paskutiniais atnaujinimais, padarytais:

- 31997 R 0118: 1996 12 2 Tarybos reglamentu (EB) Nr. 118/97 ( OL L 28, 1997 1 30, p. 1),

ir su vėlesniais pakeitimais, padarytais:

- 31997 R 1290: 1997 6 27 Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1290/97 (OL L 176, 1997 7 4, p. 1),

- 31998 R 1223: 1998 6 4 Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1223/98 ( OL L 168, 1998 6 13, p. 1),

- 31998 R 1606: 1998 6 29 Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1606/98 (OL L 209, 1998 7 25, p. 1),

- 31999 R 0307: 1999 2 8 Tarybos reglamentu (EB) Nr. 307/1999 (OL L 38, 1999 2 12, p. 1),

- 31999 R 1399: 1999 4 29 Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1399/1999 (OL L 164, 1999 6 30, p. 1),

- 32001 R 0089: 2001 1 17 Komisijos reglamentu (EB) Nr. 89/2001 (OL L 14, 2001 1 18, p. 16),

- 32001 R 1386: 2001 6 5 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1386/2001 (OL L 187, 2001 7 10, p. 1),

- 32002 R 0410: 2002 2 27 Komisijos reglamentu (EB) Nr. 410/2001 (OL L 62, 2002 3 5, p. 17).

a) 1 priedas "Kompetentingos institucijos (reglamento 1 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnio 1 dalis ir įgyvendinimo reglamento 122 straipsnis)" iš dalies keičiamas taip:

i) po paskutinio įrašo su antrašte "A. BELGIJA" įterpiama:

"B. ČEKIJA

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (Darbo ir socialinių reikalų ministerija), Praha.

2. Ministerstvo zdravotnictví (Sveikatos apsaugos ministerija), Praha.

3. Ministerstvo obrany (Gynybos ministerija), Praha.

4. Ministerstvo vnitra (Vidaus reikalų ministerija), Praha.

5. Ministerstvo spravedlnosti (Teisingumo ministerija), Praha.

6. Ministerstvo financí (Finansų ministerija), Praha."

;

ii) antraštės "B. DANIJA", "C. VOKIETIJA", "D. ISPANIJA", "E. PRANCŪZIJA", "F. GRAIKIJA", "G. AIRIJA", "H. ITALIJA", "I. LIUKSEMBURGAS", "J. NYDERLANDAI", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGALIJA", "M. SUOMIJA", "N. ŠVEDIJA" ir "O. JUNGTINĖ KARALYSTĖ" su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į "C. DANIJA", "D. VOKIETIJA", "F. GRAIKIJA", "G. ISPANIJA", "H. PRANCŪZIJA", "I. AIRIJA", "J. ITALIJA", "N. LIUKSEMBURGAS", "Q. NYDERLANDAI", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGALIJA", "W. SUOMIJA", "X. ŠVEDIJA" ir "Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ";

iii) po įrašo su antrašte "D. VOKIETIJA" įterpiama:

"E. ESTIJA

Sotsiaalministeerium (Socialinių reikalų ministerija), Tallinn."

;

iv) po paskutinio įrašo su antrašte "J. ITALIJA" įterpiama:

"K. KIPRAS

1. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Darbo ir socialinio draudimo ministras), Λευκωσία.

2. Υπουργός Υγείας (Sveikatos apsaugos ministras), Λευκωσία.

L. LATVIJA

Labklājības ministrija (Socialinės apsaugos ministerija), Rīga.

M. LIETUVA

1. Socialinės apsaugos ir darbo ministras Vilnius.

2. Sveikatos apsaugos ministras Vilnius."

;

v) po paskutinio įrašo su antrašte "N. LIUKSEMBURGAS" įterpiama:

"O. VENGRIJA

1. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Sveikatos, socialinių ir šeimos reikalų ministerija), Budapest.

2. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Užimtumo ir darbo ministerija), Budapest.

3. Pénzügyminisztérium (Finansų ministerija), Budapest.

P. MALTA

1. Ministru għall-Politika Soċjali (Socialinės politikos ministras), Valetta.

2. Ministru tas-Saħħa (Sveikatos apsaugos ministras), Valetta."

;

vi) po paskutinio įrašo su antrašte "R. AUSTRIJA" įterpiama:

"S. LENKIJA

1. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ekonomikos, darbo ir socialinės politikos ministras),Warszawa.

2. Minister Zdrowia (Sveikatos apsaugos ministras), Warszawa."

;

vii) po paskutinio įrašo su antrašte "T. PORTUGALIJA" įterpiama:

"U. SLOVĖNIJA

1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Darbo, šeimos ir socialinių reikalų ministerija), Ljubljana.

2. Ministrstvo za zdravje (Sveikatos apsaugos ministerija), Ljubljana.

V. SLOVAKIJA

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos darbo, socialinių reikalų ir šeimos ministerija), Bratislava.

2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija), Bratislava."

;

b) 2 priedas "Kompetentingos įstaigos (reglamento 1 straipsnio o punktas ir įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 2 dalis)" iš dalies keičiamas taip:

i) po paskutinio įrašo su antrašte "A. BELGIJA" įterpiama:

"B. ČEKIJA

1. Liga ir motinystė:

a) išmokos natūra : sveikatos draudimo bendrovė, kurioje asmuo yra apdraustas;

i)

bendrai: Česká správa sociálního zabezpečení (Čekijos socialinės apsaugos administracija), Praha, ir jos regioniniai padaliniai;ii)

ginkluotųjų pajėgų nariams:

profesionaliems kariams: Krašto apsaugos ministerijos Socialinės apsaugos agentūra;

policijos pareigūnams: Vidaus reikalų ministerijos Socialinės apsaugos agentūra;

kalėjimų tarnybos pareigūnams: Teisingumo ministerijos Socialinės apsaugos agentūra;

muitinės pareigūnams: Finansų ministerijos Socialinės apsaugos agentūra.

2. Invalidumas, senatvė ir mirtis (pensijos):

a) bendrai : Česká správa sociálního zabezpečení (Čekijos socialinės apsaugos administracija), Praha;

profesionaliems kariams: Krašto apsaugos ministerijos Socialinės apsaugos agentūra;

policijos pareigūnams: Vidaus reikalų ministerijos Socialinės apsaugos agentūra;

kalėjimų tarnybos pareigūnams: Teisingumo ministerijos Socialinės apsaugos agentūra;

muitinės pareigūnams: Finansų ministerijos Socialinės apsaugos agentūra.

3. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos:

a) išmokos natūra : sveikatos draudimo bendrovė, kurioje asmuo yra apdraustas;

i)

bendrai:

žalos atlyginimas dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir susirgimų profesine liga:

darbdavys arba draudikas, veikiantis jo vardu:

Česká pojišťovna a.s. (Čekijos draudimo bendrovė, Inc.);

Kooperativa pojišťovna, a.s. (Kooperativa draudimo bendrovė, Inc.);

pensijos: Česká správa sociálního zabezpečení (Čekijos socialinės apsaugos administracija), Praha;

trumpalaikės išmokos: Česká správa sociálního zabezpečení (Čekijos socialinės apsaugos administracija), Praha, ir jos regioniniai padaliniai.ii)

ginkluotųjų pajėgų nariams:

profesionaliems kariams: Krašto apsaugos ministerijos Socialinės apsaugos agentūra, Praha

policijos pareigūnams: Vidaus reikalų ministerijos Socialinės apsaugos agentūra, Praha

kalėjimų tarnybos pareigūnams: Teisingumo ministerijos Socialinės apsaugos agentūra, Praha

muitinės pareigūnams:Finansų ministerijos Socialinės apsaugos agentūra, Praha

4. Išmokos mirties atveju Paskirtos vietos valdžios institucijos pagal asmens gyvenamąją (buvimo) vietą.

5. Bedarbio pašalpos įdarbinimo tarnybos pagal asmens gyvenamąją (buvimo) vietą.

6. Išmokos šeimai Paskirtos vietos valdžios institucijos pagal asmens gyvenamąją (buvimo) vietą."

ii) antraštės "B. DANIJA", "C. VOKIETIJA", "D. ISPANIJA", "E. PRANCŪZIJA", "F. GRAIKIJA", "G. AIRIJA", "H. ITALIJA", "I. LIUKSEMBURGAS", "J. NYDERLANDAI", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGALIJA", "M. SUOMIJA", "N. ŠVEDIJA" ir "O. JUNGTINĖ KARALYSTĖ" su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į "C. DANIJA", "D. VOKIETIJA", "F. GRAIKIJA", "G. ISPANIJA", "H. PRANCŪZIJA", "I. AIRIJA", "J. ITALIJA", "N. LIUKSEMBURGAS", "Q. NYDERLANDAI", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGALIJA", "W. SUOMIJA", "X. ŠVEDIJA" ir "Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ";

iii) po paskutinio įrašo su antrašte "D. VOKIETIJA" įterpiama:

"E. ESTIJA

1. Liga ir motinystė : Eesti Haigekassa(Estijos sveikatos draudimo fondas), Tallinn.

2. Invalidumo, senatvės ir maitintojo netekimo pensijos : Sotsiaalkindlustusamet (Socialinio draudimo valdyba), Tallinn.

3. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos a) kompensacija, mokama pagal Civilinį kodeksą : darbdaviai;

b) pensijos : Sotsiaalkindlustusamet (Socialinio draudimo valdyba), Tallinn.

4. Išmokos mirties atveju Sotsiaalkindlustusamet (Socialinio draudimo valdyba), Tallinn.

5. Nedarbas Tööturuamet (Darbo rinkos valdyba), Tallinn.

6. Išmokos šeimai Sotsiaalkindlustusamet(Socialinio draudimo valdyba), Tallinn.

7. Klausimai, susiję su socialinės apsaugos įmokų (socialinio mokesčio) mokėjimu Maksuamet (Mokesčių valdyba), Tallinn."

;

iv) po paskutinio įrašo su antrašte "J. ITALIJA" įterpiama:

"K. KIPRAS

1. Išmokos natūra : Υπουργείο Υγείας (Sveikatos apsaugos ministerija), Λευκωσία.

2. Išmokos pinigais : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Socialinio draudimo departamentas, Darbo ir socialinio draudimo ministerija), Λευκωσία.

L. LATVIJA

Jeigu nenurodyta kitaip, įstaigų kompetencija reglamentuojama Latvijos teisės aktų nuostatomis.

1. Visais atvejais, išskyrus sveikatos apsaugos išmokas natūra : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Valstybinio socialinio draudimo agentūra), Rīga.

2. Sveikatos apsaugos išmokos natūra : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Valstybinio privalomojo sveikatos draudimo agentūra), Rīga.

M. LIETUVA

i)

išmokos natūra: Valstybinė ligonių kasa Vilnius;ii)

išmokos pinigais: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;

i)

išmokos natūra: Valstybinė ligonių kasa, Vilnius;ii)

išmokos pinigais: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Vilnius.

2. Invalidumas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Vilnius.

3. Senatvė, mirtis (pensijos) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Vilnius.

4. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos a) išmokos natūra : Valstybinė ligonių kasa, Vilnius;

b) išmokos pinigais : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Vilnius.

5. Išmokos mirties atveju Savivaldybių socialinės paramos skyriai.

6. Nedarbas Respublikinė darbo birža, Vilnius.

7. Išmokos šeimai Savivaldybių socialinės paramos skyriai."

;

v) po paskutinio įrašo su antrašte "N. LIUKSEMBURGAS" įterpiama:

"O. VENGRIJA

1. Liga ir motinystė išmokos natūra ir išmokos pinigais : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest.

2. Invalidumas a) išmokos natūra : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest;

b) išmokos pinigais : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija), Budapest.

3. Senatvė, mirtis (pensijos) a) senatvės pensija - socialinio draudimo sistema : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija), Budapest;

b) senatvės pensija - privati sistema : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Valstybinė finansinės priežiūros institucija), Budapest;

c) maitintojo netekimo pensijos : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija), Budapest;

d) neįmokinė senatvės pašalpa : Illetékes helyi önkormányzat (kompetentinga savivaldybė).

4. Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos a) išmokos natūra : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest;

b) išmokos pinigais - nelaimingi atsitikimai darbe : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest;

c) kitos išmokos pinigais : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija), Budapest.

5. Nedarbas išmokos pinigais Foglalkoztatási Hivatal (Įdarbinimo tarnyba), Budapest.

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (šeimos paramos išmokų tarnyba, jei tokia tarnyba yra darbovietėje);

Államháztartási Hivatal (Valstybės finansų tarnyba);

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas).

P. MALTA

1. Išmokos pinigais : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Socialinės apsaugos departamentas), Valetta.

2. Išmokos natūra : Diviżjoni tas-Saħħa (Sveikatos apsaugos skyrius), Valetta."

;

vi) po paskutinio įrašo su antrašte "R. AUSTRIJA" įterpiama:

"S. LENKIJA

1. Liga ir motinystė a) išmokos natūra : kasa chorych (ligonių kasa), kurioje asmuo yra apdraustas;

i)

darbdaviai, atsakingi už išmokų mokėjimą;ii)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) vietiniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją apdraustojo asmens darbdavio ar savarankiškai dirbančio asmens buveinės atžvilgiu draudimo laikotarpiu, ir Zakład Ubezpieczeń Społecznych(Socialinio draudimo institucijos - ZUS) vietiniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją apdraustojo asmens gyvenamosios ar buvimo vietos atžvilgiu, pasibaigus draudimo laikotarpiui;iii)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją ūkininko draudimo vietos atžvilgiu.

2. Invalidumas, senatvė ir mirtis (pensijos) a) pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir savarankiškai dirbantiems asmenims, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) struktūriniai padaliniai, paskirti bendradarbiavimui su nurodytų valstybių narių kompetentingomis įstaigomis;

b) savarankiškai dirbantiems ūkininkams : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, paskirti bendradarbiavimui su nurodytų valstybių narių kompetentingomis įstaigomis;

c) profesionaliems kariams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d. : Krašto apsaugos ministerijos specializuoti skyriai;

d) policijos pareigūnams, Nacionalinės ugniagesių tarnybos pareigūnams, valstybės sienos apsaugos pareigūnams, Vidaus saugumo agentūros bei Užsienio saugumo agentūros pareigūnams ir Vyriausybės saugumo biuro pareigūnams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d. : Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos specializuoti skyriai;

e) kalėjimų apsaugos pareigūnams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d. : Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai;

f) teisėjams ir prokurorams : Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai.

3. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos a) išmokos natūra : kasa chorych (ligonių kasa), kurioje asmuo yra apdraustas;

i)

ligos atveju:

darbdaviai, atsakingi už išmokų mokėjimą;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) vietiniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją apdraustojo asmens darbdavio ar savarankiškai dirbančio asmens buveinės atžvilgiu draudimo laikotarpiu, ir Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) vietiniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją apdraustojo asmens gyvenamosios ar buvimo vietos atžvilgiu, pasibaigus draudimo laikotarpiui;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją ūkininko draudimo vietos atžvilgiu;ii)

pagrindinio maitintojo invalidumas ar mirtis:

pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir savarankiškai dirbantiems asmenims (išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus) bei bedarbiams absolventams, nusiųstiems stažuotei ar mokymams: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) struktūriniai padaliniai, paskirti bendradarbiavimui su nurodytų valstybių narių kompetentingomis įstaigomis;

savarankiškai dirbantiems ūkininkams: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, paskirti bendradarbiavimui su nurodytų valstybių narių kompetentingomis įstaigomis;

profesionaliems kariams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d.: Krašto apsaugos ministerijos specializuoti skyriai;

policijos pareigūnams, Nacionalinės ugniagesių tarnybos pareigūnams, valstybės sienos apsaugos pareigūnams, Vidaus saugumo agentūros bei Užsienio saugumo agentūros pareigūnams ir Vyriausybės saugumo biuro pareigūnams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d.: Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos specializuoti skyriai;

kalėjimų apsaugos pareigūnams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d.: Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai;

teisėjams ir prokurorams: Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai.

4. Laidojimo pašalpos a) pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir savarankiškai dirbantiems asmenims (išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus) bei bedarbiams, turintiems teisę į bedarbio išmokas : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) vietiniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją gyvenamosios vietos atžvilgiu;

b) savarankiškai dirbantiems ūkininkams : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją ūkininko draudimo vietos atžvilgiu;

c) profesionaliems kariams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d. : Krašto apsaugos ministerijos specializuoti skyriai;

d) policijos pareigūnams, Nacionalinės ugniagesių tarnybos pareigūnams, valstybės sienos apsaugos pareigūnams, Vidaus saugumo agentūros bei Užsienio saugumo agentūros pareigūnams ir Vyriausybės saugumo biuro pareigūnams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d. : Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos specializuoti skyriai;

e) kalėjimų apsaugos pareigūnams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d. : Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai;

f) teisėjams ir prokurorams : Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) struktūriniai padaliniai, paskirti bendradarbiavimui su nurodytų valstybių narių kompetentingomis įstaigomis;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, paskirti bendradarbiavimui su nurodytų valstybių narių kompetentingomis įstaigomis;

Krašto apsaugos ministerijos specializuoti skyriai (buvusiems profesionaliems kariams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d.);

Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos specializuoti skyriai (buvusiems policijos pareigūnams, buvusiems Nacionalinės ugniagesių tarnybos pareigūnams, buvusiems valstybės sienos apsaugos pareigūnams, buvusiems Valstybės apsaugos tarnybos, Vidaus saugumo agentūros bei Užsienio saugumo agentūros pareigūnams ir buvusiems Vyriausybės saugumo biuro pareigūnams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d.);

Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai (buvusiems kalėjimų apsaugos pareigūnams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d.);

Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai (buvusiems teisėjams ir prokurorams);

h) asmenims, gaunantiems priešpensines išmokas ir pašalpas : wojewódzkie urzędy pracy (vaivadijų darbo tarnybos), turinčios teritorinę jurisdikciją gyvenamosios ar buvimo vietos atžvilgiu.

5. Nedarbas a) išmokos natūra : kasa chorych (ligonių kasa), kurioje asmuo yra apdraustas;

b) išmokos pinigais : wojewódzkie urzędy pracy(vaivadijų darbo tarnybos), turinčios teritorinę jurisdikciją gyvenamosios ar buvimo vietos atžvilgiu.

darbdaviai, atsakingi už išmokų mokėjimą;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) vietiniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją apdraustojo asmens darbdavio ar savarankiškai dirbančio asmens buveinės atžvilgiu;

b) savarankiškai dirbantiems ūkininkams : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją ūkininko draudimo vietos atžvilgiu;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) struktūriniai padaliniai, paskirti bendradarbiavimui su nurodytų valstybių narių kompetentingomis įstaigomis;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, paskirti bendradarbiavimui su nurodytų valstybių narių kompetentingomis įstaigomis;

Krašto apsaugos ministerijos specializuoti skyriai (buvusiems profesionaliems kariams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d.);

Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos specializuoti skyriai (buvusiems policijos pareigūnams, buvusiems Nacionalinės ugniagesių tarnybos pareigūnams, buvusiems valstybės sienos apsaugos pareigūnams, buvusiems Valstybės apsaugos tarnybos, Vidaus saugumo agentūros bei Užsienio saugumo agentūros pareigūnams ir buvusiems Vyriausybės saugumo biuro pareigūnams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d.);

Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai (buvusiems kalėjimų apsaugos pareigūnams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d.);

Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai (buvusiems teisėjams ir prokurorams);

d) bedarbiams : wojewódzkie urzędy pracy (vaivadijų darbo tarnybos), turinčios teritorinę jurisdikciją gyvenamajai ar buvimo vietos atžvilgiu;

ośrodki pomocy społecznej (socialinės paramos centrai) gyvenamosios vietos bendruomenėje;

powiatowe centra pomocy rodzinie (rajonų šeimos paramos centrai), turintys teritorinę juridikciją gyvenamajai vietai;"

vii) po paskutinio įrašo su antrašte "T. PORTUGALIJA" įterpiama:

"U. SLOVĖNIJA

1. Išmokos pinigais: a) išmokos ligos ir mirties atveju : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovėnijos sveikatos draudimo institutas);

b) senatvė, invalidumas ir mirtis : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovėnijos pensijų ir invalidumo draudimo institutas);

c) nedarbas : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovėnijos įdarbinimo tarnyba);

d) šeimos ir motinystės išmokos : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Socialinio darbo centras — Bežigrad centrinis skyrius).

2. Išmokos natūra Liga ir motinystė : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovėnijos sveikatos draudimo institutas).

V. SLOVAKIJA

1. Liga ir motinystė A. a) bendrai : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava;

b) Slovakijos Respublikos kariuomenės ir geležinkelių kariuomenės profesionaliems kariams : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ginkluotųjų pajėgų socialinės apsaugos tarnyba), Bratislava;

c) Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kariuomenės profesionaliems kariams : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Vidaus reikalų ministerijos kariuomenės biudžetinės organizacijos, priklausančios Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sistemai);

d) policijos pajėgų nariams : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Policijos pajėgų biudžetinės ir subsidijuojamos organizacijos, priklausančios Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sistemai);

e) geležinkelių policijos nariams : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Geležinkelių policijos Generalinis direktoratas), Bratislava;

f) Slovakijos informacijos tarnybos nariam : Slovenská informačná služba (Slovakijos informacijos tarnyba), Bratislava;

g) Teismų ir kalėjimų sargybos nariams : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Teismų ir kalėjimų sargybos Generalinis direktoratas), Bratislava;

h) muitinės pareigūnams : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos muitinės direktoratas), Bratislava.

B. Išmokos natūra sveikatos draudimo bendrovės.

2. Invalidumas a) bendrai : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava;

b) Slovakijos Respublikos kariuomenės ir geležinkelių kariuomenės profesionaliems kariams : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ginkluotųjų pajėgų socialinės apsaugos tarnyba), Bratislava;

c) Policijos pajėgų nariams ir Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kariuomenės profesionaliems kariams : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerija), Bratislava;

d) Geležinkelių policijos nariams : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Geležinkelių policijos Generalinis direktoratas), Bratislava;

e) Slovakijos informacijos tarnybos nariams : Slovenská informačná služba (Slovakijos informacijos tarnyba), Bratislava;

f) Teismų ir kalėjimų sargybos nariams : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Teismų ir kalėjimų sargybos Generalinis direktoratas), Bratislava;

g) muitinės pareigūnams : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos muitinės direktoratas), Bratislava.

3. Senatvės išmokos a) bendrai : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava;

b) Slovakijos Respublikos kariuomenės ir geležinkelių kariuomenės profesionaliems kariams : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ginkluotųjų pajėgų socialinės apsaugos tarnyba), Bratislava;

c) Policijos pajėgų nariams ir Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kariuomenės profesionaliems kariams : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerija), Bratislava;

d) Geležinkelių policijos nariams : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Geležinkelių policijos Generalinis direktoratas), Bratislava;

e) Slovakijos informacijos tarnybos nariams : Slovenská informačná služba (Slovakijos informacijos tarnyba), Bratislava;

f) Teismų ir kalėjimų sargybos nariams : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Teismų ir kalėjimų sargybos Generalinis direktoratas), Bratislava;

g) muitinės pareigūnams : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos muitinės direktoratas), Bratislava.

4. Maitintojo netekimo išmokos a) bendrai : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava;

b) Slovakijos Respublikos kariuomenės ir geležinkelių kariuomenės profesionaliems kariams : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ginkluotųjų pajėgų socialinės apsaugos tarnyba), Bratislava;

c) Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kariuomenės profesionaliems kariams : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Vidaus reikalų ministerijos kariuomenės biudžetinės organizacijos, priklausančios Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sistemai);

d) Geležinkelių policijos nariams : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Geležinkelių policijos Generalinis direktoratas), Bratislava;

e) Slovakijos informacijos tarnybos nariams : Slovenská informačná služba (Slovakijos informacijos tarnyba), Bratislava;

f) Teismų ir kalėjimų sargybos nariams : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Teismų ir kalėjimų sargybos Generalinis direktoratas), Bratislava;

g) muitinės pareigūnams : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos muitinės direktoratas), Bratislava.

5. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos A. Išmokos pinigais:

a) bendrai : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava;

b) Slovakijos Respublikos kariuomenės ir geležinkelių kariuomenės profesionaliems kariams : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ginkluotųjų pajėgų socialinės apsaugos tarnyba), Bratislava;

c) Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kariuomenės profesionaliems kariam : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Vidaus reikalų ministerijos kariuomenės biudžetinės organizacijos, priklausančios Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sistemai);

d) Policijos pajėgų nariams : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Policijos pajėgų biudžetinės ir subsidijuojamos organizacijos, priklausančios Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sistemai);

e) Geležinkelių policijos nariams : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Geležinkelių policijos Generalinis direktoratas), Bratislava;

f) Slovakijos informacijos tarnybos nariams : Slovenská informačná služba (Slovakijos informacijos tarnyba), Bratislava;

g) Teismų ir kalėjimų sargybos nariams : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Teismų ir kalėjimų sargybos Generalinis direktoratas), Bratislava.

B. Išmokos natūra sveikatos draudimo bendrovės.

6. Išmokos mirties atveju a) laidojimo pašalpa bendrai : rajonų tarnybos;

b) Slovakijos Respublikos kariuomenės ir geležinkelių kariuomenės profesionaliems kariams : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ginkluotųjų pajėgų socialinės apsaugos tarnyba), Bratislava;

c) Policijos pajėgų nariams ir Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kariuomenės profesionaliems kariams : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (biudžetinės ir subsidijuojamos organizacijos, priklausančios Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sistemai).

7. Nedarbas Národný úrad práce (Nacionalinė darbo tarnyba), Bratislava.

8. Išmokos šeimai a) darbuotojams : darbdaviai;

b) savarankiškai dirbantiems asmenims ir pensininkams : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava;

c) kitiems asmenims : rajonų tarnybos."

;

c) 3 priedas "Gyvenamosios ir buvimo vietos įstaigos (reglamento 1 straipsnio p punktas ir įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 3 dalis)" keičiamas taip:

i) po paskutinio įrašo su antrašte "A. BELGIJA" įterpiama:

"B. ČEKIJA

1. Išmokos natūra : sveikatos draudimo bendrovė (pagal pasirinkimą).

2. Išmokos pinigais a) dėl ligos ir motinystės : Česká správa sociálního zabezpečení (Čekijos socialinės apsaugos administracija), Praha, ir jos regioniniai padaliniai;

b) dėl invalidumo, senatvės ir mirties (pensijos) : Česká správa sociálního zabezpečení (Čekijos socialinės apsaugos administracija), Praha, ir jos regioniniai padaliniai;

c) dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų : Česká správa sociálního zabezpečení (Čekijos socialinės apsaugos administracija), Praha, ir jos regioniniai padaliniai;

d) dėl nedarbo : įdarbinimo tarnybos pagal asmens gyvenamąją (buvimo) vietą;

e) šeimos ir kitos išmokos : paskirtos vietos valdžios institucijos pagal asmens gyvenamąją (buvimo) vietą."

;

ii) antraštės "B. DANIJA", "C. VOKIETIJA", "D. ISPANIJA", "E. PRANCŪZIJA", "F. GRAIKIJA", "G. AIRIJA", "H. ITALIJA", "I. LIUKSEMBURGAS", "J. NYDERLANDAI", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGALIJA", "M. SUOMIJA", "N. ŠVEDIJA" ir "O. JUNGTINĖ KARALYSTĖ" su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į "C. DANIJA", "D. VOKIETIJA", "F. GRAIKIJA", "G. ISPANIJA", "H. PRANCŪZIJA", "I. AIRIJA", "J. ITALIJA", "N. LIUKSEMBURGAS", "Q. NYDERLANDAI", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGALIJA", "W. SUOMIJA", "X. ŠVEDIJA" ir "Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ";

iii) po paskutinio įrašo su antrašte "D. VOKIETIJA" įterpiama:

"E. ESTIJA

1. Liga ir motinystė : Eesti Haigekassa (Estijos sveikatos draudimo fondas);

2. Invalidumo, senatvės ir maitintojo netekimo pensijos, išmokos mirties atveju bei išmokos šeimai : Sotsiaalkindlustusamet (Socialinio draudimo valdyba);

3. Nedarbas : vietos įdarbinimo tarnyba."

;

iv) po paskutinio įrašo su antrašte "J. ITALIJA" įterpiama:

"K. KIPRAS

1. Išmokos natūra : Υπουργείο Υγείας, (Sveikatos apsaugos ministerija), Λευκωσία;

2. Išmokos pinigais : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (Socialinio draudimo departamentas, Darbo ir socialinio draudimo ministerija), Λευκωσία.

L. LATVIJA

1. Visais atvejais, išskyrus sveikatos apsaugos išmokas natūra : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Valstybinio socialinio draudimo agentūra), Rīga.

2. Sveikatos apsaugos išmokos natūra : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Valstybinio privalomojo sveikatos draudimo agentūra), Rīga.

M. LIETUVA

i)

išmokos natūra: teritorinės ligonių kasos;ii)

išmokos pinigais: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;

i)

išmokos natūra: teritorinės ligonių kasos;ii)

išmokos pinigais: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Vilnius.

2. Invalidumas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Vilnius.

3. Senatvė, mirtis (pensijos) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Vilnius.

4. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos a) išmokos natūra : teritorinės ligonių kasos;

b) išmokos pinigais : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Vilnius.

5. Išmoka mirties atveju savivaldybių socialinės paramos skyriai.

6. Nedarbas Respublikinė darbo birža, Vilnius.

7. Išmokos šeimai savivaldybių socialinės paramos skyriai."

;

v) po paskutinio įrašo su antrašte "N. LIUKSEMBURGAS" įterpiama:

"O. VENGRIJA

I. GYVENAMOSIOS VIETOS ĮSTAIGOS

1. Liga ir motinystė Išmokos natūra ir išmokos pinigais : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Nacionalinio sveikatos draudimo fondo apygardos padalinys).

2. Invalidumas a) išmokos natūra : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Nacionalinio sveikatos draudimo fondo apygardos padalinys);

b) išmokos pinigais : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija).

3. Senatvė, mirtis (pensijos) a) senatvės pensija - socialinio draudimo sistema : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija);

b) senatvės pensija - privati sistema : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Valstybės finansų priežiūros institucija), Budapest;

c) maitintojo netekimo pensijos : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija);

d) neįmokinė senatvės pašalpa : Illetékes helyi önkormányzat(kompetentinga savivaldybė).

4. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos a) išmokos natūra : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Nacionalinio sveikatos draudimo fondo apygardos tarnyba);

b) išmokos pinigais - nelaimingi atsitikimai darbe : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest;

c) kitos išmokos pinigais : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija).

5. Nedarbas Išmokos pinigais : Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (Įdarbinimo tarnybos apygardos tarnyba).

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (šeimos paramos išmokų tarnyba, jei tokia tarnyba yra darbovietėje);

Területi Államháztartás-i Hivatal (regioninė valstybės finansų tarnyba);

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest.

II. BUVIMO VIETOS ĮSTAIGOS

1. Liga ir motinystė Išmokos natūra ir išmokos pinigais : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Nacionalinio sveikatos draudimo fondo apygardos tarnyba).

2. Invalidumas a) išmokos natūra : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Nacionalinio sveikatos draudimo fondo apygardos tarnyba);

b) išmokos pinigais : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija).

3. Senatvė, mirtis (pensijos) a) senatvės pensija - socialinio draudimo sistema : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija);

b) senatvės pensija - privati sistema : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Valstybinė finansų priežiūros institucija), Budapest;

c) maitintojo netekimo pensijos : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija);

d) neįmokinė senatvės pašalpa : Illetékes helyi önkormányzat (kompetentinga savivaldybė).

4. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos a) išmokos natūra : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (Nacionalinio sveikatos draudimo fondo apygardos tarnyba);

b) išmokos pinigais - ligos dėl nelaimingo atsitikimo išmoka : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest;

c) kitos išmokos pinigais : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija).

5. Nedarbas Išmokos pinigais : Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (Įdarbinimo tarnybos apygardos tarnyba).

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (šeimos paramos išmokų tarnyba, jei tokia tarnyba yra darbovietėje);

Területi Államháztartási Hivatal (regioninė valstybės finansų tarnyba);

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest.

P. MALTA

1. Išmokos pinigais : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Socialinės apsaugos departamentas), Valletta.

2. Išmokos natūra : Diviżjoni tas-Saħħa (Sveikatos apsaugos skyrius), Valletta."

;

vi) po paskutinio įrašo su antrašte "R. AUSTRIJA" įterpiama:

"S. LENKIJA

1. Liga ir motinystė a) išmokos natūra : kasa chorych (ligonių kasa), kurioje asmuo yra apdraustas ar įregistruotas;

i)

pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir savarankiškai dirbantiems asmenims, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus: Zakład Ubezpieczeń Społecznych(Socialinio draudimo institucijos - ZUS) vietiniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją apdraustojo asmens gyvenamosios ar buvimo vietos atžvilgiu;ii)

savarankiškai dirbantiems ūkininkams: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją gyvenamosios ar buvimo vietos atžvilgiu.

2. Invalidumas, senatvė ir mirtis (pensijos) a) pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir savarankiškai dirbantiems asmenims, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) struktūriniai padaliniai, paskirti bendradarbiavimui su nurodytų valstybių narių kompetentingomis institucijomis;

b) savarankiškai dirbantiems ūkininkams : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, paskirti bendradarbiavimui su nurodytų valstybių narių kompetentingomis institucijomis;

c) profesionaliems kariams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d. : Krašto apsaugos ministerijos specializuoti skyriai;

d) policijos pareigūnams, Nacionalinės ugniagesių tarnybos pareigūnams, valstybės sienos apsaugos pareigūnams, Vidaus saugumo agentūros bei Užsienio saugumo agentūros pareigūnams ir Vyriausybės saugumo biuro pareigūnams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d. : Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos specializuoti skyriai;

e) kalėjimų apsaugos pareigūnams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d. : Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai;

f) teisėjams ir prokurorams : Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai.

3. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos a) išmokos natūra : kasa chorych (ligonių kasa), kurioje asmuo yra apdraustas ar įregistruotas;

i)

ligos atveju:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) vietiniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją gyvenamosios ar buvimo vietos atžvilgiu;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją gyvenamosios ar buvimo vietos atžvilgiu;ii)

pagrindinio maitintojo invalidumas ar mirtis:

pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir savarankiškai dirbantiems asmenims (išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus) bei bedarbiams absolventams, nusiųstiems stažuotei ar mokymams: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) struktūriniai padaliniai, paskirti bendradarbiavimui su nurodytų valstybių narių kompetentingomis institucijomis;

savarankiškai dirbantiems ūkininkams: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, paskirti bendradarbiavimui su nurodytų valstybių narių kompetentingomis institucijomis;

profesionaliems kariams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d.: Krašto apsaugos ministerijos specializuoti padaliniai;

policijos pareigūnams, Nacionalinės ugniagesių tarnybos pareigūnams, valstybės sienos apsaugos pareigūnams, Vidaus saugumo agentūros bei Užsienio saugumo agentūros pareigūnams ir Vyriausybės saugumo biuro pareigūnams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d.: Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos specializuoti skyriai;

kalėjimų apsaugos pareigūnams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d.: Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai;

teisėjams ir prokurorams: Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai.

4. Laidojimo pašalpos a) pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir savarankiškai dirbantiems asmenims (išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus) bei bedarbiams, turintiems teisę į bedarbio pašalpą : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) vietiniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją gyvenamosios vietos atžvilgiu;

b) savarankiškai dirbantiems ūkininkams : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją ūkininko draudimo vietos atžvilgiu;

c) profesionaliems kariams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d. : Krašto apsaugos ministerijos specializuoti skyriai;

d) policijos pareigūnams, Nacionalinės ugniagesių tarnybos pareigūnams, valstybės sienos apsaugos pareigūnams, Vidaus saugumo agentūros bei Užsienio saugumo agentūros pareigūnams ir Vyriausybės saugumo biuro pareigūnams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d. : Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos specializuoti skyriai;

e) kalėjimų apsaugos pareigūnams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d. : Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai;

f) teisėjams ir prokurorams : Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) regioniniai padaliniai, paskirti bendradarbiavimui su nurodytų valstybių narių kompetentingomis institucijomis;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, paskirti bendradarbiavimui su nurodytų valstybių narių kompetentingomis institucijomis;

Krašto apsaugos ministerijos specializuoti padaliniai (buvusiems profesionaliems kariams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d.);

Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos specializuoti padaliniai (buvusiems policijos pareigūnams, buvusiems Nacionalinės ugniagesių tarnybos pareigūnams, buvusiems valstybės sienos apsaugos pareigūnams, buvusiems Valstybės apsaugos tarnybos, Vidaus saugumo agentūros bei Užsienio saugumo agentūros pareigūnams ir buvusiems Vyriausybės saugumo biuro pareigūnams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d.);

Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai (buvusiems kalėjimų apsaugos pareigūnams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d.);

Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai (buvusiems teisėjams ir prokurorams);

h) asmenims, gaunantiems priešpensines išmokas ir pašalpas : wojewódzkie urzędy pracy (vaivadijų darbo tarnybos), turinčios teritorinę jurisdikciją gyvenamosios ar buvimo vietos atžvilgiu.

5. Nedarbas a) išmokos natūra : kasa chorych (ligonių kasa), kurioje asmuo yra apdraustas ar įregistruotas;

b) išmokos pinigais : wojewódzkie urzędy pracy (vaivadijų darbo tarnybos), turinčios teritorinę jurisdikciją gyvenamosios ar buvimo vietos atžvilgiu.

6. Išmokos šeimai a) pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir savarankiškai dirbantiems asmenims, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) vietiniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją gyvenamosios ar buvimo vietos atžvilgiu;

b) savarankiškai dirbantiems ūkininkams : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją gyvenamosios ar buvimo vietos atžvilgiu;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) regioniniai padaliniai, paskirti bendradarbiavimui su nurodytų valstybių narių kompetentingomis institucijomis;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, paskirti bendradarbiavimui su nurodytų valstybių narių kompetentingomis institucijomis;

Krašto apsaugos ministerijos specializuoti skyriai (buvusiems profesionaliems kariams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d.);

Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos specializuoti skyriai (buvusiems policijos pareigūnams, buvusiems Nacionalinės ugniagesių tarnybos pareigūnams, buvusiems valstybės sienos apsaugos pareigūnams, buvusiems Valstybės apsaugos tarnybos, Vidaus saugumo agentūros bei Užsienio saugumo agentūros pareigūnams ir buvusiems Vyriausybės saugumo biuro pareigūnams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d.);

Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai (buvusiems kalėjimų apsaugos pareigūnams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d.);

Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai (buvusiems teisėjams ir prokurorams);

d) bedarbiams : wojewódzkie urzędy pracy (vaivadijų darbo tarnybos), turinčios teritorinę jurisdikciją gyvenamosios ar buvimo vietos atžvilgiu;

ośrodki pomocy społecznej (socialinės paramos centrai) gyvenamosios vietos bendruomenėje;

powiatowe centra pomocy rodzinie (rajonų šeimos pagalbos centrai), turintys teritorinę jurisdikciją gyvenamosios vietos atžvilgiu."

;

vii) po paskutinio įrašo su antrašte "T. PORTUGALIJA" įterpiama:

"U. SLOVĖNIJA

1. Išmokos pinigais a) išmokos ligos ir mirties atveju : Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Slovėnijos sveikatos draudimo instituto regioninė tarnyba);

b) senatvė, invalidumas ir mirtis : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovėnijos pensijų invalidumo draudimo institutas), Ljubljana;

c) Nedarbas : Območna enota Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovėnijos įdarbinimo tarnybos regioninė tarnyba);

d) šeimos ir motinystės išmokos : Center za socialno delo — centralna enota Bežigrad (Socialinio darbo centras - Bežigrad centrinis padalinys).

2. Išmokos natūra Liga ir motinystė : Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Slovėnijos sveikatos draudimo instituto regioninė tarnyba).

V. SLOVAKIJA

1. Liga ir motinystė A. a) bendrai : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava;

b) Slovakijos Respublikos kariuomenės ir geležinkelių kariuomenės profesionaliems kariams : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ginkluotųjų pajėgų socialinės apsaugos tarnyba), Bratislava;

c) Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kariuomenės profesionaliems kariams : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Vidaus reikalų ministerijos kariuomenės biudžetinės organizacijos, priklausančios Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sistemai);

d) Policijos pajėgų nariams : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Policijos pajėgų biudžetinės ir subsidijuojamos organizacijos, priklausančios Slovakijos Respublikos vidaus reikalų sistemai);

e) Geležinkelių policijos nariams : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Geležinkelių policijos Generalinis direktoratas), Bratislava;

f) Slovakijos informacijos tarnybos nariams : Slovenská informačná služba (Slovakijos informacijos tarnyba), Bratislava;

g) Teismų ir kalėjimų sargybos nariams : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Teismų ir kalėjimų sargybos Generalinis direktoratas), Bratislava;

h) muitinės pareigūnams : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos muitinės direktoratas), Bratislava.

B. Išmokos natūra sveikatos draudimo bendrovės.

2. Invalidumas a) bendrai : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava;

b) Slovakijos Respublikos kariuomenės ir geležinkelių kariuomenės profesionaliems kariams : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ginkluotųjų pajėgų socialinės apsaugos tarnyba), Bratislava;

c) Policijos pajėgų nariams ir Vidaus reikalų ministerijos kariuomenės profesionaliems kariams : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerija), Bratislava;

d) Geležinkelių policijos nariams : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Geležinkelių policijos Generalinis direktoratas), Bratislava;

e) Slovakijos informacijos tarnybos nariams : Slovenská informačná služba (Slovakijos informacijos tarnyba), Bratislava;

f) Teismų ir kalėjimų sargybos nariams : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Teismų ir kalėjimų sargybos Generalinis direktoratas), Bratislava;

g) muitinės pareigūnams : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos muitinės direktoratas), Bratislava.

3. Senatvės išmokos: a) bendrai : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava;

b) Slovakijos Respublikos kariuomenės ir geležinkelių kariuomenės profesionaliems kariams : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ginkluotųjų pajėgų socialinės apsaugos tarnyba), Bratislava;

c) Policijos pajėgų nariams ir Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kariuomenės profesionaliems kariams : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky(Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerija), Bratislava;

d) Geležinkelių policijos nariams : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Geležinkelių policijos Generalinis direktoratas), Bratislava;

e) Slovakijos informacijos tarnybos nariams : Slovenská informačná služba (Slovakijos informacijos tarnyba), Bratislava;

f) Teismų ir kalėjimų sargybos nariams : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Teismų ir kalėjimų sargybos Generalinis direktoratas), Bratislava;

g) muitinės pareigūnams : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos muitinės direktoratas), Bratislava.

4. Maitintojo netekimo išmokos: a) bendrai : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava;

b) Slovakijos Respublikos kariuomenės ir geležinkelių kariuomenės profesionaliems kariams : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ginkluotųjų pajėgų socialinės apsaugos tarnyba), Bratislava;

c) Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kariuomenės profesionaliems kariams : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Vidaus reikalų ministerijos kariuomenės biudžetinės organizacijos, priklausančios Slovakijos Respublikos vidaus reikalų sistemai);

d) Geležinkelių policijos nariams : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Geležinkelių policijos Generalinis direktoratas), Bratislava;

e) Slovakijos informacijos tarnybos nariams : Slovenská informačná služba (Slovakijos informacijos tarnyba), Bratislava;

f) Teismų ir kalėjimų sargybos nariams : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Teismų ir kalėjimų sargybos Generalinis direktoratas), Bratislava;

g) muitinės pareigūnams : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos muitinės direktoratas), Bratislava.

5. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos A. Išmokos pinigais a) bendrai : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava;

b) Slovakijos Respublikos kariuomenės ir geležinkelių kariuomenės profesionaliems kariams : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ginkluotųjų pajėgų socialinės apsaugos tarnyba), Bratislava;

c) Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kariuomenės profesionaliems kariams : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Vidaus reikalų ministerijos kariuomenės biudžetinės organizacijos, priklausančios Slovakijos Respublikos vidaus reikalų sistemai);

d) Policijos pajėgų nariams : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Policijos pajėgų biudžetinės ir subsidijuojamos organizacijos, priklausančios Slovakijos Respublikos vidaus reikalų sistemai);

e) Geležinkelių policijos nariams : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Geležinkelių policijos Generalinis direktoratas), Bratislava;

f) Slovakijos informacijos tarnybos nariams : Slovenská informačná služba (Slovakijos informacijos tarnyba), Bratislava;

g) Teismų ir kalėjimų sargybos nariams : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Teismų ir kalėjimų sargybos Generalinis direktoratas), Bratislava;

h) muitinės pareigūnams : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos muitinės direktoratas), Bratislava.

6. Išmokos mirties atveju: a) laidojimo pašalpa bendrai : rajonų tarnybos;

b) Slovakijos Respublikos kariuomenės ir geležinkelių kariuomenės profesionaliems kariams : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ginkluotųjų pajėgų socialinės apsaugos tarnyba), Bratislava;

c) Policijos pajėgų nariams ir Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kariuomenės profesionaliems kariams : Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (biudžetinės ir subsidijuojamos organizacijos, priklausančios Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sistemai).

7. Nedarbas Národný úrad práce — okresné úrady práce (Nacionalinė darbo tarnyba - rajonų darbo tarnybos).

8. Išmokos šeimai a) darbuotojams : darbdaviai;

b) savarankiškai dirbantiems asmenims ir pensininkams : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava;

c) kitiems asmenims : rajonų tarnybos."

;

d) 4 priedas "Susižinojimo tarnybos (įgyvendinimo reglamento 3 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnio 4 dalis ir 122 straipsnis)" keičiamas taip:

i) po paskutinio įrašo su antrašte "A. BELGIJA" įterpiama:

"B. ČEKIJA

1. Išmokos natūra : Centrum mezistátních úhrad (Tarptautinių grąžinimų centras), Praha.

2. Išmokos pinigais a) Liga ir motinystė : Česká správa sociálního zabezpečení (Čekijos socialinės apsaugos administracija), Praha;

b) dėl invalidumo, senatvės, mirties (pensijos) : Česká správa sociálního zabezpečení (Čekijos socialinės apsaugos administracija), Praha;

c) dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, mokant darbdaviui : Ministerstvo práce a sociálních věcí (Darbo ir socialinių reikalų ministerija), Praha;

d) dėl nedarbo : Ministerstvo práce a sociálních věcí- Správa služeb zaměstnanosti (Darbo ir socialinių reikalų ministerija - Įdarbinimo paslaugų administracija), Praha;

e) šeimos ir kitos išmokos : Ministerstvo práce a sociálních věcí (Darbo ir socialinių reikalų ministerija), Praha."

;

ii) antraštės "B. DANIJA", "C. VOKIETIJA", "D. ISPANIJA", "E. PRANCŪZIJA", "F. GRAIKIJA", "G. AIRIJA", "H. ITALIJA", "I. LIUKSEMBURGAS", "J. NYDERLANDAI", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGALIJA", "M. SUOMIJA", "N. ŠVEDIJA" ir "O. JUNGTINĖ KARALYSTĖ" su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į "C. DANIJA", "D. VOKIETIJA", "F. GRAIKIJA", "G. ISPANIJA", "H. PRANCŪZIJA", "I. AIRIJA", "J. ITALIJA", "N. LIUKSEMBURGAS", "Q. NYDERLANDAI", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGALIJA", "W. SUOMIJA", "X. ŠVEDIJA" ir "Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ";

iii) po paskutinio įrašo su antrašte "D. VOKIETIJA" įterpiama:

"E. ESTIJA

1. Liga ir motinystė : Eesti Haigekassa (Estijos sveikatos draudimo fondas).

2. Invalidumo, senatvės ir maitintojo netekimo pensijos, išmokos mirties atveju bei išmokos šeimai : Sotsiaalkindlustusamet (Socialinio draudimo valdyba).

3. Nedarbas : Tööturuamet (Darbo rinkos valdyba)."

;

iv) po paskutinio įrašo su antrašte "J. ITALIJA" įterpiama:

"K. KIPRAS

1. Išmokos natūra : Υπουργείο Υγείας — Ιατρικές Υπηρεσίες (Sveikatos apsaugos ministerija, Medicinos paslaugų tarnyba), Λευκωσία.

2. Išmokos pinigais : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Socialinio draudimo departamentas, Darbo ir socialinio draudimo ministerija), Λευκωσία.

L. LATVIJA

1. Visais atvejais, išskyrus sveikatos apsaugos išmokas natūra : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Valstybinio socialinio draudimo agentūra), Rīga.

2. Sveikatos apsaugos išmokos natūra : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Valstybinio privalomojo sveikatos draudimo agentūra), Rīga.

M. LIETUVA

1. Liga ir motinystė a) Išmokos natūra : Valstybinė ligonių kasa

b) Išmokos pinigais : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Vilnius.

2. Invalidumas, senatvė ir mirtis (pensijos) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Vilnius.

3. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Vilnius.

4. Išmoka mirties atveju Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilnius.

5. Nedarbas Respublikinė darbo birža, Vilnius.

6. Išmokos šeimai Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilnius."

;

v) po paskutinio įrašo su antrašte "N. LIUKSEMBURGAS" įterpiama:

"O. VENGRIJA

1. Liga ir motinystė Išmokos natūra ir išmokos pinigais : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest.

2. Invalidumas a) išmokos natūra : Országos Egészségbiztosítási Pénztár, (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest;

b) išmokos pinigais : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija), Budapest.

3. Senatvė, mirtis (pensijos) a) senatvės pensija - socialinio draudimo sistema : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija), Budapest;

b) senatvės pensija - privati sistema : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Valstybės finansų priežiūros institucija), Budapest;

c) maitintojo netekimo pensijos : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija), Budapest.

4. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos a) išmokos natūra : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest;

b) išmokos pinigais - ligos dėl nelaimingo atsitikimo išmoka : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest;

c) kitos išmokos pinigais : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija), Budapest.

5. Nedarbas Išmokos pinigais : Foglalkoztatási Hivatal (Įdarbinimo tarnyba), Budapest.

6. Išmokos šeimai Išmokos pinigais : Államháztartási Hivatal (Valstybės finansų tarnyba), Budapest;

— motinystės išmoka ir motinystės pašalpa : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest.

P. MALTA

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Socialinės apsaugos departamentas), Valletta."

;

vi) po paskutinio įrašo su antrašte "R. AUSTRIJA" įterpiama:

"S. LENKIJA

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Rozliczeń Międzynarodowych (Sveikatos apsaugos ministerija - Tarptautinių atsiskaitymų biuras), Warszawa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych — Centrala (Socialinio draudimo institucija - ZUS-centrinė būstinė), Warszawa;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — Centrala (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas - KRUS - centrinė būstinė), Warszawa;

b) dėl nedarbo : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ekonomikos, darbo ir socialinės politikos ministerija - MGPiPS), Warszawa;

c) išmokos šeimai ir kitos neįmokinės išmokos : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ekonomikos, darbo ir socialinės politikos ministerija - MGPiPS), Warszawa."

;

vii) po įrašo su antrašte "T. PORTUGALIJA" įterpiama:

"U. SLOVĖNIJA

1. Liga ir motinystė : Zavod za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Slovėnijos sveikatos draudimo institutas), Ljubljana.

2. Senatvė, invalidumas ir mirtis : Zavod za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Slovėnijos pensijų ir invalidumo draudimo institutas), Ljubljana.

3. Nedarbas : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovėnijos įdarbinimo tarnyba), Ljubljana.

4. Šeimos ir motinystės išmokos : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Darbo, šeimos ir socialinių reikalų ministerija), Ljubljana.

5. Išmokos mirties atveju : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovėnijos sveikatos draudimo institutas), Ljubljana.

V. SLOVAKIJA

1. Išmokos pinigais a) Liga ir motinystė : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava;

b) invalidumo išmokos : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava;

c) senatvės išmokos : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava;

d) maitintojo netekimo išmokos : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava;

e) nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava;

f) išmokos mirties atveju : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos darbo, socialinių reikalų ir šeimos ministerija), Bratislava;

g) nedarbas : Národný úrad práce (Nacionalinė darbo tarnyba), Bratislava;

h) išmokos šeimai : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos darbo, socialinių reikalų ir šeimos ministerija), Bratislava.

2. Išmokos natūra Všeobecná zdravotná poisťovňa (Bendroji sveikatos draudimo bendrovė), Bratislava."

;

e) 5 priedas "Toliau galiojančių dvišalių konvencijų įgyvendinimo nuostatos (įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 5 dalis, 5 straipsnis, 53 straipsnio 3 dalis, 104 straipsnis, 105 straipsnio 2 dalis, 116, 121 ir 122 straipsniai)" iš dalies keičiamas taip:

i) prieš įrašą su antrašte "1. BELGIJA — DANIJA" įterpiama:

"1. BELGIJA — ČEKIJA

Nėra konvencijos."

;

ii) antraštės "BELGIJA - DANIJA" numeris "1" keičiamas į "2", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"3. BELGIJA — VOKIETIJA"

.

iii) po paskutinio įrašo su antrašte "3. BELGIJA — VOKIETIJA" įterpiama:

"4. BELGIJA — ESTIJA

Nėra konvencijos."

;

iv) 3-7 antraštės su atitinkamais įrašais pernumeruojamos ir pertvarkomos taip:

"5. BELGIJA — GRAIKIJA"

"6. BELGIJA — ISPANIJA"

"7. BELGIJA — PRANCŪZIJA"

"8. BELGIJA — AIRIJA"

"9. BELGIJA — ITALIJA"

.

v) po paskutinio įrašo su antrašte "9. BELGIJA — ITALIJA" įterpiama:

"10. BELGIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

11. BELGIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

12. BELGIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

vi) antraštės "BELGIJA - LIUKSEMBURGAS" numeris "8" keičiamas į "13" ir įterpiama:

"14. BELGIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

15. BELGIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

vii) antraštės "BELGIJA - NYDERLANDAI" numeris "9" keičiamas į "16", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"17. BELGIJA — AUSTRIJA"

;

viii) į tekstą su antrašte "17. BELGIJA - AUSTRIJA" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"18. BELGIJA — LENKIJA

Jokia."

;

ix) antraštės "BELGIJA - PORTUGALIJA" numeris "11" keičiamas į "19" ir įterpiama:

"20. BELGIJA — SLOVĖNIJA

Jokia.

21. BELGIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

x) antraštės "BELGIJA - SUOMIJA" numeris "12" keičiamas į "22", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"23. BELGIJA — ŠVEDIJA"

"24. BELGIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

xi) po paskutinio įrašo su antrašte "24. BELGIJA - JUNGTINĖ KARALYSTĖ" įterpiama:

"25. ČEKIJA — DANIJA

Nėra konvencijos.

26. ČEKIJA — VOKIETIJA

Nėra konvencijos.

27. ČEKIJA — ESTIJA

Nėra konvencijos.

28. ČEKIJA — GRAIKIJA

Jokia.

29. ČEKIJA — ISPANIJA

Jokia.

30. ČEKIJA — PRANCŪZIJA

Jokia.

31. ČEKIJA — AIRIJA

Nėra konvencijos.

32. ČEKIJA — ITALIJA

Nėra konvencijos.

33. ČEKIJA — KIPRAS

Jokia.

34. ČEKIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

35. ČEKIJA — LIETUVA

Jokia.

36. ČEKIJA — LIUKSEMBURGAS

Jokia.

37. ČEKIJA — VENGRIJA

Jokia.

38. ČEKIJA — MALTA

Nėra konvencijos.

39. ČEKIJA — NYDERLANDAI

Nėra konvencijos.

40. ČEKIJA — AUSTRIJA

Jokia.

41. ČEKIJA — LENKIJA

Jokia.

42. ČEKIJA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

43. ČEKIJA — SLOVĖNIJA

Jokia.

44. ČEKIJA — SLOVAKIJA

Jokia.

45. ČEKIJA — SUOMIJA

Nėra konvencijos.

46. ČEKIJA — ŠVEDIJA

Nėra konvencijos.

47. ČEKIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia."

;

xii) antraštės "DANIJA - VOKIETIJA" numeris "15" keičiamas į "48" ir įterpiama:

"49. DANIJA — ESTIJA

Nėra konvencijos."

;

xiii) 16-20 antraštės su atitinkamais įrašais pernumeruojamos ir pertvarkomos taip:

"50. DANIJA — GRAIKIJA"

"51. DANIJA — ISPANIJA"

"52. DANIJA — PRANCŪZIJA"

"53. DANIJA — AIRIJA"

"54. DANIJA — ITALIJA"

.

xiv) po paskutinio įrašo su antrašte "54. DANIJA — ITALIJA" įterpiama:

"55. DANIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

56. DANIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

57. DANIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

xv) antraštės "DANIJA - LIUKSEMBURGAS" numeris "21" keičiamas į "58" ir įterpiama:

"59. DANIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

60. DANIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

xvi) antraštės "DANIJA - NYDERLANDAI" numeris "22" keičiamas į "61", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"62. DANIJA — AUSTRIJA"

.

xvii) po įrašo su antrašte "62. DANIJA — AUSTRIJA" įterpiama:

"63. DANIJA — LENKIJA

Nėra konvencijos."

;

xviii) antraštės "DANIJA - PORTUGALIJA" numeris "24" keičiamas į "64" ir įterpiama:

"65. DANIJA — SLOVĖNIJA

Jokia.

66. DANIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

xix) antraštės "DANIJA - SUOMIJA" numeris "25" keičiamas į "67", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"68. DANIJA — ŠVEDIJA"

"69. DANIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

xx) po paskutinio įrašo su antrašte "69. DANIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" įterpiama:

"70. VOKIETIJA — ESTIJA

Nėra konvencijos."

;

xxi) 28-32 antraštės su atitinkamais įrašais pernumeruojamos ir pertvarkomos taip:

"71. VOKIETIJA — GRAIKIJA"

"72. VOKIETIJA — ISPANIJA"

"73. VOKIETIJA — PRANCŪZIJA"

"74. VOKIETIJA — AIRIJA"

"75. VOKIETIJA — ITALIJA"

.

xxii) po paskutinio įrašo su antrašte "75. VOKIETIJA — ITALIJA" įterpiama:

"76. VOKIETIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

77. VOKIETIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

78. VOKIETIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

xxiii) antraštės "VOKIETIJA - LIUKSEMBURGAS" numeris "33" keičiamas į "79" ir įterpiama:

"80. VOKIETIJA — VENGRIJA

Jokia.

81. VOKIETIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

xxiv) antraštės "VOKIETIJA - NYDERLANDAI" numeris "34" keičiamas į "82", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"83. VOKIETIJA — AUSTRIJA"

;

xxv) po paskutinio įrašo su antrašte "83. VOKIETIJA — AUSTRIJA" įterpiama:

"84. VOKIETIJA — LENKIJA

a) 1977 m. sausio 11 d. Sutartis dėl 1975 m. spalio 9 d. Konvencijos dėl senatvės pensijų ir išmokų dėl nelaimingų atsitikimų darbe įgyvendinimo.

b) 1995 m. gruodžio 19 d. Sutarties 5 straipsnis dėl 1990 m. gruodžio 8 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos įgyvendinimo dėl pensijų mokėjimo per ryšių institucijas.

c) 1996 m. spalio 24 d. susitarimo 26 straipsnis dėl atsisakymo padengti medicininių patikrinimų, apžiūrų, gydytojų kelionių išlaidas ir apdraustų asmenų išlaidas dėl išmokų pinigais dėl ligos ir motinystės."

;

xxvi) antraštės "VOKIETIJA - PORTUGALIJA" numeris "36" keičiamas į "85" ir įterpiama:

"86. VOKIETIJA — SLOVĖNIJA

Jokia.

87. VOKIETIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

xxvii) antraštės "VOKIETIJA - SUOMIJA" numeris "37" keičiamas į "88", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"89. VOKIETIJA — ŠVEDIJA"

"90. VOKIETIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

xxviii) po paskutinio įrašo su antrašte "90. VOKIETIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" įterpiama:

"91. ESTIJA — GRAIKIJA

Nėra konvencijos.

92. ESTIJA — ISPANIJA

Nėra konvencijos.

93. ESTIJA — PRANCŪZIJA

Nėra konvencijos.

94. ESTIJA — AIRIJA

Nėra konvencijos.

95. ESTIJA — ITALIJA

Nėra konvencijos.

96. ESTIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

97. ESTIJA — LATVIJA

Jokia.

98. ESTIJA — LIETUVA

Jokia.

99. ESTIJA — LIUKSEMBURGAS

Nėra konvencijos.

100. ESTIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

101. ESTIJA — MALTA

Nėra konvencijos.

102. ESTIJA — NYDERLANDAI

Nėra konvencijos.

103. ESTIJA — AUSTRIJA

Nėra konvencijos.

104. ESTIJA — LENKIJA

Nėra konvencijos.

105. ESTIJA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

106. ESTIJA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

107. ESTIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos.

108. ESTIJA — SUOMIJA

Jokia.

109. ESTIJA — ŠVEDIJA

Jokia.

110. ESTIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Nėra konvencijos."

;

xxix) 41, 51, 59 ir 60 antraštės su atitinkamais įrašais pernumeruojamos ir pertvarkomos taip:

"111. GRAIKIJA — ISPANIJA"

"112. GRAIKIJA — PRANCŪZIJA"

"113. GRAIKIJA — AIRIJA"

"114. GRAIKIJA — ITALIJA"

,

xxx) į tekstą su antrašte "114. GRAIKIJA - ITALIJA" po žodžių "Nėra konvencijos." įterpiama:

"115. GRAIKIJA — KIPRAS

Jokia.

116. GRAIKIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

117. GRAIKIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

xxxi) antraštės "GRAIKIJA - LIUKSEMBURGAS" numeris "61" keičiamas į "118" ir įterpiama:

"119. GRAIKIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

120. GRAIKIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

xxxii) antraštės "GRAIKIJA - NYDERLANDAI" numeris "62" keičiamas į "121", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"122. GRAIKIJA — AUSTRIJA"

,

xxxiii) po įrašo su antrašte "122. GRAIKIJA — AUSTRIJA" įterpiama:

"123. GRAIKIJA — LENKIJA

Jokia."

;

xxxiv) antraštės "GRAIKIJA - PORTUGALIJA" numeris "64" keičiamas į "124" ir įterpiama:

"125. GRAIKIJA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

126. GRAIKIJA — SLOVAKIJA

Jokia."

;

xxxv) antraštės "GRAIKIJA - SUOMIJA" numeris "65" keičiamas į "127", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"128. GRAIKIJA — ŠVEDIJA"

"129. GRAIKIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

xxxvi) antraštės "ISPANIJA - PRANCŪZIJA" numeris "40" keičiamas į "130", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"131. ISPANIJA — AIRIJA"

"132. ISPANIJA — ITALIJA"

;

xxxvii) po įrašo su antrašte "132. ISPANIJA - ITALIJA" įterpiama:

"133. ISPANIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

134. ISPANIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

135. ISPANIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

xxxviii) antraštės "ISPANIJA - LIUKSEMBURGAS" numeris "44" keičiamas į "136" ir įterpiama:

"137. ISPANIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

138. ISPANIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

xxxix) antraštės "ISPANIJA - NYDERLANDAI" numeris "45" keičiamas į "139", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"140. ISPANIJA — AUSTRIJA"

;

xl) į tekstą su antrašte "140. ISPANIJA - AUSTRIJA" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"141. ISPANIJA — LENKIJA

Jokia."

;

xli) antraštės "ISPANIJA - PORTUGALIJA" numeris "47" keičiamas į "142" ir įterpiama:

"143. ISPANIJA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

144. ISPANIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

xlii) antraštės "ISPANIJA - SUOMIJA" numeris "48" keičiamas į "145", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"146. ISPANIJA — ŠVEDIJA"

"147. ISPANIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

.

xliii) antraštės "PRANCŪZIJA - AIRIJA" numeris "52" keičiamas į "148", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"149. PRANCŪZIJA — ITALIJA"

;

xliv) po paskutinio įrašo su antrašte "149. PRANCŪZIJA — ITALIJA" įterpiama:

"150. PRANCŪZIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

151. PRANCŪZIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

152. PRANCŪZIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

xlv) antraštės "PRANCŪZIJA - LIUKSEMBURGAS" numeris "54" keičiamas į "153" ir įterpiama:

"154. PRANCŪZIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

155. PRANCŪZIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

xlvi) antraštės "PRANCŪZIJA - NYDERLANDAI" numeris "55" keičiamas į "156", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"157. PRANCŪZIJA — AUSTRIJA"

.

xlvii) į tekstą su antrašte "157. PRANCŪZIJA - AUSTRIJA" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"158. PRANCŪZIJA — LENKIJA

Jokia."

;

xlviii) antraštės "PRANCŪZIJA - PORTUGALIJA" numeris "57" keičiamas į "159" ir įterpiama:

"160. PRANCŪZIJA — SLOVĖNIJA

Jokia.

161. PRANCŪZIJA — SLOVAKIJA

Jokia."

;

xlix) antraštės "PRANCŪZIJA — SUOMIJA" numeris "58a" keičiamas į "162", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"163. PRANCŪZIJA — ŠVEDIJA

Jokia.

164. PRANCŪZIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

.

l) antraštės "AIRIJA — ITALIJA" numeris "68" keičiamas į "165" ir įterpiama:

"166. AIRIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

167. AIRIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

168. AIRIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

li) antraštės "AIRIJA — LIUKSEMBURGAS" numeris "69" keičiamas į "169" ir įterpiama:

"170. AIRIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

171. AIRIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

lii) antraštės "AIRIJA — NYDERLANDAI" numeris "70" keičiamas į "172", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"173. AIRIJA — AUSTRIJA"

;

liii) po įrašo su antrašte "173. AIRIJA — AUSTRIJA" įterpiama:

"174. AIRIJA — LENKIJA

Nėra konvencijos."

;

liv) antraštės "AIRIJA — PORTUGALIJA" numeris "72" keičiamas į "175" ir įterpiama:

"176. AIRIJA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

177. AIRIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

lv) antraštės "AIRIJA — SUOMIJA" numeris "73" keičiamas į "178", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"179. AIRIJA — ŠVEDIJA"

"180. AIRIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

,

lvi) po įrašo su antrašte "180. AIRIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" įterpiama:

"181. ITALIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

182. ITALIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

183. ITALIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos."

;

lvii) antraštės "ITALIJA — LIUKSEMBURGAS" numeris "76" keičiamas į "184" ir įterpiama:

"185. ITALIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

186. ITALIJA — MALTA

Nėra konvencijos."

;

lviii) antraštės "ITALIJA — NYDERLANDAI" numeris "77" keičiamas į "187", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"188. ITALIJA — AUSTRIJA"

;

lix) į tekstą su antrašte "188. ITALIJA - AUSTRIJA" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"189. ITALIJA — LENKIJA

Nėra konvencijos."

;

lx) antraštės "ITALIJA - PORTUGALIJA" numeris "79" keičiamas į "190" ir įterpiama:

"191. ITALIJA — SLOVĖNIJA

Jokia.

192. ITALIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

lxi) antraštės "ITALIJA — SUOMIJA" numeris "80" keičiamas į "193", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"194. ITALIJA — ŠVEDIJA"

"195. ITALIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

lxii) po įrašo su antrašte "195. ITALIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" įterpiama:

"196. KIPRAS — LATVIJA

Nėra konvencijos.

197. KIPRAS — LIETUVA

Nėra konvencijos.

198. KIPRAS — LIUKSEMBURGAS

Nėra konvencijos.

199. KIPRAS — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

200. KIPRAS — MALTA

Nėra konvencijos.

201. KIPRAS — NYDERLANDAI

Nėra konvencijos.

202. KIPRAS — AUSTRIJA

Jokia.

203. KIPRAS — LENKIJA

Nėra konvencijos.

204. KIPRAS — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

205. KIPRAS — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

206. KIPRAS — SLOVAKIJA

Jokia.

207. KIPRAS — SUOMIJA

Nėra konvencijos.

208. KIPRAS — ŠVEDIJA

Nėra konvencijos.

209. KIPRAS — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia."

;

lxiii) į tekstą su antrašte "209. KIPRAS - JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"210. LATVIJA — LIETUVA

Jokia.

211. LATVIJA — LIUKSEMBURGAS

Nėra konvencijos.

212. LATVIJA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

213. LATVIJA — MALTA

Nėra konvencijos.

214. LATVIJA — NYDERLANDAI

Nėra konvencijos.

215. LATVIJA — AUSTRIJA

Nėra konvencijos.

216. LATVIJA — LENKIJA

Nėra konvencijos.

217. LATVIJA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

218. LATVIJA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

219. LATVIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos.

220. LATVIJA — SUOMIJA

Jokia.

221. LATVIJA — ŠVEDIJA

Jokia.

222. LATVIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Nėra konvencijos."

;

lxiv) į tekstą su antrašte "222. LATVIJA - JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžių "Nėra konvencijos." įterpiama:

"223. LIETUVA — LIUKSEMBURGAS

Nėra konvencijos.

224. LIETUVA — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

225. LIETUVA — MALTA

Nėra konvencijos.

226. LIETUVA — NYDERLANDAI

Nėra konvencijos.

227. LIETUVA — AUSTRIJA

Nėra konvencijos.

228. LIETUVA — LENKIJA

Nėra konvencijos.

229. LIETUVA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

230. LIETUVA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

231. LIETUVA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos.

232. LIETUVA — SUOMIJA

Jokia.

233. LIETUVA — ŠVEDIJA

Jokia.

234. LIETUVA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Nėra konvencijos."

;

lxv) į tekstą su antrašte "234. LIETUVA - JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžių "Nėra konvencijos." įterpiama:

"235. LIUKSEMBURGAS — VENGRIJA

Nėra konvencijos.

236. LIUKSEMBURGAS — MALTA

Nėra konvencijos."

;

lxvi) antraštės "LIUKSEMBURGAS - NYDERLANDAI" numeris "83" keičiamas į "237", ir tolesnė antraštė numeruojama taip:

"238. LIUKSEMBURGAS — AUSTRIJA"

;

lxvii) po įrašo su antrašte "238. LIUKSEMBURGAS — AUSTRIJA" įterpiama:

"239. LIUKSEMBURGAS — LENKIJA

Jokia."

;

lxviii) antraštės "LIUKSEMBURGAS - PORTUGALIJA" numeris "85" keičiamas į "240" ir įterpiama:

"241. LIUKSEMBURGAS — SLOVĖNIJA

Jokia.

242. LIUKSEMBURGAS — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

lxix) antraštės "LIUKSEMBURGAS — SUOMIJA" numeris "86" keičiamas į "243", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"244. LIUKSEMBURGAS — ŠVEDIJA"

"245. LIUKSEMBURGAS — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

lxx) po paskutinio įrašo su antrašte "245. LIUKSEMBURGAS — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" įterpiama:

"246. VENGRIJA — MALTA

Nėra konvencijos.

247. VENGRIJA — NYDERLANDAI

Jokia.

248. VENGRIJA — AUSTRIJA

Jokia.

249. VENGRIJA — LENKIJA

Jokia.

250. VENGRIJA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

251. VENGRIJA — SLOVĖNIJA

Jokia.

252. VENGRIJA — SLOVAKIJA

Jokia.

253. VENGRIJA — SUOMIJA

Jokia.

254. VENGRIJA — ŠVEDIJA

Jokia.

255. VENGRIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia."

;

lxxi) į tekstą su antrašte "255. VENGRIJA - JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"256. MALTA — NYDERLANDAI

Nėra konvencijos.

257. MALTA — AUSTRIJA

Nėra konvencijos.

258. MALTA — LENKIJA

Nėra konvencijos.

259. MALTA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

260. MALTA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

261. MALTA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos.

262. MALTA — SUOMIJA

Nėra konvencijos.

263. MALTA — ŠVEDIJA

Nėra konvencijos.

264. MALTA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia."

;

lxxii) antraštės "NYDERLANDAI — AUSTRIJA" numeris "89" keičiamas į "265" ir įterpiama:

"266. NYDERLANDAI — LENKIJA

Nėra konvencijos."

;

lxxiii) antraštės "NYDERLANDAI — PORTUGALIJA" numeris "90" keičiamas į "267" ir įterpiama:

"268. NYDERLANDAI — SLOVĖNIJA

Jokia.

269. NYDERLANDAI — SLOVAKIJA

Jokia."

;

lxxiv) antraštės "NYDERLANDAI — SUOMIJA" numeris "91" keičiamas į "270", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"271. NYDERLANDAI — ŠVEDIJA"

"272. NYDERLANDAI — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

lxxv) po paskutinio įrašo su antrašte "272. NYDERLANDAI — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" įterpiama:

"273. AUSTRIJA — LENKIJA

Jokia."

lxxvi) antraštės "AUSTRIJA — PORTUGALIJA" numeris "94" keičiamas į "274" ir įterpiama:

"275. AUSTRIJA — SLOVĖNIJA

Jokia.

276. AUSTRIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

lxxvii) antraštės "AUSTRIJA - SUOMIJA" numeris "95" keičiamas į "277", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"278. AUSTRIJA — ŠVEDIJA"

"279. AUSTRIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

lxxviii) po paskutinio įrašo su antrašte "279. AUSTRIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" įterpiama:

"280. LENKIJA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

281. LENKIJA — SLOVĖNIJA

Jokia.

282. LENKIJA — SLOVAKIJA

Jokia.

283. LENKIJA — SUOMIJA

Nėra konvencijos.

284. LENKIJA — ŠVEDIJA

Jokia.

285. LENKIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia."

;

lxxix) į tekstą su antrašte "285. LENKIJA - JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"286. PORTUGALIJA — SLOVĖNIJA

Nėra konvencijos.

287. PORTUGALIJA — SLOVAKIJA

Nėra konvencijos."

;

lxxx) antraštės "PORTUGALIJA — SUOMIJA" numeris "98" keičiamas į "288", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"289. PORTUGALIJA — ŠVEDIJA"

"290. PORTUGALIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

lxxxi) po įrašo su antrašte "290. PORTUGALIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ" įterpiama:

"291. SLOVĖNIJA — SLOVAKIJA

Jokia.

292. SLOVĖNIJA — SUOMIJA

Nėra konvencijos.

293. SLOVĖNIJA — ŠVEDIJA

Jokia.

294. SLOVĖNIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia."

;

lxxxii) į tekstą su antrašte "294. SLOVĖNIJA - JUNGTINĖ KARALYSTĖ" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"295. SLOVAKIJA — SUOMIJA

Nėra konvencijos.

296. SLOVAKIJA — ŠVEDIJA

Nėra konvencijos.

297. SLOVAKIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Jokia."

;

lxxxiii) antraštės "SUOMIJA - ŠVEDIJA" numeris "101" keičiamas į "298", ir tolesnės antraštės numeruojamos taip:

"299. SUOMIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ"

;

lxxxiv) antraštės "ŠVEDIJA - JUNGTINĖ KARALYSTĖ" numeris "103" keičiamas į "300".

f) 6 priedas "Išmokų mokėjimo tvarka (įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 6 dalis, 53 straipsnio 1 dalis ir 122 straipsnis)" iš dalies keičiamas taip:

i) po įrašo su antrašte "A. BELGIJA" įterpiama:

"B. ČEKIJA

Tiesioginės išmokos."

;

ii) antraštės "B. DANIJA", "C. VOKIETIJA", "D. ISPANIJA", "E. PRANCŪZIJA", "F. GRAIKIJA", "G. AIRIJA", "H. ITALIJA", "I. LIUKSEMBURGAS", "J. NYDERLANDAI", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGALIJA", "M. SUOMIJA", "N. ŠVEDIJA" ir "O. JUNGTINĖ KARALYSTĖ" su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į "C. DANIJA", "D. VOKIETIJA", "F. GRAIKIJA", "G. ISPANIJA", "H. PRANCŪZIJA", "I. AIRIJA", "J. ITALIJA", "N. LIUKSEMBURGAS", "Q. NYDERLANDAI", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGALIJA", "W. SUOMIJA", "X. ŠVEDIJA" ir "Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ";

iii) po paskutinio įrašo su antrašte "D. VOKIETIJA" įterpiama:

"E. ESTIJA

1. Bendrai: tiesioginės išmokos.

2. Santykiuose su Latvija ir Lietuva: mokėjimas per susižinojimo tarnybas."

;

iv) po paskutinio įrašo su antrašte "J. ITALIJA" įterpiama:

"K. KIPRAS

Tiesioginės išmokos.

L. LATVIJA

1. Tiesioginės išmokos.

2. Santykiuose su Estijos Respublika ir Lietuvos Respublika: mokėjimas per susižinojimo tarnybas.

M. LIETUVA

1. Santykiuose su Belgija, Čekija, Danija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Airija, Italija, Kipru, Liuksemburgu, Vengrija, Malta, Nyderlandais, Austrija, Lenkija, Portugalija, Slovėnija, Slovakija, Suomija, Švedija ir Jungtine Karalyste: tiesioginės išmokos;

2. Santykiuose su Estija ir Latvija: mokėjimas per susižinojimo tarnybas (įgyvendinimo reglamento 53-58 straipsnių bendras įgyvendinimas)."

;

v) po įrašo su antrašte "N. LIUKSEMBURGAS" įterpiama:

"O. VENGRIJA

Tiesioginės išmokos.

P. MALTA

Tiesioginės išmokos."

;

vi) po įrašo su antrašte "R. AUSTRIJA" įterpiama:

"S. LENKIJA

1. Bendras principas: tiesioginis išmokų mokėjimas;

2. Santykiuose su Vokietija, sudarytų sutarčių pagrindu: mokėjimas per paramos gavėjo gyvenamosios vietos institucijas (įgyvendinimo reglamento 53-58 straipsnių ir 77 straipsnio bei 5 priede išvardytų nuostatų bendras taikymas)."

;

vii) po įrašo su antrašte "T. PORTUGALIJA" įterpiama:

"U. SLOVĖNIJA

Tiesioginės išmokos.

V. SLOVAKIJA

Tiesioginės išmokos."

;

g) 7 priedas "Bankai (įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 7 dalis, 55 straipsnio 3 dalis ir 122 straipsnis)" iš dalies keičiamas taip:

i) į tekstą su antrašte "A. BELGIJA" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"B. ČEKIJA

Česká národní banka (Čekijos nacionalinis bankas), Praha."

;

ii) antraštės "B. DANIJA", "C. VOKIETIJA", "D. ISPANIJA", "E. PRANCŪZIJA", "F. GRAIKIJA", "G. AIRIJA", "H. ITALIJA", "I. LIUKSEMBURGAS", "J. NYDERLANDAI", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGALIJA", "M. SUOMIJA", "N. ŠVEDIJA" ir "O. JUNGTINĖ KARALYSTĖ" su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į "C. DANIJA", "D. VOKIETIJA", "F. GRAIKIJA", "G. ISPANIJA", "H. PRANCŪZIJA", "I. AIRIJA", "J. ITALIJA", "N. LIUKSEMBURGAS", "Q. NYDERLANDAI", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGALIJA", "W. SUOMIJA", "X. ŠVEDIJA" ir "Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ";

iii) po įrašo su antrašte "D. VOKIETIJA" įterpiama:

"E. ESTIJA

Hansapank (Hansabankas), Tallinn."

;

iv) po įrašo su antrašte "J. ITALIJA" įterpiama:

"K. KIPRAS

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Kipro centrinis bankas), Λευκωσία.

L. LATVIJA

Jokia.

M. LIETUVA

Hansa - LTB, Vilnius."

;

v) po įrašo su antrašte "N. LIUKSEMBURGAS" įterpiama:

"O. VENGRIJA

Jokia.

P. MALTA

Bank Ċentrali ta' Malte (Maltos centrinis bankas), Valletta."

;

vi) po įrašo su antrašte "R. AUSTRIJA" įterpiama:

"S. LENKIJA

Narodowy Bank Polski (Lenkijos nacionalinis bankas), Warszawa."

;

vii) po įrašo su antrašte "T. PORTUGALIJA" įterpiama:

"U. SLOVĖNIJA

Banka Slovenije (Slovėnijos bankas), Ljubljana.

V. SLOVAKIJA

Národná banka Slovenska (Slovakijos nacionalinis bankas), Bratislava."

;

h) 8 priedas pakeičamas taip:

"8 PRIEDAS

IŠMOKŲ ŠEIMAI SKYRIMAS

(Įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 8 dalis, 10a straipsnio d punktas ir 122 straipsnis)

Įgyvendinimo reglamento 10a straipsnio d punktas taikomas:

A. Pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir savarankiškai dirbantiems asmenims

a) esant vieno kalendorinio mėnesio ataskaitiniam laikotarpiui santykiuose tarp:

- Belgijos ir Čekijos,

- Belgijos ir Vokietijos,

- Belgijos ir Graikijos,

- Belgijos ir Ispanijos,

- Belgijos ir Prancūzijos,

- Belgijos ir Airijos,

- Belgijos ir Lietuvos,

- Belgijos ir Liuksemburgo,

- Belgijos ir Austrijos,

- Belgijos ir Lenkijos,

- Belgijos ir Portugalijos,

- Belgijos ir Slovakijos,

- Belgijos ir Suomijos,

- Belgijos ir Švedijos,

- Belgijos ir Jungtinės Karalystės,

- Čekijos ir Danijos,

- Čekijos ir Vokietijos,

- Čekijos ir Graikijos,

- Čekijos ir Ispanijos,

- Čekijos ir Prancūzijos,

- Čekijos ir Airijos,

- Čekijos ir Latvijos,

- Čekijos ir Lietuvos,

- Čekijos ir Liuksemburgo,

- Čekijos ir Vengrijos,

- Čekijos ir Maltos,

- Čekijos ir Nyderlandų,

- Čekijos ir Austrijos,

- Čekijos ir Lenkijos,

- Čekijos ir Portugalijos,

- Čekijos ir Slovėnijos,

- Čekijos ir Slovakijos,

- Čekijos ir Suomijos,

- Čekijos ir Švedijos,

- Čekijos ir Jungtinės Karalystės,

- Danijos ir Lietuvos,

- Danijos ir Lenkijos,

- Danijos ir Slovakijos,

- Vokietijos ir Graikijos,

- Vokietijos ir Ispanijos,

- Vokietijos ir Prancūzijos,

- Vokietijos ir Airijos,

- Vokietijos ir Lietuvos,

- Vokietijos ir Liuksemburgo,

- Vokietijos ir Austrijos,

- Vokietijos ir Lenkijos,

- Vokietijos ir Portugalijos,

- Vokietijos ir Slovakijos,

- Vokietijos ir Suomijos,

- Vokietijos ir Švedijos,

- Vokietijos ir Jungtinės Karalystės,

- Graikijos ir Lietuvos,

- Graikijos ir Lenkijos,

- Graikijos ir Slovakijos,

- Ispanijos ir Lietuvos,

- Ispanijos ir Austrijos,

- Ispanijos ir Lenkijos,

- Ispanijos ir Slovėnijos,

- Ispanijos ir Slovakijos,

- Ispanijos ir Suomijos,

- Ispanijos ir Švedijos,

- Prancūzijos ir Lietuvos,

- Prancūzijos ir Liuksemburgo,

- Prancūzijos ir Austrijos,

- Prancūzijos ir Lenkijos,

- Prancūzijos ir Portugalijos,

- Prancūzijos ir Slovėnijos,

- Prancūzijos ir Slovakijos,

- Prancūzijos ir Suomijos,

- Prancūzijos ir Švedijos,

- Airijos ir Lietuvos,

- Airijos ir Austrijos,

- Airijos ir Lenkijos,

- Airijos ir Portugalijos,

- Airijos ir Slovakijos,

- Airijos ir Švedijos,

- Latvijos ir Lietuvos,

- Latvijos ir Liuksemburgo,

- Latvijos ir Vengrijos,

- Latvijos ir Lenkijos,

- Latvijos ir Slovėnijos,

- Latvijos ir Slovakijos,

- Latvijos ir Suomijos,

- Lietuvos ir Liuksemburgo,

- Lietuvos ir Vengrijos,

- Lietuvos ir Nyderlandų,

- Lietuvos ir Austrijos,

- Lietuvos ir Portugalijos,

- Lietuvos ir Slovėnijos,

- Lietuvos ir Slovakijos,

- Lietuvos ir Suomijos,

- Lietuvos ir Švedijos,

- Vengrijos ir Lenkijos,

- Vengrijos ir Slovėnijos,

- Vengrijos ir Slovakijos,

- Lietuvos ir Jungtinės Karalystės,

- Liuksemburgo ir Austrijos,

- Liuksemburgo ir Lenkijos,

- Liuksemburgo ir Portugalijos,

- Liuksemburgo ir Slovėnijos

- Liuksemburgo ir Slovakijos,

- Liuksemburgo ir Suomijos,

- Liuksemburgo ir Švedijos,

- Maltos ir Slovakijos,

- Nyderlandų ir Austrijos,

- Nyderlandų ir Lenkijos,

- Nyderlandų ir Slovakijos,

- Nyderlandų ir Suomijos,

- Nyderlandų ir Švedijos,

- Austrijos ir Lenkijos,

- Austrijos ir Portugalijos,

- Austrijos ir Slovėnijos

- Austrijos ir Slovakijos,

- Austrijos ir Suomijos,

- Austrijos ir Švedijos,

- Austrijos ir Jungtinės Karalystės,

- Lenkijos ir Portugalijos,

- Lenkijos ir Slovėnijos,

- Lenkijos ir Slovakijos,

- Lenkijos ir Suomijos,

- Lenkijos ir Švedijos,

- Lenkijos ir Jungtinės Karalystės,

- Portugalijos ir Slovėnijos,

- Portugalijos ir Slovakijos,

- Portugalijos ir Suomijos,

- Portugalijos ir Švedijos,

- Portugalijos ir Jungtinės Karalystės,

- Slovėnijos ir Slovakijos,

- Slovėnijos ir Suomijos,

- Slovėnijos ir Jungtinės Karalystės,

- Slovakijos ir Suomijos,

- Slovakijos ir Švedijos,

- Slovakijos ir Jungtinės Karalystės,

- Suomijos ir Švedijos,

- Suomijos ir Jungtinės Karalystės,

- Švedijos ir Jungtinės Karalystės.

b) esant kalendorinių metų ketvirčio ataskaitiniam laikotarpiui santykiuose tarp:

- Danijos ir Vokietijos,

- Nyderlandų ir Danijos, Vokietijos, Prancūzijos, Liuksemburgo, Portugalijos.

B. Savarankiškai dirbantiems asmenims

Esant kalendorinių metų ketvirčio ataskaitiniam laikotarpiui santykiuose tarp:

- Belgijos ir Nyderlandų.

C. Pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims

Esant vieno kalendorinio mėnesio ataskaitiniam laikotarpiui santykiuose tarp:

- Belgijos ir Nyderlandų."

.

i) 9 priedas "Išmokų natūra vidutinių metinių išlaidų skaičiavimas (įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 9 dalis, 94 straipsnio 3 dalies a punktas ir 95 straipsnio 3 dalies a punktas)" iš dalies keičiamas taip:

i) po įrašo su antrašte "A. BELGIJA" įterpiama:

"B. ČEKIJA

Apskaičiuojant vidutines metines išmokų natūra išlaidas, atsižvelgiama į bendrąją socialinės apsaugos sistemą."

;

ii) antraštės "B. DANIJA", "C. VOKIETIJA", "D. ISPANIJA", "E. PRANCŪZIJA", "F. GRAIKIJA", "G. AIRIJA", "H. ITALIJA", "I. LIUKSEMBURGAS", "J. NYDERLANDAI", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGALIJA", "M. SUOMIJA", "N. ŠVEDIJA" ir "O. JUNGTINĖ KARALYSTĖ" su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į "C. DANIJA", "D. VOKIETIJA", "F. GRAIKIJA", "G. ISPANIJA", "H. PRANCŪZIJA", "I. AIRIJA", "J. ITALIJA", "N. LIUKSEMBURGAS", "Q. NYDERLANDAI", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGALIJA", "W. SUOMIJA", "X. ŠVEDIJA" ir "Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ";

iii) po įrašo su antrašte "D. VOKIETIJA" įterpiama:

"E. ESTIJA

Apskaičiuojant vidutines metines išmokų natūra išlaidas, atsižvelgiama į Estijos sveikatos draudimo fondo finansuojamas medicinines paslaugas."

;

iv) po įrašo su antrašte "J. ITALIJA" įterpiama:

"K. KIPRAS

Apskaičiuojant vidutines metines išmokų natūra išlaidas, atsižvelgiama į Kipro Vyriausybės sveikatos paslaugų teikiamas išmokas.

L. LATVIJA

Apskaičiuojant vidutines metines išmokų natūra išlaidas, atsižvelgiama į Valstybinio privalomojo sveikatos draudimo agentūros administruojamas išmokas natūra (sveikatos apsaugos paslaugos).

M. LIETUVA

Apskaičiuojant vidutines metines išmokų natūra išlaidas, remiamasi Sveikatos draudimo įstatymo nuostatomis."

;

v) po įrašo su antrašte "N. LIUKSEMBURGAS" įterpiama:

"O. VENGRIJA

Apskaičiuojant vidutines metines išmokų natūra išlaidas, atsižvelgiama į bendrąją sveikatos draudimo sistemą ir sveikatos apsaugos išlaidas, numatytas pagal Sveikatos akto nuostatas.

P. MALTA

Apskaičiuojant vidutines metines išmokų natūra išlaidas, atsižvelgiama į Nacionalinės sveikatos sistemos teikiamas išmokas."

;

vi) po įrašo su antrašte "R. AUSTRIJA" įterpiama:

"S. LENKIJA

Apskaičiuojant vidutines metines išmokų natūra išlaidas, atsižvelgiama į išmokas, teikiamas pagal bendrąją sveikatos draudimo sistemą."

;

vii) po įrašo su antrašte "T. PORTUGALIJA" įterpiama:

"U. SLOVĖNIJA

Apskaičiuojant vidutines metines išmokų natūra išlaidas, atsižvelgiama į bendrąją sveikatos apsaugos programą.

V. SLOVAKIJA

Apskaičiuojant vidutines metines išmokų natūra išlaidas, atsižvelgiama į sveikatos apsaugos tikslais numatytas išlaidas pagal sveikatos draudimo sistemą."

;

j) 10 priedas "Kompetentingų institucijų paskirtos įstaigos ir tarnybos (įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 10 dalis)" iš dalies keičiamas taip:

i) po paskutinio įrašo su antrašte "A. BELGIJA" įterpiama:

"B. ČEKIJA

1. Taikant reglamento 14 straipsnio 1 dalies b punktą ir 17 straipsnį bei įgyvendinimo reglamento 10 straipsnio b punktą, 11 straipsnio 1 dalį, 11a straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio a punktą, 13 straipsnio 2 ir 3 dalis, 14 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, 80 straipsnio 2 dalį, 81 straipsnį ir 85 straipsnio 2 dalį : Česká správa sociálního zabezpečení (Čekijos socialinės apsaugos administracija), Praha;

2. Taikant įgyvendinimo reglamento 38 straipsnio 1 dalį, 70 straipsnio 1 dalį, 82 straipsnio 2 dalį ir 86 straipsnio 2 dalį : savivaldos įstaiga (administracinė tarnyba) pagal šeimos narių gyvenamąją vietą,

3. Taikant įgyvendinimo reglamento 102 straipsnio 2 dalį (dėl išmokų natūra išlaidų atlyginimo pagal reglamento 36 ir 63 straipsnius) : Centrum mezistátních úhrad (Tarptautinių grąžinimų centras), Praha;

4. Taikant įgyvendinimo reglamento 102 straipsnio 2 dalį (dėl išlaidų bedarbio pašalpoms atlyginimo pagal reglamento 70 straipsnį) : Ministerstvo práce a sociálních věcí — Správa služeb zaměstnanosti(Darbo ir socialinių reikalų ministerija - Įdarbinimo paslaugų administracija), Praha."

;

ii) antraštės "B. DANIJA", "C. VOKIETIJA", "D. ISPANIJA", "E. PRANCŪZIJA", "F. GRAIKIJA", "G. AIRIJA", "H. ITALIJA", "I. LIUKSEMBURGAS", "J. NYDERLANDAI", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGALIJA", "M. SUOMIJA", "N. ŠVEDIJA" ir "O. JUNGTINĖ KARALYSTĖ" su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į "C. DANIJA", "D. VOKIETIJA", "F. GRAIKIJA", "G. ISPANIJA", "H. PRANCŪZIJA", "I. AIRIJA", "J. ITALIJA", "N. LIUKSEMBURGAS", "Q. NYDERLANDAI", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGALIJA", "W. SUOMIJA", "X. ŠVEDIJA" ir "Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ";

iii) po paskutinio įrašo su antrašte "D. VOKIETIJA" įterpiama:

"E. ESTIJA

1. Taikant reglamento14c straipsnį ir 14d straipsnio 3 dalį bei įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 1 dalį, 10b straipsnį, 11 straipsnio 1 dalį, 11a straipsnio 1 dalį, 12a straipsnį, 13 straipsnio 2 ir 3 dalis, 14 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, 38 straipsnio 1 dalį, 70 straipsnio 1 dalį, 82 straipsnio 2 dalį ir 86 straipsnio 2 dalį : Sotsiaalkindlustusamet (Socialinio draudimo valdyba), Tallinn.

2. Taikant reglamento 17 straipsnį bei įgyvendinimo reglamento 8 straipsnį ir 113 straipsnio 2 dalį : Eesti Haigekassa (Estijos sveikatos draudimo fondas), Tallinn.

3. Taikant įgyvendinimo reglamento 102 straipsnio 2 dalį a) liga, motinystė, nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos : Eesti Haigekassa (Estijos sveikatos draudimo fondas), Tallinn;

b) nedarbas : Eesti Töötukassa (Estijos draudimo nuo nedarbo fondas), Tallinn.

4. Taikant įgyvendinimo reglamento 109 straipsnį: Maksuamet (Mokesčių valdyba), Tallinn."

;

iv) po paskutinio įrašo su antrašte "J. ITALIJA" įterpiama:

"K. KIPRAS

1. Taikant reglamento14c straipsnį, 14d straipsnio 3 dalį ir 17 straipsnį bei įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 1 dalį, 10b straipsnį, 11 straipsnio 1 dalį, 11a straipsnio 1 dalį, 12a straipsnį, 13 straipsnio 2 ir 3 dalis, 14 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, 38 straipsnio 1 dalį, 70 straipsnio 1 dalį, 80 straipsnio 2 dalį, 81 straipsnį, 82 straipsnio 2 dalį, 85 straipsnio 2 dalį, 86 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnio 2 dalį ir 109 straipsnį : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Socialinio draudimo departamentas, Darbo ir socialinio draudimo ministerija), Λευκωσία.

2. Taikant įgyvendinimo reglamento 8 straipsnį, 102 straipsnio 2 dalį ir 110 straipsnį (išmokoms natūra) : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Socialinio draudimo departamentas, Darbo ir socialinio draudimo ministerija), Λευκωσία.

3. Taikant įgyvendinimo reglamento 8 straipsnį, 102 straipsnio 2 dalį, 110 straipsnį ir 113 straipsnio 2 dalį (išmokoms natūra) bei reglamento 36 ir 63 straipsnius : Υπουργείο Υγείας (Sveikatos apsaugos ministerija), Λευκωσία.

L. LATVIJA

Taikant

a) reglamento 14 straipsnio 1 dalį, 14a straipsnio 1 ir 4 dalis, 14b straipsnio 1 dalį, 14d straipsnio 3 dalį ir 17 straipsnį : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Valstybinio socialinio draudimo agentūra), Rīga.

b) įgyvendinimo reglamento 10b straipsnį, 11 straipsnio 1 dalį, 11a straipsnio 1 dalį, 13 straipsnio 2 ir 3 dalis, 14 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, 82 straipsnio 2 dalį ir 109 straipsnį : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Valstybinio socialinio draudimo agentūra), Rīga.

c) įgyvendinimo reglamento 102 straipsnio 2 dalį (dėl reglamento 36 ir 63 straipsnių) : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Valstybinio privalomojo sveikatos draudimo agentūra), Rīga.

d) reglamento 70 straipsnio 2 dalį : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Valstybinio socialinio draudimo agentūra), Rīga.

M. LIETUVA

1. Taikant reglamento 14 straipsnio 1 dalies b punktą, 14a straipsnio 1 dalies b punktą, 14b straipsnio 1 ir 2 dalis, 14d straipsnio 3 dalį ir 17 straipsnį bei įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 1 dalį, 10b straipsnį, 11 straipsnio 1 dalį, 11a, 12a straipsnius, 13 straipsnio 2 ir 3 dalis, 14 straipsnio 1 ir 2 dalis, 85 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnio 2 dalį : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Vilnius.

2. Taikant įgyvendinimo reglamento 38 straipsnio 1 dalį, 70 straipsnio 1 dalį ir 86 straipsnio 2 dalį : seniūnijos pagal asmens gyvenamąją vietą.

3. Taikant įgyvendinimo reglamento 80 straipsnio 2 dalį, 81 straipsnį ir 82 straipsnio 2 dalį : Respublikinė darbo birža, Vilnius.

4. Taikant įgyvendinimo reglamento 102 straipsnio 2 dalį a) kompensavimas pagal reglamento 36 ir 63 straipsnius : Valstybinė ligonių kasa, Vilnius;

b) kompensacijos pagal 70 straipsnio 2 dalį : Respublikinė darbo birža, Vilnius.

5. Taikant įgyvendinimo reglamento 110 straipsnį a) išmokos natūra pagal reglamento III antraštinės dalies 1 ir 4 skyrius : Valstybinė ligonių kasa, Vilnius;

b) išmokos pinigais pagal reglamento III antraštinės dalies 1-4 ir 8 skyrius : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Vilnius;

c) išmokos pinigais pagal reglamento III antraštinės dalies 6 skyrių : Respublikinė darbo birža, Vilnius;

d) išmokos pinigais pagal reglamento III antraštinės dalies 5 ir 7 skyrių : savivaldybių socialinės paramos skyriai.

6. Taikant įgyvendinimo reglamento 113 straipsnio 2 dalį Valstybinė ligonių kasa, Vilnius."

;

v) po paskutinio įrašo su antrašte "N. LIUKSEMBURGAS" įterpiama:

"O. VENGRIJA

1. Taikant reglamento 14c straipsnį, 14d straipsnio 3 dalį ir 17 straipsnį : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest.

2. Taikant įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 1 dalį a) liga, motinystė, nelaimingi atsitikimai darbe : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest;

b) senatvė, invalidumas : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija), Budapest;

c) nedarbas : Foglalkoztatási Hivatal (Įdarbinimo tarnyba), Budapest;

d) privatus pensijų draudimo fondas, savanoriškas pensijų draudimo fondas : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Vengrijos finansinės priežiūros institucija), Budapest.

3. Taikant įgyvendinimo reglamento 8, 10b straipsnius, 11 straipsnio 1 dalį, 11a straipsnio 1 dalį, 12a straipsnį, 13 straipsnio 3 ir 4 dalis ir 14 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest.

4. Taikant įgyvendinimo reglamento 38 straipsnio 1 dalį Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija), Budapest.

5. Taikant įgyvendinimo reglamento 70 straipsnio 1 dalį a) ligos dėl nelaimingo atsitikimo išmoka ir išmoka dėl nelaimingo atsitikimo : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest;

b) kitos išmokos : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija), Budapest.

6. Taikant įgyvendinimo reglamento 80 straipsnio 2 dalį, 81 straipsnį ir 82 straipsnio 2 dalį Foglalkoztatási Hivatal (Įdarbinimo tarnyba), Budapest.

7. Taikant įgyvendinimo reglamento 85 straipsnio 2 dalį ir 86 straipsnio 2 dalį a) išmoka šeimai ir motinystės pašalpa : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest;

b) kitos išmokos šeimai : Államháztartási Hivatal (Valstybės finansų tarnyba), Budapest.

8. Taikant įgyvendinimo reglamento 91 straipsnio 2 dalį Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalino pensijų draudimo centrinė administracija), Budapest.

9. Taikant įgyvendinimo reglamento 102 straipsnio 2 dalį a) liga, motinystė, nelaimingi atsitikimai darbe : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest;

b) nedarbas : Foglalkoztatási Hivatal (Įdarbinimo tarnyba), Budapest.

10. Taikant įgyvendinimo reglamento 109 straipsnį Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest.

11. Taikant įgyvendinimo reglamento 110 straipsnį a) liga, motinystė, nelaimingi atsitikimai darbe : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest;

b) senatvė, invalidumas : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija), Budapest;

c) bedarbio išmokos : Foglalkoztatási Hivatal (Įdarbinimo tarnyba), Budapest;

Államháztartási Hivatal (Valstybės finansų tarnyba), Budapest;

išmokos šeimai ir motinystės pašalpos atveju:Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest.

12. Taikant įgyvendinimo reglamento 113 straipsnio 2 dalį Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), Budapest.

P. MALTA

Taikant reglamento14c straipsnį, 14d straipsnio 3 dalį ir 17 straipsnį bei įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 1 dalį, 8 straipsnio 1 dalį, 10b straipsnį, 11 straipsnio 1 dalį, 11a straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio a punktą, 13 straipsnio 2 ir 3 dalis, 14 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, 38 straipsnio 1 dalį, 70 straipsnio 1 dalį, 80 straipsnio 2 dalį, 81 straipsnį, 82 straipsnio 2 dalį, 85 straipsnio 2 dalį, 86 straipsnio 2 dalį, 89 straipsnio 1 dalį, 91 straipsnio 2 dalį, 102 straipsnio 2 dalį, 109 ir 110 straipsnius : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Socialinės apsaugos departamentas), Valletta;

Taikant įgyvendinimo reglamento 8 straipsnio 3 dalį ir 113 straipsnio 2 dalį : Diviżjoni tas-Saħħa(Sveikatos apsaugos skyrius), Valletta."

;

vi) po paskutinio įrašo su antrašte "R. AUSTRIJA" įterpiama:

"S. LENKIJA

1. Taikant reglamento 14 straipsnio 1 dalies a punktą ir 17 straipsnį kartu su įgyvendinimo reglamento 11 straipsniu, reglamento 14 straipsnio 2 ir 3 dalis kartu su įgyvendinimo reglamento 12a straipsniu, reglamento 14a straipsnio 1 dalies a punktą ir 17 straipsnį kartu su įgyvendinimo reglamento 11a straipsniu, reglamento 14a straipsnio 2, 3 ir 4 dalis kartu su įgyvendinimo reglamento 12a straipsniu, 14b straipsnio 1 ir 2 dalis kartu su reglamento 14 straipsnio 1 dalies a punktu, reglamento 14c straipsnį kartu su įgyvendinimo reglamento 12a straipsniu ir reglamento 14d straipsnio 3 dalį : Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Centrala (Socialinio draudimo institucija - ZUS-centrinė būstinė), Warszawa.

2. Taikant reglamento 14 straipsnio 1 dalies b punktą ir 17 straipsnį kartu su įgyvendinimo reglamento 11 straipsniu, reglamento 14a straipsnio 1 dalies b punktą ir 17 straipsnį kartu su įgyvendinimo reglamento 11a straipsniu, 14b straipsnio 1 ir 2 dalis kartu su reglamento 14 straipsnio 1 dalies b punktu ir 17 straipsniu : Ministerstwo Zdrowia Biuro Rozliczeń Międzynarodowych (Sveikatos apsaugos ministerija - Tarptautinių išlaidų padengimo biuras), Warsawa.

3. Taikant įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 1 dalį, 10b straipsnį, 13 straipsnio 2 ir 3 dalis, 14 ir 109 straipsnius a) sveikatos apsaugos išmokos : kasa chorych (ligonių kasa), kurioje asmuo yra apdraustas;

i)

pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir savarankiškai dirbantiems asmenims, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) vietiniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją apdraustojo asmens darbdavio (ar savarankiškai dirbančio asmens) buveinės atžvilgiu;ii)

savarankiškai dirbantiems ūkininkams: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją ūkininko draudimo vietos atžvilgiu.

4. Taikant įgyvendinimo reglamento 8 straipsnį a) sveikatos apsaugos išmokos : kasa chorych (ligonių kasa), kurioje asmuo yra apdraustas;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) vietiniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją apdraustojo asmens darbdavio (ar savarankiškai dirbančio asmens) buveinės atžvilgiu draudimo laikotarpiu, pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir savarankiškai dirbantiems asmenims, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus;

Zakład Ubezpieczeń (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) vietiniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją gyvenamosios ar buvimo vietos atžvilgiu, pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir savarankiškai dirbantiems asmenims, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus, laikotarpiui, kai baigiasi draudimo apsauga;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją savarankiškai dirbančio ūkininko draudimo vietos atžvilgiu.

5. Taikant įgyvendinimo reglamento 38 straipsnio 1 dalį a) pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir savarankiškai dirbantiems asmenims, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) struktūriniai padaliniai, paskirti bendradarbiavimui su nurodytų valstybių narių kompetentingomis institucijomis;

b) savarankiškai dirbantiems ūkininkams : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, paskirti bendradarbiavimui su nurodytų valstybių narių kompetentingomis institucijomis;

c) profesionaliems kariams : Krašto apsaugos ministerijos specializuoti skyriai;

d) policijos pareigūnams, Nacionalinės ugniagesių tarnybos pareigūnams, valstybės sienos apsaugos pareigūnams, Vidaus saugumo agentūros bei Užsienio saugumo agentūros pareigūnams ir Vyriausybės saugumo biuro pareigūnams : Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos specializuoti skyriai;

e) kalėjimų apsaugos pareigūnams : Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai;

f) teisėjams ir prokurorams : Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai.

i)

pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir savarankiškai dirbantiems asmenims, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) struktūriniai padaliniai, paskirti bendradarbiavimui su nurodytų valstybių narių kompetentingomis institucijomis;ii)

savarankiškai dirbantiems ūkininkams: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, paskirti bendradarbiavimui su nurodytų valstybių narių kompetentingomis institucijomis;iii)

profesionaliems kariams: Krašto apsaugos ministerijos specializuoti skyriai;iv)

policijos pareigūnams, Nacionalinės ugniagesių tarnybos pareigūnams, valstybės sienos apsaugos pareigūnams, Vidaus saugumo agentūros bei Užsienio saugumo agentūros pareigūnams ir Vyriausybės saugumo biuro pareigūnams: Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos specializuoti skyriai;v)

kalėjimų apsaugos pareigūnams: Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai;vi)

teisėjams ir prokurorams: Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai;

i)

pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir savarankiškai dirbantiems asmenims, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) vietiniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją apdraustojo asmens šeimos narių gyvenamosios ar buvimo vietos atžvilgiu;ii)

savarankiškai dirbantiems ūkininkams: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją ūkininko šeimos narių gyvenamosios ar buvimo vietos atžvilgiu.

7. Taikant įgyvendinimo reglamento 80 straipsnio 2 dalį, 81 straipsnį, 82 straipsnio 2 dalį, 83 straipsnio 1 dalį ir 84 straipsnio 2 dalį wojewódzkie urzędy pracy (vaivadijų darbo tarnybos), turinčios teritorinę jurisdikciją gyvenamosios ar buvimo vietos atžvilgiu.

8. Taikant įgyvendinimo reglamento 85 straipsnio 2 dalį a) pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir savarankiškai dirbantiems asmenims, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) vietiniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją apdraustojo asmens darbdavio (ar savarankiškai dirbančio asmens) buveinės atžvilgiu;

b) savarankiškai dirbantiems ūkininkams : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją ūkininko draudimo vietos atžvilgiu;

c) bedarbiams : wojewódzkie urzędy pracy (vaivadijų darbo tarnybos), turinčios teritorinę jurisdikciją gyvenamosios ar buvimo vietos atžvilgiu.

9. Taikant įgyvendinimo reglamento 86 straipsnio 2 dalį a) pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir savarankiškai dirbantiems asmenims, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) vietiniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją apdraustojo šeimos narių gyvenamosios ar buvimo vietos atžvilgiu;

b) savarankiškai dirbantiems ūkininkams : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, turintys teritorinę jurisdikciją ūkininko šeimos narių gyvenamosios ar buvimo vietos atžvilgiu;

c) profesionaliems kariams : Krašto apsaugos ministerijos specializuoti skyriai;

d) policijos pareigūnams, Nacionalinės ugniagesių tarnybos pareigūnams, valstybės sienos apsaugos pareigūnams, Vidaus saugumo agentūros bei Užsienio saugumo agentūros pareigūnams ir Vyriausybės saugumo biuro pareigūnams : Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos specializuoti skyriai;

e) kalėjimų apsaugos pareigūnams : Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai;

f) teisėjams ir prokurorams : Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai.

10. Taikant įgyvendinimo reglamento 91 straipsnio 2 dalį a) pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir savarankiškai dirbantiems asmenims, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucijos - ZUS) struktūriniai padaliniai, paskirti bendradarbiavimui su nurodytų valstybių narių kompetentingomis institucijomis;

b) savarankiškai dirbantiems ūkininkams : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondo - KRUS) regioniniai padaliniai, paskirti bendradarbiavimui su nurodytų valstybių narių kompetentingomis institucijomis;

c) profesionaliems kariams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d. : Krašto apsaugos ministerijos specializuoti skyriai;

d) policijos pareigūnams, Nacionalinės ugniagesių tarnybos pareigūnams, Valstybės sienos apsaugos pareigūnams, Vidaus saugumo agentūros ir Užsienio saugumo agentūros pareigūnams ir Vyriausybės saugumo biuro pareigūnams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d. : Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos specializuoti skyriai;

e) kalėjimų apsaugos pareigūnams, išskyrus tuos, kurie buvo priimti į tarnybą po 1999 m. sausio 1 d. : Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai;

f) buvusiems teisėjams ir prokurorams : Teisingumo ministerijos specializuoti skyriai.

11. Taikant įgyvendinimo reglamento 102 straipsnio 2 dalį kartu su reglamento 36 ir 63 straipsniais Ministerstwo Zdrowia — Biuro Rozliczeń Międzynarodowych (Sveikatos apsaugos ministerija - Tarptautinių atsiskaitymų biuras), Warszawa.

12. Taikant įgyvendinimo reglamento 102 straipsnio 2 dalį kartu su reglamento 70 straipsniu Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ekonomikos, darbo ir socialinės politikos ministerija - MPiPS), Warszawa."

;

vii) po paskutinio įrašo su antrašte "T. PORTUGALIJA" įterpiama:

"U. SLOVĖNIJA

1. Taikant įgyvendinimo reglamento 14 straipsnio 1 dalies b punktą, 14a straipsnio 1 dalies b punktą ir 17 straipsnį : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Darbo, šeimos ir socialinių reikalų ministerija).

2. Taikant įgyvendinimo reglamento 10b straipsnį : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovėnijos sveikatos draudimo institutas).

3. Taikant įgyvendinimo reglamento 11, 11a, 12a, 13 ir 14 straipsnius : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovėnijos sveikatos draudimo institutas).

4. Taikant įgyvendinimo reglamento 38 straipsnio 1 dalį : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Darbo, šeimos ir socialinių reikalų ministerija).

5. Taikant įgyvendinimo reglamento 70 straipsnio 1 dalį : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Darbo, šeimos ir socialinių reikalų ministerija).

6. Taikant įgyvendinimo reglamento 80 straipsnio 1 dalį, 81 straipsnį ir 82 straipsnio 2 dalį : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovėnijos įdarbinimo tarnyba).

7. Taikant įgyvendinimo reglamento 85 straipsnio 2 dalį ir 86 straipsnio 2 dalį : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Darbo, šeimos ir socialinių reikalų ministerija).

8. Taikant įgyvendinimo reglamento 91 straipsnio 2 dalį : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Darbo, šeimos ir socialinių reikalų ministerija).

9. Taikant įgyvendinimo reglamento 102 straipsnio 2 dalį kartu su reglamento 36 ir 63 straipsniais : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovėnijos sveikatos draudimo institutas).

10. Taikant įgyvendinimo reglamento 102 straipsnio 2 dalį kartu su reglamento 70 straipsniu : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovėnijos įdarbinimo tarnyba).

11. Taikant įgyvendinimo reglamento 110 straipsnį : kompetentingos institucijos.

V. SLOVAKIJA

1. Taikant reglamento 17 straipsnį : Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos darbo, socialinių reikalų ir šeimos ministerija), Bratislava.

2. Taikant įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 1 dalį : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava.

3. Taikant įgyvendinimo reglamento 8 straipsnį a) išmokos pinigais : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava;

b) išmokos natūra : kompetentinga sveikatos draudimo bendrovė.

4. Taikant įgyvendinimo reglamento 10b straipsnį a) išmokos dėl ligos, motinystės, invalidumo, senatvės, mirties, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava;

b) išmokos šeimai : kompetentinga institucija, mokanti išmokas šeimai;

c) bedarbio pašalpos : Národný úrad práce — okresné úrady práce (Nacionalinė darbo tarnyba - rajonų darbo tarnybos);

d) išmokos natūra : kompetentinga sveikatos draudimo bendrovė.

5. Taikant įgyvendinimo reglamento 11 straipsnio 1 dalį Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava.

6. Taikant įgyvendinimo reglamento 11a straipsnio 1 dalį, 12a straipsnį, 13 straipsnio 3 dalį, 14 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava; išmokoms natūra: kompetentinga sveikatos draudimo bendrovė.

7. Taikant įgyvendinimo reglamento 38 1 dalį ir 70 straipsnio 1 dalį Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava.

8. Taikant įgyvendinimo reglamento 80 straipsnio 2 dalį, 81 straipsnį ir 82 straipsnio 2 dalį Národný úrad práce (Nacionalinė darbo tarnyba), Bratislava.

9. Taikant įgyvendinimo reglamento 85 straipsnio 2 dalį Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava.

10. Taikant įgyvendinimo reglamento 86 straipsnio 2 dalį Šeimos narių gyvenamosios vietos savivaldybės įstaiga, kompetentinga civilinės būklės klausimais.

11. Taikant įgyvendinimo reglamento 91 straipsnio 2 dalį (dėl išmokų mokėjimo pagal reglamento 77 ir 78 straipsnius) a) darbuotojams : darbdaviai;

b) savarankiškai dirbantiems asmenims ir pensininkams : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava;

c) kitiems asmenims : rajonų tarnybos.

12. Taikant įgyvendinimo reglamento 102 straipsnio 2 dalį a) dėl kompensacijų pagal reglamento 36 ir 63 straipsnius : Všeobecná zdravotná poisťovňa (Bendroji sveikatos draudimo bendrovė), Bratislava;

b) dėl kompensavimo pagal reglamento 70 straipsnį : Národný úrad práce (Nacionalinė darbo tarnyba), Bratislava.

13. Taikant įgyvendinimo reglamento 109 ir 110 straipsnius a) išmokos dėl ligos, motinystės, invalidumo, senatvės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava;

b) išmokos natūra : kompetentinga sveikatos draudimo bendrovė;

c) bedarbio pašalpos : Národný úrad práce — okresné úrady práce (Nacionalinė darbo tarnyba - rajonų darbo tarnybos);

14. Taikant įgyvendinimo reglamento 113 straipsnį kompetentinga sveikatos draudimo bendrovė."

;

k) 11 priedas "Reglamento 35 straipsnio 2 dalyje nurodytos sistemos (įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 11 dalis)" iš dalies keičiamas taip:

i) po įrašo su antrašte "A. BELGIJA" įterpiama:

"B. ČEKIJA

Jokia."

;

ii) antraštės "B. DANIJA", "C. VOKIETIJA", "D. ISPANIJA", "E. PRANCŪZIJA", "F. GRAIKIJA", "G. AIRIJA", "H. ITALIJA", "I. LIUKSEMBURGAS", "J. NYDERLANDAI", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGALIJA", "M. SUOMIJA", "N. ŠVEDIJA" ir "O. JUNGTINĖ KARALYSTĖ" su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į "C. DANIJA", "D. VOKIETIJA", "F. GRAIKIJA", "G. ISPANIJA", "H. PRANCŪZIJA", "I. AIRIJA", "J. ITALIJA", "N. LIUKSEMBURGAS", "Q. NYDERLANDAI", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGALIJA", "W. SUOMIJA", "X. ŠVEDIJA" ir "Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ";

iii) į tekstą su antrašte "D. VOKIETIJA" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"E. ESTIJA

Jokia."

;

iv) į tekstą su antrašte "J. ITALIJA" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"K. KIPRAS

Jokia.

L. LATVIJA

Jokia.

M. LIETUVA

Jokia."

;

v) į tekstą su antrašte "R. AUSTRIJA" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"O. VENGRIJA

Jokia.

P. MALTA

Jokia."

;

vi) į tekstą su antrašte "R. AUSTRIJA" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"S. LENKIJA

Jokia."

;

vii) į tekstą su antrašte "T. PORTUGALIJA" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"U. SLOVĖNIJA

Jokia.

V. SLOVAKIJA

Jokia."

.

3. 31983 Y 0117: 1982 m. liepos 7 d. Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos sprendimas Nr. 117 dėl 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamento (EEB) 574/72 50 straipsnio 1 dalies a punkto įgyvendinimo sąlygų (OL C 238, 1983 9 7, p. 3) su pakeitimais, padarytais:

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21).

2.2 punktas pakeičiamas taip:

"Šiame sprendime paskirtoji įstaiga yra:

Belgija : Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Nacionalinis pensijų biuras), Bruxelles/Brussel.

Čekija : Česká správa sociálního zabezpečení (Čekijos socialinės apsaugos administracija), Praha.

Danija : Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Nacionalinis socialinės apsaugos ir pagalbos direktoratas), København.

Vokietija : Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (Vokietijos pensijų draudimo tarnybų duomenų apdorojimo centras), Würzburg.

Estija : Sotsiaalkindlustusamet (Socialinio draudimo valdyba), Tallinn.

Graikija : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Socialinio draudimo institucija), Αθήνα.

Ispanija : Instituto Nacional de la Seguridad Social (Nacionalinis socialinės apsaugos institutas), Madrid.

Prancūzija : Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Nacionalinis senatvės draudimo fondas - Nacionalinis duomenų apdorojimo centras - darbuotojai migrantai SCOM), Tours.

Airija : Socialinės gerovės departamentas, Dublin.

Italija : Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Nacionalinė socialinės gerovės institucija), Roma.

Kipras : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Socialinio draudimo departamentas, Darbo ir socialinio draudimo ministerija), Λευκωσία.

Latvija : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Valstybinio socialinio draudimo agentūra), Rīga.

Lietuva : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Vilnius.

Liuksemburgas : Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Jungtinis duomenų apdorojimo, draudimo registracijos ir socialinės apsaugos institucijų įmokų rinkimo centras), Luxembourg.

Vengrija : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija), Budapest.

Malta : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Socialinės apsaugos departamentas), Valletta.

Nyderlandai : Sociale Verzekeringsbank (Socialinio draudimo bankas), Amsterdam.

Austrija : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Pagrindinė Austrijos socialinio draudimo institucijų asociacija), Wien.

Lenkija : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucija), Warszawa.

Portugalija : Centro Nacional de Pensões (Nacionalinis pensijų centras), Lisboa.

Slovėnija : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovėnijos pensijų ir invalidumo draudimo institutas), Ljubljana.

Slovakija : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava.

Suomija : Eläketrvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Centrinis pensijų draudimo institutas), Helsinki.

Švedija : Riksförsäkringsverket (Nacionalinė socialinio draudimo valdyba), Stockholm.

Jungtinė Karalystė : Department of Social Security, Records Branch (Socialinės apsaugos departamentas, Įrašų skyrius), Newcastle-upon-Tyne."

.

4. 31983 Y 1112(02): 1983 m. balandžio 20 d. Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos sprendimas Nr. 118 dėl 1972 m. kovo 21 d. reglamento (EEB) 574/72 50 straipsnio 1 dalies b punkto įgyvendinimo sąlygų (OL C 306, 1983 11 12, p. 2) su pakeitimais, padarytais:

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21).

2.4 punktas pakeičiamas taip:

"Šiame sprendime paskirtoji įstaiga yra:

Belgija : Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Nacionalinis pensijų biuras), Bruxelles/Brussel.

Čekija : Česká správa sociálního zabezpečení (Čekijos socialinės apsaugos administracija), Praha.

Danija : Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Nacionalinis socialinės apsaugos ir pagalbos direktoratas), København

Vokietija : Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (Vokietijos pensijų draudimo tarnybų duomenų apdorojimo centras), Würzburg.

Estija : Sotsiaalkindlustusamet (Socialinio draudimo valdyba), Tallinn.

Graikija : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Socialinio draudimo institucija), Αθήνα.

Ispanija : Instituto Nacional de la Seguridad Social (Nacionalinis socialinės apsaugos institutas), Madrid.

Prancūzija : Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Nacionalinis senatvės draudimo fondas - Nacionalinis duomenų apdorojimo centras - darbuotojai migrantai SCOM), Tours.

Airija : Socialinės gerovės departamentas, Dublin.

Italija : Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Nacionalinė socialinės gerovės institucija), Roma.

Kipras : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Socialinio draudimo departamentas, Darbo ir socialinio draudimo ministerija), Λευκωσία.

Latvija : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Valstybinio socialinio draudimo agentūra), Rīga.

Lietuva : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Vilnius.

Liuksemburgas : Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Jungtinis duomenų apdorojimo, draudimo registracijos ir socialinės apsaugos institucijų įmokų rinkimo centras), Luxembourg.

Vengrija : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija), Budapest.

Malta : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Socialinės apsaugos departamentas), Valletta.

Nyderlandai : Sociale Verzekeringsbank (Socialinio draudimo bankas), Amsterdam.

Austrija : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Pagrindinė Austrijos socialinio draudimo institucijų asociacija), Wien.

Lenkija : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo institucija), Warszawa.

Portugalija : Centro Nacional de Pensões (Nacionalinis pensijų centras), Lisboa.

Slovėnija : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovėnijos pensijų ir invalidumo draudimo institutas), Ljubljana.

Slovakija : Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava.

Suomija : Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Centrinis pensijų draudimo institutas), Helsinki.

Švedija : Riksförsäkringsverket (Nacionalinė socialinio draudimo valdyba), Stockholm.

Jungtinė Karalystė : Department of Social Security, Records Branch (Socialinės apsaugos departamentas, Įrašų skyrius), Newcastle-upon-Tyne."

.

5. 31988 Y 0309(02): 1987 m. liepos 1 d. Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos sprendimas Nr. 136 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 45 straipsnio 1-3 dalių aiškinimo, kai yra atsižvelgiama į draudimo laikotarpius, įgytus pagal kitų valstybių narių teisės aktus dėl teisės į išmokas įgijimo, išsaugojimo ar susigrąžinimo (OL C 64, 1988 3 9) su pakeitimais, padarytais:

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21).

Priedas pakeičiamas taip:

a) į tekstą su antrašte "A. BELGIJA" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"B. ČEKIJA

Jokia."

;

b) antraštės "B. DANIJA", "C. VOKIETIJA", "D. GRAIKIJA", "E. ISPANIJA", "F. PRANCŪZIJA", "G. AIRIJA", "H. ITALIJA", "I. LIUKSEMBURGAS", "J. NYDERLANDAI", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGALIJA", "M. SUOMIJA", "N. ŠVEDIJA" ir "O. JUNGTINĖ KARALYSTĖ" su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į XXX "C. DANIJA", "D. VOKIETIJA", "F. GRAIKIJA", "G. ISPANIJA", "H. PRANCŪZIJA", "I. AIRIJA", "J. ITALIJA", "N. LIUKSEMBURGAS", "Q. NYDERLANDAI", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGALIJA", "W. SUOMIJA", "X. ŠVEDIJA" ir "Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ";

c) po įrašo su antrašte "D. VOKIETIJA" įterpiama:

"E. ESTIJA

Jokia."

;

d) po įrašo su antrašte "J. ITALIJA" įterpiama:

"K. KIPRAS

Jokia.

L. LATVIJA

Jokia.

M. LIETUVA

Jokia."

;

e) į tekstą su antrašte "N. LIUKSEMBURGAS" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"O. VENGRIJA

Jokia.

P. MALTA

Jokia."

;

f) į tekstą su antrašte "R. AUSTRIJA" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"S. LENKIJA

Jokia."

;

g) į tekstą su antrašte "T. PORTUGALIJA" po žodžio "Jokia." įterpiama:

"U. SLOVĖNIJA

Jokia.

V. SLOVAKIJA

Jokia."

;

6. 31993 Y 0825(02): 1992 m. birželio 26 d. Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos sprendimas Nr. 150 dėl Reglamento (EEB) 1408/71 77, 78 straipsnių ir 79 straipsnio 3 dalies bei Reglamento (EEB) Nr. 574/72 10 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunkčio taikymo (OL C 229, 1993 8 25) su pakeitimais, padarytais:

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21).

Priedas keičiamas taip:

a) po įrašo su antrašte "A. BELGIJA" įterpiama:

"B. ČEKIJA

1. Dėl išmokų šeimai/vaiko pašalpų - paskirtos vietos valdžios institucijos.

2. Dėl našlaičių pensijų - Česká správa sociálního zabezpečení (Čekijos socialinės apsaugos administracija), Praha."

b) antraštės "B. DANIJA", "C. VOKIETIJA", "D. ISPANIJA", "E. PRANCŪZIJA", "F. GRAIKIJA", "G. AIRIJA", "H. ITALIJA", "I. LIUKSEMBURGAS", "J. NYDERLANDAI", "K. AUSTRIJA", "L. PORTUGALIJA" , "M. SUOMIJA", "N. ŠVEDIJA" ir "O. JUNGTINĖ KARALYSTĖ" su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į "C. DANIJA", "D. VOKIETIJA", "F. GRAIKIJA", "G. ISPANIJA", "H. PRANCŪZIJA", "I. AIRIJA", "J. ITALIJA", "N. LIUKSEMBURGAS", "Q. NYDERLANDAI", "R. AUSTRIJA", "T. PORTUGALIJA", "W. SUOMIJA", "X. ŠVEDIJA" ir "Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ";

c) po įrašo su antrašte "D. VOKIETIJA" įterpiama:

"E. ESTIJA

Sotsiaalkindlustusamet (Socialinio draudimo valdyba), Tallinn."

;

d) po įrašo su antrašte "J. ITALIJA" įterpiama:

"K. KIPRAS

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Socialinio draudimo departamentas, Darbo ir socialinio draudimo ministerija), Λευκωσία.

L. LATVIJA

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Valstybinio socialinio draudimo agentūra), Rīga.

M. LIETUVA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Vilnius."

;

e) po paskutinio įrašo su antrašte "N. LIUKSEMBURGAS" įterpiama:

"O. VENGRIJA

1. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Nacionalinio pensijų draudimo centrinė administracija), Budapest.

2. Államháztartási Hivatal (Valstybės finansų tarnyba), Budapest.

P. MALTA

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Socialinės apsaugos departamentas), Valletta."

;

f) po paskutinio įrašo su antrašte "R. AUSTRIJA" įterpiama:

"S. LENKIJA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ekonomikos, darbo ir socialinės politikos ministerija), Warszawa."

;

g) po paskutinio įrašo su antrašte "T. PORTUGALIJA" įterpiama:

"U. SLOVĖNIJA

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Darbo, šeimos ir socialinių reikalų ministerija), Ljubljana.

V. SLOVAKIJA

1. Jei tik dėl išmokų šeimai: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Darbo, socialinių reikalų ir šeimos ministerija), Bratislava.

2. Visais kitais atvejais: Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo agentūra), Bratislava."

;

7. 32001 D 0548: 2001 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimas 2001/548/EB dėl papildomo pensinio aprūpinimo komiteto steigimo (OL L 196, 2001 7 20, p. 26).

3 straipsnio 1 dalyje skaičius "45" pakeičiamas skaičiumi "55".

B. LAISVAS DARBUOTOJŲ JUDĖJIMAS

31968 L 0360: 1968 m. spalio 15 d. Tarybos direktyva 68/360/EEB dėl valstybių narių darbuotojų bei jų šeimų judėjimo ir teisės apsigyventi Bendrijoje apribojimų panaikinimo (OL L 257, 1968 10 19, p. 13) su pakeitimais, padarytais:

- 11972 B: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Karalystės stojimas (OL L 73, 1972 3 27, p. 14),

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21).

Priedo 1 išnaša keičiama taip:

"Belgijos, Čekijos, Danijos, Vokietijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos, Airijos, Italijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Vengrijos, Maltos, Nyderlandų, Austrijos, Lenkijos, Portugalijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Didžiosios Britanijos - t. y. šalis, išdavusi leidimą."

C. PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ ABIPUSIS PRIPAŽINIMAS

I. BENDROJI SISTEMA

31992 L 0051: 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 92/51/EEB dėl antrosios bendros profesinio mokymo ir lavinimo pripažinimo sistemos, papildanti Direktyvą 89/48/EEB (OL L 209, 1992 7 24, p. 25), su pakeitimais, padarytais:

- 31994 L 0038: 1994 7 26 Komisijos direktyva 94/38/EB (OL L 217, 1994 8 23, p. 8),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31995 L 0043: 1995 7 20 Komisijos direktyva 95/43/EB (OL L 184, 1995 8 3, p. 21),

- 31997 L 0038: 1997 6 20 Komisijos direktyva 97/38/EB (OL L 184, 1997 7 12, p. 31),

- 32000 L 0005: 2000 2 25 Komisijos direktyva 2000/5/EB (OL L 54, 2000 2 26, p. 42),

- 32001 L 0019: 2001 5 14 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/19/EB (OL L 206, 2001 7 31, p. 1).

C priedas "PAKOPINIO MOKYMO KURSŲ SĄRAŠAS, MINIMAS 1 STRAIPSNIO a PUNKTO PIRMOS PASTRAIPOS ANTROS ĮTRAUKOS ii PAPUNKTYJE" papildomas taip:

a) Į "1. Paramedicinos ir vaikų priežiūros mokymo kursai" prieš įrašą, skirtą Vokietijai, įterpiama:

"Čekijoje

Rengiami šie specialistai:

- sveikatos apsaugos padėjėjas ("zdravotnický asistent"),

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 13 metų, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 8 metų pagrindinio ugdymo ir 4 metų profesinio vidurinio ugdymo vidurinėje medicinos mokykloje, pasibaigiantį "maturitní zkouška" egzaminu.

- mitybos padėjėjas ("Nutriční asistent"

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 13 metų, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 8 metų pagrindinio ugdymo ir 4 metų profesinio vidurinio ugdymo vidurinėje medicinos mokykloje, pasibaigiantį "maturitní zkouška" egzaminu.;"

tarp įrašų, skirtų Italijai ir Liuksemburgui:

"Kipre

Rengiami šie specialistai:

- dantų technikas ("οδοντοτεχνίτης")

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 14 metų, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 6 metų pradinio ugdymo, 6 metų vidurinio ugdymo ir 2 metų aukštesniojo profesinio mokymo bei 1 metų profesinės praktikos.

- optikas ("τεχνικόςoπτικός")

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 14 metų, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 6 metų pradinio ugdymo, 6 metų vidurinio ugdymo ir 2 metų aukštesniojo mokymo bei 1 metų profesinės praktikos.

Latvijoje

Rengiami šie specialistai:

- dantų gydytojo padėjėjas ("zobārstniecības māsa")

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 13 metų, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 10 metų bendrojo vidurinio ugdymo ir 2 metų profesinio mokymo medicinos mokykloje bei 3 metų profesinės praktikos, kurią baigus turi būti išlaikytas kvalifikacinis egzaminas specialybės pažymėjimui gauti.

- biomedicinos laborantas ("biomedicīnas laborants")

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 10 metų bendrojo vidurinio ugdymo ir 2 metų profesinio mokymo medicinos mokykloje bei 2 metų profesinės praktikos, kurią baigus turi būti išlaikytas kvalifikacinis egzaminas specialybės pažymėjimui gauti.

- dantų technikas ("zobu tehniķis")

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 10 metų bendrojo vidurinio ugdymo ir 2 metų profesinio mokymo medicinos mokykloje bei 2 metų profesinės praktikos, kurią baigus turi būti išlaikytas kvalifikacinis egzaminas specialybės pažymėjimui gauti.

- fizioterapeuto padėjėjas ("fizioterapeita asistents")

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 13 metų, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 10 metų bendrojo vidurinio ugdymo ir 3 metų profesinio mokymo medicinos mokykloje bei 2 metų profesinės praktikos, kurią baigus turi būti išlaikytas kvalifikacinis egzaminas specialybės pažymėjimui gauti."

ir po įrašo, skirto Austrijai:

"Slovakijoje

Rengiami šie specialistai:

- pagrindinės menų mokyklos šokių mokytojas ("učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách"),

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 14,5 metų, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 8 metų pagrindinio ugdymo, 4 metų mokymo vidurinėje specialiojoje mokykloje ir 5 semestrų šokių pedagogikos kurso.

- specialiųjų mokymo įstaigų ir socialinių tarnybų pedagogas ("vychovávatel' v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb")

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 14 metų, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 8/9 metų pagrindinio ugdymo, 4 metų studijų vidurinėje pedagogikos mokykloje ar kitoje vidurinėje mokykloje bei 2 metų papildomų pedagogikos studijų."

b) "2. Amato meistro sektorius (Master/Meister/Maītre), kuris atitinka lavinimo ir mokymo kursus, skirtus A priede išvardytose direktyvose neapibūdintiems įgūdžiams" papildomas taip:

"Lenkijoje

Rengiami šie specialistai:

- praktinio profesinio mokymo mokytojas ("Nauczyciel praktycznej nauki zawodu"),

kurio mokymo kursas susideda iš:

- 8 metų pagrindinio ugdymo ir 5 metų profesinio vidurinio mokymo ar atitinkamo vidurinio ugdymo susijusioje srityje bei ne trumpesnių kaip 150 valandų pedagogikos kursų, darbo saugos ir higienos kursų ir 2 metų profesijos, kurios ketinama mokyti, profesinės praktikos, arba

- 8 metų pagrindinio ugdymo ir 5 metų profesinio vidurinio mokymo, ir įgytas aukštesniosios pedagoginės technikos mokyklos baigimo diplomas, arba

- 8 metų pagrindinio ugdymo ir 2-3 metų pagrindinio profesinio vidurinio mokymo ir ne trumpesnės kaip 3 metų profesinės praktikos, patvirtintos tam tikros profesijos meistro laipsniu, bei bent 150 valandų pedagogikos kurso.

Slovakijoje

Rengiami šie specialistai:

- profesinio mokymo meistras ("majster odbornej výchovy"),

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų, susidedantį iš 8 metų pagrindinio ugdymo ir 4 metų profesinio mokymo (užbaigtas profesinio vidurinio mokymo ir (arba) atitinkamo (panašaus) profesinio mokymo arba amato kursas) ir ne trumpesnės kaip 3 metų profesinės praktikos asmens baigto mokslo arba įgyto amato srityje bei papildomų pedagoginių studijų pedagogikos fakultete arba technikos universitete arba baigto vidurinio ugdymo arba amato mokymo atitinkamuose (panašiuose) profesinio mokymo arba amato kursuose ir ne trumpesnės kaip 3 metų profesinės praktikos asmens baigto mokslo arba įgyto amato srityje bei papildomų pedagoginių studijų pedagogikos fakultete arba iki 2005 m. rugsėjo 1 d. specializuoto mokymo specialioje pedagogikos srityje, kurį profesinio mokymo meistrams teikia specialių mokyklų, kuriose nėra papildomų pedagoginių studijų, metodologijos centrai."

c) "3. Jūreivystės sektorius, a) jūrų transportas" prieš įrašą, skirtą Danijai, įterpiama:

"Čekijoje

Rengiami šie specialistai:

- denio padėjėjas ("Palubní asistent")

- už budėjimą atsakingas pareigūnas ("Námořní poručík")

- vyresniojo kapitono padėjėjas ("První palubní důstojník")

- kapitonas ("Kapitán")

- mechanikas padėjėjas ("Strojní asistent")

- budintysis mechanikas ("Strojní důstojník")

- antrasis mechanikas ("Druhý strojní důstojník")

- vyresnysis mechanikas ("První strojní důstojník")

- elektrotechnikas ("Elektrotechnik")

- vyresnysis elektrikas ("Elektrodůstojník")."

d) "3. Jūreivystės sektorius, a) jūrų transportas" tarp įrašų, skirtų Italijai ir Nyderlandams, įterpiama:

"Latvijoje

Rengiami šie specialistai:

- laivų elektromechanikas ("Kuģu elektromehāniķis")

- šaldymo įrenginių operatorius ("Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists")"

e) "3. Jūreivystės sektorius, a) jūrų transportas"prieš įrašą, skirtą Danijai, po žodžių "kurie išėjo tokį mokymo kursą" papildoma taip:

"— Čekijoje

- denio padėjėjas ("Palubní asistent"),

1. Asmuo ne jaunesnis kaip 20 metų amžiaus.

2. a) jūreivystės akademija ar jūreivystės koledžas - navigacijos departamentas, abu kursai baigiami "maturitní zkouška" egzaminu, bei patvirtinta ne trumpesnė kaip šešių mėnesių tarnyba plaukiojančiame laive studijų metu ar

b) patvirtinta ne trumpesnė kaip dvejų metų tarnyba plaukiojančiame laive, kurią sudaro budėjimas jūroje dirbant pagalbinį darbą laivuose ir patvirtintų kursų, atitinkančių STCW kodekso (Tarptautinė konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų) A-II/1 skirsnyje išdėstytus kompetencijos standartus ir rengiamų STCW konvencijos šalies jūreivystės akademijos ar koledžo, baigimas ir egzamino išlaikymas dalyvaujant JTK (Čekijos jūrų transporto komiteto) pripažintai egzaminų komisijai.

- už budėjimą atsakingas pareigūnas ("námořní poručík"),

1. Patvirtinta ne trumpesnė kaip šešių mėnesių tarnyba dirbant denio padėjėju plaukiojančiuose laivuose, kurių bendras tonažas yra 500 ar daugiau tonų, jei asmuo yra baigęs jūreivystės koledžą ar akademiją, ar vieneri metai, jei asmuo baigęs patvirtintus kursus, atitinkančius budinčiojo jūroje specialybę.

2. Tinkamai baigtas mokymas ir tai patvirtinta Denio personalo mokymo įrašų knygelėje.

- vyresniojo kapitono padėjėjas ("první palubní důstojník"),

Pareigūno, atsakingo už budėjimą jūroje laivuose, kurių bendras tonažas yra 500 ar daugiau tonų, kompetenciją patvirtinantis pažymėjimas ir patvirtinta ne trumpesnė kaip dvylikos mėnesių tarnyba einant tas pareigas plaukiojančiame laive.

- kapitonas ("kapitán"),

Laivo kapitono pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti laivuose, kurių bendras tonažas nuo 500 iki 3000 tonų.

Vyresniojo kapitono padėjėjo kompetenciją patvirtinantis pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti laivuose, kurių bendras tonažas didesnis nei "3000" tonų, ir patvirtinta ne trumpesnė kaip 6 mėnesių tarnyba dirbant vyresniojo kapitono padėjėju laivuose, kurių bendras tonažas yra 500 ar daugiau tonų, ir patvirtinta ne trumpesnė kaip 6 mėnesių tarnyba dirbant vyresniojo kapitono padėjėju laivuose, kurių bendras tonažas "3000" ar daugiau tonų.

- mechanikas padėjėjas ("strojní asistent"),

1. Asmuo ne jaunesnis kaip 20 metų amžiaus.

2. Jūreivystės akademija ar jūreivystės koledžas - jūrų inžinerijos departamentas bei patvirtinta ne trumpesnė kaip šešių mėnesių tarnyba plaukiojančiame laive studijų metu.

- budintysis mechanikas ("strojní důstojník"),

Patvirtinta ne trumpesnė kaip 6 mėnesių tarnyba einant mechaniko padėjėjo pareigas plaukiojančiame laive, kai yra baigta jūreivystės akademija ar koledžas.

- antrasis mechanikas ("druhý strojní důstojník"),

Patvirtinta ne trumpesnė kaip 12 mėnesių tarnyba einant trečiojo mechaniko pareigas plaukiojančiuose laivuose, kurių eigos variklių galingumas ne mažesnis kaip 750 kW.

- vyresnysis mechanikas ("první strojní důstojník"),

Atitinkamas laivų, kurių eigos variklio galingumas ne mažesnis kaip "3000" kW, antrojo mechaniko pažymėjimas ir patvirtinta ne trumpesnė kaip 6 mėnesių tarnyba einant tas pareigas plaukiojančiuose laivuose.

- elektrotechnikas ("elektrotechnik"),

1. Asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

2. Jūreivystės ar kita akademija, elektroinžinerijos fakultetas, technikos mokykla ar elektrotechnikos inžinerijos koledžas, visi kursai, kurie baigiami "maturitní zkouška" egzaminu ir patvirtinta ne trumpesne kaip 12 mėnesių praktika elektros inžinerijos srityje.

- vyresnysis elektrikas ("elektrodůstojník"),

1. Jūreivystės akademija ar koledžas, jūrų elektroinžinerijos fakultetas arba kita akademija ar vidurinė mokykla elektros inžinerijos srityje, visi kursai turi būti baigti "maturitní zkouška" ar valstybiniu egzaminu.

2. Patvirtinta ne trumpesnė kaip 12 mėnesių trukmės tarnyba einant elektriko pareigas plaukiojančiame laive, jei asmuo baigęs akademiją ar koledžą, arba 24 mėnesių - jei asmuo baigęs vidurinę mokyklą."

f) "3. Jūreivystės sektorius, a) jūrų transportas" tarp įrašų, skirtų Italijai ir Nyderlandams, po žodžių "kurie išėjo tokį mokymo kursą" papildomas taip:

"— Latvijoje,

- laivų elektromechanikas ("kuģu elektromehāniķis"),

1. Asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

2. Kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų ir 6 mėnesių, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 9 metų pagrindinio ugdymo ir bent 3 metų profesinio mokymo. Papildomai reikalaujama ne trumpesnės kaip 6 mėnesių tarnybos einant laivo elektriko ar elektriko inžinieriaus padėjėjo pareigas plaukiojančiuose laivuose, kurių eigos variklių galingumas 750 kW ir daugiau. Profesinis mokymas baigiamas specialiu kompetentingos institucijos surengtu egzaminu pagal Transporto ministerijos patvirtintą mokymo programą;

- šaldymo įrenginių operatorius ("kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists"),

1. Asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

2. Kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 13 metų, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 9 metų pagrindinio ugdymo ir ne trumpesnio kaip 3 metų profesinio mokymo. Taip pat reikalaujama ne trumpesnės kaip 12 mėnesių tarnybos laive einant šaldymo įrenginių inžinieriaus padėjėjo pareigas. Profesinis mokymas baigiamas specialiu kompetentingos institucijos surengtu egzaminu pagal Transporto ministerijos patvirtintą mokymo programą,"

.

g) Į "4. Techninis sektorius" prieš įrašą, skirtą Italijai, įterpiama:

"Čekijoje

Rengiami šie specialistai:

- kvalifikuotas technikas, kvalifikuotas statybininkas ("autorizovaný technik, autorizovaný stavitel"),

kuris yra baigęs ne trumpesnį kaip 9 metų profesinį mokymą, susidedantį iš 4 metų techninio vidurinio mokymo, pasibaigiantį "maturitní zkouška" egzaminu (vidurinės technikos mokyklos egzaminu), ir 5 metų profesinės praktikos, kuri baigiama pasirinktos profesinės veiklos statybos srityje profesinės kvalifikacijos egzaminu (pagal Aktą Nr. 50/1976 Sb. (Statybos aktas) ir Aktą Nr. 360/1992 Sb.).

- geležinkelių transporto priemonės vairuotojas ("fyzická osoba řídící drážní vozidlo"),

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 8 metų pagrindinio ugdymo ir 4 metų vidurinio profesinio mokymo, pasibaigiantį "maturitní zkouška" egzaminu ir valstybiniu transporto priemonių varomosios jėgos egzaminu.

- kelių priežiūros technikas ("drážní revizní technik"),

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 8 metų pagrindinio ugdymo ir 4 metų profesinio vidurinio mokymo vidurinėje mechanikos ar elektronikos mokykloje, pasibaigiantį "maturitní zkouška" egzaminu.

- vairavimo instruktorius ("učitel autoškoly"),

asmuo ne jaunesnis kaip 24 metų amžiaus; kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 8 metų pagrindinio ugdymo ir ne trumpesnio kaip 4 metų profesinio vidurinio mokymo, pagrindinį dėmesį skiriant eismui ir mašinų įrangai,pasibaigiantį "maturitní zkouška" egzaminu.

- Valstybės technikas, atsakingas už motorinių transporto priemonių techninę apžiūrą ("kontrolní technik STK"),

asmuo ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus; kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 8 metų pagrindinio ugdymo ir ne trumpesnio kaip 4 metų profesinio vidurinio mokymo, pasibaigiantį "maturitní zkouška" egzaminu, bei ne trumpesnės kaip 2 metų techninės praktikos; suinteresuotas asmuo privalo turėti vairuotojo pažymėjimą ir asmens neteistumo pažymą bei privalo būti baigęs specialų ne trumpesnį kaip 120 valandų valstybės technikų mokymą bei sėkmingai išlaikęs egzaminą.

- automobilių dujų išmetimo kontrolės mechanikas ("Mechanik měření emisí"),

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 8 metų pagrindinio ugdymo ir ne trumpesnio kaip 4 metų profesinio vidurinio mokymo, pasibaigiantį "maturitní zkouška" egzaminu; be to, pareiškėjas turi būti atlikęs ne trumpesnę kaip 3 metų techninę praktiką ir baigęs specialų 8 valandų trukmės automobilių dujų išmetimo kontrolės mechanikų mokymą bei sėkmingai išlaikęs egzaminą.

- I klasės kapitonas ("Kapitán I. třídy"),

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 15 metų, susidedantį iš 8 metų pagrindinio ugdymo ir 3 metų profesinio mokymo, pasibaigiantį "maturitní zkouška" egzaminu ir tinkamumo pažymėjimu patvirtinamu egzaminu. Baigus šį profesinį mokymą turi būti atliekama 4 metų profesinė praktika, kuri baigiama egzaminu.

- paminklų, kurie yra meno kūriniai, restauratorius ("restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel"),

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų, jei restauravimo kursas apima visą vidurinį techninį mokymą, arba 10 ar 12 metų susijusio kurso studijas, ir yra įgijęs 5 metų profesinę patirtį, jei visas vidurinis techninis mokymas baigiamas "maturitní zkouška" egzaminu, ar yra įgijęs 8 metų profesinę patirtį, jei vidurinis techninis mokymasis baigiamas baigiamuoju amato egzaminu.

- meno darbų, kurie nėra paminklai, bet yra laikomi muziejų ir galerijų kolekcijose, bei kitų kultūros vertybių restauratorius ("restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty"),

kuris yra baigęs 12 metų trukmės mokymo kursą bei įgijęs 5 metų profesinę patirtį, jei restauravimo kursas apima visą vidurinį techninį mokymą, pasibaigiantį "maturitní zkouška" egzaminu.

- atliekų tvarkytojas ("odpadový hospodář"),

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 8 metų pagrindinio ugdymo ir 4 metų vidurinio profesinio mokymo, pasibaigiantį "maturitní zkouška" egzaminu, ir per pastaruosius 10 metų įgijęs bent 5 metų patirtį atliekų tvarkymo sektoriuje.

- sprogdinimų techninis vadovas ("technický vedoucí odstřelů"),

kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 8 metų pagrindinio ugdymo ir ne trumpesnio kaip 4 metų profesinio vidurinio mokymo, pasibaigiantį "maturitní zkouška" egzaminu,

ir:

- įgiję 2 metų patirtį dirbdami požemyje sprogdintojais (požeminiai darbai) ar 1 metų patirtį dirbdami paviršiuje (paviršiaus darbai), įskaitant 6 mėnesių patirtį dirbant sprogdintojo padėjėju;

- išėję 100 valandų teorinio ir praktinio mokymo kursą, kuris baigiamas atitinkamo rajono kasybos valdžios institucijos surengtu egzaminu;

- įgiję 6 mėnesių ar ilgesnę profesinę didelių sprogdinimo darbų planavimo ir vykdymo patirtį;

- išėję 32 valandų teorinio ir praktinio mokymo kursą, kuris baigiamas Čekijos kasybos valdžios institucijos surengtu egzaminu;"

tarp įrašų, skirtų Italijai ir Nyderlandams:

"Latvijoje

Rengiami šie specialistai:

- garvežio mašinisto padėjėjas ("vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs"),

- asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus,

- kuris yra baigęs mokymo kursą, iš viso ne trumpesnį kaip 12 metų,, susidedantį iš ne trumpesnio kaip 8 metų pagrindinio ugdymo ir ne trumpesnio kaip 4 metų profesinio mokymo; profesinis mokymas baigiamas specialiu darbdavio egzaminu; kompetentingos valdžios institucijos asmeniui 5 metams išduoda kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą."

ir po įrašo, skirto Austrijai:

"Lenkijoje

Rengiami šie specialistai:

- diagnozuotojas, atliekantis motorinių transporto priemonių bendrąją techninę apžiūrą transporto premonių kontrolės punkte ("diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań"),

kuris yra baigęs mokymo kursą, susidedantį iš 8 metų pagrindinio ugdymo ir 5 metų vidurinio techninio mokymo transporto priemonių srityje, ir atlikęs 3 metų praktiką transporto priemonių apžiūros punkte ar garaže; praktikos metu išklausomas 51 valandos pagrindinis mokymo kursas apie transporto priemonių techninę apžiūrą ir išlaikomas kvalifikacinis egzaminas.

- diagnozuotojas, atliekantis motorinių transporto priemonių techninę apžiūrą rajono transporto priemonių kontrolės punkte ("diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów"),

kuris yra baigęs mokymo kursą, susidedantį iš 8 metų pagrindinio ugdymo ir 5 metų vidurinio techninio mokymo transporto priemonių srityje, ir atlikęs 4 metų praktiką transporto priemonių apžiūros punkte ar garaže;

- diagnozuotojas, atliekantis motorinių transporto priemonių techninę apžiūrą transporto priemonių kontrolės punkte ("diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów"),

kuris yra baigęs mokymo kursą,

susidedantį iš 8 metų pagrindinio ugdymo ir 5 metų vidurinio techninio mokymo motorinių transporto priemonių srityje, ir atlikęs patvirtintą 4 metų praktiką transporto priemonių apžiūros punkte ar garaže, ar

susidedantį iš 8 metų pagrindinio ugdymo ir 5 metų vidurinio techninio mokymo nesispecializuojant motorinių transporto priemonių srityje, ir atlikęs patvirtintą 8 metų praktiką transporto priemonių apžiūros punkte ar garaže;

praktikos metu išklausomas 113 valandų visas mokymo kursas, įskaitant pagrindinį ir specializuotą mokymą po kiekvieno etapo.

Diagnozuotojų mokymo trukmė valandomis ir mokymo bendra apimtis atskirose srityse yra išsamiai reglamentuota 2002 m. lapkričio 28 d. Infrastruktūros ministro reglamente dėl išsamių reikalavimų, taikomų diagnozuotojams (2002 m. OL, Nr. 208-1769).

- traukinio dispečeris ("dyżurny ruchu"),

kuris yra baigęs mokymo kursą, susidedantį iš 8 metų pagrindinio ugdymo ir 4 metų vidurinio profesinio mokymo specializuojantis geležinkelių transporto srityje bei 45 dienų traukinių dispečerių rengimo kursų, ir yra išlaikęs kvalifikacinį egzaminą, ar susidedantį iš 8 metų pagrindinio ugdymo ir 5 metų vidurinio profesinio mokymo specializuojantis geležinkelių transporto srityje bei 63 dienų traukinių dispečerių rengimo kursų, ir yra išlaikęs kvalifikacinį egzaminą."

.

II. TEISINĖS PROFESIJOS

1. 31977 L 0249: 1977 m. kovo 22 d. Komisijos direktyva 77/249/EEB skirta padėti teisininkams veiksmingai naudotis laisve teikti paslaugas (OL L 78, 1977 3 26, p. 17) su pakeitimais, padarytais:

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

1 straipsnio 2 dalis papildoma taip:

"Čekija | Advokát |

Estija | Vandeadvokaat |

Kipras | Δικηγόρος |

Latvija | Zvērināts advokāts |

Lietuva | Advokatas |

Vengrija | Ügyvéd |

Malta | Avukat/Prokuratur Legali |

Lenkija | Adwokat/Radca prawny |

Slovėnija | Odvetnik/Odvetnica |

Slovakija | Advokát/Komerčný právnik" |

.

2. 31998 L 0005: 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/5/EB, skirta padėti teisininkams verstis nuolatine profesine veikla ne toje valstybėje narėje, kurioje buvo įgyta kvalifikacija (OL L 77, 1998 3 14, p. 36).

1 straipsnio 2 dalies a punkte tarp įrašų, skirtų Belgijai ir Danijai, įterpiama:

"Čekija Advokát"

,

tarp įrašų, skirtų Vokietijai ir Graikijai:

"Estija Vandeadvokaat"

,

tarp įrašų, skirtų Italijai ir Liuksemburgui:

"Kipras Δικηγόρος

Latvija Zvērināts advokāts

Lietuva Advokatas"

tarp įrašų, skirtų Liuksemburgui ir Nyderlandams:

"Vengrija Ügyvéd

Malta Avukat/Prokuratur Legali"

tarp įrašų, skirtų Austrijai ir Portugalijai:

"Lenkija Adwokat/Radca prawny"

ir tarp įrašų, skirtų Portugalijai ir Suomijai:

"Slovėnija Odvetnik/Odvetnica

Slovakija Advokát/Komerčný právnik"

.

III. MEDICINOS IR PARAMEDICINOS PERSONALO VEIKLA

1. Gydytojai

31993 L 0016: 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/16/EEB, skirta padėti laisvam gydytojų judėjimui ir jų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusiam pripažinimui (OL L 165, 1993 7 7, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 31997 L 0050: 1997 10 6 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/50/EB (OL L 291, 1997 10 6, p. 35),

- 31998 L 0021: 1998 4 8 Komisijos direktyva 98/21/EB (OL L 119, 1998 4 22, p. 15),

- 31998 L 0063: 1998 9 3 Komisijos direktyva 98/63/EB (OL L 253, 1998 9 15, p. 24),

- 31999 L 0046: 1999 5 21 Komisijos direktyva 1999/46/EB (OL L 139, 1999 6 2, p. 25),

- 32001 L 0019: 2001 5 14 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/19/EB (OL L 206, 2001 7 31, p. 1),

- 52002 XC 0316 (02) 2002 3 16 Komisijos komunikatu (OL C 67, 2002 3 16, p. 26).

a) 9 straipsnio 1 dalis po ketvirtos įtraukos papildoma šia įtrauka:

"— įstojimo dienos Čekijoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje,"

;

b) 9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa po ketvirtos įtraukos papildoma šia įtrauka:

"— įstojimo dienos Čekijoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje."

;

c) Po 9 straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

"9a straipsnis

1. Jei valstybių narių piliečiams diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią medicinos ar medicinos srities kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Čekoslovakijoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1993 m. sausio 1 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią medicinos ar medicinos srities kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Čekijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Čekijos medicinos ar medicinos srities kvalifikacija, įgyjant gydytojo profesiją ir pradedant verstis medicinos praktika. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Čekijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

2. Jei valstybių narių piliečiams diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią medicinos ar medicinos srities kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Sovietų Sąjungoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1991 m. rugpjūčio 20 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią medicinos ar medicinos srities kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Estijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Estijos medicinos ar medicinos srities kvalifikacija, įgyjant gydytojo profesiją ir pradedant verstis medicinos praktika. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Estijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

3. Jei valstybių narių piliečiams diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią medicinos ar medicinos srities kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Sovietų Sąjungoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1991 m. rugpjūčio 21 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią medicinos ar medicinos srities kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Latvijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Latvijos medicinos ar medicinos srities kvalifikacija, įgyjant gydytojo profesiją ir pradedant verstis medicinos praktika. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Latvijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

4. Jei valstybių narių piliečiams diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią medicinos ar medicinos srities kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Sovietų Sąjungoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1990 m. kovo 11 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią medicinos ar medicinos srities kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Lietuvos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Lietuvos medicinos ar medicinos srities kvalifikacija, įgyjant gydytojo profesiją ir pradedant verstis medicinos praktika. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Lietuvos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

5. Jei valstybių narių piliečiams diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią medicinos ar medicinos srities kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Čekoslovakijoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1993 m. sausio 1 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią medicinos ar medicinos srities kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Slovakijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovakijos medicinos ar medicinos srities kvalifikacija, įgyjant gydytojo profesiją ir pradedant verstis medicinos praktika. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Slovakijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

6. Jei valstybių narių piliečiams diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią medicinos ar medicinos srities kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti Jugoslavijoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1991 m. birželio 25 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią medicinos ar medicinos srities kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Slovėnijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovėnijos medicinos ar medicinos srities kvalifikacija, įgyjant gydytojo profesiją ir pradedant verstis medicinos praktika. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Slovėnijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo."

d) Pranešime, skelbiamame 41 straipsnyje nustatyta tvarka, įrašomos šios nuorodos apie suteiktus bendrosios praktikos gydytojo diplomus, pažymėjimus ar kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus:

i) diplomų, pažymėjimų ar kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų suteikimą:

Tarp įrašų, skirtų Belgijai ir Danijai, įterpiama:

"Čekija: diplom o specializaci"všeobecné lékařství""

tarp įrašų, skirtų Vokietijai ir Graikijai:

"Estija: diplom peremeditsiini erialal"

tarp įrašų, skirtų Italijai ir Liuksemburgui:

"Kipras: Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού

Latvija: "ģimenes ārsta sertifikāts"

Lietuva: Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas"

tarp įrašų, skirtų Liuksemburgui ir Nyderlandams:

"Vengrija: Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Malta: Tabib tal-familja"

tarp įrašų, skirtų Austrijai ir Portugalijai:

"Lenkija: Diploma: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej"

ir tarp įrašų, skirtų Portugalijai ir Suomijai:

"Slovėnija: Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Slovakija: diplom o špecializácii v odbore"všeobecné lekárstvo""

,

ii) Profesinių vardų suteikimą

Tarp įrašų, skirtų Belgijai ir Danijai, įterpiama:

"Čekija: všeobecný lékař"

tarp įrašų, skirtų Vokietijai ir Graikijai:

"Estija: Perearst"

tarp įrašų, skirtų Italijai ir Liuksemburgui:

"Kipras: Ιατρός Γενικής Ιατρικής

Latvija: "ģimenes (vispārējās prakses) ārsts"

Lietuva: Šeimos medicinos gydytojas"

tarp įrašų, skirtų Liuksemburgui ir Nyderlandams:

"Vengrija: Háziorvostan szakorvosa

Malta: Mediċina tal-familja"

tarp įrašų, skirtų Austrijai ir Portugalijai:

"Lenkija: Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej"

ir tarp įrašų, skirtų Portugalijai ir Suomijai:

"Slovėnija: Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske medicine

Slovakija: Všeobecný lekár"

;

e) A priede tarp įrašų, skirtų Belgijai ir Danijai, įterpiama:

"Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.) | Lékářská fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce" |

tarp įrašų, skirtų Vokietijai ir Graikijai:

"Eesti | Diplom arstite aduse õppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool" | |

tarp įrašų, skirtų Italijai ir Liuksemburgui:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού, | Ιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | "ārsta diploms" | Universitātes tipa augstskola | |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją | Universitetas | Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją" |

tarp įrašų, skirtų Liuksemburgui ir Nyderlandams:

"Magyarország | Általános orvos oklevél (doctor medicinae universae, abrév.: dr. med. univ.) | Egyetem | |

Malta | Lawrja ta' Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija. | Universitá ta' Malta | Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku" |

tarp įrašų, skirtų Austrijai ir Portugalijai:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem "lekarza" | 1.Akademia Medyczna2.Uniwersytet Medyczny3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Lekarski Egzamin Państwowy" |

ir tarp įrašų, skirtų Portugalijai ir Suomijai:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine / doktorica medicine" | Univerza | |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu"doktor medicíny" ("MUDr.") | Vysoká škola" | |

f) B priede tarp įrašų, skirtų Belgijai ir Danijai, įterpiama:

"Česká republika | Diplom o specializaci | Ministerstvo zdravotnictví" | |

tarp įrašų, skirtų Vokietijai ir Graikijai:

"Eesti | Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal | Tartu Ülikool" | |

tarp įrašų, skirtų Italijai ir Liuksemburgui:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας | Ιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | "Sertifikāts" - kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē | Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība | |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją | Universitetas" | |

tarp įrašų, skirtų Liuksemburgui ir Nyderlandams:

"Magyarország | Szakorvosi bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | |

Malta | Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti" | |

tarp įrašų, skirtų Austrijai ir Portugalijai:

"Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty | Centrum Egzaminów Medycznych" | |

ir tarp įrašų, skirtų Portugalijai ir Suomijai:

"Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | |

Slovensko | Diplom o špecializácii | Slovenská zdravotnícka univerzita" | |

g) C priedas pakeičiamas taip:

"C PRIEDAS

Specializuotos medicinos mokymo kursų pavadinimai

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

ANESTEZIOLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 3 metai

Belgique/België/Belgien | Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie | |

Česká republika | Anesteziologie a resuscitace | |

Danmark | Anæstesiologi | |

Deutschland | Anästhesiologie | |

Eesti | Anestesioloogia | |

Ελλάς | Αναισθησιολογία | |

España | Anestesiología y Reanimación | |

France | Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale | |

Ireland | Anaesthesia | |

Italia | Anestesia e rianimazione | |

Κύπρος | Αναισθησιολογία | |

Latvija | Anestezioloģija un reanimatoloģija | |

Lietuva | Anesteziologija reanimatologija | |

Luxembourg | Anesthésie-réanimation | |

Magyarország | Aneszteziológia és intenzív terápia | |

Malta | Anesteżija u Kura Intensiva | |

Nederland | Anesthesiologie | |

Österreich | Anästhesiologie und Intensivmedizin | |

Polska | Anestezjologia i intensywna terapia | |

Portugal | Anestesiologia | |

Slovenija | Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina | |

Slovensko | Anestéziológia a intenzívna medicína | |

Suomi/Finland | Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård | |

Sverige | Anestesi och intensivvård | |

United Kingdom | Anaesthetics | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

BENDROJI CHIRURGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 5 metai

Belgique/België/Belgien | Chirurgie/Heelkunde | |

Česká republika | Chirurgie | |

Danmark | Kirurgi eller kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Chirurgie | |

Eesti | Üldkirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική | |

España | Cirugía general y del aparato digestivo | |

France | Chirurgie générale | |

Ireland | General surgery | |

Italia | Chirurgia generale | |

Κύπρος | Γενική Χειρουργική | |

Latvija | Ķirurģija | |

Lietuva | Chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie générale | |

Magyarország | Sebészet | |

Malta | Kirurġija Ġenerali | |

Nederland | Heelkunde | |

Österreich | Chirurgie | |

Polska | Chirurgia ogólna | |

Portugal | Cirurgia geral | |

Slovenija | Splošna kirurgija | |

Slovensko | Chirurgia | |

Suomi/Finland | Yleiskirurgia/Allmän kirurgi | |

Sverige | Kirurgi | |

United Kingdom | General surgery | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

NEUROCHIRURGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 5 metai

Belgique/België/Belgien | Neurochirurgie | |

Česká republika | Neurochirurgie | |

Danmark | Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurochirurgie | |

Eesti | Neurokirurgia | |

Ελλάς | Νευροχειρουργική | |

España | Neurocirugía | |

France | Neurochirurgie | |

Ireland | Neurological surgery | |

Italia | Neurochirurgia | |

Κύπρος | Νευροχειρουργική | |

Latvija | Neiroķirurģija | |

Lietuva | Neurochirurgija | |

Luxembourg | Neurochirurgie | |

Magyarország | Idegsebészet | |

Malta | Newrokirurġija | |

Nederland | Neurochirurgie | |

Österreich | Neurochirurgie | |

Polska | Neurochirurgia | |

Portugal | Neurocirurgia | |

Slovenija | Nevrokirurgija | |

Slovensko | Neurochirurgia | |

Suomi/Finland | Neurokirurgia/Neurokirurgi | |

Sverige | Neurokirurgi | |

United Kingdom | Neurosurgery | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | Gynécologie - obstétrique/Gynaecologie en verloskunde | |

Česká republika | Gynekologie a porodnictví | |

Danmark | Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp | |

Deutschland | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Eesti | Sünnitusabi ja günekoloogia | |

Ελλάς | Μαιευτική-Γυναικολογία | |

España | Obstetricia y ginecología | |

France | Gynécologie - obstétrique | |

Ireland | Obstetrics and gynaecology | |

Italia | Ginecologia e ostetricia | |

Κύπρος | Μαιευτική - Γυναικολογία | |

Latvija | Ginekoloģija un dzemdniecība | |

Lietuva | Akušerija ginekologija | |

Luxembourg | Gynécologie - obstétrique | |

Magyarország | Szülészet-nőgyógyászat | |

Malta | Ostetriċja u Ġinekoloġija | |

Nederland | Verloskunde en gynaecologie | |

Österreich | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Polska | Położnictwo i ginekologia | |

Portugal | Ginecologia e obstetricia | |

Slovenija | Ginekologija in porodništvo | |

Slovensko | Gynekológia a pôrodníctvo | |

Suomi/Finland | Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar | |

Sverige | Obstetrik och gynekologi | |

United Kingdom | Obstetrics and gynaecology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

BENDROJI MEDICINA (VIDAUS LIGOS)

Minimali mokymo kursų trukmė - 5 metai

Belgique/België/Belgien | Médecine interne/Inwendige geneeskunde | |

Česká republika | Vnitřní lékařství | |

Danmark | Intern medicin | |

Deutschland | Innere Medizin | |

Eesti | Sisehaigused | |

Ελλάς | Παθολογία | |

España | Medicina interna | |

France | Médecine interne | |

Ireland | General medicine | |

Italia | Medicina interna | |

Κύπρος | Παθολογία | |

Latvija | Internā medicīna | |

Lietuva | Vidaus ligos | |

Luxembourg | Médecine interne | |

Magyarország | Belgyógyászat | |

Malta | Mediċina Interna | |

Nederland | Inwendige geneeskunde | |

Österreich | Innere Medizin | |

Polska | Choroby wewnętrzne | |

Portugal | Medicina interna | |

Slovenija | Interna medicina | |

Slovensko | Vnútorné lekárstvo | |

Suomi/Finland | Sisätaudit/Inre medicin | |

Sverige | Internmedicine | |

United Kingdom | General (internal) medicine | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

OFTALMOLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 3 metai

Belgique/België/Belgien | Ophtalmologie/Oftalmologie | |

Česká republika | Oftalmologie | |

Danmark | Oftalmologi eller øjensygdomme | |

Deutschland | Augenheilkunde | |

Eesti | Oftalmoloogia | |

Ελλάς | Οφθαλμολογία | |

España | Oftalmología | |

France | Ophtalmologie | |

Ireland | Ophthalmology | |

Italia | Oftalmologia | |

Κύπρος | Οφθαλμολογία | |

Latvija | Oftalmoloģija | |

Lietuva | Oftalmologija | |

Luxembourg | Ophtalmologie | |

Magyarország | Szemészet | |

Malta | Oftalmoloġija | |

Nederland | Oogheelkunde | |

Österreich | Augenheilkunde und Optometrie | |

Polska | Okulistyka | |

Portugal | Oftalmologia | |

Slovenija | Oftalmologija | |

Slovensko | Oftalmológia | |

Suomi/Finland | Silmätaudit/Ögonsjukdomar | |

Sverige | Ögonsjukdomar (oftalmologi) | |

United Kingdom | Ophthalmology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

OTORINOLARINGOLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 3 metai

Belgique/België/Belgien | Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie | |

Česká republika | Otorinolaryngologie | |

Danmark | Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme | |

Deutschland | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | |

Eesti | Otorinolarüngoloogia | |

Ελλάς | Ωτορινολαρυγγολογία | |

España | Otorrinolaringología | |

France | Oto-rhino-laryngologie | |

Ireland | Otolaryngology | |

Italia | Otorinolaringoiatria | |

Κύπρος | Ωτορινολαρυγγολογία | |

Latvija | Otolaringoloģija | |

Lietuva | Otorinolaringologija | |

Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie | |

Magyarország | Fül-orr-gégegyógyászat | |

Malta | Otorinolaringoloġija | |

Nederland | Keel-, neus- en oorheelkunde | |

Österreich | Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten | |

Polska | Otorynolaryngologia | |

Portugal | Otorrinolaringologia | |

Slovenija | Otorinolaringológia | |

Slovensko | Otorinolaryngológia | |

Suomi/Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar | |

Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) | |

United Kingdom | Otolaryngology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

PEDIATRIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | Pédiatrie/Pediatrie | |

Česká republika | Dětské lékařství | |

Danmark | Pædiatri eller sygdomme hos børn | |

Deutschland | Kinderheilkunde | |

Eesti | Pediaatria | |

Ελλάς | Παιδιατρική | |

España | Pediatria y sus áreas especificas | |

France | Pédiatrie | |

Ireland | Paediatrics | |

Italia | Pédiatria | |

Κύπρος | Παιδιατρική | |

Latvija | Pediatrija | |

Lietuva | Vaikų ligos | |

Luxembourg | Pédiatrie | |

Magyarország | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | |

Malta | Pedjatrija | |

Nederland | Kindergeneeskunde | |

Österreich | Kinder - und Jugendheilkunde | |

Polska | Pediatria | |

Portugal | Pediatria | |

Slovenija | Pediatrija | |

Slovensko | Pediatria | |

Suomi/Finland | Lastentaudit/Barnsjukdomar | |

Sverige | Barn- och ungdomsmedicin | |

United Kingdom | Paediatrics | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

KVĖPAVIMO ORGANŲ LIGOS

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | Pneumologie | |

Česká republika | Tuberkulóza a respirační nemoci | |

Danmark | Medicinske lungesygdomme | |

Deutschland | Pneumologie | |

Eesti | Pulmonoloogia | |

Ελλάς | Φυματιολογία- Πνευμονολογία | |

España | Neumologia | |

France | Pneumologie | |

Ireland | Respiratory medicine | |

Italia | Malattie dell'apparato respiratorio | |

Κύπρος | Πνευμονολογία - Φυματιολογία | |

Latvija | Ftiziopneimonoloģija | |

Lietuva | Pulmonologija | |

Luxembourg | Pneumologie | |

Magyarország | Tüdőgyógyászat | |

Malta | Mediċina Respiratorja | |

Nederland | Longziekten en tuberculose | |

Österreich | Lungenkrankheiten | |

Polska | Choroby płuc | |

Portugal | Pneumologia | |

Slovenija | Pnevmologija | |

Slovensko | Pneumológia a ftizeológia | |

Suomi/Finland | Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Lungsjukdomar (pneumologi) | |

United Kingdom | Respiratory medicine | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

UROLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 5 metai

Belgique/België/Belgien | Urologie | |

Česká republika | Urologie | |

Danmark | Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Urologie | |

Eesti | Uroloogia | |

Ελλάς | Ουρολογία | |

España | Urología | |

France | Urologie | |

Ireland | Urology | |

Italia | Urologia | |

Κύπρος | Ουρολογία | |

Latvija | Uroloģija | |

Lietuva | Urologija | |

Luxembourg | Urologie | |

Magyarország | Urológia | |

Malta | Uroloġija | |

Nederland | Urologie | |

Österreich | Urologie | |

Polska | Urologia | |

Portugal | Urologia | |

Slovenija | Urologija | |

Slovensko | Urológia | |

Suomi/Finland | Urologia/Urologi | |

Sverige | Urologi | |

United Kingdom | Urology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

ORTOPEDIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 5 metai

Belgique/België/Belgien | Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde | |

Česká republika | Ortopedie | |

Danmark | Ortopædisk kirurgi | |

Deutschland | Orthopädie | |

Eesti | Ortopeedia | |

Ελλάς | Ορθοπεδική | |

España | Traumatología y cirugía ortopédica | |

France | Chirurgie orthopédique et traumatologie | |

Ireland | Orthopaedic surgery | |

Italia | Ortopedia e traumatologia | |

Κύπρος | Ορθοπεδική | |

Latvija | Traumatoloģija un ortopēdija | |

Lietuva | Ortopedija traumatologija | |

Luxembourg | Orthopédie | |

Magyarország | Ortopédia | |

Malta | Kirurġija Ortopedika | |

Nederland | Orthopedie | |

Österreich | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | |

Polska | Ortopedia i traumatologia narządu ruchu | |

Portugal | Ortopedia | |

Slovenija | Ortopedska kirurgija | |

Slovensko | Ortopédia | |

Suomi/Finland | Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi | |

Sverige | Ortopedi | |

United Kingdom | Trauma and orthopaedic surgery | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

PATOLOGINĖ ANATOMIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | Anatomie pathologique/Pathologische anatomie | |

Česká republika | Patologická anatomie | |

Danmark | Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser | |

Deutschland | Pathologie | |

Eesti | Patoloogia | |

Ελλάς | Παθολογική Ανατομική | |

España | Anatomía patológica | |

France | Anatomie et cytologie pathologiques | |

Ireland | Morbid anatomy and histopathology | |

Italia | Anatomia patologica | |

Κύπρος | Παθολογοανατομία - Ιστολογία | |

Latvija | Patoloģija | |

Lietuva | Patologija | |

Luxembourg | Anatomie pathologique | |

Magyarország | Patológia | |

Malta | Istopatoloġija | |

Nederland | Pathologie | |

Österreich | Pathologie | |

Polska | Patomorfologia | |

Portugal | Anatomia patologica | |

Slovenija | Anatomska patologija in citopatologija | |

Slovensko | Patologická anatómia | |

Suomi/Finland | Patologia/Patologi | |

Sverige | Klinisk patologi | |

United Kingdom | Histopathology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

NEUROLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | Neurologie | |

Česká republika | Neurologie | |

Danmark | Neurologi eller medicinske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurologie | |

Eesti | Neuroloogia | |

Ελλάς | Νευρολογία | |

España | Neurología | |

France | Neurologie | |

Ireland | Neurology | |

Italia | Neurologia | |

Κύπρος | Νευρολογία | |

Latvija | Neiroloģija | |

Lietuva | Neurologija | |

Luxembourg | Neurologie | |

Magyarország | Neurológia | |

Malta | Newroloġija | |

Nederland | Neurologie | |

Österreich | Neurologie | |

Polska | Neurologia | |

Portugal | Neurologia | |

Slovenija | Nevrologija | |

Slovensko | Neurológia | |

Suomi/Finland | Neurologia/Neurologi | |

Sverige | Neurologi | |

United Kingdom | Neurology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

PSICHIATRIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | Psychiatrie | |

Česká republika | Psychiatrie | |

Danmark | Psykiatri | |

Deutschland | Psychiatrie und Psychotherapie | |

Eesti | Psühhiaatria | |

Ελλάς | Ψυχιατρική | |

España | Psiquiatría | |

France | Psychiatrie | |

Ireland | Psychiatry | |

Italia | Psichiatria | |

Κύπρος | Ψυχιατρική | |

Latvija | Psihiatrija | |

Lietuva | Psichiatrija | |

Luxembourg | Psychiatrie | |

Magyarország | Pszichiátria | |

Malta | Psikjatrija | |

Nederland | Psychiatrie | |

Österreich | Psychiatrie | |

Polska | Psychiatria | |

Portugal | Psiquiatria | |

Slovenija | Psihiatrija | |

Slovensko | Psychiatria | |

Suomi/Finland | Psykiatria/Psykiatri | |

Sverige | Psykiatri | |

United Kingdom | General psychiatry | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

RADIOLOGINĖ DIAGNOSTIKA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien/ | Radiodiagnostic/Röntgendiagnose | |

Česká republika | Radiologie a zobrazovací metody | |

Danmark | Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse | |

Deutschland | Diagnostische Radiologie | |

Eesti | Radioloogia | |

Ελλάς | Ακτινοδιαγνωστική | |

España | Radiodiagnóstico | |

France | Radiodiagnostic et imagerie médicale | |

Ireland | Diagnostic radiology | |

Italia | Radiodiagnostica | |

Κύπρος | Ακτινολογία | |

Latvija | Diagnostiskā radioloģija | |

Lietuva | Radiologija | |

Luxembourg | Radiodiagnostic | |

Magyarország | Radiológia | |

Malta | Radjoloġija | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Medizinische Radiologie-Diagnostik | |

Polska | Radiologia i diagnostyka obrazowa | |

Portugal | Radiodiagnóstico | |

Slovenija | Radiologija | |

Slovensko | Rádiológia | |

Suomi/Finland | Radiologia/Radiologi | |

Sverige | Medicinsk radiologi | |

United Kingdom | Clinical radiology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

RADIOTERAPIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie | |

Česká republika | Radiační onkologie | |

Danmark | Onkologi | |

Deutschland | Strahlentherapie | |

Eesti | Onkoloogia | |

Ελλάς | Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία | |

España | Oncología radioterápica | |

France | Oncologie radiothérapique | |

Ireland | Radiotherapy | |

Italia | Radioterapia | |

Κύπρος | Ακτινοθεραπευτική | |

Latvija | Terapeitiskā radioloģija | |

Lietuva | Onkologija radioterapija | |

Luxembourg | Radiothérapie | |

Magyarország | Sugárterápia | |

Malta | Onkoloġija u Radjoterapija | |

Nederland | Radiotherapie | |

Österreich | Strahlentherapie - Radioonkologie | |

Polska | Radioterapia onkologiczna | |

Portugal | Radioterapia | |

Slovenija | Radioterapija in onkologija | |

Slovensko | Radiačná onkológia | |

Suomi/Finland | Syöpätaudit/Cancersjukdomar | |

Sverige | Tumörsjukdomar (allmän onkologi) | |

United Kingdom | Clinical oncology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

KLINIKINĖ BIOLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | Biologie clinique/Klinische biologie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | Laborimeditsiin | |

Ελλάς | | |

España | Análisis clínicos | |

France | Biologie médicale | |

Ireland | | |

Italia | Patologia clinica | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | Laboratorinė medicina | |

Luxembourg | Biologie clinique | |

Magyarország | Orvosi laboratóriumi diagnosztika | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Medizinische Biologie | |

Polska | Diagnostyka laboratoryjna | |

Portugal | Patologia clínica | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

BIOLOGINĖ HEMATOLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | Klinisk blodtypeserologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | Hématologie | |

Ireland | | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Hématologie biologique | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | Hematologia clínica | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

MIKROBIOLOGINĖ BAKTERIOLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Lékařská mikrobiologie | |

Danmark | Klinisk mikrobiologi | |

Deutschland | Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | 1.Ιατρική Βιοπαθολογία2.Μικροβιολογία | |

España | Microbiología y parasitología | |

France | | |

Ireland | Microbiology | |

Italia | Microbiologia e virologia | |

Κύπρος | Μικροβιολογία | |

Latvija | Mikrobioloģija | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Microbiologie | |

Magyarország | Orvosi mikrobiológia | |

Malta | Mikrobijoloġija | |

Nederland | Medische microbiologie | |

Österreich | Hygiene und Mikrobiologie | |

Polska | Mikrobiologia lekarska | |

Portugal | | |

Slovenija | Klinična mikrobiologija | |

Slovensko | Klinická mikrobiológia | |

Suomi/Finland | Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi | |

Sverige | Klinisk bakteriologi | |

United Kingdom | Medical microbiology and virology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

BIOCHEMIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Klinická biochemie | |

Danmark | Klinisk biokemi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Bioquímica clínica | |

France | | |

Ireland | Chemical pathology | |

Italia | Biochimica clinica | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Chimie biologique | |

Magyarország | | |

Malta | Patoloġija Kimika | |

Nederland | Klinische chemie | |

Österreich | Medizinische und Chemische Labordiagnostik | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | Medicinska biokemija | |

Slovensko | Klinická biochémia | |

Suomi/Finland | Kliininen kemia/Klinisk kemi | |

Sverige | Klinisk kemi | |

United Kingdom | Chemical pathology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

IMUNOLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Alergologie a klinická imunologie | |

Danmark | Klinisk immunologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Immunología | |

France | | |

Ireland | Clinical immunology | |

Italia | | |

Κύπρος | Ανοσολογία | |

Latvija | Imunoloģija | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Allergológia és klinikai immunológia | |

Malta | Immunoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | Immunologie | |

Polska | Immunologia kliniczna | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Klinická imunológia a alergológia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Klinisk immunologi | |

United Kingdom | Immunology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

PLASTINĖ CHIRURGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 5 metai

Belgique/België/Belgien | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde | |

Česká republika | Plastická chirurgie | |

Danmark | Plastikkirurgi | |

Deutschland | Plastische Chirurgie | |

Eesti | Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia | |

Ελλάς | Πλαστική Χειρουργική | |

España | Cirugía plástica y reparadora | |

France | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | |

Ireland | Plastic surgery | |

Italia | Chirurgia plastica e ricostruttiva | |

Κύπρος | Πλαστική Χειρουργική | |

Latvija | Plastiskā ķirurģija | |

Lietuva | Plastinė ir rekonstrukcinė rekonstrukcinė chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie plastique | |

Magyarország | Plasztikai (égési) sebészet | |

Malta | Kirurġija Plastika | |

Nederland | Plastische chirurgie | |

Österreich | Plastische Chirurgie | |

Polska | Chirurgia plastyczna | |

Portugal | Cirurgia plástica e reconstrutiva | |

Slovenija | Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija | |

Slovensko | Plastická chirurgia | |

Suomi/Finland | Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi | |

Sverige | Plastikkirurgi | |

United Kingdom | Plastic surgery | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

TORAKALINĖ CHIRURGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 5 metai

Belgique/België/Belgien | Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax | |

Česká republika | Kardiochirurgie | |

Danmark | Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Herzchirurgie | |

Eesti | Torakaalkirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική Θώρακος | |

España | Cirugía torácica | |

France | Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | |

Ireland | Thoracic surgery | |

Italia | Chirurgia toracica; Cardiochirurgia | |

Κύπρος | Χειρουργική Θώρακος | |

Latvija | Torakālā ķirurģija | |

Lietuva | Krūtinės chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie thoracique | |

Magyarország | Mellkassebészet | |

Malta | Kirurġija Kardjo-Toraċika | |

Nederland | Cardio-thoracale chirurgie | |

Österreich | | |

Polska | Chirurgia klatki piersiowej | |

Portugal | Cirurgia cardiotorácica | |

Slovenija | Torakalna kirurgija | |

Slovensko | Hrudníková chirurgia | |

Suomi/Finland | Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi | |

Sverige | Thoraxkirurgi | |

United Kingdom | Cardo-thoracic surgery | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

VAIKŲ CHIRURGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 5 metai

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Dětská chirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | Kinderchirurgie | |

Eesti | Lastekirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική Παίδων | |

España | Cirugía pediátrica | |

France | Chirurgie infantile | |

Ireland | Paediatric surgery | |

Italia | Chirurgia pediatrica | |

Κύπρος | Χειρουργική Παίδων | |

Latvija | Bērnu ķirurģija | |

Lietuva | Vaikų chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie pédiatrique | |

Magyarország | Gyermeksebészet | |

Malta | Kirurgija Pedjatrika | |

Nederland | | |

Österreich | Kinderchirurgie | |

Polska | Chirurgia dziecięca | |

Portugal | Cirurgia pediátrica | |

Slovenija | | |

Slovensko | Detská chirurgia | |

Suomi/Finland | Lastenkirurgia/Barnkirurgi | |

Sverige | Barn- och ungdomskirurgi | |

United Kingdom | Paediatric surgery | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 5 metai

Belgique/België/Belgien | Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde | |

Česká republika | Cévní chirurgie | |

Danmark | Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Kardiovaskulaarkirurgia | |

Ελλάς | Αγγειοχειρουργική | |

España | Angiología y cirugía vascular | |

France | Chirurgie vasculaire | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia vascolare | |

Κύπρος | Χειρουργική Αγγείων | |

Latvija | Asinsvadu ķirurģija | |

Lietuva | Kraujagyslių chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie vasculaire | |

Magyarország | Érsebészet | |

Malta | Kirurġija Vaskolari | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Chirurgia naczyniowa | |

Portugal | Cirurgia vascular | |

Slovenija | Kardiovaskularna kirurgija | |

Slovensko | Cievna chirurgia | |

Suomi/Finland | Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

KARDIOLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | Cardiologie | |

Česká republika | Kardiologie | |

Danmark | Kardiologi | |

Deutschland | Kardiologie | |

Eesti | Kardioloogia | |

Ελλάς | Καρδιολογία | |

España | Cardiología | |

France | Pathologie cardio-vasculaire | |

Ireland | Cardiology | |

Italia | Cardiologia | |

Κύπρος | Καρδιολογία | |

Latvija | Kardioloģija | |

Lietuva | Kardiologija | |

Luxembourg | Cardiologie et angiologie | |

Magyarország | Kardiológia | |

Malta | Kardjoloġija | |

Nederland | Cardiologie | |

Österreich | | |

Polska | Kardiologia | |

Portugal | Cardiologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Kardiológia | |

Suomi/Finland | Kardiologia/Kardiologi | |

Sverige | Kardiologi | |

United Kingdom | Cardiology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

GASTROENTEROLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | Gastro-entérologie/gastroenterologie | |

Česká republika | Gastroenterologie | |

Danmark | Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Gastroenteroloogia | |

Ελλάς | Γαστρεντερολογία | |

España | Aparato digestivo | |

France | Gastro-entérologie et hépatologie | |

Ireland | Gastro-enterology | |

Italia | Gastroenterologia | |

Κύπρος | Γαστρεντερολογία | |

Latvija | Gastroenteroloģija | |

Lietuva | Gastroenterologija | |

Luxembourg | Gastro-entérologie | |

Magyarország | Gasztroenterológia | |

Malta | Gastroenteroloġija | |

Nederland | Gastro-enterologie | |

Österreich | | |

Polska | Gastroenterologia | |

Portugal | Gastrenterologia | |

Slovenija | Gastroenterologija | |

Slovensko | Gastroenterológia | |

Suomi/Finland | Gastroenterologia/Gastroenterologi | |

Sverige | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | |

United Kingdom | Gastro-enterology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

REUMATOLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | Rhumathologie/reumatologie | |

Česká republika | Revmatologie | |

Danmark | Reumatologi | |

Deutschland | | |

Eesti | Reumatoloogia | |

Ελλάς | Ρευματολογία | |

España | Reumatología | |

France | Rhumathologie | |

Ireland | Rheumatology | |

Italia | Reumatologia | |

Κύπρος | Ρευματολογία | |

Latvija | Reimatoloģija | |

Lietuva | Reumatologija | |

Luxembourg | Rhumathologie | |

Magyarország | Reumatológia | |

Malta | Rewmatoloġija | |

Nederland | Reumatologie | |

Österreich | | |

Polska | Reumatologia | |

Portugal | Reumatologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Reumatológia | |

Suomi/Finland | Reumatologia/Reumatologi | |

Sverige | Reumatologi | |

United Kingdom | Rheumatology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

BENDROJI HEMATOLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 3 metai

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Hematologie a transfúzní lékařství | |

Danmark | Hæmatologi eller blodsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Hematoloogia | |

Ελλάς | Αιματολογία | |

España | Hematología y hemoterapia | |

France | | |

Ireland | Haematology | |

Italia | Ematologia | |

Κύπρος | Αιματολογία | |

Latvija | Hematoloģija | |

Lietuva | Hematologija | |

Luxembourg | Hématologie | |

Magyarország | Haematológia | |

Malta | Ematoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Hematologia | |

Portugal | Imuno-hemoterapia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Hematológia a transfúziológia | |

Suomi/Finland | Kliininen hematologia/Klinisk hematologi | |

Sverige | Hematologi | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

ENDOKRINOLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 3 metai

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Endokrinologie | |

Danmark | Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Endokrinoloogia | |

Ελλάς | Ενδοκρινολογία | |

España | Endocrinología y nutrición | |

France | Endocrinologie, maladies métaboliques | |

Ireland | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Italia | Endocrinologia e malattie del ricambio | |

Κύπρος | Ενδοκρινολογία | |

Latvija | Endokrinoloģija | |

Lietuva | Endokrinologija | |

Luxembourg | Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition | |

Magyarország | Endokrinológia | |

Malta | Endokrinoloġija u Dijabete | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Endokrynologia | |

Portugal | Endocrinologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Endokrinológia | |

Suomi/Finland | Endokrinologia/endokrinologi | |

Sverige | Endokrina sjukdomar | |

United Kingdom | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

FIZIOTERAPIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 3 metai

Belgique/België/Belgien | Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie | |

Česká republika | Rehabilitační a fyzikální medicína | |

Danmark | | |

Deutschland | Physikalische und Rehabilitative Medizin | |

Eesti | Taastusravi ja füsiaatria | |

Ελλάς | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση | |

España | Rehabilitación | |

France | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Ireland | | |

Italia | Medicina fisica e riabilitazione | |

Κύπρος | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση | |

Latvija | Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna | |

Lietuva | Fizinė medicina ir reabilitacija | |

Luxembourg | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Magyarország | Fizioterápia | |

Malta | | |

Nederland | Revalidatiegeneeskunde | |

Österreich | Physikalische Medizin | |

Polska | Rehabilitacja medyczna | |

Portugal | Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação | |

Slovenija | Fizikalna in rehabilitacijska medicina | |

Slovensko | Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia | |

Suomi/Finland | Fysiatria/fysiatri | |

Sverige | Rehabiliteringsmedicin | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

STOMATOLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 3 metai

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Estomatología | |

France | Stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Odontostomatologia | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Stomatologie | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | Estomatologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

NEUROPSICHIATRIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 5 metai

Belgique/België/Belgien | Neuropsychiatrie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) | |

Eesti | | |

Ελλάς | Νευρολογία - Ψυχιατρική | |

España | | |

France | Neuropsychiatrie | |

Ireland | | |

Italia | Neuropsichiatria | |

Κύπρος | Νευρολογία - Ψυχιατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Neuropsychiatrie | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | Zenuw- en zielsziekten | |

Österreich | Neurologie und Psychiatrie | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Neuropsychiatria | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

DERMATOVENEROLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 3 metai

Belgique/België/Belgien | Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie | |

Česká republika | Dermatovenerologie | |

Danmark | Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme | |

Deutschland | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Eesti | Dermatoveneroloogia | |

Ελλάς | Δερματολογία - Αφροδισιολογία | |

España | Dermatología médico-quirúrgica y venereología | |

France | Dermatologie et vénéréologie | |

Ireland | | |

Italia | Dermatologia e venerologia | |

Κύπρος | Δερματολογία - Αφροδισιολογία | |

Latvija | Dermatoloģija un veneroloģija | |

Lietuva | Dermatovenerologija | |

Luxembourg | Dermato-vénéréologie | |

Magyarország | Bőrgyógyászat | |

Malta | Dermato-venerejoloġija | |

Nederland | Dermatologie en venerologie | |

Österreich | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Polska | Dermatologia i wenerologia | |

Portugal | Dermatovenereologia | |

Slovenija | Dermatovenerologija | |

Slovensko | Dermatovenerológia | |

Suomi/Finland | Ihotaudit ja allergologia/hudsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Hud- och könssjukdomar | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

DERMATOLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Dermatology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Dermatoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Dermatology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

VENEROLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Venereology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Mediċina Uro-ġenetali | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Genito-urinary medicine | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

RADIOLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Radiologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | Ακτινολογία - Ραδιολογία | |

España | Electrorradiología | |

France | Electro-radiologie | |

Ireland | | |

Italia | Radiologia | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Électroradiologie | |

Magyarország | Radiológia | |

Malta | | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Radiologie | |

Polska | | |

Portugal | Radiologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

TROPINĖS LIGOS

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Tropical medicine | |

Italia | Medicina tropicale | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Trópusi betegségek | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene | |

Polska | Medycyna transportu | |

Portugal | Medicina tropical | |

Slovenija | | |

Slovensko | Tropická medicína | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Tropical medicine | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

VAIKŲ PSICHIATRIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Dětská a dorostová psychiatrie | |

Danmark | Børne- og ungdomspsykiatri | |

Deutschland | Kinder- und Jugendpsychiatrie und- psychotherapie | |

Eesti | | |

Ελλάς | Παιδοψυχιατρική | |

España | | |

France | Pédo-psychiatrie | |

Ireland | Child and adolescent psychiatry | |

Italia | Neuropsichiatria infantile | |

Κύπρος | Παιδοψυχιατρική | |

Latvija | Bērnu psihiatrija | |

Lietuva | Vaikų ir paauglių psichiatrija | |

Luxembourg | Psychiatrie infantile | |

Magyarország | Gyermek- és ifjúságpszichiátria | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Psychiatria dzieci i młodzieży | |

Portugal | Pedopsiquiatria | |

Slovenija | Otroška in mladostniška psihiatrija | |

Slovensko | Detská psychiatria | |

Suomi/Finland | Lastenpsykiatria/barnpsykiatri | |

Sverige | Barn- och ungdomspsykiatri | |

United Kingdom | Child and adolescent psychiatry | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

GERIATRIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Geriatrie | |

Danmark | Geriatri eller alderdommens sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Geriatría | |

France | | |

Ireland | Geriatrics | |

Italia | Geriatria | |

Κύπρος | Γηριατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | Geriatrija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Geriátria | |

Malta | Ġerjatrija | |

Nederland | Klinische geriatrie | |

Österreich | | |

Polska | Geriatria | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Geriatria | |

Suomi/Finland | Geriatria/geriatri | |

Sverige | Geriatrik | |

United Kingdom | Geriatrics | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

INKSTŲ LIGOS

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Nefrologie | |

Danmark | Nefrologi eller medicinske nyresygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Nefroloogia | |

Ελλάς | Νεφρολογία | |

España | Nefrología | |

France | Néphrologie | |

Ireland | Nephrology | |

Italia | Nefrologia | |

Κύπρος | Νεφρολογία | |

Latvija | Nefroloģija | |

Lietuva | Nefrologija | |

Luxembourg | Néphrologie | |

Magyarország | Nefrológia | |

Malta | Nefroloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Nefrologia | |

Portugal | Nefrologia | |

Slovenija | Nefrologija | |

Slovensko | Nefrológia | |

Suomi/Finland | Nefrologia/nefrologi | |

Sverige | Medicinska njursjukdomar (nefrologi) | |

United Kingdom | Renal medicine | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

UŽKREČIAMOSIOS (INFEKCINĖS) LIGOS

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Infekční lékařství | |

Danmark | Infektionsmedicin | |

Deutschland | | |

Eesti | Infektsioonhaigused | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Communicable diseases | |

Italia | Malattie infettive | |

Κύπρος | Λοιμώδη Νοσήματα | |

Latvija | Infektoloģija | |

Lietuva | Infektologija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Infektológia | |

Malta | Mard Infettiv | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Choroby zakaźne | |

Portugal | | |

Slovenija | Infektologija | |

Slovensko | Infektológia | |

Suomi/Finland | Infektiosairaudet/infektionssjukdomar | |

Sverige | Infektionssjukdomar | |

United Kingdom | Infectious diseases | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

SOCIALINĖ MEDICINA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Hygiena a epidemiologie | |

Danmark | Samfundsmedicin | |

Deutschland | Öffentliches Gesundheitswesen | |

Eesti | | |

Ελλάς | Κοινωνική Ιατρική | |

España | Medicina preventiva y salud pública | |

France | Santé publique et médecine sociale | |

Ireland | Community medicine | |

Italia | Igiene e medicina sociale | |

Κύπρος | Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Santé publique | |

Magyarország | Megelőző orvostan és népegészségtan | |

Malta | Saħħa Pubblika | |

Nederland | Maatschappij en gezondheid | |

Österreich | Sozialmedizin | |

Polska | Zdrowie publiczne, epidemiologia | |

Portugal | | |

Slovenija | Javno zdravje | |

Slovensko | Hygiena a epidemiológia | |

Suomi/Finland | Terveydenhuolto/hälsovård | |

Sverige | Socialmedicin | |

United Kingdom | Public health medicine | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

FARMAKOLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Klinická farmakologie | |

Danmark | Klinisk farmakologi | |

Deutschland | Pharmakologie und Toxikologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Farmacología clínica | |

France | | |

Ireland | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Klinikai farmakológia | |

Malta | Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika | |

Nederland | | |

Österreich | Pharmakologie und Toxikologie | |

Polska | Farmakologia kliniczna | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Klinická farmakológia | |

Suomi/Finland | Kliininen farmakologia ja lääkehoito/klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling | |

Sverige | Klinisk farmakologi | |

United Kingdom | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

PROFESINĖ MEDICINA (PROFESINĖS LIGOS)

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde | |

Česká republika | Pracovní lékařství | |

Danmark | Arbejdsmedicin | |

Deutschland | Arbeitsmedizin | |

Eesti | | |

Ελλάς | Ιατρική της Εργασίας | |

España | | |

France | Médecine du travail | |

Ireland | Occupational medicine | |

Italia | Medicina del lavoro | |

Κύπρος | Ιατρική της Εργασίας | |

Latvija | Arodslimības | |

Lietuva | Darbo medicina | |

Luxembourg | Médecine du travail | |

Magyarország | Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) | |

Malta | Mediċina Okkupazzjonali | |

Nederland | Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde | |

Österreich | Arbeits- und Betriebsmedizin | |

Polska | Medycyna pracy | |

Portugal | Medicina do trabalho | |

Slovenija | Medicina dela, prometa in športa | |

Slovensko | Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia | |

Suomi/Finland | Työterveyshuolto/företagshälsovård | |

Sverige | Yrkes- och miljömedicin | |

United Kingdom | Occupational medicine | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

ALERGOLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 3 metai

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Alergologie a klinická imunologie | |

Danmark | Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | Αλλεργιολογία | |

España | Alergología | |

France | | |

Ireland | | |

Italia | Allergologia ed immunologia clinica | |

Κύπρος | Αλλεργιολογία | |

Latvija | Alergoloģija | |

Lietuva | Alergologija ir klinikinė imunologija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Allergológia és klinikai immunológia | |

Malta | | |

Nederland | Allergologie en inwendige geneeskunde | |

Österreich | | |

Polska | Alergologia | |

Portugal | Imuno-alergologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Klinická imunológia a alergológia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Allergisjukdomar | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

GASTROENTEROLOGINĖ CHIRURGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 5 metai

Belgique/België/Belgien | Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen | |

Česká republika | | |

Danmark | Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía del aparato digestivo | |

France | Chirurgie viscérale et digestive | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia dell'aparato digestivo | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | Abdominalinė chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie gastro-entérologique | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | Abdominalna kirurgija | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Gastroenterologinen kirurgia/gastroenterologisk kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

BRANDUOLINĖ MEDICINA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde | |

Česká republika | Nukleární medicína | |

Danmark | Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | |

Deutschland | Nuklearmedizin | |

Eesti | | |

Ελλάς | Πυρηνική Ιατρική | |

España | Medicina nuclear | |

France | Médecine nucléaire | |

Ireland | | |

Italia | Medicina nucleare | |

Κύπρος | Πυρηνική Ιατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Médecine nucléaire | |

Magyarország | Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) | |

Malta | Mediċina Nukleari | |

Nederland | Nucleaire geneeskunde | |

Österreich | Nuklearmedizin | |

Polska | Medycyna nuklearna | |

Portugal | Medicina nuclear | |

Slovenija | Nuklearna medicina | |

Slovensko | Nukleárna medicína | |

Suomi/Finland | Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/klinisk fysiologi och nukleärmedicin | |

Sverige | Nukleärmedicin | |

United Kingdom | Nuclear medicine | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

SKUBIOJI IR TRAUMŲ MEDICINA

Minimali mokymo kursų trukmė - 5 metai

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Traumatologie Urgentní medicína | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Accident and emergency medicine | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Traumatológia | |

Malta | Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Medycyna ratunkowa | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Úrazová chirurgia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Accident and emergency medicine | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

KLINIKINĖ NEUROFIZIOLOGIJA

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | Klinisk neurofysiologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Neurofisiologia clínica | |

France | | |

Ireland | Neurophysiology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Newrofiżjoloġija Klinika | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Kliininen neurofysiologia/klinisk neurofysiologi | |

Sverige | Klinisk neurofysiologi | |

United Kingdom | Clinical neurophysiology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

VEIDO IR ŽANDIKAULIO CHIRURGIJA (PAGRINDINĖS MEDICINOS STUDIJOS)

Minimali mokymo kursų trukmė - 5 metai

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Maxilofaciální chirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía oral y maxilofacial | |

France | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia maxillo-facciale | |

Κύπρος | | |

Latvija | Mutes, sejas un žokļu ķirurģija | |

Lietuva | Veido ir žandikaulių chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie maxillo-faciale | |

Magyarország | Szájsebészet | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Mund - Kiefer - und Gesichtschirurgie | |

Polska | Chirurgia szczękowo-twarzowa | |

Portugal | | |

Slovenija | Maksilofacialna kirurgija | |

Slovensko | Maxilofaciálna chirurgia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

DANTŲ, BURNOS IR VEIDO BEI ŽANDIKAULIŲ CHIRURGIJA (PAGRINDINĖS MEDICINOS IR DANTŲ GYDYTOJŲ STUDIJOS)

Minimali mokymo kursų trukmė - 4 metai

Belgique/België/Belgien | Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Oral and maxillo-facial surgery | |

Italia | | |

Κύπρος | Στοματο -Γναθο-Προσωποχειρουργική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale | |

Magyarország | Arc-állcsont-szájsebészet | |

Malta | Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Suu- ja leukakirurgia/oral och maxillofacial kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | Oral and maxillo-facial surgery | |

"

2. Slaugytojai

31977 L 0452: 1977 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 77/452/EEB dėl bendrosios praktikos slaugytojų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusio pripažinimo, įskaitant priemones, padedančias veiksmingai naudotis įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas (OL L 176, 1977 7 15, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 31981 L 1057: 1981 12 14 Tarybos direktyva 81/1057/EEB (OL L 385, 1981 12 31, p. 25),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31989 L 0594: 1989 10 30 Tarybos direktyva 89/594/EEB (OL L 341, 1989 11 23, p. 19),

- 31989 L 0595: 1989 10 10 Tarybos direktyva 89/595/EEB (OL L 341, 1989 11 23, p. 30),

- 31990 L 0658: 1990 12 4 Tarybos direktyva 90/658/EEB (OL L 353, 1990 12 17, p. 73),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 32001 L 0019: 2001 5 14 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/19/EB (OL L 206, 2001 7 31, p. 1).

a) 1 straipsnio 2 dalis papildoma taip:

"Čekijoje:

"všeobecná sestra/všeobecný ošetřovatel"

;

Estijoje:

"õde"

;

Kipre:

"Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής"

;

Latvijoje:

"māsa"

;

Lietuvoje:

"Bendrosios praktikos slaugytojas"

;

Vengrijoje:

"ápoló"

>;

Maltoje:

"Infermier Reġistrat tal-Ewwel Livell"

;

Lenkijoje:

"pielęgniarka"

;

Slovėnijoje:

"diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik"

;

Slovakijoje:"sestra""

.

b) Po 4a straipsnio įterpiami šie straipsniai:

"4b straipsnis

Lenkijos bendrosios praktikos slaugytojų kvalifikacijos atžvilgiu bus taikomos tik šios nuostatos dėl įgytų teisių:

Jei valstybių narių piliečiams bendrosios praktikos slaugytojų diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti Lenkijoje ar jie pradėjo mokytis Lenkijoje iki įstojimo dienos ir jei jie neatitinka Direktyvos 77/453 1 straipsnyje nustatytų minimalių mokymosi reikalavimų, valstybės narės pripažįsta tuos bendrosios praktikos slaugytojų diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, jei pateikiamas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi bendrosios praktikos slaugytojo veikla Lenkijoje toliau nurodytą laikotarpį:

- slaugos bakalauro diplomas (dyplom licencjata pielęgniarstwa) - bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

- slaugytojo diplomas (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej), baigus aukžtesniąją medicinos profesinę mokyklą - bent penkerius metus iš eilės per septynerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

Minėta veikla turėjo apimti visiškos atsakomybės už ligonių slaugymą, jo planavimą ir organizavimą prisiėmimą.

4c straipsnis

1. Jei valstybių narių piliečiams bendrosios praktikos slaugytojų diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Čekoslovakijoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1993 m. sausio 1 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos bendrosios praktikos slaugytojų diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Čekijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Čekijos bendrosios praktikos slaugytojų kvalifikacija, įgyjant bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar imantis tokios veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Čekijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

2. Jei valstybių narių piliečiams bendrosios praktikos slaugytojų diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Sovietų Sąjungoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1991 m. rugpjūčio 20 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos bendrosios praktikos slaugytojų diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Estijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Estijos bendrosios praktikos slaugytojų kvalifikacija, įgyjant bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar imantis tokios veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Estijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

3. Jei valstybių narių piliečiams bendrosios praktikos slaugytojų diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Sovietų Sąjungoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1991 m. rugpjūčio 21 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos bendrosios praktikos slaugytojų diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Latvijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Latvijos bendrosios praktikos slaugytojų kvalifikacija, įgyjant bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar imantis tokios veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Latvijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

4. Jei valstybių narių piliečiams bendrosios praktikos slaugytojų diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Sovietų Sąjungoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1990 m. kovo 11 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos bendrosios praktikos slaugytojų diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Lietuvos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Lietuvos bendrosios praktikos slaugytojų kvalifikacija, įgyjant bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar imantis tokios veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Lietuvos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

5. Jei valstybių narių piliečiams bendrosios praktikos slaugytojų diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Čekoslovakijoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1993 m. sausio 1 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos bendrosios praktikos slaugytojų diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Slovakijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovakijos bendrosios praktikos slaugytojų kvalifikacija, įgyjant bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar imantis tokios veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Slovakijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

6. Jei valstybių narių piliečiams bendrosios praktikos slaugytojų diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti Jugoslavijoje ar jie pradėjo mokytis joje iki 1991 m. birželio 25 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos bendrosios praktikos slaugytojų diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Slovėnijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovėnijos bendrosios praktikos slaugytojų kvalifikacija, įgyjant bendrosios praktikos slaugytojo profesiją ar imantis tokios veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Slovėnijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo."

,

c) Priede tarp įrašų, skirtų Belgijai ir Danijai, įterpiama:

"Česká republika | 1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.)2.Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.) | 1.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem2.Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem | 1.Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce2.Vysvědčení o absolutoriu" |

tarp įrašų, skirtų Vokietijai ir Graikijai:

"Eesti | Diplom õe erialal | 1.Tallinna Meditsiinikool2.Tartu Meditsiinikool3.Kohtla-Järve Meditsiinikool" | |

tarp įrašų, skirtų Italijai ir Liuksemburgui:

"Κύπρος | Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής | Νοσηλευτική Σχολή | |

Latvija | 1.diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu2.māsas diploms | 1.Māsu skolas2.Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu | |

Lietuva | 1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją2.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją | 1.Universitetas2.Kolegija" | |

tarp įrašų, skirtų Liuksemburgui ir Nyderlandams:

"Magyarország | 1.Ápoló bizonyítvány2.Diplomás ápoló oklevél3.Egyetemi okleveles ápoló oklevél | 1.Iskola2.Egyetem / főiskola3.Egyetem | |

Malta | Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija | Universita 'ta' Malta" | |

tarp įrašų, skirtų Austrijai ir Portugalijai:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem "magister pielęgniarstwa" | 1.Uniwersytet Medyczny2.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego" | |

ir tarp įrašų, skirtų Portugalijai ir Suomijai:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik" | 1.Univerza2.Visoka strokovna šola | |

Slovensko | 1.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "magister z ošetrovateľstva" ("Mgr.")2.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "bakalár z ošetrovateľstva" ("Bc.")3.Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra | 1.Vysoká škola2.Vysoká škola3.Stredná zdravotnícka škola" | |

3. Dantų gydytojai

a) 31978 L 0686: 1978 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 78/686/EEB dėl dantų gydytojų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusio pripažinimo, įskaitant priemones, padedančias veiksmingai naudotis įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas (OL L 233, 1978 8 24, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 31981 L 1057: 1981 12 14 Tarybos direktyva 81/1057/EEB (OL L 385, 1981 12 31, p. 25),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31989 L 0594: 1989 10 30 Tarybos direktyva 89/594/EEB (OL L 341, 1989 11 23, p. 19),

- 31990 L 0658: 1990 12 4 Tarybos direktyva 90/658/EEB (OL L 353, 1990 12 17, p. 73),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 32001 L 0019: 2001 5 14 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/19/EB (OL L 206, 2001 7 31, p. 1).

i) 1 straipsnis papildomas taip:

"— Čekijoje:

Zubní lékař,

— Estijoje:

Hambaarst,

— Kipre:

Οδοντίατρος,

— Latvijoje:

Zobārsts,

— Lietuvoje:

Gydytojas odontologas,

— Vengrijoje:

Fogorvos,

— Maltoje:

Kirurgu Dentali,

— Lenkijoje:

Lekarz dentysta,

— Slovėnijoje:

Doktor dentalne medicine / Doktorica dentalne medicine,

— Slovakijoje:

Zubný lekár"

.

ii) Po 7a straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

"7b straipsnis

1. Jei valstybių narių piliečiams diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią dantų gydytojų ar dantų gydytojų specializacijos kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Sovietų Sąjungoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1991 m. rugpjūčio 20 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią dantų gydytojų ar dantų gydytojų specializacijos kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Estijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Estijos dantų gydytojų ar dantų gydytojų specializacijos kvalifikacija, įgyjant dantų gydytojo profesiją ar imantis dantų gydytojo veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Estijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

2. Jei valstybių narių piliečiams diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią dantų gydytojų ar dantų gydytojų specializacijos kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Sovietų Sąjungoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1991 m. rugpjūčio 21 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią dantų gydytojų ar dantų gydytojų specialistų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Latvijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Latvijos dantų gydytojų ar dantų gydytojų specialistų kvalifikacija, įgyjant dantų gydytojo profesiją ar imantis dantų gydytojo veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Latvijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

3. Jei valstybių narių piliečiams diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią dantų gydytojų ar dantų gydytojų specialistų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Sovietų Sąjungoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1990 m. kovo 11 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią dantų gydytojų ar dantų gydytojų specialistų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Lietuvos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Lietuvos dantų gydytojų ar dantų gydytojų specialistų kvalifikacija, įgyjant dantų gydytojo profesiją ar imantis dantų gydytojo veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Lietuvos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

4. Jei valstybių narių piliečiams diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią dantų gydytojų ar dantų gydytojų specialistų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti Jugoslavijoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1991 m. birželio 25 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią dantų gydytojų ar dantų gydytojų specialistų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Slovėnijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovėnijos dantų gydytojų ar dantų gydytojų specialistų kvalifikacija, įgyjant dantų gydytojo profesiją ar imantis dantų gydytojo veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Slovėnijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo."

,

iii) 8 straipsnio 1 dalyje žodžiai "2, 4, 7 ir 19 straipsnių" pakeičiami žodžiais "2, 4, 7, 19, 19a, 19b, 19c ir 19d straipsnių".

iv) 17 straipsnyje žodžiai "atitinka 2 straipsnio, 7 straipsnio 1 dalies ir 19 straipsnio" pakeičiami žodžiais "atitinka 2 straipsnio, 7 straipsnio 1 dalies, 19, 19a, 19b, 19c ir 19d straipsnių".

v) Po 19b straipsnio įterpiami šie straipsniai:

"19c straipsnis

1. Kad būtų galima užsiimti šios direktyvos 1 straipsnyje nurodytomis veiklomis, nuo Čekijos įstojimo dienos valstybės narės pripažįsta diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią medicinos kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, suteiktus Čekijoje ar buvusioje Čekoslovakijoje asmenims, kurie pradėjo mokytis mediciną universitetinėje įstaigoje iki įstojimo, kartu su kompetentingos Čekijos valdžios institucijos išduotu pažymėjimu, patvirtinančiu, kad šie asmenys iš tiesų, teisėtai ir daugiausia vertėsi Direktyvos 78/687/EEB 5 straipsnyje nurodyta veikla Čekijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo ir kad šie asmenys turi teisę užsiimti minėta veikla tomis pačiomis sąlygomis kaip ir turintys šios direktyvos A priede nurodytus diplomus.

2. Pirmoje pastraipoje nurodytas trejų metų profesinės patirties reikalavimas netaikomas asmenims, sėkmingai užbaigusiems ne trumpesnes kaip trejų metų studijas, kurias kompetentingos valdžios institucijos patvirtino prilyginamomis Direktyvos 78/687/EEB 1 straipsnyje nurodytam mokymui.

19c straipsnis

1. Kad būtų galima užsiimti šios direktyvos 1 straipsnyje nurodytomis veiklos rūšimis, nuo Slovakijos įstojimo dienos valstybės narės pripažįsta diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią medicinos kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, suteiktus Slovakijoje ar buvusioje Čekoslovakijoje asmenims, kurie pradėjo mokytis mediciną universitetinėje įstaigoje iki įstojimo, kartu su kompetentingos Slovakijos valdžios institucijos išduotu pažymėjimu, patvirtinančiu, kad šie asmenys iš tiesų, teisėtai ir daugiausia vertėsi Direktyvos 78/687/EEB 5 straipsnyje nurodyta veikla Slovakijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo ir kad šie asmenys turi teisę užsiimti minėta veikla tomis pačiomis sąlygomis kaip ir turintys šios direktyvos A priede nurodytus diplomus.

2. Pirmoje pastraipoje nurodytas trejų metų profesinės patirties reikalavimas netaikomas asmenims, sėkmingai užbaigusiems bent trejų metų studijas, kurias kompetentingos valdžios institucijos patvirtino prilyginamomis Direktyvos 78/687/EEB 1 straipsnyje nurodytam mokymui."

,

vi) A priede tarp įrašų, skirtų Belgijai ir Danijai, įterpiama:

"Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor zubního lékařství, Dr. med. Dent.) | Lékařská fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce" |

tarp įrašų, skirtų Vokietijai ir Graikijai:

"Eesti | Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool" | |

tarp įrašų, skirtų Italijai ir Liuksemburgui:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | Zobārsta diploms | Universitātes tipa augstskola | Rezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un "Sertifikāts" - kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją | Universitetas | Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją" |

tarp įrašų, skirtų Liuksemburgui ir Nyderlandams:

"Magyarország | Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, abrév.: dr. med. dent.) | Egyetem | |

Malta | Lawrja fil- Kirurġija Dentali | Universita' ta Malta" | |

tarp įrašų, skirtų Austrijai ir Portugalijai:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem "lekarz dentysta" | 1.Akademia Medyczna2.Uniwersytet Medyczny3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Lekarsko — Dentystyczny Egzamin Państwowy" |

ir tarp įrašų, skirtų Portugalijai ir Suomijai:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor dentalne medicine / doktorica dentalne medicine" | Univerza | Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik / zobozdravnica |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor zubného lekárstva" ("MDDr.") | Vysoká škola" | |

vii) B priede, 1. Ortodontija, tarp įrašų, skirtų Belgijai ir Danijai, įterpiama:

"Česká republika | -" | | |

tarp įrašų, skirtų Vokietijai ir Graikijai:

"Eesti | Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal | Tartu Ülikool" | |

tarp įrašų, skirtų Italijai ir Liuksemburgui:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | "Sertifikāts" - kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā | Latvijas Ārstu biedrība | |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją | Universitetas" | |

tarp įrašų, skirtų Liuksemburgui ir Nyderlandams:

"Magyarország | Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | |

Malta | Certifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti" | |

tarp įrašų, skirtų Austrijai ir Portugalijai:

"Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji | Centrum Egzaminów Medycznych" | |

ir tarp įrašų, skirtų Portugalijai ir Suomijai:

"Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | |

Slovensko | -" | | |

viii) 2. B priede, 2. Burnos chirurgija, tarp įrašų, skirtų Belgijai ir Danijai, įterpiama:

"Česká republika | -" | | |

tarp įrašų, skirtų Vokietijai ir Graikijai:

"Eesti | -" | | |

tarp įrašų, skirtų Italijai ir Liuksemburgui:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | - | | |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją | Universitetas" | |

tarp įrašų, skirtų Liuksemburgui ir Nyderlandams:

"Magyarország | Dento alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | |

Malta | Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti" | |

tarp įrašų, skirtų Austrijai ir Portugalijai:

"Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej | Centrum Egzaminów Medycznych" | |

ir tarp įrašų, skirtų Portugalijai ir Suomijai:

"Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | |

Slovensko | -" | | |

b) 31978 L 0687: 1978 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 78/687/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių dantų gydytojų veiklą, suderinimo (OL L 233, 1978 8 24, p. 10) su pakeitimais, padarytais:

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 32001 L 0019: 2001 5 14 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/19/EB (OL L 206, 2001 7 31, p. 1).

6 straipsnyje žodžiai "19 straipsnyje" pakeičiami žodžiais "19, 19a, 19b, 19c ir 19d straipsniuose".

4. Veterinarinė medicina

31978 L 1026: 1978 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 78/1026/EEB dėl veterinarijos gydytojų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusio pripažinimo, įskaitant priemones, padedančias veiksmingai naudotis įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas (OL L 362, 1978 12 23, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

- 11979 H: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Graikijos Respublikos stojimas (OL L 291, 1979 11 19, p. 17),

- 31981 L 1057: 1981 12 14 Tarybos direktyva 81/1057/EEB (OL L 385, 1981 12 31, p. 25),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31989 L 0594: 1989 10 30 Tarybos direktyva 89/594/EEB (OL L 341, 1989 11 23, p. 19),

- 31990 L 0658: 1990 12 4 Tarybos direktyva 90/658/EEB (OL L 353, 1990 12 17, p. 73),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 32001 L 0019: 2001 5 14 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/19/EB (OL L 206, 2001 7 31, p. 1).

a) Po 4a straipsnio įterpiami šie straipsniai:

"4b straipsnis

Jei valstybių narių piliečiams veterinarijos gydytojų diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti Estijoje ar jie pradėjo mokytis Estijoje iki įstojimo dienos, valstybės narės pripažįsta tuos veterinarijos gydytojų diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, jei pateikiamas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Estijoje bent penkerius metus iš eilės per septynerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

4c straipsnis

1. Jei valstybių narių piliečiams veterinarijos gydytojų diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Čekoslovakijoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1993 m. sausio 1 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos veterinarijos gydytojų diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Čekijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Čekijos veterinarijos gydytojų kvalifikacija, įgyjant veterinarijos gydytojo profesiją ar imantis veterinarinės medicininės veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Čekijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

2. Jei valstybių narių piliečiams veterinarijos gydytojų diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Sovietų Sąjungoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1991 m. rugpjūčio 20 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos veterinarijos gydytojų diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Estijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Estijos veterinarijos gydytojų kvalifikacija, įgyjant veterinarijos gydytojo profesiją ar imantis veterinarinės medicininės veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Estijos teritorijoje bent penkerius metus iš eilės per septynerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

3. Jei valstybių narių piliečiams veterinarijos gydytojų diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Sovietų Sąjungoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1991 m. rugpjūčio 21 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos veterinarijos gydytojų diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Latvijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Latvijos veterinarijos gydytojų kvalifikacija, įgyjant veterinarijos gydytojo profesiją ar imantis veterinarinės medicininės veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Latvijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

4. Jei valstybių narių piliečiams veterinarijos gydytojų diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Sovietų Sąjungoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1990 m. kovo 11 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos veterinarijos gydytojų diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Lietuvos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Lietuvos veterinarijos gydytojų kvalifikacija, įgyjant veterinarijos gydytojo profesiją ar imantis veterinarinės medicininės veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Lietuvos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

5. Jei valstybių narių piliečiams veterinarijos gydytojų diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Čekoslovakijoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1993 m. sausio 1 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos veterinarijos gydytojų diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Slovakijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovakijos veterinarijos gydytojų kvalifikacija, įgyjant veterinarijos gydytojo profesiją ar imantis veterinarinės medicininės veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Slovakijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

6. Jei valstybių narių piliečiams veterinarijos gydytojų diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti Jugoslavijoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1991 m. birželio 25 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos veterinarijos gydytojų diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Slovėnijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovėnijos veterinarijos gydytojų kvalifikacija, įgyjant veterinarijos gydytojo profesiją ar imantis veterinarinės medicininės veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Slovėnijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo."

,

b) Priede tarp įrašų, skirtų Belgijai ir Danijai, įterpiama:

"Česká republika | 1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.)2.Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.) | Veterinární fakulta univerzity v České republice" | |

tarp įrašų, skirtų Vokietijai ir Graikijai:

"Eesti | Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava | Eesti Põllumajandusülikool" | |

tarp įrašų, skirtų Italijai ir Liuksemburgui:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Κτηνιάτρου | Κτηνιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | Veterinārārsta diploms | Latvijas Lauksaimniecības Universitāte | |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM)) | Lietuvos Veterinarijos Akademija" | |

tarp įrašų, skirtų Liuksemburgui ir Nyderlandams:

"Magyarország | Állatorvos doktor diploma - dr.med.vet. | Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar | |

Malta | Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju | Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji" | |

tarp įrašų, skirtų Austrijai ir Portugalijai:

"Polska | Dyplom lekarza weterynarii | 1.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie2.Akademia Rolnicza we Wrocławiu3.Akademia Rolnicza w Lublinie4.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie" | |

ir tarp įrašų, skirtų Portugalijai ir Suomijai:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor veterinarske medicine / doktorica veterinarske medicine" | Univerza | Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor veterinárnej medicíny" ("MVDr.") | Univerzita veterinárneho lekárstva" | |

5. Akušeriai

31980 L 0154: 1978 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 80/154/EEB dėl akušerių diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusio pripažinimo, įskaitant priemones, padedančias veiksmingai naudotis įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas (OL L 33, 1980 2 11, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

- 31980 L 1273: 1980 12 20 Tarybos direktyva 80/1273/EEB (OL L 375, 1980 12 31, p. 74),

- 11985 I: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimas (OL L 302, 1985 11 15, p. 23),

- 31989 L 0594: 1989 10 30 Tarybos direktyva 89/594/EEB (OL L 341, 1989 11 23, p. 19),

- 31990 L 0658: 1990 12 4 Tarybos direktyva 90/658/EEB (OL L 353, 1990 12 17, p. 73),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 32001 L 0019: 2001 5 14 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/19/EB (OL L 206, 2001 7 31, p. 1).

a) 1 straipsnis papildomas taip:

"Čekijoje:

- "Porodní asistentka/porodní asistent"

,

Estijoje:

- "Ämmaemand"

,

Kipre:

- "Εγγεγραμμένη Μαία"

,

Latvijoje:

- "Vecmāte"

,

Lietuvoje:

- "

",

Vengrijoje:

- "Szülésznő"

,

Maltoje:

- "Qabla"

,

Lenkijoje:

- "Położna"

,

Slovėnijoje:

- "Diplomirana babica / Diplomirani babičar"

,

Slovakijoje:

- "Pôrodná asistentka"

."

.

b) Po 5a straipsnio įterpiami šie straipsniai:

"5b straipsnis

Lenkijos akušerių kvalifikacijų atžvilgiu taikomos tik šios nuostatos dėl įgyjamų teisių:

Jei valstybių narių piliečiams akušerių diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti Lenkijoje ar jie pradėjo joje mokytis iki įstojimo dienos ir jei jie neatitinka Direktyvos 80/155/EEB 1 straipsnyje nustatytų minimalių mokymosi reikalavimų, valstybės narės pripažįsta tuos akušerių diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, jei pateikiamas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi akušerių veikla Lenkijoje toliau nurodytą laikotarpį:

- akušerijos bakalauro diplomas(dyplom licencjata położnictwa) - bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

- akušerio diplomas(dyplom położnej), baigus aukštesniąją medicinos profesinę mokyklą - bent penkerius metus iš eilės per septynerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

5c straipsnis

1. Jei valstybių narių piliečiams akušerių diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Čekoslovakijoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1993 m. sausio 1 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos akušerių diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Čekijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Čekijos akušerių kvalifikacija, įgyjant akušerio profesiją ar imantis akušerio veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Čekijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

2. Jei valstybių narių piliečiams akušerių diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Sovietų Sąjungoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1991 m. rugpjūčio 20 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos akušerių diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Estijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Estijos akušerių kvalifikacija, įgyjant akušerio profesiją ar imantis akušerio veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Estijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

3. Jei valstybių narių piliečiams akušerių diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Sovietų Sąjungoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1991 m. rugpjūčio 21 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos akušerių diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Latvijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Latvijos akušerių kvalifikacija, įgyjant akušerio profesiją ar imantis akušerio veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Latvijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

4. Jei valstybių narių piliečiams akušerių diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Sovietų Sąjungoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1990 m. kovo 11 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos akušerių diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Lietuvos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Lietuvos akušerių kvalifikacija, įgyjant akušerio profesiją ar imantis akušerio veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Lietuvos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

5. Jei valstybių narių piliečiams akušerių diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Čekoslovakijoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1993 m. sausio 1 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos akušerių diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Slovakijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovakijos kvalifikacija, įgyjant akušerio profesiją ar imantis akušerio veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Slovakijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo.

6. Jei valstybių narių piliečiams akušerių diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti Jugoslavijoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1991 m. birželio 25 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos akušerių diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Slovėnijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovėnijos kvalifikacija, įgyjant akušerio profesiją ar imantis akušerio veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi minėta veikla Slovėnijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo."

.

c) Priede tarp įrašų, skirtų Belgijai ir Danijai, įterpiama:

"Česká republika | 1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)2.Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.) | 1.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem2.Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem | 1.Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce" |

tarp įrašų, skirtų Vokietijai ir Graikijai:

"Eesti | Diplom ämmaemanda erialal | 1.Tallinna Meditsiinikool2.Tartu Meditsiinikool" | |

tarp įrašų, skirtų Italijai ir Liuksemburgui:

"Κύπρος | Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής | Νοσηλευτική Σχολή | |

Latvija | Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu | Māsu skolas | |

Lietuva | 1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją2.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją; ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją3.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją | 1.Universitetas2.Kolegija3.Kolegija | 1.Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje2.Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje" |

tarp įrašų, skirtų Liuksemburgui ir Nyderlandams:

"Magyarország | Szülésznő bizonyítvány | Iskola/főiskola | |

Malta | Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel | Universita' ta' Malta" | |

tarp įrašų, skirtų Austrijai ir Portugalijai:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem "magister położnictwa" | 1.Uniwersytet Medyczny2.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego" | |

ir tarp įrašų, skirtų Portugalijai ir Suomijai:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana babica / diplomirani babičar" | 1.Univerza2.Visoka strokovna šola | |

Slovensko | 1.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "bakalár z pôrodnej asistencie" ("Bc.")2.Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka | 1.Vysoká škola2.Stredná zdravotnícka škola" | |

6. Farmacija

31985 L 0433: 1985 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyva 85/433/EEB dėl farmacijos diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusio pripažinimo, įskaitant priemones, padedančias veiksmingai naudotis su tam tikra farmacine veikla susijusia įsisteigimo teise (OL L 253, 1985 9 24, p. 37), su pakeitimais, padarytais:

- 31985 L 0584: 1985 12 20 Tarybos direktyva 85/584/EEB (OL L 372, 1985 12 31, p. 42),

- 31990 L 0658: 1990 12 4 Tarybos direktyva 90/658/EEB (OL L 353, 1990 12 17, p. 73),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 32001 L 0019: 2001 5 14 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/19/EB (OL L 206, 2001 7 31, p. 1).

a) Po 6a straipsnio įterpiama:

"6b straipsnis

1. Jei valstybių narių piliečiams farmacijos diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Čekoslovakijoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1993 m. sausio 1 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos farmacijos diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Čekijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Čekijos farmacininko kvalifikacija, įgyjant farmacininko profesiją ar imantis farmacininko veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi Direktyvos 85/432/EEB 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta veikla Čekijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo, jei tokia veikla reglamentuojama Čekijoje.

2. Jei valstybių narių piliečiams farmacijos diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Sovietų Sąjungoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1991 m. rugpjūčio 20 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos farmacijos diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Estijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Estijos farmacininko kvalifikacija, įgyjant farmacininko profesiją ar imantis farmacininko veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi Direktyvos 85/432/EEB 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta veikla Estijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo, jei tokia veikla reglamentuojama Estijoje.

3. Jei valstybių narių piliečiams farmacijos diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Sovietų Sąjungoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1991 m. rugpjūčio 21 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos farmacijos diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Latvijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Latvijos farmacininko kvalifikacija, įgyjant farmacininko profesiją ar imantis farmacininko veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi Direktyvos 85/432/EEB 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta veikla Latvijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo, jei tokia veikla reglamentuojama Latvijoje.

4. Jei valstybių narių piliečiams farmacijos diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Sovietų Sąjungoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1990 m. kovo 11 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos farmacijos diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Lietuvos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Lietuvos farmacininko kvalifikacija, įgyjant farmacininko profesiją ar imantis farmacininko veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi Direktyvos 85/432/EEB 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta veikla Lietuvos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo, jei tokia veikla reglamentuojama Lietuvoje.

5. Jei valstybių narių piliečiams farmacijos diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti buvusioje Čekoslovakijoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1993 m. sausio 1 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos farmacijos diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Slovakijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovakijos farmacininko kvalifikacija, įgyjant farmacininko profesiją ar imantis farmacininko veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi Direktyvos 85/432/EEB 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta veikla Slovakijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo, jei tokia veikla reglamentuojama Slovakijoje.

6. Jei valstybių narių piliečiams farmacijos diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti Jugoslavijoje ar jie pradėjo joje mokytis iki 1991 m. birželio 25 d., kiekviena valstybė narė pripažįsta tuos farmacijos diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tinkamais, kai Slovėnijos valdžios institucijos paliudija, kad jos teritorijoje ta kvalifikacija turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovėnijos farmacininko kvalifikacija, įgyjant farmacininko profesiją ar imantis farmacininko veiklos. Prie tokio patvirtinimo turi būti pridėtas tos pačios valdžios institucijos išduotas pažymėjimas, nurodantis, kad tie valstybių narių piliečiai iš tiesų ir teisėtai vertėsi Direktyvos 85/432/EEB 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta veikla Slovėnijos teritorijoje bent trejus metus iš eilės per penkerius metus iki pažymėjimo išdavimo, jei tokia veikla reglamentuojama Slovėnijoje."

b) Priede pirma lentelės eilutė pakeičiama taip:

"Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija | Pažymėjimas, išduodamas suteikiant kvalifikaciją" |

c) Priede tarp įrašų, skirtų Belgijai ir Danijai, įterpiama:

"Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.) | Farmaceutická fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce" |

tarp įrašų, skirtų Vokietijai ir Graikijai:

"Eesti | Diplom proviisori õppekava läbimisest | Tartu Ülikool" | |

tarp įrašų, skirtų Italijai ir Liuksemburgui:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακοποιού | Συμβούλιο Φαρμακευτικής | |

Latvija | Farmaceita diploms | Universitātes tipa augstskola | |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją | Universitetas" | |

tarp įrašų, skirtų Liuksemburgui ir Nyderlandams:

"Magyarország | Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, abbrev.: mag. pharm) | Egyetem | |

Malta | Lawrja fil-farmaċija | Universita' ta' Malta" | |

tarp įrašų, skirtų Austrijai ir Portugalijai:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra | 1.Akademia Medyczna2.Uniwersytet Medyczny3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego" | |

ir tarp įrašų, skirtų Portugalijai ir Suomijai:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv "magister farmacije / magistra farmacije" | Univerza | Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije / magistra farmacije |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "magister farmácie" ("Mgr.") | Vysoká škola" | |

IV. ARCHITEKTŪRA

31985 L 0384: 1985 m. birželio 10 d. Tarybos direktyva 85/384/EEB dėl architektūros diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusio pripažinimo, įskaitant priemones, padedančias veiksmingai naudotis įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas (OL L 223, 1985 8 21, p. 15), su pakeitimais, padarytais:

- 31985 L 0614: 1985 12 20 Tarybos direktyva 85/614/EEB (OL L 376, 1985 12 31, p. 1),

- 31986 L 0017: 1986 1 27 Tarybos direktyva 86/17/EEB (OL L 27, 1986 2 1, p. 71),

- 31990 L 0658: 1990 12 4 Tarybos direktyva 90/658/EEB (OL L 353, 1990 12 17, p. 73),

- 11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų - Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

- 32001 L 0019: 2001 5 14 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/19/EB (OL L 206, 2001 7 31, p. 1).

a) 11 straipsnis papildomas taip:

"o) Čekijoje:

- diplomai, kuriuos suteikė "České vysoké učení technické" (Čekijos technikos universitetas Prahoje) fakultetai:

- "Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství" (Architektūros ir pastatų statybos fakultetas) (iki 1951 m.),

- "Fakulta architektury a pozemního stavitelství" (Architektūros ir pastatų statybos fakultetas) (nuo 1951 m. iki 1960 m.),

- "Fakulta stavební" (Civilinės inžinerijos fakultetas) (nuo 1960 m.) šiose studijų srityse: pastatų statyba ir struktūra, pastatų statyba, statyba ir architektūra, architektūra (įskaitant miestų planavimą ir žemėtvarką), civilinė statyba ir statyba pramoninei bei žemės ūkio produkcijai ar civilinės inžinerijos studijų programa pastatų statybos ir architektūros studijose,

- "Fakulta architektury" (Architektūros fakultetas) (nuo 1976 m.) šiose studijų srityse: architektūra, miestų planavimas ir žemėtvarka; ar studijų programoje: architektūra ir miestų planavimas šiose studijų srityse: architektūra, architektūros dizaino teorija, miestų planavimas ir žemėtvarka, architektūros istorija ir istorinių paminklų rekonstrukcija ar architektūra ir pastatų statyba,

- diplomai, kuriuos suteikė "Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše" (iki 1951 m.) architektūros ir statybos srityje,

- diplomai, kuriuos suteikė "Vysoká škola stavitelství v Brně" (nuo 1951 m. iki 1956 m.) architektūros ir statybos srityje,

- diplomai, kuriuos suteikė "Vysoké učení technické v Brně", "Fakulta architektury" (Architektūros fakultetas) (nuo 1956 m.) architektūros ir miestų planavimo srityje ar "Fakulta stavební" (Civilinės inžinerijos fakultetas) (nuo 1956 m.) statybos studijų srityje,

- diplomai, kuriuos suteikė "Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava", "Fakulta stavební" (Civilinės inžinerijos fakultetas) ) (nuo 1997 m.) konstrukcijos ir architektūros studijų srityje ar civilinės inžinerijos studijų srityje,

- diplomai, kuriuos suteikė "Technická univerzita v Liberci", "Fakulta architektury" (Architektūros fakultetas) (nuo 1994 m.) architektūros ir miestų planavimo studijų programos architektūros studijų srityje,

- diplomai, kuriuos suteikė "Akademie výtvarných umění v Praze" vaizduojamojo meno programos architektūrinio dizaino studijų srityje,

- diplomai, kuriuos suteikė "Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze" vaizduojamojo meno programos architektūros studijų srityje,

- suteikiantis teisę dirbti pažymėjimas, kurį suteikė "Česká komora architektů", nenurodydama konkrečios srities arba pastatų statybos srityje;

p) Estijoje:

diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (architektūros studijų diplomai, kuriuos suteikė Estijos menų akademijos Architektūros fakultetas nuo 1996 m.), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 aastal (kuriuos suteikė Talino meno universitetas 1989-1995 m.), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (kuriuos suteikė Estijos SSR valstybinis meno institutas 1951-1988 m.);

q) Kipre:

Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (registracijos Architektų registre pažymėjimas, kurį išdavė Kipro mokslo ir technikos rūmai (ETEK));

r) Latvijoje:

"arhitekta diploms", ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958. gada līdz 1991. gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un "Arhitekta prakses sertifikāts", ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība

(architekto diplomas, kurį suteikė Latvijos valstybinio universiteto Civilinės inžinerijos fakultet