02021R0451 — LT — 19.03.2021 — 000.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/451

2020 m. gruodžio 17 d.

kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 taikymo įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo srityje techniniai įgyvendinimo standartai ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 097 2021.3.19, p. 1)


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 136, 21.4.2021, p.  328 ((ES) 2021/451)
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/451

2020 m. gruodžio 17 d.

kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 taikymo įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo srityje techniniai įgyvendinimo standartai ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomi vienodi ataskaitų teikimo formatai ir formos, tų formų naudojimo nurodymai ir metodika, ataskaitų teikimo dažnumas ir datos, apibrėžtys ir IT sprendimai, taikomi įstaigoms teikiant ataskaitas jų kompetentingoms institucijoms pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnio 3 ir 3a dalis ir to reglamento 430 straipsnio 1–4, 7 ir 9 dalis.

2 straipsnis

Ataskaitinės datos

1.  

Įstaigos kompetentingoms institucijoms teikia informaciją, kurios ataskaitinės datos yra šios:

a) 

mėnesio ataskaitos: paskutinė kiekvieno mėnesio diena;

b) 

ketvirčio ataskaitos: kovo 31 d., birželio 30 d., rugsėjo 30 d. ir gruodžio 31 d.;

c) 

pusmečio ataskaitos: birželio 30 d. ir gruodžio 31 d.;

d) 

metinės ataskaitos: gruodžio 31 d.

2.  
Tam tikro laikotarpio informacija, teikiama pagal III ir IV prieduose nustatytas formas laikantis V priedo nurodymų, pateikiama kumuliatyviai nuo pirmos finansinių metų dienos iki ataskaitinės datos.
3.  
Jeigu pagal nacionalinę teisę įstaigoms leidžiama finansinę informaciją teikti atsižvelgiant į jų finansinių metų, kurie nesutampa su kalendoriniais metais, pabaigą, ataskaitinės datos gali būti atitinkamai pakoreguotos, kad finansinė informacija ir informacija siekiant nustatyti pasaulinės sisteminės svarbos įstaigas (G-SII) ir paskirti G-SII rezervo normas, būtų teikiama atitinkamai kas tris, šešis arba dvylika mėnesių nuo jų finansinių metų pabaigos.

3 straipsnis

Informacijos teikimo datos

1.  

Įstaigos kompetentingoms institucijoms informaciją teikia iki darbo dienos pabaigos šiomis informacijos teikimo datomis:

a) 

mėnesio ataskaitos – 15-ta kalendorinė diena po ataskaitinės datos;

b) 

ketvirčio ataskaitos – gegužės 12 d., rugpjūčio 11 d., lapkričio 11 d. ir vasario 11 d.;

c) 

pusmečio ataskaitos – rugpjūčio 11 d. ir vasario 11 d.;

d) 

metinės ataskaitos – vasario 11 d.

2.  
Jeigu informacijos teikimo data yra švenčių diena kompetentingos institucijos, kuriai turi būti pateikta ataskaita, valstybėje narėje arba šeštadienis ar sekmadienis, duomenys pateikiami kitą darbo dieną.
3.  
Jeigu įstaigos savo finansinę informaciją arba informaciją G-SII nustatymo ir G-SII rezervo normų paskyrimo tikslais teikia pagal pakoreguotas ataskaitines datas, kurios pagrįstos jų finansinių metų pabaiga, kaip nustatyta 2 straipsnio 3 dalyje, informacijos teikimo datos taip pat gali būti atitinkamai pakoreguotos, kad būtų išlaikytas tas pats informacijos teikimo laikotarpis nuo pakoreguotos ataskaitinės datos.
4.  
Įstaigos gali pateikti neaudituotus duomenis. Jeigu audituoti duomenys skiriasi nuo pateiktų neaudituotų duomenų, nepagrįstai nedelsiant pateikiami patikslinti audituoti duomenys. Neaudituoti duomenys – duomenys, dėl kurių negauta išorės auditoriaus nuomonė, o audituoti duomenys – duomenys, kuriuos auditavo ir audito nuomonę pateikė išorės auditorius.
5.  
Kitos pateiktų ataskaitų pataisos kompetentingoms institucijoms taip pat pateikiamos nepagrįstai nedelsiant.

4 straipsnis

Informacijos teikimo ribinės vertės. Prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai

1.  
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 145 punkte nustatytas sąlygas atitinkančios įstaigos pradeda teikti informaciją kaip mažos ir nesudėtingos įstaigos pirmą ataskaitinę datą po to, kai jos tas sąlygas atitinka. Jeigu įstaigos tų sąlygų nebeatitinka, jos nustoja teikti informaciją pirmą ataskaitinę datą.
2.  
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 146 punkte nustatytas sąlygas atitinkančios įstaigos pradeda teikti informaciją kaip didelės įstaigos pirmą ataskaitinę datą po to, kai jos tas sąlygas atitinka. Jeigu įstaigos tų sąlygų nebeatitinka, jos nustoja teikti informaciją pirmą ataskaitinę datą.
3.  
Įstaigos pradeda teikti informaciją, kuriai taikomos šiame reglamente nustatytos ribinės vertės, kitą ataskaitinę datą po to, kai tos ribinės vertės buvo viršytos dvi ataskaitines datas iš eilės. Įstaigos gali nustoti teikti informaciją, kuriai taikomos šiame reglamente nustatytos ribinės vertės, kitą ataskaitinę datą, jeigu jos tris ataskaitines datas iš eilės nebesiekia atitinkamų ribinių verčių.

5 straipsnis

Ketvirčio informacijos apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus teikimas individualiu pagrindu

1.  
Individualiai teikdamos informaciją apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 430 straipsnio 1 dalies a punktą, įstaigos šiame straipsnyje nurodytą informaciją teikia kas ketvirtį.
2.  
Įstaigos teikia informaciją apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus, kaip nurodyta I priedo 1–5 formose, pagal II priedo II dalies 1 punkto nurodymus.
3.  
Įstaigos teikia informaciją apie kredito riziką ir sandorio šalies kredito rizikos pozicijas, kurioms taikomas standartizuotas metodas, kaip nurodyta I priedo 7 formoje, pagal II priedo II dalies 3.2 punkto nurodymus.
4.  
Įstaigos teikia informaciją apie kredito riziką ir sandorio šalies kredito rizikos pozicijas, kurioms taikomas vidaus reitingais pagrįstas metodas, kaip nurodyta I priedo 8.1 ir 8.2 formose, pagal II priedo II dalies 3.3 punkto nurodymus.
5.  
Įstaigos teikia informaciją apie geografinį pozicijų suskirstymą pagal šalį, taip pat teikia agreguotų pozicijų duomenis bendru lygmeniu, kaip nurodyta I priedo 9 formoje, pagal II priedo II dalies 3.4 punkto nurodymus.

Įstaigos teikia 9.1 ir 9.2 formose nurodytą informaciją, visų pirma informaciją apie geografinį pozicijų suskirstymą pagal šalį, kai ne vidaus pradinės pozicijos visose „ne buveinės“ šalyse visose pozicijų klasėse, kaip nurodyta I priedo 4 formos 0850 eilutėje, sudaro arba viršija 10 % bendros vidaus ir ne vidaus pradinių pozicijų sumos, kaip nurodyta I priedo 4 formos 0860 eilutėje. Pozicijos yra laikomos vidaus pozicijomis, kai yra susijusios su valstybėje narėje, kurioje įsteigta įstaiga, esančiomis sandorio šalimis.

Taikomi 4 straipsnyje nurodyti prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai.

6.  
Įstaigos teikia informaciją apie sandorio šalies kredito riziką, kaip nurodyta I priedo 34.01–34.05 ir 34.08–34.10 formose, pagal II priedo II dalies 3.9 punkto nurodymus.
7.  
Įstaigos, taikančios standartizuotą metodą arba vidaus modelio metodą sandorio šalies kredito rizikos pozicijoms apskaičiuoti pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II antraštinės dalies 6 skyriaus 3 ir 6 skirsnius, teikia informaciją apie sandorio šalies kredito riziką, kaip nurodyta I priedo 34.06 formoje, pagal II priedo II dalies 3.9.7 punkte pateiktus nurodymus.
8.  
Įstaigos teikia informaciją apie nuosavybės vertybinių popierių pozicijas, kurioms taikomas vidaus reitingais pagrįstas metodas, kaip nurodyta I priedo 10 formoje, pagal II priedo II dalies 3.5 punkto nurodymus.
9.  
Įstaigos teikia informaciją apie atsiskaitymo riziką, kaip nurodyta I priedo 11 formoje, pagal II priedo II dalies 3.6 punkto nurodymus.
10.  
Įstaigos teikia informaciją apie pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas, kaip nurodyta I priedo 13.01 formoje, pagal II priedo II dalies 3.7 punkto nurodymus.
11.  
Įstaigos teikia informaciją apie nuosavų lėšų reikalavimus ir nuostolius, susijusius su operacine rizika, kaip nurodyta I priedo 16 formoje, pagal II priedo II dalies 4.1 punkto nurodymus.
12.  
Įstaigos teikia informaciją apie nuosavų lėšų reikalavimus, susijusius su rinkos rizika, kaip nurodyta I priedo 18–24 formose, pagal II priedo II dalies 5.1–5.7 punktų nurodymus.
13.  
Įstaigos teikia informaciją apie nuosavų lėšų reikalavimus, susijusius su kredito vertinimo koregavimo rizika, kaip nurodyta I priedo 25 formoje, pagal II priedo II dalies 5.8 punkto nurodymus.
14.  

Įstaigos teikia informaciją apie rizikos ribojimo principais pagrįstą vertinimą, kaip nurodyta I priedo 32 formoje, pagal II priedo II dalies 6 punkto nurodymus taip:

a) 

visos įstaigos teikia I priedo 32.1 formoje nurodytą informaciją pagal II priedo II dalies 6 punkto nurodymus;

b) 

įstaigos, kurios taiko pagrindinį metodą pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/101 ( 1 ), be šios dalies a punkte nurodytos informacijos, teikia I priedo 32.2 formoje nurodytą informaciją pagal II priedo II dalies 6 punkto nurodymus;

c) 

įstaigos, kurios taiko pagrindinį metodą pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/101 ir kurios viršija to reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą ribinę vertę, be šios dalies a ir b punktuose nurodytos informacijos, teikia I priedo 32.3 ir 32.4 formose nurodytą informaciją pagal II priedo II dalies 6 punkto nurodymus.

Taikant šią dalį, 4 straipsnyje nurodyti prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai netaikomi.

15.  
Įstaigos teikia informaciją apie prudencinę neveiksnių pozicijų finansinio stabilumo stiprinimo priemonę, kaip nurodyta I priedo 35.01, 35.02 ir 35.03 formose, pagal II priedo II dalies 8 punkto nurodymus.

6 straipsnis

Pusmečio informacijos apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus teikimas individualiu pagrindu

1.  
Individualiai teikdamos informaciją apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 430 straipsnio 1 dalies a punktą, įstaigos šiame straipsnyje nurodytą informaciją teikia kas pusmetį.
2.  
Įstaigos teikia informaciją apie visas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas, kaip nurodyta I priedo 14 ir 14.01 formose, pagal II priedo II dalies 3.8 punkto nurodymus, išskyrus, atvejus, kai jos priklauso grupei toje pačioje šalyje, kurioje joms taikomi nuosavų lėšų reikalavimai.
3.  

Informaciją apie valstybės skolos vertybinių popierių pozicijas įstaigos pateikia taip:

a) 

kai finansinio turto iš sandorio šalies sektoriaus „Valdžios sektoriaus institucijos“ agreguota balansinė vertė yra lygi 1 % „Skolos vertybinių popierių“ ir „Paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų“ bendros balansinės vertės sumos arba ją viršija, įstaigos teikia I priedo 33 formoje nurodytą informaciją pagal II priedo II dalies 7 punkto nurodymus ir atitinkamas vertes apskaičiuoja vadovaudamosi V priede pateiktais nurodymais dėl atitinkamai III arba IV priede pateiktos 4 formos;

b) 

kai nurodyta neišvestinio finansinio turto, kaip apibrėžta I priedo 33 formos 0010 eilutės 0010 skiltyje, vidaus pozicijų vertė yra mažesnė nei 90 % nurodytos to paties duomenų vieneto vidaus ir ne vidaus pozicijų vertės, a punkte nurodytą sąlygą atitinkančios įstaigos teikia I priedo 33 formoje nurodytą informaciją pagal II priedo II dalies 7 punkto nurodymus, suskirstydamos visą ją pagal šalis;

c) 

įstaigos, kurios atitinka a punkte nurodytas sąlygas, bet neatitinka b punkte nurodytos sąlygos, pateikia 33 formoje nurodytą informaciją pagal II priedo II dalies 7 punkto nurodymus, agreguodamos pozicijas:

i) 

bendru lygmeniu ir

ii) 

vidaus lygmeniu.

Taikomi 4 straipsnio 3 dalies prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai.

4.  

Informacija apie su operacine rizika susijusius reikšmingus nuostolius pateikiama taip:

a) 

įstaigos, kurios apskaičiuoja nuosavų lėšų reikalavimus, susijusius su operacine rizika, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies III antraštinės dalies 4 skyrių, tą informaciją pateikia, kaip nurodyta I priedo 17.01 ir 17.02 formose, pagal II priedo II dalies 4.2 punkto nurodymus;

b) 

didelės įstaigos, kurios apskaičiuoja nuosavų lėšų reikalavimus, susijusius su operacine rizika, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies III antraštinės dalies 3 skyrių, tą informaciją pateikia, kaip nurodyta I priedo 17.01 ir 17.02 formose, pagal II priedo II dalies 4.2 punkto nurodymus;

c) 

įstaigos, išskyrus dideles įstaigas, kurios apskaičiuoja nuosavų lėšų reikalavimus, susijusius su operacine rizika, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies III antraštinės dalies 3 skyrių, pateikia pagal II priedo II dalies 4.2 punkto nurodymus šią informaciją:

i) 

I priedo 17.01 formos 0080 skiltyje nurodytą informaciją šiose eilutėse:

— 
įvykių (naujų įvykių) skaičius (0910 eilutė),
— 
bendrųjų nuostolių suma (nauji įvykiai) (0920 eilutė),
— 
įvykių, dėl kurių atliktas nuostolių koregavimas, skaičius (0930 eilutė),
— 
su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais susijęs nuostolių koregavimas (0940 eilutė),
— 
didžiausias vieno įvykio nuostolis (0950 eilutė),
— 
penkių didžiausių nuostolių suma (0960 eilutė),
— 
bendra tiesiogiai susigrąžinta nuostolių suma (išskyrus pagal draudimo ir kitus rizikos perleidimo mechanizmus) (0970 eilutė),
— 
bendra suma, susigrąžinta pagal draudimo ir kitus rizikos perleidimo mechanizmus (0980 eilutė);
ii) 

I priedo 17.02 formoje nurodytą informaciją;

d) 

c punkte nurodytos įstaigos gali pranešti visą informacijos, nurodytos I priedo 17.01 ir 17.02 formose, rinkinį pagal II priedo II dalies 4.2 punkto nurodymus;

e) 

didelės įstaigos, kurios apskaičiuoja nuosavų lėšų reikalavimus, susijusius su operacine rizika, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies III antraštinės dalies 2 skyrių, informaciją pateikia, kaip nurodyta I priedo 17.01 ir 17.02 formose, pagal II priedo II dalies 4.2 punkto nurodymus;

f) 

įstaigos, išskyrus dideles įstaigas, kurios apskaičiuoja nuosavų lėšų reikalavimus, susijusius su operacine rizika, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies III antraštinės dalies 2 skyrių, gali pateikti informaciją, kaip nurodyta I priedo 17.01 ir 17.02 formose, pagal II priedo II dalies 4.2 punkto nurodymus.

Taikomi 4 straipsnio 3 dalies prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai.

5.  
Įstaigos, taikančios supaprastintą standartizuotą metodą arba pradinės pozicijos metodą sandorio šalies kredito rizikos pozicijoms apskaičiuoti pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II antraštinės dalies 6 skyriaus 4 ir 5 skirsnius, teikia informaciją apie sandorio šalies kredito riziką, kaip nurodyta I priedo 34.06 formoje, pagal II priedo II dalies 3.9.7 punkte pateiktus nurodymus.

7 straipsnis

Informacijos apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus teikimas konsoliduotu pagrindu

Konsoliduotai teikdamos informaciją apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 430 straipsnio 1 dalies a punktą, įstaigos:

a) 

konsoliduotai teikia šio įgyvendinimo reglamento 5 ir 6 straipsniuose nurodytą informaciją tuose straipsniuose nurodytu dažnumu ir

b) 

kas pusmetį teikia I priedo 6 formoje nurodytą informaciją apie konsoliduojamus subjektus pagal II priedo II dalies 2 punkto nurodymus.

8 straipsnis

Informacijos apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus teikimas. Papildomi informacijos teikimo individualiu ir konsoliduotu pagrindu reikalavimai

1.  
Jeigu institucijoms taikomas reikalavimas atskleisti informaciją, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 438 straipsnio e arba h punktuose arba 452 straipsnio b, g arba h punktuose, ne rečiau kaip nustatyta 433a arba 433c straipsniuose individualiu pagrindu pagal to reglamento 6 straipsnį arba konsoliduotu pagrindu pagal 13 straipsnį, kai taikytina, teikia informaciją apie sandorio šalies kredito riziką, kaip nurodyta šio reglamento I priedo 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.6, 8.7 ir 34.11 formose, tokiu pačiu dažnumu ir tokiu pačiu pagrindu pagal šio reglamento II priedo II dalies 3.3 ir 3.9.12 punktuose pateiktus nurodymus.
2.  
Jeigu institucijoms taikomas reikalavimas atskleisti informaciją, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 439 straipsnio 1 punkte, ne rečiau kaip nustatyta 433a arba 433c straipsniuose individualiu pagrindu pagal to reglamento 6 straipsnį arba konsoliduotu pagrindu pagal 13 straipsnį, kai taikytina, teikia informaciją apie sandorio šalies kredito riziką, kaip nurodyta šio reglamento I priedo 34.07 formoje, tokiu pačiu dažnumu ir tokiu pačiu pagrindu pagal šio reglamento II priedo II dalies 3.9.8 punkte pateiktus nurodymus.

9 straipsnis

Investicinių įmonių, kurioms taikomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 95 ir 96 straipsniai, informacijos apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus, teikimas individualiu pagrindu

1.  
Investicinės įmonės, taikančios Reglamento (ES) 2019/2033 57 straipsnio 3 dalies pereinamojo laikotarpio nuostatas, teikia informaciją, kaip nustatyta šiame straipsnyje.
2.  
Individualiai teikdamos informaciją apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 430 straipsnio 1 dalies a punktą, išskyrus informaciją apie sverto koeficientą, investicinės įmonės, kurios taiko Reglamento (ES) 2019/2033 57 straipsnio 3 dalį pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 95 straipsnį, teikia I priedo 1–5 formose nurodytą informaciją pagal II priedo II dalies 1 punkto nurodymus kas ketvirtį.
3.  
Individualiai teikdamos informaciją apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 430 straipsnio 1 dalies a punktą, investicinės įmonės, kurios taiko Reglamento (ES) 2019/2033 57 straipsnio 3 dalį pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 96 straipsnį, teikia šio reglamento 5 straipsnio 1–5 ir 8–13 dalyse ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją tuose straipsniuose nurodytu dažnumu.

10 straipsnis

Grupių, kurias sudaro tik investicinės įmonės, kurioms taikomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 95 ir 96 straipsniai, informacijos apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus teikimas konsoliduotu pagrindu

1.  
Investicinės įmonės, taikančios Reglamento (ES) 2019/2033 57 straipsnio 3 dalies pereinamojo laikotarpio nuostatas, teikia informaciją, kaip nustatyta šiame straipsnyje.
2.  

Konsoliduotai teikdamos informaciją apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 430 straipsnio 1 dalies a punktą, išskyrus informaciją apie sverto koeficientą, investicinės įmonės, priklausančios grupėms, kurias sudaro tik investicinės įmonės, kurios taiko Reglamento (ES) 2019/2033 57 straipsnio 3 dalį pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 95 straipsnį, konsoliduotai teikia šią informaciją:

a) 

pagal II priedo II dalies 1 punkto nurodymus kas ketvirtį teikia informaciją apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus, kaip nurodyta I priedo 1–5 formose;

b) 

pagal II priedo II dalies 2 punkto nurodymus kas pusmetį teikia informaciją apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus, susijusius su konsoliduojamais subjektais, kaip nurodyta I priedo 6 formoje.

3.  

Konsoliduotai teikdamos informaciją apie nuosavas lėšas ir nuosavų lėšų reikalavimus pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 430 straipsnio 1 dalies a punktą, investicinės įmonės, priklausančios grupėms, kurias sudaro tik investicinės įmonės, kurioms taikomas 95 straipsnis, ir investicinės įmonės, kurioms taikomas 96 straipsnis, arba grupės, kurias sudaro tik investicinės įmonės, kurios taiko Reglamento (ES) 2019/2033 57 straipsnio 3 dalį pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 96 straipsnį, konsoliduotai teikia šią informaciją:

a) 

šio reglamento 5 straipsnio 1–5 ir 8–13 dalyse ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją tuose straipsniuose nustatytu dažnumu;

b) 

pagal II priedo II dalies 2 punkto nurodymus kas pusmetį teikia informaciją, susijusią su konsoliduojamais subjektais, kaip nurodyta I priedo 6 formoje.

11 straipsnis

Įstaigų, kurioms taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ( 2 ), finansinės informacijos teikimas konsoliduotu pagrindu

1.  
Konsoliduotai teikdamos finansinę informaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 430 straipsnio 3 arba 4 dalį, įstaigos konsoliduotai teikia III priede nurodytą informaciją pagal V priede pateiktus nurodymus.
2.  

1 dalyje nurodyta informacija teikiama taip:

a) 

III priedo 1 dalyje nurodyta informacija – kas ketvirtį;

b) 

III priedo 3 dalyje nurodyta informacija – kas pusmetį;

c) 

III priedo 4 dalyje nurodyta informacija, išskyrus 47 formoje nurodytą informaciją, – kas metus;

d) 

III priedo 2 dalies 20 formoje nurodyta informacija – kas ketvirtį, jei įstaiga viršija 5 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje nustatytą ribinę vertę;

e) 

III priedo 2 dalies 21 formoje nurodyta informacija – kas ketvirtį, jei materialusis turtas, kuriam taikoma veiklos nuoma, sudaro arba viršija 10 % viso materialiojo turto, kaip nurodyta III priedo 1 dalies 1.1 formoje;

f) 

III priedo 2 dalies 22 formoje nurodyta informacija – kas ketvirtį, jei grynosios paslaugų ir komisinių pajamos sudaro arba viršija 10 % grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų ir grynųjų palūkanų pajamų sumos, kaip nurodyta III priedo 1 dalies 2 formoje;

g) 

III priedo 2 dalies 23–26 formose nurodyta informacija – kas ketvirtį, jei tenkinamos abi šios sąlygos:

i) 

įstaiga nėra maža ir nesudėtinga įstaiga;

ii) 

įstaigos paskolų ir išankstinių mokėjimų, kurie patenka į Reglamento (ES) Nr. 575/2013 47a straipsnio 3 dalies taikymo sritį, bendros balansinės vertės ir paskolų ir išankstinių mokėjimų, kurie patenka į to reglamento 47a straipsnio 1 dalies taikymo sritį, visos bendros balansinės vertės santykis yra lygus 5 % arba didesnis;

h) 

III priedo 4 dalies 47 formoje nurodyta informacija – kas metus, jei tenkinamos abi šios dalies g punkte nustatytos sąlygos.

Taikant g punkto ii papunktį, santykis nei vardiklyje, nei skaitiklyje neapima paskolų ir kitų išankstinių mokėjimų, priskiriamų prie laikomų parduoti, lėšų centriniuose bankuose ir kitų indėlių iki pareikalavimo.

Taikant šios dalies d–h punktus, taikomi 4 straipsnio 3 dalyje nurodyti prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai.

12 straipsnis

Įstaigų, taikančių nacionalines apskaitos sistemas, finansinės informacijos teikimas konsoliduotu pagrindu

1.  
Jeigu kompetentinga institucija išplėtė finansinės informacijos teikimo reikalavimų taikymą valstybėje narėje įsisteigusioms įstaigoms pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 430 straipsnio 9 dalį, įstaigos konsoliduotai teikia šio reglamento IV priede nurodytą informaciją pagal šio reglamento V priede pateiktus nurodymus.
2.  

1 dalyje nurodyta informacija teikiama taip:

a) 

IV priedo 1 dalyje nurodyta informacija – kas ketvirtį;

b) 

IV priedo 3 dalyje nurodyta informacija – kas pusmetį;

c) 

IV priedo 4 dalyje nurodyta informacija, išskyrus 47 formoje nurodytą informaciją, – kas metus;

d) 

IV priedo 2 dalies 20 formoje nurodyta informacija – kas ketvirtį, jei įstaiga viršija 5 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje nustatytą ribinę vertę;

e) 

IV priedo 2 dalies 21 formoje nurodyta informacija – kas ketvirtį, jei materialusis turtas, kuriam taikoma veiklos nuoma, sudaro arba viršija 10 % viso materialiojo turto, kaip nurodyta IV priedo 1 dalies 1.1 formoje;

f) 

IV priedo 2 dalies 22 formoje nurodyta informacija – kas ketvirtį, jei grynosios paslaugų ir komisinių pajamos sudaro arba viršija 10 % grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų ir grynųjų palūkanų pajamų sumos, kaip nurodyta IV priedo 1 dalies 2 formoje;

g) 

IV priedo 2 dalies 23–26 formose nurodyta informacija – kas ketvirtį, jei tenkinamos abi šios sąlygos:

i) 

įstaiga nėra maža ir nesudėtinga;

ii) 

įstaigos santykis, kaip nurodyta 11 straipsnio 2 dalies g punkto ii papunktyje, yra lygus 5 % arba didesnis;

h) 

IV priedo 4 dalies 47 formoje nurodyta informacija – kas metus, jei tenkinamos abi šios dalies g punkte nustatytos sąlygos.

Taikant šios dalies d–h punktus, taikomi 4 straipsnio 3 dalyje nurodyti prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai.

13 straipsnis

Informacijos apie nuostolius dėl skolinimo, užtikrinto nekilnojamuoju turtu, teikimas individualiu ir konsoliduotu pagrindu pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 430a straipsnio 1 dalį

1.  
Įstaigos kas metus konsoliduotai pateikia VI priede nurodytą informaciją pagal VII priedo nurodymus.
2.  
Įstaigos kas metus individualiai pateikia VI priede nurodytą informaciją pagal VII priedo nurodymus.
3.  
Jeigu įstaiga turi filialą kitoje valstybėje narėje, tas filialas priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai pagal VII priedo nurodymus kas metus teikia VI priede nurodytą informaciją, susijusią su tuo filialu.

14 straipsnis

Informacijos apie dideles pozicijas teikimas individualiu ir konsoliduotu pagrindu

1.  
Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 394 straipsnį individualiai ir konsoliduotai teikdamos informaciją apie dideles klientų ir susijusių klientų grupių pozicijas, įstaigos kas ketvirtį pateikia VIII priede nurodytą informaciją pagal IX priedo nurodymus.
2.  
Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 394 straipsnio 1 dalį konsoliduotai teikdamos informaciją apie 20 didžiausių klientų arba susijusių klientų grupių pozicijų, įstaigos, kurioms taikomas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II antraštinės dalies 3 skyrius, kas ketvirtį pateikia VIII priede nurodytą informaciją pagal IX priedo nurodymus.
3.  
Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 394 straipsnio 1 dalį konsoliduotai teikdamos informaciją apie pozicijas, kurių vertė yra lygi 300 mln. EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 10 % įstaigos 1 lygio kapitalo, įstaigos kas ketvirtį pateikia VIII priede nurodytą informaciją pagal IX priedo nurodymus.
4.  
Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 394 straipsnio 2 dalį konsoliduotai teikdamos informaciją apie 10 didžiausių konsoliduotų pozicijų, susidariusių įstaigų atžvilgiu, ir 10 didžiausių konsoliduotų pozicijų, susidariusių šešėlinės bankininkystės subjektų, kurie vykdo į reguliuojamą sistemą nepatenkančią bankininkystės veiklą, atžvilgiu, įstaigos kas ketvirtį pateikia VIII priede nurodytą informaciją pagal IX priedo nurodymus.

15 straipsnis

Informacijos apie sverto koeficientą teikimas individualiu ir konsoliduotu pagrindu

1.  
Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 430 straipsnio 1 dalies a punktą individualiai ir konsoliduotai teikdamos informaciją apie sverto koeficientą, įstaigos kas ketvirtį pateikia X priede nurodytą informaciją pagal XI priedo nurodymus. X priedo 48.00 formą teikia tik didelės įstaigos.
2.  

X priedo 40.00 formos {r0410;c0010} langelyje nurodytą informaciją teikia tik šios įstaigos:

a) 

kas pusmetį teikia didelės įstaigos, kurios yra G-SII arba yra išleidusios vertybinių popierių, kuriais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje;

b) 

kas metus teikia didelės įstaigos, išskyrus G-SII, kurios nėra biržinės įstaigos;

c) 

kas metus teikia įstaigos, išskyrus dideles įstaigas ir mažas bei nesudėtingas įstaigas, kurios yra išleidusios vertybinių popierių, kuriais leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje.

3.  
Įstaigos apskaičiuoja sverto koeficientą ataskaitinę datą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 429 straipsnį.
4.  

Įstaigos pateikia XI priedo II dalies 13 punkte nurodytą informaciją, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

a) 

XI priedo II dalies 5 punkte nurodyta išvestinių finansinių priemonių dalis yra didesnė nei 1,5 %;

b) 

XI priedo II dalies 5 punkte nurodyta išvestinių finansinių priemonių dalis viršija 2 %.

Jei įstaiga atitinka tik a punkto sąlygą, taikomi 4 straipsnio 3 dalyje nurodyti prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai.

Jei įstaiga atitinka a ir b punktų sąlygas, ji pradeda teikti tą informaciją ataskaitinę datą, einančią po tos ataskaitinės datos, kurią ji viršijo ribinę vertę.

5.  
Įstaigos, kurių bendra išvestinių finansinių priemonių tariamoji vertė, apibrėžta XI priedo II dalies 8 punkte, viršija 10 000  mln. EUR, teikia XI priedo II dalies 13 punkte nurodytą informaciją, net jeigu jų išvestinių finansinių priemonių dalis neatitinka šio straipsnio 4 dalyje nurodytų sąlygų.

Taikant šią dalį, 4 straipsnio 3 dalyje nurodyti prievolės taikymo kriterijai netaikomi. Įstaigos pradeda teikti informaciją nuo kitos ataskaitinės datos, jeigu jos vieną ataskaitinę datą viršijo ribinę vertę.

6.  

Įstaigos privalo pateikti XI priedo II dalies 14 punkte nurodytą informaciją, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

a) 

XI priedo II dalies 9 punkte nurodyta kredito išvestinių finansinių priemonių apimtis yra didesnė nei 300 mln. EUR;

b) 

XI priedo II dalies 9 punkte nurodyta kredito išvestinių finansinių priemonių apimtis viršija 500 mln. EUR.

Jei įstaiga atitinka tik a punkto sąlygą, taikomi 4 straipsnio 3 dalyje nurodyti prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai. Jei įstaiga atitinka a ir b punktų sąlygas, ji pradeda teikti tą informaciją ataskaitinę datą, einančią po tos ataskaitinės datos, kurią ji viršijo ribinę vertę.

16 straipsnis

Informacijos apie padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimą teikimas individualiu ir konsoliduotu pagrindu

1.  
Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 430 straipsnio 1 dalies d punktą individualiai ir konsoliduotai teikdamos informaciją apie padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimą, įstaigos kas mėnesį pateikia šio reglamento XXIV priede nurodytą informaciją pagal šio reglamento XXV priedo nurodymus.
2.  
XXIV priede nurodytoje informacijoje atsižvelgiama į pateiktą ataskaitinės datos informaciją ir informaciją apie įstaigos pinigų srautus per ateinančias 30 kalendorinių dienų.

17 straipsnis

Informacijos apie pastovų finansavimą teikimas individualiu ir konsoliduotu pagrindu

Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 430 straipsnio 1 dalies d punktą individualiai ir konsoliduotai teikdamos informaciją apie pastovų finansavimą, įstaigos kas ketvirtį pateikia XII priede nurodytą informaciją pagal XIII priedo nurodymus:

a) 

mažos ir nesudėtingos įstaigos, nusprendusios apskaičiuoti savo grynąjį pastovaus finansavimo rodiklį (NSFR) pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 šeštos dalies IV antraštinės dalies 6 ir 7 skyriuose nustatytą metodiką, gavusios išankstinį savo kompetentingos institucijos leidimą pagal to reglamento 428ai straipsnį, pateikia šio reglamento XII priedo 82 ir 83 formas pagal šio reglamento XIII priede pateiktus nurodymus;

b) 

įstaigos, išskyrus a punkte nurodytas įstaigas, pateikia XII priedo 80 ir 81 formas pagal XIII priede pateiktus nurodymus;

c) 

visos įstaigos pateikia XII priedo 84 formą pagal XIII priedo nurodymus.

18 straipsnis

Informacijos apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus teikimas individualiu ir konsoliduotu pagrindu

1.  

Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 430 straipsnio 1 dalies d punktą individualiai ir konsoliduotai teikdamos informaciją apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus, įstaigos kas mėnesį teikia visą šią informaciją:

a) 

XVIII priede nurodytą informaciją pagal XIX priede pateiktus nurodymus;

b) 

XX priede nurodytą informaciją pagal XXI priede pateiktus nurodymus;

c) 

XXII priede nurodytą informaciją pagal XXIII priede pateiktus nurodymus.

2.  
Nukrypstant nuo 1 dalies, visas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 145 punkte nustatytas sąlygas atitinkanti įstaiga informaciją apie papildomus likvidumo stebėsenos parametrus gali teikti kas ketvirtį.

19 straipsnis

Informacijos apie turto suvaržymą teikimas individualiu ir konsoliduotu pagrindu

1.  
Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 430 straipsnio 1 dalies g punktą individualiai ir konsoliduotai teikdamos informaciją apie turto suvaržymą, įstaigos pateikia šio reglamento XVI priede nurodytą informaciją pagal šio reglamento XVII priede pateiktus nurodymus.
2.  

1 dalyje nurodyta informacija teikiama taip:

a) 

XVI priedo A, B ir D dalyse nurodyta informacija – kas ketvirtį;

b) 

XVI priedo C dalyje nurodyta informacija – kas metus;

c) 

XVI priedo E dalyje nurodyta informacija – kas pusmetį.

3.  

Įstaigos neprivalo pateikti XVI priedo B, C ir E dalyse nurodytos informacijos, jeigu tenkinamos abi šios sąlygos:

a) 

įstaiga nelaikoma didele įstaiga;

b) 

įstaigos turto suvaržymo lygis, apskaičiuotas pagal XVII priedo 1.6 punkto 9 papunktį, yra mažesnis nei 15 %.

Taikomi 4 straipsnio 3 dalies prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai.

4.  
Įstaigos pateikia XVI priedo D dalyje nurodytą informaciją tik tais atvejais, jei jos išleidžia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ( 3 ) 52 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas obligacijas.

Taikomi 4 straipsnio 3 dalies prievolės taikymo ir netaikymo kriterijai.

20 straipsnis

Papildomas informacijos teikimas konsoliduotu pagrindu G-SII nustatymo ir G-SII rezervo normų paskyrimo tikslais

1.  
Pagal Direktyvos 2013/36/ES 131 straipsnį teikdamos papildomą informaciją G-SII nustatymo ir G-SII rezervo normų paskyrimo tikslais, ES patronuojančiosios įstaigos, ES patronuojančiosios finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir ES patronuojančiosios mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kas ketvirtį konsoliduotai teikia XXVI priede nurodytą informaciją pagal XXVII priedo nurodymus.
2.  

ES patronuojančiosios įstaigos, ES patronuojančiosios finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir ES patronuojančiosios mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės 1 dalyje nurodytą informaciją teikia tik tuo atveju, jei tenkinamos abi šios sąlygos:

a) 

grupės, įskaitant draudimo patronuojamąsias įmones, bendras pozicijų matas yra lygus 125 000  mln. EUR arba didesnis;

b) 

ES patronuojančioji įmonė arba bet kuri iš jos patronuojamųjų įmonių, arba bet kuris patronuojančiosios įmonės arba patronuojamosios įmonės valdomas filialas yra dalyvaujančioje valstybėje narėje, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014 ( 4 ) 4 straipsnyje.

3.  
Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies b punkto, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija pateikiama iki darbo dienos pabaigos šiomis informacijos teikimo dienomis: liepos 1 d., spalio 1 d., sausio 2 d. ir balandžio 1 d.
4.  

Nukrypstant nuo 4 straipsnio, šio straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos ribinės vertės atžvilgiu taikomos šios nuostatos:

a) 

ES patronuojančioji įstaiga, ES patronuojančioji finansų kontroliuojančioji bendrovė arba ES patronuojančioji mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė nedelsdama pradeda teikti informaciją pagal šį straipsnį, jei finansinių metų pabaigoje jos sverto koeficiento pozicijų matas viršija nustatytą ribinę vertę, ir šią informaciją pateikia ne vėliau kaip ataskaitinių metų pabaigoje ir trimis vėlesnėmis ketvirčio ataskaitinėmis dienomis;

b) 

ES patronuojančioji įstaiga, ES patronuojančioji finansų kontroliuojančioji bendrovė arba ES patronuojančioji mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė nedelsdama nustoja teikti informaciją pagal šį straipsnį, jei finansinių metų pabaigoje jos sverto koeficiento pozicijų matas tampa mažesnis už nustatytą ribinę vertę.

21 straipsnis

Keitimosi duomenimis formatai ir prie teikiamos informacijos pridedami duomenys

1.  

Įstaigos pateikia informaciją kompetentingų institucijų nustatytais keitimosi duomenimis formatais ir jų nustatytais informacijos pateikimo būdais, laikydamosi XIV priede nurodyto duomenų vienetų modelio duomenų vienetų apibrėžties ir XV priede nurodytų patvirtinimo formulių, taip pat atsižvelgdamos į šiuos nurodymus:

a) 

į pateikiamus duomenis nereikalaujama arba netaikoma informacija neįtraukiama;

b) 

skaitinės reikšmės pateikiamos taip:

i) 

duomenų vienetai, kurių duomenų rūšis yra „piniginė vertė“, nurodomi mažiausiai tūkstančių vienetų tikslumu;

ii) 

duomenų vienetai, kurių duomenų rūšis yra „procentinė dalis“, nurodomi vienetais mažiausiai dešimttūkstantųjų tikslumu;

iii) 

duomenų vienetai, kurių duomenų rūšis yra „sveikasis skaičius“, nurodomi nenaudojant dešimtainių skaičių, vienetų tikslumu;

c) 

įstaigos ir draudimo įmonės identifikuojamos tik pagal jų juridinio asmens identifikatorių (LEI);

d) 

juridiniai asmenys ir sandorio šalys, išskyrus įstaigas ir draudimo įmones, identifikuojami pagal jų LEI, jei toks yra.

2.  

Įstaigos, be pateiktų duomenų, nurodo šią informaciją:

a) 

ataskaitinę datą ir ataskaitinį laikotarpį;

b) 

ataskaitose nurodomą valiutą;

c) 

apskaitos standartą;

d) 

ataskaitą teikiančios įstaigos juridinio asmens identifikatorių (LEI);

e) 

konsolidavimo apimtį.

22 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 panaikinimas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

23 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. birželio 28 d.

Nepaisant šio straipsnio antros pastraipos, informacija apie sverto koeficiento rezervo reikalavimą X priedo 47 formoje nurodytoms įstaigoms, kurios priskirtos G-SII, pradedama teikti nuo 2023 m. sausio 1 d.

9 ir 10 straipsniai nustoja galioti 2026 m. birželio 26 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

INFORMACIJOS APIE NUOSAVAS LĖŠAS IR NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMUS TEIKIMASCOREP FORMOS

Formos numeris

Formos kodas

Formos (formų grupės) pavadinimas

Trumpasis pavadinimas

 

 

KAPITALO PAKANKAMUMAS

CA

1

C 01.00

NUOSAVOS LĖŠOS

CA1

2

C 02.00

NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI

CA2

3

C 03.00

KAPITALO PAKANKAMUMO KOEFICIENTAI

CA3

4

C 04.00

PAPILDOMI STRAIPSNIAI

CA4

 

 

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

CA5

5.1

C 05.01

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

CA5.1

5.2

C 05.02

PRIEMONĖS, KURIOMS TAIKOMAS TĘSTINUMO PRINCIPAS, KURIOS NĖRA VALSTYBĖS PAGALBA

CA5.2

 

 

GRUPĖS MOKUMAS

GS

6.1

C 06.01

GRUPĖS MOKUMAS. INFORMACIJA APIE SUSIJUSIUS SUBJEKTUS. BENDRA SUMA

GS Total

6.2

C 06.02

GRUPĖS MOKUMAS. INFORMACIJA APIE SUSIJUSIUS SUBJEKTUS

GS

 

 

KREDITO RIZIKA

CR

7

C 07.00

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI

CR SA

 

 

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI

CR IRB

8.1

C 08.01

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI

CR IRB 1

8.2

C 08.02

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. Suskirstymas pagal įsipareigojančiojo asmens rangus arba grupę

CR IRB 2

8.3

C 08.03

KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. SUSKIRSTYMAS PAGAL PD SKALES

CR IRB 3

8.4

C 08.04

KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. RWEA SRAUTŲ ATASKAITOS

CR IRB 4

8.5

C 08.05

KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. PD GRĮŽTAMASIS PATIKRINIMAS

CR IRB 5

8.5.1

C 08.05.1

KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. PD GRĮŽTAMASIS PATIKRINIMAS PAGAL 180 STRAIPSNIO 1 DALIES f PUNKTĄ (CR IRB 5)

 

8.6

C 08.06

KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. SPECIALIZUOTO SKOLINIMO SKIRSTYMO METODAS

CR IRB 6

8.7

C 08.07

KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. IRB IR SA METODŲ TAIKYMO SRITIS

CR IRB 7

 

 

GEOGRAFINIS SUSKIRSTYMAS

CR GB

9.1

C 09.01

9.1 lentelė. Geografinis pozicijų suskirstymas pagal įsipareigojančiojo asmens įsisteigimo vietą. Pozicijos, kurioms taikomas SA metodas

CR GB 1

9.2

C 09.02

9.2 lentelė. Geografinis pozicijų suskirstymas pagal įsipareigojančiojo asmens įsisteigimo vietą. Pozicijos, kurioms taikomas IRB metodas

CR GB 2

9.4

C 09.04

9.4 lentelė. Kredito pozicijų, kurios svarbios apskaičiuojant anticiklinį kapitalo rezervą, suskirstymas pagal šalį ir įstaigos specialaus anticiklinio kapitalo rezervo norma

CCB

 

 

KREDITO RIZIKA. NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI. IRB METODAI, TAIKOMI KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

KREDITO RIZIKA. NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI. IRB METODAI, TAIKOMI KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

KREDITO RIZIKA. NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI. IRB METODAI, TAIKOMI KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. BENDROS POZICIJŲ, KURIOMS TAIKOMAS PD / LGD METODAS, SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUS

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKA

CR SETT

13.1

C 13.01

KREDITO RIZIKA. PAKEITIMAS VERTYBINIAIS POPIERIAIS

CR SEC

14

C 14.00

IŠSAMI INFORMACIJA APIE PAKEITIMĄ VERTYBINIAIS POPIERIAIS

CR SEC Details

14.1

C 14.01

IŠSAMI INFORMACIJA APIE PAKEITIMĄ VERTYBINIAIS POPIERIAIS PAGAL METODUS

CR SEC Details 2

 

 

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA

CCR

34.01

C 34.01

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA. SU IŠVESTINĖMIS FINANSINĖMIS PRIEMONĖMIS SUSIJUSIOS VEIKLOS DYDIS

CCR 1

34.02

C 34.02

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA. CCR POZICIJOS PAGAL METODĄ

CCR 2

34.03

C 34.03

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA. CCR POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMI STANDARTIZUOTI METODAI: SA-CCR arba SUPAPRASTINTAS SA-CCR

CCR 3

34.04

C 34.04

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA. CCR POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS PRADINĖS RIZIKOS METODAS (OEM)

CCR 4

34.05

C 34.05

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA. CCR POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS VIDAUS MODELIO METODAS (IMM)

CCR 5

34.06

C 34.06

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA. DVIDEŠIMT DIDŽIAUSIŲ SANDORIO ŠALIŲ

CCR 6

34.07

C 34.07

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA. IRB METODAS. CRR POZICIJOS PAGAL POZICIJŲ KLASĘ IR PD SKALĘ

CCR 7

34.08

C 34.08

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA. CCR POZICIJŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ SUDĖTIS

CCR 8

34.09

C 34.09

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA. KREDITO IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ POZICIJOS

CCR 9

34.10

C 34.10

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA. PAGRINDINIŲ SANDORIO ŠALIŲ POZICIJOS

CCR 10

34.11

C 34.11

SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA. PAGRINDINIŲ SANDORIO ŠALIŲ POZICIJŲ, KURIOMS TAIKOMAS IMM, RWEA SRAUTŲ ATASKAITOS

CCR 11

 

 

OPERACINĖ RIZIKA

OPR

16

C 16.00

OPERACINĖ RIZIKA

OPR

 

 

OPERACINĖ RIZIKA. NUOSTOLIAI IR SUSIGRĄŽINTOS SUMOS

 

17.1

C 17.01

OPERACINĖ RIZIKA. NUOSTOLIAI IR SUSIGRĄŽINTOS SUMOS PAGAL VERSLO LINIJAS IR ĮVYKIŲ RŪŠIS PER PRAĖJUSIUS METUS

OPR DETAILS 1

17.2

C 17.02

OPERACINĖ RIZIKA. DIDELIŲ NUOSTOLIŲ ĮVYKIAI

OPR DETAILS 2

 

 

RINKOS RIZIKA

MKR

18

C 18.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS SKOLOS PRIEMONIŲ, KURIOMIS PREKIAUJAMA, POZICIJŲ RIZIKAI

MKR SA TDI

19

C 19.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS SPECIFINEI PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS RIZIKAI

MKR SA SEC

20

C 20.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS SPECIFINEI RIZIKAI, SUSIJUSIAI SU KORELIACINĖS PREKYBOS PORTFELIU

MKR SA CTP

21

C 21.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS NUOSAVYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ POZICIJOS RIZIKAI

MKR SA EQU

22

C 22.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTI METODAI, TAIKOMI UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKAI

MKR SA FX

23

C 23.00

RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTI METODAI, TAIKOMI BIRŽOS PREKĖMS

MKR SA COM

24

C 24.00

RINKOS RIZIKOS VIDAUS MODELIAI

MKR IM

25

C 25.00

KREDITO VERTINIMO KOREGAVIMO RIZIKA

CVA

 

 

RIZIKOS RIBOJIMO PRINCIPAIS PAGRĮSTAS VERTINIMAS

MKR

32.1

C 32.01

RIZIKOS RIBOJIMO PRINCIPAIS PAGRĮSTAS VERTINIMAS. TIKRĄJA VERTE ĮVERTINTAS TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

RIZIKOS RIBOJIMO PRINCIPAIS PAGRĮSTAS VERTINIMAS. PAGRINDINIS METODAS

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

RIZIKOS RIBOJIMO PRINCIPAIS PAGRĮSTAS VERTINIMAS. MODELIO RIZIKOS AVA

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

RIZIKOS RIBOJIMO PRINCIPAIS PAGRĮSTAS VERTINIMAS. KONCENTRUOTŲ POZICIJŲ AVA

PRUVAL 4

 

 

VALDŽIOS SEKTORIAUS POZICIJOS

MKR

33

C 33.00

VALDŽIOS SEKTORIAUS POZICIJOS PAGAL SANDORIO ŠALIES ŠALĮ

GOV

 

 

NEVEIKSNIŲ POZICIJŲ NUOSTOLIŲ PADENGIMO LYGIS

NPE LC

35.1

C 35.01

NEVEIKSNIŲ POZICIJŲ NUOSTOLIŲ PADENGIMO LYGIS. NEVEIKSNIŲ POZICIJŲ ATSKAITYMŲ APSKAIČIAVIMAS

NPE LC1

35.2

C 35.02

NEVEIKSNIŲ POZICIJŲ NUOSTOLIŲ PADENGIMO LYGIS. NEVEIKSNIŲ POZICIJŲ, IŠSKYRUS RESTRUKTŪRIZUOTAS POZICIJAS, KURIOMS TAIKOMA KRR 47C STRAIPSNIO 6 DALIS, MINIMALAUS PADENGIMO REIKALAVIMAI IR POZICIJŲ VERTĖ

NPE LC2

35.3

C 35.03

NEVEIKSNIŲ POZICIJŲ NUOSTOLIŲ PADENGIMO LYGIS. NEVEIKSNIŲ RESTRUKTŪRIZUOTŲ POZICIJŲ, KURIOMS TAIKOMA KRR 47C STRAIPSNIO 6 DALIS, MINIMALAUS PADENGIMO REIKALAVIMAI IR POZICIJŲ VERTĖ

NPE LC3C 01.00. NUOSAVOS LĖŠOS (CA1)

Eilutės

ID

Straipsnis

Suma

0010

1

NUOSAVOS LĖŠOS

 

0015

1.1

1 LYGIO KAPITALAS

 

0020

1.1.1

BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS

 

0030

1.1.1.1

Kapitalo priemonės, atitinkančios CET1 kapitalo reikalavimus

 

0040

1.1.1.1.1

Visiškai apmokėtos kapitalo priemonės

 

0045

1.1.1.1.1*

Iš jų: viešosios valdžios institucijų ekstremaliųjų situacijų atveju pasirašytos kapitalo priemonės

 

0050

1.1.1.1.2*

Papildomas straipsnis: reikalavimų neatitinkančios kapitalo priemonės

 

0060

1.1.1.1.3

Akcijų priedai

 

0070

1.1.1.1.4

(-) Nuosavos CET1 priemonės

 

0080

1.1.1.1.4.1

(-) Tiesiogiai turimos CET1 priemonės

 

0090

1.1.1.1.4.2

(-) Netiesiogiai turimos CET1 priemonės

 

0091

1.1.1.1.4.3

(-) Dirbtinai turimos CET1 priemonės

 

0092

1.1.1.1.5

(-) Faktiniai arba neapibrėžtieji įsipareigojimai pirkti nuosavas CET1 priemones

 

0130

1.1.1.2

Nepaskirstytasis pelnas

 

0140

1.1.1.2.1

Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas

 

0150

1.1.1.2.2

Reikalavimus atitinkantis pelnas arba nuostoliai

 

0160

1.1.1.2.2.1

Patronuojančiosios įmonės savininkams priskirtinas pelnas arba nuostoliai

 

0170

1.1.1.2.2.2

(-) Reikalavimų neatitinkanti tarpinio arba metų pabaigos pelno dalis

 

0180

1.1.1.3

Sukauptos kitos bendrosios pajamos

 

0200

1.1.1.4

Kiti rezervai

 

0210

1.1.1.5

Atidėjiniai bendrai bankinei rizikai

 

0220

1.1.1.6

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl CET1 kapitalo priemonių, kurioms taikomas tęstinumo principas

 

0230

1.1.1.7

Mažumos dalys, pripažintos kaip CET1 kapitalas

 

0240

1.1.1.8

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl papildomų mažumos dalių

 

0250

1.1.1.9

CET1 koregavimai pritaikius riziką ribojančius filtrus

 

0260

1.1.1.9.1

(-) Nuosavo kapitalo padidėjimas dėl vertybiniais popieriais pakeisto turto

 

0270

1.1.1.9.2

Pinigų srautų apsidraudimo rezervas

 

0280

1.1.1.9.3

Kaupiamasis pelnas ir nuostoliai iš įstaigos įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, kurie susidaro dėl pačios įstaigos kredito rizikos pokyčių

 

0285

1.1.1.9.4

Tikrąja verte vertinamas pelnas ir nuostoliai, kurie susidaro dėl pačios įstaigos kredito rizikos, susijusios su išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimais

 

0290

1.1.1.9.5

(-) Vertės koregavimai pagal rizikos ribojimo principais pagrįsto vertinimo reikalavimus

 

0300

1.1.1.10

(-) Prestižas

 

0310

1.1.1.10.1

(-) Prestižas, apskaitomas kaip nematerialusis turtas

 

0320

1.1.1.10.2

(-) Prestižas, įtrauktas į reikšmingų investicijų vertinimą

 

0330

1.1.1.10.3

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su prestižu

 

0335

1.1.1.10.4

Patronuojamųjų įmonių prestižo, gauto konsoliduojant patronuojamąsias įmones ir priskirtino tretiesiems asmenims, perkainojimas apskaitoje

 

0340

1.1.1.11

(-) Kitas nematerialusis turtas

 

0350

1.1.1.11.1

(-) Kitas nematerialusis turtas prieš atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų atskaitymą

 

0360

1.1.1.11.2

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su kitu nematerialiuoju turtu

 

0365

1.1.1.11.3

Patronuojamųjų įmonių kito nematerialioji turto, gauto konsoliduojant patronuojamąsias įmones ir priskirtino tretiesiems asmenims, perkainojimas apskaitoje

 

0370

1.1.1.12

(-) Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų, atėmus susijusius atidėtųjų mokesčių įsipareigojimus

 

0380

1.1.1.13

(-) Kredito rizikos koregavimų pagal IRB metodą trūkumas, atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius

 

0390

1.1.1.14

(-) Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas

 

0400

1.1.1.14.1

(-) Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas

 

0410

1.1.1.14.2

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su nustatytų išmokų pensijų fondo turtu

 

0420

1.1.1.14.3

Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas, kurį įstaiga gali neribotai naudoti

 

0430

1.1.1.15

(-) Abipusė kryžminė CET1 kapitalo dalių nuosavybė

 

0440

1.1.1.16

(–) Atskaitymai iš AT1 straipsnių, viršijantys AT1 kapitalą

 

0450

1.1.1.17

(–) Kvalifikuotoji akcijų paketo dalis, turima ne finansų sektoriaus įmonėse, kuriai kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250  % rizikos koeficientas

 

0460

1.1.1.18

(–) Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, kurioms kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250  % rizikos koeficientas

 

0470

1.1.1.19

(–) Nebaigti sandoriai, kuriems kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250  % rizikos koeficientas

 

0471

1.1.1.20

(–) Į krepšelį įtrauktos pozicijos, kurių rizikos koeficiento pagal IRB metodą įstaiga negali nustatyti ir kurioms kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250  % rizikos koeficientas

 

0472

1.1.1.21

(–) Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos pagal vidaus modelių metodą, kurioms kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250  % rizikos koeficientas

 

0480

1.1.1.22

(–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės

 

0490

1.1.1.23

(–) Atskaitomas atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų

 

0500

1.1.1.24

(–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės

 

0510

1.1.1.25

(–) 17.65 % ribą viršijanti suma

 

0511

1.1.1.25.1

(–) Su finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonėmis susijusi 17.65 % ribą viršijanti suma

 

0512

1.1.1.25.2

(–) Su atidėtųjų mokesčių turtu, kuris susidaro dėl laikinųjų skirtumų, susijusi 17.65 % ribą viršijanti suma

 

0513

1.1.1.25A

(–) Neveiksnių pozicijų nepakankamas padengimo lygis

 

0514

1.1.1.25B

(–) Minimalios vertės įsipareigojimų trūkumai

 

0515

1.1.1.25C

(–) Kiti numatomi mokesčiai

 

0520

1.1.1.26

Kiti CET1 kapitalo pereinamojo laikotarpio koregavimai

 

0524

1.1.1.27

(–) Papildomi atskaitymai iš CET1 kapitalo pagal KRR 3 straipsnį

 

0529

1.1.1.28

CET1 kapitalo elementai arba atskaitymai: kita

 

0530

1.1.2

PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

 

0540

1.1.2.1

Kapitalo priemonės, atitinkančios AT1 kapitalo reikalavimus

 

0551

1.1.2.1.1

Visiškai apmokėtos tiesiogiai išleistos kapitalo priemonės

 

0560

1.1.2.1.2*

Papildomas straipsnis: reikalavimų neatitinkančios kapitalo priemonės

 

0571

1.1.2.1.3

Akcijų priedai

 

0580

1.1.2.1.4

(-) Nuosavos AT1 priemonės

 

0590

1.1.2.1.4.1

(-) Tiesiogiai turimos AT1 priemonės

 

0620

1.1.2.1.4.2

(-) Netiesiogiai turimos AT1 priemonės

 

0621

1.1.2.1.4.3

(-) Dirbtinai turimos AT1 priemonės

 

0622

1.1.2.1.5

(-) Faktiniai arba neapibrėžtieji įsipareigojimai pirkti nuosavas AT1 priemones

 

0660

1.1.2.2

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl AT1 kapitalo priemonių, kurioms taikomas tęstinumo principas

 

0670

1.1.2.3

Patronuojamųjų įmonių išleistos priemonės, pripažintos kaip AT1 kapitalas

 

0680

1.1.2.4

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl papildomai AT1 kapitale pripažįstamų patronuojamųjų įmonių išleistų priemonių

 

0690

1.1.2.5

(-) Abipusė kryžminė AT1 kapitalo dalių nuosavybė

 

0700

1.1.2.6

(–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės

 

0710

1.1.2.7

(–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės

 

0720

1.1.2.8

(–) Atskaitymai iš T2 straipsnių, viršijantys T2 kapitalą

 

0730

1.1.2.9

Kiti AT1 kapitalo pereinamojo laikotarpio koregavimai

 

0740

1.1.2.10

Atskaitymai iš AT1 straipsnių, viršijantys AT1 kapitalą (atskaitoma iš CET1)

 

0744

1.1.2.11

(–) Papildomi atskaitymai iš AT1 kapitalo pagal KRR 3 straipsnį

 

0748

1.1.2.12

AT1 kapitalo elementai arba atskaitymai: kita

 

0750

1.2

2 LYGIO KAPITALAS

 

0760

1.2.1

Kapitalo priemonės, atitinkančios T2 kapitalo reikalavimus

 

0771

1.2.1.1

Visiškai apmokėtos tiesiogiai išleistos kapitalo priemonės

 

0780

1.2.1.2*

Papildomas straipsnis: reikalavimų neatitinkančios kapitalo priemonės

 

0791

1.2.1.3

Akcijų priedai

 

0800

1.2.1.4

(-) Nuosavos T2 priemonės

 

0810

1.2.1.4.1

(-) Tiesiogiai turimos T2 priemonės

 

0840

1.2.1.4.2

(-) Netiesiogiai turimos T2 priemonės

 

0841

1.2.1.4.3

(-) Dirbtinai turimos T2 priemonės

 

0842

1.2.1.5

(-) Faktiniai arba neapibrėžtieji įsipareigojimai pirkti nuosavas T2 priemones

 

0880

1.2.2

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl T2 kapitalo priemonių, kurioms taikomas tęstinumo principas

 

0890

1.2.3

Patronuojamųjų įmonių išleistos priemonės, pripažintos kaip T2 kapitalas

 

0900

1.2.4

Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl papildomai T2 kapitale pripažįstamų patronuojamųjų įmonių išleistų priemonių

 

0910

1.2.5

Atidėjinių pagal IRB metodą perviršis, atsižvelgiant į reikalavimus atitinkančius tikėtinus nuostolius

 

0920

1.2.6

Bendrosios kredito rizikos koregavimai pagal SA

 

0930

1.2.7

(-) Abipusė kryžminė T2 kapitalo dalių nuosavybė

 

0940

1.2.8

(–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 priemonės

 

0950

1.2.9

(–) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 priemonės

 

0955

1.2.9A

(–) Atskaitymai iš reikalavimus atitinkančių įsipareigojimų, viršijantys reikalavimus atitinkančius įsipareigojimus

 

0960

1.2.10

Kiti T2 kapitalo pereinamojo laikotarpio koregavimai

 

0970

1.2.11

Atskaitymai iš T2 straipsnių, viršijantys T2 kapitalą (atskaitoma iš AT1)

 

0974

1.2.12

(–) Papildomi atskaitymai iš T2 kapitalo pagal KRR 3 straipsnį

 

0978

1.2.13

T2 kapitalo elementai arba atskaitymai: kita

 C 02.00. NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI (CA2)

Eilutės

Straipsnis

Pavadinimas

Suma

0010

1

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

 

0020

1*

iš jos: investicinėms įmonėms pagal KRR 95 straipsnio 2 dalį ir 98 straipsnį

 

0030

1**

iš jos: investicinėms įmonėms pagal KRR 96 straipsnio 2 dalį ir 97 straipsnį

 

0040

1.1

PAGAL KREDITO RIZIKĄ, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKĄ, GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKĄ IR SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSIĄ RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMOS

 

0050

1.1.1

Standartizuotas metodas (SA)

 

0051

1.1.1*

iš jų: papildomi griežtesni rizikos ribojimo reikalavimai pagal KRR 124 straipsnį

 

0060

1.1.1.1

Pozicijų klasės pagal standartizuotą metodą, išskyrus pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas

 

0070

1.1.1.1.01

Centrinės valdžios arba centrinių bankų pozicijos

 

0080

1.1.1.1.02

Regioninės arba vietos valdžios institucijų pozicijos

 

0090

1.1.1.1.03

Viešojo sektoriaus subjektų pozicijos

 

0100

1.1.1.1.04

Daugiašalių plėtros bankų pozicijos

 

0110

1.1.1.1.05

Tarptautinių organizacijų pozicijos

 

0120

1.1.1.1.06

Įstaigų pozicijos

 

0130

1.1.1.1.07

Įmonių pozicijos

 

0140

1.1.1.1.08

Mažmeninės pozicijos

 

0150

1.1.1.1.09

Nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

 

0160

1.1.1.1.10

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

 

0170

1.1.1.1.11

Pozicijos, susijusios su ypač didele rizika

 

0180

1.1.1.1.12

Padengtųjų obligacijų pozicijos

 

0190

1.1.1.1.13

Trumpalaikį kredito vertinimą turinčių įstaigų ir įmonių pozicijos

 

0200

1.1.1.1.14

Pozicijos, kurias sudaro kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) investiciniai vienetai arba akcijos

 

0210

1.1.1.1.15

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos

 

0211

1.1.1.1.16

Kitos pozicijos

 

0240

1.1.2

Vidaus reitingais pagrįstas metodas (IRB)

 

0241

1.1.2*

iš jų: papildomi griežtesni rizikos ribojimo reikalavimai pagal KRR 164 straipsnį

 

0242

1.1.2**

iš jų: papildomi griežtesni rizikos ribojimo reikalavimai pagal KRR 124 straipsnį

 

0250

1.1.2.1

IRB metodai, kai nenaudojami nei pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai, nei perskaičiavimo koeficientai

 

0260

1.1.2.1.01

Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos

 

0270

1.1.2.1.02

Įstaigų pozicijos

 

0280

1.1.2.1.03

Įmonių pozicijos: MVĮ pozicijos

 

0290

1.1.2.1.04

Įmonių pozicijos: specializuoto skolinimo pozicijos

 

0300

1.1.2.1.05

Įmonių pozicijos: kitos pozicijos

 

0310

1.1.2.2

IRB metodai, kai naudojami pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai

 

0320

1.1.2.2.01

Centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos

 

0330

1.1.2.2.02

Įstaigų pozicijos

 

0340

1.1.2.2.03

Įmonių pozicijos: MVĮ pozicijos

 

0350

1.1.2.2.04

Įmonių pozicijos: specializuoto skolinimo pozicijos

 

0360

1.1.2.2.05

Įmonių pozicijos: kitos pozicijos

 

0370

1.1.2.2.06

Mažmeninės pozicijos: užtikrintos nekilnojamuoju turtu MVĮ pozicijos

 

0380

1.1.2.2.07

Mažmeninės pozicijos: užtikrintos nekilnojamuoju turtu ne MVĮ pozicijos

 

0390

1.1.2.2.08

Mažmeninės pozicijos: reikalavimus atitinkančios atnaujinamosios pozicijos

 

0400

1.1.2.2.09

Mažmeninės pozicijos: kitos MVĮ pozicijos

 

0410

1.1.2.2.10

Mažmeninės pozicijos: kitos ne MVĮ pozicijos

 

0420

1.1.2.3

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos pagal IRB metodą

 

0450

1.1.2.5

Kito nekreditinių įsipareigojimų turto pozicijos

 

0460

1.1.3

Rizikos pozicijos suma, susijusi su įmokomis į pagrindinės sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo fondą

 

0470

1.1.4

Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos

 

0490

1.2

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKAI

 

0500

1.2.1

Atsiskaitymo / pristatymo rizika ne prekybos knygoje

 

0510

1.2.2

Atsiskaitymo / pristatymo rizika prekybos knygoje

 

0520

1.3

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA POZICIJOS RIZIKAI, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKAI IR BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKAI

 

0530

1.3.1

Rizikos pozicijos suma pozicijos rizikai, užsienio valiutos kurso rizikai ir biržos prekių kainos rizikai pagal standartizuotus metodus (SA)

 

0540

1.3.1.1

Skolos priemonės, kuriomis prekiaujama

 

0550

1.3.1.2

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos

 

0555

1.3.1.3

Specialus metodas KIS pozicijų rizikai

 

0556

1.3.1.3*

Papildomas straipsnis: KIS, investuojantys tik į skolos priemones, kuriomis prekiaujama

 

0557

1.3.1.3**

Papildomas straipsnis: KIS, investuojantys tik į nuosavybės priemones arba į mišrias priemones

 

0560

1.3.1.4

Užsienio valiutos kurso pozicijos

 

0570

1.3.1.5

Biržos prekių kainų pozicijos

 

0580

1.3.2

Rizikos pozicijos suma pozicijos rizikai, užsienio valiutos kurso rizikai ir biržos prekių kainos rizikai pagal vidaus modelius (IM)

 

0590

1.4

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA OPERACINEI RIZIKAI (OpR )

 

0600

1.4.1

OpR bazinio indikatoriaus metodas (BIA)

 

0610

1.4.2

OpR standartizuotas (STA) / alternatyvus standartizuotas (ASA) metodai

 

0620

1.4.3

OpR pažangieji vertinimo metodai (AMA)

 

0630

1.5

PAPILDOMA RIZIKOS POZICIJOS SUMA DĖL PASTOVIŲJŲ PRIDĖTINIŲ IŠLAIDŲ

 

0640

1.6

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA KREDITO VERTINIMO KOREGAVIMUI

 

0650

1.6.1

Pažangusis metodas

 

0660

1.6.2

Standartizuotas metodas

 

0670

1.6.3

Grindžiama OEM

 

0680

1.7

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA, SUSIJUSI SU DIDELĖMIS PREKYBOS KNYGOS POZICIJOMIS

 

0690

1.8

KITOS RIZIKOS POZICIJOS SUMOS

 

0710

1.8.2

iš jų: papildomi griežtesni rizikos ribojimo reikalavimai pagal KRR 458 straipsnį

 

0720

1.8.2*

iš jų: reikalavimai didelėms pozicijoms

 

0730

1.8.2**

iš jų: dėl pakeistų gyvenamosios ir komercinės paskirties nekilnojamojo turto sektoriaus kainų burbulams skirtų rizikos koeficientų

 

0740

1.8.2***

iš jų: dėl pozicijų finansų sektoriaus viduje

 

0750

1.8.3

iš jų: papildomi griežtesni rizikos ribojimo reikalavimai pagal KRR 459 straipsnį

 

0760

1.8.4

iš jų: papildoma rizikos pozicijos suma pagal KRR 3 straipsnį

 C 03.00. KAPITALO PAKANKAMUMO KOEFICIENTAI IR KAPITALO LYGIAI (CA3)

Eilutės

ID

Straipsnis

Suma

0010

1

CET1 kapitalo pakankamumo koeficientas

 

0020

2

CET1 kapitalo perviršis (+) / deficitas (–)

 

0030

3

T1 kapitalo pakankamumo koeficientas

 

0040

4

T1 kapitalo perviršis (+) / deficitas (–)

 

0050

5

Bendras kapitalo pakankamumo koeficientas

 

0060

6

Viso kapitalo perviršis (+) / deficitas (–)

 

Papildomi straipsniai: Bendra SREP kapitalo reikalavimo suma (TSCR), bendras kapitalo reikalavimas (OCR) ir II ramsčio gairės (P2G)

0130

13

Bendro SREP kapitalo reikalavimo (TSCR) koeficientas

 

0140

13*

TSCR: sudarytina iš CET1 kapitalo

 

0150

13**

TSCR: sudarytina iš 1 lygio kapitalo

 

0160

14

Bendro kapitalo reikalavimo (OCR) koeficientas

 

0170

14*

OCR: sudarytina iš CET1 kapitalo

 

0180

14**

OCR: sudarytina iš 1 lygio kapitalo

 

0190

15

OCR ir II ramsčio gairės (P2G)

 

0200

15*

OCR ir P2G: sudarytina iš CET1 kapitalo

 

0210

15**

OCR ir P2G: sudarytina iš 1 lygio kapitalo

 

0220

16

CET1 kapitalo perviršis (+) / deficitas (-), atsižvelgus į KRR 92 straipsnio ir KRD 104a straipsnio reikalavimus

 

Papildomi straipsniai: Kapitalo pakankamumo koeficientai nepritaikius 9-ojo TFAS pereinamojo laikotarpio nuostatų

0300

20

CET1 kapitalo pakankamumo koeficientas nepritaikius 9-ojo TFAS pereinamojo laikotarpio nuostatų

 

0310

21

T1 kapitalo pakankamumo koeficientas nepritaikius 9-ojo TFAS pereinamojo laikotarpio nuostatų

 

0320

22

Bendras kapitalo pakankamumo koeficientas nepritaikius 9-ojo TFAS pereinamojo laikotarpio nuostatų

 C 04.00. PAPILDOMI STRAIPSNIAI (CA4)

Eilutė

ID

Straipsnis

Skiltis

Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai

0010

0010

1

Bendra atidėtųjų mokesčių turto suma

 

0020

1.1

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris nepriklauso nuo būsimo pelningumo

 

0030

1.2

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų

 

0040

1.3

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų

 

0050

2

Bendra atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų suma

 

0060

2.1

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, kurie nėra atskaitomi iš atidėtųjų mokesčių turto, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo

 

0070

2.2

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, kurie yra atskaitomi iš atidėtųjų mokesčių turto, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo

 

0080

2.2.1

Atskaitomi atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su atidėtųjų mokesčių turtu, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų

 

0090

2.2.2

Atskaitomi atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su atidėtųjų mokesčių turtu, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų

 

0093

2A

Mokesčių permokos ir perkelti mokestiniai nuostoliai

 

0096

2B

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuriam taikomas 250 % rizikos koeficientas

 

0097

2C

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuriam taikomas 0 % rizikos koeficientas

 

Atskaitymų iš CET 1 kapitalo išimtis

0901

2W

Nematerialiojo turto atskaitymo iš CET1 išimtis

 

AT1 priemonių apskaitos klasifikacija

0905

2Y

Kapitalo priemonės ir susiję akcijų priedai, pagal taikomus apskaitos standartus priskiriami prie nuosavo kapitalo

 

0906

2Z

Kapitalo priemonės ir susiję akcijų priedai, pagal taikomus apskaitos standartus priskiriami prie įsipareigojimų

 

Kredito rizikos koregavimai ir tikėtini nuostoliai

0100

3

Kredito rizikos koregavimų, papildomų vertės koregavimų ir kitų nuosavų lėšų sumažinimų pagal IRB metodą perviršis (+) arba trūkumas (–), atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius pagal pozicijas, kurių atžvilgiu nėra įsipareigojimų neįvykdymo atvejų

 

0110

3.1

Bendra kredito rizikos koregavimų, papildomų vertės koregavimų ir kitų nuosavų lėšų sumažinimų suma, į kurią galima atsižvelgti apskaičiuojant tikėtinų nuostolių sumą

 

0120

3.1.1

Bendrosios kredito rizikos koregavimai

 

0130

3.1.2

Specifinės kredito rizikos koregavimai

 

0131

3.1.3

Papildomi vertės koregavimai ir kiti nuosavų lėšų sumažinimai

 

0140

3.2

Bendra reikalavimus atitinkančių tikėtinų nuostolių suma

 

0145

4

Specifinės kredito rizikos koregavimų pagal IRB metodą perviršis (+) arba trūkumas (–), atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius pagal pozicijas esant įsipareigojimų neįvykdymui

 

0150

4.1

Specifinės kredito rizikos koregavimai ir panašiai vertinamos pozicijos

 

0155

4.2

Bendra reikalavimus atitinkančių tikėtinų nuostolių suma

 

0160

5

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos, skirtos T2 reikalavimus atitinkančio atidėjinio perviršio apribojimui apskaičiuoti

 

0170

6

Visa bendroji atidėjinių suma, kurią galima įtraukti į T2 kapitalą

 

0180

7

Pagal riziką įvertintų pozicijų sumos, skirtos T2 reikalavimus atitinkančio atidėjinio apribojimui apskaičiuoti

 

Atskaitymų iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo ribos

0190

8

Neatskaitomų turimų finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, kapitalo dalių riba

 

0200

9

10 % CET1 riba

 

0210

10

17.65 % CET1 riba

 

0225

11

Reikalavimus atitinkantis kapitalas nustatant kvalifikuotąją akcijų paketo dalį, turimą ne finansų sektoriuje

 

Investicijos į finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, kapitalą

0230

12

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

 

0240

12.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

0250

12.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

0260

12.1.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

0270

12.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

0280

12.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

0290

12.2.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

0291

12.3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

0292

12.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

0293

12.3.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

0300

13

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

 

0310

13.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

0320

13.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

0330

13.1.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

0340

13.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

0350

13.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

0360

13.2.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

0361

13.3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

0362

13.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

0363

13.3.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

0370

14

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

 

0380

14.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

0390

14.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

0400

14.1.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

0410

14.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

0420

14.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

0430

14.2.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

0431

14.3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

0432

14.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

0433

14.3.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

Investicijos į finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, kapitalą

0440

15

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

 

0450

15.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

0460

15.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

0470

15.1.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

0480

15.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

0490

15.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

0500

15.2.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

0501

15.3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

0502

15.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis

 

0503

15.3.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

0504

15A

Investicijos į finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalą, kurioms taikomas 250 % rizikos koeficientas

 

0510

16

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

 

0520

16.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

0530

16.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

0540

16.1.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

0550

16.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

0560

16.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

0570

16.2.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

0571

16.3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

0572

16.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis

 

0573

16.3.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

0580

17

Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas

 

0590

17.1

Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

0600

17.1.1

Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

0610

17.1.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

0620

17.2

Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

0630

17.2.1

Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

0640

17.2.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

0641

17.3

Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

0642

17.3.1

Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis

 

0643

17.3.2

(–) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita

 

Bendros turimų kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš atitinkamos kategorijos kapitalo, rizikos pozicijos sumos:

0650

18

Pagal riziką įvertintos turimų finansų sektoriaus subjektų CET1 kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš įstaigos CET1 kapitalo, pozicijos

 

0660

19

Pagal riziką įvertintos turimų finansų sektoriaus subjektų AT1 kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš įstaigos AT1 kapitalo, pozicijos

 

0670

20

Pagal riziką įvertintos turimų finansų sektoriaus subjektų T2 kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš įstaigos T2 kapitalo, pozicijos

 

Laikinas nuostatų dėl atskaitymo iš nuosavų lėšų netaikymas

 

0680

21

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

 

0690

22

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

 

0700

23

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

 

0710

24

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

 

0720

25

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

 

0730

26

Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos

 

Kapitalo rezervai

0740

27

Jungtinio rezervo reikalavimas

 

0750

 

Kapitalo apsaugos rezervas

 

0760

 

Apsaugos rezervas, sudarytas dėl valstybės narės lygmeniu nustatytos makroprudencinės rizikos arba sisteminės rizikos

 

0770

 

Įstaigos specialus anticiklinis kapitalo rezervas

 

0780

 

Sisteminės rizikos rezervas

 

0800

 

Pasaulinės sisteminės svarbos įstaigos rezervas

 

0810

 

Kitos sisteminės svarbos įstaigos rezervas

 

II ramsčio reikalavimai

0820

28

Nuosavų lėšų reikalavimai, susiję su II ramsčio koregavimais

 

Papildoma investicinių įmonių informacija

0830

29

Pradinis kapitalas

 

0840

30

Nuosavos lėšos, nustatomos pagal pastoviąsias pridėtines išlaidas

 

Papildoma informacija informacijos teikimo ribinėms vertėms apskaičiuoti

0850

31

Ne vidaus pradinės pozicijos

 

0860

32

Bendra pradinių pozicijų suma

 C 05.01. PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS (CA5.1)

 

CET1 koregavimai

AT1 koregavimai

T2 koregavimai

Koregavimai, įtraukti į pagal riziką įvertintą turtą (RWA)

Papildomi straipsniai

Taikoma procentinė dalis

Reikalavimus atitinkanti suma neatsižvelgiant į pereinamojo laikotarpio nuostatas

Kodas

ID

Straipsnis

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1

BENDRA KOREGAVIMŲ SUMA

 

 

 

 

 

 

0020

1,1

PRIEMONĖS, KURIOMS TAIKOMAS TĘSTINUMO PRINCIPAS

susieta su {CA1;r0220}

susieta su {CA1;r0660}

susieta su {CA1;r0880}

 

 

 

0060

1.1.2

Priemonės, kurios nėra valstybės pagalba

 

 

 

 

 

 

0061

1.1.3

Specialiosios paskirties įmonių išleistos priemonės

 

 

 

 

 

 

0062

1.1.4

Iki 2019 m. birželio 27 d. išleistos priemonės, kurios neatitinka tinkamumo kriterijų, susijusių su nurašymo ir konvertavimo įgaliojimais pagal Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos (BGPD) 59 straipsnį, arba kurioms taikomi įskaitymo ar užskaitos susitarimai

 

 

 

 

 

 

0063

1.1.4.1*

iš jų: priemonės, kurių, naudojantis BGPD 59 straipsnio įgaliojimais, nei teisiškai, nei pagal sutartį neprivaloma nei nurašyti, nei konvertuoti

 

 

 

 

 

 

0064

1.1.4.2*

iš jų: priemonės, kurioms taikoma trečiųjų valstybių teisė be veiksmingo naudojimosi BGPD 59 straipsnio įgaliojimais ir jų vykdymo užtikrinimo galimybės

 

 

 

 

 

 

0065

1.1.4.3*

iš jų: priemonės, kurioms taikomi įskaitymo ar užskaitos susitarimai

 

 

 

 

 

 

0070

1,2

MAŽUMOS DALYS IR LYGIAVERTĖS PRIEMONĖS

susieta su {CA1;r0240}

susieta su {CA1;r0680}

susieta su {CA1;r0900}

 

 

 

0080

1.2.1

Kapitalo priemonės ir straipsniai, nesudarantys mažumos dalių

 

 

 

 

 

 

0090

1.2.2

Mažumos dalių pripažinimas pereinamuoju laikotarpiu konsoliduotomis nuosavomis lėšomis

 

 

 

 

 

 

0091

1.2.3

Kvalifikuotojo papildomo 1 lygio kapitalo pripažinimas pereinamuoju laikotarpiu konsoliduotomis nuosavomis lėšomis

 

 

 

 

 

 

0092

1.2.4

Kvalifikuotojo 2 lygio kapitalo pripažinimas pereinamuoju laikotarpiu konsoliduotomis nuosavomis lėšomis

 

 

 

 

 

 

0100

1,3

KITI PEREINAMOJO LAIKOTARPIO KOREGAVIMAI

susieta su {CA1;r0520}

susieta su {CA1;r0730}

susieta su {CA1;r0960}

 

 

 

0111

1.3.1.6

Centrinės valdžios, regioninės ir vietos valdžios institucijų ir viešojo sektoriaus subjektų tam tikrų skolos pozicijų nerealizuotas pelnas ir nuostoliai

 

 

 

 

 

 

0112

1.3.1.6.1

iš jų: suma A

 

 

 

 

 

 

0140

1.3.2

Atskaitymai

 

 

 

 

 

 

0170

1.3.2.3

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų

 

 

 

 

 

 

0380

1.3.2.9

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų, ir finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės

 

 

 

 

 

 

0385

1.3.2.9a

Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų

 

 

 

 

 

 

0425

1.3.2.11

Draudimo bendrovėse turimų nuosavo kapitalo dalių atskaitymo iš CET 1 straipsnių išimtis

 

 

 

 

 

 

0430

1.3.3

Papildomi filtrai ir atskaitymai

 

 

 

 

 

 

0440

1.3.4

Koregavimai dėl 9-ojo TFAS pereinamojo laikotarpio priemonių

 

 

 

 

 

 

0441

1.3.4.1

Papildomas straipsnis: statinio komponento poveikis tikėtiniems kredito nuostoliams (ECL)

 

 

 

 

 

 

0442

1.3.4.2

Papildomas straipsnis: dinaminio komponento poveikis ECL 2018 01 01–2019 12 31 laikotarpiu

 

 

 

 

 

 

0443

1.3.4.3

Papildomas straipsnis: dinaminio komponento poveikis ECL po 2020 01 01

 

 

 

 

 

 C 05.02. PRIEMONĖS, KURIOMS TAIKOMAS TĘSTINUMO PRINCIPAS, KURIOS NĖRA VALSTYBĖS PAGALBA (CA5.2)

 

Priemonių suma ir susiję akcijų priedai

Apribojimo apskaičiavimo pagrindas

Taikoma procentinė dalis

Apribojimas

(-) Suma, kuri viršija tęstinumo ribą

Bendra priemonių, kurioms taikomas tęstinumo principas, suma

Kodas

ID

Straipsnis

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

Priemonės, kurioms buvo galima taikyti Direktyvos 2006/48/EB 57 straipsnio a punktą

 

 

 

 

 

susieta su {CA5.1;r060;c010)

0020

2.

Priemonės, kurioms buvo galima taikyti Direktyvos 2006/48/EB 57 straipsnio ca punktą ir 154 straipsnio 8 ir 9 dalis ir kurioms nustatytas KRR 489 straipsnyje nurodytas apribojimas

 

 

 

 

 

susieta su {CA5.1;r060;c020)

0030

2,1

Bendra priemonių, kurių negali būti pareikalauta arba kurių neskatinama išpirkti, suma

 

 

 

 

 

 

0040

2.2.

Priemonės, kurioms taikomas tęstinumo principas, kurių gali būti pareikalauta ir kurias gali būti skatinama išpirkti

 

 

 

 

 

 

0050

2.2.1

Priemonės, kurių gali būti pareikalauta po ataskaitinės datos ir kurios pasibaigus efektyviajam terminui atitinka KRR 52 straipsnyje nustatytas sąlygas

 

 

 

 

 

 

0060

2.2.2

Priemonės, kurių gali būti pareikalauta po ataskaitinės datos ir kurios pasibaigus efektyviajam terminui neatitinka KRR 52 straipsnyje nustatytų sąlygų

 

 

 

 

 

 

0070

2.2.3

Priemonės, kurių galėjo būti pareikalauta iki 2011 m. liepos 20 d. imtinai ir kurios pasibaigus efektyviajam terminui neatitinka KRR 52 straipsnyje nustatytų sąlygų

 

 

 

 

 

 

0080

2,3

CET1 priemonėms, kurioms taikomas tęstinumo principas, nustatyto apribojimo perviršis

 

 

 

 

 

 

0090

3

Straipsniai, kuriems buvo galima taikyti Direktyvos 2006/48/EB 57 straipsnio e, f, g arba h punktą laikantis KRR 490 straipsnyje nustatyto apribojimo

 

 

 

 

 

susieta su {CA5.1;r060;c030)

0100

3,1

Bendra straipsnių, kuriems netaikoma paskata išpirkti, suma

 

 

 

 

 

 

0110

3,2

Straipsniai, kuriems taikomas tęstinumo principas ir kuriems taikoma paskata išpirkti

 

 

 

 

 

 

0120

3.2.1

Straipsniai, kurių gali būti pareikalauta po ataskaitinės datos ir kurie pasibaigus efektyviajam terminui atitinka KRR 63 straipsnyje nustatytas sąlygas

 

 

 

 

 

 

0130

3.2.2

Straipsniai, kurių gali būti pareikalauta po ataskaitinės datos ir kurie pasibaigus efektyviajam terminui neatitinka KRR 63 straipsnyje nustatytų sąlygų

 

 

 

 

 

 

0140

3.2.3

Straipsniai, kurių galėjo būti pareikalauta iki 2011 m. liepos 20 d. imtinai ir kurie pasibaigus efektyviajam terminui neatitinka KRR 63 straipsnyje nustatytų sąlygų

 

 

 

 

 

 

0150

3,3

AT1 priemonėms, kurioms taikomas tęstinumo principas, nustatyto apribojimo perviršis

 

 

 

 

 

 C 06.01. GRUPĖS MOKUMAS. INFORMACIJA APIE SUSIJUSIUS SUBJEKTUS. BENDRA SUMA (GS TOTAL)

 

INFORMACIJA APIE SUBJEKTŲ INDĖLĮ Į GRUPĖS MOKUMĄ

KAPITALO REZERVAI

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

 

Į KONSOLIDUOTAS NUOSAVAS LĖŠAS ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVOS LĖŠOS

 

 

KONSOLIDUOTOS NUOSAVOS LĖŠOS

 

JUNGTINIO REZERVO REIKALAVIMAI

 

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA, GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA, SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSI RIZIKA IR ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKA

POZICIJOS RIZIKA, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKA IR BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKA

OPERACINĖ RIZIKA

KITOS RIZIKOS POZICIJOS SUMOS

Į KONSOLIDUOTĄ 1 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS 1 LYGIO PRIEMONĖS

 

 

Į KONSOLIDUOTĄ 2 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS

PAPILDOMAS STRAIPSNIS:

(-) PRESTIŽAS / (+) NEIGIAMAS PRESTIŽAS

IŠ JŲ: BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS

IŠ JŲ: PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

IŠ JŲ: INDĖLIAI Į KONSOLIDUOTĄ REZULTATĄ

IŠ JŲ: (-) PRESTIŽAS / (+) NEIGIAMAS PRESTIŽAS

KAPITALO APSAUGOS REZERVAS

ĮSTAIGOS SPECIALUS ANTICIKLINIS KAPITALO REZERVAS

APSAUGOS REZERVAS, SUDARYTAS DĖL VALSTYBĖS NARĖS LYGMENIU NUSTATYTOS MAKROPRUDENCINĖS RIZIKOS ARBA SISTEMINĖS RIZIKOS

SISTEMINĖS RIZIKOS REZERVAS

PASAULINĖS SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS

KITOS SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS

Į KONSOLIDUOTĄ BENDRĄ 1 LYGIO NUOSAVĄ KAPITALĄ ĮTRAUKTOS MAŽUMOS DALYS

Į KONSOLIDUOTĄ PAPILDOMĄ 1 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS 1 LYGIO PRIEMONĖS

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

BENDRA SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 06.02. GRUPĖS MOKUMAS. INFORMACIJA APIE SUSIJUSIUS SUBJEKTUS (GS)

KONSOLIDUOJAMI SUBJEKTAI

INFORMACIJA APIE SUBJEKTUS, KURIEMS TAIKOMI NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI

INFORMACIJA APIE SUBJEKTŲ INDĖLĮ Į GRUPĖS MOKUMĄ

KAPITALO REZERVAI

PAVADINIMAS

KODAS

KODO RŪŠIS

NACIONALINIS KODAS

ĮSTAIGOS ARBA LYGIAVERČIAI REIKALAVIMAI (TAIP / NE)

SUBJEKTO RŪŠIS

DUOMENŲ APIMTIS. ATSKIRAS VISIŠKAI KONSOLIDUOJAMAS SUBJEKTAS (SF) AR ATSKIRAS IŠ DALIES KONSOLIDUOJAMAS SUBJEKTAS (SP)

ŠALIES KODAS

TURIMOS KAPITALO DALYS (%)

 

 

NUOSAVOS LĖŠOS

 

 

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

 

Į KONSOLIDUOTAS NUOSAVAS LĖŠAS ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVOS LĖŠOS

 

KONSOLIDUOTOS NUOSAVOS LĖŠOS

 

JUNGTINIO REZERVO REIKALAVIMAS

 

BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA, GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA, SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSI RIZIKA IR ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKA

POZICIJOS RIZIKA, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKA IR BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKA

OPERACINĖ RIZIKA

KITOS RIZIKOS POZICIJOS SUMOS

BENDRA 1 LYGIO KAPITALO SUMA

 

 

2 LYGIO KAPITALAS

 

KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA, GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA, SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSI RIZIKA IR ATSISKAITYMO / PRISTATYMO RIZIKA

POZICIJOS RIZIKA, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKA IR BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKA

OPERACINĖ RIZIKA

KITOS RIZIKOS POZICIJOS SUMOS

Į KONSOLIDUOTĄ 1 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS 1 LYGIO PRIEMONĖS

 

Į KONSOLIDUOTĄ 2 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS

PAPILDOMAS STRAIPSNIS: (-) PRESTIŽAS / (+) NEIGIAMAS PRESTIŽAS

IŠ JŲ: BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS

IŠ JŲ: PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

IŠ JŲ: INDĖLIAI Į KONSOLIDUOTĄ REZULTATĄ

IŠ JŲ: (-) PRESTIŽAS / (+) NEIGIAMAS PRESTIŽAS

KAPITALO APSAUGOS REZERVAS

ĮSTAIGOS SPECIALUS ANTICIKLINIS KAPITALO REZERVAS

APSAUGOS REZERVAS, SUDARYTAS DĖL VALSTYBĖS NARĖS LYGMENIU NUSTATYTOS MAKROPRUDENCINĖS RIZIKOS ARBA SISTEMINĖS RIZIKOS

SISTEMINĖS RIZIKOS REZERVAS

PASAULINĖS SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS

KITOS SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS

BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS

 

PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

 

Į KONSOLIDUOTĄ BENDRĄ 1 LYGIO NUOSAVĄ KAPITALĄ ĮTRAUKTOS MAŽUMOS DALYS

Į KONSOLIDUOTĄ PAPILDOMĄ 1 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS 1 LYGIO PRIEMONĖS

IŠ JŲ: KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVOS LĖŠOS

SUSIJUSIOS NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS, SUSIJĘS NEPASKIRSTYTASIS PELNAS IR AKCIJŲ PRIEDAI

IŠ JOS: KVALIFIKUOTASIS 1 LYGIO KAPITALAS

SUSIJUSIOS T1 PRIEMONĖS, SUSIJĘS NEPASKIRSTYTASIS PELNAS IR AKCIJŲ PRIEDAI

IŠ JO: MAŽUMOS DALYS

SUSIJUSIOS NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS, SUSIJĘS NEPASKIRSTYTASIS PELNAS, AKCIJŲ PRIEDAI IR KITI REZERVAI

IŠ JO: KVALIFIKUOTASIS PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS

IŠ JO: KVALIFIKUOTASIS 2 LYGIO KAPITALAS

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 07.00. KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI (CR SA)

SA pozicijos klasė

 

PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

SU PRADINE POZICIJA SUSIJĘ VERTĖS KOREGAVIMAI IR ATIDĖJINIAI (–)

POZICIJA ATĖMUS VERTĖS KOREGAVIMUS IR ATIDĖJINIUS

KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO (KRM) METODAI, TURINTYS POZICIJOS PAKEITIMO POVEIKĮ

GRYNOJI POZICIJA PRITAIKIUS KRM, TURINČIUS PAKEITIMO POVEIKĮ, IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO METODAI, VEIKIANTYS POZICIJOS SUMĄ. TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS. IŠSAMUSIS FINANSINIŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ METODAS

VISIŠKAI KOREGUOTA POZICIJOS VERTĖ (E*)

VISIŠKAI KOREGUOTOS NEBALANSINIŲ STRAIPSNIŲ POZICIJOS VERTĖS SUSKIRSTYMAS PAGAL PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTUS

POZICIJOS VERTĖ

 

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA IKI RĖMIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMOS KOREGAVIMAS DĖL MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO (–)

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMOS KOREGAVIMAS DĖL INFRASTRUKTŪROS RĖMIMO KOEFICIENTO (–)

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA PRITAIKIUS RĖMIMO KOEFICIENTUS

 

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS. PAKOREGUOTOS VERTĖS (Ga)

TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

POZICIJOS PAKEITIMAS DĖL KRM

POZICIJOS KINTAMUMO KOREGAVIMAS

PAPRASTASIS FINANSINIŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ PAKOREGUOTA VERTĖ (Cvam) (–)

0 %

20 %

50 %

100 %

IŠ JOS: SUSIDARANTI DĖL SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKOS

 

IŠ JOS: SU PASKIRTOSIOS ECAI ATLIKTU KREDITO VERTINIMU

IŠ JOS: SU KREDITO VERTINIMU PAGAL CENTRINĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ DUOMENIS

(–) GARANTIJOS

(–) KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

(–) PAPRASTASIS FINANSINIŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ METODAS

(–) KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

(–) BENDRA NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA

BENDRA GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA (+)

 

(–) IŠ JOS: KINTAMUMO IR TERMINO KOREGAVIMAI

IŠ JOS: SUSIDARANTI DĖL SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKOS, IŠSKYRUS POZICIJAS, KURIŲ TARPUSKAITA ATLIEKAMA PER PSŠ

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

BENDRA POZICIJŲ SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laukelis susietas su CA

 

 

0015

iš jos: pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

iš jos: MVĮ pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

iš jos: pozicijos, kurioms taikomas MVĮ rėmimo koeficientas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0035

iš jos: pozicijos, kurioms taikomas infrastruktūros rėmimo koeficientas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

iš jos: gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

iš jos: pozicijos, kurioms nuolat iš dalies taikomas standartizuotas metodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

iš jos: pozicijos, kurioms taikomas standartizuotas metodas, gavus išankstinį priežiūros institucijų leidimą nuosekliai taikyti IRB metodą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL POZICIJŲ RŪŠIS

0070

Balansinės pozicijos, susijusios su kredito rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Nebalansinės pozicijos, susijusios su kredito rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozicijos / sandoriai, susiję su sandorio šalies kredito rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių užskaitos grupės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Iš jų: kurių tarpuskaita atliekama per reikalavimus atitinkančią PSŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Išvestinių finansinių priemonių ir ilgalaikių atsiskaitymo sandorių užskaitos grupės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Iš jų: kurių tarpuskaita atliekama per reikalavimus atitinkančią PSŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Iš sutartinės kryžminės produktų užskaitos grupių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL RIZIKOS KOEFICIENTUS

0140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Kiti rizikos koeficientai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL METODĄ (KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTAI)

0281

Skaidrumo metodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0282

Įgaliojimais grindžiamas metodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0283

Atsarginis metodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPILDOMI STRAIPSNIAI

0290

Komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui, kurioms taikomas 100 % rizikos koeficientas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui, kurioms taikomas 150 % rizikos koeficientas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.01. KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI (CR IRB 1)

IRB pozicijos klasė:

Pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai:

 

VIDAUS REITINGŲ SKALĖ

PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO (KRM) METODAI, TURINTYS POZICIJOS PAKEITIMO POVEIKĮ

POZICIJOS VERTĖ PRITAIKIUS KRM, TURINČIUS PAKEITIMO POVEIKĮ, IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

 

POZICIJOS VERTĖ

 

KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO METODAI, Į KURIUOS ATSIŽVELGIAMA LGD ĮVERČIUOSE, NEĮSKAITANT DVIGUBO ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO VERTINIMO

KAI TAIKOMAS DVIGUBO ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO VERTINIMAS

POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

STAMBIŲ FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTŲ IR NEREGULIUOJAMŲJŲ FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTŲ POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

POZICIJOS TERMINO SVERTINIO VIDURKIO VERTĖ (DIENOMIS)

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA IKI RĖMIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMOS KOREGAVIMAS DĖL MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO (–)

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMOS KOREGAVIMAS DĖL INFRASTRUKTŪROS RĖMIMO KOEFICIENTO (–)

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA PRITAIKIUS RĖMIMO KOEFICIENTUS

PAPILDOMI STRAIPSNIAI

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS (–)

POZICIJOS PAKEITIMAS DĖL KRM

 

NAUDOJAMI PAČIOS ĮSTAIGOS APSKAIČIUOTI LGD ĮVERČIAI:

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

TIKĖTINO NUOSTOLIO SUMA

VERTĖS KOREGAVIMAI IR ATIDĖJINIAI (–)

ĮSIPAREIGOJANČIŲJŲ ASMENŲ SKAIČIUS

DAR NEPRIPAŽINTOS KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA

PD, PRISKIRTA ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUI ARBA GRUPEI

(%)

 

IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI

GARANTIJOS (–)

KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS (–)

BENDRA NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA (–)

BENDRA GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA (+)

IŠ JOS: NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

IŠ JOS: NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

IŠ JOS: SUSIDARANTI DĖL SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKOS

IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI

GARANTIJOS

KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

NAUDOJAMI PAČIOS ĮSTAIGOS APSKAIČIUOTI LGD ĮVERČIAI:

KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

 

REIKALAVIMUS ATITINKANTI FINANSINĖ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖ

KITOS REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

 

IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI

PINIGAI SĄSKAITOJE

GYVYBĖS DRAUDIMO LIUDIJIMAI

TREČIOSIOS ŠALIES TURIMOS PRIEMONĖS

NEKILNOJAMASIS TURTAS

KITOS FIZINĖS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

GAUTINOS SUMOS

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0010

BENDRA POZICIJŲ SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laukelis susietas su CA

 

 

 

 

 

0015

iš jų: pozicijos, kurioms taikomas MVĮ rėmimo koeficientas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0016

iš jų: pozicijos, kurioms taikomas infrastruktūros rėmimo koeficientas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL POZICIJŲ RŪŠIS

 

0020

Balansiniai straipsniai, susiję su kredito rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Nebalansiniai straipsniai, susiję su kredito rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozicijos / sandoriai, susiję su sandorio šalies kredito rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių užskaitos grupės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Išvestinių finansinių priemonių ir ilgalaikių atsiskaitymo sandorių užskaitos grupės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Iš sutartinės kryžminės produktų užskaitos grupių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

POZICIJOS, PRISKIRTOS ĮSIPAREIGOJANČIŲJŲ ASMENŲ RANGAMS ARBA GRUPĖMS. BENDRA SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

SPECIALIZUOTO SKOLINIMO SKIRSTYMO METODAS. BENDRA SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

ALTERNATYVI TVARKA: UŽTIKRINTOS NEKILNOJAMUOJU TURTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

POZICIJOS, KURIOS SUSIDARĖ DĖL NEBAIGTŲ SANDORIŲ, KURIOMS TAIKOMI RIZIKOS KOEFICIENTAI PAGAL ALTERNATYVIĄ TVARKĄ ARBA 100 %, IR KITOS POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMI RIZIKOS KOEFICIENTAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA: BENDRA ĮSIGYTŲ GAUTINŲ SUMŲ SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.02. KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. SUSKIRSTYMAS PAGAL ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUS ARBA GRUPĘ (CR IRB 2)

IRB pozicijos klasė:

Pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai:

ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGAS (EILUTĖS IDENTIFIKATORIUS)

VIDAUS REITINGŲ SKALĖ

PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO (KRM) METODAI, TURINTYS POZICIJOS PAKEITIMO POVEIKĮ

POZICIJOS VERTĖ PRITAIKIUS KRM, TURINČIUS PAKEITIMO POVEIKĮ, IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

 

POZICIJOS VERTĖ

 

KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO METODAI, Į KURIUOS ATSIŽVELGIAMA LGD ĮVERČIUOSE, NEĮSKAITANT DVIGUBO ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO VERTINIMO

KAI TAIKOMAS DVIGUBO ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO VERTINIMAS

POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

STAMBIŲ FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTŲ IR NEREGULIUOJAMŲJŲ FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTŲ POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

POZICIJOS TERMINO SVERTINIO VIDURKIO VERTĖ (DIENOMIS)

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA IKI RĖMIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

(–) PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMOS KOREGAVIMAS DĖL MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO

(–) PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMOS KOREGAVIMAS DĖL INFRASTRUKTŪROS RĖMIMO KOEFICIENTO

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA PRITAIKIUS RĖMIMO KOEFICIENTUS

PAPILDOMI STRAIPSNIAI

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

(–) KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

POZICIJOS PAKEITIMAS DĖL KRM

NAUDOJAMI PAČIOS ĮSTAIGOS APSKAIČIUOTI LGD ĮVERČIAI:

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

TIKĖTINO NUOSTOLIO SUMA

(–) VERTĖS KOREGAVIMAI IR ATIDĖJINIAI

ĮSIPAREIGOJANČIŲJŲ ASMENŲ SKAIČIUS

DAR NEPRIPAŽINTOS KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA

PD, PRISKIRTA ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUI ARBA GRUPEI

(%)

 

IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI

(–) GARANTIJOS

(–) KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

(–) BENDRA NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA

BENDRA GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA (+)

IŠ JOS: NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

IŠ JOS: NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

IŠ JOS: SUSIDARANTI DĖL SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKOS

IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI

GARANTIJOS

KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

NAUDOJAMI PAČIOS ĮSTAIGOS APSKAIČIUOTI LGD ĮVERČIAI:

KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

 

REIKALAVIMUS ATITINKANTI FINANSINĖ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖ

KITOS REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

 

IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI

PINIGAI SĄSKAITOJE

GYVYBĖS DRAUDIMO LIUDIJIMAI

TREČIOSIOS ŠALIES TURIMOS PRIEMONĖS

NEKILNOJAMASIS TURTAS

KITOS FIZINĖS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

GAUTINOS SUMOS

 

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.03 KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. SUSKIRSTYMAS PAGAL PD SKALES (CR IRB 3)

IRB pozicijos klasė:

Pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai:

PD SKALĖ

BALANSINĖS POZICIJOS

NEBALANSINĖS POZICIJOS IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

PAGAL POZICIJĄ ĮVERTINTAS PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ VIDURKIS

POZICIJOS VERTĖ PO PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO IR KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO

POZICIJŲ SVERTINIS PD VIDURKIS (%)

ĮSIPAREIGOJANČIŲJŲ ASMENŲ SKAIČIUS

POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

POZICIJOS TERMINO SVERTINIS VIDURKIS (METAIS)

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA PRITAIKIUS RĖMIMO KOEFICIENTUS

TIKĖTINO NUOSTOLIO SUMA

VERTĖS KOREGAVIMAI IR ATIDĖJINIAI

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

0,00 iki < 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

0,00 iki < 0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

0,10 iki < 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

0,15 iki < 0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

0,25 iki < 0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

0,50 iki < 0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

0,75 iki < 2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

0,75 iki < 1,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1,75 iki < 2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,5 iki < 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,5 iki < 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

5 iki < 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

10 iki < 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

10 iki < 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

20 iki < 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

30 iki < 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

100 (pagal nutylėjimą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.04 KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. RWEA SRAUTŲ ATASKAITOS (CR IRB 4)

 

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA

0010

0010

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA ANKSTESNIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

 

0020

TURTO DYDIS (+/-)

 

0030

TURTO KOKYBĖ (+/-)

 

0040

MODELIO ATNAUJINIMAI (+/-)

 

0050

METODIKA IR POLITIKA (+/-)

 

0060

ĮSIGIJIMAI IR PERLEIDIMAI (+/-)

 

0070

UŽSIENIO VALIUTOS KURSŲ POKYČIAI (+/-)

 

0080

KITA (+/-)

 

0090

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

 C 08.05 KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. PD GRĮŽTAMASIS PATIKRINIMAS (CR IRB 5)

IRB pozicijos klasė:

Pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai:

PD SKALĖ

PD ARITMETINIS VIDURKIS (%)

ĮSIPAREIGOJANČIŲJŲ ASMENŲ SKAIČIUS ANKSTESNIŲ METŲ PABAIGOJE

 

STEBIMAS ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO RODIKLIO VIDURKIS (%)

ANKSTESNIŲ LAIKOTARPIŲ METINIS ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO RODIKLIO VIDURKIS (%)

IŠ JŲ: NEĮVYKDŽIUSIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮSIPAIGOJANČIŲJŲ ASMENŲ SKAIČIUS PER METUS

0010

0020

0030

0040

0050

0010

0,00 iki < 0,15

 

 

 

 

 

0020

0,00 iki < 0,10

 

 

 

 

 

0030

0,10 iki < 0,15

 

 

 

 

 

0040

0,15 iki < 0,25

 

 

 

 

 

0050

0,25 iki < 0,50

 

 

 

 

 

0060

0,50 iki < 0,75

 

 

 

 

 

0070

0,75 iki < 2,5

 

 

 

 

 

0080

0,75 iki < 1,75

 

 

 

 

 

0090

1,75 iki < 2,5

 

 

 

 

 

0100

2,5 iki < 10

 

 

 

 

 

0110

2,5 iki < 5

 

 

 

 

 

0120

5 iki < 10

 

 

 

 

 

0130

10 iki < 100

 

 

 

 

 

0140

10 iki < 20

 

 

 

 

 

0150

20 iki < 30

 

 

 

 

 

0160

30 iki < 100

 

 

 

 

 

0170

100 (pagal nutylėjimą)

 

 

 

 

 C 08.05.1 KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. PD GRĮŽTAMASIS PATIKRINIMAS PAGAL 180 STRAIPSNIO 1 DALIES f PUNKTĄ (CR IRB 5)

IRB pozicijos klasė:

Pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai:

PD SKALĖ

IŠORĖS REITINGO ATITIKMUO

PD ARITMETINIS VIDURKIS (%)

ĮSIPAREIGOJANČIŲJŲ ASMENŲ SKAIČIUS ANKSTESNIŲ METŲ PABAIGOJE

 

STEBIMAS ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO RODIKLIO VIDURKIS (%)

ANKSTESNIŲ LAIKOTARPIŲ METINIS ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO RODIKLIO VIDURKIS (%)

IŠ JŲ: NEĮVYKDŽIUSIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮSIPAIGOJANČIŲJŲ ASMENŲ SKAIČIUS PER METUS

0005

0006

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

 

 C 08.06 KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. SPECIALIZUOTO SKOLINIMO SKIRSTYMO METODAS (CR IRB 6)

Specializuoto skolinimo rūšis:

 

PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

POZICIJOS VERTĖ PRITAIKIUS KRM, TURINČIUS PAKEITIMO POVEIKĮ, IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

 

POZICIJOS VERTĖ

 

RIZIKOS KOEFICIENTAS

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA PRITAIKIUS RĖMIMO KOEFICIENTUS

PAPILDOMI STRAIPSNIAI

TIKĖTINO NUOSTOLIO SUMA

(–) VERTĖS KOREGAVIMAI IR ATIDĖJINIAI

IŠ JOS: NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

IŠ JOS: NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

IŠ JOS: SUSIDARANTI DĖL SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKOS

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

1 KATEGORIJA

MAŽIAU KAIP 2,5 METŲ

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

 

0020

2,5 METŲ AR DAUGIAU

 

 

 

 

 

 

70 %

 

 

 

0030

2 KATEGORIJA

MAŽIAU KAIP 2,5 METŲ

 

 

 

 

 

 

70 %

 

 

 

0040

2,5 METŲ AR DAUGIAU

 

 

 

 

 

 

90 %

 

 

 

0050

3 KATEGORIJA

MAŽIAU KAIP 2,5 METŲ

 

 

 

 

 

 

115 %

 

 

 

0060

2,5 METŲ AR DAUGIAU

 

 

 

 

 

 

115 %

 

 

 

0070

4 KATEGORIJA

MAŽIAU KAIP 2,5 METŲ

 

 

 

 

 

 

250 %

 

 

 

0080

2,5 METŲ AR DAUGIAU

 

 

 

 

 

 

250 %

 

 

 

0090

5 KATEGORIJA

MAŽIAU KAIP 2,5 METŲ

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

0100

2,5 METŲ AR DAUGIAU

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

0110

BENDRA SUMA

MAŽIAU KAIP 2,5 METŲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

2,5 METŲ AR DAUGIAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 08.07 KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. IRB IR SA METODŲ TAIKYMO SRITIS (CR IRB 7)

 

BENDRA POZICIJŲ VERTĖ, KAIP NURODYTA KRR 166 STRAIPSNYJE

BENDRA POZICIJŲ VERTĖ, KURIAI TAIKOMI SA IR IRB METODAI

BENDROS POZICIJŲ VERTĖS PROCENTINĖ DALIS, KURIAI NUOLAT IŠ DALIES TAIKOMAS SA METODAS (%)

BENDROS POZICIJŲ VERTĖS PROCENTINĖ DALIS, KURIAI TAIKOMAS ĮGYVENDINIMO PLANAS (%)

BENDROS POZICIJŲ VERTĖS PROCENTINĖ DALIS, KURIAI TAIKOMAS IRB METODAS (%)

0010

0020

0030

0040

0050

0010

CENTRINĖS VALDŽIOS ARBA CENTRINIŲ BANKŲ POZICIJOS

 

 

 

 

 

0020

IŠ JŲ: REGIONINĖS ARBA VIETOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ POZICIJOS

 

 

 

 

 

0030

IŠ JŲ: VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ POZICIJOS

 

 

 

 

 

0040

ĮSTAIGŲ POZICIJOS

 

 

 

 

 

0050

ĮMONIŲ POZICIJOS

 

 

 

 

 

0060

IŠ JŲ: SPECIALIZUOTO SKOLINIMO, IŠSKYRUS SKIRSTYMO METODĄ, ĮMONIŲ POZICIJOS

 

 

 

 

 

0070

IŠ JŲ: SPECIALIZUOTO SKOLINIMO, ĮSKAITANT SKIRSTYMO METODĄ, ĮMONIŲ POZICIJOS

 

 

 

 

 

0080

IŠ JŲ: ĮMONIŲ POZICIJOS: MVĮ POZICIJOS

 

 

 

 

 

0090

MAŽMENINĖS POZICIJOS

 

 

 

 

 

0100

IŠ JŲ: MAŽMENINĖS POZICIJOS: UŽTIKRINTOS NEKILNOJAMUOJU TURTU MVĮ POZICIJOS

 

 

 

 

 

0110

IŠ JŲ: MAŽMENINĖS POZICIJOS: UŽTIKRINTOS NEKILNOJAMUOJU TURTU NE MVĮ POZICIJOS

 

 

 

 

 

0120

IŠ JŲ: MAŽMENINĖS POZICIJOS: REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS ATNAUJINAMOSIOS POZICIJOS

 

 

 

 

 

0130

IŠ JŲ: MAŽMENINĖS POZICIJOS: KITŲ MVĮ POZICIJOS

 

 

 

 

 

0140

IŠ JŲ: MAŽMENINĖS POZICIJOS: KITŲ NE MVĮ POZICIJOS

 

 

 

 

 

0150

NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI

 

 

 

 

 

0160

KITAS NEKREDITINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ TURTAS

 

 

 

 

 

0170

BENDRA SUMA

 

 

 

 

 C 09.01. GEOGRAFINIS POZICIJŲ SUSKIRSTYMAS PAGAL ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS ĮSISTEIGIMO VIETĄ. POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS SA METODAS (CR GB 1)

Šalis:

 

PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

Per laikotarpį pastebėti nauji įsipareigojimų neįvykdymo atvejai

Bendrosios kredito rizikos koregavimai

Specifinės kredito rizikos koregavimai

Nurašytos sumos

Papildomi vertės koregavimai ir kiti nuosavų lėšų sumažinimai

Kredito rizikos koregavimai / nurašymai pastebėtais naujais įsipareigojimų neįvykdymo atvejais

POZICIJOS VERTĖ

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA IKI RĖMIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

(–) PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMOS KOREGAVIMAS DĖL MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO

(–) PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMOS KOREGAVIMAS DĖL INFRASTRUKTŪROS RĖMIMO KOEFICIENTO

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA PRITAIKIUS RĖMIMO KOEFICIENTUS

 

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

0010

0020

0040

0050

0055

0060

0061

0070

0075

0080

0081

0082

0090

0010

Centrinės valdžios arba centrinių bankų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Regioninės arba vietos valdžios institucijų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Viešojo sektoriaus subjektų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Daugiašalių plėtros bankų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Tarptautinių organizacijų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Įstaigų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Įmonių pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0075

iš jų: MVĮ pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Mažmeninės pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0085

iš jų: MVĮ pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0095

Iš jų: MVĮ pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Pozicijos, susijusios su ypač didele rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Padengtųjų obligacijų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Trumpalaikį kredito vertinimą turinčių įstaigų ir įmonių pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Pozicijos, kurias sudaro kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) investiciniai vienetai arba akcijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0141

Skaidrumo metodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0142

Įgaliojimais grindžiamas metodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0143

Atsarginis metodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Kitos pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Bendra pozicijų suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.02. GEOGRAFINIS POZICIJŲ SUSKIRSTYMAS PAGAL ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS ĮSISTEIGIMO VIETĄ. POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS IRB METODAS (CR GB 2)

Šalis:

 

PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

Per laikotarpį pastebėti nauji įsipareigojimų neįvykdymo atvejai

Bendrosios kredito rizikos koregavimai

Specifinės kredito rizikos koregavimai

Nurašyta suma

Kredito rizikos koregavimai / nurašymai pastebėtais naujais įsipareigojimų neįvykdymo atvejais

(%) PD, PRISKIRTA ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUI ARBA GRUPEI

POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

POZICIJOS VERTĖ

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA IKI RĖMIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

 

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMOS KOREGAVIMAS DĖL MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO (–)

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMOS KOREGAVIMAS DĖL INFRASTRUKTŪROS RĖMIMO KOEFICIENTO (–)

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA PRITAIKIUS RĖMIMO KOEFICIENTUS

TIKĖTINO NUOSTOLIO SUMA

 

iš jos: pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

 

iš jos: pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

iš jos: pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

0010

0030

0040

0050

0055

0060

0070

0080

0090

0100

0105

0110

0120

0121

0122

0125

0130

0010

Centrinės valdžios arba centrinių bankų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Įstaigų pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Įmonių pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0042

Iš jų: specializuoto skolinimo pozicijos (išskyrus specializuoto skolinimo pozicijas pagal skirstymo metodą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0045

Iš jų: specializuoto skolinimo pozicijos pagal skirstymo metodą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Iš jų: MVĮ pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Mažmeninės pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Nekilnojamuoju turtu užtikrintos pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

MVĮ pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Ne MVĮ pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Reikalavimus atitinkančios atnaujinamosios pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Kitos mažmeninės pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

MVĮ pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Ne MVĮ pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Bendra pozicijų suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 09.04. KREDITO POZICIJŲ, KURIOS SVARBIOS APSKAIČIUOJANT ANTICIKLINĮ KAPITALO REZERVĄ, SUSKIRSTYMAS PAGAL ŠALĮ IR ĮSTAIGOS SPECIALAUS KAPITALO REZERVO NORMA (CCB)

Šalis:

 

Suma

Procentinė dalis

Kokybinė informacija

0010

0020

0030

Atitinkamos kredito pozicijos. Kredito rizika

 

0010

Pozicijos vertė pagal standartizuotą metodą

 

 

 

0020

Pozicijos vertė pagal IRB metodą

 

 

 

Atitinkamos kredito pozicijos. Rinkos rizika

 

0030

Prekybos knygos ilgųjų ir trumpųjų pozicijų suma standartizuotiems metodams

 

 

 

0040

Prekybos knygos pozicijų vertė vidaus modeliams

 

 

 

Atitinkamos kredito pozicijos. Pakeitimas vertybiniais popieriais

 

0055

Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų bankinėje knygoje pozicijos vertė

 

 

 

Nuosavų lėšų reikalavimai ir koeficientai

 

0070

Bendra nuosavų lėšų reikalavimų suma CCB

 

 

 

0080

Nuosavų lėšų reikalavimai atitinkamoms kredito pozicijoms. Kredito rizika

 

 

 

0090

Nuosavų lėšų reikalavimai atitinkamoms kredito pozicijoms. Rinkos rizika

 

 

 

0100

Nuosavų lėšų reikalavimai atitinkamoms kredito pozicijoms. Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos bankinėje knygoje

 

 

 

0110

Nuosavų lėšų reikalavimams taikomi koeficientai

 

 

 

Anticiklinio kapitalo rezervo normos

 

0120

Paskirtosios institucijos nustatyta anticiklinio kapitalo rezervo norma

 

 

 

0130

Įstaigos šalyje taikoma anticiklinio kapitalo rezervo norma

 

 

 

0140

Įstaigos specialaus anticiklinio kapitalo rezervo norma

 

 

 

2 % ribos naudojimas

 

0150

2 % ribos naudojimas bendrajai kredito pozicijai

 

 

 

0160

2 % ribos naudojimas prekybos knygos pozicijai

 

 

 C 10.01. KREDITO RIZIKA. NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI. IRB METODAI, TAIKOMI KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI (CR EQU IRB 1)

 

VIDAUS REITINGŲ SKALĖ

PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO (KRM) METODAI, TURINTYS POZICIJOS PAKEITIMO POVEIKĮ

POZICIJOS VERTĖ

 

POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS

(%)

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA

PAPILDOMAS STRAIPSNIS:

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

POZICIJOS PAKEITIMAS DĖL KRM

IŠ JOS: NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI

TIKĖTINO NUOSTOLIO SUMA

ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUI PRISKIRTA PD

(%)

GARANTIJOS (–)

KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS (–)

BENDRA NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA (–)

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0061

0070

0080

0090

0010

BENDRA PAGAL IRB METODĄ VERTINAMŲ NUOSAVYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ POZICIJŲ SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

Laukelis susietas su CA

 

0020

PD / LGD METODAS. BENDRA SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

PAPRASTASIS RIZIKOS KOEFICIENTŲ METODAS. BENDRA SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

BENDROS POZICIJŲ, KURIOMS TAIKOMAS PAPRASTASIS RIZIKOS KOEFICIENTŲ METODAS, SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL RIZIKOS KOEFICIENTUS

0070

RIZIKOS KOEFICIENTAS: 190 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

290 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

VIDAUS MODELIŲ METODAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

NUOSAVYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMI RIZIKOS KOEFICIENTAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C 10.02. KREDITO RIZIKA. NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI. IRB METODAI, TAIKOMI KAPITALO REIKALAVIMAMS APSKAIČIUOTI. BENDROS POZICIJŲ, KURIOMS TAIKOMAS PD / LGD METODAS, SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUS (CR EQU IRB 2)

ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGAS (EILUTĖS IDENTIFIKATORIUS)

VIDAUS REITINGŲ SKALĖ

PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO

KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO (KRM) METODAI, TURINTYS POZICIJOS PAKEITIMO POVEIKĮ

POZICIJOS VERTĖ

POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%)

PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMA

PAPILDOMAS STRAIPSNIS:

NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS

POZICIJOS PAKEITIMAS DĖL KRM

TIKĖTINO NUOSTOLIO SUMA

ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUI PRISKIRTA PD (%)

(–) GARANTIJOS

(–) KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS

(–) BENDRA NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090