02021R0092 — LT — 29.01.2021 — 000.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/92

2021 m. sausio 28 d.

kuriuo 2021 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams

(OL L 031 2021.1.29, p. 31)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/406 2021 m. kovo 5 d.

  L 81

1

9.3.2021
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/92

2021 m. sausio 28 d.

kuriuo 2021 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivamsI ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

1.  
Šiuo reglamentu nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams.
2.  

1 dalyje nurodytos žvejybos galimybės apima:

a) 

2021 m. laimikio limitus ir, jei nurodyta šiame reglamente, 2022 m. laimikio limitus;

b) 

2021 metams nustatytus žvejybos pastangų apribojimus (išskyrus II priede nustatytus žvejybos pastangų apribojimus), kurie bus taikomi 2021 m. vasario 1 d. – 2022 m. sausio 31 d. laikotarpiu;

c) 

2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. lapkričio 30 d. laikotarpiu taikomas tam tikrų žuvų išteklių žvejybos CCAMLR konvencijos rajone galimybes.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.  

Šis reglamentas taikomas šiems laivams:

a) 

Sąjungos žvejybos laivams;

b) 

trečiųjų valstybių laivams Sąjungos vandenyse.

2.  

Šis reglamentas taip pat taikomas:

a) 

mėgėjų žvejybai, jei tokia žvejyba aiškiai minima atitinkamose šio reglamento nuostatose, ir

b) 

verslinei žvejybai nuo kranto.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 4 straipsnyje. Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

a) 

trečiosios valstybės laivas – su trečiosios valstybės vėliava plaukiojantis ir trečiojoje valstybėje registruotas žvejybos laivas;

b) 

mėgėjų žvejyba – neverslinės jūrų biologinių išteklių žvejybos veikla, pavyzdžiui, poilsio, turizmo arba sporto tikslais;

c) 

tarptautiniai vandenys – vandenys, į kuriuos nė viena valstybė neturi suverenių teisių ir kurie nepriklauso nė vienos valstybės jurisdikcijai;

d) 

bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK):

i) 

žvejybos, kuriai taikoma Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4–7 dalyse nurodyta įpareigojimo iškrauti laimikį išimtis, atveju – kiekvienų išteklių žuvų kiekis, kurį galima iškrauti kiekvienais metais;

ii) 

visos kitos žvejybos atveju – kiekvienų išteklių žuvų kiekis, kurį galima sužvejoti kiekvienais metais;

e) 

kvota – Sąjungai, valstybei narei arba trečiajai valstybei skirta BLSK dalis;

f) 

analitinis įvertinimas – kiekybinis konkrečių išteklių kitimo tendencijų įvertinimas remiantis išteklių biologijos ir išteklių naudojimo duomenimis, kuris atlikus mokslinę peržiūrą pripažintas pakankamai kokybišku, kad juo remiantis būtų galima teikti mokslines rekomendacijas dėl su būsimais laimikiais susijusių galimybių;

g) 

tinklo akių dydis – žvejybos tinklo akių dydis, apibrėžtas Reglamento (ES) 2019/1241 6 straipsnio 34 punkte;

h) 

Sąjungos žvejybos laivyno registras – pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 24 straipsnio 3 dalį Komisijos sudarytas registras;

i) 

žvejybos žurnalas – Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 14 straipsnyje nurodytas žurnalas;

j) 

prietaisinis plūduras – plūduras, kuris yra aiškiai pažymėtas unikaliu identifikavimo numeriu, pagal kurį galima nustatyti, kas yra jo savininkas, ir kuriame įrengta palydovinio sekimo sistema jo koordinatėms stebėti;

k) 

eksploatuojamas plūduras – prietaisinis plūduras, anksčiau aktyvuotas, įjungtas ir naudojamas jūroje ant dreifuojančiojo žuvų suburiamojo įrenginio (ŽSĮ) arba rąsto, perduodantis koordinates ir visą kitą turimą informaciją, pavyzdžiui, echoloto įverčius.

4 straipsnis

Žvejybos zonos

Šiame reglamente nurodytų žvejybos zonų apibrėžtys:

a) 

ICES (Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos) zonos – geografiniai rajonai, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 218/2009 ( 1 ) III priede;

b) 

Skagerakas – geografinis rajonas, kurio ribą vakaruose žymi linija nuo Hanstholmo švyturio iki Lindesnės švyturio, o pietuose – linija nuo Skageno švyturio iki Tistlarnos švyturio ir nuo to taško iki artimiausio Švedijos pakrantės taško;

c) 

Kategatas – geografinis rajonas, kurio ribą šiaurėje žymi linija nuo Skageno švyturio iki Tistlarnos švyturio ir nuo to taško iki artimiausio Švedijos pakrantės taško, o pietuose – linija nuo Haseniorės iki Gnibeno kyšulio, nuo Korshagės iki Spodsbjergo ir nuo Gilbjergo kyšulio iki Kuleno;

d) 

ICES 7 parajonio 16 funkcinis vienetas – geografinis rajonas, apibrėžtas loksodromomis, kuriomis paeiliui sujungiami šie taškai:

— 
53°30' šiaurės platumos 15°00' vakarų ilgumos,
— 
53°30' šiaurės platumos 11°00' vakarų ilgumos,
— 
51°30' šiaurės platumos 11°00' vakarų ilgumos,
— 
51°30' šiaurės platumos 13°00' vakarų ilgumos,
— 
51°00' šiaurės platumos 13°00' vakarų ilgumos,
— 
51°00' šiaurės platumos 15°00' vakarų ilgumos;
e) 

ICES 8c kvadrato 25 funkcinis vienetas – geografinis jūros rajonas, apibrėžtas loksodromomis, kuriomis paeiliui sujungiami šie taškai:

— 
43°00' šiaurės platumos 9°00' vakarų ilgumos,
— 
43°00' šiaurės platumos 10°00' vakarų ilgumos,
— 
43°30' šiaurės platumos 10°00' vakarų ilgumos,
— 
43°30' šiaurės platumos 9°00' vakarų ilgumos,
— 
44°00' šiaurės platumos 9°00' vakarų ilgumos,
— 
44°00' šiaurės platumos 8°00' vakarų ilgumos,
— 
43°30′ šiaurės platumos 8°00′ vakarų ilgumos;
f) 

ICES 9a kvadrato 26 funkcinis vienetas – geografinis rajonas, apibrėžtas loksodromomis, kuriomis paeiliui sujungiami šie taškai:

— 
43°00' šiaurės platumos 8°00' vakarų ilgumos,
— 
43°00' šiaurės platumos 10°00' vakarų ilgumos,
— 
42°00' šiaurės platumos 10°00' vakarų ilgumos,
— 
42°00' šiaurės platumos 8°00' vakarų ilgumos;
g) 

ICES 9a kvadrato 27 funkcinis vienetas – geografinis rajonas, apibrėžtas loksodromomis, kuriomis paeiliui sujungiami šie taškai:

— 
42°00' šiaurės platumos 8°00' vakarų ilgumos,
— 
42°00' šiaurės platumos 10°00' vakarų ilgumos,
— 
38°30' šiaurės platumos 10°00' vakarų ilgumos,
— 
38°30' šiaurės platumos 9°00' vakarų ilgumos,
— 
40°00' šiaurės platumos 9°00' vakarų ilgumos,
— 
40°00' šiaurės platumos 8°00' vakarų ilgumos;
h) 

ICES 9a kvadrato 30 funkcinis vienetas – geografinis rajonas, priklausantis Ispanijos jurisdikcijai Kadiso įlankoje ir gretimuose 9a kvadrato vandenyse;

i) 

ICES 8c kvadrato 31 funkcinis vienetas – geografinis jūros rajonas, apibrėžtas loksodromomis, kuriomis paeiliui sujungiami šie taškai:

— 
43°30' šiaurės platumos 6°00' vakarų ilgumos,
— 
44°00' šiaurės platumos 6°00' vakarų ilgumos,
— 
44°00' šiaurės platumos 2°00' vakarų ilgumos,
— 
43°30′ šiaurės platumos 2°00′ vakarų ilgumos;
j) 

Kadiso įlanka – ICES 9a kvadrato geografinis rajonas į rytus nuo 7° 23′ 48″ vakarų ilgumos;

k) 

CCAMLR (Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisijos) konvencijos rajonas – geografinis rajonas, apibrėžtas Tarybos reglamento (EB) Nr. 601/2004 ( 2 ) 2 straipsnio a punkte;

l) 

CECAF (Žvejybos rytų vidurio Atlante komiteto) rajonai – geografiniai rajonai, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2009 ( 3 ) II priede;

m) 

IATTC (Amerikos tropinių tunų komisijos) konvencijos rajonas – geografinis rajonas, apibrėžtas Konvencijoje dėl Amerikos tropinių tunų komisijos, įsteigtos 1949 m. Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kosta Rikos Respublikos konvencija, stiprinimo ( 4 );

n) 

ICCAT (Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos) konvencijos rajonas – geografinis rajonas, apibrėžtas Tarptautinėje konvencijoje dėl Atlanto tunų apsaugos ( 5 );

o) 

IOTC (Indijos vandenyno tunų komisijos) kompetencijos rajonas – geografinis rajonas, apibrėžtas Susitarime įsteigti Indijos vandenyno tunų komisiją ( 6 );

p) 

NAFO (Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos) rajonai – geografiniai rajonai, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 217/2009 ( 7 ) III priede;

q) 

SEAFO (Žvejybos pietryčių Atlante organizacijos) konvencijos rajonas – geografinis rajonas, apibrėžtas Konvencijoje dėl žuvininkystės išteklių apsaugos ir valdymo pietryčių Atlanto vandenyne ( 8 );

r) 

SIOFA susitarimo (Susitarimo dėl žvejybos pietinėje Indijos vandenyno dalyje) rajonas – geografinis rajonas, apibrėžtas Susitarime dėl žvejybos pietinėje Indijos vandenyno dalyje ( 9 );

s) 

SPRFMO (Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos) konvencijos rajonas – geografinis rajonas, apibrėžtas Konvencijoje dėl pietų Ramiojo vandenyno atviros jūros žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir valdymo ( 10 );

t) 

WCPFC (Vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno žuvininkystės komisijos) konvencijos rajonas – geografinis rajonas, apibrėžtas Konvencijoje dėl toli migruojančių žuvų išteklių apsaugos ir valdymo vakarinėje ir centrinėje Ramiojo vandenyno dalyse ( 11 );

u) 

Beringo jūros tarptautiniai vandenys – Beringo jūros tarptautinių vandenų geografinis rajonas, esantis už 200 jūrmylių nuo bazinių linijų, nuo kurių matuojamas Beringo jūros pakrantės valstybių teritorinių jūrų plotis;

v) 

IATTC ir WCPFC bendros jurisdikcijos rajonas – geografinis rajonas, apibrėžiamas šiomis ribomis:

— 
150o vakarų ilgumos,
— 
130o vakarų ilgumos,
— 
4o pietų platumos,
— 
50o pietų platumos.II ANTRAŠTINĖ DALIS

SĄJUNGOS ŽVEJYBOS LAIVŲ ŽVEJYBOS GALIMYBĖSI SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

5 straipsnis

BLSK ir jų paskirstymas

1.  
Sąjungos vandenyse arba tam tikruose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams taikomi BLSK, šių BLSK paskirstymas valstybėms narėms ir su jais funkciškai susietos sąlygos, kai tinkama, yra nustatyti I priede.
2.  
Sąjungos žvejybos laivams gali būti leidžiama žvejoti, neviršijant šio reglamento I priede nurodytų BLSK, Farerų Salų, Grenlandijos ir Norvegijos žvejybos jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse ir žvejybos zonoje aplink Jano Majeno salą, laikantis šio reglamento 22 straipsnyje ir V priedo A dalyje, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/2403 ( 12 ) ir jo įgyvendinimo nuostatose nustatytų sąlygų.
3.  
Sąjungos žvejybos laivams gali būti leidžiama žvejoti, neviršijant šio reglamento I priede nustatytų BLSK, Jungtinės Karalystės žvejybos jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse, laikantis šio reglamento 22 straipsnyje ir Reglamente (ES) 2017/2403 ir jo įgyvendinimo nuostatose nustatytų sąlygų.

6 straipsnis

Valstybių narių nustatytini BLSK

1.  
Tam tikrų žuvų išteklių BLSK nustato atitinkama valstybė narė. Tie ištekliai yra nurodyti I priede.
2.  

Valstybių narių nustatytini BLSK:

a) 

turi atitikti BŽP principus ir taisykles, ypač tausaus išteklių naudojimo principą, ir

b) 

jais turėtų būti užtikrinta, kad:

i) 

jei yra analitinis įvertinimas, naudojant išteklius pagal MSY, būtų išlaikyta kuo didesnė MSY tikimybė arba

ii) 

jei analitinio įvertinimo nėra arba jis yra neišsamus, ištekliai būtų naudojami vadovaujantis žuvininkystės valdymui taikomu atsargumo principu.

3.  

Ne vėliau kaip 2021 m. kovo 15 d. kiekviena atitinkama valstybė narė Komisijai pateikia šią informaciją:

a) 

patvirtintus BLSK;

b) 

atitinkamos valstybės narės surinktus ir įvertintus duomenis, kuriais grindžiami patvirtinti BLSK;

c) 

išsamius duomenis, įrodančius, kad patvirtinti BLSK atitinka 2 dalį.

7 straipsnis

Laikinų BLSK taikymas

1.  
Jei IA priede arba IB priede pateiktoje žvejybos galimybių lentelėje daroma nuoroda į šią dalį, toje lentelėje išdėstytos žvejybos galimybės yra laikinos ir jos yra taikomos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. Tos laikinos žvejybos galimybės nedaro poveikio galutinių 2021 m. žvejybos galimybių nustatymui atsižvelgiant į tarptautinių derybų arba konsultacijų rezultatus, mokslines rekomendacijas, taikytinas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 nuostatas ir atitinkamus daugiamečius planus.
2.  
Sąjungos laivai gali žvejoti išteklius pagal 1 dalyje nurodytas laikinas žvejybos galimybes, Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse, taip pat trečiųjų valstybių, kurios suteikė prieigą prie savo vandenų Sąjungos laivams, vandenyse.

8 straipsnis

Laimikio ir priegaudos iškrovimo sąlygos

1.  

Laimikis, kuriam netaikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti laimikį, paliekamas laive arba iškraunamas tik tuo atveju, jeigu:

a) 

jį sužvejojo su kvotą turinčios valstybės narės vėliava plaukiojantys laivai ir ta kvota nėra išnaudota arba

b) 

jis yra įskaičiuojamas į Sąjungos kvotą, kuri yra nepaskirstyta kvotomis valstybėms narėms ir kuri nėra išnaudota.

2.  
Netikslinių rūšių ištekliai, kurie atitinka saugias biologines ribas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 8 dalyje, yra nustatyti šio reglamento I priede, kad jiems būtų galima taikyti nuostatą, kuria leidžiama nukrypti nuo tame straipsnyje numatyto įpareigojimo laimikį įskaičiuoti į atitinkamas kvotas.

9 straipsnis

Neišvengiamai priegaudai skirtas BLSK kvotų mainų mechanizmas, susijęs su įpareigojimu iškrauti laimikį

1.  
Siekiant atsižvelgti į nustatytą įpareigojimą iškrauti laimikį ir užtikrinti, kad kvotos tam tikrai priegaudai būtų prieinamos valstybėms narėms, kurios neturi kvotos, 2–5 dalyse numatytas kvotų mainų mechanizmas taikomas IA priede nurodytiems BLSK.
2.  
Nuo 2021 m. sausio 1 d. pradėsiančiam veikti kvotų mainų rezervui skiriama 6 % kiekvienos kvotos iš kiekvienai valstybei narei skirto šių žuvų išteklių laikino BLSK: atlantinių menkių Keltų jūroje, atlantinių menkių į vakarus nuo Škotijos, paprastųjų merlangų Airijos jūroje ir jūrinių plekšnių ICES 7h, 7j ir 7k kvadratuose, taip pat 3 % kiekvienos kvotos iš kiekvienai valstybei narei skirto paprastųjų merlangų į vakarus nuo Škotijos laikino BLSK. Kvotos neturinčios valstybės narės turi išimtinę prieigą prie kvotų rezervo iki 2021 m. kovo 31 d.
3.  
Iš rezervo paimtais kiekiais negali būti keičiamasi ir jie negali būti perkeliami į kitus metus. Nepanaudoti kiekiai turi būti grąžinti po 2021 m. kovo 31 d. toms valstybėms narėms, kurios iš pradžių prisidėjo prie kvotų mainų rezervo.
4.  
Pageidautina, kad mainais suteikiamos kvotos būtų imamos iš BLSK, nustatytų kiekvienos prie rezervo prisidedančios valstybės narės, kaip išvardyta IA priedo priedėlyje, sąrašo.
5.  
4 dalyje nurodytos kvotos turi būti atitinkamos lygiavertės komercinės vertės, nustatomos taikant rinkos keitimo kursą arba kitus abipusiškai priimtinus keitimo kursus. Tuo atveju, kai alternatyvų nėra, naudojama lygiavertė ekonominė vertė, nustatoma pagal vidutines praėjusių metų Sąjungos kainas, kurias nurodo Europos žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos observatorija.
6.  
Tais atvejais, kai valstybės narės, naudodamosi šio straipsnio 2–5 dalyse nustatytu kvotų mainų mechanizmu, negali padengti neišvengiamos savo priegaudos panašiu mastu, jos stengiasi susitarti dėl kvotų mainų pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 8 dalį, užtikrindamos, kad kvotos, kuriomis keičiamasi, būtų lygiavertės komercinės vertės.

10 straipsnis

Žvejybos pastangų apribojimai ICES 7e kvadrate

1.  
Kalbant apie 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytus laikotarpius, su II priede išdėstytu europinių jūrų liežuvių išteklių valdymu ICES 7e kvadrate susijusių teisių ir pareigų techniniai aspektai yra nustatyti II priede.
2.  
Valstybei narei pateikus prašymą pagal II priedo 7.4 punktą, Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, gali tai valstybei narei prie to priedo 5 punkte nurodyto dienų jūroje skaičiaus pridėti papildomų dienų, kurias valstybė narė gali leisti su savo vėliava plaukiojančiam laivui būti ICES 7e kvadrate, kai tame laive yra reglamentuojamas žvejybos įrankis. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
3.  
Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, gali prašymą pateikusiai valstybei narei prie II priedo 5 punkte nurodyto dienų skaičiaus 2021 m. vasario 1 d.–2022 m. sausio 31 d. laikotarpiu pridėti ne daugiau kaip tris papildomas dienas, kurias laivas gali būti ICES 7e kvadrate pagal išplėstos aprėpties mokslinio stebėjimo programą, kaip nurodyta to priedo 8.1 punkte. Tos dienos pridedamos remiantis tos valstybės narės pagal II priedo 8.3 punktą pateiktu aprašymu ir pasikonsultavus su ŽMTEK. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

11 straipsnis

Paprastųjų vilkešerių žvejybai taikomos priemonės

1.  
Sąjungos žvejybos laivams, taip pat vykdant verslinę žvejybą nuo kranto, draudžiama žvejoti paprastuosius vilkešerius ICES 4b bei 4c kvadratuose ir ICES 7 parajonyje. Draudžiama pasilikti, perkrauti, perkelti arba iškrauti tame rajone sužvejotus paprastuosius vilkešerius.
2.  

Nukrypstant nuo 1 dalies, 2021 m. sausio mėn. ICES 4b, 4c, 7d, 7e, 7f bei 7h kvadratuose Sąjungos žvejybos laivai gali žvejoti, pasilikti, perkrauti, perkelti arba iškrauti tame rajone sužvejotus paprastuosius vilkešerius, kurie buvo sužvejoti toliau nurodytais žvejybos įrankiais ir laikantis šių apribojimų:

a) 

naudojant demersinius tralus ( 13 ), neišvengiama priegauda neviršija 520 kilogramų per du mėnesius ir 5 % bendro per vieną žvejybos reisą to laivo sužvejotų laive esančių jūrų gyvūnų svorio;

b) 

naudojant traukiamuosius tinklus ( 14 ), neišvengiama priegauda neviršija 520 kilogramų per du mėnesius ir 5 % bendro per vieną žvejybos reisą to laivo sužvejotų laive esančių jūrų gyvūnų svorio;

c) 

naudojant žvejybos įrankius su kabliukais ir ūdas ( 15 ), neviršijama 1,43 tonos vienam laivui;

d) 

naudojant statomuosius žiauninius tinklus ( 16 ), neišvengiama priegauda neviršija 0,35 tonos vienam laivui.

Pirmoje pastraipoje išdėstytos nukrypti leidžiančios nuostatos taikomos Sąjungos žvejybos laivams, kurie 2015 m. liepos 1 d. – 2016 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu yra užregistravę paprastųjų vilkešerių laimikius, sužvejotus: c punkto atveju naudojant žvejybos įrankius su kabliukais ir ūdas, o d punkto atveju naudojant statomuosius žiauninius tinklus. Pakeitus Sąjungos žvejybos laivą kitu, valstybės narės gali leisti taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą kitam žvejybos laivui su sąlyga, kad nepadidės Sąjungos žvejybos laivų, kuriems taikoma ši nukrypti leidžianti nuostata, skaičius ir jų bendras žvejybos pajėgumas.

3.  
2 dalyje nustatyti laimikio limitai kitiems laivams neperduodami, o tais atvejais, kai taikomas mėnesio limitas, į kitą mėnesį neperkeliama. Sąjungos žvejybos laivams, kurie per vieną kalendorinį mėnesį naudoja daugiau negu vieną žvejybos įrankį, kiekvienam įrankiui taikomas mažiausias 2 dalyje nustatytas laimikio limitas.

Pasibaigus kiekvienam mėnesiui, valstybės narės ne vėliau kaip per 15 dienų Komisijai pateikia visų kiekvieno tipo naudotu žvejybos įrankiu sužvejotų paprastųjų vilkešerių laimikių ataskaitą.

4.  
Prancūzija ir Ispanija užtikrina, kad jų vykdomos verslinės ir mėgėjų žvejybos nulemtas paprastųjų vilkešerių išteklių ICES 8a ir 8b kvadratuose mirtingumas dėl žvejybos neviršytų FMSY taško vertės, t. y. 3 108 tonų bendro laimikio, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2019/472 4 straipsnio 3 dalį.
5.  

Vykdant mėgėjų žvejybą, įskaitant žvejybą nuo kranto, ICES 4b, 4c, 6a ir 7a–7k kvadratuose:

a) 

nuo sausio 1 d. iki vasario 28 d. paprastuosius vilkešerius leidžiama žvejoti tik meškerėmis arba rankinėmis ūdomis su sąlyga, kad jie bus iš karto paleisti. Tuo laikotarpiu tame rajone sužvejotus paprastuosius vilkešerius draudžiama pasilikti, perkelti, perkrauti arba iškrauti;

b) 

nuo kovo 1 iki 31 d. vienam žvejui leidžiama sužvejoti ir pasilikti ne daugiau kaip du paprastųjų vilkešerių egzempliorius per dieną; pasilikti galima ne mažesnius kaip 42 cm paprastuosius vilkešerius.

Pirmos pastraipos b punktas netaikomas statomiesiems tinklams; jais tame punkte nurodytu laikotarpiu paprastieji vilkešeriai negali būti žvejojami ir jais sužvejoti paprastieji vilkešeriai negali būti pasiliekami.

6.  
Vykdant mėgėjų žvejybą, įskaitant žvejybą nuo kranto, ICES 8a ir 8b kvadratuose vienam žvejui leidžiama sužvejoti ir pasilikti ne daugiau kaip du paprastųjų vilkešerių egzempliorius per dieną. Ši dalis netaikoma statomiesiems tinklams; jais paprastieji vilkešeriai negali būti žvejojami ir jais sužvejoti paprastieji vilkešeriai negali būti pasiliekami.
7.  
5 ir 6 dalys nedaro poveikio griežtesnėms nacionalinėms priemonėms dėl mėgėjų žvejybos.

12 straipsnis

Europinių upinių ungurių žvejybai ICES rajono Sąjungos vandenyse taikomos priemonės

Trijų mėnesių ištisiniu laikotarpiu (jį turi nustatyti kiekviena atitinkama valstybė narė) nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. vasario 28 d. draudžiama bet kokia europinių upinių ungurių tikslinė, atsitiktinė ir mėgėjų žvejyba ICES rajono Sąjungos vandenyse ir sūrokuose vandenyse, pavyzdžiui, žiotyse, pakrančių lagūnose ir tarpiniuose vandenyse. Ne vėliau kaip 2021 m. birželio 1 d. valstybės narės praneša Komisijai, kokį laikotarpį nustatė.

13 straipsnis

Specialiosios nuostatos dėl žvejybos galimybių paskirstymo

1.  

Šiuo reglamentu žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos nedarant poveikio:

a) 

žvejybos galimybių mainams pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 8 dalį;

b) 

išskaitymui ir perskirstymui pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 37 straipsnį;

c) 

žvejybos galimybių perskirstymui pagal Tarybos reglamento (ES) 2017/2403 12 ir 47 straipsnius;

d) 

papildomiems žuvų kiekiams, kuriuos leidžiama iškrauti pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 9 dalį;

e) 

neišnaudotiems kiekiams pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 9 dalį;

f) 

išskaitymui pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105, 106 ir 107 straipsnius;

g) 

kvotų perleidimui arba kvotų mainams pagal šio reglamento 23 straipsnį.

2.  
Siekiant užtikrinti Reglamente (EB) Nr. 847/96 numatytą metų sandūros BLSK ir kvotų valdymą, šio reglamento I priede nurodomi ištekliai, kuriems taikomi atsargumo principu pagrįsti arba analitiniu įvertinimu pagrįsti BLSK.
3.  
Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis taikomas ištekliams, kuriems taikomas atsargumo principu pagrįstas BLSK, o to reglamento 3 straipsnio 2 bei 3 dalys ir 4 straipsnis taikomi ištekliams, kuriems taikomas analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK, išskyrus atvejus, kai šio reglamento I priede nurodyta kitaip.
4.  
Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai netaikomi, jei valstybė narė pasinaudoja Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 9 dalyje numatytomis metų sandūros lankstumo priemonėmis.

14 straipsnis

Paprastųjų tobių žvejybos draudimo laikotarpiai

Verslinė paprastųjų tobių žvejyba demersiniais tralais, traukiamasiais tinklais arba panašiais velkamaisiais žvejybos įrankiais, kurių tinklo akių dydis yra mažesnis nei 16 mm, ICES 2a ir 3a kvadratuose ir ICES 4 parajonyje draudžiama 2021 m. sausio 1 d. – kovo 31 d. laikotarpiu.

15 straipsnis

Atlantinių menkių ir paprastųjų merlangų ištekliams Keltų jūroje taikomos techninės priemonės

1.  

Sąjungos laivams, žvejojantiems dugniniais tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 7f ir 7g kvadratuose, ICES 7h kvadrato dalyje į šiaurę nuo 49°30' šiaurės platumos ir ICES 7j kvadrato dalyje į šiaurę nuo 49°30' šiaurės platumos ir į rytus nuo 11° vakarų ilgumos, taikomos šios priemonės:

a) 

dugniniais tralais ar traukiamaisiais tinklais žvejojantys Sąjungos laivai naudoja žvejybos įrankius, kurių tinklo akių dydis yra vienas tų, kaip nurodyta toliau:

i) 

110 mm akių dydžio tralo maišas su 120 mm kvadratinių akių tinklo sekcija;

ii) 

100 mm akių dydžio T90 tralo maišas;

iii) 

120 mm akių dydžio tralo maišas;

iv) 

100 mm akių dydžio tinklas su 160 mm kvadratinių akių tinklo sekcija;

b) 

be a punkte nurodytų priemonių, dugniniais tralais žvejojantys Sąjungos laivai, kurių laimikyje, įvertintame iki bet kokio išmetimo į jūrą, bent 20 % sudaro juodadėmės menkės, naudoja:

i) 

žvejybos įrankį, sukonstruotą taip, kad jo apatinė pavara nuo gruntropo būtų nutolusi ne mažiau kaip per vieną metrą, arba

ii) 

bet kokį būdą, kuriuo, kaip įrodyta, užtikrinama tokia pati selektyvioji žvejyba siekiant išvengti atlantinių menkių sužvejojimo, kaip yra įvertinusi ICES ar ŽMTEK ir patvirtinusi Komisija.

2.  
Valstybės narės gali netaikyti 1 dalies b punkto dugniniais tralais žvejojantiems laivams, kurių laimikyje, įvertintame iki bet kokio išmetimo į jūrą, atlantinės menkės sudaro mažiau nei 1,5 %, su sąlyga, kad tų laivų atžvilgiu palaipsniui didinama mokslinio stebėjimo jūroje aprėptis užtikrinant, kad nuo 2021 m. liepos 1 d. toks stebėjimas būtų taikomas bent 20 % visų jų žvejybos reisų.
3.  
Sąjungos laivams, žvejojantiems dugniniais tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 7f–7k kvadratuose ir ICES 7e kvadrato dalyje į vakarus nuo 5° vakarų ilgumos, žvejoti draudžiama, išskyrus atvejus, jei jie naudoja ne mažesnių kaip 100 mm akių dydžio tralo maišą. Vis dėlto tas mažiausių leidžiamų akių dydžio tralo maišo reikalavimas netaikomas laivams, kurių sužvejojamų atlantinių menkių išteklių priegauda, ŽMTEK įvertinimu, neviršija 1,5 %, jei žvejojama ne 1 dalyje nurodytuose rajonuose.
4.  
3 dalyje nurodytos priemonės taikomos Sąjungos laivams, žvejojantiems dugniniais tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 7b ir 7c kvadratuose nuo 2021 m. birželio 1 d. Tuose rajonuose žvejojantys Sąjungos laivai gali naudoti ir kitus žvejybos įrankius, kuriais, ŽMTEK vertinimu, užtikrinamos tokios pačios selektyvumo charakteristikos vykdant mišriąją demersinių žuvų žvejybą kaip ir ne mažesnių kaip 100 mm akių dydžio tralo maišu arba dar geresnės selektyvumo charakteristikos, ir kurie yra Komisijos patvirtinti.
5.  

Nukrypstant nuo 1 dalies, ICES 7f ir 7g kvadratuose, ICES 7h kvadrato dalyje į šiaurę nuo 49°30' šiaurės platumos ir ICES 7j kvadrato dalyje į šiaurę nuo 49°30' šiaurės platumos ir į rytus nuo 11° vakarų ilgumos taikomos šios priemonės:

a) 

dugniniais tralais ar traukiamaisiais tinklais žvejojantys laivai, kurių daugiau kaip 30 % laimikio sudaro norveginiai omarai, naudoja vieną iš šių žvejybos įrankių:

i) 

300 mm kvadratinių akių tinklo sekciją; tačiau laivai, kurių bendrasis ilgis mažesnis kaip 12 metrų, gali naudoti 200 mm kvadratinių akių tinklo sekciją;

ii) 

sekciją „Seltra“;

iii) 

rūšiuojamąsias grotas su 35 mm tarpais, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2019/1241 VI priedo B dalyje, arba panašų selektyvumo didinimo įtaisą „Netgrid“;

iv) 

100 mm akių dydžio tralo maišą su 100 mm kvadratinių akių tinklo sekcija;

v) 

dvigubą tralo maišą, kurio viršutinis tralo maišas būtų sudarytas iš ne mažesnių kaip 90 mm dydžio T90 tinklo akių ir jame būtų įtaisyta rūšiuojamoji tinklo dalis, kurios akys ne didesnės kaip 300 mm.;

b) 

dugniniais tralais ar traukiamaisiais tinklais žvejojantys laivai, kurių daugiau kaip 55 % laimikio sudaro paprastieji merlangai arba 55 % laimikio bendrai sudaro velniažuvinės, europinės jūrinės lydekos arba megrimai, naudoja vieną iš šių žvejybos įrankių:

i) 

100 mm akių dydžio tralo maišą su 100 mm kvadratinių akių tinklo sekcija;

ii) 

100 mm akių dydžio T90 tralo maišą ir prailginamąją dalį.

6.  
Pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnį ir Reglamento (ES) 2019/1241 27 straipsnio 2 dalį laimikio procentinės dalys apskaičiuojamos kaip visų po kiekvieno žvejybos reiso iškrautų jūrų biologinių išteklių gyvojo svorio procentinės dalys.

16 straipsnis

Techninės priemonės Airijos jūroje

Dugniniais tralais ar traukiamaisiais tinklais ICES 7a kvadrate (Airijos jūroje) žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams taikomos šios priemonės:

a) 

dugniniais tralais ar traukiamaisiais tinklais, kurių tralo maišo akių dydis lygus 70 mm arba didesnis, bet mažesnis kaip 100 mm, žvejojantys laivai, kurių daugiau kaip 30 % laimikio sudaro norveginiai omarai, naudoja vieną iš šių žvejybos įrankių:

i) 

300 mm kvadratinių akių tinklo sekciją; tačiau laivai, kurių bendrasis ilgis mažesnis kaip 12 metrų, gali naudoti 200 mm kvadratinių akių tinklo sekciją;

ii) 

sekciją „Seltra“;

iii) 

rūšiuojamąsias grotas su 35 mm tarpais;

iv) 

Aplinkosaugos, žvejybos ir žuvininkystės mokslo centro (CEFAS) „netgrid“;

v) 

tralą „Flip-flap“;

b) 

dugniniais tralais ar traukiamaisiais tinklais žvejojantys laivai, kurių bendrasis ilgis yra 12 m arba didesnis, kurių daugiau kaip 10 % laimikio bendrai sudaro juodadėmės menkės, atlantinės menkės ir rombinės rajožuvės, naudoja 120 mm akių dydžio tralo maišą;

c) 

dugniniais tralais ar traukiamaisiais tinklais žvejojantys laivai, kurių bendrasis ilgis yra 12 m arba didesnis, kurių mažiau kaip 10 % laimikio bendrai sudaro juodadėmės menkės, atlantinės menkės ir rombinės rajožuvės, naudoja 100 mm akių dydžio tralo maišą su 100 mm kvadratinių akių tinklo sekcija.

Pirmos pastraipos c punktas netaikomas laivams, kurių daugiau kaip 30 % laimikio sudaro norveginiai omarai ar daugiau kaip 85 % laimikio sudaro karališkosios šukutės (Aequipecten opercularis).

17 straipsnis

Techninės priemonės į vakarus nuo Škotijos

Sąjungos žvejybos laivams, dugniniais tralais ar traukiamaisiais tinklais ICES 6a ir 5b kvadratuose Sąjungos vandenyse į rytus nuo 12° vakarų ilgumos (į vakarus nuo Škotijos) žvejojantiems norveginius omarus (Nephrops norvegicus), taikomos šios priemonės:

a) 

laivai naudoja bent 300 mm kvadratinių akių tinklo sekciją (nepakeistos padėties) laivų, naudojančių mažesnių kaip 100 mm akių dydžio tralo maišą, atveju; tačiau laivų, kurių bendrasis ilgis mažesnis kaip 12 metrų arba kurių variklio galia yra 200 kW arba mažesnė, atveju sekcijos bendrasis ilgis gali būti 2 m, o sekcijos tinklo akių dydis – 200 mm;

b) 

laivai, kurių daugiau kaip 30 % laimikio sudaro norveginiai omarai, naudoja bent 160 mm kvadratinių akių tinklo sekciją (nepakeistos padėties) laivų, naudojančių 100–119 mm akių dydžio tralo maišą, atveju.

18 straipsnis

Atlantinių menkių ištekliams Šiaurės jūroje taikomos taisomosios priemonės

1.  
Žvejybos, išskyrus žvejybą pelaginės žvejybos įrankiais (gaubiamaisiais tinklais ir tralais), draudimo rajonai ir laikotarpiai, kuriais taikomas draudimas žvejoti, nustatyti IV priede.
2.  
Laivams, žvejojantiems dugniniais tralais ir traukiamaisiais tinklais, kurių tinklo akių dydis ne mažesnis kaip 70 mm ICES 4a ir 4b kvadratuose arba ne mažesnis kaip 90 mm ICES 3a kvadrate, taip pat ūdomis ( 17 ), draudžiama žvejoti ICES 4a kvadrato Sąjungos vandenyse į šiaurę nuo 58°30′ 00″ šiaurės platumos ir į pietus nuo 61°30′ 00″ šiaurės platumos ir ICES 3a.20 (Skagerakas), 4a ir 4b kvadratų Sąjungos vandenyse į šiaurę nuo 57°00′ 00″ šiaurės platumos ir į rytus nuo 5° 00′ 00″ rytų ilgumos.
3.  

Nukrypstant nuo 2 dalies, toje dalyje nurodyti žvejybos laivai gali žvejoti toje dalyje nurodytuose rajonuose, jei tenkinamas bent vienas iš šių kriterijų:

a) 

atlantinių menkių laimikio procentinė dalis neviršija 5 % bendro per vieną žvejybos reisą sužvejoto laimikio; daroma prielaida, kad laivai, kuriais sužvejotų atlantinių menkių laimikis 2017–2019 m. laikotarpiu neviršijo 5 % viso tų laivų laimikio, šį kriterijų tenkina, jei jie ir toliau naudoja tą patį žvejybos įrankį, kurį jie naudojo tuo laikotarpiu; ši prielaida gali būti paneigta;

b) 

naudojamas reglamentuojamas didelio selektyvumo dugninis tralas arba traukiamasis tinklas; dėl to, remiantis mokslinių tyrimų duomenimis, atlantinių menkių sužvejojama bent 30 % mažiau, palyginti su laivais, žvejojančiais velkamaisiais žvejybos įrankiais, kurių tinklo akių dydis atitinka pagrindinius tinklo akių dydžius, nurodytus Reglamento (ES) 2019/1241 V priedo B dalies 1.1 punkte; tokių tyrimų vertinimą gali atlikti ŽMTEK; tuo atveju, jei ŽMTEK vertinimo rezultatai neigiami, tų žvejybos įrankių nebegalima laikyti tinkamais naudoti 2 dalyje nustatytuose rajonuose;

c) 

laivai, žvejojantys dugniniais tralais ir traukiamaisiais tinklais, kurių tinklo akių dydis yra 100 mm arba didesnis (TR1), naudoja šiuos didelio selektyvumo žvejybos įrankius:

i) 

tralus su sėdžia, kurios tinklo akių dydis ne mažesnis kaip 600 mm;

ii) 

pakeltą apatinę tralo pavarą (0,6 m);

iii) 

horizontalų tinklinį rūšiuojamąjį intarpą su didelių tinklo akių sekcija žuvims iš tralo išplaukti;

d) 

laivai, žvejojantys dugniniais tralais ir traukiamaisiais tinklais, kurių tinklo akių dydis yra 70 mm arba didesnis ICES 4a kvadrate ir 90 mm arba didesnis ICES 3a kvadrate ir mažesnis nei 100 mm (TR2), naudoja šiuos didelio selektyvumo žvejybos įrankius:

i) 

horizontalias rūšiuojamąsias grotas, atskiriančias plekšniažuves nuo apvaliųjų žuvų, su ne didesniais kaip 50 mm tarpais tarp strypų bei neužblokuota anga apvaliosioms žuvims išplaukti;

ii) 

sekciją „Seltra“, kurios tinklo akių dydis 300 mm;

iii) 

rūšiuojamąsias grotas su ne didesniais kaip 35 mm tarpais tarp strypų bei neužblokuota anga žuvims išplaukti;

e) 

laivams taikomi nacionaliniai atlantinių menkių sužvejojimo vengimo planai, kuriais, taikant teritorines ar technines priemones arba jas derinant tarpusavyje, siekiama užtikrinti, kad atlantinių menkių laimikis neviršytų mirtingumo dėl žvejybos, atitinkančio mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas nustatytas žvejybos galimybes; tokius planus ne vėliau kaip per du mėnesius nuo jų įgyvendinimo ES valstybių narių atveju turėtų įvertinti ŽMTEK, o trečiųjų valstybių atveju – atitinkama jų nacionalinė mokslo įstaiga, ir prireikus jie turi būti toliau tikslinami, jei iš tų vertinimų matyti, kad nacionalinio atlantinių menkių sužvejojimo vengimo plano tikslas nebus pasiektas.

4.  
Valstybės narės stiprina 2 dalyje nurodytų laivų stebėseną, kontrolę ir priežiūrą, kad būtų kontroliuojama, kaip laikomasi 3 dalies a–e punktuose nurodytų sąlygų.
5.  
Šiame straipsnyje numatytos priemonės netaikomos žvejybos operacijoms, vykdomoms išimtinai mokslinių tyrimų tikslais, jeigu tie tyrimai atliekami visapusiškai laikantis Reglamento (ES) 2019/1241 25 straipsnyje nustatytų sąlygų.

19 straipsnis

Atlantinių menkių ištekliams Kategate taikomos taisomosios priemonės

1.  

Sąjungos laivai, Kategate žvejojantys dugniniais tralais (žvejybos įrankių kodai: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX ir PTB), kurių tinklo akių dydis ne mažesnis kaip 70 mm, naudoja vieną iš šių selektyviosios žvejybos įrankių:

a) 

rūšiuojamąsias grotas su ne didesniais kaip 35 mm tarpais tarp strypų bei neužblokuota anga žuvims išplaukti;

b) 

rūšiuojamąsias grotas, atskiriančias plekšniažuves nuo apvaliųjų žuvų, su ne didesniais kaip 50 mm tarpais tarp strypų bei neužblokuota anga apvaliosioms žuvims išplaukti;

c) 

sekciją „Seltra“, kurios tinklo akių dydis 300 mm;

d) 

reglamentuojamą didelio selektyvumo žvejybos įrankį, kurio techninės savybės, ŽMETK įvertintais mokslinio tyrimo duomenimis, leidžia atlantinių menkių laimikį sumažinti iki mažiau kaip 1,5 %, jei tai vienintelis laive esantis žvejybos įrankis.

2.  
Sąjungos laivai, dalyvaujantys atitinkamos valstybės narės projekte ir turintys veikiančią įrangą visapusiškai dokumentais pagrįstai žvejybai vykdyti, žvejybos įrankį gali naudoti kaip nurodyta Reglamento (ES) 2019/1241 V priedo B dalyje. Atitinkamos valstybės narės pateikia Komisijai tų laivų sąrašą.
3.  
Šiame straipsnyje numatytos priemonės netaikomos žvejybos operacijoms, vykdomoms išimtinai mokslinių tyrimų tikslais, jeigu tie tyrimai atliekami visapusiškai laikantis Reglamento (ES) 2019/1241 25 straipsnyje nustatytų sąlygų.

20 straipsnis

Žvejoti draudžiamos rūšys

1.  

Sąjungos žvejybos laivams draudžiama žvejoti, laikyti laive, perkrauti ar iškrauti šių rūšių žuvis:

a) 

žvaigždėtąsias rajas (Raja radiata) ICES 2a, 3a bei 7d kvadratų ir ICES 4 parajonio Sąjungos vandenyse;

b) 

paprastuosius beriksus (Beryx splendens) NAFO 6 parajonyje.

c) 

pilkuosius trumpadyglius ryklius (Centrophorus squamosus) ICES 2a kvadrato ir ICES 4 parajonio Sąjungos vandenyse, taip pat ICES 1 ir 14 parajonių Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse;

d) 

portugalinius baltaakius dygliaryklius (Centroscymnus coelolepis) ICES 2a kvadrato ir ICES 4 parajonio Sąjungos vandenyse, taip pat ICES 1 ir 14 parajonių Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse;

e) 

šokoladinius dygliaryklius (Dalatias licha) ICES 2a kvadrato ir ICES 4 parajonio Sąjungos vandenyse, taip pat ICES 1 ir 14 parajonių Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse;

f) 

paprastuosius ilgasnukius dygliaryklius (Deania calcea) ICES 2a kvadrato ir ICES 4 parajonio Sąjungos vandenyse, taip pat ICES 1 ir 14 parajonių Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse;

g) 

švelniąsias rajas (Dipturus batis) ir susijusių rūšių grupės žuvis (Dipturus cf. flossada ir Dipturus cf. intermedia) ICES 2a kvadrato ir ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 bei 10 parajonių Sąjungos vandenyse;

h) 

didžiuosius juoduosius dygliaryklius (Etmopterus princeps) ICES 2a kvadrato ir ICES 4 parajonio Sąjungos vandenyse, taip pat ICES 1 ir 14 parajonių Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse;

i) 

paprastuosius sriubinius ryklius (Galeorhinus galeus), žvejojamus ūdomis ICES 2a kvadrato ir ICES 4 parajonio Sąjungos vandenyse, taip pat ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 ir 14 parajonių Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse;

j) 

atlantinius silkiaryklius (Lamna nasus) visuose vandenyse;

k) 

dygiąsias rajas (Raja clavata) ICES 3a kvadrato Sąjungos vandenyse;

l) 

marmurines rombines rajas (Raja undulata) ICES 6 ir 10 parajonių Sąjungos vandenyse;

m) 

bangininius ryklius (Rhincodon typus) visuose vandenyse;

n) 

paprastąsias gitaržuves (Rhinobatos rhinobatos) Viduržemio jūroje;

o) 

paprastuosius dygliaryklius (Squalus acanthias) ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 parajonių Sąjungos vandenyse, išskyrus IA priede išdėstytas vengimo programas.

2.  
Atsitiktinai sužvejotų 1 dalyje nurodytų rūšių žuvų negalima sužaloti. Jos turi būti nedelsiant paleidžiamos.

21 straipsnis

Duomenų perdavimas

Valstybės narės, pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 33 ir 34 straipsnius Komisijai perduodamos duomenis apie iškrauto laimikio kiekius pagal išteklius ir žvejybos pastangas, naudoja šio reglamento I priede nustatytus išteklių kodus.II SKYRIUS

Žvejybos trečiųjų valstybių vandenyse leidimai

22 straipsnis

Žvejybos leidimai

1.  
Didžiausias žvejybos leidimų, kuriuos galima skirti Sąjungos žvejybos laivams trečiųjų valstybių vandenyse, skaičius, kai taikytina, nustatytas V priedo A dalyje.
2.  
Jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 8 dalį viena valstybė narė perleidžia žvejybos šio reglamento V priedo A dalyje nustatytuose rajonuose kvotą kitai valstybei narei (kvotų mainai), kartu perleidžiami atitinkami žvejybos leidimai ir apie tai pranešama Komisijai. Tačiau negali būti viršijamas bendras kiekvienam žvejybos rajonui skirtų žvejybos leidimų skaičius, nustatytas šio reglamento V priedo A dalyje.III SKYRIUS

Žvejybos galimybės regioninių žvejybos valdymo organizacijų jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse1 Skirsnis

Bendrosios nuostatos

23 straipsnis

Kvotų perleidimas ir mainai

1.  
Tuo atveju, kai pagal regioninės žvejybos valdymo organizacijos (toliau – RŽVO) taisykles RŽVO susitariančiosioms šalims leidžiama viena kita perleisti kvotas ir jomis mainytis, valstybė narė (toliau – atitinkama valstybė narė) gali dalyvauti diskusijose su RŽVO susitariančiąja šalimi ir, jei reikia, parengti galimą numatomo kvotų perleidimo ar kvotų mainų planą.
2.  
Atitinkama valstybė narė kvotų perleidimo ar kvotų mainų planą, kurį aptarė su atitinkama RŽVO susitariančiąja šalimi, pateikia Komisijai ir ši gali jį patvirtinti. Po to Komisija nepagrįstai nedelsdama pareiškia sutikimą būti saistoma tokio kvotų perleidimo atitinkamai RŽVO susitariančiajai šaliai ar kvotų mainų. Komisija praneša apie sutartą kvotų perleidimą arba kvotų mainus RŽVO sekretoriatui pagal tos organizacijos taisykles.
3.  
Komisija praneša valstybėms narėms apie sutartą kvotų perleidimą arba kvotų mainus.
4.  
Perleidžiant kvotas arba jomis keičiantis, iš atitinkamos RŽVO susitariančiosios šalies gautos arba jai perleistos žvejybos galimybės laikomos atitinkamai valstybei narei skirtomis arba iš jos žvejybos galimybių išskaičiuotomis kvotomis nuo to momento, kai kvotų perleidimas arba kvotų mainai įsigalioja pagal susitarimo su atitinkama RŽVO susitariančiąja šalimi sąlygas arba pagal atitinkamos RŽVO taisykles (priklausomai nuo to, kas taikoma). Dėl tokio skyrimo nesikeičia galiojantis paskirstymo raktas, taikomas paskirstant žvejybos galimybes valstybėms narėms laikantis santykinio žvejybos veiklos stabilumo principo.
5.  
Kalbant apie RŽVO susitariančiosios šalies kvotų perleidimą Sąjungai ir jų tolesnį paskirstymą valstybėms narėms, šis straipsnis taikomas iki 2022 m. sausio 31 d.2 Skirsnis

NEAFC konvencijos rajonas

24 straipsnis

Draudimas žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius Irmingerio jūroje

Draudžiama visa žvejybos veikla rajone, kurio ribas žymi toliau nurodytos koordinatės, nustatytos pagal koordinačių sistemą WGS84.Platuma

Ilguma

63°00'

-30°00'

61°30'

-27°35'

60°45'

-28°45'

62°00'

-31°35'

63°00'

-30°00'3 Skirsnis

ICCAT konvencijos rajonas

25 straipsnis

Žvejybos, auginimo ir tukinimo pajėgumų apribojimai

1.  
Kartinėmis ūdomis su jauku ir velkamosiomis ūdomis žvejojančių Sąjungos laivų, kuriems leidžiama rytų Atlante vykdyti ne mažesnių kaip 8 kg svorio ir 75 cm ilgio ir ne didesnių kaip 30 kg svorio ir 115 cm ilgio paprastųjų tunų žvejybos veiklą, skaičius negali viršyti VI priedo 1 punkte nustatyto skaičiaus.
2.  
Smulkiąją priekrantės žvejybą vykdančių Sąjungos laivų, kuriems leidžiama Viduržemio jūroje vykdyti ne mažesnių kaip 8 kg svorio ir 75 cm ilgio ir ne didesnių kaip 30 kg svorio ir 115 cm ilgio paprastųjų tunų žvejybos veiklą, skaičius negali viršyti VI priedo 2 punkte nustatyto skaičiaus.
3.  
Sąjungos žvejybos laivų, kuriems leidžiama Adrijos jūroje auginimo reikmėms vykdyti ne mažesnių kaip 8 kg svorio ir 75 cm ilgio ir ne didesnių kaip 30 kg svorio ir 115 cm ilgio paprastųjų tunų žvejybos veiklą, skaičius negali viršyti VI priedo 3 punkte nustatyto skaičiaus.
4.  
Žvejybos laivų, kuriems leidžiama rytų Atlante ir Viduržemio jūroje žvejoti, laikyti laive, perkrauti, transportuoti arba iškrauti paprastuosius tunus, skaičius negali viršyti VI priedo 4 punkte nustatyto skaičiaus.
5.  
Gaudyklių, naudojamų paprastiesiems tunams žvejoti rytų Atlante ir Viduržemio jūroje, skaičius negali viršyti VI priedo 5 punkte nustatyto skaičiaus.
6.  
Paprastųjų tunų bendras auginimo ir tukinimo pajėgumas ir didžiausias laisvėje sugautų paprastųjų tunų, perkeliamų į rytų Atlante ir Viduržemio jūroje esančius ūkius, kiekis negali viršyti VI priedo 6 punkte nustatyto pajėgumo ir kiekio.
7.  
Didžiausias Sąjungos žvejybos laivų, kuriems pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 520/2007 ( 18 ) 12 straipsnį leidžiama kaip tikslinę rūšį žvejoti ilgapelekius tunus, skaičius negali viršyti šio reglamento VI priedo 7 punkte nustatyto skaičiaus.
8.  
Didžiaakius tunus ICCAT konvencijos rajone žvejojančių Sąjungos žvejybos laivų, kurių ilgis ne mažesnis kaip 20 metrų, didžiausias skaičius negali viršyti VI priedo 8 punkte nustatyto skaičiaus.

26 straipsnis

Mėgėjų žvejyba

Kai tinkama, valstybės narės iš joms pagal ID priedą paskirtų kvotų konkrečią dalį skiria mėgėjų žvejybai.

27 straipsnis

Rykliai

1.  
Draudžiama laikyti laive, perkrauti ar iškrauti didžiaakių jūrų lapių (Alopias superciliosus), sužvejotų vykdant bet kokią žvejybą, skerdenas arba skerdenų dalis.
2.  
Draudžiama vykdyti specializuotąją Alopias genties jūrų lapių žvejybą.
3.  
Draudžiama laikyti laive, perkrauti ar iškrauti Sphyrnidae šeimai priklausančių kūjaryklių (išskyrus Sphyrna tiburo), sužvejotų vykdant žvejybą ICCAT konvencijos rajone, skerdenas arba skerdenų dalis.
4.  
Draudžiama laikyti laive, perkrauti ar iškrauti ilgapelekių pilkųjų ryklių (Carcharhinus longimanus), sužvejotų vykdant bet kokią žvejybą, skerdenas arba skerdenų dalis.
5.  
Draudžiama laive laikyti floridinius šilkinius ryklius (Carcharhinus falciformis), sužvejotus vykdant bet kokią žvejybą.4 Skirsnis

CCAMLR konvencijos rajonas

28 straipsnis

Pranešimai apie nototeninių dančių tiriamąją žvejybą

2021 m. valstybės narės gali dalyvauti nototeninių dančių (Dissostichus spp.) tiriamojoje žvejyboje ūdomis Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 88.1 ir 88.2 parajoniuose ir 58.4.1, 58.4.2 ir 58.4.3a kvadratuose nacionalinei jurisdikcijai nepriklausančiuose rajonuose. Jeigu valstybė narė ketina dalyvauti tokioje tiriamojoje žvejyboje, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 601/2004 7 ir 7a straipsnių ji ne vėliau kaip 2021 m. birželio 1 d. apie tai praneša CCAMLR sekretoriatui.

29 straipsnis

Nototeninių dančių tiriamosios žvejybos apribojimai

1.  
Žvejoti nototeninius dančius 2020–2021 m. žvejybos sezonu leidžiama tik VII priedo A lentelėje nustatytoms valstybėms narėms, toje lentelėje nustatytuose parajoniuose ir nurodytam laivų skaičiui, žvejojant to priedo B lentelėje nurodytas rūšis ir laikantis joje nustatytų BLSK ir priegaudos limitų.
2.  
Specializuotoji ryklių rūšių žvejyba kitais nei mokslinių tyrimų tikslais draudžiama. Visi nototeninių dančių žvejybos metu kaip priegauda atsitiktinai sužvejoti rykliai, ypač jaunikliai ir ikringos patelės, paleidžiami gyvi.
3.  
Kai taikytina, žvejyba bet kokiame mažame tiriamajame plote (MTP) nutraukiama, kai užregistruotas laimikis pasiekia nustatytą BLSK, ir žvejyba tame MTP draudžiama visą likusią sezono dalį.
4.  
Žvejojama kuo didesniame geografiniame plote ir kuo įvairesniuose gyliuose, kad būtų surinkta žvejybos rajono potencialui nustatyti būtina informacija ir kad laimikis bei žvejybos pastangos nebūtų sutelkti vienoje vietoje. Tačiau žvejyba FAO 88.1 ir 88.2 parajoniuose ir 58.4.1, 58.4.2 ir 58.4.3a kvadratuose, jei yra leidžiama pagal 28 straipsnį, yra draudžiama mažesniame nei 550 metrų gylyje.

30 straipsnis

Antarktinių krilvėžių žvejyba 2020–2021 m. žvejybos sezonu

1.  
Jei valstybė narė ketina 2020–2021 m. žvejybos sezonu žvejoti antarktinius krilvėžius (Euphausia superba) CCAMLR konvencijos rajone, ji ne vėliau kaip 2021 m. gegužės 1 d. Komisijai praneša apie šį savo ketinimą, naudodama VII priedo priedėlio B dalyje pateiktą formą. Remdamasi valstybių narių pateikta informacija Komisija ne vėliau kaip 2021 m. gegužės 30 d. pateikia pranešimus CCAMLR sekretoriatui.
2.  
Šio straipsnio 1 dalyje nurodytame pranešime pateikiama Reglamento (EB) Nr. 601/2004 3 straipsnyje numatyta informacija apie kiekvieną laivą, kuriam valstybė narė ketina leisti dalyvauti antarktinių krilvėžių žvejyboje.
3.  
Valstybė narė, ketinanti žvejoti antarktinius krilvėžius CCAMLR konvencijos rajone, į pranešimą apie savo ketinimą taip daryti įtraukia tik tuos leidimą turinčius laivus, kurie pranešimo perdavimo metu plaukioja su jos vėliava, arba su kitos CCAMLR konvencijos narės vėliava plaukiojančius laivus, kurie, tikimasi, žvejybos metu plaukios su tos valstybės narės vėliava.
4.  

Jei leidimą turintis laivas negali dalyvauti tokioje žvejyboje dėl pagrįstų operacinių priežasčių arba dėl force majeure aplinkybių, valstybės narės turi teisę leisti dalyvauti antarktinių krilvėžių žvejyboje ir tiems laivams, apie kuriuos CCAMLR sekretoriatui pagal šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalis nebuvo pranešta. Tokiomis aplinkybėmis atitinkamos valstybės narės nedelsdamos informuoja CCAMLR sekretoriatą ir Komisiją, nurodydamos:

a) 

visus duomenis apie laivą (-us), kuris (-ie) pakeis žvejoti negalintį (-čius) laivą (-us), įskaitant Reglamento (EB) Nr. 601/2004 3 straipsnyje nurodytą informaciją;

b) 

išsamias priežastis, kuriomis grindžiamas laivo pakeitimas kitu laivu, ir visus atitinkamus patvirtinamuosius įrodymus ar informaciją.

5.  
Valstybės narės antarktinių krilvėžių žvejyboje neleidžia dalyvauti laivams, įtrauktiems į kurį nors CCAMLR sudarytą neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą (toliau – NNN) žvejybą vykdančių laivų sąrašą.5 Skirsnis

IOTC kompetencijos rajonas

31 straipsnis

IOTC kompetencijos rajone žvejojančių laivų žvejybos pajėgumo ribojimas

1.  
Didžiausias IOTC kompetencijos rajone tropinius tunus žvejojančių Sąjungos žvejybos laivų skaičius ir atitinkamas pajėgumas, išreikštas bendrąja talpa, yra nustatyti VIII priedo 1 punkte.
2.  
Didžiausias IOTC kompetencijos rajone paprastąsias durklažuves (Xiphias gladius) ir ilgapelekius tunus (Thunnus alalunga) žvejojančių Sąjungos žvejybos laivų skaičius ir atitinkamas pajėgumas, išreikštas bendrąja talpa, yra nustatyti VIII priedo 2 punkte.
3.  
Laivus, skirtus 1 arba 2 dalyje nurodytai žvejybai vykdyti, valstybės narės gali perskirti kitoje iš tų dalių nurodytai žvejybai vykdyti, jeigu jos gali įrodyti Komisijai, kad dėl tokio perskyrimo nepadidės atitinkamų žuvų išteklių žvejybos pastangos.
4.  
Valstybės narės užtikrina, kad tuo atveju, jeigu į jų laivyną siūloma perkelti pajėgumą, laivai, kurie bus perskirti, būtų įregistruoti IOTC leidimus turinčių laivų registre arba kitų regioninių tunų žvejybos valdymo organizacijų laivų registruose. Be to, negalima perskirti laivų, įtrauktų į kurios nors RŽVO sudarytą NNN žvejybos veiklą vykdančių laivų sąrašą.
5.  
Valstybės narės gali padidinti savo žvejybos pajėgumą viršydamos 1 ir 2 dalyse nurodytas viršutines ribas tik laikydamosi plėtros planuose, kurie buvo pateikti IOTC, nustatytų ribų.

32 straipsnis

Dreifuojantieji ŽSĮ ir aprūpinimo laivai

1.  
Dreifuojančiuosiuose ŽSĮ turi būti įtaisyti prietaisiniai plūdurai. Bet kokius kitus plūdurus, pavyzdžiui, radijo plūdurus, naudoti draudžiama.
2.  
Gaubiamaisiais tinklais žvejojantis laivas vienu metu negali sekti daugiau kaip 300 eksploatuojamų plūdurų.
3.  
Kiekvienam gaubiamaisiais tinklais žvejojančiam laivui kasmet leidžiama įsigyti ne daugiau kaip 500 prietaisinių plūdurų. Joks gaubiamaisiais tinklais žvejojantis laivas bet kuriuo metu negali turėti daugiau kaip 500 prietaisinių plūdurų (sandėliuojamų ir eksploatuojamų).
4.  
Didžiausias aprūpinimo laivų skaičius yra du aprūpinimo laivai ne mažiau kaip penkiems gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams, kurių visi turi plaukioti su valstybės narės vėliava. Ši nuostata netaikoma tik vieną aprūpinimo laivą naudojančioms valstybėms narėms.
5.  
Vieną gaubiamaisiais tinklais žvejojantį laivą bet kuriuo metu turi aptarnauti ne daugiau kaip vienas su valstybės narės vėliava plaukiojantis aprūpinimo laivas.
6.  
Sąjunga naujų arba papildomų aprūpinimo laivų IOTC leidimus turinčių laivų registre neregistruoja.

33 straipsnis

Rykliai

1.  
Vykdant bet kokią žvejybą draudžiama laikyti laive, perkrauti ar iškrauti visų Alopiidae šeimai priklausančių rūšių jūrų lapių skerdenas ar skerdenų dalis.
2.  
Vykdant bet kokią žvejybą draudžiama laikyti laive, perkrauti ar iškrauti ilgapelekių pilkųjų ryklių (Carcharhinus longimanus) skerdenas ar skerdenų dalis; šis reikalavimas netaikomas laivams, kurių bendrasis ilgis ne didesnis kaip 24 m ir kurie žvejybos operacijas vykdo tik valstybės narės, su kurios vėliava plaukioja, išskirtinėje ekonominėje zonoje, jeigu jų laimikis skirtas tik vietos vartojimo reikmėms.
3.  
Atsitiktinai sužvejotų 1 ir 2 dalyse nurodytų rūšių žuvų negalima sužaloti. Jos turi būti nedelsiant paleidžiamos.

34 straipsnis

Raguotosios rajos

1.  
Sąjungos žvejybos laivams draudžiama žvejoti raguotąsias rajas (Mobulidae šeimos, kuri apima Manta ir Mobula gentis) ir laikyti laive, perkrauti, iškrauti, sandėliuoti, siūlyti parduoti arba parduoti jų skerdenas arba skerdenų dalis, išskyrus žvejybos laivų, vykdančių natūrinę žvejybą (t. y., kai sužvejotos žuvys tiesiogiai suvartojamos žvejų šeimose), atveju.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, smulkiosios žvejybos (t. y., žvejyba, kita nei žvejyba ūdomis ar paviršinė žvejyba, t. y. žvejyba gaubiamaisiais tinklais, kartinėmis ūdomis, žiauniniais tinklais, rankinėmis ūdomis ir velkamosiomis ūdomis žvejojančiais laivais, įregistruotais IOTC leidimą turinčių laivų registre) metu atsitiktinai sužvejotos raguotosios rajos gali būti iškraunamos tik vietos vartojimo reikmėms.

2.  
Vos pastebėję raguotųjų rajų tinkle, ant kabliuko ar denyje, visi žvejybos laivai, išskyrus natūrinę žvejybą vykdančius žvejybos laivus, nedelsdami jas paleidžia gyvas ir nesužalotas, kiek tai praktiškai įmanoma, tai padarydami tokiu būdu, kad būtų padaryta kuo mažesnė žala sugautoms žuvims.6 Skirsnis

SPRFMO konvencijos rajonas

35 straipsnis

Pelaginių žuvų žvejyba

1.  
Tik tos valstybės narės, kurios 2007 m., 2008 m. arba 2009 m. vykdė pelaginių žuvų žvejybos veiklą SPRFMO konvencijos rajone, gali žvejoti pelaginių žuvų išteklius tame rajone laikydamosi IH priede nustatytų BLSK.
2.  
1 dalyje nurodytos valstybės narės 2021 m. apriboja su jų vėliava plaukiojančių pelaginių žuvų išteklius žvejojančių laivų bendrosios talpos suminį dydį tiek, kad jis tame rajone neviršytų bendro Sąjungai nustatyto dydžio – 78 600 GT.
3.  
IH priede nustatytomis žvejybos galimybėmis galima naudotis tik su sąlyga, kad valstybės narės ne vėliau kaip iki kito mėnesio penktos dienos nusiunčia Komisijai SPRFMO konvencijos rajone žvejybos veiklą vykdančių ar perkrovimo operacijose dalyvaujančių laivų sąrašus, laivo stebėjimo sistemos įrašus, mėnesines laimikio ataskaitas ir, jei turima, duomenis apie įplaukimą į uostus, siekiant tą informaciją perduoti SPRFMO sekretoriatui.

36 straipsnis

Dugninė žvejyba

1.  
2021 m. valstybės narės SPRFMO konvencijos rajone riboja savo dugninės žvejybos laimikį arba pastangas – t. y. dugninė žvejyba vykdoma tik tose tos konvencijos rajono dalyse, kuriose ji vykdyta 2002 m. sausio 1 d. – 2006 m. gruodžio 31 d., ir laikantis tokio lygio, kuris neviršija to laikotarpio metinių vidutinių laimikio dydžių ar žvejybos pastangų parametrų. Jos gali žvejoti viršydamos užregistruotą laimikį tik SPRFMO patvirtinus jų planą žvejoti viršijant užregistruotą laimikį.
2.  
Valstybės narės, neturinčios istorinių duomenų apie SPRFMO konvencijos rajone 2002 m. sausio 1 d. – 2006 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu vykdytos dugninės žvejybos laimikį arba pastangas, tokios žvejybos vykdyti negali, išskyrus atvejus, kai SPRFMO patvirtina jų planą žvejoti neturint istorinių duomenų.

37 straipsnis

Tiriamoji žvejyba

1.  
2021 m. tiriamojoje nototeninių dančių (Dissostichus spp.) žvejyboje ūdomis SPRFMO konvencijos rajone valstybės narės gali dalyvauti tik tuo atveju, jei SPRFMO yra patvirtinusi jų paraišką tokiai žvejybai vykdyti, kuri apima žvejybos veiklos planą ir įsipareigojimą įgyvendinti duomenų rinkimo planą.
2.  
Žvejyba vykdoma tik tyrimų blokuose, nurodytuose SPRFMO. Draudžiama žvejoti mažesniame nei 750 metrų gylyje ir didesniame nei 2 000 metrų gylyje.
3.  
BLSK yra toks, kaip nustatyta IH priede. Žvejyba ribojama: leidžiama įvykdyti tik vieną reisą, ne ilgesnį kaip 21 diena iš eilės, vienu užmetimu naudojant ne daugiau kaip 5 000 kabliukų ir viename tyrimų bloke padarant ne daugiau kaip 20 užmetimų. Žvejyba baigiama, kai pasiekiamas BLSK arba jei įrankiai buvo užmesti ir ištraukti 100 kartų, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.7 Skirsnis

IATTC konvencijos rajonas

38 straipsnis

Žvejyba gaubiamaisiais tinklais

1.  

Gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams žvejoti gelsvauodegius tunus (Thunnus albacares), didžiaakius tunus (Thunnus obesus) ir dryžuosius tunus (Katsuwonus pelamis) draudžiama:

a) 

nuo 2021 m. liepos 29 d. 00.00 val. iki 2021 m. spalio 8 d. 24.00 val. arba nuo 2021 m. lapkričio 9 d. 00.00 val. iki 2022 m. sausio 19 d. 24.00 val. rajone, kurio ribos žymimos šia linija ir šiais taškais:

— 
Šiaurės ir Pietų Amerikos Ramiojo vandenyno pakrantės linija,
— 
150o vakarų ilgumos,
— 
40° šiaurės platumos,
— 
40° pietų platumos;
b) 

nuo 2021 m. spalio 9 d. 00.00 val. iki 2021 m. lapkričio 8 d. 24.00 val. rajone, kurio ribos žymimos šiais taškais:

— 
96o vakarų ilgumos,
— 
110o vakarų ilgumos,
— 
4o šiaurės platumos,
— 
3o pietų platumos.
2.  
Atitinkamos valstybės narės anksčiau nei 2021 m. balandžio 1 d. praneša Komisijai kiekvienam iš jų laivų parinktą 1 dalies a punkte nurodytą žvejybos draudimo laikotarpį. Visi atitinkamų valstybių gaubiamaisiais tinklais žvejojantys laivai parinktu laikotarpiu sustabdo žvejybą tais tinklais 1 dalyje apibrėžtuose rajonuose.
3.  
Laivai, gaubiamaisiais tinklais žvejojantys tunus IATTC konvencijos rajone, turi palikti laive ir tada iškrauti arba perkrauti visus sužvejotus gelsvauodegius, didžiaakius ir dryžuosius tunus.
4.  

3 dalis netaikoma šiais atvejais:

a) 

kai žuvys laikomos netinkamomis žmonėms vartoti dėl kitų priežasčių nei dydis arba

b) 

per paskutinį reiso tinklo užmetimą, jei gali nebeužtekti vietos visiems per tą užmetimą sužvejotiems tunams laikyti.

39 straipsnis

Dreifuojantieji ŽSĮ

1.  
Gaubiamaisiais tinklais žvejojantis laivas vienu metu IATTC konvencijos rajone negali turėti daugiau kaip 450 aktyvių ŽSĮ. ŽSĮ laikomas aktyviu, kai jis pastatytas ir naudojamas jūroje, pradeda siųsti savo buvimo vietos pranešimus ir yra stebimas laivo, jo savininko arba operatoriaus. ŽSĮ gali būti aktyvuotas tik gaubiamaisiais tinklais žvejojančiame laive.
2.  
Gaubiamaisiais tinklais žvejojantis laivas negali statyti ir naudoti ŽĮS 15 dienų iki pasirinkto 38 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto žvejybos draudimo laikotarpio pradžios ir per tas 15 dienų iki žvejybos draudimo laikotarpio pradžios jis turi susirinkti tokį patį skaičių prieš tai pastatytų ir naudotų ŽSĮ.
3.  
Valstybės narės kas mėnesį Komisijai pateikia kiekvienos dienos informaciją apie visus aktyvius ŽSĮ, kaip reikalauja IATTC. Ataskaitos pateikiamos ne anksčiau kaip praėjus 60 dienų, bet ne vėliau kaip praėjus 75 dienoms. Komisija nedelsdama perduoda tą informaciją IATTC sekretoriatui.

40 straipsnis

Didžiaakių tunų žvejybos ūdomis laimikio limitai

Didžiaakių tunų bendri metiniai laimikiai, taikomi IATTC konvencijos rajone ūdomis žvejojantiems kiekvienos valstybės narės laivams, nustatyti IL priede.

41 straipsnis

Ilgapelekių pilkųjų ryklių žvejybos draudimas

1.  
IATTC konvencijos rajone draudžiama žvejoti ilgapelekius pilkuosius ryklius (Carcharhinus longimanus) ir laikyti laive, perkrauti, iškrauti, sandėliuoti, siūlyti parduoti arba parduoti tame rajone sužvejotų ilgapelekių pilkųjų ryklių skerdenas arba skerdenų dalis.
2.  
Atsitiktinai sužvejotų 1 dalyje nurodytų rūšių žuvų negalima sužaloti. Laivo operatoriai nedelsdami jas paleidžia.
3.  

Laivo operatoriai:

a) 

užregistruoja paleistų žuvų skaičių, nurodydami jų būklę (negyvos ar gyvos);

b) 

a punkte nurodytą informaciją praneša valstybei narei, kurios nacionaliniai subjektai jie yra. Valstybės narės ne vėliau kaip sausio 31 d. Komisijai perduoda prieš tai ėjusiais metais surinktą informaciją.

42 straipsnis

Raguotųjų rajų žvejybos draudimas

IATTC konvencijos rajone Sąjungos žvejybos laivams draudžiama žvejoti raguotąsias rajas (Mobulidae šeimos, įskaitant Manta ir Mobula gentis) ir tame rajone laikyti laive, perkrauti, iškrauti, sandėliuoti, siūlyti parduoti arba parduoti jų skerdenas arba skerdenų dalis. Vos pastebėję, kad sužvejota raguotųjų rajų, Sąjungos žvejybos laivai nedelsdami jas paleidžia, kai įmanoma, gyvas ir nesužalotas.8 Skirsnis

SEAFO konvencijos rajonas

43 straipsnis

Giliavandenių ryklių žvejybos draudimas

SEAFO konvencijos rajone draudžiama šių giliavandenių ryklių specializuotoji žvejyba:

a) 

katryklių pamėklių (Apristurus manis),

b) 

Bigelovo juodųjų dygliaryklių (Etmopterus bigelowi),

c) 

trumpauodegių juodųjų dygliaryklių (Etmopterus brachyurus),

d) 

didžiųjų juodųjų dygliaryklių (Etmopterus princeps),

e) 

mažųjų juodųjų dygliaryklių (Etmopterus pusillus),

f) 

rombinių rajų (Rajidae),

g) 

baltaakių dygliaryklių (Scymnodon squamulosus),

h) 

Selachimorpha antbūriui priklausančių giliavandenių ryklių,

i) 

paprastųjų dygliaryklių (Squalus acanthias).9 Skirsnis

WCPFC konvencijos rajonas

44 straipsnis

Didžiaakių tunų, gelsvauodegių tunų, dryžųjų tunų ir pietų Ramiojo vandenyno ilgapelekių tunų žvejybos sąlygos

1.  
Valstybės narės užtikrina, kad žvejybos dienų, skirtų laivams, gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems didžiaakius tunus (Thunnus obesus), gelsvauodegius tunus (Thunnus albacares) ir dryžuosius tunus (Katsuwonus pelamis) WCPFC konvencijos rajono dalyje, esančioje atvirojoje jūroje tarp 20° šiaurės platumos ir 20° pietų platumos, skaičius neviršytų 403 dienų.
2.  
Sąjungos žvejybos laivams negalima tikslingai žvejoti pietų Ramiojo vandenyno ilgapelekių tunų (Thunnus alalunga) WCPFC konvencijos rajone į pietus nuo 20° pietų platumos.
3.  
Valstybės narės užtikrina, kad ūdomis žvejojančių laivų sužvejotas didžiaakių tunų (Thunnus obesus) laimikis 2021 m. neviršytų IG priedo lentelėje nustatytų limitų.

45 straipsnis

Žvejybos naudojant ŽSĮ valdymas

1.  
WCPFC konvencijos rajono dalyje, esančioje tarp 20° šiaurės platumos ir 20° pietų platumos, gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams draudžiama statyti ir naudoti ŽSĮ, juos tvarkyti arba užmesti tinklus prie ŽSĮ nuo 2021 m. liepos 1 d. 00.00 val. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. 24.00 val.
2.  
Be 1 dalyje nustatyto draudimo, draudžiama WCPFC konvencijos rajono atvirojoje jūroje tarp 20° šiaurės platumos ir 20° pietų platumos užmesti tinklus prie ŽSĮ dar du mėnesius: arba nuo 2021 m. balandžio 1 d. 00.00 val. iki 2021 m. gegužės 31 d. 24.00 val., arba nuo 2021 m. lapkričio 1 d. 00.00 val. iki 2021 m. gruodžio 31 d. 24.00 val.
3.  

2 dalis netaikoma šiais atvejais:

a) 

per paskutinį reiso tinklo užmetimą, jei laive nebeužtenka vietos visoms žuvims laikyti;

b) 

jei žuvys yra netinkamos žmonėms vartoti dėl kitų priežasčių nei dydis arba

c) 

jei smarkiai sutrinka šaldymo įrangos veikimas.

4.  
Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienas iš jų gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų vienu metu jūroje būtų pastatęs ir naudotų ne daugiau kaip 350 ŽSĮ su aktyvuotais prietaisiniais plūdurais. Plūduras aktyvuojamas tik laive.
5.  
Visų 1 dalyje nurodytoje WCPFC konvencijos rajono dalyje gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų sužvejoti visi didžiaakiai tunai, gelsvauodegiai tunai ir dryžieji tunai turi būti laikomi laive, perkraunami ir iškraunami.

46 straipsnis

Sąjungos žvejybos laivų, kuriems leidžiama žvejoti paprastąsias durklažuves, skaičiaus ribojimas

Didžiausias Sąjungos žvejybos laivų, kuriems leidžiama WCPFC konvencijos rajono dalyse, esančiose į pietus nuo 20° pietų platumos, žvejoti paprastąsias durklažuves (Xiphias gladius), skaičius yra nustatytas IX priede.

47 straipsnis

Paprastųjų durklažuvių žvejybos ūdomis į pietus nuo 20° pietų platumos laimikio limitai

Valstybės narės užtikrina, kad paprastųjų durklažuvių (Xiphias gladius) laimikis, ūdomis žvejojančiais laivais sužvejotas į pietus nuo 20° pietų platumos, 2021 m. neviršytų IG priede nustatyto limito. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad dėl tos priemonės paprastųjų durklažuvių žvejybos pastangos nepasislinktų į rajoną, esantį į šiaurę nuo 20° pietų platumos.

48 straipsnis

Floridiniai šilkiniai rykliai ir ilgapelekiai pilkieji rykliai

1.  

Draudžiama WCPFC konvencijos rajone laikyti laive, perkrauti, iškrauti ar sandėliuoti šių rūšių žuvų skerdenų dalis ar visas skerdenas:

a) 

floridinių šilkinių ryklių (Carcharhinus falciformis);

b) 

ilgapelekių pilkųjų ryklių (Carcharhinus longimanus).

2.  
Atsitiktinai sužvejotų 1 dalyje nurodytų rūšių žuvų negalima sužaloti. Jos turi būti nedelsiant paleidžiamos.

49 straipsnis

IATTC ir WCPFC bendros jurisdikcijos rajonas

1.  
Laivai, įtraukti tik į WCPFC registrą, taiko šiame skirsnyje nustatytas priemones, kai jais žvejojama IATTC ir WCPFC bendros jurisdikcijos rajone.
2.  
Laivai, įtraukti ir į WCPFC, ir į IATTC registrus, ir laivai, įtraukti tik į IATTC registrą, taiko 38 straipsnio 1 dalies a punkte, 38 straipsnio 2, 3 bei 4 dalyse ir 39, 40 bei 41 straipsniuose nustatytas priemones, kai jais žvejojama IATTC ir WCPFC bendros jurisdikcijos rajone.10 Skirsnis

Beringo jūra

50 straipsnis

Draudimas žvejoti Beringo jūros tarptautiniuose vandenyse

Beringo jūros tarptautiniuose vandenyse draudžiama žvejoti aliaskines rudagalves menkes (Gadus chalcogrammus).11 Skirsnis

SIOFA Susitarimo Rajonas

51 straipsnis

Dugninės žvejybos apribojimai

Valstybės narės užtikrina, kad su jų vėliava plaukiojantys laivai, žvejojantys SIOFA susitarimo rajone:

a) 

apribotų savo metines dugninės žvejybos pastangas ir laimikį iki tų metų, kuriais jų laivai vykdė žvejybos veiklą SIOFA susitarimo rajone, vidutinio metinio lygio reprezentatyviu laikotarpiu, kurio duomenys yra pateikti Komisijai;

b) 

neplėstų dugninės žvejybos (išskyrus žvejybą ūdomis ir gaudyklėmis) pastangų teritorinio paskirstymo, t. y. neviršytų tų rajonų, kuriuose jie žvejojo pastaraisiais metais, ribų;

c) 

neturėtų leidimo žvejoti laikinosiose saugomose teritorijose Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What ir Walter’s Shoal, kaip apibrėžta IK priede, išskyrus atvejus, kai žvejojama naudojant ūdas ir gaudykles ir su sąlyga, kad žvejojant tuose rajonuose laive visada būtų mokslinis stebėtojas.III ANTRAŠTINĖ DALIS

TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ LAIVŲ ŽVEJYBOS SĄJUNGOS VANDENYSE GALIMYBĖS

52 straipsnis

Su Norvegijos vėliava plaukiojantys žvejybos laivai ir Farerų Salose registruoti žvejybos laivai

Su Norvegijos vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams ir Farerų Salose registruotiems žvejybos laivams gali būti leidžiama žvejoti Sąjungos vandenyse neviršijant šio reglamento I priede nustatytų BLSK ir laikantis šiame reglamente bei Reglamento (ES) 2017/2403 III antraštinėje dalyje nustatytų sąlygų.

53 straipsnis

Su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantys žvejybos laivai, kurie yra registruoti Jungtinėje Karalystėje ir kuriems Jungtinės Karalystės žuvininkystės administracija yra išdavusi licenciją

Su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams, kurie yra registruoti Jungtinėje Karalystėje ir kuriems Jungtinės Karalystės žuvininkystės administracija yra išdavusi licenciją, gali būti leidžiama žvejoti Sąjungos vandenyse neviršijant šio reglamento I priede nustatytų BLSK ir jiems taikomos šiame reglamente bei Reglamento (ES) 2017/2403 III antraštinėje dalyje nustatytos sąlygos.

54 straipsnis

Su Venesuelos vėliava plaukiojantys žvejybos laivai

Su Venesuelos vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams taikomos šiame reglamente bei Reglamento (ES) 2017/2403 III antraštinėje dalyje nustatytos sąlygos.

55 straipsnis

Žvejybos leidimai

Didžiausias Sąjungos vandenyse žvejojantiems trečiųjų valstybių laivams skiriamų žvejybos leidimų skaičius nustatytas V priedo B dalyje.

56 straipsnis

Laimikio ir priegaudos iškrovimo sąlygos

Trečiųjų valstybių laivų, žvejojančių pagal 55 straipsnyje numatytus leidimus, laimikiui ir priegaudai taikomos 8 straipsnyje nurodytos sąlygos.

57 straipsnis

Žvejoti draudžiamos rūšys

1.  

Trečiųjų valstybių laivams draudžiama žvejoti, laikyti laive, perkrauti ar iškrauti toliau išvardytų rūšių žuvis, kai jų aptinkama Sąjungos vandenyse:

a) 

žvaigždėtąsias rajas (Raja radiata) ICES 2a, 3a bei 7d kvadratų ir ICES 4 parajonio Sąjungos vandenyse;

b) 

švelniąsias rajas (Dipturus batis) ir susijusių rūšių grupės žuvis (Dipturus cf. flossada ir Dipturus cf. intermedia) ICES 2a kvadrato ir ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 bei 10 parajonių Sąjungos vandenyse;

c) 

paprastuosius sriubinius ryklius (Galeorhinus galeus), žvejojamus ūdomis ICES 2a kvadrato ir ICES 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 bei 14 parajonių Sąjungos vandenyse;

d) 

šokoladinius dygliaryklius (Dalatias licha), paprastuosius ilgasnukius dygliaryklius (Deania calcea), pilkuosius trumpadyglius ryklius (Centrophorus squamosus), didžiuosius juoduosius dygliaryklius (Etmopterus princeps) ir portugalinius baltaakius dygliaryklius (Centroscymnus coelolepis) ICES 2a kvadrato ir ICES 1, 4 bei 14 parajonių Sąjungos vandenyse;

e) 

atlantinius silkiaryklius (Lamna nasus) Sąjungos vandenyse;

f) 

dygiąsias rajas (Raja clavata) ICES 3a kvadrato Sąjungos vandenyse;

g) 

marmurines rombines rajas (Raja undulata) ICES 6, 9 ir 10 parajonių Sąjungos vandenyse;

h) 

paprastąsias gitaržuves (Rhinobatos rhinobatos) Viduržemio jūroje;

i) 

bangininius ryklius (Rhincodon typus) visuose vandenyse;

j) 

paprastuosius dygliaryklius (Squalus acanthias) ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 parajonių Sąjungos vandenyse.

2.  
Atsitiktinai sužvejotų 1 dalyje nurodytų rūšių žuvų negalima sužaloti. Jos turi būti nedelsiant paleidžiamos.IV ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

58 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  
Komisijai padeda Žuvininkystės ir akvakultūros komitetas, įsteigtas pagal Reglamentą (ES) Nr. 1380/2013. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
2.  
Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

59 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

11, 19, 20, 27, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 50 bei 57 straipsniai mutatis mutandis toliau taikomi 2022 m. tol, kol įsigalios reglamentas, kuriuo nustatomos 2022 m. žvejybos galimybės.

15, 16 ir 17 straipsniai taikomi iki tos datos, nuo kurios pradedamas taikyti pagal Reglamento (ES) 2019/2141 15 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas, kuriuo iš dalies keičiamas to reglamento VI priedas nustatant šiaurės vakarų vandenims skirtas atitinkamas technines priemones.

60 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Tačiau 11 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalys, 14 straipsnis ir 18 straipsnis taikomi nuo 2021 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d.

28, 29 ir 30 straipsnių ir VII priedo nuostatos dėl tame priede nurodytų išteklių žvejybos CCAMLR konvencijos rajone galimybių taikomos nuo 2020 m. gruodžio 1 d.

II priedo nuostatos dėl žvejybos pastangų apribojimų taikomos nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2022 m. sausio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
PRIEDAS

PRIEDŲ SĄRAŠASI PRIEDAS

BLSK, taikomi Sąjungos žvejybos laivams rajonuose, kuriuose BLSK nustatyti pagal žuvų rūšį ir rajoną

IA PRIEDAS

Skagerakas, Kategatas, ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ir 14 parajoniai, CECAF rajono Sąjungos vandenys, Prancūzijos Gvianos vandenys

IB PRIEDAS

Šiaurės rytų Atlantas ir Grenlandija, ICES 1, 2, 5, 12 bei 14 parajoniai ir NAFO 1 parajonio Grenlandijos vandenys

IC PRIEDAS

Šiaurės vakarų Atlantas, NAFO konvencijos rajonas

ID PRIEDAS

ICCAT konvencijos rajonas

IE PRIEDAS

Pietryčių Atlanto vandenynas, SEAFO konvencijos rajonas

IF PRIEDAS

Australiniai tunai, paplitimo rajonai

IG PRIEDAS

WCPFC konvencijos rajonas

IH PRIEDAS

SPRFMO konvencijos rajonas

IJ PRIEDAS

IOTC kompetencijos rajonas

IK PRIEDAS

SIOFA susitarimo rajonas

IL PRIEDAS

IATTC konvencijos rajonas

II PRIEDAS

Laivų žvejybos pastangos vakarinės Lamanšo sąsiaurio dalies europinių jūrų liežuvių išteklių ICES 7e kvadrate valdymo kontekste

III PRIEDAS

Paprastųjų tobių išteklių valdymo rajonai ICES 2a bei 3a kvadratuose ir ICES 4 parajonyje

IV PRIEDAS

Sezoninis žvejybos draudimas siekiant apsaugoti neršiančias atlantines menkes

V PRIEDAS

Žvejybos leidimai

VI PRIEDAS

ICCAT konvencijos rajonas

VII PRIEDAS

CCAMLR konvencijos rajonas

VIII PRIEDAS

IOTC kompetencijos rajonas

IX PRIEDAS

WCPFC konvencijos rajonas
I PRIEDAS

BLSK, TAIKOMI SĄJUNGOS ŽVEJYBOS LAIVAMS RAJONUOSE, KURIUOSE BLSK NUSTATYTI PAGAL ŽUVŲ RŪŠĮ IR RAJONĄ

Priedų lentelėse nustatyti kiekvienų išteklių BLSK bei kvotos (gyvojo svorio tonomis, išskyrus atvejus, kai nustatyta kitaip) ir, kai tikslinga, su jais funkciškai susijusios sąlygos.

Visoms prieduose nustatytoms žvejybos galimybėms taikomos Reglamente (EB) Nr. 1224/2009, ypač jo 33 ir 34 straipsniuose, nustatytos taisyklės.

Prieduose pateiktos nuorodos į žvejybos zonas reiškia nuorodas į ICES zonas, jei nenurodyta kitaip. Kiekvieno rajono žuvų ištekliai nurodyti abėcėlės tvarka pagal mokslinį rūšies pavadinimą. Reglamentavimo tikslais galioja tik moksliniai rūšių pavadinimai. Bendriniai pavadinimai pateikiami aiškumo sumetimais.

IA-IL priedai yra I priedo dalys.

Šiame reglamente pateikiama tokia mokslinių ir bendrinių rūšių pavadinimų atitikmenų lentelė:Mokslinis pavadinimas

Triraidis kodas

Bendrinis pavadinimas

Ammodytes spp.

SAN

Paprastieji tobiai

Argentina silus

ARU

Atlantinė argentina

Beryx spp.

ALF

Paprastieji beriksai

Brosme brosme

USK

Paprastoji brosmė

Caproidae

BOR

Smulkiadyglės saulažuvės

Centrophorus squamosus

GUQ

Pilkasis trumpadyglis ryklys

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugalinis baltaakis dygliaryklis

Chaceon spp.

GER

Auksuotieji krabai

Chaenocephalus aceratus

SSI

Krokodilinė ledžuvė

Champsocephalus gunnari

ANI

Lydžiažiotė ledžuvė

Channichthys rhinoceratus

LIC

Raganosė ledžuvė

Chionoecetes spp.

PCR

Snieginiai krabai

Clupea harengus

HER

Atlantinė silkė

Coryphaenoides rupestris

RNG

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

Dalatias licha

SCK

Šokoladinis dygliaryklis

Deania calcea

DCA

Paprastasis ilgasnukis dygliaryklis

Dicentrarchus labrax

BSS

Paprastasis vilkešeris

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada ir Dipturus cf. intermedia)

RJB

Švelniosios rajos ir susijusių rūšių grupė

Dissostichus eleginoides

TOP

Patagoninis nototeninis dančius

Dissostichus mawsoni

TOA

Atlantinis nototeninis dančius

Dissostichus spp.

TOT

Nototetiniai dančiai

Engraulis encrasicolus

ANE

Europinis ančiuvis

Etmopterus princeps

ETR

Didysis juodasis dygliaryklis

Etmopterus pusillus

ETP

Mažasis juodasis dygliaryklis

Euphausia superba

KRI

Antarktinis krilvėžis

Gadus morhua

COD

Atlantinė menkė

Galeorhinus galeus

GAG

Paprastasis sriubinis ryklys

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Raudonoji plekšnė

Hippoglossoides platessoides

PLA

Amerikinė paltusinė plekšnė

Hoplostethus atlanticus

ORY

Islandinis pjūklapilvis beriksas

Illex illecebrosus

SQI

Šiaurinis trumpapelekis kalmaras

Lamna nasus

POR

Atlantinis silkiaryklis

Lepidorhombus spp.

LEZ

Megrimai

Leucoraja naevus

RJN

Raja gegutė

Limanda ferruginea

YEL

Geltonuodegė plekšnė

Lophiidae

ANF

Velniažuvinės

Macrourus spp.

GRV

Paprastieji grenadieriai

Makaira nigricans

BUM

Atlantinis marlinas

Mallotus villosus

CAP

Paprastoji stintenė

Manta birostris

RMB

Didžioji manta

Martialia hyadesi

SQS

Kalmaras

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Juodadėmė menkė

Merlangius merlangus

WHG

Paprastasis merlangas

Merluccius merluccius

HKE

Europinė jūrinė lydeka

Micromesistius poutassou

WHB

Šiaurinis žydrasis merlangas

Microstomus kitt

LEM

Europinė mažažiotė plekšnė

Molva dypterygia

BLI

Melsvoji molva

Molva molva

LIN

Paprastoji molva

Nephrops norvegicus

NEP

Norveginis omaras

Notothenia gibberifrons

NOG

Žalioji nototenija

Notothenia rossii

NOR

Kergeleno nototenija

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Pilkoji nototenija

Pandalus borealis

PRA

Šiaurinė dryžakojė krevetė

Paralomis spp.

PAI

Krabai

Penaeus spp.

PEN

Plonaūsės krevetės

Pleuronectes platessa

PLE

Jūrinė plekšnė

Pleuronectiformes

FLX

Plekšniažuvės

Pollachius pollachius

POL

Sidabrinis polakas

Pollachius virens

POK

Ledjūrio menkė

Scophthalmus maximus

TUR

Paprastasis otas

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Tamsioji ledžuvė

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pelaginės ylapelekės šernažuvės

Raja alba

RJA

Baltoji raja

Raja brachyura

RJH

Trumpauodegė raja

Raja circularis

RJI

Apvalioji raja

Raja clavata

RJC

Dygioji raja

Raja fullonica

RJF

Šagreninė raja

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Norveginė raja

Raja microocellata

RJE

Šlakuotosios rajos

Raja montagui

RJM

Montegju šlakuotoji raja

Raja radiata

RJR

Žvaigždėtoji raja

Raja undulata

RJU

Marmurinė rombinė raja

Rajiformes

SRX

Rombinės rajožuvės

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Juodasis paltusas

Sardina pilchardus

PIL

Europinė sardinė

Scomber scombrus

MAC

Atlantinė skumbrė

Scophthalmus rhombus

BLL

Švelnusis rombas

Sebastes spp.

RED

Paprastieji jūriniai ešeriai

Solea solea

SOL

Europinis jūrų liežuvis

Solea spp.

SOO

Paprastieji jūrų liežuviai

Sprattus sprattus

SPR

Atlantinis šprotas

Squalus acanthias

DGS

Paprastasis dygliaryklis

Tetrapturus albidus

WHM

Atlantinis baltasis marlinas

Thunnus alalunga

ALB

Ilgapelekis tunas

Thunnus maccoyii

SBF

Australinis tunas

Thunnus obesus

BET

Didžiaakis tunas

Thunnus thynnus

BFT

Paprastasis tunas

Trachurus murphyi

CJM

Peru stauridė

Trachurus spp.

JAX

Paprastosios stauridės

Trisopterus esmarki

NOP

Norveginė menkutė

Urophycis tenuis

HKW

Balkšvoji siaurapelekė vėgėlė

Xiphias gladius

SWO

Paprastoji durklažuvė

Ši bendrinių ir mokslinių rūšių pavadinimų atitikmenų lentelė pateikiama tik paaiškinimo tikslais:Bendrinis pavadinimas

Triraidis kodas

Mokslinis pavadinimas

Amerikinė paltusinė plekšnė

PLA

Hippoglossoides platessoides

Antarktinis krilvėžis

KRI

Euphausia superba

Apvalioji raja

RJI

Raja circularis

Atlantinė argentina

ARU

Argentina silus

Atlantinė menkė

COD

Gadus morhua

Atlantinė silkė

HER

Clupea harengus

Atlantinė skumbrė

MAC

Scomber scombrus

Atlantinis baltasis marlinas

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantinis marlinas

BUM

Makaira nigricans

Atlantinis nototeninis dančius

TOA

Dissostichus mawsoni

Atlantinis silkiaryklis

POR

Lamna nasus

Atlantinis šprotas

SPR

Sprattus sprattus

Auksuotieji krabai

GER

Chaceon spp.

Australinis tunas

SBF

Thunnus maccoyii

Balkšvoji siaurapelekė vėgėlė

HKW

Urophycis tenuis

Baltoji raja

RJA

Raja alba

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

RNG

Coryphaenoides rupestris

Didysis juodasis dygliaryklis

ETR

Etmopterus princeps

Didžiaakis tunas

BET

Thunnus obesus

Didžioji manta

RMB

Manta birostris

Dygioji raja

RJC

Raja clavata

Europinė jūrinė lydeka

HKE

Merluccius merluccius

Europinė mažažiotė plekšnė

LEM

Microstomus kitt

Europinė sardinė

PIL

Sardina pilchardus

Europinis ančiuvis

ANE

Engraulis encrasicolus

Europinis jūrų liežuvis

SOL

Solea solea

Geltonuodegė plekšnė

YEL

Limanda ferruginea

Ilgapelekis tunas

ALB

Thunnus alalunga

Islandinis pjūklapilvis beriksas

ORY

Hoplostethus atlanticus

Juodadėmė menkė

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Juodasis paltusas

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Jūrinė plekšnė

PLE

Pleuronectes platessa

Kalmaras

SQS

Martialia hyadesi

Kergeleno nototenija

NOR

Notothenia rossii

Krabai

PAI

Paralomis spp.

Krokodilinė ledžuvė

SSI

Chaenocephalus aceratus

Ledjūrio menkė

POK

Pollachius virens

Lydžiažiotė ledžuvė

ANI

Champsocephalus gunnari

Marmurinė rombinė raja

RJU

Raja undulata

Mažasis juodasis dygliaryklis

ETP

Etmopterus pusillus

Megrimai

LEZ

Lepidorhombus spp.

Melsvoji molva

BLI

Molva dypterygia

Montegju šlakuotoji raja

RJM

Raja montagui

Norveginė menkutė

NOP

Trisopterus esmarki

Norveginė raja

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Norveginis omaras

NEP

Nephrops norvegicus

Nototetiniai dančiai

TOT

Dissostichus spp.

Paprastasis dygliaryklis

DGS

Squalus acanthias

Paprastasis ilgasnukis dygliaryklis

DCA

Deania calcea

Paprastasis merlangas

WHG

Merlangius merlangus

Paprastasis otas

TUR

Scophthalmus maximus

Paprastasis sriubinis ryklys

GAG

Galeorhinus galeus

Paprastasis tunas

BFT

Thunnus thynnus

Paprastasis vilkešeris

BSS

Dicentrarchus labrax

Paprastieji beriksai

ALF

Beryx spp.

Paprastieji grenadieriai

GRV

Macrourus spp.

Paprastieji jūriniai ešeriai

RED

Sebastes spp.

Paprastieji jūrų liežuviai

SOO

Solea spp.

Paprastieji tobiai

SAN

Ammodytes spp.

Paprastoji brosmė

USK

Brosme brosme

Paprastoji durklažuvė

SWO

Xiphias gladius

Paprastoji molva

LIN

Molva molva

Paprastoji stintenė

CAP

Mallotus villosus

Paprastosios stauridės

JAX

Trachurus spp.

Patagoninis nototeninis dančius

TOP

Dissostichus eleginoides

Pelaginės ylapelekės šernažuvės

EDW

Pseudopentaceros spp.

Peru stauridė

CJM

Trachurus murphyi

Pilkasis trumpadyglis ryklys

GUQ

Centrophorus squamosus

Pilkoji nototenija

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Plekšniažuvės

FLX

Pleuronectiformes

Plonaūsės krevetės

PEN

Penaeus spp.

Portugalinis baltaakis dygliaryklis

CYO

Centroscymnus coelolepis

Raganosė ledžuvė

LIC

Channichthys rhinoceratus

Raja gegutė

RJN

Leucoraja naevus

Raudonoji plekšnė

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Rombinės rajožuvės

SRX

Rajiformes

Sidabrinis polakas

POL

Pollachius pollachius

Smulkiadyglės saulažuvės

BOR

Caproidae

Snieginiai krabai

PCR

Chionoecetes spp.

Šagreninė raja

RJF

Raja fullonica

Šiaurinė dryžakojė krevetė

PRA

Pandalus borealis

Šiaurinis trumpapelekis kalmaras

SQI

Illex illecebrosus

Šiaurinis žydrasis merlangas

WHB

Micromesistius poutassou

Šlakuotosios rajos

RJE

Raja microocellata

Šokoladinis dygliaryklis

SCK

Dalatias licha

Švelniosios rajos ir susijusių rūšių grupė

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada ir Dipturus cf. intermedia)

Švelnusis rombas

BLL

Scophthalmus rhombus

Tamsioji ledžuvė

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Trumpauodegė raja

RJH

Raja brachyura

Velniažuvinės

ANF

Lophiidae

Žalioji nototenija

NOG

Notothenia gibberifrons

Žvaigždėtoji raja

RJR

Raja radiata
IA PRIEDAS

SKAGERAKAS, KATEGATAS, ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 IR 14 PARAJONIAI, CECAF RAJONO SĄJUNGOS VANDENYS, PRANCŪZIJOS GVIANOS VANDENYSRūšis:

Paprastieji tobiai ir susijusi priegauda

Ammodytes spp.

Zona:

2a, 3a kvadratų ir 4 parajonio Sąjungos vandenys (1)

Danija

0

(2)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Vokietija

0

(2)

Švedija

0

(2)

Sąjunga

0

(2)

 

Jungtinė Karalystė

0

(2)

 

 

BLSK

0

 

 

(1)

Išskyrus vandenis, esančius šešių jūrmylių atstumu nuo Jungtinės Karalystės bazinių linijų prie Šetlando, Fero salos ir Fulos.

(2)

Iki 2 % kvotos gali sudaryti paprastųjų merlangų ir atlantinių skumbrių priegauda (OT1/*2A3A4X). Paprastųjų merlangų ir atlantinių skumbrių priegauda, įskaičiuojama į kvotą pagal šią nuostatą, ir rūšių, kurių žuvys įskaičiuojamos į kvotą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 8 dalį, priegauda drauge turi neviršyti 9 % kvotos.

Specialioji sąlyga: neviršijant pirmiau nurodytų kvotų, ne didesnius nei toliau pateiktieji kiekius galima sužvejoti šiuose III priede apibrėžtuose paprastojo tobio išteklių valdymo rajonuose:

Zona: paprastųjų tobių išteklių valdymo rajonų Sąjungos vandenys 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danija

0

0

0

0

0

0

0

Vokietija

0

0

0

0

0

0

0

Švedija

0

0

0

0

0

0

0

Sąjunga

0

0

0

0

0

0

0

Jungtinė Karalystė

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

0

0

0

0

0

0

0Rūšis:

Atlantinės argentinos

Argentina silus

Zona:

1 ir 2 parajonių Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(ARU/1/2.)

Vokietija

6

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

2

 

Nyderlandai

5

 

Sąjunga

13

 

Jungtinė Karalystė

10

 

 

BLSK

23

 Rūšis:

Atlantinės argentinos

Argentina silus

Zona:

3a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenys

(ARU/3A4-C)

Danija

273

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Vokietija

3

 

Prancūzija

2

 

Airija

2

 

Nyderlandai

13

 

Švedija

11

 

Sąjunga

304

 

Jungtinė Karalystė

5

 

 

BLSK

309

 Rūšis:

Atlantinės argentinos

Argentina silus

Zona:

5, 6 ir 7 parajonių Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(ARU/567.)

Vokietija

71

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

2

 

Airija

66

 

Nyderlandai

742

 

Sąjunga

881

 

Jungtinė Karalystė

52

 

 

BLSK

933

 Rūšis:

Paprastosios brosmės

Brosme brosme

Zona:

1, 2 ir 14 parajonių Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(USK/1214EI)

Vokietija

2

(1)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

2

(1)

Kitos

1

(1)

Sąjunga

5

(1)

Jungtinė Karalystė

2

(1)

 

BLSK

7

 

(1)

Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuotoji žvejyba neleidžiama. Apie į šią bendrą kvotą įskaičiuotiną laimikį pranešama atskirai (USK/1214EI_AMS).Rūšis:

Paprastosios brosmės

Brosme brosme

Zona:

4 parajonio Sąjungos vandenys

(USK/04-C.)

Danija

17

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Vokietija

5

 

Prancūzija

12

 

Švedija

2

 

Kitos

2

(1)

Sąjunga

38

 

Jungtinė Karalystė

26

 

 

BLSK

64

 

(1)

Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuotoji žvejyba neleidžiama. Apie į šią bendrą kvotą įskaičiuotiną laimikį pranešama atskirai (USK/04-C_AMS).Rūšis:

Paprastosios brosmės

Brosme brosme

Zona:

5, 6 ir 7 parajonių Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(USK/567EI.)

Vokietija

4

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Ispanija

15

 

Prancūzija

176

 

Airija

17

 

Kitos

4

(1)

Sąjunga

216

 

Norvegija

731

(2) (3) (4) (5)

Jungtinė Karalystė

85

 

 

BLSK

1 032

 

(1)

Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuotoji žvejyba neleidžiama. Apie į šią bendrą kvotą įskaičiuotiną laimikį pranešama atskirai (USK/567EI_AMS).

(2)

Turi būti sužvejota 2a kvadrato, 4 parajonio, 5b kvadrato, 6 ir 7 parajonių Sąjungos vandenyse (USK/*24X7C).

(3)

Specialioji sąlyga: iš jo 25 % gali sudaryti atsitiktinis kitų rūšių laimikis, sužvejotas vieno laivo bet kuriuo metu 5b kvadrate bei 6 ir 7 parajoniuose. Tačiau pirmąsias 24 valandas nuo žvejybos tam tikrame žvejybos plote pradžios šį procentinį dydį galima viršyti. Bendras atsitiktinis kitų rūšių žuvų laimikis 5b kvadrate bei 6 ir 7 parajoniuose turi neviršyti toliau nurodyto kiekio tonomis (OTH/*5B67-). Atlantinių menkių priegauda pagal šią nuostatą 6a kvadrate negali viršyti 5 %.

750

 

 

(4)

Įskaitant paprastąsias molvas. Toliau nurodytos Norvegijai skirtos kvotos žvejojamos tik ūdomis 5b kvadrate, 6 ir 7 parajoniuose:

 

 

 

 

 

Paprastosios molvos (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

Paprastosios brosmės (USK/*5B67-)

731

 

(5)

Norvegijai skirtas paprastųjų molvų ir paprastųjų brosmių kvotas galima iškeisti neviršijant šio kiekio tonomis:

500

 

 Rūšis:

Paprastosios brosmės

Brosme brosme

Zona:

4 parajonio Norvegijos vandenys

(USK/04-N.)

Belgija

0

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

41

 

Vokietija

0

 

Prancūzija

0

 

Nyderlandai

0

 

Sąjunga

41

 

Jungtinė Karalystė

1

 

 

BLSK

Netaikoma

 

▼M1Rūšis:

Smulkiadyglės saulažuvės

Caproidae

Zona:

6, 7 ir 8 parajonių Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(BOR/678-)

Danija

1 645

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Airija

4 632

 

Sąjunga

6 277

 

Jungtinė Karalystė

426

 

 

BLSK

6 703

 

▼BRūšis:

Atlantinės silkės (1)

Clupea harengus

Zona:

3a kvadratas

(HER/03A.)

Danija

2 577

(2)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Vokietija

41

(2)

Švedija

2 696

(2)

Sąjunga

5 314

(2)

Norvegija

818

 

Farerų Salos

0

(3)

 

BLSK

6 132

 

(1)

Atlantinių silkių, sužvejotų tinklais, kurių akių dydis yra 32 mm arba didesnis, laimikis.

(2)

Specialioji sąlyga: ne daugiau kaip 50 % šio kiekio gali būti sužvejojama 4 parajonio Sąjungos vandenyse (HER/*04-C.).

(3)

Gali būti žvejojama tik Skagerake (HER/*03AN.).Rūšis:

Atlantinės silkės (1)

Clupea harengus

Zona:

4 parajonio į šiaurę nuo 53° 30′ šiaurės platumos Sąjungos ir Norvegijos vandenys

(HER/4AB.)

Danija

14 867

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Vokietija

9 851

 

Prancūzija

5 168

 

Nyderlandai

12 929

 

Švedija

978

 

Sąjunga

43 793

 

Farerų Salos

63

 

Norvegija

27 913

(2)

Jungtinė Karalystė

13 896

 

BLSK

96 252

 

(1)

Atlantinių silkių, sužvejotų tinklais, kurių akių dydis yra 32 mm arba didesnis, laimikis.

(2)

Pagal šią kvotą sužvejotas laimikis turi būti išskaičiuotas iš BLSK Norvegijos dalies. Laikantis šios kvotos, ne didesnį nei toliau nurodytas kiekį tonomis galima sužvejoti 4a ir 4b kvadratų Sąjungos vandenyse (HER/*4AB–C). Bus skirtas papildomas ne didesnis kaip 10 000 tonų kiekis, jei Norvegija tokio padidinimo paprašys.

12 500

 

 

 

Specialioji sąlyga: neviršijant pirmiau minėtų kvotų, Norvegijos vandenyse į pietus nuo 62° šiaurės platumos Sąjunga gali sužvejoti ne didesnius nei toliau nurodytieji kiekius. Bus skirtas papildomas ne didesnis kaip 2 500 tonų kiekis, jei Sąjunga tokio padidinimo paprašys.

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos (HER/*4N-S62)

 

 

 

Sąjunga

12 500

 

 

 Rūšis:

Atlantinės silkės

Clupea harengus

Zona:

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos

(HER/4N-S62)

Švedija

237

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Sąjunga

237

 

 

BLSK

96 252

 

(1)

Atlantinių menkių, juodadėmių menkių, sidabrinių polakų, paprastųjų merlangų ir ledjūrio menkių priegauda turi būti įskaičiuojama į tų rūšių kvotas.Rūšis:

Atlantinės silkės (1)

Clupea harengus

Zona:

3a kvadratas

(HER/03A-BC)

Danija

1 423

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Vokietija

13

 

Švedija

229

 

Sąjunga

1 665

 

 

BLSK

1 665

 

(1)

Tik atlantinių silkių, sužvejotų kaip priegauda tinklais, kurių akių dydis yra mažesnis nei 32 mm, laimikis.Rūšis:

Atlantinės silkės (1)

Clupea harengus

Zona:

4 parajonis, 7d kvadratas ir 2a kvadrato Sąjungos vandenys

(HER/2A47DX)

Belgija

11

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

2 143

 

Vokietija

11

 

Prancūzija

11

 

Nyderlandai

11

 

Švedija

11

 

Sąjunga

2 198

 

Jungtinė Karalystė

41

 

 

BLSK

2 239

 

(1)

Tik atlantinių silkių, sužvejotų kaip priegauda tinklais, kurių akių dydis yra mažesnis nei 32 mm, laimikis.Rūšis:

Atlantinės silkės (1)

Clupea harengus

Zona:

4c, 7d kvadratai (2)

(HER/4CXB7D)

Belgija

2 158

(3)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

200

(3)

Vokietija

133

(3)

Prancūzija

2 569

(3)

Nyderlandai

4 541

(3)

Sąjunga

9 601

(3)

Jungtinė Karalystė

988

(3)

 

BLSK

96 252

 

(1)

Tik atlantinių silkių, sužvejotų tinklais, kurių akių dydis yra 32 mm arba didesnis, laimikis.

(2)

Išskyrus Blakvoterio išteklius: kalbama apie atlantinių silkių išteklius Temzės estuarijos jūros regione, esančiame zonoje, kurios ribas žymi loksodroma, brėžiama iš Landgardo kyšulio (51° 56′ šiaurės platumos, 1° 19.1′ rytų ilgumos) tiesiai į pietus iki 51° 33′ šiaurės platumos ir iš čia tiesiai į vakarus iki Jungtinės Karalystės pakrantės.

(3)

Specialioji sąlyga: ne daugiau kaip 50 % šios kvotos gali būti sužvejota 4b kvadrate (HER/*04B.).Rūšis:

Atlantinės silkės

Clupea harengus

Zona:

5b, 6b ir 6aN kvadratų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys (1)

(HER/5B6ANB)

Vokietija

97

(2)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

19

(2)

Airija

132

(2)

Nyderlandai

97

(2)

Sąjunga

345

(2)

Jungtinė Karalystė

526

(2)

 

BLSK

871

 

(1)

Kalbama apie silkių išteklius ICES 6a kvadrato dalyje, kuri yra į rytus nuo 7° vakarų ilgumos dienovidinio ir į šiaurę nuo 55° šiaurės platumos lygiagretės arba į vakarus nuo 7° vakarų ilgumos dienovidinio ir į šiaurę nuo 56° šiaurės platumos lygiagretės, išskyrus Klaido zoną.

(2)

Draudžiama žvejoti silkes toje ICES zonų, kuriose taikomas šis BLSK, dalyje, kuri yra tarp 56° šiaurės platumos ir 57° 30′ šiaurės platumos, išskyrus šešių jūrmylių ruožą nuo Jungtinės Karalystės teritorinės jūros bazinės linijos.Rūšis:

Atlantinės silkės

Clupea harengus

Zona:

6aS (1), 7b ir 7c kvadratai

(HER/6AS7BC)

Airija

309

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Nyderlandai

31

 

Sąjunga

340

 

 

BLSK

340

 

(1)

Kalbama apie silkių išteklius 6a kvadrate į pietus nuo 56° 00′ šiaurės platumos ir į vakarus nuo 07° 00′ vakarų ilgumos.Rūšis:

Atlantinės silkės

Clupea harengus

Zona:

7a kvadratas (1)

(HER/07A/MM)

Airija

525

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Sąjunga

525

 

Jungtinė Karalystė

1 491

 

 

BLSK

2 016

 

(1)

Ši zona sumažinama rajonu, kuris apibrėžiamas:

— šiaurėje iki 52° 30′ šiaurės platumos,

— pietuose iki 52° 00′ šiaurės platumos,

— vakaruose iki Airijos pakrantės,

— rytuose iki Jungtinės Karalystės pakrantės.Rūšis:

Atlantinės silkės

Clupea harengus

Zona:

7e ir 7f kvadratai

(HER/7EF.)

Prancūzija

116

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Sąjunga

116

 

Jungtinė Karalystė

116

 

 

BLSK

232

 Rūšis:

Atlantinės silkės

Clupea harengus

Zona:

7g (1), 7h (1), 7j (1) ir 7k (1) kvadratai

(HER/7G-K.)

Vokietija

3

(2)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

14

(2)

Airija

188

(2)

Nyderlandai

14

(2)

Sąjunga

219

(2)

Jungtinė Karalystė

0

(2)

 

BLSK

219

(2)

(1)

Ši zona padidinama rajonu, kuris apibrėžiamas:

— šiaurėje iki 52° 30′ šiaurės platumos,

— pietuose iki 52° 00′ šiaurės platumos,

— vakaruose iki Airijos pakrantės,

— rytuose iki Jungtinės Karalystės pakrantės.

(2)

Ši kvota gali būti skirta tik kontrolinę žvejybą vykdantiems laivams, kad būtų galima rinkti šių išteklių žvejybos duomenis, remiantis ICES vertinimu. Atitinkamos valstybės narės prieš leisdamos žvejoti Komisijai praneša laivo (-ų) pavadinimą (-us).Rūšis:

Europiniai ančiuviai

Engraulis encrasicolus

Zona:

8 parajonis

(ANE/08.)

Ispanija

29 700

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Prancūzija

3 300

 

Sąjunga

33 000

 

 

BLSK

33 000

 Rūšis:

Europiniai ančiuviai

Engraulis encrasicolus

Zona:

9 ir 10 parajoniai; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

(ANE/9/3411)

Ispanija

0

(1)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Portugalija

0

(1)

Sąjunga

0

(1)

 

BLSK

0

(1)

(1)

Pagal šią kvotą nustatytą kiekį galima žvejoti tik nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d.Rūšis:

Atlantinės menkės

Gadus morhua

Zona:

Skagerakas

(COD/03AN.)

Belgija

1

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

421

 

Vokietija

11

 

Nyderlandai

3

 

Švedija

74

 

Sąjunga

510

 

 

BLSK

526

 Rūšis:

Atlantinės menkės

Gadus morhua

Zona:

Kategatas

(COD/03AS.)

Danija

75

(1)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Vokietija

2

(1)

Švedija

46

(1)

Sąjunga

123

(1)

 

BLSK

123

(1)

(1)

Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuotoji žvejyba neleidžiama.Rūšis:

Atlantinės menkės

Gadus morhua

Zona:

4 parajonis; 2a kvadrato Sąjungos vandenyse; 3a kvadrato dalis, kurios neapima Skagerakas ir Kategatas

(COD/2A3AX4)

Belgija

109

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

625

 

Vokietija

396

 

Prancūzija

134

(1)

Nyderlandai

353

(1)

Švedija

4

 

Sąjunga

1 621

 

Norvegija

626

(2)

Jungtinė Karalystė

1 433

(1)

 

BLSK

3 680

 

(1)

Specialioji sąlyga: iš kurių ne daugiau kaip 5 % gali būti sužvejota: 7d kvadrate (COD/*07D.).

(2)

Gali būti sužvejota Sąjungos vandenyse. Pagal šią kvotą sužvejotas laimikis turi būti išskaičiuotas iš BLSK Norvegijos dalies.

Specialioji sąlyga: neviršijant pirmiau minėtų kvotų, ne didesnius nei toliau nurodyti kiekius galima sužvejoti šioje zonoje:

4 parajonio Norvegijos vandenys (COD/*04N-)

 

 

Sąjunga

2 655

 

 

 Rūšis:

Atlantinės menkės

Gadus morhua

Zona:

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos

(COD/4N-S62)

Švedija

96

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Sąjunga

96

 

 

BLSK

Netaikoma

 

(1)

Juodadėmių menkių, sidabrinių polakų, paprastųjų merlangų ir ledjūrio menkių priegauda turi būti įskaičiuojama į tų rūšių kvotas.Rūšis:

Atlantinės menkės

Gadus morhua

Zona:

6b kvadratas; 5b kvadrato į vakarus nuo 12° 00′ vakarų ilgumos ir 12 bei 14 parajonių Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(COD/5W6-14)

Belgija

0

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Vokietija

0

 

Prancūzija

2

 

Airija

1

 

Sąjunga

3

 

Jungtinė Karalystė

3

 

 

BLSK

6

 Rūšis:

Atlantinės menkės

Gadus morhua

Zona:

6a kvadratas; 5b kvadrato į rytus nuo 12°00′ vakarų ilgumos Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(COD/5BE6A)

Belgija

1

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Taikomas šio reglamento 9 straipsnis.

Vokietija

5

(1)

Prancūzija

51

(1)

Airija

71

(1)

Sąjunga

128

(1)

Jungtinė Karalystė

193

(1)

 

BLSK

321

(1)

(1)

Tik atlantinių menkių, sužvejotų kaip priegauda vykdant kitų rūšių žuvų žvejybą, laimikis. Pagal šią kvotą specializuotoji atlantinių menkių žvejyba neleidžiama.Rūšis:

Atlantinės menkės

Gadus morhua

Zona:

7a kvadratas

(COD/07A.)

Belgija

1

(1)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

2

(1)

Airija

43

(1)

Nyderlandai

0

(1)

Sąjunga

46

(1)

Jungtinė Karalystė

19

(1)

 

BLSK

65

(1)

(1)

Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuotoji žvejyba neleidžiama.Rūšis:

Atlantinės menkės

Gadus morhua

Zona:

7b, 7c, 7e–k kvadratai, 8, 9 ir 10 parajoniai; Sąjungos vandenys CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgija

5

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Taikomas šio reglamento 9 straipsnis.

Prancūzija

74

(1)

Airija

115

(1)

Nyderlandai

0

(1)

Sąjunga

194

(1)

Jungtinė Karalystė

8

(1)

 

BLSK

202

(1)

(1)

Tik atlantinių menkių, sužvejotų kaip priegauda vykdant kitų rūšių žuvų žvejybą, laimikis. Pagal šią kvotą specializuotoji atlantinių menkių žvejyba neleidžiama.Rūšis:

Atlantinės menkės

Gadus morhua

Zona:

7d kvadratas

(COD/07D.)

Belgija

9

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

180

(1)

Nyderlandai

5

(1)

Sąjunga

194

(1)

Jungtinė Karalystė

20

(1)

 

BLSK

214

 

(1)

Specialioji sąlyga: iš kurių ne daugiau kaip 5 % gali būti sužvejota: 4 parajonis; 2a kvadrato Sąjungos vandenyse; 3a kvadrato dalyje, nepriklausančioje Skagerakui ir Kategatui (COD/*2A3X4).Rūšis:

Megrimai

Lepidorhombus spp.

Zona:

2a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenys

(LEZ/2AC4-C)

Belgija

2

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

2

 

Vokietija

2

 

Prancūzija

12

 

Nyderlandai

10

 

Sąjunga

28

 

Jungtinė Karalystė

703

 

 

BLSK

731

 Rūšis:

Megrimai

Lepidorhombus spp.

Zona:

5b kvadrato Sąjungos ir tarptautiniai vandenys ir 6 parajonis; 12 ir 14 parajonių tarptautiniai vandenys

(LEZ/56-14)

Ispanija

168

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

654

(1)

Airija

191

 

Sąjunga

1 013

 

Jungtinė Karalystė

463

(1)

 

BLSK

1 476

 

(1)

Specialioji sąlyga: iš kurių ne daugiau kaip 5 % gali būti sužvejota: 2a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenyse (LEZ/*2AC4C).Rūšis:

Megrimai

Lepidorhombus spp.

Zona:

7

(LEZ/07.)

Belgija

127

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Ispanija

1 405

(2)

Prancūzija

1 705

(2)

Airija

775

(2)

Sąjunga

4 012

 

Jungtinė Karalystė

671

(2)

 

BLSK

4 683

 

(1)

10 % šios kvotos gali būti panaudota priegaudai 8a, 8b, 8d ir 8e kvadratuose (LEZ/*8ABDE) vykdant specializuotąją paprastųjų jūrų liežuvių žvejybą.

(2)

35 % šios kvotos gali būti sužvejota 8a, 8b, 8d ir 8e kvadratuose (LEZ/*8ABDE).Rūšis:

Megrimai

Lepidorhombus spp.

Zona:

8a, 8b, 8d ir 8e kvadratai

(LEZ/8ABDE.)

Ispanija

248

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

200

 

Sąjunga

448

 

 

BLSK

448

 Rūšis:

Megrimai

Lepidorhombus spp.

Zona:

8c kvadratas, 9 ir 10 parajoniai; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

(LEZ/8C3411)

Ispanija

1 912

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Prancūzija

96

 

Portugalija

64

 

Sąjunga

2 072

 

 

BLSK

2 158

 Rūšis:

Velniažuvinės

Lophiidae

Zona:

2a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenys

(ANF/2AC4-C)

Belgija

125

(1)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

275

(1)

Vokietija

134

(1)

Prancūzija

26

(1)

Nyderlandai

94

(1)

Švedija

3

(1)

Sąjunga

657

(1)

Jungtinė Karalystė

2 865

(1)

 

 

BLSK

3 522

 

(1)

Specialioji sąlyga: iš kurių ne daugiau kaip 10 % gali būti sužvejota: 6 parajonis; 5b kvadrato Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; 12 ir 14 parajonių tarptautiniuose vandenyse (ANF/*56-14).Rūšis:

Velniažuvinės

Lophiidae

Zona:

4 parajonio Norvegijos vandenys

(ANF/04-N.)

Belgija

13

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

326

 

Vokietija

5

 

Nyderlandai

5

 

Sąjunga

349

 

Jungtinė Karalystė

76

 

 

BLSK

Netaikoma

 Rūšis:

Velniažuvinės

Lophiidae

Zona:

6 parajonis; 5b kvadrato Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; 12 ir 14 parajonių tarptautiniai vandenys

(ANF/56-14)

Belgija

72

(1)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Vokietija

82

(1)

Ispanija

77

 

Prancūzija

881

(1)

Airija

199

 

Nyderlandai

69

(1)

Sąjunga

1 380

 

Jungtinė Karalystė

613

(1)

 

BLSK

1 993

 

(1)

Specialioji sąlyga: iš kurių ne daugiau kaip 5 % gali būti sužvejota: 2a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenyse (ANF/*2AC4C).

▼M1Rūšis:

Velniažuvinės

Lophiidae

Zona:

7

(ANF/07.)

Belgija

1 468

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Vokietija

164

(1)

Ispanija

583

(1)

Prancūzija

9 419

(1)

Airija

1 204

(1)

Nyderlandai

190

(1)

Sąjunga

13 028

(1)

Jungtinė Karalystė

2 857

(1)

 

BLSK

15 885

 

(1)

Specialioji sąlyga: iš kurių ne daugiau kaip 10 % gali būti sužvejota 8a, 8b, 8d ir 8e kvadratuose (ANF/*8ABDE)

▼BRūšis:

Velniažuvinės

Lophiidae

Zona:

8a, 8b, 8d ir 8e kvadratai

(ANF/8ABDE.)

Ispanija

343

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

1 909

 

Sąjunga

2 252

 

 

BLSK

2 252

 Rūšis:

Velniažuvinės

Lophiidae

Zona:

8c kvadratas, 9 ir 10 parajoniai; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

(ANF/8C3411)

Ispanija

2 934

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Prancūzija

3

 

Portugalija

584

 

Sąjunga

3 521

 

 

BLSK

3 672

 Rūšis:

Juodadėmės menkės

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

3a kvadratas

(HAD/03 A.)

Belgija

3

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

442

 

Vokietija

28

 

Nyderlandai

1

 

Švedija

52

 

Sąjunga

526

 

 

BLSK

548

 Rūšis:

Juodadėmės menkės

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

4 parajonis; 2a kvadrato Sąjungos vandenys

(HAD/2AC4.)

Belgija

52

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

354

 

Vokietija

225

 

Prancūzija

393

 

Nyderlandai

39

 

Švedija

36

 

Sąjunga

1 099

 

Norvegija

1 975

 

Jungtinė Karalystė

5 840

 

 

BLSK

8 914

 

Specialioji sąlyga: neviršijant pirmiau minėtų kvotų, ne didesnius nei toliau nurodytieji kiekius galima sužvejoti šioje zonoje:

4 parajonio Norvegijos vandenyse (HAD/*04N-)

 

 

 

Sąjunga

5 161

 

 

 Rūšis:

Juodadėmės menkės

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos

(HAD/4N-S62)

Švedija

177

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Sąjunga

177

 

 

BLSK

Netaikoma

 

(1)

Atlantinių menkių, sidabrinių polakų, paprastųjų merlangų ir ledjūrio menkių priegauda turi būti įskaičiuojama į šių rūšių kvotas.Rūšis:

Juodadėmės menkės

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

6b kvadrato, 12 ir 14 parajonių Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(HAD/6B1214)

Belgija

6

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Vokietija

7

 

Prancūzija

289

 

Airija

206

 

Sąjunga

508

 

Jungtinė Karalystė

2 111

 

 

BLSK

2 619

 Rūšis:

Juodadėmės menkės

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

5b ir 6a kvadratų Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(HAD/5BC6A.)

Belgija

1

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Vokietija

1

(1)

Prancūzija

55

(1)

Airija

163

(1)

Sąjunga

220

 

Jungtinė Karalystė

774

(1)

 

BLSK

994

 

(1)

Ne daugiau kaip 10 % šios kvotos gali būti sužvejota 4 parajonyje; 2a kvadrato Sąjungos vandenyse (HAD/*2AC4.).Rūšis:

Juodadėmės menkės

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7b–k kvadratai, 8, 9 ir 10 parajoniai; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

(HAD/7X7A34)

Belgija

30

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

1 810

 

Airija

603

 

Sąjunga

2 443

 

Jungtinė Karalystė

272

 

 

BLSK

2 715

 Rūšis:

Juodadėmės menkės

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

7a kvadratas

(HAD/07A.)

Belgija

13

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

57

 

Airija

342

 

Sąjunga

412

 

Jungtinė Karalystė

378

 

 

BLSK

790

 Rūšis:

Paprastieji merlangai

Merlangius merlangus

Zona:

3a kvadratas

(WHG/07 A.)

Danija

292

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Nyderlandai

1

 

Švedija

31

 

Sąjunga

324

 

 

BLSK

415

 Rūšis:

Paprastieji merlangai

Merlangius merlangus

Zona:

4 parajonis; 2a kvadrato Sąjungos vandenys

(WHG/2AC4.)

Belgija

82

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

356

 

Vokietija

93

 

Prancūzija

535

 

Nyderlandai

206

 

Švedija

1

 

Sąjunga

1 273

 

Norvegija

304

(1)

Jungtinė Karalystė

2 573

 

 

BLSK

4 290

 

(1)

Gali būti sužvejota Sąjungos vandenyse. Pagal šią kvotą sužvejotas laimikis turi būti išskaičiuotas iš BLSK Norvegijos dalies.

Specialioji sąlyga: neviršijant pirmiau minėtų kvotų, ne didesnius nei toliau nurodytieji kiekius galima sužvejoti šioje zonoje:

4 parajonio Norvegijos vandenyse (WHG/*04N-)

 

 

Sąjunga

2 700

 

 

 Rūšis:

Paprastieji merlangai

Merlangius merlangus

Zona:

6 parajonis; 5b kvadrato Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; 12 ir 14 parajonių tarptautiniai vandenys

(WHG/56-14)

Vokietija

1

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Taikomas šio reglamento 9 straipsnis.

Prancūzija

14

(1)

Airija

68

(1)

Sąjunga

83

(1)

Jungtinė Karalystė

151

(1)

 

BLSK

234

(1)

(1)

Tik paprastųjų merlangų, sužvejotų kaip priegauda vykdant kitų rūšių žuvų žvejybą, laimikis. Pagal šią kvotą specializuotoji paprastųjų merlangų žvejyba neleidžiama.Rūšis:

Paprastieji merlangai

Merlangius merlangus

Zona:

7a kvadratas

(WHG/07 A.)

Belgija

1

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Taikomas šio reglamento 9 straipsnis.

Prancūzija

6

(1)

Airija

104

(1)

Nyderlandai

0

(1)

Sąjunga

111

(1)

Jungtinė Karalystė

70

(1)

 

BLSK

181

(1)

(1)

Tik paprastųjų merlangų, sužvejotų kaip priegauda vykdant kitų rūšių žuvų žvejybą, laimikis. Pagal šią kvotą specializuotoji paprastųjų merlangų žvejyba neleidžiama.

▼M1Rūšis:

Paprastieji merlangai

Merlangius merlangus

Zona:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j ir 7k kvadratai

(WHG/7X7A-C)

Belgija

37

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

2 258

 

Airija

1 629

 

Nyderlandai

18

 

Sąjunga

3 942

 

Jungtinė Karalystė

404

 

 

BLSK

4 346

 

▼BRūšis:

Paprastieji merlangai

Merlangius merlangus

Zona:

8

(WHG/08.)

Ispanija

880

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Prancūzija

1 321

 

Sąjunga

2 201

 

 

BLSK

2 276

 Rūšis:

Paprastieji merlangai ir sidabriniai polakai

Merlangius merlangus ir Pollachius pollachius

Zona:

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos

(W/P/4N-S62)

Švedija

48

(1)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Sąjunga

48

 

 

BLSK

Netaikoma

 

(1)

Atlantinių menkių, juodadėmių menkių ir ledjūrio menkių priegauda turi būti įskaičiuojama į tų rūšių kvotas.Rūšis:

Europinės jūrinės lydekos

Merluccius merluccius

Zona:

3a kvadratas

(HKE/03A.)

Danija

784

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Švedija

67

(1)

Sąjunga

851

 

 

BLSK

851

 

(1)

Šią kvotą galima perkelti į 2a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenis. Tačiau apie tokį perkėlimą turi būti iš anksto pranešama Komisijai.Rūšis:

Europinės jūrinės lydekos

Merluccius merluccius

Zona:

2a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenys

(HKE/2AC4-C)

Belgija

14

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

570

(1)

Vokietija

65

(1)

Prancūzija

126

(1)

Nyderlandai

33

(1)

Sąjunga

808

(1)

Jungtinė Karalystė

178

(1)

 

BLSK

986

 

(1)

Ne daugiau kaip 10 % šios kvotos gali būti panaudota priegaudai 3a kvadrate (HKE/*03A.).Rūšis:

Europinės jūrinės lydekos

Merluccius merluccius

Zona:

6 ir 7 parajoniai; 5b kvadrato Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; 12 ir 14 parajonių tarptautiniai vandenys

(HKE/571214)

Belgija

146

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Ispanija

4 667

 

Prancūzija

7 207

(1)

Airija

873

 

Nyderlandai

94

(1)

Sąjunga

12 987

 

Jungtinė Karalystė

2 845

(1)

 

BLSK

15 832

 

(1)

Šią kvotą galima perkelti į 2a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenis. Tačiau apie tokį perkėlimą turi būti iš anksto pranešama Komisijai.

Specialioji sąlyga: neviršijant pirmiau minėtų kvotų, ne didesnius nei toliau nurodytieji kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

8a, 8b, 8d ir 8e kvadratuose (HKE/*8ABDE)

 

 

Belgija

19

 

 

 

Ispanija

753

 

 

 

Prancūzija

753

 

 

 

Airija

94

 

 

 

Nyderlandai

10

 

 

 

Sąjunga

1 629

 

 

 

Jungtinė Karalystė

424

 

 

 Rūšis:

Europinės jūrinės lydekos

Merluccius merluccius

Zona:

8a, 8b, 8d ir 8e kvadratai

(HKE/8ABDE.)

Belgija

5

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Ispanija

3 249

 

Prancūzija

7 296

 

Nyderlandai

10

(1)

Sąjunga

10 560

 

 

BLSK

10 560

 

(1)

Šią kvotą galima perkelti į 4 parajonį ir 2a kvadrato Sąjungos vandenis. Tačiau apie tokį perkėlimą turi būti iš anksto pranešama Komisijai.

Specialioji sąlyga: neviršijant pirmiau minėtų kvotų, ne didesnius nei toliau nurodytieji kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

6 ir 7 parajoniai; 5b kvadrato Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; 12 ir 14 parajonių tarptautiniuose vandenyse (HKE/*57-14)

Belgija

1

 

 

 

Ispanija

941

 

 

 

Prancūzija

1 694

 

 

 

Nyderlandai

3

 

 

 

Sąjunga

2 639

 

 

 Rūšis:

Europinės jūrinės lydekos

Merluccius merluccius

Zona:

8c kvadratas, 9 ir 10 parajoniai; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

(HKE/8C3411)

Ispanija

5 320

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Prancūzija

511

 

Portugalija

2 483

 

Sąjunga

8 314

 

 

BLSK

8 517

 Rūšis:

Šiauriniai žydrieji merlangai

Micromesistius poutassou

Zona:

2 ir 4 parajonių Norvegijos vandenys

(WHB/24-N.)

Danija

0

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Sąjunga

0

 

Jungtinė Karalystė

0

 

 

BLSK

Netaikoma

 

▼M1Rūšis:

Šiauriniai žydrieji merlangai

Micromesistius poutassou

Zona:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parajonių, 8a, 8b, 8d, 8e kvadratų, 12 ir 14 parajonių Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(WHB/1X14)

Danija

34 892

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Vokietija

13 566

(1)

Ispanija

29 581

(1) (2)

Prancūzija

24 282

(1)

Airija

27 019

(1)

Nyderlandai

42 546

(1)

Portugalija

2 748

(1) (2)

Švedija

8 631

(1)

Sąjunga

183 265

(1) (3)

Norvegija

69 930

 

Farerų Salos

7 000

 

Jungtinė Karalystė

45 274

(1)

 

BLSK

Netaikoma

(1)

Specialioji sąlyga: neviršijant bendro 24 375 tonų prieigos limito, kurį Sąjungai leidžiama sužvejoti Farerų Salų vandenyse, valstybės narės gali sužvejoti ne daugiau kaip šią joms skirtų kvotų procentinę dalį (WHB/*05-F.): 14,3 %.

(2)

Šią kvotą galima perkelti į 8c kvadratą, 9 ir 10 parajonius; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenis. Tačiau apie tokį perkėlimą turi būti iš anksto pranešama Komisijai.

(3)

Specialioji sąlyga: iš Sąjungos kvotų 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parajonių, 8a, 8b, 8d, 8e kvadratų, 12 ir 14 parajonių Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse (WHB/*NZJM1), 8c kvadrate, 9 ir 10 parajoniuose; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenyse (WHB/*NZJM2) šis kiekis gali būti sužvejotas Norvegijos ekonominėje zonoje arba žvejybos zonoje aplink Jano Majeno salą:

133 566Rūšis:

Šiauriniai žydrieji merlangai

Micromesistius poutassou

Zona:

8c kvadratas, 9 ir 10 parajoniai; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

(WHB/8C3411)

Ispanija

25 065

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Portugalija

6 266

 

Sąjunga

31 331

(1)

 

BLSK

Netaikoma

(1)

Specialioji sąlyga: iš Sąjungos kvotų 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parajonių, 8a, 8b, 8d, 8e kvadratų, 12 ir 14 parajonių Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse (WHB/*NZJM1), 8c kvadrate, 9 ir 10 parajoniuose; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenyse (WHB/*NZJM2) šis kiekis gali būti sužvejotas Norvegijos ekonominėje zonoje arba žvejybos zonoje aplink Jano Majeno salą:

133 566Rūšis:

Šiauriniai žydrieji merlangai

Micromesistius poutassou

Zona:

2 parajonio, 4a kvadrato, 5 parajonio, 6 parajonio į šiaurę nuo 56°30′ šiaurės platumos ir 7 parajonio į vakarus nuo 12° vakarų ilgumos Sąjungos vandenys

(WHB/24A567)

Norvegija

133 566

(1) (2)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Farerų Salos

26 250

(3) (4)

 

BLSK

Netaikoma

(1)

Įskaičiuotina į Norvegijos nustatytą kvotą.

(2)

Specialioji sąlyga: 4a kvadrate sužvejotas laimikis turi būti ne didesnis už šį kiekį (WHB/*04A-C):

28 000

Šis 4a kvadrate taikomas laimikio apribojimas yra toliau nurodyta Norvegijos prieigos limito procentinė dalis:

18 %.

(3)

Įskaičiuotina į Farerų Salų nustatytą kvotą.

(4)

Specialioji sąlyga: taip pat galima žvejoti 6b kvadrate (WHB/*06B-C). 4a kvadrate sužvejotas laimikis turi būti ne didesnis už šį kiekį (WHB/*04A-C):

6 563

▼BRūšis:

Europinės mažažiotės plekšnės ir raudonosios plekšnės

Microstomus kitt ir

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

2a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenys

(L/W/2AC4-C)

Belgija

92

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

253

 

Vokietija

33

 

Prancūzija

69

 

Nyderlandai

211

 

Švedija

3

 

Sąjunga

661

 

Jungtinė Karalystė

1 036

 

 

BLSK

1 697

 Rūšis:

Melsvosios molvos

Molva dypterygia

Zona:

5b kvadrato, 6 ir 7 parajonių Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(BLI/5B67-)

Vokietija

28

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Estija

4

 

Ispanija

89

 

Prancūzija

2 032

 

Airija

8

 

Lietuva

2

 

Lenkija

1

 

Kitos

8

(1)

Sąjunga

2 172

 

Norvegija

63

(2)

Farerų Salos

38

(3)

Jungtinė Karalystė

517

 

 

BLSK

2 790

 

(1)

Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuotoji žvejyba neleidžiama. Apie į šią bendrą kvotą įskaičiuotiną laimikį pranešama atskirai (BLI/5B67_AMS).

(2)

Turi būti sužvejota 2a kvadrato, 4 parajonio, 5b kvadrato, 6 ir 7 parajonių Sąjungos vandenyse (BLI/*24X7C).

(3)

Bukasnukių ilgauodegių grenadierių ir juodųjų kalavijų priegauda turi būti įskaičiuota į šią kvotą. Turi būti sužvejota 6a kvadrato Sąjungos vandenyse į šiaurę nuo 56° 30′ šiaurės platumos ir 6b kvadrate. Ši nuostata netaikoma rūšių, kurių atžvilgiu taikomas įpareigojimas iškrauti laimikį, laimikiui.Rūšis:

Melsvosios molvos

Molva dypterygia

Zona:

12 parajonio tarptautiniai vandenys

(BLI/12INT-)

Estija

0

(1)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Ispanija

33

(1)

Prancūzija

1

(1)

Lietuva

0

(1)

Kitos

0

(1)

Sąjunga

34

(1)

Jungtinė Karalystė

0

(1)

 

BLSK

34

(1)

(1)

Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuotoji žvejyba neleidžiama. Apie į šią bendrą kvotą įskaičiuotiną laimikį pranešama atskirai (BLI/12INT_AMS).Rūšis:

Melsvosios molvos

Molva dypterygia

Zona:

2 ir 4 parajonių Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(BLI/24-)

Danija

1

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Vokietija

1

 

Airija

1

 

Prancūzija

4

 

Kitos

1

(1)

Sąjunga

8

 

Jungtinė Karalystė

2

 

 

BLSK

10

 

(1)

Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuotoji žvejyba neleidžiama. Apie į šią bendrą kvotą įskaičiuotiną laimikį pranešama atskirai (BLI/24_AMS).Rūšis:

Melsvosios molvos

Molva dypterygia

Zona:

3a kvadrato Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(BLI/03A-)

Danija

1

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Vokietija

0

 

Švedija

1

 

Sąjunga

2

 

 

BLSK

2

 Rūšis:

Paprastosios molvos

Molva molva

Zona:

1 ir 2 parajonių Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(LIN/1/2.)

Danija

7

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Vokietija

7

 

Prancūzija

7

 

Kitos

3

(1)

Sąjunga

24

 

Jungtinė Karalystė

7

 

 

BLSK

31

 

(1)

Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuotoji žvejyba neleidžiama. Apie į šią bendrą kvotą įskaičiuotiną laimikį pranešama atskirai (LIN/1/2_AMS).Rūšis:

Paprastosios molvos

Molva molva

Zona:

3a kvadrato Sąjungos vandenys

(LIN/03A-C.)

Belgija

3

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

25

 

Vokietija

3

 

Švedija

10

 

Sąjunga

41

 

Jungtinė Karalystė

3

 

 

BLSK

44

 Rūšis:

Paprastosios molvos

Molva molva

Zona:

4 parajonio Sąjungos vandenys

(LIN/04-C.)

Belgija

7

(1)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

106

(1)

Vokietija

66

(1)

Prancūzija

59

 

Nyderlandai

2

 

Švedija

5

(1)

Sąjunga

245

 

Jungtinė Karalystė

815

(1)

 

BLSK

1 060

 

(1)

Specialioji sąlyga: iš kurių iki 25 %, bet ne daugiau kaip 75 tonos gali būti sužvejota: 3a kvadrato Sąjungos vandenyse (LIN/*03A-C).Rūšis:

Paprastosios molvos

Molva molva

Zona:

5 parajonio Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(LIN/05EI.)

Belgija

2

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

2

 

Vokietija

2

 

Prancūzija

2

 

Sąjunga

8

 

Jungtinė Karalystė

2

 

 

BLSK

10

 Rūšis:

Paprastosios molvos

Molva molva

Zona:

6, 7, 8, 9, 10, 12 ir 14 parajonių Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(LIN/6X14.)

Belgija

12

(1)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

2

(1)

Vokietija

42

(1)

Airija

225

 

Ispanija

840

 

Prancūzija

896

(1)

Portugalija

2

 

Sąjunga

2 019

 

Norvegija

2 000

(2) (3) (4)

 

Farerų Salos

50

(5) (6)

 

Jungtinė Karalystė

1 032

(1)

 

BLSK

5 101

 

(1)

Specialioji sąlyga: iš kurių ne daugiau kaip 35 % gali būti sužvejota: 4 parajonio Sąjungos vandenyse (LIN/*04-C.).

(2)

Specialioji sąlyga: iš jo 25 % gali sudaryti atsitiktinis kitų rūšių laimikis, sužvejotas vieno laivo bet kuriuo metu 5b kvadrate bei 6 ir 7 parajoniuose. Tačiau pirmąsias 24 valandas nuo žvejybos tam tikrame žvejybos plote pradžios šį procentinį dydį galima viršyti. Bendras atsitiktinai sužvejotų kitų rūšių žuvų laimikis 5b kvadrate, 6 ir 7 parajoniuose turi neviršyti toliau nurodyto kiekio tonomis (OTH/*6X14.). Atlantinių menkių priegauda pagal šią nuostatą 6a kvadrate negali viršyti 5 %.

750

 

 

 

(3)

Įskaitant paprastąsias brosmes: Toliau nurodytos Norvegijai skirtos kvotos žvejojamos tik ūdomis 5b kvadrate, 6 ir 7 parajoniuose:

 

 

 

 

 

 

Paprastosios molvos (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

 

Paprastosios brosmės (USK/*5B67-)

731

 

 

(4)

Norvegijai skirtas paprastųjų molvų ir paprastųjų brosmių kvotas galima iškeisti neviršijant šio kiekio tonomis:

500

 

 

(5)

Įskaitant paprastąsias brosmes. Turi būti sužvejota 6b kvadrate ir 6a kvadrate į šiaurę nuo 56°30′ šiaurės platumos (LIN/*6BAN.).

(6)

Specialioji sąlyga: iš kurių atsitiktinis kitų rūšių žuvų laimikis, kurį bet kuriuo metu galėtų sužvejoti vienas laivas 6a ir 6b kvadratuose, sudarytų 20 % šio kiekio. Tačiau pirmąsias 24 valandas nuo žvejybos tam tikrame žvejybos plote pradžios šį procentinį dydį galima viršyti. Bendras atsitiktinai sužvejotų kitų rūšių žuvų laimikis 6a ir 6b kvadratuose turi neviršyti šio kiekio tonomis (OTH/*6AB.):

19Rūšis:

Paprastosios molvos

Molva molva

Zona:

4 parajonio Norvegijos vandenys

(LIN/04-N.)

Belgija

2

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

297

 

Vokietija

8

 

Prancūzija

3

 

Nyderlandai

1

 

Sąjunga

311

 

Jungtinė Karalystė

27

 

 

BLSK

Netaikoma

 Rūšis:

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

Zona:

3a kvadratas

(NEP/03A.)

Danija

9 084

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Vokietija

26

 

Švedija

3 250

 

Sąjunga

12 360

 

 

BLSK

12 360

 Rūšis:

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

Zona:

2a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenys

(NEP/2AC4-C)

Belgija

301

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

301

 

Vokietija

5

 

Prancūzija

9

 

Nyderlandai

155

 

Sąjunga

771

 

Jungtinė Karalystė

4 981

 

 

BLSK

5 752

 Rūšis:

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

Zona:

4 parajonio Norvegijos vandenys

(NEP/04-N.)

Danija

142

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Vokietija

0

 

Sąjunga

142

 

Jungtinė Karalystė

8

 

 

BLSK

Netaikoma

 Rūšis:

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

Zona:

6 parajonis; 5b kvadrato Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(NEP/5BC6.)

Ispanija

8

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

32

 

Airija

54

 

Sąjunga

94

 

Jungtinė Karalystė

3 881

 

 

BLSK

3 975

 

▼M1Rūšis:

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

Zona:

7

(NEP/07.)

Ispanija

252

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

1 022

(1)

Airija

1 550

(1)

Sąjunga

2 824

(1)

Jungtinė Karalystė

1 379

(1)

 

TAC

4 203

(1)

(1)

Specialioji sąlyga: neviršijant pirmiau minėtų kvotų, ne didesnius nei toliau nurodyti kiekius galima sužvejoti šioje zonoje:

ICES 7 parajonio 16 funkcinis vienetas (NEP/*07U16):

Ispanija

437

Prancūzija

274

Airija

526

Sąjunga

1 237

Jungtinė Karalystė

213

▼BRūšis:

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

Zona:

8a, 8b, 8d ir 8e kvadratai

(NEP/8ABDE.)

Ispanija

239

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Prancūzija

3 745

 

Sąjunga

3 984

 

 

BLSK

3 984

 Rūšis:

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

Zona:

8c kvadratas

(NEP/08C.)

Ispanija

2,4

(1)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Prancūzija

0,0

(1)

Sąjunga

2,4

(1)

 

BLSK

2,4

(1)

(1)

Tik laimikis, sužvejotas vykdant kontrolinę žvejybą siekiant surinkti duomenis apie laimikį pastangų vienetui (CPUE) laivais, kuriuose yra stebėtojų

– 1,7 tonos 25 funkciniame vienete per penkis reisus per mėnesį rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais;

– 0,7 tonos 31 funkciniame vienete per 7 dienas liepos mėnesį.Rūšis:

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

Zona:

9 ir 10 parajoniai; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

(NEP/9/3411)

Ispanija

94

(1)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Portugalija

280

(1)

Sąjunga

374

(1) (2)

 

BLSK

374

(1) (2)

(1)

Iš kurių ne daugiau kaip 6 % gali būti sužvejojama ICES 9a kvadrato 26 ir 27 funkciniuose vienetuose (NEP/*9U267).

(2)

Neviršijant pirmiau nurodyto BLSK, ICES 9a kvadrato 30 funkciniame vienete (NEP/*9U30) galima sužvejoti ne didesnį kaip šį kiekį: 65Rūšis:

Šiaurinės dryžakojės krevetės

Pandalus borealis

Zona:

3a kvadratas

(PRA/03A.)

Danija

531

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Švedija

286

 

Sąjunga

817

 

 

BLSK

1 529

 Rūšis:

Šiaurinės dryžakojės krevetės

Pandalus borealis

Zona:

2a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenys

(PRA/2AC4-C)

Danija

45

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Nyderlandai

0

 

Švedija

2

 

Sąjunga

47

 

Jungtinė Karalystė

13

 

 

BLSK

60

 Rūšis:

Šiaurinės dryžakojės krevetės

Pandalus borealis

Zona:

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos

(PRA/4N-S62)

Danija

50

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Švedija

31

(1)

Sąjunga

81

 

 

BLSK

Netaikoma

 

(1)

Atlantinių menkių, juodadėmių menkių, sidabrinių polakų, paprastųjų merlangų ir ledjūrio menkių priegauda turi būti įskaičiuojama į tų rūšių kvotas.Rūšis:

Plonaūsės krevetės

Penaeus spp.

Zona:

Prancūzijos Gvianos vandenys

(PEN/FGU.)

Prancūzija

Bus nustatyta.

(1)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikomas šio reglamento 6 straipsnis.

Sąjunga

Bus nustatyta.

(1) (2)

 

BLSK

Bus nustatyta.

(1) (2)

(1)

Žvejoti Penaeus subtilis ir Penaeus brasiliensis krevetes draudžiama mažesnio nei 30 m gylio vandenyse.

(2)

Toks pats kiekis, kaip Prancūzijos kvota.Rūšis:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerakas

(PLE/03AN.)

Belgija

26

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

3 308

 

Vokietija

17

 

Nyderlandai

636

 

Švedija

177

 

Sąjunga

4 164

 

 

BLSK

4 912

 Rūšis:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona:

Kategatas

(PLE/03AS.)

Danija

369

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Vokietija

4

 

Švedija

41

 

Sąjunga

414

 

 

BLSK

719

 Rūšis:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona:

4 parajonis; 2a kvadrato Sąjungos vandenys; 3a kvadrato dalis, nepriklausanti Skagerakui ir Kategatui

(PLE/2A3AX4)

Belgija

1 381

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

4 487

 

Vokietija

1 294

 

Prancūzija

259

 

Nyderlandai

8 627

 

Sąjunga

16 048

 

Norvegija

2 570

(1)

Jungtinė Karalystė

6 385

 

 

BLSK

36 713

 

(1)

Iš kurių ne daugiau kaip 75 tonų gali būti sužvejota Skagerake (PLE/*03AN.).

 

Specialioji sąlyga: neviršijant pirmiau minėtų kvotų, ne didesnius nei toliau nurodyti kiekius galima sužvejoti šioje zonoje:

4 parajonio Norvegijos vandenyse (PLE/*04N-)

 

 

Sąjunga

14 010

 

 

 Rūšis:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona:

6 parajonis; 5b kvadrato Sąjungos ir tarptautiniai vandenys;

12 ir 14 parajonių tarptautiniai vandenys

(PLE/56-14)

Prancūzija

2

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Airija

65

 

Sąjunga

67

 

Jungtinė Karalystė

97

 

 

BLSK

164

 Rūšis:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona:

7a kvadratas

(PLE/07A.)

Belgija

29

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

13

 

Airija

361

 

Nyderlandai

9

 

Sąjunga

412

 

Jungtinė Karalystė

287

 

 

BLSK

699

 Rūšis:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona:

7b ir 7c kvadratai

(PLE/7BC.)

Prancūzija

4

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Airija

15

 

Sąjunga

19

 

 

BLSK

19

 

▼M1Rūšis:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona:

7d ir 7e kvadratai

(PLE/7DE.)

Belgija

674

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

2 247

 

Sąjunga

2 921

 

Jungtinė Karalystė

1 198

 

 

BLSK

4 119

 

▼BRūšis:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona:

7f ir 7g kvadratai

(PLE/7FG.)

Belgija

117

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

211

 

Airija

64

 

Sąjunga

392

 

Jungtinė Karalystė

110

 

 

BLSK

502

 Rūšis:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona:

7h, 7j ir 7k kvadratai

(PLE/7HJK.)

Belgija

1

(1)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Taikomas šio reglamento 9 straipsnis.

Prancūzija

2

(1)

Airija

8

(1)

Nyderlandai

4

(1)

Sąjunga

15

(1)

Jungtinė Karalystė

2

(1)

 

BLSK

17

(1)

(1)

Tik jūrinių plekšnių, sužvejotų kaip priegauda vykdant kitų rūšių žuvų žvejybą, laimikis. Pagal šią kvotą specializuotoji jūrinių plekšnių žvejyba neleidžiama.Rūšis:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona:

8, 9 ir 10 parajoniai; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

(PLE/8/3411)

Ispanija

26

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Prancūzija

103

 

Portugalija

26

 

Sąjunga

155

 

 

BLSK

155

 Rūšis:

Sidabriniai polakai

Pollachius pollachius

Zona:

6 parajonis; 5b kvadrato Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; 12 ir 14 parajonių tarptautiniai vandenys

(POL/56-14)

Ispanija

1

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

29

 

Airija

9

 

Sąjunga

39

 

Jungtinė Karalystė

22

 

 

BLSK

61

 Rūšis:

Sidabriniai polakai

Pollachius pollachius

Zona:

7

(POL/07.)

Belgija

95

(1)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Ispanija

6

(1)

Prancūzija

2 178

(1)

Airija

232

(1)

Sąjunga

2 511

(1)

Jungtinė Karalystė

530

(1)

 

BLSK

3 041

 

(1)

Specialioji sąlyga: iš kurių ne daugiau kaip 2 % gali būti sužvejota: 8a, 8b, 8d ir 8e kvadratuose (POL/*8ABDE).Rūšis:

Sidabriniai polakai

Pollachius pollachius

Zona:

8a, 8b, 8d ir 8e kvadratai

(POL/8ABDE.)

Ispanija

252

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Prancūzija

1 230

 

Sąjunga

1 482

 

 

BLSK

1 482

 Rūšis:

Sidabriniai polakai

Pollachius pollachius

Zona:

8c kvadratas

(POL/08C.)

Ispanija

149

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Prancūzija

17

 

Sąjunga

166

 

 

BLSK

166

 Rūšis:

Sidabriniai polakai

Pollachius pollachius

Zona:

9 ir 10 parajoniai; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

(POL/9/3411)

Ispanija

196

(1)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Portugalija

7

(1) (2)

Sąjunga

203

(1)

 

BLSK

203

(2)

(1)

Specialioji sąlyga: iš kurių ne daugiau kaip 5 % gali būti sužvejota 8c kvadrato Sąjungos vandenyse (POL/*08C.).

(2)

Be šio BLSK Portugalija dar gali sužvejoti ne daugiau kaip 98 tonas sidabrinių polakų (POL/93411P).Rūšis:

Ledjūrio menkės

Pollachius virens

Zona:

3a kvadratas ir 4 parajonis; 2a kvadrato Sąjungos vandenys

(POK/2C3A4)

Belgija

7

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

823

 

Vokietija

2 079

 

Prancūzija

4 892

 

Nyderlandai

21

 

Švedija

113

 

Sąjunga

7 935

 

Norvegija

10 426

(1)

Jungtinė Karalystė

1 594

 

 

BLSK

19 955

 

(1)

Galima sužvejoti tik 4 parajonio Sąjungos vandenyse ir 3a kvadrate (POK/*3A4-C). Pagal šią kvotą sužvejotas laimikis turi būti išskaičiuotas iš BLSK Norvegijos dalies.Rūšis:

Ledjūrio menkės

Pollachius virens

Zona:

6 parajonis; 5b kvadrato, 12 ir 14 parajonių Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(POK/56-14)

Vokietija

88

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

870

 

Airija

100

 

Sąjunga

1 058

 

Norvegija

235

(1)

Jungtinė Karalystė

778

 

 

BLSK

2 071

 

(1)

Turi būti sužvejota į šiaurę nuo 56°30′ šiaurės platumos (POK/*5614N).Rūšis:

Ledjūrio menkės

Pollachius virens

Zona:

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos

(POK/4N-S62)

Švedija

220

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Sąjunga

220

 

 

BLSK

Netaikoma

 

(1)

Atlantinių menkių, juodadėmių menkių, sidabrinių polakų ir paprastųjų merlangų priegauda turi būti įskaičiuojama į tų rūšių kvotas.Rūšis:

Ledjūrio menkės

Pollachius virens

Zona:

7, 8, 9 ir 10 parajoniai; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

(POK/7/3411)

Belgija

2

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

311

 

Airija

373

 

Sąjunga

686

 

Jungtinė Karalystė

109

 

 

BLSK

795

 Rūšis:

Paprastieji otai ir švelnieji rombai

Scophthalmus maximus ir Scophthalmus rhombus

Zona:

2a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenys

(T/B/2AC4-C)

Belgija

119

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

255

 

Vokietija

65

 

Prancūzija

31

 

Nyderlandai

902

 

Švedija

2

 

Sąjunga

1 374

 

Jungtinė Karalystė

251

 

 

BLSK

1 625

 Rūšis:

Rombinės rajožuvės

Rajiformes

Zona:

2a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenys

(SRX/2AC4-C)

Belgija

73

(1) (2) (3) (4)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

3

(1) (2) (3)

Vokietija

4

(1) (2) (3)

Prancūzija

12

(1) (2) (3) (4)

Nyderlandai

62

(1) (2) (3) (4)

Sąjunga

154

(1) (3)

Jungtinė Karalystė

281

(1) (2) (3) (4)

 

BLSK

435

(3)

(1)

Atskirai pranešama apie trumpauodegių rajų (Raya brachyura) (RJH/04-C.), sužvejotų 4 parajonio Sąjungos vandenyse, rajų gegučių (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), dygiųjų rajų (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) ir Montegju šlakuotųjų rajų (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) laimikį.

(2)

Priegaudos kvota. Šių rūšių žuvys negali sudaryti ne daugiau kaip 25 % laive laikomo per vieną žvejybos reisą sužvejoto laimikio gyvojo svorio. Ši sąlyga taikoma tik laivams, kurių bendrasis ilgis yra daugiau nei 15 m. Ši nuostata netaikoma sužvejotoms žuvims, kurių atžvilgiu taikomas įpareigojimas iškrauti laimikį, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje.

(3)

Netaikoma 2a kvadrato Sąjungos vandenyse sužvejotoms trumpauodegėms rajoms (Raja brachyura) ir 2a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenyse sužvejotoms šlakuotosioms rajoms (Raja microocellata). Atsitiktinai sužvejotų šių rūšių žuvų negalima sužaloti. Jos turi būti nedelsiant paleidžiamos. Žvejai raginami diegti ir naudoti būdus bei įrangą, kurie padėtų lengviau greitai ir saugiai paleisti šių rūšių žuvis.

(4)

Specialioji sąlyga: iš kurių ne daugiau kaip 10 % gali būti sužvejota 7d kvadrato Sąjungos vandenyse (SRX/*07D2.), nedarant poveikio draudimams, kurie 20 ir 57 straipsniuose nustatyti ten pat nurodytiems rajonams. Atskirai pranešama apie trumpauodegių rajų (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), rajų gegučių (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), dygiųjų rajų (Raja clavata) (RJC/*07D2.) ir Montegju šlakuotųjų rajų (Raja montagui) (RJM/*07D2.) laimikį. Ši specialioji sąlyga netaikoma šlakuotosioms rajoms (Raja microocellata) ir marmurinėms rombinėms rajoms (Raja undulata).Rūšis:

Rombinės rajožuvės

Rajiformes

Zona:

3a kvadrato Sąjungos vandenys

(SRX/03A-C.)

Danija

9

(1)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Švedija

3

(1)

Sąjunga

12

(1)

 

BLSK

12

 

(1)

Apie rajų gegučių (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), trumpauodegių rajų (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) ir Montegju šlakuotųjų rajų (Raja montagui) (RJM/03A-C.) laimikį pranešama atskirai.Rūšis:

Rombinės rajožuvės

Rajiformes

Zona:

6a, 6b, 7a–c ir 7e–k kvadratų Sąjungos vandenys

(SRX/67AKXD)

Belgija

230

(1) (2) (3) (4)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Estija

1

(1) (2) (3) (4)

Prancūzija

1 032

(1) (2) (3) (4)

Vokietija

3

(1) (2) (3)( 4)

Airija

332

(1) (2) (3) (4)

Lietuva

5

(1) (2) (3) (4)

Nyderlandai

1

(1) (2) (3) (4)

Portugalija

6

(1) (2) (3) (4)

Ispanija

278

(1) (2) (3) (4)

Sąjunga

1 888

(1) (2) (3) (4)

Jungtinė Karalystė

658

(1) (2) (3) (4)

 

BLSK

2 546

(3) (4)

(1)

Apie rajų gegučių (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), dygiųjų rajų (Raja clavata) (RJC/67AKXD), trumpauodegių rajų (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), Montegju šlakuotųjų rajų (Raja montagui) (RJM/67AKXD), apvaliųjų rajų (Raja circularis) (RJI/67AKXD) ir šagreninių rajų (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) laimikį pranešama atskirai.

(2)

Specialioji sąlyga: iš kurių ne daugiau kaip 5 % gali būti sužvejota 7d kvadrato Sąjungos vandenyse (SRX/*07D.), nedarant poveikio draudimams, kurie 20 ir 57 straipsniuose nustatyti ten pat nurodytiems rajonams. Apie rajų gegučių (Leucoraja naevus) (RJN/*07D), dygiųjų rajų (Raja clavata) (RJC/*07D), trumpauodegių rajų (Raja brachyura) (RJH/*07D), Montegju šlakuotųjų rajų (Raja montagui) (RJM/*07D), apvaliųjų rajų (Raja circularis) (RJI/*07D) ir šagreninių rajų (Raja fullonica) (RJF/*07D) laimikį pranešama atskirai. Ši specialioji sąlyga netaikoma šlakuotosioms rajoms (Raja microocellata) ir marmurinėms rombinėms rajoms (Raja undulata).

(3)

Netaikoma šlakuotosioms rajoms (Raja microocellata), išskyrus 7f ir 7g kvadratų Sąjungos vandenyse. Atsitiktinai sužvejotų šios rūšies žuvų negalima sužaloti. Jos turi būti nedelsiant paleidžiamos. Žvejai raginami diegti ir naudoti būdus bei įrangą, kurie padėtų lengviau greitai ir saugiai paleisti šių rūšių žuvis. Neviršijant pirmiau minėtų kvotų, 7f ir 7g kvadratų Sąjungos vandenyse (RJE/7FG.) galima sužvejoti ne didesnius nei nurodytieji toliau šlakuotųjų rajų kiekius:

Rūšis:

Šlakuotosios rajos

Raja microocellata

Zona:

7f ir 7g kvadratų Sąjungos vandenys

(RJE/7FG.)

Belgija

4

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Estija

0

Prancūzija

20

Vokietija

0

Airija

6

Lietuva

0

Nyderlandai

0

Portugalija

0

Ispanija

5

Sąjunga

35

Jungtinė Karalystė

13

 

 

BLSK

48

 

Specialioji sąlyga: iš kurių ne daugiau kaip 5 % gali būti sužvejota 7d kvadrato Sąjungos vandenyse ir apie jas turi būti pranešama naudojant šį kodą: (RJE/*07D.). Ši specialioji sąlyga nedaro poveikio draudimams, kurie šio reglamento 20 ir 57 straipsniuose nustatyti ten pat nurodytiems rajonams.

(4)

Netaikoma marmurinėms rombinėms rajoms (Raja undulata).Rūšis:

Rombinės rajožuvės

Rajiformes

Zona:

7d kvadrato Sąjungos vandenys

(SRX/07D.)

Belgija

33

(1) (2) (3) (4)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

278

(1) (2) (3) (4)

Nyderlandai

2

(1) (2) (3) (4)

Sąjunga

313

(1) (2) (3) (4)

Jungtinė Karalystė

56

(1) (2) (3) (4)

 

BLSK

369

(4)

(1)

Apie rajų gegučių (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), dygliųjų rajų (Raja clavata) (RJC/07D.), trumpauodegių rajų (Raja brachyura) (RJH/07D.), Montegju šlakuotųjų rajų (Raja montagui) (RJM/07D.) ir šlakuotųjų rajų (Raja microocellata) (RJE/07D.) laimikį pranešama atskirai.

(2)

Specialioji sąlyga: iš kurių ne daugiau kaip 5 % gali būti sužvejota 6a, 6b, 7a–c ir 7e–k kvadratų Sąjungos vandenyse (SRX/*67AKD). Apie rajų gegučių (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), dygliųjų rajų (Raja clavata) (RJC/*67AKD), trumpauodegių rajų (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) ir Montegju šlakuotųjų rajų (Raja montagui) (RJM/*67AKD) laimikį pranešama atskirai. Ši specialioji sąlyga netaikoma šlakuotosioms rajoms (Raja microocellata) ir marmurinėms rombinėms rajoms (Raja undulata).

(3)

Specialioji sąlyga: iš kurių ne daugiau kaip 10 % gali būti sužvejota 2a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenyse (SRX/*2AC4C). Apie trumpauodegių rajų (Raya brachyura) (RJH/*04-C.), sužvejotų 4 parajonio Sąjungos vandenyse, rajų gegučių (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), dygiųjų rajų (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) ir Montegju šlakuotųjų rajų (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) laimikį pranešama atskirai. Ši specialioji sąlyga netaikoma šlakuotosioms rajoms (Raja microocellata).

(4)

Netaikoma marmurinėms rombinėms rajoms (Raja undulata).

▼M1Rūšis:

Marmurinės rombinės rajos

Raja undulata

Zona:

7d ir 7e kvadratai

(RJU/7DE.)

Belgija

13

(1)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Estija

0

(1)

Prancūzija

63

(1)

Vokietija

0

(1)

Airija

16

(1)

Lietuva

0

(1)

Nyderlandai

0

(1)

Portugalija

0

(1)

Ispanija

14

(1)

Sąjunga

106

(1)

Jungtinė Karalystė

35

(1)

 

BLSK

141

(1)

(1)

Šios rūšies žuvys negali būti tikslingai žvejojamos rajonuose, kuriuose galioja šis BLSK. Šios rūšies žuvys gali būti iškraunamos tik neišdorotos arba tik išskrostos. Šios nuostatos nedaro poveikio draudimams, kurie šio reglamento 20 ir 57 straipsniuose nustatyti ten pat nurodytiems rajonams.

▼BRūšis:

Rombinės rajožuvės

Rajiformes

Zona:

8 ir 9 parajonių Sąjungos vandenys

(SRX/89-C.)

Belgija

3

(1) (2)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

451

(1) (2)

Portugalija

366

(1) (2)

Ispanija

368

(1) (2)

Sąjunga

1 188

(1) (2)

Jungtinė Karalystė

3

(1) (2)

 

BLSK

1 191

(2)

(1)

Apie rajų gegučių (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), trumpauodegių rajų (Raja brachyura) (RJH/89-C.) ir dygiųjų rajų (Raja clavata) (RJC/89-C.) laimikį pranešama atskirai.

(2)

Netaikoma marmurinėms rombinėms rajoms (Raja undulata). Šios rūšies žuvys negali būti tikslingai žvejojamos rajonuose, kuriuose galioja šis BLSK. Tais atvejais, kai netaikomas įpareigojimas iškrauti laimikį, kaip priegauda 8 ir 9 parajoniuose sužvejotos marmurinės rombinės rajos gali būti iškraunamos tik neišdorotos arba išskrostos. Laimikis negali viršyti toliau pateiktoje lentelėje nustatytų kvotų. Šios nuostatos nedaro poveikio draudimams, kurie šio reglamento 20 ir 57 straipsniuose nustatyti ten pat nurodytiems rajonams. Apie marmurinių rombinių rajų priegaudą pranešama atskirai naudojant toliau pateiktose lentelėse nurodytus kodus. Neviršijant pirmiau minėtų kvotų galima sužvejoti ne didesnius nei nurodytieji toliau rombinių rajų kiekius:

 

Rūšis:

Marmurinės rombinės rajos

Raja undulata

Zona:

8 parajonio Sąjungos vandenys

(SRX/8-C.)

Belgija

0

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

3

Portugalija

3

Ispanija

3

Sąjunga

9

Jungtinė Karalystė

0

 

 

BLSK

9

 

 

Rūšis:

Marmurinės rombinės rajos

Raja undulata

Zona:

9 parajonio Sąjungos vandenys

(RJU/9-C.)

Belgija

0

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

5

Portugalija

4

Ispanija

4

Sąjunga

13

Jungtinė Karalystė

0

 

 

BLSK

13

 Rūšis:

Juodieji paltusai

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

2a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenys 5b kvadrato ir 6 parajonio Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(GHL/2A-C46)

Danija

4

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Vokietija

6

 

Estija

4

 

Ispanija

4

 

Prancūzija

58

 

Airija

4

 

Lietuva

4

 

Lenkija

4

 

Sąjunga

88

 

Norvegija

313

(1)

Jungtinė Karalystė

228

 

 

BLSK

629

 

(1)

Turi būti sužvejota 2a kvadrato ir 6 parajonio Sąjungos vandenyse. 6 parajonyje šį kiekį galima sužvejoti tik ūdomis (GHL/*2A6-C).

▼M1Rūšis:

Atlantinės skumbrės

Scomber scombrus

Zona:

3a kvadratas ir 4 parajonis; 2a, 3b, 3c kvadratų ir 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenys

(MAC/2A34.)

Belgija

407

(1) (2)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

13 999

(1) (2)

Vokietija

424

(1) (2)

Prancūzija

1 281

(1) (2)

Nyderlandai

1 289

(1) (2)

Švedija

3 821

(1) (2) (3)

Sąjunga

21 221

(1) (2)

Norvegija

133 741

(4)

Jungtinė Karalystė

1 194

(1) (2)

 

BLSK

Netaikoma

(1)

Neviršijant pirmiau minėtų kvotų, ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius taip pat galima sužvejoti šiose dviejose zonose:

 

2a kvadrato Norvegijos vandenys (MAC/*02AN-)

Farerų Salų vandenys (MAC/*FRO1)

Belgija

55

56

Danija

1 887

1 929

Vokietija

57

59

Prancūzija

173

176

Nyderlandai

174

178

Švedija

515

527

Sąjunga

2 860

2 925

 

 

 

Jungtinė Karalystė

161

165

(2)

Taip pat gali būti sužvejota 4a kvadrato Norvegijos vandenyse (MAC/*4AN.).

(3)

Specialioji sąlyga: įskaitant šį kiekį tonų, kuris turi būti sužvejotas 2a ir 4a kvadratų Norvegijos vandenyse (MAC/*2A4AN):

190

Žvejojant pagal šią specialiąją sąlygą atlantinių menkių, juodadėmių menkių, sidabrinių polakų, paprastųjų merlangų ir ledjūrio menkių priegauda turi būti įskaičiuojama į tų rūšių kvotas.

(4)

Turi būti išskaičiuota iš BLSK Norvegijos dalies (prieigos kvotos). Į šį kiekį įskaičiuojama toliau nurodyta Šiaurės jūros BLSK Norvegijos dalis:

38 778

Pagal šią kvotą galima žvejoti tik 4a kvadrate (MAC/*04A.), išskyrus toliau nurodytą kiekį tonomis, kurį galima sužvejoti 3a kvadrate (MAC/*03A.):

2 100

Specialioji sąlyga: neviršijant pirmiau minėtų kvotų, ne didesnius nei toliau nurodytieji kiekius galima sužvejoti šiose zonose: 

3a kvadratas

3a ir 4bc kvadratai

4b kvadratas

4c kvadratas

6 parajonis ir 2a kvadrato tarptautiniai vandenys sausio 1 d.–vasario 15 d. ir rugsėjo 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiais.

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danija

0

2891

0

0

8399

Prancūzija

0

343

0

0

0

Nyderlandai

0

343

0

0

0

Švedija

0

0

273

7

2179

Jungtinė Karalystė

0

343

0

0

0

Norvegija

2100

0

0

0

0Rūšis:

Atlantinės skumbrės

Scomber scombrus

Zona:

6, 7 parajoniai, 8a, 8b, 8d ir 8e kvadratai; 5b kvadrato Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; 2a kvadrato, 12 ir 14 parajonių tarptautiniai vandenys

(MAC/2CX14-)

Vokietija

17 562

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Ispanija

19

(1)

Estija

146

(1)

Prancūzija

11 709

(1)

Airija

58 539

(1)

Latvija

108

(1)

Lietuva

108

(1)

Nyderlandai

25 610

(1)

Lenkija

1 237

(1)

Sąjunga

115 038

(1)

Norvegija

12 369

(2) (3)

Farerų Salos

26 142

(4)

Jungtinė Karalystė

160 985

(1)

 

BLSK

Netaikoma

(1)

Specialioji sąlyga: iš kurių ne daugiau kaip 25 % gali būti apsikeista, apsikeistus kiekius leidžiant sužvejoti Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai 8c kvadrate, 9 ir 10 parajoniuose bei CECAF 34.1.1 rajono (MAC/*8C910) Sąjungos vandenyse.

(2)

Galima sužvejoti 2a kvadrate, 6a kvadrate į šiaurę nuo 56° 30′ šiaurės platumos, 4a, 7d, 7e, 7f ir 7h kvadratuose (MAC/*AX7H).

(3)

Norvegija į šiaurę nuo 56° 30′ šiaurės platumos gali sužvejoti toliau nurodytą prieigos limito (MAC/*N5630) kiekį tonomis. Kiekiai, kurie neįskaičiuojami į kvotą, žvejojamą pagal 2 išnašą, įskaičiuojami į Norvegijos nustatytą laimikio limitą.

28 659

(4)

Šis kiekis išskaičiuojamas iš Farerų Saloms nustatyto laimikio limito (prieigos kvotos). Jis gali būti sužvejotas tik 6a kvadrate į šiaurę nuo 56°30′ šiaurės platumos (MAC/*6AN56). Tačiau sausio 1 d.–vasario 15 d. ir spalio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiais pagal šią kvotą nustatytą kiekį galima žvejoti ir 2a kvadrate bei 4a kvadrate į šiaurę nuo 59° (ES zona) (MAC/*24N59).

Specialioji sąlyga: neviršijant pirmiau minėtų kvotų, ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose ir šiais laikotarpiais: 

2a kvadrato Sąjungos vandenys; 4a kvadrato Sąjungos ir Norvegijos vandenys. Sausio 1 d.–vasario 15 d. ir rugsėjo 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiais

2a kvadrato Norvegijos vandenys

Farerų Salų vandenys

 

(MAC/*4A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Vokietija

10 599

1 428

1 461

Prancūzija

7 067

951

974

Airija

35 330

4 762

4 871

Nyderlandai

15 457

2 082

2 131

Sąjunga

68 453

9 223

9 437

Jungtinė Karalystė

97 162

13 097

13 395Rūšis:

Atlantinės skumbrės

Scomber scombrus

Zona:

8c kvadratas, 9 ir 10 parajoniai; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

(MAC/8C3411)

Ispanija

24 990

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

166

(1)

Portugalija

5 165

(1)

Sąjunga

30 321

 

 

BLSK

Netaikoma

(1)

Specialioji sąlyga: kiekius, kuriais leidžiama apsikeisti su kitomis valstybėmis narėmis, galima sužvejoti 8a, 8b ir 8d kvadratuose (MAC/*8ABD.). Tačiau Ispanijos, Portugalijos ar Prancūzijos suteikti kiekiai mainų tikslais, sužvejotini 8a, 8b ir 8d kvadratuose, turi neviršyti 25 % kvotas perleidžiančios valstybės narės kvotos.

Specialioji sąlyga: neviršijant pirmiau minėtų kvotų, ne didesnius nei toliau nurodytieji kiekius galima sužvejoti šioje zonoje:

8b kvadratas (MAC/*08B.)Ispanija

2 099

Prancūzija

14

Portugalija

433

▼BRūšis:

Atlantinės skumbrės

Scomber scombrus

Zona:

2a ir 4a kvadratų Norvegijos vandenys

(MAC/2A4A-N.)

Danija

9 394

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Sąjunga

9 394

 

 

BLSK

Netaikoma

 Rūšis:

Europiniai jūrų liežuviai

Solea solea

Zona:

3a kvadratas; 22–24 pakvadračių Sąjungos vandenys

(SOL/3ABC24)

Danija

500

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Vokietija

29

(1)

Nyderlandai

48

(1)

Švedija

19

 

Sąjunga

596

 

 

BLSK

596

 

(1)

Pagal šią kvotą nustatytą kiekį galima žvejoti tik 3a kvadrato ir 22–24 pakvadračių Sąjungos vandenyse.

▼M1Rūšis:

Europiniai jūrų liežuviai

Solea solea

Zona:

2a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenys

(SOL/24-C.)

Belgija

731

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

334

 

Vokietija

585

 

Prancūzija

146

 

Nyderlandai

6 597

 

Sąjunga

8 393

 

Norvegija

5

(1)

Jungtinė Karalystė

376

 

 

BLSK

8 774

 

(1)

Galima sužvejoti tik 4 parajonio Sąjungos vandenyse (SOL/*04-C.).

▼BRūšis:

Europiniai jūrų liežuviai

Solea solea

Zona:

6 parajonis; 5b kvadrato Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; 12 ir 14 parajonių tarptautiniai vandenys

(SOL/56-14)

Airija

12

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Sąjunga

12

 

Jungtinė Karalystė

3

 

 

BLSK

15

 Rūšis:

Europiniai jūrų liežuviai

Solea solea

Zona:

7a kvadratas

(SOL/07A.)

Belgija

53

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

1

 

Airija

19

 

Nyderlandai

17

 

Sąjunga

90

 

Jungtinė Karalystė

24

 

 

BLSK

114

 

▼M1Rūšis:

Europiniai jūrų liežuviai

Solea solea

Zona:

7b ir 7c kvadratai

(SOL/7BC.)

Prancūzija

6

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Airija

28

 

Sąjunga

34

 

 

BLSK

34

 Rūšis:

Europiniai jūrų liežuviai

Solea solea

Zona:

7d kvadratas

(SOL/07D.)

Belgija

339

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

678

 

Sąjunga

1 017

 

Jungtinė Karalystė

242

 

 

BLSK

1 259

 

▼BRūšis:

Europiniai jūrų liežuviai

Solea solea

Zona:

7e kvadratas

(SOL/07E.)

Belgija

13

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

139

 

Sąjunga

152

 

Jungtinė Karalystė

218

 

 

BLSK

370

 Rūšis:

Europiniai jūrų liežuviai

Solea solea

Zona:

7f ir 7g kvadratai

(SOL/7FG.)

Belgija

258

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

26

 

Airija

13

 

Sąjunga

297

 

Jungtinė Karalystė

116

 

 

BLSK

413

 Rūšis:

Europiniai jūrų liežuviai

Solea solea

Zona:

7h, 7j ir 7k kvadratai

(SOL/7HJK.)

Belgija

7

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

14

 

Airija

37

 

Nyderlandai

11

 

Sąjunga

69

 

Jungtinė Karalystė

14

 

 

BLSK

83

 Rūšis:

Europiniai jūrų liežuviai

Solea solea

Zona:

8a ir 8b kvadratai

(SOL/8AB.)

Belgija

42

 

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Ispanija

8

 

Prancūzija

3 116

 

Nyderlandai

233

 

Sąjunga

3 399

 

 

BLSK

3 483

 Rūšis:

Paprastieji jūrų liežuviai

Solea spp.

Zona:

8c, 8d, 8e kvadratai, 9 ir 10 parajoniai; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenys

(SOO/8CDE34)

Ispanija

258

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Portugalija

428

 

Sąjunga

686

 

 

BLSK

686

 Rūšis:

Atlantiniai šprotai ir susijusi priegauda

Sprattus sprattus

Zona:

3a kvadrate

(SPR/03A.)

Danija

0

(1) (2)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Vokietija

0

(1) (2)

Švedija

0

(1) (2)

Sąjunga

0

(1) (2)

 

BLSK

0

(2)

(1)

Iki 5 % kvotos gali sudaryti paprastųjų merlangų ir juodadėmių menkių priegauda (OTH/*03A.). Paprastųjų merlangų ir juodadėmių menkių priegauda, įskaičiuojama į kvotą pagal šią nuostatą, ir rūšių, įskaičiuojamų į kvotą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 8 dalį, priegauda drauge turi neviršyti 9 % kvotos.

(2)

Pagal šią kvotą nustatytą kiekį galima žvejoti tik nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d.Rūšis:

Atlantiniai šprotai ir susijusi priegauda

Sprattus sprattus

Zona:

2a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenys

(SPR/2AC4-C)

Belgija

0

(1) (2)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Danija

0

(1) (2)

Vokietija

0

(1) (2)

Prancūzija

0

(1) (2)

Nyderlandai

0

(1) (2)

Švedija

0

(1) (2) (3)

Sąjunga

0

(1) (2)

Norvegija

0

(1)

Farerų Salos

0

(1) (4)

Jungtinė Karalystė

0

(1) (2)

 

BLSK

0

(1)

(1)

Pagal šią kvotą nustatytą kiekį galima žvejoti tik nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d.

(2)

Iki 2 % kvotos gali sudaryti paprastųjų merlangų priegauda (OTH/ *2AC4C). Paprastųjų merlangų priegauda, įskaičiuojama į kvotą pagal šią nuostatą, ir rūšių, įskaičiuojamų į kvotą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 8 dalį, priegauda drauge turi neviršyti 9 % kvotos.

(3)

Įskaitant paprastuosius tobius.

(4)

Iki 4 % gali sudaryti atlantinių silkių priegauda.Rūšis:

Atlantiniai šprotai

Sprattus sprattus

Zona:

7d ir 7e kvadratai

(SPR/7DE.)

Belgija

2

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

122

 

Vokietija

2

 

Prancūzija

26

 

Nyderlandai

26

 

Sąjunga

178

 

Jungtinė Karalystė

198

 

 

BLSK

376

 Rūšis:

Paprastieji dygliarykliai

Squalus acanthias

Zona:

1, 5, 6, 7, 8, 12 ir 14 parajonių Sąjungos ir tarptautiniai vandenys

(DGS/15X14)

Belgija

5

(1)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Vokietija

1

(1)

Ispanija

3

(1)

Prancūzija

21

(1)

Airija

13

(1)

Nyderlandai

0

(1)

Portugalija

0

(1)

Sąjunga

43

(1)

Jungtinė Karalystė

25

(1)

 

BLSK

68

(1)

(1)

Paprastieji dygliarykliai negali būti tikslingai žvejojami rajonuose, kuriuose galioja šis BLSK. Jei paprastieji dygliarykliai atsitiktinai sužvejojami vykdant žvejybą, kuriai netaikomas įpareigojimas iškrauti laimikį, jie nesužalojami ir nedelsiant paleidžiami, kaip reikalaujama šio reglamento 20 ir 57 straipsniais. Nukrypstant nuo 14 straipsnio, laivas, dalyvaujantis STECF teigiamai įvertintoje priegaudos vengimo programoje, per mėnesį gali iškrauti ne daugiau kaip 2 tonas paprastųjų dygliaryklių, kurie jau buvo negyvi tuo metu, kai žvejybos įrankis ištraukiamas į laivą. Valstybės narės, dalyvaujančios priegaudos vengimo programoje, užtikrina, kad bendras metinis iškraunamas sužvejotų paprastųjų dygliaryklių kiekis pagal šią nukrypti leidžiančią nuostatą neviršytų minėtų kiekių. Prieš leisdamos iškrauti bet kokius kiekius, jos perduoda Komisijai programoje dalyvaujančių laivų sąrašą. Valstybės narės keičiasi informacija apie vengimo rajonus.Rūšis:

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

Trachurus spp.

Zona:

4b, 4c ir 7d kvadratų Sąjungos vandenys

(JAX/4BC7D)

Belgija

3

(1)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

1 328

(1)

Vokietija

117

(1) (2)

Ispanija

25

(1)

Prancūzija

110

(1) (2)

Airija

84

(1)

Nyderlandai

799

(1) (2)

Portugalija

3

(1)

Švedija

19

(1)

Sąjunga

2 488

 

Norvegija

638

(3)

Jungtinė Karalystė

316

(1) (2)

 

BLSK

3 442

 

(1)

Iki 5 % kvotos gali sudaryti smulkiadyglių saulažuvių, juodadėmių menkių, paprastųjų merlangų ir atlantinių skumbrių priegauda (OTH/*4BC7D). Smulkiadyglių saulažuvių, juodadėmių menkių, paprastųjų merlangų ir atlantinių skumbrių priegauda, įskaičiuojama į kvotą pagal šią nuostatą, ir rūšių, kurios įskaičiuojamos į kvotą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 8 dalį, priegauda drauge turi neviršyti 9 % kvotos.

(2)

Specialioji sąlyga: iki 5 % šios kvotos kiekio, sužvejoto 7d kvadrate, gali būti įskaičiuojama į kvotą, kuri nustatyta šioms zonoms: 2a, 4a kvadratų, 6 parajonio, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d ir 8e kvadratų Sąjungos vandenims; 5b kvadrato Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse; 12 ir 14 parajonių tarptautiniams vandenims (JAX/*7D-EU).

(3)

Galima sužvejoti 4a kvadrato Sąjungos vandenyse, bet negalima sužvejoti 7d kvadrato Sąjungos vandenyse (JAX/*04-C.).

▼M1Rūšis:

Paprastosios stauridės ir susijusi priegauda

Trachurus spp.

Zona:

2a, 4a kvadratų Sąjungos vandenys; 6 parajonis, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d ir 8e kvadratai; 5b kvadrato Sąjungos ir tarptautiniai vandenys; 12 ir 14 parajonių tarptautiniai vandenys

(JAX/2A-14)

Danija

5 457

(1) (3)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Vokietija

4 258

(1) (2) (3)

Ispanija

5 808

(3) (5)

Prancūzija

2 191

(1) (2) (3) (5)

Airija

14 181

(1) (3)

Nyderlandai

17 085

(1) (2) (3)

Portugalija

559

(3) (5)

Švedija

540

(1) (3)

Sąjunga

50 079

(3)

Farerų Salos

1 280

(4)

Jungtinė Karalystė

5 135

(1) (2) (3)

 

BLSK

56 494

 

(1)

Specialioji sąlyga: ne daugiau kaip 5 % šios kvotos kiekio, sužvejoto 2a arba 4a kvadratų Sąjungos vandenyse anksčiau nei birželio 30 d., gali būti įskaičiuojama į 4b, 4c ir 7d kvadratų Sąjungos vandenims nustatytą kvotą (JAX/*2A4AC).

(2)

Specialioji sąlyga: ne daugiau kaip 5 % šios kvotos kiekio gali būti sužvejota 7d kvadrate (JAX/*07D.). Pagal šią specialiąją sąlygą ir remiantis 3 išnaša, apie smulkiadyglių saulažuvių ir paprastųjų merlangų priegaudą turi būti pranešama atskirai, naudojant šį kodą: (OTH/*07D.).

(3)

Iki 5 % kvotos gali sudaryti smulkiadyglių saulažuvių, juodadėmių menkių, paprastųjų merlangų ir atlantinių skumbrių priegauda (OTH/*2A-14). Smulkiadyglių saulažuvių, juodadėmių menkių, paprastųjų merlangų ir atlantinių skumbrių priegauda, įskaičiuojama į kvotą pagal šią nuostatą, ir rūšių, kurios įskaičiuojamos į kvotą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 8 dalį, priegauda drauge turi neviršyti 9 % kvotos.

(4)

Skirta tik 4a, 6a (tik į šiaurę nuo 56° 30′ šiaurės platumos), 7e, 7f ir 7h kvadratams.

(5)

Specialioji sąlyga: ne daugiau kaip 80 % šios kvotos gali būti sužvejota 8c kvadrate (JAX/*08C2.). Pagal šią specialiąją sąlygą ir remiantis 3 išnaša, apie smulkiadyglių saulažuvių ir paprastųjų merlangų priegaudą turi būti pranešama atskirai, naudojant šį kodą: (OTH/*08C2).

▼BRūšis:

Paprastosios stauridės

Trachurus spp.

Zona:

8c kvadratas

(JAX/08C.)

Ispanija

2 504

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Prancūzija

44

 

Portugalija

248

(1)

Sąjunga

2 796

 

 

BLSK

2 796

 

(1)

Specialioji sąlyga: ne daugiau kaip 10 % šios kvotos gali būti sužvejota 9 parajonyje (JAX/*09.).Rūšis:

Paprastosios stauridės

Trachurus spp.

Zona:

9

(JAX/09.)

Ispanija

31 834

(1)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis.

Portugalija

91 211

(1)

Sąjunga

123 045

 

 

BLSK

128 627

 

(1)

Specialioji sąlyga: ne daugiau kaip 10 % šios kvotos gali būti sužvejota 8c kvadrate (JAX/*08C.).Rūšis:

Paprastosios stauridės

Trachurus spp.

Zona:

10 parajonis; CECAF rajono Sąjungos vandenys (1)

(JAX/X34PRT)

Portugalija

Bus nustatyta

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikomas šio reglamento 6 straipsnis.

Sąjunga

Bus nustatyta

(2)

 

BLSK

Bus nustatyta

(2)

(1)

Vandenys prie Azorų salų.

(2)

Toks pats kiekis, kaip Portugalijos kvota.Rūšis:

Paprastosios stauridės

Trachurus spp.

Zona:

CECAF rajono Sąjungos vandenys (1)

(JAX/341PRT)

Portugalija

Bus nustatyta

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikomas šio reglamento 6 straipsnis.

Sąjunga

Bus nustatyta

(2)

 

BLSK

Bus nustatyta

(2)

(1)

Vandenys prie Madeiros salos.

(2)

Toks pats kiekis, kaip Portugalijos kvota.Rūšis:

Paprastosios stauridės

Trachurus spp.

Zona:

CECAF rajono Sąjungos vandenys (1)

(JAX/341SPN)

Ispanija

Bus nustatyta

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikomas šio reglamento 6 straipsnis.

Sąjunga

Bus nustatyta

(2)

 

BLSK

Bus nustatyta

(2)

(1)

Vandenys prie Kanarų salų.

(2)

Toks pats kiekis, kaip Ispanijos kvota.Rūšis:

Norveginės menkutės ir susijusi priegauda

Trisopterus esmarki

Zona:

3a kvadratas; 2a kvadrato ir 4 parajonio Sąjungos vandenys

(NOP/2A3A4_Q1)

Metai

2021

 

 

 

 

 

 

Danija

5 620

(1) (3)

Analitiniu įvertinimu pagrįstas BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Vokietija

1

(1) (2) (3)

Nyderlandai

4

(1) (2) (3)

Sąjunga

5 625

(1) (3)

Norvegija

pm

(4)

Farerų Salos

pm

(5)

 

BLSK

Netaikoma

 

(1)

Iki 5 % kvotos gali sudaryti juodadėmių menkių ir paprastųjų merlangų priegauda (OT2/*2A3A4_Q1). Juodadėmių menkių ir paprastųjų merlangų priegauda, įskaičiuojama į kvotą pagal šią nuostatą, ir rūšių, įskaičiuojamų į kvotą pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 8 dalį, priegauda drauge turi neviršyti 9 % kvotos.

(2)

Pagal šią kvotą nustatytą kiekį galima žvejoti tik ICES 2a, 3a kvadratų ir 4 parajonio Sąjungos vandenyse.

(3)

Pagal Sąjungos kvotą nustatytą kiekį galima žvejoti tik nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.

(4)

Turi būti naudojamas rūšiuojamasis tinklelis.

(5)

Turi būti naudojamas rūšiuojamasis tinklelis. Kvota apima ne daugiau kaip 15 % neišvengiamos priegaudos (NOP/*2A3A4), kuri įskaičiuojama į šią kvotą.Rūšis:

Pramoninės žuvys

Zona:

4 parajonio Norvegijos vandenys

(I/F/04-N.)

Švedija

200

(1) (2)

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Sąjunga

200

 

 

BLSK

Netaikoma

 

(1)

Atlantinių menkių, juodadėmių menkių, sidabrinių polakų, paprastųjų merlangų ir ledjūrio menkių priegauda turi būti įskaičiuojama į tų rūšių kvotas.

(2)

Specialioji sąlyga: iš kurių ne daugiau nei toliau nurodytas paprastųjų stauridžių kiekis (JAX/*04-N.):

100

 

 Rūšis:

Kitos rūšys

Zona:

5b kvadrato, 6 ir 7 parajonių Sąjungos vandenys

(OTH/5B67-C)

Sąjunga

Netaikoma

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Norvegija

70

(1)

 

BLSK

Netaikoma

 

(1)

Tik ūdomis sužvejotos žuvys.Rūšis:

Kitos rūšys

Zona:

4 parajonio Norvegijos vandenys

(OTH/04-N.)

Belgija

15

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Danija

1 375

 

Vokietija

155

 

Prancūzija

64

 

Nyderlandai

110

 

Švedija

Netaikoma

(1)

Sąjunga

1 719

(2)

Jungtinė Karalystė

1 031

 

 

BLSK

Netaikoma

 

(1)

Norvegijos Švedijai skirta įprasto dydžio „kitų rūšių žuvų“ kvota.

(2)

Įskaitant konkrečiai nenurodytą žvejybą. Po konsultacijų atitinkamai gali būti nustatyta išimčių.Rūšis:

Kitos rūšys

Zona:

2a kvadrato, 4 parajonio ir 6a kvadrato į šiaurę nuo 56° 30′ šiaurės platumos Sąjungos vandenys

(OTH/2A46AN)

Sąjunga

Netaikoma

 

Atsargumo principu pagrįstas BLSK

Taikoma šio reglamento 7 straipsnio 1 dalis.

Norvegija

1 688

(1) (2)

Farerų Salos

38

(3)

 

BLSK

Netaikoma

 

(1)

Tik 2a kvadrate ir 4 parajonyje (OTH/*2A4-C).

(2)

Įskaitant konkrečiai nenurodytą žvejybą. Po konsultacijų atitinkamai gali būti nustatyta išimčių.

(3)

Turi būti sužvejota 4 parajonyje ir 6a kvadrate į šiaurę nuo 56°30′ šiaurės platumos (OTH/*46AN).
Priedėlis

9 straipsnio 4 dalyje nurodyti BLSK yra tokie:

Belgija: europiniai jūrų liežuviai 7a kvadrate; europiniai jūrų liežuviai 7f ir 7g kvadratuose; europiniai jūrų liežuviai 7e kvadrate; europiniai jūrų liežuviai 8a ir 8b kvadratuose; megrimai 7 parajonyje, juodadėmės menkės 7b–k kvadratuose, 8, 9 ir 10 parajoniuose; CECAF 34.1.1 rajono Sąjungos vandenyse; norveginiai omarai 7 parajonyje; atlantinės menkės 7a kvadrate; jūrinės plekšnės 7f ir 7g kvadratuose; jūrinės plekšnės 7h, 7j ir 7k kvadratuose; rombinės rajožuvės 6a, 6b, 7a–c ir 7e–k kvadratuose.
Prancūzija: atlantinės skumbrės 3a kvadrate ir 4 parajonyje; 2a, 3b, 3c kvadratų ir 22–32 pakvadračių Sąjungos vandenyse; atlantinės silkės 4 parajonyje, 7d kvadrate ir