02020R1641 — LT — 27.02.2022 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1641

2020 m. lapkričio 5 d.

dėl žmonėms vartoti skirtų gyvų, atšaldytų, užšaldytų arba perdirbtų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių ir jūrinių pilvakojų importo iš Jungtinių Amerikos Valstijų

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 370 2020.11.6, p. 4)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/158 2022 m. vasario 4 d.

  L 26

1

7.2.2022
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1641

2020 m. lapkričio 5 d.

dėl žmonėms vartoti skirtų gyvų, atšaldytų, užšaldytų arba perdirbtų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių ir jūrinių pilvakojų importo iš Jungtinių Amerikos Valstijų

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos žmonėms vartoti skirtų gyvų, atšaldytų, užšaldytų arba perdirbtų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių ir jūrinių pilvakojų siuntų iš Jungtinių Amerikos Valstijų Masačusetso ir Vašingtono valstijų įvežimo į Sąjungą taisyklės.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamas taip apibrėžtas terminas:

dvigeldžiai moliuskai – dvigeldžiai moliuskai, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 2.1 punkte.

3 straipsnis

Lygiavertiškumas

Jungtinių Amerikos Valstijų Masačusetso ir Vašingtono valstijose taikomos visuomenės sveikatos apsaugos priemonės, susijusios su gyvų, atšaldytų, užšaldytų arba perdirbtų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių ir jūrinių pilvakojų, kurių Kombinuotosios nomenklatūros kodai nustatyti Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo antroje dalyje, gamyba ir pateikimu rinkai, yra lygiavertės reikalavimams, nustatytiems Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytose taisyklėse.

4 straipsnis

Oficialus sertifikatas

Kiekviena žmonėms vartoti skirtų gyvų, atšaldytų, užšaldytų arba perdirbtų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių ir jūrinių pilvakojų siunta, kaip nurodyta 1 straipsnyje, į Sąjungą įvežama tik tuo atveju, jei prie jos pridedamas pagal priede pateiktą pavyzdį tinkamai užpildytas oficialus sertifikatas.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M1
PRIEDAS

ŽMONĖMS VARTOTI SKIRTŲ GYVŲ, ATŠALDYTŲ, UŽŠALDYTŲ ARBA PERDIRBTŲ DVIGELDŽIŲ MOLIUSKŲ, DYGIAODŽIŲ, GAUBTAGYVIŲ IR JŪRINIŲ PILVAKOJŲ IMPORTO Į SĄJUNGĄ IŠ JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ OFICIALAUS SERTIFIKATO PAVYZDYS

image

imageJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)

ES veterinarijos sertifikatasII dalis. Sertifikavimas

II.  Informacija apie sveikatą

II.a.  Sertifikato numeris

II.b.

II.1.  Žmonėms vartoti skirtų gyvų, atšaldytų, užšaldytų arba perdirbtų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių ir jūrinių pilvakojų tinkamumo žmonių maistui patvirtinimas

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad:

— šiame dokumente aprašyti produktai atitinka atitinkamus JAV kiautuotųjų moliuskų kontrolės programos standartus ir reikalavimus ir buvo pagal juos pagaminti,

— šiame dokumente aprašyti produktai ženklinami kaip neskirti išleisti į ES vandenis arba turėti su jais sąlytį,

— visos šiuose produktuose naudojamos iš užsienio gautos kiautuotųjų moliuskų žaliavos yra iš trečiųjų šalių / įmonių / auginimo plotų, patvirtintų eksportuoti gyvus dvigeldžius moliuskus į ES.

(1) (2)[II.2.  Gyvūnų sveikumo patvirtinimas dėl į sąrašą įtrauktų rūšių gyvų dvigeldžių moliuskų (3) , skirtų žmonėms vartoti

Aš, toliau pasirašęs valstybinis veterinarijos gydytojas, patvirtinu, kad I dalies I.18 langelyje nurodyti vandens gyvūnai atitinka:

II.2.1.  Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 () 6 straipsnio 1 dalies a(4) ir b punktuose, 6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnyje nustatytus bendruosius gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus įvežant į Sąjungą;

II.2.2.  Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 167 straipsnio a punkte, c punkto ii ir iii papunkčiuose ir d punkte bei 169 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus bendruosius gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus įvežant į Sąjungą prekes, kurioms taikomas šis sertifikatas.]

Pastabos

Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to Protokolo 2 priedu, šiame sertifikate nuorodos į Europos Sąjungą apima Jungtinę Karalystę, kiek tai susiję su Šiaurės Airija.

I dalis.

— I.8 langelis. Kilmės regionas: JAV valstija, kurioje gyvūnai buvo surinkti, ir patvirtinto gavybos ploto kodas.

II dalis.

(1)  Šio sertifikato II.2 dalis taikoma tik šioms žmonėms vartoti skirtų gyvų dvigeldžių moliuskų prekėms:

(a)  be vandens vežamiems į sąrašą įtrauktų rūšių moliuskams, kurie yra supakuoti ir paženklinti kaip skirti vartoti žmonėms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004 () tiems gyvūnams nustatytus konkrečius reikalavimus ir kurie, grąžinus juos į vandens aplinką, nebegalėtų išgyventi kaip gyvi gyvūnai;

(b)  be vandens vežamiems į sąrašą įtrauktų rūšių moliuskams, kurie yra skirti žmonėms vartoti toliau jų neperdirbant, jeigu jie yra supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes pagal Reglamente (EB) Nr. 853/2004 nustatytus tokio pakavimo reikalavimus;

(c)  be vandens vežamiems į sąrašą įtrauktų rūšių gyviems moliuskams, kurie yra supakuoti ir paženklinti kaip skirti vartoti žmonėms pagal Reglamente (EB) Nr. 853/2004 tiems gyvūnams nustatytus konkrečius reikalavimus ir kurie yra skirti toliau perdirbti jų laikinai nesaugant perdirbimo vietoje.

(2)  II.2 dalis netaikoma ir turėtų būti išbraukta, jei siuntą sudaro iš žvejybos laivų iškrauti laukiniai vandens gyvūnai.

(3)  Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 () priedo lentelės 3 ir 4 skiltyse išvardytos rūšys. Į tos lentelės 4 skiltį įtrauktos rūšys laikomos užkrato pernešėjais tik tuo atveju, jei jos atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 171 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

(4)  Jei liga yra svarbi ir apie ją reikia pranešti.

(5)  Turi pasirašyti:

— valstybinis veterinarijos gydytojas, kai užpildoma II.2 dalis „Gyvūnų sveikumo patvirtinimas“;

— sertifikuojantysis pareigūnas arba valstybinis veterinarijos gydytojas, kai II.2 dalis „Gyvūnų sveikumo patvirtinimas“ išbraukiama.

[Valstybinis veterinarijos gydytojas](5) / [Sertifikuojantysis pareigūnas](5)

Vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis)____________________

Kvalifikacija ir pareigos__________________________________

Data_________________________________________________

Parašas______________________________________________

Antspaudas

(1)   

2020 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taisyklės dėl tam tikrų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų įvežimo į Sąjungą ir jų gabenimo bei tvarkymo įvežus (OL L 174, 2020 6 3, p. 379).

(2)   

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL L 139, 2004 4 30, p. 55).

(3)   

2018 m. gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1882 dėl tam tikrų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių taikymo į sąrašą įtrauktų ligų kategorijoms, kuriuo nustatomas rūšių ir rūšių grupių, keliančių didelę tų į sąrašą įtrauktų ligų plitimo riziką, sąrašas (OL L 308, 2018 12 4, p. 21).