02020R1395 — LT — 26.05.2021 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1395

2020 m. spalio 5 d.

dėl leidimo naudoti Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 kaip mėsinių viščiukų lesalų priedą atnaujinimo, leidimo jį naudoti kaip dedeklinių vištaičių lesalų priedą ( ►M1  leidimo turėtojas – „Evonik Operations GmbH ◄ “), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1292/2008

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 324 2020.10.6, p. 3)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/733 2021 m. gegužės 5 d.

  L 158

11

6.5.2021
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1395

2020 m. spalio 5 d.

dėl leidimo naudoti Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 kaip mėsinių viščiukų lesalų priedą atnaujinimo, leidimo jį naudoti kaip dedeklinių vištaičių lesalų priedą ( ►M1  leidimo turėtojas – „Evonik Operations GmbH ◄ “), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1292/2008

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Leidimas naudoti priede nurodytą priedą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, dedeklinėms vištaitėms ir tos pačios kategorijos ir funkcinės grupės atžvilgiu mėsiniams viščiukams atnaujinamas tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1292/2008 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
PRIEDASPriedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai.

4b1822

►M1  Evonik Operations GmbH ◄

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

Priedo sudėtis

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip:

— 1 × 109 KSV/g priedo

Kieto pavidalo

Mėsiniai viščiukai

Dedeklinės vištaitės

1 × 109

1.  Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.

2.  Gali būti naudojamas pašare, kurio sudėtyje yra leidžiamų kokcidiostatų: diklazurilo, natrio monezino arba nikarbazino.

3.  Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos tokiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones, saugos akinius ir mūvint pirštines.

2030 10 26

Veikliosios medžiagos apibūdinimas

Bacillus amyloliquefaciens sporos CECT 5940

Analizės metodas  (1)

Apskaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas, naudojant triptono sojos agarą (EN 15 784 )

Identifikavimas: impulsinės lauko gelių elektroforezės (PFGE) metodas.

(1)   

Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.