02020R1017 — LT — 14.07.2020 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1017

2020 m. liepos 13 d.

kuriuo nustatomos 2020 m. viršutinės biudžeto ribos, taikomos tam tikroms tiesioginės paramos sistemoms, nustatytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1307/2013

(OL L 225 2020.7.14, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1424 2020 m. spalio 8 d.

  L 328

4

9.10.2020
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1017

2020 m. liepos 13 d.

kuriuo nustatomos 2020 m. viršutinės biudžeto ribos, taikomos tam tikroms tiesioginės paramos sistemoms, nustatytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1307/20131 straipsnis

1.  Bazinės išmokos sistemos metinės nacionalinės viršutinės ribos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 22 straipsnio 1 dalyje, 2020 metams yra nustatytos šio reglamento priedo I punkte.

2.  Vienkartinės išmokos už plotus sistemos metinės nacionalinės viršutinės ribos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 36 straipsnio 4 dalyje, 2020 metams nustatytos šio reglamento priedo II punkte.

3.  Perskirstymo išmokos metinės nacionalinės viršutinės ribos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 42 straipsnio 2 dalyje, 2020 metams yra nustatytos šio reglamento priedo III punkte.

4.  Išmokos už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką metinės nacionalinės viršutinės ribos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 47 straipsnio 3 dalyje, 2020 metams yra nustatytos šio reglamento priedo IV punkte.

5.  Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių, metinės nacionalinės viršutinės ribos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 49 straipsnio 2 dalyje, 2020 metams yra nustatytos šio reglamento priedo V punkte.

6.  Išmokos jauniesiems ūkininkams metinės nacionalinės viršutinės ribos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 51 straipsnio 4 dalyje, 2020 metams yra nustatytos šio reglamento priedo VI punkte.

7.  Išmokos jauniesiems ūkininkams didžiausios sumos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 51 straipsnio 1 dalyje, 2020 metams yra nustatytos šio reglamento priedo VII punkte.

8.  Savanoriškos susietosios paramos metinės nacionalinės viršutinės ribos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 53 straipsnio 7 dalyje, 2020 metams yra nustatytos šio reglamento priedo VIII punkte.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
PRIEDAS

I.    Bazinės išmokos sistemos metinės nacionalinės viršutinės ribos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 22 straipsnio 1 dalyje(tūkst. EUR)

Kalendoriniai metai

2020

▼M1

Belgija

225 124

Danija

522 054

▼B

Vokietija

2 941 232

Airija

825 611

Graikija

1 091 170

Ispanija

2 845 377

Prancūzija

3 025 958

▼M1

Kroatija

157 075

▼B

Italija

2 118 140

▼M1

Liuksemburgas

24 004

▼B

Мalta

650

Nyderlandai

459 920

Austrija

470 383

▼M1

Portugalija

290 208

▼B

Slovėnija

75 223

Suomija

262 840

Švedija

399 568

II.    Vienkartinės išmokos už plotus sistemos metinės nacionalinės viršutinės ribos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 36 straipsnio 4 dalyje(tūkst. EUR)

Kalendoriniai metai

2020

▼M1

Bulgarija

412 836

▼B

Čekija

478 299

Estija

110 920

Kipras

29 643

Latvija

160 460

Lietuva

200 349

Vengrija

727 048

Lenkija

1 553 589

Rumunija

974 939

Slovakija

221 593

III.    Perskirstymo išmokos metinės nacionalinės viršutinės ribos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 42 straipsnio 2 dalyje(tūkst. EUR)

Kalendoriniai metai

2020

Belgija

46 100

▼M1

Bulgarija

60 844

▼B

Vokietija

330 210

Prancūzija

687 718

▼M1

Kroatija

34 828

▼B

Lietuva

77 554

Lenkija

281 452

▼M1

Portugalija

55 320

▼B

Rumunija

104 163

IV.    Išmokos už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką metinės nacionalinės viršutinės ribos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 47 straipsnio 3 dalyje(tūkst. EUR)

Kalendoriniai metai

2020

▼M1

Belgija

151 580

Bulgarija

260 016

▼B

Čekija

261 843

Danija

245 627

Vokietija

1 415 187

Estija

50 810

Airija

363 320

Graikija

550 385

Ispanija

1 468 030

Prancūzija

2 063 154

▼M1

Kroatija

104 484

▼B

Italija

1 111 301

Kipras

14 593

Latvija

90 826

Lietuva

155 108

▼M1

Liuksemburgas

10 583

▼B

Vengrija

399 476

Мalta

1 573

Nyderlandai

198 261

Austrija

207 521

Lenkija

1 017 297

▼M1

Portugalija

205 307

▼B

Rumunija

570 959

Slovėnija

40 283

Slovakija

118 316

Suomija

157 389

Švedija

209 930

V.    Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių, metinės nacionalinės viršutinės ribos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 49 straipsnio 2 dalyje(tūkst. EUR)

Kalendoriniai metai

2020

Danija

2 657

Slovėnija

2 122

VI.    Išmokos jauniesiems ūkininkams metinės nacionalinės viršutinės ribos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 51 straipsnio 4 dalyje(tūkst. EUR)

Kalendoriniai metai

2020

▼M1

Belgija

9 563

Bulgarija

3 016

▼B

Čekija

1 746

Danija

15 556

Vokietija

47 173

Estija

1 321

Airija

24 221

Graikija

36 692

Ispanija

97 869

Prancūzija

68 772

▼M1

Kroatija

6 966

▼B

Italija

74 087

Kipras

686

Latvija

6 055

Lietuva

6 463

▼M1

Liuksemburgas

529

▼B

Vengrija

5 326

Мalta

21

Nyderlandai

13 217

Austrija

13 835

Lenkija

33 910

▼M1

Portugalija

13 687

▼B

Rumunija

20 547

Slovėnija

2 014

Slovakija

1 706

Suomija

5 246

Švedija

13 995

VII.    Išmokos jauniesiems ūkininkams didžiausios sumos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 51 straipsnio 1 dalyje(tūkst. EUR)

Kalendoriniai metai

2020

▼M1

Belgija

10 105

Bulgarija

17 334

▼B

Čekija

17 456

Danija

16 375

Vokietija

94 346

Estija

3 387

Airija

24 221

Graikija

36 692

Ispanija

97 869

Prancūzija

137 544

▼M1

Kroatija

6 966

▼B

Italija

74 087

Kipras

973

Latvija

6 055

Lietuva

10 341

▼M1

Liuksemburgas

706

▼B

Vengrija

26 632

Мalta

105

Nyderlandai

13 217

Austrija

13 835

Lenkija

67 820

▼M1

Portugalija

13 687

▼B

Rumunija

38 064

Slovėnija

2 686

Slovakija

7 888

Suomija

10 493

Švedija

13 995

VIII.    Savanoriškos susietosios paramos metinės nacionalinės viršutinės ribos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 53 straipsnio 7 dalyje(tūkst. EUR)

Kalendoriniai metai

2020

▼M1

Belgija

83 510

Bulgarija

130 008

▼B

Čekija

130 921

▼M1

Danija

32 863

▼B

Estija

6 315

Airija

3 000

Graikija

182 056

Ispanija

584 919

Prancūzija

1 031 577

▼M1

Kroatija

52 242

▼B

Italija

478 600

Kipras

3 891

Latvija

45 413

Lietuva

77 554

Liuksemburgas

160

Vengrija

199 738

Мalta

3 000

Nyderlandai

3 350

Austrija

14 526

Lenkija

504 743

▼M1

Portugalija

134 204

▼B

Rumunija

272 554

Slovėnija

17 456

Slovakija

59 120

Suomija

102 828

Švedija

90 970