02020R0692 — LT — 20.01.2022 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/692

2020 m. sausio 30 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taisyklės dėl tam tikrų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų įvežimo į Sąjungą ir jų gabenimo bei tvarkymo įvežus

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 174 2020.6.3, p. 379)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/1703 2021 m. liepos 13 d.

  L 339

29

24.9.2021

►M2

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/1705 2021 m. liepos 14 d.

  L 339

40

24.9.2021

►M3

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/54 2021 m. spalio 21 d.

  L 10

1

17.1.2022
▼B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/692

2020 m. sausio 30 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taisyklės dėl tam tikrų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų įvežimo į Sąjungą ir jų gabenimo bei tvarkymo įvežus

(Tekstas svarbus EEE)I DALIS

BENDROSIOS TAISYKLĖS1 ANTRAŠTINĖ DALIS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  
Šiuo reglamentu papildomos gyvūnų sveikatos taisyklės, dėl iš trečiųjų šalių arba teritorijų arba jų zonų, o akvakultūros gyvūnų atveju – laikymo vietų į Sąjungą įvežamų tam tikrų rūšių ir kategorijų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų. Juo taip pat nustatomos taisyklės dėl tų siuntų gabenimo ir tvarkymo po jų įvežimo į Sąjungą.
2.  

I dalyje nustatyti:

a) 

valstybių narių kompetentingų institucijų pareigos leisti į Sąjungą įvežti gyvūnų rūšių ir kategorijų, kurioms taikomos II–VI dalys, gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntas (3 ir 4 straipsniai);

b) 

veiklos vykdytojų pareigos dėl gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų, kuriems taikomos II–VI dalys, siuntų įvežimo į Sąjungą ir gabenimo bei tvarkymo jas įvežus (5 straipsnis);

c) 

bendrieji gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi įvežant a ir b punktuose nurodytas siuntas į Sąjungą ir jas gabenant bei tvarkant įvežus, ir nuo tų bendrųjų reikalavimų nukrypti leidžiančios nuostatos, taikomos visų rūšių ir kategorijų gyvūnams, genetinės medžiagos produktams ir gyvūniniams produktams, kuriems taikomos II–VI dalys (6–10 straipsniai).

3.  
II dalyje nustatyti bendrieji gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi įvežant tam tikrus sausumos gyvūnus į Sąjungą ir juos gabenant bei tvarkant įvežus, taip pat nuo tokių reikalavimų nukrypti leidžiančios nuostatos (1 antraštinė dalis).

Be to, joje nustatyti konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai, kurie taip pat taikomi kiekvienai iš šių sausumos gyvūnų rūšių ir kategorijų, visų pirma:

a) 

laikomiems į sąrašą įtrauktų rūšių kanopiniams (2 antraštinė dalis);

b) 

naminiams ir nelaisvėje laikomiems paukščiams, išskyrus nelaisvėje laikomus paukščius, importuotus pagal paskirties valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtintas išsaugojimo programas (3 antraštinė dalis);

c) 

naminėms bitėms (Apis mellifera) ir kamanėms (Bombus spp.) (4 antraštinė dalis);

d) 

šunims, katėms ir šeškams (5 antraštinė dalis).

4.  

III dalyje nustatyti bendrieji gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi įvežant toliau išvardytų laikomų sausumos gyvūnų rūšių ir kategorijų genetinės medžiagos produktus į Sąjungą ir juos gabenant bei tvarkant įvežus, taip pat nuo tokių reikalavimų nukrypti leidžiančios nuostatos:

a) 

galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų (1 antraštinė dalis);

b) 

naminių ir nelaisvėje laikomų paukščių (2 antraštinė dalis);

c) 

a ir b punktuose nenurodytų gyvūnų (3 antraštinė dalis).

5.  

IV dalyje nustatyti bendrieji gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi įvežant toliau išvardytų sausumos gyvūnų rūšių ir kategorijų gyvūninius produktus į Sąjungą ir juos gabenant bei tvarkant įvežus, taip pat nuo tokių reikalavimų nukrypti leidžiančios nuostatos:

a) 

laikomų ir laukinių į sąrašą įtrauktų rūšių kanopinių;

b) 

naminių paukščių;

c) 

medžiojamųjų paukščių.

▼M2

6.  

V dalyje nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikytini įvežant į Sąjungą ir gabenant bei tvarkant įvežus toliau išvardytų rūšių ir kategorijų vandens gyvūnus visais gyvenimo etapais, taip pat jų gyvūninius produktus, išskyrus kitus nei tiesiogiai žmonėms vartoti skirtus gyvus vandens gyvūnus gyvūninius produktus ir laukinius vandens gyvūnus bei tų laukinių vandens gyvūnų gyvūninius produktus, iškrautus iš žvejybos laivų tiesiogiai žmonėms vartoti, taip pat nuo tokių reikalavimų nukrypti leidžiančios nuostatos:

▼B

a) 

į sąrašą įtrauktos žuvų rūšys, priklausančios Agnatha antklasiui ir Chondrichthyes, Sarcopterygii bei Actinopterygii klasėms;

b) 

į sąrašą įtrauktos vandens moliuskų rūšys, priklausančios Mollusca tipui;

c) 

į sąrašą įtrauktos vandens vėžiagyvių rūšys, priklausančios Crustacea potipiui;

d) 

XXIX priede išvardytų rūšių vandens gyvūnai, kurie yra imlūs vandens ligoms, dėl kurių tam tikros valstybės narės taiko nacionalines priemones, skirtas ligų, išskyrus į sąrašą įtrauktas ligas, poveikiui riboti, kaip numatyta Reglamento (ES) 2016/429 226 straipsnyje.

7.  
VI dalyje nustatytos bendrosios taisyklės, tam tikros nukrypti leidžiančios nuostatos ir papildomi reikalavimai dėl tranzito per Sąjungą ir tam tikrų rūšių ir kategorijų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų grąžinimo į Sąjungą.

▼M2

8.  
VII dalyje išdėstytos pereinamojo laikotarpio ir baigiamosios nuostatos.

▼B

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys nustatytos Įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/1882 ir Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priede, išskyrus šio straipsnio antroje pastraipoje nustatytas terminų apibrėžtis.

Be to, nustatomos tokios terminų apibrėžtys:

1) 

į sąrašą įtraukta trečioji šalis, teritorija arba jos zona – trečioji šalis, teritorija ar jos zona, įtraukta į trečiųjų šalių, teritorijų ar jų zonų, arba, akvakultūros gyvūnų atveju, laikymo vietų, iš kurių pagal įgyvendinimo aktus, priimtus pagal Reglamento (ES) 2016/429 230 straipsnio 1 dalį, leidžiama įvežti į Sąjungą tam tikros rūšies ir kategorijos gyvūnus, genetinės medžiagos produktus ir gyvūninius produktus, sąrašą;

2) 

sąrašas – trečiųjų šalių, teritorijų ar jų zonų, arba, akvakultūros gyvūnų atveju, laikymo vietų, iš kurių pagal įgyvendinimo aktus, priimtus pagal Reglamento (ES) 2016/429 230 straipsnio 1 dalį, leidžiama įvežti į Sąjungą tam tikros rūšies ir kategorijos gyvūnus, genetinės medžiagos produktus ir gyvūninius produktus, sąrašas;

3) 

transporto priemonė – kelių arba geležinkelių transporto priemonė, laivas ar orlaivis;

4) 

konteineris – bet kokia dėžė, grotelinė dėžė, talpykla arba kita standžioji konstrukcija, kurios naudojamos gyvūnams, genetinės medžiagos produktams ir gyvūniniams produktams vežti, bet kurios nėra transporto priemonės;

5) 

galvijas – kanopinis gyvūnas, priklausantis Bison, Bos (įskaitant Bos, Bibos, Novibos, Poephagus pogenčius) ir Bubalus (įskaitant Anoa pogentį) gentims, ir sukryžmintų šios rūšies gyvūnų palikuonis;

6) 

avis – kanopinis gyvūnas, priklausantis Ovis genčiai, ir sukryžmintų šios rūšies gyvūnų palikuonis;

7) 

ožka – kanopinis gyvūnas, priklausantis Capra genčiai, ir sukryžmintų šios rūšies gyvūnų palikuonis;

▼M2

8) 

kiaulė – kanopinis Suidae šeimos, įtrauktos į Reglamento (ES) 2016/429 III priedą, gyvūnas, kai į Sąjungą įvežamas gyvūnas, arba Sus scrofa rūšies gyvūnas, kai į Sąjungą įvežami genetinės medžiagos produktai;

▼B

9) 

arklinių šeimos gyvūnas – neporanagis gyvūnas, priklausantis Equus genčiai (įskaitant arklius, asilus ir zebrus), ir sukryžmintų šios rūšies gyvūnų palikuonis;

10) 

kupranugarinis – kanopinis Camelidae šeimos, įtrauktos į Reglamento (ES) 2016/429 III priedą, gyvūnas;

11) 

elninis – kanopinis Cervidae šeimos, įtrauktos į Reglamento (ES) 2016/429 III priedą, gyvūnas;

12) 

registruotas arklinių šeimos gyvūnas:

a) 

Equus caballus porūšio ir Equus asinus pogenčio grynaveislis veislinis gyvūnas, įtrauktas į grynaveislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos arba veisimo įstaigos, pripažintos pagal Reglamento (ES) 2016/1012 4 arba 34 straipsnį, parengtos kilmės knygos pagrindinį skirsnį arba atitinkantis reikalavimus, kad būtų į jį įtrauktas;

b) 

laikomas Equus caballus porūšio gyvūnas, registruotas tarptautinės asociacijos arba organizacijos (tiesiogiai arba per jos nacionalinę federaciją arba padalinius), tvarkančios varžyboms ar lenktynėms skirtus arklius (registruotus arklius);

13) 

skerstini gyvūnai – laikomi sausumos gyvūnai, kurie tiesiogiai arba po surinkimo operacijos turi būti vežami į skerdyklą;

14) 

nebuvo pranešta apie ligą reiškia, kad nė vienam ūkyje laikomų konkrečios rūšies gyvūnui ar gyvūnų grupei nebuvo patvirtintas šios ligos atvejis ir kad bet koks įtariamas šios ligos atvejis buvo atmestas;

15) 

sanitarinė grupė – į sąrašą įtrauktų trečiųjų šalių, kurioms būdinga bendra rizika gyvūnų sveikatai dėl arklinių šeimos gyvūnų ligų, grupė, kuriai reikalingos konkrečios rizikos mažinimo priemonės ir sveikatos garantijos, įvežant arklinių šeimos gyvūnus į Sąjungą;

16) 

paukščių pulkas – visi vienodos sveikatos būklės naminiai paukščiai arba nelaisvėje laikomi paukščiai, laikomi tose pačiose patalpose arba tame pačiame aptvare ir sudarantys vieną epizootinį vienetą; kai kalbama apie patalpose laikomus naminius paukščius, šis terminas aprėpia visus toje pačioje erdvėje esančius paukščius.

17) 

veisliniai naminiai paukščiai – 72 valandų arba vyresni naminiai paukščiai, auginami periniams kiaušiniams dėti;

18) 

produkciniai naminiai paukščiai – ne jaunesni nei 72 valandų naminiai paukščiai, auginami mėsai, maistiniams kiaušiniams dėti ar kitiems produktams arba medžiojamųjų paukščių atsargoms papildyti;

19) 

vienadieniai paukščiukai – ne vyresni nei 72 valandų naminiai paukščiai;

20) 

naminė bitė – Apis mellifera rūšies vabzdys;

21) 

kamanė – Bombus genčiai priklausantis vabzdys;

22) 

šuo – laikomas Canis lupus rūšies gyvūnas;

23) 

katė – laikomas Felis silvestris rūšies gyvūnas;

24) 

šeškas – laikomas Mustela putorius furo rūšies gyvūnas;

25) 

unikalus patvirtinimo numeris – kompetentingos institucijos suteiktas numeris;

26) 

nurodytais patogenais neužkrėsti kiaušiniai – periniai kiaušiniai, gauti iš nurodytais patogenais neužkrėstų vištų pulkų, kaip aprašyta Europos farmakopėjoje, kurie skirti naudoti tik diagnostikai, moksliniams tyrimams arba farmacijai;

27) 

spermos, oocitų ar embrionų siunta arba genetinės medžiagos produktų siunta – iš vieno patvirtinto genetinės medžiagos produktų ūkio išsiųstas spermos, oocitų, in vivo būdu gautų embrionų arba in vitro būdu pagamintų embrionų kiekis, kuriam taikomas vienas veterinarijos sertifikatas;

28) 

sperma – ejakuliacijos metu išsiskirianti gyvūno arba gyvūnų sėkla; ji gali būti nepakeista, paruošta arba atskiesta;

29) 

oocitai – oogenezės stadijų haploidai, įskaitant antrinius oocitus ir kiaušialąstes;

30) 

embrionas – pradinės vystymosi stadijos gyvūnas, kurį galima perkelti patelei recipientei;

31) 

patvirtintas genetinės medžiagos produktų ūkis – spermos surinkimo centras, embrionų surinkimo grupė, embrionų gamybos grupė, genetinės medžiagos produktų paruošimo ūkis arba genetinės medžiagos produktų saugojimo centras;

32) 

centro veterinarijos gydytojas – veterinarijos gydytojas, atsakingas už spermos surinkimo centre, genetinės medžiagos produktų paruošimo ūkyje arba genetinės medžiagos produktų saugojimo centre vykdomą veiklą, kaip nustatyta šiame reglamente;

33) 

grupės veterinarijos gydytojas – veterinarijos gydytojas, atsakingas už embrionų surinkimo grupės arba embrionų gamybos grupės vykdomą veiklą, kaip nustatyta šiame reglamente;

34) 

tikslinės karantino patalpos – kompetentingos institucijos patvirtintos patalpos, kuriose galvijai, kuiliai, avinai arba ožiai prieš juos priimant į spermos surinkimo centrą laikomi izoliuoti bent 28 dienas;

35) 

spermos surinkimo centras – genetinės medžiagos produktų ūkis, kompetentingos institucijos patvirtintas surinkti, paruošti, saugoti ir vežti galvijų, kuilių, avinų, ožių arba arklinių šeimos gyvūnų spermą, skirtą vežti į Sąjungą;

36) 

embrionų surinkimo grupė – genetinės medžiagos produktų ūkis, kurį sudaro specialistų grupė arba struktūra, kompetentingos institucijos patvirtinta surinkti, paruošti, saugoti ir vežti in vivo būdu gautus embrionus, skirtus įvežti į Sąjungą;

37) 

embrionų gamybos grupė – genetinės medžiagos produktų ūkis, kurį sudaro specialistų grupė arba struktūra, kompetentingos institucijos patvirtinta surinkti, paruošti, saugoti ir vežti oocitus ir in vitro būdu gaminti (tam tikrais atvejais naudojant spermą), paruošti, saugoti ir vežti embrionus, skirtus įvežti į Sąjungą;

38) 

genetinės medžiagos produktų perdirbimo ūkis – genetinės medžiagos produktų ūkis, kompetentingos institucijos patvirtintas perdirbti, įskaitant, jei taikoma, lytinį spermos frakcionavimą, ir saugoti vienos arba kelių rūšių gyvūnų spermą, oocitus ar embrionus arba bet kokius tokio pobūdžio genetinės medžiagos produktų ar rūšių derinius, skirtus įvežti į Sąjungą;

39) 

genetinės medžiagos produktų saugojimo centras – genetinės medžiagos produktų ūkis, kompetentingos institucijos patvirtintas saugoti vienos arba kelių rūšių gyvūnų spermą, oocitus arba embrionus arba bet kokius tokio pobūdžio genetinės medžiagos produktų ar rūšių derinius, skirtus įvežti į Sąjungą;

40) 

mėsa – visos kanopinių, naminių paukščių ir medžiojamųjų paukščių dalys, tinkamos vartoti žmonėms, įskaitant kraują;

41) 

šviežia mėsa – mėsa, smulkinta mėsa ir mėsos pusgaminiai, įskaitant vakuume arba kontroliuojamoje atmosferoje supakuotą mėsą, kuri neapdorota jokiu konservavimo būdu, išskyrus atšaldymą, užšaldymą ar greitąjį užšaldymą;

42) 

kanopinio skerdena – visas paskersto ar nužudyto gyvūno kūnas po:

a) 

kraujo nuleidimo (paskerstų gyvūnų atveju);

b) 

vidaus organų pašalinimo;

c) 

galūnių pašalinimo ties riešu ir čiurna;

d) 

uodegos, tešmens, galvos ir odos pašalinimo (netaikoma kiaulėms).

43) 

subproduktai – šviežia mėsa, išskyrus kanopinio skerdenos mėsą, net jei ji vis dar neatskirta nuo skerdenos;

44) 

mėsos gaminiai – perdirbti produktai, įskaitant apdorotus skrandžius, pūsles ir žarnas, lydytus gyvūnų riebalus ir mėsos ekstraktus, gauti perdirbus mėsą arba toliau perdirbant tokius perdirbtus produktus, kurie, įpjovus paviršių, neturi šviežios mėsos požymių;

45) 

žarnos – pūslės ir žarnos, kurios jas išvalius buvo perdirbtos – išgrandytos, nuriebalintos, išplautos ir apdorotos druska arba išdžiovintos;

46) 

krekenos – skystis, išskiriamas iš laikomų gyvūnų pieno liaukų nuo 3 iki 5 dienų po gimdymo, kuriame yra daug antikūnų ir mineralinių medžiagų, ir kuris išsiskiria anksčiau nei gaunamas žalias pienas;

47) 

krekenų produktai – perdirbti produktai, pagaminti perdirbant krekenas arba toliau perdirbant tokius perdirbtus produktus;

▼M2

48) 

skiaurinis laivas – skiaurinis laivas, kaip apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/990 ( 1 ) 2 straipsnio 2 punkte;

▼B

49) 

IMSOC – Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 ( 2 ) 131 straipsnyje nurodyta oficialios kontrolės informacijos valdymo sistema.2 ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRIEJI GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI, TAIKOMI Į SĄJUNGĄ ĮVEŽANT GYVŪNŲ, GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTŲ IR GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ SIUNTAS IR JAS GABENANT BEI TVARKANT ĮVEŽUS

3 straipsnis

Valstybių narių kompetentingų institucijų pareigos

Kompetentinga institucija leidžia į Sąjungą įvežti rūšių ir kategorijų, kurioms taikomos II–VI dalys, gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntas, kurios pateikiamos oficialiai kontrolei, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalyje, jei:

a) 

siuntos yra atvežtos iš:

▼M2

i) 

sausumos gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų atveju – į sąrašą įtrauktos trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kai įvežami konkrečios rūšies ar kategorijos gyvūnai, genetinės medžiagos produktai ir gyvūniniai produktai;

▼B

ii) 

vandens gyvūnų atveju – į sąrašą įtrauktos trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kai įvežami konkrečios rūšies ar kategorijos gyvūnai ir gyvūniniai produktai, o akvakultūros gyvūnų atveju – tuo tikslu į sąrašą įtrauktos trečiosios šalies ar teritorijos arba jų zonos ar laikymo vietos;

b) 

kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija patvirtino, kad siuntos atitinka:

i) 

šiame straipsnyje, 4 straipsnyje ir 6–10 straipsniuose nustatytus bendruosius gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus į Sąjungą įvežant gyvūnus, genetinės medžiagos produktus ir gyvūninius produktus;

ii) 

gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus konkrečios rūšies ir kategorijos gyvūnams, genetinės medžiagos produktams ir gyvūniniams produktams bei jų naudojimo paskirčiai, kaip nustatyta II–VI dalyse;

c) 

prie siuntų pridedami šie dokumentai, kuriais trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija suteikė reikiamas garantijas, kad laikomasi b punkte nurodytų gyvūnų sveikatos reikalavimų:

i) 

veterinarijos sertifikatas, išduotas kilmės trečiosios šalies arba teritorijos valstybinio veterinarijos gydytojo konkrečios rūšies ir kategorijos gyvūnams, genetinės medžiagos produktams, gyvūniniams produktams ir jų naudojimo paskirčiai;

ii) 

deklaracija ir kiti dokumentai, jei jų reikalaujama šiuo reglamentu.

Jei vežamos gyvūnų ir perinių kiaušinių siuntos, c punkto i papunktyje nurodytas veterinarijos sertifikatas turi būti išduotas 10 dienų iki siuntos atvežimo į pasienio kontrolės postą laikotarpiu; tačiau jei gyvūnai vežami jūra, tas laikotarpis gali būti pratęstas papildomu kelionės jūra trukmės laikotarpiu.

4 straipsnis

Siuntų sertifikavimo data

1.  
Rūšių ir kategorijų, kurioms taikomas šis reglamentas, gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą tik jei tokios siuntos buvo sertifikuotos patvirtinant jų tinkamumą išsiųsti į Sąjungą ne anksčiau kaip ta diena, kurią kilmės trečioji šalis arba teritorija ar jos zona arba, jei vežami akvakultūros gyvūnai, laikymo vieta, buvo įtraukta į sąrašą, taikomą į Sąjungą įvežamiems konkrečios rūšies ir kategorijos gyvūnams, genetinės medžiagos produktams ar gyvūniniams produktams.
2.  
Neleidžiama į Sąjungą įvežti gyvūnų, perinių kiaušinių ir gyvūninių produktų siuntų iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos arba, jei vežami akvakultūros gyvūnai, laikymo vietos, nuo tos dienos, kai jie nebeatitinka gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų į Sąjungą įvežamiems konkrečios rūšies ir kategorijos gyvūnas, periniams kiaušiniams arba gyvūniniams produktams, išskyrus atvejus, kai Sąjunga sąraše yra nustačiusi konkrečias sąlygas į sąrašą įtrauktai trečiajai šaliai, teritorijai ar zonai ir konkrečioms gyvūnų rūšims bei kategorijoms, periniams kiaušiniams ar gyvūniniams produktams.

5 straipsnis

Veiklos vykdytojų prievolės

1.  

Veiklos vykdytojai, atsakingi už rūšių ir kategorijų, kurioms taikomas šis reglamentas, gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų įvežimą į Sąjungą, pateikia šias siuntas kompetentingai Sąjungos institucijai oficialiai kontrolei, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalyje, ir užtikrina, kad tokios siuntos atitiktų šiuos reikalavimus:

a) 

3, 4 ir 6–10 straipsniuose nustatytus bendruosius gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus į Sąjungą įvežant gyvūnus, genetinės medžiagos produktus ir gyvūninius produktus;

b) 

konkrečios rūšies ir kategorijos gyvūnams, genetinės medžiagos produktams ir gyvūniniams produktams bei jų naudojimo paskirčiai taikomus gyvūnų sveikatos reikalavimus, kaip nustatyta II–VI dalyse.

2.  

Veiklos vykdytojai, atsakingi už rūšių ir kategorijų, kurioms taikomas šis reglamentas, gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų gabenimą iš įvežimo į Sąjungą vietos į jų paskirties vietą, ir veiklos vykdytojai, atsakingi už tokių siuntų tvarkymą jas įvežus į Sąjungą, užtikrina, kad siuntos:

a) 

kompetentingų institucijų leistos įvežti į Sąjungą pagal 3 straipsnį;

b) 

atitinka II–VI dalyse nustatytus gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus gabenant ir tvarkant konkrečių rūšių ir kategorijų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntas jas įvežus į Sąjungą;

c) 

nenaudojamos kitomis paskirtimis, nei kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos prieš jas įvežant į Sąjungą patvirtinta naudojimo paskirtis.

6 straipsnis

Kilmės trečiosios šalies arba teritorijos nacionalinės teisės aktai ir gyvūnų sveikatos sistemos

1.  

Įvežti gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntas į Sąjungą leidžiama tik iš trečiosios šalies arba teritorijos, kurioje:

a) 

įstatymais reikalaujama pranešti kompetentingai institucijai apie visus I priede nurodytos į sąrašą įtrauktos ligos įtariamus ir patvirtintus atvejus, susijusius su siuntoje esančių į sąrašą įtrauktų rūšių gyvūnais arba siuntoje esančių genetinės medžiagos produktų ar gyvūninių produktų kilmės gyvūnų rūšimis, kurias leidžiama įvežti į Sąjungą;

b) 

veikia naujų ligų aptikimo sistemos;

c) 

yra įdiegtos sistemos, kuriomis užtikrinama, kad šėrimas maisto atliekomis nėra I priede nurodytų į sąrašą įtrauktų ligų šaltinis, susijęs su:

i) 

gyvūnais, skirtais įvežti į Sąjungą,

arba

ii) 

gyvūnais, iš kurių gauti genetinės medžiagos produktai, skirti įvežti į Sąjungą,

arba

iii) 

gyvūnais, iš kurių gauti gyvūniniai produktai, skirti įvežti į Sąjungą.

2.  
Į Sąjungą įvežti skirtas gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntas įvežti į Sąjunga leidžiama tik iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje tokios siuntos gali būti teisėtai pateiktos rinkai ir jomis galima prekiauti toje kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje.

7 straipsnis

Gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų sveikatos būklei taikomi bendrieji reikalavimai

1.  

Į Sąjungą leidžiama įvežti gyvūnų siuntas tik jei gyvūnai siuntoje:

a) 

nėra gyvūnai, skirti užmušti pagal kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje vykdomą nacionalinę ligų naikinimo programą, įskaitant susijusias I priede nurodytas į sąrašą įtrauktas ligas ir naujas ligas;

b) 

neturėjo užkrečiamųjų ligų simptomų juos kraunant išsiuntimui į Sąjungą;

c) 

yra kilę iš ūkio, kuriame išsiuntimo iš to ūkio į Sąjungą metu nebuvo taikomos nacionalinės ribojamosios priemonės:

i) 

dėl gyvūnų sveikatos priežasčių;

ii) 

akvakultūros gyvūnų atveju – dėl gyvūnų sveikatos priežasčių ir dėl nežinomos priežasties anomalaus gaištamumo.

2.  

Įvežti genetinės medžiagos produktų siuntas į Sąjungą leidžiama tik jei jie buvo surinkti iš gyvūnų, kurie surinkimo metu:

a) 

neturėjo užkrečiamųjų ligų simptomų;

b) 

buvo laikomi ūkyje, kuriam dėl gyvūnų sveikatos priežasčių nebuvo taikomos nacionalinės ribojamosios priemonės, įskaitant apribojimus, susijusius su atitinkamomis I priede nurodytomis į sąrašą įtrauktomis ligomis ir naujomis ligomis.

3.  

Į Sąjungą leidžiama įvežti gyvūninių produktų siuntas tik jei jie buvo gauti iš gyvūnų, kurie:

a) 

sausumos gyvūnų atveju – neturėjo užkrečiamųjų ligų simptomų:

i) 

juos užmušant arba skerdžiant šviežiai mėsai ir mėsos gaminiams gaminti

arba

ii) 

surenkant pieną ar kiaušinius;

b) 

jei tai vandens gyvūnai – skerdimo arba surinkimo gyvūninės kilmės produktams gaminti metu neturėjo užkrečiamųjų ligų simptomų.

c) 

nebuvo užmušti, paskersti arba, moliuskų ir gyvų vėžiagyvių atveju, – pašalinti iš vandens vykdant nacionalinę ligų likvidavimo programą;

d) 

buvo laikomi ūkyje, kuriam dėl gyvūnų sveikatos priežasčių nebuvo taikomos nacionalinės ribojamosios priemonės, įskaitant, prireikus, priemones dėl I priede nurodytų į sąrašą įtrauktų ligų ir naujų ligų:

i) 

šiuos gyvūnus užmušant ar skerdžiant šviežiai mėsai ir mėsos gaminiams gaminti arba vandens gyvūnų gyvūniniams produktams gaminti, arba

ii) 

surenkant pieną ar kiaušinius.

8 straipsnis

Bendrieji reikalavimai dėl gyvūnų kilmės ūkio

Įvežti gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntas į Sąjungą leidžiama tik tuo atveju, jei gyvūnų kilmės ūkis arba gyvūnų, iš kurių gauti genetinės medžiagos produktai ar gyvūniniai produktai, kilmės ūkis atitinka ne tik konkrečius II–V dalyse nustatytus reikalavimus, bet ir šiuos reikalavimus:

a) 

jis turi būti kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos užregistruotas ir jam turi būti suteiktas unikalus registracijos numeris;

b) 

jis turi būti patvirtintas kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos, jei to reikalaujama pagal šį reglamentą ir jame nustatytomis sąlygomis, ir jam turi būti suteiktas unikalus patvirtinimo numeris;

c) 

jis turi būti kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos kontroliuojamas;

d) 

jame turi būti įdiegta sistema, pagal kurią registruojami, atnaujinami ir mažiausiai 3 metus saugomi duomenys, apimantys bent šią informaciją:

i) 

ūkio gyvūnų rūšys, kategorijos, skaičius ir, kai taikoma, identifikavimo duomenys;

ii) 

gyvūnų perkėlimas į ūkį ir iš jo;

iii) 

mirtingumas ūkyje;

e) 

jame gyvūnų sveikatą turi reguliariai tikrinti veterinarijos gydytojas, siekdamas nustatyti požymius, patvirtinančius ligų atvejus, įskaitant I priede nurodytas į sąrašą įtrauktas ligas, būdingas konkrečiai gyvūno, genetinės medžiagos produkto ar gyvūninio produkto rūšiai ir kategorijai, bei naujas ligas, ir gauti apie juos informacijos.

Tokie gyvūnų sveikatos patikrinimai vykdomi atitinkamo ūkio keliamai rizikai proporcingu dažnumu.

9 straipsnis

Mėginių ėmimas, laboratoriniai tyrimai ir kiti tyrimai

Į Sąjungą leidžiama įvežti gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntas tik jeigu mėginiai, laboratoriniai tyrimai ir kiti tyrimai, kurių reikalaujama pagal šį reglamentą, paimti ir atlikti:

a) 

mėginius paimant arba jų paėmimą kontroliuojant kompetentingai institucijai, kuri yra:

i) 

kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija, jei imti mėginius ir atlikti tyrimus reikalaujama prieš įvežant į Sąjungą,

arba

ii) 

paskirties valstybės narės kompetentinga institucija, jei imti mėginius ir atlikti tyrimus reikalaujama įvežus į Sąjungą;

b) 

vadovaujantis:

i) 

Deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/689 ir Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/688 ( 3 ) nustatytomis procedūromis ir metodais

arba

ii) 

į Sąjungą įvežant galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių gyvūnų genetinės medžiagos produktus – Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/686 ( 4 ) II priede nustatytomis procedūromis ir metodais,

arba

iii) 

šiame reglamente aprašytomis procedūromis, jei to konkrečiai reikalaujama;

c) 

pagal Reglamento (ES) 2017/625 37 straipsnį paskirtoje oficialiojoje laboratorijoje.

10 straipsnis

Ligomis neužkrėsta kilmės vieta ir specialiosios sąlygos

1.  

Į Sąjungą įvežti gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntas leidžiama tik jei gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ar gyvūninių produktų kilmės trečioji šalis arba teritorija ar jos zona arba ūkis nėra užkrėstas konkrečiomis ligomis, kaip reikalaujama šiame reglamente, ir kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija tai įrodo:

a) 

pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2020/689

arba

b) 

ligų, kurioms netaikomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/689, atveju – pagal konkrečias taisykles, jei tokios taisyklės yra nustatytos šiame reglamente, ir kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje įgyvendintą ligos stebėjimo programą, kuri:

i) 

pateikta Komisijai įvertinti ir kurioje pateikta bent II priede nurodyta informacija;

ii) 

Komisijos įvertinta kaip suteikianti būtinas garantijas dėl ligos nebuvimo, remiantis:

— 
Reglamento (ES) 2016/429 24, 25, 26 ir 27 straipsniuose nustatytomis ligų stebėjimo taisyklėmis,
— 
Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 II dalies 1 skyriaus 1 ir 2 skirsniuose ir 10 straipsnyje nustatytomis papildomomis taisyklėmis dėl stebėjimo struktūros ir ligos patvirtinimo bei atvejo apibrėžimo taisyklėmis;
iii) 

vykdoma pakankamai ilgą laikotarpį, kad ją būtų galima visapusiškai įgyvendinti ir tinkamai prižiūrėti.

2.  
Akvakultūros gyvūnų ir akvakultūros gyvūnų gyvūninių produktų atveju, jei reikalaujama, kad konkrečiomis ligomis neužkrėstos teritorijos statusas būtų suteiktas kilmės laikymo vietai, tų prekių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei kilmės trečiosios šalies kompetentinga institucija pagal 1 dalies a ir b punktus įrodo, kad vieta nėra užkrėsta konkrečia liga.
3.  

Jei šiame reglamente reikalaujama konkrečių sąlygų dėl kilmės trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos konkrečiomis ligomis neužkrėstos teritorijos statuso:

a) 

kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija iš anksto turi būti garantavusi atitiktį;

b) 

tas konkrečias sąlygas Sąjunga konkrečiai priskyrė į sąrašą įtrauktai trečiajai šaliai arba teritorijai ar jos zonai ar laikymo vietai ir konkrečios rūšies ar kategorijos gyvūnams, genetinės medžiagos produktams ir gyvūniniams produktams.II DALIS

GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI, TAIKOMI ĮVEŽANT Į SĄJUNGĄ LAIKOMUS SAUSUMOS GYVŪNUS, KAIP NURODYTA 3 IR 5 STRAIPSNIUOSE1 ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRIEJI GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI LAIKOMIEMS SAUSUMOS GYVŪNAMS

11 straipsnis

Laikomiems sausumos gyvūnams privalomas laikymo laikotarpis

Laikomų sausumos gyvūnų, išskyrus šunis, kates ir šeškus, siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą tik jei laikomasi šių reikalavimų:

a) 

gyvūnai nepertraukiamai iki išsiuntimo į Sąjungą dienos atitiko toliau išvardytose III priedo lentelėse nustatytą atitinkamą laikymo laikotarpį:

i) 

kanopinių, naminių bičių ir kamanių atveju – nurodytą 1 lentelėje;

ii) 

naminių paukščių ir nelaisvėje laikomų paukščių atveju – nurodytą 2 lentelėje;

b) 

gyvūnai:

i) 

buvo nepertraukiamai laikomi trečiojoje kilmės šalyje ar teritorijoje arba jos zonoje III priedo 1 lentelės antroje skiltyje ir III priedo 2 lentelės trečioje skiltyje nurodytą laikotarpį;

ii) 

buvo nepertraukiamai laikomi kilmės ūkyje ir per III priedo 1 lentelės trečioje skiltyje ir III priedo 2 lentelės ketvirtoje skiltyje nurodytu laikotarpiu į tą įmonę nebuvo įvežta jokių gyvūnų;

iii) 

III priedo 1 lentelės ketvirtoje skiltyje ir III priedo 2 lentelės penktoje skiltyje nurodytu laikotarpiu neturėjo sąlyčio su prastesnės sveikatos būklės gyvūnais.

12 straipsnis

Nuo reikalavimo dėl laikymo laikotarpio nukrypti leidžianti nuostata, taikoma varžybose, lenktynėse ir kultūriniuose renginiuose skirtiems registruotiems arkliams

1.  

Nukrypstant nuo 11 straipsnio b punkto i papunkčio, kiti nei skersti skirti arklinių šeimos gyvūnai laikomi atitinkančiais III priedo 1 lentelėje nustatytą laikymo laikotarpį, jei prieš juos išsiunčiant į Sąjungą jie buvo laikomi III priedo 1 lentelės antroje skiltyje nurodytą laikotarpį kilmės trečiojoje šalyje ar teritorijoje arba jos zonoje ir taip pat:

a) 

valstybėje narėje

arba

b) 

registruotų arklių atveju – į sąrašą įtrauktoje trečiojoje šalyje ar teritorijoje arba tarpinėje laikymo vietoje ar jos zonoje, iš kurios tuo tikslu leidžiama įvežti į Sąjungą registruotus arklius, jei jie buvo įvežti į kilmės trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną laikantis gyvūnų sveikatos reikalavimų, kuriais užtikrinamos gyvūnų sveikatos garantijos yra bent tokios pat griežtos kaip tiesioginiam varžyboms ir lenktynėms skirtų registruotų arklių įvežimui į Sąjungą iš tos tarpinės trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos taikomos garantijos.

2.  

Nukrypstant nuo 11 straipsnio b punkto ii papunkčio, varžyboms, lenktynėms ir žirgų kultūriniams renginiams skirti registruoti arkliai laikomi atitinkančiais III priedo 1 lentelės trečioje skiltyje nustatytą laikymo laikotarpį, jei jie buvo laikomi kilmės trečiojoje šalyje arba tarpinio laikymo trečiojoje šalyje kituose nei kilmės ūkiuose, jei tie kiti ūkiai:

a) 

buvo prižiūrimi valstybinio veterinarijos gydytojo trečiojoje šalyje arba teritorijoje;

b) 

jiems nebuvo taikomos nacionalinės ribojamosios priemonės dėl gyvūnų sveikatos priežasčių, įskaitant apribojimus, susijusius su atitinkamomis ligomis, nurodytomis I priede, ir atitinkamomis naujomis ligomis;

c) 

atitinka 23 straipsnyje nustatytus gyvūnų sveikatos reikalavimus.

3.  

Be to, nukrypstant nuo 11 straipsnio b punkto ii papunkčio, varžyboms, lenktynėms ir žirgų kultūriniams renginiams skirtus registruotus arklius, kurie turėjo sąlytį su arklinių šeimos gyvūnais, kurie buvo įvežti į trečiąją šalį, teritoriją ar jos zoną iš kitos trečiosios šalies teritorijos ar jos zonos arba iš kitos kilmės trečiosios šalies arba teritorijos zonos, leidžiama įvežti į Sąjungą, jeigu:

a) 

arklinių šeimos gyvūnai buvo įvežti į kilmės trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną laikantis gyvūnų sveikatos reikalavimų, kurie yra ne mažiau griežti nei reikalavimai, taikomi tokių arklinių šeimos gyvūnų tiesioginiam įvežimui į Sąjungą;

b) 

tiesioginio sąlyčio su kitais gyvūnais galimybė apsiriboja varžybų, lenktynių ar žirgų kultūrinių renginių ir susijusių treniruočių, apšilimo ir pristatymo prieš varžybas laikotarpiu.

13 straipsnis

Sausumos gyvūnų patikrinimas prieš išsiunčiant į Sąjungą

1.  
Sausumos gyvūnų siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą tik jei valstybinis veterinarijos gydytojas kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje likus ne daugiau kaip 24 valandoms iki pakraunant išsiuntimui į Sąjungą atliko siuntos gyvūnų klinikinį patikrinimą, siekdamas nustatyti požymius, patvirtinančius ligų atvejus, įskaitant I priede nurodytas susijusias į sąrašą įtrauktas ligas ir naujas ligas.

▼M2

Naminių paukščių, išskyrus vienadienius paukščiukus, ir nelaisvėje laikomų paukščių atveju tikrinamas ir į Sąjungą siunčiamų gyvūnų kilmės pulkas.

▼B

2.  
Nukrypstant nuo 1 dalies pirmos pastraipos, pirmiau nurodytas registruotų arklinių šeimos gyvūnų patikrinimas gali būti atliktas likus ne daugiau kaip 48 valandoms iki pakrovimo išsiųsti į Sąjungą arba paskutinę darbo dieną prieš pakraunant išsiuntimui į Sąjungą.
3.  
Nukrypstant nuo 1 dalies pirmos pastraipos, šunys, katės ir šeškai gali būti patikrinti per 48 valandas iki pakrovimo išsiųsti į Sąjungą.

14 straipsnis

Bendrosios sausumos gyvūnų išsiuntimo į Sąjungą taisyklės

1.  

Sausumos gyvūnų siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą tik jei siuntos gyvūnai nuo pakrovimo kilmės ūkyje išsiuntimui į Sąjungą iki jų atvežimo į Sąjungą neturėjo sąlyčio su kitais sausumos gyvūnais, kurie yra:

a) 

tos pačios rūšies gyvūnai, neskirti įvežti į Sąjungą;

b) 

kitų rūšių gyvūnai, įtraukti į sąrašą dėl tų pačių ligų ir kurie neskirti įvežti į Sąjungą;

c) 

prastesnės sveikatos būklės.

2.  
Jei 1 dalyje nurodytos siuntos gabenamos oru, jūra, geležinkeliu, keliu arba pėsčiomis, į Sąjungą jas leidžiama įvežti tik jei jos nebuvo gabenamos per trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną, neįtrauktą į konkrečios rūšies ir kategorijos gyvūnų įvežimo į Sąjungą bei jų naudojimo Sąjungoje paskirties sąrašą, arba tokioje trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje iškrautos ar perkrautos.
3.  

Jei gabenama jūra, kad ir dalį kelionės, 1 dalyje nurodytas siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jos į Sąjungą atvežamos kartu su prie veterinarijos sertifikato, pridedamo prie gyvūnų, pridedama ir laivo kapitono pasirašyta deklaracija, kurioje nurodoma ši informacija:

a) 

išvykimo uostas kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje;

b) 

atvykimo į Sąjungą uostas;

c) 

įplaukimo uostai, jei laivas įplaukia į uostus už kilmės trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos ribų;

d) 

patvirtinimas, kad kelionės į Sąjungą metu buvo laikomasi šių reikalavimų:

i) 

gyvūnai visą laiką buvo laive;

ii) 

laive gyvūnai neturėjo sąlyčio su prastesnės sveikatos būklės gyvūnais.

15 straipsnis

Nuo reikalavimo dėl sausumos gyvūnų, išskyrus arklinių šeimos gyvūnus, perkrovimo į sąrašą neįtrauktose trečiosiose šalyse ar teritorijose nukrypti leidžianti nuostata techninės problemos arba kito nenumatyto incidento atveju

1.  

Nukrypdama nuo 14 straipsnio 2 dalies, kompetentinga institucija leidžia į Sąjungą įvežti sausumos gyvūnų, išskyrus arklinių šeimos gyvūnus, siuntas, kurios buvo perkrautos iš pirminės išsiuntimo transporto priemonės į kitą transporto priemonę tolesnei kelionei trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje, kuri nėra į konkrečios rūšies ir kategorijos gyvūnų įvežimo į Sąjungą sąrašą įtraukta trečioji šalis ar teritorija ar jos zona, tik jei perkrovimas įvyko dėl techninės problemos arba kito nenumatyto incidento, dėl kurio gabenant gyvūnus į Sąjungą jūra arba oru kilo logistikos problemų, siekiant užbaigti gabenimą iki įvežimo į Sąjungą vietos, jeigu:

a) 

gyvūnų siuntą įvežti į Sąjungą leidžia paskirties valstybės narės kompetentinga institucija ir, kai taikoma, visos valstybės narės, pro kurias gyvūnai gabenami iki jų atvežimo į jų paskirties vietą Sąjungoje;

b) 

visą perkrovimo operaciją trečiojoje šalyje arba teritorijoje stebėjo valstybinis veterinarijos gydytojas, siekdamas užtikrinti, kad:

i) 

būtų taikytos veiksmingos apsaugos nuo atitinkamų gyvūnų ligų užkrato pernešėjų priemonės;

ii) 

būtų taikytos veiksmingos priemonės, siekiant išvengti tiesioginio ir netiesioginio gyvūnų, skirtų įvežti į Sąjungą, ir kitų gyvūnų sąlyčio;

iii) 

į transporto priemonę, skirtą tolesnei kelionei į Sąjungą, nepateko trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri nėra įtraukta į konkrečios rūšies ir kategorijos gyvūnų įvežimo į Sąjungą sąrašą, kilmės pašaro, vandens ar kraiko;

iv) 

siuntos gyvūnai buvo tiesiogiai ir kaip galima greičiau perkelti į tolesnei kelionei į Sąjungą skirtą laivą arba orlaivį, atitinkantį 17 straipsnyje nustatytus reikalavimus, neišvažiuojant iš uosto ar oro uosto teritorijos;

c) 

kartu su gyvūnų siunta pateikiama trečiosios šalies arba teritorijos, kurioje vykdoma perkėlimo operacija, kompetentingos institucijos deklaracija, kurioje nurodoma informacija apie perkėlimo operaciją ir patvirtinama, kad buvo imtasi atitinkamų priemonių, kad būtų laikomasi b punkte nustatytų reikalavimų.

2.  
1 dalyje nustatyta nukrypti leidžianti nuostata netaikoma naminių bičių ir kamanių siuntoms.

16 straipsnis

Arklinių šeimos gyvūnų perkrovimui į sąrašą neįtrauktose trečiosiose šalyse ar teritorijose taikoma nukrypti leidžianti nuostata

Nukrypstant nuo 14 straipsnio 2 dalies, perkrovus į Sąjungą vežamus arklinių šeimos gyvūnų siuntas į kitą transporto priemonę trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje, kuri nėra į sąrašą dėl konkrečios kategorijos arklinių šeimos gyvūnų įvežimo įtraukta trečioji šalis ar teritorija arba jos zona, tas siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą tik jei jos atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

gyvūnų siunta buvo vežama į Sąjungą jūra arba oru;

b) 

gyvūnų siunta buvo tiesiogiai perkrauta iš išsiuntimo transporto priemonės į kitas transporto priemones tolesnei kelionei;

c) 

vykdant perkrovimo operaciją:

i) 

užtikrinta veiksminga apsauga nuo atitinkamų gyvūnų ligų užkrato pernešėjų, o arklinių šeimos gyvūnai neturėjo sąlyčio su prastesnės sveikatos būklės arklinių šeimos gyvūnais;

ii) 

siuntos gyvūnai buvo tiesiogiai ir kaip galima greičiau perkelti į tolesnei kelionei į Sąjungą skirtą laivą arba orlaivį, atitinkantį 17 straipsnyje nustatytus reikalavimus, neišvažiuojant iš uosto ar oro uosto teritorijos ir tiesiogiai prižiūrint valstybiniam veterinarijos gydytojui;

d) 

valstybinis veterinarijos gydytojas patvirtino, kad siunta atitiko a, b ir c punktuose nustatytus reikalavimus.

17 straipsnis

Bendrieji transporto priemonių sausumos gyvūnams gabenti reikalavimai

1.  

Laikomų sausumos gyvūnų siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą tik jei transporto priemonės, kuriomis jie gabenami, yra:

a) 

sukonstruotos taip, kad:

i) 

gyvūnai negalėtų ištrūkti arba iškristi;

ii) 

būtų galima apžiūrėti erdvę, kurioje laikomi gyvūnai;

iii) 

būtų išvengta gyvūnų ekskrementų, kraiko ar pašarų iškritimo arba jis būtų kuo labiau sumažintas;

iv) 

naminių ir nelaisvėje laikomų paukščių atveju būtų išvengta plunksnų iškritimo arba jis būtų kuo labiau sumažintas;

b) 

išvalytos ir dezinfekuotos išsiuntimo trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingos institucijos patvirtinta dezinfekavimo priemone ir išdžiovintos arba jos leista išdžiūti prieš kiekvieną į Sąjungą įvežti skirtų gyvūnų pakrovimą.

2.  
1 dalis netaikoma į Sąjungą įvežti skirtų naminių bičių ir kamanių siuntų gabenimui.

18 straipsnis

Reikalavimai konteineriams, kuriuose sausumos gyvūnai vežami į Sąjungą

Laikomų sausumos gyvūnų siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą tik konteineriais, kuriuose laikomi sausumos gyvūnai gabenami į Sąjungą transporto priemonėmis, kurie:

a) 

atitinka 17 straipsnio 1 dalies a punkto reikalavimus;

b) 

talpina tik tos pačios rūšies ir kategorijos gyvūnus iš to paties ūkio;

c) 

yra arba

i) 

nenaudoti ir specialios konstrukcijos vienkartiniai konteineriai, kurie turi būti sunaikinti juos pirmą kartą panaudojus,

arba

ii) 

išvalyti, dezinfekuoti ir išdžiovinti arba jiems leista išdžiūti prieš pakraunant į Sąjungą įvežti skirtus gyvūnus.

19 straipsnis

Sausumos gyvūnų gabenimas ir tvarkymas įvežus

1.  

Įvežus sausumos gyvūnų siuntas į Sąjungą, jos nedelsiant ir tiesiogiai gabenamos į:

a) 

jų paskirties ūkį Sąjungoje, kuriame gyvūnai turi būti laikomi bent laikotarpį, reikalaujamą atitinkamuose konkrečiuose II–V dalių straipsniuose;

b) 

jei gyvūnai skirti skersti – į Sąjungoje esančią paskirties skerdyklą, kurioje jie turi būti paskersti per 5 dienas nuo jų atvežimo į Sąjungą dienos.

2.  
Jei iš trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos įvežtų sausumos gyvūnų paskirties vieta yra skerdykla, patvirtintas karantino ūkis arba atskirtas ūkis Sąjungoje, siuntos gabenimas į siuntos paskirties vietą ir atvykimas į ją stebimas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/1666 ( 5 ) 2 ir 3 straipsnius.
3.  
1 ir 2 dalys netaikomos registruotų arklinių šeimos gyvūnų įvežimui į Sąjungą iš trečiųjų šalių ir pakartotiniam įvežimui po laikinojo registruotų arklių eksporto.2 ANTRAŠTINĖ DALIS

KANOPINIŲ GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI1 SKYRIUS

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai kanopiniams

20 straipsnis

Kanopinių išsiuntimas į Sąjungą

1.  
Į Sąjungą leidžiama įvežti kanopinių siuntas tik jei tokios siuntos išsiųstos iš kilmės ūkio į Sąjungą neužsukant į jokį kitą ūkį.
2.  

Nukrypstant nuo 1 dalies, į Sąjungą leidžiama įvežti kanopinių siuntas iš daugiau nei vieno kilmės ūkio, jei siuntos gyvūnams buvo taikoma viena surinkimo operacija kilmės trečiojoje šalyje ar teritorijoje arba jos zonoje ir įvykdytos šios sąlygos:

a) 

kanopiniai priklauso vienai iš šių rūšių ir kategorijų:

i) 

Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus arba Sus scrofa,

arba

ii) 

yra skerstini arklinių šeimos gyvūnai;

b) 

surinkimo operacija atlikta ūkyje:

i) 

patvirtintame kompetentingos institucijos trečiojoje šalyje ar teritorijoje kanopinių surinkimo operacijoms vykdyti laikantis reikalavimų, kurie yra bent tokie griežti kaip Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 ( 6 ) 5 straipsnyje nustatyti reikalavimai;

ii) 

tuo tikslu išsiuntimo trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos įtrauktame į sąrašą, įskaitant Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 21 straipsnyje numatytą informaciją;

iii) 

kuriame yra registruojami, atnaujinami ir ne trumpiau kaip 3 metus saugomi tokie duomenys:

— 
gyvūnų kilmė,
— 
atvežimo į surinkimo centrą ir išsiuntimo iš jo datos,
— 
gyvūnų tapatybės nustatymo kodas,
— 
gyvūnų kilmės ūkio registracijos numeris,
— 
vežėjų ir transporto priemonių, kuriomis gabenama arba renkama kanopinių siunta į tą centrą ir iš jo, registracijos numeris;
iv) 

atitinkančiame 8 straipsnyje ir 23 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

c) 

surinkimo operacija surinkimo centre truko ne ilgiau kaip 6 dienas; šis laikotarpis laikomas mėginių ėmimo tyrimams prieš išsiunčiant į Sąjungą laikotarpio dalimi, jei šiuo reglamentu reikalaujama imti mėginius;

d) 

kanopiniai turėjo būti atvežti į Sąjungą per 10 dienų nuo jų išsiuntimo iš kilmės ūkio dienos.

21 straipsnis

Kanopinių tapatybės nustatymas

1.  

Kanopinių, išskyrus arklinių šeimos gyvūnus, siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą tik jei siuntos gyvūnai buvo atskirai identifikuoti prieš juos išsiunčiant iš kilmės ūkio, fizinėmis tapatybės nustatymo priemonėmis paženklinus matomu, įskaitomu ir neištrinamu ženklu, kurį sudaro:

a) 

gyvūno tapatybės nustatymo kodas, kuriuo gyvūnas aiškiai susiejamas su pridedamu veterinarijos sertifikatu;

b) 

eksportuojančios šalies kodas pagal ISO standartą 3166 dviejų raidžiu formatu.

2.  

Arklinių šeimos gyvūnų siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą tik jei siuntos gyvūnai buvo atskirai identifikuoti prieš juos išsiunčiant iš kilmės ūkio bent vienu iš toliau nurodytų metodų:

a) 

poodine mikroschema arba ausies įsagu su matomu, įskaitomu ir neištrinamu ženklu, kurį sudaro:

i) 

gyvūno tapatybės nustatymo kodas, kuriuo gyvūnas aiškiai susiejamas su pridedamu veterinarijos sertifikatu;

ii) 

eksportuojančios šalies ISO-3166 dviejų raidžių arba trijų skaitmenų šalies kodas;

b) 

kitų nei skersti skirtų arklinių šeimos gyvūnų atveju – tapatybės nustatymo dokumentas, išduotas ne vėliau kaip atliekant sertifikavimą dėl įvežimo į Sąjungą, kuriame:

i) 

aprašomas ir pavaizduojamas gyvūnas, įskaitant alternatyvius tapatybės nustatymo metodus, kad gyvūnas aiškiai susiejamas su pridedamu tapatybės nustatymo dokumentu;

ii) 

pateikiama informacija apie individualų kodą, kurį rodo implantuota poodinė mikroschema, jei šis kodas neatitinka a punkte nurodytų specifikacijų.

3.  
Nukrypstant nuo 1 dalies į Sąjungą gali būti leidžiama įvežti atskirtiems ūkiams skirtas kanopinių siuntas, jeigu tie gyvūnai yra atskirai identifikuoti poodine mikroschema arba alternatyviu identifikavimo metodu, kuriuo užtikrinama, kad gyvūnas būtų aiškiai susiejamas su prie jo pridedamais įvežimo dokumentais.
4.  
Jei kanopinių tapatybė nustatoma naudojant elektroninį identifikatorių, kuris neatitinka ISO standartų 11784 ir 11785, už kanopinių siuntų įvežimą į Sąjungą atsakingas veiklos vykdytojas suteikia skaitytuvą, kuriuo bet kuriuo metu galima patikrinti gyvūno tapatybę.

22 straipsnis

Kanopinių kilmės trečioji šalis ar teritorija arba jos zona

1.  
Įvežti į Sąjungą kanopinių, išskyrus arklinių šeimos gyvūnus, siuntas leidžiama tik jei siuntos gyvūnai yra kilę iš trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos, kuri yra neužkrėsta IV priedo A dalies 1 punkte pateiktoje lentelėje nurodytomis A kategorijos ligomis toje lentelėje nurodytu laikotarpiu.
2.  

Į Sąjungą leidžiama įvežti arklinių šeimos gyvūnų siuntas tik jei siuntos gyvūnai yra kilę iš trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos:

a) 

kuri yra neužkrėsta IV priedo A dalies 2 punkte pateiktoje lentelėje nurodytomis į sąrašą įtrauktomis ligomis toje lentelėje nurodytu laikotarpiu;

b) 

kurioje nurodytu laikotarpiu nepranešta apie IV priedo A dalies 3 punkte pateiktoje lentelėje nurodytas į sąrašą įtrauktas ligas.

3.  
1 ir 2 dalyse nurodyti laikotarpiai IV priedo B dalyje nurodytų ligų atveju gali būti sutrumpinti laikantis atitinkamų konkrečių ten nurodytų sąlygų.
4.  

Į Sąjungą leidžiama įvežti kanopinių siuntas tik siuntos gyvūnai yra kilę iš trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos, kurioje nebuvo vykdoma vakcinacija nuo IV priedo C dalyje nurodytų A kategorijos ligų pagal duomenis, nurodytus:

a) 

kanopinių, išskyrus arklinių šeimos gyvūnus, atveju – to priedo 1 punkte;

b) 

arklinių šeimos gyvūnu atveju – to priedo 2 punkte.

5.  

Atsižvelgiant į Mycobacterium tuberculosis komplekso (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) infekcijas, galvijų siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnai yra arba

a) 

kilę iš trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos, kuri neužkrėsta ta liga be vakcinacijos,

arba

b) 

atitinka V priedo 1 punkte nustatytus reikalavimus.

6.  

Atsižvelgiant į Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijas, galvijų, avių ir ožkų siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnai yra arba

a) 

kilę iš trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos, kuri neužkrėsta ta liga be vakcinacijos,

arba

b) 

atitinka V priedo 2 punkte nustatytus reikalavimus.

7.  

Atsižvelgiant į mėlynojo liežuvio ligos (1–24 serologinių tipų) virusinę infekciją, į sąrašą įtrauktų rūšių kanopinių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnai yra arba

a) 

kilę iš trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos, kuri nebuvo užkrėsta šia liga 2 metų laikotarpiu iki išsiuntimo į Sąjungą dienos, arba

b) 

atitinka vieną iš VI priedo A dalyje nustatytų konkrečių sąlygų.

8.  

Atsižvelgiant į enzootinės galvijų leukozės atvejus, galvijų siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei tie gyvūnai yra arba

a) 

kilę iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri neužkrėsta šia liga,

arba

b) 

atitinka VI priedo B dalyje nustatytas konkrečias sąlygas.

9.  

Kanopinių siuntas, skirtas įvežti į valstybes nares ar jų zonas, kurioms dėl VII priede nurodytų C kategorijos ligų, susijusių su į sąrašą įtrauktomis kanopinių rūšimis, suteiktas liga neužkrėstos teritorijos statusas arba kuriose taikoma patvirtinta tų ligų likvidavimo programa, į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnai yra:

a) 

kilę iš trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos, kurioje atitinkamos rūšys neužkrėstos šia liga,

arba

b) 

atitinka tame priede nustatytus atitinkamus papildomus reikalavimus.

23 straipsnis

Kanopinių kilmės ūkis

1.  

Kanopinių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnai:

a) 

yra kilę iš ūkio, kuriame ir aplink kurį, įskaitant, jei taikoma, kaimyninės šalies teritoriją, nepranešta apie jokios iš VIII priede nurodytų į sąrašą įtrauktų ligų, dėl kurių į Sąjungą skirtų įvežtų kanopinių rūšys įtrauktos į sąrašą, atvejį tokiame plote ir tokiu laikotarpiu, kurie nurodyti toliau išvardytuose punktuose pateiktose lentelėse:

i) 

kanopinių, išskyrus arklinių šeimos gyvūnus, atveju – to priedo 1 ir 2 punktuose

arba

ii) 

arklinių šeimos gyvūnų atveju – to priedo 3 ir 4 punktuose;

b) 

per a punkte nurodytą laikotarpį neturėjo sąlyčio su prastesnės sveikatos būklės gyvūnais.

2.  
Atsižvelgiant į Mycobacterium tuberculosis komplekso(M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) infekcijas, galvijų, avių, ožkų, kupranugarinių ir elninių gyvūnų siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnų kilmės ūkis atitinka IX priedo 1 punkte nustatytus atitinkamus reikalavimus.
3.  
Atsižvelgiant į Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijas, galvijų, avių, ožkų, kiaulių, kupranugarinių ir elninių gyvūnų siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnų kilmės ūkis atitinka IX priedo 2 punkte nustatytus atitinkamus reikalavimus.

24 straipsnis

Siuntos kanopiniai

1.  

Kanopinių siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą tik jei siuntos gyvūnai atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

jie nevakcinuoti nuo A kategorijos ligų, nurodytų lentelėse, pateiktose arba

i) 

kanopinių, išskyrus arklinių šeimos gyvūnus, atveju – IV priedo C dalies 1 punkte,

arba

ii) 

arklinių šeimos gyvūnu atveju – IV priedo C dalies 2 punkte;

b) 

laikotarpiu nuo jų išsiuntimo iš kilmės ūkio datos iki jų atvežimo į Sąjungą jie turi būti neiškrauti jokioje vietoje, kuri neatitinka reikalavimų, nurodytų lentelėse, pateiktose:

i) 

kanopinių, išskyrus arklinių šeimos gyvūnus, atveju – VIII priedo 1 ir 2 punktuose

arba

ii) 

arklinių šeimos gyvūnų atveju – VIII priedo 3 ir 4 punktuose.

2.  
Atsižvelgiant į Mycobacterium tuberculosis komplekso (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) infekcijas ir Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijas, į sąrašą įtrauktų rūšių kanopinių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnai nevakcinuoti nuo šių ligų.
3.  
Atsižvelgiant į mėlynojo liežuvio ligos (1–24 serologinių tipų) virusinę infekciją, į sąrašą įtrauktų rūšių kanopinių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnai nevakcinuoti nuo šios ligos gyvąja vakcina per 60 dienų iki išvežimo dienos.
4.  
Kanopinių siuntas, skirtas įvežti į valstybes nares ar jų zonas, kurioms dėl VII priede nurodytų C kategorijos ligų, susijusių su į sąrašą įtrauktomis kanopinių rūšimis, suteiktas liga neužkrėstos teritorijos statusas arba kuriose taikoma patvirtinta tų ligų likvidavimo programa, į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnai nevakcinuoti nuo tų ligų.
5.  
Be 1 dalyje nustatytų reikalavimų, nekastruotų avinų ir Tayassuidae šeimos kanopinių patinų siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnai atitinka X priede nustatytus atitinkamus konkrečius reikalavimus dėl Brucella.
6.  
Be 1 dalyje nustatytų reikalavimų, arklinių šeimos gyvūnų siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnai atitinka XI priedo 2 punkte nustatytas konkrečias sąlygas, priklausomai nuo sanitarinės grupės, kaip nustatyta pagal XI priedo 1 punktą, kuriai sąraše priskirta trečioji šalis ar teritorija arba jos zona.

25 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos ir papildomi reikalavimai, taikomi į Sąjungą įvežant skerstinus kanopinius

Nukrypstant nuo 22 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytų reikalavimų, tose dalyse nurodytų rūšių kanopinių siuntas, kurios neatitinka tų reikalavimų, leidžiama įvežti į Sąjungą, jei siuntos gyvūnai skirti tik skersti.

▼M2

26 straipsnis

Kanopinių gabenimas ir tvarkymas juos įvežus į Sąjungą

Į Sąjungą įvežti kanopiniai, išskyrus arklinių šeimos gyvūnus, turi likti paskirties ūkyje ne trumpiau nei 30 dienų nuo jų atvežimo į tą ūkį, nebent jie vežami skersti.

▼B2 SKYRIUS

Specialiosios taisyklės, taikomos įvežant į Sąjungą laikomus kanopinius, skirtus atskirtiems ūkiams

27 straipsnis

Gyvūnų sveikatos reikalavimai, netaikomi kanopiniams, skirtiems atskirtiems ūkiams

Kanopinių siuntoms, įvežamoms į Sąjungą 28–34 straipsniuose nustatytomis sąlygomis, 11, 22, 23, 24 ir 26 straipsniai netaikomi.

28 straipsnis

Konkrečios taisyklės, taikomos kanopiniams, skirtiems atskirtiems ūkiams

1.  

Kanopinių siuntas, skirtas atskirtiems ūkiams, leidžiama įvežti į Sąjungą tik jei siuntos gyvūnai atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

jie turi būti kilę iš atskirto ūkio, kuris yra įtrauktas į atskirtų ūkių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti kanopinius, sąrašą, sudarytą pagal 29 straipsnį;

b) 

jie turėjo būti išsiųsti tiesiogiai iš atskirto kilmės ūkio į atskirtą ūkį Sąjungoje.

2.  
Paskirties valstybės narės kompetentinga institucija suteikia konkretų leidimą įvežti kiekvienai iš 1 dalyje nurodytų kanopinių siuntų, remdamasi palankiais galimos rizikos, kurią gali kelti tokios siuntos įvežimas į Sąjungą, vertinimo rezultatais.
3.  
Kiekvienos 1 dalyje nurodytos kanopinių siuntos įvežimas į Sąjungą ir jos gabenimas per valstybes nares, kurios nėra paskirties valstybė narė, leidžiamas tik gavus tų valstybių narių, pro kurias pravažiuojama, kompetentingų institucijų leidimą.

Leidimas suteikiamas tik remiantis tų valstybių narių, į kurias vykstama, kompetentingos institucijos atlikto rizikos vertinimo teigiamais rezultatais, remiantis informacija, kurią joms pateikė Sąjungos paskirties vietos valstybė narė.

4.  
1 dalyje nurodytų siuntų paskirties vietos valstybė narė praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniame komitete ir tiesiogiai praneša kanopinių įvežimo į Sąjungą punktui apie pagal 1 ir 2 dalis suteiktus leidimus prieš galimą pervežimą per kitas valstybes nares ir prieš tokių kanopinių atvežimą į jų teritoriją

29 straipsnis

Atskirtų kanopinių kilmės ūkių trečiosiose šalyse ar teritorijose sąrašai

1.  
Valstybės narės gali sudaryti atskirtų ūkių trečiosiose šalyse ar teritorijose, iš kurių leidžiama į jų teritoriją įvežti kanopinius, sąrašą.

Tame sąraše nurodomos kanopinių rūšys, kurias leidžiama įvežti į valstybės narės teritoriją iš kiekvieno atskirto ūkio trečiojoje šalyje arba teritorijoje.

2.  
Valstybės narės į 1 dalyje nurodytą atskirtų ūkių sąrašą gali įtraukti atskirtus ūkius, kurie jau yra įtraukti į analogiškus kitų valstybių narių sąrašus.

Išskyrus pirmoje pastraipoje numatytus atvejus, valstybės narės į 1 dalyje nurodytą atskirtų ūkių trečiojoje šalyje ar teritorijoje sąrašą įtraukia tik atskirtus ūkius, kurie teigiamai įvertinti atlikus visą vertinimą remiantis:

a) 

atskirto ūkio atitiktimi 30 straipsnyje nustatytam reikalavimui, kad jį turi patvirtinti kilmės šalies ar teritorijos kompetentinga institucija;

b) 

kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos pateikta pakankama informacija, skirta užtikrinti, kad atskirtas ūkis atitinka 30 straipsnyje nustatytus reikalavimus dėl atskirtų ūkių patvirtinimo.

3.  
Valstybės narės atnaujina 1 dalyje nurodytus atskirtų ūkių sąrašus, atsižvelgdamos visų pirma į bet kokį kilmės trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingos institucijos arba kitos valstybės narės kompetentingos institucijos suteikto patvirtinimo galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, kaip nurodyta 30 straipsnyje.
4.  
Valstybės narės savo interneto svetainėse viešai skelbia 1 dalyje nurodytus sąrašus.

30 straipsnis

Sąlygos kanopinių kilmės atskirtiems ūkiams trečiosiose šalyse ar teritorijose taikant 29 straipsnį

Valstybės narės į 29 straipsnyje nurodytą atskirtų ūkių sąrašą atskirtą ūkį trečiojoje šalyje ar teritorijoje įtraukia tik jei tą atskirtą ūkį patvirtino trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija ir jei laikomasi šių sąlygų:

a) 

jis turi būti aiškiai atribotas, o gyvūnų ir žmonių patekimas į gyvūnų patalpas turi būti kontroliuojamas;

b) 

jame turi būti reikiamos priemonės gyvūnams pagauti, atskirti ir izoliuoti ir turi būti parengtos tinkamos karantino patalpos ir patvirtintos standartinės veiklos procedūros, skirtos naujiems gyvūnams;

c) 

gyvūnų laikymo vietos turi atitikti reikiamą standartą ir būti pastatytos taip, kad:

i) 

būtų negalimas sąlytis su ne atskirto ūkio gyvūnais, taip pat kad būtų galima lengvai atlikti patikrinimus ir bet kokius reikiamus gydymo veiksmus;

ii) 

grindis, sienas ir kitas medžiagas arba įrangą būtų galima lengvai išvalyti ir dezinfekuoti;

d) 

ligų stebėjimo ir kontrolės priemonės:

i) 

ūkyje turi būti įgyvendinta ligų stebėjimo programa, į kurią turi būti įtraukta tinkamos gyvūnų zoonozės kontrolės priemonės, ir ji turi būti atnaujinama atsižvelgiant į atskirtame ūkyje esančių gyvūnų skaičių ir rūšį, taip pat atsižvelgiant į epizootinę padėtį ūkyje ir aplink jį, susijusią su į sąrašą įtrauktomis ir naujomis ligomis;

ii) 

kanopiniams, kurie yra užsikrėtę arba įtariama, kad jie yra užsikrėtę, į sąrašą įtrauktų ligų ar naujų ligų sukėlėjais, turi būti atliekami klinikiniai tyrimai, laboratoriniai tyrimai arba post mortem tyrimai;

iii) 

ūkyje turi būti, jei reikia, dėl užkrečiamųjų ligų vakcinuojami ir gydomi ligoms imlūs kanopiniai;

e) 

jame ne mažiau kaip 3 metus turi būti saugomi atnaujinti duomenys, kurie apima:

i) 

kiekvienos rūšies kanopinių, esančių atskirtame ūkyje, skaičių ir tapatybės duomenis (t. y. amžių, lytų, rūšių ir atskirų gyvūnų tapatybės nustatymo duomenis jei reikia);

ii) 

atvykstančių į atskirtą ūkį ar iš jo išvykstančių kanopinių skaičių ir tapatybės duomenis (t. y. amžių, lytų, rūšių ir atskirų gyvūnų tapatybės nustatymo duomenis jei reikia), įskaitant informaciją apie tokių gyvūnų kilmės ar paskirties vietą, transporto priemones ir tų gyvūnų sveikatos būklę;

iii) 

informaciją apie d punkto i papunktyje nurodytos ligų stebėjimo ir kontrolės programos įgyvendinimą ir rezultatus;

iv) 

d punkto ii papunktyje nurodytų klinikinių tyrimų, laboratorinių tyrimų ir post mortem tyrimų rezultatus;

v) 

informaciją apie d punkto iii papunktyje nurodytą vakcinaciją ir gydymą;

vi) 

trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingos institucijos nurodymus, jei tokių yra, apie pastabas, pateiktas bet kuriuo izoliavimo ar karantino laikotarpiu;

f) 

jis turi užtikrinti, kad nuo ligos kritusių arba užmigdytų kanopinių skerdenos būtų pašalinamos;

g) 

jis sutartimi arba kitomis teisinėmis priemonėmis turi užtikrinti, kad būtų teikiamos ūkio veterinarijos gydytojo paslaugos ir kad veterinarijos gydytojas būtų atsakingas už:

i) 

ūkio veiklos priežiūrą ir šiame straipsnyje nustatytų patvirtinimo sąlygų laikymąsi;

ii) 

d punkto i papunktyje nurodytos ligų stebėjimo programos peržiūrą bent kartą per metus;

h) 

nukrypdamas nuo 9 straipsnio c punkto, ūkis turi arba

i) 

susitarimą su trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingos institucijos patvirtinta laboratorija dėl post mortem tyrimų,

arba

ii) 

vieną ar kelias atitinkamas patalpas, kuriose gali būti atliekami post mortem tyrimai prižiūrint ūkio veterinarijos gydytojui.

31 straipsnis

Nukrypti nuo reikalavimo įtraukti į sąrašą trečiąją šalį ar teritoriją į kanopinių kilmės atskirtų ūkių sąrašą leidžianti nuostata

1.  

Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalyje ir 28 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, kanopinių siuntas iš trečiųjų šalių ar teritorijų, kurios neatitinka šių reikalavimų, leidžiama įvežti į Sąjungą, jei jos skirtos atskirtiems ūkiams ir jei:

a) 

dėl išimtinių nenumatytų aplinkybių neįmanoma užtikrinti reikalavimų laikymąsi;

b) 

siuntos atitinka 32 straipsnyje nustatytas sąlygas.

2.  
1 dalyje nurodytos siuntos paskirties vietos valstybė narė praneša Komisijai ir valstybėms narėms Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniame komitete ir tiesiogiai praneša kanopinių įvežimo į Sąjungą punktui apie pagal 1 dalį suteiktus leidimus prieš galimą pervežimą per kitas valstybes nares ir prieš tokių kanopinių atvežimą į jų teritoriją.

32 straipsnis

Papildomi reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti į atskirtą ūkį skirtų įvežti kanopinių kilmės ūkiai pagal 31 straipsnyje nustatytą nukrypti leidžiančią nuostatą

Paskirties valstybės narės kompetentinga institucija leidžia taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, kaip nustatyta 31 straipsnyje, kanopinių siuntoms, tik jei jos atitinka šias papildomas sąlygas:

a) 

savininkas arba savininkui atstovaujantis fizinis asmuo iš anksto pateikė prašymą paskirties valstybės narės kompetentingai institucijai dėl konkrečios nukrypti leidžiančios nuostatos, kaip nustatyta 31 straipsnyje, ir paskirties valstybė narė suteikė tą leidimą atlikusi rizikos vertinimą, per kurį nustatyta, kad įvežus tokią kanopinių siuntą į Sąjungą pavojus gyvūnų sveikatai nekiltų;

b) 

kanopiniams buvo taikomas karantinas kilmės trečiojoje šalyje ar teritorijoje prižiūrint kompetentingai institucijai būtiną laikotarpį, kuris reikalingas tam, kad jie atitiktų 33 ir 34 straipsniuose nustatytus konkrečius gyvūnų sveikatos reikalavimus:

i) 

kanopinių kilmės trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingos institucijos patvirtintoje vietoje;

ii) 

laikantis a punkte nurodytame leidime nurodytos tvarkos, kuria turi būti suteiktos bent tokios pat garantijos, kaip 28 straipsnio 2–4 dalyse ir 33 bei 34 straipsniuose nustatytos garantijos;

c) 

kanopiniams paskirties atskirtame ūkyje ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo įvežimo į Sąjungą dienos turi būti taikomas karantinas, per kurį paskirties valstybės narės kompetentinga institucija gali imtis Reglamento (ES) 2017/625 138 straipsnio 2 dalyje, visų pirma jos a, d ir k punktuose nustatytų veiksmų.

33 straipsnis

Gyvūnų sveikatos reikalavimai atskirtam kanopinių kilmės ūkiui dėl į sąrašą įtrauktų ligų

Atskirtam ūkiui Sąjungoje skirtas kanopinių siuntas įvežti į Sąjungą leidžiama tik jei kilmės atskirtas ūkis atitinka toliau nurodytus reikalavimus dėl į sąrašą įtrauktų ligų:

a) 

dėl atskirto kanopinių kilmės ūkio nebuvo pranešta apie XII priedo A dalies lentelėje nurodytas į sąrašą įtrauktas ligas toje lentelėje nurodytais laikotarpiais, taikomais atitinkamoms į sąrašą įtrauktoms ligoms;

b) 

dėl atskirto ūkio teritorijos ir teritorijos aplink jį nebuvo pranešta apie XII priedo B dalies lentelėje nurodytas į sąrašą įtrauktas ligas toje lentelėje nurodytais laikotarpiais, taikomais atitinkamoms į sąrašą įtrauktoms ligoms.

34 straipsnis

Gyvūnų sveikatos reikalavimai siuntos kanopiniams dėl į sąrašą įtrauktų ligų

Atskirtam ūkiui Sąjungoje skirtas kanopinių siuntas įvežti į Sąjungą leidžiama tik jei siuntos gyvūnai atitinka toliau nurodytus papildomus gyvūnų sveikatos reikalavimus:

a) 

jie turi būti laikomi atskirtame kilmės ūkyje 6 mėnesius nepertraukiamai arba nuo gimimo, jei jie yra jaunesni nei 6 mėnesių;

b) 

jie turi būti neturėję sąlyčio su prastesnės sveikatos būklės gyvūnais:

i) 

30 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą datos arba nuo gimimo, jei gyvūnai yra jaunesni nei 30 dienų;

ii) 

jų gabenimo iš patvirtinto atskirto kilmės ūkio į išsiuntimo į Sąjungą vietos metu;

c) 

dėl XII priedo C dalyje nurodytoje lentelėje nurodytų ligų jie turi arba

i) 

būti kilę iš trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos, kuri atitinka toje lentelėje nustatytus atitinkama liga neužkrėstos teritorijos laikotarpius,

arba

ii) 

atitikti XII priedo D dalyje nustatytus atitinkamus papildomus reikalavimus;

d) 

jie neturi būti vakcinuoti, kaip nurodyta XII priedo E dalyje pateiktoje lentelėje;

e) 

jei jie buvo vakcinuoti nuo juodligės ir pasiutligės, kilmės trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija turi pateikti informaciją apie vakcinacijos datą, naudotą vakciną ir galimą tyrimą, atliktą siekiant įrodyti apsauginį imuninį atsaką;

f) 

40 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą dienos laikotarpiu jie turi būti ne mažiau kaip du kartus gydyti nuo vidaus ir išorės parazitų.

Jeigu c punkto ii papunktyje nurodytos konkrečios garantijos apima karantino laikotarpį nuo užkrato per nešėjo apsaugotose patalpose atskirtame ūkyje, šios patalpos turi atitikti XII priedo F dalyje nustatytus reikalavimus.

35 straipsnis

Atskirtiems ūkiams skirtų kanopinių gabenimas ir tvarkymas įvežus

Į Sąjungą įvežti kanopiniai, kilę iš atskirto ūkio trečiojoje šalyje ar teritorijoje, kaip nurodyta 27 straipsnyje, turi būti laikomi paskirties atskirtame ūkyje ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki jų išvežimo į kitą atskirtą ūkį Sąjungoje datos, nebent jie eksportuojami iš Sąjungos arba vežami skersti.3 ANTRAŠTINĖ DALIS

GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI NAMINIAMS PAUKŠČIAMS IR NELAISVĖJE LAIKOMIEMS PAUKŠČIAMS1 SKYRIUS

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai naminiams paukščiams1 SKIRSNIS

GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI VISŲ RŪŠIŲ IR KATEGORIJŲ NAMINIAMS PAUKŠČIAMS

36 straipsnis

Naminiai paukščiai, importuoti į kilmės trečiąją šalį ar teritoriją arba jos zoną prieš juos įvežant į Sąjungą

1.  

Į Sąjungą toliau nurodytas siuntas leidžiama įvežti tik jei kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija suteikė garantijas pagal 2 dalį:

a) 

naminių paukščių, importuotų į kilmės trečiąją šalį arba teritoriją arba jos zoną iš kitos trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos;

b) 

vienadienius paukščiukus iš kilmės pulkų, kurie buvo importuoti į kilmės trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną iš kitos trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos.

2.  

Įvežti 1 dalyje nurodytų gyvūnų siuntas į Sąjungą leidžiama tik jei naminių paukščių kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija suteikė garantijas, kad:

a) 

tie naminiai paukščiai ir kilmės pulkai, nurodyti toje dalyje, buvo importuoti iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri įtraukta į tokių siuntų įvežimo į Sąjungą sąrašą;

b) 

naminiai paukščiai ir kilmės pulkai, nurodyti 1 dalyje, buvo importuoti į tą trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną laikantis gyvūnų sveikatos reikalavimų, kurie yra bent tokie pat griežti, kaip tie, kurie taikomi tiesiogiai į Sąjungą įvežamoms tokių gyvūnų siuntoms.

37 straipsnis

Naminių paukščių kilmės trečiajai šaliai arba teritorijai ar jos zonai taikomi reikalavimai

Naminių paukščių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos yra kilusios iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

joje ne mažiau kaip 6 mėnesius iki išsiuntimo į Sąjungą dienos buvo taikoma labai patogeniško paukščių gripo stebėjimo programa, kuri atitinka reikalavimus, nustatytus arba

i) 

šio reglamento II priede,

arba

ii) 

Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) Sausumos gyvūnų sveikatos kodekso atitinkamame skyriuje;

b) 

ji laikoma labai patogenišku paukščių gripu neužkrėsta teritorija pagal 38 straipsnį;

c) 

jei joje vykdoma vakcinacija nuo labai patogeniško paukščių gripo, trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija suteikė garantijas, kad:

i) 

vakcinacijos programa atitinka XIII priede nustatytus reikalavimus;

ii) 

šio straipsnio a punkte nurodyta stebėjimo programa atitinka ne tik II priede nustatytų reikalavimus, bet ir XIII priedo 2 punkte nustatytus reikalavimus;

iii) 

ji įsipareigojo informuoti Komisiją apie bet kokius vakcinacijos programos trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje pakeitimus;

d) 

kuri:

i) 

naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, atveju laikoma Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėsta teritorija pagal 39 straipsnį;

ii) 

beketerių paukščių atveju:

— 
laikoma Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėsta teritorija pagal 39 straipsnį
arba
— 
nelaikoma Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėsta teritorija pagal 39 straipsnį, tačiau kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija pateikė garantijas dėl atitikties su izoliacija, priežiūra ir tyrimais susijusiems reikalavimams dėl Niukaslo ligos viruso infekcijos, kurie nustatyti XIV priede;
e) 

jeigu vykdoma vakcinacija nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos, trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija pateikė garantijas, kad:

i) 

naudojamos vakcinos atitinka XV priedo 1 punkte nustatytus bendruosius ir konkrečius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos kriterijus

arba

ii) 

naudojamos vakcinos atitinka XV priedo 1 punkte nustatytus bendruosius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos kriterijus, o naminiai paukščiai atitinka XV priedo 2 punkte nustatytus naminiams paukščiams ir periniams kiaušiniams, kilusiems iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje naudojamos vakcinos nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos neatitinka konkrečių XV priedo 1 punkte nustatytų kriterijų, taikomus gyvūnų sveikatos reikalavimus;

f) 

ji įsipareigojo pateikti Komisijai toliau nurodytą informaciją įvykus bet kokiam labai patogeniško paukščių gripo arba Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkiui:

i) 

per 24 valandas nuo bet kokio pirminio labai patogeniško paukščių gripo ar Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio patvirtinimo – informaciją apie su liga susijusią padėtį;

ii) 

reguliariai atnaujinamą informaciją apie su liga susijusią padėtį;

g) 

ji įsipareigojo pateikti Europos Sąjungos paukščių gripo ir Niukaslo ligos etaloninei laboratorijai pirminių labai patogeniško paukščių gripo ir Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkių išskirtą virusą.

38 straipsnis

Labai patogenišku paukščių gripu neužkrėsta kilmės trečioji šalis arba teritorija ar jos zona

1.  

Kilmės trečioji šalis arba teritorija ar jos zona laikoma neužkrėsta labai patogenišku paukščių gripu, jei ji pateikia Komisijai šias garantijas:

a) 

bent 6 mėnesius iki valstybinio veterinarijos gydytojo atlikto išsiuntimui į Sąjungą skirtos siuntos sertifikavimo datos buvo vykdoma labai patogeniško paukščių gripo stebėjimo programą pagal 37 straipsnio a punktą;

b) 

trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje bent 12 mėnesių iki valstybinio veterinarijos gydytojo atlikto išsiuntimui į Sąjungą skirtos siuntos sertifikavimo datos nenustatyta labai patogeniško paukščių gripo protrūkio.

2.  

Kilus labai patogeniško paukščių gripo protrūkiui trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje, kuri anksčiau buvo laikoma šia liga neužkrėsta teritorija, kaip nurodyta 1 dalyje, ta trečioji šalis arba teritorija ar jos zona vėl laikoma labai patogenišku paukščių gripu neužkrėsta teritorija, jei laikomasi šių sąlygų:

a) 

labai patogeniškam paukščių gripui kontroliuoti įgyvendinta likvidavimo strategija;

b) 

visi užkrėsti ūkiai tinkamai išvalyti ir dezinfekuoti;

c) 

ne trumpiau kaip 3 mėnesius po a ir b punktuose nurodytos likvidavimo strategijos, valymo ir dezinfekavimo užbaigimo trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija vykdė stebėjimo programą, kuri suteikia galimybę patvirtinti, kad infekcijos nėra, remiantis bent atsitiktine tvarka atliktos populiacijos, kuriai kyla rizika, reprezentatyviosios imties patikimu tyrimu, atsižvelgiant į su įvykusiu (-iais)protrūkiu (-iais) susijusias konkrečias epizootines aplinkybes, ir gauti neigiami rezultatai.

39 straipsnis

Niukaslo liga viruso infekcija neužkrėsta kilmės trečioji šalis arba teritorija ar jos zona

1.  
Trečioji šalis arba teritorija ar jos zona laikoma neužkrėsta Niukaslo ligos viruso infekcija, jei bent 12 mėnesių iki valstybinio veterinarijos gydytojo atlikto išsiuntimui į Sąjungą skirtos siuntos sertifikavimo datos toje trečiojoje šalyje arba teritorijoje naminių paukščių populiacijoje nenustatyta Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio.
2.  

Trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje, kuri anksčiau buvo neužkrėsta šia liga teritorija, kaip nurodyta 1 dalyje, kilus Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkiui, ta trečioji šalis arba teritorija ar jos zona vėl laikoma neužkrėsta Niukaslo ligos viruso infekcija, jei laikomasi šių sąlygų:

a) 

ligai kontroliuoti įgyvendinta likvidavimo strategija;

b) 

visi užkrėsti ūkiai tinkamai išvalyti ir dezinfekuoti;

c) 

ne trumpiau kaip 3 mėnesius po a ir b punktuose nurodytos likvidavimo strategijos, valymo ir dezinfekavimo užbaigimo trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija, atlikusi sugriežtintus tyrimus, įskaitant laboratorinius tyrimus, susijusius su protrūkiu, įrodė, kad trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje šios ligos nebėra.

40 straipsnis

Naminių paukščių kilmės ūkis

1.  

Veislinių naminių paukščių ir produkcinių naminių paukščių siuntas įvežti į Sąjungą leidžiama tik jei siuntos gyvūnai kilę iš ūkių, kuriuos patvirtino kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija laikydamasi reikalavimų, kurie yra bent tokie pat griežti, kaip Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 8 straipsnyje nustatyti reikalavimai, ir:

a) 

kurių patvirtinimas nebuvo laikinai sustabdytas arba panaikintas;

b) 

aplink kuriuos 10 km spinduliu, jei taikoma, įskaitant kaimyninės šalies teritoriją, bent 30 dienų iki pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą datos nebuvo nustatyta labai patogeniško paukščių gripo arba Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio;

c) 

kuriuose bent 21 dieną iki pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą datos nebuvo pranešta apie patvirtintus mažai patogeniško paukščių gripo viruso atvejus.

2.  

Skersti skirtų naminių paukščių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnai yra kilę iš ūkių:

a) 

aplink kuriuos 10 km spinduliu, jei taikoma, įskaitant kaimyninės šalies teritoriją, bent 30 dienų iki pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą datos nebuvo nustatyta labai patogeniško paukščių gripo arba Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio;

b) 

kuriuose bent 21 dieną iki pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą datos nebuvo pranešta apie patvirtintą mažai patogeniško paukščių gripo viruso atvejį.

3.  

Vienadienių paukščiukų siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnai:

a) 

išperinti ūkiuose, patvirtintų kilmės trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingos institucijos, laikantis reikalavimų, kurie yra bent tokie griežti, kaip Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 7 straipsnyje nustatyti reikalavimai, ir

i) 

kurių patvirtinimas nebuvo laikinai sustabdytas arba panaikintas;

ii) 

aplink kuriuos 10 km spinduliu, jei taikoma, įskaitant kaimyninės šalies teritoriją, bent 30 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą datos nebuvo nustatyta labai patogeniško paukščių gripo arba Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio;

b) 

kilę iš pulkų, kurie buvo laikomi ūkiuose, patvirtintuose kilmės trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingos institucijos, laikantis reikalavimų, kurie yra bent tokie griežti, kaip Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 8 straipsnyje nustatyti reikalavimai, ir

i) 

kurių patvirtinimas nebuvo laikinai sustabdytas arba panaikintas tuo metu, kai periniai kiaušiniai, iš kurių išperinti vienadieniai paukščiukai, buvo išsiųsti į peryklą;

ii) 

kuriuose bent kaip 21 dieną iki perinių kiaušinių, iš kurių išperinti vienadieniai paukščiukai, surinkimo dienos nebuvo užregistruota jokio patvirtinto mažai patogeniško paukščių gripo viruso atvejo.

41 straipsnis

Konkrečios prevencinės priemonės konteineriams, kuriuose gabenami naminiai paukščiai

Įvežti į Sąjungą naminių paukščių siuntas leidžiama tik jei tos siuntos buvo vežamos konteineriais, kurie atitinka ne tik 18 straipsnyje nustatytus reikalavimus, bet ir šiuos reikalavimus:

a) 

jie yra uždaryti pagal kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos nurodymus, kad būtų išvengta bet kokios galimybės pakeisti jų turinį;

b) 

ant jų yra XVI priede nurodyta informacija apie konkrečias naminių paukščių rūšis ir kategorijas;

c) 

vienadieniai paukščiukai gabenami vienkartiniuose konteineriuose, kurie yra švarūs ir naudojami pirmą kartą.

42 straipsnis

Naminių paukščių įvežimas į valstybes nares, kurioms suteiktas Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėstos teritorijos statusas be vakcinacijos

1.  

Veislinių naminių paukščių ir produkcinių naminių paukščių siuntas, skirtas valstybei narei, kuriai suteiktas Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėstos teritorijos statusas be vakcinacijos, į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnai atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

jie nevakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos;

b) 

prižiūrint valstybiniam veterinarijos gydytojui jie buvo laikomi izoliuoti ne mažiau kaip 14 dienų iki siuntos pakrovimo išsiųsti į Sąjungą kilmės ūkyje arba karantino ūkyje, kuriame:

i) 

bent 21 dieną iki siuntos pakrovimo dienos naminiai paukščiai nevakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos;

ii) 

per i papunktyje nurodytą laikotarpį į ūkį nepateko joks paukštis, kuris nėra siuntos dalis;

iii) 

nebuvo atliekama vakcinacija;

c) 

bent 14 dienų iki pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą dienos laikotarpiu jie buvo patikrinti atliekant serologinius kraujo mėginių tyrimus Niukaslo ligos viruso antikūnams nustatyti, siekiant 95 % patikimumu nustatyti 5 % infekcijos paplitimą, ir tyrimų rezultatai buvo neigiami.

2.  

Skerstinų naminių paukščių siuntas, skirtas valstybei narei, kuriai suteiktas Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėstos teritorijos statusas be vakcinacijos, į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnai kilę iš pulkų, kurie:

a) 

nevakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos ir bent 14 dienų iki pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą dienos laikotarpiu jie buvo patikrinti atliekant serologinius kraujo mėginių tyrimus Niukaslo ligos viruso antikūnams nustatyti, siekiant 95 % patikimumu nustatyti 5 % infekcijos paplitimą, ir tyrimų rezultatai buvo neigiami,

arba

b) 

vakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos, tačiau naudojant ne gyvąją vakciną, likus ne mažiau kaip 30 dienų iki siuntos pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą dienos laikotarpiu ir buvo tiriami viruso išskyrimo metodu Niukaslo ligos viruso infekcijai nustatyti likus 14 dienų iki tos datos, atsitiktinės atrankos būdu patikrinus ne mažiau kaip 60-ties paukščių kloakos tepinėlius arba išmatų mėginius, o tyrimo rezultatai buvo neigiami.

3.  

Vienadienių paukščiukų siuntas, skirtas valstybei narei, kuriai suteiktas Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėstos teritorijos statusas be vakcinacijos, į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnai:

a) 

nevakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos;

b) 

yra išsiritę iš perinių kiaušinių, kurie kilę iš pulkų, atitinkančių vieną iš šių sąlygų:

i) 

jie nevakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos

arba

ii) 

jie vakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos naudojant inaktyvintas vakcinas,

arba

iii) 

jie vakcinuoti nuo Niukaslo ligos naudojant gyvąją vakciną likus ne mažiau nei 60 dienų iki kiaušinių surinkimo dienos;

c) 

kilę iš peryklų, kuriose darbo metodais užtikrinama, kad į Sąjungą įvežti skirti kiaušiniai arba vienadieniai paukščiukai būtų laikomi kitoje vietoje ir kitu metu nei b punkte nustatytų reikalavimų neatitinkantys kiaušiniai,2 SKIRSNIS

KONKRETŪS GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI VEISLINIAMS IR PRODUKCINIAMS NAMINIAMS PAUKŠČIAMS

43 straipsnis

Veislinių beketerių paukščių ir produkcinių beketerių paukščių tapatybės nustatymas

Veislinių beketerių paukščių ir produkcinių beketerių paukščių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnai yra individualiai identifikuoti kaklo įsagais arba poodinėmis mikroschemomis:

a) 

su nurodytu kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kodu pagal ISO standartą 3166 dviejų raidžiu formatu;

b) 

kurios atitinka ISO standartus 11784 ir 11785.

44 straipsnis

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai veislinių ir produkcinių naminių paukščių siuntų kilmės pulkui

Į Sąjungą leidžiama įvežti veislinių naminių paukščių ir produkcinių naminių paukščių siuntas tik jei siuntos gyvūnai yra kilę iš pulkų, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

pulkai nevakcinuoti nuo labai patogeniško paukščių gripo;

b) 

jei pulkai vakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos:

i) 

kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos suteikė garantijas, kad naudotos vakcinos atitinka arba

— 
XV priedo 1 punkte nustatytus bendruosius ir konkrečius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos kriterijus,
arba
— 
XV priedo 1 punkte nustatytus bendruosius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos kriterijus, o naminiai paukščiai atitinka XV priedo 2 punkte nustatytus naminiams paukščiams ir periniams kiaušiniams, kilusiems iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje naudojamos vakcinos nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos neatitinka konkrečių XV priedo 1 dalyje nustatytų kriterijų, taikomus gyvūnų sveikatos reikalavimus;
ii) 

pateikiama XV priedo 4 punkte nustatyta informacija apie siuntą;

c) 

paukščių pulkams taikyta ligos stebėjimo programa, atitinkanti Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 II priede nustatytus reikalavimus, ir nustatyta, kad jie neužkrėsti arba nėra jokio pagrindo įtarti, kad jie gali būti užsikrėtę šiais ligų sukėlėjais:

i) 

Gallus atveju – Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum ir Mycoplasma gallisepticum;

ii) 

Meleagris gallopavo atveju – Salmonella arizonae (serogrupė O:18(k)), Salmonela Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis ir Mycoplasma gallisepticum;

iii) 

Numida meleagris, Coturnix, Phasianus colchicus, Perdix, Anas spp. atveju – Salmonella Pullorum ir Salmonella Gallinarum;

d) 

pulkai laikomi ūkiuose, kurie, patvirtinus Salmonella Pullorum, S. Gallinarum ir S. arizonae infekciją per paskutinius 12 mėnesių iki siuntos pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą datos, taikė šias priemones:

i) 

užkrėstas paukščių pulkas buvo paskerstas arba nužudytas ir sunaikintas;

ii) 

po i papunktyje nurodyto užkrėsto paukščių pulko paskerdimo ar nužudymo ūkis buvo išvalytas ir dezinfekuotas;

iii) 

po ii papunktyje nurodyti išvalymo ir dezinfekcijos visi ūkio paukščių pulkai buvo patikrinti dėl Salmonella Pullorum, S. Gallinarum ir S. arizonae infekcijos atliekant du tyrimus, tarp kurių buvo daroma bent 21 dienos pertrauka, pagal c punkte nurodytą priežiūros programą;

e) 

paukščių pulkai laikomi ūkiuose, kurie tuo atveju, jei per paskutinius 12 mėnesių iki siuntos pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą datos buvo patvirtinta paukščių mikoplazmozė (Mycoplasma gallisepticum ir M. meleagridis), taikė šias priemones:

arba

i) 

visas užkrėstas paukščių pulkas buvo patikrintas dėl paukščių mikoplazmozės(Mycoplasma gallisepticum ir M. meleagridis) atliekant du tyrimus, tarp kurių buvo daroma bent 60 dienų pertrauka, pagal c punkte nurodytą priežiūros programą,

arba

ii) 

užkrėstas paukščių pulkas buvo paskerstas arba nužudytas ir sunaikintas, ūkis buvo išvalytas ir dezinfekuotas ir po valymo ir dezinfekavimo visi ūkio paukščių pulkai buvo patikrinti dėl paukščių mikoplazmozės (Mycoplasma gallisepticum ir M. meleagridis) atliekant du tyrimus, tarp kurių buvo daroma bent 21 dienos pertrauka, pagal c punkte nurodytą priežiūros programą.3 SKIRSNIS

KONKRETŪS GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI SKERSTINIEMS NAMINIAMS PAUKŠČIAMS

45 straipsnis

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai skerstinų naminių paukščių siuntų kilmės paukščių pulkui

Skerstinų naminių paukščių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnai kilę iš paukščių pulkų, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

jie nevakcinuoti nuo labai patogeniško paukščių gripo;

b) 

jei jie vakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos:

i) 

kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija suteikė garantijas, kad:

— 
naudojamos vakcinos atitinka XV priedo 1 punkte nustatytus bendruosius ir konkrečius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso kriterijus
arba
— 
naudojamos vakcinos atitinka XV priedo 1 punkte nustatytus bendruosius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos kriterijus, o naminiai paukščiai atitinka XV priedo 2 punkte nustatytus naminiams paukščiams ir periniams kiaušiniams, kilusiems iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje naudojamos vakcinos nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos neatitinka konkrečių XV priedo 1 punkte nustatytų kriterijų, taikomus gyvūnų sveikatos reikalavimus;
ii) 

prie kiekvienos siuntos pridedama XV priedo 4 punkte nurodyta informacija.4 SKIRSNIS

KONKRETŪS GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI VIENADIENIAMS PAUKŠČIUKAMS

46 straipsnis

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai vienadienių paukščiukų siuntų kilmės paukščių pulkui

Vienadienių paukščiukų siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnai kilę iš paukščių pulkų, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

jei paukščių pulkai vakcinuoti nuo labai patogeniško paukščių gripo, kilmės trečioji šalis arba teritorija pateikė garantijas, kad laikomasi XIII priede nustatytų būtiniausių vakcinacijos programų ir papildomo stebėjimo reikalavimų;

b) 

jei pulkai vakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos:

i) 

kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija suteikė garantijas, kad naudotos vakcinos atitinka:

— 
XV priedo 1 punkte nustatytus bendruosius ir konkrečius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos kriterijus
arba
— 
XV priedo 1 punkte nustatytus bendruosius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos kriterijus, o naminiai paukščiai ir periniai kiaušiniai, iš kurių išsirito vienadieniai paukščiukai, atitinka XV priedo 2 punkte nustatytus naminiams paukščiams ir periniams kiaušiniams, kilusiems iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje naudojamos vakcinos nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos neatitinka konkrečių XV priedo 1 punkte nustatytų kriterijų, taikomus gyvūnų sveikatos reikalavimus;
ii) 

turi būti pateikiama XV priedo 4 punkte nustatyta informacija apie siuntą;

c) 

pulkams taikyta ligos stebėjimo programa, atitinkanti Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 II priede nustatytus reikalavimus, ir nustatyta, kad jie neužkrėsti arba nėra jokio pagrindo įtarti, kad jie gali būti užsikrėtę šiais ligų sukėlėjais:

i) 

Gallus gallus atveju – Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum ir Mycoplasma gallisepticum;

ii) 

Meleagris gallopavo atveju – Salmonella arizonae (serogrupė O:18(k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis ir Mycoplasma gallisepticum;

iii) 

Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp. atveju – Salmonella Pullorum ir Salmonella Gallinarum;

d) 

pulkai laikomi ūkiuose, kurie, patvirtinus Salmonella Pullorum, S. Gallinarum ir S. arizonae infekciją per paskutinius 12 mėnesių iki siuntos pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą datos, taikė šias priemones:

i) 

užkrėstas paukščių pulkas buvo paskerstas arba nužudytas ir sunaikintas;

ii) 

po i papunktyje nurodyto užkrėsto paukščių pulko paskerdimo ar nužudymo ūkis buvo išvalytas ir dezinfekuotas;

iii) 

po ii papunktyje nurodyti išvalymo ir dezinfekcijos visi ūkio paukščių pulkai buvo patikrinti dėl Salmonella Pullorum, S. Gallinarum ir S. arizonae infekcijos atliekant du tyrimus, tarp kurių buvo daroma bent 21 dienos pertrauka, pagal c punkte nurodytą priežiūros programą;

e) 

paukščių pulkai laikomi ūkiuose, kurie tuo atveju, jei per paskutinius 12 mėnesių iki siuntos pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą datos buvo patvirtinta paukščių mikoplazmozė (Mycoplasma gallisepticum ir M. meleagridis), taikė šias priemones:

arba

i) 

visas užkrėstas paukščių pulkas buvo patikrintas dėl paukščių mikoplazmozės(Mycoplasma gallisepticum ir M. meleagridis) atliekant du tyrimus, tarp kurių buvo daroma bent 60 dienų pertrauka, pagal c punkte nurodytą priežiūros programą,

arba

ii) 

užkrėstas paukščių pulkas buvo paskerstas arba nužudytas ir sunaikintas, ūkis buvo išvalytas ir dezinfekuotas ir po valymo ir dezinfekavimo visi ūkio paukščių pulkai buvo patikrinti dėl paukščių mikoplazmozės (Mycoplasma gallisepticum ir M. meleagridis) atliekant du tyrimus, tarp kurių buvo daroma bent 21 dienos pertrauka, pagal c punkte nurodytą priežiūros programą.

47 straipsnis

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai periniams kiaušiniams, iš kurių kilę siuntos vienadieniai paukščiukai

Įvežti į Sąjungą vienadienių paukščiukų siuntas leidžiama tik jei siuntos gyvūnai kilę iš perinių kiaušinių, kurie:

a) 

atitinka III dalies 2 antraštinėje dalyje nustatytus įvežimo į Sąjungą gyvūnų sveikatos reikalavimus;

b) 

prieš juos išsiunčiant į peryklą periniai kiaušiniai buvo paženklinti pagal kompetentingos institucijos nurodymus;

c) 

buvo dezinfekuoti pagal kompetentingos institucijos nurodymus;

d) 

gabenant juos į peryklą arba iš jos neturėjo sąlyčio su prastesnės sveikatos būklės naminiais paukščiais arba periniais kiaušiniais, nelaisvėje laikomais paukščiais arba laukiniais paukščiais.

48 straipsnis

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai vienadieniams paukščiukams

Įvežti į Sąjungą vienadienių paukščiukų siuntas leidžiama tik jei siuntos gyvūnai nevakcinuoti nuo paukščių gripo.5 SKIRSNIS

KONKRETŪS GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI SIUNTOMS, KURIAS SUDARO MAŽIAU NEI 20 NAMINIŲ PAUKŠČIŲ

49 straipsnis

Nukrypti leidžianti nuostata ir konkretūs reikalavimai siuntoms, kurias sudaro mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius

▼M2

Nukrypstant nuo 14 straipsnio 3 dalies, 40 straipsnio ir 43–48 straipsnių, siuntas, kurias sudaro mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, leidžiama įvežti į Sąjungą, jei tokios siuntos atitinka šiuos reikalavimus:

▼B

a) 

naminiai paukščiai kilę iš ūkių:

i) 

kuriuose ne mažiau kaip 21 dieną iki siuntos pakrovimo išsiųsti į Sąjungą dienos arba perinių kiaušinių, iš kurių buvo išperinti vienadieniai paukščiukai, surinkimo dienos nebuvo užregistruota jokio patvirtinto mažai patogeniško paukščių gripo viruso atvejo;

ii) 

aplink kuriuos 10 km spinduliu, jei taikoma, įskaitant kaimyninės šalies teritoriją, bent 30 dienų iki pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą datos nebuvo nustatyta labai patogeniško paukščių gripo arba Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio;

b) 

ne mažiau kaip 21 dieną iki siuntos pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą naminiai paukščiai arba, vienadienių paukščiukų atveju, vienadienių paukščiukų kilmės pulkas buvo izoliuoti kilmės ūkyje;

▼M2

c) 

vakcinacija nuo labai patogeniško paukščių gripo:

i) 

naminiai paukščiai nevakcinuoti nuo labai patogeniško paukščių gripo;

ii) 

naminių paukščių, išskyrus vienadienius paukščiukus, kilmės pulkas nevakcinuotas nuo labai patogeniško paukščių gripo;

iii) 

jei vienadienių paukščiukų kilmės pulkai vakcinuoti nuo labai patogeniško paukščių gripo, kilmės trečioji šalis arba teritorija pateikė garantijas, kad laikomasi būtiniausių XIII priede nustatytų vakcinacijos programų ir papildomo stebėjimo reikalavimų;

▼B

d) 

jei naminiai paukščiai arba vienadienių paukščiukų kilmės pulkas vakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos:

i) 

kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija suteikė garantijas, kad naudotos vakcinos atitinka:

— 
XV priedo 1 punkte nustatytus bendruosius ir konkrečius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos kriterijus
arba
— 
XV priedo 1 punkte nustatytus bendruosius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos kriterijus, o naminiai paukščiai atitinka XV priedo 2 punkte nustatytus naminiams paukščiams ir periniams kiaušiniams, kilusiems iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje naudojamos vakcinos nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos neatitinka konkrečių XV priedo 1 dalyje nustatytų kriterijų, taikomus gyvūnų sveikatos reikalavimus;
ii) 

turi būti pateikiama XV priedo 4 punkte nustatyta informacija apie siuntą;

e) 

pagal XVII priede nustatytus tyrimo reikalavimus siuntoms, kurias sudaro mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, arba mažiau nei 20 naminių paukščių perinių kiaušinių, ištyrus naminius paukščius arba, vienadienių paukščiukų atveju, vienadienių paukščiukų kilmės pulką prieš juos įvežant į Sąjungą, nustatyta, kad jie neužkrėsti arba nėra jokio pagrindo įtarti, kad jie gali būti užsikrėtę šiais ligų sukėlėjais:

i) 

Gallus gallus atveju – Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum ir Mycoplasma gallisepticum;

ii) 

Meleagris gallopavo atveju – Salmonella arizonae (serogrupė O:18(k)), Salmonela Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis ir Mycoplasma;

▼M2

iii) 

Numida meleagris, Coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp. atveju – Salmonella Pullorum ir Salmonella Gallinarum;

▼M2

f) 

vienadieniai paukščiukai yra išsiritę iš perinių kiaušinių, kurie prieš juos inkubuojant buvo dezinfekuoti pagal kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos nurodymus.

▼B6 SKIRSNIS

KONKRETŪS REIKALAVIMAI NAMINIŲ PAUKŠČIŲ GABENIMUI IR TVARKYMUI JUOS ĮVEŽUS Į SĄJUNGĄ

50 straipsnis

Paskirties ūkio veiklos vykdytojų pareigos namini paukščių siuntas įvežus į Sąjungą

1.  

Paskirties ūkio veiklos vykdytojai laiko veislinius naminius paukščius, produkcinius naminius paukščius, išskyrus medžiojamųjų paukščių atsargoms papildyti skirtus produkcinius naminius paukščius, ir vienadienius paukščiukus, įvežtus į Sąjungą iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos į paskirties ūkius nuo jų atvežimo dienos nepertraukiamai ne trumpiau kaip:

a) 

6 savaites

arba

b) 

iki paskerdimo dienos, jei gyvūnai paskerdžiami per 6 savaites nuo atvežimo dienos.

2.  
Naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, atveju 1 dalies a punkte nustatytas 6 savaičių laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 3 savaičių, jei veiklos vykdytojo prašymu pagal 51 straipsnio b punktą buvo paimti mėginiai ir atlikti tyrimai bei gauti palankūs rezultatai.
3.  
Paskirties ūkio veiklos vykdytojai užtikrina, kad 1 dalyje nurodytų naminių paukščių klinikinį patikrinimą paskirties ūkyje atliktų valstybinis veterinarijos gydytojas ne vėliau kaip iki atitinkamų toje dalyje nustatytų laikotarpių pabaigos.
4.  
1 dalyje nurodytais laikotarpiais veiklos vykdytojai turi laikyti naminius paukščius, įvežtus į Sąjungą iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, atskirai nuo kitų naminių paukščių pulkų.
5.  
Jei 1 dalyje nurodyti naminiai paukščiai patalpinami į tą patį pulką, kuriame laikomi paskirties ūkio naminiai paukščiai, 1 dalies a ir b punktuose nurodyti laikotarpiai prasideda atvežus paskutinį paukštį į paskirties ūkį, o iki šių laikotarpių pabaigos nė vienas naminis paukštis neperkeliamas iš pulko.

51 straipsnis

Kompetentingų institucijų pareiga paimti naminių paukščių siuntų mėginius ir atlikti tyrimus juos įvežus į Sąjungą

Paskirties valstybės narės kompetentinga institucija užtikrina, kad:

a) 

50 straipsnio 1 dalyje nustatytais laikotarpiais paskirties ūkyje valstybinis veterinarijos gydytojas atliktų veislinių naminių paukščių, produkcinių naminių paukščių, išskyrus medžiojamųjų paukščių atsargoms papildyti skirtus produkcinius naminius paukščius, ir vienadienių paukščiukų, įvežtų į Sąjungą iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, klinikinį patikrinimą ne vėliau kaip iki atitinkamų tame straipsnyje nustatytų laikotarpių pabaigos, ir, jei reikia, paimtų mėginius jų sveikatos būklei stebėti;

b) 

naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, atveju ir kai to paprašo veiklos vykdytojas, kaip nurodyta 50 straipsnio 2 dalyje, naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, mėginiai imami ir jų tyrimai atliekami pagal XVIII priedą.

52 straipsnis

Kompetentingų institucijų pareiga paimti beketerių paukščių siuntų mėginius ir atlikti tyrimus juos įvežus į Sąjungą iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri nėra Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėsta teritorija

Paskirties valstybės narės kompetentinga institucija užtikrina, kad per 50 straipsnio 1 dalyje nustatytus laikotarpius veisliniai beketeriai paukščiai, produkciniai beketeriai paukščiai ir vienadieniai beketeriai paukščiukai, įvežti į Sąjungą iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri nėra Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėsta teritorija:

a) 

būtų ištiriami kompetentingos institucijos, kurie atlieka kiekvieno beketerio paukščio kloakos tepinėlio arba išmatų mėginio tyrimą Niukaslo ligos viruso infekcijai aptikti;

b) 

beketerių paukščių siuntų iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri nėra Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėsta teritorija, skirtų valstybėms narėms, kurioms suteiktas Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėstos teritorijos statusas be vakcinacijos, atveju, taikomi ne tik a punkte nurodyti reikalavimai, bet ir reikalavimas, kad kompetentinga institucija atliktų visų beketerių paukščių serologinį tyrimą Niukaslo ligos viruso infekcijai nustatyti;

c) 

prieš užbaigiant beketerių paukščių izoliaciją visų jų a ir b punktuose nurodytų tyrimų rezultatai turi būti neigiami.2 SKYRIUS

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai nelaisvėje laikomiems paukščiams1 SKIRSNIS

GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI NELAISVĖJE LAIKOMIEMS PAUKŠČIAMS

53 straipsnis

Nelaisvėje laikomų paukščių tapatybės nustatymo reikalavimai

Įvežti į Sąjungą nelaisvėje laikomų paukščių siuntas leidžiama tik jei siuntos gyvūnai identifikuoti individualiais tapatybės nustatymo numeriais – unikaliu pažymėtu ištisiniu kojų žiedu arba poodine mikroschema, kurioje pateikiama bent ši informacija:

a) 

kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kodas pagal ISO standartą 3166 dviejų raidžiu formatu;

b) 

unikalus serijinis numeris.

54 straipsnis

Konkrečios prevencinės priemonės konteineriams, kuriuose gabenami nelaisvėje laikomi paukščiai

Įvežti į Sąjungą nelaisvėje laikomų paukščių siuntas leidžiama tik jei tos siuntos buvo vežamos konteineriais, kurie atitinka ne tik 18 straipsnyje nustatytus reikalavimus dėl konteinerių, bet ir šiuos reikalavimus:

a) 

jie yra uždaryti pagal kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos nurodymus, kad būtų išvengta bet kokios galimybės pakeisti jų turinį;

b) 

ant jų yra XVI priede nustatyta informacija apie konkrečias paukščių rūšis ir kategorijas;

c) 

jie naudojami pirmą kartą.

55 straipsnis

Reikalavimai nelaisvėje laikomų paukščių siuntos kilmės ūkiui

Įvežti į Sąjungą nelaisvėje laikomų paukščių siuntas leidžiama tik jei siuntos gyvūnai yra kilę iš ūkio, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija patvirtino, kad jis atitinka 56 straipsnyje nustatytus konkrečius gyvūnų sveikatos reikalavimus ir kad patvirtinimas nebuvo sustabdytas arba panaikintas;

b) 

trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija jam suteikė unikalų patvirtinimo numerį, apie kurį buvo pranešta Komisijai;

c) 

kilmės ūkio pavadinimas ir patvirtinimo numeris nurodytas ūkių sąraše, kurį parengė ir paskelbė Komisija;

d) 

10 km spinduliu aplink ūkį, jei taikoma, įskaitant kaimyninės šalies teritoriją, bent 30 dienų iki pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą datos nebuvo nustatyta labai patogeniško paukščių gripo arba Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio;

e) 

papūginių atveju, arba:

i) 

mažiausiai 60 dienų iki pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą dienos ūkyje nebuvo patvirtinta paukščių chlamidiozės atvejo, o jei paukščių chlamidiozės atvejis ūkyje buvo patvirtintas per paskutinius 6 mėnesius iki pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą dienos, buvo taikytos šios priemonės:

— 
užkrėsti paukščiai ir paukščiai, kurie gali būti užkrėsti, buvo gydomi,
— 
baigus gydymą buvo atlikti laboratoriniai tyrimai dėl paukščių chlamidiozės ir tyrimų rezultatai buvo neigiami,
— 
baigus gydymą ūkis buvo išvalytas ir dezinfekuotas,
— 
praėjo bent 60 dienų nuo valymo ir dezinfekavimo, nurodyto trečioje įtraukoje, pabaigos,

arba

ii) 

gyvūnai buvo veterinarijos gydytojo prižiūrimi 45 dienas iki pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą dienos ir buvo gydomi nuo paukščių chlamidiozės.

56 straipsnis

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai dėl nelaisvėje laikomų paukščių siuntos kilmės ūkių patvirtinimo, patvirtinimo priežiūros ir patvirtinimo galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar pakartotinio patvirtinimo

1.  

Įvežti į Sąjungą nelaisvėje laikomų paukščių siuntas leidžiama tik jei siuntos gyvūnai yra kilę iš ūkių, kuriuos patvirtino 55 straipsnyje nurodyta kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija ir kurie atitinka šiuos XIX priede nustatytus reikalavimus:

a) 

1 punkto reikalavimus, susijusius su biologinio saugumo priemonėmis;

b) 

2 punkto reikalavimus, susijusius su patalpomis ir įranga;

c) 

3 punkto reikalavimus, susijusius su duomenų registravimu;

d) 

4 punkto reikalavimus, susijusius su darbuotojais;

e) 

5 punkto reikalavimus, susijusius su sveikatos būkle.

2.  

Įvežti į Sąjungą nelaisvėje laikomų paukščių siuntas leidžiama tik jei siuntos gyvūnai yra kilę iš ūkių, kuriuos kontroliuoja trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingos institucijos valstybinis veterinarijos gydytojas, kuris:

a) 

užtikrina, kad būtų laikomasi šiame straipsnyje nustatytų sąlygų;

b) 

bent kartą per metus lankosi ūkio patalpose;

c) 

tikrina ūkio veterinarijos gydytojo veiklą ir kasmetinės ligų priežiūros programos įgyvendinimą;

d) 

tikrina, ar atlikus gyvūnų klinikinius, post-mortem ir laboratorinius tyrimus, jų rezultatais nenustatyta labai patogeniško paukščių gripo, Niukaslo ligos viruso infekcijos arba paukščių chlamidiozės atvejų.

3.  
Nelaisvėje laikomų paukščių ūkio patvirtinimas sustabdomas arba panaikinamas, jeigu tas ūkis nebeatitinka 1 ir 2 dalyse nustatytų sąlygų arba buvo pakeista naudojimo paskirtis, kad jis nebebūtų naudojamas tik nelaisvėje laikomiems paukščiams.
4.  
Nelaisvėje laikomų paukščių ūkio patvirtinimas sustabdomas, jei trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija gauna pranešimą apie įtariamus labai patogeniško paukščių gripo, Niukaslo ligos viruso infekcijos ar paukščių chlamidiozės atvejus, kol įtarimas oficialiai paneigiamas. Vadovaujantis Deleguotojo reglamento (ES) 2020/687 reikalavimais, gavus pranešimą apie įtarimą reikia imtis būtinų priemonių, siekiant patvirtinti arba paneigti įtarimą ir išvengti bet kokio ligos plitimo.
5.  

Sustabdžius arba panaikinus ūkio patvirtinimą, ūkis vėl patvirtinamas, jei įvykdomos šios sąlygos:

a) 

liga ir infekcijos šaltinis pašalinti;

b) 

buvę užkrėsti ūkiai tinkamai išvalyti ir dezinfekuoti;

c) 

ūkis atitinka 1 dalyje nustatytas sąlygas.

6.  
Nelaisvėje laikomų paukščių siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą tik kai kilmės trečioji šalis arba teritorija įsipareigojo pranešti Komisijai apie bet kokio ūkio patvirtinimo sustabdymą, panaikinimą ar pakartotinį patvirtinimą.

▼M2

57 straipsnis

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai nelaisvėje laikomiems paukščiams

Nelaisvėje laikomų paukščių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnai atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

jie nevakcinuoti nuo labai patogeniško paukščių gripo;

b) 

jie vakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso ir trečiosios kilmės šalies arba teritorijos kompetentinga institucija pateikė garantijas, kad naudotos vakcinos atitinka XV priedo 1 punkte nustatytus bendruosius ir konkrečius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos kriterijus;

c) 

jie ištirti likus 7–14 dienų iki pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą datos, atlikus labai patogeniško paukščių gripo ir Niukaslo ligos viruso infekcijos aptikimo tyrimą, ir gauti neigiami rezultatai.

▼B

58 straipsnis

Reikalavimai, taikomi įvežant nelaisvėje laikomų paukščių siuntas į valstybes nares, kurioms suteiktas Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėstos teritorijos statusas be vakcinacijos

Įvežti į Sąjungą vištinių paukščių rūšies nelaisvėje laikomų paukščių, skirtų įvežti į valstybę narę, kuriai suteiktas Niukaslo liga neužkrėstos teritorijos statusas be vakcinacijos, siuntas leidžiama tik jei siuntos gyvūnai:

a) 

nevakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos;

b) 

prižiūrint valstybiniam veterinarijos gydytojui jie bent 14 dienų iki siuntos pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą buvo laikomi izoliuoti kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kilmės ūkyje arba karantino ūkyje, kuriame:

i) 

21 dieną iki siuntos išsiuntimo dienos jokie paukščiai nevakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos;

ii) 

per tą laikotarpį į ūkį nepateko joks paukštis, kuris nebuvo skirtas siuntai;

iii) 

ūkyje nebuvo vykdoma vakcinacija;

c) 

bent 14 dienų iki pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą dienos laikotarpiu jie buvo patikrinti atliekant serologinius kraujo mėginių tyrimus Niukaslo ligos viruso antikūnams nustatyti, siekiant 95 % patikimumu nustatyti 5 % infekcijos paplitimą, ir tyrimų rezultatai buvo neigiami2 SKIRSNIS

KONKRETŪS REIKALAVIMAI, TAIKOMI GABENANT IR TVARKANT NELAISVĖJE LAIKOMUS PAUKŠČIUS JUOS ĮVEŽUS Į SĄJUNGĄ

59 straipsnis

Reikalavimai, taikomi gabenant nelaisvėje laikomus paukščius juos įvežus į Sąjungą

Į Sąjungą atvežtos nelaisvėje laikomų paukščių siuntos turi būti nedelsiant vežamos tiesiai į karantino ūkį, patvirtintą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 14 straipsnį, kaip nurodyta toliau:

a) 

visa kelionė iš įvežimo į Sąjungą taško į karantino ūkį turi būti neilgesnė kaip 9 valandos;

b) 

transporto priemonės, naudojamos siuntai gabenti į karantino ūkį, turi būti kompetentingos institucijos užplombuotos taip, kad būtų išvengta bet kokios galimybės pakeisti jų turinį.

60 straipsnis

Karantino ūkio veiklos vykdytojų pareiga įvežus nelaisvėje laikomų paukščių siuntas į Sąjungą

59 straipsnyje nurodytų karantino ūkių, skirtų nelaisvėje laikomiems paukščiams, veiklos vykdytojai:

a) 

nelaisvėje laikomus paukščius karantino sąlygomis laiko ne trumpiau kaip 30 dienų;

b) 

jei apžiūros, mėginių ėmimo ir tyrimų procedūroms naudojami kontroliniai paukščiai, užtikrinama, kad:

i) 

kiekviename patvirtinto karantino centro skyriuje būtų naudojama ne mažiau kaip 10 kontrolinių paukščių;

ii) 

jie būtų ne jaunesni kaip 3 savaičių ir naudojami tik tais tikslais;

iii) 

jie būtų arba žieduoti tapatybės nustatymo tikslais, arba paženklinti kitu nepanaikinamu tapatybės nustatymo būdu;

iv) 

jie nebūtų vakcinuoti ir per 14 dienų iki karantino pradžios nebūtų nustatyta, kad jų serologinio tyrimo rezultatai dėl labai patogeniško paukščių gripo ir Niukaslo ligos viruso infekcijos yra neigiami;

v) 

jie būtų perkeliami į patvirtintą karantino ūkį prieš atvežant nelaisvėje laikomus paukščius, laikomi bendroje oro erdvėje ir kuo arčiau nelaisvėje laikomų paukščių taip, kad būtų užtikrintas kontrolinių paukščių ir nelaisvėje laikomų paukščių, kuriems taikomas karantinas, ekskrementų sąlytis;

▼M2

c) 

išleisti nelaisvėje laikomus paukščius iš karantino tik gavus raštišką valstybinio veterinarijos gydytojo leidimą.

▼B

61 straipsnis

Kompetentingų institucijų pareigos įvežus nelaisvėje laikomų paukščių siuntas į Sąjungą

Įvežus nelaisvėje laikomus paukščius į 59 straipsnyje nurodytą karantino ūkį, kompetentinga institucija:

a) 

patikrina karantino sąlygas, įskaitant gaištamumo įrašus ir nelaisvėje laikomų paukščių klinikinį patikrinimą, bent jau karantino laikotarpio pradžioje ir pabaigoje;

b) 

tiria nelaisvėje laikomus paukščius dėl labai patogeniško paukščių gripo ir Niukaslo ligos infekcijos viruso pagal XX priede nustatytas apžiūros, mėginių ėmimo ir tyrimo procedūras.3 SKIRSNIS

NUKRYPTI NUO GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMŲ, TAIKOMŲ ĮVEŽANT Į SĄJUNGĄ NELAISVĖJE LAIKOMUS PAUKŠČIUS IR GABENANT BEI TVARKANT TUOS PAUKŠČIUS JUOS ĮVEŽUS Į SĄJUNGĄ, LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS

▼M2

62 straipsnis

Nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų įvežant nelaisvėje laikomus paukščius į Sąjungą

1.  
Nukrypstant nuo 3–10 straipsniuose, išskyrus 3 straipsnio a punkto i papunktį, 11–19 ir 53–61 straipsniuose nustatytų reikalavimų, nelaisvėje laikomų paukščių siuntas, neatitinkančias tų reikalavimų, leidžiama įvežti į Sąjungą, jei jos yra iš trečiųjų šalių ar teritorijų, kurios įtrauktos į sąrašą dėl nelaisvėje laikomų paukščių įvežimo į Sąjungą remiantis lygiavertėmis garantijomis.
2.  

Nukrypstant nuo 11 straipsnyje ir 54–58 straipsniuose nustatytų reikalavimų, lenktyninių karvelių siuntas, įvežamas į Sąjungą iš trečiosios šalies ar teritorijos ar jos zonos, kurioje jie paprastai laikomi, ketinant nedelsiant paleisti numatant, kad jie išskris atgal į tą trečiąją šalį ar teritoriją ar jos zoną, kuri neatitinka tų reikalavimų, leidžiama įvežti į Sąjungą, jei jos atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

paskirties valstybė narė nustatė, kad į jos teritoriją galima įvežti lenktyninius karvelius iš tos trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos pagal Reglamento (ES) 2016/429 230 straipsnio 2 dalį;

b) 

jie yra iš registruoto ūkio ir 10 km spinduliu aplink jį, jei taikoma, įskaitant kaimyninės šalies teritoriją, bent 30 dienų iki pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą datos nebuvo nustatyta labai patogeniško paukščių gripo arba Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio;

c) 

jie nevakcinuoti nuo labai patogeniško paukščių gripo;

d) 

jie vakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso ir trečiosios kilmės šalies arba teritorijos kompetentinga institucija pateikė garantijas, kad naudotos vakcinos atitinka XV priedo 1 punkte nustatytus bendruosius ir konkrečius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos kriterijus;

e) 

jie yra iš ūkio, kuriame vykdoma vakcinacija nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos.

3.  

Nukrypstant nuo 59, 60 ir 61 straipsniuose nustatytų reikalavimų, įvežimo į Sąjungą valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti įvežti į Sąjungą lenktyninius karvelius, kurie nebus vežami tiesiai į karantino ūkį, patvirtintą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 14 straipsnį, jeigu jie yra:

a) 

lenktyniniai karveliai, įvežti į Sąjungą iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje paprastai laikomi pagal 2 dalį;

b) 

nedelsiant išleidžiami prižiūrint kompetentingai institucijai, numatant, kad jie išskris atgal į kilmės trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną.

▼B4 ANTRAŠTINĖ DALIS

GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI NAMINĖMS BITĖMS IR KAMANĖMS1 SKYRIUS

Bendrieji gyvūnų sveikatos reikalavimai naminėms bitėms ir kamanėms

63 straipsnis

Leidžiamos bičių kategorijos

Į Sąjungą leidžiama įvežti tik šių kategorijų bičių siuntas:

a) 

naminių bičių motinėles;

b) 

kamanes.

64 straipsnis

Naminių bičių ir kamanių išsiuntimas į Sąjungą

Naminių bičių motinėlių ir kamanių siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą tik jei jos atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

pakavimo medžiaga ir bičių motinėlių narveliai, naudojami naminėms bitėms ir kamanėms išsiųsti į Sąjungą:

i) 

yra nauji;

ii) 

nėra turėję sąlyčio su jokiomis bitėmis ir bičių šeimų koriais;

iii) 

buvo imtasi visų atsargumo priemonių, kad jos nebūtų užterštos naminių bičių ar kamanių ligas sukeliančiais patogenais;

b) 

kartu su naminėmis bitėmis ir kamanėmis įvežamuose pašaruose neturi būti jų ligas sukeliančių patogenų;

c) 

pakavimo medžiagas ir lydimuosius gaminius prieš išsiuntimą į Sąjungą reikia apžiūrėti, siekiant užtikrinti, kad jie nekels pavojaus gyvūnų sveikatai ir juose nėra:

i) 

naminių bičių atveju – Aethina tumida (bitinio žvilgvabalio) ir Tropilaelaps erkės bet kuriuo jų gyvenimo etapu;

ii) 

kamanių atveju – Aethina tumida (bitinio žvilgvabalio) bet kuriuo jo gyvenimo etapu.2 SKYRIUS

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai naminių bičių motinėlėms

65 straipsnis

Naminių bičių motinėlių kilmės bitynas

Įvežti į Sąjungą naminių bičių motinėlių siuntas leidžiama tik jei siuntos naminės bitės yra kilusios iš bityno, esančio:

a) 

ne mažiau kaip 100 km spinduliu, įskaitant, jei taikoma, kaimyninės trečiosios šalies teritoriją, kur:

i) 

nepranešta apie užkrėtimą Aethina tumida (bitiniu žvilgvabaliu) arba užkrėtimą Tropilaelaps;

ii) 

netaikomi jokie apribojimai dėl i papunktyje nurodytų ligų įtarimo, atvejo ar protrūkio;

b) 

ne mažiau kaip 3 km spinduliu, įskaitant, jei taikoma, kaimyninės trečiosios šalies teritoriją, kur:

i) 

nepranešta apie amerikinio bičių perų puvinio atvejus bent 30 dienų iki pakrovimo išvežimui į Sąjungą dienos laikotarpiu;

ii) 

netaikomi jokie apribojimai dėl amerikinio bičių perų puvinio įtarimo ar patvirtinto atvejo per i punkte nurodytą laikotarpį;

iii) 

iki i punkte nurodyto laikotarpio pradžios buvo ankstesnis patvirtintas amerikinio bičių perų puvinio atvejis, po kurio trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos patikrino visus avilius, visi užkrėsti aviliai buvo apdoroti ir po vėlesnio patikrinimo per 30 dienų laikotarpį nuo paskutinio tos ligos atvejo gauti palankūs rezultatai.

66 straipsnis

Naminių bičių motinėlių kilmės avilys

Įvežti į Sąjungą naminių bičių motinėlių siuntas leidžiama tik jei siuntos naminės bitės yra kilusios iš avilių, kurių korių mėginiai 30 dienų iki siuntos pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą datos laikotarpiu buvo ištirti dėl amerikinio bičių perų puvinio ir gauti neigiami rezultatai.

67 straipsnis

Naminių bičių motinėlių siunta

Įvežti į Sąjungą naminių bičių motinėlių siuntas leidžiama tik jei tokios siuntos yra uždarytuose narveliuose, kurių kiekviename yra viena naminių bičių motinėlė ir ne daugiau kaip 20 bičių palydovių.

68 straipsnis

Papildomos garantijos dėl Varroa spp. (varozės), suteikiamos naminių bičių motinėlėms, skirtoms tam tikroms valstybėms narėms arba zonoms

Naminių bičių motinėlių siuntas, skirtas valstybei narei arba zonai, kuri turi Varroa spp. (varoze) neužkrėstos teritorijos statusą, leidžiama įvežti į Sąjungą tik jei tokios siuntos atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

siuntos naminės bitės turi būti kilusios iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri nėra užkrėsta Varroa spp. (varoze);

b) 

kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje apie užkrėtimą Varroa spp. (varozę) nepranešta 30 dienų iki pakrovimo išvežimui į Sąjungą datos laikotarpiu;

c) 

buvo imtasi visų atsargumo priemonių, kad siunta nebūtų užteršta Varroa spp. krovimo ir išsiuntimo į Sąjungą metu.3 SKYRIUS

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai kamanėms

69 straipsnis

Kamanių kilmės ūkis

Kamanių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei siuntos gyvūnai:

a) 

buvo įveistos ir laikomos aplinkos požiūriu izoliuotame kamanių auginimo ūkyje, kuris:

i) 

turi patalpas, kuriomis užtikrinama, kad kamanių auginimo veikla būtų vykdoma nuo skraidančių vabzdžių apsaugoto pastato viduje;

ii) 

turi patalpas ir įrangą, kuriomis užtikrinama, kad kamanės ir toliau būtų izoliuotos atskiruose epidemiologiniuose vienetuose ir kad kiekviena kolonija būtų uždarame konteineryje per visą auginimo laiką;

iii) 

žiedadulkės patalpose yra laikomos ir tvarkomos izoliuotai nuo kamanių per visą kamanių auginimo laiką iki to laiko, kol pateikiamos joms maitinti;

iv) 

įdiegtos standartinės veiklos procedūros, siekiant užkirsti kelią bitinio žvilgvabalio patekimui į ūkį ir nuolat vykdoma ūkio priežiūra dėl bitinio žvilgvabalio;

b) 

a punkte nurodytame ūkyje kamanės turi būti kilusios iš epidemiologinio vieneto, kuris nebuvo užkrėstas Aethina tumida (bitiniu žvilgvabaliu).

70 straipsnis

Kamanių siunta

Įvežti į Sąjungą kamanių siuntas leidžiama tik jei tokios siuntos buvo išsiųstos į Sąjungą uždarytuose konteineriuose, kurių kiekviename yra ne daugiau kaip 200 suaugusių kamanių kolonija su motinėle ar be jos.4 SKYRIUS

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi tvarkant naminių bičių motinėles ir kamanes jas įvežus

71 straipsnis

Naminių bičių motinėlių ir kamanių tvarkymas jas įvežus

1.  
Įvežus naminių bičių motinėles į Sąjungą, jos neturi patekti į vietos kolonijas, išskyrus atvejus, kai jos perkeliamos iš transportavimo narvelio į naujus narvelius pagal 2 dalį, gavus kompetentingos institucijos leidimą ir, jei reikia, jai tiesiogiai prižiūrint.
2.  
Po perkėlimo į naujus narvelius, kaip nurodyta 1 dalyje, transportavimo narveliai, bitės palydovės ir kita naminių bičių motinėlių lydimoji medžiaga iš kilmės trečiosios šalies turi būti pateikta oficialiajai laboratorijai, kad ši ištirtų, ar joje esama Aethina Tumida (bitinio žvilgvabalio), įskaitant kiaušinėlius ir lervas, bei kokių nors Tropilaelaps erkės požymių.
3.  
Kamanes priimantys veiklos vykdytojai sunaikina konteinerį ir lydimąją pakavimo medžiagą iš kilmės trečiosios šalies ar teritorijos, tačiau jie gali laikyti kamanes konteineryje, kuriame jos buvo įvežtos į Sąjungą, iki kolonijos gyvenimo pabaigos.

72 straipsnis

Konkrečios valstybių narių kompetentingų institucijų pareigos

Naminių bičių arba kamanių siuntos paskirties valstybės narės kompetentinga institucija:

a) 

prižiūri perkėlimą iš transportavimo narvelio į naujus narvelius, kaip nurodyta 71 straipsnio 1 dalyje;

b) 

užtikrina, kad veiklos vykdytojas pateiktų 71 straipsnio 2 dalyje nurodytas medžiagas;

c) 

užtikrina, kad 71 straipsnio 2 dalyje nurodyta oficialioji laboratorija būtų įdiegusi narvelių, bičių palydovių ir medžiagos sunaikinimo, atlikus toje dalyje nustatytą laboratorinį tyrimą, tvarką.5 ANTRAŠTINĖ DALIS

GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI, TAIKOMI ĮVEŽANT Į SĄJUNGĄ ŠUNIS, KATES IR ŠEŠKUS

73 straipsnis

Šunų, kačių ir šeškų išsiuntimas į Sąjungą

1.  
Įvežti į Sąjungą šunų, kačių ir šeškų siuntas leidžiama tik jei tokios siuntos išsiųstos iš kilmės ūkio į Sąjungą neužsukant į jokį kitą ūkį.
2.  

Nukrypstant nuo 1 dalies, į Sąjungą galima įvežti šunų, kačių ir šeškų siuntas iš daugiau nei vieno kilmės ūkio, jei siuntos gyvūnams buvo taikoma viena surinkimo operacija kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje ir įvykdytos šios sąlygos:

a) 

surinkimo operacija atlikta ūkyje:

i) 

patvirtintame kompetentingos institucijos trečiojoje šalyje ar teritorijoje šunų, kačių ir šeškų surinkimo operacijoms vykdyti laikantis reikalavimų, kurie yra bent tokie griežti kaip Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 10 straipsnyje nustatyti reikalavimai;

ii) 

kuriam trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija suteikė unikalų patvirtinimo numerį;

iii) 

tuo tikslu išsiuntimo trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos įtrauktame į sąrašą, įskaitant Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 21 straipsnyje numatytą informaciją;

iv) 

kuriame toliau nurodyti duomenys yra atnaujinami ir saugomi ne trumpiau kaip 3 metus:

— 
gyvūnų kilmė,
— 
atvežimo į surinkimo centrą ir išsiuntimo iš jo datos,
— 
gyvūnų identifikavimo kodas,
— 
gyvūnų kilmės ūkio registracijos numeris,
— 
vežėjų ir transporto priemonių, kuriomis gabenama arba renkama šunų, kačių ir šeškų siunta į tą centrą ir iš jo, registracijos numeris;
b) 

surinkimo operacija surinkimo centre truko ne ilgiau kaip 6 dienas; šis laikotarpis laikomas mėginių ėmimo tyrimams prieš išsiunčiant į Sąjungą laikotarpio dalimi, jei šiuo reglamentu reikalaujama imti mėginius;

c) 

gyvūnai turėjo būti atvežti į Sąjungą per 10 dienų nuo jų išsiuntimo iš kilmės ūkio dienos.

74 straipsnis

Šunų, kačių ir šeškų tapatybės nustatymas

▼M2

1.  
Įvežti į Sąjungą šunų, kačių ir šeškų siuntas leidžiama tik jei kiekvienas siuntos gyvūnas buvo individualiai identifikuotas veterinarijos gydytojui implantuojant Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 III priedo e punkte nurodytą poodinę mikroschemą, kuri atitinka Reglamento (ES) Nr. 576/2013 II priede pateiktus techninius reikalavimus.

▼B

2.  
Jei 1 dalyje nurodyta implantuota poodinė mikroschema neatitinka toje dalyje nurodytų techninių reikalavimų, už siuntos įvežimą į Sąjungą atsakingas veiklos vykdytojas turi pateikti skaitytuvą, kuriuo galima bet kuriuo metu patikrinti gyvūno tapatybę.

75 straipsnis

Šunų, kačių ir šeškų kilmės trečioji šalis arba teritorija ar jos zona

Įvežti į Sąjungą šunų, kačių ir šeškų siuntas leidžiama tik jei siuntos gyvūnai yra kilę iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje galioja ir veiksmingai įgyvendinamos taisyklės dėl pasiutligės viruso infekcijos prevencijos ir kontrolės, siekiant sumažinti šunų, kačių ir šeškų infekcijos riziką, įskaitant taisykles dėl šių rūšių gyvūnų importo iš kitų trečiųjų šalių ar teritorijų.

76 straipsnis

Šunys, katės ir šeškai

1.  

Įvežti į Sąjungą šunų, kačių ir šeškų siuntas leidžiama tik jei siuntos gyvūnai atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

jie vakcinuoti nuo pasiutligės viruso infekcijos laikantis šių sąlygų:

i) 

vakcinuojami gyvūnai turi būti ne jaunesni kaip 12 savaičių amžiaus;

ii) 

vakcina turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 ( 7 ) III priede nustatytus reikalavimus;

iii) 

išsiuntimo į Sąjungą dieną turi būti praėjusi bent 21 diena nuo pirminės vakcinacijos nuo pasiutligės viruso infekcijos;

iv) 

prie 3 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktyje nurodyto veterinarijos sertifikato turi būti pridėta patvirtinta vakcinacijos duomenų kopija;

b) 

jiems atliktas pasiutligės antikūnų titravimo tyrimas pagal XXI priedo 1 punktą.

2.  
Nukrypstant nuo 1 dalies b punkto, šunis, kates ir šeškus iš kilmės trečiųjų šalių arba teritorijų ar jų zonų, įtrauktų į Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 577/2013 ( 8 ) nustatytą sąrašą, leidžiama įvežti į Sąjungą be pasiutligės antikūnų titravimo tyrimo.
3.  
Šunų siuntas leidžiama įvežti į valstybę narę, kuriai suteiktas Echinococcus multilocularis neužkrėstos teritorijos statusas arba kurioje taikoma patvirtinta gyvūnų užkrėtimo šia liga likvidavimo programa, jei siuntos gyvūnai buvo gydyti nuo tokio užkrėtimo pagal XXI priedo 2 dalį.

77 straipsnis

Nukrypti leidžianti nuostata dėl šunų, kačių ir šeškų, skirtų atskirtam arba karantino ūkiui

Nukrypstant nuo 76 straipsnio, į Sąjungą leidžiama įvežti šunų, kačių ir šeškų siuntas, neatitinkančias reikalavimų dėl vakcinacijos nuo pasiutligės ir reikalavimų dėl užkrėtimo Echinococcus multilocularis, jei tokios siuntos skirtos tiesiogiai įvežti arba į:

a) 

atskirtą ūkį,

arba

b) 

patvirtintą karantino ūkį paskirties valstybėje narėje.

78 straipsnis

Šunų, kačių ir šeškų, skirtų atskirtam arba karantino ūkiui, gabenimas ir tvarkymas juos įvežus į Sąjungą

1.  
Šunų, kačių ir šeškų siuntos, skirtos atskirtam ūkiui Sąjungoje, paskirties atskirtame ūkyje laikomos bent 60 dienų po jų įvežimo į Sąjungą dienos.
2.  

Šunų, kačių ir šeškų siuntos, skirtos tiesiogiai įvežti patvirtintą karantino ūkį, kaip nurodyta 77 straipsnio b punkte, laikomos tame ūkyje:

a) 

ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo jų atvežimo dienos, jei nesilaikoma 76 straipsnio 1 dalyje nustatytų vakcinacijos nuo pasiutligės viruso infekcijos reikalavimų,

arba

b) 

jei šunys neatitinka 76 straipsnio 3 dalyje nustatytų gyvūnų užkrėtimo Echinococcus multilocularis reikalavimų – 24 valandas nuo gydymo dėl užkrėtimo Echinococcus multilocularis pagal XXI priedo 2 punktą.III DALIS

GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI, TAIKOMI ĮVEŽANT Į SĄJUNGĄ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTUS, KAIP NURODYTA 3 IR 5 STRAIPSNIUOSE1 ANTRAŠTINĖ DALIS

GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI KANOPINIŲ GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTAMS1 SKYRIUS

Bendrieji gyvūnų sveikatos reikalavimai kanopinių genetinės medžiagos produktams

79 straipsnis

Kilmės trečioji šalis arba teritorija ar jos zona

Įvežti į Sąjungą galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų spermos, oocitų ir embrionų siuntas leidžiama tik jei jie buvo surinkti iš gyvūnų, kilusių iš trečiųjų šalių ar teritorijų, atitinkančių 22 straipsnyje nustatytus gyvūnų sveikatos reikalavimus.

80 straipsnis

Gyvūnų donorų laikymo laikotarpis

Įvežti į Sąjungą galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų spermos, oocitų ir embrionų siuntas leidžiama tik jei jie buvo surinkti iš gyvūnų, kurie:

▼M2

a) 

iki surinkimo datos buvo laikomi trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje, kuri įtraukta į sąrašą dėl konkrečios rūšies ir kategorijos genetinės medžiagos produktų įvežimo į Sąjungą:

i) 

galvijų, avių ir ožkų atveju – ne mažiau kaip 6 mėnesius;

ii) 

kiaulių ir arklinių šeimos gyvūnų atveju – ne mažiau kaip 3 mėnesius;

▼B

b) 

bent 30 dienų iki pirmos genetinės medžiagos produktų surinkimo datos ir rinkimo laikotarpiu:

i) 

buvo laikomi ūkiuose, kurie nėra ribojimų taikymo zonoje, nustatytoje dėl galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms ir arklinių šeimos gyvūnams nustatytos A kategorijos ligos arba naujos ligos, susijusias su galvijais, kiaulėmis, avimis, ožkomis ir arklinių šeimos gyvūnais;

ii) 

buvo laikomi viename ūkyje, kuriame nebuvo pranešta apie D kategorijos ligas, susijusias su galvijais, kiaulėmis, avimis, ožkomis ir arklinių šeimos gyvūnais;

iii) 

neturėjo sąlyčio su gyvūnais iš ūkių, esančių i punkte nurodytoje ribojimų taikymo zonoje arba iš ii punkte nurodytų ūkių;

iv) 

nebuvo naudojami natūraliam veisimui.

81 straipsnis

Gyvūnų donorų tapatybės nustatymas

Įvežti į Sąjungą galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų spermos, oocitų ir embrionų siuntas leidžiama tik jei jie buvo surinkti iš gyvūnų, kurie buvo identifikuoti pagal 21 straipsnį.

82 straipsnis

Genetinės medžiagos produktų ūkiai

1.  
Įvežti į Sąjungą galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų spermos, oocitų ir embrionų siuntas leidžiama tik jei jie buvo išsiųsti iš patvirtintų genetinės medžiagos produktų ūkių, kuriuos į sąrašą įtrauktų trečiųjų šalių arba teritorijų ar jų zonų kompetentingos institucijos įtraukė į sąrašą.
2.  

Įvežti į Sąjungą genetinės medžiagos produktų siuntas leidžiama tik iš 1 dalyje patvirtintų genetinės medžiagos produktų ūkių, kurie atitinka toliau išvardytus reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2020/686 I priedo:

a) 

to priedo 1 dalyje spermos surinkimo centro atveju;

b) 

to priedo 2 dalyje embrionų surinkimo grupės atveju;

c) 

to priedo 3 dalyje embrionų auginimo grupės atveju;

d) 

to priedo 4 dalyje genetinės medžiagos produktų perdirbimo ūkio atveju;

e) 

to priedo 5 dalyje genetinės medžiagos produktų saugojimo centro atveju.

83 straipsnis

Genetinės medžiagos produktai

Įvežti į Sąjungą galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų spermos, oocitų ir embrionų siuntas leidžiama tik jei tie genetinės medžiagos produktai atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

jie pažymėti taip, kad būtų galima lengvai nustatyti šią informaciją:

i) 

tų genetinės medžiagos produktų surinkimo arba pagaminimo datą;

ii) 

gyvūno (-ų) donoro (-ų) rūšį ir tapatybę;

▼M2

iii) 

genetinės medžiagos produktų ūkio, kuriame tie genetinės medžiagos produktai surinkti arba pagaminti, paruošti ir saugomi, unikalų patvirtinimo numerį;

▼B

iv) 

bet kurią kitą svarbią informaciją.

b) 

jie atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2020/686 III priede nustatytus gyvūnų sveikatos reikalavimus dėl surinkimo, perdirbimo ir saugojimo.

84 straipsnis

Genetinės medžiagos produktų gabenimas

1.  

Įvežti į Sąjungą galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų spermos, oocitų ir embrionų siuntas leidžiama, jei:

a) 

jie buvo patalpinti į konteinerį, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

i) 

jis buvo užplombuotas ir jam suteiktas numeris prieš išsiunčiant iš patvirtinto genetinės medžiagos produktų ūkio, prižiūrint centro arba grupės veterinarijos gydytojui arba valstybiniam veterinarijos gydytojui;

ii) 

prieš jį naudojant jis buvo išvalytas ir arba dezinfekuotas, arba sterilizuotas, arba naudojamas vienkartinis konteineris;

iii) 

jis yra pripildytas kriogeninės medžiagos, kuri anksčiau nebuvo naudota kitiems produktams;

b) 

į a punkte nurodytą konteinerį patalpinti tik iš vienos rūšies gyvūnų paimti vienos rūšies genetinės medžiagos produktai.

2.  

Nukrypstant nuo 1 dalies b punkto, veiklos vykdytojai į vieną konteinerį gali dėti tos pačios rūšies gyvūnų spermą, oocitus ir embrionus, jeigu:

a) 

genetinės medžiagos produktų šiaudeliai ir kita pakuotė yra tvirta ir hermetiška;

b) 

įvairių rūšių genetinės medžiagos produktai vienas nuo kito atskiriami juos dedant į fiziškai atskirtus skyrius arba į dvigubus apsauginius maišelius.

3.  
Nukrypstant nuo 1 dalies b punkto, veiklos vykdytojai į vieną konteinerį gali dėti avių ir ožkų spermą, oocitus ir embrionus.

85 straipsnis

Papildomi spermos gabenimo reikalavimai

Įvežti į Sąjungą galvijų, kiaulių, avių ir ožkų spermos, kuri buvo surinkta iš daugiau nei vieno gyvūno donoro ir patalpinta į vieną šiaudelį ar kitokią pakuotę, siuntas, skirtas įvežti į Sąjungą, leidžiama tik jei:

a) 

ta sperma buvo surinkta ir išsiųsta iš vieno spermos surinkimo centro, kuriame ji buvo surinkta;

b) 

buvo taikomos procedūros dėl tos spermos apdorojimo, skirtos užtikrinti, kad sperma atitiktų 83 straipsnio a punkte nustatytus ženklinimo reikalavimus.

▼M2

85a straipsnis

Genetinės medžiagos produktų siuntų patikrinimas prieš išsiunčiant į Sąjungą

Įvežti į Sąjungą galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų spermos, oocitų ir embrionų siuntas leidžiama tik jei likus ne daugiau kaip 72 valandoms iki išsiuntimo į Sąjungą kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje tas siuntas apžiūrėjo ir dokumentus patikrino valstybinis veterinarijos gydytojas, kaip nurodyta toliau:

a) 

apžiūrėtas gabenimo konteineris, siekiant patikrinti, ar laikomasi 84 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

b) 

atliktas centro arba grupės veterinarijos gydytojo pateiktų duomenų patikrinimas pagal dokumentus, siekiant įsitikinti, kad:

i) 

informacija, kurią reikia patvirtinti, pagrįsta įrašais, saugomais pagal:

— 
Deleguotojo reglamento (ES) 2020/686 8 straipsnio 1 dalies a punktą ir
— 
šio reglamento 8 straipsnio d punktą;
ii) 

ženklas ant šiaudelių arba kitų pakuočių, uždėtas pagal 83 straipsnio a punktą, atitinka numerį, nurodytą veterinarijos sertifikate ir ant konteinerio, kuriame jie vežami;

iii) 

įvykdyti III dalies 1 antraštinėje dalyje nurodyti gyvūnų sveikatos reikalavimai.

▼B2 SKYRIUS

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai galvijų genetinės medžiagos produktams

86 straipsnis

Galvijų donorų kilmės ūkis

Įvežti į Sąjungą galvijų spermos, oocitų ir embrionų siuntas leidžiama tik jei jie buvo surinkti iš gyvūnų, kilusių iš ūkių, atitinkančių toliau nustatytus reikalavimus, ir tie gyvūnai anksčiau niekada nebuvo laikomi prastesnės sveikatos būklės ūkyje:

a) 

atitinka 23 straipsnio reikalavimus;

b) 

jei tai spermos gyvūnai donorai, prieš juos įvežant į karantino patalpas jie nebuvo užkrėsti šiomis ligomis:

i) 

Mycobacterium tuberculosis komplekso (M. bovis, M. caprae ir M. tuberculosis) infekcija;

ii) 

Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcija;

iii) 

enzootine galvijų leukoze;

iv) 

infekciniu galvijų rinotracheitu ir (arba) infekciniu pustuliniu vulvovaginitu.

87 straipsnis

Nuo galvijų donorų kilmės ūkiams taikomų reikalavimų nukrypti leidžiančios nuostatos

1.  

Nukrypstant nuo 86 straipsnio b punkto iii papunkčio, galvijų spermos siuntas leidžiama įvežti Sąjungą, jei gyvūnas donoras yra kilęs iš ūkio, kuriame buvo sergama enzootine galvijų leukoze, ir:

a) 

yra jaunesnis nei 2 metų ir buvo atsivestas patelės, kurios serologinis enzootinės galvijų leukozės tyrimas buvo atliktas tą gyvūną nuo jos atskyrus ir buvo gautas neigiamas rezultatas,

arba

b) 

jau yra 2 metų ir buvo atliktas jo serologinis enzootinės galvijų leukozės tyrimas ir gautas neigiamas rezultatas.

▼M2

2.  
Nukrypstant nuo 86 straipsnio b punkto iii papunkčio, galvijų oocitų ir embrionų siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą, jei gyvūnas donoras yra kilęs iš ūkio, kuriame sergama enzootine galvijų leukoze, ir valstybinis veterinarijos gydytojas, atsakingas už kilmės ūkį, patvirtino, kad bent pastaruosius 3 metus tame ūkyje nebuvo nustatyta klinikinio enzootinės galvijų leukozės atvejo.

▼B

3.  

Nukrypstant nuo 86 straipsnio b punkto iv papunkčio, galvijų spermos, oocitų ir embrionų siuntas leidžiama įvežti Sąjungą, jei gyvūnas donoras yra kilęs iš ūkio, kuriame buvo sergama infekciniu galvijų rinotracheitu ir (arba) infekciniu pustuliniu vulvovaginitu, jeigu:

a) 

sėklos atveju – gyvūnui buvo atliktas tyrimas, kurio reikalaujama pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/686 II priedo 1 dalies I skyriaus 1 punkto b papunkčio iv įtrauką, ir gauti neigiami rezultatai;

b) 

oocitų arba embrionų atveju – valstybinis veterinarijos gydytojas, atsakingas už kilmės ūkį, patvirtino, kad bent pastaruosius 12 mėnesių nebuvo nustatyta klinikinių infekcinio galvijų rinotracheito ir (arba) infekcinio pustulinio vulvovaginito atvejo.

88 straipsnis

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai galvijams donorams

Įvežti į Sąjungą spermos, oocitų arba embrionų siuntas leidžiama tik jei jie buvo surinkti iš galvijų donorų, kurie atitinka gyvūnų sveikatos reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2020/686 II priedo 1 dalyje ir 5 dalies I, II ir III skyriuose.3 SKYRIUS

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai kiaulių genetinės medžiagos produktams

89 straipsnis

Kiaulių donorų kilmės ūkis

1.  

Įvežti į Sąjungą kiaulių spermos, oocitų ir embrionų siuntas leidžiama tik jei jie buvo surinkti iš gyvūnų, kilusių iš ūkių:

a) 

kurie atitinka 23 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

b) 

gyvūnų spermos donorų atveju – kuriuose bent 12 mėnesių prieš juos atvežant į karantino patalpas laikotarpiu nenustatyta klinikinių, serologinių, virologinių arba patologinių Aujeskio ligos infekcijos požymių.

2.  

Įvežti į Sąjungą kiaulių spermos siuntas leidžiama tik jei ji buvo surinkta iš gyvūnų, kurie:

a) 

prieš juos atvežant į karantino patalpas, atvežti iš ūkių, kurie nebuvo užkrėsti Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcija pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/686 II priedo 5 dalies IV skyriuje nustatytus reikalavimus;

b) 

buvo laikomi karantino patalpose, kurios gyvūnų atvežimo dieną ir bent 3 mėnesius iki tos datos nebuvo užkrėstos Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcija;

c) 

buvo laikomi spermos surinkimo centre, iš kurio bent 30 dienų iki gyvūnų atvežimo ir bent 30 dienų iki surinkimo dienos nebuvo pranešta apie klinikinius, serologinius, virologinius arba patologinius Aujeskio ligos virusinės infekcijos požymius;

d) 

nuo atsivedimo arba bent 3 mėnesius iki atvežimo į karantino patalpas dienos buvo laikomi ūkyje, kuriame jokie gyvūnai nebuvo vakcinuoti nuo kiaulių reprodukcinio ir kvėpavimo sindromo viruso infekcijos ir per tą laikotarpį nebuvo nustatyta kiaulių reprodukcinio ir kvėpavimo sindromo viruso infekcijos.

90 straipsnis

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai kiaulėms donorėms

Įvežti į Sąjungą kiaulių spermos, oocitų ir embrionų siuntas leidžiama tik jei jie buvo surinkti iš kiaulių donorių, kurios:

a) 

atitinka konkrečius gyvūnų sveikatos reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2020/686 II priedo 2 dalyje ir 5 dalies I, II, III ir IV skyriuose;

b) 

nevakcinuotos nuo kiaulių reprodukcinio ir kvėpavimo sindromo viruso infekcijos.4 SKYRIUS

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai avių ir ožkų genetinės medžiagos produktams

▼M2

91 straipsnis

Avių ir ožkų donorių kilmės ūkis

Įvežti į Sąjungą avių ir ožkų spermos, oocitų ir embrionų siuntas leidžiama tik jei jie buvo surinkti iš gyvūnų donorų, kilusių iš ūkio, kuris nebuvo užkrėstas Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcija ir niekada anksčiau nebuvo laikyti jokiame prastesnės būklės ūkyje.

▼B

92 straipsnis

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai avių ir ožkų donorams

Įvežti į Sąjungą avių ir ožkų spermos, oocitų arba embrionų siuntas leidžiama tik jei jie buvo surinkti iš gyvūnų donorų, kurie atitinka gyvūnų sveikatos reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2020/686 II priedo 3 dalyje ir 5 dalies I, II ir III skyriuose.5 SKYRIUS

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai arklinių šeimos gyvūnų genetinės medžiagos produktams

93 straipsnis

Arklinių šeimos gyvūnų donorų kilmės ūkis

Įvežti į Sąjungą arklinių šeimos gyvūnų spermos, oocitų ir embrionų siuntas leidžiama tik jei jie buvo surinkti iš gyvūnų donorų, kilusių iš ūkių, atitinkančių 23 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

94 straipsnis

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai arklinių šeimos gyvūnams donorams

Įvežti į Sąjungą arklinių šeimos gyvūnų spermos, oocitų ir embrionų siuntas leidžiama tik jei šių genetinės medžiagos produktų gyvūnai donorai atitinka reikalavimus, nustatytus šio reglamento 24 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje, b punkto ii papunktyje ir 6 dalyje, ir papildomus konkrečius gyvūnų sveikatos reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2020/686 II priedo 4 dalyje.6 SKYRIUS

Specialiosios taisyklės kanopinių genetinės medžiagos produktams, skirtiems įvežti į atskirtus ūkius

95 straipsnis

Genetinės medžiagos produktai, skirti atskirtiems ūkiams Sąjungoje

Įvežti į Sąjungą galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų spermos, oocitų ir embrionų siuntas, išsiųstas iš trečiųjų šalių arba teritorijų atskirtų ūkių, įtrauktų į sąrašą pagal 29 straipsnį, leidžiama tik jei jos siunčiamos į atskirtą ūkį Sąjungoje ir jei laikomasi šių reikalavimų:

a) 

paskirties valstybės narės kompetentinga institucija atliko rizikos, susijusios su tų genetinės medžiagos produktų įvežimu į Sąjungą, vertinimą;

b) 

tų genetinės medžiagos produktų donorai yra kilę iš kilmės trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos atskirto ūkio, kuris įtrauktas į pagal 29 straipsnį sudarytą atskirtų ūkių, iš kurių gali būti leidžiama įvežti kanopinius gyvūnus į Sąjungą, sąrašą;

c) 

genetinės medžiagos produktai yra skirti atskirtam ūkiui Sąjungoje, kuris yra patvirtintas pagal Reglamento (ES) 2016/429 95 straipsnį;

d) 

genetinės medžiagos produktai gabenami teisiai į c punkte nurodytą atskirtą ūkį.

96 straipsnis

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai atskirtame ūkyje laikomiems gyvūnams donorams

Įvežti į Sąjungą 95 straipsnyje nurodytų genetinės medžiagos produktų siuntas leidžiama tik jei jie buvo surinkti iš gyvūnų donorų, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

gyvūnai donorai nėra iš ūkio ir neturėjo sąlyčio su gyvūnais iš ūkio, esančio ribojimų taikymo zonoje, nustatytoje pasireiškus A kategorijos ligai arba naujai ligai, susijusiai su galvijais, kiaulėmis, avimis, ožkomis arba arklinių šeimos gyvūnais;

b) 

gyvūnai donorai yra iš ūkio, kuriame bent 30 dienų iki spermos, oocitų arba embrionų surinkimo dienos nebuvo pranešta nė apie vieną D kategorijos ligą, susijusią su galvijais, kiaulėmis, avimis, ožkomis arba arklinių šeimos gyvūnais;

c) 

gyvūnai donorai ne mažiau kaip 30 dienų iki spermos, oocitų arba embrionų, skirtų įvežti į Sąjungą, surinkimo datos buvo laikomi viename atskirtame kilmės ūkyje;

d) 

ūkio veterinarijos gydytojas, atsakingas už atskirtame ūkyje vykdomą veiklą, atliko gyvūnų donorų klinikinį patikrinimą ir spermos, oocitų arba embrionų surinkimo dieną nenustatyta jokių ligų simptomų;

e) 

jei įmanoma, gyvūnai donorai bent 30 dienų iki pirmos spermos, oocitų ar embrionų, skirtų įvežti į Sąjungą, surinkimo datos ir surinkimo metu nebuvo naudojami natūraliam veisimui;

f) 

gyvūnai donorai identifikuoti pagal 21 straipsnį.

97 straipsnis

Reikalavimai atskirtuose ūkiuose gautiems genetinės medžiagos produktams

Įvežti į Sąjungą 95 straipsnyje nurodytų genetinės medžiagos produktų siuntas leidžiama tik jei jos:

a) 

paženklintos pagal 83 straipsnio a punkte informacijos nustatytus reikalavimus;

b) 

gabenamos vadovaujantis 84 ir 85 straipsniais.2 ANTRAŠTINĖ DALIS

GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI NAMINIŲ PAUKŠČIŲ IR NELAISVĖJE LAIKOMŲ PAUKŠČIŲ PERINIAMS KIAUŠINIAMS1 SKYRIUS

Gyvūnų sveikatos reikalavimai periniams kiaušiniams

98 straipsnis

Laikymo laikotarpis

Įvežti į Sąjungą perinių kiaušinių siuntas leidžiama tik jei iki perinių kiaušinių, skirtų išsiųsti į Sąjungą, pakrovimo datos perinių kiaušinių kilmės pulkas nepertraukiamai atitiko XXII priede nustatytus laikymo laikotarpio reikalavimus ir tuo metu kilmės pulkas:

a) 

buvo laikomas kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijos ar jos zonoje;

b) 

buvo laikomas kilmės ūkyje ir per tą laikotarpį iki pakrovimo į tą ūkį nebuvo įvežta jokių gyvūnų;

c) 

neturėjo sąlyčio su prastesnės sveikatos būklės naminiais paukščiais ar periniais kiaušiniais arba su nelaisvėje laikomais paukščiais ar laukiniais paukščiais.

99 straipsnis

Perinių kiaušinių tvarkymas juos gabenant į Sąjungą

Perinių kiaušinių siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą tik jei siuntos periniai kiaušiniai atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

periniai kiaušiniai, skirti įvežti į Sąjungą, turi būti neturėję sąlyčio su naminiais paukščiais, nelaisvėje laikomais paukščiais arba periniais kiaušiniais, kurie neskirti įvežti į Sąjungą arba kurių sveikatos būklė prastesnė nuo pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą iki atvežimo į Sąjungą;

b) 

periniai kiaušiniai turi būti negabenti, neiškrauti arba neperkelti į kitas transporto priemones, jei jie gabenami keliais, jūra arba oru per trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną, kuri nėra įtraukta į įvežimo į Sąjungą dėl konkrečios rūšies ir kategorijos perinių kiaušinių sąrašą.

100 straipsnis

Nukrypti leidžianti nuostata ir papildomi reikalavimai perinių kiaušinių perkrovimui, įvykus vandens kelių arba oro transporto priemonės incidentui

Nukrypstant nuo 99 straipsnio b punkto, perinių kiaušinių siuntas, kurios buvo perkrautos iš išsiuntimo transporto priemonės į kitą transporto priemonę tolesniam gabenimui trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje, kuri nėra įtraukta į įvežimo į Sąjungą dėl konkrečios rūšies ir kategorijos perinių kiaušinių sąrašą, leidžiama įvežti į Sąjungą tik jei perkrovimas įvyko dėl techninės problemos arba kito nenumatyto incidento, dėl kurio gabenant perinius kiaušinius į Sąjungą jūra arba oru kilo logistikos problemų, siekiant užbaigti kelionę iki įvežimo į Sąjungą punkto, jeigu:

a) 

įvežti perinius kiaušinius į Sąjungą leidžia paskirties valstybės narės kompetentinga institucija ir, jei taikoma, visos valstybės narės, pro kurias gyvūnai gabenami iki jų atvežimo į jų paskirties vietą Sąjungoje;

b) 

perkrovimą prižiūrėjo valstybinis veterinarijos gydytojas arba atsakingas muitinės pareigūnas ir vykdant operaciją:

i) 

taikytos veiksmingos priemonės, siekiant išvengti bet kokio tiesioginio ar netiesioginio perinių kiaušinių, skirtų įvežti į Sąjungą, ir kitų perinių kiaušinių ar gyvūnų sąlyčio;

▼M2

ii) 

periniai kiaušiniai buvo tiesiogiai ir kaip galima greičiau perkelti į tolesnei kelionei į Sąjungą skirtą laivą arba orlaivį, atitinkantį 102 straipsnio a punkte nustatytus reikalavimus, neišvažiuojant iš uosto ar oro uosto teritorijos;

▼B

c) 

kartu su perinių kiaušinių siunta pateikiama trečiosios šalies arba teritorijos, kurioje vykdoma perkėlimo operacija, kompetentingos institucijos deklaracija, kurioje nurodyta privaloma informacija apie perkėlimo operaciją ir patvirtinama, kad buvo imtasi tinkamų priemonių, kad būtų laikomasi b punkte nustatytų reikalavimų.

101 straipsnis

Perinių kiaušinių gabenimas laivu

1.  

Perinių kiaušinių siuntas, gabenamas laivu, net ir dalį kelionės, įvežti į Sąjungą leidžiama tik jei siuntos periniai kiaušiniai atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

periniai kiaušiniai;

i) 

buvo laive viso gabenimo metu;

ii) 

laive neturėjo sąlyčio su prastesnės sveikatos būklės paukščiais arba kitais periniais kiaušiniais;

b) 

prie pagal a punktą gabenamų perinių kiaušinių turi būti pridedama deklaracija, kurioje nurodoma:

i) 

išvykimo uostas kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje;

ii) 

atvykimo į Sąjungą uostas;

iii) 

įplaukimo uostai, jei laivas įplaukia į uostus už kilmės trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos ribų;

iv) 

kad periniai kiaušiniai gabenimo metu atitiko a punkte ir šio punkto i, ii bei iii papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

2.  
Už perinių kiaušinių siuntą atsakingas veiklos vykdytojas užtikrina, kad 1 dalyje numatyta deklaracija būtų pridėta prie veterinarijos sertifikato ir pasirašyta laivo kapitono atvykimo dieną atvykimo uoste.

102 straipsnis

Perinių kiaušinių konteineriams ir transporto priemonėms taikomi prevenciniai veiksmai

Perinių kiaušinių siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą tik jei siuntos periniai kiaušiniai atitinka šiuos reikalavimus:

▼M2

a) 

periniai kiaušiniai turėjo būti gabenami transporto priemonėmis, kurios:

▼B

i) 

yra sukonstruotos taip, kad periniai kiaušiniai neiškristų;

ii) 

yra sukurtos taip, kad jas galima būtų išvalyti ir dezinfekuoti;

iii) 

buvo išvalytos ir dezinfekuotos kilmės trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingos institucijos patvirtinta dezinfekavimo priemone ir išdžiovintos arba joms leista išdžiūti prieš kiekvieną į Sąjungą įvežti skirtų perinių kiaušinių pakrovimą;

b) 

periniai kiaušiniai turi būti vežami konteineriuose, atitinkančiuose šiuos reikalavimus:

i) 

a punkto reikalavimus;

ii) 

juose yra tik tos pačios rūšies, kategorijos ir tipo periniai kiaušiniai iš to paties ūkio;

iii) 

jie uždaryti pagal kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos nurodymus, kad būtų išvengta bet kokios galimybės pakeisti jų turinį;

iv) 

jie:

— 
prieš pakrovimą buvo išvalyti ir dezinfekuoti pagal kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos nurodymus
arba
— 
jie yra vienkartiniai, švarūs ir naudojami pirmą kartą;
v) 

ant jų yra XVI priede nustatyta informacija apie konkrečias perinių kiaušinių rūšis ir kategorijas.

103 straipsnis

Perinių kiaušinių gabenimas ir tvarkymas juos įvežus

Veiklos vykdytojai, įskaitant vežėjus, užtikrina, kad į Sąjungą įvežtos perinių kiaušinių siuntos:

a) 

būtų vežamos tiesiai iš įvežimo vietos į jų paskirties vietą Sąjungoje;

b) 

atitinka gabenimo Sąjungoje ir tvarkymo įvežus į Sąjungą reikalavimus, kaip nustatyta konkrečių rūšių ir kategorijų periniams kiaušiniams šios antraštinės dalies 5 ir 7 skyriuose.2 SKYRIUS

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai naminių paukščių periniams kiaušiniams

104 straipsnis

Naminių paukščių, importuotų į kilmės trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną, kilmės periniai kiaušiniai

Įvežti į Sąjungą naminių paukščių, kilusių iš pulkų, kurie buvo importuoti į kilmės trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną iš kitos trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, perinių kiaušinių siuntas, leidžiama tik jei perinių kiaušinių kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija pateikė garantijas, kad:

a) 

tokie perinių kiaušinių kilmės pulkai buvo importuoti iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri dėl tokių pulkų įtraukta į įvežimo į Sąjungą sąrašą;

b) 

perinių kiaušinių kilmės pulkai buvo importuoti į tą trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną laikantis gyvūnų sveikatos reikalavimų, kurie yra bent tokie pat griežti kaip reikalavimai, kurie būtų taikomi juos tiesiogiai įvežant į Sąjungą.

105 straipsnis

Perinių kiaušinių kilmės trečioji šalis arba teritorija ar jos zona

Įvežti į Sąjungą naminių paukščių perinių kiaušinių siuntas leidžiama tik jei jie yra kilę iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

joje ne mažiau kaip 6 mėnesius iki išsiuntimo į Sąjungą dienos buvo taikoma labai patogeniško paukščių gripo stebėjimo programa, kuri atitinka reikalavimus, nustatytus arba

i) 

šio reglamento II priede,

arba

ii) 

Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) Sausumos gyvūnų sveikatos kodekso atitinkamame skyriuje;

b) 

ji laikoma labai patogenišku paukščių gripu neužkrėsta teritorija pagal 38 straipsnį;

c) 

jei joje vykdoma vakcinacija nuo labai patogeniško paukščių gripo, trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija suteikė garantijas, kad:

i) 

vakcinacijos programa atitinka XIII priede nustatytus reikalavimus;

ii) 

šio straipsnio a punkte nurodyta stebėjimo programa atitinka ne tik II priede nustatytų reikalavimus, bet ir XIII priedo 2 punkte nustatytus reikalavimus;

iii) 

ji įsipareigojo informuoti Komisiją apie bet kokius vakcinacijos programos trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje pakeitimus;

d) 

ji:

i) 

naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, perinių kiaušinių atveju laikoma Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėsta teritorija pagal 39 straipsnį,

ii) 

beketerių paukščių perinių kiaušinių atveju:

— 
laikoma labai patogenišku paukščių gripu neužkrėsta teritorija pagal 39 straipsnį
arba
— 
nelaikoma Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėsta teritorija pagal 39 straipsnį, tačiau kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija pateikė garantijas dėl atitikties su izoliacija, priežiūra ir tyrimais susijusiems reikalavimams dėl Niukaslo ligos viruso infekcijos, kurie nustatyti XIV priede;
e) 

jeigu vykdoma vakcinacija nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos, trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija pateikė garantijas, kad:

i) 

naudojamos vakcinos atitinka XV priedo 1 punkte nustatytus bendruosius ir konkrečius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso kriterijus

arba

ii) 

naudojamos vakcinos atitinka XV priedo 1 punkte nustatytus bendruosius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos kriterijus, o naminiai paukščiai atitinka XV priedo 2 punkte nustatytus naminiams paukščiams ir periniams kiaušiniams, kilusiems iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje naudojamos vakcinos nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos neatitinka konkrečių XV priedo 1 punkte nustatytų kriterijų, taikomus gyvūnų sveikatos reikalavimus;

f) 

ji įsipareigojo pateikti Komisijai toliau nurodytą informaciją įvykus bet kokiam labai patogeniško paukščių gripo arba Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkiui:

i) 

per 24 valandas nuo bet kokio pirminio labai patogeniško paukščių gripo ar Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio patvirtinimo – informaciją apie su liga susijusią padėtį;

ii) 

reguliariai atnaujinamą informaciją apie su liga susijusią padėtį;

g) 

ji įsipareigojo pateikti Europos Sąjungos paukščių gripo ir Niukaslo ligos etaloninei laboratorijai pirminio labai patogeniško paukščių gripo ir Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio išskirtą virusą.

106 straipsnis

Perinių kiaušinių kilmės ūkis

Naminių paukščių perinių kiaušinių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jie yra kilę iš:

a) 

peryklų, patvirtintų kilmės trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingos institucijos, laikantis reikalavimų, kurie yra bent tokie griežti, kaip Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 7 straipsnyje nustatyti reikalavimai, ir

i) 

kurių patvirtinimas nebuvo laikinai sustabdytas arba panaikintas;

ii) 

10 km spinduliu aplink peryklas, jei taikoma, įskaitant kaimyninės šalies teritoriją, bent 30 dienų iki perinių kiaušinių pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą datos nebuvo nustatyta labai patogeniško paukščių gripo arba Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio;

iii) 

kurioms kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija suteikė unikalų patvirtinimo numerį;

b) 

pulkų, kurie buvo laikomi ūkiuose, patvirtintuose kilmės trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingos institucijos, laikantis reikalavimų, kurie yra bent tokie griežti, kaip Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 8 straipsnyje nustatyti reikalavimai, ir

i) 

kurių patvirtinimas nebuvo laikinai sustabdytas arba panaikintas;

ii) 

10 km spinduliu aplink tuos ūkius, jei taikoma, įskaitant kaimyninės šalies teritoriją, bent 30 dienų iki perinių kiaušinių surinkimo išsiuntimui į Sąjungą datos nebuvo nustatyta labai patogeniško paukščių gripo arba Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio;

iii) 

kuriuose ne mažiau kaip 21 dieną iki kiaušinių surinkimo išsiuntimui į Sąjungą datos nebuvo užregistruota jokio patvirtinto mažai patogeniško paukščių gripo viruso atvejo.

107 straipsnis

Perinių kiaušinių kilmės pulkas

Naminių paukščių perinių kiaušinių siuntas į Sąjungą leidžiama įvežti tik jei jie yra kilę iš pulkų, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

jei jie buvo vakcinuoti nuo labai patogeniško paukščių gripo, kilmės trečioji šalis arba teritorija pateikė garantijas, kad laikomasi būtiniausių XIII priede nustatytų būtiniausių vakcinacijos programų ir papildomo stebėjimo reikalavimų;

b) 

jei jie vakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos:

i) 

kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija suteikė garantijas, kad naudotos vakcinos atitinka:

— 
XV priedo 1 dalyje nustatytus bendruosius ir konkrečius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos kriterijus arba
— 
XV priedo 1 punkte nustatytus bendruosius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos kriterijus, o naminiai paukščiai ir periniai kiaušiniai, iš kurių išsirito vienadieniai paukščiukai, atitinka XV priedo 2 punkte nustatytus naminiams paukščiams ir periniams kiaušiniams, kilusiems iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje naudojamos vakcinos nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos neatitinka konkrečių XV priedo 1 punkte nustatytų kriterijų, taikomus gyvūnų sveikatos reikalavimus;
ii) 

turi būti pateikiama XV priedo 4 punkte nustatyta informacija apie siuntą;

c) 

jiems taikyta ligos stebėjimo programa, atitinkanti Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 II priede nustatytus reikalavimus, ir nustatyta, kad jie neužkrėsti arba nėra jokio pagrindo įtarti, kad jie gali būti užsikrėtę šiais ligų sukėlėjais:

i) 

Gallus gallus atveju – Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum ir Mycoplasma;

ii) 

Meleagris gallopavo atveju – Salmonella arizonae (serogrupė O:18(k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis ir Mycoplamsa gallisepticum;

iii) 

Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp. atveju – Salmonella Pullorum ir Salmonella Gallinarum;

d) 

jie laikyti ūkiuose, kurie, patvirtinus Salmonella Pullorum, S. Gallinarum ir S. arizonae infekciją per paskutinius 12 mėnesių iki kiaušinių surinkimo išsiuntimui į Sąjungą datos, taikė šias priemones:

i) 

užkrėstas paukščių pulkas buvo paskerstas arba nužudytas ir sunaikintas;

ii) 

po i papunktyje nurodyto užkrėsto paukščių pulko paskerdimo ar nužudymo ūkis buvo išvalytas ir dezinfekuotas;

iii) 

po ii papunktyje nurodyti išvalymo ir dezinfekcijos visi ūkio paukščių pulkai buvo patikrinti dėl Salmonella Pullorum, S. Gallinarum ir S. arizonae infekcijos atliekant du tyrimus, tarp kurių buvo daroma bent 21 dienos pertrauka, pagal c punkte nurodytą priežiūros programą;

e) 

jie laikyti ūkiuose, kurie tuo atveju, jei per paskutinius 12 mėnesių iki kiaušinių surinkimo išsiuntimui į Sąjungą datos buvo patvirtinta paukščių mikoplazmozė (Mycoplasma gallisepticum ir M. meleagridis), taikė šias priemones:

arba

i) 

visas užkrėstas paukščių pulkas buvo patikrintas dėl paukščių mikoplazmozės(Mycoplasma gallisepticum ir M. meleagridis) atliekant du tyrimus, tarp kurių buvo daroma bent 60 dienų pertrauka, pagal c punkte nurodytą priežiūros programą,

arba

ii) 

užkrėstas paukščių pulkas buvo paskerstas arba nužudytas ir sunaikintas, ūkis buvo išvalytas ir dezinfekuotas ir po valymo ir dezinfekavimo visi ūkio paukščių pulkai buvo patikrinti dėl paukščių mikoplazmozės (Mycoplasma gallisepticum ir M. meleagridis) atliekant du tyrimus, tarp kurių buvo daroma bent 21 dienos pertrauka, pagal c punkte nurodytą priežiūros programą.

▼M2

f) 

atlikti šie su jais susiję veiksmai:

i) 

buvo atliktas jų klinikinis patikrinimas, kurį atliko valstybinis veterinarijos gydytojas kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje likus ne daugiau kaip 72 valandoms iki perinių kiaušinių siuntos pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą, siekiant nustatyti ligų požymius, įskaitant I priede nurodytų susijusių į sąrašą įtrauktų ligų ir naujų ligų, ir nebuvo nustatyta jokių simptomų ar pagrindo įtarti kurią nors iš šių ligų,

arba

ii) 

buvo

— 
kas mėnesį atliekami jų klinikiniai patikrinimai, kuriuos atliko valstybinis veterinarijos gydytojas kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje likus ne daugiau kaip 31 dienai iki perinių kiaušinių siuntos pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą, siekiant nustatyti ligų požymius, įskaitant I priede nurodytų susijusių į sąrašą įtrauktų ligų ir naujų ligų, ir nebuvo nustatyta jokių simptomų ar pagrindo įtarti kurią nors iš šių ligų;
— 
valstybinis veterinarijos gydytojas kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje atliko jų dabartinės sveikatos būklės vertinimą likus ne daugiau kaip 72 valandoms iki perinių kiaušinių siuntos pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą, įvertinus naujausią veiklos vykdytojo pateiktą informaciją ir pagal dokumentus patikrinus ūkyje laikomus sveikatos ir gamybos įrašus, siekiant nustatyti ligų požymius, įskaitant naujų ligų ir I priede nurodytų susijusių į sąrašą įtrauktų ligų požymius.

▼B

108 straipsnis

Siuntos periniai kiaušiniai

Naminių paukščių perinių kiaušinių siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą tik jei jie atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

jei periniai kiaušiniai vakcinuoti nuo labai patogeniško paukščių gripo, kilmės trečioji šalis arba teritorija pateikė garantijas, kad laikomasi būtiniausių XIII priede nustatytų vakcinacijos programų ir papildomo stebėjimo reikalavimų;

b) 

jei periniai kiaušiniai vakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos;

i) 

kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija suteikė garantijas, kad naudotos vakcinos atitinka XV priedo 1 punkte nustatytus bendruosius ir konkrečius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos kriterijus;

ii) 

pateikiama XV priedo 4 punkte nustatyta informacija apie siuntą;

c) 

periniai kiaušiniai turi būti paženklinti:

i) 

spalvotu rašalu;

ii) 

naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, perinių kiaušinių atveju – spaudu, kuriame nurodytas unikalus kilmės ūkio patvirtinimo numeris, nurodytas 106 straipsnyje;

iii) 

beketerių paukščių perinių kiaušinių atveju – spaudu su kilmės trečiosios šalies arba teritorijos ISO kodu ir 106 straipsnyje nurodytu unikaliu kilmės ūkio patvirtinimo numeriu;

d) 

periniai kiaušiniai turi būti dezinfekuoti pagal kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos nurodymus.

109 straipsnis

Perinių kiaušinių įvežimas į valstybes nares, kurioms suteiktas Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėstos teritorijos statusas be vakcinacijos

Įvežti į Sąjungą perinių kiaušinių siuntas, skirtas valstybei narei, kuriai suteiktas Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėstos teritorijos statusas be vakcinacijos, leidžiama tik jei jie:

a) 

nėra vakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos;

b) 

kilę iš paukščių pulkų, atitinkančių viename iš šių punktų nustatytus reikalavimus:

i) 

jie nevakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos

arba

ii) 

jie vakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos naudojant inaktyvintas vakcinas,

arba

iii) 

jie vakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos naudojant gyvąją vakciną likus ne mažiau kaip 60 dienų iki kiaušinių surinkimo datos.3 SKYRIUS

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai siuntoms, kurias sudaro mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, perinių kiaušinių

110 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos ir specialūs reikalavimai, taikomi siuntoms, kurias sudaro mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, perinių kiaušinių

▼M2

Nukrypstant nuo 101, 106, 107 ir 108 straipsnių, siuntas, kurias sudaro mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, perinių kiaušinių, leidžiama įvežti į Sąjungą, jei jie atitinka šiuos reikalavimus:

▼B

a) 

jie yra iš ūkio:

i) 

užregistruoto kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos;

ii) 

kuriame ne mažiau kaip 21 dieną iki perinių kiaušinių surinkimo datos nebuvo užregistruota jokio patvirtinto mažai patogeniško paukščių gripo viruso atvejo;

iii) 

10 km spinduliu aplink tuos ūkius, jei taikoma, įskaitant kaimyninės šalies teritoriją, bent 30 dienų iki perinių kiaušinių surinkimo nebuvo nustatyta labai patogeniško paukščių gripo arba Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio;

b) 

dėl vakcinacijos nuo labai patogeniško paukščių gripo:

i) 

periniai kiaušiniai nevakcinuoti nuo labai patogeniško paukščių gripo;

ii) 

jei kilmės pulkai vakcinuoti nuo labai patogeniško paukščių gripo, kilmės trečioji šalis arba teritorija pateikė garantijas, kad laikomasi būtiniausių XIII priede nustatytų vakcinacijos programų ir papildomo stebėjimo reikalavimų;

c) 

vakcinacijos nuo Niukaslo ligos viruso atžvilgiu, periniai kiaušiniai nevakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso, o kilmės pulkas vakcinuotas nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos:

i) 

kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija suteikė garantijas, kad naudotos vakcinos atitinka:

— 
XV priedo 1 dalyje nustatytus bendruosius ir konkrečius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos kriterijus
arba
— 
XV priedo 1 punkte nustatytus pripažintus bendruosius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos kriterijus, o periniai kiaušiniai atitinka XV priedo 2 punkte nustatytus naminiams paukščiams ir periniams kiaušiniams, kilusiems iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje naudojamos vakcinos nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos neatitinka konkrečių XV priedo 1 dalyje nustatytų kriterijų, taikomus gyvūnų sveikatos reikalavimus;
ii) 

pateikiama XV priedo 4 punkte nustatyta informacija apie siuntą;

▼M2

d) 

jie kilę iš pulkų, kuriuose buvo atliktas jų klinikinis patikrinimas, kurį atliko valstybinis veterinarijos gydytojas kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje 24 valandų iki perinių kiaušinių siuntų pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą laikotarpiu, siekiant nustatyti ligų požymius, įskaitant I priede nurodytų susijusių į sąrašą įtrauktų ligų ir naujų ligų, ir pulkams nebuvo nustatyta jokių simptomų ar pagrindo įtarti kurią nors iš tų ligų;

▼B

e) 

padėti paukščių pulkų, kurie:

i) 

buvo izoliuoti kilmės ūkyje bent 21 dieną iki kiaušinių surinkimo dienos;

ii) 

ištyrus pagal XVII priede nustatytus tyrimo reikalavimus siuntoms, kurias sudaro mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, arba mažiau nei 20 naminių paukščių perinių kiaušinių prieš juos įvežant į Sąjungą, nustatyta, kad jie neužkrėsti arba nėra jokio pagrindo įtarti, kad jie gali būti užsikrėtę šiais ligų sukėlėjais:

— 
Gallus gallus atveju – Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum ir Mycoplasma,
— 
Meleagris gallopavo atveju – Salmonella arizonae (serogrupė O:18(k)), Salmonela Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis ir Mycoplasma gallisepticum,

▼M2

— 
Numida meleagris, Coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp. atveju – Salmonella Pullorum ir Salmonella Gallinarum;

▼M2

f) 

periniai kiaušiniai turi būti dezinfekuoti pagal kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos nurodymus.

▼B4 SKYRIUS

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai nurodytais patogenais neužkrėstiems kiaušiniams

111 straipsnis

Nukrypti leidžianti nuostata ir specialūs reikalavimai nurodytais patogenais neužkrėstiems kiaušiniams

Nukrypstant nuo 98 straipsnyje nustatytų laikymo laikotarpio reikalavimų, 105–110 straipsniuose ir 112–114 straipsniuose nustatytų konkrečių gyvūnų sveikatos reikalavimų, nurodytais patogenais neužkrėstų kiaušinių, neatitinkančių tose nuostatose nustatytų gyvūnų sveikatos reikalavimų, siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą, jei jos atitinka šiuos gyvūnų sveikatos reikalavimus:

a) 

jie yra kilę iš pulkų:

i) 

kurie nėra užkrėsti Europos farmakopėjoje nurodytais patogenais, o visų konkrečiam statusui reikalingų tyrimų ir klinikinių tyrimų rezultatai buvo palankūs, įskaitant neigiamus tyrimų, atliktų 30 dienų iki perinių kiaušinių surinkimo išsiuntimui į Sąjungą datos laikotarpiu, rezultatus dėl labai patogeniško paukščių gripo, Niukaslo ligos viruso infekcijos ir mažai patogeniško paukščių gripo viruso, rezultatus;

ii) 

kurių klinikiniai tyrimai, kaip nurodyta Europos farmakopėjoje, buvo atliekami bent kartą per savaitę ir nebuvo nustatyta jokių ligos požymių arba nebuvo jokio pagrindo įtarti, kad jie užsikrėtę kokia nors liga;

▼M2

iii) 

kurie bent šešias savaites iki kiaušinių surinkimo išsiuntimui į Sąjungą datos buvo nepertraukiamai laikomi ūkiuose:

— 
kurie atitinka Europos farmakopėjoje nurodytas sąlygas;
— 
kuriuos patvirtino kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija pagal reikalavimus, kurie yra bent lygiaverčiai nustatytiesiems Deleguotojo reglamento (ES) 2019/2035 8 straipsnyje, ir kurių patvirtinimas nebuvo laikinai sustabdytas arba panaikintas;

▼B

iv) 

kurie neturėjo sąlyčio su šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų neatitinkančiais naminiais paukščiais arba su laukiniais paukščiais bent 6 savaites iki kiaušinių surinkimo išsiuntimui į Sąjungą datos;

b) 

jie paženklinti naudojant spalvotą rašalą spaudu su kilmės trečiosios šalies arba teritorijos ISO kodu ir kilmės ūkio patvirtinimo numeriu;

c) 

jie buvo dezinfekuoti pagal kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos nurodymus.5 SKYRIUS

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi gabenant ir tvarkant naminių paukščių perinius kiaušinius juos įvežus į Sąjungą ir iš tų kiaušinių išperintus naminius paukščius

112 straipsnis

Veiklos vykdytojų pareigos dėl perinių kiaušinių tvarkymo juos įvežus į Sąjungą ir iš tų perinių kiaušinių išsiritusių naminių paukščių tvarkymo

1.  

Paskirties ūkio veiklos vykdytojai į Sąjungą iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos įvežtus perinius kiaušinius patalpina arba

a) 

į atskirus nuo kitų perinių kiaušinių inkubatorius, įskaitant atskiras peryklas,

arba

b) 

į inkubatorius, įskaitant peryklas, kuriose jau yra kitų perinių kiaušinių.

2.  

1 dalyje nurodyti veiklos vykdytojai užtikrina, kad veisliniai naminiai paukščiai ir produkciniai naminiai paukščiai, išperinti iš toje dalyje nurodytų perinių kiaušinių, būtų nepertraukiamą laikotarpį laikomi:

a) 

perykloje bent 3 savaites nuo išperinimo datos

arba

b) 

ūkiuose, į kuriuos naminiai paukščiai buvo išsiųsti po perinimo, toje pačioje valstybėje narėje arba kitoje valstybėje narėje, bent 3 savaites nuo išperinimo datos.

3.  
2 dalyje nurodytais laikotarpiais veiklos vykdytojai turi laikyti naminius paukščius, išperintus iš į Sąjungą įvežtų perinių kiaušinių, atskirai nuo kitų naminių paukščių pulkų.
4.  
Jei veisliniai naminiai paukščiai ir produkciniai naminiai paukščiai, išperinti iš į Sąjungą įvežtų perinių kiaušinių iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, buvo patalpinti į patalpas ar aptvarus, kuriuose yra kitų naminių paukščių, 2 dalyje nustatyti atitinkami laikotarpiai pradedami skaičiuoti nuo paskutinio paukščio patalpinimo dienos, o naminiai paukščiai negali būti išvežti iš patalpų ar aptvarų iki tų laikotarpių pabaigos.
5.  

Jei naminių paukščių periniai kiaušiniai, į Sąjungą atvežti iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, buvo patalpinti inkubatoriuose ir peryklose, kuriuose jau buvo kitų perinių kiaušinių:

a) 

visiems naminiams paukščiams, išperintiems iš perinių kiaušinių tame pačiame inkubatoriuje, įskaitant peryklą, taikomos 2–4 dalių nuostatos kaip periniams kiaušiniams, kurie įvežti į Sąjungą iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos;

b) 

2 dalyje nurodyti atitinkami laikotarpiai prasideda nuo paskutinio perinio kiaušinio, įvežto į Sąjungą iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, išperinimo datos.

113 straipsnis

Mėginių ėmimas ir tyrimas įvežus į Sąjungą

Paskirties valstybės narės kompetentinga institucija užtikrina, kad veislinių naminių paukščių ir produkcinių naminių paukščių, kurie buvo išperinti iš perinių kiaušinių, įvežtų į Sąjungą iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, paskirties ūkio valstybinis veterinarijos gydytojas atliktų jų klinikinį patikrinimą ne vėliau kaip iki atitinkamų 112 straipsnio 2 dalyje nustatytų laikotarpių pabaigos, o prireikus būtų imami mėginiai tyrimams, kad būtų stebima jų sveikatos būklė.

114 straipsnis

Kompetentingų institucijų pareiga paimti iš perinių kiaušinių, kilusių iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri nėra Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėsta teritorija, išperėtų beketerių paukščių mėginius ir atlikti tyrimus

Paskirties valstybės narės kompetentinga institucija užtikrina, kad per 112 straipsnio 2 dalyje nustatytus laikotarpius beketeriai paukščiai, išperėti iš perinių kiaušinių, kurie buvo įvežti į Sąjungą iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri nėra Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėsta teritorija:

a) 

būtų ištiriami kompetentingos institucijos, kuri atlieka kiekvieno beketerio paukščio kloakos tepinėlio arba išmatų mėginio tyrimą Niukaslo ligos viruso infekcijai aptikti;

b) 

beketerių paukščių, skirtų valstybei narei, kuriai suteiktas Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėstos teritorijos statusas be vakcinacijos, atveju, taikomi ne tik a punkte nurodyti reikalavimai, bet ir reikalavimas, kad kompetentinga institucija atliktų visų beketerių paukščių serologinį tyrimą Niukaslo ligos viruso infekcijai nustatyti;

c) 

prieš užbaigiant beketerių paukščių izoliaciją visų jų a ir b punktuose nurodytų tyrimų rezultatai turi būti neigiami.6 SKYRIUS

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai nelaisvėje laikomų paukščių periniams kiaušiniams

115 straipsnis

Siuntos periniai kiaušiniai

Į Sąjungą leidžiama įvežti nelaisvėje laikomų paukščių perinių kiaušinių siuntas tik jei jie gauti iš nelaisvėje laikomų paukščių, kurie atitinka 55–58 straipsniuose nustatytus įvežimo į Sąjungą reikalavimus.7 SKYRIUS

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi gabenant ir tvarkant nelaisvėje laikomų paukščių perinius kiaušinius juos įvežus į Sąjungą ir iš tų kiaušinių išperėtus nelaisvėje laikomus paukščius

116 straipsnis

Nelaisvėje laikomų paukščių perinių kiaušinių tvarkymas juos įvežus į Sąjungą ir iš tų kiaušinių išperėtų nelaisvėje laikomų paukščių tvarkymas

Paskirties ūkio veiklos vykdytojai:

a) 

patalpina nelaisvėje laikomų paukščių perinius kiaušinius, kurie įvežti į Sąjungą iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, į atskirus nuo kitų perinių kiaušinių inkubatorius, įskaitant peryklas:

b) 

užtikrina, kad nelaisvėje laikomi paukščiai, išperėti iš 115 straipsnyje nurodytų nelaisvėje laikomų paukščių perinių kiaušinių, būtų laikomi patvirtintame karantino ūkyje pagal 59–61 straipsnių reikalavimus.3 ANTRAŠTINĖ DALIS

GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI GYVŪNŲ, IŠSKYRUS KANOPINIUS, GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTAMS, IŠSKYRUS NAMINIŲ PAUKŠČIŲ BEI NELAISVĖJE LAIKOMŲ PAUKŠČIŲ PERINIUS KIAUŠINIUS, SKIRTUS ATSKIRTIEMS ŪKIAMS

117 straipsnis

Reikalavimai, taikomi įvežant į Sąjungas kitų nei 1 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose nurodytų gyvūnų genetinės medžiagos produktų siuntas, išsiųstas iš atskirtų ūkių

Spermos, oocitų ir embrionų siuntas, išskyrus nurodytas 1 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose, išsiųstas iš į pagal 29 straipsnį sąrašą įtrauktų atskirtų ūkių, leidžiama įvežti į Sąjungą tik jei jos siunčiamos į atskirtą ūkį Sąjungoje ir jeigu:

a) 

paskirties valstybės narės kompetentinga institucija atliko rizikos gyvūnų sveikatai, kurį toks genetinės medžiagos produktų įvežimas gali kelti Sąjungai, vertinimą;

b) 

tų genetinės medžiagos produktų gyvūnai donorai yra iš trečiosios šalies, teritorijos ar zonos, iš kurios į Sąjungą leidžiama įvežti konkrečios rūšies ir kategorijos gyvūnus;

c) 

tų genetinės medžiagos produktų donorai yra kilę iš kilmės trečiosios šalies, teritorijos ar zonos atskirto ūkio, kuris įtrauktas į pagal 29 straipsnį sudarytą atskirtų ūkių, iš kurių gali būti leidžiama įvežti konkrečių rūšių gyvūnus į Sąjungą, sąrašą;

d) 

genetinės medžiagos produktai yra skirti atskirtam ūkiui Sąjungoje, kuris yra patvirtintas pagal Reglamento (ES) 2016/429 95 straipsnį;

e) 

genetinės medžiagos produktai vežami teisiai į d punkte nurodytą atskirtą ūkį.

118 straipsnis

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai gyvūnams donorams

Įvežti į Sąjungą 117 straipsnyje nurodytų spermos, oocitų ir embrionų siuntas leidžiama tik jei jie buvo surinkti iš gyvūnų donorų, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

jie nėra iš ūkio ir neturėjo sąlyčio su gyvūnais iš ūkio, esančio ribojimų taikymo zonoje, nustatytoje pasireiškus A kategorijos ligai arba naujai ligai, susijusiai su tos rūšies laikomais sausumos gyvūnais;

b) 

jie yra iš ūkio, kuriame bent 30 dienų iki atvežimo nebuvo pranešta nė apie vieną D kategorijos ligą, susijusią su tų laikomų sausumos gyvūnų rūšimi;

c) 

bent 30 dienų iki spermos, oocitų arba embrionų, skirtų įvežti į Sąjungą, surinkimo jie buvo tame pačiame atskirtame kilmės ūkyje;

d) 

ūkio veterinarijos gydytojas, atsakingas už atskirtame ūkyje vykdomą veiklą, atliko jų klinikinį patikrinimą ir spermos, oocitų arba embrionų surinkimo dieną nenustatyta jokių ligų simptomų;

e) 

kiek įmanoma, jie nebuvo naudojami natūraliam veisimui bent 30 dienų iki spermos, oocitų arba embrionų, skirtų įvežti į Sąjungą, pirmo rinkimo dienos ir per rinkimo laikotarpį;

f) 

jie yra identifikuoti ir registruoti pagal to atskirto ūkio taisykles.

119 straipsnis

Reikalavimai genetinės medžiagos produktams

Įvežti į Sąjungą 117 straipsnyje nurodytas spermos, oocitų ir embrionų siuntas leidžiama tik jei jos atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

jie pažymėti taip, kad būtų galima lengvai nustatyti šią informaciją:

i) 

tų genetinės medžiagos produktų surinkimo arba pagaminimo datą;

ii) 

gyvūno (-ų) donoro (-ų) rūšį (prireikus – porūšį) ir tapatybę;

iii) 

atskirto ūkio unikalų patvirtinimo numerį, įskaitant šalies, kurioje suteiktas patvirtinimas, dviejų raidžių kodą pagal ISO 3166-1 standartą;

iv) 

visą kitą svarbią informaciją;

b) 

jie gabenami konteineryje:

i) 

kurį už atskirto ūkio veiklą atsakingas veterinarijos gydytojas prieš išsiuntimą užplombuoja ir suteikia numerį;

ii) 

kuris prieš jį naudojant jis buvo išvalytas ir arba dezinfekuotas, arba sterilizuotas, arba naudojamas vienkartinis konteineris;

iii) 

kuris yra pripildytas kriogeninės medžiagos, kuri anksčiau nebuvo naudota kitiems produktams.

▼M2

119a straipsnis

Genetinės medžiagos produktų siuntų patikrinimas prieš išsiunčiant į Sąjungą

Įvežti į Sąjungą 117 straipsnyje nurodytas spermos, oocitų ir embrionų siuntas leidžiama tik jei likus ne daugiau kaip 72 valandoms iki išsiuntimo į Sąjungą kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje tas siuntas apžiūrėjo ir dokumentus patikrino valstybinis veterinarijos gydytojas, kaip nurodyta toliau:

a) 

apžiūrėtas gabenimo konteineris, siekiant patikrinti, ar laikomasi 119 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

b) 

atliktas ūkio veterinarijos gydytojo, atsakingo už atskirtame ūkyje vykdomą veiklą, pateiktų duomenų patikrinimas pagal dokumentus, siekiant įsitikinti, kad:

i) 

informacija, kurią reikia patvirtinti, pagrįsta atskirtame ūkyje saugomais įrašais;

ii) 

ženklas ant šiaudelių arba kitų pakuočių, uždėtas pagal 119 straipsnio a punktą, atitinka numerį, nurodytą veterinarijos sertifikate ir ant konteinerio, kuriame jie vežami;

iii) 

įvykdyti III dalies 3 antraštinėje dalyje nurodyti gyvūnų sveikatos reikalavimai.

▼BIV DALIS

GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI, TAIKOMI ĮVEŽANT Į SĄJUNGĄ GYVŪNINIUS PRODUKTUS, KAIP NURODYTA 3 IR 5 STRAIPSNIUOSE1 ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRIEJI GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI, TAIKOMI ĮVEŽANT Į SĄJUNGĄ GYVŪNINIUS PRODUKTUS

120 straipsnis

Gamybos datos apribojimai

Įvežti į Sąjungą gyvūninių produktų siuntas leidžiama tik jei siuntos produktai nebuvo gauti laikotarpiu, kai:

a) 

Sąjunga priėmė gyvūnų sveikatos apribojimo priemones, taikomas įvežant tokius produktus iš kilmės trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos;

b) 

buvo sustabdytas leidimas įvežti į Sąjungą tokius produktus iš kilmės trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos.

121 straipsnis

Gyvūninių produktų apdorojimo reikalavimai

1.  
Gyvūninių produktų, išskyrus šviežius ar žalius produktus, siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą tik jei jie buvo apdoroti pagal šios dalies 3–6 antraštines dalis.

Pirmoje pastraipoje nurodytas apdorojimo būdas turi būti:

a) 

specialiai Sąjungos paskirtas Sąjungos į sąrašą įtrauktai kilmės trečiajai šaliai arba teritorijai ar jos zonai ir gyvūninio produkto kilmės rūšims;

b) 

taikomas trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje, kuri įtraukta į konkrečios rūšies ir kategorijos gyvūninių produktų įvežimo į Sąjungą sąrašą;

c) 

taikomas pagal reikalavimus dėl:

i) 

XXVI priede nustatyto riziką mažinančio apdorojimo mėsos gaminiams;

ii) 

XXVII priede nustatyto riziką mažinančio apdorojimo pieno gaminiams;

iii) 

XXVIII priede nustatyto riziką mažinančio apdorojimo kiaušinių gaminiams.

2.  
Atlikus 1 dalyje nustatytą apdorojimą, gyvūniniai produktai iki supakavimo turi būti tvarkomi taip, kad būtų išvengta kryžminio užteršimo, galinčio kelti riziką gyvūnų sveikatai.

122 straipsnis

Reikalavimai gyvūninių produktų transporto priemonėms

Įvežti į Sąjungą gyvūninių produktų siuntas leidžiama tik jei tokios siuntos buvo vežamos transporto priemonėmis, kurios suprojektuotos, sukonstruotos ir prižiūrimos taip, kad gyvūninių produktų gabenimo iš jų kilmės vietos į Sąjungą metu nekiltų pavojus gyvūninių produktų sveikatos statusui.

123 straipsnis

Gyvūninių produktų išsiuntimas į Sąjungą

Įvežti į Sąjungą gyvūninių produktų siuntas leidžiama tik jei tokios siuntos buvo išsiųstos į jų paskirties vietą Sąjungoje atskirai nuo gyvūnų ir gyvūninių produktų, neatitinkančių šiame reglamente nustatytų atitinkamų gyvūnų sveikatos reikalavimų, kurie taikomi įvežant į Sąjungą.2 ANTRAŠTINĖ DALIS

GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI, TAIKOMI ĮVEŽANT Į SĄJUNGĄ ŠVIEŽIĄ MĖSĄ1 SKYRIUS

Bendrieji gyvūnų sveikatos reikalavimai šviežiai mėsai

124 straipsnis

Laikomų šviežios mėsos kilmės gyvūnų išsiuntimas į skerdyklą

Įvežti į Sąjungą laikomų gyvūnų, išskyrus ūkiuose auginamus medžiojamuosius gyvūnus, kurie buvo užmušti vietoje, šviežios mėsos siuntas leidžiama tik jei siuntos šviežia mėsa buvo gauta iš laikomų gyvūnų, atitinkančių šiuos reikalavimus:

a) 

gyvūnų kilmės ūkis yra arba

i) 

toje pačioje trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje, kaip ir skerdykla, kurioje gauta šviežia mėsa,

arba

ii) 

trečiojoje šalyje, teritorijoje ar zonoje, kuriai gyvūnų išsiuntimo į skerdyklą metu buvo leista į Sąjungą įvežti atitinkamų rūšių gyvūnų šviežią mėsą.

b) 

laikomi gyvūnai buvo išsiųsti tiesiai iš kilmės ūkio į skerdyklą;

c) 

gabenant laikomus gyvūnus į a punkte nurodytą skerdyklą, jie:

i) 

nebuvo vežami per trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną, kuri nėra įtraukta į įvežimo į Sąjungą sąrašą dėl konkrečios rūšies ir kategorijos šviežios mėsos;

ii) 

neturėjo sąlyčio su prastesnės sveikatos būklės gyvūnais;

d) 

transporto priemonės ir konteineriai, naudojami gabenti laikomus gyvūnus į a punkte nurodytą skerdyklą, atitinka 17 ir 18 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

125 straipsnis

Laukinių gyvūnų ar ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų, užmuštų vietoje, skerdenų išsiuntimas

Įvežti į Sąjungą laukinių gyvūnų arba ūkiuose laikomų medžiojamųjų gyvūnų, kurie buvo užmušti vietoje, šviežios mėsos siuntas leidžiama tik jei siuntos šviežia mėsa gauta iš skerdenų, atitinkančių šiuos reikalavimus:

a) 

skerdenos buvo išsiųstos tiesiai iš nužudymo vietos į medžiojamųjų gyvūnų tvarkymo įmonę, esančią toje pačioje į sąrašą įtrauktoje trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar zonoje;

b) 

gabenant skerdenas į a punkte nurodytą medžiojamųjų gyvūnų tvarkymo įmonę, jos:

i) 

nebuvo vežamos per trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną, kuri nėra įtraukta į įvežimo į Sąjungą sąrašą dėl konkrečios rūšies ir kategorijos šviežios mėsos;

ii) 

neturėjo sąlyčio su prastesnės sveikatos būklės gyvūnais arba skerdenomis;

c) 

buvo vežamos į a punkte nurodytą medžiojamųjų gyvūnų tvarkymo įmonę transporto priemonėse ir konteineriuose, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

▼M2

i) 

jie buvo išvalyti ir dezinfekuoti kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos patvirtinta dezinfekavimo priemone prieš skerdenų išsiuntimą į medžiojamųjų gyvūnų tvarkymo įmonę;

▼B

ii) 

jie buvo sukonstruoti taip, kad vežant skerdenas nebūtų pakenkta jų sveikatos būklei.

126 straipsnis

Ante-mortem ir post-mortem tikrinimai

Įvežti į Sąjungą laikomų ir laukinių gyvūnų šviežios mėsos siuntas leidžiama tik jei siuntos šviežia mėsa gauta iš gyvūnų, kuriems atlikti tokie tikrinimai:

a) 

laikomų gyvūnų atveju:

i) 

ante-mortem tikrinimas 24 valandų iki skerdimo laikotarpiu;

ii) 

post-mortem tikrinimas nedelsiant po nužudymo ar paskerdimo;

b) 

laukinių gyvūnų atveju post-mortem tikrinimas atliekamas nedelsiant po nužudymo.

Pirmoje pastraipoje nurodytus tikrinimus turi atlikti kilmės trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos valstybinis veterinarijos gydytojas, siekdamas atmesti užsikrėtimo I priede nurodytomis susijusiomis ligomis ir naujomis ligomis galimybę.

127 straipsnis

Šviežios mėsos kilmės gyvūnų tvarkymas juos skerdžiant ar žudant

Įvežti į Sąjungą šviežios mėsos siuntas leidžiama tik jei siuntos šviežia mėsa gauta iš gyvūnų, kuriuos skerdžiant ar žudant jie neturėjo sąlyčio su prastesnės sveikatos būklės gyvūnais.

128 straipsnis

Šviežios mėsos tvarkymas ir paruošimas šviežios mėsos kilmės ūkyje

Šviežios mėsos siuntos turi būti griežtai atskirtos nuo šviežios mėsos, neatitinkančios atitinkamų 124–146 straipsniuose nustatytų gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų įvežant į Sąjungą šviežią mėsą, visų skerdimo, pjaustymo operacijų metu iki:

a) 

ji supakuojama tolesniam saugojimui arba išsiuntimui į Sąjungą

arba

b) 

jei vežama nesupakuota šviežia mėsa – iki jos atvežimo į Sąjungą.2 SKYRIUS

Gyvūnų sveikatos reikalavimai šviežiai kanopinių mėsai1 SKIRSNIS

BENDRIEJI GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI ŠVIEŽIAI LAIKOMŲ IR LAUKINIŲ KANOPINIŲ MĖSAI

129 straipsnis

Kanopinių šviežios mėsos kilmės gyvūnų rūšys

Įvežti į Sąjungą kanopinių šviežios mėsos siuntas leidžiama tik jei siuntos šviežia mėsa gauta iš šių gyvūnų rūšių:

a) 

laikomų kanopinių atveju – iš visų kanopinių rūšių;

b) 

laukinių kanopinių ir kanopinių, laikomų kaip ūkiuose auginami medžiojamieji gyvūnai, atveju – iš visų rūšių kanopinių, išskyrus galvijus, avis, ožkas ir naminių veislių kiaules.

130 straipsnis

Draudimas įvežti šviežią kraują

Į Sąjungą neleidžiama įvežti žmonėms vartoti skirto kanopinių šviežio kraujo siuntų.2 SKIRSNIS

KONKRETŪS GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI ŠVIEŽIAI LAIKOMŲ KANOPINIŲ MĖSAI

131 straipsnis

Šviežios mėsos kilmės laikomų kanopinių laikymo laikotarpis iki jų skerdimo ar nužudymo

1.  

Šviežios mėsos, skirtos įvežti į Sąjungą, kilmės laikomiems kanopiniams netaikomas reikalavimas dėl laikymo laikotarpio iki jų skerdimo ar nužudymo, jei jie buvo įvežti į trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną iš:

a) 

kitos trečiosios šalies arba teritorijos ar zonos, kuri įtraukta į įvežimo į Sąjungą sąrašą dėl tos pačios rūšies kanopinių šviežios mėsos, ir laikomi kanopiniai ten buvo laikomi bent 3 mėnesius iki skerdimo,

arba

b) 

valstybės narės.

2.  

Šviežios mėsos, skirtos įvežti į Sąjungą, kilmės laikomiems kanopiniams, išskyrus 1 dalyje nurodytus kanopinius, taikomas reikalavimas dėl nepertraukiamo laikymo laikotarpio iki skerdimo arba nužudymo datos pagal XXIII priedą, jei jie:

a) 

buvo laikomi kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijos ar jos zonoje;

b) 

buvo kilmės ūkyje;

c) 

neturėjo sąlyčio su prastesnės sveikatos būklės kanopiniais.

132 straipsnis

Nuo tiesioginio laikomų šviežios mėsos kilmės gyvūnų išsiuntimo į skerdyklą reikalavimo nukrypti leidžianti nuostata

Nukrypstant nuo 124 straipsnio b punkto, įvežti į Sąjungą laikomų kanopinių šviežios mėsos siuntas, kurios neatitinka tų reikalavimų, leidžiama, jeigu siuntos šviežia mėsa buvo gauta iš galvijų, avių ar ožkų ir

a) 

kanopiniai, juos išvežus iš kilmės ūkio ir iki jiems atvykstant į skerdyklą, buvo patekę tik į vieną ūkį – kuriame vykdomos surinkimo operacijos, atitinkantį 20 straipsnio b punkto reikalavimus;

b) 

kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija suteikė papildomas garantijas, kad užtikrintų, jog kanopinių gabenimo iš kilmės ūkio į skerdyklą metu jų sveikatos būklei nekilo pavojus;

c) 

b punkte nurodytai trečiajai šaliai, teritorijai ar jos zonai sąraše leidžiama taikyti tokią nukrypti leidžiančią nuostatą.

133 straipsnis

Laikomų kanopinių šviežios mėsos kilmės trečioji šalis arba teritorija ar jos zona

1.  
Įvežti į Sąjungą kanopinių šviežios mėsos siuntas leidžiama tik jei siuntos šviežia mėsa yra kilusi iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri atitinka XXIV priedo A dalyje pateiktoje lentelėje nustatytus trumpiausius liga neužkrėstos teritorijos statuso laikotarpius, taikomus nurodytoms į sąrašą įtrauktoms ligoms, kurios susijusios su kanopinių, iš kurių gauta šviežia mėsa, rūšimis.

Pirmoje pastraipoje nurodyti trumpiausi laikotarpiai gali būti sutrumpinti dėl XXIV priedo B dalyje išvardytų ligų, jei laikomasi jose nustatytų konkrečių sąlygų; tos konkrečios sąlygos turi būti specialiai Sąjungos priskirtos sąraše tai trečiajai šaliai arba teritorijai ar jos zonai ir konkrečioms šviežios mėsos kilmės rūšims.

2.  
Įvežti į Sąjungą kanopinių šviežios mėsos siuntas leidžiama tik jei siuntos šviežia mėsa yra kilusi iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje nebuvo vykdoma vakcinacija nuo 1 dalyje nurodytų į sąrašą įtrauktų ligų pagal XXV priedo A dalyje pateiktą lentelę.
3.  
Nukrypstant nuo 2 dalies, vakcinacija nuo snukio ir nagų ligos gali būti vykdoma atsižvelgiant į konkrečias sąlygas, kurias turi pateikti kompetentinga institucija, kaip nurodyta XXV priedo B dalies 1 punkto b papunktyje arba 3.1 punkto a papunktyje, ir kurias Sąjunga turi specialiai priskirti sąraše tai trečiajai šaliai arba teritorijai ar jos zonai ir konkrečioms šviežios mėsos kilmės rūšims.

134 straipsnis

Laikomų kanopinių, iš kurių gauta šviežia mėsa, kilmės ūkis

1.  

Įvežti į Sąjungą laikomų kanopinių šviežios mėsos siuntas leidžiama tik jei siuntos šviežia mėsa buvo gauta iš kanopinių, kurie kilę iš ūkio:

a) 

kuriame ir aplink kurį, įskaitant, jei taikoma, kaimyninės šalies teritoriją, 10 km spinduliu nepranešta apie jokį iš XXIV priedo A dalyje nurodytų į sąrašą įtrauktų ligų, susijusių su į sąrašą įtrauktų šviežios mėsos kilmės kanopinių rūšimis, skirtomis įvežti į Sąjungą, atvejį 30 dienų iki skerdimo laikotarpiu, arba

b) 

kuris atitinka konkrečias sąlygas, kurias turi pateikti kompetentingos institucijos, kai trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje buvo vykdoma vakcinacija nuo snukio ir nagų ligos likus mažiau nei 12 mėnesių iki XXV priedo B dalies 1 punkto b papunktyje arba 3.1 punkto a papunktyje nurodytos skerdimo datos, kurias Komisija turi specialiai priskirti sąraše trečiajai šaliai arba teritorijai ar jos zonai, iš kurios leidžiama į Sąjungą įvežti šviežią kanopinių mėsą, ir konkrečioms šviežios mėsos kilmės rūšims.

2.  

Įvežti į Sąjungą laikomų kanopinių šviežios mėsos siuntas leidžiama tik jei siuntos šviežia mėsa buvo gauta iš kanopinių, kurie kilę iš ūkio:

a) 

kuriame gyvūnai nevakcinuoti pagal XXV priedo A dalį arba

b) 

kuris yra trečiojoje šalyje, teritorijoje ar jos zonoje, atitinkančiose XXIV priedo B dalies 1 punkte nustatytas konkrečias sąlygas; šias sąlygas Komisija turi specialiai priskirti sąraše trečiajai šaliai arba teritorijai ar jos zonai, įtrauktai į šviežios kanopinių mėsos įvežimo į Sąjungą sąrašą, ir konkrečioms šviežios mėsos kilmės rūšims.

135 straipsnis

Konkretūs reikalavimai, taikomi šviežiai mėsai, gautai iš Sus scrofa rūšies laikomų kanopinių

Įvežti į Sąjungą laikomų Sus scrofa rūšies kanopinių šviežios mėsos siuntas leidžiama tik jei siuntos šviežia mėsa yra gauta iš gyvūnų, kurie nuo gimimo buvo laikomi atskirai nuo laukinių kanopinių.

136 straipsnis

Laikomų kanopinių šviežios mėsos kilmės ūkis

Įvežti į Sąjungą laikomų kanopinių šviežios mėsos siuntas leidžiama tik jei siuntos šviežia mėsa gauta skerdykloje arba medžiojamųjų gyvūnų tvarkymo įmonę, kurioje ir aplink kuria, įskaitant, jei taikoma, kaimyninės šalies teritoriją, 10 km spinduliu nepranešta apie jokį iš XXIV priedo A dalyje nurodytų ligų atvejį 30 dienų iki skerdimo ar nužudymo laikotarpiu.3 SKIRSNIS

KONKRETŪS GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI ŠVIEŽIAI LAUKINIŲ KANOPINIŲ MĖSAI

137 straipsnis

Laukinių kanopinių šviežios mėsos kilmės šalis arba teritorija ar jos zona

Įvežti į Sąjungą laukinių kanopinių šviežios mėsos siuntas leidžiama tik jei siuntos šviežia mėsa yra kilusi iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri atitinka 133 straipsnyje nustatytus gyvūnų sveikatos reikalavimus.

138 straipsnis

Šviežios mėsos kilmės laukiniai kanopiniai

Įvežti į Sąjungą laikomų ir laukinių kanopinių šviežios mėsos siuntas leidžiama tik jei siuntos šviežia mėsa gauta iš gyvūnų, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

jie buvo nužudyti didesniu nei 20 km atstumu nuo bet kurios trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri tuo metu nebuvo įtraukta į šviežios laukinių kanopinių rūšių mėsos įvežimo į Sąjungą sąrašą;

b) 

jie buvo nužudyti vietovėje, kurioje 20 km spinduliu per prieš tai ėjusias 60 dienų nebuvo pranešta apie XXIV priedo A dalyje nurodytas ligas.

139 straipsnis

Laukinių kanopinių šviežios mėsos kilmės medžiojamųjų gyvūnų tvarkymo įmonė

Įvežti į Sąjungą laukinių kanopinių šviežios mėsos siuntas leidžiama tik jei siuntos šviežia mėsa gauta medžiojamųjų gyvūnų tvarkymo įmonėje, kurioje ir aplink kuria, įskaitant, jei taikoma, kaimyninės šalies teritoriją, 10 km spinduliu nepranešta apie jokį iš XXIV priedo A dalyje nurodytų ligų atvejį 30 dienų iki nužudymo laikotarpiu.3 SKYRIUS

Gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi naminių paukščių ir medžiojamųjų paukščių šviežiai mėsai1 SKIRSNIS

KONKRETŪS GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI NAMINIŲ PAUKŠČIŲ ŠVIEŽIAI MĖSAI

140 straipsnis

Naminių paukščių laikymo laikotarpis

Įvežti į Sąjungą naminių paukščių šviežios mėsos siuntas leidžiama tik jei siuntos šviežia mėsa buvo gauta iš naminių paukščių, kurie:

a) 

nuo išperinimo iki skerdimo dienos buvo laikomi šviežios mėsos kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje

arba

b) 

buvo importuoti kaip vienadieniai paukščiukai, veisliniai naminiai paukščiai, produkciniai naminiai paukščiai ar skerstini naminiai paukščiai iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri įtraukta į Sąjungos sąrašą dėl tų prekių įvežimo, arba iš valstybės narės, ir importas vykdytas laikantis bent jau tokių pat griežtų gyvūnų sveikatos reikalavimų kaip atitinkami šio reglamento reikalavimai.

141 straipsnis

Naminių paukščių šviežios mėsos kilmės trečioji šalis arba teritorija ar jos zona

Įvežti į Sąjungą naminių paukščių šviežios mėsos siuntas leidžiama tik jei siuntos šviežia mėsa yra kilusi iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

joje ne mažiau kaip 6 mėnesius iki išsiuntimo į Sąjungą dienos buvo taikoma labai patogeniško paukščių gripo stebėjimo programa, kuri atitinka reikalavimus, nustatytus arba

i) 

šio reglamento II priede,

arba

ii) 

Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) Sausumos gyvūnų sveikatos kodekso atitinkamame skyriuje;

b) 

ji laikoma labai patogenišku paukščių gripu neužkrėsta teritorija pagal 38 straipsnį;

c) 

jei joje vykdoma vakcinacija nuo labai patogeniško paukščių gripo, trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija suteikė garantijas, kad:

i) 

vakcinacijos programa atitinka XIII priede nustatytus reikalavimus;

ii) 

šio straipsnio a punkte nurodyta stebėjimo programa atitinka ne tik II priede nustatytų reikalavimus, bet ir XIII priedo 2 punkte nustatytus reikalavimus;

iii) 

ji įsipareigojo informuoti Komisiją apie bet kokius vakcinacijos programos trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje pakeitimus;

d) 

ji:

i) 

naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, šviežios mėsos atveju laikoma Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėsta teritorija pagal 39 straipsnį;

ii) 

beketerių paukščių šviežios mėsos atveju arba

— 
laikoma Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėsta teritorija pagal 39 straipsnį,
arba
— 
nelaikoma Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėsta teritorija pagal 39 straipsnį, tačiau kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija pateikė garantijas dėl atitikties su izoliacija, priežiūra ir tyrimais susijusiems reikalavimams dėl Niukaslo ligos viruso infekcijos, kurie nustatyti XIV priede;
e) 

jeigu vykdoma vakcinacija nuo Niukaslo ligos viruso, trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija pateikė garantijas, kad:

i) 

naudojamos vakcinos atitinka XV priedo 1 dalyje nustatytus bendruosius ir konkrečius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso kriterijus arba

ii) 

naudojamos vakcinos atitinka XV priedo 1 punkte nustatytus bendruosius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos kriterijus, o naminiai paukščiai, iš kurių gauta šviežia mėsa, atitinka XV priedo 3 punkte nustatytus naminiams paukščių šviežiai mėsai, kilusiai iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje naudojamos vakcinos nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos neatitinka konkrečių XV priedo 1 punkte nustatytų kriterijų, taikomus gyvūnų sveikatos reikalavimus;

f) 

ji įsipareigojo įvykus pateikti Komisijai šią informaciją įvykus bet kokiam labai patogeniško paukščių gripo arba Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkiui:

i) 

per 24 valandas nuo bet kokio pirminio labai patogeniško paukščių gripo ar Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio patvirtinimo – informaciją apie su liga susijusią padėtį;

ii) 

reguliariai atnaujinamą informaciją apie su liga susijusią padėtį;

g) 

ji įsipareigojo pateikti Europos Sąjungos paukščių gripo ir Niukaslo ligos etaloninei laboratorijai pirminių labai patogeniško paukščių gripo ir Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio išskirtą virusą.

142 straipsnis

Naminių paukščių kilmės ūkis

Įvežti į Sąjungą naminių paukščių šviežios mėsos siuntas leidžiama tik jei siuntos šviežia mėsa buvo gauta iš naminių paukščių, kurie kilę iš ūkio:

a) 

kuriame ir aplink kurį 10 km spinduliu, jei taikoma, įskaitant kaimyninės šalies teritoriją, bent 30 dienų iki skerdimo datos nebuvo nustatyta labai patogeniško paukščių gripo arba Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio;

b) 

beketerių paukščių, kilusių iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri nėra Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėsta teritorija, šviežios mėsos atveju, atitinka XIV priedo 3 dalies b ir c punktuose nustatytus beketeriams paukščiams, jų periniams kiaušiniams ir šviežiai beketerių paukščių mėsai, kilusiai iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri nėra Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėsta teritorija, taikomus gyvūnų sveikatos reikalavimus.

143 straipsnis

Šviežios mėsos kilmės naminiai paukščiai

1.  

Įvežti į Sąjungą naminių paukščių šviežios mėsos siuntas leidžiama tik jei siuntos šviežia mėsa buvo gauta iš naminių paukščių, kurie nevakcinuoti nuo labai patogeniško paukščių gripo arba Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkių; arba kurie atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

jei jie buvo vakcinuoti nuo labai patogeniško paukščių gripo, kilmės trečioji šalis arba teritorija pateikė garantijas, kad laikomasi būtiniausių XIII priede nustatytų būtiniausių vakcinacijos programų ir papildomo stebėjimo reikalavimų;

b) 

jei jie vakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos,

i) 

kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija suteikė garantijas, kad naudotos vakcinos atitinka:

— 
XV priedo 1 dalyje nustatytus bendruosius ir konkrečius vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos kriterijus arba
— 
XV priedo 1 punkte nustatytus bendruosius pripažintų vakcinų nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos kriterijus, o naminiai paukščiai, iš kurių gauta šviežia mėsa, atitinka XV priedo 3 punkte nustatytus naminiams paukščių šviežiai mėsai, kilusiai iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje naudojamos vakcinos nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos neatitinka konkrečių XV priedo 1 punkte nustatytų kriterijų, taikomus gyvūnų sveikatos reikalavimus;
ii) 

pateikiama XV priedo 4 punkte nustatyta informacija apie siuntą.

2.  
Naminių paukščių šviežios mėsos siuntas, skirtas vežti į valstybę narę arba teritoriją, kuriai suteiktas Niukaslo liga neužkrėstos teritorijos statusas be vakcinacijos, leidžiama įvežti į Sąjungą tik jei siuntos šviežia mėsa gauta iš naminių paukščių, kurie 30 dienų iki skerdimo dienos nevakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos gyvąja vakcina.

144 straipsnis

Naminių paukščių šviežios mėsos kilmės ūkis

Įvežti į Sąjungą naminių paukščių šviežios mėsos siuntas leidžiama tik jei siuntos šviežia mėsa kilusi iš skerdyklos:

a) 

kurioje skerdimo metu nebuvo taikomi apribojimai dėl labai patogeniško paukščių gripo ar Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio arba oficialūs apribojimai pagal nacionalinius teisės aktus dėl gyvūnų sveikatos priežasčių;

b) 

aplink kurią 10 km spinduliu, jei taikoma, įskaitant kaimyninės šalies teritoriją, bent 30 dienų iki skerdimo datos nebuvo nustatyta labai patogeniško paukščių gripo arba Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio.2 SKIRSNIS

KONKRETŪS GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI ŠVIEŽIAI MEDŽIOJAMŲJŲ PAUKŠČIŲ MĖSAI

145 straipsnis

Medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos kilmės trečioji šalis arba teritorija ar jos zona

Įvežti į Sąjungą medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos siuntas leidžiama tik jei siuntos šviežia mėsa yra kilusi iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

joje ne mažiau kaip 6 mėnesius iki siuntos išsiuntimo į Sąjungą dienos buvo taikoma labai patogeniško paukščių gripo stebėjimo programa, kuri atitinka reikalavimus, nustatytus arba

i) 

šio reglamento II priede,

arba

ii) 

Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) Sausumos gyvūnų sveikatos kodekso atitinkamame skyriuje;

b) 

joje bent 30 dienų iki nužudymo nebuvo taikomi gyvūnų sveikatos apribojimai dėl labai patogeniško paukščių gripo arba Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio.

146 straipsnis

Medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos kilmės ūkis

Įvežti į Sąjungą medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos siuntas leidžiama tik jei siuntos šviežia mėsa kilusi iš medžiojamųjų gyvūnų tvarkymo įmonės:

a) 

kurioje išdarinėjimo metu nebuvo taikomi apribojimai dėl labai patogeniško paukščių gripo ar Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio arba oficialūs apribojimai dėl gyvūnų sveikatos priežasčių;

b) 

aplink kurią 10 km spinduliu, jei taikoma, įskaitant kaimyninės šalies teritoriją, bent 30 dienų iki skerdenų gavimo datos nebuvo nustatyta labai patogeniško paukščių gripo arba Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio.3 ANTRAŠTINĖ DALIS

GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI, TAIKOMI ĮVEŽANT Į SĄJUNGĄ MĖSOS GAMINIUS IR ŽARNAS

147 straipsnis

Mėsos gaminių apdorojimas

Įvežti į Sąjungą mėsos gaminių siuntas leidžiama tik jei siuntos mėsos gaminiai buvo apdoroti pagal 121 straipsnį, kaip reikalaujama 148 arba 149 straipsniais.

148 straipsnis

Mėsos gaminiai, kuriems netaikomas riziką mažinantis apdorojimas

Įvežti į Sąjungą mėsos gaminių siuntas leidžiama tik jei siuntos mėsos gaminiai nebuvo taikytas riziką mažinantis apdorojimas pagal XXVI priedą, jeigu:

a) 

kilmės trečioji šalis arba teritorija ar jos zona yra įtraukta į įvežimo į Sąjungą sąrašą dėl atitinkamų rūšių šviežios mėsos ir įvežant tokią šviežią mėsą į Sąjungą ir nereikalaujama taikyti konkrečias sąlygas pagal IV dalies 1 antraštinės dalies 1 ir 2 skyrius;

b) 

šviežia mėsa, kuri buvo naudojama mėsos gaminiui perdirbti, atitiko visus šviežios mėsos įvežimo į Sąjungą reikalavimus ir todėl buvo tinkama įvežti į Sąjungą, ir yra kilusi iš:

i) 

trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje mėsos gaminys buvo perdirbtas;

ii) 

į įvežimo į Sąjungą sąrašą dėl atitinkamų rūšių šviežios mėsos įtrauktos trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos;

iii) 

valstybės narės.

149 straipsnis

Mėsos gaminiai, kuriems taikomas riziką mažinantis apdorojimas

1.  

Įvežti į Sąjungą 148 straipsnyje nustatytų reikalavimų neatitinkančių mėsos gaminių siuntas leidžiama tik jei jiems taikytas bent XXVI priede nustatytas riziką mažinantis apdorojimas, kurį Sąjunga sąraše konkrečiai priskyrė mėsos gaminių kilmės trečiajai šaliai arba teritorijai ar jos zonai pagal 121 straipsnį, jei mėsos gaminiams perdirbti naudota šviežia mėsa kilusi iš:

a) 

trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje mėsos gaminys buvo perdirbtas;

b) 

į sąrašą įtrauktos trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, iš kurios leidžiama į Sąjungą įvežti atitinkamų rūšių šviežią mėsą;

c) 

valstybės narės.

2.  

Įvežti į Sąjungą mėsos gaminių siuntas leidžiama tik jei jiems pagal XXVI priedą taikytas bent riziką mažinantis apdorojimo būdas „B“, jei mėsos gaminiams perdirbti naudota šviežia mėsa yra kilusi iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos:

a) 

kuri nėra trečioji šalis arba teritorija arba jos zona, kurioje gautas mėsos gaminys;

b) 

kuri taip pat yra įtraukta į sąrašą dėl susijusių rūšių gyvūnų mėsos gaminių įvežimo į Sąjungą taikant riziką mažinančius apdorojimo būdus, kuriuos sąraše Sąjunga konkrečiai priskyrė tai trečiajai šaliai arba teritorijai ar jos zonai, ir susijusioms rūšims pagal 121 straipsnį.

3.  

Įvežti į Sąjungą mėsos gaminių, perdirbtų iš naminių paukščių, siuntas leidžiama tik jei jiems pagal XXVI priedą taikytas bent riziką mažinantis apdorojimo būdas „D“, jei mėsos gaminiams perdirbti naudota šviežia mėsa yra kilusi iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos:

a) 

kuri yra įtraukta į įvežimo į Sąjungą sąrašą dėl naminių paukščių šviežios mėsos;

b) 

kurioje buvo nustatytas labai patogeniško paukščių gripo arba Niukaslo ligos viruso infekcijos atvejis ar protrūkis.

4.  

Įvežti į Sąjungą mėsos gaminių, perdirbtų iš daugiau nei vienos rūšies gyvūnų šviežios mėsos, siuntas iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje mėsos gaminys buvo perdirbtas, leidžiama tik jei jie atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

mėsos gaminiams turėjo būti taikytas pats griežčiausias riziką mažinantis apdorojimas, kuris pagal 121 straipsnį yra priskirtas sąraše trečiajai šaliai arba teritorijai ar jos zonai, atsižvelgiant į skirtingas kilmės gyvūnų rūšis, jei šviežia mėsa sumaišoma prieš galutinę mėsos gaminio perdirbimo procedūrą, arba

b) 

mėsos gaminiams turėjo būti taikytas riziką mažinantis apdorojimas, kuris pagal 121 straipsnį yra priskirtas sąraše trečiajai šaliai arba teritorijai ar jos zonai kiekvienai skirtingai kilmės gyvūnų rūšiai, jei mėsos gaminiai buvo sumaišyti perdirbus kiekvieną mėsos gaminio sudedamąją dalį.

5.  
Įvežti į Sąjungą mėsos gaminių, perdirbtų iš daugiau nei vienos rūšies gyvūnų, kilusių iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, išskyrus trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną, kurioje mėsos gaminys buvo perdirbtas, šviežios mėsos, siuntas leidžiama tik jei jiems buvo taikytas riziką mažinantis apdorojimas pagal 1 arba 2 dalį.

150 straipsnis

Gyvūnų, iš kurių gauta šviežia mėsa, kilmės ūkis

Įvežti į Sąjungą mėsos gaminių siuntas leidžiama tik jei jie perdirbti iš šviežios mėsos, kilusios iš gyvūnų, kurie kilę iš ūkio arba, laukinių gyvūnų atveju, iš vietos, kurioje ir aplink kurią 10 km spinduliu, įskaitant, jei reikia, kaimyninės šalies teritoriją, 30 dienų iki siuntos išsiuntimo į Sąjungą datos laikotarpiu nebuvo pranešta apie nė vieną iš į sąrašą įtrauktų ligų, susijusių su mėsos gaminių kilmės rūšimis pagal I priedą.

151 straipsnis

Įvežimas į valstybes nares, kurioms suteiktas Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėstos teritorijos statusas be vakcinacijos

Įvežti į Sąjungą naminių paukščių mėsos gaminių siuntas, skirtas valstybei narei arba jos teritorijai, kuriai suteiktas Niukaslo ligos viruso infekcija neužkrėstos teritorijos statusas be vakcinacijos, leidžiama tik jei tie gaminiai gauti iš naminių paukščių, kurie 30 dienų iki skerdimo datos nevakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos gyvąja vakcina.

152 straipsnis

Konkretūs reikalavimai, taikomi įvežant į Sąjungą žarnas

Įvežti į Sąjungą žarnų, neatitinkančių 148 straipsnyje nustatytų reikalavimų, siuntas leidžiama tik jei joms taikytas XXVI priedo 2 dalyje nustatytas riziką mažinantis apdorojimas:

a) 

apdorojimo būdai „Žarnos 1“ arba „Žarnos 2“, jei žarnoms perdirbti naudotos pūslės ir žarnos kilusios iš galvijų, avių, ožkų arba laikomų kiaulių;

b) 

apdorojimo būdai „Žarnos 3“, „Žarnos 4“ arba „Žarnos 5“, jei žarnoms perdirbti naudotos pūslės ir žarnos kilusios iš kitų nei a punkte nurodytų rūšių gyvūnų.4 ANTRAŠTINĖ DALIS

GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI, TAIKOMI ĮVEŽANT Į SĄJUNGĄ PIENĄ, PIENO GAMINIUS, KREKENAS IR KREKENŲ PRODUKTUS1 SKYRIUS

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai žaliam pienui, krekenoms ir krekenų produktams

153 straipsnis

Žalio pieno, krekenų ir krekenų produktų kilmės šalis

Įvežti į Sąjungą žalio pieno, krekenų ar krekenų produktų siuntas leidžiama tik jei siuntos žalias pienas, krekenos ir krekenų produktai yra kilę iš trečiosios šalies ar jos teritorijos ar zonos, kurioje bent 12 mėnesių iki melžimo datos nebuvo nustatyta snukio ir nagų ligos bei galvijų maro viruso infekcijos ir tuo laikotarpiu nebuvo vykdoma vakcinacija nuo šių ligų.

154 straipsnis

Žalio pieno, krekenų ir krekenų produktų kilmės gyvūnai

1.  
Įvežti į Sąjungą žalio pieno, krekenų ar krekenų produktų siuntas leidžiama įvežti tik jei siuntos žalias pienas, krekenos ar krekenų produktai buvo gauti iš Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis arba Camelus dromedarius rūšių gyvūnų.
2.  
Įvežti į Sąjungą žalio pieno, krekenų ar krekenų produktų siuntas leidžiama įvežti tik jei siuntos žalias pienas, krekenos ar krekenų produktai buvo gauti iš gyvūnų, kurie bent 3 mėnesių laikymo laikotarpį iki melžimo datos buvo nepertraukiamai laikomi melžimo trečiojoje šalyje ar jos teritorijoje ar jos zonoje.

▼M2

3.  

Žalio pieno, krekenų ir krekenų produktų kilmės gyvūnams, skirtiems įvežti į Sąjungą, netaikomas 2 dalyje nurodytas reikalavimas dėl laikymo laikotarpio, jei jie buvo įvežti į trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną iš:

a) 

kitos trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri įtraukta į įvežimo į Sąjungą sąrašą dėl žalio pieno, krekenų ir krekenų produktų, ir gyvūnai ten buvo laikomi bent 3 mėnesius iki melžimo, arba

b) 

valstybės narės.

▼B2 SKYRIUS

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai pieno gaminiams

155 straipsnis

Pieno gaminių apdorojimas

Įvežti į Sąjungą pieno gaminių siuntas leidžiama tik jei siuntos pieno gaminiai buvo apdoroti pagal 156 arba 157 straipsnį.

156 straipsnis

Pieno gaminiai, kuriems netaikomas riziką mažinantis apdorojimas

Įvežti į Sąjungą trečiosios šalies ar jos teritorijos ar zonos, kuri įtraukta į įvežimo į Sąjungą sąrašą dėl žalio pieno, siuntas leidžiama netaikant konkretaus riziką mažinančio apdorojimo, jei siuntos pieno gaminiai atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

žalias pienas, iš kurio jie perdirbti, gautas iš Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis ir Camelus dromedarius rūšių gyvūnų;

b) 

pieno gaminiams perdirbti naudotas žalias pienas atitinka susijusius 3–10 straipsniuose nustatytus bendruosius reikalavimus dėl įvežimo į Sąjungą ir 153 straipsnyje bei 154 straipsnyje nustatytus konkrečius reikalavimus dėl žalio pieno įvežimo į Sąjungą, todėl jie buvo tinkami įvežti į Sąjungą ir yra kilę iš:

i) 

į sąrašą įtrauktos trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje pieno gaminiai buvo perdirbti;

ii) 

iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kuri nėra į sąrašą įtraukta trečioji šalis ar teritorija ar zona, kurioje pieno gaminiai buvo perdirbti, ir iš kurios leidžiama įvežti žalią pieną į Sąjungą, arba

iii) 

valstybės narės.

157 straipsnis

Pieno gaminiai, kuriems taikomas riziką mažinantis apdorojimas

1.  

Įvežti į Sąjungą pieno gaminių, neatitinkančių 156 straipsnyje nustatytų reikalavimų, siuntas leidžiama tik jei jiems taikytas bent vienas XXVII priedo A skiltyje nustatytas riziką mažinantis apdorojimo būdas, jeigu:

a) 

jie buvo perdirbti iš pieno, gauto iš Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis ar Camelus dromedarius rūšių gyvūnų;

b) 

kilmės trečiojoje šalyje ar teritorijoje arba jos zonoje bent 12 mėnesių iki melžimo datos nebuvo neužkrėsta snukio ir nagų liga bei galvijų maro virusu arba jei tuo laikotarpiu vyko vakcinacija nuo šių ligų.

2.  
Įvežti į Sąjungą pieno gaminių siuntas leidžiama tik jei siuntos pieno gaminiams taikytas bent vienas XXVII priedo A skiltyje nustatytas riziką mažinantis apdorojimo būdas, jeigu jie buvo perdirbti iš pieno, gauto iš kitų nei 1 dalies a punkte nurodytų gyvūnų rūšių.
3.  

Įvežti į Sąjungą pieno gaminių, perdirbtų iš žalio pieno, arba pieno gaminių, gautų iš daugiau nei vienos rūšies gyvūnų, siuntas leidžiama tik jei tiems pieno gaminiams taikytas:

a) 

bent griežčiausias riziką mažinantis apdorojimo būdas, sąraše priskirtas kiekvienai kilmės gyvūnų rūšiai, jei žalias pienas ar pieno gaminiai buvo sumaišyti prieš galutinį produkto perdirbimą, arba

b) 

sąraše kiekvienai kilmės gyvūnų rūšiai priskirtas riziką mažinantis apdorojimo būdas, jei gaminiai sumaišyti po kiekvienos pieno gaminio sudedamosios dalies perdirbimo.5 ANTRAŠTINĖ DALIS

GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI, TAIKOMI ĮVEŽANT Į SĄJUNGĄ KIAUŠINIUS IR KIAUŠINIŲ GAMINIUS1 SKYRIUS

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai kiaušiniams

158 straipsnis

Kiaušinių kilmės trečioji šalis arba teritorija ar jos zona

Įvežti į Sąjungą kiaušinių siuntas leidžiama tik jei siuntos kiaušiniai yra kilę iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje taikoma labai patogeniško paukščių gripo stebėjimo programa, atitinkanti reikalavimus, nustatytus arba

a) 

šio reglamento II priede,

arba

b) 

Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) Sausumos gyvūnų sveikatos kodekso atitinkamame skyriuje.

159 straipsnis

Kiaušinių kilmės ūkis

Įvežti į Sąjungą kiaušinių siuntas leidžiama tik jei siuntos kiaušiniai yra kilę iš ūkio, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

30 dienų iki kiaušinių surinkimo dienos ir iki įvežimo į Sąjungą sertifikato išdavimo datos nebuvo nustatyta labai patogeniško paukščių gripo arba Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio ir

b) 

10 km spinduliu, jei taikoma, įskaitant kaimyninės šalies teritoriją, bent 30 dienų iki kiaušinių surinkimo datos ir iki įvežimo į Sąjungą sertifikato išdavimo datos nebuvo nustatyta labai patogeniško paukščių gripo arba Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio.2 SKYRIUS

Konkretūs gyvūnų sveikatos reikalavimai kiaušinių gaminiams

160 straipsnis

Kiaušinių gaminių kilmės trečioji šalis arba teritorija ar jos zona

Įvežti į Sąjungą kiaušinių gaminių siuntas leidžiama tik jei siuntos kiaušinių gaminiai yra kilę iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, kurioje taikoma labai patogeniško paukščių gripo stebėjimo programa, atitinkanti reikalavimus, nustatytus arba

a) 

šio reglamento II priede,

arba

b) 

Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) Sausumos gyvūnų sveikatos kodekso atitinkamame skyriuje.

161 straipsnis

Kiaušinių kilmės ūkis

Įvežti į Sąjungą kiaušinių gaminių siuntas leidžiama tik jei siuntos kiaušinių gaminiai buvo perdirbti iš kiaušinių, kilusių iš ūkio:

a) 

kuriame 30 dienų iki kiaušinių surinkimo datos nebuvo nustatyta labai patogeniško paukščių gripo arba Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio;

b) 

10 km spinduliu apie ūkį, jei reikia, įskaitant kaimyninės šalies teritoriją, arba:

i) 

ne mažiau kaip 30 dienų iki kiaušinių surinkimo datos nebuvo nustatyta labai patogeniško paukščių gripo protrūkio, arba

ii) 

30 dienų iki kiaušinių surinkimo datos buvo pranešta apie labai patogenišką paukščių gripo protrūkį ir kiaušinių gaminiams buvo taikomas XXVIII priedo 1 dalyje nustatytas riziką mažinantis apdorojimas;

c) 

10 km spinduliu apie ūkius, jei reikia, įskaitant kaimyninės šalies teritoriją, arba:

i) 

bent 30 dienų iki kiaušinių surinkimo datos nebuvo nustatyta Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkio, arba

ii) 

30 dienų iki kiaušinių surinkimo datos buvo pranešta apie Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkį ir kiaušinių gaminiams buvo taikomas XXVIII priedo 2 dalyje nustatytas riziką mažinantis apdorojimas.6 ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRIEJI GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI, TAIKOMI ĮVEŽANT Į SĄJUNGĄ PERDIRBTUS GYVŪNINIUS PRODUKTUS, KURIE YRA SUDĖTINIŲ PRODUKTŲ DALIS

▼M1

162 straipsnis

Sudėtiniai produktai, kurių sudėtyje yra mėsos gaminių, pieno gaminių, krekenų produktų ir (arba) kiaušinių gaminių

1.  

Įvežti į Sąjungą toliau nurodytų sudėtinių produktų siuntas leidžiama tik jei siuntų sudėtiniai produktai yra kilę iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos, įtrauktos į sąrašą, pagal kurį iš jos į Sąjungą leidžiama įvežti konkrečius gyvūninius produktus, kurių yra tų sudėtinių produktų sudėtyje:

a) 

sudėtinių produktų, kurių sudėtyje yra mėsos gaminių, siuntas;

b) 

greitai gendančių sudėtinių produktų, kuriuose yra pieno gaminių ir (arba) kiaušinių gaminių, siuntas;

c) 

sudėtinių produktų, kurių sudėtyje yra krekenų produktų, siuntas.

▼B

2.  

Įvežti į Sąjungą sudėtinių produktų siuntas leidžiama tik jei 1 dalyje nurodytų sudėtinių produktų sudėtyje esantys perdirbti gyvūniniai produktai:

a) 

atitinka

i) 

šio reglamento 1 dalyje nustatytus susijusius bendruosius gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus įvežant į Sąjungą gyvūninius produktus;

ii) 

gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus įvežant į Sąjungą konkretų gyvūninį produktą, kaip nustatyta šios dalies 3–5 antraštinėse dalyse;

b) 

jie yra gauti arba:

i) 

į sąrašą įtrauktoje sudėtinio produkto kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje;

ii) 

Sąjungoje arba

iii) 

į tų produktų įvežimo į Sąjungą sąrašą įtrauktoje trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje, kuriai netaikomas reikalavimas dėl riziką mažinančių apdorojimo būdų pagal 148 ir 156 straipsnį, jei trečioji šalis arba teritorija ar jos zona, kurioje gaminamas sudėtinis produktas, taip pat yra įtraukta į tų produktų įvežimo į Sąjungą sąrašą netaikant reikalavimo dėl riziką apdorojimo būdų.

▼M1

163 straipsnis

Specialūs reikalavimai ilgai negendantiems sudėtiniams produktams

1.  

Nukrypstant nuo 3 straipsnio c punkto i papunkčio, į Sąjungą leidžiama įvežti sudėtinių produktų, kurių sudėtyje nėra mėsos gaminių, išskyrus želatiną ir kolageną, arba krekenų produktų, kurie buvo apdoroti taip, kad jie ilgai nesugestų veikiami aplinkos temperatūros, siuntas, prie kurių pridedama deklaracija, kaip nustatyta 2 dalyje, jei jų sudėtyje yra:

a) 

pieno gaminių, kurie atitinka vieną iš šių sąlygų:

i) 

jiems nebuvo taikytas XXVII priede nustatytas riziką mažinantis apdorojimas, jeigu pieno gaminiai buvo gauti:

— 
Sąjungoje arba
— 
trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje, kuri įtraukta į sąrašą, pagal kurį iš jos leidžiama įvežti į Sąjungą pieno gaminius, kuriems netaikomas specialus riziką mažinantis apdorojimas pagal 156 straipsnį, ir trečioji šalis arba teritorija ar jos zona, kurioje gaminamas sudėtinis produktas, jeigu ji skiriasi, taip pat yra įtraukta į sąrašą, pagal kurį iš jos į Sąjungą leidžiama įvežti šiuos produktus netaikant reikalavimo dėl specialaus riziką mažinančio apdorojimo;
ii) 

jiems buvo taikytas XXVII priedo A arba B skiltyje nustatytas riziką mažinantis apdorojimas, susijęs su gyvūnų rūšimi, iš kurios gautas pienas, jeigu jie buvo gauti trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje, kuri įtraukta į sąrašą, pagal kurį iš jos leidžiama įvežti į Sąjungą pieno gaminius, kuriems buvo taikytas specialus riziką mažinantis apdorojimas pagal 157 straipsnį, ir trečioji šalis arba teritorija ar jos zona, kurioje gaminamas sudėtinis produktas, jeigu ji skiriasi, taip pat yra įtraukta į sąrašą, pagal kurį iš jos į Sąjungą leidžiama įvežti šiuos produktus, jeigu jiems buvo taikytas specialus riziką mažinantis apdorojimas;

iii) 

jiems buvo taikytas riziką mažinantis apdorojimas, kuris yra lygiavertis bent XXVII priedo B skiltyje nurodytiems apdorojimo būdams, neatsižvelgiant į gyvūnų rūšį, iš kurios gautas pienas, jei pieno gaminiai neatitinka visų i arba ii papunkčiuose nustatytų reikalavimų arba jie buvo gauti trečiojoje šalyje, teritorijoje ar jos zonoje, iš kurios neleidžiama į Sąjungą įvežti pieno gaminių, bet iš kurios leidžiama įvežti į Sąjungą kitus gyvūninius produktus pagal šį reglamentą;

b) 

kiaušinių gaminių, kuriems buvo taikytas riziką mažinantis apdorojimas, lygiavertis XXVIII priede nustatytiems apdorojimo būdams.

2.  

1 dalyje nurodyta deklaracija:

a) 

pridedama prie sudėtinių produktų siuntų tik tais atvejais, kai sudėtinių produktų galutinė paskirties vieta yra Sąjungoje;

b) 

patvirtinanti, kad sudėtiniai produktai atitinka 1 dalyje nustatytus reikalavimus, yra išduodama veiklos vykdytojo, atsakingo už sudėtinių produktų įvežimą į Sąjungą.

3.  

Nukrypstant nuo 3 straipsnio a punkto i papunkčio, į Sąjungą leidžiama įvežti šio straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktyje nurodytus pieno gaminius ir kiaušinių gaminius, kurių yra sudėtiniuose produktuose, kurie buvo apdoroti taip, kad jie ilgai nesugestų veikiami aplinkos temperatūros, jei jie yra kilę iš trečiosios šalies, teritorijos ar jos zonos, kuri nėra konkrečiai įtraukta į sąrašą, pagal kurį iš jos į Sąjungą leidžiama įvežti šiuos gyvūninius produktus, bet kuri yra įtraukta į sąrašą, pagal kurį iš jos leidžiama įvežti:

a) 

mėsos gaminius, pieno gaminius arba kiaušinių gaminius

arba

b) 

žuvininkystės produktus pagal Reglamentą (ES) 2017/625.

▼B7 ANTRAŠTINĖ DALIS

SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS, TAIKOMOS ĮVEŽANT Į SĄJUNGĄ GYVŪNINIUS PRODUKTUS ASMENINIAM NAUDOJIMUI

164 straipsnis

Nuo gyvūnų sveikatos reikalavimų ir papildomų reikalavimų nukrypti leidžianti nuostata, taikoma įvežant pieno mišinius kūdikiams iki papildomo maitinimo įvedimo, kūdikių maistą ir specialius maisto produktus asmeniniam naudojimui

Nukrypstant nuo I dalies 3–10 straipsniuose ir 120–163 straipsniuose nustatytų reikalavimų, į Sąjungą leidžiama įvežti pieno mišinio miltelių kūdikiams iki papildomo maitinimo įvedimo, kūdikių maisto ir specialių maisto produktų, skirtų medicininiams tikslams, kurių sudėtyje yra gyvūninių produktų ir kurie neatitinka šių reikalavimų, siuntas, jei tie produktai:

a) 

skirti asmeniniam naudojimui;

b) 

jų kiekis neviršija bendro 2 kg kiekio vienam asmeniui;

c) 

neturi būti laikomi šaldytuve prieš juos atidarant;

d) 

supakuoti patentuotu prekės ženklu paženklinti produktai, skirti tiesiogiai parduoti galutiniam vartotojui;

e) 

nepažeista jų pakuotė, išskyrus atvejus, kai tie produktai tuo metu yra vartojami.

165 straipsnis

Nuo gyvūnų sveikatos reikalavimų nukrypti leidžianti nuostata, taikoma gyvūniniams produktams asmeniniam naudojimui, kilusiems iš tam tikrų trečiųjų šalių arba teritorijų ar jų zonų

1.  
Nukrypstant nuo I dalies 3–10 straipsniuose, išskyrus 3 straipsnio a punkto i papunktį, ir 120–163 straipsniuose nustatytų reikalavimų, tų reikalavimų neatitinkančių gyvūninių produktų siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą, jei tie produktai skirti asmeniniam naudojimui ir yra kilę iš trečiųjų šalių ar teritorijų, įtrauktų į įvežimo į Sąjungą sąrašą dėl konkrečių asmeniniam naudojimui skirtų gyvūninių produktų kiekių, remiantis konkrečiais susitarimais su Sąjunga dėl prekybos žemės ūkio produktais.
2.  
Bendrasis konkretus kiekis, kurį asmeniui leidžiama įsivežti į Sąjungą, negali viršyti sąraše trečiajai šaliai ar teritorijai nustatyto didžiausio kiekio.V DALIS

GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI, TAIKOMI ĮVEŽANT Į SĄJUNGĄ 3 IR 5 STRAIPSNIUOSE NURODYTŲ Į SĄRAŠĄ ĮTRAUKTŲ RŪŠIŲ VANDENS GYVŪNUS IR JŲ GYVŪNINIUS PRODUKTUS IR JUOS GABENANT IR TVARKANT ĮVEŽUS1 ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRIEJI GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI, TAIKOMI Į SĄJUNGĄ ĮVEŽANT 1 STRAIPSNIO 6 DALYJE NURODYTUS VANDENS GYVŪNUS IR JŲ PRODUKTUS

166 straipsnis

Vandens gyvūnų patikrinimas prieš išsiuntimą

Įvežti į Sąjungą vandens gyvūnų, išskyrus 172 straipsnio d, e ir f punktuose nurodytus gyvūnus, siuntas leidžiama tik jei valstybinis veterinarijos gydytojas eksportuojančioje trečiojoje šalyje arba teritorijoje, jos zonoje ar laikymo vietoje 72 valandų iki pakrovimo siuntos pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą atliko tų gyvūnų klinikinį patikrinimą, kad nustatytų ligos simptomus ir anomalaus gaištamumo atvejus.

167 straipsnis

Vandens gyvūnų išsiuntimas į Sąjungą

Įvežti į Sąjungą vandens gyvūnų siuntas leidžiama tik jei siuntos vandens gyvūnai atitinka šiuos reikalavimus:

▼M2

a) 

jie buvo išsiųsti tiesiai iš jų kilmės vietos į Sąjungą;

b) 

jie nebuvo iškrauti iš konteinerio, jei gabenami jūra, geležinkeliu arba keliais, o vanduo, kuriame jie vežami, nebuvo keičiamas trečiojoje šalyje arba teritorijoje, zonoje arba laikymo vietoje, kuri nėra įtraukta į įvežimo į Sąjungą sąrašą dėl konkrečios rūšies ir kategorijos vandens gyvūnų;

▼B

c) 

jie nebuvo gabenami sąlygomis, dėl kurių pakenkta jų sveikatos būklei, visų pirma:

i) 

jei taikoma, jie turi būti pakrauti ir gabenami vandenyje, kuris nepaveikė jų sveikatos būklės;

ii) 

transporto priemonės ir konteineriai turi būti pagaminti taip, kad gabenant nebūtų pakenkta vandens gyvūnų sveikatos būklei;

iii) 

konteineris ar skiaurinis laivas prieš pakraunant išsiuntimui į Sąjungą turi būti išvalytas ir dezinfekuotas laikantis kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos patvirtinto protokolo ir naudojant jos patvirtintus produktus, taip užtikrinant, kad gabenimo metu nebūtų pakenkta vandens gyvūnų sveikatos būklei;

▼M2

d) 

nuo pakrovimo kilmės vietoje iki atvežimo į Sąjungą jie negali būti gabenti tame pačiame vandenyje ar konteineryje ar skiauriniame laive kartu su prastesnės sveikatos būklės vandens gyvūnais arba su gyvūnais, kurie nebuvo skirti įvežti į Sąjungą;

▼B

e) 

kai reikia pakeisti vandenį trečiojoje šalyje, teritorijoje, zonoje ar laikymo vietoje, kuri nėra įtraukta į tam tikrų vandens gyvūnų rūšių ir kategorijų įvežimo į Sąjungą sąrašą, toks pakeitimas turi nekenkti gabenamų gyvūnų sveikatos būklei ir turi būti vykdomas tik:

i) 

jei gabenama sausuma – trečiosios šalies arba teritorijos, kurioje keičiamas vanduo, kompetentingos institucijos patvirtintuose vandens keitimo punktuose;

ii) 

jei gabenama skiauriniu laivu – bent 10 km atstumu nuo bet kokio akvakultūros ūkio, esančio kelionės iš kilmės vietos į paskirties vietą Sąjungoje maršrute.

168 straipsnis

Vandens gyvūnų gabenimas laivu

Jei į Sąjungą siunčiamos vandens gyvūnų, įskaitant žmonėms vartoti skirtus gyvūnus, siuntos į Sąjungą gabenamos laivu ar skiauriniu laivu, įvežti vandens gyvūnų siuntas, gabenamas pagal 167 straipsnį, leidžiama tik jei prie siuntos vandens gyvūnų veterinarijos sertifikato pridedama ir laivo kapitono atvykimo į paskirties uostą dieną pasirašyta deklaracija, kurioje nurodoma ši informacija:

a) 

išvykimo uostas trečiojoje šalyje arba teritorijoje;

b) 

atvykimo į Sąjungą uostas;

c) 

įplaukimo uostai, jei laivas įplaukia į uostus už kilmės trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos ribų;

d) 

patvirtinimas, kad vandens gyvūnų siunta visos kelionės iš išvykimo uosto trečiojoje šalyje ar teritorijoje iki atvykimo į Sąjungą uostą metu atitiko susijusius 167 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

169 straipsnis

Konkretūs gabenimo ir ženklinimo reikalavimai

1.  
Įvežti į Sąjungą vandens gyvūnų siuntas leidžiama tik jei siuntos vandens gyvūnai identifikuoti įskaitoma etikete konteinerio išorėje arba, jei gabenama skiauriniu laivu, įrašu laivo manifeste, kuriuo daroma nuoroda į dėl tos siuntos išduotą veterinarijos sertifikatą.
2.  

1 dalyje nurodytoje įskaitomoje etiketėje taip pat pateikiama bent ši informacija:

a) 

siuntos konteinerių skaičius;

b) 

kiekviename konteineryje esančių rūšių pavadinimai;

c) 

kiekvienos rūšies gyvūnų skaičius kiekviename konteineryje;

d) 

jų paskirtis.

3.  

Įvežti į Sąjungą skirti vandens gyvūnų, išskyrus gyvus vandens gyvūnus, gyvūniniai produktai, turi atitikti šiuos reikalavimus:

a) 

identifikuoti įskaitoma etikete konteinerio išorėje, kurioje daroma nuoroda į dėl tos siuntos išduotą veterinarijos sertifikatą;

▼M2

b) 

a punkte nurodytoje įskaitomoje etiketėje, jei taikoma, taip pat turi būti šie teiginiai:

i) 

„žuvys, skirtos vartoti žmonėms po tolesnio perdirbimo Europos Sąjungoje“;

ii) 

„moliuskai, skirti vartoti žmonėms po tolesnio perdirbimo Europos Sąjungoje“;

iii) 

„vėžiagyviai, skirti vartoti žmonėms po tolesnio perdirbimo Europos Sąjungoje“.

▼B

170 straipsnis

Reikalavimai dėl kilmės trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zona ar laikymo vietos ir kilmės ūkio

1.  

Įvežti į Sąjungą vandens gyvūnų ir vandens gyvūnų, išskyrus gyvus vandens gyvūnus, gyvūninių produktų siuntas leidžiama tik jei siuntos vandens gyvūnai ir gyvūniniai produktai kilę iš trečiosios šalies arba teritorijos ar jos zonos arba laikymo vietos, kuri atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

ji turi būti neužkrėsta šiomis į sąrašą įtrauktomis ligomis:

i) 

A kategorijos ir B kategorijos vandens gyvūnų ligomis;

ii) 

susijusiomis C kategorijos ligomis, jei vandens gyvūnai arba gyvūniniai produktai skirti valstybėms narėms, zonoms arba laikymo vietoms, kurioms suteiktas liga neužkrėstos teritorijos statusas arba kuriose taikoma patvirtinta konkrečių ligų likvidavimo programa;

iii) 

C kategorijos ligomis visais atvejais, kai vandens gyvūnai yra skirti paleisti į natūralią aplinką;

iv) 

jei paskirties valstybės narės ėmėsi šio reglamento 176 straipsnyje nurodytų nacionalinių priemonių, į XXIX priedo sąrašą įtrauktų rūšių vandens gyvūnai taip pat turi būti kilę iš trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar laikymo vietų, neužkrėstų tame priede nurodytomis ligomis;

b) 

bet kokie į sąrašą įtrauktų rūšių vandens gyvūnai, įvežami į trečiąją šalį ar teritoriją, zoną ar laikymo vietą, kurios eksportuoja į Sąjungą, turi būti kilę iš kitos trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos ar laikymo vietos, neužkrėstos a punkte nurodytomis ligomis;

c) 

kilmės trečiojoje šalyje arba teritorijoje nevykdyta į sąrašą įtrauktų rūšių vandens gyvūnų vakcinacija nuo A kategorijos ligų, B kategorijos arba, jei taikoma, C kategorijos ligų.

2.  

Įvežti į Sąjungą vandens gyvūnų ir vandens gyvūnų, išskyrus gyvus vandens gyvūnus, gyvūninių produktų siuntas leidžiama tik jei siuntos vandens gyvūnai ir gyvūniniai produktai kilę iš ūkio, kuris:

a) 

registruotas pagal reikalavimus, kurie yra bent tokie pat griežti kaip Reglamento (ES) 2016/429 IV dalies II antraštinės dalies 1 skyriaus 1 skirsnyje nustatyti reikalavimai,

arba

b) 

patvirtintas pagal reikalavimus, kurie yra bent tokie pat griežti kaip Reglamento (ES) 2016/429 IV dalies II antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2020/691 ( 9 ) II dalies I antraštinėje dalyje nustatyti reikalavimai.

171 straipsnis

Užkrato pernešėjų rūšys

1.  
Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedo lentelės 4 skiltyje išvardyti vandens gyvūnai laikomi tų ligų užkrato pernešėjais tik XXX priede nustatytomis sąlygomis.
2.  
Vandens gyvūnų, išskyrus į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedo lentelės 4 skiltyje išvardytų rūšių gyvus vandens gyvūnus, gyvūniniai produktai nelaikomi tame priede išvardytų ligų užkrato pernešėjais, kai jie įvežami į Sąjungą.

172 straipsnis

Nukrypti leidžianti nuostata dėl tam tikrų į sąrašą įtrauktų rūšių vandens gyvūnų kategorijų

▼M2

Nukrypstant nuo 170 straipsnio 1 dalies, tame straipsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi šių kategorijų vandens gyvūnams:

▼B

a) 

vandens gyvūnams, skirtiems maisto iš vandens gyvūnų ir ligų kontrolės ūkiui, kuriame jie bus perdirbti žmonėms vartoti;

b) 

moksliniams tyrimams naudojamiems vandens gyvūnams, kurie skirti atskirtiems ūkiams, kuriuos tuo tikslu patvirtino paskirties valstybės narės kompetentinga institucija;

c) 

laukiniams vandens gyvūnams, išskyrus nurodytus šio straipsnio b punkte, jei jiems buvo taikytas karantinas karantino ūkyje, kurį tuo tikslu patvirtino kompetentinga institucija:

i) 

kilmės trečiojoje šalyje arba

ii) 

Sąjungoje;

d) 

moliuskams arba vėžiagyviams, kurie supakuoti ir paženklinti kaip skirti vartoti žmonėms pagal Reglamentą (EB) Nr. 853/2004 ir kurie nebegali išgyventi kaip gyvi gyvūnai, jei būtų grąžinti į vandens aplinką;

e) 

moliuskams arba vėžiagyviams, kurie supakuoti ir paženklinti kaip skirti vartoti žmonėms pagal Reglamentą (EB) Nr. 853/2004 ir kurie yra skirti tolesniam perdirbimui jų laikinai nesaugant perdirbimo vietoje;

f) 

gyviems dvigeldžiams moliuskams arba vėžiagyviams, kurie skirti vartoti žmonėms jų toliau neperdirbant, jei jie supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes laikantis Reglamento (EB) Nr. 853/2004 nuostatų.

173 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos dėl tam tikrų vandens gyvūnų, išskyrus gyvus vandens gyvūnus, gyvūninių produktų

Nukrypstant nuo 170 straipsnio 1 dalies, tame straipsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi šiems vandens gyvūnų, išskyrus gyvus vandens gyvūnus, gyvūniniams produktams:

a) 

vandens gyvūnų, išskyrus gyvus vandens gyvūnus, gyvūniniams produktams, skirtiems maisto iš vandens gyvūnų ir ligų kontrolės ūkiui, kuriame jie bus perdirbami žmonėms vartoti;

▼M2

b) 

žmonėms vartoti skirtoms toliau perdirbtoms žuvims, kurios prieš jas išsiunčiant į Sąjungą buvo paskerstos ir išdarinėtos.

▼B

174 straipsnis

Vandens gyvūnų ir vandens gyvūnų, išskyrus gyvus vandens gyvūnus, gyvūninių produktų tvarkymas juos įvežus į Sąjungą

1.  

Į Sąjungą įvežtos vandens gyvūnų ir vandens gyvūnų, išskyrus gyvus vandens gyvūnus, gyvūninių produktų siuntos turi būti:

a) 

vežamos tiesiai į paskirties vietą Sąjungoje;

b) 

tinkamai tvarkomos, siekiant užtikrinti, kad nebūtų užterštas gamtinis vanduo.

2.  
Veiklos vykdytojas neišleidžia į vandens telkinius ar kitaip nepanardina į Sąjungos gamtinį vandenį į Sąjungą įvežtų vandens gyvūnų ir vandens gyvūnų, išskyrus gyvus vandens gyvūnus, gyvūninių produktų, nebent tą leidžia valstybės narės, kurioje vykdomas išleidimas ar panardinimas, kompetentinga institucija.

▼M2

3.  
Valstybės narės kompetentinga institucija gali išduoti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą leidimą tik jei išleidimas ar panardinimas į gamtinį vandenį nekenkia vandens gyvūnų sveikatos būklei išleidimo ar panardinimo vietoje ir visais atvejais paleidimas į natūralią aplinką turi atitikti 170 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktyje nustatytą reikalavimą.

▼B

4.  
Vandenį, kuriame buvo gabenamos vandens gyvūnų siuntos, veiklos vykdytojas tvarko tinkamai, kad nebūtų užterštas gamtinis vanduo Sąjungoje.2 ANTRAŠTINĖ DALIS

GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI, SIEKIANT SUMAŽINTI TAM TIKRŲ Į SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTŲ LIGŲ POVEIKĮ

▼M2

175 straipsnis

Papildomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, skirti sumažinti ligų, dėl kurių valstybės narės taiko pagal Reglamento (ES) 2016/429 226 straipsnio 3 dalį patvirtintas nacionalines priemones, poveikį;

1.  
Valstybių narių, kurios taiko pagal Reglamento (ES) 2016/429 226 straipsnio 3 dalį patvirtintas nacionalines priemones dėl į sąrašą neįtrauktų ligų, nurodytų to reglamento 9 straipsnio 1 dalies d punkte, kompetentingos institucijos imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias tokių ligų plitimui, taikydamos papildomus gyvūnų sveikatos reikalavimus įvežant šio reglamento XXIX priede pateiktos lentelės antroje skiltyje išvardytų rūšių vandens gyvūnų ir vandens gyvūnų, išskyrus gyvus vandens gyvūnus, gyvūninių produktų siuntas į tas valstybes nares.

▼B

2.  
1 dalyje nurodyta kompetentinga institucija leidžia į savo valstybę narę įvežti tokių rūšių, kurios yra imlios 1 dalyje nurodytoms ligoms, vandens gyvūnų siuntas tik jei kilmės trečiojoje šalyje ar teritorijoje nebuvo vykdyta vakcinacija nuo tų ligų.
3.  
1 dalyje nurodyta kompetentinga institucija užtikrina, kad 2 dalyje nurodytų rūšių vandens gyvūnai, įvežti į kilmės trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną arba laikymo vietą, būtų kilę iš kitos trečiosios šalies, zonos ar laikymo vietos, kuri taip pat nėra užkrėsta atitinkama liga.
4.  
172 ir 173 straipsniuose nustatytos nukrypti leidžiančios nuostatos taikomos 2 dalyje nurodytiems vandens gyvūnams ir vandens gyvūnų gyvūniniams produktams, kurie yra skirti valstybėms narėms, taikančioms kovos su šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis ligomis nacionalines priemones.
5.  
Juos įvežus į Sąjungą šio straipsnio 2 dalyje nurodyti vandens gyvūnai ir vandens gyvūnų gyvūniniai produktai tvarkomi laikantis 174 straipsnyje nustatytų sąlygų.VI DALIS

SPECIALIOS TAISYKLĖS, TAIKOMOS ĮVEŽANT TAM TIKRAS PREKES, KAIP NURODYTA3 IR 5 STRAIPSNIUOSE, KURIOMS SĄJUNGA NĖRA GALUTINĖ PASKIRTIES VIETA, IR TAM TIKRAS SĄJUNGOS KILMĖS Į JĄ GRĄŽINAMAS PREKES

176 straipsnis

Tranzito per Sąjungą reikalavimai

1.  

Gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, siuntas, kurios nėra Sąjungos kilmės, bet gabenamos per ją tranzitu ir kurių paskirties vieta yra už Sąjungos ribų, leidžiama gabenti tranzitu per Sąjungą tik jei:

a) 

jos atitinka visus susijusius I–V dalyse nustatytus reikalavimus dėl atitinkamų konkrečių rūšių ir kategorijų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ar gyvūninių produktų įvežimo į Sąjungą; arba

b) 

jos patenka į konkrečių sąlygų, kurias Sąjunga specialiai sąraše priskyrė į sąrašą įtrauktai kilmės trečiajai šaliai arba teritorijai ar zonai ir konkrečios rūšies ar kategorijos gyvūnams, genetinės medžiagos produktams ir gyvūniniams produktams, siekdama sumažinti bet kokią galimą su tokiu gabenimu susijusią riziką gyvūnų sveikatai, taikymo sritį.

2.  

Sąjungos kilmės į ją grąžinamas gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, siuntas po gabenimo tranzitu per trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną leidžiama pakartotinai įvežti į Sąjungą tik jei jos atitinka visus susijusius I–V dalyse nustatytus reikalavimus dėl konkrečių atitinkamų rūšių ir kategorijų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ar gyvūninių produktų įvežimo į Sąjungą, išskyrus atvejus, kai joms taikomi:

a) 

177–182 straipsniuose nustatyti papildomi reikalavimai

arba

b) 

konkrečios sąlygos, kurias Sąjunga specialiai sąraše priskyrė įtrauktai tranzito trečiajai šaliai arba teritorijai ar zonai ir konkrečios rūšies ar kategorijos gyvūnams, genetinės medžiagos produktams ir gyvūniniams produktams, siekdama sumažinti bet kokią galimą su tokiu gabenimu susijusią riziką gyvūnų sveikatai.

3.  

1 dalies b punkte ir 2 dalies b punkte nurodytos konkrečios sąlygos nustatomos ir priskiriamos trečiajai šaliai arba teritorijai ar jos zonai remiantis rizikos vertinimu ir atsižvelgiant į:

a) 

Reglamento (ES) 2016/429 230 straipsnyje nustatytais kriterijus;

b) 

Tranzitui skirtų gabenamų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų konkrečias rūšis ir kategorijas ir susijusią gyvūnų sveikatos riziką;

c) 

geografinius apribojimus;

d) 

nusistovėjusius prekybos maršrutus;

e) 

kitus svarbius veiksnius.

▼M3

177 straipsnis

Papildomi reikalavimai, taikomi įvežant Sąjungos kilmės tam tikrus kanopinius, kurie gabenami į trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną dalyvauti renginiuose, parodose, ekspozicijose ir pasirodymuose ir kurie vėliau grąžinami į Sąjungą

▼B

1.  

Įvežti į Sąjungą laikinai iš valstybės narės į trečiąsias šalis arba teritorijas ar jų zonas, įtrauktas į įvežimo į Sąjungą sąrašą dėl arklinių šeimos gyvūnų, eksportuotus registruotus arklius leidžiama tik jei jie atitinka šiuos papildomus reikalavimus:

a) 

už Sąjungos ribų jie buvo ne ilgiau kaip Komisijos dėl konkretaus tikslo nurodytą laikotarpį, neviršijantį 90 dienų;

b) 

trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje jie buvo laikomi atskirai, išskyrus per lenktynes, varžybas ar kultūros renginius ir susijusią veiklą (įskaitant treniruotes, apšilimą ir pristatymą);

c) 

jie buvo laikomi tik trečiosiose šalyse arba teritorijose ar jų zonose, priklausančiose tai pačiai sanitarinei grupei, kuriai priskirta išsiuntimo į Sąjungą trečioji šalis ar teritorija, laikantis XI priedo B dalies konkrečių reikalavimų, ir jie buvo gabenami į trečiąją šalį ar teritoriją arba tiesiogiai į išsiuntimo zoną laikantis sąlygų, kurios yra bent tokios pat griežtos, kaip tiesioginiam gabenimui į Sąjungą taikomos sąlygos.

2.  
Nukrypstant nuo 1 dalies c punkto, į Sąjungą leidžiama įvežti registruotus arklius po laikino eksporto į trečiąsias šalis arba jų teritorijas ar zonas, priklausančias daugiau nei vienai sanitarinei grupei, jei jie dalyvavo išimtinai tik nurodytose aukšto lygio varžybose arba lenktynėse.

▼M3

3.  

Nukrypstant nuo 11 straipsnio, Sąjungos kilmės galvijų, avių ir ožkų, kurie ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui gabenami į trečiąją šalį ar teritoriją ar jos zoną dalyvauti renginiuose, parodose, ekspozicijose ir pasirodymuose (toliau – renginys), siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą iš tos trečiosios šalies ar teritorijos, jei jos atitinka šias sąlygas:

a) 

trečioji šalis arba teritorija ar jos zona, kurioje vyksta renginys, yra įtraukta į sąrašą, pagal kurį į Sąjungą leidžiama įvežti konkrečių rūšių gyvūnus;

b) 

ūkis, kuriame vyksta renginys:

i) 

atitinka kanopinių surinkimo operacijas vykdantiems ūkiams taikomus reikalavimus, nustatytus 20 straipsnio 2 dalies b punkte;

ii) 

atvežus siuntą į ūkį ir viso renginio metu ūkyje yra laikomi tik tie galvijai, avys ar ožkos, kurie atitinka visus atitinkamus Sąjungos teisės aktuose nustatytus tokių gyvūnų įvežimo į Sąjungą reikalavimus;

c) 

gyvūnų siunta iš Sąjungos į b punkte nurodytą ūkį ir iš to ūkio į Sąjungą išsiunčiama transporto priemonėmis, kurios atitinka 17 straipsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus dėl sausumos gyvūnus gabenančių transporto priemonių ir neiškraunamos jokioje kitoje trečiojoje šalyje ar teritorijoje ar jos zonoje;

d) 

siuntos gyvūnai neturėjo sąlyčio su kitais prastesnės sveikatos būklės gyvūnais nuo tada, kai jie buvo pakrauti siekiant išsiųsti iš Sąjungos į b punkte nurodytą ūkį ir viso renginio metu iki jų atvežimo atgal į Sąjungą.

▼B

178 straipsnis

Specialūs reikalavimai, taikomi įvežant kanopinius, naminius paukščius ir vandens gyvūnus, kurių kilmės vieta yra Sąjunga ir kurie grąžinami atgal, trečiajai šaliai atsisakius jas įleisti

1.  

Kanopinių, naminių paukščių ir vandens gyvūnų siuntoms, kilusioms iš Sąjungos ir grąžinamoms atgal, trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingai institucijai atsisakius jas įleisti, leidžiama grįžti į Sąjungą tik jei įvykdomi šie reikalavimai:

a) 

atsisakiusi trečioji šalis arba teritorija yra trečioji šals arba teritorija ar jos zona, įtraukta į įvežimo į Sąjungą sąrašą dėl grąžinamų rūšių ir kategorijų gyvūnų;

b) 

a punkte nurodyti gyvūnai nebuvo vežami tranzitu per trečiąją šalį arba teritoriją ar jos zoną, išskyrus nurodytas a punkte;

c) 

kartu su gyvūnais pateikiami šie dokumentai:

i) 

originalus valstybės narės kompetentingos institucijos išduotas veterinarijos sertifikatas arba jo elektroninis atitikmuo, pateiktas IMSOC, arba patvirtinta kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto oficialaus veterinarijos sertifikato kopija;

ii) 

vienas iš toliau nurodytų dokumentų:

— 
trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos ar kitos valdžios institucijos oficiali deklaracija, kurioje nurodoma atsisakymo įleisti priežastis ir, jei taikoma, patvirtinimas, kad laikomasi d punkte nustatytų reikalavimų,
arba
— 
jei grąžinama užplombuota siunta su nepažeista originalia plomba – už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo deklaracija, kuria patvirtinama, kad vežama pagal d punkto ii papunktį ir, jei reikalaujama, d punkto iii papunktį;
iii) 

kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos deklaracija, kurioje ji patvirtina sutinkanti priimti siuntą ir nurodo grąžinamos siuntos paskirties vietą;

d) 

jei siunta buvo iškrauta trečiojoje šalyje arba teritorijoje ar jos zonoje, trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija patvirtina:

i) 

kad ji suteikė leidimą ir prižiūrėjo gyvūnų iškrovimą tiesiai į patalpas, tinkamas izoliuoti ir laikinai tvarkyti trečiosios šalies ar teritorijos pasienio kontrolės posto patalpose;

ii) 

taikomos veiksmingos priemonės, kad būtų išvengta tiesioginio ir netiesioginio siuntos gyvūnų ir kitų gyvūnų sąlyčio;

iii) 

jei reikia buvo numatyta veiksminga atitinkamų gyvūnų ligų užkrato pernešėjų prevencija.

2.  
Gabenimas į siuntos paskirties vietą ir atvežimas į ją kontroliuojamas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/1666 2 ir 3 straipsnius.

179 straipsnis

Specialūs reikalavimai, taikomi įvežant Sąjungos kilmės į ją grąžinamus gyvūnus, išskyrus kanopinius, naminius paukščius ir vandens gyvūnus, trečiajai šaliai arba teritorijai atsisakius juos įleisti

1.  

Sąjungos kilmės į ją grąžinamas gyvūnų, išskyrus kanopinius, naminius paukščius ir vandens gyvūnus, siuntas, trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingai institucijai atsisakius jas įleisti, leidžiama pakartotinai įvežti į Sąjungą tik jei prie siuntos gyvūnų pridedami tokie dokumentai:

a) 

originalus valstybės narės kompetentingos institucijos išduotas veterinarijos sertifikatas arba jo elektroninis atitikmuo, pateiktas IMSOC, arba patvirtinta kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto oficialaus veterinarijos sertifikato kopija;

b) 

vienas iš toliau nurodytų dokumentų:

i) 

trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos ar kitos valdžios institucijos oficiali deklaracija, kurioje nurodoma atsisakymo įleisti priežastis,

arba

ii) 

jei siunta užplombuota arba grąžinamos neatidaryti konteineriai, už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo deklaracija, kurioje nurodoma atsisakymo įleisti priežastis;

c) 

kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos deklaracija, kurioje ji patvirtina sutinkanti priimti siuntą ir nurodo grąžinamos siuntos paskirties vietą.

2.  
Gabenimas į siuntos paskirties vietą ir atvežimas į ją kontroliuojamas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/1666 2 ir 3 straipsnius.

180 straipsnis

Specialūs reikalavimai, taikomi įvežant Sąjungos kilmės į ją grąžinamus genetinės medžiagos produktus ir supakuotus gyvūninius produktus, trečiajai šaliai arba teritorijai atsisakius juos įleisti

1.  

Sąjungos kilmės į ją grąžinamas genetinės medžiagos produktų ir supakuotų gyvūninių produktų siuntas, trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingai institucijai atsisakius jas įleisti, leidžiama pakartotinai įvežti į Sąjungą tik jei įvykdomi šie reikalavimai:

a) 

genetinės medžiagos produktai yra originaliame konteineryje, o gyvūninių produktų pakuotė nepažeista;

b) 

prie genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų pridedama:

i) 

originalus kilmės vietos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotas veterinarijos sertifikatas arba jo elektroninis atitikmuo, pateiktas IMSOC, arba patvirtinta kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto oficialaus veterinarijos sertifikato kopija;

ii) 

vienas iš toliau nurodytų dokumentų, kuriuose nurodyta atsisakymo įsileisti priežastis ir, jei taikoma, iškrovimo, laikymo ir pakartotinio pakrovimo trečiojoje šalyje arba teritorijoje vieta ir data, ir patvirtinama, kad laikomasi c punkte nustatytų reikalavimų, pateikiant:

— 
trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos ar kitos valdžios institucijos deklaraciją arba
— 
jei grąžinami konteineriai su nepažeista originalia plomba – už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo deklaraciją,
iii) 

valstybės narės kompetentingos institucijos deklaraciją, kuria ji patvirtina sutinkanti priimti siuntą, nurodant grąžinamos siuntos paskirties vietą;

c) 

jei a ir b punktuose nurodyti genetinės medžiagos produktai ar gyvūniniai produktai buvo iškrauti trečiojoje šalyje ar teritorijoje, trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija patvirtina, kad:

i) 

genetinės medžiagos produktai arba gyvūniniai produktai nebuvo tvarkomi jokiais kitais būdais, išskyrus iškrovimą, saugojimą ir pakartotinį pakrovimą;

ii) 

buvo imtasi veiksmingų priemonių, siekiant išvengti genetinės medžiagos produktų ar gyvūninių produktų konteinerio užteršimo į sąrašą įtrauktų ligų patogenais iškrovimo, saugojimo ir pakartotinio pakrovimo metu.

2.  
Gabenimas į siuntos paskirties vietą ir atvežimas į ją kontroliuojamas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/1666 2 ir 3 straipsnius.

181 straipsnis

Specialūs reikalavimai, taikomi įvežant Sąjungos kilmės į ją grąžinamus nesupakuotus arba nepakuojamus gyvūninius produktus, į sąrašą įtrauktai trečiajai šaliai ar teritorijai atsisakius juos įleisti

1.  

Sąjungos kilmės į ją grąžinamas nesupakuotų arba nepakuojamų gyvūninių produktų siuntas, į sąrašą įtrauktos trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingai institucijai atsisakius jas įleisti, leidžiama pakartotinai įvežti į Sąjungą tik jei įvykdomi šie reikalavimai:

a) 

atsisakiusi trečioji šalis arba teritorija yra įtraukta į įvežimo į Sąjungą sąrašą dėl konkrečių grąžinamų gyvūninių produktų rūšių ir kategorijų;

b) 

prie gyvūninių produktų pridedama:

i) 

originalus kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos išduotas veterinarijos sertifikatas arba jo elektroninis atitikmuo, pateiktas IMSOC, arba patvirtinta kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto oficialaus veterinarijos sertifikato kopija;

ii) 

vienas iš toliau nurodytų dokumentų:

— 
trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos arba kitos valdžios institucijos oficiali deklaracija, kurioje nurodoma atsisakymo įleisti priežastis ir patvirtinama, kad transporto priemonės arba konteinerio plomba buvo nuimta tik oficialiais tikslais, kad produktai buvo tvarkomi tik tiek, kiek būtina tiems tikslams pasiekti ir kad, svarbiausia, produktai nebuvo iškrauti, o transporto priemonė arba konteineris buvo iškart vėl užplombuoti, arba
— 
jei siunta užplombuota, už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo deklaracija, kurioje nurodoma atsisakymo įleisti priežastis;
iii) 

valstybės narės kompetentingos institucijos deklaracija, kurioje ji patvirtina sutinkanti priimti siuntą ir nurodo grąžinamos siuntos paskirties vietą.

2.  
Gabenimas į siuntos paskirties vietą ir atvežimas į ją kontroliuojamas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/1666 2 ir 3 straipsnius.

182 straipsnis

Specialūs reikalavimai, taikomi įvežant Sąjungos kilmės į ją grąžinamus nesupakuotus arba nepakuojamus gyvūninius produktus, į sąrašą neįtrauktai trečiajai šaliai ar teritorijai atsisakius juos įleisti

1.  

Sąjungos kilmės į ją grąžinamas nesupakuotų arba nepakuojamų gyvūninių produktų siuntas, į įvežimo į Sąjungą sąrašą dėl konkrečių grąžinamų rūšių ir kategorijų produktų neįtrauktai trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingai institucijai atsisakius jas įleisti, leidžiama pakartotinai įvežti į Sąjungą tik jei įvykdomi šie reikalavimai:

a) 

siunta yra užplombuota nepažeista originalia plomba;

b) 

prie gyvūninių produktų pridedama:

i) 

originalus valstybės narės kompetentingos institucijos išduotas veterinarijos sertifikatas arba jo elektroninis atitikmuo, pateiktas IMSOC, arba patvirtinta kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto oficialaus veterinarijos sertifikato kopija;

ii) 

vienas iš toliau nurodytų dokumentų:

— 
trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos ar kitos valdžios institucijos oficiali deklaracija, kurioje nurodoma atsisakymo įleisti priežastis, arba
— 
už siuntą atsakingo veiklos vykdytojo deklaracija, kurioje nurodoma atsisakymo įleisti priežastis;
iii) 

valstybės narės kompetentingos institucijos deklaracija, kurioje ji patvirtina sutinkanti priimti siuntą ir nurodo grąžinamos siuntos paskirties vietą.

2.  
Gabenimas į siuntos paskirties vietą ir atvežimas į ją kontroliuojamas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/1666 2 ir 3 straipsnius.▼M2

VII DALIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

▼M2

182a straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.  
Spermos surinkimo centrai, spermos saugojimo centrai, embrionų surinkimo grupės ir embrionų gamybos grupės, patvirtintos iki 2021 m. balandžio 21 d. pagal Tarybos direktyvas 88/407/EEB ( 10 ), 89/556/EEB ( 11 ), 90/429/EEB ( 12 ) ir 92/65/EEB ( 13 ), nurodytas Reglamento (ES) 2016/429 270 straipsnio 2 dalies 6-oje, 7-oje, 8-oje ir 12-oje įtraukose, laikomi patvirtintais genetinės medžiagos produktų ūkiais, kaip nurodyta šio reglamento 82 straipsnio 1 dalyje.

Visais atvejais jiems taikomos šio reglamento 82 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (ES) 2016/429 233 straipsnyje nustatytos taisyklės.

2.  
Spermos, oocitų ir embrionų, surinktų, pagamintų, paruoštų ir saugotų iki 2021 m. balandžio 21 d., siuntas leidžiama įvežti į Sąjungą, jei jos atitinka dėl atitinkamų rūšių gyvūnų donorų direktyvose 88/407/EEB, 89/556/EEB, 90/429/EEB ir 92/65/EEB nustatytus su genetinės medžiagos produktų surinkimu, gamyba, paruošimu ir saugojimu, laboratoriniais bei kitais tyrimais, atliktais su gyvūnais donorais ir genetinės medžiagos produktais, susijusius gyvūnų donorų sveikatos reikalavimus.
3.  
Iki 2021 m. balandžio 21 d. pagal direktyvas 88/407/EEB, 89/556/EEB, 90/429/EEB ir 92/65/EEB, atsižvelgiant į gyvūnų donorų rūšis, paženklinti šiaudeliai ir kitos pakuotės, kuriuose laikomi, saugomi ir vežami galbūt į atskiras dozes suskirstyti sperma, oocitai arba embrionai, laikomi paženklintais pagal šio reglamento 83 straipsnio a punktą.

▼B

183 straipsnis

Panaikinimas

Šie teisės aktai panaikinami nuo 2021 m. balandžio 21 d.:

— 
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2010,
— 
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 139/2013,
— 
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 605/2010,
— 
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 798/2008,
— 
Komisijos sprendimas 2007/777/EB,
— 
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 119/2009,
— 
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 28/2012,
— 
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/759.

184 straipsnis

▼M2

Įsigaliojimas ir taikymas

▼B

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

LIGŲ, APIE KURIAS PRIVALOMA PRANEŠTI EKSPORTUOJANČIOJE TREČIOJOJE ŠALYJE ARBA TERITORIJOJE, SĄRAŠAS

1.    SAUSUMOS GYVŪNAI

Visos Reglamento (ES) 2016/429 5 straipsnyje nurodytos į sąrašą įtrauktos ligos, išvardytos jo II priedo sąraše dėl į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedo sąrašą įtrauktų sausumos gyvūnų rūšių

2.    GENETINĖS MEDŽIAGOS PRODUKTAI

2.1.    Kanopinių produktai

— 
Snukio ir nagų liga
— 
Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcija
— 
Mycobacterium tuberculosis komplekso (M. bovis, M. caprae ir M. tuberculosis) infekcija
— 
Mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekcija
— 
Epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcija
— 
Infekcinis galvijų rinotracheitas ir (arba) infekcinis pustulinis vulvovaginitas
— 
Galvijų virusinė diarėja
— 
Galvijų lytinių organų kampilobakteriozė
— 
Trichomonozė
— 
Enzootinė galvijų leukozė
— 
Avių epididimitas (Brucella ovis)
— 
Arklių virusinio arterito infekcija
— 
Arklių infekcinė anemija
— 
Kontaginis arklių metritas
— 
Klasikinis kiaulių maras
— 
Aujeskio ligos viruso infekcija
— 
Kiaulių reprodukcinio ir kvėpavimo sindromo viruso infekcija

2.2.    Naminių paukščių ir nelaisvėje laikomų paukščių produktai

Visos Reglamento (ES) 2016/429 5 straipsnyje nurodytos į sąrašą įtrauktos ligos, išvardytos jo II priedo sąraše dėl į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedo sąrašą įtrauktų naminių paukščių ir nelaisvėje laikomų paukščių, iš kurių gautus kurių genetinės medžiagos produktus leidžiama įvežti į Sąjungą, rūšių

3.    KANOPINIŲ, NAMINIŲ PAUKŠČIŲ IR LAUKINIŲ MEDŽIOJAMŲJŲ PAUKŠČIŲ GYVŪNINIAI PRODUKTAI

3.1.    Kanopinių šviežia mėsa

— 
Snukio ir nagų liga
— 
Galvijų maro viruso infekcija
— 
Rifto slėnio karštligės infekcija
— 
Avių ir ožkų raupai
— 
Smulkiųjų atrajotojų maras
— 
Klasikinis kiaulių maras
— 
Afrikinis kiaulių maras

3.2.    Naminių paukščių ir laukinių medžiojamųjų paukščių šviežia mėsa

— 
Labai patogeniškas paukščių gripas
— 
Niukaslo ligos viruso infekcija

3.3.    Kanopinių mėsos gaminiai

— 
Snukio ir nagų liga
— 
Galvijų maro viruso infekcija
— 
Klasikinis kiaulių maras
— 
Afrikinis kiaulių maras

3.4.    Naminių paukščių ir laukinių medžiojamųjų paukščių mėsos gaminiai

— 
Labai patogeniškas paukščių gripas
— 
Niukaslo ligos viruso infekcija

3.5.    Pienas, krekenos, pieno gaminiai ir krekenų produktai

— 
Snukio ir nagų liga
— 
Galvijų maro viruso infekcija

4.    VANDENS GYVŪNAI IR VANDENS GYVŪNŲ GYVŪNINIAI PRODUKTAI

— 
Epizootinė hematopoetinė nekrozė
— 
Virusinė hemoraginė septicemija
— 
Infekcinė hematopoetinė nekrozė
— 
Infekcinės lašišų anemijos viruso, turinčio didelio polimorfiškumo srities deleciją, infekcija
— 
Koi herpeso viruso infekcija
— 
Mikrocytos mackini infekcija
— 
Perkinsus marinus infekcija
— 
Bonamia ostreae infekcija
— 
Bonamia exitiosa infekcija
— 
Marteilia refringens infekcija
— 
Taura sindromo viruso infekcija
— 
Geltongalvių viruso infekcija
— 
Baltmės sindromo viruso infekcija
II PRIEDAS

BŪTINIAUSIA INFORMACIJA DĖL LIGOS PRIEŽIŪROS PROGRAMŲ

(nurodyta 10 straipsnyje)

Teikiant ligos priežiūros programą turi būti įtraukta bent ši informacija:

a) 

iki priežiūros programos įgyvendinimo pradžios dienos buvusios ligos epizootinės padėties aprašymas ir duomenys apie ligos epizootinę raidą;

b) 

tikslinė gyvūnų populiacija, epizootiniai vienetai ir zonos pagal priežiūros programą;

c) 

aprašyta:

i) 

kompetentingos institucijos organizacinė struktūra;

ii) 

kaip prižiūrimas priežiūros programos įgyvendinimas;

iii) 

oficiali kontrolė, taikoma įgyvendinant programą;

iv) 

visų atitinkamų veiklos vykdytojų, gyvūnų sveikatos specialistų, veterinarijos gydytojų, gyvūnų sveikatos laboratorijų ir kitų atitinkamų fizinių arba juridinių asmenų vaidmuo;

d) 

geografinių ir administracinių teritorijų, kuriose įgyvendinama priežiūros programa, aprašymas ir jų ribos;

e) 

programos pažangos vertinimo rodikliai;

f) 

taikomi diagnostikos metodai, tiriamų mėginių skaičius, tyrimų dažnis ir mėginių ėmimo būdai;

g) 

rizikos veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti planuojant rizika grindžiamą tikslinę priežiūrą.
III PRIEDAS1 lentelė

Reikalavimai dėl kanopinių, naminių bičių ir kamanių laikymo laikotarpių prieš juos įvežant į Sąjungą

Gyvūnų rūšys ir kategorija

Trumpiausias laikymo kilmės trečiojoje šalyje ar teritorijoje arba jos zonoje laikotarpis, kaip nurodyta 11 straipsnio b dalies i punkte

Trumpiausias laikymo kilmės ūkyje laikotarpis, kaip nurodyta 11 straipsnio b dalies ii punkte

Trumpiausias laikotarpis be sąlyčio su prastesnės sveikatos būklės gyvūnais, kaip nurodyta 11 straipsnio b dalies iii punkte

Galvijai, avys, ožkos ir kiaulės

6 mėnesiai arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 6 mėnesių, – nuo atsivedimo

40 dienų arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 40 dienų, – nuo atsivedimo

30 dienų arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 30 dienų, – nuo atsivedimo

Skersti skirti galvijai, avys, ožkos ir kiaulės

3 mėnesiai arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 3 mėnesių, – nuo atsivedimo

40 dienų arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 40 dienų, – nuo atsivedimo

30 dienų arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 30 dienų, – nuo atsivedimo

▼M2

Skersti neskirti arklinių šeimos gyvūnai

40 dienų arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 40 dienų, – nuo atsivedimo arba įvežimo iš Sąjungos

30 dienų (40 dienų afrikinės arklių ligos rizikos zonų atveju) arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 30 dienų (40 dienų), – nuo atsivedimo arba įvežimo iš Sąjungos

15 dienų

Registruoti arkliai

40 dienų arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 40 dienų, – nuo atsivedimo arba įvežimo iš Sąjungos ar tam tikrų į sąrašą įtrauktų trečiųjų šalių

30 dienų (40 dienų afrikinės arklių ligos rizikos zonų atveju) arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 30 dienų (40 dienų), – nuo atsivedimo arba įvežimo iš Sąjungos ar tam tikrų į sąrašą įtrauktų trečiųjų šalių

15 dienų

Registruoti arkliai, pakartotinai įvežami po laikino eksporto dėl varžybų, lenktynių ar žirgų kultūrinių renginių

iki 30 dienų arba iki 90 dienų konkrečių varžybų, lenktynių ar žirgų kultūrinių renginių atveju

Nenustatyta

Per visą laikinojo eksporto laikotarpį

Skersti skirti arklinių šeimos gyvūnai

90 dienų

30 dienų (40 dienų afrikinės arklių ligos rizikos zonų atveju)

30 dienų (40 dienų afrikinės arklių ligos rizikos zonų atveju)

▼B

Kanopiniai, išskyrus galvijus, avis, ožkas, kiaules ir arklinių šeimos gyvūnus

6 mėnesiai arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 6 mėnesių, – nuo atsivedimo

40 dienų arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 40 dienų, – nuo atsivedimo

6 mėnesiai arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 6 mėnesių, – nuo atsivedimo

Naminės bitės ir kamanės

Nuo išperinimo

Nuo išperinimo

Nuo išperinimo2 lentelė

Reikalavimai dėl naminių paukščių ir nelaisvėje laikomų paukščių laikymo laikotarpių prieš juos įvežant į Sąjungą

Paukščių kategorija

Laikymo laikotarpis taikomas:

Trumpiausias laikymo kilmės trečiojoje šalyje ar teritorijoje arba jos zonoje laikotarpis, kaip nurodyta 11 straipsnio b dalies i punkte

Trumpiausias laikymo kilmės ūkyje laikotarpis, kaip nurodyta 11 straipsnio b dalies ii punkte

Trumpiausias laikotarpis be sąlyčio su prastesnės sveikatos būklės gyvūnais, kaip nurodyta 11 straipsnio b dalies iii punkte

Veisliniai naminiai paukščiai

SG

3 mėnesiai arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 3 mėnesių, – nuo išperinimo

6 savaitės arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 6 savaičių, – nuo išperinimo

6 savaitės arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 6 savaičių, – nuo išperinimo

▼M2

Produkciniai naminiai paukščiai, auginami vartoti skirtos mėsos, kiaušinių ir kitų produktų gamybai

SG

3 mėnesiai arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 3 mėnesių, – nuo išperinimo

6 savaitės arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 6 savaičių, – nuo išperinimo

6 savaitės arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 6 savaičių, – nuo išperinimo

▼B

Produkciniai naminiai paukščiai, skirti medžiojamųjų paukščių atsargoms papildyti

SG

6 savaitės arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 6 savaičių, – nuo išperinimo

30 dienų arba nuo išperinimo

30 dienų arba nuo išperinimo

Skersti skirti naminiai paukščiai

SG

6 savaitės arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 6 savaičių, – nuo išperinimo

30 dienų arba nuo išperinimo

30 dienų arba nuo išperinimo

▼M2

Vienadieniai paukščiukai

SG

Nuo išperinimo

Nuo išperinimo

Nuo išperinimo

KP

3 mėnesiai iki kiaušinių, iš kurių išperinti vienadieniai paukščiukai, surinkimo dienos

6 savaitės iki kiaušinių, iš kurių išperinti vienadieniai paukščiukai, surinkimo dienos

▼B

Mažiau nei 20 veislinių naminių paukščių, produkcinių naminių paukščių ir skersti skirtų naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius

SG

3 mėnesiai arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 3 mėnesių, – nuo išperinimo

3 savaitės arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 3 savaičių, – nuo išperinimo

3 savaitės arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 3 savaičių, – nuo išperinimo

Mažiau nei 20 vienadienių paukščiukų, išskyrus beketerius paukščius

SG

Nuo išperinimo

Nuo išperinimo

Nuo išperinimo

KP

3 mėnesiai

3 savaitės

3 savaitės iki kiaušinių, iš kurių išperinti vienadieniai paukščiukai, surinkimo dienos

Nelaisvėje laikomi paukščiai

SG

NT

3 savaitės arba nuo išperinimo

3 savaitės arba, jei gyvūnai yra jaunesni nei 3 savaičių, – nuo išperinimo

SG =  siuntos gyvūnai.

KP =  kilmės pulkas.

NT =  netaikoma.
IV PRIEDAS

A DALIS

1. Trumpiausi kilmės trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos neužkrėtimo liga laikotarpiai, kaip numatyta 22 straipsnio 1 dalyje, dėl kanopinių, išskyrus arklinių šeimos gyvūnus: 

1.  Galvijai

2.  Avys

3.  Ožkos

4.  Kiaulės

5.  Kupranugariniai

6.  Elniniai

7.  Kanopiniai, išskyrus nurodytus 1, 2, 3, 4, 5, 6 skiltyse (*1)

Snukio ir nagų liga

24 mėnesiai (*2)

24 mėnesiai (*2)

24 mėnesiai (*2)

24 mėnesiai (*2)

24 mėnesiai (*2)

24 mėnesiai (*2)

24 mėnesiai (*2)

Galvijų maro viruso infekcija

12 mėnesių

12 mėnesių

12 mėnesių

12 mėnesių

12 mėnesių

12 mėnesių

12 mėnesių

Rifto slėnio karštligės infekcija

12 mėnesių

12 mėnesių

12 mėnesių

NT

12 mėnesių

12 mėnesių

12 mėnesių

Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC infekcija (kontaginė galvijų pleuropneumonija)

12 mėnesių

NT

NT

NT

NT

NT

12 mėnesių

Smulkiųjų atrajotojų maro viruso infekcija

NT

12 mėnesių

12 mėnesių

NT

12 mėnesių

12 mėnesių

NT

Avių ir ožkų raupai

NT

12 mėnesių

12 mėnesių

NT

NT

NT

NT

Kontaginė ožkų pleuropneumonija

NT

12 mėnesių

12 mėnesių

NT

NT

NT

12 mėnesių

Afrikinis kiaulių maras

NT

NT

NT

12 mėnesių

NT

NT

NT

Klasikinis kiaulių maras

NT

NT

NT

12 mėnesių (*2)

NT

NT

12 mėnesių

Gumbelinės viruso infekcija

12 mėnesių

NT

NT

NT

NT

NT

NT

(*1)   

Taikoma tik į sąrašą įtrauktoms gyvūnų rūšims pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedą.

(*2)   

Arba trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija nustato konkrečias sąlygas pagal B dalį, kaip numatyta 22 straipsnio 3 dalyje.

NT =  netaikoma.

2. Trumpiausi kilmės trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos neužkrėtimo liga laikotarpiai pagal 22 straipsnio 2 dalies a punktą dėl arklinių šeimos gyvūnų:Afrikinė arklių liga

24 mėnesiai

3. Trumpiausi laikotarpiai, per kuriuos apie ligą nepranešta kilmės trečiojoje šalyje ar teritorijoje arba jos zonoje, pagal 22 straipsnio 2 dalies b punktą, dėl arklinių šeimos gyvūnų:Venesuelos arklių encefalomielitas

24 mėnesiai

Burkholderia mallei infekcija (įnosės)

36 mėnesiai (*1)

Kergimo liga

24 mėnesiai (*1)

Tripanozomozė (Trypanosoma evansi)

24 mėnesiai (*1)

(*1)   

Arba trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija nustato konkrečias sąlygas pagal B dalį, kaip numatyta 22 straipsnio 3 dalyje.

B DALIS

Konkrečios sąlygos, kurias nustato trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija, kai ta trečioji šalis ar teritorija arba jos zona tam tikromis ligomis yra neužkrėsta trumpiau negu šio priedo A dalies lentelėje nustatytą laikotarpį, kaip nurodyta 22 straipsnio 3 dalyje:Snukio ir nagų liga

Papildoma informacija, reikalinga nustatant datą, nuo kurios trečioji šalis ar teritorija arba jos zona laikoma neužkrėsta snukio ir nagų liga.

Klasikinis kiaulių maras

a)  Papildoma informacija, reikalinga nustatant datą, nuo kurios trečioji šalis ar teritorija arba jos zona laikoma neužkrėsta klasikiniu kiaulių maru;

b)  neigiami gyvūnų, skirtų įvežti į Sąjungą, tyrimų dėl klasikinio kiaulių maro nustatymo, atliktų 30 dienų laikotarpiu iki išsiuntimo į Sąjungą dienos, rezultatai.

Įnosių (Burkholderia mallei) infekcija

a)  Apie šią ligą kilmės ūkyje nepranešta bent 6 mėnesių laikotarpiu iki išsiuntimo į Sąjungą dienos;

b)  Komisija yra pripažinusi priežiūros programą, dėl veislinių arklinių šeimos gyvūnų įgyvendinamą kilmės ūkyje tuo 6 mėnesių laikotarpiu siekiant įrodyti, kad infekcijos nėra.

Kergimo liga

a)  Apie šią ligą kilmės ūkyje nepranešta bent 6 mėnesių laikotarpiu iki išsiuntimo į Sąjungą dienos;

b)  Komisija yra pripažinusi priežiūros programą, vykdomą tuo 6 mėnesių laikotarpiu siekiant įrodyti, kad infekcijos tame kilmės ūkyje nėra.

Tripanozomozė (Trypanosoma evansi)

a)  Apie šią ligą kilmės ūkyje nepranešta bent 6 mėnesių laikotarpiu iki išsiuntimo į Sąjungą dienos;

b)  Komisija yra pripažinusi priežiūros programą, vykdomą tuo 6 mėnesių laikotarpiu siekiant įrodyti, kad infekcijos tame kilmės ūkyje nėra.

C DALIS

1. Reikalavimai dėl nevakcinavimo, taikomi kilmės trečiajai šaliai ar teritorijai arba jos zonai ir kanopiniams, išskyrus arklinių šeimos gyvūnus, kaip nurodyta 22 straipsnio 4 dalies a punkte: 

1.  Galvijai

2.  Avys

3.  Ožkos

4.  Kiaulės

5.  Kupranugariniai

6.  Elniniai

7.  Kanopiniai, išskyrus nurodytus 1, 2, 3, 4, 5, 6 skiltyse (*1)

Snukio ir nagų liga

NSK/NSKG

NSK/NSKG

NSK/NSKG

NSK/NSKG

NSK/NSKG

NSK/NSKG

NSK/NSKG

Galvijų maro viruso infekcija

NSK/NSKG

NSK/NSKG

NSK/NSKG

NSK/NSKG

NSK/NSKG

NSK/NSKG

NSK/NSKG

Rifto slėnio karštligės virusas

NSK/NSKG

NSK/NSKG

NSK/NSKG

NT

NSK/NSKG

NSK/NSKG

NSK/NSKG

Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC infekcija (kontaginė galvijų pleuropneumonija)

NSK/NSKG

NT

NT

NT

NT

NT

NSK/NSKG

Smulkiųjų atrajotojų maro viruso infekcija

NT

NSK/NSKG

NSK/NSKG

NT

NSK/NSKG

NSK/NSKG

NT

Avių ir ožkų raupai

NT

NSK/NSKG

NSK/NSKG

NT

NT

NT

NT

Kontaginė ožkų pleuropneumonija

NT

NSK/NSKG

NSK/NSKG

NT

NT

NT

NSK/NSKG

Klasikinis kiaulių maras

NT

NT

NT

NSK/NSKG

NT

NT

NT

Gumbelinės viruso infekcija

NSKG

NT

NT

NT

NT

NT

NT

(*1)   

Taikoma tik į sąrašą įtrauktoms rūšims pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedą.

NSK =  bent 12 mėnesių laikotarpiu ik išsiuntimo į Sąjungą dienos toje trečiojoje šalyje, teritorijoje ar zonoje nevykdyta vakcinacija ir į tą trečiąją šalį, teritoriją ar zoną nebuvo įvežta jokių vakcinuotų gyvūnų.

NSKG =  nevakcinuoti tie gyvūnai, kurie skirti įvežti į Sąjungą.

NT =  netaikoma.

2. Reikalavimai dėl nevakcinavimo, taikomi kilmės trečiajai šaliai ar teritorijai arba jos zonai ir arklinių šeimos gyvūnams, kaip nurodyta 22 straipsnio 4 dalies b punkte:Afrikinė arklių liga

— Sisteminės vakcinacijos toje kilmės trečiojoje šalyje ar teritorijoje arba jos zonoje nevykdyta bent 12 mėnesių laikotarpiu iki išsiuntimo į Sąjungą dienos, o atitinkami arklinių šeimos gyvūnai nevakcinuoti bent per paskutines 40 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą

Venesuelos arklių encefalomielitas

— Arklinių šeimos gyvūnai nevakcinuoti bent per paskutines 60 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą
V PRIEDAS

ĮVEŽIMO Į SĄJUNGĄ REIKALAVIMAI, TAIKOMI DĖL KILMĖS TREČIOSIOS ŠALIES AR TERITORIJOS ARBA JOS ZONOS NEUŽKRĖTIMO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKSO (M. BOVIS, M. CAPRAE, M. TUBERCULOSIS) INFEKCIJA IR (BRUCELLA ABORTUS), B. MELITENSIS BEI B. SUIS INFEKCIJA

1.    MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKSO (M. BOVIS, M. CAPRAE IR M. TUBERCULOSIS) INFEKCIJA (KAIP NURODYTA 22 STRAIPSNIO 5 DALYJE)

1.1.    Galvijai

Kai galvijai nėra kilę iš trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos, neužkrėstos Mycobacterium tuberculosis kompleksu (M. bovis, M.caprae, M. tuberculosis) dėl galvijų, jie turi atitikti vieną iš šių reikalavimų:

a) 

jie yra ištirti pagal vieną iš Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 I priedo 2 dalyje nurodytų diagnostikos metodų dėl Mycobacterium tuberculosis komplekso (M. bovis, M. caprae ir M. tuberculosis) infekcijos ir gauti neigiami rezultatai 30 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą dienos laikotarpiu arba

b) 

jie yra jaunesni nei 6 savaičių.

2.    GALVIJŲ BRUCELIOZĖS (BRUCELLA ABORTUS), B. MELITENSIS IR B. SUIS INFEKCIJA (KAIP NURODYTA 22 STRAIPSNIO 6 DALYJE)

2.1.    Galvijai

Jei galvijai nėra kilę iš trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos, turinčios Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis neužkrėstos teritorijos statusą be vakcinacijos, jie turi atitikti vieną iš šių reikalavimų:

a) 

jie yra ištirti taikant vieną iš Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 I priedo 1 dalyje nurodytų diagnostikos metodų dėl Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos ir gauti neigiami rezultatai naudojant mėginį, paimtą 30 dienų laikotarpiu iki išsiuntimo į Sąjungą datos arba, neseniai jauniklių atsivedusių patelių atveju, tyrimas atliktas naudojant mėginį, paimtą po jauniklių atsivedimo praėjus bent 30 dienų, arba

b) 

gyvūnai yra jaunesni nei 12 mėnesių, arba

c) 

gyvūnai yra kastruoti.

2.2.    Avys ir ožkos

Jei avys ir ožkos nėra kilusios iš trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos, turinčios brucelioze (Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis) neužkrėstos teritorijos statusą nevakcinuojant avių ir ožkų, tie gyvūnai turi atitikti vieną iš šių reikalavimų:

a) 

jie yra ištirti taikant vieną iš Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 I priedo 1 dalyje nurodytų diagnostikos metodų dėl Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos ir gauti neigiami rezultatai naudojant mėginį, paimtą 30 dienų laikotarpiu iki išsiuntimo į Sąjungą datos arba, neseniai jauniklių atsivedusių patelių atveju, tyrimas atliktas naudojant mėginį, paimtą po jauniklių atsivedimo praėjus bent 30 dienų, arba

b) 

gyvūnai yra jaunesni nei 6 mėnesių, arba

c) 

gyvūnai yra kastruoti.
VI PRIEDAS

A DALIS

KONKREČIOS SĄLYGOS DĖL KILMĖS TREČIOSIOS ŠALIES AR TERITORIJOS ARBA JOS ZONOS NEUŽKRĖTIMO MĖLYNOJO LIEŽUVIO VIRUSU (1–24 SEROLOGINIŲ TIPŲ) 2 METŲ LAIKOTARPIU, TAIKOMOS Į SĄJUNGĄ ĮVEŽANT KANOPINIUS

(KAIP NURODYTA 22 STRAIPSNIO 7 DALYJE)

Jei į sąrašą įtrauktų rūšių kanopiniai nėra kilę iš mėlynojo liežuvio virusu (1–24 serologinių tipų) neužkrėstos trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos, jie turi būti kilę iš trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos, kuri atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:

a) 

gyvūnai yra laikyti trečiojoje šalyje ar teritorijoje arba jos zonoje, kuri yra sezoniškai neužkrėsta mėlynojo liežuvio virusu (1–24 serologinių tipų), kaip apibrėžta Deleguotajame reglamente (ES) 2020/689:

i) 

bent 60 dienų laikotarpį iki jų išsiuntimo į Sąjungą dienos arba

ii) 

bent 28 dienų laikotarpį iki išsiuntimo į Sąjungą dienos ir atliktas jų serologinis tyrimas ir gauti neigiami rezultatai naudojant mėginius, paimtus praėjus bent 28 dienoms nuo gyvūno įvežimo į mėlynojo liežuvio virusu (1–24 serologinių tipų) sezoniškai neužkrėstą trečiąją šalį ar teritoriją arba jos zoną dienos, arba

iii) 

bent 14 dienų laikotarpį iki išsiuntimo į Sąjungą dienos ir atliktas jų polimerazės grandininės reakcijos (PGR) tyrimas ir gauti neigiami rezultatai naudojant mėginius, paimtus praėjus bent 14 dienų nuo gyvūno įvežimo į trečiąją šalį ar teritoriją arba jos zoną, kuri yra sezoniškai neužkrėsta mėlynojo liežuvio virusu, dienos;

b) 

gyvūnai yra kilę iš trečiosios šalies, teritorijos ar jos zonos, kurioje sukurta ir įgyvendinama priežiūros sistema pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 priedo II dalies 1 skyriaus 1 ir 2 skirsnius, ir yra vakcinuoti nuo visų mėlynojo liežuvio viruso serologinių tipų (1–24), apie kuriuos per 2 praėjusius metus buvo pranešta toje trečiojoje šalyje, teritorijoje ar jos zonoje, be to, dar nesibaigęs garantuotas gyvūnų imuniteto laikotarpis pagal vakcinos specifikacijas ir gyvūnai atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:

i) 

jie yra vakcinuoti prieš daugiau kaip 60 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą dienos arba

ii) 

jie yra vakcinuoti inaktyvinta vakcina ir atliktas jų PGR tyrimas ir gauti neigiami rezultatai naudojant mėginius, paimtus praėjus bent 14 dienų nuo imuniteto įgijimo pradžios, nustatytos pagal vakcinos specifikacijas;

c) 

gyvūnai yra kilę iš trečiosios šalies, teritorijos ar jos zonos, kurioje sukurta ir įgyvendinama priežiūros sistema pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/689 priedo II dalies 1 skyriaus 1 ir 2 skirsnius, ir yra atliktas tų gyvūnų serologinis tyrimas, kuriuo įmanoma nustatyti visų mėlynojo liežuvio viruso serologinių tipų (1–24), apie kuriuos per 2 praėjusius metus buvo pranešta toje trečiojoje šalyje ar teritorijoje arba jos zonoje, specifinius antikūnus, ir gauti teigiami rezultatai, taip pat:

i) 

tas serologinis tyrimas turi būti atliktas naudojant mėginius, paimtus likus ne mažiau kaip 60 dienų iki gyvūnų perkėlimo dienos,

arba

ii) 

serologinis tyrimas turi būti atliktas naudojant mėginius, paimtus likus ne mažiau kaip 30 dienų iki gyvūnų perkėlimo dienos, taip pat turi būti atliktas tų gyvūnų PGR tyrimas ir gauti neigiami rezultatai naudojant mėginius, paimtus likus ne daugiau kaip 14 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą dienos.

B DALIS

KONKREČIOS SĄLYGOS DĖL KILMĖS TREČIOSIOS ŠALIES AR TERITORIJOS ARBA JOS ZONOS NEUŽKRĖTIMO ENZOOTINE GALVIJŲ LEUKOZE, TAIKOMOS Į SĄJUNGĄ ĮVEŽANT GALVIJŲ SIUNTAS

(KAIP NURODYTA 22 STRAIPSNIO 8 DALYJE)

Jei galvijai nėra kilę iš enzootine galvijų leukoze neužkrėstos trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos, jie turi būti kilę iš ūkio, kuriame apie šią ligą nebuvo pranešta 24 mėnesių iki išsiuntimo į Sąjungą dienos laikotarpiu, ir:

a) 

jei gyvūnai yra vyresni nei 24 mėnesių, buvo atliktas jų laboratorinis tyrimas dėl enzootinės galvijų leukozės pagal vieną iš Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688, I priedo 4 dalyje nustatytų diagnostikos metodų ir gauti neigiami rezultatai arba:

a) 

tiriant mėginius, paimtus du kartus, darant bent 4 mėnesių pertrauką, kol gyvūnai buvo laikomi atskirai nuo kitų to paties ūkio galvijų, arba

b) 

tiriant mėginį, paimtą 30 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą laikotarpiu, ir buvo atliktas visų ūkyje laikomų vyresnių nei 24 mėnesių galvijų laboratorinis tyrimas dėl enzootinės galvijų leukozės pagal vieną iš Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 I priedo 4 dalyje nustatytų diagnostikos metodų ir gauti neigiami rezultatai, tiriant mėginius, paimtus du kartus, darant bent 4 mėnesių pertrauką, 12 mėnesių iki išsiuntimo į Sąjungą dienos laikotarpiu;

b) 

jei gyvūnai yra jaunesni nei 24 mėnesių, buvo atliktas juos atsivedusių patelių laboratorinis tyrimas dėl enzootinės galvijų leukozės pagal vieną iš Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 I priedo 4 dalyje nustatytų diagnostikos metodų ir gauti neigiami rezultatai, tiriant mėginius, paimtus du kartus, darant bent 4 mėnesių pertrauką, 12 mėnesių iki išsiuntimo į Sąjungą dienos laikotarpiu.
VII PRIEDAS

PAPILDOMI REIKALAVIMAI DĖL TAM TIKRŲ KATEGORIJŲ LIGŲ, TAIKOMI ĮVEŽANT Į SĄJUNGĄ KANOPINIUS

(KAIP NURODYTA 22 STRAIPSNIO 9 DALYJE)

1.    INFEKCINIS GALVIJŲ RINOTRACHEITAS IR (ARBA) INFEKCINIS PUSTULINIS VULVOVAGINITAS

1.1.    Galvijai

Galvijai turi būti nevakcinuoti ir turi būti laikyti karantino sąlygomis bent 30 dienų laikotarpiu iki išsiuntimo į Sąjungą dienos ir turi būti atliktas jų serologinis tyrimas gryno BoHV-1 viruso antikūnams nustatyti. Turi būti taikytas vienas iš Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 I priedo 5 dalyje nurodytų diagnostikos metodų ir gautas neigiamas rezultatas. Be to, šis tyrimas turi būti atliktas naudojant mėginį, paimtą kilmės ūkyje 15 dienų laikotarpiu iki išsiuntimo į Sąjungą dienos.

1.2.    Kupranugariniai ir elniniai

Kupranugariniai ir elniniai yra skirti įvežti į valstybę narę ar jos zoną, kuri turi šiomis ligomis neužkrėstos teritorijos statusą arba kurioje taikoma patvirtinta infekcinio galvijų rinotracheito ir (arba) infekcinio pustulinio vulvovaginito likvidavimo programa dėl galvijų, turi būti gauti iš ūkio, kuriame per paskutines 30 dienų iki jų išvežimo nebuvo pranešta apie tos pačios rūšies gyvūnų kaip ir siuntos gyvūnai užkrėtimą infekciniu galvijų rinotracheitu ir (arba) infekciniu pustuliniu vulvovaginitu 30 dienų iki jų išsiuntimo į Sąjungą laikotarpiu.

2.    GALVIJŲ VIRUSINĖ DIARĖJA

Gyvūnai nevakcinuoti nuo galvijų virusinės diarėjos viruso ir turi būti atliktas jų tyrimas galvijų virusinės diarėjos viruso antigenui arba genomui nustatyti pagal vieną iš Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 I priedo 6 dalyje nurodytų diagnostikos metodų ir gauti neigiami rezultatai, ir arba:

a) 

gyvūnai turi būti laikyti patvirtintame karantino ūkyje ne trumpiau kaip 21 dieną iki jų išvežimo, o veršingoms patelėms turi būti atliktas serologinis tyrimas galvijų virusinės diarėjos viruso antikūnams nustatyti pagal vieną iš Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 I priedo 6 dalyje nurodytų diagnostikos metodų ir gauti neigiami rezultatai naudojant mėginius, paimtus praėjus ne mažiau kaip 21 dienai nuo karantino pradžios, arba

b) 

turi būti atliktas gyvūnų serologinis tyrimas galvijų virusinės diarėjos viruso antikūnams nustatyti pagal vieną iš Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 I priedo 6 dalyje nurodytų diagnostikos metodų ir gauti teigiami rezultatai naudojant mėginius, paimtus iki gyvūnų išvežimo arba, jei tai veršingos patelės, – iki apsėklinimo, po kurio patelė tapo veršinga.

3.    AUJESKIO LIGOS VIRUSO INFEKCIJA

Gyvūnai nebuvo vakcinuoti nuo Aujeskio ligos viruso infekcijos ir turi būti:

a) 

laikomi patvirtintame karantino ūkyje ne trumpiau kaip 30 dienų; ir

b) 

jiems atliktas serologinis tyrimas viso Aujeskio ligos viruso antikūnams nustatyti taikant Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 I priedo 7 dalyje nustatytą diagnostikos metodą ir gautas neigiamas rezultatas, tiriant mėginius, paimtus du kartus, darant bent 30 dienų pertrauką, o paskutinis mėginys imtas 15 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą datos laikotarpiu.
VIII PRIEDAS

GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI, TAIKOMI DĖL KANOPINIŲ KILMĖS ŪKIO

1. Mažiausias plotas (nurodytas spinduliu) ir laikotarpiai (iki išsiuntimo į Sąjungą) be pranešimų apie ligą kanopinių, išskyrus arklinių šeimos gyvūnus, kilmės ūkio teritorijoje ir jo apylinkėse, kaip nurodyta 23 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje: 

1.  Galvijai

2.  Avys

3.  Ožkos

4.  Kiaulės

5.  Kupranugariniai

6.  Elniniai

7.  Kanopiniai, išskyrus nurodytus 1, 2, 3, 4, 5, 6 skiltyse (*1)

Snukio ir nagų liga

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

Galvijų maro viruso infekcija

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

Rifto slėnio karštligės infekcija

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

NT

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC infekcija (kontaginė galvijų pleuropneumonija)

10 km/30 dienų

NT

NT

NT

NT

NT

10 km/30 dienų

Smulkiųjų atrajotojų maro viruso infekcija

NT

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

NT

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

NT

Avių ir ožkų raupai

NT

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

NT

NT

NT

NT

Kontaginė ožkų pleuropneumonija

NT

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

NT

NT

NT

10 km/30 dienų

Afrikinis kiaulių maras

NT

NT

NT

10 km/30 dienų

NT

NT

NT

Klasikinis kiaulių maras

NT

NT

NT

10 km/30 dienų

NT

NT

NT

Gumbelinės viruso infekcija

10 km/30 dienų

NT

NT

NT

NT

NT

NT

Epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcija

150 km/2 metai (*2)

150 km/ 2 metai (*2)

150 km/ 2 metai (*2)

NT

150 km/ 2 metai (*2)

150 km/ 2 metai (*2)

150 km/ 2 metai (*2)

(*1)   

Taikoma tik į sąrašą įtrauktoms gyvūnų rūšims pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedą.

►M2  (*2)   

Netaikoma, jei gyvūnai kilę iš trečiosios šalies, teritorijos ar jos zonos, kuriai suteiktas ta liga neužkrėstos arba sezoniškai neužkrėstos teritorijos statusas ir kuri įtraukta į trečiųjų šalių arba teritorijų ar jų zonų, kurioms suteiktas leidimas įvežti į Sąjungą kanopinių siuntas, sąrašą.

 ◄

NT =  netaikoma.

2. Trumpiausi laikotarpiai, kuriais nepranešta apie ligą kanopinių, išskyrus arklinių šeimos gyvūnus, kilmės ūkyje, kaip nurodyta 23 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje: 

1.  Galvijai

2.  Avys

3.  Ožkos

4.  Kiaulės

5.  Kupranugariniai

6.  Elniniai

7.  Kanopiniai, išskyrus nurodytus 1, 2, 3, 4, 5, 6 skiltyse (*1)

Įnosių (Burkholderia malleo) infekcija

NT

6 mėnesiai

NT

Toks pat kaip arklinių šeimos gyvūnų (4 punktas)

NT

Pasiutligė

30 dienų

Tripanozomozė (Trypanosoma evansi)

30 dienų (*2)

30 dienų (*2)

30 dienų (*2)

NT

30 dienų (*2)

30 dienų (*2)

30 dienų (*2)

Juodligė

15 dienų

Aujeskio ligos viruso infekcija

NT

30 dienų

NT

(*1)   

Taikoma tik į sąrašą įtrauktoms gyvūnų rūšims pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedą.

(*2)   

Jeigu apie ligą kilmės ūkyje pranešta 2 metų laikotarpiu iki gyvūnų išsiuntimo į Sąjungą dienos, po paskutinio jos protrūkio užkrėstame ūkyje turi būti toliau taikyti apribojimai iki:

a)  užkrėsti gyvūnai pašalinti iš ūkio;

b)  ūkyje likę gyvūnai ištirti dėl tripanozomozės (Trypanosoma evansi), kaip apibūdinta Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 I priedo 3 dalyje, ir gautas neigiamas rezultatas naudojant mėginius, paimtus praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams po užkrėstų gyvūnų pašalinimo iš ūkio.

NT =  netaikoma.

3. Mažiausias plotas (nurodytas spinduliu) ir trumpiausi laikotarpiai, kuriame ir per kurį nepranešta apie arklių infekcinės anemijos atvejus ar protrūkius arklinių šeimos gyvūnų kilmės ūkio teritorijoje ir jo apylinkėse, kaip nurodyta 23 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje: 

Plotas

Laikotarpis

Reikalavimai, kurių laikytis privaloma, kai anksčiau buvo kilęs ligos protrūkis ūkyje

Arklių infekcinė anemija

200 m

3 mėnesiai

Visi arklinių šeimos gyvūnai buvo izoliuoti iki atliktas jų serologinis tyrimas dėl arklių infekcinės anemijos ir gauti neigiami rezultatai naudojant du mėginius, paimtus po užkrėsto gyvūno paskerdimo ir su 3 mėnesių pertrauka

4. Trumpiausi laikotarpiai, per kuriuos nepranešta apie tam tikrų ligų atvejus ar protrūkius arklinių šeimos gyvūnų kilmės ūkyje, kaip nurodyta 23 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje: 

Laikotarpis

Reikalavimai, kurių laikytis privaloma, kai anksčiau buvo kilęs ligos protrūkis tame ūkyje

Burkholderia mallei infekcija (įnosės)

6 mėnesiai

Jeigu ūkyje buvo pranešta apie infekciją 3 metų laikotarpiu iki gyvūnų išsiuntimo į Sąjungą dienos, po paskutinio jos protrūkio tame ūkyje kompetentinga institucija toliau taikė perkėlimo apribojimus iki:

— užkrėsti gyvūnai nužudomi ir sunaikinami, ir

— atliktas likusių gyvūnų tyrimas, kaip apibūdinta OIE Sausumos gyvūnų vadovo (2015 m. priimtos redakcijos) 2.5.11 skyriaus 3.1 punkte, ir gauti neigiami rezultatai naudojant mėginius, paimtus praėjus bent 6 mėnesiams nuo tos dienos, kai užkrėsti gyvūnai buvo nužudyti ir sunaikinti, o ūkis išvalytas ir dezinfekuotas.

Venesuelos arklių encefalomielitas

6 mėnesiai

Jei gyvūnai yra kilę iš ūkio, esančio trečiojoje šalyje, teritorijoje ar jos zonoje, kurioje buvo pranešta apie Venesuelos arklių encefalomielitą per paskutinius 2 metus iki išsiuntimo į Sąjungą dienos, jie atitinka i punkto sąlygas ir ii arba iii punkte nustatytas sąlygas:

i)  jie buvo kliniškai sveiki bent 21 dieną prieš juos išvežant, ir bet kuris iš ii arba iii papunkčiuose nurodytų gyvūnų, kuriam kasdien matuojant kūno temperatūrą nustatytas temperatūros pakilimas, buvo ištirtas dėl Venesuelos arklių encefalomielito atliekant diagnostinį tyrimą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 I priedo 10 dalies 1 punkto a papunktyje nurodytą diagnostikos metodą ir gauti neigiami rezultatai, ir

ii)  gyvūnai bent 21 dieną buvo laikomi karantino sąlygomis, apsaugoti nuo vabzdžių užkrato pernešėjų, taip pat:

— jie buvo vakcinuoti nuo Venesuelos arklių encefalomielito, atliekant visą pirminį vakcinacijos kursą, ir pakartotinai vakcinuoti pagal vakcinos gamintojo rekomendacijas likus ne mažiau kaip 60 dienų ir ne daugiau kaip 12 mėnesių iki išsiuntimo dienos, arba

— jie buvo ištirti dėl Venesuelos arklių encefalomielito taikant Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 I priedo 10 dalies 1 punkto b papunktyje nurodytą diagnostikos metodą ir gauti neigiami rezultatai naudojant mėginį, paimtą praėjus ne mažiau kaip 14 dienų nuo karantino pradžios dienos;

iii)  gyvūnai buvo ištirti atliekant:

— tyrimą dėl Venesuelos arklių encefalomielito taikant Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 I priedo 10 dalies 1 punkto b papunktyje nurodytą diagnostikos metodą, ir antikūnų titro padidėjimo nenustatyta, tiriant po du mėginius, paimtus du kartus su 21 dienos pertrauka ir antrąjį iš šių mėginių paėmus 10 dienų laikotarpiu iki gyvūnų išvežimo dienos, ir

— Venesuelos arklių encefalomielito viruso genomo nustatymo tyrimą taikant Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 I priedo 10 dalies 2 punkte nurodytą diagnostikos metodą, ir gautas neigiamas rezultatas naudojant mėginį, paimtą per 48 valandas iki gyvūnų išvežimo, be to, gyvūnai nuo mėginių paėmimo iki jų išvežimo buvo apsaugoti nuo vabzdžių užkrato pernešėjų.

Kergimo liga

6 mėnesiai

Jeigu ūkyje buvo pranešta apie infekciją 2 metų laikotarpiu iki gyvūnų išsiuntimo į Sąjungą dienos, po paskutinio jos protrūkio tame ūkyje kompetentinga institucija toliau taikė perkėlimo apribojimus iki:

— užsikrėtę gyvūnai buvo nužudyti ir sunaikinti arba paskersti, arba užsikrėtę nekastruoti arklinių šeimos patinai buvo iškastruoti, ir

— ūkyje likę arklinių šeimos gyvūnai, išskyrus pirmoje įtraukoje nurodytus kastruotus arklinių šeimos gyvūnų patinus, laikomus atskirai nuo patelių, buvo ištirti dėl kergimo ligos taikant Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 I priedo 8 dalyje nurodytą diagnostikos metodą ir gauti neigiami rezultatai naudojant mėginius, paimtus praėjus bent 6 mėnesiams nuo pirmoje įtraukoje apibūdintų priemonių taikymo pabaigos.

Tripanozomozė (Trypanosoma evansi)

6 mėnesiai

Jeigu ūkyje buvo pranešta apie infekciją 2 metų laikotarpiu iki gyvūnų išsiuntimo į Sąjungą dienos, kompetentinga institucija tame ūkyje toliau taikė perkėlimo apribojimus iki:

— užkrėsti gyvūnai buvo išvežti iš ūkio ir

— likę gyvūnai buvo ištirti dėl tripanozomozės (Trypanosoma evansi) pagal vieną iš Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 I priedo 3 dalyje nurodytų diagnostikos metodų ir gauti neigiami rezultatai naudojant mėginius, paimtus praėjus bent 6 mėnesiams po paskutinio užkrėsto gyvūno pašalinimo iš ūkio.

Arklių infekcinė anemija

90 dienų

Jeigu ūkyje buvo pranešta apie infekciją 12 mėnesių iki išsiuntimo į Sąjungą dienos laikotarpiu; po paskutinio jos protrūkio tame ūkyje kompetentinga institucija toliau taikė perkėlimo apribojimus iki:

— užsikrėtę gyvūnai buvo nužudyti ir sunaikinti arba paskersti, ir

— ūkyje likę gyvūnai buvo ištirti dėl arklių infekcinės anemijos taikant Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 I priedo 9 dalyje nurodytą diagnostikos metodą ir gauti neigiami rezultatai naudojant mėginius, paimtus du kartus darant ne ne trumpesnė kaip 3 mėnesių pertrauką po pirmoje įtraukoje apibūdintų priemonių taikymo pabaigos, ir ūkis buvo išvalytas ir dezinfekuotas.

Pasiutligė

30 dienų

Juodligė

15 dienų
IX PRIEDAS

1.    MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKSO(M. BOVIS, M. CAPRAE AND M. TUBERCULOSIS) INFEKCIJA(KAIP NURODYTA 23 STRAIPSNIO 2 DALYJE)Rūšis

Reikalavimai dėl kilmės ūkio

Galvijai

Neužkrėstas ūkis (statusas dėl galvijų)

Avys

Ūkyje 42 dienas iki išsiuntimo į Sąjungą nebuvo pranešta apie Mycobacterium tuberculosis komplekso (M. bovis, M. caprae ir M. tuberculosis) infekciją

Ožkos

ūkyje pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 II priedo 1 dalies 1 ir 2 punkte nustatytas procedūras buvo vykdoma jame laikomų tos pačios rūšies gyvūnų, kaip ir siuntos gyvūnai, priežiūra dėl Mycobacterium tuberculosis komplekso (M. bovis, M. caprae ir M. tuberculosis) bent 12 mėnesių iki išsiuntimo į Sąjungą dienos ir per šį laikotarpį:

a)  į ūkį buvo įvežti tik tos pačios rūšies gyvūnai, kaip ir siuntos gyvūnai, iš ūkių, kuriuose taikomos šioje dalyje nustatytos priemonės;

b)  jei pranešta apie ūkyje laikomų tos pačios rūšies gyvūnų, kaip ir siuntos gyvūnai, Mycobacterium tuberculosis komplekso (M. bovis, M. caprae ir M. tuberculosis) infekciją, buvo imtasi priemonių pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 II priedo 1 dalies 3 punktą.

Kupranugariniai

Elniniai

2.    BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS IR B. SUIS INFEKCIJA (KAIP NURODYTA 23 STRAIPSNIO 3 DALYJE)Rūšis

Reikalavimai dėl kilmės ūkio

Galvijai

Ūkis galvijų atžvilgiu neužkrėstas be vakcinacijos

Avys

Ūkis avių ir ožkų atžvilgiu neužkrėstas be vakcinacijos

Ožkos

Ūkis avių ir ožkų atžvilgiu neužkrėstas be vakcinacijos

Kiaulės

Ūkyje 42 dienas iki išsiuntimo į Sąjungą nebuvo pranešta apie Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekciją ir 12 mėnesių iki išsiuntimo į Sąjungą:

a)  ūkyje buvo taikomos biologinio saugumo ir rizikos mažinimo priemonės, įskaitant laikymo sąlygas ir šėrimo sistemas, siekiant, kad į sąrašą įtrauktų rūšių laukiniai gyvūnai neperduotų Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos ūkyje laikomoms kiaulėms, ir į jį pateko tik kiaulės iš ūkių, kuriuose taikomos lygiavertės biologinio saugumo priemonės, arba

b)  ūkyje pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 III priedą buvo vykdoma jame laikomų kiaulių priežiūra dėl Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos ir per tą patį laikotarpį:

— į ūkį buvo įvežtos tik kiaulės iš ūkių, kuriuose taikomos a arba b punktuose nustatytos biologinio saugumo arba priežiūros priemonės, ir

— jeigu buvo pranešta apie ūkyje laikomų kiaulių Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekciją, imtasi priemonių pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 II priedo 1 dalies 3 punktą]

Kupranugariniai

42 dienas iki išsiuntimo į Sąjungą nebuvo pranešta apie kupranugarinių Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekciją ir jie yra ištirti taikant vieną iš Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 I priedo 1 dalyje nustatytų diagnostikos metodų dėl Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcijos nustatymo ir gauti neigiami rezultatai naudojant mėginį, paimtą 30 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą datos laikotarpiu arba, neseniai jauniklių atsivedusių patelių atveju, tyrimas atliktas naudojant mėginį, paimtą praėjus bent 30 dienų po jauniklių atsivedimo

Elniniai

42 dienas iki išsiuntimo į Sąjungą nebuvo pranešta apie elninių Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekciją
X PRIEDAS

KONKRETŪS REIKALAVIMAI DĖL BRUCELLA INFEKCIJOS, TAIKOMI Į SĄJUNGĄ ĮVEŽANT TARM TIKRŲ RŪŠIŲ IR KATEGORIJŲ KANOPINIUS, KAIP NURODYTA 24 STRAIPSNIO 5 DALYJE

1.    AVYS

Nekastruoti avių patinai, išskyrus tuos, kurie skirti skersti Sąjungoje, turi atitikti šiuos reikalavimus:

a) 

jie bent 60 dienų nepertraukiamą laikotarpį laikyti ūkyje, kuriame apie Brucella ovis (avių epididimito) infekciją nepranešta 12 mėnesių iki išsiuntimo į Sąjungą datos laikotarpiu;

b) 

30 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą datos buvo atliktas jų serologinis tyrimas dėl Brucella ovis (avių epididimito) nustatymo ir gauti neigiami rezultatai.

2.    TAYASSUIDAE ŠEIMOS KANOPINIAI

30 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą Tayassuidae šeimos kanopiniai turi būti ištirti taikant vieną iš Deleguotojo reglamento (ES) 2020/688 I priedo 1 dalies 2 punkte nustatytų diagnostikos metodų Brucella suis nustatyti ir turi būti gauti neigiami rezultatai.
XI PRIEDAS

KONKRETŪS REIKALAVIMAI DĖL ARKLINIŲ ŠEIMOS GYVŪNŲ, KAIP NURODYTA 24 STRAIPSNIO 6 DALYJE

1.    SANITARINĖS GRUPĖS, KURIOMS PRISKIRIAMOS TREČIOSIOS ŠALYS, TERITORIJOS ARBA JŲ ZONOSSanitarinė grupė

Ligos, dėl kurių privaloma laikytis konkrečių reikalavimų

A

arklių infekcinė anemija

B

arklių infekcinė anemija, įnosės, kergimo liga

C

arklių infekcinė anemija, Venesuelos arklių encefalomielitas

D

arklių infekcinė anemija, įnosės, kergimo liga, Venesuelos arklių encefalomielitas, tripanozomozė

E

arklių infekcinė anemija, įnosės, kergimo liga, afrikinė arklių liga, tripanozomozė

F

arklių infekcinė anemija, kergimo liga, afrikinė arklių liga

G

arklių infekcinė anemija, įnosės, kergimo liga, tripanozomozė

2.    KONKRETŪS REIKALAVIMAI

2.1.    Konkretūs reikalavimai dėl afrikinės aklių ligos

Arklinių šeimos gyvūnai turi atitikti viename iš tolesnių punktų išdėstytus reikalavimus.

a) 

gyvūnai bent 30 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą buvo laikomi izoliuoti nuo užkrato pernešėjų apsaugotose patalpose ir jiems buvo atliktas serologinis ir ligos sukėlėjo nustatymo tyrimas dėl afrikinės arklių ligos ir gautas kiekvieno jų neigiamas rezultatas, tiriant kraujo mėginį, paimtą ne mažiau kaip po 28 dienų nuo įvežimo į nuo užkrato pernešėjų apsaugotas patalpas 10 dienų iki išsiuntimo datos laikotarpiu;

b) 

gyvūnai bent 40 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą buvo laikomi izoliuoti nuo užkrato pernešėjų apsaugotose patalpose ir jiems buvo atlikti serologiniai tyrimai, siekiant nustatyti afrikinės arklių ligos antikūnus ir reikšmingo antikūnų titro padidėjimo nenustatyta, tiriant du kartus su bent 21 dienos pertrauka paimtus mėginius, pirmąjį mėginį paėmus bent po 7 dienų nuo įvežimo į nuo užkrato pernešėjų apsaugotas patalpas;

c) 

gyvūnai bent 14 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą buvo laikomi izoliuoti nuo užkrato pernešėjų apsaugotose patalpose ir jiems buvo atliktas ligos sukėlėjo nustatymo tyrimas dėl afrikinės arklių ligos viruso ir gautas neigiamas rezultatas, tiriant kraujo mėginį, paimtą ne mažiau kaip po 14 dienų nuo įvežimo į nuo užkrato pernešėjų apsaugotas patalpas ir ne daugiu kaip 72 valandų iki išsiuntimo laiko laikotarpiu;

d) 

yra dokumentais pagrįstų įrodymų, kad gyvūnai vakcinuoti nuo afrikinės arklių ligos visu pradiniu kursu ir pakartotinai vakcinuoti pagal gamintojo nurodymus licencijuota vakcina nuo visų afrikinės arklių ligos viruso serotipų, esančių kilmės populiacijoje, bent 40 dienų iki įvežimo į nuo užkrato pernešėjų apsaugotas patalpas, ir kad gyvūnai ne mažiau kaip 40 dienų buvo laikomi izoliuoti nuo užkrato pernešėjų apsaugotose patalpose;

e) 

Gyvūnai turi būti laikomi izoliuoti nuo užkrato pernešėjų apsaugotose patalpose bent 30 dienų laikotarpiu iki jų išsiuntimo į Sąjungą datos ir turi būti atliktas jų serologinis tyrimas afrikinės arklių ligos antikūnams nustatyti toje pačioje laboratorijoje ir tą pačią dieną ištiriant du kartus su 21–30 dienų pertrauka paimtus kraujo mėginius, kurie buvo paimti tuo laikotarpiu, kai gyvūnai buvo izoliuoti nuo užkrato pernešėjų apsaugotose patalpose. Antrasis iš šių mėginių turi būti paimtas 10 dienų laikotarpiu iki išsiuntimo dienos ir turi būti gauti neigiami rezultatai kiekvienu atveju arba neigiamas rezultatas atliekant antrojo mėginio Afrikinės arklių ligos viruso sukėlėjo nustatymo tyrimą.

2.2.    Konkretūs reikalavimai dėl Venesuelos arklių encefalomielito

Arklinių šeimos gyvūnai turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

a) 

gyvūnai buvo vakcinuoti nuo Venesuelos arklių encefalomielito visu pradiniu kursu ir pakartotinai vakcinuoti pagal gamintojo rekomendacijas likus ne mažiau kaip 60 dienų ir ne daugiau kaip 12 mėnesių iki išsiuntimo į Sąjungą datos ir jie buvo laikomi nuo užkrato pernešėjų apsaugotose karantino patalpose bent 21 dieną iki išsiuntimo į Sąjungą datos ir tuo laikotarpiu jie buvo kliniškai sveiki ir jų kasdien matuota kūno temperatūra buvo normaliose fiziologinėse ribose.

Visi kiti to paties ūkio arklinių šeimos gyvūnai, kuriems per kasdienius temperatūros matavimus nustatyta pakilusi kūno temperatūra, ištirti Venesuelos arklių encefalomielito virusui išskirti ir gauti neigiami rezultatai;

b) 

gyvūnai nebuvo vakcinuoti nuo Venesuelos arklių encefalomielito yra ir buvo laikomi nuo užkrato pernešėjų apsaugotose karantino patalpose bent 21 dieną, ir tuo laikotarpiu jie buvo kliniškai sveiki ir jų kasdien matuota kūno temperatūra buvo normaliose fiziologinėse ribose Karantino metu gyvūnai buvo ištirti atliekant Venesuelos arklių encefalomielito diagnostinį tyrimą ir gauti neigiami rezultatai naudojant mėginį, paimtą praėjus bent 14 dienų nuo gyvūnų perkėlimo į nuo užkrato pernešėjų apsaugotas karantino patalpas dienos; gyvūnai buvo apsaugoti nuo vabzdžių užkrato pernešėjų iki pat išsiuntimo,

Visi kiti to paties ūkio arklinių šeimos gyvūnai, kuriems per kasdienius temperatūros matavimus nustatyta pakilusi kūno temperatūra, ištirti Venesuelos arklių encefalomielito virusui išskirti ir gauti neigiami rezultatai;

c) 

yra atliktas gyvūnų hemagliutinacijos slopinimo tyrimas Venesuelos arklių encefalomielitui nustatyti toje pačioje laboratorijoje tą pačią dieną naudojant du kartus su 21 dienos pertrauka fpaimtus mėginius, iš kurių antrasis paimtas 10 dienų laikotarpiu iki išsiuntimo dienos, ir nustatyta, kad antikūnų titras nepadidėjo, taip pat atliktas AT-PGR (atvirkštinės transkripcijos polimerazės grandininės reakcijos) tyrimas Venesuelos arklių encefalomielito viruso genomui nustatyti ir gautas neigiamas rezultatas naudojant mėginį, paimtą per 48 valandas iki išsiuntimo, ir gyvūnai yra apsaugoti nuo užkrato pernešėjų nuo tada, kai paimtas AT-PGR mėginys, iki pat pakrovimo juos išsiunčiant, gyvūnams naudojant patvirtintus vabzdžių repelentus kartu su insekticidais ir dezinfekuojant arklides bei transporto priemones, kuriomis vežami gyvūnai.

2.3.    Konkretūs reikalavimai dėl Burkholderia mallei (įnosių) infekcijos

Turi būti atliktas arklinių šeimos gyvūnų tyrimas dėl įnosių pagal komplemento sujungimo metodą, kaip apibūdinta OIE Sausumos gyvūnų vadovo (2015 m. priimtos redakcijos) 2.5.11 skyriaus 3.1 punkte. Šis tyrimas turi būti atliktas ir gauti neigiami rezultatai atskiedus serumą santykiu 1:5, naudojant kraujo mėginį, paimtą 30 dienų laikotarpiu iki išsiuntimo į Sąjungą dienos.

2.4.    Konkretūs reikalavimai dėl kergimo ligos

Turi būti atliktas arklinių šeimos gyvūnų tyrimas dėl kergimo ligos pagal komplemento sujungimo metodą, kaip apibūdinta OIE Sausumos gyvūnų vadovo (2013 m. priimtos redakcijos) 2.5.3 skyriaus 3.1 punkte. Šis tyrimas turi būti atliktas ir gauti neigiami rezultatai atskiedus serumą santykiu 1:5, naudojant kraujo mėginį, paimtą 30 dienų laikotarpiu iki išsiuntimo į Sąjungą dienos. Be to, tiriamieji gyvūnai neturi būti naudojami veisimui bent 30 dienų laikotarpį iki ir po mėginio paėmimo dienos.

2.5.    Konkrečios sąlygos dėl tripanozomozės (Trypanosoma evansi)

Turi būti atliktas arklinių šeimos gyvūnų agliutinacijos tyrimas tripanozomozei nustatyti (CATT), kaip apibūdinta OIE Sausumos gyvūnų vadovo (2012 m. priimtos redakcijos) 2.1.21 skyriaus 2.3 punkte. Šis tyrimas turi būti atliktas ir gauti neigiami rezultatai atskiedus serumą santykiu 1:4, naudojant kraujo mėginį, paimtą 30 dienų laikotarpiu iki išsiuntimo į Sąjungą dienos.

2.6.    Konkrečios sąlygos dėl arklių infekcinės anemijos

Turi būti atliktas arklinių šeimos gyvūnų imunodifuzijos agaro gelyje tyrimas (IAGT tyrimas) arba imunofermentinė analizė (IFA) dėl arklių infekcinės anemijos, kaip aprašyta OIE Sausumos gyvūnų vadovo (2013 m. priimtos redakcijos) 2.5.6 skyriaus 2.1 ir 2.2 punktuose. Šis tyrimas turi būti atliktas ir gauti neigiami rezultatai naudojant kraujo mėginį, paimtą ne anksčiau kaip 90 dienų laikotarpiu iki išsiuntimo į Sąjungą dienos.
XII PRIEDAS

KANOPINIAI, SKIRTI PERKELTI Į ATSKIRTUS ŪKIUS

A DALIS.

Trumpiausi laikotarpiai, per kuriuos nepranešta apie ligą atskirtame kanopinių, skirtų perkelti į atskirtus ūkius Sąjungoje, kilmės ūkyje: 

1.  Galvijai

2.  Avys

3.  Ožkos

4.  Kiaulės

5.  Kupranugariniai

6.  Elniniai

7.  Kanopiniai, išskyrus nurodytus 1, 2, 3, 4, 5, 6 skiltyse (*1)

Snukio ir nagų liga

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

Rifto slėnio karštligės infekcija

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

NT

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC infekcija (kontaginė galvijų pleuropneumonija)

6 mėnesiai

NT

NT

NT

NT

NT

6 mėnesiai

Smulkiųjų atrajotojų maro viruso infekcija

NT

6 mėnesiai

6 mėnesiai

NT

6 mėnesiai

6 mėnesiai

NT

Avių ir ožkų raupai

NT

6 mėnesiai

6 mėnesiai

NT

NT

NT

NT

Kontaginė ožkų pleuropneumonija

NT

6 mėnesiai

6 mėnesiai

NT

NT

NT

6 mėnesiai

Afrikinis kiaulių maras

NT

NT

NT

6 mėn.

NT

NT

NT

Klasikinis kiaulių maras

NT

NT

NT

6 mėn.

NT

NT

NT

Gumbelinės viruso infekcija

6 mėn.

NT

NT

NT

NT

NT

NT

Burkholderia mallei infekcija (įnosės)

NT

NT

6 mėnesiai

NT

6 mėnesiai

NT

NT

Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcija

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

Mycobacterium tuberculosis komplekso (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) infekcija

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

Pasiutligė

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

Tripanozomozė (Trypanosoma evansi)

30 dienų

30 dienų

30 dienų

NT

180 dienų

30 dienų

30 dienų

Juodligė

30 dienų

30 dienų

30 dienų

30 dienų

30 dienų

30 dienų

30 dienų

Mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekcija

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

NT

6 mėnesiai

6 mėnesiai

6 mėnesiai

Aujeskio ligos viruso infekcija

NT

NT

NT

12 mėnesių

NT

NT

NT

(*1)   

Taikoma tik į sąrašą įtrauktoms gyvūnų rūšims pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedą.

NT =  netaikoma.

B DALIS.

Mažiausias plotas (nurodytas spinduliu) ir trumpiausi laikotarpiai, per kuriuos nepranešta apie ligą zonoje apie kanopinių, skirtų perkelti į atskirtus ūkius Sąjungoje, kilmės atskirtą ūkį: 

1.  Galvijai

2.  Avys

3.  Ožkos

4.  Kiaulės

5.  Kupranugariniai

6.  Elniniai

7.  Kanopiniai, išskyrus nurodytus 1, 2, 3, 4, 5, 6 skiltyse (*1)

Snukio ir nagų liga

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

Rifto slėnio karštligės infekcija

150 km/30 dienų

150 km/30 dienų

150 km/30 dienų

NT

150 km/30 dienų

150 km/30 dienų

150 km/30 dienų

Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC infekcija (kontaginė galvijų pleuropneumonija)

10 km/30 dienų

NT

NT

NT

NT

NT

10 km/30 dienų

Smulkiųjų atrajotojų maro viruso infekcija

NT

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

NT

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

NT

Avių ir ožkų raupai

NT

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

NT

NT

NT

NT

Kontaginė ožkų pleuropneumonija

NT

10 km/30 dienų

10 km/30 dienų

NT

NT

NT

10 km/30 dienų

Afrikinis kiaulių maras

NT

NT

NT

10 km/12 mėnesių

NT

NT

NT

Klasikinis kiaulių maras

NT

NT

NT

10 km/12 mėnesių

NT

NT

NT

Gumbelinės viruso infekcija

150 km/30 dienų

NT

NT

NT

NT

NT

NT

Mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekcija

150 km/30 dienų

150 km/30 dienų

150 km/30 dienų

NT

150 km/30 dienų

150 km/30 dienų

150 km/30 dienų

Epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcija

150 km/30 dienų

150 km/30 dienų

150 km/30 dienų

NT

150 km/30 dienų

150 km/30 dienų

150 km/30 dienų

Aujeskio ligos viruso infekcija

NT

NT

NT

5 km/12 mėnesių (*2)

NT

NT

NT

(*1)   

Taikoma tik į sąrašą įtrauktoms gyvūnų rūšims pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedą.

(*2)   

Be to, per 30 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą turi būti atliktas virusologinis ir serologinis tyrimas siekiant paneigti ligos buvimą.

NT =  netaikoma.

C DALIS

Trumpiausi neužkrėtimo liga laikotarpiai trečiojoje šalyje ar teritorijoje arba jos zonoje, kurioje yra atskirtas kanopinių, skirtų perkelti į atskirtus ūkius Sąjungoje, kilmės ūkis: 

1.  Galvijai

2.  Avys

3.  Ožkos

4.  Kiaulės

5.  Kupranugariniai

6.  Elniniai

7.  Kanopiniai, išskyrus nurodytus 1, 2, 3, 4, 5, 6 skiltyse (*1)

Snukio ir nagų liga

12 mėnesių (*2)

12 mėnesių (*2)

12 mėnesių (*2)

12 mėn. (*2)

12 mėnesių (*2)

12 mėnesių (*2)

12 mėnesių (*2)

Galvijų maro viruso infekcija

12 mėnesių

12 mėnesių

12 mėnesių

12 mėnesių

12 mėnesių

12 mėnesių

12 mėnesių

Rifto slėnio karštligės infekcija

48 mėnesiai (*2)

48 mėnesiai (*2)

48 mėnesiai (*2)

NT

48 mėnesiai (*2)

48 mėnesiai (*2)

48 mėnesiai (*2)

Afrikinis kiaulių maras

NT

NT

NT

12 mėnesių (*2)

NT

NT

NT

Klasikinis kiaulių maras

NT

NT

NT

12 mėnesių (*2)

NT

NT

NT

Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcija

12 mėnesių (*2)

12 mėnesių (*2)

12 mėnesių (*2)

12 mėnesių (*2)

12 mėnesių (*2)

12 mėnesių (*2)

12 mėnesių (*2)

Mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekcija

24 mėnesiai (*2)

24 mėnesiai (*2)

24 mėnesiai (*2)

NT

24 mėnesiai (*2)

24 mėnesiai (*2)

24 mėnesiai (*2)

Epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcija

24 mėnesiai (*2)

24 mėnesiai (*2)

24 mėnesiai (*2)

NT

24 mėnesiai (*2)

24 mėnesiai (*2)

24 mėnesiai (*2)

(*1)   

Taikoma tik į sąrašą įtrauktoms gyvūnų rūšims pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedą.

(*2)   

Arba trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija suteikia alternatyvių garantijų pagal šio priedo D dalį.

NT =  netaikoma.

D DALIS

Alternatyvios garantijos, kurias trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija suteikia dėl tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligųSnukio ir nagų liga

a)  Yra atliktas gyvūnų serologinis tyrimas snukio ir nagų ligos viruso infekcijai nustatyti pagal vieną iš OIE Sausumos gyvūnų diagnostinių tyrimų ir vakcinų vadove (OIE Sausumos gyvūnų vadovas) nustatytų tarptautinei prekybai taikomų tyrimų metodų ir gauti neigiami rezultatai naudojant mėginius, paimtus 10 dienų laikotarpiu iki išsiuntimo į Sąjungą dienos, ir

b)  dėl Bovidae, Cervidae ir Elephas spp.: tyrimas zondavimo metodu snukio ir nagų ligos viruso infekcijai nustatyti pagal OIE Sausumos gyvūnų vadove nustatytas procedūras ir gauti neigiami rezultatai. Šis tyrimas turi būti atliktas:

i)  10 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą dienos laikotarpiu dėl kitų nei afrikinio buivolo (Synercus caffer) gyvūnų rūšių;

ii)  dėl afrikinių buivolų (Synercus caffer) – du kartus su bent 15 dienų pertrauka, ir antrasis iš šių mėginių turi būti paimtas 10 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą dienos laikotarpiu.

Rifto slėnio karštligės infekcija

a)  Gyvūnai turi būti:

i)  laikyti karantino sąlygomis nuo užkrato pernešėjų apsaugotoje patalpoje, esančioje patvirtintame atskirtame ūkyje, bent 30 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą dienos laikotarpiu;

ii)  be Rifto slėnio karštligės viruso infekcijos ligos simptomų bent 30 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą dienos laikotarpiu;

iii)  apsaugoti nuo užkrato pernešėjų, kai vežami iš i punkte nurodytos nuo užkrato pernešėjų apsaugotos patalpos į pakrovimo vietą, iš kurios bus siunčiami į Sąjungą, ir

b)  gyvūnai yra ištirti atliekant viruso neutralizavimo tyrimą ir gauti neigiami rezultatai dėl Rifto slėnio karštligės viruso infekcijos pagal OIE Sausumos gyvūnų vadovą, pirmą kartą atliktą paėmus mėginius karantino laikotarpio pradžios dieną, o antrą kartą – paėmus mėginius praėjus bent 42 dienoms nuo tos dienos ir 10 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą laikotarpiu.

Afrikinis kiaulių maras

Atliktas gyvūnų virusologinis ir serologinis tyrimas afrikiniam kiaulių marui ir klasikiniam kiaulių marui nustatyti pagal tyrimo metodą, skirtą tarptautinei prekybai, nustatytą OIE Sausumos gyvūnų vadove, atliktą paėmus mėginius 30 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą dienos laikotarpiu.

Klasikinis kiaulių maras

Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcija

Gyvūnai:

a)  atliktas jų tyrimas, kaip nustatyta ir rekomenduojama tarptautinei prekybai OIE Sausumos gyvūnų vadove, paėmus mėginius 30 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą dienos laikotarpiu, arba

b)  tie gyvūnai yra kastruoti bet kokio amžiaus patinai.

Mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekcija

Gyvūnai turi atitikti viename iš šių punktų nustatytus reikalavimus:

a)  jie yra laikyti karantino sąlygomis nuo užkrato pernešėjų apsaugotoje patalpoje, esančioje atskirtame ūkyje, bent 30 dienų iki išsiuntimo į Sąjungą dienos laikotarpiu ir atliktas jų serologinis tyrimas mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekcijai ir epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcijai nustatyti pagal OIE Sausumos gyvūnų vadovą ir gauti neigiami rezultatai, atliekant šį tyrimą praėjus bent 28 dienoms nuo gyvūnų perkėlimo į atskirtą ūkį;

b)  jie yra laikyti karantino sąlygomis nuo užkrato pernešėjų apsaugotoje patalpoje, esančioje patvirtintame atskirtame ūkyje, bent 30 dienų laikotarpį iki išsiuntimo į Sąjungą dienos ir atliktas jų PGR tyrimas mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekcijai ir epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcijai nustatyti pagal OIE Sausumos gyvūnų diagnostinių tyrimų ir vakcinų vadovą ir gauti neigiami rezultatai, atliekant šį tyrimą praėjus bent 14 dienų nuo perkėlimo į atskirtą ūkį;

c)  jie yra kilę iš sezoniškai liga neužkrėstos teritorijos ir tuo laikotarpiu, kuriuo nėra ligos, atliktas jų serologinis tyrimas mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekcijai ir epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcijai nustatyti pagal OIE Sausumos gyvūnų vadovą ir gauti neigiami rezultatai, tiriant mėginius, paimtus praėjus bent 28 dienoms nuo gyvūnų perkėlimo į atskirtą ūkį;

d)  jie yra kilę iš sezoniškai neužkrėstos teritorijos ir tuo laikotarpiu atliktas jų PGR tyrimas mėlynojo liežuvio viruso (1–24 serologinių tipų) infekcijai ir epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcijai nustatyti pagal OIE Sausumos gyvūnų vadovą ir gauti neigiami rezultatai, tiriant mėginius, paimti praėjus bent 14 dienų nuo gyvūnų perkėlimo į patvirtintą atskirtą ūkį.

Epizootinės hemoraginės ligos viruso infekcijos

E DALIS

Reikalavimai dėl nevakcinavimo nuo tam tikrų ligų, taikomi kilmės trečiajai šaliai ar teritorijai arba jos zonai ir kanopiniams, skirtiems perkelti į atskirtus ūkius: 

1.  Galvijai

2.  Avys

3.  Ožkos

4.  Kiaulės

5.  Kupranugariniai

6.  Elniniai

7.  Kanopiniai, išskyrus nurodytus 1, 2, 3, 4, 5, 6 skiltyse (*1)

Snukio ir nagų liga

NSKG

NSKG

NSKG

NSKG

NSKG

NSKG

NSKG

Rifto slėnio karštligės infekcija

NSKG (*2)

NSKG (*2)

NSKG (*2)

NT

NSKG (*2)

NSKG (*2)

NSKG (*2)

Klasikinis kiaulių maras

NT

NT

NT

NSKG

NT

NT

NT

Brucella abortus, B. melitensis ir B. suis infekcija

NSKG (*2)

NSKG (*2)

NSKG (*2)

NSKG (*2)

NSKG (*2)

NSKG (*2)

NSKG (*2)

Aujeskio ligos viruso infekcija

NT

NT

NT

NSKG

NT

NT

NT

(*1)   

Taikoma tik į sąrašą įtrauktoms gyvūnų rūšims pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedą.

(*2)   

Arba trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija suteikia alternatyvių garantijų pagal šio priedo D dalį.

NSKG =  nevakcinuoti kanopiniai, skirti įvežti į Sąjungą.

NT =  netaikoma.

F DALIS

Reikalavimai dėl nuo užkrato pernešėjų apsaugotų patalpų trečiųjų šalių atskirtuose ūkiuose

Kai privaloma pagal šio priedo D dalį, nuo užkrato pernešėjų apsaugotos patalpos atskirtuose ūkiuose, esančiuose trečiosiose šalyse ar teritorijose, turi atitikti šiuos reikalavimus:

a) 

įėjimai ir išėjimai turi būti apsaugoti tinkamomis fizinėmis užtvaromis;

b) 

nuo užkrato pernešėjų apsaugotų patalpų angos turi būti uždengtos nuo užkrato pernešėjų saugančiu tinkamo tankumo tinkleliu, kuris reguliariai impregnuojamas patvirtintu insekticidu pagal gamintojo nurodymus;

c) 

nuo užkrato pernešėjų apsaugotose patalpose ir aplink jas turi būti vykdoma užkrato pernešėjų priežiūra ir kontrolė;

d) 

turi būti imtasi priemonių, kuriomis apribojamos ar panaikinamos užkrato pernešėjų veisimosi vietos, esančios arti nuo užkrato pernešėjų apsaugotų patalpų;

e) 

turi būti nustatytos standartinės veiklos procedūros, įskaitant atsarginių sistemų ir apsauginių signalizacijos sistemų aprašus, taikomos dirbant nuo užkrato pernešėjų apsaugotose patalpose ir pervežant gyvūnus iš tų patalpų į pakrovimo vietą, iš kurios jie siunčiami į Sąjungą.
XIII PRIEDAS

BŪTINIAUSI REIKALAVIMAI DĖL VAKCINACIJOS PROGRAMŲ IR PAPILDOMOS PRIEŽIŪROS, VYKDOMOS TREČIOJOJE ŠALYJE AR TERITORIJOJE ARBA JOS ZONOJE, KURIOJE VAKCINUOJAMA NUO LABAI PATOGENIŠKO PAUKŠČIŲ GRIPO

1.    BŪTINIAUSI REIKALAVIMAI DĖL TREČIOJOJE ŠALYJE AR TERITORIJOJE ARBA JOS ZONOJE VYKDOMŲ VAKCINACIJOS PROGRAMŲ

Vakcinacijos nuo labai patogeniško paukščių gripo programose, kurias pateikia trečioji šalis ar teritorija, turi būti pateikta bent ši informacija:

1) 

vakcinacijos strategijos tikslai, pasirinkta (-os) paukščių populiacija (-os) ir teritorija;

2) 

duomenys apie ligos epidemiologinę raidą, įskaitant ankstesnius jos protrūkius naminių arba laukinių paukščių populiacijose;

3) 

aprašytos sprendimo pradėti vakcinaciją priežastys;

4) 

rizikos vertinimas, pagrįstas:

— 
labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais toje trečiojoje šalyje ar teritorijoje arba jos zonoje,
— 
labai patogeniško paukščių gripo protrūkiu kaimyninėje šalyje,
— 
kitais rizikos veiksniais, tokiais kaip, pavyzdžiui, tam tikros vietovės, paukštininkystės rūšis ar naminių paukščių arba nelaisvėje laikomų paukščių kategorijos;
5) 

geografinė teritorija, kurioje vykdoma vakcinacija;

6) 

vakcinacijos teritorijoje esančių ūkių skaičius;

7) 

ūkių, kuriuose vykdoma vakcinacija, skaičius, jei skiriasi nuo 6 punkte nurodyto skaičiaus;

8) 

naminių arba nelaisvėje laikomų paukščių rūšys ir kategorijos toje geografinėje teritorijoje, kurioje vykdoma vakcinacija;

9) 

naminių arba nelaisvėje laikomų paukščių apytikris skaičius 7 punkte nurodytuose ūkiuose;

10) 

glaustai apibūdintos vakcinos charakteristikos, leidimas ir kokybės kontrolė;

11) 

paukščių gripo vakcinų tvarkymas, laikymas, paskirstymas ir pardavimas tos valstybės teritorijoje;

12) 

užkrėstų gyvūnų atskyrimo nuo vakcinuotų gyvūnų (DIVA) strategijos įgyvendinimas;

13) 

numatoma vakcinacijos kampanijos trukmė;

14) 

vakcinuotų naminių paukščių perkėlimo ir paukščių produktų, gautų iš vakcinuotų naminių paukščių arba vakcinuotų nelaisvėje laikomų paukščių, vežimo nuostatos ir apribojimai;

15) 

klinikiniai ir laboratoriniai tyrimai, pavyzdžiui, vakcinos veiksmingumo tyrimai ir tyrimai prieš perkėlimą, vykdomi ūkiuose, kuriuose atlikta vakcinacija arba kurie yra vakcinacijos teritorijoje;

16) 

duomenų saugojimo priemonės.

2.    PAPILDOMA PRIEŽIŪRA TREČIOSIOSE ŠALYSE AR TERITORIJOSE ARBA JŲ ZONOSE, KURIOSE VYKDOMA VAKCINACIJA NUO LABAI PATOGENIŠKO PAUKŠČIŲ GRIPO

Kai trečiojoje šalyje ar teritorijoje arba jos zonoje vykdoma vakcinacija, visiems ūkiams, kuriuose vakcinuojama nuo labai patogeniško paukščių gripo, turi būti privaloma atlikti laboratorinius tyrimus ir kartu su II priede nurodyta informacija Komisijai turi būti pateikta ši informacija:

1) 

toje teritorijoje esančių ūkių, kuriuose atlikta vakcinacija, skaičius pagal kategoriją;

2) 

ūkių, kuriuose atlikta vakcinacija ir iš kurių turi būti imami mėginiai, skaičius pagal naminių paukščių kategoriją;

3) 

kontrolinių paukščių naudojimas (kiekviename epidemiologiniame vienete naudojamų kontrolinių paukščių rūšys ir skaičius);

4) 

iš kiekvieno ūkio ir (arba) epidemiologinio vieneto paimtų mėginių skaičius;

5) 

duomenys apie vakcinos veiksmingumą.
XIV PRIEDAS

GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI DĖL BEKETERIŲ PAUKŠČIŲ, JŲ PERINIŲ KIAUŠINIŲ IR BEKETERIŲ PAUKŠČIŲ ŠVIEŽIOS MĖSOS, KILUSIŲ IŠ TREČIOSIOS ŠALIES AR TERITORIJOS ARBA JOS ZONOS, KURI NĖRA NEUŽKRĖSTA NIUKASLO LIGOS VIRUSU

1. Veisliniai beketeriai paukščiai, produkciniai beketeriai paukščiai ir skersti skirti beketeriai paukščiai, kilę iš trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos, kuri nėra neužkrėsta Niukaslo ligos virusu, turi būti:

a) 

oficialiai prižiūrimi bent 21 dieną iki siuntos, skirtos įvežti į Sąjungą, išsiuntimo dienos;

b) 

a punkte nurodytą laikotarpį laikomi visiškai izoliuoti, be tiesioginio ar netiesioginio sąlyčio su kitais paukščiais, kilmės trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingos institucijos tuo tikslu patvirtintose patalpose;

c) 

ištirti dėl Niukaslo ligos viruso infekcijos atliekant viruso aptikimo tyrimą;

d) 

kilę iš paukščių pulkų, kurių priežiūra dėl Niukaslo ligos viruso infekcijos vykdyta pagal statistine atranka grindžiamą mėginių ėmimo planą, pagal kurį gauti neigiami rezultatai bent 6 mėnesių iki siuntos išsiuntimo įvežimui į Sąjungą datos laikotarpiu.

2. Beketeriai vienadieniai paukščiukai ir beketerių paukščių periniai kiaušiniai, kilę iš trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos, kuri nėra neužkrėsta Niukaslo ligos virusu, turi būti kilę iš paukščių pulkų:

a) 

kurie buvo laikomi izoliuoti ir oficialiai prižiūrimi bent 30 dienų laikotarpį iki tos dienos, kai padėti periniai kiaušiniai, skirti įvežti į Sąjungą, arba periniai kiaušiniai, iš kurių išperinti vienadieniai paukščiukai, skirti įvežti į Sąjungą;

b) 

kurie ištirti dėl Niukaslo ligos viruso infekcijos atliekant viruso aptikimo tyrimą;

c) 

kurių priežiūra dėl Niukaslo ligos viruso infekcijos vykdyta pagal statistine atranka grindžiamą mėginių ėmimo planą, pagal kurį gauti neigiami rezultatai bent 6 mėnesių iki siuntos išsiuntimo įvežimui į Sąjungą datos laikotarpiu;

d) 

kurie neturėjo sąlyčio su naminiais paukščiais, neatitinkančiais garantijų pagal a, b ir c punktus, 30 dienų laikotarpiu iki kiaušinių dėjimo dienos ir tuo metu, kai padėti periniai kiaušiniai, skirti įvežti į Sąjungą, arba periniai kiaušiniai, iš kurių išperinti vienadieniai paukščiukai, skirti įvežti į Sąjungą.

3. Beketerių paukščių šviežia mėsa, kilusi iš trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos, kuri nėra neužkrėsta Niukaslo ligos virusu, turi būti:

a) 

iškaulinėta ir be odos;

b) 

gauta iš beketerių paukščių, kurie bent 3 mėnesių laikotarpiu iki skerdimo dienos laikyti ūkiuose:

i) 

kuriuose Niukaslo ligos viruso infekcijos ar labai patogeniško paukščių gripo protrūkių nebuvo 6 mėnesius iki skerdimo dienos;

ii) 

kurių apylinkėse labai patogeniško paukščių gripo ar Niukaslo ligos viruso infekcijos protrūkių nebuvo 10 km spinduliu nuo tos ūkio dalies, kurioje laikomi beketeriai paukščiai, perimetro, įskaitant, kai tinka, kaimyninės valstybės narės ar trečiosios šalies teritoriją, bent 3 mėnesių iki skerdimo dienos laikotarpiu;

iii) 

kuriuose priežiūra dėl Niukaslo ligos viruso infekcijos vykdyta pagal statistine atranka grindžiamą mėginių ėmimo planą, pagal kurį gauti neigiami rezultatai bent 6 mėnesių laikotarpiu iki skerdimo dienos;

c) 

prižiūrėta, kaip nurodyta b punkto iii papunktyje:

i) 

atliekant serologinius tyrimus, jeigu beketeriai paukščiai nevakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos;

ii) 

tiriant beketerių paukščių trachėjos tepinėlius, jeigu beketeriai paukščiai vakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos;

d) 

gauta iš beketerių paukščių, kurie, jeigu vakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos, 30 dienų laikotarpiu iki skerdimo dienos nebuvo vakcinuoti XV priedo 1 dalyje nustatytų konkrečių kriterijų neatitinkančiomis vakcinomis.

4. 1 dalies c punkte ir 2 dalies b punkte nurodyti viruso aptikimo tyrimai turi būti atlikti:

a) 

per 7–10 dienų nuo beketerių paukščių izoliavimo pradžios dienos;

b) 

naudojant kiekvieno paukščio kloakos tepinėlius arba išmatų mėginius.

5. 1 dalies c punkte ir 2 dalies b punkte nurodytais viruso aptikimo tyrimais turi būti įrodyta, kad neaptikta paukščių 1 tipo paramiksoviruso izoliatų, kurių intracerebrinio patogeniškumo indeksas (ICPI) aukštesnis nei 0,4 . Be to, turi būti gauti palankūs rezultatai ištyrus visus siuntos paukščius iki:

a) 

veislinių beketerių paukščių, produkcinių beketerių paukščių arba skersti skirtų beketerių paukščių išvežimo iš 1 dalies b punkte nurodytų patalpų siunčiant juos į Sąjungą;

b) 

vienadienių paukščiukų, siunčiamų į Sąjungą, išvežimo iš peryklos;

c) 

perinių kiaušinių pakrovimo siunčiant į Sąjungą.
XV PRIEDAS

KRITERIJAI DĖL VAKCINŲ NUO NIUKASLO LIGOS VIRUSO INFEKCIJOS IR REIKALAVIMAI DĖL NAMINIŲ PAUKŠČIŲ, PERINIŲ KIAUŠINIŲ IR ŠVIEŽIOS PAUKŠTIENOS SIUNTŲ, KILUSIŲ IŠ TREČIOSIOS ŠALIES AR TERITORIJOS ARBA JOS ZONOS, KURIOJE VAIKCINUOJAMA NUO NIUKASLO LIGOS VIRUSO INFEKCIJOS

1.    VAKCINŲ NUO NIUKASLO LIGOS VIRUSO INFEKCIJOS KRITERIJAI

1.1.    Bendrieji kriterijai

a) 

Vakcinos turi atitikti Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) Sausumos gyvūnų diagnostinių tyrimų ir vakcinų vadovo skyriuje dėl Niukaslo ligos nustatytus standartus.

b) 

Prieš leidžiant paskirstyti ir naudoti vakcinas, jos turi būti užregistruotos atitinkamos kilmės trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingų institucijų. Tokią registraciją atitinkamos kilmės trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingos institucijos turi pagrįsti išsamiais pareiškėjo pateiktais dokumentais, kuriuose pateikti duomenys apie vakcinos veiksmingumą ir nekenksmingumą. Tuo atveju, kai vakcinos yra importuotos, kilmės trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingos institucijos gali remtis šalies, kurioje pagaminta vakcina, kompetentingų institucijų patikrintais duomenimis, jei tie tikrinimai atlikti laikantis OIE standartų.

c) 

Laikantis a ir b punktuose nustatytų reikalavimų, vakcinų importas arba jų gamyba ir paskirstymas taip pat turi būti kontroliuojami atitinkamos kilmės trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingų institucijų.

d) 

Prieš leidžiant paskirstyti vakcinas, kiekviena vakcinų partija turi būti ištirta, patikrinant jų nekenksmingumą, ypač susilpninimą ar inaktyvinimą ir ar nėra išorinių patogenų, taip pat jų veiksmingumą. Šiuos tyrimus kontroliuoja kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentingos institucijos.

1.2.    Specialieji kriterijai

Gyvos susilpnintos vakcinos nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos turi būti ruošiamos iš Niukaslo ligos viruso padermės, kurios pirminis pasėlis ištirtas ir nustatyta, kad jos ICPI indeksas yra:

a) 

žemesnis nei 0,4 , jei kiekvienam paukščiui per ICPI testą skiriama ne mažesnė kaip 107 EID50 dozė,

arba

b) 

žemesnis nei 0,5 , jei kiekvienam paukščiui per ICPI testą skiriama ne mažesnė kaip 108 EID50 dozė.

▼M2

2.    GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI DĖL NAMINIŲ PAUKŠČIŲ IR PERINIŲ KIAUŠINIŲ, KILUSIŲ IŠ TREČIOSIOS ŠALIES AR TERITORIJOS ARBA JOS ZONOS, KURIOJE NAUDOJAMOS VAKCINOS NUO NIUKASLO LIGOS VIRUSO INFEKCIJOS NEATITINKA 1 DALYJE NUSTATYTŲ KONKREČIŲ KRITERIJŲ

Iš trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos, kuriose naudojamos vakcinos nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos neatitinka 1.2 punkte nustatytų konkrečių kriterijų, kilę naminiai paukščiai ir periniai kiaušiniai turi atitikti šiuos reikalavimus:

a) 

naminiai paukščiai, vienadienių paukščiukų kilmės pulkas ir perinių kiaušinių kilmės pulkas negali būti vakcinuoti tokiomis vakcinomis bent 12 mėnesių iki siuntos pakrovimo išsiuntimui į Sąjungą laikotarpiu;

b) 

naminių paukščių ir perinių kiaušinių kilmės pulke dėl Niukaslo ligos viruso infekcijos turi būti atliktas viruso išskyrimo tyrimas likus ne daugiau kaip 2 savaitėms iki siuntos pakrovimo, siunčiant į Sąjungą, dienos arba, perinių kiaušinių atveju, likus ne daugiau kaip 2 savaitėms iki kiaušinių surinkimo dienos. Šis tyrimas turi būti atliktas oficialiojoje laboratorijoje, naudojant atsitiktinės atrankos tvarka sudarytą bent 60 kiekvieno pulko paukščių kloakos tepinėlių mėginį, ir neturi būti nustatyta paukščių paramiksovirusų, kurių ICPI indeksas aukštesnis nei 0,4;

c) 

per b punkte nurodytą dviejų savaičių laikotarpį naminiai paukščiai, išskyrus vienadienius paukščiukus, vienadienių paukščiukų kilmės pulkas ir perinių kiaušinių kilmės pulkai turi būti laikomi izoliuoti ir oficialiai prižiūrimi kilmės ūkyje;

d) 

naminiai paukščiai, išskyrus vienadienius paukščiukus, vienadienių paukščiukų kilmės pulkas ir perinių kiaušinių kilmės pulkas negali būti turėję sąlyčio su naminiais paukščiais, neatitinkančiais a ir b punktuose nustatytų reikalavimų:

i) 

naminiai paukščiai – 60 dienų laikotarpį iki siuntos pakrovimo, siunčiant į Sąjungą, dienos;

ii) 

periniai kiaušiniai – 60 dienų laikotarpį iki kiaušinių surinkimo dienos;

e) 

periniai kiaušiniai, iš kurių gaunami vienadieniai paukščiukai, perykloje arba tuo metu, kai vežami į peryklą, negali turėti sąlyčio su naminiais paukščiais arba periniais kiaušiniais, neatitinkančiais a–d punktuose nustatytų reikalavimų.

▼B

3.    GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI DĖL ŠVIEŽIOS PAUKŠTIENOS, KILUSIOS IŠ TREČIOSIOS ŠALIES AR TERITORIJOS ARBA JOS ZONOS, KURIOJE NAUDOJAMOS VAKCINOS NUO NIUKASLO LIGOS VIRUSO INFEKCIJOS NEATITINKA 1 PUNKTE NUSTATYTŲ KONKREČIŲ KRITERIJŲ

Iš trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos, kuriose naudojamos vakcinos nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos neatitinka 1.2 punkte nustatytų konkrečių kriterijų, kilusi šviežia paukštiena turi būti gauta iš naminių paukščių, atitinkančių šiuos sveikatos reikalavimus:

a) 

naminiai paukščiai 30 dienų laikotarpiu iki skerdimo dienos nėra vakcinuoti gyvomis susilpnintomis vakcinomis, paruoštomis iš Niukaslo ligos viruso pirminio pasėlio, kurio patogeniškumas didesnis nei lentogeninių viruso padermių;

b) 

naminiai paukščiai ištirti dėl Niukaslo ligos viruso infekcijos atliekant viruso išskyrimo tyrimą oficialiojoje laboratorijoje, skerdimo metu atsitiktinės atrankos būdu iš kiekvieno atitinkamo paukščių pulko paėmus tirti ne mažiau kaip 60 paukščių kloakos tepinėlius, ir neaptikta paukščių paramiksovirusų, kurių ICPI indeksas aukštesnis nei 0,4 ;

c) 

naminiai paukščiai 30 dienų laikotarpiu iki skerdimo dienos neturėjo sąlyčio su naminiais paukščiais, neatitinkančiais a ir b punktuose nustatytų sąlygų.

4.    INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA PATEIKTI, KAI NAMINIŲ PAUKŠČIŲ KILMĖS PULKAI, PERINIŲ KIAUŠINIŲ KILMĖS PULKAI IR PERINIAI KIAUŠINIAI YRA VAKCINUOTI NUO NIUKASLO LIGOS VIRUSO INFEKCIJOS

Jei naminių paukščių kilmės pulkai, perinių kiaušinių kilmės pulkai ir periniai kiaušiniai yra vakcinuoti nuo Niukaslo ligos viruso infekcijos, turi būti pateikta ši informacija apie siuntą:

a) 

naminių paukščių pulko identifikavimo duomenys;

b) 

paukščių amžius;

c) 

vakcinacijos data;

d) 

naudotos viruso padermės pavadinimas ir tipas;

e) 

vakcinos partijos numeris;

f) 

vakcinos pavadinimas;

g) 

vakcinos gamintojas.
XVI PRIEDAS

REIKALAVIMAI DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO ANT NAMINIŲ PAUKŠČIŲ, NELAISVĖJE LAIKOMŲ PAUKŠČIŲ IR PERINIŲ KIAUŠINIŲ KONTEINERIŲ

1. Veisliniai naminiai paukščiai ir produkciniai naminiai paukščiai turi būti vežami konteineriuose, ant kurių nurodyti šie duomenys:

a) 

kilmės trečiosios šalies ar teritorijos pavadinimas ir ISO kodas;

b) 

naminių paukščių rūšis;

c) 

gyvūnų skaičius;

d) 

produkcijos, kuriai jie skirti, kategorija ir rūšis;

e) 

kilmės ūkio pavadinimas; adresas ir patvirtinimo numeris;

f) 

paskirties valstybės narės pavadinimas.

2. Skersti skirti naminiai paukščiai turi būti vežami konteineriuose, ant kurių nurodyti šie duomenys:

a) 

kilmės trečiosios šalies ar teritorijos pavadinimas ir ISO kodas;

b) 

naminių paukščių rūšis;

c) 

gyvūnų skaičius;

d) 

produkcijos, kuriai jie skirti, kategorija ir rūšis;

e) 

kilmės ūkio pavadinimas; adresas ir registracijos numeris;

f) 

paskirties valstybės narės pavadinimas.

3. Vienadieniai paukščiukai turi būti vežami konteineriuose, ant kurių nurodyti šie duomenys:

a) 

kilmės trečiosios šalies ar teritorijos pavadinimas ir ISO kodas;

b) 

naminių paukščių rūšis;

c) 

gyvūnų skaičius;

d) 

produkcijos, kuriai jie skirti, kategorija ir rūšis;

e) 

vienadienių paukščiukų kilmės ūkio pavadinimas; adresas ir patvirtinimo numeris;

f) 

kilmės pulko kilmės ūkio patvirtinimo numeris;

g) 

paskirties valstybės narės pavadinimas.

4. Nelaisvėje laikomi paukščiai turi būti vežami konteineriuose, ant kurių nurodyti šie duomenys:

a) 

kilmės trečiosios šalies ar teritorijos pavadinimas ir ISO kodas;

b) 

gyvūnų skaičius;

c) 

kilmės ūkio pavadinimas; adresas ir patvirtinimo numeris;

d) 

konkretus konteinerio identifikavimo numeris;

e) 

paskirties valstybės narės pavadinimas.

5. Naminių paukščių periniai kiaušiniai turi būti vežami konteineriuose, ant kurių nurodyti šie duomenys:

a) 

žodis „periniai“;

b) 

kilmės trečiosios šalies ar teritorijos pavadinimas ir ISO kodas;

c) 

naminių paukščių rūšis;

d) 

kiaušinių skaičius;

e) 

produkcijos, kuriai jie skirti, kategorija ir rūšis;

f) 

kiaušinių kilmės ūkio pavadinimas; adresas ir patvirtinimo numeris;

g) 

kilmės pulko kilmės ūkio patvirtinimo numeris, jei skiriasi nuo f punkte nurodyto numerio;

h) 

paskirties valstybės narės pavadinimas.

6. Nurodytais patogenais neužkrėsti kiaušiniai turi būti vežami konteineriuose, ant kurių nurodyti šie duomenys:

a) 

žodžiai „Nurodytais patogenais neužkrėsti kiaušiniai, skirti tik diagnostikai, moksliniams tyrimams arba farmacijai“;

b) 

kilmės trečiosios šalies ar teritorijos pavadinimas ir ISO kodas;

c) 

kiaušinių skaičius;

d) 

kilmės ūkio pavadinimas; adresas ir patvirtinimo numeris;

e) 

paskirties valstybės narės pavadinimas.

7. Nelaisvėje laikomų paukščių periniai kiaušiniai turi būti vežami konteineriuose, ant kurių nurodyti šie duomenys:

a) 

kilmės trečiosios šalies ar teritorijos pavadinimas ir ISO kodas;

b) 

kiaušinių skaičius;

c) 

kilmės ūkio pavadinimas; adresas ir patvirtinimo numeris;

d) 

konkretus konteinerio identifikavimo numeris;

e) 

paskirties valstybės narės pavadinimas.
XVII PRIEDAS

REIKALAVIMAI DĖL SIUNTŲ, KURIAS SUDARO MAŽIAU NEI 20 NAMINIŲ PAUKŠČIŲ, IŠSKYRUS BEKETERIUS PAUKŠČIUS, IR MAŽIAU NEI 20 JŲ PERINIŲ KIAUŠINIŲ, TYRIMO PRIEŠ JAS ĮVEŽANT Į SĄJUNGĄ

Siuntos, kurias sudaro mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, arba mažiau nei 20 naminių paukščių (išskyrus beketerius paukščius) perinių kiaušinių, turi būti ištirtos dėl 49 straipsnio e punkte ir 110 straipsnio e punkto ii papunktyje nurodytų ligų ir gauti neigiami rezultatai, tyrimus atliekant tokia tvarka:

a) 

veislinių naminių paukščių, produkcinių naminių paukščių ir skersti skirtų naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, atveju turi būti gauti neigiami rezultatai atliekant gyvūnų serologinius ir (arba) bakteriologinius tyrimus 30 dienų laikotarpiu iki siuntos pakrovimo, siunčiant į Sąjungą, dienos;

b) 

naminių paukščių (išskyrus beketerius paukščius) perinių kiaušinių ir vienadienių paukščiukų, išskyrus beketerius paukščius, atveju turi būti gauti neigiami rezultatai atliekant kilmės pulko serologinius tyrimus ir (arba) bakteriologinius tyrimus 90 dienų laikotarpiu iki siuntos pakrovimo, siunčiant į Sąjungą, dienos, taip, kad būtų įmanoma 95 % patikimumu nustatyti infekciją esant jos 5 % paplitimui;

c) 

kai gyvūnai yra vakcinuoti nuo bet kurio Salmonella ar Mycoplasma serologinio tipo infekcijos, turi būti atliekami tik bakteriologiniai tyrimai, tačiau pagal taikomą patvirtinimo metodą turi būti įmanoma skirti gyvas vakcinines padermes nuo laukinių padermių.
XVIII PRIEDAS

NAMINIŲ PAUKŠČIŲ, IŠSKYRUS BEKETERIUS PAUKŠČIUS, MĖGINIŲ ĖMIMAS IR TYRIMAS ĮVEŽTUS JUOS Į SĄJUNGĄ

1. Valstybinis veterinarijos gydytojas paima iš trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos į Sąjungą įvežtų veislinių naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, produkcinių naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, ir vienadienių paukščiukų, išskyrus beketerius paukščius, mėginius virusologiniam tyrimui. Mėginiai turi būti imami taip:

a) 

laikotarpiu nuo 7-os iki 15-os dienos po tos dienos, kurią gyvūnai perkelti į paskirties ūkius Sąjungoje, turi būti paimti kloakos tepinėliai taip, kad būtų įmanoma 95 % patikimumu nustatyti 5 % infekcijos paplitimą;

b) 

turi būti atlikti mėginių tyrimai dėl:

i) 

labai patogeniško paukščių gripo;

ii) 

Niukaslo ligos viruso infekcijos.

2. Į bendrą mėginį galima sudėti ne daugiau kaip penkis atskirų paukščių mėginius.
XIX PRIEDAS

GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI SUTEIKIANT NELAISVĖJE LAIKOMŲ PAUKŠČIŲ KILMĖS ŪKIO PATVIRTINIMĄ

1. Gyvūnų sveikatos reikalavimai, susiję su biologinio saugumo priemonėmis, kaip nurodyta 56 straipsnyje, yra tokie:

a) 

į ūkį gali būti perkeliami tik gyvūnai iš kitų patvirtintų ūkių;

b) 

paukščiai gali būti perkeliami į ūkį ne iš patvirtintų ūkių, o iš kitų šaltinių po to, kai tokį perkėlimą patvirtina trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija, su sąlyga, kad tokie gyvūnai būtų laikomi izoliuoti bent 30 dienų nuo perkėlimo į ūkį dienos, laikantis tos trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingos institucijos nurodymų, prieš prijungiant juos prie kitų tame ūkyje laikomų paukščių.

2. Gyvūnų sveikatos reikalavimai, susiję su ūkio patalpomis ir įranga, kaip nurodyta 56 straipsnyje, yra tokie:

a) 

ūkis turi būti aiškiai atribotas ir atskirtas nuo aplinkos;

b) 

ūkyje turi būti reikiamos priemonės gyvūnams pagauti, uždaryti į aptvarą bei izoliuoti ir turi būti parengtos tinkamos patvirtintos karantino patalpos ir patvirtintos procedūros, skirtos gyvūnams, atvežtiems iš nepatvirtintų ūkių;

c) 

ūkis turi būti sudaręs atitinkamus susitarimus arba vietoje turėti patalpas ir įrangą, kurias naudojant būtų tinkamai šalinami nuo ligos nugaišusių arba numarintų gyvūnų kūnai.

3. Gyvūnų sveikatos reikalavimai, susiję su duomenų saugojimu, kaip nurodyta 56 straipsnyje, yra tokie:

a) 

už ūkį atsakingas veiklos vykdytojas turi nuolat atnaujinti duomenų įrašus, kuriuose nurodoma:

i) 

kiekvienos rūšies gyvūnų, esančių ūkyje, skaičius ir tapatybės duomenys (amžius, lytis, rūšis ir atskira identifikacija, kai tai praktiškai tikslinga);

ii) 

į ūkį atvežamų ar iš jo išvežamų gyvūnų skaičius ir tapatybės duomenys (amžius, lytis, rūšis ir atskira identifikacija, kai tai praktiškai tikslinga), kartu su informacija apie jų kilmės ar paskirties vietą, vežimą iš ūkio ar į ūkį ir tų gyvūnų sveikatos būklę;

iii) 

kraujo tyrimų ar kitų diagnostinių procedūrų rezultatai;

iv) 

ligos atvejai ir, kai tinka, skirtas gydymas;

v) 

ūkyje nugaišusių gyvūnų, įskaitant gimusius negyvus gyvūnus, post mortem tyrimų rezultatai;

vi) 

pastabos, pateiktos bet kuriuo izoliavimo arba karantino laikotarpiu;

b) 

už ūkį atsakingas veiklos vykdytojas turi saugoti a punkte nurodytus duomenis bent 10 metų nuo patvirtinimo dienos.

4. Gyvūnų sveikatos reikalavimai, susiję su darbuotojais, kaip nurodyta 56 straipsnyje, yra tokie:

a) 

už ūkį atsakingas asmuo turi turėti reikiamų gebėjimų ir žinių;

b) 

už ūkį atsakingas veiklos vykdytojas turi sutartimi ar kitomis teisinėmis priemonėmis užtikrinti, kad būtų teikiamos veterinarijos gydytojo, patvirtinto ir kontroliuojamo tos trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingos institucijos, paslaugos; tas veterinarijos gydytojas:

i) 

užtikrina, kad būtų kompetentingos institucijos patvirtintos ir ūkyje taikomos reikiamos ligų priežiūros ir kontrolės priemonės, priklausomai nuo ligų padėties toje trečiojoje šalyje ar teritorijoje; tokios priemonės turi apimti:

— 
metinę ligų priežiūros programą, įskaitant tinkamą gyvūnų zoonozių kontrolę,
— 
įtariamų užkrėstų ligomis gyvūnų klinikinius, laboratorinius ir post mortem tyrimus,
— 
ligoms imlių gyvūnų tinkamą vakcinuojama nuo ligų, laikantis OIE Sausumos gyvūnų sveikatos kodekso ir Sausumos gyvūnų diagnostinių tyrimų ir vakcinų vadovo;
ii) 

užtikrina, kad apie bet kokias įtartinas gyvūnų žūtis ar bet kokius kitus pasireiškiančius simptomus, rodančius labai patogenišką paukščių gripą, Niukaslo ligos viruso infekciją ar paukščių chlamidiozę, būtų nedelsiant pranešta tos trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingai institucijai;

iii) 

užtikrina, kad į ūkį perkeliami gyvūnai būtų izoliuojami taip, kaip būtina, ir laikantis 1 dalies b punkto reikalavimų ir bet kokių tos trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingos institucijos nurodymų.

5. Gyvūnų sveikatos reikalavimai, susiję su sveikatos būkle, kaip nurodyta 56 straipsnyje, yra tokie:

a) 

ūkis turi būti neužkrėstas labai patogenišku paukščių gripu, Niukaslo ligos viruso infekcija ir paukščių chlamidioze; siekiant, kad ūkis būtų paskelbtas neužkrėstas tomis ligomis, trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija įvertina gyvūnų sveikatos būklės duomenis, saugomus ne trumpesnį kaip trejų metų laikotarpį iki patvirtinimo paraiškos pateikimo dienos, ir to ūkio gyvūnų klinikinių ir laboratorinių tyrimų rezultatus. Tačiau nauji ūkiai turi būti patvirtinami remiantis tik gyvūnų klinikinių ir laboratorinių tyrimų, atliktų tuose ūkiuose, rezultatais;

b) 

už ūkį atsakingas veiklos vykdytojas turi būti arba sudaręs sutartį su laboratorija, kurioje atliekami post mortem tyrimai, arba pačiame ūkyje turi būti viena ar daugiau tinkamų patalpų, kuriose tokius tyrimus galėtų atlikti kompetentingas asmuo, vadovaujamas veterinarijos gydytojo, kurį tuo tikslu patvirtino tos trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija.
XX PRIEDAS

NELAISVĖJE LAIKOMŲ PAUKŠČIŲ APŽIŪROS, MĖGINIŲ ĖMIMO IR TYRIMŲ DĖL LABAI PATOGENIŠKO PAUKŠČIŲ GRIPO IR NIUKASLO LIGOS PROCEDŪROS

1. Karantino laikotarpiu kontroliniams paukščiams arba, jei kontroliniai paukščiai nenaudojami, nelaisvėje laikomiems paukščiams turi būti taikomos šios procedūros:

a) 

tais atvejais, kai naudojami kontroliniai paukščiai:

i) 

turi būti paimti visų kontrolinių paukščių kraujo mėginiai serologiniam tyrimui laikotarpiu praėjus ne mažiau kaip 21 dienai nuo jų karantino pradžios dienos ir likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki karantino pabaigos dienos;

ii) 

jei gaunami teigiami arba negalutiniai i punkte nurodytų kontrolinių paukščių mėginių serologinio tyrimo rezultatai:

— 
turi būti atliktas importuojamų paukščių virusologinis tyrimas,
— 
turi būti paimti kloakos tepinėliai (arba išmatų mėginiai) ir trachėjos arba burnos ir ryklės tepinėliai iš ne mažiau kaip 60 paukščių arba, jei siuntą sudaro mažiau nei 60 paukščių, – iš visų paukščių;
b) 

tais atvejais, kai kontroliniai paukščiai nenaudojami:

— 
turi būti atlikti importuojamų paukščių virusologiniai tyrimai (serologiniai tyrimai netinka),
— 
pirmosiomis 7–15 karantino dienomis turi būti paimti trachėjos, burnos ir ryklės arba kloakos tepinėliai (arba išmatų mėginiai) iš ne mažiau kaip 60 paukščių arba, jei siuntą sudaro mažiau nei 60 paukščių, – iš visų paukščių.

2. Atliekant 1 punkte nurodytus tyrimus, papildomai turi būti paimti šie mėginiai virusologiniam tyrimui:

a) 

kloakos tepinėliai (arba išmatų mėginiai) ir trachėjos arba burnos ir ryklės tepinėliai, jei įmanoma, iš kliniškai sergančių paukščių arba sergančių kontrolinių paukščių;

b) 

kuo greičiau po nugaišimo – žarnų turinio, smegenų, trachėjos, plaučių, kepenų, blužnies, inkstų ir kitų akivaizdžiai paveiktų organų mėginiai:

i) 

iš negyvų kontrolinių paukščių ir iš visų paukščių, kurie nugaišo atvežant į karantino patalpas, bei tų paukščių, kurie nugaišo karantino metu, arba

ii) 

iš bent 10 % negyvų paukščių tuo atveju, kai yra didelis gaištamumas didelėse smulkių paukščių siuntose.

3. Virusologiniam tyrimui leidžiama sudaryti bendrą mėginį iš ne daugiau kaip penkių atskirų paukščių mėginių.

Išmatų mėginys turi būti sudaromas atskirai nuo kitų organų ir audinių mėginių.
XXI PRIEDAS

KONKRETŪS REIKALAVIMAI DĖL ŠUNŲ, KAČIŲ IR ŠEŠKŲ, SKIRTŲ ĮVEŽTI Į SĄJUNGĄ

1.    PASIUTLIGĖS ANTIKŪNŲ TITRAVIMO TYRIMO REIKALAVIMAI:

a) 

tyrimas turi būti atliekamas naudojant mėginį, kompetentingos institucijos įgalioto veterinarijos gydytojo paimtą laikotarpiu, kuris prasideda praėjus ne mažiau kaip 30 dienų nuo pirminės vakcinacijos, vykdomos vakcinacijos laikotarpiu ir baigiasi likus 3 mėnesiams iki sertifikato išdavimo dienos;

b) 

turi būti nustatytas pasiutligės virusą neutralizuojančių antikūnų titras, ne mažesnis kaip 0,5 TV/ml;

c) 

tyrimo rezultatas turi būti patvirtintas oficialiosios laboratorijos oficialia ataskaita ir šios ataskaitos kopija turi būti pridėta prie gyvūnų sveikatos sertifikato, pridedamo siunčiant gyvūnus į Sąjungą;

d) 

tyrimo nereikia kartoti, kai gyvūnas po pasiutligės antikūnų titravimo tyrimo, per kurį gauti palankūs rezultatai, pakartotinai vakcinuotas nuo pasiutligės dar nesibaigus ankstesnio a punkte nurodytos pirminės vakcinacijos ir visų vėlesnių vakcinacijos programos dalių galiojimo laikotarpiui.

2.    GYDYMAS NUO UŽSIKRĖTIMO ECHINOCCOCUS MULTILOCULARIS

Prieš įvežant šunis į Sąjungą, jie turi būti gydomi nuo užsikrėtimo Echinococcus multilocularis tokia tvarka:

a) 

gydymas turi būti vykdomas skiriant patvirtintą veterinarinį vaistą, kurio sudėtyje yra atitinkama dozė prazikvantelio arba farmakologiškai aktyvių medžiagų, kurios, kaip įrodyta, vartojant jas atskirai arba kartu mažina šių konkrečių šeimininkais tinkamų būti rūšių gyvūnų žarnyne parazituojančių subrendusių ir nesubrendusių Echinococcus multilocularis formų kiekį;

b) 

produktas turi būti veterinarijos gydytojo skiriamas laikotarpiu, kuris prasideda likus ne daugiau kaip 48 valandų ir baigiasi likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki atvykimo į Sąjungą laiko;

c) 

toliau nurodyti gydymo duomenys turi būti gydančiojo veterinarijos gydytojo veterinarijos sertifikate, nurodytame 3 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktyje:

i) 

šuns, katės ar šeško mikroschemos arba tatuiruotės raidinis skaitmeninis kodas;

ii) 

gydymui nuo užsikrėtimo Echinococcus multilocularis skirto vaisto pavadinimas;

iii) 

produkto gamintojo pavadinimas;

iv) 

gydymo data ir laikas;

v) 

gydančiojo veterinarijos gydytojo vardas ir pavardė, spaudas ir parašas.
XXII PRIEDAS

REIKALAVIMAI DĖL PERINIŲ KIAUŠINIŲ LAIKYMO LAIKOTARPIŲ PRIEŠ ĮVEŽANT Į SĄJUNGĄPerinių kiaušinių kategorija

Minimalus laikymo laikotarpis taikomas:

Minimalus laikymo kilmės trečiojoje šalyje ar teritorijoje arba jos zonoje laikotarpis, kaip nurodyta 98 straipsnio a punkte

Minimalus laikymo kilmės ūkyje laikotarpis, kaip nurodyta 98 straipsnio b punkte

Minimalus laikotarpis be sąlyčio su prastesnės sveikatos būklės naminiais paukščiais ar periniais kiaušiniais arba su nelaisvėje laikomais paukščiais ar laukiniais paukščiais, kaip nurodyta 98 straipsnio c punkte

Naminių paukščių periniai kiaušiniai

Kilmės pulkas

3 mėnesiai

6 savaitės

6 savaitės

Siuntos, kurias sudaro mažiau nei 20 perinių kiaušinių, gautų iš naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius

Kilmės pulkas

3 mėnesiai

3 savaitės

3 savaitės
XXIII PRIEDAS

REIKALAVIMAI DĖL LAIKOMŲ KANOPINIŲ, IŠ KURIŲ GAUNAMA ŠVIEŽIA MĖSA, LAIKYMO LAIKOTARPIO PRIEŠ JUOS PASKERDŽIANT ARBA NUŽUDANT

1. Laikotarpis, kuriuo kanopiniai turi būti laikyti kilmės trečiojoje šalyje ar teritorijoje arba jos zonoje iki jų paskerdimo arba nužudymo dienos, kaip nurodyta 131 straipsnio 2 dalies a punkte, turi būti:

a) 

bent 3 mėnesiai iki tos dienos arba

b) 

mažiau nei 3 mėnesiai iki tos dienos, jei kanopiniai gyvūnai yra jaunesni nei 3 mėnesių.

2. Laikomi kanopiniai turi būti laikyti kilmės ūkyje be sąlyčio su prastesnės sveikatos būklės kanopiniais, kaip nurodyta 131 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose, bent 40 dienų iki jų paskerdimo arba nužudymo dienos, jei tie gyvūnai:

a) 

yra kilę iš trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos, kurioje taikoma viena arba daugiau iš XXIV priedo B dalyje nustatytų konkrečių sąlygų;

b) 

jiems taikoma 132 straipsnyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata.
XXIV PRIEDAS

LIGOMIS NEUŽKRĖSTA GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ KILMĖS TREČIOJI ŠALIS ARBA TERITORIJA

A DALIS

Trumpiausi kilmės trečiosios šalies ar teritorijos arba jos zonos neužkrėtimo liga laikotarpiai (mėnesiais) pagal 133 straipsnio 1 dalį: 

1.  Galvijai

2.  Avys

3.  Ožkos

4.  Kiaulės

5.  Kupranugariniai

6.  Elniniai

7.  Kanopiniai, išskyrus nurodytus 1, 2, 3, 4, 5, 6 skiltyse (*1)

Snukio ir nagų liga

12 mėn. (*2)

12 mėn. (*2)

12 mėn. (*2)

12 mėn. (*2)

12 mėn. (*2)

12 mėn. (*2)

12 mėn. (*2)

Galvijų maro viruso infekcija

12 mėn.

12 mėn.

12 mėn.

12 mėn.

12 mėn.

12 mėn.

12 mėn.

Afrikinis kiaulių maras

NT

NT

NT

12 mėn.

NT

NT

NT

Klasikinis kiaulių maras

NT

NT

NT

12 mėn. (*2)

NT

NT

NT

(*1)   

Taikoma tik į sąrašą įtrauktoms gyvūnų rūšims pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedą.

(*2)   

Šis laikotarpis gali būti sutrumpintas, kai trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija nustato konkrečias sąlygas pagal B dalį.

NT =  netaikoma.

B DALIS

Konkrečios sąlygos, kurias turi nustatyti kompetentinga institucija, kai trečioji šalis ar teritorija arba jos zona yra neužkrėsta atitinkama liga trumpiau nei 12 mėnesių, kaip numatyta pagal nukrypti leidžiančią nuostatą 133 straipsnio 1 dalyje:Snukio ir nagų liga

Papildoma informacija, pateikiama siekiant užtikrinti, kad būtų nustatyta data, nuo kurios trečioji šalis ar teritorija arba jos zona laikoma neužkrėsta atitinkama liga

Klasikinis kiaulių maras
XXV PRIEDAS

GYVŪNŲ, IŠ KURIŲ GAUTA ŠVIEŽIA MĖSA, VAKCINACIJA KILMĖS TREČIOJOJE ŠALYJE AR TERITORIJOJE ARBA JOS ZONOJE IR KILMĖS ŪKYJE

A DALIS

Gyvūnų sveikatos reikalavimai dėl kanopinių, iš kurių gauta šviežia mėsa, nevakcinavimo kilmės trečiojoje šalyje ar teritorijoje arba jos zonoje ir kilmės ūkyje: 

1.  Galvijai

2.  Avys

3.  Ožkos

4.  Kiaulės

5.  Kupranugariniai

6.  Elniniai

7.  Kanopiniai, išskyrus nurodytus 1, 2, 3, 4, 5, 6 skiltyse (*1)

Snukio ir nagų liga

NSK/NSKŪ (*2)

NSK/NSKŪ (*2)

NSK/NSKŪ (*2)

NSK/NSKŪ

NSK/NSKŪ (*2)

NSK/NSKŪ (*2)

NSK/NSKŪ (*2)

Galvijų maro viruso infekcija

NSK/NSKŪ (*2)

NSK/NSKŪ (*2)

NSK/NSKŪ (*2)

NSK/NSKŪ

NSK/NSKŪ (*2)

NSK/NSKŪ (*2)

NSK/NSKŪ (*2)

Afrikinis kiaulių maras

NT

NT

NT

NSK/NSKŪ

NT

NT

NT

Klasikinis kiaulių maras

NT

NT

NT

NSK/NSKŪ

NT

NT

NT

(*1)   

Taikoma tik į sąrašą įtrauktoms gyvūnų rūšims pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedą.

(*2)   

Arba trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija nustato konkrečias sąlygas pagal B dalį.

NSK =  bent 12 mėnesių iki jų išsiuntimo į Sąjungą dienos laikotarpiu nevykdyta jokia vakcinacija toje trečiojoje šalyje ar teritorijoje arba jos zonoje ir į tą trečiąją šalį, teritoriją ar zoną neįvežta jokių vakcinuotų gyvūnų.

NSKŪ =  vakcinuotų gyvūnų nebuvo kanopinių, iš kurių gauta šviežia mėsa, kilmės ūkyje.

NT =  netaikoma.

B DALIS

Konkrečios sąlygos, kurias turi nustatyti kompetentingos institucijos, kai vakcinacija nuo snukio ir nagų ligos trečiojoje šalyje ar teritorijoje arba jos zonoje vykdoma trumpiau nei 12 mėnesių, kaip nurodyta 133 straipsnio 3 dalyje

1.    IŠ TREČIOSIOS ŠALIES, TERITORIJOS AR JOS ZONOS, KURI NEUŽKRĖSTA SNUKIO IR NAGŲ LIGA IR KURIOJE VYKDOMA VAKCINACIJA NUO SNUKIO IR NAGŲ LIGOS VIRUSO A, O AR C PADERMIŲ

Kilmės trečiosios šalies arba teritorijos kompetentinga institucija turi suteikti papildomos informacijos, kad būtų užtikrinta, jog šviežioje mėsoje nėra snukio ir nagų ligos viruso ir laikomasi šių reikalavimų:

a) 

kilmės trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija vykdo ir kontroliuoja laikomų galvijų vakcinacijos nuo snukio ir nagų ligos programą;

b) 

ta šviežia mėsa yra arba:

i) 

galvijų, avių ir ožkų atveju – gyvūnai yra kilę iš ūkių, kuriuose ir kurių apylinkėse 25 km spinduliu nepranešta apie snukio ir nagų ligą ar galvijų marą 60 dienų iki išsiuntimo į skerdyklą dienos laikotarpiu;

arba

ii) 

laikomų kanopinių rūšių, išskyrus galvijus, avis, ožkas ir kiaules, atveju – gyvūnai yra kilę iš ūkių, kuriuose ir kurių apylinkėse 50 km spinduliu nepranešta apie snukio ir nagų ligą ar galvijų marą 90 dienų iki išsiuntimo į skerdyklą dienos laikotarpiu;

arba

iii) 

laukiniai kanopiniai kurie atitinka 138 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

c) 

mėsa yra šviežia mėsa be kaulų, išskyrus subproduktus, ir gauta iš skerdenų:

i) 

iš kurių pašalinti svarbiausi prieinami limfmazgiai;

ii) 

kurios prieš iškaulinėjimą pateiktos brandinti aukštesnėje nei +2 °C temperatūroje bent 24 valandas;

iii) 

kurių mėsos pH vertė, tikrinant elektroninėmis priemonėmis longissimus-dorsi raumens viduryje po brandinimo ir prieš iškaulinėjimą, buvo žemesnė nei 6,0 .

2.    KILMĖ IŠ TREČIOSIOS ŠALIES, TERITORIJOS AR JOS ZONOS, KURI NEUŽKRĖSTA SNUKIO IR NAGŲ LIGA, KURIOJE VYKDOMA VAKCINACIJA NUO SNUKIO IR NAGŲ LIGOS VIRUSO A, O AR C PADERMIŲ IR KURIAI TAIKOMOS PAPILDOMOS KONKREČIOS SĄLYGOS

Trečiosios šalies ar teritorijos kompetentinga institucija laikosi ne tik 1 punkte nustatytų reikalavimų, bet ir papildomų konkrečių sąlygų dėl vakcinacijos programos, kuriomis patvirtinama, kad šviežioje mėsoje, kilusioje iš tos zonos, nėra snukio ir nagų ligos viruso.

3.    SNUKIO IR NAGŲ LIGA NEUŽKRĖSTOS ZONOS, KURIOSE NEVYKDOMA VAKCINACIJA

3.1.    Snukio ir nagų ligos viruso SAT arba ASIA 1 padermės

Jei šviežia mėsa yra kilusi iš snukio ir nagų liga neužkrėstos zonos, kurioje nevykdoma vakcinacija, tačiau ta zona yra trečiojoje šalyje ar teritorijoje, kurioje vakcinacija nuo snukio ir nagų ligos (SNL) viruso SAT arba ASIA 1 padermių vykdoma kitose zonose arba tos padermės yra endeminės tos trečiosios šalies ar teritorijos dalyje (-yse) arba kaimyninėje valstybėje narėje ar trečiosiose šalyse, tos mėsos kilmės trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingos institucijos turi suteikti būtiną papildomą informaciją, kad būtų užtikrinta, jog šviežioje mėsoje nėra snukio ir nagų ligos viruso ir laikomasi šių gyvūnų sveikatos reikalavimų:

a) 

ta šviežia mėsa yra arba:

i) 

laikomi į sąrašą įtrauktų rūšių gyvūnai yra kilę iš ūkių, kuriuose ir kurių apylinkėse 10 kilometrų spinduliu nepranešta apie snukio ir nagų ligą ar galvijų marą 12 mėnesių laikotarpiu iki skerdimo dienos;

arba

ii) 

laukiniai kanopiniai kurie atitinka 138 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

b) 

mėsos neleidžiama eksportuoti į Sąjungą iki praeina 21 diena po skerdimo dienos;

c) 

mėsa yra šviežia mėsa be kaulų, išskyrus subproduktus, ir gauta iš skerdenų:

i) 

iš kurių pašalinti svarbiausi prieinami limfmazgiai;

ii) 

kurios prieš iškaulinėjimą pateiktos brandinti aukštesnėje nei +2 °C temperatūroje mažiausiai 24 valandas.

3.2.    Snukio ir nagų ligos viruso A, O arba C padermės

Jei šviežia mėsa yra kilusi iš snukio ir nagų liga neužkrėstos zonos, kurioje vykdoma vakcinacija nuo snukio ir nagų ligos, tačiau ta zona yra trečiojoje šalyje ar teritorijoje, kurioje vykdoma vakcinacija nuo snukio ir nagų ligos viruso A, O ar C padermių, ir kai tos trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingos institucijos suteikia papildomų garantijų dėl konkrečių tos trečiosios šalies ar teritorijos arba zonos sąlygų, kuriomis patvirtinama, kad šviežioje mėsoje iš tos zonos nėra snukio ir nagų ligos viruso, tos kilmės trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingos institucijos turi suteikti šią papildomą informaciją:

a) 

garantijas, kad snukio ir nagų ligos priežiūros programa, taikytina neužkrėstoje zonoje, kuria įrodomas snukio ir nagų ligos nebuvimas, yra vykdoma ir kontroliuojama tos kilmės trečiosios šalies ar teritorijos kompetentingų institucijų;

b) 

1 punkto b ir c papunkčiuose nustatytų gyvūnų sveikatos reikalavimų taikymo garantijas.
XXVI PRIEDAS

MĖSOS GAMINIŲ RIZIKĄ MAŽINANTIS APDOROJIMAS

1.    RIZIKĄ MAŽINANTYS MĖSOS GAMINIŲ APDOROJIMO BŪDAI, IŠVARDYTI INTENSYVUMO MAŽĖJIMO TVARKA:

B

=

apdorojimas sandarioje taroje iki pasiekiama Fo vertė, ne mažesnė kaip trys.

C

=

perdirbant mėsos gaminį visame jame turi būti pasiekta mažiausiai 80 °C temperatūra.

D

=

perdirbant mėsos gaminius ir apdorotus skrandžius, pūsles bei žarnas būtina, kad visa mėsa, skrandžiai, pūslės ir žarnos įkaistų iki ne žemesnės kaip 70 °C temperatūros, o žalio kumpio apdorojimo procedūrą sudaro natūrali fermentacija ir brandinimas, trunkantys ne trumpiau kaip devynis mėnesius, po kurių gaminys pasižymi tokiomis savybėmis:

— 
Aw (vandens aktyvumo) vertė ne didesnė kaip 0,93 ,
— 
pH vertė ne didesnė kaip 6,0 .

D1

=

mėsa, kuri prieš tai iškaulinėta ir iš kurios pašalinti riebalai, visiškai išverdama arba iškepama kaitinant tiek, kad būtų pasiekta ir ne trumpiau kaip 30 minučių išlaikyta ne žemesnė kaip 70 °C vidaus temperatūra.

E

=

išdžiovintos mėsos tipo gaminių apdorojimas, po kurio gaminys pasižymi tokiomis savybėmis:

— 
Aw vertė ne didesnė kaip 0,93 ,
— 
pH vertė ne didesnė kaip 6,0 .

F

=

terminis apdorojimas užtikrinant, kad būtų pasiekta ne žemesnė kaip 65 °C vidaus temperatūra, kuri palaikoma tiek ilgai, kiek reikia, kad būtų pasiekta pasterizavimo vertė (Pv), lygi 40 arba didesnė.

2.    ŽARNŲ RIZIKĄ MAŽINANTIS APDOROJIMAS

Apdorojimo būdas „Žarnos 1“

=

sūdymas natrio chloridu (NaCl) sausai arba prisotintame sūryme (aw < 0,80 ) nepertraukiamą 30 dienų ar ilgesnį laikotarpį 20 °C ar aukštesnėje temperatūroje.

Apdorojimo būdas „Žarnos 2“

=

sūdymas druska, papildyta fosfatais, kurios sudėtyje yra 86,5 % NaCl, 10,7 % Na2HPO4 ir 2,8 % Na3PO4 (masės dalimis), sausai arba prisotintame sūryme (aw < 0,80 ) nepertraukiamą 30 dienų ar ilgesnį laikotarpį 20 °C arba aukštesnėje temperatūroje.

Apdorojimo būdas „Žarnos 3“

=

sūdymas NaCl 30 dienų.

Apdorojimo būdas „Žarnos 4“

=

balinimas.

Apdorojimo būdas „Žarnos 5“

=

išdžiovinimas po nugrandymo.
XXVII PRIEDAS

PIENO IR PIENO GAMINIŲ RIZIKĄ MAŽINANTIS APDOROJIMAS 

A

B

Pieno ir pieno gaminių kilmės gyvūnų rūšys

Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis ir Camelus dromedarius

Kitos rūšys, išskyrus Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis ir Camelus dromedarius

Trečiosios šalies gyvūnų sveikatos būklė

1.  Trečiosios šalys nebuvo oficialiai neužkrėstos snukio ir nagų liga (SNL) per praėjusius 12 mėnesių

2.  Trečiosios šalys, kuriose vykdoma vakcinacija nuo SNL

Bet kokia

Sterilizavimo procesas pasiekiant Fo vertę, lygią 3 arba didesnę

Taip

Taip

Apdorojimas ultraaukšta temperatūra (UAT), ne žemesne kaip 135 °C, tinkamą laikymo trukmę

Taip

Taip

Trumpasis pasterizavimas aukštoje temperatūroje (TPAT), kai pienas, kurio pH vertė lygi 7,0 arba didesnė, du kartus po 15 sekundžių apdorojamas 72 °C temperatūroje ir iškart po terminio apdorojimo, jei taikytina, reakcija į šarminės fosfatazės testą yra neigiama

Taip

Ne

Pieno, kurio pH vertė mažesnė nei 7,0 , TPAT apdorojimas

Taip

Ne

taikant HTST kartu su kitu fiziniu apdorojimu:

i)  pH vertė bent vienai valandai sumažinama iki mažiau nei 6 arba

ii)  papildomas terminis apdorojimas 72 °C ar aukštesnėje temperatūroje, kartu išdžiovinant.

Taip

Ne

Ne :  apdorojimas neleidžiamas.

Taip :  priimtinas apdorojimas.
XXVIII PRIEDAS

KIAUŠINIŲ GAMINIŲ RIZIKĄ MAŽINANTIS APDOROJIMAS

1.    KIAUŠINIŲ GAMINIŲ APDOROJIMAS NUKENKSMINANT LABAI PATOGENIŠKĄ PAUKŠČIŲ GRIPĄ

Toliau nurodyti apdorojimo būdai, tinkami labai patogeniškam paukščių gripui nukenksminti nurodytuose kiaušinių gaminiuose:Kiaušinių gaminys

Apdorojimas

Vidaus temperatūra (Celsijaus laipsniais (°C))

Apdorojimo trukmė (sekundėmis (s) arba valandomis (h))

Skystas kiaušinio baltymas

55,6  °C

870 s

56,7  °C

232 s

10 % pasūdytas trynys

62,2  °C

138 s

▼M2

Sausas kiaušinio baltymas

67 °C

20 h

54,4  °C

50,4 h

▼B

Sveiki kiaušiniai

60 °C

188 s

visiškai išverdami

Viso kiaušinio mišiniai

60 °C

188 s

61,1  °C

94 s

visiškai išverdami

2.    KIAUŠINIŲ GAMINIŲ APDOROJIMAS NUKENKSMINANT NIUKASLO LIGOS VIRUSO INFEKCIJĄ

Toliau nurodyti apdorojimo būdai, tinkami Niukaslo ligos viruso infekcijai nukenksminti nurodytuose kiaušinių gaminiuose:Kiaušinių gaminys

Apdorojimas

Vidaus temperatūra (Celsijaus laipsniais (°C))

Apdorojimo trukmė (sekundėmis (s) arba valandomis (h))

Skystas kiaušinio baltymas

55 °C

2 278  s

57 °C

986 s

59 °C

301 s

10 % pasūdytas trynys

55 °C

176 s

Sausas kiaušinio baltymas

57 °C

50,4 h

Sveiki kiaušiniai

55 °C

2 521  s

57 °C

1 596  s

59 °C

674 s

visiškai išverdami
XXIX PRIEDAS

RŪŠIŲ, IMLIŲ LIGOMS, DĖL KURIŲ VALSTYBĖS NARĖS IMASI NACIONALINIŲ PRIEMONIŲ PAGAL REGLAMENTO (ES) 2016/429 226 STRAIPSNĮ, SĄRAŠASLiga

Ligai imlios rūšys

Pavasarinė karpių viremija (PKV)

Margasis plačiakaktis(Aristichthys nobilis), sidabrinis karosas (Carassius auratus)), auksinis karosas (Carassius carassius), baltasis amūras (Ctenopharyngodon idellus), paprastasis karpis (Cyprinus carpio), baltasis plačiakaktis (Hypophthalmichthys molitrix), paprastasis šamas (Silurus glanis), paprastasis lynas (Tinca tinca), paprastoji menkė (Leuciscus idus)

▼M2

Koi herpeso viruso infekcija

Kaip nustatyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedo lentelės 3 skiltyje

▼B

Bakterinė inkstų liga (BIL)

Šeima: lašišinės žuvys (Salmonidae)

Infekcinė kasos nekrozė (IKN)

Amerikinė palija (Salvelinus fontinalis), margasis upėtakis (Salmo trutta), atlantinė lašiša (Salmo salar) ir rytinės lašišos (Oncorhynchus spp.), sykas (Coregonus lavaretus)

Lašišinių alfa viruso (LAV) infekcija

Atlantinė lašiša (Salmo salar), vaivorykštinis upėtakis (Oncorhynchus mykiss), margasis upėtakis (Salmo trutta)

Gyrodactylus salaris (GS) infekcija

Atlantinė lašiša (Salmo salar), vaivorykštinis upėtakis (Oncorhynchus mykiss), arktinė lašiša (Salvelinus alpinus), amerikinė palija (Salvelinus fontinalis), europinis kiršlys (Thymallus thymallus), amerikinis ežerinis šalvis (Salvelinus namaycush), margasis upėtakis (Salmo trutta)

Visos rūšys, turėjusios sąlytį su ligai imliomis rūšimis, taip pat laikomos imliomis tai ligai

Austrių herpeso virusas 1 μvar (OsHV-1 μVar)

Didžioji austrė (Crassostrea gigas)
XXX PRIEDAS

SĄLYGOS, KURIOMIS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTO (ES) 2018/1882 PRIEDO LENTELĖS 4 SKILTYJE IŠVARDYTOS GYVŪNŲ RŪŠYS LAIKOMOS UŽKRATO PERNEŠĖJOMISLigų sąrašas

Užkrato pernešėjai

Sąlygos, kuriomis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedo lentelėje 4 skiltyje išvardytos vandens gyvūnų rūšys laikomos užkrato pernešėjomis

Epizootinė hematopoetinė nekrozė

Kaip išvardyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedo lentelės 4 skiltyje

Laikomos epizootinės hematopoetinės nekrozės užkrato pernešėjomis bet kokiomis sąlygomis.

Virusinė hemoraginė septicemija

Laikomos virusinės hemoraginės septicemijos užkrato pernešėjomis, kai dėl bendros buveinės ar naudojamų vandens išteklių turi sąlytį su rūšimis, išvardytomis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedo 3 skiltyje.

Infekcinė hematopoetinė nekrozė

Laikomos infekcinės hematopoetinės nekrozės užkrato pernešėjomis, kai dėl bendros buveinės ar naudojamų vandens išteklių turi sąlytį su rūšimis, išvardytomis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedo lentelės 3 skiltyje.

Infekcinės lašišų anemijos viruso, turinčio didelio polimorfiškumo srities deleciją, infekcija

Nėra nurodyta jokių infekcinės lašišų anemijos viruso, turinčio didelio polimorfiškumo srities deleciją, infekcijos užkrato pernešėjų rūšių.

Mikrocytos mackini infekcija

Nėra nurodyta jokių Mikrocytos mackini infekcijos užkrato pernešėjų rūšių.

Perkinsus marinus infekcija

Laikomos Perkinsus marinus užkrato pernešėjomis, kai dėl bendros buveinės ar naudojamų vandens išteklių turi sąlytį su rūšimis, išvardytomis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedo lentelės 3 skiltyje.

Bonamia ostreae infekcija

Laikomos Bonamia ostreae užkrato pernešėjomis, kai dėl bendros buveinės ar naudojamų vandens išteklių turi sąlytį su rūšimis, išvardytomis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedo lentelės 3 skiltyje.

Bonamia exitiosa infekcija

Laikomos Bonamia exitiosa užkrato pernešėjomis, kai dėl bendros buveinės ar naudojamų vandens išteklių turi sąlytį su rūšimis, išvardytomis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedo lentelės 3 skiltyje.

Marteilia refringens infekcija

Laikomos Marteilia refringens užkrato pernešėjomis, kai dėl bendros buveinės ar naudojamų vandens išteklių turi sąlytį su rūšimis, išvardytomis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedo lentelės 3 skiltyje.

Taura sindromo viruso infekcija

Laikomos Taura sindromo viruso infekcijos užkrato pernešėjomis, kai dėl bendros buveinės ar naudojamų vandens išteklių turi sąlytį su rūšimis, išvardytomis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedo lentelės 3 skiltyje.

Geltongalvių viruso infekcija

Laikomos geltongalvių viruso infekcijos užkrato pernešėjomis, kai dėl bendros buveinės ar naudojamų vandens išteklių turi sąlytį su rūšimis, išvardytomis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedo lentelės 3 skiltyje.

Baltmės sindromo viruso infekcija

Laikomos baltmės sindromo viruso užkrato pernešėjomis, kai dėl bendros buveinės ar naudojamų vandens išteklių turi sąlytį su rūšimis, išvardytomis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1882 priedo lentelės 3 skiltyje.( 1 ) 2020 m. balandžio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/990, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 papildomas gyvūnų sveikatos ir sertifikavimo reikalavimais, taikomais Sąjungoje perkeliamiems vandens gyvūnams ir Sąjungoje vežamiems gyvūniniams produktams iš vandens gyvūnų (OL L 221, 2020 7 10, p. 42).

( 2 ) 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL L 95, 2017 4 7, p. 1).

( 3 ) 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/688, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 papildomas gyvūnų sveikatos reikalavimais, taikomais Sąjungoje perkeliamiems sausumos gyvūnams ir vežamiems periniams kiaušiniams (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 140).

( 4 ) 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/686, kuriuo dėl genetinės medžiagos produktų ūkių patvirtinimo, atsekamumo ir gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Sąjungoje vežamiems tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų genetinės medžiagos produktams, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

( 5 ) 2019 m. birželio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1666, kuriuo dėl tam tikrų prekių siuntų gabenimo ir įvežimo stebėsenos nuo atvežimo pasienio kontrolės posto iki paskirties vietoje esančios įmonės Sąjungoje sąlygų papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 (OL L 255, 2019 10 4, p. 1).

( 6 ) 2019 m. birželio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2035, kuriuo dėl sausumos gyvūnus laikantiems ūkiams ir perykloms taikomų taisyklių, taip pat ir tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų ir perinių kiaušinių atsekamumo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 (OL L 314, 2019 12 5, p. 115).

( 7 ) 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (OL L 178, 2013 6 28, p. 1).

( 8 ) 2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 577/2013 dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų (OL L 178, 2013 6 28, p. 109).

( 9 ) 2020 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/691, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 su akvakultūros ūkiais ir vandens gyvūnų vežėjais susijusios taisyklės (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 345).

( 10 ) 1988 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 88/407/EEB, nustatanti gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus Bendrijos vidaus prekybai galvijų sperma bei jos importui (OL L 194, 1988 7 22, p. 10).

( 11 ) 1989 m. rugsėjo 25 d. Tarybos direktyva 89/556/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą galvijų embrionais ir jų importą iš trečiųjų šalių (OL L 302, 1989 10 19, p. 1).

( 12 ) 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 90/429/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Bendrijos vidaus prekybai naminių kuilių sperma ir jos importui (OL L 224, 1990 8 18, p. 62).

( 13 ) 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyva 92/65/EEB, nustatanti gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (OL L 268, 1992 9 14, p. 54).