02020R0427 — LT — 01.01.2021 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/427

2020 m. sausio 13 d.

kuriuo dėl tam tikrų išsamių ekologiškų produktų gamybos taisyklių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 087 2020.3.23, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/269 2020 m. gruodžio 4 d.

  L 60

24

22.2.2021
▼B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/427

2020 m. sausio 13 d.

kuriuo dėl tam tikrų išsamių ekologiškų produktų gamybos taisyklių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 II priedas

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Reglamento (ES) 2018/848 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

▼M1

Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.

▼B

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
PRIEDAS

Reglamento (ES) 2018/848 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1) 

I dalies 1.3 punktas pakeičiamas taip:

„1.3. 

Nukrypstant nuo 1.1 punkto, leidžiama vykdyti sėklų daiginimą, jei jos yra ekologiškos, ir auginti cikorijas, be kita ko, merkiant į skaidrų vandenį.“;

2) 

II dalies 1.9.6.2 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b) 

maitinti bičių kolonijas galima tik tais atvejais, kai dėl klimato sąlygų kolonijos išlikimui kyla pavojus. Tokiu atveju maitinama ekologišku medumi, ekologiškomis žiedadulkėmis, ekologiškais cukraus sirupais arba ekologišku cukrumi.“;

3) 

III dalis iš dalies keičiama taip:

a) 

3.1.2 punktas papildomas šiuo papunkčiu:

„3.1.2.3. 

Jauniklių auginimas

Jūrų žuvų rūšių lervas galima auginti taikant auginimo sistemas (pageidautina mezokosmus arba didžiatūres sistemas). Tos auginimo sistemos turi tenkinti šias sąlygas:

a) 

pradinis laikymo tankis neviršija 20 kiaušinėlių ar lervų viename litre;

b) 

lervų auginimo talpyklos tūris – ne mažesnis kaip 20 m3;

c) 

lervos minta talpykloje natūraliai susidarančiu planktonu, kuris prireikus papildomas atskirai paruoštu fitoplanktonu ir zooplanktonu.“;

b) 

3.1.3.3 punkto e papunktis pakeičiamas taip:

„e) 

augalinės arba gyvūninės kilmės ekologiškoms pašarinėms žaliavoms.“