02020H1475 — LT — 02.02.2021 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS REKOMENDACIJA (ES) 2020/1475

2020 m. spalio 13 d.

dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 337 2020.10.14, p. 3)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS REKOMENDACIJA (ES) 2021/119 2021 m. vasario 1 d.

  L 36I

1

2.2.2021
▼B

TARYBOS REKOMENDACIJA (ES) 2020/1475

2020 m. spalio 13 d.

dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją

(Tekstas svarbus EEE)Bendrieji principai

Tvirtindamos ir taikydamos priemones, skirtas visuomenės sveikatos apsaugai reaguojant į COVID-19 pandemiją, valstybės narės turėtų koordinuoti savo veiksmus remdamosi, kiek įmanoma, šiais principais:

1. Bet kokie laisvo asmenų judėjimo Sąjungoje apribojimai, nustatyti siekiant apriboti COVID-19 plitimą, turėtų būti grindžiami konkrečiais ir tiksliai apibrėžtais viešojo intereso sumetimais, t. y. visuomenės sveikatos apsauga. Būtina, kad tokie apribojimai būtų taikomi laikantis bendrųjų Sąjungos teisės principų, visų pirma proporcingumo ir nediskriminavimo principų. Todėl priemonės, kurių imamasi, turėtų neviršyti to, kas griežtai būtina visuomenės sveikatai apsaugoti.

2. Visi tokie apribojimai turėtų būti panaikinti, kai tik tai leidžia epidemiologinė padėtis.

3. Valstybės narės negali diskriminuoti vienos kitų, pavyzdžiui, kelionėms į kaimyninę valstybę narę ir iš jos taikydamos švelnesnes taisykles, palyginti su kelionėmis į kitas valstybes nares, kurių epidemiologinė padėtis tokia pati, ir iš jų.

4. Apribojimai negali būti grindžiami atitinkamo asmens pilietybe – jie turėtų būti grindžiami to asmens buvimo vieta (-omis) per 14 dienų iki atvykimo.

5. Valstybės narės turėtų visada priimti savo piliečius ir Sąjungos piliečius bei jų šeimos narius, gyvenančius jų teritorijoje, ir turėtų sudaryti palankesnes greito tranzito per savo teritorijas sąlygas.

6. Valstybės narės turėtų ypač atsižvelgti į pasienio regionų, atokiausių regionų, eksklavų ir geografiškai izoliuotų vietovių ypatumus ir į tai, kad būtina bendradarbiauti vietos ir regioniniu lygmenimis.

7. Valstybės narės turėtų reguliariai keistis informacija visais į šios rekomendacijos taikymo sritį patenkančiais klausimais.

Bendri kriterijai

8. Valstybės narės, svarstančios galimybę nustatyti laisvo judėjimo apribojimus, kuriais reaguojama į COVID-19 pandemiją, turėtų atsižvelgti į šiuos pagrindinius kriterijus:

a) 

suminį 14 dienų praneštų COVID-19 atvejų rodiklį, t. y. bendrą praneštų naujų COVID-19 atvejų skaičių 100 000 gyventojų per paskutines 14 dienų regioniniu lygmeniu;

b) 

teigiamų testavimo rezultatų rodiklį, t. y. teigiamų testų rezultatų, lyginant su visų per paskutinę savaitę atliktų COVID-19 infekcijos testų rezultatais, procentinę dalį;

c) 

atliktų testų rodiklį, t. y. per paskutinę savaitę atliktų COVID-19 infekcijos testų skaičių 100 000 gyventojų.

Duomenys pagal bendrus kriterijus

9. Siekiant užtikrinti išsamių ir palyginamų duomenų prieinamumą, valstybės narės turėtų kas savaitę Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui teikti turimus duomenis pagal 8 punkte nurodytus kriterijus.

Valstybės narės šiuos duomenis turėtų teikti ir regioniniu lygmeniu, siekiant užtikrinti, kad priemones būtų galima tikslingai taikyti tiems regionams, kuriuose jos tikrai būtinos.

Valstybės narės turėtų keistis informacija apie visas jų vykdomas testavimo strategijas.

Rizikos zonų žemėlapio sudarymas

10. Remdamasis valstybių narių pateiktais duomenimis, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras turėtų skelbti pagal regionus suskirstytą ES valstybių narių žemėlapį, kad padėtų valstybėms narėms priimti sprendimus. Į šį žemėlapį taip pat turėtų būti įtraukti Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir, kai tik tam bus sudarytos sąlygos ( 1 ), Šveicarijos Konfederacijos duomenys. Šiame žemėlapyje zonos turėtų būti pažymėtos tokiomis spalvomis:

a) 

žalia, jei suminis 14 dienų praneštų COVID-19 atvejų rodiklis yra žemesnis nei 25, o teigiamų COVID-19 infekcijos testavimo rezultatų rodiklis yra žemesnis nei 4 %;

b) 

oranžine, jei suminis 14 dienų praneštų COVID-19 atvejų rodiklis yra žemesnis nei 50, bet teigiamų COVID-19 infekcijos testavimo rezultatų rodiklis yra 4 % ar aukštesnis, arba jei suminis 14 dienų praneštų COVID-19 atvejų rodiklis yra nuo 25 iki 150, bet teigiamų COVID-19 infekcijos testavimo rezultatų rodiklis yra žemesnis nei 4 %;

▼M1

c) 

raudona, jei suminis 14 dienų praneštų COVID-19 atvejų rodiklis yra nuo 50 iki 150, o teigiamų COVID-19 infekcijos testavimo rezultatų rodiklis yra 4 proc. ar aukštesnis, arba jei suminis 14 dienų praneštų COVID-19 atvejų rodiklis yra aukštesnis nei 150, bet mažesnis nei 500;

▼M1

ca) 

tamsiai raudona, jei suminis 14 dienų praneštų COVID-19 atvejų rodiklis yra 500 ar aukštesnis;

▼B

d) 

pilka, jei turima nepakankamai informacijos, kad būtų galima įvertinti a–c punktuose nurodytus kriterijus, arba jei atliktų testų rodiklis yra 300 arba mažiau COVID-19 infekcijos testų 100 000 gyventojų.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras taip pat turėtų skelbti atskirus kiekvieno pagrindinio rodiklio žemėlapius, papildančius išsamų žemėlapį: 14 dienų praneštų atvejų rodiklis regioniniu lygmeniu, taip pat atliktų testų ir teigiamų testavimo rezultatų rodikliai nacionaliniu lygmeniu paskutinę savaitę. Kai bus turimi regioninio lygmens duomenys, visi žemėlapiai turėtų būti grindžiami tais duomenimis.

11. Kiekvieną savaitę Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras turėtų skelbti atnaujintas žemėlapių ir duomenų, kuriais jie grindžiami, versijas.

Bendros ribos, į kurias reikia atsižvelgti, jeigu svarstoma galimybė nustatyti laisvo judėjimo apribojimus dėl visuomenės sveikatos priežasčių

12. Valstybės narės turėtų neriboti laisvo asmenų, keliaujančių į kitos valstybės narės zonas, kurioms pagal 10 punktą priskiriamas žalias kodas, arba iš jų, judėjimo.

13. Jeigu valstybės narės svarsto, ar taikyti apribojimus zonai, kuriai pagal 10 punktą priskirtas kitoks nei žalias kodas,

▼M1

a) 

jos turėtų atsižvelgti į oranžinės, raudonos arba tamsiai raudonos zonų epidemiologinės padėties skirtumus ir veiksmų imtis proporcingai;

▼B

b) 

jos galėtų atsižvelgti į papildomus kriterijus ir tendencijas. Šiuo tikslu ECDC kas savaitę teiks duomenis apie gyventojų skaičių, hospitalizavimo rodiklį, priėmimo į intensyviosios terapijos skyrių (ICU) rodiklį ir mirtingumo rodiklį, jei tokių duomenų bus turima;

c) 

jos turėtų atsižvelgti į epidemiologinę padėtį savo pačių teritorijoje, įskaitant testavimo politiką, atliktų testų skaičių bei teigiamų testavimo rezultatų rodiklius ir kitus epidemiologinius rodiklius;

▼M1

d) 

jos turėtų atsižvelgti į testavimo strategijas ir ypač daug dėmesio skirti zonų, kuriose atliktų testų rodikliai yra dideli, padėčiai;

▼M1

e) 

valstybės narės turėtų atsižvelgti į susirūpinimą keliančių SARS-CoV-2 atmainų, visų pirma tų, kurios didina plitumą ir mirtingumą, paplitimą, taip pat į vykdomos genomo sekoskaitos lygį, nepaisant to, koks kodas priskirtas atitinkamai zonai.

▼B

Valstybių narių veiksmų koordinavimas

14. Valstybės narės, kurios, remdamosi savo sprendimų priėmimo procesais, ketina taikyti apribojimus asmenims, keliaujantiems į zoną, kuriai pagal 10 punktą priskirtas kitoks nei žalias kodas, arba iš tos zonos, prieš jiems įsigaliojant turėtų pirmiausia informuoti paveiktą valstybę narę. Ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, atokiausiems regionams, eksklavams ir geografiškai izoliuotoms vietovėms. Kitos valstybės narės ir Komisija taip pat turėtų būti informuotos apie tokį ketinimą prieš įsigaliojimą. Jei įmanoma, ši informacija turėtų būti pateikta prieš 48 valandas.

Informuodamos kitas valstybes nares ir Komisiją, valstybės narės turėtų naudotis esamais ryšių tinklais, įskaitant Integruoto politinio atsako į krizes mechanizmo (IPCR) tinklą. IPCR kontaktiniai punktai turėtų užtikrinti, kad informacija būtų nedelsiant perduota jų šalies kompetentingoms institucijoms.

15. Valstybės narės turėtų nedelsdamos informuoti kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokių anksčiau nustatytų judėjimo suvaržymų panaikinimą arba sušvelninimą ir jie turėtų įsigalioti kuo greičiau.

Laisvo judėjimo apribojimai turėtų būti panaikinti, kai tam tikrai zonai vėl priskiriamas žalias kodas pagal 10 punktą, su sąlyga, kad apribojimai taikyti ne trumpiau kaip 14 dienų.

16. Ne vėliau kaip per 7 dienas po šios rekomendacijos priėmimo valstybės narės turėtų laipsniškai panaikinti apribojimus, prieš priimant šią rekomendaciją taikytus zonoms, kurioms priskirtas žalias kodas pagal 10 punktą.

Bendra galimų priemonių keliautojams, atvykstantiems iš didesnės rizikos zonų, taikymo tvarka

▼M1

16a. Valstybės narės turėtų primygtinai raginti atsisakyti bet kokių nebūtinų kelionių į tamsiai raudonas zonas ir iš jų ir raginti atsisakyti visų nebūtinų kelionių į zonas, kurioms pagal 10 punktą priskirtas raudonas kodas, ir iš jų.

Tuo pačiu valstybės narės turėtų stengtis išvengti būtinų kelionių sutrikimų, užtikrinti, kad transporto srautai judėtų pagal žaliųjų koridorių sistemą, taip pat išvengti tiekimo grandinių ir darbuotojų bei savarankiškai dirbančių asmenų, keliaujančių dėl profesinių ar verslo priežasčių, judėjimo sutrikimų.

▼B

17. Valstybės narės iš esmės neturėtų neleisti atvykti asmenims, keliaujantiems iš kitų valstybių narių.

Valstybės narės, kurios, remdamosi savo sprendimų priėmimo procesais, mano, kad būtina nustatyti laisvo judėjimo apribojimus, galėtų reikalauti, kad asmenys, keliaujantys iš zonos, kuriai pagal 10 punktą priskirtas kitoks nei žalias kodas,

▼M1

a) 

karantinuotųsi / izoliuotųsi pagal Sveikatos saugumo komiteto rekomendacijas ( 2 ) ir (arba)

b) 

prieš atvykdami ir (arba) atvykę pasidarytų COVID-19 infekcijos testą. Tai galėtų būti arba AT-PGR testas, arba greitasis antigenų testas, įtrauktas į bendrą ir atnaujintą COVID-19 greitųjų antigenų testų sąrašą, sudarytą remiantis 2021 m. sausio 21 d. Tarybos rekomendacija dėl bendros greitųjų antigenų testų naudojimo ir patvirtinimo sistemos ir COVID-19 tyrimų rezultatų tarpusavio pripažinimo Europos Sąjungoje ( 3 ), kaip nustatyta nacionalinių sveikatos priežiūros institucijų.

▼M1 —————

▼B

Valstybės narės turėtų suintensyvinti pastangas koordinuoti veiksmus, susijusius su karantino / saviizoliacijos trukme ir galimybėmis juos pakeisti kitomis alternatyvomis. Kai įmanoma ir vadovaujantis strategijomis, dėl kurių nusprendė valstybės narės, turėtų būti skatinamas testavimo plėtojimas.

▼M1

Valstybės narės turėtų užtikrinti pakankamą testavimo pajėgumą ir priimti skaitmeninius testų sertifikatus, kartu užtikrindamos, kad tai nepakenktų pagrindinių visuomenės sveikatos paslaugų teikimui, visų pirma laboratorijų pajėgumui.

17a. Valstybės narės turėtų reikalauti, kad asmenys, keliaujantys iš zonos, kuriai pagal 10 punkto ca papunktį priskirtas tamsiai raudonas kodas, prieš atvykdami pasidarytų COVID-19 infekcijos testą ir karantinuotųsi / izoliuotųsi pagal Sveikatos saugumo komiteto rekomendacijas. Panašios priemonės galėtų būti taikomos zonoms, kuriose labai paplitusios susirūpinimą keliančios atmainos.

Valstybės narės turėtų priimti, toliau taikyti arba stiprinti plitimo mažinimo priemones, visų pirma zonose, kurios priskiriamos tamsiai raudonoms, stiprinti testavimo ir kontaktų atsekimo pastangas ir didinti bendruomenės COVID-19 atvejų reprezentatyvios imties stebėseną ir sekoskaitą, kad būtų galima kontroliuoti naujų SARS-CoV-2 atmainų, kurių perdavimo tikimybė yra didesnė, plitimą ir poveikį;

17b. Valstybės narės turėtų pasiūlyti jų teritorijoje gyvenantiems asmenims galimybę vietoj testo prieš atvykstant, kaip nurodyta 17 punkto b papunktyje ir 17a punkte, pasidaryti COVID-19 infekcijos testą atvykus ir laikytis visų taikytinų karantino / izoliavimosi reikalavimų.

▼B

18. Valstybės narės turėtų tarpusavyje pripažinti kitose valstybėse narėse sertifikuotų sveikatos įstaigų atliktų COVID-19 infekcijos testų rezultatus. Valstybės narės turėtų stiprinti bendradarbiavimą įvairiais su testavimu susijusiais aspektais, įskaitant testų sertifikatų tikrinimą, atsižvelgdamos į epidemiologijos ekspertų atliekamus mokslinius tyrimus ir jų teikiamas rekomendacijas, taip pat į geriausią praktiką.

19. Reikalavimas karantinuotis neturėtų būti taikomas keliautojams, atliekantiems esmines funkcijas arba turintiems esminių poreikių, kol jie vykdo tokią esminę funkciją, visų pirma:

a) 

ypatingos svarbos profesijų darbuotojams arba savarankiškai dirbantiems asmenims, įskaitant sveikatos priežiūros darbuotojus, pasienio darbuotojams ir komandiruotiems darbuotojams, taip pat sezoniniams darbuotojams, kaip nurodyta Darbuotojų naudojimosi laisvo judėjimo teise COVID-19 protrūkio metu gairėse ( 4 );

b) 

transporto darbuotojams arba transporto paslaugų teikėjams, įskaitant krovininių transporto priemonių, kuriomis vežami atitinkamai teritorijai skirti kroviniai, vairuotojus ir tik tranzitu vykstančius transporto priemonių vairuotojus;

c) 

pacientams, keliaujantiems dėl svarbių medicininių priežasčių;

d) 

kasdien į užsienį keliaujantiems mokiniams, studentams ir stažuotojams;

e) 

asmenims, keliaujantiems dėl svarbių šeiminių ar verslo priežasčių;

f) 

diplomatams, tarptautinių organizacijų darbuotojams ir tarptautinių organizacijų pakviestiems asmenims, kurių fizinis buvimas yra būtinas tam, kad šios organizacijos galėtų tinkamai veikti, kariniam personalui ir policijos pareigūnams, taip pat humanitarinę pagalbą teikiantiems darbuotojams ir civilinės saugos personalui, atliekantiems savo funkcijas;

g) 

tranzitu vykstantiems keleiviams;

h) 

jūrininkams;

i) 

savo tarnybines pareigas vykdantiems žurnalistams.

▼M1

19a. Pagal 17a punktą keliautojai, atliekantys esmines funkcijas arba turintys esminių poreikių keliauti iš tamsiai raudonos zonos, turėtų laikytis testavimo reikalavimų ir karantinuotis / izoliuotis, jeigu tai nedaro neproporcingo poveikio jų esminėms funkcijoms ar poreikiams.

Taikant nukrypti leidžiančią nuostatą, iš esmės neturėtų būti reikalaujama, kad transporto darbuotojai ir transporto paslaugų teikėjai, kaip nurodyta 19 punkto b papunktyje, pasidarytų COVID-19 infekcijos testą pagal 17 punkto b papunktį ir 17a punktą. Jei valstybė narė reikalauja, kad transporto darbuotojai ir transporto paslaugų teikėjai pasidarytų COVID-19 infekcijos testą, turėtų būti naudojami greitieji antigenų testai ir tai neturėtų sukelti vežimo sutrikimų. Jei transporto arba tiekimo grandinė sutriktų, valstybės narės turėtų nedelsdamos panaikinti arba atšaukti tokius sistemingo testavimo reikalavimus, kad būtų užtikrintas žaliųjų koridorių veikimas. Transporto darbuotojų ir transporto paslaugų teikėjų, atliekančių šią esminę funkciją, neturėtų būti reikalaujama karantinuotis pagal 17 punkto a papunktį ir 17a punktą.

19b. Be 19a punkte numatytų išimčių, valstybės narės neturėtų reikalauti, kad pasienio regionuose gyvenantys asmenys, kasdien arba dažnai keliaujantys per sieną darbo, verslo, mokymosi, šeimos, medicininės priežiūros ar priežiūros tikslais, pasidarytų testą arba karantinuotųsi / izoliuotųsi, visų pirma asmenys, atliekantys ypatingos svarbos funkcijas ar funkcijas, būtinas ypatingos svarbos infrastruktūrai. Jei šiuose regionuose per sieną vykstantiems asmenims būtų nustatytas reikalavimas pasidaryti testą, tokių asmenų testavimo dažnumas turėtų būti proporcingas. Jei epidemiologinė padėtis abiejose sienos pusėse yra panaši, reikalavimas kelionės tikslu pasidaryti testą neturėtų būti taikomas. Asmenys, teigiantys, kad jų padėčiai taikomas šis punktas, gali būti įpareigoti pateikti patvirtinamuosius dokumentus arba atitinkamą pareiškimą.

▼B

20. Valstybės narės, laikydamosi duomenų apsaugos reikalavimų, galėtų reikalauti, kad į jų teritoriją atvykstantys asmenys pateiktų keleivio buvimo vietos anketas. Turėtų būti parengta bendra Europos keleivio buvimo vietos anketa, kurią galėtų naudoti valstybės narės. Kai įmanoma, siekiant supaprastinti duomenų tvarkymą, keleivio buvimo vietos informacija turėtų būti renkama elektroniniu būdu, visiems piliečiams užtikrinant vienodą prieigą.

▼M1

21. Jokios priemonės, taikomos asmenims, atvykstantiems iš zonos, kuriai pagal 10 punktą priskirtas tamsiai raudonas, raudonas, oranžinis arba pilkas kodas, negali būti diskriminacinės, t. y. jos turėtų būti taikomos ir grįžtantiems atitinkamos valstybės narės piliečiams.

▼B

22. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visi oficialūs piliečiams ir įmonėms taikomi reikalavimai konkrečiai padėtų visuomenės sveikatos sektoriui kovoti su pandemija ir nesukurtų nereikalingos ir nebūtinos administracinės naštos.

23. Jeigu į kelionės tikslo vietą atvykusiam asmeniui pasireiškia simptomai, turėtų būti atliekamas pagal vietos praktiką numatytas testavimas, diagnozavimas, izoliavimas ir kontaktų atsekimas ir neturėtų būti neleista atvykti. Informacija apie atvykimo metu nustatytus atvejus kontaktų atsekimo tikslais turėtų būti nedelsiant pasidalyta su šalių, kuriose atitinkamas asmuo buvo pastarąsias 14 dienų, visuomenės sveikatos institucijomis, naudojantis Skubaus įspėjimo ir reagavimo sistema.

24. Dėl apribojimų neturėtų būti draudžiama teikti tam tikras vežimo paslaugas.

Bendravimas su visuomene ir jos informavimas

25. Valstybės narės turėtų atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams ir plačiajai visuomenei laiku pateikti aiškią ir išsamią informaciją apie bet kokius laisvo judėjimo apribojimus, visus su tuo susijusius reikalavimus (pavyzdžiui, dėl neigiamų COVID-19 infekcijos testų rezultatų arba keleivio buvimo vietos anketų pateikimo), taip pat apie priemones, taikomas iš rizikos zonų keliaujantiems asmenims, kuo anksčiau, prieš įsigaliojant naujoms priemonėms. Paprastai ši informacija turėtų būti skelbiama likus 24 valandoms iki tokių priemonių įsigaliojimo, atsižvelgiant į tai, kad ekstremaliųjų epidemiologinių situacijų atveju reikalingas tam tikras lankstumas.

Ši informacija taip pat turėtų būti pateikta internetinėje platformoje „Re-open EU“; šioje platformoje turėtų būti nuoroda į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro reguliariai pagal 10 ir 11 punktus skelbiamą žemėlapį.

Reikėtų aiškiai apibūdinti priemonių turinį, jų geografinę taikymo sritį ir asmenų, kuriems jos taikomos, kategorijas.

Peržiūra

26. Komisija, padedama Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, turėtų reguliariai peržiūrėti šią rekomendaciją. Komisija turėtų reguliariai teikti ataskaitas šiuo klausimu Tarybai.( 1 ) Atsižvelgiant į ES ir Šveicarijos Konfederacijos sudarytą susitarimą dėl bendradarbiavimo visuomenės sveikatos srityje, be kita ko, dėl Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro veikloje pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 851/2004, steigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą (OL L 142, 2004 4 30, p. 1).

( 2 ) Rekomendacijos dėl bendro ES požiūrio į COVID-19 sergančių pacientų izoliavimą ir sąlytį turėjusių asmenų bei keliautojų karantinavimą, dėl kurių 2021 m. sausio 11 d. susitarė Sveikatos saugumo komitetas (angl. „Recommendations for a common EU approach regarding isolation for COVID-19 patients and quarantine for contacts and travellers“), https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/hsc_quarantine-isolation_recomm_en.pdf.

( 3 ) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5451-2021-INIT/lt/pdf

( 4 ) OL C 102 I, 2020 3 30, p. 12.