02019R2072 — LT — 09.08.2023 — 012.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/2072

2019 m. lapkričio 28 d.

kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų įgyvendinimo sąlygos, panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 690/2008 ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2019

(OL L 319 2019.12.10, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1199  2020 m. rugpjūčio 13 d.

  L 267

3

14.8.2020

 M2

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1292  2020 m. rugsėjo 15 d.

  L 302

20

16.9.2020

►M3

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1825  2020 m. gruodžio 2 d.

  L 406

58

3.12.2020

►M4

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/2210  2020 m. gruodžio 22 d.

  L 438

28

28.12.2020

 M5

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/2211  2020 m. gruodžio 22 d.

  L 438

41

28.12.2020

►M6

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/759  2021 m. gegužės 7 d.

  L 162

18

10.5.2021

 M7

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/901  2021 m. birželio 3 d.

  L 197

75

4.6.2021

►M8

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/2069  2021 m. lapkričio 25 d.

  L 421

28

26.11.2021

►M9

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/2285  2021 m. gruodžio 14 d.

  L 458

173

22.12.2021

►M10

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/853  2022 m. gegužės 31 d.

  L 150

62

1.6.2022

►M11

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/959  2022 m. birželio 16 d.

  L 165

30

21.6.2022

►M12

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/1134  2023 m. birželio 8 d.

  L 149

62

9.6.2023

►M13

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/1492  2023 m. liepos 19 d.

  L 183

42

20.7.2023


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 140, 19.5.2022, p.  62 (2019/2072)
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/2072

2019 m. lapkričio 28 d.

kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų įgyvendinimo sąlygos, panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 690/2008 ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/20191 straipsnis

Dalykas

Siekiant sudaryti Sąjungos karantininių kenkėjų, saugomų zonų karantininių kenkėjų ir Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sąrašus ir nustatyti augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams taikomas priemones, kad tų kenkėjų keliama rizika būtų sumažinta iki priimtino lygio, šiuo reglamentu įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2016/2031.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

1.  
Šiame reglamente taikomos I priede nustatytos apibrėžtys.
2.  

Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

a) 

iš esmės neužkrėstas kenkėjais – kenkėjų, išskyrus Sąjungos karantininius kenkėjus arba saugomų zonų karantininius kenkėjus, paplitimo ant sodinti skirtų augalų ar sodo augalų mastas, kuris yra pakankamai mažas, kad būtų galima užtikrinti priimtiną tų augalų kokybę ir naudingumą;

b) 

oficialus patvirtinimas – fitosanitarinis sertifikatas, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje, augalo pasas, kaip nustatyta to reglamento 78 straipsnyje, ženklas ant medinės pakavimo medžiagos, medienos ar kitų objektų, kaip nurodyta to reglamento 96 straipsnyje, arba oficialūs patvirtinimai, kaip nurodyta to reglamento 99 straipsnyje;

c) 

sisteminis metodas – skirtingų rizikos valdymo priemonių integravimas; iš jų bent dvi įgyvendinamos atskirai, o taikant jas visas kartu užtikrinamas tinkamas apsaugos nuo Sąjungos karantininių kenkėjų, saugomų zonų karantininių kenkėjų ir kenkėjų, kuriems taikomos pagal Reglamento (ES) 2016/2031 30 straipsnį priimtos priemonės, lygis;

▼M9

d) 

žiedadulkės – žiedadulkės, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 2 straipsnio 1 punkto k papunktyje, skirtos sodinti.

▼B

3 straipsnis

Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašas

Šio reglamento II priede nustatomas Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 5 straipsnyje.

Sąjungos teritorijoje neaptinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašas nustatytas II priedo A dalyje, o Sąjungos teritorijoje aptinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašas nustatytas II priedo B dalyje.

4 straipsnis

Saugomų zonų ir atitinkamų saugomų zonų karantininių kenkėjų sąrašas

Šio reglamento III priede nustatomas saugomų zonų ir atitinkamų saugomų zonų karantininių kenkėjų sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 32 straipsnio 3 dalyje.

5 straipsnis

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ir konkrečių sodinti skirtų augalų sąrašas su atitinkamomis kategorijomis ir ribinėmis vertėmis

Šio reglamento IV priede nustatomas Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ir konkrečių sodinti skirtų augalų sąrašas su atitinkamomis kategorijomis ir ribinėmis vertėmis, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 37 straipsnio 2 dalyje. Tie sodinti skirti augalai neturi būti įvežti į Sąjungą arba joje vežami, jeigu Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekis arba Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sukelti simptomai ant tų augalų viršija tas ribines vertes.

Pirmoje pastraipoje nustatytas įvežimo į Sąjungą ir vežimo joje draudimas taikomas tik IV priede nustatytų kategorijų sodinti skirtiems augalams.

6 straipsnis

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant konkrečių sodinti skirtų augalų prevencijos priemonės

1.  
Reglamento (ES) 2016/2031 37 straipsnio 4 dalyje nurodytos Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo prevencijos priemonės, taikomos įvežant į Sąjungą ir vežant joje konkrečius sodinti skirtus augalus, nustatytos šio reglamento V priede.
2.  

Šio reglamento IV priede nustatytu sąrašu ir V priedu nedaromas poveikis priemonėms, priimtoms pagal direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 98/56/EB, 1999/105/EB, 2002/54/EB, 2002/55/EB, 2002/56/EB, 2002/57/EB, 2008/72/EB ir 2008/90/EB ir susijusioms su:

a) 

atitinkamų sodinti skirtų augalų arba augalų, iš kurių jie yra kilę, patikromis, mėginių ėmimu ir tyrimais;

b) 

atitinkamų sodinti skirtų augalų, esančių iš atitinkamais Sąjungos reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais neužkrėstų arba nuo jų fiziškai apsaugotų zonų ar vietų, kilme;

c) 

atitinkamų sodinti skirtų augalų arba augalų, iš kurių jie yra kilę, apdorojimo būdais;

d) 

sodinti skirtų augalų auginimu.

3.  

Be to, šio reglamento IV priede nustatytu sąrašu ir V priedu nedaromas poveikis pagal direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 98/56/EB, 1999/105/EB, 2002/54/EB, 2002/55/EB, 2002/56/EB, 2002/57/EB, 2008/72/EB ir 2008/90/EB priimtoms sodinti skirtiems augalams taikomoms išimtims, pagal kurias jiems netaikomi tose direktyvose nustatyti prekybos reikalavimai, įskaitant:

a) 

išimtis, susijusias su sodinti skirtų augalų tiekimu oficialioms tyrimo ir kontrolės institucijoms;

b) 

išimtis, susijusias su išaugintų sodinti skirtų augalų tiekimu paslaugų teikėjams perdirbti ar pakuoti, jei paslaugų teikėjas netampa taip tiekiamų augalų savininku ir jei užtikrinama augalų tapatybė;

c) 

išimtis, susijusias su sodinti skirtų augalų tiekimu tam tikromis sąlygomis paslaugų teikėjams tam tikroms pramonėje naudoti skirtoms žemės ūkio žaliavoms gaminti arba sėklai tuo tikslu dauginti;

d) 

išimtis, taikomas sodinti skirtiems augalams, kuriuos ketinama naudoti mokslo, selekcijos arba kitais tyrimų ar bandymų tikslais;

e) 

išimtis, pagal kurias prekybos reikalavimai netaikomi galutinai nesertifikuotiems sodinti skirtiems augalams;

f) 

išimtis, pagal kurias netaikomi Įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/478 nustatyti prekybos reikalavimai;

g) 

išimtis, pagal kurias prekybos reikalavimai netaikomi sodinti skirtiems augalams, skirtiems eksportuoti į trečiąsias valstybes.

7 straipsnis

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos draudžiama į Sąjungą įvežti iš tam tikrų trečiųjų valstybių, sąrašas

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos draudžiama įvežti į Sąjungos teritoriją, ir trečiųjų valstybių, trečiųjų valstybių grupių arba trečiųjų valstybių konkrečių zonų, kurioms taikomas šis draudimas, sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 40 straipsnio 2 dalyje, nustatytas šio reglamento VI priede.

▼M3

Pirma pastraipa taikoma nedarant poveikio jokiems kitiems pagal Reglamento (ES) 2016/2031 40 straipsnio 2 dalį, 42 straipsnio 3 dalį arba 49 straipsnio 1 dalį priimtiems aktams, kuriais nustatomi laikino pobūdžio draudimai ir kurie yra susiję su tam tikrų augalų, augalinių produktų arba kitų objektų įvežimu į Sąjungos teritoriją, siekiant išvengti konkrečios fitosanitarinės rizikos, kuri dar nėra visiškai įvertinta.

▼B

8 straipsnis

Trečiųjų valstybių arba Sąjungos teritorijos kilmės augalų, augalinių produktų bei kitų objektų ir atitinkamų specialių jų įvežimo į Sąjungos teritoriją arba vežimo joje reikalavimų sąrašas

1.  
Trečiųjų valstybių kilmės augalų, augalinių produktų bei kitų objektų ir atitinkamų specialių jų įvežimo į Sąjungos teritoriją reikalavimų sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 41 straipsnio 2 dalyje, nustatytas šio reglamento VII priede.

▼M3

Pirma pastraipa taikoma nedarant poveikio jokiems kitiems pagal Reglamento (ES) 2016/2031 41 straipsnio 2 dalį, 42 straipsnio 4 dalį arba 49 straipsnio 1 dalį priimtiems aktams, kuriais nustatomi laikino pobūdžio specialūs reikalavimai ir kurie yra susiję su tam tikrų augalų, augalinių produktų arba kitų objektų įvežimu į Sąjungos teritoriją, siekiant išvengti konkrečios fitosanitarinės rizikos, kuri dar nėra visiškai įvertinta.

▼B

2.  
Sąjungos teritorijos kilmės augalų, augalinių produktų bei kitų objektų ir atitinkamų specialių jų vežimo Sąjungos teritorijoje reikalavimų sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 41 straipsnio 2 dalyje, nustatytas šio reglamento VIII priede.

▼M3

Pirma pastraipa taikoma nedarant poveikio jokiems kitiems pagal Reglamento (ES) 2016/2031 28 straipsnio 1 dalį, 30 straipsnio 1 dalį, 41 straipsnio 2 dalį, 42 straipsnio 4 dalį arba 49 straipsnio 1 dalį priimtiems aktams, kuriais nustatomi laikino pobūdžio specialūs reikalavimai ir kurie yra susiję su tam tikrų augalų, augalinių produktų arba kitų objektų vežimu Sąjungos teritorijoje, siekiant išvengti konkrečios fitosanitarinės rizikos, kuri dar nėra visiškai įvertinta.

▼B

9 straipsnis

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos draudžiama įvežti į tam tikras saugomas zonas, sąrašas

Trečiųjų valstybių arba Sąjungos teritorijos kilmės augalų, augalinių produktų bei kitų objektų, kuriuos draudžiama įvežti į tam tikras saugomas zonas, sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 53 straipsnio 2 dalyje, nustatytas šio reglamento IX priede.

10 straipsnis

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos ketinama įvežti į saugomas zonas arba jose vežti, ir atitinkamų specialių saugomų zonų reikalavimų sąrašas

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, atitinkamų saugomų zonų ir atitinkamų specialių saugomų zonų reikalavimų sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 54 straipsnio 2 dalyje, nustatytas šio reglamento X priede.

11 straipsnis

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, taip pat atitinkamų trečiųjų kilmės arba išsiuntimo valstybių, kurių atveju reikalaujama pateikti fitosanitarinį sertifikatą, sąrašas

1.  
Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems įvežti į Sąjungos teritoriją reikalingas fitosanitarinis sertifikatas, taip pat atitinkamų trečiųjų kilmės arba išsiuntimo valstybių sąrašas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 72 straipsnio 1 dalyje, nustatytas šio reglamento XI priedo A dalyje.
2.  
Augalų, kuriems netaikomas reikalavimas pateikti fitosanitarinį sertifikatą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 73 straipsnio antroje pastraipoje, sąrašas nustatytas šio reglamento XI priedo C dalyje.
3.  
Pagal Reglamento (ES) 2016/2031 73 straipsnio pirmą pastraipą visi augalai, išskyrus 1 ir 2 dalyse nurodytus augalus, į Sąjungą įvežami tik tuo atveju, jeigu prie jų pridedamas fitosanitarinis sertifikatas. Tų augalų KN kodai išvardyti šio reglamento XI priedo B dalyje.

12 straipsnis

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems įvežti iš tam tikrų trečiųjų kilmės arba išsiuntimo valstybių į saugomą zoną reikalingas fitosanitarinis sertifikatas, sąrašas

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems įvežti iš tam tikrų trečiųjų kilmės arba išsiuntimo valstybių į tam tikras saugomas zonas reikalingas fitosanitarinis sertifikatas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 74 straipsnio 1 dalyje, nustatytas šio reglamento XII priede.

13 straipsnis

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems vežti Sąjungos teritorijoje reikalingas augalo pasas, sąrašas

1.  
Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems vežti Sąjungos teritorijoje reikalingas augalo pasas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 79 straipsnio 1 dalyje, nustatytas šio reglamento XIII priede.
2.  

Nukrypstant nuo 1 dalies, augalo paso nereikalaujama Sąjungoje vežant sėklas, kurios atitinka abi šias sąlygas:

a) 

joms taikomos 6 straipsnio 3 dalyje numatytos išimtys, ir

▼M6

b) 

joms netaikomi šio reglamento VIII arba X priede nustatyti specialūs reikalavimai arba pagal Reglamento (ES) 2016/2031 28 straipsnio 1 dalį, 30 straipsnio 1 dalį arba 49 straipsnio 1 dalį priimtais įgyvendinimo aktais nustatyti reikalavimai.

▼B

14 straipsnis

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems įvežti į tam tikras saugomas zonas ir jose vežti reikalingas augalo pasas su skiriamuoju ženklu „PZ“, sąrašas

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriems įvežti į tam tikras saugomas zonas ir jose vežti reikalingas augalo pasas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 80 straipsnio 1 dalyje, nustatytas šio reglamento XIV priede.

Pirmoje dalyje nurodyti augalų pasai yra su skiriamuoju ženklu „PZ“.

15 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 690/2008 panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 690/2008 panaikinamas.

16 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/2019 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2019 iš dalies keičiamas taip:

1) 

2 straipsnis išbraukiamas;

2) 

II priedas išbraukiamas.

17 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Sėklos ir kiti sodinti skirti augalai, įvežti į Sąjungos teritoriją, joje vežti arba išauginti iki 2019 m. gruodžio 14 d., laikantis direktyvose 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 98/56/EB, 2002/55/EB, 2002/56/EB, 2002/57/EB, 2008/72/EB, 2008/90/EB nustatytų iki tos dienos taikytinų reikalavimų, susijusių su Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimu, gali būti įvežami į Sąjungos teritoriją arba joje vežami iki 2020 m. gruodžio 14 d., jeigu jie atitinka tuos reikalavimus. Nuo 2020 m. gruodžio 14 d. 5 ir 6 straipsniai taikomi visiems sodinti skirtiems augalams, kuriems taikomas šis reglamentas.

Iki 2020 m. gruodžio 14 d. augalų pasais, kurių pagal šį reglamentą reikalaujama Sąjungos teritorijoje vežant sėklas ir kitus sodinti skirtus augalus, kuriems taikomas šio straipsnio 1 dalyje nustatytas pereinamasis laikotarpis, turi būti patvirtinta tik tai, kad tos sėklos ir sodinti skirti augalai atitinka su Sąjungos karantininiais kenkėjais, saugomų zonų karantininiais kenkėjais arba pagal Reglamento (ES) 2016/2031 30 straipsnį priimtomis priemonėmis susijusias taisykles.

18 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

2 straipsnio 1 dalyje nurodytos apibrėžtys

Šio reglamento A dalyje išvardyti terminai, vartojami šio reglamento prieduose, turi tokią pačią reikšmę, kaip apibrėžta B dalies antroje skiltyje išvardytose atitinkamose direktyvose.

A DALIS

Terminų sąrašas

— 
superelitinė sėkla
— 
elitinė sėkla
— 
sertifikuota sėkla
— 
standartinė sėkla
— 
vynmedžiai
— 
superelitinė dauginamoji medžiaga
— 
elitinė dauginamoji medžiaga
— 
superelitinė medžiaga
— 
elitinė medžiaga
— 
sertifikuota medžiaga
— 
standartinė medžiaga
— 
dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga
— 
miško dauginamoji medžiaga
— 
daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga
— 
sodo augalų dauginamoji medžiaga ir sodininkystei skirti sodo augalai
— 
atrinktasis superelitinis motininis augalas
— 
superelitinis motininis augalas
— 
elitinis motininis augalas
— 
sertifikuotas motininis augalas
— 
Conformitas Agraria Communitatis (CAC) medžiaga
— 
pašarinių augalų sėkla
— 
javų sėkla
— 
daržovių sėkla
— 
sėklinės bulvės
— 
aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla.

B DALIS

Priedų ir direktyvų sąrašas1.  ŠIO REGLAMENTO PRIEDAI

2.  DIREKTYVOS

IV PRIEDO A dalis

(Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami pašarinių augalų sėkloje)

V PRIEDO A dalis

(Pašarinių augalų sėklai taikomos priemonės)

Direktyva 66/401/EEB

IV PRIEDO B dalis

(Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami javų sėkloje)

V PRIEDO B dalis

(Javų sėklai taikomos priemonės)

Direktyva 66/402/EEB

IV PRIEDO C dalis

(Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami vynmedžių dauginamojoje medžiagoje)

Direktyva 68/193/EEB

IV PRIEDO D dalis

(Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami dekoratyvinių augalų dauginamojoje medžiagoje)

V PRIEDO C dalis

(Dekoratyviniams augalams taikomos priemonės)

Direktyva 98/56/EB

IV PRIEDO E dalis

(Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami miško dauginamojoje medžiagoje, išskyrus sėklas)

V priedo D dalis

(Miško dauginamajai medžiagai, išskyrus sėklas, taikomos priemonės)

Direktyva 1999/105/EB

IV PRIEDO F dalis

(Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami daržovių sėkloje)

V PRIEDO E dalis

(Daržovių sėklai taikomos priemonės)

Direktyva 2002/55/EB

IV PRIEDO G dalis

(Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami sėklinėse bulvėse)

V PRIEDO F dalis

(Sėklinėms bulvėms taikomos priemonės)

Direktyva 2002/56/EB

IV PRIEDO H dalis

(Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami aliejinių ir pluoštinių augalų sėkloje)

V PRIEDO G dalis

(Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklai taikomos priemonės)

Direktyva 2002/57/EB

IV PRIEDO I dalis

(Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami daržovių dauginamojoje ir sodinamojoje medžiagoje)

V priedo H dalis

(Daržovių dauginamajai ir sodinamajai medžiagai taikomos priemonės)

Direktyva 2008/72/EB

IV PRIEDO J dalis

(Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami sodo augalų dauginamojoje medžiagoje ir ant sodininkystei skirtų sodo augalų)

Direktyva 2008/90/EB

►M9  
XIII PRIEDO 5 punktas
Javų sėkla  ◄

Direktyva 66/402/EEB

►M9  
XIII PRIEDO 6 punktas
Daržovių sėkla  ◄

Direktyva 2002/55/EB

►M9  
XIII PRIEDO 9 punktas
Aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla  ◄

Direktyva 2002/57/EB

▼M9
II PRIEDAS

Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašas su EPPO jiems suteiktais atitinkamais kodais

TURINYS

A dalis. Sąjungos teritorijoje neaptinkami kenkėjai

1.

Bakterijos

2.

Grybai ir oomicetai

3.

Vabzdžiai ir erkės

4.

Nematodai

5.

Parazitiniai augalai

6.

Virusai, viroidai ir fitoplazmos

B dalis. Sąjungos teritorijoje aptinkami kenkėjai

1.

Bakterijos

2.

Grybai ir oomicetai

3.

Vabzdžiai ir erkės

4.

Moliuskai

5.

Nematodai

6.

Virusai, viroidai ir fitoplazmos

A dalisSąjungos teritorijoje neaptinkami kenkėjai

Karantininiai kenkėjai ir EPPO jiems suteikti kodai

1.  Bakterijos

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al. [RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

2.  Grybai ir oomicetai

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], išskyrus Cronartium gentianeum (Thümen) [CRONGE], Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] ir Cronartium ribicola Fischer [CRONRI]

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], išskyrus:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], Gymnosporangium atlanticum Guyot ir Malençon [GYMNAT], Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch. [GYMNFS], Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg [GYMNGA], Gymnosporangium gracile Pat. [GYMNGR], Gymnosporangium minus Crowell [GYMNMI], Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd. [GYMNOR], Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch. [GYMNTJ], Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Neocosmospora ambrosia (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]

21.

Neocosmospora euwallaceae (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O’Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

22.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

23.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

24.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

25.

Phytophthora ramorum (ne ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

26.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

27.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

28.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

29.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

30.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]

31.

Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]

32.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

33.

Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

34.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

35.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

3.  Vabzdžiai ir erkės

1.

Acleris spp.:

1.1.  Acleris gloverana (Walsingham) [ACLRGL]

1.2.  Acleris issikii Oku [ACLRIS]

1.3.  Acleris minuta (Robinson) [ACLRMI]

1.4.  Acleris nishidai Brown [ACLRNI]

1.5.  Acleris nivisellana (Walsingham) [ACLRNV]

1.6.  Acleris robinsoniana (Forbes) [ACLRRO]

1.7.  Acleris semipurpurana (Kearfott) [CROISE]

1.8.  Acleris senescens (Zeller) [ACLRSE]

1.9.  Acleris variana (Fernald) [ACLRVA]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Andean potato weevil complex:

7.1.  Phyrdenus muriceus Germar [PHRDMU]

7.2.  Premnotrypes spp. [1PREMG]

7.3.  Rhigopsidius tucumanus Heller [RHGPTU]

8.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

9.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

10.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

11.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

12.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

13.

Apriona cinerea Chevrolat [APRICI]

14.

Apriona germari (Hope) [APRIGE]

15.

Apriona rugicollis Chevrolat [APRIJA]

16.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

17.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

18.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

19.

Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijos), žinomi kaip virusų pernešėjai [BEMITA]

20.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

21.

Ceratothripoides claratris (Shumsher) [CRTZCL]

22.

Choristoneura spp.:

22.1.  Choristoneura carnana Barnes & Busck [CHONCA]

22.2.  Choristoneura conflictana Walker [ARCHCO]

22.3.  Choristoneura fumiferana Clemens [CHONFU]

22.4.  Choristoneura lambertiana Busck [TORTLA]

22.5.  Choristoneura occidentalis biennis Freeman

22.6.  Choristoneura occidentalis occidentalis Freeman [CHONOC]

22.7.  Choristoneura orae Freeman [CHONOR]

22.8.  Choristoneura parallela Robinson [CHONPA]

22.9.  Choristoneura pinus Freeman [CHONPI]

22.10.  Choristoneura retiniana Walsingham [CHONRE]

22.11.  Choristoneura rosaceana Harris [CHONRO]

23.

Cicadomorpha, žinomi kaip Xylella fastidiosa (Wells et al.) pernešėjai [XYLEFA]:

23.1.  Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]

23.2.  Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]

23.3.  Aphrophora angulata Ball [APHRAN]

23.4.  Aphrophora permutata Uhler [APHRPE]

23.5.  Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE]

23.6.  Bucephalogonia xanthopis (Berg)

23.7.  Clasteroptera achatina Germar

23.8.  Clasteroptera brunnea Ball

23.9.  Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO]

23.10.  Cuerna occidentalis Osman & Beamer [CUEROC]

23.11.  Cyphonia clavigera (Fabricius)

23.12.  Dechacona missionum Berg

23.13.  Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO]

23.14.  Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI]

23.15.  Draeculacephala sp. [1DRAEG]

23.16.  Ferrariana trivittata Signoret

23.17.  Fingeriana dubia Cavichioli

23.18.  Friscanus friscanus (Ball)

23.19.  Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]

23.20.  Graphocephala confluens Uhler

23.21.  Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE]

23.22.  Helochara delta Oman

23.23.  Homalodisca ignorata Melichar

23.24.  Homalodisca insolita Walker [HOMLIN]

23.25.  Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

23.26.  Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU]

23.27.  Macugonalia cavifrons (Stal)

23.28.  Macugonalia leucomelas (Walker)

23.29.  Molomea consolida Schroder

23.30.  Neokolla hyeroglyphica (Say)

23.31.  Neokolla severini DeLong

23.32.  Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA]

23.33.  Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI]

23.34.  Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN]

23.35.  Oragua discoidula Osborn

23.36.  Pagaronia confusa Oman

23.37.  Pagaronia furcata Oman

23.38.  Pagaronia trecedecempunctata Ball

23.39.  Pagaronia triunata Ball

23.40.  Parathona gratiosa (Blanchard)

23.41.  Plesiommata corniculata Young

23.42.  Plesiommata mollicella Fowler

23.43.  Poophilus costalis (Walker) [POOPCO]

23.44.  Sibovia sagata (Signoret)

23.45.  Sonesimia grossa (Signoret)

23.46.  Tapajosa rubromarginata (Signoret)

23.47.  Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL]

23.48.  Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU]

23.49.  Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]

24.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

25.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

26.

Diabrotica barberi Smith & Lawrence [DIABLO]

27.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

28.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

29.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

30.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

31.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

32.

Euwallacea fornicatus sensu lato [XYLBFO]

33.

Exomala orientalis (Waterhouse) [ANMLOR]

34.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

35.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

36.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

37.

Helicoverpa zea (Boddie) [HELIZE]

38.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

39.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

40.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

41.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

42.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

43.

Lycorma delicatula (White) [LYCMDE]

44.

Margarodidae:

44.1.  Dimargarodes meridionalis Morrison

44.2.  Eumargarodes laingi Allsopp et al. [EUMGLA]

44.3.  Eurhizococcus brasiliensis Jakubski [EURHBR]

44.4.  Eurhizococcus colombianus Jakubski

44.5.  Margarodes capensis Giard [MARGCA]

44.6.  Margarodes greeni Brain [MARGGR]

44.7.  Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]

44.8.  Margarodes trimeni Brain [MARGTR]

44.9.  Margarodes vitis Reed [MARGVI]

44.10.  Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR]

44.11.  Porphyrophora tritici Sarkisov et al. [PORPTR]

45.

Massicus raddei (Blessig) [MALLRA]

46.

Monochamus spp. (ne Europos populiacijos) [1MONCG]

47.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

48.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

49.

Nemorimyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

50.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

51.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

52.

Oligonychus perditus Pritchard & Baker [OLIGPD]

53.

Pissodes cibriani O’Brien [PISOCI]

54.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

55.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

56.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

57.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

58.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

59.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

60.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

61.

Pissodes zitacuarense Sleeper [PISOZI]

62.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

63.

Prodiplosis longifila Gagné [PRDILO]

64.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

65.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

66.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

67.

Ripersiella hibisci Kawai & Takagi [RHIOHI]

68.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

69.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

70.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

71.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

72.

Scolytinae spp. (ne Europos) [1SCOLF]

73.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

74.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

75.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

76.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

77.

Tephritidae:

77.1.  Acidiella kagoshimensis (Miyake)

77.2.  Acidoxantha bombacis de Meijere

77.3.  Acroceratitis distincta (Zia)

77.4.  Adrama spp. [1ADRAG]

77.5.  Anastrepha spp. [1ANSTG]

77.6.  Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

77.7.  Asimoneura pantomelas (Bezzi)

77.8.  Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew)

77.9.  Bactrocera spp. [1BCTRG], išskyrus Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL]

77.10.  Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

77.11.  Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA]

77.12.  Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

77.13.  Bistrispinaria fortis (Speiser)

77.14.  Bistrispinaria magniceps Bezzi

77.15.  Callistomyia flavilabris Hering

77.16.  Campiglossa albiceps (Loew)

77.17.  Campiglossa californica (Novak)

77.18.  Campiglossa duplex (Becker)

77.19.  Campiglossa reticulata (Becker)

77.20.  Campiglossa snowi (Hering)

77.21.  Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN]

77.22.  Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA]

77.23.  Ceratitis spp. [1CERTG], išskyrus Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA]

77.24.  Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA]

77.25.  Dacus spp. [1DACUG]

77.26.  Dioxyna chilensis (Macquart)

77.27.  Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU]

77.28.  Euleia separata (Becker)

77.29.  Euphranta camelliae Hardy

77.30.  Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA]

77.31.  Euphranta cassia Hancock & Drew

77.32.  Euphranta japonica (Ito) [RHACJA]

77.33.  Euphranta oshimensis Sun et al.

77.34.  Eurosta solidaginis (Fitch)

77.35.  Eutreta spp. [1EUTTG]

77.36.  Gastrozona nigrifemur David & Hancock

77.37.  Goedenia stenoparia (Steyskal)

77.38.  Gymnocarena spp.

77.39.  Insizwa oblita Munro

77.40.  Marriottella exquisita Munro

77.41.  Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI]

77.42.  Neaspilota alba (Loew)

77.43.  Neaspilota reticulata Norrbom

77.44.  Paracantha trinotata (Foote)

77.45.  Parastenopa limata (Coquillett)

77.46.  Paratephritis fukaii Shiraki

77.47.  Paratephritis takeuchii Ito

77.48.  Paraterellia varipennis Coquillett

77.49.  Philophylla fossata (Fabricius)

77.50.  Procecidochares spp. [1PROIG]

77.51.  Ptilona confinis (Walker)

77.52.  Ptilona persimilis Hendel

77.53.  Rhagoletis spp. [1RHAGG], išskyrus Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL], Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], Rhagoletis berberidis Klug, Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU], Rhagoletis zernyi Hendel

77.54.  Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

77.55.  Rioxoptilona dunlopi (van der Wulp)

77.56.  Sphaeniscus binoculatus (Bezzi)

77.57.  Sphenella nigricornis Bezzi

77.58.  Strauzia [1STRAG] spp., išskyrus Strauzia longipennis (Wiedemann)[STRALO]

77.59.  Taomyia marshalli Bezzi

77.60.  Tephritis leavittensis Blanc

77.61.  Tephritis luteipes Merz

77.62.  Tephritis ovatipennis Foote

77.63.  Tephritis pura (Loew)

77.64.  Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU]

77.65.  Toxotrypana recurcauda Tigrero

77.66.  Trupanea bisetosa (Coquillett)

77.67.  Trupanea femoralis (Thomson)

77.68.  Trupanea wheeleri Curran

77.69.  Trypanocentra nigrithorax Malloch

77.70.  Trypeta flaveola Coquillett

77.71.  Urophora christophi Loew

77.72.  Xanthaciura insecta (Loew)

77.73.  Zacerata asparagi Coquillett

77.74.  Zeugodacus spp. [1ZEUDG]

77.75.  Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]

78.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

79.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

80.

Trirachys sartus Solsky [AELSSA]

81.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

4.  Nematodai

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], išskyrus:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall [HIRSHA], Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] ir Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen [LONGDI]

3.

Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback [MELGMY]

4.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen [NACOBA]

5.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

6.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

7.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

8.

Xiphinema inaequale Khan & Ahmad [XIPHNA]

9.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]

10.

Xiphinema rivesi (ne Europos populiacijos) Dalmasso [XIPHRI]

11.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

5.  Parazitiniai augalai

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], išskyrus:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl [AREGA] ir Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

6.  Virusai, viroidai ir fitoplazmos

1.

Runkelių viršūnių garbanės virusas [BCTV00]

2.

Begomovirusai, išskyrus:

kambarinio klevo mozaikos virusą [ABMV00], papajinio melionmedžio lapų raukšlos virusą [PALCRV], valgomųjų batatų lapų garbanės virusą [SPLCV0], pomidorų lapų garbanės Naujojo Delio virusą [TOLCND], pomidorų lapų geltonosios garbanės virusą [TYLCV0], pomidorų lapų geltonosios garbanės Sardinijos virusą [TYLCSV], pomidorų lapų geltonosios garbanės Malagos virusą [TYLCMA], pomidorų lapų geltonosios garbanės Acharkijos virusą [TYLCAX]

3.

Juodųjų aviečių latentinis virusas [TSVBL0]

4.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia etaloninė padermė [PHYPAF]

5.

Chrizantemų stiebų nekrozės virusas [CSNV00]

6.

Citrinmedžių raupų virusai [CILV00]:

6.1.  CiLV-C [CILVC0]

6.2.  CiLV-C2 [CILVC2]

6.3.  HGSV-2 [HGSV20]

6.4.  Citrinmedžių viruso OFV padermė [OFV00] (citrinmedžių viruso padermė)

6.5.  CiLV-N sensu novo

6.6.  Citrinmedžių chlorotinės dėmėtligės virusas

7.

Citrus tristeza virusas (ne ES išskirti izoliatai) [CTV000]

8.

Kokosų Cadang-Cadang viroidas [CCCVD0]

9.

Kininių pupuolių silpnosios margligės virusas [CPMMV0]

10.

Salotų infekcinės geltligės virusas [LIYV00]

11.

Su melionų geltlige susijęs virusas [MYAV00]

12.

Palmių žudančiosios geltligės fitoplazmos [PHYP56]:

12.1.  Candidatus Phytoplasma cocostanzania – 16SrIV-C pogrupis

12.2.  Candidatus Phytoplasma palmae – 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F pogrupiai

12.3.  Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A

12.4.  Su Candidatus Phytoplasma palmicola susijusi padermė 16SrXXII-B

12.5.  16SrIV grupei priklausanti naujoji Candidatus Phytoplasma, sukelianti palmių žudančiąją geltligę – „kokosų Bodžijos sindromas“

13.

Likerinio citrinmedžio žemaūgės virusas [SDV000]

14.

Moliūgų gyslų pageltimo virusas [SQVYVX]

15.

Valgomųjų batatų chlorotinės žemaūgės virusas [SPCSV0]

16.

Valgomųjų batatų silpnosios margligės virusas [SPMMV0]

17.

Tabako žiediškosios dėmėtligės virusas [TRSV00]

18.

Pomidorų rudosios dėmėtligės virusas [TOCHV0]

19.

Pomidorų marchitez virusas [TOANV0]

20.

Pomidorų silpnosios margligės virusas [TOMMOV]

21.

Pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas [TORSV0]

22.

Virusai, viroidai ir fitoplazmos, kurie kenkia Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. ir Vitis L. augalams:

22.1.  Slyvų amerikinės juostligės virusas [APLPV0]

22.2.  Obelų vaisių raukšlėtligės viroidas [AFCVD0]

22.3.  Obelų nekrotinės mozaikos virusas

22.4.  Baklendo slėnio vynuogių geltligės fitoplazma [PHYP77]

22.5.  Šilauogių lapų margligės virusas [BLMOV0]

22.6.  Su Candidatus Phytoplasma aurantifolia susijusios padermės (kriaušių nykimo fitoplazma „Taiwan II“, Crotalaria raganų šluotų fitoplazma, valgomųjų batatų lapų susmulkėjimo fitoplazma [PHYP39])

22.7.  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (etaloninė padermė)

22.8.  Candidatus Phytoplasma fraxini (etaloninė padermė) Griffiths et al. [PHYPFR]

22.9.  Candidatus Phytoplasma hispanicum (etaloninė padermė) Davis et al. [PHYP07]

22.10.  Candidatus Phytoplasma phoenicium [PHYPPH]

22.11.  Su Candidatus Phytoplasma pruni susijusi padermė (Šiaurės Amerikos vynuogių geltligė, NAGYIII) Davis et al.

22.12.  Su Candidatus Phytoplasma pyri susijusi padermė (persikų lapų pageltimo ir susisukimo fitoplazma) Norton et al.

22.13.  Candidatus Phytoplasma ziziphi (etaloninė padermė) Jung et al. [PHYPZI]

22.14.  Vyšnių lapų šiurkštumo virusas (CRLV) [CRLV00]

22.15.  Vyšnių skrotelių virusas

22.16.  Su vyšnių rusvąja marglige susijęs virusas [CRMAV0]

22.17.  Su slyvinių lapų persuka susijęs virusas [CTLAV0]

22.18.  Vynuogių vidinės nekrozės virusas [GINV00]

22.19.  Vynuogių rausvosios dėmėtligės virusas [GRBAV0]

22.20.  Vynuogių gyslų skaidrėjimo virusas [GVCV00]

22.21.  Persikų mozaikos virusas [PCMV00]

22.22.  Persikų skrotelių mozaikos virusas [PRMV00]

22.23.  Aviečių latentinis virusas [RPLV00]

22.24.  Aviečių lapų garbanės virusas [RLCV00]

22.25.  Su braškių (žemuogių) chlorotine dėmėtlige susijęs virusas

22.26.  Braškių (žemuogių) lapų garbanės virusas

22.27.  Braškių (žemuogių) nekrotinio streso virusas [SNSV00]

22.28.  Su vidutinio klimato zonų vaisių puviniu susijęs virusas

23.

Virusai, viroidai ir fitoplazmos, kurie kenkia Solanum tuberosum L. ir kitiems stiebagumbius formuojantiems Solanum spp. augalams:

23.1.  Bulvių Andų latentinis virusas [APLV00]

23.2.  Bulvių Andų silpnosios mozaikos virusas [APMMV0]

23.3.  Bulvių Andų margligės virusas [APMOV0]

23.4.  Candidatus Phytoplasma americanum

23.5.  Su Candidatus Phytoplasma aurantifolia susijusios padermės (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV; Huayao slėnio bulvių 2 tyrimas; bulvių siūliški daigai)

23.6.  Su Candidatus Phytoplasma fragariae susijusios padermės (YN-169, YN-10G)

23.7.  Su Candidatus Phytoplasma pruni susijusios padermės (dobilų pakraščio pageltimas, bulvių viršūnėlių paraudimas Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP)

23.8.  Aitriųjų paprikų lapų garbanės virusas [CHILCU]

23.9.  Bulvių juodosios žiediškosios dėmėtligės virusas [PBRSV0]

23.10.  Bulvių B virusas [PVB000]

23.11.  Bulvių H virusas [PVH000]

23.12.  Bulvių P virusas [PVP000]

23.13.  Bulvių T virusas [PVT000]

23.14.  Bulvių geltonosios žemaūgės virusas [PYDV00]

23.15.  Bulvių geltonosios mozaikos virusas [PYMV00]

23.16.  Bulvių gyslų pageltimo virusas [PYVV00]

23.17.  Bulvių geltligės virusas [PYV000]

23.18.  Pomidorų mozaikos Havanos virusas [THV000]

23.19.  Pomidorų margligės Taino virusas [TOMOTV]

23.20.  Pomidorų giliųjų raukšlių virusas [TOSRV0]

23.21.  Pomidorų pagyslių gelčio virusas [TOYVSV]

23.22.  Bulvių S, X virusų ne ES išskirti izoliatai ir bulvių lapų susisukimo virusas [PVS000], [PVX000] ir [PLRV00]

B dalisSąjungos teritorijoje aptinkami kenkėjai

Karantininiai kenkėjai ir EPPO jiems suteikti kodai

1.  Bakterijos

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

2.  Grybai ir oomicetai

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

3.  Vabzdžiai ir erkės

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

4.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

5.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

6.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

7.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

8.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

4.  Moliuskai

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

5.  Nematodai

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

6.  Virusai, viroidai ir fitoplazmos

1.

Vynuogių geltos fitoplazma [PHYP64]

2.

Pomidorų lapų garbanės Naujojo Delio virusas [TOLCND]

▼M4
III PRIEDAS

Saugomų zonų ir atitinkamų saugomų zonų karantininių kenkėjų sąrašas su atitinkamais kodais

Toliau pateiktos lentelės trečioje skiltyje nurodytos saugomos zonos atitinkamai apima vieną iš šių teritorijų:

a) 

visą sąraše nurodytos valstybės narės ( 1 ) teritoriją;

b) 

sąraše nurodytos valstybės narės teritoriją su nustatytomis išimtimis, pateiktomis skliaustuose;

c) 

tik tą valstybės narės teritorijos dalį, kuri nurodyta skliaustuose.Saugomų zonų karantininiai kenkėjai

EPPO kodas

Saugomos zonos

a)  Bakterijos

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)  Estija;
b)  Ispanija (išskyrus Andalūzijos, Aragono, Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Estremadūros, Madrido, Mursijos, Navaros ir La Riochos autonomines sritis, Gipuskoa provinciją Baskų krašte, Garigeso, Nogeros, Pla d'Urchelio, Segrijos ir Urchelio rajonus Ljeidos provincijoje Katalonijos autonominėje srityje; Alboračės ir Turiso savivaldybes Valensijos provincijoje, Aukštutinio Vinalopo ir Vidurio Vinalopo rajonus Alikantės provincijoje Valensijos autonominėje srityje);
c)  Prancūzija (Korsika); ►M6  
d)  Italija (Abrucai, Apulja, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija (išskyrus Agerolos, Granjano, Leterės, Pimontės ir Viko Ekvensės savivaldybes Neapolio provincijoje, Amalfio, Atranio, Konka dei Marinio, Korbaros, Furorės, Majorio, Minorio, Pozitano, Prajano, Ravelo, Skalos ir Tramončio savivaldybes Salerno provincijoje), Lacijus, Ligūrija, Lombardija (išskyrus Milano, Mantujos, Sondrijo ir Varezės savivaldybes ir Bovizio Mašago, Čezano Maderno, Dezijo, Limbjatės, Nova Milanezės ir Varedo komunas Moncos ir Briancos provincijoje), Markė (išskyrus Koli al Metauro, Fano, Pezaro bei San Kostanco komunas Pezaro ir Urbino provincijoje), Molizė, Sardinija, Sicilija (išskyrus Čezaro savivaldybę Mesinos provincijoje, Maniačės, Brontės, Adrano savivaldybes Katanijos provincijoje ir Čenturipės, Regalbuto ir Troinos savivaldybes Enos provincijoje), Toskana, Umbrija, Aostos Slėnis, Venetas (išskyrus Rovigo ir Venecijos provincijas, Barbonos, Boara Pizanio, Kastelbaldo, Masio, Pjačenca d‘Adidžės, Sant Urbano ir Veskovanos komunas Paduvos provincijoje, Albaredo d‘Adidžės, Anžiario, Arkolės, Belfjorės, Bevilakvos, Bonavigo, Boski Sant Anos, Bovolonės, Butapjetros, Kaldjero, Kazaleonės, Kastanjaro, Kastel d’Acano, Čerėjos, Kolonja Venetos, Konkamarizės, Erbės, Gadzo Veronezės, Izola dele Skalos, Izola Ricos, Lenjago, Minerbės, Mocecanės, Nogaros, Nogarole Rokos, Opeano, Palu, Poveljano Veronezės, Presanos, Ronko al Adidžės, Roverkjaros, Roveredo di Gva, San Bonifaco, Sangvineto, San Pietro di Morubbio, San Džovani Lupatoto, Salicolės, San Martino Buon Albergo, Somakampanjos, Sorgos, Teraco, Trevencuolo, Valedž sul Minčo, Veronelos, Vila Bartolomėjos, Vilafranka di Veronos, Vigazijaus, Cevijaus, Dzimelos komunas Veronos provincijoje));  ◄
e)  Latvija;
f)  Suomija; ►M6  
g)  Airija (išskyrus Golvėjaus miestą);
h)  Lietuva (išskyrus Kėdainių savivaldybę Kauno apskrityje);
i)  Slovėnija (išskyrus Gorenskos, Koroškos, Mariboro ir Notranskos regionus ir Dolo prie Liublianos, Lendavos, Litijos, Moravičių, Renčės-Vogrsko, Velika Polanos komunas ir Žužemberko komunas, Fużinos, Gabrovčeco, Glogovicos, Gorenia Vaso, Gradičeko, Grintoveco, Ivančna Goricos, Krkos, Krška Vaso, Male Lesės, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča Vaso, Mleščevo, Mrzlo Polės, Muliavos, Podbukovės, Potoko prie Muliavos, Šentvido prie Stično, Škriančės, Trebnia Goricos, Velike Lesės, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Viro prie Stičnos, Vrchpolės prie Šentvido, Zagradeco ir Znojilės prie Krkos gyvenvietes Ivančna Goricos komunoje);
j)  Slovakija (išskyrus Dunaiska Stredos apskritį, Hronovcų ir Hronske Kliačianų seniūnijas Levicės apskrityje, Dvorus prie Žitavos Nove Zamkų apskrityje, Malinecą Poltaro apskrityje, Valicę, Jesenskę ir Ramavska Sobotą Rimavska Sobotos apskrityje, Hrhovą Rožniavos apskrityje, Didžiuosius Ripnianus Topolčanų apskrityje, Kazimyrą, Luhinią, Mažąjį Horešą, Svetušę ir Zatyną Trebišovo apskrityje).  ◄

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

Iki 2023 m. balandžio 30 d.: Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

b)  Grybai ir oomicetai

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Graikija

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)  Čekija;

b)  Airija;

c)  Švedija;

d)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers & Ju

HYPOMA

a)  Airija;

b)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Airija

c)  Vabzdžiai ir erkės

1.

Bemisia tabaci Genn. (Europos populiacijos)

BEMITA

a)  Airija;

b)  Švedija;

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)  Airija;

b)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)  Airija;

b)  Graikija;

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)  Airija;

b)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)  Airija;

b)  Graikija;

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)  Graikija;

b)  Portugalija (Azorų salos, išskyrus Terseiros salą)

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)  Airija;

b)  Graikija;

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)  Airija;

b)  Graikija;

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)  Airija;

b)  Graikija;

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)  Airija;

b)  Kipras;

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)  Airija;

b)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)  Airija;

b)  Ispanija (Ibisa ir Menorka);

c)  Kipras;

d)  Мalta;

e)  Portugalija (Azorų salos ir Madeira);

f)  Suomija (Alandų, Hemės, Kiumi, Pirkanmos, Satakuntos, Turku, Ūsimos rajonai);

g)  Švedija (Blekingės, Gotlando, Halando, Kalmaro ir Skonės apygardos);

h)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)  Airija;

b)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)  Airija;

b)  iki 2023 m. balandžio 30 d.: Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)  Airija;

b)  iki 2023 m. balandžio 30 d.: Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)  Airija;

b)  Malta;

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)  Airija;

b)  Portugalija (Azorų salos);

c)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)  Ispanija (Granada ir Malaga);

b)  Portugalija (Alentežas, Algarvė ir Madeira)

▼M6

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

a)  iki 2023 m. balandžio 30 d.: Airija;

b)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

▼M4

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)  Airija;

b)  iki 2023 m. balandžio 30 d.: Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Kipras

d)  Virusai, viroidai ir fitoplazmos

1.

Runkelių gyslų nekrotinio pageltimo virusas

BNYVV0

a)  Airija;

b)  Prancūzija (Bretanė);

c)  Portugalija (Azorų salos);

d)  Suomija;

e)  Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija)

3.

Citrus tristeza virusas (ES išskirti izoliatai)

CTV000

Мalta

▼B
IV PRIEDAS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ir konkrečių sodinti skirtų augalų sąrašas su atitinkamomis kategorijomis ir ribinėmis vertėmis, grindžiamas 5 straipsniu

TURINYS

A dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami pašarinių augalų sėkloje

B dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami javų sėkloje

C dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami vynmedžių dauginamojoje medžiagoje

D dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamojoje medžiagoje

E dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami miško dauginamojoje medžiagoje, išskyrus sėklas

F dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami daržovių sėkloje

G dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami sėklinėse bulvėse

H dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami aliejinių ir pluoštinių augalų sėkloje

I dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami daržovių dauginamojoje ir sodinamojoje medžiagoje, išskyrus sėklas

J dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami sodo augalų dauginamojoje medžiagoje ir ant sodininkystei skirtų sodo augalų

K dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami Solanum tuberosum sėkloje

L dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami ant sodinti skirtų Humulus lupulus augalų, išskyrus sėklas

▼M9

M dalis.

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami Actinidia Lindl. sodo augalų dauginamojoje medžiagoje ir ant sodininkystei skirtų Actinidia Lindl. sodo augalų, išskyrus sėklas

▼B

A DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami pašarinių augalų sėklojeSąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Superelitinės sėklos ribinės vertės

Elitinės sėklos ribinės vertės

Sertifikuotos sėklos ribinės vertės

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

B DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami javų sėklojeNematodai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Superelitinės sėklos ribinės vertės

Elitinės sėklos ribinės vertės

Sertifikuotos sėklos ribinės vertės

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Grybai

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Iš esmės neužkrėsti

Iš esmės neužkrėsti

Iš esmės neužkrėsti

C DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami vynmedžių dauginamojoje medžiagojeBakterijos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas (gentis ar rūšis)

Superelitinės dauginamosios medžiagos, elitinės dauginamosios medžiagos, sertifikuotos medžiagos ribinė vertė

Standartinės medžiagos ribinė vertė

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Vabzdžiai ir erkės

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas (gentis ar rūšis)

Superelitinės dauginamosios medžiagos, elitinės dauginamosios medžiagos, sertifikuotos medžiagos ribinė vertė

Standartinės medžiagos ribinė vertė

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Neskiepyti Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., išskyrus neskiepytą Vitis vinifera L.

Iš esmės neužkrėsti

Iš esmės neužkrėsti

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas (gentis ar rūšis)

Superelitinės dauginamosios medžiagos, elitinės dauginamosios medžiagos, sertifikuotos medžiagos ribinė vertė

Standartinės medžiagos ribinė vertė

Vaistučio mozaikos virusas [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Vynmedžių lapų vėduokliškumo virusas [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Vynmedžių dėmėtligės virusas [GFKV00]

Vitis spp. augalų ir jų hibridų, išskyrus Vitis vinifera L., poskiepiai

Superelitinė dauginamoji medžiaga – 0 %

Elitinė dauginamoji medžiaga ir sertifikuota medžiaga – netaikoma

Netaikoma

Su medžių lapų susisukimu susijęs virusas 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Su medžių lapų susisukimu susijęs virusas 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

D DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamojoje medžiagojeBakterijos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamų dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos ribinės vertės

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

▼M9

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Actinidia Lindl.

0 %

▼B

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Grybai ir oomicetai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamų dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos ribinės vertės

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Pinus L.

0 %

▼M9

Phytophthora ramorum (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Sodinti skirti augalai, išskyrus žiedadulkes ir sėklas

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., išskyrus R. simsii L., Viburnum L.

0 %

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Sėklos

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Chrysanthemum L.

0 %

Vabzdžiai ir erkės

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamų dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos ribinės vertės

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo [OPOGSC]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Palmae, dėl šių genčių arba rūšių: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris(L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nematodai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamų dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos ribinės vertės

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamų dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos ribinės vertės

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Lavandula L.

0 %

Chrizantemų žemaūgės viroidas [CSVD00]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Citrus exocortis viroidas [CEVD00]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza virusas [CTV000] (ES išskirti izoliatai)

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai

0 %

Impatiens nekrotinės dėmėtligės tospovirusas [INSV00]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Begonia x hiemalis

Fotsch, Impatiens L. Naujosios Gvinėjos hibridai

0 %

Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Slyvų raupligės virusas [PPV000]

Toliau nurodyti sodinti skirti Prunus L. rūšių augalai, išskyrus sėklas:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., kitos slyvų raupligės virusui imlios Prunus rūšys

0 %

Pomidorų dėmėtojo vytulio tospovirusas [TSWV00]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. Naujosios Gvinėjos hibridai, Pelargonium L.

0 %

▼M9

E DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami miško dauginamojoje medžiagoje, išskyrus sėklasGrybai ir oomicetai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamos miško dauginamosios medžiagos ribinė vertė

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Pinus L.

0 %

Phytophthora ramorum (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Sodinti skirti augalai, išskyrus žiedadulkes ir sėklas

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

0 %

▼B

F DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami daržovių sėklojeBakterijos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamos daržovių sėklos ribinė vertė

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Vabzdžiai ir erkės

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamos daržovių sėklos ribinė vertė

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

▼B

Nematodai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamos daržovių sėklos ribinė vertė

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L

0 %

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamos daržovių sėklos ribinė vertė

Kiauliauogių mozaikos virusas [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Bulvių gumbų verpstiškumo viroidas [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

G DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami sėklinėse bulvėseSąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Superelitinių sėklinių bulvių augalų palikuonių ribinė vertė

Elitinių sėklinių bulvių augalų palikuonių ribinė vertė

Sertifikuotų sėklinių bulvių augalų palikuonių ribinė vertė

PBTC

PB

Virusinių infekcijų požymiai

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Sodinti skirtų superelitinių sėklinių bulvių augalų ribinė vertė

Sodinti skirtų elitinių sėklinių bulvių augalų ribinė vertė

Sodinti skirtų sertifikuotų sėklinių bulvių augalų ribinė vertė

PBTC

PB

Juodoji kojelė (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Iš esmės neužkrėsti

Iš esmės neužkrėsti

Iš esmės neužkrėsti

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Rizoktoniozė, kurią sukėlė Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

pažeidžiama daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus

5,0 %

pažeidžiama daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus

5,0 %

pažeidžiama daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus

Dulkingosios rauplės, kurias sukėlė Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

pažeidžiama daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus

3,0 %

pažeidžiama daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus

3,0 %

pažeidžiama daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus

Virusų sukelti mozaikos požymiai

ir

Lapų susisukimo viruso [PLRV00] sukelti požymiai

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

H DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami aliejinių ir pluoštinių augalų sėklojeGrybai ir oomicetai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Superelitinės sėklos ribinės vertės

Elitinės sėklos ribinės vertės

Sertifikuotos sėklos ribinės vertės

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

5 %

5 % pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

5 %

5 % pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – pluoštiniai linai

1 %

5 % pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

1 %

5 % pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

1 %

5 % pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – sėmeniniai linai

5 %

5 % pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

5 %

5 % pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

5 %

5 % pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

5 %

pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

5 %

pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % Phomopsis complex infekcijos atveju

15 % Phomopsis complex infekcijos atveju

15 % Phomopsis complex infekcijos atveju

Fusarium (anamorfų gentis) Link [1FUSAG] išskyrus Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] ir Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium (anamorfų gentis) Link, isškyrus Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium (anamorfų gentis) Link, isškyrus Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

pažeidimus sukėlė Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ir Fusarium (anamorfų gentis) Link, isškyrus Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyti ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys

Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyti ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys

Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyti ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyta ne daugiau kaip 10 skleročių arba jų dalių

Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyta ne daugiau kaip 10 skleročių arba jų dalių

Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyta ne daugiau kaip 10 skleročių arba jų dalių

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyta ne daugiau kaip 5 skleročių arba jų dalių

Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyti ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys

Kiekvienos sėklų siuntos reprezentatyviojo mėginio, kurio dydis nurodytas Direktyvos 2002/57/EB III priedo 4 skiltyje, laboratoriniame tyrime nustatyti ne daugiau kaip 5 skleročiai arba jų dalys

I DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami daržovių dauginamojoje ir sodinamojoje medžiagoje, išskyrus sėklasBakterijos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos ribinė vertė

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Grybai ir oomicetai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos ribinė vertė

Fusarium Link (anamorfų gentis) [1FUSAG], išskyrus Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] ir Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nematodai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos ribinė vertė

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativumL.

0 %

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos ribinė vertė

Daržinių porų geltonosios dryžligės virusas [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Valgomųjų svogūnų geltonosios žemaūgės virusas [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Pomidorų dėmėtojo vytulio tospovirusas [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Pomidorų lapų geltonosios garbanės virusas [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

J DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami sodo augalų dauginamojoje medžiagoje ir ant sodininkystei skirtų sodo augalųBakterijos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Fragaria L.

0 %

Grybai ir oomicetai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorfas Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

▼M9

Phytophthora ramorum (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Sodinti skirti augalai, išskyrus žiedadulkes ir sėklas

Castanea sativa Mill., Vaccinium L.

0 %

▼B

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Vabzdžiai ir erkės

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle ir Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Nematodai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė

Obelų chlorotinės lapų dėmėtligės virusas [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Obelų vaisių duobėtumo viroidas [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Obelų plokščių šakų sukėlėjas [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Obelų mozaikos virusas [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Obelų vaisių žvaigždinių įtrūkių sukėlėjas [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Obelų geltonosios dėmėtligės sukėlėjas [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. ir Pyrus L.

0 %

Obelų randuotosios žievės viroidas [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Obelų kamieno griovėtumo virusas [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Obelų kamieno duobėtumo virusas [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Abrikosų latentinis virusas [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Vaistučio mozaikos virusas [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aukubos mozaikos sukėlėjas ir juodųjų serbentų geltos sukėlėjas kartu

Ribes L.

0 %

Juodųjų aviečių nekrozės virusas [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Juodųjų serbentų reversijos virusas [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Su šilauogių mozaika susijęs virusas [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Šilauogių rausvosios žiediškosios dėmėtligės virusas [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Šilauogių degligės virusas [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Šilauogių streso virusas [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Šilauogių siūliškumo virusas [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

▼M9 —————

▼B

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Vyšnių žaliosios žiediškosios margligės virusas [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Vyšnių lapų susisukimo virusas [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Vyšnių lapų margligės virusas [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Vyšnių nekrotinės rusvosios margligės virusas [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Kaštainių mozaikos virusas

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis sukėlėjas [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroidas [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura sukėlėjas [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrinmedžių lapų dėmėtligės virusas [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrinmedžių psorozės virusas [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza virusas [CTV000] (ES išskirti izoliatai)

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai

0 %

Citrinmedžių margligės virusas [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody fitoplazma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Spanguolių netikrų žiedų fitoplazma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Agurkų mozaikos virusas [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Fikusų mozaikos sukėlėjas [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Vaisių vystymosi sutrikimai: smulkūs vaisiai [APCF00], žalios raukšlės [APGC00], grublėti „Ben Davis“ vaisiai, šiurkšti odelė [APRSK0], žvaiždiniai įtrūkiai, rusvi žiedai [APLP00], rusvi stiebagumbiai

Malus Mill.

0 %

Agrastų gyslų juostligės virusas [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Apynių žemaūgės viroidas [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Vyšnių susmulkėjimo virusas 1 ir 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Vyšninių slyvų latentinės žiediškosios dėmėtligės virusas [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Su alyvmedžių lapų geltlige susijęs virusas [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Su alyvmedžių lapų gyslų geltlige susijęs virusas [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Su alyvmedžių geltonąja marglige ir nykimu susijęs virusas [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Persikų latentinės mozaikos viroidas [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Kriaušių žievės nekrozės sukėlėjas [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Kriaušių žievės pleišėjimo sukėlėjas [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Kriaušių pūslėtosios opaligės viroidas [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Kriaušių žievės grublėtumo sukėlėjas [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Slyvų raupligės virusas [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

Prunus hibridų, kai medžiaga yra įskiepyta į poskiepius, atveju – kitos slyvų raupligės virusui imlios Prunus L. rūšys.

0 %

Kaulavaisių žemaūgiškumo virusas [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Kaulavaisių žiedinės chlorotinės dėmėtligės virusas [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Cidonijų geltonosios dėmėtligės sukėlėjas [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Aviečių krūmiškosios žemaūgės virusas [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Aviečių lapų margligės virusas [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Aviečių žiediškosios dėmėtligės virusas [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aviečių gyslų chlorozės virusas [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Aviečių geltonoji dėmėtligė [RYS000]

Rubus L.

0 %

Aviečių geltonosios mozaikos virusas [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Braškių (žemuogių) raukšlėtligės virusas [SCRV00]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Fragaria L.

0 %

Braškių (žemuogių) latentinis žiediškosios dėmėtligės virusas [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Braškių (žemuogių) silpnojo pakraščio pageltimo virusas [SMYEV0]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Fragaria L.

0 %

Braškių (žemuogių) dėmėtligės virusas [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Braškių (žemuogių) vešlaus dauginimosi ligą sukelianti fitoplazma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Braškių (žemuogių) gyslų juostligės virusas [SVBV00]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Fragaria L.

0 %

Pomidorų juodųjų žiedų virusas [TBRV00]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

K DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami Solanum tuberosum sėklojeVirusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai

Sodinti skirti augalai

Sėklų ribinės vertės

Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

L DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami ant sodinti skirtų Humulus lupulus augalų, išskyrus sėklasGrybai ir oomicetai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Sodinti skirtų augalų ribinė vertė

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %

▼M9Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Citrinmedžių žievės pleišos viroidas [CBCVD0]

Sodinti skirti augalai, išskyrus žiedadulkes ir sėklas

Humulus lupulus L.

0 %

M DALIS

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, aptinkami Actinidia Lindl. augalų dauginamojoje medžiagoje ir ant sodininkystei skirtų Actinidia Lindl. augalų, išskyrus sėklasBakterijos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Atitinkamų sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ribinė vertė

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

0 %

▼B
V PRIEDAS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant konkrečių sodinti skirtų augalų prevencijos priemonės

TURINYS

A dalis.

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant pašarinių augalų sėklos prevencijos priemonės

1.

Pasėlio aprobavimas

2.

Pašarinių augalų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas

3.

Papildomos priemonės, taikomos tam tikrų rūšių augalams

B dalis.

Javų sėklai taikomos priemonės

1.

Pasėlio aprobavimas

2.

Javų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas

3.

Papildomos priemonės, taikomos Oryza sativa L. sėkloms

C dalis.

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant dekoratyvinių augalų ir dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos prievencijos priemonės

D dalis.

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant miško dauginamosios medžiagos, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

E dalis.

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant daržovių sėklos prevencijos priemonės

F dalis.

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant sėklinių bulvių prevencijos priemonės

G dalis.

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos prevencijos priemonės

1.

Pasėlio aprobavimas

2.

Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas

3.

Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklai taikomos papildomos priemonės

H dalis.

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

I dalis.

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant Solanum tuberosum sėklos prevencijos priemonės

J dalis.

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant sodinti skirtų Humulus lupulus augalų, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

▼M9

K dalis.

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo į Actinidia Lindl. sodo augalų dauginamąją medžiagą ir ant sodininkystei skirtų Actinidia Lindl. sodo augalų, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

▼B

A DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant pašarinių augalų sėklos prevencijos priemonės

1.    Pasėlio aprobavimas

1. Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, aprobuoja pasėlį, iš kurio gaunama pašarinių augalų sėkla, patikrindamas, ar jame yra Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, ir taip užtikrindamas, kad Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekis neviršytų šioje lentelėje nustatytų ribinių verčių:Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Ribinės vertės auginant superelitinę sėklą

Ribinės vertės auginant elitinę sėklą

Ribinės vertės auginant sertifikuotą sėklą

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Kompetentinga institucija gali įgalioti inspektorius, išskyrus profesionalius veiklos vykdytojus, atlikti aprobavimą jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint.

2. Pasėlis aprobuojamas, kai jo būklė ir augimo tarpsnis yra tinkami aprobavimui atlikti. Atliekamas bent vienas aprobavimas per metus atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams aptikti tinkamiausiu laiku.

3. Kompetentinga institucija, taikydama atitinkamus metodus, nustato lauko, kuris bus aprobuojamas, dydį, jo dalių skaičių ir išsidėstymą.

Sėklai auginti skirtų pasėlių dalis, kurią turi oficialiai aprobuoti kompetentinga institucija, turi sudaryti bent 5 %.

2.    Pašarinių augalų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas

1. Kompetentinga institucija:

a) 

oficialiai paima sėklos mėginius iš pašarinių augalų sėklos siuntų;

b) 

įgalioja sėklos mėginių ėmėjus paimti mėginius jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint;

c) 

palygina savo pačios paimtus sėklos mėginius su mėginių ėmėjų jai oficialiai prižiūrint iš tos pačios sėklos siuntos paimtais mėginiais, kaip nurodyta b punkte;

d) 

prižiūri sėklos mėginių ėmėjų atliekamą mėginių ėmimą, kaip nustatyta 2 punkte.

2. Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, paima ir ištiria pašarinių augalų sėklos mėginius taikydami naujausius tarptautinius metodus.

Išskyrus atvejus, kai atliekamas automatinis mėginių ėmimas, kompetentinga institucija paima kontrolinius mėginius bent iš 5 % oficialiai sertifikuoti pateiktų sėklos siuntų. Ši dalis kuo lygiau paskirstoma fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikiantiems sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečioms abejonėms pašalinti.

3. Atliekant automatinį mėginių ėmimą, taikomos tinkamos procedūros ir šis procesas oficialiai prižiūrimas.

Sertifikavimui skirtos sėklos tyrimui atlikti mėginiai imami iš vienarūšių siuntų. Nustatant siuntų ir mėginių svorius, taikoma Direktyvos 66/401/EEB III priedo lentelė.

3.    Papildomos priemonės, taikomos tam tikrų rūšių augalams

Kompetentingos institucijos arba profesionalūs veiklos vykdytojai oficialiai prižiūrint kompetentingoms institucijoms atlieka toliau nurodytas papildomas patikras arba imasi kitų veiksmų dėl tam tikrų rūšių augalų:

1. superelitinės, elitinės ir sertifikuotos Medicago sativa L. sėklos, kad užkirstų kelią joje įsiveisti Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus ir kad įsitikintų, jog:

a) 

sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Clavibacter michiganensis spp. insidiosus; arba

b) 

pasėlis yra išaugintas laukuose, kuriuose trejus paskutinius metus iki sėjos Medicago sativa L. augalai nebuvo auginami, ir jokių Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus požymių atliekant aprobavimą gamybos vietos dalyje arba ant jokių Medicago sativa L. augalų, augintų šalia prieš tai buvusio pasėlio, nepastebėta; arba

c) 

pasėlis priklauso veislei, kuri pripažinta turinti didelį atsparumą Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus, o inertiškos medžiagos kiekis neviršija 0,1 % svorio;

2. superelitinės, elitinės ir sertifikuotos Medicago sativa L. sėklos, kad užkirstų kelią joje įsiveisti Ditylenchus dipsaci ir kad įsitikintų, jog:

a) 

ankstesnio pasėlio gamybos vietos dalyje nepastebėta Ditylenchus dipsaci požymių, o per dvejus praėjusius metus gamybos vietos dalyje nebuvo auginami pagrindiniai augalai šeimininkai ir buvo imtasi atitinkamų higienos priemonių, kad gamybos vieta nebūtų užkrėsta; arba

b) 

ankstesnio pasėlio gamybos vietos dalyje Ditylenchus dipsaci požymių nepastebėta ir, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, Ditylenchus dipsaci taip pat nerasta; arba

c) 

sėklos buvo fiziniu arba cheminiu būdu apdorotos priemonėmis nuo Ditylenchus dipsaci ir, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, šio kenkėjo nerasta.

B DALIS

Javų sėklai taikomos priemonės

1.    Pasėlio aprobavimas

1. Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, aprobuoja pasėlį, iš kurio gaunama javų sėkla, siekdami užtikrinti, kad Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekis neviršytų šioje lentelėje nustatytų ribinių verčių:Grybai ir oomicetai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Ribinės vertės auginant superelitinę sėklą

Ribinės vertės auginant elitinę sėklą

Ribinės vertės auginant sertifikuotą sėklą

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Ne daugiau kaip 2 užkrėtimo požymių turintys augalai kiekviename 200 m2 plote, pastebėti tinkamu metu aprobuojant reprezentatyviuosius kiekvieno pasėlio augalų mėginius.

Ne daugiau kaip 2 užkrėtimo požymių turintys augalai kiekviename 200 m2 plote, pastebėti tinkamu metu aprobuojant reprezentatyviuosius kiekvieno pasėlio augalų mėginius.

Sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla (C1):

Ne daugiau kaip 4 užkrėtimo požymių turintys augalai kiekviename 200 m2 plote, pastebėti tinkamu metu aprobuojant reprezentatyviuosius kiekvieno pasėlio augalų mėginius.

Sertifikuota antrosios reprodukcijos sėkla (C2):

Ne daugiau kaip 8 užkrėtimo požymių turintys augalai kiekviename 200 m2 plote, pastebėti tinkamu metu aprobuojant reprezentatyviuosius kiekvieno pasėlio augalų mėginius.

Nematodai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Ribinės vertės auginant superelitinę sėklą

Ribinės vertės auginant elitinę sėklą

Ribinės vertės auginant sertifikuotą sėklą

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Kompetentinga institucija gali įgalioti inspektorius, išskyrus profesionalius veiklos vykdytojus, atlikti aprobavimą jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint.

2. Pasėlis aprobuojamas, kai jo būklė ir augimo tarpsnis yra tinkami aprobavimui atlikti.

Atliekamas bent vienas aprobavimas per metus atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams aptikti tinkamiausiu laiku.

3. Kompetentinga institucija, taikydama atitinkamus metodus, nustato lauko, kuris bus aprobuojamas, dydį, jo dalių skaičių ir išsidėstymą.

Sėklai auginti skirtų pasėlių dalis, kurią turi oficialiai aprobuoti kompetentinga institucija, turi sudaryti bent 5 %.

2.    Javų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas

1. Kompetentinga institucija:

a) 

oficialiai paima sėklos mėginius iš javų sėklos siuntų;

b) 

įgalioja sėklos mėginių ėmėjus paimti mėginius jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint;

c) 

palygina savo pačios paimtus sėklos mėginius su mėginių ėmėjų jai oficialiai prižiūrint iš tos pačios sėklos siuntos paimtais mėginiais, kaip nurodyta b punkte;

d) 

prižiūri sėklos mėginių ėmėjų atliekamą mėginių ėmimą, kaip nustatyta 2 punkte.

2. Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, paima ir ištiria javų sėklos mėginius taikydami naujausius tarptautinius metodus.

Išskyrus atvejus, kai atliekamas automatinis mėginių ėmimas, kompetentinga institucija paima kontrolinius mėginius bent iš 5 % oficialiai sertifikuoti pateiktų sėklos siuntų. Ši dalis kuo lygiau paskirstoma fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikiantiems sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečioms abejonėms pašalinti.

3. Atliekant automatinį mėginių ėmimą, taikomos tinkamos procedūros ir šis procesas oficialiai prižiūrimas.

Sertifikavimui skirtos sėklos tyrimui atlikti mėginiai imami iš vienarūšių siuntų. Nustatant siuntų ir mėginių svorius, taikomos Direktyvos 66/402/EEB III priedo lentelės nuostatos.

3.    Papildomos priemonės, taikomos Oryza sativa L. sėkloms

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atlieka toliau nurodytas papildomas patikras arba imasi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad Oryza sativa L. sėkla atitiktų vieną iš toliau nurodytų reikalavimų:

a) 

yra kilusi iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta Aphelenchoides besseyi;

b) 

oficialiai ištirta kompetentingai institucijai atlikus atitinkamus kiekvienos siuntos reprezentatyviojo mėginio nematologinius tyrimus ir Aphelenchoides besseyi joje nerasta;

c) 

karštu vandeniu arba kuriuo nors kitu tinkamu būdu apdorota nuo Aphelenchoides besseyi.

C DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos prevencijos priemonės

Dėl atitinkamų Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ir sodinti skirtų augalų imamasi toliau nurodytų priemonių.

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams, nurodytiems toliau pateiktoje lentelėje, taikomų reikalavimų, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.Bakterijos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Reikalavimai

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

a)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.;

arba

b)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri per paskutinį augimo sezoną tinkamu laiku apžiūrėta siekiant aptikti tą kenkėją, ir to kenkėjo požymių turintys augalai bei visi aplinkiniai augalai šeimininkai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.

▼M9

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Actinidia Lindl.

(a)  augalai išauginti teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėstomis Pseudomonas syringae pv. actinidiae; arba

(b)  

i)  per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną Pseudomonas syringae pv. actinidiae požymių ant augalų gamybos vietos dalyje nepastebėta; arba

ii)  Pseudomonas syringae pv. actinidiae požymiai gamybos vietos dalyje pastebėti ne daugiau kaip ant 1 % augalų ir tie augalai bei visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo išrauti ir nedelsiant sunaikinti, taip pat

paimtas ir ištirtas likusių užkrėtimo požymių neturinčių augalų reprezentatyvusis mėginys, ir kenkėjo Pseudomonas syringae pv. actinidiae ant jų nerasta;

ir

prieš pateikiant augalus rinkai atsitiktine tvarka paimtas ir ištirtas augalų mėginys, ir kenkėjo Pseudomonas syringae pv. actinidiae ant jų nerasta.

▼B

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

a)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie;

arba

b)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, atlikus apžiūrą, Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti;

arba

c)  per paskutinį augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant apžiūras, užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % augalų, o užkrėtimo požymių turintys augalai bei visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.

Spiroplasma citri Saglio

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai

Augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku ir Spiroplasma citri Saglio ant jų nerasta, ir

a)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Spiroplasma citri Saglio, arba

b)  per paskutinį augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atlikus augalų apžiūrą, Spiroplasma citri Saglio gamybos vietos dalyje nerasta; arba

c)  per paskutinį augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant apžiūrą, užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % augalų, o visi užkrėsti augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Prunus L.

a)  augalai išauginti teritorijoje, kuri pripažinta neužkrėsta Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; arba

b)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, atlikus apžiūrą, Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai, taip pat kaimyniniai augalai, buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti, išskyrus atvejus, kai jie buvo ištirti paėmus užkrėtimo požymių turinčių augalų reprezentatyvųjį mėginį, ir atlikus tuos tyrimus buvo nustatyta, kad užkrėtimo požymiai nėra sukelti Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; arba

c)  per paskutinį augimo sezoną tinkamu laiku atliekant apžiūras, užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % siuntos augalų, o užkrėtimo požymių turintys augalai ir visi gamybos vietos dalyje bei artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai, taip pat kaimyniniai augalai, buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti, išskyrus atvejus, kai jie buvo ištirti paėmus užkrėtimo požymių turinčių augalų reprezentatyvųjį mėginį, ir atlikus tuos tyrimus buvo nustatyta, kad užkrėtimo požymiai nėra sukelti Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; arba

d)  visžalių rūšių atveju augalai prieš išvežimą buvo apžiūrėti, ir Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. požymių ant jų nerasta.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  Sėklų atveju:

a)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

arba

b)  kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

c)  sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

2)  Augalų, išskyrus sėklas, atveju:

a)  daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių šio įrašo 1 punkte nustatytus reikalavimus,

ir

b)  siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  Sėklų atveju:

a)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

arba

b)  tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

c)  sėklos (jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus) buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

2)  Augalų, išskyrus sėklas, atveju:

a)  daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių šio įrašo 1 punkte nustatytus reikalavimus,

ir

b)  siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  Sėklų atveju:

a)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas perforans Jones et al.;

arba

b)  tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas perforans Jones et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

c)  sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas perforans Jones et al. paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas perforans Jones et al.

2)  Augalų, išskyrus sėklas, atveju:

a)  daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių šio įrašo 1 punkte nustatytus reikalavimus,

ir

b)  siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1)  Sėklų atveju:

a)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

arba

b)  tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

c)  sėklos (jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus) buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

2)  Augalų, išskyrus sėklas, atveju:

a)  daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių šio įrašo 1 punkte nustatytus reikalavimus,

ir

b)  siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.

Grybai ir oomicetai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Priemonės

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

arba

b)  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr požymių gamybos vietos dalyje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

c)  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr požymių turintys augalai buvo išrauti, o likę augalai buvo tikrinami kas savaitę, ir bent tris savaites prieš jų išvežimą šio kenkėjo požymių gamybos vietos dalyje nepastebėta.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)  augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ir Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

arba

b)  Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet arba Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow sukeliamos spyglių degligės požymių gamybos vietos dalyje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

c)  augalai buvo atitinkamai apdoroti nuo Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet arba Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow sukeliamos spyglių degligės, patikrinti prieš išvežimą, ir spyglių degligės požymių ant jų nerasta.

▼M9

Phytophthora ramorum (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., išskyrus R. simsii L., Viburnum L.

(a)  augalai išauginti teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėstomis Phytophthora ramorum (ES išskirtais izoliatais); arba

(b)  per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) požymių gamybos vietos dalyje ant augalų šeimininkų nepastebėta; arba

(c)  

i)  Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) požymių turintys augalai gamybos vietos dalyje ir visi 2 m spinduliu nuo užkrėtimo požymių turinčios medžiagos esantys augalai, įskaitant prilipusį dirvožemį, buvo išrauti ir sunaikinti;

ir

ii)  visų augalų šeimininkų, esančių 10 m spinduliu nuo užkrėtimo požymių turinčių augalų, ir visų likusių užkrėsto sklypo augalų atveju:

— per tris mėnesius nuo užkrėtimo požymių turinčių augalų aptikimo, kenkėjui aptikti tinkamu laiku atlikus bent dvi patikras, ant tų augalų Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) požymių nepastebėta ir per tą trijų mėnesių laikotarpį neatliktas joks apdorojimas siekiant nuslopinti Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) požymius, ir

— po nurodyto trijų mėnesių laikotarpio:

— Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) požymių gamybos vietos dalyje ant tų augalų nepastebėta, arba

— ištyrus tų augalų, kuriuos ketinama išvežti, reprezentatyvųjį mėginį kenkėjo Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) nerasta;

ir

iii)  visų kitų augalų gamybos vietoje atveju:

— Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) požymių gamybos vietos dalyje ant tų augalų nepastebėta, arba

— ištyrus tų augalų, kuriuos ketinama išvežti, reprezentatyvųjį mėginį kenkėjo Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) nerasta.

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Helianthus annuus L. sėklos

a)  sėklos kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

arba

b)  per augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamu laiku sėklų gamybos vietos dalyje atlikus bent dvi patikras, Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni požymių nepastebėta;

arba

c)  

i)  per augimo sezoną sėklų gamybos vietos dalyje kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliktos bent dvi patikros;

ir

ii)  atliekant šias patikras Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 5 % augalų, ir visi Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni požymių turintys augalai iš karto po patikros buvo pašalinti ir sunaikinti;

ir

iii)  atliekant galutinę patikrą Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni požymių turinčių augalų nerasta;

arba

d)  

i)  per augimo sezoną sėklų gamybos vietos dalyje kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliktos bent dvi patikros;

ir

ii)  visi Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni požymių turintys augalai iš karto po patikros buvo pašalinti ir sunaikinti;

ir

iii)  atliekant galutinę patikrą Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni požymių turinčių augalų nerasta, ir ištyrus kiekvienos siuntos reprezentatyvųjį mėginį Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni juose neaptikta;

arba

e)  sėklos apdorotos atitinkamu būdu, kuris, kaip nustatyta, yra veiksmingas kovojant su visomis žinomomis Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni padermėmis.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai

a)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley;

arba

b)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, tinkamu laiku atlikus bent dvi apžiūras, Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti;

arba

c)  per paskutinį augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamu laiku atlikus bent dvi apžiūras, užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % siuntos augalų, o užkrėtimo požymių turintys augalai bei visi kiti artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)  augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie per praėjusius tris mėnesius buvo apžiūrimi bent kartą per mėnesį, ir jokių užkrėtimo požymių gamybos vietos dalyje nenustatyta;

arba

b)  užkrėtimo požymių turintys motininiai augalai ir aplink 1 m spinduliu augantys augalai buvo pašalinti ir sunaikinti, o likę augalai prieš išvežimą buvo apdoroti atitinkamu cheminiu arba fiziniu būdu, ir juos patikrinus kenkėjo požymių nerasta.

Vabzdžiai ir erkės

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Priemonės

Aculops fuchsiae Keifer

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Fuchsia L.

a)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Aculops fuchsiae Keifer;

arba

b)  per praėjusį augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atliekant apžiūras gamybos vietos dalyje, užkrėtimo požymių ant augalų arba motininių augalų, iš kurių jie yra kilę, nepastebėta;

arba

c)  augalai prieš išvežimą apdoroti atitinkamu cheminiu arba fiziniu būdu, ir po to juos patikrinus kenkėjo požymių nerasta.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Opogona sacchari Bojer;

arba

b)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje bent šešis mėnesius prieš išvežimą mažiausiai kartą per tris mėnesius atliekant apžiūras Opogona sacchari Bojer požymių ar ženklių nepastebėta;

arba

c)  gamybos vietos dalyje taikomas režimas, kuriuo siekiama stebėti ir kontroliuoti Opogona sacchari Bojer populiaciją ir šalinti užkrėstus augalus, o kiekviena siunta prieš išvežimą buvo apžiūrėta kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku ir Opogona sacchari Bojer požymių joje nerasta.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Sodinti skirti Palmae augalai, kurių kamieno skersmuo ties pagrindu didesnis nei 5 cm, priklausantys šioms gentims ir rūšims, išskyrus vaisius ir sėklas:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill.,Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

►M9  
(a)  visą augimo laikotarpį augalai buvo auginami teritorijoje, kurią atsakinga oficiali įstaiga, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); arba
(b)  dvejus metus iki jų išvežimo augalai buvo auginami Sąjungoje esančioje vietoje, kuri buvo fiziškai izoliuota, kad į ją nepatektų Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), arba Sąjungoje esančioje vietoje, kurioje taikytos atitinkamos prevencinės apdorojimo nuo to kenkėjo priemonės; ir
(c)  augalai buvo apžiūrimi bent kartą kas keturis mėnesius, patvirtinant, kad ta medžiaga nėra užkrėsta Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).  ◄

Nematodai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Priemonės

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

a)  augalai arba sėkliniai augalai buvo patikrinti, ir Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev požymių per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą siuntoje nepastebėta; arba

b)  remiantis kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atliktų apžiūrų rezultatais, svogūnai pripažinti neužkrėstais Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev ir supakuoti parduoti galutiniam vartotojui.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)  augalai buvo patikrinti, ir Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev požymių per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą siuntoje nepastebėta; arba

b)  remiantis kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atliktų apžiūrų rezultatais, svogūnai pripažinti neužkrėstais Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev ir supakuoti parduoti galutiniam vartotojui.

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Priemonės

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Malus Mill.

a)  augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti ir Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider požymių ant jų nerasta; ir

b)  

i)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

arba

ii)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną atlikus apžiūrą Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti;

arba

iii)  per paskutinį augimo sezoną, tinkamu laiku atliekant apžiūras, gamybos vietos dalyje užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % augalų, ir tie augalai bei visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti, taip pat iš kiekvienos siuntos, kurioje rasta užkrėtimo požymių turinčių augalų, paimtas ir ištirtas likusių užkrėtimo požymių neturinčių augalų reprezentatyvusis mėginys, ir Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider ant jų nerasta.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Prunus L.

a)  augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti ir Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider požymių ant jų nerasta;

ir

b)  

i)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

arba

ii)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną atlikus apžiūrą Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti;

arba

iii)  per paskutinį augimo sezoną, tinkamu laiku atliekant apžiūras, gamybos vietos dalyje užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 1 % augalų, ir tie užkrėtimo požymių turintys augalai bei visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti, taip pat iš kiekvienos siuntos, kurioje rasta užkrėtimo požymių turinčių augalų, paimtas ir ištirtas likusių užkrėtimo požymių neturinčių augalų reprezentatyvusis mėginys, ir Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider ant jų nerasta.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Pyrus L.

►M9  
a)  augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti, ir Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider požymių ant jų nerasta; ir b)  
i)  augalai išauginti teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėstomis Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; arba
ii)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną atlikus apžiūrą minėto kenkėjo nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti;
arba
c)  per paskutinius tris augimo sezonus, tinkamu laiku atliekant apžiūras, gamybos vietos dalyje Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider požymių turintys augalai bei visi artimiausioje aplinkoje augantys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.  ◄

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Lavandula L.

a)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri pripažinta neužkrėsta Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

arba

b)  atliekant siuntos apžiūras Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. požymių per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

c)  Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. požymių turintys augalai buvo išrauti ir sunaikinti, o siunta ištirta paėmus likusių augalų reprezentatyvųjį mėginį ir šio kenkėjo joje nerasta.

Chrizantemų žemaūgės viroidas

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Augalai yra išauginti iš trečios kartos pradinės dauginamosios medžiagos, kurioje atlikus tyrimus chrizantemų žemaūgės viroido nerasta.

Citrus exocortis viroidas

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Citrus L.

a)  augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti ir Citrus exocortis viroido juose nerasta;

ir

b)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, kenkėjui aptikti tinkamu laiku atlikus augalų apžiūrą, kenkėjo nerasta.

Citrus tristeza virusas (ES išskirti izoliatai)

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai

a)  augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie per praėjusius trejus metus buvo ištirti ir Citrus tristeza viruso juose nerasta;

ir

b)  

i)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Citrus tristeza virusu;

arba

ii)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, kenkėjui aptikti tinkamu laiku ištyrus augalų reprezentatyvųjį mėginį, Citrus tristeza viruso nerasta.

arba

iii)  augalai buvo auginami nuo pernešėjų fiziškai apsaugotoje gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, kenkėjui aptikti tinkamu laiku ištyrus atsitiktine tvarka atrinktus augalų mėginius, Citrus tristeza viruso nerasta;

arba

iv)  tais atvejais, kai tyrimais nustatoma, kad siunta yra užkrėsta Citrus tristeza virusu, kiekvienas augalas buvo atskirai ištirtas, ir nustatyta, kad užkrėsta ne daugiau kaip 2 % tų augalų, o tie augalai, kuriuos ištyrus rastas užkratas, buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.

Impatiens nekrotinės dėmėtligės tospovirusas

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Begonia x hiemalis, Fotsch, Impatiens L. Naujosios Gvinėjos hibridai

a)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje buvo vykdoma atitinkamų tripsų pernešėjų (Frankliniella occidentalis Pergande) stebėsena ir kuri, aptikus šių pernešėjų, buvo atitinkamai apdorota siekiant užtikrinti, kad jų populiacijos būtų veiksmingai kontroliuojamos;

ir

b)  

i)  einamuoju vegetacijos laikotarpiu Impatiens nekrotinės dėmėtligės tospoviruso požymių ant augalų gamybos vietos dalyje nepastebėta; arba

ii)  einamuoju vegetacijos laikotarpiu visi Impatiens nekrotinės dėmėtligės tospoviruso požymių turintys augalai gamybos vietos dalyje buvo išrauti, ir ištyrus augalų, kuriuos ketinama išvežti, reprezentatyvųjį mėginį Impatiens nekrotinės dėmėtligės tospoviruso nerasta.

Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas

Capsicum annuum L.

a)  bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje per visą vegetacijos ciklą nepastebėta; arba

b)  atlikus oficialų augalų tyrimą dėl bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, šio kenkėjo nerasta.

Slyvų raupligės virusas

Toliau nurodyti sodinti skirti Prunus L. rūšių augalai, išskyrus sėklas:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. rūšys, imlios slyvų raupligės virusui

a)  Prunus vegetatyviniai poskiepiai, išauginti iš motininių augalų, kurių mėginiai buvo paimti ir ištirti per praėjusius 5 metus ir pripažinti neužkrėstais slyvų raupligės virusu; ir

b)  

i)  dauginamoji medžiaga išauginta teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis slyvų raupligės virusu; arba

ii)  per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, tinkamiausiu metų laiku, pasirinktu atsižvelgiant į klimato ir augalo augimo sąlygas, taip pat į slyvų raupligės viruso biologines savybes, slyvų raupligės viruso požymių ant dauginamosios medžiagos gamybos vietos dalyje nepastebėta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti; arba

iii)  per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, tinkamiausiu metų laiku, pasirinktu atsižvelgiant į klimato ir augalo augimo sąlygas, taip pat į slyvų raupligės viruso biologines savybes, slyvų raupligės viruso požymiai gamybos vietos dalyje pastebėti ne daugiau kaip ant 1 % augalų, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo išrauti ir nedelsiant sunaikinti, taip pat iš kiekvienos siuntos, kurioje rasta užkrėtimo požymių turinčių augalų, paimtas ir ištirtas likusių užkrėtimo požymių neturinčių augalų reprezentatyvusis mėginys, ir kenkėjo ant jų nerasta. Per apžiūrą ant augalų neradus slyvų raupligės viruso požymių, remiantis šių augalų užkrėtimo rizikos vertinimu ir siekiant nustatyti, ar jie užkrėsti tuo kenkėju, gali būti paimti ir ištirti reprezentatyvios jų dalies mėginiai.

Pomidorų dėmėtojo vytulio tospovirusas

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. Naujosios Gvinėjos hibridai, Pelargonium L.

a)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje buvo vykdoma atitinkamų tripsų pernešėjų (Frankliniella occidentalis ir Thrips tabaci) stebėsena ir kuri, aptikus šių pernešėjų, buvo atitinkamai apdorota siekiant užtikrinti, kad jų populiacijos būtų veiksmingai kontroliuojamos;

ir

b)  einamuoju vegetacijos laikotarpiu pomidorų dėmėtojo vytulio tospoviruso požymių ant augalų gamybos vietos dalyje nepastebėta; arba

c)  einamuoju vegetacijos laikotarpiu visi pomidorų dėmėtojo vytulio tospoviruso požymių turintys augalai gamybos vietos dalyje buvo išrauti, ir ištyrus augalų, kuriuos ketinama išvežti, reprezentatyvųjį mėginį pomidorų dėmėtojo vytulio tospoviruso nerasta.

▼M9

D DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant miško dauginamosios medžiagos, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams, nurodytiems toliau pateiktos lentelės trečioje skiltyje, taikomų reikalavimų, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.Grybai ir oomicetai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Reikalavimai

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Castanea sativa Mill.

(a)  miško dauginamoji medžiaga yra kilusi iš teritorijų, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėstomis Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr; arba

(b)  per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr požymių gamybos vietos dalyje nepastebėta; arba

(c)  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr požymių turinti miško dauginamoji medžiaga buvo išrauta, likusi medžiaga buvo tikrinama kas savaitę, ir bent tris savaites prieš tos medžiagos išvežimą Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr požymių gamybos vietos dalyje nepastebėta.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet,

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas

Pinus L.

(a)  miško dauginamoji medžiaga yra kilusi iš teritorijų, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėstomis Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ir Lecanosticta acicola (von Thümen); arba

(b)  Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet arba Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow sukeliamos spyglių degligės požymių gamybos vietos dalyje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta; arba

(c)  augalai gamybos vietos dalyje buvo atitinkamai apdoroti nuo Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet arba Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow sukeliamos spyglių degligės, o miško dauginamoji medžiaga apžiūrėta prieš išvežimą ir spyglių degligės požymių joje nerasta.

Phytophthora ramorum (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Sodinti skirti augalai, išskyrus žiedadulkes ir sėklas

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

(a)  miško dauginamoji medžiaga yra kilusi iš teritorijų, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėstomis Phytophthora ramorum (ES išskirtais izoliatais); arba

(b)  per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) požymių miško dauginamojoje medžiagoje gamybos vietos dalyje nepastebėta; arba

(c)  

i)  Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) požymių turinti miško dauginamoji medžiaga gamybos vietos dalyje ir visa 2 m spinduliu nuo užkrėtimo požymių turinčios medžiagos esanti miško dauginamoji medžiaga, įskaitant prilipusį dirvožemį, buvo išrauti ir sunaikinti;

ir

ii)  visos miško dauginamosios medžiagos, esančios 10 m spinduliu nuo užkrėtimo požymių turinčių augalų, ir visos likusios užkrėsto sklypo miško dauginamosios medžiagos atveju:

— per tris mėnesius nuo užkrėtimo požymių turinčios miško dauginamosios medžiagos aptikimo, kenkėjui aptikti tinkamu laiku atlikus bent dvi patikras, toje miško dauginamojoje medžiagoje Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) požymių nepastebėta ir per tą trijų mėnesių laikotarpį neatliktas joks apdorojimas siekiant nuslopinti Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) požymius, ir

— po nurodyto trijų mėnesių laikotarpio:

— 

— Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) požymių toje miško dauginamojoje medžiagoje gamybos vietos dalyje nepastebėta, arba

— ištyrus tos miško dauginamosios medžiagos, kurią ketinama išvežti, reprezentatyvųjį mėginį kenkėjo Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) nerasta;

— ir

iii)  visos kitos miško dauginamosios medžiagos gamybos vietoje atveju:

— Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) požymių toje miško dauginamojoje medžiagoje gamybos vietos dalyje nepastebėta, arba

— ištyrus tos miško dauginamosios medžiagos, kurią ketinama išvežti, reprezentatyvųjį mėginį kenkėjo Phytophthora ramorum (ES išskirtų izoliatų) nerasta.

▼B

E DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant daržovių sėklos prevencijos priemonės

Dėl atitinkamų Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ir sodinti skirtų augalų imamasi toliau nurodytų priemonių. Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams, nurodytiems toliau pateiktos lentelės trečioje skiltyje, taikomų reikalavimų, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.Bakterijos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Reikalavimai

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos arba lygiavertį metodą,

ir

b)  

i)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al;

arba

ii)  kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant apžiūras, Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

iii)  atlikus oficialų sėklų tyrimą dėl Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, šio kenkėjo nerasta.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

arba

b)  pasėlis, iš kurio gauta sėkla, per augimo sezoną buvo apžiūrėtas tinkamu laiku, ir Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. jame nerasta;

arba

c)  ištyrus reprezentatyvųjį sėklų mėginį, Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. nerasta.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

arba

b)  pasėlis, iš kurio gauta sėkla, per augimo sezoną buvo apžiūrėtas tinkamu laiku, ir Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. jame nerasta;

arba

c)  ištyrus reprezentatyvųjį sėklų mėginį, Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. nerasta.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

arba

b)  kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

c)  sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos metodą; ir

b)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

arba

c)  

i)  kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

ii)  sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

arba

b)  kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

c)  sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos metodą; ir

b)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

arba

c)  

i)  tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

ii)  sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas perforans Jones et al.;

arba

b)  tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas perforans Jones et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

c)  sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas perforans Jones et al. paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos metodą; ir

b)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas perforans Jones et al.;

arba

c)  

i)  tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas perforans Jones et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

ii)  sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas perforans Jones et al. paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

a)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

arba

b)  tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

c)  sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos metodą; ir

b)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

arba

c)  

i)  tinkamu laiku atliekant apžiūras, Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

ii)  sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad jos neužkrėstos Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Vabzdžiai ir erkės

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Priemonės

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)  kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atlikta reprezentatyviojo sėklos mėginio apžiūra (pirma sėklos gali būti atitinkamai apdorotos), ir

b)  Acanthoscelides obtectus (Say) jame nerasta.

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus)

Pisum sativum L.

(a)  kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atlikta reprezentatyviojo sėklų mėginio apžiūra (pirma sėklos gali būti atitinkamai apdorotos), ir

(b)  Bruchus pisorum (Linnaeus) jame nerasta.

Bruchus rufimanus Boheman

Vicia faba L.

(a)  kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atlikta reprezentatyviojo sėklų mėginio apžiūra (pirma sėklos gali būti atitinkamai apdorotos), ir

(b)  Bruchus rufimanus Boheman jame nerasta.

▼B

Nematodai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Priemonės

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)  per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev požymių nepastebėta;

arba

b)  atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev išaugintoje sėkloje nerasta;

arba

c)  sodinamoji medžiaga buvo atitinkamu cheminiu arba fiziniu būdu apdorota priemonėmis nuo Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev ir, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, šio kenkėjo sėklose nerasta.

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Priemonės

Kiauliauogių mozaikos virusas

Solanum lycopersicum L.

a)  sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos arba lygiavertį metodą ir:

b)  

i)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kuriose kiauliauogių mozaikos virusas neaptinkamas; arba

ii)  kiauliauogių mozaikos viruso sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje per visą vegetacijos ciklą nepastebėta; arba

iii)  atlikus oficialų sėklų tyrimą dėl kiauliauogių mozaikos viruso, paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, šio kenkėjo nerasta.

Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  

i)  sėklos yra kilusios iš teritorijų, kuriose bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas neaptinkamas; arba

ii)  bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje per visą vegetacijos ciklą nepastebėta; arba

iii)  atlikus oficialų sėklų tyrimą dėl bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido, paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, šio kenkėjo nerasta.

F DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant sėklinių bulvių prevencijos priemonės

Kompetentinga institucija arba, jei reikia, profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams, nurodytiems toliau pateiktoje lentelėje, taikomų reikalavimų, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Reikalavimai

Juodoji kojelė (Dickeya Samson et al. spp.; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

a)  superelitinių sėklinių bulvių atveju:

atlikus oficialias patikras nustatyta, kad sėklinės bulvės yra kilusios iš Dickeya Samson et al. spp. ir Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. neužkrėstų motininių augalų.

b)  visų kategorijų augančių augalų atveju:

kompetentingos institucijos atliko oficialų augančių augalų aprobavimą.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

a)  superelitinių sėklinių bulvių atveju:

atlikus oficialias patikras nustatyta, kad sėklinės bulvės yra kilusios iš Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.. neužkrėstų motininių augalų.

b)  visų kategorijų atveju:

i)  augalai išauginti teritorijose, kurios pripažintos neužkrėstomis Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., atsižvelgiant į galimą pernešėjų buvimą;

arba

ii)  per kompetentingų institucijų atliktas oficialias augančių augalų patikras Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. požymių gamybos vietos dalyje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta;

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

a)  Superelitinių sėklinių bulvių atveju:

atlikus oficialias patikras nustatyta, kad sėklinės bulvės yra kilusios iš Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. neužkrėstų motininių augalų.

b)  Visų kategorijų atveju:

i)  atliekant oficialią patikrą Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. požymių gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta;

arba

ii)  visi užkrėtimo požymių turintys augalai gamybos vietos dalyje buvo išrauti kartu su stiebagumbių daigais ir sunaikinti ir, siekiant patvirtinti Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. nebuvimą, po derliaus nuėmimo atliktas oficialus kiekvienos siuntos stiebagumbių tyrimas, – tikrintos siuntos, sudarytos iš stiebagumbių, išaugintų iš pradinės dauginamosios medžiagos, jei augančiuose pasėliuose pastebėti šio kenkėjo požymiai.

Virusų sukelti mozaikos požymiai ir:

požymiai, sukelti:

— bulvių lapų susisukimo viruso.

Solanum tuberosum L.

a)  Superelitinių sėklinių bulvių atveju:

bulvės yra kilusios iš motininių augalų, neužkrėstų bulvių A virusu, bulvių M virusu, bulvių S virusu, bulvių X virusu, bulvių Y virusu ar bulvių lapų susisukimo virusu.

Taikant mikrodauginimo metodus, šio punkto nuostatų laikymasis nustatomas atliekant motininio augalo oficialų tyrimą arba oficialiai prižiūrimą tyrimą.

Taikant klonų atrankos metodus, šio punkto nuostatų laikymasis nustatomas atliekant kloninės medžiagos oficialų tyrimą arba oficialiai prižiūrimą tyrimą.

b)  visų kategorijų atveju:

atliko oficialią visų kategorijų augančių augalų patikrą.

Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas

Solanum tuberosum L.

a)  Kloninės medžiagos atveju:

atlikus oficialų tyrimą arba oficialiai prižiūrimą tyrimą, nustatyta, kad ji yra kilusi iš bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidu neužkrėstų motininių augalų.

b)  Superelitinių ir elitinių sėklinių bulvių atveju:

bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido požymių nerasta.

arba

po derliaus nuėmimo atlikus oficialų kiekvienos siuntos stiebagumbių tyrimą, bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido ant jų nerasta.

c)  Sertifikuotų sėklinių bulvių atveju:

atlikus oficialią apžiūrą kenkėjo ant jų nerasta, o pastebėjus kenkėjo požymių atliekami tyrimai.Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Reikalavimai

Virusinių infekcijų požymiai

Solanum tuberosum L.

Atliekant oficialią augalų palikuonių patikrą, užkrėtimo požymių turinčių augalų skaičius neviršija IV priede nurodytos procentinės dalies.Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Reikalavimai

▼M9

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Kompetentinga institucija atliko oficialią siuntų patikrą ir patvirtino, kad jos atitinka atitinkamas IV priedo nuostatas, išskyrus atvejus, kai siuntą sudaro augalai, atitinkantys V priedo F dalies pirmos lentelės antros eilutės trečios skilties b punkto i papunktį.

▼B

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Kompetentinga institucija atliko oficialią siuntų patikrą ir patvirtino, kad jie atitinka atitinkamas IV priedo nuostatas.

Rizoktoniozė, pažeidžianti daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus ir sukeliama Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L.

Kompetentinga institucija atliko oficialią siuntų patikrą ir patvirtino, kad jie atitinka atitinkamas IV priedo nuostatas.

Dulkingosios rauplės, pažeidžiančios daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus ir sukeliamos Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L.

Kompetentinga institucija atliko oficialią siuntų patikrą ir patvirtino, kad jie atitinka atitinkamas IV priedo nuostatas.

Be to, kompetentingos institucijos atlieka oficialias patikras siekdamos užtikrinti, kad Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekis ant augančių augalų neviršytų šioje lentelėje nustatytų ribinių verčių:Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Augančių superelitinių sėklinių bulvių augalų ribinė vertė

Augančių elitinių sėklinių bulvių augalų ribinė vertė

Augančių sertifikuotų sėklinių bulvių augalų ribinė vertė

PBTC

PB

Juodoji kojelė (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Virusų sukelti mozaikos požymiai

ir

Bulvių lapų susisukimo viruso [PLRV00] sukelti požymiai

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

G DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos prevencijos priemonės

1.    Pasėlio aprobavimas

1. Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, aprobuoja pasėlį, iš kurio gaunama aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla, siekdami užtikrinti, kad Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekis neviršytų toliau pateiktoje lentelėje nustatytų ribinių verčių:Grybai ir oomicetai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)

Ribinės vertės auginant superelitinę sėklą

Ribinės vertės auginant elitinę sėklą

Ribinės vertės auginant sertifikuotą sėklą

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Kompetentinga institucija gali įgalioti inspektorius, išskyrus profesionalius veiklos vykdytojus, atlikti aprobavimą jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint.

2. Pasėlis aprobuojamas, kai jo būklė ir augimo tarpsnis yra tinkami aprobavimui atlikti.

Atliekamas bent vienas aprobavimas per metus atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams aptikti tinkamiausiu laiku.

3. Kompetentinga institucija, taikydama atitinkamus metodus, nustato lauko, kuris bus aprobuojamas, dydį, jo dalių skaičių ir išsidėstymą.

Sėklai auginti skirtų pasėlių dalis, kurią turi oficialiai aprobuoti kompetentinga institucija, turi sudaryti bent 5 %.

2.    Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas

1. Kompetentinga institucija:

a) 

oficialiai paima sėklos mėginius iš aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos siuntų;

b) 

įgalioja sėklos mėginių ėmėjus paimti mėginius jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint;

c) 

palygina savo pačios paimtus sėklos mėginius su mėginių ėmėjų jai oficialiai prižiūrint iš tos pačios sėklos siuntos paimtais mėginiais;

d) 

prižiūri sėklos mėginių ėmėjų atliekamą mėginių ėmimą, kaip nustatyta b punkte.

2. Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, paima ir ištiria aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos mėginius taikydami naujausius tarptautinius metodus.

Išskyrus atvejus, kai atliekamas automatinis mėginių ėmimas, kompetentinga institucija paima kontrolinius mėginius bent iš 5 % sertifikuoti pateiktos sėklos siuntų. Ši dalis kuo lygiau paskirstoma fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikiantiems sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečioms abejonėms pašalinti.

3. Atliekant automatinį mėginių ėmimą, taikomos tinkamos procedūros ir šis procesas oficialiai prižiūrimas.

4. Sertifikavimui skirtos ir komercinės sėklos tyrimams atlikti mėginiai imami iš vienarūšių siuntų. Nustatant siuntų ir mėginių svorius, taikoma Direktyvos 2002/57/EB III priedo lentelė.

3.    Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklai taikomos papildomos priemonės

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams taikomų reikalavimų, atlieka toliau nurodytas papildomas patikras ir imasi kitų veiksmų.

1. 

Plasmopora halstedii patekimo ant Helianthus annuus L. sėklos prevencijos priemonės

a) 

Helianthus annuus L. sėklos yra kilusios iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Plasmopara halstedii;

arba

b) 

per augimo sezoną tinkamu laiku gamybos vietos dalyje atlikus bent dvi patikras, Plasmopara halstedii požymių nepastebėta;

arba

c) 
i) 

per augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamu laiku gamybos vietos dalis aprobuota bent du kartus; ir

ii) 

atliekant aprobavimą Plasmopara halstedii požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 5 % augalų, ir visi Plasmopara halstedii požymių turintys augalai iš karto po patikros buvo pašalinti ir sunaikinti; ir

iii) 

atliekant galutinę patikrą Plasmopara halstedii požymių turinčių augalų nerasta;

arba

d) 
i) 

per augimo sezoną gamybos vietos dalis tinkamu laiku aprobuota bent du kartus; ir

ii) 

visi Plasmopara halstedii požymių turintys augalai iš karto po patikros buvo pašalinti ir sunaikinti; ir

iii) 

atliekant galutinę patikrą Plasmopara halstedii požymių turinčių augalų nerasta ir ištyrus kiekvienos siuntos reprezentatyvųjį mėginį Plasmopara halstedii juose neaptikta, arba sėklos apdorotos atitinkamu būdu, kuris, kaip nustatyta, yra veiksmingas kovojant su visomis žinomomis Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni padermėmis.

2. 

Botrytis cinerea patekimo ant Helianthus annuus L. ir Linum usitatissimum L. sėklos prevencijos priemonės

a) 

taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo Botrytis cinerea metodas;

arba

b) 

remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, sėklai nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.

3. 

Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) patekimo ant Glycine max (L.) Merryl sėklos prevencijos priemonės

a) 

taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) metodas;

arba

b) 

remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, sėklai nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.

4. 

Diaporthe var. sojae patekimo ant Glycine max (L.) Merryl sėklos prevencijos priemonės

a) 

taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo Diaporthe var. sojae metodas;

arba

b) 

remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, sėklai nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.

5. 

Alternaria linicola patekimo ant Linum usitatissimum L. sėklos prevencijos priemonės

a) 

taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo Alternaria linicola metodas;

arba

b) 

remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, sėklai nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.

6. 

Boeremia exigua var. linicola patekimo ant Linum usitatissimum L. sėklos prevencijos priemonės

a) 

taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo Boeremia exigua var. linicola metodas;

arba

b) 

remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, sėklai nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.

7. 

Colletotrichum lini patekimo ant Linum usitatissimum L. sėklos prevencijos priemonės

a) 

taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo Colletotrichum lini metodas;

arba

b) 

remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, sėklai nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.

8. 

Fusarium (anamorfų gentis), išskyrus Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell, patekimo ant Linum usitatissimum L. sėklos prevencijos priemonės.

a) 

taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo Fusarium (anamorfų gentis), išskyrus Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell, metodas;

arba

b) 

remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, sėklai nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.

H DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

Apžiūra

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų, kad užtikrintų, jog:

a) 

atliekant apžiūrą, atitinkamos genties arba rūšies augalai bent jau atrodo iš esmės neužkrėsti šio punkto lentelėje išvardytais kenkėjais;

b) 

pasėlyje augalams augant visi šio punkto lentelėje išvardytų matomų kenkėjų ženklų ar požymių turintys augalai, atsiradus šiems požymiams, buvo nedelsiant tinkamai apdoroti arba prireikus pašalinti;

c) 

jeigu svogūnai yra valgomųjų svogūnėlių ar česnakų, augalai yra tiesiogiai kilę iš medžiagos, kuri pasėliui augant buvo patikrinta, ir nustatyta, kad ji iš esmės neužkrėsta šio punkto lentelėse išvardytais kenkėjais.

Be to, kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams, nurodytiems toliau pateiktoje lentelėje, taikomų reikalavimų, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.Bakterijos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Reikalavimai

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Augalai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių V priedo E dalyje nustatytus reikalavimus ir, kad jie nebūtų užkrėsti, taikytos atitinkamos higienos priemonės.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių E dalyje daržovių sėklai nustatytus reikalavimus; ir

b)  siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių E dalyje daržovių sėklai nustatytus reikalavimus; ir

b)  siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių E dalyje daržovių sėklai nustatytus reikalavimus; ir

b)  siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  daigai buvo auginami iš sėklų, atitinkančių E dalyje daržovių sėklai nustatytus reikalavimus; ir

b)  siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.

Grybai ir oomicetai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Reikalavimai

Fusarium Link (anamorfų gentis), išskyrus Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Asparagus officinalis L.

a)  

i)  per augimo sezoną pasėlis buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir, ištyrus paimtą augalų reprezentatyvųjį mėginį, Fusarium Link požymių nepastebėta; arba

ii)  per augimo sezoną pasėlis bent du kartus buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, Fusarium Link požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti, ir atliekant galutinę pasėlio patikrą kenkėjo požymių nepastebėta; ir

b)  prieš išvežimą šaknų skrotelės buvo apžiūrėtos, ir Fusarium Link požymių nepastebėta.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

a)  

i)  per augimo sezoną pasėlis buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir, ištyrus paimtą augalų reprezentatyvųjį mėginį, Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk požymių nepastebėta; arba

ii)  per augimo sezoną pasėlis bent du kartus buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti, ir atliekant galutinę pasėlio patikrą kenkėjo požymių nepastebėta; ir

b)  prieš išvežimą šaknų skrotelės buvo apžiūrėtos, ir Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk požymių nepastebėta.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

a)  augalai yra persodinti ir išauginti moduliuose, Stromatinia cepivora Berk. neužkrėstoje terpėje;

arba

b)  

i)  

— per augimo sezoną pasėlis buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir Stromatinia cepivora Berk. požymių nepastebėta; arba

— per augimo sezoną pasėlis buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, Stromatinia cepivora Berk. požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti, ir atliekant papildomą galutinę pasėlio patikrą kenkėjo požymių nepastebėta;

ir

ii)  prieš išvežimą augalai buvo apžiūrėti, ir Stromatinia cepivora Berk. požymių nepastebėta.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

a)  

i)  per augimo sezoną pasėlis buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir Stromatinia cepivora Berk. požymių nepastebėta; arba

ii)  per augimo sezoną pasėlis buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, Stromatinia cepivora Berk. požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti, ir atliekant papildomą galutinę pasėlio patikrą kenkėjo požymių nepastebėta;

ir

b)  prieš išvežimą augalai arba jų rinkiniai buvo apžiūrėti, ir Stromatinia cepivora Berk. požymių nepastebėta.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

a)  motininiai augalai yra kilę iš medžiagos, su kuria buvo atlikti užkrato nustatymo tyrimai; ir

b)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje priešsėlis yra žinomas ir Verticillium dahliae Kleb. nustatymo atvejų nebuvo užregistruota; ir

c)  per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą augalai buvo apžiūrėti tinkamu laiku ir Verticillium dahliae Kleb. požymių ant jų nerasta.

Nematodai

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Reikalavimai

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

Augalų, išskyrus gamybiniams pasėliams skirtus augalus, atveju:

a)  per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev požymių nepastebėta;

arba

b)  

i)  per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir užsikrėtimo Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % augalų; ir

ii)  šiuo kenkėju užkrėsti augalai buvo nedelsiant išrauti; ir

iii)  tuomet, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, šio kenkėjo ant augalų nerasta;

arba

c)  augalai buvo atitinkamu cheminiu arba fiziniu būdu apdoroti priemonėmis nuo Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, ir, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, šio kenkėjo nerasta.

Gamybiniams pasėliams skirtų augalų atveju:

a)  per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev požymių nepastebėta;

arba

b)  

i)  per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku;

ii)  Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti; ir

iii)  atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, šio kenkėjo ant augalų nerasta;

arba

c)  augalai buvo fiziniu arba cheminiu būdu apdoroti priemonėmis nuo Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev ir, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, šio kenkėjo nerasta.

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Reikalavimai

Daržinių porų geltonosios dryžligės virusas

Allium sativum L.

a)  per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir daržinių porų geltonosios dryžligės viruso požymių nepastebėta;

arba

b)  per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir daržinių porų geltonosios dryžligės viruso požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 10 % augalų, – tie augalai buvo nedelsiant išrauti, ir atliekant galutinę patikrą užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 1 % augalų.

Valgomųjų svogūnų geltonosios žemaūgės virusas

Allium cepa L., Allium sativum L.

a)  per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas tinkamu laiku, ir valgomųjų svogūnų geltonosios žemaūgės viruso požymių nepastebėta;

arba

b)  

i)  per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą pasėlis bent kartą apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir valgomųjų svogūnų geltonosios žemaūgės viruso požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 10 % augalų; ir

ii)  šiuo kenkėju užkrėsti augalai buvo nedelsiant išrauti; ir

iii)  atliekant galutinę patikrą užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 1 % augalų.

Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje per visą vegetacijos ciklą nepastebėta; arba

b)  atlikus oficialų augalų tyrimą dėl bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, šio kenkėjo nerasta.

Pomidorų dėmėtojo vytulio tospovirusas

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

a)  augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje taikomas atitinkamų tripsų pernešėjų (Frankliniella occidentalis Pergande ir Thrips tabaci Lindeman) stebėsenos režimas ir kuri, aptikus šių pernešėjų, atitinkamai apdorojama siekiant užtikrinti, kad jų populiacijos būtų veiksmingai kontroliuojamos; ir

b)  

i)  einamuoju vegetacijos laikotarpiu pomidorų dėmėtojo vytulio tospoviruso požymių ant augalų gamybos vietos dalyje nepastebėta; arba

ii)  einamuoju vegetacijos laikotarpiu visi pomidorų dėmėtojo vytulio tospoviruso požymių turintys augalai gamybos vietos dalyje buvo išrauti, ir ištyrus augalų, kuriuos ketinama išvežti, reprezentatyvųjį mėginį šio kenkėjo nerasta.

Pomidorų lapų geltonosios garbanės virusas

Solanum lycopersicum L.

a)  pomidorų lapų geltonosios garbanės viruso požymių ant augalų nepastebėta;

arba

b)  pomidorų lapų geltonosios garbanės ligos požymių gamybos vietoje nepastebėta.

I DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant Solanum tuberosum sėklos prevencijos priemonės

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi toliau nurodytų reikalavimų, susijusių su Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimu ant Solanum tuberosum sėklos, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.

a) 

sėklos yra kilusios iš teritorijų, kuriose bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas neaptinkamas; arba

b) 

bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje per visą vegetacijos ciklą nepastebėta; arba

c) 

atlikus oficialų augalų tyrimą dėl bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, šio kenkėjo nerasta.

J DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant sodinti skirtų Humulus lupulus augalų, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams, nurodytiems toliau pateiktos lentelės trečioje skiltyje, taikomų reikalavimų, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.►M9  Grybai ir oomicetai  ◄

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Priemonės

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

a)  sodinti skirti augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti tinkamiausiu laiku ir Verticillium dahliae požymių ant jų nerasta; ir

b)  

i)  sodinti skirti augalai išauginti gamybos vietoje, kuri pripažinta neužkrėsta Verticilium dahliae; arba

ii)  

— sodinti skirti augalai buvo izoliuoti nuo Humulus lupulus auginti skirtų pasėlių; ir

— per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną gamybos vietos dalyje tinkamu laiku atlikus lapijos apžiūrą, Verticillium dahliae nerasta; ir

— buvo registruojami anksčiau auginti pasėliai ir dirvožemio ligų istorija, ir nustatytas bent ketverių metų trukmės poilsio nuo augalų šeimininkų laikas nuo Verticillium dahliae aptikimo iki kito sodinimo.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

a)  sodinti skirti augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti tinkamiausiu laiku ir Verticillium nonalfalfae požymių ant jų nerasta; ir

b)  

i)  sodinti skirti augalai išauginti gamybos vietoje, kuri pripažinta neužkrėsta Verticilium nonalfalfae; arba

ii)  

— sodinti skirti augalai buvo izoliuoti nuo Humulus lupulus auginti skirtų pasėlių; ir

— per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną gamybos vietos dalyje tinkamu laiku atlikus lapijos apžiūrą, Verticillium nonalfalfae nerasta; ir

— buvo registruojami anksčiau auginti pasėliai ir dirvožemio ligų istorija, ir nustatytas bent ketverių metų trukmės poilsio nuo augalų šeimininkų laikas nuo Verticillium nonalfalfae aptikimo iki kito sodinimo.

▼M9Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Reikalavimai

Citrinmedžių žievės pleišos viroidas [CBCVD0]

Humulus lupulus L.

(a)  augalai išauginti teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėstomis citrinmedžių žievės pleišos viroidu; arba

(b)  

i)  per paskutinius du pasibaigusius augimo sezonus kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atlikus augalų apžiūrą, citrinmedžių žievės pleišos viroido gamybos vietoje nerasta ir, siekiant išvengti mechaninio perdavimo, gamybos vietoje buvo taikomos atitinkamos higienos priemonės; ir

ii)  sodinti skirti augalai yra kilę iš motininių augalų, ant kurių citrinmedžių žievės pleišos viroido nerasta, ir

— siekiant per penkerių metų laikotarpį patikrinti visus motininius augalus, motininiai augalai, laikomi gamybos vietos dalyje, kuri fiziškai apsaugota nuo užkrėtimo citrinmedžių žievės pleišos viroidu šaltinių, kasmet kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku buvo apžiūrėti, o jų mėginiai buvo paimti ir ištirti siekiant nustatyti, ar juose nėra citrinmedžių žievės pleišos viroido, arba

— ant motininių augalų, nelaikomų gamybos vietos dalyje ir fiziškai neapsaugotų nuo užkrėtimo citrinmedžių žievės pleišos viroidu šaltinių, per pastaruosius penkis pasibaigusius augimo sezonus kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atliekant apžiūrą, citrinmedžių žievės pleišos viroido nerasta, ir

— per pastaruosius 12 mėnesių kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku ištirtas motininių augalų reprezentatyvusis mėginys ir citrinmedžių žievės pleišos viroido nerasta, ir

— motininiai augalai bent 20 m atstumu buvo izoliuoti nuo Humulus lupulus L. augalų, auginamų kaimyninėse gamybos vietose; ir

iii)  sodinti skirtų įsišaknijančių augalų, kuriuos ketinama išvežti, šaknijimuisi naudota gamybos vietos dalis

— izoliuota nuo Humulus lupulus L. auginti skirtų pasėlių bent 20 m atstumu, arba

— fiziškai apsaugota nuo užkrėtimo citrinmedžių žievės pleišos viroidu šaltinių.

K DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo į Actinidia Lindl. sodo augalų dauginamąją medžiagą ir ant sodininkystei skirtų Actinidia Lindl. sodo augalų, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams, nurodytiems toliau pateiktos lentelės trečioje skiltyje, taikomų reikalavimų, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.Bakterijos

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai

Sodinti skirti augalai

Priemonės

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

(a)  dauginamoji medžiaga ir sodo augalai išauginti teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėstomis Pseudomonas syringae pv. actinidiae; arba

(b)  dauginamoji medžiaga ir sodo augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie per metus buvo dukart apžiūrėti ir Pseudomonas syringae pv. actinidiae ant jų nerasta;

ir

(c)  

i)  siekiant per aštuonerių metų laikotarpį patikrinti visus motininius augalus, motininių augalų, laikomų patalpose, kuriose užtikrinama fizinė apsauga nuo užkrėtimo Pseudomonas syringae pv. actinidiae, reprezentatyviosios dalies mėginiai buvo imami ir tiriami kas ketverius metus, siekiant nustatyti, ar juose nėra Pseudomonas syringae pv. actinidiae; arba

ii)  siekiant per trejų metų laikotarpį patikrinti visus motininius augalus, motininių augalų, nelaikomų pirmiau minėtose patalpose, reprezentatyviosios dalies mėginiai buvo imami ir tiriami kasmet siekiant nustatyti, ar juose nėra Pseudomonas syringae pv. actinidiae;

ir

(d)  

i)  per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną gamybos vietos dalyje dauginamojoje medžiagoje ir ant sodo augalų, laikomų pirmiau minėtose patalpose, Pseudomonas syringae pv. actinidiae požymių nepastebėta; arba

ii)  per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną gamybos vietos dalyje dauginamojoje medžiagoje ir ant sodo augalų, nelaikomų pirmiau minėtose patalpose, Pseudomonas syringae pv. actinidiae požymių nepastebėta, o prieš pateikiant tą dauginamąją medžiagą ir tuos sodo augalus rinkai, jų mėginiai atsitiktine tvarka buvo paimti ir ištirti siekiant nustatyti, ar juose nėra Pseudomonas syringae pv. Actinidiae, ir šio kenkėjo ant jų nerasta; arba

iii)  Pseudomonas syringae pv. actinidiae požymiai gamybos vietos dalyje pastebėti ne daugiau kaip 1 % dauginamosios medžiagos ir sodo augalų, nelaikomų pirmiau minėtose patalpose, ir ta dauginamoji medžiaga, sodo augalai bei visa artimiausioje aplinkoje esanti ir užkrėtimo požymių turinti dauginamoji medžiaga ir sodo augalai buvo išrauti ir nedelsiant sunaikinti, taip pat, siekiant nustatyti, ar nėra Pseudomonas syringae pv. actinidiae, buvo paimtas ir ištirtas likusios užkrėtimo požymių neturinčios dauginamosios medžiagos ir sodo augalų reprezentatyviosios dalies mėginys, ir šio kenkėjo ant jų nerasta.

▼B
VI PRIEDAS

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kuriuos draudžiama į Sąjungą įvežti iš tam tikrų trečiųjų valstybių, sąrašas 

Aprašymas

KN kodas

Trečioji valstybė, trečiųjų valstybių grupė arba trečiosios valstybės konkreti teritorija

1.

Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. ir Tsuga Carr. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

►M4  Trečiosios valstybės, išskyrus Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Jungtinę Karalystę (1), Juodkalniją, Kanarų salas, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą. ◄

2.

Castanea Mill. ir Quercus L. augalai su lapais, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

►M4  Trečiosios valstybės, išskyrus Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Jungtinę Karalystę (1), Juodkalniją, Kanarų salas, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą. ◄

3.

Populus L., augalai su lapais, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Kanada, Meksika, Jungtinės Valstijos

▼M9

3.1.

Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. ir Taxus brevifolia Nutt. nulupta žievė

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Kanada, Jungtinė Karalystė (1), Jungtinės Valstijos, Vietnamas

▼B

4.

Castanea Mill. nulupta žievė

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Visos trečiosios valstybės

▼M9

5.

Quercus L., išskyrus Quercus suber L., nulupta žievė

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Meksika

▼B

6.

Acer saccharum Marsh. nulupta žievė

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Meksika, Jungtinės Valstijos

7.

Populus L. nulupta žievė

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Šiaurės ir Pietų Amerika

8.

Sodinti skirti Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. ir Rosa L. augalai, išskyrus ramybės būsenoje esančius augalus, kurie yra be lapų, žiedų ir vaisių

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Trečiosios valstybės, išskyrus Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Jungtinę Karalystę (1), Juodkalniją, Kanarų salas, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą. ◄

9.

Sodinti skirti Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. ir Pyrus L. bei jų hibridai ir Fragaria L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Trečiosios valstybės, išskyrus Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Australiją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Jungtinę Karalystę (1), Jungtines Valstijas, išskyrus Havajus, Juodkalniją, Kanadą, Kanarų salas, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Maroką, Naująją Zelandiją, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Siriją, Šiaurės Makedoniją, Šveicariją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą. ◄

10.

Vitis L. augalai, išskyrus vaisius

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

11.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. augalai ir jų hibridai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Visos trečiosios valstybės

12.

Sodinti skirti Photinia Ldl. augalai, išskyrus ramybės būsenoje esančius augalus, kurie yra be lapų, žiedų ir vaisių

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kinija, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika, Japonija, Korėjos Respublika ir Jungtinės Valstijos

13.

Phoenix spp. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Alžyras, Marokas

14.

Sodinti skirti Poaceae šeimos augalai, išskyrus Bambusoideae bei Panicoideae pošeimių ir Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. ir Uniola L. genčių dekoratyvinius daugiamečius žolinius augalus, išskyrus sėklas

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Trečiosios valstybės, išskyrus Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Jungtinę Karalystę (1), Juodkalniją, Kanarų salas, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Maroką, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Siriją, Šveicariją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą. ◄

15.

Solanum tuberosum L. (sėklinių bulvių) stiebagumbiai

0701 10 00

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

16.

Sodinti skirti stolonus arba stiebagumbius formuojantys Solanum L. rūšių augalai arba jų hibridai, išskyrus 15 įraše išvardytus Solanum tuberosum L. stiebagumbius

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

17.

Solanum L. rūšių stiebagumbiai ir jų hibridai, išskyrus išvardytus 15 ir 16 įrašuose

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

►M8  
Trečiosios valstybės arba regionai, išskyrus:
a)  Alžyrą, Egiptą, Izraelį, Libiją, Maroką, Siriją, Šveicariją, Tunisą ir Turkiją,
arba
b)  tuos, kurie atitinka šias sąlygas:
i)  tai yra viena iš šių valstybių ar regionų:
Albanija, Andora, Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Kanarų salos, Farerų salos, Gruzija, Islandija, Lichtenšteinas, Moldova, Monakas, Šiaurės Makedonija, Norvegija, Rusija (tik šios teritorijos: Centrinė federalinė apygarda (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinė apygarda (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinė apygarda (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinė apygarda (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinė apygarda (Privolzhsky federalny okrug)), San Marinas ir Ukraina,
ir
ii)  jie atitinka vieną iš šių sąlygų:

— jie pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą tvarką yra pripažinti neužkrėstais Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al., arba

— jų teisės aktai Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatyta tvarka yra pripažinti lygiaverčiais Sąjungos taisyklėms dėl apsaugos nuo Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al.,


arba
c)  Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Serbija ir Jungtinė Karalystė (1), jei įvykdoma ši sąlyga: iki kiekvienų metų balandžio 30 d. šios trečiosios valstybės Komisijai pateikia ankstesnių metų tyrimų rezultatus, patvirtinančius, kad Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Nouioui et al. jų teritorijoje nebuvo aptikta.  ◄

18.

Sodinti skirti Solanaceae augalai, išskyrus sėklas ir 15, 16 ar 17 įrašuose išvardytus augalus

►M9

 

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

 ◄

►M4  Trečiosios valstybės, išskyrus: Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Jungtinę Karalystę (1), Juodkalniją, Kanarų salas, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Maroką, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Siriją, Šveicariją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą. ◄

19.

Dirvožemis, iš dalies sudarytas iš kietos organinės medžiagos

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

20.

Auginimo terpė, išskyrus dirvožemį, visiškai arba iš dalies sudaryta iš kietų organinių medžiagų, išskyrus sudarytą vien tik iš anksčiau augalams auginti arba žemės ūkio tikslais nenaudotų durpių arba Cocos nucifera L. pluošto

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

▼M1

21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. ir Citrus sinensis (L.) Osbeck (iki 2021 m. balandžio 30 d.)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentina

▼B

(1)   

Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos, visų pirma pagal Protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos 5 straipsnio 4 dalį kartu su to Protokolo 2 priedu, šiame priede nuorodos į Jungtinę Karalystę neapima Šiaurės Airijos.
VII PRIEDAS

Trečiųjų valstybių kilmės augalų, augalinių produktų bei kitų objektų ir atitinkamų specialių jų įvežimo į Sąjungos teritoriją reikalavimų sąrašas 

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai

KN kodai

Kilmė

Specialūs reikalavimai

1.

Auginimo terpė, pridėta prie augalų arba su jais susijusi, išskyrus sterilią in vitro augalų terpę, skirta augalų gyvybingumui palaikyti

Kodo nėra (1)

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  auginimo terpė susijusių augalų sodinimo metu buvo tokia:

i)  joje nebuvo dirvožemio ir organinių medžiagų ir ji anksčiau nebuvo naudota augalams auginti ar kitais žemės ūkio tikslais,

arba

ii)  ji sudaryta vien tik iš anksčiau augalams auginti arba kitais žemės ūkio tikslais nenaudotų durpių arba Cocos nucifera L. pluošto,

arba

iii)  siekiant užtikrinti, kad terpė nebūtų užkrėsta kenkėjais, ji buvo veiksmingai fumiguota arba termiškai apdorota, o duomenys apie apdorojimą pateikti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

iv)  siekiant užtikrinti, kad terpė nebūtų užkrėsta kenkėjais, ji buvo apdorota taikant veiksmingą sisteminį metodą, o duomenys apie apdorojimą pateikti Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“;

ir

visais i–iv punktuose išvardytais atvejais buvo saugoma ir išlaikoma tinkamomis sąlygomis, kad būtų išvengta užkrėtimo karantininiais kenkėjais,

ir

b)  nuo pasodinimo:

i)  buvo taikomos tinkamos priemonės, skirtos užtikrinti, kad į auginimo terpę nepatektų Sąjungos karantininiai kenkėjai, įskaitant bent tokias priemones:

— auginimo terpė buvo fiziškai izoliuota nuo dirvožemio ir kitų įmanomų taršos šaltinių,

— buvo taikomos higienos priemonės,

— buvo naudojamas Sąjungos karantininiais kenkėjais neužkrėstas vanduo;

arba

ii)  per dvi savaites iki eksporto, plaunant Sąjungos karantininiais kenkėjais neužkrėstu vandeniu, nuo augalų buvo visiškai atskirta auginimo terpė, įskaitant, kai tinkama, dirvožemį. Augalus galima persodinti į auginimo terpę, kuri atitinka a punkte nustatytus reikalavimus. Siekiant išvengti užkrėtimo Sąjungos karantininiais kenkėjais, privaloma laikytis tinkamų sąlygų, nustatytų b punkte.

2.

Mašinos ir transporto priemonės, kurios buvo naudojamos žemės ar miškų ūkyje

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

Oficialus patvirtinimas, kad mašinos ar transporto priemonės yra išvalytos ir nuo jų pašalintos dirvožemio ir augalų liekanos.

▼M9

2.1.

Sodinti skirti augalai, išskyrus svogūnus, gumbasvogūnius, šakniastiebius, sėklas, stiebagumbius ir audinių kultūros augalus

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  buvo auginami daigynuose, kuriuos užregistravo ir prižiūri kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija,

ir

b)  prieš eksportuojant tinkamu laiku buvo patikrinti.

▼B

3.

Sodinti skirti augalai su šaknimis, išauginti atvirame grunte

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  gamybos vieta yra pripažinta neužkrėsta Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. ir Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

ir

b)  augalai yra kilę iš lauko, kuris pripažintas neužkrėstu Globodera pallida (Stone) Behrens ir Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

4.

Sodinti skirti augalai, išskyrus svogūnus, gumbasvogūnius, šakniastiebius, sėklas, stiebagumbius ir audinių kultūros augalus

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti daigynuose ir:

a)  kilę iš kilmės valstybėje nustatytos teritorijos, kurią tos valstybės nacionalinė augalų apsaugos tarnyba, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Thrips palmi Karny ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)  kilę iš kilmės valstybėje nustatytos gamybos vietos, kurią tos valstybės nacionalinė augalų apsaugos tarnyba, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Thrips palmi Karny ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“ bei, tris mėnesius iki eksporto mažiausiai kartą per mėnesįatliekant oficialias patikras, pripažinta neužkrėsta Thrips palmi Karny;

arba

c)  prieš pat eksportą buvo tinkamu būdu apdoroti siekiant sunaikinti Thrips palmi Karny, o informacija apie apdorojimą pateikta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodytame fitosanitariniame sertifikate, taip pat buvo oficialiai patikrinti ir Thrips palmi Karny nebuvo rasta.

▼M9

4.1.

Sodinti skirti augalai su šaknimis, išskyrus audinių kultūros augalus

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  kilę iš valstybės, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback,

arba

b)  kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate,

arba

c)  visą augimo laikotarpį buvo auginami auginimo terpėje; sodinant augalus:

i)  joje nebuvo dirvožemio ir organinių medžiagų ir ji anksčiau nebuvo naudota augalams auginti ar kitais žemės ūkio tikslais,

arba

ii)  ji sudaryta vien tik iš anksčiau augalams auginti arba kitais žemės ūkio tikslais nenaudotų durpių arba Cocos nucifera L. pluošto,

arba

iii)  siekiant užtikrinti, kad terpė nebūtų užkrėsta Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, ji buvo veiksmingai fumiguota arba termiškai apdorota, o duomenys apie apdorojimą pateikti fitosanitariniame sertifikate,

arba

iv)  siekiant užtikrinti, kad terpė nebūtų užkrėsta Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, ji buvo apdorota taikant veiksmingą sisteminį metodą, o duomenys apie apdorojimą pateikti fitosanitariniame sertifikate,

ir

visais i–iv punktuose išvardytais atvejais buvo saugoma ir išlaikoma tinkamomis sąlygomis, kad būtų išvengta užkrėtimo Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, ir pasodinus augalus buvo taikomos tinkamos priemonės, skirtos užtikrinti, kad į auginimo terpę nepatektų Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, įskaitant bent tokias priemones:

— auginimo terpė buvo fiziškai izoliuota nuo dirvožemio ir kitų įmanomų taršos šaltinių, bei

— buvo taikomos higienos priemonės,

arba

d)  

i)  kilę iš gamybos vietos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback,

ir

ii)  prieš pat eksportą krovinio šaknų reprezentatyvusis mėginys buvo ištirtas ir Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback požymių nebuvo rasta.

4.2.

Sodinti skirti augalai su auginimo terpe, skirta augalų gyvybingumui palaikyti, išskyrus audinių kultūros augalus ir vandens augalus

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kanada, Kinija, Indija, Japonija, Rusija, Šveicarija ir Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Popillia japonica Newman. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate,

arba

b)  užauginti gamybos vietoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Popillia japonica Newman:

i)  kurioje, siekiant nustatyti Popillia japonica Newman požymius, kasmet šiam kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekama oficiali patikra ir tris mėnesius iki eksporto mažiausiai kartą per mėnesį atliekama patikra bent apžiūrint visus augalus, įskaitant piktžoles, ir paimant auginimo terpės, kurioje auga augalai, mėginius,

ir

ii)  kurią mažiausiai 100 m spinduliu supa buferinė zona, kurioje kasmet tinkamu laiku atlikus oficialius tyrimus nenustatyta užkrėtimo Popillia japonica Newman,

ir

iii)  prieš pat eksportą augalai ir auginimo terpė buvo oficialiai patikrinti, taip pat buvo paimti auginimo terpės mėginiai ir Popillia japonica Newman nebuvo rasta,

ir

iv)  augalai:

— tvarkomi ir pakuojami ar gabenami taip, kad neužsikrėstų Popillia japonica Newman po to, kai išvežami iš gamybos vietos,

— arba

— gabenami sezonu, kai neskraidoPopillia japonica Newman,

arba

c)  visą augimo laikotarpį buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri buvo fiziškai izoliuota, kad į ją nepatektų Popillia japonica Newman, ir augalai:

(i)  tvarkomi ir pakuojami ar gabenami taip, kad neužsikrėstų Popillia japonica Newman po to, kai išvežami iš gamybos vietos dalies,

arba

(ii)  gabenami sezonu, kai neskraidoPopillia japonica Newman,

arba

d)  auginami taikant pagal Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatytą procedūrą patvirtintą sisteminį metodą, siekiant užtikrinti, kad nebūtų užkrėsti Popillia japonica Newman.

▼B

5.

Sodinti skirti vienmečiai ir dvimečiai augalai, išskyrus Poaceae ir sėklas

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Trečiosios valstybės, išskyrus: Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Jungtinę Karalystę (2), Juodkalniją, Kanarų salas, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Maroką, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Siriją, Šveicariją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą. ◄

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  išauginti daigynuose;

b)  be augalų likučių, žiedų ir vaisių;

c)  prieš eksportuojant tinkamu laiku buvo patikrinti;

d)  nerodė jokių kenksmingų bakterijų, virusų ir į virusus panašių organizmų požymių; ir

e)  nerodė jokių kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ir grybų buvimo ženklų ar požymių arba buvo atitinkamai apdoroti siekiant sunaikinti šiuos organizmus.

6.

Sodinti skirti Poaceae šeimos Bambusoideae bei Panicoideae pošeimių ir Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. ir Uniola L. genčių dekoratyviniai daugiamečiai žoliniai augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Trečiosios valstybės, išskyrus: Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Jungtinę Karalystę (2), Juodkalniją, Kanarų salas, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Maroką, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Siriją, Šveicariją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą. ◄

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  išauginti daigynuose;

b)  be augalų likučių, žiedų ir vaisių;

c)  prieš eksportuojant tinkamu laiku buvo patikrinti;

d)  nerodė kenksmingų bakterijų, virusų ir į virusus panašių organizmų požymių; ir

e)  nerodė jokių kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ir grybų buvimo ženklų ar požymių arba buvo atitinkamai apdoroti siekiant sunaikinti šiuos organizmus.

7.

Sodinti skirti augalai, išskyrus ramybės būsenoje esančius augalus, audinių kultūros augalus, sėklas, svogūnus, stiebagumbius, gumbasvogūnius ir šakniastiebius

Susiję Sąjungos karantininiai kenkėjai yra:

— begomovirusai, išskyrus: kambarinio klevo mozaikos virusą, valgomųjų batatų lapų garbanės virusą, pomidorų lapų geltonosios garbanės virusą, pomidorų lapų geltonosios garbanės Sardinijos virusą, pomidorų lapų geltonosios garbanės Malagos virusą, pomidorų lapų geltonosios garbanės Acharkijos virusą;

— kininių pupuolių silpnosios margligės virusas;

— salotų infekcinės geltligės virusas;

— su melionų geltlige susijęs virusas;

— moliūgų gyslų pageltimo virusas;

— valgomųjų batatų chlorotinės žemaūgės virusas;

— valgomųjų batatų silpnosios margligės virusas;

— pomidorų silpnosios margligės virusas.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Trečiosios valstybės, kuriose aptinkami atitinkami Sąjungos karantininiai kenkėjai

 

 

 

 

a)  kuriose Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijų) arba kiti Sąjungos karantininių kenkėjų pernešėjai neaptinkami

Oficialus patvirtinimas, kad atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų požymių ant augalų per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta.

 

 

 

b)  kuriose aptinkami Bemisia tabaci Genn. (ne Europos populiacijų) arba kiti atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų pernešėjai

Oficialus patvirtinimas, kad atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų požymių ant augalų per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta,

ir

a)  augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Bemisia tabaci Genn. ar kitais Sąjungos karantininių kenkėjų pernešėjais,

arba

b)  kenkėjui aptikti tinkamu laiku atlikus oficialias patikras, Bemisia tabaci Genn. ar kitų Sąjungos karantininių kenkėjų pernešėjų gamybos vietos dalyje nerasta,

arba

c)  siekiant užtikrinti, kad Bemisia tabaci Genn ir kiti Sąjungos karantininių kenkėjų pernešėjai būtų sunaikinti, augalai buvo veiksmingai apdoroti, ir prieš eksportą kenkėjų ant jų nerasta.

▼M9

8.

Sodinti skirti žolinių rūšių augalai, išskyrus svogūnus, gumbasvogūnius, Poaceae šeimos augalus, šakniastiebius, sėklas, stiebagumbius ir audinių kultūros augalus

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Trečiosios valstybės, kuriose aptinkami Liriomyza sativae (Blanchard) ir Nemorimyza maculosa (Malloch)

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Liriomyza sativae (Blanchard) ir Nemorimyza maculosa (Malloch). Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate,

arba

b)  kilę iš gamybos vietos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Liriomyza sativae (Blanchard) ir Nemorimyza maculosa (Malloch) ir kuri yra nurodyta fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“ bei, tris mėnesius iki eksporto mažiausiai kartą per mėnesį atliekant oficialias patikras, pripažinta neužkrėsta Liriomyza sativae (Blanchard) bei Nemorimyza maculosa (Malloch),

arba

c)  prieš pat eksportą buvo tinkamu būdu apdoroti siekiant sunaikinti Liriomyza sativae (Blanchard) ir Nemorimyza maculosa (Malloch), oficialiai patikrinti ir Liriomyza sativae (Blanchard) ir Nemorimyza maculosa (Malloch) nebuvo rasta.

Informacija apie c punkte nurodytą apdorojimą pateikiama fitosanitariniame sertifikate.

▼B

9.

Sodinti skirti Caryophyllaceae (išskyrus Dianthus L.), Compositae (išskyrus Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae ir Rosaceae (išskyrus Fragaria L.) šeimų daugiamečiai žoliniai augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Trečiosios valstybės, išskyrus: Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Jungtinę Karalystę (2), Juodkalniją, Kanarų salas, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Maroką, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Siriją, Šveicariją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą. ◄

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  išauginti daigynuose;

b)  be augalų likučių, žiedų ir vaisių;

c)  prieš eksportuojant tinkamu laiku buvo patikrinti;

d)  nerodė jokių kenksmingų bakterijų, virusų ir į virusus panašių organizmų požymių ir

e)  nerodė jokių kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ir grybų buvimo ženklų ar požymių arba buvo atitinkamai apdoroti siekiant sunaikinti šiuos organizmus.

10.

Sodinti skirti medžiai ir krūmai, išskyrus sėklas ir audinių kultūros augalus

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Trečiosios valstybės, išskyrus: Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Jungtinę Karalystę (2), Juodkalniją, Kanarų salas, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Maroką, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Siriją, Šveicariją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą. ◄

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  švarūs (t. y. be augalų liekanų), be žiedų ir vaisių,

b)  išauginti daigynuose,

c)  prieš eksportuojant buvo tinkamu laiku patikrinti ir nerodė jokių kenksmingų bakterijų, virusų bei į virusus panašių organizmų požymių, ir arba nerodė jokių kenksmingų nematodų, vabzdžių, erkių ir grybų požymių, arba buvo atitinkamai apdoroti siekiant sunaikinti šiuos organizmus.

11.

Sodinti skirti lapuočiai ir krūmai, išskyrus sėklas ir audinių kultūros augalus

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Trečiosios valstybės, išskyrus: Albaniją, Alžyrą, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Egiptą, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Izraelį, Jordaniją, Jungtinę Karalystę (2), Juodkalniją, Kanarų salas, Libaną, Libiją, Lichtenšteiną, Maroką, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Siriją, Šveicariją, Tunisą, Turkiją ir Ukrainą. ◄

Oficialus patvirtinimas, kad augalai yra ramybės būsenoje ir be lapų.

12.

Šakniavaisės ir gumbavaisės daržovės, išskyrus Solanum tuberosum L. stiebagumbius

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

ex 0709 99 90

ex 0714 10 00

ex 0714 20 10

ex 0714 20 90

ex 0714 30 00

ex 0714 40 00

ex 0714 50 00

ex 0714 90 20

ex 0714 90 90

ex 0910 11 00

ex 0910 30 00

ex 0910 99 91

ex 1212 91 80

ex 1212 94 00

ex 1212 99 95

ex 1214 90 10

ex 1214 90 90

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

Oficialus patvirtinimas, kad krovinyje ar siuntoje dirvožemio ir auginimo terpės yra ne daugiau kaip 1 % grynojo svorio.

13.

Sodinti skirti svogūnai, gumbasvogūniai, šakniastiebiai ir stiebagumbiai, išskyrus Solanum tuberosum stiebagumbius

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

ex 0706 90 10

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

Oficialus patvirtinimas, kad krovinyje ar siuntoje dirvožemio ir auginimo terpės yra ne daugiau kaip 1 % grynojo svorio.

14.

Solanum tuberosum L. stiebagumbiai

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Trečiosios valstybės, išskyrus Šveicariją

Oficialus patvirtinimas, kad krovinyje ar siuntoje dirvožemio ir auginimo terpės yra ne daugiau kaip 1 % grynojo svorio.

15.

Solanum tuberosum L. stiebagumbiai

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai yra kilę iš:

a)  valstybės, kurioje Tecia solanivora (Povolný) neaptinkamas,

arba

b)  teritorijos, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Tecia solanivora (Povolný).

16.

Solanum tuberosum L. stiebagumbiai

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  stiebagumbiai yra kilę iš valstybių, kurios pripažintos neužkrėstomis Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.;

arba

b)  kilmės valstybėje laikomasi nuostatų, kurios Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatyta tvarka pripažintos lygiavertėmis Sąjungos teisės nuostatoms dėl kovos su Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.

17.

Solanum tuberosum L. stiebagumbiai

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  stiebagumbiai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (visų rasių, išskyrus 1-ąją, dažniausiai Europoje nustatomą rasę), ir gamybos vietoje arba artimiausioje aplinkoje atitinkamu laikotarpiu Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival požymių nepastebėta,

arba

b)  kilmės valstybėje laikomasi nuostatų, kurios Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatyta tvarka pripažintos lygiavertėmis Sąjungos teisės nuostatoms dėl kovos su Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.

18.

Sodinti skirti Solanum tuberosum L. stiebagumbiai

0701 10 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai yra kilę iš vietos, kuri pripažinta neužkrėsta Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ir Globodera pallida (Stone) Behrens.

19.

Sodinti skirti Solanum tuberosum L. stiebagumbiai

0701 10 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  stiebagumbiai yra kilę iš teritorijų, kuriose Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ir Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. neaptinkami;

arba

b)  teritorijose, kuriose aptinkami Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. arba Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., stiebagumbiai yra kilę iš gamybos vietos, kuri pripažinta neužkrėsta Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ir Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. arba laikoma jais neužkrėsta, nes buvo imtasi Reglamento (ES) 2016/2031 107 straipsnyje nustatyta tvarka nustatytų priemonių, kuriomis siekta sunaikinti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ir Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

▼M9

20.

Sodinti skirti Solanum tuberosum L. stiebagumbiai

0701 10 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai:

a)  kilę iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback ir Meloidogyne fallax Karssen,

arba

b)  kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback ir Meloidogyne fallax Karssen. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate,

arba

c)  kilę iš gamybos vietos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, remdamasi augalų šeimininkų metiniu tyrimu, vykdomu tinkamu laiku atliekant augalų šeimininkų apžiūrą, taip pat juos apžiūrint ir iš išorės, ir po derliaus nuėmimo pjaustant gamybos vietoje augintų bulvių stiebagumbius, pripažino neužkrėsta Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback ir Meloidogyne fallax Karssen,

arba

d)  nuėmus derlių atsitiktine tvarka buvo paimti stiebagumbių mėginiai, kurie patikrinti taikant atitinkamą požymius sukeliantį metodą arba atliekant laboratorinius tyrimus, taip pat apžiūrint ir iš išorės, ir pjaustant stiebagumbius tinkamu laiku ir visais atvejais, kai pakuotės arba konteineriai yra uždaromi, ir Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback ir Meloidogyne fallax Karssen požymių juose nerasta.

▼B

21.

Solanum tuberosum L. stiebagumbiai, išskyrus skirtus sodinti

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad stiebagumbiai yra kilę iš teritorijų, kuriose Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ir Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. neaptinkami.

▼M9

21.1.

Sodinti skirti Cucurbitaceae Juss. ir Solanaceae Juss. augalai, išskyrus svogūnus, gumbasvogūnius, šakniastiebius, žiedadulkes, sėklas, stiebagumbius ir audinių kultūros augalus

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  kilę iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta Ceratothripoides claratris (Shumsher),

arba

b)  kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Ceratothripoides claratris (Shumsher). Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate,

arba

c)  visą augimo laikotarpį buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri buvo fiziškai apsaugota, kad į ją nepatektų Ceratothripoides claratris (Shumsher), ir kurioje bent prieš tris mėnesius iki eksporto mažiausiai kartą buvo atlikta patikra Ceratothripoides claratris (Shumsher) aptikti.

21.2.

Sodinti skirti

Allium cepa L., Asparagus L.,

Cynara scolymus L.,

Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, Cucurbita L., Cucumis melo L., Cucumis sativum L., Glycine max (L.), Merr., Gossypium L., Medicago sativa L., Persea americana Mill., Phaseolus L., Ricinus communis L.,

ir Tagetes L. augalai, išskyrus svogūnus, gumbasvogūnius, audinių kultūros augalus, šakniastiebius, žiedadulkes, sėklas ir stiebagumbius

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Bolivija, Kolumbija, Ekvadoras, Peru ir Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Prodiplosis longifila Gagné. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate,

arba

b)  bent du mėnesius iki eksporto arba – jaunesnių kaip dviejų mėnesių augalų atveju – visą augimo laikotarpį buvo auginami fiziškai apsaugotoje gamybos vietos dalyje, kuri kilmės valstybėje buvo pripažinta neužkrėsta Prodiplosis longifila Gagné, remiantis oficialiomis patikromis, atliktomis per visą augalų augimo laikotarpį arba per paskutinius du mėnesius iki eksporto.

▼B

22.

Sodinti skirti Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. ir Solanum melongena L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės, kuriose aptinkami Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. arba Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ir Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

arba

b)  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ir Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. požymių ant augalų gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

23.

Solanum lycopersicum L. ir Solanum melongena L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad augalai yra kilę iš:

a)  valstybės, pripažintos neužkrėsta Keiferia lycopersicella (Walsingham) laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų,

arba

b)  teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Keiferia lycopersicella (Walsingham) ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“.

24.

Sodinti skirti Beta vulgaris L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad runkelių viršūnių garbanės viruso požymių gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

▼M9

24.1.

Sodinti skirti Euphorbia pulcherrima Willd., Fragaria L. ir Rubus L. augalai, išskyrus audinių kultūros augalus, žiedadulkes ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  kilę iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta Eotetranychus lewisi (McGregor),

arba

b)  kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Eotetranychus lewisi (McGregor). Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate,

arba

c)  kilę iš gamybos vietos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Eotetranychus lewisi (McGregor).

▼B

25.

Chrysanthemum L., Dianthus L. ir Pelargonium l’Hérit. ex Ait. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

ex 0603 90 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai yra kilę iš teritorijos, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith ir Spodoptera litura (Fabricius),

arba

b)  Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith ir Spodoptera litura (Fabricius) ženklų gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta,

arba

c)  augalai buvo atitinkamai apdoroti siekiant juos apsaugoti nuo atitinkamų kenkėjų.

26.

Sodinti skirti Chrysanthemum L. ir Solanum lycopersicum L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad augalai visą augimo laikotarpį buvo auginami:

a)  chrizantemų stiebų nekrozės virusu neužkrėstoje valstybėje,

arba

b)  teritorijoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta chrizantemų stiebų nekrozės virusu,

arba

c)  chrizantemų stiebų nekrozės virusu neužkrėstoje gamybos vietoje, kurioje tai patvirtinta atlikus oficialias patikras ir, jei reikia, tyrimus.

27.

Sodinti skirti Pelargonium L’Herit. ex Ait. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas:

 

 

 

a)  kuriose Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (ne Europos populiacijų) Dalmasso ir Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo ar kiti pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso pernešėjai neaptinkami.

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  yra tiesiogiai kilę iš gamybos vietų, kurios pripažintos neužkrėstomis pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusu,

arba

b)  išauginti iš ne vėlesnės kaip ketvirtos kartos pradinės dauginamosios medžiagos, iš motininių augalų, kuriuose, atlikus tyrimus pagal oficialiai patvirtintą virusologinių tyrimų sistemą, pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso nerasta.

 

 

b)  kuriose aptinkami Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (ne Europos populiacijų) Dalmasso ir Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo ar kiti pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso pernešėjai.

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  yra tiesiogiai išauginti gamybos vietose, kuriose dirvožemis arba augalai neužkrėsti pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusu,

arba

b)  išauginti iš ne vėlesnės kaip antros kartos pradinės dauginamosios medžiagos, iš motininių augalų, kuriuose, atlikus tyrimus pagal oficialiai patvirtintą virusologinių tyrimų sistemą, pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso nerasta.

▼M9

28.

Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. bei Solidago L. skintos gėlės ir Apium graveolens L. bei Ocimum L. lapinės daržovės

0603 12 00 ,

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0709 99 90

ex 1211 90 86

ex 1404 90 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad skintos gėlės ir lapinės daržovės:

a)  kilusios iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta Liriomyza sativae (Blanchard) ir Nemorimyza maculosa (Malloch),

arba

b)  prieš pat jų eksportą buvo oficialiai patikrintos ir Liriomyza sativae (Blanchard) ir Nemorimyza maculosa (Malloch) nebuvo rasta.

29.

Skintos Orchidaceae gėlės

0603 13 00

Trečiosios valstybės, išskyrus Tailandą

Oficialus patvirtinimas, kad skintos gėlės:

a)  kilusios iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta Thrips palmi Karny,

arba

b)  prieš pat jų eksportą buvo oficialiai patikrintos ir Thrips palmi Karny nebuvo rasta.

29.1.

Skintos Orchidaceae gėlės

0603 13 00

Tailandas

Oficialus patvirtinimas, kad skintos gėlės:

a)  išaugintos gamybos vietoje, kuri pripažinta neužkrėsta Thrips palmi Karny, kaip nustatyta tris mėnesius iki eksporto bent kartą per mėnesį atliekant oficialias patikras,

arba

b)  buvo tinkamai fumiguotos siekiant užtikrinti, kad nebūtų užkrėstos Thrips palmi Karny, o informacija apie apdorojimą pateikta fitosanitariniame sertifikate.

▼B

30.

Natūralūs arba dirbtiniu būdu išvesti sodinti skirti žemaūgiai augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Trečiosios valstybės, išskyrus: Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Jungtinę Karalystę (2), Juodkalniją, Kanarų salas, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą. ◄

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai, įskaitant tiesiogiai atrinktus iš natūraliai augančių augalų, buvo auginami, laikomi ir formuojami oficialiai registruotuose daigynuose, kuriems bent dvejus metus iki išsiuntimo buvo nuolat taikytas oficialus priežiūros kontrolės režimas,

b)  augalai šio įrašo a punkte nurodytuose daigynuose:

i)  bent jau šio įrašo a punkte nurodytą laikotarpį buvo:

— pasodinti į vazonus, kurie laikomi lentynose ne žemiau kaip 50 cm nuo žemės,

— atitinkamai apdoroti siekiant apsaugoti nuo neeuropinių rūdžių sukėlėjų, o aktyvioji medžiaga, koncentracija ir šių apdorojimų data nurodytos šios Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Dezinfestacija ir (arba) dezinfekavimas“,

— mažiausiai šešis kartus per metus atitinkamais intervalais oficialiai tikrinti dėl susirūpinimą keliančių Sąjungos karantininių kenkėjų laikantis Reglamento (ES) 2016/2031, ir šios augalų patikros taip pat atliktos artimiausioje šio įrašo a punkte nurodytų daigynų aplinkoje, bent apžiūrint kiekvieną lauke arba daigyne esančią eilę ir visas auginimo terpės paviršiuje esančias augalo dalis, atsitiktine tvarka paimant mėginį mažiausiai iš 300 vienos genties augalų, jei šią gentį sudaro ne daugiau kaip 3 000 augalų, arba 10 % augalų, jei gentį sudaro daugiau kaip 3 000 augalų,

— per šias patikras atitinkamų susirūpinimą keliančių Sąjungos karantininių kenkėjų, nurodytų ankstesnėje įtraukoje, nerasta, užkrėsti augalai pašalinti, o likę augalai prireikus buvo veiksmingai apdoroti ir laikomi reikiamą laikotarpį bei tikrinami siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų užsikrėtę tokiais kenkėjais,

— pasodinti į nenaudotą dirbtinę auginimo terpę arba į natūralią augimo terpę, kuri buvo fumiguota arba atitinkamai termiškai apdorota ir ją ištyrus nenustatyta užsikrėtimo jokiais Sąjungos karantininiais kenkėjais,

— laikomi tokiomis sąlygomis, kuriomis auginimo terpė buvo prižiūrima taip, kad į ją nepatektų Sąjungos karantininiai kenkėjai ir, likus dviem savaitėms iki išsiuntimo:

— 

— nupurtyti ir nuplauti švariu vandeniu, kad būtų pašalinta auginimo terpė, ir buvo laikomi plikomis šaknimis, arba

— nupurtyti ir nuplauti švariu vandeniu, kad būtų pašalinta auginimo terpė, ir iš naujo pasodinti į auginimo terpę, kuri atitinka i dalies penktoje įtraukoje nustatytus reikalavimus, arba

— atitinkamai apdoroti siekiant užtikrinti, kad auginimo terpė nebūtų užkrėsta Sąjungos karantininiais kenkėjais, o veiklioji medžiaga, koncentracija ir apdorojimų data nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Dezinfestacija ir (arba) dezinfekavimas“.

ii)  buvo supakuoti į uždaras talpyklas, kurios oficialiai užantspauduotos ir ant kurių nurodytas registruoto daigyno registracijos numeris; šis numeris taip pat nurodytas Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje, „Papildoma deklaracija“, pagal kurią galima nustatyti krovinių tapatybę.

▼M9

30.1.

Sodinti skirti Diospyros kaki L., Ficus carica L., Hedera helix L., Laurus nobilis L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Parthenocissus Planch., Prunus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L. augalai, išskyrus sėklas, žiedadulkes ir audinių kultūros augalus

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Australija, Bangladešas, Butanas, Brunėjaus Darusalamas, Kambodža, Kinija, Esvatinis, Guamas, Indija, Indonezija, Iranas, Japonija, Kenija, Laosas, Malaizija, Mauricijus, Mikronezija, Juodkalnija, Nigerija, Šiaurės Korėja, Šiaurės Marianos Salos, Pakistanas, Palau, Papua Naujoji Gvinėja, Filipinai, Reunjonas, Pietų Afrika, Pietų Korėja, Šri Lanka, Taivanas, Tanzanija, Tailandas, Uganda, Vietnamas ir Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Aleurocanthus spiniferus (Quaintance). Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate,

arba

b)  užauginti gamybos vietoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Aleurocanthus spiniferus (Quaintance):

i)  per pastaruosius metus prieš eksportą joje tinkamu laiku buvo atliktos oficialios patikros,

ir

ii)  augalai tvarkyti ir supakuoti taip, kad neužsikrėstų po to, kai bus išvežti iš gamybos vietos,

arba

c)  buvo veiksmingai apdoroti, siekiant užtikrinti, kad nebūtų užkrėsti Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), ir prieš eksportą kenkėjų ant jų nerasta.

▼B

31.

►M9  Spygliuočių (Pinopsida) augalai, išskyrus vaisius ir sėklas ◄

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

0604 20 40

ex 1404 90 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang ir Pissodes zitacuarense Sleeper neužkrėstoje gamybos vietoje.

▼M9

32.

Spygliuočių (Pinopsida) augalai, aukštesni nei 3 m, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00

Trečiosios valstybės, išskyrus Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Kanarų salas, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Juodkalniją, Šiaurės Makedoniją, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šveicariją, Turkiją, Jungtinę Karalystę (1) ir Ukrainą

Oficialus patvirtinimas, kad augalai išauginti Scolytinae spp. (ne Europos) neužkrėstoje gamybos vietoje.

▼M9

32.1.

Sodinti skirti Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A. Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F. Muell., Brachychiton populneus R. Br., Camellia semiserrata C.W. Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A. Cunningham & C. Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A. Gray, Cercidium sonorae Rose & I.M. Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F. Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss) Muell. Arg., Howea forsteriana (F. Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus alba L., Parkinsonia aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C.DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence., Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C.R.Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. ir Xylosma avilae Sleumer augalai, išskyrus audinių kultūros augalus, žiedadulkes ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalų skersmuo ties kamieno (stiebo) pagrindu yra mažesnis nei 2 cm,

arba

b)  augalai kilę iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta Euwallacea fornicatus sensu lato

arba

c)  augalai kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Euwallacea fornicatus sensu lato. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate,

arba

d)  augalai:

i)  bent šešis mėnesius iki eksporto buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri buvo fiziškai izoliuota, kad į ją nepatektų Euwallacea fornicatus sensu lato, kuri, tinkamu laiku atliekant oficialias patikras, buvo pripažinta neužkrėsta šiuo kenkėju, ir tai buvo patvirtinta naudojant bent jau spąstus, kurie tikrinami bent kas keturias savaites, įskaitant prieš pat eksportą,

arba

ii)  buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą buvo pripažinta neužkrėsta Euwallacea fornicatus sensu lato ir tai buvo patvirtinta naudojant bent jau spąstus, kurie oficialiai tikrinami bent kas keturias savaites; kilus įtarimui, kad gamybos vietos dalis užkrėsta šiuo kenkėju, ji buvo atitinkamai apdorota siekiant jį sunaikinti; nustatoma 1 km supančioji zona, kuri tinkamu laiku stebima siekiant nustatyti, ar joje nėra Euwallacea fornicatus sensu lato, ir kurioje ant augalų aptikus šį kenkėją tie augalai turėtų būti nedelsiant išrauti ir sunaikinti,

ir

prieš pat eksportą, siekiant nustatyti, ar yra minėto kenkėjo, ypač augalų kamienuose (stiebuose) ir šakose, atliekama oficiali augalų krovinių patikra, įskaitant ardomąjį mėginių ėmimą. Patikrai atrinktų augalų kiekis turi būti toks, kad būtų galima aptikti bent 1 % užkrato išplitimo lygį esant 99 % pasikliovimo lygiui.

32.2.

Sodinti skirti Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC.,

Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia oleifera C.Abel, Castanea Mill.,

Celtis sinensis Pers., Cinnamomum camphora (L.) J. Presl,

Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Ficus hispida L.f., Ficus infectoria Willd., Ficus retusa L., Juglans regia L., Maclura tricuspidata Carrière, Melia azedarach L., Morus L., Populus L., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L.,Trema amboinense (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw ir Xylosma G. Forst. augalai, išskyrus audinių kultūros augalus, žiedadulkes ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afganistanas, Bahreinas, Bangladešas, Butanas, Brunėjaus Darusalamas, Kambodža, Kinija, Indija, Indonezija, Iranas, Irakas, Japonija, Jordanija, Kazachstanas, Kuveitas, Kirgizija, Laosas, Libanas, Malaizija, Maldyvai, Mongolija, Mianmaras, Nepalas, Šiaurės Korėja, Omanas, Pakistanas, Filipinai, Kataras, Rusija (tik šios teritorijos: Tolimųjų Rytų federalinė apygarda (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiro federalinė apygarda (Sibirsky federalny okrug) ir Uralo federalinė apygarda (Uralsky federalny okrug)), Saudo Arabija, Singapūras, Pietų Korėja, Šri Lanka, Sirija, Tadžikistanas, Tailandas, Rytų Timoras, Turkmėnistanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Uzbekistanas, Vietnamas ir Jemenas

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalų skersmuo ties kamieno (stiebo) pagrindu yra mažesnis nei 1 cm,

arba

b)  augalai kilę iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta Apriona germari (Hope),

arba

c)  visą augimo laikotarpį augalai buvo auginami teritorijoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Apriona germari (Hope). Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate,

arba

d)  visą augimo laikotarpį arba bent dvejus metus iki eksporto augalai buvo auginami gamybos vietoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Apriona germari (Hope),

ir

i)  kurioje oficialios patikros, siekiant nustatyti bet kokius Apriona germari (Hope) ženklus, tinkamu laiku atliekamos du kartus per metus, ir jokių šio kenkėjo ženklų nebuvo rasta,

ir

ii)  kurioje buvo taikomos atitinkamos prevencijos priemonės ir kurią mažiausiai 2 000  m spinduliu supo buferinė zona, kurioje kasmet tinkamu laiku atlikus oficialius tyrimus nenustatyta užkrėtimo Apriona germari (Hope),

ir

iii)  kurioje prieš pat eksportą, siekiant nustatyti, ar nėra Apriona germari (Hope), ypač augalų kamienuose (stiebuose), atliekama augalų patikra; prireikus per šią patikrą turėtų būti taikomas ardomasis mėginių ėmimo metodas,

arba

e)  visą augimo laikotarpį arba bent dvejus metus iki eksporto augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri buvo fiziškai izoliuota, kad į ją nepatektų Apriona germari (Hope),

ir

kurioje prieš pat eksportą, siekiant nustatyti, ar nėra Apriona germari (Hope), ypač augalų kamienuose (stiebuose), atliekama augalų patikra; prireikus per šią patikrą turėtų būti taikomas ardomasis mėginių ėmimo metodas.

32.3.

Sodinti skirti Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Camellia sinensis (L.) Kuntze, Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K. Schneid., Fagus crenata Blume, Ficus carica L., Firmiana simplex (L.) W. Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Lagerstroemia indica L., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., Populus L., Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Ulmus parvifolia Jacq., Villebrunea pedunculata Shirai ir Zelkova serrata (Thunb.) Makino augalai, išskyrus audinių kultūros augalus, žiedadulkes ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afganistanas, Bahreinas, Bangladešas, Butanas, Brunėjaus Darusalamas, Kambodža, Kinija, Indija, Indonezija, Iranas, Irakas, Japonija, Jordanija,

Kazachstanas, Kuveitas, Kirgizija, Laosas, Libanas, Malaizija, Maldyvai, Mongolija, Mianmaras, Nepalas, Šiaurės Korėja, Omanas, Pakistanas, Filipinai, Kataras, Rusija (tik šios teritorijos: Tolimųjų Rytų federalinė apygarda (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiro federalinė apygarda (Sibirsky federalny okrug) ir Uralo federalinė apygarda (Uralsky federalny okrug)), Saudo Arabija, Singapūras, Pietų Korėja, Šri Lanka, Sirija, Tadžikistanas, Tailandas, Rytų Timoras, Turkmėnistanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Uzbekistanas, Vietnamas ir Jemenas

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalų skersmuo ties kamieno (stiebo) pagrindu yra mažesnis nei 1 cm,

arba

b)  augalai kilę iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta Apriona rugicollis,

arba

c)  visą augimo laikotarpį augalai buvo auginami teritorijoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėstaApriona rugicollis Chevrolat. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate,

arba

d)  visą augimo laikotarpį arba bent dvejus metus iki eksporto augalai buvo auginami gamybos vietoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Apriona rugicollis Chevrolat,

ir

i)  kurioje oficialios patikros, siekiant nustatyti bet kokius Apriona rugicollis Chevrolat ženklus, tinkamu laiku atliekamos du kartus per metus, ir jokių šio kenkėjo ženklų nebuvo rasta,

ir

ii)  kurioje buvo taikomos atitinkamos prevencijos priemonės ir kurią mažiausiai 2 000  m spinduliu supo buferinė zona, kurioje kasmet tinkamu laiku atlikus oficialius tyrimus nenustatyta užkrėtimo Apriona rugicollis Chevrolat,

ir

iii)  kurioje prieš pat eksportą, siekiant nustatyti, ar nėra Apriona rugicollis Chevrolat, ypač augalų kamienuose (stiebuose), atliekama augalų patikra; prireikus per šią patikrą turėtų būti taikomas ardomasis mėginių ėmimo metodas,

arba

e)  visą augimo laikotarpį arba bent dvejus metus iki eksporto augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri buvo fiziškai izoliuota, kad į ją nepatektų Apriona rugicollis Chevrolat,

ir

kurioje prieš pat eksportą, siekiant nustatyti, ar nėra Apriona rugicollis Chevrolat, ypač augalų kamienuose (stiebuose), atliekama augalų patikra; prireikus per šią patikrą turėtų būti taikomas ardomasis mėginių ėmimo metodas.

32.4.

Sodinti skirti Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Ficus L., Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid., Morus L., Populus L. ir Salix L. augalai, išskyrus audinių kultūrų augalus, žiedadulkes ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afganistanas, Bahreinas, Bangladešas, Butanas, Brunėjaus Darusalamas, Kambodža, Kinija, Indija, Indonezija, Iranas, Irakas, Japonija, Jordanija, Kazachstanas, Kuveitas, Kirgizija, Laosas, Libanas, Malaizija, Maldyvai, Moldova, Mongolija, Mianmaras, Nepalas, Šiaurės Korėja, Omanas, Pakistanas, Filipinai, Kataras, Rusija (tik šios teritorijos: Tolimųjų Rytų federalinė apygarda (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiro federalinė apygarda (Sibirsky federalny okrug) ir Uralo federalinė apygarda (Uralsky federalny okrug)), Saudo Arabija, Singapūras, Pietų Korėja, Šri Lanka, Sirija, Tadžikistanas, Tailandas, Rytų Timoras, Turkmėnistanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Uzbekistanas, Vietnamas ir Jemenas

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalų skersmuo ties kamieno (stiebo) pagrindu yra mažesnis nei 1 cm,

arba

b)  augalai kilę iš valstybės, kuri, laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažinta neužkrėsta Apriona cinerea Chevrolat,

arba

c)  visą augimo laikotarpį augalai buvo auginami teritorijoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Apriona cinerea Chevrolat. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate,

arba

d)  visą augimo laikotarpį arba bent dvejus metus iki eksporto augalai buvo auginami gamybos vietoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Apriona cinerea Chevrolat,

ir

i)  kurioje oficialios patikros, siekiant nustatyti bet kokius Apriona cinerea Chevrolat ženklus, tinkamu laiku atliekamos du kartus per metus, ir jokių šio kenkėjo ženklų nebuvo rasta,

ir

ii)  kurioje buvo taikomos atitinkamos prevencijos priemonės ir kurią mažiausiai 2 000  m spinduliu supo buferinė zona, kurioje kasmet tinkamu laiku atlikus oficialius tyrimus nenustatyta užkrėtimo Apriona cinerea Chevrolat,

ir

iii)  kurioje prieš pat eksportą, nustatyti, ar nėra Apriona cinerea Chevrolat, ypač augalų kamienuose (stiebuose), atliekama augalų patikra; prireikus per šią patikrą turėtų būti taikomas ardomasis mėginių ėmimo metodas,

arba

e)  visą augimo laikotarpį arba bent dvejus metus iki eksporto augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri buvo fiziškai izoliuota, kad į ją nepatektų Apriona cinerea Chevrolat,

ir

kurioje prieš pat eksportą, nustatyti, ar nėra Apriona cinerea Chevrolat, ypač augalų kamienuose (stiebuose), atliekama augalų patikra; prireikus per šią patikrą turėtų būti taikomas ardomasis mėginių ėmimo metodas.

32.5.

Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry Laurus nobilis L., Leucothoe D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC., Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus L., Rhododendron L., išskyrus Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus L., Trientalis latifolia (Hook.), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium L. ir Viburnum L. augalai, išskyrus vaisius, žiedadulkes ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 40

ex 0604 20 90

ex 0604 90 91

ex 1401 90 00

ex 1404 90 00

Kanada, Jungtinė Karalystė (2), Jungtinės Valstijos ir Vietnamas

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai kilę iš teritorijų, kurias kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Phytophthora ramorum (ne ES išskirtais izoliatais) Werres, De Cock & Man in 't Veld. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate,

arba

b)  gamybos vietoje atlikus oficialias patikras, įskaitant laboratorinius įtartinų požymių tyrimus, atliktus per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą, Phytophthora ramorum (ne ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld ženklų ant imlių augalų nepastebėta,

ir

prieš išvežimą patikrintas augalų reprezentatyvusis mėginys ir Phytophthora ramorum (ne ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld nerasta.

32.6.

Sodinti skirti Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L. arba Ulmus L. augalai, išskyrus skiepūglius, nuopjovas, audinių kultūros augalus, žiedadulkes ar sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afganistanas, Indija,

Iranas, Kirgizija, Pakistanas, Tadžikistanas, Turkmėnistanas ir Uzbekistanas

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalų skersmuo ties kamieno (stiebo) pagrindu yra mažesnis nei 9 cm,

arba

b)  visą augimo laikotarpį augalai buvo auginami teritorijoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Trirachys sartus Solsky. Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate,

arba

c)  visą augimo laikotarpį arba bent dvejus metus iki eksporto augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri, remiantis atitinkamais Tarptautiniais fitosanitarijos priemonių standartais, nebuvo užkrėsta Trirachys sartus Solsky, t. y.:

i)  gamybos vietos dalyje, kuri buvo fiziškai izoliuota, kad į ją nepatektų Trirachys sartus Solsky, ir kurioje bent kartą per metus šiam kenkėjui aptikti tinkamu laiku buvo atliekama patikra bet kokiems Trirachys sartus ženklams nustatyti,

arba

ii)  gamybos vietos dalyje, kurioje taikytos atitinkamos prevencinės apdorojimo priemonės, kasmet kenkėjui aptikti tinkamu laiku buvo atliekamos bent dvi patikros bet kokiems Trirachys sartus Solsky ženklams nustatyti ir kurią mažiausiai 500 m spinduliu supo buferinė zona, kurioje, atlikus oficialius tyrimus, Trirachys sartus Solsky nebuvo rasta,

o prieš pat eksportą buvo atliekama augalų patikra siekiant nustatyti, ar nėra Trirachys sartus Solsky, ypač augalų kamienuose (stiebuose), kai tinkama, taikant ardomąjį mėginių ėmimo metodą, ir jokių Trirachys sartus Solsky ženklų nepastebėta.

32.7.

Sodinti skirti Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach ir Quercus L. augalai, išskyrus audinių kultūros augalus, žiedadulkes ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kinija, Šiaurės Korėja, Rusija, Pietų Korėja, Taivanas ir Vietnamas

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalų skersmuo ties kamieno (stiebo) pagrindu yra mažesnis nei 9 cm,

arba

b)  visą augimo laikotarpį augalai buvo auginami teritorijoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Massicus raddei (Blessig). Teritorijos pavadinimas nurodomas fitosanitariniame sertifikate,

arba

c)  visą augimo laikotarpį arba bent dvejus metus iki eksporto augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri, remiantis atitinkamais Tarptautiniais fitosanitarijos priemonių standartais, nebuvo užkrėsta Massicus raddei (Blessig), t. y.:

i)  gamybos vietos dalyje, kuri buvo fiziškai izoliuota, kad į ją nepatektų Massicus raddei (Blessig), ir kurioje bent kartą per metus šiam kenkėjui aptikti tinkamu laiku buvo atliekama patikra bet kokiems Massicus raddei (Blessig) ženklams nustatyti,

arba

ii)  gamybos vietos dalyje, kurioje taikytos atitinkamos prevencinės apdorojimo priemonės, kasmet kenkėjui aptikti tinkamu laiku buvo atliekamos bent dvi patikros bet kokiems Massicus raddei (Blessig) ženklams nustatyti, ir kurią mažiausiai 2 000 m spinduliu supo buferinė zona, kurioje, atlikus oficialius tyrimus, Massicus raddei (Blessig) nebuvo rasta,

o prieš pat eksportą buvo atliekama augalų patikra siekiant nustatyti, ar nėra Massicus raddei (Blessig), ypač augalų kamienuose (stiebuose), kai tinkama, taikant ardomąjį mėginių ėmimo metodą, ir jokių Massicus raddei (Blessig) ženklų nepastebėta.

▼B

33.

Castanea Mill. ir Quercus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad Cronartium spp., išskyrus Cronartium gentianeum, Cronartium pini ir Cronartium ribicola požymių gamybos vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

34.

Quercus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad augalai yra kilę iš teritorijų, kurios pripažintos neužkrėstomis Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. Nov.

35.

Sodinti skirti Corylus L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Kanada ir Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad augalai yra kilę iš:

a)  kilmės valstybėje nustatytos teritorijos, kurią tos valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Anisogramma anomala (Peck) E. Müller ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)  kilę iš kilmės valstybėje nustatytos gamybos vietos, kurią tos valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų ir vykdydama oficialias patikras gamybos vietoje arba artimiausioje aplinkoje paskutinius tris vegetacijos ciklus, pripažino neužkrėsta Anisogramma anomala (Peck) E. Müller ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“.

▼M9

36.

Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ir Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Baltarusija, Kanada, Kinija, Japonija, Mongolija, Šiaurės Korėja, Rusija, Pietų Korėja, Taivanas, Ukraina ir Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Agrilus planipennis Fairmaire ir kuri yra ne arčiau nei už 100 km nuo artimiausios žinomos teritorijos, kurioje oficialiai patvirtintas nurodytojo kenkėjo buvimas; teritorijos pavadinimas nurodytas fitosanitariniame sertifikate ir susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai.

▼B

37.

Sodinti skirti Juglans L. ir Pterocarya Kunth augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad sodinti skirti augalai:

a)  visą augimo laikotarpį buvo auginami teritorijoje, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėju Pityophthorus juglandis Blackman ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)  kilę iš gamybos vietos, įskaitant bent 5 km spinduliu esančią artimiausią aplinką, kurioje per dvejus metus iki eksporto atliekant oficialias patikras nepastebėta nei Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ir jo pernešėjo Pityophthorus juglandis Blackman požymių, nei pernešėjo; prieš pat eksportą sodinti skirti augalai buvo patikrinti, tvarkyti ir supakuoti tokiu būdu, kad neužsikrėstų po to, kai buvo išvežti iš gamybos vietos,

arba

c)  kilę iš gamybos vietos dalies, kurioje buvo visiškai fiziškai izoliuoti, o prieš pat eksportą sodinti skirti augalai buvo patikrinti, tvarkyti ir supakuoti tokiu būdu, kad neužsikrėstų po to, kai buvo išvežti iš gamybos vietos.

38.

Betula L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš valstybės, kuri pripažinta neužkrėsta Agrilus anxius Gory.

39.

Sodinti skirti Platanus L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Albanija, Armėnija, Šveicarija, Turkija ir Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  kilę iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)  buvo auginami gamybos vietoje, kuri pagal atitinkamus Tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus pripažinta neužkrėsta Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr.

i)  kurią užregistravo ir prižiūri kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija,

ir

ii)  kurioje, siekiant nustatyti Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. požymius, įskaitant artimiausioje aplinkoje, kasmet šiam kenkėjui aptikti tinkamiausiu metų laiku atliekamos oficialios patikros,

ir

iii)  siekiant nustatyti Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., šiam kenkėjui aptikti tinkamu metų laiku ištirtas reprezentatyvusis augalų mėginys.

40.

Sodinti skirti Populus L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad Melampsora medusae f.sp. Tremuloidis Shain požymių gamybos vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

41.

Populus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Šiaurės ir Pietų Amerika

Oficialus patvirtinimas, kad Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous požymių gamybos vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

42.

Sodinti skirti Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. ir Sorbus L. augalai, išskyrus skiepūglius, nuopjovas, audinių kultūros augalus, žiedadulkes ir sėklas

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kanada ir Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad augalai:

a)  visą augimo laikotarpį buvo auginami teritorijoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Saperda candida Fabricius ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

b)  bent dvejus metus iki eksporto, arba, jei augalai yra jaunesni nei dvejų metų, visą augimo laikotarpį buvo auginami gamybos vietoje, kuri pagal atitinkamus Tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus pripažinta neužkrėsta Saperda candida Fabricius:

i)  kurią užregistravo ir prižiūri kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija,

ir

ii)  kurioje, siekiant nustatyti bet kokius Saperda candida Fabricius ženklus, oficialios patikros atliekamos du kartus per metus šiam kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku,

ir

iii)  kurioje augalai buvo auginami:

— nuo vabzdžių apsaugotoje gamybos vietos dalyje siekiant užtikrinti, kad ji nebūtų užkrėsta Saperda candida Fabricius,

— arba

— vietos dalyje, kurioje buvo taikomos atitinkamos prevencinės priemonės ir kurią mažiausiai 500 m spinduliu supo buferinė zona, kurioje kasmet tinkamu laiku atlikus oficialius tyrimus nenustatyta užkrėtimo Saperda candida Fabricius,

ir

iv)  prieš pat eksportą augalai, visų pirma jų stiebai, kruopščiai patikrinti siekiant nustatyti užkrėtimą Saperda candida Fabricius, prireikus įskaitant ardomąjį mėginių ėmimą.

43.

Sodinti skirti Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. ir Vaccinium L., išskyrus audinių kultūros augalus ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kanada, Meksika ir Jungtinės Valstijos

Oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo auginami:

a)  visą augimo laikotarpį teritorijoje, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Grapholita packardi Zeller ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą iš anksto raštu pranešė Komisijai,

arba

b)  visą augimo laikotarpį gamybos vietoje, kuri pagal atitinkamus Tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus pripažinta neužkrėsta Grapholita packardi Zeller:

i)  kurią užregistravo ir prižiūri kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija,

ir

ii)  kurioje, siekiant nustatyti bet kokius Grapholita packardi Zeller ženklus, kasmet šiam kenkėjui aptikti tinkamu metų laiku atliekamos oficialios patikros,

ir

iii)  kurioje augalai išauginti tokioje vietos dalyje, kurioje buvo taikomos atitinkamos prevencinės priemonės ir kurioje kasmet Grapholita packardi Zeller aptikti tinkamu laiku atliekant oficialius tyrimus nenustatyta užkrėtimo šiuo kenkėju,

ir

iv)  kurioje augalai prieš pat eksportą kruopščiai patikrinti siekiant nustatyti užkrėtimą Grapholita packardi Zeller;

arba

c)  nuo vabzdžių apsaugotoje gamybos vietos dalyje siekiant užtikrinti, kad ji nebūtų užkrėsta Grapholita packardi Zeller.

44.

Sodinti skirti Crataegus L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.

Oficialus patvirtinimas, kad Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. požymių gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

45.

Sodinti skirti Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės, kuriose ant atitinkamų genčių augalų aptinkami ►M9  II priedo A dalies 22 punkte nurodyti virusai, viroidai ir fitoplazmos ◄ arba Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.

►C1  Oficialus patvirtinimas, kad ►M9  II priedo A dalies 22 punkte nurodyti virusai, viroidai ir fitoplazmos ◄ bei Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. sukeltų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta. ◄

46.

Sodinti skirti Malus Mill. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas vyšnių lapų šiurkštumo virusas

arba pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai:

i)  oficialiai sertifikuoti pagal sertifikavimo schemą, pagal kurią reikalaujama, kad jie būtų tiesiąja giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis, oficialiai ištirta bent dėl vyšnių lapų šiurkštumo viruso ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso, naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant lygiaverčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta šiais kenkėjais,

arba

ii)  tiesiąja giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis ir kuri bent kartą per paskutinius tris pasibaigusius vegetacijos ciklus buvo oficialiai ištirta bent dėl vyšnių lapų šiurkštumo viruso ir pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso, naudojant atitinkamus indikatorius arba taikant lygiaverčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta šiais kenkėjais;

b)  vyšnių lapų šiurkštumo viruso ar pomidorų žiediškosios dėmėtligės viruso sukeltų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje arba ant imlių augalų artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

47.

Sodinti skirti Prunus L. augalai, išskyrus sėklas b punkte nurodytu atveju

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0802 11 10

ex 0802 11 90

ex 0802 12 10

ex 0802 12 90

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

a)  Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas

b)  Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas slyvų amerikinės juostligės virusas, vyšnių lapų šiurkštumo virusas, persikų mozaikos virusas ir persikų skrotelių mozaikos virusas

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai:

i)  oficialiai sertifikuoti pagal sertifikavimo schemą, pagal kurią reikalaujama, kad jie būtų tiesiąja giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis, oficialiai ištirta bent dėl atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų, naudojant atitinkamus indikatorius šiems kenkėjams aptikti arba taikant lygiaverčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta šiais kenkėjais,

arba

ii)  tiesiąja giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis ir kuri bent kartą per paskutinius tris pasibaigusius vegetacijos ciklus buvo oficialiai ištirta bent dėl atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų, naudojant atitinkamus indikatorius šiems kenkėjams aptikti arba taikant lygiaverčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta šiais Sąjungos karantininiais kenkėjais;

b)  atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų sukeltų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje arba ant imlių augalų artimiausioje aplinkoje per paskutinius tris vegetacijos ciklus nepastebėta.

48.

Sodinti skirti Rubus L. augalai, išskyrus sėklas b punkte nurodytu atveju

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 1202 99 99

a)  Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas pomidorų žiediškosios dėmėtligės virusas ir juodųjų aviečių latentinis virusas

b)  Trečiosios valstybės, kuriose aptinkamas aviečių lapų garbanės virusas ir vyšnių lapų šiurkštumo virusas

a)  ant augalų neturi būti amarų, taip pat jų kiaušinėlių;

b)  oficialus patvirtinimas, kad:

i)  augalai:

— oficialiai seritifkuoti pagal sertifikavimo schemą, pagal kurią reikalaujama, kad jie būtų tiesiąja giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis, oficialiai ištirta bent dėl atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų, naudojant atitinkamus indikatorius šiems kenkėjams aptikti arba taikant lygiaverčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta šiais Sąjungos karantininiais kenkėjais,

— arba

— tiesiąja giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis ir kuri bent kartą per paskutinius tris pasibaigusius vegetacijos ciklus buvo oficialiai ištirta bent dėl atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų, naudojant atitinkamus indikatorius šiems kenkėjams aptikti arba taikant lygiaverčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta šiais Sąjungos karantininiais kenkėjais;

ii)  atitinkamų Sąjungos karantininių kenkėjų sukeltų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje arba ant imlių augalų artimiausioje aplinkoje per paskutinius tris vegetacijos ciklus nepastebėta.

49.

Sodinti skirti Fragaria L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Trečiosios valstybės, kuriose aptinkama ►M9  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (etaloninė padermė), Candidatus Phytoplasma fraxini (etaloninė padermė) Griffiths et al. ir Candidatus Phytoplasma hispanicum (etaloninė padermė) Davis et al.  ◄

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai, išskyrus tuos, kurie išauginti iš sėklų, yra:

i)  oficialiai sertifikuoti pagal sertifikavimo schemą, pagal kurią reikalaujama, kad jie būtų tiesiąja giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis, oficialiai ištirta bent dėl ►M9  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (etaloninė padermė), Candidatus Phytoplasma fraxini (etaloninė padermė) Griffiths et al. ir Candidatus Phytoplasma hispanicum (etaloninė padermė) Davis et al.  ◄ , naudojant atitinkamus indikatorius šiems kenkėjams aptikti arba taikant lygiaverčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta ►M9  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (etaloninė padermė), Candidatus Phytoplasma fraxini (etaloninė padermė) Griffiths et al. ir Candidatus Phytoplasma hispanicum (etaloninė padermė) Davis et al.  ◄ ,

arba

ii)  tiesiąja giminystės linija kilę iš medžiagos, kuri buvo auginama tinkamomis sąlygomis ir kuri bent kartą per paskutinius tris pasibaigusius vegetacijos ciklus buvo oficialiai ištirta bent dėl ►M9  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (etaloninė padermė), Candidatus Phytoplasma fraxini (etaloninė padermė) Griffiths et al. ir Candidatus Phytoplasma hispanicum (etaloninė padermė) Davis et al.  ◄ , naudojant atitinkamus indikatorius šiems kenkėjams aptikti arba taikant lygiaverčius metodus, ir buvo nustatyta, kad ji neužkrėsta ►M9  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (etaloninė padermė), Candidatus Phytoplasma fraxini (etaloninė padermė) Griffiths et al. ir Candidatus Phytoplasma hispanicum (etaloninė padermė) Davis et al.  ◄ ,

b)   ►M9  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (etaloninė padermė), Candidatus Phytoplasma fraxini (etaloninė padermė) Griffiths et al. ir Candidatus Phytoplasma hispanicum (etaloninė padermė) Davis et al.  ◄ sukeltų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje arba ant imlių augalų artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta.

50.

Sodinti skirti Fragaria L. augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta Anthonomus signatus Say ir Anthonomus bisignifer Schenkling.

51.

Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. ir Vepris Comm. augalai, išskyrus vaisius, bet įskaitant sėklas; Citrus L., Fortunella Swingle ir Poncirus Raf. augalų ir jų hibridų sėklos

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1209 30 00

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

ex 1404 90 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš valstybės, pripažintos neužkrėsta Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus ir Candidatus Liberibacter asiaticus citrusinių vaisių „Huanglongbing“ ligos (citrusinių vaisių mozaikos) sukėlėjais laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą raštu pranešė Komisijai.

52.

Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai kilę iš valstybės, kurioje Trioza erytreae Del Guercio neaptinkamas,

arba

b)  augalai kilę iš teritorijos, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Trioza erytreae Del Guercio ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“,

arba

c)  augalai buvo auginami gamybos vietoje, kurią užregistravo ir prižiūri kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija,

ir

kurioje augalai vienus metus buvo auginami nuo vabzdžių apsaugotoje gamybos vietos dalyje siekiant užtikrinti, kad ji nebūtų užkrėsta Trioza erytreae Del Guercio,

ir

kurioje bent per vienus metus iki išvežimo tinkamu laiku atliktos dvi oficialios patikros ir toje vietos dalyje nepastebėta Trioza erytreae Del Guercio ženklų,

ir

prieš išvežimą tvarkyti ir supakuoti taip, neužsikrėstų po to, kai buvo išvežti iš gamybos vietos.

53.

Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L., augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš:

a)  valstybės, kurioje Diaphorina citri Kuway neaptinkamas,

arba

b)  teritorijos, kurią nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Diaphorina citri Kuway ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“.

54.

Microcitrus Swingle, Naringi Adans. ir Swinglea Merr. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Trečiosios valstybės

Oficialus patvirtinimas, kad augalai kilę iš:

a)  valstybės, kuri pripažinta neužkrėsta Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. ir Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą raštu pranešė Komisijai,

arba

b)  iš teritorijos, kurią kilmės valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. ir Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., ir kuri yra nurodyta Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnyje nurodyto fitosanitarinio sertifikato skiltyje „Papildoma deklaracija“, jei susijusios trečiosios valstybės nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie šį neužkrėstumo statusą raštu pranešė Komisijai.

55.

Sodinti skirti Palmae augalai, išskyrus sėklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

►M4  Trečiosios valstybės, išskyrus: Albaniją, Andorą, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Farerų salas, Gruziją, Islandiją, Jungtinę Karalystę (2), Juodkalniją, Kanarų salas, Lichtenšteiną, Moldovą, Monaką, Norvegiją, Rusiją (tik šias teritorijas: Centrinę federalinę apygardą (Tsentralny federalny okrug), Šiaurės vakarų federalinę apygardą (Severo-Zapadny federalny okrug), Pietų federalinę apygardą (Yuzhny federalny okrug), Šiaurės Kaukazo federalinę apygardą (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ir Pavolgio federalinę apygardą (Privolzhsky federalny okrug)), San Mariną, Serbiją, Šiaurės Makedoniją, Šveicariją, Turkiją ir Ukrainą. ◄

Oficialus patvirtinimas, kad:

a)  augalai kilę iš teritorijos, kuri pripažinta neužkrėsta palmių žudančiosios geltligės fitoplazmomis bei kokosų Cadang–Cadang viroidu, ir jų požymių gamybos vietoje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta,

arba

b)  palmių žudančiosios geltligės fitoplazmų ir kokosų Cadang–Cadang viroido požymių ant augalų per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta, o gamybos vietoje augalai, ant kurių pastebėta požymių, leidžiančių įtarti, jog jie yra užkrėsti kenkėjais, buvo išrauti ir likę augalai atitinkamai apdoroti nuo Myndus crudus Van Duzee,

c)  audinių kul