02019R2024 — LT — 01.05.2021 — 001.004


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/2024

2019 m. spalio 1 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 315 2019.12.5, p. 313)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2021/341  2021 m. vasario 23 d.

  L 68

108

26.2.2021


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L , 19.12.2023, p.  1 ((ES) 2019/2024)
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/2024

2019 m. spalio 1 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

▼C1

1.  
Šiuo reglamentu nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai, kuriuos turi atitikti į elektros tinklą jungiami prekėms tiesiogiai parduoti skirti šaldymo aparatai, įskaitant ne maisto produktams šaldyti parduodamus aparatus, kad juos būtų galima pateikti rinkai arba pradėti naudoti.

▼B

2.  

Šis reglamentas netaikomas:

a) 

prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams, kurie maitinami tik iš kitų nei elektros tinklas šaltinių;

b) 

atskirai įrengtiems komponentams, pavyzdžiui, kondensavimo agregatui, kompresoriams ar vandens kondensavimo agregatams, prie kurių, kad veiktų, atskiroji šaldymo spinta turi būti prijungta;

c) 

prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams, kuriuose apdorojamas maistas;

d) 

prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams, specialiai išbandytiems ir patvirtintiems vaistiniams preparatams arba moksliniams ėminiams laikyti;

e) 

prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams be integruotos vėsinimo sistemos, kurie traukia atvėsintą orą iš atskiro oro vėsintuvo; tai netaikoma atskirosioms šaldymo spintoms ir 6 kategorijos šaldomiesiems prekybos automatams, kaip apibrėžta III priedo 5 lentelėje;

f) 

pramoninėms šaldymo spintoms, staigaus šaldymo spintoms, kondensavimo agregatams ir procesiniams aušintuvams, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2015/1095;

g) 

vyno šaldytuvams ir minibarams.

3.  

II priedo 1 punkto ir 3 punkto k papunkčio reikalavimai netaikomi:

a) 

prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems nekompresoriniams šaldymo aparatams, kuriuose nenaudojamas garo kompresijos šaldymo ciklas;

b) 

prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams, kuriuose rodomi maistui parduodami gyvi gyvūnai, kaip antai gyvoms žuvims ir vėžiagyviams rodyti ir parduoti skirtiems šaldymo aparatams ir šaldomiems akvariumams bei vandens rezervuarams;

c) 

salotų vitrinoms;

d) 

horizontaliesiems prekystaliams su integruota prekių laikykla, numatytiems veikti atšaldymo temperatūros režimu;

▼M1

e) 

kampinėms ar išlenktoms ir apskritoms šaldymo spintoms;

▼B

f) 

prekybos automatams, numatytiems veikti šaldymo temperatūros režimu;

g) 

žuvies prekystaliams su smulkintu ledu.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1. 

prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas – izoliuota spinta, kurioje yra viena arba daugiau tam tikros reguliuojamos temperatūros kamerų, šaldoma natūraliosios arba priverstinės konvekcijos būdu, naudojant vieną ar daugiau energiją vartojančiųjų priemonių, skirta nustatytoje žemesnėje nei aplinkos temperatūroje laikomiems maisto produktams ir kitoms prekėms rodyti ir parduoti pirkėjams, kai jas pasiima patys pirkėjai arba jas paduoda pardavėjas, ir kai kai prekės prieinamos tiesiogiai pro atvirus šonus arba vienas ar daugiau durų arba stalčių, arba ir duris, ir stalčius, įskaitant prekėms tiesiogiai parduoti skirtus šaldymo aparatus, kuriuose yra vietos maisto produktams ir kitoms prekėms, kurios vartotojams neprieinamos, laikyti, išskyrus minibarus ir vyno šaldytuvus;

2. 

maisto produktai – maistas, ingredientai, gėrimai, įskaitant vyną, taip pat kiti visų pirma vartoti skirti produktai, kuriuos būtina laikyti atšaldytus iki tam tikros temperatūros;

3. 

kondensavimo agregatas – bent iš vieno elektrinio kompresoriaus ir vieno kondensatoriaus sudarytas gaminys, kuris gali ataušinti ir šaldymo įrenginio arba sistemos viduje nuolat palaikyti žemą arba vidutinę temperatūrą, kai prie garintuvo ir plėtimo įtaiso prijungtas gaminys veikia garo kompresijos ciklu, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2015/1095;

4. 

atskiroji šaldymo spinta – iš gamyklinių komponentų surinktas prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuris, kad veiktų kaip prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, turi būti prijungtas prie atskirai įrengtų ir į spintą neintegruotų komponentų (kondensavimo agregato ir (arba) kompresoriaus, ir (arba) vandens kondensavimo agregato);

5. 

prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuriame apdorojamas maistas, – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, specialiai išbandytas ir patvirtintas maistui apdoroti, kaip antai ledų gamybos aparatas, šaldomasis prekybos automatas su mikrobangų krosnele arba ledo gaminimo aparatas; tai neapima prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, kurių viena kamera specialiai suprojektuota maistui apdoroti ir sudaro mažiau kaip 20 % aparato naudingojo tūrio;

6. 

naudingasis tūris – kameros bendrojo tūrio dalis kubiniais decimetrais (dm3) arba litrais (l) atėmus maisto produktams ir kitoms prekėms laikyti arba rodyti nenaudojamų komponentų ir erdvių tūrį;

7. 

bendrasis tūris – kameros vidinio įdėklo tūris kubiniais decimetrais (dm3) arba litrais (L), matuojamas be vidinių detalių ir uždarius duris ar uždengus dangčius;

8. 

specialiai išbandytas ir patvirtintas – gaminio apibūdinimas, reiškiantis, kad jis atitinka visus šiuos reikalavimus:

a) 

buvo specialiai suprojektuotas ir išbandytas nurodytai veiksenai ar naudojimui pagal nurodytus Sąjungos teisės aktus ar susijusius aktus, atitinkamus valstybių narių teisės aktus ir (arba) atitinkamus Europos ar tarptautinius standartus;

b) 

prie jo pridedamas į techninius dokumentus įtrauktinas sertifikatas, tipo patvirtinimo žymuo ar bandymo ataskaita, įrodantys, kad gaminys buvo patvirtintas konkrečiai veiksenai ar naudojimui,

c) 

jis yra pateiktas rinkai būtent nurodytai veiksenai ar naudojimui ir tai patvirtinta bent techniniuose dokumentuose, apie produktą pateiktoje informacijoje ir reklamos, informacinėje arba rinkodaros medžiagoje;

9. 

vyno šaldytuvas – tik vieno tipo kamerą vynui laikyti turintis šaldymo aparatas, kuriame temperatūra tiksliai kontroliuojama laikymo sąlygoms ir tikslinei temperatūrai užtikrinti ir kuriame įrengtos vibracijos slopinimo priemonės, apibrėžtas Reglamente (ES) 2019/2019;

10. 

kamera – nuo kitų kamerų pertvara, talpykla ar panašia konstrukcija atskirta uždara prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato erdvė, tiesiogiai prieinama per vienas ar daugiau išorinių durų, gali būti padalyta į skyrius. Šiame reglamente, jeigu nenurodyta kitaip, terminas „kamera“ reiškia ir kameras, ir jų skyrius;

11. 

išorinės durys – prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato dalis, kuri yra judama arba kurią galima nuimti tam, kad į prekėms tiesiogiai parduoti skirtą šaldymo aparatą būtų galima sudėti arba iš jo išimti produktus;

12. 

skyrius – uždara kameros erdvė, kurioje veikimo temperatūra skiriasi nuo kameros, kurioje ji yra, temperatūros;

13. 

minibaras – šaldymo aparatas, kurio bendras tūris ne didesnis kaip 60 litrų ir kuris visų pirma skirtas maisto produktams laikyti ir parduoti viešbučių kambariuose ar panašiose patalpose, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2019/2019;

14. 

būgninis šaldomasis prekybos automatas – šaldomasis prekybos automatas su pertvaromis padalytais sukamaisiais būgnais, kuriuose maisto produktai ir kitos prekės išdėstomi ant horizontalaus paviršiaus ir iš kurių išimami pro atskiras dureles;

15. 

šaldomasis prekybos automatas – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuriame galima sumokėti pinigais arba žetonais ir gauti atšaldytą maisto produktą ar kitą prekę be aptarnaujančio personalo pagalbos;

16. 

salotų vitrina – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, vertikalioje plokštumoje turintis vienas ar daugiau durų arba stalčių priekių, o viršutiniame paviršiuje – išpjovas, į kurias galima įstatyti laikino laikymo indus, į kuriuos galima lengvai įdėti ir iš jų išimti maistą, pvz., picos garnyrą ar salotų sudedamąsias dalis;

17. 

horizontalusis prekystalis su integruota prekių laikykla – horizontali šaldymo spinta, iš kurios pirkėjams paduodamos prekės, su integruota prekių laikykla, kurios tūris yra bent 100 litrų (l) vienam ilgio metrui (m) ir kuri paprastai įrengta prekystalio apačioje;

18. 

horizontalioji šaldymo spinta – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas su horizontalia virtina, iš kurios prekes galima išimti per atidaromą viršų;

19. 

atšaldymo temperatūra – temperatūros intervalas nuo – 3,5 iki 15 Celsijaus laipsnių (°C), jei šaldymo aparate yra energijai taupyti skirta energijos valdymo sistema, ir nuo – 3,5 iki 10 laipsnių Celsijaus (°C), jei šaldymo aparate tokios sistemos nėra;

20. 

veikimo temperatūra – kameros atskaitos temperatūra bandymo metu;

▼M1

21. 

kampinė ar išlenkta šaldymo spinta – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, skirtas dviem linijinėms šaldymo spintoms, pastatytoms kampu viena į kitą ir (arba) sudarančioms lanką, geometriškai sujungti. Kampinė ar išlenkta šaldymo spinta neturi aiškios išilginės ašies ir nesudaro konkrečios atkarpos, nes ji yra tik užpildančioji dalis (pleišto ar panašios formos) ir nėra suprojektuota naudoti kaip savarankiškas šaldymo įrenginys. Abu kampinės ar išlenktos šaldymo spintos galai sudaro 30–90° kampą;

▼B

22. 

šaldymo temperatūros režimas – žemesnės nei – 12 Celsijaus laipsnių (°C) temperatūros palaikymas;

23. 

žuvies prekystalis su smulkintu ledu – horizontali šaldymo spinta, iš kurios pirkėjams paduodamos prekės, specialiai suprojektuota ir parduodama šviežiai žuviai rodyti. Ant jos viršaus dedamas smulkinto ledo sluoksnis rodomos šviežios žuvies temperatūrai palaikyti ir joje įrengta nutekėjimo anga;

24. 

lygiavertis modelis – modelis, kurio techninės charakteristikos, susijusios su pateiktina technine informacija, yra tokios pačios, tačiau kurį tas pats gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas rinkai pateikia arba pradeda naudoti kaip kitą modelį su skirtingu modelio žymeniu;

25. 

modelio žymuo – paprastai raidinis skaitmeninis kodas, pagal kurį tam tikras gaminio modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties gamintojo importuotojo arba įgaliotojo atstovo naudojamo pavadinimo modelių;

26. 

gaminių duomenų bazė – Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/1369 ( 1 ) nurodytas susistemintas su gaminiais susijusių duomenų rinkinys, kurį sudaro vartotojams skirta viešoji dalis, kurioje informacija apie atskirus gaminių parametrus prieinama naudojantis elektroninėmis priemonėmis, interneto portalas, per kurį ta informacija prieinama, ir atitikties dalis su aiškiai nustatytomis prieigos teisėmis ir saugumo reikalavimais;

27. 

gėrimų šaldytuvas – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuriame tam tikru greičiu atvėsinami supakuoti negendantys gėrimai, išskyrus vyną, į jį sudėti aplinkos temperatūros ir parduodami už aplinkos temperatūrą žemesnės konkrečios temperatūros. Iš gėrimų šaldytuvo gėrimų galima pasiimti tiesiogiai pro atvirus šonus arba vienas ar daugiau durų ir (arba) iš stalčių. Kadangi gėrimai negendantys, kai jų paklausos nėra, taupant energiją temperatūra šaldytuve gali būti didesnė;

28. 

energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) – procentinis prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato santykinio energijos vartojimo efektyvumo indeksas, apskaičiuotas pagal III priedo 2 punktą;

▼M1

29. 

apskrita šaldymo spinta – apskritos (cilindro) formos parduotuvinė šaldymo spinta, kuri gali būti pastatoma atskirai arba jungti dvi linijines parduotuvines šaldymo spintas. Apskritoje spintoje taip pat gali būti įrengta sukamoji sistema, leidžianti apžiūrėti maistą 360° kampu;

30. 

parduotuvinė šaldymo spinta – mažmeninės prekybos vietose, kaip antai prekybos centruose, maistui ir kitoms prekėms rodyti ir tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas. Gėrimų šaldytuvai, šaldomieji prekybos automatai, kaušelinių ledų šaldytuvai ir ledų šaldikliai nelaikomi parduotuvinėmis šaldymo spintomis.

▼B

Kitų prieduose vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos I priede.

3 straipsnis

Ekologinio projektavimo reikalavimai

II priede nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi nuo jame nurodytų datų.

4 straipsnis

Atitikties vertinimas

1.  
Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnyje nurodyta atitikties vertinimo procedūra – tos direktyvos IV priede nustatyta projektavimo vidaus kontrolės sistema arba tos direktyvos V priede nustatyta valdymo sistema.
2.  
Kad būtų galima įvertinti atitiktį pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnį, techniniuose dokumentuose pateikiama informacijos apie gaminį, pateiktos pagal II priedo 3 punktą, kopija ir išsamūs šio reglamento III priede nustatytų skaičiavimų duomenys ir rezultatai.
3.  

Jei tam tikro modelio techniniuose dokumentuose pateikta informacija buvo gauta

a) 

remiantis kito gamintojo modeliu, turinčiu tokias pačias technines charakteristikas, susijusias su pateiktina technine informacija, arba

b) 

apskaičiuojant remiantis konstrukcija arba ekstrapoliuojant kito to paties ar kito gamintojo modelio duomenis, arba abiem šiais būdais,

techniniuose dokumentuose pateikiami išsamūs tokio skaičiavimo duomenys, gamintojo atliktas vertinimas skaičiavimo tikslumui patikrinti ir, kai tinkama, skirtingų gamintojų modelių tapatumo deklaracija.

Techniniuose dokumentuose pateikiamas visų lygiaverčių modelių sąrašas ir nurodomi modelių žymenys.

4.  
Techniniuose dokumentuose Reglamento (ES) 2019/2018 VI priede nurodyta tvarka pateikiama jame nustatyta informacija. Išskyrus 1 straipsnio 3 dalyje nurodytų gaminių atveju, nedarant poveikio Direktyvos 2009/125/EB IV priedo 2 punkto g papunkčio taikymui, rinkos priežiūros tikslais gamintojai, importuotojai ir įgaliotieji atstovai gali remtis į gaminių duomenų bazę įkeltais techniniais dokumentais, kuriuose pateikiama ta pati informacija, nustatyta Reglamente (ES) 2019/2018.

5 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, valstybės narės taiko šio reglamento IV priede išdėstytą patikros procedūrą.

6 straipsnis

Reikalavimų apėjimas ir programinės įrangos atnaujinimas

Gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas neteikia rinkai gaminių, suprojektuotų taip, kad gebėtų nustatyti, jog yra bandomi (pvz., atpažintų bandymo sąlygas arba bandymo ciklą), ir į tai sureaguotų bandymo metu automatiškai pakeisdami savo veikimo charakteristikas, kad būtų pasiektas palankesnis bet kurio iš parametrų, gamintojo, importuotojo ar įgaliotojo atstovo deklaruotų techniniuose dokumentuose arba nurodytų bet kuriame iš pateikiamų dokumentų, lygis.

Gaminio suvartojamos energijos kiekis ir bet kurie kiti deklaruoti parametrai, matuojami pagal tą patį bandymų standartą, kuriuo remiantis parengta atitikties deklaracija, atnaujinus programinę įrangą arba programinę aparatinę įrangą neturi pablogėti, nebent prieš ją atnaujinant galutinis naudotojas su tuo aiškiai sutinka. Dėl atsisakymo atnaujinti veikimas neturi pasikeisti.

Programinės įrangos atnaujinimas niekada neturi paveikti gaminio veikimo taip, kad dėl to jis neatitiktų atitikties deklaracijai taikomų ekologinio projektavimo reikalavimų.

7 straipsnis

Orientaciniai etalonai

Priimant šį reglamentą rinkoje esančių efektyviausių gaminių ir technologijų etalonai pateikiami V priede.

8 straipsnis

Peržiūra

Komisija, atsižvelgdama į technologijų pažangą, ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 25 d. peržiūri šį reglamentą ir vertinimo rezultatus, įskaitant, jei reikia, persvarstymo pasiūlymo projektą, pateikia Konsultacijų forumui.

Atliekant peržiūrą, be kita ko, įvertinama:

a) 

energijos vartojimo efektyvumo indekso reikalavimų lygis;

b) 

ar tikslinga koreguoti EEI formulę, įskaitant modeliavimo parametrus ir pataisos koeficientus;

c) 

ar tikslinga smulkiau skirstyti gaminių kategorijas;

d) 

ar tikslinga nustatyti papildomus efektyvaus išteklių naudojimo reikalavimus pagal žiedinės ekonomikos tikslus ir ar turėtų būti pateikiama daugiau atsarginių dalių;

e) 

ar tikslinga nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus ir papildomus informacijos teikimo reikalavimus salotų vitrinoms, atšaldymo temperatūros režimu veikiantiems horizontaliesiems prekystaliams su integruota prekių laikykla, kampinėms šaldymo spintoms, prekybos automatams, numatytiems veikti šaldymo temperatūros režimu, ir žuvies prekystaliams su smulkintu ledu;

f) 

ar tikslinga gėrimų šaldytuvų [lygiavertį tūrį] grįsti naudinguoju, o ne bendruoju tūriu;

g) 

ar tikslinga parduotuvinėms šaldymo spintoms skirtą EEI formulę grįsti naudinguoju tūriu, o ne bendru rodomuoju plotu;

h) 

leidžiamųjų nuokrypų lygis.

9 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. kovo 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

Prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

Vartojamų terminų apibrėžtys:

1) 

atsarginė dalis – atskira dalis, kuria galima pakeisti tą pačią arba panašią funkciją atliekančią gaminio dalį;

2) 

profesionalus remontininkas – veiklos vykdytojas arba įmonė, teikiantis (-i) prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų remonto ir profesionalios techninės priežiūros paslaugas;

3) 

durų tarpiklis – mechaninis sandariklis, kuriuo užpildomas tarpas tarp prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato durų ir spintos, kad būtų išvengta oro protėkio iš spintos į išorę;

4) 

vakuuminės izoliacijos skydas – izoliacinis skydas iš tvirtos labai akytos medžiagos, aptrauktos plonu dujoms nelaidžiu išoriniu apvalkalu, iš kurio išsiurbtos dujos ir kuris užsandarintas, kad į skydą nepatektų dujų iš išorės;

5) 

ledų šaldiklis – horizontali šaldymo spinta, kurioje laikomi ir (arba) rodomi ir parduodami fasuoti ledai, kurių vartotojas gali pasiimti atidaręs viršutinį permatomą arba nepermatomą dangtį; spintos naudingasis tūris ≤ 600 litrų (L), o ledų šaldiklių su permatomu dangčiu – naudingasis tūris, padalytas iš bendro rodomojo ploto, ≥ 0,35 metrų (m);

6) 

permatomas dangtis – durys iš permatomos medžiagos, užimantis bent 75 % durų ploto, per kurią galutinis naudotojas gali matyti prekes;

7) 

bendras rodomasis plotas (TDA) – bendras matomų maisto produktų ir kitų daiktų užimamas plotas, įskaitant per stiklą matomą plotą, apibrėžiamas kaip naudingojo tūrio, išreiškiamo kvadratiniais metrais (m2), horizontalių ir vertikalių paviršiaus projekcijų plotų suma;

8) 

garantija – mažmenininko, gamintojo, importuotojo arba įgaliotojo atstovo įsipareigojimas vartotojui:

a) 

grąžinti sumokėtą kainą arba

b) 

pakeisti, suremontuoti arba tinkamai sutvarkyti prekėms tiesiogiai parduoti skirtą šaldymo aparatą, jei jis neatitinka garantijos dokumente arba atitinkamoje reklamoje išdėstytų specifikacijų;

9) 

kaušelinių ledų šaldytuvas – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuriame III priedo 5 lentelėje nustatyto intervalo temperatūroje gali būti laikomi, rodomi ir kaušeliu imami ledai;

10) 

metinis suvartojamos energijos kiekis (AE) – vidutinis per parą suvartojamos energijos kiekis, padaugintas iš 365 (dienų per metus), išreikštas kilovatvalandėmis per metus (kWh/a), apskaičiuojamas pagal III priedo 2 punkto b papunktį;

11) 

per parą suvartojamos energijos kiekis (Edaily ) – prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato per 24 valandas norminėmis sąlygomis suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis (kWh/24h);

12) 

standartinis metinis suvartojamos energijos kiekis (SAE) – norminis prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato per metus suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis per metus (kWh/a), apskaičiuojamas pagal III priedo 2 punkto c papunktį;

13) 

M ir N – modeliavimo parametrai, kuriais atsižvelgiama į bendrą rodomajį plotą arba energijos suvartojimo priklausomybę nuo tūrio; jų vertės nustatytos III priedo 4 lentelėje;

14) 

temperatūros koeficientas (C) – pataisos koeficientas, kuriuo atsižvelgiama į veikimo temperatūros skirtumą;

15) 

klimato klasės koeficientas (CC) – pataisos koeficientas, kuriuo atsižvelgiama į aplinkos sąlygų, kuriomis šaldymo aparatas skirtas veikti, skirtumą;

16) 

P – pataisos koeficientas, kuriuo atsižvelgiama į integruotųjų ir atskirtųjų šaldymo spintų skirtumus;

17) 

integruotoji šaldymo spinta – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas su integruotąja šaldymo sistema, kurią sudaro kompresorius ir kondensavimo agregatas;

18) 

šaldytuvas – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuriame produktai nuolat laikomi atšaldymo temperatūroje;

19) 

šaldiklis – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuriame produktai nuolat laikomi šaldymo temperatūroje;

20) 

vertikalioji šaldymo spinta – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas su vertikalia arba nuožulnia iš priekio atidaroma vitrina;

21) 

kombinuotoji šaldymo spinta – prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas, kuriame derinami vertikaliosioms ir horizontaliosioms šaldymo spintoms būdingi rodymo ir atidarymo būdai;

▼M1

22) 

deklaruota vertė – gamintojo, importuotojo arba įgaliotojo atstovo pagal 4 straipsnį pateikta nustatyta, apskaičiuota arba išmatuota techninio parametro vertė, pagal kurią valstybių narių institucijos tikrina atitiktį;

▼B

23) 

stelažinė šaldymo spinta – parduotuvinė šaldymo spinta, kurioje prekės gali būti rodomos išdėliotos ant padėklų arba vežimėlių, įstumtų į spintą pakėlus, pasukus arba nuėmus apatinę priekinę jos dalį, jei ji yra;

24) 

M rinkinys – bandymų rinkinys su temperatūros matuokliu;

25) 

keliatemperatūris prekybos automatas – šaldomasis prekybos automatas, kuriame yra bent dvi skirtingos veikimo temperatūros kameros.
II PRIEDAS

Ekologinio projektavimo reikalavimai

1.   Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

a) 

Nuo 2021 m. kovo 1 d. prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų EEI turi neviršyti 1 lentelėje nustatytų verčių.1 lentelė

Didžiausias prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų EEI procentais

 

EEI

Ledų šaldikliai

80

Visi kiti prekėms tiesiogiai parduoti skirti šaldymo aparatai

100

b) 

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, išskyrus būgninius šaldomuosius prekybos automatus, EEI turi neviršyti 2 lentelėje nustatytų verčių.2 lentelė

Didžiausias prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų EEI procentais

 

EEI

Ledų šaldikliai

50

Visi kiti prekėms tiesiogiai parduoti skirti šaldymo aparatai, išskyrus būgninius šaldomuosius prekybos automatus

80

2.   Efektyvaus išteklių naudojimo reikalavimai

Nuo 2021 m. kovo 1 d. prekėms tiesiogiai parduoti skirti šaldymo aparatai turi atitikti šiuos reikalavimus:

a) 

Galimybė įsigyti atsarginių dalių

1) 

Prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas profesionaliems remontininkams užtikrina galimybę įsigyti bent

— 
termostatų,
— 
paleidimo relių,
— 
atitirpdymo kaitinamųjų varžų,
— 
temperatūros jutiklių,
— 
programinės įrangos ir programinės aparatinės įrangos, įskaitant grįžties programinę įrangą,
— 
spausdintinių plokščių ir
— 
šviesos šaltinių

minimalų aštuonerių metų laikotarpį po paskutinio modelio vieneto pateikimo rinkai.

2) 

Prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas profesionaliems remontininkams ir galutiniams naudotojams užtikrina galimybę įsigyti bent

— 
durų rankenų ir durų vyrių,
— 
rankenėlių, ciferblatų ir mygtukų,
— 
durų tarpiklių ir
— 
pagalbinių padėklų, krepšių ir stelažų laikymo reikmėms

minimalų aštuonerių metų laikotarpį po paskutinio modelio vieneto pateikimo rinkai.

3) 

Prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas užtikrina, kad 1 ir 2 papunkčiuose išvardytas atsargines dalis būtų galima pakeisti naudojantis paprastais visiems prieinamais įrankiais ir be neatitaisomo prietaiso pažeidimo.

4) 

1 papunktyje nurodytų atsarginių dalių sąrašas ir jų užsakymo procedūra turi būti paskelbti laisvai prieinamoje gamintojo, importuotojo arba įgaliotojo atstovo interneto svetainėje ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams po modelio pirmojo vieneto pateikimo rinkai iki laikotarpio, kurį turi būti užtikrinama galimybė įsigyti šių atsarginių dalių, pabaigos;

5) 

2 papunktyje nurodytų atsarginių dalių sąrašas, jų užsakymo procedūra ir remonto nurodymai turi būti paskelbti laisvai prieinamoje gamintojo, importuotojo arba įgaliotojo atstovo interneto svetainėje nuo modelio pirmojo vieneto pateikimo rinkai iki laikotarpio, kurį turi būti užtikrinama galimybė įsigyti šių atsarginių dalių, pabaigos.

b) 

Ilgiausias atsarginių dalių pristatymo laikas

a papunktyje nurodytu laikotarpiu gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas šaldymo aparatų atsargines dalis profesionaliems remontininkams turi pristatyti per 15 darbo dienų nuo užsakymo;

Galimybė įsigyti a papunkčio 1 papunktyje nurodytų tik profesionaliems remontininkams teikiamų atsarginių dalių gali būti užtikrinama tik pagal c papunkčio 1 ir 2 papunkčius užsiregistravusiems profesionaliems remontininkams.

c) 

Prieiga prie remonto ir techninės priežiūros informacijos

Praėjus dvejiems metams nuo modelio ar lygiaverčio modelio pirmojo vieneto pateikimo rinkai, iki a papunktyje nurodyto laikotarpio pabaigos gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas profesionaliems remontininkams suteikia prieigą prie aparato remonto ir techninės priežiūros informacijos tokiomis sąlygomis:

1) 

gamintojo, importuotojo arba įgaliotojo atstovo interneto svetainėje nurodoma, kaip profesionaliems remontininkams užsiregistruoti, kad gautų prieigą prie informacijos; prieš patenkindamas registracijos prašymą gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas gali reikalauti, kad profesionalus remontininkas įrodytų, jog:

i) 

jis turi techninių gebėjimų remontuoti prekėms tiesiogiai parduoti skirtus šaldymo aparatus ir atitinka valstybių narių, kuriose vykdo veiklą, elektros įrangos remontininkams taikomus reikalavimus. Nuoroda į oficialią profesionalių remontininkų registracijos sistemą, jei tokia sistema atitinkamose valstybėse narėse egzistuoja, laikoma šio papunkčio reikalavimo laikymosi įrodymu;

ii) 

jis yra apdraustas atitinkamu su jo veikla susijusios atsakomybės draudimu, nepriklausomai nuo to, ar valstybėje narėje reikalaujama tokio draudimo;

2) 

gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas per 5 darbo dienas patvirtina registraciją arba atsisako registruoti;

3) 

už prieigą prie remonto ir techninės priežiūros informacijos arba reguliarius jos naujinius gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas gali imti pagrįstus ir proporcingus mokesčius. Mokestis yra pagrįstas, jei jis nevaržo prieigos dėl to, kad juo neatsižvelgiama į profesionalaus remontininko naudojimosi ta informacija mastą.

Užsiregistravęs profesionalus remontininkas per vieną darbo dieną turi gauti prieigą prie prašomos remonto ir techninės priežiūros informacijos. Kai tinkama, informacija gali būti pateikta apie bet kurį lygiavertį modelį ar tos pačios šeimos modelį.

Remonto ir techninės priežiūros informaciją, su kuria galima susipažinti, sudaro:

— 
vienareikšmis aparato identifikatorius,
— 
išmontavimo schema arba erdvinis vaizdas,
— 
techninis remonto instrukcijų vadovas,
— 
būtinos remonto ir bandymo įrangos sąrašas,
— 
sudedamųjų dalių ir diagnostikos informacija (pvz., mažiausios ir didžiausios teorinės matavimo vertės),
— 
elektrinė ir prijungimo schemos,
— 
diagnostiniai trikčių ir klaidų kodai (įskaitant specialius gamintojo kodus, jei tokių yra),
— 
susijusios programinės įrangos ir programinės aparatinės įrangos, įskaitant grįžties programinę įrangą, diegimo instrukcijos ir
— 
informacija apie tai, kaip gauti duomenis apie gedimus, apie kuriuos pranešta ir kurie saugomi prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato atmintinėje (kai tinkama).
d) 

Išmontavimo reikalavimai, susiję su medžiagų gavimu ir perdirbimu išvengiant taršos

1) 

Gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas užtikrina, kad šaldymo aparatai būtų suprojektuoti taip, kad Direktyvos 2012/19/ES VII priede nurodytas medžiagas ir komponentus būtų galima pašalinti paprastais visiems prieinamais įrankiais.

2) 

Gamintojas, importuotojas ir įgaliotasis atstovas laikosi Direktyvos 2012/19/ES 15 straipsnio 1 dalyje nustatytų įpareigojimų.

3) 

Jeigu prekėms tiesiogiai parduoti skirtame šaldymo aparate yra vakuuminės izoliacijos skydų, jis turi būti paženklintas raidėmis VIP.

3.   Informacijos reikalavimai

Montuotojams ir galutiniams naudotojams skirtose instrukcijose ir laisvai prieinamose gamintojų, importuotojų ir įgaliotųjų atstovų interneto svetainėse nuo 2021 m. kovo 1 d. pateikiama ši informacija:

a) 

rekomenduojami kiekvienos kameros temperatūros nuostačiai optimaliai maisto apsaugai nuo gedimo užtikrinti;

b) 

temperatūros nuostačių poveikio maisto švaistymui įvertinimas;

c) 

gėrimų šaldytuvų atveju – įrašas „Šis aparatas skirtas naudoti klimato zonose, kuriose aukščiausia temperatūra ir drėgnumas atitinkamai yra [įrašyti 7 lentelėje nurodytą gėrimų šaldytuvams naudoti tinkamą aukščiausią temperatūrą ir santykinį drėgnumą].“;

d) 

ledų šaldiklių atveju – įrašas „Šis aparatas skirtas naudoti klimato zonose, kuriose temperatūros ir drėgnumo intervalai atitinkamai yra nuo [įrašyti 9 lentelėje nurodytą žemiausią temperatūrą] iki [įrašyti 9 lentelėje nurodytą aukščiausią temperatūrą] ir nuo [įrašyti 9 lentelėje nurodytą mažiausią santykinį drėgnumą] iki [įrašyti 9 lentelėje nurodytą didžiausią santykinį drėgnumą]“;

e) 

nurodymai, kaip prekėms tiesiogiai parduoti skirtus aparatus teisingai įrengti, ir nurodymai galutiniams naudotojams, kaip juos prižiūrėti, įskaitant valymą;

f) 

integruotųjų šaldymo spintų atveju – įrašas „Jei kondensatoriaus spiralė neišvaloma [įrašomas rekomenduojamas kondensatoriaus spiralės valymų skaičius per metus], aparato efektyvumas smarkiai sumažėja.“;

g) 

galimybės pasinaudoti profesionalaus remonto paslaugomis, kaip antai interneto tinklalapiai, adresai, kontaktiniai duomenys;

h) 

svarbi informacija apie atsarginių dalių užsakymą tiesiogiai arba kitais gamintojo, importuotojo arba įgaliotojo atstovo teikiamais kanalais, kaip antai interneto tinklalapiai, adresai, kontaktiniai duomenys;

i) 

trumpiausias laikotarpis, kurį galima įsigyti prekėms tiesiogiai parduoti skirtam šaldymo aparatui remontuoti būtinų atsarginių dalių;

j) 

minimali gamintojo, importuotojo arba įgaliotojo atstovo teikiamos prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato garantijos trukmė;

k) 

nurodymai, kaip rasti modelio informaciją gaminių duomenų bazėje, nustatytą Reglamente (ES) 2019/2018, pateikiant internetinę nuorodą į gaminių duomenų bazėje saugomą modelio informaciją arba nuorodą į gaminių duomenų bazę ir informaciją, kaip ant gaminio rasti modelio žymenį.
III PRIEDAS

Matavimo metodai ir skaičiavimai

Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais matavimai ir skaičiavimai atliekami pagal darniuosius standartus arba kitais patikimais, tiksliais ir atkuriamais metodais, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus ir kurie atitinka toliau išdėstytas nuostatas. Šių darniųjų standartų nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

▼M1

Jeigu parametras deklaruojamas pagal 4 straipsnį, gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas naudoja jo deklaruotą vertę šiame priede numatytiems skaičiavimams.

▼B

1.   Bendrosios bandymo sąlygos:

a) 

aplinkos sąlygos turi atitikti 3 lentelėje pateiktas 1 grupės vertes, išskyrus ledų šaldiklius ir kaušelinių ledų šaldytuvus, kurie bandomi toje lentelėje pateiktas 2 grupės vertes atitinkančiomis sąlygomis;

b) 

jei kameroje gali būti nustatyta įvairi temperatūra, ji bandoma nustačius žemiausią veikimo temperatūrą;

c) 

šaldomieji prekybos automatai, kurių kamerų tūrį galima keisti, bandomi nustačius mažiausią kameros, kurios veikimo temperatūra aukščiausia, naudingąjį tūrį;

d) 

gėrimų šaldytuvų atveju nurodytasis vėsinimo greitis nustatomas atsižvelgiant į pusę atsistatymo laiko, kurio prireikia po prekių papildymo.3 lentelė

Aplinkos sąlygos

 

Sausuoju termometru išmatuota temperatūra, °C

Santykinis drėgnumas, %

Rasos taškas, °C

Vandens garų masė sausame ore, g/kg

1 grupė

25

60

16,7

12,0

2 grupė

30

55

20,0

14,8

2.   EEI nustatymas:

a) 

Visų prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų EEI, išreikštas procentais ir suapvalintas iki dešimtųjų, yra AE (kWh/a) ir etaloninio SAE (kWh/a) santykis ir apskaičiuojamas taip:

EEI = AE/SAE

b) 

AE, išreikštas kWh per metus ir suapvalintas iki šimtųjų, apskaičiuojamas taip:

AE = 365 × Edaily ;

čia:

— 
Edaily – prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato per 24 valandas suvartojamos energijos kiekis, išreikštas kWh/24 h ir suapvalintas iki tūkstantųjų.
c) 

SAE išreikštas kWh/a ir suapvalintas iki šimtųjų. Prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, kurių visos kameros yra tos pačios temperatūros klasės, ir šaldomųjų prekybos automatų SAE apskaičiuojamas taip:

SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C.

Prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų su daugiau nei viena skirtingų temperatūros klasių kamera, išskyrus šaldomuosius prekybos automatus, SAE apskaičiuojamas taip:

image

;

čia:

1) 

c – kameros tipo numerio indeksas nuo 1 iki n, o n – bendras kamerų tipų skaičius.

2) 

M ir N vertės nurodytos 4 lentelėje.4 lentelė

M ir N vertės

Kategorija

M vertė

N vertė

Gėrimų šaldytuvai

2,1

0,006

Ledų šaldikliai

2,0

0,009

Šaldomieji prekybos automatai

4,1

0,004

Kaušelinių ledų šaldytuvai

25,0

30,400

Vertikaliosios ir kombinuotosios parduotuvinės šaldymo spintos

9,1

9,100

Horizontaliosios parduotuvinės šaldymo spintos

3,7

3,500

Vertikalieji ir kombinuotieji parduotuviniai šaldikliai

7,5

19,300

Horizontalieji parduotuviniai šaldikliai

4,0

10,300

Stelažinės šaldymo spintos (nuo 2021 m. kovo 1 d.)

9,2

11,600

Stelažinės šaldymo spintos (nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.)

9,1

9,100

3) 

C ir temperatūros koeficiento vertės nurodytos 5 lentelėje.

5 lentelė

Temperatūros sąlygos ir atitinkamos temperatūros koeficiento vertės, Ca)  Parduotuvinės šaldymo spintos

Kategorija

Temperatūros klasė

„Šilčiausio“ M rinkinio aukščiausia temperatūra (°C)

„Šalčiausio“ M rinkinio žemiausia temperatūra (°C)

Visų M rinkinių aukščiausia minimali temperatūra (°C)

C vertė

Vertikaliosios ir kombinuotosios parduotuvinės šaldymo spintos

M2

≤ +7

≥ –1

Netaik.

1,00

H1 ir H2

≤ +10

≥ –1

Netaik.

0,82

M1

≤ +5

≥ –1

Netaik.

1,15

Horizontaliosios parduotuvinės šaldymo spintos

M2

≤ +7

≥ –1

Netaik.

1,00

H1 ir H2

≤ +10

≥ –1

Netaik.

0,92

M1

≤ +5

≥ –1

Netaik.

1,08

Vertikalieji ir kombinuotieji parduotuviniai šaldikliai

L1

≤ –15

Netaik.

≤ –18

1,00

L2

≤ -12

Netaik.

≤ –18

0,90

L3

≤ -12

Netaik.

≤ –15

0,90

Horizontalieji parduotuviniai šaldikliai

L1

≤ –15

Netaik.

≤ –18

1,00

L2

≤ -12

Netaik.

≤ –18

0,92

L3

≤ -12

Netaik.

≤ –15

0,92

▼M1

Vertikaliosios ir kombinuotosios parduotuvinės šaldymo spintos

M0

≤ +4

≥ –1

netaik.

1,30

Horizontaliosios parduotuvinės šaldymo spintos

M0

≤ +4

≥ –1

netaik.

1,13

▼Bb)  Kaušelinių ledų šaldytuvai

Temperatūros klasė

„Šilčiausio“ M rinkinio aukščiausia temperatūra (°C)

„Šalčiausio“ M rinkinio žemiausia temperatūra (°C)

Visų M rinkinių aukščiausia minimali temperatūra (°C)

C vertė

G1

-10

-14

Netaik.

1,00

G2

-10

-16

Netaik.

1,00

G3

-10

-18

Netaik.

1,00

L1

-15

Netaik.

-18

1,00

L2

-12

Netaik.

-18

1,00

L3

-12

Netaik.

-15

1,00

S

Speciali klasifikacija

1,00c)  Šaldomieji prekybos automatai

Temperatūros klasė (*2)

Didžiausia išmatuota produktų temperatūra (TV ) (°C)

C vertė

1 kategorija

7

1+(12-TV)/25

2 kategorija

12

3 kategorija

3

4 kategorija

(TV1+TV2)/2 (*1)

6 kategorija

(TV1+TV2)/2 (*1)d)  Kiti prekėms tiesiogiai parduoti skirti šaldymo aparatai

Kategorija

C vertė

Kiti aparatai

1,00

4) 

Koeficientas Y apskaičiuojamas taip:

a) 

gėrimų šaldytuvai:

Yc yra lygiavertis gėrimų šaldytuvo kamerų, kurių tikslinė temperatūra Tc„ tūris (Veqc ), apskaičiuojamas taip:

Yc = Veq c = GrossVolumec × ((25 – Tc)/20) × CC;

Čia Tc – vidutinė kameros temperatūra, o CC – klimato klasės koeficientas. Tc vertės nurodytos 6 lentelėje. CC vertės nurodytos 7 lentelėje.6 lentelė

Gėrimų šaldytuvų temperatūros klasės ir atitinkamos vidutinės kameros temperatūros (Tc)

Temperatūros klasė (*)

Tc (°C)

K1

+ 3,5

K2

+ 2,5

K3

-1,0

K4

+ 5,07 lentelė

Gėrimų šaldytuvų veikimo sąlygos ir atitinkamos CC vertės

Aukščiausia aplinkos temperatūra (°C)

Santykinis aplinkos drėgnumas (%)

CC

+25

60

1,00

+32

65

1,05

+ 40

75

1,10

b) 

ledų šaldikliai:

Yc yra lygiavertis ledų šaldytuvo kamerų, kurių tikslinė temperatūra Tc„ tūris (Veqc ), apskaičiuojamas taip:

Yc = Veq c = NetVolumec × ((12 – Tc)/30) × CC;

Čia Tc – vidutinė kameros klasės temperatūra, o CC – klimato klasės koeficientas. Tc vertės nurodytos 8 lentelėje. CC vertės nurodytos 9 lentelėje.8 lentelė

Ledų šaldiklių temperatūros klasės ir atitinkamos vidutinės kameros temperatūros (Tc)

Temperatūros klasė

Tc (°C)

Šilčiausio M rinkinio temperatūra per visus bandymus (išskyrus dangčio atidarymo bandymą) yra ne aukštesnė už nurodytą temperatūrą (°C)

Šilčiausio M rinkinio didžiausias per dangčio atidarymo bandymą leidžiamas temperatūros pakilimas (°C)

-18

2

-18,0

-7

2

-7,09 lentelė

Ledų šaldiklių veikimo sąlygos ir atitinkamos CC vertės

 

Minimalios vertės

Maksimalios vertės

CC

Aplinkos temperatūra (°C)

Santykinis aplinkos drėgnumas (%)

Aplinkos temperatūra (°C)

Santykinis aplinkos drėgnumas (%)

Ledų šaldiklis su permatomu dangčiu

16

80

30

55

1,00

35

75

1,10

40

40

1,20

Ledų šaldiklis su nepermatomu dangčiu

16

80

30

55

1,00

35

75

1,04

40

40

1,10

c) 

šaldomieji prekybos automatai:

Y – šaldomojo prekybos automato naudingasis tūris, t. y. visų kamerų, kuriose sudėti tiesiogiai pirkti prieinami produktai, ir erdvės, per kurią pirkėjui išduodami produktai, tūrio suma litrais (L), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

d) 

visi kiti prekėms tiesiogiai parduoti skirti šaldymo aparatai:

Yc – visų prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato tos pačios temperatūros klasės kamerų TDA suma kvadratiniais metrais (m2), suapvalinta iki šimtųjų.

5) 

P vertės nurodytos 10 lentelėje.10 lentelė

P vertės

Šaldymo spintų tipas

P

Integruotosios parduotuvinės šaldymo spintos

1,10

Kiti prekėms tiesiogiai parduoti skirti šaldymo aparatai

1,00
IV PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

▼M1

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama deklaruojamųjų verčių patikra; gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas negali jų naudoti kaip leidžiamųjų nuokrypų techniniuose dokumentuose nurodytoms vertėms nustatyti arba jas aiškinti siekiant užtikrinti atitiktį ar bet kokiomis priemonėmis nurodyti geresnius veikimo rodiklius.

▼B

Jei modelis suprojektuotas taip, kad gebėtų nustatyti, jog yra bandomas (pvz., atpažintų bandymo sąlygas arba bandymo ciklą), ir į tai sureaguotų bandymo metu automatiškai pakeisdamas savo veikimo charakteristikas, kad būtų pasiektas palankesnis bet kurio iš šiame reglamente nustatytų, techniniuose dokumentuose arba bet kuriame iš pateikiamų dokumentų nurodytų parametrų lygis, laikoma, kad modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka reikalavimų.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame reglamente pagal Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalį nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1. 

Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2. 

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a) 

pagal Direktyvos 2009/125/EB IV priedo 2 punktą parengtuose techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruojamos vertės) ir, jei taikytina, joms apskaičiuoti naudotos vertės nėra gamintojui, importuotojui arba įgaliotajam atstovui palankesnės už atitinkamų matavimų, atliktų pagal to punkto g papunktį, rezultatus, ir

b) 

deklaruotos vertės atitinka visus šiame reglamente nustatytus reikalavimus, o gamintojo, importuotojo arba įgaliotojo atstovo paskelbtoje reikalaujamoje informacijoje apie gaminį nėra nurodyta jokių verčių, kurios gamintojui, importuotojui arba įgaliotajam atstovui būtų palankesnės už deklaruotas vertes, ir

c) 

tikrindamos modelio vienetą valstybių narių institucijos nustato, kad gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas taiko sistemą, atitinkančią 6 straipsnio antros pastraipos reikalavimus, ir

▼M1

d) 

valstybių narių institucijų tikrinamas modelio vienetas atitinka 6 straipsnio trečios pastraipos reikalavimus, II priedo 2 punkte nustatytus efektyvaus išteklių naudojimo reikalavimus ir 3 punkte nustatytus informacijos reikalavimus, ir

▼B

e) 

vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 11 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

3. 

Jei 2 punkto a, b, c arba d papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka šio reglamento reikalavimų.

4. 

Jei 2 punkto e papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Trys papildomi atrinkti vienetai gali būti ir vieno arba kelių skirtingų lygiaverčių modelių.

5. 

Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 11 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

6. 

Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad modelis ir visi lygiaverčiai modeliai neatitinka šio reglamento reikalavimų.

▼M1

7. 

Pagal 3 arba 6 punktą arba šio priedo antrą pastraipą priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

▼B

Valstybių narių institucijos taiko III priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 11 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. 11 lentelėje nurodytiems parametrams netaikoma jokių kitų leidžiamųjų nuokrypų, pvz., leidžiamųjų nuokrypų, nustatytų darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.11 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametrai

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Naudingasis tūris ir, kai tinkama, naudingasis kameros tūris

Nustatyta vertė () neturi būti daugiau kaip 3 % arba 1 L (priklausomai nuo to, kuri iš jų didesnė) mažesnė už deklaruotą vertę.

Bendrasis tūris ir, kai tinkama, bendrasis kameros tūris

Nustatyta vertė () neturi būti daugiau kaip 3 % arba 1 L (priklausomai nuo to, kuri iš jų didesnė) mažesnė už deklaruotą vertę.

TDA ir, kai tinkama, kameros TDA

Nustatyta vertė () neturi būti daugiau kaip 3 % didesnė už deklaruotą vertę.

Edaily

Nustatyta vertė () neturi būti daugiau kaip 10 % didesnė už deklaruotą vertę.

AE

Nustatyta vertė () neturi būti daugiau kaip 10 % didesnė už deklaruotą vertę.

(1)   

Jeigu bandomi trys papildomi vienetai, kaip nustatyta 4 punkte, nustatyta vertė yra šių trijų papildomų vienetų nustatytų verčių aritmetinis vidurkis.
V PRIEDAS

Orientaciniai etalonai

Įsigaliojant šiam reglamentui prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų rinkoje nustatyta geriausia, atsižvelgiant į EEI, esama technologija aprašyta toliau. 

TDA (m2), naudingasis tūris (L) arba bendrasis tūris (L), jei taikoma

T1 arba TV

AE (kWh per metus)

Parduotuvinės šaldymo spintos

(Vertikalieji parduotuviniai šaldytuvai)

3,3

 

4526

(= 12,4 kWh per 24 val.)

Parduotuvinės šaldymo spintos

Horizontalieji parduotuviniai šaldytuvai

2,2

 

2044

(= 5,6 kWh per 24 val.)

Parduotuvinės šaldymo spintos

(Vertikalieji parduotuviniai šaldikliai)

3

 

9709

(= 26,6 kWh per 24 val.)

Parduotuvinės šaldymo spintos

Horizontalieji parduotuviniai šaldikliai

1,4

 

1621

(= 4,4 kWh per 24 val.)

2,76

 

6424

(= 17,6 kWh per 24 val.)

Šaldomieji gėrimų skardinėmis ir buteliais prekybos automatai

548

7 °C

1547

(= 4,24 kWh per 24 val.)

Spiraliniai šaldomieji prekybos automatai

472

3 °C

2070

(= 5,67 kWh per 24 val.)

Gėrimų šaldytuvai

506

 

475

(= 1,3 kWh per 24 val.)

Ledų šaldikliai

302

 

329

(= 0,9 kWh per 24 val.)

Kaušelinių ledų šaldytuvai

1,43

 

10862

(= 29,76 kWh per 24 val.)( 1 )  2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369, kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (OL L 198, 2017 7 28, p. 1).

►M1  ( *1 ) Keliatemperatūrių pardavimo automatų TV yra V1 (didžiausios išmatuotos produktų temperatūros šilčiausioje kameroje) ir V2 (didžiausios išmatuotos produktų temperatūros šalčiausioje kameroje) vidurkis, suapvalintas iki dešimtųjų. ◄

( *2 ) 1 kategorija = šaldomieji uždarieji aparatai, skirti skardinėms ir buteliams parduoti, kuriuose produktai laikomi krūvose, 2 kategorija = šaldomieji aparatai su stiklinėmis durimis, skirti skardinėms ir buteliams, konditerijos gaminiams ir užkandžiams parduoti, 3 kategorija = šaldomieji aparatai su stiklinėmis durimis, skirti vien tik greitai gendantiems maisto produktams, 4 kategorija = šaldomieji keliatemperatūriai aparatai su stiklinėmis durimis, 6 kategorija = kombinuotieji aparatai, kuriuos sudaro į tą patį korpusą įmontuoti ir vieno aušintuvo varomi skirtingų kategorijų aparatai.