02019R2016 — LT — 30.09.2023 — 003.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2016

2019 m. kovo 11 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1369 nuostatos dėl šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1060/2010

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 315 2019.12.5, p. 102)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/340  2020 m. gruodžio 17 d.

  L 68

62

26.2.2021

►M2

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2023/2048  2023 m. liepos 4 d.

  L 236

1

26.9.2023


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 050, 24.2.2020, p.  21 (2019/2016)
▼B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2016

2019 m. kovo 11 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1369 nuostatos dėl šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1060/2010

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  
Šiuo reglamentu nustatomi iš elektros tinklo maitinamų šaldymo aparatų, kurių tūris didesnis kaip 10 litrų, bet ne didesnis kaip 1 500 litrų, ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį teikimo reikalavimai.
2.  

Šis reglamentas netaikomas:

a) 

pramoninėms šaldymo spintoms ir staigaus šaldymo spintoms, išskyrus pramoninius skryninius šaldiklius;

b) 

prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams;

c) 

mobiliesiems šaldymo aparatams;

d) 

aparatams, kurių pagrindinė paskirtis nėra atšaldytų maisto produktų laikymas.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1) 

maitinimas iš elektros tinklo – elektros energijos tiekimas iš 230 (± 10 %) voltų 50 Hz kintamosios srovės elektros tinklo;

2) 

šaldymo aparatas – izoliuota spinta, kurioje yra viena arba daugiau tam tikros reguliuojamos temperatūros kamerų, šaldoma natūraliosios arba priverstinės konvekcijos būdu, o šaldymas vyksta naudojant vieną ar daugiau energiją vartojančiųjų priemonių;

3) 

kamera – nuo kitų kamerų pertvara, talpykla ar panašia konstrukcija atskirta uždara šaldymo aparato erdvė, tiesiogiai prieinama per vienas ar daugiau išorinių durų, gali būti padalyta į skyrius. Šiame reglamente, jeigu nenurodyta kitaip, terminas „kamera“ reiškia ir kameras, ir jų skyrius;

4) 

išorinės durys – spintos dalis, kuri yra judama arba kurią galima nuimti tam, kad į spintą būtų galima sudėti arba iš jos išimti produktus;

5) 

skyrius – uždara kameros erdvė, kurioje veikimo temperatūra skiriasi nuo kameros, kurioje ji yra, temperatūros;

6) 

bendras tūris (V) – šaldymo aparato vidinio įdėklo erdvės tūris dm3 arba litrais, lygus kamerų tūrių sumai;

7) 

kameros tūris (Vc ) – kameros vidinio įdėklo erdvės tūris dm3 arba litrais;

8) 

pramoninė šaldymo spinta – vieną arba daugiau skyrių, prieinamų per vienas arba daugiau durų ar stalčių, turintis izoliuotas šaldymo įrenginys, kuris, veikdamas aušinimo arba šaldymo temperatūros režimu, gali nuolat išlaikyti nustatytų ribų maisto produktų temperatūrą; jame naudojamas garo kompresijos ciklas; įrenginio paskirtis – laikyti maisto produktus ne buitinėmis sąlygomis, tačiau jis neskirtas maisto produktams demonstruoti ir nepritaikytas naudotis klientams, kaip apibrėžta Komisijos reglamente (ES) 2015/1095 ( 1 );

9) 

staigaus šaldymo spinta – izoliuotas šaldymo įrenginys, visų pirma skirtas karštiems maisto produktams staigiai atvėsinti iki žemesnės nei 10 °C temperatūros arba jiems užšaldyti iki žemesnės nei – 18 °C, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2015/1095;

10) 

pramoninis skryninis šaldiklis – maisto produktams laikyti ne namų ūkiuose skirtas šaldiklis, kurio kamera (-os) prieinama (-os) iš aparato viršaus arba kuriame yra ir iš viršaus atidaromų, ir vertikaliųjų kamerų, bet iš viršaus atidaromos (-ų) kameros (-ų) bendras tūris viršija 75 % bendro aparato tūrio;

11) 

šaldiklis – šaldymo aparatas, kuriame yra tik 4 žvaigždučių kameros;

12) 

šaldiklio kamera, arba 4 žvaigždučių kamera, – užšalimo temperatūros kamera, kurios tikslinė temperatūra ir laikymo sąlygos yra – 18 °C ir kuri atitinka užšaldymo gebos reikalavimus;

13) 

užšalimo temperatūros kamera – kamera, kurios tikslinė temperatūra yra ne aukštesnė kaip 0 °C; tai 0, 1, 2, 3 arba 4 žvaigždučių kamera, kaip nustatyta IV priedo 3 lentelėje;

14) 

kameros tipas – pagal IV priedo 3 lentelėje nustatytus šaldymo veiksmingumo parametrus Tmin, Tmax, Tc ir kt. deklaruotas kameros tipas;

15) 

tikslinė temperatūra (Tc) – kameros atskaitos temperatūra bandymo metu, kaip nustatyta IV priedo 3 lentelėje, kuri yra energijos suvartojimo bandymo temperatūra, išreiškiama kaip per laiko tarpą jutiklių rinkiniu išmatuotų verčių vidurkis;

16) 

žemiausia temperatūra (T min) – žemiausia kameros temperatūra per laikymo bandymą, kaip nustatyta IV priedo 3 lentelėje;

17) 

aukščiausia temperatūra (T max) – aukščiausia kameros temperatūra per laikymo bandymą, kaip nustatyta IV priedo 3 lentelėje;

18) 

0 žvaigždučių kamera ir ledo gaminimo kamera – užšalimo temperatūros kamera, kurios tikslinė temperatūra ir laikymo sąlygos yra 0 °C, kaip nustatyta IV priedo 3 lentelėje;

19) 

1 žvaigždutės kamera – užšalimo temperatūros kamera, kurios tikslinė temperatūra ir laikymo sąlygos yra – 6 °C, kaip nustatyta IV priedo 3 lentelėje;

20) 

2 žvaigždučių kamera – užšalimo temperatūros kamera, kurios tikslinė temperatūra ir laikymo sąlygos yra – 12 °C, kaip nustatyta IV priedo 3 lentelėje;

21) 

3 žvaigždučių kamera – užšalimo temperatūros kamera, kurios tikslinė temperatūra ir laikymo sąlygos yra -18 °C, kaip nustatyta IV priedo 3 lentelėje;

22) 

prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas – šaldymo aparatas, naudojamas nustatytoje žemesnėje nei aplinkos temperatūroje laikomoms prekėms rodyti ir parduoti pirkėjams, kai prekės prieinamos tiesiogiai pro atvirus šonus arba vienas ar daugiau durų ir (arba) stalčių, įskaitant spintas, kuriose yra vietos prekėms sandėliuoti arba prekėms, kurios vartotojams neprieinamos ir kurias paduoda pardavėjas, laikyti, išskyrus minibarus ir vyno šaldytuvus, apibrėžtas Komisijos reglamente (ES) 2019/2024 ( 2 );

23) 

minibaras – šaldymo aparatas, kurio bendras tūris ne didesnis kaip 60 litrų ir kuris visų pirma skirtas maisto produktams laikyti ir parduoti viešbučių kambariuose ar panašiose patalpose;

24) 

vyno šaldytuvas – vynui laikyti skirtas specialusis šaldymo aparatas, kuriame temperatūra tiksliai kontroliuojama laikymo sąlygoms ir vyno laikymo kameros tikslinei temperatūrai užtikrinti, kaip nustatyta IV priedo 3 lentelėje, ir kuriame įrengtos vibracijos slopinimo priemonės;

25) 

specialusis šaldymo aparatas – šaldymo aparatas, kuriame yra tik vieno tipo kamerų;

26) 

vyno laikymo kamera – neužšalimo temperatūros kamera, kurios tikslinė temperatūra 12 °C, vidaus oro drėgnis 50–80 %, o laikymo sąlygos – 5–20 °C, kaip nustatyta IV priedo 3 lentelėje;

27) 

neužšalimo temperatūros kamera – kamera, kurios tikslinė temperatūra yra ne žemesnė kaip 4 °C; tai maisto podėlio, vyno laikymo, rūsio temperatūros arba šviežio maisto kamera, kurios tikslinė temperatūra ir laikymo sąlygos atitinka nustatytąsias IV priedo 3 lentelėje;

28) 

maisto podėlio kamera – neužšalimo temperatūros kamera, kurios tikslinė temperatūra 17 °C, o laikymo sąlygos – 14–20 °C, kaip nustatyta IV priedo 3 lentelėje;

29) 

rūsio temperatūros kamera – neužšalimo temperatūros kamera, kurios tikslinė temperatūra 12 °C, o laikymo sąlygos – 2–14 °C, kaip nustatyta IV priedo 3 lentelėje;

30) 

šviežio maisto kamera – neužšalimo temperatūros kamera, kurios tikslinė temperatūra 4 °C, o laikymo sąlygos – 0–8 °C, kaip nustatyta IV priedo 3 lentelėje;

▼M1

31) 

mobilusis šaldymo aparatas – šaldymo aparatas, kurį galima naudoti ten, kur nėra galimybės naudotis elektros tinklu ir kuris kaip energijos šaltinį šaldymo funkcijai naudoja labai žemos įtampos (< 120 V nuolatinės srovės) elektros energiją ir (arba) degalus, taip pat šaldymo aparatas, kurį, be labai žemos įtampos srovės ir (arba) degalų, galima maitinti ir iš elektros tinklo per išorinį atskirai įsigyjamą kintamosios ir nuolatinės srovės keitiklį. Aparatas, teikiamas rinkai su kintamosios ir nuolatinės srovės keitikliu, nelaikomas mobiliuoju šaldymo aparatu;

▼B

32) 

maisto produktai – maistas, ingredientai, gėrimai, įskaitant vyną, taip pat kiti visų pirma vartoti skirti produktai, kuriuos būtina laikyti atšaldytus iki tam tikros temperatūros;

33) 

pardavimo vieta – šaldymo aparatų rodymo ar siūlymo parduoti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma vieta;

34) 

įmontuojamasis aparatas – šaldymo aparatas, suprojektuotas, išbandytas ir parduodamas tik:

a) 

įmontuoti į spintą arba apdengti (viršų, apačią ir šonus) plokštėmis;

b) 

tvirtai pritvirtinti prie spintos šonų, viršaus ar dugno arba prie dengiamųjų plokščių ir

c) 

uždėti gamyklinę integruotą priekio apdailą arba specialiai pagamintą priekinę plokštę;

35) 

energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) – procentinis šaldymo aparato santykinio energijos vartojimo efektyvumo indeksas, kaip nustatyta IV priedo 5 punkte.

Kitų prieduose vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos I priede.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos

1.  

Tiekėjai užtikrina, kad:

a) 

kiekvienas šaldymo aparatas būtų pateikiamas su spausdinta III priede nustatytos formos etikete;

▼M1

b) 

gaminio parametrų vertės, nurodomos gaminio informacijos lape, kaip nustatyta V priede, būtų įtrauktos į gaminių duomenų bazės viešąją dalį;

▼B

c) 

konkrečiu prekiautojo prašymu būtų pateikiamas spausdintas informacijos apie gaminį lapas;

d) 

VI priede nustatytas techninių dokumentų turinys būtų įtraukiamas į gaminių duomenų bazę;

e) 

visoje konkretaus šaldymo aparato modelio vaizdinėje reklamoje būtų pagal VII ir VIII priedus nurodoma etiketėje nurodyta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė;

f) 

visoje konkretaus šaldymo aparato modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, įskaitant techninę reklaminę medžiagą internete, kurioje apibūdinami konkretūs to modelio techniniai parametrai, būtų pagal VII priedą nurodoma etiketėje nurodyta to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė.

g) 

prekiautojams būtų pateikiama kiekvieno šaldymo aparatų modelio elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos III priede;

h) 

prekiautojams būtų pateikiamas kiekvieno šaldymo aparatų modelio V priede nustatytas elektroninis gaminio informacijos lapas.

2.  
Energijos vartojimo efektyvumo klasė grindžiama energijos vartojimo efektyvumo indeksu, kuris apskaičiuojamas pagal II priedą.

4 straipsnis

Prekiautojų pareigos

Prekiautojai užtikrina, kad:

a) 

kiekvienas pardavimo vietoje, įskaitant prekybos muges, esantis šaldymo aparatas būtų pažymėtas pagal 3 straipsnio 1 dalies a punktą tiekėjų pateikta etikete; įmontuojamųjų aparatų etiketė turėtų būtų rodoma taip, kad būtų aiškiai matoma, o visų kitų šaldymo aparatų – taip, kad būtų aiškiai matoma išorinėje šaldymo aparato priekinėje arba viršutinėje pusėje;

b) 

nuotolinės prekybos atveju pagal VII ir VIII priedus būtų pateikiama etiketė ir gaminio informacijos lapas;

c) 

visoje konkretaus šaldymo aparato modelio vaizdinėje reklamoje, įskaitant reklamą internete, būtų pagal VII priedą nurodoma etiketėje nurodyta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė;

d) 

visoje konkretaus šaldymo aparato modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, įskaitant techninę reklaminę medžiagą internete, kurioje apibūdinami konkretūs to modelio techniniai parametrai, būtų pagal VII priedą nurodoma etiketėje nurodyta to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė.

5 straipsnis

Interneto prieglobos platformų pareigos

Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas, kaip nurodyta Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje, leidžia parduoti šaldymo aparatus tiesiogiai savo interneto svetainėje, jis užtikrina galimybę rodyti prekiautojo pateiktą elektroninę etiketę ir elektroninį gaminio informacijos lapą, naudodamas rodymo mechanizmą pagal VIII priedo nuostatas, ir informuoja prekiautoją apie prievolę juos rodyti.

6 straipsnis

Matavimo metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimais, tiksliais ir atkuriamais matavimo ir skaičiavimo metodais, kuriuose atsižvelgiama į pripažintus pažangiausius skaičiavimo ir matavimo metodus ir kurie nustatyti IV priede.

7 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės, atlikdamos Reglamento (ES) 2017/1369 8 straipsnio 3 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, taiko šio reglamento IX priede nustatytą patikros procedūrą.

8 straipsnis

Peržiūra

Komisija, atsižvelgdama į technologijų pažangą, iki 2025 m. gruodžio 25 d. peržiūri šį reglamentą ir vertinimo rezultatus ir, jei reikia, persvarstymo pasiūlymo projektą pateikia Konsultacijų forumui. Šioje peržiūroje, be kita ko, įvertinama galimybė:

a) 

spręsti žiedinės ekonomikos klausimus;

b) 

nustatyti kamerų piktogramas, galinčias padėti sumažinti maisto atliekų kiekį, ir

c) 

nustatyti metinio suvartojamos energijos kiekio piktogramas.

9 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (ES) Nr. 1060/2010 panaikinamas 2021 m. kovo 1 d.

10 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Nuo 2019 m. gruodžio 25 d. iki 2021 m. vasario 28 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 1060/2010 3 straipsnio 1 dalies b punktą reikalaujama gaminio vardinių parametrų lentelė gali būti pateikiama ne spausdintine forma kartu su gaminiu, o gaminių duomenų bazėje. Tokiu atveju tiekėjas užtikrina, kad, to konkrečiai paprašius prekiautojui, gaminio informacijos lapas būtų pateikiamas spausdintine forma.

11 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

▼M1

Jis taikomas nuo 2021 m. kovo 1 d. Tačiau 10 straipsnis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 25 d., 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai taikomi nuo 2020 m. lapkričio 1 d., o pareiga V priedo 6 lentelėje nurodytuose šviesos šaltinio parametruose nurodyti energijos vartojimo efektyvumo klasę – nuo 2022 m. kovo 1 d.

▼B

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

Prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

Vartojamų terminų apibrėžtys:

1) 

greitojo atsako (QR) kodas – gaminio modelio energijos vartojimo efektyvumo etiketėje pateikiamas brūkšninis kodas, susietas su modelio informacija gaminių duomenų bazės viešojoje dalyje;

2) 

metinis suvartojamos energijos kiekis (AE) – vidutinis per parą suvartojamos energijos kiekis, padaugintas iš 365 (dienų per metus), išreikštas kilovatvalandėmis per metus (kWh/a), apskaičiuojamas pagal IV priedo 3 punktą

3) 

per parą suvartojamos energijos kiekis (Edaily ) – šaldymo aparato per 24 valandas norminėmis sąlygomis suvartojamos elektros energijos kiekis kilovatvalandėmis (kWh/24h), apskaičiuojamas pagal III priedo 3 punktą;

4) 

užšaldymo geba – šviežių maisto produktų kiekis, kurį šaldiklio kameroje galima užšaldyti per 24 h; ji neturi būti mažesnė kaip 4,5 kg per 24 h 100 litrų šaldiklio kameros tūrio, o minimali vertė – 2,0 kg per 24 h;

5) 

atšaldymo kamera – kamera, kurios vidutinė temperatūra gali būti savaime reguliuojama tam tikrame intervale naudotojui nereguliuojant kameros temperatūros valdiklio ir kurios tikslinė temperatūra yra 2 °C, o laikymo sąlygos – nuo – 3 °C iki 3 °C, kaip nustatyta IV priedo 3 lentelėje;

6) 

ore skleidžiamas akustinis triukšmas – šaldymo aparato A svertinis garso galios lygis decibelais pagal 1 pikovato atskaitos lygį (dB(A) re 1 pW);

7) 

antikondensacinis šildytuvas – šildytuvas, kuris užtikrina, kad šaldymo aparate nesikauptų kondensatas;

8) 

pagal aplinkos parametrus valdomas antikondensacinis šildytuvas – antikondensacinis šildytuvas, kurio šildymo efektyvumas priklauso nuo aplinkos temperatūros ir (arba) aplinkos oro drėgnio;

9) 

pagalbinė energija (Eaux ) – pagal aplinkos parametrus valdomo antikondensacinio šildytuvo suvartojamos energijos kiekis, kilovatvalandėmis per metus (kWh per metus);

10) 

tiektuvas – įtaisas, kuris naudotojo pageidavimu iš šaldymo aparato pateikia atšaldytą arba užšaldytą produktą, kaip antai ledo kubelių tiekimo arba atšaldyto vandens pilstymo aparatai;

11) 

kintamos temperatūros kamera – kamera, kuri yra skirta naudoti kaip dviejų (arba daugiau) alternatyvių tipų kamera (pavyzdžiui, kamera, kuri gali būti šviežio maisto kamera arba šaldiklio kamera) ir kurią naudotojas gali nustatyti taip, kad nuolat būtų palaikoma temperatūra, atitinkanti kiekvieno deklaruoto tipo kameros veikimo temperatūros intervalą. Kamera, numatyta naudoti kaip vieno tipo kamera, nors gali užtikrinti ir kitų tipų kamerų laikymo sąlygas (pvz., atšaldymo kamera, kuri gali atitikti ir 0 žvaigždučių kameros reikalavimus), nelaikoma kintamos temperatūros kamera;

12) 

ryšio tinklas – ryšių infrastruktūra, kuriai būdinga ryšio linijų topologija ir architektūra, įskaitant fizinius komponentus, organizacinius principus, ryšio procedūras ir formatus (protokolus);

13) 

2 žvaigždučių zona – 3 arba 4 žvaigždučių kameros dalis, kuri neturi atskirų durų ar dangčio ir kurioje tikslinė temperatūra ir laikymo sąlygos yra – 12 °C;

14) 

klimato klasė – IV priedo 1 punkto j papunktyje nustatytas aplinkos temperatūros intervalas, kuriame numatoma naudoti šaldymo aparatus ir kuriame IV priedo 3 lentelėje nurodytos reikiamos laikymo sąlygos tuo pačiu metu užtikrinamos visoje kameroje (-ose);

15) 

atitirpinimo ir veikimo atkūrimo periodas – laikotarpis nuo atitirpinimo valdymo ciklo pradžios iki pastovių veikimo sąlygų atkūrimo;

16) 

automatinis atitirpinimas – kamerų atitirpinimo nesikišant naudotojui funkcija, kuria, esant bet kuriam temperatūros reguliatoriaus nuostačiui, pašalinamas susidaręs šerkšno sluoksnis arba atkuriamas įprastas veikimas ir automatiškai pašalinamas tirpsmo vanduo;

17) 

atitirpinimo tipas – ant šaldymo aparato garintuvo (-ų) susidariusio šerkšno sluoksnio šalinimo būdas; tai automatinis arba rankinis atitirpinimas;

18) 

rankinis atitirpinimas – atitirpinimas, kai automatinio atitirpinimo funkcijos nėra;

19) 

mažatriukšmis šaldymo aparatas – šaldymo aparatas, kuriame nenaudojamas garų suspaudimas ir kurio ore skleidžiamas akustinis triukšmas (A svertinis) yra mažesnis kaip 27 decibelai pagal 1 pikovato atskaitos lygį (dB(A) re 1 pW);

20) 

nuostoviosios būsenos vartojamoji galia (P ss) – vidutinė vartojamoji galia vatais (W) nuostoviosios būsenos sąlygomis;

21) 

energijos suvartojimo prieaugis dėl atitirpinimo ir veikimo atkūrimo (ΔΕd-f ) – papildomas vidutinis energijos, suvartojamos aparatui atitirpinti ir jo veikimui atkurti, kiekis vatvalandėmis (Wh);

22) 

atitirpinimo intervalas (td-f ) – reprezentatyvusis vidutinis laiko intervalas valandomis (h) nuo vieno atitirpinimo šildytuvo įsijungimo momento iki kito jo įsijungimo momento dviejuose vienas po kito einančiuose atitirpinimo ir veikimo atkūrimo cikluose; arba, jei atitirpinimo šildytuvo nėra, nuo vieno kompresoriaus išjungimo momento iki kito jo išjungimo momento dviejuose vienas po kito einančiuose atitirpinimo ir veikimo atkūrimo cikluose;

23) 

apkrovos koeficientas (L) – koeficientas, kuriuo atsižvelgiama į papildomą (be tikėtinos dėl aukštesnės bandymo aplinkos temperatūros) šaldymo apkrovą dėl įdėtų šiltų maisto produktų; jo vertės nustatytos IV priedo 3 punkto a papunktyje;

24) 

standartinis metinis suvartojamos energijos kiekis (SAE) – norminis šaldymo aparato per metus suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis per metus (kWh/a), apskaičiuojamas pagal IV priedo 4 punktą;

25) 

junginio parametras (C) – modeliavimo parametras, kuriuo atsižvelgiama į sinergijos poveikį, kai viename įrenginyje įrengtos skirtingų tipų kameros; jo vertės nustatytos IV priedo 4 lentelėje;

26) 

šilumos nuostolių per duris koeficientas (D) – kombinuotiesiems aparatams taikomas kompensavimo koeficientas, nustatomas pagal skirtingos temperatūros kamerų skaičių arba išorinių durų skaičių, priklausomai nuo to, kuris iš jų yra mažesnis; jo vertės nustatytos IV priedo 5 lentelėje. Nustatant šį koeficientą terminas „kamera“ nereiškia kameros skyriaus;

27) 

kombinuotasis aparatas – šaldymo aparatas, kuriame yra daugiau nei vieno tipo kamerų, iš kurių bent viena yra neužšalimo temperatūros kamera;

28) 

atitirpinimo koeficientas (Ac ) – kompensavimo koeficientas, kuriuo atsižvelgiama į tai, ar šaldymo aparatas atitirpinamas automatiškai, ar rankiniu būdu; jo vertės nustatytos IV priedo 5 lentelėje;

29) 

įmontuojamojo aparato koeficientas (Ac ) – kompensavimo koeficientas, kuriuo atsižvelgiama į tai, ar šaldymo aparatas yra įmontuojamasis, ar atskiras; jo vertės nustatytos IV priedo 5 lentelėje;

30) 

atskiras aparatas – šaldymo aparatas, kuris nėra įmontuojamasis aparatas;

31) 

Mc ir Nc – modeliavimo parametrai, kuriais atsižvelgiama į energijos suvartojimo priklausomybę nuo tūrio; jų vertės nustatytos IV priedo 4 lentelėje;

32) 

termodinaminis parametras (rc ) – modeliavimo parametras, kuriuo patikslinamas standartinis metinis suvartojamos energijos kiekis, kai aplinkos temperatūra yra 24 °C; jo vertės nustatytos IV priedo 4 lentelėje;

33) 

gabaritiniai matmenys – šaldymo aparato užimamo tūrio matmenys (aukštis, plotis ir gylis), kai durys ar dangčiai uždaryti, išreiškiami milimetrais (mm);

34) 

temperatūros kilimo laikas – laikas, per kurį, nutrūkus variklio veikimui, laikoma, kad 3 arba 4 žvaigždučių kameros temperatūra pakyla nuo – 18 °C iki – 9 °C, valandomis (h);

35) 

žiemos nuostatis – kombinuoto aparato su vienu kompresoriumi ir vienu termostatu valdymo funkcija, kurią pagal tiekėjo nurodymus galima naudoti esant žemesnei nei +16 °C aplinkos temperatūrai ir kurią sudaro perjungimo įtaisas arba funkcija, užtikrinantis (-i), kad net jei kameros, kurioje yra termostatas, šaldyti nereikia, kompresorius veiktų ir toliau, kad būtų išlaikyta tinkama laikymo temperatūra kitose kamerose;

36) 

greitas užšaldymas – funkcija, kurią pagal tiekėjo nurodymus aktyvina galutinis naudotojas šaldiklio kameros laikymo temperatūrai sumažinti, kad neužšaldyti maisto produktai greičiau užšaltų;

37) 

šaldiklio kamera, arba 4 žvaigždučių kamera, – užšalimo temperatūros kamera, kurios tikslinė temperatūra ir laikymo sąlygos yra – 18 °C ir kuri atitinka užšaldymo gebos reikalavimus;

38) 

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus ar kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

39) 

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis ekranas, pavyzdžiui, planšetinių kompiuterių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

40) 

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

41) 

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės;

▼M1

42) 

deklaruota vertė – tiekėjo pagal Reglamento (ES) 2017/1369 3 straipsnio 3 dalį ir šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies d punktą ir VI priedą pateikta nustatyta, apskaičiuota arba išmatuota techninio parametro vertė, pagal kurią valstybių narių institucijos tikrina atitiktį.

▼B
II PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo klasės ir ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasės

Šaldymo aparatų energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jų energijos vartojimo efektyvumo indeksą (toliau – EEI), kaip nurodyta 1 lentelėje.

▼M11 lentelė

Šaldymo aparatų energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI)

A

EEI ≤ 41

B

41 < EEI ≤ 51

C

51 < EEI ≤ 64

D

64 < EEI ≤ 80

E

80 < EEI ≤ 100

F

100 < EEI ≤ 125

G

EEI > 125

▼B

Šaldymo aparato EEI nustatomas pagal IV priedo 5 punktą.2 lentelė

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasės

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė

< 30 dB(A) re 1 pW

A

≥ 30 dB(A) re 1 pW ir < 36 dB(A) re 1 pW

B

≥ 36 dB(A) re 1 pW ir < 42 dB(A) re 1 pW

C

≥ 42 dB(A) re 1 pW

D
III PRIEDAS

Šaldymo aparatų etiketė

1.   ŠALDYMO APARATŲ, IŠSKYRUS VYNO ŠALDYTUVUS, ETIKETĖ

1.1.   Etiketė:

image

1.2.   Etiketėje pateikiama ši informacija:

I. 

QR kodas;

II. 

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

III. 

tiekėjo modelio žymuo;

IV. 

energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė A–G;

V. 

pagal II priedą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

VI. 

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis suvartojamos energijos kiekis (AE), išreikštas kWh per metus;

VII. 

— 
užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma, išreiškiama litrais ir suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;
— 
jeigu šaldymo aparate užšalimo temperatūros kamerų nėra, VII punkto piktograma ir vertė litrais nenurodomos;
VIII. 

— 
atšaldymo kameros (-ų) ir neužšalimo temperatūros kameros (-ų) tūrių suma, išreikšta litrais ir suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;
— 
jeigu šaldymo aparate neužšalimo temperatūros kamerų ir atšaldymo kamerų nėra, VII punkto piktograma ir vertė litrais nenurodomos;
IX. 

dB(A) re 1 pW išreikštas ore skleidžiamas akustinis triukšmas, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus. Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė, kaip nustatyta 2 lentelėje;

X. 

šio reglamento numeris, t. y. 2019/2016.

2.   VYNO ŠALDYTUVŲ ETIKETĖ

2.1.   Etiketė:

image

2.2.   Etiketėje pateikiama ši informacija:

I. 

QR kodas;

II. 

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

III. 

tiekėjo modelio žymuo;

IV. 

energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė A–G;

V. 

pagal II priedą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

VI. 

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas per metus suvartojamos energijos kiekis (AE), išreikštas kWh per metus;

VII. 

standartinių vyno butelių, kurie gali būti laikomi vyno šaldytuve, skaičius;

VIII. 

dB(A) re 1 pW išreikštas ore skleidžiamas akustinis triukšmas, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus. Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė, kaip nustatyta 2 lentelėje;

IX. 

šio reglamento numeris, t. y. 2019/2016.

3.   ETIKETĖS FORMOS

3.1.   Šaldymo aparatų, išskyrus vyno šaldytuvus, etiketės forma

image

3.2.   Vyno šaldytuvų etiketės forma