02019R2014 — LT — 01.05.2021 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2014

2019 m. kovo 11 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1061/2010 ir Komisijos direktyva 96/60/EB

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 315 2019.12.5, p. 29)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/340 2020 m. gruodžio 17 d.

  L 68

62

26.2.2021


Pataisytas:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 050, 24.2.2020, p.  19 (2019/2014)
▼B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2014

2019 m. kovo 11 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369 papildomas buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo nuostatomis ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1061/2010 ir Komisijos direktyva 96/60/EB

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  
Šiuo reglamentu nustatomi ženklinimo ir papildomos gaminio informacijos teikimo ant gaminio reikalavimai, kuriuos turi atitikti į elektros tinklą jungiamos buitinės skalbyklės ir skalbyklės-džiovyklės, įskaitant buitines skalbykles ir skalbykles-džiovykles, kurios taip pat gali būti maitinamos iš baterijų, ir įmontuojamąsias buitines skalbykles ir skalbykles-džiovykles.
2.  

Šis reglamentas netaikomas:

a) 

skalbyklėms ir skalbyklėms-džiovyklėms, kurioms taikoma Direktyva 2006/42/EB;

b) 

iš baterijų maitinamoms buitinėms skalbyklėms ir iš baterijų maitinamoms buitinėms skalbyklėms-džiovyklėms, kurias į elektros tinklą galima jungti per atskirai įsigyjamą kintamosios ir nuolatinės srovės keitiklį.

c) 

buitinėms skalbyklėms, kurių vardinis pajėgumas mažesnis nei 2 kg, ir buitinėms skalbyklėms-džiovyklėms, kurių vardinis skalbimo ciklo pajėgumas 2 kg arba mažesnis.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1) 

maitinimas iš elektros tinklo – elektros energijos tiekimas iš 230 (± 10 %) voltų 50 Hz kintamosios srovės tinklo;

2) 

automatinė skalbyklė – skalbyklė, kurioje įkrovą visiškai apdoroja skalbyklė ir naudotojui nereikia įsikišti jokiu programos etapu;

3) 

buitinė skalbyklė – automatinė skalbyklė namų ūkio skalbiniams skalbti ir skalauti naudojant vandenį, chemines bei mechanines priemones ir šilumos išteklius, turinti gręžimo funkciją ir, kaip gamintojas deklaruoja atitikties deklaracijoje, atitinkanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/35/ES ( 1 ) arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES ( 2 );

4) 

buitinė skalbyklė-džiovyklė – buitinė skalbyklė, kuri, be automatinės skalbyklės funkcijų, tuo pačiu būgnu dar gali ir džiovinti tekstilės gaminius juos šildydama ir vartydama ir, kaip gamintojas deklaruoja atitikties deklaracijoje, atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/35/ES arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES;

5) 

įmontuojamoji buitinė skalbyklė – buitinė skalbyklė, suprojektuota, išbandyta ir parduodama tik tam, kad būtų:

a) 

įmontuota į spintą arba apdengta (iš viršaus ir (arba) apačios, ir šonų) plokštėmis;

b) 

tvirtai pritvirtinta prie spintos šonų, viršaus ar dugno arba prie dengiamųjų plokščių ir

c) 

ant jos būtų uždėta gamyklinė integruota priekinė apdaila arba specialiai pagaminta priekinė plokštė;

6) 

įmontuojamoji buitinė skalbyklė-džiovyklė – buitinė skalbyklė-džiovyklė, suprojektuota, išbandyta ir parduodama tik tam, kad būtų:

a) 

įmontuota į spintą arba apdengta (iš viršaus ir (arba) apačios, ir šonų) plokštėmis;

b) 

tvirtai pritvirtinta prie spintos šonų, viršaus ar dugno arba prie dengiamųjų plokščių ir

c) 

ant jos būtų uždėta gamyklinė integruota priekinė apdaila arba specialiai pagaminta priekinė plokštė;

7) 

keliabūgnė buitinė skalbyklė – buitinė skalbyklė, turinti daugiau kaip vieną būgną; būgnai gali būti įmontuoti atskirose sekcijose arba tame pačiame korpuse.

8) 

keliabūgnė buitinė skalbyklė-džiovyklė – buitinė skalbyklė-džiovyklė, turinti daugiau kaip vieną būgną; būgnai gali būti įmontuoti atskirose sekcijose arba tame pačiame korpuse;

9) 

pardavimo vieta – vieta, kurioje buitinės skalbyklės ir (arba) buitinės skalbyklės-džiovyklės yra demonstruojamos arba siūlomos pirkti, išsinuomoti arba įsigyti išsimokėtinai.

Kitų prieduose vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos I priede.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos

1.  

Tiekėjai užtikrina, kad:

a) 

kiekviena buitinė skalbyklė ir skalbyklė-džiovyklė būtų pristatoma su spausdinta etikete, kurios forma nustatyta III priede, o keliabūgnių buitinių skalbyklių arba skalbyklių-džiovyklių atveju – atitinka X priedo nuostatas;

▼M1

b) 

gaminio parametrų vertės, nurodomos gaminio informacijos lape, kaip nustatyta V priede, būtų įtrauktos į gaminių duomenų bazės viešąją dalį;

▼B

c) 

specialiu buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių prekiautojo prašymu būtų pateikiamas spausdintas gaminio informacijos lapas;

d) 

VI priede nustatytas techninių dokumentų turinys būtų įtraukiamas į gaminių duomenų bazę;

e) 

visoje konkretaus buitinės skalbyklės ar skalbyklės-džiovyklės modelio vaizdinėje reklamoje būtų pagal VII ir VIII priedus nurodoma etiketėje nurodyta gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas;

f) 

visoje su konkrečiu buitinių skalbyklių ar skalbyklių-džiovyklių modeliu susijusioje techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, įskaitant tokią medžiagą internete, būtų pagal VII priedą nurodoma to modelio etiketėje pateikiama energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas;

g) 

prekiautojams būtų pateikiama kiekvieno buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių modelio elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija atitiktų III priede nustatytus reikalavimus;

h) 

prekiautojams būtų pateikiamas elektroninis kiekvieno buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių modelio informacijos lapas, kurio forma ir kuriame pateikiama informacija atitiktų V priede nustatytus reikalavimus.

2.  
Energijos vartojimo efektyvumo klasė ir ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė yra nustatytos II priede ir apskaičiuojamos pagal IV priedą.

4 straipsnis

Prekiautojų pareigos

Prekiautojai užtikrina, kad:

a) 

kiekviena pardavimo vietoje, įskaitant prekybos muges, esanti buitinė skalbyklė ar skalbyklė-džiovyklė būtų pažymėta pagal 3 straipsnio 1 dalies a punktą tiekėjų pateikta etikete; įmontuojamųjų buitinių skalbyklių ar skalbyklių-džiovyklių etiketė turėtų būtų rodoma taip, kad būtų aiškiai matoma, o visų kitų – taip, kad būtų aiškiai matoma buitinės skalbyklės ar skalbyklės-džiovyklės išorinėje priekinėje arba viršutinėje pusėje;

b) 

nuotolinės prekybos ir pardavimo internetu atveju pagal VII ir VIII priedus būtų pateikiama etiketė ir gaminio informacijos lapas;

c) 

visoje konkretaus buitinių skalbyklių ar skalbyklių-džiovyklių modelio vaizdinėje reklamoje būtų pagal VII priedą nurodoma to modelio etiketėje nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas;

d) 

visoje su konkrečiu buitinių skalbyklių ar skalbyklių-džiovyklių modeliu susijusioje techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, įskaitant tokią medžiagą internete, būtų pagal VII priedą nurodoma to modelio etiketėje pateikiama energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas.

5 straipsnis

Interneto prieglobos platformų paslaugų teikėjų pareigos

Jeigu prieglobos paslaugų teikėjas, nurodytas Direktyvos 2000/31/EB 14 straipsnyje, leidžia tiesiogiai parduoti buitines skalbykles ar skalbykles-džiovykles savo interneto svetainėje, jis užtikrina galimybę rodyti prekiautojo pateiktą elektroninę etiketę ir elektroninį gaminio informacijos lapą, naudodamas rodinio mechanizmą pagal VIII priedo nuostatas, ir informuoja prekiautoją apie prievolę juos rodyti.

6 straipsnis

Matavimo metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimais, tiksliais ir atkuriamais matavimo ir skaičiavimo metodais, kuriuose atsižvelgiama į pripažintus pažangiausius skaičiavimo ir matavimo metodus ir kurie nustatyti IV priede.

7 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės, atlikdamos Reglamento (ES) 2017/1369 8 straipsnio 3 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, taiko šio reglamento IX priede nustatytą procedūrą.

8 straipsnis

Peržiūra

Komisija peržiūri šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ir ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 25 d. pateikia šios peržiūros rezultatus, įskaitant, jei reikia, persvarstymo pasiūlymo projektą, Konsultacijų forumui.

Atliekant peržiūrą visų pirma vertinama:

a) 

buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių suvartojamos energijos kiekio mažinimo ir funkcinio bei aplinkosauginio veiksmingumo didinimo potencialas;

b) 

ar reikia išlaikyti dvi buitinių skalbyklių-džiovyklių energinio naudingumo skales;

c) 

kaip veiksmingai galiojančios priemonės padeda koreguoti galutinių naudotojų elgesį ir skatina rinktis efektyviau energiją ir išteklius vartojančius prietaisus ir jų veikimo programas;

d) 

galimybė siekti žiedinės ekonomikos tikslų.

9 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (ES) Nr. 1061/2010 panaikinamas 2021 m. kovo 1 d.

Direktyva 96/60/EB panaikinama 2021 m. kovo 1 d.

10 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Nuo 2019 m. gruodžio 25 d. iki 2021 m. vasario 28 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 1061/2010 3 straipsnio b punktą reikalaujama gaminio vardinių parametrų lentelė gali būti pateikiama ne spausdintine forma, o pagal Reglamento (ES) 2017/1369 12 straipsnį sukurtoje gaminių duomenų bazėje. Tokiu atveju tiekėjas užtikrina, kad specialiu prekiautojo prašymu gaminio vardinių parametrų lentelė būtų pateikiama spausdintine forma.

Nuo 2019 m. gruodžio 25 d. iki 2021 m. vasario 28 d. pagal Direktyvos 96/60/EB 2 straipsnio 3 dalį reikalaujama gaminio vardinių parametrų lentelė gali būti pateikiama ne spausdintine forma, o pagal Reglamento (ES) 2017/1369 12 straipsnį sukurtoje gaminių duomenų bazėje. Tokiu atveju tiekėjas užtikrina, kad specialiu prekiautojo prašymu vardinių parametrų lentelė būtų pateikiama spausdintine forma.

11 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2021 m. kovo 1 d. Tačiau 10 straipsnis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 25 d., o 3 straipsnio 1 dalies a ir b papunkčiai taikomi nuo 2020 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

Prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

Vartojamų terminų apibrėžtys:

(1) 

energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) – svertinio suvartojamos energijos kiekio ir standartinio ciklo suvartojamos energijos kiekio santykis;

(2) 

programa – iš anksto nustatytų operacijų, kurias tiekėjas nurodė kaip tinkamas tam tikrų rūšių tekstilės gaminiams skalbti, džiovinti arba nepertraukiamai skalbti ir džiovinti, seka;

(3) 

skalbimo ciklas – pagal pasirinktą programą nustatytas visas skalbimo procesas, kurį sudaro skirtingų operacijų, įskaitant skalbimą, skalavimą ir gręžimą, seka;

(4) 

džiovinimo ciklas – pagal reikiamą programą nustatytas visas džiovinimo procesas, kurį sudaro skirtingų operacijų, įskaitant šildymą ir cirkuliacinį džiovinimą, seka;

(5) 

visas ciklas – skalbimo ir džiovinimo procesas, kurį sudaro skalbimo ciklas ir džiovinimo ciklas;

(6) 

nepertraukiamas ciklas – visas ciklas nenutraukiant proceso, kai naudotojui nereikia įsikišti jokiu programos etapu;

(7) 

greitojo atsako (QR) kodas – gaminio modelio energijos vartojimo efektyvumo etiketėje pateikiamas brūkšninis kodas, susietas su modelio informacija gaminių duomenų bazės viešojoje dalyje;

(8) 

vardinis pajėgumas – 0,5 kg intervalais tiekėjo nurodyta didžiausia tam tikros rūšies sausų tekstilės gaminių, kuriuos galima apdoroti pagal pasirinktą programą per vieną buitinės skalbyklės skalbimo ciklą arba per vieną visą buitinės skalbyklės-džiovyklės ciklą, įkrovus pagal tiekėjo instrukcijas, masė kilogramais;

(9) 

vardinis skalbimo ciklo pajėgumas – 0,5 kg intervalais tiekėjo nurodyta didžiausia tam tikros rūšies sausų tekstilės gaminių, kuriuos galima apdoroti pagal pasirinktą programą per vieną buitinės skalbyklės skalbimo ciklą arba per vieną buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą, įkrovus pagal tiekėjo instrukcijas, masė kilogramais;

(10) 

vardinis džiovinimo ciklo pajėgumas – 0,5 kg intervalais tiekėjo nurodyta didžiausia tam tikros rūšies sausų tekstilės gaminių, kuriuos galima apdoroti pagal pasirinktą programą per vieną buitinės skalbyklės-džiovyklės džiovinimo ciklą, įkrovus pagal tiekėjo instrukcijas, masė kilogramais;

(11) 

„eco 40–60“ – programos, kurią naudojant, remiantis tiekėjo deklaracija, galima išskalbti įprasto nešvarumo medvilninius skalbinius, kuriuos, kaip nurodyta, galima skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, kartu per tą patį skalbimo ciklą, ir su kuria susijusi energijos vartojimo efektyvumo etiketėje ir gaminio informacijos lape pateikta informacija, pavadinimas;

(12) 

skalavimo efektyvumas – linijinio alkilbenzensulfonato (LAS) liekamoji koncentracija apdorojamuose tekstilės gaminiuose pasibaigus buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklui (IR) arba buitinės skalbyklės-džiovyklės visam ciklui (JR), išreiškiama gramais vienam kilogramui sausų tekstilės gaminių;

(13) 

svertinis suvartojamos energijos kiekis (EW) – esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui, pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo ir ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo programa „eco 40–60“ veikiančios buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės per skalbimo ciklą suvartojamos energijos kiekio svertinis vidurkis, išreikštas kilovatvalandėmis per ciklą;

(14) 

svertinis suvartojamos energijos kiekis (EWD) – esant vardiniam pajėgumui ir pusei vardinio pajėgumo buitinės skalbyklės-džiovyklės per skalbimo ir džiovinimo ciklą suvartojamos energijos kiekio svertinis vidurkis, išreikštas kilovatvalandėmis per ciklą;

(15) 

standartinio ciklo suvartojamos energijos kiekis (SCE) – nuo vardinio pajėgumo priklausantis standartinis buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis per ciklą;

(16) 

svertinis suvartojamo vandens kiekis (WW) – esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui, pusei vardinio skalbimo ciklo pajėgumo ir ketvirčiui vardinio skalbimo ciklo pajėgumo programa „eco 40–60“ veikiančios buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės per skalbimo ciklą suvartojamo vandens kiekio svertinis vidurkis, išreikštas litrais per ciklą;

(17) 

svertinis suvartojamo vandens kiekis (WWD) – esant vardiniam pajėgumui ir pusei vardinio pajėgumo buitinės skalbyklės-džiovyklės per skalbimo ir džiovinimo ciklą suvartojamo vandens kiekio svertinis vidurkis, išreikštas litrais per ciklą;

(18) 

liekamasis drėgnis – drėgmės kiekis, likęs buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ciklo įkrovoje pasibaigus skalbimo ciklui;

(19) 

galutinis drėgnis – drėgmės kiekis, likęs buitinių skalbyklių-džiovyklių įkrovoje pasibaigus džiovinimo ciklui;

(20) 

spintoje laikomų skalbinių sausumas – per džiovinimo ciklą iki 0 % galutinio drėgnio išdžiovintų apdorotų tekstilės gaminių būsena;

(21) 

programos trukmė (tW) – laikas nuo pasirinktos programos įjungimo (neįskaitant naudotojo nustatytos delsos) iki to momento, kai programos pabaigos indikatorius parodo, jog naudotojas gali išimti skalbinius;

(22) 

ciklo trukmė (tWD) – skalbyklės-džiovyklės viso ciklo laikas nuo pasirinktos skalbimo ciklo programos įjungimo (neįskaitant naudotojo nustatytos delsos) iki to momento, kai džiovinimo ciklo pabaigos indikatorius parodo, jog naudotojas gali išimti skalbinius;

(23) 

išjungties veiksena – būsena, kai buitinė skalbyklė arba buitinė skalbyklė-džiovyklė yra prijungta prie elektros tinklo, tačiau neatlieka jokios funkcijos; išjungties veiksena taip pat laikoma:

a) 

būsena, kai išjungties veiksena tik parodoma;

b) 

būsena, kai atliekamos tik tokios funkcijos, kurių paskirtis – užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/30/ES ( 3 );

(24) 

budėjimo veiksena – neribotą laiką galinti trukti būsena, kai buitinė skalbyklė arba buitinė skalbyklė-džiovyklė yra prijungta prie elektros tinklo, tačiau užtikrina tik šias funkcijas:

a) 

veikimo aktyvinimo funkciją arba veikimo aktyvinimo funkciją tik parodant, kad ji yra aktyvi, ir (arba)

b) 

veikimo aktyvinimo funkciją, įjungiamą per ryšio tinklo jungtį, ir (arba)

c) 

informacijos arba būsenos rodymą ir (arba)

d) 

gedimų aptikimo funkciją, rodančią, kad reikia imtis neatidėliotinų priemonių;

(25) 

ryšio tinklas – ryšių infrastruktūra, kuriai būdinga ryšio linijų topologija ir architektūra, įskaitant fizinius komponentus, organizacinius principus, ryšio procedūras ir formatus (protokolus);

(26) 

apsaugos nuo raukšlių funkcija – buitinės skalbyklės arba buitinės skalbyklės-džiovyklės operacija baigus programą, kad skalbiniai pernelyg nesusiglamžytų;

(27) 

uždelstoji veiksena – būsena, kai naudotojas tam tikram laikui atideda pasirinktos programos ciklo pradžią arba pabaigą;

(28) 

garantija – mažmenininko arba tiekėjo įsipareigojimas vartotojui:

a) 

grąžinti sumokėtą kainą arba

b) 

pakeisti, suremontuoti arba tinkamai sutvarkyti buitinę skalbyklę ir buitinę skalbyklę-džiovyklę, jei jos neatitinka garantijos dokumente arba atitinkamoje reklamoje išdėstytų specifikacijų;

(29) 

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus ar kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

(30) 

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

(31) 

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis ekranas, pavyzdžiui, planšetinio kompiuterio, kišeninio kompiuterio arba išmaniojo telefono ekranas;

(32) 

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, perteikiantis informaciją negrafine forma, kai rodytuvas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės;

▼M1

(33) 

deklaruota vertė – tiekėjo pagal Reglamento (ES) 2017/1369 3 straipsnio 3 dalį ir šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies d punktą ir VI priedą pateikta nustatyta, apskaičiuota arba išmatuota techninio parametro vertė, pagal kurią valstybių narių institucijos tikrina atitiktį.

▼B
II PRIEDAS

A.    Energijos vartojimo efektyvumo klasės

Buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jos energijos vartojimo efektyvumo indeksą (EEIW), kaip nurodyta 1 lentelėje.

Buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo EEIW apskaičiuojamas pagal IV priedą.1 lentelė

Buitinių skalbyklių ir buitinių skalbyklių-džiovyklių skalbimo ciklo energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIW)

A

EEIW ≤ 52

B

52 < EEIW ≤ 60

C

60 < EEIW ≤ 69

D

69 < EEIW ≤ 80

E

80 < EEIW ≤ 91

F

91 < EEIW ≤ 102

G

EEIW > 102

Buitinės skalbyklės-džiovyklės viso ciklo energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal energijos vartojimo efektyvumo indeksą (EEIWD), kaip nurodyta 2 lentelėje.

Buitinės skalbyklės-džiovyklės viso ciklo EEIWD apskaičiuojamas pagal IV priedą.2 lentelė

Viso buitinių skalbyklių-džiovyklių ciklo energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEIWD)

A

EEIWD ≤ 37

B

37 < EEIWD ≤ 45

C

45 < EEIWD ≤ 55

D

55 < EEIWD ≤ 67

E

67 < EEIWD ≤ 82

F

82 < EEIWD ≤ 100

G

EEIWD > 100

B.    Gręžimo efektyvumo klasės

Buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo gręžimo efektyvumo klasė nustatoma pagal liekamąjį drėgnį (D), kaip nurodyta 3 lentelėje.

Buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo D apskaičiuojamas pagal IV priedą.3 lentelė

Gręžimo efektyvumo klasės

Gręžimo efektyvumo klasė

Liekamasis drėgnis (D) (%)

A

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G

D ≥ 90

C.    Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasės

Buitinės skalbyklės ir buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklo ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė nustatoma pagal ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygius, kaip nurodyta 4 lentelėje.4 lentelė

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasės

Etapas

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė

Triukšmas (dB)

Gręžimas

A

n < 73

B

73 ≤ n < 77

C

77 ≤ n < 81

D

n ≥ 81
III PRIEDAS

A.    Buitinių skalbyklių etiketė

1.   BUITINIŲ SKALBYKLIŲ ETIKETĖ

1.1.   Etiketė

image

1.2.   Etiketėje pateikiama ši informacija:

I. 

QR kodas;

II. 

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

III. 

tiekėjo modelio žymuo;

IV. 

energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė nuo A iki G;

V. 

pagal II priedą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė;

VI. 

svertinis suvartojamos energijos kiekis per 100 ciklų, kWh, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus pagal IV priedą;

VII. 

„eco 40–60“ programos vardinis pajėgumas, kg;

VIII. 

svertinis suvartojamo vandens kiekis per ciklą litrais, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus pagal IV priedą;

IX. 

„eco 40–60“ programos trukmė, esant vardiniam pajėgumui, h:min, suapvalinta minučių tikslumu;

X. 

pagal II priedo B punktą nustatyta gręžimo efektyvumo klasė;

XI. 

gręžimo etapo ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis, išreikštas dB(A) re 1 pW ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, ir ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė, nustatyta pagal II priedo C punktą;

XII. 

šio reglamento numeris, t. y. 2019/2014.

2.   BUITINIŲ SKALBYKLIŲ ETIKETĖS FORMA

Etiketės forma turi atitikti pateiktą tolesniame paveiksle.

image

Reikalavimai:

a) 

etiketė turi būti bent 96 mm pločio ir 192 mm aukščio. Jei spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek turi atitikti pirmiau nustatytas proporcijas;

b) 

etiketės fonas turi būti 100 % baltos spalvos;

c) 

naudojami šriftai – „Verdana“ ir „Calibri“;

d) 

etiketės elementų matmenys ir specifikacijos turi būti tokie, kaip nurodyta buitinių skalbyklių etiketės formoje;

e) 

naudojamas CMYK spalvų – žydros, purpurinės, geltonos ir juodos – modelis, vadovaujantis tokiu pavyzdžiu: 0,70,100,0: 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos;

f) 

etiketė turi atitikti visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

image

ES logotipo spalva turi būti:

— 
fono: 100,80,0,0;
— 
žvaigždžių – 0,0,100,0;

image

energijos logotipo spalva turi būti: 100,80,0,0;

image

QR kodas turi būti 100 % juodos spalvos;

image

tiekėjo pavadinimas nurodomas 100 % juodos spalvos 9 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu;

image

modelio žymuo turi būti 100 % juodos spalvos 9 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu;

image

A–G skalė turi būti tokia:

— 
energijos vartojimo efektyvumo skalės raidės turi būti 100 % baltos spalvos 19 pt dydžio pastorintu „Calibri“ šriftu; raidės turi būti vertikaliai centruotos, 4,5 mm atstumu nuo rodyklių kairiojo galo;
— 
A–G klasių skalės rodyklių spalvos turi būti:
— 
A klasė: 100,0,100,0;
— 
B klasė: 70,0,100,0;
— 
C klasė: 30,0,100,0;
— 
D klasė: 0,0,100,0;
— 
E klasė: 0,30,100,0;
— 
F klasė: 0,70,100,0;
— 
G klasė: 0,100,100,0;

image

vidinių skirtukų linijos storis turi būti 0,5 pt, spalva – 100 % juoda;

image

energijos vartojimo efektyvumo klasės raidė turi būti 100 % baltos spalvos 33 pt dydžio pastorintu „Calibri“ šriftu. Energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklė ir atitinkama A–G skalės rodyklė turi būti išdėstytos taip, kad jų smaigaliai būtų sulygiuoti. Raidė energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklėje turi būti 100 % juodos spalvos rodyklės stačiakampės dalies viduryje;

image

svertinio suvartojamos energijos kiekio per 100 ciklų vertė turi būti nurodoma 28 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu; „kWh“ turi būti 18 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu; „100“ piktogramoje, vaizduojančioje 100 ciklų, – 14 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu. Vertė ir jos mato vienetas turi būti centruoti ir 100 % juodos spalvos;

image

piktogramos turi būti tokios, kaip parodyta etiketės formoje ir nurodyta toliau:

— 
piktogramų linijos turi būti 1,2 pt storio, o jos pačios ir jose pateiktas tekstas (skaičiai ir mato vienetai) turi būti 100 % juodos spalvos;
— 
tekstas po 3 viršutinėmis piktogramomis turi būti 16 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu, o mato vienetai – 12 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu; jie turi būti centruoti po piktograma;
— 
gręžimo etapo energijos vartojimo efektyvumo piktograma: gręžimo etapo energijos vartojimo efektyvumo klasių intervalas (A–G) turi būti centruotas po piktograma; taikomos gręžimo etapo energijos vartojimo efektyvumo klasės raidė turi būti 16 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu, o kitų gręžimo etapo energijos vartojimo efektyvumo klasių raidės – 10 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu;
— 
ore skleidžiamo akustinio triukšmo piktograma: decibelų skaičius garsiakalbio piešinėlyje turi būti 12 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu, o vienetai „dB“ – 9 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu; triukšmo klasių intervalas (A–D) po piktograma turi būti centruotas; taikomos triukšmo klasės raidė turi būti 16 pt dydžio pastorintu „Verdana“ šriftu, o kitų triukšmo klasių raidės – 10 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu;

image

reglamento numeris turi būti 100 % juodos spalvos 6 pt dydžio įprastu „Verdana“ šriftu.

B.    Buitinių skalbyklių-džiovyklių etiketė

1.   BUITINIŲ SKALBYKLIŲ-DŽIOVYKLIŲ ETIKETĖ

1.1.   Etiketė: