02019R0945 — LT — 09.08.2020 — 001.004


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/945

2019 m. kovo 12 d.

dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių sistemų naudotojų

(OL L 152 2019.6.11, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/1058 2020 m. balandžio 27 d.

  L 232

1

20.7.2020

 M2

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2022/851 2022 m. kovo 22 d.

  L 150

21

1.6.2022
▼B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/945

2019 m. kovo 12 d.

dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių sistemų naudotojųI SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Dalykas

1.  
Šiuo reglamentu nustatomi bepiločių orlaivių sistemų (UAS), skirtų naudoti pagal Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/947 nustatytas taisykles ir sąlygas, ir nuotolinių identifikavimo priedų projektavimo ir gamybos reikalavimai. Be to, jame nustatoma, kokio tipo UAS projektavimui, gamybai ir priežiūrai taikomas sertifikavimo reikalavimas.

►M1

 

Juo taip pat nustatomos UAS, jų pagalbinių įrenginių rinkinių ir nuotolinio identifikavimo priedėlių tiekimo rinkai ir jų laisvo judėjimo Sąjungoje taisyklės.

 ◄

3.  
Be to, šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, kurių trečiųjų valstybių UAS naudotojai turi laikytis pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/947 bendro Europos dangaus oro erdvėje naudodami UAS.

2 straipsnis

Taikymo sritis

▼M1

1.  

Šio reglamento II skyrius taikomas šiems gaminiams:

a) 

UAS, skirtoms naudoti pagal atvirajai UAS naudojimo kategorijai taikomas taisykles ir sąlygas arba pateikus naudojimo deklaraciją pagal specialiąją UAS naudojimo kategoriją, kaip nustatyta Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/947, išskyrus privačiai sukonstruotas UAS, ir paženklintoms šio reglamento priedo 1–5, 16 ir 17 dalyse nustatytu klasės identifikavimo ženklu, rodančiu, kuriai iš Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/947 nurodytų septynių UAS klasių priklauso ta UAS;

b) 

16 dalyje nustatytiems C5 klasės pagalbinių įrenginių rinkiniams;

c) 

nuotolinio identifikavimo priedėliams, nustatytiems šio reglamento priedo 6 dalyje.

2.  
Šio reglamento III skyrius taikomas UAS, naudojamoms pagal sertifikuotajai ir specialiajai UAS naudojimo kategorijoms taikomas taisykles ir sąlygas, vadovaujantis Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/947, išskyrus kai naudojama pateikus deklaraciją.

▼B

3.  
Šio reglamento IV skyrius taikomas UAS naudotojams, kurių pagrindinė verslo vieta yra trečiojoje valstybėje arba kurie yra įsisteigę arba gyvena trečiojoje valstybėje, jeigu tos UAS naudojamos Sąjungoje.
4.  
Šis reglamentas netaikomas UAS, skirtoms naudoti tik patalpose.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

(1)

bepilotis orlaivis – orlaivis, naudojamas arba suprojektuotas veikti autonomiškai arba būti pilotuojamas nuotoliniu būdu be piloto jame;

(2)

bepiločio orlaivio nuotolinio valdymo įranga – prietaisas, įrenginys, mechanizmas, aparatas, reikmuo, programinė įranga arba pagalbinis įtaisas, kurie yra būtini saugiam bepiločio orlaivio naudojimui užtikrinti, bet nėra jo dalis ir nėra gabenami tame bepiločiame orlaivyje;

(3)

bepiločio orlaivio sistema (UAS) – bepilotis orlaivis ir jo nuotolinio valdymo įranga;

(4)

bepiločio orlaivio sistemos naudotojas (UAS naudotojas) – juridinis arba fizinis asmuo, kuris naudoja arba ketina naudoti vieną arba daugiau UAS;

(5)

atviroji kategorija – UAS naudojimo kategorija, apibrėžta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/947 4 straipsnyje;

(6)

specialioji kategorija – UAS naudojimo kategorija, apibrėžta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/947 5 straipsnyje;

(7)

sertifikuotoji kategorija – UAS naudojimo kategorija, apibrėžta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/947 6 straipsnyje;

(8)

derinamieji Sąjungos teisės aktai – Sąjungos teisės aktai, kuriais suderinamos gaminių pateikimo rinkai sąlygos;

(9)

akreditavimas – akreditavimas, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 10 dalyje;

(10)

atitikties vertinimas – procesas, kuriuo nustatoma, ar gaminys atitinka nustatytus reikalavimus;

(11)

atitikties vertinimo įstaiga – įstaiga, vykdanti atitikties vertinimo veiklą, įskaitant kalibravimą, bandymus, sertifikavimą ir tikrinimą;

(12)

CE ženklas – ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad gaminys atitinka taikomus reikalavimus, nustatytus Sąjungos derinimo teisės aktuose, kuriuose numatytas ženklinimas šiuo ženklu;

(13)

gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris gaminį gamina arba užsako suprojektuoti ar pagaminti ir jį parduoda savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą;

(14)

įgaliotasis atstovas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, gamintojo raštu įgaliotas veikti jo vardu ir atlikti nurodytas užduotis;

(15)

importuotojas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris Sąjungos rinkai pateikia gaminį iš trečiosios valstybės;

(16)

platintojas – tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, išskyrus gamintoją arba importuotoją, kuris tiekia gaminį rinkai;

(17)

ekonominės veiklos vykdytojai – UAS gamintojas, įgaliotasis gamintojo atstovas, importuotojas ir platintojas;

(18)

tiekimas rinkai – gaminio, skirto platinti, vartoti ar naudoti Sąjungos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba nemokamai;

(19)

pateikimas rinkai – gaminio tiekimas Sąjungos rinkai pirmą kartą;

(20)

darnusis standartas – darnusis standartas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 2 straipsnio 1 dalies c punkte;

(21)

techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatomi techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti gaminys, procesas arba paslauga;

(22)

privačiai sukonstruota UAS – asmeniniam naudojimui konstruotojo surinkta arba pagaminta UAS, išskyrus UAS, surinktas iš dalių rinkinio, kurį gamintojas pateikė rinkai kaip vieną parengtą surinkti komplektą;

(23)

rinkos priežiūros institucija – valstybės narės institucija, atsakinga už rinkos priežiūrą savo teritorijoje;

(24)

atšaukimas – priemonės, kuriomis siekiama, kad galutiniam naudotojui jau pateiktas gaminys būtų grąžintas;

(25)

pašalinimas – priemonės, kuriomis siekiama panaikinti galimybę tiekimo grandinėje esantį gaminį tiekti rinkai;

(26)

bendro Europos dangaus oro erdvė – oro erdvė virš teritorijos, kuriai taikomos Sutartys, taip pat bet kuri kita oro erdvė, kuriai valstybės narės taiko Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 551/2004 ( 1 ) pagal to reglamento 1 straipsnio 3 dalį;

(27)

nuotolinis pilotas – fizinis asmuo, atsakingas už saugų bepiločio orlaivio skrydžio vykdymą rankiniu būdu valdant jo skrydžio valdymo svirtis arba, kai bepilotis orlaivis skrenda automatiškai, stebint jo maršrutą, ir gali bet kada įsikišti ir pakeisti maršrutą;

(28)

maksimali kilimo masė – gamintojo arba surinkėjo nustatyta didžiausioji bepiločio orlaivio masė su kroviniu ir degalais, kuriai esant galima naudoti bepilotį orlaivį;

(29)

krovinys – bet koks prietaisas, mechanizmas, įrenginys, dalis, aparatas, reikmuo arba pagalbinis įrenginys, įskaitant ryšių įrangą, kuris yra sumontuotas orlaivyje arba pritvirtintas prie orlaivio, bet nėra skirtas ar numatytas skrendančiam orlaiviui valdyti ir nėra orlaivio korpuso, variklio arba oro sraigto dalis;

(30)

sekamasis režimas – UAS naudojimo režimas, kai bepilotis orlaivis nuolat seka nuotolinį pilotą iš anksto nustatytu spinduliu;

(31)

tiesioginis nuotolinis identifikavimas – sistema, kuria užtikrinamas vietinis informacijos apie skrendantį bepilotį orlaivį, įskaitant jo ženklus, perdavimas taip, kad šią informaciją būtų galima gauti be fizinės prieigos prie bepiločio orlaivio;

(32)

geografinis orientavimas – funkcija, kuri, remdamasi valstybių narių pateiktais duomenimis, nustato galimą oro erdvės ribų pažeidimą ir įspėja nuotolinį pilotą, kad šis galėtų imtis efektyvių veiksmų tam pažeidimui išvengti;

(33)

garso galios lygis LWA – A svertinė garso galia, išreikšta dB 1 pW galios atžvilgiu, kaip apibrėžta standarte EN ISO 3744:2010;

(34)

išmatuotasis garso galios lygis – garso galios lygio vertė, nustatyta matavimais, kaip aprašyta priedo 13 dalyje; išmatuotosios vertės gali būti nustatomos kaip vieno reprezentatyvaus tam tikro įrangos tipo bepiločio orlaivio vertės arba kaip kelių bepiločių orlaivių verčių vidurkis;

(35)

garantuotasis garso galios lygis – garso galios lygio vertė, gauta laikantis priedo 13 dalyje nustatytų reikalavimų, atsižvelgiant į neapibrėžtis, atsirandančias dėl gamybos proceso ir matavimo metodų nukrypimų, ir jei gamintojas ar Bendrijoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas patvirtina, kad remiantis taikytomis ir techniniuose dokumentuose nurodytomis techninėmis priemonėmis ši vertė nėra viršyta;

(36)

kybojimas – laikymasis ore toje pačioje geografinėje padėtyje;

(37)

žmonių sambūriai – susibūrimai, iš kurių dėl susirinkusių žmonių gausos neįmanoma išeiti;

▼M1

(38)

valdymo blokas (CU) – įrenginys arba įrenginių sistema, skirta bepiločiam orlaiviui valdyti nuotoliniu būdu, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2018/1139 3 straipsnio 32 punkte, kuri užtikrina bepiločio orlaivio valdymą ir stebėjimą kiekvienu skrydžio etapu, išskyrus bet kokią infrastruktūrą, užtikrinančią valdymo ir kontrolės (C2) sąsajos paslaugą;

(39)

C2 sąsajos paslauga – trečiosios šalies teikiama ryšio paslauga, kuria naudojantis užtikrinama bepiločio orlaivio ir CU valdymo ir kontrolės funkcija;

(40)

naktis – laikas nuo civilinių sutemų pabaigos iki civilinės aušros pradžios, kaip apibrėžta Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 923/2012. ( 2 ).

▼BII SKYRIUS

▼M1

UAS, skirtos naudoti vykdant atvirosios arba specialiosios kategorijos skrydžius arba specialiosios kategorijos skrydžius pateikus naudojimo deklaraciją, pagalbinių įrenginių rinkiniai, paženklinti klasės identifikavimo ženklu, ir nuotolinio identifikavimo priedėliai

▼B1 SKIRSNIS

Gaminiams keliami reikalavimai

4 straipsnis

Reikalavimai

▼M1

1.  
2 straipsnio 1 dalyje nurodyti gaminiai turi atitikti priedo 1–6, 16 ir 17 dalyse nustatytus reikalavimus.

▼B

2.  
UAS, kurios nėra žaislai, kaip apibrėžta Direktyvoje 2009/48/EB, turi atitikti susijusius sveikatos ir saugos reikalavimus, nustatytus Direktyvoje 2006/42/EB, bet tik tokios rizikos, kuri nėra susijusi su bepiločio orlaivio skrydžio sauga, atžvilgiu.
3.  
Rinkai jau tiekiamų gaminių programinės įrangos atnaujinimai gali būti atliekami tik tokiu atveju, jei jie neturi poveikio gaminio atitikčiai.

5 straipsnis

Gaminių tiekimas rinkai ir laisvas gaminių judėjimas

1.  
Gaminiai rinkai tiekiami tik tuo atveju, jei jie atitinka šio skyriaus reikalavimus ir nekelia pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai ar saugai arba turto būklei ar saugumui.
2.  
Dėl priežasčių, susijusių su šiuo skyriumi reglamentuojamais aspektais, valstybės narės nedraudžia, neriboja ir netrukdo tiekti rinkai gaminių, kurie atitinka šį skyrių.

▼M1

3.  
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1020 4 straipsnio 1–4 dalys taikomos nuo 2021 m. liepos 16 d.

▼B2 SKIRSNIS

Ekonominės veiklos vykdytojų pareigos

6 straipsnis

Gamintojų pareigos

▼M1

1.  
. Pateikdamas savo gaminį Sąjungos rinkai gamintojas užtikrina, kad jis būtų suprojektuotas ir pagamintas laikantis priedo 1–6, 16 ir 17 dalyse nustatytų reikalavimų.
2.  
Gamintojas parengia 17 straipsnyje nurodytus techninius dokumentus ir atlieka 13 straipsnyje nurodytą atitinkamą atitikties vertinimo procedūrą arba paveda ją atlikti kaip užsakomąją paslaugą.

Jeigu atlikus tą atitikties vertinimo procedūrą nustatoma, kad gaminys atitinka priedo 1–6, 16 ir 17 dalyse nustatytus reikalavimus, gamintojas parengia ES atitikties deklaraciją ir paženklina gaminį CE ženklu.

▼B

3.  
Gamintojas saugo techninius dokumentus ir ES atitikties deklaraciją 10 metų nuo gaminio pateikimo rinkai dienos.
4.  
Gamintojas užtikrina, kad būtų įdiegtos procedūros, pagal kurias būtų išlaikoma serijinės produkcijos atitiktis šiam skyriui. Turi būti tinkamai atsižvelgiama į gaminio projekto, charakteristikų ar programinės įrangos pakeitimus ir darniųjų standartų ar techninių specifikacijų, kuriais remiantis deklaruojama gaminio atitiktis, pakeitimus.

Kai to reikia atsižvelgiant į gaminio keliamą pavojų, gamintojas, siekdamas apsaugoti sveikatą ir užtikrinti vartotojų saugą, tiria parduodamų gaminių bandinius, nagrinėja ir, jeigu būtina, registruoja skundus, reikalavimų neatitinkančius gaminius ir gaminių atšaukimo atvejus ir nuolat informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

▼M1

5.  
UAS gamintojas užtikrina, kad ant bepiločio orlaivio būtų nurodytas tipas, kaip apibrėžta Sprendime 768/2008/EB, ir unikalus serijos numeris, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti bepilotį orlaivį ir kurie, jei taikytina, atitiktų atitinkamai priedo 2–4, 16 ir 17 dalyse nustatytus reikalavimus. C5 klasės pagalbinių įrenginių rinkinių gamintojas užtikrina, kad rinkiniai būtų paženklinti tipu ir unikaliu serijos numeriu, pagal kuriuos galima juos identifikuoti. Nuotolinio identifikavimo priedėlių gamintojas užtikrina, kad ant nuotolinio identifikavimo priedėlio būtų nurodytas tipas ir unikalus serijos numeris, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti nuotolinio identifikavimo priedėlį ir kurie atitiktų priedo 6 dalyje nustatytus reikalavimus. Visais atvejais gamintojas užtikrina, kad unikalus serijos numeris taip pat būtų nurodytas 14 straipsnyje nurodytoje ES atitikties deklaracijoje arba supaprastintoje ES atitikties deklaracijoje.

▼B

6.  
Gamintojas ant gaminio arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant jo pakuotės, arba prie gaminio pridedamame dokumente nurodo savo pavadinimą (vardą ir pavardę), registruotąjį prekės pavadinimą arba registruotąjį prekės ženklą, interneto svetainės adresą ir pašto adresą, kuriuo su juo galima susisiekti. Turi būti nurodytas vienas adresas, kuriuo būtų galima susisiekti su gamintoju. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

▼M1

7.  
Gamintojas užtikrina, kad prie gaminio būtų pridėtas priedo 1–6, 16 ir 17 dalyse reikalaujama gamintojo instrukcija ir informacinis pranešimas vartotojams ir kitiems galutiniams naudotojams atitinkamoje valstybėje narėje lengvai suprantama kalba. Tokia gamintojo instrukcija ir informacinis pranešimas, taip pat visas ženklinimas turi būti aiškūs, suprantami ir įskaitomi.

▼B

8.  
Gamintojas užtikrina, kad prie kiekvieno gaminio būtų pridėta ES atitikties deklaracija arba supaprastinta ES atitikties deklaracija. Kai pateikiama supaprastinta ES atitikties deklaracija, joje turi būti nurodytas tikslus interneto adresas, kuriuo galima gauti visą ES atitikties deklaracijos tekstą.
9.  
Gamintojas, manantis arba turintis pagrindo manyti, kad gaminiai, kuriuos jis pateikė rinkai, neatitinka šio skyriaus, nedelsdamas imasi taisomųjų priemonių, būtinų to gaminio atitikčiai užtikrinti, tam gaminiui iš rinkos pašalinti arba jam atšaukti, jei tai tikslinga. Jei gaminys kelia pavojų, gamintojas nedelsdamas apie tai praneša valstybių narių, kuriose jis tiekė rinkai tokius gaminius, rinkos priežiūros institucijoms, pateikdamas išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį, visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi, ir jų rezultatus.
10.  
Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, gamintojas tai institucijai lengvai suprantama kalba popierine ar elektronine forma pateikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus siekiant įrodyti, kad gaminys atitinka šį skyrių. Šios institucijos prašymu gamintojas bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti gaminio, kurį jis pateikė rinkai, keliamą pavojų.

▼M1

11.  
Pateikdami rinkai C5 arba C6 klasės UAS arba C5 klasės pagalbinį įrenginį, gamintojai informuoja valstybės narės, kurioje yra jų pagrindinė verslo vieta, rinkos priežiūros instituciją.

▼B

7 straipsnis

Įgaliotieji atstovai

1.  
Gamintojas rašytiniu įgaliojimu gali paskirti įgaliotąjį atstovą.

Įgaliotasis atstovas negali būti įgaliojamas vykdyti 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų pareigų ir 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos rengti techninius dokumentus.

2.  

Įgaliotasis atstovas atlieka gamintojo suteiktame įgaliojime nurodytas užduotis. Įgaliojimu įgaliotajam atstovui leidžiama atlikti bent šiuos veiksmus:

a) 

saugoti ES atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus 10 metų po gaminio pateikimo Sąjungos rinkai, kad nacionalinės rinkos priežiūros institucijos galėtų juos patikrinti;

b) 

rinkos priežiūros arba sienų kontrolės institucijai pagrįstai paprašius, pateikti visą informaciją ir dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai įrodyti;

c) 

rinkos priežiūros arba sienų kontrolės institucijų prašymu bendradarbiauti su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi gaminių, dėl kurių įgaliotajam atstovui buvo suteiktas įgaliojimas, neatitikčiai arba jų keliamai saugos rizikai pašalinti.

8 straipsnis

Importuotojų pareigos

1.  
Importuotojas Sąjungos rinkai pateikia tik šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkančius gaminius.
2.  

Prieš pateikdamas gaminį Sąjungos rinkai, importuotojas įsitikina, kad:

a) 

gamintojas atliko atitinkamą atitikties vertinimo procedūrą, nurodytą 13 straipsnyje;

b) 

gamintojas parengė techninius dokumentus, nurodytus 17 straipsnyje;

c) 

gaminys paženklintas CE ženklu, taip pat, jei reikia, bepiločio orlaivio klasės identifikavimo ženklu ir garso galios lygio ženklu;

d) 

prie gaminio pridėti 6 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodyti dokumentai;

e) 

gamintojas įvykdė 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus.

▼M1

Jeigu importuotojas mano arba turi pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka priedo 1–6, 16 ir 17 dalyse nustatytų reikalavimų, jis neteikia gaminio rinkai, kol neužtikrinama jo atitiktis. Be to, jei gaminys kelia pavojų vartotojų ir trečiųjų šalių sveikatai ir saugai, importuotojas apie tai praneša gamintojui ir kompetentingoms nacionalinėms institucijoms.

▼B

3.  
Importuotojas ant gaminio arba, jeigu to neįmanoma padaryti, ant jo pakuotės, arba prie gaminio pridedamame dokumente nurodo savo pavadinimą (vardą ir pavardę), registruotąjį prekės pavadinimą arba registruotąjį prekės ženklą, interneto svetainę ir pašto adresą, kuriuo su juo galima susisiekti. Kontaktiniai duomenys pateikiami galutiniams naudotojams ir rinkos priežiūros institucijoms lengvai suprantama kalba.

▼M1

4.  
Importuotojas užtikrina, kad prie gaminio būtų pridėta priedo 1–6, 16 ir 17 dalyse reikalaujama gamintojo instrukcija ir informacinis pranešimas vartotojams ir kitiems galutiniams naudotojams atitinkamoje valstybėje narėje lengvai suprantama kalba. Ta gamintojo instrukcija ir informacinis pranešimas, taip pat visas ženklinimas turi būti aiškūs, suprantami ir įskaitomi.

▼B

5.  
Kol atsakomybė už gaminį tenka importuotojui, jis užtikrina, kad sandėliavimo ir transportavimo sąlygos nepablogintų gaminio atitikties 4 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.
6.  
Kai to reikia atsižvelgiant į gaminio keliamą pavojų, importuotojas, siekdamas apsaugoti galutinių naudotojų ir trečiųjų šalių sveikatą ir užtikrinti jų saugą, tiria rinkai pateikiamų gaminių bandinius, nagrinėja ir, jeigu būtina, registruoja skundus, reikalavimų neatitinkančius gaminius ir gaminių atšaukimo atvejus bei informuoja platintojus apie tokią stebėseną.
7.  
Importuotojas, manantis arba turintis pagrindo manyti, kad gaminys, kurį jis pateikė rinkai, neatitinka taikomų Sąjungos derinamųjų teisės aktų, nedelsdamas imasi taisomųjų priemonių, būtinų to gaminio atitikčiai užtikrinti, tam gaminiui iš rinkos pašalinti arba jam atšaukti, jei tai tikslinga. Be to, jei gaminys kelia pavojų, importuotojas nedelsdamas apie tai praneša valstybių narių, kuriose jis tiekė rinkai tokius gaminius, rinkos priežiūros institucijoms, pateikdamas išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.
8.  
Importuotojas 10 metų po gaminio pateikimo rinkai dienos saugo ES atitikties deklaracijos kopiją, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų ją patikrinti, ir užtikrina, kad tų institucijų prašymu joms galėtų būti pateikti techniniai dokumentai.
9.  
Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, importuotojas tai institucijai lengvai suprantama kalba popierine ar elektronine forma suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai įrodyti. Šios institucijos prašymu gamintojas bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti gaminio, kurį jis pateikė rinkai, keliamą pavojų.

▼M1

10.  
Pateikdami rinkai C5 arba C6 klasės UAS arba C5 klasės pagalbinį įrenginį, gamintojai informuoja valstybės narės, kurioje yra jų pagrindinė verslo vieta, rinkos priežiūros instituciją.

▼B

9 straipsnis

Platintojų pareigos

1.  
Tiekdamas gaminį Sąjungos rinkai, platintojas deramai laikosi šiame skyriuje nustatytų reikalavimų.

▼M1

2.  
Prieš tiekdamas gaminį rinkai, platintojas patikrina, ar gaminys paženklintas CE ženklu, taip pat, jei reikia, bepiločio orlaivio klasės identifikavimo ženklu ir garso galios lygio ženklu, ar prie gaminio pridėti 6 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodyti dokumentai ir ar gamintojas ir importuotojas laikosi 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse ir 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų.

Platintojas užtikrina, kad prie gaminio būtų pridėta priedo 1–6, 16 ir 17 dalyse reikalaujama gamintojo instrukcija ir informacinis pranešimas vartotojams ir kitiems galutiniams naudotojams atitinkamoje valstybėje narėje lengvai suprantama kalba. Ta gamintojo instrukcija ir informacinis pranešimas, taip pat visas ženklinimas turi būti aiškūs, suprantami ir įskaitomi.

▼B

Jeigu platintojas mano arba turi pagrindo manyti, kad gaminys neatitinka 4 straipsnyje nustatytų reikalavimų, jis netiekia gaminio rinkai, kol neužtikrinama jo atitiktis. Be to, jei gaminys kelia pavojų, platintojas apie tai praneša gamintojui arba importuotojui ir kompetentingoms rinkos priežiūros institucijoms.

3.  
Kol atsakomybė už gaminį tenka platintojui, jis užtikrina, kad sandėliavimo ir transportavimo sąlygos nepablogintų gaminio atitikties 4 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.
4.  
Platintojas, manantis arba turintis pagrindo manyti, kad gaminys, kurį jis tiekia rinkai, neatitinka taikomų Sąjungos derinamųjų teisės aktų, užtikrina, kad būtų imtasi taisomųjų priemonių, būtinų to gaminio atitikčiai užtikrinti, tam gaminiui iš rinkos pašalinti arba jam atšaukti, jei tai tikslinga. Be to, jei gaminys kelia pavojų, platintojas nedelsdamas apie tai praneša valstybių narių, kuriose jis tiekė rinkai tokius gaminius, rinkos priežiūros institucijoms, pateikdamas išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.
5.  
Jei kompetentinga nacionalinė institucija pateikia pagrįstą prašymą, platintojas tai institucijai popierine ar elektronine forma pateikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus gaminio atitikčiai įrodyti. Šios institucijos prašymu platintojas bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti gaminio, kurį jis tiekia rinkai, keliamą pavojų.

10 straipsnis

Atvejai, kai importuotojams ir platintojams taikomos gamintojų pareigos

Taikant šį skyrių importuotojas arba platintojas laikomas gamintoju ir jam taikomos 6 straipsnyje nustatytos gamintojų pareigos, jei gaminį rinkai jis pateikia savo vardu arba su savo prekės ženklu arba taip pakeičia rinkai jau pateiktą gaminį, kad tai gali paveikti jo atitiktį šiam skyriui.

11 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimas

1.  

Rinkos priežiūros institucijų prašymu ekonominės veiklos vykdytojas nurodo:

a) 

kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuris jam tiekė gaminį;

b) 

kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuriam jis tiekė gaminį.

2.  

Ekonominės veiklos vykdytojas 1 dalyje nurodytą informaciją turi gebėti pateikti:

a) 

10 metų po to, kai jam buvo pateiktas gaminys;

b) 

10 metų po to, kai jis pateikė gaminį.3 SKIRSNIS

Gaminio atitiktis

12 straipsnis

Atitikties prielaida

▼M1

Daroma prielaida, kad gaminys, atitinkantis darniuosius standartus ar jų dalis, kurių nuorodos yra paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, atitinka reikalavimus, kuriuos apima minėti standartai arba jų dalys ir kurie yra nustatyti priedo 1–6, 16 ir 17 dalyse.

▼B

13 straipsnis

Atitikties vertinimo procedūros

▼M1

1.  
Gamintojas, taikydamas kurią nors iš toliau nurodytų procedūrų, atlieka gaminio atitikties vertinimą, kad nustatytų, ar jis atitinka priedo 1–6, 16 ir 17 dalyse nustatytus reikalavimus. Atliekant atitikties vertinimą atsižvelgiama į visas numatytas ir numanomas naudojimo sąlygas.

▼B

2.  

Procedūros, pagal kurias gali būti atliekamas atitikties vertinimas:

▼M1

a) 

vertinant gaminio atitiktį priedo 1, 5, 6, 16 arba 17 dalyje nustatytiems reikalavimams – priedo 7 dalyje nustatyta gamybos vidaus kontrolė, jeigu atitiktį visiems reikalavimams, kurių atžvilgiu yra nustatyti darnieji standartai, kurių nuorodos yra paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, gamintojas užtikrina taikydamas tuos darniuosius standartus;

▼B

b) 

priedo 8 dalyje nustatytas ES tipo tyrimas, po kurio atliekamas gamybos vidaus kontrole pagrįstas tipo atitikties vertinimas;

c) 

priedo 9 dalyje nustatyta visišku kokybės užtikrinimu grindžiama atitiktis, išskyrus atvejus, kai vertinama gaminio, kuris yra žaislas, kaip apibrėžta Direktyvoje 2009/48/EB, atitiktis.

14 straipsnis

ES atitikties deklaracija

▼M1

1.  
6 straipsnio 8 dalyje nurodytoje ES atitikties deklaracijoje nurodoma, kad buvo įrodyta gaminio atitiktis priedo 1–6, 16 ir 17 dalyse nustatytiems reikalavimams, ir, jeigu tai UAS, jos klasė.

▼B

2.  
ES atitikties deklaracija rengiama pagal priedo 11 dalyje nustatytą pavyzdį, joje pateikiami toje dalyje nustatyti elementai ir ji nuolat atnaujinama. Ji išverčiama į valstybės narės, kurios rinkai gaminys pateikiamas ar tiekiamas, reikalaujamą kalbą ar kalbas.
3.  
6 straipsnio 8 dalyje nurodytoje supaprastintoje ES atitikties deklaracijoje pateikiami priedo 12 dalyje nustatyti elementai ir ji nuolat atnaujinama. Ji išverčiama į valstybės narės, kurioje gaminys pateikiamas ar tiekiamas rinkai, reikalaujamą kalbą ar kalbas. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas interneto adresu, nurodytu supaprastintoje ES atitikties deklaracijoje, valstybės narės, kurioje gaminys pateikiamas ar tiekiamas rinkai, reikalaujama kalba ar kalbomis.
4.  
Jei gaminiui taikomas daugiau kaip vienas Sąjungos aktas, pagal kurį reikalaujama parengti ES atitikties deklaraciją, parengiama visiems tokiems Sąjungos aktams bendra ES atitikties deklaracija. Toje deklaracijoje nurodomi susiję Sąjungos aktai ir jų paskelbimo nuorodos.
5.  
Parengęs ES atitikties deklaraciją gamintojas prisiima atsakomybę dėl gaminio atitikties šiame skyriuje nustatytiems reikalavimams.

15 straipsnis

Bendrieji ženklinimo CE ženklu principai

Ženklinimui CE ženklu taikomi bendrieji principai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje.

16 straipsnis

Ženklinimo CE ženklu, notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeriu, UAS klasės identifikavimo ženklu ir garso galios ženklu taisyklės ir sąlygos

1.  
Gaminys arba prie jo pritvirtinta duomenų lentelė paženklinami CE ženklu taip, kad tas ženklas būtų matomas, įskaitomas ir neištrinamas. Jeigu dėl gaminio dydžio taip paženklinti neįmanoma arba negalima, CE ženklu paženklinama pakuotė.

▼M1

2.  
Bepilotis orlaivis arba, kai taikoma, kiekvienas C5 klasės pagalbinių įrenginių rinkinio įrenginys ir jų pakuotė paženklinami bepiločio orlaivio identifikavimo ženklu taip, kad tas ženklas būtų matomas, įskaitomas ir neištrinamas, o jo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 5 mm. Gaminį draudžiama ženklinti ženklais, žymenimis ar užrašais, dėl kurių trečiosios šalys galėtų klaidingai suprasti klasės identifikavimo ženklo reikšmę arba formą.

▼B

3.  
Jeigu taikytina, bepilotis orlaivis, išskyrus atvejus, kai dėl gaminio dydžio toliau nurodytu būdu jo paženklinti neįmanoma arba negalima, ir pakuotė paženklinami priedo 14 dalyje nustatytu garso galios lygio ženklu taip, kad šis ženklas būtų matomas, įskaitomas ir neištrinamas.
4.  
CE ženklu, taip pat, jeigu taikytina, garso galios lygio ženklu ir bepiločio orlaivio klasės identifikavimo ženklu gaminys paženklinamas prieš pateikiant jį rinkai.
5.  
Jei taikoma priedo 9 dalyje nustatyta atitikties vertinimo procedūra, po CE ženklo nurodomas notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeris.

Notifikuotosios įstaigos identifikavimo numerį prideda pati notifikuotoji įstaiga arba, vadovaudamasis jos nurodymais, gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas.

6.  
Valstybės narės, naudodamosi esamais mechanizmais, užtikrina, kad būtų teisingai taikoma ženklinimą CE ženklu reglamentuojanti tvarka, o netinkamo to ženklinimo naudojimo atveju imamasi tinkamų veiksmų.

17 straipsnis

Techniniai dokumentai

▼M1

1.  
Techniniuose dokumentuose pateikiami visi reikiami duomenys ir informacija apie gamintojo naudotas priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad gaminys atitiktų priedo 1–6, 16 ir 17 dalyse nustatytus reikalavimams. Juose pateikiami bent priedo 10 dalyje nustatyti elementai.

▼B

2.  
Techniniai dokumentai parengiami prieš pateikiant gaminį rinkai ir nuolat atnaujinami.
3.  
Su bet kokia ES tipo tyrimo procedūra arba gamintojo kokybės sistemos vertinimu susiję techniniai dokumentai ir korespondencija rengiami oficialia tos valstybės narės, kurioje yra įsikūrusi notifikuotoji įstaiga, kalba arba kita tai įstaigai priimtina kalba.

▼M1

4.  
Jei techniniai dokumentai neatitinka šio straipsnio 1, 2 arba 3 dalies, rinkos priežiūros institucija gali paprašyti gamintojo arba importuotojo pasirūpinti, kad jai priimtina įstaiga gamintojo arba importuotojo lėšomis per nustatytą laikotarpį atliktų bandymus, kad būtų galima patikrinti gaminio atitiktį jam taikomiems priedo 1–6, 16 ir 17 dalių reikalavimams.

▼B4 SKIRSNIS

Pranešimas apie atitikties vertinimo įstaigas

18 straipsnis

Pranešimas

Valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie įstaigas, kurios kaip trečiosios šalys yra įgaliotos pagal šį skyrių atlikti atitikties vertinimo užduotis.

19 straipsnis

Notifikuojančiosios institucijos

1.  
Valstybė narė paskiria notifikuojančiąją instituciją, kuri atsako už atitikties vertinimo įstaigų vertinimo ir pranešimo apie jas bei notifikuotųjų įstaigų stebėsenos, įskaitant 24 straipsnio laikymosi stebėseną, procedūrų nustatymą ir taikymą.
2.  
Valstybė narė gali nuspręsti, kad 1 dalyje nurodytą vertinimą ir stebėseną vykdytų nacionalinė akreditavimo įstaiga, apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008.
3.  
Jeigu notifikuojančioji institucija paveda arba kitaip patiki atlikti 1 dalyje nurodytą vertinimą, pranešimą ar stebėseną įstaigai, kuri nėra Vyriausybinis subjektas, ši įstaiga turi būti juridinis asmuo ir mutatis mutandis atitikti 20 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Be to, ji turi būti apsidraudusi su savo vykdoma veikla susijusią atsakomybę.
4.  
Notifikuojančioji institucija prisiima visą atsakomybę už užduotis, kurias atlieka 3 dalyje nurodyta įstaiga.

20 straipsnis

Notifikuojančiosioms institucijoms taikomi reikalavimai

1.  

Notifikuojančiajai institucijai taikomi reikalavimai:

a) 

ji turi būti įsteigta taip, kad nekiltų jos ir atitikties vertinimo įstaigų interesų konflikto;

b) 

jos veikla turi būti organizuojama ir valdoma taip, kad būtų objektyvi ir nešališka;

c) 

jos organizacinė struktūra turi būti tokia, kad kiekvieną sprendimą, susijusį su pranešimu apie atitikties vertinimo įstaigą, priimtų kompetentingi, tačiau kiti nei vertinimą atlikę asmenys;

d) 

ji neturi siūlyti ar vykdyti jokios veiklos, kurią vykdo atitikties vertinimo įstaigos, ir neturi teikti konsultavimo paslaugų komerciniu ar konkurenciniu pagrindu;

e) 

ji turi užtikrinti informacijos, kurią gauna, konfidencialumą;

f) 

joje turi būti pakankamai kompetentingų darbuotojų, galinčių tinkamai atlikti jos užduotis.

21 straipsnis

Notifikuojančiųjų institucijų pareiga informuoti

1.  
Valstybės narės informuoja Komisiją apie jų taikomas atitikties vertinimo įstaigų vertinimo, pranešimo ir notifikuotųjų įstaigų stebėsenos procedūras, taip pat apie susijusius jų pakeitimus.
2.  
Komisija viešai paskelbia šią informaciją.

22 straipsnis

Notifikuotosioms įstaigoms taikomi reikalavimai

1.  
Pranešimo tikslais atitikties vertinimo įstaiga turi atitikti 2–11 dalyse nustatytus reikalavimus.
2.  
Atitikties vertinimo įstaiga turi būti įsteigta pagal valstybės narės nacionalinę teisę ir būti juridinis asmuo.
3.  
Atitikties vertinimo įstaiga turi būti trečiosios šalies įstaiga, nepriklausoma nuo jos vertinamos organizacijos.

Įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei federacijai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su jos vertinamo gaminio projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu ar priežiūra, gali būti laikoma tokia įstaiga, jeigu įrodoma, kad ji yra nešališka ir nėra jokio interesų konflikto.

4.  
Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausiojo lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai negali būti vertinamo gaminio projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, naudotojai ar prižiūrėtojai, ar bet kurios iš tų šalių atstovai. Tai netrukdo atitikties vertinimo įstaigai naudoti įvertinto gaminio, kuris yra būtinas jos veiklai, ar tokį gaminį naudoti asmeniniais tikslais.

Atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausiojo lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai tiesiogiai nedalyvauja projektuojant, gaminant ar konstruojant, parduodant, montuojant, naudojant tą gaminį ar atliekant jo techninę priežiūrą, taip pat negali atstovauti šioje veikloje dalyvaujančioms šalims. Jie nesiima jokios veiklos, kuri prieštarautų jų sprendimo, susijusio su atitikties vertinimo veikla, dėl kurios apie juos pranešta, nepriklausomumui ar sąžiningumui. Tai visų pirma taikoma konsultavimo paslaugoms.

Atitikties vertinimo įstaiga užtikrina, kad jai pavaldžių įstaigų ar subrangovų veikla nedarytų poveikio jos atitikties vertinimo veiklos konfidencialumui, objektyvumui ar nešališkumui.

5.  
Atitikties vertinimo veiklą vykdanti atitikties vertinimo įstaiga ir jos darbuotojai atitikties vertinimo veiklą vykdo laikydamiesi griežčiausių profesinio sąžiningumo reikalavimų, turi reikiamą konkrečios srities techninę kompetenciją ir nepasiduoda jokiam spaudimui ar paskatoms, visų pirma finansinėms, kurie galėtų paveikti jų sprendimą ar atitikties vertinimo veiklos rezultatus, ypač jei spaudimą daro ir paskatas siūlo šios veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys ar asmenų grupės.
6.  
Atitikties vertinimo įstaiga turi būti pajėgi atlikti visas atitikties vertinimo užduotis, kurios jai yra pavestos pagal priedo 8 arba 9 dalį ir kurioms atlikti apie ją yra pranešta, neatsižvelgiant į tai, ar tas užduotis atlieka pati atitikties vertinimo įstaiga, ar jos yra atliekamos įstaigos vardu ir atsakomybe.

Atitikties vertinimo įstaiga kiekvienai atitikties vertinimo procedūrai atlikti, taip pat kiekvienos gaminio, dėl kurio ji buvo notifikuota, rūšies ar kategorijos atveju, visada turi:

a) 

turėti reikalingų darbuotojų, turinčių techninių žinių ir pakankamai tinkamos patirties atitikties vertinimo užduotims atlikti;

b) 

turėti reikalingų procedūrų, pagal kurias atliekama atitikties vertinimo veikla, aprašymus, taip užtikrinant skaidrumą ir galimybę tas procedūras atkurti; taikyti tinkamą politiką ir procedūras, kuriomis būtų užtikrintas užduočių, kurias ji atlieka kaip notifikuotoji įstaiga, ir kitų jos užduočių atskyrimas;

c) 

turėti reikalingų procedūrų, pagal kurias ji galėtų vykdyti savo veiklą tinkamai atsižvelgdama į įmonės dydį, veiklos sektorių ir struktūrą, atitinkamo gaminio sudėtingumą ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis.

Atitikties vertinimo įstaiga turi turėti priemonių, būtinų su atitikties vertinimo veikla susijusioms techninėms ir administracinėms užduotims tinkamai atlikti, ir galimybę naudotis visa reikiama įranga ar įrenginiais.

7.  

Už atitikties vertinimo užduočių vykdymą atsakingi darbuotojai turi:

a) 

turėti tinkamą techninį ir profesinį parengimą, apimantį visą atitinkamų rūšių atitikties vertinimo veiklą, dėl kurios yra pranešta apie atitikties vertinimo įstaigą;

b) 

pakankamai gerai išmanyti atliekamo vertinimo reikalavimus ir turėti tinkamus įgaliojimus tiems vertinimams atlikti;

c) 

turėti reikiamų žinių apie taikomus darniuosius standartus ir atitinkamas Sąjungos derinamųjų teisės aktų nuostatas bei juos išmanyti;

d) 

turėti gebėjimų rengti ES tipo tyrimo sertifikatus ir kokybės sistemos patvirtinimus, įrašus ir ataskaitas, kuriais patvirtinamas vertinimo atlikimo faktas.

8.  
Užtikrinamas atitikties vertinimo įstaigų, jų aukščiausiojo lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, nešališkumas.

Atitikties vertinimo įstaigos aukščiausiojo lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, atlyginimas neturi priklausyti nuo atliktų vertinimų skaičiaus ar rezultatų.

9.  
Atitikties vertinimo įstaigos apsidraudžia atsakomybės draudimu, išskyrus atvejus, kai atsakomybę pagal nacionalinės teisės aktus prisiima valstybė narė arba kai pati valstybė narė tiesiogiai atsako už atitikties vertinimą.
10.  
Atitikties vertinimo įstaigos darbuotojai laikosi profesinės paslapties reikalavimo, taikomo visai informacijai, kurią jie gauna atlikdami užduotis pagal priedo 8 ir 9 dalis ar bet kurią nacionalinės teisės nuostatą, kuria šis reikalavimas įgyvendinamas, išskyrus atvejus, susijusius su valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, kompetentingomis institucijomis. Turi būti saugomos nuosavybės teisės.
11.  
Atitikties vertinimo įstaigos dalyvauja atitinkamoje standartizacijos veikloje, su UAS ir dažnių planavimu susijusioje reguliavimo veikloje ir notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupės, sudarytos pagal atitinkamus derinamuosius Sąjungos teisės aktus, veikloje arba užtikrina, kad jų darbuotojai, atsakingi už atitikties vertinimo užduočių atlikimą, būtų informuoti apie tą veiklą, o tos grupės priimtus administracinius sprendimus ir parengtus dokumentus jos taiko kaip bendrąsias gaires.

23 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų atitikties prielaida

Kai atitikties vertinimo įstaiga įrodo, kad atitinka kriterijus, nustatytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose ar jų dalyse, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikoma, kad ji atitinka 22 straipsnyje nustatytus reikalavimus tiek, kiek taikytini darnieji standartai apima tuos reikalavimus.

24 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų pavaldžiosios įstaigos ir notifikuotųjų įstaigų sudaromos subrangos sutartys

1.  
Jei notifikuotoji įstaiga konkrečias užduotis, susijusias su atitikties vertinimu, paveda atlikti subrangovui arba pavaldžiajai įstaigai, ji užtikrina, kad subrangovas ar pavaldžioji įstaiga atitiktų 22 straipsnyje nustatytus reikalavimus, ir apie tai praneša notifikuojančiajai institucijai.
2.  
Notifikuotoji įstaiga prisiima visą atsakomybę už subrangovų ar pavaldžiųjų įstaigų atliekamas užduotis, neatsižvelgiant į tai, kur jie yra įsisteigę.
3.  
Pavesti darbą subrangovui arba pavaldžiajai įstaigai galima tik gavus kliento sutikimą.
4.  
Notifikuotoji įstaiga saugo atitinkamus dokumentus, susijusius su subrangovo ar pavaldžiosios įstaigos kvalifikacijos vertinimu ir jo (jos) pagal priedo 8 ir 9 dalis atliktu darbu, kad notifikuojančioji institucija galėtų juos patikrinti.

25 straipsnis

Pranešimo paraiška

1.  
Atitikties vertinimo įstaiga pranešimo paraišką pateikia valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi, notifikuojančiajai institucijai.
2.  
Prie pranešimo paraiškos pridedamas atitikties vertinimo veiklos, atitikties vertinimo modulio ar modulių ir gaminio, kurį vertinti ta įstaiga teigia turinti kompetencijos, aprašymas, taip pat nacionalinės akreditavimo įstaigos išduotas akreditacijos sertifikatas, kuriuo patvirtinama, kad atitikties vertinimo įstaiga atitinka 22 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

26 straipsnis

Pranešimo procedūra

1.  
Notifikuojančiosios institucijos gali pranešti tik apie tas atitikties vertinimo įstaigas, kurios atitinka 22 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
2.  
Jos pranešimus apie atitikties vertinimo įstaigas Komisijai ir kitoms valstybėms narėms siunčia naudodamosi Komisijos parengta ir prižiūrima elektroninio notifikavimo priemone.
3.  
Pranešime pateikiama išsami informacija apie atitikties vertinimo veiklą, atitikties vertinimo modulį ar modulius, atitinkamą gaminį ir atitinkamo akreditacijos sertifikato išdavimą.
4.  
Atitinkama įstaiga gali vykdyti notifikuotosios įstaigos veiklą tik tuo atveju, jeigu per dvi savaites po pranešimo Komisija ar kitos valstybės narės nepareiškia prieštaravimų.
5.  
Tik tokia įstaiga pagal šį skyrių laikoma notifikuotąja įstaiga.
6.  
Notifikuojančioji institucija Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie visus vėlesnius atitinkamus pranešimo pakeitimus.

27 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų identifikavimo numeriai ir sąrašai

1.  
Komisija notifikuotajai įstaigai suteikia identifikavimo numerį.
2.  
Komisija suteikia tik vieną identifikavimo numerį – net ir tuo atveju, kai apie įstaigą yra pranešta pagal kelis Sąjungos aktus.
3.  
Komisija viešai paskelbia įstaigų, apie kurias pranešta pagal šį reglamentą, sąrašą ir nurodo joms suteiktus identifikavimo numerius ir veiklą, kuriai atlikti apie jas yra pranešta.

Komisija užtikrina, kad tas sąrašas būtų nuolat atnaujinamas.

28 straipsnis

Pranešimų pakeitimai

1.  
Jei notifikuojančioji institucija išsiaiškina arba jai yra pranešama, kad notifikuotoji įstaiga nebeatitinka 22 straipsnyje nustatytų reikalavimų arba kad ji nevykdo savo pareigų, notifikuojančioji institucija atitinkamai apriboja, laikinai sustabdo arba panaikina pranešimo galiojimą, atsižvelgdama į reikalavimų nesilaikymo arba pareigų nevykdymo sunkumą. Apie tai ji nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.
2.  
Jeigu pranešimo galiojimas apribojamas, laikinai sustabdomas ar atšaukiamas arba kai notifikuotoji įstaiga nutraukia veiklą, notifikuojančioji valstybė narė imasi tinkamų priemonių siekdama užtikrinti, kad tos įstaigos bylos būtų perduotos tvarkyti kitai notifikuotajai įstaigai arba saugomos, kad su jomis galėtų susipažinti prašymą pateikusios atsakingos notifikuojančiosios institucijos ir rinkos priežiūros institucijos.

29 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų kompetencijos ginčijimas

1.  
Komisija nagrinėja visus atvejus, kai jai kyla abejonių arba kai jai pranešama apie abejones dėl notifikuotosios įstaigos kompetencijos arba dėl to, ar notifikuotoji įstaiga vis dar atitinka jai taikomus reikalavimus ir vykdo jai pavestas pareigas.
2.  
Komisijos prašymu notifikuojančioji valstybė narė pateikia Komisijai visą informaciją, susijusią su pranešimo pagrindu arba atitinkamos notifikuotosios įstaigos kompetencijos patvirtinimu.
3.  
Komisija užtikrina, kad visa neskelbtina informacija, gauta atliekant tyrimą, būtų tvarkoma konfidencialiai.
4.  
Jeigu Komisija sužino, kad notifikuotoji įstaiga neatitinka arba nebeatitinka jos notifikavimo reikalavimų, Komisija atitinkamai praneša apie tai notifikuojančiajai valstybei narei ir paprašo imtis būtinų taisomųjų priemonių, įskaitant notifikavimo panaikinimą, jei būtina.

30 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų veiklos pareigos

1.  
Notifikuotosios įstaigos atlieka atitikties vertinimus pagal priedo 8 ir 9 dalyse nustatytas atitikties vertinimo procedūras.
2.  
Atitikties vertinimas atliekamas laikantis proporcingumo principo, stengiantis išvengti nereikalingos naštos ekonominės veiklos vykdytojams. Atitikties vertinimo įstaigos savo veiklą vykdo tinkamai atsižvelgdamos į įmonės dydį, jos veiklos sektorių, jos struktūrą, atitinkamo gaminio sudėtingumą ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis.

Vis dėlto jos veikia pakankamai griežtai ir užtikrina tokį apsaugos lygį, kokio reikia bepiločio orlaivio arba UAS atitikčiai šiam skyriui užtikrinti.

▼M1

3.  
Jei notifikuotoji įstaiga nustato, kad gamintojas neįvykdė priedo 1–6, 16 ir 17 dalyse arba atitinkamuose darniuosiuose standartuose ar kitose techninėse specifikacijose nustatytų reikalavimų, ji reikalauja, kad tas gamintojas imtųsi tinkamų taisomųjų priemonių, ir neišduoda ES tipo tyrimo sertifikato arba kokybės sistemos patvirtinimo.

▼B

4.  
Jeigu po ES tipo tyrimo sertifikato arba kokybės sistemos patvirtinimo išdavimo notifikuotoji įstaiga, vykdydama atitikties stebėseną, nustato, kad gaminys nebeatitinka reikalavimų, ji reikalauja, kad gamintojas imtųsi reikiamų taisomųjų priemonių, ir prireikus laikinai sustabdo arba panaikina ES tipo tyrimo sertifikato arba kokybės sistemos patvirtinimo galiojimą.
5.  
Jei taisomųjų priemonių nesiimama arba jos nedaro reikiamo poveikio, notifikuotoji įstaiga prireikus apriboja, laikinai sustabdo arba panaikina ES tipo tyrimo sertifikato arba kokybės sistemos patvirtinimo galiojimą.

31 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų sprendimų apskundimas

Notifikuotoji įstaiga užtikrina, kad būtų nustatyta skaidri ir prieinama jų priimtų sprendimų apskundimo procedūra.

32 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų pareiga informuoti

1.  

Notifikuotoji įstaiga informuoja notifikuojančiąją instituciją apie:

a) 

kiekvieną atsisakymą išduoti ES tipo tyrimo sertifikatą arba kokybės sistemos patvirtinimą, jų galiojimo apribojimą, laikiną sustabdymą ar panaikinimą pagal priedo 8 ir 9 dalių reikalavimus;

b) 

visas aplinkybes, turinčias įtakos pranešimo taikymo sričiai ar sąlygoms;

c) 

kiekvieną prašymą suteikti informacijos, kurį jos gavo iš rinkos priežiūros institucijų dėl atitikties vertinimo veiklos;

d) 

jei prašoma, atitikties vertinimo veiklą, vykdytą pagal suteiktus įgaliojimus, ir bet kokią kitą veiklą, pvz., tarpvalstybiniu mastu vykdytą veiklą ir subrangą.

2.  
Notifikuotosios įstaigos, laikydamosi priedo 8 ir 9 dalių reikalavimų, kitoms pagal šį skyrių notifikuotosioms įstaigoms, vykdančioms panašią tokių pačių kategorijų bepiločių orlaivių arba UAS atitikties vertinimo veiklą, teikia informaciją klausimais, susijusiais su neigiamais ir, jei prašoma, teigiamais atitikties vertinimo rezultatais.
3.  
Notifikuotosios įstaigos vykdo priedo 8 ir 9 dalyse nustatytas pareigas informuoti.

33 straipsnis

Keitimasis patirtimi

Komisija pasirūpina, kad būtų organizuojamas valstybių narių nacionalinių institucijų, atsakingų už pranešimo politiką, keitimasis patirtimi.

34 straipsnis

Notifikuotųjų įstaigų veiklos koordinavimas

1.  
Komisija užtikrina deramą įstaigų, apie kurias pranešta pagal šį skyrių, veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą ir tai, kad šis koordinavimas ir bendradarbiavimas tinkamai vyktų sektoriaus notifikuotųjų įstaigų grupėje.
2.  
Tos grupės darbe notifikuotosios įstaigos dalyvauja tiesiogiai arba per paskirtus atstovus.5 SKIRSNIS

Sąjungos rinkos priežiūra, į Sąjungos rinką patenkančių gaminių kontrolė ir Sąjungos apsaugos procedūra

35 straipsnis

Sąjungos rinkos priežiūra ir į Sąjungos rinką patenkančių gaminių kontrolė

1.  
Valstybės narės organizuoja ir vykdo Sąjungos rinkai pateiktų gaminių priežiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 15 straipsnio 3 dalį ir 16–26 straipsnius.
2.  
Valstybės narės organizuoja ir vykdo į Sąjungos rinką patenkančių gaminių tikrinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 15 straipsnio 5 dalį ir 27, 28 ir 29 straipsnius.
3.  
Valstybės narės užtikrina, kad jų rinkos priežiūros ir sienų kontrolės institucijos saugos klausimais bendradarbiautų su kompetentingomis institucijomis, paskirtomis pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/947 17 straipsnį, ir sukurtų tinkamus tarpusavio ryšių palaikymo ir veiksmų derinimo mechanizmus, kuo geriau panaudodamos informaciją, esančią pranešimo apie įvykius sistemoje, nustatytoje Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 376/2014 ( 3 ), ir informacines sistemas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 22 ir 23 straipsniuose.

36 straipsnis

Nacionaliniu lygmeniu pavojų keliantiems gaminiams taikoma procedūra

▼M1

1.  
Jeigu vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos turi pakankamą priežastį manyti, kad gaminys kelia pavojų žmonių sveikatai ar saugai arba kitų su viešojo intereso apsauga susijusių aspektų, patenkančių į šio skyriaus taikymo sritį, požiūriu, jos atlieka su atitinkamu gaminiu susijusį vertinimą, apimantį visus taikomus reikalavimus, nustatytus šiame skyriuje. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai prireikus tuo tikslu bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.

▼B

Jeigu atlikdamos pirmoje pastraipoje nurodytą vertinimą rinkos priežiūros institucijos nustato, kad gaminys neatitinka šiame skyriuje nustatytų reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, kad susijęs ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų būtinų taisomųjų veiksmų, kad užtikrintų gaminio atitiktį tiems reikalavimams, pašalintų gaminį iš rinkos arba jį atšauktų per pagrįstą laikotarpį, kurį jos nustato atsižvelgdamos į pavojaus pobūdį.

Rinkos priežiūros institucijos apie tai informuoja atitinkamą notifikuotąją įstaigą.

Šios dalies antroje pastraipoje nurodytoms priemonėms taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.

2.  
Jei rinkos priežiūros institucijos mano, kad neatitiktis neapsiriboja jų nacionaline teritorija, apie vertinimo rezultatus ir veiksmus, kurių jų nurodymu turi imtis ekonominės veiklos vykdytojai, jos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.
3.  
Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad visų tinkamų taisomųjų veiksmų būtų imtasi visų atitinkamų gaminių, kuriuos jis tiekė rinkai visoje Sąjungoje, atžvilgiu.
4.  
Jeigu per 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nesiima tinkamų taisomųjų veiksmų, rinkos priežiūros institucijos imasi visų tinkamų laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas arba apribotas gaminio tiekimas jų nacionalinei rinkai, kad gaminys būtų pašalintas iš rinkos arba atšauktas.

Rinkos priežiūros institucijos apie tas priemones nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

5.  

Teikiant 4 dalyje nurodytą informaciją pateikiami visi turimi duomenys, visų pirma – duomenys, kurių reikia reikalavimų neatitinkančiam gaminiui identifikuoti, gaminio kilmė, įtariama neatitiktis ir keliamo pavojaus pobūdis, nacionaliniu lygmeniu taikomų priemonių pobūdis ir trukmė, taip pat atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo pateikti argumentai. Visų pirma rinkos priežiūros institucijos nurodo, ar neatitiktis sietina su viena iš šių priežasčių:

a) 

gaminys neatitinka 4 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

b) 

12 straipsnyje nurodytų darniųjų standartų trūkumai.

6.  
Kitos nei pagal šį straipsnį procedūrą inicijavusi valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie visas priemones, kurių ėmėsi, ir pateikia visą turimą papildomą informaciją, susijusią su atitinkamo gaminio neatitiktimi, ir, jei nesutinka su priimta nacionaline priemone, pateikia prieštaravimus.
7.  
Jeigu per tris mėnesius nuo 5 dalyje nurodytos informacijos gavimo nei valstybė narė, nei Komisija nepareiškia prieštaravimo dėl laikinosios priemonės, kurią taiko valstybė narė, ta priemonė laikoma pagrįsta.
8.  
Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamo gaminio atžvilgiu būtų imtasi reikiamų ribojamųjų priemonių, kaip antai gaminys būtų nedelsiant pašalintas iš rinkos.

37 straipsnis

Sąjungos apsaugos procedūra

1.  
Jeigu, užbaigus 36 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą procedūrą, dėl priemonės, kurios ėmėsi valstybė narė, pareiškiama prieštaravimų arba jeigu Komisija nusprendžia, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Sąjungos teisės aktams, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina tą nacionalinę priemonę. Remdamasi to vertinimo rezultatais, Komisija sprendžia, ar nacionalinė priemonė yra pagrįsta.

Komisija savo sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama apie jį praneša joms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

2.  
Jei nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, visos valstybės narės imasi priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkantis gaminys būtų pašalintas arba atšauktas iš jų rinkos, ir apie tai informuoja Komisiją. Jei nacionalinė priemonė laikoma nepagrįsta, atitinkama valstybė narė tą priemonę atšaukia.
3.  
Jei nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, o gaminio neatitiktis siejama su darniųjų standartų trūkumais, nurodytais šio reglamento 36 straipsnio 5 dalies b punkte, Komisija taiko Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 11 straipsnyje numatytą procedūrą.

38 straipsnis

Reikalavimus atitinkantis gaminys, kuris kelia pavojų

1.  
Jeigu valstybė narė, atlikusi vertinimą pagal 36 straipsnio 1 dalį, nustato, kad šio skyriaus reikalavimus atitinkantis gaminys vis dėlto kelia pavojų žmonių sveikatai ir saugai arba kitiems su viešojo intereso apsauga susijusiems aspektams, kuriems taikomas šis skyrius, ji pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų tinkamų priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad atitinkamas rinkai pateiktas gaminys nebekeltų pavojaus, pašalintų gaminį iš rinkos arba jį atšauktų per pagrįstą laikotarpį, kurį ji gali nustatyti atsižvelgdama į pavojaus pobūdį.
2.  
Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad taisomųjų veiksmų būtų imtasi visų atitinkamų gaminių, kuriuos jis tiekė rinkai visoje Sąjungoje, atžvilgiu.
3.  
Valstybė narė nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares. Ta informacija apima visus turimus duomenis: visų pirma nurodomi atitinkamam gaminiui identifikuoti būtini duomenys, gaminio kilmė ir tiekimo grandinė, susijusio pavojaus pobūdis ir taikomų nacionalinių priemonių pobūdis ir trukmė.
4.  
Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais ir įvertina taikomas nacionalines priemones. Remdamasi to vertinimo rezultatais, Komisija nusprendžia, ar nacionalinė priemonė pagrįsta, ar ne, ir prireikus pasiūlo tinkamas priemones.
5.  
Komisija savo sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama apie jį praneša joms ir atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ar vykdytojams.

39 straipsnis

Oficialiai pripažinta neatitiktis

1.  

Nepažeidžiant 36 straipsnio, jei valstybė narė nustato vieną iš toliau nurodytų faktų, susijusių su gaminiais, kuriems taikomas šis skyrius, ji reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas pašalintų neatitiktį, susijusią su tuo, kad:

a) 

gaminys CE ženklu paženklintas pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnį arba šio reglamento 15 arba 16 straipsnį;

b) 

gaminys nepaženklintas CE ženklu arba tipo žymeniu;

c) 

jei taikoma priedo 9 dalyje nustatyta atitikties vertinimo procedūra, gaminys notifikuotosios įstaigos identifikavimo numeriu paženklintas pažeidžiant 16 straipsnį arba nepaženklintas;

d) 

gaminys nepaženklintas bepiločio orlaivio klasės identifikavimo ženklu;

e) 

gaminys nepaženklintas garso galios lygio ženklu, kai to reikalaujama;

f) 

gaminys nepaženklintas serijos numeriu arba serijos numerio formatas yra netinkamas;

g) 

nepateiktas vadovas arba informacinis pranešimas;

h) 

nepateikta arba neparengta ES atitikties deklaracija;

i) 

ES atitikties deklaracija parengta netinkamai;

j) 

techninių dokumentų nėra arba yra ne visi techniniai dokumentai;

k) 

nenurodytas gamintojo pavadinimas, registruotasis prekės pavadinimas arba registruotasis prekės ženklas, interneto svetainės adresas arba pašto adresas.

2.  
Jeigu 1 dalyje nurodyta neatitiktis nepašalinama, atitinkama valstybė narė imasi visų tinkamų priemonių, kad būtų apribotas arba uždraustas gaminio tiekimas rinkai arba užtikrinta, kad gaminys būtų pašalintas arba atšauktas iš rinkos.III SKYRIUS

▼M1

Reikalavimai UAS, naudojamoms pagal sertifikuotą arba specialiąją kategoriją, išskyrus kai naudojama pateikus deklaraciją

40 straipsnis

Reikalavimai UAS, naudojamoms pagal sertifikuotą arba specialiąją kategoriją, išskyrus kai naudojama pateikus deklaraciją.

1. 

UAS projektavimas, gamyba ir priežiūra sertifikuojami, jei UAS atitinka bet kurią iš šių sąlygų:

a) 

jos matmenys yra ne mažesni kaip 3 m ir ji suprojektuota naudoti virš žmonių sambūrių;

b) 

ji suprojektuota žmonėms skraidinti;

c) 

ji suprojektuota pavojingiesiems kroviniams gabenti ir siekiant avarijos atveju sumažinti riziką trečiosioms šalims turi būti užtikrintas jos didelis patikimumas;

d) 

ji skirta naudoti specialiosios kategorijos veiklai, apibrėžtai Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/947 5 straipsnyje, vykdyti ir atlikus Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/947 11 straipsnyje nustatytą rizikos vertinimą kompetentingos institucijos išduotame naudojimo leidime nurodoma, kad naudojimo rizika gali būti tinkamai sumažinta tik atlikus UAS sertifikavimą.

2. 

UAS, kuriai taikomas sertifikavimo reikalavimas, turi atitikti Komisijos reglamentuose (ES) Nr. 748/2012, (ES) 2015/640 ir (ES) Nr. 1321/2014 nustatytus taikytinus reikalavimus.

3. 

Jei sertifikavimo reikalavimas pagal 1 dalį UAS netaikomas, specialiosios kategorijos veiklai vykdyti naudojamos UAS techninės galimybės turi atitikti kompetentingos institucijos išduotame naudojimo leidime arba lengvosios UAS naudotojo pažymėjime (angl. Light UAS Operator Certificate, LUC) pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/947 priedo C dalį nustatytas technines galimybes.

4. 

Visos UAS, jei jos nėra privačiai sukonstruotos ir jei joms netaikomas registracijos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/947 14 straipsnį reikalavimas, turi būti pažymėtos unikaliu serijos numeriu, atitinkančiu standartą ANSI/CTA-2063-A-2019, Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers, 2019 m.

5. 

Kiekviename bepiločiame orlaivyje, skirtame naudoti pagal specialiąją kategoriją mažesniame nei 120 metrų aukštyje, turi būti įrengta nuotolinio identifikavimo sistema, užtikrinanti galimybę:

a) 

įkelti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/947 14 straipsnį reikalaujamą UAS naudotojo registracijos numerį ir bet kurį papildomą registracijos sistemos pateiktą numerį. Sistema turi patikrinti visos ženklų eilutės, kurią UAS naudotojas pateikė registracijos metu, vientisumą. Jei aptinkamas nenuoseklumas, UAS turi naudotojui pateikti pranešimą apie klaidą;

b) 

visą skrydžio laiką realiuoju laiku periodiškai siųsti bent toliau nurodytus duomenis taip, kad juos būtų galima priimti esamais nešiojamaisiais prietaisais:

i) 

UAS naudotojo registracijos numerį ir valstybės narės registracijos proceso metu suteiktą patikros kodą, nebent a punkte nustatyto nuoseklumo patikrinimo rezultatas yra neigiamas;

ii) 

unikalų bepiločio orlaivio serijos numerį, atitinkantį 4 dalies reikalavimus, arba, jei bepilotis orlaivis yra privačiai sukonstruotas, unikalų priedo 6 dalyje nustatytą priedėlio serijos numerį;

iii) 

laiko žymą, bepiločio orlaivio geografinę padėtį ir jo aukštį virš paviršiaus arba pakilimo vietos;

iv) 

bepiločio orlaivio kursą, išmatuotą laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi nuo tikrosios šiaurės krypties, ir greitį žemės atžvilgiu;

v) 

nuotolinio piloto geografinę padėtį;

vi) 

nuorodą, ar UAS yra avarinės būsenos;

c) 

sumažinti galimybę klastoti tiesioginio nuotolinio identifikavimo sistemos funkcijas.

▼BIV SKYRIUS

UAS naudotojai iš trečiųjų valstybių

41 straipsnis

UAS naudotojai iš trečiųjų valstybių

1.  
UAS naudotojai, kurių pagrindinė verslo vieta yra trečiojoje valstybėje arba kurie yra įsisteigę arba gyvena trečiojoje valstybėje, naudodami UAS bendro Europos dangaus oro erdvėje, laikosi Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/947.
2.  
Trečiosios valstybės UAS naudotojo atžvilgiu kompetentinga institucija yra valstybės narės, kurioje pirmojoje UAS naudotojas ketina vykdyti veiklą, kompetentinga institucija.
3.  

Nukrypdama nuo 1 dalies, kompetentinga institucija UAS naudojimo skrydžiams Sąjungoje, į Sąjungą arba iš Sąjungos tikslais gali pripažinti nuotolinio piloto kompetencijos pažymėjimą arba UAS naudotojo pažymėjimą, išduotą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/947, arba lygiavertį dokumentą, jeigu:

a) 

trečioji valstybė paprašo tokio pripažinimo;

b) 

nuotolinio piloto kompetencijos pažymėjimas arba UAS naudotojo pažymėjimas galioja jį išdavusioje valstybėje ir

c) 

Komisija, pasikonsultavusi su EASA, įsitikina, kad reikalavimais, kuriais remiantis buvo išduoti minėti pažymėjimai, užtikrinamas toks pat saugos lygis, kaip ir šiuo reglamentu.V SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

42 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M1
PRIEDAS

1 DALIS

C0 klasės bepiločio orlaivio sistemai keliami reikalavimai

C0 klasės UAS paženklinama šiuo klasės identifikavimo ženklu ant bepiločio orlaivio:

image

C0 klasės UAS turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. 

maksimali kilimo masė turi būti mažesnė kaip 250 g, įskaitant krovinį;

2. 

horizontaliojo skrydžio greitis turi būti ne didesnis kaip 19 m/s;

3. 

didžiausias pasiekiamas aukštis turi būti apribotas iki 120 m virš pakilimo vietos;

4. 

jos eksploatacinės savybės, susijusios su stabilumu, manevringumu ir valdymo ir kontrolės ryšiu, turi būti tokios, kad nuotolinis pilotas pagal gamintojo instrukciją galėtų saugiai ją valdyti visomis numatomomis jos naudojimo sąlygomis, įskaitant atvejus, kai sugenda viena arba, jei taikytina, daugiau sistemų;

5. 

ji turi būti suprojektuota ir sukonstruota taip, kad žmonių sužeidimai, kurie galėtų būti patirti naudojant UAS, būtų kuo mažesni, turi būti vengiama aštrių briaunų, nebent tai techniškai neišvengiama laikantis gerosios projektavimo ir gamybos praktikos. Jei naudojami oro sraigtai, bepilotis orlaivis turi būti suprojektuotas taip, kad sužeidimai, kuriuos galėtų sukelti oro sraigto mentės, būtų kuo mažesni;

6. 

ji turi būti varoma tik elektra;

7. 

jei yra įdiegtas sekamasis režimas, įjungus šią funkciją bepilotis orlaivis turi laikytis nuo nuotolinio piloto ne didesniu kaip 50 m atstumu ir užtikrinti nuotoliniam pilotui galimybę perimti valdymą;

8. 

ji turi būti pateikiama rinkai su gamintojo instrukcija, kurioje būtų:

a) 

nurodytos bepiločio orlaivio charakteristikos (bet nebūtinai apsiribojant tik šiomis):

— 
bepiločio orlaivio klasė,
— 
bepiločio orlaivio masė (pateikiamas standartinės konfigūracijos aprašymas) ir maksimali kilimo masė,
— 
bendrosios leidžiamo krovinio charakteristikos, nurodant jo masę, sąsajas su bepiločiu orlaiviu ir kitus galimus apribojimus,
— 
bepiločio orlaivio nuotolinio valdymo techninė ir programinė įranga ir
— 
bepiločio orlaivio veikimo nutrūkus valdymo ir kontrolės ryšiui aprašymas;
b) 

aiškūs naudojimo nurodymai;

c) 

naudojimo apribojimai (įskaitant, bet ne tik, meteorologines sąlygas ir skrydžius dieną ir (arba) naktį) ir

d) 

atitinkamas visų pavojų, susijusių su UAS naudojimu, aprašymas, pritaikytas prie naudotojo amžiaus;

9. 

prie jos turi būti pridėtas Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (EASA) informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodyti pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/947 taikomi apribojimai ir pareigos;

10. 

4, 5 ir 6 punktai netaikomi UAS, kurios yra žaislai, apibrėžti Direktyvoje 2009/48/EB dėl žaislų saugos.

2 DALIS

C1 klasės bepiločio orlaivio sistemai keliami reikalavimai

C1 klasės UAS paženklinama šiuo klasės identifikavimo ženklu ant bepiločio orlaivio:

image

C1 klasės UAS turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. 

ji turi būti pagaminta iš tokių medžiagų ir jos eksploatacinės ir fizinės savybės turi būti tokios, kad būtų užtikrinta, jog galutiniu greičiu atsitrenkus į žmogaus galvą jai perduodamas energijos kiekis būtų mažesnis kaip 80 J, arba maksimali kilimo masė turi būti mažesnė kaip 900 g, įskaitant krovinį;

2. 

horizontaliojo skrydžio greitis turi būti ne didesnis kaip 19 m/s;

3. 

didžiausias pasiekiamas aukštis virš pakilimo vietos turi būti apribotas iki 120 m arba turi būti įdiegta sistema, ribojanti pirmiau nurodytą aukštį virš paviršiaus arba pakilimo vietos iki 120 m arba nuotolinio piloto pasirenkamos vertės. Jeigu naudojama pasirenkama vertė, skrydžio metu nuotoliniam pilotui turi būti teikiama aiški informacija apie bepiločio orlaivio aukštį virš paviršiaus arba pakilimo vietos;

4. 

jos eksploatacinės savybės, susijusios su stabilumu, manevringumu ir valdymo ir kontrolės ryšiu, turi būti tokios, kad pakankamai kompetentingas nuotolinis pilotas, kaip apibrėžta Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/947, pagal gamintojo instrukciją galėtų saugiai ją valdyti visomis numatomomis jos naudojimo sąlygomis, įskaitant atvejus, kai sugenda viena arba, jei taikytina, daugiau sistemų;

5. 

turi būti užtikrintas būtinasis bepiločio orlaivio mechaninis stiprumas, įskaitant būtiną stiprumo atsargą, ir, jei taikytina, užtikrintas gebėjimas išlaikyti bet kokį įtempį, veikiantį naudojamą UAS, išvengiant lūžimo arba deformacijos, dėl kurių sumažėtų bepiločio orlaivio skrydžio sauga;

6. 

ji turi būti suprojektuota ir sukonstruota taip, kad žmonių sužeidimai, kurie galėtų būti patirti naudojant UAS, būtų kuo mažesni, turi būti vengiama aštrių bepiločio orlaivio briaunų, nebent tai techniškai neišvengiama laikantis gerosios projektavimo ir gamybos praktikos. Jei naudojami oro sraigtai, bepilotis orlaivis turi būti suprojektuotas taip, kad sužeidimai, kuriuos galėtų sukelti oro sraigto mentės, būtų kuo mažesni;

7. 

nutrūkus valdymo ir kontrolės ryšiui turi būti taikomas patikimas iš anksto žinomas metodas, kuriuo būtų atkuriamas bepiločio orlaivio valdymo ir kontrolės ryšys arba, jei tai nepavyksta, bepiločio orlaivio skrydis užbaigiamas taip, kad būtų sumažintas poveikis trečiosioms šalims ore ir ant žemės;

8. 

jeigu tai ne bepilotis orlaivis su nejudamuoju sparnu, pagal 13 dalį nustatytas garantuotasis A svertinis garso galios lygis LWA turi neviršyti 15 dalyje nustatytų lygių;

9. 

jeigu tai ne bepilotis orlaivis su nejudamuoju sparnu, pagal 14 dalies reikalavimus ant bepiločio orlaivio ir (arba) jo pakuotės turi būti nurodytas garantuotasis A svertinis garso galios lygis;

10. 

ji turi būti varoma tik elektra;

11. 

ji turi būti pažymėta unikaliu serijos numeriu, atitinkančiu standartą ANSI/CTA-2063-A-2019, Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers, 2019 m.;

12. 

joje turi būti įdiegtas tiesioginio nuotolinio identifikavimo įtaisas, kuris:

a) 

užtikrintų galimybę įkelti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/947 14 straipsnį reikalaujamą UAS naudotojo registracijos numerį ir papildomą registracijos sistemos pateiktą numerį. Sistema turi patikrinti visos ženklų eilutės, kurią UAS naudotojas pateikė registracijos metu, vientisumą. Jei aptinkamas nenuoseklumas, UAS turi naudotojui pateikti pranešimą apie klaidą;

b) 

realiuoju laiku visą skrydžio laiką užtikrintų, kad iš bepiločio orlaivio pagal atvirą dokumentais patvirtintą duomenų perdavimo protokolą periodiškai būtų tiesiogiai perduodami bent toliau nurodyti duomenys, kuriuos tame ryšio diapazone galėtų tiesiogiai priimti esami nešiojamieji prietaisai:

UAS naudotojo registracijos numeris ir registracijos valstybės narės registracijos proceso metu suteiktas patikros kodas, nebent a punkte nustatyto nuoseklumo patikrinimo rezultatas yra neigiamas;

ii 

unikalus fizinis bepiločio orlaivio serijos numeris, atitinkantis 11 punktą;

iii 

laiko žyma, bepiločio orlaivio geografinė padėtis ir jo aukštis virš paviršiaus arba pakilimo vietos;

iv 

bepiločio orlaivio kursas, išmatuotas laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi nuo tikrosios šiaurės krypties, ir greitis žemės atžvilgiu;

nuotolinio piloto geografinė padėtis arba, jeigu ji nežinoma, pakilimo vietos geografinė padėtis ir

vi 

nuoroda, ar UAS yra avarinės būsenos;

c) 

sumažintų galimybę klastoti tiesioginio nuotolinio identifikavimo sistemos funkcijas;

13. 

joje būtų įdiegta geografinio orientavimo funkcija, kuri užtikrintų:

a) 

sąsają duomenims su informacija apie oro erdvės ribas, susijusias su bepiločio orlaivio padėtimi ir aukščiu, nustatytas pagal UAS geografines zonas, kaip apibrėžta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/947 15 straipsnyje, įkelti ir atnaujinti, užtikrinančią, kad tų duomenų įkėlimo arba atnaujinimo procesas nepablogintų jų vientisumo ir nesumažintų patikimumo;

b) 

nuotolinio piloto įspėjimą apie nustatytą galimą oro erdvės ribų pažeidimą ir

c) 

nuotolinio piloto informavimą apie bepiločio orlaivio būklę ir įspėtų, kai jo padėties nustatymo arba navigacijos sistemos negali užtikrinti tinkamo geografinio orientavimo sistemos veikimo;

14. 

jeigu bepiločiame orlaivyje yra įdiegta funkcija, ribojanti jo galimybę patekti į tam tikras oro erdvės zonas arba dalis, ši funkcija turi veikti taip, kad būtų užtikrinta sklandi jos sąveika su bepiločio orlaivio skrydžio valdymo sistema, neigiamai nepaveikiant skrydžio saugos. Be to, nuotolinis pilotas turi būti aiškiai informuojamas apie atvejus, kai ši funkcija neleidžia bepiločiam orlaiviui patekti į minėtas oro erdvės zonas arba dalis;

15. 

UAS turi aiškiai įspėti nuotolinį pilotą, kai bepiločio orlaivio arba jo valdymo bloko baterija išsenka iki žemo lygio, kad nuotolinis pilotas turėtų pakankamai laiko saugiai nutupdyti bepilotį orlaivį;

16. 

joje turi būti įrengti:

a) 

žiburiai bepiločiam orlaiviui kontroliuoti ir

b) 

bent vienas žalias mirksintis žiburys bepiločio orlaivio matomumui naktį užtikrinti, kad asmuo ant žemės galėtų atskirti bepilotį orlaivį nuo pilotuojamų orlaivių;

17. 

jei yra įdiegtas sekamasis režimas, įjungus šią funkciją bepilotis orlaivis turi laikytis nuo nuotolinio piloto ne didesniu kaip 50 m atstumu ir užtikrinti nuotoliniam pilotui galimybę perimti valdymą;

18. 

ji turi būti pateikiama rinkai su gamintojo instrukcija, kurioje būtų:

a) 

nurodytos bepiločio orlaivio charakteristikos (bet nebūtinai apsiribojant tik šiomis):

— 
bepiločio orlaivio klasė,
— 
bepiločio orlaivio masė (pateikiamas standartinės konfigūracijos aprašymas) ir maksimali kilimo masė,
— 
bendrosios leidžiamo krovinio charakteristikos, nurodant jo masę, sąsajas su bepiločiu orlaiviu ir kitus galimus apribojimus,
— 
bepiločio orlaivio nuotolinio valdymo techninė ir programinė įranga,
— 
UAS naudotojo registracijos numerio įkėlimo į nuotolinio identifikavimo sistemą procedūros,
— 
nuoroda į duomenų perdavimo protokolą, taikomą tiesioginio nuotolinio identifikavimo sistemos signalui skleisti,
— 
garso galios lygis ir
— 
bepiločio orlaivio veikimo nutrūkus duomenų perdavimo ryšiui aprašymas ir bepiločio orlaivio valdymo ir kontrolės ryšio atkūrimo būdas;

b) 

aiškūs naudojimo nurodymai;

c) 

oro erdvės apribojimų įkėlimo į geografinio orientavimo funkciją procedūra;

d) 

techninės priežiūros nurodymai;

e) 

nesklandumų šalinimo procedūros;

f) 

naudojimo apribojimai (įskaitant, bet ne tik, meteorologines sąlygas ir skrydžius dieną ir (arba) naktį) ir

g) 

atitinkamas visų pavojų, susijusių su UAS naudojimu, aprašymas;

19. 

prie jos turi būti pridėtas EASA informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodyti pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/947 taikomi apribojimai ir pareigos;

20. 

jei joje įrengta tinklinė nuotolinio identifikavimo sistema, ji turi:

a) 

realiuoju laiku visą skrydžio laiką užtikrinti galimybę iš bepiločio orlaivio pagal atvirą dokumentais patvirtintą duomenų perdavimo protokolą periodiškai tiesiogiai perduoti bent toliau nurodytus duomenis, kuriuos būtų galima gauti per tinklą:

UAS naudotojo registracijos numerį ir registracijos valstybės narės registracijos proceso metu suteiktą patikros kodą, nebent a punkte nustatyto nuoseklumo patikrinimo rezultatas yra neigiamas;

ii 

unikalų bepiločio orlaivio serijos numerį, atitinkantį 11 punktą;

iii 

laiko žymą, bepiločio orlaivio geografinę padėtį ir jo aukštį virš paviršiaus arba pakilimo vietos;

iv 

bepiločio orlaivio kursą, išmatuotą laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi nuo tikrosios šiaurės krypties, ir greitį žemės atžvilgiu;

nuotolinio piloto geografinę padėtį arba, jeigu ji nežinoma, pakilimo vietos geografinę padėtį ir

vi 

nuorodą, ar UAS yra avarinės būsenos;

b) 

sumažinti galimybę klastoti tiesioginio nuotolinio identifikavimo sistemos funkcijas.

3 DALIS

C2 klasės bepiločio orlaivio sistemai keliami reikalavimai

C2 klasės UAS paženklinama šiuo klasės identifikavimo ženklu ant bepiločio orlaivio:

image

C2 klasės UAS turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. 

maksimali kilimo masė turi būti mažesnė kaip 4 kg, įskaitant krovinį;

2. 

didžiausias pasiekiamas aukštis virš pakilimo vietos turi būti apribotas iki 120 m arba turi būti įdiegta sistema, ribojanti pirmiau nurodytą aukštį virš paviršiaus arba pakilimo vietos iki 120 m arba nuotolinio piloto pasirenkamos vertės. Jeigu naudojama pasirenkama vertė, skrydžio metu nuotoliniam pilotui turi būti teikiama aiški informacija apie bepiločio orlaivio aukštį virš paviršiaus arba pakilimo vietos;

3. 

jos eksploatacinės savybės, susijusios su stabilumu, manevringumu ir valdymo ir kontrolės ryšiu, turi būti tokios, kad pakankamai kompetentingas nuotolinis pilotas, kaip apibrėžta Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/947, pagal gamintojo instrukciją galėtų saugiai ją valdyti visomis numatomomis jos naudojimo sąlygomis, įskaitant atvejus, kai sugenda viena arba, jei taikytina, daugiau sistemų;

4. 

turi būti užtikrintas būtinasis bepiločio orlaivio mechaninis stiprumas, įskaitant būtiną stiprumo atsargą, ir, jei taikytina, užtikrintas gebėjimas išlaikyti bet kokį įtempį, veikiantį naudojamą UAS, išvengiant lūžimo arba deformacijos, dėl kurių sumažėtų bepiločio orlaivio skrydžio sauga;

5. 

pririšamojo bepiločio orlaivio ištempto lyno ilgis turi būti mažesnis kaip 50 m, o mechaninis stiprumas turi būti:

a) 

sunkesnio už orą orlaivio – ne mažiau kaip 10 kartų didesnis už tokio orlaivio svorį, esant didžiausiajai masei;

b) 

lengvesnio už orą orlaivio – ne mažiau kaip keturis kartus didesnis už jėgą, veikiančią esant didžiausiajai statinei traukai ir didžiausiojo leidžiamojo vėjo greičio skrydžio metu sukuriamai aerodinaminei jėgai;

6. 

ji turi būti suprojektuota ir sukonstruota taip, kad žmonių sužeidimai, kurie galėtų būti patirti naudojant UAS, būtų kuo mažesni, turi būti vengiama aštrių bepiločio orlaivio briaunų, nebent tai techniškai neišvengiama laikantis gerosios projektavimo ir gamybos praktikos. Jei naudojami oro sraigtai, bepilotis orlaivis turi būti suprojektuotas taip, kad sužeidimai, kuriuos galėtų sukelti oro sraigto mentės, būtų kuo mažesni;

7. 

jei bepilotis orlaivis ne pririšamasis, nutrūkus valdymo ir kontrolės ryšiui turi būti taikomas patikimas iš anksto žinomas metodas, kuriuo būtų atkuriamas bepiločio orlaivio valdymo ir kontrolės ryšys arba, jei tai nepavyksta, bepiločio orlaivio skrydis užbaigiamas taip, kad būtų sumažintas poveikis trečiosioms šalims ore ir ant žemės;

8. 

jei bepilotis orlaivis ne pririšamasis, turi būti įdiegta valdymo ir kontrolės ryšio linija, apsaugota nuo neteisėtos prieigos prie valdymo ir kontrolės funkcijų;

9. 

jeigu tai ne bepilotis orlaivis su nejudamuoju sparnu, turi būti įdiegtas mažo greičio režimas, kurį pilotas galėtų pasirinkti ir kuriuo veikdamas bepilotis orlaivis galėtų skristi ne didesniu kaip 3 m/s greičiu žemės atžvilgiu;

10. 

jeigu tai ne bepilotis orlaivis su nejudamuoju sparnu, pagal 13 dalį nustatytas garantuotasis A svertinis garso galios lygis LWA turi neviršyti 15 dalyje nustatytų lygių;

11. 

jeigu tai ne bepilotis orlaivis su nejudamuoju sparnu, pagal 14 dalies reikalavimus ant bepiločio orlaivio ir (arba) jo pakuotės turi būti nurodytas garantuotasis A svertinis garso galios lygis;

12. 

ji turi būti varoma tik elektra;

13. 

ji turi būti pažymėta unikaliu serijos numeriu, atitinkančiu standartą ANSI/CTA-2063-A-2019, Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers, 2019 m.;

14. 

joje turi būti įdiegtas tiesioginio nuotolinio identifikavimo įtaisas, kuris:

a) 

užtikrintų galimybę įkelti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/947 14 straipsnį reikalaujamą UAS naudotojo registracijos numerį ir papildomą registracijos sistemos pateiktą numerį. Sistema turi patikrinti visos ženklų eilutės, kurią UAS naudotojas pateikė registracijos metu, vientisumą. Jei aptinkamas nenuoseklumas, UAS turi naudotojui pateikti pranešimą apie klaidą;

b) 

realiuoju laiku visą skrydžio laiką užtikrintų, kad iš bepiločio orlaivio pagal atvirą dokumentais patvirtintą duomenų perdavimo protokolą periodiškai būtų tiesiogiai perduodami bent toliau nurodyti duomenys, kuriuos tame ryšio diapazone galėtų tiesiogiai priimti esami nešiojamieji prietaisai:

UAS naudotojo registracijos numeris ir valstybės narės registracijos proceso metu suteiktas patikros kodas, nebent a punkte nustatyto nuoseklumo patikrinimo rezultatas yra neigiamas;

ii 

unikalus bepiločio orlaivio serijos numeris, atitinkantis 13 punktą;

iii 

laiko žyma, bepiločio orlaivio geografinė padėtis ir jo aukštis virš paviršiaus arba pakilimo vietos;

iv 

bepiločio orlaivio kursas, išmatuotas laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi nuo tikrosios šiaurės krypties, ir greitis žemės atžvilgiu;

nuotolinio piloto geografinė padėtis arba, jeigu ji nežinoma, pakilimo vietos geografinė padėtis ir

vi 

nuoroda, ar UAS yra avarinės būsenos;

c) 

sumažintų galimybę klastoti tiesioginio nuotolinio identifikavimo sistemos funkcijas;

15. 

joje turi būti įdiegta geografinio orientavimo funkcija, kuri užtikrintų:

a) 

sąsają duomenims su informacija apie oro erdvės ribas, susijusias su bepiločio orlaivio padėtimi ir aukščiu, nustatytas pagal UAS geografines zonas, kaip apibrėžta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/947 15 straipsnyje, įkelti ir atnaujinti, užtikrinančią, kad šių duomenų įkėlimo arba atnaujinimo procesas nepablogintų jų vientisumo ir nesumažintų patikimumo;

b) 

nuotolinio piloto įspėjimą apie nustatytą galimą oro erdvės ribų pažeidimą ir

c) 

nuotolinio piloto informavimą apie bepiločio orlaivio būklę ir įspėtų, kai jo padėties nustatymo arba navigacijos sistemos negali užtikrinti tinkamo geografinio orientavimo sistemos veikimo;

16. 

jeigu bepiločiame orlaivyje yra įdiegta funkcija, ribojanti jo galimybę patekti į tam tikras oro erdvės zonas arba dalis, ši funkcija turi veikti taip, kad būtų užtikrinta sklandi jos sąveika su bepiločio orlaivio skrydžio valdymo sistema, neigiamai nepaveikiant skrydžio saugos. Be to, nuotolinis pilotas turi būti aiškiai informuojamas apie atvejus, kai ši funkcija neleidžia bepiločiam orlaiviui patekti į minėtas oro erdvės zonas arba dalis;

17. 

UAS turi aiškiai įspėti nuotolinį pilotą, kai bepiločio orlaivio arba jo valdymo bloko baterija išsenka iki žemo lygio, kad nuotolinis pilotas turėtų pakankamai laiko saugiai nutupdyti bepilotį orlaivį;

18. 

joje turi būti įrengti:

a) 

žiburiai bepiločiam orlaiviui kontroliuoti ir

b) 

bent vienas žalias mirksintis žiburys bepiločio orlaivio matomumui naktį užtikrinti, kad asmuo ant žemės galėtų atskirti bepilotį orlaivį nuo pilotuojamų orlaivių;

19. 

ji turi būti pateikiama rinkai su gamintojo instrukcija, kurioje būtų:

a) 

nurodytos bepiločio orlaivio charakteristikos (bet nebūtinai apsiribojant tik šiomis):

— 
bepiločio orlaivio klasė,
— 
bepiločio orlaivio masė (pateikiamas standartinės konfigūracijos aprašymas) ir maksimali kilimo masė,
— 
bendrosios leidžiamo krovinio charakteristikos, nurodant jo masę, sąsajas su bepiločiu orlaiviu ir kitus galimus apribojimus,
— 
bepiločio orlaivio nuotolinio valdymo techninė ir programinė įranga
— 
UAS naudotojo registracijos numerio įkėlimo į nuotolinio identifikavimo sistemą procedūros,
— 
nuoroda į duomenų perdavimo protokolą, taikomą tiesioginio nuotolinio identifikavimo sistemos signalui skleisti,
— 
garso galios lygis ir
— 
bepiločio orlaivio veikimo nutrūkus valdymo ir kontrolės ryšiui ir bepiločio orlaivio valdymo ir kontrolės ryšio atkūrimo būdo aprašymas ir

b) 

aiškūs naudojimo nurodymai;

c) 

oro erdvės apribojimų įkėlimo į geografinio orientavimo funkciją procedūra;

d) 

techninės priežiūros nurodymai;

e) 

nesklandumų šalinimo procedūros;

f) 

naudojimo apribojimai (įskaitant, bet ne tik, meteorologines sąlygas ir skrydžius dieną ir (arba) naktį) ir

g) 

atitinkamas visų pavojų, susijusių su UAS naudojimu, aprašymas;

20. 

prie jos turi būti pridėtas EASA informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodyti pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/947 taikomi apribojimai ir pareigos;

21. 

jei joje įrengta tinklinė nuotolinio identifikavimo sistema, ji turi:

a) 

realiuoju laiku visą skrydžio laiką užtikrinti, kad iš bepiločio orlaivio pagal atvirą dokumentais patvirtintą duomenų perdavimo protokolą periodiškai būtų tiesiogiai perduodami bent toliau nurodyti duomenys, kuriuos būtų galima gauti per tinklą:

UAS naudotojo registracijos numeris ir registracijos valstybės narės registracijos proceso metu suteiktas patikros kodas, nebent 14 punkto a papunktyje nustatyto nuoseklumo patikrinimo rezultatas yra neigiamas;

ii 

unikalus fizinis bepiločio orlaivio serijos numeris, atitinkantis 13 punktą;

iii 

laiko žyma, bepiločio orlaivio geografinė padėtis ir jo aukštis virš paviršiaus arba pakilimo vietos;

iv 

bepiločio orlaivio kursas, išmatuotas laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi nuo tikrosios šiaurės krypties, ir greitis žemės atžvilgiu;

nuotolinio piloto geografinė padėtis arba, jeigu ji nežinoma, pakilimo vietos geografinė padėtis ir

vi 

nuoroda, ar UAS yra avarinės būsenos;

b) 

sumažinti galimybę klastoti tiesioginio nuotolinio identifikavimo sistemos funkcijas.

4 DALIS

C3 klasės bepiločio orlaivio sistemai keliami reikalavimai

C3 klasės UAS paženklinama šiuo klasės identifikavimo ženklu ant bepiločio orlaivio:

image

C3 klasės UAS turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. 

maksimali kilimo masė turi būti mažesnė kaip 25 kg, įskaitant krovinį, o didžiausias būdingas matmuo – mažesnis kaip 3 m;

2. 

didžiausias pasiekiamas aukštis virš pakilimo vietos turi būti apribotas iki 120 m arba turi būti įdiegta sistema, ribojanti pirmiau nurodytą aukštį virš paviršiaus arba pakilimo vietos iki 120 m arba nuotolinio piloto pasirenkamos vertės. Jeigu naudojama pasirenkama vertė, skrydžio metu nuotoliniam pilotui turi būti teikiama aiški informacija apie bepiločio orlaivio aukštį virš paviršiaus arba pakilimo vietos;

3. 

jos eksploatacinės savybės, susijusios su stabilumu, manevringumu ir valdymo ir kontrolės ryšiu, turi būti tokios, kad pakankamai kompetentingas nuotolinis pilotas, kaip apibrėžta Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/947, pagal gamintojo instrukciją galėtų saugiai ją valdyti visomis numatomomis jos naudojimo sąlygomis, įskaitant atvejus, kai sugenda viena arba, jei taikytina, daugiau sistemų;

4. 

pririšamojo bepiločio orlaivio ištempto lyno ilgis būti ne didesnis kaip 50 m, o mechaninis stiprumas turi būti:

a) 

sunkesnio už orą orlaivio – ne mažiau kaip 10 kartų didesnis už tokio orlaivio svorį, esant didžiausiajai masei;

b) 

lengvesnio už orą orlaivio – ne mažiau kaip keturis kartus didesnis už jėgą, veikiančią esant didžiausiajai statinei traukai ir didžiausiojo leidžiamojo vėjo greičio skrydžio metu sukuriamai aerodinaminei jėgai;

5. 

jei bepilotis orlaivis ne pririšamasis, nutrūkus valdymo ir kontrolės ryšiui turi būti taikomas patikimas iš anksto žinomas metodas, kuriuo būtų atkuriamas bepiločio orlaivio valdymo ir kontrolės ryšys arba, jei tai nepavyksta, bepiločio orlaivio skrydis užbaigiamas taip, kad būtų sumažintas poveikis trečiosioms šalims ore ir ant žemės;

6. 

jeigu tai ne bepilotis orlaivis su nejudamuoju sparnu, pagal 14 dalies reikalavimus ant bepiločio orlaivio ir (arba) jo pakuotės turi būti nurodytas pagal 13 dalį nustatytas garantuotasis A svertinis garso galios lygis LWA ;

7. 

ji turi būti varoma tik elektra;

8. 

ji turi būti pažymėta unikaliu serijos numeriu, atitinkančiu standartą ANSI/CTA-2063-A-2019, Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers, 2019 m.;

9. 

jeigu tai ne pririšamasis bepilotis orlaivis, turi būti įdiegtas tiesioginio nuotolinio identifikavimo įtaisas, kuris:

a) 

užtikrintų galimybę įkelti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/947 14 straipsnį reikalaujamą UAS naudotojo registracijos numerį ir papildomą registracijos sistemos pateiktą numerį. Sistema turi patikrinti visos ženklų eilutės, kurią UAS naudotojas pateikė registracijos metu, vientisumą. Jei aptinkamas nenuoseklumas, UAS turi naudotojui pateikti pranešimą apie klaidą;

b) 

realiuoju laiku visą skrydžio laiką užtikrintų, kad iš bepiločio orlaivio pagal atvirą dokumentais patvirtintą duomenų perdavimo protokolą periodiškai būtų tiesiogiai perduodami bent toliau nurodyti duomenys, kuriuos tame ryšio diapazone galėtų tiesiogiai priimti esami nešiojamieji prietaisai:

UAS naudotojo registracijos numeris ir valstybės narės registracijos proceso metu suteiktas patikros kodas, nebent a punkte nustatyto nuoseklumo patikrinimo rezultatas yra neigiamas;

ii 

unikalus bepiločio orlaivio serijos numeris, atitinkantis 8 punktą;

iii 

laiko žyma, bepiločio orlaivio geografinė padėtis ir jo aukštis virš paviršiaus arba pakilimo vietos;

iv 

bepiločio orlaivio kursas, išmatuotas laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi nuo tikrosios šiaurės krypties, ir greitis žemės atžvilgiu;

nuotolinio piloto geografinė padėtis arba, jeigu ji nežinoma, pakilimo vietos geografinė padėtis ir

vi 

nuoroda, ar UAS yra avarinės būsenos;

c) 

sumažintų galimybę klastoti tiesioginio nuotolinio identifikavimo sistemos funkcijas;

10. 

joje būtų įdiegta geografinio orientavimo funkcija, kuri užtikrintų:

a) 

sąsają duomenims su informacija apie oro erdvės ribas, susijusias su bepiločio orlaivio padėtimi ir aukščiu, nustatytas pagal UAS geografines zonas, kaip apibrėžta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/947 15 straipsnyje, įkelti ir atnaujinti, užtikrinančią, kad šių duomenų įkėlimo arba atnaujinimo procesas nepablogintų jų vientisumo ir nesumažintų patikimumo;

b) 

nuotolinio piloto įspėjimą apie nustatytą galimą oro erdvės ribų pažeidimą ir

c) 

nuotolinio piloto informavimą apie bepiločio orlaivio būklę ir įspėtų, kai jo padėties nustatymo arba navigacijos sistemos negali užtikrinti tinkamo geografinio orientavimo sistemos veikimo;

11. 

jeigu bepiločiame orlaivyje yra įdiegta funkcija, ribojanti jo galimybę patekti į tam tikras oro erdvės zonas arba dalis, ši funkcija turi veikti taip, kad būtų užtikrinta sklandi jos sąveika su bepiločio orlaivio skrydžio valdymo sistema, neigiamai nepaveikiant skrydžio saugos. Be to, nuotolinis pilotas turi būti aiškiai informuojamas apie atvejus, kai ši funkcija neleidžia bepiločiam orlaiviui patekti į minėtas oro erdvės zonas arba dalis;

12. 

jei bepilotis orlaivis ne pririšamasis, turi būti įdiegta valdymo ir kontrolės ryšio linija, apsaugota nuo neteisėtos prieigos prie valdymo ir kontrolės funkcijų;

13. 

UAS turi aiškiai įspėti nuotolinį pilotą, kai bepiločio orlaivio arba jo valdymo bloko baterija išsenka iki žemo lygio, kad nuotolinis pilotas turėtų pakankamai laiko saugiai nutupdyti bepilotį orlaivį;

14. 

joje turi būti įrengti:

a) 

žiburiai bepiločiam orlaiviui kontroliuoti ir

b) 

bent vienas žalias mirksintis žiburys bepiločio orlaivio matomumui naktį užtikrinti, kad asmuo ant žemės galėtų atskirti bepilotį orlaivį nuo pilotuojamų orlaivių;

15. 

ji turi būti pateikiama rinkai su gamintojo instrukcija, kurioje būtų:

a) 

nurodytos bepiločio orlaivio charakteristikos (bet nebūtinai apsiribojant tik šiomis):

— 
bepiločio orlaivio klasė,
— 
bepiločio orlaivio masė (pateikiamas standartinės konfigūracijos aprašymas) ir maksimali kilimo masė,
— 
bendrosios leidžiamo krovinio charakteristikos, nurodant jo masę, sąsajas su bepiločiu orlaiviu ir kitus galimus apribojimus,
— 
bepiločio orlaivio nuotolinio valdymo techninė ir programinė įranga,
— 
UAS naudotojo registracijos numerio įkėlimo į nuotolinio identifikavimo sistemą procedūros,
— 
nuoroda į duomenų perdavimo protokolą, taikomą tiesioginio nuotolinio identifikavimo sistemos signalui skleisti,
— 
garso galios lygis,
— 
bepiločio orlaivio veikimo nutrūkus valdymo ir kontrolės ryšiui ir bepiločio orlaivio valdymo ir kontrolės ryšio atkūrimo būdo aprašymas;
b) 

aiškūs naudojimo nurodymai;

c) 

oro erdvės apribojimų įkėlimo į geografinio orientavimo funkciją procedūra;

d) 

techninės priežiūros nurodymai;

e) 

nesklandumų šalinimo procedūros;

f) 

naudojimo apribojimai (įskaitant, bet ne tik, meteorologines sąlygas ir skrydžius dieną ir (arba) naktį) ir

g) 

atitinkamas visų pavojų, susijusių su UAS naudojimu, aprašymas;

16. 

prie jos turi būti pridėtas EASA informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodyti pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/947 taikomi apribojimai ir pareigos;

17. 

jei joje įrengta tinklinė nuotolinio identifikavimo sistema, ji turi:

a) 

realiuoju laiku visą skrydžio laiką užtikrinti, kad iš bepiločio orlaivio pagal atvirą dokumentais patvirtintą duomenų perdavimo protokolą periodiškai būtų tiesiogiai perduodami bent toliau nurodyti duomenys, kuriuos būtų galima gauti per tinklą:

i. 

UAS naudotojo registracijos numeris ir registracijos valstybės narės registracijos proceso metu suteiktas patikros kodas, nebent 9 punkto a papunktyje nustatyto nuoseklumo patikrinimo rezultatas yra neigiamas;

ii. 

unikalus bepiločio orlaivio serijos numeris, atitinkantis 8 punktą;

iii. 

laiko žyma, bepiločio orlaivio geografinė padėtis ir jo aukštis virš paviršiaus arba pakilimo vietos;

iv. 

bepiločio orlaivio kursas, išmatuotas laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi nuo tikrosios šiaurės krypties, ir greitis žemės atžvilgiu;

v. 

nuotolinio piloto geografinė padėtis arba, jeigu ji nežinoma, pakilimo vietos geografinė padėtis ir

vi. 

nuoroda, ar UAS yra avarinės būsenos;

b) 

sumažinti galimybę klastoti tiesioginio nuotolinio identifikavimo sistemos funkcijas.

5 DALIS

C4 klasės bepiločio orlaivio sistemai keliami reikalavimai

C4 klasės UAS aiškiai paženklinama toliau nurodytu identifikavimo ženklu ant bepiločio orlaivio: