02019R0815 — LT — 01.01.2020 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS ►C1  (ES) 2019/815 ◄

2018 m. gruodžio 17 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 143 2019.5.29, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2100 2019 m. rugsėjo 30 d.

  L 326

1

16.12.2019


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 145, 4.6.2019, p.  85  (815/2019)
▼B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS ►C1  (ES) 2019/815 ◄

2018 m. gruodžio 17 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas, kaip nurodyta Direktyvos 2004/109/EB 4 straipsnio 7 dalyje, kurį emitentai turi naudoti rengdami metines finansines ataskaitas.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

pagrindinė taksonomija –

VI priede pateikiamas taksonomijos elementų rinkinys ir grupė toliau nurodytų saitų:

a) 

pateikimo saitų bazė, kurioje grupuojami taksonomijos elementai;

b) 

skaičiavimo saitų bazė, kurioje išreiškiamas aritmetinis taksonomijos elementų ryšys;

c) 

žymų saitų bazė, kurioje aprašoma kiekvieno taksonomijos elemento reikšmė;

d) 

apibrėžčių saitų bazė, kurioje parodomi pagrindinės taksonomijos elementų dimensiniai ryšiai;

2)

papildoma taksonomija –

emitento sukurtas taksonomijos elementų rinkinys ir grupė toliau nurodytų emitento sukurtų saitų:

a) 

pateikimo saitų bazė, kurioje grupuojami taksonomijos elementai;

b) 

skaičiavimo saitų bazė, kurioje išreiškiamas aritmetinis taksonomijos elementų ryšys;

c) 

žymų saitų bazė, kurioje aprašoma kiekvieno taksonomijos elemento reikšmė;

d) 

apibrėžčių saitų bazė, kuria užtikrinamas parengto XBRL tipo dokumento dimensinis tinkamumas pagal papildomą taksonomiją;

3)

TFAS konsoliduotosios finansinės ataskaitos – konsoliduotosios finansinės ataskaitos, parengtos pagal TFAS, priimtus Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002, arba TFAS, kaip nurodyta Sprendimo 2008/961/EB 1 straipsnio pirmos pastraipos a punkte.

3 straipsnis

Vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas

Emitentai rengia visas savo metines finansines ataskaitas išplėstine hiperteksto ženklinimo kalba (XHTML).

4 straipsnis

TFAS konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ženklinimas

1.  Kai metinės finansinės ataskaitos apima TFAS konsoliduotąsias finansines ataskaitas, emitentai tas konsoliduotąsias finansines ataskaitas ženklina.

2.  Emitentai ženklina bent II priede nurodytus atskleidžiamus duomenis, jeigu tose TFAS konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose tokių atskleidžiamų duomenų yra.

3.  Emitentai TFAS konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose gali ženklinti ir kitus nei 2 dalyje nurodytus atskleidžiamus duomenis.

4.  1, 2 ir 3 dalyse nurodytą ženklinimą emitentai atlieka XBRL ženklinimo kalba, naudodami taksonomiją, kurios elementai atitinka nustatytus pagrindinės taksonomijos elementus. Kai remiantis IV priedo 4 punktu pagrindinės taksonomijos elementai netinka, emitentai sukuria papildomos taksonomijos elementus, kaip numatyta IV priede.

5 straipsnis

Kitų metinių finansinių ataskaitų dalių ženklinimas

1.  Valstybėse narėse įsisteigę emitentai gali ženklinti visas kitas nei nurodytosios 4 straipsnyje metinių finansinių ataskaitų dalis, jei vartoja XBRL kalbą ir konkrečiai toms dalims tinkančią taksonomiją ir jei ta taksonomija yra nustatyta valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę.

2.  Trečiosiose valstybėse įsisteigę emitentai neženklina jokių savo metinių finansinių ataskaitų dalių, išskyrus TFAS konsoliduotąsias finansines ataskaitas.

6 straipsnis

Bendrosios ženklinimo taisyklės

Atlikdami ženklinimą pagal 4 ir 5 straipsnius, emitentai laikosi šių taisyklių:

a) 

emitento metinėse finansinėse ataskaitose įterpiamas XHTML formato ženklinimas pagal III priede nustatytas „Inline XBRL“ specifikacijas;

b) 

laikomasi IV priede nustatytų ženklinimo ir teikimo reikalavimų.

7 straipsnis

XBRL taksonomijos failai

ESMA gali skelbti kompiuterio skaitomus ir atsisiunčiamus XBRL taksonomijos failus, grindžiamus pagrindine taksonomija. Tie failai atitinka V priede nustatytus kriterijus.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas metinėms finansinėms ataskaitoms, apimančioms finansinių metų, prasidedančių 2020 m. sausio 1 d. ar vėliau, finansines ataskaitas.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

II priedo 1 ir 2 lentelių ir IV bei VI priedų lentelių paaiškinimaiDUOMENYS / ATRI BUTO RŪŠIS / PRADŽIOS KODAS

APIBRĖŽTIS

text block

pažymi, kad elemento rūšis – teksto blokas; jis naudojamas didesnės apimties informacijai, pavyzdžiui, aiškinamiesiems raštams, apskaitos politikai ar lentelėms, ženklinti; teksto blokai yra neskaitiniai eilutės elementai

text

pažymi, kad elemento rūšis – tekstas (raidinių ir skaitinių ženklų seka); jis naudojamas nedidelės apimties aprašomajai informacijai ženklinti; teksto elementai yra neskaitiniai eilutės elementai

yyyy-mm-dd

pažymi, kad elemento rūšis – data; šie elementai yra neskaitiniai eilutės elementai

X

pažymi, kad elemento rūšis – piniginė vertė (skaičius nurodyta valiuta); šie elementai yra skaitiniai eilutės elementai

X.XX

pažymi, kad elemento rūšis – dešimtainė vertė (pavyzdžiui, procentinė dalis arba vienai akcijai tenkanti vertė); šie elementai yra skaitiniai eilutės elementai

shares

pažymi, kad elemento rūšis – akcijų skaičius; šie elementai yra skaitiniai eilutės elementai

table

pažymi pradžią struktūros, atitinkančios lentelę, kurios eilutės ir skiltys susikirtimo vietoje sudaro finansinės sąvokos apibrėžtį

axis

pažymi lentelės struktūros dimensinę ypatybę

member

pažymi ašies dimensijos elementą

guidance

pažymi elementą, padedantį naršyti po taksonomijos turinį

role

pažymi elementą, atitinkantį taksonomijos skirsnį, pvz., finansinės būklės ataskaitą, pelno (nuostolių) ataskaitą, kiekvieną atskirą aiškinamąjį raštą ir t. t.

abstract

pažymi grupavimo elementą arba antraštę

instant or duration

pažymi, kad piniginė vertė atitinka kapitalą (jei momentas) arba srautą (jei trukmė)

credit or debit

pažymi natūralų atskleidžiamų duomenų balansą

esef_cor

►M1  pradžios kodas, taikomas IV ir VI priedų lentelėse pažymėti elementams, apibrėžtiems vardų erdvėje „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_cor“ ◄

esef_all

►M1  pradžios kodas, taikomas VI priedo lentelėje pažymėti elementams, apibrėžtiems vardų erdvėje „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_all“ ◄

esma_technical

pradžios kodas, taikomas VI priedo lentelėje pažymėti elementams, apibrėžtiems vardų erdvėje „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical“

ifrs-full

►M1  pradžios kodas, taikomas IV ir VI priedų lentelėse pažymėti elementams, apibrėžtiems vardų erdvėje „http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2019-03-27/ifrs-full“ ◄
II PRIEDAS

Privalomas ženklinimas

1. Emitentai ženklina visus skaičius nurodyta valiuta, atskleistus TFAS konsoliduotųjų finansinių ataskaitų finansinės būklės ataskaitoje, pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje ir pinigų srautų ataskaitoje.

2. Emitentai ženklina visus šio priedo 1 lentelės elementus atitinkančius atskleidžiamus duomenis, pateikiamus TFAS konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose arba jose nurodytus kryžmine nuoroda į kitas finansinių metų, prasidedančių 2020 m. sausio 1 d. ar vėliau, metinių finansinių ataskaitų dalis.

3. Emitentai ženklina visus šio priedo 2 lentelės elementus atitinkančius atskleidžiamus duomenis, pateikiamus TFAS konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose arba jose nurodytus kryžmine nuoroda į kitas finansinių metų, prasidedančių 2022 m. sausio 1 d. ar vėliau, metinių finansinių ataskaitų dalis.1 lentelė

Pagrindinės taksonomijos elementai, kuriuos privaloma ženklinti, kai jie susiję su finansiniais metais, prasidedančiais 2020 m. sausio 1 d. ar vėliau

Žyma

Duomenų rūšis ir kiti atributai

Nuorodos į TFAS

Ataskaitas teikiančio ūkio subjekto pavadinimas ar kitas jo atpažinimo būdas

text

1-ojo TAS 51 straipsnio a punktas

Ataskaitas teikiančio ūkio subjekto pavadinimo ar kito jo atpažinimo būdo pasikeitimo nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigos paaiškinimas

text

1-ojo TAS 51 straipsnio a punktas

Ūkio subjekto buveinė

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Ūkio subjekto teisinė forma

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Registracijos šalis

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Ūkio subjekto buveinės adresas

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Pagrindinė verslo vieta

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Ūkio subjekto veiklos pobūdžio ir pagrindinės veiklos aprašas

text

1-ojo TAS 138 straipsnio b punktas

Patronuojančiosios įmonės pavadinimas

text

1-ojo TAS 138 straipsnio c punktas, 24-ojo TAS 13 straipsnis

Pagrindinės patronuojančiosios grupės įmonės pavadinimas

text

24-ojo TAS 13 straipsnis, 1-ojo TAS 138 straipsnio c punktas2 lentelė

Pagrindinės taksonomijos elementai, kuriuos privaloma ženklinti, kai jie susiję su finansiniais metais, prasidedančiais 2022 m. sausio 1 d. ar vėliau

▼M1

Žyma

Rūšis

Nuorodos į TFAS

Ataskaitas teikiančio ūkio subjekto pavadinimas ar kitas jo atpažinimo būdas

text

1-ojo TAS 51 straipsnio a punktas

Ataskaitas teikiančio ūkio subjekto pavadinimo ar kito jo atpažinimo būdo pasikeitimo nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigos paaiškinimas

text

1-ojo TAS 51 straipsnio a punktas

Ūkio subjekto buveinė

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Ūkio subjekto teisinė forma

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Registracijos šalis

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Ūkio subjekto registruotos buveinės adresas

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Pagrindinė verslo vieta

text

1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

Ūkio subjekto veiklos pobūdžio ir pagrindinės veiklos aprašas

text

1-ojo TAS 138 straipsnio b punktas

Patronuojančiosios įmonės pavadinimas

text

1-ojo TAS 138 straipsnio c punktas, 24-ojo TAS 13 straipsnis

Pagrindinės patronuojančiosios grupės įmonės pavadinimas

text

1-ojo TAS 138 straipsnio c punktas, 24-ojo TAS 13 straipsnis

Riboto veikimo laiko ūkio subjekto veikimo trukmė

text

1-ojo TAS 138 straipsnio d punktas

Atitikties TFAS nurodymas [text block]

text block

1-ojo TAS 16 straipsnis

Nukrypimo nuo TFAS paaiškinimas

text

1-ojo TAS 20 straipsnio b punktas, 1-ojo TAS 20 straipsnio c punktas

Nukrypimo nuo TFAS finansinio poveikio paaiškinimas

text

1-ojo TAS 20 straipsnio d punktas

Neaiškumo dėl ūkio subjekto sugebėjimo tęsti veiklą atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 25 straipsnis

Finansinių ataskaitų parengimo nesilaikant veiklos tęstinumo prielaidos fakto konstatavimas ir pagrindo paaiškinimas

text

1-ojo TAS 25 straipsnis

Paaiškinimas, kodėl ūkio subjektas neatsižvelgė į tęstinumo prielaidą

text

1-ojo TAS 25 straipsnis

Priežasties, dėl kurios naudojamas ilgesnis arba trumpesnis ataskaitinis laikotarpis, aprašymas

text

1-ojo TAS 36 straipsnio a punktas

Fakto, kad finansinėse ataskaitose pateikiamos sumos negali būti visiškai palyginamos, atskleidimas

text

1-ojo TAS 36 straipsnio b punktas

Pergrupavimo arba pateikimo pakeitimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 41 straipsnis

Įvertinimo neapibrėžtumo, keliančio didelę reikšmingo koregavimo riziką, šaltinių paaiškinimas

text

1-ojo TAS 125 straipsnis, TFAAK 14-ojo aiškinimo 10 straipsnis

Turto ir įsipareigojimų, kuriems kyla didelė reikšmingo koregavimo rizika, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 125 straipsnis

Vienai akcijai tenkantys dividendai, pripažinti kaip paskirstyti savininkams

X.XX duration

1-ojo TAS 107 straipsnis

Dividendai, pasiūlyti arba deklaruoti iki įgaliojimo paskelbti finansines ataskaitas, tačiau nepripažinti kaip paskirstyti savininkams

X duration

1-ojo TAS 137 straipsnio a punktas, 10-ojo TAS 13 straipsnis

Vienai akcijai tenkantys dividendai, pasiūlyti arba deklaruoti iki įgaliojimo paskelbti finansines ataskaitas, tačiau nepripažinti kaip paskirstyti savininkams

X.XX duration

1-ojo TAS 137 straipsnio a punktas

Apskaitinių sprendimų ir įvertinimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Sukauptų sąnaudų ir kitų įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Atidėjinio kredito nuostoliams atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Auditorių atlygio atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Įgaliojimo paskelbti finansines ataskaitas atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Parduoti laikomo finansinio turto atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas. Galioja iki 2021 01 01

Konsolidavimo pagrindo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Biologinio turto, žemės ūkio produkcijos derliaus nuėmimo metu ir valstybės dotacijų, susijusių su biologiniu turtu, atskleidimas [text block]

text block

41-asis TAS, „Atskleidimas“

Skolinimosi išlaidų atskleidimas [text block]

text block

23-iasis TAS, „Atskleidimas“

Pasiskolintų lėšų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Verslo jungimų atskleidimas [text block]

text block

3-iasis TFAS, „Atskleidimas“

Pinigų ir banko sąskaitos likučių centriniuose bankuose atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Pinigų ir pinigų ekvivalentų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Pinigų srautų ataskaitos atskleidimas [text block]

text block

7-asis TAS, „Pinigų srautų ataskaitos pateikimas“

Apskaitos politikos ir apskaitinių įvertinimų keitimo bei klaidų atskleidimas [text block]

text block

8-asis TAS, „Apskaitos politika“

Apskaitos politikos pakeitimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Pretenzijų ir išmokų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Užstato atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Įsipareigojimų ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Atskirų finansinių ataskaitų atskleidimas [text block]

text block

27-asis TAS, „Atskleidimas“, 12-asis TFAS, „Tikslas“

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

37-ojo TAS 86 straipsnis

Pardavimo savikainos atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kredito rizikos atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas, 7-asis TFAS, „Kredito rizika“

Skolos priemonių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Atidėtųjų įsigijimo išlaidų, atsirandančių dėl draudimo sutarčių, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Būsimųjų laikotarpių pajamų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Atidėtųjų mokesčių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Iš bankų gautų indėlių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Iš klientų gautų indėlių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Išvestinių finansinių priemonių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Nutrauktos veiklos atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Dividendų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Vienai akcijai tenkančio pelno atskleidimas [text block]

text block

33-iasis TAS, „Atskleidimas“

Užsienio valiutos kurso pasikeitimo įtakos atskleidimas [text block]

text block

21-asis TAS, „Atskleidimas“

Išmokų darbuotojams atskleidimas [text block]

text block

19-asis TAS, „Taikymo sritis“

Ūkio subjekto veiklos segmentų atskleidimas [text block]

text block

8-asis TFAS, „Atskleidimas“

Įvykių po ataskaitinio laikotarpio atskleidimas [text block]

text block

10-asis TAS, „Atskleidimas“

Sąnaudų atskleidimas pagal paskirtį [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Sąnaudų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Tyrinėjamo ir vertinamo turto atskleidimas [text block]

text block

6-asis TFAS, „Atskleidimas“

Vertinimo tikrąja verte atskleidimas [text block]

text block

13-asis TFAS, „Atskleidimas“

Finansinių priemonių tikrosios vertės atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Paslaugų ir komisinių pajamų (sąnaudų) atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinių išlaidų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinių pajamų (sąnaudų) atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinių pajamų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Prekybai laikomo finansinio turto atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinių priemonių, vertinamų tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinių priemonių, priskiriamų prie vertinamų tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinių priemonių atskleidimas [text block]

text block

7-asis TFAS, „Taikymo sritis“

Prekybai laikomų finansinių priemonių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Prekybai laikomų finansinių įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinės rizikos valdymo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

TFAS taikymo pirmą kartą atskleidimas [text block]

text block

1-asis TFAS, „Pateikimas ir atskleidimas“

Bendrųjų ir administracinių sąnaudų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Bendrosios informacijos apie finansines ataskaitas atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 51 straipsnis

Tęstinumo prielaidos atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Prestižo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Valstybės dotacijų atskleidimas [text block]

text block

20-asis TAS, „Atskleidimas“

Atskaitomybės hiperinfliacijos atveju atskleidimas [text block]

text block

29-asis TAS, „Atskleidimas“

Turto vertės sumažėjimo atskleidimas [text block]

text block

36-asis TAS, „Atskleidimas“

Pelno mokesčio atskleidimas [text block]

text block

12-asis TAS, „Atskleidimas“

Informacijos apie darbuotojus atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Informacijos apie pagrindinius vadovaujančius darbuotojus atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Draudimo sutarčių atskleidimas [text block]

text block

17-asis TFAS, „Atskleidimas“, įsigalioja 2021 01 01. 4-asis TFAS, „Atskleidimas“, galioja iki 2021 01 01

Draudimo įmokų pajamų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Nematerialiojo turto ir prestižo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Nematerialiojo turto atskleidimas [text block]

text block

38-asis TAS, „Atskleidimas“

Palūkanų sąnaudų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Palūkanų pajamų (sąnaudų) atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Palūkanų pajamų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Dalių kituose ūkio subjektuose atskleidimas [text block]

text block

12-ojo TFAS 1 straipsnis

Tarpinės finansinės atskaitomybės atskleidimas [text block]

text block

34-asis TAS, „Tarpinės finansinės ataskaitos turinys“

Atsargų atskleidimas [text block]

text block

2-asis TAS, „Atskleidimas“

Investicinių sutarčių įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Investicinio turto atskleidimas [text block]

text block

40-asis TAS, „Atskleidimas“

Investicijų, apskaitomų taikant nuosavybės metodą, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Investicijų, išskyrus apskaitomas taikant nuosavybės metodą, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Išleistojo kapitalo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Bendrų įmonių atskleidimas [text block]

text block

27-ojo TAS 17 straipsnio b punktas, 27-ojo TAS 16 straipsnio b punktas, 12-ojo TFAS B4 straipsnio b punktas

Išankstinių nuomos mokesčių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Nuomos atskleidimas [text block]

text block

16-asis TFAS, „Pateikimas“, 16-asis TFAS, „Atskleidimas“

Likvidumo rizikos atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Paskolų ir išankstinių mokėjimų bankams atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Paskolų ir išankstinių mokėjimų klientams atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Rinkos rizikos atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Grynosios turto vertės, priskirtinos dalininkams, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Nekontroliuojamų dalių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Ilgalaikio turto, skirto parduoti, ir nutrauktos veiklos atskleidimas [text block]

text block

5-asis TFAS, „Pateikimas ir atskleidimas“

Ilgalaikio turto arba perleidžiamų grupių, priskiriamų prie skirtų parduoti, atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Aiškinamųjų raštų ir kitos aiškinamosios informacijos atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kapitalo valdymo tikslų, politikos ir procesų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 134 straipsnis

Kito turto atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kito trumpalaikio turto atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kitų įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kito ilgalaikio turto atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kitų ilgalaikių įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kitų veiklos sąnaudų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kitų veiklos pajamų (sąnaudų) atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kitų veiklos pajamų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Kitų atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto atskleidimas [text block]

text block

37-asis TAS, „Atskleidimas“

Išankstinių mokėjimų ir kito turto atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Pagrindinės veiklos pelno (nuostolių) atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų atskleidimas [text block]

text block

16-asis TAS, „Atskleidimas“

Atidėjinių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Finansinių priemonių pergrupavimo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Reguliuojamo atidėjimo sąskaitų atskleidimas [text block]

text block

14-asis TFAS, „Pateikimas“, 14-asis TFAS, „Atskleidimas“

Perdraudimo atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Susijusių šalių atskleidimas [text block]

text block

24-asis TAS, „Atskleidimas“

Atpirkimo ir atvirkštinio atpirkimo sandorių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Tyrimų ir plėtros sąnaudų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Rezervų nuosavybėje atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 79 straipsnio b punktas

Rezervuotų pinigų ir pinigų ekvivalentų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Pajamų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Pajamų pagal sutartis su klientais atskleidimas [text block]

text block

15-asis TFAS, „Pateikimas“, 15-asis TFAS, „Atskleidimas“

Paslaugų koncesijos susitarimų atskleidimas [text block]

text block

NAK 29-asis aiškinimas, „Bendra nuomonė“

Susitarimų dėl mokėjimo akcijomis atskleidimas [text block]

text block

2-ojo TFAS 44 straipsnis

Akcinio kapitalo, rezervų ir kitų nuosavybės dalių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 79 straipsnis

Asocijuotųjų įmonių atskleidimas [text block]

text block

27-ojo TAS 17 straipsnio b punktas, 27-ojo TAS 16 straipsnio b punktas, 12-ojo TFAS B4 straipsnio d punktas

Patronuojamųjų įmonių atskleidimas [text block]

text block

27-ojo TAS 17 straipsnio b punktas, 27-ojo TAS 16 straipsnio b punktas, 12-ojo TFAS B4 straipsnio a punktas

Subordinuotųjų įsipareigojimų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Svarbių apskaitos politikos priemonių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnis

Gautinų ir mokėtinų mokesčių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Prekybos ir kitų mokėtinų sumų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Prekybos ir kitų gautinų sumų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Prekybos pajamų (sąnaudų) atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Supirktų nuosavų akcijų atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 10 straipsnio e punktas

Apskaitos politikos, taikomos parduoti laikomam finansiniam turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas. Galioja iki 2021 01 01

Apskaitos politikos, taikomos biologiniam turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos skolinimosi išlaidoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos pasiskolintoms lėšoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos verslo jungimams ir prestižui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos verslo jungimams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos pinigų srautams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos užstatui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos vykdomai statybai, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos neapibrėžtiesiems įsipareigojimams ir neapibrėžtajam turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos klientų pritraukimo išlaidoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos klientų lojalumo programoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos atidėjiniams veiklos nutraukimui, atnaujinimui ir aplinkos sutvarkymui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos atidėtosioms įsigijimo išlaidoms, atsirandančioms dėl draudimo sutarčių, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos atidėtajam pelno mokesčiui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nusidėvėjimo sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinių priemonių pripažinimo nutraukimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos išvestinėms finansinėms priemonėms ir apsidraudimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos išvestinėms finansinėms priemonėms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nutrauktai veiklai, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nuolaidoms ir kitoms lengvatoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos dividendams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos vienai akcijai tenkančiam pelnui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos taršos leidimams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos išmokoms darbuotojams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos su aplinka susijusioms sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos išimtiniams straipsniams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos tyrinėjimo ir vertinimo išlaidoms, aprašymas [text block]

text block

6-ojo TFAS 24 straipsnio a punktas

Apskaitos politikos, taikomos vertinimui tikrąja verte, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos paslaugų ir komisinių pajamoms ir sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinėms išlaidoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinėms pajamoms ir išlaidoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansiniam turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinėms garantijoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinėms priemonėms, vertinamoms tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinėms priemonėms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansiniams įsipareigojimams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos užsienio valiutos perskaičiavimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos franšizės mokesčiui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos funkcinei valiutai, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos prestižui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos valstybės dotacijoms, aprašymas [text block]

text block

20-ojo TAS 39 straipsnio a punktas

Apskaitos politikos, taikomos apsidraudimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos iki termino laikomoms investicijoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas. Galioja iki 2021 01 01

Apskaitos politikos, taikomos turto vertės sumažėjimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinio turto vertės sumažėjimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nefinansinio turto vertės sumažėjimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos pelno mokesčiui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos draudimo sutartims ir susijusiam turtui, įsipareigojimams, pajamoms ir sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas, 4-ojo TFAS 37 straipsnio a punktas. Galioja iki 2021 01 01

Apskaitos politikos, taikomos nematerialiajam turtui ir prestižui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nematerialiajam turtui, išskyrus prestižą, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos palūkanų pajamoms ir sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos investicijoms į asocijuotąsias įmones, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos investicijoms į asocijuotąsias įmones ir bendras įmones, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos investiciniam turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos investicijoms į bendras įmones, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos investicijoms, išskyrus apskaitomas taikant nuosavybės metodą, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos išleistajam kapitalui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nuomai, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos paskoloms ir gautinoms sumoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas. Galioja iki 2021 01 01

Apskaitos politikos, taikomos atsargoms vertinti, aprašymas [text block]

text block

2-ojo TAS 36 straipsnio a punktas

Apskaitos politikos, taikomos su kalnakasyba susijusiam turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos kasybos teisėms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos ilgalaikiam turtui arba perleidžiamoms grupėms, priskiriamiems prie skirtų parduoti, ir nutrauktai veiklai, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos ilgalaikiam turtui arba perleidžiamoms grupėms, priskiriamiems prie skirtų parduoti, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinių priemonių užskaitai, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos naftos ir dujų turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos programavimo turtui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nekilnojamajam turtui, įrangai ir įrengimams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos atidėjiniams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos finansinių priemonių pergrupavimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos pripažįstant tikrosios vertės pirminio pripažinimo metu ir sandorio kainos skirtumą pelnu arba nuostoliais, aprašymas [text block]

text block

7-ojo TFAS 28 straipsnio a punktas

Apskaitos politikos, taikomos pajamų pripažinimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos reguliuojamo atidėjimo sąskaitoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos perdraudimui, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos remontui ir eksploatacijai, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos atpirkimo ir atvirkštinio atpirkimo sandoriams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos tyrimų ir plėtros sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos rezervuotiems pinigams ir pinigų ekvivalentams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos segmento atskaitomybei, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos paslaugų koncesijos susitarimams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos mokėjimo akcijomis sandoriams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos šalinimo sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos patronuojamosioms įmonėms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos kitiems nei pelno mokesčiams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos išeitinėms išmokoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos prekybos ir kitoms mokėtinoms sumoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos prekybos ir kitoms gautinoms sumoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos prekybos pajamoms ir sąnaudoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos sandoriams su nekontroliuojamomis dalimis, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos sandoriams su susijusiomis šalimis, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos supirktoms nuosavoms akcijoms, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos varantams, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Apskaitos politikos, taikomos nustatant pinigų ir pinigų ekvivalentų komponentus, aprašymas [text block]

text block

7-ojo TAS 46 straipsnis

Kitos apskaitos politikos, padedančios suprasti finansines ataskaitas, aprašymas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnio b punktas

Svarbių apskaitos politikos priemonių atskleidimas [text block]

text block

1-ojo TAS 117 straipsnis
III PRIEDAS

Taikytinos „Inline XBRL“ specifikacijos

1. Emitentai užtikrina, kad „Inline XBRL“ tipo dokumentas atitiktų „Inline XBRL 1.1“ specifikacijas ir būtų suderinamas su XBRL vienetų registru (angl. XBRL Units Registry).

2. Emitentai užtikrina, kad jų XBRL papildomos taksonomijos failai atitiktų XBRL 2.1 ir XBRL Dimensions 1.0 specifikacijas.

3. Emitentai pateikia „Inline XBRL“ tipo dokumentą ir savo XBRL papildomos taksonomijos failus kaip vieną atskaitomybės paketą, kuriame XBRL taksonomijos failai yra supakuoti pagal taksonomijos paketų specifikacijas.

4. Emitentai užtikrina, kad tiek „Inline XBRL“ tipo dokumentas, tiek jų papildoma taksonomija atitiktų ženklinimo ir informacijos teikimo taisyklių, nustatytų IV priede, reikalavimus.
IV PRIEDAS

Ženklinimo ir informacijos teikimo taisyklės

1. Emitentai užtikrina, kad „Inline XBRL“ tipo dokumente būtų pateikiami vieno emitento duomenys, taigi visi ūkio subjekto identifikatoriai kontekste būtų vienodo turinio.

2. Emitentai „Inline XBRL“ tipo dokumente identifikuojasi XBRL kontekstiniams subjekto identifikatoriams ir sistemoms naudodami ISO 17442 juridinio asmens identifikatorius.

3. Ženklindami atskleidžiamus duomenis, emitentai naudoja pagrindinės taksonomijos elementą, kurio apskaitinė reikšmė yra artimiausia ženklinamiems atskleidžiamiems duomenims. Kai emitentai dvejoja, kuriuos pagrindinės taksonomijos elementus rinktis, jie turėtų rinktis pačios siauriausios apskaitinės reikšmės ir (arba) apimties elementą.

4. Jeigu artimiausios reikšmės pagrindinės taksonomijos elementas iškreiptų pagal 3 punktą ženklintinų atskleidžiamų duomenų apskaitinę reikšmę, emitentai sukuria papildomos taksonomijos elementą ir jį naudoja atskleidžiamiems duomenims ženklinti. Visi sukurti papildomos taksonomijos elementai:

(a) 

nedubliuoja jokių pagrindinės taksonomijos elementų reikšmių ir apimties;

(b) 

identifikuoja elemento kūrėją;

(c) 

turi priskirtą atitinkamo balanso atributą;

(d) 

turi standartines žymas ta kalba, kuri yra metinės finansinės ataskaitos kalba. Rekomenduojama pridėti žymas papildomomis kalbomis. Visos žymos atitinka aprašomų pagrindinių veiklos sąvokų apskaitinę reikšmę ir apimtį.

5. Emitentai užtikrina, kad kiekvienas papildomos taksonomijos elementas, naudojamas atskleidžiamiems duomenims metinėje finansinėje ataskaitoje ženklinti, būtų įtrauktas bent į vieną papildomos taksonomijos pateikimo saitų bazės ir apibrėžčių saitų bazės hierarchiją.

6. Emitentai naudoja savo papildomų taksonomijų skaičiavimo saitų bazes skaitinių pagrindinės ir (arba) papildomos taksonomijos elementų aritmetiniams ryšiams dokumentuoti, visų pirma finansinės būklės ataskaitos, pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos ir pinigų srautų ataskaitos pagrindinės ir (arba) papildomos taksonomijos elementų aritmetiniams ryšiams dokumentuoti.

7. Kad nustatytų, su kuria finansinių ataskaitų dalimi susijęs ženklinimas, emitentai atitinkamoms finansinių ataskaitų dalims naudoja pradinės taksonomijos (angl. root taxonomy) elementus kaip pradžios ženklus savo papildomos taksonomijos pateikimo saitų bazėse. Šių pradinės taksonomijos elementų pavadinimai, žymos ir pradžios kodai turi atitikti nustatytuosius 1 lentelėje.Lentelė

Pradinių elementų pavadinimai, žymos ir pradiniai kodai

Pradžios kodas

Elemento pavadinimas

Žyma

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Finansinės būklės ataskaitos vietaženklis: šis ženklas PRIVALO būti naudojamas finansinės būklės ataskaitos pradžiai pažymėti

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Pelno (nuostolių) ataskaitos vietaženklis: šis ženklas PRIVALO būti naudojamas pelno (nuostolių) ataskaitos pradžiai pažymėti, jeigu ši ataskaita teikiama atskirai

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Bendrųjų pajamų ataskaitos vietaženklis: šis ženklas PRIVALO būti naudojamas bendrųjų pajamų ataskaitos pradžiai pažymėti, jeigu ši ataskaita teikiama atskirai arba kai pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos yra sujungiamos į vieną dokumentą

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Pinigų srautų ataskaitos vietaženklis: šis ženklas PRIVALO būti naudojamas pinigų srautų ataskaitos pradžiai pažymėti

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos vietaženklis: šis ženklas PRIVALO būti naudojamas nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos pradžiai pažymėti

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Aiškinamųjų raštų, apskaitos politikos ir privalomų pagrindinės taksonomijos elementų vietaženklis: šis ženklas PRIVALO būti naudojamas finansinių ataskaitų aiškinamuosiuose raštuose atskleidžiamų duomenų ženklinimo pradžiai pažymėti

Specialieji pradinės taksonomijos elementai turi būti taip pat įtraukti į ESMA rengiamus XBRL taksonomijos failus.

8. Savo papildomose taksonomijose emitentai pagrindinės taksonomijos elementų žymų ar nuorodų nekeičia. Pagrindinės taksonomijos elementai gali būti papildyti konkrečių emitentų žymomis.

9. Emitentai užtikrina, kad jų papildomos taksonomijos elementai, kuriais ženklinamos į TFAS konsoliduotąsias finansines ataskaitas įtrauktos finansinės būklės ataskaitos, pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos ir pinigų srautų ataskaitos, būtų susieti su vienu ar keliais pagrindinės taksonomijos elementais. Visų pirma:

(a) 

emitentas susieja savo papildomos taksonomijos elementą su pagrindinės taksonomijos elementu, turinčiu tam emitento papildomos taksonomijos elementui artimiausią platesnę apskaitinę reikšmę ir (arba) apimtį. Emitentas nustato atitinkamo papildomos taksonomijos elemento ir atitinkamo pagrindinės taksonomijos elemento ryšį emitento papildomos taksonomijos apibrėžčių saitų bazėje. Papildomos taksonomijos elementas pateikiamas kaip ryšio objektas;

(b) 

emitentas gali susieti papildomos taksonomijos elementą su pagrindinės taksonomijos elementu ar elementais, turinčiais tam atitinkamam papildomos taksonomijos elementui artimiausią siauresnę apskaitinę reikšmę ir (arba) apimtį. Emitentas nustato atitinkamo papildomos taksonomijos elemento ir atitinkamo pagrindinės taksonomijos elemento ar elementų ryšį emitento papildomos taksonomijos apibrėžčių saitų bazėje. Papildomos taksonomijos elementas pateikiamas kaip ryšio ar ryšių šaltinis. Kai papildomos taksonomijos elementas apima keletą pagrindinės taksonomijos elementų, emitentas susieja tą papildomos taksonomijos elementą su kiekvienu iš tų pagrindinės taksonomijos elementų, išskyrus tokį ar tokius pagrindinės taksonomijos elementus, kurie pagrįstai laikomi nesvarbiais.

10. Nepaisant 9 punkto, emitentams nereikia su kitu pagrindinės taksonomijos elementu susieti papildomos taksonomijos elemento, naudojamo atskleidžiamiems duomenims finansinės būklės ataskaitoje, pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje ir pinigų srautų ataskaitoje ženklinti, kai tie atskleidžiami duomenys yra kitų toje pačioje ataskaitoje atskleidžiamų duomenų tarpinės sumos.

11. Emitentai užtikrina, kad atskleidžiamiems duomenims ženklinti naudojamo taksonomijos elemento duomenų rūšis ir laikotarpio rūšis atitiktų ženklinamų atskleidžiamų duomenų apskaitinę reikšmę. Emitentai neapibrėžia ir netaiko tinkintos rūšies taksonomijos elemento, jeigu tinkama rūšis jau yra apibrėžta XBRL specifikacijose ar XBRL duomenų rūšių registre.

12. Ženklindami atskleidžiamus duomenis emitentai nenaudoja skaitinių taksonomijos elementų skirtingoms konkretaus konteksto (skaidant pagal ūkio subjektą, laikotarpį ir dimensiją) vertėms žymėti, jeigu skirtumas neatsirado apvalinant skaičius dėl tos pačios informacijos pateikimo pagal skirtingas skales daugiau nei vienoje tos pačios metinės finansinės ataskaitos vietoje.

13. Ženklindami atskleidžiamus duomenis emitentai naudoja neskaitinius taksonomijos elementus taip, kad paženklintų visus atskleidžiamus duomenis, atitinkančius atitinkamo elemento apibrėžtį. Emitentai netaiko ženklinimo tik iš dalies arba selektyviai.

14. Emitentai užtikrina, kad „Inline XBRL“ tipo dokumente nebūtų vykdomųjų kodų.
V PRIEDAS

XBRL taksonomijos failai

ESMA skelbiamuose XBRL taksonomijos failuose:

(a) 

visi pagrindinės taksonomijos elementai nurodomi kaip XBRL elementai;

(b) 

nustatomi pagrindinės taksonomijos elementų atributai pagal jų rūšį, kaip nustatyta I priede;

(c) 

pateikiamos žmogaus skaitomos žymos, kaip nustatyta VI priedo lentelėje, kurioje nurodoma pagrindinės taksonomijos elementų reikšmė ir nuorodos;

(d) 

apibrėžiamos struktūros, padedančios naršyti po taksonomijos turinį ir suprasti pagrindinės taksonomijos elemento apibrėžtį kitų pagrindinės taksonomijos elementų kontekste;

(e) 

nustatomi ryšiai, leidžiantys emitentams susieti papildomos taksonomijos elementus su pagrindinės taksonomijos elementais;

(f) 

laikomasi XBRL 2.1 ir XBRL Dimensions 1.0 specifikacijų, o patys failai yra supakuoti pagal taksonomijos paketų specifikacijas, nustatytas III priede;

(g) 

pateikiama techninė informacija, reikalinga kuriant IT sprendimus, palaikančius suderintų metinių finansinių ataskaitų rengimą;

(h) 

nurodoma, su kuriais laikotarpiais jie susiję.
VI PRIEDAS

Pagrindinės taksonomijos schemaLentelė

Pagrindinės taksonomijos, skirtos TFAS konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms ženklinti, schema

▼M1

Pradžios kodas

Elemento pavadinimo/funkcijos URI

Elemento rūšis ir atributai

Žyma

Dokumentacijos žyma

Nuorodos

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Neįprastai dideli turto kainų ar užsienio valiutos keitimo kursų pasikeitimai [member]

Šis elementas rodo neįprastai didelius turto kainų ar užsienio valiutos keitimo kursų pasikeitimus.

pavyzdys: 10-ojo TAS 22 straipsnio g punktas

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Apskaitiniai įvertinimai [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 8-ojo TAS 39 straipsnis

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Apskaitiniai įvertinimai [member]

Šis elementas rodo turto, įsipareigojimo arba turto laipsniško sunaudojimo sumos koregavimus, atliekamus įvertinus turto ir įsipareigojimų dabartinę būklę, tikėtiną būsimą naudą ir būsimus įsipareigojimus. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Apskaitiniai įvertinimai“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

atskleidimas: 8-ojo TAS 39 straipsnis

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

Apskaitos pelnas

Tai ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai) neatėmus mokesčių sąnaudų. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio c punkto ii papunktis, atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio c punkto i papunktis

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

Sukauptos sumos

Tai įsipareigojimų sumokėti už gautas prekes ar suteiktas paslaugas, už kurias dar nebuvo sumokėta, kurių sąskaitos nebuvo išrašytos ir dėl kurių nebuvo tiesiogiai susitarta su tiekėju, suma, įskaitant darbuotojams mokėtinas sumas.

bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant, credit

Sukauptos sumos ir būsimųjų laikotarpių pajamos

Sukauptų sumų ir būsimųjų laikotarpių pajamų suma. [Žr. Sukauptos sumos; Būsimųjų laikotarpių pajamos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Sukauptos sumos ir būsimųjų laikotarpių pajamos [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Sukauptos sumos ir būsimųjų laikotarpių pajamos, priskiriamos trumpalaikėms pajamoms

Sukauptų sumų ir būsimųjų laikotarpių pajamų, priskiriamų trumpalaikėms pajamoms, suma. [Žr. Sukauptos sumos ir būsimųjų laikotarpių pajamos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Sukauptos sumos ir būsimųjų laikotarpių pajamos, priskiriamos trumpalaikėms pajamoms [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Sukauptos sumos ir būsimųjų laikotarpių pajamos, priskiriamos ilgalaikėms pajamoms

Sukauptų sumų ir būsimųjų laikotarpių pajamų, priskiriamų ilgalaikėms pajamoms, suma. [Žr. Sukauptos sumos ir būsimųjų laikotarpių pajamos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Sukauptos sumos ir būsimųjų laikotarpių pajamos, priskiriamos ilgalaikėms pajamoms [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Sukauptos sumos, priskiriamos trumpalaikiam turtui

Sukauptų sumų, priskiriamų trumpalaikiam turtui, vertė. [Žr. Sukauptos sumos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Sukauptos sumos, priskiriamos ilgalaikiam turtui

Sukauptų sumų, priskiriamų ilgalaikiam turtui, vertė. [Žr. Sukauptos sumos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

ifrs-full

AccruedIncome

X instant, debit

Sukauptos pajamos

Turto, atitinkančio uždirbtas, bet dar negautas pajamas, suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Sukauptas finansinio turto, priskirto prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su finansinio turto kredito rizikos pokyčiais

Sukauptas finansinio turto, priskirto prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su turto kredito rizikos pokyčiais, apskaičiuojamais: a) kaip tikrosios vertės pokyčio, nesietino su rinkos sąlygų pokyčiais, dėl kurių atsirado rinkos rizika, suma arba b) taikant alternatyvų metodą, kuris, ūkio subjekto nuomone, padeda tiksliau nustatyti tikrosios vertės pokyčio, sietino su turto kredito rizikos pokyčiais, sumą. [Žr. Kredito rizika [member]; Rinkos rizika [member]; Finansinio turto, priskirto prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su finansinio turto kredito rizikos pokyčiais]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio c punktas

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Sukauptas kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su finansiniu turtu, priskirtu prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas)

Sukauptas kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su finansiniu turtu, priskirtu prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Išvestinės finansinės priemonės [member]; Finansinio turto, priskirto prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), susijęs su kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba panašiomis priemonėmis; Finansinis turtas]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio d punktas

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

Sukauptas finansinio įsipareigojimo tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su įsipareigojimo kredito rizikos pokyčiais

Sukauptas finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su įsipareigojimų kredito rizikos pokyčiais. [Žr. Kredito rizika [member]; Rinkos rizika [member]; Finansinio įsipareigojimo tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su įsipareigojimo kredito rizikos pokyčiais]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 10 straipsnio a punktas, atskleidimas: 7-ojo TFAS 10A straipsnio a punktas

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Sukauptas paskolos arba gautinos sumos tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su finansinio turto kredito rizikos pokyčiais

Sukauptas paskolų arba gautinų sumų tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su turto kredito rizikos pokyčiais, apskaičiuojamais: a) kaip tikrosios vertės pokyčio, nesietino su rinkos sąlygų pokyčiais, dėl kurių atsirado rinkos rizika, suma arba b) taikant alternatyvų metodą, kuris, ūkio subjekto nuomone, padeda tiksliau nustatyti tikrosios vertės pasikeitimo, sietino su turto kredito rizikos pokyčiais, sumą. [Žr. Rinkos rizika [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio c punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Sukauptas kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su paskolomis arba gautinomis sumomis, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas).

Susumuotas kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su paskolomis arba gautinomis sumomis, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Išvestinės finansinės priemonės [member]; Paskolų arba gautinų sumų tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), susijęs su kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba panašiomis priemonėmis]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio d punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Sukauptas nusidėvėjimas, amortizacija ir sukaupti vertės sumažėjimo nuostoliai [member]

Šis elementas rodo sukauptą nusidėvėjimą, amortizaciją ir turto vertės sumažėjimo nuostolius. [Žr. Vertės sumažėjimo nuostoliai; Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos]

atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio d punktas, atskleidimas: 16-ojo TAS 75 straipsnio b punktas, atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio c punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio c punktas, atskleidimas: 41-ojo TAS 54 straipsnio f punktas

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Sukauptas nusidėvėjimas ir amortizacija [member]

Šis elementas rodo sukauptą nusidėvėjimą ir amortizaciją. [Žr. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos]

bendra praktika: 16-ojo TAS 73 straipsnio d punktas, atskleidimas: 16-ojo TAS 75 straipsnio b punktas, bendra praktika: 38-ojo TAS 118 straipsnio c punktas, bendra praktika: 40-ojo TAS 79 straipsnio c punktas, bendra praktika: 41-ojo TAS 54 straipsnio f punktas

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

Sukaupta apdraustojo objekto tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma, įtraukta į balansinę vertę, turtas

Sukaupta apdraustojo objekto tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma, kaip turtas įtraukta į finansinės būklės ataskaitoje pripažinto apdraustojo objekto balansinę vertę [Žr. Apdraustieji objektai [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 24B straipsnio a punkto ii papunktis

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

Sukaupta apdraustojo objekto tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma, įtraukta į balansinę vertę, įsipareigojimai

Sukaupta apdraustojo objekto tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma, kaip įsipareigojimas įtraukta į finansinės būklės ataskaitoje pripažinto apdraustojo objekto balansinę vertę [Žr. Apdraustieji objektai [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 24B straipsnio a punkto ii papunktis

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

Finansinės būklės ataskaitoje liekanti apdraustojo objekto, kuris nustojo būti koreguojamas dėl apsidraudimo pelno ir nuostolių, sukaupta tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma, turtas

Finansinės būklės ataskaitoje liekanti apdraustojo objekto, kuris yra amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas ir kuris nustojo būti koreguojamas dėl apsidraudimo pelno ir nuostolių, sukaupta tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma. [Žr. Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas; Apdraustieji objektai [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 24B straipsnio a punkto v papunktis

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

Finansinės būklės ataskaitoje liekanti apdraustojo objekto, kuris nustojo būti koreguojamas dėl apsidraudimo pelno ir nuostolių, sukaupta tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma, įsipareigojimai

Finansinės būklės ataskaitoje liekanti apdraustojo objekto, kuris yra amortizuota savikaina vertinamas finansinis įsipareigojimas ir kuris nustojo būti koreguojamas dėl apsidraudimo pelno ir nuostolių, sukaupta tikrosios vertės apsidraudimo koregavimo suma. [Žr. Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai; Apdraustieji objektai [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 24B straipsnio a punkto v papunktis

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Sukauptas vertės sumažėjimas [member]

Šis elementas rodo sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius. [Žr. Vertės sumažėjimo nuostoliai]

bendra praktika: 16-ojo TAS 73 straipsnio d punktas, bendra praktika: 38-ojo TAS 118 straipsnio c punktas, bendra praktika: 40-ojo TAS 79 straipsnio c punktas, bendra praktika: 41-ojo TAS 54 straipsnio f punktas, atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio d punktas, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35H straipsnis, pavyzdys: 7-ojo TFAS 35N straipsnis, pavyzdys: 7-ojo TFAS 29 ĮN (t. y. įgyvendinimo nuoroda) b punktas. Galioja iki 2021 01 01, pavyzdys: 7-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

Sukauptos kitos bendrosios pajamos

Sukaupta pajamų ir sąnaudų straipsnių (įskaitant pergrupuotas sumas), kurie nėra pripažįstami pelnu arba nuostoliais, kaip reikalaujama arba leidžiama kituose TFAS, suma. [Žr. TFAS [member]; Kitos bendrosios pajamos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Sukauptos kitos bendrosios pajamos [member]

Šis elementas rodo sukauptas kitas bendrąsias pajamas. [Žr. Kitos bendrosios pajamos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 108 straipsnis

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

Su draudimo sutartimis susijusios įsigijimo ir administravimo sąnaudos

Su draudimo sutartimis susijusių įsigijimo ir administravimo sąnaudų suma. [Žr. Draudimo sutarčių rūšys [member]]

bendra praktika: 1-ojo TAS 85 straipsnis

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

Įsigyjančio ūkio subjekto nuosavybės dalies įsigyjamame ūkio subjekte tikroji vertė prieš pat įsigijimo datą

Įsigyjančio ūkio subjekto nuosavybės dalies įsigyjamame ūkio subjekte tikroji vertė prieš pat įsigijimo datą, kai verslo jungimas atliekamas etapais. [Žr. Verslo jungimai [member]]

atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio p punkto i papunktis

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

Perleisto atlygio tikroji vertė įsigijimo datą

Verslo jungimo metu perleisto atlygio tikroji vertė įsigijimo datą. [Žr. Verslo jungimai [member]]

atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio f punktas

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Viso perleisto atlygio tikroji vertė įsigijimo datą [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Su įsigijimu susijusios išlaidos sandoriui, kuris jungiant verslą pripažintas atskirai nuo turto įsigijimo ir įsipareigojimų prisiėmimo

Su įsigijimu susijusių išlaidų sandoriams, kurie jungiant verslą pripažinti atskirai nuo turto įsigijimo ir įsipareigojimų prisiėmimo, suma. [Žr. Verslo jungimai [member]]

atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio m punktas

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Su įsigijimu susijusios išlaidos, pripažintos sandorio, kuris jungiant verslą pripažintas atskirai nuo turto įsigijimo ir įsipareigojimų prisiėmimo, sąnaudomis

Su įsigijimu susijusių išlaidų, pripažintų sandorių, kurie jungiant verslą pripažinti atskirai nuo turto įsigijimo ir įsipareigojimų prisiėmimo, sąnaudomis, suma. [Žr. Verslo jungimai [member]]

atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio m punktas

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Įsigijimai jungiant verslą, biologinis turtas

Biologinio turto padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Biologinis turtas]

atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnio e punktas

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Įsigijimai jungiant verslą, atidėtosios įsigijimo sąnaudos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių

Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų, atsirandančių dėl draudimo sutarčių, padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Atidėtosios įsigijimo išlaidos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių]

bendra praktika: 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

Įsigijimai jungiant verslą, nematerialusis turtas ir prestižas

Nematerialiojo turto ir prestižo padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Nematerialusis turtas ir prestižas]

bendra praktika: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punkto i papunktis

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Įsigijimai jungiant verslą, nematerialusis turtas, išskyrus prestižą

Nematerialiojo turto, išskyrus prestižą, padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punkto i papunktis

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Įsigijimai jungiant verslą, investicinis turtas

Investicinio turto padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Investicinis turtas]

atskleidimas: 40-ojo TAS 76 straipsnio b punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio d punkto ii papunktis

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Įsigijimai jungiant verslą, įsipareigojimai pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis

Įsipareigojimų pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Įsipareigojimai pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis]

bendra praktika: 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

Įsigijimai jungiant verslą, kiti atidėjiniai

Kitų atidėjinių padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Kiti atidėjiniai]

bendra praktika: 37-ojo TAS 84 straipsnis

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Įsigijimai jungiant verslą, nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio e punkto iii papunktis

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Įsigijimai jungiant verslą, perdraudimo turtas

Perdraudimo turto padidėjimas dėl įsigijimų jungiant verslą. [Žr. Verslo jungimai [member]; Perdraudimo turtas]

bendra praktika: 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

Faktiniai reikalavimai, atsirandantys dėl sutarčių, patenkančių į 17-ojo TFAS taikymo sritį

Faktinių reikalavimų, atsirandančių dėl sutarčių, patenkančių į 17-ojo TFAS taikymo sritį, suma.

atskleidimas: 17-ojo TFAS 130 straipsnis. Įsigalioja 2021 01 01

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Aktuarinės prielaidos, diskonto normos

Diskonto norma, naudojama kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtųjų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtųjų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Aktuarinė prielaida – diskonto normos [member]

Šis elementas rodo diskonto normas, naudojamas kaip aktuarines prielaidas. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Aktuarinė prielaida – numatomas infliacijos lygis

Numatomas infliacijos lygis, naudojamas kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtųjų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtųjų išmokų planai [member]; Apibrėžtųjų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Aktuarinė prielaida – numatomas infliacijos lygis [member]

Šis elementas rodo numatomą infliacijos lygį, naudojamą kaip aktuarinės prielaidos. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Aktuarinė prielaida – numatomi pensijos padidėjimo rodikliai

Numatomas pensijos padidėjimo rodiklis, naudojamas kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtųjų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtųjų išmokų planai [member]; Apibrėžtųjų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Aktuarinė prielaida – numatomi pensijos padidėjimo rodikliai [member]

Šis elementas rodo numatomus pensijos padidėjimo rodiklius, naudojamus kaip aktuarinės prielaidos. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Aktuarinė prielaida – numatomi atlyginimo padidėjimo rodikliai

Numatomas atlyginimo padidėjimo rodiklis, naudojamas kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtųjų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtųjų išmokų planai [member]; Apibrėžtųjų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Aktuarinė prielaida – numatomi atlyginimo padidėjimo rodikliai [member]

Šis elementas rodo numatomą atlyginimo padidėjimo rodiklį, naudojamą kaip aktuarinės prielaidos. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

Aktuarinė prielaida – tikėtina gyvenimo trukmė išėjus į pensiją

Tikėtina gyvenimo trukmė išėjus į pensiją, naudojama kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtųjų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtųjų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Aktuarinė prielaida – tikėtina gyvenimo trukmė išėjus į pensiją [member]

Šis elementas rodo tikėtiną gyvenimo trukmę išėjus į pensiją, naudojamą kaip aktuarinės prielaidos. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Aktuarinė prielaida – medicinos išlaidų tendencijų rodikliai

Medicinos išlaidų tendencijų rodikliai, naudojami kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtųjų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtųjų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Aktuarinė prielaida – medicinos išlaidų tendencijų rodikliai [member]

Šis elementas rodo medicinos išlaidų tendencijų rodiklius, naudojamus kaip aktuarines prielaidas. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

Aktuarinė prielaida – mirtingumas

Mirtingumas, naudojamas kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtųjų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtųjų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Aktuarinė prielaida – mirtingumas [member]

Šis elementas rodo mirtingumą, naudojamą kaip aktuarines prielaidas. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

Aktuarinė prielaida – pensinis amžius

Pensinis amžius, naudojamas kaip reikšminga aktuarinė prielaida, pagal kurią nustatyta apibrėžtųjų išmokų prievolės dabartinė vertė. [Žr. Apibrėžtųjų išmokų prievolė, dabartinė vertė; Aktuarinės prielaidos [member]]

bendra praktika: 19-ojo TAS 144 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Aktuarinė prielaida – pensinis amžius [member]

Šis elementas rodo pensinį amžių, naudojamą kaip aktuarines prielaidas. [Žr. Aktuarinės prielaidos [member]]

bendra praktika: 19-ojo TAS 145 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Aktuarinės prielaidos [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 19-ojo TAS 145 straipsnis

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Aktuarinės prielaidos [member]

Šis elementas rodo visas aktuarines prielaidas. Aktuarinės prielaidos yra nešališki ir tarpusavyje suderinami geriausi ūkio subjekto demografinių ir finansinių kintamųjų, kurie nulems išmokų, mokamų pasibaigus tarnybos laikui, galutines sąnaudas, įverčiai. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Aktuarinės prielaidos“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

atskleidimas: 19-ojo TAS 145 straipsnis

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Aktuarinis pelnas (nuostoliai) dėl demografinių prielaidų pasikeitimo, grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas (turtas)

Grynojo apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimo (turto) padidėjimas (sumažėjimas), atsiradęs dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl demografinių prielaidų pasikeitimo, lėmusio grynojo apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimo (turto) pakartotinius vertinimus. Demografinės prielaidos yra susijusios su: a) mirtingumu; b) darbuotojų kaita, nedarbingumu ir ankstyvu išėjimu į pensiją; c) plano narių ir jų išlaikytinių, turinčių teisę gauti išmokas, dalimi; d) plano narių, kurie pasirinks gauti kiekvienos rūšies išmokas pagal plano sąlygas, dalimi; e) reikalavimų padengti medicinos išlaidas skaičiumi. [Žr. Grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas (turtas)]

atskleidimas: 19-ojo TAS 141 straipsnio c punkto ii papunktis

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Aktuarinis pelnas (nuostoliai) dėl finansinių prielaidų pasikeitimo, grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas (turtas)

Grynojo apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimo (turto) padidėjimas (sumažėjimas), atsiradęs dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl finansinių prielaidų pasikeitimo, lėmusio grynojo apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimo (turto) pakartotinius vertinimus. Finansinės prielaidos yra susijusios su: a) diskonto norma; b) išmokų dydžiais, išskyrus bet kokias darbuotojams tenkančias išmokų sąnaudas, ir būsimais atlyginimais; c) išmokų sveikatos priežiūrai atvejais – būsimomis medicinos išlaidomis, įskaitant mokėjimo reikalavimų administravimo išlaidas (t. y. išlaidas, kurios bus patirtos nagrinėjant ir tenkinant mokėjimo reikalavimus, įskaitant teisinius ir draudimo ekspertų mokesčius); d) mokesčiais, mokėtinais pagal planą nuo įmokų už darbą iki finansinių ataskaitų datos arba nuo išmokų, priklausančių už tą darbą. [Žr. Grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas (turtas)]

atskleidimas: 19-ojo TAS 141 straipsnio c punkto iii papunktis

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Aktuarinis pelnas (nuostoliai) dėl praeities duomenimis paremtų pakeitimų, grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas (turtas)

Grynojo apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimo (turto) padidėjimas (sumažėjimas), atsiradęs dėl aktuarinio pelno (nuostolių) dėl praeities duomenimis paremtų pakeitimų, lėmusio grynojo apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimo (turto) pakartotinius vertinimus. Praeities duomenimis paremti pakeitimai yra susiję su skirtumu tarp ankstesnių aktuarinių prielaidų ir tikrojo įvykio padarinių. [Žr. Grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas (turtas)]

bendra praktika: 19-ojo TAS 141 straipsnio c punktas

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

Sutartų pensijų aktuarinė dabartinė vertė

Planuojamų pensijų išmokų plano išmokų dabartinė vertė dabartiniams ir buvusiems darbuotojams, atsižvelgiant į jau suteiktas paslaugas.

atskleidimas: 26-ojo TAS 35 straipsnio d punktas

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Papildomas atidėjinys, pripažintas pelnu arba nuostoliais, atidėjinio finansinio turto kredito nuostoliams sąskaita

Papildomo atidėjinio finansinio turto kredito nuostoliams suma, pripažinta pelnu arba nuostoliais. [Žr. Atidėjinio finansinio turto kredito nuostoliams sąskaita]

bendra praktika: 7-ojo TFAS 16 straipsnis. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Papildomai atskleidžiamos kiekvienai pagrindinei įsigyto turto ir prisiimtų įsipareigojimų grupei įsigijimo datą pripažintos sumos [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Papildomai atskleidžiami duomenys, susiję su reguliuojamo atidėjimo sąskaitomis [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Papildoma informacija apie ūkio subjekto rizikos poziciją

Papildoma informacija apie ūkio subjekto rizikos poziciją, kai atskleidžiami kiekybiniai duomenys yra nereprezentatyvūs.

atskleidimas: 7-ojo TFAS 35 straipsnis

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

Papildoma informacija apie draudimo sutartis [text block]

Papildoma informacija apie draudimo sutartis, reikalinga siekiant įvykdyti 17-ajame TFAS nustatytus atskleidimo reikalavimus. [Žr. Draudimo sutartys [member]]

atskleidimas: 17-ojo TFAS 94 straipsnis. Įsigalioja 2021 01 01

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Papildoma informacija apie verslo jungimo pobūdį ir finansinį poveikį

Papildoma informacija apie verslo jungimų pobūdį ir finansinį poveikį, kurios reikia siekiant laikytis 3-iojo TFAS. [Žr. Verslo jungimai [member]]

atskleidimas: 3-iojo TFAS 63 straipsnis

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Papildoma informacija apie su dalimis struktūrizuotuose ūkio subjektuose susijusios rizikos pobūdį ir pokyčius [text block]

Papildomos informacijos apie su dalimis struktūrizuotuose ūkio subjektuose susijusios rizikos pobūdį ir pokyčius atskleidimas.

atskleidimas: 12-ojo TFAS B25 straipsnis

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Papildoma informacija apie susitarimus dėl mokėjimo akcijomis [text block]

Papildoma informacija apie susitarimus dėl mokėjimo akcijomis, kurios reikia siekiant laikytis 2-ojo TFAS atskleidimo reikalavimų. [Žr. Susitarimai dėl mokėjimo akcijomis [member]]

atskleidimas: 2-ojo TFAS 52 straipsnis

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Papildoma informacija [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

Papildomi įsipareigojimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, pripažinti verslo jungimo metu

Papildomų neapibrėžtųjų įsipareigojimų, pripažintų verslo jungimo metu, suma. [Žr. Neapibrėžtieji įsipareigojimai, pripažinti verslo jungimo metu; Verslo jungimai [member]; Neapibrėžtieji įsipareigojimai [member]]

atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio c punktas

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Papildomi įsipareigojimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, pripažinti verslo jungimo metu [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

Akcijų priedas

Suma, gauta ar gautina išleidus ūkio subjekto akcijas, kurių vertė viršija nominaliąją vertę, ir iš kitų sandorių, susijusių su ūkio subjekto akcijomis ar akcininkais, gautos sumos.

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Akcijų priedas [member]

Šis elementas rodo sumas, gautas išleidus ūkio subjekto akcijas, kurių vertė viršija nominaliąją vertę, ir sumas, gautas iš kitų sandorių, susijusių su ūkio subjekto akcijomis ar akcininkais.

bendra praktika: 1-ojo TAS 108 straipsnis

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

Papildomi atidėjiniai, kiti atidėjiniai

Papildomų kitų sudarytų atidėjinių suma. [Žr. Kiti atidėjiniai]

atskleidimas: 37-ojo TAS 84 straipsnio b punktas

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Papildomi atidėjiniai, kiti atidėjiniai [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

Papildomas pripažinimas, prestižas

Papildomo pripažinto prestižo, išskyrus prestižą, įtrauktą į perleidžiamą grupę, kuri įsigijimo metu atitinka kriterijus, kad būtų laikoma turtu, skirtu parduoti pagal 5-ąjį TFAS, suma. [Žr. Prestižas; Perleidžiamos grupės, priskiriamos prie skirtų parduoti [member]]

atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio d punkto ii papunktis

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

Dėl įsigijimų gautas papildomas turtas, investicinis turtas

Investicinio turto papildymo dėl įsigijimų suma. [Žr. Investicinis turtas]

atskleidimas: 40-ojo TAS 76 straipsnio a punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio d punkto i papunktis

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

Dėl pirkimų gautas papildomas turtas, biologinis turtas

Biologinio turto papildymo dėl pirkimų suma. [Žr. Biologinis turtas]

atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnio b punktas

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

Dėl vėlesnių išlaidų, pripažintų turtu, gautas papildomas turtas, biologinis turtas

Biologinio turto papildymo dėl vėlesnių išlaidų, pripažintų turtu, suma. [Žr. Biologinis turtas]

bendra praktika: 41-ojo TAS 50 straipsnis

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

Dėl vėlesnių išlaidų, pripažintų turtu, gautas papildomas turtas, investicinis turtas

Investicinio turto papildymo dėl vėlesnių išlaidų, pripažintų turtu, suma. [Žr. Investicinis turtas]

atskleidimas: 40-ojo TAS 76 straipsnio a punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio d punkto i papunktis

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Papildymas, investicinis turtas [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Papildymas, išskyrus atsiradusį jungiant verslą, įsipareigojimai pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis

Įsipareigojimų pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis padidėjimas dėl papildymo, išskyrus atsiradusį jungiant verslą. [Žr. Įsipareigojimai pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis; Verslo jungimai [member]]

pavyzdys: 4-ojo TFAS 37 ĮN b punktas. Galioja iki 2021 01 01, pavyzdys: 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Papildymas, išskyrus jungiant verslą, biologinis turtas

Biologinio turto, išskyrus įgyto jungiant verslą, papildymo suma. [Žr. Verslo jungimai [member]; Biologinis turtas]

bendra praktika: 41-ojo TAS 50 straipsnis

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Papildymas, išskyrus jungiant verslą, biologinis turtas [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Papildymas, išskyrus jungiant verslą, nematerialusis turtas, išskyrus prestižą

Nematerialiojo turto, išskyrus prestižą, išskyrus įgyto jungiant verslą, papildymo suma. [Žr. Verslo jungimai [member]; Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punkto i papunktis

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Papildymas, išskyrus jungiant verslą, investicinis turtas

Investicinio turto, išskyrus įgyto jungiant verslą, papildymo suma. [Žr. Verslo jungimai [member]; Investicinis turtas]

atskleidimas: 40-ojo TAS 76 straipsnio a punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio d punkto i papunktis

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Papildymas, išskyrus jungiant verslą, nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų, išskyrus įgytų jungiant verslą, papildymo suma. [Žr. Verslo jungimai [member]; Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio e punkto i papunktis

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Papildymas, išskyrus jungiant verslą, perdraudimo turtas

Perdraudimo turto, išskyrus įgyto jungiant verslą, papildymo suma. [Žr. Verslo jungimai [member]; Perdraudimo turtas]

bendra praktika: 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

Ilgalaikio turto, išskyrus finansines priemones, atidėtųjų mokesčių turtą, išmokų darbuotojams turtą ir teises, susijusias su draudimo sutartimis, papildymas

Ilgalaikio turto, išskyrus finansines priemones, atidėtųjų mokesčių turtą, išmokų darbuotojams turtą ir teises, susijusias su draudimo sutartimis, papildymo suma. [Žr. Atidėtųjų mokesčių turtas; Finansinės priemonės, grupė [member]; Ilgalaikis turtas; Draudimo sutarčių rūšys [member]]

atskleidimas: 8-ojo TFAS 24 straipsnio b punktas, atskleidimas: 8-ojo TFAS 28 straipsnio e punktas

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

Naudojimo teise valdomo turto papildymas

Naudojimo teise valdomo turto papildymo suma. [Žr. Naudojimo teise valdomas turtas]

atskleidimas: 16-ojo TFAS 53 straipsnio h punktas

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Ūkio subjekto registruotos buveinės adresas

Adresas, kuriuo registruota ūkio subjekto buveinė.

atskleidimas: 1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Adresas, kur galima gauti konsoliduotąsias finansines ataskaitas

Adresas, kuriuo galima gauti pagrindinės ar bet kurios tarpinės ūkio subjekto patronuojančiosios įmonės konsoliduotąsias finansines ataskaitas, atitinkančias TFAS. [Žr. Konsoliduotoji ataskaita [member]; TFAS [member]]

atskleidimas: 27-ojo TAS 16 straipsnio a punktas

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Esančių apyvartoje paprastųjų akcijų skaičiaus koreguotas svertinis vidurkis

Esančių apyvartoje paprastųjų akcijų skaičiaus svertinis vidurkis, pridėjus paprastųjų akcijų, kurios būtų išleidžiamos konvertuojant visas pelną, tenkantį vienai akcijai, mažinančias potencialias paprastąsias akcijas į paprastąsias akcijas, skaičiaus svertinį vidurkį. [Žr. Paprastosios akcijos [member]; Svertinis vidurkis [member]]

atskleidimas: 33-iojo TAS 70 straipsnio b punktas

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

Amortizacijos sąnaudų koregavimai

Amortizacijos sąnaudų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai); Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration, debit

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir įtrauktos į finansinio turto (įsipareigojimo), kurio įsigijimas ar atsiradimas buvo apdraustas labai tikėtinas prognozuojamas sandoris, balansinę vertę, atskaičius mokesčius

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir įtrauktos į finansinio turto (įsipareigojimo), kurio įsigijimas ar atsiradimas buvo apdraustas labai tikėtinas prognozuojamas sandoris, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę, atskaičius mokesčius [Žr. Balansinė vertė [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 23 straipsnio e punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

Praėjusių ataskaitinių laikotarpių mokesčių koregavimai

Per laikotarpį pripažinti praėjusių ataskaitinių laikotarpių mokesčių sąnaudų (pajamų) koregavimai.

pavyzdys: 12-ojo TAS 80 straipsnio b punktas

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

Biologinio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Biologinio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Biologinis turtas; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

Išvestinio finansinio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Išvestinio finansinio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Išvestinis finansinis turtas; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

Prekybai laikomo finansinio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Prekybai laikomo finansinio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Finansinis turtas; Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, priskiriamas prie laikomo prekybai; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

Atsargų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Atsargų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Atsargos; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio a punktas

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

Paskolų ir išankstinių mokėjimų bankams sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Paskolų ir išankstinių mokėjimų bankams sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Paskolos ir išankstiniai mokėjimai bankams; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

Paskolų ir išankstinių mokėjimų klientams sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Paskolų ir išankstinių mokėjimų klientams sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Paskolos ir išankstiniai mokėjimai klientams; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

Kito turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Kito turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Kitas turtas; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

Kito trumpalaikio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Kito trumpalaikio turto sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Kitas trumpalaikis turtas; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

Kitų pagrindinės veiklos gautinų sumų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Kitų pagrindinės veiklos gautinų sumų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio a punktas

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

Atvirkštinio atpirkimo sandorių ir pasiskolintų vertybinių popierių piniginio užstato sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Atvirkštinio atpirkimo sandorių ir pasiskolintų vertybinių popierių piniginio užstato sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Atvirkštinio atpirkimo sandoriai ir pasiskolintų vertybinių popierių piniginis užstatas; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

Gautinų prekybos sumų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Gautinų prekybos sumų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio a punktas

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Prekybos ir kitų gautinų sumų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai

Prekybos ir kitų gautinų sumų sumažėjimo (padidėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Prekybos ir kitos gautinos sumos; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

Atidėtųjų mokesčių sąnaudų koregavimai

Atidėtųjų mokesčių sąnaudų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Atidėtųjų mokesčių sąnaudos (pajamos); Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

Praėjusių ataskaitinių laikotarpių atidėtųjų mokesčių koregavimai

Per laikotarpį pripažinti praėjusių ataskaitinių laikotarpių atidėtųjų mokesčių sąnaudų (pajamų) koregavimai.

bendra praktika: 12-ojo TAS 80 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų koregavimai

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio b punktas

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų bei vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų bei vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Vertės sumažėjimo nuostoliai; Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Vertės sumažėjimo nuostoliai (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimas), pripažinti pelnu arba nuostoliais; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

Nusidėvėjimo sąnaudų koregavimai

Nusidėvėjimo sąnaudų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

Dividendų pajamų koregavimai

Dividendų pajamų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Dividendų pajamos; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

Tikrosios vertės nuostolių (pelno) koregavimai

Tikrosios vertės nuostolių (pelno) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio b punktas

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

Finansinių išlaidų koregavimai

Finansinių išlaidų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Finansinės išlaidos; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio c punktas

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

Finansinių pajamų koregavimai

Finansinių pajamų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Finansinės pajamos; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

Finansinių pajamų (išlaidų) koregavimai

Grynųjų finansinių pajamų arba išlaidų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Finansinės pajamos (išlaidos); Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendras įmones ir asocijuotąsias įmones perleidimo pelno (nuostolių) koregavimai

Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendras įmones ir asocijuotąsias įmones perleidimo pelno (nuostolių) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Asocijuotosios įmonės [member]; Bendros įmonės [member]; Patronuojamosios įmonės [member]; Investicijos į patronuojamąsias įmones, bendras įmones ir asocijuotąsias įmones; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų perleidimo pelno (nuostolių) koregavimai

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų perleidimo pelno (nuostolių) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai); Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai; Perleidimas, nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

Biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimo atėmus pardavimo išlaidas pelno (nuostolių) koregavimai

Biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimo atėmus pardavimo išlaidas pelno (nuostolių) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Biologinis turtas; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

Išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pasikeitimo pelno (nuostolių) koregavimai

Išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pasikeitimo pelno (nuostolių) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Tikrąja verte [member]; Išvestinės finansinės priemonės [member]; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

Investicinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pelno (nuostolių) koregavimai

Investicinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pelno (nuostolių) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Investicinis turtas; Investicinio turto tikrosios vertės pasikeitimo pelnas (nuostoliai); Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

Vertės sumažėjimo nuostolių, pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, prestižas

Prestižo vertės sumažėjimo nuostolių, pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Prestižas; Vertės sumažėjimo nuostoliai; Vertės sumažėjimo nuostoliai, pripažinti pelnu arba nuostoliais]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai

Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Vertės sumažėjimo nuostoliai (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimas), pripažinti pelnu arba nuostoliais]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio b punktas

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, tyrinėjamas ir vertinamas turtas

Tyrinėjamo ir vertinamo turto vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Tyrinėjamas ir vertinamas turtas [member]; Vertės sumažėjimo nuostoliai; Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai; Vertės sumažėjimo nuostoliai (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimas), pripažinti pelnu arba nuostoliais]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, atsargos

Atsargų vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Atsargos; Vertės sumažėjimo nuostoliai; Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai; Vertės sumažėjimo nuostoliai (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimas), pripažinti pelnu arba nuostoliais]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, paskolos ir išankstiniai mokėjimai

Paskolų ir išankstinių mokėjimų vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai; Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, prekybos ir kitos gautinos sumos

Prekybos ir kitų gautinų sumų vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Prekybos ir kitos gautinos sumos; Vertės sumažėjimo nuostoliai; Vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, koregavimai; Vertės sumažėjimo nuostoliai (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimas), pripažinti pelnu arba nuostoliais]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

Pelno mokesčio sąnaudų koregavimai

Pelno mokesčio sąnaudų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

atskleidimas: 7-ojo TAS 35 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration, debit

Būsimųjų laikotarpių pajamų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Būsimųjų laikotarpių pajamų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Būsimųjų laikotarpių pajamos; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

Indėlių iš bankų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Indėlių iš bankų indėlių padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Indėliai iš bankų; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

Indėlių iš klientų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Indėlių iš klientų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Indėliai iš klientų; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

Išvestinių finansinių įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Išvestinių finansinių įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Išvestiniai finansiniai įsipareigojimai; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

Išmokų darbuotojams įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Išmokų darbuotojams įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

Prekybai laikomų finansinių įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Prekybai laikomų finansinių įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Finansiniai įsipareigojimai; Finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, priskiriami prie laikomų prekybai; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

Įsipareigojimų pagal draudimo ir perdraudimo sutartis bei investicines sutartis padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Įsipareigojimų pagal draudimo ir perdraudimo sutartis bei investicines sutartis padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Įsipareigojimai pagal investicines sutartis; Įsipareigojimai pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

Kitų įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Kitų įsipareigojimų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Kiti įsipareigojimai; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

Kitų pagrindinės veiklos mokėtinų sumų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Kitų pagrindinės veiklos mokėtinų sumų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio a punktas

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

Atpirkimo sandorių ir paskolintų vertybinių popierių piniginio užstato padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Atpirkimo sandorių ir paskolintų vertybinių popierių piniginio užstato padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Atpirkimo sandoriai ir paskolintų vertybinių popierių piniginis užstatas; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

Mokėtinų prekybos sumų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Mokėtinų prekybos sumų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio a punktas

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai

Prekybos ir kitų mokėtinų sumų padidėjimo (sumažėjimo) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

Kitų atidėjinių, atsirandančių per laikotarpį, padidėjimo koregavimai

Kitų atidėjinių, atsirandančių per laikotarpį, padidėjimo koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai); Kiti atidėjiniai [member]]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

Palūkanų sąnaudų koregavimai

Palūkanų sąnaudų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Palūkanų sąnaudos; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

Palūkanų pajamų koregavimai

Palūkanų pajamų koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Palūkanų pajamos; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

Ilgalaikio turto perleidimo nuostolių (pelno) koregavimai

Ilgalaikio turto perleidimo nuostolių (pelno) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Ilgalaikis turtas; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 14 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

Atidėjinių koregavimai

Atidėjinių koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Atidėjiniai; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio b punktas

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

Koregavimai pelnui (nuostoliams) suderinti

Koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

atskleidimas: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Koregavimai pelnui (nuostoliams) suderinti [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

Mokėjimų akcijomis koregavimai

Mokėjimų akcijomis koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio b punktas

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration, credit

Nepaskirstytojo asocijuotųjų įmonių pelno koregavimai

Nepaskirstytojo asocijuotųjų įmonių pelno koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Asocijuotosios įmonės [member]; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio b punktas

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

Investicijų, apskaitomų taikant nuosavybės metodą, nepaskirstytojo pelno koregavimai

Investicijų, apskaitytų taikant nuosavybės metodą, nepaskirstytojo pelno koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Investicijos, apskaitomos taikant nuosavybės metodą; Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

Nerealizuotų užsienio valiutos keitimo nuostolių (pelno) koregavimai

Nerealizuotų užsienio valiutos keitimo nuostolių (pelno) koregavimai, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnio b punktas

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

Koregavimai pelnui (nuostoliams) suderinti, išskyrus apyvartinio kapitalo pokyčius

Koregavimai, išskyrus apyvartinio kapitalo pokyčius, atlikti siekiant suderinti pelno (nuostolių) sumas su pagrindinės veiklos (arba joje naudojamais) grynaisiais pinigų srautais. [Žr. Pelnas (nuostoliai)]

bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

Investicijų balansinių verčių, pateiktų pagal anksčiau taikytus BAP, bendras koregavimas

Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendras įmones ar asocijuotąsias įmones pirmosiose pagal TFAS parengtose ūkio subjekto finansinėse ataskaitose balansinių verčių, pateiktų pagal anksčiau taikytus BAP, bendra koregavimo suma. [Žr. Asocijuotosios įmonės [member]; Balansinė vertė [member]; Bendros įmonės [member]; Anksčiau taikyti BAP [member]; Patronuojamosios įmonės [member]; Investicijos į patronuojamąsias įmones, bendras įmones ir asocijuotąsias įmones; TFAS [member]]

atskleidimas: 1-ojo TFAS 31 straipsnio c punktas

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

Vidutinės sutartinės rinkos kainos koregavimas, vertinimo duomenys [member]

Šis elementas rodo vidutinės sutartinės rinkos kainos koregavimą, naudojamą kaip vertinimo duomenys.

pavyzdys: 13-ojo TFAS B36 straipsnio c punktas

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration, debit

Privilegijuotųjų akcijų dividendų pelno (nuostolių) koregavimas

Privilegijuotųjų akcijų dividendų pelno (nuostolių) koregavimas, atliktas siekiant apskaičiuoti pelną (nuostolius), priskirtinus patronuojančiosios įmonės paprastosios nuosavybės savininkams. [Žr. Privilegijuotosios akcijos [member]; Pelnas (nuostoliai)]

pavyzdys: 33-iojo TAS 12 pavyzdys „Pagrindinio ir sumažinto pelno, tenkančio vienai akcijai, apskaičiavimas ir pateikimas“ (išsamus pavyzdys), pavyzdys: 33-iojo TAS 70 straipsnio a punktas

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration, debit

Administracinės sąnaudos

Sąnaudų, kurios pagal ūkio subjekto klasifikaciją priskiriamos prie administracinių, suma.

pavyzdys: 1-ojo TAS 103 straipsnis, atskleidimas: 1-ojo TAS 99 straipsnis, atskleidimas: 26-ojo TAS 35 straipsnio b punkto vi papunktis

ifrs-full

Advances

X instant, credit

Gauti išankstiniai mokėjimai

Gautų mokėjimų už ateityje tiektinas prekes ar teiktinas paslaugas suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

Reklamos sąnaudos

Dėl reklamos sutarčių atsirandančių sąnaudų suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Balansinių verčių, pateiktų pagal anksčiau taikytus BAP, bendras koregavimas [member]

Šis elementas rodo balansinių verčių, pateiktų pagal anksčiau taikytus BAP, bendrą tikslinimų sumą. [Žr. Balansinė vertė [member]; Anksčiau taikyti BAP [member]]

atskleidimas: 1-ojo TFAS 30 straipsnio b punktas

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Tęsiama ir nutraukta veikla kartu [member]

Šis elementas rodo tęsiamą ir nutrauktą veiklą kartu. [Žr. Nutraukta veikla [member]; Tęsiama veikla [member]]

atskleidimas: 5-asis TFAS, „Pateikimas ir atskleidimas“

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Tikrosios vertės pirminio pripažinimo metu ir sandorio kainos bendras skirtumas, kurį dar reikia pripažinti pelnu arba nuostoliais

Finansinių priemonių tikrosios vertės pirminio pripažinimo metu ir sandorio kainos bendras skirtumas, kurį dar reikia pripažinti pelnu arba nuostoliais. [Žr. Finansinės priemonės, grupė [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 28 straipsnio b punktas

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Bendra asocijuotųjų įmonių, kurios kiekviena atskirai nėra reikšmingos, informacija [member]

Šis elementas rodo bendrą asocijuotųjų įmonių, kurios kiekviena atskirai nėra reikšmingos, informaciją. [Žr. Asocijuotosios įmonės [member]]

atskleidimas: 12-ojo TFAS 21 straipsnio c punkto ii papunktis, atskleidimas: 4-ojo TFAS 39M straipsnio b punktas. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS, atskleidimas: 4-ojo TFAS 39J straipsnio b punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Bendra verslo jungimų, kurie kiekvienas atskirai nėra reikšmingi, informacija [member]

Šis elementas rodo bendrą verslo jungimų, kurie kiekvienas atskirai nėra reikšmingi, informaciją. [Žr. Verslo jungimai [member]]

atskleidimas: 3-iojo TFAS B65 straipsnis

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Bendra bendrų įmonių, kurios kiekviena atskirai nėra reikšmingos, informacija [member]

Šis elementas rodo bendrą bendrų įmonių, kurios kiekviena atskirai nėra reikšmingos, informaciją. [Žr. Bendros įmonės [member]]

atskleidimas: 12-ojo TFAS 21 straipsnio c punkto i papunktis, atskleidimas: 4-ojo TFAS 39M straipsnio b punktas. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS, atskleidimas: 4-ojo TFAS 39J straipsnio b punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Bendras vertinimas [member]

Šis elementas rodo visų rūšių vertinimus. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Vertinimas“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

atskleidimas: 40-ojo TAS 32A straipsnis, atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnis, atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnio a punktas

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Bendras terminų intervalas [member]

Šis elementas rodo bendrą terminių intervalą. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Terminas“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

atskleidimas: 1-ojo TAS 61 straipsnis, atskleidimas: 15-ojo TFAS 120 straipsnio b punkto i papunktis, atskleidimas: 16-ojo TFAS 97 straipsnis, atskleidimas: 16-ojo TFAS 94 straipsnis, atskleidimas: 17-ojo TFAS 109 straipsnis. Įsigalioja 2021 01 01, atskleidimas: 17-ojo TFAS 120 straipsnis. Įsigalioja 2021 01 01, atskleidimas: 17-ojo TFAS 132 straipsnio b punktas. Įsigalioja 2021 01 01, pavyzdys: 7-ojo TFAS B11 straipsnis, pavyzdys: 7-ojo TFAS B35 straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 23B straipsnio a punktas

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Bendra pinigus kuriančių vienetų, kuriems priskirta prestižo arba neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiojo turto vertė yra nereikšminga, informacija [member]

Šis elementas rodo bendrą pinigus kuriančių vienetų, kuriems priskirta prestižo arba neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiojo turto vertė yra nereikšminga, informaciją. [Žr. Pinigus kuriantys vienetai [member]; Prestižas; Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

atskleidimas: 36-ojo TAS 135 straipsnis

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Bendra tikroji vertė [member]

Šis elementas rodo bendrą tikrąją vertę. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Tikroji vertė kaip numanoma savikaina“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

atskleidimas: 1-ojo TFAS 30 straipsnio a punktas

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Žemės ūkio produkcija pagal grupes [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

bendra praktika: 41-ojo TAS 46 straipsnio b punkto ii papunktis

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Žemės ūkio produkcija pagal grupes [member]

Šis elementas rodo visą žemės ūkio produkciją, išskaidytą į grupes. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Žemės ūkio produkcija pagal grupes“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Trumpalaikė žemės ūkio produkcija]

bendra praktika: 41-ojo TAS 46 straipsnio b punkto ii papunktis

ifrs-full

Aircraft

X instant, debit

Lėktuvai

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų suma, tenkanti ūkio subjekto veikloje naudojamiems lėktuvams.

pavyzdys: 16-ojo TAS 37 straipsnio e punktas

ifrs-full

AircraftMember

member

Lėktuvai [member]

Šis elementas rodo nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų grupę, kurią sudaro ūkio subjekto veikloje naudojami lėktuvai. [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

pavyzdys: 16-ojo TAS 37 straipsnio e punktas

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Teisė nusileisti oro uoste [member]

Šis elementas rodo teisę nusileisti oro uoste.

bendra praktika: 38-ojo TAS 119 straipsnis

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Tikrosios vertės hierarchijos visi lygiai [member]

Šis elementas rodo visus tikrosios vertės hierarchijos lygius. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Tikrosios vertės hierarchijos lygiai“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

atskleidimas: 19-ojo TAS 142 straipsnis, atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnio b punktas

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Visi kiti segmentai [member]

Šis elementas rodo ekonominę veiklą ir veiklos segmentus, kurie nėra apskaitytini.

atskleidimas: 15-ojo TFAS 115 straipsnis, atskleidimas: 8-ojo TFAS 16 straipsnis

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

Atidėjinio finansinio turto kredito nuostoliams sąskaita

Atidėjinio sąskaitos, naudojamos finansinio turto vertės sumažėjimui dėl kredito nuostolių įrašyti, suma. [Žr. Finansinis turtas]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 16 straipsnis. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Atidėjinys kredito nuostoliams [member]

Šis elementas rodo atidėjinio sąskaitą, naudojamą finansinio turto vertės sumažėjimui dėl kredito nuostolių įrašyti.

bendra praktika: 12-ojo TAS 81 straipsnio g punktas

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member

Visi draudimo išmokų metai [member]

Šis elementas rodo visų draudimo išmokų metus. Jis taip pat atitinka standartinę ašies „Draudimo išmokų metai“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

atskleidimas: 17-ojo TFAS 130 straipsnis. Įsigalioja 2021 01 01

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

Amortizacija, turtas, pripažintas pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas

Turto, pripažinto pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas, amortizacijos suma. [Žr. Turtas, pripažintas pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas; Amortizacijos sąnaudos]

atskleidimas: 15-ojo TFAS 128 straipsnio b punktas

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, credit

Amortizacija, atidėtosios įsigijimo išlaidos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių

Atidėtųjų įsigijimo išlaidų, atsirandančių dėl draudimo sutarčių, amortizacijos suma. [Žr. Atidėtosios įsigijimo išlaidos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių; Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Draudimo sutarčių rūšys [member]]

pavyzdys: 4-ojo TFAS 39 ĮN c punktas. Galioja iki 2021 01 01, pavyzdys: 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

Amortizacijos sąnaudos

Amortizacijos sąnaudų suma. Amortizacija – sistemingas nematerialiojo turto nudėvimųjų sumų paskirstymas per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Amortizacija, nematerialusis turtas, išskyrus prestižą

Nematerialiojo turto, išskyrus prestižą, suma. [Žr. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punkto vi papunktis

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Amortizacijos metodas, nematerialusis turtas, išskyrus prestižą

Amortizacijos skaičiavimo metodas, naudojamas riboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiajam turtui, išskyrus prestižą. [Žr. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą; Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos]

atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio b punktas

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

Dėl perdraudimo pirkimo atsirandančio pelno (nuostolių) amortizacija

Atidėtųjų nuostolių (pelno) dėl perdraudimo pirkimo amortizacijos suma. [Žr. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Perdraudimo pirkimo pelnas ar nuostolis, pripažįstamas pelnu arba nuostoliu]

atskleidimas: 4-ojo TFAS 37 straipsnio b punkto ii papunktis. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

Amortizacijos norma, nematerialusis turtas, išskyrus prestižą

Nematerialiajam turtui, išskyrus prestižą, naudojama amortizacijos norma. [Žr. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio a punktas

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su finansiniu turtu, priskirtu prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, suma, kuria mažinama maksimali kredito rizikos pozicija

Kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su finansiniu turtu, priskirtu prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, suma, kuria mažinama maksimali kredito rizikos pozicija. [Žr. Paskolos ir gautinos sumos; Kredito rizika [member]; Išvestinės finansinės priemonės [member]; Maksimali kredito rizikos pozicija; Finansinis turtas]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio b punktas

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su paskolomis ar gautinomis sumomis, suma, kuria mažinama maksimali kredito rizikos pozicija

Kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su paskolomis ar gautinomis sumomis, suma, kuria mažinama maksimali kredito rizikos pozicija. [Žr. Paskolos ir gautinos sumos; Kredito rizika [member]; Maksimali kredito rizikos pozicija; Išvestinės finansinės priemonės [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio b punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

Suma, kuria sumažintas reguliuojamo atidėjimo sąskaitos kredito likutis, nes ji nebegali būti visa susigrąžinta

Suma, kuria sumažintas reguliuojamo atidėjimo sąskaitos kredito likutis, nes ji nebegali būti visa susigrąžinta. [Žr. Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos kredito likučiai]

atskleidimas: 14-ojo TFAS 36 straipsnis

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

Suma, kuria sumažintas reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likutis, nes ji nebegali būti visa padengiama

Suma, kuria sumažintas reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likutis, nes ji nebegali būti visa padengiama. [Žr. Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likučiai]

atskleidimas: 14-ojo TFAS 36 straipsnis

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

Suma, kuria vieneto atsiperkamoji vertė viršija jo balansinę vertę

Suma, kuria pinigus kuriančio vieneto (vienetų grupės) atsiperkamoji vertė viršija jo balansinę vertę. [Žr. Balansinė vertė [member]; Pinigus kuriantys vienetai [member]]

atskleidimas: 36-ojo TAS 134 straipsnio f punkto i papunktis, atskleidimas: 36-ojo TAS 135 straipsnio e punkto i papunktis

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Dydis, kuriuo esminei prielaidai priskirta vertė turi pasikeisti, kad vieneto atsiperkamoji vertė būtų lygi jo balansinei vertei

Dydis, kuriuo esminei prielaidai priskirta vertė turi pasikeisti, kad vieneto atsiperkamoji vertė būtų lygi jo balansinei vertei. [Žr. Balansinė vertė [member]]

atskleidimas: 36-ojo TAS 134 straipsnio f punkto iii papunktis, atskleidimas: 36-ojo TAS 135 straipsnio e punkto iii papunktis

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

Suma, ūkio subjekto išleista už teikiamas pagrindinių vadovaujančių darbuotojų paslaugas, kurias teikia atskiras vadovaujantis ūkio subjektas

Suma, ūkio subjekto išleista už teikiamas pagrindinių vadovaujančių darbuotojų paslaugas, kurias teikia atskiras vadovaujantis ūkio subjektas. [Žr. Ūkio subjekto ar patronuojančiosios įmonės pagrindiniai vadovaujantys darbuotojai [member]; Atskiri vadovaujantys ūkio subjektai [member]]

atskleidimas: 24-ojo TAS 18A straipsnis

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Pergrupavimo arba pateikimo pakeitimų suma

Suma, kuri yra pergrupuojama ūkio subjektui savo finansinėse ataskaitose pakeitus grupavimą arba pateikimą.

atskleidimas: 1-ojo TAS 41 straipsnio b punktas

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje pateikta suma, realizuota nutraukiant finansinio įsipareigojimo pripažinimą

Kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje pateikta suma, realizuota nutraukiant finansinių įsipareigojimų, priskiriamų prie vertinamų tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, pripažinimą. [Žr. Kitos bendrosios pajamos]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 10 straipsnio d punktas

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

Suma, taikant persidengimo metodą pergrupuota iš pelno arba nuostolių į kitų bendrųjų pajamų grupę

Suma, taikant persidengimo metodą pergrupuota iš pelno arba nuostolių į kitų bendrųjų pajamų grupę ir pateikta kaip atskira pelno ar nuostolių straipsnio eilutė.

atskleidimas: 4-ojo TFAS 35D straipsnio a punktas. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

Suma, taikant persidengimo metodą pergrupuota iš pelno arba nuostolių į kitų bendrųjų pajamų grupę, iš naujo priskirtas finansinis turtas

Suma, taikant persidengimo metodą pergrupuota iš pelno arba nuostolių į kitų bendrųjų pajamų grupę ir susijusi su iš naujo priskirtu finansiniu turtu.

atskleidimas: 4-ojo TFAS 39L straipsnio f punkto i papunktis. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

Suma, taikant persidengimo metodą pergrupuota iš pelno arba nuostolių į kitų bendrųjų pajamų grupę, neatskaičius mokesčių

Suma, taikant persidengimo metodą pripažinta pelnu arba nuostoliais ją pergrupavus iš kitų bendrųjų pajamų grupės, neatskaičius mokesčių. [Žr. Kitos bendrosios pajamos]

atskleidimas: 4-ojo TFAS 35D straipsnio b punktas. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

Suma, taikant persidengimo metodą pergrupuota iš pelno arba nuostolių į kitų bendrųjų pajamų grupę, atskaičius mokesčius

Suma, taikant persidengimo metodą pripažinta pelnu arba nuostoliais ją pergrupavus iš kitų bendrųjų pajamų grupės, atskaičius mokesčius. [Žr. Kitos bendrosios pajamos]

atskleidimas: 4-ojo TFAS 35D straipsnio b punktas. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

Suma, pripažinta kitomis bendrosiomis pajamomis ir sukaupta nuosavybėje, susijusioje su ilgalaikiu turtu arba perleidžiamomis grupėmis, skirtais parduoti

Suma, pripažinta kitomis bendrosiomis pajamomis ir sukaupta nuosavybėje, susijusioje su ilgalaikiu turtu arba perleidžiamomis grupėmis, skirtais parduoti. [Žr. Ilgalaikis turtas arba perleidžiamos grupės, priskiriami prie skirtų parduoti; Kiti rezervai; Kitos bendrosios pajamos; Perleidžiamos grupės, priskiriamos prie skirtų parduoti [member]]

atskleidimas: 5-ojo TFAS 38 straipsnis, pavyzdys: 5-ojo TFAS 2 pavyzdys

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Suma, pripažinta kitomis bendrosiomis pajamomis ir sukaupta nuosavybėje, susijusioje su ilgalaikiu turtu arba perleidžiamomis grupėmis, skirtais parduoti [member]

Šis elementas rodo nuosavybės komponentą, kurį sudaro sumos, pripažintos kitomis bendrosiomis pajamomis ir sukauptos nuosavybėje, susijusioje su ilgalaikiu turtu arba perleidžiamomis grupėmis, skirtais parduoti. [Žr. Ilgalaikis turtas arba perleidžiamos grupės, priskiriami prie skirtų parduoti; Kitos bendrosios pajamos]

atskleidimas: 5-ojo TFAS 38 straipsnis, pavyzdys: 5-ojo TFAS 2 pavyzdys

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Suma, perkelta iš pinigų srautų apsidraudimo rezervo ir įtraukta į finansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorio apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę

Suma, perkelta iš pinigų srautų apsidraudimo rezervo ir įtraukta į finansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorio apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę. [Žr. Pinigų srautų apsidraudimo rezervas]

atskleidimas: 9-ojo TFAS 6.5.11 straipsnio d punkto i papunktis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 24E straipsnio a punktas

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Suma, perkelta iš užsienio valiutos bazės skirtumo vertės pokyčio rezervo ir įtraukta į finansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorio apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę

Suma, perkelta iš užsienio valiutos bazės skirtumo vertės pokyčio rezervo ir įtraukta į finansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorio apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę. [Žr. Užsienio valiutos bazės skirtumo vertės pokyčio rezervas]

atskleidimas: 9-ojo TFAS 6.5.16 straipsnis

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Suma, perkelta iš išankstinių sandorių išankstinių elementų vertės pokyčio rezervo ir įtraukta į finansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorio apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę

Suma, perkelta iš išankstinių sandorių išankstinių elementų vertės pokyčio rezervo ir įtraukta į finansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorio apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę. [Žr. Išankstinių sandorių išankstinių elementų vertės pokyčio rezervas]

atskleidimas: 9-ojo TFAS 6.5.16 straipsnis

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Suma, perkelta iš pasirinkimo sandorių laiko vertės pokyčio rezervo ir įtraukta į finansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorio apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę

Suma, perkelta iš pasirinkimo sandorių laiko vertės pokyčio rezervo ir įtraukta į finansinio turto (įsipareigojimo) ar tvirto pasižadėjimo, kuriam taikoma tikrosios vertės apsidraudimo sandorio apskaita, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę. [Žr. Pasirinkimo sandorių laiko vertės pokyčio rezervas]

atskleidimas: 9-ojo TFAS 6.5.15 straipsnio b punkto i papunktis

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Suma, nurodyta kaip finansinio turto, kuriam taikomas persidengimo metodas, pelnas arba nuostoliai taikant 9-ąjį TFAS

Suma, nurodyta kaip finansinio turto, kuriam taikomas persidengimo metodas, pelnas arba nuostoliai taikant 9-ąjį TFAS.

atskleidimas: 4-ojo TFAS 39L straipsnio d punkto i papunktis. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Sumos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

bendra praktika: 4-asis TFAS, „Atskleidimas“. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Išleistos sumos, atidėtosios įsigijimo išlaidos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių

Atidėtųjų įsigijimo sąnaudų, atsirandančių dėl draudimo sutarčių, padidėjimas dėl tų patirtų sąnaudų sumų. [Žr. Atidėtosios įsigijimo išlaidos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių]

pavyzdys: 4-ojo TFAS 39 ĮN b punktas. Galioja iki 2021 01 01, pavyzdys: 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

Pareikalavus mokėtinos sumos, atsirandančios dėl sutarčių, patenkančių į 17-ojo TFAS taikymo sritį

Pareikalavus mokėtinos sumos, atsirandančios dėl sutarčių, patenkančių į 17-ojo TFAS taikymo sritį.

atskleidimas: 17-ojo TFAS 132 straipsnio c punktas. Įsigalioja 2021 01 01

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

Mokėtinos sumos, susijusių šalių sandoriai

Dėl susijusių šalių sandorių mokėtinos sumos. [Žr. Susijusios šalys [member]]

atskleidimas: 24-ojo TAS 20 straipsnis, atskleidimas: 24-ojo TAS 18 straipsnio b punktas

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

Kitos sumos, mokėtinos gavėjui už perduotą turtą

Kitos sumos, mokėtinos gavėjui už perduotą finansinį turtą, išskyrus nediskontuotas pinigų išmokas, kurių reikėtų arba gali reikėti siekiant atpirkti finansinį turtą, kurio pripažinimas nutrauktas (pvz., pasirinkimo sandorio iš anksto nustatyta kaina). [Žr. Finansinis turtas]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 42E straipsnio d punktas

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

Gautinos sumos, susijusių šalių sandoriai

Dėl susijusių šalių sandorių gautinos sumos. [Žr. Susijusios šalys [member]]

atskleidimas: 24-ojo TAS 20 straipsnis, atskleidimas: 24-ojo TAS 18 straipsnio b punktas

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Kiekvienai pagrindinei įsigyto turto ir prisiimtų įsipareigojimų grupei įsigijimo datą pripažintos sumos [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Sandorio, kuris jungiant verslą pripažintas atskirai nuo turto įsigijimo ir įsipareigojimų prisiėmimo, pripažintos sumos

Sandorio, kuris jungiant verslą pripažintas atskirai nuo turto įsigijimo ir įsipareigojimų prisiėmimo, pripažintos sumos. [Žr. Verslo jungimai [member]]

atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio l punkto iii papunktis

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration, debit

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir pakoreguotos atsižvelgiant į finansinio turto, perkelto iš vertinimo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis, kategorijos, tikrąją vertę, neatskaičius mokesčių

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir pakoreguotos atsižvelgiant į finansinio turto, perkelto iš vertinimo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis, kategorijos, tikrąją vertę, neatskaičius mokesčių. [Žr. Finansinis turtas]

atskleidimas: 9-ojo TFAS 5.6.5 straipsnis

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration, debit

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir pakoreguotos atsižvelgiant į finansinio turto, perkelto iš vertinimo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis, kategorijos, tikrąją vertę, atskaičius mokesčius

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir pakoreguotos atsižvelgiant į finansinio turto, perkelto iš vertinimo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis, kategorijos, tikrąją vertę, atskaičius mokesčius. [Žr. Finansinis turtas]

atskleidimas: 9-ojo TFAS 5.6.5 straipsnis

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration, debit

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir įtrauktos į finansinio turto (įsipareigojimo), kurio įsigijimas ar atsiradimas buvo apdraustas labai tikėtinas prognozuojamas sandoris, balansinę vertę, neatskaičius mokesčių

Sumos, perkeltos iš nuosavybės ir įtrauktos į finansinio turto (įsipareigojimo), kurio įsigijimas ar atsiradimas buvo apdraustas labai tikėtinas prognozuojamas sandoris, pradinę savikainą arba kitą balansinę vertę, neatskaičius mokesčių. [Žr. Balansinė vertė [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 23 straipsnio e punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Sumos, kurioms taikoma vykdytina bendroji tarpusavio užskaitos sutartis ar panašus susitarimas ir kurios nebuvo užskaitytos su finansiniu turtu

Sumos, kurioms taikoma vykdytina bendroji tarpusavio užskaitos sutartis ar panašus susitarimas ir kurios nebuvo užskaitytos su finansiniu turtu. [Žr. Finansinis turtas]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 13C straipsnio d punktas

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Sumos, kurioms taikoma vykdytina bendroji tarpusavio užskaitos sutartis ar panašus susitarimas ir kurios nebuvo užskaitytos su finansiniu turtu [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Sumos, kurioms taikoma vykdytina bendroji tarpusavio užskaitos sutartis ar panašus susitarimas ir kurios nebuvo užskaitytos su finansiniais įsipareigojimais

Sumos, kurioms taikoma vykdytina bendroji tarpusavio užskaitos sutartis ar panašus susitarimas ir kurios nebuvo užskaitytos su finansiniais įsipareigojimais. [Žr. Finansiniai įsipareigojimai]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 13C straipsnio d punktas

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Sumos, kurioms taikoma vykdytina bendroji tarpusavio užskaitos sutartis ar panašus susitarimas ir kurios nebuvo užskaitytos su finansiniais įsipareigojimais [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

Suma, kuri taikant persidengimo metodą būtų buvusi pergrupuota iš pelno arba nuostolių į kitų bendrųjų pajamų grupę, jeigu finansinio turto priskyrimas nebūtų buvęs panaikintas

Suma, kuri būtų buvusi pergrupuota iš pelno arba nuostolių į kitų bendrųjų pajamų grupę, jeigu finansinio turto priskyrimas persidengimo metodui nebūtų buvęs panaikintas.

atskleidimas: 4-ojo TFAS 39L straipsnio f punkto ii papunktis. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Suma, kuri būtų buvusi nurodyta kaip finansinio turto, kuriam taikomas persidengimo metodas, pelnas arba nuostoliai, jei būtų buvęs taikytas 39-asis TAS

Suma, kuri būtų buvusi nurodyta kaip finansinio turto, kuriam taikomas persidengimo metodas, pelnas arba nuostoliai, jei būtų buvęs taikytas 39-asis TAS.

atskleidimas: 4-ojo TFAS 39L straipsnio d punkto ii papunktis. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Finansinio turto, kuris yra pradelstas, be jo vertė nesumažėjusi, amžiaus analizė [text block]

Finansinio turto, kuris yra pradelstas, be jo vertė nesumažėjusi, amžiaus analizė. [Žr. Finansinis turtas]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 37 straipsnio a punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Kredito pozicijų analizė pagal išorės kredito reitingų sistemą [text block]

Kredito pozicijų analizės pagal išorės kredito reitingų sistemą atskleidimas. [Žr. Kredito pozicija; Išorės kredito reitingai [member]]

pavyzdys: 7-ojo TFAS 23 ĮN a punktas. Galioja iki 2021 01 01, pavyzdys: 7-ojo TFAS 36 straipsnio c punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Kredito pozicijų analizė pagal vidaus kredito reitingų sistemą [text block]

Kredito pozicijų analizės pagal vidaus kredito reitingų sistemą atskleidimas. [Žr. Kredito pozicija; Vidaus kredito reitingai [member]]

pavyzdys: 7-ojo TFAS 23 ĮN a punktas. Galioja iki 2021 01 01, pavyzdys: 7-ojo TFAS 36 straipsnio c punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Finansinio turto, kuris vertinant atskirai laikomas sumažėjusios vertės, analizė [text block]

Finansinio turto, kuris vertinant atskirai laikomas sumažėjusios vertės, analizė, nurodant veiksnius, į kuriuos nustatydamas, kad vertė sumažėjo, ūkio subjektas atsižvelgė. [Žr. Finansinis turtas]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Pajamų ir sąnaudų analizė [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Plano nutraukti veiklą paskelbimas [member]

Šis elementas rodo plano nutraukti veiklą paskelbimą.

pavyzdys: 10-ojo TAS 22 straipsnio b punktas

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Pagrindinio restruktūrizavimo plano paskelbimas ar vykdymo pradžia [member]

Šis elementas rodo pagrindinio restruktūrizavimo plano paskelbimą ar vykdymo pradžią.

pavyzdys: 10-ojo TAS 22 straipsnio e punktas

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Taikomas mokesčio tarifas

Taikomas pelno mokesčio tarifas.

atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio c punkto ii papunktis

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

X.XX instant

Žemdirbystei naudojamos žemės plotas

Ūkio subjekto žemdirbystei naudojamos žemės plotas.

bendra praktika: 41-ojo TAS 46 straipsnio b punkto i papunktis

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Turimos turtu užtikrintos priemonės

Turimų skolos priemonių, užtikrintų pagrindiniu turtu, suma. [Žr. Turimos skolos priemonės]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Turtu užtikrinto finansavimo subjektai [member]

Šis elementas rodo turtu užtikrinto finansavimo subjektus.

pavyzdys: 12-ojo TFAS B23 straipsnio b punktas

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai, plano turto tikrosios vertės dalis (suma)

Apibrėžtųjų išmokų plano turto tikrosios vertės dalis (suma), kurią atitinka vertybiniai popieriai, užtikrinti pagrindiniu turtu. [Žr. Plano turtas tikrąja verte; Apibrėžtųjų išmokų planai [member]]

pavyzdys: 19-ojo TAS 142 straipsnio g punktas

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

Turtas, pripažintas kaip turtas, kurio atžvilgiu tikėtina kompensacija, neapibrėžtieji įsipareigojimai verslo jungimo metu

Turto, pripažinto kaip turtas, kurio atžvilgiu tikėtina kompensacija dėl neapibrėžtųjų įsipareigojimų, pripažintų verslo jungimo metu, suma. [Žr. Neapibrėžtieji įsipareigojimai [member]; Tikėtina kompensacija, neapibrėžtieji įsipareigojimai verslo jungimo metu; Verslo jungimai [member]]

atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio c punktas, atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio j punktas

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

Turtas, pripažintas kaip turtas, kurio atžvilgiu tikėtina kompensacija, kiti atidėjiniai

Turto, pripažinto kaip turtas, kurio atžvilgiu tikėtina kompensacija dėl kitų atidėjinių, suma. [Žr. Tikėtina kompensacija, kiti atidėjiniai; Kiti atidėjiniai]

atskleidimas: 37-ojo TAS 85 straipsnio c punktas

ifrs-full

Assets

X instant, debit

Turtas

Galioja iki 2020 01 01. Suma išteklių, kurie: a) ūkio subjektų kontroliuojami dėl praeities įvykių; b) iš kurių ūkio subjektas tikisi gauti ekonominės naudos ateityje.

Įsigalioja 2020 01 01. Dabartinių ekonominių išteklių, kuriuos ūkio subjektas kontroliuoja dėl praeities įvykių, suma. Ekonominiai ištekliai yra teisė, kuri gali teikti ekonominės naudos.

atskleidimas: 1-ojo TAS 55 straipsnis, atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnio a punktas, atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnio b punktas, atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnio e punktas, atskleidimas: 8-ojo TFAS 28 straipsnio c punktas, atskleidimas: 8-ojo TFAS 23 straipsnis

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Turtas [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Turtas ir įsipareigojimai [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 1-ojo TAS 125 straipsnis

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Turtas ir įsipareigojimai, skirti parduoti [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 5-ojo TFAS 38 straipsnis

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Turtas ir įsipareigojimai, skirti parduoti [member]

Šis elementas rodo turtą ir įsipareigojimus, priskiriamus prie skirtų parduoti. [Žr. Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti [member]; Įsipareigojimai, įtraukti į perleidžiamas grupes, priskiriamas prie skirtų parduoti; Perleidžiamos grupės, priskiriamos prie skirtų parduoti [member]]

atskleidimas: 5-ojo TFAS 38 straipsnis

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Turtas ir įsipareigojimai [member]

Šis elementas rodo turtą ir įsipareigojimus. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Turtas ir įsipareigojimai“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Turtas; Įsipareigojimai]

atskleidimas: 1-ojo TAS 125 straipsnis

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Turtas ir įsipareigojimai, nepriskirti prie skirtų parduoti [member]

Šis elementas rodo turtą ir įsipareigojimus, nepriskiriamus prie skirtų parduoti. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Turtas ir įsipareigojimai, skirti parduoti“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti [member]; Įsipareigojimai, įtraukti į perleidžiamas grupes, priskiriamas prie skirtų parduoti; Perleidžiamos grupės, priskiriamos prie skirtų parduoti [member]]

atskleidimas: 5-ojo TFAS 38 straipsnis

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

Turtas ir reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likučiai

Turto ir reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likučių suma [Žr. Turtas; Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likučiai]

atskleidimas: 14-ojo TFAS 21 straipsnis

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

Turtas, atsirandantis iš mineralinių išteklių tyrimo ir vertinimo

Turto, atsirandančio iš mineralinių žaliavų išteklių, įskaitant mineralus, naftą, gamtines dujas ir panašius neatsikuriančius išteklius, paieškos po to, kai ūkio subjektas gavo juridines teises tyrinėti tam tikrą vietovę, taip pat mineralinių išteklių gavybos techninio pagrįstumo ir komercinio naudingumo nustatymo, suma.

atskleidimas: 6-ojo TFAS 24 straipsnio b punktas

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

Dėl draudimo sutarčių atsirandantis turtas

Dėl draudimo sutarčių atsirandančio pripažinto turto suma. [Žr. Draudimo sutarčių rūšys [member]]

atskleidimas: 4-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

Turimo užstato, kurį leidžiama parduoti arba dar kartą įkeisti, jeigu nėra jokių įkeisto turto savininko įsipareigojimų nevykdymo požymių, tikroji vertė

Turimo užstato, kurį leidžiama parduoti arba dar kartą įkeisti, jeigu nėra jokių įkeisto turto savininko įsipareigojimų nevykdymo požymių, tikroji vertė. [Žr. Tikrąja verte [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 15 straipsnio a punktas

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Turimas turtas, kuriuo apdraudžiami įsipareigojimai, atsirandantys dėl finansinės veiklos [member]

Šis elementas rodo turimą turtą, kuriuo apdraudžiami įsipareigojimai, atsirandantys dėl finansinės veiklos. [Žr. Turtas; Įsipareigojimai, atsirandantys dėl finansinės veiklos]

pavyzdys: 7-ojo TAS C dalis, „Įsipareigojimų, atsirandančių dėl finansinės veiklos, suderinimas“, pavyzdys: 7-ojo TAS 44C straipsnis

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

Turtas be trumpalaikių įsipareigojimų

Turto suma, atėmus trumpalaikių įsipareigojimų sumą.

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Turtas be trumpalaikių įsipareigojimų [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

Išmokų plano turtas (įsipareigojimai)

Pensijų išmokų plano turto, atėmus įsipareigojimus, išskyrus sutartų pensijų aktuarinę dabartinę vertę, suma.

atskleidimas: 26-ojo TAS 35 straipsnio a punktas

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

Turtas, įgytas perėmus teisę į užstatą arba naudojant kitas kredito vertės didinimo priemones

Turto, ūkio subjekto įgyto perėmus teisę į užstatą, kurį jis laiko kaip užtikrinimą, arba naudojant kitas kredito vertės didinimo priemones (pvz., garantijas), suma. [Žr. Garantijos [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 38 straipsnio a punktas

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

Išmokų plano turtas

Pensijų išmokų planų turto suma. [Žr. Apibrėžtųjų išmokų planai [member]]

atskleidimas: 26-ojo TAS 35 straipsnio a punkto i papunktis

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Turtas, išskyrus pinigus arba pinigų ekvivalentus patronuojamojoje įmonėje arba įsigytuose ar perleistuose verslo vienetuose

Turto, išskyrus grynuosius pinigus ir pinigų ekvivalentus patronuojamosiose įmonėse arba kituose verslo vienetuose, kurių kontrolę ūkio subjektas įgijo arba prarado, suma. [Žr. Patronuojamosios įmonės [member]]

atskleidimas: 7-ojo TAS 40 straipsnio d punktas

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

Turtas, pripažintas pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas

Turto, pripažinto pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas, suma. Išlaidos, kurias ūkio subjektas patiria siekdamas sudaryti sutartį su klientu, yra papildomos sutarties sudarymo išlaidos, kurių jis nebūtų patyręs, jeigu nebūtų sudaręs sutarties. Sutarties su klientu įvykdymo išlaidos yra išlaidos, tiesiogiai susijusios su sutartimi arba su numatoma sutartimi, kurią ūkio subjektas gali konkrečiai identifikuoti.

atskleidimas: 15-ojo TFAS 128 straipsnio a punktas

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

Turtas, pripažintas ūkio subjekto finansinėse ataskaitose ir susijęs su struktūrizuotais ūkio subjektais

Ūkio subjekto finansinėse ataskaitose pripažinto turto, susijusio su jo turimomis dalimis struktūrizuotuose ūkio subjektuose, suma. [Žr. Turtas; Nekonsoliduoti struktūrizuoti ūkio subjektai [member]]

atskleidimas: 12-ojo TFAS 29 straipsnio a punktas

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

Užstato, parduoto arba dar kartą įkeisto nesant jokių įkeisto turto savininko įsipareigojimų nevykdymo požymių, tikroji vertė

Parduoto arba dar kartą įkeisto užstato, kurį leista parduoti arba dar kartą įkeisti, jeigu nėra jokių įkeisto turto savininko įsipareigojimų nevykdymo požymių, tikroji vertė. [Žr. Tikrąja verte [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 15 straipsnio b punktas

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

Turtas, kurį ūkio subjektas toliau pripažįsta

Perleisto finansinio turto, kurį ūkio subjektas toliau visiškai pripažįsta, suma. [Žr. Finansinis turtas]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 42D straipsnio e punktas

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

Turtas, kurį ūkio subjektas toliau pripažįsta tiek, kiek jį toliau kontroliuoja

Perleisto finansinio turto, kurį ūkio subjektas toliau pripažįsta tiek, kiek jį toliau kontroliuoja, suma. [Žr. Finansinis turtas]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 42D straipsnio f punktas

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

Turtas, kuriam taikomi reikšmingi apribojimai

Konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose nurodyto grupės turto, kurio atžvilgiu ūkio subjektui taikomi reikšmingi apribojimai (pavyzdžiui, nustatyti įstatuose, sutartyse ir teisės aktuose) jį gauti arba juo naudotis, suma.

atskleidimas: 12-ojo TFAS 13 straipsnio c punktas

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

Struktūrizuotiems ūkio subjektams perduotas turtas (perdavimo metu)

Viso struktūrizuotiems ūkio subjektams perduoto turto suma perdavimo metu. [Žr. Nekonsoliduoti struktūrizuoti ūkio subjektai [member]]

atskleidimas: 12-ojo TFAS 27 straipsnio c punktas

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

Turtas pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis

Turto pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis suma. [Žr. Draudimo sutarčių rūšys [member]]

pavyzdys: 1-ojo TAS 55 straipsnis. Galioja iki 2021 01 01, pavyzdys: 4-ojo TFAS 20 ĮN b punktas. Galioja iki 2021 01 01, pavyzdys: 4-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

Persidraudimo turtas

Turto pagal perdraudimo sutartis, pagal kurias ūkio subjektas yra draudėjas, suma.

pavyzdys: 1-ojo TAS 55 straipsnis. Galioja iki 2021 01 01, pavyzdys: 4-ojo TFAS 20 ĮN c punktas. Galioja iki 2021 01 01, pavyzdys: 4-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

Turtas, kuriam ateinančiais finansiniais metais kyla didelė reikšmingų koregavimų rizika

Turto, kuriam taikomos prielaidos, kad yra didelė rizika, kad kitais finansiniais metais gali tekti reikšmingai koreguoti to turto vertę, suma.

atskleidimas: 1-ojo TAS 125 straipsnio b punktas

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

Susiję įsipareigojimai, kuriuos ūkio subjektas toliau pripažįsta

Su perleistu finansiniu turtu, kurį ūkio subjektas toliau visiškai pripažįsta, susijusių įsipareigojimų suma. [Žr. Finansinis turtas]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 42D straipsnio e punktas

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

Susiję įsipareigojimai, kuriuos ūkio subjektas toliau pripažįsta tiek, kiek juos toliau kontroliuoja

Su perleistu finansiniu turtu, kurį ūkio subjektas toliau pripažįsta tiek, kiek jį toliau kontroliuoja, susijusių įsipareigojimų suma. [Žr. Finansinis turtas]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 42D straipsnio f punktas

ifrs-full

AssociatesMember

member

Asocijuotosios įmonės [member]

Šis elementas rodo ūkio subjektus, kuriems investuotojas daro reikšmingą įtaką.

atskleidimas: 24-ojo TAS 19 straipsnio d punktas, atskleidimas: 27-ojo TAS 17 straipsnio b punktas, atskleidimas: 27-ojo TAS 16 straipsnio b punktas, atskleidimas: 12-ojo TFAS B4 straipsnio d punktas, atskleidimas: 4-ojo TFAS 39M straipsnio a punktas. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS, atskleidimas: 4-ojo TFAS 39J straipsnio a punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

AtCostMember

member

Savikaina [member]

Šis elementas rodo savikaina grįstą vertinimą. Savikaina – sumokėta pinigų ar pinigų ekvivalentų suma ar kito mokėjimo, vykdomo įsigyjant turtą jo įsigijimo ar statybos metu, tikroji vertė; arba tam tikrais atvejais suma, priskiriama minėtam turtui jo pirminio pripažinimo metu pagal konkrečius kitų TFAS reikalavimus.

atskleidimas: 40-ojo TAS 32A straipsnis, atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnis, atskleidimas: 41-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

Savikaina arba pagal 16-ąjį TFAS taikant tikrosios vertės metodą [member]

Šis elementas rodo vertinimą, grįstą savikaina arba 16-uoju TFAS, pagal kurį ūkio subjektas paprastai taiko tikrosios vertės metodą turto klasei įvertinti. [Žr. Savikaina [member]]

atskleidimas: 40-ojo TAS 78 straipsnis

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Tikrąja verte [member]

Šis elementas rodo tikrąja verte grįstą vertinimą. Tikroji vertė yra kaina, už kurią vertinimo dieną būtų parduotas turtas arba perleistas įsipareigojimas pagal tvarkingą sandorį tarp rinkos dalyvių.

atskleidimas: 40-ojo TAS 32A straipsnis, atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnis, atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnio a punktas

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

Auditorių atlygis

Ūkio subjekto auditoriams sumokėto ar mokėtino atlygio suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Auditorių atlygis [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

Auditorių atlygis už audito paslaugas

Ūkio subjekto auditoriams sumokėto ar mokėtino atlygio už audito paslaugas suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

Auditorių atlygis už kitas paslaugas

Ūkio subjekto auditoriams sumokėto ar mokėtino atlygio už paslaugas, kurių ūkio subjektas toje pačioje ataskaitoje arba aiškinamajame rašte atskirai neatskleidžia, suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

Auditorių atlygis už mokestines paslaugas

Ūkio subjekto auditoriams sumokėto ar mokėtino atlygio už mokestines paslaugas suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

Leisti kapitalo įsipareigojimai, neįtraukti į sutartis

Kapitalo įsipareigojimų, kuriems ūkio subjektas davė leidimą, bet dėl kurių nesudarė sutarties, suma. [Žr. Kapitalo įsipareigojimai]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Parduoti laikomas finansinis turtas [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X instant, credit

Vidutinis galiojantis mokesčių tarifas

Mokesčių sąnaudos (pajamos), padalytos iš apskaitos pelno. [Žr. Apskaitos pelnas]

atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio c punkto ii papunktis

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Vidutinis valiutų keitimo kursas

Ūkio subjekto taikomas vidutinis valiutų keitimo kursas. Valiutos keitimo kursas – dviejų valiutų keitimo santykis.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis ūkio subjekto samdomų darbuotojų skaičius.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Vidutinė apsidraudimo priemonės kaina

Vidutinė apsidraudimo priemonės kaina. [Žr. Apsidraudimo priemonės [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 23B straipsnio b punktas

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Vidutinė apsidraudimo priemonės norma

Vidutinė apsidraudimo priemonės norma. [Žr. Apsidraudimo priemonės [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 23B straipsnio b punktas

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

Klientų einamųjų sąskaitų likučiai

Ūkio subjekte laikomų klientų einamųjų sąskaitų likučių suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

Klientų indėlių iki pareikalavimo likučiai

Ūkio subjekte laikomų klientų indėlių iki pareikalavimo likučių suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

Klientų kitų indėlių likučiai

Ūkio subjekte laikomų klientų indėlių sąskaitų likučių, kurių ūkio subjektas toje pačioje ataskaitoje arba aiškinamajame rašte atskirai neatskleidžia, suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

Klientų terminuotųjų indėlių likučiai

Ūkio subjekte laikomų klientų terminuotųjų indėlių likučių suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

Bankuose turimi likučiai

Bankuose laikomų pinigų likučių suma.

bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

Bankų akceptų turtas

Bankų akceptų, pripažintų turtu, suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

Bankų akceptų įsipareigojimai

Bankų akceptų, pripažintų įsipareigojimais, suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

Bankų ir panašūs mokesčiai

Bankų ir panašių mokesčių, kuriuos ūkio subjektas pripažįsta išlaidomis, suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

Banko sąskaitos likučiai centriniuose bankuose, išskyrus privalomus rezervų indėlius

Banko sąskaitos likučių, laikomų centriniuose bankuose, išskyrus privalomus rezervų indėlius, suma. [Žr. Privalomi rezervų indėliai centriniuose bankuose]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Bankų paskolos, nediskontuoti pinigų srautai

Sutartyje numatytų nediskontuotų pinigų srautų, susijusių su bankų paskolomis, suma. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

pavyzdys: 7-ojo TFAS B11D straipsnis, pavyzdys: 7-ojo TFAS 31A ĮN

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Turimos bankų skolos priemonės

Banko išduotų skolos priemonių, kurias turi ūkio subjektas, suma. [Žr. Turimos skolos priemonės]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

Kiti bankiniai susitarimai, priskiriami prie pinigų ekvivalentų

Pinigų ekvivalentų grupė, apimanti bankinius susitarimus, kurių ūkio subjektas toje pačioje ataskaitoje arba aiškinamajame rašte atskirai neatskleidžia. [Žr. Pinigų ekvivalentai]

bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, credit

Banko kredito pereikvojimas

Panaudota sąskaitos suma, viršijanti esamą pinigų likutį. Bankas tai vertina kaip trumpalaikį kredito termino pratęsimą. [Žr. Pinigai ir pinigų ekvivalentai]

bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai

Vienai akcijai tenkančio pelno, kai pagrindinio ir sumažinto pelno įverčiai yra lygūs, suma. [Žr. Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai]

bendra praktika: 1-ojo TAS 85 straipsnis

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) dėl tęsiamos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) dėl tęsiamos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai. [Žr. Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai]

bendra praktika: 1-ojo TAS 85 straipsnis

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) dėl tęsiamos veiklos, įskaitant reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) dėl tęsiamos veiklos, apimantis (-ys) reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį. [Žr. Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynasis pokytis, susijęs su pelnu ir nuostoliais, ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynasis pokytis; Tęsiama veikla [member]]

atskleidimas: 14-ojo TFAS 26 straipsnis

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) dėl nutrauktos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) dėl nutrauktos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai. [Žr. Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai]

bendra praktika: 1-ojo TAS 85 straipsnis

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) dėl nutrauktos veiklos, įskaitant reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) dėl nutrauktos veiklos, apimantis (-ys) reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį. [Žr. Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynasis pokytis, susijęs su pelnu ir nuostoliais, ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynasis pokytis; Nutraukta veikla [member]]

atskleidimas: 14-ojo TFAS 26 straipsnis

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), įskaitant reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį

Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), apimantis (-ys) reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį. [Žr. Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynasis pokytis, susijęs su pelnu ir nuostoliais, ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynasis pokytis]

atskleidimas: 14-ojo TFAS 26 straipsnis

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Pagrindinis ir sumažintas pelnas, tenkantis vienai akcijai [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai

Pelno arba nuostolių suma, priskirtina patronuojančiosios įmonės paprastosios nuosavybės savininkams (skaitiklis), padalinta iš tuo laikotarpiu esančių apyvartoje paprastųjų akcijų skaičiaus svertinio vidurkio (vardiklis).

atskleidimas: 33-iojo TAS 66 straipsnis

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl tęsiamos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl tęsiamos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai. [Žr. Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Tęsiama veikla [member]]

atskleidimas: 33-iojo TAS 66 straipsnis

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl tęsiamos veiklos, įskaitant reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl tęsiamos veiklos, apimantis (-ys) reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį. [Žr. Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynasis pokytis, susijęs su pelnu ir nuostoliais, ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynasis pokytis; Tęsiama veikla [member]]

atskleidimas: 14-ojo TFAS 26 straipsnis

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl nutrauktos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl nutrauktos veiklos, tenkantis (-ys) vienai akcijai. [Žr. Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Nutraukta veikla [member]]

atskleidimas: 33-iojo TAS 68 straipsnis

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl nutrauktos veiklos, įskaitant reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį

Pagrindinis pelnas (nuostoliai) dėl nutrauktos veiklos, apimantis (-ys) reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį. [Žr. Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynasis pokytis, susijęs su pelnu ir nuostoliais, ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynasis pokytis; Nutraukta veikla [member]]

atskleidimas: 14-ojo TFAS 26 straipsnis

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Pagrindinis pelnas (nuostoliai), įskaitant reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį

Pagrindinis pelnas (nuostoliai), apimantis (-ys) reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynąjį pokytį ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynąjį pokytį. [Žr. Pagrindinis pelnas (nuostoliai), tenkantis (-ys) vienai akcijai; Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grynasis pokytis, susijęs su pelnu ir nuostoliais, ir susijusių atidėtųjų mokesčių grynasis pokytis]

atskleidimas: 14-ojo TFAS 26 straipsnis

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Pagrindinis pelnas, tenkantis vienai akcijai [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Pagrindo, kuriuo pajamos iš išorinių klientų priskiriamos atskiroms šalims, aprašymas

Pagrindo, kuriuo pajamos iš išorinių klientų priskiriamos atskiroms šalims, aprašymas. [Žr. Pajamos]

atskleidimas: 8-ojo TFAS 33 straipsnio a punktas

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Atsinaujinantis biologinis turtas [member]

Šis elementas rodo atsinaujinantį biologinį turtą. Atsinaujinantis biologinis turtas yra kitas nei vartojamasis biologinis turtas. [Žr. Biologinis turtas; Vartojamasis biologinis turtas [member]]

pavyzdys: 41-ojo TAS 43 straipsnis

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

Derliniai augalai

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų suma, tenkanti derliniams augalams. Derlinis augalas – gyvas augalas, kuris a) yra naudojamas žemės ūkio produktų gamybai ar tiekimui; b) kuris turėtų duoti derlių ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį ir c) kurio tikimybė būti parduotam kaip žemės ūkio produkcijai, nebent kartais jis būtų parduodamas kaip atliekos, yra maža. [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

pavyzdys: 16-ojo TAS 37 straipsnio i punktas

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Derliniai augalai [member]

Šis elementas rodo nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų grupę, kurią sudaro derliniai augalai. Derlinis augalas – gyvas augalas, kuris a) yra naudojamas žemės ūkio produktų gamybai ar tiekimui; b) kuris turėtų duoti derlių ilgiau negu vieną ataskaitinį laikotarpį ir c) kurio tikimybė būti parduotam kaip žemės ūkio produkcijai, nebent kartais jis būtų parduodamas kaip atliekos, yra maža. [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

pavyzdys: 16-ojo TAS 37 straipsnio i punktas

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration, debit

Išmokėtos ar mokėtinos pensijos

Pagal pensijų išmokų planus išmokėtų ar mokėtinų pensijų suma.

atskleidimas: 26-ojo TAS 35 straipsnio b punkto v papunktis

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

Geriausias sutartinių pinigų srautų, kurių nesitikima surinkti kaip įgytų gautinų sumų, įvertis įsigijimo datą

Geriausias sutartinių pinigų srautų, kurių nesitikima surinkti kaip jungiant verslą įgytų gautinų sumų, įvertis įsigijimo datą. [Žr. Verslo jungimai [member]]

atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio h punkto iii papunktis

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

Biologinis turtas

Gyvūnų ar augalų, pripažintų turtu, suma.

atskleidimas: 1-ojo TAS 54 straipsnio f punktas, atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnis, pavyzdys: 41-ojo TAS 43 straipsnis

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biologinis turtas, amžius [member]

Šis elementas rodo visą biologinį turtą, išskaidytą pagal amžių. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Biologinis turtas pagal amžių“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Biologinis turtas]

pavyzdys: 41-ojo TAS 43 straipsnis

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biologinis turtas [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

bendra praktika: 41-ojo TAS 50 straipsnis

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biologinis turtas pagal amžių [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

pavyzdys: 41-ojo TAS 43 straipsnis

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biologinis turtas pagal grupę [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 41-ojo TAS 41 straipsnis

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Biologinis turtas pagal rūšį [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

pavyzdys: 41-ojo TAS 43 straipsnis

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biologinis turtas, grupė [member]

Šis elementas rodo visą biologinį turtą, išskaidytą pagal grupes. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Biologinis turtas pagal grupę“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Biologinis turtas]

atskleidimas: 41-ojo TAS 41 straipsnis

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biologinis turtas [member]

Šis elementas rodo gyvūnus ir augalus. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Biologinis turtas“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

bendra praktika: 41-ojo TAS 50 straipsnis

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

Biologinis turtas, įkeistas įsipareigojimų įvykdymui garantuoti

Biologinio turto, įkeisto įsipareigojimų įvykdymui garantuoti, suma. [Žr. Biologinis turtas]

atskleidimas: 41-ojo TAS 49 straipsnio a punktas

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biologinis turtas, rūšis [member]

Šis elementas rodo visą biologinį turtą, išskaidytą pagal rūšį. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Biologinis turtas pagal rūšį“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Biologinis turtas]

pavyzdys: 41-ojo TAS 43 straipsnis

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

Biologinis turtas, kurio nuosavybės teisė yra apribota

Biologinio turto, kurio nuosavybės teisė yra apribota, suma. [Žr. Biologinis turtas]

atskleidimas: 41-ojo TAS 49 straipsnio a punktas

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

Išleistos obligacijos

Ūkio subjekto išleistų obligacijų suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Išleistos obligacijos, nediskontuoti pinigų srautai

Sutartyje numatytų nediskontuotų pinigų srautų, susijusių su išleistomis obligacijomis, suma. [Žr. Išleistos obligacijos]

pavyzdys: 7-ojo TFAS B11D straipsnis, pavyzdys: 7-ojo TFAS 31A ĮN

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Skolinimosi išlaidos [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Kapitalizuotos skolinimosi išlaidos

Palūkanų ir kitų išlaidų, ūkio subjekto patirtų skolinantis lėšas, tiesiogiai priskirtinas ilgo parengimo turto įsigijimui, statybai ar gamybai kaip to turto savikainos dalis, suma.

atskleidimas: 23-iojo TAS 26 straipsnio a punktas

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Patirtos skolinimosi išlaidos

Palūkanų ir kitų išlaidų, kurias ūkio subjektas patiria skolindamasis lėšas, suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

Skolinimosi išlaidos, pripažįstamos sąnaudomis

Palūkanų ir kitų išlaidų, kurias ūkio subjektas patiria skolindamasis lėšas ir kurios pripažįstamos sąnaudomis, suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

Pasiskolintos lėšos

Likusi lėšų suma, kurią ūkio subjektas yra įpareigotas grąžinti.

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Pasiskolintos lėšos [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Pasiskolintos lėšos, bazinės palūkanų normos koregavimas

Bazinės palūkanų normos, naudojamos apskaičiuojant pasiskolintų lėšų palūkanas, koregavimas. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Pasiskolintos lėšos pagal pavadinimą [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Pasiskolintos lėšos pagal pavadinimą [member]

Šis elementas rodo visas pasiskolintas lėšas, išskaidytas pagal pavadinimą. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Pasiskolintos lėšos pagal pavadinimą“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Pasiskolintos lėšos pagal rūšį [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Pasiskolintos lėšos, palūkanų norma

Pasiskolintų lėšų palūkanų norma. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Pasiskolintos lėšos, bazinė palūkanų norma

Bazinė palūkanų norma, naudojama apskaičiuojant pasiskolintų lėšų palūkanas. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Pasiskolintos lėšos, terminas

Pasiskolintų lėšų terminas. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Pasiskolintos lėšos, pirminė valiuta

Valiuta, kuria denominuotos pasiskolintos lėšos. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Pasiskolintos lėšos, pripažintos įsigijimo datą

Verslo jungimo metu perimtų pasiskolintų lėšų suma, pripažinta įsigijimo datą. [Žr. Pasiskolintos lėšos; Verslo jungimai [member]]

bendra praktika: 3-iojo TFAS B64 straipsnio i punktas

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Apatinė intervalo vertė [member]

Šis elementas rodo apatinę intervalo vertę.

pavyzdys: 13-ojo TFAS 63 AP (t. y. aiškinamasis pavyzdys), pavyzdys: 13-ojo TFAS B6 straipsnis, atskleidimas: 14-ojo TFAS 33 straipsnio b punktas, atskleidimas: 17-ojo TFAS 120 straipsnis. Įsigalioja 2021 01 01, atskleidimas: 2-ojo TFAS 45 straipsnio d punktas, bendra praktika: 7-ojo TFAS 7 straipsnis

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

Prekių ženklai

Nematerialiojo turto, kurį sudaro teisės į papildomo turto grupę, kaip antai prekės ženklas (ar paslaugos ženklas) ir su juo siejamas prekybinis vardas, formulės, receptai ir technologijos kompetencija, suma. [Žr. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

pavyzdys: 38-ojo TAS 119 straipsnio a punktas

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Prekių ženklai [member]

Šis elementas rodo nematerialiojo turto klasę, kurią sudaro teisės į papildomo turto grupę, kaip antai prekės ženklas (ar paslaugos ženklas) ir su juo siejamas prekybinis vardas, formulės, receptai ir technologijos kompetencija. [Žr. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

pavyzdys: 38-ojo TAS 119 straipsnio a punktas

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Transliavimo teisės [member]

Šis elementas rodo transliavimo teises.

bendra praktika: 38-ojo TAS 119 straipsnis

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration, debit

Išlaidos brokerio paslaugų mokesčiui

Išlaidų suma, pripažinta ūkio subjekto sumokėtais brokerio paslaugų mokesčiais.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

Pajamos iš brokerio paslaugų mokesčio

Pajamų suma, pripažinta ūkio subjekto gautais brokerio paslaugų mokesčiais.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

Buildings

X instant, debit

Pastatai

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų suma, tenkanti veikloje naudojamiems nudėvimiems pastatams ir panašiems statiniams. [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

bendra praktika: 16-ojo TAS 37 straipsnis

ifrs-full

BuildingsMember

member

Pastatai [member]

Šis elementas rodo nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų klasę, kurią sudaro veikloje naudojami nudėvimi pastatai ir panašūs statiniai. [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

bendra praktika: 16-ojo TAS 37 straipsnis

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Verslo jungimai [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnis

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Verslo jungimai [member]

Šis elementas rodo sandorius arba kitus įvykius, kurių metu įsigyjantis ūkio subjektas įgyja vieno arba daugiau verslų kontrolę. Sandoriai, kartais vadinami „tikraisiais jungimais“ arba „lygių subjektų jungimais“, taip pat yra verslo jungimai, kaip šis terminas vartojamas 3-iajame TFAS.

atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnis

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

Supirktų nuosavų akcijų panaikinimas

Per ataskaitinį laikotarpį panaikintų supirktų nuosavų akcijų suma. [Žr. Supirktos nuosavos akcijos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 106 straipsnio d punktas

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

Kapitalo įsipareigojimai

Būsimų kapitalo išlaidų, kurias ūkio subjektas įsipareigojęs išleisti, suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Kapitalo įsipareigojimai [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

Kapitalizacijos norma, vertinimo duomenys [member]

Šis elementas rodo kapitalizacijos normą, naudojamą kaip vertinimo duomenys.

pavyzdys: 13-ojo TFAS 93 straipsnio d punktas, pavyzdys: 13-ojo TFAS 63 AP

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Kapitalizacijos norma, taikoma nustatant kapitalizuoti tinkamų skolinimosi išlaidų sumą

Palūkanų ir kitų išlaidų, kurias ūkio subjektas patiria skolindamasis lėšas, kurios tuo laikotarpiu yra negrąžintos, išskyrus pasiskolintas lėšas konkrečiai ilgo parengimo turtui įsigyti, svertinis vidurkis. [Žr. Svertinis vidurkis [member]; Pasiskolintos lėšos]

atskleidimas: 23-iojo TAS 26 straipsnio b punktas

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Kapitalizuotos plėtros išlaidos [member]

Šis elementas rodo nematerialiojo turto klasę, kurią sudaro plėtros išlaidos, kapitalizuotos prieš pradedant komercinę gamybą arba naudojimą. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas tik tuo atveju, jei ūkio subjektas gali įrodyti: a) kad yra techninių galimybių užbaigti šį nematerialųjį turtą taip, kad jį būtų galima naudoti arba parduoti; b) kad jis ketina užbaigti šį nematerialųjį turtą ir jį naudoti ar parduoti; c) kad jis turi galimybių naudoti ar parduoti šį nematerialųjį turtą; d) būdą, kuriuo šis nematerialusis turtas kurs tikėtiną būsimą ekonominę naudą. Be kitų dalykų, ūkio subjektas gali įrodyti, kad egzistuoja šio nematerialiojo turto produkcijos arba paties nematerialiojo turto rinka, o jei turtas bus naudojamas savo reikmėms – jo naudingumą; e) kad jis turi tinkamų techninių, finansinių ir kitų išteklių, reikalingų plėtrai užbaigti ir nematerialiajam turtui naudoti arba parduoti, ir f) kad jis gali pagrįstai įvertinti su nematerialiuoju turtu susijusias išlaidas jo plėtros laikotarpiu.

bendra praktika: 38-ojo TAS 119 straipsnis

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

Kapitalo išpirkimo rezervas

Nuosavybės komponentas, atitinkantis ūkio subjekto nuosavoms akcijoms išpirkti skirtą rezervą.

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Kapitalo išpirkimo rezervas [member]

Šis elementas rodo nuosavybės komponentą, atitinkantį ūkio subjekto nuosavoms akcijoms išpirkti skirtą rezervą.

bendra praktika: 1-ojo TAS 108 straipsnis

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Kapitalo reikalavimai [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 1-ojo TAS 136 straipsnis

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Kapitalo reikalavimai [member]

Šis elementas rodo kapitalo reikalavimus, taikomus ūkio subjektui. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Kapitalo reikalavimai“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

atskleidimas: 1-ojo TAS 136 straipsnis

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

Kapitalo atsargos

Nuosavybės komponentas, atitinkantis kapitalo atsargas.

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Kapitalo atsargos [member]

Šis elementas rodo nuosavybės komponentą, atitinkantį kapitalo atsargas.

bendra praktika: 1-ojo TAS 108 straipsnis

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Balansinė vertė, sukauptas nusidėvėjimas, amortizacija ir turto vertės sumažėjimo nuostoliai, taip pat bendroji balansinė vertė [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio d punktas, atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio e punktas, atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio c punktas, atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 76 straipsnis, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio c punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio d punktas, atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnis, atskleidimas: 41-ojo TAS 54 straipsnio f punktas, atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio d punktas, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35H straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35I straipsnis, bendra praktika: 7-ojo TFAS 29 ĮN. Galioja iki 2021 01 01, bendra praktika: 7-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Balansinė vertė [member]

Šis elementas rodo finansinės būklės ataskaitoje pripažintą turto sumą (prieš tai atėmus bet kokį sukauptą nusidėvėjimą ar amortizaciją ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius). Jis taip pat rodo standartinę ašies „Balansinė vertė, sukauptas nusidėvėjimas, amortizacija ir turto vertės sumažėjimo nuostoliai, taip pat bendroji balansinė vertė“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Vertės sumažėjimo nuostoliai]

atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio e punktas, atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 76 straipsnis, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio d punktas, atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnis, atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio d punktas, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35H straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35I straipsnis, pavyzdys: 7-ojo TFAS 29 ĮN a punktas. Galioja iki 2021 01 01, pavyzdys: 7-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

Cash

X instant, debit

Pinigai

Grynųjų pinigų ir indėlių iki pareikalavimo suma. [Žr. Grynieji pinigai]

bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

ifrs-full

CashAbstract

 

Pinigai [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

Išankstiniai pinigų mokėjimai ir paskolos iš susijusių šalių

Pinigų įplaukos, kurias sudaro išankstiniai pinigų mokėjimai ir paskolos iš susijusių šalių. [Žr. Susijusios šalys [member]; Gauti išankstiniai mokėjimai]

bendra praktika: 7-ojo TAS 17 straipsnis

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Išankstiniai pinigų mokėjimai ir paskolos kitoms šalims, priskiriami prie investicinės veiklos

Išankstinių pinigų mokėjimų ir paskolų kitoms šalims (išskyrus suteiktus finansinės institucijos), priskiriamų prie investicinės veiklos, suma.

pavyzdys: 7-ojo TAS 16 straipsnio e punktas

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

Išankstiniai pinigų mokėjimai ir paskolos susijusioms šalims

Pinigų išmokos, kurias sudaro paskolos ir išankstiniai mokėjimai susijusioms šalims. [Žr. Susijusios šalys [member]]

bendra praktika: 7-ojo TAS 16 straipsnis

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

Pinigai ir banko sąskaitos likučiai centriniuose bankuose

Pinigų ir banko sąskaitos likučių centriniuose bankuose suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Grynųjų pinigų ir indėlių iki pareikalavimo suma pridėjus trumpalaikes labai likvidžias investicijas, kurios gali būti lengvai iškeičiamos į aiškias pinigų sumas ir kurioms būdinga nereikšminga vertės pasikeitimo rizika. [Žr. Pinigai; Pinigų ekvivalentai]

atskleidimas: 1-ojo TAS 54 straipsnio i punktas, atskleidimas: 7-ojo TAS 45 straipsnis, atskleidimas: 12-ojo TFAS B13 straipsnio a punktas

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, plano turto tikrosios vertės dalis (suma)

Apibrėžtųjų išmokų plano turto tikrosios vertės dalis (suma), kurią atitinka pinigų ir pinigų ekvivalentų suma. [Žr. Pinigai ir pinigų ekvivalentai; Plano turtas tikrąja verte; Apibrėžtųjų išmokų planai [member]]

pavyzdys: 19-ojo TAS 142 straipsnio a punktas

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, vertinami kaip perleidžiamos grupės, skirtos parduoti, dalis

Pinigų ir pinigų ekvivalentų, vertinamų kaip perleidžiamos grupės, skirtos parduoti, dalis, suma. [Žr. Pinigai ir pinigų ekvivalentai; Perleidžiamos grupės, priskiriamos prie skirtų parduoti [member]]

bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, kuriuos turi ūkio subjektas ir kurių negali naudoti grupė

Ūkio subjekto turima reikšminga pinigų ir pinigų ekvivalentų likučių suma, kurios negali naudoti ūkio subjektų grupė. [Žr. Pinigai ir pinigų ekvivalentai]

atskleidimas: 7-ojo TAS 48 straipsnis

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, jei skiriasi nuo pateiktųjų finansinės būklės ataskaitoje

Pinigų ir pinigų ekvivalentų suma pinigų srautų ataskaitoje, kai ji skiriasi nuo pinigų ir pinigų ekvivalentų sumos, pateiktos finansinės būklės ataskaitoje. [Žr. Pinigai ir pinigų ekvivalentai]

bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, jei skiriasi nuo pateiktųjų finansinės būklės ataskaitoje [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Pinigai ir pinigų ekvivalentai patronuojamojoje įmonėje arba įsigytuose ar perleistuose verslo vienetuose

Pinigų ir pinigų ekvivalentų patronuojamosiose įmonėse arba kituose verslo vienetuose, kurių kontrolę ūkio subjektas įgijo arba prarado, suma. [Žr. Patronuojamosios įmonės [member]; Pinigai ir pinigų ekvivalentai]

atskleidimas: 7-ojo TAS 40 straipsnio c punktas

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Pinigai ir pinigų ekvivalentai, pripažinti įsigijimo datą

Verslo jungimo metu įsigytų pinigų ir pinigų ekvivalentų suma, pripažinta įsigijimo datą. [Žr. Pinigai ir pinigų ekvivalentai; Verslo jungimai [member]]

bendra praktika: 3-iojo TFAS B64 straipsnio i punktas

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Įkeistas piniginis užstatas, kuriam taikoma vykdytina bendroji tarpusavio užskaitos sutartis ar panašus susitarimas ir kuris nebuvo užskaitytas su finansiniais įsipareigojimais

Įkeisto piniginio užstato, kuriam taikoma vykdytina bendroji tarpusavio užskaitos sutartis ar panašus susitarimas ir kuris nebuvo užskaitytas su finansiniais įsipareigojimais, suma. [Žr. Finansiniai įsipareigojimai]

pavyzdys: 7-ojo TFAS 40D ĮN, pavyzdys: 7-ojo TFAS 13C straipsnio d punkto ii papunktis

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Gautas piniginis užstatas, kuriam taikoma vykdytina bendroji tarpusavio užskaitos sutartis ar panašus susitarimas ir kuris nebuvo užskaitytas su finansiniu turtu

Gauto piniginio užstato, kuriam taikoma vykdytina bendroji tarpusavio užskaitos sutartis ar panašus susitarimas ir kuris nebuvo užskaitytas su finansiniu turtu, suma. [Žr. Finansinis turtas]

pavyzdys: 7-ojo TFAS 40D ĮN, pavyzdys: 7-ojo TFAS 13C straipsnio d punkto ii papunktis

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

Pinigų ekvivalentai

Trumpalaikių labai likvidžių investicijų, kurios gali būti lengvai iškeičiamos į aiškias pinigų sumas ir kurioms būdinga nereikšminga vertės pasikeitimo rizika, suma.

bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Pinigų ekvivalentai [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Pinigų srautų apsidraudimo sandoriai [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Pinigų srautų apsidraudimo sandoriai [member]

Šis elementas rodo apsidraudimą nuo pinigų srautų kintamumo, kuris a) priskirtinas tam tikrai rizikai, siejamai su pripažintuoju turtu ar įsipareigojimu (pavyzdžiui, visais arba kai kuriais būsimais skolos su kintančia palūkanų norma palūkanų mokėjimais) arba su labai tikėtinu prognozuojamu sandoriu, ir b) galėtų turėti įtakos pelnui arba nuostoliams. [Žr. Apsidraudimo sandoriai [member]]

atskleidimas: 39-ojo TAS 86 straipsnio b punktas, atskleidimas: 7-ojo TFAS 24A straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 24B straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 24C straipsnis

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Pinigų srautai iš tęsiamos ir nutrauktos veiklos [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Pinigų srautai, atsirandantys dėl patronuojamųjų įmonių arba kitų verslo vienetų kontrolės praradimo ir priskiriami prie investicinės veiklos

Bendra pinigų srautų, atsirandančių dėl patronuojamųjų įmonių arba kitų verslo vienetų kontrolės praradimo ir priskiriamų prie investicinės veiklos, suma. [Žr. Patronuojamosios įmonės [member]]

atskleidimas: 7-ojo TAS 39 straipsnis

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

Pinigų srautai, atsirandantys dėl rezervuotų pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimo (padidėjimo) (arba jam naudojami)

Pinigų įplaukos (išmokos) dėl rezervuotų pinigų ir pinigų ekvivalentų sumažėjimo (padidėjimo). [Žr. Rezervuoti pinigai ir pinigų ekvivalentai]

bendra praktika: 7-ojo TAS 16 straipsnis

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

Pinigų srautai, atsirandantys dėl trumpalaikių indėlių ir investicijų sumažėjimo (padidėjimo) (arba jam naudojami)

Pinigų įplaukos (išmokos) dėl trumpalaikių indėlių ir investicijų sumažėjimo (padidėjimo).

bendra praktika: 7-ojo TAS 16 straipsnis

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Pinigų srautai, susidarantys (arba naudojami) tyrinėjant ir vertinant mineralinių žaliavų išteklius, šią veiklą priskiriant prie investicinės veiklos

Pinigų srautai, atsirandantys iš mineralinių žaliavų išteklių, įskaitant mineralus, naftą, gamtines dujas ir panašius neatsikuriančius išteklius, paieškos po to, kai ūkio subjektas gavo juridines teises tyrinėti tam tikrą vietovę, taip pat mineralinių išteklių gavybos techninio pagrįstumo ir komercinio naudingumo nustatymo (arba tam naudojami), šią veiklą priskiriant prie investicinės veiklos.

atskleidimas: 6-ojo TFAS 24 straipsnio b punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

Pinigų srautai, susidarantys (arba naudojami) tyrinėjant ir vertinant mineralinių žaliavų išteklius, šią veiklą priskiriant prie pagrindinės veiklos

Pinigų srautai, atsirandantys iš mineralinių žaliavų išteklių, įskaitant mineralus, naftą, gamtines dujas ir panašius neatsikuriančius išteklius, paieškos po to, kai ūkio subjektas gavo juridines teises tyrinėti tam tikrą vietovę, taip pat mineralinių išteklių gavybos techninio pagrįstumo ir komercinio naudingumo nustatymo (arba tam naudojami), šią veiklą priskiriant prie pagrindinės veiklos.

atskleidimas: 6-ojo TFAS 24 straipsnio b punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

Pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos (arba jai naudojami)

Pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos, kuri lemia ūkio subjektų nuosavo kapitalo ir pasiskolintų lėšų dydžio ir sudėties pokyčius, (arba jai naudojami).

atskleidimas: 7-ojo TAS 10 straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TAS 50 straipsnio d punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos (arba jai naudojami) [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos (arba jai naudojami), tęsiama veikla

Pinigų srautai, susidarantys dėl ūkio subjekto finansinės veiklos (arba jai naudojami), susijusios su tęsiama veikla. [Žr. Tęsiama veikla [member]; Pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos (arba jai naudojami)]

atskleidimas: 5-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos (arba jai naudojami), nutraukta veikla

Pinigų srautai, susidarantys dėl ūkio subjekto finansinės veiklos (arba jai naudojami), susijusios su nutraukta veikla. [Žr. Nutraukta veikla [member]; Pinigų srautai, susidarantys dėl finansinės veiklos (arba jai naudojami)]

atskleidimas: 5-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

Pinigų srautai dėl trumpalaikių paskolų sumažėjimo (padidėjimo) (arba tam naudojami)

Pinigų įplaukos (išmokos) dėl trumpalaikių pasiskolintų lėšų padidėjimo (sumažėjimo). [Žr. Trumpalaikės pasiskolintos lėšos]

bendra praktika: 7-ojo TAS 17 straipsnis

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

Pinigų srautai dėl pagrindinės veiklos pajėgumo padidėjimo (arba tam naudojami)

Bendra pinigų srautų, atsirandančių dėl ūkio subjekto pajėgumo vykdyti pagrindinę veiklą didinimo (matuojant, pavyzdžiui, produkcijos vienetais per dieną), suma.

pavyzdys: 7-ojo TAS 50 straipsnio c punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

Pinigų srautai, susidarantys dėl draudimo sutarčių (arba joms naudojami)

Pinigų srautai, susidarantys dėl draudimo sutarčių (arba joms naudojami). [Žr. Draudimo sutarčių rūšys [member]]

atskleidimas: 4-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

Pinigų srautai, susidarantys dėl investicinės veiklos (arba jai naudojami)

Pinigų srautai dėl investicinės veiklos, kurią sudaro ilgalaikio turto įsigijimas bei perleidimas ir kitos investicijos, išskyrus pinigų ekvivalentus, (arba jai naudojami).

atskleidimas: 7-ojo TAS 10 straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TAS 50 straipsnio d punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Pinigų srautai, susidarantys dėl investicinės veiklos (arba jai naudojami) [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Pinigų srautai, susidarantys dėl investicinės veiklos (arba jai naudojami), tęsiama veikla

Pinigų srautai, susidarantys dėl ūkio subjekto investicinės veiklos (arba jai naudojami), susijusios su tęsiama veikla. [Žr. Tęsiama veikla [member]; Pinigų srautai, susidarantys dėl investicinės veiklos (arba jai naudojami)]

atskleidimas: 5-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Pinigų srautai, susidarantys dėl investicinės veiklos (arba jai naudojami), nutraukta veikla

Pinigų srautai, susidarantys dėl ūkio subjekto investicinės veiklos (arba jai naudojami), susijusios su nutraukta veikla. [Žr. Nutraukta veikla [member]; Pinigų srautai, susidarantys dėl investicinės veiklos (arba jai naudojami)]

atskleidimas: 5-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

Pinigų srautai dėl pagrindinės veiklos pajėgumo palaikymo (arba tam naudojami)

Bendra pinigų srautų, atsirandančių dėl ūkio subjekto pajėgumo vykdyti pagrindinę veiklą palaikymo (matuojant, pavyzdžiui, produkcijos vienetais per dieną), suma.

pavyzdys: 7-ojo TAS 50 straipsnio c punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Pinigų srautai, susidarantys dėl pagrindinės veiklos (arba jai naudojami)

Pinigų srautai dėl pagrindinės veiklos, kurią sudaro pagrindinė ūkio subjekto pajamas uždirbanti veikla ir kita nei investicinė ar finansinė veikla, (arba jai naudojami). [Žr. Pajamos]

atskleidimas: 7-ojo TAS 10 straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TAS 50 straipsnio d punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Pinigų srautai, susidarantys dėl pagrindinės veiklos (arba jai naudojami) [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Pinigų srautai, susidarantys dėl pagrindinės veiklos (arba jai naudojami), tęsiama veikla

Pinigų srautai, susidarantys dėl ūkio subjekto pagrindinės veiklos (arba jai naudojami), susijusios su tęsiama veikla. [Žr. Tęsiama veikla [member]; Pinigų srautai, susidarantys dėl pagrindinės veiklos (arba jai naudojami)]

atskleidimas: 5-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Pinigų srautai, susidarantys dėl pagrindinės veiklos (arba jai naudojami), nutraukta veikla

Pinigų srautai, susidarantys dėl ūkio subjekto pagrindinės veiklos (arba jai naudojami), susijusios su nutraukta veikla. [Žr. Nutraukta veikla [member]; Pinigų srautai, susidarantys dėl pagrindinės veiklos (arba jai naudojami)]

atskleidimas: 5-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Pinigų srautai, susidarantys dėl veiklos (arba jai naudojami)

Pinigai dėl ūkio subjekto veiklos (arba jai naudojami).

pavyzdys: 7-asis TAS, Ūkio subjekto, kuris nėra finansų įstaiga, pinigų srautų ataskaita, pavyzdys: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Pinigų srautai, susidarantys dėl veiklos (arba jai naudojami), prieš apyvartinio kapitalo pokyčius

Pinigų įplaukos (išmokos) dėl ūkio subjekto veiklos prieš apyvartinio kapitalo pokyčius.

pavyzdys: 7-asis TAS, Ūkio subjekto, kuris nėra finansų įstaiga, pinigų srautų ataskaita, bendra praktika: 7-ojo TAS 20 straipsnis

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

Pinigų srautai, naudojami tyrinėjimo ir plėtros veiklai

Pinigų išmokos tyrinėjimo ir plėtros veiklai.

bendra praktika: 7-ojo TAS 16 straipsnis

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Pinigų srautai, naudojami įgyjant patronuojamųjų įmonių arba kitų verslo vienetų kontrolę ir priskiriami prie investicinės veiklos

Bendra pinigų srautų, naudojamų įgyjant patronuojamųjų įmonių arba kitų verslo vienetų kontrolę ir priskiriamų prie investicinės veiklos, suma. [Žr. Patronuojamosios įmonės [member]]

atskleidimas: 7-ojo TAS 39 straipsnis

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

Grynieji pinigai

Ūkio subjekto turimų pinigų suma. Ji neapima indėlių iki pareikalavimo.

bendra praktika: 7-ojo TAS 45 straipsnis

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

Pinigų išmokos už nuomą

Pinigų išmokos už nuomą.

atskleidimas: 16-ojo TFAS 53 straipsnio g punktas

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, debit

Sumokėti pinigai, įsipareigojimai pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis

Įsipareigojimų pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis sumažėjimas dėl sumokėtų pinigų. [Žr. Įsipareigojimai pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis]

pavyzdys: 4-ojo TFAS 37 ĮN c punktas. Galioja iki 2021 01 01, pavyzdys: 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Pinigų išmokos už ateities, išankstinius, pasirinkimo ir apsikeitimo sandorius, priskiriamus prie investicinės veiklos

Pinigų išmokos už ateities, išankstinius, pasirinkimo ir apsikeitimo sandorius, išskyrus atvejus, kai šios sutartys naudojamos prekybos ar perpardavimo tikslams arba yra priskiriamos prie finansinės veiklos.

pavyzdys: 7-ojo TAS 16 straipsnio g punktas

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Pinigų įplaukos už ateities, išankstinius, pasirinkimo ir apsikeitimo sandorius, priskiriamus prie investicinės veiklos

Pinigų įplaukos už ateities, išankstinius, pasirinkimo ir apsikeitimo sandorius, išskyrus atvejus, kai šios sutartys laikomos parduoti ar perparduoti arba yra priskiriamos prie finansinės veiklos.

pavyzdys: 7-ojo TAS 16 straipsnio h punktas

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Pinigų įplaukos iš grąžintų išankstinių mokėjimų ir paskolų kitoms šalims, priskiriamų prie investicinės veiklos

Pinigų įplaukos iš grąžintų išankstinių mokėjimų ir paskolų kitoms šalims (išskyrus finansinės institucijos išankstinius mokėjimus ir paskolas), priskiriamų prie investicinės veiklos.

pavyzdys: 7-ojo TAS 16 straipsnio f punktas

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

Pinigų įplaukos iš grąžintų išankstinių mokėjimų ir paskolų susijusioms šalims

Pinigų įplaukos iš ūkio subjektui grąžintų paskolų ir išankstinių mokėjimų susijusioms šalims. [Žr. Susijusios šalys [member]]

bendra praktika: 7-ojo TAS 16 straipsnis

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

Grąžinti išankstiniai mokėjimai ir paskolos iš susijusių šalių

Pinigų išmoka, susidariusi grąžinant išankstinius mokėjimus ir paskolas iš susijusių šalių. [Žr. Susijusios šalys [member]; Gauti išankstiniai mokėjimai]

bendra praktika: 7-ojo TAS 17 straipsnis

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

Perleisti pinigai

Verslo jungimo metu kaip atlygis perleistų pinigų tikroji vertė įsigijimo datą. [Žr. Verslo jungimai [member]]

atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio f punkto i papunktis

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Turto, pripažinto pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas, kategorijos [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 15-ojo TFAS 128 straipsnio a punktas

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Turto, pripažinto pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas, kategorijos [member]

Šis elementas rodo visas turto, pripažinto pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas, kategorijas. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Turto, pripažinto pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas, kategorijos“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Turtas, pripažintas pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas]

atskleidimas: 15-ojo TFAS 128 straipsnio a punktas

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Trumpalaikio finansinio turto kategorijos [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Trumpalaikių finansinių įsipareigojimų kategorijos [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Finansinio turto kategorijos [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Finansinio turto kategorijos [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnis

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Finansinių įsipareigojimų kategorijos [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Finansinių įsipareigojimų kategorijos [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnis

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Ilgalaikio finansinio turto kategorijos [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų kategorijos [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Susijusių šalių kategorijos [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 24-ojo TAS 19 straipsnis

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

Sumos, pripažintos atidėtųjų mokesčių turtui prieš įsigijimą, padidėjimas (sumažėjimas)

Įsigyjančio ūkio subjekto atidėtųjų mokesčių turto prieš įsigijimą padidėjimas (sumažėjimas) dėl verslo jungimo, dėl kurio pasikeičia tikimybė, kad įsigyjantis ūkio subjektas turtą realizuos. [Žr. Atidėtųjų mokesčių turtas; Verslo jungimai [member]]

atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio j punktas

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Užsienio valiutos bazės skirtumo vertės pokytis [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Išankstinių sandorių išankstinių elementų vertės pokytis [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Pasirinkimo sandorių laiko vertės pokytis [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Tikrosios vertės pirminio pripažinimo metu ir sandorio kainos bendro skirtumo, kurį dar reikia pripažinti pelnu arba nuostoliais, pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Atidėjinio finansinio turto kredito nuostoliams sąskaitos pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

Biologinio turto padidėjimas (sumažėjimas)

Biologinio turto padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Biologinis turtas]

atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnis

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Biologinio turto pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, pripažintų verslo jungimo metu, pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Atidėtųjų įsigijimo išlaidų, atsirandančių dėl draudimo sutarčių, pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų (turto) pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration, credit

Nuosavybės padidėjimas (sumažėjimas)

Nuosavybės padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Nuosavybė]

atskleidimas: 1-ojo TAS 106 straipsnio d punktas

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Nuosavybės pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Rizikos pozicijos pokyčių aprašymas

Rizikos pozicijos, atsirandančios dėl finansinių priemonių, pokyčių aprašymas. [Žr. Finansinės priemonės, grupė [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Vertinimo tikrąja verte pokyčiai, turtas [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Vertinimo tikrąja verte pokyčiai, paties ūkio subjekto nuosavybės priemonės [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Vertinimo tikrąja verte pokyčiai, įsipareigojimai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Kredito išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Finansinio turto, priskirto prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su finansinio turto kredito rizikos pokyčiais

Finansinio turto, priskirto prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, (arba jo grupės) tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su to turto kredito rizikos pokyčiais, apskaičiuojamais: a) kaip tikrosios vertės pokyčio, nesietino su rinkos sąlygų pokyčiais, dėl kurių atsiranda rinkos rizika, suma arba b) taikant alternatyvų metodą, kuris, ūkio subjekto nuomone, padeda tiksliau nustatyti tikrosios vertės pasikeitimo, sietino su turto kredito rizikos pokyčiais, sumą. [Žr. Kredito rizika [member]; Finansinis turtas]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio c punktas

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su finansiniu turtu, priskirtu prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas)

Kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su finansiniu turtu, priskirtu prie turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas [Žr. Išvestinės finansinės priemonės [member]; Finansinis turtas]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio d punktas

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration, credit

Finansinio įsipareigojimo tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su įsipareigojimo kredito rizikos pokyčiais

Finansinio įsipareigojimo tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su to įsipareigojimo kredito rizikos pokyčiais. [Žr. Kredito rizika [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 10A straipsnio a punktas, atskleidimas: 7-ojo TFAS 10 straipsnio a punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Paskolų arba gautinų sumų tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su finansinio turto kredito rizikos pokyčiais

Paskolų arba gautinų sumų tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas), sietinas su paskolų ir gautinų sumų kredito rizikos pokyčiais, apskaičiuojamų: a) kaip tikrosios vertės pokyčio, nesietino su rinkos sąlygų pokyčiais, dėl kurių atsirado rinkos rizika, suma arba b) taikant alternatyvų metodą, kuris, ūkio subjekto nuomone, padeda tiksliau nustatyti tikrosios vertės pokyčio, sietino su turto kredito rizikos pokyčiais, sumą. [Žr. Kredito rizika [member]; Rinkos rizika [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio c punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su paskolomis arba gautinomis sumomis, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas)

Kredito išvestinių finansinių priemonių arba panašių priemonių, susijusių su paskolomis arba gautinomis sumomis, tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Išvestinės finansinės priemonės [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 9 straipsnio d punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration, debit

Prestižo padidėjimas (sumažėjimas)

Prestižo padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Prestižas]

atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio d punktas

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Prestižo pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByComponentsAbstract

 

Draudimo sutarčių pokyčių suderinimas pagal komponentus [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByRemainingCoverageAndIncurredClaimsAbstract

 

Draudimo sutarčių pokyčių suderinimas pagal likusią draudimo apsaugą ir patirtas žalas [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Nematerialiojo turto ir prestižo pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Nematerialiojo turto, išskyrus prestižą, padidėjimas (sumažėjimas)

Nematerialiojo turto, išskyrus prestižą, padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punktas

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Nematerialiojo turto, išskyrus prestižą, pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration, debit

Pagamintų produktų ir nebaigtos gamybos atsargų sumažėjimas (padidėjimas)

Pagamintų produktų ir nebaigtos gamybos atsargų sumažėjimas (padidėjimas). [Žr. Atsargos; Trumpalaikiai pagaminti produktai; Einamoji nebaigta gamyba]

pavyzdys: 1-ojo TAS 102 straipsnis, atskleidimas: 1-ojo TAS 99 straipsnis

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration, debit

Investicinio turto padidėjimas (sumažėjimas)

Investicinio turto padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Investicinis turtas]

atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio d punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 76 straipsnis

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Investicinio turto pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Įsipareigojimų, atsirandančių dėl finansinės veiklos, pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Įsipareigojimų pagal sudarytas draudimo ir perdraudimo sutartis pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Metodų ir prielaidų, naudotų rengiant jautrumo analizę, pakeitimų aprašymas

Metodų ir prielaidų, naudotų rengiant jautrumo rinkos rizikai, kuri veikia ūkio subjektą, analizę, pakeitimų aprašymas. [Žr. Rinkos rizika [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 40 straipsnio c punktas

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Rizikos vertinimo metodų pokyčių aprašymas

Rizikos, atsirandančios dėl finansinių priemonių, vertinimo metodų pokyčių aprašymas. [Žr. Finansinės priemonės, grupė [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Grynojo turto, tenkančio pensijoms, pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Grynojo apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimo (turto) pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Kredito išvestinių finansinių priemonių nominaliosios sumos pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Esančių apyvartoje akcijų skaičiaus pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Tikslų, politikos ir procesų, susijusių su rizikos valdymu, pokyčių aprašymas

Tikslų, politikos ir procesų, susijusių su rizikos, atsirandančios dėl finansinių priemonių, valdymu, pokyčių aprašymas. [Žr. Finansinės priemonės, grupė [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 33 straipsnio c punktas

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration, credit

Kitų atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)

Kitų atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Kiti atidėjiniai]

atskleidimas: 37-ojo TAS 84 straipsnis

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Kitų atidėjinių pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų padidėjimas (sumažėjimas)

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio e punktas

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos kredito likučių pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likučių pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Teisių į kompensacijas pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration, debit

Teisių į kompensacijas tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas)

Teisių į kompensacijas tikrosios vertės padidėjimas (sumažėjimas). [Žr. Tikrąja verte [member]; Teisės į kompensacijas tikrąja verte]

atskleidimas: 19-ojo TAS 141 straipsnis

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Perdraudimo turto pokyčiai [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

Priimti arba paskelbti mokesčių tarifų ar mokesčių įstatymų pakeitimai [member]

Šis elementas rodo priimtus arba paskelbtus mokesčių tarifų ar mokesčių įstatymų pakeitimus.

pavyzdys: 10-ojo TAS 22 straipsnio h punktas

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansAxis

axis

Apibrėžtųjų išmokų planų savybės [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

pavyzdys: 19-ojo TAS 138 straipsnio b punktas

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansMember

member

Apibrėžtųjų išmokų planų savybės [member]

Šis elementas rodo visus apibrėžtųjų išmokų planus, išskaidytus pagal jų savybes. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Apibrėžtųjų išmokų planų savybės“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

pavyzdys: 19-ojo TAS 138 straipsnio b punktas

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration, credit

Platinimo pajamos

Pajamų, gautų iš prekybos laikraščiais, žurnalais, periodiniais leidiniais, skaitmeninėmis taikomosiomis programomis ir formatais, suma. [Žr. Pajamos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

Aplinkybių, dėl kurių panaikintas atsargų nurašymas, aprašymas

Aplinkybių arba įvykių, dėl kurių panaikintas atsargų nurašymas iki grynosios galimo realizavimo vertės, aprašymas. [Žr. Atsargos; Atsargų nurašymo panaikinimas]

atskleidimas: 2-ojo TAS 36 straipsnio g punktas

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration, debit

Pretenzijos ir išmokos atėmus pagal perdraudimo sutartis atgautas sumas

Draudėjams išmokėtų pretenzijų ir išmokų suma atėmus pagal perdraudimo sutartis atgautas sumas.

bendra praktika: 1-ojo TAS 85 straipsnis

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant, credit

Su patirta žala, apie kurią dar nepranešta, susijusios pretenzijos

Su draudžiamaisiais įvykiais, kurie įvyko, bet dėl kurių draudėjai dar nepateikė pretenzijų, susijusių įsipareigojimų suma.

pavyzdys: 4-ojo TFAS 22 ĮN c punktas. Galioja iki 2021 01 01, pavyzdys: 4-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant, credit

Draudėjų pateiktos pretenzijos

Įsipareigojimų, susijusių su draudėjų pateiktomis pretenzijomis dėl įvykusių draudžiamųjų įvykių, suma. [Žr. Draudimo sutarčių rūšys [member]]

pavyzdys: 4-ojo TFAS 22 ĮN b punktas. Galioja iki 2021 01 01, pavyzdys: 4-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

Įgytų gautinų sumų grupės [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio h punktas

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member

Įgytų gautinų sumų grupės [member]

Šis elementas rodo grupes gautinų sumų, įgytų verslo jungimo metu. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Įgytų gautinų sumų grupės“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Verslo jungimai [member]]

atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio h punktas

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Turto grupės [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 36-ojo TAS 126 straipsnis, atskleidimas: 36-ojo TAS 130 straipsnio d punkto ii papunktis, atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnis, atskleidimas: 16-ojo TFAS 53 straipsnis

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Turtas [member]

Galioja iki 2020 01 01. Šis elementas rodo išteklius: a) kuriuos ūkio subjektas kontroliuoja dėl praeities įvykių; b) iš kurių ūkio subjektas tikisi gauti ekonominės naudos ateityje. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Turto grupės“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

Įsigalioja 2020 01 01. Šis elementas rodo dabartinius ekonominius išteklius, kuriuos ūkio subjektas kontroliuoja dėl praeities įvykių. Ekonominiai ištekliai yra teisė, kuri gali teikti ekonominės naudos. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Turto grupės“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

atskleidimas: 36-ojo TAS 126 straipsnis, atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnis, atskleidimas: 16-ojo TFAS 53 straipsnis

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

Pagrindinės veiklos pinigų išmokų grupės [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

Pagrindinės veiklos pinigų įplaukų grupės [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupės [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 37-ojo TAS 86 straipsnis, atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio c punktas

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

Trumpalaikių atsargų grupės, alternatyva [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

Išmokų darbuotojams sąnaudų grupės [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

axis

Paties ūkio subjekto nuosavybės priemonių grupės [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnis

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

Finansinio turto grupės [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 9-ojo TFAS 7.2.34 straipsnis, atskleidimas: 17-ojo TFAS C32 straipsnis. Įsigalioja 2021 01 01, atskleidimas: 4-ojo TFAS 39L straipsnio b punktas. Įsigalioja pirmą kartą taikant 9-ąjį TFAS, atskleidimas: 7-ojo TFAS 6 straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 42I straipsnis

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Finansinių priemonių grupės [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 7-ojo TFAS 36 straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35K straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35H straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35M straipsnis

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

member

Finansinės priemonės, grupė [member]

Šis elementas rodo susumuotas finansinių priemonių grupes. Finansinės priemonės – sutartys, pagal kurias vienas ūkio subjektas įgyja finansinį turtą, o kitas – finansinį įsipareigojimą ar nuosavybės priemonę. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Finansinių priemonių grupės“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Finansinis turtas; Finansiniai įsipareigojimai]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 36 straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35K straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35H straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35M straipsnis

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Finansinių įsipareigojimų grupės [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 9-ojo TFAS 7.2.34 straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 6 straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 42I straipsnis

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

axis

Nematerialiojo turto ir prestižo grupės [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

bendra praktika: 38-ojo TAS 118 straipsnis

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

axis

Nematerialiojo turto, išskyrus prestižą, grupės [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnis

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

Trumpalaikių atsargų grupės [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Įsipareigojimų grupės [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnis

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Paprastųjų akcijų grupės [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 33-iojo TAS 66 straipsnis

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

Kitų atidėjinių grupės [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

axis

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų grupės [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnis

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Kitų atidėjinių grupės [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 37-ojo TAS 84 straipsnis

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

axis

Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grupės [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 14-ojo TFAS 30 straipsnio c punktas, atskleidimas: 14-ojo TFAS 33 straipsnis

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

member

Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grupės [member]

Šis elementas rodo visas reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grupes (t. y. sąnaudų ir pajamų rūšis). Jis taip pat rodo standartinę ašies „Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučių grupės“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučiai [member]]

atskleidimas: 14-ojo TFAS 30 straipsnio c punktas, atskleidimas: 14-ojo TFAS 33 straipsnis

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Akcinio kapitalo grupės [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 1-ojo TAS 79 straipsnio a punktas

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Akcinis kapitalas [member]

Šis elementas rodo ūkio subjekto akcinį kapitalą. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Akcinio kapitalo grupės“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

atskleidimas: 1-ojo TAS 79 straipsnio a punktas

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

member

Turto, skirto parduoti, grupės [member]

Šis elementas rodo turto, skirto parduoti, grupavimą. [Žr. Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti [member]]

pavyzdys: 10-ojo TAS 22 straipsnio c punktas

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Laikotarpio pabaigos valiutų keitimo kursas

Valiutų keitimo kursas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Valiutos keitimo kursas – dviejų valiutų keitimo santykis. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiutų keitimo kursas – valiutos kursas, kuriuo įvykdomas neatidėliotino sandorio atsiskaitymas.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

member

Svarbios teismo bylos iškėlimas [member]

Šis elementas rodo svarbios teismo bylos iškėlimą.

pavyzdys: 10-ojo TAS 22 straipsnio j punktas

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

text

Vadovybės pastaba dėl ūkio subjekto turimos reikšmingos pinigų ir pinigų ekvivalentų likučių sumos, kurios negali naudoti ūkio subjektų grupė

Vadovybės pastaba dėl ūkio subjekto turimos reikšmingos pinigų ir pinigų ekvivalentų likučių sumos, kurios negali naudoti ūkio subjektų grupė. [Žr. Pinigai ir pinigų ekvivalentai]

atskleidimas: 7-ojo TAS 48 straipsnis

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant, credit

Išleisti komerciniai vekseliai

Ūkio subjekto išleistų komercinių vekselių suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant, credit

Įsipareigojimai auginti ar įsigyti biologinį turtą

Įsipareigojimų auginti ar įsigyti biologinį turtą suma. [Žr. Biologinis turtas]

atskleidimas: 41-ojo TAS 49 straipsnio b punktas

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant, credit

Su bendromis įmonėmis susiję įsipareigojimai

Ūkio subjekto įsipareigojimai, susiję su jo bendromis įmonėmis, kaip nurodyta 12-ojo TFAS B18–B20 straipsniuose. [Žr. Bendros įmonės [member]]

atskleidimas: 12-ojo TFAS 23 straipsnio a punktas

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Ūkio subjekto įsipareigojimai, susijusių šalių sandoriai

Prisiimtų įsipareigojimų susijusioms šalims, pagal kuriuos ūkio subjektas turi atlikti kokius nors veiksmus, jei ateityje įvyktų arba neįvyktų tam tikras įvykis, įskaitant vykdomas sutartis (pripažintas ir nepripažintas), suma. [Žr. Susijusios šalys [member]]

pavyzdys: 24-ojo TAS 21 straipsnio i punktas

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Ūkio subjekto vardu prisiimti įsipareigojimai, susijusių šalių sandoriai

Ūkio subjekto vardu prisiimtų įsipareigojimų susijusioms šalims, pagal kuriuos reikia atlikti kokius nors veiksmus, jei ateityje įvyktų arba neįvyktų tam tikras įvykis, įskaitant vykdomas sutartis (pripažintas ir nepripažintas), suma. [Žr. Susijusios šalys [member]]

pavyzdys: 24-ojo TAS 21 straipsnio i punktas

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Biržos prekių kainos rizika [member]

Šis elementas rodo kitos kainos rizikos komponentą, atitinkantį rizikos, kad dėl biržos prekių kainų pokyčių svyruos finansinės priemonės tikroji vertė arba būsimieji pinigų srautai, rūšį. [Žr. Finansinės priemonės, grupė [member]]

pavyzdys: 7-ojo TFAS 32 ĮN, pavyzdys: 7-ojo TFAS 40 straipsnio a punktas

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEquipmentMember

member

Ryšių ir tinklų įranga [member]

Šis elementas rodo nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų grupę, kurią sudaro ryšių ir tinklų įranga. [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

bendra praktika: 16-ojo TAS 37 straipsnis

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration, debit

Ryšių sąnaudos

Dėl ryšių atsirandančių sąnaudų suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Trečiųjų šalių kompensacija už nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus, kurių vertė sumažėjo, kurie buvo prarasti ar perduoti

Iš trečiųjų šalių gautinų kompensacijų dėl nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės sumažėjimo, praradimo ar perdavimo suma, kuri įtraukta į pelną arba nuostolius. [Žr. Pelnas (nuostoliai); Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

atskleidimas: 16-ojo TAS 74 straipsnio d punktas

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Nuosavybės komponentai [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 1-ojo TAS 106 straipsnis

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Kitų bendrųjų pajamų komponentai, kurie bus pergrupuoti į pelną arba nuostolius, neatskaičius mokesčių [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Kitų bendrųjų pajamų komponentai, kurie bus pergrupuoti į pelną arba nuostolius, atskaičius mokesčius [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Kitų bendrųjų pajamų komponentai, kurie nebus pergrupuoti į pelną arba nuostolius, neatskaičius mokesčių [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Kitų bendrųjų pajamų komponentai, kurie nebus pergrupuoti į pelną arba nuostolius, atskaičius mokesčius [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncome

X duration, credit

Bendrosios pajamos

Nuosavybės pasikeitimo, įvykusio dėl sandorių ir kitų įvykių, išskyrus nuosavybės pasikeitimus, atsiradusius dėl sandorių su savininkais kaip nuosavybės valdytojais, suma.

atskleidimas: 1-ojo TAS 106 straipsnio a punktas, atskleidimas: 1-ojo TAS 81A straipsnio c punktas, atskleidimas: 1-ojo TFAS 32 straipsnio a punkto ii papunktis, atskleidimas: 1-ojo TFAS 24 straipsnio b punktas, atskleidimas: 12-ojo TFAS B12 straipsnio b punkto ix papunktis, pavyzdys: 12-ojo TFAS B10 straipsnio b punktas

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

 

Bendrosios pajamos [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract

 

Bendrosios pajamos, priskirtinos prie [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests

X duration, credit

Bendrosios pajamos, priskirtinos prie nekontroliuojamų dalių

Bendrųjų pajamų, priskirtinų prie nekontroliuojamų dalių, suma. [Žr. Bendrosios pajamos; Nekontroliuojamos dalys]

atskleidimas: 1-ojo TAS 106 straipsnio a punktas, atskleidimas: 1-ojo TAS 81B straipsnio b punkto i papunktis

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent

X duration, credit

Patronuojančiosios įmonės savininkams priskirtinos bendrosios pajamos

Bendrųjų pajamų, priskirtinų patronuojančiosios įmonės savininkams, suma. [Žr. Bendrosios pajamos]

atskleidimas: 1-ojo TAS 106 straipsnio a punktas, atskleidimas: 1-ojo TAS 81B straipsnio b punkto ii papunktis

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Kompiuterinė įranga [member]

Šis elementas rodo nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų grupę, kurią sudaro kompiuterinė įranga. [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

bendra praktika: 16-ojo TAS 37 straipsnis

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant, debit

Kompiuterių programinė įranga

Nematerialiojo turto suma, atitinkanti kompiuterių programinę įrangą. [Žr. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

pavyzdys: 38-ojo TAS 119 straipsnio c punktas

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Kompiuterių programinė įranga [member]

Šis elementas rodo nematerialiojo turto grupę, kurią sudaro kompiuterinė įranga. [Žr. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

pavyzdys: 38-ojo TAS 119 straipsnio c punktas

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Rizikos koncentracijų aprašymas

Rizikos koncentracijų, atsirandančių dėl finansinių priemonių, aprašymas. [Žr. Finansinės priemonės, grupė [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 34 straipsnio c punktas

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

axis

Rizikos koncentracija [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 17-ojo TFAS 127 straipsnis. Įsigalioja 2021 01 01

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

member

Rizikos koncentracija [member]

Šis elementas rodo rizikos koncentracijas. Jis taip pat atitinka standartinę ašies „Rizikos koncentracija“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

atskleidimas: 17-ojo TFAS 127 straipsnis. Įsigalioja 2021 01 01

ifrs-full

ConfidenceLevelCorrespondingToResultsOfTechniqueOtherThanConfidenceLevelTechniqueUsedForDeterminingRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Patikimumo lygis, atitinkantis kito, ne patikimumo lygio, metodo rizikos korekcijai pagal nefinansinę riziką nustatyti rezultatus

Patikimumo lygis, atitinkantis kito, ne patikimumo lygio, metodo rizikos korekcijai pagal nefinansinę riziką nustatyti rezultatus. [Žr. Rizikos korekcija pagal nefinansinę riziką [member]]

atskleidimas: 17-ojo TFAS 119 straipsnis. Įsigalioja 2021 01 01

ifrs-full

ConfidenceLevelUsedToDetermineRiskAdjustmentForNonfinancialRisk

X.XX instant

Patikimumo lygis, pagal kurį nustatoma rizikos korekcija pagal nefinansinę riziką

Patikimumo lygis, pagal kurį nustatoma rizikos korekcija pagal nefinansinę riziką. [Žr. Rizikos korekcija pagal nefinansinę riziką [member]]

atskleidimas: 17-ojo TFAS 119 straipsnis. Įsigalioja 2021 01 01

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Sutartinė kainodara [member]

Šis elementas rodo specialią vertinimo metodiką, atitinkančią rinkos metodą, apimantį rinkos sutartinių kainų (pavyzdžiui, kotiruojamų kainų, palyginamumo koregavimų) duomenų analizavimą. [Žr. Rinkos metodas [member]]

pavyzdys: 13-ojo TFAS 63 AP, pavyzdys: 13-ojo TFAS B5 straipsnis

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration, credit

Sumokėtas (gautas) atlygis

Dėl patronuojamųjų įmonių ir kitų verslo vienetų kontrolės įgijimo ir praradimo sumokėto arba gauto atlygio suma. [Žr. Patronuojamosios įmonės [member]]

atskleidimas: 7-ojo TAS 40 straipsnio a punktas

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis

axis

Konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 27-ojo TAS 4 straipsnis

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Konsoliduotoji ataskaita [member]

Šis elementas rodo ūkio subjektų grupės finansines ataskaitas, kuriose patronuojančiosios įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių turtas, įsipareigojimai, nuosavybė, pajamos, išlaidos ir pinigų srautai pateikiami taip, lyg jie būtų vieno ūkio subjekto. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

atskleidimas: 27-ojo TAS 4 straipsnis

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesAxis

axis

Konsoliduoti struktūrizuoti ūkio subjektai [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 12-asis TFAS, „Su ūkio subjekto turimomis dalimis konsoliduotuose struktūrizuotuose ūkio subjektuose susijusios rizikos pobūdis“

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesMember

member

Konsoliduoti struktūrizuoti ūkio subjektai [member]

Šis elementas rodo konsoliduotus struktūrizuotus ūkio subjektus. Struktūrizuotas ūkio subjektas yra ūkio subjektas, sukurtas taip, kad balsavimo arba panašios teisės nebūtų lemiamas veiksnys sprendžiant, kas kontroliuoja ūkio subjektą, pavyzdžiui, kai bet kokios balsavimo teisės siejasi tik su administracinėmis užduotimis, o svarbi veikla valdoma pagal sutartimis įformintus susitarimus. [Žr. Konsoliduotoji ataskaita [member]]

atskleidimas: 12-asis TFAS, „Su ūkio subjekto turimomis dalimis konsoliduotuose struktūrizuotuose ūkio subjektuose susijusios rizikos pobūdis“

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMeasurementInputMember

member

Nuolatinė išankstinio mokėjimo norma, vertinimo duomenys [member]

Šis elementas rodo nuolatinę išankstinio mokėjimo normą, naudojamą kaip vertinimo duomenis.

pavyzdys: 13-ojo TFAS 93 straipsnio d punktas, pavyzdys: 13-ojo TFAS 63 AP

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant, debit

Vykdoma statyba

Vykstant ilgalaikio turto, kuris dar negali būti naudojamas, statybai kapitalizuotų išlaidų suma. [Žr. Ilgalaikis turtas]

bendra praktika: 16-ojo TAS 37 straipsnis

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Vykdoma statyba [member]

Šis elementas rodo išlaidas, kapitalizuotas statant nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vienetus, kurie dar negali būti naudojami (t. y. dar nestovi vietoje ir nėra tokios būklės, kad juos būtų galima naudoti vadovybės numatytu būdu). [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

bendra praktika: 16-ojo TAS 37 straipsnis

ifrs-full

ConsumableBiologicalAssetsMember

member

Vartojamasis biologinis turtas [member]

Šis elementas rodo vartojamąjį biologinį turtą. Vartojamasis biologinis turtas yra turtas, išaugintas kaip žemės ūkio produkcija arba parduodamas kaip biologinis turtas. [Žr. Biologinis turtas]

pavyzdys: 41-ojo TAS 43 straipsnis

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant, debit

Paskolos vartotojams

Ūkio subjekto suteiktų vartojimo paskolų suma. [Žr. Paskolos vartotojams [member]]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Paskolos vartotojams [member]

Šis elementas rodo paskolas, suteiktas gyventojų asmeninėms reikmėms.

pavyzdys: 7-ojo TFAS 40B ĮN, pavyzdys: 7-ojo TFAS 6 straipsnis, pavyzdys: 7-ojo TFAS 20C ĮN

ifrs-full

ContingentConsiderationMember

member

Neapibrėžtasis atlygis [member]

Šis elementas rodo įsigyjančio ūkio subjekto prievolę perleisti papildomą turtą arba nuosavybės dalis ankstesniems įsigyjamo ūkio objekto savininkams kaip mainų siekiant įgyti įsigyjamo ūkio subjekto kontrolę dalis, jei įvyksta nustatyti būsimi įvykiai arba įvykdomos sąlygos.

bendra praktika: 13-ojo TFAS 94 straipsnis

ifrs-full

ContingentConsiderationRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Neapibrėžtasis atlygis, pripažintas įsigijimo datą

Neapibrėžtojo atlygio susitarimų suma įsigijimo datą, pripažinta kaip verslo jungimo metu perleistas atlygis. [Žr. Verslo jungimai [member]]

atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio g punkto i papunktis

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredByVenturerInRelationToInterestsInJointVentures

X instant, credit

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, susiję su turimomis dalimis bendrose įmonėse

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, susijusių su turimomis dalimis bendrose įmonėse, suma. [Žr. Neapibrėžtieji įsipareigojimai [member]; Bendros įmonės [member]]

atskleidimas: 12-ojo TFAS 23 straipsnio b punktas

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredInRelationToInterestsInAssociates

X instant, credit

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, susiję su turimomis dalimis asocijuotosiose įmonėse

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, susijusių su ūkio subjekto dalimis asocijuotosiose įmonėse, suma. [Žr. Asocijuotosios įmonės [member]; Neapibrėžtieji įsipareigojimai [member]]

atskleidimas: 12-ojo TFAS 23 straipsnio b punktas

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Neapibrėžtieji įsipareigojimai [member]

Šis elementas rodo dėl praeities įvykių galinčias atsirasti prievoles, kurių buvimą patvirtins tik vienas arba daugiau įvyksiančių (arba neįvyksiančių) ne visiškai ūkio subjekto kontroliuojamų neapibrėžtų būsimųjų įvykių, arba dabartines prievoles, atsiradusias dėl ankstesnių įvykių, bet nepripažintas, nes a) tikėtina, kad prievolėms įvykdyti reikės ekonominę naudą teikiančių išteklių išmokų, arba b) prievolių suma negali būti pakankamai patikimai nustatyta. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupės“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

atskleidimas: 37-ojo TAS 88 straipsnis, atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio c punktas

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVentureMember

member

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, susiję su bendromis įmonėmis [member]

Šis elementas rodo su bendromis įmonėmis susijusius neapibrėžtuosius įsipareigojimus. [Žr. Neapibrėžtieji įsipareigojimai [member]; Bendros įmonės [member]]

pavyzdys: 37-ojo TAS 88 straipsnis

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, pripažinti įsigijimo datą

Verslo jungimo įgytų neapibrėžtųjų įsipareigojimų, pripažintų įsigijimo datą, suma. [Žr. Neapibrėžtieji įsipareigojimai [member]; Verslo jungimai [member]]

pavyzdys: 3-iojo TFAS B64 straipsnio i punktas, pavyzdys: 3-iojo TFAS 72 AP

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X instant, credit

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, pripažinti verslo jungimo metu

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, pripažintų verslo jungimo metu, suma. [Žr. Neapibrėžtieji įsipareigojimai [member]; Verslo jungimai [member]]

atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio c punktas

ifrs-full

ContingentLiabilityArisingFromPostemploymentBenefitObligationsMember

member

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, atsirandantys dėl prievolių mokėti išmokas pasibaigus tarnybos laikui [member]

Šis elementas rodo neapibrėžtuosius įsipareigojimus, atsirandančius dėl prievolių mokėti išmokas pasibaigus tarnybos laikui. Tai yra išmokos darbuotojams (išskyrus išeitines išmokas ir trumpalaikes išmokas darbuotojams), mokėtinos pasibaigus tarnybos laikui. [Žr. Neapibrėžtieji įsipareigojimai [member]]

atskleidimas: 19-ojo TAS 152 straipsnis

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecommissioningRestorationAndRehabilitationCostsMember

member

Neapibrėžtasis įsipareigojimas, susijęs su veiklos nutraukimo, atnaujinimo ir aplinkos sutvarkymo išlaidoms [member]

Šis elementas rodo neapibrėžtąjį įsipareigojimą, susijusį su veiklos nutraukimo, atnaujinimo ir aplinkos sutvarkymo išlaidoms. [Žr. Neapibrėžtieji įsipareigojimai [member]]

pavyzdys: 37-ojo TAS 88 straipsnis

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaranteesMember

member

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, susiję su garantijomis [member]

Šis elementas rodo neapibrėžtuosius įsipareigojimus, susijusius garantijomis. [Žr. Neapibrėžtieji įsipareigojimai [member]; Garantijos [member]]

bendra praktika: 37-ojo TAS 88 straipsnis

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedOperationsAxis

axis

Tęsiama ir nutraukta veikla [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 5-asis TFAS, „Pateikimas ir atskleidimas“

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfInstrumentAxis

axis

Finansinio turto, kurio pripažinimas nutrauktas, tolesnė kontrolė pagal finansinių priemonių rūšį [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

pavyzdys: 7-ojo TFAS B33 straipsnis

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfTransferAxis

axis

Finansinio turto, kurio pripažinimas nutrauktas, tolesnė kontrolė pagal perdavimo rūšį [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

pavyzdys: 7-ojo TFAS B33 straipsnis

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

member

Tęsiama veikla [member]

Šis elementas rodo ūkio subjekto komponentus, kurie nėra nutraukta veikla. Ūkio subjekto komponentas apima veiklą ir pinigų srautus, kurie gali būti aiškiai atskirti veiklos ir finansinės atskaitomybės tikslais nuo likusios ūkio subjekto dalies. Šis elementas taip pat rodo standartinę ašies „Tęsiama ir nutraukta veikla“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas. [Žr. Nutraukta veikla [member]; Tęsiama ir nutraukta veikla kartu [member]]

atskleidimas: 5-asis TFAS, „Pateikimas ir atskleidimas“

ifrs-full

ContractAssets

X instant, debit

Sutarties turtas

Ūkio subjekto teisės į atlygį mainais už prekes ar paslaugas, kurias subjektas perdavė klientui, kai tą teisę lemia ne praeinantis laikas, bet kitas veiksnys (pavyzdžiui, būsima ūkio subjekto veikla), suma.

atskleidimas: 15-ojo TFAS 105 straipsnis, atskleidimas: 15-ojo TFAS 116 straipsnio a punktas

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

 

Sutarties turtas [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Sutarties turtas [member]

Šis elementas rodo sutarties turtą. [Žr. Sutarties turtas]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 35H straipsnio b punkto iii papunktis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35M straipsnio b punkto iii papunktis, pavyzdys: 7-ojo TFAS 35N straipsnis

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Sutarties trukmė [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

pavyzdys: 15-ojo TFAS B89 straipsnio e punktas

ifrs-full

ContractDurationMember

member

Sutarties trukmė [member]

Šis elementas rodo visas sutarčių su klientais trukmes. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Sutarties trukmė“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

pavyzdys: 15-ojo TFAS B89 straipsnio e punktas

ifrs-full

ContractLiabilities

X instant, credit

Sutarties įsipareigojimai

Ūkio subjekto įsipareigojimo klientui perduoti prekes ar paslaugas, už kurias ūkio subjektas iš kliento gavo atlygį (arba suma yra mokėtina), suma.

atskleidimas: 15-ojo TFAS 105 straipsnis, atskleidimas: 15-ojo TFAS 116 straipsnio a punktas

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

 

Sutarties įsipareigojimai [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractualAmountsToBeExchangedInDerivativeFinancialInstrumentForWhichGrossCashFlowsAreExchanged

X instant, credit

Sutartinės sumos, kuriomis turi būti apsikeista pagal išvestines finansines priemones, pagal kurias apsikeičiama bendraisiais pinigų srautais

Sutartyje numatytų nediskontuotų pinigų srautų suma, susijusi su sutartinėmis sumomis, kuriomis turi būti apsikeista pagal išvestines finansines priemones, pagal kurias apsikeičiama bendraisiais pinigų srautais. [Žr. Išvestinės finansinės priemonės [member]]

pavyzdys: 7-ojo TFAS B11D straipsnio d punktas

ifrs-full

ContractualCapitalCommitments

X instant, credit

Sutartiniai kapitalo įsipareigojimai

Kapitalo įsipareigojimų, dėl kurių ūkio subjektas yra pasirašęs sutartį, suma. [Žr. Kapitalo įsipareigojimai]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfIntangibleAssets

X instant, credit

Sutartiniai įsipareigojimai įsigyti nematerialųjį turtą

Sutartinių įsipareigojimų įsigyti nematerialųjį turtą suma.

atskleidimas: 38-ojo TAS 122 straipsnio e punktas

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfPropertyPlantAndEquipment

X instant, credit

Sutartiniai įsipareigojimai dėl nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimo

Sutartinių įsipareigojimų dėl nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimo suma. [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

atskleidimas: 16-ojo TAS 74 straipsnio c punktas

ifrs-full

ContractualServiceMargin

X instant, credit

Sutartinės paslaugos marža

Sutartinės paslaugos maržos suma. [Žr. Sutartinės paslaugos marža [member]]

atskleidimas: 17-ojo TFAS 109 straipsnis. Įsigalioja 2021 01 01

ifrs-full

ContractualServiceMarginMember

member

Sutartinės paslaugos marža [member]

Šis elementas rodo draudimo sutarčių grupės turto arba įsipareigojimo balansinės vertės komponentą, atitinkantį neuždirbtą pelną, kurį ūkio subjektas pripažins, kai ateityje suteiks paslaugas pagal į grupę įtrauktas draudimo sutartis.

atskleidimas: 17-ojo TFAS 101 straipsnio c punktas. Įsigalioja 2021 01 01, atskleidimas: 17-ojo TFAS 107 straipsnio d punktas. Įsigalioja 2021 01 01

ifrs-full

ContractualServiceMarginNotRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichModifiedRetrospectiveApproachOrFairValueApproachHasBeenAppliedMember

member

Sutartinės paslaugos marža, nesusijusi su sutartimis, galiojusiomis taikymo pradžios datą ir įvertintomis pagal modifikuotą retrospektyvinį metodą arba pagal tikrosios vertės metodą [member]

Šis elementas rodo sutartinę paslaugos maržą, nesusijusią su sutartimis, galiojusiomis taikymo pradžios datą ir įvertintomis pagal modifikuotą retrospektyvinį metodą (kaip aprašyta 17-ojo TFAS C6–C19 straipsniuose) arba pagal tikrosios vertės metodą (kaip aprašyta 17-ojo TFAS C20–C24 straipsniuose). [Žr. Sutartinės paslaugos marža [member]]

atskleidimas: 17-ojo TFAS 114 straipsnio c punktas. Įsigalioja 2021 01 01

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichFairValueApproachHasBeenAppliedMember

member

Sutartinės paslaugos marža, susijusi su sutartimis, galiojusiomis taikymo pradžios datą ir įvertintomis pagal tikrosios vertės metodą [member]

Šis elementas rodo sutartinę paslaugos maržą, susijusią su sutartimis, galiojusiomis taikymo pradžios datą ir įvertintomis pagal tikrosios vertės metodą (kaip aprašyta 17-ojo TFAS C20–C24 straipsniuose). [Žr. Sutartinės paslaugos marža [member]]

atskleidimas: 17-ojo TFAS 114 straipsnio b punktas. Įsigalioja 2021 01 01

ifrs-full

ContractualServiceMarginRelatedToContractsThatExistedAtTransitionDateToWhichModifiedRetrospectiveApproachHasBeenAppliedMember

member

Sutartinės paslaugos marža, susijusi su sutartimis, galiojusiomis taikymo pradžios datą ir įvertintomis pagal modifikuotą retrospektyvinį metodą [member]

Šis elementas rodo sutartinę paslaugos maržą, susijusią su sutartimis, galiojusiomis taikymo pradžios datą ir įvertintomis pagal modifikuotą retrospektyvinį metodą (kaip aprašyta 17-ojo TFAS C6–C19 straipsniuose). [Žr. Sutartinės paslaugos marža [member]]

atskleidimas: 17-ojo TFAS 114 straipsnio a punktas. Įsigalioja 2021 01 01

ifrs-full

ContributionsToPlanByEmployerNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Planui skirtos darbdavio įmokos, grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas (turtas)

Grynojo apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimo (turto) sumažėjimas (padidėjimas) dėl darbdavio mokamų įmokų, skirtų apibrėžtųjų išmokų planui. [Žr. Grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas (turtas); Apibrėžtųjų išmokų planai [member]]

atskleidimas: 19-ojo TAS 141 straipsnio f punktas

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlanParticipantsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Planui skirtos plano dalyvių įmokos, grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas (turtas)

Grynojo apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimo (turto) sumažėjimas (padidėjimas) dėl plano dalyvių mokamų įmokų, skirtų apibrėžtųjų išmokų planui. [Žr. Grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas (turtas); Apibrėžtųjų išmokų planai [member]]

atskleidimas: 19-ojo TAS 141 straipsnio f punktas

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Planui skirtos įmokos, grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas (turtas)

Grynojo apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimo (turto) sumažėjimas (padidėjimas) dėl įmokų, skirtų apibrėžtųjų išmokų planui. [Žr. Grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas (turtas); Apibrėžtųjų išmokų planai [member]]

atskleidimas: 19-ojo TAS 141 straipsnio f punktas

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Planui skirtos įmokos, grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas (turtas) [abstract]

 

 

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRights

X instant, debit

Autorių teisės, patentai ir kitos gamybos nuosavybės teisės, paslaugų ir eksploatacijos teisės

Nematerialiojo turto suma, kurią atitinka autorių teisės, patentai ir kitos gamybos nuosavybės teisės, paslaugų ir eksploatacijos teisės. [Žr. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

pavyzdys: 38-ojo TAS 119 straipsnio e punktas

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRightsMember

member

Autorių teisės, patentai ir kitos gamybos nuosavybės teisės, paslaugų ir eksploatacijos teisės [member]

Šis elementas rodo nematerialiojo turto grupę, kurią sudaro autorių teisės, patentai ir kitos gamybos nuosavybės teisės, paslaugų ir eksploatacijos teisės. [Žr. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

pavyzdys: 38-ojo TAS 119 straipsnio e punktas

ifrs-full

CorporateDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Turimos įmonių skolos priemonės

Įmonės išleistų skolos priemonių, kurias turi ūkio subjektas, suma. [Žr. Turimos skolos priemonės]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CorporateLoans

X instant, debit

Paskolos įmonėms

Ūkio subjekto suteiktų paskolų įmonėms suma. [Žr. Paskolos įmonėms [member]]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Paskolos įmonėms [member]

Šis elementas rodo paskolas, suteiktas įmonėms.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas, pavyzdys: 7-ojo TFAS 6 straipsnis, pavyzdys: 7-ojo TFAS 20C ĮN

ifrs-full

CostApproachMember

member

Savikainos metodas [member]

Šis elementas rodo vertinimo metodiką, pagal kurią nustatoma suma, kurios šiuo metu reikėtų turto naudojimo pajėgumui pakeisti (dažnai vadinama dabartinėmis turto atkūrimo išlaidomis).

pavyzdys: 13-ojo TFAS 62 straipsnis

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognisedAsExpenseDuringPeriod

X duration, debit

Atsargų savikaina, pripažinta sąnaudomis per ataskaitinį laikotarpį

Atsargų suma, pripažinta sąnaudomis per ataskaitinį laikotarpį. [Žr. Atsargos]

atskleidimas: 2-ojo TAS 36 straipsnio d punktas

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X duration, debit

Parduotų prekių savikaina

Per ataskaitinį laikotarpį parduotų prekių suma, pripažinta sąnaudomis.

bendra praktika: 1-ojo TAS 85 straipsnis

ifrs-full

CostOfPurchasedEnergySold

X duration, debit

Įsigytos ir parduotos energijos savikaina

Įsigytos energijos, parduotos per ataskaitinį laikotarpį, suma, pripažinta sąnaudomis.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CostOfSales

X duration, debit

Pardavimo savikaina

Sąnaudų suma, susijusi su išlaidomis, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai priskiriamos parduotoms prekėms arba paslaugoms ir gali, be kita ko, apimti išlaidas, anksčiau įtrauktas į dabar parduotų atsargų vertę, nepaskirstytąsias pridėtines gamybos išlaidas ir normatyvus viršijančias atsargų gamybos išlaidas.

atskleidimas: 1-ojo TAS 99 straipsnis, atskleidimas: 1-ojo TAS 103 straipsnis

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X duration, debit

Pardavimo savikaina, maistas ir gėrimai

Maistui ir gėrimams priskirtos pardavimo savikainos suma. [Žr. Pardavimo savikaina]

bendra praktika: 1-ojo TAS 85 straipsnis

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X duration, debit

Pardavimo savikaina, viešbučio veikla

Viešbučio veiklai priskirtos pardavimo savikainos suma. [Žr. Pardavimo savikaina]

bendra praktika: 1-ojo TAS 85 straipsnis

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancyServices

X duration, debit

Pardavimo savikaina, kambarių užimtumo paslaugos

Kambarių užimtumo paslaugoms priskirtos pardavimo savikainos suma. [Žr. Pardavimo savikaina]

bendra praktika: 1-ojo TAS 85 straipsnis

ifrs-full

CostsToObtainContractsWithCustomersMember

member

Sutarčių su klientais sudarymo išlaidos [member]

Šis elementas rodo turto, pripažinto pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas, atitinkančias sutarčių su klientais sudarymo išlaidas, kategoriją. [Žr. Turtas, pripažintas pagal sutarčių su klientais sudarymo arba sutarčių įvykdymo išlaidas]

pavyzdys: 15-ojo TFAS 128 straipsnio a punktas

ifrs-full

CounterpartiesAxis

axis

Sandorio šalys [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 7-ojo TFAS B52 straipsnis

ifrs-full

CounterpartiesMember

member

Sandorio šalys [member]

Šis elementas rodo sandorio šalis, kurios nėra ūkio subjektas. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Sandorio šalys“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

atskleidimas: 7-ojo TFAS B52 straipsnis

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

member

Buveinės šalis [member]

Šis elementas rodo šalį, kurioje ūkio subjektas yra registruotas ir kurioje yra jo juridinis adresas arba registruota buveinė.

atskleidimas: 8-ojo TFAS 33 straipsnio b punktas, atskleidimas: 8-ojo TFAS 33 straipsnio a punktas

ifrs-full

CountryOfIncorporation

text

Registracijos šalis

Šalis, kurioje ūkio subjektas įregistruotas kaip juridinis asmuo.

atskleidimas: 1-ojo TAS 138 straipsnio a punktas

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfEntityWhoseConsolidatedFinancialStatementsHaveBeenProducedForPublicUse

text

Ūkio subjekto, kurio konsoliduotosios finansinės ataskaitos yra paskelbtos viešai, registracijos šalis

Šalis, kurioje pagrindinė ar bet kuri tarpinė ūkio subjekto patronuojančioji įmonė, kurios konsoliduotosios finansinės ataskaitos, atitinkančios tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, yra paskelbtos viešai, yra įregistruota kaip juridinis asmuo. [Žr. Konsoliduotoji ataskaita [member]; TFAS [member]]

atskleidimas: 27-ojo TAS 16 straipsnio a punktas

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointOperation

text

Bendros veiklos registracijos šalis

Šalis, kurioje įregistruota ūkio subjekto bendra veikla. [Žr. Bendra veikla [member]]

atskleidimas: 12-ojo TFAS 21 straipsnio a punkto iii papunktis

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointVenture

text

Bendros įmonės registracijos šalis

Šalis, kurioje įregistruota ūkio subjekto bendra įmonė. [Žr. Bendros įmonės [member]]

atskleidimas: 27-ojo TAS 16 straipsnio b punkto ii papunktis, atskleidimas: 27-ojo TAS 17 straipsnio b punkto ii papunktis, atskleidimas: 12-ojo TFAS 21 straipsnio a punkto iii papunktis

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfAssociate

text

Asocijuotosios įmonės registracijos šalis

Šalis, kurioje įregistruota ūkio subjekto asocijuotoji įmonė. [Žr. Asocijuotosios įmonės [member]]

atskleidimas: 27-ojo TAS 16 straipsnio b punkto ii papunktis, atskleidimas: 27-ojo TAS 17 straipsnio b punkto ii papunktis, atskleidimas: 12-ojo TFAS 21 straipsnio a punkto iii papunktis

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfSubsidiary

text

Patronuojamosios įmonės registracijos šalis

Šalis, kurioje įregistruota ūkio subjekto patronuojamoji įmonė. [Žr. Patronuojamosios įmonės [member]]

atskleidimas: 27-ojo TAS 16 straipsnio b punkto ii papunktis, atskleidimas: 27-ojo TAS 17 straipsnio b punkto ii papunktis, atskleidimas: 12-ojo TFAS 12 straipsnio b punktas, atskleidimas: 12-ojo TFAS 19B straipsnio b punktas

ifrs-full

CreationDateAxis

axis

Sukūrimo data [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 8-ojo TAS 28 straipsnio f punkto i papunktis, atskleidimas: 8-ojo TAS 29 straipsnio c punkto i papunktis, atskleidimas: 8-ojo TAS 49 straipsnio b punkto i papunktis

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant, debit

Kredito išvestinė finansinė priemonė, tikroji vertė

Kredito išvestinės finansinės priemonės tikroji vertė. [Žr. Tikrąja verte [member]; Išvestinės finansinės priemonės [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 24G straipsnio a punktas

ifrs-full

CreditDerivativeNominalAmount

X instant

Kredito išvestinė finansinė priemonė, nominalioji suma

Kredito išvestinės finansinės priemonės nominalioji suma. [Žr. Išvestinės finansinės priemonės [member]]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 24G straipsnio a punktas

ifrs-full

CreditExposure

X instant

Kredito pozicija

Dėl kredito rizikos galinčių susidaryti nuostolių suma. [Žr. Kredito rizika [member]]

pavyzdys: 7-ojo TFAS 24 ĮN a punktas. Galioja iki 2021 01 01, pavyzdys: 7-ojo TFAS 25 ĮN b punktas. Galioja iki 2021 01 01, pavyzdys: 7-ojo TFAS 36 straipsnio c punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Finansinių priemonių vertės sumažėjimas dėl kredito rizikos [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 7-ojo TFAS 35H straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35M straipsnis

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsMember

member

Finansinių priemonių vertės sumažėjimas dėl kredito rizikos [member]

Šis elementas rodo visas finansinių priemonių vertės sumažėjimo dėl kredito rizikos padėtis. Finansinės priemonės vertė sumažėja dėl kredito rizikos, kai įvyksta vienas arba daugiau įvykių, neigiamai veikiančių apskaičiuotus būsimuosius tos finansinės priemonės pinigų srautus. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Finansinių priemonių vertės sumažėjimas dėl kredito rizikos“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

atskleidimas: 7-ojo TFAS 35H straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 35M straipsnis

ifrs-full

CreditrelatedFeeAndCommissionIncome

X duration, credit

Su kreditu susijusios paslaugų ir komisinių pajamos

Su kreditu susijusių paslaugų ir komisinių pajamų suma. [Žr. Paslaugų ir komisinių pajamos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CreditRiskMember

member

Kredito rizika [member]

Šis elementas rodo riziką, kad viena finansinės priemonės šalis patirs finansinį nuostolį, nes kita šalis neįvykdys savo prievolės. [Žr. Finansinės priemonės, grupė [member]]

atskleidimas: 17-ojo TFAS 124 straipsnis. Įsigalioja 2021 01 01, atskleidimas: 17-ojo TFAS 125 straipsnis. Įsigalioja 2021 01 01, atskleidimas: 17-ojo TFAS 127 straipsnis. Įsigalioja 2021 01 01, pavyzdys: 7-ojo TFAS 32 straipsnis

ifrs-full

CreditSpreadMeasurementInputMember

member

Kredito marža, vertinimo duomenys [member]

Šis elementas rodo kredito maržą, naudojamą kaip vertinimo duomenis.

bendra praktika: 13-ojo TFAS 93 straipsnio d punktas

ifrs-full

CumulativeChangeInFairValueRecognisedInProfitOrLossOnSalesOfInvestmentPropertyBetweenPoolsOfAssetsMeasuredUsingDifferentModels

X duration, credit

Sukauptas tikrosios vertės pokytis, pripažįstamas pelnu arba nuostoliais vykdant investicinio turto pardavimą tarp turto junginių, vertinamų naudojant skirtingus metodus

Sukauptas tikrosios vertės pokytis, pripažįstamas pelnu arba nuostoliais vykdant investicinio turto pardavimą iš turto junginio, kuriame naudojamas savikainos metodas, turto junginiui, kuriame naudojamas tikrosios vertės metodas. [Žr. Tikrosios vertės metodas [member]; Investicinis turtas]

atskleidimas: 40-ojo TAS 75 straipsnio f punkto iv papunktis

ifrs-full

CumulativeGainLossOnDisposalOfInvestmentsInEquityInstrumentsDesignatedAsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X duration, credit

Sukauptas investicijų į nuosavybės priemones, priskirtas prie vertinamų tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis, perleidimo pelnas (nuostoliai)

Sukauptas investicijų į nuosavybės priemones, kurias ūkio subjektas priskyrė prie vertinamų tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis, perleidimo pelnas (nuostoliai). [Žr. Tikrąja verte [member]; Kitos bendrosios pajamos]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 11B straipsnio c punktas

ifrs-full

CumulativeGainLossPreviouslyRecognisedInOtherComprehensiveIncomeArisingFromReclassificationOfFinancialAssetsOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeIntoFairValueThroughProfitOrLossMeasurementCategory

X duration, credit

Sukauptas pelnas (nuostoliai), anksčiau pripažintas (-i) kitomis bendrosiomis pajamomis, atsiradęs (-ę) dėl finansinio turto perkėlimo iš vertinimo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis, grupės į vertinimo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, grupę

Sukauptas pelnas (nuostoliai), anksčiau pripažintas (-i) kitomis bendrosiomis pajamomis, atsiradęs (-ę) dėl finansinio turto perkėlimo iš vertinimo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis, grupės į vertinimo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, grupę. [Žr. Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis; Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais; Kitos bendrosios pajamos]

atskleidimas: 1-ojo TAS 82 straipsnio cb punktas

ifrs-full

CumulativePreferenceDividendsNotRecognised

X duration

Nepripažinti sukaupti privilegijuotųjų akcijų dividendai

Nepripažintų sukauptų privilegijuotųjų akcijų dividendų suma.

atskleidimas: 1-ojo TAS 137 straipsnio b punktas

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfAssociates

X instant, credit

Sukaupta nepripažinta asocijuotųjų įmonių nuostolių dalis

Sukaupta nepripažintos asocijuotųjų įmonių nuostolių dalies suma, jeigu ūkio subjektas, taikydamas nuosavybės metodą, nutraukė savo nuostolių dalies pripažinimą. [Žr. Asocijuotosios įmonės [member]; Nepripažinta asocijuotųjų įmonių nuostolių dalis]

atskleidimas: 12-ojo TFAS 22 straipsnio c punktas

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVentures

X instant, credit

Sukaupta nepripažinta bendrų įmonių nuostolių dalis

Sukaupta nepripažintos bendrų įmonių nuostolių dalies suma, jeigu ūkio subjektas, taikydamas nuosavybės metodą, nutraukė savo nuostolių dalies pripažinimą. [Žr. Bendros įmonės [member]; Nepripažinta bendrų įmonių nuostolių dalis]

atskleidimas: 12-ojo TFAS 22 straipsnio c punktas

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVenturesTransitionFromProportionateConsolidationToEquityMethod

X instant, credit

Sukaupta nepripažinta bendrų įmonių nuostolių dalis, perėjimas nuo proporcingo konsolidavimo prie nuosavybės metodo taikymo

Ūkio subjekto sukaupta nepripažinta jo bendrų įmonių, kurių atžvilgiu įvyko perėjimas nuo proporcingo konsolidavimo prie nuosavybės metodo taikymo, nuostolių dalis. [Žr. Bendros įmonės [member]; Sukaupta nepripažinta bendrų įmonių nuostolių dalis]

atskleidimas: 11-ojo TFAS C4 straipsnis

ifrs-full

CurrencyRiskMember

member

Valiutos rizika [member]

Šis elementas rodo rinkos rizikos rūšį, kuri atitinka riziką, kad dėl valiutos kursų pokyčių svyruos finansinės priemonės tikroji vertė arba būsimieji pinigų srautai. [Žr. Finansinės priemonės, grupė [member]]

atskleidimas: 17-ojo TFAS 124 straipsnis. Įsigalioja 2021 01 01, atskleidimas: 17-ojo TFAS 125 straipsnis. Įsigalioja 2021 01 01, atskleidimas: 17-ojo TFAS 127 straipsnis. Įsigalioja 2021 01 01, atskleidimas: 17-ojo TFAS 128 straipsnio a punkto ii papunktis. Įsigalioja 2021 01 01, atskleidimas: 7-asis TFAS, „Sąvokų apibrėžimai“

ifrs-full

CurrencySwapContractMember

member

Valiutų apsikeitimo sandoris [member]

Šis elementas rodo valiutų apsikeitimo sandorį. [Žr. Apsikeitimo sandoris [member]]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CurrentAccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilities

X instant, credit

Trumpalaikės sukauptos sąnaudos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių sukauptų sąnaudų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų suma. [Žr. Sukauptos sumos; Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CurrentAccruedIncome

X instant, debit

Trumpalaikės sukauptos pajamos

Trumpalaikių sukauptų pajamų suma. [Žr. Sukauptos pajamos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CurrentAdvances

X instant, credit

Trumpalaikiai gauti išankstiniai mokėjimai

Gautų trumpalaikių mokėjimų už ateityje tiektinas prekes ar teiktinas paslaugas suma. [Žr. Gauti išankstiniai mokėjimai]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CurrentAdvancesToSuppliers

X instant, debit

Trumpalaikiai išankstiniai mokėjimai tiekėjams

Prieš gaunant prekes ar paslaugas tiekėjams sumokėti trumpalaikiai išankstiniai mokėjimai.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CurrentAgriculturalProduce

X instant, debit

Trumpalaikė žemės ūkio produkcija

Trumpalaikių atsargų grupė, atitinkanti produkcijos, gautos iš ūkio subjekto biologinio turto, sumą. [Žr. Biologinis turtas; Atsargos]

bendra praktika: 2-ojo TAS 37 straipsnis

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquity

X duration, debit

Ataskaitinio laikotarpio ir atidėtieji mokesčiai, susiję su sumomis, kuriomis tiesiogiai kredituojama nuosavybė (įrašytomis į nuosavybę)

Bendri ataskaitinio laikotarpio ir atidėtieji mokesčiai, susiję su konkrečiomis sumomis, kurios įrašomos į nuosavybę arba kuriomis kredituojama nuosavybė, pavyzdžiui: a) nepaskirstytojo pelno pradinio likučio koregavimu, atliktu dėl retrospektyviai taikomo apskaitos politikos keitimo arba dėl klaidos taisymo; b) sumomis, atsirandančiomis pirmą kartą pripažinus nuosavybės komponentą sudėtinėje finansinėje priemonėje. [Žr. Atidėtieji mokesčiai, susiję su sumomis, kuriomis tiesiogiai kredituojama nuosavybė (įrašytomis į nuosavybę); Nepaskirstytasis pelnas; Finansinės priemonės, grupė [member]]

atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio a punktas

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquityAbstract

 

Ataskaitinio laikotarpio ir atidėtieji mokesčiai, susiję su sumomis, įrašytomis į nuosavybę arba kuriomis tiesiogiai kredituojama nuosavybė [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentAssets

X instant, debit

Trumpalaikis turtas

Suma, kurią atitinka turtas, kurį ūkio subjektas a) tikisi realizuoti, ketina parduoti ar sunaudoti per įprastinį veiklos ciklą; b) laiko visų pirma pardavimui; c) tikisi realizuoti per dvylika mėnesių po ataskaitinio laikotarpio arba d) priskiria pinigams ar pinigų ekvivalentams (kaip nurodyta 7-ajame TAS), išskyrus tuos atvejus, kai mažiausiai dvylika mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio yra apribotas jų keitimas arba naudojimas įsipareigojimui padengti. [Žr. Turtas]

atskleidimas: 1-ojo TAS 66 straipsnis, atskleidimas: 12-ojo TFAS B12 straipsnio b punkto i papunktis, pavyzdys: 12-ojo TFAS B10 straipsnio b punktas

ifrs-full

CurrentAssetsAbstract

 

Trumpalaikis turtas [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentAssetsLiabilities

X instant, debit

Trumpalaikis turtas (įsipareigojimai)

Trumpalaikio turto suma, atėmus trumpalaikių įsipareigojimų sumą.

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners

X instant, debit

Trumpalaikis turtas, išskyrus ilgalaikį turtą arba perleidžiamas grupes, priskiriamus prie skirtų parduoti arba skirtų paskirstyti savininkams

Trumpalaikio turto, išskyrus ilgalaikį turtą arba perleidžiamas grupes, priskiriamus prie skirtų parduoti arba skirtų paskirstyti savininkams, suma. [Žr. Trumpalaikis turtas; Perleidžiamos grupės, priskiriamos prie skirtų parduoti [member]; Ilgalaikis turtas arba perleidžiamos grupės, priskiriami prie skirtų parduoti; Ilgalaikis turtas arba perleidžiamos grupės, priskiriami prie skirtų paskirstyti savininkams]

atskleidimas: 1-ojo TAS 66 straipsnis

ifrs-full

CurrentAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Trumpalaikis turtas, pripažintas įsigijimo datą

Verslo jungimo metu įsigyto trumpalaikio turto suma, pripažinta įsigijimo datą. [Žr. Verslo jungimai [member]]

bendra praktika: 3-iojo TFAS B64 straipsnio i punktas

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets

X instant, debit

Trumpalaikis biologinis turtas

Trumpalaikio biologinio turto suma. [Žr. Biologinis turtas]

atskleidimas: 1-ojo TAS 54 straipsnio f punktas

ifrs-full

CurrentBiologicalAssetsMember

member

Trumpalaikis biologinis turtas [member]

Šis elementas rodo trumpalaikį biologinį turtą. [Žr. Biologinis turtas]

bendra praktika: 41-ojo TAS 50 straipsnis

ifrs-full

CurrentBondsIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentBondsIssued

X instant, credit

Išleistos trumpalaikės obligacijos ir išleistų ilgalaikių obligacijų trumpalaikė dalis

Išleistų trumpalaikių obligacijų ir išleistų ilgalaikių obligacijų trumpalaikės dalies suma. [Žr. Išleistos obligacijos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowings

X instant, credit

Trumpalaikės pasiskolintos lėšos ir ilgalaikių pasiskolintų lėšų trumpalaikė dalis

Trumpalaikių pasiskolintų lėšų ir ilgalaikių pasiskolintų lėšų trumpalaikės dalies suma. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsAbstract

 

Trumpalaikės pasiskolintos lėšos ir ilgalaikių pasiskolintų lėšų trumpalaikė dalis [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsByTypeAbstract

 

Trumpalaikės pasiskolintos lėšos ir ilgalaikių pasiskolintų lėšų trumpalaikė dalis pagal rūšį [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentCommercialPapersIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentCommercialPapersIssued

X instant, credit

Išleisti trumpalaikiai komerciniai vekseliai ir išleistų ilgalaikių komercinių vekselių trumpalaikė dalis

Išleistų trumpalaikių komercinių vekselių ir išleistų ilgalaikių komercinių vekselių trumpalaikės dalies suma. [Žr. Išleisti komerciniai vekseliai]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CurrentContractAssets

X instant, debit

Trumpalaikis sutarties turtas

Trumpalaikio sutarties turto suma. [Žr. Sutarties turtas]

atskleidimas: 15-ojo TFAS 105 straipsnis

ifrs-full

CurrentContractLiabilities

X instant, credit

Trumpalaikiai sutarties įsipareigojimai

Trumpalaikių sutarties įsipareigojimų suma. [Žr. Sutarties įsipareigojimai]

atskleidimas: 15-ojo TFAS 105 straipsnis

ifrs-full

CurrentCrudeOil

X instant, debit

Trumpalaikė žalia nafta

Trumpalaikių atsargų grupė, kuri atitinka nerafinuotos, neperdirbtos naftos sumą. [Žr. Atsargos]

bendra praktika: 2-ojo TAS 37 straipsnis

ifrs-full

CurrentDebtInstrumentsIssued

X instant, credit

Išleistos trumpalaikės skolos priemonės

Išleistų trumpalaikių skolos priemonių suma. [Žr. Išleistos skolos priemonės]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CurrentDepositsFromCustomers

X instant, credit

Trumpalaikiai indėliai iš klientų

Trumpalaikių indėlių iš klientų suma. [Žr. Indėliai iš klientų]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialAssets

X instant, debit

Trumpalaikis išvestinis finansinis turtas

Trumpalaikio išvestinio finansinio turto suma. [Žr. Išvestinis finansinis turtas]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialLiabilities

X instant, credit

Trumpalaikiai išvestiniai finansiniai įsipareigojimai

Trumpalaikių išvestinių finansinių įsipareigojimų suma. [Žr. Išvestiniai finansiniai įsipareigojimai]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CurrentDividendPayables

X instant, credit

Trumpalaikiai mokėtini dividendai

Trumpalaikių mokėtinų dividendų suma. [Žr. Mokėtini dividendai]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CurrentEstimateOfFutureCashOutflowsToBePaidToFulfilObligationMeasurementInputMember

member

Būsimųjų pinigų išmokų, reikalingų prievolei įvykdyti, dabartinis įvertinimas, vertinimo duomenys [member]

Šis elementas rodo būsimųjų pinigų išmokų, reikalingų prievolei įvykdyti, dabartinį įvertinimą, naudojamą kaip vertinimo duomenys.

pavyzdys: 13-ojo TFAS B36 straipsnio d punktas

ifrs-full

CurrentExciseTaxPayables

X instant, credit

Trumpalaikiai mokėtini akcizai

Trumpalaikių mokėtinų akcizų suma. [Žr. Mokėtini akcizai]

bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

ifrs-full

CurrentFinanceLeaseReceivables

X instant, debit

Trumpalaikės finansinės nuomos gautinos sumos

Trumpalaikių finansinės nuomos gautinų sumų suma. [Žr. Finansinės nuomos gautinos sumos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CurrentFinancialAssets

X instant, debit

Trumpalaikis finansinis turtas

Trumpalaikio finansinio turto suma. [Žr. Finansinis turtas]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 25 straipsnis

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtAmortisedCost

X instant, debit

Amortizuota savikaina vertinamas trumpalaikis finansinis turtas

Amortizuota savikaina vertinamo trumpalaikio finansinio turto suma. [Žr. Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnio f punktas

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X instant, debit

Trumpalaikis finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis

Trumpalaikio finansinio turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis, suma. [Žr. Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnio h punktas

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeAbstract

 

Trumpalaikis finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

X instant, debit

Trumpalaikis finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais

Trumpalaikio finansinio turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, suma. [Žr. Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnio a punktas

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossAbstract

 

Trumpalaikis finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossClassifiedAsHeldForTrading

X instant, debit

Trumpalaikis finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, priskiriamas prie laikomo prekybai

Trumpalaikio finansinio turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, priskiriamo prie laikomo prekybai, suma. [Žr. Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, priskiriamas prie laikomo prekybai]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis, atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnio a punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedUponInitialRecognition

X instant, debit

Trumpalaikis finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, priskirtas pirminio pripažinimo metu arba vėliau

Trumpalaikio finansinio turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, priskirto pirminio pripažinimo metu arba vėliau, suma. [Žr. Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, priskirtas pirminio pripažinimo metu arba vėliau]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnio a punktas

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

X instant, debit

Trumpalaikis finansinis turtas, privalomai vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais

Trumpalaikio finansinio turto, pagal 9-ąjį TFAS privalomai vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, suma. [Žr. Finansinis turtas, privalomai vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnio a punktas

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMeasuredAsSuchInAccordanceWithExemptionForReacquisitionOfOwnEquityInstruments

X instant, debit

Trumpalaikis finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, kuris vertinamas kaip toks taikant nuosavo kapitalo priemonių pakartotinio įsigijimo išimtį

Trumpalaikio finansinio turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, kuris vertinamas kaip toks taikant nuosavo kapitalo priemonių pakartotinio įsigijimo išimtį, suma. [Žr. Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, kuris vertinamas kaip toks taikant nuosavo kapitalo priemonių pakartotinio įsigijimo išimtį]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnio a punktas. Įsigalioja 2021 01 01

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMeasuredAsSuchInAccordanceWithExemptionForRepurchaseOfOwnFinancialLiabilities

X instant, debit

Trumpalaikis finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, kuris vertinamas kaip toks taikant nuosavų finansinių įsipareigojimų atpirkimo išimtį

Trumpalaikio finansinio turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, kuris vertinamas kaip toks taikant nuosavų finansinių įsipareigojimų atpirkimo išimtį, suma. [Žr. Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, kuris vertinamas kaip toks taikant nuosavų finansinių įsipareigojimų atpirkimo išimtį]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnio a punktas. Įsigalioja 2021 01 01

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAvailableforsale

X instant, debit

Parduoti laikomas trumpalaikis finansinis turtas

Parduoti laikomo trumpalaikio finansinio turto suma. [Žr. Parduoti laikomas finansinis turtas; Trumpalaikis finansinis turtas]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnio d punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X instant, debit

Trumpalaikis finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis

Trumpalaikio finansinio turto, vertinamo tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis, suma. [Žr. Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnio h punktas

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilities

X instant, credit

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Trumpalaikių finansinių įsipareigojimų suma. [Žr. Finansiniai įsipareigojimai]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 25 straipsnis

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

X instant, credit

Amortizuota savikaina vertinami trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Amortizuota savikaina vertinamų trumpalaikių finansinių įsipareigojimų suma. [Žr. Amortizuota savikaina vertinami finansiniai įsipareigojimai]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnio g punktas, atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnio f punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

X instant, credit

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais

Trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, suma. [Žr. Finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnio e punktas

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossAbstract

 

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossClassifiedAsHeldForTrading

X instant, credit

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, priskiriami prie laikomų prekybai

Trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, atitinkančių termino laikomas prekybai apibrėžtį, suma. [Žr. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnio e punktas

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedUponInitialRecognition

X instant, credit

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, priskirti pirminio pripažinimo metu arba vėliau

Trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, priskirtų pirminio pripažinimo metu arba vėliau, suma. [Žr. Finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, priskirti pirminio pripažinimo metu arba vėliau]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnio e punktas

ifrs-full

CurrentFoodAndBeverage

X instant, debit

Trumpalaikis maistas ir gėrimai

Trumpalaikių atsargų grupė, kuri atitinka maisto ir gėrimų sumą. [Žr. Atsargos]

bendra praktika: 2-ojo TAS 37 straipsnis

ifrs-full

CurrentFuel

X instant, debit

Trumpalaikiai degalai

Trumpalaikių atsargų grupė, kuri atitinka degalų sumą. [Žr. Atsargos]

bendra praktika: 2-ojo TAS 37 straipsnis

ifrs-full

CurrentGovernmentGrants

X instant, credit

Trumpalaikės valstybės dotacijos

Trumpalaikių valstybės dotacijų, finansinės būklės ataskaitoje pripažintų būsimųjų laikotarpių pajamomis, suma. [Žr. Vyriausybė [member]; Būsimųjų laikotarpių pajamos; Valstybės dotacijos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CurrentHeldtomaturityInvestments

X instant, debit

Trumpalaikės iki termino laikomos investicijos

Trumpalaikių iki termino laikomų investicijų suma. [Žr. Iki termino laikomos investicijos]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnio b punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

CurrentInterestPayable

X instant, credit

Trumpalaikės mokėtinos palūkanos

Trumpalaikių mokėtinų palūkanų suma. [Žr. Mokėtinos palūkanos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CurrentInterestReceivable

X instant, debit

Trumpalaikės gautinos palūkanos

Trumpalaikių gautinų palūkanų suma. [Žr. Gautinos palūkanos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CurrentInventoriesArisingFromExtractiveActivitiesAbstract

 

Trumpalaikės atsargos, susidarančios dėl gavybos veiklos [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentInventoriesHeldForSale

X instant, debit

Trumpalaikės atsargos, skirtos parduoti

Trumpalaikių atsargų grupė, kuri atitinka vykdant įprastą veiklą skirtų parduoti atsargų sumą. [Žr. Atsargos]

bendra praktika: 2-ojo TAS 37 straipsnis

ifrs-full

CurrentInventoriesInTransit

X instant, debit

Trumpalaikės pereinamosios atsargos

Trumpalaikių atsargų grupė, kuri atitinka pereinamųjų atsargų sumą. [Žr. Atsargos]

bendra praktika: 2-ojo TAS 37 straipsnis

ifrs-full

CurrentInvestments

X instant, debit

Trumpalaikės investicijos

Trumpalaikių investicijų suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CurrentInvestmentsInEquityInstrumentsDesignatedAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X instant, debit

Trumpalaikės investicijos į nuosavybės priemones, priskirtas prie vertinamų tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis

Trumpalaikių investicijų į nuosavybės priemones, kurias ūkio subjektas priskyrė prie vertinamų tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis, suma. [Žr. Investicijos į nuosavybės priemones, priskirtas prie vertinamų tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas kitomis bendrosiomis pajamomis]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnio h punktas

ifrs-full

CurrentLeaseLiabilities

X instant, credit

Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai

Trumpalaikių nuomos įsipareigojimų suma. [Žr. Nuomos įsipareigojimai]

atskleidimas: 16-ojo TFAS 47 straipsnio b punktas

ifrs-full

CurrentLiabilities

X instant, credit

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Suma įsipareigojimų: a) kuriuos ūkio subjektas tikisi įvykdyti per įprastinį veiklos ciklą; b) kuriuos ūkio subjektas laiko visų pirma pardavimui; c) kurie turi būti įvykdyti per dvylika mėnesių po ataskaitinio laikotarpio arba d) kurių atžvilgiu ūkio subjektas neturi besąlyginės teisės atidėti atsiskaitymo mažiausiai dvylikai mėnesių po ataskaitinio laikotarpio.

atskleidimas: 1-ojo TAS 69 straipsnis, atskleidimas: 12-ojo TFAS B12 straipsnio b punkto iii papunktis, pavyzdys: 12-ojo TFAS B10 straipsnio b punktas

ifrs-full

CurrentLiabilitiesAbstract

 

Trumpalaikiai įsipareigojimai [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentLiabilitiesOtherThanLiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale

X instant, credit

Trumpalaikiai įsipareigojimai, išskyrus įsipareigojimus, įtrauktus į perleidžiamas grupes, priskiriamas prie skirtų parduoti

Trumpalaikių įsipareigojimų, išskyrus įsipareigojimus, įtrauktus į perleidžiamas grupes, priskiriamas prie skirtų parduoti, suma. [Žr. Trumpalaikiai įsipareigojimai; Perleidžiamos grupės, priskiriamos prie skirtų parduoti [member]; Įsipareigojimai, įtraukti į perleidžiamas grupes, priskiriamas prie skirtų parduoti]

atskleidimas: 1-ojo TAS 69 straipsnis

ifrs-full

CurrentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Trumpalaikiai įsipareigojimai, pripažinti įsigijimo datą

Verslo jungimo metu prisiimtų trumpalaikių įsipareigojimų suma, pripažinta įsigijimo datą. [Žr. Verslo jungimai [member]]

bendra praktika: 3-iojo TFAS B64 straipsnio i punktas

ifrs-full

CurrentLoansAndReceivables

X instant, debit

Trumpalaikės paskolos ir gautinos sumos

Trumpalaikių paskolų ir gautinų sumų suma. [Žr. Paskolos ir gautinos sumos]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 8 straipsnio c punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

CurrentLoansReceivedAndCurrentPortionOfNoncurrentLoansReceived

X instant, credit

Gautos trumpalaikės paskolos ir gautų ilgalaikių paskolų trumpalaikė dalis

Gautų trumpalaikių paskolų ir gautų ilgalaikių paskolų trumpalaikės dalies suma. [Žr. Gautos paskolos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CurrentMaterialsAndSuppliesToBeConsumedInProductionProcessOrRenderingServices

X instant, debit

Trumpalaikės žaliavos ir medžiagos, sunaudotinos gamybos proceso metu arba teikiant paslaugas

Trumpalaikių atsargų grupė, kuri atitinka žaliavų ir medžiagų, sunaudotinų gamybos proceso metu arba teikiant paslaugas, sumą. [Žr. Atsargos]

bendra praktika: 2-ojo TAS 37 straipsnis

ifrs-full

CurrentMember

member

Trumpalaikis [member]

Šis elementas rodo einamąjį laikotarpį.

pavyzdys: 7-ojo TFAS 20D ĮN, pavyzdys: 7-ojo TFAS 35N straipsnis, bendra praktika: 7-ojo TFAS 37 straipsnis. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

CurrentNaturalGas

X instant, debit

Trumpalaikės gamtinės dujos

Trumpalaikių atsargų grupė, kuri atitinka gamtoje susidarančių angliavandenilio dujų mišinio sumą. [Žr. Atsargos]

bendra praktika: 2-ojo TAS 37 straipsnis

ifrs-full

CurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral

X instant, debit

Trumpalaikis nepiniginis turtas, įkeistas kaip užstatas, kurį gavėjas pagal sutartį arba įprastai turi teisę parduoti ar pakartotinai įkeisti

Gavėjui pateikiamo trumpalaikio nepiniginio turto, įkeisto kaip užstatas (pvz., skolos arba nuosavybės priemonės), kurį gavėjas pagal sutartį arba įprastai turi teisę parduoti ar pakartotinai įkeisti, suma.

atskleidimas: 9-ojo TFAS 3.2.23 straipsnio a punktas, atskleidimas: 39-ojo TAS 37 straipsnio a punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

CurrentNotesAndDebenturesIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentNotesAndDebenturesIssued

X instant, credit

Išleisti trumpalaikiai vekseliai bei skoliniai įsipareigojimai ir išleistų ilgalaikių vekselių ir skolinių įsipareigojimų trumpalaikė dalis

Išleistų trumpalaikių vekselių bei skolinių įsipareigojimų ir išleistų ilgalaikių vekselių ir skolinių įsipareigojimų trumpalaikės dalies suma. [Žr. Išleisti vekseliai ir skoliniai įsipareigojimai]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CurrentOreStockpiles

X instant, debit

Trumpalaikės rūdos atsargos

Trumpalaikių atsargų grupė, kuri atitinka rūdos atsargų sumą. [Žr. Atsargos]

bendra praktika: 2-ojo TAS 37 straipsnis

ifrs-full

CurrentPackagingAndStorageMaterials

X instant, debit

Trumpalaikės pakavimo ir laikymo medžiagos

Trumpalaikių atsargų grupė, kuri atitinka pakavimo ir laikymo medžiagų sumą. [Žr. Atsargos]

bendra praktika: 2-ojo TAS 37 straipsnis

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchaseOfEnergy

X instant, credit

Už energijos įsigijimą mokėtinos trumpalaikės sumos

Trumpalaikės už energijos įsigijimą mokėtinos sumos. [Žr. Už energijos įsigijimą mokėtinos sumos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchaseOfNoncurrentAssets

X instant, credit

Už ilgalaikio turto įsigijimą mokėtinos trumpalaikės sumos

Trumpalaikių už ilgalaikio turto įsigijimą mokėtinų sumų suma. [Žr. Už ilgalaikio turto įsigijimą mokėtinos sumos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

ifrs-full

CurrentPayablesOnSocialSecurityAndTaxesOtherThanIncomeTax

X instant, credit

Trumpalaikės mokėtinos socialinio draudimo ir mokesčių, išskyrus pelno mokestį, sumos

Trumpalaikių mokėtinų socialinio draudimo ir mokesčių, išskyrus pelno mokestį, sumų suma. [Žr. Mokėtinos socialinio draudimo ir mokesčių, išskyrus pelno mokestį, sumos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

ifrs-full

CurrentPetroleumAndPetrochemicalProducts

X instant, debit

Trumpalaikiai naftos ir naftos chemijos pramonės produktai

Trumpalaikių atsargų grupė, atitinkanti produkcijos, gautos iš žalios naftos ir gamtinių dujų, sumą. [Žr. Trumpalaikė žalia nafta; Trumpalaikės gamtinės dujos]

bendra praktika: 2-ojo TAS 37 straipsnis

ifrs-full

CurrentPortionOfLongtermBorrowings

X instant, credit

Ilgalaikių pasiskolintų lėšų trumpalaikė dalis

Ilgalaikių pasiskolintų lėšų trumpalaikė dalis. [Žr. Pasiskolintos lėšos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CurrentPrepaidExpenses

X instant, debit

Trumpalaikės iš anksto apmokėtos sąnaudos

Sąnaudų, patirtų ankstesniu laikotarpiu nei bus gauta ekonominė nauda, suma, pripažinta trumpalaikiu turtu.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CurrentPrepayments

X instant, debit

Trumpalaikiai išankstiniai mokėjimai

Trumpalaikių išankstinių mokėjimų suma. [Žr. Išankstiniai mokėjimai]

pavyzdys: 1-ojo TAS 78 straipsnio b punktas

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAbstract

 

Trumpalaikiai išankstiniai mokėjimai [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCurrentAccruedIncome

X instant, debit

Trumpalaikiai išankstiniai mokėjimai ir trumpalaikės sukauptos pajamos

Trumpalaikių išankstinių mokėjimų ir trumpalaikių sukauptų pajamų suma. [Žr. Išankstiniai mokėjimai; Sukauptos pajamos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCurrentAccruedIncomeAbstract

 

Trumpalaikiai išankstiniai mokėjimai ir trumpalaikės sukauptos pajamos [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndOtherCurrentAssets

X instant, debit

Trumpalaikiai išankstiniai mokėjimai ir kitas trumpalaikis turtas

Trumpalaikių išankstinių mokėjimų ir kito trumpalaikio turto suma. [Žr. Kitas trumpalaikis turtas; Trumpalaikiai išankstiniai mokėjimai]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CurrentProgrammingAssets

X instant, debit

Trumpalaikis programavimo turtas

Trumpalaikio programavimo turto suma. [Žr. Programavimo turtas]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CurrentProvisions

X instant, credit

Trumpalaikiai atidėjiniai

Trumpalaikių atidėjinių suma. [Žr. Atidėjiniai]

atskleidimas: 1-ojo TAS 54 straipsnio l punktas

ifrs-full

CurrentProvisionsAbstract

 

Trumpalaikiai atidėjiniai [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentProvisionsForEmployeeBenefits

X instant, credit

Išmokoms darbuotojams skirti trumpalaikiai atidėjiniai

Išmokoms darbuotojams skirtų trumpalaikių atidėjinių suma. [Žr. Išmokoms darbuotojams skirti atidėjiniai]

atskleidimas: 1-ojo TAS 78 straipsnio d punktas

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCurrentProductionSupplies

X instant, debit

Trumpalaikės žaliavos ir trumpalaikės gamybos medžiagos

Trumpalaikių atsargų grupė, kuri atitinka trumpalaikių žaliavų ir trumpalaikių gamybos medžiagų sumą. [Žr. Trumpalaikės gamybos medžiagos; Trumpalaikės žaliavos]

bendra praktika: 2-ojo TAS 37 straipsnis

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCurrentProductionSuppliesAbstract

 

Trumpalaikės žaliavos ir trumpalaikės gamybos medžiagos [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFromAssociates

X instant, debit

Iš asocijuotųjų įmonių gautinos trumpalaikės sumos

Trumpalaikių iš susijusių įmonių gautinų sumų suma. [Žr. Asocijuotosios įmonės [member]]

bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnio b punktas

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFromJointVentures

X instant, debit

Iš bendrų įmonių gautinos trumpalaikės sumos

Trumpalaikių iš bendrų įmonių gautinų sumų suma. [Žr. Bendros įmonės [member]]

bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnio b punktas

ifrs-full

CurrentReceivablesFromContractsWithCustomers

X instant, debit

Pagal sutartis su klientais gautinos trumpalaikės sumos

Pagal sutartis su klientais gautinų trumpalaikių sumų suma. [Žr. Pagal sutartis su klientais gautinos sumos]

atskleidimas: 15-ojo TFAS 105 straipsnis

ifrs-full

CurrentReceivablesFromRentalOfProperties

X instant, debit

Iš turto nuomos gautinos trumpalaikės sumos

Iš turto nuomos gautinų trumpalaikių sumų suma. [Žr. Iš turto nuomos gautinos sumos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnio b punktas

ifrs-full

CurrentReceivablesFromSaleOfProperties

X instant, debit

Iš turto pardavimo gautinos trumpalaikės sumos

Iš turto pardavimo gautinų trumpalaikių sumų suma. [Žr. Iš turto pardavimo gautinos sumos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnio b punktas

ifrs-full

CurrentReceivablesFromTaxesOtherThanIncomeTax

X instant, debit

Trumpalaikės iš mokesčių, išskyrus pelno mokestį, gautinos sumos

Trumpalaikių iš mokesčių, išskyrus pelno mokestį, gautinų sumų suma. [Žr. Iš mokesčių, išskyrus pelno mokestį, gautinos sumos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnio b punktas

ifrs-full

CurrentRecognisedAssetsDefinedBenefitPlan

X instant, debit

Trumpalaikis grynasis apibrėžtųjų išmokų turtas

Trumpalaikio grynojo apibrėžtųjų išmokų turto suma. [Žr. Grynasis apibrėžtųjų išmokų turtas]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CurrentRecognisedLiabilitiesDefinedBenefitPlan

X instant, credit

Trumpalaikis grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas

Trumpalaikio grynojo apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimo suma. [Žr. Grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CurrentRefundsProvision

X instant, credit

Trumpalaikis lėšų grąžinimo atidėjinys

Trumpalaikio lėšų grąžinimo atidėjinio suma. [Žr. Lėšų grąžinimo atidėjinys]

pavyzdys: 37-ojo TAS 4 pavyzdys, Lėšų grąžinimo politika, pavyzdys: 37-ojo TAS 87 straipsnis

ifrs-full

CurrentRestrictedCashAndCashEquivalents

X instant, debit

Trumpalaikiai rezervuoti pinigai ir pinigų ekvivalentai

Trumpalaikių rezervuotų pinigų ir pinigų ekvivalentų suma. [Žr. Rezervuoti pinigai ir pinigų ekvivalentai]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

CurrentRetentionPayables

X instant, credit

Trumpalaikės mokėtinos atidėtų mokėjimų sumos

Trumpalaikių mokėtinų atidėtų mokėjimų sumų suma. [Žr. Mokėtinos atidėtų mokėjimų sumos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

ifrs-full

CurrentSecuredBankLoansReceivedAndCurrentPortionOfNoncurrentSecuredBankLoansReceived

X instant, credit

Gautos trumpalaikės užtikrintos banko paskolos ir gautų ilgalaikių užtikrintų banko paskolų trumpalaikė dalis

Gautų trumpalaikių užtikrintų banko paskolų ir gautų ilgalaikių užtikrintų banko paskolų trumpalaikės dalies suma. [Žr. Gautos užtikrintos banko paskolos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CurrentServiceCostNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, credit

Einamoji paslaugų savikaina, grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas (turtas)

Grynojo apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimo (turto) padidėjimas (sumažėjimas) dėl darbuotojų tarnybos einamuoju laikotarpiu. [Žr. Grynasis apibrėžtųjų išmokų įsipareigojimas (turtas)]

atskleidimas: 19-ojo TAS 141 straipsnio a punktas

ifrs-full

CurrentTaxAssets

X instant, debit

Ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtas

Ataskaitinio laikotarpio mokesčių permoka, sumokėta už ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius ir viršijanti už tuos laikotarpius apskaičiuotą sumą. Ataskaitinio laikotarpio mokestis – pelno mokesčio suma, mokama (atgaunama) nuo ataskaitinio laikotarpio apmokestinamojo pelno (mokesčių nuostolio).

atskleidimas: 1-ojo TAS 54 straipsnio n punktas

ifrs-full

CurrentTaxAssetsCurrent

X instant, debit

Ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtas, trumpalaikis

Ataskaitinio laikotarpio mokesčių turto trumpalaikė suma. [Žr. Ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtas]

atskleidimas: 1-ojo TAS 54 straipsnio n punktas

ifrs-full

CurrentTaxAssetsNoncurrent

X instant, debit

Ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtas, ilgalaikis

Ataskaitinio laikotarpio mokesčių turto ilgalaikė suma. [Žr. Ataskaitinio laikotarpio mokesčių turtas]

atskleidimas: 1-ojo TAS 54 straipsnio n punktas

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncome

X duration, debit

Ataskaitinio laikotarpio mokesčių sąnaudos (pajamos)

Pelno mokesčio suma, mokama (atgaunama) nuo ataskaitinio laikotarpio apmokestinamojo pelno (mokesčių nuostolio).

pavyzdys: 12-ojo TAS 80 straipsnio a punktas

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncomeAndAdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

Ataskaitinio laikotarpio mokesčių sąnaudos (pajamos) ir praėjusių ataskaitinių laikotarpių mokesčių koregavimai

Ataskaitinio laikotarpio mokesčių sąnaudų (pajamų) ir praėjusių ataskaitinių laikotarpių mokesčių koregavimų suma. [Žr. Ataskaitinio laikotarpio mokesčių sąnaudos (pajamos); Praėjusių ataskaitinių laikotarpių mokesčių koregavimai]

bendra praktika: 12-ojo TAS 80 straipsnis

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncomeAndAdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriodsAbstract

 

Ataskaitinio laikotarpio mokesčių sąnaudos (pajamos) ir praėjusių ataskaitinių laikotarpių mokesčių koregavimai [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentTaxLiabilities

X instant, credit

Ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimai

Nesumokėtų einamojo ir praėjusių ataskaitinių laikotarpių mokesčių suma. Ataskaitinio laikotarpio mokestis – pelno mokesčio suma, mokama (atgaunama) nuo ataskaitinio laikotarpio apmokestinamojo pelno (mokesčių nuostolio).

atskleidimas: 1-ojo TAS 54 straipsnio n punktas

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesCurrent

X instant, credit

Ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimai, trumpalaikiai

Ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimų trumpalaikė suma. [Žr. Ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimai]

atskleidimas: 1-ojo TAS 54 straipsnio n punktas

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesNoncurrent

X instant, credit

Ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimai, ilgalaikiai

Ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimų ilgalaikė suma. [Žr. Ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimai]

atskleidimas: 1-ojo TAS 54 straipsnio n punktas

ifrs-full

CurrentTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquity

X duration, debit

Ataskaitinio laikotarpio mokesčiai, susiję su sumomis, kuriomis tiesiogiai kredituojama nuosavybė (įrašytomis į nuosavybę)

Ataskaitinio laikotarpio mokesčiai, susiję su konkrečiomis sumomis, kurios įrašomos į nuosavybę arba kuriomis kredituojama nuosavybė, pavyzdžiui: a) nepaskirstytojo pelno pradinio likučio koregavimu, atliktu dėl retrospektyviai taikomo apskaitos politikos keitimo arba dėl klaidos taisymo; b) sumomis, atsirandančiomis pirmą kartą pripažinus nuosavybės komponentą sudėtinėje finansinėje priemonėje. [Žr. Nepaskirstytasis pelnas; Finansinės priemonės, grupė [member]]

atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio a punktas

ifrs-full

CurrentTradeReceivables

X instant, debit

Trumpalaikės prekybos gautinos sumos

Trumpalaikių prekybos gautinų sumų suma. [Žr. Prekybos gautinos sumos]

pavyzdys: 1-ojo TAS 78 straipsnio b punktas, pavyzdys: 1-ojo TAS 68 straipsnis

ifrs-full

CurrentUnsecuredBankLoansReceivedAndCurrentPortionOfNoncurrentUnsecuredBankLoansReceived

X instant, credit

Gautos trumpalaikės neužtikrintos banko paskolos ir gautų ilgalaikių neužtikrintų banko paskolų trumpalaikė dalis

Gautų trumpalaikių neužtikrintų banko paskolų ir gautų ilgalaikių neužtikrintų banko paskolų trumpalaikės dalies suma. [Žr. Gautos neužtikrintos banko paskolos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

CurrentValueAddedTaxPayables

X instant, credit

Trumpalaikiai mokėtini pridėtinės vertės mokesčiai

Trumpalaikių mokėtinų pridėtinės vertės mokesčių suma. [Žr. Mokėtini pridėtinės vertės mokesčiai]

bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

ifrs-full

CurrentValueAddedTaxReceivables

X instant, debit

Trumpalaikiai gautini pridėtinės vertės mokesčiai

Trumpalaikių gautinų pridėtinės vertės mokesčių suma. [Žr. Gautini pridėtinės vertės mokesčiai]

bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnio b punktas

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAssetsMember

member

Su klientais susijęs nematerialusis turtas [member]

Šis elementas rodo nematerialiojo turto grupę, kurią sudaro su klientais susijęs turtas. Toks turtas gali apimti klientų sąrašus, neįvykdytus užsakymus ar vėluojančią gamybą, sutartis su klientais ir santykius su susijusiais klientais, taip pat nesutartinius santykius su klientais.

bendra praktika: 38-ojo TAS 119 straipsnis

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Su klientais susijęs nematerialusis turtas, pripažintas įsigijimo datą

Verslo jungimo metu įsigyto su klientais susijusio turto suma, pripažinta įsigijimo datą. [Žr. Su klientais susijęs nematerialusis turtas [member]; Verslo jungimai [member]]

bendra praktika: 3-iojo TFAS B64 straipsnio i punktas

ifrs-full

DateAsAtWhichEntityPlansToApplyNewIFRSInitially

yyyy-mm-dd

Data, nuo kurios ūkio subjektas planuoja pirmą kartą taikyti naują TFAS

Data, nuo kurios ūkio subjektas planuoja taikyti naują TFAS, kuris jau yra paskelbtas, tačiau dar negalioja.

pavyzdys: 8-ojo TAS 31 straipsnio d punktas

ifrs-full

DateByWhichApplicationOfNewIFRSIsRequired

yyyy-mm-dd

Data, nuo kurios privaloma taikyti naują TFAS

Data, nuo kurios ūkio subjektas privalo taikyti naują TFAS, kuris jau yra paskelbtas, tačiau dar negalioja.

pavyzdys: 8-ojo TAS 31 straipsnio c punktas

ifrs-full

DatedSubordinatedLiabilities

X instant, credit

Fiksuoto termino subordinuotieji įsipareigojimai

Subordinuotųjų įsipareigojimų su nustatytu grąžinimo terminu suma. [Žr. Subordinuotieji įsipareigojimai]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

DateOfAcquisition2013

yyyy-mm-dd

Įsigijimo data

Data, kada įsigyjantis ūkio subjektas jungiant verslą įgyja įsigyjamo ūkio subjekto kontrolę.

atskleidimas: 3-iojo TFAS B64 straipsnio b punktas

ifrs-full

DateOfAuthorisationForIssueOfFinancialStatements2013

yyyy-mm-dd

Įgaliojimo paskelbti finansines ataskaitas data

Data, kada įgaliojama paskelbti finansines ataskaitas.

atskleidimas: 10-ojo TAS 17 straipsnis

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriod2013

yyyy-mm-dd

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos data.

atskleidimas: 1-ojo TAS 51 straipsnio c punktas

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriodOfFinancialStatementsOfAssociate

yyyy-mm-dd

Asocijuotosios įmonės finansinių ataskaitų ataskaitinio laikotarpio pabaigos data

Asocijuotosios įmonės finansinių ataskaitų ataskaitinio laikotarpio pabaigos data.

atskleidimas: 12-ojo TFAS 22 straipsnio b punkto i papunktis

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriodOfFinancialStatementsOfJointVenture2013

yyyy-mm-dd

Bendros įmonės finansinių ataskaitų ataskaitinio laikotarpio pabaigos data

Bendros įmonės finansinių ataskaitų ataskaitinio laikotarpio pabaigos data.

atskleidimas: 12-ojo TFAS 22 straipsnio b punkto i papunktis

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeriodOfFinancialStatementsOfSubsidiary

yyyy-mm-dd

Patronuojamosios įmonės finansinių ataskaitų ataskaitinio laikotarpio pabaigos data

Patronuojamosios įmonės finansinių ataskaitų ataskaitinio laikotarpio pabaigos data.

atskleidimas: 12-ojo TFAS 11 straipsnio a punktas

ifrs-full

DateOfGrantOfSharebasedPaymentArrangement

text

Susitarimo dėl mokėjimo akcijomis suteikimo data

Data, kada suteikti susitarimai dėl mokėjimo akcijomis. [Žr. Susitarimai dėl mokėjimo akcijomis [member]]

pavyzdys: 2-ojo TFAS 23 ĮN, pavyzdys: 2-ojo TFAS 45 straipsnio a punktas

ifrs-full

DateOfReclassificationOfFinancialAssetsDueToChangeInBusinessModel

yyyy-mm-dd

Finansinio turto pergrupavimo dėl verslo modelio pasikeitimo data

Data, kada dėl ūkio subjekto verslo modelio, susijusio su finansinio turto valdymu, pasikeitimo yra pergrupuotas finansinis turtas. [Žr. Finansinis turtas]

atskleidimas: 7-ojo TFAS 12B straipsnio a punktas

ifrs-full

DateOnWhichChangeInActivitiesOccurredThatPermittedInsurerToReassessWhetherItsActivitiesArePredominantlyConnectedWithInsurance

yyyy-mm-dd

Data, kurią pasikeitė veikla ir draudėjas įgijo teisę iš naujo įvertinti, ar jo veikla yra daugiausia susijusi su draudimu

Data, kurią pasikeitė veikla ir draudėjas įgijo teisę iš naujo įvertinti, ar jo veikla yra daugiausia susijusi su draudimu.

atskleidimas: 4-ojo TFAS 39C straipsnio c punkto ii papunktis. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

DateOnWhichChangeInActivitiesOccurredThatResultedInInsurerNoLongerQualifyingToApplyTemporaryExemptionFromIFRS9

yyyy-mm-dd

Data, kurią pasikeitė veikla ir draudėjas nebeteko teisės taikyti laikiną 9-ojo TFAS išimtį

Data, kurią pasikeitė veikla ir draudėjas nebeteko teisės taikyti laikiną 9-ojo TFAS išimtį.

atskleidimas: 4-ojo TFAS 39D straipsnio b punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

DebtInstrumentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Skolos priemonės, plano turto tikrosios vertės dalis (suma)

Apibrėžtųjų išmokų plano turto tikrosios vertės dalis (suma), kurią atitinka skolos (ne nuosavybės) priemonės. [Žr. Plano turtas tikrąja verte; Apibrėžtųjų išmokų planai [member]]

pavyzdys: 19-ojo TAS 142 straipsnio c punktas

ifrs-full

DebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Turimos skolos priemonės

Ūkio subjekto įsiskolinimą atitinkančių priemonių suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

DebtInstrumentsHeldAbstract

 

Turimos skolos priemonės [abstract]

 

 

ifrs-full

DebtInstrumentsIssuedThatAreIncludedInInsurersRegulatoryCapital

X instant, credit

Išleistos skolos priemonės, įtrauktos į draudėjo reguliuojamąjį kapitalą

Išleistų skolos priemonių, įtrauktų į draudėjo reguliuojamąjį kapitalą, suma.

pavyzdys: 4-ojo TFAS 20E straipsnio c punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

DebtSecurities

X instant, credit

Išleistos skolos priemonės

Ūkio subjekto išleistų priemonių, atitinkančių įsiskolinimą, suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

DebtSecuritiesMember

member

Skolos vertybiniai popieriai [member]

Šis elementas rodo įsiskolinimo priemones, kurias turi ūkio subjektas.

pavyzdys: 13-ojo TFAS 60 AP, pavyzdys: 13-ojo TFAS 94 straipsnis

ifrs-full

DecreaseDueToHarvestBiologicalAssets

X duration, credit

Sumažėjimas dėl derliaus, biologinis turtas

Biologinio turto sumažėjimas dėl produkcijos atskyrimo nuo biologinio turto ar biologinio turto gyvybinių procesų nutraukimo. [Žr. Biologinis turtas]

atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnio d punktas

ifrs-full

DecreaseIncreaseThroughTaxOnSharebasedPaymentTransactions

X duration, debit

Sumažėjimas (padidėjimas) dėl mokėjimo akcijomis sandorių mokesčių, nuosavybė

Nuosavybės sumažėjimas (padidėjimas) dėl mokesčių, taikomų sandoriams, pagal kuriuos ūkio subjektas: a) gauna prekes arba paslaugas iš prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo (įskaitant darbuotojus) pagal susitarimą dėl mokėjimo akcijomis arba b) prisiima įsipareigojimą atsiskaityti su tiekėju pagal susitarimą dėl mokėjimo akcijomis, kai tas prekes arba paslaugas gauna kitas grupės ūkio subjektas. [Žr. Susitarimai dėl mokėjimo akcijomis [member]]

bendra praktika: 1-ojo TAS 106 straipsnio d punktas

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsAssets

X duration, credit

Vertinimo tikrąja verte sumažėjimas pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, turtas

Turto vertinimo tikrąja verte sumažėjimo, pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, suma.

atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnio h punkto ii papunktis

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsEntitysOwnEquityInstruments

X duration, debit

Vertinimo tikrąja verte sumažėjimas pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, paties ūkio subjekto nuosavybės priemonės

Paties ūkio subjekto nuosavybės priemonių vertinimo tikrąja verte sumažėjimo, pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, suma.

atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnio h punkto ii papunktis

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsLiabilities

X duration, debit

Vertinimo tikrąja verte sumažėjimas pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, įsipareigojimai

Įsipareigojimų vertinimo tikrąja verte sumažėjimo, pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, suma.

atskleidimas: 13-ojo TFAS 93 straipsnio h punkto ii papunktis

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAfterTaxAssets

X duration

Vertinimo tikrąja verte sumažėjimas pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, pripažintas kitomis bendrosiomis pajamomis, po apmokestinimo, turtas

Turto vertinimo tikrąja verte sumažėjimo, pripažinto kitomis bendrosiomis pajamomis po apmokestinimo, pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, suma. [Žr. Mokesčių pajamos (sąnaudos)]

bendra praktika: 13-ojo TFAS 93 straipsnio h punkto ii papunktis

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAfterTaxEntitysOwnEquityInstruments

X duration

Vertinimo tikrąja verte sumažėjimas pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, pripažintas kitomis bendrosiomis pajamomis, po apmokestinimo, paties ūkio subjekto nuosavybės priemonės

Paties ūkio subjekto nuosavybės priemonių vertinimo tikrąja verte sumažėjimo, pripažinto kitomis bendrosiomis pajamomis po apmokestinimo, pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, suma. [Žr. Mokesčių pajamos (sąnaudos)]

bendra praktika: 13-ojo TFAS 93 straipsnio h punkto ii papunktis

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAfterTaxLiabilities

X duration

Vertinimo tikrąja verte sumažėjimas pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, pripažintas kitomis bendrosiomis pajamomis, po apmokestinimo, įsipareigojimai

Įsipareigojimų vertinimo tikrąja verte sumažėjimo, pripažinto kitomis bendrosiomis pajamomis po apmokestinimo, pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, suma. [Žr. Mokesčių pajamos (sąnaudos)]

bendra praktika: 13-ojo TFAS 93 straipsnio h punkto ii papunktis

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInOtherComprehensiveIncomeBeforeTaxAssets

X duration

Vertinimo tikrąja verte sumažėjimas pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, pripažintas kitomis bendrosiomis pajamomis, neatskaičius mokesčių, turtas

Turto vertinimo tikrąja verte sumažėjimo, pripažinto kitomis bendrosiomis pajamomis neatskaičius mokesčių, pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, suma. [Žr. Mokesčių pajamos (sąnaudos)]

bendra praktika: 13-ojo TFAS 93 straipsnio h punkto ii papunktis

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInOtherComprehensiveIncomeBeforeTaxEntitysOwnEquityInstruments

X duration

Vertinimo tikrąja verte sumažėjimas pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, pripažintas kitomis bendrosiomis pajamomis, neatskaičius mokesčių, paties ūkio subjekto nuosavybės priemonės

Paties ūkio subjekto nuosavybės priemonių vertinimo tikrąja verte sumažėjimo, pripažinto kitomis bendrosiomis pajamomis neatskaičius mokesčių, pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, suma. [Žr. Mokesčių pajamos (sąnaudos)]

bendra praktika: 13-ojo TFAS 93 straipsnio h punkto ii papunktis

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInOtherComprehensiveIncomeBeforeTaxLiabilities

X duration

Vertinimo tikrąja verte sumažėjimas pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, pripažintas kitomis bendrosiomis pajamomis, neatskaičius mokesčių, įsipareigojimai

Įsipareigojimų vertinimo tikrąja verte sumažėjimo, pripažinto kitomis bendrosiomis pajamomis neatskaičius mokesčių, pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, suma. [Žr. Mokesčių pajamos (sąnaudos)]

bendra praktika: 13-ojo TFAS 93 straipsnio h punkto ii papunktis

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInProfitOrLossAfterTaxAssets

X duration

Vertinimo tikrąja verte sumažėjimas pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, pripažintas pelnu arba nuostoliais, po apmokestinimo, turtas

Turto vertinimo tikrąja verte sumažėjimo, pripažinto pelnu arba nuostoliais po apmokestinimo, pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, suma. [Žr. Mokesčių pajamos (sąnaudos)]

bendra praktika: 13-ojo TFAS 93 straipsnio h punkto ii papunktis

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInProfitOrLossAfterTaxEntitysOwnEquityInstruments

X duration

Vertinimo tikrąja verte sumažėjimas pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, pripažintas pelnu arba nuostoliais, po apmokestinimo, paties ūkio subjekto nuosavybės priemonės

Paties ūkio subjekto nuosavybės priemonių vertinimo tikrąja verte sumažėjimo, pripažinto pelnu arba nuostoliais po apmokestinimo, pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, suma. [Žr. Mokesčių pajamos (sąnaudos)]

bendra praktika: 13-ojo TFAS 93 straipsnio h punkto ii papunktis

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInProfitOrLossAfterTaxLiabilities

X duration

Vertinimo tikrąja verte sumažėjimas pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, pripažintas pelnu arba nuostoliais, po apmokestinimo, įsipareigojimai

Įsipareigojimų vertinimo tikrąja verte sumažėjimo, pripažinto pelnu arba nuostoliais po apmokestinimo, pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, suma. [Žr. Mokesčių pajamos (sąnaudos)]

bendra praktika: 13-ojo TFAS 93 straipsnio h punkto ii papunktis

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInProfitOrLossBeforeTaxAssets

X duration

Vertinimo tikrąja verte sumažėjimas pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, pripažintas pelnu arba nuostoliais, neatskaičius mokesčių, turtas

Turto vertinimo tikrąja verte sumažėjimo, pripažinto pelnu arba nuostoliais neatskaičius mokesčių, pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, suma. [Žr. Mokesčių pajamos (sąnaudos)]

bendra praktika: 13-ojo TFAS 93 straipsnio h punkto ii papunktis

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInProfitOrLossBeforeTaxEntitysOwnEquityInstruments

X duration

Vertinimo tikrąja verte sumažėjimas pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, pripažintas pelnu arba nuostoliais, neatskaičius mokesčių, paties ūkio subjekto nuosavybės priemonės

Paties ūkio subjekto nuosavybės priemonių vertinimo tikrąja verte sumažėjimo, pripažinto pelnu arba nuostoliais neatskaičius mokesčių, pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, suma. [Žr. Mokesčių pajamos (sąnaudos)]

bendra praktika: 13-ojo TFAS 93 straipsnio h punkto ii papunktis

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasurementDueToChangeInMultipleUnobservableInputsToReflectReasonablyPossibleAlternativeAssumptionsRecognisedInProfitOrLossBeforeTaxLiabilities

X duration

Vertinimo tikrąja verte sumažėjimas pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, pripažintas pelnu arba nuostoliais, neatskaičius mokesčių, įsipareigojimai

Įsipareigojimų vertinimo tikrąja verte sumažėjimo, pripažinto pelnu arba nuostoliais neatskaičius mokesčių, pakeitus kelių rūšių nestebimus duomenis taip, kad šie atitiktų pagrįstai įmanomas alternatyvias prielaidas, suma. [Žr. Mokesčių pajamos (sąnaudos)]

bendra praktika: 13-ojo TFAS 93 straipsnio h punkto ii papunktis

ifrs-full

DecreaseThroughBalancesRecoveredInCurrentPeriodRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X duration, credit

Sumažėjimas dėl einamuoju laikotarpiu susigrąžintų likučių, reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likučiai

Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likučių sumažėjimas dėl einamuoju laikotarpiu susigrąžintų likučių. [Žr. Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likučiai]

pavyzdys: 14-ojo TFAS 33 straipsnio a punkto ii papunktis

ifrs-full

DecreaseThroughBalancesReversedInCurrentPeriodRegulatoryDeferralAccountCreditBalances

X duration, debit

Sumažėjimas dėl einamuoju laikotarpiu panaikintų likučių, reguliuojamo atidėjimo sąskaitos kredito likučiai

Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos kredito likučių sumažėjimas dėl einamuoju laikotarpiu panaikintų likučių. [Žr. Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos kredito likučiai]

pavyzdys: 14-ojo TFAS 33 straipsnio a punkto ii papunktis

ifrs-full

DecreaseThroughBenefitsPaidReimbursementRightsAtFairValue

X duration, credit

Sumažėjimas dėl išmokėtų išmokų, teisės į kompensacijas, tikroji vertė

Teisių į kompensacijas tikrosios vertės sumažėjimas dėl išmokėtų išmokų. [Žr. Tikrąja verte [member]; Teisės į kompensacijas tikrąja verte]

atskleidimas: 19-ojo TAS 141 straipsnio g punktas

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsHeldForSaleBiologicalAssets

X duration, credit

Sumažėjimas dėl priskyrimo prie skirto parduoti turto, biologinis turtas

Biologinio turto sumažėjimas dėl priskyrimo prie skirto parduoti turto arba įtraukimo į perleidžiamą grupę, priskiriamą prie skirtų parduoti. [Žr. Perleidžiamos grupės, priskiriamos prie skirtų parduoti [member]; Biologinis turtas]

atskleidimas: 41-ojo TAS 50 straipsnio c punktas

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsHeldForSaleGoodwill

X duration, credit

Sumažėjimas dėl priskyrimo prie skirto parduoti turto, prestižas

Prestižo sumažėjimas dėl priskyrimo prie skirto parduoti turto. [Žr. Prestižas; Perleidžiamos grupės, priskiriamos prie skirtų parduoti [member]]

atskleidimas: 3-iojo TFAS B67 straipsnio d punkto iv papunktis

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsHeldForSaleIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, credit

Sumažėjimas dėl priskyrimo prie skirto parduoti turto, nematerialusis turtas ir prestižas

Nematerialiojo turto ir prestižo sumažėjimas dėl priskyrimo prie skirto parduoti turto arba įtraukimo į perleidžiamą grupę, priskiriamą prie skirtų parduoti. [Žr. Perleidžiamos grupės, priskiriamos prie skirtų parduoti [member]; Nematerialusis turtas ir prestižas]

bendra praktika: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punkto ii papunktis

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsHeldForSaleIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, credit

Sumažėjimas dėl priskyrimo prie skirto parduoti turto, nematerialusis turtas, išskyrus prestižą

Nematerialiojo turto, išskyrus prestižą, sumažėjimas dėl priskyrimo prie skirto parduoti turto arba įtraukimo į perleidžiamą grupę, priskiriamą prie skirtų parduoti. [Žr. Perleidžiamos grupės, priskiriamos prie skirtų parduoti [member]; Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

atskleidimas: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punkto ii papunktis

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsHeldForSaleInvestmentProperty

X duration, credit

Sumažėjimas dėl priskyrimo prie skirto parduoti turto, investicinis turtas

Investicinio turto sumažėjimas dėl priskyrimo prie skirto parduoti turto arba įtraukimo į perleidžiamą grupę, priskiriamą prie skirtų parduoti. [Žr. Perleidžiamos grupės, priskiriamos prie skirtų parduoti [member]; Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai; Investicinis turtas; Perleidžiamos grupės, priskiriamos prie skirtų parduoti [member]]

atskleidimas: 40-ojo TAS 76 straipsnio c punktas, atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio d punkto iii papunktis

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAsHeldForSalePropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Sumažėjimas dėl priskyrimo prie skirto parduoti turto, nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių sumažėjimas dėl priskyrimo prie skirto parduoti turto arba įtraukimo į perleidžiamą grupę, priskiriamą prie skirtų parduoti. [Žr. Perleidžiamos grupės, priskiriamos prie skirtų parduoti [member]; Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai; Perleidžiamos grupės, priskiriamos prie skirtų parduoti [member]]

atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio e punkto ii papunktis

ifrs-full

DecreaseThroughDerecognitionExposureToCreditRiskOnLoanCommitmentsAndFinancialGuaranteeContracts

X duration, debit

Sumažėjimas dėl pripažinimo nutraukimo, kreditavimo įsipareigojimų ir finansinių garantijų sutarčių kredito rizikos pozicija

Kreditavimo įsipareigojimų ir finansinių garantijų sutarčių kredito rizikos pozicijos sumažėjimas dėl pripažinimo nutraukimo. [Žr. Kreditavimo įsipareigojimų ir finansinių garantijų sutarčių kredito rizikos pozicija]

pavyzdys: 7-ojo TFAS 20B ĮN, pavyzdys: 7-ojo TFAS 35I straipsnio c punktas, pavyzdys: 7-ojo TFAS 35H straipsnis

ifrs-full

DecreaseThroughDerecognitionFinancialAssets

X duration, credit

Sumažėjimas dėl pripažinimo nutraukimo, finansinis turtas

Finansinio turto sumažėjimas dėl pripažinimo nutraukimo. [Žr. Finansinis turtas]

pavyzdys: 7-ojo TFAS 20B ĮN, pavyzdys: 7-ojo TFAS 35I straipsnio c punktas, pavyzdys: 7-ojo TFAS 35H straipsnis

ifrs-full

DecreaseThroughDisposalsRegulatoryDeferralAccountCreditBalances

X duration, debit

Sumažėjimas dėl perleidimų, reguliuojamo atidėjimo sąskaitos kredito likučiai

Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos kredito likučių sumažėjimas dėl perleidimo. [Žr. Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos kredito likučiai]

pavyzdys: 14-ojo TFAS 33 straipsnio a punkto iii papunktis

ifrs-full

DecreaseThroughDisposalsRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X duration, credit

Sumažėjimas dėl perleidimų, reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likučiai

Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likučių sumažėjimas dėl perleidimo. [Žr. Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likučiai]

pavyzdys: 14-ojo TFAS 33 straipsnio a punkto iii papunktis

ifrs-full

DecreaseThroughImpairmentContractAssets

X duration, credit

Sumažėjimas dėl vertės sumažėjimo, sutarties turtas

Sutarties turto sumažėjimas dėl vertės sumažėjimo. [Žr. Sutarties turtas; Vertės sumažėjimo nuostoliai]

pavyzdys: 15-ojo TFAS 118 straipsnio c punktas

ifrs-full

DecreaseThroughImpairmentsRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X duration, credit

Sumažėjimas dėl vertės sumažėjimo, reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likučiai

Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likučių sumažėjimas dėl vertės sumažėjimo. [Žr. Vertės sumažėjimo nuostoliai; Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos debeto likučiai]

pavyzdys: 14-ojo TFAS 33 straipsnio a punkto iii papunktis

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfControlOfSubsidiaryIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, credit

Sumažėjimas dėl prarastos patronuojamosios įmonės kontrolės, nematerialusis turtas ir prestižas

Nematerialiojo turto ir prestižo sumažėjimas dėl prarastos patronuojamosios įmonės kontrolės. [Žr. Nematerialusis turtas ir prestižas]

bendra praktika: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punktas

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfControlOfSubsidiaryIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, credit

Sumažėjimas dėl prarastos patronuojamosios įmonės kontrolės, nematerialusis turtas, išskyrus prestižą

Nematerialiojo turto, išskyrus prestižą, sumažėjimas dėl prarastos patronuojamosios įmonės kontrolės. [Žr. Nematerialusis turtas, išskyrus prestižą]

bendra praktika: 38-ojo TAS 118 straipsnio e punktas

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfControlOfSubsidiaryOtherProvisions

X duration, debit

Sumažėjimas dėl prarastos patronuojamosios įmonės kontrolės, kiti atidėjiniai

Kitų atidėjinių sumažėjimas dėl prarastos patronuojamosios įmonės kontrolės. [Žr. Kiti atidėjiniai]

bendra praktika: 37-ojo TAS 84 straipsnis

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfControlOfSubsidiaryPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Sumažėjimas dėl prarastos patronuojamosios įmonės kontrolės, nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių sumažėjimas dėl prarastos patronuojamosios įmonės kontrolės. [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

bendra praktika: 16-ojo TAS 73 straipsnio e punktas

ifrs-full

DecreaseThroughPerformanceObligationBeingSatisfiedContractLiabilities

X duration, debit

Sumažėjimas dėl veiklos įsipareigojimo įvykdymo, sutarties įsipareigojimai

Sutarties įsipareigojimų sumažėjimas dėl veiklos įsipareigojimo įvykdymo. [Žr. Sutarties įsipareigojimai; Veiklos įsipareigojimai [member]]

pavyzdys: 15-ojo TFAS 118 straipsnio e punktas

ifrs-full

DecreaseThroughRightToConsiderationBecomingUnconditionalContractAssets

X duration, credit

Sumažėjimas dėl teisės į atlygį tapimo besąlygine, sutarties turtas

Sutarties turto sumažėjimas dėl teisės į atlygį tapimo besąlygine. [Žr. Sutarties turtas]

pavyzdys: 15-ojo TFAS 118 straipsnio d punktas

ifrs-full

DecreaseThroughTransferToLiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOtherProvisions

X duration, debit

Sumažėjimas dėl perkėlimo į įsipareigojimų, įtrauktų į perleidžiamas grupes, priskiriamas prie skirtų parduoti, grupę, kiti atidėjiniai

Kitų atidėjinių sumažėjimas dėl tų atidėjinių perkėlimo į įsipareigojimų, įtrauktų į perleidžiamas grupes, priskiriamas prie skirtų parduoti, grupę. [Žr. Kiti atidėjiniai; Perleidžiamos grupės, priskiriamos prie skirtų parduoti [member]]

bendra praktika: 37-ojo TAS 84 straipsnis

ifrs-full

DecreaseThroughWriteoffFinancialAssets

X duration, credit

Sumažėjimas dėl nurašymo, finansinis turtas

Finansinio turto sumažėjimas dėl nurašymo. [Žr. Finansinis turtas]

pavyzdys: 7-ojo TFAS 20B ĮN, pavyzdys: 7-ojo TFAS 35I straipsnio c punktas, pavyzdys: 7-ojo TFAS 35H straipsnis

ifrs-full

DeductibleTemporaryDifferencesForWhichNoDeferredTaxAssetIsRecognised

X instant

Išskaitomieji laikinieji skirtumai, kurių atžvilgiu atidėtojo mokesčio turtas nepripažintas

Išskaitomųjų laikinųjų skirtumų, kurių atžvilgiu finansinės būklės ataskaitoje nepripažintas atidėtojo mokesčio turtas, suma. [Žr. Laikinieji skirtumai [member]]

atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio e punktas

ifrs-full

DeemedCostOfInvestmentsForWhichDeemedCostIsFairValue

X instant, debit

Bendra numanoma investicijų, kurių numanoma savikaina yra tikroji vertė, savikaina

Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendras įmones ar asocijuotąsias įmones, kurių numanoma savikaina yra tikroji vertė pirmosiose pagal TFAS parengtose ūkio subjekto finansinėse ataskaitose, bendros numanomos savikainos suma. [Žr. Asocijuotosios įmonės [member]; Bendros įmonės [member]; Patronuojamosios įmonės [member]; Investicijos į patronuojamąsias įmones, bendras įmones ir asocijuotąsias įmones; TFAS [member]]

atskleidimas: 1-ojo TFAS 31 straipsnio b punktas

ifrs-full

DeemedCostOfInvestmentsForWhichDeemedCostIsPreviousGAAPCarryingAmount

X instant, debit

Bendra numanoma investicijų, kurių numanoma savikaina yra balansinė vertė pagal anksčiau taikytus BAP, savikaina

Investicijų į patronuojamąsias įmones, bendras įmones ar asocijuotąsias įmones, kurių numanoma savikaina yra balansinė vertė pagal anksčiau taikytus BAP pirmosiose pagal TFAS parengtose ūkio subjekto finansinėse ataskaitose, bendros numanomos savikainos suma. [Žr. Asocijuotosios įmonės [member]; Balansinė vertė [member]; Bendros įmonės [member]; Anksčiau taikyti BAP [member]; Patronuojamosios įmonės [member]; Investicijos į patronuojamąsias įmones, bendras įmones ir asocijuotąsias įmones; TFAS [member]]

atskleidimas: 1-ojo TFAS 31 straipsnio a punktas

ifrs-full

DefaultFinancialStatementsDateMember

member

Įprastinė finansinių ataskaitų data [member]

Šis elementas rodo standartinę ašies „Sukūrimo data“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

atskleidimas: 8-ojo TAS 28 straipsnio f punkto i papunktis, atskleidimas: 8-ojo TAS 29 straipsnio c punkto i papunktis, atskleidimas: 8-ojo TAS 49 straipsnio b punkto i papunktis

ifrs-full

DeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

Atidėtosios įsigijimo išlaidos, atsirandančios dėl draudimo sutarčių

Išlaidų, kurias draudikas patyrė parduodamas, pasirašydamas ir pradėdamas vykdyti naują draudimo sutartį, suma, kurios pripažinimas išlaidomis yra atidėtas. [Žr. Draudimo sutarčių rūšys [member]]

atskleidimas: 4-ojo TFAS 37 straipsnio e punktas. Galioja iki 2021 01 01, pavyzdys: 4-ojo TFAS 39 ĮN a punktas. Galioja iki 2021 01 01, pavyzdys: 4-ojo TFAS 23 ĮN a punktas. Galioja iki 2021 01 01, pavyzdys: 4-ojo TFAS 37 straipsnio b punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

DeferredIncome

X instant, credit

Būsimųjų laikotarpių pajamos

Įsipareigojimo, atitinkančio gautas, bet dar neuždirbtas pajamas, suma. [Žr. Pajamos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Būsimųjų laikotarpių pajamos, priskiriamos trumpalaikėms pajamoms

Būsimųjų laikotarpių pajamų, priskiriamų trumpalaikėms pajamoms, suma. [Žr. Būsimųjų laikotarpių pajamos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Būsimųjų laikotarpių pajamos, priskiriamos ilgalaikėms pajamoms

Būsimųjų laikotarpių pajamų, priskiriamų ilgalaikėms pajamoms, suma. [Žr. Būsimųjų laikotarpių pajamos]

bendra praktika: 1-ojo TAS 78 straipsnis

ifrs-full

DeferredIncomeRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Būsimųjų laikotarpių pajamos, pripažintos įsigijimo datą

Verslo jungimo metu prisiimtų būsimųjų laikotarpių pajamų suma, pripažinta įsigijimo datą. [Žr. Būsimųjų laikotarpių pajamos; Verslo jungimai [member]]

bendra praktika: 3-iojo TFAS B64 straipsnio i punktas

ifrs-full

DeferredTaxAssetAssociatedWithRegulatoryDeferralAccountBalances

X instant, debit

Atidėtųjų mokesčių turtas, siejamas su reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučiais

Atidėtųjų mokesčių turto, siejamo su reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučiais, suma. [Žr. Atidėtųjų mokesčių turtas; Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučiai [member]]

atskleidimas: 14-ojo TFAS 24 straipsnis, atskleidimas: 14-ojo TFAS B11 straipsnio b punktas

ifrs-full

DeferredTaxAssets

X instant, debit

Atidėtųjų mokesčių turtas

Pelno mokesčių sumos, atgautinos vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais už: a) išskaitomuosius laikinuosius skirtumus; b) nepanaudotų mokesčių nuostolių perkėlimą; c) nepanaudotų mokesčių kreditų perkėlimą. [Žr. Laikinieji skirtumai [member]; Nepanaudoti mokesčių kreditai [member]; Nepanaudoti mokesčių nuostoliai [member]]

atskleidimas: 1-ojo TAS 54 straipsnio o punktas, atskleidimas: 1-ojo TAS 56 straipsnis, atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio g punkto i papunktis

ifrs-full

DeferredTaxAssetsAndLiabilitiesAbstract

 

Atidėtųjų mokesčių turtas ir atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai [abstract]

 

 

ifrs-full

DeferredTaxAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Atidėtųjų mokesčių turtas, pripažintas įsigijimo datą

Verslo jungimo metu įsigyto atidėtųjų mokesčių turto suma, pripažinta įsigijimo datą. [Žr. Atidėtųjų mokesčių turtas; Verslo jungimai [member]]

bendra praktika: 3-iojo TFAS B64 straipsnio i punktas

ifrs-full

DeferredTaxAssetWhenUtilisationIsDependentOnFutureTaxableProfitsInExcessOfProfitsFromReversalOfTaxableTemporaryDifferencesAndEntityHasSufferedLossInJurisdictionToWhichDeferredTaxAssetRelates

X instant, debit

Atidėtųjų mokesčių turtas, kai jo panaudojimas priklauso nuo to, koks bus būsimo apmokestinamojo pelno perviršis lyginant su pelnu, atsirandančiu iš apmokestinamų laikinųjų skirtumų panaikinimo, ir ūkio subjektas yra patyręs nuostolių jurisdikcijoje, su kuria susijęs atidėtųjų mokesčių turtas

Atidėtųjų mokesčių turto suma, kai: a) atidėtųjų mokesčių turto panaudojimas priklauso nuo to, koks bus būsimo apmokestinamojo pelno perviršis lyginant su pelnu, atsirandančiu iš esamų apmokestinamų laikinųjų skirtumų panaikinimo, ir b) ūkio subjektas yra patyręs nuostolių per ataskaitinį ar praėjusį laikotarpį toje mokesčių jurisdikcijoje, su kuria susijęs atidėtųjų mokesčių turtas. [Žr. Laikinieji skirtumai [member]]

atskleidimas: 12-ojo TAS 82 straipsnis

ifrs-full

DeferredTaxExpenseArisingFromWritedownOrReversalOfWritedownOfDeferredTaxAsset

X duration, debit

Atidėtųjų mokesčių sąnaudos, atsirandančios iš atidėtųjų mokesčių turto nurašymo ar nurašymo panaikinimo

Atidėtųjų mokesčių sąnaudų, atsirandančių iš atidėtųjų mokesčių turto nurašymo ar ankstesnio nurašymo panaikinimo, suma. [Žr. Atidėtųjų mokesčių turtas]

pavyzdys: 12-ojo TAS 80 straipsnio g punktas

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncome

X duration, debit

Atidėtųjų mokesčių sąnaudos (pajamos)

Mokesčių sąnaudų (pajamų), susijusių su atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų ir atidėtųjų mokesčių turto pokyčiais, suma. [Žr. Atidėtųjų mokesčių turtas; Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai]

atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio g punkto ii papunktis

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeAbstract

 

Atidėtųjų mokesčių sąnaudos (pajamos) [abstract]

 

 

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRecognisedInProfitOrLoss

X duration

Atidėtųjų mokesčių sąnaudos (pajamos), pripažintos pelnu arba nuostoliais

Mokesčių sąnaudų arba pajamų suma, susijusi su atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų ir atidėtųjų mokesčių turto pokyčiais, pripažintais pelnu arba nuostoliais. [Žr. Atidėtųjų mokesčių turtas; Atidėtųjų mokesčių sąnaudos (pajamos); Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai]

atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio g punkto ii papunktis

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRelatingToOriginationAndReversalOfTemporaryDifferences

X duration, debit

Atidėtųjų mokesčių sąnaudos (pajamos), susijusios su laikinųjų skirtumų atsiradimu ir panaikinimu

Atidėtųjų mokesčių sąnaudų arba pajamų suma, susijusi su laikinųjų skirtumų susidarymu ar panaikinimu. [Žr. Laikinieji skirtumai [member]; Atidėtųjų mokesčių sąnaudos (pajamos)]

pavyzdys: 12-ojo TAS 80 straipsnio c punktas

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncomeRelatingToTaxRateChangesOrImpositionOfNewTaxes

X duration, debit

Atidėtųjų mokesčių sąnaudos (pajamos), susijusios su mokesčių tarifų pakeitimais ar papildomu apmokestinimu

Atidėtųjų mokesčių sąnaudų arba pajamų suma, susijusi su mokesčių tarifų pakeitimais ar papildomu apmokestinimu. [Žr. Atidėtųjų mokesčių sąnaudos (pajamos)]

pavyzdys: 12-ojo TAS 80 straipsnio d punktas

ifrs-full

DeferredTaxLiabilities

X instant, credit

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai

Pelno mokesčių sumos, mokėtinos vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais nuo apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų. [Žr. Laikinieji skirtumai [member]]

atskleidimas: 1-ojo TAS 54 straipsnio o punktas

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesOnLiabilitiesArisingFromContractsWithinScopeOfIFRS4AndNonderivativeInvestmentContracts

X instant, credit

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su įsipareigojimais, atsirandančiais dėl sutarčių, kurioms taikomas 4-asis TFAS, ir neišvestinių finansinių priemonių investicinių sutarčių

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų, susijusių su įsipareigojimais, atsirandančiais dėl sutarčių, kurioms taikomas 4-asis TFAS, ir neišvestinių finansinių priemonių investicinių sutarčių, suma. [Žr. Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai]

pavyzdys: 4-ojo TFAS 20E straipsnio c punktas. Galioja iki 2021 01 01

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, pripažinti įsigijimo datą

Verslo jungimo metu prisiimtų atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų suma, pripažinta įsigijimo datą. [Žr. Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai; Verslo jungimai [member]]

bendra praktika: 3-iojo TFAS B64 straipsnio i punktas

ifrs-full

DeferredTaxLiabilityAsset

X instant, credit

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai (turtas)

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų arba turto suma. [Žr. Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai; Atidėtųjų mokesčių turtas]

atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio g punkto i papunktis

ifrs-full

DeferredTaxLiabilityAssociatedWithRegulatoryDeferralAccountBalances

X instant, credit

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimas, siejamas su reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučiais

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimo, siejamo su reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučiais, suma. [Žr. Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai; Reguliuojamo atidėjimo sąskaitos likučiai [member]]

atskleidimas: 14-ojo TFAS 24 straipsnis, atskleidimas: 14-ojo TFAS B11 straipsnio b punktas

ifrs-full

DeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquity

X duration

Atidėtieji mokesčiai, susiję su sumomis, kuriomis tiesiogiai kredituojama nuosavybė (įrašytomis į nuosavybę)

Atidėtųjų mokesčių suma, susijusi su sumomis, kuriomis tiesiogiai kredituojama nuosavybė (įrašytomis į nuosavybę). [Žr. Atidėtųjų mokesčių sąnaudos (pajamos)]

atskleidimas: 12-ojo TAS 81 straipsnio a punktas

ifrs-full

DefinedBenefitObligationAtPresentValue

X instant, credit

Apibrėžtųjų išmokų prievolės dabartinė vertė

Numatomų būsimų mokėjimų, reikalingų įvykdyti prievolei, kylančiai iš darbuotojo tarnybos dabartiniu ir ankstesniais laikotarpiais, dabartinė vertė, neatskaičius jokio plano turto. [Žr. Plano turtas tikrąja verte]

bendra praktika: 19-ojo TAS 57 straipsnio a punktas

ifrs-full

DefinedBenefitPlansAxis

axis

Apibrėžtųjų išmokų planai [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 19-ojo TAS 138 straipsnis

ifrs-full

DefinedBenefitPlansMember

member

Apibrėžtųjų išmokų planai [member]

Šis elementas rodo išmokų, mokamų pasibaigus tarnybos laikui, planus, išskyrus apibrėžtųjų įmokų planus. Apibrėžtųjų įmokų planai – išmokų, mokamų pasibaigus tarnybos laikui, planai, pagal kuriuos ūkio subjektas moka nustatyto dydžio įmokas atskiram subjektui (į fondą) ir neturi teisinės ar konstruktyvios prievolės toliau mokėti įmokas, jei fondas neturi pakankamai turto, kad sumokėtų darbuotojams visas išmokas, susijusias su jų tarnyba dabartiniu ir ankstesniais laikotarpiais. Jis taip pat rodo standartinę ašies „Apibrėžtųjų išmokų planai“ vertę, jei nenaudojamas joks kitas elementas.

atskleidimas: 19-ojo TAS 138 straipsnis

ifrs-full

DefinedBenefitPlansOtherThanMultiemployerPlansStatePlansAndPlansThatShareRisksBetweenEntitiesUnderCommonControlMember

member

Apibrėžtųjų išmokų planai, išskyrus jungtinius darbdavių planus, valstybinius planus ir planus, pagal kuriuos rizika paskirstoma bendro pavaldumo ūkio subjektams [member]

Šis elementas rodo apibrėžtųjų išmokų planus, išskyrus jungtinius darbdavių planus, valstybinius planus ir planus, pagal kuriuos rizika paskirstoma bendro pavaldumo ūkio subjektams. [Žr. Apibrėžtųjų išmokų planai [member]]

atskleidimas: 19-ojo TAS 138 straipsnis

ifrs-full

DefinedBenefitPlansThatShareRisksBetweenEntitiesUnderCommonControlMember

member

Apibrėžtųjų išmokų planai, pagal kuriuos rizika paskirstoma bendro pavaldumo ūkio subjektams [member]

Šis elementas rodo apibrėžtųjų išmokų planus, pagal kuriuos rizika paskirstoma bendro pavaldumo ūkio subjektams, pavyzdžiui, patronuojančiajai įmonei ir jos patronuojamosioms įmonėms. [Žr. Apibrėžtųjų išmokų planai [member]; Patronuojamosios įmonės [member]; Patronuojančioji įmonė [member]]

atskleidimas: 19-ojo TAS 149 straipsnis

ifrs-full

DepartureFromRequirementOfIFRSAxis

axis

Nukrypimas nuo TFAS reikalavimo [axis]

Pagal lentelės ašį nustatomi lentelės srities elementų ar kategorijų ir lentelę sudarančių eilutės straipsnių ar sąvokų ryšiai.

atskleidimas: 1-ojo TAS 20 straipsnio d punktas

ifrs-full

DepositsFromBanks

X instant, credit

Indėliai iš bankų

Ūkio subjekto turimų bankų indėlių įsipareigojimų suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

DepositsFromCustomers

X instant, credit

Indėliai iš klientų

Ūkio subjekto turimų klientų indėlių įsipareigojimų suma.

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

DepositsFromCustomersAbstract

 

Indėliai iš klientų [abstract]

 

 

ifrs-full

DepreciationAmortisationAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Nusidėvėjimo, amortizacijos ir vertės sumažėjimo nuostoliai (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimas), pripažinti pelnu arba nuostoliais

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų bei vertės sumažėjimo nuostolių (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimo), pripažintų pelnu arba nuostoliais, suma. [Žr. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Vertės sumažėjimo nuostoliai (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimas), pripažinti pelnu arba nuostoliais]

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

DepreciationAmortisationAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossAbstract

 

Nusidėvėjimo, amortizacijos ir vertės sumažėjimo nuostoliai (vertės sumažėjimo nuostolių panaikinimas), pripažinti pelnu arba nuostoliais [abstract]

 

 

ifrs-full

DepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų suma. Nusidėvėjimas ir amortizacija – sistemingas turto nudėvimųjų sumų paskirstymas per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

pavyzdys: 1-ojo TAS 102 straipsnis, atskleidimas: 1-ojo TAS 99 straipsnis, atskleidimas: 1-ojo TAS 104 straipsnis, atskleidimas: 12-ojo TFAS B13 straipsnio d punktas, atskleidimas: 8-ojo TFAS 23 straipsnio e punktas, atskleidimas: 8-ojo TFAS 28 straipsnio e punktas

ifrs-full

DepreciationAndAmortisationExpenseAbstract

 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos [abstract]

 

 

ifrs-full

DepreciationBiologicalAssets

X duration

Nusidėvėjimas, biologinis turtas

Pripažinta biologinio turto nusidėvėjimo suma. [Žr. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Biologinis turtas]

atskleidimas: 41-ojo TAS 55 straipsnio c punktas

ifrs-full

DepreciationExpense

X duration, debit

Nusidėvėjimo sąnaudos

Nusidėvėjimo sąnaudų suma. Nusidėvėjimas – sistemingas materialiojo turto nudėvimųjų sumų paskirstymas per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

bendra praktika: 1-ojo TAS 112 straipsnio c punktas

ifrs-full

DepreciationInvestmentProperty

X duration

Nusidėvėjimas, investicinis turtas

Pripažinta investicinio turto nusidėvėjimo suma. [Žr. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Investicinis turtas]

atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio d punkto iv papunktis, atskleidimas: 40-ojo TAS 76 straipsnis

ifrs-full

DepreciationMethodBiologicalAssetsAtCost

text

Nusidėvėjimo metodas, biologinis turtas, vertinamas savikaina

Nusidėvėjimo metodas, taikomas biologiniam turtui, vertinamam savikaina atėmus visą sukauptą nusidėvėjimą ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius. [Žr. Biologinis turtas]

atskleidimas: 41-ojo TAS 54 straipsnio d punktas

ifrs-full

DepreciationMethodInvestmentPropertyCostModel

text

Nusidėvėjimo metodas, investicinis turtas, savikainos metodas

Nusidėvėjimo metodas, taikomas investiciniam turtui, vertinamam pagal savikainos metodą. [Žr. Investicinis turtas]

atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio a punktas

ifrs-full

DepreciationMethodPropertyPlantAndEquipment

text

Nusidėvėjimo metodas, nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

Nusidėvėjimo metodas, taikomas nekilnojamajam turtui, įrangai ir įrengimams. [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio b punktas

ifrs-full

DepreciationPropertyPlantAndEquipment

X duration

Nusidėvėjimas, nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimo vertė. [Žr. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio e punkto vii papunktis, atskleidimas: 16-ojo TAS 75 straipsnio a punktas

ifrs-full

DepreciationRateBiologicalAssetsAtCost

X.XX duration

Nusidėvėjimo norma, biologinis turtas, vertinamas savikaina

Biologiniam turtui naudojama nusidėvėjimo norma. [Žr. Biologinis turtas]

atskleidimas: 41-ojo TAS 54 straipsnio e punktas

ifrs-full

DepreciationRateInvestmentPropertyCostModel

X.XX duration

Nusidėvėjimo norma, investicinis turtas, savikainos metodas

Investiciniam turtui naudojama nusidėvėjimo norma. [Žr. Investicinis turtas]

atskleidimas: 40-ojo TAS 79 straipsnio b punktas

ifrs-full

DepreciationRatePropertyPlantAndEquipment

X.XX duration

Nusidėvėjimo norma, nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

Nusidėvėjimo norma, taikoma nekilnojamajam turtui, įrangai ir įrengimams. [Žr. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai]

atskleidimas: 16-ojo TAS 73 straipsnio c punktas

ifrs-full

DepreciationRightofuseAssets

X duration

Nusidėvėjimas, naudojimo teise valdomas turtas

Naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimo suma. [Žr. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos; Naudojimo teise valdomas turtas]

atskleidimas: 16-ojo TFAS 53 straipsnio a punktas

ifrs-full

DerivativeFinancialAssets

X instant, debit

Išvestinis finansinis turtas

Finansinio turto, priskiriamo prie išvestinių finansinių priemonių, suma. [Žr. Finansinis turtas; Išvestinės finansinės priemonės [member]]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeldForHedging

X instant, debit

Išvestinis finansinis turtas, laikomas apsidraudimui nuo rizikos

Išvestinio finansinio turto, laikomo apsidraudimui nuo rizikos, suma. [Žr. Išvestinis finansinis turtas]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeldForTrading

X instant, debit

Išvestinis finansinis turtas, laikomas prekybai

Išvestinio finansinio turto, laikomo prekybai, suma. [Žr. Išvestinis finansinis turtas; Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, priskiriamas prie laikomo prekybai]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities

X instant, credit

Išvestiniai finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų, priskiriamų prie išvestinių finansinių priemonių, suma. [Žr. Finansinis turtas; Išvestinės finansinės priemonės [member]]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilitiesHeldForHedging

X instant, credit

Išvestiniai finansiniai įsipareigojimai, laikomi apsidraudimui nuo rizikos

Išvestinių finansinių įsipareigojimų, laikomų apsidraudimui nuo rizikos, suma. [Žr. Išvestiniai finansiniai įsipareigojimai]

bendra praktika: 1-ojo TAS 55 straipsnis