02019R0250 — LT — 16.06.2020 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/250

2019 m. vasario 12 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/797 nurodytų geležinkelių sąveikos sudedamųjų dalių ir posistemių EB deklaracijų ir sertifikatų šablonų, atitikties patvirtintam geležinkelių transporto priemonių tipui deklaracijos pavyzdžio ir posistemių EB patikros procedūrų, kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 201/2011

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 042 2019.2.13, p. 9)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/779 2020 m. birželio 12 d.

  L 188

6

15.6.2020
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/250

2019 m. vasario 12 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2016/797 nurodytų geležinkelių sąveikos sudedamųjų dalių ir posistemių EB deklaracijų ir sertifikatų šablonų, atitikties patvirtintam geležinkelių transporto priemonių tipui deklaracijos pavyzdžio ir posistemių EB patikros procedūrų, kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 201/2011

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi:

a) 

sąveikos sudedamosios dalies EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijos, nurodytos Direktyvos (ES) 2016/797 9 straipsnio 2 dalyje, šablonas;

b) 

išsami informacija apie posistemių EB patikros procedūras ir EB patikros deklaracijos, nurodytos Direktyvos (ES) 2016/797 15 straipsnio 9 dalyje, šablonas;

c) 

tarpinės posistemio patikros sertifikato (Direktyvos (ES) 2016/797 15 straipsnio 9 dalyje nurodyto tarpinio vertinimo dokumento) šablonas;

d) 

sąveikos sudedamosios dalies atitikties arba tinkamumo naudoti sertifikato, nurodyto 9 straipsnio 2 dalyje, šablonas ir posistemio patikros sertifikato, nurodyto Direktyvos (ES) 2016/797 15 straipsnio 9 dalyje, šablonas;

e) 

atitikties patvirtintam transporto priemonių tipui deklaracijos, nurodytos Direktyvos (ES) 2016/797 24 straipsnio 4 dalyje, šablonas.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

EB atitikties deklaracija – gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo parengta sąveikos sudedamosios dalies deklaracija, kurioje gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, prisiimdamas visą atsakomybę, pareiškia, kad buvo atliktos reikiamos tos sąveikos sudedamosios dalies patikros procedūros ir ji atitinka taikomų Sąjungos teisės aktų reikalavimus;

b)

EB tinkamumo naudoti deklaracija – gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo parengta sąveikos sudedamosios dalies EB atitikties deklaraciją papildanti deklaracija, kurioje gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, prisiimdamas visą atsakomybę, pareiškia, kad buvo atliktos reikiamos tos sąveikos sudedamosios dalies patikros procedūros ir ji atitinka taikomoje TSS nustatytus tinkamumo naudoti reikalavimus;

c)

EB patikros deklaracija – pareiškėjo parengta posistemio deklaracija, kurioje pareiškėjas, prisiimdamas visą atsakomybę, pareiškia, kad buvo atliktos reikiamos to posistemio patikros procedūros ir jis atitinka taikomų Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir visas taikomas nacionalines taisykles;

d)

posistemis, pradėtas eksploatuoti be EB patikros deklaracijos, – stacionarus arba mobilusis posistemis, pradėtas eksploatuoti anksčiau, nei pagal Tarybos direktyvą 96/48/EB ( 1 ), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB ( 2 ) arba Direktyvą 2008/57/EB jam pradėta taikyti EB patikros procedūra, taigi be EB patikros deklaracijos;

e)

tarpinės patikros sertifikatas – pareiškėjo pasirinktos notifikuotosios įstaigos (kai taikomi TSS reikalavimai) arba paskirtosios įstaigos (kai taikomi nacionalinių taisyklių reikalavimai) parengtas dokumentas, kuriame registruojami patikros procedūros etapo rezultatai;

f)

EB atitikties sertifikatas – notifikuotosios įstaigos išduodamas sertifikatas, kuriuo patvirtinama atskiros sąveikos sudedamosios dalies atitiktis Sąjungos techninėms specifikacijoms, kurias ta sąveikos sudedamoji dalis turi atitikti;

g)

EB tinkamumo naudoti sertifikatas – notifikuotosios įstaigos išduodamas sertifikatas, kuriuo patvirtinamas sąveikos sudedamosios dalies tinkamumas naudoti geležinkeliuose;

h)

patikros sertifikatas – notifikuotosios įstaigos arba paskirtosios įstaigos išduodamas sertifikatas, kuriuo patvirtinama posistemio atitikties atitinkamai taikomai TSS arba taikomoms nacionalinėms taisyklėms patikra nuo projektavimo etapo iki priėmimo etapo prieš posistemį pateikiant rinkai arba pradedant eksploatuoti ir kuris apima atitinkamo posistemio sąsajų su sistema, į kurią jis įmontuojamas, patikrą;

i)

EB patikros sertifikatas – notifikuotosios įstaigos išduodamas posistemio atitikties vien tik taikomų TSS reikalavimams patikros sertifikatas;

j)

atitikties patvirtintam transporto priemonių tipui deklaracija – pareiškėjo parengta transporto priemonės deklaracija, kurioje pareiškėjas, prisiimdamas visą atsakomybę, pareiškia, kad buvo atliktos reikiamos tos transporto priemonės patikros procedūros ir ji atitinka patvirtintą transporto priemonių tipą ir taikomų Sąjungos teisės aktų bei taikomų nacionalinių taisyklių reikalavimus.

k)

ERADIS ID – raidinis skaitmeninis kodas, kuriuo identifikuojama sąveikos sudedamosios dalies EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracija arba posistemio EB patikros deklaracija, parengta pagal VII priedą.

3 straipsnis

EB atitikties deklaracija arba EB tinkamumo naudoti deklaracija

1.  Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas sąveikos sudedamosios dalies EB atitikties deklaraciją arba sąveikos sudedamosios dalies EB tinkamumo naudoti deklaraciją parengia pagal I priede nustatytą šabloną.

2.  EB atitikties deklaracija arba EB tinkamumo naudoti deklaracija rašoma viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų, ta pačia kalba, kaip ir prie jos pridedami dokumentai.

4 straipsnis

Prie EB atitikties deklaracijos arba EB tinkamumo naudoti deklaracijos pridedami dokumentai

Prie sąveikos sudedamųjų dalių EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijos pridedami šie dokumentai:

a) 

EB atitikties sertifikatas ir, kai tinkama, EB tinkamumo naudoti sertifikatas;

b) 

techniniai dokumentai pagal Komisijos sprendimą 2010/713/ES ( 3 ).

5 straipsnis

EB patikros deklaracija

1.  EB patikros deklaracija grindžiama informacija, gauta atlikus Direktyvos (ES) 2016/797 15 straipsnyje ir tos direktyvos IV priede nustatytas posistemių patikros procedūras. Viena EB patikros deklaracija apima patikrą pagal Sąjungos teisę ir, kai tinkama, pagal nacionalines taisykles.

2.  Pareiškėjas EB patikros deklaraciją parengia pagal II priede nustatytą šabloną, o kai ji susijusi su posistemiu, pirmą kartą pradėtu eksploatuoti be EB patikros deklaracijos, – pagal III priede nustatytą šabloną.

3.  EB patikros deklaracija rašoma viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų, ta pačia kalba, kaip ir prie jos pridedami dokumentai.

6 straipsnis

Patikros procedūra atlikus posistemio pakeitimą

1.  Jei atliekamas posistemio pakeitimas, pareiškėjas išanalizuoja pakeitimą ir įvertina jo poveikį EB patikros deklaracijai.

2.  Jei tas pakeitimas daro poveikį atitinkamos EB patikros deklaracijos elemento galiojimui, pareiškėjas EB patikros deklaraciją atnaujina arba parengia naują. Nauja EB patikros deklaracija parengiama tuomet, kai pagal Direktyvos (ES) 2016/797 18 straipsnio 6 dalyje ir 21 straipsnio 12 dalyje nustatytus kriterijus būtina gauti naują leidimą eksploatuoti.

3.  Jei pakeitimas paveikia pagrindinį parametrą, pareiškėjas įvertina, ar reikia atlikti pakeisto posistemio Direktyvos (ES) 2016/797 15 straipsnyje ir tos direktyvos IV priede nustatytą EB patikros procedūrą ir, jei reikia, ją atlieka.

7 straipsnis

Patikros procedūra atlikus posistemio, pradėto eksploatuoti be EB patikros deklaracijos, pakeitimą

1.  Jei atliekamas posistemio, pradėto eksploatuoti be EB patikros deklaracijos, pakeitimas, pareiškėjas išanalizuoja pakeitimą ir įvertina jo poveikį esamai konstrukcijai ir techninės priežiūros dokumentams.

2.  Jei posistemio pakeitimas paveikia pagrindinį parametrą, pareiškėjas įvertina, ar reikia atlikti EB patikros procedūrą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 15 straipsnį, ir, jei reikia, ją atlieka.

3.  Atitikties vertinimo įstaiga vertina tik pakeistas posistemio dalis ir jų sąsajas su nepakeistomis posistemio dalimis.

4.  Pareiškėjas parengia viso posistemio EB patikros deklaraciją ir, prisiimdamas visą atsakomybę, pareiškia, kad:

a) 

pakeista dalis ir jos sąsajos su nepakeistomis posistemio dalimis buvo patikrintos pagal atitinkamas patikros procedūras ir atitinka taikomą Sąjungos teisę ir visas taikomas nacionalines taisykles;

b) 

nepakeista dalis buvo pradėta naudoti geležinkelių sistemoje ir nuo pradėjimo naudoti geležinkelių sistemoje dienos iki EB patikros deklaracijos parengimo dienos buvo išlaikyta projektinės veikimo būklės.

8 straipsnis

Tarpinės patikros sertifikatas

1.  Tarpinės patikros sertifikatas grindžiamas tais pačiais atitinkamais atitikties vertinimo moduliais, kaip ir posistemio patikros sertifikatui išduoti.

2.  Notifikuotoji įstaiga arba paskirtoji įstaiga tarpinės patikros sertifikatą parengia pagal IV priede nustatytą šabloną.

3.  Tarpinės patikros sertifikatas rašomas viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų, ta pačia kalba, kaip ir prie jo pridedami dokumentai.

9 straipsnis

Atitikties arba tinkamumo naudoti sertifikatas ir patikros sertifikatas

Posistemio patikros sertifikatas, EB patikros sertifikatas ir sąveikos sudedamųjų dalių EB atitikties arba tinkamumo naudoti sertifikatas parengiami pagal V priede nustatytą šabloną.

10 straipsnis

Atitikties patvirtintam transporto priemonių tipui deklaracija

1.  Pareiškėjas atitikties patvirtintam transporto priemonių tipui deklaraciją parengia pagal VI priede nustatytą struktūros pavyzdį.

2.  Atitikties patvirtintam transporto priemonių tipui deklaracija rašoma viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų, ta pačia kalba, kaip ir prie jos pridedami dokumentai.

11 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (ES) Nr. 201/2011 panaikinamas 2019 m. birželio 16 d.

▼M1

Reglamento (ES) Nr. 201/2011 priedas toliau taikomas atitikties tipui deklaracijai, nurodytai Direktyvos 2008/57/EB 26 straipsnio 4 dalyje, iki 2020 m. birželio 15 d. valstybėse narėse, pateikusiose Agentūrai ir Komisijai pranešimą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2 dalį ir nepateikusiose Agentūrai ir Komisijai pranešimo pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2a dalį.

Reglamento (ES) Nr. 201/2011 priedas toliau taikomas atitikties tipui deklaracijai, nurodytai Direktyvos 2008/57/EB 26 straipsnio 4 dalyje, iki 2020 m. spalio 30 d. valstybėse narėse, pateikusiose Agentūrai ir Komisijai pranešimą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2a dalį.

▼B

12 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Nuo 2019 m. birželio 16 d. jis taikomas valstybėse narėse, Agentūrai ir Komisijai nepateikusiose pranešimo pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2 dalį.

11 straipsnis valstybėse narėse, pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2 dalį Agentūrai ir Komisijai pateikusiose pranešimą apie ketinimą pratęsti perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpį, taikomas nuo 2019 m. birželio 16 d.

▼M1

Šis reglamentas taikomas nuo 2020 m. birželio 16 d. valstybėse narėse, pateikusiose Agentūrai ir Komisijai pranešimą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2 dalį ir nepateikusiose Agentūrai ir Komisijai pranešimo pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2a dalį.

Jis taikomas visose valstybėse narėse nuo 2020 m. spalio 31 d.

▼B

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

SĄVEIKOS SUDEDAMŲJŲ DALIŲ EB ATITIKTIES ARBA TINKAMUMO NAUDOTI DEKLARACIJOS ŠABLONAS

Sąveikos sudedamųjų dalių EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracija

EB deklaracijos identifikacinis numeris [ERADIS ID] ( 4 )

Mes, gamintojas arba įgaliotasis atstovas

[įmonės pavadinimas]

[tikslus pašto adresas],

prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad šioje deklaracijoje nurodyta sąveikos sudedamoji dalis ( 5 )

[sąveikos sudedamosios dalies/tipo pavadinimas/trumpas aprašymas, unikalus sąveikos sudedamosios dalies identifikatorius]

atitinka taikomus Sąjungos teisės aktus:

[direktyvos (-ų) pavadinimas (-ai), TSS pavadinimas (-ai), Europos specifikacijų pavadinimas (-ai)].

buvo įvertinta notifikuotosios įstaigos:

[įstaigos pavadinimas]

[registracijos numeris]

[tikslus adresas],

pagal šį (šiuos) patvirtinimą (-us) ir (arba) sertifikatą (-us):

[patvirtinimas (-ai), išdavimo data] [sertifikato (-ų) numeris (-ai), išdavimo data]

Taikomos šios naudojimo sąlygos ir kiti apribojimai ( 6 ):

[naudojimo sąlygų ir kitų apribojimų sąrašas arba nuoroda į sąrašą].

Kad būtų galima deklaruoti atitiktį, buvo atliktos šios procedūros:

[moduliai, kuriuos gamintojas pasirinko sąveikos sudedamajai daliai vertinti].

Priedų sąrašas

[priedų pavadinimai (prie EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijos pridedami techniniai dokumentai arba techninė byla)] ( 7 )

Parengta:

[data MMMM/MM/DD]

Gamintojo arba įgaliotojo atstovo parašas

[Vardas, pavardė]
II PRIEDAS

POSISTEMIO EB PATIKROS DEKLARACIJOS ŠABLONAS

Posistemio EB patikros deklaracija

EB deklaracijos identifikacinis numeris [ERADIS ID] ( 8 )

Mes, pareiškėjas:

[įmonės pavadinimas]

[tikslus pašto adresas],

prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad šioje deklaracijoje nurodytas posistemis ( 9 )

[posistemio pavadinimas/trumpas aprašymas, unikalus posistemio identifikatorius]

buvo patikrintas pagal reikiamas patikros procedūras ir atitinka taikomus Sąjungos teisės aktus ir nacionalines taisykles:

[nuoroda į: direktyvą (-as); TSS; atitinkamas nacionalines taisykles]

buvo įvertintas šių atitikties vertinimo įstaigų:notifikuotosios įstaigos:

įstaigos pavadinimas

registracijos numeris

tikslus adresas

paskirtosios įstaigos:

įstaigos pavadinimas

identifikavimo numeris

tikslus adresas

vertinimo įstaigos [rizikos vertinimo]:

įstaigos pavadinimas

identifikavimo numeris

tikslus adresas

pagal šį (šiuos) sertifikatą (-us) ir (arba) ataskaitą (-as):

[sertifikato (-ų) numeris (-iai), ataskaitos (-ų) numeris (-iai), išdavimo data (-os)].

Taikomos šios naudojimo sąlygos ir kiti apribojimai ( 10 ):

[naudojimo sąlygų ir kitų apribojimų sąrašas arba nuoroda į sąrašą].

Kad būtų galima deklaruoti atitiktį, buvo atliktos šios procedūros:

[moduliai, kuriuos gamintojas pasirinko posistemio patikrai].

Prie šios deklaracijos pridedamos techninės bylos identifikavimas

[nuoroda į techninę bylą, pridedamą prie posistemio EB patikros deklaracijos pagal Direktyvos (ES) 2016/797 15 straipsnio 4 dalį].

Nuoroda į ankstesnę EB patikros deklaraciją (kai taikoma)

[taip/ne]

Parengta:

[data MMMM/MM/DD]

Pareiškėjo parašas

vardas, pavardė
III PRIEDAS

POSISTEMIO, PIRMĄ KARTĄ PRADĖTO EKSPLOATUOTI BE EB DEKLARACIJOS, EB PATIKROS DEKLARACIJOS ŠABLONAS

Posistemio EB patikros deklaracija

EB deklaracijos identifikacinis numeris [ERADIS ID] ( 11 )

Mes, pareiškėjas:

[įmonės pavadinimas]

[tikslus pašto adresas],

prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad šioje deklaracijoje nurodyto posistemio ( 12 )

[posistemio pavadinimas/trumpas aprašymas, unikalus posistemio identifikatorius]

pakeistoji posistemio dalis:

[posistemio dalių pavadinimai/trumpi aprašymai]

buvo patikrinta pagal reikiamas patikros procedūras ir atitinka taikomus Sąjungos teisės aktus ir nacionalines taisykles:

[nuoroda į: direktyvą (-as); TSS; atitinkamas nacionalines taisykles]

buvo įvertinta šių atitikties vertinimo įstaigų:notifikuotosios įstaigos:

įstaigos pavadinimas

registracijos numeris

tikslus adresas

paskirtosios įstaigos:

įstaigos pavadinimas

identifikavimo numeris

tikslus adresas

vertinimo įstaigos [rizikos vertinimo]:

įstaigos pavadinimas

identifikavimo numeris

tikslus adresas

pagal šį (šiuos) sertifikatą (-us) ir (arba) ataskaitą (-as):

[sertifikato (-ų) numeris (-iai), ataskaitos (-ų) numeris (-iai), išdavimo data (-os)].

Nepakeista šioje deklaracijoje nurodyto posistemio dalis buvo pradėta naudoti geležinkelių sistemoje ir nuo pradėjimo naudoti geležinkelių sistemoje dienos iki EB patikros deklaracijos parengimo dienos buvo išlaikyta projektinės veikimo būklės.

Taikomos šios naudojimo sąlygos ir kiti apribojimai ( 13 ):

[naudojimo sąlygų ir kitų apribojimų sąrašas arba nuoroda į sąrašą].

Kad būtų galima deklaruoti atitiktį, buvo atliktos šios procedūros:

[moduliai, kuriuos gamintojas pasirinko posistemio patikrai].

Prie šios deklaracijos pridedamos techninės bylos identifikavimas

[nuoroda į techninę bylą, pridedamą prie posistemio EB patikros deklaracijos pagal Direktyvos (ES) 2016/797 15 straipsnio 4 dalį].

Nuoroda į ankstesnę EB patikros deklaraciją (kai taikoma)

[taip/ne]

Parengta:

[data MMMM/MM/DD]

Pareiškėjo parašas

vardas, pavardė
IV PRIEDAS

TARPINĖS PATIKROS SERTIFIKATO ŠABLONAS

Tarpinės patikros sertifikatas

Numeris [unikalus TPS identifikavimo numeris, užtikrinantis dokumento atsekamumą] ( 14 )

Vertinimo dalykas ( 15 ):

[unikalus posistemio ar jo dalies identifikatorius: viso posistemio ar jo dalies identifikavimas ir patikros etapai pagal Direktyvos (ES) 2016/797 IV priedo 2.2.3 punktą].

Pareiškėjas, taip pat, kai taikoma, gamintojas ir gamybos vietos:

[pavadinimas (-ai), adresas (-ai)]

Vertinimo reikalavimai:

[nuoroda į direktyvą (-as), TSS, TSS nuostatų netaikymo atvejus, atitinkamas nacionalines taisykles, Europos specifikacijas, kitas priimtinas atitikties užtikrinimo priemones].

Taikytas modulis (-iai):

[moduliai, kuriuos pasirinko pareiškėjas posistemiui ar jo daliai vertinti, ir vertinimo etapai].

Vertinimo ir (arba) audito rezultatas:

[pateikiant nuorodą į vertinimo ir (arba) audito ataskaitą].

Taikomos šios naudojimo sąlygos ir apribojimai ( 16 ):

[naudojimo sąlygų ir apribojimų sąrašas arba nuoroda į sąrašą].

TPS priedas ( 17 ) (kai taikoma)

[taip/ne]

Prie šio TPS pridedami dokumentai:

[nuoroda į pridedamus dokumentus; vertinimui naudotų dokumentų sąrašas arba byla].

Galiojimas:

[TPS galiojimo laikas ir sąlygos].

Parengta:

[data MMMM/MM/DD]Notifikuotoji įstaiga

parašas

vardas, pavardė

[ARBA]

Paskirtoji įstaiga

parašas

vardas, pavardė

įstaigos pavadinimas

įstaigos pavadinimas

registracijos numeris

identifikavimo numeris

tikslus pašto adresas

tikslus pašto adresas

Psl. 1[iš nn]

Tarpinės patikros sertifikato priedas [kai taikoma]

Numeris [unikalus TPS identifikacinis numeris]

Vertinimo dalykas:

[unikalus posistemio ar jo dalies identifikatorius: viso posistemio ar jo dalies identifikavimas ir patikros etapai pagal Direktyvos (ES) 2016/797 IV priedo 2.2.3 punktą].

Parengta:

[data MMMM/MM/DD]Notifikuotoji įstaiga

parašas

vardas, pavardė

[ARBA]

Paskirtoji įstaiga

parašas

vardas, pavardė

įstaigos pavadinimas

įstaigos pavadinimas

registracijos numeris

identifikavimo numeris

tikslus pašto adresas

tikslus pašto adresas

Psl. n iš nn
V PRIEDAS

SERTIFIKATO ŠABLONAS

[EB] ( 18 )[atitikties arba tinkamumo naudoti/patikros] sertifikatas

Numeris [unikalus sertifikato identifikacinis numeris] ( 19 ).

Vertinimo dalykas ( 20 ):

[unikalus posistemio arba sąveikos sudedamosios dalies identifikatorius].

Pareiškėjas, taip pat, kai taikoma, gamintojas ir gamybos vietos:

[pavadinimas (-ai), adresas (-ai)]

Vertinimo reikalavimai:

[nuoroda į: direktyvą (-as), TSS, atitinkamas nacionalines taisykles, Europos specifikacijas, kitas priimtinas atitikties užtikrinimo priemones].

Taikytas modulis (-iai):

[modulis (-iai), kurį (-iuos) pareiškėjas pasirinko sąveikos sudedamajai daliai arba posistemiui vertinti].

Vertinimo ir (arba) audito rezultatas:

[pateikiant nuorodą į vertinimo ir (arba) audito ataskaitą].

Taikomos šios naudojimo sąlygos ir apribojimai ( 21 ):

[naudojimo sąlygų ir apribojimų sąrašas arba nuoroda į sąrašą].

Priedas ( 22 ) (kai taikoma):

[taip/ne]

Prie šio [EB] (23)  sertifikato pridedami dokumentai:

[nuoroda į pridedamus dokumentus; vertinimui naudotų dokumentų sąrašas arba byla].

Galiojimas:

[sertifikato galiojimo laikas ir sąlygos].

Parengta:

[data MMMM/MM/DD]Notifikuotoji įstaiga

parašas

vardas, pavardė

[ARBA]

Paskirtoji įstaiga

parašas

vardas, pavardė

įstaigos pavadinimas

įstaigos pavadinimas

registracijos numeris

identifikavimo numeris

tikslus pašto adresas

tikslus pašto adresas

Psl. 1[iš nn]

[EB] ( 23 )sertifikato priedas [kai taikoma  ( 24 )]

Numeris [unikalus sertifikato identifikacinis numeris].

Vertinimo dalykas:

[unikalus posistemio arba sąveikos sudedamosios dalies identifikatorius].

Parengta:

[data MMMM/MM/DD]Notifikuotoji įstaiga

parašas

vardas, pavardė

[ARBA]

Paskirtoji įstaiga

parašas

vardas, pavardė

įstaigos pavadinimas

įstaigos pavadinimas

registracijos numeris

identifikavimo numeris

tikslus pašto adresas

tikslus pašto adresas

Psl. n iš nn
VI PRIEDAS

ATITIKTIES PATVIRTINTAM TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIPUI DEKLARACIJOS PAVYZDYS

Atitikties patvirtintam transporto priemonių tipui deklaracija

Mes,

pareiškėjas

[įmonės pavadinimas] ( 25 )

[tikslus adresas],

prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad šioje deklaracijoje nurodyta transporto priemonė [Europos transporto priemonės numeris, iš anksto rezervuotas transporto priemonės numeris, sutartos identifikavimo priemonės] ( 26 )

— 
atitinka patvirtintą transporto priemonių tipą [transporto priemonių tipo/versijos/varianto identifikatorius Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registre];
— 
atitinka taikomus Sąjungos teisės aktus ir atitinkamas nacionalines taisykles, kaip nurodyta šios deklaracijos prieduose;
— 
patikrinta pagal visas šiai deklaracijai parengti reikalingas patikros procedūras.

Priedų sąrašas ( 27 )

[priedų pavadinimai].

Už ką ir kieno vardu pasirašyta [pareiškėjo pavadinimas].

Parengta [vieta] [data MMMM MM DD]

[vardas, pavardė, pareigos] [parašas]
VII PRIEDAS

EB DEKLARACIJOS IDENTIFIKACINIO NUMERIO STRUKTŪRA IR TURINYS

Kiekvienai sąveikos sudedamųjų dalių EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijai ir posistemio EB patikros deklaracijai suteikiamas tokios struktūros raidinis skaitmeninis kodas, kurį sudaro 2 raidės ir 24 skaitmenys:CC

RRRRRRRRRRRRRR

MMMM

NNNNNN

Šalies kodas

(dvi raidės)

Pareiškėjo nacionalinis registracijos numeris

(keturiolika skaitmenų)

Metai

(keturi skaitmenys)

Eilės numeris

(šeši skaitmenys)

 

 

 

 

1 laukelis

2 laukelis

3 laukelis

4 laukelis

1 LAUKELIS. Šalies kodas (dvi raidės)

Šalies kodas priskiriamas remiantis ISO 3166 standartu.

2 LAUKELIS. Pareiškėjo nacionalinis registracijos numeris (keturiolikos skaitmenų numeris)

Pareiškėjo nacionalinis registracijos numeris – registracijos/identifikavimo numeris, suteiktas mokesčių tarnybos, prekybos registro arba kurios nors kitos institucijos, registruojančios įmones valstybėje narėje.

Jei numeris trumpesnis nei keturiolika skaitmenų, pirmuosius skaitmenis reikėtų palikti tuščius – 00, kaip ir eilės numeryje.

3 LAUKELIS. Metai (keturi skaitmenys)

Šiame laukelyje nurodomi metai, kuriais išduotas dokumentas.

4 LAUKELIS. Eilės numeris (šeši skaitmenys)

Eilės numeris – didėjantis skaičius, padidinamas vienu vienetu kiekvieną kartą išduodant deklaraciją.

Kiekvienais metais eilės numeris pradedamas nuo nulio.

Eilės numeris turi būti susijęs su deklaracijas išduodančia institucija.( 1 ) 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos (OL L 235, 1996 9 17, p. 6).

( 2 ) 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos (OL L 110, 2001 4 20, p. 1).

( 3 ) 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas 2010/713/ES dėl atitikties ir tinkamumo naudoti vertinimo ir EB patikros procedūrų modulių, skirtų naudoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB priimtose techninėse sąveikos specifikacijose (OL L 319, 2010 12 4, p. 1).

( 4 ) Informacija laužtiniuose skliaustuose [] pateikiama tam, kad naudotojas galėtų tinkamai ir išsamiai parengti šabloną.

( 5 ) Sąveikos sudedamosios dalies aprašymas turi užtikrinti jos vienareikšmiško identifikavimo ir atsekamumo galimybę.

( 6 ) Kai pateikiama nuoroda į naudojimo sąlygų ir kitų apribojimų sąrašą, toks sąrašas turi būti prieinamas leidimą išduodančiajam subjektui.

( 7 ) Techniniai dokumentai pagal Sprendimą 2010/713/ES.

( 8 ) Informacija laužtiniuose skliaustuose [] pateikiama tam, kad naudotojas galėtų tinkamai ir išsamiai parengti šabloną.

( 9 ) Posistemio aprašymas turi užtikrinti jo vienareikšmiško identifikavimo ir atsekamumo galimybę.

( 10 ) Kai pateikiama nuoroda į naudojimo sąlygų ir kitų apribojimų sąrašą, toks sąrašas turi būti prieinamas leidimą išduodančiajam subjektui.

( 11 ) Informacija laužtiniuose skliaustuose [] pateikiama tam, kad naudotojas galėtų tinkamai ir išsamiai parengti šabloną.

( 12 ) Posistemio aprašymas turi užtikrinti jo vienareikšmiško identifikavimo ir atsekamumo galimybę.

( 13 ) Kai pateikiama nuoroda į naudojimo sąlygų ir kitų apribojimų sąrašą, toks sąrašas turi būti prieinamas leidimą išduodančiajam subjektui.

( 14 ) Informacija laužtiniuose skliaustuose pateikiama tam, kad naudotojas galėtų parengti šabloną.

( 15 ) Posistemio ar jo dalies aprašymas turi užtikrinti jo (jos) vienareikšmiško identifikavimo ir atsekamumo galimybę.

( 16 ) Kai pateikiama nuoroda į naudojimo sąlygų ir kitų apribojimų sąrašą, toks sąrašas turi būti prieinamas leidimą išduodančiajam subjektui.

( 17 ) Geriausia TPS išduoti kaip vieno puslapio dokumentą; jeigu reikiama TPS informacija viename puslapyje netelpa, priede yra pakankamai vietos visai kitai aktualiai informacijai pateikti.

( 18 ) „EB“ taikoma tik notifikuotosios įstaigos išduodamiems sertifikatams, įskaitant sertifikatus, apimančius ir notifikuotosios, ir paskirtosios įstaigų užduotis, kai abiejų funkcijas vykdo ta pati įstaiga. „EB“ praleidžiama paskirtosios įstaigos išduodamuose sertifikatuose.

( 19 ) Informacija laužtiniuose skliaustuose [] pateikiama tik tam, kad naudotojas galėtų tinkamai ir išsamiai parengti šabloną.

( 20 ) Sąveikos sudedamosios dalies arba posistemio aprašymas turi užtikrinti jos (jo) vienareikšmiško identifikavimo ir atsekamumo galimybę.

( 21 ) Kai pateikiama nuoroda į naudojimo sąlygų ir kitų apribojimų sąrašą, toks sąrašas turi būti prieinamas leidimą išduodančiajam subjektui.

( 22 ) Geriausia sertifikatą išduoti kaip vieno puslapio dokumentą; jeigu reikiama sertifikato informacija viename puslapyje netelpa, priede yra pakankamai vietos visai kitai aktualiai informacijai pateikti.

( 23 ) „EB“ taikoma tik notifikuotosios įstaigos išduodamiems sertifikatams, įskaitant sertifikatus, apimančius ir notifikuotosios, ir paskirtosios įstaigų užduotis, kai abiejų funkcijas vykdo ta pati įstaiga. „EB“ praleidžiama paskirtosios įstaigos išduodamuose sertifikatuose.

( 24 ) Geriausia sertifikatą išduoti kaip vieno puslapio dokumentą; jeigu reikiama sertifikato informacija viename puslapyje netelpa, priede yra pakankamai vietos visai kitai aktualiai informacijai pateikti.

( 25 ) Informacija laužtiniuose skliaustuose [] pateikiama tam, kad naudotojas galėtų tinkamai ir išsamiai parengti šabloną.

( 26 ) Esamai transporto priemonei identifikuoti turi būti naudojamas šios deklaracijos rengimo momentu galiojantis Europos transporto priemonės numeris (ETPN).

Naujos transporto priemonės atveju, jei šios deklaracijos rengimo momentu transporto priemonei pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2018/1614 (OL L 268, 2018 10 26, p. 53) dar nesuteiktas iš anksto rezervuotas transporto priemonės numeris, transporto priemonė turi būti identifikuojama pagal kitą pareiškėjo ir leidimą išduodančios institucijos suderintą identifikavimo sistemą.

Remiantis to sprendimo II priedo 3.2.1 skirsnio 3 punktu, registruojant transporto priemonę rezervuotas transporto priemonės numeris turi tapti ETPN.

( 27 ) Prieduose pateikiama posistemio (-ių) EB patikros deklaracija (-os).