02019L1995 — LT — 18.08.2020 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2019/1995

2019 m. lapkričio 21 d.

kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos, susijusios su nuotoline prekyba prekėmis ir tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis

(OL L 310 2019.12.2, p. 1)

Iš dalies keičiama:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2020/1109 2020 m. liepos 20 d.

  L 244

3

29.7.2020
▼B

TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2019/1995

2019 m. lapkričio 21 d.

kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos, susijusios su nuotoline prekyba prekėmis ir tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis1 straipsnis

Direktyva 2006/112/EB iš dalies keičiama taip:

1) 

V antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnis papildomas šiuo straipsniu:

36b straipsnis

Jeigu pagal 14a straipsnį laikoma, kad apmokestinamasis asmuo pats gauna ir tiekia prekes, prekių siuntimas arba gabenimas priskiriamas to apmokestinamojo asmens vykdomam tiekimui.“;

2) 

66a straipsnis pakeičiamas taip:

66a straipsnis

Nukrypstant nuo 63, 64 ir 65 straipsnių, jei pagal 14a straipsnį laikoma, kad apmokestinamasis asmuo pats gauna ir tiekia prekes, jo vykdomo prekių tiekimo apmokestinimo momentas ir prekių tiekimo tam apmokestinamajam asmeniui apmokestinimo momentas įvyksta ir PVM tampa mokėtinas tuo metu, kai mokėjimas yra priimtas.“;

3) 

įterpiamas šis straipsnis:

136a straipsnis

Jeigu pagal 14a straipsnio 2 dalį laikoma, kad apmokestinamasis asmuo pats gauna ir tiekia prekes, valstybės narės neapmokestina tų prekių tiekimo tam apmokestinamajam asmeniui.“;

4) 

169 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b) 

vykdyti sandorius, kurie neapmokestinami pagal 136a, 138, 142 ar 144 straipsnį, 146–149 straipsnius, 151, 152, 153 ar 156 straipsnį, 157 straipsnio 1 dalies b punktą, 158–161 straipsnius ar 164 straipsnį;“;

5) 

204 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Tačiau valstybės narės negali taikyti antroje pastraipoje nurodytos galimybės apmokestinamajam asmeniui, kaip apibrėžta 358a straipsnio 1 punkte, kuris pasirinko specialią paslaugoms, kurias teikia Bendrijoje neįsisteigęs apmokestinamasis asmuo, skirtą schemą.“;

6) 

272 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b) 

apmokestinamuosius asmenis, kurie nevykdo 20, 21, 22, 33, 36, 136a, 138 ir 141 straipsniuose nurodytų sandorių;“;

7) 

XII antraštinės dalies 6 skyriaus antraštė pakeičiama taip:

Specialios schemos, skirtos apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims arba vykdantiems nuotolinę prekybą prekėmis arba tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis “;

8) 

XII antraštinės dalies 6 skyriaus 3 skirsnio antraštė pakeičiama taip:

Speciali schema, skirta Bendrijos vidaus nuotolinei prekybai prekėmis, prekių tiekimui valstybėje narėje naudojant elektronines sąsajas, kuriomis sudaromos sąlygos tiekti prekes, ir paslaugoms, kurias teikia Bendrijoje, bet ne vartojimo valstybėje narėje įsisteigę apmokestinamieji asmenys “;

9) 

369a straipsnis pakeičiamas taip:

369a straipsnis

Taikant šį skirsnį ir nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų, naudojamos šios apibrėžtys:

1) 

vartojimo valstybėje narėje neįsisteigęs apmokestinamasis asmuo – apmokestinamasis asmuo, kuris yra įsteigęs savo verslą arba turi nuolatinį padalinį Bendrijoje, tačiau kuris nėra įsteigęs savo verslo ir neturi nuolatinio padalinio vartojimo valstybės narės teritorijoje;

2) 

registravimosi valstybė narė – valstybė narė, kurios teritorijoje apmokestinamasis asmuo yra įsteigęs savo verslą arba, jei jis nėra įsteigęs savo verslo Bendrijoje, kurioje jis turi nuolatinį padalinį.

Kai apmokestinamasis asmuo nėra įsteigęs savo verslo Bendrijoje, tačiau joje turi daugiau negu vieną nuolatinį padalinį, registravimosi valstybė narė yra valstybė narė, kurioje yra nuolatinis padalinys ir kurioje tas apmokestinamasis asmuo nurodo, kad naudosis šia specialia schema. Apmokestinamajam asmeniui tas sprendimas privalomas atitinkamais kalendoriniais metais ir dvejus po jų einančius kalendorinius metus.

Jeigu apmokestinamasis asmuo neįsteigė savo verslo Bendrijoje ir joje neturi nuolatinio padalinio, registravimosi valstybė narė yra valstybė narė, kurioje prasideda prekių siuntimas arba gabenimas. Jeigu valstybė narė, kurioje prasideda prekių siuntimas arba gabenimas, yra ne viena, apmokestinamasis asmuo nurodo, kuri iš šių valstybių narių yra registravimosi valstybė narė. Apmokestinamajam asmeniui tas sprendimas privalomas atitinkamais kalendoriniais metais ir dvejus po jų einančius kalendorinius metus;

3) 

vartojimo valstybė narė yra viena iš šių:

a) 

kai teikiamos paslaugos – valstybė narė, kuri pagal V antraštinės dalies 3 skyrių laikoma paslaugų teikimo vieta;

b) 

kai vykdoma Bendrijos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis – valstybė narė, kurioje baigiasi prekių siuntimas ar gabenimas klientui;

c) 

kai apmokestinamasis asmuo tiekia prekes sudarydamas sąlygas tiekimui pagal 14a straipsnio 2 dalį, o tiekiamų prekių siuntimas arba gabenimas prasideda ir baigiasi toje pačioje valstybėje narėje – ta valstybė narė.“;

10) 

369b straipsnis pakeičiamas taip:

369b straipsnis

Valstybės narės leidžia šia specialia schema naudotis toliau nurodytiems apmokestinamiesiems asmenims:

a) 

apmokestinamajam asmeniui, vykdančiam Bendrijos vidaus nuotolinę prekybą prekėmis;

b) 

apmokestinamajam asmeniui, kuris sudaro sąlygas tiekti prekes pagal 14a straipsnio 2 dalį, jei tiekiamų prekių siuntimas ar gabenimas prasideda ir baigiasi toje pačioje valstybėje narėje;

c) 

apmokestinamajam asmeniui, neįsisteigusiam vartojimo valstybėje narėje, teikiančiam paslaugas neapmokestinamajam asmeniui.

Ši speciali schema taikoma visoms atitinkamo apmokestinamojo asmens Bendrijoje tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms.“;

11) 

369e straipsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a) 

jeigu jis praneša, kad jis nebetiekia prekių ir nebeteikia paslaugų, kurioms taikoma ši speciali schema;“;

12) 

369f straipsnis pakeičiamas taip:

369f straipsnis

Šia specialia schema besinaudojantis apmokestinamasis asmuo registravimosi valstybei narei elektroninėmis priemonėmis pateikia kiekvieno kalendorinio ketvirčio PVM deklaraciją, nesvarbu, ar buvo tiekiamos prekės arba teikiamos paslaugos, kurioms taikoma ši speciali schema. PVM deklaracija pateikiama iki mėnesio, einančio po pasibaigusio mokestinio laikotarpio, už kurį pateikiama deklaracija, pabaigos.“;

13) 

369g straipsnio 1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1.  PVM deklaracijoje nurodomas PVM mokėtojo kodas, nurodytas 369d straipsnyje, ir kiekvienos vartojimo valstybės narės, kurioje priklauso sumokėti PVM, atveju – toliau nurodytų tiekimų, kuriems taikoma ši speciali schema, įvykdytų per mokestinį laikotarpį, bendra vertė be PVM, taikomi PVM tarifai, bendra kiekvieno atitinkamo PVM tarifo suma ir bendra mokėtino PVM suma:

a) 

Bendrijos vidaus nuotolinės prekybos prekėmis;

b) 

prekių tiekimo pagal 14a straipsnio 2 dalį, jei tų prekių siuntimas arba gabenimas prasideda ir baigiasi toje pačioje valstybėje narėje;

c) 

paslaugų teikimo.

Į PVM deklaraciją taip pat įtraukiami su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susiję pakeitimai, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.

2.  Jeigu prekės siunčiamos arba gabenamos ne iš registravimosi valstybės narės, o iš kitų valstybių narių, PVM deklaracijoje kiekvienos valstybės narės, iš kurios siunčiamos arba gabenamos tokios prekės, atveju taip pat nurodoma toliau nurodytų tiekimų, kuriems taikoma ši speciali schema, bendra vertė be PVM, taikomi PVM tarifai, bendra kiekvieno atitinkamo PVM tarifo suma ir bendra mokėtino PVM suma:

a) 

kitos nei pagal 14a straipsnio 2 dalį apmokestinamojo asmens vykdomos Bendrijos vidaus nuotolinės prekybos prekėmis;

b) 

Bendrijos vidaus nuotolinės prekybos prekėmis ir prekių tiekimo, jei tų prekių siuntimas arba gabenimas prasideda ir baigiasi toje pačioje valstybėje narėje ir jas apmokestinamasis asmuo tiekia pagal 14a straipsnio 2 dalį.

PVM deklaracijoje taip pat nurodomas a punkte nurodyto tiekimo atskiras PVM mokėtojo kodas arba mokesčių mokėtojo registracijos kodas, kuriuos suteikė kiekviena valstybė narė, iš kurios tos prekės yra siunčiamos arba gabenamos.

PVM deklaracijoje taip pat nurodomas b punkte nurodyto tiekimo atskiras PVM mokėtojo kodas arba mokesčių mokėtojo registracijos kodas (jeigu tokie yra), kuriuos suteikė kiekviena valstybė narė, iš kurios tos prekės yra siunčiamos arba gabenamos.

PVM deklaracijoje šioje dalyje nurodyta informacija pateikiama suskaidyta pagal vartojimo valstybes nares.

3.  Jeigu be registravimosi valstybėje narėje esančių nuolatinių padalinių apmokestinamasis asmuo, teikiantis paslaugas, kurioms taikoma ši speciali schema, turi vieną ar daugiau nuolatinių padalinių, iš kurių teikiamos paslaugos, PVM deklaracijoje kiekvienos valstybės narės, kurioje jis turi padalinį, atveju taip pat nurodoma tokių teikimų bendra vertė be PVM, taikomi PVM tarifai, bendra kiekvieno atitinkamo PVM tarifo suma ir bendra mokėtino PVM suma, duomenis suskirstant pagal vartojimo valstybes nares, ir to padalinio individualus PVM mokėtojo kodas ar mokesčių mokėtojo registracijos kodas.“;

14) 

369zb straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.  Valstybės narės reikalauja, kad 1 dalyje nurodytas PVM būtų mokamas kas mėnesį iki importo muito mokėjimui taikomo termino.“

2 straipsnis

1.   ►M1  Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas priemones jos taiko nuo 2021 m. liepos 1 d. ◄

Valstybės narės, priimdamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.