02019L0520 — LT — 24.03.2022 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2019/520

2019 m. kovo 19 d.

dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių rinkliavų nesumokėjimo atvejus Sąjungoje

(nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 091 2019.3.29, p. 45)

Iš dalies keičiama:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2022/362 2022 m. vasario 24 d.

  L 69

1

4.3.2022
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2019/520

2019 m. kovo 19 d.

dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių rinkliavų nesumokėjimo atvejus Sąjungoje

(nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  

Šioje direktyvoje nustatomi reikalavimai, būtini siekiant šių tikslų:

a) 

užtikrinti elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumą visame Sąjungos kelių tinkle, apimančiame miesto ir tarpmiestinius kelius, greitkelius, pagrindinius ir šalutinius kelius ir įvairius objektus, tokius kaip tuneliai ar tiltai ir keltai, ir

b) 

sudaryti Sąjungoje palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu lygmeniu keistis transporto priemonių registracijos duomenimis, susijusiais su transporto priemonėmis, už kurias nesumokėtos kelių rinkliavos, ir jų savininkais arba valdytojais.

Kad būtų laikomasi subsidiarumo principo, ši direktyva taikoma nedarant poveikio valstybių narių sprendimams tam tikrų tipų transporto priemonėms taikyti kelių rinkliavas ir nustatyti tų rinkliavų dydį bei tokių rinkliavų taikymo tikslą.

2.  

3–22 straipsniai netaikomi:

a) 

kelių rinkliavos sistemoms, kurios nėra elektroninės, kaip apibrėžta 2 straipsnio 10 punkte ir

b) 

mažoms tik vietos lygmeniu taikomoms kelių rinkliavos sistemoms, kurių atveju 3–22 straipsnių reikalavimų laikymosi išlaidos būtų per didelės, palyginti su nauda.

3.  
Ši direktyva netaikoma mokesčiams už transporto priemonių stovėjimą.
4.  
Sąjungos elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo tikslui pasiekti naudojamasi Europos elektroninės rinkliavos paslauga (toliau – EERP), papildančia valstybių narių nacionalines elektroninės rinkliavos paslaugas.
5.  

Jeigu pagal nacionalinę teisę reikalaujama, kad prieš nustatant kelių rinkliavos nesumokėjimo atvejį, naudotojui būtų pranešta apie pareigą mokėti, valstybės narės taip pat gali taikyti šią direktyvą siekdamos identifikuoti transporto priemonės savininką ar naudotoją ir pačią transporto priemonę pranešimo tikslais, tik jei įvykdomos visos šios sąlygos:

a) 

nėra kitų priemonių identifikuoti transporto priemonės savininką arba valdytoją ir

b) 

pranešimas transporto priemonės savininkui arba valdytojui apie pareigą mokėti yra privalomas kelių rinkliavos mokėjimo procedūros etapas pagal nacionalinę teisę.

6.  
Kai valstybė narė taiko 5 dalį, ji imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad visas tolesnes procedūras, susijusias su pareiga mokėti kelių rinkliavą, vykdytų valdžios institucijos. Šioje direktyvoje pateikiamos nuorodos į kelių rinkliavos nesumokėjimą apima atvejus, kuriems taikoma 5 dalis, jei valstybė narė, kurioje nesumokėta rinkliava, taiko tą dalį.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

1.

rinkliavos paslauga –

paslauga, kuria naudotojams, sudariusiems vieną sutartį ir, kai būtina, turintiems vieną transporto priemonėje montuojamos įrangos (toliau – TPMĮ) elementą, suteikiama galimybė transporto priemonę naudoti vienoje ar daugiau EERP teritorijų, ir kuri apima:

a) 

kai būtina, individualizuotos TPMĮ teikimą naudotojams ir jos funkcijų palaikymą,

b) 

užtikrinimą, kad rinkliavos rinkėjui būtų sumokėta rinkliava, kurią turi sumokėti naudotojas,

c) 

priemonių, kuriomis turi būti atliktas mokėjimas, suteikimą naudotojui arba esamų priemonių priėmimą,

d) 

rinkliavos surinkimą iš naudotojo,

e) 

santykių su naudotojais kaip klientais valdymą ir

f) 

kelių rinkliavos sistemų saugumo ir privatumo politikos įgyvendinimą ir jos laikymąsi;

2.

rinkliavos paslaugos teikėjas – juridinis asmuo, kuris teikia rinkliavos paslaugas vienoje ar daugiau EERP teritorijų vienos ar daugiau klasių transporto priemonėms;

3.

rinkliavos rinkėjas – viešasis ar privatusis subjektas, kuris renka rinkliavas už transporto priemonių važiavimą EERP teritorijoje;

4.

paskirtasis rinkliavos rinkėjas – viešasis ar privatusis subjektas, paskirtas rinkliavos rinkėju būsimoje EERP teritorijoje;

5.

Europos elektroninės rinkliavos paslauga (EERP) – rinkliavos paslauga, kurią EERP teikėjas pagal sutartį teikia EERP gavėjui vienoje ar daugiau EERP teritorijų;

6.

EERP teikėjas – subjektas, kuris pagal atskirą sutartį sudaro sąlygas EERP gavėjui naudotis EERP, perveda rinkliavas atitinkamam rinkliavos rinkėjui ir kuris yra įregistruotas savo įsisteigimo valstybėje narėje;

7.

EERP gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, su EERP teikėju sudaręs sutartį, kad galėtų naudotis EERP;

8.

EERP teritorija – kelias, kelių tinklas, statinys (pavyzdžiui, tiltas ar tunelis) arba keltas, už kuriuos rinkliavos renkamos naudojant elektroninę kelių rinkliavos sistemą;

9.

EERP reikalavimus atitinkanti sistema – elektroninės kelių rinkliavos sistemos elementų rinkinys, specialiai reikalingas tam, kad EERP teikėjai būtų įtraukti į sistemą ir EERP veiktų;

10.

elektroninė kelių rinkliavos sistema – rinkliavos rinkimo sistema, pagal kurią pareiga naudotojui mokėti rinkliavą registruojama ir siejama su vien tik automatinio nustatymo, kad transporto priemonė yra tam tikroje vietoje, būdu, palaikant nuotolinį ryšį su transporto priemonėje sumontuota TPMĮ, arba remiantis automatiniu registracijos numerio identifikavimu;

11.

transporto priemonėje montuojama įranga (TPMĮ) – visas techninės ir programinės įrangos sudedamųjų dalių rinkinys, kuris turi būti naudojamas teikiant rinkliavos paslaugą, ir kuris yra sumontuotas arba yra transporto priemonėje siekiant rinkti duomenis, juos saugoti, tvarkyti ir gauti ar siųsti nuotoliniu būdu, ir kuris yra atskiras prietaisas arba jis yra integruotas transporto priemonėje;

12.

pagrindinis paslaugos teikėjas – rinkliavos paslaugos teikėjas, kuriam nustatytos specifinės pareigos (pavyzdžiui, pareiga pasirašyti sutartis su visais suinteresuotaisiais naudotojais) arba suteiktos specialios teisės (pavyzdžiui, konkretus atlygis arba garantuota ilgalaikė sutartis), besiskiriančios nuo kitų paslaugos teikėjų teisių ir pareigų;

13.

sąveikos sudedamoji dalis – bet kuris nedalomas komponentas, komponentų grupė, mazgas ar sukomplektuotas blokas, kuris yra įtrauktas arba kurį ketinama įtraukti į EERP ir nuo kurio tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso paslaugos sąveikumas, įskaitant materialius ir nematerialius objektus, tokius kaip programinė įranga;

14.

tinkamumas naudoti – naudojamos ir į rinkliavos rinkėjo EERP sistemą tipiškai integruotos sąveikos sudedamosios dalies ypatybė, užtikrinanti, kad būtų atliekamos ir palaikomos tam tikros nurodytos funkcijos;

15.

rinkliavos kontekstiniai duomenys – atsakingojo rinkliavos rinkėjo apibrėžta informacija, kuri būtina norint nustatyti rinkliavą už transporto priemonės važiavimą per konkrečią rinkliavos teritoriją ir atlikti rinkliavos operaciją;

16.

rinkliavos deklaracija – rinkliavos paslaugos teikėjo ir rinkliavos rinkėjo suderintos formos pareiškimas rinkliavos rinkėjui, kuriuo patvirtinama, kad transporto priemonė yra EERP teritorijoje;

17.

transporto priemonės klasifikavimo parametrai – su transporto priemone susijusi informacija, pagal kurią, remiantis rinkliavos kontekstiniais duomenimis, apskaičiuojama rinkliava;

18.

vidinė informacijos sistema – centrinė elektroninė sistema, kurią rinkliavos rinkėjas, rinkliavos rinkėjų grupė, sukūrusi sąveikos centrą, arba EERP teikėjas naudoja informacijai rinkti, tvarkyti ir siųsti pagal elektroninę kelių rinkliavos sistemą;

19.

iš esmės pakeista sistema – esama elektroninė kelių rinkliavos sistema su atliktu arba atliekamu pakeitimu, dėl kurio EERP teikėjai turi modifikuoti eksploatuojamas sąveikos sudedamąsias dalis, pavyzdžiui, perprogramuoti ar pritaikyti savo vidinės informacijos sistemos sąsajas, tokiu mastu, kad reikalingas pakartotinis akreditavimas;

20.

akreditavimas – procesas, kurį apibrėžia ir valdo rinkliavos rinkėjas ir kuris taikomas EERP teikėjui, prieš jam suteikiant teisę EERP teikti EERP teritorijoje;

21.

rinkliava arba kelių rinkliava – kelių naudotojo mokėtina rinkliava už naudojimąsi tam tikru keliu, kelių tinklu, statiniu (pavyzdžiui, tiltu ar tuneliu) arba keltu;

22.

kelių rinkliavos nesumokėjimas – pažeidimas, kai kelių naudotojas nesumoka kelių rinkliavos valstybėje narėje, apibrėžtas atitinkamose tos valstybės narės nacionalinėse nuostatose;

23.

registracijos valstybė narė – valstybė narė, kurioje įregistruota transporto priemonė, už kurią reikia mokėti kelių rinkliavą;

24.

nacionalinis ryšių palaikymo punktas – kompetentinga valstybės narės institucija, paskirta tarpvalstybiniams transporto priemonės registracijos duomenų mainams;

25.

automatinė paieška – internetinės prieigos procedūra, naudojama vienos, daugiau nei vienos arba visų valstybių narių duomenims duomenų bazėse tikrinti;

26.

transporto priemonė – motorinė transporto priemonė arba sekcijomis sujungiama transporto priemonė, skirta arba naudojama keleiviams arba kroviniams vežti keliais;

27.

transporto priemonės valdytojas – asmuo, kurio vardu registruota transporto priemonė, kaip apibrėžta registracijos valstybės narės teisėje;

28.

sunkioji transporto priemonė – transporto priemonė, kurios didžiausioji leidžiamoji masė viršija 3,5 tonos;

29.

lengvoji transporto priemonė – transporto priemonė, kurios didžiausioji leidžiamoji masė neviršija 3,5 tonos.

3 straipsnis

Technologiniai sprendimai

1.  

Visose naujose elektroninėse kelių rinkliavos sistemose, kurioms būtina įrengti arba naudoti TPMĮ, elektroninės rinkliavos operacijoms atlikti turi būti naudojama viena ar daugiau šių technologijų:

a) 

palydovinis padėties nustatymas,

b) 

judrusis ryšys,

c) 

5,8 GHz dažnio mikrobangų technologija.

Jei esamos elektroninės kelių rinkliavos sistemos, kurioms būtina įrengti arba naudoti TPMĮ ir kuriose naudojamos kitos technologijos, technologiniu požiūriu patobulinamos iš esmės, jos turi atitikti šios dalies pirmoje pastraipoje nustatytus reikalavimus.

2.  
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/1535 ( 1 ) nustatyta tvarka Komisija paprašo atitinkamų standartizacijos įstaigų sparčiai patvirtinti standartus, taikytinus elektroninėms kelių rinkliavos sistemoms, susijusius su 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytomis technologijomis ir ARNI technologija, ir prireikus juos atnaujinti. Komisija paprašo, kad standartizacijos įstaigos užtikrintų nuolatinį sąveikos sudedamųjų dalių suderinamumą.
3.  
TPMĮ, kuri naudoja palydovinio padėties nustatymo technologiją ir pateikiama rinkai po 2021 m. spalio 19 d., turi būti suderinama su padėties nustatymo paslaugomis, kurios teikiamos naudojant sistemą „Galileo“ ir Europos geostacionarinę navigacinę tinklo sistemą (EGNOS).
4.  
Nedarant poveikio 6 straipsniui, EERP teikėjai EERP gavėjams tiekia TPMĮ, kuri yra tinkama naudoti, sąveiki ir gali palaikyti ryšį su atitinkamomis valstybėse narėse eksploatuojamomis elektroninėmis kelių rinkliavos sistemomis, naudojančiomis 1 dalies pirmojoje pastraipoje išvardytas technologijas.
5.  
TPMĮ gali naudoti joje įdiegtą techninę ir programinę įrangą, kitos transporto priemonėje jau sumontuotos techninės ir programinės įrangos elementus arba ir įdiegtą įrangą, ir sumontuotos įrangos elementus. TPMĮ gali naudoti kitas technologijas nei nurodytosios 1 dalies pirmoje pastraipoje ryšiui su kitomis transporto priemonėje įdiegtomis techninės įrangos sistemomis palaikyti su sąlyga, kad užtikrinamas paslaugos saugumas, kokybė ir privatumas.

Leidžiama, kad EERP TPMĮ sudarytų palankesnes sąlygas kitų nei rinkliavos paslaugų teikimui, su sąlyga, kad tokių paslaugų veikimas netrukdys rinkliavos paslaugoms jokioje EERP teritorijoje.

6.  
Nedarant poveikio valstybių narių teisei nustatyti lengvosioms transporto priemonėms skirtas elektronines kelių rinkliavos sistemas, grindžiamas palydoviniu padėties nustatymu ar judriuoju ryšiu, EERP teikėjai lengvųjų transporto priemonių naudotojams gali iki 2027 m. gruodžio 31 d. tiekti tokią TPMĮ, kuri gali būti naudojama tik su 5,8 GHz dažnio mikrobangų technologija, ir kuri skirta naudoti EERP teritorijose, kuriose nereikalaujama naudoti palydovinio padėties nustatymo ar judriojo ryšio technologijų.II SKYRIUS

BENDRIEJI EERP PRINCIPAI

4 straipsnis

EERP teikėjų registravimas

Kiekviena valstybė narė nustato EERP teikėjų registravimo procedūrą. Ji įregistruoja subjektus, kurie yra įsisteigę jos teritorijoje, kurie pateikia registracijos prašymą ir kurie gali įrodyti, kad jie įvykdė šiuos reikalavimus:

a) 

turi EN ISO 9001 arba lygiavertį sertifikatą;

b) 

turi techninę įrangą ir EB deklaraciją ar sertifikatą, patvirtinantį, kad sąveikos sudedamosios dalys atitinka specifikacijas;

c) 

turi kompetenciją teikti elektroninės rinkliavos paslaugas arba vykdyti veiklą kitose susijusiose srityse;

d) 

jų finansinė padėtis yra tinkama;

e) 

turi visuotinį rizikos valdymo planą, kurio auditas atliekamas ne rečiau nei kas dvejus metus ir

f) 

turi gerą reputaciją.

5 straipsnis

EERP teikėjų teisės ir pareigos

1.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad jų įregistruoti EERP teikėjai per 36 mėnesius po jų įregistravimo pagal 4 straipsnį dienos sudarytų EERP sutartis, apimančias visas EERP teritorijas, esančias bent keturių valstybių narių teritorijose. Jos imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad tie EERP teikėjai sudarytų sutartis, apimančias visas EERP teritorijas tam tikroje valstybėje narėje, per 24 mėnesius nuo pirmosios sutarties sudarymo toje valstybėje narėje dienos, išskyrus tas EERP teritorijas, kuriose atsakingi rinkliavos rinkėjai nesilaiko 6 straipsnio 3 dalies.
2.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad jų įregistruoti EERP teikėjai, sudarę sutartis, visada išlaikytų visų EERP teritorijų aprėptį. Jos imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad tuo atveju, kai EERP teikėjas negali išlaikyti EERP teritorijos aprėpties dėl to, kad rinkliavos rinkėjas nesilaiko šios direktyvos, jis kuo greičiau atkurtų atitinkamos teritorijos aprėptį.
3.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad EERP teikėjai, kuriuos jos yra įregistravusios, skelbtų informaciją apie EERP teritorijų aprėptį ir visus su tuo susijusius pakeitimus, taip pat kad jie per vieną mėnesį nuo registracijos datos paskelbtų išsamius bet kokio jų paslaugų teikimo kitoms papildomoms EERP teritorijoms planus ir kasmet skelbtų atnaujintus planus.
4.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad, prireikus, jų įregistruoti EERP teikėjai arba jų teritorijoje EERP teikiantys teikėjai EERP gavėjams teiktų TPMĮ, atitinkančią šioje direktyvoje ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2014/53/ES ( 2 ) ir 2014/30/ES ( 3 ) nustatytus reikalavimus. Jos gali reikalauti, kad atitinkami EERP teikėjai pateiktų tų reikalavimų laikymosi įrodymus.
5.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad jų teritorijoje EERP teikiantys EERP teikėjai tvarkytų pripažintos negaliojančia TPMĮ, susijusios su jų EERP sutartimis su EERP gavėjais, sąrašus. Jos imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad tokie sąrašai būtų tvarkomi griežtai laikantis Sąjungos taisyklių dėl asmens duomenų apsaugos, kaip nustatyta, inter alia, Reglamente (ES) 2016/679 ir Direktyvoje 2002/58/EB.
6.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad jų įregistruoti EERP teikėjai viešai paskelbtų EERP gavėjų atžvilgiu taikomą sutarčių sudarymo politiką.
7.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad jų teritorijoje EERP teikiantys EERP teikėjai pateiktų rinkliavos rinkėjams informaciją, kurios jiems reikia siekiant apskaičiuoti ir taikyti rinkliavą už EERP gavėjų transporto priemones, ar pateiktų rinkliavos rinkėjams visą informaciją, kuri būtina tam, kad jie galėtų patikrinti, kaip EERP teikėjai apskaičiuoja EERP gavėjų transporto priemonėms taikomą rinkliavą.
8.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad jų teritorijoje EERP teikiantys EERP teikėjai bendradarbiautų su rinkliavos rinkėjais siekiant nustatyti įtariamus pažeidėjus. Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad tuo atveju, jei įtariamas kelių rinkliavos nesumokėjimo atvejis, rinkliavos rinkėjas galėtų gauti iš EERP teikėjo duomenis apie transporto priemonę, susijusią su įtariamu kelių rinkliavos nesumokėjimu, ir duomenis apie tos transporto priemonės savininką ar valdytoją, kuris yra šio EERP teikėjo klientas. Tokius duomenis EERP teikėjas pateikia nedelsdamas.

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad rinkliavos rinkėjas neatskleistų tokių duomenų jokiam kitam rinkliavos paslaugos teikėjui. Jos imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad tuo atveju, jei rinkliavos rinkėjas ir rinkliavos paslaugos teikėjas yra integruoti į vieną subjektą, duomenys būtų naudojami tik įtariamų pažeidėjų nustatymo tikslu arba laikantis 27 straipsnio 3 dalies.

9.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad jų teritorijoje už EERP teritoriją atsakingas rinkliavos rinkėjas galėtų gauti iš EERP teikėjo duomenis, susijusius su visomis EERP teikėjo klientams nuosavybės teise priklausančiomis ar jų valdomomis transporto priemonėmis, kurios konkrečiu laikotarpiu buvo vairuojamos EERP teritorijoje, už kurią yra atsakingas rinkliavos rinkėjas, taip pat duomenis, susijusius su tų transporto priemonių savininkais ar valdytojais, su sąlyga, kad rinkliavos rinkėjui reikia šių duomenų, kad jis galėtų įvykdyti savo pareigas mokesčių institucijų atžvilgiu. Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad EERP teikėjas prašomus duomenis pateiktų ne vėliau kaip per dvi dienas nuo prašymo gavimo dienos. Jos imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad rinkliavos rinkėjas neatskleistų tokių duomenų jokiam kitam rinkliavos paslaugos teikėjui. Jos imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad tuo atveju, jei rinkliavos rinkėjas ir rinkliavos paslaugos teikėjas yra integruoti į vieną subjektą, duomenys būtų naudojami tik rinkliavos rinkėjo pareigų mokesčių institucijų atžvilgiu įvykdymo tikslu.
10.  
EERP teikėjų pateikti duomenys rinkliavos rinkėjams tvarkomi laikantis Sąjungos taisyklių dėl asmens duomenų apsaugos, nustatytų Reglamente (ES) 2016/679, taip pat nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais į nacionalinę teisę perkeliamos direktyvos 2002/58/EB ir (ES) 2016/680.
11.  

Ne vėliau kaip 2019 m. spalio 19 d. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais išsamiau apibūdinamos EERP teikėjų pareigos, susijusios su:

a) 

jų paslaugos lygio efektyvumo stebėsena ir bendradarbiavimu su rinkliavos rinkėjais atliekant patikros auditą;

b) 

bendradarbiavimu su rinkliavos rinkėjais atliekant rinkliavos rinkėjų sistemų bandymus;

c) 

EERP gavėjams teikiama paslauga ir technine parama ir TPMĮ personalizavimu;

d) 

sąskaitų faktūrų išrašymu EERP gavėjams;

e) 

informacija, kurią EERP teikėjai privalo teikti rinkliavos rinkėjams ir kuri yra nurodyta 7 dalyje ir

f) 

EERP gavėjo informavimu apie nustatytą atvejį, kai rinkliava nebuvo deklaruota.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 31 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6 straipsnis

Rinkliavos rinkėjų teisės ir pareigos

1.  
Jei EERP teritorija neatitinka šioje direktyvoje numatytų techninių ir procedūrinių EERP sąveikumo sąlygų, valstybė narė, kurios teritorijoje yra EERP teritorija, imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad atsakingas rinkliavos rinkėjas įvertintų problemą kartu su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir, jei tai patenka į jo atsakomybės sritį, imtųsi taisomųjų veiksmų rinkliavos sistemos EERP sąveikumui užtikrinti. Jei reikia, valstybė narė atnaujina 21 straipsnio 1 dalyje nurodytą registrą a punkte nurodytos informacijos atžvilgiu.
2.  
Kiekviena valstybė narė imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad kiekvienas rinkliavos rinkėjas, tos valstybės narės teritorijoje atsakingas už EERP teritoriją, parengtų ir turėtų EERP teritorijos dokumentą, kuriame būtų išdėstytos EERP teikėjų patekimo į jų EERP teritorijas bendrosios sąlygos, vadovaujantis 9 dalyje nurodytais įgyvendinimo aktais.

Jei valstybės narės teritorijoje sukuriama nauja elektroninė kelių rinkliavos rinkimo sistema, ta valstybė narė imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad už sistemą atsakingas paskirtasis rinkliavos rinkėjas pakankamai iš anksto paskelbtų EERP teritorijos dokumentą, kad suinteresuotieji EERP teikėjai galėtų būti akredituoti ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki naujos sistemos veikimo pradžios, deramai atsižvelgiant į 15 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąveikos sudedamųjų dalių atitikties specifikacijoms ir tinkamumo naudoti vertinimo proceso trukmę.

Jei elektroninė kelių rinkliavos rinkimo sistema valstybės narės teritorijoje iš esmės pakeičiama, ta valstybė narė imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad už sistemą atsakingas rinkliavos rinkėjas pakankamai iš anksto paskelbtų atnaujintą EERP teritorijos dokumentą, kad jau akredituoti EERP teikėjai galėtų pritaikyti sąveikos sudedamąsias dalis prie naujų reikalavimų ir būti pakartotinai akredituoti ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki pakeistos sistemos veikimo pradžios, deramai atsižvelgiant į 15 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąveikos sudedamųjų dalių atitikties specifikacijoms ir tinkamumo naudoti vertinimo proceso trukmę.

3.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad jų teritorijoje už EERP teritorijas atsakingi rinkliavos rinkėjai, laikydamiesi nediskriminavimo principo, leistų teikti paslaugą bet kuriam EERP teikėjui, paprašiusiam leidimo teikti EERP minėtose EERP teritorijose.

Leidimas EERP teikėjui teikti paslaugą EERP teritorijoje priklauso nuo to, ar paslaugų teikėjas laikosi EERP teritorijos dokumente nustatytų pareigų ir bendrųjų sąlygų.

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad rinkliavos rinkėjai nereikalautų, kad EERP teikėjai naudotų specialius techninius sprendimus ar procesus, trukdančius EERP teikėjo sąveikos sudedamųjų dalių sąveikai su elektroninėmis kelių rinkliavos sistemomis kitose EERP teritorijose.

Jeigu rinkliavos rinkėjas ir EERP teikėjas nesusitaria, klausimas gali būti perduotas už atitinkamą rinkliavos teritoriją atsakingai taikinimo institucijai.

4.  
Kiekviena valstybė narė imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad rinkliavos rinkėjo ir EERP teikėjo sutartys, susijusios su EERP teikimu tos valstybės narės teritorijoje, užtikrintų galimybę EERP teikėjui tiesiogiai išrašyti sąskaitą faktūrą už rinkliavą EERP gavėjui.

Rinkliavos rinkėjas gali reikalauti, kad EERP teikėjas išrašytų sąskaitas gavėjui rinkliavos rinkėjo vardu ir jo sąskaita; EERP teikėjas laikosi to reikalavimo.

5.  
Rinkliavos rinkėjų iš EERP gavėjų renkama rinkliava negali viršyti atitinkamos nacionalinės arba vietinės rinkliavos. Ši nuostata nedaro poveikio valstybių narių teisei nustatyti lengvatas ar nuolaidas siekiant skatinti naudoti elektronines rinkliavų mokėjimo priemones. Visos TPMĮ naudotojams taikomos rinkliavos lengvatos ar nuolaidos, kurias siūlo valstybė narė arba rinkliavos rinkėjas, turi būti skaidrios, viešai paskelbtos ir prieinamos tokiomis pačiomis sąlygomis EERP teikėjų klientams.
6.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad rinkliavos rinkėjai savo EERP teritorijose leistų EERP teikėjams, su kuriais jie turi sutartinių santykių, naudoti veikiančią TPMĮ, kuri buvo sertifikuota laikantis procedūros, nustatytos 15 straipsnio 7 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose, ir kuri nėra įtraukta į pripažintos negaliojančia TPMĮ sąrašą, nurodytą 5 straipsnio 5 dalyje.
7.  
Jeigu EERP teikimas sutrinka dėl nuo rinkliavos rinkėjo priklausančių priežasčių, rinkliavos rinkėjas numato supaprastintą paslaugos teikimo režimą, kad transporto priemonės, kuriose sumontuota 6 dalyje nurodyta įranga, galėtų važiuoti saugiai ir būtų kuo trumpiau užlaikomos, neįtariant kelių rinkliavos nesumokėjimo.
8.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad rinkliavos rinkėjai, laikydamiesi nediskriminavimo principo, bendradarbiautų su EERP teikėjais, gamintojais ar paskelbtosiomis įstaigomis, kad būtų įvertintas sąveikos sudedamųjų dalių tinkamumas naudoti jų EERP teritorijose.
9.  

Ne vėliau kaip 2019 m. spalio 19 d. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas būtiniausias EERP teritorijos dokumento turinys, be kita ko:

a) 

EERP teikėjams keliami reikalavimai;

b) 

procedūrinės sąlygos, įskaitant komercines sąlygas;

c) 

EERP teikėjų akreditavimo procedūra ir

d) 

rinkliavos kontekstiniai duomenys.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 31 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

7 straipsnis

Atlygis

1.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad EERP teikėjai turėtų teisę į rinkliavos rinkėjo mokamą atlygį.
2.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad EERP teikėjų atlygio nustatymo metodika būtų skaidri, nediskriminacinė ir vienoda visiems EERP teikėjams, akredituotiems konkrečioje EERP teritorijoje. Jos imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad metodika būtų skelbiama EERP teritorijos dokumento komercinių sąlygų dalyje.
3.  

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad EERP teritorijose, kuriose EERP teikia pagrindinis paslaugos teikėjas, EERP teikėjų atlygio apskaičiavimo metodika būtų tokios pačios struktūros kaip atlygio už panašias paslaugas, kurias teikia pagrindinis paslaugos teikėjas. EERP teikėjų atlygio suma nuo pagrindinio paslaugos teikėjo atlygio sumos gali skirtis su sąlyga, kad tai pateisinama dėl:

a) 

išlaidų, susijusių su pagrindiniam paslaugos teikėjui (bet ne EERP teikėjams) keliamais konkrečiais reikalavimais ir jam nustatytomis pareigomis ir

b) 

būtinybės atskaityti iš EERP teikėjų atlygio rinkliavos rinkėjo nustatytus fiksuotus mokesčius, pagrįstus rinkliavos rinkėjui tenkančiomis išlaidomis, susijusiomis su jo rinkliavos teritorijoje EERP reikalavimus atitinkančios sistemos teikimu, naudojimu ir išlaikymu, įskaitant akreditavimo išlaidas, jei tokios išlaidos nėra įskaičiuotos į rinkliavą.

8 straipsnis

Rinkliavos

1.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad tuo atveju, jei siekiant nustatyti konkrečiai transporto priemonei taikytiną rinkliavos tarifą EERP teikėjo ir rinkliavos rinkėjo taikomas transporto priemonių klasifikavimas skiriasi, būtų laikomasi rinkliavos rinkėjo nustatyto klasifikavimo, nebent būtų galima įrodyti, kad padaryta klaida.
2.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad rinkliavos rinkėjas turėtų teisę reikalauti, kad EERP teikėjas apmokėtų už visas pagrįstas rinkliavos deklaracijas ir už bet kokį pagrįstą rinkliavos nedeklaravimą, susijusius su to EERP teikėjo tvarkoma bet kuria EERP gavėjo paskyra.
3.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad tuo atveju, jei EERP teikėjas rinkliavos rinkėjui yra nusiuntęs 5 straipsnio 5 dalyje nurodytą pripažintos negaliojančia TPMĮ sąrašą, EERP teikėjas nebūtų laikomas atsakingu už jokią tolesnę rinkliavą, paskirtą naudojantis tokia negaliojančia TPMĮ. Rinkliavos rinkėjai ir EERP teikėjai susitaria dėl pripažintos negaliojančia TPMĮ sąrašo įrašų skaičiaus, sąrašo formos ir jo atnaujinimo dažnumo.
4.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad naudojant mikrobangų technologija grindžiamas rinkliavos sistemas rinkliavos rinkėjai perduotų EERP teikėjams pagrįstas jų atitinkamų EERP gavėjų mokėtinų rinkliavų deklaracijas.
5.  
Ne vėliau kaip 2019 m. spalio 19 d. Komisija pagal 30 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos išsamios nuostatos dėl transporto priemonių klasifikavimo, siekiant nustatyti taikytinas tarifų schemas, įskaitant visas tokioms schemoms nustatyti būtinas procedūras. Transporto priemonių klasifikavimo parametrų rinkinys, kurį turi palaikyti EERP, neriboja rinkliavos rinkėjų galimybių rinktis tarifų schemas. Komisija užtikrina pakankamą lankstumą, kad EERP palaikomą klasifikavimo parametrų rinkinį būtų galima plėtoti pagal numatomus ateities poreikius. Tais aktais nedaromas poveikis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 1999/62/EB ( 4 ) nustatytai parametrų, į kuriuos atsižvelgiant rinkliavos skiriasi, apibrėžčiai.

9 straipsnis

Apskaita

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad rinkliavos paslaugas teikiantys juridiniai subjektai tvarkytų apskaitos dokumentus, kuriuose aiškiai atskirtos su rinkliavos paslaugų teikimu susijusios išlaidos bei pajamos ir su kita veikla susijusios išlaidos bei pajamos. Gavus prašymą, informacija apie su rinkliavos paslaugos teikimu susijusias išlaidas ir pajamas pateikiama atitinkamai taikinimo institucijai ar teisminei įstaigai. Valstybės narės taip pat imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad nebūtų leidžiamas rinkliavos paslaugos teikėjo veiklos ir kitų rūšių veiklos kryžminis subsidijavimas.

10 straipsnis

EERP gavėjų teisės ir pareigos

1.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad EERP gavėjai galėtų užsisakyti EERP iš bet kurio EERP teikėjo nepriklausomai nuo jų pilietybės, gyvenamosios vietos valstybės narės ar transporto priemonės registracijos valstybės narės. Sudarydami sutartį EERP gavėjai tinkamai informuojami apie priimtinas mokėjimo priemones ir, laikantis Reglamento (ES) 2016/679, apie jų asmens duomenų tvarkymą ir jų teises, kurias jie turi pagal taikomus teisės aktus dėl asmens duomenų apsaugos.
2.  
Laikoma, kad rinkliavą EERP teikėjui sumokėjęs EERP gavėjas yra įvykdęs mokėjimo pareigas atitinkamam rinkliavos rinkėjui.

Jei transporto priemonėje įdiegta ne viena TPMĮ, EERP gavėjas turi naudoti arba įjungti konkrečiai EERP teritorijai skirtą TPMĮ.

3.  

Ne vėliau kaip 2019 m. spalio 19 d. Komisija pagal 30 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais išsamiau apibūdinamos EERP gavėjų pareigos, susijusios su:

a) 

duomenų EERP teikėjui pateikimu ir

b) 

TPMĮ naudojimu ir valdymu.III SKYRIUS

TAIKINIMO INSTITUCIJA

11 straipsnis

Įsteigimas ir funkcijos

1.  
Kiekviena valstybė narė, kurioje yra bent viena EERP teritorija, paskiria arba įsteigia taikinimo instituciją, kuri palengvintų tarpininkavimą tarp rinkliavos rinkėjų, kurių EERP teritorija yra jos teritorijoje, ir EERP teikėjų, kurie su tais rinkliavos rinkėjais yra sudarę sutartis arba derasi dėl sutarčių.
2.  
Taikinimo institucijai visų pirma suteikiami įgaliojimai tikrinti, ar rinkliavos rinkėjo EERP teikėjams nustatytos sutartinės sąlygos yra nediskriminacinės. Jai suteikiami įgaliojimai tikrinti, ar EERP tiekėjams yra atlyginama laikantis 7 dalyje numatytų principų.
3.  
1 dalyje nurodytos valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad jų taikinimo institucijų organizacinė ir teisinė struktūra nepriklausytų nuo rinkliavos rinkėjų ir rinkliavos paslaugos teikėjų komercinių interesų.

12 straipsnis

Tarpininkavimo procedūra

1.  
Kiekviena valstybė narė, kurioje yra bent viena EERP teritorija, nustato tarpininkavimo procedūrą, pagal kurią rinkliavos rinkėjas ar EERP teikėjas galėtų prašyti atitinkamos taikinimo institucijos įsikišti į bet kokį ginčą dėl jų sutartinių santykių ar derybų.
2.  
1 dalyje nurodyta tarpininkavimo procedūra reikalaujama, kad per vieną mėnesį nuo prašymo įsikišti gavimo dienos taikinimo institucija nurodytų, ar ji turi visus tarpininkavimo tikslui būtinus dokumentus.
3.  
1 dalyje nurodyta tarpininkavimo procedūra reikalaujama, kad taikinimo institucija priimtų savo nuomonę dėl ginčo ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo prašymo įsikišti gavimo dienos.
4.  
Kad taikinimo institucijai būtų lengviau atlikti pavestas užduotis, valstybės narės jai suteikia įgaliojimus prašyti susijusios informacijos iš rinkliavos rinkėjų, EERP teikėjų ir bet kurių trečiųjų šalių, vykdančių su EERP teikimu susijusią veiklą atitinkamoje valstybėje narėje.
5.  
Valstybės narės, kuriose yra bent viena EERP teritorija, ir Komisija imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad taikinimo institucijos tarpusavyje keistųsi informacija apie savo darbą, pagrindinius principus ir praktiką.IV SKYRIUS

TECHNINĖS NUOSTATOS

13 straipsnis

Bendra tolydi paslauga

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad EERP gavėjams EERP būtų teikiama kaip bendra tolydi paslauga.

Tai reiškia, kad:

a) 

išsaugojus arba deklaravus transporto priemonės klasifikavimo parametrus, įskaitant kintamuosius, arba atlikus abu veiksmus, kelionės metu nebereikia jokio tolesnio žmogaus įsikišimo, nebent pasikeistų transporto priemonės charakteristikos ir

b) 

žmogaus sąveika su konkrečiu TPMĮ elementu yra tokia pati nepriklausomai nuo EERP teritorijos.

14 straipsnis

Papildomi su EERP susiję aspektai

1.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad EERP gavėjų ir rinkliavos rinkėjų tarpusavio sąveika, kai taikytina, apsiribotų sąskaitų faktūrų išrašymo procesu pagal 6 straipsnio 4 dalį ir vykdymo užtikrinimo procesais. EERP gavėjų ir EERP teikėjų arba jų TPMĮ sąveika gali būti specifinė, atsižvelgiant į kiekvieną EERP teikėją, nepakenkiant EERP sąveikumui.
2.  
Valstybės narės gali reikalauti, kad valstybių narių institucijų prašymu rinkliavos paslaugos teikėjai, įskaitant EERP teikėjus, pateiktų savo klientų eismo duomenis, laikantis taikytinų duomenų apsaugos taisyklių. Tokius duomenis valstybės narės naudoja tik eismo politikos ir eismo valdymo gerinimo tikslu, ir duomenų negalima naudoti klientų identifikavimo tikslu.
3.  
Ne vėliau kaip 2019 m. spalio 19 d. Komisija priima įgyvendinimo aktus, nustatančius elektroninių sąsajų tarp rinkliavos rinkėjų, EERP teikėjų ir EERP gavėjų įrangos sąveikos sudedamųjų dalių specifikacijų, įskaitant, kai taikytina, pranešimų, kuriais dalyviai keičiasi naudodamiesi tomis sąsajomis, turinio. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 31 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

15 straipsnis

Sąveikos sudedamosios dalys

1.  
Jei valstybės narės teritorijoje sukuriama nauja elektroninė kelių rinkliavos sistema, ta valstybė narė imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad už sistemą atsakingas paskirtasis rinkliavos rinkėjas parengtų ir EERP teritorijos dokumente paskelbtų išsamų sąveikos sudedamųjų dalių atitikties specifikacijoms ir tinkamumo naudoti vertinimo proceso planą, kad suinteresuotieji EERP teikėjai galėtų būti akredituoti ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki naujos sistemos veikimo pradžios.

Jei elektroninė kelių rinkliavos sistema valstybės narės teritorijoje iš esmės pakeičiama, ta valstybė narė imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad už sistemą atsakingas rinkliavos rinkėjas parengtų ir EERP teritorijos dokumente paskelbtų ne tik pirmoje pastraipoje nurodytus elementus, bet ir sistemoje iki jos esminio pakeitimo jau akredituotų EERP teikėjų įrangos sąveikos sudedamųjų dalių atitikties specifikacijoms ir tinkamumo naudoti pakartotinio vertinimo proceso išsamų planą. Planas turi suteikti galimybę atitinkamus EERP teikėjus pakartotinai akredituoti ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki pakeistos sistemos veikimo pradžios.

Rinkliavos rinkėjas laikosi to plano.

2.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad kiekvienas rinkliavos rinkėjas, tų valstybių narių teritorijoje atsakingas už EERP teritoriją, sukurtų bandymams skirtą aplinką, kurioje EERP teikėjas ar jo įgaliotieji atstovai galėtų pasitikrinti, ar jų naudojama TPMĮ yra tinkama naudoti rinkliavos rinkėjo EERP teritorijoje, ir gauti sėkmingo atitinkamų bandymų atlikimo sertifikatą. Valstybės narės imasi priemonių, būtinų, kad rinkliavos rinkėjai galėtų sukurti daugiau nei vienai EERP teritorijai skirtą vieną bendrą bandymams skirtą aplinką ir kad vienas įgaliotasis atstovas galėtų daugiau kaip vieno EERP teikėjo vardu patikrinti vieno tipo TPMĮ tinkamumą naudoti.

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų, kad rinkliavos rinkėjai galėtų reikalauti, kad EERP teikėjai ar jų įgaliotieji atstovai padengtų atitinkamų bandymų išlaidas.

3.  
Valstybės narės nedraudžia, neriboja ir nekliudo pateikti rinkai sąveikos sudedamųjų dalių, naudojamų EERP teikti, jeigu jos pažymėtos CE ženklu arba turi atitikties specifikacijoms deklaraciją arba tinkamumo naudoti deklaraciją, arba abi deklaracijas. Visų pirma jos negali reikalauti atlikti patikrinimų, kurie jau buvo atlikti per atitikties specifikacijoms arba tinkamumo naudoti, arba jiems abiem, patikrinimo procedūrą.
4.  
Ne vėliau kaip 2019 m. spalio 19 d. Komisija pagal 30 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi sąveikos sudedamųjų dalių reikalavimai, susiję su sauga ir sveikata, patikimumu ir prieinamumu, aplinkos apsauga, techniniu suderinamumu, saugumu bei privatumu, eksploatacija ir valdymu.
5.  

Ne vėliau kaip 2019 m. spalio 19 d. Komisija pagal 30 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi bendrieji infrastruktūros reikalavimai, susiję su:

a) 

rinkliavos deklaracijų duomenų tikslumu, kad būtų užtikrintos vienodos rinkliavų ir mokesčių sąlygos EERP gavėjams;

b) 

atsakingo EERP teikėjo nustatymu naudojant TPMĮ;

c) 

EERP įrangos sąveikos sudedamųjų dalių atvirųjų standartų taikymu;

d) 

TPMĮ integravimu transporto priemonėje ir

e) 

vairuotojo įspėjimu apie reikalavimą mokėti kelių rinkliavą.

6.  

Ne vėliau kaip 2019 m. spalio 19 d. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi šie specialieji infrastruktūros reikalavimai:

a) 

bendrų rinkliavos rinkėjų ir EERP teikėjų įrangos ryšio protokolų reikalavimai;

b) 

rinkliavos rinkėjų mechanizmų, kuriuos taikant nustatoma, ar jų EERP teritorijoje važiuojančioje transporto priemonėje įdiegta galiojanti ir veikianti TPMĮ, reikalavimai;

c) 

TPMĮ įdiegtos žmogaus ir mašinos sąsajos reikalavimai;

d) 

reikalavimai, konkrečiai taikomi mikrobangų technologijas naudojančių rinkliavos sistemų sąveikos sudedamosioms dalims ir

e) 

reikalavimai, konkrečiai taikomi pasauline palydovinės navigacijos sistema (GNSS) pagrįstoms rinkliavos sistemoms.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 31 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

7.  
Ne vėliau kaip 2019 m. spalio 19 d. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato procedūrą, kurią valstybės narės turi taikyti vertindamos sąveikos sudedamųjų dalių atitiktį specifikacijoms ir tinkamumą naudoti, įskaitant EB deklaracijos turinį ir formą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 31 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.V SKYRIUS

APSAUGOS SĄLYGOS

16 straipsnis

Apsaugos procedūra

1.  

Jeigu valstybė narė turi priežasčių manyti, kad CE ženklu pažymėtos ir rinkai pateiktos sąveikos sudedamosios dalys, jas naudojant pagal paskirtį, tikriausiai neatitiks svarbių reikalavimų, ji imasi visų būtinų priemonių, kad apribotų jų taikymo sritį, uždraustų jų naudojimą arba pašalintų iš rinkos. Valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai apie priemones, kurių buvo imtasi, ir nurodo savo sprendimo priežastis, visų pirma nurodydama, ar neatitikimą nulėmė viena iš šių priežasčių:

a) 

neteisingas techninių specifikacijų taikymas arba

b) 

techninių specifikacijų netinkamumas.

2.  
Komisija kuo skubiau konsultuojasi su atitinkama valstybe nare, gamintoju, EERP teikėju ar Sąjungoje įsisteigusiais jų įgaliotaisiais atstovais. Jeigu po tokių konsultacijų Komisija nustato, kad priemonė yra pagrįsta, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamai valstybei narei ir kitoms valstybėms narėms. Tačiau, jeigu po tos konsultacijos Komisija nustato kad priemonė yra nepagrįsta, ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamai valstybei narei, taip pat gamintojui arba Sąjungoje įsisteigusiam jo įgaliotajam atstovui ir kitoms valstybėms narėms.
3.  
Jeigu CE ženklu pažymėtos sąveikos sudedamosios dalys neatitinka sąveikumo reikalavimų, kompetentinga valstybė narė reikalauja, kad gamintojas arba Sąjungoje įsisteigęs jo įgaliotasis atstovas atkurtų sąveikos sudedamąją dalį taip, kad ji atitiktų specifikacijas arba būtų tinkama naudoti, arba įvykdytų abu reikalavimus, pagal tos valstybės narės nustatytas sąlygas, ir apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

17 straipsnis

Vertinimų skaidrumas

Bet kuriame valstybės narės arba rinkliavos rinkėjo priimtame sprendime dėl sąveikos sudedamųjų dalių atitikties specifikacijoms arba tinkamumo naudoti vertinimo ir bet kuriame sprendime, priimtame pagal 16 straipsnį, išsamiai nurodomos priežastys, kuriomis grindžiamas tas sprendimas. Apie tokį sprendimą kuo greičiau pranešama atitinkamam gamintojui, EERP teikėjui arba jų įgaliotiesiems atstovams, kartu nurodant teisių gynimo priemones, kuriomis galima pasinaudoti pagal galiojančius atitinkamos valstybės narės įstatymus, ir terminą, per kurį galima pasinaudoti tomis teisių gynimo priemonėmis.VI SKYRIUS

ADMINISTRACINĖ TVARKA

18 straipsnis

Bendras ryšių palaikymo punktas

Kiekviena valstybė narė, kurios teritorijoje yra bent dvi EERP teritorijos, paskiria EERP teikėjams bendrą ryšių palaikymo punktą. Valstybė narė viešai paskelbia kontaktinius to punkto duomenis ir pateikia juos jų paprašiusiems suinteresuotiesiems EERP teikėjams. Valstybė narė imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad EERP teikėjo prašymu ryšių palaikymo punktas palengvintų ir koordinuotų EERP teikėjo ir rinkliavos rinkėjų, valstybės narės teritorijoje atsakingų už EERP teritorijas, pirmuosius administracinius ryšius. Ryšių palaikymo punkto funkcijas gali atlikti fizinis asmuo arba viešojo ar privačiojo sektoriaus įstaiga.

19 straipsnis

Paskelbtosios įstaigos

1.  
Valstybės narės paskelbia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie įstaigas, kurioms suteikta teisė vykdyti ar prižiūrėti 15 straipsnio 7 dalyje nurodytame įgyvendinimo aktuose nurodytą atitikties specifikacijoms ar tinkamumo naudoti vertinimo procedūrą, nurodydamos kiekvienos įstaigos kompetencijos sritį ir iš anksto iš Komisijos gautus identifikacinius numerius. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia tų įstaigų sąrašą, jų identifikacinius numerius ir kompetencijos sritis ir tą sąrašą nuolat atnaujina.
2.  
Vertindamos paskelbtinąsias įstaigas valstybės narės taiko šio straipsnio 5 dalyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose numatytus tinkamumo kriterijus. Laikoma, kad įstaigos, atitinkančios atitinkamuose Europos standartuose numatytus vertinimo kriterijus, tuos kriterijus atitinka.
3.  
Valstybė narė atšaukia šio straipsnio 5 dalyje minimuose deleguotuose aktuose numatytų kriterijų nebeatitinkančios įstaigos patvirtinimą. Ji nedelsdama apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.
4.  
Jeigu valstybė narė ar Komisija mano, kad kitos valstybės narės paskelbiama įstaiga neatitinka šio straipsnio 5 dalyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose numatytų kriterijų, klausimas perduodamas svarstyti 31 straipsnio 1 dalyje nurodytam Elektroninės rinkliavos komitetui, kuris per tris mėnesius pateikia savo nuomonę. Atsižvelgdama į to komiteto nuomonę, Komisija praneša šią įstaigą paskelbusiai valstybei narei apie visus pakeitimus, kuriuos būtina padaryti, kad paskelbtoji įstaiga išlaikytų jai suteiktą statusą.
5.  
Ne vėliau kaip 2019 m. spalio 19 d. Komisija pagal 30 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi būtiniausi paskelbtųjų įstaigų tinkamumo kriterijai.

20 straipsnis

Koordinavimo grupė

19 straipsnio 1 dalyje nurodytų paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupė (toliau – koordinavimo grupė) įsteigiama kaip 31 straipsnio 1 dalyje nurodyta Elektroninės rinkliavos komiteto darbo grupė, laikantis to komiteto darbo tvarkos taisyklių.

21 straipsnis

Registrai

1.  

Šios direktyvos įgyvendinimo tikslais kiekviena valstybė narė sudaro savo nacionalinį elektroninį registrą, kuriame pateikiami šie duomenys:

a) 

jos teritorijoje esančios EERP teritorijos, įskaitant informaciją apie:

i) 

atitinkamus rinkliavos rinkėjus;

ii) 

naudojamas rinkliavos rinkimo technologijas;

iii) 

rinkliavos kontekstinius duomenis;

iv) 

EERP teritorijos dokumentą ir

v) 

EERP teikėjus, sudariusius EERP sutartis su rinkliavos rinkėjais, vykdančiais veiklą tos valstybe narės teritorijoje;

b) 

EERP teikėjai, kuriuos ji yra įregistravusi pagal 4 straipsnį ir

c) 

18 straipsnyje nurodyto EERP bendro ryšių palaikymo punkto kontaktiniai duomenys, įskaitant e. pašto adresą ir telefono numerį.

Jei nenurodyta kitaip, valstybės narės bent kartą per metus tikrina, ar vis dar laikomasi 4 straipsnio a, d, e ir f punktuose nustatytų reikalavimų, ir atitinkamai atnaujina registrą. Į registrą įtraukiamos ir 4 straipsnio e punkte numatytos audito išvados. Valstybė narė nėra atsakinga už šiame registre nurodytų EERP teikėjų veiksmus.

2.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad visi nacionaliniame elektroniniame registre esantys duomenys būtų nuolat atnaujinami ir tikslūs.
3.  
Registrai yra visuomenei prieinami elektroniniu būdu.
4.  
Šie registrai tampa prieinami nuo 2021 m. spalio 19 d.
5.  
Už registrus atsakingos valstybių narių institucijos kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje elektroninėmis priemonėmis perduoda Komisijai EERP teritorijų ir EERP teikėjų registrus. Komisija šią informaciją pateikia kitoms valstybėms narėms. Į bet kokius padėties valstybėje narėje neatitikimus atkreipiamas įregistravusiosios valstybės narės ir Komisijos dėmesys.VII SKYRIUS

BANDOMOSIOS SISTEMOS

22 straipsnis

Bandomosios rinkliavos sistemos

1.  
Tam, kad EERP galėtų būti techniškai tobulinama, valstybės narės gali laikinai leisti ribotose jų rinkliavos teritorijos dalyse drauge su EERP reikalavimus atitinkančia sistema taikyti bandomąsias rinkliavos sistemas, kuriose naudojamos naujos technologijos arba naujos koncepcijos, neatitinkančios vienos ar daugiau šios direktyvos nuostatų.
2.  
Nereikalaujama, kad EERP teikėjai dalyvautų bandomųjų rinkliavos sistemų veikloje.
3.  
Prieš pradėdama naudoti bandomąją rinkliavos sistemą, atitinkama valstybė narė pateikia Komisijai prašymą suteikti leidimą. Komisija per šešis mėnesius nuo prašymo gavimo dienos suteikia leidimą arba atsisako jį suteikti priimdama sprendimą. Komisija gali atsisakyti suteikti leidimą, jei bandomoji rinkliavos rinkimo sistema galėtų pakenkti tinkamam esamos elektroninės kelių rinkliavos sistemos arba EERP veikimui. Pradinis laikotarpis, kuriam suteikiamas toks leidimas, turi būti ne ilgesnis kaip treji metai.VIII SKYRIUS

KEITIMASIS INFORMACIJA APIE KELIŲ RINKLIAVŲ NESUMOKĖJIMĄ

23 straipsnis

Valstybių narių keitimosi informacija tvarka

1.  

Siekiant sudaryti sąlygas identifikuoti transporto priemonę ir tos transporto priemonės, kurios atžvilgiu buvo nustatytas kelių rinkliavos nesumokėjimas, savininką ar valdytoją, kiekviena valstybė narė tik kitų valstybių narių nacionaliniams ryšių palaikymo punktams suteikia prieigą prie šių nacionalinių transporto priemonių registracijos duomenų kartu su įgaliojimais atlikti jų automatinę paiešką:

a) 

transporto priemonių duomenų ir

b) 

transporto priemonių savininkų ar valdytojų duomenų.

a ir b punktuose nurodytų duomenų elementai, kurie yra būtini atlikti automatinę paiešką, turi atitikti I priedą.

2.  
1 dalyje nurodytiems duomenims keistis kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinį ryšių palaikymo punktą. Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad valstybių narių keitimasis informacija būtų vykdomas tik per nacionalinius ryšių palaikymo punktus. Nacionaliniai ryšių palaikymo punktų įgaliojimus reglamentuoja taikytini atitinkamos valstybės narės teisės aktai. Vykdant tą informacijos keitimosi procesą ypatingas dėmesys skiriamas tinkamai asmens duomenų apsaugai.
3.  
Atlikdamas automatinę paiešką, t. y. siųsdamas užklausą, valstybės narės, kurios teritorijoje nustatytas kelių rinkliavos nesumokėjimas, nacionalinis ryšių palaikymo punktas naudoja visą registracijos numerį.

Ta automatinė paieška atliekama laikantis Tarybos sprendimo 2008/616/TVR ( 5 ) priedo 3 skyriaus 2 ir 3 punktuose nurodytų procedūrų ir šios direktyvos I priede nustatytų reikalavimų.

Kad nustatytų už kelių rinkliavos nesumokėjimą atsakingą asmenį, valstybė narė, kurios teritorijoje nustatytas kelių rinkliavos nesumokėjimas, naudoja gautus duomenis.

4.  
Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad informacija būtų keičiamasi naudojantis Europos transporto priemonių ir vairuotojo pažymėjimų informacinės sistemos (EUCARIS) programinės įrangos taikomąja programa ir pakeistomis šios programinės įrangos versijomis, laikantis šios direktyvos I priedo ir Sprendimo 2008/616/TVR priedo 3 skyriaus 2 ir 3 punktų.
5.  
Kiekviena valstybė narė pati padengia 4 dalyje nurodytų programinės įrangos taikomųjų programų administravimo, naudojimo ir priežiūros išlaidas.

24 straipsnis

Informacinis raštas dėl kelių rinkliavos nesumokėjimo

1.  
Valstybė narė, kurios teritorijoje nustatytas kelių rinkliavos nesumokėjimas, nusprendžia, ar reikia inicijuoti tolesnę procedūrą dėl kelių rinkliavos nesumokėjimo.

Jeigu valstybė narė, kurios teritorijoje nustatytas kelių rinkliavos nesumokėjimas, nusprendžia inicijuoti tokią procedūrą, ta valstybė narė pagal savo nacionalinės teisės aktus informuoja transporto priemonės savininką, valdytoją arba kitą identifikuotą asmenį, įtariamą kelių rinkliavos nesumokėjimu.

Taip informuojant pagal galiojančius nacionalinės teisės aktus pateikiama informacija apie teisines kelių rinkliavos nesumokėjimo pasekmes valstybės narės, kurioje nustatytas kelių rinkliavos nesumokėjimas, teritorijoje, numatytas tos valstybės narės teisės aktuose.

2.  
Siųsdama informacinį raštą transporto priemonės savininkui, valdytojui arba kitam identifikuotam asmeniui, įtariamam kelių rinkliavos nesumokėjimu, valstybė narė, kurios teritorijoje nustatytas kelių rinkliavos nesumokėjimas, pagal savo nacionalinės teisės aktus pateikia visą susijusią informaciją, visų pirma nurodo kelių rinkliavos nesumokėjimo pobūdį, vietą, datą ir laiką, pažeisto nacionalinės teisės akto pavadinimą, teisę apskųsti ir gauti prieigą prie informacijos ir sankciją, taip pat, kai taikytina, duomenis apie prietaisą, kuriuo naudotasi nustatant kelių rinkliavos nesumokėjimą. Tuo tikslu valstybė narė, kurios teritorijoje nustatytas kelių rinkliavos nesumokėjimas, informacinį raštą gali parengti naudodamasi II priede pateiktu šablonu.
3.  
Nusprendusi inicijuoti tolesnę procedūrą dėl kelių rinkliavos nesumokėjimo ir siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių, valstybė narė, kurios teritorijoje nustatytas kelių rinkliavos nesumokėjimas, informacinį raštą siunčia parengtą tokia kalba, kokia surašytas transporto priemonės registracijos dokumentas (jei toks dokumentas prieinamas), arba viena iš registracijos valstybės narės valstybinių kalbų.

25 straipsnis

Rinkliavas renkančių subjektų vykdomos tolesnės procedūros

1.  

Valstybė narė, kurios teritorijoje nustatytas kelių rinkliavos nesumokėjimas, gali pateikti už kelių rinkliavos rinkimą atsakingam subjektui pagal 23 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą gautus duomenis tik tuo atveju, jei įvykdytos šios sąlygos:

a) 

pateikiami duomenys apima tik tai, ko reikia, kad tas subjektas gautų mokėtiną kelio rinkliavą;

b) 

mokėtino kelio rinkliavos gavimo procedūra atitinka 24 straipsnyje nustatytą procedūrą;

c) 

atitinkamas subjektas yra atsakingas už šios procedūros vykdymą ir

d) 

įvykdžius duomenis gavusio subjekto mokėjimo nurodymą panaikinamas kelių rinkliavos nesumokėjimas.

2.  
Valstybės narės užtikrina, kad atsakingam subjektui pateikti duomenys būtų naudojami tik tam, kad būtų sumokėta mokėtina kelio rinkliava, ir ištrinami iškart po to, kai sumokama kelių rinkliava, arba, jei ji nesumokama, per valstybės narės nustatytą pagrįstą laikotarpį po duomenų perdavimo.

26 straipsnis

Valstybių narių Komisijai teikiamos ataskaitos

Kiekviena valstybė narė ne vėliau kaip 2023 m. balandžio 19 d., o vėliau – kas trejus metus Komisijai siunčia išsamią ataskaitą.

Išsamioje ataskaitoje nurodoma, kiek kartų valstybė narė, kurios teritorijoje nustatytas kelių rinkliavos nesumokėjimas, atliko automatinę paiešką, t. y. po jos teritorijoje nustatyto kelių rinkliavos nesumokėjimo išsiuntė registracijos valstybės narės nacionaliniam ryšių palaikymo punktui užklausas, taip pat nurodomas nepatenkintų prašymų skaičius.

Išsamioje ataskaitoje taip pat apibūdinama su tolesniais veiksmais, kurių buvo imtasi dėl kelių rinkliavų nesumokėjimo, susijusi nacionalinė padėtis, atsižvelgiant į dėl kelių rinkliavų nesumokėjimus, dėl kurių buvo išsiųsti informaciniai raštai, skaičių.

27 straipsnis

Duomenų apsauga

1.  
Pagal šią direktyvą tvarkomiems duomenims taikomas Reglamentas (ES) 2016/679 ir įstatymai bei kiti teisės aktai, kuriais į nacionalinę teisę perkeliamos direktyvos 2002/58/EB ir (ES) 2016/680.
2.  

Valstybės narės, vadovaudamosi taikomais duomenų apsaugos teisės aktais, imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad:

a) 

23, 24 ir 25 straipsniuose nurodytais tikslais būtų tvarkomi tik šios direktyvos I priede išvardytų rūšių asmens duomenys;

b) 

asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinti, o prašymai ištaisyti ar ištrinti duomenis būtų tvarkomi nepagrįstai nedelsiant ir

c) 

būtų nustatytas asmens duomenų saugojimo laikotarpis.

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad pagal šią direktyvą tvarkomi asmens duomenys būtų naudojami tik siekiant:

a) 

nustatyti įtariamus pažeidėjus atsižvelgiant į pareigą mokėti kelių rinkliavas pagal 5 straipsnio 8 dalį;

b) 

užtikrinti rinkliavos rinkėjo pareigų mokesčių institucijų atžvilgiu vykdymą pagal 5 straipsnio 9 dalį ir

c) 

identifikuoti transporto priemonę, kurios atžvilgiu nustatytas kelių rinkliavos nesumokėjimas, ir tos transporto priemonės savininką ar valdytoją pagal 23 ir 24 straipsnius.

Valstybės narės taip pat imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad duomenų subjektai turėtų vienodas teises gauti informaciją, prieigą prie duomenų, juos ištaisyti, ištrinti ir apriboti tvarkymą, bei pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai, gauti kompensaciją ir naudotis veiksmingomis teisminėmis teisių gynimo priemonėmis, kaip numatyta Reglamente (ES) 2016/679 ar, kai taikoma, Direktyvoje (ES) 2016/680.

3.  
Šiuo straipsniu nedaromas poveikis valstybių narių galimybei apriboti pagal Reglamento (ES) 2016/679 23 straipsnį ir to straipsnio pirmoje dalyje nustatytais tikslais tam tikromis to reglamento nuostatomis numatytų pareigų ir teisių aprėptį.
4.  
Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę nepagrįstai nedelsiant gauti informaciją apie tai, kokie registracijos valstybėje narėje įrašyti asmens duomenys perduoti valstybei narei, kurioje nustatytas kelių rinkliavos nesumokėjimas, įskaitant užklausos datą ir valstybės narės, kurios teritorijoje nustatytas kelių rinkliavos nesumokėjimas, kompetentingą instituciją.IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28 straipsnis

Ataskaita

1.  
Komisija ne vėliau kaip 2023 m. balandžio 19 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos įgyvendinimo ir poveikio ataskaitą, visų pirma apie EERP plėtojimą bei diegimą ir keitimosi duomenimis mechanizmo tiriant kelių rinkliavos nesumokėjimo atvejus veiksmingumą ir efektyvumą.

Ataskaitoje visų pirma analizuojama:

a) 

5 straipsnio 1 ir 2 dalių dėl EERP diegimo poveikis, ypač daug dėmesio skiriant šios paslaugos prieinamumui mažose arba atokiose EERP teritorijose;

b) 

23, 24 ir 25 straipsnių veiksmingumas mažinant kelių rinkliavos nesumokėjimo atvejų skaičių Sąjungoje ir

c) 

elektroninių kelių rinkliavos sistemų, naudojančių palydovinio padėties nustatymo ir 5,8 GHz dažnio mikrobangų technologiją, sąveikos aspektų įgyvendinimo pažanga.

2.  

Prie ataskaitos, jei tikslinga, pridedamas pasiūlymas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tolesnės šios direktyvos peržiūros, visų pirma dėl šių aspektų:

a) 

papildomų priemonių, kuriomis būtų užtikrintas EERP prieinamumas visose EERP teritorijose, įskaitant mažas ir atokias teritorijas;

b) 

priemonių, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniam pareigos mokėti kelių rinkliavas vykdymo užtikrinimui Sąjungoje, įskaitant savitarpio pagalbos priemones, ir

c) 

nuostatų, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos užtikrinti tarpvalstybinį teisės aktų vykdymą, taikymo mažos taršos zonoms, ribotos prieigos zonoms ar kitoms miesto transporto priemonių prieigos reguliavimo sistemoms.

29 straipsnis

Deleguotieji aktai

Komisijai pagal 30 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais atnaujinamas I priedas, siekiant atsižvelgti į svarbius planuojamus Tarybos sprendimų 2008/615/TVR ( 6 ) ir 2008/616/TVR pakeitimus arba vykdant kuriuose nors kituose susijusiuose Sąjungos teisės aktuose nustatytą reikalavimą.

30 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  
Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  
8 straipsnio 5 dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje, 15 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 19 straipsnio 5 dalyje ir 29 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2019 m. balandžio 18 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
3.  
Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 5 dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje, 15 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 19 straipsnio 5 dalyje ir 29 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
4.  
Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5.  
Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
6.  
Pagal 8 straipsnio 5 dalį, 10 straipsnio 3 dalį, 15 straipsnio 4 ir 5 dalis, 19 straipsnio 5 dalį ir 29 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

31 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  
Komisijai padeda Elektroninės rinkliavos komitetas.

Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  
Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis. Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

32 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.  
Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. spalio 19 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi 1–27 straipsnių bei I ir II priedų. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2021 m. spalio 19 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Jos taip pat turi įtraukti teiginį, kad galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose pateiktos nuorodos į direktyvą, kuri panaikina ši direktyva, laikomos nuorodomis į šią direktyvą. Nuorodos darymo tvarką ir minėto teiginio formuluotę nustato valstybės narės.

2.  
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

33 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 2004/52/EB panaikinama nuo 2021 m. spalio 20 d., nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvos, nurodytos III priedo B dalyje perkėlimo į nacionalinę teisę terminu.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal IV priede pateiktą atitikties lentelę.

34 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

35 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
I PRIEDAS

23 straipsnio 1 dalyje nurodytai automatinei paieškai atlikti reikalingi duomenų elementaiDuomenų elementas

P/N (1)

Pastabos

Su transporto priemone susiję duomenys

P

 

Registracijos valstybė narė

P

 

Registracijos numeris

P

(A (2))

Su kelių rinkliavos nesumokėjimu susiję duomenys

P

 

Valstybė narė, kurios teritorijoje nustatytas kelių rinkliavos nesumokėjimas

P

 

Nesumokėjimo referencinė data

P

 

Nesumokėjimo referencinis laikas

P

 

(1)   

P = privaloma, jei yra nacionaliniame registre, N = neprivaloma.

(2)   

Suderintas Sąjungos kodas, žr. 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (OL L 138, 1999 6 1, p. 57).

Duomenų elementai, pateikiami pagal 23 straipsnio 1 dalį atlikus automatinę paiešką

▼M1

I dalis.   Su transporto priemonėmis susiję duomenysDuomenų elementas

P/N (1)

Pastabos

Registracijos numeris

P

 

Važiuoklės numeris/transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN)

P

 

Registracijos valstybė narė

P

 

Markė

P

(D.1 (2)) pvz. „Ford“, „Opel“, „Renault“

Komercinis transporto priemonės tipas

P

(D.3) pvz., „Focus“, „Astra“, „Megane“

ES kategorijos kodas

P

J) pvz., mopedai, motociklai, automobiliai

euro taršos klasė

P

pvz., euro 4, euro 6

CO2 taršos klasė

N

taikoma sunkiųjų transporto priemonių atveju

Priskyrimo kitai klasei data

N

taikoma sunkiųjų transporto priemonių atveju

CO2 g/tkm

N

taikoma sunkiųjų transporto priemonių atveju

Maksimali techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė

P

 

(1)   

P = privaloma, jei yra nacionaliniame registre, N = neprivaloma..

(2)   

Suderintas Sąjungos kodas, žr. Direktyvą 1999/37/EB.

▼B

II dalis.   Su transporto priemonių savininkais ar valdytojais susiję duomenysDuomenų elementas

P/N (1)

Pastabos

Su transporto priemonių valdytojais susiję duomenys

 

(C.1 (2))

Konkretaus transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojo duomenys

Registracijos liudijimo turėtojo pavardė (bendrovės – pavadinimas)

P

(C.1.1)

Pavardė, intarpai, titulai ir kt. įrašomi atskiruose laukeliuose, pavardė (pavadinimas) įrašoma (-as) spausdintinėmis raidėmis.

Vardas

P

(C.1.2)

Vardas (-ai) ir inicialai įrašomi atskiruose laukeliuose, vardas įrašomas spausdintinėmis raidėmis.

Adresas

P

(C.1.3)

Gatvės pavadinimas, namo ir priestato numeris, pašto indeksas, gyvenamoji vieta, gyvenamoji šalis ir kt. įrašomi atskiruose laukeliuose, adresas įrašomas spausdintinėmis raidėmis.

Lytis

N

Vyras, moteris

Gimimo data

P

 

Juridinis asmuo

P

Asmuo, asociacija, bendrovė, įmonė ir kt.

Gimimo vieta

N

 

Identifikavimo numeris

N

Identifikavimo numeris, pagal kurį nustatoma asmens ar bendrovės tapatybė.

Su transporto priemonių savininkais susiję duomenys

 

(C.2) Transporto priemonės savininko duomenys

Savininko (bendrovės) pavardė (pavadinimas)

P

(C.2.1)

Vardas

P

(C.2.2)

Adresas

P

(C.2.3)

Lytis

N

Vyras, moteris

Gimimo data

P

 

Juridinis asmuo

P

Asmuo, asociacija, bendrovė, įmonė ir kt.

Gimimo vieta

N

 

Identifikavimo numeris

N

Identifikavimo numeris, pagal kurį nustatoma asmens ar bendrovės tapatybė.

 

 

Jeigu nurodomos į metalo laužą atiduotos transporto priemonės, vogtos transporto priemonės ar numeriai arba transporto priemonės, kurių registracijos galiojimas yra pasibaigęs, informacija apie savininką (valdytoją) nepateikiama. Vietoj to siunčiamas pranešimas „Informacija neatskleidžiama“.

(1)   

P = privaloma, jei yra nacionaliniame registre, N = neprivaloma.

(2)   

Suderintas Sąjungos kodas, žr. Direktyvą 1999/37/EB.
II PRIEDAS

INFORMACINIO RAŠTO ŠABLONAS

nurodytas 24 straipsnyje

[Viršelis]

[Siuntėjo pavadinimas, adresas ir telefono numeris]

[Adresato vardas ir pavardė (pavadinimas) ir adresas]

INFORMACINIS RAŠTAS

dėl kelių rinkliavos nesumokėjimo, padaryto …

[valstybės narės, kurios teritorijoje nustatytas kelių rinkliavos nesumokėjimas, pavadinimas]

2 puslapis

Dėl … vairuojant transporto priemonę, kurios registracijos

[data]

numeris … markė … modelis …,

padaryto kelių rinkliavos nesumokėjimo, kurį nustatė …

[atsakingosios įstaigos pavadinimas]

[1 variantas] (1)

Jūs esate registruotas kaip nurodytos transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojas.

[2 variantas] (1)

Nurodytos transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojas nurodė, kad tuo metu, kai buvo nustatytas kelių rinkliavos nesumokėjimas, šią transporto priemonę vairavote Jūs.

Išsamesnė informacija apie kelių rinkliavos nesumokėjimą pateikiama 3 puslapyje.

Už kelių rinkliavos nesumokėjimą skiriama piniginė nuobauda – … EUR/nacionalinė valiuta. (1)

Mokėtina kelių rinkliavos suma – … EUR/nacionalinė valiuta. (1)

Mokėjimo terminas – …

Jei nemokėsite šios piniginės nuobaudos (1)/kelių rinkliavos, prašome užpildyti pridėtą atsakymo formą (4 puslapis) ir išsiųsti ją nurodytu adresu. (1).

Šio rašto procedūra vykdoma pagal … teisės aktus.

[valstybės narės, kurios teritorijoje nustatytas kelių rinkliavos nesumokėjimas, pavadinimas]

3 puslapis

Išsamesnė informacija apie kelių rinkliavos nesumokėjimą

a) 

Transporto priemonės, kurią vairuojant nustatytas kelių rinkliavos nesumokėjimas, duomenys:

Registracijos numeris: …
Registracijos valstybė narė: …
Markė ir modelis: …
b) 

Kelių rinkliavos nesumokėjimo duomenys:

Kelių rinkliavos nesumokėjimo vieta, data ir laikas:
Kelių rinkliavos nesumokėjimo pobūdis ir teisinis kvalifikavimas:
Išsamus kelių rinkliavos nesumokėjimo aprašymas:
Nuoroda į atitinkamą (-as) teisinę (-es) nuostatą (-as):
Įrodymų, susijusių su kelių rinkliavos nesumokėjimu, aprašymas arba nuoroda į juos:
c) 

Prietaiso, kuris buvo naudotas nustatyti kelių rinkliavos nesumokėjimą, duomenys (1):

Prietaiso specifikacija:
Prietaiso identifikavimo numeris:
Paskutinio kalibravimo galiojimo terminas:

(1) Išbraukti, jei netaikoma.

(2) Netaikytina, jei prietaisas nebuvo naudojamas.

4 puslapis

Atsakymo forma

(Prašome pildyti didžiosiomis raidėmis.)

A. Vairuotojo tapatybė

— 
Vardas ir pavardė
— 
Gimimo vieta ir data
— 
Vairuotojo pažymėjimo numeris: … išduotas (data) … (vieta) …
— 
Adresas …

B. Klausimų sąrašas

1. 

Ar transporto priemonė, kurios markė …, registracijos numeris …, registruota Jūsų vardu? … Taip/ne (1)

Jei ne, registracijos liudijimo turėtojas yra

(pavardė, vardas, adresas)

2. 

Ar pripažįstate, kad nesumokėjote kelių rinkliavos? Taip/ne (1)

3. 

Jei nepripažįstate, paaiškinkite, kodėl:

Užpildytą formą per 60 dienų nuo šiame informaciniame rašte nurodytos datos prašome nusiųsti šiai institucijai ar subjektui: …

adresu …

INFORMACIJA

(Kai informacinį raštą siunčia už kelių rinkliavos surinkimą atsakingas subjektas pagal 25 straipsnį):

Jeigu per šiame informaciniame rašte nurodytą terminą kelių rinkliava nesumokama, šis atvejis bus persiųstas …
[valstybės narės, kurios teritorijoje nustatytas kelių rinkliavos nesumokėjimas, pavadinimas] kompetentingai institucijai nagrinėti.
Jei šis atvejis nebus nagrinėjamas, Jums apie tai bus pranešta per 60 dienų po atsakymo formos arba mokėjimą patvirtinančio dokumento gavimo dienos. (1)

/

(Kai informacinį raštą siunčia valstybės narės kompetentinga institucija):

Šį atvejį nagrinės … kompetentinga institucija.
[valstybės narės, kurios teritorijoje nustatytas kelių rinkliavos nesumokėjimas, pavadinimas]
Jei šis atvejis nebus nagrinėjamas, Jums apie tai bus pranešta per 60 dienų po atsakymo formos arba mokėjimą patvirtinančio dokumento gavimo. (1)

(1) Išbraukti, jei netaikoma.

Jei atvejis bus nagrinėjamas, bus taikoma tokia procedūra:

[Pildo valstybė narė, kurios teritorijoje nustatytas kelių rinkliavos nesumokėjimas: pateikia informaciją apie tolesnę procedūrą, įskaitant informaciją apie galimybę apskųsti sprendimą nagrinėti atvejį ir skundų pateikimo procedūrą. Visais atvejais nurodoma tokia informacija: institucijos, atsakingos už atvejo nagrinėjimą, pavadinimas ir adresas; mokėjimo terminas; atitinkamos skundus nagrinėjančios institucijos pavadinimas ir adresas; skundo pateikimo terminas].

Šis raštas savaime neturi teisinių pasekmių.

Atsakomybės už duomenų apsaugą ribojimas

[Jei taikomas Reglamentas (ES) 2016/679:
Pagal Reglamentą (ES) 2016/679 turite teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą [atitinkamos priežiūros institucijos pavadinimas ir adresas].
[Jei taikoma Direktyva (ES) 2016/680:
Pagal [nacionalinio įstatymo, kuriuo taikoma Direktyva (ES) 2016/680, pavadinimas] Jūs turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą [atitinkamos priežiūros institucijos pavadinimas ir adresas].]
III PRIEDAS

A DALIS

Panaikinama direktyva ir jos pakeitimai

(nurodyta 33 straipsnyje)Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/52/EB

OL L 166, 2004 4 30, p. 124.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 219/2009

OL L 87, 2009 3 31, p. 109.

B DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminas

(nurodytas 33 straipsnyje)Direktyva

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminas

Direktyva 2004/52/EB

2005 m. lapkričio 20 d.
IV PRIEDAS

Atitikties lentelėDirektyva 2004/52/EB

Ši direktyva

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

1 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

3 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

1 straipsnio 2 dalies a punktas

1 straipsnio 2 dalies a punktas

1 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio 2 dalies c punktas

1 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 4 dalis

1 straipsnio 5 dalis

1 straipsnio 6 dalis

2 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

2 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

4 straipsnio 7 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 2 dalies antras ir trečias sakiniai

3 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 2 dalies ketvirtas sakinys

3 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 6 dalis

2 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 5 dalis

2 straipsnio 6 dalis

2 straipsnio 7 dalis

27 straipsnis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

3 straipsnio 2 dalies antras sakinys

3 straipsnio 2 dalies trečias sakinys

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 7 dalis

3 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 8 dalis

5 straipsnio 4 dalis

23 straipsnis

24 straipsnis

26 straipsnis

2 straipsnio 7 dalis

27 straipsnis

28 straipsnis

29 straipsnis

30 straipsnis

5 straipsnis

31 straipsnis

6 straipsnis

32 straipsnio 1 dalis

32 straipsnio 2 dalis

33 straipsnis

7 straipsnis

34 straipsnis

8 straipsnis

35 straipsnis

Priedas

I priedas

II priedas

III priedas

IV priedas( 1 ) 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015 9 17, p. 1).

( 2 ) 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (OL L 153, 2014 5 22, p. 62).

( 3 ) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (OL L 96, 2014 3 29, p. 79).

( 4 ) 1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (OL L 187, 1999 7 20, p. 42).

( 5 ) 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo (OL L 210, 2008 8 6, p. 12).

( 6 ) 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje (OL L 210, 2008 8 6, p. 1).