02019D0615 — LT — 21.09.2021 — 003.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/615

2019 m. balandžio 15 d.

dėl Sąjungos paramos veiklai, rengiantis 2020 m. Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) šalių peržiūros konferencijai

(OL L 105 2019.4.16, p. 25)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2020/906 2020 m. birželio 29 d.

  L 207

36

30.6.2020

 M2

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2021/579 2021 m. balandžio 8 d.

  L 123

21

9.4.2021

►M3

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2021/1695 2021 m. rugsėjo 21 d.

  L 334

22

22.9.2021
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/615

2019 m. balandžio 15 d.

dėl Sąjungos paramos veiklai, rengiantis 2020 m. Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) šalių peržiūros konferencijai1 straipsnis

1.  
Siekdama, kad 2003 m. ES kovos su MNG strategijos elementus būtų galima nedelsiant ir praktiškai taikyti, Sąjunga remia veiklą, kuria siekiama puoselėti ir išsaugoti NPT vientisumą, subalansuotą dėmesį skiriant trims vienodai svarbiems ir vienas kitą stiprinantiems NPT ramsčiams: nusiginklavimui, branduolinio ginklo neplatinimui ir branduolinės energijos naudojimui taikiems tikslams.
2.  

Siekdama įgyvendinti 1 dalyje nurodytą tikslą, Sąjunga teikia paramą šiai 2020 m. peržiūros konferencijos vadovybės vykdomai informavimo veiklai:

a) 

valstybėms, kurios yra NPT šalys, skirtiems trims teminiams seminarams branduolinio nusiginklavimo, branduolinio ginklo neplatinimo ir branduolinės energijos naudojimo taikiems tikslams temomis;

b) 

ne daugiau kaip keturiems regioniniams susitikimams Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, Afrikoje, Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros regione bei Artimuosiuose Rytuose ir

c) 

dviem papildomiems renginiams, rengiamiems septyniasdešimt ketvirtosios Generalinės Asamblėjos pirmojo komiteto sesijos ir 2020 m. NPT peržiūros konferencijos metu.

Šio projekto aprašymas išdėstytas priede.

2 straipsnis

1.  
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai (vyriausiasis įgaliotinis) yra atsakingas už šio sprendimo įgyvendinimą.
2.  
1 straipsnio 2 dalyje nurodytą projektą įgyvendina Jungtinių Tautų nusiginklavimo reikalų biuras (toliau – UNODA).

3 straipsnis

1.  
1 straipsnio 2 dalyje nurodytam projektui įgyvendinti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 1 299 883,68  EUR.
2.  
Iš 1 dalyje nustatytos sumos finansuojamos išlaidos tvarkomos laikantis Sąjungos biudžetui taikomų procedūrų ir taisyklių.
3.  
Komisija prižiūri, kad 1 dalyje nurodyta orientacinė finansavimo suma būtų tinkamai tvarkoma. Tuo tikslu ji sudaro finansavimo susitarimą su UNODA. Finansavimo susitarime nustatoma, kad UNODA turi užtikrinti Sąjungos įnašo matomumą, proporcingą jo dydžiui.
4.  
3 dalyje nurodytą finansavimo susitarimą Komisija stengiasi sudaryti kuo greičiau po šio sprendimo įsigaliojimo. Ji praneša Tarybai apie visus sunkumus, susijusius su tuo procesu ir to finansavimo susitarimo sudarymo datą.

4 straipsnis

Vyriausiasis įgaliotinis reguliariai, bent kartą per metus teikia Tarybai šio sprendimo įgyvendinimo ataskaitas, grindžiamas rengiamomis UNODA ataskaitomis. Taryba tų ataskaitų pagrindu turi atlikti įvertinimą. Komisija teikia ataskaitas dėl 1 straipsnio 2 dalyje nurodyto projekto įgyvendinimo finansinių aspektų.

5 straipsnis

1.  
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

▼M3

2.  
Šis sprendimas nustoja galioti 2022 m. sausio 15 d.

▼B
PRIEDAS

1.   TIKSLAI

2020 m. NPT peržiūros konferencija bus labai svarbus momentas branduolinio ginklo neplatinimo režimui. Europos Sąjunga mano, kad NPT yra kertinis pasaulinio branduolinio ginklo neplatinimo režimo akmuo, esminis pagrindas siekiant branduolinio nusiginklavimo pagal VI straipsnį ir svarbus veiksnys ateityje plėtojant branduolinės energijos naudojimą taikiems tikslams.

Pradedant 2017 m., NPT parengiamojo komiteto sesijų pirmininkai dirbo siekdami užtikrinti tęstinumą tarp peržiūros ciklo Parengiamojo komiteto sesijų, be kita ko, plėtodami bendrą teminį pagrindą ir vesdami regionines konsultacijas Azijos ir Ramiojo vandenyno, Afrikos ir Lotynų Amerikos šalyse. Tų regionų valstybės labai palankiai įvertino šias konsultacijas, nes jas vedant sostinėse esantiems ekspertams buvo suteikta galimybė bendrauti su Parengiamojo komiteto pirmininkais, o valstybėms, neturinčioms išteklių išlaikyti dideles delegacijas Niujorke, Ženevoje arba Vienoje, sudaryta galimybė palaikyti dialogą, taip pat tai buvo puiki proga pagrindiniams regioniniams prioritetams aptarti. Tomis konsultacijomis buvo svariai papildyti svarstymai, vykdomi pagal oficialią NPT tvarką.

Padėti siekti šio projekto tikslo galima tęsiant ir stiprinant 2017 ir 2018 m. Parengiamųjų komiteto sesijų pirmininkų darbą, vykdant visuotines tarpusavio konsultacijas, įtraukiant valstybes, kurios yra NPT šalys, 2020 m. NPT peržiūros konferencijos paskirtąjį pirmininką ir Parengiamojo komiteto sesijų pirmininkus. Šiuo projektu bus skatinama rengtis konferencijai prieš jai prasidedant, vadovybei bus padedama suprasti valstybių, kurios yra NPT šalys, pozicijų niuansus ir pelnyti jų pasitikėjimą, ir bus sudaromos palankesnės sąlygos dialogui tarp valstybių, kurios yra NPT šalys, ir paskirtojo pirmininko dėl to, kaip įveikti kliūtis kelyje į sėkmę 2020 m.

Pagrindiniai tikslai

1. 

Suprasti susirūpinimą keliančius klausimus ir prioritetus, susijusius su 2020 m. NPT peržiūros ciklu, remiantis 2017, 2018 ir 2019 m. Parengiamojo komiteto sesijų svarstymais, be kita ko susirūpinimą keliančiais klausimais ir prioritetais, žvelgiant iš regioninės perspektyvos, ir prisidėti prie veiksmingo susirūpinimą keliančių klausimų ir prioritetų suformulavimo 2020 m. NPT peržiūros konferencijoje.

2. 

Didinti informuotumą apie kliūtis, taip pat galimas konvergencijos sritis, remiantis didele NPT teikiama nauda, be kita ko, įtraukiant įvairesnių subjektų, pvz., techninių ekspertų iš reguliavimo agentūrų ir mokslo fakultetų bei sprendimus priimančių asmenų, pvz., parlamento narių, nuomones.

3. 

Didinti valstybių ir paskirtojo Komisijos pirmininko tarpusavio pasitikėjimą, kad būtų plėtojami tvirti santykiai, kurių reikia, kad 2020 m. NPT peržiūros konferencija būtų sėkminga.

4. 

Skatinti valstybes būti lanksčioms ir siekti kompromiso artėjant 2020 m. NPT peržiūros konferencijai ir ieškoti idėjų tiek dėl to, kaip pasiekti bendrą sutarimą, tiek dėl to, kaip įveikti nesutarimus.

5. 

Parengti veiksmų gaires, pagal kurias būtų pasiekta sėkmingų rezultatų 2020 m. NPT peržiūros konferencijoje, įskaitant galimus veiksmus ir rekomendacijas dėl visiško NPT įgyvendinimo.

2.   VEIKLOS APRAŠYMAS

Sąjungos projektas, kuriuo siekiama remti 2020 m. NPT peržiūros konferencijos ciklą, apims šias sritis:

a) 

teminiai seminarai valstybėms, kurios yra NPT šalys, apimantys tris NPT ramsčius: branduolinis nusiginklavimas, branduolinio ginklo neplatinimas ir branduolinės energijos naudojimas taikiems tikslams

— 
trys teminiai seminarai Ženevoje (nusiginklavimas), Niujorke (neplatinimas) ir Vienoje (naudojimas taikiems tikslams), skirti Vyriausybių atstovams, ekspertams, akademinei bendruomenei, pilietinei visuomenei ir pramonei;
b) 

2020 m. NPT peržiūros konferencijos vadovybės vykdoma informavimo veikla regione

— 
surengti ne daugiau kaip keturis regioninius susitikimus Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, Afrikoje, Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros regione bei Artimuosiuose Rytuose;
c) 

papildomi renginiai

— 
surengti du papildomus renginius, kurie vyktų septyniasdešimt ketvirtosios Generalinės Asamblėjos pirmojo komiteto sesijos ir 2020 m. NPT peržiūros konferencijos metu.

Šie aspektai išsamiau išdėstyti toliau.

2.1.   Teminiai seminarai

2.1.1.   Tikslas

Kiekvieno teminio seminaro tikslas – didinti informuotumą apie iššūkius ir galimybes trijų NPT ramsčių srityse. Visų pirma seminarais bus siekiama atkreipti dėmesį į didelę naudą, kuri jau teikiama taikant NPT, ir į poreikį šią naudą išlaikyti. Seminaruose taip pat bus siekiama sukurti praktiniams veiksmams ir rekomendacijoms skirtų elementų 2020 m. bendram sutarimui pasiekti.

2.1.2.   Vykdant projektą bus surengti trys seminarai:

Kaip pažymėta, kiekvienas seminaras bus skirtas vienam iš NPT ramsčių: ginklų neplatinimui, nusiginklavimui ir branduolinės energijos naudojimui taikiems tikslams. Be to, kad bus nagrinėjami trijų ramsčių tarpusavio ryšiai, bus diskutuojama ir šiomis temomis: įsipareigojimų, prisiimtų per ankstesnius peržiūros ciklus, įgyvendinimas; nesutarimų dėl to, kaip pasiekti, kad pasaulyje nebūtų branduolinių ginklų, ir jį tokį išlaikyti, panaikinimas; neplatinimo režimo stiprinimas; galimybė naudotis branduolinių technologijų naudojimo taikiems tikslams teikiamais privalumais, be kita ko, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas pasiekti darnaus vystymosi tikslus, ir NPT peržiūros proceso stiprinimas.

2.1.3.   Formatas

Paskirtasis pirmininkas valstybes, kurios yra NPT šalys, glaustai informuos apie pokyčius kiekvieno ramsčio srityse, nurodys iššūkius ir galimybes. Siekiant paskatinti diskusijas ir suformuluoti idėjas, bus sudarytos regioninių ekspertų, ekspertų iš atitinkamų tarptautinių organizacijų, pvz., Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ir Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacijos (CTBTO) bei Jungtinių Tautų Nusiginklavimo tyrimų instituto (UNIDIR), grupės. Vienoje numatytame surengti seminare dėl branduolinės energijos naudojimo taikiems tikslams taip pat dalyvaus nacionalinių įstaigų ir struktūrų, kurios yra susijusios su branduolinės energijos naudojimu taikiems tikslams, atstovai.

Po to seminaruose vyks interaktyvios paskirtojo pirmininko, valstybių, kurios yra NPT šalys, atstovų ir ekspertų klausimų ir atsakymų sesijos.

2.1.4.   Vieta

Bus surengti šie trys teminiai seminarai: Ženeva (nusiginklavimas); Niujorkas (neplatinimas) ir Viena (branduolinės energijos naudojimas taikiems tikslams).

2.1.5.   Tvarkaraštis

Trys teminiai seminarai bus surengti po trečios Parengiamojo komiteto sesijos (2019 m. balandžio 29 d.–gegužės 10 d.), vadovaujant ir koordinuojant 2020 m. NPT peržiūros konferencijos paskirtajam pirmininkui. Šių susitikimų datos bus nustatytos po trečios Parengiamojo komiteto sesijos laikotarpiu nuo 2019 m. gegužės mėn. iki 2020 m. kovo mėn.

2.1.6.   Įgyvendinimo agentūros pareigos:

Programos parengimas

Konsultuodamasis su paskirtuoju pirmininku UNODA parengs seminarų programą, darbotvarkę ir atrinks kalbėtojus / ekspertus.

Logistika ir konferencijų paslaugos

UNODA spręs logistikos klausimus (dėl renginių vietų užsakymo, maitinimo organizavimo, garso ir vaizdo įrangos, kelionių organizavimo dalyviams ir ekspertams ir t. t.) rengiant teminius seminarus.

2.2.   Regioniniai susitikimai

2.2.1.   Tikslas

Kiekvieno regioninio seminaro tikslas – didinti supratimą apie dabartinę padėtį, aptarti bendradarbiaujamosios veiklos galimybes, ieškoti sprendimų ir užmegzti ryšius, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos sėkmingai užbaigti 2020 m. NPT peržiūros konferenciją.

2.2.2.   Temos

Regioniniai susitikimai Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje bei Karibų jūros regione apims visus tris NPT ramsčius. Juose bus nagrinėjami pagrindiniai klausimai, turintys įtakos NPT ir valstybėms, kurios yra NPT šalys, remiantis 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. NPT parengiamojo komiteto sesijose vykusiais svarstymais; tie klausimai bus pateikti taip, kaip jie yra matomi per atitinkamų regioninių prioritetų ir susirūpinimą keliančių klausimų prizmę. Tai bus šie klausimai (bet jais nebus apsiribota): įsipareigojimų, prisiimtų ankstesniuose peržiūros cikluose, įgyvendinimas; nesutarimų dėl to, kaip pasiekti, kad pasaulyje nebūtų branduolinių ginklų, ir jį tokį išlaikyti, panaikinimas; neplatinimo režimo stiprinimas; galimybė naudotis branduolinių technologijų naudojimo taikiems tikslams teikiamais privalumais, be kita ko, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas pasiekti darnaus vystymosi tikslus, ir NPT peržiūros proceso stiprinimas.

Regioniniame susitikime Artimuosiuose Rytuose bus konkrečiai aptariamas 1995 m. NPT rezoliucijos dėl Artimųjų Rytų zonos be branduolinių ir visų kitų masinio naikinimo ginklų, įskaitant jų siuntimo į taikinį priemones, sukūrimo. Dėl sunkumų, kurių dėl šio klausimo kyla siekiant sėkmingų 2020 m. NPT peržiūros konferencijos rezultatų, reikia surengti atskirą susitikimą šiame regione.

2.2.3.   Formatas

Regioniniai susitikimai bus rengiami pagal interaktyvių konsultacijų formatą. Kiekviename regioniniame susitikime paskirtajam pirmininkui bus suteikta galimybė pristatyti su peržiūros ciklu susijusią dabartinę padėtį. Tada pirmininkas užduos klausimų valstybėms, kad būtų skatinama interaktyvi klausimų ir atsakymų atmosfera.

Susitikimuose taip pat bus rengiamos regioninių ir temų ekspertų, įskaitant ekspertus iš atitinkamų tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA), taip pat Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacijos (CTBTO) ir Jungtinių Tautų Nusiginklavimo tyrimų instituto (UNIDIR), podiumo diskusijos, kad paskatintų svarstymus ir idėjų plėtojimą.

2.2.4.   Vieta

Regioniniai susitikimai rengiami, kad būtų remiama sąveika su konkrečių regionų valdžia rengiantis 2020 m. NPT peržiūros konferencijai. Siūlomi šie keturi regioniniai susitikimai:Regionų / subregionų šalys:

Siūloma vieta:

Afrika

Adis Abeba

Lotynų Amerika / Karibų jūros regionas

Buenos Airės

Azija ir Ramiojo vandenyno regionas

Džakarta

Artimieji Rytai

Amanas

2.2.5.   Tvarkaraštis

Keturi regioniniai susitikimai bus surengti dvylikos mėnesių laikotarpiu nuo 2019 m. kovo mėn. iki 2020 m. kovo mėn. Tikslų regioninių susitikimų tvarkaraštį ir seką (t. y. aptariamų regionų seką) nustatys įgyvendinimo agentūra konsultuodamasi su 2020 m. NPT peržiūros konferencijos paskirtuoju pirmininku ir Sąjunga, atsižvelgdama į JT nusiginklavimo veiklos kalendorių. Kiekvienas regioninis susitikimas tęsis ne ilgiau kaip dvi dienas. 2020 m. NPT peržiūros konferencijos paskirtasis pirmininkas pirmininkaus keturiems regioniniams susitikimams.

2.2.6.   Įgyvendinimo agentūros pareigos

Esminis pasirengimas

Konsultuodamasis su trijų Parengiamojo komiteto sesijų pirmininkais ir vadovaujant 2020 m. NPT peržiūros konferencijos paskirtajam pirmininkui UNODA parengs regioninių susitikimų programą, darbotvarkę ir atliks kalbėtojų / ekspertų atranką.

Logistika ir techninis susitikimų aptarnavimas

UNODA kartu su regionų priimančiosiomis valstybėmis spręs logistikos klausimus (renginių vietų užsakymo, maitinimo organizavimo, garso ir vaizdo įrangos, kelionių organizavimo dalyviams ir ekspertams ir t. t.) rengiant regioninius susitikimus.

2.3.   Papildomi renginiai

Vyks du papildomi renginiai atitinkamai Generalinės Asamblėjos Pirmojo komiteto septyniasdešimt ketvirtos sesijos (2019 m. spalio mėn.) ir 2020 m. NPT peržiūros konferencijos metu. 2019 m. spalio mėn. vyksiantis papildomas renginys suteiks galimybę trijų Parengiamojo komiteto sesijų pirmininkams ir paskirtajam pirmininkui aptarti pasirengimą 2020 m. NPT peržiūros konferencijai. 2020 m. NPT peržiūros konferencijos metu vyksiantis papildomas renginys suteiks galimybę pasidalinti teminių seminarų ir regioninių susitikimų rezultatais ir tokiu būdu prisidėti prie pasirengimo konferencijai.

2.3.1.   Įgyvendinimo agentūros pareigos

Esminis pasirengimas

Konsultuodamasis su trijų Parengiamojo komiteto sesijų pirmininkais ir 2020 m. NPT peržiūros konferencijos paskirtuoju pirmininku, UNODA parengs papildomiems renginiams skirtą koncepcijos dokumentą ir darbotvarkę bei atliks kalbėtojų/ekspertų atranką.

Logistika ir techninis susitikimų aptarnavimas

UNODA spręs logistikos klausimus (renginių vietų užsakymo, maitinimo organizavimo, garso ir vaizdo įrangos, kelionių organizavimo ekspertams ir t. t.) rengiant papildomus renginius.

3.   ATASKAITŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

UNODA vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai pateiks galutinę finansinę ir aprašomąją ataskaitą, kurioje, inter alia, bus nurodyta įgyta patirtis, taip pat trumpas ataskaitas po kiekvieno susitikimo, kuriose daugiausia dėmesio bus skirta pagrindinėms išvadoms.

4.   TRUKMĖ

Projekto įgyvendinimo trukmė yra 18 mėnesių.

5.   ES MATOMUMAS

UNODA imasi visų tinkamų priemonių informacijai, kad šį projektą finansuoja Sąjunga, viešinti. Sąjungos parama bus akcentuojama paskirtojo pirmininko viešuose ir uždaruose pristatymuose bei informaciniuose pranešimuose. Be to, apie Sąjungos paramą bus pažymima kvietimuose ir kituose dokumentuose, kurie bus platinami įvairių renginių dalyviams. UNODA užtikrins, kad visuose pagal šį sprendimą organizuojamuose renginiuose būtų atstovaujama Sąjungai.

6.   ĮGYVENDINIMO AGENTŪRA

Jungtinių Tautų nusiginklavimo reikalų biurui (UNODA) bus patikėta įgyvendinti šį projektą. Šio projekto įgyvendinimas atitiks finansavimo susitarimą, kurį turės sudaryti Europos Komisija ir UNODA.