02018R1862 — LT — 11.06.2019 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1862

2018 m. lapkričio 28 d.

dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES

(OL L 312 2018.12.7, p. 56)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/818 2019 m. gegužės 20 d.

  L 135

85

22.5.2019
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1862

2018 m. lapkričio 28 d.

dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 ir Komisijos sprendimas 2010/261/ESI SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Bendrasis SIS tikslas

SIS tikslas – užtikrinti aukštą saugumo lygį Sąjungos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, be kita ko, palaikyti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką, užtikrinti saugumą valstybių narių teritorijose, ir, naudojantis šia sistema perduodama informacija, užtikrinti SESV trečiosios dalies V antraštinės dalies 4 ir 5 skyrių nuostatų, susijusių su asmenų judėjimu valstybių narių teritorijose, taikymą.

2 straipsnis

Dalykas

1.  Šiame reglamente nustatomos perspėjimų dėl asmenų ir daiktų įvedimo į SIS ir tvarkymo joje bei keitimosi papildoma informacija bei papildomais duomenimis policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose tikslais sąlygos bei tvarka.

2.  Šiame reglamente taip pat įtvirtinamos nuostatos dėl SIS techninės architektūros, dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (toliau – Agentūra eu-LISA) pareigų, dėl duomenų tvarkymo, dėl atitinkamų asmenų teisių ir dėl atsakomybės.

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

perspėjimas – į SIS įvestų duomenų, pagal kuriuos kompetentingos institucijos gali nustatyti asmens tapatybę, siekiant imtis konkretaus veiksmo, rinkinys;

2)

papildoma informacija –

informacija, kuri nėra SIS saugomų perspėjimų duomenų dalis, tačiau yra susieta su perspėjimais SIS, ir kuria turi būti keičiamasi per SIRENE biurus:

a) siekiant sudaryti sąlygas valstybėms narėms konsultuotis ar informuoti viena kitą įvedant perspėjimą;

b) siekiant sudaryti sąlygas imtis tinkamo veiksmo sutapimo atveju;

c) kai reikiamo veiksmo negali būti imtasi;

d) kai sprendžiami SIS duomenų kokybės klausimai;

e) kai sprendžiami su perspėjimų suderinamumu ir eiliškumu pagal prioritetą susiję klausimai;

f) kai sprendžiami su prieigos teisėmis susiję klausimai;

3)

papildomi duomenys – SIS saugomi ir su perspėjimais SIS susieti duomenys, kurie turi būti tuojau pat prieinami kompetentingoms institucijoms, kai atlikus paiešką SIS, nustatoma asmens, kurio atžvilgiu duomenys buvo įvesti į SIS, buvimo vieta;

4)

asmens duomenys – asmens duomenys, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 1 punkte;

5)

asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis ar neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, gavimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas;

6)

atitiktis –

toliau nurodytų veiksmų įvykdymas:

a) galutinis naudotojas atliko paiešką SIS;

b) atlikus tokią paiešką, buvo nustatyta, kad kita valstybė narė yra įvedusi perspėjimą į SIS, ir

c) duomenys, susiję su perspėjimu SIS, atitinka paieškos duomenis;

7)

sutapimas –

bet kokia atitiktis, kuri atitinka šiuos kriterijus:

a) ją patvirtino:

i) galutinis naudotojas arba

ii) kompetentinga institucija laikydamasi nacionalinės tvarkos, kai atitinkama atitiktis yra grindžiama atliktu biometrinių duomenų palyginimu,

ir

b) prašoma imtis tolesnių veiksmų;

8)

žyma – perspėjimo galiojimo sustabdymas nacionaliniu lygmeniu; žymą galima papildomai pridėti prie perspėjimų dėl suėmimo, perspėjimų dėl dingusių ir pažeidžiamų asmenų ir perspėjimų dėl atsargių, tikslinių ir konkrečių patikrinimų;

9)

perspėjimą pateikusi valstybė narė – valstybė narė, įvedusi perspėjimą į SIS;

10)

vykdančioji valstybė narė – valstybė narė, kuri nustačius sutapimą imasi ar ėmėsi reikiamų veiksmų;

11)

galutinis naudotojas – kompetentingos institucijos darbuotojas, turintis įgaliojimus atlikti tiesioginę paiešką CS-SIS, N.SIS ar jų techninėje kopijoje;

12)

biometriniai duomenys – asmens duomenys, gauti po specialaus techninio apdorojimo, susiję su fizinio asmens fiziniais ar fiziologiniais požymiais, pagal kuriuos galima nustatyti ar patvirtinti unikalią to fizinio asmens tapatybę, t. y. nuotraukos, veido atvaizdai ir daktiloskopiniai duomenys;

13)

daktiloskopiniai duomenys – pirštų atspaudų ir delnų atspaudų duomenys, kurių unikalūs požymiai ir atskaitos taškai leidžia daryti tikslius ir nenuginčijamus palyginimus, nustatant asmens tapatybę;

14)

veido atvaizdas – skaitmeniniai veido atvaizdai, kurių raiška ir kokybė yra pakankami, kad juos būtų galima naudoti, automatizuotai nustatant biometrinių duomenų atitiktį;

15)

DNR analitė – raidinis ar skaitmeninis kodas, kuris nurodo ištirto žmogaus DNR pavyzdžio nekoduojančios dalies tapatybės nustatymo charakteristikų rinkinį, t. y. tam tikrą molekulinę struktūrą įvairiose DNR vietose (lokusuose);

16)

teroristiniai nusikaltimai – nacionalinėje teisėje numatytos nusikalstamos veikos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/541 ( 1 ) 3–14 straipsniuose, ar veikos, lygiavertės vienai iš tų veikų valstybių narių, kurioms ta direktyva netaikoma, atveju;

17)

grėsmė visuomenės sveikatai – grėsmė visuomenės sveikatai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/399 ( 2 ) 2 straipsnio 21 punkte;

▼M1

18)

EPP – Europos paieškos portalas, sukurtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/818 ( 3 ) 6 straipsnio 1 dalimi;

19)

bendra BDANP – bendra biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslauga, sukurta Reglamento (ES) 2019/818 12 straipsnio 1 dalimi;

20)

bendra TDS – bendra tapatybės duomenų saugykla, sukurta Reglamento (ES) 2019/818 17 straipsnio 1 dalimi;

21)

DTD – daugybinių tapatybių detektorius, sukurtas Reglamento (ES) 2019/818 25 straipsnio 1 dalimi.

▼B

4 straipsnis

Techninė architektūra ir SIS eksploatavimo būdai

1.  SIS sudaro:

a) centrinė sistema (toliau – centrinė SIS), susidedanti iš:

i) techninės paramos funkcijos (toliau – CS-SIS), kurią sudaro duomenų bazė (toliau – SIS duomenų bazė) ir kuri apima CS-SIS atsarginę kopiją;

ii) vienodos nacionalinės sąsajos (toliau – NI-SIS);

▼M1

b) nacionalinė sistema (toliau – N.SIS) kiekvienoje valstybėje narėje, susidedanti iš nacionalinių duomenų sistemų, kurios palaiko ryšį su centrine SIS, įskaitant bent vieną nacionalinę ar bendrą atsarginę N.SIS kopiją;

c) CS-SIS, atsarginės CS-SIS kopijos ir NI-SIS ryšių infrastruktūra (toliau – Ryšių infrastruktūra), kuria užtikrinamas šifruotas virtualusis tinklas, skirtas SIS duomenims ir keitimuisi duomenimis tarp SIRENE biurų, kaip nurodyta 7 straipsnio 2 dalyje, ir

d) saugi ryšių infrastruktūra, apimanti CS-SIS ir EPP, bendros BDANP ir DTD centrines infrastruktūras.

▼B

N.SIS, nurodytoje b punkte, gali būti saugoma duomenų byla (toliau – nacionalinė kopija), sudaryta iš visos ar dalinės SIS duomenų bazės kopijos. Dvi ar daugiau valstybių narių gali vienoje iš savo N.SIS sukurti bendrą kopiją, kuria tos valstybės narės galėtų kartu naudotis. Tokia bendra kopija laikoma kiekvienos iš tų valstybių narių nacionaline kopija.

Bendra atsargine N.SIS kopija, nurodyta b punkte, gali bendrai naudotis dvi ar daugiau valstybių narių. Tokiais atvejais bendra atsarginė N.SIS kopija yra laikoma kiekvienos iš tų valstybių narių atsargine N.SIS kopija. N.SIS ir jos atsarginė kopija gali būti naudojamos tuo pačiu metu, siekiant galutiniams naudotojams užtikrinti nepertraukiamą prieigą.

Valstybės narės, ketinančios sukurti bendrą kopiją ar bendrą atsarginę N.SIS kopiją, kuria naudotųsi kartu, dėl savo atitinkamų pareigų susitaria raštu. Apie savo susitarimą jos praneša Komisijai.

Ryšių infrastruktūra padeda ir prisideda užtikrinant nepertraukiamą prieigą prie SIS. Ji apima atsarginius ir atskirtus ryšių tarp CS-SIS ir atsarginės CS-SIS kopijos kanalus ir taip pat apima atsarginius ir atskirtus ryšių tarp kiekvieno nacionalinio prieigos prie SIS tinklo punkto ir CS-SIS ir atsarginės CS-SIS kopijos kanalus.

2.  Valstybės narės įveda, atnaujina, ištrina SIS duomenis ir atlieka SIS duomenų paiešką per savo pačių N.SIS. Valstybės narės, naudojančios dalinę ar visą nacionalinę kopiją arba dalinę ar visą bendrą kopiją, suteikia galimybę su ja susipažinti automatizuotos paieškos kiekvienos tos valstybės narės teritorijoje tikslais. Dalinėje nacionalinėje ar bendroje kopijoje saugomi bent 20 straipsnio 3 dalies a–v punktuose išvardyti duomenys. Paieška kitų valstybių narių N.SIS duomenų bylose negalima, išskyrus bendrų kopijų atvejus.

3.  CS-SIS atlieka techninės priežiūros bei administravimo funkcijas ir turi atsarginę CS-SIS kopiją, kuri pagrindinės CS-SIS gedimo atveju gali užtikrinti visas tos sistemos funkcijas. CS-SIS ir atsarginė CS-SIS kopija laikomos dvejose Agentūros eu-LISA techninėse stotyse.

4.  Agentūra eu-LISA įgyvendina techninius sprendimus, kuriais veiksmingiau užtikrinama nepertraukiama prieiga prie SIS arba tuo pačiu metu veikiant CS-SIS ir atsarginei CS-SIS kopijai su sąlyga, kad atsarginė CS-SIS kopija išlieka pajėgi užtikrinti SIS veikimą CS-SIS gedimo atveju, arba dubliuojant sistemą ar jos komponentus. Nepaisant procedūrinių reikalavimų, nustatytų Reglamento (ES) 2018/1726 10 straipsnyje, Agentūra eu-LISA ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 28 d. parengia su techniniais sprendimais susijusių galimybių studiją, kurioje būtų pateikiamas nepriklausomas poveikio vertinimas bei sąnaudų ir naudos analizė.

5.  Prireikus išimtinėmis aplinkybėmis Agentūra eu-LISA gali laikinai parengti papildomą SIS duomenų bazės kopiją.

6.  CS-SIS teikia SIS duomenų įvedimui ir tvarkymui būtinas paslaugas, įskaitant paieškas SIS duomenų bazėje. Nacionalines ar bendras kopijas naudojančioms valstybėms narėms CS-SIS:

a) atnaujina nacionalines kopijas internetu;

b) užtikrina nacionalinių kopijų ir SIS duomenų bazės sinchronizavimą bei nuoseklumą ir

c) vykdo nacionalinių kopijų sukūrimo ir atstatymo operacijas.

7.  CS-SIS užtikrina nepertraukiamą prieigą.

▼M1

8.  Nedarant poveikio 1–5 dalims, SIS duomenų apie asmenis ir asmens tapatybės dokumentus paiešką galima atlikti ir per EPP.

9.  Nedarant poveikio 1–5 dalims, SIS duomenis apie asmenis ir asmens tapatybės dokumentus galima perduoti ir per saugią ryšių infrastruktūrą, nurodytą 1 dalies d punkte. Toks duomenų perdavimas atliekamas tik tais atvejais, kai duomenų reikia Reglamento (ES) 2019/818 tikslais.

▼B

5 straipsnis

Išlaidos

1.  Centrinės SIS ir Ryšių infrastruktūros eksploatavimo, priežiūros ir tolesnio plėtojimo išlaidos padengiamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto. Tos išlaidos apima su CS-SIS susijusį darbą, kuriuo siekiama užtikrinti 4 straipsnio 6 dalyje nurodytų paslaugų teikimą.

2.  Kiekvienos N.SIS sukūrimo, eksploatavimo, priežiūros ir tolesnio plėtojimo išlaidas padengia atitinkama valstybė narė.II SKYRIUS

Valstybių narių pareigos

6 straipsnis

Nacionalinės sistemos

Kiekviena valstybė narė atsako už savo N.SIS sukūrimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą ir tolesnį plėtojimą bei savo N.SIS prijungimą prie NI-SIS.

Kiekviena valstybė narė atsako už nepertraukiamos prieigos prie SIS duomenų užtikrinimą galutiniams naudotojams.

Kiekviena valstybė narė savo perspėjimus perduoda per savo N.SIS.

7 straipsnis

N.SIS tarnyba ir SIRENE biuras

1.  Kiekviena valstybė narė paskiria instituciją (toliau – N.SIS tarnyba), kuriai tenka pagrindinė atsakomybė už N.SIS.

Ta institucija atsako už sklandų N.SIS eksploatavimą ir jos saugumą, užtikrina kompetentingoms institucijoms prieigą prie SIS ir imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento. Ji atsako už užtikrinimą, kad galutiniai naudotojai galėtų tinkamai naudotis visomis SIS funkcijomis.

2.  Kiekviena valstybė narė paskiria 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę veikiančią nacionalinę instituciją, kuri užtikrina keitimąsi visa papildoma informacija ir prieigą prie tos informacijos (toliau – SIRENE biuras) laikantis SIRENE vadovo. Kiekvienas SIRENE biuras veikia kaip vienas savo valstybės narės kontaktinis punktas, kad būtų galima keistis papildoma informacija dėl perspėjimų ir sudaryti palankesnes sąlygas imtis reikiamų veiksmų, kai dėl asmenų ar daiktų į SIS įvedami perspėjimai ir dėl sutapimo yra nustatoma tų asmenų ar daiktų buvimo vieta.

Kiekvienas SIRENE biuras, laikantis nacionalinės teisės, turi nesudėtingą tiesioginę ar netiesioginę prieigą prie visos atitinkamos nacionalinės informacijos, įskaitant nacionalines duomenų bazes ir visą informaciją apie valstybių narių perspėjimus, ir prie ekspertų rekomendacijų, kad galėtų greitai reaguoti į papildomos informacijos prašymus per 8 straipsnyje numatytus terminus.

SIRENE biurai koordinuoja į SIS įvestos informacijos kokybės tikrinimą. Tais tikslais jiems suteikiama prieiga prie SIS tvarkomų duomenų.

▼M1

2a.  SIRENE biurai taip pat užtikrina rankinį skirtingų tapatybių tikrinimą pagal Reglamento (ES) 2019/818 29 straipsnį. Tiek, kiek būtina šiai užduočiai atlikti, SIRENE biurams suteikiama prieiga prie bendroje TDS ir DTD saugomų duomenų Reglamento (ES) 2019/818 21 ir 26 straipsniuose nustatytais tikslais.

▼B

3.  Valstybės narės pateikia Agentūrai eu-LISA išsamią informaciją apie savo N.SIS tarnybą ir SIRENE biurą. Agentūra eu-LISA paskelbia N.SIS tarnybų ir SIRENE biurų sąrašą kartu su 56 straipsnio 7 dalyje nurodytu sąrašu.

8 straipsnis

Keitimasis papildoma informacija

1.  Papildoma informacija keičiamasi laikantis SIRENE vadovo nuostatų ir naudojantis Ryšių infrastruktūra. Valstybės narės teikia būtinus techninius ir žmogiškuosius išteklius, kad būtų užtikrinta nuolatinė prieiga prie papildomos informacijos ir savalaikis bei veiksmingas keitimasis ta informacija. Jei Ryšių infrastruktūra naudotis neįmanoma, valstybės narės naudojasi kitomis tinkamai apsaugotomis techninėmis priemonėmis, kad keistųsi papildoma informacija. Tinkamai apsaugotų techninių priemonių sąrašas pateikiamas SIRENE vadove.

2.  Papildoma informacija naudojama tik tuo tikslu, kuriuo ji buvo perduota laikantis 64 straipsnio, nebent gaunamas išankstinis perspėjimą pateikusios valstybės narės sutikimas informaciją naudoti kitu tikslu.

3.  SIRENE biurai savo užduotis atlieka greitai ir veiksmingai, visų pirma, į papildomos informacijos prašymus atsakydami kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 12 valandų nuo prašymo gavimo. Gavę perspėjimų, susijusių su teroristiniais nusikaltimais, ar perspėjimų dėl asmenų, kurie yra ieškomi norint juos suimti perdavimo ar ekstradicijos tikslais, ir perspėjimų dėl vaikų, kaip nurodyta 32 straipsnio 1 dalies c punkte, SIRENE biurai veiksmų imasi tuojau pat.

Itin aukšto prioriteto papildomos informacijos prašymai SIRENE formose pažymimi žyma „SKUBU“ ir nurodoma tokios skubos priežastis.

4.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamios SIRENE biurų užduočių vykdymo pagal šį reglamentą ir keitimosi papildoma informacija taisyklės, išdėstomos vadove, pavadintame „SIRENE vadovas“. Tie įgyvendinimo aktai priimami, laikantis 76 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

9 straipsnis

Techninių ir funkcinių reikalavimų laikymasis

1.  Kad užtikrintų greitą ir veiksmingą duomenų perdavimą, kiekviena valstybė narė kurdama savo N.SIS laikosi bendrų standartų, protokolų ir techninių procedūrų, nustatytų siekiant užtikrinti jų N.SIS suderinamumą su centrine SIS.

2.  Jei valstybė narė naudoja nacionalinę kopiją, ji, naudodamasi CS-SIS teikiamomis paslaugomis ir taikydama 4 straipsnio 6 dalyje nurodytas automatinio atnaujinimo priemones, užtikrina, kad nacionalinėje kopijoje saugomi duomenys būtų identiški ir nuoseklūs, lyginant su SIS duomenų bazėje esančiais duomenimis, ir kad atliekant paiešką nacionalinėje kopijoje būtų gaunami tokie patys rezultatai, kaip atliekant paiešką SIS duomenų bazėje.

3.  Galutiniai naudotojai gauna jų užduotims atlikti reikalingus duomenis, visų pirma, ir kai būtina, visus turimus duomenis, kurie sudaro sąlygas nustatyti duomenų subjekto tapatybę ir imtis reikiamų veiksmų.

4.  Valstybės narės ir Agentūra eu-LISA reguliariai atlieka bandymus, kad patikrintų 2 dalyje nurodytų nacionalinių kopijų techninių reikalavimų laikymąsi. Į tų bandymų rezultatus atsižvelgiama, kaip į dalį Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1053/2013 ( 4 ) nustatyto mechanizmo.

5.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatomi ir plėtojami šio straipsnio 1 dalyje nurodyti bendri standartai, protokolai ir techninės procedūros. Tie įgyvendinimo aktai priimami, laikantis 76 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

10 straipsnis

Saugumas – valstybės narės

1.  Kiekviena valstybė narė priima būtinas priemones, susijusias su jos N.SIS, įskaitant saugumo planą, veiklos tęstinumo planą ir veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planą, kad:

a) fiziškai apsaugotų duomenis, be kita ko, parengdama nenumatytų atvejų planus ypatingos svarbos infrastruktūrai apsaugoti;

b) leidimo neturintiems asmenims nebūtų suteikta prieiga prie asmens duomenų tvarkymui naudojamos duomenų tvarkymo infrastruktūros (prieigos prie infrastruktūros kontrolė);

c) užkirstų kelią neteisėtam duomenų laikmenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar pašalinimui (duomenų laikmenų kontrolė);

d) užkirstų kelią neteisėtam duomenų įvedimui ir neteisėtam saugomų asmens duomenų tikrinimui, keitimui ar ištrynimui (saugojimo kontrolė);

e) neleistų leidimo neturintiems asmenims, kurie naudojasi duomenų perdavimo įranga, naudotis automatizuoto duomenų apdorojimo sistemomis (naudotojų kontrolė);

f) užkirstų kelią neteisėtam duomenų tvarkymui SIS ir bet kokiam neteisėtam SIS tvarkomų asmens duomenų keitimui ar ištrynimui (duomenų įvedimo kontrolė);

g) užtikrintų, kad asmenims, kuriems leista naudotis automatizuoto duomenų apdorojimo sistema, būtų suteikta prieiga tik prie tų duomenų, kuriuos apima jų prieigos leidimas, naudojant tik individualius ir unikalius naudotojo identifikatorius ir konfidencialius prieigos būdus (prieigos prie duomenų kontrolė);

h) užtikrintų, kad visos institucijos, turinčios prieigos prie SIS ar prieigos prie duomenų tvarkymo infrastruktūros teisę, sukurtų aprašus, kuriuose būtų nurodytos asmenų, turinčių prieigos prie duomenų teisę, teisę juos įvesti, atnaujinti, ištrinti ir atlikti jų paiešką, funkcijos ir pareigos, ir nedelsiant leistų 69 straipsnio 1 dalyje nurodytoms priežiūros institucijoms, joms paprašius, susipažinti su tais aprašais (personalo aprašai);

i) užtikrintų galimybę patikrinti ir nustatyti, kuriems organams asmens duomenys gali būti perduodami naudojant duomenų perdavimo įrangą (perdavimo kontrolė);

j) užtikrintų galimybę vėliau patikrinti ir nustatyti, kokius asmens duomenis, kada, kas ir kokiu tikslu įvedė į automatizuoto duomenų tvarkymo sistemas (įvedimo kontrolė);

k) užkirstų kelią neteisėtam asmens duomenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar ištrynimui perkeliant asmens duomenis ar gabenant duomenų laikmenas, visų pirma, naudojantis tinkamais šifravimo metodais (gabenimo kontrolė);

l) stebėtų šioje dalyje nurodytų saugumo priemonių veiksmingumą ir imtųsi su vidaus stebėsena susijusių būtinų organizacinių priemonių siekiant užtikrinti šio reglamento reikalavimų laikymąsi (savikontrolė);

m) užtikrintų, kad pertraukties atveju įdiegtos sistemos galėtų būti atkurtos įprastai eksploatacijai (atgaminimas), ir

n) užtikrintų, kad SIS funkcijos tinkamai veiktų, kad apie veikimo klaidas būtų pranešama (patikimumas) ir kad SIS saugomi asmens duomenys negalėtų būti sugadinami dėl sistemos trikčių (vientisumas).

2.  Valstybės narės imasi 1 dalyje nurodytoms priemonėms lygiaverčių priemonių papildomos informacijos tvarkymo ir keitimosi ja saugumo atžvilgiu, be kita ko, užtikrinant SIRENE biuro patalpų saugumą.

3.  Valstybės narės imasi šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms priemonėms lygiaverčių priemonių 44 straipsnyje nurodytų institucijų vykdomo SIS duomenų tvarkymo saugumo atžvilgiu.

4.  1, 2 ir 3 dalyse apibūdintos priemonės gali būti numatytos bendrame požiūryje į saugumą ir nacionalinio lygmens plane apimant daug IT sistemų. Tokiais atvejais tame plane turi būti aiškiai identifikuojami šiame straipsnyje nustatyti reikalavimai bei jų taikomumas SIS ir užtikrintas jų vykdymas.

11 straipsnis

Konfidencialumas – valstybės narės

1.  Kiekviena valstybė narė taiko profesinę paslaptį ar kitas lygiavertes konfidencialumo pareigas reglamentuojančias taisykles, laikantis savo nacionalinės teisės, visiems su SIS duomenimis ir papildoma informacija turintiems dirbti asmenims ir organams. Ta pareiga taip pat taikoma, tiems asmenims išėjus iš tarnybos ar darbo arba tiems organams nutraukus savo veiklą.

2.  Jei valstybė narė vykdydama su SIS susijusias užduotis bendradarbiauja su išorės rangovais, ji turi atidžiai stebėti rangovo veiklą, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi visų šio reglamento nuostatų, visų pirma, dėl saugumo, konfidencialumo ir duomenų apsaugos.

3.  N.SIS ar bet kokių techninių kopijų operacijų valdymas neturi būti pavedamas privačioms bendrovėms ar privačioms organizacijoms.

12 straipsnis

Registravimas nacionaliniu lygmeniu

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienas prieigos prie asmens duomenų ir keitimosi jais CS-SIS atvejis būtų registruojamas jų N.SIS siekiant patikrinti, ar paieška yra teisėta, vykdant duomenų tvarkymo teisėtumo stebėseną ir savikontrolę bei užtikrinant tinkamą N.SIS veikimą ir duomenų vientisumą bei saugumą. Šis reikalavimas netaikomas 4 straipsnio 6 dalies a, b ir c punktuose nurodytiems automatiniams procesams.

▼M1

Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienas prieigos prie asmens duomenų per EPP atvejis taip pat būtų registruojamas siekiant patikrinti, ar paieška buvo teisėta, vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumo stebėseną bei savikontrolę ir užtikrinti duomenų vientisumą ir saugumą.

▼B

2.  Įrašuose, visų pirma, nurodoma perspėjimo istorija, duomenų tvarkymo data ir laikas, paieškai atlikti naudoti duomenys, nuoroda į tvarkytus duomenis ir duomenis tvarkiusių kompetentingos institucijos bei asmens individualūs ir unikalūs naudotojo identifikatoriai.

3.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies, jei paieška atliekama naudojant daktiloskopinius duomenis ar veido atvaizdą, laikantis 43 straipsnio, įrašuose nurodoma duomenų, naudotų atliekant paiešką, rūšis, o ne faktiniai duomenys.

4.  Įrašai gali būti naudojami tik 1 dalyje nurodytu tikslu ir turi būti ištrinami praėjus trejiems metams po jų sukūrimo. Įrašai, kuriuose nurodoma perspėjimų istorija, turi būti ištrinami praėjus trejiems metams po perspėjimų ištrynimo.

5.  Įrašus galima saugoti ilgesnį nei nurodyta 4 dalyje laikotarpį, jei jų reikia jau pradėtoms stebėsenos procedūroms.

6.  Nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, atsakingoms už patikrinimą, ar paieškos yra teisėtos, duomenų tvarkymo teisėtumo stebėseną ir savikontrolę bei tinkamo N.SIS veikimo ir duomenų vientisumo bei saugumo užtikrinimą, neviršijant jų kompetencijos ir joms paprašius, suteikiama prieiga prie įrašų, kad jos galėtų vykdyti savo pareigas.

7.  Kai valstybės narės laikydamosi nacionalinės teisės atlieka automatizuotą motorinių transporto priemonių registracijos numerių nuskaitymo paiešką, naudodamos automatines transporto priemonės registracijos numerio identifikavimo sistemas, įrašus apie paieškas valstybės narės saugo, laikydamosi nacionalinės teisės. Prireikus SIS gali būti atlikta išsami paieška siekiant patikrinti, ar iš tiesų nustatytas sutapimas. Atliekant bet kokią išsamią paiešką, taikomos 1–6 dalys.

8.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas šio straipsnio 7 dalyje nurodyto įrašo turinys. Tie įgyvendinimo aktai priimami, laikantis 76 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

13 straipsnis

Savikontrolė

Valstybės narės užtikrina, kad kiekviena institucija, turinti prieigos prie SIS duomenų teisę, imtųsi priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento, ir prireikus bendradarbiautų su priežiūros institucija.

14 straipsnis

Darbuotojų mokymas

1.  Prieš suteikiant leidimą tvarkyti SIS saugomus duomenis ir periodiškai po prieigos prie SIS duomenų teisės suteikimo prieigos prie SIS teisę turinčių institucijų darbuotojai tinkamai mokomi duomenų saugumo, pagrindinių teisių, įskaitant duomenų apsaugos srityje, bei SIRENE vadove nustatytų duomenų tvarkymo taisyklių ir procedūrų klausimais. Darbuotojai informuojami apie visas susijusias nuostatas dėl nusikalstamų veikų ir sankcijų, įskaitant numatytąsias 73 straipsnyje.

2.  Valstybės narės turi turėti nacionalinę SIS mokymo programą, kuri turi apimti galutinių naudotojų ir SIRENE biurų darbuotojų mokymus.

Ta mokymo programa gali būti bendros nacionalinio lygmens mokymo programos dalis, apimanti mokymą kitų susijusių sričių klausimais.

3.  Bent kartą per metus organizuojami bendri Sąjungos lygmens mokymo kursai, siekiant sustiprinti SIRENE biurų bendradarbiavimą.III SKYRIUS

Agentūros eu-LISA pareigos

15 straipsnis

Operacijų valdymas

1.  Agentūra eu-LISA atsakinga už centrinės SIS operacijų valdymą. Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, Agentūra eu-LISA užtikrina, kad centrinė SIS, taikant sąnaudų ir naudos analizę, visada naudotų geriausias prieinamas technologijas.

2.  Agentūra eu-LISA taip pat atsako už šias su Ryšių infrastruktūra susijusias užduotis:

a) priežiūrą;

b) saugumą;

c) valstybių narių ir paslaugų teikėjo santykių koordinavimą;

d) su biudžeto vykdymu susijusias užduotis;

e) įsigijimą ir atnaujinimą ir

f) sutartinius klausimus.

3.  Agentūra eu-LISA taip pat atsako už toliau nurodytas su SIRENE biurais ir su SIRENE biurų tarpusavio ryšiais susijusias užduotis:

a) bandomosios veiklos koordinavimą, valdymą ir rėmimą;

b) keitimuisi papildoma informacija tarp SIRENE biurų ir Ryšių infrastruktūros skirtų techninių specifikacijų techninę priežiūrą bei atnaujinimą ir

c) techninio pobūdžio pakeitimų poveikio valdymą, kai jis daromas tiek SIS, tiek keitimuisi informacija tarp SIRENE biurų.

4.  Agentūra eu-LISA sukuria ir prižiūri duomenų CS-SIS kokybės tikrinimo mechanizmą bei procedūras. Šiuo atžvilgiu ji valstybėms narėms teikia reguliarias ataskaitas.

Agentūra eu-LISA Komisijai teikia reguliarias ataskaitas apie iškilusias problemas ir su jomis susijusias valstybes nares.

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia reguliarias ataskaitas dėl problemų, su kuriomis susiduriama duomenų kokybės srityje.

5.  Agentūra eu-LISA taip pat vykdo užduotis, susijusias su mokymų apie SIS techninį naudojimą ir priemones, siekiant gerinti SIS duomenų kokybę, rengimu.

6.  Centrinės SIS operacijų valdymas apima visas užduotis, būtinas centrinei SIS veikti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, laikantis šio reglamento, visų pirma, techninės priežiūros darbą bei techninį plėtojimą, būtinus sistemai veikti sklandžiai. Prie tokių užduočių taip pat priskiriamas centrinės SIS ir N.SIS bandomosios veiklos koordinavimas, valdymas ir rėmimas, kuriais užtikrinama, kad centrinė SIS ir N.SIS veiktų laikydamasi 9 straipsnyje nustatytų techninių ir funkcinių reikalavimų.

7.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi techniniai reikalavimai, taikomi Ryšių infrastruktūrai. Tie įgyvendinimo aktai priimami, laikantis 76 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

16 straipsnis

Saugumas – Agentūra eu-LISA

1.  Agentūra eu-LISA priima būtinas priemones, įskaitant centrinės SIS ir Ryšių infrastruktūros saugumo planą, veiklos tęstinumo planą ir veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planą, kad:

a) fiziškai apsaugotų duomenis, be kita ko, parengdama nenumatytų atvejų planus ypatingos svarbos infrastruktūrai apsaugoti;

b) leidimo neturintiems asmenims nebūtų suteikta prieiga prie asmens duomenų tvarkymui naudojamos duomenų tvarkymo infrastruktūros (prieigos prie infrastruktūros kontrolė);

c) užkirstų kelią neteisėtam duomenų laikmenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar pašalinimui (duomenų laikmenų kontrolė);

d) užkirstų kelią neteisėtam duomenų įvedimui ir neteisėtam saugomų asmens duomenų tikrinimui, keitimui ar ištrynimui (saugojimo kontrolė);

e) neleistų leidimo neturintiems asmenims, kurie naudojasi duomenų perdavimo įranga, naudotis automatizuoto duomenų apdorojimo sistemomis (naudotojų kontrolė);

f) užkirstų kelią neteisėtam duomenų tvarkymui SIS ir bet kokiam neteisėtam SIS tvarkomų asmens duomenų keitimui ar ištrynimui (duomenų įvedimo kontrolė);

g) užtikrintų, kad asmenims, kuriems leista naudotis automatizuoto duomenų apdorojimo sistema, būtų suteikta prieiga tik prie tų duomenų, kuriuos apima jų prieigos leidimas, naudojant tik individualius ir unikalius naudotojo identifikatorius ir konfidencialius prieigos būdus (prieigos prie duomenų kontrolė);

h) sukurtų aprašus, kuriuose būtų nurodytos asmenų, turinčių prieigos prie duomenų ar prieigos prie duomenų tvarkymo infrastruktūros teisę, funkcijos bei pareigos, ir leistų Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, jam paprašius, nedelsiant susipažinti su tais aprašais (personalo aprašai);

i) užtikrintų galimybę patikrinti ir nustatyti, kuriems organams asmens duomenys gali būti perduodami naudojant duomenų perdavimo įrangą (perdavimo kontrolė);

j) užtikrintų galimybę vėliau patikrinti ir nustatyti, kokius asmens duomenis, kada ir kas įvedė į automatizuoto duomenų tvarkymo sistemas (įvedimo kontrolė);

k) užkirstų kelią neteisėtam asmens duomenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar ištrynimui perkeliant asmens duomenis ar gabenant duomenų laikmenas, visų pirma, naudojantis tinkamais šifravimo metodais (gabenimo kontrolė);

l) stebėtų šioje dalyje nurodytų saugumo priemonių veiksmingumą ir imtųsi su vidaus stebėsena susijusių būtinų organizacinių priemonių, siekiant užtikrinti šio reglamento reikalavimų laikymąsi (savikontrolė);

m) užtikrintų, kad pertraukties atveju įdiegtos sistemos galėtų būti atkurtos įprastai eksploatacijai (atgaminimas);

n) užtikrintų, kad SIS funkcijos tinkamai veiktų, kad apie veikimo klaidas būtų pranešama (patikimumas) ir kad SIS saugomi asmens duomenys negalėtų būti sugadinami dėl sistemos trikčių (vientisumas), ir

o) užtikrintų savo techninių stočių saugumą.

2.  Agentūra eu-LISA imasi 1 dalyje nurodytoms priemonėms lygiaverčių priemonių papildomos informacijos tvarkymo ir keitimosi ja, naudojantis Ryšių infrastruktūra, saugumo atžvilgiu.

17 straipsnis

Konfidencialumas – Agentūra eu-LISA

1.  Nedarant poveikio Tarnybos nuostatų 17 straipsniui, Agentūra eu-LISA visiems savo su SIS duomenimis turintiems dirbti darbuotojams taiko atitinkamas profesinę paslaptį ar kitas lygiavertes konfidencialumo pareigas reglamentuojančias taisykles, kurios yra panašios į šio reglamento 11 straipsnyje nustatytą standartą. Ta pareiga taip pat taikoma, tiems asmenims išėjus iš tarnybos ar darbo arba nutraukus savo veiklą.

2.  Agentūra eu-LISA imasi 1 dalyje nurodytoms priemonėms lygiaverčių priemonių keitimosi papildoma informacija, naudojantis Ryšių infrastruktūra, konfidencialumo atžvilgiu.

3.  Kai Agentūra eu-LISA vykdydama su SIS susijusias užduotis bendradarbiauja su išorės rangovais, ji turi atidžiai stebėti rangovo veiklą, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi visų šio reglamento nuostatų, visų pirma dėl saugumo, konfidencialumo ir duomenų apsaugos.

4.  CS-SIS operacijų valdymas neturi būti pavedamas privačioms bendrovėms ar privačioms organizacijoms.

18 straipsnis

Registravimas centriniu lygmeniu

1.  Agentūra eu-LISA užtikrina, kad kiekvienas prieigos prie CS-SIS laikomų asmens duomenų ir keitimosi jais atvejis būtų registruojamas 12 straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais.

2.  Įrašuose, visų pirma, nurodoma perspėjimo istorija, duomenų tvarkymo data ir laikas, paieškai atlikti naudoti duomenys, nuoroda į tvarkytus duomenis ir duomenis tvarkiusios kompetentingos institucijos individualūs ir unikalūs naudotojo identifikatoriai.

3.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies, jei paieška atliekama naudojant daktiloskopinius duomenis ar veido atvaizdus laikantis 43 straipsnio, šiuose įrašuose nurodoma duomenų, naudotų atliekant paiešką, rūšis, o ne faktiniai duomenys.

4.  Įrašai turi būti naudojami tik 1 dalyje nurodytais tikslais ir turi būti ištrinami, praėjus trejiems metams nuo jų sukūrimo. Įrašai, kuriuose nurodoma perspėjimų istorija, turi būti ištrinami praėjus trejiems metams po perspėjimų ištrynimo.

5.  Įrašus galima saugoti ilgesnį nei nurodyta 4 dalyje laikotarpį, jeigu jų reikia jau pradėtoms stebėsenos procedūroms.

6.  Savikontrolės ir tinkamo CS-SIS veikimo, duomenų vientisumo ir saugumo užtikrinimo tikslais Agentūrai eu-LISA, neviršijant jos kompetencijos, suteikiama prieiga prie įrašų.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, neviršijant jo kompetencijos ir jam paprašius, suteikiama prieiga prie tų įrašų, kad jis galėtų vykdyti savo užduotis.IV SKYRIUS

Informacija visuomenei

19 straipsnis

Informavimo apie SIS kampanijos

Pradėjus taikyti šį reglamentą, Komisija, bendradarbiaudama su Priežiūros institucijomis ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, vykdo kampaniją, kurios metu visuomenė informuojama apie SIS tikslus, SIS saugomus duomenis, prieigą prie SIS turinčias institucijas ir duomenų subjektų teises. Komisija, bendradarbiaudama su Priežiūros institucijomis ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, tokias kampanijas kartoja reguliariai. Komisija prižiūri visuomenei prieinamą interneto svetainę, kurioje pateikiama visa aktuali informacija apie SIS. Valstybės narės, bendradarbiaudamos su savo priežiūros institucijomis, parengia ir įgyvendina politikos priemones, būtinas bendrai informuoti savo piliečius ir gyventojus apie SIS.V SKYRIUS

Duomenų kategorijos ir žymos

20 straipsnis

Duomenų kategorijos

1.  Nedarant poveikio šio reglamento 8 straipsnio 1 daliai ar jo nuostatoms dėl papildomų duomenų saugojimo, SIS saugomi tik tų kategorijų duomenys, kuriuos pateikia kiekviena valstybė narė, kaip to reikalaujama, vadovaujantis 26, 32, 34, 36, 38 ir 40 straipsniuose nustatytais tikslais.

2.  Duomenų kategorijos yra šios:

a) informacija apie asmenis, dėl kurių įvestas perspėjimas;

b) informacija apie daiktus, nurodytus 26, 32, 34, 36 ir 38 straipsniuose.

3.  SIS perspėjimuose, kuriuose yra informacijos apie asmenis, nurodomi tik šie duomenys:

a) pavardės;

b) vardai;

c) vardai ir pavardės gimus;

d) anksčiau naudoti vardai ir pavardės bei alias (kiti vardai);

e) visi konkretūs, objektyvūs ir nekintantys fiziniai požymiai;

f) gimimo vieta;

g) gimimo data;

h) lytis;

i) visos turimos pilietybės;

j) tai, ar atitinkamas asmuo:

i) yra ginkluotas;

ii) yra linkęs smurtauti;

iii) slapstosi ar yra pabėgęs;

iv) gali nusižudyti;

v) kelia pavojų visuomenės sveikatai arba

vi) dalyvauja kurioje nors iš Direktyvos (ES) 2017/541 3–14 straipsniuose nurodytų veiklų;

k) perspėjimo priežastis;

l) perspėjimą sukūrusi institucija;

m) nuoroda į sprendimą, kurio pagrindu pateiktas perspėjimas;

n) veiksmas, kurio turi būti imtasi sutapimo atveju;

o) sąsajos su kitais perspėjimais pagal 63 straipsnį;

p) nusikalstamos veikos rūšis;

q) asmens registracijos nacionaliniame registre numeris;

r) 32 straipsnio 1 dalyje nurodytų perspėjimų atveju kategorija, prie kurios priskiriamas atvejo tipas;

s) asmens tapatybės nustatymo dokumentų kategorija;

t) asmens tapatybės nustatymo dokumentų išdavimo šalis;

u) asmens tapatybės nustatymo dokumentų numeris (-iai);

v) asmens tapatybės nustatymo dokumentų išdavimo data;

w) nuotraukos ir veido atvaizdai;

x) vadovaujantis 42 straipsnio 3 dalimi, atitinkamos DNR analitės;

y) daktiloskopiniai duomenys;

z) tapatybės nustatymo dokumentų kopija, jei įmanoma, spalvota.

4.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos ir plėtojamos šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų duomenų įvedimui, atnaujinimui, ištrynimui ir paieškai būtinos techninės taisyklės ir šio straipsnio 5 dalyje nurodyti bendri standartai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 76 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.  Techninės taisyklės paieškoms CS-SIS, nacionalinėse ar bendrose kopijose ir techninėse kopijose, sukurtose pagal 56 straipsnio 2 dalį, turi būti panašios. Jos turi būti grindžiamos bendrais standartais.

21 straipsnis

Proporcingumas

1.  Prieš įvesdamos perspėjimą ir nuspręsdamos pratęsti perspėjimo galiojimo laikotarpį, valstybės narės nustato, ar atvejis yra pakankamai adekvatus, atitinkamas ir svarbus, kad perspėjimas būtų įvestas į SIS.

2.  Kai asmuo ar daiktas yra ieškomas, nes dėl jo įvestas perspėjimas yra susijęs su teroristiniu nusikaltimu, atvejis laikomas pakankamai adekvačiu, atitinkamu ir svarbiu, kad perspėjimas būtų įvestas į SIS. Dėl su visuomenės ar nacionaliniu saugumu susijusių priežasčių išimtiniais atvejais valstybės narės gali neįvesti perspėjimo, kai dėl jo gali būti trukdoma atlikti oficialius ar teisinius paklausimus, tyrimus ar procedūras.

22 straipsnis

Reikalavimai perspėjimo įvedimui

1.  Minimalus duomenų rinkinys, būtinas perspėjimui įvesti į SIS, apima duomenis, nurodytus 20 straipsnio 3 dalies a, g, k, ir n punktuose, išskyrus atvejus, nurodytus 40 straipsnyje. Kiti toje dalyje išvardyti duomenys, jei jų turima, taip pat įvedami į SIS.

2.  Šio reglamento 20 straipsnio 3 dalies e punkte nurodyti duomenys įvedami tik tuo atveju, kai tai griežtai būtina, siekiant nustatyti atitinkamo asmens tapatybę. Kai įvedami tokie duomenys, valstybės narės užtikrina, kad būtų laikomasi Direktyvos (ES) 2016/680 10 straipsnio.

23 straipsnis

Perspėjimų suderinamumas

1.  Prieš įvesdama perspėjimą, valstybė narė patikrina, ar atitinkamo asmens ar daikto atžvilgiu jau yra įvestas perspėjimas SIS. Siekiant patikrinti, ar dėl asmens jau yra įvestas perspėjimas, taip pat atliekamas patikrinimas pagal daktiloskopinius duomenis, jei tokių yra.

2.  Viena valstybė narė į SIS įveda tik vieną perspėjimą to paties asmens ar daikto atžvilgiu. Prireikus kitos valstybės narės, laikantis 3 dalies, gali įvesti naujus perspėjimus to paties asmens ar daikto atžvilgiu.

3.  Jeigu dėl asmens ar daikto SIS jau yra įvestas perspėjimas, naują perspėjimą norinti įvesti valstybė narė patikrina, kad tarp perspėjimų nebūtų nesuderinamumo. Jeigu nesuderinamumo nėra, valstybė narė gali įvesti naują perspėjimą. Jei perspėjimai yra nesuderinami, atitinkamų valstybių narių SIRENE biurai konsultuojasi tarpusavyje, pasikeisdami papildoma informacija, kad susitartų. Perspėjimų suderinamumo taisyklės nustatomos SIRENE vadove. Jeigu to reikia dėl esminių nacionalinių interesų, valstybėms narėms pasikonsultavus, gali būti nukrypstama nuo šių suderinamumo taisyklių.

4.  Sutapimų dėl kelių perspėjimų to paties asmens ar daikto atžvilgiu atveju vykdančioji valstybė narė laikosi SIRENE vadove nustatytų perspėjimams taikomų taisyklių dėl prioriteto.

Jei asmens atžvilgiu yra įvesti keli skirtingų valstybių narių perspėjimai, perspėjimų dėl arešto, įvestų laikantis 26 straipsnio, vykdymui pagal 25 straipsnį turi būti teikiamas prioritetas.

24 straipsnis

Bendrosios nuostatos dėl žymų

1.  Jei valstybė narė mano, kad laikantis 26, 32 ar 36 straipsnio įvesto perspėjimo vykdymas yra nesuderinamas su jos nacionaline teise, jos tarptautiniais įsipareigojimais ar esminiais nacionaliniais interesais, ji gali pareikalauti, kad prie perspėjimo būtų pridėta žyma, reiškianti, kad jos teritorijoje nebus imtasi veiksmų, kurių turi būti imtasi remiantis tuo perspėjimu. Žymą prideda perspėjimą pateikusios valstybės narės SIRENE biuras.

2.  Kad valstybės narės galėtų reikalauti pridėti žymą prie perspėjimo, įvesto laikantis 26 straipsnio, pasikeičiant papildoma informacija, visoms valstybėms narėms automatiškai pranešama apie visus naujus tos kategorijos perspėjimus.

3.  Jeigu ypatingos skubos ir svarbos atvejais perspėjimą pateikusi valstybė narė prašo įvykdyti veiksmą, vykdančioji valstybė narė patikrina, ar ji gali leisti panaikinti jos nurodymu pridėtą žymą. Jeigu vykdančioji valstybė narė gali tai padaryti, ji imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad vykdytinas veiksmas būtų tuojau pat įvykdytas.

25 straipsnis

Žymos, susijusios su perspėjimais dėl suėmimo perdavimo tikslu

1.  Kai taikomas Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR, valstybė narė paprašo perspėjimą pateikusią valstybę narę prie perspėjimo dėl suėmimo perdavimo tikslu pridėti suėmimui, kaip tolesniam veiksmui, kelią užkertančią žymą, kai pagal nacionalinę teisę už Europos arešto orderio vykdymą atsakinga kompetentinga teisminė institucija atsisako jį vykdyti, remdamasi nevykdymo pagrindu, ir kai reikėjo pridėti tokią žymą.

Valstybė narė taip pat gali reikalauti prie perspėjimo pridėti žymą, jeigu jos kompetentinga teisminė institucija per perdavimo procesą paleidžia subjektą, kurio atžvilgiu paskelbtas perspėjimas.

2.  Tačiau pagal nacionalinę teisę kompetentingos teisminės institucijos nurodymu, pateiktu bendro nurodymo pagrindu ar konkrečiu atveju, valstybė narė taip pat gali reikalauti iš perspėjimą pateikusios valstybės narės pridėti žymą prie perspėjimo dėl suėmimo perdavimo tikslu, jeigu akivaizdu, kad reikės atsisakyti vykdyti Europos arešto orderį.VI SKYRIUS

Perspėjimai dėl asmenų, ieškomų norint juos suimti perdavimo ar ekstradicijos tikslu

26 straipsnis

Perspėjimų įvedimo tikslai ir sąlygos

1.  Perspėjimai dėl asmenų, ieškomų norint juos suimti perdavimo tikslu pagal Europos arešto orderį, arba perspėjimai dėl asmenų, ieškomų norint juos suimti ekstradicijos tikslu, įvedami perspėjimą pateikusios valstybės narės teisminės institucijos prašymu.

2.  Perspėjimai dėl suėmimo perdavimo tikslu taip pat įvedami, remiantis arešto orderiais, išduotais, laikantis Sąjungos ir trečiųjų šalių Sutarčių pagrindu sudarytų susitarimų dėl asmenų perdavimo, remiantis arešto orderiu, kuriuose numatomas tokio arešto orderio perdavimas per SIS.

3.  Laikoma, kad visos šio reglamento nuorodos į Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR nuostatas apima atitinkamas Sąjungos ir trečiųjų šalių Sutarčių pagrindu sudarytų susitarimų dėl asmenų perdavimo, remiantis arešto orderiu, kuriuose numatomas tokio arešto orderio perdavimas per SIS, nuostatas.

4.  Vykstant operacijai, perspėjimą pateikusi valstybė narė gali laikinai neleisti galutiniams naudotojams atlikti esamo perspėjimo dėl suėmimo, įvesto laikantis šio straipsnio, paieškos operacijoje dalyvaujančiose valstybėse narėse. Tokiais atvejais tas perspėjimas prieinamas tik SIRENE biurams. Valstybės narės taip gali daryti tik jei:

a) operacijos tikslo negalima pasiekti kitomis priemonėmis;

b) perspėjimą pateikusios valstybės narės kompetentinga teisminė institucija yra išdavusi išankstinį leidimą ir

c) visos operacijoje dalyvaujančios valstybės narės yra informuotos, pasikeičiant papildoma informacija.

Pirmoje pastraipoje numatyta funkcija naudojama tik ne ilgesnį kaip 48 valandų laikotarpį. Tačiau, jeigu to reikia veiklos tikslu, šis laikotarpis vieną ar kelis kartus gali būti pratęsiamas 48 valandų laikotarpiui. Valstybės narės saugo statistinius duomenis apie atvejų, kai ši funkcija buvo naudojama, skaičių.

5.  Kai yra aiškių požymių, kad 38 straipsnio 2 dalies a, b, c, e, g, h, j ir k punktuose nurodyti daiktai yra susiję su asmeniu, kurio atžvilgiu įvestas perspėjimas pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis, dėl tokių daiktų, siekiant nustatyti to asmens buvimo vietą, gali būti įvedami perspėjimai. Tokiais atvejais perspėjimas dėl asmens ir perspėjimas dėl daikto susiejami laikantis 63 straipsnio.

6.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos ir plėtojamos šio straipsnio 5 dalyje nurodytų duomenų įvedimui, atnaujinimui, ištrynimui ir paieškai būtinos taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami, laikantis 76 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

27 straipsnis

Papildomi duomenys apie asmenis, ieškomus norint juos suimti perdavimo tikslu

1.  Jei asmuo yra ieškomas norint jį suimti perdavimo tikslu pagal Europos arešto orderį, perspėjimą pateikusi valstybė narė į SIS įveda Europos arešto orderio originalo kopiją.

Valstybė narė gali prie perspėjimo dėl suėmimo perdavimo tikslu įvesti daugiau nei vieną Europos arešto orderio kopiją.

2.  Perspėjimą pateikusi valstybė narė gali įvesti Europos arešto orderio vertimo į vieną ar kelias oficialiąsias Sąjungos institucijų kalbas kopiją.

28 straipsnis

Papildoma informacija apie asmenis, ieškomus norint juos suimti perdavimo tikslu

Perspėjimą pateikusi valstybė narė, įvedusi perspėjimą dėl suėmimo perdavimo tikslu, pasikeisdama papildoma informacija, perduoda kitoms valstybėms narėms Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją.

29 straipsnis

Papildoma informacija apie asmenis, ieškomus norint juos suimti ekstradicijos tikslu

1.  Perspėjimą pateikusi valstybė narė, įvedusi perspėjimą ekstradicijos tikslu, pasikeisdama papildoma informacija, visoms kitoms valstybėms narėms nurodo tokius duomenis:

a) instituciją, kuri išdavė prašymą suimti;

b) tai, ar yra išduotas arešto orderis ar kitas tokią pačią teisinę galią turintis dokumentas arba vykdytinas teismo nuosprendis;

c) nusikalstamos veikos pobūdį ir jos teisinį kvalifikavimą;

d) aplinkybių, kuriomis nusikalstama veika padaryta, aprašymą, įskaitant laiką, vietą ir asmens, kurio atžvilgiu buvo įvestas perspėjimas, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką mastą;

e) kiek įmanoma, nusikalstamos veikos padarinius ir

f) bet kokią kitą informaciją, kuri būtų naudinga ar būtina siekiant įvykdyti perspėjimą.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys neperduodami, jei jau buvo pateikti 27 ar 28 straipsnyje nurodyti duomenys ir vykdančioji valstybė narė juos laiko pakankamais perspėjimui vykdyti.

30 straipsnis

Veiksmo, kurio reikia imtis dėl perspėjimų dėl suėmimo perdavimo ar ekstradicijos tikslais, pakeitimas

Jei asmuo negali būti suimtas, nes valstybė narė, kurios prašoma tai padaryti, atsisako jį suimti, laikydamasi 24 ar 25 straipsnyje nustatytos tvarkos dėl žymų, arba perspėjimo dėl suėmimo ekstradicijos tikslu atveju nėra baigtas tyrimas, valstybė narė, kurios prašoma atlikti sulaikymą, veikia to perspėjimo pagrindu, pranešdama apie atitinkamo asmens buvimo vietą.

31 straipsnis

Veiksmo, pagrįsto perspėjimu dėl suėmimo perdavimo ar ekstradicijos tikslais, vykdymas

1.  Į SIS laikantis 26 straipsnio įvestas perspėjimas ir 27 straipsnyje nurodyti papildomi duomenys kartu yra ir turi tą patį poveikį kaip Europos arešto orderis, išduotas laikantis Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR, kai taikomas tas Pagrindų sprendimas.

2.  Kai Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR netaikomas, į SIS pagal 26 ir 29 straipsnius įvestas perspėjimas turi tokią pat teisinę galią kaip ir laikino suėmimo prašymas pagal 1957 m. gruodžio 13 d. Europos konvencijos dėl ekstradicijos 16 straipsnį ar 1962 m. birželio 27 d. Beniliukso sutarties dėl ekstradicijos ir savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose 15 straipsnį.VII SKYRIUS

Perspėjimai dėl dingusių asmenų ar pažeidžiamų asmenų, kuriems turi būti neleidžiama keliauti

32 straipsnis

Perspėjimų įvedimo tikslai ir sąlygos

1.  Perspėjimą pateikusios valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu į SIS įvedami perspėjimai dėl šių kategorijų asmenų:

a) dingusių asmenų, kuriems reikalinga apsauga:

i) dėl jų pačių saugumo;

ii) siekiant užkirsti kelią grėsmėms viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui;

b) dingusių asmenų, kuriems nereikalinga apsauga;

c) vaikų, kuriems kyla rizika būti pagrobtiems vieno iš tėvų, šeimos nario ar globėjo ir kuriems turi būti neleidžiama keliauti;

d) vaikų, kuriems turi būti neleidžiama keliauti, nes yra konkreti ir akivaizdi rizika, kad jie gali būti išgabenti arba gali išvykti iš valstybės narės teritorijos, ir

i) jie gali tapti prekybos žmonėmis ar priverstinės santuokos, moterų lyties organų žalojimo ar kitų formų smurto dėl lyties aukomis;

ii) jie gali tapti teroristinių nusikaltimų aukomis ar būti įtraukti į tuos nusikaltimus arba

iii) jie gali būtų pašaukti ar užverbuoti į ginkluotas grupes arba priversti aktyviai dalyvauti karo veiksmuose;

e) pažeidžiamų asmenų, kurie yra pilnamečiai ir kuriems turi būti neleidžiama keliauti dėl jų pačių saugumo dėl konkrečios ir akivaizdžios rizikos, kad jie gali būti išgabenti arba gali išvykti iš valstybės narės teritorijos ir tapti prekybos žmonėmis ar smurto dėl lyties aukomis.

2.  1 dalies a punktas, visų pirma, taikomas vaikams ir asmenims, kurie kompetentingos institucijos sprendimu turi būti apgyvendinti specialioje įstaigoje.

3.  Perspėjimas dėl vaiko, nurodyto 1 dalies c punkte, įvedamas kompetentingų institucijų, įskaitant valstybių narių, turinčių jurisdikciją bylose, susijusiose su tėvų pareigomis, teismines institucijas, sprendimu, kai yra konkreti ir akivaizdi rizika, kad vaikas gali būti neteisėtai netrukus išgabentas iš valstybės narės, kurioje yra tos kompetentingos institucijos, teritorijos.

4.  Perspėjimas dėl 1 dalies d ir e punktuose nurodytų asmenų įvedamas kompetentingų institucijų, įskaitant teismines institucijas, sprendimu.

5.  Perspėjimą pateikusi valstybė narė, laikydamasi 53 straipsnio 4 dalies, reguliariai peržiūri būtinybę saugoti šio straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose nurodytus perspėjimus.

6.  Perspėjimą pateikusi valstybė narė užtikrina:

a) kad jos į SIS įvedamuose duomenyse būtų nurodoma, kuriai iš 1 dalyje nurodytų kategorijų priskiriamas asmuo, kurio atžvilgiu įvestas perspėjimas;

b) kad jos į SIS įvedamuose duomenyse būtų nurodyta, kuriam tipui priskiriamas atvejis, kai tas tipas yra žinomas, ir

c) kad, laikantis 1 dalies c, d ir e punktų, įvestų perspėjimų atveju, sukūrus perspėjimą, jos SIRENE biuras savo žinioje turėtų visą svarbią informaciją.

7.  Likus keturiems mėnesiams iki vaiko, dėl kurio įvestas perspėjimas pagal šį straipsnį, pilnametystės pagal perspėjimą pateikusios valstybės narės nacionalinę teisę, CS-SIS automatiškai informuoja perspėjimą pateikusią valstybę narę, kad arba prašymo motyvas ir vykdytinas veiksmas turi būti atnaujinti, arba perspėjimas turi būti ištrintas.

8.  Kai yra aiškių požymių, kad 38 straipsnio 2 dalies a, b, c, e, g, h ir k punktuose nurodyti daiktai yra susiję su asmeniu, dėl kurio įvestas perspėjimas pagal šio straipsnio 1 dalį, dėl tokių daiktų, siekiant nustatyti to asmens buvimo vietą, gali būti įvedami perspėjimai. Tokiais atvejais perspėjimas dėl asmens ir perspėjimas dėl daikto susiejami laikantis 63 straipsnio.

9.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos ir plėtojamos 6 dalyje nurodytų atvejų tipų kategorijų ir duomenų įvedimo taisyklės. Dingusių asmenų, kurie yra vaikai, atvejų tipai apima pabėgusius vaikus, nelydimus migruojančius vaikus ir vaikus, kuriems kyla rizika būti pagrobtiems tėvų, tačiau jais neapsiriboja.

Komisija taip pat priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos ir plėtojamos 8 dalyje nurodytų duomenų įvedimui, atnaujinimui, ištrynimui ir paieškai būtinos techninės taisyklės.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 76 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

33 straipsnis

Perspėjimu pagrįsto veiksmo vykdymas

1.  Kai nustatoma 32 straipsnyje nurodyto asmens buvimo vieta, atsižvelgdamos į 4 dalies reikalavimus, vykdančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos praneša apie jo buvimo vietą perspėjimą pateikusiai valstybei narei.

2.  Asmenų, kuriems reikalinga apsauga, kaip nurodyta 32 straipsnio 1 dalies a, c, d ir e punktuose, atveju vykdančioji valstybė narė tuojau pat, pasikeisdama papildoma informacija, konsultuojasi su savo pačios ir perspėjimą pateikusios valstybės narės kompetentingomis institucijomis, kad nedelsiant susitartų dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Vykdančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos, laikydamosi nacionalinės teisės, gali tokius asmenis perkelti į saugią vietą, siekdamos neleisti jiems tęsti savo kelionės.

3.  Vaikų atveju bet koks sprendimas dėl priemonių, kurių turi būti imtasi, arba bet koks sprendimas perkelti vaiką į saugią vietą, kaip nurodyta 2 dalyje, priimamas, atsižvelgiant į vaiko interesus. Tokie sprendimai priimami tuojau pat ir ne vėliau kaip per 12 valandų nuo vaiko buvimo vietos nustatymo, atitinkamai konsultuojantis su atitinkamomis vaikų apsaugos institucijomis.

4.  Duomenys apie dingusį ir surastą pilnametį asmenį perduodami gavus to asmens sutikimą, išskyrus atvejus, kai duomenimis keičiasi kompetentingos institucijos. Tačiau kompetentingos institucijos gali asmeniui, kuris pranešė apie asmens dingimą, pranešti apie tai, kad perspėjimas buvo ištrintas, nes nustatyta dingusio asmens buvimo vieta.VIII SKYRIUS

Perspėjimai dėl asmenų, kurie ieškomi kaip galintys padėti teisminiam procesui

34 straipsnis

Perspėjimų įvedimo tikslai ir sąlygos

1.  Siekdamos pranešti apie asmenų nuolatinę ar laikiną gyvenamąją vietą, kompetentingos institucijos prašymu valstybės narės į SIS įveda perspėjimus dėl:

a) liudytojų;

b) asmenų, šaukiamų atvykti į teismą ar ieškomų tam, kad būtų šaukiami atvykti į teismą dėl baudžiamojo proceso, kad jie pateiktų paaiškinimus dėl veikų, už kurias jie yra persekiojami;

c) asmenų, kuriems turi būti įteiktas baudžiamasis teismo nuosprendis ar kiti dokumentai, susiję su baudžiamuoju procesu, kad jie pateiktų paaiškinimus dėl veikų, už kurias jie yra persekiojami;

d) asmenų, kuriems turi būti įteiktas šaukimas atvykti, kad jie atliktų sankciją, kuri apima laisvės atėmimą.

2.  Kai yra aiškių požymių, kad 38 straipsnio 2 dalies a, b, c, e, g, h ir k punktuose nurodyti daiktai yra susiję su asmeniu, kurio atžvilgiu paskelbtas perspėjimas pagal šio straipsnio 1 dalį, perspėjimai dėl tokių daiktų gali būti įvedami, siekiant nustatyti to asmens buvimo vietą. Tokiais atvejais perspėjimai dėl asmens ir perspėjimas dėl daikto susiejami laikantis 63 straipsnio.

3.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos ir plėtojamos šio straipsnio 2 dalyje nurodytų duomenų įvedimui, atnaujinimui, ištrynimui ir paieškai būtinos techninės taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami, laikantis 76 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

35 straipsnis

Perspėjimu pagrįsto veiksmo vykdymas

Prašoma informacija perspėjimą pateikusiai valstybei narei perduodama, pasikeičiant papildoma informacija.IX SKYRIUS

Perspėjimai dėl asmenų ir daiktų, dėl kurių ketinama atlikti atsargius patikrinimus, tikslinius patikrinimus ar konkrečius patikrinimus

36 straipsnis

Perspėjimų įvedimo tikslai ir sąlygos

1.  Perspėjimai dėl asmenų, daiktų, nurodytų 38 straipsnio 2 dalies a, b, c, e, g, h, j, k ir l punktuose, ir negrynųjų mokėjimo priemonių, laikantis perspėjimą pateikusios valstybės narės nacionalinės teisės, įvedami, siekiant atlikti atsargius patikrinimus, tikslinius patikrinimus ar konkrečius patikrinimus, laikantis 37 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių.

2.  Įvesdama perspėjimus atsargių patikrinimų, tikslinių patikrinimų ar konkrečių patikrinimų tikslais ir tais atvejais, kai perspėjimą pateikusios valstybės narės prašoma informacija papildoma 37 straipsnio 1 dalies a–h punktuose numatyta informacija, perspėjimą pateikusi valstybė narė perspėjimą papildo visa prašoma informacija. Jeigu ta informacija yra susijusi su specialių kategorijų asmens duomenimis, nurodytais Direktyvos (ES) 2016/680 10 straipsnyje, jos prašoma tik tuo atveju, kai tai tikrai būtina konkrečiu perspėjimo tikslu ir nusikalstamos veikos, dėl kurios perspėjimas buvo įvestas, atžvilgiu.

3.  Perspėjimai dėl asmenų, dėl kurių ketinama atlikti atsargius patikrinimus, tikslinius patikrinimus ar konkrečius patikrinimus, gali būti įvedami nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo, tyrimo arba baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais, siekiant užtikrinti bausmės už nusikalstamą veiką atlikimą ir užkirsti kelią grėsmėms visuomenės saugumui, esant vienai ar kelioms iš šių aplinkybių:

a) jei yra aiškių požymių, kad asmuo ketina padaryti ar daro bet kurią iš nusikalstamų veikų, nurodytų Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse;

b) jei 37 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija būtina, siekiant vykdyti asmens, nuteisto už bet kurią iš Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų nusikalstamų veikų, laisvės atėmimo bausmę ar sprendimą dėl įkalinimo;

c) jei bendras asmens vertinimas, visų pirma, atsižvelgiant į anksčiau jo padarytas nusikalstamas veikas, leidžia manyti, kad tas asmuo ateityje gali daryti nusikalstamas veikas, nurodytas Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

4.  Be to, už nacionalinį saugumą atsakingų institucijų prašymu perspėjimai dėl asmenų, dėl kurių ketinama atlikti atsargius patikrinimus, tikslinius patikrinimus ar konkrečius patikrinimus, laikantis nacionalinės teisės, gali būti įvedami tais atvejais, kai yra konkrečių požymių, kad 37 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija yra būtina, siekiant užkirsti kelią atitinkamo asmens keliamai didelei grėsmei ar kitai didelei grėsmei vidaus ar išorės nacionaliniam saugumui. Valstybė narė, įvedusi perspėjimą, laikantis šios dalies, apie tokį perspėjimą informuoja kitas valstybes nares. Kiekviena valstybė narė nustato, kurioms institucijoms ši informacija perduodama. Informacija turi būti perduodama per SIRENE biurus.

5.  Kai yra aiškių požymių, kad daiktai, nurodyti 38 straipsnio 2 dalies a, b, c, e, g, h, j, k ir l punktuose, ar negrynosios mokėjimo priemonės yra susiję su šio straipsnio 3 dalyje nurodytais sunkiais nusikaltimais ar šio straipsnio 4 dalyje nurodytomis didelėmis grėsmėmis, perspėjimai dėl tokių daiktų gali būti įvedami ir susiejami su, laikantis šio straipsnio 3 ir 4 dalių, įvestais perspėjimais.

6.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos ir plėtojamos šio straipsnio 5 dalyje nurodytų duomenų ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytos papildomos informacijos įvedimui, atnaujinimui, ištrynimui ir paieškai būtinos techninės taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami, laikantis 76 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

37 straipsnis

Perspėjimu pagrįsto veiksmo vykdymas

1.  Atsargių patikrinimų, tikslinių patikrinimų ar konkrečių patikrinimų tikslais vykdančioji valstybė narė renka ir perduoda perspėjimą pateikusiai valstybei narei visą ar dalį toliau nurodytos informacijos:

a) tai, kad nustatyta asmens, kurio atžvilgiu paskelbtas perspėjimas, buvimo vieta arba kad surasti daiktai, nurodyti 38 straipsnio 2 dalies a, b, c, e, g, h, j, k ir l punktuose, ar negrynosios mokėjimo priemonės, kurių atžvilgiu paskelbtas perspėjimas;

b) patikrinimo vieta, laikas ir priežastis;

c) kelionės maršrutas ir galutinis tikslas;

d) kartu su atitinkamu subjektu, kurio atžvilgiu paskelbtas perspėjimas, keliaujantys arba transporto priemonėje, laive ar orlaivyje esantys, arba su neužpildyto oficialaus dokumento ar išduoto asmens dokumento turėtoju keliaujantys asmenys, kurie gali būti pagrįstai laikomi susijusiais su subjektu, kurio atžvilgiu paskelbtas perspėjimas;

e) asmens, naudojančio neužpildytą oficialų dokumentą ar išduotą asmens tapatybės dokumentą, dėl kurio paskelbtas perspėjimas, atskleista tapatybė ir asmens apibūdinimas;

f) daiktai, nurodyti 38 straipsnio 2 dalies a, b, c, e, g, h, j, k ir l punktuose, ar naudotos negrynosios mokėjimo priemonės;

g) gabenami daiktai, įskaitant kelionės dokumentus;

h) aplinkybės, kuriomis nustatyta asmens, daiktų, nurodytų 38 straipsnio 2 dalies a, b, c, e, g, h, j, k ir l punktuose, ar negrynųjų mokėjimo priemonių buvimo vieta;

i) visa kita informacija, kurios laikantis 36 straipsnio 2 dalies prašo perspėjimą pateikusi valstybė narė.

Jeigu šios dalies pirmos pastraipos i punkte nurodyta informacija yra susijusi su specialių kategorijų asmens duomenimis, nurodytais Direktyvos (ES) 2016/680 10 straipsnyje, ji tvarkoma laikantis tame straipsnyje nustatytų sąlygų ir tik tuo atveju, jeigu ji papildo kitus asmens duomenis, tvarkomus tuo pačiu tikslu.

2.  Vykdančioji valstybė narė perduoda 1 dalyje nurodytą informaciją, pasikeisdama papildoma informacija.

3.  Atsargus patikrinimas apima atsargų informacijos rinkimą, siekiant surinkti kuo daugiau 1 dalyje nurodytos informacijos vykdančiosios valstybės narės nacionalinių kompetentingų institucijų vykdomos įprastos veiklos metu. Šios informacijos rinkimu nepakenkiama atsargiam patikrinimų pobūdžiui, ir subjektas, kurio atžvilgiu paskelbtas perspėjimas, jokiu būdu neinformuojamas apie perspėjimo buvimą.

4.  Tikslinis patikrinimas apima asmens apklausą, atliekamą, be kita ko, remiantis informacija ar konkrečiais klausimais, kuriuos į perspėjimą, laikydamasi 36 straipsnio 2 dalies, įtraukė perspėjimą pateikusi valstybė narė. Apklausa atliekama, laikantis vykdančiosios valstybės narės nacionalinės teisės.

5.  36 straipsnyje nurodytais tikslais atliekant konkrečius patikrinimus asmenys gali būti apieškomi ir gali būti atliekama transporto priemonių, laivų, orlaivių, konteinerių ir vežamų daiktų krata. Apieškos ir krata atliekamos, laikantis vykdančiosios valstybės narės nacionalinės teisės.

6.  Jei konkretūs patikrinimai pagal vykdančiosios valstybės narės nacionalinę teisę neleidžiami, jie toje valstybėje narėje pakeičiami tiksliniais patikrinimais. Jei tiksliniai patikrinimai pagal vykdančiosios valstybės narės nacionalinę teisę neleidžiami, jie toje valstybėje narėje pakeičiami atsargiais patikrinimais. Jeigu taikoma Direktyva 2013/48/ES, valstybės narės užtikrina, kad būtų gerbiama įtariamųjų ir kaltinamųjų teisė turėti advokatą, laikantis toje direktyvoje nustatytų sąlygų.

7.  6 dalis nedaro poveikio valstybių narių pareigai suteikti galutiniams naudotojams galimybę susipažinti su informacija, kurios prašoma pagal 36 straipsnio 2 dalį.X SKYRIUS

Perspėjimai dėl daiktų, ieškomų norint juos sulaikyti arba panaudoti kaip įrodymus baudžiamosiose bylose

38 straipsnis

Perspėjimų įvedimo tikslai ir sąlygos

1.  Valstybės narės į SIS įveda perspėjimus dėl daiktų, ieškomų norint juos sulaikyti ar panaudoti kaip įrodymus baudžiamosiose bylose.

2.  Perspėjimai įvedami dėl šių lengvai atpažįstamų daiktų kategorijų:

a) motorinės transporto priemonės, neatsižvelgiant į varymo sistemą;

b) priekabos, kurių svoris be krovinio didesnis kaip 750 kg;

c) priekabiniai nameliai;

d) pramoninė įranga;

e) laivai;

f) laivų varikliai;

g) konteineriai;

h) orlaiviai;

i) orlaivių varikliai;

j) šaunamieji ginklai;

k) pavogti, pasisavinti, dingę neužpildyti oficialūs dokumentai ar tokių dokumentų klastotės;

l) pavogti, pasisavinti, dingę ar pripažinti negaliojančiais išduoti asmens tapatybės dokumentai – pavyzdžiui, pasai, asmens tapatybės kortelės, leidimai gyventi, kelionės dokumentai ir vairuotojo pažymėjimai – ir tokių dokumentų klastotės;

m) pavogti, pasisavinti, dingę ar pripažinti negaliojančiais transporto priemonių registravimo liudijimai bei transporto priemonių numeriai ir jų klastotės;

n) banknotai (registruotos kupiūros) ir suklastoti banknotai;

o) informacinių technologijų įranga;

p) atpažįstamos motorinių transporto priemonių sudedamosios dalys;

q) atpažįstamos pramoninės įrangos sudedamosios dalys;

r) kiti atpažįstami didelės vertės daiktai, kaip apibrėžta laikantis 3 dalies.

Perspėjimą pateikusi valstybė narė k, l ir m punktuose nurodytų dokumentų atveju gali konkrečiai nurodyti, ar tokie dokumentai yra pavogti, pasisavinti, dingę, pripažinti negaliojančiais arba suklastoti.

3.  Komisijai laikantis 75 straipsnio suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant iš dalies pakeisti šį reglamentą, apibrėžiant naujas šio straipsnio 2 dalies o, p, q ir r punktuose nurodytų daiktų pakategores.

4.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos ir plėtojamos šio straipsnio 2 dalyje nurodytų duomenų įvedimui, atnaujinimui, ištrynimui ir paieškai būtinos techninės taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami, laikantis 76 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

39 straipsnis

Perspėjimu pagrįsto veiksmo vykdymas

1.  Jei atlikus paiešką paaiškėja, kad yra perspėjimas dėl daikto, kuris buvo surastas, kompetentinga institucija laikydamasi nacionalinės teisės, daiktą sulaiko ir susisiekia su perspėjimą pateikusios valstybės narės institucija, kad susitartų dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Šiuo tikslu taip pat, laikantis šio reglamento, galima perduoti asmens duomenis.

2.  1 dalyje nurodyta informacija perduodama, pasikeičiant papildoma informacija.

3.  Vykdančioji valstybė narė imasi prašomų priemonių, laikydamasi nacionalinės teisės.XI SKYRIUS

Perspėjimai dėl nenustatytų ieškomų asmenų jų tapatybės nustatymo pagal nacionalinę teisę tikslais

40 straipsnis

Perspėjimai dėl nenustatytų ieškomų asmenų jų tapatybės nustatymo pagal nacionalinę teisę tikslais

Valstybės narės gali į SIS įvesti perspėjimus dėl nenustatytų ieškomų asmenų, kuriuose nurodomi tik daktiloskopiniai duomenys. Tie daktiloskopiniai duomenys – išsamūs ar neišsamūs pirštų ar delno atspaudų, kurie rasti tiriamų teroristinių nusikaltimų ar kitų sunkių nusikaltimų vietose, rinkiniai. Jie įvedami į SIS tik tuo atveju, jeigu yra labai didelė tikimybė, kad tie atspaudų rinkiniai priskiriami atitinkamos nusikalstamos veikos vykdytojui.

Jeigu perspėjimą pateikusios valstybės narės kompetentinga institucija negali nustatyti įtariamojo tapatybės, remiantis bet kurios kitos atitinkamos nacionalinės, Sąjungos ar tarptautinės duomenų bazės duomenimis, pirmoje pastraipoje nurodyti daktiloskopiniai duomenys šioje perspėjimų kategorijoje gali būti įvedami tik kaip „nenustatyto ieškomo asmens“ duomenys, tokio asmens tapatybės nustatymo tikslais.

41 straipsnis

Perspėjimu pagrįsto veiksmo vykdymas

Laikantis 40 straipsnio įvestų duomenų sutapimo atveju asmens tapatybė nustatoma, laikantis nacionalinės teisės, kartu ekspertui patikrinant, ar daktiloskopiniai duomenys SIS yra to asmens. Vykdančiosios valstybės narės informaciją apie asmens tapatybę ir asmens buvimo vietą perspėjimą pateikusiai valstybei narei perduoda, pasikeisdamos papildoma informacija, siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas tam, kad tyrimas būtų atliktas laiku.XII SKYRIUS

Konkrečios biometriniams duomenims taikomos taisyklės

42 straipsnis

Konkrečios nuotraukų, veido atvaizdų, daktiloskopinių duomenų ir DNR analičių įkėlimo taisyklės

1.  Į SIS gali būti įkeliamos tik tos nuotraukos, veido atvaizdai ir daktiloskopiniai duomenys, nurodyti 20 straipsnio 3 dalies w ir y punktuose, kurie atitinka minimalios duomenų kokybės standartus ir technines specifikacijas. Prieš įkeliant tokius duomenis, atliekamas jų kokybės patikrinimas, siekiant įsitikinti, kad įvykdyti minimalios duomenų kokybės standartai ir techninės specifikacijos.

2.  Į SIS įvestus daktiloskopinius duomenis gali sudaryti nuo vieno iki dešimties plokščiųjų pirštų atspaudų ir nuo vieno iki dešimties ritintų pirštų atspaudų. Šie duomenys taip pat gali apimti iki dviejų delnų atspaudų.

3.  DNR analitės gali būti pridedamos prie perspėjimų tik 32 straipsnio 1 dalies a punkte numatytais atvejais tik atlikus kokybės patikrinimą, siekiant įsitikinti, kad tenkinami minimalios duomenų kokybės standartai ir techninės specifikacijos, ir tik tais atvejais, kai nuotraukų, veido atvaizdų ar daktiloskopinių duomenų nėra arba kai jie netinka tapatybės nustatymui. Asmenų, kurie yra subjekto, kurio atžvilgiu paskelbtas perspėjimas, tiesiosios aukštutinės linijos ar tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai arba broliai ir seserys, DNR analitės prie perspėjimo gali būti pridedamos tik tuo atveju, jeigu asmenys davė savo aiškų sutikimą. Jeigu prie perspėjimo pridedama DNR analitė, toje analitėje laikoma tik minimali informacija, tikrai būtina, siekiant nustatyti dingusio asmens tapatybę.

4.  Šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytų biometrinių duomenų saugojimui taikomi minimalios duomenų kokybės standartai ir techninės specifikacijos, nustatomi laikantis šio straipsnio 5 dalies. Tais minimalios duomenų kokybės standartais ir techninėmis specifikacijomis nustatomas kokybės lygis, reikalingas, siekiant naudoti duomenis patikrinti asmens tapatybę laikantis 43 straipsnio 1 dalies ir siekiant naudoti duomenis nustatyti asmens tapatybę, laikantis 43 straipsnio 2–4 dalių.

5.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi šio straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nurodyti minimalios duomenų kokybės standartai ir techninės specifikacijos. Tie įgyvendinimo aktai priimami, laikantis 76 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

43 straipsnis

Konkrečios tikrinimo ar paieškos pagal nuotraukas, veido atvaizdus, daktiloskopinius duomenis ir DNR analites taisyklės

1.  Kai SIS esančiame perspėjime pateikiamos nuotraukos, veido atvaizdai, daktiloskopiniai duomenys ir DNR analitės, tokios nuotraukos, veido atvaizdai, daktiloskopiniai duomenys ir DNR analitės naudojami, siekiant patvirtinti asmens, kurio buvimo vieta buvo nustatyta, atlikus raidinę ir skaitmeninę paiešką SIS, tapatybę.

2.  Siekiant nustatyti asmens tapatybę, visais atvejais gali būti atliekama paieška pagal daktiloskopinius duomenis. Tačiau pagal daktiloskopinius duomenis paieška tapatybės nustatymo tikslais atliekama, kai asmens tapatybės negalima patvirtinti kitomis priemonėmis. Tuo tikslu centrinėje SIS turi būti automatinė pirštų atspaudų identifikavimo sistema (AFIS).

3.  Paieška pagal SIS esančius daktiloskopinius duomenis, susijusius su laikantis 26, 32, 36 ir 40 straipsnių įvestais perspėjimais, taip pat gali būti atliekama, naudojant išsamius ar neišsamius pirštų atspaudų ar delno atspaudų, paimtų sunkių nusikaltimų ar teroristinių nusikaltimų, dėl kurių vyksta tyrimas, vietose, rinkinius, kai yra didelė tikimybė, kad tie atspaudų rinkiniai priskiriami nusikalstamos veikos vykdytojui, ir su sąlyga, kad tuo pačiu metu paieška atliekama atitinkamose valstybės narės nacionalinėse pirštų atspaudų duomenų bazėse.

4.  Kai tik tai taps techniškai įmanoma, kartu užtikrinant didelį tapatybės nustatymo patikimumą, asmens tapatybei nustatyti teisėto sienos perėjimo punktuose gali būti naudojamos nuotraukos ir veido atvaizdai.

Prieš įdiegiant šią funkciją SIS, Komisija turi pateikti ataskaitą apie turimas reikiamas technologijas, jų parengtį ir patikimumą. Dėl ataskaitos projekto konsultuojamasi su Europos Parlamentu.

Šią funkciją pradėjus naudoti teisėto sienos perėjimo punktuose, Komisijai pagal 75 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant papildyti šį reglamentą dėl kitų aplinkybių, kuriomis, siekiant nustatyti asmenų tapatybę, gali būti naudojamos nuotraukos ir veido atvaizdai, nustatymo.XIII SKYRIUS

Prieigos teisė ir perspėjimų peržiūra

44 straipsnis

Nacionalinės kompetentingos institucijos, turinčios prieigos prie SIS esančių duomenų teisę

1.  Nacionalinėms kompetentingoms institucijoms suteikiama prieiga prie duomenų, įvestų į SIS, ir teisė atlikti tokių duomenų paiešką tiesiogiai SIS duomenų bazėje ar jos kopijoje, siekiant užtikrinti:

a) sienų kontrolę pagal Reglamentą (ES) 2016/399;

b) policijos ir muitinės atitinkamoje valstybėje narėje atliekamus patikrinimus ir paskirtų institucijų atliekamą tokių patikrinimų koordinavimą;

c) teroristinių nusikaltimų ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, atskleidimą arba baudžiamąjį persekiojimą už juos, arba bausmių vykdymą atitinkamoje valstybėje narėje su sąlyga, kad taikoma Direktyva (ES) 2016/680;

d) su trečiųjų šalių piliečių atvykimu ir buvimu valstybių narių teritorijoje, įskaitant leidimus gyventi ir ilgalaikes vizas, ir su trečiųjų šalių piliečių grąžinimu susijusių sąlygų nagrinėjimą ir sprendimų priėmimą, taip pat trečiųjų šalių piliečių, kurie neteisėtai atvyko ar būna valstybių narių teritorijoje, patikrinimų vykdymą;

e) trečiųjų šalių piliečių, kurie kreipiasi dėl tarptautinės apsaugos, saugumo kontrolę tiek, kiek institucijos, atliekančios saugumo kontrolę, nėra sprendžiančiosios institucijos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES ( 5 ) 2 straipsnio f punkte, ir, kai aktualu, konsultacijų teikimą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 377/2004 ( 6 );

▼M1

f) skirtingų tapatybių patikrą ir kovą su tapatybės klastojimu pagal Reglamento (ES) 2019/818 V skyrių.

▼B

2.  Prašymų dėl natūralizacijos nagrinėjimo tikslais nacionalinės kompetentingos institucijos, atsakingos už natūralizaciją, kaip numatyta nacionalinėje teisėje, gali naudotis prieigos prie duomenų SIS teise ir teise atlikti tokių duomenų tiesioginę paiešką.

3.  Prieigos prie duomenų SIS teise ir teise atlikti tokių duomenų tiesioginę paiešką taip pat gali naudotis nacionalinės teisminės institucijos, įskaitant institucijas, atsakingas už baudžiamųjų bylų iškėlimą baudžiamajame procese ir už teisminį tyrimą iki kaltinimų asmeniui pareiškimo, vykdydamos savo užduotis, kaip numatyta nacionalinėje teisėje, ir jų koordinuojančios institucijos.

4.  Šiame straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos įtraukiamos į 56 straipsnio 7 dalyje nurodytą sąrašą.

45 straipsnis

Transporto priemonių registravimo tarnybos

1.  Valstybių narių tarnybos, atsakingos už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 1999/37/EB ( 7 ), laikantis šio reglamento 38 straipsnio 2 dalies a, b, c, m ir p punktų, turi prieigą prie į SIS įvestų duomenų tik tam, kad patikrintų, ar joms registruoti pateiktos transporto priemonės, pridedami transporto priemonių registravimo liudijimai ir numeriai nėra pavogti, pasisavinti, dingę, suklastoti ar ieškomi kaip įrodymai baudžiamosiose bylose.

Pirmoje pastraipoje nurodytų tarnybų prieiga prie duomenų reglamentuojama nacionaline teise, neviršijant atitinkamų tarnybų konkrečios kompetencijos.

2.  1 dalyje nurodytos tarnybos, kurios yra valstybinės tarnybos, turi tiesioginės prieigos prie duomenų SIS teisę.

3.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos tarnybos, kurios nėra valstybinės tarnybos, prieigą prie duomenų SIS turi tik tarpininkaujant institucijai, nurodytai 44 straipsnyje. Ta institucija turi tiesioginės prieigos prie duomenų teisę ir teisę juos perduoti atitinkamai tarnybai. Atitinkama valstybė narė užtikrina, kad atitinkama tarnyba ir jos darbuotojai būtų įpareigoti laikytis visų apribojimų dėl institucijos jiems perduotų duomenų leidžiamo naudojimo.

4.  Laikantis šio straipsnio gaunamai prieigai prie SIS netaikomas 39 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų tarnybų atliekamas informacijos, gautos pasinaudojus prieiga prie SIS, perdavimas policijai ar teisminėms institucijoms reglamentuojamas nacionaline teise.

46 straipsnis

Laivų ir orlaivių registravimo tarnybos

1.  Valstybių narių tarnybos, atsakingos už laivų, įskaitant laivų variklius, ir orlaivių, įskaitant orlaivių variklius, registracijos liudijimų išdavimą ar užtikrinančios jų eismo valdymą, turi prieigos teisę prie toliau nurodytų duomenų, įvestų į SIS pagal 38 straipsnio 2 dalį, tik tam, kad patikrintų, ar joms registracijos ar eismo valdymo tikslu pateikti laivai, įskaitant laivų variklius, ir orlaiviai, įskaitant orlaivių variklius, nėra pavogti, pasisavinti, dingę ar ieškomi kaip įrodymai baudžiamosiose bylose:

a) duomenų apie laivus;

b) duomenų apie laivų variklius;

c) duomenų apie orlaivius;

d) duomenų apie orlaivių variklius.

Pirmoje pastraipoje nurodytų tarnybų prieiga prie duomenų reglamentuojama nacionaline teise, neviršijant atitinkamų tarnybų konkrečios kompetencijos.

2.  1 dalyje nurodytos tarnybos, kurios yra valstybinės tarnybos, turi tiesioginės prieigos prie duomenų SIS teisę.

3.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos tarnybos, kurios nėra valstybinės tarnybos, prieigą prie duomenų SIS turi tik tarpininkaujant institucijai, nurodytai 44 straipsnyje. Ta institucija turi tiesioginės prieigos prie duomenų teisę ir teisę juos perduoti atitinkamai tarnybai. Atitinkama valstybė narė užtikrina, kad atitinkama tarnyba ir jos darbuotojai būtų įpareigoti laikytis visų apribojimų dėl institucijos jiems perduotų duomenų leidžiamo naudojimo.

4.  Laikantis šio straipsnio gaunamai prieigai prie SIS netaikomas 39 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų tarnybų atliekamas informacijos, gautos pasinaudojus prieiga prie SIS, perdavimas policijai ar teisminėms institucijoms reglamentuojamas nacionaline teise.

47 straipsnis

Šaunamųjų ginklų registravimo tarnybos

1.  Valstybių narių tarnybos, atsakingos už šaunamųjų ginklų registracijos liudijimų išdavimą, turi prieigą prie duomenų apie asmenis, įvestų į SIS laikantis 26 ir 36 straipsnių, ir prie duomenų apie šaunamuosius ginklus, įvestų į SIS laikantis 38 straipsnio 2 dalies. Šia prieiga naudojamasi, siekiant patikrinti, ar registracijos prašantis asmuo yra ieškomas, norint jį suimti perdavimo ar ekstradicijos tikslais, arba atsargių patikrinimų, tikslinių patikrinimų ar konkrečių patikrinimų tikslais, arba siekiant patikrinti, ar registracijos tikslu pateikti šaunamieji ginklai nėra ieškomi, norint juos sulaikyti arba panaudoti kaip įrodymus baudžiamosiose bylose.

2.  1 dalyje nurodytų tarnybų prieiga prie duomenų reglamentuojama nacionaline teise, neviršijant atitinkamų tarnybų konkrečios kompetencijos.

3.  1 dalyje nurodytos tarnybos, kurios yra valstybinės tarnybos, turi tiesioginės prieigos prie duomenų SIS teisę.

4.  1 dalyje nurodytos tarnybos, kurios nėra valstybinės tarnybos, prieigą prie duomenų SIS turi, tik tarpininkaujant institucijai, nurodytai 44 straipsnyje. Ta institucija turi tiesioginės prieigos prie duomenų teisę ir informuoja atitinkamą tarnybą apie tai, ar šaunamasis ginklas gali būti įregistruotas. Atitinkama valstybė narė užtikrina, kad atitinkama tarnyba ir jos darbuotojai būtų įpareigoti laikytis visų apribojimų dėl tarpininkaujančios institucijos jiems perduotų duomenų leidžiamo naudojimo.

5.  Pagal šį straipsnį gaunamai prieigai prie SIS netaikomas 39 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų tarnybų atliekamas informacijos, gautos pasinaudojus prieiga prie SIS, perdavimas policijai ar teisminėms institucijoms reglamentuojamas nacionaline teise.

48 straipsnis

Europolo prieiga prie duomenų SIS

1.  Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūrai (Europolui), įsteigtai Reglamentu (ES) 2016/794, kai tai būtina jos įgaliojimams vykdyti, suteikiama prieigos prie duomenų SIS ir jų paieškos teisė. Europolas taip pat gali keistis papildoma informacija ir jos prašyti, laikydamasis SIRENE vadovo nuostatų.

2.  Jeigu Europolui atlikus paiešką paaiškėja, kad SIS yra perspėjimas, Europolas, pasikeisdamas papildoma informacija per Ryšių infrastruktūrą ir laikydamasis SIRENE vadove nustatytų nuostatų, apie tai informuoja perspėjimą pateikusią valstybę narę. Kol Europolas negali naudotis keitimuisi papildoma informacija skirtomis funkcijomis, jis informuoja perspėjimą pateikusias valstybes nares Reglamente (ES) 2016/794 apibrėžtais kanalais.

3.  Europolas gali tvarkyti papildomą informaciją, kurią valstybės narės jam pateikė informacijos palyginimo su jo duomenų bazėmis ir operatyvinės analizės projektais tikslais, siekdamas nustatyti ryšius ar kitas svarbias sąsajas ir atlikti strategines, temines ar operatyvines analizes, nurodytas Reglamento (ES) 2016/794 18 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose. Šio straipsnio tikslais Europolo atliekamas papildomos informacijos tvarkymas vykdomas laikantis to reglamento.

4.  Europolo, atlikus paiešką SIS ar tvarkant papildomą informaciją, gauta informacija naudojama gavus perspėjimą pateikusios valstybės narės sutikimą. Jei valstybė narė leidžia naudoti tokią informaciją, ją Europolas naudoja vadovaudamasis Reglamentu (ES) 2016/794. Europolas tokią informaciją trečiosioms šalims ir tretiesiems organams perduoda tik gavęs perspėjimą pateikusios valstybės narės sutikimą ir visapusiškai laikydamasis Sąjungos duomenų apsaugos teisės.

5.  Europolas:

a) nedarydamas poveikio 4 ir 6 dalims, neprijungia SIS dalių prie Europolo eksploatuojamos ar jame esančios duomenų rinkimo ir tvarkymo sistemos ir į ją neperkelia SIS esančių duomenų, prie kurių jis turi prieigą, taip pat neatsisiunčia ar kitaip nekopijuoja jokios SIS dalies;

b) nepaisant Reglamento (ES) 2016/794 31 straipsnio 1 dalies, ištrina papildomą informaciją, kurioje yra asmens duomenų, ne vėliau kaip praėjus vieniems metams po atitinkamo perspėjimo ištrynimo. Taikant nukrypti leidžiančią nuostatą, jeigu Europolas savo duomenų bazėse ar operatyvinės analizės projektuose turi informacijos apie atvejį, su kuriuo yra susijusi papildoma informacija, kad galėtų vykdyti savo užduotis, Europolas prireikus gali išimtiniais atvejais toliau saugoti papildomą informaciją. Europolas informuoja perspėjimą pateikusią ir vykdančiąją valstybes nares apie tolesnį tokios papildomos informacijos saugojimą ir pateikia jo pagrindimą;

c) prieigą prie duomenų SIS, įskaitant papildomą informaciją, suteikia tik specialiai įgaliotiems Europolo darbuotojams, kuriems prieiga prie tokių duomenų reikalinga jų užduotims vykdyti;

d) patvirtina ir taiko priemones, skirtas saugumui, konfidencialumui ir savikontrolei užtikrinti laikantis 10, 11 ir 13 straipsnių;

e) užtikrina, kad būtų surengti atitinkami tvarkyti SIS duomenis įgaliotų jo darbuotojų mokymai ir jie gautų atitinkamą informaciją laikantis 14 straipsnio 1 dalies, ir

f) nedarant poveikio Reglamentui (ES) 2016/794, leidžia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui stebėti ir peržiūrėti Europolo veiklą, kurią jis vykdo naudodamasis savo prieigos prie duomenų SIS ir jų paieškos teise bei keisdamasis papildoma informacija ir ją tvarkydamas.

6.  Europolas kopijuoja SIS duomenis tik techniniais tikslais, kai toks kopijavimas būtinas tam, kad tinkamai įgalioti Europolo darbuotojai galėtų atlikti tiesioginę paiešką. Šis reglamentas taikomas tokioms kopijoms. Techninė kopija turi būti naudojama tik SIS duomenų saugojimo tikslais, kol atliekama tokių duomenų paieška. Atlikus duomenų paiešką, duomenys ištrinami. Toks duomenų naudojimas nelaikomas neteisėtu SIS duomenų atsisiuntimu ar kopijavimu. Europolas nekopijuoja perspėjimų duomenų, valstybių narių paskelbtų papildomų duomenų ar duomenų iš CS-SIS į kitas Europolo sistemas.

7.  Siekdamas patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, užtikrinti savikontrolę ir tinkamą duomenų saugumą bei vientisumą, Europolas, laikydamasis 12 straipsnio nuostatų, registruoja kiekvieną prieigos prie SIS ir paieškos SIS atvejį. Tokie įrašai ir dokumentai nelaikomi neteisėtu SIS dalies atsisiuntimu ar kopijavimu.

8.  Valstybės narės, pasikeisdamos papildoma informacija, informuoja Europolą apie visus perspėjimų, susijusių su teroristiniais nusikaltimais, sutapimus. Valstybės narės išimtiniais atvejais gali neinformuoti Europolo, jei toks informavimas pakenktų vykdomiems tyrimams, fizinio asmens saugumui arba jei tai prieštarautų perspėjimą pateikusios valstybės narės esminiams saugumo interesams.

9.  8 dalis pradedama taikyti nuo tos dienos, kurią Europolas gali gauti papildomą informaciją laikantis 1 dalies.

49 straipsnis

Eurojusto prieiga prie duomenų SIS

1.  Tik Eurojusto nacionaliniams nariams ir jų padėjėjams, kai tai būtina jų įgaliojimams vykdyti, suteikiama prieigos prie duomenų SIS ir jų paieškos teisė pagal 26, 32, 34, 38 ir 40 straipsnius.

2.  Jeigu Eurojusto nacionaliniam nariui atlikus paiešką paaiškėja, kad SIS yra perspėjimas, tas nacionalinis narys informuoja perspėjimą pateikusią valstybę narę. Eurojustas, atlikęs tokią paiešką, gautą informaciją trečiosioms šalims ir tretiesiems organams perduoda tik gavęs perspėjimą pateikusios valstybės narės sutikimą ir visapusiškai laikydamasis Sąjungos duomenų apsaugos teisės.

3.  Šis straipsnis nedaro poveikio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1727 ( 8 ) ir Reglamento (ES) 2018/1725 nuostatoms dėl duomenų apsaugos ir atsakomybės už Eurojusto nacionalinių narių ar jų padėjėjų vykdomą neteisėtą ar neteisingą tokių duomenų tvarkymą ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno įgaliojimams pagal tuos reglamentus.

4.  Siekdamas patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, užtikrinti savikontrolę ir tinkamą duomenų saugumą bei vientisumą, Eurojustas, laikydamasis 12 straipsnio nuostatų, registruoja kiekvieną Eurojusto nacionalinio nario ar padėjėjo prieigos prie SIS ir paieškos SIS atvejį.

5.  Jokia SIS dalis neprijungiama prie Eurojusto eksploatuojamos duomenų rinkimo ir tvarkymo sistemos ir į tokią sistemą neperkeliami SIS duomenys, prie kurių prieigą turi nacionaliniai nariai ar jų padėjėjai. Taip pat jokia SIS dalis neatsisiunčiama ar nekopijuojama. Prieigos ir paieškos atvejų registravimas nelaikomas neteisėtu SIS duomenų atsisiuntimu ar kopijavimu.

6.  Eurojustas patvirtina ir taiko priemones, skirtas saugumui, konfidencialumui ir savikontrolei užtikrinti laikantis 10, 11 ir 13 straipsnių.

50 straipsnis

Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrių, su grąžinimu susijusias užduotis vykdančių darbuotojų grupių ir migracijos valdymo rėmimo grupių narių prieiga prie duomenų SIS

1.  Pagal Reglamento (ES) 2016/1624 40 straipsnio 8 dalį būrių ar grupių, nurodytų to reglamento 2 straipsnio 8 ir 9 punktuose, nariai pagal savo įgaliojimus ir su sąlyga, kad jiems leidžiama atlikti patikrinimus laikantis šio reglamento 44 straipsnio 1 dalies ir kad jiems buvo surengti reikiami mokymai laikantis šio reglamento 14 straipsnio 1 dalies, turi prieigos prie duomenų SIS ir jų paieškos teisę, jei tai būtina jų užduotims atlikti ir to reikalaujama veiksmų plane konkrečiam veiksmui. Prieiga prie domenų SIS nesuteikiama jokiems kitiems būrių ar grupių nariams.

2.  1 dalyje nurodytų būrių ir grupių nariai, laikantis 1 dalies, naudojasi prieigos prie duomenų SIS ir jų paieškos teise per techninę sąsają. Techninė sąsaja, sukurta ir prižiūrima Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros, leidžia tiesiogiai prisijungti prie centrinės SIS.

3.  Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytų būrių ar grupių nariui atlikus paiešką paaiškėja, kad SIS yra perspėjimas, apie tai informuojama perspėjimą pateikusi valstybė narė. Pagal Reglamento (ES) 2016/1624 40 straipsnį būrių ar grupių nariai, imasi veiksmų tik reaguojant į perspėjimą SIS pagal priimančiosios valstybės narės, kurioje jie veikia, sienos apsaugos pareigūnų ar su grąžinimu susijusias užduotis vykdančių darbuotojų nurodymus ir paprastai jiems esant. Priimančioji valstybė narė gali įgalioti būrių ar grupių narius veikti jos vardu.

4.  Siekiant patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, užtikrinti savikontrolę ir tinkamą duomenų saugumą bei vientisumą, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, laikydamasi 12 straipsnio nuostatų, registruoja kiekvieną prieigos prie SIS ir paieškos SIS atvejį.

5.  Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra patvirtina ir taiko priemones, skirtas saugumui, konfidencialumui ir savikontrolei užtikrinti laikantis 10, 11 ir 13 straipsnių, ir užtikrina, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodyti būriai ar grupės taikytų tas priemones.

6.  Nė viena šio straipsnio nuostata nėra aiškinama kaip turinti įtakos Reglamento (ES) 2016/1624 nuostatoms dėl duomenų apsaugos ar Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros atsakomybės už jos vykdomą neteisėtą ar neteisingą duomenų tvarkymą.

7.  Nedarant poveikio 2 daliai, jokia SIS dalis neprijungiama prie 1 dalyje nurodytų būrių ar grupių arba Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros eksploatuojamos duomenų rinkimo ir tvarkymo sistemos ir į tokią sistemą neperkeliami SIS duomenys, prie kurių tie būriai ar grupės turi prieigą. Taip pat jokia SIS dalis neatsisiunčiama ar nekopijuojama. Prieigos ir paieškos atvejų registravimas nelaikomas neteisėtu SIS duomenų atsisiuntimu ar kopijavimu.

8.  Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra leidžia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui stebėti ir peržiūrėti šiame straipsnyje nurodytų būrių ar grupių veiklą, kurią jie vykdo, naudodamiesi prieigos prie duomenų SIS ir jų paieškos teise. Tai nedaro poveikio kitoms Reglamento (ES) 2018/1725 nuostatoms.

51 straipsnis

Europolo, Eurojusto ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros naudojimosi SIS įvertinimas

1.  Komisija bent kas penkerius metus įvertina, kaip Europolas, Eurojusto nacionaliniai nariai bei jų padėjėjai ir 50 straipsnio 1 dalyje nurodyti būriai ar grupės eksploatuoja ir naudoja SIS.

2.  Europolas, Eurojustas ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra užtikrina, kad dėl išvadų ir rekomendacijų, parengtų atlikus įvertinimą, būtų imtasi tinkamų tolesnių veiksmų.

3.  Įvertinimo rezultatų ir tolesnių veiksmų ataskaita pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai.

52 straipsnis

Prieigos mastas

Galutiniams naudotojams, įskaitant Europolą, Eurojusto nacionalinius narius bei jų padėjėjus ir Reglamento (ES) 2016/1624 2 straipsnio 8 ir 9 punktuose nurodytų būrių ar grupių narius, suteikiama prieiga tik prie tų duomenų, kurių reikia jų užduotims vykdyti.

53 straipsnis

Perspėjimų dėl asmenų peržiūros laikotarpis

1.  Perspėjimai dėl asmenų saugomi ne ilgiau nei jų reikia tiems tikslams, dėl kurių jie buvo įvesti, pasiekti.

2.  Valstybė narė gali įvesti perspėjimą dėl asmens 26 straipsnio ir 32 straipsnio 1 dalies a ir b punktų tikslais penkerių metų laikotarpiui. Per penkerių metų laikotarpį perspėjimą pateikusi valstybė narė peržiūri būtinybę saugoti perspėjimą.

3.  Valstybė narė gali įvesti perspėjimą dėl asmens 34 ir 40 straipsnių tikslais trejų metų laikotarpiui. Per trejų metų laikotarpį perspėjimą pateikusi valstybė narė peržiūri būtinybę saugoti perspėjimą.

4.  Valstybė narė gali įvesti perspėjimą dėl asmens 32 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktų ir 36 straipsnio tikslais vienų metų laikotarpiui. Per vienų metų laikotarpį perspėjimą pateikusi valstybė narė peržiūri būtinybę saugoti perspėjimą.

5.  Kiekviena valstybė narė, kai tikslinga, laikydamasi savo nacionalinės teisės, nustato trumpesnius peržiūros laikotarpius.

6.  2, 3 ir 4 dalyse nurodyto peržiūros laikotarpio metu perspėjimą pateikusi valstybė narė, atlikusi išsamų individualų vertinimą, kurio rezultatai turi būti užregistruojami, gali nuspręsti perspėjimą dėl asmens saugoti ilgiau negu peržiūros laikotarpis, jei paaiškėja, kad tai būtina ir proporcinga tais tikslais, dėl kurių perspėjimas buvo įvestas. Tokiais atvejais 2, 3 ar 4 dalis taip pat taikoma tokiems saugojimo laikotarpių pratęsimams. Apie tokį pratęsimą pranešama CS-SIS.

7.  Perspėjimai dėl asmenų automatiškai ištrinami pasibaigus 2, 3 ir 4 dalyse nurodytam peržiūros laikotarpiui, išskyrus tuos atvejus, kai perspėjimą pateikusi valstybė narė pagal 6 dalį yra informavusi CS-SIS apie saugojimo laikotarpio pratęsimą. CS-SIS prieš keturis mėnesius automatiškai informuoja perspėjimą pateikusią valstybę narę apie numatomą duomenų ištrynimą.

8.  Valstybės narės saugo statistinius duomenis apie perspėjimų dėl asmenų, kurių saugojimo laikotarpis buvo pratęstas laikantis šio straipsnio 6 dalies, skaičių ir, gavusios prašymą, perduoda juos 69 straipsnyje nurodytoms priežiūros institucijoms.

9.  Kai tik SIRENE biurui paaiškėja, kad perspėjimo dėl asmens tikslas yra pasiektas ir todėl toks perspėjimas turėtų būti ištrintas, jis apie tai tuojau pat praneša perspėjimą sukūrusiai institucijai. Institucija per 15 kalendorinių dienų po tokio pranešimo gavimo turi atsakyti, kad perspėjimas buvo ar bus ištrintas arba turi nurodyti perspėjimo saugojimo priežastis. Jeigu atsakymo negaunama per 15 dienų laikotarpį, SIRENE biuras užtikrina, kad perspėjimas būtų ištrintas. Jeigu tai leidžiama pagal nacionalinę teisę, perspėjimą ištrina SIRENE biuras. SIRENE biurai apie visas pasikartojančias problemas, su kuriomis jie susiduria veikdami pagal šią dalį, praneša savo priežiūros institucijai.

54 straipsnis

Perspėjimų dėl daiktų peržiūros laikotarpis

1.  Perspėjimai dėl daiktų saugomi ne ilgiau nei jų reikia tiems tikslams, dėl kurių jie buvo įvesti, pasiekti.

2.  Valstybė narė gali įvesti perspėjimą dėl daiktų 36 ir 38 straipsnių tikslais dešimties metų laikotarpiui. Per dešimties metų laikotarpį perspėjimą pateikusi valstybė narė peržiūri būtinybę saugoti perspėjimą.

3.  Perspėjimai dėl daiktų, įvesti pagal 26, 32, 34 ir 36 straipsnius, peržiūrimi pagal 53 straipsnį, jeigu jie yra susieti su perspėjimu dėl asmens. Tokie perspėjimai saugomi tik tiek, kiek saugomas perspėjimas dėl asmens.

4.  2 ir 3 dalyse nurodyto peržiūros laikotarpio metu perspėjimą pateikusi valstybė narė gali nuspręsti perspėjimą dėl daikto saugoti ilgiau negu peržiūros laikotarpis, kai paaiškėja, kad tai būtina tais tikslais, dėl kurių perspėjimas buvo įvestas. Tokiais atvejais atitinkamai taikoma 2 ar 3 dalis.

5.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais tam tikrų kategorijų perspėjimams dėl daiktų nustatomi trumpesni peržiūros laikotarpiai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 76 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6.  Valstybės narės saugo statistinius duomenis apie perspėjimų dėl daiktų, kurių saugojimo laikotarpis buvo pratęstas laikantis 4 dalies, skaičių.XIV SKYRIUS

Perspėjimų ištrynimas

55 straipsnis

Perspėjimų ištrynimas

1.  Perspėjimai dėl suėmimo perdavimo ar ekstradicijos tikslais pagal 26 straipsnį ištrinami, kai asmuo perduodamas perspėjimą pateikusios valstybės narės kompetentingoms institucijoms arba kai įvykdoma jo ekstradicija į tą valstybę narę. Jie taip pat ištrinami, kai kompetentinga teisminė institucija, laikydamasi nacionalinės teisės, panaikina teismo sprendimą, kurio pagrindu buvo įvestas perspėjimas. Jie taip pat ištrinami pagal 53 straipsnį pasibaigus perspėjimo galiojimui.

2.  Perspėjimai dėl dingusių asmenų ar pažeidžiamų asmenų, kuriems turi būti neleidžiama keliauti pagal 32 straipsnį, ištrinami laikantis šių taisyklių:

a) dingusių vaikų ir vaikų, kuriems kyla rizika būti pagrobtiems, atveju perspėjimas ištrinamas, kai:

i) priimamas sprendimas dėl atitinkamo atvejo, pavyzdžiui, kai nustatoma vaiko buvimo vieta ar jis repatrijuojamas arba vykdančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos yra priėmusios sprendimą dėl vaiko priežiūros;

ii) pagal 53 straipsnį pasibaigia perspėjimo saugojimo laikotarpis arba

iii) perspėjimą pateikusios valstybės narės kompetentinga institucija priima sprendimą;

b) dingusių suaugusiųjų atveju, kai neprašoma imtis apsaugos priemonių, perspėjimas ištrinamas, kai:

i) įvykdomas veiksmas vykdančiajai valstybei narei nustačius asmens buvimo vietą;

ii) pagal 53 straipsnį pasibaigia perspėjimo saugojimo laikotarpis arba

iii) perspėjimą pateikusios valstybės narės kompetentinga institucija priima sprendimą;

c) dingusių suaugusiųjų atveju, kai prašoma imtis apsaugos priemonių, perspėjimas ištrinamas, kai:

i) įvykdomas veiksmas asmeniui suteikus apsaugą;

ii) pagal 53 straipsnį pasibaigia perspėjimo saugojimo laikotarpis arba

iii) perspėjimą pateikusios valstybės narės kompetentinga institucija priima sprendimą;

d) pilnamečių pažeidžiamų asmenų, kuriems turi būti neleidžiama keliauti dėl jų pačių saugumo, ir vaikų, kuriems turi būti neleidžiama keliauti, atveju perspėjimas ištrinamas, kai:

i) įvykdomas veiksmas, pavyzdžiui, asmeniui suteikiama apsauga;

ii) pagal 53 straipsnį pasibaigia perspėjimo saugojimo laikotarpis arba

iii) perspėjimą pateikusios valstybės narės kompetentinga institucija priima sprendimą.

Nedarant poveikio nacionalinei teisei, jeigu kompetentingos institucijos sprendimu asmuo buvo apgyvendintas specialioje įstaigoje, perspėjimas gali būti saugomas tol, kol tas asmuo repatrijuojamas.

3.  Perspėjimai dėl asmenų, kurie ieškomi kaip galintys padėti teisminiam procesui pagal 34 straipsnį, ištrinami, kai:

a) perspėjimą pateikusios valstybės narės kompetentingai institucijai pranešama apie asmens buvimo vietą;

b) pagal 53 straipsnį pasibaigia perspėjimo saugojimo laikotarpis arba

c) perspėjimą pateikusios valstybės narės kompetentinga institucija priima sprendimą.

Kai neįmanoma imtis veiksmų a punkte nurodytos perduotos informacijos pagrindu, perspėjimą pateikusios valstybės narės SIRENE biuras informuoja vykdančiosios valstybės narės SIRENE biurą, siekiant išspręsti problemą.

Sutapimo atveju, kai adreso duomenys perduoti perspėjimą pateikusiai valstybei narei, o vėliau įvykusio sutapimo atveju toje pačioje vykdančiojoje valstybėje narėje randami tie patys adreso duomenys, sutapimas yra užregistruojamas vykdančiojoje valstybėje narėje, tačiau nei adreso duomenys, nei papildoma informacija perspėjimą pateikusiai valstybei narei pakartotinai nesiunčiami. Tokiais atvejais vykdančioji valstybė narė praneša perspėjimą pateikusiai valstybei narei apie pasikartojančius sutapimus, o perspėjimą pateikusi valstybė narė atlieka išsamų individualų būtinybės saugoti perspėjimą vertinimą.

4.  Perspėjimai dėl atsargių, tikslinių ir konkrečių patikrinimų pagal 36 straipsnį ištrinami, kai:

a) pagal 53 straipsnį pasibaigia perspėjimo saugojimo laikotarpis arba

b) perspėjimą pateikusios valstybės narės kompetentinga institucija priima sprendimą juos ištrinti.

5.  Perspėjimai dėl daiktų, ieškomų norint juos sulaikyti arba panaudoti kaip įrodymus baudžiamosiose bylose pagal 38 straipsnį, ištrinami, kai:

a) daiktas sulaikomas ar pritaikoma lygiavertė priemonė po to, kai atitinkami SIRENE biurai pasikeičia būtina papildoma informacija arba daiktas tampa kito teisminio ar administracinio proceso objektu;

b) pagal 53 straipsnį pasibaigia perspėjimo saugojimo laikotarpis arba

c) perspėjimą pateikusios valstybės narės kompetentinga institucija priima sprendimą juos ištrinti.

6.  Perspėjimai dėl nenustatytų ieškomų asmenų pagal 40 straipsnį ištrinami, kai:

a) nustatoma asmens tapatybė;

b) pagal 53 straipsnį pasibaigia perspėjimo saugojimo laikotarpis arba

c) perspėjimą pateikusios valstybės narės kompetentinga institucija priima sprendimą juos ištrinti.

7.  Perspėjimas dėl daikto, įvestas pagal 26, 32, 34 ir 36 straipsnius, jeigu toks perspėjimas yra susietas su perspėjimu dėl asmens, ištrinamas, kai ištrinamas perspėjimas dėl asmens pagal šį straipsnį.XV SKYRIUS

Bendrosios duomenų tvarkymo taisyklės

56 straipsnis

SIS duomenų tvarkymas

1.  20 straipsnyje nurodytus duomenis valstybės narės tvarko tik 26, 32, 34, 36, 38 ir 40 straipsniuose kiekvienai perspėjimo kategorijai nustatytais tikslais.

2.  Duomenys kopijuojami tik techniniais tikslais, kai toks kopijavimas yra būtinas, kad 44 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos galėtų atlikti tiesioginę paiešką. Šis reglamentas taikomas toms kopijoms. Valstybė narė nekopijuoja kitos valstybės narės perspėjimų duomenų arba kitos valstybės narės įvestų papildomų duomenų iš jos N.SIS ar iš CS-SIS į kitas nacionalines duomenų bylas.

3.  2 dalyje nurodytos techninės kopijos, kaip neinternetinės duomenų bazės, gali būti saugomos ne ilgesnį kaip 48 valandų laikotarpį.

Valstybės narės atnaujina tokių kopijų aprašą, pateikia tą aprašą susipažinti savo priežiūros institucijoms ir užtikrina, kad tokioms kopijoms būtų taikomas šis reglamentas, visų pirma 10 straipsnis.

4.  Nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, nurodytoms 44 straipsnyje, prieiga prie duomenų SIS suteikiama tik neviršijant jų kompetencijos ir tik tinkamai įgaliotiems darbuotojams.

5.  Šio reglamento 26, 32, 34, 36, 38 ir 40 straipsniuose nurodytų perspėjimų atžvilgiu bet koks informacijos tvarkymas SIS kitais tikslais nei tie, dėl kurių ji buvo įvesta į SIS, turi būti susietas su konkrečiu atveju ir pateisinamas poreikiu užkirsti kelią neišvengiamai ir didelei grėsmei viešajai tvarkai ir visuomenės saugumui, svariais nacionalinio saugumo motyvais ar sunkaus nusikaltimo prevencijos tikslais. Tam būtina iš anksto gauti perspėjimą pateikusios valstybės narės leidimą.

6.  Bet koks SIS duomenų naudojimas, nesilaikant šio straipsnio 1–5 dalių, pagal kiekvienos valstybės narės nacionalinę teisę laikomas netinkamu naudojimu ir už jį, laikantis 73 straipsnio, taikomos sankcijos.

7.  Kiekviena valstybė narė Agentūrai eu-LISA nusiunčia savo kompetentingų institucijų, įgaliotų atlikti tiesioginę duomenų SIS paiešką pagal šį reglamentą, sąrašą ir visus jo pakeitimus. Tame sąraše konkrečiai nurodoma, kokių duomenų paiešką ir kokiais tikslais kiekviena institucija gali atlikti. Agentūra eu-LISA užtikrina, kad sąrašas kasmet būtų skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Agentūra eu-LISA savo interneto svetainėje tvarko nuolat atnaujinamą sąrašą, kuriame pateikiami pakeitimai, kuriuos valstybės narės atsiunčia laikotarpiais tarp metinių sąrašų skelbimo.

8.  Jei Sąjungos teisėje nenustatomos konkrečios nuostatos, duomenims N.SIS taikoma kiekvienos valstybės narės teisė.

57 straipsnis

SIS duomenys ir nacionalinės bylos

1.  56 straipsnio 2 dalimi nedaromas poveikis valstybės narės teisei savo nacionalinėse bylose laikyti SIS duomenis, su kuriais susijusio veiksmo buvo imtasi jos teritorijoje. Tokie duomenys nacionalinėse bylose laikomi ne ilgiau kaip trejus metus, išskyrus atvejus, kai konkrečiomis nacionalinės teisės nuostatomis numatytas ilgesnis saugojimo laikotarpis.

2.  56 straipsnio 2 dalimi nedaromas poveikis valstybės narės teisei savo nacionalinėse bylose laikyti duomenis, nurodytus konkrečiame tos valstybės narės į SIS įvestame perspėjime.

58 straipsnis

Informavimas nevykdant perspėjimo

Jei prašomo veiksmo negalima atlikti, valstybė narė, kurios prašoma imtis veiksmo, pasikeisdama papildoma informacija, tuojau pat informuoja perspėjimą pateikusią valstybę.

59 straipsnis

Duomenų SIS kokybė

1.  Perspėjimą pateikusi valstybė narė atsako už duomenų tikslumo, atnaujinimo ir jų įvedimo į bei saugojimo SIS teisėtumo užtikrinimą.

2.  Jeigu perspėjimą pateikusi valstybė narė gauna aktualius papildomus ar pakeistus duomenis, išvardytus 20 straipsnio 3 dalyje, ji nedelsdama užpildo ar pakeičia atitinkamą perspėjimą.

3.  Tik perspėjimą pateikusi valstybė narė turi būti įgaliota keisti, papildyti, taisyti, atnaujinti ar ištrinti duomenis, kuriuos ji įvedė į SIS.

4.  Jei kita valstybė narė nei perspėjimą pateikusi valstybė narė turi aktualius papildomus ar pakeistus duomenis, kaip išvardyta 20 straipsnio 3 dalyje, ji juos, pasikeisdama papildoma informacija, perduoda perspėjimą pateikusiai valstybei narei nedelsiant, kad pastaroji galėtų užpildyti ar pakeisti perspėjimą. Jeigu papildomi ar pakeisti duomenys yra susiję su asmenimis, jie perduodami tik tuo atveju, jei nustatoma asmens tapatybė.

5.  Jei kita valstybė narė nei perspėjimą pateikusi valstybė narė turi įrodymų, kad kurie nors duomenys yra faktiškai neteisingi ar saugomi neteisėtai, pasikeisdama papildoma informacija, ji kuo greičiau ir ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo sužinojimo apie tokius įrodymus apie tai informuoja perspėjimą pateikusią valstybę narę. Perspėjimą pateikusi valstybė narė patikrina informaciją ir prireikus nedelsdama tuos duomenis ištaiso ar ištrina.

6.  Jei per du mėnesius nuo tada, kai apie įrodymus buvo pirmą kartą sužinota, kaip nurodyta šio straipsnio 5 dalyje, valstybėms narėms nepavyksta susitarti, perspėjimo neįvedusi valstybė narė šį klausimą pateikia svarstyti atitinkamoms priežiūros institucijoms ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kad jie, bendradarbiaudami pagal 71 straipsnį, priimtų sprendimą.

7.  Tais atvejais, kai asmuo pasiskundžia, jog jis nėra tas asmuo, kurio atžvilgiu paskelbtas perspėjimas, valstybės narės pasikeičia papildoma informacija. Jeigu patikrinimo metu paaiškėja, kad asmuo, kurio atžvilgiu norima įvesti perspėjimą, nėra skundą pateikęs asmuo, skundą pateikęs asmuo informuojamas apie 62 straipsnyje nustatytas priemones ir apie teisę į teisių gynimo priemones pagal 68 straipsnio 1 dalį.

60 straipsnis

Saugumo incidentai

1.  Bet koks įvykis, kuris turi ar gali turėti poveikį SIS saugumui arba gali padaryti žalos ar nuostolių SIS duomenims ar papildomai informacijai, laikomas saugumo incidentu, ypač jei galėjo būti pasinaudota neteisėta prieiga prie duomenų arba kilo ar galėjo kilti pavojus duomenų prieinamumui, vientisumui ir konfidencialumui.

2.  Saugumo incidentai valdomi tokiu būdu, kad būtų užtikrinamas greitas, veiksmingas ir deramas reagavimas.

3.  Nedarant poveikio pranešimui ir informacijos apie asmens duomenų saugumo pažeidimus pagal Reglamento (ES) 2016/679 33 straipsnį ar Direktyvos (ES) 2016/680 30 straipsnį perdavimui, valstybės narės, Europolas, Eurojustas ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra apie saugumo incidentus praneša Komisijai, Agentūrai eu-LISA, kompetentingai priežiūros institucijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui nedelsiant. Agentūra eu-LISA apie visus saugumo incidentus, susijusius su centrine SIS, nedelsdama praneša Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

4.  Informacija apie saugumo incidentą, kuris turėjo ar galėjo turėti poveikį SIS eksploatavimui valstybėje narėje ar Agentūroje eu-LISA, kitų valstybių narių įvestų ar siunčiamų duomenų prieinamumui, vientisumui ir konfidencialumui arba papildomai informacijai, kuria pasikeista, nedelsiant perduodama visoms valstybėms narėms ir pranešama laikantis Agentūros eu-LISA parengto incidentų valdymo plano.

5.  Įvykus saugumo incidentui valstybės narės ir Agentūra eu-LISA bendradarbiauja.

6.  Komisija apie rimtus incidentus tuojau pat praneša Europos Parlamentui ir Tarybai. Laikantis taikytinų saugumo taisyklių, tiems pranešimams suteikiama slaptumo žyma „EU RESTRICTED/RESTREINT UE“.

7.  Jei saugumo incidentą sukelia netinkamas duomenų naudojimas, valstybės narės, Europolas, Eurojustas ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra užtikrina, kad laikantis 73 straipsnio būtų taikomos sankcijos.

61 straipsnis

Panašius požymius turinčių asmenų atskyrimas

1.  Kai, įvedant naują perspėjimą, paaiškėja, kad SIS jau yra įvestas perspėjimas dėl asmens, kurio tapatybės apibūdinimas yra toks pat, SIRENE biuras per 12 valandų, pasikeisdamas papildoma informacija, kreipiasi į perspėjimą pateikusią valstybę narę, kad atliktų kryžminę patikrą, ar du perspėjimai yra dėl to paties asmens.

2.  Jeigu atlikus kryžminę patikrą, paaiškėja, kad naujas perspėjimas iš tiesų yra dėl to paties asmens, dėl kurio jau yra įvestas perspėjimas SIS, SIRENE biuras taiko 23 straipsnyje nurodytą kelių perspėjimų įvedimo procedūrą.

3.  Jeigu kryžminės patikros metu paaiškėja, kad iš tikrųjų tai yra du skirtingi asmenys, SIRENE biuras patvirtina prašymą įvesti antrą perspėjimą, jį papildydamas duomenimis, būtinais siekiant išvengti neteisingo asmens tapatybės nustatymo.

62 straipsnis

Papildomi duomenys neteisėto naudojimosi tapatybe atvejais

1.  Jei asmuo, kuriam buvo skirtas perspėjimas, gali būti supainiotas su asmeniu, kurio tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, perspėjimą pateikusi valstybė narė, gavusi aiškų to asmens, kurio tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, sutikimą, siekdama išvengti neigiamų neteisingo tapatybės nustatymo padarinių, prie perspėjimo prideda su tuo asmeniu susijusius duomenis. Visi asmenys, kurių asmens tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, turi teisę atšaukti savo sutikimą, kad pridėti asmens duomenys būtų tvarkomi.

2.  Duomenys, susiję su asmeniu, kurio tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, naudojami tik šiems tikslams:

a) kad kompetentinga institucija galėtų atskirti asmenį, kurio tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, nuo asmens, kuriam buvo skirtas perspėjimas, ir

b) kad asmuo, kurio tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, galėtų patvirtinti savo tapatybę ir įrodyti, kad ja buvo neteisėtai pasinaudota.

3.  Šio straipsnio tikslais, jeigu gautas aiškus asmens, kurio tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, sutikimas dėl kiekvienos duomenų kategorijos, į SIS gali būti įvesti ir toliau tvarkomi tik šie asmens, kurio tapatybe buvo neteisėtai pasinaudota, asmens duomenys:

a) pavardės;

b) vardai;

c) vardai ir pavardės gimus;

d) anksčiau naudoti vardai ir pavardės bei visi alias (kiti vardai), kurie galėjo būti įvesti atskirai;

e) visi konkretūs, objektyvūs ir nekintantys fiziniai požymiai;

f) gimimo vieta;

g) gimimo data;

h) lytis;

i) nuotraukos ir veido atvaizdai;

j) pirštų atspaudai, delnų atspaudai arba abiejų rūšių atspaudai;

k) visos turimos pilietybės;

l) asmens tapatybės nustatymo dokumentų kategorija;

m) asmens tapatybės nustatymo dokumentų išdavimo šalis;

n) asmens tapatybės nustatymo dokumentų numeris (-iai);

o) asmens tapatybės nustatymo dokumentų išdavimo data;

p) asmens adresas;

q) asmens tėvo vardas ir pavardė;

r) asmens motinos vardas ir pavardė.

4.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos ir plėtojamos šio straipsnio 3 dalyje nurodytų duomenų įvedimui ir tolesniam tvarkymui būtinos techninės taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 76 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.  3 dalyje nurodyti duomenys ištrinami tuo pačiu metu kaip ir atitinkamas perspėjimas arba anksčiau, jei asmuo to reikalauja.

6.  Prieiga prie 3 dalyje nurodytų duomenų suteikiama tik toms institucijoms, kurios turi prieigos prie atitinkamo perspėjimo teisę. Jos tai gali daryti tik tam, kad būtų išvengta neteisingo tapatybės nustatymo.

63 straipsnis

Perspėjimų sąsajos

1.  Valstybė narė gali sukurti perspėjimų, kuriuos ji įveda į SIS, sąsają. Tokios sąsajos paskirtis – nustatyti dviejų ar daugiau perspėjimų ryšį.

2.  Sąsajos sukūrimas neturi įtakos konkrečiam veiksmui, kurio reikia imtis pagal kiekvieną susietą perspėjimą, arba kiekvieno iš susietų perspėjimų peržiūros laikotarpiui.

3.  Sąsajos sukūrimas neturi įtakos šiame reglamente numatytoms prieigos teisėms. Institucijos, neturinčios prieigos prie tam tikrų kategorijų perspėjimų teisės, neturi turėti galimybės matyti sąsajos su perspėjimu, prie kurio jos neturi prieigos.

4.  Valstybė narė perspėjimų sąsają sukuria, jei yra operatyvinis poreikis.

5.  Jeigu valstybė narė mano, kad kitos valstybės narės sukurta perspėjimų sąsaja yra nesuderinama su jos nacionaline teise ar jos tarptautiniais įsipareigojimais, ji gali imtis būtinų priemonių užtikrinti, kad iš jos nacionalinės teritorijos ar už jos teritorijos ribų esančioms jos institucijoms nebūtų suteikta prieiga prie tokios sąsajos.

6.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos ir plėtojamos perspėjimų susiejimo techninės taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 76 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

64 straipsnis

Papildomos informacijos paskirtis ir saugojimo laikotarpis

1.  Valstybės narės, siekdamos remti keitimąsi papildoma informacija, SIRENE biure saugo nuorodas į sprendimus, kurių pagrindu įvestas perspėjimas.

2.  Keičiantis informacija gauti asmens duomenys, kuriuos SIRENE biuras laiko bylose, saugomi ne ilgiau nei jų gali reikėti tiems tikslams, kuriems jie buvo pateikti, pasiekti. Bet kuriuo atveju jie ištrinami ne vėliau kaip praėjus vieniems metams po susijusio perspėjimo ištrynimo iš SIS.

3.  2 dalimi nedaromas poveikis valstybės narės teisei savo nacionalinėse bylose laikyti duomenis, kurie yra susiję su konkrečiu tos valstybės narės įvestu perspėjimu ar perspėjimu, dėl kurio buvo imtasi veiksmo jos teritorijoje. Laikotarpis, kurį tokie duomenys gali būti laikomi tose bylose, reglamentuojamas nacionaline teise.

65 straipsnis

Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

SIS tvarkomi duomenys ir susijusi papildoma informacija, kuriais pasikeista pagal šį reglamentą, neperduodami trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms arba joms nesuteikiama galimybė su jais susipažinti.XVI SKYRIUS

Duomenų apsauga

66 straipsnis

Taikytini teisės aktai

1.  Pagal šį reglamentą Agentūros eu-LISA, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros ir Eurojusto vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Reglamentas (ES) 2018/1725 Pagal šį reglamentą Europolo vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Reglamentas (ES) 2016/794.

2.  Nacionalinių kompetentingų institucijų ir tarnybų vykdomam asmens duomenų tvarkymui pagal šį reglamentą nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo, be kita ko, apsaugos nuo grėsmių visuomenės saugumui ir tokių grėsmių prevencijos tikslais, taikoma Direktyva (ES) 2016/680.

3.  Nacionalinių kompetentingų institucijų ir tarnybų vykdomam asmens duomenų tvarkymui pagal šį reglamentą, išskyrus tvarkymą nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo, be kita ko, apsaugos nuo grėsmių visuomenės saugumui ir tokių grėsmių prevencijos tikslais, taikomas Reglamentas (ES) 2016/679.

67 straipsnis

Prieigos prie duomenų teisė, teisė reikalauti, kad netikslūs duomenys būtų ištaisyti, o neteisėtai saugomi duomenys būtų ištrinti

1.  Duomenų subjektai turi galėti naudotis teisėmis, nustatytomis Reglamento (ES) 2016/679 15, 16 ir 17 straipsniuose ir Direktyvos (ES) 2016/680 14 straipsnyje bei 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

2.  Kita valstybė narė nei perspėjimą pateikusi valstybė narė duomenų subjektui gali pateikti informaciją, susijusią su duomenų subjekto asmens duomenimis, kurie yra tvarkomi, tik prieš tai suteikusi galimybę perspėjimą pateikusiai valstybei narei išdėstyti savo poziciją. Tarp tų valstybių narių informacija perduodama, pasikeičiant papildoma informacija.

3.  Valstybė narė laikydamasi nacionalinės teisės nusprendžia duomenų subjektui nesuteikti visos informacijos ar jos dalies tokiu mastu ir tol, kol toks dalinis ar visiškas apribojimas laikomas būtina ir proporcinga priemone demokratinėje visuomenėje tinkamai atsižvelgiant į atitinkamo duomenų subjekto pagrindines teises ir teisėtus interesus, siekiant:

a) netrukdyti atlikti oficialius ar teisinius paklausimus, tyrimus ar procedūras;

b) išvengti kenkimo nusikalstamų veikų prevencijai, tyrimui, atskleidimui ar baudžiamajam persekiojimui už jas arba bausmių vykdymui;

c) užtikrinti visuomenės saugumą;

d) užtikrinti nacionalinį saugumą arba

e) apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves.

Pirmoje pastraipoje nurodytais atvejais valstybė narė nepagrįstai nedelsdama raštu informuoja duomenų subjektą apie bet kokį atsisakymą suteikti prieigą ar prieigos apribojimą ir tokio atsisakymo ar apribojimo priežastis. Tokia informacija gali būti nesuteikta, jeigu ją suteikus būtų pakenkta bet kuriai iš pirmos pastraipos a–e punktuose nurodytų priežasčių. Valstybė narė informuoja duomenų subjektą apie galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai arba imtis teisminių teisių gynimo priemonių.

Valstybė narė dokumentuoja faktines ar teisines priežastis, kuriomis grindžiamas sprendimas nepateikti informacijos duomenų subjektui. Priežiūros institucijoms leidžiama susipažinti su ta informacija.

Tokiais atvejais duomenų subjektas taip pat turi galėti naudotis savo teisėmis, kreipdamasis į kompetentingas Priežiūros institucijas.

4.  Gavusi prašymą dėl prieigos, ištaisymo ar ištrynimo, valstybė narė apie tai kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per terminus, numatytus Reglamento (ES) 2016/679 12 straipsnio 3 dalyje, informuoja duomenų subjektą apie tolesnius veiksmus, kurių buvo imtasi, įgyvendinant teises pagal šį straipsnį.

68 straipsnis

Teisių gynimo priemonės

1.  Nedarant poveikio Reglamento (ES) 2016/679 ir Direktyvos (ES) 2016/680 nuostatoms dėl teisių gynimo priemonių, bet kuris asmuo pagal bet kurios valstybės narės teisę gali imtis teisinių veiksmų bet kurioje kompetentingoje institucijoje, įskaitant teismus, dėl prieigos prie informacijos, jos ištaisymo, jos ištrynimo, informacijos gavimo ar žalos atlyginimo dėl su juo susijusio perspėjimo.

2.  Valstybės narės kartu įsipareigoja užtikrinti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų teismų ar institucijų priimtų galutinių sprendimų vykdymą, nedarant poveikio 72 straipsniui.

3.  Valstybės narės kasmet Europos duomenų apsaugos valdybai teikia ataskaitas apie:

a) duomenų valdytojui pateiktų prieigos prašymų skaičių ir atvejų, kai prieiga prie duomenų buvo suteikta, skaičių;

b) priežiūros institucijai pateiktų prieigos prašymų skaičių ir atvejų, kai prieiga prie duomenų buvo suteikta, skaičių;

c) duomenų valdytojui pateiktų prašymų ištaisyti netikslius duomenis ir ištrinti neteisėtai saugomus duomenis skaičių ir atvejų, kai duomenys buvo ištaisyti ar ištrinti, skaičių;

d) priežiūros institucijai pateiktų prašymų ištaisyti netikslius duomenis ir ištrinti neteisėtai saugomus duomenis skaičių;

e) pradėtų teismo procesų skaičių;

f) bylų, kuriose teismas priėmė ieškovui palankų sprendimą, skaičių;

g) visas pastabas dėl atvejų, susijusių su kitų valstybių narių teismų ar institucijų priimtų galutinių sprendimų dėl perspėjimą pateikusios valstybės narės įvestų perspėjimų tarpusavio pripažinimu.

Komisija parengia šioje dalyje nurodytoms ataskaitoms teikti skirtą šabloną.

4.  Valstybių narių ataskaitos turi būti įtraukiamos į 71 straipsnio 4 dalyje nurodytą bendrą ataskaitą.

69 straipsnis

N.SIS priežiūra

1.  Valstybės narės užtikrina, kad nepriklausomos priežiūros institucijos, kurias paskiria kiekviena valstybė narė ir kurioms suteikiami įgaliojimai, nurodyti Reglamento (ES) 2016/679 VI skyriuje ar Direktyvos (ES) 2016/680 VI skyriuje, vykdytų jų teritorijoje atliekamo asmens duomenų SIS tvarkymo, iš jų teritorijos atliekamo asmens duomenų SIS perdavimo bei keitimosi papildoma informacija ir tolesnio jos tvarkymo savo teritorijoje teisėtumo stebėseną.

2.  Priežiūros institucijos užtikrina, kad duomenų tvarkymo operacijų jos N.SIS auditas būtų, laikantis tarptautinių audito standartų, atliekamas ne rečiau kaip kas ketverius metus. Auditą atlieka priežiūros institucijos arba priežiūros institucijos tiesiogiai paveda auditą atlikti nepriklausomam duomenų apsaugos auditoriui. Priežiūros institucijos visais atvejais kontroliuoja nepriklausomą auditorių ir prisiima atsakomybę už jo atliekamas užduotis.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad jų priežiūros institucijos turėtų pakankamus išteklius šiuo reglamentu joms pavestoms užduotims atlikti ir galimybę gauti asmenų, turinčių pakankamai žinių apie biometrinius duomenis, konsultaciją.

70 straipsnis

Agentūros eu-LISA priežiūra

1.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas atsako už Agentūros eu-LISA vykdomo asmens duomenų tvarkymo stebėseną ir už užtikrinimą, kad ji būtų vykdoma laikantis šio reglamento. Atitinkamai taikomos užduotys ir įgaliojimai, nurodyti Reglamento (ES) 2018/1725 57 ir 58 straipsniuose.

2.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ne rečiau kaip kas ketverius metus laikantis tarptautinių audito standartų atlieka Agentūros eu-LISA vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos auditą. Tokio audito ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, Agentūrai eu-LISA, Komisijai ir priežiūros institucijoms. Agentūrai eu-LISA suteikiama galimybė prieš patvirtinant ataskaitą pateikti pastabas.

71 straipsnis

Priežiūros institucijų ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno bendradarbiavimas

1.  Priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, veikdami pagal savo atitinkamas kompetencijas, aktyviai bendradarbiauja, vykdydami savo pareigas, ir užtikrina koordinuojamą SIS priežiūrą.

2.  Priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, veikdami pagal savo atitinkamas kompetencijas, keičiasi aktualia informacija, padeda vieni kitiems vykdyti auditą ir patikrinimus, nagrinėja šio reglamento ir kitų taikytinų Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar taikymo sunkumus, analizuoja problemas, nustatytas, atliekant nepriklausomą priežiūrą arba duomenų subjektams naudojantis savo teisėmis, rengia suderintus pasiūlymus dėl bendro problemų sprendimo ir prireikus didina informuotumą apie su duomenų apsauga susijusias teises.

3.  2 dalyje nustatytais tikslais priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas bent du kartus per metus posėdžiauja Europos duomenų apsaugos valdyboje. Šių posėdžių išlaidas apmoka ir juos organizuoja Europos duomenų apsaugos valdyba. Darbo tvarkos taisyklės patvirtinamos pirmame posėdyje. Prireikus bendrai parengiami kiti darbo metodai.

4.  Europos duomenų apsaugos valdyba bendrą veiklos ataskaitą, susijusią su koordinuojama priežiūra, kasmet siunčia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.XVII SKYRIUS

Atsakomybė ir sankcijos

72 straipsnis

Atsakomybė

1.  Nedarant poveikio teisei gauti žalos atlyginimą ir atsakomybei pagal Reglamentą (ES) 2016/679, Direktyvą (ES) 2016/680 ir Reglamentą (ES) 2018/1725:

a) bet kuris asmuo ar valstybė narė, patyrę materialinę ar nematerialinę žalą dėl valstybės narės atliktos neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos naudojant N.SIS, arba bet kurio kito valstybės narės veiksmo, nesuderinamo su šiuo reglamentu, turi teisę gauti žalos atlyginimą iš tos valstybės narės ir

b) bet kuris asmuo ar valstybė narė, patyrę materialinę ar nematerialinę žalą dėl bet kurio Agentūros eu-LISA veiksmo, nesuderinamo su šiuo reglamentu, turi teisę gauti žalos atlyginimą iš Agentūros eu-LISA.

Valstybė narė ar Agentūra eu-LISA visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo atsakomybės pagal pirmą pastraipą, jei įrodo, kad jos nėra atsakingos už įvykį, dėl kurio buvo padaryta žala.

2.  Jeigu, valstybei narei neįvykdžius savo pareigų pagal šį reglamentą, padaroma žala SIS, ta valstybė narė laikoma atsakinga už tokią žalą; ši nuostata netaikoma tais atvejais ir ta apimtimi, kuria Agentūra eu-LISA ar kita valstybė narė, dalyvaujanti SIS, nesiėmė pagrįstų priemonių, kad neleistų tai žalai atsirasti arba kuo labiau sumažintų jos poveikį.

3.  Valstybei narei pateiktus reikalavimus atlyginti 1 ir 2 dalyse nurodytą žalą reglamentuoja tos valstybės narės nacionalinė teisė. Agentūrai eu-LISA pateiktiems reikalavimams atlyginti 1 ir 2 dalyse nurodytą žalą taikomos Sutartyse nustatytos sąlygos.

73 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės užtikrina, kad už bet kokį netinkamą SIS duomenų naudojimą ar bet kokį tokių duomenų tvarkymą arba bet kokį keitimąsi papildoma informacija nesilaikant šio reglamento būtų baudžiama laikantis nacionalinės teisės.

Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.XVIII SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

74 straipsnis

Stebėsena ir statistiniai duomenys

1.  Agentūra eu-LISA užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros SIS veikimui stebėti pagal siekiamus rezultatų, išlaidų efektyvumo, saugumo ir paslaugų kokybės tikslus.

2.  Techninės priežiūros, ataskaitų teikimo, duomenų kokybės ataskaitų teikimo ir statistinių duomenų tikslais Agentūrai eu-LISA suteikiama prieiga prie būtinos informacijos apie centrinėje SIS atliekamas duomenų tvarkymo operacijas.

3.  Agentūra eu-LISA rengia dienos, mėnesio ir metų statistinius duomenis, iš kurių matyti, kiek kiekvienos perspėjimų kategorijos įrašų tenka kiekvienai valstybei narei ir koks jų bendras skaičius. Be to, Agentūra eu-LISA teikia metines ataskaitas apie tai, kiek kartų buvo nustatytas sutapimas pagal kiekvieną perspėjimų kategoriją, kiek kartų buvo atlikta paieška SIS ir kiek kartų buvo prisijungta prie SIS perspėjimo įvedimo, atnaujinimo ar ištrynimo tikslais kiekvienos valstybės narės ir koks jų bendras skaičius. Parengtuose statistiniuose duomenyse nepateikiami jokie asmens duomenys. Metinė statistinė ataskaita paskelbiama.

4.  Valstybės narės, Europolas, Eurojustas ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra teikia Agentūrai eu-LISA ir Komisijai informaciją, būtiną 3, 6, 8 ir 9 dalyse nurodytoms ataskaitoms parengti.

5.  Ši informacija apima atskirus statistinius duomenis apie valstybių narių tarnybų, atsakingų už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, ir valstybių narių tarnybų, atsakingų už laivų, įskaitant laivų variklius, ir orlaivių, įskaitant orlaivių variklius, bei šaunamųjų ginklų registracijos liudijimų išdavimą arba laivų eismo valdymo užtikrinimą, atliktų ar jų vardu atliktų paieškų skaičių. Statistiniai duomenys taip pat apima sutapimų atvejų pagal kiekvieną perspėjimo kategoriją skaičių.

6.  Agentūra eu-LISA Europos Parlamentui, Tarybai, valstybėms narėms, Komisijai, Europolui, Eurojustui, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui teikia visas savo rengiamas statistines ataskaitas.

Siekdama stebėti, kaip įgyvendinami Sąjungos teisės aktai, be kita ko, Reglamento (ES) Nr. 1053/2013 tikslais, Komisija gali prašyti Agentūros eu-LISA reguliariai ar ad hoc pagrindu teikti papildomas konkrečias statistines ataskaitas dėl SIS veiklos rezultatų, naudojimosi SIS ir dėl keitimosi papildoma informacija.

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra gali prašyti Agentūros eu-LISA reguliariai ar ad hoc pagrindu teikti papildomas konkrečias statistines ataskaitas, siekiant atlikti Reglamento (ES) 2016/1624 11 ir 13 straipsniuose nurodytas rizikos analizes ir pažeidžiamumo vertinimus.

▼M1

7.  15 straipsnio 4 dalies bei šio straipsnio 3, 4 ir 6 dalių tikslais Agentūra eu-LISA centrinėje ataskaitų ir statistinių duomenų saugykloje, nurodytoje Reglamento (ES) 2019/818 39 straipsnyje, saugo 15 straipsnio 4 dalyje ir šio straipsnio 3 dalyje nurodytus duomenis, iš kurių turi būti neįmanoma nustatyti asmenų tapatybės.

Agentūra eu-LISA leidžia Komisijai ir šio straipsnio 6 dalyje nurodytoms įstaigoms gauti individualizuotas ataskaitas ir statistinius duomenis. Gavusi prašymą, Agentūra eu-LISA valstybėms narėms, Komisijai, Europolui ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai suteikia prieigą prie centrinės ataskaitų ir statistinių duomenų saugyklos pagal Reglamento (ES) 2019/818 39 straipsnį.

▼B

8.  Praėjus dvejiems metams po šio reglamento taikymo pradžios dienos, pagal 79 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą, o vėliau – kas dvejus metus Agentūra eu-LISA Europos Parlamentui ir Tarybai teikia ataskaitą dėl centrinės SIS ir Ryšių infrastruktūros techninio veikimo, įskaitant jų saugumą, dėl AFIS ir dėl valstybių narių dvišalio bei daugiašalio keitimosi papildoma informacija. Pradėjus naudoti atitinkamas technologijas, ataskaitoje taip pat pateikiamas veido atvaizdų naudojimo, siekiant nustatyti asmenų tapatybę, įvertinimas.

9.  Praėjus trejiems metams po šio reglamento taikymo pradžios dienos, pagal 79 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą, o vėliau – kas ketverius metus Komisija vykdo bendrą centrinės SIS ir valstybių narių dvišalio bei daugiašalio keitimosi papildoma informacija įvertinimą. Tas bendras įvertinimas apima rezultatų, pasiektų įgyvendinant tikslus, analizę, taip pat vertinimą, ar tebegalioja pagrindiniai principai, šio reglamento taikymo centrinės SIS atžvilgiu vertinimą, centrinės SIS saugumo ir poveikio būsimoms operacijoms vertinimą. Įvertinimo ataskaitoje taip pat pateikiamas AFIS ir Komisijos pagal 19 straipsnį vykdomų informavimo apie SIS kampanijų vertinimas.

Komisija įvertinimo ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

10.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamios taisyklės dėl šio straipsnio 7 dalyje nurodytos centrinės duomenų saugyklos eksploatavimo ir duomenų apsaugos ir saugumo taisyklės, taikytinos tai duomenų saugyklai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 76 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

75 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  38 straipsnio 3 dalyje ir 43 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 2018 m. gruodžio 27 d.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 38 straipsnio 3 dalyje ir 43 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytų principų.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 38 straipsnio 3 dalį ar 43 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu, dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

76 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

77 straipsnis

Sprendimo 2007/533/TVR daliniai pakeitimai

Sprendimas 2007/533/TVR iš dalies keičiamas taip:

1) 6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Nacionalinės sistemos

1.  Kiekviena valstybė narė atsako už savo N.SIS II sukūrimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą ir tolesnį plėtojimą bei jos prijungimą prie NI-SIS.

2.  Kiekviena valstybė narė atsako už nepertraukiamos prieigos prie SIS II duomenų užtikrinimą galutiniams naudotojams.“;

2) 11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Konfidencialumas. Valstybės narės

1.  Kiekviena valstybė narė taiko profesinę paslaptį ar kitas lygiavertes konfidencialumo pareigas reglamentuojančias taisykles, laikydamasi savo nacionalinės teisės, visiems su SIS II duomenimis ir papildoma informacija turintiems dirbti asmenims ir organams. Ta pareiga taip pat taikoma tiems asmenims išėjus iš tarnybos ar darbo arba tiems organams nutraukus savo veiklą.

2.  Kai valstybė narė vykdydama su SIS II susijusias užduotis bendradarbiauja su išorės rangovais, ji turi atidžiai stebėti rangovo veiklą, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi visų šio sprendimo nuostatų, visų pirma, dėl saugumo, konfidencialumo ir duomenų apsaugos.

3.  N.SIS II ar bet kokių techninių kopijų operacijų valdymas neturi būti pavedamas privačioms bendrovėms ar privačioms organizacijoms.“;

3) 15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) įterpiama ši dalis:

„3a.  Valdymo institucija sukuria ir prižiūri duomenų CS-SIS kokybės tikrinimo mechanizmą bei procedūras. Šiuo atžvilgiu ji valstybėms narėms teikia reguliarias ataskaitas.

Valdymo institucija Komisijai teikia reguliarias ataskaitas apie iškilusias problemas ir su jomis susijusias valstybes nares.

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia reguliarias ataskaitas dėl problemų, su kuriomis susiduriama duomenų kokybės srityje.“;

b) 8 dalis pakeičiama taip:

„8.  Centrinės SIS II operacijų valdymas apima visas užduotis, būtinas centrinei SIS II veikti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, laikantis šio sprendimo, visų pirma, techninės priežiūros darbą bei techninį plėtojimą, būtinus sistemai veikti sklandžiai. Prie tokių užduočių taip pat priskiriamas centrinės SIS II ir N.SIS II bandomosios veiklos koordinavimas, valdymas ir rėmimas, kuriais užtikrinama, kad centrinė SIS II ir N.SIS II veiktų laikydamasi 9 straipsnyje nustatytų techninių reikalavimų.“;

4) 17 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„3.  Kai Valdymo institucija vykdydama su SIS II susijusias užduotis bendradarbiauja su išorės rangovais, ji turi atidžiai stebėti rangovo veiklą, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi visų šio sprendimo nuostatų, visų pirma, dėl saugumo, konfidencialumo ir duomenų apsaugos.

4.  CS-SIS operacijų valdymas neturi būti pavedamas privačioms bendrovėms ar privačioms organizacijoms.“;

5) 21 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Kai asmuo ar daiktas yra ieškomas, nes dėl jo įvestas perspėjimas yra susijęs su teroristiniu nusikaltimu, atvejis laikomas pakankamai adekvačiu, atitinkamu ir svarbiu, kad perspėjimas būtų įvestas į SIS II. Dėl su visuomenės ar nacionaliniu saugumu susijusių priežasčių išimtiniais atvejais valstybės narės gali neįvesti perspėjimo, kai dėl jo gali būti trukdoma atlikti oficialius ar teisinius paklausimus, tyrimus ar procedūras.“;

6) 22 straipsnis pakeičiamas taip:

„22 straipsnis

Konkrečios įvedimo, tikrinimo arba paieškos pagal nuotraukas ir pirštų atspaudus taisyklės

1.  Nuotraukos ir pirštų atspaudai įvedami tik atlikus specialų kokybės patikrinimą, siekiant patikrinti, ar jais laikomasi minimalios duomenų kokybės standartų. Specialaus kokybės tikrinimo specifikacijos nustatomos laikantis 67 straipsnyje nurodytos procedūros.

2.  Kai SIS II esančiame perspėjime pateikiami nuotraukų ir pirštų atspaudų duomenys, tokių nuotraukų ir pirštų atspaudų duomenys naudojami siekiant patvirtinti asmens, kurio buvimo vieta buvo nustatyta atlikus raidinę ir skaitmeninę paiešką SIS II, tapatybę.

3.  Siekiant nustatyti asmens tapatybę, visais atvejais gali būti atliekama paieška pagal pirštų atspaudų duomenis. Tačiau pagal pirštų atspaudų duomenis paieška tapatybės nustatymo tikslais atliekama, kai asmens tapatybės negalima patvirtinti kitomis priemonėmis. Tuo tikslu centrinėje SIS II turi būti automatinė pirštų atspaudų identifikavimo sistema (AFIS).

4.  Paieška pagal SIS II esančius pirštų atspaudų duomenis, susijusius su laikantis 26, 32 ir 36 straipsnių įvestais perspėjimais, taip pat gali būti atliekama, naudojant išsamius ar neišsamius pirštų atspaudų, paimtų sunkių nusikaltimų ar teroristinių nusikaltimų, dėl kurių vyksta tyrimas, vietose, rinkinius, kai yra didelė tikimybė, kad tie atspaudų rinkiniai priskiriami nusikalstamos veikos vykdytojui, ir su sąlyga, kad tuo pačiu metu paieška atliekama atitinkamose valstybės narės nacionalinėse pirštų atspaudų duomenų bazėse.“;

7) 41 straipsnis pakeičiamas taip:

„41 straipsnis

Europolo prieiga prie duomenų SIS II

1.  Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūrai (Europolui), įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/794 ( *1 ), kai tai būtina jos įgaliojimams vykdyti, suteikiama prieigos prie duomenų SIS II ir jų paieškos teisė. Europolas taip pat gali keistis papildoma informacija ir jos prašyti laikydamasis SIRENE vadovo nuostatų.

2.  Jeigu Europolui atlikus paiešką paaiškėja, kad SIS II yra perspėjimas, Europolas, pasikeisdamas papildoma informacija per Ryšių infrastruktūrą ir laikydamasis SIRENE vadove nustatytų nuostatų, apie tai informuoja perspėjimą pateikusią valstybę narę. Kol Europolas negali naudotis keitimuisi papildoma informacija skirtomis funkcijomis, jis informuoja perspėjimą pateikusias valstybes nares Reglamente (ES) 2016/794 apibrėžtais kanalais.

3.  Europolas gali tvarkyti papildomą informaciją, kurią valstybės narės jam pateikė informacijos palyginimo su jo duomenų bazėmis ir operatyvinės analizės projektais tikslais, siekdamas nustatyti ryšius ar kitas svarbias sąsajas ir atlikti strategines, temines ar operatyvines analizes, nurodytas Reglamento (ES) 2016/794 18 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose. Šio straipsnio tikslais Europolo atliekamas papildomos informacijos tvarkymas vykdomas laikantis to reglamento.

4.  Europolo, atlikus paiešką SIS II ar tvarkant papildomą informaciją, gauta informacija naudojama gavus perspėjimą pateikusios valstybės narės sutikimą. Jei valstybė narė leidžia naudoti tokią informaciją, ją Europolas naudoja vadovaudamasis Reglamentu (ES) 2016/794. Europolas tokią informaciją trečiosioms šalims ir tretiesiems organams perduoda tik gavęs perspėjimą pateikusios valstybės narės sutikimą ir visapusiškai laikydamasis Sąjungos duomenų apsaugos teisės.

5.  Europolas:

a) nedarydamas poveikio 4 ir 6 dalims, neprijungia SIS II dalių prie Europolo eksploatuojamos ar jame esančios duomenų rinkimo ir tvarkymo sistemos ir į ją neperkelia SIS II esančių duomenų, prie kurių jis turi prieigą, taip pat neatsisiunčia ar kitaip nekopijuoja jokios SIS II dalies;

b) nepaisant Reglamento (ES) 2016/794 31 straipsnio 1 dalies, ištrina papildomą informaciją, kurioje yra asmens duomenų, ne vėliau kaip praėjus vieniems metams po atitinkamo perspėjimo ištrynimo. Taikant nukrypti leidžiančią nuostatą, jeigu Europolas savo duomenų bazėse ar operatyvinės analizės projektuose turi informacijos apie atvejį, su kuriuo yra susijusi papildoma informacija, kad galėtų vykdyti savo užduotis, Europolas prireikus gali išimtiniais atvejais toliau saugoti papildomą informaciją. Europolas informuoja perspėjimą pateikusią ir vykdančiąją valstybes nares apie tolesnį tokios papildomos informacijos saugojimą ir pateikia jo pagrindimą;

c) prieigą prie SIS II duomenų, įskaitant papildomą informaciją, suteikia tik specialiai įgaliotiems Europolo darbuotojams, kuriems prieiga prie tokių duomenų reikalinga jų užduotims vykdyti;

d) patvirtina ir taiko priemones, skirtas saugumui, konfidencialumui ir savikontrolei užtikrinti, laikantis 10, 11 ir 13 straipsnių;

e) užtikrina, kad būtų surengti atitinkami tvarkyti SIS II duomenis įgaliotų jo darbuotojų mokymai ir jie gautų atitinkamą informaciją, laikantis 14 straipsnio, ir

f) nedarant poveikio Reglamentui (ES) 2016/794, leidžia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui stebėti ir peržiūrėti Europolo veiklą, kurią jis vykdo naudodamasis savo prieigos prie duomenų SIS II ir jų paieškos teise bei keisdamasis papildoma informacija ir ją tvarkydamas.

6.  Europolas kopijuoja SIS II duomenis tik techniniais tikslais, kai toks kopijavimas būtinas tam, kad tinkamai įgalioti Europolo darbuotojai galėtų atlikti tiesioginę paiešką. Šis sprendimas taikomas tokioms kopijoms. Techninė kopija turi būti naudojama tik SIS II duomenų saugojimo tikslais, kol atliekama tokių duomenų paieška. Atlikus duomenų paiešką, duomenys ištrinami. Toks duomenų naudojimas nelaikomas neteisėtu SIS II duomenų atsisiuntimu ar kopijavimu. Europolas nekopijuoja perspėjimų duomenų, valstybių narių paskelbtų papildomų duomenų ar duomenų iš CS-SIS II į kitas Europolo sistemas.

7.  Siekdamas patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, užtikrinti savikontrolę ir tinkamą duomenų saugumą bei vientisumą, Europolas, laikydamasis 12 straipsnio nuostatų, registruoja kiekvieną prieigos prie SIS II ir paieškos SIS II atvejį. Tokie įrašai ir dokumentai nelaikomi neteisėtu SIS II dalies atsisiuntimu ar kopijavimu.

8.  Valstybės narės, pasikeisdamos papildoma informacija, informuoja Europolą apie visus perspėjimų, susijusių su teroristiniais nusikaltimais, sutapimus. Valstybės narės išimtiniais atvejais gali neinformuoti Europolo, jei toks informavimas pakenktų vykdomiems tyrimams, fizinio asmens saugumui arba jei tai prieštarautų perspėjimą pateikusios valstybės narės esminiams saugumo interesams.

9.  8 dalis pradedama taikyti nuo tos dienos, kurią Europolas gali gauti papildomą informaciją laikantis 1 dalies.

8) įterpiamas šis straipsnis:

„42a straipsnis

Europos sienų ir pakrančių apsaugos būrių, su grąžinimu susijusias užduotis vykdančių darbuotojų grupių ir migracijos valdymo rėmimo grupių narių prieiga prie duomenų SIS II

1.  Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1624 ( *2 ) 40 straipsnio 8 dalį, būrių ar grupių, nurodytų to reglamento 2 straipsnio 8 ir 9 punktuose, nariai pagal savo įgaliojimus ir su sąlyga, kad jiems leidžiama atlikti patikrinimus laikantis šio sprendimo 40 straipsnio 1 dalies, ir kad jiems buvo surengti reikiami mokymai laikantis šio sprendimo 14 straipsnio, turi prieigos prie duomenų SIS II ir jų paieškos teisę, jei tai būtina jų užduotims atlikti ir to reikalaujama veiksmų plane konkrečiam veiksmui. Prieiga prie duomenų SIS II nesuteikiama jokiems kitiems būrių ar grupių nariams.

2.  1 dalyje nurodytų būrių ir grupių nariai, laikantis 1 dalies, naudojasi prieigos prie duomenų SIS II ir jų paieškos teise per techninę sąsają. Techninė sąsaja, sukurta ir prižiūrima Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros, leidžia tiesiogiai prisijungti prie centrinės SIS II.

3.  Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytų būrių ar grupių nariui atlikus paiešką paaiškėja, kad SIS II yra perspėjimas, apie tai informuojama perspėjimą pateikusi valstybė narė. Pagal Reglamento (ES) 2016/1624 40 straipsnį būrių ar grupių nariai imasi veiksmų tik reaguojant į perspėjimą SIS II pagal priimančiosios valstybės narės, kurioje jie veikia, sienos apsaugos pareigūnų ar su grąžinimu susijusias užduotis vykdančių darbuotojų nurodymus ir paprastai jiems esant. Priimančioji valstybė narė gali įgalioti būrių ar grupių narius veikti jos vardu.

4.  Siekiant patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, užtikrinti savikontrolę ir tinkamą duomenų saugumą bei vientisumą, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra laikydamasi 12 straipsnio nuostatų registruoja kiekvieną prieigos prie SIS II ir paieškos SIS II atvejį.

5.  Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra patvirtina ir taiko priemones, skirtas saugumui, konfidencialumui ir savikontrolei užtikrinti laikantis 10, 11 ir 13 straipsnių, ir užtikrina, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodyti būriai ar grupės taikytų tas priemones.

6.  Nė viena šio straipsnio nuostata nėra aiškinama kaip turinti įtakos Reglamento (ES) 2016/1624 nuostatoms dėl duomenų apsaugos ar Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros atsakomybės už jos vykdomą neteisėtą ar neteisingą duomenų tvarkymą.

7.  Nedarant poveikio 2 daliai, jokia SIS II dalis neprijungiama prie 1 dalyje nurodytų būrių ar grupių arba Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros eksploatuojamos duomenų rinkimo ir tvarkymo sistemos ir į tokią sistemą neperkeliami SIS II duomenys, prie kurių tie būriai ar grupės turi prieigą. Taip pat jokia SIS II dalis neatsisiunčiama ar nekopijuojama. Prieigos ir paieškos atvejų registravimas nelaikomas neteisėtu SIS II duomenų atsisiuntimu ar kopijavimu.

8.  Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra leidžia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui stebėti ir peržiūrėti šiame straipsnyje nurodytų būrių ar grupių veiklą, kurią jie vykdo, naudodamiesi prieigos prie duomenų SIS II ir jų paieškos teise. Tai nedaro poveikio kitoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 ( *3 ) nuostatoms.

78 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 bei Sprendimai 2007/533/TVR ir 2010/261/ES panaikinami nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos, kaip nustatyta 79 straipsnio 5 dalies pirmoje pastraipoje.

Nuorodos į panaikintą Reglamentą (EB) Nr. 1986/2006 ir Sprendimą 2007/533/TVR laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal priede pateiktą atitikties lentelę.

79 straipsnis

Įsigaliojimas, veikimo pradžia ir taikymas

1.  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 28 d. Komisija priima sprendimą, kuriuo nustato datą, nuo kurios SIS pradeda veikti pagal šį reglamentą, patikrinusi, kad tenkinamos šios sąlygos:

a) buvo priimti šiam reglamentui taikyti būtini įgyvendinimo aktai;

b) valstybės narės informavo Komisiją, kad jos priėmė technines ir teisines priemones, būtinas tam, kad pagal šį reglamentą būtų galima tvarkyti SIS duomenis ir keistis papildoma informacija, ir

c) Agentūra eu-LISA pranešė Komisijai apie sėkmingą visos bandomosios veiklos, susijusios su CS-SIS ir CS-SIS bei N.SIS sąveika, užbaigimą.

3.  Komisija atidžiai stebi 2 dalyje išdėstytų sąlygų laipsniško įvykdymo procesą ir informuoja Europos Parlamentą bei Tarybą apie patikrinimo, nurodyto toje dalyje, rezultatus.

4.  Ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 28 d., o vėliau – kasmet iki tol, kol bus priimtas 2 dalyje nurodytas Komisijos sprendimas, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl esamos padėties, rengiantis visapusiškai įgyvendinti šį reglamentą. Šioje ataskaitoje taip pat pateikiama išsami informacija apie patirtas išlaidas ir informacija apie visų rūšių riziką, kuri gali turėti įtakos bendroms išlaidoms.

5.  Šis reglamentas taikomas nuo dienos, nustatytos pagal 2 dalį.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos:

a) 4 straipsnio 4 dalis, 5 straipsnis, 8 straipsnio 4 dalis, 9 straipsnio 1 ir 5 dalys, 12 straipsnio 8 dalis, 15 straipsnio 7 dalis, 19 straipsnis, 20 straipsnio 4 ir 5 dalys, 26 straipsnio 6 dalis, 32 straipsnio 9 dalis, 34 straipsnio 3 dalis, 36 straipsnio 6 dalis, 38 straipsnio 3 ir 4 dalys, 42 straipsnio 5 dalis, 43 straipsnio 4 dalis, 54 straipsnio 5 dalis, 62 straipsnio 4 dalis, 63 straipsnio 6 dalis, 74 straipsnio 7 ir 10 dalys, 75 straipsnis, 76 straipsnis, 77 straipsnio 1–5 punktai ir šio straipsnio 3 ir 4 dalys taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos;

b) 77 straipsnio 7 ir 8 punktai taikomi nuo 2019 m. gruodžio 28 d.;

c) 77 straipsnio 6 punktas taikomas nuo 2020 m. gruodžio 28 d.

6.  2 dalyje nurodytas Komisijos sprendimas paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.
PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖSprendimas 2007/533/TVR

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnis

19 straipsnis

20 straipsnis

20 straipsnis

21 straipsnis

21 straipsnis

22 straipsnis

42 ir 43 straipsniai

23 straipsnis

22 straipsnis

23 straipsnis

24 straipsnis

24 straipsnis

25 straipsnis

25 straipsnis

26 straipsnis

26 straipsnis

27 straipsnis

27 straipsnis

28 straipsnis

28 straipsnis

29 straipsnis

29 straipsnis

30 straipsnis

30 straipsnis

31 straipsnis

31 straipsnis

32 straipsnis

32 straipsnis

33 straipsnis

33 straipsnis

34 straipsnis

34 straipsnis

35 straipsnis

35 straipsnis

36 straipsnis

36 straipsnis

37 straipsnis

37 straipsnis

38 straipsnis

38 straipsnis

39 straipsnis

39 straipsnis

40 straipsnis

41 straipsnis

40 straipsnis

44 straipsnis

45 straipsnis

46 straipsnis

47 straipsnis

41 straipsnis

48 straipsnis

42 straipsnis

49 straipsnis

51 straipsnis

42a straipsnis

50 straipsnis

43 straipsnis

52 straipsnis

44 straipsnis

53 straipsnis

45 straipsnis

54 straipsnis

55 straipsnis

46 straipsnis

56 straipsnis

47 straipsnis

57 straipsnis

48 straipsnis

58 straipsnis

49 straipsnis

59 straipsnis

60 straipsnis

50 straipsnis

61 straipsnis

51 straipsnis

62 straipsnis

52 straipsnis

63 straipsnis

53 straipsnis

64 straipsnis

54 straipsnis

65 straipsnis

55 straipsnis

56 straipsnis

57 straipsnis

66 straipsnis

58 straipsnis

67 straipsnis

59 straipsnis

68 straipsnis

60 straipsnis

69 straipsnis

61 straipsnis

70 straipsnis

62 straipsnis

71 straipsnis

63 straipsnis

64 straipsnis

72 straipsnis

65 straipsnis

73 straipsnis

66 straipsnis

74 straipsnis

75 straipsnis

67 straipsnis

76 straipsnis

68 straipsnis

77 straipsnis

69 straipsnis

78 straipsnis

70 straipsnis

71 straipsnis

79 straipsnisReglamentas (EB) Nr. 1986/2006

Šis reglamentas

1, 2 ir 3 straipsniai

45 straipsnis( 1 ) 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

( 2 ) 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 77, 2016 3 23, p. 1).

( 3 ) 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/818 dėl ES informacinių sistemų policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862 ir (ES) 2019/816 (OL L 135, 2019 5 22, p. 85).

( 4 ) 2013 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriamas tikrinimo, kaip taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas, ir panaikinamas 1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą (OL L 295, 2013 11 6, p. 27).

( 5 ) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, 2013 6 29, p. 60).

( 6 ) 2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (OL L 64, 2004 3 2, p. 1).

( 7 ) 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (OL L 138, 1999 6 1, p. 57).

( 8 ) 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1727 dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto), kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2002/187/TVR (OL L 295, 2018 11 21, p. 138).

( *1 ) 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53).“;

( *2 ) 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).

( *3 ) 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).“