02017R1151 — LT — 01.09.2023 — 004.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1151

2017 m. birželio 1 d.

kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 175 2017.7.7, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1154 2017 m. birželio 7 d.

  L 175

708

7.7.2017

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1347 2017 m. liepos 13 d.

  L 192

1

24.7.2017

►M3

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1832 2018 m. lapkričio 5 d.

  L 301

1

27.11.2018

 M4

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/49 2020 m. sausio 21 d.

  L 17

1

22.1.2020

►M5

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2023/443 2023 m. vasario 8 d.

  L 66

1

2.3.2023


Pataisytas:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 256, 4.10.2017, p.  11 (2017/1154)

 C2

Klaidų ištaisymas, OL L 056, 28.2.2018, p.  66 (2017/1151)

►C3

Klaidų ištaisymas, OL L 263, 16.10.2019, p.  41 (2018/1832)
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1151

2017 m. birželio 1 d.

kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos Reglamento (EB) Nr. 715/2007 įgyvendinimo taisyklės.

2 straipsnis

Apibrėžtys

▼M5

Šiame reglamente vartojami Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/858 ( 1 ) apibrėžti terminai.

Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

▼B

1.

►M5  Transporto priemonės tipas atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį –
transporto priemonių grupė, kuri:punkter: ◄
▼M5

a) 

nesiskiria nuo kriterijų, sudarančių interpoliacijos šeimą, nurodytą JT taisyklės Nr. 154 ( 2 ) 6.3.2 punkte;

b) 

patenka į vieną „CO2 interpoliacijos intervalą“, kaip apibrėžta JT taisyklės Nr. 154 B6 priedo 2.3.2 punkte arba JT taisyklės Nr. 154 B8 priedo 4.5.1 punkte;


▼B
c) 

nesiskiria jokiomis nemažą įtaką variklio išmetalų kiekiui turinčiomis šiomis, taip pat kitomis neišvardytomis, savybėmis:

— 
taršos kontrolės įtaisų tipai ir išdėstymo seka (pvz., trieigis katalizatorius, oksidacinis katalizatorius, mažo NOx kiekio gaudyklė, selektyvioji katalizinė redukcija, mažo NOx kiekio katalizatorius, kietųjų dalelių gaudyklė arba jų derinys viename agregate),

▼M5

— 
išmetamųjų dujų recirkuliacija (yra / nėra, vidaus / išorės, aušinama / neaušinama, žemo / aukšto / kombinuotojo slėgio).

2.

Transporto priemonės ES tipo patvirtinimas atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį – transporto priemonių ES tipo patvirtinimas, atsižvelgiant į variklio išmetalų kiekį, išmetamąsias karterio dujas, degalų garavimo išlakas ir degalų sąnaudas.

▼M2

3.

Odometras – prietaisas, rodantis vairuotojui bendrą, nuo transporto priemonės pagaminimo nuvažiuotą atstumą.

▼B

4.

Pagalbinė variklio paleidimo priemonė – kaitinamosios žvakės, įpurškimo takto keitikliai ir kiti įtaisai, padedantys paleisti variklį neriebinant oro ir (arba) variklio degalų mišinio.

5.

Variklio darbinis tūris –

vienas iš šių dalykų:

a) 

jei tai stūmoklinis vidaus degimo variklis – visų variklio cilindrų vardinis darbinis tūris;

b) 

jei tai rotorinis (Vankelio) variklis – dvigubas variklio cilindrų vardinis darbinis tūris.

▼M3

6.

Periodiškai (reguliariai) regeneruojama sistema – išmetamųjų teršalų kontrolės įtaisas (pvz., katalizinis keitiklis, kietųjų dalelių gaudyklė), kuriam būtinas periodiško (reguliaraus) regeneravimo procesas.

▼B

7.

Originalus pakaitinis taršos kontrolės įtaisas – šio reglamento I priedo 4 priedėlyje nurodytų tipų taršos kontrolės įtaisas arba taršos kontrolės įtaisų agregatas, kurį transporto priemonės tipo patvirtinimo turėtojas pateikia rinkai kaip atskirą techninį agregatą.

8.

Taršos kontrolės įtaiso tipas –

kataliziniai keitikliai ir kietųjų dalelių gaudyklės, kurios nesiskiria tokiais esminiais aspektais kaip:

▼M5

a) 

substratų kiekiu ir rūšimi, struktūra ir medžiaga;

▼B

b) 

kiekvieno substrato veikimo pobūdžiu;

c) 

tūriu, priekinės dalies plotu ir pagrindo ilgio santykiu;

d) 

katalitinės medžiagos kiekiu;

e) 

santykinė katalitinės medžiagos dalimi;

f) 

korių tankiu;

g) 

matmenimis ir forma;

h) 

šilumine apsauga.

▼M5

i) 

būtinu reagentu (jei taikoma).

▼B

9.

Vieneriopų degalų transporto priemonė – transporto priemonė, suprojektuota važiuoti pirmiausia naudojant vienos rūšies degalus.

▼M5

10.

Vieneriopų degalų dujinė transporto priemonė – vieneriopus degalus naudojanti transporto priemonė, kuri pirmiausia suprojektuota nuolat veikti naudojant SND ar GD / biometaną arba vandenilį, bet taip pat gali turėti benzino tiekimo sistemą, skirtą naudoti vien tik avariniu atveju arba užvedimui, ir kurios nominalioji degalų bako talpa yra ne didesnė kaip 15 l.

11.

Dvejopų degalų transporto priemonė – transporto priemonė, turinti dvi atskiras degalų laikymo sistemas, suprojektuota taip, kad pirmiausia vienu metu būtų naudojami tik vienos rūšies degalai.

▼M3

12.

Dvejopų degalų dujinė transporto priemonė – dvejopų degalų transporto priemonė, varoma benzinu (benzino režimas) ir vienais iš šių degalų: SND, GD/biometanu arba vandeniliu.

▼B

13.

Mišrių degalų transporto priemonė – vieną degalų laikymo sistemą turinti transporto priemonė, galinti važiuoti varoma įvairiais dviejų arba daugiau rūšių degalų mišiniais.

14.

Benzinu ir etanoliu varoma transporto priemonė – mišrių degalų transporto priemonė, galinti važiuoti varoma benzinu arba benzino ir etanolio mišiniu (E85), kuriame etanolis sudaro iki 85 proc.

15.

Mišrius degalus naudojanti biodyzelinu varoma transporto priemonė – mišrius degalus naudojanti transporto priemonė, galinti važiuoti varoma mineraliniu dyzelinu arba mineralinio dyzelino ir biodyzelino mišiniu.

16.

Hibridinė elektrinė transporto priemonė (HEV) – hibridinė transporto priemonė, kurioje vienas iš varomosios energijos keitiklių yra elektros mašina.

▼M5

17.

Tinkamai prižiūrima ir naudojama – bandomosios transporto priemonės atveju tai reiškia, kad ši transporto priemonė atitinka II priedo 1 priedėlyje nustatytus pasirinktos transporto priemonės priimtinumo kriterijus.

▼B

18.

Išmetamųjų teršalų kontrolės sistema – OBD sistemos atžvilgiu, tai elektroninis variklio valdiklis ir visos su išmetamųjų teršalų kiekiu susijusios sudedamosios dalys dujų išmetimo arba garavimo sistemoje, tam valdikliui teikiančios įvesties duomenis arba iš jo gaunančios išvesties duomenis.

19.

Trikčių indikatorius (MI) – regimasis arba girdimasis indikatorius, kuris transporto priemonės vairuotojui aiškiai signalizuoja, kad sutriko kurios nors su teršalų išmetimu susijusios sudedamosios dalies, sujungtos su OBD sistema, arba pačios OBD sistemos veikimas.

▼M5

20.

Triktis – su išmetamųjų teršalų kiekiu susijusios sudedamosios dalies arba sistemos gedimas, dėl kurio išmetamųjų teršalų kiekis viršytų JT taisyklės Nr. 154 6.8.2 punkto 4A lentelėje nustatytas ribines vertes, arba jei OBD sistema neatitinka JT taisyklės Nr. 154 C5 priede nustatytų pagrindinių stebėsenos reikalavimų.

▼B

21.

Antrinis oras – siurbliu, oro vožtuvu ar kitomis priemonėmis į dujų išmetimo sistemą leidžiamas oras, kad geriau vyktų išmetamųjų dujų sraute esančių HC ir CO oksidacija.

▼M5

22.

Važiavimo ciklas – transporto priemonės OBD sistemos atveju tai variklio paleidimas, važiavimo režimas, kuriuo būtų nustatoma triktis, jei yra, ir variklio išjungimas.

▼M5 —————

▼M5

23a.

Trečioji šalis – trečioji šalis, atitinkanti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/163 ( 3 ) reikalavimus.

▼B

24.

Trūkumas – OBD sistemos atžvilgiu, tai reiškia, kad ne daugiau kaip dviejų stebimų atskirų sudedamųjų dalių ar sistemų laikinos arba nuolatinės veikimo charakteristikos blogina OBD sistemos atliekamą tų sudedamųjų dalių ar sistemų stebėseną arba sudedamosios dalys neatitinka visų kitų išsamių OBD sistemai taikomų reikalavimų.

▼M5

25.

Nusidėvėjęs pakaitinis taršos kontrolės įtaisas – taršos kontrolės įtaisas, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 715/2007 3 straipsnio 11 dalyje, kuris yra sendinamas arba dirbtinai nudėvimas tiek, kad atitiktų JT taisyklės Nr. 154 C4 priedo 1 priedėlio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

▼B

26.

Transporto priemonės OBD sistemos informacija – informacija, susijusi su transporto priemonėje įrengta visų transporto priemonės elektroninių sistemų diagnostikos sistema.

27.

Reagentas – bet koks produktas, išskyrus degalus, laikomas transporto priemonėje ir pagal išmetamųjų dujinių teršalų kontrolės sistemos signalą tiekiamas papildomo išmetamųjų teršalų apdorojimo sistemai.

28.

Parengtos naudoti transporto priemonės masė – transporto priemonės, kurios degalų bakas (-ai) pripildytas (-i) bent iki 90 proc. jo (jų) talpos, su standartine įranga, įrengta pagal gamintojo specifikacijas, masė, įskaitant vairuotojo, degalų bei skysčių masę, ir kėbulo, kabinos, jungiamojo įtaiso, atsarginio rato (-ų) ir įrankių masė, jei tokia įranga sumontuota.

29.

Uždegimo pertrūkis – degimo stoka kibirkštinio uždegimo variklio cilindre dėl to, kad nėra kibirkšties, dėl netinkamo degalų dozavimo, mažo slėgio arba dėl kokios nors kitos priežasties.

30.

Šaltojo užvedimo sistema arba įtaisas – sistema, kuri laikinai pariebina variklio oro ir degalų mišinį, kad būtų lengviau paleisti variklį.

31.

Galios mažinimo operacija arba įrenginys – variklio galios tiekimas transporto priemonėje įrengtiems pagalbiniams įtaisams.

▼M1

32.

Smulkusis gamintojas –

gamintojas, kurio metinė pasaulinės gamybos apimtis per metus, einančius prieš metus, kuriais suteikiamas tipo patvirtinimas, yra mažesnė kaip 10 000 vienetų ir:

a) 

jis nepriklauso susijusių gamintojų grupei; arba

b) 

jis yra susijusių gamintojų, kurių metinė pasaulinės gamybos apimtis per metus, einančius prieš metus, kuriais suteikiamas tipo patvirtinimas, yra mažesnė kaip 10 000 vienetų, grupės dalis; arba

c) 

jis priklauso susijusių gamintojų grupei, tačiau naudojasi savo gamybos įrenginiais ir projektavimo centru.

▼M1

32a.

Nuosavi gamybos įrenginiai – gamintojo naudojama gamybos ar surinkimo įranga, kuria gaminamos ar surenkamos to gamintojo naujos transporto priemonės, įskaitant, jei taikoma, eksportui skirtas transporto priemones.

32b.

Nuosavas projektavimo centras – padalinys, kuriame atliekami visi transporto priemonių projektavimo bei kūrimo darbai ir kurį kontroliuoja ir naudoja gamintojas.

32c.

Labai smulkūs gamintojai – smulkusis gamintojas, kaip apibrėžta 32 punkte, kurio transporto priemonių per metus, einančius prieš tuos metus, kuriais suteikiamas tipo patvirtinimas, Bendrijoje įregistruojama mažiau nei 1 000 .

▼M2 —————

▼M3

33.

Tik vidaus degimo varikliu (-iais) varoma transporto priemonė – transporto priemonė, kurioje visi varomosios energijos keitikliai yra vidaus degimo varikliai.

▼B

34.

Tik elektra varoma transporto priemonė (PEV) – transporto priemonė, kurioje sumontuota jėgos pavara, apimanti tik elektros mašinas, naudojamas kaip varomosios energijos keitikliai, ir įkraunamąsias elektros energijos kaupimo sistemas, naudojamas kaip varomosios energijos kaupimo sistemos.

35.

Kuro elementas – energijos keitiklis, cheminę energiją (įėjimo galią) paverčiantis elektros energija (išėjimo galia) arba atvirkščiai.

36.

Kuro elementu varoma transporto priemonė – transporto priemonė, kurioje sumontuota jėgos pavara, apimanti tik kuro elementą (-us) ir elektros mašiną (-as), naudojamus kaip varomosios energijos keitikliai.

37.

Naudingoji galia – bandymų stende sumontuoto alkūninio veleno arba jam lygiaverčio įtaiso gale perduodama galia, etaloninėmis atmosferos sąlygomis nustatoma pagal XX priedą (variklio naudingosios galios, naudingosios galios ir elektrinių jėgos pavarų didžiausios 30 minučių galios matavimai), esant atitinkamam variklio su pagalbiniais prietaisais sūkių dažniui.

▼M3

38.

Vardinė variklio galia (Prated) – didžiausioji naudingoji variklio galia (kW), kaip reikalaujama pagal XX priedo nuostatas.

▼B

39.

Didžiausioji 30 minučių galia – didžiausia naudingoji elektrinių jėgos pavarų galia nuolatinės srovės įtampos sąlygomis, kaip nustatyta JT EEK taisyklės Nr. 85 5.3.2 punkte ( 4 ).

40.

Šaltasis paleidimas vykdant OBD – kontrolinių įtaisų eksploatacinių savybių stebėjimą reiškia, kad, paleidus variklį, variklio aušalo temperatūra arba lygiavertė temperatūra yra ne aukštesnė kaip 35 °C ir ne daugiau kaip 7 °C didesnė už aplinkos temperatūrą, jeigu taikoma.

41.

Įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis (RDE) – įprastomis transporto priemonės eksploatavimo sąlygomis išmetamas teršalų kiekis.

42.

Nešiojamoji išmetamųjų teršalų matavimo sistema (PEMS) – IIIA priedo 1 priedėlyje nustatytus reikalavimus atitinkanti nešiojamoji išmetamųjų teršalų kiekio matavimo sistema.

43.

Pagrindinė išmetamųjų teršalų kontrolės strategija (BECS) – išmetamųjų teršalų kontrolės strategija, veikianti esant tam tikram variklio sukimo momento ir sūkių dažnio intervalui, jei neįjungta papildoma išmetamųjų teršalų kontrolės strategija.

44.

Papildoma išmetamųjų teršalų kontrolės strategija (AECS) – išmetamųjų teršalų kontrolės strategija, įsijungianti ir pakeičianti arba pakoreguojanti pagrindinę teršalų išmetimo strategiją tam tikru tikslu, reaguodama į tam tikrą aplinkos ir (arba) eksploatavimo sąlygų visumą ir veikianti tik tol, kol yra tos sąlygos.

▼M3

45.

Degalų bako sistema – degalams laikyti naudojama įranga, sudaryta iš degalų bako, degalų pripildymo angos, šios angos dangtelio ir degalų siurblio, įrengto degalų bake arba ant jo.

46.

Pralaidumo faktorius (PF) – tai faktorius, nustatomas pagal angliavandenilių nuostolius per tam tikrą laikotarpį ir naudojamas galutiniam degalų garavimo išlakų kiekiui nustatyti.

47.

Vienasluoksnis nemetalinis bakas – degalų bakas, pagamintas iš vieno nemetalinės medžiagos, įskaitant fluorintas ir (arba) sulfonintas medžiagas, sluoksnio.

48.

Daugiasluoksnis bakas – degalų bakas, pagamintas iš ne mažiau kaip dviejų skirtingų medžiagų sluoksnių, iš kurių vienas yra nepralaidus angliavandeniliams.

▼M2

49.

Inercinės apkrovos kategorija – bandomos transporto priemonės masės kategorija, atitinkanti lygiavertę inercinę apkrovą, kaip nustatyta JT EEK taisyklės Nr. 83 4a priedo lentelėje A4a/3, kai bandomoji masė yra lygi etaloninei masei.

▼B

3 straipsnis

Tipo patvirtinimo reikalavimai

▼M5

1.  
Norėdamas gauti EB tipo patvirtinimą atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį, gamintojas turi įrodyti, kad transporto priemonės atitinka šio reglamento reikalavimus, kai bandomos pagal IIIA–VIII, XI, XVI, XX, XXI ir XXII prieduose nustatytas bandymų procedūras. Be to, gamintojas turi užtikrinti, kad etaloniniai degalai atitiktų IX priede nustatytas specifikacijas.

▼B

2.  
Su transporto priemonėmis turi būti atlikti I priedo I.2.4 lentelėje nurodyti bandymai.

▼M5

Visose nuorodose į JT taisyklę Nr. 154 taikomi tik su Europos Sąjunga susiję reikalavimai, apibūdinami 1A lygiu. JT taisyklėje Nr. 154 pateiktos nuorodos į „kriterinius išmetamuosius teršalus“ suprantamos kaip nuorodos į „išmetamuosius teršalus“ šiame reglamente.

▼B

3.  
Užuot taikę II, V–VIII, XI, XVI ir XXI prieduose nustatytus reikalavimus, smulkieji gamintojai gali paprašyti suteikti EB tipo patvirtinimą pagal I priedo 2.1 punkte išvardytus teisės aktus trečiosios šalies institucijos patvirtintam transporto priemonės tipui.

▼M5

Norint pagal šios straipsnio dalies nuostatas gauti EB tipo patvirtinimą, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį, būtina atlikti IV priede nustatytus išmetamųjų teršalų kiekio bandymus techninės apžiūros tikslais ir XXI priede nurodytus degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio bandymus.

▼B

Patvirtinimo institucija praneša Komisijai apie kiekvieno tipo patvirtinimo pagal šios straipsnio dalies nuostatas suteikimo aplinkybes.

4.  
I priedo 2.2 ir 2.3 dalyse nustatyti specialieji degalų bakų pildymo angų ir elektroninės sistemos saugos reikalavimai.
5.  
Gamintojas imasi techninių priemonių, kad užtikrintų, jog pagal šį reglamentą būtų veiksmingai ribojamas per visą įprastą transporto priemonės eksploatavimo įprastomis sąlygomis laikotarpį pro išmetimo vamzdį išmetamų teršalų ir degalų garų kiekis.

Šiomis priemonėmis taip pat turi būti užtikrintas pirminę paskirtį atitinkantis lanksčiųjų vamzdžių, jų sandūrų ir jungčių, naudojamų išmetamųjų teršalų kontrolės sistemose, saugumas.

6.  
Gamintojas užtikrina, kad išmetamųjų teršalų kiekio bandymo rezultatai neviršytų ribinių verčių, taikomų šiame reglamente nurodytomis bandymų sąlygomis.

▼M5

7.  
Vieneriopų degalų dujinės transporto priemonės bandomos atliekant 1 tipo bandymą dėl SND arba GD / biometano sudėties kitimo, kaip nustatyta JT taisyklės Nr. 154 B6 priede dėl išmetamųjų teršalų, su degalais, naudojamais naudingajai galiai matuoti pagal šio reglamento XX priedą.

Dvejopų degalų transporto priemonės bandomos naudojant benziną ir SND arba GD / biometaną. Bandymai su SND arba GD / biometanu atliekami dėl SND arba GD / biometano sudėties kitimo, kaip nustatyta JT taisyklės Nr. 154 B6 priede dėl išmetamųjų teršalų, o su degalais, naudojamais naudingajai galiai matuoti, – pagal šio reglamento XX priedą.

▼B

8.  
Atliekant IV priedo 1 priedėlyje nustatytą 2 tipo bandymą, didžiausias leidžiamas anglies monoksido kiekis išmetamosiose dujose, varikliui veikiant įprastu sukimosi dažniu tuščiąja eiga, turi būti toks, kokį nurodė transporto gamintojas. Tačiau tūrio procentais išreikštas didžiausias leidžiamas anglies monoksido kiekis neturi viršyti 0,3 proc.

Kai variklis veikia tuščiąja eiga dideliu sūkių dažniu, ne mažesniu kaip 2 000  min-1, o lambda vertė yra 1 ± 0,03 arba atitinka gamintojo specifikacijas, tūrio procentais išreikštas anglies monoksido kiekis išmetamosiose dujose neturi viršyti 0,2 proc.

9.  
Gamintojas turi užtikrinti, kad atliekant V priede nustatytą 3 tipo bandymą, per variklio ventiliacijos sistemą į atmosferą nepatektų karterio išmetamųjų dujų.
10.  
VIII priede nustatyti 6 tipo bandymai, kurių metu matuojamas išmetamųjų teršalų kiekis esant žemai temperatūrai, netaikomi dyzelinu varomoms transporto priemonėms.

▼M5 —————

▼B

Be to, gamintojas patvirtinimo institucijai pateikia informaciją apie išmetamųjų dujų recirkuliacijos (toliau – EGR) sistemos veikimo strategiją, įskaitant informaciją apie šios sistemos veikimą esant žemai temperatūrai.

Pateikiant šią informaciją, taip pat aprašomas bet koks galimas poveikis teršalų išmetimui.

▼M5 —————

▼B

Komisijai paprašius, patvirtinimo institucija pateikia informaciją apie NOx papildomo apdorojimo įtaisų ir EGR sistemos veikimą esant žemai temperatūrai.

▼M5

11.  
Gamintojas užtikrina, kad per visą įprastą transporto priemonės, kurios tipas patvirtintas pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, naudojimo trukmę jos galutiniai realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio rezultatai, nustatyti pagal IIIA priedą ir išmesti per bet kurį pagal tą priedą atliktą 1a tipo bandymą, neviršytų išmetamųjų teršalų ribinių verčių dėl NOx ir kietųjų dalelių kiekio.

Tipo patvirtinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 gali būti suteiktas tik tuo atveju, jei transporto priemonė pagal IIIA priedo 3.3 punktą priklauso PEMS bandymų šeimai, kurios tinkamumas buvo patvirtintas.

▼M1

IIIA priedo reikalavimai netaikomi smulkiųjų gamintojų, kurių pagamintoms transporto priemonėms tipo patvirtinimas suteiktas pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, pagamintų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekiui.

▼B

4 straipsnis

Tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į OBD sistemą, reikalavimai

1.  
Gamintojas užtikrina, kad visose transporto priemonėse būtų įrengta OBD sistema.
2.  
OBD sistema turi būti suprojektuota, pagaminta ir transporto priemonėje įrengta taip, kad per visą transporto priemonės eksploatavimo laikotarpį leistų nustatyti nusidėvėjimo arba veikimo trikčių pobūdį.
3.  
Įprastomis sąlygomis eksploatuojama OBD sistema turi atitikti šio reglamento reikalavimus.

▼M5

4.  
Bandant OBD sistemą su sugedusia sudedamąja dalimi, kaip nustatyta JT taisyklės Nr. 154 C5 priedo 1 priedėlyje, turi įsijungti šios sistemos trikčių indikatorius.

OBD sistemos trikčių indikatorius taip pat gali įsijungti bandymo metu, kai išmetamųjų teršalų kiekis yra mažesnis už JT taisyklės Nr. 154 6.8.2 punkto 4A lentelėje nustatytas OBD ribines vertes.

5.  
Gamintojas užtikrina, kad OBD sistema visomis pagrįstai numatomomis važiavimo sąlygomis atitiktų eksploatacinių savybių reikalavimus, nustatytus XI priedo 1 priedėlio 1 skirsnyje.
6.  
Gamintojas turi užtikrinti, kad nacionalinės institucijos ir nepriklausomi ekonominės veiklos vykdytojai galėtų lengvai gauti nekoduotus eksploatacinių savybių duomenis, įrašytus transporto priemonės OBD sistemoje ir jos pateikiamus pagal XI priedo 1 priedėlio 1 skirsnio nuostatas.

▼M3

4a straipsnis

Tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į degalų ir (arba) elektros energijos sąnaudų stebėsenos įtaisus, reikalavimai

▼M5

Gamintojas užtikrina, kad toliau nurodytose M1, N1 ir N2 kategorijų transporto priemonėse būtų įrengtas įtaisas, nustatantis, įrašantis ir pateikiantis duomenis apie degalų ir (arba) elektros energijos kiekį, sunaudotą eksploatuojant transporto priemonę:

▼M3

1) 

tik vidaus degimo varikliu (-iais) varomos (ICE) ir iš vidaus įkraunamos hibridinės elektra varomos transporto priemonės (NOVC-HEV), naudojančios tik mineralinį dyzeliną, biodyzeliną, benziną, etanolį ar bet kokį šių degalų derinį;

2) 

iš išorės įkraunamos hibridinės elektrinės transporto priemonės (OVC-HEV), varomos elektra ir kuriais nors iš 1 punkte nurodytų degalų.

Degalų ir (arba) elektros energijos sąnaudų stebėsenos įtaisas turi atitikti XXII priede nustatytus reikalavimus.

▼B

5 straipsnis

▼M5

Paraiška patvirtinti transporto priemonės EB tipą, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį

1.  
Gamintojas pateikia patvirtinimo institucijai paraišką patvirtinti transporto priemonės ES tipą, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį.

▼B

2.  
Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta paraiška rengiama pagal I priedo 3 priedėlyje nustatytą informacinio dokumento pavyzdį
3.  

Be to, gamintojas pateikia šią informaciją:

▼M5

a) 

jei transporto priemonėse įrengti kibirkštinio uždegimo varikliai – gamintojo deklaraciją dėl uždegimo pertrūkių, dėl kurių išmetamųjų teršalų kiekis viršytų JT taisyklės Nr. 154 6.8.2 punkto 4A lentelėje nustatytas OBD sistemos ribines vertes, mažiausios procentinės dalies nuo bendro uždegimo taktų skaičiaus, jei tokia procentinė dalis nekito nuo įrodymui pagal JT taisyklės Nr. 154 C5 priedą pasirinkto 1 tipo bandymo pradžios, arba dėl uždegimo pertrūkių, dėl kurių išmetamųjų dujų katalizatorius ar katalizatoriai galėtų perkaisti dar prieš padarant nepataisomos žalos, mažiausios procentinės dalies nuo bendro uždegimo taktų skaičiaus;

▼B

b) 

išsamią rašytinę informaciją apie OBD sistemos veikimo charakteristikas, įskaitant visų svarbių transporto priemonės išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos dalių, kurių veikimą stebi OBD sistema, sąrašą;

c) 

OBD sistemos naudojamo veikimo trikčių indikatoriaus, kuriuo transporto priemonės vairuotojui pranešama apie gedimą, aprašą;

▼M5

d) 

gamintojo deklaraciją, kad OBD sistema atitinka XI priedo 1 priedėlio 1 dalies nuostatas dėl eksploatacinių savybių, esant pagrįstai numatomoms važiavimo sąlygoms;

e) 

planą, kuriame aprašomi išsamūs techniniai kiekvieno stebėsenos įtaiso, turinčio atitikti JT taisyklės Nr. 154 C5 priedo 1 priedėlio 7.2 ir 7.3 punktuose nustatytus reikalavimus, skaitiklio ir vardiklio didinimo, įskaitant draudimą keisti skaitiklių, vardiklių ir bendrojo vardiklio vertes JT taisyklės Nr. 154 C5 priedo 1 priedėlio 7.7 punkte nurodytomis sąlygomis, kriterijai ir motyvai;

f) 

priemonių, kurių imtasi siekiant užkirsti kelią išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų, įskaitant išmetamųjų teršalų kontrolės kompiuterį ir odometrą, klastojimui ir pakeitimui, įskaitant ridos verčių registravimą pagal XI ir XVI priedų reikalavimus, aprašymą;

g) 

jei taikoma, išsamius transporto priemonių šeimos duomenis, kaip nurodyta JT taisyklės Nr. 154 6.8.1 punkte;

▼B

h) 

jeigu taikoma, kitų tipo patvirtinimų kopijas su atitinkamais duomenimis, kad būtų galima išplėsti patvirtintą tipą ir nustatyti nusidėvėjimo koeficientus.

4.  
Taikydamas 3 dalies d punktą, gamintojas naudoja gamintojui skirto OBD sistemos eksploatacinių savybių reikalavimų atitikties sertifikato pavyzdį, pateiktą I priedo 7 priedėlyje.
5.  
Patvirtinimą suteikianti patvirtinimo institucija, patvirtinimo institucijoms arba Komisijai paprašius, pateikia 3 dalies e punkte nurodytą informaciją.

►M5

 

Patvirtinimo institucijos nepatvirtina transporto priemonės, jeigu pagal 3 dalies d ir e punktus gamintojo pateikta informacija neatitinka XI priedo 1 priedėlio 1 dalies reikalavimų.

JT taisyklės Nr. 154 C5 priedo 1 priedėlio 7.2, 7.3 ir 7.7 dalys taikomos esant visomis pagrįstai numatomomis važiavimo sąlygoms.

 ◄

Vertindamos, kaip laikomasi šiuose punktuose nustatytų reikalavimų, patvirtinimo institucijos atsižvelgia į technologijų lygį.

7.  
Taikant 3 dalies f punktą, nuostatos, kurių imtasi išmetamųjų teršalų kontrolės kompiuteriui apsaugoti, kad jo rodmenys nebūtų klastojami ir kad nebūtų galima padaryti šio kompiuterio pakeitimų, turi apimti atnaujinimo galimybę, taikant gamintojo patvirtintą programą arba kalibravimą.
8.  
Gamintojas už tipo patvirtinimo bandymus atsakingai techninei tarnybai, atliksiančiai I priedo I.2.4 lentelėje aprašytus bandymus, pateikia tam tikro tipo, kurį siekiama patvirtinti, pavyzdinę transporto priemonę.
9.  
Paraiškos patvirtinti vieneriopų degalų, dvejopų degalų ir mišrių degalų transporto priemonių tipus turi atitikti I priedo 1.1 ir 1.2 punktuose nustatytus papildomus reikalavimus.
10.  
Dėl sistemos, sudedamosios dalies ar atskiro techninio agregato pakeitimų, padarytų po tipo patvirtinimo, tipo patvirtinimo galiojimas savaime nenutrūksta, jeigu šių sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių agregatų originalios savybės nepakeičiamos tiek, kad nukentėtų variklio arba išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos veiksmingumas.

▼M1

11.  
Kad patvirtinimo institucijos galėtų įvertinti, ar AECS tinkamai įgyvendinama, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą draudimą naudoti išderinimo įtaisus, gamintojas taip pat pateikia šio reglamento I priedo 3a priedėlyje apibūdintą išplėstą dokumentų rinkinį.

▼M5

Transporto priemonėse, patvirtintose pagal EB ir EC raides, kaip apibrėžta I priedo 6 priedėlio 1 lentelėje, gamintojas įrengia indikatorių (AECS žymą arba laikmatį), kuris turi rodyti, kad transporto priemonė veikia AECS režimu, o ne BECS režimu. Indikatorius turi būti pasiekiamas per nuoseklųjį standartinės diagnostinės jungties prievadą pagal paprastosios nuskaitymo priemonės signalą. Kai EAS veikia, ją turi būti įmanoma identifikuoti naudojant oficialų dokumentų rinkinį.

▼M3

Patvirtinimo institucija suteikia išplėstam dokumentų rinkiniui identifikavimo numerį ir nurodo datą, taip pat saugo jį bent dešimt metų po to, kai suteikiamas tipo patvirtinimas.

▼M3

Gamintojui paprašius, tipo patvirtinimo institucija atlieka išankstinį naujų tipų transporto priemonėms skirtų AECS vertinimą. Tokiu atveju atitinkami dokumentai tipo patvirtinimo institucijai pateikiami per 2–12 mėnesių nuo tipo patvirtinimo proceso pradžios.

Tipo patvirtinimo institucija, remdamasi gamintojo pateiktu išplėstu dokumentų rinkiniu, aprašytu I priedo 3a priedėlio b punkte, atlieka išankstinį vertinimą. Tipo patvirtinimo institucija šį vertinimą atlieka pagal I priedo 3b priedėlyje aprašytą metodiką. Išimtiniais, tinkamai pagrįstais atvejais patvirtinimo institucija gali nukrypti nuo tos metodikos.

Tipo patvirtinimo institucijų ekspertų grupė kasmet sudaro AECS, kurios tipo patvirtinimo institucijų buvo pripažintos nepriimtinomis, sąrašą ir Komisija jį viešai paskelbia.

▼M5

Patvirtinimo institucija gali bandyti AECS veikimą.

▼M5

Keitimosi informacija apie vykdymą forumas kasmet sudaro AECS, kurios, tipo patvirtinimo institucijų nuomone, yra nepriimtinos, sąrašą ir, jei buvo nepriimtinomis laikomų AECS, Komisija pateikia visuomenei jų sąrašą ne vėliau kaip iki kitų metų kovo mėnesio pabaigos.

Gamintojas taip pat pateikia patvirtinimo institucijoms I priedo 3a priedėlyje nurodytą oficialų dokumentų rinkinį, kuriame yra informacija apie AECS ir (arba) BECS, leidžianti nepriklausomam bandytojui nustatyti, ar išmatuotas išmetamųjų teršalų kiekis gali būti priskirtas AECS ar BECS strategijai, arba galbūt gautas dėl išderinimo įtaiso naudojimo. Oficialus dokumentų rinkinys pateikiamas visoms tipo patvirtinimo institucijoms, techninėms tarnyboms, rinkos priežiūros institucijoms, trečiosioms šalims ir Komisijai paprašius.

M1 arba N1 kategorijos transporto priemonės patvirtinamos pagal išmetamųjų teršalų raides EA, EB arba EB, kaip nurodyta I priedo 6 priedėlio 1 lentelėje, atsižvelgiant į naudingumo koeficientus, nustatytus pagal XXI priedo 3.2 punkto A8.App5/1 lentelėje nurodytas vertes.

▼M1 —————

▼M5

12.  
Gamintojas pagal šį reglamentą tipo patvirtinimą, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį, suteikusiai tipo patvirtinimo institucijai (toliau – patvirtinimą suteikusioji tipo patvirtinimo institucija) pateikia dokumentų, susijusių su bandymų skaidrumu, rinkinį su reikiama informacija, suteikiančia galimybę atlikti bandymus pagal II priedo 5.9 punktą.

Kai tik parengiama elektroninė platforma, skirta eksploatuojamų transporto priemonių atitikčiai, gamintojas taip pat į platformą įkelia visus reikiamus duomenis apie visas savo transporto priemones. Skaidrumo aprašuose pateikiama tik II priedo 5 priedėlyje reikalaujama nustatyta informacija.

▼B

6 straipsnis

▼M5

Administracinės nuostatos dėl transporto priemonės EB tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį

1.  
Jei laikomasi visų susijusių reikalavimų, patvirtinimo institucija išduoda EB tipo patvirtinimą ir pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/683 ( 5 ) IV priede nustatytą numeravimo sistemą suteikia tipo patvirtinimo numerį.

Nepažeidžiant Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/683 IV priedo nuostatų, tipo patvirtinimo numerio trečiasis segmentas sudaromas pagal šio reglamento I priedo 6 priedėlį.

Patvirtinimo institucija nepriskiria to paties numerio kitam transporto priemonės tipui.

2.  
Nukrypstant nuo 1 dalies, gamintojui paprašius, transporto priemonė su įrengta OBD sistema gali būti priimta tipo patvirtinimui, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį, net jei sistema turi vieną ar daugiau trūkumų ir jei dėl to paisoma ne visų XI priedo specialiųjų reikalavimų, bet laikomasi to priedo 3 dalyje nustatytų specialiųjų administracinių nuostatų.

Patvirtinimo institucija apie savo sprendimą suteikti šį tipo patvirtinimą, laikydamasi Reglamento (ES) 2018/858 27 straipsnyje nustatytų reikalavimų, praneša visoms kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms.

▼B

3.  
Suteikdama EB tipo patvirtinimą pagal šio straipsnio 1 dalį, patvirtinimo institucija išduoda I priedo 4 priedėlyje nustatyto pavyzdžio EB tipo patvirtinimo sertifikatą.

7 straipsnis

Tipo patvirtinimų pakeitimai

▼M5

Reglamento (ES) 2018/858 27, 33 ir 34 straipsniai taikomi visiems tipo patvirtinimų, suteiktų pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, pakeitimams.

▼B

Gamintojui paprašius, I priedo 3 dalies nuostatos taikomos tik to paties tipo transporto priemonėms, nereikalaujant atlikti papildomų bandymų.

8 straipsnis

Gamybos atitiktis

▼M5

1.  
Gamybos atitikties užtikrinimo priemonių imamasi pagal Reglamento (ES) 2018/858 31 straipsnį.

Taikomos šio reglamento I priedo 4 skirsnio nuostatos ir atitinkamas JT taisyklės Nr. 154 2 priedėlyje nurodytas statistinis metodas.

▼B

2.  
Gamybos atitiktis tikrinama remiantis šio reglamento I priedo 4 priedėlyje nustatytame tipo patvirtinimo sertifikate pateiktu aprašu.

9 straipsnis

▼M5

Eksploatuojamų transporto priemonių atitiktis

1.  
Priemonių, skirtų užtikrinti eksploatuojamų transporto priemonių, kurių tipas patvirtintas pagal šį reglamentą, atitiktį, imamasi laikantis gamybos atitikties susitarimų, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2018/858 31 straipsnyje, Reglamento (ES) 2018/858 IV priede ir šio reglamento II priede.

▼M3

2.  
Eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikros turi būti tinkamos patvirtinti, kad per visą įprastą transporto priemonės eksploatavimo įprastomis sąlygomis laikotarpį veiksmingai ribojamas variklio išmetalų ir degalų garavimo išlakų kiekis.
3.  
Eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikrai naudojamos tinkamai prižiūrimos ir eksploatuojamos transporto priemonės, kaip nurodyta II priedo 1 priedėlyje, patikrą pradedant tuomet, kai transporto priemonė nuvažiuoja 15 000  km arba kai praeina šeši mėnesiai nuo jos eksploatavimo pradžios (taikomas vėliau įvykdytas kriterijus), ir baigiant tuomet, kai transporto priemonė nuvažiuoja 100 000  km arba kai praeina penkeri metai nuo jos eksploatavimo pradžios (taikomas pirmiau įvykdytas kriterijus). Eksploatuojamų transporto priemonių atitikties reikalavimams dėl degalų garavimo išlakų kiekio patikrai naudojamos tinkamai prižiūrimos ir eksploatuojamos transporto priemonės, kaip nurodyta II priedo 1 priedėlyje, patikrą pradedant tuomet, kai transporto priemonė nuvažiuoja 30 000  km arba kai praeina 12 mėnesių nuo jos eksploatavimo pradžios (taikomas vėliau įvykdytas kriterijus), ir baigiant tuomet, kai transporto priemonė nuvažiuoja 100 000  km arba kai praeina penkeri metai nuo jos eksploatavimo pradžios (taikomas pirmiau įvykdytas kriterijus).

Reikalavimai dėl eksploatuojamų transporto priemonių patikrų taikomi penkerius metus nuo paskutinio atitikties sertifikato arba individualaus patvirtinimo sertifikato išdavimo tai eksploatuojamų transporto priemonių atitikties šeimai priklausančioms transporto priemonėms.

4.  
Eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikros nėra privalomos, jei per praėjusius metus Sąjungoje buvo parduota mažiau kaip 5 000 atitinkamai eksploatuojamų transporto priemonių atitikties šeimai priklausančių transporto priemonių. ►M5  Dėl tokių šeimų gamintojas tipo patvirtinimo institucijai pateikia ataskaitą apie pretenzijas dėl su teršalų išmetimu susijusios garantijos ir atitinkamo remonto, kaip nustatyta II priedo 4 punkte. ◄ Tokios eksploatuojamų transporto priemonių atitikties šeimos vis tiek gali būti pasirenkamos bandymams pagal II priedą.

▼M5

5.  
Gamintojas ir patvirtinimą suteikusioji tipo patvirtinimo institucija atlieka eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikras pagal II priedą. Kitos tipo patvirtinimo institucijos, techninės tarnybos, Komisija ir trečiosios šalys gali atlikti eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikrų dalis pagal II priedą. Tokioms patikroms atlikti reikalingi duomenys reglamentuojami Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2022/163 ( 6 ) ir šio reglamento II priede.

▼M3

6.  
Patvirtinimą suteikusioji tipo patvirtinimo institucija, atlikusi atitikties vertinimą, priima sprendimą, ar šeima neatitiko eksploatuojamų transporto priemonių atitikties nuostatų, ir patvirtina pagal II priedą gamintojo pateiktą taisomųjų priemonių planą.

▼M5

7.  
Jei tipo patvirtinimo institucija, techninė tarnyba, Komisija ar trečioji šalis nustato, kad eksploatuojamų transporto priemonių atitikties šeima neatitinka eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikros kriterijų, ji pagal Reglamento (ES) 2018/858 54 straipsnio 1 dalį nedelsdama apie tai praneša patvirtinimą suteikusiajai tipo patvirtinimo institucijai.

Gavusi tokį pranešimą, patvirtinimą suteikusioji tipo patvirtinimo institucija, atsižvelgdama į Reglamento (ES) 2018/858 54 straipsnio 5 dalies nuostatas, praneša gamintojui, kad eksploatuojamų transporto priemonių atitikties šeima neatitinka eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikrų kriterijų ir kad turi būti taikomos II priedo 6 ir 7 punktuose nustatytos procedūros.

Jei patvirtinimą suteikusioji tipo patvirtinimo institucija nustato, kad nepavyks susitarti su tipo patvirtinimo institucija, nustačiusia, kad eksploatuojamų transporto priemonių atitikties šeima neatitinka eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikros kriterijų, pradedama Reglamento (ES) 2018/858 54 straipsnio 5 dalyje nustatyta procedūra.

8.  

Be 1–7 dalių, transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas pagal II priedą, taikomos šios nuostatos:

a) 

dėl pakopinio tipo patvirtinimo, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2018/858 3 straipsnio 8 dalyje, pateiktų transporto priemonių atitiktis eksploatuojamoms transporto priemonėms keliamiems reikalavimams patikrinama pagal pakopinio patvirtinimo taisykles, nustatytas šio reglamento II priedo 5.10.6 punkte;

b) 

katafalkams, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2018/858 II priedo III dalies 1 priedėlyje, šarvuotosioms transporto priemonėms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2018/858 II priedo III dalies 2 priedėlyje, ir neįgaliųjų vežimėliams pritaikytoms transporto priemonėms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2018/858 II priedo III dalies 3 priedėlyje, šio straipsnio nuostatos netaikomos. Visų kitų specialios paskirties transporto priemonių, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2018/858 II priedo III dalies 4 priedėlyje, atitiktis eksploatuojamoms transporto priemonėms keliamiems reikalavimams patikrinama pagal pakopinių tipo patvirtinimų taisykles, nustatytas šio reglamento II priede.

▼B

10 straipsnis

Taršos kontrolės įtaisai

▼M5

1.  
Gamintojas užtikrina, kad pagal šio reglamento 12 bei 13 straipsnius ir XIII priedą būtų patvirtintas pakaitinių taršos kontrolės įtaisų, skirtų įtaisyti patvirtinto EB tipo transporto priemonėse, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007, kaip Direktyvos 2007/46/EB 10 straipsnio 2 dalyje apibrėžtų atskirų techninių mazgų, EB tipas.

Šiame reglamente taršos kontrolės įtaisais laikomi kataliziniai keitikliai ir kietųjų dalelių gaudyklės.

Atitinkami reikalavimai laikomi įvykdytais, jei pakaitiniai taršos kontrolės įtaisai yra patvirtinti pagal JT/EEK taisyklę Nr. 103 ( 7 ).

▼B

2.  
Originalios įrangos pakaitiniai taršos kontrolės įtaisai, priklausantys I priedo 4 priedėlio papildymo 2.3 punkte nurodytam tipui ir skirti įtaisyti transporto priemonėje, nurodytoje atitinkamame tipo patvirtinimo dokumente, neprivalo atitikti XIII priedo nuostatų, jeigu atitinka to priedo 2.1 ir 2.2 punktų reikalavimus.
3.  
Gamintojas užtikrina, kad originalus taršos kontrolės įtaisas būtų pažymėtas identifikaciniais ženklais.
4.  

Šio straipsnio 3 dalyje paminėti identifikaciniai ženklai yra sudaryti iš:

a) 

transporto priemonės ar variklio gamintojo pavadinimo arba prekių ženklo;

b) 

originalaus išmetamųjų teršalų kiekio kontrolės įtaiso markės ir identifikacinio dalies numerio, įrašyto I priedo 3 priedėlio 3.2.12.2 informacijos skiltyje.

11 straipsnis

Paraiška patvirtinti pakaitinio taršos kontrolės įtaiso, kaip atskiro techninio agregato, EB tipą

1.  
Gamintojas pateikia patvirtinimo institucijai paraišką patvirtinti pakaitinio taršos kontrolės įtaiso, kaip atskiro techninio agregato, EB tipą.

Paraiška parengiama pagal informacinio dokumento pavyzdį, nustatytą XIII priedo 1 priedėlyje.

2.  

Be šio straipsnio 1 dalyje išdėstytų reikalavimų, gamintojas už tipo patvirtinimo bandymą atsakingai techninei tarnybai pateikia:

a) 

transporto priemonę arba priemones, kurių tipas patvirtintas pagal šį reglamentą, su įrengtu nauju originalios įrangos taršos kontrolės įtaisu;

b) 

vieną to tipo pakaitinio taršos kontrolės įtaiso pavyzdį;

c) 

papildomą to tipo pakaitinio taršos kontrolės įtaiso pavyzdį, jeigu tai yra pakaitinis taršos kontrolės įtaisas, skirtas įrengti OBD sistemą turinčioje transporto priemonėje.

3.  
Taikant šio straipsnio 2 dalies a punktą, bandomąsias transporto priemones parenka paraiškos pateikėjas, pritarus techninei tarnybai.

▼M5

Bandomosios transporto priemonės turi atitikti JT taisyklės Nr. 154 B6 priedo 2.3 skirsnyje nustatytus reikalavimus.

▼B

Bandomosios transporto priemonės turi atitikti visus šiuos reikalavimus:

a) 

jų išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos turi būti be trūkumų;

b) 

pernelyg nusidėvėjusios arba prastai veikiančios su teršalų išmetimu susijusios originalios dalys turi būti pataisytos arba pakeistos;

c) 

prieš atliekant išmetamųjų teršalų bandymus, jos turi būti tinkamai suderintos ir parengtos pagal gamintojo specifikacijas.

4.  
Taikant šio straipsnio 2 dalies b ir c punktus, ant pavyzdžio turi būti aiški ir neištrinama žyma, rodanti paraiškos pateikėjo prekių pavadinimą arba markę ir komercinį pavadinimą.
5.  
Taikant šio straipsnio 2 dalies c punktą, pavyzdys turi būti nusidėvėjęs, kaip apibrėžta 2 straipsnio 25 dalyje.

12 straipsnis

Administracinės nuostatos dėl pakaitinio taršos kontrolės įtaiso, kaip atskiro techninio agregato, EB tipo patvirtinimo

1.  
Jeigu laikomasi susijusių reikalavimų, tipo patvirtinimo institucija suteikia pakaitinio taršos kontrolės įtaiso, kaip atskiro techninio agregato, EB tipo patvirtinimą ir tipo patvirtinimo numerį pagal Direktyvos 2007/46/EB VII priede nustatytą numeravimo sistemą.

Patvirtinimo institucija neturi suteikti to paties numerio kitam taršos kontrolės įtaiso tipui.

To tipo taršos kontrolės įtaisas su tuo pačiu tipo patvirtinimo numeriu gali būti naudojamas įvairių tipų transporto priemonėse.

2.  
Taikydama šio straipsnio 1 dalį, patvirtinimo institucija išduoda EB tipo patvirtinimo sertifikatą, parengtą pagal XIII priedo 2 priedėlyje nustatytą pavyzdį.
3.  
Jei tipo patvirtinimo paraiškos pateikėjas patvirtinimo institucijai arba techninei tarnybai gali įrodyti, kad pakaitinis taršos kontrolės įtaisas atitinka I priedo 4 priedėlio papildymo 2.3 punkte nurodytą tipą, tipo patvirtinimo suteikimas nepriklauso nuo atitikties XIII priede 4 dalyje nustatytiems reikalavimams patikros.

▼M5 —————

▼B

15 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.  
Iki 2017 m. rugpjūčio 31 d., jei tai yra M1 bei M2 kategorijų ir N1 kategorijos I klasės transporto priemonės, ir iki 2018 m. rugpjūčio 31 d., jeigu tai yra N1 kategorijos II bei III klasių ir N2 kategorijos transporto priemonės, transporto priemonių gamintojai gali prašyti suteikti tipo patvirtinimą remiantis šiuo reglamentu. Jeigu jie minėto prašymo nepateikia, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 692/2008.

▼M2

2.  
Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d., jei tai yra M1 bei M2 kategorijų ir N1 kategorijos I klasės transporto priemonės, ir nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., jeigu tai yra N1 kategorijos II bei III klasių ir N2 kategorijos transporto priemonės, nacionalinės valdžios institucijos nesuteikia EB tipo patvirtinimo ar nacionalinio tipo patvirtinimo naujų tipų transporto priemonėms, kurios dėl priežasčių, susijusių su teršalų išmetimu ar degalų sąnaudomis, neatitinka šio reglamento.

▼M3

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. nacionalinės valdžios institucijos nesuteikia EB tipo patvirtinimo ar nacionalinio tipo patvirtinimo naujų tipų transporto priemonėms, kurios dėl priežasčių, susijusių su teršalų išmetimu ar degalų sąnaudomis, neatitinka VI priedo. Gamintojo prašymu iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. tipo patvirtinimo pagal šį reglamentą tikslais vis dar gali būti taikoma JT EEK taisyklės Nr. 83 7 priede arba Reglamento (EB) Nr. 692/2008 VI priede nustatyta degalų garavimo išlakų kiekio bandymo procedūra.

▼M2

3.  
Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., jei tai yra M1 bei M2 kategorijų ir N1 kategorijos I klasės transporto priemonės, ir nuo 2019 m. rugsėjo 1 d., jeigu tai yra N1 kategorijos II bei III klasių ir N2 kategorijos transporto priemonės, nacionalinės valdžios institucijos, remdamosi Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsniu, pripažįsta nebegaliojančiais naujų transporto priemonių, kurios dėl priežasčių, susijusių su teršalų išmetimu ar degalų sąnaudomis, neatitinka šio reglamento, atitikties sertifikatus ir draudžia jas registruoti, parduoti arba pradėti eksploatuoti.

Siekiant nustatyti naujų transporto priemonių, registruotų iki 2019 m. rugsėjo 1 d., degalų garavimo išlakų kiekį, vietoj šio reglamento VI priede nustatytos procedūros gamintojo prašymu gali būti taikoma degalų garavimo išlakų bandymo procedūra, nustatyta JT EEK taisyklės Nr. 83 7 priede.

▼M3

Išskyrus transporto priemones, pagal Reglamento (EB) Nr. 692/2008 VI priede nustatytą procedūrą patvirtintas dėl degalų garavimo išlakų kiekio, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. nacionalinės valdžios institucijos draudžia registruoti, parduoti arba pradėti eksploatuoti naujas transporto priemones, kurios neatitinka šio reglamento VI priedo reikalavimų.

▼B

4.  

Kol sueis treji metai nuo Reglamento (EB) Nr. 715/2007 10 straipsnio 4 dalyje nurodytų datų, jei tai yra naujų tipų transporto priemonės, ir ketveri metai nuo to reglamento 10 straipsnio 5 dalyje nurodytų datų, jei tai yra naujos transporto priemonės, taikomos šios nuostatos:

▼M1

a) 

IIIA priedo 2.1 punkto reikalavimai, išskyrus reikalavimus dėl kietųjų dalelių skaičiaus (PN), netaikomi;

▼B

b) 

IIIA priedo reikalavimai, išskyrus 2.1 punktą, įskaitant reikalavimus dėl atliktinų ĮVSITK bandymų ir registruotinų bei pateiktinų duomenų, taikomi tik naujiems tipo patvirtinimams, suteiktiems pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 nuo 2017 m. liepos 27 d.;

c) 

IIIA priedo reikalavimai nėra taikomi tipo patvirtinimams, suteiktiems smulkiesiems gamintojams.

▼M3 —————

▼M1

Jeigu transporto priemonės tipas pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2007 ir jo įgyvendinimo teisės aktų reikalavimus patvirtintas iki 2017 m. rugsėjo 1 d., jei tai yra M kategorijos ir N1 kategorijos I klasės transporto priemonė, arba iki 2018 m. rugsėjo 1 d., jei tai N1 kategorijos II ar III klasės arba N2 kategorijos transporto priemonė, taikant pirmąją pastraipą nelaikoma, kad ji priklauso naujam tipui. Tas pats taikoma ir tais atvejais, kai nauji tipai pradinių tipų pagrindu kuriami vien dėl šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nustatytos naujos transporto priemonės tipo apibrėžties taikymo. Šiais atvejais Reglamento (ES) Nr. 2017/1151 I priedo 4 priedėlyje nustatyto transporto priemonės EB tipo patvirtinimo sertifikato II skirsnio 5 dalyje „Pastabos“ nurodoma, kad taikoma ši pastraipa, ir pateikiama nuoroda į ankstesnį transporto priemonės tipo patvirtinimą.

▼B

5.  

Kol sueis aštuoneri metai nuo Reglamento (EB) Nr. 715/2007 10 straipsnio 4 dalyje nurodytų datų:

▼M2

a) 

pagal Reglamento (EB) Nr. 692/2008 III priedą per trejus metus nuo Reglamento (EB) Nr. 715/2007 10 straipsnio 4 dalyje nurodytų datų atliktų 1/I tipo bandymų rezultatai patvirtinimo institucijos pripažįstami galiojančiais nusidėvėjusių ar sugedusių komponentų gamybos tikslu siekiant imituoti gedimus, kai vertinamas šio reglamento XI priedo reikalavimų laikymasis;

▼M3

b) 

jei WLTP interpoliacijos šeimai priklausančios transporto priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 692/2008 I priedo 3.1.4 punkte nustatytas išplėtimo taisykles, patvirtinimo institucijos, laikydamosi šio reglamento XXI priedo 6 papildomo priedo 1 priedėlio reikalavimų, per trejus metus nuo Reglamento (EB) Nr. 715/2007 10 straipsnio 4 dalyje nurodytų datų pagal Reglamento (EB) Nr. 692/2008 III priedo 3.13 punktą atliktas procedūras pripažįsta priimtinomis;

▼M2

c) 

jei 1/I tipo bandymas buvo atliktas ir užbaigtas pagal Reglamento (EB) Nr. 692/2008 VII priedą per trejus metus nuo Reglamento (EB) Nr. 715/2007 10 straipsnio 4 dalyje nurodytų datų, patvirtinimo institucijos, vertindamos šio reglamento VII priedo reikalavimų vykdymą, patvarumo įrodymus pripažįsta lygiaverčiais.

▼M3

Pagal šį punktą galimybė naudoti bandymų rezultatus, gautus atlikus ir užbaigus Reglamente (EB) Nr. 692/2008 nustatytas procedūras, suteikiama tik dėl tų WLTP interpoliacijos šeimai priklausančių transporto priemonių, kurios atitinka Reglamento (EB) Nr. 692/2008 I priedo 3.3.1 punkte nustatytas išplėtimo taisykles.

▼B

6.  
Siekdama užtikrinti vienodas anksčiau galiojančių tipo patvirtinimų naudojimo sąlygas, Komisija išnagrinėja Direktyvos 2007/46/EB V skyriaus poveikį taikant šį reglamentą.

▼M1

7.  
Iki 5 metų ir 4 mėnesių po Reglamento (EB) Nr. 715/2007 10 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytų datų IIIA priedo 2.1 punkto reikalavimai netaikomi smulkiųjų gamintojų pagamintų transporto priemonių, kurių tipo patvirtinimai suteikti pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, išmetamųjų teršalų kiekiui, kaip apibrėžta 2 straipsnio 32 dalyje. Tačiau laikotarpiais 3 metų iki 5 metų ir 4 mėnesių nuo Reglamento (EB) Nr. 715/2007 10 straipsnio 4 dalyje nurodytų datų ir nuo 4 metų iki 5 metų 4 mėnesių nuo Reglamento (EB) Nr. 715/2007 10 straipsnio 5 dalyje nurodytų datų, smulkieji gamintojai vykdo jų pagamintų transporto priemonių realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio stebėseną ir teikia ataskaitas.

▼M3

8.  
II priedo B dalis taikoma nuo 2019 m. sausio 1 d. patvirtintų tipų M1 ir M2 kategorijų bei N1 kategorijos I klasės transporto priemonėms ir nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. patvirtintų tipų N1 kategorijos II ir III klasių bei N2 kategorijos transporto priemonėms. Ji taip pat taikoma visoms nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. užregistruotoms M1 ir M2 kategorijų bei N1 kategorijos I klasės transporto priemonėms ir visoms nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. užregistruotoms N1 kategorijos II ir III klasių bei N2 kategorijos transporto priemonėms. Visais kitais atvejais taikoma II priedo A dalis.
9.  
Nuo 2020 m. sausio 1 d., jei tai yra 4a straipsnyje nurodytos M1 ir N1 kategorijų I klasės transporto priemonės, ir nuo 2021 m. sausio 1 d., jeigu tai yra 4a priede nurodytos N1 kategorijos II ir III klasių transporto priemonės, nacionalinės valdžios institucijos nesuteikia EB tipo patvirtinimo ar nacionalinio tipo patvirtinimo naujų tipų transporto priemonėms, kurios dėl priežasčių, susijusių su teršalų išmetimu ar degalų sąnaudomis, neatitinka 4a straipsnyje nustatytų reikalavimų.

Nuo 2021 m. sausio 1 d., jei tai yra 4a straipsnyje nurodytos M1 ir N1 kategorijų I klasės transporto priemonės, ir nuo 2022 m. sausio 1 d., jeigu tai yra 4a priede nurodytos N1 kategorijos II ir III klasių transporto priemonės, nacionalinės valdžios institucijos draudžia registruoti, parduoti arba pradėti eksploatuoti naujas transporto priemones, kurios neatitinka to straipsnio reikalavimų.

10.  
Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. nacionalinės institucijos draudžia registruoti, parduoti arba pradėti eksploatuoti naujas transporto priemones, kurios neatitinka Direktyvos 2007/46/EB su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (ES) 2018/1832 ( 8 ), IX priede nustatytų reikalavimų.

Visų transporto priemonių, kurios užregistruojamos nuo 2019 m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir kurioms nauji tipo patvirtinimai suteikiami tuo pačiu laikotarpiu, atveju, kai Direktyvos 2007/46/EB su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2018/1832, IX priede nurodyta informacija dar nėra įtraukta į atitikties sertifikatą, šią informaciją gamintojas nemokamai pateikia per penkias darbo dienas nuo akredituotosios laboratorijos arba techninės tarnybos prašymo, pateikto norint atlikti bandymus pagal II priedą.

11.  
4a straipsnio reikalavimai netaikomi tipo patvirtinimams, suteikiamiems smulkiesiems gamintojams.

▼M5

12.  
Transporto priemonių tipams, kurių galiojantis tipo patvirtinimas yra išduotas iki 2023 m. rugsėjo 1 d., naujų tipo patvirtinimo bandymų atlikti nereikia, jei gamintojas tipo patvirtinimo institucijai deklaruoja, kad yra užtikrinta atitiktis šio reglamento reikalavimams. Galioja su transporto priemonės bandymais nesusiję reikalavimai, įskaitant reikiamas deklaracijas ir duomenims keliamus reikalavimus.
13.  
Jei tai transporto priemonių tipai, kurių galiojantis tipo patvirtinimas suteiktas pagal „Euro 6e“ ( 9 ) išmetamųjų teršalų kiekio standartą ir kuriuos gamintojas prašo patvirtinti pagal „Euro 6e-bis“ (9)  išmetamųjų teršalų kiekio standartą, naujo tipo patvirtinimo bandymo nereikalaujama, jei gamintojas tipo patvirtinimo institucijai pareiškia, kad užtikrinama atitiktis „Euro 6e-bis“ išmetamųjų teršalų kiekio standarto reikalavimams. Galioja su transporto priemonės bandymais nesusiję reikalavimai, įskaitant reikiamas deklaracijas ir duomenims keliamus reikalavimus.
14.  
Jei tai transporto priemonių tipai, kurių galiojantis tipo patvirtinimas suteiktas pagal „Euro 6e-bis“ išmetamųjų teršalų kiekio standartą ir kuriuos gamintojas prašo patvirtinti pagal „Euro 6e-bis-FCM“ išmetamųjų teršalų kiekio standartą (9) , naujų tipo patvirtinimo bandymų nereikalaujama, jei gamintojas tipo patvirtinimo institucijai pareiškia, kad užtikrinama atitiktis „Euro 6e-bis-FCM“ išmetamųjų teršalų kiekio standarto reikalavimams. Galioja su transporto priemonės bandymais nesusiję reikalavimai, įskaitant reikiamas deklaracijas ir duomenims keliamus reikalavimus.

▼B

16 straipsnis

Direktyvos 2007/46/EB pakeitimai

Direktyva 2007/46/EB iš dalies keičiama pagal šio reglamento XVIII priedą.

17 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 692/2008 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 692/2008 iš dalies keičiamas taip:

1) 

6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.  
Jeigu laikomasi visų susijusių reikalavimų, patvirtinimo institucija išduoda EB tipo patvirtinimą ir pagal Direktyvos 2007/46/EB VII priede nustatytą numeravimo sistemą suteikia tipo patvirtinimo numerį.

Nepažeidžiant Direktyvos 2007/46/EB VII priedo nuostatų, tipo patvirtinimo numerio trečiasis segmentas sudaromas pagal šio reglamento I priedo 6 priedėlį.

Patvirtinimo institucija nepriskiria to paties numerio kitam transporto priemonės tipui.

Laikoma, kad Reglamento (EB) Nr. 715/2007 reikalavimų yra laikomasi, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

a) 

laikomasi šio reglamento 3 straipsnio 10 dalies reikalavimų;

b) 

laikomasi šio reglamento 13 straipsnio reikalavimų;

c) 

transporto priemonė buvo patvirtinta pagal JT EEK taisykles Nr. 83 su 07 serijos pakeitimais, Nr. 85 su jos papildymais, Nr. 101 (3 redakcija, įskaitant 01 serijos pakeitimus ir jų papildymus) ir, jeigu tai yra slėginio uždegimo variklius turinčios transporto priemonės, Nr. 24 III dalį su 03 serijos pakeitimais.

d) 

laikomasi 5 straipsnio 11 ir 12 dalių reikalavimų.“

2) 

pridedamas šis 16a straipsnis:

„16a straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d., jei tai yra M1 bei M2 kategorijų ir N1 kategorijos I klasės transporto priemonės, ir nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., jeigu tai yra N1 kategorijos II bei III klasių ir N2 kategorijos transporto priemonės, šis reglamentas taikomas tik siekiant įvertinti transporto priemonėms, kurių tipas buvo patvirtintas iki nurodytų datų pagal šį reglamentą, taikomus reikalavimus dėl:

a) 

gamybos atitikties pagal 8 straipsnį;

b) 

eksploatacijos atitikties pagal 9 straipsnį;

c) 

transporto priemonės OBD sistemos ir remonto bei priežiūros informacijos prieigos pagal 13 straipsnį.

Šis reglamentas taip pat taikomas tada, kai taikoma įgyvendinimo Komisijos reglamentuose (ES) 2017/1152 ( *1 ) ir (ES) 2017/1153 ( *2 ) nustatyta atitikties procedūra.

3) 

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento XVII priedą.

18 straipsnis

Komisijos reglamento (ES) Nr. 1230/2012 pakeitimai ( 10 )

Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 2 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5)

pasirenkamosios įrangos masė – pasirenkamos įrangos derinių, kurie, be standartinės įrangos, gali būti įrengti transporto priemonėje pagal gamintojo specifikacijas, didžiausia masė;“.

▼M3 —————

▼B

19 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 692/2008 panaikinamas nuo 2022 m. sausio 1 d.

20 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M5
PRIEDŲ SĄRAŠAS

I PRIEDAS

EB tipo patvirtinimo administracinės nuostatos

1 priedėlis

2 priedėlis

3 priedėlis

Pavyzdinis informacinis dokumentas

3a priedėlis

Dokumentų rinkiniai

3b priedėlis

AECS vertinimo metodika

4 priedėlis

Pavyzdinis EB tipo patvirtinimo sertifikatas

5 priedėlis

6 priedėlis

EB tipo patvirtinimo sertifikatų numeravimo sistema

7 priedėlis

Gamintojo parengtas OBD sistemos eksploatacinių savybių reikalavimų atitikties sertifikatas

8a priedėlis

Bandymų ataskaitos

8b priedėlis

Kelio apkrovos bandymų ataskaita

8c priedėlis

Bandymų lapo šablonas

8d priedėlis

Degalų garavimo išlakų kiekio bandymų ataskaita

II PRIEDAS

Eksploatuojamų transporto priemonių atitikties metodika

1 priedėlis

Transporto priemonių atrankos ir neigiamo sprendimo dėl transporto priemonių priėmimo kriterijai

2 priedėlis

Eksploatuojamų transporto priemonių atitikties 4 tipo bandymų taisyklės

3 priedėlis

Eksploatuojamų transporto priemonių atitikties tikrinimo ataskaita

4 priedėlis

Patvirtinimą suteikusiosios tipo patvirtinimo institucijos metinė eksploatuojamų transporto priemonių atitikties ataskaita

5 priedėlis

Skaidrumo aprašas

IIIA PRIEDAS

Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio (RDE) tikrinimas

1 priedėlis

Rezervuota

2 priedėlis

Rezervuota

3 priedėlis

Rezervuota

4 priedėlis

Transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio nustatymo nešiojamąja išmetamųjų teršalų kiekio matavimo sistema (PEMS) bandymo procedūra

5 priedėlis

PEMS sudedamųjų dalių ir signalų specifikacijos bei kalibravimas

6 priedėlis

PEMS ir neatsekamais matuokliais nustatyto išmetamųjų dujų masės srauto patvirtinimas

7 priedėlis

Akimirkinių išmetamųjų teršalų kiekio nustatymas

8 priedėlis

Viso maršruto tinkamumo vertinimas taikant slankiųjų vidurkinimo intervalų metodą

9 priedėlis

Važiavimo dinamikos pertekliaus arba nebuvimo vertinimas

10 priedėlis

PEMS maršruto suminio teigiamo aukščio padidėjimo nustatymo procedūra

11 priedėlis

Galutinių RDE rezultatų apskaičiavimas

12 priedėlis

Gamintojo parengtas RDE atitikties sertifikatas

IV PRIEDAS

Išmetamųjų teršalų kiekio duomenys, kurių reikia tipui patvirtinti atsižvelgiant į tinkamumą eksploatuoti keliuose

1 priedėlis

Anglies monoksido kiekio, išmetamo varikliui veikiant tuščiąja eiga, matavimas (2 tipo bandymas)

2 priedėlis

Dūmų neskaidrumo matavimas

V PRIEDAS

Išmetamųjų karterio dujų kiekio tikrinimas (3 tipo bandymas)

VI PRIEDAS

Degalų garavimo išlakų nustatymas (4 tipo bandymas)

VII PRIEDAS

Taršos kontrolės įtaisų patvarumo patikra (5 tipo bandymas)

VIII PRIEDAS

Vidutinio teršalų kiekio, išmetamo esant žemai aplinkos oro temperatūrai, patikra (6 tipo bandymas)

IX PRIEDAS

Etaloninių degalų specifikacijos

X PRIEDAS

XI PRIEDAS

Motorinių transporto priemonių vidinės diagnostikos sistemos (OBD)

1 priedėlis

Eksploatacinės savybės

XII PRIEDAS

Transporto priemonių, kuriose įdiegtos ekologinės naujovės, tipo patvirtinimas ir transporto priemonių, pateiktų patvirtinti pagal pakopinę arba individualaus transporto priemonės tipo patvirtinimo procedūrą, išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymas

XIII PRIEDAS

Pakaitinių taršos kontrolės įtaisų, kaip atskirų techninių mazgų, EB tipo patvirtinimas

1 priedėlis

Pavyzdinis informacinis dokumentas

2 priedėlis

Pavyzdinis EB tipo patvirtinimo sertifikatas

3 priedėlis

Pavyzdinis EB tipo patvirtinimo ženklas

XIV priedas

XV PRIEDAS

XVI PRIEDAS

Reikalavimai, taikomi transporto priemonėms, kurių išmetamųjų teršalų papildomo apdorojimo sistemose naudojami reagentai

XVII PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 692/2008 pakeitimai

XVIII PRIEDAS

Direktyvos 2007/46/EB pakeitimai

XIX PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 pakeitimai

XX PRIEDAS

Elektrinių galios pavarų naudingosios galios ir didžiausios 30 minučių galios matavimas

XXI PRIEDAS

1 tipo išmetamųjų teršalų bandymo procedūros

XXII PRIEDAS

Transporto priemonėje įrengti vidinės degalų ir (arba) elektros energijos sąnaudų stebėsenos įtaisai

▼B
I PRIEDAS

EB TIPO PATVIRTINIMO ADMINISTRACINĖS NUOSTATOS

1.   PAPILDOMI EB TIPO PATVIRTINIMO REIKALAVIMAI

1.1.    Papildomi reikalavimai vieneriopų degalų dujomis varomoms transporto priemonėms ir dvejopų degalų dujomis varomoms transporto priemonėmis

▼M5

1.1.1. Vieneriopų degalų dujinių transporto priemonių ir dvejopų degalų dujinių transporto priemonių tipo patvirtinimo suteikimo papildomi reikalavimai yra nustatyti JT taisyklės Nr. 154 5.9 punkte. Nuoroda į informacinį dokumentą JT taisyklės Nr. 154 5.9.1 punkte suprantama kaip nuoroda į šio reglamento I priedo 3 priedėlį.

1.2.    Papildomi reikalavimai mišrių degalų transporto priemonėms

Papildomi mišrių degalų transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai yra nustatyti JT taisyklės Nr. 154 5.8 punkte.

2.   PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR BANDYMAI

2.1.    Smulkieji gamintojai

2.1.1. 3 straipsnio 3 dalyje nurodytų teisės aktų sąrašas:Teisės aktas

Reikalavimai

Kalifornijos taisyklių kodekso (leidykla „Barclay’s Publishing“) 13 skyriaus 1961 skirsnio a dalis ir 1961 skirsnio b dalies 1 punkto C papunkčio 1 dalis, taikomos 2001 m. pagamintoms ir naujesnių modelių transporto priemonėms, bei 1968.1, 1968.2, 1968.5, 1976 ir 1975 skirsniai.

Tipo patvirtinimai turi būti suteikti pagal Kalifornijos taisyklių kodeksą, taikomą naujausių modelio metų lengvosioms transporto priemonėms.

2.2.    Degalų bakų pildymo angos

2.2.1. Reikalavimai, keliami degalų bakų pildymo angoms, yra nurodyti JT taisyklės Nr. 154 6.1.5 ir 6.1.6 punktuose.

2.3.    Elektroninės sistemos saugumo nuostatos

2.3.1. Būtina atitikti elektroninės sistemos saugumo reikalavimus, nurodytus JT taisyklės Nr. 154 6.1.7 punkte. Veiksmingas šių strategijų taikymas siekiant apsaugoti išmetamųjų teršalų kontrolės sistemas gali būti bandomas tipo patvirtinimo metu ir (arba) atliekant rinkos priežiūrą.

2.3.2 Gamintojai turi veiksmingai atgrasyti nuo odometro rodmenų perprogramavimo transporto priemonės tinkle, bet kuriame galios pavaros valdiklyje ir nuotolinio keitimosi duomenimis siųstuve, jei taikoma. Gamintojai turi taikyti patobulintas apsaugos nuo sisteminio neteisėto keitimo strategijas ir nuo perrašymo apsaugančias funkcijas siekdami apsaugoti odometro rodmenų vientisumą. Tinkamą apsaugos nuo neteisėto keitimo lygį užtikrinančius metodus patvirtina patvirtinimo institucija. Veiksmingas šių strategijų taikymas siekiant apsaugoti odometrą gali būti bandomas tipo patvirtinimo metu ir (arba) atliekant rinkos priežiūrą.

2.4.    Bandymų atlikimas

2.4.1. I.2.4 lentelėje parodyta, kaip atliekami transporto priemonės tipo patvirtinimo bandymai. Specialios bandymų procedūros aprašytos II, IIIA, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XVI, XX, XXI ir XXII prieduose.I.2.4 paveikslas

Bandymų reikalavimų taikymas tipo patvirtinimui ir patvirtinto tipo išplėtimui

Transporto priemonės kategorija

Kibirkštinio uždegimo variklį turinčios transporto priemonės, įskaitant hibridines (1) (2)

Slėginio uždegimo variklį turinčios transporto priemonės, įskaitant hibridines

Grynosios elektrinės transporto priemonės

Vandenilio kuro elementais varomos transporto priemonės

 

Vieneriopi degalai

Dvejopi degalai (3)

Mišrūs degalai (3)

Vieneriopi degalai

 

 

Etaloniniai degalai

Benzinas

SND

GD/ biometanas

Vandenilis (ICE)

Benzinas

Benzinas

Benzinas

Benzinas

Dyzelinas

Benzinas

Vandenilis (kuro elementas)

SND

GD/biometanas

Vandenilis

(ICE) (4)

Etanolis (E85)

1 tipo bandymas (7)

Taip

Taip (5)

Taip (6)

Taip (4)

Taip

(abi degalų rūšys)

Taip

(abi degalų rūšys)

Taip

(abi degalų rūšys)

Taip

(abi degalų rūšys)

Taip

Taip

ATCT

(14 °C bandymas)

Taip

Taip

Taip

Taip (4)

Taip

(abi degalų rūšys)

Taip

(abi degalų rūšys)

Taip

(abi degalų rūšys)

Taip

(abi degalų rūšys)

Taip

Taip

Dujiniai teršalai, RDE (1A tipo bandymas)

Taip

Taip

Taip

Taip (4)

Taip

(abi degalų rūšys)

Taip

(abi degalų rūšys)

Taip

(abi degalų rūšys)

Taip

(abi degalų rūšys)

Taip

Taip

KDK, RDE (1A tipo bandymas)

Taip

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Taip

(abi degalų rūšys)

Taip

Taip

Išmetamieji teršalai varikliui veikiant tuščiąja eiga

(2 tipo bandymas)

Taip

Taip

Taip

Taip

(abi degalų rūšys)

Taip

(abi degalų rūšys)

Taip

(tik benzinas)

Taip

(abi degalų rūšys)

Išmetamosios karterio dujos

(3 tipo bandymas)

Taip

Taip

Taip

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Degalų garavimo išlakos

(4 tipo bandymas)

Taip

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Taip

Ilgaamžiškumas

(5 tipo bandymas)

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Taip

Taip

Išmetamieji teršalai esant žemai temperatūrai

(6 tipo bandymas)

Taip

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Taip

(tik benzinas)

Taip

(abi degalų rūšys)

Eksploatuojamų transporto priemonių atitiktis

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

(suteikiant tipo patvirtinimą)

Taip

(suteikiant tipo patvirtinimą)

Taip

(suteikiant tipo patvirtinimą)

Taip

(suteikiant tipo patvirtinimą)

Taip

Taip

OBD

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Išmetamo CO2 kiekis, degalų sąnaudos, elektros energijos sąnaudos ir elektrinė rida

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

(abi degalų rūšys)

Taip

(abi degalų rūšys)

Taip

(abi degalų rūšys)

Taip

(abi degalų rūšys)

Taip

Taip

Taip

Taip

Dūmų neskaidrumas

Taip (8)

Variklio galia

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

OBFCM

Taip

Taip

(abi degalų rūšys)

Taip

Taip

(1)   

Specialios vandeniliu ir mišriais degalais, kurių sudėtyje yra biodyzelino, varomų transporto priemonių bandymo metodikos bus nustatytos vėliau.

(2)   

Kietųjų dalelių masės ir kietųjų dalelių kiekio ribinės vertės ir atitinkamos matavimo procedūros taikomos tik transporto priemonėms su tiesioginio įpurškimo varikliais.

(3)   

Jei dvejopų degalų transporto priemonė yra pateikta kartu su mišriais degalais varoma transporto priemone, taikomi abiejų bandymų reikalavimai.

(4)   

Jei transporto priemonė varoma vandeniliu, nustatomas tik išmetamo NOx kiekis.

(5)   

Kietųjų dalelių masės ir kietųjų dalelių kiekio ribinės vertės ir atitinkamos matavimo procedūros netaikomos.

(6)   

Kietųjų dalelių kiekio RDE bandymas taikomas tik toms transporto priemonėms, kurių „Euro 6“ išmetamųjų teršalų ribinės vertės nustatytos Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priedo 2 lentelėje.

(7)   

Dėl dozuojamų sudedamųjų dalių taikymo degalams ir transporto priemonių technologijai, taigi ir matavimo procedūrų, žr. Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priedo 2 lentelėje apibrėžtas išmetamųjų teršalų ribines vertes.

(8)   

Faktinis bandymas gali būti nereikalingas, žr. JT taisyklę Nr. 24 dėl išsamesnės informacijos.

3.   PATVIRTINTO TIPO IŠPLĖTIMAS

3.1.    Patvirtinto tipo išplėtimas atsižvelgiant į variklio teršalų išmetimą (1 tipo ir 2 tipo bandymai bei OBFCM)

3.1.1. Patvirtintas tipas išplečiamas transporto priemonėms, jeigu jos atitinka JT taisyklės Nr. 154 7.4 punkto reikalavimus. Išmetamųjų teršalų kiekis neturi viršyti ribų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priedo 2 lentelėje.

3.2.    Patvirtinto tipo išplėtimas atsižvelgiant į degalų garavimo išlakas (4 tipo bandymas)

3.2.1. Jei bandymai atliekami pagal JT EEK taisyklės Nr. 83 6 priedą [1 dienos naujasis Europos važiavimo ciklas (NEDC)] arba Reglamento (EB) Nr. 2017/1221 priedą [2 dienų NEDC], patvirtinto tipo išplėtimas suteikiamas transporto priemonėms su įrengta degalų garavimo išlakų kontrolės sistema, jei jos atitinka šias sąlygas:

3.2.1.1. pagrindinis degalų ar oro dozavimo principas yra tas pats;

3.2.1.2. degalų bako forma turi būti tokia pati, o medžiaga, iš kurios pagamintas degalų bakas ir skystųjų degalų žarnos, turi būti techniniu požiūriu lygiavertė;

3.2.1.3. turi būti bandoma blogiausiojo atvejo atsižvelgiant į žarnų skerspjūvio plotą ir apytikrį ilgį transporto priemonė. Apie tai, ar galima naudoti nevienodus garų ir skysčio skirtuvus, sprendžia už tipo patvirtinimo bandymus atsakinga techninė tarnyba;

3.2.1.4. degalų bako tūris neturi skirtis daugiau kaip ± 10 %;

3.2.1.5. degalų bako apsauginiai vožtuvai turi būti vienodai sureguliuoti;

3.2.1.6. degalų garų surinkimo būdas turi būti vienodas, t. y. gaudyklės forma ir tūris, laikykla, oro filtras (jeigu naudojamas degalų garavimo išlakoms kontroliuoti) ir kiti parametrai turi būti vienodi;

3.2.1.7. surinktų garų prapūtimo būdai turi būti vienodi (pvz., oro srautas, prapūtimo pradžia arba prapūtimo tūris parengiamojo kondicionavimo ciklo metu);

3.2.1.8. degalų dozavimo sistemos sandarinimo ir ventiliacijos būdai turi būti vienodi.

3.2.2. Kai bandymai atliekami pagal VI priedą [dviejų dienų WLTP], patvirtinto tipo išplėtimas suteikiamas transporto priemonėms, priklausančioms patvirtintai degalų garavimo išlakų šeimai, kaip nustatyta JT reglamento Nr. 154 6.6.3 punkte.

3.3.    Patvirtinto tipo išplėtimas atsižvelgiant į taršos kontrolės įtaisų patvarumą (5 tipo bandymas)

3.3.1. Nusidėvėjimo koeficientai taikymas išplečiamas skirtingoms transporto priemonėms ir transporto priemonių tipams, jei jos atitinka JT taisyklės Nr. 154 7.6 punkto reikalavimus.

3.4.    Patvirtinto tipo išplėtimas atsižvelgiant į vidinės diagnostikos sistemą

3.4.1. Patvirtintas tipas išplečiamas transporto priemonėms, priklausančioms patvirtintai OBD šeimai, kaip nustatyta JT taisyklės Nr. 154 6.8.1 punkte.

3.5.    Patvirtinto tipo išplėtimas atliekant žemos temperatūros bandymą (6 tipo bandymą)

3.5.1.   Skirtingos standartinės masės transporto priemonės

3.5.1.1. Patvirtinto tipo išplėtimas suteikiamas tik toms transporto priemonėms, kurių etaloninei masei reikia naudoti dviejų gretimų didesnių dydžių ekvivalentines inercines apkrovas ar bet kokią mažesnę ekvivalentinę inercinę apkrovą.

3.5.1.2. N kategorijos transporto priemonių atveju patvirtinto tipo išplėtimas suteikiamas tik mažesnės standartinės masės transporto priemonėms, jei jau patvirtintos transporto priemonės išmetamųjų teršalų kiekis neviršija transporto priemonei, kuriai prašoma suteikti patvirtinto tipo išplėtimą, nustatytų ribinių verčių.

3.5.2.   Transporto priemonės su skirtingais bendraisiais pavarų perdavimo skaičiais

3.5.2.1. Transporto priemonėms su skirtingais perdavimo skaičiais patvirtinto tipo išplėtimas suteikiamas tik tam tikromis sąlygomis.

3.5.2.2. Siekiant nustatyti, ar galima suteikti patvirtinto tipo išplėtimą, kiekvienam 6 tipo bandyme naudotam perdavimo skaičiui nustatomas santykis

image

kai variklio sūkių skaičius yra 1 000  min–1, V1 yra patvirtinto tipo transporto priemonės greitis, o V2 yra transporto priemonės tipo, kuriam prašoma suteikti patvirtinto tipo išplėtimą, greitis.

3.5.2.3. Jei kiekvienam perdavimo skaičiui apskaičiuotas santykis E ≤ 8 %, patvirtinto tipo išplėtimas suteikiamas nekartojant 6 tipo bandymų.

3.5.2.4. Jei bent vieno perdavimo skaičiaus E > 8 % ir jei kiekvieno perdavimo skaičiaus E ≤ 13 %, 6 tipo bandymas kartojamas. Bandymai gali būti atliekami gamintojo pasirinktoje laboratorijoje, jei tam pritaria techninė tarnyba. Bandymų ataskaita siunčiama už tipo patvirtinimo bandymus atsakingai techninei tarnybai.

3.5.3.   Transporto priemonės su skirtinga etalonine masė ir perdavimo skaičiais

Patvirtinto tipo išplėtimas suteikiamas skirtingos etaloninės masės transporto priemonėms ir transporto priemonėms su skirtingais perdavimo skaičiais, jei laikomasi visų 3.5.1 ir 3.5.2 punktuose nustatytų sąlygų.

4.   GAMYBOS ATITIKTIS

4.1.    Įvadas

4.1.1. Kiekviena transporto priemonė, pagaminta taikant tipo patvirtinimo procedūrą pagal šį reglamentą, turi būti pagaminta taip, kad atitiktų tipo patvirtinimo pagal šį reglamentą reikalavimus. Gamintojas įgyvendina tinkamas priemones ir dokumentais patvirtintus kontrolės planus ir nustatytais intervalais, kaip nurodyta šiame reglamente, atlieka būtinus teršalų išmetimo, OBFCM ir OBD bandymus, skirtus patikrinti, ar nuolatos laikomasi atitikties patvirtintam tipui. Patvirtinimo institucija patikrina šias gamintojo priemones ir kontrolės planus ir jiems pritaria, taip pat gamintojo patalpose, įskaitant gamybines ir bandymų patalpas, atlieka auditus bei išmetamųjų teršalų, OBFCM ir OBD bandymus tam tikrais intervalais, kaip nurodyta šiame reglamente, kaip dalį gaminių atitikties nuolatinio tikrinimo priemonių, aprašytų Reglamento (ES) 2018/858 IV priede.

4.1.2. Gamintojas patikrina gamybos atitiktį, pagal V, VI, XI, XXI ir XXII prieduose aprašytas bandymų procedūras atlikdamas išmetamųjų teršalų kiekio (žr. Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priedo 2 lentelę), išmetamo CO2 kiekio (kartu matuojant elektros energijos sąnaudas, ir, jei taikoma, stebint vidinio degalų ir (arba) energijos sąnaudų stebėsenos (OBFCM) įtaiso tikslumą), išmetamųjų karterio dujų kiekio bei garavimo išlakų kiekio nustatymo bandymus ir OBD sistemos bandymą. Todėl į patikrą turi būti įtraukti 1, 3 ir 4 tipų bandymai, OBFCM ir OBD bandymai, kaip aprašyta 2.4 punkte.

Tipo patvirtinimo institucija ne trumpiau kaip 5 metus saugo įrašus apie visus dokumentus, susijusius su gamybos atitikties bandymų rezultatais, ir, gavusi prašymą, pateikia juos Komisijai.

Konkrečios gamybos atitikties procedūros yra nustatytos JT taisyklės Nr. 154 8 ir 9 dalyse ir 1–4 priedėliuose, išskyrus šią išimtį:

JT taisyklės Nr. 154 8.1.2 punkto 8/1 lentelė pakeičiama taip:8/1 lentelė

1 tipas. 1 tipui taikomi gamybos atitikties reikalavimai, keliami įvairių tipų transporto priemonėms

Transporto priemonės tipas

Išmetamieji teršalai

Išmetamo CO2 kiekis

Elektros energijos sąnaudos

OBFCM tikslumas

Varomos tik vidaus degimo varikliu

Taip

Taip

Netaikoma

Taip

NOVC-HEV

Taip

Taip

Netaikoma

Taip

OVC-HEV

Taip:

CD (1) ir CS

: tik CS

Taip: tik CD

Taip: CS

PEV

Netaikoma

Netaikoma

Taip

Netaikoma

NOVC-FCHV

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

OVC-FCHV

Netaikoma

Netaikoma

Neįtraukta

Netaikoma

(1)   

Tik jei vidaus degimo variklis veikia tuo metu, kai atliekamas tinkamas atitinkantis CD 1 tipo gamybos atitikties tikrinimo bandymas.

Papildomų verčių, kurių reikia gamybos atitikties dėl PEV ir OVC-HEV elektros energijos sąnaudų patikrai, apskaičiavimas nurodytas JT taisyklės Nr. 154 B8 priedo 8 priedėlyje.

4.1.8. Neatitikties atveju taikomas Reglamento (ES) 2018/858 51 straipsnis.

4.2.6. Transporto priemonės, kuriose diegta ekologinių naujovių

4.2.6.1. Kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2019/631 ( 11 ) 11 straipsnyje, M1 ir N1 kategorijos transporto priemonių gamybos atitiktis, atsižvelgiant į ekologines naujoves, turi būti įrodyta patikrinant, ar jose yra įrengtos tinkamos nagrinėjamosios ekologinės naujovės.

4.5.    Transporto priemonės atitikties patikra atliekant 3 tipo bandymą

4.5.1. Jei reikia atlikti 3 tipo bandymo tikrinimą, jis atliekamas laikantis toliau nurodytų reikalavimų.

4.5.1.1. Patvirtinimo institucijai nustačius, kad gamybos kokybė atrodo netinkama, iš šeimos atsitiktine tvarka atrenkama viena transporto priemonė ir su ja atliekami V priede aprašyti bandymai.

4.5.1.2. Gamyba laikoma atitinkančia nustatytus reikalavimus, jei ši transporto priemonė atitinka V priede aprašytų bandymų reikalavimus.

4.5.1.3. Jei išbandyta transporto priemonė neatitinka 4.5.1.1 punkto reikalavimų, atsitiktine tvarka atrenkamos dar keturios tos pačios šeimos transporto priemonės ir su jomis atliekami V priede aprašyti bandymai. Bandymus galima atlikti su nemodifikuotomis transporto priemonėmis, kurių rida ne didesnė kaip 15 000  km.

4.5.1.4. Gamyba laikoma atitinkančia nustatytus reikalavimus, jei ne mažiau kaip trys transporto priemonės atitinka V priede aprašytų bandymų reikalavimus.

▼B

4.6.    Transporto priemonės atitikties patikra atliekant 4 tipo bandymą

4.6.1. Prireikus atlikti 4 tipo bandymo patikrą, ji atliekama laikantis toliau nurodytų reikalavimų.

4.6.1.1. 

Patvirtinimo institucijai nustačius, kad gamybos kokybė atrodo netinkama, iš šeimos atsitiktine tvarka atrenkama viena transporto priemonė ir su ja atliekami VI priede arba bent Taisyklės Nr. 83 7 priedo 7 dalyje aprašyti bandymai.

4.6.1.2. 

Gamyba laikoma atitinkančia nustatytus reikalavimus, jeigu ši transporto priemonė atitinka VI priedo arba JT taisyklės Nr. 83 7 priedo 7 dalyje aprašytų bandymų reikalavimus, nelygu, kuris iš bandymų buvo atliktas.

4.6.1.3. 

Jeigu bandomoji transporto priemonė neatitinka 4.6.1.1 punkto reikalavimų, iš tos pačios šeimos atsitiktine tvarka atrenkamos dar keturios transporto priemonės ir su jomis atliekami VI priede arba bent JT taisyklės Nr. 83 7 priedo 7 dalyje aprašyti bandymai. Bandymus galima atlikti su nemodifikuotomis transporto priemonėmis, kurių rida ne didesnė kaip 15 000  km.

4.6.1.4. 

Gamyba laikoma atitinkančia nustatytus reikalavimus, jeigu bent trys transporto priemonės atitinka VI priedo arba JT taisyklės Nr. 83 7 priedo 7 dalyje aprašytų bandymų reikalavimus, nelygu, kuris iš bandymų buvo atliktas.

4.7.    Transporto priemonės atitikties patikra atsižvelgiant į vidinės diagnostikos (OBD) sistemą

4.7.1. Prireikus atlikti OBD sistemos eksploatacinių savybių patikrą, ji atliekama laikantis toliau nurodytų reikalavimų.

4.7.1.1. 

Patvirtinimo institucijai nustačius, kad gamybos kokybė atrodo netinkama, iš šeimos atsitiktine tvarka atrenkama viena transporto priemonė ir su ja atliekami XI priedo 1 priedėlyje aprašyti bandymai.

4.7.1.2. 

Gamyba laikoma atitinkančia nustatytus reikalavimus, jeigu ši transporto priemonė atitinka XI priedo 1 priedėlyje aprašytų bandymų reikalavimus.

4.7.1.3. 

Jeigu išbandyta transporto priemonė neatitinka 4.7.1.1 punkto reikalavimų, iš tos pačios šeimos atsitiktine tvarka atrenkamos dar keturios transporto priemonės ir su jomis atliekami XI priedo 1 priedėlyje aprašyti bandymai. Bandymus galima atlikti su nemodifikuotomis transporto priemonėmis, kurių rida ne didesnė kaip 15 000  km.

4.7.1.4. 

Gamyba laikoma atitinkančia nustatytus reikalavimus, jeigu bent trys transporto priemonės atitinka XI priedo 1 priedėlyje aprašytų bandymų reikalavimus.

▼M5 —————

▼M5
3 priedėlis

PAVYZDINIS

INFORMACINIS DOKUMENTAS Nr. …

DĖL TRANSPORTO PRIEMONĖS EB TIPO PATVIRTINIMO, ATSIŽVELGIANT Į IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ KIEKĮ

Jeigu taikoma, turi būti pateikti trys toliau nurodytos informacijos egzemplioriai ir turinys. Brėžiniai turi būti atitinkamo mastelio ir pakankamai išsamūs, jie pateikiami A4 formato lapuose arba A4 formato aplanke. Jei pateikiamos nuotraukos, jos turi būti pakankamai detalios.

Jei sistemos, sudedamosios dalys arba atskiri techniniai mazgai turi elektroninius valdymo blokus, turi būti pateikti duomenys apie tų valdymo blokų veikimo charakteristikas.0.

BENDRIEJI DUOMENYS

0.1.

Markė (gamintojo prekės pavadinimas): …

0.2.

Tipas: …

0.2.1.

Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

0.2.2.1.

Leidžiamos pakopinio tipo patvirtinimo parametrų vertės, naudojamos kaip bazinės transporto priemonės išmetamųjų teršalų, sąnaudų ir (arba) ridos vertės (jei taikoma, nurodyti intervalą):

Faktinė sukomplektuotos transporto priemonės masė (kg): …

Didžiausioji techniškai leidžiama pakrautos sukomplektuotos transporto priemonės masė (kg): …

Sukomplektuotos transporto priemonės priekinio paviršiaus plotas (cm2): …

Pasipriešinimo riedėjimui koeficientas (kg/t): …

Radiatoriaus priekinių grotelių oro angų skerspjūvio plotas (cm2): …

0.2.3.

Šeimos identifikatoriai

0.2.3.1.

Interpoliacijos šeima: …

0.2.3.2.

ATCT šeima (-os): …

0.2.3.3.

PEMS šeima: …

0.2.3.4.

Kelio apkrovos šeima

0.2.3.4.1.

VH kelio apkrovos šeima: …

0.2.3.4.2.

VL kelio apkrovos šeima: …

0.2.3.4.3.

Kelio apkrovos šeimos, taikomos interpoliacijos šeimoje: …

0.2.3.5.

Kelio apkrovos matricos šeima (-os): …

0.2.3.6.

Periodinio regeneravimo šeima (-os): …

0.2.3.7.

Garavimo išlakų kiekio bandymo šeima (-os): …

0.2.3.8.

OBD šeima (-os): …

0.2.3.9.

Ilgaamžiškumo šeima (-os): …

0.2.3.10.

ER sistemos šeima (-os): …

0.2.3.11.

Dujomis varomų transporto priemonių šeima (-os): …

0.2.3.12.

0.2.3.13.

KCO2 pataisos koeficiento šeima: …

0.2.4.

Kita (-os) šeima (-os): …

0.4.

Transporto priemonės kategorija (c): …

0.5

Gamintojo pavadinimas ir adresas

0.8.

Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

0.9.

Gamintojo atstovo (jei yra) pavadinimas ir adresas: …

1.

BENDROSIOS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS

1.1.

Tipinės transporto priemonės / sudedamosios dalies / atskiro techninio mazgo nuotraukos ir (arba) brėžiniai (1):

1.3.3.

Varančiosios ašys (skaičius, vieta, tarpusavio sujungimas): …

2.

MASĖS IR MATMENYS (f) (g) (7)

(kg ir mm) (jei taikoma, pateikiamos nuorodos į brėžinius)

2.6.

Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė (h)

a)  (didžiausia ir mažiausia kiekvieno varianto masė): …

2.6.3.

Sukamoji masė: 3 % parengtos naudoti transporto priemonės masės ir 25 kg sumos arba vertė, vienai ašiai (kg): …

2.8.

Gamintojo nurodyta didžiausioji techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė (i) (3): …

3.

VAROMOSIOS ENERGIJOS KEITIKLIS (k)

3.1.

Varomosios energijos keitiklio (-ių) gamintojas: …

3.1.1.

Gamintojo kodas (pažymėtas ant varomosios energijos keitiklio arba naudojant kitas atpažinimo priemones): …

3.2.

Vidaus degimo variklis

3.2.1.1.

Veikimo principas: kibirkštinio uždegimo / slėginio uždegimo / dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas (1)

Ciklas: keturių taktų / dviejų taktų / rotacinis (1)

3.2.1.2.

Cilindrų skaičius ir išdėstymas: …

3.2.1.2.1.

Cilindrų skersmuo (1): … mm

3.2.1.2.2.

Stūmoklio eiga (1): … mm

3.2.1.2.3.

Cilindrų uždegimo seka: …

3.2.1.3.

Variklio darbinis tūris (m): … cm3

3.2.1.4.

Tūrinis suspaudimo laipsnis (2): …

3.2.1.5.

Degimo kameros, stūmoklio galvutės ir, jeigu tai yra kibirkštinio uždegimo variklis, stūmoklio žiedų brėžiniai: …

3.2.1.6.

Normalus variklio sūkių skaičius tuščiąja eiga (2): … min–1

3.2.1.6.1.

Didelis variklio sūkių skaičius tuščiąja eiga (2): … min–1

3.2.1.8.

Vardinė variklio galia (n): … kW esant … min–1 (gamintojo deklaruota vertė)

3.2.1.9.

Gamintojo nurodytas didžiausias leidžiamasis variklio sūkių skaičius: … min–1

3.2.1.10.

Didžiausiasis naudingasis sukimo momentas (n): … Nm esant … min–1 (gamintojo deklaruota vertė)

3.2.1.11.

Aplinkos sąlygoms kompensuoti skirtas pataisos koeficientas nustatytas 1 pagal JT taisyklės Nr. 85 5 priedo 5.4.3 punktą: taip / ne (1).

3.2.2.

Degalai

3.2.2.1.

Dyzelinas / benzinas / SND / GD ar biometanas / etanolis (E 85) / biodyzelinas / vandenilis (1) (6)

3.2.2.1.1.

RON, bešvinio benzino: …

3.2.2.4.

Transporto priemonės degalų rūšis: Vieneriopi degalai, dvejopi degalai, mišrūs degalai (1)

3.2.2.5.

Didžiausias priimtinas biodegalų kiekis degaluose (gamintojo deklaruota vertė): … % tūrio

3.2.4.

Degalų tiekimas

3.2.4.1.

Karbiuratoriumi (-iais): taip / ne (1)

3.2.4.2.

Degalų įpurškimu (tik slėginio uždegimo arba dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo varikliams): taip / ne (1)

3.2.4.2.1.

Sistemos aprašymas (bendrosios magistralės degalų sistema, siurblys su purkštuvu, paskirstymo siurblys ir kt.): …

3.2.4.2.2.

Veikimo principas: tiesioginis įpurškimas / netiesioginis įpurškimas / sūkurinė kamera (1)

3.2.4.2.3.

Įpurškimo siurblys ir (arba) tiekimo siurblys

3.2.4.2.3.1.

Markė (-ės): …

3.2.4.2.3.2.

Tipas (-ai): …

3.2.4.2.3.3.

Didžiausiasis tiekiamų degalų kiekis (1) (2): … mm3 /per vieną taktą ar ciklą, kai variklio sūkių skaičius: … min–1, arba pateikiama parametrų diagrama: … (Jei reguliuojamas įpurškimo stiprumas, nurodomas tipiškas degalų tiekimas ir įpurškimo slėgio kitimas pagal variklio sūkių skaičių)

3.2.4.2.4.

Variklio sūkių skaičiaus ribojimo kontrolė

3.2.4.2.4.2.1.

Sūkių skaičius, nuo kurio pradedamas degalų tiekimo nutraukimas esant apkrovai: … min–1

3.2.4.2.4.2.2.

Didžiausiasis sūkių skaičius be apkrovos: … min–1

3.2.4.2.6.

Purkštuvas (-ai)

3.2.4.2.6.1.

Markė (-ės): …

3.2.4.2.6.2.

Tipas (-ai): …

3.2.4.2.8.

Pagalbinis paleidimo įtaisas

3.2.4.2.8.1.

Markė (-ės): …

3.2.4.2.8.2.

Tipas (-ai): …

3.2.4.2.8.3.

Sistemos aprašymas: …

3.2.4.2.9.

Elektroniniu būdu valdomas įpurškimas: taip / ne (1)

3.2.4.2.9.1.

Markė (-ės): …

3.2.4.2.9.2.

Tipas (-ai):

3.2.4.2.9.3

Sistemos aprašymas: …

3.2.4.2.9.3.1.

Elektroninio valdymo bloko (ECU) markė ir tipas: …

3.2.4.2.9.3.1.1.

ECU programinės įrangos versija: …

3.2.4.2.9.3.2.

Degalų reguliatoriaus markė ir tipas: …

3.2.4.2.9.3.3.

Oro srauto jutiklio markė ir tipas: …

3.2.4.2.9.3.4.

Degalų skirstytuvo markė ir tipas: …

3.2.4.2.9.3.5.

Droselio sklendės korpuso markė ir tipas: …

3.2.4.2.9.3.6.

Vandens temperatūros jutiklio markė ir tipas arba veikimo principas: …

3.2.4.2.9.3.7.

Oro temperatūros jutiklio markė ir tipas arba veikimo principas: …

3.2.4.2.9.3.8.

Oro slėgio jutiklio markė ir tipas arba veikimo principas: …

3.2.4.3.

Degalų įpurškimas (tik kibirkštinis uždegimas): taip / ne (1)

3.2.4.3.1.

Veikimo principas: centrinio / daugiataškio / tiesioginio įpurškimo / kitoks (nurodyti) (1): …

3.2.4.3.2.

Markė (-ės): …

3.2.4.3.3.

Tipas (-ai): …

3.2.4.3.4.

Sistemos aprašymas (jei tai yra ne nuolatinio įpurškimo sistema, pateikiami lygiaverčiai duomenys): …

3.2.4.3.4.1.

Elektroninio valdymo bloko (ECU) markė ir tipas: …

3.2.4.3.4.1.1.

ECU programinės įrangos versija: …

3.2.4.3.4.3.

Oro srauto jutiklio markė ir tipas arba veikimo principas: …

3.2.4.3.4.8.

Droselio sklendės korpuso markė ir tipas: …

3.2.4.3.4.9.

Vandens temperatūros jutiklio markė ir tipas arba veikimo principas: …

3.2.4.3.4.10.

Oro temperatūros jutiklio markė ir tipas arba veikimo principas: …

3.2.4.3.4.11.

Oro slėgio jutiklio markė ir tipas arba veikimo principas: …

3.2.4.3.5.

Purkštuvai

3.2.4.3.5.1.

Markė: …

3.2.4.3.5.2.

Tipas: …

3.2.4.3.7.

Šaltojo paleidimo sistema

3.2.4.3.7.1.

Veikimo principas (-ai): …

3.2.4.3.7.2.

Eksploatavimo ribos / nuostačiai (1) (2): …

3.2.4.4.

Tiekimo siurblys

3.2.4.4.1.

Slėgis (2): … kPa arba charakteristikų diagrama (2): …

3.2.4.4.2.

Markė (-ės): …

3.2.4.4.3.

Tipas (-ai): …

3.2.5.

Elektros sistema

3.2.5.1.

Vardinė įtampa: … V, teigiamas / neigiamas įžeminimas (1)

3.2.5.2.

Generatorius

3.2.5.2.1.

Tipas: …

3.2.5.2.2.

Nominalioji galia: … VA

3.2.6.

Uždegimo sistema (tik kibirkštinio uždegimo variklių)

3.2.6.1.

Markė (-ės): …

3.2.6.2.

Tipas (-ai): …

3.2.6.3.

Veikimo principas: …

3.2.6.6.

Uždegimo žvakės

3.2.6.6.1.

Markė: …

3.2.6.6.2.

Tipas: …

3.2.6.6.3.

Tarpo nuostatis: … mm

3.2.6.7.

Uždegimo ritė (-ės)

3.2.6.7.1.

Markė: …

3.2.6.7.2.

Tipas: …

3.2.7.

Aušinimo sistema: skysčiu / oru (1)

3.2.7.1.

Variklio temperatūros kontrolės mechanizmo nominalusis nuostatis: …

3.2.7.2.

Skystis

3.2.7.2.1.

Skysčio rūšis: …

3.2.7.2.2.

Cirkuliacinis siurblys (-iai): taip / ne (1)

3.2.7.2.3.

Charakteristikos: … arba

3.2.7.2.3.1.

Markė (-ės): …

3.2.7.2.3.2.

Tipas (-ai): …

3.2.7.2.4.

Pavaros perdavimo skaičius (-ai): …

3.2.7.2.5.

Ventiliatoriaus ir jo varomojo mechanizmo aprašymas: …

3.2.7.3.

Oras

3.2.7.3.1.

Ventiliatorius: taip / ne (1)

3.2.7.3.2.

Charakteristikos: … arba

3.2.7.3.2.1.

Markė (-ės): …

3.2.7.3.2.2.

Tipas (-ai): …

3.2.7.3.3.

Pavaros perdavimo skaičius (-iai): …

3.2.8.

Įsiurbimo sistema

3.2.8.1.

Kompresorius: taip / ne (1)

3.2.8.1.1.

Markė (-ės): …

3.2.8.1.2.

Tipas (-ai): …

3.2.8.1.3.

Sistemos aprašymas (pvz., didžiausias pripūtimo slėgis: … kPa; išmetamųjų dujų slėgio reguliavimo įtaisas, jei naudojamas): …

3.2.8.2.

Tarpinis aušintuvas: taip / ne (1)

3.2.8.2.1.

Tipas: oras–oras / oras–vanduo (1)

3.2.8.3.

Įsiurbimo slėgio sumažėjimas, esant vardiniam variklio sūkių skaičiui ir 100 % apkrovai (tik slėginio uždegimo varikliams):

3.2.8.4.

Įsiurbimo vamzdžių ir jų pagalbinių įtaisų (padidinto slėgio kameros, šildymo įtaiso, papildomų oro įleidimo angų ir kt.) aprašymas ir brėžiniai: …

3.2.8.4.1.

Įsiurbimo kolektoriaus aprašymas (įskaitant brėžinius ir (arba) nuotraukas): …

3.2.8.4.2.

Oro filtras, brėžiniai: … arba

3.2.8.4.2.1.

Markė (-ės): …

3.2.8.4.2.2.

Tipas (-ai): …

3.2.8.4.3.

Įsiurbimo triukšmo slopintuvas, brėžiniai: … arba

3.2.8.4.3.1.

Markė (-ės): …

3.2.8.4.3.2.

Tipas (-ai): …

3.2.9.

Išmetimo sistema

3.2.9.1.

Išmetimo kolektoriaus aprašymas ir (arba) brėžinys: …

3.2.9.2.

Išmetimo sistemos aprašymas ir (arba) brėžinys: …

3.2.9.3.

Didžiausias leidžiamas išmetimo sistemos priešslėgis, esant vardiniam variklio sūkių skaičiui ir 100 % apkrovai (tik slėginio uždegimo varikliams): … kPa

3.2.10.

Mažiausiasis įsiurbimo ir išmetimo angų skerspjūvio plotas: …

3.2.11.

Vožtuvo uždarymo ir atidarymo laiko reguliavimas arba lygiaverčiai duomenys

3.2.11.1.

Didžiausias vožtuvų pakilimo aukštis, atidarymo ir uždarymo kampai arba išsami informacija apie alternatyvių paskirstymo sistemų veikimo taktą, atsižvelgiant į rimties taškus. Jei tai yra kintamojo takto sistema, mažiausiasis ir didžiausiasis taktai: …

3.2.11.2.

Atskaitos ir (arba) nustatymo intervalai (1): …

3.2.12.

Oro taršos mažinimo priemonės

3.2.12.1.

Karterio dujų perdirbimo įtaisas (aprašymas ir brėžiniai): …

3.2.12.2.

Taršos kontrolės įtaisai (jei nenurodyta kituose punktuose)

3.2.12.2.1.

Katalizinis keitiklis

3.2.12.2.1.1.

Katalizinių keitiklių ir sudedamųjų dalių skaičius (toliau pateikiama informacija apie kiekvieną atskirą mazgą): …

3.2.12.2.1.2.

Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) matmenys, forma ir tūris: …

3.2.12.2.1.3.

Katalizinio veikimo tipas: …

3.2.12.2.1.4.

Bendras tauriųjų metalų kiekis: …

3.2.12.2.1.5.

Santykinė koncentracija: …

3.2.12.2.1.6.

Substratas (struktūra ir medžiaga): …

3.2.12.2.1.7.

Elementų tankis: …

3.2.12.2.1.8.

Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) korpuso tipas: …

3.2.12.2.1.9.

Katalizinio (-ių) keitiklio (-ių) padėtis (-ys) (vieta ir santykinis atstumas išmetimo vamzdyne): …

3.2.12.2.1.10.

Šiluminė apsauga: taip / ne (1)

3.2.12.2.1.11.

Normalaus veikimo temperatūros intervalas: … oC

3.2.12.2.1.12.

Katalizinio keitiklio markė: …

3.2.12.2.1.13.

Sudedamosios dalies identifikacinis numeris: …

3.2.12.2.2.

Jutikliai

3.2.12.2.2.1.

Deguonies ir (arba) lambda jutiklis (-iai): taip / ne (1)

3.2.12.2.2.1.1.

Markė: …

3.2.12.2.2.1.2.

Vieta: …

3.2.12.2.2.1.3.

Valdymo intervalas: …

3.2.12.2.2.1.4.

Tipas arba veikimo principas: …

3.2.12.2.2.1.5.

Sudedamosios dalies identifikacinis numeris: …

3.2.12.2.2.2.

NOx jutiklis: taip / ne (1)

3.2.12.2.2.2.1.

Markė: …

3.2.12.2.2.2.2.

Tipas: …

3.2.12.2.2.2.3.

Vieta

3.2.12.2.2.3.

Kietųjų dalelių jutiklis: taip / ne (1)

3.2.12.2.2.3.1.

Markė: …

3.2.12.2.2.3.2.

Tipas: …

3.2.12.2.2.3.3.

Vieta: …

3.2.12.2.3.

Oro įpūtimas: taip / ne (1)

3.2.12.2.3.1.

Tipas (oro įpūtimo sistema, oro siurblys ir kt.): …

3.2.12.2.4.

Išmetamųjų dujų recirkuliacija (IDR): taip / ne (1)

3.2.12.2.4.1.

Charakteristikos (markė, tipas, srautas, aukštas slėgis / žemas slėgis / bendras slėgis ir kt.): …

3.2.12.2.4.2.

Aušinimo vandeniu sistema (nurodoma atskirai kiekvienos IDR sistemos atveju, pvz., mažo slėgio, aukšto slėgio ar bendro slėgio): taip / ne (1)

3.2.12.2.5.

Degalų garavimo išlakų kontrolės sistema (tik benzino ir etanolio variklių): taip / ne (1)

3.2.12.2.5.1.

Išsamus įtaisų aprašymas: …

3.2.12.2.5.2.

Garavimo išlakų kontrolės sistemos brėžinys: …

3.2.12.2.5.3.

Aktyvintųjų anglių filtro brėžinys: …

3.2.12.2.5.4.

Sausų aktyvintųjų anglių masė: … g

3.2.12.2.5.5.

Scheminis degalų bako brėžinys (tik benzino ir etanolio variklių): …

3.2.12.2.5.5.1.

Degalų bako sistemos talpa, medžiaga ir konstrukcija: …

3.2.12.2.5.5.2.

Degalų garams skirtos žarnelės medžiagos, degalų tiekimo linijos medžiagos ir degalų sistemos sujungimo būdo aprašymas: …

3.2.12.2.5.5.3.

Sandaraus degalų bako sistema: taip / ne

3.2.12.2.5.5.4.

Degalų bako apsauginio vožtuvo reguliavimas (oro įleidimas ir išleidimas): …

3.2.12.2.5.5.5.

Prapūtimo kontrolės sistemos aprašymas: …

3.2.12.2.5.6.

Šiluminės apsaugos tarp bako ir išmetimo sistemos aprašymas ir scheminis brėžinys: …

3.2.12.2.5.7.

Pralaidumo faktorius: …

3.2.12.2.6.

Kietųjų dalelių gaudyklė: taip / ne (1)

3.2.12.2.6.1.

Kietųjų dalelių gaudyklės matmenys, forma ir talpa: …

3.2.12.2.6.2.

Kietųjų dalelių gaudyklės konstrukcija: …

3.2.12.2.6.3.

Padėtis (santykinis atstumas išmetimo vamzdyne): …

3.2.12.2.6.4.

Kietųjų dalelių gaudyklės markė: …

3.2.12.2.6.5.

Sudedamosios dalies identifikacinis numeris: …

3.2.12.2.7

Vidinė diagnostikos (OBD) sistema: taip / ne (1)

3.2.12.2.7.1.

Trikčių indikatoriaus sistemos aprašymas ir (arba) brėžinys: …

3.2.12.2.7.2.

Visų OBD sistema stebimų sudedamųjų dalių sąrašas ir paskirtis: …

3.2.12.2.7.3.

Aprašymas (pagrindinių veikimo principų):

3.2.12.2.7.3.1

Kibirkštinio uždegimo varikliai

3.2.12.2.7.3.1.1.

Katalizatoriaus stebėsena …

3.2.12.2.7.3.1.2.

Uždegimo pertrūkių aptikimas: …

3.2.12.2.7.3.1.3.

Deguonies jutiklio stebėsena: …

3.2.12.2.7.3.1.4.

Kitos OBD sistema stebimos sudedamosios dalys: …

3.2.12.2.7.3.2.

Slėginio uždegimo varikliai

3.2.12.2.7.3.2.1.

Katalizatoriaus stebėsena …

3.2.12.2.7.3.2.2.

Kietųjų dalelių gaudyklės stebėsena: …

3.2.12.2.7.3.2.3.

Degalų tiekimo elektroninės sistemos stebėsena: …

3.2.12.2.7.3.2.5.

Kitos OBD sistema stebimos sudedamosios dalys: …

3.2.12.2.7.4.

Trikčių indikatoriaus įsijungimo kriterijai (nustatytas važiavimo ciklų skaičius arba statistinis metodas): …

3.2.12.2.7.5.

OBD sistemos naudojamų išvesties kodų ir formatų sąrašas (pateikiant kiekvieno paaiškinimą): …

3.2.12.2.7.6.

Toliau nurodytą papildomą informaciją transporto priemonės gamintojas pateikia tam, kad būtų galima gaminti OBD sistemai tinkamas pakaitines arba atsargines dalis, diagnostikos priemones ir bandymų įrangą.

3.2.12.2.7.6.1.

Per transporto priemonės pradinį tipo patvirtinimą taikytų parengiamojo kondicionavimo ciklų ar alternatyvių parengiamojo kondicionavimo metodų tipo ir skaičiaus aprašymas ir jų naudojimo priežastys.

3.2.12.2.7.6.2.

OBD sistemos parodomojo ciklo, taikomo atliekant transporto priemonės pradinį patvirtinimą dėl OBD sistemos stebimos sudedamosios dalies, tipo aprašas

3.2.12.2.7.6.3.

Išsamus dokumentas, kuriame apibūdinami visi komponentai, iš kurių gaunami signalai, ir gedimų nustatymo strategija bei MI įjungimas (pvz., nustatytas važiavimų skaičius arba statistinis metodas), įskaitant kiekvieno OBD sistemos stebimo komponento svarbių antrinių registruojamų parametrų sąrašą. Sąrašas visų OBD sistemos išėjimo kodų ir naudoto formato (su visų jų paaiškinimais), susijusių su atskirais su išmetimu susijusiais galios pavaros komponentais ir atskirais su išmetimu nesusijusiais komponentais, jeigu komponentas kontroliuojamas veikimo sutrikimo indikatoriaus įjungimo nustatymo tikslais, įskaitant visų pirma išsamų $05 techninės priežiūros bandymo ID nuo $21 iki FF bei $06 techninės priežiūros duomenų paaiškinimą.

Jei tai tokio tipo transporto priemonė, kurioje naudojamos ryšio jungtys pagal standartą ISO 15765-4 „Kelių transporto priemonės, diagnostika valdiklio zonos tinkle (CAN). 4 dalis. Su išmetamaisiais teršalais susijusių sistemų reikalavimai“, reikia išsamiai paaiškinti $06 techninės priežiūros bandymo ID nuo $00 iki FF duomenis kiekvieno palaikomo OBD monitoriaus ID.

3.2.12.2.7.6.4.

Pirmiau nustatyti duomenys gali būti apibrėžti užpildant lentelę, kaip aprašyta toliau.

3.2.12.2.7.6.4.1.

Lengvoji transporto priemonėSudedamoji dalis

Trikties kodas

Stebėsenos strategija

Trikties nustatymo kriterijai

Trikčių indikatoriaus įsijungimo kriterijai

Antriniai parametrai

Parengiamasis kondicionavimas

Parodomasis bandymas

Katalizatorius

P0420

1 ir 2 deguonies jutiklių signalai

1 ir 2 jutiklių signalų skirtumas

3-ias ciklas

Variklio sūkių skaičius / apkrova, A / F režimas, katalizatoriaus temperatūra

Du 1 tipo ciklai

1 tipas

3.2.12.2.8.

Kita sistema: …

3.2.12.2.8.2.

Vairuotojo raginimo imtis priemonių sistema

3.2.12.2.8.2.3.

Raginimo imtis priemonių sistemos tipas: nėra variklio pakartotinio užvedimo blokavimo po tam tikro užvedimų skaičiaus / variklio užvedimo blokavimo papildžius degalų / degalų blokavimo / veikimo apribojimo

3.2.12.2.8.2.4.

Raginimo imtis priemonių sistemos aprašymas

3.2.12.2.8.2.5.

Vidutinio atstumo, kurį transporto priemonė nuvažiuoja su pilnu degalų baku, vertė: … km

3.2.12.2.10.

Periodinio regeneravimo sistema: (toliau pateikti informaciją apie kiekvieną atskirą mazgą)

3.2.12.2.10.1.

Regeneravimo metodo arba sistemos aprašymas ir (arba) brėžinys: …

3.2.12.2.10.2.

1 tipo veikimo ciklų arba lygiaverčių variklio bandymų stendo ciklų skaičius tarp dviejų ciklų, kai atsinaujinimo fazės vyksta pagal sąlygas, lygiavertes 1 tipo bandymo sąlygoms (D atstumas): …

3.2.12.2.10.2.1.

Taikomas 1 tipo ciklas (nurodyti taikomą procedūrą: XXI priedas arba JT/EEK taisyklė Nr. 83): …

3.2.12.2.10.2.2.

Regeneravimui reikalingų pilnų taikomų bandymų ciklų skaičius (d atstumas)

3.2.12.2.10.3.

Ciklų skaičiaus tarp dviejų ciklų, kuriais vyksta regeneravimo fazės, nustatymo metodika: …

3.2.12.2.10.4.

Apkrovos, būtinos, kad įvyktų regeneravimas, lygio nustatymo parametrai (t. y. temperatūra, slėgis ir kt.): …

3.2.12.2.10.5.

Sistemai apkrauti taikyto metodo aprašymas: …

3.2.12.2.11.

Katalizinio keitiklio sistemos, naudojančios sunaudojamus reagentus (toliau pateikti informaciją apie kiekvieną atskirą mazgą): yra / nėra (1)

3.2.12.2.11.1.

Reikiamo reagento tipas ir jo koncentracija: …

3.2.12.2.11.2.

Normalus reagento veikimo temperatūrų intervalas: …

3.2.12.2.11.3.

Tarptautinis standartas: …

3.2.12.2.11.4.

Reagento papildymo dažnumas: nuolatinis / atliekant techninę priežiūrą (jei taikoma):

3.2.12.2.11.5.

Reagento indikatorius: (aprašymas ir vieta)…

3.2.12.2.11.6.

Reagento bakelis

3.2.12.2.11.6.1.

Talpa: …

3.2.12.2.11.6.2.

Šildymo sistema: taip / ne

3.2.12.2.11.6.2.1.

Aprašymas arba brėžinys

3.2.12.2.11.7.

Reagento valdymo įtaisas: taip / ne (1)

3.2.12.2.11.7.1.

Markė: …

3.2.12.2.11.7.2.

Tipas: …

3.2.12.2.11.8.

Reagento purkštuvas (markė, tipas ir vieta): …

3.2.12.2.11.9.

Reagento kokybės jutiklis (markė, tipas ir vieta): …

3.2.12.2.12.

Vandens įpurškimas: taip / ne (1)

3.2.13.

Dūmų neskaidrumas

3.2.13.1.

Absorbcijos koeficiento ženklo vieta (tik slėginio uždegimo varikliams): …

3.2.14.

Išsamūs duomenys apie visus įtaisus, skirtus degalams taupyti (jeigu nenurodyti kituose punktuose):.…

3.2.15.

SND tiekimo sistema: taip / ne (1)

3.2.15.1.

Tipo patvirtinimo numeris pagal Reglamentą (EB) Nr. 661/2009 (r) arba Reglamentą (ES) 2019/2144 (s): …

3.2.15.2.

SND tiekimo sistemai skirtas elektroninis variklio valdymo blokas

3.2.15.2.1.

Markė (-ės): …

3.2.15.2.2.

Tipas (-ai): …

3.2.15.2.3.

Išmetamųjų teršalų kiekio reguliavimo galimybės: …

3.2.15.3.

Kiti dokumentai

3.2.15.3.1.

Katalizatoriaus apsaugos priemonių, taikomų pereinant nuo benzino prie SND ar atvirkščiai, aprašymas: …

3.2.15.3.2.

Sistemos schema (elektros jungtys, vakuuminių jungčių papildomos žarnos ir kt.): …

3.2.15.3.3.

Ženklo brėžinys: …

3.2.16.

GD tiekimo sistema: taip / ne (1)

3.2.16.1.

Tipo patvirtinimo numeris pagal Reglamentą (EB) Nr. 661/2009 arba Reglamentą (ES) 2019/2144: …

3.2.16.2.

GD tiekimo sistemai skirtas elektroninis variklio valdymo blokas

3.2.16.2.1.

Markė (-ės): …

3.2.16.2.2.

Tipas (-ai): …

3.2.16.2.3.

Išmetamųjų teršalų kiekio reguliavimo galimybės: …

3.2.16.3.

Kiti dokumentai

3.2.16.3.1.

Katalizatoriaus apsaugos priemonių, taikomų pereinant nuo benzino prie GD ar atvirkščiai, aprašymas: …

3.2.16.3.2.

Sistemos schema (elektros jungtys, vakuuminių jungčių papildomos žarnos ir kt.): …

3.2.16.3.3.

Ženklo brėžinys: …

3.2.18.

Vandenilio tiekimo sistema: taip / ne (1)

3.2.18.1.

EC Tipo patvirtinimo numeris pagal Reglamentą (EB) Nr. 79/2009 arba Reglamentą (ES) 2019/2144: …

3.2.18.2.

Vandenilio tiekimo sistemai skirtas elektroninis variklio valdymo blokas

3.2.18.2.1.

Markė (-ės): …

3.2.18.2.2.

Tipas (-ai): …

3.2.18.2.3.

Išmetamųjų teršalų kiekio reguliavimo galimybės: …

3.2.18.3.

Kiti dokumentai

3.2.18.3.1.

Katalizatoriaus apsaugos priemonių pereinant nuo benzino prie vandenilio ar atvirkščiai aprašymas: …

3.2.18.3.2.

Sistemos schema (elektros jungtys, vakuuminių jungčių papildomos žarnos ir kt.): …

3.2.18.3.3.

Ženklo brėžinys: …

3.2.19.

H2 ir GD mišinio tiekimo sistema: taip / ne (1)

3.2.19.1.

Vandenilio procentinė dalis degaluose (gamintojo nurodyta didžiausia dalis): …

3.2.19.2.

ES tipo patvirtinimo sertifikato, suteikto pagal JT taisyklę Nr. 110, numeris: …

3.2.19.3

H2 ir GD mišinio tiekimo sistemai skirtas elektroninis variklio valdymo blokas

3.2.19.3.1.

Markė (-ės): …

3.2.19.3.2.

Tipas (-ai): …

3.2.19.3.3.

Išmetamųjų teršalų kiekio reguliavimo galimybės: …

3.2.19.4.

Kiti dokumentai

3.2.19.4.2.

Sistemos schema (elektros jungtys, vakuuminių jungčių papildomos žarnos ir kt.): …

3.2.19.4.3.

Ženklo brėžinys: …

3.2.20.

Duomenys apie šilumos kaupimą

3.2.20.1.

Aktyvus šilumos kaupimo įtaisas: taip / ne (1)

3.2.20.1.1.

Entalpija: … (J)

3.2.20.2.

Izoliacinės medžiagos: taip / ne (1)

3.2.20.2.1.

Izoliacinė medžiaga: …

3.2.20.2.2.

Izoliacijos nominalusis tūris: … (t)

3.2.20.2.3.

Izoliacijos nominalioji masė: … (t)

3.2.20.2.4.

Izoliavimo vieta: …

3.2.20.2.5.

Blogiausiojo atvejo metodu pagrįstas transporto priemonės aušinimas: taip / ne (1)

3.2.20.2.5.1.

(ne blogiausiojo atvejo metodas) Trumpiausia stabilizavimo trukmė tsoak_ATCT (valandos): …

3.2.20.2.5.2.

(ne blogiausiojo atvejo metodas) Variklio temperatūros matavimo vieta: …

3.2.20.2.6.

ATCT šeimai priklausančios vienos interpoliacijos šeimos metodas: taip / ne (1)

3.2.20.2.7.

Blogiausiojo atvejo metodas dėl izoliacijos: taip / ne (1)

3.2.20.2.7.1.

Išmatuotos etaloninės ATCT transporto priemonės aprašymas atsižvelgiant į izoliaciją: …

3.3.

Elektrinės galios pavara (tik PEV)

3.3.1.

Bendras elektrinės galios pavaros aprašymas

3.3.1.1.

Markė: ...

3.3.1.2.

Tipas: ...

3.3.1.3.

Naudojamas (1): vienas variklis / keli varikliai (skaičius): ...

3.3.1.4.

Pavarų dėžės konfigūracija: lygiagreti / nuosekli / kitokia (patikslinti): ...

3.3.1.5.

Bandymo įtampa: ... V

3.3.1.6.

Vardinis variklio sūkių skaičius: ... min–1

3.3.1.7.

Didžiausiasis variklio sūkių skaičius: ... min–1 arba numatytasis: reduktoriaus išėjimo veleno sukimosi dažnis / pavarų dėžės sukimosi dažnis (nurodyti pavarą): ... min–1

3.3.1.9.

Didžiausioji galia: ... kW

3.3.1.10.

Didžiausioji 30 minučių galia: ... kW

3.3.1.11.

Lankstusis intervalas (jei P > 90 % didžiausios galios):

sukimosi dažnis intervalo pradžioje: ... min–1

sukimosi dažnis intervalo pabaigoje: ... min–1

3.3.2.

Traukos ĮEEKS

3.3.2.1.

ĮEEKS prekybinis pavadinimas ir prekių ženklas: ...

3.3.2.2.

Elektrocheminės poros rūšis: ...

3.3.2.3.

Nominalioji įtampa: ... V

3.3.2.4.

ĮEEKS didžiausioji 30 minučių galia (pastovios galios iškrova): ... kW

3.3.2.5.

ĮEEKS 2 h išsikrovimo charakteristika (pastovi galia ar pastovi srovė): (1)

3.3.2.5.1.

ĮEEKS energija: ... kWh

3.3.2.5.2.

ĮEEKS talpa: ... Ah per 2 h

3.3.2.5.3.

Įtampos vertė išsikrovimo pabaigoje: ... V

3.3.2.6.

Išsikrovimo pabaigos, kai transporto priemonė priverstinai sustoja, rodmuo: (1) ..........................

3.3.2.7.

ĮEEKS masė: .......................... kg

3.3.2.8.

Baterijos elementų skaičius:……

3.3.2.9.

ĮEEKS padėtis:…………

3.3.2.10.

Aušalo tipas: oras / skystis (1)

3.3.2.11.

Baterijos valdymo sistemos valdymo įtaisas

3.3.2.11.1.

Markė: ………..

3.3.2.11.2.

Tipas: …….

3.3.2.11.3.

Identifikacinis numeris: …..

3.3.3.

Elektros variklis

3.3.3.1.

Veikimo principas:

3.3.3.1.1.

nuolatinės srovės / kintamosios srovės (1) / fazių skaičius: ..........................

3.3.3.1.2.

nepriklausomas sužadinimas / nuoseklusis / mišrusis (1)

3.3.3.1.3.

Sinchroninis / asinchroninis (1)

3.3.3.1.4.

rotorius su ritėmis / su nuolatiniais magnetais / su korpusu (1)

3.3.3.1.5.

variklio polių skaičius: ..........................

3.3.3.2.

Inercinė masė: ..........................

3.3.4.

Galios valdiklis

3.3.4.1.

Markė: ..........................

3.3.4.2.

Tipas: ..........................

3.3.4.2.1.

Identifikacinis numeris: …..

3.3.4.3.

Valdymo principas: vektorinis / atvirasis / uždarasis / kitas (nurodyti): (1) ..........................

3.3.4.4.

Varikliui tiekiama didžiausia efektinė srovė: (2) .......................... A per .......................... sekundžių

3.3.4.5.

Naudojamos įtampos intervalas: .......................... V iki .......................... V

3.3.5.

Aušinimo sistema:

Variklio: skysčiu/oru (1)

Valdiklio: skysčiu/oru (1)

3.3.5.1.

Aušinimo skysčiu įrangos charakteristikos:

3.3.5.1.1.

Skysčio tipas .......................... cirkuliaciniai siurbliai: taip / ne (1)

3.3.5.1.2.

Siurblio charakteristikos arba markė (-ės) ir tipas (-ai) ..........................

3.3.5.1.3.

Termostatas: nuostatis: ..........................

3.3.5.1.4.

Radiatorius: brėžinys (-iai) arba markė (-ės) ir tipas (-ai): ..........................

3.3.5.1.5.

Apsauginis vožtuvas: slėgio nuostatis: ..........................

3.3.5.1.6.

Ventiliatorius: charakteristikos arba markė (-ės) ir tipas (-ai): ..........................

3.3.5.1.7.

Ventiliatoriaus kanalas: ..........................

3.3.5.2.

Aušinimo oru įrangos charakteristikos

3.3.5.2.1.

Orpūtė: charakteristikos arba markė (-ės) ir tipas (-ai): ..........................

3.3.5.2.2.

Standartinis ortakis: ..........................

3.3.5.2.3.

Temperatūros reguliavimo sistema: taip / ne (1)

3.3.5.2.4.

Trumpas aprašymas: ..........................

3.3.5.2.5.

Oro filtras: .......................... markė (-ės): .......................... tipas (-ai):

3.3.5.3.

Gamintojo leidžiama temperatūra (ne aukštesnė)

3.3.5.3.1.

Variklio išėjime: ..........................o C

3.3.5.3.2.

valdiklio įėjime: ..........................o C

3.3.5.3.3.

variklio atskaitos taške (-uose): ..........................o C

3.3.5.3.4.

valdiklio atskaitos taške (-uose): ..........................o C

3.3.6.

Izoliavimo kategorija: ..........................

3.3.7.

Tarptautinis apsaugos (IP) kodas: ..........................

3.3.8.

Tepimo sistemos veikimo principas: (1)

guoliai: trinties / rutuliniai

Tepalas: plastiškasis tepalas / alyva

Sandariklis: taip / ne

Cirkuliacija: yra / nėra

3.3.9.

Įkroviklis

3.3.9.1.

Įkroviklis: transporto priemonėje / išorinis (1) jei įrenginys išorinis, apibūdinti įkroviklį (prekių ženklas, modelis): ..........................

3.3.9.2.

Normalaus įkrovimo režimo aprašymas:

3.3.9.3.

Elektros tinklo specifikacija:

3.3.9.3.1.

Elektros tinklo tipas: vienfazis / trifazis (1)

3.3.9.3.2.

Įtampa: ..........................

3.3.9.4.

Tarp išsikrovimo pabaigos ir įkrovimo pradžios rekomenduojamas poilsio laikotarpis: ..........................

3.3.9.5.

Teorinė visos įkrovos trukmė: ..........................“

3.3.10.

Elektros energijos keitikliai

3.3.10.1.

Elektros energijos keitiklis tarp elektros mašinos ir traukos ĮEEKS

3.3.10.1.1.

Markė: ..........................

3.3.10.1.2.

Tipas: ..........................

3.3.10.1.3.

Deklaruota nominalioji galia: .......................... W

3.3.10.2.

Elektros energijos keitiklis tarp traukos ĮEEKS ir žemos įtampos maitinimo šaltinio

3.3.10.2.1.

Markė: ..........................

3.3.10.2.2.

Tipas: ..........................

3.3.10.2.3.

Deklaruota nominalioji galia: .......................... W

3.3.10.3.

Elektros energijos keitiklis tarp įkrovimo jungties ir traukos ĮEEKS

3.3.10.3.1.

Markė: ..........................

3.3.10.3.2.

Tipas: ..........................

3.3.10.3.3.

Deklaruota nominalioji galia: .......................... W

3.4.

Varomosios energijos keitiklių deriniai

3.4.1.

Hibridinė elektrinė transporto priemonė: taip / ne (1)

3.4.2.

Hibridinės elektrinės transporto priemonės kategorija: įkraunama ne transporto priemonėje / įkraunama transporto priemonėje: (1)

3.4.3.

Veikimo režimo jungiklis: yra / nėra (1)

3.4.3.1.

Pasirenkami režimai

3.4.3.1.1.

Tik elektrinis: taip / ne (1)

3.4.3.1.2.

Tik degalai: taip / ne (1)

3.4.3.1.3.

Hibridiniai režimai: taip / ne (1)

(jei taip, trumpas aprašymas): …

3.4.4.

Energijos kaupimo įtaiso aprašymas: (ĮEEKS, kondensatorius, smagratis, generatorius)

3.4.4.1.

Markė (-ės): …

3.4.4.2.

Tipas (-ai): …

3.4.4.3.

Identifikacinis numeris: …

3.4.4.4.

Elektrocheminės poros rūšis: …

3.4.4.5.

Energija: … (ĮEEKS: įtampa ir talpa Ah per 2 h, jei kondensatorius: J, …)

3.4.4.6.

Įkroviklis: transporto priemonėje / išorėje / nėra (1)

3.4.4.7.

Aušalo tipas: oras / skystis (1)

3.4.4.8.

Baterijos valdymo sistemos valdymo įtaisas

3.4.4.8.1.

Markė: ………..

3.4.4.8.2.

Tipas: …….

3.4.4.8.3.

Identifikacinis numeris: …..

3.4.5.

Elektros mašina (atskirai aprašomas kiekvienas elektros mašinos tipas)

3.4.5.1.

Markė: …

3.4.5.2.

Tipas: …

3.4.5.3.

Pagrindinė paskirtis: traukos variklis / generatorius (1)

3.4.5.3.1.

Jei naudojama kaip traukos variklis: vienas / keli varikliai (skaičius) (1): …

3.4.5.4.

Didžiausioji galia: … kW

3.4.5.5.

Veikimo principas

3.4.5.5.5.1

Nuolatinė srovė / kintamoji srovė / fazių skaičius: …

3.4.5.5.2.

Nepriklausomas sužadinimas / nuoseklusis / mišrusis (1)

3.4.5.5.3.

Sinchroninis / asinchroninis (1)

3.4.6.

Valdymo įtaisas

3.4.6.1.

Markė (-ės): …

3.4.6.2.

Tipas (-ai): …

3.4.6.3.

Identifikacinis numeris: …

3.4.7.

Galios valdiklis

3.4.7.1.

Markė: …

3.4.7.2.

Tipas: …

3.4.7.3.

Identifikacinis numeris: …

3.4.9.

Gamintojo rekomendacija dėl parengiamojo kondicionavimo: …

3.4.10.

FCHV: taip / ne (1)

3.4.10.1.

Kuro elemento tipas

3.4.10.1.2.

Markė: …

3.4.10.1.3.

Tipas: …

3.4.10.1.4.

Nominalioji įtampa (V): …

3.4.10.1.5.

Aušalo tipas: oras / skystis (1)

3.4.10.2.

Sistemos aprašymas (kuro elemento veikimo principas, brėžinys ir kt.): …

3.4.11.

Elektros energijos keitikliai

3.4.11.1.

Elektros energijos keitiklis tarp elektros mašinos ir traukos ĮEEKS

3.4.11.1.1.

Markė: ..........................

3.4.11.1.2.

Tipas: ..........................

3.4.11.1.3.

Deklaruota nominalioji galia: .......................... W

3.4.11.2.

Elektros energijos keitiklis tarp traukos ĮEEKS ir žemos įtampos maitinimo šaltinio

3.4.11.2.1.

Markė: ..........................

3.4.11.2.2.

Tipas: ..........................

3.4.11.2.3.

Deklaruota nominalioji galia: .......................... W

3.4.11.3.

Elektros energijos keitiklis tarp įkrovimo jungties ir traukos ĮEEKS

3.4.11.3.1.

Markė: ..........................

3.4.11.3.2.

Tipas: ..........................

3.4.11.3.3.

Deklaruota nominalioji galia: .......................... W

3.5.

Gamintojo deklaruotos vertės, skirtos nustatyti išmetamo CO2 kiekį, degalų sąnaudas, elektros energijos sąnaudas, elektrinę ridą, ir išsami informacija apie ekologines naujoves (jei taikoma) (o)

3.5.7.

Gamintojo deklaruotos vertės

3.5.7.1.

Bandomosios transporto priemonės parametraiTransporto priemonė

Mažai CO2 išmetanti transporto priemonė (VL) jei yra

Daug CO2 išmetanti transporto priemonė (VH)

VM jei yra

Tipinė transporto priemonė (tik kelio apkrovos matricos šeima (*1))

Numatytosios vertės

Transporto priemonės kėbulo tipas

 

 

-

 

 

Taikytas kelio apkrovos metodas (matavimas arba apskaičiavimas, atsižvelgiant į kelio apkrovos šeimą)

 

 

-

-

 

Kelio apkrovos informacija:

 

Padangų markė ir tipas,

jei taikomas matavimas

 

 

-

 

 

Padangų matmenys (priekinių / galinių),

jei taikomas matavimas

 

 

-

 

 

Padangų pasipriešinimo riedėjimui koeficientas (priekinių / galinių) (kg/t)

 

 

-

 

 

Padangų oro slėgis (priekinių / galinių) (kPa),

jei taikomas matavimas

 

 

-

 

 

Transporto priemonės L delta CD × A palyginti su transporto priemone H (IP_H minus IP_L)

-

 

-

-

 

Delta CD × A, palyginti su kelio apkrovos šeimai priklausančia transporto priemone L (IP_H/L minus RL_L), jei skaičiuojama pagal kelio apkrovos šeimą

 

 

-

-

 

Transporto priemonės bandymo masė (kg)

 

 

 

 

 

Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė (kg)

 

 

-

-

-

Didžiausioji techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė (kg)

 

 

-

-

-

Kelio apkrovos koeficientai

 

f0 (N)

 

 

 

 

 

f1 (N/(km/h))

 

 

 

 

 

f2 (N/(km/h)2)

 

 

 

 

 

Priekinio paviršiaus plotas m2 (0,000 m2)

-

-

-

 

 

Ciklo energijos poreikis (J)

 

 

 

 

 

(*1)   

Bandoma tipinė kelio apkrovos matricos šeimos transporto priemonė.

3.5.7.1.1.

Degalai, naudoti per 1 tipo bandymą ir pasirinkti naudingajai galiai matuoti pagal šio reglamento XX priedą (taikoma tik SND ir GD varomoms transporto priemonėms): …

3.5.7.2.

Bendras išmetamo CO2 kiekis

3.5.7.2.1.

Tik vidaus degimo varikliu (-iais) varomų (ICE) ir NOVC-HEV transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis

3.5.7.2.1.0.

Interpoliacijos šeimos transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažiausioji ir didžiausioji vertės: … g/km

3.5.7.2.1.1.

Daug CO2 išmetanti transporto priemonė: … g/km

3.5.7.2.1.2.

Mažai CO2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma): … g/km

3.5.7.2.1.3.

Vidutinį CO2 kiekį išmetanti transporto priemonė (jei taikoma): … g/km

3.5.7.2.2

OVC-HEV transporto priemonių išmetamo CO2 masė įkrovos palaikymo režimu

3.5.7.2.2.1.

Daug CO2 išmetančios transporto priemonės išmetamo CO2 masė įkrovos palaikymo režimu: g/km

3.5.7.2.2.2.

Mažai CO2 išmetančios transporto priemonės išmetamo CO2 masė įkrovos palaikymo režimu (jei taikoma): g/km

3.5.7.2.2.3.

Vidutinį CO2 kiekį išmetančios transporto priemonės išmetamo CO2 masė įkrovos palaikymo režimu (jei taikoma): g/km

3.5.7.2.3.

OVC-HEV išmetamo CO2 kiekis ir svertinis išmetamo CO2 kiekis įkrovos naudojimo režimu

3.5.7.2.3.1.

Daug CO2 išmetančios transporto priemonės išmetamo CO2 masė įkrovos naudojimo režimu: … g/km

3.5.7.2.3.2.

Mažai CO2 išmetančios transporto priemonės išmetamo CO2 masė įkrovos naudojimo režimu (jei taikoma): … g/km

3.5.7.2.3.3.

Vidutinį CO2 kiekį išmetančios transporto priemonės išmetamo CO2 masė įkrovos naudojimo režimu (jei taikoma): … g/km

3.5.7.2.3.4.

OVC interpoliacijos šeimos transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažiausioji ir didžiausioji svertinės vertės: … g/km

3.5.7.3.

Elektrifikuotų transporto priemonių elektrinė rida

3.5.7.3.1.

PEV grynoji elektrinė rida (GER)

3.5.7.3.1.1.

Daug CO2 išmetanti transporto priemonė: … km

3.5.7.3.1.2.

Mažai CO2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma): … km

3.5.7.3.2.

OVC-HEV ir OVC-FCHV visa elektrinė rida (VER) (jei taikoma)

3.5.7.3.2.1.

Daug CO2 išmetanti transporto priemonė: … km

3.5.7.3.2.2.

Mažai CO2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma): … km

3.5.7.3.2.3.

Vidutinį CO2 kiekį išmetanti transporto priemonė (jei taikoma): … km

3.5.7.4.

FCHV degalų sąnaudos (FCCS)

3.5.7.4.1.

NOVC-FCHV ir OVC-FCHV (jei taikoma) degalų sąnaudos įkrovos palaikymo režimu

3.5.7.4.1.1.

Daug CO2 išmetanti transporto priemonė: … kg/100 km

3.5.7.4.1.2.

Mažai CO2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma): … kg/100 km

3.5.7.4.1.3.

Vidutinį CO2 kiekį išmetanti transporto priemonė (jei taikoma): … kg/100 km

3.5.7.4.2.

OVC-FCHV degalų sąnaudos įkrovos naudojimo režimu (jei taikoma)

3.5.7.4.2.1.

Daug CO2 išmetanti transporto priemonė: … kg/100 km

3.5.7.4.2.2.

Mažai CO2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma): … kg/100 km

3.5.7.5.

Elektrifikuotų transporto priemonių elektros energijos sąnaudos

3.5.7.5.1.

Grynųjų elektrinių transporto priemonių bendros elektros energijos sąnaudos (ECWLTC)

3.5.7.5.1.1.

Daug CO2 išmetanti transporto priemonė: … Wh/km

3.5.7.5.1.2.

Mažai CO2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma): … Wh/km

3.5.7.5.2.

Pagal naudojimo koeficientą apskaičiuotos svertinės elektros energijos sąnaudos įkrovos naudojimo režimu ECAC,CD (jungtinės)

3.5.7.5.2.1.

Daug CO2 išmetanti transporto priemonė: … Wh/km

3.5.7.5.2.2.

Mažai CO2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma): … Wh/km

3.5.7.5.2.3.

Vidutinį CO2 kiekį išmetanti transporto priemonė (jei taikoma): … Wh/km

3.5.8.

Transporto priemonė, kurioje įdiegta ekologinė naujovė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2019/631 11 straipsnyje, jei tai M1 arba N1 kategorijos transporto priemonės taip / ne (1)

3.5.8.1.

Bazinės transporto priemonės tipas / variantas / versija, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011 5 straipsnyje M1 kategorijos transporto priemonių atveju arba Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 427/2014 5 straipsnyje N1 kategorijos transporto priemonių atveju (jei taikoma): …

3.5.8.2.

Skirtingų ekologinių naujovių sąveika: taip / ne (1)

3.5.8.3.

Išmetamųjų teršalų duomenys, susiję su ekologinių inovacijų naudojimu (užpildyti atskirą lentelę kiekvienos rūšies bandomiems etaloniniams degalams) (w1)Ekologinės naujovės patvirtinimo sprendimas (w2)

Ekologinės naujovės kodas (w3)

1. Bazinės transporto priemonės išmetamo CO2 kiekis (g/km)

2. Transporto priemonės, kurioje įdiegta ekologinė inovacija, išmetamo CO2 kiekis (g/km)

3. Bazinės transporto priemonės išmetamo CO2 kiekis per 1 tipo bandymo ciklą (w4)

4. Transporto priemonės, kurioje įdiegta ekologinė inovacija, išmetamo CO2 kiekis per 1 tipo bandymo ciklą

5. Naudojimo koeficientas (UF), t. y. technologijos naudojimo trukmė normaliojo eksploatavimo sąlygomis

Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas ((1 – 2) – (3 – 4))*5

xxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendras išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas taikant WLTP (g/km) (w5)

3.6.

Gamintojo leidžiama temperatūra

3.6.1.

Aušinimo sistema

3.6.1.1.

Aušinimas skysčiu

Didžiausioji temperatūra išleidimo angoje: … K

3.6.1.2.

Aušinimas oru

3.6.1.2.1.

Atskaitos taškas: …

3.6.1.2.2.

Aukščiausioji temperatūra atskaitos taške: … K

3.6.2.

Didžiausioji temperatūra įsiurbimo tarpinio aušintuvo išleidimo angoje: … K

3.6.3.

Didžiausia išmetamųjų dujų temperatūra išmetimo vamzdžio (-ių) taške, esančiame greta išmetimo kolektoriaus arba turbokompresoriaus išorinės jungės (-ių): … K

3.6.4.

Degalų temperatūra

mažiausia: … K – didžiausia: … K

Dyzelinių variklių įpurškimo siurblio įleidimo angoje, dujinių variklių slėgio reguliatoriaus paskutinėje pakopoje

3.6.5.

Tepalų temperatūra

mažiausia: … K – didžiausia: … K

3.8.

Tepimo sistema

3.8.1.

Sistemos aprašymas

3.8.1.1.

Tepalo bakelio vieta: …

3.8.1.2.

Tiekimo sistema (siurblys / įpurškimas į tiekimo angą/maišymas su degalais, kt.) (1)

3.8.2.

Tepalų tiekimo siurblys

3.8.2.1.

Markė (-ės): …

3.8.2.2.

Tipas (-ai): …

3.8.3.

Mišinys su degalais

3.8.3.1.

Procentinė dalis: …

3.8.4.

Alyvos aušintuvas: taip / ne (1)

3.8.4.1.

Brėžinys (-iai): … arba

3.8.4.1.1.

Markė (-ės): …

3.8.4.1.2.

Tipas (-ai): …

3.8.5.

Tepalo specifikacija: …W…

4.

TRANSMISIJA (p)

4.3.

Variklio smagračio inercijos momentas: …

4.3.1.

Papildomas inercijos momentas (neįjungus pavaros): …

4.4.

Sankaba (-os)

4.4.1.

Tipas: …

4.4.2.

Didžiausiojo sukimo momento perdavimas: …

4.5.

Pavarų dėžė

4.5.1.

Tipas (rankinė / automatinė / CVT (bepakopė pavarų dėžė) (1)

4.5.1.4.

Vardinis sukimo momentas: …

4.5.1.5.

Sankabų skaičius: …

4.6.

Pavarų perdavimo skaičiusPavara

Vidinis pavarų perdavimo skaičius (variklio ir pavarų dėžės išėjimo veleno sukimosi dažnių santykis)

Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius (-ai) (pavarų dėžės išėjimo veleno ir varomųjų ratų sukimosi dažnių santykis)

Bendras pavarų perdavimo skaičius

Aukščiausioji CVT pavara

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Žemiausioji CVT pavara

 

 

 

4.6.1.

Pavarų perjungimas (netaikoma automatinei pavarų dėžei)

4.6.1.1.

1-oji pavara nenaudojama: taip / ne (1)

4.6.1.2.

Kiekvienos pavaros n_95_high: … min–1

4.6.1.3.

nmin_drive

4.6.1.3.1.

1-oji pavara: … min–1

4.6.1.3.2.

Perjungimas iš 1-osios pavaros į 2-ąją: … min–1

4.6.1.3.3.

Sustojimas važiuojant 2-ąja pavara: … min–1

4.6.1.3.4.

2-oji pavara: … min–1

4.6.1.3.5.

3-ioji ir aukštesnės pavaros: … min–1

4.6.1.4.

n_min_drive_set, taikoma greitėjimo / važiavimo pastoviu greičiu fazėmis (n_min_drive_up): … min–1

4.6.1.5.

n_min_drive_set, taikoma lėtėjimo fazėmis (nmin_drive_down):

4.6.1.6.

pradinis laikotarpis

4.6.1.6.1.

t_start_phase: … s

4.6.1.6.2.

n_min_drive_start: … min–1

4.6.1.6.3.

n_min_drive_up_start: … min–1

4.6.1.7.

taikoma ASM: taip / ne (1)

4.6.1.7.1.

ASM vertės: … esant… min–1

4.7.

Transporto priemonės didžiausiasis konstrukcinis greitis (km/h) (q): …

4.12.

Pavarų dėžės tepalas: …W…

6.

PAKABA

6.6.

Padangos ir ratai

6.6.1.

Padangų ir ratų derinys (-iai)

6.6.1.1.

Ašys

6.6.1.1.1.

1 ašis: …

6.6.1.1.1.1.

Padangos dydžio žymuo

6.6.1.1.2.

2 ašis: …

6.6.1.1.2.1.

Padangos dydžio žymuo

ir kt.

6.6.2.

Viršutinė ir apatinė riedėjimo spindulio riba

6.6.2.1.

1 ašis: …

6.6.2.2.

2 ašis: …

6.6.3.

Transporto priemonės gamintojo rekomenduojamas (-i) padangų oro slėgis (-iai) … kPa

9.

KĖBULAS

9.1.

Kėbulo tipas pagal Reglamento (ES) 2018/ 858 I priedo C dalyje nustatytus kodus: …

12.

ĮVAIRŪS DALYKAI

12.10.

Įtaisai ar sistemos su vairuotojo pasirenkamais režimais, turintys įtakos išmetamo CO2 kiekiui, degalų sąnaudoms, elektros energijos sąnaudoms ir (arba) kriteriniams išmetamiesiems teršalams ir neturintys pagrindinio režimo: taip / ne (1)

12.10.1.

Įkrovos palaikymo bandymas (jei taikoma) (nurodyti dėl kiekvieno įtaiso arba sistemos)

12.10.1.0.

Pagrindinis režimas įkrovos palaikymo sąlygomis: taip / ne (1)

12.10.1.0.1.

Pagrindinis režimas įkrovos palaikymo sąlygomis: … (jei taikoma)

12.10.1.1.

Geriausiojo atvejo režimas: … (jei taikoma)

12.10.1.2.

Blogiausiojo atvejo režimas: … (jei taikoma)

12.10.1.3.

Režimas, kuriuo transporto priemonė gali būti bandoma atliekant pamatinį bandymo ciklą: … (jei nėra pagrindinio režimo įkrovos palaikymo sąlygomis ir pamatinį bandymo ciklą galima atlikti tik vienu režimu)

12.10.2.

Įkrovos naudojimo bandymas (jei taikoma) (nurodoma dėl kiekvieno įtaiso arba sistemos)

12.10.2.0.

Pagrindinis režimas įkrovos naudojimo sąlygomis: taip / ne (1)

12.10.2.0.1.

Pagrindinis režimas įkrovos naudojimo sąlygomis: … (jei taikoma)

12.10.2.1.

Daugiausia elektros energijos naudojantis režimas: … (jei taikoma)

12.10.2.2.

Režimas, kuriuo transporto priemonė gali būti bandoma atliekant pamatinį bandymo ciklą: … (jei nėra pagrindinio režimo CD sąlygomis ir pamatinį bandymo ciklą galima atlikti tik vienu režimu)

12.10.3.

1 tipo bandymas (jei taikoma) (kiekvieno įtaiso arba sistemos būsena)

12.10.3.1.

Geriausiojo atvejo režimas: …

12.10.3.2.

Blogiausiojo atvejo režimas: …

Aiškinamosios pastabos

(1) Išbraukti, kas netaikoma (tam tikrais atvejais, jei taikomas daugiau kaip vienas punktas, nereikia nieko išbraukti).

(2) Nurodyti leidžiamąją nuokrypą.

(3) Įrašyti kiekvieno varianto didžiausiąją ir mažiausiąją vertes.

(6) 

(7) Nurodoma pasirenkamoji įranga, kuri turi įtakos transporto priemonės matmenims.

(c) Klasifikuota pagal Reglamento (ES) 2018/858 4 straipsnyje pateiktas apibrėžtis.

(f) Kai viena versija yra su įprasta kabina, o kita – su miegamąja vieta, masė ir matmenys nurodomi abiem atvejais.

(g) Standartas ISO 612: 1978. Kelių transporto priemonės. Automobilių ir vilkikų su priekabomis matmenys. Terminai ir apibrėžtys.

(h) Vairuotojo masė yra 75 kg.

Sistemos, kuriose yra skysčių (išskyrus skirtas panaudotam vandeniui, kurios turi likti tuščios), užpildomos iki 100 % gamintojo nurodytos talpos.

Informacija, nurodyta 2.6 punkto b papunktyje ir 2.6.1 punkto b papunktyje neturi būti pateikta N2, N3, M2, M3, O3 ir O4 kategorijų transporto priemonėms.

(i) Jei tai yra priekabos arba puspriekabės ar transporto priemonės, sukabintos su priekaba arba puspriekabe, kurios sukabintuvą ar balninį sukabintuvą veikia didele vertikalia apkrova, ta apkrova, padalinta iš standartinio gravitacijos pagreičio, įtraukiama į didžiausią techniškai leidžiamą masę.

(k) Jei tai transporto priemonė, kuri gali būti varoma benzinu, dyzelinu ir kt. arba naudojant derinį su kitais degalais, punktai pakartojami.

Jei varikliai ir sistemos yra nestandartiniai, gamintojas pateikia šiame punkte nurodytajai lygiavertę informaciją.

(l) Šis skaičius suapvalinamas dešimtosios milimetro dalies tikslumu.

(m) Šią vertę reikia apskaičiuoti (π = 3,1416) ir suapvalinti vieno cm3 tikslumu.

(n) Nustatyta pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2007 arba Reglamento (EB) Nr. 595/2009 reikalavimus, jei taikoma.

(o) Nustatoma pagal Tarybos direktyvos 80/1268/EEB reikalavimus (OL L 375, 1980 12 31, p. 36).

(p) Turi būti pateikiami nurodyti duomenys apie kiekvieną siūlomą variantą.

(q) Jei tai priekabos – didžiausias gamintojo leidžiamas greitis.

(r) OL L 200, 2009 7 31, p. 1.

(s) OL L 325, 2019 12 16, p. 1.

(t) Izoliacijos nominalusis tūris ir nominalioji masė nurodoma 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. Izoliacijos tūriui ir izoliacijos masei taikoma +/– 10 procentų leidžiamoji nuokrypa. Dokumentuoti nereikia, jei 3.2.20.2.5 ar 3.2.20.2.7 punkte atsakoma „ne“.

(w) Ekologinės inovacijos.

(w1) Prireikus lentelę galima išplėsti, atskirai ekologinei inovacijai skiriant papildomą eilutę.

(w2) Komisijos sprendimo, kuriuo patvirtinama ekologine naujove, numeris.

(w3) Priskirtas Komisijos sprendimu, kuriuo patvirtinama ekologine naujove.

(w4) Jei, tipo patvirtinimo institucijai pritarus, vietoj 1 tipo bandymo ciklo taikomas modeliavimo metodas, ši vertė turi būti taikant modeliavimo metodą gauta vertė.

(w5) Dėl kiekvienos atskiros ekologinės naujovės sumažėjusių išmetamo CO2 kiekių suma.
3a priedėlis

DOKUMENTŲ RINKINIAI

Oficialių dokumentų rinkinys

Gamintojas gali naudoti vieną oficialių dokumentų rinkinį keliems tipo patvirtinimams atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį. Oficialių dokumentų rinkinyje pateikiama ši informacija:Punktas

Paaiškinimas

1.  Tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį numeris (-iai)

Tipo patvirtinimų atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį, kuriems taikoma ši BECS-AECS deklaracija, numerio (-ių) sąrašas:

įskaitant tipo patvirtinimo nuorodą, programinės įrangos nuorodą, kalibravimo numerį, kiekvienos versijos ir kiekvieno atitinkamo valdymo bloko (CU), pvz., variklio ir išmetamųjų teršalų papildomo apdorojimo valdymo įtaisų, kontrolines sumas

Programinės įrangos ir kalibravimo versijos nuskaitymo metodas

Pvz., nuskaitymo priemonės paaiškinimas

2.  Pagrindinės išmetamųjų teršalų kontrolės strategijos

 

BECS x

x strategijos aprašymas

BECS y

y strategijos aprašymas

3.  Papildomos išmetamųjų teršalų kontrolės strategijos

 

AECS pristatymas

AECS hierarchiniai ryšiai: kuriai AECS teikiama pirmenybė, jei jų yra daugiau nei viena

AECS x

— AECS aprašymas ir pagrindimas

— Išmatuoti ir (arba) sumodeliuoti AECS aktyvavimo parametrai

— Kiti AECS aktyvuoti naudojami parametrai

— Išmetamų teršalų ir CO2 kiekio padidėjimas naudojant AECS, palyginti su BECS

AECS y

Žr. pirmiau

Išplėstas duomenų rinkinys

Į išplėstą dokumentų rinkinį įtraukiama ši informacija apie visas papildomas išmetamųjų teršalų kontrolės strategijas (AECS):

a) 

gamintojo deklaracija, kad transporto priemonėje nėra jokio išderinimo įtaiso (valdiklio), kuriam netaikoma viena iš išimčių pagal Reglamente (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 2 dalį;

b) 

variklio ir taikomų išmetamųjų teršalų kontrolės strategijų bei įtaisų, ar tai būtų programinė, ar aparatinė įranga, ir bet kokios (-ių) sąlygos (-ų), dėl kurios (-ų) strategijos ir įtaisai neveiks taip, kaip jie veikia atliekant tipo patvirtinimo bandymą, aprašymas;

c) 

deklaracija dėl šioms AECS / BECS kontroliuoti naudojamos programinės įrangos versijos, įskaitant atitinkamas šių programinių įrangų kontrolines sumas ar pamatines vertes ir nurodymus institucijai apie tai, kaip nuskaityti kontrolines sumas ar pamatines vertes; Ši deklaracija atnaujinama ir siunčiama tipo patvirtinimo institucijai, kuri saugo tokį išplėstinį dokumentų rinkinį kiekvieną kartą, kai yra nauja programinės įrangos versija, kuri turi įtakos AECS / BECS. Gamintojai gali prašyti naudoti kontrolinės sumos alternatyvą, jei ji užtikrina lygiavertį programinės įrangos versijos pakeitimų atsekamumo lygį;

d) 

išsamus visų AECS techninis pagrindimas, įvertinantis AECS buvimo ir nebuvimo poveikį, ir tokia informacija:

i) 

kodėl taikoma kuri nors iš Reglamento (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 2 dalyje nustatyto draudimo naudoti išderinimo įtaisus išlygų;

ii) 

informaciją apie aparatinės įrangos elementą (-us), kuris (-ie) turi būti saugomas (-i) taikant AECS, jei taikoma;

iii) 

variklio staigaus nepataisomo gedimo, kurio negalima išvengti vykdant reguliarią priežiūrą ir kuris įvyktų nesant AECS, įrodymas, jei taikoma;

iv) 

argumentuotas paaiškinimas, kodėl reikia naudoti AECS paleidus variklį, jei taikoma;

e) 

degalų tiekimo reguliavimo sistemos logikos, sinchronizavimo strategijos ir perjungimo taškų visais darbo režimais aprašymas;

f) 

AECS tarpusavio hierarchinių santykių (t. y. kai tuo pačiu metu gali būti taikoma ne viena AECS) aprašymas, nurodant, kuri AECS atlieka pagrindinę reagavimo funkciją ir koks yra strategijų sąveikos būdas, įskaitant duomenų srautų diagramas ir sprendimų priėmimo logiką, taip pat tai, kaip tokia hierarchija užtikrinama, kad, veikiant visoms AECS, išmetamųjų teršalų kiekis būtų kontroliuojamas ir būtų išlaikomas kuo įmanoma mažesnis;

g) 

parametrų, kurie matuojami ir (arba) apskaičiuojami taikant AECS, sąrašas, taip pat kiekvieno matuojamo ir (arba) apskaičiuojamo parametro paskirtis ir tai, kaip kiekvienas iš tų parametrų yra susijęs su variklio gedimu, įskaitant apskaičiavimo būdą ir tai, kiek tiksliai šie apskaičiuojami parametrai atitinka tikrąją kontroliuojamo parametro būseną, taip pat bet kokią gautą leidžiamąją nuokrypą ar saugos koeficientą, kuris dėl to įtraukiamas į analizę;

h) 

variklio ir (arba) išmetamųjų teršalų kontrolės parametrų, kurie keičiami kaip išmatuoto (-ų) arba apskaičiuoto (-ų) parametro (-ų) funkcija, sąrašas ir kiekvieno variklio ir (arba) išmetamųjų teršalų kontrolės parametro keitimo intervalas; taip pat variklio ir (arba) išmetamųjų teršalų kontrolės parametrų ir išmatuotų arba apskaičiuotų parametrų tarpusavio santykis;

i) 

vertinimas, kaip taikant AECS bus kontroliuojamas kaip įmanoma mažesnis realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis, įskaitant išsamią analizę, kaip galėtų padidėti bendras reguliuojamų išmetamųjų teršalų ir CO2 kiekis taikant AECS, palyginti su BECS.

Išplėstas dokumentų rinkinys turi būti ne didesnis kaip 100 puslapių, jame turi būti visos pagrindinės sudedamosios dalys, kurios leistų tipo patvirtinimo institucijai įvertinti AECS. Prireikus šis dokumentų rinkinys gali būti papildytas priedais ir kitais pridedamais dokumentais su papildomais duomenimis. Kaskart, kai padaroma AECS pakeitimų, gamintojas tipo patvirtinimo institucijai perduoda naują išplėsto dokumentų rinkinio versiją. Į šią naują versiją įtraukiami tik pakeitimai ir jų padariniai. Tipo patvirtinimo institucija įvertina ir patvirtina naująją AECS versiją.

Išplėsto dokumentų rinkinio struktūra turi būti tokia:

Išplėstas AECS taikymo dokumentų rinkinys Nr. YYY/OEM, parengtas pagal Reglamentą (ES) 2017/1151Dalys

Skirsnis

Punktas

Paaiškinimas

Įvadiniai dokumentai

 

Įvadinis raštas tipo patvirtinimo institucijai

Dokumento nuoroda su versija, dokumento parengimo data, gamintojo organizacijai priklausančio susijusio asmens parašas

 

Versijų lentelė

Su kiekviena versija susijusių pakeitimų turinys: nurodant, kokia dalis buvo pakeista

 

Susijusių tipų (atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį) aprašymas

 

 

Pridedamų dokumentų lentelė

Visų pridėtų dokumentų sąrašas

 

Kryžminės nuorodos

Nuoroda į 3a priedėlio a–i punktus (kur rasti kiekvieną reglamento reikalavimą)

 

Pareiškimas dėl išderinimo įtaiso nebuvimo

su parašu

Pagrindinis dokumentas

0

Akronimai ir santrumpos

 

1

BENDRASIS APRAŠAS

 

1.1

Bendras variklio pristatymas

Pagrindinių charakteristikų aprašymas: darbinis tūris, išmetamųjų teršalų papildomas apdorojimas, …

1.2

Bendra sistemos architektūra

Sistemos struktūrinė schema: jutiklių ir pavarų sąrašas, variklio bendrųjų funkcijų paaiškinimas

1.3

Programinės įrangos ir kalibravimo versijos rodmenys

Pvz., nuskaitymo priemonės paaiškinimas

2

Pagrindinės išmetamųjų teršalų kontrolės strategijos

 

2.x

BECS x

x strategijos aprašymas

2.y

BECS y

y strategijos aprašymas

3

Papildomos išmetamųjų teršalų kontrolės strategijos

 

3.0

AECS pristatymas

AECS hierarchiniai ryšiai: aprašymas ir pagrindimas (pvz., sauga, patikimumas ir kt.)

3.x

AECS x

3.x.1  AECS pagrindimas

3.x.2  AECS charakteristikų išmatuoti ir (arba) sumodeliuoti parametrai

3.x.3  AECS veikimo režimas. Taikomi parametrai

3.x.4  AECS poveikis teršalams ir CO2

3.y

AECS y

3.y.1

3.y.2

ir kt.

100 puslapių apribojimas taikomas iki šios vietos

Priedas

 

Tipų, kuriems taikoma ši pagrindinė ir (arba) papildoma AECS, sąrašas: įskaitant tipo patvirtinimo nuorodą, programinės įrangos nuorodą, kalibravimo numerį, kiekvienos versijos ir kiekvieno kontrolinio įtaiso, pvz., variklio ir išmetamųjų teršalų papildomo apdorojimo kontrolės įtaisų, jei yra, kontrolines sumas

Pridedami dokumentai

 

Techninė pastaba dėl AECS pagrindimo Nr. xxx

Rizikos vertinimas arba pagrindimas bandymu, arba staigaus gedimo pavyzdys, jei yra

 

Techninė pastaba dėl AECS pagrindimo Nr. yyy

 

 

Bandymų ataskaita, susijusi su konkretaus AECS poveikio kiekybiniu įvertinimu

Visų atliktų konkrečių AECS pagrindimo bandymų ataskaita, išsami informacija apie bandymo sąlygas, transporto priemonės aprašymas ir bandymų datos, poveikis išmetamų teršalų ir (arba) CO2 kiekiui, kai AECS veikia ir kai ji neveikia

▼M3
3b priedėlis

AECS vertinimo metodika

Tipo patvirtinimo institucijos atliekamas AECS vertinimas turi apimti bent šias patikras:

1) 

AECS skatinamas išmetamo teršalų kiekio padidėjimas turi būti kuo mažesnis:

a) 

per visą įprastą transporto priemonės eksploatavimo įprastomis sąlygomis laikotarpį bendrojo išmetamo teršalų kiekio padidėjimas taikant AECS turi būti kuo mažesnis;

b) 

jeigu tuo metu, kai atliekamas išankstinis AECS vertinimas, rinkoje yra technologija ar sprendimas, kurį naudojant būtų galima geriau kontroliuoti išmetamųjų teršalų kiekį, jis turi būti naudojamas be nepagrįstų pakeitimų;

2) 

jeigu siekiant pagrįsti AECS nurodoma staigios ir nepataisomos žalos „varomosios energijos keitikliui ir galios pavarai“, kaip apibrėžta JT EEK 1958 ir 1998 m. susitarimų Bendrajame nutarime Nr. 2 (M.R.2), kuriame pateikiamos transporto priemonių varymo sistemos apibrėžtys ( 12 ), rizika, ji turėtų būti tinkamai įrodyta ir patvirtinta dokumentais, pateikiant šią informaciją:

a) 

gamintojas turi pateikti pražūtingos (t. y. staigios ir nepataisomos) žalos varikliui įrodymus ir rizikos vertinimą, apimantį tokios rizikos tikimybės ir galimų padarinių sunkumo vertinimą, įskaitant šiuo tikslu atliktų bandymų rezultatus;

b) 

jeigu tuo metu, kai taikoma AECS, rinkoje yra technologija ar sprendimas, kurį naudojant tokia rizika išnyktų arba sumažėtų, jis turi būti naudojamas visais atvejais, kai tai techniškai įmanoma (t. y. kai nereikia atlikti nepagrįstų pakeitimų);

c) 

variklio ar išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos sudedamųjų dalių ilgaamžiškumas ir ilgalaikė apsauga nuo nusidėvėjimo ir gedimo neturi būti laikoma priimtina išderinimo įtaisas draudimo išimtį;

3) 

pakankamai išsamiame techniniame aprašyme turi būti nurodyta, kodėl, norint saugiai eksploatuoti transporto priemonę, būtina naudoti AECS:

a) 

gamintojas turėtų pateikti padidėjusios rizikos saugiam transporto priemonės eksploatavimui įrodymus ir rizikos vertinimą, apimantį tokios rizikos tikimybės ir galimų pasekmių sunkumo vertinimą, įskaitant šiuo tikslu atliktų bandymų rezultatus;

b) 

jeigu tuo metu, kai taikoma AECS, rinkoje yra kitokia technologija ar sprendimas, kurį naudojant su sauga susijusi rizika sumažėtų, jis turėtų būti naudojamas visais atvejais, kai tai techniškai įmanoma (t. y. kai nereikia atlikti nepagrįstų pakeitimų);

4) 

pakankamai išsamiame techniniame aprašyme turi būti nurodyta, kodėl užvedant variklį būtina naudoti AECS:

a) 

gamintojas turi pateikti AECS naudojimo užvedant variklį įrodymus ir rizikos vertinimą, apimantį rizikos tikimybės ir galimų padarinių sunkumo vertinimą, įskaitant šiuo tikslu atliktų bandymų rezultatus;

b) 

jeigu tuo metu, kai taikoma AECS, rinkoje yra kitokia technologija ar sprendimas, kurį naudojant būtų galima geriau kontroliuoti išmetamųjų teršalų kiekį užvedant variklį, jis turėtų būti naudojamas visais atvejais, kai tai techniškai įmanoma.

▼M3 —————

▼B
4 priedėlis

▼M5

PAVYZDINIS EB TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

(Didžiausias formatas: A4 (210 × 297 mm))

EB TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

Administracijos antspaudas

Pranešimas dėl sistemos tipo / transporto priemonės tipo atsižvelgiant į sistemą:

— 
EB tipo patvirtinimo (1),
— 
patvirtinto EB tipo išplėtimo (1),
— 
atsisakymo suteikti EB tipo patvirtinimą (1),
— 
EB tipo patvirtinimo panaikinimo (1),
— 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 (2) ir Reglamentą (ES) 2017/1151 (3).

EB tipo patvirtinimo numeris: …

Išplėtimo priežastis: …

I SKIRSNIS

0.1. Markė (gamintojo prekės pavadinimas): …

0.2. Tipas: …

0.2.1. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jei yra): …

0.3. Tipo identifikavimo priemonė, jei transporto priemonė pažymėta tipo ženklu (4)

0.3.1. Tokio žymens vieta: …

0.4. Transporto priemonės kategorija (5):

0.4.2. Bazinė transporto priemonė (5a) (1): taip / ne (1)

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: …

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): …

0.9. Gamintojo atstovo, jei taikoma, pavadinimas ir adresas: …

II SKIRSNIS

0. Interpoliacijos šeimos identifikatorius, kaip apibrėžta JT taisyklės Nr. 154 6.2.6 punkte

1. Papildoma informacija (jei taikoma): (žr. papildymą)

2. Už bandymų atlikimą atsakinga techninė tarnyba: …

3. 1 tipo bandymų ataskaitos parengimo data: …

4. 1 tipo bandymų ataskaitos numeris: …

5. Pastabos (jei yra): (žr. papildymo 3 skirsnį)

6. Vieta: …

7. Data: …

8. Parašas: …Priedai:

Informacinis rinkinys (6)

Bandymų ataskaita (-os)

▼B
EB tipo patvirtinimo sertifikato Nr. … papildymas

dėl transporto priemonės EB tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį ir transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos prieigą pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007

Pildant tipo patvirtinimo sertifikatą turėtų būti vengiama kryžminių nuorodų į informaciją informaciniame dokumente arba bandymo ataskaitoje.

▼M3

0.   INTERPOLIACIJOS ŠEIMOS IDENTIFIKATORIUS, KAIP NURODYTA REGLAMENTO (ES) 2017/1151 XXI PRIEDO 5.0 PUNKTE

0.1.

Identifikatorius: …

0.2.

Bazinės transporto priemonės identifikatorius (5a) (1): …

▼B

1.   PAPILDOMA INFORMACIJA

▼M3

1.1. Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė:

VL (1): …

VH: …

1.2. Didžiausioji masė:

VL (1): …

VH: …

1.3. Etaloninė masė:

VL (1): …

VH: …

▼B

1.4. Sėdynių skaičius: ...

1.6. Kėbulo tipas:

1.6.1. M1, M2: sedanas, hečbekas, universalas, dvivietis, kabrioletas, daugiafunkcinė transporto priemonė ( 13 )

1.6.2. N1, N2: sunkvežimis, furgonas (13) 

1.7. Varomieji ratai: priekiniai, galiniai, visi (13) 

1.8. Tik elektra varoma transporto priemonė: taip / ne (13) 

1.9. Hibridinė elektrinė transporto priemonė: taip / ne (13) 

1.9.1. Hibridinės elektrinės transporto priemonės kategorija: įkraunama iš išorės / neįkraunama iš išorės / kuro elementas (13) 

1.9.2. Veikimo režimo jungiklis: yra / nėra (13) 

1.10. Variklio identifikavimas:

1.10.1. Variklio darbinis tūris:

1.10.2. Degalų tiekimo sistema: tiesioginis įpurškimas / netiesioginis įpurškimas (13) 

1.10.3. Gamintojo rekomenduojami degalai:

1.10.4.1. Didžiausia galia: kW, kai sūkių skaičius min–1

1.10.4.2. Didžiausias sukimo momentas: Nm, kai sūkių skaičius min–1

1.10.5. Kompresorius: taip / ne (13) 

1.10.6. Uždegimo sistema: slėginis uždegimas / kibirkštinis uždegimas (13) 

1.11. Galios pavara (tik elektra varomos transporto priemonės arba hibridinės elektrinės transporto priemonės) (13) 

1.11.1. Didžiausia naudingoji galia: … kW, kai sūkių skaičius: … iki … min–1

1.11.2. Didžiausioji 30 minučių galia: …… kW

1.11.3. Didžiausias naudingasis sukimo momentas: ...Nm, kai variklio sūkių skaičius min–1

1.12. Varomasis akumuliatorius (tik elektra varomos arba hibridinės elektrinės transporto priemonės)

1.12.1. Vardinė įtampa: …… V

1.12.2. Talpa (2 h klasė): Ah

1.13. Transmisija: …, …

1.13.1. Pavarų dėžės tipas: rankinė / automatinė / belaipsnė (13) 

1.13.2. Pavaros perdavimo skaičius:

1.13.3. Bendrieji perdavimo skaičiai (įskaitant apkrautos padangos riedėjimo apskritimo ilgį): (transporto priemonės greitis (km/h)) / variklio sūkių skaičius (min–1)):Pirmoji pavara: ...

Šeštoji pavara: ...

Antroji pavara: ...

Septintoji pavara: ...

Trečioji pavara: ...

Aštuntoji pavara: ...

Ketvirtoji pavara: ...

Greitinančioji pavara: ...

Penktoji pavara: ...

 

1.13.4. Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius:

1.14. Padangos: …, …, ...

Tipas: radialinė / įstrižinė/.. ( 14 )

Matmenys: ...

Riedėjimo perimetras veikiant apkrovai:

Atliekant I tipo bandymą naudotų padangų riedėjimo apskritimo ilgis

2.   BANDYMO REZULTATAI

▼M3

2.1.   Variklio išmetalų kiekio bandymų rezultatai

Išmetamųjų teršalų kiekio klasifikacija: …

I tipo bandymo rezultatai, jei taikoma

Tipo patvirtinimo numeris, jei tai ne pirminė transporto priemonė (1): …

1 bandymasI tipo bandymo rezultatai

CO

(mg/km)

Bendras angliavandenilių kiekis (THC)

(mg/km)

Angliavandeniliai, išskyrus metaną (NMHC)

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

KD

(mg/km)

KDK

(vnt. 1011/km)

Išmatuotoji vertė (8) (9)

 

 

 

 

 

 

 

Ki × (8) (10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Ki + (8 )(10)

 

 

 

 

(11)

 

 

Vidutinė vertė, apskaičiuota taikant Ki (M × Ki arba M + Ki) (9)

 

 

 

 

(12)

 

 

DF (+) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

DF (×) (8) (10)

 

 

 

 

 

 

 

Galutinė vidutinė vertė, apskaičiuota taikant Ki ir DF (13)

 

 

 

 

 

 

 

Ribinė vertė

 

 

 

 

 

 

 

2 bandymas (jei taikoma)

Į 1 bandymo lentelę įrašomi antrojo bandymo rezultatai.

3 bandymas (jei taikoma)

Į 1 bandymo lentelę įrašomi trečiojo bandymo rezultatai.

1, 2 (jei taikoma) ir 3 bandymas (jei taikoma) kartojamas su mažai CO2 išmetančia transporto priemone (jei taikoma) ir VM (jei taikoma)

ATCT bandymasIšmetamas CO2 kiekis (g/km)

Bendras

ATCT (14 °C) MCO2,Treg

 

1 tipo bandymas (23 °C) MCO2,23°

 

Šeimos pataisos koeficientas (FCF)

 ATCT bandymo rezultatas

CO

(mg/km)

Bendras angliavandenilių kiekis (THC)

(mg/km)

Angliavandeniliai, išskyrus metaną (NMHC)

(mg/km)

NOx

(mg/km)

THC + NOx

(mg/km)

KD

(mg/km)

KDK

(vnt. 1011/km)

Išmatuotoji vertė (1) (2)

 

 

 

 

 

 

 

Ribinės vertės

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Jei taikoma.

(2)   

Apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio.

Skirtumas tarp variklio aušinamojo skysčio temperatūros ir vidutinės temperatūros stabilizavimo zonoje paskutines 3 valandas ΔT_ATCT (°C), naudojant etaloninę transporto priemonę: …

Trumpiausia stabilizavimo trukmė tsoak_ATCT (s): …

Temperatūros jutiklio vieta: …

ATCT šeimos identifikatorius: …

2 tipo: (įskaitant transporto priemonės tinkamumo eksploatuoti keliuose bandymų duomenis):Bandymas

CO vertė

(tūrio %)

Lambda vertė (1)

Variklio sūkių skaičius

(min-1)

Variklio alyvos temperatūra

(°C)

Bandymas varikliui veikiant tuščiąja eiga, esant mažam sūkių skaičiui

 

Netaikoma

 

 

Bandymas varikliui veikiant tuščiąja eiga, esant dideliam sūkių skaičiui

 

 

 

 

3 tipo: …

4 tipo: … g/bandymui;

bandymo procedūra pagal: JT EEK taisyklės Nr. 83 6 priedą [vienos dienos NEDC] / Reglamento (EB) Nr. 2017/1221 priedą [dviejų dienų NEDC], Reglamento (EB) Nr. 2017/1151 VI priedą [dviejų dienų WLTP] (1).

5 tipo:

— 
ilgaamžiškumo bandymas: visos transporto priemonės bandymas / sendinimo bandymas ant stendo / neatliekama (1)
— 
nusidėvėjimo koeficientas (DF): apskaičiuotas / priskirtas (1)
— 
apibrėžti vertes: …
— 
Taikomas 1 tipo ciklas (Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 4 papildomas priedas arba JT EEK taisyklė Nr. 83) (14): …6 tipo

CO masė (mg/km)

THC masė (mg/km)

Išmatuotoji vertė

 

 

Ribinė vertė

 

 

▼B

2.1.1. Jeigu transporto priemonės varomos dviejų rūšių degalais, abiejų rūšių degalams užpildoma po atskirą 1 tipo lentelę. Mišrių degalų transporto priemonių atveju, kai 1 tipo bandymas turi būti atliktas naudojant abiejų rūšių degalus pagal I priedo 1.2.4 brėžinį, ir transporto priemonių, varomų SND arba GD / biometanu, atveju visoms bandant naudojamoms skirtingoms etaloninėms dujoms pateikiama po atskirą lentelę, o papildomoje lentelėje nurodomi gauti prasčiausi rezultatai. Jeigu taikoma, remiantis JT EEK taisyklės Nr. 83 12 priedo 3.1.4 punktu nurodoma, ar rezultatai buvo išmatuoti, ar apskaičiuoti.

2.1.2. MI sistemos aprašymas ir (arba) brėžinys: ...

2.1.3. Visų OBD sistemos stebimų komponentų sąrašas ir funkcija: ...

2.1.4. Aprašymas (pagrindinių veikimo principų): ...

2.1.4.1. Uždegimo praleidimo nustatymas ( 15 ): ...

2.1.4.2. Katalizatoriaus stebėsena (15) : ...

2.1.4.3. Deguonies jutiklio stebėsena (15) : ...

2.1.4.4. Kiti OBD sistema stebimi komponentai (15) : ...

2.1.4.5. Katalizatoriaus stebėsena ( 16 ): ...

2.1.4.6. Kietųjų dalelių gaudyklės stebėsena (16) : ...

2.1.4.7. Elektroninės degalų tiekimo sistemos vykdomojo įtaiso stebėsena (16) : ...

2.1.4.8. Kiti OBD sistema stebimi komponentai: ...

2.1.5. MI įjungimo kriterijai (nustatytas važiavimo ciklų skaičius arba statistinis metodas): ...

2.1.6. OBD naudojamų išvesties kodų ir formatų sąrašas (su visų jų paaiškinimais): ...

2.2.   Rezervuota

2.3.   Kataliziniai keitikliai: yra / nėra (13) 

2.3.1. Originaliai įrangai skirtas katalizinis keitiklis, išbandytas pagal visus susijusius šio reglamento reikalavimus: yra / nėra (13) 

2.4.   Dūmų neskaidrumo bandymo rezultatai (13) 

2.4.1.

Bandymai pastovaus variklio sūkių skaičiaus režimu: žr. techninės tarnybos bandymų ataskaitą Nr. ...

2.4.2.

Bandymai greitėjimo be apkrovos režimu

2.4.2.1. Išmatuotoji sugerties koeficiento vertė: … m–1

2.4.2.2. Pataisytoji sugerties koeficiento vertė: … m–1

2.4.2.3. Sugerties koeficiento ženklo vieta ant transporto priemonės: ...

2.5.   Išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų bandymų rezultatai

▼M3

2.5.1.   Tik vidaus degimo varikliu (-iais) varoma (ICE) ir ne iš išorės įkraunama (NOVC) hibridinė elektra varoma transporto priemonė

▼M3

2.5.1.0.

Mažiausioji ir didžiausioji išmetamo CO2 kiekio vertės interpoliacijos šeimoje

▼B

2.5.1.1.

Daug CO2 išmetanti transporto priemonė

2.5.1.1.1.

Ciklo energijos poreikis: … J

2.5.1.1.2.

Kelio apkrovos koeficientai

2.5.1.1.2.1. f0, N: ...

2.5.1.1.2.2. f1, N/(km/h): ...

2.5.1.1.2.3. f2, N/(km/h)2: ...

▼M3

2.5.1.1.3.

Išmetamo CO2 masė (nurodyti vertes pagal kiekvieną išbandytą etaloninių degalų rūšį, pagal fazes: išmatuotosios vertės, dėl bendrų verčių žr. Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 6 papildomo priedo 1.2.3.8 ir 1.2.3.9 punktus)Išmetamas CO2 kiekis (g/km)

Bandymas

Mažas

Vidutinis

Didelis

Labai didelis

Bendras

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

vidurkis

 

 

 

 

 

Galutinė MCO2,p,H / MCO2,c,H vertė

 

 

 

 

 

2.5.1.1.4.

Degalų sąnaudos (nurodyti vertes pagal kiekvieną išbandytų etaloninių degalų rūšį, pagal fazes: išmatuotosios vertės, dėl bendrų verčių žr. XXI priedo 6 papildomo priedo 1.2.3.8 ir 1.2.3.9 punktus)Degalų sąnaudos (l/100 km) arba m3/100 km, arba kg/100 km (1)

Mažos

Vidutinės

Didelės

Labai didelės

Bendros

Galutinės FCp,H / FCc,H vertės

 

 

 

 

 

2.5.1.2.

Mažai CO2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma)

2.5.1.2.1.

Ciklo energijos poreikis: … J

2.5.1.2.2.

Kelio apkrovos koeficientai

2.5.1.2.2.1.

f0, N: …

2.5.1.2.2.2.

f1, N/(km/h): …

2.5.1.2.2.3.

f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.2.3.

Išmetamo CO2 masė (nurodyti vertes pagal kiekvieną išbandytą etaloninių degalų rūšį, pagal fazes: išmatuotosios vertės, dėl bendrų verčių žr. XXI priedo 6 papildomo priedo 1.2.3.8 ir 1.2.3.9 punktus)Išmetamas CO2 kiekis (g/km)

Bandymas

Mažas

Vidutinis

Didelis

Labai didelis

Bendras

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

vidurkis

 

 

 

 

 

Galutinė MCO2,p,L / MCO2,c,L vertė

 

 

 

 

 

2.5.1.2.4.

Degalų sąnaudos (nurodyti vertes pagal kiekvieną išbandytų etaloninių degalų rūšį, pagal fazes: išmatuotosios vertės, dėl bendrų verčių žr. XXI priedo 6 papildomo priedo 1.2.3.8 ir 1.2.3.9 punktus)Degalų sąnaudos (l/100 km) arba m3/100 km, arba kg/100 km (1)

Mažos

Vidutinės

Didelės

Labai didelės

Bendros

Galutinės FCp,L / FCc,L vertės

 

 

 

 

 

2.5.1.3.

Vidutinį CO2 kiekį išmetanti transporto priemonė: NOVC-HEV (jei taikoma)

▼M3 —————

▼M3

2.5.1.3.1.   Ciklo energijos poreikis: … J

2.5.1.3.2.   Kelio apkrovos koeficientai

2.5.1.3.2.1.

f0, N: …

2.5.1.3.2.2.

f1, N/(km/h): …

2.5.1.3.2.3.

f2, N/(km/h) (2): …

2.5.1.3.3.   Išmetamo CO2 masė (nurodyti vertes pagal kiekvieną išbandytą etaloninių degalų rūšį, pagal fazes: išmatuotosios vertės, dėl bendrų verčių žr. XXI priedo 6 papildomo priedo 1.2.3.8 ir 1.2.3.9 punktus)Išmetamas CO2 kiekis (g/km)

Bandymas

Mažas

Vidutinis

Didelis

Labai didelis

Bendras

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

vidurkis

 

 

 

 

 

Galutinė MCO2,p,L / MCO2,c,L vertė

 

 

 

 

 

2.5.1.3.4.   Degalų sąnaudos (nurodyti vertes pagal kiekvieną išbandytų etaloninių degalų rūšį, pagal fazes: išmatuotosios vertės, dėl bendrų verčių žr. XXI priedo 6 papildomo priedo 1.2.3.8 ir 1.2.3.9 punktus)Degalų sąnaudos (l/100 km) arba m3/100 km, arba kg/100 km (1)

Mažos

Vidutinės

Didelės

Labai didelės

Bendros

Galutinės FCp,L / FCc,L vertės

 

 

 

 

 

2.5.1.4.

Jei tai vidaus degimo varikliu varomos transporto priemonės, kuriose įrengtos periodiškai regeneruojamos sistemos, kaip apibrėžta šio reglamento 2 straipsnio 6 dalyje, bandymų rezultatai dauginami iš Ki koeficiento, kaip nurodyta XXI priedo 6 papildomo priedo 1 priedėlyje.

2.5.1.4.1.   Informacija apie regeneravimo strategiją, taikomą dėl išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų

D – veikimo ciklų skaičius tarp 2 ciklų, kuriais vyksta regeneravimo fazės: …

d – regeneravimo procesui reikalingas veikimo ciklų skaičius: …

Taikomas 1 tipo ciklas (Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 4 papildomas priedas arba JT EEK taisyklė Nr. 83) (14): … 

Bendras

Ki (pridedamasis / dauginamasis) (1)

CO2 ir degalų sąnaudų vertės (10)

 

Jei tai bazinė transporto priemonė, pakartoti tai, kas nurodyta 2.5.1 punkte.

▼B

2.5.2.   Tik elektra varomos transporto priemonės (13) 

▼M3

2.5.2.1.   Elektros energijos sąnaudos

2.5.2.1.1.   Daug CO2 išmetanti transporto priemonė

2.5.2.1.1.1.

Ciklo energijos poreikis: … J

2.5.2.1.1.2.

Kelio apkrovos koeficientai

2.5.2.1.1.2.1.

f0, N: …

2.5.2.1.1.2.2.

f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.1.2.3.

f2, N/(km/h) (2): …EC (Wh/km)

Bandymas

Važiuojant mieste

Bendros

Apskaičiuotos EC

1

 

 

2

 

 

3

 

 

vidurkis

 

 

Deklaruota vertė

 

2.5.2.1.1.3.

Bendras laikas, kai vykdant ciklą laikomasi leidžiamųjų nuokrypių: … sek.

2.5.2.1.2.   Mažai CO2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma)

2.5.2.1.2.1.

Ciklo energijos poreikis: … J

2.5.2.1.2.2.

Kelio apkrovos koeficientai

2.5.2.1.2.2.1.

f0, N: …

2.5.2.1.2.2.2.

f1, N/(km/h): …

2.5.2.1.2.2.3.

f2, N/(km/h) (2): …EC (Wh/km)

Bandymas

Važiuojant mieste

Bendros

Apskaičiuotos EC

1

 

 

2

 

 

3

 

 

vidurkis

 

 

Deklaruota vertė

 

2.5.2.1.2.3.

Bendras laikas, kai vykdant ciklą laikomasi leidžiamųjų nuokrypių: … sek.

2.5.2.2.   Grynoji elektrinė rida

2.5.2.2.1.   Daug CO2 išmetanti transporto priemonėPER (km)

Bandymas

Važiuojant mieste

Bendra

Išmatuota grynoji elektrinė rida

1

 

 

2

 

 

3

 

 

vidurkis

 

 

Deklaruota vertė

 

2.5.2.2.2.   Mažai CO2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma)PER (km)

Bandymas

Važiuojant mieste

Bendra

Išmatuota grynoji elektrinė rida

1

 

 

2

 

 

3

 

 

vidurkis

 

 

Deklaruota vertė

 

▼B

2.5.3.

Iš išorės įkraunama (OVC) hibridinė elektrinė transporto priemonė:

▼M3

2.5.3.1.   Įkrovos palaikymo režimo sąlygomis išmetamo CO2 masė

2.5.3.1.1.   Daug CO2 išmetanti transporto priemonė

2.5.3.1.1.1.

Ciklo energijos poreikis: … J

2.5.3.1.1.2.

Kelio apkrovos koeficientai

2.5.3.1.1.2.1.

f0, N: …

2.5.3.1.1.2.2.

f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.1.2.3.

f2, N/(km/h) (2): …Išmetamas CO2 kiekis (g/km)

Bandymas

Mažas

Vidutinis

Didelis

Labai didelis

Bendras

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Vidurkis

 

 

 

 

 

Galutinė MCO2,p,H / MCO2,c,H vertė

 

 

 

 

 

2.5.3.1.2.   Mažai CO2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma)

2.5.3.1.2.1.

Ciklo energijos poreikis: … J

2.5.3.1.2.2.

Kelio apkrovos koeficientai

2.5.3.1.2.2.1.

f0, N: …

2.5.3.1.2.2.2.

f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.2.2.3.

f2, N/(km/h) (2): …Išmetamas CO2 kiekis (g/km)

Bandymas

Mažas

Vidutinis

Didelis

Labai didelis

Bendras

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Vidurkis

 

 

 

 

 

Galutinė MCO2,p,L / MCO2,c,L vertė

 

 

 

 

 

2.5.3.1.3.   Vidutinį CO2 kiekį išmetanti transporto priemonė (jei taikoma)

2.5.3.1.3.1.

Ciklo energijos poreikis: … J

2.5.3.1.3.2.

Kelio apkrovos koeficientai

2.5.3.1.3.2.1.

f0, N: …

2.5.3.1.3.2.2.

f1, N/(km/h): …

2.5.3.1.3.2.3.

f2, N/(km/h) (2): …Išmetamas CO2 kiekis (g/km)

Bandymas

Mažas

Vidutinis

Didelis

Labai didelis

Bendras

MCO2,p,5 / MCO2,c,5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Vidurkis

 

 

 

 

 

MCO2,p,M / MCO2,c,M

 

 

 

 

 

2.5.3.2.   Įkrovos naudojimo režimo sąlygomis išmetamo CO2 masė

Daug CO2 išmetanti transporto priemonėIšmetamas CO2 kiekis (g/km)

Bandymas

Bendras

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Vidurkis

 

Galutinė MCO2,CD,H vertė

 

Mažai CO2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma)Išmetamas CO2 kiekis (g/km)

Bandymas

Bendras

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Vidurkis

 

Galutinė MCO2,CD,L vertė

 

Vidutinį CO2 kiekį išmetanti transporto priemonė (jei taikoma)Išmetamas CO2 kiekis (g/km)

Bandymas

Bendras

MCO2,CD

1

 

2

 

3

 

Vidurkis

 

Galutinė MCO2,CD,M

 

▼B

2.5.3.3.

Išmetamo CO2 masė (svertinė, vidutinė) ( 17 ):

Daug CO2 išmetanti transporto priemonė: MCO2,weighted … g/km
Mažai CO2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma): MCO2,weighted … g/km
M transporto priemonė (jei taikoma): MCO2,weighted … g/km

▼M3

2.5.3.3.1. Mažiausioji ir didžiausioji išmetamo CO2 kiekio vertės interpoliacijos šeimoje

▼B

2.5.3.4.

Degalų sąnaudos įkrovos palaikymo režimuDaug CO2 išmetanti transporto priemonė

Degalų sąnaudos (l/100 km)

Mažos

Vidutinės

Didelės

Labai didelės

Bendros

Galutinės vertės FCp,H / FCc,H

 

 

 

 

 Mažai CO2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma)

Degalų sąnaudos (l/100 km)

Mažos

Vidutinės

Didelės

Labai didelės

Bendros

Galutinės vertės FCp,L / FCc,L

 

 

 

 

 M transporto priemonė (jei taikoma)

Degalų sąnaudos (l/100 km)

Mažos

Vidutinės

Didelės

Labai didelės

Bendros

Galutinės vertės FCp,M / FCc,M

 

 

 

 

 

▼M3

2.5.3.5.

Degalų sąnaudos įkrovos naudojimo režimo sąlygomis

Daug CO2 išmetanti transporto priemonėDegalų sąnaudos (l/100km)

Bendros

Galutinės FCCD,H vertės

 

Mažai CO2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma)Degalų sąnaudos (l/100km)

Bendros

Galutinės FCCD,L vertės

 

Vidutinį CO2 kiekį išmetanti transporto priemonė (jei taikoma)Degalų sąnaudos (l/100km)

Bendros

Galutinės FCCD,M vertės

 

▼B

2.5.3.6.

Degalų sąnaudos (svertinės, bendros) (17) :

Daug CO2 išmetanti transporto priemonė: FCweighted … l/100 km
Mažai CO2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma): FCweighted … l/100 km
M transporto priemonė (jei taikoma): FCweighted … l/100 km

2.5.3.7.

Intervalai:

▼M3

2.5.3.7.1.   Visos elektrinės ridos (AER)AER (km)

Bandymas

Važiuojant mieste

Bendra

AER vertės

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Vidurkis

 

 

Galutinės AER vertės

 

 

▼B

2.5.3.7.2.   Visos elektrinės ridos ekvivalentas EAEREAER (km)

Važiuojant mieste

Bendra

AER vertė

 

 

2.5.3.7.3.   Faktinis įkrovos naudojimo intervalas RCDARCDA (km)

Bendras

RCDA vertės

 

▼M3

2.5.3.7.4.   Įkrovos naudojimo ciklo intervalas RCDCRCDC (km)

Bandymas

Bendras

RCDC vertės

1

 

2

 

3

 

Vidurkis

 

Galutinės RCDC vertės

 

▼B

2.5.3.8.

Elektros energijos sąnaudos

2.5.3.8.1.   Elektros energijos sąnaudos ECEC (Wh/km)

Mažos

Vidutinės

Didelės

Labai didelės

Važiuojant mieste

Bendros

Elektros energijos sąnaudos

 

 

 

 

 

 

▼M3

2.5.3.8.2.   Pagal naudojimo koeficientą apskaičiuotos svertinės elektros energijos sąnaudos įkrovos naudojimo režimo sąlygomis, ECAC,CD (bendros)ECAC,CD (Wh/km)

Bandymas

Bendros

ECAC,CD vertės

1

 

2

 

3

 

Vidurkis

 

Galutinės ECAC,CD vertės

 

2.5.3.8.3.   Pagal naudojimo koeficientą apskaičiuotos svertinės elektros energijos sąnaudos, ECAC, weighted (bendros)ECAC,weighted (Wh/km)

Bandymas

Bendros

ECAC,weighted vertės

1

 

2

 

3

 

Vidurkis

 

Galutinės ECAC,weighted vertės

 

Jei tai bazinė transporto priemonė, pakartoti tai, kas nurodyta 2.5.3 punkte.

▼M3

2.5.4.

Kuro elementu varomos transporto priemonės (FCV)Degalų sąnaudos (kg/100 km)

Bendros

Galutinės FCc vertės

 

Jei tai bazinė transporto priemonė, pakartoti tai, kas nurodyta 2.5.4 punkte.

2.5.5.

Degalų ir (arba) elektros energijos sąnaudų stebėsenos įtaisas: taip / netaikoma …

▼B

2.6.    Ekologinių naujovių bandymų rezultatai ( 18 ) ( 19 )Ekologinės naujovės patvirtinimo sprendimas (20)

Ekologinės naujovės kodas (21)

1/I tipo ciklas (22)

1.  Bazinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis (g/km)

2.  Transporto priemonės, kurioje įdiegta ekologinė naujovė, išmetamas CO2 kiekis (g/km)

3.  Bazinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis per 1 tipo bandymo ciklą (23)

4.  Transporto priemonės, kurioje įdiegta ekologinė naujovė, išmetamas CO2 kiekis per 1 tipo bandymo ciklą

5.  Panaudos (naudingumo) koeficientas (UF), t. y. technologijos naudojimo trukmė įprastinėmis veikimo sąlygomis

Sumažėjęs išmetamo CO2 kiekis

((1 - 2) - (3 - 4)) * 5

xxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumažėjęs bendras išmetamo CO2 kiekis taikant NEDC (g/km) (24)

 

 

Sumažėjęs bendras išmetamo CO2 kiekis taikant WLTP (g/km) (25)

 

2.6.1.

Bendrasis ekologinės (-ių) naujovės (-ių) kodas ( 20 ): ...

3.   TRANSPORTO PRIEMONĖS REMONTO INFORMACIJA

3.1. Interneto svetainės, kurioje pateikta transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija, adresas: ...

3.1.1. Diena, nuo kurios ši informacija teikiama (ne vėliau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo tipo patvirtinimo dienos): ...

3.2. Prieigos prie 3.1 punkte minėtų svetainių sąlygos (t. y. prieigos trukmė, prieigos kaina už valandą, dieną, mėnesį, metus arba pagal sandorį): ...

3.3. 3.1 punkte nurodytoje interneto svetainėje pateiktos transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos formatas: ...

3.4. Gamintojo sertifikatas dėl teikiamos transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos prieigos: ...

4.   GALIOS MATAVIMAS

Vidaus degimo variklio didžiausia naudingoji variklio galia, naudingoji galia ir elektrinių galios pavarų didžiausia 30 minučių galia

4.1.    Vidaus degimo variklio naudingoji galia

4.1.1. Variklio sūkių skaičius (min –1)...

4.1.2. Išmatuotasis degalų debitas (g/h) …

4.1.3. Išmatuotasis sukimo momentas (Nm) …

4.1.4. Išmatuotoji galia (kW) …

4.1.5. Barometrinis slėgis (kPa) …

4.1.6. Vandens garų slėgis (kPa) …

4.1.7. Įsiurbiamo oro temperatūra (K) …

4.1.8. Galios pataisos koeficientas, kai taikoma …

4.1.9. Pataisytoji galia (kW) …

4.1.10. Pagalbinė galia (kW) …

4.1.11. Naudingoji galia (kW) …

4.1.12. Naudingasis sukimo momentas (Nm) …

4.1.13. Pataisytosios specifinės degalų sąnaudos (g/kWh) …

4.2.    Elektrinė galios pavara (-os):

4.2.1.   Deklaruoti duomenys

4.2.2.

Didžiausia naudingoji galia: ....kW, kai variklio sūkių skaičius min–1

4.2.3.

Didžiausias naudingasis sukimo momentas: ...Nm, kai variklio sūkių skaičius min–1

4.2.4.

Didžiausias naudingasis sukimo momentas esant nuliniam greičiui: … Nm

4.2.5.

Didžiausioji 30 minučių galia: …… kW

4.2.6.

Pagrindiniai elektrinės galios pavaros duomenys

4.2.7.

Bandymo nuolatinės srovės įtampa: …… V

4.2.8.

Veikimo principas: ...

4.2.9.

Aušinimo sistema:

4.2.10.

Variklio: skysčiu / oru (13) 

4.2.11.

Reguliatoriaus: skysčiu / oru (13) 

5.   PASTABOS: ...

Aiškinamosios pastabos

(2) OL L 171, 2007 6 29, p. 1.

(3) OL L 175, 2017 7 7, p. 1.

(4) Jei tipo identifikavimo priemonese yra ženklu, netinkanciu konkrecios transporto priemones, komponento ar atskiro techninio agregato tipams, kuriems skirtas šis informacinis dokumentas, apibudinti, dokumentuose tokie ženklai nurodomi simboliu „?“ (pvz., ABC??123??).

(5) Kaip apibrežta A skirsnio II priede.

▼M3

(5a) Kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB 3 straipsnio 18 dalyje.

▼B

(6) Kaip apibrežta Direktyvos 2007/46/EB 3 straipsnio 39 dalyje.

(8) Jei taikoma.

(9) Apvalinama iki 2 skaiciu po kablelio.

(10) Apvalinama iki 4 skaiciu po kablelio.

(11) Netaikoma.

(12) Vidutine verte, apskaiciuota pridedant vidutines vertes (M.Ki), apskaiciuotas THC ir azoto oksidu atveju.

(13) Apvalinama taip, kad skaitmenu po kablelio skaicius butu vienu didesnis nei ribines vertes.

(14) Nurodyti taikomą procedūrą.

(20) Komisijos sprendimo, kuriuo patvirtinama ekologine naujove, numeris.

(21) Priskirtas Komisijos sprendimu, kuriuo patvirtinama ekologine naujove.

(22) Taikytinas 1 tipo ciklas: XXI priedo 4 papildomas priedas arba JT EEK taisykle Nr. 83.

(23) Jeigu vietoj 1 tipo bandymo ciklo taikomas modeliavimo metodas, ši verte turi buti modeliavimo metodu gauta verte.

(24) Del visu atskiru ekologiniu naujoviu sumažejes bendras išmetamuju teršalu kiekis, nustatytas atliekant I tipo bandymus pagal JT EEK taisykle Nr. 83.

(25) Del visu atskiru ekologiniu naujoviu sumažejes bendras išmetamuju teršalu kiekis, nustatytas atliekant I tipo bandymus pagal šio reglamento XXI priedo 4 papildoma prieda.
Priedėlis prie tipo patvirtinimo sertifikato papildymo

Pereinamasis laikotarpis (koreliacijos rezultatas)

(Pereinamojo laikotarpio nuostata)

▼M3

1.   Išmetamas CO2 kiekis, nustatytas pagal Įgyvendinimo reglamentų (ES) 2017/1152 ir (ES) 2017/1153 I priedo 3.2 punktą)

▼B

1.1   Co2mpas versija

1.2.   Daug CO2 išmetanti transporto priemonė

1.2.1.   Išmetama CO2 masė (nurodyti kiekvienai išbandytų etaloninių degalų rūšiai):Išmetamo CO2 kiekis (g/km)

Važiuojant mieste

Važiuojant užmiestyje

Bendras

MCO2,NEDC_H,co2mpas

 

 

 

1.3.   Mažai CO2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma)

1.3.1.   Išmetama CO2 masė (nurodyti kiekvienai išbandytų etaloninių degalų rūšiai):Išmetamo CO2 kiekis (g/km)

Važiuojant mieste

Važiuojant užmiestyje

Bendras

MCO2,NEDC_L,co2mpas

 

 

 

2.   Išmetamo CO2 kiekio bandymo rezultatai (jei taikoma)

2.1.   Daug CO2 išmetanti transporto priemonė

▼M3

2.1.1.   Tik vidaus uždegimo varikliu (-iais) varomų (ICE) ir NOVC-HEV transporto priemonių išmetamo CO2 masė (pagal kiekvieną išbandytą etaloninių degalų rūšį):Išmetamas CO2 kiekis (g/km)

Važiuojant mieste

Važiuojant užmiestyje

Bendras

MCO2,NEDC_H,test

 

 

 

▼M3

2.1.2.   OVC bandymo rezultatai

2.1.2.1.   OVC-HEV išmetamo CO2 masėIšmetamas CO2 kiekis (g/km)

Bendras

MCO2,NEDC_H,test,condition A

 

MCO2,NEDC_H,test,condition B

 

MCO2,NEDC_H,test,weighted

 

▼B

2.2.   Mažai CO2 išmetanti transporto priemonė (jei taikoma)

▼M3

2.2.1.   Tik vidaus uždegimo varikliu (-iais) varomų (ICE) ir NOVC-HEV transporto priemonių išmetamo CO2 masė (pagal kiekvieną išbandytą etaloninių degalų rūšį):Išmetamas CO2 kiekis (g/km)

Važiuojant mieste

Važiuojant užmiestyje

Bendras

MCO2,NEDC_L,test

 

 

 

▼M3

2.2.2.   OVC bandymo rezultatai

2.2.2.1.   OVC-HEV išmetamo CO2 masėIšmetamas CO2 kiekis (g/km)

Bendras

MCO2,NEDC_L,test,condition A

 

MCO2,NEDC_L,test,condition B

 

MCO2,NEDC_L,test,weighted

 

▼M3

3.   Nuokrypio ir patikros koeficientai (nustatyti pagal Įgyvendinimo reglamentų (ES) 2017/1152 ir (ES) 2017/1153 I priedo 3.2.8 punktą).Nuokrypio koeficientas (jei taikoma)

 

Patikros koeficientas (jei taikoma)

1 arba 0

Viso koreliacijos failo maišos identifikatoriaus kodas (Įgyvendinimo reglamentų (ES) 2017/1152 ir (ES) 2017/1153 I priedo 3.1.1.2 punktas)

 

▼M3

4.   Galutinės CO2 ir degalų sąnaudų vertės

4.1.   Tik vidaus uždegimo varikliu (-iais) varomų (ICE) ir NOVC-HEV transporto priemonių galutinės NEDC vertės (pagal kiekvieną išbandytą etaloninių degalų rūšį) 

 

Važiuojant mieste

Važiuojant užmiestyje

Bendras

Išmetamas CO2 kiekis (g/km)

MCO2,NEDC_L, final

 

 

 

MCO2,NEDC_H, final

 

 

 

Degalų sąnaudos (l/100km)

FCNEDC_L, final

 

 

 

FCNEDC_H, final

 

 

 

4.2.   OVC-HEV transporto priemonių galutinės NEDC vertės (pagal kiekvieną išbandytą etaloninių degalų rūšį)

4.2.1.

Išmetamas CO2 kiekis (g/km): žr. 2.1.2.1 ir 2.2.2.1 punktus

4.2.2.

Elektros energijos sąnaudos (Wh/km): žr. 2.1.2.2 ir 2.2.2.2 punktus

4.2.3.

Degalų sąnaudos (l/100 km)Degalų sąnaudos (l/100 km)

Bendros

FCNEDC_L,test,condition A

 

FCNEDC_L,test,condition B

 

FCNEDC_L,test,weighted

 

▼M5 —————

▼B
6 priedėlis

EB tipo patvirtinimo sertifikavimo numeravimo sistema

1.

Pagal 6 straipsnio 1 dalį suteikto EB patvirtinimo numerio 3 segmentas susideda iš EB tipo patvirtinimui taikomo įgyvendinimo teisės akto arba naujausio teisės akto, kuriuo daromi pakeitimai, numerio. Remiantis 1 lentele po šio numerio rašoma viena arba keletas raidžių, žyminčių įvairias transporto priemonių kategorijas.

▼M21 lentelė

Raidė

Išmetamųjų teršalų kiekio standartas

OBD standartas

Transporto priemonės kategorija ir klasė

Variklis

Įgyvendinimo data: naujų tipų atveju

Įgyvendinimo data: naujų transporto priemonių atveju

Paskutinė registracijos data

AA

euro 6c

euro 6–1

M, N1 I klasė

PI, CI

 

 

2018 8 31

BA

euro 6b

euro 6–1

M, N1 I klasė

PI, CI

 

 

2018 8 31

AB

euro 6c

euro 6–1

N1 II klasė

PI, CI

 

 

2019 8 31

BB

euro 6b

euro 6–1

N1 II klasė

PI, CI

 

 

2019 8 31

AC

euro 6c

euro 6–1

N1 III klasė, N2

PI, CI

 

 

2019 8 31

BC

euro 6b

euro 6–1

N1 III klasė, N2

PI, CI

 

 

2019 8 31

AD

euro 6c

euro 6–2

M, N1 I klasė

PI, CI

 

2018 9 1

2019 8 31

AE

euro 6c-EVAP

euro 6–2

N1 II klasė

PI, CI

 

2019 9 1

2020 8 31

AF

euro 6c-EVAP

euro 6–2

N1 III klasė, N2

PI, CI

 

2019 9 1

2020 8 31

▼M3

AG

Euro 6d-TEMP

Euro 6–2

M, N1 I klasė

PI, CI

2017 9 1 (1)

 

2019 8 31

BG

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6–2

M, N1 I klasė

PI, CI

 

 

2019 8 31

CG

Euro 6d-TEMP-ISC

Euro 6–2

M, N1 I klasė

PI, CI

2019 1 1

 

2019 8 31

DG

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6–2

M, N1 I klasė

PI, CI

2019 9 1

2019 9 1

2020 12 31

AH

Euro 6d-TEMP

Euro 6–2

N1 II klasė

PI, CI

2018 9 1 (1)

 

2019 8 31

▼C3

BH

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6–2

N1 II klasė

PI, CI

 

 

2020 8 31

▼M3

CH

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6–2

N1 II klasė

PI, CI

2019 9 1

2020 9 1

2021 12 31

AI

Euro 6d-TEMP

Euro 6–2

N1 III klasė, N2

PI, CI

2018 9 1 (1)

 

2019 8 31

▼C3

BI

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6–2

N1 III klasė, N2

PI, CI

 

 

2020 8 31

▼M3

CI

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6–2

N1 III klasė, N2

PI, CI

2019 9 1

2020 9 1

2021 12 31

AJ

Euro 6d

Euro 6–2

M, N1 I klasė

PI, CI

 

 

2019 8 31

AK

Euro 6d

Euro 6–2

N1 II klasė

PI, CI

 

 

2020 8 31

AL

Euro 6d

Euro 6–2

N1 III klasė, N2

PI, CI

 

 

2020 8 31

AM

Euro 6d-ISC

Euro 6–2

M, N1 I klasė

PI, CI

 

 

2020 12 31

AN

Euro 6d-ISC

Euro 6–2

N1 II klasė

PI, CI

 

 

2021 12 31

AO

Euro 6d-ISC

Euro 6–2

N1 III klasė, N2

PI, CI

 

 

2021 12 31

▼M5

AP

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

M kategorija, N1 I klasė

PI, CI

2020 1 1

2021 1 1

2024 8 31

AQ

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 II klasė

PI, CI

2021 1 1

2022 1 1

2024 8 31

AR

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6-2

N1 III klasė, N2

PI, CI

2021 1 1

2022 1 1

2024 8 31

▼M5

EA

Euro 6e

Euro 6-2

M, N1, N2

PI, CI

2023 9 1

2024 9 1

2025 12 31

EB

Euro 6e -bis

Euro 6-2

M, N1, N2

PI, CI

2025 1 1

2026 1 1

2027 12 31

EC

Euro 6e-bis-FCM

Euro 6-2

M, N1, N2

PI, CI

2027 1 1

2028 1 1

 

▼M2

AX

Netaikoma

Netaikoma

Visos transporto priemonės

Visiškai elektrinė baterija

 

 

 

AY

Netaikoma

Netaikoma

Visos transporto priemonės

Kuro elementas

 

 

 

AZ

Netaikoma

Netaikoma

Visos transporto priemonės, kurioms taikomi sertifikatai pagal I priedo 2.1.1 punktą

PI, CI

 

 

 

(1)   

Šis apribojimas netaikomas, jei transporto priemonės tipas buvo patvirtintas pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2007 ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus iki 2017 m. rugsėjo 1 d., jei tai M kategorijos ir N1 kategorijos I klasės transporto priemonės, arba iki 2018 m. rugsėjo 1 d., jei tai N1 kategorijos II ir III klasių ir N2 kategorijos transporto priemonės, laikantis 15 straipsnio 4 dalies paskutinės pastraipos.

Paaiškinimas.

OBD standartas „euro 6–1“ = visi „euro 6“ OBD sistemos reikalavimai, tačiau taikomos laikinosios OBD sistemos ribinės vertės, kaip apibrėžta XI priedo 2.3.4 punkte, ir ne toks griežtas ESK;

OBD standartas „euro 6–2“ = visi „euro 6“ OBD sistemos reikalavimai, tačiau taikomos galutinės OBD sistemos ribinės vertės, kaip apibrėžta XI priedo 2.3.3 punkte;

išmetamųjų teršalų kiekio standartas „euro 6b“ = pagal standartą „euro 6“ išmetamųjų teršalų kiekiui taikomi reikalavimai, įskaitant patikslintą kietųjų dalelių, jų kiekio standartinių verčių (laikinųjų verčių, taikomų transporto priemonėms, kuriose sumontuoti kibirkštinio uždegimo varikliai su tiesioginiu įpurškimu) matavimo metodiką;

išmetamųjų teršalų kiekio standartas „euro 6c“ = RDE NOx bandymas tik atliekant stebėseną (NTE išmetamųjų teršalų ribinės vertės netaikomos), antraip galioja visi pagal variklio išmetalų kiekio standartą „euro 6“ taikomi reikalavimai (įskaitant KDK, kai atliekamas RDE bandymas);

išmetamųjų teršalų kiekio standartas „euro 6c-EVAP“ = RDE NOx bandymas tik atliekant stebėseną (NTE išmetamųjų teršalų ribinės vertės netaikomos), antraip galioja visi pagal variklio išmetalų kiekio standartą „euro 6“ taikomi reikalavimai (įskaitant KDK, kai atliekamas RDE bandymas), taikoma patikslinta degalų garavimo išlakų bandymo procedūra;

išmetamųjų teršalų kiekio standartas „euro 6d-TEMP“ = RDE NOx bandymas taikant laikinus atitikties koeficientus, antraip galioja visi pagal variklio išmetalų kiekio standartą „euro 6“ taikomi reikalavimai (įskaitant KDK, kai atliekamas RDE bandymas);

▼M3

„Euro 6d-TEMP-ISC“ išmetamųjų teršalų kiekio standartas = RDE bandymas taikant laikinus atitikties koeficientus, visus variklio išmetalų kiekio standarto „Euro 6“ reikalavimus (įskaitant KDK, kai atliekamas RDE bandymas) ir naują eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikros procedūrą;

išmetamųjų teršalų kiekio standartas „Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC“ emissions standard = RDE NOx bandymas taikant laikinus atitikties koeficientus, visus variklio išmetalų kiekio standarto „Euro 6“ reikalavimus (įskaitant KDK, kai atliekamas RDE bandymas), 48 val. degalų garavimo išlakų kiekio bandymo procedūrą ir naują eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikros procedūrą;

▼M2

išmetamųjų teršalų kiekio standartas „euro 6d-TEMP-EVAP“ = RDE NOx bandymas taikant laikinus atitikties koeficientus, antraip galioja visi pagal variklio išmetalų kiekio standartą „euro 6“ taikomi reikalavimai (įskaitant KDK, kai atliekamas RDE bandymas), taikoma patikslinta degalų garavimo išlakų bandymo procedūra;

išmetamųjų teršalų kiekio standartas „euro 6d“ = RDE bandymas taikant galutinius atitikties koeficientus, antraip galioja visi pagal variklio išmetalų kiekio standartą „euro 6“ taikomi reikalavimai, taikoma patikslinta degalų garavimo išlakų bandymo procedūra;

▼M3

„Euro 6d-ISC“ = RDE bandymas taikant galutinius atitikties koeficientus, visus variklio išmetalų kiekio standartą „Euro 6“ reikalavimus, 48 val. degalų garavimo išlakų kiekio bandymo procedūrą ir naują eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikros procedūrą;

„Euro 6d-ISC-FCM“ = bandymas taikant galutinius atitikties koeficientus, visus variklio išmetalų kiekio standarto „Euro 6“ reikalavimus, naudojant degalų ir (arba) elektros energijos sąnaudų stebėsenos įtaisus ir taikant 48 val. eksploatuojamų transporto priemonių bandymo atitikties patikros procedūrą;

▼M5

„Euro 6e“ = Kaip nurodyta pirmiau + RDE atitiktis, atsižvelgiant į atnaujintas PEMS ribines vertes, OBFCM, kai tai N2 transporto priemonės;

„Euro 6e-bis“ = Kaip nurodyta pirmiau + padidintos išplėstos aplinkos sąlygos dėl RDE atitikties + AECS žymuo + naudingumo koeficientas, grindžiamas dneb (žr. XXI priedo 3.2 punktą);

„Euro 6e-bis-FCM“ Euro 6e-bis-FCMKaip nurodyta pirmiau + naudingumo koeficientas, grindžiamas dnec (žr. XXI priedo 3.2 punktą).(1)(1) Jei dnec vertė po 2024 m. peržiūros pasikeis, transporto priemonių tipams, patvirtintiems su peržiūrėta dnec verte, bus priskirta kita raidė.

Kaip nurodyta pirmiau + naudingumo koeficientas, grindžiamas dnec (žr. XXI priedo 3.2 punktą).(1)

(1) Jei dnec vertė po 2024 m. peržiūros pasikeis, transporto priemonių tipams, patvirtintiems su peržiūrėta dnec verte, bus priskirta kita raidė.

▼M2

▼M5

2.

TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATŲ NUMERIŲ PAVYZDŽIAI

2.1. Toliau pateiktas Euro 6 lengvojo automobilio atitikties pagal „Euro 6d“ išmetamųjų teršalų kiekio standartą ir „Euro 6-2“ OBD standartą, tipo patvirtinimo, identifikuojamo pagal 1 lentelę AJ raidėmis, pavyzdys. Patvirtinimas buvo suteiktas pagal pagrindinį Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/1151. Tai 17-asis Liuksemburgo suteiktas tokio tipo patvirtinimas, identifikuojamas kodu „e13“, be jokio išplėtimo. Todėl ketvirtas ir penktas patvirtinimo numerio segmentai yra „0017“ ir „00“.

e13*715/2007*2017/1151AJ*0017*00

2.2. Šiame antrame pavyzdyje pateiktas Euro 6 N1 II klasės lengvosios komercinės transporto priemonės tipo patvirtinimas pagal „Euro 6d-TEMP“ išmetamųjų teršalų standartą ir „Euro 6-2“ OBD standartą, identifikuojamas pagal 1 lentelę raidėmis „AH“. Patvirtinimas buvo suteiktas pagal pagrindinį Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo įgyvendinimo teisės aktus (su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2018/1832). Tai 1-asis Rumunijos suteiktas toks patvirtinimas, identifikuojamas kodu „e19“, be jokio išplėtimo. Todėl ketvirtas ir penktas patvirtinimo numerio segmentai yra „0001“ ir „00“.

e19*715/2007*2018/1832AH*0001*00

2.3. Šiame trečiame pavyzdyje pateiktas Euro 6 klasės lengvosios komercinės transporto priemonės tipo patvirtinimas pagal „Euro 6e“ išmetamųjų teršalų standartą ir „Euro 6-2“ OBD standartą, identifikuojamas pagal 1 lentelę raidėmis „EA“. Patvirtinimas buvo suteiktas pagal pagrindinį Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir jo įgyvendinimo teisės aktus (su pakeitimais, padarytais šiuo Reglamentu (ES) 2023/443). Tai antrasis Nyderlandais suteikto 7-ojo tokio tipo patvirtinimo išplėtimas, identifikuojamas kodu „e4“. Todėl ketvirtas ir penktas patvirtinimo numerio segmentai yra „00007“ ir „02“.

e4*715/2007*2023/443EA*00007*02

▼B
7 priedėlis