02017D1792 — LT — 15.09.2017 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/1792

2017 m. gegužės 29 d.

dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalio susitarimo dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

(OL L 258 2017.10.6, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/1793 2017 m. rugsėjo 15 d.

  L 258

3

6.10.2017
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/1792

2017 m. gegužės 29 d.

dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalio susitarimo dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo1 straipsnis

Įgaliojama Sąjungos vardu pasirašyti Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalį susitarimą dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių, su sąlyga, kad minėtas Susitarimas bus sudarytas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

▼M1

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą bei pasikeisti Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų laiškais dėl kalbų režimo. Susitarimas pasirašomas kartu su pasikeitimo laiškais pasirašymu.

▼B

3 straipsnis

Susitarimo 4 ir 7 straipsniai laikinai taikomi pagal Susitarimo 9 ir 10 straipsnius ( 1 ), kol bus užbaigtos Susitarimo sudarymui būtinos procedūros.

▼M1

3a straipsnis

Šis susitarimas pasirašomas anglų kalba. Pagal Sąjungos teisę Sąjunga Susitarimą parengia taip pat bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis. Šių papildomų teksto versijų kitomis kalbomis autentiškumas turėtų būti patvirtintas Europos Sąjungai ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms apsikeičiant diplomatinėmis notomis. Visos versijos, kurių autentiškumas buvo patvirtintas, turi vienodą vertę.

▼B

4 straipsnis

Komisija, išklausiusi Tarybos darbo grupės dėl finansinių paslaugų nuomones, atstovauja Sąjungą Susitarimo 7 straipsnyje numatytame Jungtiniame komitete, ir prireikus, tačiau bent kartą per metus, praneša tai darbo grupei apie pažangą, pasiektą įgyvendinant Susitarimą.

5 straipsnis

Visas pozicijas, kurios turi būti išreikštos Sąjungos vardu, pagal Sutartis priima Taryba, kaip numatyta Europos Sąjungos sutarties 16 straipsnio 1 dalyje arba Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 9 dalyje.

6 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.( 1 ) Datą, nuo kurios Susitarimas bus laikinai taikomas, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.