02016R0341 — LT — 01.05.2016 — 001.006


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/341

2015 m. gruodžio 17 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446

(OL L 069 2016.3.15, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/698 2016 m. balandžio 8 d.

  L 121

1

11.5.2016


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 101, 16.4.2016, p.  33 (2016/341,)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 101, 13.4.2017, p.  226 (2016/341,)

►C3

Klaidų ištaisymas, OL L 281, 31.10.2017, p.  34 (2016/341,)

►C4

Klaidų ištaisymas, OL L 152, 15.6.2018, p.  61 (2016/341,)

►C5

Klaidų ištaisymas, OL L 096, 5.4.2019, p.  55 (2016/341,)
▼B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/341

2015 m. gruodžio 17 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/24461 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

1.  Šiuo reglamentu nustatomos Kodekso 278 straipsnyje nurodytos pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos duomenų mainams ir saugojimui, kol dar neveikia Kodekso nuostatoms taikyti būtinos elektroninės sistemos.

2.  Duomenų reikalavimai, formatas ir kodai, taikytini šiame reglamente, Deleguotajame reglamente (ES) 2015/2446, kuriuo papildomas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, ir Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Reglamento (ES) Nr. 952/2013 nuostatų įgyvendinimo taisyklės, nustatytais pereinamaisiais laikotarpiais, yra nustatyti šio reglamento prieduose.1 SKIRSNIS

Su muitų teisės aktų taikymu susiję sprendimai

2 straipsnis

Prašymai ir sprendimai

▼C2

Muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos SMK muitinės sprendimų sistemos įdiegimo datos naudoti ne elektronines duomenų apdorojimo priemones, kai jų naudojimas susijęs su prašymais ir sprendimais ir su vėlesniais įvykiais, galinčiais turėti įtakos pirminiam prašymui arba sprendimui, kurie gali padaryti poveikį vienai arba daugiau negu vienai valstybei narei.

▼B

3 straipsnis

Informacijos mainų ir saugojimo priemonės

1.  Muitinė užtikrina, kad iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos SMK muitinės sprendimų sistemos įdiegimo datos būtų prieinamos informacijos mainų ir saugojimo priemonės, kuriomis būtų galima vykdyti konsultacijas pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 14 straipsnį.

2.  Kiekviena muitinė paskiria asmenis ryšiams, atsakingus už informacijos mainus su kitomis muitinėmis ir su Komisija, ir Komisijai pateikia kontaktinius tų asmenų duomenis.

3.  Komisija asmenų ryšiams sąrašą skelbia savo interneto svetainėje.2 SKIRSNIS

Sprendimai dėl PTI

4 straipsnis

▼C2

PTI prašymų ir sprendimų formos

▼B

1.   ►C2  Muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos PTI sistemos patobulinimo datos naudoti ne elektronines duomenų apdorojimo priemones, kai jų naudojimas susijęs su PTI prašymais ir sprendimais arba su visais vėlesniais įvykiais, galinčiais turėti įtakos pirminiam prašymui arba sprendimui. ◄

2.  1 dalyje nurodytais atvejais taikomos šios nuostatos:

a)  ►C2  iki pirmojo elektroninės sistemos patobulinimo etapo įgyvendinimo dienos: ◄

i) prašymai priimti PTI sprendimą teikiami naudojantis 2 priede nustatyta forma, o

ii) PTI sprendimai priimami naudojantis 3 priede nustatyta forma;

b)  ►C2  nuo pirmojo elektroninės sistemos patobulinimo etapo įgyvendinimo dienos iki antrojo elektroninės sistemos patobulinimo etapo įgyvendinimo dienos: ◄

i) prašymai priimti PTI sprendimą teikiami naudojantis 4 priede nustatyta forma, o

ii) PTI sprendimai priimami naudojantis 5 priede nustatyta forma.3 SKIRSNIS

Prašymas suteikti AEO statusą

5 straipsnis

Prašymų ir leidimų forma

1.   ►C2  Muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos AEO sistemos patobulinimo datos naudoti ne elektronines duomenų apdorojimo priemones, kai jų naudojimas susijęs su prašymais ir sprendimais dėl AEO arba su visais vėlesniais įvykiais, galinčiais turėti įtakos pirminiam prašymui arba sprendimui. ◄

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais taikomos šios nuostatos:

a) prašymai suteikti AEO statusą teikiami naudojantis 6 priede nustatyta forma ir

b) leidimai, kuriais suteikiamas AEO statusas, išduodami naudojantis 7 priede nustatyta forma.2 SKYRIUS

PREKIŲ MUITINĖ VERTĖ

6 straipsnis

Su muitine verte susijusių duomenų deklaracija

1.   ►C2  Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų nacionalinių importo sistemų patobulinimo datų išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracijoje pateikiami su muitine verte susiję duomenys. ◄

2.  Muitinė gali leisti 1 dalyje nurodytus duomenis teikti naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.

3.  Jei 1 dalyje nurodyti duomenys teikiami naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, jiems teikti naudojama 8 priede nustatyta forma.

4.  Muitinė gali atleisti nuo pareigos teikti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis, jei atitinkamų prekių muitinės vertės negalima nustatyti remiantis Kodekso 70 straipsniu.

5.  Muitinė atleidžia nuo pareigos teikti 1 dalyje nurodytus duomenis, jei jie nėra būtini teisingai muitinei vertei nustatyti, bet kuriuo iš šių atvejų:

a) jei siuntą sudarančių importuojamų prekių muitinė vertė neviršija 20 000 EUR, išskyrus tuos atvejus, kai ta siunta yra to paties siuntėjo tam pačiam gavėjui siunčiamų skaidomų arba sudėtinių siuntų dalis;

b) jei sandoris, kuriuo remiantis prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą, yra nekomercinio pobūdžio;

c) jei šie duomenys nėra būtini Bendrajam muitų tarifui taikyti;

d) jei netaikomi Bendrajame muitų tarife numatyti muitai.

6.  Jeigu prekes tas pats pardavėjas tokiomis pačiomis komercinėmis sąlygomis nuolat tiekia tam pačiam pirkėjui, muitinė gali atleisti nuo nuolatinio reikalavimo pateikti 1 dalyje nurodytus duomenis.3 SKYRIUS

GARANTIJA, PATEIKIAMA DĖL GALINČIOS ATSIRASTI ARBA ATSIRADUSIOS SKOLOS MUITINEI

7 straipsnis

Informacijos mainų ir saugojimo priemonės

1.   ►C2  Muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų SMK garantijų valdymo (GUM) sistemos įdiegimo datų naudoti ne elektronines duomenų apdorojimo priemones informacijos, susijusios su garantijomis, mainams ir saugojimui. ◄

2.   ►C2  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju taikomos šios informacijos, susijusios su garantijomis, kurios gali būti naudojamos daugiau kaip vienoje valstybėje narėje, kaip nurodyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 147 straipsnyje, ir pateikiamos ne tranzito tikslais, mainus ir saugojimą reglamentuojančios nuostatos: ◄

a) kiekvienos valstybės narės muitinė informaciją saugo pagal esamą nacionalinę sistemą ir

b)  ►C2  muitinės tarpusavyje keičiasi informacija elektroniniu paštu. ◄

3.  Už 2 dalies b punkte nurodytą keitimąsi informacija yra atsakingas pagal 3 straipsnio 2 dalį paskirtas asmuo ryšiams.

8 straipsnis

▼C2

Muitinės atliekama referencinio dydžio stebėsena

▼B

1.   ►C2  Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos GUM sistemos įdiegimo datos asmuo, nurodytas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 155 straipsnio 4 dalyje, prašyme pateikti bendrąją garantiją nurodo, kaip referencinis dydis paskirstomas valstybėms narėms, kuriose jis vykdo operacijas, išskyrus tuo atveju, kai garantija taikoma prekėms, kurioms įforminta Sąjungos tranzito procedūra. ◄

2.  Garantijos muitinės įstaiga, kuriai pateikiamas prašymas, pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 14 straipsnį konsultuojasi su kitomis prašyme nurodytomis valstybėmis narėmis dėl referencinio dydžio paskirstymo, kurio prašo asmuo, iš kurio reikalaujama pateikti garantiją.

3.   ►C2  Pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 157 straipsnį kiekviena valstybė narė atsako už jai tenkančios referencinio dydžio dalies stebėseną. ◄4 SKYRIUS

PREKIŲ ATVEŽIMAS IR LAIKINASIS SAUGOJIMAS

9 straipsnis

Pranešimas apie jūrų laivo arba orlaivio atvykimą

Muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų SMK pranešimo apie atvykimą, pranešimo apie prekių pateikimą ir laikinojo saugojimo sistemų įdiegimo datų pranešimą apie jūrų laivo arba orlaivio atvykimą pagal Kodekso 133 straipsnį pateikti naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.

10 straipsnis

Prekių pateikimas muitinei

Muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų SMK pranešimo apie atvykimą, pranešimo apie prekių pateikimą ir laikinojo saugojimo sistemų įdiegimo datų naudoti ne elektronines duomenų apdorojimo priemones pateikiant prekes muitinei pagal Kodekso 139 straipsnį.

11 straipsnis

Laikinojo saugojimo deklaracija

Muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų SMK pranešimo apie atvykimą, pranešimo apie prekių pateikimą ir laikinojo saugojimo sistemų įdiegimo datų laikinojo saugojimo deklaraciją pagal Kodekso 145 straipsnį pateikti naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.5 SKYRIUS

MUITINIS STATUSAS IR MUITINĖS PROCEDŪROS ĮFORMINIMAS PREKĖMS1 SKIRSNIS

Prekių muitinis statusas

12 straipsnis

Prekių, kurioms taikoma supaprastinta Sąjungos tranzito procedūra, turimo Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymas

▼C2

Kai oro arba jūrų transportu vežamoms prekėms pagal šio reglamento 24 straipsnio 1 dalį taikoma popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįsta Sąjungos tranzito procedūra, iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų NCTS patobulinimo datų Sąjungos prekių muitinis statusas įrodomas prie atitinkamų manifeste nurodytų prekių įrašant raidę C (atitinka T2L).

▼B

13 straipsnis

Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymo formos

1.   ►C2  Muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos SMK Sąjungos prekių statuso įrodymo (PoUS) sistemos įdiegimo datos naudoti ne elektronines duomenų apdorojimo priemones informacijos, susijusios su Sąjungos prekių muitiniu statusu, mainams ir saugojimui. ◄

2.  Jei ne elektroninės duomenų apdorojimo priemonės naudojamos Sąjungos prekių muitiniam statusui įrodyti, T2L arba T2LF dokumentas surašomas pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 B-01 priedo III antraštinėje dalyje nustatytą 4 egzemplioriaus arba 4/5 egzemplioriaus formą.

3.  Prireikus prie tos formos pridedamas vienas ar keli Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 B-01 priedo IV antraštinėje dalyje nustatyti papildomi 4 egzemplioriaus arba 4/5 egzemplioriaus lapai.

4.  Muitinė leidžia vietoj papildomų lapų kaip aprašomąją T2L ar T2LF dokumento dalį iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos PoUS įdiegimo datos naudoti krovinio aprašus, sudarytus pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 72–04 priedo III skyriaus II dalyje nustatytą formą.

5.  Jei muitinė T2L arba T2LF dokumentui surašyti naudojasi elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir tomis priemonėmis neįmanoma pateikti papildomų lapų, šio straipsnio 2 dalyje nustatyta forma papildoma viena ar daugiau Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 B-01 priedo III antraštinėje dalyje nustatytų 4 egzemplioriaus arba 4/5 egzemplioriaus formų.

▼C5

6.  Jei įgaliotasis išdavėjas naudoja Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 128a straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktyje nurodytą specialų antspaudą, tą antspaudą turi būti patvirtinusi muitinė ir jis turi atitikti Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 72-04 priedo II dalies II skyriuje nustatytą pavyzdį. Taikomi Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 72-04 priedo 23 ir 23.1 punktai.

▼B2 SKIRSNIS

Muitinės procedūros įforminimas prekėms

14 straipsnis

Duomenų mainų priemonės

▼C2

Muitinės gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų nacionalinių importo sistemų patobulinimo datų naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis teikti muitinės deklaracijas, kai prekės deklaruojamos šioms muitinės procedūroms įforminti:

▼B

a) išleidimo į laisvą apyvartą;

b) muitinio sandėliavimo;

c) laikinojo įvežimo;

d) galutinio vartojimo;

e) laikinojo įvežimo perdirbti.

15 straipsnis

Muitinės deklaracijų formos

Jei 14 straipsnyje nurodytoms muitinės procedūroms įforminti naudojamos ne elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų nacionalinių importo sistemų patobulinimo datų muitinės deklaracijos teikiamos naudojant atitinkamas 9 priedo B1–D1 priedėliuose nurodytas formas.

16 straipsnis

Supaprastintų muitinės deklaracijų formos

1.  Jei Kodekso 166 straipsnyje nurodyta supaprastinta muitinės deklaracija šio reglamento 14 straipsnyje nurodytai procedūrai įforminti teikiama naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų nacionalinių importo sistemų patobulinimo datų ši deklaracija teikiama naudojant atitinkamas 9 priedo B1–B5 priedėliuose nurodytas formas.

2.  Jei asmeniui suteiktas Kodekso 166 straipsnio 2 dalyje nurodytas leidimas reguliariai naudotis supaprastinta deklaracija, kuria įforminama šio reglamento 14 straipsnyje nurodyta procedūra, muitinė gali iki 1 dalyje nurodytų sistemų patobulinimo datų kaip supaprastintą deklaraciją priimti komercinį ar administracinį dokumentą su sąlyga, kad tame dokumente pateikiami bent prekėms identifikuoti būtini duomenys ir kad jis pateikiamas kartu su prašymu prekėms įforminti atitinkamą muitinės procedūrą.

17 straipsnis

Muitinės deklaracijos pateikimas prieš pateikiant prekes

▼C2

Jei muitinės deklaracija pagal Kodekso 171 straipsnį pateikiama prieš pateikiant prekes, muitinė gali leisti iki atitinkamų Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų SMK automatizuotos eksporto sistemos (AES) įdiegimo ir nacionalinių importo sistemų patobulinimo datų pranešimą apie prekių pateikimą teikti naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.

▼B

18 straipsnis

▼C2

Informacijos mainų priemonės, naudojamos centralizuotam muitiniam įforminimui

▼B

1.   ►C2  Iki atitinkamų Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų SMK centralizuoto muitinio įforminimo importo atvejais (CCI) sistemos ir AES įdiegimo datų muitinės, dalyvaujančios naudojant leidimą atlikti centralizuotą muitinį įforminimą, bendradarbiaudamos nustato priemones, kuriomis užtikrinama atitiktis Kodekso 179 straipsnio 4 ir 5 dalims. ◄

2.  Muitinė gali leisti muitinių informacijos mainus tarpusavyje ir muitinių bei leidimų atlikti centralizuotą muitinį įforminimą turėtojų informacijos mainus vykdyti naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.

19 straipsnis

Informacijos saugojimas

1.  Valstybės narės pateikia Komisijai prašymų ir leidimų atlikti centralizuotą muitinį įforminimą sąrašą, o Komisija tą sąrašą saugo atitinkamoje Administravimo įstaigoms, įmonėms ir piliečiams skirto komunikacijos ir informacijos išteklių centro (CIRCABC) duomenų grupėje.

2.  Valstybės narės atnaujina 1 dalyje nurodytą sąrašą.

20 straipsnis

Prašymo atlikti centralizuotą muitinį įforminimą atmetimas

Iki atitinkamų Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų CCI ir AES įdiegimo datų muitinė, kompetentinga priimti sprendimą, gali atmesti prašymą atlikti centralizuotą muitinį įforminimą, jei leidimas jį atlikti lemtų neproporcingą administracinę naštą.

21 straipsnis

Įtraukimas į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus

1.  Muitinė gali leisti iki atitinkamų Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų nacionalinių importo sistemų patobulinimo ir AES įdiegimo datų pranešimą apie prekių pateikimą teikti naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, išskyrus tuo atveju, kai pagal Kodekso 182 straipsnio 3 dalį atleidžiama nuo pareigos pateikti prekes muitinei.

2.  Muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos AES įdiegimo datos, prekėms įforminant eksporto arba reeksporto procedūrą, vietoj pranešimo apie prekių pateikimą pateikti deklaraciją, įskaitant ir supaprastintą deklaraciją.6 SKYRIUS

SPECIALIOSIOS PROCEDŪROS1 SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos, taikomos specialiosioms procedūroms, išskyrus tranzitą

22 straipsnis

Su specialiosiomis procedūromis susijusių prašymų ir leidimų formos

1.  Jei prašymas suteikti Kodekso 211 straipsnio 1 dalyje nurodytą leidimą nėra pateikiamas kaip muitinės deklaracija ir jei jis teikiamas ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos SMK muitinės sprendimų sistemos įdiegimo datos tas prašymas teikiamas naudojant šio reglamento 12 priede nustatytą formą.

2.  Jei muitinė, kompetentinga priimti sprendimą dėl 1 dalyje nurodyto prašymo, nusprendžia suteikti leidimą, ji tą leidimą išduoda naudodama 12 priede nustatytą formą.

23 straipsnis

Standartizuotų informacijos mainų priemonės

1.  Muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos SMK informacijos lapų (INF) specialiosioms procedūroms sistemos įdiegimo datų standartizuotus informacijos mainus vykdyti naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis.

2.  Jei Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 181 straipsnyje nurodyti standartizuoti informacijos mainai vykdomi naudojantis ne elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, naudojami šio reglamento 13 priede nustatyti informaciniai lapai.

3.  Taikant 1 dalį, 13 priede nustatyti informaciniai lapai skaitomi pagal to priedo priedėlyje pateiktą atitikmenų lentelę.

4.  Jei Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 181 straipsnyje nurodyti standartizuoti informacijos mainai vykdomi to reglamento 1 straipsnio 27 punkte nurodytu atveju, gali būti naudojamas bet koks standartizuotų informacijos mainų būdas.2 SKIRSNIS

Tranzitas

24 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.  Geležinkelių, oro arba jūrų transportu vežamoms prekėms iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų NCTS patobulinimo datų taikoma šio reglamento 25, 26 ir 29–51 straipsniuose nurodyta popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįsta Sąjungos tranzito procedūra.

2.   ►C2  Oro arba jūrų transportu vežamoms prekėms šio reglamento 27, 28, 29, 52 ir 53 straipsniuose nurodytas elektroninio manifesto naudojimu pagrįstas Sąjungos tranzito procedūras iki 2018 m. gegužės 1 d. taiko ekonominės veiklos vykdytojai, dar nepatobulinę Kodekso 233 straipsnio 4 dalies e punktui taikyti būtinų sistemų. ◄

Iki tos dienos 27, 28, 29, 52 ir 53 straipsniuose nurodytos procedūros laikomos lygiavertėmis Kodekso 233 straipsnio 4 dalies e punkte nustatytai procedūrai ir pagal Kodekso 89 straipsnio 8 dalies d punktą nereikalaujama pateikti garantijos.

25 straipsnis

Leidimas geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikyti popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą

1.  Leidimas geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikyti popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą suteikiamas pareiškėjams, atitinkantiems šias sąlygas:

a) pareiškėjas yra geležinkelio įmonė;

b) pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje;

c) pareiškėjas reguliariai taiko Sąjungos tranzito procedūrą arba kompetentinga muitinė žino, kad jis gali įvykdyti su tos procedūros taikymu susijusias pareigas, ir

d) pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų ar mokesčių teisės aktų pažeidimų.

2.   ►C2  Leidimas geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikyti popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą galioja visose valstybėse narėse. ◄

26 straipsnis

Leidimas oro arba jūrų transportu vežamoms prekėms taikyti popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstas Sąjungos tranzito procedūras

1.  Leidimas oro arba jūrų transportu vežamoms prekėms taikyti popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstas Sąjungos tranzito procedūras suteikiamas pareiškėjams, atitinkantiems šias sąlygas:

a) pareiškėjas, pageidaujantis oro transportu vežamoms prekėms taikyti popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą, yra oro transporto bendrovė;

b) pareiškėjas, pageidaujantis jūrų transportu vežamoms prekėms taikyti popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą, yra laivybos bendrovė;

c) pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje;

d) pareiškėjas reguliariai taiko Sąjungos tranzito procedūrą arba kompetentinga muitinė žino, kad jis gali įvykdyti su tos procedūros taikymu susijusias pareigas, ir

e) pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų ar mokesčių teisės aktų pažeidimų.

2.  Leidimas oro arba jūrų transportu vežamoms prekėms taikyti popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstas Sąjungos tranzito procedūras galioja leidime nurodytose valstybėse narėse.

27 straipsnis

Leidimas oro transportu vežamoms prekėms taikyti elektroninio manifesto naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą

1.  Leidimas oro transportu vežamoms prekėms taikyti elektroninio manifesto naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą suteikiamas pareiškėjams, atitinkantiems šias sąlygas:

a) pareiškėjas yra oro transporto bendrovė, vykdanti daug skrydžių tarp Sąjungos oro uostų;

b) pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje arba Sąjungoje yra jo registruota buveinė, centrinė būstinė ar nuolatinis verslo padalinys;

c) pareiškėjas reguliariai taiko Sąjungos tranzito procedūrą arba kompetentinga muitinė žino, kad jis gali įvykdyti su tos procedūros taikymu susijusias pareigas, ir

d) pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų ar mokesčių teisės aktų pažeidimų.

2.  Gavusi prašymą suteikti leidimą, kompetentinga muitinė apie tai praneša kitoms valstybėms narėms, kurių teritorijose yra išvykimo ir paskirties oro uostai, kuriuose naudojamos tarpusavyje sujungtos elektroninės informacijos mainų sistemos.

Jeigu per 60 dienų nuo pranešimo dienos negaunama prieštaravimų, kompetentinga muitinė išduoda leidimą.

3.  Leidimas oro transportu vežamoms prekėms taikyti elektroninio manifesto naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą galioja vykdant Sąjungos tranzito operacijas tarp leidime nurodytų oro uostų.

28 straipsnis

Leidimas jūrų transportu vežamoms prekėms taikyti elektroninio manifesto naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą

1.  Leidimas jūrų transportu vežamoms prekėms taikyti elektroninio manifesto naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą suteikiamas pareiškėjams, atitinkantiems šias sąlygas:

a) pareiškėjas yra laivybos bendrovė, vykdanti daug reisų tarp Sąjungos uostų;

b) pareiškėjas yra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje arba Sąjungoje yra jo registruota buveinė, centrinė būstinė ar nuolatinis verslo padalinys;

c) pareiškėjas reguliariai taiko Sąjungos tranzito procedūrą arba kompetentinga muitinė žino, kad jis gali įvykdyti su tos procedūros taikymu susijusias pareigas, ir

d) pareiškėjas nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų ar mokesčių teisės aktų pažeidimų.

2.  Gavusi prašymą suteikti leidimą, muitinė apie tai praneša kitoms valstybėms narėms, kurių teritorijose yra išvykimo ir paskirties uostai, kuriuose naudojamos tarpusavyje sujungtos elektroninės informacijos mainų sistemos.

Jeigu per 60 dienų nuo pranešimo dienos negaunama prieštaravimų, kompetentinga muitinė išduoda leidimą.

3.  Leidimas jūrų transportu vežamoms prekėms taikyti elektroninio manifesto naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą galioja tik vykdant Sąjungos tranzito operacijas tarp leidime nurodytų uostų.

29 straipsnis

Su leidimu geležinkelių, oro arba jūrų transportu vežamoms prekėms taikyti popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstas Sąjungos tranzito procedūras ir su leidimu oro arba jūrų transportu vežamoms prekėms taikyti elektroninio manifesto naudojimu pagrįstas Sąjungos tranzito procedūras susijusios nuostatos

1.  25, 26, 27 ir 28 straipsniuose nurodytas leidimas suteikiamas tik jei:

a) kompetentinga muitinė mano galėsianti vykdyti Sąjungos tranzito procedūros taikymo priežiūrą ir atlikti tikrinimą be administracinių pastangų, kurios būtų neproporcingos atitinkamo asmens reikalavimams;

b) pareiškėjas tvarko apskaitos registrus taip, kad kompetentinga muitinė galėtų atlikti veiksmingą tikrinimą.

2.  Jei pareiškėjas turi Kodekso 38 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą AEO leidimą, laikoma, kad 25 straipsnio 1 dalies d punkte, 26 straipsnio 1 dalies e punkte, 27 straipsnio 1 dalies d punkte, 28 straipsnio 1 dalies d punkte ir šio straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai yra įvykdyti.

30 straipsnis

CIM važtaraščio kaip tranzito deklaracijos naudojimas geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikant popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą

Jei CIM važtaraštis naudojamas transporto operacijoms, kurias, bendradarbiaudamos tarpusavyje, atlieka leidimą turinčios geležinkelio įmonės, jis laikomas tranzito deklaracija geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikant popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą.

31 straipsnis

Geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikomos popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstos Sąjungos tranzito procedūros vykdytojas ir jo pareigos

1.  Geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikomos popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstos Sąjungos tranzito procedūros vykdytojas yra vienas iš šių subjektų:

a) valstybėje narėje įsisteigusi leidimą turinti geležinkelio įmonė, kuri priima vežti prekes su CIM važtaraščiu, naudojamu kaip tranzito deklaracija geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikant popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą, ir užpildo CIM važtaraščio 58b langelį varnele pažymėdama langelį su žodžiu „taip“ ir įrašydama savo UIC kodą, arba

b) kai transporto operacija pradedama už Sąjungos muitų teritorijos ribų ir prekės įvežamos į tą muitų teritoriją, – bet kuri kita valstybėje narėje įsisteigusi leidimą turinti geležinkelio įmonė, kurios vardu trečiosios šalies geležinkelio įmonė užpildo 58b langelį.

2.  Tos procedūros vykdytojas tampa atsakingas už netiesioginį pareiškimą, kad paskesnės arba pakaitinės geležinkelio įmonės, dalyvaujančios popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstoje Sąjungos tranzito operacijoje, taip pat atitinka popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstos Sąjungos tranzito procedūros taikymo geležinkelių transportu vežamoms prekėms reikalavimus.

32 straipsnis

Leidimą turinčios geležinkelio įmonės pareigos

1.  Prekes viena iš kitos perima ir paeiliui veža skirtingos nacionaliniu mastu veikiančios leidimą turinčios geležinkelio įmonės, kurios prisiima bendrą atsakomybę prieš muitinę už bet kokią galimą skolą muitinei.

2.  Nepaisant Kodekso 233 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų procedūros vykdytojo pareigų, kitos leidimą turinčios geležinkelio įmonės, perimančios prekes per transporto operaciją ir nurodytos CIM važtaraščio 57 langelyje, yra atsakingos ir už tinkamą popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstos Sąjungos tranzito procedūros taikymą geležinkeliu vežamoms prekėms.

3.  Geležinkelio įmonės, bendradarbiaudamos tarpusavyje, naudojasi tarpusavyje suderinta sistema tikrindamos ir tirdamos jų vykdomo prekių gabenimo pažeidimus ir yra atsakingos už šiuos dalykus:

a) už atskirą atsiskaitymą už transporto išlaidas, remiantis informacija, kuri turi būti prieinama ir sugrupuota pagal kiekvieną geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikomą Sąjungos tranzito operaciją, už kiekvieną mėnesį pagal kiekvienos valstybės narės nepriklausomas leidimą turinčias geležinkelio įmones;

b)  ►C2  už transporto išlaidų suskirstymą pagal kiekvieną valstybę narę, į kurios teritoriją prekės įvežamos atliekant geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikomą Sąjungos tranzito operaciją, ir ◄

c) už tai, kad būtų apmokėta atitinkama kiekvienos bendradarbiaujančios leidimą turinčios geležinkelio įmonės išlaidų dalis.

33 straipsnis

Išvykimo muitinės įstaigoje atliekami formalumai

1.  Jei prekėms įforminama geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikoma popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįsta Sąjungos tranzito procedūra, kuri pradedama vykdyti Sąjungos muitų teritorijoje ir kurią šioje teritorijoje numatoma užbaigti, tos prekės ir CIM važtaraštis pateikiami išvykimo muitinės įstaigai.

2.  Išvykimo muitinės įstaiga muitinei skirtuose CIM važtaraščio 1, 2 ir 3 lapų langeliuose aiškiai įrašo:

a) kodą T1, jei prekės gabenamos įforminus išorinio Sąjungos tranzito procedūrą pagal Kodekso 226 straipsnio 1 dalį ir 226 straipsnio 2 dalį;

b) kodą T2, jei prekės gabenamos įforminus vidinio Sąjungos tranzito procedūrą pagal Kodekso 227 straipsnio 1 dalį, arba

c) kodą T2F Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 188 straipsnyje nurodytu atveju.

Kodų T2 ir T2F autentiškumas patvirtinamas išvykimo muitinės įstaigos antspaudu.

3.  Visi CIM važtaraščio egzemplioriai grąžinami atitinkamam asmeniui.

4.  Leidimą turinti geležinkelio įmonė užtikrina, kad prekės, kurios vežamos įforminus geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikomą popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą, būtų identifikuojamos pagal etiketes su piktograma, kurios pavyzdys pateiktas 10 priede. Šios etiketės turi būti priklijuojamos prie CIM važtaraščio (arba tiesiogiai ant jo atspausdinamos) ir pritvirtinamos prie atitinkamo geležinkelio vagono tais atvejais, kai jomis žymėtinos visos vagono krovinį sudarančios prekės, arba, kitais atvejais, prie atskiros pakuotės ar pakuočių. Etiketes galima pakeisti antspaudu, kuriame pavaizduota 10 priede pateikta piktograma.

5.   ►C2  Jeigu transporto operacija pradedama už Sąjungos muitų teritorijos ribų ir ją šioje teritorijoje numatoma užbaigti, išvykimo muitinės įstaigos funkcijas atlieka muitinės įstaiga, kurios kompetencijai priklauso pasienio geležinkelio stoties, per kurią prekės įvežamos į Sąjungos muitų teritoriją, priežiūra. ◄

Išvykimo muitinės įstaigoje neprivalo būti atliekami jokie formalumai.

34 straipsnis

Krovinio aprašai

1.  Jei viename CIM važtaraštyje nurodytas daugiau kaip vienas vagonas arba konteineris, galima naudoti pagal 11 priede nustatytą formą surašytus krovinio aprašus.

2.  Krovinio aprašuose turi būti nurodytas vagono, vykstančio su atitinkamu CIM važtaraščiu, numeris arba, atitinkamais atvejais, konteinerio, į kurį pakrautos prekės, numeris.

3.  Tais atvejais, kai Sąjungos muitų teritorijoje pradedamos transporto operacijos yra atliekamos ir su prekėmis, gabenamomis įforminus išorinio Sąjungos tranzito procedūrą, ir su prekėmis, gabenamomis įforminus vidinio Sąjungos tranzito procedūrą, surašomi atskiri krovinio aprašai.

Kiekvienai iš dviejų prekių kategorijų skirtų krovinio aprašų eilės numeriai įrašomi į prekėms aprašyti skirtą CIM važtaraščio langelį.

4.  Su CIM važtaraščiu pateikiami krovinio aprašai sudaro neatskiriamą jo dalį ir turi tą pačią teisinę galią.

5.  Krovinio aprašų originalų autentiškumas patvirtinamas išsiuntimo geležinkelio stoties antspaudu.

35 straipsnis

Tranzito muitinės įstaigoje atliekami formalumai

Jei geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikoma popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįsta Sąjungos tranzito procedūra, tranzito muitinės įstaigoje nereikia atlikti jokių formalumų.

36 straipsnis

Formalumai, atliekami paskirties muitinės įstaigoje

1.  Kai prekės, kurioms įforminta geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikoma popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįsta Sąjungos tranzito procedūra, atvežamos į paskirties muitinės įstaigą, leidimą turinti geležinkelio įmonė tai muitinės įstaigai pateikia:

a) prekes;

b) CIM važtaraščio 2 ir 3 lapus.

Paskirties muitinės įstaiga, uždėjusi antspaudą ant CIM važtaraščio 2 lapo, jį grąžina leidimą turinčiai geležinkelio įmonei, o CIM važtaraščio 3 lapą pasilieka.

2.  Paskirties muitinės įstaigos funkcijas atlieka muitinės įstaiga, kurios kompetencijai priklauso paskirties geležinkelio stoties priežiūra.

►C2  Tačiau, jei tarpinėje geležinkelio stotyje prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą arba joms įforminama kita muitinės procedūra, paskirties muitinės įstaigos funkcijas atlieka muitinės įstaiga, kurios kompetencijai priklauso tos geležinkelio stoties priežiūra. ◄ Ši muitinės įstaiga uždeda antspaudą ant leidimą turinčios geležinkelio įmonės pateiktų CIM važtaraščio 2 ir 3 lapų bei 3 lapo papildomo egzemplioriaus ir patvirtina juos viena iš toliau nurodytų žymų:

 Cleared;

 Dédouané;

 Verzollt;

 Sdoganato;

 Vrijgemaakt;

 Toldbehandlet;

 Εκτελωνισμένο;

 Despachado de aduana;

 Desalfandegado;

 Tulliselvitetty;

 Tullklarerat;

 Propuštěno;

 Lõpetatud;

 Nomuitots;

 Išleista;

 Vámkezelve;

 Mgħoddija;

 Odprawiony;

 Ocarinjeno;

 Prepustené;

 Оформено;

 Vămuit arba

 Ocarinjeno.

Ta muitinės įstaiga, uždėjusi antspaudą ant CIM važtaraščio 2 ir 3 lapų, juos nedelsdama grąžina leidimą turinčiai geležinkelio įmonei, o CIM važtaraščio 3 lapo papildomą egzempliorių pasilieka.

3.  Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta procedūra netaikoma Tarybos direktyvos 2008/118/EB ( 1 ) 1 straipsnio 1 dalyje nurodytiems akcizais apmokestinamiems produktams.

4.  Šio straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju kompetentinga paskirties valstybės narės muitinė gali reikalauti, kad būtų atliktas patvirtinimų, kuriuos muitinė, kurios kompetencijai priklauso tarpinės geležinkelio stoties priežiūra, įrašo CIM važtaraščio 2-ame ir 3-ame lapuose, a posteriori patikrinimas.

5.   ►C2  33 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys taikomos geležinkelių transportu vežamoms prekėms įforminant popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą, kai transporto operacija pradedama Sąjungos muitų teritorijoje, o ją numatoma užbaigti už tos teritorijos ribų. ◄

Paskirties muitinės įstaigos funkcijas atlieka muitinės įstaiga, kurios kompetencijai priklauso pasienio geležinkelio stoties, per kurią prekės, kurioms įforminama geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikoma popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįsta Sąjungos tranzito procedūra, išvežamos iš Sąjungos muitų teritorijos, priežiūra. Paskirties muitinės įstaigoje nereikia atlikti jokių formalumų.

37 straipsnis

Vežimo sutarties pakeitimas

Jeigu vežimo sutartis pakeičiama taip, kad:

a) transporto operacija, kuri turėjo būti užbaigta už Sąjungos muitų teritorijos ribų, baigiama Sąjungos muitų teritorijoje arba

b) transporto operacija, kuri turėjo būti užbaigta Sąjungos muitų teritorijoje, baigiama už Sąjungos muitų teritorijos ribų,

▼C2

leidimą turinčios geležinkelio įmonės nevykdo pakeistos sutarties be išankstinio išvykimo muitinės įstaigos sutikimo.

▼B

Leidimą turinčios geležinkelio įmonės gali vykdyti pakeistą sutartį visais kitais atvejais, tačiau apie sutarties pakeitimą jos turi nedelsdamos pranešti išvykimo muitinės įstaigai.

38 straipsnis

Popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstos Sąjungos tranzito procedūros taikymas geležinkelių transportu vežamoms prekėms, kai transporto operacija pradedama ir užbaigiama už Sąjungos muitų teritorijos ribų

Kai popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįsta Sąjungos tranzito procedūra taikoma geležinkelių transportu vežamoms prekėms, o transporto operacija pradedama ir numatoma užbaigti už Sąjungos muitų teritorijos ribų, išvykimo muitinės įstaigos ir paskirties muitinės įstaigos funkcijas atlieka atitinkamai 33 straipsnio 5 dalyje ir 36 straipsnio 5 dalyje nurodytos muitinės įstaigos.

Išvykimo arba paskirties muitinės įstaigose nereikia atlikti jokių formalumų.

39 straipsnis

Vidinio tranzito procedūra

1.  Kai, taikant Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros nuostatas, Sąjungos prekės yra vežamos per vieną arba daugiau bendrojo tranzito šalių, toms prekėms, laikantis kiekvienos valstybės narės nustatytos tvarkos ir nepateikiant išvykimo muitinės įstaigai CIM važtaraščio bei prekių ir neklijuojant ar nespausdinant 33 straipsnio 4 dalyje nurodytų etikečių, įforminama vidinio Sąjungos tranzito procedūra, apimanti visą jų maršrutą nuo Sąjungos muitų teritorijoje esančios išvykimo geležinkelio stoties iki Sąjungos muitų teritorijoje esančios paskirties geležinkelio stoties.

Paskirties muitinės įstaigoje nereikia atlikti jokių formalumų.

2.  Kai Sąjungos prekės vežamos geležinkelių transportu iš vienoje valstybėje narėje esančios vietos į kitoje valstybėje narėje esančią vietą per trečiosios šalies, kuri nėra bendrojo tranzito šalis, teritoriją arba teritorijas, taikoma vidinio Sąjungos tranzito procedūra. Šiuo atveju mutatis mutandis taikomos šio straipsnio 1 dalies nuostatos.

3.  Šio straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju trečiosios šalies teritorijoje sustabdomas popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstos Sąjungos tranzito procedūros taikymas geležinkelių transportu vežamoms prekėms.

40 straipsnis

Išorinio tranzito procedūra

33 straipsnio 5 dalyje ir 38 straipsnyje nurodytais atvejais prekėms įforminama išorinio Sąjungos tranzito procedūra, išskyrus tuo atveju, kai Sąjungos prekių muitinis statusas nustatomas pagal Kodekso 153, 154 ir 155 straipsnius.

41 straipsnis

Leidimą turinčių geležinkelio įmonių apskaitos įstaigos ir muitinis tikrinimas

1.  Leidimą turinčios geležinkelio įmonių apskaitos įstaigos tvarko tų įmonių apskaitos registrus ir tirdamos pažeidimus naudojasi jose įdiegta tarpusavyje suderinta sistema.

2.  Valstybės narės, kurioje įsisteigusi leidimą turinti geležinkelio įmonė, muitinei suteikiama prieiga prie tos įmonės apskaitos įstaigos turimų duomenų.

3.  Leidimą turinti geležinkelio įmonė muitinio tikrinimo tikslais paskirties šalyje paskirties valstybės narės muitinei, vadovaudamasi tarpusavio susitarimo su ta muitine nuostatomis, suteikia prieigą prie CIM važtaraščių, naudojamų kaip tranzito deklaracijos geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikant popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą.

42 straipsnis

Sąjungos tranzito procedūros taikymas

1.  Kai taikoma Sąjungos tranzito procedūra, 25 ir 29–45 straipsnių nuostatos nekliudo taikyti Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 188, 189 bei 190 straipsniuose ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 291–312 straipsniuose bei 72–04 priedo 19 punkte nustatytos procedūros; nepaisant to, taikomi šio reglamento 33 straipsnio 4 dalis ir 41 straipsnis.

2.  1 dalyje nurodytais atvejais surašant CIM važtaraštį, jo langelyje, kuriame pateikiami duomenys apie lydimuosius dokumentus, aiškiai nurodomas tranzito deklaracijos MRN.

3.  Be to, geležinkelio įmonė, teikianti paslaugas paskutinėje geležinkelio stotyje, kurioje vykdoma Sąjungos tranzito operacija, patvirtina CIM važtaraščio 2 lapo autentiškumą. Ši įmonė patvirtina dokumento autentiškumą įsitikinusi, kad vežamos prekės nurodytos Sąjungos tranzito deklaracijoje.

43 straipsnis

Įgaliotasis siuntėjas

▼C2

Jei CIM važtaraščio, naudojamo kaip tranzito deklaracija, ir prekių, kurioms įgaliotasis siuntėjas turi įforminti geležinkelių transportu vežamoms prekėms taikomą popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą, nereikalaujama pateikti išvykimo muitinės įstaigai, išvykimo muitinės įstaiga imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad CIM važtaraščio 1-ame, 2-ame ir 3-ame lapuose būtų atitinkamai įrašytas kodas T1, T2 arba T2F.

▼B

44 straipsnis

Įgaliotasis gavėjas

▼C2

Kai prekės atvežamos į vietą, kurioje jas gauna įgaliotasis gavėjas, kaip nurodyta Kodekso 233 straipsnio 4 dalies b punkte, muitinė gali numatyti, kad, nukrypstant nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 315 straipsnio, CIM važtaraščio 2 ir 3 lapus paskirties muitinės įstaigai tiesiogiai pateikia leidimą turinti geležinkelio įmonė arba transporto įmonė.

▼B

45 straipsnis

Popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstos Sąjungos tranzito procedūros taikymas geležinkelių transportu vežamoms prekėms

Jei užtikrinama, kad būtų įgyvendintos prekėms, kurioms įforminta Sąjungos tranzito procedūra, taikomos Sąjungos priemonės:

a) valstybės narės turi teisę geležinkelių transportu vežamoms prekėms toliau taikyti kitas popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstas Sąjungos tranzito procedūras, kurios jau nustatytos tų valstybių narių dvišaliuose ar daugiašaliuose tarpusavio susitarimuose, ir

b) kiekviena valstybė narė turi teisę geležinkelių transportu vežamoms prekėms toliau taikyti kitas popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstas Sąjungos tranzito procedūras, jei tų prekių nereikia gabenti į kitos valstybės narės teritoriją.

46 straipsnis

Manifesto kaip tranzito deklaracijos naudojimas oro transportu vežamoms prekėms taikant popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą Sąjungos tranzito procedūrą

1.  Oro transporto bendrovei gali būti leidžiama prekių manifestą naudoti kaip tranzito deklaraciją, jei tas manifestas iš esmės atitinka 1944 m. gruodžio 7 d. Čikagoje pasirašytos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 9 priedo 3 priedėlyje nustatytą formą.

2.  26 straipsnyje nurodytame leidime nurodoma manifesto forma ir išvykimo bei paskirties oro uostai, kuriuose vykdomos Sąjungos tranzito operacijos. Pagal 26 straipsnį leidimą gavusi oro transporto bendrovė muitinėms, kurių kompetencijai priklauso oro uostų, kuriuose vykdoma ta operacija, priežiūra, siunčia to leidimo kopiją, kurios autentiškumas patvirtintas.

3.  Jei transporto operacija atliekama su prekėmis, kurios pagal Kodekso 226 straipsnį gabenamos įforminus išorinio Sąjungos tranzito procedūrą, arba prekėmis, kurios gabenamos pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 188 straipsnį, tos prekės nurodomos atskiruose manifestuose.

47 straipsnis

Formalumai, kuriuos atlieka oro transporto bendrovė

1.  Oro transporto bendrovė manifeste įrašo šią informaciją:

a) kodą T1, kai prekės pagal Kodekso 226 straipsnį gabenamos įforminus išorinio Sąjungos tranzito procedūrą;

b) kodą T2F Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 188 straipsnyje nurodytu atveju;

c) prekes gabenančios oro transporto bendrovės pavadinimą;

d) reiso numerį;

e) reiso datą;

f) išvykimo oro uostą ir paskirties oro uostą.

2.  Be 1 dalyje reikalaujamos informacijos, oro transporto bendrovė manifeste įrašo šią informaciją apie kiekvieną siuntą:

a) orlaivio važtaraščio numerį;

b) pakuočių skaičių;

c) prekių aprašymą, kuriame pateikiama visa joms identifikuoti reikalinga informacija;

d) bruto masę.

3.  Jeigu prekės sugrupuotos, jų aprašymas manifeste prireikus keičiamas įrašu „jungtinė siunta“, kuris gali būti ir sutrumpintas. Tokiais atvejais manifeste nurodytų siuntų orlaivio važtaraščiuose pateikiamas prekių aprašymas, apimantis visą joms identifikuoti reikalingą informaciją. Šie orlaivio važtaraščiai pridedami prie manifesto.

4.  Oro transporto bendrovė manifeste įrašo datą ir jį pasirašo.

5.  Muitinei, kurios kompetencijai priklauso išvykimo oro uosto priežiūra, pateikiamos ne mažiau kaip dvi manifesto kopijos, iš kurių vieną ji pasilieka.

6.  Manifesto kopija pateikiama muitinei, kurios kompetencijai priklauso paskirties oro uosto priežiūra.

48 straipsnis

Manifestų, naudojamų kaip popieriuje surašytos oro transportu vežamų prekių tranzito deklaracijos, sąrašo patikrinimas

1.   ►C2  Kartą per mėnesį muitinė, kurios kompetencijai priklauso kiekvieno paskirties oro uosto priežiūra, patvirtina oro transporto bendrovių sudaryto praėjusį mėnesį tai muitinei pateiktų manifestų sąrašo autentiškumą ir perduoda jį kiekvieno išvykimo oro uosto muitinei. ◄

2.  Tame sąraše pateikiama ši informacija apie kiekvieną manifestą:

a) manifesto numeris;

b) kodas, pagal kurį galima identifikuoti manifestą kaip tranzito deklaraciją pagal 47 straipsnio 1 dalies a ir b punktus;

c) prekes gabenusios oro transporto bendrovės pavadinimas;

d) reiso numeris ir

e) reiso data.

3.   ►C2  26 straipsnyje nurodytame leidime gali būti numatyta, kad oro transporto bendrovės 1 dalyje nurodytą sąrašą pačios gali perduoti muitinėms, kurių kompetencijai priklauso kiekvieno išvykimo oro uosto priežiūra. ◄

4.   ►C2  Tais atvejais, kai nustatoma neatitikimų, susijusių su informacija, nurodyta į sąrašą įtrauktuose manifestuose, muitinė, kurios kompetencijai priklauso paskirties oro uosto priežiūra, apie tai praneša muitinei, kurios kompetencijai priklauso išvykimo oro uosto priežiūra, ir leidimą išdavusiai kompetentingai muitinei, visų pirma nurodydama atitinkamų prekių orlaivio važtaraščius. ◄

49 straipsnis

Manifesto kaip tranzito deklaracijos naudojimas jūrų transportu vežamoms prekėms taikant popieriuje surašytų dokumentų naudojimu pagrįstą tranzito procedūrą

1.   ►C2  Pagal 26 straipsnį leidimą gavusi laivybos bendrovė naudoja leidime nustatytos formos prekių manifestą kaip tranzito deklaraciją. ◄

2.  Leidime nurodomi išvykimo ir paskirties uostai, kuriuose vykdomos Sąjungos tranzito operacijos. Pagal 26 straipsnį leidimą gavusi laivybos bendrovė muitinėms, kurių kompetencijai priklauso uostų, kuriuose vykdoma ta operacija, priežiūra, siunčia to leidimo kopiją, kurios autentiškumas patvirtintas.

3.  Jei transporto operacija atliekama su prekėmis, kurios pagal Kodekso 226 straipsnį gabenamos įforminus išorinio Sąjungos tranzito procedūrą, arba prekėmis, kurios gabenamos pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 188 straipsnį, tos prekės nurodomos atskiruose manifestuose.

50 straipsnis

Formalumai, kuriuos atlieka laivybos bendrovė

1.  Laivybos bendrovė manifeste įrašo šią informaciją:

a) kodą T1, kai prekės pagal Kodekso 226 straipsnį gabenamos įforminus išorinio Sąjungos tranzito procedūrą;

b) kodą T2F Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 188 straipsnyje nurodytu atveju;

c) prekes gabenančios laivybos bendrovės pavadinimą ir tikslų adresą;

d) laivo identifikavimo duomenis;

e) išvykimo uostą;

f) paskirties uostą;

g) jūrų transporto operacijos datą.

2.  Be 1 dalyje reikalaujamos informacijos, laivybos bendrovė manifeste įrašo šią informaciją apie kiekvieną siuntą:

a) laivo važtaraščio (konosamento) numerį;

b) pakuočių skaičių, rūšį, ženklus ir identifikavimo numerius;

c) prekių aprašymą, kuriame nurodoma visą joms identifikuoti reikalinga informacija;

d) bruto masę;

e) atitinkamais atvejais konteinerių identifikavimo numerius.

3.  Laivybos bendrovė manifeste įrašo datą ir jį pasirašo.

4.  Muitinei, kurios kompetencijai priklauso išvykimo uosto priežiūra, pateikiamos ne mažiau kaip dvi manifesto kopijos, iš kurių vieną ji pasilieka.

5.  Manifesto kopija pateikiama muitinei, kurios kompetencijai priklauso paskirties uosto priežiūra.

51 straipsnis

Manifestų, naudojamų kaip popieriuje surašytos jūrų transportu vežamų prekių skirtos tranzito deklaracijos, sąrašo patikrinimas

1.   ►C2  Kartą per mėnesį muitinė, kurios kompetencijai priklauso kiekvieno paskirties uosto priežiūra, patvirtina laivybos bendrovių sudaryto praėjusį mėnesį tai muitinei pateiktų manifestų sąrašo autentiškumą ir perduoda jį muitinėms, kurių kompetencijai priklauso kiekvieno išvykimo uosto priežiūra. ◄

2.  Tame sąraše pateikiama ši informacija apie kiekvieną manifestą:

a) manifesto numeris;

b) kodas, pagal kurį galima identifikuoti manifestą kaip tranzito deklaraciją pagal 50 straipsnio 1 dalies a ir b punktus;

c) prekes gabenusios laivybos bendrovės pavadinimas ir

d) jūrų transporto operacijos data.

3.   ►C2  26 straipsnyje nurodytame leidime gali būti numatyta, kad laivybos bendrovės 1 dalyje nurodytą sąrašą pačios gali perduoti muitinėms, kurių kompetencijai priklauso kiekvieno išvykimo uosto priežiūra. ◄

4.   ►C2  Tais atvejais, kai nustatoma neatitikimų, susijusių su informacija, nurodyta į sąrašą įtrauktuose manifestuose, muitinė, kurios kompetencijai priklauso paskirties uosto priežiūra, apie tai informuoja muitinę, kurios kompetencijai priklauso išvykimo uosto priežiūra, ir leidimą išdavusią kompetentingą muitinę, visų pirma nurodydama atitinkamų prekių laivo važtaraščius (konosamentus). ◄

52 straipsnis

Elektroninio manifesto kaip tranzito deklaracijos naudojimas taikant oro transportu vežamoms prekėms skirtą Sąjungos tranzito procedūrą

1.  Oro transporto bendrovė perduoda išvykimo oro uoste surašytą manifestą paskirties oro uostui elektronine informacijos mainų sistema.

2.  Oro transporto bendrovė manifeste prie atitinkamų prekių įrašo vieną iš šių kodų:

a) T1, kai prekės pagal Kodekso 226 straipsnį gabenamos įforminus išorinio Sąjungos tranzito procedūrą.

b) T2F Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 188 straipsnyje nurodytu atveju;

c)  ►C2  TD, kai prekės jau gabenamos įforminus Sąjungos tranzito procedūrą arba laikinojo įvežimo perdirbti, muitinio sandėliavimo ar laikinojo įvežimo procedūrą. Tokiais atvejais oro transporto bendrovė atitinkamame orlaivio važtaraštyje taip pat įrašo kodą TD ir nurodo taikomą procedūrą, tranzito deklaracijos arba perdavimo dokumento numerį bei datą ir jį išdavusios įstaigos pavadinimą; ◄

d) C, kai Sąjungos prekės nėra gabenamos įforminus Sąjungos tranzito procedūrą;

e)  ►C2  X, kai eksportuojamos Sąjungos prekės nėra gabenamos įforminus Sąjungos tranzito procedūrą. ◄

3.  Šiame manifeste taip pat pateikiama 47 straipsnio 1 dalies c–f punktuose ir 2 dalyje nurodyta informacija.

4.   ►C2  Sąjungos tranzito procedūra laikoma užbaigta, kai muitinei, kurios kompetencijai priklauso paskirties oro uosto priežiūra, užtikrinamas elektronine informacijos mainų sistema atsiųsto manifesto prieinamumas ir jai pateikiamos prekės. ◄

5.  Pagal 29 straipsnio 1 dalies b punktą oro transporto bendrovės tvarkomuose apskaitos registruose registruojama bent 2 ir 3 dalyse nurodyta informacija.

Muitinė, kurios kompetencijai priklauso paskirties oro uosto priežiūra, svarbius elektronine informacijos mainų sistema gautų manifestų duomenis prireikus išsiunčia tikrinti muitinei, kurios kompetencijai priklauso išvykimo oro uosto priežiūra.

6.   ►C2  Oro transporto bendrovė apie visus pažeidimus ir neatitikimus praneša kompetentingai muitinei. ◄

7.   ►C2  Muitinė, kurios kompetencijai priklauso paskirties oro uosto priežiūra, apie visus pažeidimus ir neatitikimus kuo skubiau praneša muitinei, kurios kompetencijai priklauso išvykimo oro uosto priežiūra, ir kompetentingai leidimą išdavusiai muitinei. ◄

53 straipsnis

Elektroninio manifesto kaip tranzito deklaracijos naudojimas taikant jūrų transportu vežamoms prekėms skirtą Sąjungos tranzito procedūrą

1.  Laivybos bendrovė elektronine informacijos mainų sistema perduoda išvykimo uoste surašytą manifestą paskirties uostui.

2.  Laivybos bendrovė gali surašyti vieną manifestą visoms gabenamoms prekėms. Tuo atveju laivybos bendrovė manifeste prie atitinkamų prekių įrašo vieną iš šių kodų:

a) T1, kai prekės pagal Kodekso 226 straipsnį gabenamos įforminus išorinio Sąjungos tranzito procedūrą;

b) T2F Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 188 straipsnyje nurodytu atveju;

c)  ►C2  TD, kai prekės jau gabenamos įforminus Sąjungos tranzito procedūrą arba laikinojo įvežimo perdirbti, muitinio sandėliavimo ar laikinojo įvežimo procedūrą. Tokiais atvejais laivybos bendrovė kodą TD taip pat įrašo atitinkamame laivo važtaraštyje (konosamente) ar kitame komerciniame dokumente, kartu nurodydama taikomą procedūrą, tranzito deklaracijos arba perdavimo dokumento numerį bei datą ir jį išdavusios įstaigos pavadinimą; ◄

d) C, kai Sąjungos prekės nėra gabenamos taikant Sąjungos tranzito procedūrą;

e)  ►C2  X, kai eksportuojamos Sąjungos prekės nėra gabenamos taikant Sąjungos tranzito procedūrą. ◄

3.  Šiame manifeste taip pat pateikiama 50 straipsnio 1 dalies c–g punktuose ir 2 dalyje nurodyta informacija.

4.   ►C2  Sąjungos tranzito procedūra laikoma užbaigta, kai muitinei, kurios kompetencijai priklauso paskirties uosto priežiūra, užtikrinamas elektronine informacijos mainų sistema atsiųsto manifesto prieinamumas ir jai pateikiamos prekės. ◄

5.  Pagal 29 straipsnio 1 dalies b punktą laivybos bendrovės tvarkomuose apskaitos registruose registruojama bent 2 ir 3 dalyse nurodyta informacija.

Muitinė, kurios kompetencijai priklauso paskirties uosto priežiūra, svarbius elektronine informacijos mainų sistema gautų manifestų duomenis prireikus perduoda tikrinti muitinei, kurios kompetencijai priklauso išvykimo uosto priežiūra.

6.   ►C2  Laivybos bendrovė apie visus pažeidimus ir neatitikimus praneša kompetentingai muitinei.

Muitinė, kurios kompetencijai priklauso paskirties uosto priežiūra, apie visus pažeidimus ir neatitikimus kuo skubiau praneša muitinei, kurios kompetencijai priklauso išvykimo uosto priežiūra, ir kompetentingai leidimą išdavusiai muitinei. ◄7 SKYRIUS

PREKIŲ IŠVEŽIMAS IŠ SĄJUNGOS MUITŲ TERITORIJOS

54 straipsnis

Prekių išvežimas

▼C2

Muitinė gali leisti iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų SMK AES įdiegimo datų naudoti ne elektronines duomenų apdorojimo priemones informacijos, susijusios su prekių išvežimu iš Sąjungos muitų teritorijos, mainams ir saugojimui.

▼B8 SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 iš dalies keičiamas taip:

1) 2 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

▼C2

„3.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, iki pirmojo privalomosios tarifinės informacijos (PTI) sistemos patobulinimo etapo įgyvendinimo ir Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos Surveillance 2 sistemos įdiegimo, šio reglamento A priedo 1a skiltis netaikoma, bet taikomi Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 ( *1 ) [TDA] 2–5 prieduose nustatyti atitinkami duomenų reikalavimai.

▼B

Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos AEO sistemos patobulinimo datos šio reglamento A priedo 2 skiltis netaikoma, bet taikomi Deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 6 ir 7 prieduose nustatyti atitinkami duomenų reikalavimai.

4.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies, iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų atitinkamų IT sistemų įdiegimo arba patobulinimo atitinkamų datų šio reglamento B priede nustatyti bendrieji duomenų reikalavimai netaikomi Deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 1 priede išvardytoms IT sistemoms.

▼C2

Deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 1 priede išvardytų IT sistemų atveju iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų atitinkamų IT sistemų įdiegimo arba patobulinimo atitinkamų datų informacijos, kurią reikia nurodyti deklaracijose, pranešimuose ir muitinio statuso įrodymuose, mainams ir saugojimui taikomi Deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 9 priede nustatyti duomenų reikalavimai.

Jei Deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 9 priede nėra nustatyti duomenų reikalavimai, taikomi informacijos, kurią reikia nurodyti deklaracijose, pranešimuose ir muitinio statuso įrodymuose, mainams ir saugojimui, valstybės narės užtikrina, kad atitinkamais duomenų reikalavimais būtų galima užtikrinti, kad būtų taikomos tas deklaracijas, pranešimus ir muitinio statuso įrodymus reglamentuojančios nuostatos.

▼B

5.  Muitinė gali nuspręsti, kad iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos SMK muitinės sprendimų sistemos įdiegimo datos, atitinkami šio reglamento A priede nustatytiems duomenų reikalavimams alternatyvūs duomenų reikalavimai turi būti taikomi šiems prašymams ir leidimams:

a) prašymams ir leidimams supaprastinti sumų, kurios yra prekių muitinės vertės dalis, nustatymą;

b) su bendrosiomis garantijomis susijusiems prašymams ir leidimams;

c) prašymams ir leidimams atidėti mokėjimą;

d) Kodekso 148 straipsnyje nurodytiems prašymams ir leidimams turėti laikinojo saugojimo sandėlius;

e) prašymams ir leidimams steigti reguliariąsias laivybos linijas;

f) prašymams suteikti įgaliotojo išdavėjo statusą ir leidimams tuo statusu naudotis;

g) prašymams suteikti įgaliotojo bananų svėrėjo statusą ir leidimams tuo statusu naudotis;

h) prašymams ir leidimams naudotis savikontrole;

i) prašymams suteikti įgaliotojo gavėjo TIR operacijoms statusą ir leidimams tokiu statusu naudotis;

j)  ►C2  prašymams suteikti įgaliotojo siuntėjo statusą, kuriuo naudojamasi taikant Sąjungos tranzito procedūrą, ir leidimams tokiu statusu naudotis; ◄

k)  ►C2  prašymams suteikti įgaliotojo gavėjo statusą, kuriuo naudojamasi taikant Sąjungos tranzito procedūrą, ir leidimams tokiu statusu naudotis; ◄

l) prašymams ir leidimams naudoti specialias plombas;

m) prašymams ir leidimams naudoti tranzito deklaraciją, kurioje pateikiama mažiau duomenų;

n) prašymams ir leidimams naudoti elektroninį transporto dokumentą kaip muitinės deklaraciją.

6.   ►C2  Kai valstybė narė pagal 5 dalį nusprendžia, kad turi būti taikomi alternatyvūs duomenų reikalavimai, ji užtikrina, kad tie alternatyvūs duomenų reikalavimai būtų tokie, kad juos taikydama valstybė narė galėtų patikrinti, ar įvykdytos atitinkamo leidimo suteikimo sąlygos, ir kad juos sudarytų bent šie reikalaujami duomenys: ◄

a)  ►C2  pareiškėjo/leidimo turėtojo identifikavimo duomenys (duomenų elementas 3/2 „Pareiškėjo/leidimo turėtojo ar sprendimo adresato identifikavimo duomenys“ arba, jei nenurodomas galiojantis pareiškėjo EORI kodas, duomenų elementas 3/1 „Pareiškėjas/leidimo turėtojas arba sprendimo adresatas“); ◄

b) prašymo arba leidimo rūšis (duomenų elementas 1/1 „Prašymo/sprendimo rūšies kodas“);

c) kai taikoma, leidimo naudojimas vienoje ar keliose valstybėse narėse (duomenų elementas 1/4 „Galiojimo teritorija – Sąjunga“).

7.  Muitinė gali leisti iki SMK muitinės sprendimų sistemos įdiegimo datos Deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 12 priede nustatytus prašymų ir leidimų duomenų reikalavimus vietoj šio reglamento A priede nustatytų duomenų reikalavimų taikyti šiems prašymams ir leidimams:

a) prašymams ir leidimams naudoti supaprastintas deklaracijas;

b) prašymams ir leidimams atlikti centralizuotą muitinį įforminimą;

c)  ►C2  prašymams ir leidimams įtraukti duomenis į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus; ◄

d) prašymams ir leidimams taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą;

e) prašymams ir leidimams taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą;

f) prašymams ir leidimams taikyti galutinio vartojimo procedūrą;

g) prašymams ir leidimams taikyti laikinojo įvežimo procedūrą;

h) prašymams ir leidimams naudoti sandėlius prekių muitiniam sandėliavimui.

8.  Nepaisant 7 dalies, iki SMK automatizuoto eksporto sistemos (AES) įdiegimo arba nacionalinių importo sistemų patobulinimo datų, kai prašymas suteikti leidimą pateikiamas kaip muitinės deklaracija pagal šio reglamento 163 straipsnio 1 dalį, muitinės deklaracijoje pateikiami ir šie duomenys:

a) visoms procedūroms bendri duomenų reikalavimai:

  ►C2  prekių perdirbimo pobūdis arba naudojimo paskirtis; ◄

 prekių ir (arba) perdirbtųjų produktų techninis aprašymas bei jų identifikavimo priemonės;

 numatytas procedūros pripažinimo įvykdyta laikotarpis;

 siūloma procedūros (išskyrus galutinio vartojimo procedūrą) įvykdymą pripažįstanti muitinės įstaiga ir

 perdirbimo arba naudojimo vieta.

b) Specialieji laikinojo įvežimo perdirbti duomenų reikalavimai:

 Deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 12 priedo priedėlyje nurodyti ekonominių sąlygų kodai;

 apskaičiuota išeigos norma arba šios normos apskaičiavimo metodas ir

 informacija apie tai, ar importo muito suma turėtų būti apskaičiuojama pagal Kodekso 86 straipsnio 3 dalį (nurodyti „taip“ arba „ne“).

2) 3 straipsnis papildomas šiomis pastraipomis:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos EORI sistemos patobulinimo datos netaikomi 12–01 priede nustatyti bendrieji duomenų reikalavimai.

▼C2

Iki EORI sistemos patobulinimo datos valstybės narės renka ir saugo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 9 priedo E priedėlyje nustatytus duomenis, kurie sudaro EORI įrašą:

▼B

a) Deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 9 priedo E priedėlio 1–4 punktuose išvardytus duomenis;

b) kai to reikalaujama pagal nacionalines sistemas, Deleguotojo reglamento (ES) 2016/341 9 priedo E priedėlio 5–12 punktuose išvardytus duomenis.

Valstybės narės pagal šio straipsnio trečią pastraipą surinktus duomenis reguliariai įkelia į EORI sistemą.

Nukrypstant nuo šio straipsnio antros ir trečios pastraipų, valstybėms narėms leidžiama pasirinkti, ar pateikti 12–01 priedo I antraštinės dalies 3 skyriaus 4 punkte nurodytą duomenų elementą. Jei valstybės narės pasirenka tą elementą pateikti, jis įkeliamas į EORI sistemą, kai tik ji baigiama tobulinti.“;

3) 104 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„3.  Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos importo kontrolės sistemos patobulinimo datų šio straipsnio 2 dalis netaikoma pašto siuntose įvežamoms prekėms ir jas įvežant nereikalaujama pateikti įvežimo bendrosios deklaracijos.

4.  Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos importo kontrolės sistemos patobulinimo datos nereikalaujama pateikti siuntoje esančių prekių, kurių tikroji vertė neviršija 22 EUR, įvežimo bendrosios deklaracijos su sąlyga, kad muitinė, susitarusi su ekonominės veiklos vykdytoju, sutinka atlikti rizikos analizę remdamasi ekonominės veiklos vykdytojo naudojamoje sistemoje kaupiama arba šios sistemos teikiama informacija.“;

4) 106 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 ir 2 dalių, iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos importo kontrolės sistemos patobulinimo datos įvežimo bendroji deklaracija teikiama laikantis šių terminų:

a) jei skrydis trunka trumpiau negu keturias valandas, – iki faktinio orlaivio išvykimo ir

b) jei skrydis trunka ne trumpiau kaip keturias valandas, – likus ne mažiau kaip keturioms valandoms iki orlaivio atvykimo į pirmąjį Sąjungos muitų teritorijoje esantį oro uostą.“;

5) 112 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.  Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos importo kontrolės sistemos patobulinimo datų netaikomos šio straipsnio 1 ir 2 dalys.“;

6)  ►C2  113 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.  Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos importo kontrolės sistemos patobulinimo datų netaikomos šio straipsnio 1–3 dalys.“; ◄

7)  ►C2  įterpiamas šis 122a straipsnis:

„122a straipsnis

Reguliariųjų laivybos linijų (RSS) informacinė ir ryšių sistema

(Kodekso 155 straipsnio 2 dalis)

1.  Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos SMK muitinės sprendimų sistemos įdiegimo datos Komisija ir valstybių narių muitinės, naudodamosi elektronine reguliariųjų laivybos linijų informacine ir ryšių sistema, saugo šią informaciją, prie kurios joms suteikiama prieiga:

a) prašymų duomenis;

b) reguliariųjų laivybos linijų leidimus ir, atitinkamais atvejais, duomenis apie jų pakeitimus ar atšaukimą;

c) uostų, į kuriuos įplaukia laivai, pavadinimus ir linijai priskirtų laivų pavadinimus;

d) visą kitą svarbią informaciją.

2.  Valstybės narės muitinė, kuriai pateiktas prašymas, su laivybos linija susijusių kitų valstybių narių muitinėms apie tai praneša naudodamasi 1 dalyje nurodyta elektronine reguliariųjų laivybos linijų informacine ir ryšių sistema.

3.  Jei muitinė, kuriai pranešama apie prašymą, nepritaria jo patenkinimui, ji apie tai praneša naudodamasi 1 dalyje nurodyta elektronine reguliariųjų laivybos linijų informacine ir ryšių sistema.

4.  1 dalyje nurodyta elektroninė reguliariųjų laivybos linijų informacinė ir ryšių sistema naudojama leidimams saugoti ir su laivybos linija susijusių valstybių narių muitinėms pranešti, kad leidimas buvo suteiktas.

5.  Kai leidimą atšaukia muitinė, kuriai pateiktas prašymas, arba kai jis atšaukiamas laivybos bendrovės prašymu, ta muitinė apie atšaukimą su laivybos linija susijusių valstybių narių muitinėms praneša naudodamasi 1 dalyje nurodyta elektronine reguliariųjų laivybos linijų informacine ir ryšių sistema.“; ◄

8) 124 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos SMK Sąjungos prekių statuso įrodymo (PoUS) sistemos įdiegimo datos netaikoma šio straipsnio pirma pastraipa.“;

9) įterpiamas šis 124a straipsnis:

„124a straipsnis

Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymas pateikiant T2L arba T2LF dokumentą

(Kodekso 6 straipsnio 3 dalies a punktas)

Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos PoUS sistemos įdiegimo datos tuo atveju, jei naudojamas popieriuje surašytas T2L arba T2LF dokumentas, taikomos šios nuostatos:

a)  ►C2  atitinkamas asmuo blanko 1 langelio dešiniojoje skiltyje įrašo T2L arba T2LF, o kiekvieno naudojamo papildomo lapo 1 langelio dešiniojoje skiltyje – T2Lbis arba T2LFbis; ◄

b)  ►C2  muitinė gali suteikti leidimus bet kuriems asmenims naudoti krovinio aprašus, atitinkančius ne visus reikalavimus, jei tie asmenys: ◄

 yra įsisteigę Sąjungoje;

▼C2

 reguliariai išduoda Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymus arba kurių muitinė žino, kad jie gali įvykdyti teisines su tų įrodymų naudojimu susijusias pareigas;

▼B

 kurie nėra padarę reikšmingų arba kartotinių muitų ar mokesčių teisės aktų pažeidimų;

c) b punkte nurodyti leidimai suteikiami tik tuo atveju, jei:

 muitinė gali vykdyti procedūros taikymo priežiūrą ir atlikti tikrinimą be administracinių pastangų, kurios būtų neproporcingos atitinkamo asmens reikalavimams, ir

 atitinkamas asmuo tvarko apskaitos registrus taip, kad muitinė galėtų atlikti veiksmingą tikrinimą;

d) T2L arba T2LF dokumentas surašomas vienu originalo egzemplioriumi;

e) jei dokumentą tvirtina muitinė, jame turi būti ši informacija, jei įmanoma, įrašoma langelyje „C. Išvykimo muitinės įstaiga“:

 T2L arba T2LF dokumente – kompetentingos muitinės įstaigos pavadinimas ir antspaudas, tos muitinės įstaigos pareigūno parašas, patvirtinimo data ir registracijos numeris arba išsiuntimo deklaracijos numeris, jeigu tokia deklaracija būtina;

 papildomuose lapuose arba krovinio aprašuose – numeris, įrašytas T2L arba T2LF dokumente, kuris atspaudžiamas antspaudu su kompetentingos muitinės įstaigos pavadinimu arba įrašomas ranka; įrašius numerį ranka, uždedamas oficialus minėtos muitinės įstaigos antspaudas.

Dokumentai grąžinami atitinkamam asmeniui.“;

10) 126 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.  Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos PoUS sistemos įdiegimo datos tuo atveju, jei muitinė tvirtina dokumentą, tą patvirtinimą sudaro kompetentingos muitinės įstaigos pavadinimas ir antspaudas, tos muitinės įstaigos pareigūno parašas, patvirtinimo data ir registracijos numeris arba išsiuntimo deklaracijos numeris, jei tokia deklaracija būtina.“;

11) įterpiamas šis 126a straipsnis:

„126a straipsnis

Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymas pateikiant laivybos bendrovės manifestą

(Kodekso 6 straipsnio 3 dalies a punktas)

1.  Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos PoUS sistemos įdiegimo datos laivybos bendrovės manifeste pateikiama bent ši informacija:

a) laivybos bendrovės pavadinimas ir tikslus adresas;

b) laivo pavadinimas;

c) pakrovimo vieta ir data;

d) iškrovimo vieta.

Manifeste taip pat pateikiama ši informacija apie kiekvieną siuntą:

e) nuoroda į laivo važtaraštį (konosamentą) ar kitą komercinį dokumentą;

f) pakuočių skaičius, aprašymas, ženklai ir registracijos numeriai;

g)  ►C2  įprastas prekių aprašymas, pakankamai išsamus, kad prekes būtų galima identifikuoti; ◄

h) bruto masė kilogramais;

i) konteinerio identifikavimo numeriai, jeigu taikoma, ir

j) šie prekių statusą nurodantys įrašai:

 raidė C (lygiavertė T2L) rašoma tada, kai galima įrodyti Sąjungos prekių muitinį statusą,

 raidė F (lygiavertė T2LF) rašoma tada, kai galima įrodyti prekių, kurios siunčiamos į tą Sąjungos muitų teritorijos dalį, kurioje netaikomos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos, arba kurios yra kilusios iš tos muitų teritorijos dalies, Sąjungos muitinį statusą,

 raidė N rašoma visų kitų prekių atveju.

2.  Jei laivybos bendrovės manifestą tvirtina muitinė, jame turi būti kompetentingos muitinės įstaigos pavadinimas ir antspaudas, tos muitinės įstaigos pareigūno parašas ir patvirtinimo data.“;

12) 128 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) antraštė pakeičiama taip:

„Įrodymų, kuriuos išduoda įgaliotasis išdavėjas, išdavimo palengvinimas“;

b)  ►C2  2 dalis pakeičiama taip:

„2.  Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos PoUS sistemos įdiegimo datos valstybės narės muitinė gali leisti bet kuriam Sąjungos muitų teritorijoje įsisteigusiam asmeniui, pateikusiam prašymą suteikti leidimą nustatyti Sąjungos prekių muitinį statusą pateikiant sąskaitą faktūrą arba transporto dokumentą, surašytą Sąjungos muitinį statusą turinčioms prekėms, kurių vertė viršija 15 000 EUR, arba T2L ar T2LF dokumentą arba laivybos bendrovės manifestą, naudoti šiuos dokumentus nepateikus jų patvirtinti kompetentingai muitinės įstaigai.“; ◄

c) įterpiamos šios dalys:

„3.  1 ir 2 dalyse nurodytus leidimus atitinkamo asmens prašymu išduoda kompetentinga muitinės įstaiga.

4.  2 dalyje nurodytas leidimas suteikiamas tik tuo atveju, jei:

a) atitinkamas asmuo nėra padaręs reikšmingų arba kartotinių muitų ar mokesčių teisės aktų pažeidimų;

b) kompetentinga muitinė gali vykdyti procedūros taikymo priežiūrą ir atlikti tikrinimą be administracinių pastangų, kurios būtų neproporcingos atitinkamo asmens reikalavimams,

c) atitinkamas asmuo tvarko apskaitos registrus taip, kad muitinė galėtų atlikti veiksmingą tikrinimą, ir

d)  ►C2  atitinkamas asmuo reguliariai išduoda Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymą arba jo kompetentinga muitinė žino, kad jis gali įvykdyti teisines su tų įrodymų naudojimu susijusias pareigas. ◄

5.  Jei atitinkamam asmeniui pagal Kodekso 38 straipsnį suteiktas AEO statusas, laikoma, kad šio straipsnio 4 dalies a–c punktuose nurodytos sąlygos yra įvykdytos.“;

▼C5

13) į 3 poskirsnį („Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymas, kurį išduoda įgaliotasis išdavėjas“) įterpiami šie 128a–128d straipsniai:

„128a straipsnis

Formalumai, atliekami, kai įgaliotasis išdavėjas išduoda T2L arba T2LF dokumentą, sąskaitą faktūrą arba transporto dokumentą

(Kodekso 6 straipsnio 2 dalis ir 3 dalies a punktas)

1.  Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos PoUS sistemos įdiegimo datos įgaliotasis išdavėjas padaro kiekvieno išduoto T2L arba T2LF dokumento kopiją. Muitinė nustato sąlygas, kuriomis minėta kopija pateikiama tikrinti ir saugoma ne trumpiau kaip trejus metus.

2.  128 straipsnio 2 dalyje nurodytame leidime nurodoma visų pirma ši informacija:

a) muitinės įstaiga, paskirta atsakinga už išankstinį atitinkamiems dokumentams surašyti naudojamų T2L arba T2LF blankų autentiškumo patvirtinimą, reikalingą 128b straipsnio 1 daliai taikyti;

b) būdas, kuriuo įgaliotasis išdavėjas patvirtina, kad blankai buvo tinkamai panaudoti;

c) prekių kategorijos arba jų gabenimo atvejai, kuriems taikomos išimtys;

d) laikotarpis, per kurį įgaliotasis išdavėjas informuoja kompetentingą muitinės įstaigą, kad ji iki prekių išsiuntimo galėtų atlikti būtiną tikrinimą, ir informavimo būdas;

e) informacija, kad atitinkamų komercinių dokumentų pirmoje pusėje arba T2L ar T2LF dokumentui surašyti naudojamų blankų ir, kai taikoma, papildomų lapų pirmoje pusėje, langelyje „C. Išvykimo muitinės įstaiga“ 2 dalies a punkte nurodyta muitinės įstaiga iš anksto uždeda savo antspaudą ir juos pasirašo tos muitinės įstaigos pareigūnas arba

i) 2 dalies a punkte nurodyta muitinės įstaiga iš anksto uždeda savo antspaudą ir juos pasirašo tos muitinės įstaigos pareigūnas, arba

ii) įgaliotasis išdavėjas uždeda specialų antspaudą. Antspaudas gali būti iš anksto atspausdintas ant blankų, jeigu spausdinti patikėta tuo tikslu patvirtintai spaustuvei. Specialaus antspaudo 1, 2 ir 4–6 langeliuose turi būti pateikta ši informacija:

 šalies herbas arba kitoks ženklas ar raidės tai šaliai identifikuoti,

 kompetentinga muitinės įstaiga,

 data,

 įgaliotasis išdavėjas ir

 leidimo numeris;

f) ne vėliau kaip prekių išsiuntimo metu įgaliotasis išdavėjas užpildo ir pasirašo blanką. Be to, jis T2L arba T2LF dokumento langelyje „D. Išvykimo muitinės įstaigos atliekamas tikrinimas“ arba aiškiai matomoje naudojamo komercinio dokumento vietoje įrašo kompetentingos muitinės įstaigos pavadinimą, dokumento užpildymo datą ir vieną iš šių patvirtinimo įrašų:

 Expedidor autorizado

 Godkendt afsender

 Zugelassener Versender

 Εγκεκριμένος αποστολέας

 Authorised consignor

 Expéditeur agréé

 Speditore autorizzato

 Toegelaten afzender

 Expedidor autorizado

 Hyväksytty lähettäjä

 Godkänd avsändare

 Schválený odesílatel

 Volitatud kaubasaatja

 Atzītais nosūtītājs

 Įgaliotasis siuntėjas

 Engedélyezett feladó

 Awtorizzat li jibgħat

 Upoważniony nadawca

 Pooblaščeni pošiljatelj

 Schválený odosielateľ

 Одобрен изпращач

 Expeditor agreat

 Ovlašteni pošiljatelj

128b straipsnis

Įgaliotajam išdavėjui teikiamos lengvatos

(Kodekso 6 straipsnio 3 dalies a punktas)

1.  Įgaliotajam išdavėjui gali būti leista iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos PoUS sistemos įdiegimo datos nepasirašyti 128a straipsnio 2 dalies e punkto ii papunktyje nurodytu specialiu antspaudu pažymėtų T2L ar T2LF dokumentų arba komercinių dokumentų, kurie parengiami elektronine arba automatine duomenų apdorojimo sistema. Toks leidimas suteikiamas, jeigu įgaliotasis išdavėjas yra raštu įsipareigojęs tai institucijai prisiimti atsakomybę už teisines pasekmes, susijusias su visais išduotais specialiu antspaudu pažymėtais T2L ar T2LF dokumentais arba komerciniais dokumentais.

2.  Pagal 1 dalį surašytuose T2L ar T2LF arba komerciniuose dokumentuose vietoj įgaliotojo išdavėjo parašo įrašomas vienas iš šių įrašų:

 Dispensa de firma

 Fritaget for underskrift

 Freistellung von der Unterschriftsleistung

 Δεν απαιτείται υπογραφή

 Signature waived

 Dispense de signature

 Dispensa dalla firma

 Van ondertekening vrijgesteld

 Dispensada a assinatura

 Vapautettu allekirjoituksesta

 Befriad från underskrift

 Podpis se nevyžaduje

 Allkirjanõudest loobutud

 Derīgs bez paraksta

 Leista nepasirašyti

 Aláírás alól mentesítve

 Firma mhux meħtieġa

 Zwolniony ze składania podpisu

 Opustitev podpisa

 Oslobodenie od podpisu

 Освободен от подпис

 Dispensă de semnătură

 Oslobođeno potpisa

128c straipsnis

Leidimas surašyti laivybos bendrovės manifestą po išvykimo

(Kodekso 153 straipsnio 2 dalis)

Valstybių narių muitinės gali leisti laivybos bendrovėms iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos PoUS sistemos įdiegimo datos nesilaikyti reikalavimo surašyti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 199 straipsnio 2 dalyje nurodytą laivybos bendrovės manifestą, kuris naudojamas kaip Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymas, ne vėliau kaip kitą dieną po laivo išvykimo ir bet kuriuo atveju prieš laivui atvykstant į paskirties uostą.

128d straipsnis

Sąlygos, kuriomis leidžiama surašyti laivybos bendrovės manifestą po išvykimo

(Kodekso 6 straipsnio 3 dalies a punktas ir 153 straipsnio 2 dalis)

1.  Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos SMK muitinės sprendimų sistemos įdiegimo datos leidimas nesilaikyti reikalavimo surašyti laivybos bendrovės manifestą, kuris naudojamas kaip Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymas, ne vėliau kaip kitą dieną po laivo išvykimo ir, bet kuriuo atveju, prieš laivui atvykstant į paskirties uostą suteikiamas tik tarptautinėms laivybos bendrovėms, tenkinančioms šias sąlygas:

a) jos yra įsisteigusios Sąjungoje;

b) jos reguliariai išduoda Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymą arba jų muitinė žino, kad jos gali įvykdyti teisines su tų įrodymų naudojimu susijusias pareigas;

c) jos nėra padariusios reikšmingų arba kartotinių muitų ar mokesčių teisės aktų pažeidimų;

d) informacijai tarp Sąjungos muitų teritorijoje esančių išvykimo ir paskirties uostų perduoti jos naudoja elektronines informacijos mainų sistemas;

e) jos vykdo daug reisų tarp valstybių narių pripažintais maršrutais.

2.  1 dalyje nurodyti leidimai suteikiami tik tuo atveju, jei:

a) muitinė gali vykdyti procedūros taikymo priežiūrą ir atlikti tikrinimą be administracinių pastangų, kurios būtų neproporcingos atitinkamo asmens reikalavimams, ir

b) atitinkami asmenys tvarko apskaitos registrus taip, kad muitinė galėtų atlikti veiksmingą tikrinimą.

3.  Jeigu atitinkamas asmuo turi 38 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą AEO sertifikatą, laikoma, kad šio straipsnio 1 dalies c punkte ir 2 dalies b punkte nustatyti reikalavimai yra įvykdyti.

4.  Gavusi prašymą, valstybės narės, kurioje yra įsisteigusi laivybos bendrovė, muitinė apie jį praneša kitoms valstybėms narėms, kurių teritorijose yra prašyme nurodyti išvykimo ir numatomi paskirties uostai.

Jeigu per 60 dienų nuo pranešimo dienos negaunama prieštaravimų, muitinė leidžia naudoti 128c straipsnyje aprašytą supaprastintą procedūrą.

Šis leidimas galioja atitinkamose valstybėse narėse ir taikomas tik transporto operacijoms tarp jame nurodytų uostų.

5.  Taikoma ši supaprastinta procedūra:

a) išvykimo uostui skirtas manifestas elektronine informacijos mainų sistema perduodamas paskirties uostui;

b) laivybos bendrovė į manifestą įrašo 126a straipsnyje nurodytą informaciją;

c) elektronine duomenų mainų sistema perduotas manifestas (duomenų mainų manifestas) pateikiamas išvykimo uosto muitinei ne vėliau kaip kitą darbo dieną po laivo išvykimo ir, bet kuriuo atveju, prieš laivui atvykstant į paskirties uostą. Jeigu muitinė neturi prieigos prie muitinės patvirtintos informacijos sistemos, kurioje yra duomenų mainų manifestas, ji gali pareikalauti pateikti atspausdintą duomenų mainų manifestą;

d) duomenų mainų manifestas pateikiamas paskirties uosto muitinei. Jeigu muitinė neturi prieigos prie muitinės patvirtintos informacijos sistemos, kurioje yra duomenų mainų manifestas, ji gali pareikalauti pateikti atspausdintą duomenų mainų manifestą.

6.  Teikiami šie pranešimai:

a) laivybos bendrovė praneša muitinei apie visus pažeidimus ir neatitikimus;

b) paskirties uosto muitinė apie visus pažeidimus ir neatitikimus kuo skubiau praneša išvykimo uosto muitinei ir leidimą išdavusiai muitinei.“;

▼B

14) 138 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Tačiau iki valstybės narės, kurioje prekės laikomos deklaruotomis, nacionalinių importo sistemų, nurodytų Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede, patobulinimo datų, taikomos šios nuostatos:

a)  ►C2  pirmos pastraipos f punktas taikomas tik tuo atveju, jei konkrečios prekės taip pat atleidžiamos nuo kitų privalomųjų mokėjimų, ir ◄

b) prekės, kurių tikroji vertė neviršija 22 EUR, laikomos deklaruotomis išleidimui į laisvą apyvartą įforminti pagal 141 straipsnį.“;

15) 141 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.  Iki valstybės narės, kurioje prekės laikomos deklaruotomis, nacionalinių importo sistemų, nurodytų Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede, patobulinimo datų prekės, kurių tikroji vertė neviršija 22 EUR, laikomos deklaruotomis išleidimui į laisvą apyvartą įforminti jas pateikiant muitinei pagal Kodekso 139 straipsnį, jeigu reikalingi duomenys yra priimtini muitinei.“;

16) 144 straipsnis papildomas šiomis pastraipomis:

„Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų atitinkamų nacionalinių importo sistemų, būtinų pranešimams apie prekių pateikimą teikti, patobulinimo datų pirmoje pastraipoje nurodyta pašto siuntoje esančių prekių išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracija laikoma pateikta ir priimta atliekant jų pateikimo muitinei veiksmą, jei prekės pateikiamos su CN22 deklaracija, CN23 deklaracija arba abiem deklaracijomis.

141 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje ir to straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais deklarantu ir atitinkamais atvejais skolininku laikomas gavėjas. 141 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje ir to straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais deklarantu ir atitinkamais atvejais skolininku laikomas siuntėjas. Muitinė gali nustatyti, kad deklarantu ir atitinkamais atvejais skolininku laikomas pašto paslaugų teikėjas.“;

17)  ►C2  146 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.  Iki atitinkamų Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų AES įdiegimo ir nacionalinių importo sistemų patobulinimo datų muitinė, nepažeisdama Kodekso 105 straipsnio 1 dalies, gali leisti taikyti kitus galutinius terminus, nei numatytieji šio straipsnio 1 ir 3 dalyse.“; ◄

18) 181 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos SMK informacijos lapų (INF) specialiosioms procedūroms sistemos įdiegimo datų galima naudoti ne elektronines duomenų apdorojimo priemones.“;

19) 184 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Iki Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos naujos kompiuterizuotos tranzito sistemos patobulinimo datų tranzito deklaracijos MRN pateikiamas muitinei pirmos pastraipos b ir c punktuose nurodytomis priemonėmis.“

56 straipsnis

Atitinkamų elektroninių sistemų patobulinimo arba įdiegimo datos

1.  Komisija savo interneto svetainėje paskelbia išsamią informaciją apie Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų elektroninių sistemų patobulinimo arba įdiegimo datas. Komisija tą informaciją atnaujina.

2.  Valstybės narės kuo skubiau ir ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki konkrečios IT sistemos planuojamos įdiegimo dienos išsamiai informuoja Komisiją apie savo nacionalinius planus, susijusius su Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytų sistemų įdiegimo grafiku. Valstybės narės atnaujina Komisijai pateiktą informaciją apie minėtus nacionalinius planus.

57 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
1 PRIEDAS

LENTELIŲ SUTARTINIŲ ŽENKLŲ PAAIŠKINIMASSkilčių pavadinimai

B priede pateiktos matricos skiltys

Deklaracijos/pranešimai/Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymai

Įgyvendinimo sprendimo 2014/255/ES priede nurodytos IT sistemos

Šiame deleguotajame reglamente pateikti pereinamojo laikotarpio duomenų reikalavimai

A1

Išvežimo bendroji deklaracija

AES

9 priedo A priedėlis

A2

Išvežimo bendroji deklaracija – skubios siuntos

AES

9 priedo A priedėlis

A3

Pranešimas apie reeksportą

AES

B1

Eksporto deklaracija ir reeksporto deklaracija

AES

9 priedo C1 priedėlis

B2

Specialioji procedūra – perdirbimas – laikinojo išvežimo perdirbti deklaracija

Nacionalinė specialiųjų procedūrų sistema

9 priedo C1 priedėlis

B3

Sąjungos prekių muitinio sandėliavimo deklaracija

Nacionalinė specialiųjų procedūrų sistema

9 priedo C1 priedėlis

B4

Prekių siuntimo deklaracija, kai prekiaujama su specialiosiomis fiskalinėmis teritorijomis

Nacionalinė

C1

Supaprastinta eksporto deklaracija

AES

9 priedo A priedėlis

C2

►C2  Prekių pateikimas muitinei, kai jos deklaruojamos įtraukiant į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus arba kai muitinės deklaracijos pateikiamos prieš pateikiant eksportuojamas prekes ◄

Nacionalinė eksporto sistema

D1

Specialioji procedūra – tranzito deklaracija

NCTS modernizavimas

9 priedo C1 ir C2 priedėliai

D2

Specialioji procedūra – tranzito deklaracija, kurioje pateikiama mažiau duomenų (vežimas geležinkelių, oro ir jūrų transportu)

NCTS modernizavimas

D3

Specialioji procedūra – tranzitas – kaip muitinės deklaracija naudojamas elektroninis transporto dokumentas (vežimas oro ir jūrų transportu)

Nacionalinė

E1

Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymai (T2L/T2LF)

Sąjungos prekių statuso įrodymo dokumentų sistema

9 priedo C1 priedėlis

E2

Muitinis prekių manifestas

Sąjungos prekių statuso įrodymo dokumentų sistema ir nacionalinė sistema, skirta įgaliotiesiems išdavėjams

F1a

Įvežimo bendroji deklaracija – jūrų ir vidaus vandenų keliai – išsamūs duomenys

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

9 priedo A priedėlis

F1b

Įvežimo bendroji deklaracija – jūrų ir vidaus vandenų keliai – vežėjo pateikiami daliniai duomenys

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

F1c

Įvežimo bendroji deklaracija – jūrų ir vidaus vandenų keliai – daliniai duomenys, kuriuos pateikia asmuo pagal Kodekso 127 straipsnio 6 dalį ir pagal 112 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

F1d

Įvežimo bendroji deklaracija – jūrų ir vidaus vandenų keliai – daliniai duomenys, kuriuos pateikia asmuo pagal Kodekso 127 straipsnio 6 dalį ir pagal 112 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

F2a

Įvežimo bendroji deklaracija – orlaivio krovinys (paprastas) – išsamūs duomenys

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

9 priedo A priedėlis

F2b

Įvežimo bendroji deklaracija – orlaivio krovinys (paprastas) – vežėjo pateikiami daliniai duomenys

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

F2c

Įvežimo bendroji deklaracija – orlaivio krovinys (paprastas) – daliniai duomenys, kuriuos pateikia asmuo pagal Kodekso 127 straipsnio 6 dalį ir pagal 113 straipsnio 1 dalį

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

F2d

Įvežimo bendroji deklaracija – orlaivio krovinys (paprastas) – prieš krovimą pateiktini būtinieji duomenys, susiję su 106 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje apibrėžtomis situacijomis ir pagal 113 straipsnio 1 dalį

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

F3a

Įvežimo bendroji deklaracija – skubios siuntos – išsamūs duomenys

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

9 priedo A priedėlis

F3b

Įvežimo bendroji deklaracija – skubios siuntos – prieš krovimą pateiktini būtinieji duomenys, susiję su 106 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje apibrėžtomis situacijomis

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

F4a

Įvežimo bendroji deklaracija – pašto siuntos – išsamūs duomenys

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

F4b

Įvežimo bendroji deklaracija – pašto siuntos – vežėjo pateikiami daliniai duomenys

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

F4c

Įvežimo bendroji deklaracija – pašto siuntos – prieš krovimą pateiktini būtinieji duomenys, susiję su 106 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje apibrėžtomis situacijomis (1) ir pagal 113 straipsnio 2 dalį

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

F4d

Įvežimo bendroji deklaracija – pašto siuntos – prieš krovimą pateiktini daliniai duomenys apie transportavimo dėžę, susiję su 106 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje apibrėžtomis situacijomis ir pagal 113 straipsnio 2 dalį

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

F5

Įvežimo bendroji deklaracija – keliai ir geležinkeliai

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

9 priedo A priedėlis

G1

Pranešimas apie maršruto nukreipimą

Importo kontrolės sistemos modernizavimas

9 priedo A priedėlis

G2

Pranešimas apie atvykimą

Nacionalinė pranešimų apie atvykimą sistema ir importo kontrolės sistemos modernizavimas

G3

Prekių pateikimas muitinei

Nacionalinė pranešimų apie prekių pateikimą sistema

G4

Laikinojo saugojimo deklaracija

Nacionalinė laikinojo saugojimo deklaracijų sistema

G5

Pranešimas apie atvežimą laikinai saugomų prekių gabenimo atveju

Nacionalinė laikinojo saugojimo deklaracijų sistema

H1

Išleidimo į laisvą apyvartą deklaracija ir specialioji procedūra – tikslinis naudojimas – galutinio vartojimo deklaracija

Nacionalinė importo sistema

9 priedo C1 priedėlis

DV1 priedas (taikoma tik išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijoms)

H2

Specialioji procedūra – saugojimas – muitinio sandėliavimo deklaracija

Nacionalinė specialiųjų procedūrų sistema

9 priedo C1 priedėlis

H3

Specialioji procedūra – tikslinis naudojimas – laikinojo įvežimo deklaracija

Nacionalinė specialiųjų procedūrų sistema

9 priedo C1 priedėlis

H4

Specialioji procedūra – perdirbimas – laikinojo įvežimo perdirbti deklaracija

Nacionalinė specialiųjų procedūrų sistema

9 priedo C1 priedėlis

H5

Prekių įvežimo deklaracija, kai prekiaujama su specialiosiomis fiskalinėmis teritorijomis

Nacionalinė importo sistema

H6

Išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracija, kai prekės siunčiamos paštu

Nacionalinė importo sistema

I1

Supaprastinta importo deklaracija

Nacionalinė importo sistema

9 priedo A priedėlis

I2

►C2  Prekių pateikimas muitinei, kai jos deklaruojamos įtraukiant į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus arba kai muitinės deklaracijos pateikiamos prieš pateikiant importuojamas prekes ◄

Nacionalinė importo sistema

(1)   Prieš krovimą pateiktini būtinieji duomenys atitinka CN23 duomenis.

▼C1
2 PRIEDAS

image

image

►(1) C3  
3 PRIEDAS

image

►(1) C3  

image

►(1) C3  

image

►(1) C3  

image

image
4 PRIEDAS

image

►(3) C3  

►(3) C3  

►(3) C3  

image

►(3) C3  

►(3) C3  

►(3) C3  
5 PRIEDAS

image

►(1) C3  

image

▼B
6 PRIEDAS

image

image

PAAIŠKINIMAI

1.    Pareiškėjas

Įrašomas tikslus EORI sistemoje įrašytas prašymą pateikiančio ekonominės veiklos vykdytojo pavadinimas (vardas ir pavardė).

2.    Teisinis pareiškėjo statusas

Įrašomas steigimo dokumente nurodytas teisinis statusas.

3.    Įsteigimo data

Įrašoma įsteigimo diena, mėnuo ir metai (skaitmenimis).

4.    Buveinės adresas

Nurodomas tikslus vietos, kurioje yra verslo subjekto buveinė, adresas, įskaitant šalį.

5.    Pagrindinė verslo vieta

Nurodomas tikslus vietos, kurioje vykdoma pagrindinė verslo veikla, adresas.

6.    Asmuo ryšiams

Nurodomas tikslus paskirtojo bendrovės darbuotojo, su kuriuo muitinė galėtų susisiekti nagrinėdama prašymą, vardas ir pavardė, telefono bei fakso numeriai ir elektroninio pašto adresas.

7.    Pašto adresas

Pildoma tik tuo atveju, jeigu šis adresas skiriasi nuo buveinės adreso.

8, 9 ir 10.    PVM mokėtojo, verslininko identifikavimo ir teisinės registracijos kodas (-ai)

Įrašomi reikiami kodai.

Verslininko identifikavimo kodas (-ai) – tai muitinės įregistruotas identifikavimo kodas (-ai).

Teisinės registracijos kodas – įmonių registravimo įstaigos suteiktas registracijos numeris.

Jei šie kodai sutampa, nurodomas tik PVM mokėtojo kodas.

Jeigu pareiškėjas neturi verslininko identifikavimo kodo, nes, pvz., toks kodas pareiškėjo valstybėje narėje nesuteikiamas, šis langelis nepildomas.

11.    Prašomo išduoti leidimo rūšis

Reikiamas langelis pažymimas kryželiu.

12.    Ekonominis veiklos sektorius

Apibūdinama pareiškėjo veikla.

13.    Valstybės narės, kuriose vykdoma muitinės prižiūrima veikla

Įrašomi atitinkamų šalių dviraidžiai ISO kodai.

14.    Informacija apie vykimą per sieną

Nurodomi muitinės įstaigų, per kurias paprastai vykstama per sieną, pavadinimai.

15.    Supaprastinimas, kuriuo jau leista naudotis, suteiktos lengvatos, Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 28 straipsnio 2 dalyje nurodyti sertifikatai ir (arba) suteiktas reguliuojamo subjekto arba žinomo siuntėjo statusas, nurodytas įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 28 straipsnio 3 dalyje

Jeigu pareiškėjui jau leista naudotis supaprastinimu, nurodoma supaprastinimo rūšis, atitinkama muitinės procedūra ir leidimo numeris. Atitinkama muitinės procedūra nurodoma parenkant kodus, naudojamus bendrojo administracinio dokumento 1 langelio antrai ir trečiai skiltims pildyti.

Jeigu pareiškėjas turi vieną ar kelis pirmiau minėtus leidimus ar sertifikatus, nurodoma leidimo (-ų) ar sertifikato (-ų) rūšis ir numeris (-iai).

16, 17 ir 18.    Įstaigos, kuriose laikomi dokumentai ir (arba) pagrindiniai apskaitos registrai

Nurodomi tikslūs atitinkamų įstaigų adresai. Jeigu jų adresas yra tas pats, pildomas tik 16 langelis.

19.    Pareiškėjo vardas ir pavardė, data ir parašas

Parašas : pasirašantis asmuo turėtų nurodyti savo pareigas. Pasirašantis asmuo visada turėtų būti asmuo, visapusiškai atstovaujantis pareiškėjui.

Vardas ir pavardė : pareiškėjo vardas ir pavardė ir pareiškėjo antspaudas.

Priedų skaičius :

pareiškėjas turi pateikti šią bendrąją informaciją:

1. Trumpą informaciją apie pagrindinius savininkus ir (arba) akcininkus, nurodydamas jų vardus ir pavardes (pavadinimus), adresus ir valdomas turto (akcijų) dalis. Trumpą informaciją apie direktorių valdybą. Ar muitinei žinoma apie atvejus, kai savininkai nesilaikė nustatytų reikalavimų?

2. Nurodyti asmenį, pareiškėjo administracijoje atsakingą už muitinės klausimus.

3. Apibūdinti pareiškėjo ekonominę veiklą.

▼C2

4. Tiksliai apibūdinti įvairias pareiškėjo veiklos vietas ir trumpai aprašyti jo veiklą kiekvienoje vietoje. Pateikti tikslią informaciją, ar pareiškėjas ir kiekvienas jo padalinys tiekimo grandinėje veikia savo vardu ir savo interesais, savo vardu, tačiau kito asmens interesais ar kito asmens vardu ir kito asmens interesais.

▼B

5. Pateikti tikslią informaciją, ar prekės yra perkamos iš bendrovių, susijusių su pareiškėju, ir (arba) tiekiamos joms.

6. Apibūdinti pareiškėjo organizacijos vidaus struktūrą. Jeigu įmanoma, pridėti dokumentus, kuriuose nurodytos kiekvieno padalinio ir (arba) pareigybės funkcijos arba kompetencija.

7. Nurodyti bendrą ir kiekvieno padalinio darbuotojų skaičių.

8. Nurodyti pagrindinių vadovų (generalinių direktorių, padalinių vadovų, apskaitos vadovų, už muitinės klausimus atsakingo padalinio vadovo ir kt.) vardus ir pavardes. Apibūdinti tvarką, kuri taikoma, kai kompetentingo darbuotojo laikinai ar nuolat nėra darbe.

9. Nurodyti pareiškėjo organizacijos darbuotojų, atsakingų už muitinės klausimus, vardus ir pavardes bei pareigas. Įvertinti šių asmenų žinias apie informacijos technologijų naudojimą muitinės veikloje ir verslo procesuose ir apie bendrus verslo klausimus.

10. Pareikšti savo sutikimą arba nesutikimą, kad AEO leidime pateikta informacija būtų skelbiama 14x straipsnio 4 dalyje nurodytame įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų sąraše.
7 PRIEDAS

image

PAAIŠKINIMAI

Leidimo numeris

Leidimo numerio pradžioje visada nurodomas leidimą išdavusios valstybės narės dviraidis ISO kodas, po kurio rašoma viena iš šių santrumpų:

AEOC – jei išduotas AEO leidimas: muitinės formalumų supaprastinimas,

AEOS – jei išduotas AEO leidimas: saugumas ir sauga,

AEOF – jei išduotas AEO leidimas: muitinės procedūrų supaprastinamas/saugumas ir sauga.

Po pirmiau nurodytų kodų ir santrumpų įrašomas nacionalinis leidimo numeris.

1.    AEO leidimo turėtojas

Nurodomas tikslus leidimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė), nurodytas 1C priede pateikto prašymo blanko 1 langelyje, taip pat PVM mokėtojo kodas (-ai), nurodytas prašymo blanko 8 langelyje, ir, kai tinkama, verslininko identifikavimo kodas (-ai), nurodytas prašymo blanko 9 langelyje, bei teisinės registracijos kodas, nurodytas prašymo blanko 10 langelyje.

2.    Leidimą išdavusi institucija

Parašas, valstybės narės muitinės administracijos pavadinimas ir antspaudas.

Jeigu to reikia dėl muitinės administracijos organizacinės struktūros, gali būti nurodomas regioninio lygmens valstybės narės muitinės administracijos pavadinimas.

Leidimo rūšies nuoroda

Reikiamas langelis pažymimas kryželiu.

3.    Leidimo įsigaliojimo data

Nurodoma pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 29 straipsnį nustatyto įsigaliojimo diena, mėnuo ir metai.
8 PRIEDAS

image

image

image

image
9 PRIEDAS
A priedėlis

1.    Įvadinės pastabos dėl lentelių

Bendroji informacija

1.1. Bendrojoje deklaracijoje, kuri turi būti pateikiama įvežant prekes į Sąjungos muitų teritoriją arba išvežant iš jos, pateikiama informacija, išsamiai aprašyta 1–5 lentelėse pagal kiekvieną situaciją arba atitinkamas transporto rūšis. Prašyme pakeisti maršrutą, kurį reikia pateikti, jei į Sąjungos muitų teritoriją atvykstanti aktyvioji transporto priemonė pirmiausiai atvyksta į valstybės narės, kuri nenurodyta įvežimo bendrojoje deklaracijoje, muitinės įstaigą, pateikiami 6 lentelėje nurodyti duomenys.

1.2. 1–7 lentelėse nurodyti visi atitinkamoms procedūroms, deklaracijoms ir prašymams pakeisti maršrutą būtini duomenų elementai. Jose išsamiai apibūdinti reikalavimai, taikytini įvairioms procedūroms, deklaracijoms ir prašymams pakeisti maršrutą.

1.3. Lentelių skilčių pavadinimai atitinka jų turinį ir įvardija minėtas procedūras ir deklaracijas.

1.4. Ženklas X atitinkamame lentelės langelyje reiškia, kad įforminant atitinkamos skilties antraštėje nurodytą procedūrą arba deklaraciją atitinkamą duomenų elementą reikalaujama pateikti kaip deklaracijoje nurodytos prekių rūšies lygmens duomenis. Ženklas Y atitinkamame lentelės langelyje reiškia, kad įforminant atitinkamos skilties antraštėje nurodytą procedūrą arba deklaraciją atitinkamą duomenų elementą reikalaujama pateikti kaip deklaracijos bendrosios dalies lygmens duomenis. Ženklas Z atitinkamame lentelės langelyje reiškia, kad įforminant atitinkamos skilties antraštėje nurodytą procedūrą arba deklaraciją atitinkamą duomenų elementą reikalaujama pateikti kaip pranešimo apie gabenimo operaciją lygmens duomenis. Bet koks ženklų X, Y ir Z derinys reiškia, kad įforminant atitinkamos skilties antraštėje nurodytą procedūrą arba deklaraciją atitinkamas duomenų elementas gali būti pateiktas bet kuriuo iš minėtų lygmenų.

1.5. 4 skirsnyje pateikti aprašymai ir pastabos, susiję su įvežimo ir išvežimo bendrosiomis deklaracijomis, supaprastintomis procedūromis ir prašymais pakeisti maršrutą, taikomi 1–7 lentelėse nurodytiems duomenų elementams.

Muitinės deklaracija, naudojama kaip įvežimo bendroji deklaracija

2.1. Kai Kodekso 162 straipsnyje nurodyta muitinės deklaracija, vadovaujantis Kodekso 130 straipsnio 1 dalimi, naudojama kaip bendroji deklaracija, toje deklaracijoje, be duomenų, vadovaujantis C1 arba C2 priedėliu pateiktinų įforminant atitinkamą procedūrą, turi būti pateikiami ir 1–4 lentelių skiltyje „Įvežimo bendroji deklaracija“ nurodyti duomenys.

Kai Kodekso 166 straipsnyje nurodyta muitinės deklaracija, vadovaujantis Kodekso 130 straipsnio 1 dalimi, naudojama kaip bendroji deklaracija, toje deklaracijoje, be 7 lentelė nurodytų duomenų, pateiktinų įforminant atitinkamą procedūrą, turi būti pateikiami ir 1–4 lentelių skiltyje „Įvežimo bendroji deklaracija“ nurodyti duomenys.

2.2. Kai Kodekso 162 straipsnyje nurodytą muitinės deklaraciją pateikia įgaliotasis veiklos vykdytojas pagal Kodekso 38 straipsnio 2 dalies b punktą ir ji, vadovaujantis Kodekso 130 straipsnio 1 dalimi, naudojama kaip bendroji deklaracija, toje deklaracijoje, be duomenų, vadovaujantis C1 arba C2 priedėliu pateiktinų įforminant atitinkamą procedūrą, turi būti pateikiami ir 5 lentelės skiltyje „AEO įvežimo bendroji deklaracija“ nurodyti duomenys.

Kai Kodekso 166 straipsnyje nurodytą muitinės deklaraciją pateikia įgaliotasis veiklos vykdytojas pagal Kodekso 38 straipsnio 2 dalies b punktą ir ji, vadovaujantis Kodekso 130 straipsnio 1 dalimi, naudojama kaip bendroji deklaracija, toje deklaracijoje, be 7 lentelė nurodytų duomenų, pateiktinų įforminant atitinkamą procedūrą, turi būti pateikiami ir 5 lentelės skiltyje „AEO įvežimo bendroji deklaracija“ nurodyti duomenys.

Muitinės deklaracija, pateikiama eksportuojant

3.1. Kai, vadovaujantis Kodekso 263 straipsnio 3 dalies a punktu, reikalaujama pateikti Kodekso 162 straipsnyje nurodytą muitinės deklaraciją, toje deklaracijoje, be duomenų, vadovaujantis C1 arba C2 priedėliu pateiktinų įforminant atitinkamą procedūrą, turi būti pateikiami ir 1 bei 2 lentelių skiltyje „Išvežimo bendroji deklaracija“ nurodyti duomenys.

Kai, vadovaujantis Kodekso 263 straipsnio 3 dalies a punktu, reikalaujama pateikti Kodekso 166 straipsnyje nurodytą muitinės deklaraciją, toje deklaracijoje, be 7 lentelėje nurodytų duomenų, pateiktinų įforminant atitinkamą procedūrą, turi būti pateikiami ir 1 bei 2 lentelių skiltyje „Išvežimo bendroji deklaracija“ nurodyti duomenys.

Kitos ypatingos aplinkybės, susijusios su išvežimo ir įvežimo bendrosiomis deklaracijomis ir su tam tikrais prekių gabenimo atvejais. Pastabos dėl 2–4 lentelių

4.1. 2 lentelės skiltyse „Išvežimo bendroji deklaracija – skubios siuntos“ ir „Įvežimo bendroji deklaracija – skubios siuntos“ nurodyti būtini duomenys, kurie pateikiami muitinei elektroniniu būdu, kad ji galėtų atlikti rizikos analizę prieš išvežant ar atvežant skubias siuntas. Pašto paslaugų teikėjai gali savanoriškai elektroniniu būdu pateikti muitinei tose 2 lentelės skiltyse nurodytus duomenis rizikos analizei prieš pašto siuntų išvežimą ar atvežimą atlikti.

4.2. Šiame priede skubia siunta laikomas atskiras objektas, vežamas teikiant kompleksinę paslaugą, kurią sudaro greitas ir (arba) per nustatytą laiką atliekamas siuntinių surinkimas, vežimas, muitinis įforminimas ir pristatymas, kai visą šios paslaugos teikimo laiką sekama, kurioje vietoje yra siuntos, ir vykdoma jų priežiūra.

4.5. 3 ir 4 lentelėse nurodyti įvežimo bendrosiose deklaracijose pateiktini duomenys, kai prekės vežamos kelių ir geležinkelių transportu.

4.6. Su kelių transportu susijusi 3 lentelė taikoma ir tais atvejais, kai prekės vežamos įvairiarūšiu transportu, nebent 4 skirsnyje nustatyta kitaip.

Supaprastintos procedūros

5.1. Kodekso 166 straipsnyje nurodytose supaprastintų procedūrų deklaracijose pateikiami 7 lentelėje nurodyti duomenys.

5.2. Tam tikrų duomenų elementų formato sumažinimas, numatytas supaprastintų procedūrų taikymo atvejams, neapriboja C1 ir D1 priedėliuose nustatytų reikalavimų ir nedaro jiems įtakos, visų pirma, reikalavimams, kurie taikomi papildomose deklaracijose pateikiamiems duomenims.

2.    Reikalavimai, taikomi įvežimo ir išvežimo bendrosioms deklaracijoms

▼C2

2.1.    Situacija, kai prekės vežamos oro, jūrų, vidaus vandenų ir kitų rūšių transportu, arba situacijos, nenurodytos 2–4 lentelėse. 1 lentelėPavadinimas

Išvežimo bendroji deklaracija

(žr. 3.1 pastabą)

Įvežimo bendroji deklaracija

(žr. 2.1 pastabą)

Iš viso prekių

Y

Y

Unikalus prekių siuntos registracijos numeris

X/Y

X/Y

Transporto dokumento numeris

X/Y

X/Y

Siuntėjas

X/Y

X/Y

Bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo

Y

Y

Gavėjas

X/Y

X/Y

Vežėjas

 

Z

Informuotinas asmuo

 

X/Y

Per sieną vykstanti aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis

 

Z

Gabenimo registracijos numeris

 

Z

Pirmosios atvykimo vietos kodas

 

Z

Atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas

 

Z

Šalies (-ių), per kurios (-ių) teritoriją vežamos prekės, kodas (-ai)

Y

Y

Transporto rūšis pasienyje

 

Z

Išvežimo muitinės įstaiga

Y

 

Prekių buvimo vieta

Y

 

Pakrovimo vieta

 

X/Y

Iškrovimo vietos kodas

 

X/Y

Prekių aprašymas

X

X

Pakuočių rūšis (kodas)

X

X

Pakuočių skaičius

X

X

Krovinio ženklinimo duomenys

X/Y

X/Y

Įrenginio identifikacinis numeris, jei prekės vežamos konteineriuose

X/Y

X/Y

Prekės Nr.

X

X

Prekių kodas

X

X

Bruto masė (kg)

X/Y

X/Y

JT pavojingų prekių kodas

X

X

Plombos numeris

X/Y

X/Y

Transporto išlaidų mokėjimo būdo kodas

X/Y

X/Y

Deklaravimo data

Y

Y

Parašas/patvirtinimas

Y

Y

Kitų ypatingų aplinkybių rodiklis

Y

Y

Paskesnės (-ių) įvežimo muitinės įstaigos (-ų) kodas (-ai)

 

Z

2.2.    Skubios siuntos. 2 lentelėPavadinimas

Išvežimo bendroji deklaracija – skubios siuntos

(žr. 3.1 ir 4.1–4.3 pastabas)

Įvežimo bendroji deklaracija – skubios siuntos

(žr. 2.1 ir 4.1–4.3 pastabas)

Unikalus prekių siuntos registracijos numeris

 

 

Transporto dokumento numeris

 

 

Siuntėjas

X/Y

X/Y

Bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo

Y

Y

Gavėjas

X/Y

X/Y

Vežėjas

 

Z

Gabenimo registracijos numeris

 

Z

Atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas

 

Z

Šalies (-ių), per kurios (-ių) teritoriją vežamos prekės, kodas (-ai)

Y

Y

Transporto rūšis pasienyje

 

Z

Išvežimo muitinės įstaiga

Y

 

Prekių buvimo vieta

Y

 

Pakrovimo vieta

 

Y

Iškrovimo vietos kodas

 

X/Y

Prekių aprašymas

X

X

Įrenginio identifikacinis numeris, jei prekės vežamos konteineriuose

 

 

Prekės Nr.

X

X

Prekių kodas

X

X

Bruto masė (kg)

X/Y

X/Y

JT pavojingų prekių kodas

X

X

Transporto išlaidų mokėjimo būdo kodas

X/Y

X/Y

Deklaravimo data

Y

Y

Parašas/patvirtinimas

Y

Y

Kitų ypatingų aplinkybių rodiklis

Y

Y

Paskesnės (-ių) įvežimo muitinės įstaigos (-ų) kodas (-ai)

 

Z

2.3.    Kelių transportas. Duomenys, pateikiami įvežimo bendrojoje deklaracijoje. 3 lentelėPavadinimas

Kelių transportas – įvežimo bendroji deklaracija

(žr. 2.1 pastabą)

Iš viso prekių

Y

Unikalus prekių siuntos registracijos numeris

X/Y

Transporto dokumento numeris

X/Y

Siuntėjas

X/Y

Bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo

Y

Gavėjas

X/Y

Vežėjas

Z

Per sieną vykstanti aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis

Z

Pirmosios atvykimo vietos kodas

Z

Atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas

Z

Šalių, per kurių teritoriją vežamos prekės, kodai

Y

Transporto rūšis pasienyje

Z

Pakrovimo vieta

X/Y

Iškrovimo vietos kodas

X/Y

Prekių aprašymas

X

Pakuočių rūšies kodas

X

Pakuočių skaičius

X

Įrenginio identifikacinis numeris, jei prekės gabenamos konteineriais

X/Y

Prekės Nr.

X

Prekių kodas

X

Bruto masė (kg)

X/Y

Transporto išlaidų mokėjimo būdo kodas

X/Y

JT pavojingų prekių kodas

X

Plombos numeris

X/Y

Deklaravimo data

Y

Parašas/patvirtinimas

Y

Kitų ypatingų aplinkybių rodiklis

Y

2.4.    Geležinkelių transportas. Duomenys, pateikiami įvežimo bendrojoje deklaracijoje. 4 lentelėPavadinimas

Geležinkelių transportas – įvežimo bendroji

deklaracija (žr. 2.1 pastabą)

Iš viso prekių

Y

Unikalus prekių siuntos registracijos numeris

X/Y

Transporto dokumento numeris

X/Y

Siuntėjas

X/Y

Įvežimo bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo

Y

Gavėjas

X/Y

Vežėjas

Z

Per sieną vykstanti aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis

Z

Gabenimo registracijos numeris

Z

Pirmosios atvykimo vietos kodas

Z

Atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas

Z

Šalių, per kurių teritoriją vežamos prekės, kodai

Y

Transporto rūšis pasienyje

Z

Pakrovimo vieta

X/Y

Iškrovimo vietos kodas

X/Y

Prekių aprašymas

X

Pakuočių rūšies kodas

X

Pakuočių skaičius

X

Įrenginio identifikacinis numeris, jei prekės vežamos konteineriuose

X/Y

Prekės Nr.

X

Prekių kodas

X

Bruto masė (kg)

X/Y

Transporto išlaidų mokėjimo būdo kodas

X/Y

JT pavojingų prekių kodas

X

Plombos numeris

X/Y

Deklaravimo data

Y

Parašas/patvirtinimas

Y

Kitų ypatingų aplinkybių rodiklis

Y

2.5.    Įgaliotieji ekonominės veiklos vykdytojai. Reikalavimai, taikomi įvežimo bendrosioms deklaracijoms, kuriose pateikiama mažiau duomenų. 5 lentelėPavadinimas

Įvežimo bendroji deklaracija

(žr. 2.2 pastabą)

Unikalus prekių siuntos registracijos numeris

X/Y

Transporto dokumento numeris

X/Y

Siuntėjas

X/Y

Bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo

Y

Gavėjas

X/Y

Vežėjas

Z

Informuotinas asmuo

X/Y

Per sieną vykstanti aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis

Z

Gabenimo registracijos numeris

Z

Pirmosios atvykimo vietos kodas

Z

Atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas

Z

Šalies (-ių), per kurios (-ių) teritoriją vežamos prekės, kodas (-ai)

Y

Transporto rūšis pasienyje

Z

Išvežimo muitinės įstaiga

 

Pakrovimo vieta

X/Y

Prekių aprašymas

X

Pakuočių skaičius

X

Įrenginio identifikacinis numeris, jei prekės vežamos konteineriuose

X/Y

Prekės Nr.

X

Prekių kodas

X

Deklaravimo data

Y

Parašas/patvirtinimas

Y

Kitų ypatingų aplinkybių rodiklis

Y

Paskesnės (-ių) įvežimo muitinės įstaigos (-ų) kodas (-ai)

Z

2.6.    Reikalavimai, taikomi prašymams pakeisti maršrutą. 6 lentelėPavadinimas

 

Transporto rūšis pasienyje

Z

Per sieną vykstanti transporto priemonė

Z

Atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas

Z

Šalies, kurioje veikia deklaruota pirmoji įvežimo muitinės įstaiga, kodas

Z

Prašymą pakeisti maršrutą pateikiantis asmuo

Z

MRN

X

Prekės Nr.

X

Pirmosios atvykimo vietos kodas

Z

Faktinės pirmosios atvykimo vietos kodas

Z

3.    Reikalavimai, taikomi supaprastintoms deklaracijoms. 7 lentelėPavadinimas

Supaprastinta eksporto deklaracija (žr. 3.1 pastabą)

Supaprastinta importo deklaracija (žr. 2.1 pastabą)

Deklaracija

Y

Y

Iš viso prekių

Y

Y

Unikalus prekių siuntos registracijos numeris

X

X

Transporto dokumento numeris

X/Y

X/Y

Siuntėjas/eksportuotojas

X/Y

 

Gavėjas

 

X/Y

Deklarantas/atstovas

Y

Y

Deklaranto/atstovo statuso kodas

Y

Y

Valiutos kodas

 

X

Išvežimo muitinės įstaiga

Y

 

Prekių aprašymas

X

X

Pakuočių rūšis (kodas)

X

X

Pakuočių skaičius

X

X

Krovinio ženklinimo duomenys

X/Y

X/Y

Įrenginio identifikacinis numeris, jei prekės vežamos konteineriuose

 

X/Y

Prekės Nr.

X

X

Prekių kodas

X

X

Bruto masė (kg)

 

X

Procedūra

X

X

Neto masė (kg)

X

X

Prekių vertė

 

X

Įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus registracijos numeris

X

X

Leidimo numeris

X

X

Papildoma informacija

 

X

Deklaravimo data

Y

Y

Parašas/patvirtinimas

Y

Y

▼B

4.    Duomenų elementų paaiškinimai

MRN

Prašymas pakeisti maršrutą: gabenimo registracijos numeris gali būti naudojamas vietoj šių dviejų duomenų elementų:

 per sieną vykstančios transporto priemonės identifikavimo duomenys,

 atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas.

Deklaracija

Įrašomi kodai, D1 priedėlyje nustatyti BAD 1 langelio 1-ai ir 2-ai skiltims pildyti.

▼C2

Iš viso prekių ( 2 )

▼B

Bendras deklaracijoje arba bendrojoje deklaracijoje nurodytų prekių rūšių skaičius.

(Nuoroda: BAD 5 langelis)

▼C2

Unikalus prekių siuntos registracijos numeris

▼B

Prekėms suteiktas unikalus numeris, naudojamas jas įvežant, importuojant, išvežant ir eksportuojant.

Naudojami PMO (ISO 15459) kodai arba jiems lygiaverčiai kodai.

Bendrosios deklaracijos: transporto dokumento numerio alternatyvus numeris, naudojamas tuo atveju, kai transporto dokumento numeris nežinomas.

Supaprastintos procedūros: jei ši informacija žinoma, ji gali būti pateikiama.

Šis duomenų elementas užtikrina sąsają su kitais vertingais informacijos šaltiniais.

(Nuoroda: BAD 7 langelis)

Transporto dokumento numeris

Transporto dokumento, su kuriuo prekės įvežamos į muitų teritoriją arba iš jos išvežamos, registracijos numeris. Jeigu įvežimo bendrąją deklaraciją pateikia ne vežėjas, o kitas asmuo, taip pat nurodomas vežėjo transporto dokumento numeris.

Jį sudaro transporto dokumento rūšies kodas, nurodytas D1 priedėlyje, po kurio nurodomas atitinkamo dokumento identifikacinis numeris.

Šis elementas naudojamas vietoj unikalaus prekių siuntos registracijos numerio (UCR), kai jis nežinomas. Šis duomenų elementas užtikrina sąsają su kitais vertingais informacijos šaltiniais.

Laivų ir orlaivių atsargų išvežimo bendrosios deklaracijos: sąskaitos faktūros arba krovinio aprašo numeris.

Kelių transporto įvežimo bendrosios deklaracijos: ši informacija pateikiama tokia apimtimi, kiek jos turima, ji gali apimti nuorodas į TIR knygeles ir CMR važtaraščius.

Siuntėjas

Prekes siunčianti šalis, kurią vežimo sutartyje nurodė transportą užsakanti šalis.

Išvežimo bendrosios deklaracijos: šią informaciją reikia nurodyti, kai siuntėjas ir bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo nėra tas pats asmuo. nurodomas siuntėjo EORI kodas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo šį kodą žino. Jeigu siuntėjo EORI kodas nežinomas, nurodomas tikslus siuntėjo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas. Jeigu, vadovaujantis Kodekso 263 straipsnio 3 dalies a punktu ir 162 straipsniu, išvežimo bendrojoje deklaracijoje privalomi nurodyti duomenys pateikti muitinės deklaracijoje, ši informacija atitinka tos muitinės deklaracijos duomenų elementą „Siuntėjas/eksportuotojas“.

Kai lengvatos suteikiamos pagal Sąjungos pripažįstamą trečiosios šalies verslo partnerystės programą, gali būti nurodomas trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, kurio prieinamumą Sąjungai užtikrino atitinkama trečioji šalis. Tas kodas gali būti naudojamas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo jį žino.

Kodo struktūra yra tokia:Laukelis

Turinys

Laukelio tipas

Formatas

Pavyzdžiai

1

Trečiosios šalies identifikatorius (ISO dviraidis šalies kodas)

2 raidės

a2

US

JP

CH

2

Unikalus identifikavimo kodas trečiojoje šalyje

Ne daugiau kaip 15 raidinių skaitinių ženklų

an..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Pavyzdžiai: US1234567890ABCDE – JAV siuntėjas (šalies kodas – US), kurio unikalus identifikavimo kodas yra 1234567890ABCDE. JPAbCd9875F – Japonijos siuntėjas (šalies kodas – JP), kurio unikalus identifikavimo kodas yra AbCd9875F. CHpt20130101aa – Šveicarijos siuntėjas (šalies kodas – CH), kurio unikalus identifikavimo kodas yra pt20130101aa.

Trečiosios šalies identifikatorius: Europos Sąjungoje naudojami šalių ir teritorijų raidiniai kodai yra galiojantys ISO dviraidžiai kodai (a2), jeigu jie atitinka šalių kodus, nustatytus vadovaujantis 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, ir panaikinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/95 ( 3 ), 5 straipsnio 2 dalimi.

Jeigu nurodomas siuntėjo EORI kodas arba siuntėjo trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, siuntėjo pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso nurodyti nereikia.

Įvežimo bendrosios deklaracijos: nurodomas siuntėjo EORI kodas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo šį kodą žino. Jeigu siuntėjo EORI kodas nežinomas, nurodomas tikslus siuntėjo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas.

Kai lengvatos suteikiamos pagal Sąjungos pripažįstamą trečiosios šalies verslo partnerystės programą, gali būti nurodomas trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, kurio prieinamumą Sąjungai užtikrino atitinkama trečioji šalis. Tas kodas gali būti naudojamas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo jį žino. To kodo struktūra atitinka šio duomenų elemento paaiškinimo dalyje „Išvežimo bendrosios deklaracijos“ apibūdintą struktūrą.

Jeigu nurodomas siuntėjo EORI kodas arba siuntėjo trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, siuntėjo pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso nurodyti nereikia.

Siuntėjas/eksportuotojas

▼C2

Asmuo, kuris pateikia eksporto deklaraciją arba kurio interesais ji pateikiama ir kuris yra prekių savininkas arba turi panašias disponavimo prekėmis teises deklaracijos priėmimo metu.

▼B

Įrašomas EORI kodas, nurodytas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, 1 straipsnio 18 punkte. Jeigu siuntėjui/eksportuotojui EORI kodas nesuteiktas, muitinės administracija gali suteikti jam laikiną (ad hoc) kodą atitinkamai deklaracijai užpildyti.

(Nuoroda: BAD 2 langelis)

Bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo

Nurodomas bendrąją deklaraciją pateikiančio asmens EORI kodas; jo pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso nurodyti nereikia.

Įvežimo bendrosios deklaracijos: vienas iš Kodekso 127 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų.

Išvežimo bendrosios deklaracijos: Kodekso 271 straipsnio 2 dalyje apibrėžtas asmuo. Ši informacija nepateikiama, jei prekės nurodytos muitinės deklaracijoje, vadovaujantis Kodekso 263 straipsnio 1 dalimi.

Pastaba. Ši informacija yra būtina asmeniui, kuris yra atsakingas už deklaracijos pateikimą, identifikuoti.

Prašymą pakeisti maršrutą pateikiantis asmuo

Prašymas pakeisti maršrutą: asmuo, pateikiantis prašymą pakeisti maršrutą įvežant prekes. Nurodomas prašymą pakeisti maršrutą pateikiančio asmens EORI kodas; jo pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso nurodyti nereikia.

Gavėjas

Asmuo, kuriam iš tikrųjų siunčiamos prekės.

Išvežimo bendrosios deklaracijos: Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, 215 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje nurodytais atvejais nurodomas tikslus gavėjo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas, jeigu jie žinomi. Jei prekės vežamos su orderiniu konosamentu, t. y. „pagal nurodymą įforminus neužpildytą blanką“, ir gavėjas yra nežinomas, vietoj jo duomenų eksporto deklaracijos 44 langelyje nurodomas šis kodas:Teisinis pagrindas

Dalykas

Langelis

Kodas

A priedėlis

Situacijos, kai išvežimo bendrosios deklaracijos pateikiamos gabenant prekes su orderiniais konosamentais, t. y. „pagal nurodymą, įforminus neužpildytą blanką“, ir kai gavėjo duomenys nežinomi

44

30600

Nurodomas gavėjo EORI kodas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo šį kodą žino. Jeigu gavėjo EORI kodas nežinomas, nurodomas tikslus gavėjo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas.

Kai lengvatos suteikiamos pagal Sąjungos pripažįstamą trečiosios šalies verslo partnerystės programą, gali būti nurodomas trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, kurio prieinamumą Sąjungai užtikrino atitinkama trečioji šalis. Tas kodas gali būti naudojamas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo jį žino. To kodo struktūra atitinka duomenų elemento „Siuntėjas“ paaiškinimo dalyje „Išvežimo bendrosios deklaracijos“ apibūdintą struktūrą.

Jeigu nurodomas gavėjo EORI kodas arba gavėjo trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, gavėjo pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso nurodyti nereikia.

Įvežimo bendrosios deklaracijos: šią informaciją reikia nurodyti, kai gavėjas ir bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo nėra tas pats asmuo. Jei prekės gabenamos su orderiniu konosamentu, t. y. „pagal nurodymą įforminus neužpildytą blanką“ ir gavėjas nežinomas, vietoj jo duomenų nurodomas kodas 10600 .Teisinis pagrindas

Dalykas

 

Kodas

A priedėlis

Situacijos, kai įvežimo bendrosios deklaracijos pateikiamos gabenant prekes su orderiniais konosamentais, t. y. „pagal nurodymą, įforminus neužpildytą blanką“, ir kai gavėjo duomenys nežinomi

 

10600

Jeigu turi būti pateikta ši informacija, nurodomas gavėjo EORI kodas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo šį kodą žino. Jeigu gavėjo EORI kodas nežinomas, nurodomas tikslus gavėjo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas.

Kai lengvatos suteikiamos pagal Sąjungos pripažįstamą trečiosios šalies verslo partnerystės programą, gali būti nurodomas trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, kurio prieinamumą Sąjungai užtikrino atitinkama trečioji šalis. Tas kodas gali būti naudojamas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo jį žino. To kodo struktūra atitinka duomenų elemento „Siuntėjas“ paaiškinimo dalyje „Išvežimo bendrosios deklaracijos“ apibūdintą struktūrą.

Jeigu nurodomas gavėjo EORI kodas arba gavėjo trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, gavėjo pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso nurodyti nereikia.

Deklarantas/atstovas

Šią informaciją reikia pateikti, jei deklarantas ir (arba) atstovas nėra siuntėjas ir (arba) eksportuotojas, kai eksportuojama, ir (arba) gavėjas, kai importuojama.

Nurodomas deklaranto/atstovo EORI kodas.

(Nuoroda: BAD 14 langelis)

Deklaranto/atstovo statuso kodas

Kodas, žymintis, kad asmuo veikia kaip deklarantas, arba nurodantis atstovo statusą. Turi būti naudojami kodai, kurie vadovaujantis D1 priedėliu įrašomi BAD 14 langelyje.

Vežėjas

Šios informacijos pateikti nereikia, kai vežėjas ir bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo yra tas pats asmuo, išskyrus atvejį, kai suteikiamos lengvatos pagal Sąjungos pripažįstamą trečiosios šalies verslo partnerystės programą. Šiuo atveju ši informacija gali būti pateikiama nurodant trečiosios šalies unikalų identifikavimo kodą, kurio prieinamumą Sąjungai užtikrino atitinkama trečioji šalis. To kodo struktūra atitinka duomenų elemento „Siuntėjas“ paaiškinimo dalyje „Išvežimo bendrosios deklaracijos“ apibūdintą struktūrą.

Jeigu ši informacija skiriasi nuo informacijos apie bendrąją deklaraciją pateikiantį asmenį, nurodomas tikslus vežėjo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas.

Vežėjo EORI kodas arba vežėjo trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas nurodomas:

 jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo jį žino

ir (arba)

 kai prekės vežamos jūrų, vidaus vandenų arba oro transportu.

Nurodomas vežėjo EORI kodas, jeigu vežėjas yra prisijungęs prie muitinės sistemos ir pareiškęs norą gauti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, 185 straipsnio 3 dalyje arba 187 straipsnio 2 dalyje nurodytus pranešimus.

Jeigu nurodomas vežėjo EORI kodas arba vežėjo trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, vežėjo pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso nurodyti nereikia.

Informuotinas asmuo

Asmuo, kuri įvežimo metu turi būti informuojama apie prekių atvežimą. Ši informacija pateiktina, kai reikia. Nurodomas informuotino asmens EORI kodas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo šį kodą žino. Jeigu informuotino asmens EORI kodas nežinomas, nurodomas tikslus informuotino asmens pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas.

Kai lengvatos suteikiamos pagal Sąjungos pripažįstamą trečiosios šalies verslo partnerystės programą, gali būti nurodomas trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, kurio prieinamumą Sąjungai užtikrino atitinkama trečioji šalis. Tas kodas gali būti naudojamas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo jį žino. To kodo struktūra atitinka duomenų elemento „Siuntėjas“ paaiškinimo dalyje „Išvežimo bendrosios deklaracijos“ apibūdintą struktūrą.

Jeigu nurodomas informuotino asmens EORI kodas arba informuotino asmens trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, informuotino asmens pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso nurodyti nereikia.

Įvežimo bendroji deklaracija: jei prekės vežamos su orderiniu konosamentu, t. y. „pagal nurodymą įforminus neužpildytą blanką“, kai gavėjas nenurodomas ir įrašomas kodas 10600 , visuomet turi būti nurodomas informuotinas asmuo.

Išvežimo bendroji deklaracija: jei prekės vežamos su orderiniu konosamentu, t. y. „pagal nurodymą įforminus neužpildytą blanką“, kai gavėjas nenurodomas, laukelyje „Gavėjas“ vietoj gavėjo duomenų visuomet turi būti nurodomi informuotino asmens duomenys. Kai eksporto deklaracijoje pateikiami išvežimo bendrosios deklaracijos duomenys, šios eksporto deklaracijos 44 langelyje įrašomas kodas 30600 .

▼C2

Per sieną vykstanti aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis

▼B

Nurodomi per Sąjungos muitų teritorijos sieną vykstančios aktyviosios transporto priemonės identifikavimo duomenys ir jos registracijos šalis. Identifikavimo duomenys nurodomi remiantis apibrėžtimis, C1 priedėlyje nustatytomis BAD 18 langeliui pildyti. Pateikiant informaciją apie jūrų ir vidaus vandenų transporto priemones, nurodomas TJO (IMO) laivo identifikavimo kodas arba unikalus Europos laivo identifikavimo kodas (ENI). Kai vežama oro transportu, informacijos pateikti nereikia.

Registracijos šaliai nurodyti, jeigu ši informacija nėra įtraukta į transporto priemonės identifikavimo duomenis, naudojami D1 priedėlyje nustatyti kodai BAD 21 langeliui pildyti.

Geležinkelių transportas: nurodomas vagono numeris.

Per sieną vykstančios transporto priemonės identifikavimo duomenys

Prašymas pakeisti maršrutą: pateikiant informaciją apie jūrų, vidaus vandenų arba oro transporto priemones, atitinkamai nurodomas TJO (IMO) laivo identifikavimo kodas, ENI kodas arba IATA reiso numeris.

Kai vykstama oro transportu ir orlaivio naudotojas veža prekes pagal jungtinio reiso susitarimą su partneriais, nurodomi jungtinio reiso partnerių reisų numeriai.

Gabenimo registracijos numeris ( 4 )(1)

Nurodomi kelionės transporto priemone identifikavimo duomenys, pavyzdžiui, atitinkamais atvejais, laivo reiso, orlaivio reiso, kitos transporto priemonės reiso numeris.

Kai vykstama oro transportu ir orlaivio naudotojas veža prekes pagal jungtinio reiso susitarimą su partneriais, nurodomi jungtinio reiso partnerių reisų numeriai.

Geležinkelių transportas: nurodomas traukinio numeris. Šis duomenų elementas, kai reikia, nurodomas ir kai prekės vežamos įvairiarūšiu transportu.

Pirmosios atvykimo vietos kodas

Naudojamas pirmajai atvykimo į muitų teritoriją vietai identifikuoti. Tokia vieta gali būti jūrų uostas, oro uostas ir sausumos sienos kirtimo punktas.

Šis kodas sudaromas taip: UN/LOCODE (an..5) ir nacionalinis kodas (an..6).

Kelių ir geležinkelių transportas: kodas sudaromas pagal D1 priedėlyje nustatytą muitinės įstaigų kodų sudarymo modelį.

Prašymas pakeisti maršrutą: privaloma nurodyti deklaruotos pirmosios įvežimo muitinės įstaigos kodą.

Faktinės pirmosios atvykimo vietos kodas

Prašymas pakeisti maršrutą: privaloma nurodyti faktinės pirmosios įvežimo muitinės įstaigos kodą.

Šalies, kurioje veikia deklaruota pirmoji įvežimo muitinės įstaiga, kodas

Prašymas pakeisti maršrutą: naudojami D1 priedėlyje nustatyti kodai BAD 2 langeliui pildyti.

Atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas

Transporto priemonės atvykimo į pirmąjį oro uostą (kai prekės vežamos oru), pirmąjį sienos kirtimo punktą (kai prekės vežamos sausuma) ir pirmąjį jūrų uostą (kai prekės vežamos jūra) data bei laikas ir (arba) tvarkaraštyje numatyta data bei laikas; naudojamas 12 skaitmenų (n12) kodas (CCYYMMDDHHMM). Laikas nurodomas pagal pirmosios atvykimo vietos laiką.

Prašymas pakeisti maršrutą: pateikiant šią informaciją nurodoma tik data; naudojamas 8 skaitmenų (n8) kodas (CCYYMMDD).

Šalies (-ių), per kurios (-ių) teritoriją vežamos prekės, kodas (-ai)

Chronologine tvarka nurodomos šalys, per kurias prekės vežamos iš šalies, kurioje yra pirminė išvykimo vieta, į šalį, kurioje yra galutinė paskirties vieta. Reikia nurodyti ir šalį, kurioje yra pirminė išvykimo vieta, bei šalį, kurioje yra galutinė paskirties vieta. Naudojami D1 priedėlyje nustatyti kodai BAD 2 langeliui pildyti. Turi būti pateikiama visa žinoma informacija.

Skubių siuntų išvežimo bendrosios deklaracijos – pašto siuntos: nurodoma tik šalis, kurioje yra prekių galutinė paskirties vieta.

Skubių siuntų įvežimo bendrosios deklaracijos – pašto siuntos: nurodoma tik šalis, kurioje yra prekių pirminė prekių išsiuntimo vieta.

Valiutos kodas

Nurodomas valiutos, kuria išrašyta komercinė sąskaita faktūra, kodas, D1 priedėlyje nustatytas BAD 22 langeliui pildyti.

Ši informacija naudojama kartu su duomenų elementu „Prekių vertė“, jei ji yra reikalinga importo muitams apskaičiuoti.

Valstybės narės gali nereikalauti pateikti šio duomenų elemento supaprastintose importo deklaracijose, jeigu pagal leidimuose taikyti šį supaprastinimą nustatytas sąlygas leidžiama atidėti šio duomenų elemento pateikimą ir jį nurodyti papildomoje deklaracijoje.

(Nuoroda: BAD 22 ir 44 langeliai)

Transporto rūšis pasienyje

Įvežimo bendroji deklaracija: nurodoma aktyviosios transporto priemonės, kuria prekes ketinama įvežti į Sąjungos muitų teritoriją, rūšis. Jei prekės vežamos įvairiarūšiu transportu, taikomos taisyklės, išdėstytos C1 priedėlio 21 langelio pildymo paaiškinime.

Jeigu orlaivio krovinys vežamas ne oro transportu, deklaruojama kita transporto rūšis, kuria jis vežamas.

Naudojamas D1 priedėlyje nustatytas 1, 2, 3, 4, 7, 8 arba 9 kodas BAD 25 langeliui pildyti.

(Nuoroda: BAD 25 langelis)

Išvežimo muitinės įstaiga

Įrašomas D1 priedėlyje nustatytas numatytos išvežimo muitinės įstaigos kodas BAD 29 langeliui pildyti.

Skubių siuntų išvežimo bendrosios deklaracijos – pašto siuntos:

šio duomenų elemento pateikti nereikia, jei jį galima automatiškai ir vienareikšmiškai nustatyti pagal kitus verslininko pateiktus duomenis.

Prekių buvimo vieta ( 5 )

Tiksli vieta, kurioje prekes galima patikrinti.

(Nuoroda: BAD 30 langelis)

Pakrovimo vieta ( 6 )

Jūrų uosto, oro uosto, krovinių terminalo, geležinkelio stoties ar kitos vietos, kurioje prekės yra pakraunamos į transporto priemonę, naudojamą joms vežti, pavadinimas ir šalies, kurioje yra minėta vieta, pavadinimas.

Skubių siuntų įvežimo bendrosios deklaracijos – pašto siuntos:

šio duomenų elemento pateikti nereikia, jei jį galima automatiškai ir vienareikšmiškai nustatyti pagal kitus verslininko pateiktus duomenis.

Kelių ir geležinkelių transportas: tai gali būti vieta, kurioje prekės priimtos vežti pagal vežimo sutartį, arba išvykimo muitinės įstaiga, kurioje pradėta TIR operacija.

Iškrovimo vieta (6) 

Jūrų uosto, oro uosto, krovinių terminalo, geležinkelio stoties ar kitos vietos, kurioje prekės yra iškraunamos iš joms vežti naudotos transporto priemonės, pavadinimas, ir šalies, kurioje yra minėta vieta, pavadinimas.

Kelių ir geležinkelių transportas: jei kodas nežinomas, kuo tiksliau nurodomas vietos pavadinimas.

Pastaba. Šis duomenų elementas teikia naudingos informacijos procedūroms administruoti.

Prekių aprašymas

Bendrosios deklaracijos: pateikiamas aiškiai surašytas prekių aprašymas, kuris turi būti pakankamai tikslus, kad muitinė galėtų identifikuoti prekes. Negalima vartoti bendro pobūdžio terminų (pvz., „sukomplektuotas“, „paprastas krovinys“ arba „dalys“). Komisija paskelbs tokių bendro pobūdžio terminų sąrašą. Šios informacijos pateikti nereikia, jei nurodomas prekės kodas.

Supaprastintos procedūros: pateikiamas prekių aprašymas, tinkamas muitų tarifams taikyti.

(Nuoroda: BAD 31 langelis)

Pakuočių rūšis (kodas)

Įrašomas D1 priedėlyje nustatytas numatytos išvežimo muitinės įstaigos kodas BAD 31 langeliui pildyti.

Pakuočių skaičius

Nurodomas atskirų prekių rūšių, supakuotų taip, kad neišpakuotų jų neįmanoma suskaidyti, skaičius arba krovinių skaičius, jeigu prekės nesupakuotos. Šios informacijos pateikti nereikia, jei prekės yra birios.

(Nuoroda: BAD 31 langelis)

Krovinio ženklinimo duomenys

Pateikiamas laisvos formos transporto vienetų arba pakuočių ženklų ir numerių aprašymas.

Ši informacija pateikiama tik atitinkamais supakuotų prekių vežimo atvejais. Jei prekės vežamos konteineriuose, vietoj krovinio ženklinimo duomenų galima nurodyti konteinerio numerį, tačiau verslininkas, turėdamas atitinkamą informaciją, gali nurodyti ir krovinio ženklinimo duomenis. Vietoj krovinio ženklinimo duomenų galima nurodyti UCR (unikalų prekių siuntos registracijos numerį) arba nuorodas transporto dokumente, jeigu pagal šią informaciją įmanoma vienareikšmiškai identifikuoti visas prekių siuntą sudarančias pakuotes.

Pastaba. Šis duomenų elementas padeda identifikuoti prekių siuntas.

(Nuoroda: BAD 31 langelis)

Įrenginio identifikacinis numeris, jei prekės vežamos konteineriuose

Nurodomi ženklai (raidės ir (arba) skaičiai), kuriais identifikuojamas konteineris.

(Nuoroda: BAD 31 langelis)

▼C2

Prekės Nr. ( 7 )

▼B

Nurodomas prekių rūšies numeris, nustatytas atsižvelgiant į bendrą deklaracijoje, bendrojoje deklaracijoje arba prašyme pakeisti maršrutą nurodytų prekių rūšių skaičių.

Prašymas pakeisti maršrutą: jeigu nurodytas MRN ir prašyme pakeisti maršrutą nurodytos ne visos įvežimo bendrojoje deklaracijoje nurodytos prekės, prašymą pakeisti maršrutą pateikęs asmuo nurodo atitinkamus prekių rūšių numerius, priskirtus atitinkamoms prekėms pirminėje įvežimo bendrojoje deklaracijoje.

Šis duomenų elementas naudojamas tik tada, kai deklaruojamos daugiau nei vienos rūšies prekės.

Pastaba. Šis duomenų elementas, kurio informaciją automatiškai generuoja kompiuterinės sistemos, padeda identifikuoti atitinkamą deklaracijoje nurodytų prekių rūšį.

(Nuoroda: BAD 32 langelis)

▼C2

Prekių kodas

▼B

Nurodomas konkrečią prekių rūšį atitinkantis kodas.

Įvežimo bendrosios deklaracijos: nurodomi pirmieji keturi KN kodo skaitmenys. Šios informacijos pateikti nereikia, jei pateikiamas prekių aprašymas.

Supaprastinta importo deklaracija: nurodomas 10 skaitmenų TARIC kodas. Prireikus verslininkai gali papildyti šią informaciją, nurodydami papildomus TARIC kodus. Valstybės narės gali nereikalauti pateikti šio duomenų elemento supaprastintose importo deklaracijose, jeigu pagal leidimuose taikyti šį supaprastinimą nustatytas sąlygas leidžiama atidėti šio duomenų elemento pateikimą ir jį nurodyti papildomoje deklaracijoje.

Išvežimo bendrosios deklaracijos: nurodomi pirmieji keturi KN kodo skaitmenys. Šios informacijos pateikti nereikia, jei pateikiamas prekių aprašymas.

Supaprastinta eksporto deklaracija: nurodomas aštuonženklis TARIC kodas. Prireikus verslininkai gali papildyti šią informaciją, nurodydami papildomus TARIC kodus. Valstybės narės gali nereikalauti pateikti šio duomenų elemento supaprastintose eksporto deklaracijose, jeigu pagal leidimuose taikyti šį supaprastinimą nustatytas sąlygas leidžiama atidėti šio duomenų elemento pateikimą ir jį nurodyti papildomoje deklaracijoje.

(Nuoroda: BAD 33 langelis)

Bruto masė (kg)

Nurodomas deklaruojamų prekių svoris (masė), į kurį įskaitomas jų pakuotės svoris, bet neįskaitomas transporto įrenginių svoris.

Jei įmanoma, verslininkas gali pateikti informaciją apie atskirų deklaracijoje nurodytų prekių rūšių svorį.

Supaprastinta importo deklaracija: ši informacija pateikiama tik tada, kai ji reikalinga importo muitams apskaičiuoti.

Valstybės narės gali nereikalauti pateikti šio duomenų elemento supaprastintose importo deklaracijose, jeigu pagal leidimuose taikyti šį supaprastinimą nustatytas sąlygas leidžiama atidėti šio duomenų elemento pateikimą ir jį nurodyti papildomoje deklaracijoje.

(Nuoroda: BAD 35 langelis)

Procedūra

Įrašomas D1 priedėlyje nustatytas procedūros kodas BAD 37 langelio 1-ai ir 2-ai skiltims pildyti.

Valstybės narės gali nereikalauti pateikti kodų, D1 priedėlyje nustatytų BAD 37 langelio 1-ai ir 2-ai skiltims pildyti, supaprastintose importo ir eksporto deklaracijose, jeigu pagal leidimuose taikyti šį supaprastinimą nustatytas sąlygas leidžiama atidėti šio duomenų elemento pateikimą ir jį nurodyti papildomoje deklaracijoje.

Neto masė (kg)

Nurodomas prekių svoris (masė), į kurį neįskaitomas jų pakuotės svoris.

Valstybės narės gali nereikalauti pateikti šio duomenų elemento supaprastintose importo ir eksporto deklaracijose, jeigu pagal leidimuose taikyti šį supaprastinimą nustatytas sąlygas leidžiama atidėti šio duomenų elemento pateikimą ir jį nurodyti papildomoje deklaracijoje.

(Nuoroda: BAD 38 langelis)

Prekių vertė

Nurodoma kiekvienos deklaracijoje nurodytos prekių rūšies kaina. Ši informacija naudojama kartu su duomenų elementu „Valiutos kodas“, jei ji yra reikalinga importo muitams apskaičiuoti.

Valstybės narės gali nereikalauti pateikti šio duomenų elemento supaprastintose importo deklaracijose, jeigu pagal leidimuose taikyti šį supaprastinimą nustatytas sąlygas leidžiama atidėti šio duomenų elemento pateikimą ir jį nurodyti papildomoje deklaracijoje.

(Nuoroda: BAD 42 langelis)

Įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus registracijos numeris

Tai prekių įtraukimo į apskaitą registracijos numeris, taikant Kodekso 182 straipsnyje aprašytą procedūrą. Valstybės narės gali nereikalauti pateikti šio duomenų elemento, jei yra įdiegtos kitos tinkamos prekių siuntų sekimo sistemos.

Papildoma informacija

Nurodomas kodas 10100 , kai taikoma Reglamento (EB) Nr. 1147/2002 ( 8 ) 2 straipsnio 1 dalis (prekės, importuojamos su tinkamumo skraidyti pažymėjimais).

(Nuoroda: BAD 44 langelis)

Leidimo numeris

Nurodomas leidimo taikyti supaprastinimą numeris. Valstybės narės gali nereikalauti pateikti šio duomenų elemento, jeigu jos yra tikros, kad jų kompiuterinės sistemos gali šią informaciją gauti, naudodamosi kitais deklaracijos duomenimis, pavyzdžiui, verslininko identifikavimo duomenimis, ir kad taip gauta informacija bus vienareikšmiška.

JT pavojingų prekių kodas

Jungtinių Tautų pavojingų prekių identifikatorius (UNDG) yra unikalus keturženklis (n4) eilės numeris, Jungtinių Tautų suteiktas medžiagoms ir gaminiams, įtrauktiems į dažniausiai vežamų pavojingų prekių sąrašą.

Šis duomenų elementas pateikiamas tik tada, kai jis yra svarbus.

Plombos numeris ( 9 )

Atitinkamais atvejais nurodomi plombų, kuriomis užplombuoti transporto įrenginiai, identifikaciniai numeriai.

Transporto išlaidų mokėjimo būdo kodas

Naudojami šie kodai:

A

mokėjimas grynaisiais pinigais,

B

mokėjimas kreditine kortele,

C

mokėjimas čekiu,

D

kita (pvz., atsiskaitymas tiesioginio debeto būdu iš atsiskaitomosios sąskaitos),

H

elektroninis kreditavimas,

Y

bendros su vežėju sąskaitos turėtojas,

Z

be išankstinio apmokėjimo.

Šią informaciją reikia pateikti tik tada, jei ji žinoma.

Deklaravimo data ( 10 )

Nurodoma data, kada buvo surašytos ir, kai tinkama, pasirašytos atitinkamos deklaracijos arba kitaip patvirtintas jų autentiškumas.

Kai prekės įtraukiamos į deklaranto apskaitą remiantis Kodekso 182 straipsniu, deklaravimo data yra atitinkamų prekių įtraukimo į apskaitą data.

(Nuoroda: BAD 54 langelis)

Parašas/patvirtinimas (10) 

(Nuoroda: BAD 54 langelis)

Kitų ypatingų aplinkybių rodiklis

Kodo pavidalo duomenų elementas, žymintis ypatingas aplinkybes, kurių teikiamais privalumais pageidauja pasinaudoti suinteresuotas verslininkas.

A

pašto ir skubios siuntos

C

kelių transportas

D

geležinkelių transportas

E

įgaliotieji ekonominės veiklos vykdytojai

Šį duomenų elementą reikia pateikti tik tada, jei bendrąją deklaraciją teikiantis asmuo pageidauja pasinaudoti ypatingų aplinkybių, nenurodytų 1 lentelėje, teikiamais privalumais.

Šio duomenų elemento pateikti nereikia, jei atitinkamą informaciją galima automatiškai ir vienareikšmiškai nustatyti pagal kitus verslininko pateiktus duomenis.

Paskesnės (-ių) įvežimo muitinės įstaigos (-ų) kodas (-ai)

Pateikiami paskesnių įvežimo muitinės įstaigų Sąjungos muitų teritorijoje identifikavimo kodai.

Šis kodas turi būti nurodytas, jei transporto rūšies pasienyje kodas yra 1, 4 arba 8.

Kodas turi atitikti D1 priede nustatytą įvežimo muitinės įstaigos kodo BAD 29 langeliui pildyti struktūrą.
B1 priedėlis

BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO MODELIS

(Aštuonių egzempliorių rinkinys)

(1) Išsamios techninės nuostatos dėl blankų ir ypač jų dydžio bei spalvų pateiktos C1 priedėlio I antraštinės dalies A skirsnyje.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
B2 priedėlis

BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO SPAUSDINIMO KOMPIUTERIZUOTOMIS DEKLARACIJŲ APDOROJIMO SISTEMOMIS ANT DVIEJŲ NUOSEKLIAI PATEIKIAMŲ KETURIŲ EGZEMPLIORIŲ RINKINIŲ MODELIS

(1) Išsamios techninės nuostatos dėl blankų ir ypač jų dydžio bei spalvų pateiktos C1 priedėlio I antraštinės dalies A skirsnyje.

image

image

image

image

image

image

image

image
B3 priedėlis

BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO PAPILDOMŲ LAPŲ MODELIS

(Aštuonių egzempliorių rinkinys)

(1) Išsamios techninės nuostatos dėl blankų ir ypač jų dydžio bei spalvų pateiktos C1 priedėlio I antraštinės dalies A skirsnyje.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
B4 priedėlis

BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO PAPILDOMŲ LAPŲ SPAUSDINIMO KOMPIUTERIZUOTOMIS DEKLARACIJŲ APDOROJIMO SISTEMOMIS ANT DVIEJŲ NUOSEKLIAI PATEIKIAMŲ KETURIŲ EGZEMPLIORIŲ RINKINIŲ MODELIS

(1) Išsamios techninės nuostatos dėl blankų ir ypač jų dydžio bei spalvų pateiktos C1 priedėlio I antraštinės dalies A skirsnyje.

image

image

image

image

image

image

image

image
B5 priedėlis

B1 ir B3 PRIEDĖLIUOSE PATEIKTŲ BLANKŲ EGZEMPLIORIŲ, KURIUOSE DUOMENYS TURI ATSISPAUSTI SAVAIMINIO KOPIJAVIMO BŪDU, APRAŠAS

(Skaičiuojama nuo pirmojo egzempliorius)Langelio numeris

Egzemplioriai

Langelio numeris

Egzemplioriai

I.  LANGELIAI, SKIRTI VEIKLOS VYKDYTOJAMS

1

1–8, išskyrus viduriniąją skiltį:

27

1–5 (1)

 

1–3

28

1–3

2

1–5 (1)

29

1–3

3

1–8

30

1–3

4

1–8

31

1–8

5

1–8

32

1–8

6

1–8

33

pirmoji skiltis kairėje pusėje: 1–8

7

1–3

 

likusios: 1–3

8

1–5 (1)

34a

1–3

9

1–3

34b

1–3

10

1–3

35

1–8

11

1–3

36

12

37

1–3

13

1–3

38

1–8

14

1–4

39

1–3

15

1–8

40

1–5 (1)

15a

1–3

41

1–3

15b

1–3

42

16

1, 2, 3, 6, 7 ir 8

43

17

1–8

44

1–5 (1)

17a

1–3

45

17b

1–3

46

1–3

18

1–5 (1)

47

1–3

19

1–5 (1)

48

1–3

20

1–3

49

1–3

21

1–5 (1)

50

1–8

22

1–3

51

1–8

23

1–3

52

1–8

24

1–3

53

1–8

25

1–5 (1)

54

1–4

26

1–3

55

 

 

56

II.  ADMINISTRACINIAI LANGELIAI

A

1–4 (2)

C

1–8 (2)

B

1–3

D

1–4

(1)   Jokiomis aplinkybėmis negalima reikalauti, kad naudotojai tranzito tikslais užpildytų šiuos 5 egzemplioriaus langelius.

(2)   Išsiuntimo valstybė narė gali pasirinkti, ar šie duomenys turi atsispausti nurodytuose egzemplioriuose.
B6 priedėlis

B2 ir B4 PRIEDĖLIUOSE PATEIKTŲ BLANKŲ EGZEMPLIORIŲ, KURIUOSE DUOMENYS TURI ATSISPAUSTI SAVAIMINIO KOPIJAVIMO BŪDU, APRAŠAS

(Skaičiuojama nuo 1/6 egzemplioriaus)Langelio numeris

Egzemplioriai

Langelio numeris

Egzemplioriai

I.  LANGELIAI, SKIRTI VEIKLOS VYKDYTOJAMS

1

1–4, išskyrus viduriniąją skiltį:

27

1–4

 

1–3

28

1–3

2

1–4

29

1–3

3

1–4

30

1–3

4

1–4

31

1–4

5

1–4

32

1–4

6

1–4

33

pirmoji skiltis kairėje pusėje: 1–4

7

1–3

 

likusios: 1–3

8

1–4

34a

1–3

9

1–3

34b

1–3

10

1–3

35

1–4

11

1–3

36

1–3

12

1–3

37

1–3

13

1–3

38

1–4

14

1–4

39

1–3

15

1–4

40

1–4

15a

1–3

41

1–3

15b

1–3

42

1–3

16

1–3

43

1–3

17

1–4

44

1–4

17a

1–3

45

1–3

17b

1–3

46

1–3

18

1–4

47

1–3

19

1–4

48

1–3

20

1–3

49

1–3

21

1–4

50

1–4

22

1–3

51

1–4

23

1–3

52

1–4

24

1–3

53

1–4

25

1–4

54

1–4

26

1–3

55

 

 

56

II.  ADMINISTRACINIAI LANGELIAI

A

1–4 (1)

C

1–4

B

1–3

D/J

1–4

(1)   Išsiuntimo valstybė narė gali pasirinkti, ar šie duomenys turi atsispausti nurodytuose egzemplioriuose.
C1 priedėlis

BENDROJO ADMINISTRACINIO DOKUMENTO PAAIŠKINIMAI

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS PASTABOS

(1) Kiekvienos valstybės narės muitinės administracija prireikus šiuos paaiškinimus gali papildyti.

(2) Šios antraštinės dalies nuostatos nekliudo spausdinti popieriuje surašytų muitinės deklaracijų ir dokumentų, kuriais patvirtinamas Sąjungos prekių, negabenamų taikant vidinio Sąjungos tranzito procedūrą, muitinis statusas, ant paprasto popieriaus, naudojant duomenų apdorojimo sistemas ir laikantis valstybių narių nustatytų sąlygų.

A.   BENDRASIS APRAŠYMAS

(1) Popieriuje surašyta muitinės deklaracija spausdinama ant savaiminio kopijavimo rašomojo popieriaus, kurio gramatūra ne mažesnė nei 40 g/m2. Popierius privalo būti pakankamai nepermatomas, kad informacija vienoje jo pusėje nesumažintų informacijos įskaitomumo kitoje pusėje, be to, jis turėtų būti pakankamai tvirtas, kad įprastiniu būdu naudojamas lengvai neplyštų ir nesiglamžytų.

(2) Visi egzemplioriai turi būti spausdinami ant balto popieriaus. Tačiau Sąjungos tranzito procedūrai naudojamų egzempliorių (1, 4 ir 5) 1 (pirmos ir trečios skilties), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (pirmos skilties kairiosios pusės), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 ir 56 langelių fonas turi būti žalias.

Blankai turi būti spausdinami žalios spalvos dažais.

(3) Langelių horizontalūs matmenys turi be liekanos dalintis iš vienos dešimtosios colio, vertikalūs matmenys – iš vienos šeštosios colio. Langelių skilčių horizontalūs matmenys turi be liekanos dalintis iš vienos dešimtosios colio.

(4) Skirtingi blankų egzemplioriai turi turėti šias spalvotas žymes: blankų, atitinkančių B1 ir B3 priedėliuose pateiktus pavyzdžius:

 1, 2, 3 ir 5 egzempliorių dešiniajame krašte turi būti ištisinė atitinkamai raudonos, žalios, geltonos ir mėlynos spalvos juosta,

 4, 6, 7 ir 8 egzempliorių dešiniajame krašte turi būti punktyrinė atitinkamai mėlynos, raudonos, žalios ir geltonos spalvos juosta.

Blankų, atitinkančių B2 ir B4 priedėliuose pateiktus pavyzdžius, 1/6, 2/7, 3/8 ir 4/5 egzempliorių dešiniajame krašte turi būti ištisinė atitinkamai raudonos, žalios, geltonos ir mėlynos spalvos juosta, o į dešinę nuo jos – tos pačios spalvos punktyrinė juosta.

Šios juostos turi būti apie 3 mm pločio. Punktyrinė juosta turi būti sudaryta iš kvadratėlių, kurių kraštinės ilgis 3 mm, vienas nuo kito atskirtų 3 mm tarpais.

Duomenų, įrašytų B1 ir B3 priedėliuose pateikto pavyzdžio blankuose, atsispaudimo savaiminio kopijavimo būdu šių blankų egzemplioriuose aprašas pateiktas B5 priedėlyje. Duomenų, įrašytų B2 ir B4 priedėliuose pateikto pavyzdžio blankuose, atsispaudimo savaiminio kopijavimo būdu šių blankų egzemplioriuose aprašas pateiktas B6 priedėlyje.

(5) Blankų matmenys turi būti 210 × 297 mm dydžio, didžiausia leistina ilgio paklaida – 5 mm mažiau ir 8 mm daugiau.

(6) Valstybių narių muitinės administracijos gali reikalauti, kad blankuose būtų nurodytas juos spausdinusio asmens pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas arba ženklas, pagal kurį šį asmenį galima identifikuoti. Jos taip pat gali nustatyti, kad spausdinti blankus leidžiama tik iš anksto juos techniškai aprobavus.

(7) Blankai ir papildomi lapai turi būti naudojami:

a) kai Sąjungos teisės aktuose nurodyta, kad turi būti pateikta deklaracija, kuria prekėms įforminama muitinės procedūra, arba reeksporto deklaracija;

b) jei reikia, stojimo į Sąjungą akte numatytu pereinamuoju laikotarpiu vykdyti Sąjungos, kokia ji buvo iki to stojimo, ir naujų valstybių narių tarpusavio prekybai, taip pat pastarųjų valstybių narių tarpusavio prekybai, kai prekiaujama prekėmis, kurioms dar nėra panaikinti muitai ir jiems lygiaverčiai privalomieji mokėjimai arba kurioms taikomos kitos priemonės, nustatytos stojimo akte;

c) kai Sąjungos taisyklėse konkrečiai nustatyta, kad jie turi būti naudojami, visų pirma, kai taikant Sąjungos tranzito procedūrą keliautojai pildo tranzito deklaraciją ir kai taikoma grįžtamoji procedūra.

(8) Šiuo tikslu naudojami blankai ir papildomi lapai yra egzemplioriai, reikalingi su viena arba keliomis muitinės procedūromis susijusiems formalumams atlikti, sudarantys aštuonių egzempliorių rinkinį:

 1 egzempliorius paliekamas valstybės narės įstaigoje, kurioje atliekami eksporto (išsiuntimo) arba Sąjungos tranzito formalumai,

 2 egzempliorius naudojamas eksportuojančios valstybės narės statistikos tikslais. Šį egzempliorių statistikos tikslais taip pat gali naudoti išsiuntimo valstybė narė, kai prekiaujama su Sąjungos muitų teritorijos dalimis, kuriose galioja kitoks fiskalinis režimas,

 3 egzempliorius grąžinamas eksportuotojui po to, kai muitinė ant jo uždeda antspaudą,

 4 egzempliorių pasilieka paskirties muitinės įstaiga, atlikus Sąjungos tranzito operaciją, arba kaip dokumentą, patvirtinantį Sąjungos prekių muitinį statusą,

 5 egzempliorius yra Sąjungos tranzito procedūros grąžinamasis egzempliorius,

 6 egzempliorių pasilieka valstybės narės, kurioje atliekami importo formalumai, įstaiga,

 7 egzempliorių importuojanti valstybė narė naudoja statistikos tikslais. Šį egzempliorių statistikos tikslais taip pat gali naudoti importuojanti valstybė narė, kai prekiaujama su Sąjungos muitų teritorijos dalimis, kuriose galioja kitoks fiskalinis režimas,

 8 egzempliorius grąžinamas gavėjui.

Dėl to galimi įvairūs deriniai, pavyzdžiui:

 eksportas, laikinasis išvežimas perdirbti arba reeksportas: 1, 2 ir 3 egzemplioriai,

 Sąjungos tranzitas: 1, 4 ir 5 egzemplioriai,

 muitinės procedūros importuojant: 6, 7 ir 8 egzemplioriai.

(9) Be to, yra aplinkybių, kuriomis konkrečių prekių Sąjungos statusas turi būti įrodytas paskirties vietoje. Tokiais atvejais 4 egzempliorius turėtų būti naudojamas kaip T2L dokumentas.

(10) Veiklos vykdytojai gali, jei nori, naudoti asmeniškai atspausdintus rinkinius, sudarytus iš reikiamų egzempliorių, jei jie atitinka oficialų pavyzdį.

Kiekvienas rinkinys turi būti parengtas tokiu būdu, kad, jei atitinkamose dviejose valstybėse narėse į langelius turi būti įrašyta ta pati informacija, ją tiesiogiai 1 egzemplioriuje galėtų įrašyti eksportuotojas arba procedūros vykdytojas, o dėl popieriaus cheminio apdorojimo ta informacija atsispaustų visuose kituose egzemplioriuose. Tačiau, jei dėl kokios nors priežasties (ypač kai informacijos turinys skiriasi dėl etapo, kuriame yra atitinkama operacija) informacija negali būti siunčiama iš vienos valstybės narės į kitą, sumažinus savaiminio kopijavimo popieriaus jautrumą ji atgaminama tik atitinkamuose egzemplioriuose.

Kai deklaracijos apdorojamos kompiuteriu, galima naudoti rinkinius, kuriuose kiekvienas egzempliorius gali turėti dvejopą funkciją: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.

Šiuo atveju kiekviename rinkinyje naudojamų egzempliorių numeriai turi būti nurodyti blanko paraštėje ištrinant nenaudojamus egzempliorius žyminčius numerius.

Kiekvienas toks rinkinys turi būti parengtas taip, kad duomenys, kurie turi būti pateikti kiekviename egzemplioriuje, dėl popieriaus cheminio apdorojimo atsispaustų.

(11) Kai pagal 2 bendrąją pastabą muitinės procedūros įforminimo prekėms ir reeksporto deklaracijos arba dokumentai, kuriais patvirtinamas Sąjungos prekių, negabenamų taikant vidinio Sąjungos tranzito procedūrą, yra parengiami ant paprasto popieriaus naudojant valstybės institucijų arba privataus sektoriaus duomenų apdorojimo sistemas, minėtų deklaracijų ar dokumentų formatas turi atitikti visas Kodekse arba šiame reglamente nustatytas sąlygas, įskaitant sąlygas, susijusias su kita blankų puse (egzempliorių, naudojamų taikant Sąjungos tranzito procedūrą), išskyrus:

 spausdinimui naudojamą spalvą,

 kursyvinių rašmenų naudojimą,

 Sąjungos tranzito langelių fono spausdinimą.

Jei tranzito deklaracija kompiuterine sistema apiforminama išvykimo muitinės įstaigoje, vienas deklaracijos egzempliorius turi būti pateiktas tai įstaigai.

B.   DUOMENYS, KURIUOS REIKIA PATEIKTI

Blankuose yra tam tikras skaičius langelių, iš kurių, atsižvelgiant į konkrečią (-ias) muitinės procedūrą (-as), pildomi tik keli.

▼C2

Nepažeidžiant supaprastintų procedūrų taikymo, langeliai, kurie gali būti pildomi kiekvienai procedūrai, nurodyti toliau esančioje lentelėje. II antraštinėje dalyje išdėstytos specialios nuostatos dėl kiekvieno langelio taikomos nepažeidžiant šioje lentelėje nustatyto langelių statuso.

▼B

Pažymėtina, kad toliau nurodyti langeliai nesusiję su faktu, kad tam tikri duomenys renkami tik jei tai leidžia aplinkybės. Pavyzdžiui, 41 langelyje (A statusas) įrašomi papildomi vienetai renkami tik jei reikalauja TARIC.Langelio Nr.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

1(3)

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

2

B[1]

A

B

B

B

B

B

B

B

 

2 (Nr.)

A

A

A

A

A

B

A

B

B

 

3

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

A [2][3]

4

B

 

B

 

B

A [4]

A

B

B

 

5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

B

 

B

B

B

B[4]

 

B

B

 

7

C

C

C

C

C

A [5]

 

C

C

C

8

B

B

B

B

B

A[6]

 

B

B

B

8 (Nr.)

B

B

B

B

B

B

 

A

A

A

12

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

14

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

14 (Nr.)

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

15

 

 

 

 

 

A[2]

 

 

 

 

15a

B

B

B

B

B

A [5]

 

A

A

B

17

 

 

 

 

 

A [2]

 

 

 

 

17a

A

A

A

B

A

A [5]

 

B

B

B

17b

 

 

 

 

 

 

 

B

B

B

18 (identifikavimo duomenys)

B [1] [7]

 

B [7]

 

B [7]

A[7] [24]

 

B [7]

B [7]

 

18 (registracijos šalis)

 

 

 

 

 

A[8] [24]

 

 

 

 

19

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

A[9]

B [4]

 

A[9]

A[9]

A[9]

20

B[10]

 

B[10]

 

B[10]

 

 

B[10]

B[10]

 

21 (identifikavimo duomenys)

A [1]

 

 

 

 

B [8]

 

 

 

 

21 (registracijos šalis)

A[8]

 

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

A[8]

A[8]

 

22 (valiuta)

B

 

B

 

B

 

 

A

A

 

22 (suma)

B

 

B

 

B

 

 

C

C

 

23

B[11]

 

B[11]

 

B[11]

 

 

B[11]

B[11]

 

24

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

25

A

B

A

B

A

B

 

A

A

B

26

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

A[12]

B[12]

 

A[13]

A[13]

B[13]

27

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

29

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

30

B

B[1]

B

B

B

B [14]

 

B

B

B

31

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

32

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

A[3]

33(1)

A

A

A

 

A

A [16]

A[17]

A

A

B

33(2)

 

 

 

 

 

 

 

A

A

B

33(3)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(4)

A

A

 

 

 

 

 

A

A

B

33(5)

B

B

B

B

B

 

 

B

B

B

34a

C[1]

A

C

C

C

 

 

A

A

A

34b

B

 

B

 

B

 

 

 

 

 

35

B

A

B

A

B

A

A

B

B

A

36

 

 

 

 

 

 

 

A

A [17]

 

37(1)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

37(2)

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

38

A

A

A

A

A

A[17]

A[17]

A[18]

A

A

39

 

 

 

 

 

 

 

B[19]

B

 

40

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

41

A

A

A

A

A

 

 

A

A

A

42

 

 

 

 

 

 

 

A

A

 

43

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

44

A

A

A

A

A

A [4]

A

A

A

A

45

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

46

A[25]

B[25]

A[25]

B [25]

A[25]

 

 

A[25]

A[25]

B[25]

►C2  47 (tipas) ◄

BC [20]

 

BC [20]

 

BC [20]

 

 

A [18] [21] [22]

A [18] [21] [22]

 

►C2  47 (mokesčio pagrindas) ◄

B

B

B

 

B

 

 

A [18] [21] [22]

A [18] [21] [22]

B

►C2  47 (norma) ◄

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

►C2  47 (suma) ◄

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

►C2  47 (iš viso) ◄

BC[20]

 

BC[20]

 

BC[20]

 

 

BC[18][20][22]

BC[20]

 

►C2  47 (MB) ◄

B

 

B

 

B

 

 

B [18][22]

B

 

48

B

 

B

 

B

 

 

B

B

 

49

B[23]

A

B[23]

A

B[23]

 

 

B[23]

B[23]

A

50

C

 

C

 

C

A

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

A [4]

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

54

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

55

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

Sutartiniai ženklai:Skilčių pavadinimai

37 langelio 1 skiltyje naudojami kodai

A

Eksportas/Išsiuntimas

10, 11, 23

B

Muitinio sandėliavimo procedūra, taikoma tam, kad specialiosios eksporto grąžinamosios išmokos būtų išmokėtos prieš eksportą, arba gamyba taikant muitinės priežiūrą ir muitinį tikrinimą prieš eksportą ir eksporto grąžinamųjų išmokų išmokėjimą

76, 77

C

Reeksportas po specialiosios procedūros, išskyrus muitinio sandėliavimo procedūrą

31

D

Reeksportas po muitinio sandėliavimo

31

E

Laikinasis išvežimas perdirbti

21, 22

F

Tranzitas

 

G

Sąjungos prekių muitinis statusas

 

H

Išleidimas į laisvą apyvartą

01, 07, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68

I

Laikinojo įvežimo perdirbti arba laikinojo įvežimo procedūros įforminimas prekėms

51, 53, 54

J

Muitinio sandėliavimo procedūros įforminimas

71, 78

Simboliai langeliuose:

A

Privalomi: duomenys, kuriuos reikalauja pateikti kiekviena valstybė narė

B

Valstybėms narėms neprivalomi: duomenys, kurių valstybės narės gali nuspręsti atsisakyti

C

Neprivalomi veiklos vykdytojams: duomenys, kuriuos veiklos vykdytojai gali nuspręsti pateikti, bet kurių valstybės narės negali reikalauti

Pastabos[1]

Šis langelis privalomas deklaruojant žemės ūkio produktus, už kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos.

[2]

Šie duomenys gali būti reikalingi tik nekompiuterizuotoms procedūroms.

[3]

Kai tam tikroje deklaracijoje nurodomos tik vienos rūšies prekės, valstybės narės gali nustatyti, kad šio langelio pildyti nereikia ir kad 5 langelyje būtų įrašytas skaičius 1.

[4]

Šį langelį privaloma pildyti naujojoje kompiuterizuotoje tranzito sistemoje (NCTS) C2 priedėlyje nurodytu būdu.

[5]

Šių duomenų galima reikalauti tik kompiuterizuotoms procedūroms.

[6]

Šis langelis yra neprivalomas valstybėms narėms, jei gavėjas nėra įsisteigęs Sąjungoje arba bendrojo tranzito šalyje.

[7]

Nenaudojamas, jei vežamos pašto siuntos arba jei prekės vežamos stacionariais transportavimo įrenginiais.

[8]

Nenaudojamas, jei vežamos pašto siuntos arba jei prekės vežamos stacionariais transportavimo įrenginiais ar geležinkeliais.

[9]

Šie duomenys gali būti reikalingi nekompiuterizuotoms procedūroms. Kai taikomos kompiuterizuotos procedūros, valstybėms narėms nereikia rinkti šių duomenų, jei jos gali juos rasti kitoje deklaracijos vietoje ir taip perduoti duomenis Komisijai laikantis išorės prekybos statistikos rinkimo nuostatų.

[10]

Valstybės narės gali reikalauti užpildyti tik trečią skiltį, jei muitinės administracija skaičiuoja prekių muitinę vertę ekonominės veiklos vykdytojo vardu.

[11]

Valstybės narės gali reikalauti šios informacijos tik tais atvejais, kai netaikomos [ex V antraštinėje dalyje 6 skyriuje] nurodytos mėnesinio valiutos keitimo kurso nustatymo taisyklės.

[12]

Šis langelis nepildomas, jei eksporto formalumai atliekami išvežimo iš Sąjungos vietoje.

[13]

Šis langelis nepildomas, jei importo formalumai atliekami įvežimo į Sąjungą vietoje.

[14]

Šis langelis gali būti naudojamas NCTS C2 priedėlyje nurodytu būdu.

[16]

Ši skiltis turi būti užpildyta, kai:

— tas pats asmuo tranzito deklaraciją pateikia tuo pat metu, kai yra pateikiama muitinės deklaracija, kurioje nurodytas prekės kodas, arba po to, arba

— kai tai numatyta Sąjungos teisės aktuose.

[17]

Pildomas tik kai tai numatyta Sąjungos teisės aktuose.

[18]

Šios informacijos nereikalaujama, jei prekės atitinka neapmokestinimo importo muitais reikalavimus, išskyrus atvejus, kai muitinė nusprendžia, kad ji yra būtina taikant atitinkamų prekių išleidimą į laisvą apyvartą reglamentuojančias nuostatas.

[19]

Valstybės narės gali atleisti nuo šios pareigos, jei jų sistemos leidžia joms rasti šią informaciją automatiškai ir vienareikšmiškai kitoje deklaracijos vietoje.

[20]

Ši informacija neturi būti pateikiama, jei muitinės administracija skaičiuoja muitus veiklos vykdytojų vardu remdamasi informacija, pateikta kitoje deklaracijos vietoje. Kitais atvejais valstybėms narėms tai neprivaloma.

[21]

Ši informacija neturi būti pateikiama, jei muitinės administracija skaičiuoja muitus veiklos vykdytojų vardu remdamasi informacija, pateikta kitoje deklaracijos vietoje.

[22]

Jei su deklaracija pateikiamas šio deleguotojo reglamento 6 straipsnyje nurodytas dokumentas, valstybės narės gali nereikalauti pildyti šio langelio.

[23]

Šis langelis pildomas, jei muitinės procedūros įforminimo prekėms deklaracija naudojama muitinio sandėliavimo procedūrai pripažinti įvykdyta.

[24]

Jeigu prekės vežamos konteineriuose, kurie bus vežami kelių transportu, muitinės gali leisti procedūros vykdytojui nepildyti šio langelio, jeigu dėl logistinių priežasčių išvykimo vietoje pildant tranzito deklaraciją negalima nustatyti transporto priemonės identifikavimo duomenų ir registracijos šalies ir jeigu muitinė gali užtikrinti, kad vėliau 55 langelyje bus įrašyti reikalingi tos transporto priemonės duomenys.

[25]

Deklaraciją priimanti valstybė narė gali atleisti nuo pareigos pateikti šią informaciją, jei ji turi galimybę ją teisingai įvertinti ir taikė įprastą skaičiavimo metodą, kad gautų statistinius reikalavimus atitinkantį rezultatą.

C.   BLANKO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Kai tam tikrą rinkinį sudaro vienas ar daugiau egzempliorių, kurie gali būti naudojami kitoje valstybėje narėje, o ne toje, kurioje buvo pirmą kartą užpildyti, blankai turi būti pildomi rašomąja mašinėle arba naudojant kitą mechanografinį ar panašų procesą. Kad blanką būtų lengviau pildyti rašomąja mašinėle, jį į rašomąją mašinėlę reikėtų įdėti taip, kad pirmoji 2 langelyje įrašomų duomenų raidė būtų viršutiniame kairiajame kampe esančiame padėties nustatymo langelyje.

Jei visi rinkinio egzemplioriai yra skirti naudoti toje pačioje valstybėje narėje, jie gali būti įskaitomai pildomi ranka, įrašant duomenis rašalu didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, jeigu taip daryti leidžiama toje valstybėje narėje. Ta pati nuostata taikoma duomenims, kurie turi būti pateikti pildant Sąjungos tranzito procedūros tikslais naudojamus egzempliorius.

Trinti ir taisyti blanke negalima. Jei reikia ką nors pakeisti, užbraukiami neteisingi duomenys ir įrašomi reikalingi duomenys. Tokias pataisas padaręs asmuo pasirašo ir jas aiškiai patvirtina kompetentinga institucija. Jei reikia, ši institucija gali pareikalauti pateikti naują deklaraciją.

Be to, blankams pildyti vietoj pirmiau minėtų procedūrų gali būti taikomas automatinio atgaminimo būdas. Juos galima pateikti ir užpildyti šiuo būdu tik tuo atveju, jei griežtai laikomasi nuostatų, susijusių su blankų pavyzdžiais, formatu, vartojama kalba, įskaitomumu, draudimu trinti bei taisyti ir pakeitimais.

Veiklos vykdytojai atitinkamai pildo tik sunumeruotus langelius. Kiti langeliai, pažymėti didžiąja raide, naudojami administraciniais tikslais.

Nedarant poveikio 2 bendrosios pastabos taikymui, ant egzempliorių, paliekamų eksporto (išsiuntimo) arba išvykimo muitinės įstaigoje, turi būti atitinkamų asmenų parašų originalas.

Deklaranto arba jo atstovo pasirašytos deklaracijos pateikimas muitinės įstaigai reiškia, kad tas asmuo konkrečias prekes deklaruoja pageidaujamai taikyti procedūrai įforminti ir kad, nedarant poveikio galimam sankcijų taikymui, jis, vadovaujantis valstybėse narėse galiojančiomis nuostatomis, yra laikomas atsakingu už:

 deklaracijoje pateiktos informacijos tikslumą,

 kartu su deklaracija pateiktų dokumentų autentiškumą,

 visų pareigų, susijusių su atitinkamos procedūros įforminimu deklaracijoje nurodytoms prekėms, įvykdymą.

Pasirašydamas procedūros vykdytojas arba atitinkamais atvejais jo įgaliotas atstovas prisiima atsakomybę už visus su Sąjungos tranzito operacija susijusius duomenis pagal Sąjungos tranzito nuostatas, nustatytas Kodekse bei šiame reglamente ir išvardytas pirmiau pateiktame B skirsnyje.

Kalbant apie Sąjungos tranzito formalumus ir paskirties vietoje atliekamus formalumus, kiekvienas operacijoje dalyvaujantis asmuo turėtų būti suinteresuotas patikrinti savo deklaracijos turinį prieš ją pasirašydamas ir pateikdamas muitinės įstaigai. Visų pirma, atitinkamas asmuo turi nedelsdamas muitinei pranešti apie visus jo pastebėtus prekių, kurias jis turi deklaruoti, ir į blankus jau įrašytų duomenų neatitikimus. Tokiais atvejais deklaracija turi būti surašoma naujame blanke.

Jei III antraštinėje dalyje nenustatyta kitaip, nenaudojamas langelis turėtų būti paliktas tuščias.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

DUOMENYS, ĮRAŠYTINI Į ATSKIRUS LANGELIUS

A.   FORMALUMAI, SUSIJĘ SU EKSPORTU/IŠSIUNTIMU, REEKSPORTU, PREKIŲ, UŽ KURIAS SKIRIAMOS EKSPORTO GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, MUITINIU SANDĖLIAVIMU ARBA GAMYBA TAIKANT MUITINĖS PRIEŽIŪRĄ IR MUITINĮ TIKRINIMĄ, LAIKINUOJU IŠVEŽIMU PERDIRBTI, SĄJUNGOS TRANZITU IR (ARBA) SĄJUNGOS PREKIŲ STATUSO ĮRODYMU

1 langelis. Deklaracija

Pirmoje skiltyje įrašomas atitinkamas Sąjungos kodas iš D1 priedėlio.

Antroje skiltyje įrašoma deklaracijos rūšis, parenkant atitinkamą Sąjungos kodą iš D1 priedėlio.

Trečioje skiltyje įrašomas atitinkamas Sąjungos kodas iš D1 priedėlio.

2 langelis. Siuntėjas/eksportuotojas

Įrašomas EORI kodas, nurodytas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, 1 straipsnio 18 punkte. Jeigu siuntėjui/eksportuotojui EORI kodas nesuteiktas, muitinės administracija gali suteikti jam laikiną (ad hoc) kodą atitinkamai deklaracijai užpildyti.

Šiame priede terminas eksportuotojas vartojamas Sąjungos muitų teisės aktuose apibrėžta reikšme. Šiame kontekste siuntėjas – veiklos vykdytojas, veikiantis kaip eksportuotojas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 134 straipsnyje nurodytais atvejais.

Įrašomas tikslus atitinkamo asmens pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas.

Kai vežamos grupinės siuntos, valstybės narės gali nustatyti, kad į šį langelį būtų įrašomas žodis „įvairūs“ ir kad prie deklaracijos būtų pridedamas siuntėjų (eksportuotojų) sąrašas.

▼C2

3 langelis. Lapai

Įrašomas rinkinio eilės numeris ir bendras naudojamų blankų rinkinių ir jų papildomų lapų rinkinių skaičius. Pavyzdžiui, jei naudojami vienas EX lapas ir du EX/c lapai, EX lape įrašoma 1/3, pirmajame EX/c lape – 2/3, o antrajame EX/c lape – 3/3.

Jei deklaraciją sudaro ne vienas aštuonių egzempliorių rinkinys, o du keturių egzempliorių rinkiniai, nustatant lapų skaičių šie du rinkiniai laikomi vienu rinkiniu.

▼B

4 langelis. Krovinio aprašai

Skaičiais nurodomas pridedamų krovinio aprašų arba aprašomųjų komercinių sąrašų, jei juos pridėti leidžia kompetentinga institucija, skaičius.

▼C2

5 langelis. Iš viso prekių

▼B

Įrašomas bendras visuose naudojamuose blankų rinkiniuose ir papildomų lapų rinkiniuose (arba krovinio aprašuose ar komerciniuose sąrašuose) atitinkamo asmens deklaruotų prekių rūšių skaičius. Prekių rūšių skaičius turi būti lygus 31 langelio, kurį reikia užpildyti, skaičiui.

▼C2

6 langelis. Iš viso vietų

▼B

Skaičiais įrašomas bendras deklaruojamą siuntą sudarančių pakuočių skaičius.

7 langelis. Registracijos numeris

Įrašomas atitinkamo asmens deklaruojamai siuntai suteiktas komercinis registracijos numeris. Tai gali būti unikalus siuntos registracijos numeris (UCR) ( 11 ).

8 langelis. Gavėjas

Įrašomas tikslus asmens (-ų), kuriam (-iems) turi būti pristatytos prekės, vardas (-ai), pavardė (-ės), ir adresas (-ai).

Jeigu reikia nurodyti identifikavimo kodą, įrašomas EORI kodas, nurodytas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, 1 straipsnio 18 punkte. Jeigu gavėjui EORI kodas nebuvo suteiktas, nurodomas kodas, reikalaujamas nurodyti pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus.

Jeigu reikia nurodyti identifikavimo kodą ir deklaracijoje pateikiami išvežimo bendrosios deklaracijos duomenys, nustatyti A priedėlyje, o lengvatos suteikiamos pagal Sąjungos pripažįstamą trečiosios šalies verslo partnerystės programą, gali būti nurodomas trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, kurio prieinamumą Sąjungai užtikrino atitinkama trečioji šalis. To trečiosios šalies unikalaus identifikavimo kodo struktūra atitinka A priedėlyje duomenų elemento „Siuntėjas“ paaiškinimo dalyje „Išvežimo bendrosios deklaracijos“ apibūdintą struktūrą.

Jei vežamos grupinės siuntos, valstybės narės gali nustatyti, kad šiame langelyje būtų įrašoma „įvairūs“, o prie deklaracijos būtų pridedamas gavėjų sąrašas.

14 langelis. Deklarantas/atstovas

Įrašomas EORI kodas, nurodytas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, 1 straipsnio 18 punkte. Jeigu deklarantui/atstovui EORI kodas nesuteiktas, muitinės administracija gali suteikti jam laikinąjį (ad hoc) kodą atitinkamai deklaracijai užpildyti.

Įrašomas tikslus atitinkamo asmens pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas.

Jei deklarantas ir eksportuotojas/siuntėjas yra tas pats asmuo, įrašoma „eksportuotojas“ arba „siuntėjas“.

Deklarantui ar atstovo statusui nurodyti naudojamas atitinkamas D1 priedėlyje pateiktas Sąjungos kodas.

▼C2

15 langelis. Šalis siuntėja/eksportuotoja

▼B

15a langelyje įrašomas atitinkamas valstybės narės, kurioje prekės yra tuo metu, kai jos išleidžiamos procedūrai atlikti, Sąjungos kodas, pateiktas D1 priedėlyje.

Tačiau, jei žinoma, kad prekės buvo išvežtos iš kitos valstybės narės į valstybę narę, kurioje prekės yra jų išleidimo muitinės procedūrai atlikti metu, nurodoma ši kita valstybė narė, su sąlyga, kad:

i) prekės buvo iš ten išvežtos tik eksporto tikslais,

ii) eksportuotojas nėra įsisteigęs valstybėje narėje, kurioje prekės yra jų išleidimo muitinės procedūrai atlikti metu, ir

iii) įvežimas į valstybę narę, kurioje prekės yra jų išleidimo muitinės procedūrai atlikti metu, nebuvo prekių įsigijimas Sąjungos viduje ar tokiu laikomas sandoris, kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 2006/112/EB.

Tačiau, jei prekės eksportuojamos po laikinojo įvežimo perdirbti procedūros, nurodoma valstybė narė, kurioje buvo atlikta paskutinė perdirbimo operacija.

▼C2

17 langelis. Šalis gavėja

▼B

Naudojant atitinkamą Sąjungos kodą iš D1 priedėlio, 17a langelyje įrašoma galutinė eksporto metu žinoma prekių paskirties šalis, į kurią jos turi būti eksportuotos.

▼C2

18 langelis. Išvykstanti transporto priemonė ir jos registracijos šalis

▼B

Naudojant atitinkamą Sąjungos kodą iš D1 priedėlio, nurodomi transporto priemonės, į kurią tuo metu, kai atliekami eksporto arba tranzito formalumai, tiesiogiai pakraunamos prekės, identifikavimo duomenys ir jos (arba, jei transporto priemonė yra sudaryta iš kelių transporto priemonių, aktyviosios transporto priemonės) registracijos šalis. Jei naudojamas vilkikas su priekaba, kurių registracijos numeriai skiriasi, įrašomas ir vilkiko, ir priekabos registracijos numeris, kartu nurodant vilkiko registracijos šalį.

Atsižvelgiant į atitinkamą transporto priemonę, gali būti įrašomi šie identifikavimo duomenys:Transporto priemonė

Identifikavimo metodas

Jūrų ir vidaus vandenų transportas

Laivo pavadinimas

Oro transportas

Reiso numeris ir data (jei nėra reiso numerio, įrašomas orlaivio registracijos numeris)

Kelių transportas

Transporto priemonės registracijos numeris

Geležinkelių transportas

Vagono numeris

Jeigu atliekant tranzito operaciją prekės vežamos konteineriuose, kurie bus vežami kelių transportu, muitinės gali leisti procedūros vykdytojui nepildyti šio langelio, jeigu dėl logistinių priežasčių išvykimo vietoje pildant tranzito deklaraciją neįmanoma pateikti transporto priemonės identifikavimo duomenų ir registracijos šalies ir jeigu muitinė gali užtikrinti, kad vėliau 55 langelyje bus įrašyti reikalingi tos transporto priemonės duomenys.

19 langelis. Konteineris

Remiantis eksporto formalumų atlikimo metu turima informacija, naudojant atitinkamą Sąjungos kodą iš D1 priedėlio, nurodoma numanoma situacija kertant Sąjungos išorės sieną.

20 langelis. Pristatymo sąlygos

Naudojant atitinkamus Sąjungos kodus ir pozicijas iš D1 priedėlio, pateikiami duomenys apie komercinės sutarties sąlygas.

▼C2

21 langelis. Per sieną vykstanti aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis

▼B

Naudojant atitinkamą Sąjungos kodą iš D1 priedėlio, įrašoma Sąjungos išorinę sieną kirsiančios aktyviosios transporto priemonės, žinomos formalumų atlikimo metu, registracijos šalis.

Kai prekės vežamos įvairiarūšiu transportu arba keliomis transporto priemonėmis, aktyvioji transporto priemonė yra ta, kuri veža arba traukia visas kitas. Pavyzdžiui, jei prekės vežamos sunkvežimiu, kuris yra pakrautas į jūrų laivą, aktyvioji transporto priemonė yra laivas. Jei prekės vežamos vilkiku su priekaba, aktyvioji transporto priemonė yra vilkikas.

Atsižvelgiant į atitinkamą transporto priemonę, gali būti įrašomi šie identifikavimo duomenys:Transporto priemonė

Identifikavimo metodas

Jūrų ir vidaus vandenų transportas

Laivo pavadinimas

Oro transportas

Reiso numeris ir data (jei nėra reiso numerio, įrašomas orlaivio registracijos numeris)

Kelių transportas

Transporto priemonės registracijos numeris

Geležinkelių transportas

Vagono numeris

▼C2

22 langelis. Valiuta ir bendroji faktūrinė vertė

▼B

Naudojant atitinkamą kodą iš D1 priedo, pirmoje skiltyje nurodoma valiuta, kuria buvo išrašyta komercinė sąskaita faktūra.

Antroje skiltyje įrašoma sąskaitoje faktūroje nurodyta visų deklaruotų prekių kaina.

▼C2

23 langelis. Kursas

▼B

Langelyje įrašomas galiojantis valiutos, nurodytos sąskaitoje faktūroje, ir valstybės narės, kurioje deklaruojamos prekės, valiutos santykis.

24 langelis. Sandorio rūšis

Naudojant atitinkamus kodus iš D1 priedėlio, įrašoma atitinkamo sandorio rūšis.

25 langelis. Transporto rūšis pasienyje

Naudojant atitinkamą Sąjungos kodą iš D1 priedėlio, įrašoma aktyviosios transporto priemonės, kuria ketinama prekes išvežti iš Sąjungos muitų teritorijos, rūšis.

26 langelis. Vidaus transporto rūšis

Naudojant atitinkamą Sąjungos kodą iš D1 priedėlio, nurodoma transporto rūšis išvykstant.

27 langelis. Pakrovimo vieta

Remiantis formalumų atlikimo metu turima informacija, įrašant reikiamą kodą, jei jis yra, nurodoma vieta, kurioje prekės turi būti pakrautos į aktyviąją transporto priemonę, kuria jos bus vežamos per Sąjungos sieną.

29 langelis. Išvykimo muitinės įstaiga

Naudojant atitinkamą Sąjungos kodą iš D1 priedėlio, įrašoma muitinės įstaiga, per kurią ketinama išvežti prekes iš Sąjungos muitų teritorijos.

30 langelis. Prekių buvimo vieta

Nurodoma tiksli vieta, kurioje prekes galima patikrinti.

▼C2

31 langelis. Krovinio vietos ir prekių aprašymas. Ženklai ir numeriai. Konteinerių Nr. Skaičius ir rūšis

▼B

Įrašomi pakuočių ženklai, numeriai, skaičius ir rūšis arba, jei prekės nesupakuotos, įrašomas tokių deklaracijoje nurodytų prekių skaičius bei joms identifikuoti būtini duomenys. Prekių aprašymas – įprastas prekių aprašymas. Jei turi būti pildomas 33 langelis (prekės kodas), aprašymas privalo būti pakankamai tikslus, kad prekes būtų galima suklasifikuoti. Šiame langelyje taip pat privalo būti duomenys, kuriuos reikia pateikti pagal konkrečius teisės aktus. Naudojant atitinkamą Sąjungos kodą iš D1 priedėlio, įrašoma pakuočių rūšis.

Jei naudojami konteineriai, šiame langelyje taip pat turėtų būti nurodyti jų identifikavimo ženklai.

▼C2

32 langelis. Prekės Nr.

▼B

Įrašomas konkrečios prekių rūšies eilės numeris pagal bendrą prekių, deklaruotų naudotuose blankuose ir papildomuose lapuose, skaičių, nurodytą 5 langelio pastaboje.

▼C2

33 langelis. Prekių kodas

Įrašomas konkrečios rūšies prekių kodas, kaip nurodyta D1 priedėlyje.

▼B

34 langelis. Kilmės šalies kodas

Pildydami 34a langelį ir norėdami įrašyti kilmės šalį, apibrėžtą Kodekso II antraštinėje dalyje, veiklos vykdytojai turėtų naudoti atitinkamą Sąjungos kodą iš D1 priedėlio.

34b langelyje įrašomas konkrečių prekių išsiuntimo arba gamybos regionas.

35 langelis. Bruto masė (kg)

Įrašoma atitinkamame 31 langelyje aprašytų prekių bruto masė kilogramais. Bruto masė – tai bendra prekių masė, į kurią įskaičiuojama visa jų pakuočių masė, bet neįskaičiuojama konteinerių ir kitos transporto įrangos masė.

Jei vienoje tranzito deklaracijoje nurodomos kelių rūšių prekės, pirmajame 35 langelyje įrašoma tik bendra bruto masė; kiti langeliai nepildomi. Valstybės narės gali išplėsti šios taisyklės taikymą visoms I antraštinės dalies B skirsnio lentelės A–E ir G skiltyse nurodytoms procedūroms.

Jei didesnė nei 1 kg bruto masė išreikšta vieneto dalimi (kg), ji gali būti suapvalinta:

 nuo 0,001 iki 0,499 – suapvalinama iki artimiausio mažesnio kg,

 nuo 0,5 iki 0,999 – suapvalinama iki artimiausio didesnio kg.

Mažesnė nei 1 kg bruto masė įrašoma taip – 0,xyz (pvz., 654 gramus sveriančio paketo – 0,654).

37 langelis. Procedūra

Naudojant atitinkamus Sąjungos kodus iš D1 priedėlio, įrašoma procedūra, kuriai įforminti deklaruojamos prekės.

38 langelis. Neto masė (kg)

Įrašoma atitinkamame 31 langelyje aprašytų prekių neto masė kilogramais. Neto masė – tai pačių prekių masė, į kurią neįskaičiuojama jų pakuočių masė.

▼C2

40 langelis. Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas

▼B

Naudojant atitinkamus Sąjungos kodus iš D1 priedėlio, įrašomi dokumentų, naudojamų prieš eksportą į trečiąją šalį/išsiuntimą į valstybę narę, registracijos duomenys.

Jei deklaracija susijusi su prekėmis, kurios reeksportuojamos pripažinus muitinio sandėliavimo B tipo sandėlyje procedūrą įvykdyta, įrašomi deklaracijos, kuria prekėms įforminta ta procedūra, registracijos duomenys.

Jei naudojama deklaracija, kuria prekėms įforminama Sąjungos tranzito procedūra, pateikiama nuoroda į ankstesnę paskirties vietą arba į atitinkamus muitinės dokumentus. Jei, taikant nekompiuterizuotas tranzito procedūras, turi būti įrašoma daugiau nei viena nuoroda, valstybės narės gali nustatyti, kad į šį langelį būtų įrašytas žodis „įvairūs“ ir kartu su tranzito deklaracija būtų pateikiamas konkrečių nuorodų sąrašas.

▼C2

41 langelis. Papildomas matavimo vienetas

▼B

Prireikus įrašomas atitinkamos rūšies prekių kiekis, išreikštas prekių nomenklatūroje nustatytu mato vienetu.

44 langelis. Papildoma informacija/pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai

Naudojant atitinkamus kodus iš D1 priedėlio, įrašoma pagal visas taikomas konkrečias taisykles reikalaujama informacija ir deklaraciją papildančių dokumentų registracijos duomenys.

Skiltis „Papildomos informacijos kodas“ nepildoma.

Jei reeksporto deklaracija, kuria muitinio sandėliavimo procedūra pripažįstama įvykdyta, pateikiama muitinės įstaigai, kuri nėra prižiūrinčioji muitinės įstaiga, įrašomas tikslus prižiūrinčiosios muitinės įstaigos pavadinimas ir adresas.

Deklaracijose, pildomose valstybėse narėse, kuriose euro įvedimo pereinamuoju laikotarpiu veiklos vykdytojams buvo suteikta galimybė pasirinkti, ar muitinės deklaracijose kaip atsiskaitymo valiutą nurodyti eurą, privalo būti nurodyta atsiskaitymo valiuta – nacionalinė valiuta arba euras, pageidautina, kad ji būtų nurodyta apatiniame dešiniajame langelio kampe.

Valstybės narės gali nustatyti, kad valiuta būtų nurodoma tik 44 langelyje pirmajai deklaracijoje nurodytai prekių rūšiai. Tokiu atveju ši informacija galioja visoms deklaruojamoms prekėms.

Valiuta nurodoma ISO triraidžiu valiutos kodu (ISO 4217).

46 langelis. Statistinė vertė

Vadovaujantis galiojančiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis, įrašoma statistinė vertė valiuta, kurios kodas gali būti nurodytas 44 langelyje, o jei 44 langelyje toks kodas nenurodomas, valstybės narės, kurioje atliekami eksporto formalumai, valiuta.

▼C2

47 langelis. Mokesčių apskaičiavimas

Įrašomas taikytinas mokesčio pagrindas (vertė, svoris ar kita). Prireikus naudojant atitinkamus Sąjungos kodus iš D1 priedėlio, kiekvienoje eilutėje reikėtų nurodyti:

 mokesčio tipą (pvz., akcizai),

 mokesčio pagrindą,

 nustatytą mokesčio normą,

 mokėtiną mokesčio sumą,

 pasirinktą mokėjimo būdą (MB).

Šiame langelyje įrašomos sumos ta valiuta, kurios kodas gali būti nurodytas 44 langelyje, o jei 44 langelyje toks kodas nenurodomas, tos valstybės narės, kurioje atliekami eksporto formalumai, valiuta.

▼B

48 langelis. Mokėjimo atidėjimas

Tam tikrais atvejais įrašomi konkretaus leidimo registracijos duomenys; mokėjimo atidėjimas apima tiek muitų mokėjimo atidėjimą, tiek mokesčių kreditą.

▼C2

49 langelis. Muitinės sandėlis

Naudojant atitinkamą kodą iš D1 priedėlio, įrašomi sandėlio registracijos duomenys.

▼B

50 langelis. Vykdytojas

▼C2

Įrašomas tikslus procedūros vykdytojo (asmens arba įmonės) vardas ir pavardė arba pavadinimas bei adresas, taip pat EORI kodas, nurodytas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 1 straipsnio 18 punkte. Jeigu nurodomas EORI kodas, valstybės narės gali atleisti asmenis nuo prievolės nurodyti tikslų vykdytojo (asmens arba įmonės) vardą ir pavardę arba pavadinimą bei adresą. Tam tikrais atvejais įrašomas tikslus procedūros vykdytojo interesais pasirašančio įgaliotojo atstovo (asmens arba įmonės) vardas ir pavardė arba pavadinimas.

Atsižvelgiant į specialias nuostatas, kurios turi būti patvirtintos dėl kompiuterizuotų sistemų naudojimo, ant egzemplioriaus, kuris paliekamas išvykimo muitinės įstaigoje, privalo būti atitinkamo asmens parašo originalas. Jei procedūros vykdytojas yra juridinis asmuo, pasirašantis asmuo po savo parašo turėtų įrašyti savo tikslų vardą ir pavardę bei pareigas.

Eksporto operacijoms – deklarantas arba jo atstovas gali įrašyti tikslų išvežimo muitinės įstaigos rajone įsisteigusio asmens, kuriam gali būti atiduotas nurodytos įstaigos patvirtintas 3 egzempliorius, pavadinimą (vardą, pavardę) ir adresą.

▼B

51 langelis. Numatomos tranzito muitinės įstaigos (ir šalis)

Nurodomas numatomos įvežimo į kiekvieną bendrojo tranzito šalį, per kurią bus vežamos prekės, muitinės įstaigos kodas ir įvežimo muitinės įstaiga, per kurią prekės vėl įvežamos į Sąjungos muitų teritoriją po to, kai jos buvo vežamos per bendrojo tranzito šalies teritoriją, arba, jeigu prekes vežančios transporto priemonės važiuoja per šalies, kuri nėra Sąjungos arba bendrojo tranzito šalis, teritoriją, išvežimo muitinės įstaiga, per kurią prekes vežančios transporto priemonės išvažiuoja iš Sąjungos, ir įvežimo muitinės įstaiga, per kurią tos transporto priemonės vėl grįžta į Sąjungą.

Naudojant atitinkamą Sąjungos kodą iš D1 priedėlio, įrašomos konkrečios muitinės įstaigos.

52 langelis. Garantija

Naudojant atitinkamus Sąjungos kodus iš D1 priedėlio, nurodoma atitinkamai operacijai naudojamos garantijos rūšis arba atleidimas nuo prievolės pateikti garantiją ir atitinkamais atvejais bendrosios garantijos sertifikato, atleidimo nuo prievolės pateikti garantiją sertifikato ar vienkartinės garantijos lakšto numeris bei garantijos muitinės įstaiga.

Jeigu bendroji garantija, atleidimas nuo prievolės pateikti garantiją arba vienkartinė garantija negalioja vienoje arba daugiau iš toliau nurodytų šalių, po žodžio „negalioja“ įrašomi atitinkamos šalies arba atitinkamų šalių kodai iš D1 priedėlio:

 konvencijų dėl bendrosios tranzito procedūros ir dėl prekybos prekėmis formalumų supaprastinimo susitariančiosios šalys, išskyrus ES,

 Andora,

 San Marinas.

Jeigu naudojama piniginio užstato arba lakšto formos vienkartinė garantija, ji turi galioti visose konvencijų dėl bendrosios tranzito procedūros ir dėl prekybos prekėmis formalumų supaprastinimo susitariančiosiose šalyse.

53 langelis. Paskirties muitinės įstaiga (ir šalis)

Naudojant atitinkamą Sąjungos kodą iš D1 priedėlio, įrašomas muitinės įstaigos, kuriai turi būti pateiktos prekės Sąjungos tranzito operacijai užbaigti, pavadinimas.

54 langelis. Vieta ir data, deklaranto arba jo atstovo parašas ir vardas bei pavardė arba pavadinimas

Įrašoma deklaracijos užpildymo vieta ir data.

▼C2

Atsižvelgiant į specialias nuostatas, kurios turi būti patvirtintos dėl kompiuterinių sistemų naudojimo, ant egzemplioriaus, kuris paliekamas eksporto/išsiuntimo muitinės įstaigoje, turi būti atitinkamo asmens parašo originalas ir tikslus to asmens pavadinimas (vardas, pavardė). Jei tas asmuo yra juridinis asmuo, pasirašantis asmuo turėtų po savo parašo įrašyti savo tikslų vardą, pavardę bei pareigas.

▼B

B.   PAKELIUI ATLIEKAMI FORMALUMAI

Per laiką, trunkantį nuo prekių išvežimo iš eksporto ir (arba) išvykimo muitinės įstaigos iki jų atvežimo į paskirties muitinės įstaigą, į bendrojo administracinio dokumento egzempliorius, kurie vežami kartu su prekėmis, gali prireikti įrašyti tam tikrus duomenis. Šie duomenys yra susiję su transporto operacija ir vežėjas, atsakingas už transporto priemonę, į kurią prekės yra tiesiogiai pakrautos, operacijos metu turi juos įrašyti į dokumentą. ►C4  Šie duomenys gali būti įskaitomai įrašyti ranka; šiuo atveju blankas turėtų būti pildomas rašalu didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis ◄ .

Šie duomenys, kurie yra pateikiami tik 4 ir 5 egzemplioriuose, įrašomi į šiuos langelius:

 Perkrovimas: pildyti 55 langelį.

55 langelis. Perkrovimas

Pirmąsias tris šio langelio eilutes pildo vežėjas, kai atitinkamos operacijos metu prekės perkraunamos iš vienos transporto priemonės į kitą arba iš vieno konteinerio į kitą.

Vežėjas negali prekių perkrauti be valstybės narės, kurioje prekės turi būti perkrautos, muitinės leidimo.

Jei, muitinės nuomone, tranzito operacija gali būti toliau vykdoma įprastiniu būdu, po to, kai buvo imtasi visų reikiamų veiksmų, ji patvirtina tranzito deklaracijos 4 ir 5 egzempliorius.

 Kiti įvykiai: pildyti 56 langelį.

56 langelis. Kiti įvykiai gabenant krovinį

Langelis pildomas atsižvelgiant į esamas pareigas pagal Sąjungos tranzito procedūrą.

Be to, jeigu prekės buvo pakrautos į puspriekabę ir kelionės metu pakeičiamas tik vilkikas (o prekės netvarkomos ir neperkraunamos), į šį langelį įrašomas naujojo vilkiko registracijos numeris. Tokiais atvejais kompetentingų institucijų patvirtinimas nereikalingas.

C.   IŠLEIDIMO Į LAISVĄ APYVARTĄ, GALUTINIO VARTOJIMO, LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI, LAIKINOJO ĮVEŽIMO IR MUITINIO SANĖLIAVIMO FORMALUMAI

1 langelis. Deklaracija

Pirmoje skiltyje įrašomas atitinkamas Sąjungos kodas iš D1 priedėlio.

Antroje skiltyje įrašoma deklaracijos rūšis, parenkant atitinkamą Sąjungos kodą iš D1 priedėlio.

2 langelis. Siuntėjas/eksportuotojas

Įrašomas paskutiniojo prekių pardavėjo prieš importuojant jas į Sąjungą pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas.

Jei prašoma įrašyti identifikavimo kodą, šalis narė gali atsisakyti nuostatos dėl atitinkamo asmens pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso.

Jeigu reikia nurodyti identifikavimo kodą, įrašomas EORI kodas, nurodytas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, 1 straipsnio 18 punkte. Jeigu siuntėjui/eksportuotojui EORI kodas nesuteiktas, nurodomas kodas, reikalaujamas nurodyti pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus.

Jei vežamos grupinės siuntos, valstybės narės gali nustatyti, kad šiame langelyje būtų įrašoma „įvairūs“, o prie deklaracijos būtų pridedamas siuntėjų arba eksportuotojų sąrašas.

▼C2

3 langelis. Lapai

Įrašomas rinkinio eilės numeris ir bendras naudojamų blankų rinkinių ir jų papildomų lapų rinkinių skaičius. Pavyzdžiui, jei naudojamas vienas IM lapas ir du IM/c lapai, IM lape įrašoma 1/3, pirmajame IM/c lape – 2/3, o antrajame IM/c lape – 3/3.

▼B

4 langelis. Krovinio aprašai

Skaičiais nurodomas pridedamų krovinio aprašų arba aprašomųjų komercinių sąrašų, jei juos pridėti leidžia kompetentinga institucija, skaičius.

▼C2

5 langelis. Iš viso prekių

▼B

Įrašomas bendras visuose naudojamuose blankų rinkiniuose ir papildomų lapų rinkiniuose (arba krovinio aprašuose ar komerciniuose sąrašuose) atitinkamo asmens deklaruotų prekių rūšių skaičius. Prekių rūšių skaičius turi būti lygus 31 langelio, kurį reikia užpildyti, skaičiui.

▼C2

6 langelis. Iš viso vietų

▼B

Skaičiais įrašomas bendras deklaruojamą siuntą sudarančių pakuočių skaičius.

7 langelis. Registracijos numeris

Įrašomas atitinkamo asmens deklaruojamai siuntai suteiktas komercinis registracijos numeris. Tai gali būti unikalus siuntos identifikavimo numeris (UCR) ( 12 ).

8 langelis. Gavėjas

Įrašomas EORI kodas, nurodytas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, 1 straipsnio 18 punkte. Jeigu gavėjui EORI kodas nesuteiktas, muitinės administracija gali suteikti jam laikinąjį (ad hoc) kodą atitinkamai deklaracijai užpildyti.

Įrašomas tikslus atitinkamo asmens pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas.

▼C2

Jei prekėms įforminama muitinio sandėliavimo uždarajame sandėlyje procedūra, įrašomas tikslus saugotojo, jei jis kartu nėra ir deklarantas, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas.

▼B

Jei vežamos grupinės siuntos, valstybės narės gali nustatyti, kad šiame langelyje būtų įrašoma „įvairūs“, o prie deklaracijos būtų pridedamas gavėjų sąrašas.

▼C2

12 langelis. Vertės detalizacija

▼B

Įrašoma informacija apie vertę, pavyzdžiui, nuoroda į leidimą, jei muitinė leidžia nepateikti DV1 blanko kartu su kiekviena deklaracija arba informacijos dėl patikslinimų.

14 langelis. Deklarantas/atstovas

Įrašomas EORI kodas, nurodytas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, 1 straipsnio 18 punkte. Jeigu deklarantui/atstovui EORI kodas nesuteiktas, muitinės administracija gali suteikti jam laikinąjį (ad hoc) kodą atitinkamai deklaracijai užpildyti.

Įrašomas tikslus atitinkamo asmens pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas.

Jei deklarantas ir gavėjas yra tas pats asmuo, įrašomas žodis „Gavėjas“.

Deklarantui ar atstovo statusui nurodyti naudojamas atitinkamas D1 priedėlyje pateiktas Sąjungos kodas.

▼C2

15 langelis. Šalis siuntėja/eksportuotoja

▼B

Jei tarpinėje šalyje nebuvo sudarytas komercinis sandoris (pvz., pardavimo arba perdirbimo) ir nebuvo sustota su prekių vežimu nesusijusiu reikalu, 15a langelyje įrašomas atitinkamas Sąjungos kodas iš D1 priedėlio, žymintis šalį, iš kurios prekės buvo iš pradžių išsiųstos į valstybę narę, kurioje prekės yra tuo metu, kai jos išleidžiamos muitinės procedūrai atlikti.

Jei įvyko toks sustojimas ar komercinis sandoris, nurodoma paskutinė tarpinė šalis.

Taikant šį duomenų reikalavimą laikoma, kad sustojimas dėl to, kad būtų galima pakeliui sukomplektuoti prekes, yra susijęs su prekių vežimu.

▼C2

17 langelis. Šalis gavėja

▼B

17a langelyje įrašomas Sąjungos kodas iš D1 priedėlio:

a) Atliekant išleidimo į laisvą apyvartą, įskaitant galutinį vartojimą, arba vidaus vartojimui formalumus, įrašomas Sąjungos kodas, žymintis valstybę narę, kurioje prekės yra tuo metu, kai jos išleidžiamos muitinės procedūrai atlikti.

Tačiau, jei rengiant muitinės deklaraciją yra žinoma, kad po to, kai prekės bus išleistos, jos bus išsiųstos į kitą valstybę narę, įrašomas šios valstybės narės kodas.

b) Atliekant laikinojo įvežimo perdirbti procedūros formalumus, įrašomas Sąjungos kodas, žymintis valstybę narę, kurioje atliekama pirmoji perdirbimo operacija.

c) Atliekant laikinojo įvežimo formalumus, įrašomas Sąjungos kodas, žymintis valstybę narę, kurioje prekės bus naudojamos pirmiausia.

d) Atliekant muitinio sandėliavimo formalumus, įrašomas Sąjungos kodas, žymintis valstybę narę, kurioje prekės yra tuo metu, kai jos išleidžiamos muitinės procedūrai atlikti.

17b langelyje nurodomas prekių paskirties regionas.

▼C2

18 langelis. Atvykstanti transporto priemonė ir jos registracijos šalis

▼B

Įrašomi transporto priemonės, kurioje yra tiesiogiai sukrautos prekės, pateikiamos muitinės įstaigai, kurioje atliekami paskirties formalumai, identifikavimo duomenys. Jei prekėms vežti naudojamas vilkikas su priekaba, kurių registracijos numeriai skiriasi, įrašomas ir vilkiko, ir priekabos registracijos numeris.

Atsižvelgiant į atitinkamą transporto priemonę, gali būti įrašomi šie identifikavimo duomenys:Transporto priemonė

Identifikavimo metodas

Jūrų ir vidaus vandenų transportas

Laivo pavadinimas

Oro transportas

Reiso numeris ir data (jei nėra reiso numerio, įrašomas orlaivio registracijos numeris)

Kelių transportas

Transporto priemonės registracijos numeris

Geležinkelių transportas

Vagono numeris

19 langelis. Konteineris

Naudojant atitinkamą Sąjungos kodą iš D1 priedėlio, įrašomas kodas, atitinkantis prekių vežimo per Sąjungos išorinę sieną situaciją.

20 langelis. Pristatymo sąlygos

Naudojant atitinkamus Sąjungos kodus ir pozicijas iš D1 priedėlio, pateikiami duomenys apie komercinės sutarties sąlygas.

▼C2

21 langelis. Per sieną vykstanti aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis

▼B

Naudojant atitinkamą Sąjungos kodą iš D1 priedėlio, įrašoma aktyviosios transporto priemonės, kertančios Sąjungos išorės sieną, registracijos šalis.

Kai prekės vežamos įvairiarūšiu transportu arba keliomis transporto priemonėmis, aktyvioji transporto priemonė yra ta, kuri veža arba traukia visas kitas. Pavyzdžiui, jei prekės vežamos sunkvežimiu, kuris yra pakrautas į jūrų laivą, aktyvioji transporto priemonė yra laivas. Jei prekės vežamos vilkiku su priekaba, aktyvioji transporto priemonė yra vilkikas.

▼C2

22 langelis. Valiuta ir bendroji faktūrinė vertė

▼B

Naudojant atitinkamą kodą iš D1 priedo, pirmoje skiltyje nurodoma valiuta, kuria buvo išrašyta komercinė sąskaita faktūra.

Antroje skiltyje įrašoma sąskaitoje faktūroje nurodyta visų deklaruotų prekių kaina.

▼C2

23 langelis. Kursas

▼B

Langelyje įrašomas galiojantis valiutos, nurodytos sąskaitoje faktūroje, ir valstybės narės, kurioje deklaruojamos prekės, valiutos santykis.

24 langelis. Sandorio rūšis

Naudojant tinkamus kodus iš D1 priedėlio, įrašoma atitinkamo sandorio rūšis.

25 langelis. Transporto rūšis pasienyje

Naudojant atitinkamą Sąjungos kodą iš D1 priedėlio, įrašoma aktyviosios transporto priemonės, kuria prekės buvo įvežtos į Sąjungos muitų teritoriją, rūšis

26 langelis. Vidaus transporto rūšis

Naudojant atitinkamą Sąjungos kodą iš D1 priedėlio, nurodoma transporto rūšis atvykstant.

29 langelis. Įvežimo muitinės įstaiga

Naudojant atitinkamą Sąjungos kodą iš D1 priedėlio, nurodoma muitinės įstaiga, per kurią prekės buvo įvežtos į Sąjungos muitų teritoriją.

30 langelis. Prekių buvimo vieta

Nurodoma tiksli vieta, kurioje prekes galima patikrinti.

▼C2

31 langelis. Krovinio vietos ir prekių aprašymas. Ženklai ir numeriai. Konteinerių Nr. Skaičius ir rūšis

▼B

Įrašomi pakuočių ženklai, numeriai, skaičius ir rūšis arba, jei prekės nesupakuotos, įrašomas tokių deklaracijoje nurodytų prekių skaičius bei joms identifikuoti būtini duomenys. Prekių aprašymas – įprastas prekių aprašymas. Išskyrus atvejus, kai ne Sąjungos prekėms įforminama muitinio sandėliavimo procedūra, prekės turi būti aprašytos taip, kad pakaktų duomenų joms iškart vienareikšmiškai identifikuoti ir suklasifikuoti. Šiame langelyje taip pat turi būti nurodyti duomenys, kuriuos reikalaujama pateikti pagal atitinkamus teisės aktus (pvz., PVM arba akcizų). Naudojant atitinkamą Sąjungos kodą iš D1 priedėlio, įrašoma pakuočių rūšis.

Jei naudojami konteineriai, šiame langelyje taip pat turėtų būti nurodyti jų identifikavimo ženklai.

▼C2

32 langelis. Prekės Nr.

▼B

Įrašomas konkrečios prekių rūšies eilės numeris pagal bendrą prekių, deklaruotų naudotuose blankuose ir papildomuose lapuose, skaičių, nurodytą 5 langelio pastaboje.

▼C2

33 langelis. Prekių kodas

Įrašomas konkrečios rūšies prekių kodas, kaip nurodyta D1 priedėlyje. Valstybės narės gali nustatyti, kad penktoje skiltyje būtų nurodytas kodas iš specialios akcizais apmokestinamų prekių nomenklatūros.

▼B

34 langelis. Kilmės šalies kodas

Naudojant atitinkamus Sąjungos kodus iš D1 priedėlio, 34a langelyje įrašomas Kodekso II antraštinėje dalyje apibrėžtos kilmės šalies kodas.

35 langelis. Bruto masė (kg)

Įrašoma atitinkamame 31 langelyje aprašytų prekių bruto masė kilogramais. Bruto masė – tai bendra prekių masė, į kurią įskaičiuojama visa jų pakuočių masė, bet neįskaičiuojama konteinerių ir kitos transporto įrangos masė.

Jei deklaracijoje nurodomos kelios prekių rūšys, valstybės narės gali nuspręsti, kad (ex I antraštinės dalies B skirsnio) lentelės H–J skiltyse nurodytoms procedūroms bruto masė būtų įrašoma tik pirmame 35 langelyje, o kiti 35 langeliai paliekami tušti.

Jei didesnė nei 1 kg bruto masė išreikšta vieneto dalimi (kg), ji gali būti suapvalinta:

 nuo 0,001 iki 0,499 – suapvalinama iki artimiausio mažesnio kg,

 nuo 0,5 iki 0,999 – suapvalinama iki artimiausio didesnio kg,

 mažesnė nei 1 kg bruto masė įrašoma taip – 0,xyz (pvz., 654 gramus sveriančio paketo – 0,654).

▼C2

36 langelis. Preferencija

▼B

Langelyje pateikiama informacija apie prekėms taikomą tarifų režimą. Jei jį naudoti nurodyta I antraštinės dalies lentelės B skirsnyje, jis privalo būti naudojamas, net jeigu neprašoma taikyti lengvatinio režimo. Tačiau, šis langelis negali būti naudojamas, jei prekyba vyksta tarp Sąjungos muitų teritorijos dalių, kuriose galioja Direktyvos 2006/112/EB nuostatos, ir tos teritorijos dalių, kuriose tos nuostatos netaikomos, prekyba arba jei prekyba vyksta tarp tos teritorijos dalių, kuriose tos nuostatos netaikomos. Įrašomas atitinkamas Sąjungos kodas iš D1 priedėlio.

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje Komisija reguliariai skelbia kodų derinių sąrašą kartu su pavyzdžiais ir paaiškinimais.

37 langelis. Procedūra

Naudojant atitinkamus Sąjungos kodus iš D1 priedėlio, įrašoma procedūra, kuriai įforminti deklaruojamos prekės.

38 langelis. Neto masė (kg)

Įrašoma atitinkamame 31 langelyje aprašytų prekių neto masė kilogramais. Neto masė – tai pačių prekių masė, į kurią neįskaičiuojama jų pakuočių masė.

39 langelis. Kvota

Įrašomas tarifinės kvotos, dėl kurios deklarantas pateikė prašymą, eilės numeris.

▼C2

40 langelis. Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas

▼B

Naudojant atitinkamus Sąjungos kodus iš D1 priedėlio, įrašomi visų bendrųjų deklaracijų, naudojamų importo valstybėje narėje, arba ankstesnių dokumentų registracijos duomenys.

▼C2

41 langelis. Papildomas matavimo vienetas

▼B

Prireikus įrašomas atitinkamos rūšies prekių kiekis, išreikštas prekių nomenklatūroje nustatytu mato vienetu.

42 langelis. Prekių vertė

Įrašoma atitinkamos prekės kaina.

43 langelis. Vertės nustatymo metodas

Naudojant atitinkamus Sąjungos kodus iš D1 priedėlio, įrašomas taikytas vertės nustatymo metodas.

44 langelis. Papildoma informacija/pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai

Naudojant atitinkamus kodus iš D1 priedėlio, įrašoma pagal visas taikomas konkrečias taisykles reikalaujama informacija ir deklaraciją papildančių dokumentų registracijos duomenys.

Skiltis „Papildomos informacijos kodas“ nepildoma.

Jei deklaracija, kuria prekėms įforminama muitinio sandėliavimo procedūra, pateikiama muitinės įstaigai, kuri nėra prižiūrinčioji muitinės įstaiga, įrašomas prižiūrinčiosios muitinės įstaigos pavadinimas ir tikslus adresas.

Deklaracijose, pildomose valstybėse narėse, kuriose euro įvedimo pereinamuoju laikotarpiu veiklos vykdytojams buvo suteikta galimybė pasirinkti, ar muitinės deklaracijose kaip atsiskaitymo valiutą nurodyti eurą, privalo būti nurodyta atsiskaitymo valiuta – nacionalinė valiuta arba euras, pageidautina, kad ji būtų nurodyta apatiniame dešiniajame langelio kampe.

Valstybės narės gali nustatyti, kad valiuta būtų nurodoma tik 44 langelyje pirmajai deklaracijoje nurodytai prekių rūšiai. Tokiu atveju ši informacija galioja visoms deklaruojamoms prekėms.

Valiuta nurodoma ISO triraidžiu valiutos kodu (ISO 4217).

Kai prekės neapmokestinamos PVM, kadangi tiekiamos į kitą valstybę narę, į 44 langelį įrašoma informacija, būtina pagal Direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio 2 dalį, įskaitant įrodymą, kad importuotas prekes ketinama išvežti arba išsiųsti iš importuojančios valstybės narės į kitą valstybę narę, jeigu valstybė narė tokio įrodymo reikalauja.

45 langelis. Patikslinimas

Įrašoma informacija apie patikslinimus, jei kartu su deklaracija nepateikiamas DV1 blankas. Šiame langelyje įrašomos sumos ta valiuta, kurios kodas gali būti nurodytas 44 langelyje, o jei 44 langelyje toks kodas nenurodomas, tos valstybės narės, kurioje atliekami importo formalumai, valiuta.

46 langelis. Statistinė vertė

Vadovaujantis galiojančiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis, įrašoma statistinė vertė valiuta, kurios kodas gali būti nurodytas 44 langelyje, o jei 44 langelyje toks kodas nenurodytas, valstybės narės, kurioje atliekami importo formalumai, valiuta.

▼C2

47 langelis. Mokesčių apskaičiavimas

Įrašomas taikytinas mokesčio pagrindas (vertė, svoris ar kita). Prireikus naudojant atitinkamus Sąjungos kodus iš D1 priedėlio, kiekvienoje eilutėje reikėtų nurodyti:

 mokesčio tipą (pvz., importo muitas, PVM),

 mokesčio pagrindą,

 nustatytą mokesčio normą,

 mokėtiną mokesčio sumą,

 pasirinktą mokėjimo būdą (MB).

Šiame langelyje įrašomos sumos ta valiuta, kurios kodas gali būti nurodytas 44 langelyje, o jei 44 langelyje toks kodas nenurodomas, tos valstybės narės, kurioje atliekami importo formalumai, valiuta.

▼B

48 langelis. Mokėjimo atidėjimas

Tam tikrais atvejais įrašomi konkretaus leidimo registracijos duomenys; mokėjimo atidėjimas apima tiek muitų mokėjimo atidėjimą, tiek mokesčių kreditą.

▼C2

49 langelis. Muitinės sandėlis

Naudojant atitinkamą kodą iš D1 priedėlio, įrašomi sandėlio registracijos duomenys.

▼B

54 langelis. Vieta ir data, deklaranto arba jo atstovo parašas ir vardas bei pavardė arba pavadinimas

Įrašoma deklaracijos užpildymo data ir vieta.

▼C2

Atsižvelgiant į specialias nuostatas, kurios turi būti patvirtintos dėl kompiuterizuotų sistemų naudojimo, ant egzemplioriaus, kuris paliekamas išvykimo muitinės įstaigoje, turi būti atitinkamo asmens parašo originalas ir tikslus to asmens pavadinimas (vardas, pavardė). Jei tas asmuo yra juridinis asmuo, pasirašantis asmuo turėtų po savo parašo įrašyti savo tikslų vardą, pavardę bei pareigas.

▼B

III ANTRAŠTINĖ DALIS

PASTABOS DĖL PAPILDOMŲ LAPŲ

a) Papildomi lapai pildomi tik tada, jei deklaruojamos daugiau nei vienos rūšies prekės (plg. 5 langelį). ►C4  Jie turi būti pateikiami kartu su IM, EX, EU ir CO lapais ◄ .

b) I ir II antraštinių dalių nuostatos taip pat taikomos ir papildomiems lapams.

Tačiau:

  ►C4  1 langelio pirmoje skiltyje įrašomi ženklai IM/c, EX/c arba EU/c (arba jei taikoma – CO/c), ši skiltis nepildoma, jeigu: ◄

 blankas naudojamas tik Sąjungos tranzitui – tokiu atveju, atsižvelgiant į atitinkamoms prekėms taikomą Sąjungos tranzito procedūrą, 1 langelio trečioje skiltyje įrašoma T1bis, T2bis, T2Fbis arba T2Smbis,

 blankas naudojamas tik kaip Sąjungos prekių muitinio statuso įrodymas – tokiu atveju atsižvelgiant į atitinkamų prekių statusą langelio trečioje skiltyje įrašoma T2Lbis, T2LFbis arba T2LSMbis,

 valstybės narės neprivalo naudoti 2/8 langelio, jame nurodomas tik atitinkamo asmens vardas, pavardė (pavadinimas) ir identifikavimo kodas, jei jis yra,

  ►C4  47 langelio suvestinės dalis susijusi su galutine visų prekių, nurodytų IM ir IM/c, EX ir EX/c, EU ir EU/c arba CO ir CO/c lapuose, suvestine. Todėl ji turėtų būti pildoma tik paskutiniuose IM/c, EX/c, EU/c arba CO/c lapuose, kurie pridedami prie IM, EX, EU ar CO dokumentų, siekiant nurodyti bendrą mokėjimo sumą pagal mokesčio rūšį. ◄

c) Jei naudojami papildomi lapai,

 visi neužpildyti 31 langeliai (pakuotės ir prekių aprašymas) turi būti užbraukti, kad juose vėliau nebūtų įmanoma nieko įrašyti,

▼C2

 jei 1 langelio trečioje skiltyje nurodyta raidė T, tranzito deklaracijos pirmos prekių rūšies 32 (prekės Nr.), 33 (prekių kodas), 35 (bruto masė (kg)), 38 (neto masė (kg)), 40 (bendroji deklaracija/pirminis dokumentas) ir 44 (papildoma informacija, pateikiami dokumentai, sertifikatai ir leidimai) langeliai perbraukiami, o pirmajame šio dokumento 31 langelyje (krovinio vietos ir prekių aprašymas) negali būti nurodomi ženklai, numeriai ir pakuočių rūšys arba prekių aprašymas. Šio dokumento pirmajame 31 langelyje atitinkamai nurodomas papildomų lapų, pažymėtų ženklais T1bis, T2bis arba T2Fbis, skaičius.

▼B
C2 priedėlis

PAAIŠKINIMAS DĖL TRANZITO DEKLARACIJŲ NAUDOJIMO KEIČIANTIS STANDARTINIAIS PRANEŠIMAIS, KURIE PERDUODAMI ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ MAINŲ (EDI) PIEMONĖMIS

(EDI TRANZITO DEKLARACIJA)

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

EDI tranzito deklaracija rengiama pagal įvairiuose Bendrojo administracinio dokumento (BAD) langeliuose įrašytus duomenis, kaip apibrėžta C1 ir D1 priedėliuose, kartu nurodant kodą arba atitinkamais atvejais juos pakeičiant kodu.

Šiame priedėlyje pateikiami tik pagrindiniai specialieji reikalavimai, taikomi formalumams, kurie atliekami keičiantis standartiniais EDI pranešimais. Be to, taikomi D2 priedėlyje nurodyti papildomi kodai. EDI tranzito deklaracijai taikomi C1 ir D1 priedėliai, jeigu šiame priedėlyje arba D2 priedėlyje nenustatyta kitaip.

Detali EDI tranzito deklaracijos struktūra ir jos turinys atitinka technines specifikacijas, apie kurias kompetentingos institucijos informuoja procedūros vykdytoją, kad užtikrintų tinkamą sistemos veikimą. Minėtos specifikacijos pagrįstos šiame priedėlyje nustatytais reikalavimais.

Šiame priedėlyje apibūdinama informacijos mainų struktūra. Tranzito deklaracija suskirstyta į duomenų grupes, turinčias duomenų atributų. Atributai sugrupuoti taip, kad sudarytų logiškai susijusius blokus, atskleidžiančius pranešimo turinį. Duomenų grupės suskirstymas į įtraukas rodo, kad duomenų grupė priklauso nuo žemesnio lygmens įtraukoje nurodytos duomenų grupės.

Jeigu yra, nurodomas atitinkamas BAD langelio numeris.

Parametras „skaičius“ duomenų grupės paaiškinimuose rodo, kiek kartų ši duomenų grupė gali būti nurodyta tranzito deklaracijoje.

Atributo paaiškinimo parametras „tipas/ilgis“ reiškia duomenų elemento tipo ir ilgio reikalavimus. Naudojami šie duomenų tipų kodai:

a

raidinis,

n

skaitinis,

an

raidinis skaitinis.

Po kodo rašomas skaičius rodo leidžiamą duomenų elemento ilgį. Taikomi toliau nurodyti reikalavimai.

Du pasirinktinai naudojami taškai prieš ilgio rodiklį reiškia, kad duomenų elemento ilgis nėra fiksuotas, tačiau duomenis gali sudaryti tiek ženklų, kiek nustatyta ilgio rodikliu. Nurodant duomenų elemento ilgį padėtas kablelis reiškia, kad atributas gali būti nurodomas dešimtainių trupmenų tikslumu, prieš kablelį parašytas skaitmuo rodo visą atributo ilgį, o skaitmuo po kablelio – didžiausią skaitmenų skaičių po kablelio.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

EDI TRANZITO DEKLARACIJOS STRUKTŪRA

A.    Duomenų grupių lentelė

TRANZITO OPERACIJA

VERSLININKAS siuntėjas

VERSLININKAS gavėjas

PREKIŲ RŪŠIS

 VERSLININKAS siuntėjas

 VERSLININKAS gavėjas

 KONTEINERIAI

 JAUTRIŲ PREKIŲ KODAI

 PAKUOTĖS

 ANKSTESNĖS ADMINISTRACINĖS NUORODOS

 PATEIKIAMI DOKUMENTAI/SERTIFIKATAI

 SPECIALIOS PASTABOS

Išvykimo MUITINĖS ĮSTAIGA

VERSLININKAS procedūros vykdytojas

ATSTOVAS

Tranzito MUITINĖS ĮSTAIGA

Paskirties MUITINĖS ĮSTAIGA

VERSLININKAS įgaliotasis gavėjas

TIKRINIMO REZULTATAI

INFORMACIJA APIE PLOMBAS

 PLOMBŲ IDENTIFIKAVIMAS

GARANTIJA

 GARANTIJOS REGISTRACIJOS NUMERIS

 GALIOJIMO APRIBOJIMAS (ES)

 GALIOJIMO APRIBOJIMAS (NE ES)

B.    Informacija apie tranzito deklaracijos duomenis

TRANZITO OPERACIJA

Skaičius: 1.

Ši duomenų grupė turi būti naudojama.

LRN

Tipas/ilgis: an..22

Naudojamas vietinės registracijos numeris (LRN). Tai nacionaliniu lygmeniu nustatomas numeris, skirtas kiekvienai atskirai deklaracijai identifikuoti, kurį priskiria vartotojas pagal susitarimą su kompetentinga institucija.

Deklaracijos rūšis

(1 langelis)

Tipas/ilgis: an..5

Šis atributas turi būti naudojamas.

Bendras prekių rūšių skaičius

(5 langelis)

Tipas/ilgis: n..5

Šis atributas turi būti naudojamas.

Bendras pakuočių skaičius

(6 langelis)

Tipas/ilgis: n..7

Šis atributas naudojamas pasirinktinai. Bendras pakuočių skaičius yra lygus sumai visų skaičių, atitinkančių duomenų elementus „Pakuočių skaičius“, „Krovinių skaičius“ ir pridedant po 1 už kiekvieną prekių rūšį, kuri deklaruojama kaip „Birios prekės“.

Išsiuntimo šalis

(15 a langelis)

Tipas/ilgis: a2

Šis atributas naudojamas, jeigu deklaruojama tik viena išsiuntimo šalis. Naudojami D2 priedėlyje pateikti šalių kodai. Šiuo atveju duomenų grupės „PREKIŲ RŪŠIS“ atributas „Išsiuntimo šalis“ nenaudojamas. Jei deklaruojama daugiau kaip viena išsiuntimo šalis, šis duomenų grupės „TRANZITO OPERACIJA“ atributas nenaudojamas. Tokiu atveju naudojamas duomenų grupės „PREKIŲ RŪŠIS“ atributas „Išsiuntimo šalis“.

Paskirties šalis

(17a langelis)

Tipas/ilgis: a2

Šis atributas naudojamas, jei deklaruojama tik viena paskirties šalis. Naudojami D2 priedėlyje pateikti šalių kodai. Šiuo atveju duomenų grupės „PREKIŲ RŪŠIS“ atributas „Paskirties šalis“ nenaudojamas. Jei deklaruojama daugiau kaip viena paskirties šalis, šis duomenų grupės „TRANZITO OPERACIJA“ atributas nenaudojamas. Tokiu atveju naudojamas duomenų grupės „PREKIŲ RŪŠIS“ atributas „Paskirties šalis“.

Išvykstančios transporto priemonės identifikavimo duomenys

(18 langelis)

Tipas/ilgis: an..27

Atributas naudojamas, vadovaujantis C1 priedėliu.

Kalba, kuria pateikiami išvykstančios transporto priemonės identifikavimo duomenys

Tipas/ilgis: a2

Jeigu pildomas atitinkamas laisvo pobūdžio teksto laukelis, kalbai identifikuoti naudojamas kalbos kodas, parinktas iš D2 priedėlyje pateiktų kodų.

Išvykstančios transporto priemonės registracijos šalis

(18 langelis)

Tipas/ilgis: a2

Vadovaujantis C1 priedėliu, naudojami D2 priedėlyje pateikti šalių kodai.

Konteineris

(19 langelis)

Tipas/ilgis: n1

Naudojami šie kodai:

0

ne,

1

taip.

Per sieną vykstančios transporto priemonės registracijos šalis

(21 langelis)

Tipas/ilgis: a2

Vadovaujantis C1 priedėliu, naudojami D2 priedėlyje pateikti šalių kodai.

Per sieną vykstančios transporto priemonės identifikavimo duomenys

(21 langelis)

Tipas/ilgis: an..27

Šį atributą valstybės narės naudoja pasirinktinai, vadovaudamosi C1 priedėliu.

Kalba, kuria pateikiami per sieną vykstančios transporto priemonės identifikavimo duomenys

Tipas/ilgis: a2

Jeigu pildomas atitinkamas laisvo pobūdžio teksto laukelis, kalbai identifikuoti naudojamas kalbos kodas, parinktas iš D2 priedėlyje pateiktų kodų.

Per sieną vykstančio transporto rūšis

(21 langelis)

Tipas/ilgis: n..2

Šį atributą valstybės narės naudoja pasirinktinai, vadovaudamosi C1 priedėliu.

Transporto rūšis pasienyje

(25 langelis)

Tipas/ilgis: n..2

Šį atributą valstybės narės naudoja pasirinktinai, vadovaudamosi C1 priedėliu.

Vidaus transporto rūšis

(26 langelis)

Tipas/ilgis: n..2

Šį atributą valstybės narės naudoja pasirinktinai. Jis nurodomas pagal 25 langelio paaiškinimą, pateiktą D1 priedėlyje.

Pakrovimo vieta

(27 langelis)

Tipas/ilgis: an..17

Šį atributą valstybės narės naudoja pasirinktinai.

Sutartinės prekių buvimo vietos kodas

(30 langelis)

Tipas/ilgis: an..17

Šis atributas nenaudojamas, jei nurodoma duomenų grupė „TIKRINIMO REZULTATAI“. Jeigu ši duomenų grupė nenaudojama, atributas naudojamas pasirinktinai. Jei šis atributas naudojamas, tiksliai, pateikiant atitinkamą kodą, nurodoma vieta, kurioje prireikus galima patikrinti prekes. ►C2  Vienu metu negali būti naudojami atributai „Sutartinė prekių buvimo vieta“/„Sutartinės prekių buvimo vietos kodas“, „Leidžiama prekių buvimo vieta“ ir „Kita muitinės vieta“. ◄

Sutartinė prekių buvimo vieta

(30 langelis)

Tipas/ilgis: an..35

Šis atributas nenaudojamas, jei nurodoma duomenų grupė „TIKRINIMO REZULTATAI“. Jeigu ši duomenų grupė nenaudojama, atributas naudojamas pasirinktinai. Jei šis atributas naudojamas, tiksliai nurodoma vieta, kurioje prireikus galima patikrinti prekes. ►C2  Vienu metu negali būti naudojami atributai „Sutartinė prekių buvimo vieta“/„Sutartinės prekių buvimo vietos kodas“, „Leidžiama prekių buvimo vieta“ ir „Kita muitinės vieta“. ◄

Kalba, kuria nurodoma sutartinė prekių buvimo vieta

Tipas/ilgis: a2

Jeigu pildomas atitinkamas laisvo pobūdžio teksto laukelis, kalbai identifikuoti naudojamas kalbos kodas, parinktas iš D2 priedėlyje pateiktų kodų.

▼C2

Leidžiama prekių buvimo vieta

(30 langelis)

▼B

Tipas/ilgis: an..17

Šis atributas neprivalomas, jeigu naudojama duomenų grupė „TIKRINIMO REZULTATAI“. Jei šis atributas naudojamas, tiksliai nurodoma vieta, kurioje prireikus galima patikrinti prekes. Jei duomenų grupė „TIKRINIMO REZULTATAI“ nenaudojama, minėtas atributas nenurodomas. ►C2  Vienu metu negali būti naudojami atributai „Sutartinė prekių buvimo vieta“/„Sutartinės prekių buvimo vietos kodas“, „Leidžiama prekių buvimo vieta“ ir „Kita muitinės vieta“. ◄

Kita muitinės vieta

(30 langelis)

Tipas/ilgis: an..17

Šis atributas nenaudojamas, jei nurodoma duomenų grupė „TIKRINIMO REZULTATAI“. Jeigu ši duomenų grupė nenaudojama, atributas naudojamas pasirinktinai. Jei šis atributas naudojamas, tiksliai nurodoma vieta, kurioje prireikus galima patikrinti prekes. ►C2  Vienu metu negali būti naudojami atributai „Sutartinė prekių buvimo vieta“/„Sutartinės prekių buvimo vietos kodas“, „Leidžiama prekių buvimo vieta“ ir „Kita muitinės vieta“. ◄

Bendra bruto masė

(35 langelis)

Tipas/ilgis: n..11,3

Šis atributas turi būti naudojamas.

Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos (NCTS) lydimojo dokumento kalbos kodas

Tipas/ilgis: a2

Tranzito lydimojo dokumento (NCTS lydimojo dokumento) kalbai identifikuoti naudojamas atitinkamas kalbos kodas, pateiktas D2 priedėlyje.

Dialogo kalbos rodiklis išvykstant

Tipas/ilgis: a2

D2 priedėlyje pateiktas kalbos kodas naudojamas pasirinktinai. Jei šis atributas nenurodomas, sistema naudos standartinę išvykimo muitinės įstaigos kalbą.

Deklaravimo data

(50 langelis)

Tipas/ilgis: n8

Šis atributas turi būti naudojamas.

Deklaravimo vieta

(50 langelis)

Tipas/ilgis: an..35

Šis atributas turi būti naudojamas.

Deklaravimo vietoje vartojama kalba

Tipas/ilgis: a2

Atitinkamo laisvo pobūdžio teksto laukelio kalbai identifikuoti naudojamas kalbos kodas, parinktas iš D2 priedėlyje pateiktų kodų.

VERSLININKAS siuntėjas

(2 langelis)

Skaičius: 1.

Ši duomenų grupė nurodoma, kai deklaruojamas tik vienas siuntėjas. ►C2  Šiuo atveju duomenų grupės „PREKIŲ RŪŠIS“ duomenų grupė „VERSLININKAS siuntėjas“ nenaudojama. ◄

Pavadinimas (vardas ir pavardė)

(2 langelis)

Tipas/ilgis: an..35

Šis atributas turi būti naudojamas.

Gatvė ir namo numeris

(2 langelis)

Tipas/ilgis: an..35

Šis atributas turi būti naudojamas.

Šalis

(2 langelis)

Tipas/ilgis: a2

Naudojami D2 priedėlyje pateikti šalių kodai.

Pašto indeksas

(2 langelis)

Tipas/ilgis: an..9

Šis atributas turi būti naudojamas.

Miestas

(2 langelis)

Tipas/ilgis: an..35

Šis atributas turi būti naudojamas.

Kalba, kuria nurodomas pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Tipas/ilgis: a2

Pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso kalbai identifikuoti naudojamas kalbos kodas, parinktas iš kodų, pateiktų D2 priedėlyje.

Verslininko identifikavimo kodas

(2 langelis)

Tipas/ilgis: an..17

Valstybės narės šį atributą verslininko identifikavimo kodui įrašyti naudoja pasirinktinai.

VERSLININKAS gavėjas

(8 langelis)

Skaičius: 1.

Ši duomenų grupė naudojama tada, kai deklaruojamas tik vienas gavėjas ir duomenų grupės „TRANZITO OPERACIJA“ atribute „Paskirties šalis“ yra nurodyta valstybė narė arba bendrojo tranzito šalis. Šiuo atveju duomenų grupės „PREKIŲ RŪŠIS“ duomenų grupė „VERSLININKAS gavėjas“ nenaudojama.

Pavadinimas

(8 langelis)

Tipas/ilgis: an..35

Šis atributas turi būti naudojamas.

Gatvė ir namo numeris

(8 langelis)

Tipas/ilgis: an..35

Šis atributas turi būti naudojamas.

Šalis

(8 langelis)

Tipas/ilgis: a2

Naudojami D2 priedėlyje pateikti šalių kodai.

Pašto indeksas

(8 langelis)

Tipas/ilgis: an..9

Šis atributas turi būti naudojamas.

Miestas

(8 langelis)

Tipas/ilgis: an..35

Šis atributas turi būti naudojamas.

Kalba, kuria nurodomas pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Tipas/ilgis: a2

Pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso kalbai identifikuoti naudojamas kalbos kodas, parinktas iš kodų, pateiktų D2 priedėlyje.

Verslininko identifikavimo kodas

(8 langelis)

Tipas/ilgis: an..17

Valstybės narės šį atributą verslininko identifikavimo kodui įrašyti naudoja pasirinktinai.

PREKIŲ RŪŠIS

Skaičius: 999.

Ši duomenų grupė turi būti naudojama.

Deklaracijos rūšis

(ex 1 langelis)

Tipas/ilgis: an..5

Šis atributas naudojamas, jei duomenų grupės „TRANZITO OPERACIJA“ atributas „Deklaracijos rūšis“ pažymėtas kodu T-. Kitais atvejais šis atributas nenaudojamas.

Išsiuntimo šalis

(ex 15 a langelis)

Tipas/ilgis: a2

Šis atributas naudojamas, jei deklaruojama daugiau kaip viena išsiuntimo šalis. Naudojami D2 priedėlyje pateikti šalių kodai. Duomenų grupės „TRANZITO OPERACIJA“ atributas „Išsiuntimo šalis“ nenaudojamas. Jei deklaruojama tik viena išsiuntimo šalis, naudojamas atitinkamas duomenų grupės „TRANZITO OPERACIJA“ atributas.

Paskirties šalis

(ex 17a langelis)

Tipas/ilgis: a2

Šis atributas naudojamas, jei deklaruojama daugiau kaip viena paskirties šalis. Naudojami D2 priedėlyje pateikti šalių kodai. Duomenų grupės „TRANZITO OPERACIJA“ atributas „Paskirties šalis“ nenaudojamas. Jei deklaruojama tik viena paskirties šalis, naudojamas atitinkamas duomenų grupės „TRANZITO OPERACIJA“ atributas.

Žodinis aprašymas

(31 langelis)

Tipas/ilgis: an..140

Šis atributas turi būti naudojamas.

Žodinio aprašymo kalba

Tipas/ilgis: a2

Atitinkamo laisvo pobūdžio teksto laukelio kalbai identifikuoti naudojamas kalbos kodas, parinktas iš D2 priedėlyje pateiktų kodų.

▼C2

Prekės Nr.

(32 langelis)

▼B

Tipas/ilgis: n..5

Šis atributas nurodomas net ir tada, jei duomenų grupės „TRANZITO OPERACIJA“ atributas „Bendras prekių rūšių skaičius“ pažymėtas skaičiumi 1. Šiuo atveju minėtas atributas nurodomas skaičiumi 1. Kiekviena prekių rūšis deklaracijoje žymima atskiru numeriu.

▼C2

Prekių kodas

(33 langelis)

▼B

Tipas/ilgis: n..8

Šis atributas nurodomas naudojant ne mažiau kaip keturis ir ne daugiau kaip aštuonis skaitmenis, vadovaujantis C1 priedėliu.

Bruto masė

(35 langelis)

Tipas/ilgis: n..11,3

Šis atributas neprivalomas, jei vienoje deklaracijoje nurodytos skirtingų rūšių prekės yra kartu supakuotos taip, kad kiekvienos rūšies prekių bruto masės neįmanoma nustatyti.

Neto masė

(38 langelis)

Tipas/ilgis: n..11,3

Šis atributas nurodomas pasirinktinai, vadovaujantis C1 priedėliu.

VERSLININKAS siuntėjas

(ex 2 langelis)

Skaičius: 1.

Duomenų grupė „VERSLININKAS siuntėjas“ nenaudojama, jei deklaruojamas tik vienas siuntėjas. Šiuo atveju duomenų grupės „TRANZITO OPERACIJA“ lygmeniu naudojama duomenų grupė „VERSLININKAS siuntėjas“.

Pavadinimas (vardas ir pavardė)

(ex 2 langelis)

Tipas/ilgis: an..35

Šis atributas turi būti naudojamas.

Gatvė ir namo numeris

(ex 2 langelis)

Tipas/ilgis: an..35

Šis atributas turi būti naudojamas.

Šalis

(ex 2 langelis)

Tipas/ilgis: a2

Naudojami D2 priedėlyje pateikti šalių kodai.

Pašto indeksas

(ex 2 langelis)

Tipas/ilgis: an..9

Šis atributas turi būti naudojamas.

Miestas

(ex 2 langelis)

Tipas/ilgis: an..35

Šis atributas turi būti naudojamas.

Kalba, kuria nurodomas pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Tipas/ilgis: a2

Pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso kalbai identifikuoti naudojamas kalbos kodas, parinktas iš kodų, pateiktų D2 priedėlyje.

Verslininko identifikavimo kodas

(ex 2 langelis)

Tipas/ilgis: an..17

Valstybės narės šį atributą verslininko identifikavimo kodui įrašyti naudoja pasirinktinai.

VERSLININKAS gavėjas

(ex 8 langelis)

Skaičius: 1.

Ši duomenų grupė naudojama tada, kai deklaruojamas daugiau kaip vienas gavėjas ir duomenų grupės „PREKIŲ RŪŠIS“ atribute „Paskirties šalis“ yra nurodyta valstybė narė arba bendrojo tranzito šalis. Kai deklaruojamas tik vienas gavėjas, duomenų grupės „PREKIŲ RŪŠIS“ duomenų grupė „VERSLININKAS gavėjas“ nenaudojama.

Pavadinimas (vardas ir pavardė)

(ex 8 langelis)

Tipas/ilgis: an..35

Šis atributas turi būti naudojamas.

Gatvė ir namo numeris

(ex 8 langelis)

Tipas/ilgis: an..35

Šis atributas turi būti naudojamas.

Šalis

(ex 8 langelis)

Tipas/ilgis: a2

Naudojami D2 priedėlyje pateikti šalių kodai.

Pašto indeksas

(ex 8 langelis)

Tipas/ilgis: an..9

Šis atributas turi būti naudojamas.

Miestas

(ex 8 langelis)

Tipas/ilgis: an..35

Šis atributas turi būti naudojamas.

Kalba, kuria nurodomas pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Tipas/ilgis: a2

Pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso kalbai identifikuoti naudojamas kalbos kodas, parinktas iš kodų, pateiktų D2 priedėlyje.

Verslininko identifikavimo kodas

(ex 8 langelis)

Tipas/ilgis: an..17

Valstybės narės šį atributą verslininko identifikavimo kodui įrašyti naudoja pasirinktinai.

KONTEINERIAI

(31 langelis)

Skaičius: 99.

Ši duomenų grupė naudojama, jeigu duomenų grupės „TRANZITO OPERACIJA“ atributas „Konteineriai“ žymimas kodu 1.

Konteinerių numeriai

(31 langelis)

Tipas/ilgis: an..11

Šis atributas turi būti naudojamas.

PAKUOTĖS

(31 langelis)

Skaičius: 99.

Ši duomenų grupė turi būti naudojama.

Pakuočių ženklai ir numeriai

(31 langelis)

Tipas/ilgis: an..42

Pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso kalbai identifikuoti naudojamas kalbos kodas, parinktas iš kodų, pateiktų D2 priedėlyje.

Kalba, kuria pateikiami pakuočių ženklai ir numeriai

Tipas/ilgis: a2

Jeigu pildomas atitinkamas laisvo pobūdžio teksto laukelis, kalbai identifikuoti naudojamas kalbos kodas, parinktas iš D2 priedėlyje pateiktų kodų.

Pakuočių rūšis

(31 langelis)

Tipas/ilgis: an2

Naudojami D1 priedėlyje 31 langelio pildymo paaiškinime nurodyti pakuočių kodai.

Pakuočių skaičius

(31 langelis)

Tipas/ilgis: n..5

Šis atributas naudojamas, jei atributui „Pakuočių rūšis“ priskiriami D1 priedėlyje nurodyti kodai, išskyrus birių prekių (VQ, VG, VL, VY, VR arba VO) arba nesupakuotų prekių (NE, NF, NG) kodus. Minėtas atributas nenaudojamas, jei atributui „Pakuočių rūšis“ priskiriamas vienas iš pirmiau nurodytų kodų.

Krovinių skaičius

(31 langelis)

Tipas/ilgis: n..5

Šis atributas nurodomas, jei atributas „Pakuočių rūšis“ žymimas D2 priedėlyje pateiktu „Nesupakuotų prekių“ kodu (NE). Kitais atvejais šis atributas nenaudojamas.

ANKSTESNĖS ADMINISTRACINĖS NUORODOS

(40 langelis)

Skaičius: 9.

Ši duomenų grupė naudojama, vadovaujantis C1 priedėliu.

Ankstesnio dokumento rūšis

(40 langelis)

Tipas/ilgis: an..6

Jei naudojama ši duomenų grupė, reikia nurodyti bent vieną ankstesnio dokumento rūšį.

Ankstesnio dokumento nuoroda

(40 langelis)

Tipas/ilgis: an..20

Pateikiama ankstesnio dokumento nuoroda.

Ankstesnio dokumento nuorodos kalba

Tipas/ilgis: a2

Atitinkamo laisvo pobūdžio teksto laukelio kalbai identifikuoti naudojamas kalbos kodas, parinktas iš D2 priedėlyje pateiktų kodų.

Informacijos papildymas

(40 langelis)

Tipas/ilgis: an..26

Šį atributą valstybės narės naudoja pasirinktinai.

Informacijos papildymo kalba

Tipas/ilgis: a2

Jeigu pildomas atitinkamas laisvo pobūdžio teksto laukelis, kalbai identifikuoti naudojamas kalbos kodas, parinktas iš D2 priedėlyje pateiktų kodų.

PATEIKIAMI DOKUMENTAI/SERTIFIKATAI

(44 langelis)

Skaičius: 99.

Duomenų grupė naudojama TIR pranešimuose. Kitais atvejais ji naudojama, vadovaujantis C1 priedėliu. Jei ši duomenų grupė naudojama, nurodomas bent vienas toliau pateiktų atributų.

Dokumento rūšis

(44 langelis)

Tipas/ilgis: an..3

Naudojamas kodas, parinktas iš D2 priedėlyje pateiktų kodų.

Dokumento nuoroda

(44 langelis)

Tipas/ilgis: an..20

Dokumento nuorodos kalba

Tipas/ilgis: a2

Jeigu pildomas atitinkamas laisvo pobūdžio teksto laukelis, kalbai identifikuoti naudojamas kalbos kodas, parinktas iš D2 priedėlyje pateiktų kodų.

Informacijos papildymas

(44 langelis)

Tipas/ilgis: an..26

Informacijos papildymo kalba

Tipas/ilgis: a2

Jeigu pildomas atitinkamas laisvo pobūdžio teksto laukelis, kalbai identifikuoti naudojamas kalbos kodas, parinktas iš D2 priedėlyje pateiktų kodų.

SPECIALIOS PASTABOS

(44 langelis)

Skaičius: 99.

Ši duomenų grupė naudojama, vadovaujantis C1 priedėliu. Jei naudojama ši duomenų grupė, turi būti naudojamas arba atributas „Papildomos informacijos kodas“, arba atributas „Tekstas“.

Papildomos informacijos kodas

(44 langelis)

Tipas/ilgis: an..3

Papildomos informacijos kodui įrašyti naudojamas kodas, parinktas iš D2 priedėlyje pateiktų kodų.

Eksportas iš ES

(44 langelis)

Tipas/ilgis: n1

Jeigu atributas „Papildomos informacijos kodas“ nurodomas įrašant kodą DG0 arba DG1, naudojamas atributas „Eksportas iš ES“ arba atributas „Eksportas iš šalies“. Abu atributai vienu metu nenaudojami. Kitais atvejais minėtas atributas nenaudojamas. Jeigu šis atributas naudojamas, turi būti naudojami šie kodai:

0

ne,

1

taip.

Eksportas iš šalies

(44 langelis)

Tipas/ilgis: a2

Jeigu atributas „Papildomos informacijos kodas“ nurodomas įrašant kodą DG0 arba DG1, naudojamas atributas „Eksportas iš ES“ arba atributas „Eksportas iš šalies“. Abu atributai vienu metu nenaudojami. Kitais atvejais minėtas atributas nenaudojamas. Jeigu šis atributas naudojamas, naudojami D2 priedėlyje pateikti šalių kodai.

Tekstas

(44 langelis)

Tipas/ilgis: an..70

Teksto kalba

Tipas/ilgis: a2

Jeigu pildomas atitinkamas laisvo pobūdžio teksto laukelis, kalbai identifikuoti naudojamas kalbos kodas, parinktas iš D2 priedėlyje pateiktų kodų.

Išvykimo MUITINĖS ĮSTAIGA

(C langelis)

Skaičius: 1.

Ši duomenų grupė turi būti naudojama.

Registracijos numeris

(C langelis)

Tipas/ilgis: an8

Naudojamas kodas, parinktas iš D2 priedėlyje pateiktų kodų.

VERSLININKAS procedūros vykdytojas

(50 langelis)

Skaičius: 1.

Ši duomenų grupė turi būti naudojama.

Verslininko identifikavimo kodas

(50 langelis)

Tipas/ilgis: an..17

Šis atributas nurodomas, kai duomenų grupėje „TIKRINIMO REZULTATAI“ nurodytas kodas A3 arba kai naudojamas atributas „GRN“.

Pavadinimas (vardas ir pavardė)

(50 langelis)

Tipas/ilgis: an..35

Šis atributas naudojamas, jei naudojamas atributas „Verslininko identifikavimo kodas“, o kiti šios duomenų grupės atributai sistemai dar nežinomi.

Gatvė ir namo numeris

(50 langelis)

Tipas/ilgis: an..35

Šis atributas naudojamas, jei naudojamas atributas „Verslininko identifikavimo kodas“, o kiti šios duomenų grupės atributai sistemai dar nežinomi.

Šalis

(50 langelis)

Tipas/ilgis: a2

Naudojami D2 priedėlyje pateikti šalių kodai, jeigu naudojamas atributas „Verslininko identifikavimo kodas“, o kiti šios duomenų grupės atributai sistemai dar nežinomi.

Pašto indeksas

(50 langelis)

Tipas/ilgis: an..9

Šis atributas naudojamas, jei naudojamas atributas „Verslininko identifikavimo kodas“, o kiti šios duomenų grupės atributai sistemai dar nežinomi.

Miestas

(50 langelis)

Tipas/ilgis: an..35

Šis atributas naudojamas, jei naudojamas atributas „Verslininko identifikavimo kodas“, o kiti šios duomenų grupės atributai sistemai dar nežinomi.

Kalba, kuria nurodomas pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Tipas/ilgis: a2

Jeigu pildomi atitinkami laisvo pobūdžio teksto laukeliai, pavadinimo (vardo ir pavardės) ir adreso kalbai identifikuoti naudojamas kalbos kodas, parinktas iš D2 priedėlyje pateiktų kodų.

ATSTOVAS

(50 langelis)

Skaičius: 1.

Ši duomenų grupė naudojama, jeigu procedūros vykdytojas turi įgaliotąjį atstovą.

Pavadinimas (vardas ir pavardė)

(50 langelis)

Tipas/ilgis: an..35

Šis atributas turi būti naudojamas.

Atstovo pareigos

(50 langelis)

Tipas/ilgis: a..35

Šis atributas naudojamas pasirinktinai.

Kalba, kuria nurodomos atstovo pareigos

Tipas/ilgis: a2

Jeigu pildomas atitinkamas laisvo pobūdžio teksto laukelis, kalbai identifikuoti naudojamas kalbos kodas, parinktas iš D2 priedėlyje pateiktų kodų.

Tranzito MUITINĖS ĮSTAIGA

(51 langelis)

Skaičius: 9.

Ši duomenų grupė naudojama, vadovaujantis C1 priedėliu.

Numeris

(51 langelis)

Tipas/ilgis: an8

Naudojamas kodas, parinktas iš D2 priedėlyje pateiktų kodų.

Paskirties MUITINĖS ĮSTAIGA

(53 langelis)

Skaičius: 1.

Ši duomenų grupė turi būti naudojama.

Numeris

(53 langelis)

Tipas/ilgis: an8

Naudojamas kodas, parinktas iš D2 priedėlyje pateiktų kodų.

VERSLININKAS įgaliotasis gavėjas

(53 langelis)

Skaičius: 1.

Ši duomenų grupė gali būti naudojama norint nurodyti, kad prekės bus pristatytos įgaliotajam gavėjui.

VERSLININKO įgaliotojo gavėjo identifikavimo kodAS

(53 langelis)

Tipas/ilgis: an..17

Šis atributas naudojamas verslininko identifikavimo kodui įrašyti.

TIKRINIMO REZULTATAI

(D langelis)

Skaičius: 1.

Ši duomenų grupė naudojama, jeigu įgaliotasis gavėjas pateikia deklaraciją.

Tikrinimo rezultatų kodas

(D langelis)

Tipas/ilgis: an2

Naudojamas kodas A3.

Terminas

(D langelis)

Tipas/ilgis: n8

Šis atributas turi būti naudojamas.

INFORMACIJA APIE PLOMBAS

(D langelis)

Skaičius: 1.

Ši duomenų grupė naudojama, jeigu įgaliotasis siuntėjas pateikia deklaraciją, kurioje deklaruojamas prekes pagal jam išduotą leidimą privaloma plombuoti, arba jei procedūros vykdytojui leista naudoti specialias plombas.

Plombų skaičius

(D langelis)

Tipas/ilgis: n..4

Šis atributas turi būti naudojamas.

PLOMBŲ IDENTIFIKAVIMAS

(D langelis)

Skaičius: 99.

Ši duomenų grupė naudojama plomboms identifikuoti.

Plombų identifikavimo duomenys

(D langelis)

Tipas/ilgis: an..20

Šis atributas turi būti naudojamas.

Kalba, kuria pateikiami plombų identifikavimo duomenys

Tipas/ilgis: a2

Naudojamas kalbos kodas, parinktas iš D2 priedėlyje pateiktų kodų.

GARANTIJA

Skaičius: 9.

Ši duomenų grupė turi būti naudojama.

Garantijos rūšis

(52 langelis)

Tipas/ilgis: an..1

Naudojamas kodas, parinktas iš D1 priedėlyje pateiktų kodų.

GARANTIJOS NUORODA

(52 langelis)

Skaičius: 99.

Ši duomenų grupė naudojama, jei atributas „Garantijos rūšis“ nurodomas kodais 0, 1, 2, 4 arba 9.

GRN

(52 langelis)

Tipas/ilgis: an..24

Šis atributas naudojamas garantijos registracijos numeriui (GRN) įrašyti, jei atributas „Garantijos rūšis“ nurodomas kodais 0, 1, 2, 4 arba 9. Šiuo atveju negali būti naudojamas atributas „Kitos garantijos“.

Garantijos registracijos numerį (GRN) suteikia garantijos muitinės įstaiga kiekvienai atskirai garantijai identifikuoti, o jo struktūra yra tokia:Laukelis

Turinys

Laukelio tipas

Pavyzdžiai

1

Paskutinieji du metų, kuriais buvo priimta garantija, skaitmenys (YY)

2 skaitmenys

97

2

Šalies, kurioje pateikta garantija, identifikatorius (ISO dviraidis šalies kodas)

2 raidės

IT

3

Unikalus garantijos muitinės įstaigos suteiktas priėmimo kodas, kuris per vienus metus ir vienoje šalyje nepasikartoja

12 raidinių skaitinių ženklų

1234AB788966

4

Kontrolinis ženklas

1 raidinis skaitinis ženklas

8

5

Vienkartinės lakšto formos garantijos identifikatorius (1 raidė ir 6 skaitmenys) arba NULIS kitų rūšių garantijoms žymėti

7 raidiniai skaitiniai ženklai

A001017

1 ir 2 laukeliai pildomi pirmiau paaiškintu būdu.

3 laukelyje reikia įrašyti unikalų garantijos muitinės įstaigos suteiktą garantijos priėmimo kodą, kuris per vienus metus ir vienoje šalyje nepasikartoja. Nacionalinės administracijos, norinčios, kad į garantijos registracijos numerį būtų įtrauktas garantijos muitinės įstaigos kodas, nacionaliniam garantijos įstaigos kodui įrašyti gali skirti ne daugiau kaip šešis pirmuosius ženklus.

4 laukelyje įrašomas garantijos registracijos numerio 1–3 laukelių kontrolinis ženklas. Šis laukas padeda nustatyti klaidą, padarytą įrašant pirmųjų keturių garantijos registracijos numerio laukelių duomenis.

5 laukelis naudojamas tik tada, kai garantijos registracijos numeris yra susietas su vienkartine lakšto formos garantija, įregistruota kompiuterizuotoje tranzito sistemoje. Tokiu atveju į šį laukelį turi būti įrašytas lakšto identifikatorius.

Kitos garantijos

(52 langelis)

Tipas/ilgis: an..35

Šis atributas naudojamas, jeigu atributas „Garantijos rūšis“ nurodomas kitais kodais nei 0, 1, 2, 4 arba 9. Šiuo atveju negali būti naudojamas atributas „Garantijos registracijos numeris“.

Prieigos kodas

Tipas/ilgis: an4

Šis atributas naudojamas, kai naudojamas atributas „Garantijos registracijos numeris“, kitais atvejais šį atributą valstybės narės naudoja pasirinktinai. Priklausomai nuo garantijos rūšies, prieigos kodą suteikia garantijos muitinės įstaiga, garantas arba procedūros vykdytojas ir jis naudojamas konkrečiai garantijai užtikrinti.

GALIOJIMO APRIBOJIMAS (ES)

Skaičius: 1.

ES negalioja

(52 langelis)

Tipas/ilgis: n1

Sąjungos tranzito atveju nurodomas kodas 0 = ne.

GALIOJIMO APRIBOJIMAS (NE ES)

Skaičius: 99.

Negalioja kitoms sutarties šalims

(52 langelis)

Tipas/ilgis: a2

Atitinkamai bendrojo tranzito šaliai identifikuoti naudojamas šalies kodas, parinktas iš D2 priedėlyje pateiktų kodų.
D1 priedėlis

BLANKUOSE NAUDOTINI KODAI ( 13 )

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS PASTABOS

Šiame priedėlyje pateikiami tik specialūs baziniai reikalavimai, taikomi naudojant popierinius blankus. Kai tranzito formalumai atliekami keičiantis EDI pranešimais, taikomi šiame priedėlyje pateikti nurodymai, nebent C2 ir D2 priedėliuose numatyta kitaip.

Tam tikrais atvejais nurodomi įrašų rūšies ir ilgio reikalavimai.

Skirtingų duomenų rūšių kodai yra šie:

a

raidinis,

n

skaitinis,

an

raidinis skaitinis.

Po kodo einantis skaičius rodo leidžiamą duomenų įrašo ilgį. Du taškai prieš ilgio indikatorių reiškia, kad duomenų įrašo ilgis nėra fiksuotas, bet jį gali sudaryti ne didesnis nei nurodytas skaičius ženklų.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

KODAI

1 langelis. Deklaracija

Pirma skiltis

Taikomi toliau nurodyti kodai (a2):

EX

Vykdant prekybą su šalimis ir teritorijomis, esančioms už Sąjungos muitų teritorijos ribų, išskyrus Konvencijos dėl prekybos prekėmis formalumų supaprastinimo susitariančiąsias šalis.

Įforminant prekėms C1 priedėlio I antraštinės dalies B skirsnio lentelės A ir E skiltyse nurodytą muitinės procedūrą.

Pateikiant prekes muitinės sankcionuotiems veiksmams, nurodytiems C1 priedėlio I antraštinės dalie B skirsnio lentelės C ir D skiltyse, įforminti.

Siunčiant ne Sąjungos prekes, kai vykdoma valstybių narių tarpusavio prekyba.

IM

Vykdant prekybą su šalimis ir teritorijomis, esančioms už Sąjungos muitų teritorijos ribų, išskyrus Konvencijos dėl prekybos prekėmis formalumų supaprastinimo susitariančiąsias šalis.

Įforminant prekėms C1 priedėlio I antraštinės dalies B skirsnio lentelės H–J skiltyse nurodytą muitinės procedūrą.

Įforminant ne Sąjungos prekėms muitinės procedūrą, kai vykdoma valstybių narių tarpusavio prekyba.

▼C4

EU

Vykdant prekybą su Konvencijos dėl prekybos prekėmis formalumų supaprastinimo susitariančiosiomis šalimis.

Įforminant prekėms C1 priedėlio I antraštinės dalies B skirsnio lentelės A, E ir H–J skiltyse nurodytą muitinės procedūrą.

Pateikiant prekes muitinės sankcionuotiems veiksmams, nurodytiems C1 priedėlio I antraštinės dalies B skirsnio lentelės C ir D skiltyse, įforminti.

▼B

CO

Sąjungos prekės, kurioms pereinamuoju laikotarpiu po naujų valstybių narių įstojimo taikomos specialios priemonės.

Muitinio sandėliavimo procedūros įforminimas prekėms, kad specialiosios eksporto grąžinamosios išmokos būtų išmokėtos prieš eksportą, arba gamyba taikant muitinės priežiūrą ir muitinį tikrinimą prieš eksportą ir eksporto grąžinamųjų išmokų išmokėjimą.

Sąjungos prekės, kai vykdoma Sąjungos muitų teritorijos dalių, kurioms taikomos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos, ir tos teritorijos dalių, kuriose šios nuostatos netaikomos, prekyba arba tos teritorijos dalių, kuriose tos nuostatos netaikomos, tarpusavio prekyba.

Antra skiltis

Taikomi šie kodai (a1):

A

Įprastinė deklaracija (įprastinė procedūra pagal Kodekso 162 straipsnį).

B arba C

Supaprastina deklaracija (supaprastinta procedūra pagal Kodekso 166 straipsnį).

D

Pateikiant įprastinę deklaraciją (žymimą A kodu) anksčiau nei deklarantas gali pateikti prekes.

E arba F

Pateikiant supaprastintą deklaraciją (žymimą B arba C kodu) anksčiau nei deklarantas gali pateikti prekes.

X arba Y

Papildoma deklaracija, kai taikoma supaprastinta procedūra, žymima B arba C ir E arba F kodais.

Z

Papildoma deklaracija, kai taikoma supaprastinta procedūra pagal Kodekso 166 ir 182 straipsnius.

D ir F kodai gali būti naudojami tik taikant Kodekso 171 straipsnyje nustatytą procedūrą, jei deklaracija pateikiama anksčiau nei deklarantas gali pateikti prekes.

Trečia skiltis

Taikomi šie kodai (an..5):

T1

Prekės, kurios turi būti gabenamos įforminus išorinio Sąjungos tranzito procedūrą.

T2

Prekės, kurios turi būti gabenamos įforminus vidinio Sąjungos tranzito procedūrą pagal Kodekso 227 straipsnį, nebent taikoma Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, 286 straipsnio 2 dalis.

T2F

Prekės, kurios turi būti gabenamos įforminus vidinio Sąjungos tranzito procedūrą pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, 188 straipsnį.

T2SM

Prekės, kurioms įforminama vidinio Sąjungos tranzito procedūra, taikant EEB ir San Marino bendradarbiavimo komiteto 1992 m. gruodžio 22 d. Sprendimo 4/92 2 straipsnį.

T

Mišrios siuntos, patenkančios į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, 286 straipsnio taikymo sritį; tokiu atveju neužpildytas plotas po ženklo T perbraukiamas.

T2L

Blankas, kuriuo įrodomas Sąjungos prekių muitinis statusas.

T2LF

Blankas, kuriuo įrodomas Sąjungos prekių, siunčiamų į Sąjungos muitų teritorijos dalį, kurioje netaikomos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos, arba iš jos, muitinis statusas.

T2LSM

Blankas, kuriuo įrodomas San Marinui skirtų prekių, taikant EEB ir San Marino bendradarbiavimo komiteto 1992 m. gruodžio 22 d. Sprendimo 4/92 2 straipsnį, statusas.

2 langelis. Siuntėjas/eksportuotojas

Jeigu reikia nurodyti identifikavimo kodą, nurodomas EORI kodas. Jo struktūra:Laukelis

Turinys

Laukelio tipas

Formatas

Pavyzdžiai

1

Kodą suteikusios valstybės narės identifikatorius (ISO dviraidis šalies kodas)

2 raidės

a2

PL

2

Unikalus identifikatorius, naudojamas valstybėje narėje

15 raidinių skaitinių ženklų

an..15

1234567890ABCDE

Pavyzdys: PL1234567890ABCDE – Lenkijos eksportuotojas (šalies kodas – PL), kurio unikalus nacionalinis EORI kodas yra 1234567890ABCDE.

Šalies kodas. Sąjungoje naudojami šalių ir teritorijų raidiniai kodai yra galiojantys ISO dviraidžiai kodai (a2), jeigu jie atitinka 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, ir panaikinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/95 ( 14 ), 5 straipsnio 2 dalyje nurodytus šalių kodus.

8 langelis. Gavėjas

Jeigu reikia nurodyti identifikavimo kodą, nurodomas EORI kodas, kurio struktūra apibūdinta 2 langelio pildymo paaiškinime.

Jeigu reikia nurodyti identifikavimo kodą ir deklaracijoje pateikiami išvežimo bendrosios deklaracijos duomenys, nustatyti A priedėlyje, gali būti nurodomas trečiosios šalies unikalus identifikavimo kodas, kurio prieinamumą Sąjungai užtikrino atitinkama trečioji šalis.

14 langelis. Deklarantas/atstovas

a) Deklarantui arba atstovo statusui nurodyti prieš tikslų pavadinimą (vardą ir pavardę) ir adresą įrašomas vienas iš toliau nurodytų kodų (n1):

1.

Deklarantas

2.

Atstovas (tiesioginis atstovavimas, apibrėžtas Kodekso 18 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje)

3.

Atstovas (netiesioginis atstovavimas, apibrėžtas Kodekso 18 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje)

Kai šis duomenų elementas spausdinamas popieriuje surašytame dokumente, jis turi būti laužtiniuose skliaustuose (pvz., [1], [2] arba [3]).

b) Jeigu reikia nurodyti identifikavimo kodą, nurodomas EORI kodas, kurio struktūra apibūdinta 2 langelio pildymo paaiškinime.

15a langelis. Išsiuntimo/eksporto šalies kodas

Naudotini 2 langelyje įrašomi šalies kodai.

17a langelis. Paskirties šalies kodas

Naudotini 2 langelyje įrašomi šalies kodai.

17b langelis. Paskirties regiono kodas

Naudojami valstybių narių patvirtinti kodai.

18 langelis. Išvykstančios transporto priemonės registracijos šalis

Naudotini 2 langelyje įrašomi šalies kodai.

19 langelis. Konteineris

Taikomi šie kodai (n1):

0

prekės nevežamos konteineriuose,

1

prekės vežamos konteineriuose.

20 langelis. Pristatymo sąlygos

Į dvi pirmąsias šio langelio skiltis atitinkamai įrašomi šie kodai ir pareiškimai:Pirma skiltis

Reikšmė

Antra skiltis

Incoterms kodas

Incoterms — ICC/ECE

Nurodoma vieta

Paprastai kelių ir geležinkelių transportui taikytinas kodas

DAF (Incoterms 2000)

Pristatyta į pasienį

Vietos pavadinimas

Visų rūšių transportui taikytini kodai

EXW (Incoterms 2010)

Iš įmonės

Vietos pavadinimas

FCA (Incoterms 2010)

Franko vežėjas

Vietos pavadinimas

CPT (Incoterms 2010)

Pervežimas (transportavimas) apmokėtas iki

Paskirties vietos pavadinimas

CIP (Incoterms 2010)

Pervežimas (transportavimas) ir draudimas apmokėtas iki

Paskirties vietos pavadinimas

DAT (Incoterms 2010)

Pristatyta į terminalą

Uosto terminalo ar paskirties vietos pavadinimas

DAP (Incoterms 2010)

Pristatyta į vietą

Paskirties vietos pavadinimas

DDP (Incoterms 2010)

Pristatyta, muitas sumokėtas

Paskirties vietos pavadinimas

DDU (Incoterms 2000)

Pristatyta, muitas nesumokėtas

Paskirties vietos pavadinimas

Paprastai jūrų ir vidaus vandenų transportui taikytini kodai

FAS (Incoterms 2010)

Franko prie laivo

Išsiuntimo uosto pavadinimas

FOB (Incoterms 2010)

Franko laivo denis

Išsiuntimo uosto pavadinimas

CFR (Incoterms 2010)

Kaina ir frachtas

Paskirties uosto pavadinimas

CIF (Incoterms 2010)

Kaina, draudimas ir frachtas

Paskirties uosto pavadinimas

DES (Incoterms 2000)

Pristatyta į laivą

Paskirties uosto pavadinimas

DEQ (Incoterms 2000)

Pristatyta į krantinę

Paskirties uosto pavadinimas

XXX

Pirmiau nenurodytos pristatymo sąlygos

Sutartyje nurodytų pristatymo sąlygų aprašymas

Valstybės narės gali reikalauti, kad trečioje skiltyje būtų nurodyti šie duomenys (n1), kuriems suteikti šie kodai:

1

atitinkamos valstybės narės teritorijoje esanti vieta,

2

kitos valstybės narės teritorijoje esanti vieta,

3

kita (vieta už Sąjungos ribų).

21 langelis. Per sieną vykstančios aktyviosios transporto priemonės registracijos šalis

Naudotini 2 langelyje įrašomi šalies kodai.

22 langelis. Valiuta, kuria išrašyta sąskaita faktūra

Valiuta, kuria išrašyta sąskaita faktūra, įrašoma naudojant ISO triraidžius valiutos kodus (ISO 4217 kodai valiutoms ir lėšoms žymėti).

24 langelis. Sandorio rūšis

Valstybės narės, kurios reikalauja nurodyti šią informaciją, privalo naudoti vienaženklius skaitinius kodus, nurodytus Komisijos reglamento (ES) Nr. 113/2010 ( 15 ) 10 straipsnio 2 dalyje pateiktos lentelės A skiltyje; šis skaitmuo įrašomas kairėje langelio pusėje. Jos taip pat gali nustatyti, kad langelio dešinėje pusėje būtų įrašomas antrasis skaitmuo iš minėtos lentelės B skilties sąrašo.

25 langelis. Transporto rūšis pasienyje

Taikomi šie kodai (n1):Kodas

Aprašymas

1

Jūrų transportas

2

Geležinkelių transportas

3

Kelių transportas

4

Oro transportas

5

Pašto siunta

7

Stacionarūs transportavimo įrenginiai

8

Vidaus vandenų transportas

9

Savaeigiai

26 langelis. Vidaus transporto rūšis

Taikomi 25 langelio pildymo paaiškinime nurodyti kodai.

29 langelis. Išvežimo/įvežimo muitinės įstaiga

Naudojamų kodų struktūra (an8):

 pirmaisiais dviem ženklais (a2) nurodoma šalis, naudojant 2 langelyje įrašomą šalies kodą,

 kitais šešiais ženklais (an6) nurodoma atitinkama tos šalies muitinės įstaiga. Rekomenduojama naudoti tokią struktūrą:

 Pirmieji trys ženklai (a3) – vietos kodas UN/LOCODE, o paskutiniai trys ženklai – nacionalinė raidinė skaitinė skiltis (an3). Jei ši skiltis nenaudojama, rašoma 000.

Pavyzdys: BEBRU000: BE – ISO 3166 Belgijos kodas, BRU – Briuselio miesto kodas UN/LOCODE, 000 – nenaudojama skiltis.

▼C2

31 langelis. Krovinio vietos ir prekių aprašymas. Ženklai ir numeriai. Konteinerių Nr. Skaičius ir rūšis

▼B

Pakuočių rūšis

Naudojami toliau nurodyti kodai.

(2012 m. liepos mėn. JT EEK rekomendacija Nr. 21 (8.1 redakcija)PAKUOČIŲ KODAI

Aerozolio talpykla

AE

Ampulė, apsaugota

AP

Ampulė, neapsaugota

AM

Apipintas butelis

WB

Aplankas

CV

Arbatos pakas

TC

Atvira dėžė

CR

Atvira dėžė alui pakuoti

CB

Atvira dėžė biralams, kartoninė

DK

Atvira dėžė biralams, medinė

DM

Atvira dėžė biralams, plastikinė

DL

Atvira dėžė buteliams

BC

Atvira dėžė pienui pakuoti

MC

Atvira dėžė su karkasu

FD

Atvira dėžė vaisiams pakuoti

FC

Atvira dėžė, daugiaaukštė, kartoninė

DC

Atvira dėžė, daugiaaukštė, medinė

DB

Atvira dėžė, daugiaaukštė, plastikinė

DA

Atvira dėžė, medinė

8B

Atvira dėžė, metalinė

MA

Atvira dėžė, negili

SC

Ąsotėlis

PH

Ąsotis

JG

Bakas, cilindrinis

TY

Bakas, stačiakampis

TK

Balionas, apsaugotas

BP

Balionas, neapsaugotas

BF

Bidonas pienui (didelis)

CC

Birios, kietos, granulių pavidalo dalelės („grūdeliai“)

VR

Birios, kietos, smulkios dalelės („milteliai“)

VY

Birios, kietos, stambios dalelės („gumuliukai“)

VO

Būgnas

DR

Būgnas, aliumininis

1B

Būgnas, aliumininis, su nenuimamu dangčiu

GC

Būgnas, aliumininis, su nuimamu dangčiu

QD

Būgnas, fanerinis

1D

Būgnas, geležinis

DI

Būgnas, medinis

1W

Būgnas, plastikinis

IH

Būgnas, plastikinis, su nenuimamu dangčiu

QF

Būgnas, plastikinis, su nuimamu dangčiu

QG

Būgnas, plieninis

1A

Būgnas, plieninis, su nenuimamu dangčiu

QA

Būgnas, plieninis, su nuimamu dangčiu

QB

Būgnas, pluoštinis

IG

Bunkeris

BI

Butelis, apsaugotas, cilindro formos

BQ

Butelis, apsaugotas, kolbos formos

BV

Butelis, neapsaugotas, cilindro formos

BO

Butelis, neapsaugotas, kolbos formos

BS

Cilindras

CY

Cisterna konteineris, įprastinis

TG

Degtukų dėžutė

MX

Dėklas (futliaras)

CS

Dėklas (futliaras) su karkasu

SK

Dėklas (futliaras), automobilinis

7A

Dėklas (futliaras), izoterminis

EI

Dėklas (futliaras), medinis

7B

Dėklas (futliaras), plieninis

SS

Dėklas (futliaras), sumontuotas ant padėklo

ED

Dėklas (futliaras), sumontuotas ant padėklo, kartoninis

EF

Dėklas (futliaras), sumontuotas ant padėklo, medinis

EE

Dėklas (futliaras), sumontuotas ant padėklo, metalinis

EH

Dėklas (futliaras), sumontuotas ant padėklo, plastikinis

EG

Dėžė

BX

Dėžė iš akytojo plastiko

QR

Dėžė iš kietojo plastiko

QS

Dėžė iš natūralios medienos

4C

Dėžė iš plaušų plokštės

4G

Dėžė iš regeneruotos medienos

4F

Dėžė skysčiams pakuoti

BW

Dėžė, aliumininė

4B

Dėžė, Britanijos tautų sandraugos bendrai naudojama pakavimo įranga (CHEP), eurodėžė

DH

Dėžė, fanerinė

4D

Dėžė, medinė, iš natūralios medienos, paprasta

QP

Dėžė, medinė, vaisiams ir daržovėms

LU

Dėžė, plastikinė

4H

Dėžė, plieninė

4A

Dėžė, pritaikyta kiloti kranu (liftvan)

LV

Didbutelis korodinantiems skysčiams laikyti, apsaugotas

CP

Didbutelis korodinantiems skysčiams laikyti, neapsaugotas

CO

Didelė statinė

HG

Didelis butelis su trumpu siauru kaklu, apsaugotas

DP

Didelis butelis su trumpu siauru kaklu, neapsaugotas

DJ

Didelis krepšys (maišas su rankenomis) biralams

43

Dubuo

BM

Dujų butelis (balionas)

GB

Džiuto krepšys

JT

Flakonas (kolba)

FL

Foto arba kino juostos kasetė

FP

Gaminys

PP

Gardas

PF

Garso įrašų laikmenų vokas

SY

Glėbys

BH

Gniutulas, nesuspaustas

BN

Gniutulas, suspaustas

BL

Indas, apvyniotas plastiku

MW

Indas, medinis

AD

Indas, metalinis

MR

Indas, plastikinis

PR

Indas, pluoštinis

AB

Indas, popierinis

AC

Indas, stiklinis

GR

Juosta

BR

Juostos, surištos į ryšulėlius, glėbius ar ryšulius

BZ

Jūreiviška dėžė

SE

Kabykla

RJ

Kanistras, cilindrinis

JY

Kanistras, plastikinis

3H

Kanistras, plastikinis, su nenuimamu dangčiu

QM

Kanistras, plastikinis, su nuimamu dangčiu

QN

Kanistras, plieninis

3A

Kanistras, plieninis, su nenuimamu dangčiu

QK

Kanistras, plieninis, su nuimamu dangčiu

QL

Kanistras, stačiakampis

JC

Karstas

CJ

Kartono dėžutė (pakelis)

CT

Kasetė

CQ

Katilas

VA

Kaušas (clamshell)

AI

Keleivio bagažas

LE

Kibiras

PL

Kibirėlis

BJ

Konservų dėžutė

T1

Konteineris, nelaikytinas transporto įranga

CN

Krepšelis (vaisiams, daržovėms)

PJ

Krepšys (rankinė, maišas su rankenomis)

BG

Krepšys (rankinė, maišas su rankenomis) iš austinio plastiko

5H

Krepšys (rankinė, maišas su rankenomis) iš džiuto

GY

Krepšys (rankinė, maišas su rankenomis) iš popieriaus

5M

Krepšys (rankinė, maišas su rankenomis) iš tekstilės medžiagų

5L

Krepšys (rankinė, maišas su rankenomis), didelis

ZB

Krepšys (rankinė, maišas su rankenomis), didmaišis

JB

Krepšys (rankinė, maišas su rankenomis), iš austinio plastiko, be vidinės dangos/įkloto

XA

Krepšys (rankinė, maišas su rankenomis), iš austinio plastiko, neperšlampamas

XC

Krepšys (rankinė, maišas su rankenomis), iš austinio plastiko, sandarus

XB

Krepšys (rankinė, maišas su rankenomis), iš plastikinės plėvelės

XD

Krepšys (rankinė, maišas su rankenomis), iš tekstilės medžiagų, be vidinės dangos/įkloto

XF

Krepšys (rankinė, maišas su rankenomis), iš tekstilės medžiagų, neperšlampamas

XH

Krepšys (rankinė, maišas su rankenomis), iš tekstilės medžiagų, sandarus

XG

Krepšys (rankinė, maišas su rankenomis), lanksti talpykla

FX

Krepšys (rankinė, maišas su rankenomis), nedidelis plastikinis maišelis

44

Krepšys (rankinė, maišas su rankenomis), pirkinių krepšys

TT

Krepšys (rankinė, maišas su rankenomis), plastikinis

EC

Krepšys (rankinė, maišas su rankenomis), popierinis, daugiasienis

XJ

Krepšys (rankinė, maišas su rankenomis), popierinis, daugiasienis, neperšlampamas

XK

Krepšys (rankinė, maišas su rankenomis), sudėtinis

MB

Kubilas

TB

Kubilas su dangčiu

TL

Kubilėlis (firkin)

FI

Kūgio formos ritė

AJ

Labai didelė statinė (paprastai apie 950 l talpos)

TE

Lagaminas

TR

Lakštai, surišti į glėbius, ryšulius ar rietuves

SZ

Lakštas

ST

Lakštas, plastikinis, skirtas vyniojimui

SP

Lentjuostė

PN

Lentjuostės, surištos į glėbius, ryšulius ar rietuves

PZ

Lentos, surištos į ryšulėlius, glėbius ar ryšulius

BY

Liejiniai (metalo), surišti į ryšulėlius, glėbius ar ryšulius

IZ

Liejinys (metalo)

IN

Luitas

OK

Maišas

SA

Maišas, daugiasienis

MS

Maišelis (kapšiukas)

PO

Medinė dėžė, pritaikyta tam tikroms prekėms gabenti (vanpack)

VK

Medinė statinaitė (paprastai nuo 19 iki 40 l talpos)

KG

Metalinė dėžė vertybėms (coffer)

CF

Metalo lakštas

SM

Narvas (narvelis)

CG

Narvas (narvelis), Britanijos tautų sandraugos bendrai naudojama pakavimo įranga (CHEP)

DG

Narvas (narvelis), ritinio formos

CW

Ne narve (narvelyje)

UC

Ne talpyklose pateikiamos dujos (1 031 mbar ir 15 °C)

VG

Ne talpyklose pateikiamos dujos (nenormaliosios temperatūros/slėgio)

VQ

Nedidelis lagaminas

SU

Nesupakuota

NE

Nesupakuota

NE

Nesupakuota, daug vienetų

NG

Nesupakuota, vienas vienetas

NF

Nesupilstytas į talpyklas skystis

VL

Nežinoma

NA

Padanga

TU

Padėklas

PU

Padėklas maisto produktams (foodtainer)

FT

Padėklas su horizontaliai sudėtais plokščiais daiktais

GU

Padėklas, dviaukštis, be dangčio, kartoninis

DY

Padėklas, dviaukštis, be dangčio, medinis

DX

Padėklas, dviaukštis, be dangčio, plastikinis

DW

Padėklas, pritaikytas kiloti krautuvu

PX

Padėklas, pritaikytas kiloti krautuvu, apvyniotas polietileno plėvele

AG

Padėklas, pritaikytas kiloti krautuvu, Australijos standarto 4068–1993

OD

Padėklas, pritaikytas kiloti krautuvu, CHEP standarto, kurio matmenys 100 cm × 120 cm

OC

Padėklas, pritaikytas kiloti krautuvu, CHEP standarto, kurio matmenys 40 cm × 60 cm

OA

Padėklas, pritaikytas kiloti krautuvu, CHEP standarto, kurio matmenys 80 cm × 120 cm

OB

Padėklas, pritaikytas kiloti krautuvu, dėžės formos

PB

Padėklas, pritaikytas kiloti krautuvu, ISO T11 standarto

OE

Padėklas, pritaikytas kiloti krautuvu, iš trisluoksnio kartono

TW

Padėklas, pritaikytas kiloti krautuvu, kurio matmenys 100 cm × 110 cm

AH

Padėklas, pritaikytas kiloti krautuvu, medinis

8A

Padėklas, pritaikytas kiloti krautuvu, modulinis, su 80 cm × 100 cm bortais

PD

Padėklas, pritaikytas kiloti krautuvu, modulinis, su 80 cm × 120 cm bortais

PE

Padėklas, pritaikytas kiloti krautuvu, modulinis, su 80 cm × 60 cm bortais

AF

Padėklas, standus, su dangčiu, tinkamas krauti į rietuves (CEN TS 14482:2002)

IL

Padėklas, vienaukštis, be dangčio, iš polistireno

DU

Padėklas, vienaukštis, be dangčio, kartoninis

DV

Padėklas, vienaukštis, be dangčio, medinis

DT

Padėklas, vienaukštis, be dangčio, plastikinis

DS

Paketas

PA

Paketėlis su kvapiosiomis medžiagomis

SH

Pakuotė

PK

Pakuotė su dalytuvu

DN

Pakuotė, apvyniota popieriumi

IF

Pakuotė, kartoninė, su kiaurymėmis buteliams įstatyti

IK

Pakuotė, parodinė

IE

Pakuotė, pritaikyta apdoroti taikant pakuočių srauto technologiją

IA

Pakuotė, pritaikyta demonstravimui, medinė

IC

Pakuotė, pritaikyta demonstravimui, metalinė

IB

Pakuotė, pritaikyta demonstravimui, plastikinė

ID

Perdengimo lakštai iš kietųjų plastikų

SL

Pintinė

BK

Pintinė su dangčiu

HR

Pintinė su rankena, kartoninė

HC

Pintinė su rankena, medinė

HB

Pintinė su rankena, plastikinė

HA

Pintinėlė (sugautoms žuvims) (creel)

CE

Platforma, nenustatyto svorio ar matmenų

OF

Plytelė

T1

Plokščias laikiklis

CM

Plokščias ruošinys (luitas)

SB

Puodas (katiliukas)

PT

Puodelis

CU

Raištis

B4

Rąstai, surišti į glėbius, ryšulius ar rietuves

LZ

Rąstas

LG

Rėmas

FR

Rėmas su kabikais

RK

Ritė

SO

Ritinėlis

BT

Ritinys

CL

Ryšulėlis

BE

Ryšulėlis, medienos

8C

Ryšulys

TS

Rulonas arba rietimas

RO

Rutulinis indas

AL

Sandariai supakuota į lanksčią plastikinę plėvelę

SW

Savaeigė antžeminė transporto priemonė

VN

Sija

GI

Sijos, surištos į glėbius, ryšulius ar rietuves

GZ

Siuntinys

PC

Skardinė dėžutė (miltams, cukrui, arbatžolėms, kavai)

CI

Skardinė, cilindrinė

CX

Skardinė, stačiakampė

CA

Skrynelė (lagaminėlis) smulkiems asmeniniams daiktams laikyti

FO

Skrynia

CH

Sluoksna

MT

Specialios paskirties rinkinys (komplektas)

KI

Standartinė didelių matmenų aštuonkampė kartoninė talpykla sausiesiems produktams

OT

Statinaitė (cask)

CK

Statinė

BA

Statinė alui ar vynui

BU

Statinė, 159 l talpos

ST

Statinė, medinė

2C

Statinė, medinė, užkišama kaiščiu

QH

Stiklainis

JR

Stora drobė, brezentas

CZ

Strypai, surišti į glėbius, ryšulius ar rietuves

RZ

Strypas

RD

Sudėtinė pakuotė, plastikinis indas

6H

Sudėtinė pakuotė, plastikinis indas aliumininėje atviroje dėžėje

YD

Sudėtinė pakuotė, plastikinis indas aliumininiame būgne

YC

Sudėtinė pakuotė, plastikinis indas fanerinėje dėžėje

YH

Sudėtinė pakuotė, plastikinis indas faneriniame būgne

YG

Sudėtinė pakuotė, plastikinis indas fibrolito dėžėje

YK

Sudėtinė pakuotė, plastikinis indas kietojo plastiko dėžėje

YM

Sudėtinė pakuotė, plastikinis indas medinėje dėžėje

YF

Sudėtinė pakuotė, plastikinis indas plastikiniame būgne

YL

Sudėtinė pakuotė, plastikinis indas plieninėje karkasinėje dėžėje

YB

Sudėtinė pakuotė, plastikinis indas plieniniame būgne

YA

Sudėtinė pakuotė, plastikinis indas pluoštiniame būgne

YJ

Sudėtinė pakuotė, stiklinis indas

6P

Sudėtinė pakuotė, stiklinis indas akytojo plastiko pakuotėje

YY

Sudėtinė pakuotė, stiklinis indas aliumininėje atviroje dėžėje

YR

Sudėtinė pakuotė, stiklinis indas aliumininiame būgne

YQ

Sudėtinė pakuotė, stiklinis indas faneriniame būgne

YT

Sudėtinė pakuotė, stiklinis indas fibrolito dėžėje

YX

Sudėtinė pakuotė, stiklinis indas kietojo plastiko pakuotėje

YZ

Sudėtinė pakuotė, stiklinis indas medinėje dėžėje

YS

Sudėtinė pakuotė, stiklinis indas pintinėje su dangčiu

YV

Sudėtinė pakuotė, stiklinis indas plieninėje karkasinėje dėžėje

YP

Sudėtinė pakuotė, stiklinis indas plieniniame būgne

YN

Sudėtinė pakuotė, stiklinis indas pluoštiniame būgne

YW

Sudėtų vienas į kitą daiktų rinkinys

NS

Suktuvas

RL

Šeiva

BB

Talpykla su purkštuvu

AT

Talpykla, elastinga

IF

Talpykla, išorinis apvalkalas

OU

Talpykla, lėkštais kraštais, plati, atvira (pan)

P2

Talpykla, metalinė

ME

Talpykla, vieno galono talpos

GL

Tampri plastikinė talpykla skysčiams (flexitank)

FE

Tamprus plastikinis maišas skysčiams (flexibag)

FB

Tarpusavyje suderinta

ZZ

Tinklas

NT

Tinklas, vamzdžio formos, iš tekstilės medžiagų

NV

Tinklas, vamzdžio formos, plastikinis

NU

Tinklinis maišas (rezginė) (rednet)

RT

Tūba (tūbelė)

TU

Tūba (tūbelė) su antgaliu

TV

Tūba (tūbelė), spaudžiama

TD

Tūbos (vamzdeliai), surištos į glėbius, ryšulius ar rietuves

TZ

Vakuuminė pakuotė

VP

Vamzdis

PI

Vamzdžiai, surišti į glėbius, ryšulius ar rietuves

PV

Verpstas

SD

Vežimėlis, platforminis

FW

Vidutinio dydžio talpykla biralams

WA

Vidutinio dydžio talpykla biralams iš fibrolito

 

Vidutinio dydžio talpykla biralams iš kietojo plastiko

AA

Vidutinio dydžio talpykla biralams, aliumininė

WD

Vidutinio dydžio talpykla biralams, fanerinė

ZX

Vidutinio dydžio talpykla biralams, fanerinė, su vidiniu įklotu

WY

Vidutinio dydžio talpykla biralams, iš austinio plastiko, be apvalkalo/įkloto

WN

Vidutinio dydžio talpykla biralams, iš austinio plastiko, padengta, su apvalkalu ir įklotu

WQ

Vidutinio dydžio talpykla biralams, iš austinio plastiko, su apvalkalu

WP

Vidutinio dydžio talpykla biralams, iš austinio plastiko, su apvalkalu ir įklotu

WR

Vidutinio dydžio talpykla biralams, iš natūralios medienos

ZW

Vidutinio dydžio talpykla biralams, iš natūralios medienos, su vidiniu įklotu

WU

Vidutinio dydžio talpykla biralams, iš plastikinės plėvelės

WS

Vidutinio dydžio talpykla biralams, iš regeneruotos medienos

ZY

Vidutinio dydžio talpykla biralams, iš regeneruotos medienos, su vidiniu įklotu

WZ

Vidutinio dydžio talpykla biralams, iš tekstilės medžiagų, be apvalkalo/įkloto

WT

Vidutinio dydžio talpykla biralams, iš tekstilės medžiagų, su apvalkalu

WV

Vidutinio dydžio talpykla biralams, iš tekstilės medžiagų, su apvalkalu ir įklotu

WX

Vidutinio dydžio talpykla biralams, iš tekstilės medžiagų, su įklotu

WW

Vidutinio dydžio talpykla biralams, lanksti

ZU

Vidutinio dydžio talpykla biralams, metalinė

WF

Vidutinio dydžio talpykla biralams, metalinė, ne iš plieno

ZV

Vidutinio dydžio talpykla biralams, plieninė

WC

Vidutinio dydžio talpykla biralams, popierinė, daugiasienė

ZA

Vidutinio dydžio talpykla biralams, popierinė, daugiasienė, neperšlampama

ZC

Vidutinio dydžio talpykla biralams, sudėtinė

ZS

Vidutinio dydžio talpykla dujoms arba skysčiams, aliumininė, slėginė (> 10 kpa)

WH

Vidutinio dydžio talpykla dujoms arba skysčiams, iš kietojo plastiko, pastatoma, slėginė

ZH

Vidutinio dydžio talpykla dujoms arba skysčiams, iš kietojo plastiko, su konstrukcine įranga, slėginė

ZG

Vidutinio dydžio talpykla dujoms arba skysčiams, metalinė, slėginė (daugiau nei 10 kpa)

WJ

Vidutinio dydžio talpykla dujoms arba skysčiams, plieninė, slėginė (> 10 kpa)

WG

Vidutinio dydžio talpykla dujoms arba skysčiams, sudėtinė, iš kietojo plastiko, slėginė

ZN

Vidutinio dydžio talpykla dujoms arba skysčiams, sudėtinė, iš lanksčiojo plastiko, slėginė

ZP

Vidutinio dydžio talpykla kietiems biralams, iš kietojo plastiko, pastatoma

ZF

Vidutinio dydžio talpykla kietiems biralams, iš kietojo plastiko, su konstrukcine įranga

ZD

Vidutinio dydžio talpykla kietiems biralams, sudėtinė, iš kietojo plastiko

PLN

Vidutinio dydžio talpykla kietiems biralams, sudėtinė, iš lanksčiojo plastiko

ZM

Vidutinio dydžio talpykla skysčiams, aliumininė

WL

Vidutinio dydžio talpykla skysčiams, iš kietojo plastiko, pastatoma

ZK

Vidutinio dydžio talpykla skysčiams, iš kietojo plastiko, su konstrukcine įranga

ZJ

Vidutinio dydžio talpykla skysčiams, metalinė

WM

Vidutinio dydžio talpykla skysčiams, plieninė

WK

Vidutinio dydžio talpykla skysčiams, sudėtinė, iš kietojo plastiko

ZQ

Vidutinio dydžio talpykla skysčiams, sudėtinė, iš lanksčiojo plastiko

ZR

Vienarūšių daiktų rinkinys

LT

Vienetas

UN

Vokas

EN

Vokas, plieninis

SV

Žema mobili platforma

SI

Žiedas

RG

▼C2

33 langelis. Prekių kodas

▼B

Pirma skiltis (8 skaitmenys)

Pildoma naudojant Kombinuotosios nomenklatūros pozicijas.

Jei blankas naudojamas Sąjungos tranzito procedūrai, šioje skiltyje įrašomas prekės kodas, sudarytas bent iš šešių Suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos skaitmenų. Tačiau, jei to reikalaujama Sąjungos teisės aktuose, gali būti naudojama KN pozicija.

Antra skiltis (du ženklai)

Pildoma pagal TARIC kodą (du ženklai konkrečių Sąjungos priemonių, susijusių su formalumais, kurie turi būti atlikti paskirties vietoje, taikymui žymėti).

Trečia skiltis (keturi ženklai)

Pildoma pagal TARIC kodą (pirmas papildomas kodas).

Ketvirta skiltis (keturi ženklai)

Pildoma pagal TARIC kodą (antras papildomas kodas).

Penkta skiltis (keturi ženklai)

Kodus turi patvirtinti atitinkamos valstybės narės.

34a langelis. Kilmės šalies kodas

Naudotini 2 langelyje įrašomi šalies kodai.

34b langelis. Kilmės/gamybos regiono kodas

Kodus turi patvirtinti valstybės narės.

▼C2

36 langelis. Preferencija

▼B

Langelyje įrašomi triženkliai kodai, kuriuos sudaro vienas skaitmuo iš 1 punkto ir 2 skaitmenys iš 2 punkto.

Naudotini šie kodai:

1. Pirmasis kodo skaitmuo

1

muitų tarifų režimas erga omnes

2

bendroji lengvatų sistema (BLS)

3

lengvatiniai muitų tarifai, išskyrus žymimus 2 kodu

4

muitai, taikomi pagal Europos Sąjungos sudarytų muitų sąjungos susitarimų nuostatas

2. Kiti du skaitmenys

00

nė vienas iš toliau nurodytų

10

muitų tarifų taikymo sustabdymas

15

muitų tarifų sustabdymas ir konkretus galutinis vartojimas

18

muitų tarifų taikymo sustabdymas ir specialų produkto pobūdį patvirtinantis sertifikatas

▼C4

19

laikinas muitų taikymo produktams, importuojamiems su tinkamumo skraidyti pažymėjimu, sustabdymas

▼B

20

tarifinė kvota ( *2 )

23

tarifinė kvota ir konkretus galutinis vartojimas (*2) 

25

tarifinė kvota ir specialų produkto pobūdį patvirtinantis sertifikatas (*2) 

28

tarifinė kvota po laikinojo išvežimo perdirbti (*2) 

40

konkretus galutinis vartojimas pagal Bendrąjį muitų tarifą

50

specialų produkto pobūdį patvirtinantis sertifikatas

37 langelis. Procedūra

A.    Pirma skiltis

Šioje skiltyje įrašomi keturženkliai kodai, kuriuos sudaro prašomą įforminti procedūrą žymintis dviženklis kodas, po kurio eina antras dviženklis kodas, žymintis ankstesnę procedūrą. Dviženklių kodų sąrašas pateikiamas toliau.

Ankstesnė procedūra

tai procedūra, kuri prekėms buvo įforminta prieš įforminant prašomą procedūrą.

Pažymėtina, kad jei ankstesnė procedūra yra sandėliavimo ar laikinojo įvežimo procedūra arba jei prekės buvo atvežtos iš laisvosios zonos, atitinkamas kodas turėtų būti naudojamas tik tuo atveju, jei prekėms nebuvo įforminta specialioji (laikinojo įvežimo ar išvežimo perdirbti) procedūra.

Pavyzdžiui: įforminus laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą importuotų prekių, kurioms vėliau įforminta muitinio sandėliavimo procedūra, reeksportas – 3151 (o ne 3171). (Pirmoji operacija – 5100; antroji operacija – 7151; reeksportas – 3151).

Taip pat, jeigu anksčiau laikinai išvežtos prekės yra reimportuojamos, vienos iš minėtų sąlyginio neapmokestinimo procedūrų įforminimas turi būti laikomas paprastu importu taikant tą procedūrą. Reimporto aspektas turi būti nurodomas tik tada, kai prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą.

Pavyzdžiui: išleidimas vidaus vartojimui kartu išleidžiant į laisvą apyvartą prekes, kurios buvo eksportuotos įforminus laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą, o reimportavus joms buvo įforminta muitinio sandėliavimo procedūra – 6121 (o ne 6171). (Pirmoji operacija: laikinasis išvežimas perdirbti – 2100; antroji operacija: sandėliavimas muitinės sandėlyje – 7121; trečioji operacija: išleidimas vidaus vartojimui ir išleidimas į laisvą apyvartą – 6121).

Toliau pateiktame sąraše raide (a) žymimi kodai negali būti naudojami kaip pirmieji du procedūros kodo skaitmenys, jie naudojami tik ankstesnei procedūrai nurodyti.

Pavyzdžiui: 4054 – prekių, kurioms prieš tai kitoje valstybėje narėje buvo įforminta laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, išleidimas į laisvą apyvartą ir vidaus vartojimui.

Procedūrų sąrašas kodams sudaryti

Keturženkliui kodui sudaryti sujungiami du iš toliau pateiktų bazinių elementų.

00.

Šis kodas žymi, kad nėra ankstesnės procedūros (a).

01.

Prekių išleidimas į laisvą apyvartą ir kartu persiuntimas, vykdant Sąjungos muitų teritorijos dalių, kuriose taikomos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos, ir tos teritorijos dalių, kuriose minėtos nuostatos netaikomos, tarpusavio prekybą arba vykdant tos teritorijos dalių, kuriose minėtos nuostatos netaikomos, tarpusavio prekybą.

Prekių išleidimas į laisvą apyvartą ir kartu persiuntimas, vykdant Sąjungos ir šalių, su kuriomis ji yra sudariusi muitų sąjungą, tarpusavio prekybą

Pavyzdys: Iš trečiosios šalies atvežtos prekės, išleistos į laisvą apyvartą Prancūzijoje ir išsiųstos į Normandijos salas.

02.

Laisva prekių apyvarta, siekiant taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą (sąlyginio apmokestinimo sistema) (a).

Paaiškinimas: laikinasis įvežimas perdirbti (sąlyginio apmokestinimo sistema) pagal Kodekso 256 straipsnį.

07.

Prekių išleidimas į laisvą apyvartą kartu įforminant sandėliavimo procedūrą, išskyrus muitinio sandėliavimo procedūrą.

Paaiškinimas: šis kodas naudojamas tada, kai prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą, tačiau PVM ir galbūt akcizo mokesčiai nebuvo sumokėti.

Pavyzdžiai: importuotos mašinos išleidžiamos į laisvą apyvartą, tačiau PVM nebuvo sumokėtas. Kol prekės laikomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje arba patvirtintoje vietoje, PVM mokėjimas sustabdomas.

Importuotos cigaretės išleidžiamos į laisvą apyvartą, tačiau PVM ir akcizai nebuvo sumokėti. Kol prekės laikomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ar patvirtintoje vietoje, PVM mokėjimas sustabdomas.

10.

Negrąžinamasis eksportas.

Pavyzdys: įprastas Sąjungos prekių eksportas į trečiąją šalį, taip pat Sąjungos prekių eksportas į Sąjungos muitų teritorijos dalis, kurioms netaikomos Tarybos direktyvos 2006/112/EB (OL L 347, 2006 12 11, p. 1) nuostatos.

11.

Kompensacinių produktų, gautų iš ekvivalentiškų prekių, kurioms įforminta laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, eksportas prieš įforminant prekių importo procedūrą.

Paaiškinimas: išankstinis eksportas (EX/IM) pagal Kodekso 223 straipsnio 2 dalies c punktą.

Pavyzdys: iš Sąjungos tabako lapų pagamintų cigarečių eksportas prieš įforminant trečiosios šalies kilmės tabako lapams laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą.

21.

Laikinasis eksportas įforminus laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą.

Pavyzdys. Paaiškinimas: laikinojo išvežimo perdirbti procedūra pagal Kodekso 259–262 straipsnius. Taip pat žr. 22 kodą.

22.

Laikinasis eksportas, nenurodytas 21 kodo apraše.

Pavyzdys: laikinojo išvežimo perdirbti procedūros ir ekonominio laikinojo išvežimo perdirbti procedūros (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3036/94) taikymas tekstilės gaminiams vienu metu.

23.

Laikinasis eksportas, ketinant grąžinti nepakitusios būklės prekes.

Pavyzdys: laikinai išvežami į parodas tokie gaminiai, kaip pavyzdžiai, profesinė įranga ir kt.

31.

Reeksportas.

Paaiškinimas: ne Sąjungos prekių reeksportas atlikus sąlyginio neapmokestinimo procedūrą

Pavyzdys: prekėms įforminama muitinio sandėliavimo procedūra, o vėliau jos deklaruojamos reeksportui įforminti.

40.

Prekių, kurių tiekimui netaikoma PVM lengvata, išleidimas į laisvą apyvartą ir vidaus vartojimui vienu metu.

Pavyzdys: iš trečiosios šalies atvežamos prekės, kai muitai ir PVM yra sumokėti.

41.

Prekių, kurioms įforminta laikinojo įvežimo perdirbti procedūra (sąlyginio apmokestinimo sistema), išleidimas į laisvą apyvartą ir vidaus vartojimui vienu metu (a).

Pavyzdys: laikinojo įvežimo perdirbti procedūra, sumokant muito mokesčius ir nacionalinius importo mokesčius.

42.

Prekių, kurios neapmokestinamos PVM, kadangi tiekiamos į kitą valstybę narę ir kurioms, jei taikytina, akcizų mokėjimas laikinai atidedamas, išleidimas į laisvą apyvartą ir vidaus vartojimui vienu metu.

Paaiškinimas: prekės neapmokestinamos PVM ir, jei taikytina, akcizų mokėjimas laikinai atidedamas, kadangi po importo jos tiekiamos Sąjungos viduje arba išgabenamos į kitą valstybę narę. Tokiu atveju PVM ir, jei taikytina, akcizus reikės mokėti galutinės paskirties valstybėje narėje. Kad galėtų pasinaudoti šia procedūra, asmenys turi atitikti sąlygas, nurodytas Direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio 2 dalyje ir, jei taikytina, sąlygas, nurodytas Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies b punkte.

1 pavyzdys: prekių importas, neapmokestinamas PVM, per fiskalinį agentą.

2 pavyzdys: iš trečiosios šalies importuotos akcizais apmokestinamos prekės, kurios yra išleidžiamos į laisvą apyvartą ir neapmokestinamos PVM, kadangi tiekiamos į kitą valstybę narę. Išleistos į laisvą apyvartą prekės, pagal Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies b punktą pritaikius akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, registruoto siuntėjo nurodymu iš karto išgabenamos iš importo vietos.

43.

Prekių, kurioms taikomos specialios priemonės, susijusios su tam tikros sumos surinkimu pereinamuoju laikotarpiu po naujų valstybių narių įstojimo, išleidimas į laisvą apyvartą ir vidaus vartojimui vienu metu.

Pavyzdys: į laisvą apyvartą išleidžiami žemės ūkio produktai, kuriems konkrečiu pereinamuoju laikotarpiu po naujų valstybių narių įstojimo, naujos valstybės narės ir likusios Sąjungos šalys tarpusavyje taiko specialias muitinės procedūras ar specialias priemones, kurias tam tikru metu taikė ES ir PT.

45.

Prekių išleidimas į laisvą apyvartą ir vidaus vartojimui, taikant PVM arba akcizus ir įforminant muitinio sandėliavimo procedūrą.

Paaiškinimas: atleidimas nuo PVM arba akcizo, prekėms įforminant muitinio sandėliavimo procedūrą.

Pavyzdžiai: iš trečiosios šalies importuotos cigaretės išleidžiamos į laisvą apyvartą ir sumokamas PVM. Kol prekės laikomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ar patvirtintoje vietoje, akcizų mokėjimas laikinai sustabdomas.

Iš trečiosios šalies importuotos cigaretės išleidžiamos į laisvą apyvartą ir sumokami akcizai. Kol prekės laikomo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ar patvirtintoje vietoje, PVM mokėjimas laikinai sustabdomas.

48.

Įvežimas vidaus vartojimui kartu išleidžiant į laisvą apyvartą pakaitos prekes, kurios prieš laikinai išvežamų prekių eksportą buvo išvežtos įforminus laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą.

Paaiškinimas: standartinio prekių pakeitimo sistema (IM/EX), ankstesnis importas pagal Kodekso 262 straipsnio 1 dalį.

49.

Sąjungos prekių įvežimas vidaus vartojimui, vykdant Sąjungos muitų teritorijos dalių, kuriose taikomos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos, ir tos teritorijos dalių, kuriose minėtos nuostatos netaikomos, tarpusavio prekybą arba vykdant tos teritorijos dalių, kuriose minėtos nuostatos netaikomos, tarpusavio prekybą.

Prekių įvežimas vidaus vartojimui, vykdant Sąjungos ir šalių, su kuriomis ji sudarė muitų sąjungą, tarpusavio prekybą.

Paaiškinimas: importavimas išleidžiant prekes vidaus vartojimui iš Sąjungos dalių, kurioms netaikoma Direktyva 2006/112/EB. Muitinės deklaracijų naudojimas nustatytas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, 134 straipsnyje.

Pavyzdžiai: iš Martinikos atvežtos prekės įvežamos į Belgiją vidaus vartojimui.

Iš Andoros atvežtos prekės įvežamos į Vokietiją vidaus vartojimui.

51.

Laikinojo įvežimo perdirbti procedūra.

Paaiškinimas: laikinasis įvežimas perdirbti pagal Kodekso 256 straipsnį.

53.

Importas įforminus laikinojo įvežimo procedūrą.

Pavyzdys: Laikinasis įvežimas, pavyzdžiui, į parodą.

54.

Laikinasis įvežimas perdirbti į kitą valstybę narę (neišleidžiant į laisvą apyvartą toje valstybėje narėje) (a).

Paaiškinimas: šis kodas naudojamas operacijai Sąjungos vidaus prekybos statistikoje registruoti.

Pavyzdys: prekėms iš trečiosios šalies įforminama laikinojo įvežimo perdirbti Belgijoje procedūra (5100). Atlikus laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą, jos siunčiamos į Vokietiją tam, kad būtų išleistos į laisvą apyvartą (4054) arba toliau perdirbtos (5154).

61.

Prekių, kurių tiekimui netaikoma PVM lengvata, reimportas kartu išleidžiant į laisvą apyvartą ir vidaus vartojimui.

63.

Prekių, kurios neapmokestinamos PVM, kadangi tiekiamos į kitą valstybę narę ir kurioms, jei taikytina, akcizų mokėjimas laikinai atidedamas, reimportas kartu išleidžiant į laisvą apyvartą ir vidaus vartojimui.

Paaiškinimas: prekės neapmokestinamos PVM ir, jei taikytina, akcizų mokėjimas laikinai atidedamas, kadangi po reimporto jos tiekiamos Sąjungos viduje arba išgabenamos į kitą valstybę narę. Tokiu atveju PVM ir, jei taikytina, akcizus reikės mokėti galutinės paskirties valstybėje narėje. Kad galėtų pasinaudoti šia procedūra, asmenys turi atitikti sąlygas, nurodytas Direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio 2 dalyje ir, jei taikytina, sąlygas, nurodytas Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies b punkte.

1 pavyzdys: reimportas po laikinojo išvežimo perdirbti arba laikinojo eksporto, kai bet kuri PVM skola tenka fiskaliniam agentui.

2 pavyzdys: po laikinojo išvežimo perdirbti reimportuotos ir išleistos į laisvą apyvartą akcizais apmokestinamos prekės, kurios neapmokestinamos PVM, kadangi tiekiamos į kitą valstybę narę. Išleistos į laisvą apyvartą prekės, pagal Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies b punktą pritaikius akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, registruoto siuntėjo nurodymu iš karto išgabenamos iš reimporto vietos.

68.

Reimportas dalinai išleidžiant prekes vidaus vartojimui ir kartu išleidžiant į laisvą apyvartą ir prekėms įforminant sandėliavimo (išskyrus muitinio sandėliavimo) procedūrą.

Pavyzdys: Perdirbti alkoholiniai gėrimai reimportuojami ir laikomi akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje.

71.

Muitinio sandėliavimo procedūros įforminimas prekėms.

Paaiškinimas: Muitinio sandėliavimo procedūros įforminimas prekėms. Tai jokiu būdu nedraudžia laikyti prekių vienu metu, pavyzdžiui, akcizais ar PVM apmokestinamų prekių sandėlyje.

76.

Muitinio sandėliavimo procedūros įforminimas prekėms, kad specialiosios eksporto grąžinamosios išmokos būtų išmokėtos prieš eksportą.

Pavyzdys: muitinio sandėliavimo procedūros įforminimas suaugusių vyriškos lyties galvijų mėsai be kaulų prieš jos eksportą (2006 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1741/2006, nustatančio specialiųjų eksporto grąžinamųjų išmokų už suaugusių vyriškos lyties galvijų, kuriems iki juos eksportuojant taikoma muitinio sandėliavimo procedūra, mėsą be kaulų, suteikimo sąlygas ( 16 ), 4 straipsnis).

77.

Prekių gamyba taikant muitinės priežiūrą ir muitinį tikrinimą (pagal Kodekso 5 straipsnio 27 punktą) prieš eksportą ir eksporto grąžinamųjų išmokų mokėjimą.

Pavyzdys: konservuoti galvijienos produktai, pagaminti taikant muitinės priežiūrą ir muitinį tikrinimą prieš jų eksportą (2006 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1731/2006, nustatančio specialias išsamias taisykles, reglamentuojančias eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus konservuotus galvijienos produktus taikymą ( 17 ), 2 ir 3 straipsniai).

78.

Prekių įvežimas į laisvąją zoną (a).

91.

Muitinės prižiūrimo perdirbimo procedūros įforminimas prekėms (a).

92.

Muitinės prižiūrimas perdirbimas kitoje valstybėje narėje (toje valstybėje narėje neišleidžiant į laisvą apyvartą) (a).

Paaiškinimas: šis kodas naudojamas operacijai Sąjungos vidaus prekybos statistikoje registruoti.

Pavyzdys: prekės iš trečiosios šalies buvo perdirbtos Belgijoje prižiūrint muitinei (9100). Po perdirbimo jos siunčiamos į Vokietiją tam, kad būtų išleistos į laisvą apyvartą (4092).

B.    Antra skiltis

1. Kai šis langelis naudojamas Sąjungos procedūrai nurodyti, turi būti naudojamas kodas, sudarytas iš raidės, po kurios eina du raidiniai skaitiniai ženklai, iš kurių pirmasis žymi priemonių kategoriją:Laikinasis įvežimas perdirbti

Axx

Laikinasis išvežimas perdirbti

Bxx

Atleidimas nuo muito

Cxx

Laikinasis įvežimas

Dxx

Žemės ūkio produktai

Exx

Kita

FxxLaikinasis įvežimas perdirbti (IP)

Kodekso 256 straipsnis

Procedūra

Kodas

Importas

Prekės, įvežtos IP procedūrai po to, kai buvo eksportuoti perdirbtieji produktai, gauti iš pieno ir pieno produktų

A01

Prekės, kurioms įforminta IP procedūra, skirtos naudoti karo pramonėje užsienyje

A02

Prekės, kurioms įforminta IP procedūra, skirtos reeksportuoti į žemyninį šelfą

A03

Prekės, kurioms įforminta IP procedūra (tik PVM)

A04

Prekės, kurioms įforminta IP procedūra (tik PVM), skirtos reeksportuoti į žemyninį šelfą

A05

 

 

 

 

Prekės, kurioms įforminta IP procedūra, nesustabdant akcizo mokesčių taikymo

A08

Eksportas

Perdirbtieji produktai, gauti iš pieno ir pieno produktų

A51

Perdirbtieji produktai, kuriems įforminta IP procedūra (tik PVM)

A52

Perdirbtieji produktai, kuriems įforminta IP procedūra, skirti naudoti karo pramonėje užsienyje

A53Laikinasis išvežimas perdirbti (OP)

Kodekso 259 straipsnis

Procedūra

Kodas

Importas

Perdirbtieji produktai, grąžinami į valstybę narę, kurioje buvo sumokėti muitai

B01

Perdirbtieji produktai, grąžinami po garantinio remonto

B02

Perdirbtieji produktai, grąžinami po pakeitimo pagal garantiją

B03

Perdirbtieji produktai, grąžinami po laikinojo išvežimo perdirbti, ir PVM taikymo sustabdymas galutinio vartojimo atveju

B04

Išankstinis perdirbtųjų produktų importas įforminus laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą

B07

 

 

Eksportas

Prekės, kurios buvo importuotos įforminus laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą (IP) ir eksportuotos remontuoti įforminus laikinojo išvežimo perdirbti (OP) procedūrą

B51

Prekės, kurios buvo importuotos įforminus laikinojo įvežimo perdirbti (IP) procedūrą ir eksportuotos, kad būtų pakeistos pagal garantiją

B52

Laikinasis išvežimas perdirbti (OP) pagal susitarimus su trečiosiomis šalimis, jei įmanoma kartu su PVM OP

B53

Tik PVM OP

B54Atleidimas nuo muito

(Reglamentas (EB) Nr. 1186/2009)

 

Straipsnis (dalis)

Kodas

Atleidimas nuo importo muitų

Įprastinę gyvenamąją vietą keičiančių ir į Sąjungą persikeliančių fizinių asmenų asmeninis turtas

3

C01

Dėl santuokos importuojamas kraitis ir namų apyvokos daiktai

12 str. 1 dalis

C02

Dovanos, paprastai dovanojamos santuokos proga

12 str. 2 dalis

C03

Paveldėtas asmeninis turtas

17

C04

Mokykliniai drabužiai, mokymo priemonės ir susiję namų apyvokos daiktai

21

C06

Nedidelės vertės siuntos

23

C07

Vieno fizinio asmens kitam fiziniam asmeniui siunčiamos siuntos

25

C08

Ilgalaikis materialusis turtas ir kita įranga, importuojami perkėlus veiklą iš trečiosios šalies į Sąjungą

28

C09

Asmenų, užsiimančių profesine veikla laisvųjų profesijų srityje, ir juridinių asmenų, vykdančių ne pelno veiklą, ilgalaikis materialusis turtas ir kita įranga

34

C10

Švietimo, mokslo ir kultūros medžiaga; mokslo prietaisai ir aparatai, išvardyti I priede

42

C11

Švietimo, mokslo ir kultūros medžiaga; mokslo prietaisai ir aparatai, išvardyti II priede

43

C12

Švietimo, mokslo ir kultūros medžiaga; mokslo prietaisai ir aparatai, įvežami grynai nekomerciniais tikslais (įskaitant atsargines dalis, sudėtines dalis, reikmenis ir įrankius)

44–45

C13

Mokslinių tyrimų įstaigos ar organizacijos, esančios už Sąjungos ribų, ar jos vardu nekomerciniais tikslais įvežta įranga

51

C14

Bandomieji gyvūnai ir tyrimams skirtos biologinės arba cheminės medžiagos

53

C15

Žmogaus kilmės terapinės medžiagos ir kraujo grupės bei audinių tipo nustatymo reagentai

54

C16

Prietaisai ir aparatai, naudojami medicinos tyrimams, ligų diagnozavimui ar medicininiam gydymui

57

C17

Referencinės medžiagos, naudojamos vaistų kokybės kontrolei

59

C18

Tarptautiniuose sporto renginiuose naudojami farmacijos produktai

60

C19

Labdaros ir filantropijos organizacijoms skirtos prekės

61

C20

Akliesiems skirti daiktai, nurodyti III priede

66

C21

Akliesiems skirti daiktai, nurodyti IV priede, kuriuos įveža patys aklieji savo pačių naudojimui (įskaitant atsargines dalis, sudėtines dalis, reikmenis ir įrankius)

67 str. 1 dalies a punktas ir 67 str. 2 dalis

C22

Akliesiems skirti daiktai, nurodyti IV priede, kuriuos įveža tam tikros įstaigos ar organizacijos (įskaitant atsargines dalis, sudėtines dalis, reikmenis ir įrankius)

67 str. 1 dalies b punktas ir 67 str. 2 dalis

C23

Kitiems neįgaliesiems (išskyrus akluosius) skirti daiktai, nurodyti IV priede, kuriuos įveža patys neįgalieji savo pačių naudojimui (įskaitant atsargines dalis, sudėtines dalis, reikmenis ir įrankius)

68 str. 1 dalies a punktas ir 68 str. 2 dalis

C24

Kitiems neįgaliesiems (išskyrus akluosius) skirti daiktai, nurodyti IV priede, kuriuos įveža tam tikros įstaigos ar organizacijos (įskaitant atsargines dalis, sudėtines dalis, reikmenis ir įrankius)

68 str. 1 dalies b punktas ir 68 str. 2 dalis

C25

Prekės, įvežamos nukentėjusiems nuo nelaimės

74

C26

Garbės apdovanojimai ar ženklai

81

C27

Tarptautinių santykių srityje gautos dovanos

82

C28

Monarchams ar valstybių vadovams skirtos prekės

85

C29

Nedidelės vertės prekių pavyzdžiai, įvežami reklamos tikslais

86

C30

Spaudiniai ir reklaminė medžiaga, įvežama reklamos tikslais

87–89

C31

Prekybos mugėje ar panašiame renginyje naudojamos arba vartojamos prekės

90

C32

Tyrimui, analizei ar bandymams įvežamos prekės

95

C33

Siuntos, siunčiamos autorių teisių ar pramoninių ir komercinių patentų teisių apsaugos organizacijoms

102

C34

Turistams skirta informacinė literatūra

103

C35

Įvairūs dokumentai ir daiktai

104

C36

Pagalbinės medžiagos, skirtos gabenamoms prekėms sukrauti ir apsaugoti

105

C37

Kraikas, pašarai ir lesalai, skirti gyvūnams jų gabenimo metu

106

C38

Degalai ir tepalai sausumos motorinėse transporto priemonėse ir specialiose talpyklose

107

C39

Medžiagos, skirtos karo aukų kapams ar paminklams

112

C40

Karstai, laidojimo urnos ir laidojimo puošiniai

113

C41

Atleidimas nuo eksporto muitų

Naminiai gyvūnai, išvežami perkeliant žemės ūkio veiklą iš Sąjungos į trečiąją šalį

115

C51

Pašarai, išvežami kartu su gyvūnais

121

C52Laikinasis įvežimas

Procedūra

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 straipsnis

Kodas

Padėklai

208 ir 209

D01

Konteineriai

210 ir 211

D02

Transporto priemonė

212

D03

Keleivių įvežami asmeniniai daiktai ir sporto reikmėms skirtos prekės

219

D04

Jūreivių gerovės reikmenys

220

D05

Nelaimės atveju teikiamos pagalbos siuntos

221

D06

Medicinos, chirurginė ir laboratorinė įranga

222

D07

Gyvūnai

223

D08

Prekės, skirtos veiklai, atitinkančiai pasienio zonos ypatumus

224

D09

Garso, vaizdo arba duomenų laikmenos

225

D10

Informacinė medžiaga

225

D11

Profesinė įranga

226

D12

Mokymo medžiaga ir mokslinė įranga

227

D13

Tara, pripildyta

228

D14

Tara, tuščia

228

D15

Liejimo formos, štampai, spausdinimo formos, brėžiniai, eskizai, matavimo, tikrinimo bei bandymo instrumentai ir kiti panašūs dirbiniai

229

D16

Specialūs įrankiai ir instrumentai

230

D17

Prekės, skirtos bandymams

231 str. a punktas

D18

Importuotos prekės, su kuriomis atliekamas pirkimo–pardavimo sutartyje numatytas priimamasis bandymas, kurio rezultatas yra teigiamas

231 str. b punktas

D19

Prekės, naudojamos bandymams atlikti

231 str. c punktas

D20

Pavyzdžiai

232

D21

Gamybos pakaitos priemonės

233

D22

Prekės, kurios bus eksponuojamos arba naudojamos viešajame renginyje

234 str. 1 dalis

D23

Patikrinimui skirtos prekės (šeši mėnesiai)

234 str. 2 dalis

D24

Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai

234 str. 3 dalies a punktas

D25

Prekės, įvežtos parduoti aukcione

234 str. 3 dalies b punktas

D26

Atsarginės dalys, reikmenys ir įranga

235

D27

Prekės, įvežamos esant konkrečioms situacijoms, neturinčioms ekonominio poveikio

236 str. b punktas

D28

Prekės, įvežamos retkarčiais ne ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui

236 str. a punktas

D29

Laikinasis įvežimas iš dalies atleidžiant nuo muitų

206

D51Žemės ūkio produktai

Procedūra

Kodas

Importas

Prekių vieneto kainos naudojimas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti (Kodekso 74 straipsnio 2 dalies c punktas ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, 142 straipsnio 6 dalis).

E01

Standartinės importo vertės (pavyzdžiui, Reglamentas (ES) Nr. 543/2011)

E02

Eksportas

Žemės ūkio produktai, už kuriuos prašoma eksporto grąžinamųjų išmokų, skiriamų pateikus eksporto sertifikatą (I priedo prekės)

E51

Žemės ūkio produktai, už kuriuos prašoma grąžinamųjų eksporto išmokų, skiriamų nereikalaujant pateikti eksporto sertifikato (I priedo prekės)

E52

Mažais kiekiais eksportuojami žemės ūkio produktai, už kuriuos prašoma eksporto grąžinamųjų išmokų, skiriamų nereikalaujant pateikti eksporto sertifikato (I priedo prekės)

E53

Žemės ūkio produktai, už kuriuos prašoma eksporto grąžinamųjų išmokų, skiriamų pateikus gražinamųjų išmokų sertifikatą (ne I priedo prekės)

E61

Žemės ūkio produktai, už kuriuos prašoma eksporto grąžinamųjų išmokų, skiriamų nereikalaujant pateikti gražinamųjų išmokų sertifikato (ne I priedo prekės)

E62

Mažais kiekiais eksportuojami žemės ūkio produktai, už kuriuos prašoma eksporto grąžinamųjų išmokų, nepateikus gražinamųjų išmokų sertifikato (ne I priedo prekės)

E63

Mažais kiekiais eksportuojami žemės ūkio produktai, už kuriuos prašoma eksporto grąžinamųjų išmokų ir į kuriuos neatsižvelgiama apskaičiuojant minimalias patikrinimų normas

E71

Kita

Procedūra

Kodas

Importas

Grąžintų prekių neapmokestinimas importo muitais (Kodekso 203 straipsnis)

F01

Grąžintų prekių neapmokestinimas importo muitais (specialios aplinkybės, numatytos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, 159 straipsnyje: žemės ūkio prekės)

F02

Grąžintų prekių neapmokestinimas importo muitais (specialios aplinkybės, numatytos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, 158 straipsnio 3 dalyje: remontas arba geros būklės atkūrimas)

F03

Perdirbtieji produktai, grąžinami į Sąjungą po to, kai buvo eksportuoti arba reeksportuoti (Kodekso 205 straipsnio 1 dalis)

F04

Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimas iš importo vietos pagal Direktyvos 2008/118/EB 17 straipsnio 1 dalies b punktą

F06

 

 

Jūrų žvejybos produktų ir kitų produktų, kuriuos trečiosios šalies teritorinėje jūroje sužvejojo arba iš tos jūros išgavo valstybėje narėje registruoti ir su tos valstybės vėliava plaukiojantys laivai, neapmokestinimas importo muitais

F21

Produktų, gautų iš jūrų žvejybos ir kitų produktų, kuriuos trečiosios šalies teritorinėje jūroje sužvejojo arba iš tos jūros išgavo valstybėje narėje registruoti ir su tos valstybės vėliava plaukiojantys pramoniniai laivai, neapmokestinimas importo muitais

F22

Prekės, kurioms po laikinojo išvežimo perdirbti procedūros įforminama sandėliavimo procedūra nesustabdant akcizų taikymo

F31

Prekės, kurioms po laikinojo įvežimo perdirbti procedūros įforminama sandėliavimo procedūra nesustabdant akcizų taikymo

F32

Prekės, kurioms po to, kai jos buvo laisvojoje zonoje, įforminama sandėliavimo procedūra nesustabdant akcizų taikymo

F33

Prekės, kurioms po galutinio vartojimo procedūros įforminama sandėliavimo procedūra nesustabdant akcizų taikymo

F34

Renginiams ar parduoti skirtų prekių, kurioms buvo įforminta laikinojo įvežimo procedūra, išleidimas į laisvą apyvartą taikant tuos apskaičiavimo elementus, kurie galioja priimant išleidimo į laisvą apyvartą deklaraciją

F41

Perdirbtųjų produktų išleidimas į laisvą apyvartą, kai importo muitų suma apskaičiuojama pagal Kodekso 86 straipsnio 3 dalį

F44

 

 

Eksportas

Karinės paskirties eksportas

F51

Maisto produktų sandėliavimas

F61

Prekių, už kurias gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, sandėliavimas

F62

Produktų pristatymas į maisto tiekimo saugyklą (Komisijos reglamento (EB) Nr. 612/2009 (1) 37–40 straipsniai)

F63

Prekių, skirtų sandėliuoti, išvežimas iš maisto tiekimo saugyklos

F64

(1)   OL L 186, 2009 7 17, p. 1.

2. Tik nacionaliniam naudojimui skirti kodai turi būti sudaryti iš skaitinio ženklo, po kurio eina du raidiniai skaitiniai ženklai, pagal valstybės narės nomenklatūrą.

▼C2

40 langelis. Bendroji deklaracija/pirminis dokumentas

▼B

Į šį langelį įrašomi raidiniai skaitiniai (an..26) kodai.

Kiekvienas kodas susideda iš trijų komponentų, kurie atskiriami brūkšneliais (-). Pirmasis komponentas (a1) susideda iš trijų skirtingų raidžių ir yra naudojamas trims toliau minimoms kategorijoms atskirti. Antrasis komponentas (an..3), susidedantis iš skaitmenų ir (arba) raidžių derinio, naudojamas dokumento rūšiai identifikuoti. Trečiasis komponentas (an..20) – tai dokumentui atpažinti būtini duomenys (jo identifikacinis numeris arba kita atpažįstama nuoroda).

1.    Pirmasis komponentas (a1):

bendroji deklaracija, žymima raide X,

pradinė deklaracija, žymima raide Y,

ankstesnis dokumentas, žymimas raide Z.

2.    Antrasis komponentas (an..3):

iš dokumentų santrumpų sąrašo pasirenkama dokumento santrumpa.

Į šį sąrašą įtrauktu kodu CLE žymima „Įtraukimo į apskaitos registrus data ir nuoroda“ (Kodekso 182 straipsnis). Datos kodas – yyyymmdd (metai, mėnuo, diena).

3.    Trečiasis komponentas (an..20):

Čia įrašomas dokumento identifikacinis numeris arba kita atpažįstama nuoroda.

Pavyzdžiai

 Ankstesnis dokumentas yra T1 tranzito dokumentas, kuriam paskirties muitinės įstaiga suteikė numerį 238544. Todėl kodas bus Z-821–238544. (Z – ankstesnis dokumentas, 821 – tranzito procedūra, o 238544 – dokumento registracijos numeris (arba MRN, žymintis NCTS operacijas).

 Krovinio manifestas, kurio numeris 2222, naudojamas kaip bendroji deklaracija. Kodas bus X-785–2222. (X – bendroji deklaracija, 785 – krovinio manifestas, o 2222 – manifesto identifikacinis numeris).

 Prekės į apskaitos registrus buvo įtrauktos 2002 m. vasario 14 d. Todėl kodas bus Y-CLE-20020214–5 (Y – pradinė deklaracija, CLE – prekių įtraukimas į apskaitos registrus, 20020214 – įrašymo data, kur 2002 – metai, 02 – mėnuo, 14 – diena, o 5 – įtraukimo į apskaitos registrus nuoroda).Dokumentų santrumpų sąrašas

Konteinerių sąrašas

235

Krovinio aprašas (pristatymo pranešimas)

270

Pakuočių sąrašas

271

Išankstinė (pro forma) sąskaita faktūra

325

Komercinė sąskaita faktūra

380

Ekspeditoriaus važtaraštis

703

Laivybos įmonės laivo važtaraštis (konosamentas)

704

Laivo važtaraštis (konosamentas)

705

CIM važtaraštis (geležinkelio)

720

SMGS važtaraštis (geležinkelio)

722

Kelių transporto važtaraštis

730

Orlaivio važtaraštis

740

Oro linijų bendrovės orlaivio važtaraštis

741

Išsiuntimo pranešimas (pašto siuntos)

750

Įvairiarūšio/mišriojo transporto dokumentas

760

Krovinio manifestas

785

Bendrasis kelių transporto važtaraštis

787

Sąjungos tranzito deklaracija – Mišrios siuntos (T)

820

Išorinio Sąjungos tranzito deklaracija (T1)

821

Vidinio Sąjungos tranzito deklaracija (T1)

822

 

 

TIR knygelė

952

ATA knygelė

955

Įtraukimo į apskaitos registrus data ir nuoroda

CLE

Informacinis lapas INF3

IF3

Informacinis lapas INF8

IF8

Krovinio manifestas – supaprastinta procedūra

MNS

Vidinio Sąjungos tranzito deklaracija – Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, 188 straipsnis

T2F

T2M

T2M

Įvežimo bendroji deklaracija

355

Bendroji laikinojo saugojimo deklaracija

337

Kita

ZZZ

Jeigu pirmiau minėtas dokumentas parengiamas BAD pagrindu, santrumpą sudarys kodai, įrašomi į 1 langelio pirmą skiltį (IM, EX, CO ir ES).

43 langelis. Vertės nustatymo metodas

Importuotų prekių muitinės vertės nustatymo metodų kodai yra šie:Kodas

Susijusios Kodekso nuostatos

Metodas

1

Kodekso 70 straipsnis

Importuotų prekių sandorio vertė

2

Kodekso 74 straipsnio 2 dalies a punktas

Tapačių prekių sandorio vertė

3

Kodekso 74 straipsnio 2 dalies b punktas

Panašių prekių sandorio vertė

4

Kodekso 74 straipsnio 2 dalies c punktas

Dedukcinis vertės nustatymo metodas

5

Kodekso 74 straipsnio 2 dalies d punktas

Apskaičiuotosios vertės nustatymo metodas

6

Kodekso 74 straipsnio 3 dalis

Vertės nustatymas, remiantis turimais duomenimis (alternatyvus metodas)

44 langelis. Papildoma informacija/pateikiami dokumentai/sertifikatai ir leidimai

1.    Papildoma informacija

Papildomai su muitine susijusiai informacijai užkoduoti naudojamas penkiaženklis kodas. Šis kodas įrašomas po papildomos informacijos, jeigu Sąjungos teisės aktuose nenustatyta, kad tas kodas turi būti naudojamas vietoj teksto.

Pavyzdys

Deklarantas į 2 langelį įrašo kodą 00300 taip nurodydamas, kad deklarantas ir siuntėjas sutampa.

Sąjungos teisės aktais nustatoma, kad tam tikra papildoma informacija būtų įrašyta ne 44 langelyje, o kituose langeliuose. Tačiau tokia papildoma informacija turėtų būti koduojama laikantis tų pačių taisyklių kaip ir informacija, kuri turi būti įrašyta būtent į 44 langelį. Be to, tuo atveju, kai Sąjungos teisės aktais nenustatyta, į kurį langelį turi būti įrašyta informacija, ta informacija turi būti įrašyta į 44 langelį.

Visų rūšių papildoma informacija yra išvardyta šios antraštinės dalies pabaigoje.

Valstybės narės gali nustatyti papildomos nacionalinės informacijos naudojimą, jeigu jos kodifikacijos struktūra skiriasi nuo Sąjungos papildomos informacijos kodų.

2.    Pateikti dokumentai, sertifikatai ir leidimai

a) Deklaraciją papildantys dokumentai, sertifikatai ir Sąjungos arba tarptautiniai leidimai arba kita informacija, turi būti įrašomi nurodant kodą, kurį sudaro 4 raidiniai skaitiniai ženklai, ir po jo, jei taikytina, identifikacinį numerį arba kitą atpažįstamą nuorodą. Dokumentų, sertifikatų, leidimų ir kitos informacijos sąrašą su atitinkamais kodais galima rasti TARIC duomenų bazėje.

b) Nacionaliniai dokumentai, sertifikatai ir leidimai, pateikti kartu su deklaracija, turi būti įrašomi naudojant kodą, kurį sudaro skaitmuo ir 3 raidiniai skaitiniai ženklai (pvz., 2123, 34d5), po jų gali būti nurodytas identifikacijos numeris arba kita atpažįstama nuoroda. Keturi ženklai žymi kodus pagal tos valstybės narės nomenklatūrą.

47 langelis. Mokesčių apskaičiavimas

Pirma skiltis: mokesčio rūšis

a) Taikomi šie kodai:Pramonės produktams taikomi muitai

A00

Papildomi muitai

A20

Galutiniai antidempingo muitai

A30

Laikinieji antidempingo muitai

A35

Galutiniai kompensaciniai muitai

A40

Laikinieji kompensaciniai muitai

A45

PVM

B00

Kompensuojamieji delspinigiai (PVM)

B10

Delspinigiai (PVM)

B20

Eksporto mokesčiai

C00

Žemės ūkio produktų eksporto mokesčiai

C10

Delspinigiai

D00

Kompensuojamieji delspinigiai (t. y. laikinasis įvežimas perdirbti)

D10

Kitų šalių vardu surinkti muitai

E00

b) Tik nacionaliniam naudojimui skirti kodai turi būti sudaryti iš skaitinio ženklo, po kurio eina du raidiniai skaitiniai ženklai, pagal valstybės narės nomenklatūrą.

Paskutinė skiltis: mokėjimo būdas

Valstybės narės gali naudoti šiuos kodus:

A

Mokėjimas grynaisiais pinigais

B

Mokėjimas kreditine kortele

C

Mokėjimas čekiu

D

Kita (pvz., atsiskaitymas tiesioginio debeto būdu iš muitinės tarpininko sąskaitos)

E

Atidėtas mokėjimas

F

Atidėtas mokėjimas – muitinės sistema

G

Atidėtas mokėjimas – PVM sistema (šeštosios PVM direktyvos 23 straipsnis)

H

Elektroninis kreditavimas

J

Apmokėjimas per pašto administraciją (pašto siuntos) ar kitas viešojo sektoriaus ar Vyriausybines įstaigas

K

Akcizų kreditas arba grąžinimas

M

Užstatas, įskaitant piniginį užstatą

P

Iš muitinės tarpininko sąskaitos

R

Garantija

S

Vienkartinė garantija

T

Garantija muitinės tarpininko sąskaita

U

Garantija muitinės tarpininko sąskaita – nuolatinis įgaliojimas

V

Garantija muitinės tarpininko sąskaita – vienkartinis įgaliojimas

O

Intervencinei agentūrai pateikta garantija

▼C2

49 langelis. Muitinės sandėlis

▼B

Įrašytiną kodą susidaro šios trys dalys:

 Ženklas, žymintis sandėlio rūšį:

 

R

I tipo atvirasis muitinės sandėlis

S

II tipo atvirasis muitinės sandėlis

T

III tipo atvirasis muitinės sandėlis

U

Uždarasis muitinės sandėlis

V

Laikinojo prekių saugojimo sandėliai

Y

Ne muitinės sandėlis

Z

Laisvoji zona ar laisvasis sandėlis

 Išduodant leidimą valstybės narės suteiktas identifikacinis numeris (an..14)

 Šalies kodas, žymintis leidimą išdavusią valstybę narę, apibrėžtas 2 langelio pildymo paaiškinime (a2)

50 langelis. Vykdytojas

Jeigu reikia nurodyti identifikavimo kodą, nurodomas EORI kodas, kurio struktūra apibūdinta 2 langelio pildymo paaiškinime.

51 langelis. Numatomos tranzito muitinės įstaigos (ir šalis)

Naudojami 29 langelyje įrašyti kodai.

52 langelis. Garantija

Garantijų kodai

Taikomi šie kodai (n1):Situacija

Kodas

Kiti įrašai

Atleidimas nuo pareigos pateikti garantiją (Kodekso 95 straipsnio 2 dalis)

0

—  Atleidimo nuo prievolės pateikti garantiją sertifikato numeris

Bendroji garantija

1

— Bendrosios garantijos pažymėjimo numeris

— Garantijos muitinės įstaiga

Garanto pateikiama vienkartinė garantija

2

— Nuoroda į garanto įsipareigojimą

— Garantijos muitinės įstaiga

Vienkartinė piniginio užstato formos garantija

3

 

Vienkartinė lakštų formos garantija

4

—  Vienkartinės garantijos lakšto numeris

Atleidimas nuo prievolės pateikti garantiją, kai suma, kurios sumokėjimą užtikrintų garantija, neviršija deklaracijoms taikomos statistinės vertės ribos pagal Kodekso 89 straipsnio 9 dalį

5

 

Garantijos pateikti nereikalaujama (Kodekso 89 straipsnio 8 dalis)

6

 

Garantijos nereikalaujama iš tam tikrų viešojo sektoriaus institucijų

8

 

Šalių įrašymas rubrikoje „Negalioja“:

Naudotini 2 langelyje įrašomi šalies kodai.

53 langelis. Paskirties muitinės įstaiga (ir šalis)

Naudojami 29 langelyje įrašyti kodai.

Papildoma informacija – kodas XXXXXBendroji kategorija – kodas 0xxxx

Teisinis pagrindas

Dalykas

Papildoma informacija

Langelis

Kodas

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, 163 straipsnis

Prašymas išduoti leidimą, pateikiamas kaip specialiosios procedūros deklaracija

„Supaprastintas leidimas“

44

00100

C1 priedėlis

Keli eksportuotojai, gavėjai ar ankstesni dokumentai

„Kiti“

2, 8 ir 40

00200

C1 priedėlis

Deklaranto ir siuntėjo tapatumas

„Siuntėjas“

14

00300

C1 priedėlis

Deklaranto ir eksportuotojo tapatumas

„Eksportuotojas“

14

00400

C1 priedėlis

Deklaranto ir gavėjo tapatumas

„Gavėjas“

14

00500Importuojant – kodas 1xxxx

Teisinis pagrindas

Dalykas

Papildoma informacija

Langelis

Kodas

Reglamento (EB) Nr. 1147/2002 2 straipsnio 1 dalis

Laikinas autonominių muitų taikymo sustabdymas

„Importas su tinkamumo skraidyti pažymėjimu“

44

10100

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, 241 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Laikinojo įvežimo perdirbti procedūros pripažinimas įvykdyta

„IP prekės“

44

10200

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, 241 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Laikinojo įvežimo perdirbti procedūros pripažinimas įvykdyta (specialios prekybos politikos priemonės)

IP prekės, prekybos politika

44

10300

Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, 238 straipsnis

Laikinasis įvežimas

„TA prekės“

44

10500

Kodekso 86 straipsnio 3 dalis

Importo muito už perdirbtuosius produktus, gautus taikant laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą, sumos nustatymas pagal Kodekso 86 straipsnio 3 dalį

„Specialioji importo muito už perdirbtuosius produktus apskaičiavimo taisyklė“

44

10800Eksportuojant – kodas 3xxxx

Teisinis pagrindas

Dalykas

Papildoma informacija

Langelis

Kodas

Kodekso 254 straipsnio 4 dalies b punktas

Žemės ūkio prekių eksportas, atsižvelgiant į galutinį vartojimą

Kodekso 254 straipsnio 4 dalies b punktas

Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93

Galutinis vartojimas: eksportuojamos prekės – žemės ūkio grąžinamosios išmokos netaikomos

44

30300

III ANTRAŠTINĖ DALIS

KALBINIŲ NUORODŲ IR JŲ KODŲ LENTELĖKalbinės nuorodos

Kodai

— BG Ограничена валидност

— CS Omezená platnost

— DA Begrænset gyldighed

— DE Beschränkte Geltung

— EE Piiratud kehtivus

— EL Περιορισμένη ισχύς

— ES Validez limitada

— FR Validité limitée

— HR Ograničena valjanost

— IT Validità limitata

— LV Ierobežots derîgums

— LT Galiojimas apribotas

— HU Korlátozott érvényû

— MT Validità limitata

— NL Beperkte geldigheid

— PL Ograniczona ważność

— PT Validade limitada

— RO Validitate limitată

— SL Omejena veljavnost

— SK Obmedzená platnost'

— FI Voimassa rajoitetusti

— SV Begränsad giltighet

— EN Limited validity

Galiojimas apribotas – 99200

— BG Освободено

— CS Osvobození

— DA Fritaget

— DE Befreiung

— EE Loobutud

— EL Απαλλαγή

— ES Dispensa

— FR Dispense

— HR Oslobođeno

— IT Dispensa

— LV Derīgs bez zīmoga

— LT Leista neplombuoti

— HU Mentesség

— MT Tneħħija

— NL Vrijstelling

— PL Zwolnienie

— PT Dispensa

— RO Dispensă

— SL Opustitev

— SK Oslobodenie

— FI Vapautettu

— SV Befrielse.

— EN Waiver

Leista neplombuoti – 99201

— BG Алтернативно доказателство

— CS Alternativní důkaz

— DA Alternativt bevis

— DE Alternativnachweis

— EE Alternatiivsed tõendid

— EL Εναλλακτική απόδειξη

— ES Prueba alternativa

— FR Preuve alternative

— HR Alternativni dokaz

— IT Prova alternativa

— LV Alternatīvs pierādījums

— LT Alternatyvusis įrodymas

— HU Alternatív igazolás

— MT Prova alternattiva

— NL Alternatief bewijs

— PL Alternatywny dowód

— PT Prova alternativa

— RO Probă alternativă

— SL Alternativno dokazilo

— SK Alternatívny dôkaz

— FI Vaihtoehtoinen todiste

— SV Alternativt bevis

— EN Alternative proof

Alternatyvusis įrodymas – 99202

— BG Различия: митническо учреждение, където стоките са представени …(наименование и страна)

— CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …(název a země)

— DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …(navn og land)

— DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …(Name und Land)

— EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati …(nimi ja riik)

— EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …(Όνομα και χώρα)

— ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …(nombre y país)

— FR Différences: marchandises présentées au bureau …(nom et pays)

— HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena …(naziv I zemlja)

— IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …(nome e paese)

— LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas …(nosaukums un valsts)

— LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės …(pavadinimas ir valstybė)

— HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …(név és ország)

— MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati …(isem u pajjiż)

— NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …(naam en land)

— PL Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar …(nazwa i kraj)

— PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …(nome e país)

— RO Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal …(nume și țara)

— SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo …(naziv in država)

— SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný …(názov a krajina).

— FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …(nimi ja maa)

— SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …(namn och land)

— EN Differences: office where goods were presented …(name and country)

Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės …(pavadinimas ir valstybė) – 99203

— BG Излизането от …подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

— CS Výstup ze …podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č …

— DA Udpassage fra …undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …

— DE Ausgang aus …- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

— EE …territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr…

— EL Η έξοδος από …υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …

— ES Salida de …sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no …

— FR Sortie de …soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no …

— HR Izlaz iz …podliježe ograničenjima ili pristobjama na temeleju Uredbe/Direktive/Odluke br. …

— IT Uscita dalla …soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …

— LV Izvešana no …piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …,

— LT Išvežimui iš …taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. …

— HU A kilépés …területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

— MT Ħruġ mill- …suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru …

— NL Bij uitgang uit de …zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.

— PL Wyprowadzenie z …podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

— PT Saída da …sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o …

— RO Ieșire din …supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia nr …

— SL Iznos iz …zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …

— SK Výstup z …podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č ….

— FI …vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja

— SV Utförsel från …underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …

— EN Exit from …subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No …

Išvežimui iš …taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. … — 99204

— BG Освободено от задължителен маршрут

— CS Osvobození od stanovené trasy

— DA fritaget for bindende transportrute

— DE Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

— EE Ettenähtud marsruudist loobutud

— EL Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής

— ES Dispensa de itinerario obligatorio

— FR Dispense d'itinéraire contraignant

— HR Oslobođeno od propisanog plana puta

— IT Dispensa dall'itinerario vincolante

— LV Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta

— LT Leista nenustatyti maršruto

— HU Előírt útvonal alól mentesítve

— MT Tneħħija ta' l-itinerarju preskitt

— NL Geen verplichte route

— PL Zwolniony z wiążącej trasy przewozu

— PT Dispensa de itinerário vinculativo

— RO Dispensă de la itinerarul obligatoriu

— SL Opustitev predpisane poti

— SK Oslobodenie od predpísanej trasy

— FI Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta

— SV Befrielse från bindande färdväg

— EN Prescribed itinerary waived

Leista nenustatyti maršruto – 99205

— BG Одобрен изпращач

— CS Schválený odesílatel

— DA Godkendt afsender

— DE Zugelassener Versender

— EE Volitatud kaubasaatja

— EL Εγκεκριμένος αποστολέας

— ES Expedidor autorizado

— FR Expéditeur agréé

— HR Ovlašteni pošiljatelj

— IT Speditore autorizzato

— LV Atzītais nosūtītājs

— LT Įgaliotas siuntėjas

— HU Engedélyezett feladó

— MT Awtorizzat li jibgħat

— NL Toegelaten afzender

— PL Upoważniony nadawca

— PT Expedidor autorizado

— RO Expeditor agreat

— SL Pooblaščeni pošiljatelj

— SK Schválený odosielateľ

— FI Valtuutettu lähettäjä

— SV Godkänd avsändare

— EN Authorised consignor

Įgaliotasis siuntėjas – 99206

— BG Освободен от подпис

— CS Podpis se nevyžaduje

— DA Fritaget for underskrift

— DE Freistellung von der Unterschriftsleistung

— EE Allkirjanõudest loobutud

— EL Δεν απαιτείται υπογραφή

— ES Dispensa de firma

— FR Dispense de signature

— HR Oslobođeno potpisa

— IT Dispensa dalla firma

— LV Derīgs bez paraksta

— LT Leista nepasirašyti

— HU Aláírás alól mentesítve

— MT Firma mhux meħtieġa

— NL Van ondertekening vrijgesteld

— PL Zwolniony ze składania podpisu

— PT Dispensada a assinatura

— RO Dispensă de semnătură

— SL Opustitev podpisa

— SK Oslobodenie od podpisu

— FI Vapautettu allekirjoituksesta

— SV Befrielse från underskrift

— EN Signature waived

Leista nepasirašyti – 99207

— BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

— CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

— DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION

— DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

— EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

— EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

— ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

— FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE

— HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

— IT GARANZIA GLOBALE VIETATA

— LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

— LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

— HU ÖSSZKEZESSÉG TILOS

— MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

— NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

— PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

— PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

— RO GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ

— SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE

— SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

— FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

— SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

— EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA – 99208

— BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

— CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ

— DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE

— DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

— EE PIIRAMATU KASUTAMINE

— ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

— ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA

— FR UTILISATION NON LIMITÉE

— HR NEOGRANIČENA UPORABA

— IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

— LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

— LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

— HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

— MT UŻU MHUX RISTRETT

— NL GEBRUIK ONBEPERKT

— PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

— PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA

— RO UTILIZARE NELIMITATĂ

— SL NEOMEJENA UPORABA

— SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

— FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

— SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

— EN UNRESTRICTED USE

NERIBOTAS NAUDOJIMAS – 99209

— BG Разни

— CS Různí

— DA Diverse

— DE Verschiedene

— EE Erinevad

— EL Διάφορα

— ES Varios

— FR Divers

— HR Razni

— IT Vari

— LV Dažādi

— LT Įvairūs

— HU Többféle

— MT Diversi

— NL Diverse

— PL Różne

— PT Diversos

— RO Diverși

— SL Razno

— SK Rôzne

— FI Useita

— SV Flera

— EN Various

Įvairūs – 99211

— BG Насипно

— CS Volně loženo

— DA Bulk

— DE Lose

— EE Pakendamata

— EL Χύμα

— ES A granel

— FR Vrac

— HR Rasuto

— IT Alla rinfusa

— LV Berams

— LT Nesupakuota

— HU Ömlesztett

— MT Bil-kwantitá

— NL Los gestort

— PL Luzem

— PT A granel

— RO Vrac

— SL Razsuto

— SK Voľne

— FI Irtotavaraa

— SV Bulk

— EN Bulk

Nesupakuota – 99212

— BG Изпращач

— CS Odesílatel

— DA Afsender

— DE Versender

— EE Saatja

— EL Αποστολέας

— ES Expedidor

— FR Expéditeur

— HR Pošiljatelj

— IT Speditore

— LV Nosūtītājs

— LT Siuntėjas

— HU Feladó

— MT Min jikkonsenja

— NL Afzender

— PL Nadawca

— PT Expedidor

— RO Expeditor

— SL Pošiljatelj

— SK Odosielateľ

— FI Lähettäjä

— SV Avsändare

— EN Consignor

Siuntėjas – 99213
D2 priedėlis

PAPILDOMI KOMPIUTERIZUOTOS TRANZITO SISTEMOS KODAI

1.    Šalių kodai (CNT)Laukelis

Turinys

Laukelio tipas

Pavyzdys

1

ISO dviraidis šalies kodas

2 raidės

IT

Naudojamas ISO dviraidis šalies kodas (žr. D1 priedėlį).

2.    Kalbos kodas

Naudojami ISO dviraidžiai kodai, nustatyti 1988 m. standartu ISO-639.

3.    Prekės kodas (COM)Laukelis

Turinys

Laukelio tipas

Pavyzdys

1

HS6

6 skaitmenys (kairinė lygiuotė)

010290

Įrašomas Suderintosios sistemos šešiaženklis kodas (HS6). Nacionaliniu lygmeniu naudojamą prekės kodą gali sudaryti iki aštuonių skaitmenų.

6.    Pateikiamų dokumentų/sertifikatų kodai

(Skaitiniai kodai paimti iš 1997b JT Administravimo, komercijos ir transporto elektroninių duomenų mainų žinyno: 1001 duomenų elemento kodų sąrašas, Užkoduotas dokumento/pranešimo pavadinimas.)Atitikties sertifikatas

2

Kokybės sertifikatas

3

Prekių gabenimo sertifikatas A.TR

18

Konteinerių sąrašas

235

Pakuočių sąrašas

271

Išankstinė (pro forma) sąskaita faktūra

325

Komercinė sąskaita faktūra

380

Ekspeditoriaus važtaraštis

703

Laivybos įmonės laivo važtaraštis (konosamentas)

704

Laivo važtaraštis (konosamentas)

705

Ekspeditoriaus laivo važtaraštis (konosamentas)

714

SMGS važtaraštis (geležinkelio)

722

Kelių transporto važtaraštis

730

Orlaivio važtaraštis

740

Oro linijų bendrovės orlaivio važtaraštis

741

Išsiuntimo pranešimas (pašto siuntos)

750

Įvairiarūšio/mišriojo transporto dokumentas (bendras)

760

Krovinio manifestas

785

Bendrasis kelių transporto važtaraštis

787

Išsiuntimo pranešimas T

820

Išsiuntimo pranešimas T1

821

Išsiuntimo pranešimas T2

822

Išsiuntimo pranešimas T2L

825

Prekių eksporto deklaracija

830

Fitosanitarinis sertifikatas

851

Sanitarinis sertifikatas

852

Veterinarijos sertifikatas

853

Prekių kilmės sertifikatas

861

Prekių kilmės deklaracija

862

Lengvatinės prekių kilmės sertifikatas

864

A formos prekių kilmės sertifikatas (GSP)

865

Importo licencija

911

Krovinio deklaracija (atvykimas)

933

Embargo leidimas

941

TIF blankas

951

TIR knygelė

952

EUR. 1 judėjimo sertifikatas

954

ATA knygelė

955

Kita

zzz

7.    Papildoma informacija / specialūs kodai

Naudojami šie kodai:

DG0

eksportui iš vienos bendrojo tranzito šalies taikomi apribojimai arba eksportui iš Sąjungos taikomi apribojimai.

DG1

muitais apmokestinamas eksportas iš vienos bendrojo tranzito šalies arba muitais apmokestinamas eksportas iš Sąjungos.

DG2

eksportas.

Papildomi specialūs kodai taip pat gali būti nustatomi nacionaliniu lygmeniu.

8.    Muitinės įstaigos kodasLaukelis

Turinys

Laukelio tipas

Pavyzdys

1

Šalies, kurioje veikia muitinės įstaiga, identifikatorius (žr. CNT)

2 raidės

IT

2

Nacionalinis muitinės įstaigos kodas

6 raidiniai skaitiniai ženklai

0830AB

1 laukelis pildomas pirmiau paaiškintu būdu.

2 laukelis pildomas įrašant laisvai sudarytą šešiaženklį raidinį skaitinį kodą. Naudodamos šiuos 6 ženklus, nacionalinės administracijos prireikus gali nustatyti muitinės įstaigų hierarchiją.

9.

Atributas „Deklaracijos rūšis“ (1 langelis): TIR deklaracijose naudojamas kodas TIR.

10.

Atributas „Garantijos rūšis“ (52 langelis): TIR pranešimuose naudojamas kodas B.
E priedėlis

Duomenys, apdorojami centrinėje sistemoje, nustatytoje Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, 7 straipsnyje

1. EORI kodas, nurodytas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, 1 straipsnio 18 punkte.

2. Tikslus asmens pavadinimas (vardas ir pavardė).

3. Buveinės adresas arba gyvenamosios vietos adresas: tikslus vietos, kurioje yra asmens buveinė arba gyvenamoji vieta, adresas, įskaitant šalies arba teritorijos identifikatorių (ISO dviraidį šalies kodą, jeigu jis žinomas, nurodytą D1 priedo II antraštinėje dalyje, 2 langelio pildymo paaiškinimuose).

4. PVM mokėtojo kodas (-ai), jeigu valstybės narės yra jį (juos) suteikusios.

5. Atitinkamais atvejais teisinis statusas, nurodytas steigimo dokumentuose.

6. Įsteigimo data arba fizinio asmens gimimo data.

7. Asmens tipo (fizinio asmens, juridinio asmens, Kodekso 5 straipsnio 4 punkte nurodyto asmenų susivienijimo) kodas. Naudotini šie kodai:

1

fizinis asmuo;

2

juridinis asmuo;

3

Kodekso 5 straipsnio 5 punkte nurodytas asmenų susivienijimas.

8. Kontaktinė informacija: asmens ryšiams vardas ir pavardė, adresas ir bet kurie iš šių duomenų: telefono numeris, fakso numeris, e. pašto adresas.

9. Jeigu asmuo nėra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje: identifikavimo kodas (-ai), jeigu trečiosios šalies, su kuria sudarytas galiojantis susitarimas dėl administracinės savitarpio pagalbos muitinės reikalų srityje, kompetentinga institucija muitinės tikslais suinteresuotajam asmeniui jį (juos) yra suteikusi. Į šį (šiuos) identifikavimo kodą (-us) įtraukiamas šalies arba teritorijos identifikatorius (ISO dviraidis šalies kodas, jeigu jis žinomas, nurodytas D1 priedėlio II antraštinėje dalyje, 2 langelio pildymo paaiškinimuose).

10. Atitinkamais atvejais keturženklis pagrindinės ekonominės veiklos kodas pagal statistinį Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE), nurodytas atitinkamos valstybės narės verslo subjektų registre.

11. EORI kodo galiojimo pabaigos data, kai taikoma.

12. Sutikimas, kad būtų paskelbti 1, 2 ir 3 punktuose išvardyti asmens duomenys, jeigu jis duotas.
F1 priedėlis

TRANZITO LYDIMASIS DOKUMENTAS (TLD)

I SKYRIUS

Tranzito lydimojo dokumento pavyzdys

image

II SKYRIUS

Tranzito lydimojo dokumento paaiškinimai ir jame pateikiama informacija

Tranzito lydimasis dokumento popierius gali būti žalios spalvos.

Tranzito lydimasis dokumentas spausdinamas remiantis tranzito deklaracijoje pateiktais duomenimis, juos prireikus keičia procedūros vykdytojas ir (arba) tikrina išvykimo muitinės įstaiga ir jame nurodoma:

1. MRN (gabenimo registracijos numeris)

Šie duomenys pateikiami 18 raidinių skaitinių ženklų pagal šį pavyzdį:Laukelis

Turinys

Laukelio tipas

Pavyzdžiai

1

Oficialaus tranzito operacijos įregistravimo metų du paskutinieji skaitmenys (YY)

2 skaitmenys

97

2

Šalies, kurioje pradedama tranzito operacija, identifikatorius (ISO dviraidis šalies kodas)

2 raidės

IT

3

Unikalusis tranzito operacijos kodas, kuris per vienus metus ir vienoje šalyje nepasikartoja

13 raidinių skaitinių ženklų

9876AB8890123

4

Kontrolinis ženklas

1 raidinis skaitinis ženklas

5

1 ir 2 laukeliai pildomi pirmiau paaiškintu būdu.

3 laukelyje turi būti nurodomas tranzito operacijos kodas. Šis laukelis naudojamas nacionalinių administracijų nuožiūra, tačiau visos per vienus metus atitinkamoje šalyje vykdytos tranzito operacijos privalo būti žymimos unikaliais kodais.

Nacionalinės administracijos, norinčios, kad į MRN būtų įtrauktas muitinės įstaigos kodas, nacionaliniam įstaigos kodui įrašyti gali skirti ne daugiau kaip šešis pirmuosius ženklus.

4 laukelyje įrašomas viso MRN kontrolinis ženklas. Šis laukelis leidžia nustatyti, ar įrašant visą MRN nepadaryta klaida.

MRN taip pat atspausdinamas užkodavus brūkšniniu kodu naudojant standartinį „128 kodą“ ir „B“ simbolių rinkinį.

2. 3 langelis:

 pirma skiltis: atitinkamo atspausdinto lapo eilės numeris,

 antra skiltis: bendras atspausdintų lapų skaičius (įskaitant prekių sąrašą),

 nepildoma, kai yra tik viena prekių rūšis.

3. 8 langelio dešinėje pusėje:

muitinės įstaigos, kuriai tais atvejais, kai taikoma tranzito veiklos tęstinumo procedūra, turi būti grąžinamas tranzito lydimojo dokumento egzempliorius, pavadinimas ir adresas.

4. C langelis:

 išvykimo muitinės įstaigos pavadinimas,

 išvykimo muitinės įstaigos kodas,

 tranzito deklaracijos priėmimo data,

 įgaliotojo siuntėjo (jei yra) pavadinimas (vardas ir pavardė) ir leidimo numeris.

5. D langelis:

 tikrinimo rezultatai,

 uždėtos plombos arba žyma „- -“, reiškianti „Leista neplombuoti – 99201 “,

 prireikus pateikiama žyma „Nustatytas maršrutas“.

Tranzito lydimojo dokumento duomenys negali būti keičiami, papildomi ar išbraukiami, išskyrus atvejus, kai šiame reglamente nustatyta kitaip.

6. Pakeliui atliekami formalumai

Per laiką, trunkantį nuo prekių išvežimo iš išvykimo muitinės įstaigos iki jų atvežimo į paskirties muitinės įstaigą, į tranzito lydimąjį dokumentą, vežamą kartu su prekėmis, gali prireikti įrašyti tam tikrus duomenis. Šie duomenys yra susiję su vežimo operacija, todėl, atlikdamas atitinkamas procedūras, juos turi įrašyti vežėjas, atsakingas už transporto priemonę, į kurią sukrautos prekės. Šiuos duomenis galima įskaitomai įrašyti ranka; šiuo atveju įrašai daromi rašalu didžiosiomis raidėmis.

Vežėjams primenama, kad prekes galima perkrauti tik turint šalies, kurios teritorijoje jos perkraunamos, muitinės leidimą.

Jeigu ši muitinė mano, kad jai panaudojus reikiamas priemones atitinkama Sąjungos tranzito operacija gali būti tęsiama įprastiniu būdu, ji patvirtina tranzito lydimuosius dokumentus.

Tranzito arba atitinkamais atvejais paskirties muitinės įstaiga duomenis, kuriais buvo papildytas tranzito lydimasis dokumentas, privalo įvesti į sistemą. Šiuos duomenis gali įvesti ir įgaliotasis gavėjas.

Įrašai daromi šiais atvejais ir šiuose langeliuose:

 Perkrovimas: įrašoma 55 langelyje.

 55 langelis. Perkrovimas

 Jei atitinkamos operacijos metu prekės perkraunamos iš vienos transporto priemonės į kitą arba iš vieno konteinerio į kitą, pirmąsias tris šio langelio eilutes pildo vežėjas.

 Tačiau, jei prekės vežamos konteineriuose, kurie bus vežami kelių transporto priemonėmis, muitinė gali leisti procedūros vykdytojui nepildyti 18 langelio, jeigu dėl logistinių priežasčių išvykimo vietoje pildant tranzito deklaraciją neįmanoma pateikti transporto priemonės identifikavimo duomenų ir registracijos šalies ir jei muitinė gali užtikrinti, kad vėliau 55 langelyje bus įrašyti reikalingi tos transporto priemonės duomenys.

 Kiti įvykiai: įrašoma 56 langelyje.

 56 langelis. Kiti įvykiai gabenant krovinį

 Langelis turi būti užpildytas atsižvelgiant į prisiimtas su tranzitu susijusias pareigas.

 Be to, jei prekės sukraunamos į puspriekabę ir kelionės metu pakeičiamas vilkikas (netvarkant ir neperkraunant prekių), į šį langelį įrašomas naujojo vilkiko registracijos numeris ir registracijos šalis. Tokiu atveju kompetentingų institucijų patvirtinimas nebūtinas.
F2 priedėlis

TRANZITO PREKIŲ SĄRAŠAS

I SKYRIUS

Tranzito prekių sąrašo pavyzdys

image

II SKYRIUS

Tranzito prekių sąrašo pildymo paaiškinimai ir jame pateikiama informacija (duomenys)

Jei tranzitu gabenamos daugiau kaip vienos rūšies prekės, kompiuterizuota sistema visada išspausdinamas tranzito prekių sąrašo A lapas ir pridedamas prie tranzito lydimojo dokumento.

Prekių sąrašo langelius galima didinti vertikaliai.

Duomenys turi būti spausdinami taip:

1. Identifikavimo langelyje (viršutinis kairysis kampas):

a) prekių sąrašas;

b) esamojo lapo eilės numeris ir bendras lapų skaičius (įskaitant tranzito lydimąjį dokumentą).

2. Išv. muit. įst. – išvykimo muitinės įstaigos pavadinimas.

3. Data – tranzito deklaracijos priėmimo data.

4. MRN – gabenimo registracijos numeris, apibrėžtas F1 priedėlyje.

5. Duomenys apie atskiras prekių rūšis, kurie pateikiami įvairiuose langeliuose, turi būti spausdinami taip:

▼C2

a) prekės Nr. – atitinkamos prekių rūšies eilės numeris;

▼B

b) režimas – jei visų deklaracijoje nurodytų prekių statusas yra vienodas, šis langelis nepildomas;

c) jei siunta yra mišri, reikia atspausdinti duomenis apie faktinį statusą – T1, T2 arba T2F.
G1 priedėlis

TRANZITO/SAUGUMO LYDIMASIS DOKUMENTAS (TSLD)

I SKYRIUS

Tranzito/saugumo lydimojo dokumento pavyzdys

image

▼B

II SKYRIUS

Tranzito/saugumo lydimojo dokumento paaiškinimai ir jame pateikiama informacija

Tranzito/saugumo lydimajame dokumente nurodomi duomenys, kurie galioja visai deklaracijai.

Tranzito/saugumo lydimajame dokumente pateikiama informacija parengiama remiantis tranzito deklaracijos duomenimis; prireikus šią informaciją keičia procedūros vykdytojas ir (arba) tikrina išvykimo muitinės įstaiga.

Tranzito/saugumo lydimojo dokumento popierius gali būti žalios spalvos.

Laikantis A, C1 ir D1 priedėliuose pateiktuose paaiškinimuose nustatytų reikalavimų, duomenys turi būti spausdinami taip:

1.   MRN (GABENIMO REGISTRACIJOS NUMERIS)

MRN atspausdinamas pirmame puslapyje ir visuose prekių sąrašuose, išskyrus atvejus, kai šie blankai naudojami taikant tranzito veiklos tęstinumo procedūrą ir todėl MRN nesuteikiamas.

Ši informacija pateikiama 18 raidinių skaitinių ženklų pagal toliau pateiktą pavyzdį:Laukelis

Turinys

Laukelio tipas

Pavyzdžiai

1

Oficialaus tranzito deklaracijos priėmimo metų paskutinieji du skaitmenys (YY)

2 skaitmenys

06

2

Šalies, kurioje pradedama tranzito operacija, kodas (dviraidis šalies kodas)

2 raidės

RO

3

Unikalusis tranzito operacijos kodas, kuris per vienus metus ir vienoje šalyje nepasikartoja

13 raidinių skaitinių ženklų

9876AB8890123

4

Kontrolinis ženklas

1 raidinis skaitinis ženklas

5

1 ir 2 laukeliai pildomi pirmiau paaiškintu būdu.

3 laukelyje nurodomas tranzito operacijos kodas. Šis laukelis naudojamas nacionalinių administracijų nuožiūra, tačiau visos per vienus metus atitinkamoje šalyje vykdytos tranzito operacijos privalo būti žymimos unikaliais kodais.

Nacionalinės administracijos, norinčios, kad į MRN būtų įtrauktas muitinės įstaigos kodas, nacionaliniam įstaigos kodui įrašyti gali skirti ne daugiau kaip šešis pirmuosius ženklus.

4 laukelyje įrašomas viso MRN kontrolinis ženklas.

Šis laukelis leidžia nustatyti, ar įrašant visą MRN nepadaryta klaida.

MRN taip pat atspausdinamas užkodavus brūkšniniu kodu naudojant standartinį „128 kodą“ ir „B“ simbolių rinkinį.

2.   S00 LANGELIS „SAUG. DEKL.“

Jei tranzito/saugumo lydimajame dokumente nurodomi ir saugumo duomenys, įrašomas kodas S. Jei šiame dokumente saugumo duomenys nenurodomi, langelis nepildomas.

3.   3 LANGELIS „LAPAI“

Pirma skiltis: atitinkamo atspausdinto lapo eilės numeris,

Antra skiltis: bendras atspausdintų lapų skaičius (įskaitant prekių sąrašą).

4.   7 LANGELIS „REGISTRACIJOS NUMERIS“

Nurodomas LRN ir (arba) UCR.

LRN – verslininko suteiktas numeris, apibrėžtas C2 priedėlyje.

UCR – unikalus prekių siuntos registracijos numeris, nurodytas C1 priedėlio II antraštinėje dalyje, 7 langelio pildymo paaiškinimuose.

5.   8 LANGELIO „GAVĖJAS“ DEŠINĖJE PUSĖJE

Nurodomas muitinės įstaigos, kuriai turi būti grąžintas tranzito/saugumo lydimojo dokumento grąžinamasis egzempliorius, pavadinimas ir adresas.

6.   S32 LANGELIS „KITŲ YP. APL. RODIKLIS“

Nurodomas kitų ypatingų aplinkybių rodiklis.

7.   C LANGELIS „IŠVYKIMO MUITINĖS ĮSTAIGA“

 Išvykimo muitinės įstaigos kodas

 Tranzito deklaracijos priėmimo data

 Įgaliotojo siuntėjo (jei yra) pavadinimas (vardas ir pavardė) ir leidimo numeris

8.   D LANGELIS „IŠVYKIMO MUITINĖS ĮSTAIGOS ATLIEKAMAS TIKRINIMAS“

 Tikrinimo rezultatai

 Uždėtos plombos arba žyma „- -“, reiškianti „Leista neplombuoti – 99201 “

 Prireikus pateikiama žyma „Nustatytas maršrutas“

Tranzito/saugumo lydimojo dokumento duomenys negali būti keičiami, papildomi ar išbraukiami, išskyrus atvejus, kai šiame reglamente nustatyta kitaip.

9.   PAKELIUI ATLIEKAMI FORMALUMAI

Per laiką, trunkantį nuo prekių išvežimo iš išvykimo muitinės įstaigos iki jų atvežimo į paskirties muitinės įstaigą, į tranzito/saugumo lydimąjį dokumentą, vežamą kartu su prekėmis, gali prireikti įrašyti tam tikrus duomenis. Šie duomenys yra susiję su vežimo operacija, todėl, atlikdamas atitinkamas procedūras, juos turi įrašyti vežėjas, atsakingas už transporto priemonę, į kurią sukrautos prekės. Šiuos duomenis galima įskaitomai įrašyti ranka; šiuo atveju įrašai daromi rašalu didžiosiomis raidėmis.

Vežėjams primenama, kad prekes galima perkrauti tik turint šalies, kurios teritorijoje jos perkraunamos, muitinės leidimą.

Jeigu ši muitinė mano, kad jai panaudojus reikiamas priemones atitinkama Sąjungos tranzito operacija gali būti tęsiama įprastiniu būdu, ji patvirtina tranzito/saugumo lydimuosius dokumentus.

Tranzito arba atitinkamais atvejais paskirties muitinės įstaiga duomenis, kuriais buvo papildytas tranzito/saugumo lydimasis dokumentas, privalo įvesti į sistemą. Šiuos duomenis gali įvesti ir įgaliotasis gavėjas.

Įrašai daromi šiais atvejais ir šiuose langeliuose:

10.   PERKROVIMAS: PILDOMAS 55 LANGELIS

55 langelis „Perkrovimas“

Jei atitinkamos operacijos metu prekės perkraunamos iš vienos transporto priemonės į kitą arba iš vieno konteinerio į kitą, pirmąsias tris šio langelio eilutes pildo vežėjas.

Tačiau jei prekės vežamos konteineriuose, kurie bus vežami kelių transporto priemonėmis, muitinė gali leisti procedūros vykdytojui nepildyti 18 langelio, jeigu dėl logistinių priežasčių išvykimo vietoje pildant tranzito deklaraciją neįmanoma pateikti transporto priemonės identifikavimo duomenų ir registracijos šalies ir jei muitinė gali užtikrinti, kad vėliau 55 langelyje bus įrašyti reikalingi tos transporto priemonės duomenys.

11.   KITI ĮVYKIAI: PILDOMAS 56 LANGELIS

56 langelis „Kiti įvykiai gabenant krovinį“

Langelis turi būti užpildytas atsižvelgiant į prisiimtas su tranzitu susijusias pareigas.

Be to, jei prekės sukraunamos į puspriekabę ir kelionės metu pakeičiamas vilkikas (netvarkant ir neperkraunant prekių), į šį langelį įrašomas naujojo vilkiko registracijos numeris ir registracijos šalis. Tokiu atveju kompetentingų institucijų patvirtinimas nebūtinas.
G2 priedėlis

TRANZITO/SAUGUMO PREKIŲ SĄRAŠAS