02015R2450 — LT — 15.12.2017 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2450

2015 m. gruodžio 2 d.

kuriuo nustatomi informacijos teikimo priežiūros institucijoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB formų techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 347 2015.12.31, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1868 2016 m. spalio 20 d.

  L 286

35

21.10.2016

►M2

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/2189 2017 m. lapkričio 24 d.

  L 310

3

25.11.2017
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2450

2015 m. gruodžio 2 d.

kuriuo nustatomi informacijos teikimo priežiūros institucijoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB formų techniniai įgyvendinimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS IR PRIEŽIŪROS ATASKAITŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi reguliariųjų priežiūros ataskaitų techniniai įgyvendinimo standartai, nustatant informacijos teikimo priežiūros institucijoms, kaip nurodyta Direktyvos 2009/138/EB 35 straipsnio 1 ir 2 dalyse atskiroms draudimo ir perdraudimo įmonėms ir Direktyvos 2009/138/EB 244 straipsnio 2 dalyje ir 245 straipsnio 2 dalyje grupėms, formas.

2 straipsnis

Priežiūros ataskaitų formatai

Draudimo ir perdraudimo įmonės, dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės šiame reglamente nurodytą informaciją pateikia pagal priežiūros institucijų arba grupės priežiūros institucijos nustatytus keitimosi duomenimis formatus, jų nustatytais būdais ir laikydamosi šių nurodymų:

a) duomenų vienetai, kurių duomenų rūšis yra „piniginė vertė“, išreiškiami vienetais be dešimtainių skaičių, išskyrus S.06.02, S.08.01, S.08.02 ir S.11.01 formas, kuriose vertės išreiškiamos šimtųjų dalių tikslumu;

b) duomenų vienetai, kurių duomenų rūšis yra „procentinė dalis“, išreiškiami vienetais dešimttūkstantųjų tikslumu;

c) duomenų vienetai, kurių duomenų rūšis yra „sveikasis skaičius“, išreiškiami vienetais be dešimtainių skaičių.

3 straipsnis

Valiuta

1.  Jeigu priežiūros institucija nereikalauja kitaip, šiame reglamente „ataskaitose nurodoma valiuta“ yra:

a) individualių ataskaitų atveju tai valiuta, naudojama rengiant draudimo ar perdraudimo įmonės finansines ataskaitas;

b) grupės ataskaitų atveju tai valiuta, naudojama rengiant konsoliduotąsias finansines ataskaitas.

2.  Duomenų vienetai, kurių duomenų rūšis yra „piniginė vertė“, pateikiami ataskaitose nurodoma valiuta, o tam sumas bet kokia kita valiuta reikia perskaičiuoti į ataskaitose nurodomą valiutą, jeigu šiame reglamente nenurodyta kitaip.

3.  Kai nurodoma turto ar įsipareigojimo, išreikšto kita nei ataskaitose nurodoma valiuta, vertė, ta vertė perskaičiuojama į ataskaitose nurodomą valiutą taip, lyg būtų perskaičiuota dienos pabaigos valiutos keitimo kursu paskutinę dieną, kurią atitinkamas kursas yra žinomas ataskaitiniu laikotarpiu, su kuriuo susijęs turtas arba įsipareigojimas.

4.  Kai nurodoma pajamų ar sąnaudų vertė, ta vertė perskaičiuojama į ataskaitose nurodomą valiutą naudojant tokį perskaičiavimo pagrindą, koks naudojamas apskaitos tikslais.

5.  Perskaičiavimas į ataskaitose nurodomą valiutą atliekamas taikant valiutos kursą iš to paties šaltinio, kuris naudojamas draudimo ar perdraudimo įmonės finansinėse ataskaitose individualių ataskaitų atveju arba konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose grupės ataskaitų atveju, jeigu priežiūros institucija nereikalauja kitaip.

4 straipsnis

Pakartotinis duomenų pateikimas

Draudimo ir perdraudimo įmonės, dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kuo greičiau, kai tai praktiškai įmanoma, pakartotinai pateikia informaciją, jau pateiktą naudojant šiame reglamente nurodytas formas, kai su tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu susijusi iš pradžių pateikta informacija reikšmingai pasikeičia nuo paskutinio jos pateikimo priežiūros institucijoms arba grupės priežiūros institucijai.II SKYRIUS

ATSKIRŲ ĮMONIŲ KIEKYBINĖS INFORMACIJOS FORMOS

5 straipsnis

Atskirų įmonių pradinės kiekybinės informacijos formos

Draudimo ir perdraudimo įmonės pateikia informaciją, nurodytą Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 314 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose, naudodamos šias formas:

a) I priedo S.01.01.03 formą, kurioje nurodomas teikiamos informacijos turinys, vadovaudamosi II priedo S.01.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

b) I priedo S.01.02.01 formą, kurioje nurodoma pagrindinė informacija apie įmonę ir apskritai ataskaitų turinys, vadovaudamosi II priedo S.01.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

c) I priedo S.01.03.01 formą, kurioje nurodoma pagrindinė informacija apie tikslinius fondus ir suderinimo korekcijos portfelius, vadovaudamosi II priedo S.01.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

d) I priedo S.02.01.02 formą, kurioje nurodoma balanso informacija taikant vertinimą pagal Direktyvos 2009/138/EB 75 straipsnį, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.02.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

e) I priedo S.23.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie nuosavas lėšas, vadovaudamosi II priedo S.23.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

f) kai įmonės naudoja standartinę formulę mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.01.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.25.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

g) kai įmonės naudoja standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.02.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.25.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

h) kai įmonės naudoja visapusišką vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.03.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.25.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

i) kai draudimo ir perdraudimo įmonės vykdo tik gyvybės arba tik ne gyvybės draudimo ar perdraudimo veiklą, I priedo S.28.01.01 formą, kurioje nurodomas minimalaus kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.28.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

j) kai draudimo įmonės vykdo tiek gyvybės, tiek ne gyvybės draudimo veiklą, I priedo S.28.02.01 formą, kurioje nurodomas minimalaus kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.28.02 skirsnyje pateiktais nurodymais.

6 straipsnis

Atskirų įmonių ketvirtinės kiekybinės informacijos formos

1.  Jeigu ataskaitų taikymo sritis ar teikimo dažnumas nėra apriboti pagal Direktyvos 2009/138/EB 35 straipsnio 6 dalį, draudimo ir perdraudimo įmonės kas ketvirtį pateikia Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą informaciją, naudodamos šias formas:

a) I priedo S.01.01.02 formą, kurioje nurodomas teikiamos informacijos turinys, vadovaudamosi II priedo S.01.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

b) I priedo S.01.02.01 formą, kurioje nurodoma pagrindinė informacija apie įmonę ir apskritai ataskaitų turinys, vadovaudamosi II priedo S.01.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

c) I priedo S.02.01.02 formą, kurioje nurodoma balanso informacija taikant vertinimą pagal Direktyvos 2009/138/EB 75 straipsnį, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.02.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

d) I priedo S.05.01.02 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, įmokas, išmokas ir sąnaudas taikant vertinimo ir pripažinimo principus, naudojamus įmonės finansinėse ataskaitose, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.05.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

e) I priedo S.06.02.01 formą, kurioje pateikiamas turto sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi II priedo S.06.02 skirsnyje pateiktais nurodymais ir naudodamos papildomą identifikavimo kodą (PIK), kaip nustatyta V priede ir apibrėžta VI priede;

f) kai įmonės turimų kolektyvinių investicijų dalis, palyginti su visomis investicijomis, yra didesnė nei 30 %, I priedo S.06.03.01 formą, kurioje pateikiama informacija apie įmonės turimų visų kolektyvinių investicijų vertinimą taikant skaidrumo metodą, vadovaudamosi II priedo S.06.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

g) I priedo S.08.01.01 formą, kurioje pateikiamas išvestinių finansinių priemonių atvirųjų pozicijų sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi II priedo S.08.01 skirsnyje pateiktais nurodymais ir naudodamos PIK, kaip nustatyta V priede ir apibrėžta VI priede;

h) I priedo S.08.02.01 formą, kurioje pateikiamas per ataskaitinį laikotarpį užbaigtų išvestinių finansinių priemonių sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi II priedo S.08.02 skirsnyje pateiktais nurodymais ir naudodamos PIK, kaip nustatyta V priede ir apibrėžta VI priede;

i) I priedo S.12.01.02 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, techninius atidėjinius, susijusius su gyvybės draudimu ir sveikatos draudimu, vykdomu panašiu techniniu pagrindu kaip gyvybės draudimas (sveikatos draudimas, apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus), vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.12.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

j) I priedo S.17.01.02 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, ne gyvybės draudimo techninius atidėjinius, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.17.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

k) I priedo S.23.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie nuosavas lėšas, vadovaudamosi II priedo S.23.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

l) kai draudimo ir perdraudimo įmonės vykdo tik gyvybės arba tik ne gyvybės draudimo ar perdraudimo veiklą, I priedo S.28.01.01 formą, kurioje nurodomas minimalaus kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.28.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

m) kai draudimo įmonės vykdo tiek gyvybės, tiek ne gyvybės draudimo veiklą, I priedo S.28.02.01 formą, kurioje nurodomas minimalaus kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.28.02 skirsnyje pateiktais nurodymais.

2.  Taikant 1 dalies f punktą, įmonės turimų kolektyvinių investicijų dalis, palyginti su visomis investicijomis, apskaičiuojama C0010/R0180 punkto, kolektyvinio investavimo subjektų, įtrauktų į C0010/R0220 punktą, ir kolektyvinio investavimo subjektų, įtrauktų į C0010/R0090 punktą (S.02.01.02 forma), sumą padalijus iš C0010/R0070 ir C0010/R0220 punktų (S.02.01.02 forma) sumos.

7 straipsnis

Leidžiami atskirų įmonių ketvirtinių ataskaitų supaprastinimai

1.  6 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos informacijos atveju ketvirtiniai vertinimai gali būti daugiau paremti įverčiais ir vertinimo metodais nei metinių finansinių duomenų vertinimai. Vertinimo procedūros ketvirtinėms ataskaitoms parengiamos siekiant užtikrinti, kad gaunama informacija būtų patikima ir atitiktų Direktyvoje 2009/138/EB nustatytus standartus ir kad būtų pateikta visa reikšminga informacija, kuri yra svarbi duomenims suprasti.

2.  Teikdamos 6 straipsnio 1 dalies i ir j punktuose nurodytą informaciją draudimo ir perdraudimo įmonės gali taikyti supaprastintus techninių atidėjinių apskaičiavimo metodus.

8 straipsnis

Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Pagrindinė informacija ir teikiamos informacijos turinys

Draudimo ir perdraudimo įmonės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte, naudodamos šias formas:

a) I priedo S.01.01.01 formą, kurioje nurodomas teikiamos informacijos turinys, vadovaudamosi II priedo S.01.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

b) I priedo S.01.02.01 formą, kurioje nurodoma pagrindinė informacija apie įmonę ir apskritai ataskaitų turinys, vadovaudamosi II priedo S.01.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

c) I priedo S.01.03.01 formą, kurioje nurodoma pagrindinė informacija apie tikslinius fondus ir suderinimo korekcijos portfelius, vadovaudamosi II priedo S.01.03 skirsnyje pateiktais nurodymais.

9 straipsnis

Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Balansas ir kita bendroji informacija

Draudimo ir perdraudimo įmonės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte, naudodamos šias formas:

a) I priedo S.02.01.01 formą, kurioje nurodoma balanso informacija taikant vertinimą pagal Direktyvos 2009/138/EB 75 straipsnį ir vertinimą pagal įmonės finansines ataskaitas, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.02.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

b) I priedo S.02.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie turtą ir įsipareigojimus pagal valiutą, vadovaudamosi II priedo S.02.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

c) I priedo S.03.01.01 formą, kurioje nurodoma bendroji informacija apie nebalansinius straipsnius, vadovaudamosi II priedo S.03.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

d) I priedo S.03.02.01 formą, kurioje pateikiamas gautų nebalansinių neribotų garantijų sąrašas, vadovaudamosi II priedo S.03.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

e) I priedo S.03.03.01 formą, kurioje pateikiamas suteiktų nebalansinių neribotų garantijų sąrašas, vadovaudamosi II priedo S.03.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

f) I priedo S.04.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, veiklą pagal šalis, įskaitant EEE ir ne EEE šalis, taikant vertinimo ir pripažinimo principus, naudojamus įmonės finansinėse ataskaitose, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.04.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

g) I priedo S.04.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie Direktyvos 2009/138/EB I priedo A dalyje nurodytą 10 grupę, išskyrus vežėjo civilinę atsakomybę, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.04.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

h) I priedo S.05.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, įmokas, išmokas ir sąnaudas, taikant vertinimo ir pripažinimo principus, naudojamus įmonės finansinėse ataskaitose, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.05.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

i) I priedo S.05.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie įmokas, išmokas ir sąnaudas pagal šalis, taikant vertinimo ir pripažinimo principus, naudojamus įmonės finansinėse ataskaitose, vadovaudamosi II priedo S.05.02 skirsnyje pateiktais nurodymais.

10 straipsnis

Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie investicijas

Draudimo ir perdraudimo įmonės kasmet pateikia Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą informaciją, jeigu joms netaikoma išimtis pagal Direktyvos 2009/138/EB 35 straipsnio 7 dalį dėl konkrečios formos, naudodamos šias formas:

a) kai įmonei netaikomas reikalavimas kasmet pateikti informaciją S.06.02.01 ar S.08.01.01 formoje pagal Direktyvos 2009/138/EB 35 straipsnio 7 dalį, šio reglamento I priedo S.06.01.01 formą, kurioje pateikiama informacijos apie turtą santrauka, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.06.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

b) kai įmonei netaikomas reikalavimas pateikti S.06.02.01 formą dėl paskutinio ketvirčio pagal Direktyvos 2009/138/EB 35 straipsnio 6 dalį, šio reglamento I priedo S.06.02.01 formą, kurioje pateikiamas turto sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.06.02 skirsnyje pateiktais nurodymais ir naudodamos PIK, kaip nustatyta šio reglamento V priede ir apibrėžta VI priede;

c) kai įmonei netaikomas reikalavimas pateikti S.06.03.01 formą dėl paskutinio ketvirčio pagal Direktyvos 2009/138/EB 35 straipsnio 6 dalį arba įmonė neteikė jos kas ketvirtį, nes įmonės turimų kolektyvinių investicijų dalis, palyginti su visomis investicijomis, kaip nurodyta šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punkte, nėra didesnė nei 30 %, šio reglamento I priedo S.06.03.01 formą, kurioje pateikiama informacija apie įmonių turimų visų kolektyvinių investicijų vertinimą taikant skaidrumo metodą, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.06.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

d) kai struktūrizuotų produktų vertė, nustatyta kaip turto, priskiriamo prie 5 ir 6 kategorijų, kaip apibrėžta V priede, suma, sudaro daugiau nei 5 % visų investicijų, kaip nurodyta I priedo S.02.01.01 formos C0010/R0070 ir C0010/R0220 punktuose, I priedo S.07.01.01 formą, kurioje pateikiamas struktūrizuotų produktų sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi II priedo S.07.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

e) kai įmonėms netaikomas reikalavimas pateikti S.08.01.01 formą dėl paskutinio ketvirčio pagal Direktyvos 2009/138/EB 35 straipsnio 6 dalį, šio reglamento I priedo S.08.01.01 formą, kurioje pateikiamas išvestinių finansinių priemonių atvirųjų pozicijų sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.08.01 skirsnyje pateiktais nurodymais ir naudodamos PIK, kaip nustatyta šio reglamento V priede ir apibrėžta VI priede;

f) kai įmonėms netaikomas reikalavimas pateikti S.08.02.01 formą dėl paskutinio ketvirčio pagal Direktyvos 2009/138/EB 35 straipsnio 6 dalį, šio reglamento I priedo S.08.02.01 formą, kurioje pateikiamas per ataskaitinį laikotarpį užbaigtų išvestinių finansinių priemonių sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.08.02 skirsnyje pateiktais nurodymais ir naudodamos PIK, kaip nustatyta šio reglamento V priede ir apibrėžta VI priede;

g) I priedo S.09.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ataskaitinio laikotarpio pajamas, pelną ir nuostolius pagal turto kategoriją, kaip apibrėžta IV priede, vadovaudamosi II priedo S.09.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

h) kai balansinių ir nebalansinių pagrindinių vertybinių popierių, susijusių su skolinimo ar atpirkimo sandoriais, vertė pagal sutartis, kurių terminų datos yra po ataskaitinės datos, sudaro daugiau nei 5 % visų investicijų, kaip nurodyta I priedo S.02.01.01 formos C0010/R0070 ir C0010/R0220 punktuose, I priedo S.10.01.01 formą, kurioje pateikiamas balansinių ir nebalansinių vertybinių popierių skolinimo ir atpirkimo sandorių sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi II priedo S.10.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

i) I priedo S.11.01.01 formą, kurioje pateikiamas turto, laikomo kaip užtikrinimo priemonė, sąrašas papunkčiui, įskaitant visų rūšių nebalansinio turto, laikomo kaip užtikrinimo priemonė, kategorijas, vadovaudamosi II priedo S.11.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

11 straipsnis

Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie techninius atidėjinius

Draudimo ir perdraudimo įmonės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte, naudodamos šias formas:

a) I priedo S.12.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techninius atidėjinius pagal draudimo rūšis, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.12.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

a. I priedo S.12.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techninius atidėjinius pagal šalis, vadovaudamosi II priedo S.12.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

b. I priedo S.13.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie gyvybės draudimo būsimų pinigų srautų prognozę tiksliausiam įverčiui apskaičiuoti, vadovaudamosi II priedo S.13.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

c. I priedo S.14.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie gyvybės draudimo įsipareigojimų analizę, įskaitant gyvybės draudimo ir perdraudimo sutartis ir anuitetus pagal ne gyvybės draudimo sutartis, pagal įmonės išleistus produktus ir vienodos rizikos grupes, vadovaudamosi II priedo S.14.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

d. I priedo S.15.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie kintamųjų anuitetų garantijų aprašymą pagal produktus, kuriuos įmonė išleido vykdydama tiesioginio draudimo veiklą, vadovaudamosi II priedo S.15.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

e. I priedo S.15.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie kintamųjų anuitetų garantijų rizikos draudimą pagal produktus, kuriuos įmonė išleido vykdydama tiesioginio draudimo veiklą, vadovaudamosi II priedo S.15.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

f. I priedo S.16.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie anuitetus pagal ne gyvybės draudimo įsipareigojimus, kuriuos įmonė prisiėmė vykdydama tiesioginio draudimo veiklą, pagal visas draudimo rūšis, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, ir papildomai pagal valiutą, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.16.01 skirsnyje pateiktais nurodymais; informacija pagal valiutą teikiama tik tada, kai vienos ne gyvybės draudimo rūšies diskontuotas anuitetų išmokų atidėjinių tiksliausias įvertis sudaro daugiau nei 3 % bendro visų anuitetų išmokų atidėjinių tiksliausio įverčio, ir išskaidoma taip:

i) sumos ataskaitose nurodoma valiuta;

ii) sumos bet kuria valiuta, kuria išreikšta daugiau nei 25 % tos ne gyvybės draudimo rūšies diskontuoto anuitetų išmokų atidėjinių tiksliausio įverčio pirmine valiuta;

iii) sumos bet kuria valiuta, kuria išreikšta mažiau nei 25 % tos ne gyvybės draudimo rūšies (diskontuoto) anuitetų išmokų atidėjinių tiksliausio įverčio pirmine valiuta, tačiau daugiau nei 5 % bendro visų anuitetų išmokų atidėjinių tiksliausio įverčio;

g. I priedo S.17.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės draudimo techninius atidėjinius pagal draudimo rūšis, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.17.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

h. I priedo S.17.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės draudimo techninius atidėjinius, susijusius su tiesioginio draudimo veikla, pagal šalis, vadovaudamosi II priedo S.17.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

i. I priedo S.18.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės draudimo būsimų pinigų srautų prognozę remiantis tiksliausiu įverčiu, vadovaudamosi II priedo S.18.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

j. I priedo S.19.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės draudimo žalas vystymosi trikampių forma pagal kiekvienos rūšies ne gyvybės draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, bendrą sumą ir papildomai pagal valiutą, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.19.01 skirsnyje pateiktais nurodymais; informacija pagal valiutą teikiama tik tada, kai vienos ne gyvybės draudimo rūšies bendras bruto tiksliausias įvertis sudaro daugiau nei 3 % išmokų atidėjinių bendro bruto tiksliausio įverčio, ir išskaidoma taip:

i) sumos ataskaitose nurodoma valiuta;

ii) sumos bet kuria valiuta, kuria išreikšta daugiau nei 25 % tos ne gyvybės draudimo rūšies išmokų atidėjinių bruto tiksliausio įverčio pirmine valiuta;

iii) sumos bet kuria valiuta, kuria išreikšta mažiau nei 25 % tos ne gyvybės draudimo rūšies išmokų atidėjinių bruto tiksliausio įverčio pirmine valiuta, tačiau daugiau nei 5 % išmokų atidėjinių bendro bruto tiksliausio įverčio pirmine valiuta;

k. I priedo S.20.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, išmokų sąnaudų pasiskirstymo kitimą finansinių metų pabaigoje, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.20.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

l. I priedo S.21.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, ne gyvybės draudimo nuostolių pasiskirstymo rizikos pobūdį, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.21.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

m. I priedo S.21.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi II priedo S.21.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

n. I priedo S.21.03.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės draudimo veiklos riziką pagal draudimo sumą pagal draudimo rūšis, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.21.03 skirsnyje pateiktais nurodymais.

12 straipsnis

Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie ilgalaikes garantijas

Draudimo ir perdraudimo įmonės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte, naudodamos šias formas:

a) I priedo S.22.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ilgalaikių garantijų ir pereinamojo laikotarpio priemonių poveikį, vadovaudamosi II priedo S.22.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

b) I priedo S.22.04.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie palūkanų normos pereinamojo laikotarpio priemonę, vadovaudamosi II priedo S.22.04 skirsnyje pateiktais nurodymais;

c) I priedo S.22.05.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie pereinamojo laikotarpio priemonę, taikomą techniniams atidėjiniams, vadovaudamosi II priedo S.22.05 skirsnyje pateiktais nurodymais;

d) I priedo S.22.06.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie tiksliausią įvertį, kuriam taikoma svyravimų korekcija, pagal šalis ir valiutą, vadovaudamosi II priedo S.22.06 skirsnyje pateiktais nurodymais.

13 straipsnis

Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie nuosavas lėšas ir dalyvavimą

Draudimo ir perdraudimo įmonės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte, naudodamos šias formas:

a) I priedo S.23.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie nuosavas lėšas, vadovaudamosi II priedo S.23.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

b) I priedo S.23.02.01 formą, kurioje nurodoma išsami informacija apie nuosavas lėšas pagal lygius, vadovaudamosi II priedo S.23.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

c) I priedo S.23.03.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie nuosavų lėšų metinius pokyčius, vadovaudamosi II priedo S.23.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

d) I priedo S.23.04.01 formą, kurioje pateikiamas nuosavų lėšų elementų sąrašas, vadovaudamosi II priedo S.23.04 skirsnyje pateiktais nurodymais;

e) I priedo S.24.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie įmonės turimas dalyvavimo teises ir iš nuosavų lėšų atskaitomų sumų, susijusių su dalyvavimu finansų ir kredito įstaigose, apskaičiavimo apžvalga, vadovaudamosi II priedo S.24.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

14 straipsnis

Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie mokumo kapitalo reikalavimą

1.  Draudimo ir perdraudimo įmonės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte, naudodamos šias formas:

a) kai įmonės naudoja standartinę formulę mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.01.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.25.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

b) kai įmonės naudoja standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.02.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.25.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

c) kai įmonės naudoja visapusišką vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.03.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.25.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

d) I priedo S.26.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie rinkos riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

e) I priedo S.26.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

f) I priedo S.26.03.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie gyvybės draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

g) I priedo S.26.04.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie sveikatos draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.04 skirsnyje pateiktais nurodymais;

h) I priedo S.26.05.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.05 skirsnyje pateiktais nurodymais;

i) I priedo S.26.06.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie operacinę riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.06 skirsnyje pateiktais nurodymais;

j) I priedo S.26.07.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie supaprastinimus, naudojamus apskaičiuojant mokumo kapitalo reikalavimą, vadovaudamosi II priedo S.26.07 skirsnyje pateiktais nurodymais;

k) I priedo S.27.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės katastrofų riziką, vadovaudamosi II priedo S.27.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

2.  Jei egzistuoja tiksliniai fondai ar suderinimo korekcijos portfeliai, 1 dalies d–k punktuose nurodytų formų apie subjektą kaip visumą pateikti nereikia.

3.  Kai taikomas dalinis vidaus modelis, 1 dalies d–k punktuose nurodytose formose turi būti pateikiama tik informacija apie riziką, kurią apima standartinė formulė, jeigu pagal 19 straipsnį nenusprendžiama kitaip.

4.  Kai taikomas visapusiškas vidaus modelis, 1 dalies d–k punktuose nurodytos formos neteikiamos.

15 straipsnis

Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie minimalaus kapitalo reikalavimą

Draudimo ir perdraudimo įmonės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte, naudodamos šias formas:

a) kai draudimo ir perdraudimo įmonės vykdo tik gyvybės arba tik ne gyvybės draudimo ar perdraudimo veiklą, I priedo S.28.01.01 formą, kurioje nurodomas minimalaus kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.28.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

b) kai draudimo įmonės vykdo tiek gyvybės, tiek ne gyvybės draudimo veiklą, I priedo S.28.02.01 formą, kurioje nurodomas minimalaus kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.28.02 skirsnyje pateiktais nurodymais.

16 straipsnis

Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie pasikeitimo analizę

Draudimo ir perdraudimo įmonės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte, naudodamos šias formas:

a) I priedo S.29.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie įsipareigojimus viršijančio turto pasikeitimą per ataskaitinius metus ir pateikiama pagrindinių šio pasikeitimo šaltinių santrauka, vadovaudamosi II priedo S.29.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

b) I priedo S.29.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie įsipareigojimus viršijančio turto pasikeitimo per ataskaitinius metus dalį, paaiškintą remiantis investicijomis ir finansiniais įsipareigojimais, vadovaudamosi II priedo S.29.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

c) I priedo S.29.03.01 ir S.29.04.01 formas, kuriose nurodoma informacija apie įsipareigojimus viršijančio turto pasikeitimo per ataskaitinius metus dalį, paaiškintą remiantis techniniais atidėjiniais, vadovaudamosi II priedo S.29.03 ir S.29.04 skirsniuose pateiktais nurodymais.

17 straipsnis

Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie perdraudimą ir specialiosios paskirties įmones

Draudimo ir perdraudimo įmonės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte, naudodamos šias formas:

a) I priedo S.30.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, kuriam taikomas fakultatyvinis perdraudimas, fakultatyvinio perdraudimo apsaugą ateinančiais ataskaitiniais metais, įskaitant informaciją apie 10 reikšmingiausių perdraustų rizikų, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.30.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

b) I priedo S.30.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, fakultatyvinio perdraudimo apsaugos perdraudikų dalis ateinančiais ataskaitiniais metais, įskaitant informaciją apie 10 reikšmingiausių perdraustų rizikų, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.30.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

c) I priedo S.30.03.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie perduotojo perdraudimo programą ateinančiais ataskaitiniais metais, įskaitant perspektyvinę informaciją apie perdraudimo sutartis, kurių galiojimo laikotarpis apima ateinančius ataskaitinius metus arba su jais sutampa, vadovaudamosi II priedo S.30.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

d) I priedo S.30.04.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie perduotojo perdraudimo programą ateinančiais ataskaitiniais metais, įskaitant perspektyvinę informaciją apie perdraudimo sutartis, kurių galiojimo laikotarpis apima ateinančius ataskaitinius metus arba su jais sutampa, vadovaudamosi II priedo S.30.04 skirsnyje pateiktais nurodymais;

e) I priedo S.31.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie perdraudikų dalį, vadovaudamosi II priedo S.31.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

f) I priedo S.31.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie specialiosios paskirties įmones iš draudimo ar perdraudimo įmonės, kurios rizika perleidžiama specialiosios paskirties įmonėms, perspektyvos, vadovaudamosi II priedo S.31.02 skirsnyje pateiktais nurodymais.

18 straipsnis

Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie tikslinius fondus, reikšmingus suderinimo korekcijos portfelius ir likusią dalį

1.  Draudimo ir perdraudimo įmonės kasmet pateikia Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą informaciją, susijusią su kiekvienu reikšmingu tiksliniu fondu, kiekvienu reikšmingu suderinimo korekcijos portfeliu ir likusia dalimi, naudodamos šias formas:

a) I priedo SR.01.01.01 formą, kurioje nurodomas teikiamos informacijos turinys, vadovaudamosi II priedo S.01.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

b) apie kiekvieną reikšmingą tikslinį fondą ir likusią dalį – I priedo SR.02.01.01 formą, kurioje nurodoma balanso informacija taikant tiek vertinimą pagal Direktyvos 2009/138/EB 75 straipsnį, tiek vertinimą pagal įmonės finansines ataskaitas, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.02.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

c) I priedo SR.12.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techninius atidėjinius, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.12.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

d) I priedo SR.17.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, ne gyvybės draudimo techninius atidėjinius, vadovaudamosi šio reglamento II priedo S.17.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

e) I priedo SR.22.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie būsimų pinigų srautų prognozę tiksliausiam įverčiui apskaičiuoti pagal kiekvieną reikšmingą suderinimo korekcijos portfelį, vadovaudamosi II priedo S.22.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

f) I priedo SR.22.03.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie suderinimo korekcijos portfelius pagal kiekvieną reikšmingą suderinimo korekcijos portfelį, vadovaudamosi II priedo S.22.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

g) kai įmonė naudoja standartinę formulę mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo SR.25.01.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.25.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

h) kai įmonė naudoja standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo SR.25.02.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.25.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

i) kai įmonė naudoja visapusišką vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo SR.25.03.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi II priedo S.25.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

j) I priedo SR.26.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie rinkos riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

k) I priedo SR.26.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

l) I priedo SR.26.03.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie gyvybės draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

m) I priedo SR.26.04.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie sveikatos draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.04 skirsnyje pateiktais nurodymais;

n) I priedo SR.26.05.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.05 skirsnyje pateiktais nurodymais;

o) I priedo SR.26.06.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie operacinę riziką, vadovaudamosi II priedo S.26.06 skirsnyje pateiktais nurodymais;

p) I priedo SR.26.07.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie supaprastinimus, naudotus apskaičiuojant mokumo kapitalo reikalavimą, vadovaudamosi II priedo S.26.07 skirsnyje pateiktais nurodymais;

q) I priedo SR.27.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės katastrofų riziką, vadovaudamosi II priedo S.27.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

2.  Kai taikomas dalinis vidaus modelis, j–q punktuose nurodytose formose turi būti pateikiama tik informacija apie riziką, kurią apima standartinė formulė, jeigu pagal 19 straipsnį nenusprendžiama kitaip.

3.  Kai taikomas visapusiškas vidaus modelis, j–q punktuose nurodytos formos neteikiamos.

19 straipsnis

Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Vidaus modelių naudotojai

Draudimo ir perdraudimo įmonės, kurios mokumo kapitalo reikalavimą apskaičiuoja taikydamos patvirtintą dalinį arba visapusišką vidaus modelį, susitaria su savo priežiūros institucija dėl formų, kurias naudojant turi būti kasmet teikiama informacija apie mokumo kapitalo reikalavimą.

20 straipsnis

Atskirų įmonių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie grupės vidaus sandorius

Draudimo ir perdraudimo įmonės, kurios nepriklauso Direktyvos 2009/138/EB 213 straipsnio 2 dalies a, b arba c punktuose nurodytai grupei ir kurių patronuojančioji įmonė yra mišrios veiklos draudimo kontroliuojančioji bendrovė, kasmet pateikia informaciją, nurodytą tos direktyvos 245 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje kartu su tos direktyvos 265 straipsniu, naudodamos šias formas:

a) I priedo S.36.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie svarbius grupės vidaus sandorius, įskaitant kapitalo sandorius, skolos ir turto perdavimą, vadovaudamosi II priedo S.36.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

b) I priedo S.36.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie svarbius grupės vidaus sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių, įskaitant garantijas, kuriomis užtikrinamos bet kokios išvestinės finansinės priemonės, vadovaudamosi II priedo S.36.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

c) I priedo S.36.03.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie svarbius grupės vidaus sandorius dėl perdraudimo, vadovaudamosi II priedo S.36.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

d) I priedo S.36.04.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie svarbius grupės vidaus sandorius dėl vidinio išlaidų pasidalijimo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų (išskyrus išvestines finansines priemones) ir nebalansinių straipsnių ir kitų rūšių grupės vidaus sandorius, vadovaudamosi II priedo S.36.04 skirsnyje pateiktais nurodymais.

21 straipsnis

Atskirų įmonių kiekybinės informacijos formos. Informacija apie grupės vidaus sandorius

Draudimo ir perdraudimo įmonės, kurios nepriklauso Direktyvos 2009/138/EB 213 straipsnio 2 dalies a, b arba c punktuose nurodytai grupei ir kurių patronuojančioji įmonė yra mišrios veiklos draudimo kontroliuojančioji bendrovė, informaciją apie labai svarbius grupės vidaus sandorius, nurodytus tos direktyvos 245 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje kartu su tos direktyvos 265 straipsniu, ir apie grupės vidaus sandorius, apie kuriuos reikia pranešti bet kuriuo atveju, nurodytus tos direktyvos 245 straipsnio 3 dalyje kartu su tos direktyvos 265 straipsniu, pateikia kuo greičiau, kai tai praktiškai įmanoma, naudodamos atitinkamas I priedo S.36.01.01–S.36.04.01 formas, vadovaudamosi šios reglamento II priedo S.36.01–S.36.04 skirsniuose pateiktais nurodymais.III SKYRIUS

GRUPIŲ KIEKYBINĖS INFORMACIJOS FORMOS

22 straipsnis

Grupių pradinės kiekybinės informacijos formos

1.  Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 314 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose kartu su to deleguotojo reglamento 375 straipsnio 1 dalimi, naudodamos šias formas:

a) I priedo S.01.01.06 formą, kurioje nurodomas teikiamos informacijos turinys, vadovaudamosi III priedo S.01.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

b) I priedo S.01.02.04 formą, kurioje nurodoma pagrindinė informacija apie grupę ir apskritai ataskaitų turinys, vadovaudamosi III priedo S.01.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

c) I priedo S.01.03.04 formą, kurioje nurodoma pagrindinė informacija apie tikslinius fondus ir suderinimo korekcijos portfelius, vadovaudamosi III priedo S.01.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

d) I priedo S.02.01.02 formą, kurioje nurodoma balanso informacija, vadovaudamosi III priedo S.02.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

e) I priedo S.23.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie nuosavas lėšas, vadovaudamosi III priedo S.23.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

f) kai grupė naudoja standartinę formulę mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.01.04 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi III priedo S.25.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

g) kai grupė naudoja standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.02.04 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi III priedo S.25.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

h) kai grupė naudoja visapusišką vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.03.04 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi III priedo S.25.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

i) I priedo S.32.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie grupei priklausančias draudimo ir perdraudimo įmones, vadovaudamosi III priedo S.32.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

j) I priedo S.33.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie grupei priklausančių draudimo ir perdraudimo įmonių reikalavimus, vadovaudamosi III priedo S.33.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

k) I priedo S.34.01.04 formą, kurioje pateikiama informacija apie kitas reguliuojamas finansų įmones ir kitas nereguliuojamas finansų įmones, įskaitant draudimo kontroliuojančiąsias bendroves ir mišrią veiklą vykdančias finansų kontroliuojančiąsias bendroves, vadovaudamosi III priedo S.34.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

2.  1 dalies c, d, f, g ir h punktuose nurodytas formas teikia tik tos dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kurios grupės mokumui apskaičiuoti naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta tos direktyvos 233 straipsnyje.

23 straipsnis

Grupių ketvirtinės kiekybinės informacijos formos

1.  Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kas ketvirtį pateikia Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi nurodytą informaciją, jeigu ataskaitų taikymo sritis ar teikimo dažnumas nėra apriboti pagal Direktyvos 2009/138/EB 254 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, naudodamos šias formas:

a) I priedo S.01.01.05 formą, kurioje nurodomas teikiamos informacijos turinys, vadovaudamosi III priedo S.01.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

b) I priedo S.01.02.04 formą, kurioje nurodoma pagrindinė informacija apie grupę ir apskritai ataskaitų turinys, vadovaudamosi III priedo S.01.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

c) kai grupės mokumui apskaičiuoti grupė naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta tos direktyvos 233 straipsnyje, šio reglamento I priedo S.02.01.02 formą, kurioje nurodoma balanso informacija taikant vertinimą pagal Direktyvos 2009/138/EB 75 straipsnį, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.02.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

d) I priedo S.05.01.02 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, įmokas, išmokas ir sąnaudas, taikant vertinimo ir pripažinimo principus, naudojamus konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.05.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

e) I priedo S.06.02.04 formą, kurioje pateikiamas turto sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi III priedo S.06.02 skirsnyje pateiktais nurodymais ir naudodamos PIK, kaip nustatyta V priede ir apibrėžta VI priede;

f) kai grupės turimų kolektyvinių investicijų dalis, palyginti su visomis investicijomis, yra didesnė nei 30 %, I priedo S.06.03.04 formą, kurioje pateikiama informacija apie grupės turimų visų kolektyvinių investicijų vertinimą taikant skaidrumo metodą, vadovaudamosi III priedo S.06.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

g) I priedo S.08.01.04 formą, kurioje pateikiamas išvestinių finansinių priemonių atvirųjų pozicijų sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi III priedo S.08.01 skirsnyje pateiktais nurodymais ir naudodamos PIK, kaip nustatyta V priede ir apibrėžta VI priede;

h) I priedo S.08.02.04 formą, kurioje pateikiamas išvestinių finansinių priemonių sandorių per ataskaitinį laikotarpį sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi III priedo S.08.02 skirsnyje pateiktais nurodymais ir naudodamos PIK, kaip nustatyta V priede ir apibrėžta VI priede;

i) I priedo S.23.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie nuosavas lėšas, vadovaudamosi III priedo S.23.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

2.  Taikant 1 dalies f punktą, kai grupės mokumui apskaičiuoti naudojamas tik 1 metodas, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, grupės turimų kolektyvinių investicijų dalis, palyginti su visomis investicijomis, apskaičiuojama C0010/R0180 punkto, kolektyvinio investavimo subjektų, įtrauktų į C0010/R0220 punktą, ir kolektyvinio investavimo subjektų, įtrauktų į C0010/R0090 punktą (S.02.01.02 forma), sumą padalijus iš C0010/R0070 ir C0010/R0220 punktų (S.02.01.02 forma) sumos. Kai grupės mokumui apskaičiuoti 1 metodas naudojamas kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 233 straipsnyje, arba naudojamas tik 2 metodas, minėta dalis apskaičiuojama vadovaujantis pirmu sakiniu ir yra koreguojama, kad būtų atsižvelgta į visų subjektų, kuriems taikoma S.06.02.04 forma, būtinus elementus.

24 straipsnis

Leidžiami grupių ketvirtinių ataskaitų supaprastinimai

23 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos informacijos atveju ketvirtiniai vertinimai gali būti daugiau paremti įverčiais ir vertinimo metodais nei metinių finansinių duomenų vertinimai. Vertinimo procedūros ketvirtinėms ataskaitoms parengiamos siekiant užtikrinti, kad gaunama informacija būtų patikima ir atitiktų Direktyvoje 2009/138/EB nustatytus standartus ir kad būtų pateikta visa reikšminga informacija, kuri yra svarbi duomenims suprasti.

25 straipsnis

Grupių metinės kiekybinės informacijos formos. Pagrindinė informacija ir teikiamos informacijos turinys

Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi, naudodamos šias formas:

a) I priedo S.01.01.04 formą, kurioje nurodomas teikiamos informacijos turinys, vadovaudamosi III priedo S.01.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

b) I priedo S.01.02.04 formą, kurioje nurodoma pagrindinė informacija apie įmonę ir apskritai ataskaitų turinys, vadovaudamosi III priedo S.01.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

c) kai grupės mokumui apskaičiuoti grupė naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta tos direktyvos 233 straipsnyje, šio reglamento I priedo S.01.03.04 formą, kurioje nurodoma pagrindinė informacija apie tikslinius fondus ir suderinimo korekcijos portfelius, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.01.03 skirsnyje pateiktais nurodymais.

26 straipsnis

Grupių metinės kiekybinės informacijos formos. Balansas ir kita bendroji informacija

1.  Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi, naudodamos šias formas:

a) I priedo S.02.01.01 formą, kurioje nurodoma balanso informacija taikant tiek vertinimą pagal Direktyvos 2009/138/EB 75 straipsnį, tiek vertinimą pagal konsoliduotąsias finansines ataskaitas, vadovaudamosi III priedo S.02.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

b) I priedo S.02.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie turtą ir įsipareigojimus pagal valiutą, vadovaudamosi III priedo S.02.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

c) I priedo S.03.01.04 formą, kurioje nurodoma bendroji informacija apie nebalansinius straipsnius, vadovaudamosi III priedo S.03.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

d) I priedo S.03.02.04 formą, kurioje pateikiamas gautų nebalansinių neribotų garantijų sąrašas, vadovaudamosi III priedo S.03.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

e) I priedo S.03.03.04 formą, kurioje pateikiamas suteiktų nebalansinių neribotų garantijų sąrašas, vadovaudamosi III priedo S.03.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

f) I priedo S.05.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie kiekvienos rūšies draudimo, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 I priede, įmokas, išmokas ir sąnaudas, taikant vertinimo ir pripažinimo principus, naudojamus konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.05.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

g) I priedo S.05.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie įmokas, išmokas ir sąnaudas pagal šalis, taikant vertinimo ir pripažinimo principus, naudojamus konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose, vadovaudamosi III priedo S.05.02 skirsnyje pateiktais nurodymais.

2.  1 dalies a ir b punktuose nurodytas formas teikia tik tos dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kurios grupės mokumui apskaičiuoti naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta tos direktyvos 233 straipsnyje.

27 straipsnis

Grupių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie investicijas

1.  Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi, jeigu joms netaikoma išimtis pagal Direktyvos 2009/138/EB 254 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą dėl konkrečios formos, naudodamos šias formas:

a) kai grupei netaikomas reikalavimas kasmet pateikti informaciją S.06.02.04 ar S.08.01.04 formoje pagal Direktyvos 2009/138/EB 254 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, šio reglamento I priedo S.06.01.01 formą, kurioje pateikiama informacijos apie turtą santrauka, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.06.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

o. kai grupei netaikomas reikalavimas pateikti S.06.02.04 formą dėl paskutinio ketvirčio pagal Direktyvos 2009/138/EB 254 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, šio reglamento I priedo S.06.02.04 formą, kurioje pateikiamas turto sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.06.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

p. kai grupei netaikomas reikalavimas pateikti S.06.03.04 formą dėl paskutinio ketvirčio pagal Direktyvos 2009/138/EB 254 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą arba grupė neteikė jos kas ketvirtį, nes grupės turimų kolektyvinių investicijų dalis, palyginti su visomis investicijomis, kaip nurodyta šio reglamento 23 straipsnio 1 dalies f punkte, nėra didesnė nei 30 %, šio reglamento I priedo S.06.03.04 formą, kurioje pateikiama informacija apie įmonių turimų visų kolektyvinių investicijų vertinimą taikant skaidrumo metodą, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.06.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

q. kai grupės turimų struktūrizuotų produktų vertės ir visų investicijų santykis yra didesnis nei 5 %, I priedo S.07.01.04 formą, kurioje pateikiamas struktūrizuotų produktų sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi III priedo S.07.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

r. kai grupei netaikomas reikalavimas pateikti S.08.01.04 formą dėl paskutinio ketvirčio pagal Direktyvos 2009/138/EB 254 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, šio reglamento I priedo S.08.01.04 formą, kurioje pateikiamas išvestinių finansinių priemonių atvirųjų pozicijų sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.08.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

s. kai grupei netaikomas reikalavimas pateikti S.08.02.04 formą dėl paskutinio ketvirčio pagal Direktyvos 2009/138/EB 254 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, šio reglamento I priedo S.08.02.04 formą, kurioje pateikiamas išvestinių finansinių priemonių sandorių sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.08.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

t. I priedo S.09.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie ataskaitinio laikotarpio pajamas, pelną ir nuostolius pagal turto kategoriją, kaip apibrėžta IV priede, vadovaudamosi III priedo S.09.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

u. kai balansinių ir nebalansinių pagrindinių vertybinių popierių, susijusių su skolinimo ar atpirkimo sandoriais pagal sutartis, kurių terminų datos yra po ataskaitinės datos, vertės ir visų investicijų santykis yra didesnis nei 5 %, I priedo S.10.01.04 formą, kurioje pateikiamas balansinių ir nebalansinių vertybinių popierių skolinimo ir atpirkimo sandorių sąrašas papunkčiui, vadovaudamosi III priedo S.10.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

v. I priedo S.11.01.04 formą, kurioje pateikiamas turto, laikomo kaip užtikrinimo priemonė, sąrašas papunkčiui, įskaitant visų rūšių nebalansinio turto, laikomo kaip užtikrinimo priemonė, kategorijas, vadovaudamosi III priedo S.11.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

2.  Taikant 1 dalies d punktą, kai grupės mokumui apskaičiuoti naudojamas tik 1 metodas, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, grupės turimų struktūrizuotų produktų vertės dalis, palyginti su visomis investicijomis, apskaičiuojama turto, priskiriamo prie 5 ir 6 kategorijų, kaip apibrėžta šio reglamento IV priede, sumą padalijus iš S.02.01.01 formos C0010/R0070 ir C0010/R0020 punktų sumos. Kai grupės mokumui apskaičiuoti 1 metodas naudojamas kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 233 straipsnyje, arba naudojamas tik 2 metodas, minėta dalis apskaičiuojama vadovaujantis pirmu sakiniu ir yra koreguojama, kad būtų atsižvelgta į visų subjektų, kuriems taikoma S.06.02.04 forma, būtinus elementus.

3.  Taikant 1 dalies h punktą, kai grupės mokumui apskaičiuoti naudojamas tik 1 metodas, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, minėta dalis apskaičiuojama balansinių ir nebalansinių pagrindinių vertybinių popierių, susijusių su skolinimo ar atpirkimo sandoriais, pagal sutartis, kurių terminų datos yra po ataskaitinės datos, sumą padalijus iš S.02.01.01 formos C0010/R0070 ir C0010/R0220 punktų sumos. Kai grupės mokumui apskaičiuoti 1 metodas naudojamas kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 233 straipsnyje, arba naudojamas tik 2 metodas, minėta dalis apskaičiuojama vadovaujantis pirmu sakiniu ir yra koreguojama, kad būtų atsižvelgta į visų subjektų, kuriems taikoma S.06.02.04 forma, būtinus elementus.

28 straipsnis

Grupių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie kintamuosius anuitetus

Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi, naudodamos šias formas:

a) I priedo S.15.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie kintamųjų anuitetų garantijų aprašymą pagal produktus, kuriuos grupei priklausančios įmonės, įsteigtos EEE nepriklausančiose šalyse, išleido vykdydamos tiesioginio draudimo veiklą, vadovaudamosi III priedo S.15.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

w. I priedo S.15.02.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie kintamųjų anuitetų garantijų rizikos draudimą pagal produktus, kuriuos grupei priklausančios įmonės, įsteigtos EEE nepriklausančiose šalyse, išleido vykdydamos tiesioginio draudimo veiklą, vadovaudamosi III priedo S.15.02 skirsnyje pateiktais nurodymais.

29 straipsnis

Grupių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie ilgalaikes garantijas

Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi, naudodamos šio reglamento I priedo S.22.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie ilgalaikių garantijų ir pereinamojo laikotarpio priemonių poveikį, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.22.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

30 straipsnis

Grupių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie nuosavas lėšas

1.  Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi, naudodamos šias formas:

a) I priedo S.23.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie nuosavas lėšas, vadovaudamosi III priedo S.23.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

x. I priedo S.23.02.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie nuosavas lėšas pagal lygius, vadovaudamosi III priedo S.23.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

y. I priedo S.23.03.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie nuosavų lėšų metinius pokyčius, vadovaudamosi III priedo S.23.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

z. I priedo S.23.04.04 formą, kurioje pateikiamas nuosavų lėšų elementų sąrašas, vadovaudamosi III priedo S.23.04 skirsnyje pateiktais nurodymais.

2.  1 dalies b ir c punktuose nurodytas formas teikia tik tos dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kurios grupės mokumui apskaičiuoti naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta tos direktyvos 233 straipsnyje.

31 straipsnis

Grupių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie mokumo kapitalo reikalavimą

1.  Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kurios grupės mokumui apskaičiuoti naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta tos direktyvos 233 straipsnyje, kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi, naudodamos šias formas:

a) kai grupė naudoja standartinę formulę mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.01.04 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi III priedo S.25.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

aa. kai grupė naudoja standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.02.04 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi III priedo S.25.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

bb. kai grupė naudoja visapusišką vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo S.25.03.04 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi III priedo S.25.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

cc. I priedo S.26.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie rinkos riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

dd. I priedo S.26.02.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

ee. I priedo S.26.03.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie gyvybės draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

ff. I priedo S.26.04.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie sveikatos draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.04 skirsnyje pateiktais nurodymais;

gg. I priedo S.26.05.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.05 skirsnyje pateiktais nurodymais;

hh. I priedo S.26.06.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie operacinę riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.06 skirsnyje pateiktais nurodymais;

ii. I priedo S.26.07.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie supaprastinimus, naudojamus apskaičiuojant mokumo kapitalo reikalavimą, vadovaudamosi III priedo S.26.07 skirsnyje pateiktais nurodymais;

jj. I priedo S.27.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės katastrofų riziką, vadovaudamosi III priedo S.27.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

2.  Jei egzistuoja tiksliniai fondai ar suderinimo korekcijos portfeliai, 1 dalies d–k punktuose nurodytų formų apie grupę kaip visumą pateikti nereikia.

3.  Kai taikomas dalinis vidaus modelis, 1 dalies d–k punktuose nurodytose formose turi būti pateikiama tik informacija apie riziką, kurią apima standartinė formulė, jeigu pagal 35 straipsnį nenusprendžiama kitaip.

4.  Kai taikomas visapusiškas vidaus modelis, 1 dalies d–k punktuose nurodytos formos neteikiamos.

32 straipsnis

Grupių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie perdraudimą ir specialiosios paskirties įmones

Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi, naudodamos šias formas:

a) I priedo S.31.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie perdraudikų dalį, vadovaudamosi III priedo S.31.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

kk. I priedo S.31.02.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie specialiosios paskirties įmones iš draudimo ar perdraudimo įmonės, kurios rizika perleidžiama specialiosios paskirties įmonėms, perspektyvos, vadovaudamosi III priedo S.31.02 skirsnyje pateiktais nurodymais.

33 straipsnis

Grupių metinės kiekybinės informacijos formos. Grupei būdinga informacija

Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi, naudodamos šias formas:

a) I priedo S.32.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie grupei priklausančias draudimo ir perdraudimo įmones, vadovaudamosi III priedo S.32.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

b) I priedo S.33.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie grupei priklausančių draudimo ir perdraudimo įmonių reikalavimus, vadovaudamosi III priedo S.33.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

c) I priedo S.34.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie finansų įmones, išskyrus draudimo ir perdraudimo įmones, ir apie finansinę veiklą vykdančias nereguliuojamas įmones, kaip apibrėžta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 1 straipsnio 52 punkte, vadovaudamosi III priedo S.34.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

d) I priedo S.35.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie grupei priklausančių įmonių techninius atidėjinius, vadovaudamosi III priedo S.35.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

e) I priedo S.36.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie svarbius grupės vidaus sandorius, įskaitant kapitalo sandorius, skolos ir turto perdavimą, viršijančius pagal Direktyvos 2009/138/EB 245 straipsnio 3 dalį grupės priežiūros institucijos nustatytą ribą, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.36.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

f) I priedo S.36.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie svarbius grupės vidaus sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių, įskaitant garantijas, kuriomis užtikrinamos bet kokios išvestinės finansinės priemonės, viršijančius pagal Direktyvos 2009/138/EB 245 straipsnio 3 dalį grupės priežiūros institucijos nustatytą ribą, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.36.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

g) I priedo S.36.03.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie svarbius grupės vidaus sandorius dėl perdraudimo, viršijančius pagal Direktyvos 2009/138/EB 245 straipsnio 3 dalį grupės priežiūros institucijos nustatytą ribą, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.36.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

h) I priedo S.36.04.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie svarbius grupės vidaus sandorius dėl vidinio išlaidų pasidalijimo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų (išskyrus išvestines finansines priemones) ir nebalansinių straipsnių ir kitų rūšių grupės vidaus sandorius, viršijančius pagal Direktyvos 2009/138/EB 245 straipsnio 3 dalį grupės priežiūros institucijos nustatytą ribą, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.36.04 skirsnyje pateiktais nurodymais;

i) I priedo S.37.01.04 formą, kurioje nurodoma informacija apie didelę rizikos koncentraciją, viršijančią pagal Direktyvos 2009/138/EB 244 straipsnio 3 dalį grupės priežiūros institucijos nustatytą ribą, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.37.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

34 straipsnis

Grupių metinės kiekybinės informacijos formos. Informacija apie tikslinius fondus, reikšmingus suderinimo korekcijos portfelius ir likusią dalį

1.  Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kurios grupės mokumui apskaičiuoti naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta tos direktyvos 233 straipsnyje, kasmet pateikia informaciją, nurodytą Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi, apie visus reikšmingus tikslinius fondus ir visus reikšmingus suderinimo korekcijos portfelius, susijusius su konsoliduojama dalimi, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 335 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose, taip pat apie likusią dalį, naudodamos šias formas:

a) I priedo SR.01.01.04 formą, kurioje nurodomas teikiamos informacijos turinys, vadovaudamosi III priedo S.01.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

ll. kai grupė naudoja standartinę formulę mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo SR.25.01.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi III priedo S.25.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

mm. kai grupė naudoja standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo SR.25.02.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi III priedo S.25.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

nn. kai grupė naudoja visapusišką vidaus modelį mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti, I priedo SR.25.03.01 formą, kurioje nurodomas mokumo kapitalo reikalavimas, vadovaudamosi III priedo S.25.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

oo. I priedo SR.26.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie rinkos riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.01 skirsnyje pateiktais nurodymais;

pp. I priedo SR.26.02.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.02 skirsnyje pateiktais nurodymais;

qq. I priedo SR.26.03.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie gyvybės draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.03 skirsnyje pateiktais nurodymais;

rr. I priedo SR.26.04.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie sveikatos draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.04 skirsnyje pateiktais nurodymais;

ss. I priedo SR.26.05.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės draudimo veiklos riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.05 skirsnyje pateiktais nurodymais;

tt. I priedo SR.26.06.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie operacinę riziką, vadovaudamosi III priedo S.26.06 skirsnyje pateiktais nurodymais;

uu. I priedo SR.26.07.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie supaprastinimus, naudojamus apskaičiuojant mokumo kapitalo reikalavimą, vadovaudamosi III priedo S.26.07 skirsnyje pateiktais nurodymais;

vv. I priedo SR.27.01.01 formą, kurioje nurodoma informacija apie ne gyvybės katastrofų riziką, vadovaudamosi III priedo S.27.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

2.  Kai taikomas dalinis vidaus modelis, 1 dalies e–l punktuose nurodytose formose turi būti pateikiama tik informacija apie riziką, kurią apima standartinė formulė, jeigu pagal 35 straipsnį nenusprendžiama kitaip.

3.  Kai taikomas visapusiškas vidaus modelis, 1 dalies e–l punktuose nurodytos formos neteikiamos.

4.  Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kurios grupės mokumui apskaičiuoti naudoja 1 metodą, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnyje, vieną arba kartu su 2 metodu, kaip apibrėžta tos direktyvos 233 straipsnyje, be informacijos, teikiamos naudojant 1 dalyje nurodytas formas, kasmet pateikia balanso informaciją apie visus reikšmingus tikslinius fondus, susijusius su konsoliduojama dalimi, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 335 straipsnio 1 dalies a arba c punkte, taip pat apie likusią dalį, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 304 straipsnio 1 dalies d punkte kartu su to deleguotojo reglamento 372 straipsnio 1 dalimi, naudodamos šio reglamento I priedo SR.02.01.01 formą, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.02.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.

35 straipsnis

Grupių metinės kiekybinės informacijos formos. Vidaus modelių naudotojai

Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kurios mokumo kapitalo reikalavimą apskaičiuoja taikydamos patvirtintą dalinį arba visapusišką vidaus modelį, susitaria su savo grupės priežiūros institucija dėl formų, kurias naudojant turi būti kasmet teikiama informacija apie mokumo kapitalo reikalavimą.

36 straipsnis

Grupių kiekybinės informacijos formos. Grupės vidaus sandoriai ir rizikos koncentracija

Dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės praneša apie:

a) svarbius ir labai svarbius grupės vidaus sandorius, nurodytus Direktyvos 2009/138/EB 245 straipsnio 2 dalies pirmoje ir antroje pastraipose, ir grupės vidaus sandorius, apie kuriuos reikia pranešti bet kuriuo atveju, nurodytus tos direktyvos 245 straipsnio 3 dalyje, naudodamos atitinkamai šio reglamento I priedo S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 ir S.36.04.01 formas, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.36.01–S.36.04 skirsniuose pateiktais nurodymais;

b) didelę rizikos koncentraciją, nurodytą Direktyvos 2009/138/EB 244 straipsnio 2 dalyje, ir rizikos koncentraciją, apie kurią reikia pranešti bet kuriuo atveju, nurodytą tos direktyvos 244 straipsnio 3 dalyje, naudodamos šio reglamento I priedo S.37.01.04 formą, vadovaudamosi šio reglamento III priedo S.37.01 skirsnyje pateiktais nurodymais.IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDASS.01.01.01

Teikiamos informacijos turinys

Formos kodas

Formos pavadinimas

 

C0010

S.01.02.01

Pagrindinė informacija – bendroji

R0010

 

S.01.03.01

Pagrindinė informacija – tiksliniai fondai ir suderinimo korekcijos portfeliai

R0020

 

S.02.01.01

Balansas

R0030

 

S.02.02.01

Turtas ir įsipareigojimai pagal valiutą

R0040

 

S.03.01.01

Nebalansiniai straipsniai – bendroji informacija

R0060

 

S.03.02.01

Nebalansiniai straipsniai – įmonės gautų neribotų garantijų sąrašas

R0070

 

S.03.03.01

Nebalansiniai straipsniai – įmonės suteiktų neribotų garantijų sąrašas

R0080

 

S.04.01.01

Veikla pagal šalis

R0090

 

S.04.02.01

Informacija apie „Mokumo II“ direktyvos I priedo A dalyje nustatytą 10 grupę, neįskaitant vežėjo civilinės atsakomybės

R0100

 

S.05.01.01

Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal draudimo rūšis

R0110

 

S.05.02.01

Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal šalis

R0120

 

S.06.01.01

Turto suvestinė

R0130

 

S.06.02.01

Turto sąrašas

R0140

 

S.06.03.01

Kolektyvinio investavimo subjektai – skaidrumo metodas

R0150

 

S.07.01.01

Struktūrizuoti produktai

R0160

 

S.08.01.01

Atviros išvestinės finansinės priemonės

R0170

 

S.08.02.01

Išvestinių finansinių priemonių sandoriai

R0180

 

S.09.01.01

Pajamos / pelnas ir nuostoliai per laikotarpį

R0190

 

S.10.01.01

Vertybinių popierių skolinimas ir atpirkimo sandoriai

R0200

 

S.11.01.01

Turtas, laikomas kaip užtikrinimo priemonė

R0210

 

S.12.01.01

Gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techniniai atidėjiniai

R0220

 

S.12.02.01

Gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techniniai atidėjiniai – pagal šalis

R0230

 

S.13.01.01

Būsimų bruto pinigų srautų prognozė

R0240

 

S.14.01.01

Gyvybės draudimo įsipareigojimų analizė

R0250

 

S.15.01.01

Kintamųjų anuitetų garantijų aprašymas

R0260

 

S.15.02.01

Kintamųjų anuitetų garantijų rizikos draudimas

R0270

 

S.16.01.01

Informacija apie anuitetus pagal ne gyvybės draudimo įsipareigojimus

R0280

 

S.17.01.01

Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai

R0290

 

S.17.02.01

Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai – pagal šalis

R0300

 

S.18.01.01

Būsimų pinigų srautų prognozė (tiksliausias įvertis – ne gyvybės draudimas)

R0310

 

S.19.01.01

Ne gyvybės draudimo žalos

R0320

 

S.20.01.01

Išmokų sąnaudų pasiskirstymo kitimas

R0330

 

S.21.01.01

Nuostolių pasiskirstymo rizikos pobūdis

R0340

 

S.21.02.01

Ne gyvybės draudimo veiklos rizika

R0350

 

S.21.03.01

Ne gyvybės draudimo veiklos rizikos pasiskirstymas – pagal draudimo sumą

R0360

 

S.22.01.01

Ilgalaikių garantijų priemonių ir pereinamojo laikotarpio priemonių poveikis

R0370

 

S.22.04.01

Informacija apie palūkanų normų apskaičiavimui taikomą pereinamojo laikotarpio priemonę

R0380

 

S.22.05.01

Bendras techniniams atidėjiniams taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės apskaičiavimas

R0390

 

S.22.06.01

Tiksliausias įvertis, kuriam taikoma svyravimų korekcija, pagal šalis ir valiutą

R0400

 

S.23.01.01

Nuosavos lėšos

R0410

 

S.23.02.01

Išsami informacija pagal lygius apie nuosavas lėšas

R0420

 

S.23.03.01

Nuosavų lėšų metiniai pokyčiai

R0430

 

S.23.04.01

Nuosavų lėšų elementų sąrašas

R0440

 

S.24.01.01

Turimos dalyvavimo teisės

R0450

 

S.25.01.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms įmonėms

R0460

 

S.25.02.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį

R0470

 

S.25.03.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms visapusiškus vidaus modelius

R0480

 

S.26.01.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – rinkos rizika

R0500

 

S.26.02.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika

R0510

 

S.26.03.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – gyvybės draudimo veiklos rizika

R0520

 

S.26.04.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – sveikatos draudimo veiklos rizika

R0530

 

S.26.05.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – ne gyvybės draudimo veiklos rizika

R0540

 

S.26.06.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – operacinė rizika

R0550

 

S.26.07.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – supaprastinimai

R0560

 

S.27.01.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – ne gyvybės ir sveikatos katastrofų rizika

R0570

 

S.28.01.01

Minimalaus kapitalo reikalavimas – tik gyvybės draudimo arba tik ne gyvybės draudimo ar perdraudimo veikla

R0580

 

S.28.02.01

Minimalaus kapitalo reikalavimas – gyvybės draudimo ir ne gyvybės draudimo veikla

R0590

 

S.29.01.01

Įsipareigojimus viršijantis turtas

R0600

 

S.29.02.01

Įsipareigojimus viršijantis turtas – paaiškintas remiantis investicijomis ir finansiniais įsipareigojimais

R0610

 

S.29.03.01

Įsipareigojimus viršijantis turtas – paaiškintas remiantis techniniais atidėjiniais

R0620

 

S.29.04.01

Išsami analizė pagal laikotarpį – techninių srautų ir techninių atidėjinių palyginimas

R0630

 

S.30.01.01

Pagrindiniai duomenys apie ne gyvybės ir gyvybės draudimo fakultatyvinį perdraudimą

R0640

 

S.30.02.01

Duomenys apie ne gyvybės ir gyvybės draudimo fakultatyvinio perdraudimo dalis

R0650

 

S.30.03.01

Pagrindiniai duomenys apie perduotojo perdraudimo programą

R0660

 

S.30.04.01

Duomenys apie perduotojo perdraudimo programos dalis

R0670

 

S.31.01.01

Perdraudikų dalis (įskaitant ribotą perdraudimą ir specialiosios paskirties įmones)

R0680

 

S.31.02.01

Specialiosios paskirties įmonės

R0690

 

S.36.01.01

Grupės vidaus sandoriai – kapitalo sandoriai, skolų ir turto perdavimas

R0740

 

S.36.02.01

Grupės vidaus sandoriai – išvestinės finansinės priemonės

R0750

 

S.36.03.01

Grupės vidaus sandoriai – vidinis perdraudimas

R0760

 

S.36.04.01

Grupės vidaus sandoriai – sąnaudų pasidalijimas, neapibrėžtieji įsipareigojimai, nebalansiniai ir kiti straipsniai

R0770

 S.01.01.02

Teikiamos informacijos turinys

Formos kodas

Formos pavadinimas

 

C0010

S.01.02.01

Pagrindinė informacija – bendroji

R0010

 

S.02.01.02

Balansas

R0030

 

S.05.01.02

Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal draudimo rūšis

R0110

 

S.06.02.01

Turto sąrašas

R0140

 

S.06.03.01

Kolektyvinio investavimo subjektai – skaidrumo metodas

R0150

 

S.08.01.01

Atviros išvestinės finansinės priemonės

R0170

 

S.08.02.01

Išvestinių finansinių priemonių sandoriai

R0180

 

S.12.01.02

Gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techniniai atidėjiniai

R0220

 

S.17.01.02

Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai

R0290

 

S.23.01.01

Nuosavos lėšos

R0410

 

S.28.01.01

Minimalaus kapitalo reikalavimas – tik gyvybės draudimo arba tik ne gyvybės draudimo ar perdraudimo veikla

R0580

 

S.28.02.01

Minimalaus kapitalo reikalavimas – gyvybės draudimo ir ne gyvybės draudimo veikla

R0590

 S.01.01.03

Teikiamos informacijos turinys

Formos kodas

Formos pavadinimas

 

C0010

S.01.02.01

Pagrindinė informacija – bendroji

R0010

 

S.01.03.01

Pagrindinė informacija – tiksliniai fondai ir suderinimo korekcijos portfeliai

R0020

 

S.02.01.02

Balansas

R0030

 

S.23.01.01

Nuosavos lėšos

R0410

 

S.25.01.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms įmonėms

R0460

 

S.25.02.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį

R0470

 

S.25.03.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms visapusiškus vidaus modelius

R0480

 

S.28.01.01

Minimalaus kapitalo reikalavimas – tik gyvybės draudimo arba tik ne gyvybės draudimo ar perdraudimo veikla

R0580

 

S.28.02.01

Minimalaus kapitalo reikalavimas – gyvybės draudimo ir ne gyvybės draudimo veikla

R0590

 S.01.01.04

Teikiamos informacijos turinys

Formos kodas

Formos pavadinimas

 

C0010

S.01.02.04

Pagrindinė informacija – bendroji

R0010

 

S.01.03.04

Pagrindinė informacija – tiksliniai fondai ir suderinimo korekcijos portfeliai

R0020

 

S.02.01.01

Balansas

R0030

 

S.02.02.01

Turtas ir įsipareigojimai pagal valiutą

R0040

 

S.03.01.04

Nebalansiniai straipsniai – bendroji informacija

R0060

 

S.03.02.04

Nebalansiniai straipsniai – grupės gautų neribotų garantijų sąrašas

R0070

 

S.03.03.04

Nebalansiniai straipsniai – grupės suteiktų neribotų garantijų sąrašas

R0080

 

S.05.01.01

Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal draudimo rūšis

R0110

 

S.05.02.01

Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal šalis

R0120

 

S.06.01.01

Turto suvestinė

R0130

 

S.06.02.04

Turto sąrašas

R0140

 

S.06.03.04

Kolektyvinio investavimo subjektai – skaidrumo metodas

R0150

 

S.07.01.04

Struktūrizuoti produktai

R0160

 

S.08.01.04

Atviros išvestinės finansinės priemonės

R0170

 

S.08.02.04

Išvestinių finansinių priemonių sandoriai

R0180

 

S.09.01.04

Pajamos / pelnas ir nuostoliai per laikotarpį

R0190

 

S.10.01.04

Vertybinių popierių skolinimas ir atpirkimo sandoriai

R0200

 

S.11.01.04

Turtas, laikomas kaip užtikrinimo priemonė

R0210

 

S.15.01.04

Kintamųjų anuitetų garantijų aprašymas

R0260

 

S.15.02.04

Kintamųjų anuitetų garantijų rizikos draudimas

R0270

 

S.22.01.04

Ilgalaikių garantijų priemonių ir pereinamojo laikotarpio priemonių poveikis

R0370

 

S.23.01.04

Nuosavos lėšos

R0410

 

S.23.02.04

Išsami informacija pagal lygius apie nuosavas lėšas

R0420

 

S.23.03.04

Nuosavų lėšų metiniai pokyčiai

R0430

 

S.23.04.04

Nuosavų lėšų elementų sąrašas

R0440

 

S.25.01.04

Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms grupėms

R0460

 

S.25.02.04

Mokumo kapitalo reikalavimas – grupėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį

R0470

 

S.25.03.04

Mokumo kapitalo reikalavimas – grupėms, taikančioms visapusiškus vidaus modelius

R0480

 

S.26.01.04

Mokumo kapitalo reikalavimas – rinkos rizika

R0500

 

S.26.02.04

Mokumo kapitalo reikalavimas – sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika

R0510

 

S.26.03.04

Mokumo kapitalo reikalavimas – gyvybės draudimo veiklos rizika

R0520

 

S.26.04.04

Mokumo kapitalo reikalavimas – sveikatos draudimo veiklos rizika

R0530

 

S.26.05.04

Mokumo kapitalo reikalavimas – ne gyvybės draudimo veiklos rizika

R0540

 

S.26.06.04

Mokumo kapitalo reikalavimas – operacinė rizika

R0550

 

S.26.07.04

Mokumo kapitalo reikalavimas – supaprastinimai

R0560

 

S.27.01.04

Mokumo kapitalo reikalavimas – ne gyvybės ir sveikatos katastrofų rizika

R0570

 

S.31.01.04

Perdraudikų dalis (įskaitant ribotą perdraudimą ir specialiosios paskirties įmones)

R0680

 

S.31.02.04

Specialiosios paskirties įmonės

R0690

 

S.32.01.04

Grupei priklausančios įmonės

R0700

 

S.33.01.04

Draudimo ir perdraudimo individualūs reikalavimai

R0710

 

S.34.01.04

Individualūs reikalavimai kitoms reguliuojamoms ir nereguliuojamoms finansų įmonėms, įskaitant draudimo kontroliuojančiąsias bendroves ir mišrią veiklą vykdančias finansų kontroliuojančiąsias bendroves

R0720

 

S.35.01.04

Įnašas į grupės techninius atidėjinius

R0730

 

S.36.01.01

Grupės vidaus sandoriai – kapitalo sandoriai, skolų ir turto perdavimas

R0740

 

S.36.02.01

Grupės vidaus sandoriai – išvestinės finansinės priemonės

R0750

 

S.36.03.01

Grupės vidaus sandoriai – vidinis perdraudimas

R0760

 

S.36.04.01

Grupės vidaus sandoriai – sąnaudų pasidalijimas, neapibrėžtieji įsipareigojimai, nebalansiniai ir kiti straipsniai

R0770

 

S.37.01.04

Rizikos koncentracija

R0780

 S.01.01.05

Teikiamos informacijos turinys

Formos kodas

Formos pavadinimas

 

C0010

S.01.02.04

Pagrindinė informacija – bendroji

R0010

 

S.02.01.02

Balansas

R0030

 

S.05.01.02

Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal draudimo rūšis

R0110

 

S.06.02.04

Turto sąrašas

R0140

 

S.06.03.04

Kolektyvinio investavimo subjektai – skaidrumo metodas

R0150

 

S.08.01.04

Atviros išvestinės finansinės priemonės

R0170

 

S.08.02.04

Išvestinių finansinių priemonių sandoriai

R0180

 

S.23.01.04

Nuosavos lėšos

R0410

 S.01.01.06

Teikiamos informacijos turinys

Formos kodas

Formos pavadinimas

 

C0010

S.01.02.04

Pagrindinė informacija – bendroji

R0010

 

S.01.03.04

Pagrindinė informacija – tiksliniai fondai ir suderinimo korekcijos portfeliai

R0020

 

S.02.01.02

Balansas

R0030

 

S.23.01.04

Nuosavos lėšos

R0410

 

S.25.01.04

Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms grupėms

R0460

 

S.25.02.04

Mokumo kapitalo reikalavimas – grupėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį

R0470

 

S.25.03.04

Mokumo kapitalo reikalavimas – grupėms, taikančioms visapusiškus vidaus modelius

R0480

 

S.32.01.04

Grupei priklausantys subjektai

R0700

 

S.33.01.04

Draudimo ir perdraudimo individualūs reikalavimai

R0710

 

S.34.01.04

Individualūs reikalavimai kitoms reguliuojamoms ir nereguliuojamoms finansų įmonėms, įskaitant draudimo kontroliuojančiąsias bendroves ir mišrią veiklą vykdančias finansų kontroliuojančiąsias bendroves

R0720

 

SR.01.01.01

Teikiamos informacijos turinysTikslinis fondas / suderinimo portfelis / likusi dalis

Z0010

 

Fondo / portfelio numeris

Z0020

 Formos kodas

Formos pavadinimas

 

C0010

SR.02.01.01

Balansas

R0790

 

SR.12.01.01

Gyvybės ir sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės draudimo metodus, techniniai atidėjiniai

R0800

 

SR.17.01.01

Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai

R0810

 

SR.22.02.01

Būsimų pinigų srautų prognozė (tiksliausias įvertis – suderinimo portfeliai)

R0820

 

SR.22.03.01

Informacija apie suderinimo korekcijos skaičiavimą

R0830

 

SR.25.01.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms įmonėms

R0840

 

SR.25.02.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį

R0850

 

SR.25.03.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – įmonėms, taikančioms visapusiškus vidaus modelius

R0860

 

SR.26.01.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – rinkos rizika

R0870

 

SR.26.02.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika

R0880

 

SR.26.03.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – gyvybės draudimo veiklos rizika

R0890

 

SR.26.04.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – sveikatos draudimo veiklos rizika

R0900

 

SR.26.05.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – ne gyvybės draudimo veiklos rizika

R0910

 

SR.26.06.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – operacinė rizika

R0920

 

SR.26.07.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – supaprastinimai

R0930

 

SR.27.01.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – ne gyvybės ir sveikatos katastrofų rizika

R0940

 

SR.01.01.04

Teikiamos informacijos turinysTikslinis fondas / suderinimo portfelis / likusi dalis

Z0010

 

Fondo / portfelio numeris

Z0020

 Formos kodas

Formos pavadinimas

 

C0010

SR.02.01.04

Balansas

R0790

 

SR.25.01.01

►M1  Mokumo kapitalo reikalavimas – standartinę formulę taikančioms grupėms ◄

R0840

 

SR.25.02.01

►M1  Mokumo kapitalo reikalavimas – grupėms, taikančioms standartinę formulę ir dalinį vidaus modelį ◄

R0850

 

SR.25.03.01

►M1  Mokumo kapitalo reikalavimas – grupėms, taikančioms visapusiškus vidaus modelius ◄

R0860

 

SR.26.01.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – rinkos rizika

R0870

 

SR.26.02.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika

R0880

 

SR.26.03.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – gyvybės draudimo veiklos rizika

R0890

 

SR.26.04.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – sveikatos draudimo veiklos rizika

R0900

 

SR.26.05.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – ne gyvybės draudimo veiklos rizika

R0910

 

SR.26.06.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – operacinė rizika

R0920

 

SR.26.07.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – supaprastinimai

R0930

 

SR.27.01.01

Mokumo kapitalo reikalavimas – ne gyvybės ir sveikatos katastrofų rizika

R0940

 S.01.02.01

Pagrindinė informacija – bendroji

 

 

C0010

Įmonės pavadinimas

R0010

 

Įmonės identifikavimo kodas

R0020

 

Įmonės kodo rūšis

R0030

 

Įmonės rūšis

R0040

 

Leidimą išdavusi šalis

R0050

 

Ataskaitos pateikimo kalba

R0070

 

Ataskaitos pateikimo data

R0080

 

▼M2

Finansinių metų pabaiga

R0081

 

▼B

Ataskaitinė data

R0090

 

Įprastas / ad hoc pateikimas

R0100

 

Ataskaitoje naudojama valiuta

R0110

 

Apskaitos standartai

R0120

 

Mokumo kapitalo reikalavimo (SCR) apskaičiavimo metodas

R0130

 

Įmonei būdingų parametrų naudojimas

R0140

 

Tiksliniai fondai

R0150

 

Suderinimo korekcija

R0170

 

Svyravimų korekcija

R0180

 

Nerizikingų palūkanų normai taikoma pereinamojo laikotarpio priemonė

R0190

 

Techniniams atidėjiniams taikoma pereinamojo laikotarpio priemonė

R0200

 

Pradinis arba pakartotinis teikimas

R0210

 S.01.02.04

Pagrindinė informacija – bendroji

 

 

C0010

Dalyvaujančios įmonės pavadinimas

R0010

 

Grupės identifikavimo kodas

R0020

 

Grupės kodo rūšis

R0030

 

Grupės priežiūros institucijos šalis

R0050

 

Pogrupio informacija

R0060

 

Ataskaitos pateikimo kalba

R0070

 

Ataskaitos pateikimo data

R0080

 

▼M2

Finansinių metų pabaiga

R0081

 

▼B

Ataskaitinė data

R0090

 

Įprastas / ad hoc pateikimas

R0100

 

Ataskaitoje naudojama valiuta

R0110

 

Apskaitos standartai

R0120

 

Grupės SCR apskaičiavimo metodas

R0130

 

Grupei būdingų parametrų naudojimas

R0140

 

Tiksliniai fondai

R0150

 

Grupės mokumo apskaičiavimo metodas

R0160

 

Suderinimo korekcija

R0170

 

Svyravimų korekcija

R0180

 

Nerizikingų palūkanų normai taikoma pereinamojo laikotarpio priemonė

R0190

 

Techniniams atidėjiniams taikoma pereinamojo laikotarpio priemonė

R0200

 

Pradinis arba pakartotinis teikimas

R0210

 

S.01.03.01

Pagrindinė informacija – tiksliniai fondai ir suderinimo korekcijos portfeliaiVisų tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių sąrašas (sutapimai leidžiami)

Fondo / portfelio numeris

Tikslinio fondo / suderinimo korekcijos portfelio pavadinimas

Tiksliniai fondai / suderinimo korekcijos portfeliai / likusi fondo dalis

Tiksliniai fondai / suderinimo korekcijos portfeliai su subfondais

Reikšmingi

304 straipsnis

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 Tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių su subfondais sąrašas

Tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių su subfondais skaičius

Tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių subfondų skaičius

Tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių subfondai

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Pagrindinė informacija – tiksliniai fondai ir suderinimo korekcijos portfeliaiVisų tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių sąrašas (sutapimai leidžiami)

Įmonės juridinis pavadinimas

Įmonės identifikavimo kodas

Įmonės identifikavimo kodo rūšis

Fondo / portfelio numeris

Tikslinio fondo / suderinimo korekcijos portfelio pavadinimas

Tiksliniai fondai / suderinimo korekcijos portfeliai / likusi fondo dalis

Tiksliniai fondai / suderinimo korekcijos portfeliai su subfondais

Reikšmingi

304 straipsnis

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių su subfondais sąrašas

Tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių su subfondais skaičius

Tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių subfondų skaičius

Tikslinių fondų / suderinimo korekcijos portfelių subfondai

C0100

C0110

C0120

 

 

 S.02.01.01

Balansas

 

 

„Mokumo“ II vertė

Teisės aktais nustatytų finansinių ataskaitų vertė

Turtas

 

C0010

C0020

Prestižas

R0010

 

 

Atidėtosios įsigijimo sąnaudos

R0020

 

 

Nematerialusis turtas

R0030

 

 

Atidėtųjų mokesčių turtas

R0040

 

 

Pensijų išmokų perviršis

R0050

 

 

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, laikomi įmonės reikmėms

R0060

 

 

Investicijos (išskyrus turtą, laikomą su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims)

R0070

 

 

Nekilnojamasis turtas (išskyrus skirtą įmonės reikmėms)

R0080

 

 

Akcijos, įskaitant dalyvavimą, susijusiose įmonėse

R0090

 

 

Nuosavybės vertybiniai popieriai

R0100

 

 

Nuosavybės vertybiniai popieriai – įtraukti į biržos sąrašus

R0110

 

 

Nuosavybės vertybiniai popieriai – neįtraukti į biržos sąrašus

R0120

 

 

Obligacijos

R0130

 

 

Vyriausybės obligacijos

R0140

 

 

Įmonių obligacijos

R0150

 

 

Struktūrizuoti vertybiniai popieriai

R0160

 

 

Užtikrinti vertybiniai popieriai

R0170

 

 

Kolektyvinio investavimo subjektai

R0180

 

 

Išvestinės finansinės priemonės

R0190

 

 

Indėliai, išskyrus pinigų ekvivalentus

R0200

 

 

Kitos investicijos

R0210

 

 

Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims

R0220

 

 

Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos

R0230

 

 

Paskolos, užtikrintos draudimo sutartimis

R0240

 

 

Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos fiziniams asmenims

R0250

 

 

Kitos hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos

R0260

 

 

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos iš:

R0270

 

 

ne gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus

R0280

 

 

ne gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos perdraudimą

R0290

 

 

sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus

R0300

 

 

gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo metodus, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą

R0310

 

 

sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo metodus

R0320

 

 

gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą

R0330

 

 

gyvybės perdraudimo, susieto su indeksu ir investiciniais vienetais

R0340

 

 

Depozitai persidraudžiančiosiose įmonėse

R0350

 

 

Iš draudimo veiklos ir tarpininkų gautinos sumos

R0360

 

 

Pagal perdraudimo sutartis gautinos sumos

R0370

 

 

Gautinos sumos (prekyba, ne draudimas)

R0380

 

 

Savos akcijos (tiesiogiai turimos)

R0390

 

 

Gautinos sumos už nuosavų lėšų elementus arba pareikalautas, bet dar neįmokėtas pradines lėšas

R0400

 

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

R0410

 

 

Bet koks kitas kitur nenurodytas turtas

R0420

 

 

Iš viso turto

R0500

 

 

Įsipareigojimai

 

C0010

C0020

Techniniai atidėjiniai – ne gyvybės draudimas

R0510

 

 

Techniniai atidėjiniai – ne gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos draudimą)

R0520

 

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0530

 

 

Tiksliausias įvertis

R0540

 

 

Rizikos marža

R0550

 

 

Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus)

R0560

 

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0570

 

 

Tiksliausias įvertis

R0580

 

 

Rizikos marža

R0590

 

 

Techniniai atidėjiniai – gyvybės draudimas (išskyrus su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)

R0600

 

 

Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus)

R0610

 

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0620

 

 

Tiksliausias įvertis

R0630

 

 

Rizikos marža

R0640

 

 

Techniniai atidėjiniai – gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)

R0650

 

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0660

 

 

Tiksliausias įvertis

R0670

 

 

Rizikos marža

R0680

 

 

Techniniai atidėjiniai – su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

R0690

 

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0700

 

 

Tiksliausias įvertis

R0710

 

 

Rizikos marža

R0720

 

 

Kiti techniniai atidėjiniai

R0730

 

 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

R0740

 

 

Atidėjiniai, išskyrus techninius atidėjinius

R0750

 

 

Pensijų išmokų įsipareigojimai

R0760

 

 

Perdraudikų depozitai

R0770

 

 

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai

R0780

 

 

Išvestinės finansinės priemonės

R0790

 

 

Skolos kredito įstaigoms

R0800

 

 

Finansiniai įsipareigojimai, išskyrus skolas kredito įstaigoms

R0810

 

 

Pagal draudimo sutartis ir tarpininkams mokėtinos sumos

R0820

 

 

Pagal perdraudimo sutartis mokėtinos sumos

R0830

 

 

Mokėtinos sumos (prekyba, ne draudimas)

R0840

 

 

Subordinuoti įsipareigojimai

R0850

 

 

Subordinuoti įsipareigojimai, neįtraukti į pagrindines nuosavas lėšas

R0860

 

 

Subordinuoti įsipareigojimai, įtraukti į pagrindines nuosavas lėšas

R0870

 

 

Bet kokie kiti kitur nenurodyti įsipareigojimai

R0880

 

 

Iš viso įsipareigojimų

R0900

 

 

Įsipareigojimus viršijantis turtas

R1000

 

 S.02.01.02

Balansas

 

 

„Mokumo“ II vertė

Turtas

 

C0010

Prestižas

R0010

 

Atidėtosios įsigijimo sąnaudos

R0020

 

Nematerialusis turtas

R0030

 

Atidėtųjų mokesčių turtas

R0040

 

Pensijų išmokų perviršis

R0050

 

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, laikomi įmonės reikmėms

R0060

 

Investicijos (išskyrus turtą, laikomą su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims)

R0070

 

Nekilnojamasis turtas (išskyrus skirtą įmonės reikmėms)

R0080

 

Akcijos, įskaitant dalyvavimą, susijusiose įmonėse

R0090

 

Nuosavybės vertybiniai popieriai

R0100

 

Nuosavybės vertybiniai popieriai – įtraukti į biržos sąrašus

R0110

 

Nuosavybės vertybiniai popieriai – neįtraukti į biržos sąrašus

R0120

 

Obligacijos

R0130

 

Vyriausybės obligacijos

R0140

 

Įmonių obligacijos

R0150

 

Struktūrizuoti vertybiniai popieriai

R0160

 

Užtikrinti vertybiniai popieriai

R0170

 

Kolektyvinio investavimo subjektai

R0180

 

Išvestinės finansinės priemonės

R0190

 

Indėliai, išskyrus pinigų ekvivalentus

R0200

 

Kitos investicijos

R0210

 

Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims

R0220

 

Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos

R0230

 

Paskolos, užtikrintos draudimo sutartimis

R0240

 

Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos fiziniams asmenims

R0250

 

Kitos hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos

R0260

 

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos iš:

R0270

 

ne gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus

R0280

 

ne gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos perdraudimą

R0290

 

sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus

R0300

 

gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo metodus, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą

R0310

 

sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo metodus

R0320

 

gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą

R0330

 

gyvybės perdraudimo, susieto su indeksu ir investiciniais vienetais

R0340

 

Depozitai persidraudžiančiosiose įmonėse

R0350

 

Iš draudimo veiklos ir tarpininkų gautinos sumos

R0360

 

Pagal perdraudimo sutartis gautinos sumos

R0370

 

Gautinos sumos (prekyba, ne draudimas)

R0380

 

Savos akcijos (tiesiogiai turimos)

R0390

 

Gautinos sumos už nuosavų lėšų elementus arba pareikalautas, bet dar neįmokėtas pradines lėšas

R0400

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

R0410

 

Bet koks kitas kitur nenurodytas turtas

R0420

 

Iš viso turto

R0500

 

Įsipareigojimai

 

C0010

Techniniai atidėjiniai – ne gyvybės draudimas

R0510

 

Techniniai atidėjiniai – ne gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos draudimą)

R0520

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0530

 

Tiksliausias įvertis

R0540

 

Rizikos marža

R0550

 

Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus)

R0560

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0570

 

Tiksliausias įvertis

R0580

 

Rizikos marža

R0590

 

Techniniai atidėjiniai – gyvybės draudimas (išskyrus su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)

R0600

 

Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus)

R0610

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0620

 

Tiksliausias įvertis

R0630

 

Rizikos marža

R0640

 

Techniniai atidėjiniai – gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)

R0650

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0660

 

Tiksliausias įvertis

R0670

 

Rizikos marža

R0680

 

Techniniai atidėjiniai – su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

R0690

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0700

 

Tiksliausias įvertis

R0710

 

Rizikos marža

R0720

 

Kiti techniniai atidėjiniai

R0730

 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

R0740

 

Atidėjiniai, išskyrus techninius atidėjinius

R0750

 

Pensijų išmokų įsipareigojimai

R0760

 

Perdraudikų depozitai

R0770

 

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai

R0780

 

Išvestinės finansinės priemonės

R0790

 

Skolos kredito įstaigoms

R0800

 

Finansiniai įsipareigojimai, išskyrus skolas kredito įstaigoms

R0810

 

Pagal draudimo sutartis ir tarpininkams mokėtinos sumos

R0820

 

Pagal perdraudimo sutartis mokėtinos sumos

R0830

 

Mokėtinos sumos (prekyba, ne draudimas)

R0840

 

Subordinuoti įsipareigojimai

R0850

 

Subordinuoti įsipareigojimai, neįtraukti į pagrindines nuosavas lėšas

R0860

 

Subordinuoti įsipareigojimai, įtraukti į pagrindines nuosavas lėšas

R0870

 

Bet kokie kiti kitur nenurodyti įsipareigojimai

R0880

 

Iš viso įsipareigojimų

R0900

 

Įsipareigojimus viršijantis turtas

R1000

 

SR.02.01.01

BalansasTikslinis fondas arba likusi dalis

Z0020

 

Fondo numeris

Z0030

  

 

„Mokumo“ II vertė

Teisės aktais nustatytų finansinių ataskaitų vertė

Turtas

 

C0010

C0020

Prestižas

R0010

 

 

Atidėtosios įsigijimo sąnaudos

R0020

 

 

Nematerialusis turtas

R0030

 

 

Atidėtųjų mokesčių turtas

R0040

 

 

Pensijų išmokų perviršis

R0050

 

 

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, laikomi įmonės reikmėms

R0060

 

 

Investicijos (išskyrus turtą, laikomą su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims)

R0070

 

 

Nekilnojamasis turtas (išskyrus skirtą įmonės reikmėms)

R0080

 

 

Akcijos, įskaitant dalyvavimą, susijusiose įmonėse

R0090

 

 

Nuosavybės vertybiniai popieriai

R0100

 

 

Nuosavybės vertybiniai popieriai – įtraukti į biržos sąrašus

R0110

 

 

Nuosavybės vertybiniai popieriai – neįtraukti į biržos sąrašus

R0120

 

 

Obligacijos

R0130

 

 

Vyriausybės obligacijos

R0140

 

 

Įmonių obligacijos

R0150

 

 

Struktūrizuoti vertybiniai popieriai

R0160

 

 

Užtikrinti vertybiniai popieriai

R0170

 

 

Kolektyvinio investavimo subjektai

R0180

 

 

Išvestinės finansinės priemonės

R0190

 

 

Indėliai, išskyrus pinigų ekvivalentus

R0200

 

 

Kitos investicijos

R0210

 

 

Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims

R0220

 

 

Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos

R0230

 

 

Paskolos, užtikrintos draudimo sutartimis

R0240

 

 

Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos fiziniams asmenims

R0250

 

 

Kitos hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos

R0260

 

 

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos iš:

R0270

 

 

ne gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus

R0280

 

 

ne gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos perdraudimą

R0290

 

 

sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal nepanašius į gyvybės perdraudimo metodus

R0300

 

 

gyvybės ir sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo metodus, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą

R0310

 

 

sveikatos perdraudimo, apskaičiuojamo pagal panašius į gyvybės perdraudimo metodus

R0320

 

 

gyvybės perdraudimo, išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą perdraudimą

R0330

 

 

gyvybės perdraudimo, susieto su indeksu ir investiciniais vienetais

R0340

 

 

Depozitai persidraudžiančiosiose įmonėse

R0350

 

 

Iš draudimo veiklos ir tarpininkų gautinos sumos

R0360

 

 

Pagal perdraudimo sutartis gautinos sumos

R0370

 

 

Gautinos sumos (prekyba, ne draudimas)

R0380

 

 

Savos akcijos (tiesiogiai turimos)

R0390

 

 

Gautinos sumos už nuosavų lėšų elementus arba pareikalautas, bet dar neįmokėtas pradines lėšas

R0400

 

 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

R0410

 

 

Bet koks kitas kitur nenurodytas turtas

R0420

 

 

Iš viso turto

R0500

 

 

Įsipareigojimai

 

C0010

C0020

Techniniai atidėjiniai – ne gyvybės draudimas

R0510

 

 

Techniniai atidėjiniai – ne gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos draudimą)

R0520

 

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0530

 

 

Tiksliausias įvertis

R0540

 

 

Rizikos marža

R0550

 

 

Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal nepanašius į gyvybės draudimo metodus)

R0560

 

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0570

 

 

Tiksliausias įvertis

R0580

 

 

Rizikos marža

R0590

 

 

Techniniai atidėjiniai – gyvybės draudimas (išskyrus su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)

R0600

 

 

Techniniai atidėjiniai – sveikatos draudimas (apskaičiuojamas pagal panašius į gyvybės draudimo metodus)

R0610

 

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0620

 

 

Tiksliausias įvertis

R0630

 

 

Rizikos marža

R0640

 

 

Techniniai atidėjiniai – gyvybės draudimas (išskyrus sveikatos ir su indeksu ir investiciniais vienetais susietą draudimą)

R0650

 

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0660

 

 

Tiksliausias įvertis

R0670

 

 

Rizikos marža

R0680

 

 

Techniniai atidėjiniai – su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

R0690

 

 

Techniniai atidėjiniai, apskaičiuojami kaip visuma

R0700

 

 

Tiksliausias įvertis

R0710

 

 

Rizikos marža

R0720

 

 

Kiti techniniai atidėjiniai

 

 

 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

R0740

 

 

Atidėjiniai, išskyrus techninius atidėjinius

R0750

 

 

Pensijų išmokų įsipareigojimai

R0760

 

 

Perdraudikų depozitai

R0770

 

 

Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai

R0780

 

 

Išvestinės finansinės priemonės

R0790

 

 

Skolos kredito įstaigoms

R0800

 

 

Finansiniai įsipareigojimai, išskyrus skolas kredito įstaigoms

R0810

 

 

Pagal draudimo sutartis ir tarpininkams mokėtinos sumos

R0820

 

 

Pagal perdraudimo sutartis mokėtinos sumos

R0830

 

 

Mokėtinos sumos (prekyba, ne draudimas)

R0840

 

 

Subordinuoti įsipareigojimai

R0850

 

 

Subordinuoti įsipareigojimai, neįtraukti į pagrindines nuosavas lėšas

R0860

 

 

Subordinuoti įsipareigojimai, įtraukti į pagrindines nuosavas lėšas

R0870

 

 

Bet kokie kiti kitur nenurodyti įsipareigojimai

R0880

 

 

Iš viso įsipareigojimų

R0900

 

 

Įsipareigojimus viršijantis turtas

R1000

 

 S.02.02.01

Turtas ir įsipareigojimai pagal valiutą

 

 

 

 

 

 

Valiutos

 

 

 

 

 

 

C0010

Valiutos kodas

 

 

 

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra vertė visomis valiutomis

Vertė „Mokumo II“ ataskaitose nurodoma valiuta

Vertė likusiomis kitomis valiutomis

 

Vertė reikšmingomis valiutomis

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

Turtas

 

 

 

 

 

 

 

Investicijos (išskyrus turtą, laikomą su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims)

R0020

 

 

 

 

 

Kitas turtas: nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, laikomi įmonės reikmėms, pinigai ir pinigų ekvivalentai, paskolos, užtikrintos draudimo sutartimis, hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos fiziniams asmenims ir kitos hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos (išskyrus su indeksu ir investiciniais vienetais susietas sutartis)

R0030

 

 

 

 

 

Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vienetais susietoms sutartims

R0040

 

 

 

 

 

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos

R0050

 

 

 

 

 

Depozitai persidraudžiančiosiose įmonėse, iš draudimo veiklos ir tarpininkų gautinos sumos ir pagal perdraudimo sutartis gautinos sumos

R0060

 

 

 

 

 

Bet koks kitas turtas

R0070

 

 

 

 

 

Iš viso turto

R0100

 

 

 

 

 

Įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

Techniniai atidėjiniai (išskyrus su indeksu ir investiciniais vienetais susietas sutartis)

R0110

 

 

 

 

 

Techniniai atidėjiniai – su indeksu ir investiciniais vienetais susietos sutartys

R0120

 

 

 

 

 

Perdraudikų depozitai, mokėtinos sumos pagal draudimo ir perdraudimo sutartis ir mokėtinos sumos tarpininkams

R0130

 

 

 

 

 

Išvestinės finansinės priemonės

R0140

 

 

 

 

 

Finansiniai įsipareigojimai

R0150

 

 

 

 

 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

R0160

 

 

 

 

 

Bet kokie kiti įsipareigojimai

R0170

 

 

 

 

 

Iš viso įsipareigojimų

R0200

 

 

 

 

 S.03.01.01

Nebalansiniai straipsniai – bendroji informacija

 

 

Didžiausia vertė

Garantijos / užtikrinimo priemonių / neapibrėžtųjų įsipareigojimų vertė

Užtikrinimo priemone užtikrinto turto vertė

Įsipareigojimų, už kuriuos įkeista užtikrinimo priemonė, vertė

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Įmonės suteiktos garantijos, įskaitant akredityvus

R0010

 

 

 

 

iš jų garantijos, įskaitant akredityvus, suteiktos kitoms tos pačios grupės įmonėms

R0020

 

 

 

 

Įmonės gautos garantijos, įskaitant akredityvus

R0030

 

 

 

 

iš jų garantijos, įskaitant akredityvus, gautos iš kitų tos pačios grupės įmonių

R0040

 

 

 

 

Turimos užtikrinimo priemonės

 

 

 

 

 

Suteiktų paskolų ar įsigytų obligacijų užtikrinimo priemonės

R0100

 

 

 

 

Išvestinių finansinių priemonių užtikrinimo priemonės

R0110

 

 

 

 

Už perleistus techninius atidėjinius perdraudikų įkeistas turtas

R0120

 

 

 

 

Kitos turimos užtikrinimo priemonės

R0130

 

 

 

 

Iš viso turimų užtikrinimo priemonių

R0200

 

 

 

 

Įkeistos užtikrinimo priemonės

 

 

 

 

 

Už gautas paskolas ar išleistas obligacijas įkeistos užtikrinimo priemonės

R0210

 

 

 

 

Už išvestines finansines priemones įkeistos užtikrinimo priemonės

R0220

 

 

 

 

Už techninius atidėjinius (prisiimtą perdraudimą) persidraudžiančiosioms įmonėms įkeistas turtas

R0230

 

 

 

 

Kitos įkeistos užtikrinimo priemonės

R0240

 

 

 

 

Iš viso įkeistų užtikrinimo priemonių

R0300

 

 

 

 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

 

 

 

 

 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, neįtraukti į „Mokumo II“ balansą

R0310

 

 

 

 

iš jų neapibrėžtieji įsipareigojimai tos pačios grupės subjektams

R0320

 

 

 

 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, įtraukti į „Mokumo II“ balansą

R0330

 

 

 

 

Iš viso neapibrėžtųjų įsipareigojimų

R0400

 

 

 

 S.03.01.04

Nebalansiniai straipsniai – bendroji informacija

 

 

Didžiausia vertė

Garantijos / užtikrinimo priemonių / neapibrėžtųjų įsipareigojimų vertė

Užtikrinimo priemone užtikrinto turto vertė

Įsipareigojimų, už kuriuos įkeista užtikrinimo priemonė, vertė

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Grupės suteiktos garantijos, įskaitant akredityvus

R0010

 

 

 

 

Grupės gautos garantijos, įskaitant akredityvus

R0030

 

 

 

 

Turimos užtikrinimo priemonės

 

 

 

 

 

Suteiktų paskolų ar įsigytų obligacijų užtikrinimo priemonės

R0100

 

 

 

 

Išvestinių finansinių priemonių užtikrinimo priemonės

R0110

 

 

 

 

Už perleistus techninius atidėjinius perdraudikų įkeistas turtas

R0120

 

 

 

 

Kitos turimos užtikrinimo priemonės

R0130

 

 

 

 

Iš viso turimų užtikrinimo priemonių

R0200

 

 

 

 

Įkeistos užtikrinimo priemonės

 

 

 

 

 

Už gautas paskolas ar išleistas obligacijas įkeistos užtikrinimo priemonės

R0210

 

 

 

 

Už išvestines finansines priemones įkeistos užtikrinimo priemonės

R0220

 

 

 

 

Už techninius atidėjinius (prisiimtą perdraudimą) persidraudžiančiosioms įmonėms įkeistas turtas

R0230

 

 

 

 

Kitos įkeistos užtikrinimo priemonės

R0240

 

 

 

 

Iš viso įkeistų užtikrinimo priemonių

R0300

 

 

 

 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

 

 

 

 

 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, neįtraukti į „Mokumo II“ balansą

R0310

 

 

 

 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai, įtraukti į „Mokumo II“ balansą

R0330

 

 

 

 

Iš viso neapibrėžtųjų įsipareigojimų

R0400

 

 

 

 S.03.02.01

Nebalansiniai straipsniai – įmonės gautų neribotų garantijų sąrašas

Garantijos kodas

Garantijos teikėjo pavadinimas

Garantijos teikėjo kodas

Garantijos teikėjo kodo rūšis

Tai pačiai grupei priklausantis garantijos teikėjas

Garantijos priežastinis (-iai) įvykis (-iai)

Garantijos specifinis (-iai) priežastinis (-iai) įvykis (-iai)

Garantijos įsigaliojimo data

Papildomos nuosavos lėšos

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.02.04

Nebalansiniai straipsniai – grupės gautų neribotų garantijų sąrašas

Garantijos kodas

Garantijos teikėjo pavadinimas

Garantijos teikėjo kodas

Garantijos teikėjo kodo rūšis

Garantijos priežastinis (-iai) įvykis (-iai)

Garantijos specifinis (-iai) priežastinis (-iai) įvykis (-iai)

Garantijos įsigaliojimo data

Papildomos nuosavos lėšos

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.01

Nebalansiniai straipsniai – įmonės suteiktų neribotų garantijų sąrašas

Garantijos kodas

Garantijos gavėjo pavadinimas

Garantijos gavėjo kodas

Garantijos gavėjo kodo rūšis

Tai pačiai grupei priklausantis garantijos gavėjas

Garantijos priežastinis (-iai) įvykis (-iai)

Didžiausios garantijos vertės įvertis

Garantijos specifinis (-iai) priežastinis (-iai) įvykis (-iai)

Garantijos įsigaliojimo data

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.04

Nebalansiniai straipsniai – grupės suteiktų neribotų garantijų sąrašas

Garantijos kodas

Garantijos gavėjo pavadinimas

Garantijos gavėjo kodas

Garantijos gavėjo kodo rūšis

Garantijos priežastinis (-iai) įvykis (-iai)

Didžiausios garantijos vertės įvertis

Garantijos specifinis (-iai) priežastinis (-iai) įvykis (-iai)

Garantijos įsigaliojimo data

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.01.01

Veikla pagal šalis 

 

Draudimo rūšis

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmonė

Visos EEE narės

Iš viso EEE nepriklausančių filialų prisiimtos rizikos

 

 

Buveinės šalyje įmonės prisiimta rizika

Įmonės pagal laisvės teikti paslaugas principą prisiimta rizika EEE šalyse, kurios nėra buveinės šalis

EEE filialo pagal laisvės teikti paslaugas principą prisiimta rizika buveinės šalyje

Iš viso visų EEE filialų prisiimtos rizikos šalyje, kurioje jie yra įsisteigę

Iš viso visų EEE filialų pagal laisvės teikti paslaugas principą prisiimtos rizikos

Iš viso įmonės ir visų EEE filialų pagal laisvės teikti paslaugas principą prisiimtos rizikos

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Šalis

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Pasirašytos įmokos

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Išmokų sąnaudos

R0030

 

 

 

 

 

 

 

Komisiniai

R0040

 

 

 

 

 

 

  

 

EEE narė

Reikšminga ne EEE narė

 

 

Vertinamoje šalyje EEE filialo, įsisteigusio toje šalyje, prisiimta rizika

Vertinamoje šalyje EEE filialo, įsisteigusio toje šalyje, pagal laisvės teikti paslaugas principą prisiimta rizika

Vertinamoje šalyje įmonės arba bet kurio EEE filialo pagal laisvės teikti paslaugas principą prisiimta rizika

Vertinamoje šalyje EEE filialo, įsisteigusio toje šalyje, prisiimta rizika

Vertinamoje šalyje EEE filialo, įsisteigusio toje šalyje, pagal laisvės teikti paslaugas principą prisiimta rizika

Vertinamoje šalyje įmonės arba bet kurio EEE filialo pagal laisvės teikti paslaugas principą prisiimta rizika

Reikšmingų EEE nepriklausančių šalių filialų prisiimta rizika

 

 

C0080

C0090

C0100

 

C0110

 

Šalis

R0010

 

 

 

 

Pasirašytos įmokos

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmokų sąnaudos

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisiniai

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 S.04.02.01

Informacija apie „Mokumo II“ direktyvos I priedo A dalyje nustatytą 10 grupę, neįskaitant vežėjo civilinės atsakomybės

 

 

Įmonė

EEE narės

 

 

Laisvė teikti paslaugas

Filialas

Laisvė teikti paslaugas

Filialas

Laisvė teikti paslaugas

 

 

C0010

C0020

C0030

 

Šalis

R0010

 

 

 

 

 

Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo (neįskaitant vežėjo civilinės atsakomybės) žalų dažnis

R0020

 

 

 

 

 

Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo (neįskaitant vežėjo civilinės atsakomybės) vidutinės išmokų sąnaudos

R0030

 

 

 

 

 

S.05.01.01

Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal draudimo rūšis 

 

Draudimo rūšis: ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimai (tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas)

 

 

Medicininių išlaidų draudimas

Pajamų apsaugos draudimas

Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas

Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

Kitas transporto priemonių draudimas

Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas

Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Kredito ir laidavimo draudimas

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Pasirašytos įmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uždirbtos įmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmokų sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitų techninių atidėjinių pokyčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1 

 

Draudimo rūšis: ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimai (tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas)

Draudimo rūšis:

prisiimtas neproporcinis perdraudimas

Iš viso

 

 

Teisinių išlaidų draudimas

Pagalba

Įvairūs finansiniai nuostoliai

Sveikata

Nelaimingi atsitikimai

Jūrų, oro ir sausumos transportas

Nekilnojamasis turtas

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Pasirašytos įmokos

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Uždirbtos įmokos

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmokų sąnaudos

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitų techninių atidėjinių pokyčiai

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B 

 

Draudimo rūšis: ne gyvybės draudimo įsipareigojimai

 

 

Medicininių išlaidų draudimas

Pajamų apsaugos draudimas

Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas

Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

Kitas transporto priemonių draudimas

Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas

Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Kredito ir laidavimo draudimas

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Patirtos sąnaudos

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracinės sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų valdymo sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žalų administravimo sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsigijimo sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridėtinės sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos sąnaudos

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso sąnaudų

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Draudimo rūšis: ne gyvybės draudimo įsipareigojimai

Draudimo rūšis: prisiimtas neproporcinis perdraudimas

Iš viso

 

 

Teisinių išlaidų draudimas

Pagalba

Įvairūs finansiniai nuostoliai

Sveikata

Nelaimingi atsitikimai

Jūrų, oro ir sausumos transportas

Nekilnojamasis turtas

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Patirtos sąnaudos

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracinės sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų valdymo sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

Žalų administravimo sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsigijimo sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridėtinės sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos sąnaudos

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso sąnaudų

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Draudimo rūšis: gyvybės draudimo įsipareigojimai

Gyvybės perdraudimo įsipareigojimai

Iš viso

 

 

Sveikatos draudimas

Draudimas su teise dalytis pelną

Su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

Kitas gyvybės draudimas

Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su sveikatos draudimo įsipareigojimais

Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su draudimo įsipareigojimais, kurie nėra sveikatos draudimo įsipareigojimai

Sveikatos perdraudimas

Gyvybės perdraudimas

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Pasirašytos įmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uždirbtos įmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmokų sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitų techninių atidėjinių pokyčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patirtos sąnaudos

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracinės sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijų valdymo sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žalų administravimo sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R2200

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Draudimo rūšis: gyvybės draudimo įsipareigojimai

Gyvybės perdraudimo įsipareigojimai

Iš viso

 

 

Sveikatos draudimas

Draudimas su teise dalytis pelną

Su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

Kitas gyvybės draudimas

Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su sveikatos draudimo įsipareigojimais

Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su draudimo įsipareigojimais, kurie nėra sveikatos draudimo įsipareigojimai

Sveikatos perdraudimas

Gyvybės perdraudimas

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Įsigijimo sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridėtinės sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R2320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos sąnaudos

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso sąnaudų

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra atsisakymų suma

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.01.02

Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal draudimo rūšis 

 

Draudimo rūšis: ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimai (tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas)

 

 

Medicininių išlaidų draudimas

Pajamų apsaugos draudimas

Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas

Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

Kitas transporto priemonių draudimas

Jūrų, oro ir sausumos transporto draudimas

Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Kredito ir laidavimo draudimas

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Pasirašytos įmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uždirbtos įmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmokų sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitų techninių atidėjinių pokyčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patirtos sąnaudos

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos sąnaudos

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso sąnaudų

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Draudimo rūšis: ne gyvybės draudimo ir perdraudimo įsipareigojimai (tiesioginis draudimas ir prisiimtas proporcinis perdraudimas)

Draudimo rūšis: prisiimtas neproporcinis perdraudimas

Iš viso

 

 

Teisinių išlaidų draudimas

Pagalba

Įvairūs finansiniai nuostoliai

Sveikata

Nelaimingi atsitikimai

Jūrų, oro ir sausumos transportas

Nekilnojamasis turtas

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Pasirašytos įmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Uždirbtos įmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmokų sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitų techninių atidėjinių pokyčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Patirtos sąnaudos

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos sąnaudos

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso sąnaudų

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Draudimo rūšis: gyvybės draudimo įsipareigojimai

Gyvybės perdraudimo įsipareigojimai

Iš viso

 

 

Sveikatos draudimas

Draudimas su teise dalytis pelną

Su indeksu ir investiciniais vienetais susietas draudimas

Kitas gyvybės draudimas

Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su sveikatos draudimo įsipareigojimais

Anuitetai pagal ne gyvybės draudimo sutartis, susiję su draudimo įsipareigojimais, kurie nėra sveikatos draudimo įsipareigojimai

Sveikatos perdraudimas

Gyvybės perdraudimas

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Pasirašytos įmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uždirbtos įmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išmokų sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitų techninių atidėjinių pokyčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patirtos sąnaudos

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos sąnaudos

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso sąnaudų

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Įmokos, išmokos ir sąnaudos pagal šalis 

 

Buveinės šalis

5 svarbiausios šalys (pagal bruto pasirašytų įmokų sumą) – ne gyvybės draudimo įsipareigojimai

Iš viso 5 svarbiausiose šalyse ir buveinės šalyje

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Pasirašytos įmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Uždirbtos įmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Išmokų sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Kitų techninių atidėjinių pokyčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – tiesioginis draudimas

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas proporcinis perdraudimas

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – prisiimtas neproporcinis perdraudimas

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Perdraudikų dalis

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Patirtos sąnaudos

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Kitos sąnaudos

R1200

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

Iš viso sąnaudų

R1300

 

 

 

 

 

 

 

▼B 

 

Buveinės šalis

5 svarbiausios šalys (pagal bruto pasirašytų įmokų sumą) – gyvybės draudimo įsipareigojimai

Iš viso 5 svarbiausiose šalyse ir buveinės šalyje

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400