02015R1187 — LT — 07.03.2017 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/1187

2015 m. balandžio 27 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES papildoma nuostatomis dėl kietojo kuro katilų ir komplektų, kuriuos sudaro kietojo kuro katilas, papildomieji šildytuvai, temperatūros reguliatoriai ir saulės energijos įrenginiai, ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimų

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 193 2015.7.21, p. 43)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/254 2016 m. lapkričio 30 d.

  L 38

1

15.2.2017
▼B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/1187

2015 m. balandžio 27 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES papildoma nuostatomis dėl kietojo kuro katilų ir komplektų, kuriuos sudaro kietojo kuro katilas, papildomieji šildytuvai, temperatūros reguliatoriai ir saulės energijos įrenginiai, ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimų

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiuo reglamentu nustatomi kietojo kuro katilų, kurių vardinė šiluminė galia ne didesnė kaip 70 kW, ir komplektų, kuriuos sudaro ne didesnės kaip 70 kW vardinės šiluminės galios kietojo kuro katilas, papildomieji šildytuvai, temperatūros reguliatoriai ir saulės energijos įrenginiai, energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį teikimo reikalavimai.

2.  Šis reglamentas netaikomas:

a) katilams, kurie šilumą gamina tik karšto geriamojo arba sanitarinio vandens tiekimo reikmėms;

b) katilams, kuriais kaitinamas ir paskirstomas dujinis šilumnešis, kaip antai garai ar oras;

c) kietojo kuro kogeneraciniams katilams, kurių didžiausia elektrinė galia yra ne mažesnė kaip 50 kW;

d) ne medienos biomasės katilams.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be nustatytųjų Direktyvos 2010/30/ES 2 straipsnyje, šiame reglamente pateikiamos šių terminų apibrėžtys:

1.

kietojo kuro katilas – įrenginys, kurį sudaro vienas arba daugiau kietojo kuro šilumos generatorių, tiekiantis šilumą į vandens pagrindu veikiančią centrinio šildymo sistemą, kad vienoje arba keliose uždarose erdvėse būtų pasiektas ir išlaikomas reikiamas patalpos temperatūros lygis, o šilumos nuostolis į įrenginio aplinką yra ne didesnis kaip 6 % vardinės šiluminės galios;

2.

vandens pagrindu veikianti centrinio šildymo sistema – sistema, kurioje vanduo naudojamas kaip šilumnešis, kuriuo pagaminta šiluma centralizuotai paskirstoma į šilumos spinduliavimo įtaisus uždaroms pastatų arba jų dalių patalpoms šildyti; tokiomis sistemomis taip pat laikomi gyvenamųjų namų masyvų arba rajonų šildymo tinklai;

3.

kietojo kuro šilumos generatorius – kietojo kuro katilo dalis, kuria šiluma gaminama deginant kietąjį kurą;

4.

vardinė šiluminė galia (Pr ) – deklaruota kietojo kuro katilo, kuriuo tiekiama šiluma į uždaras erdves ir kuriame naudojamas tinkamiausias kuras, šiluminė galia kilovatais (kW);

5.

kietasis kuras – kuras, kuris normalioje patalpos temperatūroje yra kietas, įskaitant kietą biomasę ir kietą iškastinį kurą;

6.

biomasė – biologiškai skaidi biologinės kilmės produktų, atliekų ir liekanų, gaunamų žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje ir susijusiose pramonės šakose, įskaitant žuvininkystę ir akvakultūrą, dalis, taip pat biologiškai skaidi pramoninių ir buitinių atliekų dalis;

7.

medienos biomasė – biomasė iš medžių, krūmų ir krūmokšnių, įskaitant rąstinę medieną, smulkintą medieną, presuotos medienos granules, presuotos medienos briketus ir pjuvenas;

8.

ne medienos biomasė – kitokia nei medienos biomasė, įskaitant šiaudus, miskantą, nendres, branduolius, grūdus, alyvuogių kauliukus, alyvuogių išspaudas ir riešutų kevalus;

9.

iškastinis kuras – kitoks nei biomasė kuras, įskaitant antracitą, rudąsias anglis, koksą ir bitumines anglis; šiame reglamente iškastiniu kuru laikomos ir durpės;

10.

biomasės katilas – kietojo kuro katilas, kuriam tinkamiausias kuras yra biomasė;

11.

ne medienos biomasės katilas – biomasės katilas, kuriam tinkamiausias kuras yra ne medienos biomasė ir į kurio tinkamo kuro rūšių sąrašą neįtraukta medienos biomasė, iškastinis kuras ar biomasės ir iškastinio kuro mišinys;

12.

tinkamiausias kuras – vienos rūšies kietasis kuras, kuris tiekėjo instrukcijose nurodytas kaip tinkamiausias naudoti katilui kuras;

13.

kitas tinkamas kuras – kitoks nei tinkamiausias kietasis kuras, kurį, kaip nurodyta tiekėjo instrukcijose, galima naudoti kietojo kuro katile, įskaitant kurą, nurodytą įrengėjams ir galutiniams naudotojams skirtose instrukcijose, laisvai prieinamose tiekėjų interneto svetainėse, techninėje reklaminėje medžiagoje ir reklamoje;

14.

kietojo kuro kogeneracinis katilas – kietojo kuro katilas, kuris gali tuo pačiu metu gaminti šilumą ir elektros energiją;

15.

papildomasis šildytuvas – antrinis katilas arba šilumos siurblys, kuriam taikomas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 811/2013, arba antrinis kietojo kuro katilas, gaminantis papildomai šilumos, kai šilumos poreikis yra didesnis už pirminio kietojo kuro katilo vardinę šiluminę galią;

16.

temperatūros reguliatorius – sąsajos su galutiniu naudotoju įranga, kuria nustatoma pageidaujama patalpų temperatūros vertė ir laikas ir kuria kietojo kuro katilo sąsajai, kaip antai centriniam procesoriui, perduodami susiję duomenys, pagal kuriuos tiksliau reguliuojama patalpų temperatūra;

17.

saulės energijos įrenginys – saulės energijos sistema, saulės energijos kolektorius, saulės energijos karšto vandens talpykla arba kolektoriaus kontūro siurblys, rinkai tiekiami atskirai;

18.

saulės energijos sistema – įrenginys, turintis vieną arba daugiau saulės energijos kolektorių bei saulės energijos vandens talpyklų ir galintis turėti siurblių kolektoriaus kontūre, taip pat kitų dalių, rinkai tiekiamas kaip vienas blokas, be šilumos generatoriaus, tačiau gali turėti vieną arba daugiau pagalbinių panardinamųjų kaitintuvų;

19.

saulės energijos kolektorius – įrenginys, skirtas visuminei saulės energinei apšvietai sugerti ir taip pagamintą šilumą per jį tekančiam skysčiui perduoti;

20.

saulės energijos karšto vandens talpykla – karšto vandens talpykla, kurioje laikoma vieno ar daugiau saulės energijos kolektorių pagaminta šilumos energija;

21.

karšto vandens talpykla – rezervuaras (su visais priedais), kuriame laikomas vandeniui arba patalpai šildyti naudojamas karštas vanduo ir kuriame neįrengta jokio šilumos generatoriaus, tačiau gali būti vienas arba daugiau pagalbinių panardinamųjų kaitintuvų;

22.

pagalbinis panardinamasis kaitintuvas – elektrinės varžos kaitintuvas, kuriame panaudojamas Džaulio reiškinys ir kuris yra karšto vandens talpyklos dalis ir gamina šilumą tik tada, kai sutrikdomas tiekimas iš išorinio šilumos šaltinio (įskaitant techninės priežiūros laikotarpiais) arba kai išorinis šaltinis neveikia; toks kaitintuvas gali būti saulės energijos karšto vandens talpyklos dalis, tiekianti šilumą, kai saulės energijos šaltinio nepakanka būtinam patogumui pagal nustatytą lygį užtikrinti;

23.

kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektas – galutiniam naudotojui siūlomas komplektas, sudarytas iš kietojo kuro katilo ir vieno arba daugiau papildomųjų šildytuvų, vieno arba daugiau temperatūros reguliatorių ir vieno arba daugiau saulės energijos įrenginių;

24.

kombinuotasis katilas – kietojo kuro katilas, suprojektuotas taip, kad kartu tiektų šilumą, reikalingą tam tikros temperatūros karšto geriamojo ir sanitarinio vandens tam tikram kiekiui ir srautui tiekti nustatytais intervalais, ir prijungtas prie išorinio geriamojo arba sanitarinio vandens šaltinio.

Papildomos II–X prieduose vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos I priede.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos ir tvarkaraštis

1.  Nuo 2017 m. balandžio 1 d. tiekėjai, tiekiantys rinkai arba perduodantys naudoti kietojo kuro katilus, įskaitant katilus, įtrauktus į kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektus, užtikrina, kad:

a) su kiekvienu kietojo kuro katilu būtų pateikiama II priede nustatytas energijos vartojimo efektyvumo klases atitinkanti spausdinta etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatyta III priedo 1,1 punkte; o kiekvienas kietojo kuro katilas, kuris bus naudojamas kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektuose, būtų pateikiamas su dar viena etikete, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos III priedo 2 punkte;

b) prekiautojams būtų pateikiama II priede nustatytas energijos vartojimo efektyvumo klases atitinkanti kiekvieno kietojo kuro katilo modelio elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos III priedo 1.1 punkte;

c) su kiekvienu kietojo kuro katilu būtu pateikiama IV priedo 1 punktą atitinkanti gaminio vardinių parametrų lentelė, o kiekvienas kietojo kuro katilas, kuris bus naudojamas kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektuose, būtų pateikiamas su IV priedo 2 punktą atitinkančia gaminio vardinių parametrų lentele;

d) prekiautojams būtų pateikiama kiekvieno kietojo kuro katilo modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 1 punkte;

e) valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu būtų pateikiami V priedo 1 punkte nustatyti techniniai dokumentai;

f) visoje kietojo kuro katilo tam tikro modelio reklamoje, kurioje pateikiama informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasę;

g) visoje kietojo kuro katilo tam tikro modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasę.

2.  Nuo 2019 m. rugsėjo 26 d. tiekėjai, tiekiantys rinkai arba perduodantys naudoti kietojo kuro katilus, įskaitant katilus, įtrauktus į kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektus, užtikrina, kad:

a) su kiekvienu kietojo kuro katilu būtų pateikiama II priede nustatytas energijos vartojimo efektyvumo klases atitinkanti spausdinta etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos III priedo 1.2 punkte;

b) prekiautojams būtų pateikiama II priede nustatytas energijos vartojimo efektyvumo klases atitinkanti kiekvieno kietojo kuro katilo modelio elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos III priedo 1.2 punkte.

3.  Nuo 2017 m. balandžio 1 d. tiekėjai, tiekiantys rinkai arba perduodantys naudoti kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektus, užtikrina, kad:

a) su kiekvienu kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektu būtu pateikiama II priede nustatytas energijos vartojimo efektyvumo klases atitinkanti spausdinta etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos III priedo 2 punkte;

b) prekiautojams būtų pateikiama II priede nustatytas energijos vartojimo efektyvumo klases atitinkanti kiekvieno komplekto, kurį sudaro kietojo kuro katilas, papildomieji šildytuvai, temperatūros reguliatoriai ir saulės energijos įrenginiai, modelio elektroninė etiketė, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos III priedo 2 punkte;

c) su kiekvienu kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektu būtu pateikiama IV priedo 2 punktą atitinkanti gaminio vardinių parametrų lentelė;

d) prekiautojams būtų pateikiama IV priedo 2 punktą atitinkanti kiekvieno komplekto, kurį sudaro kietojo kuro katilas, papildomieji šildytuvai, temperatūros reguliatoriai ir saulės energijos įrenginiai, modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė;

e) valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu būtų pateikiami V priedo 2 punkte nustatyti techniniai dokumentai;

f) visoje tam tikro modelio, sudaryto iš kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplekto, reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasę;

g) visoje tam tikro modelio, sudaryto iš kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplekto, techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs jo techniniai duomenys, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasę.

4 straipsnis

Prekiautojų pareigos

1.  Prekiautojai kietojo kuro katilais užtikrina, kad:

a) kiekvieno pardavimo vietoje esančio kietojo kuro katilo priekinė pusė būtų paženklinta pagal 3 straipsnio 1 arba 2 dalį tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete;

b) prekiaujant kietojo kuro katilais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 1 punktą tiekėjo pateikta informacija, išskyrus kai tokie pasiūlymai teikiami internetu pastaruoju atveju taikomos VII priedo nuostatos;

c) visoje kietojo kuro katilo tam tikro modelio reklamoje, kurioje pateikiama informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasę;

d) visoje kietojo kuro katilo tam tikro modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasę.

2.  Prekiautojai kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektais užtikrina, kad:

a) visuose komplekto pasiūlymuose būtų nurodyta to paketo energijos vartojimo efektyvumo klasė – paketas pažymimas pagal 3 straipsnio 3 dalies a punktą tiekėjo pateikta etikete ir pagal 3 straipsnio 3 dalies c punktą tiekėjo pateikta gaminio vardinių parametrų lentele, kurioje tinkamai įrašytos to komplekto charakteristikos;

b) prekiaujant kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 2 punktą pateikta informacija, išskyrus kai tokie pasiūlymai teikiami internetu – pastaruoju atveju taikomos VII priedo nuostatos;

c) visoje tam tikro modelio, sudaryto iš kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplekto, reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to įrangos modelio energijos vartojimo efektyvumo klasę;

d) visoje tam tikro modelio, sudaryto iš kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplekto, techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs jo techniniai duomenys, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasę.

5 straipsnis

Matavimo ir skaičiavimo metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimais, tiksliais ir atkartojamais matavimo ir skaičiavimo metodais, kuriuose atsižvelgiama į pripažintus pažangiausius skaičiavimo ir matavimo metodus ir kurie nustatyti VIII priede. Energijos vartojimo efektyvumo indeksas apskaičiuojamas kaip nustatyta IX priede.

6 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės kietojo kuro katilų ir kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektų deklaruotosios energijos vartojimo efektyvumo klasės atitiktį šiam reglamentui vertina X priede nustatyta tvarka.

7 straipsnis

Peržiūra

Komisija ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d. peržiūri šį reglamentą, atsižvelgdama į technologijų pažangą. Visų pirma peržiūrint vertinama, ar į kombinuotųjų katilų etiketę reikėtų įtraukti papildomą energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

1.  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Jis taikomas nuo 2017 m. balandžio 1 d. Tačiau 3 straipsnio 1 dalies f ir g punktai, 3 straipsnio 3 dalies f ir g punktai, 4 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktai ir 4 straipsnio 2 dalies b, c ir d punktai taikomi nuo 2017 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

II–X prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

II–X prieduose vartojamų terminų apibrėžtys:

1.

modelio žymuo –paprastai raidinis-skaitinis kodas, pagal kurį tam tikrą kietojo kuro katilo arba komplekto, kurį sudaro kietojo kuro katilas, papildomieji šildytuvai, temperatūros reguliatoriai ir saulės energijos įrenginiai, modelį galima atskirti nuo kitų to paties prekės ženklo, to paties pavadinimo tiekėjo arba to paties prekiautojo tiekiamų modelių;

2.

sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (ηs ) –nustatyto šildymo sezono patalpų šildymo, kurį teikia kietojo kuro katilas, poreikio ir metinio energijos suvartojimo, kurio reikia šiam poreikiui patenkinti, santykis (proc.);

3.

elektrinis naudingumas (ηel ) –kogeneracinio kietojo kuro katilo pagaminamos elektros energijos ir bendro suvartojamos energijos kiekio santykis; bendras suvartojamos energijos kiekis išreiškiamas didžiausiuoju šilumingumu (GCV) arba galutine energija, padauginta iš perskaičiavimo koeficiento CC;

4.

didžiausiasis šilumingumas (GCV) –šilumos kiekis, gautas su deguonimi visiškai sudeginus vieną tinkamo drėgnumo kuro kiekio vienetą ir degimo produktams vėl atvėsus iki aplinkos temperatūros; į šilumos kiekį įskaičiuojama degant kure esančiam vandeniliui susidarančių vandens garų kondensacijos šiluma;

5.

perskaičiavimo koeficientas (CC) –koeficientas, atitinkantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/27/ES ( 1 ) nurodytąjį apskaičiuotą 40 % ES energijos gamybos efektyvumo vidurkį; perskaičiavimo koeficiento vertė yra CC = 2,5;

6.

temperatūros reguliatoriaus vardinių parametrų lentelė –gaminio vardinių parametrų lentelė, kurią Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 811/2013 3 straipsnio 3 dalies a punkte reikalaujama pateikti su temperatūros reguliatoriais;

7.

katilo vardinių parametrų lentelė –kalbant apie kietojo kuro katilus – gaminio vardinių parametrų lentelė, kurią pateikti reikalaujama šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies c punkte; kalbant apie kitus (ne kietojo kuro) katilus – gaminio vardinių parametrų lentelė, kurią su tokiais katilais pateikti reikalaujama Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 811/2013 3 straipsnio 1 dalies b punkte;

8.

saulės energijos įrenginio vardinių parametrų lentelė –gaminio vardinių parametrų lentelė, kurią Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 811/2013 3 straipsnio 4 dalies a punkte reikalaujama pateikti su saulės energijos įrenginiais;

9.

šilumos siurblio vardinių parametrų lentelė –gaminio vardinių parametrų lentelė, kurią Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 811/2013 3 straipsnio 1 dalies b punkte reikalaujama pateikti su šilumos siurbliais;

10.

kondensacinis katilas –kietojo kuro katilas, kuriame, įprastinėmis eksploatacijos sąlygomis ir esant nustatytai eksploatacinei vandens temperatūrai, vandens garai degimo produktuose iš dalies kondensuojami, kad šių garų fazinio virsmo šilumą būtų galima panaudoti šildymo reikmėms;

11.

kita medienos biomasė –medienos biomasė, išskyrus: 25 % arba mažesnio drėgnumo rąstinę medieną, 15 % arba didesnio drėgnumo smulkintą medieną, presuotą medieną (granules ir briketus) ir 50 % arba mažesnio drėgnumo pjuvenas;

12.

drėgnumas –kure esančio vandens masės ir visos kietojo kuro katiluose naudojamo kuro masės santykis;

13.

kitoks iškastinis kuras –iškastinis kuras, išskyrus bitumines anglis, rudąsias anglis, koksą, antracitą ir iškastinio kuro mišinio briketus;

14.

elektrinės galios poreikis esant didžiausiai šiluminei galiai (elmax ) –esant vardinei šiluminei galiai kietojo kuro katilo vartojamoji elektrinė galia, išskyrus pagalbinio kaitintuvo ir įmontuotos antrinės teršalų mažinimo įrangos vartojamąją elektrinę galią, išreikšta kW;

15.

elektrinės galios poreikis esant mažiausiai šiluminei galiai (elmin ) –esant taikytinai dalinei apkrovai kietojo kuro katilo vartojamoji elektrinė galia, išskyrus pagalbinio kaitintuvo ir įmontuotos antrinės teršalų mažinimo įrangos vartojamąją elektrinę galią, išreikšta kW;

16.

pagalbinis kaitintuvas –elektrinės varžos elementas, kuriuo šiluma panaudojant Džaulio efektą generuojama tik tam, kad kietojo kuro katilas arba vandens pagrindu veikianti centrinio šildymo sistema neužšaltų, arba tada, kai tiekimas iš išorinio šilumos šaltinio sutrikdomas (įskaitant techninės priežiūros laikotarpiais) arba šaltinis neveikia;

17.

taikytina dalinė apkrova –automatiškai įkraunamo kietojo kuro katilo apkrova esant 30 % vardinės šiluminės galios arba rankiniu būdu įkraunamo katilo, kuris gali veikti atiduodamas ne daugiau kaip 50 % vardinės šiluminės galios, apkrova esant 50 % vardinės šiluminės galios;

18.

energijos suvartojimas budėjimo veiksena (PSB ) –budėjimo veiksena veikiančio kietojo kuro katilo vartojamoji galia, išskyrus įmontuotos antrinės teršalų mažinimo įrangos vartojamąją elektrinę galią, išreikšta kW;

19.

budėjimo veiksena –būsena, kai kietojo kuro katilas yra prijungtas prie elektros energijos tinklo, tinkamam veikimui užtikrinti yra maitinamas iš šio tinklo ir atlieka tik toliau išvardytas neribotos trukmės funkcijas: veikimo aktyvinimo funkciją arba veikimo aktyvinimo funkciją ir tik rodo įjungtą veikimo aktyvinimo funkciją arba rodo informaciją arba būseną;

20.

sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas aktyviąja veiksena (

ηson

):

a) kalbant apie automatiškai įkraunamus kietojo kuro katilus naudingojo efektyvumo esant vardinei šiluminei galiai ir naudingojo efektyvumo esant 30 % vardinės šiluminės galios svertinis vidurkis;

b) kalbant apie rankiniu būdu įkraunamus katilus, kurie gali nuolat veikti esant 50 % vardinės šiluminės galios, – naudingojo efektyvumo esant vardinei šiluminei galiai ir naudingojo efektyvumo esant 50 % vardinės šiluminės galios svertinis vidurkis;

c) kalbant apie rankiniu būdu įkraunamus katilus, kurie negali nuolat veikti esant ne daugiau kaip 50 % vardinės šiluminės galios, – naudingasis efektyvumas esant vardinei šiluminei galiai;

d) kalbant apie kietojo kuro kogeneracinius katilus – naudingasis efektyvumas esant vardinei šiluminei galiai;

21.

naudingasis efektyvumas (η) –kietojo kuro katilo naudingosios šiluminės galios ir bendro suvartojamos energijos kiekio santykis; bendras suvartojamos energijos kiekis išreiškiamas didžiausiuoju šilumingumu (GCV) arba galutine energija, padauginta iš perskaičiavimo koeficiento (CC);

22.

naudingoji šiluminė galia (P) –kietojo kuro katilo šilumos nešikliui atiduodamoji šiluminė galia (kW);

23.

iškastinio kuro katilas –kietojo kuro katilas, kuriam tinkamiausias yra iškastinis kuras arba biomasės ir iškastinio kuro mišinys;

24.

didžiausiasis sausasis šilumingumas (GCVmf ) –šilumos kiekis, gautas su deguonimi visiškai sudeginus vieną visiškai sauso kuro kiekio vienetą ir degimo produktams atvėsus iki aplinkos temperatūros; į šilumos kiekį įskaičiuojama degant kure esančiam vandeniliui susidarančių vandens garų kondensacijos šiluma;

25.

lygiavertis modelis –rinkai pateiktas modelis, kurio techniniai parametrai, nurodyti V priedo 1 punkto 4 lentelėje, yra tokie patys kaip kito modelio, kurį rinkai pateikė tas pats tiekėjas, parametrai.
II PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo klasės

Kietojo kuro katilo energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal energijos vartojimo efektyvumo indeksą (angl. Energy Efficiency Index, EEI), kaip nurodyta 1 lentelėje.

Kietojo kuro katilo energijos vartojimo efektyvumo indeksas apskaičiuojamas pagal IX priedą.1 lentelė

Kietojo kuro katilų energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI)

A+++

EEI ≥ 150

A++

125 ≤ EEI < 150

A+

98 ≤ EEI < 125

A

90 ≤ EEI < 98

B

82 ≤ EEI < 90

C

75 ≤ EEI < 82

D

36 ≤ EEI < 75

E

34 ≤ EEI < 36

F

30 ≤ EEI < 34

G

EEI < 30
III PRIEDAS

Etiketės

1.   KIETOJO KURO KATILAI

1.1.    1 etiketė

image

a) Etiketėje pateikiama ši informacija:

I. tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II. tiekėjo modelio žymuo;

III. patalpų šildymo funkcija;

IV. pagal II priedą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma kietojo kuro katilo energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

V. vardinė šiluminė galia (kW), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

VI. kombinuotųjų katilų atveju – ir papildoma vandens šildymo funkcija;

VII. kietojo kuro kogeneracinių katilų atveju – ir papildoma elektros gamybos funkcija.

b) Kietojo kuro katilų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 3 punkte. Išimties tvarka, jei modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 ( 2 ) suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

1.2.    2 etiketė

image

a) Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

b) Kietojo kuro katilų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 3 punkte. Išimties tvarka, jei modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

2.   KIETOJO KURO KATILO, PAPILDOMŲJŲ ŠILDYTUVŲ, TEMPERATŪROS REGULIATORIŲ IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ KOMPLEKTAI

Kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektų, kurių energijos vartojimo efektyvumo klasės nuo A+++ iki G, etiketė

image

a) Etiketėje pateikiama ši informacija:

I. prekiautojo arba tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II. prekiautojo arba tiekėjo modelio (-ių) žymuo;

III. patalpų šildymo funkcija;

IV. pagal II priedą nustatyta kietojo kuro katilo energijos vartojimo efektyvumo klasė;

V. ženklas, ar saulės energijos įrenginys, karšto vandens talpykla, temperatūros reguliatorius arba papildomasis šildytuvas gali būti kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplekte;

VI. pagal IV priedo 2 punktą nustatyta kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplekto energijos vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės, kurioje nurodoma kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplekto energijos vartojimo efektyvumo klasė, smaigalys yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys.

b) kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplekto etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 4 punkte. Skalės nuo A+++ iki G klasių E–G etiketėje galima nenurodyti, jei kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektų energijos vartojimo efektyvumo klasė yra nuo A+++ iki D.

3.

KIETOJO KURO KATILŲ ETIKETĖS FORMA:

image

Čia:

a) etiketė yra ne mažesnė kaip 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jei spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas;

b) fonas yra baltas;

c) spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00–70-X-00–0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d) etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

image   ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

image   ES logotipas. Spalvos – X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

image   Energijos ženklas. Spalva – X-00–00–00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm.

image   Ženklų apvado linija. 1 pt, spalva – 100 % žydra, ilgis – 86 mm.

image   Patalpų šildymo funkcija.

  Piktograma atitinka pavaizduotąją.

image   Skalės nuo A++ iki G ir nuo A+++ iki D, atitinkamai.

  Rodyklė. Aukštis – 5 mm, tarpelis – 1,3 mm, spalvos:

 

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70–00-X-00,

trečia klasė – 30–00-X-00,

ketvirta klasė – 00–00-X-00,

penkta klasė – 00–30-X-00,

šešta klasė – 00–70-X-00,

septinta klasė – 00-X-X-00,

aštunta klasė – 00-X-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

  Tekstas. Calibri bold, 14 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

  Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

 

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70–00-X-00,

trečia klasė – 30–00-X-00,

ketvirta klasė – 00–00-X-00,

penkta klasė – 00–30-X-00,

šešta klasė – 00–70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

  Tekstas. Calibri bold, 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

image   Energijos vartojimo efektyvumo klasė.

  Rodyklė. Plotis – 22 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos.

  Tekstas. Calibri bold, 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

image   Vardinė šiluminė galia.

  Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

  Vertė YZ. Calibri bold, 45 pt, 100 % juodos.

  Tekstas „kW“. Calibri regular, 30 pt, 100 % juodos.

image   Vandens šildymo funkcija.

  Piktograma atitinka pavaizduotąją.

  Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

image   Elektros gamybos funkcija.

  Piktograma atitinka pavaizduotąją.

  Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

image   Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris.

  Tekstas. Calibri bold, 10 pt.

image   Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

image   Tiekėjo modelio žymuo.

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio žymuo turi tilpti 86 × 12 mm plote.

4.

KIETOJO KURO KATILO, PAPILDOMŲJŲ ŠILDYTUVŲ, TEMPERATŪROS REGULIATORIŲ IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ KOMPLEKTO ETIKETĖS FORMA:

image

Čia:

a) etiketė yra ne mažesnė kaip 210 mm pločio ir 297 mm aukščio. Jei spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas;

b) Fonas yra baltas.

c) Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00–70-X-00–0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d) etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą).

image   ES etiketės apvado linija. 6 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

image   ES logotipas. Spalvos – X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

image   Energijos ženklas. Spalva – X-00–00–00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas. Plotis – 191 mm, aukštis – 37 mm.

image   Ženklų apvado linija. 2 pt, spalva – 100 % žydra, ilgis – 191 mm.

image   Patalpų šildymo funkcija.

  Piktograma atitinka pavaizduotąją.

image   Kietojo kuro katilas.

  Piktograma atitinka pavaizduotąją.

 

Kietojo kuro katilo energijos vartojimo efektyvumo klasė.

Rodyklė. Plotis – 24 mm, aukštis – 14 mm, 100 % juoda.

  Tekstas Calibri bold, 28 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

  Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

image   Komplektai su saulės energijos įrenginiais, karšto vandens talpyklomis, temperatūros reguliatoriais ir papildomaisiais šildytuvais.

  Piktogramos atitinka pavaizduotąsias.

  Ženklas „+“. Calibri bold, 50 pt, 100 % žydra.

  Langeliai. Plotis – 12 mm, aukštis – 12 mm, linija – 4 pt, 100 % žydra.

  Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

image   Skalė nuo A+++ iki G su apvadu.

  Rodyklė. Aukštis – 15 mm, tarpelis – 3 mm, spalvos:

 

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70–00-X-00,

trečia klasė – 30–00-X-00,

ketvirta klasė – 00–00-X-00,

penkta klasė – 00–30-X-00,

šešta klasė – 00–70-X-00,

septinta klasė – 00-X-X-00,

jei yra, žemiausios klasės – 00-X-X-00.

  Tekstas. Calibri bold, 30 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

  Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydra, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

image   Kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektų energijos vartojimo efektyvumo klasė

  Rodyklė. Plotis – 33 mm, aukštis – 19 mm, 100 % juodos.

  Tekstas. Calibri bold, 40 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

image   Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris.

  Tekstas. Calibri bold, 12 pt.

image   Prekiautojo arba tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

image   Prekiautojo arba tiekėjo modelio žymuo.

Prekiautojo arba tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio žymuo turi tilpti 191 × 19 mm plote.
IV PRIEDAS

Gaminio vardinių parametrų lentelė

1.   KIETOJO KURO KATILAI

1.1.

Kietojo kuro katilo vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; informacija pateikiama ir gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente:

a) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

b) tiekėjo modelio žymuo;

c) pagal II priedą nustatyta modelio energijos efektyvumo klasė;

d) vardinė šiluminė galia (kW), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

e) pagal IX priedą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vartojimo efektyvumas;

f) pagal VIII priedą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas;

g) visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint kietojo kuro katilą;

h) kietojo kuro kogeneracinių katilų elektrinis efektyvumas procentais ( %), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

1.2.

Vieną vardinių parametrų lentelę galima naudoti keliems to paties tiekėjo tiekiamų kietojo kuro katilų modeliams.

1.3.

Gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą etiketės kopiją. Jei pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, taip pat pateikiama 1.1 punkte nurodyta informacija, kurios nėra etiketėje.

2.   KIETOJO KURO KATILO, PAPILDOMŲJŲ ŠILDYTUVŲ, TEMPERATŪROS REGULIATORIŲ IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ KOMPLEKTAI

Kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektų vardinių parametrų lentelėje pateikiama atitinkamai 1 arba 2 paveiksle parodyta informacija, kad būtų galima įvertinti energijos vartojimo efektyvumo indeksą; be kitų dalykų, pateikiama ši informacija:

a)

I.pirminio kietojo kuro katilo energijos vartojimo efektyvumo indekso vertė;

b)

II.komplekto pirminio kietojo kuro katilo ir papildomųjų šildytuvų šiluminės galios svertinis koeficientas, atitinkamai nurodytas šio priedo 2 ir 3 lentelėse;

c)

III.matematinio reiškinio 294/(11 · Pr) vertė, čia – Pr reiškia pirminį kietojo kuro katilą;

d)

IV.matematinio reiškinio 115/(11 · Pr) vertė, čia – Pr reiškia pirminį kietojo kuro katilą.2 lentelė

Šio priedo (1) 1 paveikslo tikslais pateikiami pirminio kietojo kuro katilo ir papildomojo šildytuvo svertiniai koeficientai

Psup/ (Pr + Psup(1)

II, komplektas be karšto vandens talpyklos

II, komplektas su karšto vandens talpykla

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0,7

1,00

1,003 lentelė

Šio priedo (1) 2 paveikslo tikslais pateikiami pirminių kietojo kuro kogeneracinių katilų ir papildomųjų šildytuvų svertiniai koeficientai

Pr/(Pr + Psup(1)

II, komplektas be karšto vandens talpyklos

II, komplektas su karšto vandens talpykla

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0,7

0

0

(1)   Tarpinės vertės apskaičiuojamos tiesiškai interpoliuojant tarp dviejų gretimų verčių.

1 paveikslas

Pirminių kietojo kuro katilų informacija, pateikiama kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektų vardinių parametrų lentelėje, kuria nurodomas siūlomo komplekto energijos vartojimo efektyvumas

image

2 paveikslas

Pirminių kietojo kuro kogeneracinių katilų informacija, pateikiama kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektų vardinių parametrų lentelėje, kuria nurodomas siūlomo komplekto energijos vartojimo efektyvumas

image
V PRIEDAS

Techniniai dokumentai

1.   KIETOJO KURO KATILAI

3 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytuose kietojo kuro katilų techniniuose dokumentuose pateikiama:

a) tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b) modelio žymuo;

c) jei reikia, nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d) jei tinkamiausias kuras yra kita medienos biomasė, ne medienos biomasė, kitas iškastinis kuras arba kitas biomasės ir iškastinio kuro mišinys, kaip nurodyta 4 lentelėje, pateikiamas kuro aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti, ir techninis standartas arba kuro specifikacija, taip pat nurodmas išmatuotas drėgnumas ir išmatuotas pelenų kiekis, o jei kuras yra kitas iškastinis kuras, nurodomas ir išmatuotas jame esančių lakiųjų medžiagų kiekis;

e) jei reikia, kiti taikyti techniniai standartai ir specifikacijos;

f) tiekėją įpareigoti įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas;

g) 4 lentelėje nurodyta informacija, su kuria susiję techniniai parametrai išmatuoti ir apskaičiuoti pagal VIII ir IX priedus;

h) tiekėjų arba jų pavedimu atliktų bandymų ataskaitos ir bandymą atlikusio subjekto pavadinimas ir adresas;

i) visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint kietojo kuro katilą;

j) jei taikoma, lygiaverčių modelių sąrašas.

Šią informaciją galima jungti su techniniais dokumentais, pateiktais taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/125/EB ( 4 ) numatytas priemones.4 lentelė

Kietojo kuro katilų ir kietojo kuro kogeneracinių katilų techniniai parametrai

Modelio žymuo

Įkrovimo būdas [rankinis – katilas turėtų būti naudojamas su bent x (1) litrų karšto vandens talpykla; automatinis – katilą rekomenduojama naudoti su bent x (2) litrų karšto vandens talpykla]

Kondensacinis katilas [taip/ne]

Kietojo kuro kogeneracinis katilas [taip/ne]

Kombinuotasis katilas [taip/ne]

Kuras

Tinkamiausias kuras (tik vienas)

Kita (-os) tinkamo kuro rūšis (-ys)

Rąstinė mediena, drėgnumas ≤ 25 %

[taip/ne]

[taip/ne]

Smulkinta mediena, drėgnumas 15–35 %

[taip/ne]

[taip/ne]

Smulkinta mediena, drėgnumas > 35 %

[taip/ne]

[taip/ne]

Presuota mediena (granulės arba briketai)

[taip/ne]

[taip/ne]

Pjuvenos, drėgnumas ≤ 50 %

[taip/ne]

[taip/ne]

Kita medienos biomasė

[taip/ne]

[taip/ne]

Ne medienos biomasė

[taip/ne]

[taip/ne]

Bituminės akmens anglys

[taip/ne]

[taip/ne]

Rudosios anglys (įskaitant briketus)

[taip/ne]

[taip/ne]

Koksas

[taip/ne]

[taip/ne]

Antracitas

[taip/ne]

[taip/ne]

Iškastinio kuro mišinio briketai

[taip/ne]

[taip/ne]

Kitų rūšių iškastinis kuras

[taip/ne]

[taip/ne]

Biomasės (30–70 %) ir iškastinio kuro mišinio briketai

[taip/ne]

[taip/ne]

Kitas biomasės ir iškastinio kuro mišinys

[taip/ne]

[taip/ne]

Charakteristikos, kai kūrenamas tik tinkamiausias kuras

Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas η s [%]:

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI):

Parametras

Ženklas

Vertė

Vienetas

 

Parametras

Ženklas

Vertė

Vienetas

Naudingoji šiluminė galia

 

Naudingasis efektyvumas

Esant vardinei šiluminei galiai

Pn (3)

x,x

kW

 

Esant vardinei šiluminei galiai

ηn

x,x

%

Esant [30 %/50 %] vardinės šiluminės galios, jei taikytina

Pp

[x,x/netaik.]

kW

 

Esant [30 %/50 %] vardinės šiluminės galios, jei taikytina

ηp

[x,x/

netaik.]

%

Kietojo kuro kogeneracinių katilų elektrinis naudingumas

 

Pagalbinės elektros energijos suvartojimas

 

Esant vardinei šiluminei galiai

elmax

x,xxx

kW

Esant vardinei šiluminei galiai

ηel,n

x,x

%

 

Esant [30 %/50 %] vardinės šiluminės galios, jei taikytina

elmin

[x,xxx/

netaik.]

kW

 

Įmontuotos antrinės teršalų mažinimo įrangos (jei taikoma)

[x,xxx/

netaik.]

kW

 

Veikiant budėjimo veiksena

PSB

x,xxx

kW

 

Kontaktiniai duomenys

Tiekėjo pavadinimas ir adresas

 

(*1)   Talpyklos tūris = 45 × P r × (1 – 2,7/P r) arba 300 litrų, pasirenkama didesnė vertė, P r nurodoma kilovatais (kW)

(*2)   Talpyklos tūris = 20 × P r, P r nurodoma kilovatais (kW)

(*3)   Tinkamiausio kuro P n lygus P r

2.   KIETOJO KURO KATILO, PAPILDOMŲJŲ ŠILDYTUVŲ, TEMPERATŪROS REGULIATORIŲ IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ KOMPLEKTAI

3 straipsnio 3 dalies e punkte nurodytuose kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektų techniniuose dokumentuose pateikiama:

a) tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b) komplekto, kurį sudaro kietojo kuro katilas, papildomieji šildytuvai, temperatūros reguliatoriai ir saulės energijos įrenginiai, modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;

c) jei reikia, nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d) jei reikia, kiti taikyti techniniai standartai ir specifikacijos;

e) tiekėją įpareigoti įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas;

f) techniniai parametrai:

1) energijos vartojimo efektyvumo indeksas, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

2) šio priedo 1 punkte nustatyti techniniai parametrai ir, jei reikia, Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 811/2013 V priedo 1 punkte nustatyti techniniai parametrai;

3) Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 811/2013 V priedo 3 ir 4 punktuose nustatyti techniniai parametrai;

g) visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint kietojo kuro katilo, papildomųjų šildytuvų, temperatūros reguliatorių ir saulės energijos įrenginių komplektą.
VI PRIEDAS

Informacija, pateikiama, kai galutinis naudotojas siūlomo gaminio negali apžiūrėti, išskyrus apžiūrą internete

1.   KIETOJO KURO KATILAI

1.1.

4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a) pagal II priedą nustatyta modelio energijos efektyvumo klasė;

b) vardinė šiluminė galia (kW), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

c) pagal IX priedą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vartojimo efektyvumas;

d) kietojo kuro kogeneracinių katilų elektrinis efektyvumas procentais ( %), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

1.2.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 1.1 punkte nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.

2.   KIETOJO KURO KATILO, PAPILDOMŲJŲ ŠILDYTUVŲ, TEMPERATŪROS REGULIATORIŲ IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ KOMPLEKTAI

2.1.

4 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a) pagal II priedą nustatyta modelio energijos efektyvumo klasė;

b) energijos vartojimo efektyvumo indeksas, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

c) atitinkamai 1 ir 2 paveiksluose parodyta informacija.

2.2.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 2.1 punkte nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.
VII PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos ir išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1. Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b)

įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c)

jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšetinių kompiuterių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d)

alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2. Pagal 3 straipsnyje nustatytą tvarkaraštį rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma pagal 3 straipsnį tiekėjų pateikta arba, komplekto atveju, prireikus pagal etiketes ir gaminio vardinių parametrų lenteles, kurias pagal 3 straipsnį pateikė tiekėjai, užpildyta, atitinkama etiketė. Jei rodomas gaminys ir komplektas, tačiau nurodyta tik komplekto kaina, rodoma tik komplekto etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga III priede nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3. Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a) yra etiketėje pavaizduoto gaminio arba komplekto energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b) kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio arba komplekto energijos vartojimo efektyvumo klasė; ir

c) paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

image

4. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a) rodinio mechanizme prie gaminio arba komplekto kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b) paveikslėlis yra susietas su etikete;

c) etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d) etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e) jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f) etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g) jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio arba komplekto energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5. Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio arba komplekto vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad gaminio vardinių parametrų lentelė būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymėta įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.
VIII PRIEDAS

Matavimas ir skaičiavimas

1.

Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais matavimas ir skaičiavimas atliekamas pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir pakartojamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus. Jie atitinka 2–5 punktuose nustatytas sąlygas ir techninius parametrus.

2.

Bendrosios matavimo ir skaičiavimo sąlygos

a) Kietojo kuro katilai bandomi su tinkamiausiu kuru.

b) Deklaruotoji sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo vertė apvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

3.

Bendrosios kietojo kuro katilų sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo sąlygos

a) Prireikus matuojamos naudingojo efektyvumo vertės ηn , ηp ir naudingosios šiluminės galios Pn , Pp vertės. Taip pat matuojama kietojo kuro kogeneracinių katilų elektrinio efektyvumo vertė ηel,n .

b) Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs apskaičiuojamas kaip sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas aktyviąja veiksena ηson , pritaikius temperatūros reguliatorių, pagalbinės elektros energijos suvartojimo sandus ir, kietojo kuro kogeneracinių katilų atveju, pridėjus elektrinio efektyvumo sandą, padaugintą iš perskaičiavimo koeficiento CC, kurio vertė yra 2,5.

c) Suvartojamos elektros energijos kiekis dauginamas iš perskaičiavimo koeficiento CC, kurio vertė yra 2,5.

4.

Specialiosios kietojo kuro katilų sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo sąlygos

a) Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas ηs apibrėžiamas taip:

ηs = ηson – F(1) – F(2) + F(3)

čia:

1)

ηson – sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas aktyviąja veiksena procentais, apskaičiuotas pagal 4 punkto b papunktį;

2)

F(1) – sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo nuostolis dėl patikslintų temperatūros reguliatorių sandų; F(1) = 3 %;

3)

F(2) – sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo neigiamas sandas dėl suvartojamos pagalbinės elektros energijos kiekio, procentais, apskaičiuotas pagal 4 punkto c papunktį;

4)

F(3)
sezoninio energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumo teigiamas sandas dėl kietojo kuro kogeneracinių katilų elektrinio efektyvumo, procentais, apskaičiuotas taip:
F(3) = 2,5 × ηel,n

b) sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas aktyviąja veiksena (ηson ) apskaičiuojamas taip:

(1) rankiniu būdu įkraunamų katilų, kurie gali nuolat veikti esant 50 % vardinės šiluminės galios, ir automatiškai įkraunamų kietojo kuro katilų

ηson  = 0,85 × ηp  + 0,15 × ηn

(2) rankiniu būdu įkraunamų katilų, kurie negali nuolat veikti esant ne daugiau kaip 50 % vardinės šiluminės galios, ir kietojo kuro kogeneracinių katilų:

ηson = ηn

c)  F(2) apskaičiuojamas taip:

(1) rankiniu būdu įkraunamų katilų, kurie gali nuolat veikti esant 50 % vardinės šiluminės galios, ir automatiškai įkraunamų kietojo kuro katilų

F(2) = 2,5 × (0,15 × elmax + 0,85 × elmin  + 1,3 × PSB )/(0,15 × Pn  + 0,85 × Pp )

(2) rankiniu būdu įkraunamų katilų, kurie negali nuolat veikti esant ne daugiau kaip 50 % vardinės šiluminės galios, ir kietojo kuro kogeneracinių katilų:

F(2) = 2,5 × (elmax + 1,3 × PSB )/Pn

5.

DIDŽIAUSIOJO ŠILUMINGUMO APSKAIČIAVIMAS

Didžiausiojo šilumingumo vertė (GCV) gaunama didžiausiąjį sausąjį šilumingumą perskaičiavus taip:

GCV = GCVmf × (1 – M)

čia:

a)  GCV ir GCVmf, išreikšti megadžauliais kilogramui;

b)  M – kietojo kuro katile naudojamo kuro drėgnumas, išreikštas proporcija.
IX PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo indekso apskaičiavimo metodas

1. Kietojo kuro katilų, kuriuose deginamas tinkamiausias kuras, energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) apskaičiuojamas ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus taip:

EEI = ηson × 100 × BLFF(1)F(2) × 100 + F(3) × 100

čia:

a)

ηson – sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas aktyviąja veiksena, apskaičiuotas pagal VIII priedo 4 punkto b papunktį;

b)

BLF – biomasės etiketės daugiklis; biomasės katilų daugiklis yra 1,45, iškastinio kuro katilų daugiklis yra 1;

c)

F(1) – energijos vartojimo efektyvumo indekso neigiamas sandas dėl patikslintų temperatūros reguliatorių sandų; F(1) = 3;

d)

F(2) – energijos vartojimo efektyvumo indekso neigiamas sandas dėl suvartojamos pagalbinės elektros energijos, apskaičiuotas pagal VIII priedo 4 punkto c papunktį;

e)

F(3)
energijos vartojimo efektyvumo indekso teigiamas sandas dėl kietojo kuro kogeneracinių katilų elektrinio efektyvumo, apskaičiuotas taip:
F(3) = 2,5 × ηel,n

2. Komplektų, kuriuos sudaro kietojo kuro katilas, papilomieji šildytuvai, temperatūros reguliatoriai ir saulės energijos įrenginiai, energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) nustatomas pagal IV priedo 2 punktą.

▼M1
X PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas nesinaudoja jomis kaip leidžiamomis nuokrypomis, nustatydamas techniniuose dokumentuose pateikiamas reikšmes. Etiketėje arba gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame deleguotajame reglamente nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1) Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2) Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a) pagal Direktyvos 2010/30/ES 5 straipsnio b dalį techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos toms vertėms apskaičiuoti, nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas vertes, nurodytas bandymų ataskaitose pagal minėto straipsnio iii punktą, ir

b) etiketėje ir gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruotas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnė už klasę, nustatytą remiantis deklaruotomis vertėmis, ir

c) vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 5 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas. Bandymui naudojamas to paties tipo kuras, kurį naudojo tiekėjas atlikdamas VIII priede nurodytus matavimus.

3) Jei 2 punkto a arba b papunkčiuose nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

4) Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Trys papildomi atrinkti vienetai gali būti ir vieno arba kelių skirtingų modelių, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai.

5) Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 5 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

6) Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie tiekėjo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

7) Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko VIII ir IX prieduose nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 5 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikoma jokių kitų leidžiamųjų nuokrypų, pavyzdžiui, leidžiamųjų nuokrypų, nustatytų darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.5 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametras

Leidžiamoji patikros nuokrypa

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 6 % mažesnė už deklaruotą vertę.( 1 ) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1).

( 2 ) 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (OL L 27, 2010 1 30, p. 1).

( 3 ) Tarpinės vertės apskaičiuojamos tiesiškai interpoliuojant tarp dviejų gretimų verčių.

( 4 ) 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (OL L 285, 2009 10 31, p. 10).