02015L0652 — LT — 24.12.2018 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/652

2015 m. balandžio 20 d.

kuria nustatomi skaičiavimo metodai ir atskaitomybės reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės

(OL L 107 2015.4.25, p. 26)

Iš dalies keičiama:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1999 2018 m. gruodžio 11 d.

  L 328

1

21.12.2018


Pataisyta:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 129, 27.5.2015, p.  53 (2015/652,)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 334, 9.12.2016, p.  87 (2015/652,)
▼B

TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/652

2015 m. balandžio 20 d.

kuria nustatomi skaičiavimo metodai ir atskaitomybės reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šia direktyva nustatomos skaičiavimo metodų ir atskaitomybės reikalavimų taisyklės remiantis Direktyva 98/70/EB.

2.  Ši direktyva taikoma kurui, kuriuo varomos kelių transporto priemonės, ne keliais judančios mašinos (įskaitant vidaus vandenų laivus, kai šie yra ne jūroje), žemės bei miškų ūkio traktoriai, poilsiniai laivai, kai šie yra ne jūroje, ir kelių transporto priemonėse naudojamai elektros energijai.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šioje direktyvoje, be Direktyvoje 98/70/EB jau pateiktų terminų apibrėžčių, vartojamos šios terminų apibrėžtys:

1)

ankstyvojo etapo teršalų išmetimas – visas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas prieš pristatant žaliavas į perdirbimo įmonę, kurioje buvo pagamintas I priede nurodytas kuras;

2)

gamtinis bitumas –

bet kuris perdirbimo įmonės žaliavų šaltinis, turintis šias savybes:

a) jam Amerikos naftos instituto (toliau – ANI) nustatytas 10 laipsnių ar mažesnis sunkis gavybos vietos telkinio formacijoje, kai matuojama pagal Amerikos bandymų ir medžiagų bendrijos (ASTM) ( 1 ) D287 bandymo metodą;

b) jo metinė vidutinė klampa telkinio temperatūroje yra didesnė už gautąją šia lygtimi: klampa (centipuazais) = 518,98e-0,038T, kai T yra temperatūra Celsijaus laipsniais;

c) jis patenka į bituminio smėlio apibrėžtį pagal kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodą 2714 10 00 , kaip nustatyta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87 ( 2 ), ir

d) kai žaliavos šaltinis mobilizuojamas kasybos arba šiluminio sunkio drenažo būdu, šiluminę energiją daugiausia gaunant iš kitų šaltinių nei pats žaliavos šaltinis;

3)

naftingieji skalūnai – bet koks perdirbimo įmonės žaliavos šaltinis, esantis skalūnų formacijoje, kurioje yra kietojo kerogeno, ir patenkantis į naftingųjų skalūnų apibrėžtį pagal KN kodą 2714 , kaip nustatyta Reglamente (EEB) Nr. 2658/87. Žaliavos šaltinis mobilizuojamas kasybos arba šiluminio sunkio drenažo būdu;

4)

kuro standartinis bazinis lygis – kuro standartinis bazinis lygis, grindžiamas iškastinio kuro būvio ciklo metu išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu energijos vienetui 2010 m;

5)

įprastinė žaliavinė nafta – bet koks perdirbimo įmonės žaliavos šaltinis, kurio ANI nustatytas sunkis yra didesnis nei 10 laipsnių kilmės vietos telkinio formacijoje, kai matuojama pagal ASTM D287 bandymo metodą, ir kuris nepatenka į KN kodo 2714 apibrėžtį, kaip nustatyta Reglamente (EEB) Nr. 2658/87.

3 straipsnis

Tiekiamo kuro ir energijos, išskyrus biodegalus, šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo skaičiavimo metodas ir duomenų pateikimas tiekėjų ataskaitose

1.  Įgyvendindamos Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 2 dalį valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai nustatydami savo tiekiamo kuro šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą taikytų šios direktyvos I priede nustatytą skaičiavimo metodą.

2.  Įgyvendindamos Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 1 dalies antrą pastraipą ir 7a straipsnio 2 dalį valstybės narės reikalauja, kad tiekėjai ataskaitose teikdami duomenis laikytųsi šios direktyvos I priede nustatytų apibrėžčių ir skaičiavimo metodo. Duomenys ataskaitose teikiami kasmet pagal šios direktyvos IV priede nustatytą formą.

3.  Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 4 dalies taikymo tikslais kiekviena valstybė narė užtikrina, kad tiekėjų grupė, kuri pasirenka būti laikoma vienu tiekėju, toje valstybėje narėje laikytųsi jai 7a straipsnio 2 dalyje nustatyto įpareigojimo.

4.  Valstybės narės tiekėjams, kurie yra MVĮ, taiko supaprastiną šios direktyvos I priede nustatytą metodą.

4 straipsnis

Kuro standartinio bazinio lygio ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo sumažinimo skaičiavimas

Kad patikrintų, kaip tiekėjai laikosi Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 2 dalyje jiems nustatyto įpareigojimo, valstybės narės reikalauja, kad tiekėjai savo pasiektą kuro ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimą palygintų su kuro standartiniu baziniu lygiu, nustatytu šios direktyvos II priede.

5 straipsnis

Valstybių atskaitomybė

▼M1

1.  Kasmet iki gruodžio 31 d. valstybės narės pateikia Komisijai atitinkamus prieš tai einančių kalendorinių metų duomenis, susijusius su atitiktimi Direktyvos 98/70/EB 7a straipsniui, kaip nustatyta šios direktyvos III priede.

▼B

2.  Teikdamos šios direktyvos III priede nustatytus duomenis valstybės narės naudoja Europos aplinkos agentūros „ReportNet“ priemones, numatytas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 401/2009 ( 3 ). Valstybės narės elektroniniu būdu siunčia duomenis į Europos aplinkos agentūros valdomą Centrinę duomenų saugyklą.

3.  Duomenys teikiami kasmet naudojant IV priede nustatytą formą. Valstybės narės Komisijai praneša, kada persiuntė duomenis, ir nurodo kompetentingos institucijos, kuri yra atsakinga už duomenų patikrinimą ir pateikimą Komisijai, atstovą ryšiams palaikyti.

6 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus, ir imasi visų reikalingų priemonių, kad užtikrintų, kad šios taisyklės būtų vykdomos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės ne vėliau kaip 2017 m. balandžio 21 d. praneša Komisijai apie tas nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

7 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.  Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2017 m. balandžio 21 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2.  Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
I PRIEDAS

KURO IR ENERGIJOS BŪVIO CIKLO METU IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ INTENSYVUMO SKAIČIAVIMO IR INFORMACIJOS PATEIKIMO TIEKĖJŲ ATASKAITOSE METODAS

1 dalis

Tiekėjo kuro ir energijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo skaičiavimas

Kuro ir energijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas išreiškiamas kuro anglies dioksido ekvivalento gramų megadžauliui vienetais (gCO2eq/MJ).

1. Skaičiuojant kuro šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą atsižvelgiama į šias šiltnamio efektą sukeliančias dujas – anglies dioksidą (CO2), azoto suboksidą (N2O) ir metaną (CH4). Skaičiuojant ekvivalentiškumą CO2 dujoms tų dujų išmetimas perskaičiuojamas į CO2 ekvivalento išmetimą taip:CO2: 1;

CH4: 25;

N2O: 298

▼C2

2. Skaičiuojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį neatsižvelgiama į teršalus, išmetamus gaminant mašinas ir įrangą, kurios yra naudojamos iškastinio kuro gavybai, gamybai, perdirbimui ir vartojimui.

▼B

3. Visų tiekėjo tiekiamų kuro ir energijos rūšių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kuro būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas skaičiuojamas pagal šią formulę:

image

čia:

a) „#“ yra tiekėjo identifikaciniai duomenys (t. y. subjekto, kuris turi sumokėti akcizo mokestį, identifikaciniai duomenys), nurodyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 684/2009 ( 4 ) kaip prekiautojo akcizo numeris (Akcizų informacijos mainų sistemos (toliau – SEED) registracijos numeris arba pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas, kaip nurodyta to reglamento I priedo 1 lentelės 5 punkto a papunktyje, kai paskirties vietos tipo kodas yra 1–5 ir 8), kuriuo taip pat žymimas subjektas, turėjęs mokėti akcizo mokestį pagal Tarybos direktyvos 2008/118/EB ( 5 ) 8 straipsnį tuo metu, kai tas akcizo mokestis buvo pradėtas taikyti pagal Direktyvos 2008/118/EB 7 straipsnio 2 dalį. Jeigu šių identifikacinių duomenų neturima, valstybės narės užtikrina, kad lygiavertės identifikavimo priemonės būtų nustatytos pagal nacionalinę akcizo mokesčio deklaravimo sistemą;

b) „x“ reiškia įvairias kuro ir energijos rūšis, kurios patenka į šios direktyvos taikymo sritį, kaip paaiškinta Reglamento (EB) Nr. 684/2009 I priedo 1 lentelės 17 punkto c papunktyje. Jeigu šių duomenų neturima, valstybės narės surenka lygiaverčius duomenis pagal šalyje nustatytą akcizo mokesčio deklaravimo sistemą;

c) MJx yra kiekvienos kuro rūšies bendras energijos kiekis, pateiktas ir paverstas iš pranešto kuro x kiekio, išreikštas megadžauliais. Jis skaičiuojamas taip:

i) Kiekvieno kuro kiekis pagal kuro rūšį

Jis nustatomas pagal duomenis, kurie yra teikiami pagal Reglamento (EB) Nr. 684/2009 I priedo 1 lentelės 17 punkto d, f ir o papunkčius. Biodegalų kiekis perskaičiuojamas į jo žemutinės kuro degimo šilumos energetinę vertę, remiantis energijos tankio vertėmis, nustatytomis Direktyvos 2009/28/EB III priede. Nebiologinės kilmės kuro kiekis perskaičiuojamas į žemutinės kuro degimo šilumos energetinę vertę, remiantis energijos tankio vertėmis, nustatytomis 2013 m. liepos mėn. Jungtinio tyrimų centro-EUCAR-CONCAWE (toliau – JEC) ( 6 ) atlikto ciklo nuo kuro gamybos iki panaudojimo tyrimo ataskaitos (4 redakcija) 1 priedėlyje ( 7 );

ii) Bendras iškastinio kuro ir biodegalų perdirbimas vienu metu

Perdirbimas apima bet kokį pakeitimą tiekiamo kuro ar energijos būvio ciklo metu, dėl kurio pakinta produkto molekulinė struktūra. Denatūrato pridėjimas neįtraukiamas į šį perdirbimo procesą. Biodegalų kiekis, kuris yra perdirbamas kartu su nebiologinės kilmės kuru, atitinka biodegalų būvį po perdirbimo. Bendrai perdirbamų biodegalų kiekis nustatomas pagal energijos balansą ir bendro perdirbimo proceso veiksmingumą, kaip nustatyta Direktyvos 98/70/EB IV priedo C dalies 17 punkte.

Kai kelių rūšių biodegalai maišomi su iškastiniu kuru, atlikdami skaičiavimus tiekėjai atsižvelgia į kiekvienos rūšies biodegalų kiekį ir tipą ir juos nurodo valstybėms narėms skirtoje ataskaitoje.

Tiekiamų biodegalų, kurie neatitinka Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 1 dalyje nurodytų tvarumo kriterijų, kiekis yra skaičiuojamas kaip iškastinis kuras.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 443/2009 ( 8 ) 6 straipsnį E85 benzino ir etanolio mišinys laikomas atskira kuro rūšimi.

Jeigu kiekio duomenys nėra renkami pagal Reglamentą (EB) Nr. 684/2009, valstybės narės surenka lygiaverčius duomenis pagal šalyje nustatytą akcizo mokesčio deklaravimo sistemą;

iii) Suvartotos elektros energijos kiekis

Tai elektros energijos kiekis, suvartotas kelių transporto priemonėse arba motocikluose; tiekėjas šį energijos kiekį atitinkamai kiekvienos valstybės narės institucijai nurodo pagal šią formulę:

Suvartota elektros energija = nuvažiuotas atstumas (km) × elektros energijos vartojimo veiksmingumas (MJ/km);

d) Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas – tai tiekėjo deklaruotas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas, matuojamas gCO2eq (kai vertinamas kiekybiškai) ir nurodomas laikantis šių reikalavimų:

i) Tinkamumo

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas taikomas tik vidutinių numatytųjų benzino, dyzelino, suslėgtųjų gamtinių dujų arba suskystintų naftos dujų verčių ankstyvojo etapo teršalų išmetimo daliai.

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas bet kurioje šalyje gali būti skaičiuojamas kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažinimas, palyginti su bet kurio tiekėjo tiekiamu kuru iš bet kurio žaliavų šaltinio.

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas skaičiuojamas tik tada, jeigu yra susijęs su projektais, pradėtais įgyvendinti po 2011 m. sausio 1 d.

Nebūtina įrodyti, kad ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas nebūtų įvykęs, jei nebūtų buvę Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnyje nustatyto atskaitomybės reikalavimo;

ii) Skaičiavimo

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas įvertinamas ir patvirtinamas laikantis Tarptautiniuose standartuose, ypač ISO 14064, ISO 14065 ir ISO 14066, nustatytų principų bei standartų.

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas ir teršalų išmetimo bazinis lygis turi būti stebimas, pranešamas ir tikrinamas pagal ISO 14064, o pateikti rezultatai turi būti tokio paties patikimumo, koks numatytas Komisijos reglamentu (ES) Nr. 600/2012 ( 9 ) ir Komisijos reglamentu (ES) Nr. 601/2012 ( 10 ). Metodai, kuriais apskaičiuojamas ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas, turi būti tikrinami pagal ISO 14064-3, o šią patikrą atliekanti organizacija turi būti akredituota pagal ISO 14065;

e) GHGix yra kuro ar energijos x šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas, išreikštas gCO2eq/MJ. Tiekėjai kiekvienos kuro ar energijos rūšies šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą apskaičiuoja taip:

i) nebiologinės kilmės kuro šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas yra tam tikros rūšies kuro „kuro būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo svertinis vidurkis“, nurodytas šio priedo 2 dalies 5 punkte pateiktos lentelės paskutinėje skiltyje;

ii) elektros energija skaičiuojama taip, kaip nurodyta 2 dalies 6 punkte;

iii) biodegalų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas

Biodegalų, kurie atitinka Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 1 dalyje nurodytus tvarumo kriterijus, šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas skaičiuojamas pagal tos direktyvos 7d straipsnį. Jeigu duomenys apie biodegalų būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį buvo gauti pagal susitarimą arba schemą, kuriai taikomas pagal Direktyvos 98/70/EB 7c straipsnio 4 dalį priimtas sprendimas, apimantis tos direktyvos 7b straipsnio 2 dalį, šie duomenys taip pat turi būti naudojami biodegalų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumui apskaičiuoti pagal tos direktyvos 7b straipsnio 1 dalį. Biodegalų, kurie neatitinka Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 1 dalyje nurodytų tvarumo kriterijų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas yra lygus atitinkamo iškastinio kuro, gauto iš įprastinės žaliavinės naftos arba dujų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumui;

iv) bendras nebiologinės kilmės kuro ir biodegalų perdirbimas vienu metu

Biodegalų, kurie yra perdirbami kartu su iškastiniu kuru, šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas atitinka biodegalų būvį po perdirbimo;

f) AF yra galios sistemos veiksmingumo pataisos koeficientai:Vyraujanti virsmo technologija

Veiksmingumo koeficientas

Vidaus degimo variklis

1

Akumuliatoriaus elektrinė galios sistema

0,4

Vandenilio elemento elektrinė galios sistema

0,4

2 dalis

Tiekėjų atskaitomybė už kurą, išskyrus biodegalus

1.   Iškastinio kuro ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas

Tam, kad taikant atskaitomybės ir skaičiavimo metodą būtų galima atsižvelgti į ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimą, tiekėjai valstybės narės paskirtai institucijai praneša šiuos duomenis:

a) projekto pradžios datą, kuri turi būti vėlesnė negu 2011 m. sausio 1 d.;

b) teršalų išmetimo sumažinimą per metus, gCO2eq;

c) laikotarpį, per kurį vyko deklaruotas sumažėjimas;

d) teršalų išmetimo šaltiniui artimiausios projekto vietos platumos ir ilgumos koordinates laipsniais, dešimttūkstantųjų tikslumu;

e) metinio teršalų išmetimo bazinį lygį prieš įrengiant sumažinimo priemones ir metinį teršalų išmetimą įdiegus sumažinimo priemones, gCO2eq/MJ pagamintos žaliavos;

f) unikalų sertifikato numerį, identifikuojantį schemą ir deklaruojamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimą;

g) unikalų numerį, identifikuojantį skaičiavimo metodiką ir susijusią schemą.

▼M1 —————

▼B

5.   Kuro, išskyrus biodegalus ir elektros energiją, būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo vidutinės numatytosios vertėsŽaliavos šaltinis ir procesas

Rinkai pateiktas kuras

Kuro būvio ciklo metu išmetamų ŠESD intensyvumas (gCO2eq/MJ)

Kuro būvio ciklo metu išmetamų ŠESD intensyvumo svertinis vidurkis (gCO2eq/MJ)

Įprastinė žaliavinė nafta

Benzinas

93,2

93,3

Į skystą kurą perdirbtos gamtinės dujos

94,3

Į skystą kurą perdirbta anglis

172

Gamtinis bitumas

107

Naftingieji skalūnai

131,3

Įprastinė žaliavinė nafta

Dyzelinas arba gazolis

95

95,1

Į skystą kurą perdirbtos gamtinės dujos

94,3

Į skystą kurą perdirbta anglis

172

Gamtinis bitumas

108,5

Naftingieji skalūnai

133,7

Bet kokie iškastiniai šaltiniai

Suskystintos naftos dujos kibirkštinio uždegimo variklyje

73,6

73,6

Gamtinės dujos, ES mišinys

Suslėgtosios gamtinės dujos kibirkštinio uždegimo variklyje

69,3

69,3

Gamtinės dujos, ES mišinys

Suskystintos gamtinės dujos kibirkštinio uždegimo variklyje

74,5

74,5

Vandenilio, gauto iš nebiologinio atsinaujinančiosios energijos šaltinio energijos elektrolizės, Sabatier reakcija

Suslėgtasis sintetinis metanas kibirkštinio uždegimo variklyje

3,3

3,3

Gamtinės dujos, naudojant garo riformingą

Suslėgtasis vandenilis kuro elemente

104,3

104,3

Elektrolizė, kuriai naudojama vien nebiologinio atsinaujinančiosios energijos šaltinio energija

Suslėgtasis vandenilis kuro elemente

9,1

9,1

Anglis

Suslėgtasis vandenilis kuro elemente

234,4

234,4

Anglis, taikant proceso išmesto anglies dioksido surinkimą ir saugojimą

Suslėgtasis vandenilis kuro elemente

52,7

52,7

Iš iškastinių žaliavų gautos plastiko atliekos

Benzinas, dyzelinas arba gazolis

86

86

6.   Elektros energija

Energijos tiekėjams, teikiantiems ataskaitas apie elektrinėse transporto priemonėse ir motocikluose suvartotą elektros energiją, valstybės narės, remdamosi atitinkamais tarptautiniais standartais, turėtų apskaičiuoti nacionalines vidutines kuro būvio ciklo numatytąsias vertes.

Kitu atveju valstybės narės gali leisti savo tiekėjams nustatyti elektros energijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo vertes (gCO2eq/MJ) pagal duomenis, kuriuos valstybės narės praneša remdamosi:

a) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1099/2008 ( 11 );

b) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 525/2013 ( 12 );

c) Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 666/2014 ( 13 ).

▼M1 —————

▼B
II PRIEDAS

IŠKASTINIO KURO STANDARTINIO BAZINIO LYGIO SKAIČIAVIMAS

Skaičiavimo metodas

a) Kuro standartinis bazinis lygis skaičiuojamas remiantis Sąjungos iškastinio kuro sąnaudų benzinui, dyzelinui, gazoliui, suskystintoms naftos dujoms ir suslėgtosioms gamtinėms dujoms gaminti vidurkiu:

image

čia:

x reiškia įvairias kuro rūšis ir energijos rūšis, kurios patenka į šios direktyvos taikymo sritį, nurodytus toliau esančioje lentelėje;

GHGix yra per metus rinkoje parduoto kuro x arba energijos, patenkančių į šios direktyvos taikymo sritį, šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas, išreikštas gCO2eq/MJ. Vartojamos I priedo 2 dalies 5 punkte pateiktos iškastinio kuro vertės;

MJx yra kiekvienos kuro rūšies bendras energijos kiekis, pateiktas ir paverstas iš pranešto kuro x kiekio, išreikštas megadžauliais.

b) Sąnaudų duomenys

Vertei skaičiuoti taikomi sąnaudų duomenys:Kuras

Energijos sąnaudos (MJ)

Šaltinis

dyzelinas

7 894 969 × 106

2010 m. valstybių narių ataskaita JTBKKK

ne kelių transporto priemonėms skirtas gazolis

240 763 × 106

benzinas

3 844 356 × 106

suskystintos naftos dujos

217 563 × 106

suslėgtosios gamtinės dujos

51 037 × 106

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas

Kuro standartinis bazinis lygis 2010 m. yra 94,1 gCO2eq/MJ.
III PRIEDAS

VALSTYBIŲ NARIŲ ATSKAITOMYBĖ KOMISIJAI

▼M1

1. Valstybės narės turi pateikti 3 punkte nurodytus duomenis. Tuos duomenis reikia pateikti apie visų rūšių degalus ir energiją, patiektus kiekvienos valstybės narės rinkai. Kai kelių rūšių biodegalai maišomi su iškastiniu kuru, turi būti pateikiami duomenys apie kiekvienos rūšies biodegalus.

▼B

2. 3 punkte išvardyti duomenys turi būti pranešti atskirai kiekvienai kuro ar energijos rūšiai, kurias konkrečios valstybės narės rinkai pateikė tiekėjai (įskaitant jungtinius tiekėjus, vykdančius veiklą vienoje valstybėje narėje).

3. Apie kiekvienos rūšies kurą ir energiją valstybės narės Komisijai turi pateikti šiuos duomenis, kurie turi būti susumuoti pagal 2 punktą ir taip, kaip apibrėžta I priede:

a) kuro arba energijos rūšis;

b) kuro arba elektros energijos kiekis;

c) šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas;

d) ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas.

▼M1 —————

▼B
IV PRIEDAS

INFORMACIJOS TEIKIMO SIEKIANT PRANEŠAMŲ DUOMENŲ NUOSEKLUMO FORMAKuras. Pavieniai tiekėjai

Įrašas

Jungtinės ataskaitos (TAIP/NE)

Šalis

Tiekėjas1

Kuro rūšis7

Kuro KN kodas7

Kiekis2

Vidutinis ŠESD intensyvumas

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas5

Sumažinimas palyginti su 2010 m. vidurkiu

litrais

energija

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN kodas

ŠESD intensyvumas4

Žaliava

KN kodas

ŠESD intensyvumas4

Tvarus (TAIP/NE)

 

Komponentas F.1 (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.1 (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

Komponentas F.n (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.m (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN kodas2

ŠESD intensyvumas4

Žaliava

KN kodas2

ŠESD intensyvumas4

Tvarus (TAIP/NE)

 

Komponentas F.1 (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.1 (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

Komponentas F.n (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.m (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

 Kuras. Jungtiniai tiekėjai

Įrašas

Jungtinės ataskaitos (TAIP/NE)

Šalis

Tiekėjas1

Kuro rūšis7

Kuro KN kodas7

Kiekis2

Vidutinis ŠESD intensyvumas

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas5

Sumažinimas palyginti su 2010 m. vidurkiu

litrais

energija

I

TAIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpinė suma

 

 

 

 

 

 

KN kodas

ŠESD intensyvumas4

Žaliava

KN kodas

ŠESD intensyvumas4

Tvarus (TAIP/NE)

 

Komponentas F.1 (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.1 (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

Komponentas F.n (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.m (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

 

x

TAIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpinė suma

 

 

 

 

 

 

KN kodas2

ŠESD intensyvumas4

Žaliava

KN kodas2

ŠESD intensyvumas4

Tvarus (TAIP/NE)

 

Komponentas F.1 (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.1 (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

Komponentas F.n (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.m (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

 Elektros energija

Jungtinės ataskaitos

Šalis

Tiekėjas1

Energijos rūšis7

Kiekis6

ŠESD intensyvumas

Sumažinimas palyginti su 2010 m. vidurkiu

energija

NE

 

 

 

 

 

 Informacija apie jungtinius tiekėjus

 

Šalis

Tiekėjas1

Energijos rūšis7

Kiekis6

ŠESD intensyvumas

Sumažinimas palyginti su 2010 m. vidurkiu

energija

TAIP

 

 

 

 

 

 

TAIP

 

 

 

 

 

 

 

Tarpinė suma

 

 

 

 

 

▼M1 —————

▼BVisa nurodyta energija ir pasiektas sumažinimas pagal valstybes nares

Kiekis (pagal energijos rūšis)10

ŠESD intensyvumas

Sumažinimas palyginti su 2010 m. vidurkiu

 

 

 

Pastabos dėl formos

Tiekėjas atsiskaito pildydamas tokią pačią formą kaip ir atsiskaitanti valstybė narė.

Spalvotų skilčių pildyti nereikia.

1. Tiekėjo identifikaciniai duomenys apibrėžti I priedo 1 dalies 3 punkto a papunktyje.

2. Kuro kiekis apibrėžtas I priedo 1 dalies 3 punkto c papunktyje.

3. Amerikos naftos instituto (toliau – ANI) sunkis apibrėžiamas pagal bandymų metodą ASTM D287.

4. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas apibrėžtas I priedo 1 dalies 3 punkto e papunktyje.

5. Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas apibrėžtas I priedo 1 dalies 3 punkto d papunktyje; atskaitomybės ypatumai apibrėžti I priedo 2 dalies 1 punkte.

6. Elektros energijos kiekis apibrėžtas I priedo 2 dalies 6 punkte.

7. Kuro rūšys ir atitinkami KN kodai nurodyti I priedo 1 dalies 3 punkto b papunktyje.

▼M1 —————

▼B

10. Bendras suvartotos energijos (kuro ir elektros energijos) kiekis.( 1 ) Amerikos bandymų ir medžiagų bendrija: http://www.astm.org/index.shtml.

( 2 ) 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

( 3 ) 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 401/2009 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo (OL L 126, 2009 5 21, p. 13).

( 4 ) 2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis (OL L 197, 2009 7 29, p. 24).

( 5 ) 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB (OL L 9, 2009 1 14, p. 12).

( 6 ) JEC konsorciumą sudaro Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (JTC), EUCAR (Automobilių gamintojų asociacija moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai Europoje) ir CONCAWE (Europos naftos bendrovių asociacija aplinkai, sveikatai ir perdirbimo saugai).

( 7 ) http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf.

( 8 ) 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 443/2009 nustatantis naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (OL L 140, 2009 6 5, p. 1).

( 9 ) 2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 600/2012 dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitų ir tonkilometrių duomenų ataskaitų patikros ir vertintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL L 181, 2012 7 12, p. 1).

( 10 ) 2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL L 181, 2012 7 12, p. 30).

( 11 ) 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos (OL L 304, 2008 11 14, p. 1).

( 12 ) 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 13).

( 13 ) 2014 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 666/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 525/2013 nustatomi esminiai Sąjungos apskaitos sistemos reikalavimai ir atsižvelgiama į visuotinio atšilimo potencialo pokyčius ir tarptautiniu mastu sutartų apskaitos ataskaitų rengimo gairių pakeitimus (OL L 179, 2014 6 19, p. 26).