02014R1333 — LT — 12.12.2020 — 004.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1333/2014

2014 m. lapkričio 26 d.

dėl pinigų rinkos statistikos

(ECB/2014/48)

(OL L 359 2014.12.16, p. 97)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2015/1599 2015 m. rugsėjo 10 d.

  L 248

45

24.9.2015

►M2

EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2019/113 2018 m. gruodžio 7 d.

  L 23

19

25.1.2019

►M3

EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2019/1677 2019 m. rugsėjo 27 d.

  L 257

18

8.10.2019

►M4

EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2020/2004 2020 m. lapkričio 26 d.

  L 412

31

8.12.2020
▼B

EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1333/2014

2014 m. lapkričio 26 d.

dėl pinigų rinkos statistikos

(ECB/2014/48)1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente:

1) 

terminas „atskaitingasis agentas“, „rezidentas“ ir „reziduojantis“ turi tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2533/98 1 straipsnyje;

2) 

pinigų finansų įstaiga (PFĮ) turi tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) ( 1 ) 1 straipsnyje ir apima visus PFĮ filialus Sąjungoje ir ELPA, išskyrus atvejus, kai kuri nors šio reglamento nuostata numato kitaip;

▼M2 —————

▼M2

5a) 

finansų bendrovės – instituciniai vienetai, kurie yra nepriklausomi juridiniai vienetai ir rinkos gamintojai, kurių pagrindinė veikla yra finansinių paslaugų teikimas, kaip įtvirtinta patikslintoje Europos sąskaitų sistemoje (2010 m. ESS), nustatytoje Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 549/2013 ( 2 );

▼B

6) 

ne finansų bendrovės – ne finansų bendrovių sektorius, kaip nustatyta 2010 m. ESS;

7) 

valdžios sektorius – instituciniai vienetai, ne rinkos gamintojai, kurių produkcija yra skirta asmeniniam ir kolektyviniam vartojimui ir finansuojama privalomais mokėjimais, kuriuos atlieka kitiems sektoriams priklausantys vienetai ir instituciniai vienetai, daugiausia dalyvaujantys nacionalinių pajamų ir turto perskirstyme, kaip nustatyta 2010 m. ESS;

8) 

visas pagrindinis balanso turtas – visas turtas, atskaičius likusį turtą, kaip šie terminai apibrėžti Reglamente (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33);

▼M2

9) 

pinigų rinkos statistika – užtikrintų, neužtikrintų ir išvestinių finansinių priemonių sandorių pinigų rinkos priemonėmis statistika, kai šiuos sandorius atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu sudaro atskaitingieji agentai ir finansų bendrovės (išskyrus centrinius bankus, kai sandoriu nesiekiama investavimo tikslų), valdžios sektorius ar ne finansų bendrovės, priskiriamos „didmeninėms“ pagal Bazelio III PLTR sistemą, išskyrus grupės vidaus sandorius;

▼B

10) 

pinigų rinkos priemonė – bet kuri iš priemonių, išvardytų I, II ir III prieduose;

11) 

pinigų rinkos fondas – kolektyvinio investavimo įmonė, kuriai reikalingas leidimas vykdyti kolektyvinio investavimo į pervedamus vertybinius popierius įmonės pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/65/EB ( 3 ) veiklą arba kuri yra alternatyvus investicijų fondas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES ( 4 ), investuojantis į trumpalaikį turtą, siekiantis atskirų ar bendrų tikslų ir siūlantis grąžą pagal pinigų rinkos normas arba saugantis investicijų vertę;

12) 

centrinis bankas – bet kuris centrinis bankas, nepriklausomai nuo jo buvimo vietos;

13) 

nacionalinis (-iai) centrinis (-iai) bankas (-ai) arba NCB – Sąjungos valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai;

▼M2

14) 

atraminė atskaitingoji visuma – euro zonoje reziduojančios PFĮ, išskyrus centrinius bankus ir PRF, kurios priima indėlius eurais ir (arba) leidžia bet kokias kitas skolos priemones ir (arba) teikia ar gauna paskolas eurais, kaip išvardyta I, II ar III priede, kitoms finansų bendrovėms, valdžios sektoriui ar ne finansų bendrovėms;

▼B

15) 

grupė – įmonių grupė, įskaitant bankų grupę, bet tuo nepasiribojant, kurią sudaro patronuojanti įmonė ir jos antrinės įmonės, kurių finansinės ataskaitos yra konsoliduotos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/34/ES ( 5 );

16) 

filialas – veiklos vieta, kuri teisiškai priklauso įstaigai ir kuri tiesiogiai vykdo visus ar dalį įstaigos sandorių;

17) 

Sąjungoje ar ELPA esantis filialas – filialas, esantis ir registruotas Sąjungos valstybėje narėje ar ELPA šalyje;

18) 

Europos laisvosios prekybos asociacija – tarpvyriausybinė organizacija, įsteigtą siekiant skatinti laisvąją prekybą ir ekonominę integraciją organizacijos valstybių narių naudai;

19) 

grupės vidaus sandoris – sandoris pinigų rinkos priemonėmis, kurį atskaitingasis agentas sudaro su kita įmone, ir kuris yra visiškai įtrauktas į tą pačią konsoliduotą finansinę ataskaitą. Laikoma, kad įmonės, sandorio šalys, yra visiškai įtrauktos į „tą patį konsolidavimo procesą“, kai abi įmonės yra:

a) 

įtrauktos į konsolidavimo procesą pagal Direktyvą 2013/34/ES arba tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 ( 6 ) arba grupės, kurios patronuojančios įmonės buveinė yra trečiojoje šalyje, atžvilgiu – pagal visuotinai pripažįstamus tos trečiosios šalies atskaitomybės principus, laikomus lygiaverčiais TFAS pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1569/2007 ( 7 ) (arba trečiosios šalies atskaitomybės standartus, kuriuos leidžiama naudoti pagal to reglamento 4 straipsnį); arba

b) 

joms taikoma ta pati konsoliduota priežiūra pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES ( 8 ) arba, grupės, kurios patronuojančios įmonės buveinė yra trečiojoje šalyje, atžvilgiu, taikoma ta pati trečiosios šalies kompetentingos institucijos priežiūra, pripažinta lygiaverte priežiūrai, kuriai taikomi Direktyvos 2013/36/ES 127 straipsnyje nustatyti principai;

20) 

darbo diena – bet kurios dienos, nurodytos sutartyje ar sandorio pinigų rinkos priemonėmis patvirtinime atžvilgiu diena, kurią komerciniai bankai ir užsienio valiutos keitimo rinkos vykdo įprastinę veiklą (įskaitant sandorius atitinkamomis pinigų rinkos priemonėmis) ir vykdo atsiskaitymus ta pačia valiuta, kaip ir mokėjimo įsipareigojimas, kuris yra mokėtinas ar apskaičiuotas pagal tą dieną. Jei sandoriui pinigų rinkos priemonėmis taikoma standartinė Europos bankų federacijos (EBF), Paskolų rinkos asociacijos (PRA), Tarptautinės apsikeitimo sandorių ir išvestinių finansinių priemonių asociacijos (International Swaps and Derivatives Association, Inc., ISDA) ar kitų pirmaujančių Europos ar tarptautinių rinkos asociacijų priimta pagrindų sutartis, vartojama pateikta ar pagal nuorodą įtraukta apibrėžtis. Kai vykdomas bet koks sandoris pinigų rinkos priemonėmis, vykdytinas per paskirtąją atsiskaitymo sistemą, darbo diena reiškia dieną, kurią ta atsiskaitymo sistema galima įvykdyti tokį sandorį;

▼M2

20a) 

kredito įstaiga turi tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 ( 9 ) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

▼B

21) 

TARGET2 atsiskaitymo diena – bet kokia diena, kai veikia TARGET2 (transeuropinė automatizuota realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistema);

22) 

atpirkimo sutartis – sutartis, pagal kurią jos šalys gali sudaryti sandorius, kuriais viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja parduoti kitai šaliai (pirkėjui) nustatytą „turtą“ (vertybinius popierius, preke ar kitų finansinį turtą) artimiausiu metu, o pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui pirkimo kainą, o tuo pačiu pirkėjas įsipareigoja perparduoti pardavėjui turtą fiksuotą dieną ateityje arba pareikalavus, mainais už pardavėjo įsipareigojimą sumokėti pirkėjui atpirkimo kainą. Kiekvienas toks sandoris gali būti atpirkimo sandoris arba pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris. Atpirkimo sutartis taip pat gali reikšti įsipareigojimą įkeisti turtą ir suteikti bendrą teisę jį naudoti pakartotinai mainais už paskolą pinigais artimiausiu metu ir paskolos ir palūkanų grąžinimą mainais už turto grąžinimą. Atpirkimo sandoris gali būti sudarytas su iš anksto apibrėžtu išpirkimo terminu („terminuoti“ atpirkimo sandoriai) ar be iš anksto nustatyto išpirkimo termino, kai abi šalys turi galimybę pratęsti ar nutraukti sutartį kiekvieną dieną („neterminuoti“ atpirkimo sandoriai);

23) 

trišalis atpirkimo sandoris – atpirkimo sandoris, pagal kurį trečioji šalis atsako už įkaito pasirinkimą ir valdymą sandorio laikotarpiu;

24) 

užsienio valiutos apsikeitimo sandoris – apsikeitimo sandoris, pagal kurį viena šalis parduoda kitai šaliai nustatytą sumą nustatyta valiuta už suderintą sumą sutarta skirtinga užsienio valiuta, remiantis suderintu užsienio valiutos keitimo kursu (vadinamu neatidėliotinu užsienio valiutos keitimo kursu) su įsipareigojimu atpirkti parduotą užsienio valiutą ateityje (vadinama išpirkimo data) už anksčiau skirtingu užsienio valiutos keitimo kursu (vadinamu išankstiniu užsienio valiutos keitimo kursu) įsigytos užsienio valiutos pardavimą;

▼M2

25) 

vienos nakties indeksų apsikeitimo sandoris arba VNIAS – palūkanų normų apsikeitimo sandoris, kai periodinė kintamos dalies palūkanų norma yra lygi vienos nakties palūkanų normos (ar vienos nakties indeksų palūkanų normos) geometriniam vidurkiui nustatytu laikotarpiu. Galutinis mokėjimas apskaičiuojamas kaip fiksuotos palūkanų normos ir sudėtinės vienos nakties palūkanų normos, fiksuotos VNIAS laikotarpiu ir taikomos nominaliai sandorio vertei, skirtumas;

▼B

26) 

Bazelio III PLTR sistema – padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (PLTR), pasiūlytas Bazelio komiteto ir Bazelio bankų priežiūros komiteto priežiūros įstaigos – Valdytojų ir priežiūros institucijų vadovų grupės patvirtintas 2013 m. sausio 7 d. kaip būtinasis visuotinis bankų sektoriaus trumpalaikių likvidumo priemonių reguliavimo standartas.

2 straipsnis

Faktinė atskaitingoji visuma

1.  
Faktinę atskaitingąją visumą sudaro euro zonoje reziduojančios PFĮ iš atraminės atskaitingosios visumos, kurią Valdančioji taryba papažįsta atskaitingaisiais agentais atitinkamai pagal 2 ar 3 dalį, arba atskaitingaisiais agentais pripažintos PFĮ pagal 4 dalį, remiantis toje dalyje nurodytais kriterijais, kurioms yra pranešta apie jų duomenų teikimo įsipareigojimus pagal 5 dalį (toliau – atskaitingieji agentai).
2.  

Šiam reglamentui įsigaliojus, Valdančioji taryba gali nuspręsti, kad PFĮ laikomas atskaitinguoju agentu, jei visas PFĮ pagrindinis balanso turtas viršija 0,35 % visų euro zonos PFĮ visą pagrindinį balanso turtą, sprendžiant pagal naujausius ECB turimus duomenis, t. y.:

a) 

kalendorinių metų prieš pranešimą pagal 5 dalį gruodžio mėnesio pabaigos duomenis; arba

b) 

jei nėra a punkte nurodytų duomenų, praėjusių metų gruodžio mėnesio duomenis.

Priimant šį sprendimą, apskaičiuojant atitinkamos PFĮ visą pagrindinį balanso turtą neatsižvelgiama į filialus, esančius už atitinkamos PFĮ priimančios šalies.

3.  
Nuo 2017 m. sausio 1 d. Valdančioji taryba gali priskirti bet kokią kitą PFĮ atskaitingiesiems agentams, remiantis jos visu pagrindiniu balanso turtu, palyginti su visų euro zonos PFĮ visu pagrindiniu balanso turtu, PFĮ veiklos prekiaujant pinigų rinkos priemonėmis svarba ir jos sąsajomis su euro zonos ir (arba) atskirų valstybių narių finansų sistemos stabilumu ir funkcionavimu.
4.  
Nuo 2017 m. sausio 1 d. Valdančioji taryba taip pat gali nuspręsti, kad kiekvienoje euro zonos valstybėje narėje atskaitingaisiais agentais pripažįstamos ne mažiau kaip trys PFĮ. Atitinkamai, jei remiantis Valdančiosios tarybos sprendimais, priimtais pagal 2 ar 3 dalį, konkrečioje valstybėje narėje atrenkama mažiau nei trys PFĮ, faktinė atskaitingoji visuma taip pat apima kitas PFĮ iš to euro zonos valstybės narės, kurias atitinkamas NCB laiko reprezentatyviomis (toliau – reprezentatyvūs atskaitingieji agentai), tam, kad ne mažiau kaip trys atskaitingieji agentai būtų pripažinti tos euro zonos valstybės narės atskaitingaisiais agentais.

Reprezentatyvūs atskaitingieji agentai parenkami iš didžiausių kredito įstaigų, reziduojančių atitinkamoje euro zonos valstybėje narėje, remiantis visu pagrindiniu įstaigų balanso turtu, išskyrus atvejus, kai NCB pasiūlo alternatyvius kriterijus ir ECB raštu jiems pritaria.

5.  
ECB arba atitinkamas NCB praneša atitinkamoms PFĮ apie Valdančiosios tarybos sprendimą, priimtą pagal 2, 3 ar 4 dalį, ir jų įsipareigojimus pagal šį reglamentą. Pranešimas siunčiamas raštu ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius iki pirmojo duomenų teikimo pradžios.
6.  
Nepaisant Valdančiosios tarybos sprendimų, priimtų pagal 2, 3 ar 4 dalį, NCB taip pat gali rinkti pinigų rinkos statistiką iš PFĮ, reziduojančių jų valstybėje narėje, jei šios nelaikomos atskaitingaisiais agentais pagal 2, 3 ar 4 dalį, remiantis jų nacionaliniais statistinės atskaitomybės reikalavimais (toliau – papildomi atskaitingieji agentai). NCB nedelsiant praneša tokiu būdu nustatytiems papildomiems atskaitingiesiems agentams.

3 straipsnis

Statistinės atskaitomybės reikalavimai

▼M4

1.  
Tam, kad būtų reguliariai teikiama pinigų rinkos statistika, atskaitingieji agentai valstybės narės, kurioje jie reziduoja, nacionaliniam centriniam bankui kartą per dieną teikia konsoliduotą statistinę informaciją apie pinigų rinkos priemones, įskaitant informaciją apie visus savo Sąjungoje ir ELPA esančius filialus, taip pat apie savo filialus, esančius Jungtinėje Karalystėje. Reikalaujama statistinė informacija nurodyta I, II ir III prieduose. Atskaitingieji agentai teikia reikalaujamą statistinę informaciją, laikydamiesi IV priede nustatytų būtinųjų perdavimo, tikslumo, sąvokų atitikties, pataisymų ir duomenų vientisumo standartų. NCB iš atskaitingųjų agentų gautą statistinę informaciją perduoda ECB, vadovaudamiesi šio reglamento 4 straipsnio 2 dalimi.

▼M2

2.  
NCB apibrėžia ir įgyvendina pinigų rinkos priemonėms taikomas atskaitomybės taisykles, kurių privalo laikytis atskaitingieji agentai. Šios atskaitomybės taisyklės užtikrina reikalaujamos statistinės informacijos teikimą ir padeda tiksliai patikrinti, ar vykdomi IV priede nustatyti būtinieji standartai.

▼B

3.  
Nepaisant 1 dalyje nurodyto atskaitomybės reikalavimo, NCB gali nuspręsti, kad atskaitingieji agentai, parinkti pagal 2 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis ir reziduojantys NCB valstybėje narėje, privalo teikti ECB I, II ir III prieduose nurodytą statistinę informaciją. NCB apie tai atitinkamai praneša ECB ir atskaitingiesiems agentams; tuomet ECB apibrėžia ir įgyvendina atskaitomybės taisykles, kurių privalo laikytis atskaitingieji agentai, ir perima uždavinį reikalaujamus duomenis rinkti tiesiogiai iš atskaitingųjų agentų.
4.  
Jei NCB parenka papildomus atskaitinguosius agentus ir praneša jiems kaip nurodyta 2 straipsnio 6 dalyje, jie teikia statistinę informaciją apie pinigų rinkos priemones NCB kartą per dieną. NCB perduoda iš papildomų atskaitingųjų agentų gautą statistinę informaciją ECB pastarajam pareikalavus pagal šio reglamento 4 straipsnio 2 dalį.

▼M2

5.  
NCB apibrėžia ir įgyvendina atskaitomybės taisykles, kurių privalo laikytis papildomi atskaitingieji agentai pagal savo nacionalinius statistinės atskaitomybės reikalavimus. NCB užtikrina, kad pagal nacionalines atskaitomybės taisykles papildomi atskaitingieji agentai privalės laikytis reikalavimų, lygiaverčių šio reglamento 6–8 straipsniams, 10 straipsnio 3 daliai ir 11 bei 12 straipsniams. NCB užtikrina, kad šios atskaitomybės taisyklės padės gauti reikalaujamą statistinę informaciją ir tiksliai patikrinti, ar vykdomi IV priede nustatyti būtinieji standartai.

▼B

4 straipsnis

Savalaikiškumas

▼M2

1.  
Jei NCB pagal 3 straipsnio 3 dalį nusprendžia, kad atskaitingieji agentai privalo teikti I, II ir III prieduose nurodytą statistinę informaciją ECB tiesiogiai, atskaitingieji agentai perduoda tokią informaciją ECB kartą per dieną, nuo 18 val. prekybos dieną iki 7 val. vidurio Europos laiku (CET) ( 10 ) pirmą TARGET2 atsiskaitymo dieną, einančią po prekybos dienos.
2.  
Bet kuriuo kitu atveju, nei nurodyta 1 dalyje, NCB kartą per dieną perduoda ECB pinigų rinkos statistinę informaciją, nurodytą I, II ir III prieduose, gautą iš atskaitingųjų agentų, atrinktų pagal 2 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, arba iš papildomų atskaitingųjų agentų, atrinktų pagal 2 straipsnio 6 dalį, kartą per dieną, iki 7 val. vidurio Europos laiku (CET) pirmą TARGET2 atsiskaitymo dieną, einančią po prekybos dienos.

▼B

3.  
NCB sprendžia, iki kada jiems reikia gauti duomenis iš atskaitingųjų agentų tam, kad laikytųsi jiems 2 dalyje nustatytų duomenų teikimo terminų, ir apie tai atitinkamai praneša atskaitingiesiems agentams.
4.  
Jei 1 ar 2 dalyje nurodytas terminas tenka TARGET2 nedarbo dienai, terminas pratęsiamas iki kitos TARGET2 darbo dienai, skelbiamos ECB interneto svetainėje.

▼M2

5.  
Vertinant, ar atskaitingasis agentas įvykdė šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus, IV priedo 1 dalies i–ii punktuose numatyto bet kurio būtinojo perdavimo standarto pažeidimas laikomas to paties tipo atskaitomybės reikalavimo nesilaikymu, kai siekiama nustatyti nesilaikymo atvejį pagal ECB statistikos reikalavimų nevykdymo sistemą.

▼M2 —————

▼B

6 straipsnis

Susijungimas, skaidymasis, reorganizavimas ir nemokumas

1.  
Jeigu susijungimas, skaidymasis, atsiskyrimas ar bet koks kitas reorganizavimas gali padaryti poveikį atskaitingojo agento statistinių įsipareigojimų vykdymui, viešai paskelbus apie ketinimą įvykdyti tokią operaciją ir pagrįstu laiku iki jos įvykdymo atitinkamas atskaitingasis agentas informuoja ECB ir atitinkamą NCB apie planuojamas procedūras šiame reglamente nustatytiems statistinės atskaitomybės reikalavimams įvykdyti. Atskaitingasis agentas apie tokią operaciją per 14 dienų nuo jos užbaigimo taip pat praneša ECB ir atitinkamam NCB.
2.  
Jei atskaitingasis agentas susijungia su kitu subjektu įsigijimo būdu, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/35/ES ( 11 ) ir vienas iš susijungime dalyvaujančių subjektų buvo atskaitingasis agentas, susijungęs subjektas toliau teikia duomenis pagal šį reglamentą.
3.  
Jei atskaitingasis agentas susijungia su kitu subjektu, kai įsteigiama nauja bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvoje 2011/35/ES, ir vienas iš susijungime dalyvaujančių subjektų buvo atskaitingasis agentas, naujas subjektas toliau teikia duomenis pagal šį reglamentą, jei jis atitinka atskaitingojo agento apibrėžtį.
4.  
Jei atskaitingasis agentas išskaidomas į du ar daugiau subjektų, kai įsigyjama ar įsteigiama nauja bendrovė, kaip apibrėžta Šeštojoje Tarybos direktyvoje 82/891/EEB ( 12 ), ir vienas iš naujų subjektų yra atskaitingasis agentas, naujas subjektas teikia duomenis pagal šį reglamentą. Skaidymasis apima ir atsiskyrimo operaciją, kuria atskaitingasis agentas perduoda visą savo turtą ir įsipareigojimus ar jų dalį naujai bendrovei mainais už naujos bendrovės akcijas.
5.  
Jei atskaitingasis agentas tampa nemokiu, praranda savo bankinės veiklos licenciją ar kitaip nutraukia bankinę veiklą, ir tai patvirtina kompetentinga priežiūros institucija, jis nebeprivalo teikti duomenų pagal šį reglamentą.
6.  

5 dalies tikslais atskaitingasis agentas laikomas nemokiu, esant vienai ar daugiau iš šių aplinkybių:

a) 

jis perleidžia visą savo turtą kreditoriams arba siekdamas sudaryti restruktūrizavimo sutartį, restruktūrizavimo susitarimą ar taikos sutartį su kreditoriais;

b) 

jis raštu prisipažįsta nepajėgiu sumokėti skolas suėjus jų grąžinimo terminui;

c) 

jis kreipiasi dėl, sutina ar pritaria bet kokio patikėtinio, bankroto administratoriaus, bankroto procedūros administratoriaus, likvidatoriaus ar analogiško pareigūno paskyrimui jam, visam jo turtui ar esminei jo turto daliai;

d) 

teismui ar kitai kompetentingai įstaigai ar institucijai pateikiamas prašymas dėl jo nemokumo (išskyrus atvejus, kai kreipiasi atitiktinė šalis dėl atskaitingojo agento įsipareigojimų to atitiktinės šalies atžvilgiu);

e) 

jis bankrutuoja ar tampa nemokus (ar jam iškeliama analogiška procedūra), arba jis ar bet kokia valstybės institucija, kitas subjektas ar asmuo kreipiasi dėl jo restruktūrizavimo, taikos sutarties, jo skolų restruktūrizavimo, administravimo, likvidavimo, likvidavimo ar panašių priemonių pagal bet kokius šiuo metu ar ateityje galiosiančius įstatymus ar kitus teisės aktus, jei tokio prašymo nagrinėjimas (išskyrus prašymą dėl likvidavimo ar bet kokios analogiškos procedūros, kuriai 30 dienų laikotarpis netaikomas) nėra sustabdytas ar prašymas nėra atmestas per 30 dienų nuo jo pateikimo;

f) 

jam, visam jo turtui ar esminei jo turto daliai paskiriamas patikėtinis, bankroto administratorius, bankroto procedūros administratorius, likvidatorius ar analogiškas pareigūnas; arba

g) 

įvyksta jo kreditorių susirinkimas, siekiant apsvarstyti savanorišką restruktūrizavimo susitarimą (ar bet kokį analogišką procedūrą).

7 straipsnis

Konfidencialumo nuostatos

1.  
ECB ir NCB, pagal šį reglamentą gaunantys ir tvarkydami duomenis, kuriuose yra konfidencialios informacijos, įskaitant dalijimąsi tokiais duomenimis su kitais euro zonos NCB, taiko konfidencialios statistinės informacijos apsaugos ir naudojimo standartus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 2533/98 8 ir 8c straipsniuose.
2.  
Laikantis 1 dalies, bet kokia konfidenciali informacija, patenkanti į ECB ar NCB pagal šį reglamentą surinktus duomenis, neperduodama bet kokioms institucijoms ar trečiosios šalims ir ja kitaip nesidalijama su jomis, išskyrus ECB ir euro zonos NCB, išskyrus atvejus, kai atskaitingasis agentas iš anksto suteikia ECB ar atitinkamam NCB savo tiesioginį rašytinį sutikimą, o ECB ar atitinkamas NCB, kai taikoma, su tokiu atskaitinguoju agentu pasirašo atitinkamą konfidencialumo sutartį.

8 straipsnis

Tikrinimas ir privalomas rinkimas

ECB ir atitinkamai NCB turi teisę tikrinti ir prireikus rinkti privalomą informaciją, kurią atskaitingieji agentai teikia laikydamiesi statistinės atskaitomybės reikalavimų, nustatytų šio reglamento 3 straipsnyje ir I, II ir III prieduose. Konkrečiai, ši teisė gali būtu įgyvendinama tada, kai atskaitingasis agentas nevykdo IV priede nustatytų perdavimo, tikslumo, sąvokų atitikties ar pataisymų standartų. Taip pat taikomas Reglamento (EB) Nr. 2533/98 6 straipsnis.

9 straipsnis

Supaprastinta dalinių pakeitimų procedūra

Atsižvelgdama į ECBS Statistikos komiteto nuomonę, ECB Vykdomoji valdyba turi teisę daryti dalinius techninius šio reglamento priedų pakeitimus, jeigu jie nepakeičia pagrindinės sąvokų sistemos ir neapsunkina atskaitingųjų agentų duomenų teikimo naštos. Apie tokius dalinius pakeitimus Vykdomoji valdyba nedelsiant praneša Valdančiajai tarybai.

10 straipsnis

Pirmasis duomenų teikimas

1.  
Atskaitingieji agentai, parinkti pagal 2 straipsnio 2 dalį, duomenis pirmą kartą pateikia pagal šį reglamentą, laikantis 12 straipsnyje nurodytų pereinamojo laikotarpio nuostatų, nuo 2016 m. balandžio 1 d. duomenų.
2.  
Atskaitingieji agentai, parinkti pagal 2 straipsnio 3 ir 4 dalis, duomenis pirmą kartą pateikia pagal šį reglamentą ECB ar atitinkamo NCB atskaitingajam agentui pagal 2 straipsnio 5 dalį nurodytą dieną, ir bet kokiu atveju ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo Valdančiosios tarybos sprendimo pagal 2 straipsnio 3 ar 4 dalį priėmimo dienos.
3.  
Be to, kai reprezentatyvūs atskaitingieji agentai parenkami pagal 2 straipsnio 4 dalį, reprezentatyvus atskaitingasis agentas gali raštu prašyti ECB ar atitinkamo NCB laikinai atidėti pirmąjį duomenų teikimo terminą, nurodydami tokio delsimo priežastis. Patenkinus prašymą, šį terminą galima atidėti iki šešių mėnesių, su galimybe vėliau dar kartą jį pratęsti iki šešių mėnesių. ECB ar atitinkamas NCB gali sutikti atidėti pirmąjį duomenų teikimo terminą pareiškėjui, reprezentatyviam atskaitingajam agentui, jei mano, kad toks delsimas yra pagrįstas. Be to, jei reprezentatyvus atskaitingasis agentas neturi teiktinų duomenų arba turi tik duomenis, kurių ECB ir NCB nelaiko reprezentatyviais pirmąją duomenų teikimo dieną, NCB gali šiam atskaitingajam agentui netaikyti pirmojo duomenų teikimo termino. Tokią išimtį gali suteikti tik NCB, veikdamas kartu su ECB, jei ECB ir NCB laiko prašymą pagrįstu, ir tai nekelia grėsmės teikiamų duomenų imties reprezentatyvumui.
4.  
PFĮ, parinkti kaip papildomi atskaitingieji agentai pagal 2 straipsnio 6 dalį, duomenis pirmą kartą pateikia pagal šį reglamentą NCB papildomam atskaitingajam agentui pagal 2 straipsnio 6 dalį nurodytą dieną.

11 straipsnis

Periodinės peržiūros sąlyga

ECB peržiūri šio reglamento veikimą praėjus 12 mėnesių nuo pirmojo duomenų pateikimo ir pateikia apie tai ataskaitą. Vadovaudamasis ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis, ECB gali padidinti arba sumažinti atskaitingųjų agentų skaičių ir (arba) statistinės atskaitomybės reikalavimus. Po šios pirminės peržiūros, reguliarus faktinės atskaitingosios visumos atnaujinimas vykdomas kas antri metai.

12 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. liepos 1 d. atskaitingiesiems agentams leidžiama teikti pinigų rinkos statistiką ECB arba atitinkamam NCB už kai kurias, bet ne už visas atitinkamas dienas. ECB arba atitinkamas NCB gali nurodyti dienas, už kurias reikalaujama teikti duomenis.

13 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Šis reglamentas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

▼M2
I PRIEDAS

Su užtikrintais sandoriais susijusios pinigų rinkos statistikos teikimo sistema

1 DALIS

PRIEMONIŲ TIPAS

Atskaitingieji agentai Europos Centriniam Bankui (ECB) ar atitinkamam nacionaliniam centriniam bankui (NCB) teikia duomenis apie visas atpirkimo sutartis ir sandorius, sudarytus jų pagrindu, įskaitant trišalius atpirkimo sandorius, eurais, kurių išpirkimo terminas neviršija vienerių metų (apibrėžiami kaip sandoriai, kurių išpirkimo terminas neviršija 397 dienų nuo atsiskaitymo dienos), kuriuos sudaro atskaitingasis agentas ir finansų bendrovės (išskyrus centrinius bankus, kai sandoriu nesiekiama investavimo tikslų), valdžios sektorius ar ne finansų bendrovės, priskiriamos „didmeninėms“ pagal Bazelio III PLTR sistemą. Tai netaikoma grupės vidaus sandoriams.

2 DALIS

DUOMENŲ TIPAS

1. Sandoriais pagrįstų duomenų ( 13 ), kuriuos reikia pateikti apie kiekvieną sandorį, tipas:Laukas

Duomenų aprašas

Alternatyvaus duomenų teikimo galimybė (jei yra) ir kiti požymiai

Sandorio, apie kurį teikiami duomenys, statusas (Reported transaction status)

Šis požymis nurodo, ar sandoris yra naujas sandoris, dalinis sandorio, apie kurį buvo anksčiau pateikti duomenys, pakeitimas, ar sandorio, apie kurį buvo anksčiau pateikti duomenys, panaikinimas ar ištaisymas.

 

Novacijos statusas (Novation status)

Šis požymis nurodo, ar sandoris yra novacija.

 

Unikalus sandorio identifikatorius (Unique transaction identifier)

Unikalus kodas, pagal kurį galima identifikuoti atitinkamo rinkos segmento sandorį.

Šio lauko duomenis (jei tokie yra) teikti privaloma.

Individuali sandorio identifikacija (Proprietary transaction identification)

Unikalus vidaus sandorio identifikatorius, kurį atskaitingasis agentas naudoja su kiekvienu sandoriu. Individuali sandorio identifikacija yra unikali bet kokiam sandoriui, apie kurį teikiami duomenys, pagal pinigų rinkos segmentą ir atskaitingąjį agentą.

 

Susijusio sandorio Individuali identifikacija (Related proprietary transaction identification)

Unikalus vidinis sandorio identifikatorius, kurį atskaitingasis agentas taiko pradiniam sandoriui, kurio atžvilgiu vėliau buvo atlikta novacija

Šio lauko duomenis (kai taikoma) teikti privaloma.

Atitiktinės šalies individuali sandorio identifikacija (Counterparty proprietary transaction identification)

Atskaitingojo agento atitiktinės šalies tam pačiam sandoriui suteikta individuali sandorio identifikacija.

Šio lauko duomenis (jei tokie yra) teikti privaloma.

Atitiktinės šalies identifikacija (Counterparty identification)

Identifikavimo kodas, pagal kurį atpažįstama sandorio, apie kurį teikiami duomenys, atskaitingojo agento atitiktinė šalis.

Juridinio asmens identifikatoriaus (JAI) kodas privalomas visais atvejais, kai toks identifikatorius yra suteiktas atitiktinei šaliai. Duomenis apie atitiktinės šalies sektorių ir atitiktinės šalies buvimo vietą teikti reikalaujama, jei JAI kodas nėra suteiktas.

Atitiktinės šalies sektorius (Counterparty sector)

Atitiktinės šalies institucinis sektorius.

Privaloma, jei atitiktinės šalies identifikacija nenurodyta.

Atitiktinės šalies buvimo vieta (Counterparty location)

Tarptautinės standartizacijos organizacijos (TSO) šalies, kurioje įsteigta atitiktinė šalis, kodas.

Privaloma, jei atitiktinės šalies identifikacija nenurodyta.

Trišalio agento identifikacija (Tri-party agent identification)

Trišalio agento atitiktinės šalies identifikatorius.

Šio lauko duomenis privaloma teikti apie trišalius sandorius.

JAI kodas privalomas visais atvejais, kai toks identifikatorius yra suteiktas agentui.

Ataskaitinė data (Reporting date)

Byloje esančių sandorio duomenų laikotarpio pradžia, pabaiga ir laikas.

 

Elektroninė laiko žyma (Electronic time stamp)

Sandorio sudarymo ar registravimo laikas.

 

Prekybos diena (Trade date)

Diena, kurią šalys sudaro finansinį sandorį.

 

Atsiskaitymo diena (Settlement date)

Diena, kai grynieji pinigai iš pradžių iškeičiami į turtą, kaip nustatyta sutartimi.

Atviro pagrindo atpirkimo sandorių termino pratęsimo atveju tai yra diena, kurią pratęsiamas terminas, net jei grynųjų pinigų mainai nevyksta.

Išpirkimo terminas (Maturity date)

Atpirkimo diena, t. y. diena, kurią privaloma grąžinti ar gauti grynuosius pinigus mainais už įkaitu įkeistą ar gautą turtą.

 

Sandorio tipas (Transaction type)

Šis požymis nurodo, ar sandorio tikslas – pasiskolinti ar paskolinti grynųjų pinigų.

 

Nominali sandorio vertė (Transaction nominal amount)

Iš pradžių pasiskolinta ar paskolinta suma eurais.

 

Palūkanų normos tipas (Rate type)

Šis požymis rodo, ar priemonės palūkanų norma yra fiksuota ar kintama.

 

Sandorio palūkanų norma (Deal rate)

Palūkanų norma, išreikšta pagal ACT/360 pinigų rinkos taisyklę, kuria buvo sudaryta atpirkimo sutartis, ir kuria turi būti atsilyginta už paskolintus grynuosius pinigus.

Šio lauko duomenis privaloma teikti tik apie fiksuotos palūkanų normos priemones.

Atskaitinės palūkanų normos indeksas (Reference rate index)

Pagrindinės atskaitinės palūkanų normos vieningas tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN), pagal kurį apskaičiuojami periodiniai palūkanų mokėjimai.

Šio lauko duomenis privaloma teikti tik apie kintamos palūkanų normos priemones.

Bazinių taškų kurso skirtumas (Basis point spread)

Bazinių taškų, pridedamų prie (jei teigiama) ar atskaičiuojamų nuo (jei neigiama) pagrindinės atskaitinės palūkanų normos skaičius, norint apskaičiuoti faktinę palūkanų normą, taikytiną konkrečiu laikotarpiu, kai išleidžiama kintamos palūkanų normos priemonė.

Šio lauko duomenis privaloma teikti tik apie kintamos palūkanų normos priemones.

Įkaito ISIN (Collateral ISIN)

Įkeisto turto ISIN.

Trišalių atpirkimo sutarčių, kurios nėra sudaromos pateikus vertybinių popierių, kuriems suteiktas bendrasis ISIN, krepšelį ar įkaitų tipų, kuriems ISIN nėra nustatytas, atveju šio lauko duomenų teikti neprivaloma.

Tais atvejais, kai įkeisto turto ISIN nenurodytas, privaloma nurodyti įkaito tipą, įkaito emitento sektorių ir bendrąjį įkaitą.

Bendrasis įkaitas (Collateral pool)

Naudojama nurodyti, ar įkaitu įkeistas turtas yra bendrasis įkaitas.

 

Įkaito tipas (Collateral type)

Naudojamas turto klasei, įkeistai įkaitu, identifikuoti.

Privaloma, išskyrus atvejus, kai įkaito ISIN nenurodytas.

Įkaito emitento sektorius (Collateral issuer sector)

Įkaito emitento institucinis sektorius.

Privaloma, išskyrus atvejus, kai įkaito ISIN nenurodytas.

Specialus įkaito rodiklis (Special collateral indicator)

Naudojama visoms atpirkimo sutartims, sudarytoms pateikus bendrąjį įkaitą, ir sutartims, sudarytoms pateikus specialųjį įkaitą, identifikuoti.

Duomenis privaloma pateikti tik tada, jei atskaitingasis agentas gali tai padaryti.

Nominali įkaito vertė (Collateral nominal amount)

Nominali įkaitu įkeisto turto vertė eurais.

Neprivaloma bet kokių atpirkimo sandorių ir kitų sandorių, kai įkeistas turtas nėra identifikuojamas ISIN, atveju.

Įkaito įvertinimas mažesne nei rinkos verte (Collateral haircut)

Rizikos valdymo priemonė, taikoma pagrindiniam įkaitui, pagal kurią to pagrindinio įkaito vertė apskaičiuojama kaip turto rinkos vertė, sumažinta tam tikra procentine išraiška (įvertinimas mažesne nei rinkos verte).

Šio lauko duomenis privaloma teikti tik apie sandorius su vienu įkaitu; kitais atvejais tai neprivaloma.

2. Reikšmingumo riba

Duomenis apie sandorius, sudarytus su ne finansų bendrovėmis, reikėtų teikti tik tuomet, jei šie sandoriai yra sudaryti su ne finansų bendrovėmis, priskiriamomis „didmeninėms“ pagal Bazelio III PLTR sistemą ( 14 ).
II PRIEDAS

Su neužtikrintais sandoriais susijusios pinigų rinkos statistikos teikimo sistema

1 DALIS

PRIEMONIŲ TIPAS

1. Atskaitingieji agentai Europos Centriniam Bankui (ECB) arba atitinkamam nacionaliniam centriniam bankui (NCB) teikia:

a) 

duomenis apie visas paskolas, pasitelkiant toliau esančioje lentelėje apibrėžtas priemones eurais, kurių išpirkimo terminas neviršija vienerių metų (apibrėžiamas kaip sandoriai, kurių išpirkimo terminas neviršija 397 dienų nuo atsiskaitymo dienos), kurias atskaitingasis agentas gauna iš finansų bendrovių (išskyrus centrinius bankus, kai sandoriu nesiekiama investavimo tikslų), valdžios sektoriaus ar ne finansų bendrovių, kurios priskiriamos „didmeninėms“ pagal Bazelio III PLTR sistemą;

b) 

duomenis apie visus skolinimo kitoms kredito įstaigoms sandorius eurais, kurių išpirkimo terminas neviršija vienerių metų (apibrėžiamus kaip sandoriai, kurių išpirkimo terminas neviršija 397 dienų nuo atsiskaitymo dienos), pasitelkiant neužtikrintus indėlius arba pareikalavimo sąskaitas, arba iš kredito įstaigų emitenčių įsigyjant komercinius vekselius, indėlių sertifikatus, kintamos palūkanų normos obligacijas ir kitus skolos vertybinius popierius, kurių išpirkimo terminas iki vienerių metų.

1 dalies a ir b punktai netaikomi grupės vidaus sandoriams.

2. Šioje lentelėje pateikiamas išsamus standartinis priemonių kategorijų aprašas, taikomas sandoriams, kurių duomenis atskaitingieji agentai privalo teikti ECB. Jei atskaitingieji agentai privalo teikti sandorių duomenis savo NCB, atitinkamas NCB turėtų perkelti šiuos priemonių kategorijų aprašus į nacionalinį lygmenį pagal šį reglamentą.Priemonės tipas

Aprašas

Indėliai (Deposits)

Neužtikrinti indėliai, už kuriuos skaičiuojamos palūkanos (įskaitant pareikalavimo sąskaitas, tačiau neįtraukiant einamųjų sąskaitų), kurie išperkami iš anksto pranešus ar kurių išpirkimo terminas neviršija vienerių metų, t. y. iki 397 dienų nuo atsiskaitymo dienos; šiuos indėlius priima (skolindamasis) arba pateikia (skolindamas) atskaitingasis agentas.

Sąskaita pagal pareikalavimą/pinigai pagal pareikalavimą (Call account/Call money)

Piniginių lėšų sąskaitos, kurių atžvilgiu taikytina palūkanų norma kasdien keičiasi, dėl to palūkanos išmokamos arba apskaičiuojamos reguliariais intervalais, taip pat yra įspėjimo laikotarpis norint išsiimti pinigų.

Taupomoji sąskaita su įspėjimo laikotarpiu norint išsiimti pinigų.

Indėlio sertifikatas (Certificate of deposit)

PFĮ išleista perleidžiamos ar neperleidžiamos formos terminuota skolos priemonė, suteikianti jos turėtojui teisę į konkrečią fiksuotą palūkanų normą apibrėžtu fiksuotu laikotarpiu iki vienerių metų, t. y. iki 397 dienų nuo atsiskaitymo dienos, už kurią mokamos palūkanos arba kuri yra diskontuojama.

Komercinis vekselis (Commercial paper)

Neužtikrinta PFĮ išleista skolos priemonė, kurios išpirkimo terminas neviršija vienerių metų, t. y. iki 397 dienų nuo atsiskaitymo dienos; už kurią skaičiuojamos palūkanos arba kuri yra diskontuojama.

Turtu padengtas komercinis vekselis (Asset backed commercial paper)

PFĮ išleista skolos priemonė, kurios išpirkimo terminas neviršija vienerių metų, t. y. iki 397 dienų nuo atsiskaitymo dienos, už kurią mokamos palūkanos arba kuri yra diskontuojama, ir užtikrinta tam tikru įkaitu.

Kintamos palūkanų normos obligacija (Floating rate note)

Skolos priemonė, kurios periodiniai palūkanų mokėjimai apskaičiuojami pagal vertę, t. y. nustatant pagrindinę atskaitinę palūkanų normą, pavyzdžiui, euro tarpbankinio skolinimo palūkanų normą (Euribor) iš anksto nustatytomis dienomis, vadinamomis nustatymo dienomis, ir kurios išpirkimo terminas neviršija vienerių metų, t. y. iki 397 dienų nuo atsiskaitymo dienos.

Kiti trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai (Other short-term debt securities)

Nesubordinuotieji vertybiniai popieriai, išskyrus nuosavybės priemones, kurių išpirkimo terminas neviršija vienerių metų, t. y. iki 397 dienų nuo atsiskaitymo dienos, kuriuos išleidžia atskaitingieji agentai; šios priemonės paprastai yra perleidžiamosios ir jomis prekiaujama antrinėse rinkose, arba jos užskaitomos rinkoje ir nesuteikia jų turėtojui jokių nuosavybės teisių įstaigos emitentės atžvilgiu. Šis straipsnis apima:

a)  vertybinius popierius, suteikiančius jų turėtojui besąlygišką teisę gauti fiksuotas ar sutartyje nustatytas pajamas atkarpos mokėjimų ir (arba) nurodytos fiksuotos sumos forma konkrečią dieną (ar dienas) arba nuo emisijos momentu apibrėžtos dienos;

b)  neperleidžiamas atskaitingųjų agentų išleistas priemones, kurios vėliau tampa perleidžiamomis ir kurios turėtų būti iš naujo priskiriamos „skolos vertybiniams popieriams“.

2 DALIS

DUOMENŲ TIPAS

1. Sandoriais pagrįstų duomenų ( 15 ), kuriuos reikia pateikti apie kiekvieną sandorį, tipas:Laukas

Duomenų aprašas

Alternatyvaus duomenų teikimo galimybė (jei yra) ir kiti požymiai

Sandorio, apie kurį teikiami duomenys, statusas (Reported transaction status)

Šis požymis nurodo, ar sandoris yra naujas sandoris, dalinis sandorio, apie kurį buvo anksčiau pateikti duomenys, pakeitimas, ar sandorio, apie kurį buvo anksčiau pateikti duomenys, panaikinimas ar ištaisymas.

 

Novacijos statusas (Novation status)

Šis požymis nurodo, ar sandoris yra novacija.

 

Unikalus sandorio identifikatorius (Unique transaction identifier)

Unikalus kodas, pagal kurį galima identifikuoti atitinkamo rinkos segmento sandorį.

Šio lauko duomenis (jei tokie yra) teikti privaloma.

Individuali sandorio identifikacija (Proprietary transaction identification)

Unikalus vidaus sandorio identifikatorius, kurį atskaitingasis agentas naudoja su kiekvienu sandoriu. Individuali sandorio identifikacija yra unikali bet kokiam sandoriui, apie kurį teikiami duomenys, pagal pinigų rinkos segmentą ir atskaitingąjį agentą.

 

Individuali susijusio sandorio identifikacija (Related proprietary transaction identification)

Unikalus vidinis sandorio identifikatorius, kurį atskaitingasis agentas taiko pradiniam sandoriui, kurio atžvilgiu vėliau buvo atlikta novacija.

Šio lauko duomenis (kai taikoma) teikti privaloma.

Atitiktinės šalies individuali sandorio identifikacija (Counterparty proprietary transaction identification)

Atskaitingojo agento atitiktinės šalies tam pačiam sandoriui suteikta individuali sandorio identifikacija.

Šio lauko duomenis (jei tokie yra) teikti privaloma.

Atitiktinės šalies identifikacija (Counterparty identification)

Identifikavimo kodas, pagal kurį atpažįstama sandorio, apie kurį teikiami duomenys, atskaitingojo agento atitiktinė šalis.

Juridinio asmens identifikatoriaus (JAI) kodas privalomas visais atvejais, kai toks identifikatorius yra suteiktas atitiktinei šaliai. Duomenis apie atitiktinės šalies sektorių ir atitiktinės šalies buvimo vietą teikti reikalaujama, jei JAI kodas nėra suteiktas.

Atitiktinės šalies sektorius (Counterparty sector)

Atitiktinės šalies institucinis sektorius.

Privaloma, jei atitiktinės šalies identifikacija nenurodyta.

Atitiktinės šalies buvimo vieta (Counterparty location)

Tarptautinės standartizacijos organizacijos (TSO) šalies, kurioje įsteigta atitiktinė šalis, kodas.

Privaloma, jei atitiktinės šalies identifikacija nenurodyta.

Ataskaitinė data (Reporting date)

Byloje esančių sandorio duomenų laikotarpio pradžia, pabaiga ir laikas.

 

Elektroninė laiko žyma (Electronic time stamp)

Sandorio sudarymo ar registravimo laikas.

 

Prekybos diena (Trade date)

Diena, kurią šalys sudaro finansinį sandorį, apie kurį teikiami duomenys.

 

Atsiskaitymo diena (Settlement date)

Diena, kurią atitiktinės šalys pasikeičia pinigų suma, ar kurią įvykdomas skolos priemonės pirkimas ar pardavimas.

Pareikalavimo sąskaitų ir kitų neužtikrintų pasiskolinamų ar skolinamų sumų, išperkamų iš anksto pranešus, atveju, diena, kurią indėlis pratęsiamas (t. y. kurią indėlis būtų buvęs grąžintas, jei jis būtų buvęs išpirktas (nepratęstas)).

Išpirkimo terminas (Maturity date)

Diena, kurią paskolos gavėjas privalo grąžinti pinigų sumą paskolos davėjui, arba diena, kurią sueina skolos vertybinio popieriaus išpirkimo terminas ir jį būtina grąžinti.

 

Priemonės tipas (Instrument type)

Priemonė, kuria skolinamasi ar skolinama.

 

Sandorio tipas (Transaction type)

Šis požymis nurodo, ar sandorio tikslas – pasiskolinti ar paskolinti grynųjų pinigų.

 

Nominali sandorio vertė (Transaction nominal amount)

Grynųjų pinigų eurais suma, skolinama ar pasiskolinama indėlio forma. Skolos vertybinių popierių atveju tai yra nominali išleidžiamo (įsigyjamo) vertybinio popieriaus vertė.

 

Sandorio kaina (Transaction deal price)

„Purvina kaina“ (t. y. kaina su sukauptomis palūkanomis), kuria vertybinis popierius yra išleistas arba parduodamas procentiniais punktais.

Neužtikrintų indėlių atveju būtina nurodyti 100.

Palūkanų normos tipas (Rate type)

Šis požymis rodo, ar priemonės palūkanų norma yra fiksuota ar kintama.

 

Sandorio palūkanų norma (Deal rate)

Palūkanų norma, reiškiama pagal ACT/360 pinigų rinkos taisyklę, kuria pateiktas indėlis, ir kuria atsilyginama už paskolintą grynųjų pinigų sumą. Skolos priemonių atveju tai yra galiojanti palūkanų norma, reiškiama pagal ACT/360 pinigų rinkos taisyklę, kuria priemonė buvo išleista ar įsigyta.

Šio lauko duomenis privaloma teikti tik apie fiksuotos palūkanų normos priemones.

Atskaitinės palūkanų normos indeksas (Reference rate index)

Pagrindinės atskaitinės palūkanų normos vieningas tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN), pagal kurį apskaičiuojami periodiniai palūkanų mokėjimai.

Šo lauko duomenis privaloma teikti tik apie kintamos palūkanų normos priemones.

Bazinių taškų kurso skirtumas (Basis point spread)

Bazinių taškų, pridedamų prie (jei teigiama) ar atskaičiuojamų nuo (jei neigiama) pagrindinės atskaitinės palūkanų normos skaičius, norint apskaičiuoti faktinę palūkanų normą, taikytiną konkrečiu laikotarpiu, kai išleidžiama kintamos palūkanų normos priemonė.

Šio lauko duomenis privaloma teikti tik apie kintamos palūkanų normos priemones.

Išpirkimas ar padengimas (Call or put)

Naudojama nustatyti, ar priemonei taikoma išpirkimo ar padengimo galimybė.

Šio lauko duomenis privaloma teikti tik apie išperkamas (padengiamas) priemones.

Pirmojo išpirkimo (padengimo) diena (First call/put date)

Pirmoji diena, kai galima pasinaudoti išpirkimo ar padengimo galimybe.

Šio lauko duomenis privaloma teikti tik apie priemones su išpirkimo ar padengimo galimybe, kuria galima pasinaudoti viena ar daugiau anksto nustatytomis dienomis.

Įspėjimo apie išpirkimą (padengimą) laikotarpis (Call/put notice period)

Kalendorinių dienų, prieš kurias priemonės turėtojas (emitentas) privalo įspėti priemonės emitentą (turėtoją) iki pasinaudojimo išpirkimo (padengimo) galimybe dienos, skaičius.

Šio lauko duomenis privaloma teikti tik apie visas išperkamas priemones (sandorius), kurioms nustatytas įspėjimo apie išpirkimą (padengimą) laikotarpį, taip pat apie išperkamus indėlius, įspėjus prieš iš anksto sutartą terminą.

2. Reikšmingumo riba

Duomenis apie sandorius, sudarytus su ne finansų bendrovėmis, reikėtų teikti tik tuomet, jei šie sandoriai yra sudaryti su ne finansų bendrovėmis, priskiriamomis „didmeninėms“ pagal Bazelio III PLTR sistemą.
III PRIEDAS

Su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusios pinigų rinkos statistikos teikimo sistema

1 DALIS

PRIEMONIŲ TIPAS

Atskaitingieji agentai Europos Centriniam Bankui (ECB) arba atitinkamam nacionaliniam centriniam bankui (NCB) teikia:

a) 

duomenis apie visus užsienio valiutos apsikeitimo sandorius, kuriais eurai yra perkami ar parduodami neatidėliotinai už užsienio valiutą ir perparduodami ar perperkami dieną ateityje už iš anksto sutartą užsienio valiutos keitimo išankstinį kursą, ir kurių išpirkimo terminas neviršija vienerių metų (apibrėžiami kaip sandoriai, kurių išpirkimo terminas neviršija 397 dienų nuo neatidėliotino užsienio valiutos apsikeitimo sandorio dalies atsiskaitymo dienos), kuriuos sudaro atskaitingasis agentas ir finansų bendrovės (išskyrus centrinius bankus, kai sandoriu nesiekiama investavimo tikslų), valdžios sektorius ar ne finansų bendrovės, priskiriamos „didmeninėms“ pagal Bazelio III PLTR sistemą;

b) 

duomenis apie vienos nakties indeksų apsikeitimo sandorius (VNIAS) eurais, kuriuos sudaro atskaitingasis agentas ir finansų bendrovės (išskyrus centrinius bankus, kai sandoriu nesiekiama investavimo tikslų), valdžios sektorius ar ne finansų bendrovės, priskiriamos „didmeninėms“ pagal Bazelio III PLTR sistemą.

a ir b punktai netaikomi grupės vidaus sandoriams.

2 DALIS

DUOMENŲ TIPAS

1. Sandoriais pagrįstų duomenų ( 16 ) apie užsienio valiutos apsikeitimo sandorius, kuriuos reikia pateikti apie kiekvieną sandorį, tipas:Laukas

Duomenų aprašas

Alternatyvaus duomenų teikimo galimybė (jei yra) ir kiti požymiai

Sandorio, apie kurį teikiami duomenys, statusas (Reported transaction status)

Šis požymis nurodo, ar sandoris yra naujas sandoris, dalinis sandorio, apie kurį buvo anksčiau pateikti duomenys, pakeitimas, ar sandorio, apie kurį buvo anksčiau pateikti duomenys, panaikinimas ar ištaisymas.

 

Novacijos statusas (Novation status)

Šis požymis nurodo, ar sandoris yra novacija.

 

Unikalus sandorio identifikatorius (Unique transaction identifier)

Unikalus kodas, pagal kurį galima identifikuoti atitinkamo rinkos segmento sandorį.

Šio lauko duomenis (jei tokie yra) teikti privaloma.

Individuali sandorio identifikacija (Proprietary transaction identification)

Unikalus vidaus sandorio identifikatorius, kurį atskaitingasis agentas naudoja su kiekvienu sandoriu. Individuali sandorio identifikacija yra unikali bet kokiam sandoriui, apie kurį teikiami duomenys, pagal pinigų rinkos segmentą ir atskaitingąjį agentą.

 

Individuali susijusio sandorio identifikacija (Related proprietary transaction identification)

Unikalus vidinis sandorio identifikatorius, kurį atskaitingasis agentas taiko pradiniam sandoriui, kurio atžvilgiu vėliau buvo atlikta novacija.

Šio lauko duomenis (kai taikoma) teikti privaloma.

Atitiktinės šalies individuali sandorio identifikacija (Counterparty proprietary transaction identification)

Atskaitingojo agento atitiktinės šalies tam pačiam sandoriui suteikta individuali sandorio identifikacija.

Šio lauko duomenis (jei tokie yra) teikti privaloma.

Atitiktinės šalies identifikacija (Counterparty identification)

Identifikavimo kodas, pagal kurį atpažįstama sandorio, apie kurį teikiami duomenys, atskaitingojo agento atitiktinė šalis.

Juridinio asmens identifikatoriaus (JAI) kodas privalomas visais atvejais, kai toks identifikatorius yra suteiktas atitiktinei šaliai. Duomenis apie atitiktinės šalies sektorių ir atitiktinės šalies buvimo vietą teikti reikalaujama, jei JAI kodas nėra suteiktas.

Atitiktinės šalies sektorius (Counterparty sector)

Atitiktinės šalies institucinis sektorius.

Privaloma, jei atitiktinės šalies identifikacija nenurodyta.

Atitiktinės šalies buvimo vieta (Counterparty location)

Tarptautinės standartizacijos organizacijos (TSO) šalies, kurioje įsteigta atitiktinė šalis, kodas.

Privaloma, jei atitiktinės šalies identifikacija nenurodyta.

Ataskaitinė data (Reporting date)

Byloje esančių sandorio duomenų laikotarpio pradžia, pabaiga ir laikas.

 

Elektroninė laiko žyma (Electronic time stamp)

Sandorio sudarymo ar registravimo laikas.

 

Prekybos diena (Trade date)

Diena, kurią šalys sudaro finansinį sandorį, apie kurį teikiami duomenys.

 

Neatidėliotino įskaitymo diena (Spot value date)

Diena, kai viena šalis parduoda kitai šaliai nustatytą sumą nustatyta valiuta mainais už sutartos sumos nustatyta skirtinga užsienio valiuta mokėjimą, remiantis sutartu užsienio valiutos keitimo kursu, vadinamu neatidėliotinu užsienio valiutos keitimo kursu.

 

Išpirkimo terminas (Maturity date)

Diena, kurią pasibaigia užsienio valiutos apsikeitimo sandoris, o užsienio valiuta, parduota neatidėliotino įskaitymo dieną, atperkama.

 

Užsienio valiutos keitimo sandorio tipas (Foreign exchange transaction type)

Šis požymis nustato, ar suma eurais, nurodoma ties nominalia sandorio verte, perkama ar parduodama neatidėliotino įskaitymo dieną.

Šis požymis turėtų nurodyti euro įskaitymą, t. y. ar euro perkamas, ar parduodamas neatidėliotino įskaitymo dieną.

 

Nominali sandorio vertė (Transaction nominal amount)

Nominali užsienio valiutos apsikeitimo sandorio vertė eurais.

 

Užsienio valiutos kodas (Foreign currency code)

Tarptautinis trijų skaitmenų TSO valiutos, perkamos ar parduodamos už euro, kodas.

 

Neatidėliotinas užsienio valiutos keitimo kursas (Foreign exchange spot rate)

euro ir užsienio valiutos keitimo kursas, taikomas neatidėliotinai užsienio valiutos apsikeitimo sandorio daliai.

 

Užsienio valiutos keitimo išankstiniai taškai (Foreign exchange forward points)

Išankstinio užsienio valiutos keitimo kurso ir neatidėliotino užsienio valiutos keitimo kurso skirtumas, reiškiamas baziniais taškais, nurodomais pagal galiojančias atitinkamos užsienio valiutos poros rinkos taisykles.

 

2. Sandoriais pagrįstų duomenų apie VNIAS sandorius, kuriuos reikia pateikti apie kiekvieną sandorį, tipasLaukas

Duomenų aprašas

Alternatyvaus duomenų teikimo galimybė (jei yra) ir kiti požymiai

Sandorio, apie kurį teikiami duomenys, statusas (Reported transaction status)

Šis požymis nurodo, ar sandoris yra naujas sandoris, dalinis sandorio, apie kurį buvo anksčiau pateikti duomenys, pakeitimas, ar sandorio, apie kurį buvo anksčiau pateikti duomenys, panaikinimas ar ištaisymas.

 

Novacijos statusas (Novation status)

Šis požymis nurodo, ar sandoris yra novacija.

 

Unikalus sandorio identifikatorius (Unique transaction identifier)

Unikalus kodas, pagal kurį galima identifikuoti atitinkamo rinkos segmento sandorį.

Šio lauko duomenis (jei tokie yra) teikti privaloma.

Individuali sandorio identifikacija (Proprietary transaction identification)

Unikalus vidaus sandorio identifikatorius, kurį atskaitingasis agentas naudoja su kiekvienu sandoriu. Individuali sandorio identifikacija yra unikali bet kokiam sandoriui, apie kurį teikiami duomenys, pagal pinigų rinkos segmentą ir atskaitingąjį agentą.

 

Individuali susijusio sandorio identifikacija (Related proprietary transaction identification)

Unikalus vidinis sandorio identifikatorius, kurį atskaitingasis agentas taiko pradiniam sandoriui, kurio atžvilgiu vėliau buvo atlikta novacija.

Šio lauko duomenis (kai taikoma) teikti privaloma.

Atitiktinės šalies individuali sandorio identifikacija (Counterparty proprietary transaction identification)

Atskaitingojo agento atitiktinės šalies tam pačiam sandoriui suteikta individuali sandorio identifikacija.

Šio lauko duomenis (jei tokie yra) teikti privaloma.

Atitiktinės šalies identifikacija (Counterparty identification)

Identifikavimo kodas, pagal kurį atpažįstama sandorio, apie kurį teikiami duomenys, atskaitingojo agento atitiktinė šalis.

Juridinio asmens identifikatoriaus (JAI) kodas privalomas visais atvejais, kai toks identifikatorius yra suteiktas atitiktinei šaliai. Duomenis apie atitiktinės šalies sektorių ir atitiktinės šalies buvimo vietą teikti reikalaujama, jei JAI kodas nėra suteiktas.

Atitiktinės šalies sektorius (Counterparty sector)

Atitiktinės šalies institucinis sektorius.

Privaloma, jei atitiktinės šalies identifikacija nenurodyta.

Atitiktinės šalies buvimo vieta (Counterparty location)

ISO šalies, kurioje įsteigta atitiktinė šalis, kodas.

Privaloma, jei atitiktinės šalies identifikacija nenurodyta.

Ataskaitinė data (Reporting date)

Byloje esančių sandorio duomenų laikotarpio pradžia, pabaiga ir laikas.

 

Elektroninė laiko žyma (Electronic time stamp)

Sandorio sudarymo ar registravimo laikas.

Neprivaloma.

Prekybos diena (Trade date)

Diena, kurią šalys sudaro finansinį sandorį.

 

Pradžios diena (Start date)

Diena, kurią apskaičiuojama vienos nakties kintamos dalies palūkanų norma.

 

Išpirkimo terminas (Maturity date)

Paskutinė diena per terminą, kuriuo skaičiuojama sudėtinė vienos nakties palūkanų norma.

 

Fiksuota palūkanų norma (Fixed interest rate)

Fiksuota palūkanų norma, pagal kurią apskaičiuojama NVIAS išmoka.

 

Sandorio tipas (Transaction type)

Šis požymis nurodo, ar atskaitingasis agentas moka ar gauna fiksuotą palūkanų normą.

 

Sandorio nominali vertė (Transaction nominal amount)

Nominali VNIAS vertė.

 

3. Reikšmingumo riba

Duomenis apie sandorius, sudarytus su ne finansų bendrovėmis, reikėtų teikti tik tuomet, jei šie sandoriai yra sudaryti su ne finansų bendrovėmis, priskiriamomis „didmeninėms“ pagal Bazelio III PLTR sistemą.

▼M3
IV PRIEDAS

Būtinieji standartai, kuriuos turi taikyti faktinė atskaitingoji visuma

Kad laikytųsi Europos Centrinio Banko (ECB) statistinės atskaitomybės reikalavimų, atskaitingieji agentai turi vykdyti šiuos būtinuosius standartus.

1.   Būtinieji perdavimo standartai:

i) 

duomenys turi būti teikiami laiku ir laikantis ECB ir atitinkamo nacionalinio centrinio banko (NCB) nustatytų terminų;

ii) 

statistinių ataskaitų forma ir formatas turi atitikti ECB ir atitinkamo NCB nustatytus techninius atskaitomybės reikalavimus;

iii) 

atskaitingasis agentas ECB ir atitinkamam NCB turi pateikti vieno arba daugiau asmenų kontaktinius duomenis;

iv) 

turi būti laikomasi duomenų perdavimo ECB ir atitinkamam NCB techninių specifikacijų.

2.   Būtinieji tikslumo standartai:

i) 

statistinė informacija turi būti teisinga;

ii) 

atskaitingieji agentai turi sugebėti pateikti informaciją apie pokyčius, kurie matyti iš pateiktų duomenų;

iii) 

statistinė informacija turi būti išsami, joje negali būti nuolatinių ir struktūrinių spragų; esamos spragos turi būti pripažintos, paaiškintos ECB ir atitinkamam NCB ir, jei taikytina, kuo greičiau užpildytos;

iv) 

atskaitingieji agentai turi vadovautis ECB ir atitinkamo NCB nustatytais techninio duomenų perdavimo matmenimis, skaičių apvalinimo metodika ir dešimtainiais skaitmenimis;

v) 

atskaitingieji agentai, atsakydami į bet kurį ECB arba atitinkamo NCB pranešimą, kuriuo jų prašoma patvirtinti statistinės informacijos tikslumą arba atsakyti į bet kurią užklausą dėl jos tikslumo, turi pateikti reikalaujamą informaciją per ECB arba atitinkamo NCB nustatytus terminus.

3.   Būtinieji sąvokų atitikties standartai:

i) 

statistinė informacija turi atitikti šiame reglamente pateiktas apibrėžtis ir klasifikacijas;

ii) 

jeigu nukrypstama nuo šių apibrėžčių ir klasifikacijų, atskaitingieji agentai turi reguliariai stebėti skirtumą tarp naudojamos ir šiame reglamente nustatytos priemonės ir nustatyti jo dydį;

iii) 

atskaitingieji agentai turi sugebėti paaiškinti perduotų duomenų trūkius lyginant su ankstesnių laikotarpių skaičiais.

4.   Būtinieji pataisymų standartai:

Turi būti laikomasi ECB ir atitinkamo NCB nustatytos pataisymų tvarkos ir procedūrų. Pataisymai, kurie skiriasi nuo įprastų pataisymų, turi būti pateikti kartu su aiškinamuoju raštu.

5.   Būtinieji duomenų vientisumo standartai:

i) 

atskaitingieji agentai turi nešališkai ir objektyviai rinkti ir perduoti statistinę informaciją;

ii) 

atskaitingieji agentai turi ištaisyti perduotų duomenų klaidas ir apie jas kiek įmanoma anksčiau pranešti ECB ir atitinkamam NCB.( 1 ) 2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (ECB/2013/33) (OL L 297, 2013 11 7, p. 1).

( 2 ) 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (OL L 174, 2013 6 26, p. 1).

( 3 ) 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

( 4 ) 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

( 5 ) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

( 6 ) 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).

( 7 ) 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1569/2007, nustatantis trečiosios šalies vertybinių popierių emitentų taikomų apskaitos standartų lygiavertiškumo nustatymo mechanizmą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2003/71/EB ir 2004/109/EB (OL L 340, 2007 12 22, p. 66).

( 8 ) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

( 9 ) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

( 10 ) pagal CET atsižvelgiama į perėjimą prie vidurio Europos vasaros laiko.

( 11 ) 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/35/ES dėl akcinių bendrovių jungimo (OL L 110, 2011 4 29, p. 1).

( 12 ) 1982 m. gruodžio 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 82/891/EEB pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl akcinių bendrovių skaidymo (OL L 378, 1982 12 31, p. 47).

( 13 ) Elektroniniai atskaitomybės standartai ir duomenų techninės specifikacijos yra nustatyti atskirai. Jie pateikiami ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.

( 14 ) Žr. „Bazelis III: padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis ir likvidumo rizikos stebėsenos priemonės“ (Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools), Bazelio bankų priežiūros komitetas, 2013 m. sausis, p. 23–27, pateikiama Tarptautinių atsiskaitymų banko interneto svetainėje www.bis.org.

( 15 ) Elektroniniai atskaitomybės standartai ir duomenų techninės specifikacijos yra nustatyti atskirai. Jie pateikiami ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.

( 16 ) Elektroniniai atskaitomybės standartai ir duomenų techninės specifikacijos yra nustatyti atskirai. Jie pateikiami ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.