02014R1163 — LT — 01.01.2020 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) NR. 1163/2014

2014 m. spalio 22 d.

dėl priežiūros mokesčių

(ECB/2014/41)

(OL L 311 2014.10.31, p. 23)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) 2019/2155 2019 m. gruodžio 5 d.

  L 327

70

17.12.2019


Pataisytas:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 330, 20.12.2019, p.  106 (2019/2155,)
▼B

EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) NR. 1163/2014

2014 m. spalio 22 d.

dėl priežiūros mokesčių

(ECB/2014/41)I DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiuo reglamentu nustatoma:

a) 

visos prižiūrimiems subjektams ir prižiūrimoms grupėms taikomų metinių priežiūros mokesčių sumos apskaičiavimo tvarka;

b) 

kiekvieno prižiūrimo subjekto ir prižiūrimos grupės mokamo metinio priežiūros mokesčio apskaičiavimo metodika ir kriterijai;

c) 

ECB metinių priežiūros mokesčių rinkimo procedūra.

2.  Visa metinių priežiūros mokesčių suma apima metinį priežiūros mokestį už kiekvieną svarbų prižiūrimą subjektą arba grupę ir kiekvieną mažiau svarbų prižiūrimą subjektą arba grupę; ECB jį apskaičiuoja aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Jei nenurodyta kitaip, šiame reglamente taikomos Reglamente (ES) Nr. 1024/2013 ir Reglamente (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) nustatytos apibrėžtys kartu su šiomis apibrėžtimis:

1)

metinis priežiūros mokestis – už kiekvieną prižiūrimą subjektą ir kiekvieną prižiūrimą grupę mokamas mokestis, apskaičiuotas pagal 10 straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką;

2)

metinės sąnaudos – pagal 5 straipsnį nustatyta suma, kurią ECB turi padengti surinkęs metinius priežiūros mokesčius už konkretų mokestinį laikotarpį;

3)

mokesčio subjektas – pagal 4 straipsnį apibrėžta mokestį mokanti kredito įstaiga arba mokestį mokantis filialas, kuriems skiriamas pranešimas apie mokestį;

4)

mokestiniai veiksniai – su prižiūrimu subjektu arba prižiūrima grupe susiję 10 straipsnio 3 dalies a punkte apibrėžti duomenys, kurie naudojami metiniam priežiūros mokesčiui apskaičiuoti;

5)

pranešimas apie mokestį – pagal šį reglamentą kiekvienam atitinkamam mokesčio subjektui skirtas pranešimas, kuriame nurodytas jo mokėtinas metinis priežiūros mokestis;

6)

mokestį mokanti kredito įstaiga – dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigta kredito įstaiga;

7)

mokestį mokantis filialas – nedalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigtos kredito įstaigos filialas, kuris įsteigtas dalyvaujančioje valstybėje narėje;

8)

mokestinis laikotarpis – kalendoriniai metai;

▼M1 —————

▼B

10)

mokestį mokančių subjektų grupė – i) prižiūrima grupė ir ii) mokestį mokantys filialai, kurie pagal 3 straipsnio 3 dalį laikomi vienu filialu;

11)

valstybė narė – Sąjungos valstybė narė;

▼M1

12)

visas turtas –

a) 

prižiūrimos grupės atveju – Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 51 straipsnyje apibrėžta visa turto vertė, atėmus patronuojamųjų bendrovių, įsteigtų nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, turtą, išskyrus atvejus, kai prižiūrima grupė pagal 10 straipsnio 3 dalies c punktą nusprendžia kitaip;

b) 

mokestį mokančio filialo atveju – visa turto vertė, nurodyta prudenciniais tikslais. Jeigu visos turto vertės nereikalaujama nurodyti prudenciniais tikslais, visas turtas yra visa turto vertė, nustatoma remiantis naujausiomis audito patikrintomis metinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), kurie Sąjungoje taikomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1606/2002 ( 1 ), o kai tokių metinių ataskaitų nėra – metinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal taikytinus nacionalinius apskaitos teisės aktus. Mokestį mokančių filialų, kurie nerengia metinių ataskaitų, atveju visas turtas yra visa turto vertė, nustatoma remiantis Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 51 straipsnio 5 dalimi;

c) 

dviejų ar daugiau mokestį mokančių filialų, kurie pagal 3 straipsnio 3 dalį laikomi vienu filialu, atveju – visos turto vertės, nustatytos atitinkamai kiekvieno mokestį mokančio filialo atveju, suma;

d) 

visais kitais atvejais visa turto vertė nustatoma vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 51 straipsniu.

13)

bendra rizikos pozicija –

a) 

prižiūrimos grupės atveju – suma, nustatyta aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse ir apskaičiuota taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 ( 2 ) 92 straipsnio 3 dalį, atėmus patronuojamųjų bendrovių, įsteigtų nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, rizikos pozicijos sumą, išskyrus atvejus, kai prižiūrima grupė pagal 10 straipsnio 3 dalies c punktą nusprendžia kitaip;

b) 

mokestį mokančio filialo ir dviejų ar daugiau mokestį mokančių filialų, kurie pagal 3 straipsnio 3 dalį laikomi vienu filialu, atveju – nulis;

c) 

visais kitais atvejais – suma, apskaičiuota pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnio 3 dalį.

▼B

3 straipsnis

Bendroji prievolė mokėti metinį priežiūros mokestį

1.  Kiekvienu mokestiniu laikotarpiu ECB taiko metinį priežiūros mokestį kiekvienam prižiūrimam subjektui ir kiekvienai prižiūrimai grupei.

2.  Metinis priežiūros mokestis kiekvienam prižiūrimam subjektui ir kiekvienai prižiūrimai grupei nurodomas pranešime apie mokestį, kurį gauna ir turi sumokėti mokesčio subjektas. Pranešimas apie mokestį ir bet koks ECB pranešimas ar informacija dėl priežiūros mokesčių skiriamas mokesčio subjektui. Mokesčio subjektas atsako už metinio priežiūros mokesčio sumokėjimą.

3.  Tos pačios kredito įstaigos toje pačioje dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigti du arba daugiau mokestį mokantys filialai laikomi vienu filialu. Tos pačios kredito įstaigos skirtingose dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigti mokestį mokantys filialai nelaikomi vienu filialu.

4.  Šiame reglamente laikoma, kad mokestį mokantys filialai yra atskirti nuo tos pačios kredito įstaigos toje pačioje valstybėje narėje įsteigtų patronuojamųjų bendrovių.

4 straipsnis

Mokesčio subjektas

1.  Metinio priežiūros mokesčio subjektas yra:

a) 

mokestį mokančios kredito įstaigos, kuri nėra prižiūrimos grupės dalis, atveju – mokestį mokanti kredito įstaiga;

b) 

mokestį mokančio filialo, kuris nėra sujungtas su kitu mokestį mokančiu filialu, atveju – mokestį mokantis filialas;

▼M1

c) 

mokestį mokančių subjektų grupės atveju – nustatomas pagal 2 dalies nuostatas.

2.  Nedarant poveikio mokestį mokančių subjektų grupės priemonėms dėl sąnaudų paskirstymo, mokestį mokančių subjektų grupė laikoma vienu vienetu. Kiekviena mokestį mokančių subjektų grupė paskiria mokesčio subjektą visai grupei ir praneša apie jį ECB. Mokesčio subjektas turi būti įsteigtas dalyvaujančioje valstybėje narėje. Toks pranešimas laikomas tinkamu, tik jei:

a) 

jame nurodytas grupės, dėl kurios teikiamas pranešimas, pavadinimas;

b) 

jį pasirašė mokesčio subjektas visų grupėje esančių prižiūrimų subjektų vardu;

c) 

ECB jį gauna ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d., kad galėtų į jį atsižvelgti pateikdamas pranešimą apie mokestį už tą mokestinį laikotarpį.

Jei iš mokestį mokančių subjektų grupės ECB laiku gauna daugiau nei vieną pranešimą, galiojančiu laikomas tas pranešimas, kurį iki rugsėjo 30 d. ECB gavo vėliausiai. Jeigu prižiūrimas subjektas tapo prižiūrimos grupės dalimi po to, kai ECB gavo galiojantį pranešimą apie mokestį mokančius subjektus, laikoma, kad pranešimas yra pasirašytas ir jo vardu, jeigu ECB nėra raštu informuojamas kitaip.

▼B

3.  Nedarant poveikio 2 daliai, ECB turi teisę nustatyti mokesčio subjektą.II DALIS

IŠLAIDOS IR SĄNAUDOS

5 straipsnis

Metinės sąnaudos

1.  Metinės sąnaudos yra metinių priežiūros mokesčių nustatymo pagrindas; jos turi būti padengtos sumokėjus tokius metinius priežiūros mokesčius.

2.  Metinių sąnaudų suma nustatoma pagal metines išlaidas, kurias sudaro visos atitinkamu mokestiniu laikotarpiu ECB patirtos išlaidos, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai susijusios su jo priežiūros uždaviniais.

▼M1 —————

▼B

3.  Nustatydamas metines sąnaudas ECB atsižvelgia į:

a) 

visas su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susijusias mokesčių sumas, kurios nebuvo renkamos;

b) 

visas pagal 14 straipsnį gautas palūkanas;

c) 

visas pagal 7 straipsnio 3 dalį gautas arba grąžintas sumas.

▼M1

4.  Per keturis mėnesius nuo kiekvieno mokestinio laikotarpio pabaigos, visa metinių priežiūros mokesčių suma kiekvienai prižiūrimų subjektų ir prižiūrimų grupių kategorijai už tą mokestinį laikotarpį paskelbiama ECB interneto svetainėje.

▼M1 —————

▼BIII DALIS

METINIO PRIEŽIŪROS MOKESČIO NUSTATYMAS

7 straipsnis

▼M1

Nauji prižiūrimi subjektai, subjektai, kurie nebėra prižiūrimi, arba statuso pasikeitimas

▼B

1.  Kai prižiūrimas subjektas arba prižiūrima grupė būna prižiūrimi tik mokestinio laikotarpio dalį, metinis priežiūros mokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į pilnų mokestinio laikotarpio mėnesių, kuriais prižiūrimas subjektas arba prižiūrima grupė būna prižiūrimi, skaičių.

▼M1

2.  Kai, ECB priėmus atitinkamą sprendimą, ECB pradeda prižiūrimo subjekto arba prižiūrimos grupės tiesioginę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 45 straipsnį arba ECB baigia prižiūrimo subjekto arba prižiūrimos grupės tiesioginę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 46 straipsnį, metinis priežiūros mokestis apskaičiuojamas pagal mėnesių, kuriais prižiūrimo subjekto arba prižiūrimos grupės tiesioginę ar netiesioginę priežiūrą vykdė ECB paskutinę mėnesio dieną, skaičių.

▼B

3.  Kai taikomo metinio priežiūros mokesčio suma skiriasi nuo mokesčio, apskaičiuoto pagal 1 arba 2 dalį, sumos, ECB mokesčio subjektui grąžina skirtumą arba pateikia papildomą sąskaitą, kurią mokesčio subjektas turi apmokėti.

8 straipsnis

Metinių sąnaudų padalijimas svarbiems ir mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams

1.  Apskaičiuojant metinį priežiūros mokestį, kuris mokamas už kiekvieną prižiūrimą subjektą ir prižiūrimą grupę, metinės sąnaudos padalijamos į dvi dalis, po vieną kiekvienai prižiūrimų subjektų ir prižiūrimų grupių kategorijai:

a) 

metinės sąnaudos, kurias turi padengti svarbūs prižiūrimi subjektai;

b) 

metinės sąnaudos, kurias turi padengti mažiau svarbūs prižiūrimi subjektai.

2.  Metinės sąnaudos pagal 1 dalį padalijamos atsižvelgiant į tai, kaip sąnaudos pasiskirsčiusios tarp atitinkamų funkcinių sričių, kurios atlieka svarbių prižiūrimų subjektų tiesioginę priežiūrą ir mažiau svarbių prižiūrimų subjektų netiesioginę priežiūrą.

▼M1 —————

▼B

10 straipsnis

Metinis priežiūros mokestis, mokėtinas už prižiūrimus subjektus arba prižiūrimas grupes

1.  Metinis priežiūros mokestis, mokėtinas už kiekvieną svarbų prižiūrimą subjektą arba svarbią prižiūrimą grupę, nustatomas svarbių prižiūrimų subjektų ir svarbių prižiūrimų grupių kategorijai taikytiną sumą paskirstant atskiriems svarbiems prižiūrimiems subjektams ir svarbioms prižiūrimoms grupėms pagal jų mokestinius veiksnius.

2.  Metinis priežiūros mokestis, mokėtinas už kiekvieną mažiau svarbų prižiūrimą subjektą arba mažiau svarbią prižiūrimą grupę, nustatomas mažiau svarbių prižiūrimų subjektų ir mažiau svarbių prižiūrimų grupių kategorijai taikytiną sumą paskirstant atskiriems mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams ir mažiau svarbioms prižiūrimoms grupėms pagal jų mokestinius veiksnius.

3.  Mokestiniai veiksniai aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse apskaičiuojami taip:

▼M1

a) 

mokestiniai veiksniai, naudojami metiniam priežiūros mokesčiui, mokėtinam už kiekvieną prižiūrimą subjektą arba prižiūrimą grupę, nustatyti, yra šių kategorijų suma ataskaitinę dieną:

i) 

viso turto; ir

ii) 

bendros rizikos pozicijos;

▼M1 —————

▼M1

ba) 

mokestiniai veiksniai nustatomi kiekvienam mokestiniam laikotarpiui, remiantis duomenimis, kuriuos pateikia prižiūrimi subjektai prudenciniais tikslais, ataskaitine data laikant praėjusio mokestinio laikotarpio gruodžio 31 d.;

bb) 

tais atvejais, kai prižiūrimas subjektas rengia metines ataskaitas, įskaitant konsoliduotas metines ataskaitas, už apskaitos metus, kurie nukrypsta nuo kalendorinių metų, ataskaitinė data viso turto atveju yra apskaitos metų pabaiga, atitinkanti praėjusį mokestinį laikotarpį;

bc) 

tais atvejais, kai prižiūrimas subjektas ar prižiūrima grupė įsteigiama po atitinkamos ataskaitinės datos, nurodytos ba ar bb punktuose, bet iki mokestinio laikotarpio, už kurį nustatomas mokestis, spalio 1 d. ir dėl to nėra mokestinių veiksnių, turinčių tą ataskaitinę datą, ataskaitinė data mokestinių veiksnių atveju yra ketvirčio, esančio arčiausiai ba ar bb punktuose nurodytos atitinkamos ataskaitinės datos, pabaiga;

bd) 

prižiūrimiems subjektams ir prižiūrimoms grupėms, kurie neprivalo teikti duomenų prudenciniais tikslais, arba prižiūrimoms grupėms, kurios pagal c punktą atima patronuojamųjų bendrovių, įsteigtų nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, turtą ir (ar) rizikos poziciją, mokestiniai veiksniai nustatomi remiantis informacija, kurią jie pateikia atskirai tam tikslui, t. y. priežiūros mokesčiui apskaičiuoti. Mokestiniai veiksniai pateikiami atitinkamai NKI su atitinkama ataskaitine data, nustatyta pagal ba, bb ar bc punktus, vadovaujantis ECB sprendimu;

▼M1

c) 

apskaičiuodamos mokestinius veiksnius, prižiūrimos grupės pagal bendrą taisyklę turėtų atimti patronuojamųjų bendrovių, įsteigtų nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, turtą ir rizikos pozicijos sumą. Nustatydamos mokestinius veiksnius, prižiūrimos grupės gali nuspręsti neatimti tokio turto ir (ar) rizikos pozicijos sumos;

▼B

d) 

prižiūrimų subjektų ar prižiūrimų grupių, kurie pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 6 straipsnio 4 dalį laikomi mažiau svarbiais, viso turto mokestinis veiksnys negali būti didesnis nei 30 milijardų EUR;

e) 

santykinis mokestinių veiksnių svoris yra:

i) 

viso turto: 50 %;

ii) 

bendros rizikos pozicijos: 50 %.

▼M1

4.  Visų mokesčio subjektų viso turto suma ir visų mokesčio subjektų bendros rizikos pozicijos suma skelbiama ECB interneto svetainėje.

5.  Jei mokesčio subjektas nepateikia mokestinių veiksnių, mokestinius veiksnius pagal ECB sprendimą nustato ECB.

▼B

6.  Kiekvieno mokesčio subjekto mokėtinas metinis priežiūros mokestis apskaičiuojamas taip:

a) 

metinis priežiūros mokestis yra minimalios mokesčio dalies ir kintamosios mokesčio dalies suma;

▼M1

b) 

minimali mokesčio dalis yra apskaičiuojama kaip kiekvienos prižiūrimų subjektų ir prižiūrimų grupių kategorijos visos metinių priežiūros mokesčių sumos, nustatytos pagal 8 straipsnį, fiksuota procentinė dalis:

i) 

svarbių prižiūrimų subjektų ir svarbių prižiūrimų grupių kategorijai fiksuota procentinė dalis yra 10 %. Ši suma padalijama visiems mokesčio subjektams po lygiai. Svarbių prižiūrimų subjektų ir svarbių prižiūrimų grupių, kurių visas turtas neviršija 10 mlrd. EUR, minimali mokesčio dalis yra dalijama per pusę.

ii) 

mažiau svarbių prižiūrimų subjektų ir mažiau svarbių prižiūrimų grupių kategorijai fiksuota procentinė dalis yra 10 %. Ši suma padalijama visiems mokesčio subjektams po lygiai. Mažiau svarbių prižiūrimų subjektų ir mažiau svarbių prižiūrimų grupių, kurių visas turtas neviršija 1 mlrd. EUR, minimali mokesčio dalis yra dalijama per pusę;

▼B

c) 

kintamoji mokesčio dalis yra skirtumas tarp kiekvienos prižiūrimų subjektų kategorijos visos metinių priežiūros mokesčių sumos, nustatytos pagal ►M1  8 straipsnį ◄ , ir tos pačios kategorijos minimalios mokesčio dalies. Kintamoji mokesčio dalis priskiriama atskiriems kiekvienos kategorijos mokesčio subjektams pagal kiekvieno mokesčio subjekto dalį visų mokesčio subjektų santykinių mokestinių veiksnių svorių, nustatytų pagal 3 dalį, sumoje.

▼M1

ECB nusprendžia dėl kiekvieno mokesčio subjekto mokėtino metinio priežiūros mokesčio, remdamasis pagal šią dalį atliktu skaičiavimu ir pagal šį straipsnį nustatytais mokestiniais veiksniais. Apie mokėtiną metinį priežiūros mokestį mokesčio subjektui pranešama pateikiant pranešimą apie mokestį.

▼BIV DALIS

BENDRADARBIAVIMAS SU NKI

11 straipsnis

Bendradarbiavimas su NKI

1.  Prieš nuspręsdamas dėl galutinio mokesčio lygio ECB tariasi su NKI, kad būtų užtikrinta, jog priežiūros sąnaudos yra pagrįstos ir protingos visoms atitinkamoms kredito įstaigoms bei filialams. Šiuo tikslu ECB, bendradarbiaudamas su NKI, sukuria ir įgyvendina tinkamą komunikavimo būdą.

2.  Jei ECB to prašo, NKI padeda ECB taikant mokesčius.

3.  Dalyvaujančios ne euro zonos valstybės narės kredito įstaigų, kurių glaudus bendradarbiavimas su ECB nėra sustabdytas ar nutrauktas, atžvilgiu ECB išleidžia nurodymus tos valstybės narės NKI dėl mokestinių veiksnių rinkimo ir metinio priežiūros mokesčio surinkimo.V DALIS

MOKESČIO SURINKIMO TVARKA

12 straipsnis

Pranešimas apie mokestį

▼M1

1.  Pranešimą apie mokestį kiekvienam mokesčio subjektui ECB pateikia kasmet per šešis mėnesius nuo ateinančio mokestinio laikotarpio pradžios.

▼B

2.  Pranešime apie mokestį nurodoma, kokiu būdu reikia sumokėti metinį priežiūros mokestį. Mokesčio subjektas laikosi pranešime apie mokestį nurodytų metinio priežiūros mokesčio mokėjimo reikalavimų.

3.  Pranešime apie mokestį nurodytą sumą mokesčio subjektas sumoka per 35 dienas nuo pranešimo apie mokestį išleidimo dienos.

13 straipsnis

Pranešimo apie mokestį perdavimas

1.  Mokesčio subjektas atsako už kontaktinių duomenų, reikalingų pranešimui apie mokestį pateikti, teisingumą ir atnaujinimą ir praneša ECB apie visus kontaktinių duomenų (t. y. vardo ir pavardės, pareigų, organizacinio vieneto, adreso, elektroninio pašto adreso, telefono numerio, fakso numerio) pasikeitimus. ►M1  ————— ◄

2.  ECB perduoda pranešimą apie mokestį bet kuriuo iš šių būdų: a) elektroniniu būdu arba panašiomis komunikacijos priemonėmis, b) faksu, c) per greitojo pašto tarnybas, d) registruotu paštu su pranešimu apie gavimą, e) pristatydamas asmeniškai. Pranešimas apie mokestį galioja be parašo.

14 straipsnis

Palūkanos nesumokėjimo atveju

Nedarant poveikio kitoms ECB turimoms priemonėms, jei mokestis nesumokamas arba sumokama tik jo dalis, arba nesilaikoma pranešime apie mokestį nurodytų mokėjimo sąlygų nuo dienos, kurią turėjo būti atliktas mokėjimas, už kiekvieną dieną už likusią nesumokėtą metinio priežiūros mokesčio sumą skaičiuojamos palūkanos, kurios yra ECB pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normos, padidintos 8 procentiniais punktais, dydžio.VI DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15 straipsnis

Sankcijos

Už šio reglamento pažeidimus ECB prižiūrimiems subjektams gali taikyti sankcijas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2532/98 ( 3 ), papildytą Reglamentu (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

▼M1 —————

▼B

17 straipsnis

▼M1

Atskaitomybė

▼B

1.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 20 straipsnio 2 dalį ECB kasmet Europos Parlamentui, Europos Sąjungos Tarybai, Europos Komisijai ir euro grupei pateikia ataskaitą apie metinių priežiūros mokesčių numatomą struktūros ir sumos raidą.

▼M1

2.  Per keturis mėnesius nuo kiekvieno mokestinio laikotarpio pradžios numatomų metinių sąnaudų suma už tą mokestinį laikotarpį paskelbiama ECB interneto svetainėje.

▼M1

17a straipsnis

Pereinamojo laikotarpio tvarka 2020 m. mokestinio laikotarpio atveju

1.  Metinis priežiūros mokestis, mokėtinas už kiekvieną prižiūrimą subjektą ir kiekvieną prižiūrimą grupę už 2020 m. mokestinį laikotarpį, nustatomas 2021 m. atitinkamam mokesčio subjektui skirtame pranešime apie mokestį.

2.  Į bet kokį 2019 m. mokestinio laikotarpio perteklių arba deficitą, nustatomą iš to mokestinio laikotarpio numatomų metinių sąnaudų atėmus tuo mokestiniu laikotarpiu patirtas faktines metines sąnaudas, atsižvelgiama nustatant metines sąnaudas už 2020 m. mokestinį laikotarpį.

▼B

18 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.( 1 ) 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).

( 2 ) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176 2013 6 27, p. 1).

( 3 ) 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2532/98 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas (OL L 318, 1998 11 27, p. 4).