02014R0833 — LT — 09.07.2019 — 005.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 833/2014

2014 m. liepos 31 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

(OL L 229 2014.7.31, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 960/2014 2014 m. rugsėjo 8 d.

  L 271

3

12.9.2014

►M2

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1290/2014 2014 m. gruodžio 4 d.

  L 349

20

5.12.2014

►M3

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1797 2015 m. spalio 7 d.

  L 263

10

8.10.2015

►M4

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/2212 2017 m. lapkričio 30 d.

  L 316

15

1.12.2017

►M5

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1163 2019 m. liepos 5 d.

  L 182

33

8.7.2019


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 246, 21.8.2014, p.  59 (833/2014)
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 833/2014

2014 m. liepos 31 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a) dvejopo naudojimo prekės ir technologijos – objektai, išvardyti Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede;

b) kompetentingos valdžios institucijos – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, nurodytos I priede išvardytose interneto svetainėse;

c) techninė pagalba – bet kokia techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, kuri gali būti teikiama duodant nurodymus, patarimus, organizuojant mokymą, perduodant darbo žinias ar įgūdžius arba teikiant konsultacines paslaugas, įskaitant pagalbą žodžiu;

d) tarpininkavimo paslaugos:

i) derybos dėl prekių ir technologijų arba finansinių ir techninių paslaugų pirkimo, pardavimo arba tiekimo, be kita ko, iš vienos trečiosios šalies į bet kurią kitą trečiąją šalį, sandorių arba tokių sandorių organizavimas arba

ii) prekių ir technologijų arba finansinių ir techninių paslaugų, be kita ko, esančių trečiosiose šalyse, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją šalį;

▼M1

e) investicinės paslaugos – šios paslaugos ir veikla:

i) nurodymų dėl vienos ar kelių finansinių priemonių priėmimas ir perdavimas,

ii) nurodymų vykdymas klientų vardu,

iii) sandorių vykdymas savo sąskaita,

iv) portfelio valdymas,

v) konsultacijos investicijų klausimais,

vi) įsipareigojimas pirkti arba parduoti finansines priemones ir (arba) finansinių priemonių išplatinimas tvirtai įsipareigojus pirkti,

vii) finansinių priemonių platinimas rinkoje be tvirto įsipareigojimo pirkti,

viii) paslaugos, susijusios su leidimu prekiauti reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje;

f) perleidžiamieji vertybiniai popieriai – šių klasių vertybiniai popieriai, cirkuliuojantys kapitalo rinkoje (išskyrus mokėjimo priemones):

i) bendrovių akcijos ir kiti vertybiniai popieriai, lygiaverčiai bendrovių, ūkinių bendrijų ar kitų subjektų akcijoms, taip pat depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų,

ii) obligacijos ir kitos formos skolos vertybiniai popieriai, įskaitant depozitoriumo pakvitavimus dėl tokių vertybinių popierių,

iii) visi kiti vertybiniai popieriai, kuriais suteikiama teisė įsigyti ar parduoti bet kokius tokius perleidžiamuosius vertybinius popierius;

▼B

g) pinigų rinkos priemonės – priemonės, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje, pavyzdžiui, iždo vekseliai, indėlių sertifikatai ir komerciniai vekseliai, išskyrus mokėjimo priemones;

h) kredito įstaiga – įmonė, kuri verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės ir paskolų teikimu savo sąskaita;

i) Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę.

2 straipsnis

1.  Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės dvejopo naudojimo prekes ir technologijas bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje, jeigu tie objektai yra arba gali būti visiškai arba iš dalies skirti naudojimui kariniais tikslais arba kariniam galutiniam naudotojui.

Jei galutinis naudotojas yra Rusijos kariuomenė, laikoma, kad bet kurios jos perkamos dvejopo naudojimo prekės ir technologijos yra skirtos naudojimui kariniais tikslais.

2.  Priimdamos sprendimą dėl prašymų gauti leidimą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 428/2009, kompetentingos valdžios institucijos neišduoda eksporto leidimo jokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje, jeigu jos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad galutinis naudotojas gali būti karinis galutinis naudotojas arba kad prekės gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais.

▼M2

Tačiau kompetentingos valdžios institucijos gali išduoti leidimą, kai eksportas susijęs su įsipareigojimo, nustatyto sutartyje, sudarytoje iki 2014 m. rugpjūčio 1 d., arba papildomų sutarčių, reikalingų tokiai sutarčiai vykdyti, vykdymu.

▼B

Eksportuotojai kompetentingoms valdžios institucijoms pateikia visą atitinkamą informaciją, reikalingą jų paraiškoms dėl eksporto leidimo.

▼M1

2a straipsnis

1.  Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti į Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedą įtrauktas Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės dvejopo naudojimo prekes ir technologijas šio reglamento IV priede nurodytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Rusijoje.

2.  Draudžiama:

a) bet kuriems asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje, išvardytiems IV priede, tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su tokių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) bet kuriems asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje, išvardytiems IV priede, tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie skirti tokioms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

▼M2

3.  1 ir 2 dalyse nustatytais draudimais nedaromas poveikis sutarčių, sudarytų iki 2014 m. rugsėjo 12 d., arba papildomų sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui ir pagalbos, būtinos ES esamų pajėgumų priežiūrai ir saugai, teikimui.

▼M1

4.  1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi dvejopo naudojimo prekių ir technologijų, skirtų aeronautikai ir kosmoso pramonei, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, arba susijusios techninės pagalbos ir finansinės paramos teikimui ne kariniais tikslais bei nekariniams galutiniams naudotojams, taip pat ES esamų civilinių branduolinių pajėgumų, naudojamų ne kariniais tikslais ar nekariniams galutiniams naudotojams, priežiūrai ir saugai.

▼B

3 straipsnis

▼M2

1.  Reikalaujama išankstinio leidimo tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti II priede išvardytus Sąjungos arba kitokios kilmės objektus bet kuriam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą, arba bet kurioje kitoje valstybėje, jeigu tokie objektai skirti naudoti Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą.

2.  Visam pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, kuriam pagal šį straipsnį reikia gauti leidimą, tokį leidimą suteikia valstybės narės, kurioje įsisteigęs eksportuotojas, kompetentingos valdžios institucijos, laikydamosi Reglamento (EB) Nr. 428/2009 11 straipsnyje nustatytų išsamių taisyklių. Leidimas galioja visoje Sąjungoje.

3.  Į II priedą įtraukiami tam tikri objektai, kurie yra tinkami toliau nurodytų kategorijų žvalgybos ir gavybos projektams vykdyti Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą:

a) naftos žvalgyba ir gavyba vandenyse didesniame nei 150 metrų gylyje;

b) naftos žvalgyba ir gavyba jūros teritorijoje į šiaurę nuo Šiaurės poliaračio; arba

c) projektai, kurie turi potencialą pagaminti naftą iš šaltinių, esančių skalūnų formacijose naudojant hidraulinio ardymo metodą; tai netaikoma skalūnų formacijų žvalgybai ir gavybai siekiant nustatyti ar išgauti naftą iš ne skalūninių rezervuarų.

4.  Eksportuotojai kompetentingoms valdžios institucijoms pateikia visą atitinkamą informaciją, reikalingą jų paraiškoms dėl eksporto leidimo.

5.  Kompetentingos valdžios institucijos neišduoda leidimo parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti į II priedą įtrauktų objektų, jeigu jos turi pagrįstų priežasčių nustatyti, kad objektų pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas yra skirti bet kurios iš 3 dalyje nurodytų kategorijų žvalgybos ir gamybos projektams.

Tačiau kompetentingos valdžios institucijos gali išduoti leidimą, kai pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas susijęs su įsipareigojimo, nustatyto sutartyje, sudarytoje iki 2014 m. rugpjūčio 1 d., arba papildomose sutartyse, reikalingose tokiai sutarčiai vykdyti, vykdymu.

Kompetentingos valdžios institucijos taip pat gali išduoti leidimą, kai objektų pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas būtinas įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai arba jo pasekmių sušvelninimui. Tinkamai pagrįstais didelės skubos atvejais pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas yra galimas negavus išankstinio leidimo, jeigu eksportuotojas per penkias darbo dienas nuo pardavimo, tiekimo, perdavimo arba eksporto įvykdymo pateikia kompetentingai institucijai pranešimą, kuriame išsamiai pagrindžiamas pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas be išankstinio leidimo.

▼B

6.  5 dalyje nurodytomis sąlygomis kompetentingos valdžios institucijos gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti arba atšaukti savo išduotą eksporto leidimą.

7.  Jeigu kompetentinga valdžios institucija, vadovaudamasi 5 ar 6 dalimis, atsisako išduoti leidimą arba jį panaikina, sustabdo jo galiojimą, iš esmės jį apriboja arba atšaukia, atitinkama valstybė narė praneša apie tai kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ir pateikia joms atitinkamą informaciją, laikydamasi Tarybos reglamento (EB) Nr. 515/97 ( 1 ) nuostatų dėl tokios informacijos konfidencialumo.

8.  Valstybė narė, prieš išduodama leidimą pagal 5 dalį sandoriui, kuris iš esmės yra identiškas sandoriui, kuriam dar galioja kitos valstybės narės arba kitų valstybių narių atsisakymas išduoti leidimą pagal 6 ir 7 dalis, pirmiausia konsultuojasi su atsisakiusia (-iomis) išduoti leidimą valstybe (-ėmis) nare (-ėmis). Jeigu po tokių konsultacijų atitinkama valstybė narė nusprendžia išduoti leidimą, ji apie tai informuoja kitas valstybes nares bei Komisiją ir pateikia visą atitinkamą informaciją, kuria paaiškinamas toks sprendimas.

▼M1

3a straipsnis

▼M2

1.  Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti susijusias paslaugas, reikalingas toliau nurodytų kategorijų žvalgybos ir gavybos projektams vykdyti Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą:

a) naftos žvalgyba ir gavyba vandenyse didesniame nei 150 metrų gylyje;

b) naftos žvalgyba ir gavyba jūros teritorijoje į šiaurę nuo Šiaurės poliaračio; arba

c) projektai, kurie turi potencialą pagaminti naftą iš šaltinių, esančių skalūnų formacijose naudojant hidraulinio ardymo metodą; tai netaikoma skalūnų formacijų žvalgybai ir gavybai siekiant nustatyti ar išgauti naftą iš ne skalūninių rezervuarų.

Šioje dalyje susijusios paslaugos tai:

i) gręžimas,

ii) gręžinių tyrimas,

iii) karotažo ir užbaigimo paslaugos,

iv) specializuotų plūdriųjų konstrukcijų teikimo paslaugos.

2.  1 dalyje nustatytais draudimais nedaroma poveikio įsipareigojimų pagal sutartį arba bendrąjį susitarimą, sudarytą iki 2014 m. rugsėjo 12 d., arba pagal papildomas sutartis, būtinas tokiai sutarčiai vykdyti, vykdymui.

3.  1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi tuo atveju, jeigu atitinkamos paslaugos yra būtinos įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, skubiai prevencijai arba jo pasekmių sušvelninimui.

Paslaugos teikėjas per penkias darbo dienas nuo bet kokios pagal šią dalį atliktos veiklos pateikia kompetentingai institucijai pranešimą, kuriame išsamiai pagrindžiamas pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas be išankstinio leidimo.

▼B

4 straipsnis

1.  Draudžiama:

a) bet kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su bendrajame karinės įrangos sąraše ( 2 ) išvardytomis prekėmis bei technologijomis arba susijusią su į tą sąrašą įtrauktų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

▼M1

b) bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su bendrajame karinės įrangos sąraše išvardytomis prekėmis bei technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą arba garantiją, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti tokiems objektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba teikti susijusią techninę pagalbą;

▼B

c) bet kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su dvejopo naudojimo prekėmis ir technologijomis arba susijusias su tokių prekių ar technologijų tiekimu, tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, jeigu tie objektai yra arba gali būti visiškai arba iš dalies skirti naudojimui kariniais tikslais arba kariniam galutiniam naudotojui;

d) bet kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su dvejopo naudojimo prekėmis ir technologijomis, visų pirma įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti tokius objektus ar teikti susijusią techninę pagalbą, jeigu tie objektai yra arba gali būti visiškai arba iš dalies skirti naudojimui kariniais tikslais arba kariniam galutiniam naudotojui.

▼M2

2.  1 dalyje nustatytais draudimais nedaromas poveikis sutarčių, sudarytų iki 2014 m. rugpjūčio 1 d., arba papildomų sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui ir pagalbos, būtinos ES esamų pajėgumų priežiūrai ir saugai, teikimui.

▼M3

2a.  1 dalies a ir b punktuose nustatyti draudimai netaikomi tiesioginiam ar netiesioginiam techninės pagalbos, finansavimo ar finansinės paramos teikimui, susijusiam su šia veikla:

a) 70 % ar didesnės koncentracijos hidrazino (CAS 302-01-2) pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu bei importu, pirkimu ar transportavimu, jei ta techninė pagalba, finansavimas ar finansinė parama susijusi su hidrazino kiekiu, apskaičiuojamu atsižvelgiant į paleidimą ar paleidimus arba palydovus, kurių reikmėms jis skirtas, ir neviršija bendro 800 kg kiekio kiekvienam atskiram paleidimui;

b) asimetrinio dimetilhidrazino (CAS 57-14-7) importu, pirkimu ar transportavimu;

c) monometilhidrazino (CAS 60-34-4) pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu bei importu, pirkimu ar transportavimu, jei ta techninė pagalba, finansavimas ar finansinė parama susijusi su monometilhidrazino kiekiu, apskaičiuojamu atsižvelgiant į paleidimą ar paleidimus arba palydovus, kurių reikmėms jis skirtas,

jeigu šios dalies a, b ir c punktuose nurodytos medžiagos yra skirtos paleidimo įrenginių, kuriuos eksploatuoja Europos paleidimo paslaugų teikėjai, naudojimui arba naudojimui vykdant paleidimus pagal Europos kosmoso programas, arba Europos palydovų gamintojų palydovų aprūpinimui kuru.

▼M4

2aa.  1 dalies a ir b punktuose nustatyti draudimai netaikomi tiesioginiam ar netiesioginiam techninės pagalbos, finansavimo ar finansinės paramos teikimui, susijusiam su 70 % ar didesnės koncentracijos hidrazino (CAS 302-01-2) pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu bei importu, pirkimu ar transportavimu, jei ta techninė pagalba, finansavimas ar finansinė parama susijusi su hidrazinu, skirtu:

a) „ExoMars“ nusileidimo modulio bandymams ir skrydžiui vykdant misiją „ExoMars 2020“, kurio kiekis apskaičiuojamas pagal kiekvieno tos misijos etapo poreikius ir neviršija iš viso 5 000  kg per visą misijos laikotarpį, arba

b) „ExoMars“ skraidinimo modulio skrydžiui vykdant misiją „ExoMars 2020“, kurio kiekis apskaičiuojamas pagal skrydžio poreikius ir neviršija iš viso 300 kg.

▼M4

2b.  Dėl tiesioginio ar netiesioginio techninės pagalbos, finansavimo ar finansinės paramos, susijusių su šio straipsnio 2a ir 2aa dalyse nurodyta veikla, teikimo reikia gauti išankstinį kompetentingų valdžios institucijų leidimą.

Leidimų prašytojai kompetentingoms valdžios institucijoms pateikia visą reikalingą informaciją.

Kompetentingos valdžios institucijos apie visus suteiktus leidimus praneša Komisijai.

▼M2

3.  Reikia gauti atitinkamos kompetentingos valdžios institucijos leidimą norint:

a) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su II priede išvardytais objektais, ir tų objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą, arba, jeigu tokia pagalba susijusi objektais, skirtais naudoti Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą, – bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai bet kurioje kitoje valstybėje;

b) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su II priede nurodytais objektais, visų pirma įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie skirti tiems objektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai teikti, bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą, arba, jeigu tokia parama susijusi su objektais, skirtais naudoti Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą – bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai bet kurioje kitoje valstybėje.

Tinkamai pagrįstais didelės skubos atvejais, kaip nurodyta 3 straipsnio 5 dalyje, šioje dalyje nurodytų paslaugų teikimas gali būti vykdomas be išankstinio leidimo su sąlyga, kad tiekėjas praneša kompetentingai valdžios institucijai per penkias darbo dienas po paslaugų suteikimo.

▼C1

4.  Kai prašoma išduoti leidimus pagal šio straipsnio 3 dalį, 3 straipsnis ir visų pirma jo 2 ir 5 dalys taikomi mutatis mutandis.

▼M1

5 straipsnis

1.  Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, parduoti nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurių termino diena viršija 90 dienų, arba po 2014 m. rugsėjo 12 d. išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurių termino diena viršija 30 dienų, teikti investicines paslaugas arba pagalbą išleidžiant šiuos perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones arba kitokiu būdu jais prekiauti, jeigu juos išleido:

a) Rusijoje įsteigta stambi kredito įstaiga ar kita stambi įstaiga, kuri turi aiškius įgaliojimus skatinti Rusijos ekonomikos konkurencingumą, įvairinimą ir investicijas ir kurios daugiau nei 50 % akcijų 2014 m. rugpjūčio 1 d. priklauso valstybei arba yra valstybės kontroliuojamos, kaip išvardyta III priede, arba

b) juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigta už Sąjungos ribų, kurios daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso į III priedą įtrauktam subjektui, arba

c) juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies b punkte nurodyto arba į III priede pateiktą sąrašą įtraukto subjekto vardu ar jo nurodymu.

2.  Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, parduoti perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurių termino diena viršija 30 dienų, teikti investicines paslaugas arba pagalbą išleidžiant šiuos perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones arba kitokiu būdu jais prekiauti, jeigu juos po 2014 m. rugsėjo 12 d. išleido:

a) Rusijoje įsisteigęs juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, daugiausia dalyvaujantis ir pagrindinę veiklą vykdantis kuriant, gaminant, parduodant ar eksportuojant karinę įrangą ar paslaugas, kaip išvardyta V priede, išskyrus juridinius asmenis, subjektus ar organizacijas, vykdančius veiklą kosmoso ar branduolinės energetikos pramonėje;

b) Rusijoje įsisteigęs juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuos kontroliuoja valstybė arba kurių daugiau nei 50 % akcijų kontroliuoja valstybė ir kurių apskaičiuotasis bendras turtas yra daugiau kaip 1 trilijonas Rusijos rublių, o ne mažiau kaip 50 % apskaičiuotųjų pajamų gaunama iš žalios naftos arba naftos produktų pardavimo arba transportavimo, kaip nurodyta VI priede;

c) juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigta už Sąjungos ribų, kurio daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies a ar b punkte nurodytam subjektui, arba

d) juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies a, b arba c punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

▼M2

3.  Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai sudaryti susitarimą arba dalyvauti susitarime suteikti naujas paskolas arba kreditą, kurių termino diena viršija 30 dienų, bet kokiam 1 arba 2 dalyje nurodytam juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai po 2014 m. rugsėjo 12 d.

Draudimas netaikomas:

a) paskoloms arba kreditui, kurių konkretus dokumentais pagrįstas tikslas yra teikti finansavimą neribojamam prekių ir nefinansinių paslaugų importui arba eksportui tarp Sąjungos ir bet kurios trečiosios valstybės, įskaitant išlaidas prekėms ir paslaugoms iš kitos trečiosios valstybės, kurios būtinos eksporto ar importo sutartims vykdyti; arba

b) paskolas, kurių konkretus ir dokumentais pagrįstas tikslas yra teikti ypatingai skubų finansavimą, kad būtų įvykdyti mokumo ir likvidumo kriterijai Sąjungoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių priklauso bet kuriam III priede nurodytam subjektui.

▼M2

4.  3 dalyje nustatytas draudimas netaikomas lėšų panaudojimui ar išmokėjimams pagal sutartį, sudarytą iki 2014 m. rugsėjo 12 d., jeigu tenkinamos šios sąlygos:

a) visos tokių lėšų panaudojimo ar išmokėjimų sąlygos tenkina šiuos reikalavimus:

i) buvo susitarta iki 2014 m. rugsėjo 12 d., ir

ii) jos tą dieną arba vėliau nebuvo pakeistos; ir

b) iki 2014 m. rugsėjo 12 d. sutartyje buvo nustatyta termino diena visiškam visų suteiktų lėšų sugrąžinimui ir visų įsipareigojimų, teisių ir pareigų pagal sutartį panaikinimui.

a punkte nurodyto lėšų panaudojimo ir išmokėjimų sąlygos apima nuostatas dėl kiekvieno lėšų panaudojimo ar išmokėjimo sugrąžinimo laikotarpio trukmės, taikomos palūkanų normos arba palūkanų normos apskaičiavimo metodo ir didžiausios sumos.

▼B

6 straipsnis

1.  Valstybės narės ir Komisija vienos kitas informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir keičiasi bet kokia kita turima svarbia su šiuo reglamentu susijusia informacija, visų pirma informacija apie:

a) pagal 3 straipsnį išduotus leidimus;

b) pažeidimus, vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

2.  Valstybės narės nedelsdamos teikia viena kitai ir Komisijai bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali trukdyti veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

7 straipsnis

Komisija įgaliojama remiantis valstybių narių pateikta informacija iš dalies keisti I priedą.

8 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas jų įgyvendinimas. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytas taisykles ir apie visus jų pakeitimus.

9 straipsnis

1.  Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas valdžios institucijas ir nurodo jas I priede išvardytose interneto svetainėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus jų I priede išvardytų interneto svetainių adresų pakeitimus.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui valstybės narės nedelsdamos nurodo Komisijai savo kompetentingas valdžios institucijas, įskaitant tų kompetentingų valdžios institucijų kontaktinius duomenis, ir praneša jai apie visus jų pasikeitimus.

3.  Šiame reglamente nustatytais atvejais, kai reikia pranešti Komisijai, ją informuoti arba kitaip su ja susisiekti, tokiai komunikacijai naudojamas I priede nurodytas adresas ir kiti kontaktiniai duomenys.

10 straipsnis

Fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms neatsiranda jokia atsakomybė, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais pažeistų šiame reglamente nustatytas priemones.

11 straipsnis

1.  Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai dėl žalos atlyginimo arba kiti šios rūšies reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, ypač reikalavimai pratęsti įsipareigojimo, garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti, ypač jeigu tai yra finansinė garantija ar finansinis žalos atlyginimo įsipareigojimas, kad ir kokia būtų jų forma, kuriuos pateikė:

▼M1

a) subjektai, nurodyti 5 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose bei 5 straipsnio 2 dalies d punkte, arba išvardyti III, IV, V ir VI prieduose;

▼B

b) bet kurie kiti Rusijos asmenys, subjektai ar organizacijos;

c) asmenys, subjektai arba organizacijos, veikiantys vieno iš šios dalies a arba b punktuose nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų vardu arba jų naudai.

2.  Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimą, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam asmeniui.

3.  Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų teisei į sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

▼M1

12 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir tyčia dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 2, 2a, 3a, 4 arba 5 straipsniuose nurodytų draudimų, taip pat veikti kaip 5 straipsnyje nurodytų subjektų pakaitui arba naudotis išimtimis, nurodytomis 5 straipsnio 3 dalyje, siekiant finansuoti 5 straipsnyje nurodytus subjektus.

▼B

13 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Sąjungos teritorijoje;

b) visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c) visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) visiems Sąjungos teritorijoje ar už jos ribų esantiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybių narių teisę;

e) visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms.

14 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie kompetentingas valdžios institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

▼M5

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJA

https://www.mfa.bg/en/101

ČEKIJA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIJA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

VENGRIJA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NYDERLANDAI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALIJA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
II PRIEDAS

▼M2

3 straipsnyje nurodytų objektų sąrašas

▼BKN kodas

Aprašymas

7304 11 00

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, iš nerūdijančiojo plieno

7304 19 10

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

7304 19 30

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

7304 19 90

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

7304 22 00

Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose

7304 23 00

Besiūliai gręžimo vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

7304 29 10

Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus produktus iš ketaus)

7304 29 30

Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš ketaus)

7304 29 90

Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš ketaus)

7305 11 00

Vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, išilgai suvirinti elektros lanku su fliusu

7305 12 00

Vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, išilgai suvirinti (išskyrus produktus, išilgai suvirintus elektros lanku su fliusu)

7305 19 00

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (išskyrus išilgai suvirintus produktus)

7305 20 00

Apsauginiai vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno

7306 11

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno ir kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm

7306 19

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno ir kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

7306 21 00

Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, suvirinti, iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno ir kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm

7306 29 00

Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, suvirinti, iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno ir kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

8207 13 00

Keičiamieji uolienų arba grunto gręžimo įrankiai, kurių darbinė dalis pagaminta iš sukepintų metalo karbidų arba kermeto plokščių

8207 19 10

Keičiamieji uolienų arba grunto gręžimo įrankiai, kurių darbinė dalis pagaminta iš deimantų arba aglomeruotų deimantų

▼M2

ex 8413 50

Varikliniai slankiojamojo judesio tūriniai skysčių siurbliai, kurių didžiausias srautas viršija 18 m3/val., o didžiausias slėgis išleidimo angoje viršija 40 barų, specialiai sukurti gręžinių dumblui ir (arba) cementui pumpuoti į naftos gręžinius.

ex 8413 60

Varikliniai rotaciniai tūriniai skysčių siurbliai, kurių didžiausias srautas viršija 18 m3/val., o didžiausias slėgis išleidimo angoje viršija 40 barų, specialiai sukurti gręžinių dumblui ir (arba) cementui pumpuoti į naftos gręžinius.

▼B

8413 82 00

Skysčių keltuvai (išskyrus siurblius)

8413 92 00

Kitur nenurodytos skysčių keltuvų dalys

8430 49 00

Gręžimo arba vertikaliojo kasimo mašinos, skirtos žemei arba rūdoms gręžti, nesavaeigės ir nehidraulinės (išskyrus tunelių kasybos mašinas ir rankinius įrankius)

▼M2

ex 8431 39 00

Dalys, tinkamos vien tik arba daugiausia naftos telkinių mašinoms, klasifikuojamoms 8428  pozicijoje

ex 8431 43 00

Dalys, tinkamos vien tik arba daugiausia naftos telkinių mašinoms, klasifikuojamoms 8430 41 arba 8430 49 subpozicijose

ex 8431 49

Dalys, tinkamos vien tik arba daugiausia naftos telkinių mašinoms, klasifikuojamoms 8426 , 8429 ir 8430 pozicijose

▼B

8705 20 00

Mobilūs gręžimo įrenginiai

8905 20 00

Plaukiojančiosios arba gramzdinamosios gręžybos arba verslinės-žvejybinės platformos

8905 90 10

Jūrų plūduriuojantys švyturiai, priešgaisriniai laivai, plaukiojantieji kranai ir kiti specialūs laivai, kurių tinkamumas laivybai yra pagalbinė funkcija (išskyrus žemsiurbes; plaukiojančiąsias arba gramzdinamąsias gręžybos arba verslines-žvejybines platformas, žvejybos laivus ir karinius laivus)
III PRIEDAS

5 straipsnio a dalyje nurodytų įstaigų sąrašas

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK

▼M2
IV PRIEDAS

2a straipsnyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašas

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

▼M1
V PRIEDAS

5 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašas

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD
VI PRIEDAS

5 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašas

„ROSNEFT“

„TRANSNEFT“

„GAZPROM NEFT“( 1 ) 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL L 82, 1997 3 22, p. 1).

( 2 ) Naujausia redakcija paskelbta OL C 107, 2014 4 9, p. 1.