02014R0692 — LT — 20.12.2014 — 002.003


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 692/2014

2014 m. birželio 23 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą

(OL L 183 2014.6.24, p. 9)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 825/2014 2014 m. liepos 30 d.

  L 226

2

30.7.2014

►M2

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1351/2014 2014 m. gruodžio 18 d.

  L 365

46

19.12.2014


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 197, 4.7.2014, p.  87 (692/2014)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 037, 13.2.2015, p.  24 (1351/2014,)
▼B

▼M1

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 692/2014

2014 m. birželio 23 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą

▼B1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a) 

reikalavimas – kiekvienas procesiniais veiksmais patvirtintas arba nepatvirtintas reikalavimas, pateiktas iki arba po 2014 m. birželio 25 d. ir susijęs su sutarties ar sandorio vykdymu arba pateiktas dėl sutarties ar sandorio, ir visų pirma apimantis:

i) 

reikalavimą vykdyti įsipareigojimą pagal sutartį ar sandorį arba su jais susijusį įsipareigojimą;

ii) 

reikalavimą pratęsti bet kokio pobūdžio įsipareigojimo, finansinės garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti;

iii) 

reikalavimą dėl kompensacijos, susijusios su sutartimi ar sandoriu;

iv) 

priešieškinį;

v) 

reikalavimą pripažinti, be kita ko, taikant egzekvatūros procedūrą, bet kur priimtą teismo, arbitražo ar lygiavertį sprendimą arba užtikrinti jų vykdymą;

b) 

sutartis arba sandoris – neatsižvelgiant į taikytiną teisę sudaryti visų formų sandoriai, susidedantys iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių įsipareigojimų; šiuo atveju „sutarties“ sąvoka apima teisiškai nepriklausomą arba priklausomą įsipareigojimą, garantiją arba žalos atlyginimo įsipareigojimą, pirmiausia – finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, ir kreditą, taip pat visas susijusias nuostatas, taikytinas pagal sandorį ar susijusias su juo;

c) 

Krymo arba Sevastopolio kilmės prekės – prekės, kurios buvo visos gautos Kryme ir Sevastopolyje arba kurių paskutinis esminis pakeitimas buvo ten atliktas, remiantis, mutatis mutandis, 1992 m. spalio 12 d. Reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą ( 1 ), 23 ir 24 straipsniais;

d) 

Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę;

e) 

kompetentingos institucijos – valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos priede išvardytose interneto svetainėse;

▼M1

f) 

tarpininkavimo paslaugos:

i) 

derybos dėl prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų pirkimo, pardavimo arba tiekimo (teikimo), be kita ko, iš vienos trečiosios šalies į bet kurią kitą trečiąją šalį, sandorių arba tokių sandorių organizavimas; arba

ii) 

prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų, be kita ko, esančių trečiosiose šalyse, pardavimas arba pirkimas siekiant jas perduoti į kitą trečiąją šalį;

g) 

techninė pagalba – techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, patarimų, mokymo, darbo žinių, įgūdžių perdavimo ar konsultacinių paslaugų pavidalu; techninė pagalba apima pagalbą žodžiu;

▼M2

h) 

„subjektas Kryme arba Sevastopolyje“ – subjektas, kurio registruota buveinė, centrinė administracija arba pagrindinė verslo vieta yra Kryme arba Sevastopolyje, jų kontroliuojamos patronuojamosios arba dukterinės įmonės Kryme arba Sevastopolyje, taip pat filialai ir kiti subjektai, vykdantys veiklą Kryme arba Sevastopolyje;

i) 

„investicinės paslaugos“ – šios paslaugos ir veikla:

i) 

nurodymų dėl vienos ar keleto finansinių priemonių priėmimas ir perdavimas,

ii) 

nurodymų vykdymas klientų vardu,

iii) 

sandorių vykdymas savo sąskaita,

iv) 

portfelio valdymas,

v) 

konsultacijos investicijų klausimais,

vi) 

įsipareigojimas pirkti arba parduoti finansines priemones ir (arba) finansinių priemonių išplatinimas tvirtai įsipareigojus pirkti,

vii) 

finansinių priemonių platinimas rinkoje be tvirto įsipareigojimo pirkti,

viii) 

paslaugos, susijusios su leidimu prekiauti reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje;

j) 

„Sąjungos laivo savininkas“ reiškia tą patį, kaip terminas „Bendrijos laivo savininkas“, apibrėžtas Tarybos reglamento Nr. 3577/92 ( 2 ) 2 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose.

▼B

2 straipsnis

Draudžiama:

a) 

importuoti į Europos Sąjungą Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes;

b) 

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusias su a punkte nurodytų prekių importu.

▼M2

2a straipsnis

1.  Draudžiama:

a) 

įgyti naujų nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą, esantį Kryme arba Sevastopolyje, arba išplėsti tokias turimas teises;

b) 

įgyti naujų nuosavybės ar kontrolės teisių į subjektus Kryme arba Sevastopolyje, įskaitant visišką tokių subjektų įsigijimą arba tokių subjektų dalyvavimo teises suteikiančių akcijų ir kitų vertybinių popierių įsigijimą, arba išplėsti tokias turimas teises;

c) 

teikti paskolas arba kreditus arba dalyvauti susitarime dėl tokių paskolų ir kreditų teikimo, arba kitaip teikti finansavimą, įskaitant akcinį kapitalą, subjektams Kryme arba Sevastopolyje, arba siekiant dokumentais užfiksuoto tikslo finansuoti tokį subjektą;

d) 

steigti bendrąsias įmones Kryme ar Sevastopolyje arba su subjektu Kryme ar Sevastopolyje;

e) 

teikti investicines paslaugas, tiesiogiai susijusias su veikla, nurodyta a–d punktuose.

2.  Šiame straipsnyje nustatyti draudimai ir apribojimai netaikomi teisėto verslo vykdymui su subjektais ne Kryme ar Sevastopolyje, kai susijusios investicijos nėra skirtos subjektams Kryme arba Sevastopolyje.

3.  1 dalyje nustatyti draudimai nedaro poveikio prievolių, kylančių dėl sutarties, sudarytos prieš 2014 m. gruodžio 20 d., arba dėl tokios sutarties įvykdymui reikalingų papildomų sutarčių, vykdymui, su sąlyga, kad kompetentingai valdžios institucijai pranešama bent prieš penkias darbo dienas.

2b straipsnis

1.  Draudžiama parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti prekes ir technologijas, kaip išvardyta II priede pateiktame sąraše:

a) 

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms Kryme arba Sevastopolyje,

b) 

naudojimui Kryme arba Sevastopolyje,

Į II priedą įtraukiamos tam tikros prekės ir technologijos, tinkamos naudoti šiuose pagrindiniuose sektoriuose:

i) 

transporto;

ii) 

telekomunikacijų;

iii) 

energetikos;

iv) 

naftos, dujų ir mineralinių išteklių paieškos, žvalgybos ir gavybos.

2.  Draudžiama:

a) 

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su II priede išvardytomis prekėmis ir technologijomis arba susijusias su tokių objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms Kryme ar Sevastopolyje arba naudojimui Kryme ar Sevastopolyje;

b) 

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę pagalbą, susijusią su II priede išvardytomis prekėmis ir technologijomis, fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms Kryme ar Sevastopolyje arba naudojimui Kryme ar Sevastopolyje.

3.  Pagal 1 ir 2 dalis nustatyti draudimai, kai jie susiję su 1 dalies b punktu, netaikomi, jeigu nėra pagrįstų priežasčių nustatyti, kad prekės ir technologijos arba paslaugos pagal 2 dalį bus naudojamos Kryme arba Sevastopolyje.

4.  1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai nedaro poveikio prievolių, kylančių dėl sutarties, sudarytos prieš 2014 m. gruodžio 20 d., arba dėl tokios sutarties įvykdymui reikalingų papildomų sutarčių, vykdymui iki 2015 m. kovo 21 d., su sąlyga, kad kompetentingai valdžios institucijai pranešama bent prieš penkias darbo dienas.

2c straipsnis

1.  Draudžiama teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo, statybos ar inžinerijos paslaugas, tiesiogiai susijusias su Krymo arba Sevastopolio infrastruktūra 2b straipsnio 1 dalyje nurodytuose sektoriuose, kaip nustatyta remiantis II priedu, nepriklausomai nuo prekių ir technologijų kilmės.

2.  1 dalyje nustatytas draudimas nedaro poveikio prievolių, kylančių dėl sutarties, sudarytos prieš 2014 m. gruodžio 20 d., arba dėl tokios sutarties įvykdymui reikalingų papildomų sutarčių, vykdymui iki 2015 m. kovo 21 d.

3.  Draudžiama sąmoningai ir tyčia dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra 1 ir 2 dalyse nustatytų draudimų pažeidimas.

2d straipsnis

1.  Draudžiama teikti paslaugas, tiesiogiai susijusias su turizmo veikla Kryme arba Sevastopolyje.

2.  Visų pirma, kruizų paslaugas teikiantiems laivams draudžiama įplaukti arba užsukti į bet kurį Krymo pusiasalyje esantį uostą, nurodytą III priede pateiktame sąraše. Šis draudimas taikomas su valstybės narės vėliava plaukiojantiems laivams arba bet kuriam laivui, kuris priklauso Sąjungos laivo savininkui arba kurio eksploatavimą kontroliuoja Sąjungos laivo savininkas, arba bet kuriam laivui, kurio eksploatavimo atžvilgiu bendrą atsakomybę prisiėmė Sąjungos veiklos vykdytojas.

3.  1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi tuo atveju, kai laivas įplaukia arba užsuka į vieną iš III priede nurodytų uostų dėl saugios laivybos priežasčių ekstremaliųjų situacijų atvejais. Kompetentingai valdžios institucijai pranešama apie atitinkamą laivo įplaukimą arba užsukimą į uostą per penkias darbo dienas.

▼C2

4.  1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai nedaro poveikio prievolių, kylančių dėl sutarties arba dėl papildomos sutarties, sudarytos prieš 2014 m. gruodžio 20 d., vykdymui iki 2015 m. kovo 21 d., arba prievolių, kylančių dėl tokių sutarčių įvykdymui reikalingų papildomų sutarčių, vykdymui, su sąlyga, kad kompetentingai valdžios institucijai pranešama bent prieš penkias darbo dienas.

▼M2

2e straipsnis

1.  Kompetentingos valdžios institucijos gali suteikti, jų nuomone, tinkamomis sąlygomis leidimą dėl 2a straipsnio 1 dalyje ir 2b straipsnio 2 dalyje nurodytos veiklos bei dėl 2b straipsnio 1 dalyje nurodytų prekių ir technologijų, jeigu jos yra:

a) 

būtinos Kryme arba Sevastopolyje esančių konsulinių įstaigų arba tarptautinių organizacijų, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, oficialiems tikslams;

b) 

susijusios su projektais, kuriais išimtinai remiamos Kryme arba Sevastopolyje esančios ligoninės ar kitos viešosios sveikatos priežiūros institucijos, teikiančios medicinos paslaugas, arba civilinės švietimo įstaigos; arba

c) 

prietaisai ar įranga, naudojami medicinos srityje.

2.  Kompetentingos valdžios institucijos taip pat gali suteikti, jų nuomone, tinkamomis sąlygomis, leidimą dėl 2a straipsnio 1 dalyje nurodytos veiklos, jeigu tas sandoris sudaromas techninės priežiūros siekiant užtikrinti esamos infrastruktūros saugą tikslu.

3.  Kompetentingos valdžios institucijos taip pat gali suteikti, jų nuomone, tinkamomis sąlygomis leidimą dėl 2a straipsnio 1 dalyje ir 2b straipsnio 2 dalyje nurodytos veiklos, dėl 2b straipsnio 1 dalyje nurodytų prekių ir technologijų bei dėl 2c straipsnyje nurodytų paslaugų, jeigu tų objektų pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas arba tos veiklos vykdymas yra būtinas siekiant skubiai užkirsti kelią įvykiui, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai, įskaitant esamos infrastruktūros saugą, arba aplinkai, arba tokį įvykį sušvelninti. Tinkamai pagrįstais ekstremaliųjų situacijų atvejais objektus galima parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti be išankstinio leidimo, su sąlyga, kad eksportuotojas per penkias darbo dienas po objekto pardavimo, tiekimo, perdavimo ar eksportavimo apie tai praneša kompetentingai valdžios institucijai, suteikdamas išsamią informaciją apie pardavimo, tiekimo, perdavimo ar eksportavimo be išankstinio leidimo atitinkamą pagrindimą.

Komisija ir valstybės narės viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šią dalį, ir keičiasi visa kita turima aktualia informacija.

▼B

3 straipsnis

2 straipsnyje nustatyti draudimai netaikomi:

a) 

iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.

▼C1

b) 

Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 ( 3 ) arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

▼M2

4 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir tyčia, taip pat ir netiesiogiai, dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra šiame reglamente nustatytų draudimų pažeidimas.

▼B

5 straipsnis

Fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos nelaikomi atsakingais už savo veiksmus, jeigu jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais jie pažeistų šiame reglamente nustatytas priemones.

6 straipsnis

1.  Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai dėl žalos atlyginimo arba kiti šios rūšies reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, ypač reikalavimai pratęsti įsipareigojimo, garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti, ypač jeigu tai yra finansinė garantija ar finansinis žalos atlyginimo įsipareigojimas, kad ir kokia būtų jų forma, kuriuos pateikė:

a) 

nurodyti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos, įtraukti į Tarybos reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedą;

b) 

fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos, veikiantys a punkte nurodytų asmenų, subjektų ar įstaigų vardu arba jų naudai;

c) 

fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos, kurie teismo, administraciniu ar arbitražo sprendimu pripažinti pažeidusiais šiame reglamente nustatytus draudimus;

d) 

fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos, jei reikalavimas susijęs su prekėmis, kurių importas draudžiamas pagal 2 straipsnį.

2.  Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimą, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai.

3.  Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų teisei į sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

7 straipsnis

1.  Komisija ir valstybės narės viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir keičiasi bet kokia kita turima svarbia su šiuo reglamentu susijusia informacija, visų pirma informacija apie pažeidimus ir vykdymo sunkumus ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

2.  Valstybės narės nedelsdamos teikia viena kitai ir Komisijai bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali būti svarbi veiksmingam šio reglamento įgyvendinimui.

8 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas jų įgyvendinimas. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytas taisykles ir apie visus jų pakeitimus.

9 straipsnis

1.  Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas institucijas ir nurodo jas priede išvardytose interneto svetainėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus priede išvardytų interneto svetainių adresų pasikeitimus.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui valstybės narės nedelsdamos nurodo Komisijai savo kompetentingas institucijas, įskaitant tų kompetentingų institucijų kontaktinius duomenis, ir praneša jai apie visus jų pasikeitimus.

3.  Jeigu šiame reglamente nustatytas reikalavimas teikti Komisijai pranešimus, ją informuoti arba kitaip palaikyti su ja ryšius, tai daroma naudojantis priede pateiktu adresu ir kitais kontaktiniais duomenimis.

10 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) 

Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) 

visuose valstybių narių jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c) 

visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybių narių piliečiai;

d) 

visiems Sąjungos teritorijoje ar už jos ribų esantiems juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybių narių teisę;

e) 

visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

11 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
▼M1

I PRIEDAS

▼B

Svetainės, kuriose pateikiama informacija apie kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

BELGIJA
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIJA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
ČEKIJA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIJA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
VOKIETIJA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTIJA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
AIRIJA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRAIKIJA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ISPANIJA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
PRANCŪZIJA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
KROATIJA
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIJA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
KIPRAS
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LATVIJA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LIETUVA
http://www.urm.lt/sanctions
LIUKSEMBURGAS
http://www.mae.lu/sanctions
VENGRIJA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
NYDERLANDAI
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIJA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
LENKIJA
http://www.msz.gov.pl
PORTUGALIJA
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
RUMUNIJA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVĖNIJA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVAKIJA
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
SUOMIJA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
ŠVEDIJA
http://www.ud.se/sanktioner
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresas, kuriuo turėtų būti siunčiami pranešimai Europos Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

El. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M2 —————

▼M2
II PRIEDAS

Prekių ir technologijų sąrašas, nurodytas 2b straipsnyjeSkirsnis/KN kodas

Produkto aprašymas

25 skirsnis

DRUSKA; SIERA; ŽEMĖS IR AKMENYS; TINKAVIMO MEDŽIAGOS, KALKĖS IR CEMENTAS

26 skirsnis

RŪDOS, ŠLAKAS IR PELENAI

27 skirsnis

MINERALINIS KURAS, MINERALINĖS ALYVOS IR JŲ DISTILIAVIMO PRODUKTAI; BITUMINĖS MEDŽIAGOS; MINERALINIAI VAŠKAI

28 skirsnis

NEORGANINIAI CHEMIKALAI; NEORGANINIAI CHEMIKALAI; ORGANINIAI ARBA NEORGANINIAI TAURIŲJŲ METALŲ, RETŲJŲ ŽEMIŲ METALŲ, RADIOAKTYVIŲJŲ ELEMENTŲ ARBA IZOTOPŲ JUNGINIAI

29 skirsnis

ORGANINIAI CHEMIJOS PRODUKTAI

3824

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų preparatai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje

3826 00

Biodyzelinas ir jo mišiniai, kurių sudėtyje nėra arba yra mažiau kaip 70 % masės naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų

72 skirsnis

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

73 skirsnis

Gaminiai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

74 skirsnis

Varis ir vario gaminiai

75 skirsnis

Nikelis ir nikelio gaminiai

76 skirsnis

Aliuminis ir aliuminio gaminiai

78 skirsnis

Švinas ir švino gaminiai

79 skirsnis

Cinkas ir cinko gaminiai

80 skirsnis

Alavas ir alavo gaminiai

81 skirsnis

Kiti netaurieji metalai; kermetai; gaminiai iš šių medžiagų

8207 13 00

UOLIENŲ ARBA GRUNTO GRĘŽIMO ĮRANKIAI, KEIČIAMI, KURIŲ DARBINĖ DALIS PAGAMINTA IŠ SUKEPINTŲ METALO KARBIDŲ ARBA KERMETŲ

8207 19 10

UOLIENŲ ARBA GRUNTO GRĘŽIMO ĮRANKIAI, KEIČIAMI, KURIŲ DARBINĖS DALYS PAGAMINTOS IŠ DEIMANTŲ ARBA AGLOMERUOTŲ DEIMANTŲ

8401

Branduoliniai reaktoriai; nepanaudoti (neapšvitinti) branduolinių reaktorių kuro elementai (kasetės); izotopų atskyrimo įrenginiai ir aparatai

8402

Vandens garų arba kitų garų generavimo katilai (išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, taip pat galinčius generuoti mažo slėgio vandens garus); perkaitinto vandens katilai

8403

Centrinio šildymo katilai, išskyrus klasifikuojamus 8402 pozicijoje

8404

Pagalbiniai įtaisai ir įrenginiai, skirti naudoti kartu su katilais, klasifikuojamais 8402 arba 8403  pozicijoje (pavyzdžiui, katilo šilumokaičiai, perkaitintuvai, suodžių šalintuvai, dujų rekuperatoriai); vandens garų arba kitų garų jėgainių kondensatoriai

8405

Generatorinių dujų arba vandens dujų generatoriai, su valytuvais arba be jų; acetileno dujų generatoriai ir panašūs vandens proceso dujų generatoriai, su valytuvais arba be jų

8406

Vandens garų turbinos ir kitų garų turbinos

8407

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu

8408

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai)

8409

Dalys, tinkamos vien tik arba daugiausia varikliams, klasifikuojamiems 8407 arba 8408 pozicijoje

8410

Hidraulinės turbinos, vandens ratai ir jų reguliatoriai

8411

Turboreaktyviniai varikliai, turbosraigtiniai varikliai ir kitos dujų turbinos

8412

Kiti varikliai ir jėgainės

8413

Skysčių siurbliai, su pritvirtintais matavimo prietaisais arba be jų; skysčių keltuvai

8414

Oro arba vakuuminiai siurbliai, oro arba kitų dujų kompresoriai ir ventiliatoriai; ventiliacijos arba recirkuliacijos gaubtai (traukos spintos) su įmontuotu ventiliatoriumi, su filtrais arba be filtrų

8415

Oro kondicionavimo įrenginiai, sudaryti iš variklio varomo ventiliatoriaus ir oro temperatūros bei drėgmės kaitos elementų, įskaitant kondicionierius, kuriais oro drėgmė atskirai nereguliuojama

8416

Krosnių, kūrenamų skystuoju kuru, pulverizuotu kietuoju kuru arba dujomis, degikliai; mechaninės kūryklos, įskaitant jų mechanines groteles, mechaninius pelenų šalintuvus ir panašius įtaisus

8417

Neelektrinės pramoninės arba laboratorinės krosnys ir orkaitės, įskaitant šiukšlių deginimo ir krematoriumų krosnis

8418

Šaldytuvai, šaldikliai ir kiti elektriniai arba neelektriniai šaldymo arba užšaldymo įrenginiai; šiluminiai siurbliai, išskyrus oro kondicionavimo įrenginius, klasifikuojamus 8415 pozicijoje

8420

Kalandravimo mašinos arba kitos valcavimo mašinos, išskyrus skirtas metalui arba stiklui apdoroti, ir šių įrenginių velenai

8421

Centrifugos, įskaitant išcentrines (centrifugines) džiovyklas; skysčių arba dujų filtravimo arba valymo mašinos ir aparatai

8422

Indų plovimo mašinos; butelių arba kitų talpyklų plovimo, valymo arba džiovinimo mašinos; butelių, skardinių, dėžių, maišų arba kitų talpyklų pripildymo, uždarymo, sandarinimo arba žymėjimo (etikečių pritvirtinimo) mašinos; butelių, stiklainių, tūbelių ir panašių talpyklų uždarymo mašinos; kiti pakavimo arba vyniojimo mašinos (įskaitant vyniojimo į pakaitintas traukias (susitraukiančias) plėveles mašinas); gėrimų gazavimo mašinos

8423

Svėrimo mašinos (išskyrus svarstykles, kurių jautris ne mažesnis kaip 5 cg), įskaitant masės valdomas skaičiavimo arba kontrolės mašinas; visų rūšių svėrimo mašinų svareliai

8424

Mechaniniai įtaisai (rankiniai arba kiti), skirti skysčiams arba milteliams išsvaidyti, paskleisti arba purkšti; gesintuvai, pripildyti arba nepripildyti; purkštuvai ir panašūs įtaisai; garosvaidžiai, smėliasvaidžiai ir panašios svaidymo mašinos

8425

Blokai skrysčiniai ir keltuvai, išskyrus kaušinius (skipinius) keltuvus; gervės ir špiliai (kabestanai); kėlikliai (domkratai)

8426

Laivų derikai (kėlimo kranai su strėlėmis); kėlimo kranai, įskaitant kabelinius kranus; mobiliosios kėlimo konstrukcijos, apžarginiai transporteriai (angl. straddle carriers) ir gamyklose naudojamos važiuoklės su kėlimo kranais

8427

Šakiniai krautuvai; kitos gamyklose naudojamos važiuoklės su kėlimo arba pernešimo įtaisais

8428

Kiti kėlimo, pernešimo, pakrovimo arba iškrovimo mechaniniai įrenginiai (pavyzdžiui, liftai, eskalatoriai, konvejeriai, lynų keliai)

8429

Savaeigiai buldozeriai, buldozeriai su paslankiu verstuvu (angledozers), greideriai, lygintuvai, skreperiai, mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai, vienkaušiai krautuvai, plūktuvai ir plentvoliai

8430

Kiti žemės, mineralų arba rūdų perstūmos, rūšiavimo, išlyginimo, grandymo, kasimo, plūkimo, sutankinimo, ištraukimo arba gręžimo mechaniniai įrenginiai; poliakalės ir poliatraukės; plūginiai ir rotoriniai sniego valytuvai

8431

Dalys, tinkančios vien tik arba daugiausia mašinoms, klasifikuojamoms 8425 –8430 pozicijose

8432

Žemės ūkio, sodininkystės arba miškų ūkio mašinos, naudojamos dirvai paruošti arba dirbti; volai vejoms arba sporto aikštelėms voluoti

8435

Presai, smulkintuvai ir panašios mašinos, naudojamos vynininkystėje, sidro, vaisių sulčių arba panašių gėrimų gamyboje

8436

Kitos žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio, paukštininkystės arba bitininkystės mašinos, įskaitant augalų daiginimo įrenginius su mechanine arba šilumine įranga; paukščių inkubatoriai ir gaubtiniai šildytuvai

8437

Sėklų, grūdų arba džiovintų ankštinių daržo augalų valymo, rūšiavimo arba atrankos mašinos; malybos pramonės arba javų grūdų ar džiovintų ankštinių daržo augalų apdorojimo mašinos, išskyrus ūkininko ūkyje naudojamas mašinas

8439

Pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušienos gamybos, popieriaus arba kartono gamybos arba apdailos mašinos

8440

Knygų įrišimo mašinos, įskaitant brošiūravimo mašinas

8441

Kitos popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono gamybos mašinos, įskaitant visų rūšių pjaustymo mašinas

8442

Mašinos, aparatai ir įranga (išskyrus stakles, klasifikuojamas 8456 –8465 pozicijose), skirti plokštėms, cilindrams arba kitiems spaudos elementams paruošti arba gaminti; plokštės, cilindrai ir kiti spaudos elementai; plokštės, cilindrai ir litografiniai akmenys, paruošti naudoti spaudai (pavyzdžiui, nulyginti, šlifuoti arba poliruoti)

8443

Spaudos mašinos, spausdinančios naudojant plokštes, cilindrus ir kitus spaudos elementus, klasifikuojamus 8442 pozicijoje; kiti spausdintuvai, kopijavimo ir faksimiliniai aparatai, kombinuoti arba nekombinuoti; jų dalys ir reikmenys

8444 00

Dirbtinių tekstilės medžiagų išspaudimo (ekstruzijos), tempimo, tekstūravimo arba pjaustymo mašinos:

8445

Tekstilės pluoštų paruošimo mašinos; verptuvai, dvejinimo arba sukimo mašinos ir kitos tekstilės siūlų gamybos mašinos; tekstilės lenkimo arba pervijimo mašinos (įskaitant ataudų pervijimo mašinas) ir mašinos, paruošiančios tekstilės siūlus naudoti mašinose, klasifikuojamose 8446 arba 8447 pozicijoje

8447

Mezgimo mašinos, susiuvimo ir sumezgimo mašinos, apvytinių verpalų, tiulio, nėrinių, siuvinėjimų, aplikacijų gamybos mašinos, pynimo arba tinklų mezgimo mašinos ir pūko įsiuvimo mašinos

8448

Pagalbinės mašinos, naudojamos kartu su mašinomis, klasifikuojamomis 8444 , 8445 , 8446 arba 8447 pozicijoje (pavyzdžiui, nytkėlės, žakardo mašinos, automatinio sustabdymo įtaisai ir šaudyklių pakeitimo mechanizmai); dalys ir pagalbinė įranga, naudojama vien tik arba daugiausia su mašinomis, klasifikuojamomis šioje pozicijoje arba 8444 , 8445 , 8446 ar 8447 pozicijoje (pavyzdžiui, verpstės ir sparninės verpstės, karštuvų garnitūrai, šukos, filjerės, šaudyklės, nytelės ir nytys, mezgimo adatos)

8449 00 00

Veltinių arba neaustinių medžiagų rietime arba tam tikrų jų formų gamybos arba apdailos mašinos, įskaitant fetrinių skrybėlių gamybos mašinas; skrybėlių gamybos formos

8450

Buitinės arba skalbyklose naudojamos skalbyklės, įskaitant mašinas, atliekančias skalbimo ir džiovinimo funkcijas:

8452

Siuvamosios mašinos, išskyrus brošiūravimo mašinas, priskiriamas 8440 pozicijai; baldai, stovai ir dangčiai, specialiai pritaikyti siuvamosioms mašinoms; siuvamųjų mašinų adatos

8453

Mašinos, naudojamos kailiams, žaliaminėms odoms arba išdirbtoms odoms paruošti, rauginti arba išdirbti, avalynei arba kitiems dirbiniams iš kailių, žaliaminių odų ir išdirbtų odų gaminti arba taisyti, išskyrus siuvamąsias mašinas

8454

Konverteriai, liejimo kaušai, formadėžės ir liejimo mašinos, naudojamos metalurgijoje arba liejininkystėje

8455

Metalo valcavimo staklynai ir jų velenai

8456

Staklės, naudojamos bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį medžiagos lazerio spinduliuote arba kitais šviesos ar fotonų pluoštais, ultragarsu, elektros iškrova, naudojant elektrocheminius procesus, elektronų pluoštą, joninį pluoštą arba plazmos lanką; pjovimo vandens srove mašinos

8457

Mechaninio apdirbimo centrai, vienpozicinės ir daugiapozicinės agregatinės metalo apdirbimo staklės

8458

Metalo tekinimo staklės (įskaitant tekinimo centrus)

8459

Gręžimo, ištekinimo, frezavimo, sriegių sriegimo arba įsriegimo, pašalinant dalį metalo, staklės (įskaitant linijines agregatines stakles), išskyrus tekinimo stakles (taip pat ir tekinimo centrus), klasifikuojamas 8458 pozicijoje

8460

Šerpetų pašalinimo, galandimo, šlifavimo, honingavimo, pritrynimo, poliravimo ar kitos metalo arba kermetų apdailos staklės, veikiančios naudojant šlifavimo diskus, abrazyvines arba poliravimo medžiagas, išskyrus krumplių pjovimo, krumplių šlifavimo ar krumplių apdailos stakles, klasifikuojamas 8461 pozicijoje

8461

Metalo arba kermetų išilginio drožimo, skersinio drožimo, vertikaliojo drožimo, pratraukimo, krumplių pjovimo, krumplių šlifavimo ar krumplių apdailos, pjaustymo, atpjovimo staklės ir kitos metalo arba kermetų apdirbimo pašalinant dalį metalo arba kermetų staklės, nenurodytos kitoje vietoje

8462

Metalo kalimo, įspaudimo arba štampavimo staklės (įskaitant presus); metalo lenkimo, briaunų lenkimo, lyginimo, tiesinimo, kirpimo, skylių pramušimo arba iškirtimo staklės (įskaitant presus); pirmiau nenurodyti metalo arba metalų karbidų apdorojimo presai

8463

Kitos metalo arba kermetų apdorojimo nepašalinant dalies medžiagos staklės

8464

Akmenų, keramikos, betono, asbestcemenčio arba panašių mineralinių medžiagų apdirbimo staklės ar šaltojo stiklo apdirbimo staklės

8465

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų arba panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklės (įskaitant stiprinimo vinimis arba sąvaržų kalimo, klijavimo arba kitas surinkimo stakles)

8466

Dalys ir reikmenys, tinkami vien tik arba daugiausia staklėms, klasifikuojamoms 8456 –8465 pozicijose, įskaitant apdirbamų ruošinių arba įrankių laikiklius, atsiveriančiąsias sriegimo galvutes, dalijimo galvutes ir kitus specialiuosius staklių įtaisus; visų rūšių rankų darbui skirtų įrankių laikikliai

8467

Rankų darbui skirti įrankiai, pneumatiniai, hidrauliniai arba su įmontuotu elektros ar ne elektros varikliu

8468

Litavimo ar kietojo litavimo arba suvirinimo mašinos ir aparatai, pritaikyti arba nepritaikyti naudoti pjaustymui, išskyrus klasifikuojamus 8515 pozicijoje; dujinės paviršiaus šiluminio apdorojimo mašinos ir aparatai

8469 00

Rašomosios mašinėlės, išskyrus 8443 pozicijoje klasifikuojamus spausdintuvus; tekstų redagavimo mašinos

8470

Skaičiavimo mašinos ir kišeninės duomenų įrašymo, atkūrimo ir rodymo ekrane mašinėlės, atliekančios skaičiavimo funkcijas; apskaitos mašinos, pašto siuntų frankavimo mašinos, bilietų išdavimo mašinos ir panašios mašinos su skaičiavimo įtaisais; kasos aparatai

8471

Automatinio duomenų apdorojimo mašinos ir jų įtaisai; magnetiniai arba optiniai (duomenų) skaitymo skaitliai, užkoduotų duomenų perrašymo į informacijos laikmenas mašinos ir tokių duomenų apdorojimo mašinos, nenurodytos kitoje vietoje

8472

Kitos biuro mašinos (pavyzdžiui, hektografai arba rotorinės spaudos mašinos, adresavimo mašinos, banknotų išdavimo automatai, monetų rūšiavimo, skaičiavimo arba pakavimo mašinos, pieštukų drožtuvai, perforavimo arba susegimo apkabėlėmis mašinos)

8473

Dalys ir reikmenys (išskyrus dangčius, futliarus ir panašius dirbinius), skirti vien tik arba daugiausia mašinoms, klasifikuojamoms 8469 –8472 pozicijose

8474

Grunto (žemės), akmenų, rūdų arba kitų mineralinių medžiagų, esančių kietame būvyje (įskaitant miltelius ir pastas), rūšiavimo, sijojimo, atskyrimo, plovimo, trupinimo, malimo, maišymo arba minkymo mašinos; kieto mineralinio kuro, minkytų keraminių medžiagų, nesukietėjusių cementų, tinkavimo medžiagų arba kitų miltelių arba pastos pavidalo mineralinių produktų aglomeravimo, formavimo arba liejimo mašinos; smėlinių liejimo formų formavimo mašinos

8475

Elektros arba elektroninių lempų, elektroninių vamzdžių arba fotoblyksčių lempų su stikliniais gaubtais surinkimo mašinos; stiklo arba stiklo dirbinių gamybos arba karštojo apdirbimo mašinos

8476

Prekybos automatai (pavyzdžiui, pašto ženklų, cigarečių, maisto produktų arba gėrimų prekybos automatai), įskaitant pinigų keitimo automatus

8477

Gumos (kaučiuko) arba plastikų apdirbimo mašinos arba produktų gamybos iš šių medžiagų mašinos, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje

8478

Tabako paruošimo arba perdirbimo mašinos, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje

8479

Specialias funkcijas atliekančios mašinos ir mechaniniai įrenginiai, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje

8480

Metalo liejimo formadėžės; liejimo padėklai; liejimo modeliai; metalo, metalų karbidų, stiklo, mineralinių medžiagų, gumos arba plastikų liejimo formos (išskyrus luitadėžes)

8481

Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs vamzdynų, kaitrovamzdžių, rezervuarų, bakų ir panašių dirbinių įtaisai, įskaitant slėgio mažinamuosius (redukcinius) ir termostatinius reguliuojamuosius vožtuvus

8482

Rutuliniai arba ritininiai guoliai

8483

Transmisijos velenai (įskaitant kumštelinius velenus ir alkūninius velenus) ir skriejiko velenai; guolių korpusai ir slydimo guoliai; krumpliniai mechanizmai ir krumplinės pavaros; rutuliniai arba ritininiai pavarų sraigtai; pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai (reduktoriai), įskaitant hidrotransformatorius; smagračiai ir skriemuliai, įskaitant skrysčių mechanizmus; sankabos ir sankabos velenų movos (įskaitant universalius šarnyrus)

8484

Tarpikliai ir panašūs sandarikliai iš lakštinio metalo, kombinuoto su kitomis medžiagomis, arba iš dviejų ar daugiau metalo sluoksnių; tarpiklių ir panašių jungčių, kurių sandara skirtinga, rinkiniai arba komplektai, supakuoti į maišelius, vokus arba panašias pakuotes; mechaniniai sandarikliai

8486

Mašinos ir aparatai, naudojami vien tik arba daugiausia puslaidininkių ruošiniams ar plokštelėms, puslaidininkiniams įtaisams, elektroniniams integriniams grandynams ar plokštiesiems vaizduokliams gaminti; mašinos ir aparatai, nurodyti šio skirsnio 9 pastabos C dalyje; dalys ir reikmenys

8487

Mašinų dalys be elektrinių jungčių, izoliatorių, ričių, kontaktų arba kitų elektros detalių, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje

8501

Elektros varikliai ir generatoriai (išskyrus elektros generatorinius agregatus)

8502

Elektros generatoriniai agregatai ir vieninkariai elektros keitikliai

8503

Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia elektros varikliams ir generatoriams, elektros generatoriniams agregatams arba vieninkariams elektros keitikliams, kitur nenurodytos

8504

Elektros transformatoriai, statiniai keitikliai (pvz., lygintuvai) ir induktyvumo ritės bei jų dalys

8505

Elektromagnetai (išskyrus naudojamus medicinoje); nuolatiniai magnetai ir gaminiai, kurie po įmagnetinimo gali tapti nuolatiniais magnetais; griebtuvai, spaustuvai ir panašūs laikikliai su elektromagnetais ir nuolatiniais magnetais; elektromagnetinės reguliuojamosios ir nereguliuojamosios sankabos bei stabdžiai; elektromagnetiniai kėlimo įrenginiai; jų dalys

8507

Elektros akumuliatoriai, įskaitant jų skirtuvus (separatorius), taip pat stačiakampius ar kvadratinius, ir jų dalys (išskyrus nenaudojamas dalis ir dalis, kurios nėra pagamintos iš kietos gumos arba tekstilės medžiagų)

8511

Elektros uždegimo arba paleidimo įranga, naudojama kibirkštinio arba slėginio uždegimo vidaus degimo varikliuose (pavyzdžiui, uždegimo magnetos, magnetų generatoriai, uždegimo ritės, uždegimo žvakės, kaitinimo žvakės, paleidimo varikliai); generatoriai (pvz., nuolatinės arba kintamosios srovės) ir išjungikliai, naudojami kartu su šiais varikliais, ir jų dalys

8514

Pramoninės arba laboratorinės elektrinės krosnys ir orkaitės, įskaitant veikiančias taikant indukcijos arba dielektrinių nuostolių principą (išskyrus džiovinimo krosnis); kiti pramoniniai arba laboratoriniai terminio medžiagų apdorojimo įrenginiai, veikiantys taikant indukcijos arba dielektrinių nuostolių principą, ir jų dalys

8515

Elektros (įskaitant dujinius, kaitinamus elektra) lazerio, šviesų, fotonų arba elektronų pluošto, ultragarso, magnetinio impulso arba plazmos lanku litavimo, kietojo litavimo arba suvirinimo mašinos ir aparatai, atliekantys pjaustymą arba jo neatliekantys; elektrinės metalų arba kermetų karštojo purškimo mašinos ir aparatai; jų dalys (išskyrus karštojo purškimo purkštuvus)

8525

Radijo arba televizijos laidų perdavimo aparatūra, su priėmimo arba garso įrašymo ar atkūrimo aparatūra arba be jos; televizijos kameros, skaitmeniniai fotoaparatai ir vaizdo kameros su vaizdo magnetofonu

8526

Radarai, radionavigaciniai ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai

8527

Radijo laidų priėmimo aparatūra, su kuria kartu viename korpuse sumontuota arba nesumontuota garso įrašymo ar garso atkūrimo aparatūra arba laikrodis:

8528

Monitoriai ir projektoriai, be televizinio signalo priėmimo aparatūros; televizinio signalo priėmimo aparatūra, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais arba be jų

8529

Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su aparatais, klasifikuojamais 8525 –8528 pozicijose:

8530

Geležinkelių, tramvajų bėgių, kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų ir oro uostų signalizacijos, saugos arba eismo reguliavimo elektros įranga ir jos dalys (išskyrus mechaninę arba elektromechaninę įrangą, klasifikuojamą 8608 pozicijoje)

8531

Elektriniai garso arba vaizdo signalizacijos aparatai ir jų dalys (skambučiai, sirenos, švieslentės, apsaugos nuo įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos įranga) (išskyrus skirtus autotransporto priemonėms, dviračiams arba eismui)

8532

Pastovieji, kintamieji arba paderinamieji elektros kondensatoriai ir jų dalys

8533

Elektros varžai (įskaitant reostatus ir potenciometrus), išskyrus kaitinamuosius varžus, ir jų dalys

8534

Spausdintinės grandinės

8535

Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti, taip pat elektros grandinėms prijungti arba sujungti (pvz., jungikliai, perjungikliai, saugikliai, žaibolaidžiai, įtampos ribotuvai, viršįtampių slopintuvai, kištukiniai lizdai ir kitos jungtys, jungiamosios dėžės), skirta > 1 000  V įtampai (išskyrus skirstomąsias spintas, stendus, reguliavimo įrangą ir t. t., klasifikuojamą8537 pozicijoje)

8536

Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti, taip pat elektros grandinėms prijungti arba sujungti (pvz., jungikliai, perjungikliai, relės, saugikliai, viršįtampių slopintuvai, kištukai, kištukiniai lizdai, elektros lempų laikikliai, jungiamosios dėžutės), skirta <= 1 000  V įtampai (išskyrus skirstomąsias spintas, stendus, reguliavimo įrangą ir t. t., klasifikuojamą 8537 pozicijoje)

8537

Skydai, plokštės, pultai, stendai, skirstomosios spintos ir kiti konstrukcijų pagrindai, kuriuose sumontuoti keli aparatai, priskiriami 8535 arba 8536 pozicijoms, naudojami elektros srovės valdymui arba paskirstymui, įskaitant konstrukcijų pagrindus, kuriuose sumontuoti prietaisai arba aparatai, priskiriami 90 skirsniui, ir skaitmeninio valdymo skirstomosios spintos (neįskaitant laidinių telefono arba telegrafo komutatorių ir vaizdo telefonų)

8538

Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su aparatais, klasifikuojamais 8535 , 8536 arba 8537 pozicijoje, kitur nenurodytos

8539

Kaitinamosios elektros arba dujošvytės lempos, įskaitant sandarias kryptinių spindulių ir ultravioletines arba infraraudonąsias lempas; lankinės lempos; jų dalys

8540

Elektroninės lempos ir elektroniniai vamzdžiai, su termoelektroniniais katodais, šaltaisiais katodais ar fotokatodais (pvz., vakuuminės, garų ar dujų lempos ir vamzdžiai, gyvsidabrio lygintuvinės lempos ir vamzdžiai, elektroniniai vamzdžiai, televizijos kamerų vamzdžiai); jų dalys

8541

Diodai, tranzistoriai ir panašūs puslaidininkiniai įtaisai; šviesai jautrūs puslaidininkiniai įtaisai, įskaitant fotovoltinius elementus, sumontuoti arba nesumontuoti moduliuose arba plokštėse (išskyrus fotovoltinius generatorius); šviesos diodai; sumontuoti pjezoelektriniai kristalai; jų dalys

8542

Elektroniniai integriniai grandynai ir jų dalys

8543

Elektros mašinos ir aparatai, atliekantys tam tikras tik jiems būdingas funkcijas, nenurodyti 85 skyriuje, ir jų dalys

8544

Izoliuotieji, įskaitant emaliuotuosius arba anoduotuosius, laidai, kabeliai, įskaitant bendraašius kabelius, ir kiti izoliuotieji elektros laidininkai, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų; šviesolaidžių kabeliai, sudaryti iš atskirų aptrauktų šviesolaidžių, sumontuoti arba nesumontuoti kartu su elektros laidininkais, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų

8545

Angliniai elektrodai, angliniai šepetėliai, lempų angliukai arba baterijų angliukai ir kiti grafito arba anglies dirbiniai, turintys metalo arba jo neturintys, skirti naudoti elektrotechnikoje

8546

Elektros izoliatoriai iš bet kurių medžiagų (išskyrus izoliacinius įtaisus)

8547

Elektros mašinų, aparatų arba įrangos izoliaciniai įtaisai (išskyrus izoliatorius, priskiriamus 8546  pozicijai), pagaminti vien tik iš izoliacinių medžiagų, neįskaitant smulkių metalinių detalių (pvz., lizdų su sriegiais), įlietų formavimo metu ir skirtų tik dirbiniui surinkti; elektros grandinių izoliaciniai vamzdeliai, įskaitant jų jungtis, pagaminti iš netauriųjų metalų, padengtų izoliacinėmis medžiagomis

8548

Galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir elektros akumuliatorių atliekos ir laužas; išeikvoti galvaniniai elementai, išeikvotos galvaninės baterijos ir išeikvoti elektros akumuliatoriai; mašinų arba aparatų elektros įrangos dalys, nenurodytos kitur 85 skyriuje

 

Konfidencialūs produktai, priskiriami 85 skyriui; prekės, nurodytos 85 skyriuje, transportuojamos paštu arba pašto siuntomis (extra)/naudojant statistikos platinimo regeneruojamą kodą

86 skirsnis

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvai, riedmenys ir jų dalys; geležinkelių arba tramvajų bėgių įrenginiai ir įtaisai bei jų dalys; visų rūšių mechaninė (įskaitant elektromechaninę) eismo signalizacijos įranga

8701

Traktoriai ir vilkikai (išskyrus traktorius ir vilkikus, klasifikuojamus 8709 pozicijoje):

8702

Autotransporto priemonės, skirtos ne mažiau kaip dešimčiai žmonių, įskaitant vairuotoją, vežti:

8704

Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti:

8705

Specialios autotransporto priemonės, išskyrus daugiausia skirtas žmonėms arba kroviniams vežti (pavyzdžiui, techninės pagalbos automobiliai, automobiliniai kranai, priešgaisriniai automobiliai, automobilinės betonmaišės, automobiliniai laistytuvai-valytuvai, automobilinės dirbtuvės, mobilios radiologijos stotys):

8706 00

Autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8701 –8705 pozicijose, važiuoklės su pritvirtintais varikliais

8709

Savaeigiai vežimėliai be pritvirtintų kėlimo ar krovimo įrenginių, naudojami gamyklose, sandėliuose, uostuose arba oro uostuose kroviniams trumpais nuotoliais vežti; traktoriai ir vilkikai, naudojami geležinkelio stočių platformose; išvardytų transporto priemonių dalys

8710 00 00

Tankai ir kitos šarvuotos kovinės transporto priemonės, variklinės, su įmontuota ginkluote arba be jos, taip pat tokių transporto priemonių dalys

8716

Priekabos ir puspriekabės; kitos nesavaeigės transporto priemonės; jų dalys

88 skirsnis

Orlaiviai, erdvėlaiviai ir jų dalys

89 skirsnis

Laivai, valtys ir plaukiojantieji įrenginiai

98 skirsnis

Sukomplektuotos pramonės įmonės

7106

Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą

7107

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

7108

Auksas (įskaitant auksą, padengtą platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą

7109

Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

7110

Platina, neapdorota, pusiau apdorota arba turinti miltelių pavidalą

7111

Netaurieji metalai, sidabras arba auksas, plakiruoti platina, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

7112

Tauriojo metalo arba metalo, plakiruoto tauriuoju metalu, atliekos ir laužas; kitos atliekos ir laužas, kurių sudėtyje yra tauriojo metalo arba tauriojo metalo junginių, dažniausiai naudojami tauriajam metalui regeneruoti

9013

Skystųjų kristalų įtaisai, išskyrus gaminius, tiksliau aprašytus kitose pozicijose; lazeriai, išskyrus lazerinius diodus; kiti optiniai aparatai ir prietaisai, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje

9014

Kompasai, naudojami krypčiai nustatyti; kiti navigacijos prietaisai ir aparatai

9015

Topografijos (įskaitant fotogrametrinę geodeziją), hidrografijos, okeanografijos, hidrologijos, meteorologijos arba geofizikos matavimų prietaisai ir aparatai, išskyrus kompasus; tolimačiai

9025

Hidrometrai (areometrai) ir panašūs plūdrieji matuokliai, termometrai, pirometrai, barometrai, higrometrai (drėgmėmačiai) ir psichrometrai, su rašytuvais arba be rašytuvų, ir bet kurios šių prietaisų tarpusavio kombinacijos

9026

Prietaisai ir aparatai, skirti srautui (debitui), lygiui, slėgiui arba kitiems skysčių arba dujų kintamiesiems matuoti arba tikrinti (pavyzdžiui, srautmačiai, lygmačiai, manometrai, šilumomačiai), išskyrus prietaisus ir aparatus, klasifikuojamus 9014 , 9015 , 9028 arba 9032 pozicijoje

9027

Fizinės arba cheminės analizės prietaisai ir aparatai (pavyzdžiui, poliarimetrai, refraktometrai, spektrometrai, dujų arba dūmų analizės aparatai); prietaisai ir aparatai, skirti klampumui, akytumui, plėtimuisi, paviršinei įtempčiai arba panašiems kintamiesiems matuoti ir tikrinti; šilumos, garso arba šviesos kiekių matavimo ir tikrinimo prietaisai ir aparatai (įskaitant eksponometrus); mikrotomai

9028

Dujų, skysčių ar elektros tiekimo arba gamybos kiekio skaitikliai, įskaitant jų kalibratorius

9029

Sukimosi dažnio tachometrai, gaminių skaitikliai, taksometrai, hodometrai, žingsniamačiai ir panašūs prietaisai; spidometrai ir tachometrai, išskyrus klasifikuojamus 9014 arba 9015 pozicijoje; stroboskopai

9030

Osciloskopai, spektro analizatoriai ir kiti kiekybinių elektros charakteristikų matavimo arba tikrinimo prietaisai ir aparatai, išskyrus skaitiklius, klasifikuojamus 9028 pozicijoje; alfa, beta, gama, rentgeno, kosminės arba kitos jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba registravimo prietaisai ir aparatai

9031

Matavimo arba tikrinimo įrankiai, prietaisai ir mašinos, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje; profilių projektoriai

9032

Automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai

9033

Mašinų, aparatų, prietaisų arba įrankių, klasifikuojamų 90 skirsnyje, dalys ir reikmenys (nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje)
III PRIEDAS

2d straipsnyje nurodytas Krymo pusiasalyje esančių uostų sąrašas

1. 

Sevastopolis

2. 

Kerčė

3. 

Jalta

4. 

Feodosija

5. 

Eupatorija

6. 

Černomorskas

7. 

Kamyš Burunas( 1 ) OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

( 2 ) 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3577/92, taikantis laisvės teikti paslaugas principą jūrų transportui valstybėse narėse (jūrų kabotažas) (OL L 364, 1992 12 12, p. 7).

( 3 ) OL L 118, 2014 4 22, p. 1.