2014R0692 — LT — 31.07.2014 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 692/2014

2014 m. birželio 23 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą

(OL L 183, 24.6.2014, p.9)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 825/2014 2014 m. liepos 30 d.

  L 226

2

30.7.2014


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 197, 4.7.2014, p. 87  (692/2014)
▼B

▼M1

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 692/2014

2014 m. birželio 23 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą

▼BEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į Tarybos sprendimą 2014/386/BUSP ( 1 ) dėl apribojimų, taikytinų Krymo ar Sevastopolio kilmės prekėms, atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą,

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Vadovų Taryba per 2014 m. kovo 20–21 d. posėdį griežtai pasmerkė Krymo Autonominės Respublikos (toliau – Krymas) ir Sevastopolio miesto (toliau – Sevastopolis) prijungimą prie Rusijos Federacijos ir pabrėžė, kad prijungimo ji nepripažins. Europos Vadovų Taryba paprašė Komisijos įvertinti to prijungimo teisines pasekmes ir pasiūlyti greitai įgyvendinamus su Krymu susijusius ekonominius, prekybos ir finansinius apribojimus;

(2)

2014 m. kovo 27 d. rezoliucijoje Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja patvirtino savo įsipareigojimą siekti Ukrainos suvereniteto, politinės nepriklausomybės, vienybės ir teritorinio vientisumo atsižvelgiant į tarptautiniu mastu pripažintas jos sienas, pabrėždama kovo 16 d. Kryme surengto referendumo neteisėtumą, ir paragino valstybes nepripažinti Krymo ir Sevastopolio statuso pokyčių;

(3)

2014 m. birželio 23 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/386/BUSP dėl apribojimų, taikytinų Krymo ar Sevastopolio kilmės prekių importui ir tiesioginiam ar netiesioginiam finansavimo arba finansinės paramos, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugų, susijusių su tokių prekių importu, teikimui atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą. Siekiant sumažinti tokių ribojamųjų priemonių poveikį ekonominės veiklos vykdytojams, turėtų būti numatytos išimtys ir pereinamieji laikotarpiai, taikomi prekybai prekėmis ir paslaugomis, dėl kurių pagal prekybos sutartį arba papildomą sutartį reikia sudaryti sandorį, laikantis nustatytos pranešimo tvarkos;

(4)

šios priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, todėl siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse jos būtų taikomos vienodai, joms įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(5)

siekiant užtikrinti, kad šiuo reglamentu nustatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a) reikalavimas – kiekvienas procesiniais veiksmais patvirtintas arba nepatvirtintas reikalavimas, pateiktas iki arba po 2014 m. birželio 25 d. ir susijęs su sutarties ar sandorio vykdymu arba pateiktas dėl sutarties ar sandorio, ir visų pirma apimantis:

i) reikalavimą vykdyti įsipareigojimą pagal sutartį ar sandorį arba su jais susijusį įsipareigojimą;

ii) reikalavimą pratęsti bet kokio pobūdžio įsipareigojimo, finansinės garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti;

iii) reikalavimą dėl kompensacijos, susijusios su sutartimi ar sandoriu;

iv) priešieškinį;

v) reikalavimą pripažinti, be kita ko, taikant egzekvatūros procedūrą, bet kur priimtą teismo, arbitražo ar lygiavertį sprendimą arba užtikrinti jų vykdymą;

b) sutartis arba sandoris – neatsižvelgiant į taikytiną teisę sudaryti visų formų sandoriai, susidedantys iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių įsipareigojimų; šiuo atveju „sutarties“ sąvoka apima teisiškai nepriklausomą arba priklausomą įsipareigojimą, garantiją arba žalos atlyginimo įsipareigojimą, pirmiausia – finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, ir kreditą, taip pat visas susijusias nuostatas, taikytinas pagal sandorį ar susijusias su juo;

c) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekės – prekės, kurios buvo visos gautos Kryme ir Sevastopolyje arba kurių paskutinis esminis pakeitimas buvo ten atliktas, remiantis, mutatis mutandis, 1992 m. spalio 12 d. Reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą ( 2 ), 23 ir 24 straipsniais;

d) Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę;

e) kompetentingos institucijos – valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos priede išvardytose interneto svetainėse;

▼M1

f) tarpininkavimo paslaugos:

i) derybos dėl prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų pirkimo, pardavimo arba tiekimo (teikimo), be kita ko, iš vienos trečiosios šalies į bet kurią kitą trečiąją šalį, sandorių arba tokių sandorių organizavimas; arba

ii) prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų, be kita ko, esančių trečiosiose šalyse, pardavimas arba pirkimas siekiant jas perduoti į kitą trečiąją šalį;

g) techninė pagalba – techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, patarimų, mokymo, darbo žinių, įgūdžių perdavimo ar konsultacinių paslaugų pavidalu; techninė pagalba apima pagalbą žodžiu.

▼B

2 straipsnis

Draudžiama:

a) importuoti į Europos Sąjungą Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes;

b) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusias su a punkte nurodytų prekių importu.

▼M1

2a straipsnis

1.  Draudžiama:

a) teikti finansines paskolas ar kreditus, konkrečiai susijusius su infrastruktūros kūrimu, įsigijimu ar plėtojimu Krymo ar Sevastopolio transporto, telekomunikacijų ir energetikos srityse;

b) įsigyti ar padidinti kapitalo dalį, įskaitant visišką įsigijimą ir dalyvavimo teises suteikiančių akcijų ir vertybinių popierių įsigijimą, Kryme ar Sevastopolyje įsteigtose įmonėse, kurios susijusios su infrastruktūros kūrimu, įsigijimu ar plėtojimu Krymo ar Sevastopolio transporto, telekomunikacijų ir energetikos srityse;

c) steigti bendrą įmonę, susijusią su infrastruktūros kūrimu, įsigijimu ar plėtojimu Krymo ar Sevastopolio transporto, telekomunikacijų ir energetikos srityse.

2.  Draudžiama:

a) teikti finansines paskolas ar kreditus, konkrečiai susijusius su naftos, dujų ar mineralinių žaliavų naudojimo veikla Kryme ar Sevastopolyje;

b) įsigyti ar padidinti kapitalo dalį įmonėse, įskaitant visišką tokių įmonių įsigijimą ir dalyvavimo teises suteikiančių akcijų ir vertybinių popierių įsigijimą, įsteigtose Kryme ar Sevastopolyje, kurios susijusios su naftos, dujų ar mineralinių žaliavų naudojimo veikla Kryme ar Sevastopolyje;

c) steigti bendrą įmonę, susijusią su naftos, dujų ar mineralinių žaliavų naudojimo veikla Kryme ar Sevastopolyje.

3.  Taikant šį straipsnį ir 2b straipsnį, vartojamos šios terminų apibrėžtys:

a) mineraliniai ištekliai – II priede išvardyti mineraliniai ištekliai;

b) eksploatavimas – naftos, dujų ir mineralinių išteklių žvalgyba, paieška, gavyba, rafinavimas bei valdymas ir susijusių geologinių paslaugų teikimas, išskyrus esamos infrastruktūros priežiūrą, skirtą saugos užtikrinimui;

c) rafinavimas – perdirbimas, apdorojimas ir paruošimas pardavimui.

2b straipsnis

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, susijusias su 2a straipsnyje nurodyta investavimo veikla.

2c straipsnis

1.  Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti, eksportuoti III priede nurodytą pagrindinę įrangą ir technologijas bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai Kryme ar Sevastopolyje arba jų naudojimui Kryme ar Sevastopolyje.

2.  III priede išvardyta pagrindinė įranga ir technologijos, susijusios su šių sektorių infrastruktūros kūrimu, įsigijimu ar vystymu:

a) transporto,

b) telekomunikacijų,

c) energetikos,

d) naftos, dujų ir mineralinių išteklių eksploatavimo Kryme ir Sevastopolyje.

3.  Draudžiama:

a) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su III priede nurodyta pagrindine įranga ir technologijomis, arba su III priede nurodytų elementų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai Kryme ar Sevastopolyje arba naudojimui Kryme ar Sevastopolyje; ir

b) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę pagalbą, susijusią su III priede nurodyta pagrindine įranga ir technologijomis bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai Kryme ar Sevastopolyje arba naudojimui Kryme ar Sevastopolyje.

4.  Draudžiama sąmoningai ar apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 1 ir 3 dalyse nurodytų draudimų.

5.  1–3 dalyse nurodyti draudimai netaikomi sandorių, kuriuos reikia įvykdyti iki 2014 m. spalio 28 d. pagal prekybos sutartį, sudarytą iki 2014 m. liepos 30 d., dėl III priede nurodytos pagrindinės įrangos ir technologijų, arba pagal papildomas sutartis, kurios reikalingos tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui, jeigu fizinis arba juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga, siekiantys dalyvauti tokiuose sandoriuose arba teikti pagalbą tokiems sandoriams, apie sandorį arba pagalbą iš anksto bent prieš 10 darbo dienų pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingai valdžios institucijai.

2d straipsnis

2a ir 2b straipsniai netaikomi, kai skiriama finansinė paskola ar kreditas, didinamas dalyvavimas bendros įmonės veikloje arba steigiama bendra įmonė, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

a) sandoris turi būti atliktas pagal susitarimą ar sutartį, sudarytus iki 2014 m. liepos 30 d.; ir

b) kompetentingai valdžios institucijai apie tai pranešta bent prieš 10 darbo dienų.

▼B

3 straipsnis

2 straipsnyje nustatyti draudimai netaikomi:

a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.

▼C1

b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 ( 3 ) arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

▼B

4 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir tyčia dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba rezultatas yra 2 straipsnyje nurodytų draudimų apėjimas.

5 straipsnis

Fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos nelaikomi atsakingais už savo veiksmus, jeigu jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais jie pažeistų šiame reglamente nustatytas priemones.

6 straipsnis

1.  Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai dėl žalos atlyginimo arba kiti šios rūšies reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, ypač reikalavimai pratęsti įsipareigojimo, garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti, ypač jeigu tai yra finansinė garantija ar finansinis žalos atlyginimo įsipareigojimas, kad ir kokia būtų jų forma, kuriuos pateikė:

a) nurodyti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos, įtraukti į Tarybos reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priedą;

b) fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos, veikiantys a punkte nurodytų asmenų, subjektų ar įstaigų vardu arba jų naudai;

c) fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos, kurie teismo, administraciniu ar arbitražo sprendimu pripažinti pažeidusiais šiame reglamente nustatytus draudimus;

d) fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos, jei reikalavimas susijęs su prekėmis, kurių importas draudžiamas pagal 2 straipsnį.

2.  Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimą, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai.

3.  Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų teisei į sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

7 straipsnis

1.  Komisija ir valstybės narės viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir keičiasi bet kokia kita turima svarbia su šiuo reglamentu susijusia informacija, visų pirma informacija apie pažeidimus ir vykdymo sunkumus ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

2.  Valstybės narės nedelsdamos teikia viena kitai ir Komisijai bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali būti svarbi veiksmingam šio reglamento įgyvendinimui.

8 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas jų įgyvendinimas. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytas taisykles ir apie visus jų pakeitimus.

9 straipsnis

1.  Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas institucijas ir nurodo jas priede išvardytose interneto svetainėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus priede išvardytų interneto svetainių adresų pasikeitimus.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui valstybės narės nedelsdamos nurodo Komisijai savo kompetentingas institucijas, įskaitant tų kompetentingų institucijų kontaktinius duomenis, ir praneša jai apie visus jų pasikeitimus.

3.  Jeigu šiame reglamente nustatytas reikalavimas teikti Komisijai pranešimus, ją informuoti arba kitaip palaikyti su ja ryšius, tai daroma naudojantis priede pateiktu adresu ir kitais kontaktiniais duomenimis.

10 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) visuose valstybių narių jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c) visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybių narių piliečiai;

d) visiems Sąjungos teritorijoje ar už jos ribų esantiems juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybių narių teisę;

e) visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

11 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
▼M1

I PRIEDAS

▼B

Svetainės, kuriose pateikiama informacija apie kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresas, kuriuo turėtų būti siunčiami pranešimai Europos Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

El. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M1
II PRIEDAS

2a straipsnyje nurodyti mineraliniai ištekliai:KN kodas

Produkto aprašymas

2501 00 10

Jūros vanduo ir druskos tirpalai

2501 00 31

Druska, skirta cheminiams virsmams (Na atskyrimui nuo Cl) gaminant kitus produktus

2501 00 51

Druska, denatūruota arba skirta kitoms pramonės reikmėms, įskaitant rafinavimą, (išskyrus skirtą cheminiams virsmams arba konservavimą, arba žmonėms ar gyvūnams vartoti skirtų maisto produktų gamybą)

2501 00 99

Druska ir grynas natrio chloridas, ištirpinti ar neištirpinti vandenyje, arba su apsaugančiais nuo sukepimo ar laisvo byrėjimo agentų priedais arba be jų (išskyrus valgomąją druską, druską, skirtą cheminiams virsmams (Na atskyrimui nuo Cl), denatūruotą druską ir druską, skirtą kitoms pramonės reikmėms)

2502 00 00

Nedegti geležies piritai

2503 00

Visų rūšių siera, išskyrus sublimacinę sierą, nusodinamąją sierą ir koloidinę sierą

2504

Gamtinis grafitas

2505

Visų rūšių gamtiniai smėliai, dažyti arba nedažyti, išskyrus metalingus smėlius, klasifikuojamus 26 skirsnyje

2506

Kvarcas (išskyrus gamtinius smėlius); kvarcitas, grubiai aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas arba nesuskaldytas pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes

2507 00

Kaolinas ir kiti kaolininiai moliai, degti arba nedegti

2508

Kitimoliai (išskyrus keramzitus, klasifikuojamus 6806 pozicijoje), andalūzitas, kianitas ir silimanitas, degti arba nedegti; mulitas, šamotas arba dinasas

2509 00 00

Kreida

2510

Gamtiniai kalcio fosfatai, gamtiniai aliuminio kalcio fosfatai, gamtinė ir fosfatinė kreida

2511

Gamtinis bario sulfatas (baritai); gamtinis bario karbonatas (viteritas), degtas arba nedegtas, išskyrus bario oksidą, klasifikuojamą 2816 pozicijoje

2512 00 00

Silicinės infuzorinės žemės (pavyzdžiui, kizelgūras, trepelis ir diatomitas) ir panašios silicinės žemės, degtos arba nedegtos, kurių savitasis sunkis ne didesnis kaip 1

2513

Pemza; švitras; gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kiti gamtiniai abrazyvai, termiškai apdoroti arba neapdoroti

2514 00 00

Skalūnai, grubiai aplyginti ar neaplyginti, arba tik suskaldyti arba nesuskaldyti pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes

2515

Marmuras, travertinas, ekausinas ir kiti paminklams ar statybai skirti kalkakmeniai, kurių savitasis sunkis ne mažesnis kaip 2,5, ir alebastras, grubiai aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas arba nesuskaldytas pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes

2516

Granitas, porfyras, bazaltas, smiltainis ir kiti paminklams ar statybai skirti akmenys, grubiai aplyginti ar neaplyginti, arba tik suskaldyti arba nesuskaldyti pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes

2517

Gargždas, žvyras, skalda ir skaldyti akmenys, paprastai naudojami kaip betono užpildas, kelio skalda, geležinkelių arba kitas balastas, žvirgždas ir titnagas, termiškai apdoroti arba neapdoroti; makadamas iš šlako, nuodegų arba panašių pramonės atliekų, kurių sudėtyje yra arba nėra medžiagų, nurodytų šios pozicijos pirmojoje dalyje; dervotas makadamas; akmenų, klasifikuojamų 2515 arba 2516 pozicijose, granulės, trupiniai ir milteliai, termiškai apdoroti arba neapdoroti

2518

Dolomitas, degtas ar sukepintas arba nedegtas ar nesukepintas, įskaitant grubiai aplygintą ar neaplygintą, arba tik suskaldytą arba nesuskaldytą pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes dolomitą; plūktas dolomito mišinys

2519 00 00

Gamtinis magnio karbonatas (magnezitas); lydyta magnezija; perdegta (sukepinta) magnezija, su nedideliais kiekiais kitų oksidų, pridėtų prieš sukepinimą, arba be jų; kiti magnio oksidai, gryni arba negryni

2520

Gipsas; anhidritas; gipsiniai tinkai (sudaryti iš degto gipso arba kalcio sulfato), dažyti ar nedažyti, su nedideliais kiekiais greitiklių arba lėtiklių ar be jų

2521 00 00

Klintinis fliusas; klintys ir kiti kalkakmeniai, naudojami kalkių arba cemento gamyboje

2522

Negesintos kalkės, gesintos kalkės ir hidraulinės kalkės, išskyrus kalcio oksidą ir hidroksidą, klasifikuojamus 2825 pozicijoje

2523

Portlandcementis, aliuminatinis cementas, šlakinis cementas, supersulfatinis cementas ir panašūs hidrauliniai cementai, dažyti arba nedažyti ar turintys klinkerių pavidalą

2524

Asbestas

2525

Žėrutis, įskaitant žvynelius; žėručio atliekos

2526

Gamtinis steatitas, grubiai aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas arba nesuskaldytas pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes; talkas

2528 00 00

Gamtiniai boratai ir jų koncentratai (degti ar nedegti), išskyrus boratus, išskirtus iš gamtinių sūrymų; gamtinė boro rūgštis, kurios sudėtyje H3BO3 sudaro ne daugiau kaip 85 % sausojo produkto masės

2529

Putnagas (lauko špatas); leucitas; nefelinas ir nefelininis sienitas; fluoritas

2530

Mineralinės medžiagos, nenurodytos kitoje vietoje

2601

Geležies rūdos ir koncentratai, įskaitant degtus geležies piritus

2602 00 00

Mangano rūdos ir koncentratai, įskaitant geležingas mangano rūdas ir koncentratus, kuriuose manganas sudaro ne mažiau kaip 20 % sauso produkto masės

2603 00 00

Vario rūdos ir koncentratai

2604 00 00

Nikelio rūdos ir koncentratai

2605 00 00

Kobalto rūdos ir koncentratai

2606 00 00

Aliuminio rūdos ir koncentratai

2607 00 00

Švino rūdos ir koncentratai

2608 00 00

Cinko rūdos ir koncentratai

2609 00 00

Alavo rūdos ir koncentratai

2610 00 00

Chromo rūdos ir koncentratai

2611 00 00

Volframo rūdos ir koncentratai

2612

Urano arba torio rūdos ir koncentratai

2613

Molibdeno rūdos ir koncentratai

2614 00 00

Titano rūdos ir koncentratai

2615

Niobio, tantalo, vanadžio arba cirkonio rūdos ir koncentratai

2616

Tauriųjų metalų rūdos ir koncentratai

2617

Kitos rūdos ir koncentratai

2618 00 00

Granuliuotas šlakas (šlakinis smėlis), susidarantis geležies arba plieno gamybos procese

2619 00

Šlakas, nuodegos (išskyrus granuliuotą šlaką), dzindros ir kitos geležies arba plieno gamybos atliekos

2620

Šlakas, pelenai ir kitos liekanos (išskyrus geležies arba plieno gamybos liekanas), kurių sudėtyje yra metalų, arseno, arba jų junginių

2621

Kiti šlakai ir pelenai, įskaitant jūros dumblių pelenus (kelpą); pelenai ir liekanos, susidariusios deginant buitines atliekas

2701

Akmens anglys; briketai, ovoidai ir panašios kietojo kuro rūšys, pagamintos iš akmens anglių

2702

Lignitas (rusvosios anglys), aglomeruotas arba neaglomeruotas, išskyrus gagatą

2703 00 00

Durpės (įskaitant kraikines durpes), aglomeruotos ar neaglomeruotos

2704 00

Koksas ir puskoksis iš akmens anglių, lignito (rusvųjų anglių) arba durpių, aglomeruoti ar neaglomeruoti; retortų anglis

2705 00 00

Akmens anglių, vandens, generatorinės ir panašios dujos, išskyrus naftos dujas ir kitus dujinius angliavandenilius

2706 00 00

Dervos, distiliuotos iš akmens anglių, lignito (rusvųjų anglių) arba durpių, taip pat kitos mineralinės dervos, dehidratuotos arba nedehidratuotos, iš dalies distiliuotos ar nedistiliuotos, įskaitant regeneruotas dervas

2707

Alyvos ir kiti aukštatemperatūrinio akmens anglių dervų distiliavimo produktai; panašūs produktai, kurių sudėtyje esančių aromatinių sudėtinių dalių masė viršija nearomatinių sudėtinių dalių masę

2708

Pikis ir pikio koksas, gauti iš akmens anglių dervos arba iš kitų mineralinių dervų

2709 00

Neapdorotos naftos alyvos (žalia nafta) ir neapdorotos alyvos, gautos iš bituminių mineralų

2710

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas; produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų dalys; alyvų atliekos

2711

Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai

2712

Vazelinas; parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglių dulkių vaškas, ozokeritas (kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) vaškas, durpių vaškas, kiti mineraliniai vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant sintezės arba kitus procesus, dažyti arba nedažyti

2713

Naftos koksas, naftos bitumas ir kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, likučiai

2714

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; bituminiai arba naftingieji skalūnai ir gudroniniai smėliai; asfaltitai ir asfaltinės uolienos

2715 00 00

Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinio asfalto, gamtinio bitumo, naftos bitumo, mineralinės dervos arba mineralinės dervos pikio (pavyzdžiui, bitumo mastikos, cut-backs)

2716 00 00

Elektros energija

2801

Fluoras, chloras, bromas ir jodas

2802 00 00

Siera, sublimacinė arba nusodinamoji; koloidinė siera

2803 00 00

Anglis (suodžiai ir kitos anglies formos, nenurodytos kitoje vietoje).

2804

Vandenilis, inertinės dujos ir kiti nemetalai

2805

Šarminiai arba šarminių žemių metalai; retųjų žemių metalai (lantanoidai), skandis ir itris, tarpusavyje sumaišyti arba nesumaišyti, sulydyti arba nesulydyti; gyvsidabris

2806

Vandenilio chloridas (druskos rūgštis); chlorsulfato rūgštis

2807 00 00

Sieros rūgštis (sulfato rūgštis); oleumas

2808 00 00

Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai

2809

Difosforo pentoksidas; fosforo rūgštis (fosfato rūgštis); polifosforo rūgštys (polifosfato rūgštys), chemijos atžvilgiu apibūdintos arba neapibūdintos

2810 00

Boro oksidai; boro rūgštys (borato rūgštys)

2811

Kitos neorganinės rūgštys ir kiti neorganiniai nemetalų junginiai su deguonimi

2812

Nemetalų halogenidai ir oksohalogenidai

2813

Nemetalų sulfidai; techninis fosforo trisulfidas

2814

Amoniakas, bevandenis arba vandeninis amoniako tirpalas

2815

Natrio hidroksidas (kaustinė soda); kalio hidroksidas (kalio šarmas); natrio arba kalio peroksidai

2816

Magnio hidroksidas ir peroksidas; stroncio arba bario oksidai, hidroksidai ir peroksidai

2817 00 00

Cinko oksidas; cinko peroksidas

2818

Dirbtinis korundas, chemijos atžvilgiu apibūdintas arba neapibūdintas; aliuminio oksidas; aliuminio hidroksidas

2819

Chromo oksidai ir hidroksidai

2820

Mangano oksidai

2821

Geležies oksidai ir hidroksidai; žemės dažai (mineraliniai pigmentai), kurių sudėtyje esanti sujungtoji geležis, išreikšta Fe2O3, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės

2822 00 00

Kobalto oksidai ir hidroksidai; techniniai kobalto oksidai

2823 00 00

Titano oksidai

2824

Švino oksidai; raudonasis švino surikas ir oranžinis švino surikas

2825

Hidrazinas ir hidroksilaminas bei jų neorganinės druskos; kitos neorganinės bazės; kiti metalų oksidai, hidroksidai ir peroksidai

2826

Fluoridai; fluorsilikatai, fluoraliuminatai ir kitos kompleksinės fluoro druskos

2827

Chloridai, oksochloridai ir hidroksochloridai; bromidai ir oksobromidai; jodidai ir oksojodidai

2828

Hipochloritai; techninis kalcio hipochloritas; chloritai; hipobromitai

2829

Chloratai ir perchloratai; bromatai ir perbromatai; jodatai ir perjodatai

2830

Sulfidai; polisulfidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

2831

Ditionitai ir sulfoksilatai

2832

Sulfitai; tiosulfatai

2833

Sulfatai; alūnai; peroksosulfatai (persulfatai)

2834

Nitritai; nitratai

2835

Fosfinatai (hipofosfitai), fosfonatai (fosfitai) ir fosfatai; polifosfatai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

2836

Karbonatai; techninis amonio karbonatas, kurio sudėtyje yra amonio karbamato

2837

Cianidai, oksocianidai ir cianidų kompleksai

2839

Silikatai; techniniai šarminių metalų silikatai

2840

Boratai; peroksoboratai

2841

Metalų oksorūgščių ir peroksorūgščių druskos

2842

Kitos neorganinių rūgščių arba peroksorūgščių druskos (įskaitant aliumosilikatus, chemijos atžvilgiu apibūdintus arba neapibūdintus), išskyrus azidus

2843

Tauriųjų metalų koloidai; neorganiniai arba organiniai tauriųjų metalų junginiai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti; tauriųjų metalų amalgamos

2844

Radioaktyvieji cheminiai elementai ir radioaktyvieji izotopai (įskaitant daliuosius ir atsinaujinančius cheminius elementus ir izotopus) bei jų junginiai; mišiniai ir atliekos, kurių sudėtyje yra šių produktų

2845

Izotopai, išskyrus klasifikuojamus 2844 pozicijoje; šių izotopų neorganiniai arba organiniai junginiai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

2846

Retųjų žemių metalų (lantanoidų), itrio arba skandžio bei šių metalų mišinių neorganiniai arba organiniai junginiai

2847 00 00

Vandenilio peroksidas, sukietintas karbamidu arba nesukietintas

2848 00 00

Fosfidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus ferofosforą

2849

Karbidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

2850 00

Hidridai, nitridai, azidai, silicidai ir boridai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus junginius, kurie taip pat yra karbidai, klasifikuojami 2849 pozicijoje

2852

Gyvsidabrio neorganiniai ir organiniai junginiai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti; išskyrus amalgamas

2853 00

Kiti neorganiniai junginiai (įskaitant distiliuotą vandenį, vandenį, skirtą laidumui matuoti, taip pat panašaus švarumo vandenį); suskystintas oras (išvalytas arba neišvalytas nuo inertinių dujų); suspaustas oras; amalgamos, išskyrus tauriųjų metalų amalgamas.

2901

Alifatiniai angliavandeniliai

2902

Cikliniai angliavandeniliai

2903

Halogeninti angliavandenilių dariniai

2904

Sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti angliavandenilių dariniai, halogeninti arba nehalogeninti

2905

Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

2906

Cikliniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

2907

Fenoliai; fenolalkoholiai

2908

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti fenolių arba fenolalkoholių dariniai

2909

Eteriai, eteralkoholiai, eterfenoliai, eteralkoholfenoliai, alkoholių peroksidai, eterių peroksidai, ketonų peroksidai (chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti) ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

2910

Epoksidai, epoksialkoholiai, epoksifenoliai ir epoksieteriai su trinariu žiedu ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

2911 00 00

Acetaliai ir hemiacetaliai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių, ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

2912

Aldehidai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių; cikliniai aldehidų polimerai; paraformaldehidas

2913 00 00

Produktų, klasifikuojamų 2912 pozicijoje, halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai

2914

Ketonai ir chinonai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių, ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

2915

Sočiosios alifatinės monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

2916

Nesočiosios alifatinės monokarboksirūgštys, ciklinės monokarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

2917

Polikarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

2918

Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra papildomoji deguoninė funkcinė grupė, ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

2919

Fosfato rūgšties esteriai ir jų druskos, įskaitant laktofosfatus; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

2920

Kitų nemetalų neorganinių rūgščių esteriai (išskyrus vandenilio halogenidų esterius) ir jų druskos; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

2921

Junginiai, kurių molekulėse yra amino funkcinė grupė

2922

Aminojunginiai, kurių molekulėse yra deguoninė funkcinė grupė

2923

Ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai; lecitinai ir kiti fosfoaminolipidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti

2924

Junginiai, kurių molekulėse yra karboksiamido funkcinė grupė; karbonato rūgšties (anglies rūgšties) junginiai, kurių molekulėse yra amido funkcinių grupių

2925

Junginiai, kurių molekulėse yra karboksiimido funkcinė grupė (įskaitant sachariną ir jo druskas), taip pat junginiai, kurių molekulėse yra imino funkcinė grupė

2926

Junginiai, kurių molekulėse yra nitrilo funkcinė grupė

2927 00 00

Diazo-, azo- arba azoksijunginiai

2928 00

Hidrazino arba hidroksilamino organiniai dariniai

2929

Junginiai, kurių molekulėse yra kitų azotinių funkcinių grupių

2930

Organiniai sieros junginiai

2931

Kiti organiniai-neorganiniai junginiai

2932

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik deguonies heteroatomas (-ai)

2933

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai)

2934

Nukleino rūgštys (nukleorūgštys) ir jų druskos, chemijos atžvilgiu apibūdintos arba neapibūdintos; kiti heterocikliniai junginiai

2935 00

Sulfamidai

7106

Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą

7107 00 00

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

7108

Auksas (įskaitant auksą, padengtą platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą

7109 00 00

Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

7110

Platina, neapdorota, pusiau apdorota arba turinti miltelių pavidalą

7111 00 00

Netaurieji metalai, sidabras arba auksas, plakiruoti platina, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

7112

Tauriojo metalo arba metalo, plakiruoto tauriuoju metalu, atliekos ir laužas; kitos atliekos ir laužas, kurių sudėtyje yra tauriojo metalo arba tauriojo metalo junginių, dažniausiai naudojami tauriajam metalui regeneruoti

7201

Ketus ir veidrodinis ketus (spiegeleisen), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą

7202

Ferolydiniai

7203

Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas – 99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą;

7204

Juodųjų metalų atliekos ir laužas; geležies arba plieno laužo liejiniai, perlydyti

7205

Ketaus, veidrodinio ketaus (spiegeleisen), geležies arba plieno granulės ir milteliai

7206

Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus geležį, klasifikuojamą 7203 pozicijoje)

7401 00 00

Vario šteinai; cementacinis varis (nusodintasis varis)

7402 00 00

Nerafinuotasis varis; variniai anodai, skirti elektrocheminiam rafinavimui

7403

Neapdorotas rafinuotasis varis ir neapdoroti vario lydiniai

7404 00

Vario atliekos ir laužas

7405 00 00

Vario ligatūros

7406

Vario milteliai ir žvyneliai

7501

Nikelio šteinai, nikelio oksido aglomeratai ir kiti tarpiniai nikelio metalurgijos produktai

7502

Neapdorotas nikelis

7503 00

Nikelio atliekos ir laužas

7504 00 00

Nikelio milteliai ir žvyneliai

7601

Neapdorotas aliuminis

7602 00

Aliuminio atliekos ir laužas

7603

Aliuminio milteliai ir žvyneliai

7801

Neapdorotas švinas

7802 00 00

Švino atliekos ir laužas

ex78 04

Švino milteliai ir žvyneliai

7901

Neapdorotas cinkas

7902 00 00

Cinko atliekos ir laužas

7903

Cinko dulkės, milteliai ir žvyneliai

8001

Neapdorotas alavas

8002 00 00

Alavo atliekos ir laužas

ex81 01

Volframas, įskaitant atliekas ir laužą (išskyrus pusgaminius ir gatavus produktus)

ex81 02

Molibdenas, įskaitant atliekas ir laužą (išskyrus pusgaminius ir gatavus produktus)

ex81 03

Tantalas, įskaitant atliekas ir laužą (išskyrus pusgaminius ir gatavus produktus)

ex81 04

Magnis, įskaitant atliekas ir laužą (išskyrus pusgaminius ir gatavus produktus)

ex81 05

Kobaltas, įskaitant atliekas ir laužą (išskyrus pusgaminius ir gatavus produktus)

ex81 06 00

Bismutas, įskaitant atliekas ir laužą (išskyrus pusgaminius ir gatavus produktus)

ex81 07

Kadmis, įskaitant atliekas ir laužą (išskyrus pusgaminius ir gatavus produktus)

ex81 08

Titanas, įskaitant atliekas ir laužą (išskyrus pusgaminius ir gatavus produktus)

ex81 09

Cirkonis, įskaitant atliekas ir laužą (išskyrus pusgaminius ir gatavus produktus)

ex81 10

Stibis, įskaitant atliekas ir laužą (išskyrus pusgaminius ir gatavus produktus)

ex81 11 00

Manganas, įskaitant atliekas ir laužą (išskyrus pusgaminius ir gatavus produktus)

ex81 12

Berilis, chromas, germanis, vanadis, galis, hafnis, indis, niobis (kolumbis), renis ir talis, įskaitant atliekas ir laužą (išskyrus pusgaminius ir gatavus produktus)

ex81 13 00

Kermetai, įskaitant atliekas ir laužą (išskyrus pusgaminius ir gatavus produktus)
III PRIEDAS

2c straipsnyje nurodyta pagrindinė įranga ir technologijos, susijusios su infrastruktūros kūrimu, įsigijimu ar vystymu Kryme ir Sevastopolyje:KN kodas

Produkto aprašymas

7304 11 00

BESIŪLIAI VAMZDYNŲ VAMZDŽIAI, TINKAMI NAUDOTI MAGISTRALINIAMS NAFTOTIEKIAMS ARBA DUJOTIEKIAMS TIESTI, IŠ NERŪDIJANČIOJO PLIENO

7304 19 10

BESIŪLIAI VAMZDYNŲ VAMZDŽIAI, TINKAMI NAUDOTI MAGISTRALINIAMS NAFTOTIEKIAMS ARBA DUJOTIEKIAMS TIESTI, IŠ GELEŽIES ARBA IŠ PLIENO, KURIŲ IŠORINIS SKERSMUO NE DIDESNIS KAIP 168,3 MM (IŠSKYRUS PRODUKTUS IŠ NERŪDIJANČIOJO PLIENO ARBA IŠ KETAUS)

7304 19 30

BESIŪLIAI VAMZDYNŲ VAMZDŽIAI, TINKAMI NAUDOTI MAGISTRALINIAMS NAFTOTIEKIAMS ARBA DUJOTIEKIAMS TIESTI, IŠ GELEŽIES ARBA IŠ PLIENO, KURIŲ IŠORINIS SKERSMUO DIDESNIS KAIP 168,3 MM, BET NE DIDESNIS KAIP 406,4 MM (IŠSKYRUS PRODUKTUS IŠ NERŪDIJANČIOJO PLIENO ARBA IŠ KETAUS)

7304 19 90

BESIŪLIAI VAMZDYNŲ VAMZDŽIAI, TINKAMI NAUDOTI MAGISTRALINIAMS NAFTOTIEKIAMS ARBA DUJOTIEKIAMS TIESTI, IŠ GELEŽIES ARBA IŠ PLIENO, KURIŲ IŠORINIS SKERSMUO DIDESNIS KAIP 406,4 MM (IŠSKYRUS PRODUKTUS IŠ NERŪDIJANČIOJO PLIENO ARBA IŠ KETAUS)

7304 22 00

BESIŪLIAI GRĘŽIMO VAMZDŽIAI IŠ NERŪDIJANČIOJO PLIENO, TINKAMI NAUDOTI NAFTOS ARBA DUJŲ GRĘŽINIUOSE

7304 23 00

BESIŪLIAI GRĘŽIMO VAMZDŽIAI, TINKAMI NAUDOTI NAFTOS ARBA DUJŲ GRĘŽINIUOSE, IŠ GELEŽIES ARBA IŠ PLIENO (IŠSKYRUS PRODUKTUS IŠ NERŪDIJANČIOJO PLIENO ARBA IŠ KETAUS)

7304 24 00

BESIŪLIAI APSAUGINIAI VAMZDŽIAI IR VAMZDYNŲ VAMZDŽIAI, TINKAMI NAUDOTI NAFTOS ARBA DUJŲ GRĘŽINIUOSE, IŠ NERŪDIJANČIOJO PLIENO

7304 29 10

BESIŪLIAI APSAUGINIAI VAMZDŽIAI IR VAMZDYNŲ VAMZDŽIAI, TINKAMI NAUDOTI NAFTOS ARBA DUJŲ GRĘŽINIUOSE, IŠ GELEŽIES ARBA IŠ PLIENO, KURIŲ IŠORINIS SKERSMUO NE DIDESNIS KAIP 168,3 MM (IŠSKYRUS PRODUKTUS IŠ KETAUS)

7304 29 30

BESIŪLIAI APSAUGINIAI VAMZDŽIAI IR VAMZDYNŲ VAMZDŽIAI, TINKAMI NAUDOTI NAFTOS ARBA DUJŲ GRĘŽINIUOSE, IŠ GELEŽIES ARBA IŠ PLIENO, KURIŲ IŠORINIS SKERSMUO DIDESNIS KAIP 168,3 MM, BET NE DIDESNIS KAIP 406,4 MM (IŠSKYRUS PRODUKTUS IŠ KETAUS)

7304 29 90

BESIŪLIAI APSAUGINIAI VAMZDŽIAI IR VAMZDYNŲ VAMZDŽIAI, TINKAMI NAUDOTI NAFTOS ARBA DUJŲ GRĘŽINIUOSE, IŠ GELEŽIES ARBA IŠ PLIENO, KURIŲ IŠORINIS SKERSMUO DIDESNIS KAIP 406,4 MM (IŠSKYRUS PRODUKTUS IŠ KETAUS)

7305 11 00

VAMZDYNŲ VAMZDŽIAI IŠ GELEŽIES ARBA IŠ PLIENO, TINKAMI NAUDOTI MAGISTRALINIAMS NAFTOTIEKIAMS ARBA DUJOTIEKIAMS TIESTI, APSKRITO VIDINIO IR IŠORINIO SKERSPJŪVIO, KURIŲ IŠORINIS SKERSMUO DIDESNIS KAIP 406,4 MM, IŠILGAI SUVIRINTI ELEKTROS LANKU SU FLIUSU

7305 12 00

VAMZDYNŲ VAMZDŽIAI IŠ GELEŽIES ARBA IŠ PLIENO, TINKAMI NAUDOTI MAGISTRALINIAMS NAFTOTIEKIAMS ARBA DUJOTIEKIAMS TIESTI, APSKRITO VIDINIO IR IŠORINIO SKERSPJŪVIO, KURIŲ IŠORINIS SKERSMUO DIDESNIS KAIP 406,4 MM, IŠILGAI SUVIRINTI (IŠSKYRUS PRODUKTUS, IŠILGAI SUVIRINTUS ELEKTROS LANKU SU FLIUSU)

7305 19 00

VAMZDYNŲ VAMZDŽIAI, TINKAMI NAUDOTI MAGISTRALINIAMS NAFTOTIEKIAMS ARBA DUJOTIEKIAMS TIESTI, APSKRITO VIDINIO IR IŠORINIO SKERSPJŪVIO, KURIŲ IŠORINIS SKERSMUO DIDESNIS KAIP 406,4 MM, IŠ PLOKŠČIŲ VALCAVIMO PRODUKTŲ GELEŽIES ARBA IŠ PLIENO (IŠSKYRUS IŠILGAI SUVIRINTUS PRODUKTUS)

7305 20 00

APSAUGINIAI VAMZDŽIAI, TINKAMI NAUDOTI NAFTOS ARBA DUJŲ GRĘŽINIUOSE, APSKRITO VIDINIO IR IŠORINIO SKERSPJŪVIO, KURIŲ IŠORINIS SKERSMUO DIDESNIS KAIP 406,4 MM, IŠ PLOKŠČIŲ VALCAVIMO PRODUKTŲ GELEŽIES ARBA IŠ PLIENO

7306 11

VAMZDYNŲ VAMZDŽIAI, TINKAMI NAUDOTI MAGISTRALINIAMS NAFTOTIEKIAMS ARBA DUJOTIEKIAMS TIESTI, SUVIRINTI, IŠ PLOKŠČIŲ VALCAVIMO PRODUKTŲ IŠ NERŪDIJANČIOJO PLIENO IR KURIŲ IŠORINIS SKERSMUO NE DIDESNIS KAIP 406,4 MM

7306 19

VAMZDYNŲ VAMZDŽIAI, TINKAMI NAUDOTI MAGISTRALINIAMS NAFTOTIEKIAMS ARBA DUJOTIEKIAMS TIESTI, SUVIRINTI, IŠ PLOKŠČIŲ VALCAVIMO PRODUKTŲ IŠ GELEŽIES ARBA IŠ PLIENO IR KURIŲ IŠORINIS SKERSMUO NE DIDESNIS KAIP 406,4 MM (IŠSKYRUS PRODUKTUS IŠ NERŪDIJANČIOJO PLIENO ARBA IŠ KETAUS)

7306 21

APSAUGINIAI VAMZDŽIAI IR VAMZDYNŲ VAMZDŽIAI, TINKAMI NAUDOTI NAFTOS ARBA DUJŲ GRĘŽINIUOSE, SUVIRINTI, IŠ PLOKŠČIŲ VALCAVIMO PRODUKTŲ IŠ NERŪDIJANČIOJO PLIENO IR KURIŲ IŠORINIS SKERSMUO NE DIDESNIS KAIP 406,4 MM

7306 29

APSAUGINIAI VAMZDŽIAI IR VAMZDYNŲ VAMZDŽIAI, TINKAMI NAUDOTI NAFTOS ARBA DUJŲ GRĘŽINIUOSE, SUVIRINTI, IŠ PLOKŠČIŲ VALCAVIMO PRODUKTŲ IŠ GELEŽIES ARBA IŠ PLIENO IR KURIŲ IŠORINIS SKERSMUO DIDESNIS KAIP 406,4 MM (IŠSKYRUS PRODUKTUS IŠ NERŪDIJANČIOJO PLIENO ARBA IŠ KETAUS)

ex73 11 00

SUSLĖGTŲ ARBA SUSKYSTINTŲ DUJŲ TALPYKLOS IŠ GELEŽIES ARBA IŠ PLIENO (IŠSKYRUS TALPYKLAS, SPECIALIAI SUKONSTRUOTAS AR PRITAIKYTAS GABENTI VIENOS AR KELIŲ RŪŠIŲ TRANSPORTU)

8207 13 00

KEIČIAMIEJI UOLIENŲ ARBA GRUNTO GRĘŽIMO ĮRANKIAI, KURIŲ DARBINĖ DALIS PAGAMINTA IŠ SUKEPINTŲ METALO KARBIDŲ ARBA KERMETO PLOKŠČIŲ

8207 19 10

KEIČIAMIEJI UOLIENŲ ARBA GRUNTO GRĘŽIMO ĮRANKIAI, KURIŲ DARBINĖ DALIS PAGAMINTA IŠ DEIMANTŲ ARBA AGLOMERUOTŲ DEIMANTŲ

8413 50

VARIKLINIAI SLANKIOJAMOJO JUDESIO TŪRINIAI SKYSČIŲ SIURBLIAI (IŠSKYRUS 8413 11 IR 8413 19 SUBPOZICIJOSE KLASIFIKUOJAMUS DEGALŲ, TEPALŲ ARBA AUŠINIMO SKYSČIŲ SIURBLIUS, SKIRTUS STŪMOKLINIAMS VIDAUS DEGIMO VARIKLIAMS, IR BETONO SIURBLIUS)

8413 60

VARIKLINIAI ROTACINIAI TŪRINIAI SKYSČIŲ SIURBLIAI (IŠSKYRUS 8413 11 IR 8413 19 SUBPOZICIJOSE KLASIFIKUOJAMUS DEGALŲ, TEPALŲ ARBA AUŠINIMO SKYSČIŲ SIURBLIUS, SKIRTUS STŪMOKLINIAMS VIDAUS DEGIMO VARIKLIAMS)

8413 82 00

SKYSČIŲ KELTUVAI (IŠSKYRUS SIURBLIUS)

8413 92 00

KITUR NENURODYTOS SKYSČIŲ KELTUVŲ DALYS

8430 49 00

GRĘŽIMO ARBA VERTIKALIOJO KASIMO MAŠINOS, SKIRTOS ŽEMEI ARBA RŪDOMS GRĘŽTI, NESAVAEIGĖS IR NEHIDRAULINĖS (IŠSKYRUS TUNELIŲ KASYBOS MAŠINAS IR RANKINIUS ĮRANKIUS)

8431 39 00

MAŠINŲ, KLASIFIKUOJAMŲ 8428 POZICIJOJE, KITUR NENURODYTOS DALYS

8431 43 00

GRĘŽIMO ARBA VERTIKALIOJO KASIMO MAŠINŲ, KLASIFIKUOJAMŲ 8430 41 ARBA 8430 49 SUBPOZICIJOJE, KITUR NENURODYTOS DALYS

8431 49

MAŠINŲ, KLASIFIKUOJAMŲ 8426, 8429 IR 8430 POZICIJOSE, KITUR NENURODYTOS DALYS

8479 89 97

KITUR NENURODYTOS MAŠINOS, APARATAI IR MECHANINIAI ĮRENGINIAI

8705 20 00

MOBILŪS GRĘŽIMO ĮRENGINIAI

8905 20 00

PLAUKIOJANČIOSIOS ARBA GRAMZDINAMOSIOS GRĘŽYBOS ARBA VERSLINĖS-ŽVEJYBINĖS PLATFORMOS

8905 90 10

JŪRŲ PLŪDURIUOJANTYS ŠVYTURIAI, PRIEŠGAISRINIAI LAIVAI, PLAUKIOJANTIEJI KRANAI IR KITI SPECIALŪS LAIVAI, KURIŲ TINKAMUMAS LAIVYBAI YRA PAGALBINĖ FUNKCIJA (IŠSKYRUS ŽEMSIURBES; PLAUKIOJANČIĄSIAS ARBA GRAMZDINAMĄSIAS GRĘŽYBOS ARBA VERSLINES-ŽVEJYBINES PLATFORMAS, ŽVEJYBOS LAIVUS IR KARINIUS LAIVUS)( 1 ) 2014 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2014/386/BUSP dėl dėl apribojimų, taikytinų Krymo ar Sevastopolio kilmės prekėms, atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 70).

( 2 ) OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

( 3 ) OL L 118, 2014 4 22, p. 1.