2014R0236 — LT — 01.01.2014 — 000.002


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 236/2014

2014 m. kovo 11 d.

kuriuo nustatomos bendros Sąjungos išorės veiksmų finansavimo priemonių įgyvendinimo taisyklės ir procedūros

(OL L 077 2014.3.15, p. 95)


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 319, 4.12.2015, p.  21 (236/2014,)
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 236/2014

2014 m. kovo 11 d.

kuriuo nustatomos bendros Sąjungos išorės veiksmų finansavimo priemonių įgyvendinimo taisyklės ir procedūrosEUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 209 straipsnio 1 dalį ir 212 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę ( 1 ),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros ( 2 ),

kadangi:

(1)

Europos Sąjunga turėtų priimti visapusišką priemonių, skirtų su išorės veiksmais susijusioms politikos sritims finansuoti, rinkinį, kuriam įgyvendinti reikalingos konkrečios bendros taisyklės ir procedūros. Tos išorės veiksmų finansavimo 2014–2020 m. laikotarpiu priemonės yra šios: Vystomojo bendradarbiavimo priemonė (VBP), kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 233/2014 ( 3 ), Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė (EDŽTRP), kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 235/2014 ( 4 ), Europos kaimynystės priemonė (EKP), kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 232/2014 ( 5 ), Stabilumo ir taikos priemonė, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 230/2014 ( 6 ), Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP II), kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 231/2014 ( 7 ), ir Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 234/2014 ( 8 ) (toliau kartu – Priemonės, o atskirai – Priemonė);

(2)

Bendros taisyklės ir procedūros turėtų derėti su Sąjungos bendrajam biudžetui taikomomis finansinėmis taisyklėmis, nustatytomis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ( 9 ), įskaitant atitinkamas Komisijos priimtas to reglamento įgyvendinimo taisykles ( 10 );

(3)

pagal Priemones taikoma bendra nuostata, kad pagal jas finansuotini veiksmai turėtų būti numatyti orientacinėse daugiametėse programose, kuriose nustatyta finansavimo sprendimų priėmimo pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ir pagal procedūras, numatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 ( 11 ), tvarka;

(4)

finansavimo sprendimai turėtų būti priimami kaip metinės arba daugiametės veiksmų programos ir atskiros priemonės, jeigu taip suplanuota orientacinėje daugiametėje programoje, kaip specialios priemonės, jeigu tai reikalinga dėl nenumatytų ir deramai pagrįstų poreikių arba aplinkybių, ir kaip paramos priemonės. Paramos priemonės gali būti patvirtinamos kaip metinės ar daugiametės veiksmų programos dalis arba atskirai nuo orientacinių programavimo dokumentų;

(5)

finansavimo sprendimų priede turėtų būti pateiktas kiekvieno veiksmo aprašymas – nurodyti jo tikslai, pagrindinė veikla, numatomi rezultatai, įgyvendinimo metodai, biudžetas ir orientaciniai terminai, visos susijusios paramos priemonės ir įgyvendinimo rezultatų stebėsenos tvarka – ir jie turėtų būti patvirtinti pagal Reglamente (ES) Nr. 182/2011 nustatytas procedūras;

(6)

atsižvelgiant į tokių įgyvendinimo aktų politinio programavimo arba finansinio vykdymo pobūdį, ypač į jų poveikį biudžetui, juos priimant turėtų būti taikoma nagrinėjimo procedūra, išskyrus atskiras ir specialias priemones, kurių sumos yra mažesnės už iš anksto nustatytas ribas. Tačiau Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su būtinybe Sąjungai skubiai reaguoti, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti. Europos Parlamentui turėtų būti apie juos tinkamai pranešta laikantis atitinkamų Reglamento (ES) Nr. 182/2011 nuostatų;

(7)

įgyvendinant Priemones, kai veiklos valdymas pavedamas finansų tarpininkui, į Komisijos sprendimą visų pirma turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl rizikos pasidalijimo, skaidrumo, atlygio už įgyvendinimą atsakingam tarpininkui, lėšų panaudojimo ir pakartotinio panaudojimo, galimo pelno, prievolių teikti ataskaitas ir kontrolės mechanizmų, atsižvelgiant į susijusias Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 nuostatas;

(8)

Sąjunga turėtų siekti kuo efektyviau naudoti turimus išteklius, kad jos išorės veiksmų poveikis būtų optimalus. Tai turėtų būti pasiekta užtikrinus Sąjungos išorės veiksmų priemonių suderinamumą bei papildomumą, taip pat sukūrus Priemonių bei kitų Sąjungos politikos sričių sinergiją. Be to, tai turėtų apimti abipusį pagal Priemones parengtų programų stiprinimą, o atitinkamais atvejais turėtų būti naudojamasi finansinėmis priemonėmis, kuriomis daromas sverto poveikis;

(9)

remiantis Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 21 straipsniu, Sąjungos veiksmai tarptautinėje arenoje turi būti grindžiami principais, paskatinusiais jos pačios sukūrimą, vystymąsi ir plėtrą, ir kurių įgyvendinimą ji skatina platesniame pasaulyje, būtent demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumo ir nedalomumo, pagarbos žmogaus orumui, lygybės ir solidarumo principais bei Jungtinių Tautų Chartijos ir tarptautinės teisės principų laikymusi;

(10)

laikantis Sąjungos įsipareigojimų, prisiimtų 3-iame ir 4-ame aukšto lygio forumuose paramos veiksmingumo klausimais (2008 m. Akroje ir 2011 m. Busane), ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Paramos vystymuisi komiteto (OECD DAC) rekomendacijos dėl oficialios paramos vystymuisi (OPV) mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir labai įsiskolinusioms neturtingoms šalims atsiejimo, Komisija turėtų kuo labiau atsieti Europos Sąjungos paramą, be kita ko, novatoriškiems finansavimo mechanizmams, ir skatinti subjektus iš šalių partnerių dalyvauti sutarčių skyrimo procedūrose;

(11)

siekiant užtikrinti, kad Sąjungos parama būtų matoma paramos gavėjų ir Sąjungos piliečiams, atitinkamais atvejais reikėtų vykdyti tikslingą komunikacijos ir informavimo veiklą naudojant deramas priemones;

(12)

vykdant Sąjungos išorės veiksmus pagal Priemones, turėtų būti prisidedama siekiant aiškių rezultatų (įskaitant atliktą darbą, rezultatus ir poveikį) šalyse, gaunančiose Sąjungos išorės finansinę paramą. Kai įmanoma ir tikslinga, Sąjungos išorės veiksmų rezultatus ir konkrečios Priemonės veiksmingumą reikėtų stebėti ir vertinti remiantis iš anksto apibrėžtais, aiškiais, skaidriais ir, kai tinkama, konkrečiai šaliai skirtais ir išmatuojamais rodikliais, pritaikytais prie atitinkamos Priemonės ypatybių ir tikslų;

(13)

Sąjungos finansiniai interesai turėtų būti proporcingomis priemonėmis saugomi per visą išlaidų ciklą, įskaitant pažeidimų prevenciją, nustatymą ir tyrimą, prarastų, neteisingai išmokėtų ar netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, kai tinkama, sankcijas. Tos priemonės turėtų būti vykdomos pagal taikomus susitarimus, sudarytus su tarptautinėmis organizacijomis ir trečiosiomis šalimis;

(14)

turėtų būti nustatyta nuostata dėl finansavimo metodų, Sąjungos finansinių interesų apsaugos, taisyklių dėl pilietybės bei kilmės, veiksmų vertinimo, ataskaitų teikimo, peržiūros ir priemonių vertinimo;

(15)

nedarant poveikio bendradarbiavimo mechanizmams, sukurtiems kartu su pilietinės visuomenės organizacijomis visais lygiais, laikantis ES sutarties 11 straipsnio, paramos gavėjų suinteresuotieji subjektai, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas ir vietos valdžios institucijas, turi atlikti itin svarbų vaidmenį Sąjungos išorės politikos atžvilgiu. Įgyvendinimo proceso metu, visų pirma rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant pagal šį reglamentą vykdomas priemones, svarbu deramai su jais konsultuotis siekiant užtikrinti, kad jie atliktų reikšmingą vaidmenį šiame procese, ir deramai atsižvelgti į jų ypatumus;

(16)

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnį, 209 straipsnio 3 dalį ir 212 straipsnį ir laikantis sąlygų, nustatytų Europos investicijų banko (EIB) statute bei Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1080/2011 ( 12 ), EIB prisideda prie priemonių, būtinų siekiant Sąjungos vystymosi ir kitų išorės politikos krypčių tikslų, įgyvendinimo ir atlieka intervencijas, kuriomis papildomos Sąjungos išorės veiksmų priemonės. Turėtų būti pasinaudojama galimybėmis EIB teikiamą finansavimą derinti su Sąjungos biudžeto ištekliais. Prireikus su EIB konsultuojamasi vykdant Sąjungos programavimo procesą;

(17)

tarptautinės organizacijos ir vystymosi agentūros paprastai bendradarbiauja su ne pelno organizacijomis kaip su įgyvendinimo partnerėmis, ir tinkamai pagrįstais atvejais gali tekti joms patikėti biudžeto vykdymo užduotis. Nukrypstant nuo Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkto, į šį reglamentą turėtų būti įtraukta nuostata, kuria būtų leidžiama tokias užduotis ne pelno organizacijoms patikėti tokiomis sąlygomis, kurios yra lygiavertės Komisijai taikomoms sąlygoms;

(18)

siekiant didinti šalių partnerių atsakomybę už vystymosi procesus ir išorės paramos tvarumą, taip pat laikantis Sąjungos ir partnerių šalių prisiimtų tarptautinės paramos veiksmingumo įsipareigojimų, Sąjunga turėtų skatinti, kai tai tinkama atsižvelgiant į atitinkamo veiksmo pobūdį, pasitelkti šalių partnerių institucijas, sistemas ir procedūras;

(19)

Vadovaujantis Europos konsensusu dėl vystymosi bei tarptautine paramos veiksmingumo darbotvarke, ir kaip pabrėžta 2011 m. liepos 5 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl būsimos ES paramos besivystančių šalių biudžetams, 2011 m. spalio 13 d. Komisijos komunikate „ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė“ ir 2012 m. gegužės 14 d. Tarybos išvadose dėl požiūrio į ES paramą trečiųjų šalių biudžetui ateityje, parama biudžetui turi būti naudojama veiksmingai siekiant remti skurdo mažinimą ir šalių sistemų panaudojimą, siekiant, kad parama būtų geriau prognozuojama, ir siekiant stiprinti šalių partnerių savarankiškumą įgyvendinant vystymosi politiką ir reformas. Numatytos biudžeto dalys turėtų būti išmokamos su sąlyga, kad padaryta pažangos siekiant su šalimis partnerėmis sutartų tikslų. Tokios rūšies Sąjungos finansinę paramą gaunančiose šalyse Sąjunga remia parlamentinės kontrolės, audito pajėgumų plėtojimą, didina skaidrumą ir galimybes visuomenei susipažinti su informacija;

(20)

Sąjungos veiksmai, kuriais siekiama stiprinti demokratijos principus ir demokratizaciją, gali būti įgyvendinami, inter alia, remiant pilietinės visuomenės organizacijas ir šioje srityje veiklą vykdančias nepriklausomas įstaigas, kaip antai Europos demokratijos fondas;

(21)

kadangi šio reglamento tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, tačiau tų tikslų dėl veiksmo masto ir poveikio būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, pagal ES sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tiems tikslams pasiekti;

(22)

tikslinga šio reglamento taikymo trukmę suderinti su Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 ( 13 ) taikymo trukme. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:I ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮGYVENDINIMAS

1 straipsnis

Dalykas ir principai

1.  Šiame reglamente nustatomos Sąjungos finansinės paramos teikimo veiksmams, įskaitant veiksmų programas ir kitas priemones, taisyklės ir sąlygos pagal šias išorės veiksmų finansavimo 2014–2020 m. laikotarpiu priemones: Vystomojo bendradarbiavimo priemonę (VBP), Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP), Europos kaimynystės priemonę (EKP), Stabilumo ir taikos priemonę, Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II) ir Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonę (toliau kartu – Priemonės, o atskirai – Priemonė).

Šiame reglamente atitinkamais atvejais sąvoka „šalys“ apima teritorijas ir regionus.

2.  Šis reglamentas netaikomas veiksmų, kuriais finansuojama programa „Erasmus+“ pagal Reglamentą (ES) Nr. 233/2014, Reglamentą (ES) Nr. 232/2014, Reglamentą (ES) Nr. 231/2014 ir Reglamentą (ES) Nr. 234/2014, įgyvendinimui. Tie veiksmai įgyvendinami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1288/2013 ( 14 ), remiantis orientaciniais programavimo dokumentais, nurodytais taikytinoje Priemonėje, kartu užtikrinant atitiktį tiems reglamentams.

3.  Komisija užtikrina, kad veiksmai būtų įgyvendinami laikantis taikomos priemonės tikslų ir veiksmingos Sąjungos finansinių interesų apsaugos principų. Sąjungos finansinė parama pagal priemones teikiama laikantis Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, kuris yra svarbiausias finansinis ir teisinis priemonių įgyvendinimo pagrindas, nustatytų taisyklių ir procedūrų.

4.  Taikydama šį reglamentą, Komisija taiko veiksmingiausius ir efektyviausius įgyvendinimo metodus. Jei įmanoma ir tikslinga atsižvelgiant į veiksmo pobūdį, Komisija taip pat pirmenybę teikia paprasčiausių procedūrų taikymui.

5.  Atsižvelgdama į 4 dalį, Komisija, taikydama šį reglamentą, pirmenybę teikia tam, kad būtų naudojamasi šalių partnerių sistemomis, kai tai įmanoma ir tinkama atsižvelgiant į veiksmo pobūdį.

6.  Atitinkamais atvejais pasitelkusi dialogą ir bendradarbiaudama su šalimis partnerėmis ir regionais partneriais, Sąjunga siekia skatinti, plėtoti ir konsoliduoti demokratijos, teisinės valstybės bei pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principus, kuriais ji pagrįsta. Sąjunga integruoja tuos principus į Priemonių įgyvendinimą.

2 straipsnis

Veiksmų programų priėmimas, atskirų priemonių ir specialių priemonių patvirtinimas

1.  Komisija priima metines veiksmų programas, grindžiamas orientaciniais programavimo dokumentais, atitinkamais atvejais nurodytais atitinkamoje priemonėje. Komisija taip pat gali priimti daugiametes veiksmų programas pagal 6 straipsnio 3 dalį.

Veiksmų programose nurodomi siekiami kiekvieno veiksmo tikslai, numatomi rezultatai ir pagrindinė veikla, įgyvendinimo metodai, biudžetas ir orientaciniai terminai, visos susijusios paramos priemonės ir įgyvendinimo rezultatų stebėsenos tvarka.

Jei būtina, veiksmas gali būti priimamas kaip atskira priemonė prieš priimant metines ar daugiametes veiksmų programas arba po to, kai jos priimtos.

Jeigu kyla nenumatytų ir deramai pagrįstų poreikių arba aplinkybių ir jeigu neįmanomas finansavimas iš tinkamesnių šaltinių, Komisija gali patvirtinti specialias priemones, kurios nėra numatytos orientaciniuose programavimo dokumentuose, įskaitant priemones, kuriomis siekiama palengvinti perėjimą nuo pagalbos ekstremaliųjų situacijų atvejais prie ilgalaikės vystymosi veiklos arba priemones, skirtas geriau parengti žmones įveikti pasikartojančias krizes.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje numatytos veiksmų programos yra priimamos, o atskiros bei specialios priemonės yra patvirtinamos laikantis 16 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.  2 dalyje nurodytos procedūros nereikia taikyti:

a) atskiroms priemonėms, kurioms skiriama Sąjungos finansinė parama neviršija 5 mln. EUR;

b) specialioms priemonėms, kurioms skiriama Sąjungos finansinė parama neviršija 10 mln. EUR;

c) veiksmų programų, atskirų priemonių ir specialių priemonių techniniams pakeitimams. Techniniai pakeitimai yra patikslinimai, kaip antai:

i) įgyvendinimo laikotarpio pratęsimai,

ii) lėšų perskirstymas veiksmams, numatytiems metinėje arba daugiametėje veiksmų programoje, arba

iii) metinių arba daugiamečių veiksmų programų, ar atskirų arba specialių priemonių biudžeto padidinimai ar sumažinimai ne daugiau kaip 20 % pradinio biudžeto ir neviršijant 10 mln. EUR,

jeigu tokie pakeitimai iš esmės neturi įtakos atitinkamos priemonės tikslams.

Apie pagal šią dalį patvirtintas priemones per vieną mėnesį nuo jų patvirtinimo pranešama Europos Parlamentui ir valstybėms narėms per 16 straipsnyje nurodytą atitinkamą komitetą.

4.  Su veiksmų programomis ir atskiromis priemonėmis susijusios 1, 2 ir 3 dalys netaikomos tarpvalstybiniam bendradarbiavimui pagal EKP.

5.  Deramai pagrįstais atvejais, kai būtina skubiai veikti, pavyzdžiui, kilus krizei arba tiesioginei grėsmei demokratijai, teisinei valstybei, žmogaus teisėms ar pagrindinėms laisvėms, Komisija gali patvirtinti atskiras ar specialias priemones arba esamų veiksmų programų ir priemonių pakeitimus laikydamasi 16 straipsnio 4 dalyje nurodytos procedūros.

6.  Projekto lygiu vykdomas atitinkamas poveikio aplinkai, taip pat klimato kaitai ir biologinei įvairovei tikrinimas remiantis taikytinais Sąjungos teisėkūros procedūra priimamais aktais, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/92/ES ( 15 ) ir Tarybos direktyvą 85/337/EEB ( 16 ), atitinkamais atvejais taikant aplinkos apsaugos požiūriu svarbių projektų, ypač didelės apimties naujos infrastruktūros projektų, poveikio aplinkai vertinimą. Jei reikia, įgyvendinant sektorių programas atliekamas strateginis poveikio aplinkai vertinimas. Užtikrinama, kad atliekant poveikio aplinkai vertinimus dalyvautų suinteresuotieji subjektai ir kad visuomenė galėtų susipažinti su tokių vertinimų rezultatais.

7.  Kuriant ir įgyvendinant programas bei projektus deramai atsižvelgiama į prieinamumo neįgaliesiems kriterijus.

3 straipsnis

Paramos priemonės

1.  Sąjungos lėšomis gali būti dengiamos priemonių ir jų tikslų įgyvendinimo išlaidos, be kita ko, administracinės paramos, siejamos su tokiam įgyvendinimui tiesiogiai reikalinga parengiamąja, tolesne, stebėsenos, audito ir vertinimo veikla, taip pat Sąjungos delegacijų patirtos administracinės paramos, kurios reikia pagal tas priemones finansuojamiems veiksmams valdyti, išlaidos.

2.  Jeigu a, b ir c punktuose išvardytos veiklos sritys yra susijusios su bendrais taikomos Priemonės, kuri įgyvendinama vykdant veiksmus, tikslais, Sąjungos lėšomis gali būti dengiamos:

a) tyrimų, susitikimų, informacijos teikimo, informuotumo didinimo, mokymo, pasirengimo ir keitimosi įgyta patirtimi bei geriausios praktikos pavyzdžiais, leidybinės veiklos, kitos administracinės arba techninės pagalbos išlaidos, kurios yra reikalingos veiksmams valdyti;

b) mokslinių tyrimų veiklos ir tyrimų atitinkamais klausimais ir jų rezultatų platinimo išlaidos;

c) išlaidos, susijusios su informacijos teikimu ir komunikacine veikla, įskaitant komunikacijos strategijų rengimą ir institucinį informavimą apie Sąjungos politikos prioritetus.

3.  Paramos priemonės gali būti finansuojamos ne pagal orientacinius programavimo dokumentus. Kai taikytina, Komisija patvirtina paramos priemones laikydamasi 16 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Patvirtinant paramos priemones, kurioms skirta Sąjungos finansinės paramos suma nėra didesnė kaip 10 mln. EUR., nagrinėjimo procedūra netaikoma.

Apie paramos priemones, kurioms skirta Sąjungos finansinės paramos suma nėra didesnė kaip 10 mln. EUR., per vieną mėnesį nuo jų patvirtinimo per 16 straipsnyje nurodytą atitinkamą komitetą pranešama Europos Parlamentui ir valstybėms narėms.II ANTRAŠTINĖ DALIS

NUOSTATOS DĖL FINANSAVIMO METODŲ

4 straipsnis

Bendrosios finansavimo nuostatos

1.  Sąjungos finansinei paramai teikti gali būti naudojami Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 numatyti finansavimo būdai, visų pirma:

a) dotacijos;

b) paslaugų, prekių arba darbų pirkimo sutartys;

c) bendra arba sektorinė parama biudžetui;

d) įnašai į Komisijos sukurtus patikos fondus pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 187 straipsnį;

e) finansinės priemonės, pavyzdžiui, paskolos, garantijos, nuosavas kapitalas arba kvazinuosavas kapitalas, investicijos arba kapitalo dalis ir rizikos pasidalijimo priemonės, galbūt sujungtos su papildomomis dotacijomis iš kitų šaltinių, kai įmanoma, vadovaujant EIB pagal jo išorės įgaliojimus remiantis Sprendimu Nr. 1080/2011/ES, daugiašalei Europos finansų įstaigai, pavyzdžiui, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui, arba dvišalei Europos finansų įstaigai, pavyzdžiui, dvišaliams plėtros bankams.

2.  Bendra arba sektorinė parama biudžetui, kaip nurodyta 1 dalies c punkte, grindžiama tarpusavio atskaitomybe ir bendrais įsipareigojimais ginti visuotines vertybes, ja siekiama stiprinti Sąjungos ir šalių partnerių sutartines partnerystes, kad būtų propaguojama demokratija, žmogaus teisės ir teisinės valstybės principas, remiamas tvarus ir integracinis ekonomikos augimas ir panaikintas skurdas.

Visi sprendimai dėl bendros arba sektorinės paramos biudžetui, kaip nurodyta pirmos pastraipos c punkte, teikimo grindžiami Sąjungos sutarta paramos biudžetui politika, aiškiais atitikimo reikalavimams kriterijais ir atidžiu rizikos bei naudos vertinimu.

Vienas iš pagrindinių tokį sprendimą lemiančių veiksnių yra šalių partnerių įsipareigojimo, rezultatų ir pažangos vertinimas demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės srityse. Bendra arba sektorinė parama biudžetui diferencijuojama tokiu būdu, kad būtų galima geriau reaguoti į šalies partnerės politines, ekonomines ir socialines sąlygas, atsižvelgiant į pažeidžiamumo situacijas.

Teikdama bendrą arba sektorinę paramą biudžetui pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 186 straipsnį, Komisija aiškiai apibrėžia tokios paramos sąlygas ir stebi, kaip jų laikomasi, bei remia parlamentinės kontrolės ir audito pajėgumų plėtojimą, didesnį skaidrumą galimybes visuomenei susipažinti su informacija. Bendros arba sektorinės paramos biudžetui išmokėjimas priklauso nuo pakankamos pažangos siekiant tikslų, dėl kurių susitarta su šalimi partnere.

3.  Visi subjektai, kuriems pavesta įgyvendinti 1 dalies e punkte nurodytas finansines priemones, turi atitikti Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 reikalavimus ir laikytis Sąjungos tikslų, standartų, politikos ir geriausios praktikos pavyzdžių, susijusių su Sąjungos lėšų naudojimu ir ataskaitų teikimu.

Tos finansinės priemonės gali būti sugrupuotos įgyvendinimo ir ataskaitų teikimo tikslais.

Sąjungos finansinė parama taip pat gali būti teikiama pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 skiriant įnašus į tarptautinius, regioninius arba nacionalinius fondus, pavyzdžiui, į EIB, valstybių narių, šalių ir regionų partnerių arba tarptautinių organizacijų įsteigtus arba valdomus fondus, kad būtų pritrauktas bendras finansavimas iš kelių paramos teikėjų, arba į fondus, kuriuos sukuria vienas arba keli paramos teikėjai bendrai įgyvendinamiems projektams.

4.  Atitinkamais atvejais skatinama abipusė galimybė Sąjungos finansų įstaigoms naudotis kitų organizacijų įsteigtomis finansinėmis priemonėmis.

5.  Teikiant 1 dalyje nurodytą Sąjungos finansinę paramą, Komisija atitinkamais atvejais imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų Sąjungos finansinės paramos matomumą. Tai apima ir priemones, kuriomis Sąjungos lėšų gavėjams nustatomi matomumo reikalavimai, išskyrus deramai pagrįstus atvejus. Komisija atsakinga už stebėseną, kaip gavėjai laikosi tų reikalavimų.

6.  Pagal finansinę priemonę gautos visos pajamos priskiriamos atitinkamai Priemonei kaip vidaus asignuotosios pajamos. Kas penkerius metus Komisija išnagrinėja, kaip galiojančiomis finansinėmis priemonėmis prisidėta siekiant Sąjungos tikslų ir ar jos veiksmingos.

7.  Sąjungos finansinę paramą, kaip numatyta Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, Komisija – Komisijos departamentai, Sąjungos delegacijos ir vykdomosios įstaigos – įgyvendina tiesiogiai, taikydama pasidalijamąjį valdymą su valstybėmis narėmis arba netiesiogiai, pavesdama biudžeto vykdymo užduotis įgyvendinti Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 nurodytiems subjektams. Tie subjektai užtikrina suderinamumą su Sąjungos išorės politika ir gali pavesti biudžeto vykdymo užduotis kitiems subjektams tokiomis sąlygomis, kurios yra lygiavertės Komisijai taikomoms sąlygoms.

Subjektai kasmet įvykdo savo įsipareigojimą pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalį. Prireikus audito nuomonė pateikiama per mėnesį nuo ataskaitos ir valdymo deklaracijos pateikimo; į ją atsižvelgiama Komisijos patikinimo pareiškime.

Tarptautinės organizacijos, kaip nurodyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktyje, ir valstybių narių įstaigos, kaip nurodyta to reglamento 58 straipsnio 1 dalies c punkto v ir vi papunkčiuose, kurioms Komisija pavedė biudžeto vykdymo užduotis, gali tas užduotis taip pat pavesti ne pelno organizacijoms, kurių veiklos ir finansiniai pajėgumai yra tinkami, tokiomis sąlygomis, kurios yra lygiavertės Komisijai taikomoms sąlygoms.

Laikoma, kad subjektai, kurie atitinka Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus, atitinka atrankos kriterijus, nurodytus to reglamento 139 straipsnyje.

8.  Šio straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti finansavimo būdai bei šio straipsnio 3 dalyje nurodyti įgyvendinimo metodai pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant visų pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir numatomą reikalavimų nesilaikymo riziką. Kai skiriamos dotacijos, numatoma galimybė taikyti vienkartines išmokas, nustatyto dydžio išmokas ir standartinius vieneto įkainius.

9.  Pagal priemones finansuojamų veiksmų bendras finansavimas gali būti lygiagretus arba jungtinis.

Jeigu bendras finansavimas yra lygiagretus, veiksmas padalijamas į keletą aiškiai apibrėžtų sudedamųjų dalių, kurių kiekvieną finansuoja skirtingi partneriai, o bendras finansavimas suteikiamas taip, kad visais atvejais būtų galima nustatyti, koks buvo galutinis finansavimo lėšų panaudojimas.

Jeigu bendras finansavimas yra jungtinis, bendros veiksmo sąnaudos padalijamos tarp partnerių, kurie suteikia bendrą finansavimą, o ištekliai yra sutelkiami taip, kad nebeįmanoma nustatyti konkrečios pagal veiksmą įvykdytos veiklos finansavimo šaltinio. Tokiu atveju skelbiant ex-post informaciją apie dotacijas ir viešojo pirkimo sutartis, kaip numatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 35 straipsnyje, turi būti laikomasi įgaliotam subjektui taikomų taisyklių, jeigu jų esama.

10.  Taikant šio straipsnio 1 dalyje arba 6 straipsnio 1 dalyje nurodytus finansavimo būdus, Sąjungos ir jos partnerių bendradarbiavimas gali būti, inter alia, organizuojamas šiais būdais:

a) trišaliais susitarimais, pagal kuriuos Sąjunga su trečiosiomis šalimis derina savo paramą šaliai partnerei arba regionui partneriui;

b) administracinio bendradarbiavimo priemonėmis, pavyzdžiui, taikant valstybės narės ir šalies partnerės arba regiono partnerio viešųjų institucijų, vietos valdžios institucijų, nacionalinių viešųjų institucijų arba privatinės teisės subjektų, kuriems pavesta teikti viešąsias paslaugas, porinius projektus, taip pat bendradarbiavimo priemonėmis, kurioms pasitelkiami valstybių narių ir jų regioninių bei vietos valdžios institucijų atsiųsti viešojo sektoriaus ekspertai;

c) skiriant įnašus sąnaudoms, kurios yra reikalingos viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei sukurti ir administruoti, padengti;

d) sektorių politikos rėmimo programomis, pagal kurias Sąjunga remia šalies partnerės sektoriaus programą;

e) jei taikomos EKP ir PNPP II – skiriant įnašus, skirtus šalims dalyvauti Sąjungos programose ir agentūrų veikloje;

f) skiriant palūkanų subsidijas;

g) finansuojant dotacijomis, kurios skiriamos Sąjungos agentūroms.

11.  Dirbdama su suinteresuotaisiais subjektais šalyse paramos gavėjose, Komisija atsižvelgia į jų ypatumus, įskaitant poreikius ir kontekstą, nustatydama finansavimo sąlygas, įnašo rūšį, skyrimo sąlygas ir dotacijų valdymo administracines nuostatas, kad būtų bendradarbiaujama su kuo daugiau ir įvairesnių tokių suinteresuotųjų subjektų ir kuo geriau tenkinami jų poreikiai. Skatinama taikyti specialias priemones pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012, pavyzdžiui, partnerystės susitarimus, papildomų dotacijų patvirtinimą, tiesioginį skyrimą, kvietimus teikti pasiūlymus ribojant atitikimo sąlygas arba vienkartines išmokas.

12.  Teikdama paramą pereinamojo laikotarpio procesui ir reformoms šalyse partnerėse, Sąjunga atitinkamais atvejais remiasi valstybių narių įgyta patirtimi ir ja keičiasi.

5 straipsnis

Mokesčiai, muitai ir rinkliavos

Už Sąjungos paramą specialūs mokesčiai, muitai arba rinkliavos nėra mokami ar renkami.

Jeigu taikytina, su trečiosiomis šalimis deramasi dėl atitinkamų nuostatų, siekiant, kad Sąjungos finansinės paramos įgyvendinimo veiksmams nebūtų taikomi mokesčiai, muitai ir kitos fiskalinės rinkliavos. Kitais atvejais tokie mokesčiai, muitai ir rinkliavos atitinka reikalavimus Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 nustatytomis sąlygomis.

6 straipsnis

Konkrečios finansavimo nuostatos

1.  Be šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų finansavimo būdų, Sąjungos finansinė parama pagal toliau nurodytas priemones gali būti teikiama pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ir toliau nurodytais finansavimo būdais:

a) pagal VBP ir EKP – sumažinant skolą pagal tarptautiniu lygiu sutartas skolos mažinimo programas;

b) pagal VBP ir Stabilumo ir taikos priemonę – išimtiniais atvejais pagal sektorių ir bendras importo programas, kurios gali būti:

i) sektorių importo natūra programos;

ii) sektorių importo programos teikiant paramą užsienio valiuta atitinkamo sektoriaus importui finansuoti; arba

iii) bendros importo programos teikiant paramą užsienio valiuta įvairių produktų bendram importui finansuoti;

c) pagal EDŽTRP tiesiogiai skiriant:

i) atitinkamais atvejais, kai nereikia bendro finansavimo, mažos vertės dotacijas žmogaus teisių gynėjams skubiems apsaugos veiksmams finansuoti;

ii) atitinkamais atvejais, kai nereikia bendro finansavimo, dotacijas, skirtas veiksmams sudėtingiausiomis sąlygomis arba atvejais, nurodytais Reglamento (ES) Nr. 235/2014 2 straipsnio 4 dalyje, kai skelbti kvietimą teikti paraiškas būtų netikslinga, finansuoti. Tokios dotacijos negali viršyti 1 000 000  EUR, jų trukmė negali būti ilgesnė kaip 18 mėnesių, o iškilus objektyvioms ir nenumatytoms jų įgyvendinimo kliūtims, ši trukmė gali būti pratęsta dar 12 mėnesių;

iii) dotacijas JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biurui bei Europos tarpuniversitetiniam žmogaus teisių ir demokratizacijos centrui, kuris organizuoja Europos magistrantūros studijų kursą žmogaus teisių ir demokratizacijos srityje, taip pat ES ir JT stipendijų programai ir su ja susijusiam universitetų, kurie organizuoja žmogaus teisių srities pouniversitetines studijas tinklui, įskaitant stipendijas trečiųjų šalių studentams ir žmogaus teisių gynėjams.

2.  Pagal EKP ir PNPP II tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos visų pirma įgyvendinamos taikant pasidalijamąjį valdymą su valstybėmis narėmis arba netiesioginį valdymą su trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis. Išsamios taisyklės nustatomos įgyvendinimo aktuose, priimtuose pagal Reglamentą (ES) Nr. 232/2014 ir Reglamentą (ES) Nr. 231/2014.

3.  Komisija gali priimti daugiametes veiksmų programas:

a) laikotarpiui iki trejų metų pakartotinių veiksmų atveju;

b) laikotarpiui iki septynerių metų pagal PNPP II.

Jei prisiimami daugiamečiai įsipareigojimai, į juos įtraukiamos nuostatos, nurodančios, kad tais metais, kurie nėra pirmi įsipareigojimo metai, įsipareigojimai yra orientaciniai ir priklauso nuo būsimų Sąjungos metinių biudžetų.

4.  Biudžetiniai įsipareigojimai veiksmams pagal EKP ir PNPP II, kurie vykdomi ilgiau negu vienerius metus, gali būti suskirstyti į metines dalis išdėstant per kelerius metus.

Tokiais atvejais, jei taikytinose taisyklėse nenustatyta kitaip, Komisija automatiškai panaikina bet kurią programai skirtą biudžetinio įsipareigojimo dalį, kuri iki penktų metų po to biudžetinio įsipareigojimo prisiėmimo gruodžio 31 d. nebuvo panaudota išankstiniam finansavimui ar tarpinėms išmokoms mokėti arba dėl kurios įgaliotas subjektas nepateikė jokios patvirtintos išlaidų ataskaitos ar mokėjimo prašymo.

5.  Pagal PNPP II vykdomo tarpvalstybinio bendradarbiavimo, įgyvendinamo taikant pasidalijamąjį valdymą su valstybėmis narėmis, taisyklės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1303/2013 ( 17 ) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1299/2013 ( 18 ) išdėstytas taisykles.

7 straipsnis

Sąjungos finansinių interesų apsauga

1.  Komisija imasi tinkamų priemonių, kuriomis užtikrinama, kad įgyvendinant pagal šį reglamentą finansuojamus veiksmus būtų apsaugoti Sąjungos finansiniai interesai taikant prevencines priemones, skirtas kovai su sukčiavimu, korupcija ir kitokia neteisėta veikla, atliekant veiksmingus patikrinimus, o nustačius pažeidimus – susigrąžinant arba, tam tikrais atvejais, išieškant neteisingai sumokėtas sumas ir, tam tikrais atvejais, taikant veiksmingas, proporcingas bei atgrasomas administracines ir finansines sankcijas.

2.  Komisija arba jos atstovai ir Audito Rūmai turi įgaliojimus remiantis dokumentais bei vietoje atlikti visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, kurie yra gavę Sąjungos lėšų pagal šį reglamentą, auditą, arba, tarptautinių organizacijų atveju, įgaliojimus atlikti patikrinimus laikantis su tomis organizacijomis sudarytų susitarimų.

3.  Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali, laikydamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 883/2013 ( 19 ) ir Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ( 20 ) nustatytų nuostatų ir procedūrų, atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus bei inspektavimą vietoje, siekdama nustatyti, ar vykdant susitarimą dėl dotacijos, sprendimą dėl dotacijos arba sutartį, finansuojamus pagal šį reglamentą, būta Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veikos atvejų.

4.  Nedarant poveikio 1, 2 ir 3 dalims, į bendradarbiavimo susitarimus su trečiosiomis šalimis bei su tarptautinėmis organizacijomis, sutartis, susitarimus dėl dotacijų ir sprendimus dėl dotacijų, sudaromus ar priimamus įgyvendinant šį reglamentą, įtraukiamos nuostatos, kuriomis Komisijai, Audito Rūmams ir OLAF aiškiai suteikiami įgaliojimai atlikti tokį auditą, patikrinimus ir inspektavimą vietoje, atsižvelgiant į jų atitinkamą kompetenciją.III ANTRAŠTINĖ DALIS

PILIETYBĖS IR KILMĖS TAISYKLĖS, TAIKOMOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, DOTACIJŲ SKYRIMO IR KITOSE SKYRIMO PROCEDŪROSE

8 straipsnis

Bendros taisyklės

1.  Pirkimo sutarčių ir dotacijų skyrimo bei kitose skyrimo procedūrose dėl pagal šį reglamentą finansuojamų trečiosioms šalims skirtų veiksmų, gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, kurie yra reikalavimus atitinkančios šalies piliečiai ir joje faktiškai įsisteigę juridiniai asmenys, kaip nurodyta šioje antraštinėje dalyje dėl taikomos priemonės, ir tarptautinės organizacijos.

Juridiniai asmenys gali būti pilietinės visuomenės organizacijos, pavyzdžiui, nevyriausybinės ne pelno organizacijos ir nepriklausomi politiniai fondai, bendruomeninės organizacijos ir privačiojo sektoriaus ne pelno agentūros, įstaigos, organizacijos ir jų vietos, nacionalinio, regiono bei tarptautinio lygio tinklai.

2.  Jeigu įgyvendinami veiksmai, bendrai finansuojami su partneriu ar kitu paramos teikėju, arba įgyvendinami per valstybę narę pagal pasidalijamojo valdymo principą arba per Komisijos įsteigtą patikos fondą, šalys, atitinkančios reikalavimus pagal to partnerio, kito paramos teikėjo arba valstybės narės taisykles arba patikos fondo steigimo akte nustatytas taisykles, taip pat atitinka reikalavimus.

Jeigu veiksmai įgyvendinami per vieną iš Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkto ii–viii papunkčiuose nurodytų kategorijų įgaliotų įstaigų taikant netiesioginį valdymą, pagal atitinkamos įstaigos taisykles reikalavimus atitinkančios šalys taip pat atitinka reikalavimus.

3.  Jeigu veiksmai yra finansuojami pagal vieną iš Priemonių ir papildomai finansuojami pagal kitą Sąjungos išorės veiksmo priemonę, įskaitant Europos plėtros fondą, pagal bet kurią iš tų priemonių nustatytos šalys laikomos atitinkančiomis reikalavimus tų veiksmų tikslu.

Jeigu pasaulinio, regioninio arba tarpvalstybinio pobūdžio veiksmai yra finansuojami pagal vieną iš priemonių, šalys, teritorijos ir regionai, kuriems taikomas šis veiksmas, gali būti laikomi atitinkančiais reikalavimus to veiksmo tikslu.

4.  Visų prekių, kurios perkamos pagal pirkimo sutartį arba pagal susitarimą dėl dotacijos, finansuojamų pagal šį reglamentą, kilmės šalis turi būti reikalavimus atitinkanti šalis. Tačiau prekių kilmės šalis gali būti bet kuri kita šalis, kai įsigyjamų prekių vertė neviršija ribos, kurią pasiekus taikoma konkurso procedūra su derybomis. Šiame reglamente vartojamas terminas „kilmė“ apibrėžtas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 ( 21 ) 23 ir 24 straipsniuose bei kituose Sąjungos teisėkūros procedūra priimtuose aktuose, kuriais reglamentuojama nelengvatinė prekių kilmė.

5.  Šios antraštinės dalies taisyklės netaikomos fiziniams asmenims, kuriuos yra įdarbinęs arba kitaip teisėtai pasamdęs reikalavimus atitinkantis rangovas arba, jei taikytina, subrangovas, ir dėl šių taisyklių tiems asmenims nenustatomi apribojimai dėl pilietybės.

6.  Siekiant skatinti vietos pajėgumus, rinkas ir pirkimus, pirmenybė teikiama vietos ir regiono rangovams, kai pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 numatomas sutarties skyrimas vienintelio pasiūlymo pagrindu. Visais kitais atvejais vietos ir regiono rangovų dalyvavimas skatinamas pagal atitinkamas to reglamento nuostatas.

7.  Šioje antraštinėje dalyje numatytas atitikimas reikalavimams gali būti apribotas pagal pareiškėjų pilietybę, geografinę padėtį arba pobūdį, jei tokių apribojimų reikia dėl veiksmo konkretaus pobūdžio bei tikslų ir jei jie būtini veiksmui efektyviai įgyvendinti. Tokie apribojimai visų pirma gali būti taikomi dalyvavimui skyrimo procedūrose tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiksmų atveju.

8.  Fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems paskirtos sutartys, laikosi taikomų aplinkosaugos teisės aktų, įskaitant daugiašalius aplinkosaugos susitarimus, ir tarptautiniu mastu nustatytų pagrindinių darbo standartų ( 22 ).

9 straipsnis

Atitikimas reikalavimams pagal VBP, EKP ir Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė

1.  Konkurso dalyviai, pareiškėjai ir kandidatai iš toliau nurodytų šalių atitinka finansavimo pagal VBP, EKP ir Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonę reikalavimus:

a) valstybių narių, Reglamento (ES) Nr. 231/2014 I priede išvardytų paramos gavėjų ir Europos ekonominės erdvės susitarimo susitariančiųjų šalių;

b) pagal EKP – EKP dalyvaujančių šalių partnerių ir Rusijos Federacijos, kai atitinkama procedūra vykdoma pagal daugiašalio ir tarpvalstybinio ►C1  bendradarbiavimo programas, kuriose pastaroji dalyvauja; ◄

c) besivystančių šalių ir teritorijų, įtrauktų į EBPO Paramos vystymuisi komiteto paskelbtą OPV gavėjų sąrašą (toliau – OPV gavėjų sąrašas), kurios nėra G20 grupės narės, ir užjūrio šalių bei teritorijų, kurioms taikomas Tarybos sprendimas 2001/822/EB ( 23 );

d) besivystančių šalių, įtrauktų į OPV gavėjų sąrašą, kurios yra G20 grupės narės, ir kitų šalių bei teritorijų, kai jos yra paramos gavėjos pagal veiksmą, Sąjungos finansuojamą pagal Priemones, kurioms taikomas šis straipsnis;

e) šalių, su kuriomis Komisija yra nustačiusi abipusę galimybę gauti išorės paramą. Abipusė galimybė ją gauti suteikiama ribotam, ne trumpesniam kaip vienerių metų, laikotarpiui, jeigu šalis Sąjungos ir šalių, atitinkančių reikalavimus pagal šiame straipsnyje nurodytas priemones, subjektams nustato tokias pačias atitikimo reikalavimams sąlygas. Komisija sprendimus dėl abipusės galimybės gauti paramą ir dėl jos trukmės priima laikydamasi 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, pasikonsultavusi su atitinkama (-omis) šalimi (-is) paramos gavėja (-omis); ir

f) EBPO priklausančios valstybės, kai sutartys įgyvendinamos vienoje iš mažiausiai išsivysčiusių šalių arba iš labai įsiskolinusių neturtingų šalių, įtrauktų į OPV gavėjų sąrašą.

2.  Konkurso dalyvius, pareiškėjus ir kandidatus iš šalių, neatitinkančių reikalavimų, arba reikalavimų neatitinkančios kilmės prekes Komisija gali pripažinti atitinkančiais reikalavimus, jeigu:

a) šalys turi tradicinių ekonominių, prekybos arba kitų geografinių ryšių su kaimyninėmis šalimis paramos gavėjomis; arba

b) produktai ir paslaugos skubiai reikalingi arba jų nėra atitinkamų šalių rinkose, arba kitais deramai pagrįstais atvejais, kai dėl atitikimo reikalavimams taisyklių taikymo būtų neįmanoma įgyvendinti projekto, programos ar veiksmo arba tai padaryti būtų ypač sudėtinga.

3.  Kai veiksmai įgyvendinami taikant pasidalijamąjį valdymą, atitinkama valstybė narė, kuriai Komisija pavedė įgyvendinimo užduotis, turi teisę Komisijos vardu atitinkančiais reikalavimus pripažinti konkurso dalyvius, pareiškėjus ir kandidatus iš reikalavimų neatitinkančių šalių, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, arba reikalavimų neatitinkančios kilmės prekes, kaip nurodyta 8 straipsnio 4 dalyje.

10 straipsnis

Atitikimas reikalavimams pagal PNPP II

1.  Konkurso dalyviai, pareiškėjai ir kandidatai iš toliau nurodytų šalių atitinka finansavimo pagal PNPP II reikalavimus:

a) valstybių narių, Reglamento (ES) Nr. 231/2014 I priede išvardytų paramos gavėjų, Europos ekonominės erdvės susitarimo susitariančiųjų šalių ir šalių partnerių, kurioms taikoma EKP; ir

b) šalių, su kuriomis Komisija yra nustačiusi abipusę galimybę gauti išorės paramą laikantis 9 straipsnio 1 dalies e punkte nustatytų sąlygų.

2.  Komisija gali pripažinti konkurso dalyvius, pareiškėjus ir kandidatus iš atitikimo reikalavimų neatitinkančių šalių arba reikalavimų neatitinkančios kilmės prekes atitinkančiais reikalavimus tais atvejais, kai produktai ir paslaugos skubiai reikalingi arba jų nėra atitinkamų šalių rinkose, arba kitais deramai pagrįstais atvejais, kai dėl atitikimo reikalavimams taisyklių taikymo būtų neįmanoma įgyvendinti projekto, programos ar veiksmo arba tai padaryti būtų ypač sudėtinga.

3.  Kai veiksmai įgyvendinami taikant pasidalijamąjį valdymą, atitinkama valstybė narė, kuriai Komisija pavedė įgyvendinimo užduotis, turi teisę Komisijos vardu atitinkančiais reikalavimus pripažinti konkurso dalyvius, pareiškėjus ir kandidatus iš reikalavimų neatitinkančių šalių, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, arba reikalavimų neatitinkančios kilmės prekes, kaip nurodyta 8 straipsnio 4 dalyje.

11 straipsnis

Atitikimas reikalavimams pagal EDŽTRP bei Stabilumo ir taikos priemonė

1.  Nedarant poveikio apribojimams, kurie yra būtini atsižvelgiant į veiksmo pobūdį ir tikslus, kaip numatyta 8 straipsnio 7 dalyje, dalyvavimas konkursuose dėl pirkimo sutarčių ar dotacijų skyrimo arba ekspertų samdymo pagal EDŽTRP bei Stabilumo ir taikos priemonę yra atviras ir be apribojimų.

2.  Pagal EDŽTRP toliau nurodytos įstaigos ir subjektai atitinka finansavimo pagal 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis ir 6 straipsnio 1 dalies c punktą reikalavimus:

a) pilietinės visuomenės organizacijos, įskaitant nevyriausybines ne pelno organizacijas ir nepriklausomus politinius fondus, bendruomenines organizacijas ir privačiojo sektoriaus ne pelno agentūras, įstaigas, organizacijas ir jų vietos, nacionalinio, regiono bei tarptautinio lygio tinklus;

b) viešojo sektoriaus ne pelno agentūros, įstaigos, organizacijos ir vietos, nacionalinio, regiono bei tarptautinio lygio tinklai;

c) nacionalinės, regioninės ir tarptautinės parlamentinės įstaigos, kai tai yra būtina EDŽTRP tikslams pasiekti arba kai siūlomos priemonės negalima finansuoti pagal kitą Priemonę;

d) tarptautinės ir regioninės tarpvyriausybinės organizacijos;

e) fiziniai asmenys, teisinio subjektiškumo neturintys subjektai ir, išimties tvarka ir deramai pagrįstais atvejais, kitos šioje dalyje nenurodytos įstaigos arba asmenys, kai tai yra būtina EDŽTRP tikslams pasiekti.

12 straipsnis

Veiksmų stebėsena ir vertinimas

1.  Komisija reguliariai vykdo savo veiksmų stebėseną ir atlieka pažangos siekiant laukiamų rezultatų apžvalgą, įskaitant atliktą darbą ir rezultatus. Komisija taip pat įvertina savo sektorių politikos ir veiksmų poveikį bei veiksmingumą ir programavimo veiksmingumą, atitinkamais atvejais naudodamasi nepriklausomais išorės įvertinimais. Tinkamai atsižvelgiama į Europos Parlamento ar Tarybos pasiūlymus dėl nepriklausomų išorės vertinimų. Vertinimai grindžiami EBPO Paramos vystymuisi komiteto gerosios praktikos principais, siekiant nustatyti, ar buvo pasiekti konkretūs tikslai, kai taikytina, atsižvelgiant į lyčių lygybės aspektą, ir parengti rekomendacijas dėl būsimos veiklos tobulinimo. Tie vertinimai atliekami remiantis iš anksto apibrėžtais, aiškiais, skaidriais ir atitinkamais atvejais konkrečioms šalims skirtais ir išmatuojamais rodikliais.

2.  Komisija savo vertinimo ataskaitas per 16 straipsnyje nurodytą atitinkamą komitetą perduoda Europos Parlamentui, Tarybai ir valstybėms narėms. Valstybių narių prašymu konkretūs vertinimai gali būti aptariami tame komitete. Į rezultatus atsižvelgiama rengiant programas ir paskirstant išteklius.

3.  Komisija pagal šį reglamentą teikiamos Sąjungos paramos vertinimo etape reikiamu mastu bendradarbiauja su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir atitinkamais atvejais gali siekti atlikti bendrus vertinimus su valstybėmis narėmis bei vystomojo bendradarbiavimo partneriais.

4.  13 straipsnyje paminėtoje ataskaitoje atspindima pagrindinė įgyta patirtis ir tolesnė veikla, susijusi su ankstesniais metais atliktuose vertinimuose pateiktomis rekomendacijomis.IV ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS BENDROSIOS NUOSTATOS

13 straipsnis

Metinė ataskaita

1.  Komisija nagrinėja pažangą, padarytą įgyvendinant Sąjungos išorės finansinės paramos priemones, ir nuo 2015 m. Europos Parlamentui ir Tarybai teikia metinę ataskaitą dėl kiekvieno reglamento tikslų įgyvendinimo, kurioje taikomi rodikliai, kuriais įvertinami pasiekti rezultatai ir atitinkamos Priemonės veiksmingumas. Ta ataskaita taip pat teikiama Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

2.  Metinėje ataskaitoje pateikiama informacija apie praėjusiaisiais metais finansuotas priemones, stebėsenos rezultatus, vertinimo veiklą, atitinkamų partnerių dalyvavimą ir biudžetinių įsipareigojimų bei mokėjimų asignavimų, suskirstytų pagal šalį, regioną ir bendradarbiavimo sektorių, vykdymą. Joje įvertinami Sąjungos finansinės paramos rezultatai, kiek įmanoma remiantis konkrečiais ir išmatuojamais jos vaidmens siekiant priemonių tikslų rodikliais. Vystomojo bendradarbiavimo atveju ataskaitoje taip pat įvertinama, kiek įmanoma ir kiek taikytina, tai, kaip laikytasi paramos veiksmingumo principų, įskaitant dėl novatoriškų finansinių priemonių.

3.  2021 m. parengtoje metinėje ataskaitoje pateikiama 2014–2020 m. laikotarpio metinių ataskaitų konsoliduota informacija apie visą finansavimą, kuris reglamentuojamas šiuo reglamentu, įskaitant išorės asignuotąsias įplaukas ir įnašus į patikos fondus, be to, informacija apie išlaidas pateikiama suskirsčius pagal šalis paramos gavėjas, naudotas finansavimo priemones, įsipareigojimus ir mokėjimus.

14 straipsnis

Veiksmų klimato kaitos ir biologinės įvairovės srityje išlaidos

Bendrų išlaidų, susijusių su veiksmais klimato kaitos ir biologinės įvairovės srityse, metinė sąmata sudaroma remiantis priimtais orientaciniais programavimo dokumentais. Pagal priemones skiriamam finansavimui taikoma metinė stebėjimo sistema, grindžiama EBPO metodika („Rio rodikliai“) (neatmetant galimybės taikyti tikslesnių metodikų, jei tokių esama), integruota į esamą Sąjungos programų veiklos rezultatų valdymo metodiką, pagal kurią kiekybiškai įvertinamos vertinimuose bei metinėje ataskaitoje nurodytos išlaidos, susijusios su veiksmais klimato kaitos ir biologinės įvairovės srityse veiksmų programų lygiu bei atskiromis ir specialiomis priemonėmis, nurodytomis 2 straipsnio 1 dalyje.

15 straipsnis

Šalių paramos gavėjų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas

Komisija, kai įmanoma ir tinkama, užtikrina, kad įgyvendinimo proceso metu būtų tinkamai konsultuojamasi ar pasikonsultuota su atitinkamais šalių paramos gavėjų suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas ir vietos valdžios institucijas, ir kad jie laiku gautų atitinkamą informaciją ir dėl to galėtų atlikti reikšmingą vaidmenį tame procese.V ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda pagal priemones įsteigti komitetai. Tie komitetai – tai komitetai, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

Kai komiteto nuomonei gauti būtina rašytinė procedūra, tokia procedūra laikoma baigta be rezultato, jei per nuomonei pareikšti nustatytą laikotarpį taip nusprendžia komiteto pirmininkas arba to prašo paprastoji komiteto narių dauguma.

3.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Kai komiteto nuomonei gauti būtina rašytinė procedūra, tokia procedūra laikoma baigta be rezultato, jei per nuomonei pareikšti nustatytą laikotarpį taip nusprendžia komiteto pirmininkas arba to prašo paprastoji komiteto narių dauguma.

4.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 5 straipsniu.

Priimtas sprendimas galioja visą priimto arba iš dalies pakeisto dokumento, veiksmų programos arba priemonės galiojimo laiką.

5.  Komiteto posėdžiuose EIB aktualiais klausimais dalyvauja stebėtojas iš EIB.

17 straipsnis

Priemonių laikotarpio vidurio peržiūra ir vertinimas

1.  Komisija ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. pateikia kiekvienos Priemonės ir šio reglamento įgyvendinimo laikotarpio vidurio peržiūros ataskaitą. Ji apima laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d., o daugiausiai dėmesio joje skiriama kiekvienos Priemonės tikslų įgyvendinimui, taikant rodiklius, kuriais įvertinami pasiekti rezultatai ir Priemonių veiksmingumas.

Be to, toje ataskaitoje, siekiant kiekvienos Priemonės tikslų aptariama kiekvienos Priemonės pridėtinė vertė, supaprastinimo, vidaus ir išorės aspektų suderinimo, įskaitant priemonių tarpusavio papildomumą ir sinergiją, galimybės, įvertinama, ar visi tikslai tebėra aktualūs, ir įvertinama, kaip priemonėmis padedama užtikrinti nuoseklius Sąjungos išorės veiksmus ir atitinkamais atvejais įgyvendinti Sąjungos prioritetinius pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslus. Joje atsižvelgiama į visus nustatytus faktus ir padarytas išvadas dėl Priemonių ilgalaikio poveikio. Joje taip pat pateikiama informacija apie finansavimu pagal kiekvieną finansinę priemonę pasiektą sverto poveikį.

Ta ataskaita rengiama konkrečiu tikslu – pagerinti Sąjungos teikiamos paramos įgyvendinimą. Joje informuojama apie sprendimus dėl tam tikrų rūšių veiksmų, įgyvendinamų pagal priemones, pratęsimo, keitimo ar sustabdymo.

Toje ataskaitoje taip pat pateikiama atitinkamų metinių ataskaitų konsoliduota informacija apie visą finansavimą, kuris reglamentuojamas šiuo reglamentu, įskaitant išorės asignuotąsias įplaukas ir įnašus į patikos fondus, be to, informacija apie išlaidas pateikiama suskirsčius pagal šalis paramos gavėjas, naudotas finansavimo priemones, įsipareigojimus ir mokėjimus.

2014–2020 m. laikotarpio galutinę įvertinimo ataskaitą Komisija parengia atlikdama kito finansinio laikotarpio vidurio peržiūrą.

2.  1 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta laikotarpio vidurio peržiūros ataskaita pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai; jei reikia, kartu pateikiami atitinkami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais daromi reikiami Priemonių ir šio reglamento pakeitimai.

3.  Vertinant, kokiu mastu pasiekti tikslai, remiamasi 2014 m. sausio 1 d. rodiklių vertėmis.

4.  Komisija reikalauja, kad šalys partnerės pateiktų visus reikalingus duomenis ir informaciją laikydamosi tarptautinių įsipareigojimų dėl paramos veiksmingumo, kad būtų galima vykdyti atitinkamų priemonių stebėseną ir jas vertinti.

5.  Priemonių ilgesnės trukmės rezultatai ir poveikis bei poveikio tvarumas vertinami pagal tuo metu taikomas stebėsenos, vertinimo ir ataskaitų teikimo taisykles ir procedūras.

18 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Europos Komisijos deklaracija dėl įgyvendinimo aktų naudojimo siekiant nustatyti tam tikrų 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 232/2014, kuriuo nustatoma Europos kaimynystės priemonė, ir 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 231/2014 dėl Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP II) taisyklių įgyvendinimo nuostatas

Europos Komisija mano, kad tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų įgyvendinimo taisyklėmis, nustatytomis 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 236/2014, kuriuo nustatomos bendros Sąjungos išorės veiksmų priemonių įgyvendinimo taisyklės ir procedūros, ir kitomis konkretesnėmis ir išsamesnėmis įgyvendinimo taisyklėmis, nustatytomis 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 232/2014, kuriuo nustatoma Europos kaimynystės priemonė, ir 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 231/2014 dėl Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP II), siekiama papildyti pagrindinį teisės aktą, todėl to turėtų būti siekiama pagal SESV 290 straipsnį priimamais deleguotaisiais aktais. Europos Komisija neprieštaraus teisėkūros institucijų sutarto teksto priėmimui. Vis dėlto Europos Komisija primena, kad šiuo metu Teisingumo Teismas biocidų byloje nagrinėja, kuo skiriasi SESV 290 ir 291 straipsniai.
Europos Komisijos deklaracija dėl grįžtamųjų lėšų

Laikydamasi 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 21 straipsnio 5 dalyje nustatytų įsipareigojimų, Europos Komisija į biudžeto projektą įtrauks eilutę, kuria priderinamos vidaus asignuotosios įplaukos, ir, kai įmanoma, nurodys tokių įplaukų sumą.

Kiekvienais metais planuojant biudžetą Biudžeto valdymo institucijai bus nurodyta sukauptų išteklių suma. Vidaus asignuotosios įplaukos į biudžeto projektą bus įtrauktos tik jeigu nekils abejonių dėl jų sumos.
Europos Parlamento pareiškimas dėl pagalbos, skiriamos pagal finansines priemones, sustabdymo

Europos Parlamentas atkreipia dėmesį, kad 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 233/2014, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonė, 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 232/2014, kuriuo nustatoma Europos kaimynystės priemonė, 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 234/2014 dėl bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonės sukūrimo ir 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 231/2014 dėl Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP II) aiškiai nenurodyta galimybė sustabdyti pagalbą tais atvejais, kai ją gaunanti šalis nesilaiko pagrindinių atitinkamoje priemonėje įtvirtintų principų, t. y. demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms principų.

Europos Parlamentas mano, kad bet koks pagal šias priemones teikiamos pagalbos sustabdymas pakeistų pagal įprastą teisėkūros procedūrą sutartą bendrą finansinį režimą. Kaip viena iš teisėkūros institucijų ir vienas iš biudžeto valdymo instituciją sudarančių narių Europos Parlamentas šiuo požiūriu turi teisę visapusiškai įgyvendinti savo prerogatyvas, jeigu toks sprendimas būtų priimtas.( 1 ) OL C 391, 2012 12 18, p. 110.

( 2 ) 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2014 m. kovo 11 d. Tarybos sprendimas.

( 3 ) 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 233/2014, kuriuo nustatoma Vystomojo bendradarbiavimo finansavimo 2014–2020 m. laikotarpiu priemonė (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 44).

( 4 ) 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 235/2014, kuriuo nustatoma demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 85).

( 5 ) 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 232/2014, kuriuo nustatoma Europos kaimynystės priemonė (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 27).

( 6 ) 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 230/2014, kuriuo nustatoma priemonė, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

( 7 ) 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 231/2014, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP II) (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 11).

( 8 ) 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 234/2014, kuriuo nustatoma bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 77).

( 9 ) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

( 10 ) 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1).

( 11 ) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

( 12 ) 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1080/2011/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija paskolų ir paskolų garantijų, suteiktų projektams ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 633/2009/EB (OL L 280, 2011 10 27, p. 1).

( 13 ) 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

( 14 ) 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus +“ ir panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50).

( 15 ) 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1).

( 16 ) 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 175, 1985 7 5, p. 40).

( 17 ) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

( 18 ) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (OL L 347, 2013 12 20, p. 259).

( 19 ) 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

( 20 ) 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

( 21 ) 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 12 19, p. 1).

( 22 ) TDO pagrindiniai darbo standartai, Konvencijos dėl asociacijos laisvės, kolektyvinių derybų, priverstinio ir privalomojo darbo panaikinimo, diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje panaikinimo bei vaikų darbo uždraudimo.

( 23 ) 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas) (OL L 314, 2001 11 30, p. 1).