02014O0015 — LT — 01.02.2022 — 006.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2014 m. balandžio 4 d.

dėl pinigų ir finansų statistikos

(nauja redakcija)

(ECB/2014/15)

(2014/810/ES)

(OL L 340, 26.11.2014, p.1)

Panaikintas:

 

 

Oficialusis leidinys

Nr.

puslapis

data

 

Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2021/835 2021 m. kovo 26 d.

L 208

335

11.6.2021

 
Prieš panaikinimą galiojusią galutinę konsoliduotą versiją galima rasti adresu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02014O0015-20191002