2014D0512 — LT — 12.09.2014 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/512/BUSP

2014 m. liepos 31 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

(OL L 229, 31.7.2014, p.13)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/659/BUSP 2014 m. rugsėjo 8 d.

  L 271

54

12.9.2014
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/512/BUSP

2014 m. liepos 31 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis UkrainojeEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 6 d. Europos Sąjungos valstybių ar vyriausybių vadovai griežtai pasmerkė Rusijos Federacijos įvykdytą Ukrainos suverenumo ir teritorinio vientisumo pažeidimą, kuris nebuvo išprovokuotas, ir paragino Rusijos Federaciją nedelsiant sugrąžinti savo karines pajėgas į jų nuolatinio dislokavimo vietas, laikantis atitinkamų susitarimų. Jie nurodė, kad tolesni Rusijos Federacijos veiksmai siekiant destabilizuoti padėtį Ukrainoje turės papildomų ir plataus masto pasekmių Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Rusijos Federacijos tarpusavio santykiams įvairiose ekonomikos srityse;

(2)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi ( 1 ), kuriuo Taryba nustatė draudimo keliauti ir turto įšaldymo priemones;

(3)

2014 m. kovo 21 d. Europos Vadovų Taryba priminė 2014 m. kovo 6 d. valstybių ar vyriausybių vadovų pareiškimą ir paprašė Komisijos bei valstybių narių parengti galimas tikslines priemones;

(4)

2014 m. gegužės 27 d., birželio 27 d. ir liepos 16 d. Europos Sąjungos valstybių ar vyriausybių vadovai atkreipė dėmesį į tai, kad Komisija, EIVT ir valstybės narės atlieka parengiamąjį darbą, susijusį su galimomis tikslinėmis priemonėmis, kad nedelsiant būtų galima imtis tolesnių veiksmų;

(5)

liepos 22 d. Taryba paragino Rusijos Federaciją aktyviai pasinaudoti savo įtaka nelegaliai ginkluotoms grupuotėms, kad būtų galima visapusiškai, nedelsiant, saugiai ir patikimai patekti į bendrovės „Malaysian Airlines“ MH17 reisu skridusio lėktuvo numušimo vietą Donecke, būtų užtikrintas visapusiškas bendradarbiavimas siekiant rasti žuvusiųjų palaikus bei daiktus ir visapusiškas bendradarbiavimas atliekant nepriklausomą tyrimą, įskaitant nekliudomą galimybę patekti į įvykio vietą tiek, kiek reikės tyrimui ir galimiems vėlesniems tyrimams atlikti;

(6)

Taryba taip pat paragino Rusiją sustabdyti didėjantį ginklų, įrangos ir kovotojų srautą per sieną, kad būtų pasiekti greiti ir akivaizdūs deeskalacijos rezultatai. Taryba taip pat paragino Rusiją išvesti savo papildomas karines pajėgas iš pasienio zonos;

(7)

be to, Taryba priminė ankstesnius Europos Vadovų Tarybos įsipareigojimus ir pareiškė esanti pasirengusi nedelsiant nustatyti tolesnių reikšmingų ribojamųjų priemonių rinkinį, jei Rusija nedelsiant ir visapusiškai nebendradarbiaus vykdant pirmiau išvardytus reikalavimus. Taryba paprašė Komisijos ir EIVT baigti parengiamąjį darbą, susijusį su galimomis tikslinėmis priemonėmis, ir ne vėliau kaip liepos 24 d. pateikti pasiūlymus dėl veiksmų, be kita ko, dėl patekimo į kapitalo rinkas, gynybos, dvejopo naudojimo prekių ir didesnės rizikos technologijų, be kita ko, energetikos sektoriuje;

(8)

atsižvelgdama į padėties sunkumą, Taryba mano, kad tikslinga imtis ribojamųjų priemonių reaguojant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje;

(9)

šiomis aplinkybėmis tikslinga uždrausti naujų obligacijų, nuosavybės ar panašių finansinių priemonių, kurių termino diena viršija 90 dienų ir kurias išleido valstybinės Rusijos finansų įstaigos, sandorius arba tokioms priemonėms skirtų finansavimo ar investavimo paslaugų teikimą, arba prekiavimą tokiomis priemonėmis, išskyrus tarptautinį statusą turinčias Rusijoje įsikūrusias įstaigas, įsteigtas pagal tarpvyriausybinius susitarimus su Rusija kaip viena iš akcininkių. Šie draudimai nedaro įtakos paskolų teikimui toms valstybinėms Rusijos finansų įstaigoms ar jų paskolų teikimui nepriklausomai nuo jų termino dienos;

(10)

be to, valstybės narės turėtų uždrausti parduoti, tiekti, perduoti Rusijai arba eksportuoti į Rusiją visų rūšių ginklus ir su jais susijusius reikmenis. Taip pat turėtų būti uždraustas visų rūšių ginklų ir su jais susijusių reikmenų viešasis pirkimas iš Rusijos;

(11)

be to, turėtų būti uždrausta parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo objektus, skirtus naudojimui kariniais tikslais arba kariniams galutiniams naudotojams Rusijoje. Šis draudimas neturėtų daryti poveikio dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksportui, įskaitant aeronautiką ir kosmoso pramonę, naudojimui ne kariniais tikslais ir (arba) nekariniams galutiniams naudotojams;

(12)

turėtų būti draudžiama parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti tam tikras didesnės rizikos prekes ir technologijas, jeigu jos yra skirtos giliavandenei naftos žvalgybai ir gamybai, naftos žvalgybai ir gamybai Arktyje arba skalūnų naftos projektams;

(13)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikalingi tolesni Sąjungos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:▼M1

1 straipsnis

1.  Obligacijų, nuosavybės ar panašių finansinių priemonių, kurių termino diena viršija 90 dienų, išleistų po 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 12d., arba kurių termino diena viršija 30 d., išleistų po 2014 m. rugsėjo 12 d., tiesioginis ar netiesioginis pirkimas ar pardavimas, tiesioginis ar netiesioginis investicinių paslaugų, skirtų joms išleisti, teikimas ar pagalba išleidžiant jas arba kitoks prekiavimas tokiomis obligacijomis, nuosavybės ar panašiomis finansinėmis priemonėmis, kurį vykdo:

a) pagrindinės kredito įstaigos arba vystymosi finansų įstaigos, įsteigtos Rusijoje, jeigu 2014 m. rugpjūčio 1 d. daugiau kaip 50 % tų įstaigų akcijų yra valstybės nuosavybė arba kontroliuojama valstybės, kaip išvardyta I priede;

b) bet kuris juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigta už Sąjungos ribų, kurios daugiau kaip 50 % akcijų yra į I priedą įtraukto subjekto nuosavybė; arba

c) bet kuris juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies b punkte nurodytai kategorijai priklausančio arba į I priede pateiktą sąrašą įtraukto subjekto vardu ar jo nurodymu;

yra draudžiami.

2.  Tiesioginis ar netiesioginis obligacijų, nuosavybės ar panašių finansinių priemonių, kurių termino diena viršija 30 dienų, pirkimas ar pardavimas, tiesioginis ar netiesioginis investicinių paslaugų, skirtų joms išleisti, teikimas ar pagalba jas išleidžiant arba kitoks prekiavimas tokiomis obligacijomis, nuosavybės ar panašiomis finansinėmis priemonėmis, kurias po 2014 m. rugsėjo 12 d. išleido:

a) subjektai, įsteigti Rusijoje, daugiausia dalyvaujantys ir pagrindinę veiklą vykdantys kuriant, gaminant, parduodant ar eksportuojant karinę įrangą ar paslaugas, įtraukti į II priede pateiktą sąrašą, išskyrus subjektus, kurie veikia kosmoso ir branduolinės energetikos sektoriuose;

b) subjektai, įsteigti Rusijoje, kuriuos kontroliuoja valstybė arba kurių daugiau kaip 50 % akcijų yra valstybės nuosavybė, kurių apskaičiuotasis bendras turtas yra daugiau kaip 1 trilijonas Rusijos rublių, ir kurie ne mažiau kaip 50 % apskaičiuotųjų pajamų 2014 m. rugsėjo 12 d. gauna iš žalios naftos arba naftos produktų pardavimo arba transportavimo, įtraukti į III priede pateiktą sąrašą;

c) bet kuris juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsteigti ne Sąjungoje, kurio daugiau kaip 50 % akcijų yra a ir b punktuose nurodyto subjekto nuosavybė; arba

d) bet kuris juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys c punkte nurodytai kategorijai priklausančio arba į II ar III prieduose pateiktą sąrašą įtraukto subjekto vardu ar jo nurodymu,

yra draudžiami.

3.  Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai sudaryti susitarimą arba dalyvauti susitarime suteikti naujas paskolas arba kreditą, kurių termino diena viršija 30 dienų, bet kuriam 1 arba 2 dalyje nurodytam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai po 2014 m. rugsėjo 12 d., išskyrus paskolas arba kreditą, kurių konkretus ir dokumentais pagrįstas tikslas yra teikti finansavimą nedraudžiamų prekių ir nefinansinių paslaugų importui arba eksportui tarp Sąjungos ir Rusijos, arba paskolas, kurių konkretus ir dokumentais pagrįstas tikslas yra teikti skubų finansavimą, kad būtų įvykdyti mokumo ir likvidumo kriterijai Sąjungoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių priklauso I priede nurodytam subjektui.

▼B

2 straipsnis

1.  Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis su jų vėliavomis plaukiojančiais laivais ar jų orlaiviais draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti Rusijai arba į ją eksportuoti visų rūšių ginklus ir su jais susijusius reikmenis, įskaitant ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir jų atsargines dalis, neatsižvelgiant į tai, ar jų kilmės vieta yra jų teritorijose.

2.  Draudžiama:

a) bet kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su karine veikla ir su visų rūšių ginklų ir su jais susijusių reikmenų, įskaitant ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir jų atsargines dalis, tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) bet kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su karine veikla, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą ar garantiją, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti tokiems ginklams ir su jais susijusiems reikmenims parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

3.  Valstybių narių piliečiams arba naudojantis su valstybių narių vėliavomis plaukiojančiais laivais ar jų orlaiviais draudžiama importuoti, pirkti arba transportuoti iš Rusijos visų rūšių ginklus ir su jais susijusius reikmenis, įskaitant ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir jų atsargines dalis.

4.  1, 2 ir 3 dalyse nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių ar susitarimų, sudarytų iki 2014 m. rugpjūčio 1 d., vykdymui ir atsarginių dalių ir paslaugų, reikalingų esamiems pajėgumams Sąjungoje palaikyti ir jų saugai užtikrinti, tiekimui.

3 straipsnis

1.  Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis su jų vėliavomis plaukiojančiais laivais ar jų orlaiviais draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti Rusijai ar bet kokiems kariniams galutiniams naudotojams Rusijoje arba į ją ar jiems eksportuoti visas dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, išvardytas 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009, nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą ( 2 ), I priede, neatsižvelgiant į tai, ar jų kilmės vieta yra jų teritorijose.

2.  Draudžiama:

a) bet kokiems asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su tokių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) bet kokiems asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti tokioms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti;

3.  1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių ar susitarimų, sudarytų iki 2014 m. rugpjūčio 1 d., vykdymui.

▼M1

3a straipsnis

1.  Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis su jų vėliavomis plaukiojančiais laivais ar jų orlaiviais draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedą, bet kuriems asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje, įtrauktiems į šio sprendimo IV priede pateiktą sąrašą, neatsižvelgiant į tai, ar jų kilmės vieta yra jų teritorijose.

2.  Draudžiama:

a) bet kuriems asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje, įtrauktiems į IV priede pateiktą sąrašą, tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis bei su tokių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) bet kuriems asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje, įtrauktiems į IV priede pateiktą sąrašą, tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie skirti tokioms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

3.  1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių ar susitarimų, sudarytų iki 2014 m. rugsėjo 12 d., vykdymui, taip pat pagalbos, reikalingos ES esamų pajėgumų priežiūrai ir saugai, teikimui.

4.  1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi dvejopo naudojimo prekių ir technologijų, skirtų aeronautikai ir kosmoso pramonei, eksportui, pardavimui, tiekimui ar perdavimui, arba susijusiam techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui ne kariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, taip pat ES esamų civilinių branduolinių pajėgumų, skirtų naudoti ne kariniais tikslais ir nekariniams galutiniams naudotojams, priežiūrai ir saugai.

▼B

4 straipsnis

1.  Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis valstybių narių jurisdikcijai priklausančiais laivais ar orlaiviais norint tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti tam tikras technologijas, kurios yra tinkamos giliavandenei naftos žvalgybai ir gamybai, naftos žvalgybai ir gamybai Arktyje arba skalūnų naftos projektams Rusijoje vykdyti, turi būti išduodamas išankstinis eksportuojančios valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos leidimas.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši dalis, nustatyti.

2.  Išankstinius leidimus teikti:

a) techninę pagalbą ar kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis technologijomis;

b) finansavimą ar finansinę paramą 1 dalyje nurodytų technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba siekiant teikti susijusią techninę pagalbą ar mokymą

taip pat turi išduoti eksportuojančios valstybės narės kompetentinga valdžios institucija.

3.  Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos neišduoda leidimo parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti technologijas arba teikti nurodytas paslaugas, kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse, jeigu jos nustato, kad atitinkamas pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas arba atitinkamos paslaugos teikimas yra skirtas giliavandenei naftos žvalgybai ir gamybai, naftos žvalgybai ir gamybai Arktyje arba skalūnų naftos projektams Rusijoje.

4.  3 dalis nedaro poveikio sutarčių, sudarytų iki 2014 m. rugpjūčio 1 d., vykdymui.

▼M1

4a straipsnis

1.  Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis valstybių narių jurisdikcijai priklausančiais laivais ar orlaiviais tiesiogiai ar netiesiogiai teikti susijusias paslaugas, reikalingas giliavandenei naftos žvalgybai ir gamybai, naftos žvalgybai ir gamybai Arktyje arba skalūnų naftos projektams Rusijoje vykdyti, yra draudžiama.

2.  1 dalyje nustatytas draudimas nedaro poveikio sutarčių arba bendrųjų susitarimų, sudarytų iki 2014 m. rugsėjo 12 d., arba papildomų sutarčių, kurios reikalingos tokioms sutartims vykdyti, vykdymui.

3.  1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas tuo atveju, jeigu atitinkamos paslaugos yra būtinos skubiai įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, prevencijai arba sušvelninimui.

▼B

5 straipsnis

Siekiant kuo labiau padidinti šiame sprendime nurodytų priemonių poveikį, Sąjunga ragina trečiąsias valstybes patvirtinti ribojamąsias priemones, panašias į čia numatytas priemones.

6 straipsnis

Fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms neatsiranda jokia atsakomybė, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais pažeistų šiame sprendime nustatytas priemones.

7 straipsnis

1.  Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo sprendimu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai dėl žalos atlyginimo arba kiti šios rūšies reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, ypač reikalavimai pratęsti įsipareigojimo, garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti, ypač jeigu tai yra finansinė garantija ar finansinis žalos atlyginimo įsipareigojimas, kad ir kokia būtų jų forma, kuriuos pateikė:

▼M1

a) subjektai, nurodyti 1 straipsnio 1 dalies b ar c punkte ir 1 straipsnio 2 dalies c ar d punkte, arba išvardyti I, II, III ar IV priede;

▼B

b) bet kurie kiti Rusijos asmenys, subjektai ar organizacijos; ar

c) bet kurie asmenys, subjektai arba organizacijos, veikiantys vieno iš šios dalies a arba b punktuose nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų vardu arba jų naudai.

2.  Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimą, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam asmeniui.

3.  Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų teisei į sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pagal šį sprendimą teisėtumo teisminę peržiūrą.

▼M1

8 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ar tyčia dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba pasekmė yra 1–4a straipsniuose nustatytų draudimų išvengimas, įskaitant veikimą kaip 1 straipsnyje nurodytų subjektų pakaitas.

▼B

9 straipsnis

1.  Šis sprendimas taikomas iki 2015 m. liepos 31 d.

2.  Šis sprendimas nuolat peržiūrimas. Prireikus jis atnaujinamas arba iš dalies keičiamas, jeigu Taryba mano, kad jo tikslai nebuvo pasiekti.

3.  Šiame sprendime nustatytos ribojamosios priemonės peržiūrimos ne vėliau kaip 2014 m. spalio 31 d., visų pirma atsižvelgiant į jų poveikį ir trečiųjų valstybių priimtas patvirtintas priemones.

10 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
PRIEDAS

1 STRAIPSNIO a DALYJE NURODYTŲ ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS

1. SBERBANK

2. VTB BANK

3. GAZPROMBANK

4. VNESHECONOMBANK (VEB)

5. ROSSELKHOZBANK( 1 ) OL L 78, 2014 3 17, p. 16.

( 2 ) OL L 134, 2009 5 29, p. 1.