2014D0461 — LT — 01.01.2014 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. liepos 14 d.

dėl nukrypti nuo Tarybos sprendime 2013/755/ES nustatytų kilmės taisyklių leidžiančios nuostatos laikino taikymo paruoštoms ir konservuotoms krevetėms iš Grenlandijos

(2014/461/ES)

(OL L 207, 15.7.2014, p.20)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014 m. spalio 22 d.

  L 304

102

23.10.2014
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. liepos 14 d.

dėl nukrypti nuo Tarybos sprendime 2013/755/ES nustatytų kilmės taisyklių leidžiančios nuostatos laikino taikymo paruoštoms ir konservuotoms krevetėms iš Grenlandijos

(2014/461/ES)EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimą 2013/755/ES dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas) ( 1 ), ypač į jo VI priedo 16 straipsnį,

kadangi:

(1)

2009 m. spalio 16 d. Komisija priėmė Sprendimą 2009/776/EB ( 2 ), kuriuo leidžiama nukrypti nuo sąvokos „kilmės produktai“ apibrėžties atsižvelgiant į ypatingą Grenlandijos padėtį, susijusią su Pandalus borealis rūšies krevetėmis. Toji leidžianti nukrypti nuostata baigė galioti 2013 m. gruodžio 31 d.;

(2)

2014 m. balandžio 1 d. raštu Grenlandija vėl paprašė leisti taikyti nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo Sprendimo 2013/755/ES VI priedo 16 straipsnyje nustatytų kilmės taisyklių, metiniam 2 500 tonų paruoštų ir konservuotų Pandalus borealis ir Pandalus Montagui rūšių krevečių kiekiui, kurį ketinama eksportuoti iš Grenlandijos nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

(3)

Grenlandijos prašymas grindžiamas tuo, kad jai skirtas bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK) pastaraisiais keleriais metais sumažėjo ir dar sumažės 2015 m., todėl sumažėjo tiekiamas Grenlandijos kilmės krevečių kiekis. Grenlandijai skubiai reikia gauti krevečių iš kaimyninių šalių, kad išlaikytų minimalų gamybos lygį ir darbo vietas;

(4)

Sprendimo 2013/755/ES VI priedo 16 straipsnio 1 dalies c punkte numatyta, kad gali būti leista taikyti nuo kilmės taisyklių leidžiančias nukrypti nuostatas, jei to reikia šalyje ar teritorijoje esančioms pramonės šakoms plėtoti arba naujoms kurti;

(5)

žuvininkystė yra pagrindinė Grenlandijos pramonės šaka, o krevečių gaudymas – svarbiausias jos sektorius. Tolesnei Grenlandijos pramonės plėtrai itin svarbu, kad ateityje ir toliau būtų galima naudoti krevetes iš trečiųjų šalių, visų pirma Kanados, nes tai padėtų plėtoti pramonę sausumoje ir išlaikyti Grenlandijos produkcijos konkurencingumą pasaulinėje rinkoje;

(6)

Grenlandija – geografiškai izoliuota teritorija, kurioje ribota infrastruktūra ir vis didėja nedarbas. Sumažėjus tiekimui gamybos įmonės yra priverstos užsidaryti ir ilgesniam laikui atleisti darbuotojus. Nuo šių įmonių ekonominės veiklos priklausančioms mažoms bendruomenėms toks užsidarymas turi didelį socialinį ir ekonominį poveikį. Perdirbant 2 500 tonų krevečių užtikrinama maždaug dešimt darbo vietų. Grenlandija savo prašyme nurodė, kad nukrypti leidžiančios nuostatos taikymas būtinas, kad išliktų viena iš jos įmonių;

(7)

prašymas dėl nukrypti leidžiančios nuostatos pagal Sprendimo 2013/755/ES VI priedo 16 straipsnio 1 dalies c punktą grindžiamas būtinybe plėtoti esamą pramonės šaką Grenlandijoje. Be to, leidus taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą bus išsaugotos darbo vietos pažeidžiamose bendruomenėse; ši nuostata yra būtina sąlyga ir vienos Grenlandijos įmonės išlikimui;

(8)

kadangi 2001 m. leidus taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą ja buvo labai mažai pasinaudota, šįkart ją reikėtų leisti taikyti tik 500 t kiekiui, kuris atitinka didžiausią kiekį, kuriam minėta nuostata pritaikyta 2002 m., pridėjus 25 % leidžiamąjį nuokrypį;

(9)

jeigu bus laikomasi tam tikrų sąlygų, susijusių su kiekiu, priežiūra ir trukme, šia nukrypti leidžiančia nuostata nebus padaryta rimtos žalos jokiam Sąjungos arba vienos ar kelių valstybių narių ekonomikos sektoriui ar esamai pramonės šakai;

(10)

Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 ( 3 ) nustatytos tarifinių kvotų administravimo taisyklės. Šios taisyklės turėtų būti taikomos administruojant kiekį, kuriam šiuo sprendimu leidžiama taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą;

(11)

leidimo taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą prašoma laikotarpiui, kuris prasideda 2014 m. sausio 1 d. ir baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d. Kadangi būtina užtikrinti, kad nenutrūktų eksportas iš Grenlandijos į Sąjungą ir ekonominės veiklos vykdytojai galėtų planuoti veiklą, nukrypti leidžiančią nuostatą reikėtų leisti taikyti atgaline data;

(12)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

Nukrypstant nuo Sprendimo 2013/755/ES VI priedo, paruoštos ir konservuotos Pandalus borealis ir Pandalus Montagui rūšių krevetės, kurių KN kodai yra ex 1605 21 ir ex 1605 29 , perdirbtos Grenlandijoje iš kilmės statuso neturinčių krevečių, kurių KN kodas yra 0306 16 99 , pagal šio sprendimo 2–5 straipsniuose nustatytas sąlygas laikomos Grenlandijos kilmės krevetėmis.

2 straipsnis

1 straipsnyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata taikoma priede nurodytam kiekiui, kuris importuojamas į Sąjungą iš Grenlandijos nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Šio sprendimo priede nurodyti kiekiai administruojami vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsniais.

4 straipsnis

Grenlandijos muitinė imasi priemonių, būtinų 1 straipsnyje nurodytų eksportuojamų produktų kiekio patikroms atlikti.

Visuose jos išduodamuose šių produktų EUR.1 judėjimo sertifikatuose pateikiama nuoroda į šį sprendimą.

Grenlandijos kompetentingos institucijos prieš pasibaigiant po kiekvieno ketvirčio einančiam mėnesiui Komisijai siunčia ketvirčio ataskaitą apie kiekius, kurių EUR.1 judėjimo sertifikatai buvo išduoti pagal šį sprendimą, ir nurodo tų sertifikatų serijos numerius.

5 straipsnis

Pagal šį sprendimą išduotų EUR.1 judėjimo sertifikatų 7 langelyje daromas vienas iš šių įrašų:

 „Derogation – Commission Implementing Decision 2014/461/ES“,

 „Dérogation – Décision d'exécution 2014/461/UE de la Commission“.

6 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo dieną.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.
PRIEDASKvotos Nr.

KN kodas

Prekių aprašymas

Laikotarpiai

Kiekis

►M1  09.0691 ◄

ex 1605 21

ex 1605 29

Paruoštos arba konservuotos Pandalus borealis ir Pandalus Montagui rūšių krevetės

nuo 2014 01 01 iki 2014 12 31

nuo 2015 01 01 iki 2015 12 31

nuo 2016 01 01 iki 2016 12 31

nuo 2017 01 01 iki 2017 12 31

nuo 2018 01 01 iki 2018 12 31

nuo 2019 01 01 iki 2019 12 31

nuo 2020 01 01 iki 2020 12 31

500 tonų

500 tonų

500 tonų

500 tonų

500 tonų

500 tonų

500 tonų( 1 ) OL L 344, 2013 12 19, p. 1.

( 2 ) 2009 m. spalio 16 d. Komisijos sprendimas 2009/776/EB, kuriuo leidžiama nukrypti nuo Tarybos sprendimo 2001/822/EB nuostatų dėl paruoštų ir konservuotų krevečių iš Grenlandijos kilmės taisyklių (OL L 278, 2009 10 23, p. 51).

( 3 ) 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).