02014D0450 — LT — 04.04.2023 — 005.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/450/BUSP

2014 m. liepos 10 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/423/BUSP

(OL L 203 2014.7.11, p. 106)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2017/413 2017 m. kovo 7 d.

  L 63

105

9.3.2017

 M2

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2017/1948 2017 m. spalio 25 d.

  L 276

60

26.10.2017

►M3

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2018/516 2018 m. kovo 27 d.

  L 84

22

28.3.2018

►M4

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2021/815 2021 m. gegužės 20 d.

  L 180

152

21.5.2021

►M5

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2023/726 2023 m. kovo 31 d.

  L 94

48

3.4.2023
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/450/BUSP

2014 m. liepos 10 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/423/BUSP1 straipsnis

1.  
Valstybių narių piliečiams, arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis su jų vėliavomis plaukiojančiais laivais ar jų orlaiviais, draudžiama parduoti, tiekti, perduoti Sudanui ar į jį eksportuoti visų rūšių ginklus ir su jais susijusius reikmenis, įskaitant ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir pirmiau nurodytų ginklų ir reikmenų atsargines dalis, neatsižvelgiant į tai, ar jų kilmės vieta yra jų teritorijose.
2.  

Taip pat draudžiama:

a) 

Sudano fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba naudojimui Sudane tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ar kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytais objektais arba su tokių objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu;

b) 

Sudano fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba naudojimui Sudane tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su 1 dalyje nurodytais objektais, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti tokiems objektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti;

c) 

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis – išvengti a arba b punktuose nurodytų priemonių.

2 straipsnis

1.  

1 straipsnis netaikomas:

a) 

žudymui nepritaikytos karinės įrangos, skirtos naudoti tik humanitariniais, žmogaus teisių stebėsenos ar apsaugos tikslais arba JT, Afrikos Sąjungos (AS), Europos Sąjungos vykdomoms institucijų stiprinimo programoms, arba reikmenų, skirtų Europos Sąjungos, JT ir AS vykdomoms krizių valdymo operacijoms, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui;

b) 

nekovinės paskirties transporto priemonių, pagamintų su balistine apsauga ar su vėliau įmontuota balistine apsauga, skirtų naudoti tik Europos Sąjungos ir jos valstybių narių personalo apsaugos Sudane tikslais, arba JT ar AS personalui naudoti, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui;

c) 

techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų ir kitų paslaugų, susijusių su a punkte nurodyta įranga arba programomis ir operacijomis, teikimui;

d) 

finansavimo ir finansinės paramos, susijusių su tokia įranga arba tokiomis programomis ir operacijomis, teikimui;

e) 

išminavimo įrangos ir reikmenų, naudojamų išminavimo operacijose, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui;

jeigu atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija iš anksto yra pritarusi tokiam tiekimui.

2.  
1 straipsnis taip pat netaikomas apsauginiams rūbams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Sudaną laikinai ir tik asmeninėms reikmėms eksportuoja JT personalas, Europos Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai bei su šia veikla susijęs personalas.
3.  
Pagal šį straipsnį vykdomus tiekimus valstybės narės svarsto kiekvienu konkrečiu atveju, visapusiškai atsižvelgdamos į Tarybos bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP ( 1 ) nustatytus kriterijus. Valstybės narės reikalauja atitinkamų apsaugos priemonių, kurios užkirstų kelią pagal šį straipsnį suteiktų leidimų netinkamam naudojimui, ir prireikus numato įrangos grąžinimo nuostatas.

3 straipsnis

Pagal JT ST rezoliuciją 1591 (2005) šio sprendimo 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos ribojamosios priemonės taikomos tiems pagal JT ST rezoliucijos 1591 (2005) 3 punktą įsteigto Komiteto (toliau – Sankcijų komitetas) nustatytiems asmenims, kurie trukdo taikos procesui, kelia grėsmę stabilumui Darfūre ir regione, pažeidžia tarptautinę humanitarinę ar žmogaus teisių teisę arba vykdo kitus žiaurumus, pažeidžia ginklų embargą ir (arba) yra atsakingi už puolamuosius karinius skrydžius Darfūro regione ir virš jo.

Atitinkami asmenys yra išvardyti šio sprendimo priede.

4 straipsnis

1.  
Valstybės narės imasi būtinų priemonių tam, kad 3 straipsnyje nurodytiems asmenims nebūtų leidžiama atvykti į jų teritoriją ar vykti per ją tranzitu.
2.  
1 dalis neįpareigoja valstybių narių neleisti jų pačių piliečiams atvykti į jų teritoriją.
3.  
1 dalis netaikoma, kai Sankcijų komitetas nustato, kad kelionė yra pateisinama dėl humanitarinio poreikio priežasčių, įskaitant religines pareigas, arba jei Sankcijų komitetas nusprendžia, kad išimtis padėtų siekti atitinkamų JT ST rezoliucijų, skirtų taikai ir stabilumui Sudane ir regione kurti, tikslų.
4.  
Kai pagal 3 dalį valstybė narė leidžia Sankcijų komiteto nustatytiems asmenims atvykti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis suteiktas, ir tik tiems asmenims, kuriems jis suteiktas.

5 straipsnis

1.  
Įšaldomos visos lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai, kuriuos valdo arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja 3 straipsnyje nurodyti asmenys, arba kurie priklauso subjektams, valdomiems arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamiems tokių asmenų, arba kuriuos valdo arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja asmenys, veikiantys tokių asmenų vardu arba jų nurodymu, kaip nurodyta priede.
2.  
Tokiems asmenims ar subjektams arba jų naudai draudžiama leisti tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis, kitu finansiniu turtu ar ekonominiais ištekliais.
3.  

Išimtys gali būti daromos lėšoms, kitam finansiniam turtui ir ekonominiams ištekliams, kurie:

a) 

būtini esminėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b) 

skirti išimtinai apmokėti pagrįstus profesinius mokesčius ir kompensuoti patirtas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų teikimu;

c) 

skirti išimtinai mokesčiams arba paslaugų mokesčiams pagal nacionalinės teisės aktus už kasdienį įšaldytų lėšų, kito finansinio turto ir ekonominių išteklių aptarnavimą ar laikymą sumokėti;

kai atitinkama valstybė narė Sankcijų komitetui praneša apie ketinimą tam tikrais atvejais leisti naudotis tokiomis lėšomis, kitu finansiniu turtu ir ekonominiais ištekliais, o Sankcijų komitetas per dvi darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo;

d) 

būtini ypatingoms išlaidoms, po to, kai atitinkama valstybė narė apie tai praneša Sankcijų komitetui, o jis tam pritaria;

e) 

yra teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti ar yra teismo sprendimo objektas; šiuo atveju lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai gali būti naudojami to suvaržymo ar teismo sprendimo vykdymui, jeigu toks suvaržymas arba teismo sprendimas buvo priimti iki JT ST rezoliucijos 1591 (2005) priėmimo dienos ir nėra šiame straipsnyje nurodyto asmens ar subjekto naudai, po to, kai atitinkama valstybė narė apie tai praneša Sankcijų komitetui.

4.  

2 dalis netaikoma, kai įšaldytos sąskaitos papildomos:

a) 

palūkanomis arba kitomis dėl šių sąskaitų atsirandančiomis pajamomis arba

b) 

mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki tos dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti ribojamosios priemonės;

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams yra toliau taikoma 1 dalis.

▼M5

5.  

1 ir 2 dalys netaikomos teikiant, tvarkant ar išmokant lėšas, kitą finansinį turtą ar ekonominius išteklius arba tiekiant prekes ir teikiant paslaugas, kurie yra būtini siekiant užtikrinti, kad humanitarinė pagalba būtų teikiama laiku, arba būtų remiama kita veikla, kuria tenkinami pagrindiniai žmogiškieji poreikiai, jei tokią pagalbą teikia ir kitą veiklą vykdo:

a) 

Jungtinės Tautos, įskaitant jų programas, fondus ir kitus subjektus bei įstaigas, taip pat jų specializuotosios agentūros ir susijusios organizacijos;

b) 

tarptautinės organizacijos;

c) 

humanitarinės organizacijos, turinčios stebėtojo statusą Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, ir tų humanitarinių organizacijų nariai;

d) 

dvišaliu ar daugiašaliu pagrindu finansuojamos nevyriausybinės organizacijos, dalyvaujančios Jungtinių Tautų humanitarinio atsako planuose, reagavimo į pabėgėlių padėtį planuose, kitose Jungtinių Tautų kvietimų teikti pagalbą iniciatyvose ar humanitarinės pagalbos grupėse, koordinuojamose Jungtinių Tautų humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA);

e) 

a–d punktuose nurodytų subjektų darbuotojai, dotacijų gavėjai, patronuojamosios įmonės ar įgyvendinantieji partneriai, kol jie eina tas pareigas ir tokia apimtimi, kokia jas eina, arba

f) 

atitinkami kiti Sankcijų komiteto nustatyti subjektai.

▼B

6 straipsnis

Taryba sudaro priede pateiktą sąrašą ir įgyvendina visus jo pakeitimus remdamasi Sankcijų komiteto sprendimais.

7 straipsnis

1.  
Jei JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas įtraukia į sąrašą asmenį arba subjektą, Taryba tokį asmenį arba subjektą nurodo priede. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui arba subjektui praneša apie sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, taip suteikdama tokiam asmeniui ar subjektui galimybę pateikti pastabų.
2.  
Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja atitinkamą asmenį arba subjektą.

8 straipsnis

1.  
Priede pateikiamos asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys, kurias yra nurodę JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas.
2.  
Priede taip pat pateikiama JT Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto suteikta informacija, jeigu jos turima, kuri būtina atitinkamų asmenų arba subjektų tapatybei nustatyti. Teikiant informaciją apie asmenis gali būti nurodomi vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, bei pareigos ar profesija. Teikiant informaciją apie subjektus gali būti nurodomas pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. Priede taip pat nurodoma data, kurią JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas asmenį ar subjektą įtraukė į sąrašą.

9 straipsnis

1 straipsnyje nurodytos priemones reguliariai ir ne rečiau kaip kas 12 mėnesių peržiūrimos. Jei Taryba mano, kad jų tikslai pasiekti, jos panaikinamos.

10 straipsnis

Sprendimas 2011/423/BUSP panaikinamas.

11 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
PRIEDAS

4 IR 5 STRAIPSNIUOSE NURODYTŲ ASMENŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

▼M1

1.    ELHASSAN, Gaffar Mohamed

Dar žinomas kaip: Gaffar Mohmed Elhassan

Pareigos: generolas majoras ir Sudano ginkluotųjų pajėgų Vakarų karinio regiono vadas;

Nacionalinis identifikavimo Nr.: buvusio kariškio identifikavimo kortelės Nr.: 4302

Gimimo data: 1952 m. birželio 24 d.

Adresas: El Waha, Omdurman, Sudanas.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. balandžio 25 d.

Kita informacija: išėjęs iš Sudano ginkluotųjų pajėgų į atsargą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo – Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5282254.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ekspertų grupė praneša, kad generolas majoras Gaffar Mohammed Elhassan jiems nurodė, jog būdamas Vakarų karinio regiono vadu jis vykdė tiesioginį operacinį vadovavimą (pirmiausia taktinį vadovavimą) visiems Sudano ginkluotųjų pajėgų elementams Darfūre. Vakarų karinio regiono vadu Elhassan buvo nuo 2004 m. lapkričio mėn. (apytikriai) iki 2006 m. pradžios. Grupės turimais duomenimis Elhassan buvo atsakingas už JT ST rezoliucijos 1591 7 punkto pažeidimus, nes eidamas šias pareigas jis paprašė (iš Chartumo) ir leido (nuo 2005 m. kovo 29 d.) perkelti karinę įrangą į Darfūrą be išankstinio Rezoliucijos 1591 komiteto sutikimo. Pats Elhassan ekspertų grupei prisipažino, kad nuo 2005 m. kovo 29 d. iki 2005 m. gruodžio mėn. į Darfūrą iš kitų Sudano dalių buvo atgabenta orlaivių, orlaivių variklių ir kitos karinės įrangos. Pavyzdžiui, jis informavo grupę, kad tarp 2005 m. rugsėjo 18 d. ir 21 d. į Darfūrą be leidimo buvo atgabenti 2 Mi-24 atakos sraigtasparniai. Be to, esama pagrįstų priežasčių manyti, kad, būdamas Vakarų karinio regiono vadu, Elhassan buvo tiesiogiai atsakingas už leidimą vykdyti puolamuosius karinius skrydžius rajone virš Abu Hamra 2005 m. liepos 23–24 d. ir Vakarų Darfūro Jebel Moon rajone 2005 m. lapkričio 19 d. Abiejose operacijose dalyvavo Mi-24 atakos sraigtasparniai; pranešama, kad jie šaudė abiem atvejais. Ekspertų grupė praneša, kad Elhassan grupei nurodė, jog būdamas Vakarų karinio rajono vadu jis pats patvirtino prašymus dėl aviacinės paramos ir kitas oro operacijas. (Žr. ekspertų grupės ataskaitą, S/2006/65, 266–269 punktus). Tokiais veiksmais generolas majoras Gaffar Mohammed Elhassan pažeidė atitinkamas JT ST rezoliucijos 1591 nuostatas, todėl atitinka kriterijus, kad Komitetas jį įtrauktų į asmenų, kuriems turi būti taikomos sankcijos, sąrašą.

▼M3

2.    ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Dar žinomas kaip: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

Pareigos: a) buvęs Sudano Nacionalinės Asamblėjos narys, atstovavęs Al-Waha apygardai, b) buvęs Federalinių reikalų ministerijos specialusis patarėjas, c) Mahamid genties Šiaurės Darfūre vyriausiasis vadas

Gimimo data: a) 1964 m. sausio 1 d. b) 1959 m.;

Gimimo vieta: Kutum

Adresas: a) Kabkabiya, Sudanas; b) Kutum, Sudanas (gyvena Kabkabiya ir Kutum mieste, Šiaurės Darfūre, ir yra gyvenęs Khartoum).

Pilietybė: Sudano

Pasas: a) diplomatinis pasas Nr. D014433, išduotas 2013 m. vasario 21 d. (galiojimas baigėsi 2015 m. vasario 21 d.);

b) diplomatinis pasas Nr. D009889, išduotas 2011 m. vasario 17 d. (galiojimas baigėsi 2013 m. vasario 17 d.)

Nacionalinis identifikavimo Nr.: Pilietybės pažymėjimas Nr. A0680623

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2006 m. balandžio 25 d.

Kita informacija: yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Organizacijos „Human Rights Watch“ ataskaitoje nurodyta, kad jie turi Šiaurės Darfūro vietos valdžios biuro 2004 m. vasario 13 d. memorandumą, kuriuo „vietoje esantiems saugumo padaliniams“ nurodoma „leisti mudžahedinams ir Šeicho Musa Hilal vadovaujamiems savanoriams vykdyti veiklą [Šiaurės Darfūro] rajonuose ir tenkinti jų gyvybinius poreikius“. 2005 m. rugsėjo 28 d. arabų nereguliariosios karinės pajėgos (400 asmenų) atakavo Vakarų Darfūre esančius Aro Sharrow (įskaitant ten esančią šalies viduje perkeltų asmenų stovyklą), Acho ir Gozmena kaimus. Taip pat manoma, kad Musa Hilal dalyvavo Aro Sharrow esančios šalies viduje perkeltų asmenų stovyklos puolime: jo sūnus buvo nužudytas per Sudano išlaisvinimo armijos vykdytą Shareia puolimą, todėl jis vykdė asmeninį kraujo kerštą. Esama pagrįstų priežasčių manyti, kad būdamas genties vyriausiuoju vadu jis yra tiesiogiai atsakingas už šiuos veiksmus ir yra atsakingas už tarptautinės humanitarinės bei žmogaus teisių teisės pažeidimus ir kitus žiaurumus.

▼M4 —————

▼M3

4.    MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Dar žinomas kaip: a) General Gibril Abdul Kareem Barey; b) „Tek“; c) Gabril Abdul Kareem Badri

Pareigos: Nacionalinio judėjimo siekiant reformų ir vystymosi karo lauko vadas

Gimimo data: 1967 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: El-Fasher, Šiaurės Darfūras

Pilietybė: gimus – Sudano

Adresas: Tine, Sudanas (gyvena Tine, sienos su Čadu Sudano pusėje)

Nacionalinis identifikavimo Nr.: a) 192-3238459-9, b) pilietybės pažymėjimas, išduotas gimus, Nr. 302581

Įtraukimo į JT sąrašą data:2006 m. balandžio 25 d.

Kita informacija: yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Mayu yra atsakingas už Afrikos Sąjungos misijos Sudane (AMIS) personalo pagrobimą Darfūre 2005 m. spalio mėn. Mayu atvirai mėgina kliudyti AMIS misijai grasinimais; pavyzdžiui, jis grasino numušti Afrikos Sąjungos (AS) sraigtasparnius Jebel Moon rajone 2005 m. lapkričio mėn. Tokiais veiksmais Mayu akivaizdžiai pažeidė ST rezoliuciją 1591 (2005), keldamas pavojų stabilumui Darfūre, ir atitinka kriterijus, kad Komitetas jį įtrauktų į asmenų, kuriems turi būti taikomos sankcijos, sąrašą.( 1 ) 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/944/BUSP, nustatanti bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę (OL L 335, 2008 12 13, p. 99).