2013R1368 — LT — 20.12.2013 — 000.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EURATOMAS) Nr. 1368/2013

2013 m. gruodžio 13 d.

dėl Sąjungos paramos Bulgarijos ir Slovakijos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programoms, kuriuo panaikinami reglamentai (Euratomas) Nr. 549/2007 ir (Euratomas) Nr. 647/2010

(OL L 346, 20.12.2013, p.1)


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 008, 11.1.2014, p. 31  (1368/2013)
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EURATOMAS) Nr. 1368/2013

2013 m. gruodžio 13 d.

dėl Sąjungos paramos Bulgarijos ir Slovakijos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programoms, kuriuo panaikinami reglamentai (Euratomas) Nr. 549/2007 ir (Euratomas) Nr. 647/2010EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 203 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę ( 1 ),

kadangi:

(1)

pagal Protokolą dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos ( 2 ) Bulgarija įsipareigojo iki 2002 m. gruodžio 31 d. galutinai sustabdyti Kozlodujaus branduolinės elektrinės 1 bei 2 blokus, o iki 2006 m. gruodžio 31 d. – 3 bei 4 blokus ir vėliau nutraukti tų blokų eksploatavimą. Laikydamasi savo įpareigojimų Bulgarija iki nustatytų terminų uždarė visus atitinkamus blokus;

(2)

pagal 2003 m. Stojimo akto Protokolą Nr. 9 dėl Bohunice V1 atominės elektrinės Slovakijoje I ir II blokų ( 3 ) Slovakija įsipareigojo iki 2006 m. gruodžio 31 d. galutinai sustabdyti Bohunicės V1 branduolinės elektrinės 1 bloką, o iki 2008 m. gruodžio 31 d. – 2 bloką ir vėliau nutraukti tų blokų eksploatavimą. Laikydamasi savo įpareigojimų Slovakija iki nustatytų terminų uždarė visus atitinkamus blokus;

(3)

laikydamosi savo įsipareigojimų pagal Stojimo sutartį, Bulgarija ir Slovakija su Sąjungos parama galutinai sustabdė Kozlodujaus ir Bohunicės V1 branduolines elektrines ir padarė didelę pažangą jų eksploatavimo nutraukimo srityje. Reikia toliau dirbti, kad būtų daroma tolesnė pažanga šiuo metu atliekant deaktyvavimą, išmontavimą, vykdant panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo operacijas ir būtų įgyvendinamas nuolatinis procesas siekiant visiško eksploatavimo nutraukimo, laikantis atitinkamų eksploatavimo nutraukimo planų kartu užtikrinant, kad būtų taikomi aukščiausi saugos standartai. Remiantis turimais skaičiavimais, eksploatavimo nutraukimo darbams užbaigti reikės nemažai papildomų finansinių išteklių;

(4)

dėl dviejų Bohunicės V1 branduolinės elektrinės WWER 440 V 230 tipo reaktorių, kurių bendra galia 880 MW, pirmalaikio sustabdymo ir galiausiai jų eksploatavimo nutraukimo Slovakija, be socialinių ir energetinių pasekmių, patyrė didelę tiesioginių ir netiesioginių išlaidų finansinę naštą;

(5)

dėl keturių Kozlodujaus branduolinės elektrinės WWER 440 V 230 tipo reaktorių, kurių bendra galia 1 760 MW, pirmalaikio sustabdymo ir galiausiai jų eksploatavimo nutraukimo Bulgarijos piliečiai patyrė sunkią ilgalaikę naštą, susijusią su energetinėmis, ekonominėmis, aplinkosauginėmis ir socialinėmis pasekmėmis;

(6)

Sąjunga įsipareigojo padėti Bulgarijai ir Slovakijai pakelti šią itin didelę finansinę naštą, patirtą dėl nutraukimo proceso. Nuo pat pasirengimo stojimui laikotarpio Bulgarija ir Slovakija gauna didelę finansinę Sąjungos paramą, konkrečiai – pagal 2007–2013 m. laikotarpio Kozlodujaus ir Bohunicės programas. Sąjungos finansinė parama pagal tas programas bus baigta teikti 2013 m.;

(7)

Bulgarijai, Lietuvai ir Slovakijai pateikus prašymą dėl tolesnės finansinės paramos, į Komisijos pasiūlymą dėl kitos, 2014–2020 m. laikotarpio, daugiametės finansinės programos „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ buvo įtraukta nuostata, pagal kurią 700 mln. EUR suma iš Sąjungos bendrojo biudžeto skiriama branduolinei saugai ir branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimui. ►C1  Iš šios sumos 860 mln. EUR 2011 m. kainomis, kas yra maždaug 969 mln. EUR dabartinėmis kainomis, ◄ numatyta naujai programai, pagal kurią bus toliau teikiama parama Bohunicės V1 reaktoriaus 1 ir 2 blokų ir Ignalinos reaktoriaus 1 ir 2 blokų ir Kozlodujaus reaktoriaus 1–4 blokų eksploatavimo nutraukimui 2014–2020 m. laikotarpiu;

(8)

Kozlodujaus ir Bohunicės programoms skirtų asignavimų sumos, taip pat programavimo laikotarpis ir lėšų paskirstymas Kozlodujaus, Bohunicės ir Ignalinos programoms gali būti peržiūrėtas remiantis tarpinio vertinimo ir galutinio vertinimo ataskaitų rezultatais;

(9)

teikiant paramą pagal šį reglamentą turėtų būti užtikrintas nenutrūkstamas tolesnis eksploatavimo nutraukimas, o dėmesys sutelkiamas į priemones, skirtas įgyvendinti nuolatiniam procesui siekiant visiško eksploatavimo nutraukimo, kartu užtikrinant, kad būtų taikomi aukščiausi saugos standartai, nes tokios priemonės suteikia didžiausią pridėtinę vertę Sąjungai, nors didžiausia atsakomybė dėl branduolinės saugos ir toliau tenka atitinkamoms valstybėms narėms. Šis reglamentas neturi įtakos jokių būsimų valstybės pagalbos procedūrų, kurių gali būti imtasi pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 107 ir 108 straipsnius, rezultatams;

(10)

šis reglamentas nedaro poveikio atitinkamų valstybių narių teisėms ir įpareigojimams pagal Stojimo sutartis, visų pirma pagal 1 ir 3 konstatuojamosiose dalyse nurodytus protokolus;

(11)

branduolinių elektrinių, kurioms taikomas šis reglamentas, eksploatavimo nutraukimas turėtų būti vykdomas remiantis geriausiomis turimomis techninėmis žiniomis ir tinkamai atsižvelgiant į uždaromų blokų pobūdį ir technologines specifikacijas, kad būtų užtikrintas didžiausias įmanomas efektyvumas, taip atsižvelgiant į geriausią tarptautinę praktiką;

(12)

šiame reglamente numatyta veikla ir operacijos, kurios remiamos vykdant tokią veiklą, turėtų atitikti taikomą Sąjungos ir nacionalinę teisę. Branduolinių elektrinių, kurioms taikomas šis reglamentas, eksploatavimo nutraukimas turėtų būti vykdomas laikantis branduolinės saugos teisės aktų, būtent Tarybos direktyvos 2009/71/Euratomas ( 4 ), atliekų tvarkymo teisės aktų, būtent Tarybos direktyvos 2011/70/Euratomas ( 5 ), ir aplinkos teisės aktų, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/31/EB ( 6 ) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/92/ES ( 7 );

(13)

šiame reglamente numatyta veikla ir operacijos, remiamos vykdant tokią veiklą, turėtų būti grindžiamos naujausiu eksploatavimo nutraukimo planu, kuriame būtų nurodyta eksploatavimo nutraukimo veikla, susijęs grafikas, išlaidos ir reikiami žmogiškieji ištekliai. Išlaidos turėtų būti apskaičiuotos remiantis tarptautiniu mastu pripažintais eksploatavimo nutraukimo išlaidų sąmatos standartais, pavyzdžiui, Tarptautine eksploatavimo nutraukimo išlaidų struktūra, kurią yra kartu paskelbusios Branduolinės energijos agentūra, Tarptautinė atominės energijos agentūra ir Europos Komisija;

(14)

veiksmingą eksploatavimo nutraukimo proceso raidos kontrolę turėtų užtikrinti Komisija, kad būtų garantuota didžiausia pagal šį reglamentą skiriamo finansavimo pridėtinė vertė Sąjungai, nors galutinė atsakomybė už eksploatavimo nutraukimą tenka atitinkamoms valstybėms narėms. Tai apima, be kita ko, veiksmingą veiklos rezultatų nustatymą ir įgyvendinant atitinkamą programą taikomų taisomųjų priemonių vertinimą;

(15)

Sąjungos finansiniai interesai turėtų būti apsaugoti proporcingomis priemonėmis visą išlaidų ciklą, įskaitant pažeidimų prevenciją, nustatymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar netinkamai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, prireikus, sankcijas;

(16)

kadangi šio reglamento tikslų, visų pirma susijusių su tolesniam saugiam eksploatavimo nutraukimui reikalingų finansinių išteklių nustatymu, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl veiksmo masto arba poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(17)

tam tikroms priemonėms pagal Kozlodujaus ir Bohunicės programas gali reikėti didelio finansavimo iš Sąjungos lėšų; tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais šiuo finansavimu gali būti dengiama visa lėšų suma. Tačiau turėtų būti visapusiškai stengiamasi tęsti bendro finansavimo praktiką, nustatytą teikiant pasirengimo narystei paramą ir teiktą paramą 2007–2013 m. Bulgarijos ir Slovakijos pastangoms nutraukti eksploatavimą, taip pat tam tikrais atvejais pritraukti bendrą finansavimą iš kitų šaltinių;

(18)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti metines darbo programas ir išsamias įgyvendinimo procedūras. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 ( 8 );

(19)

Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 549/2007 ( 9 ) ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 647/2010 ( 10 ) turėtų būti panaikinti;

(20)

buvo tinkamai atsižvelgta į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 16/2011 dėl ES finansinės paramos atominių elektrinių Bulgarijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje eksploatavimo nutraukimui, joje pateiktas rekomendacijas ir Komisijos atsakymą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatoma programa Sąjungos finansinės paramos priemonėms, susijusioms su Kozlodujaus branduolinės elektrinės Bulgarijoje 1–4 blokų (toliau – Kozlodujaus programa) ir Bohunicės V1 branduolinės elektrinės Slovakijoje 1 ir 2 blokų (toliau – Bohunicės programa) eksploatavimo nutraukimu, įgyvendinti (toliau kartu – Kozlodujaus ir Bohunicės programos).

2 straipsnis

Tikslai

1.  Bendrasis Kozlodujaus ir Bohunicės programų tikslas – padėti atitinkamoms valstybėms narėms įgyvendinti nuolatinį procesą siekiant Kozlodujaus branduolinės elektrinės 1–4 blokų ir Bohunicės V1 branduolinės elektrinės 1 ir 2 blokų visiško eksploatavimo nutraukimo, laikantis atitinkamų jų eksploatavimo nutraukimo planų, kartu išlaikant aukščiausią saugos lygį.

2.  Finansavimo laikotarpiais pagrindiniai konkretūs Kozlodujaus ir Bohunicės programų tikslai yra šie:

a) Kozlodujaus programos:

i) atlikti išmontavimo darbus 1–4 blokų turbinų salėse ir pagalbiniuose pastatuose; rezultatai vertinami pagal išmontuotų sistemų skaičių ir tipą;

ii) išmontuoti didelius komponentus ir įrenginius 1–4 blokų reaktorių pastatuose; rezultatai vertinami pagal išmontuotų sistemų ir įrenginių skaičių ir tipą;

iii) saugiai tvarkyti eksploatavimo nutraukimo atliekas pagal išsamų atliekų tvarkymo planą; rezultatai vertinami pagal saugiai galutinai apdorotų atliekų kiekį ir tipą.

b) Bohunicės programos:

i) atlikti išmontavimo darbus V1 reaktoriaus turbinų salėje ir pagalbiniuose pastatuose; rezultatai vertinami pagal išmontuotų sistemų skaičių ir tipą;

ii) išmontuoti didelius komponentus ir įrenginius V1 reaktoriaus pastatuose; rezultatai vertinami pagal išmontuotų sistemų ir įrenginių skaičių ir tipą;

iii) saugiai tvarkyti eksploatavimo nutraukimo atliekas pagal išsamų atliekų tvarkymo planą; rezultatai vertinami pagal saugiai galutinai apdorotų atliekų kiekį ir tipą.

3.  Kozlodujaus ir Bohunicės programos gali, be kita ko, apimti priemones aukštam blokų, kurių eksploatavimas nutraukiamas, saugumo lygiui užtikrinti, įskaitant paramą branduolinių elektrinių personalui.

3 straipsnis

Biudžetas

▼C1

1.  Finansinis paketas Kozlodujaus ir Bohunicės programoms įgyvendinti 2014–2020 m. laikotarpiu yra 518 442 000 EUR dabartinėmis kainomis. Ta suma Kozlodujaus ir Bohunicės programoms paskirstoma taip:

a) 293 032 000 EUR Kozlodujaus programai 2014–2020 m. laikotarpiu;

b) 225 410 000 EUR Bohunicės programai 2014–2020 m. laikotarpiu.

▼B

Šis reglamentas neturi jokio poveikio finansiniams įsipareigojimams pagal būsimas daugiametes finansines programas.

2.  Ne vėliau kaip 2017 m. pabaigoje, atlikdama 9 straipsnyje nurodytą tarpinį vertinimą, Komisija peržiūri Kozlodujaus ir Bohunicės programų įgyvendinimo rezultatus ir įvertina tų programų įgyvendinimo pažangą pagal 7 straipsnyje nurodytus įgyvendinimo etapus ir tikslų įgyvendinimo užbaigimo datas. Remiantis to vertinimo rezultatais, Kozlodujaus ir Bohunicės programoms skirtų asignavimų suma, taip pat programavimo laikotarpis ir lėšų paskirstymas Kozlodujaus ir Bohunicės programoms bei Ignalinos programai, kaip nustatyta Tarybos reglamente (Euratomas) Nr. 1369/2013 ( 11 ), gali būti peržiūrėti siekiant atsižvelgti į pažangą, padarytą įgyvendinant tas programas, ir užtikrinti, kad programavimas ir išteklių paskirstymas būtų pagrįsti faktiniu mokėjimų poreikiu ir gebėjimu įsisavinti gautas lėšas.

3.  Iš Kozlodujaus ir Bohunicės programoms skirtų finansinių asignavimų taip pat gali būti dengiamos išlaidos, susijusios su parengiamąja, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veikla, reikalinga kiekvienai programai valdyti ir jų tikslams siekti. Visų pirma gali būti dengiamos išlaidos, susijusios su tyrimais, ekspertų posėdžiais, informavimo ir komunikacijos veikla, įskaitant organizacinės komunikacijos veiklą, susijusią su Sąjungos politiniais prioritetais, susietais su šio reglamento bendraisiais tikslais bei išlaidos, susijusios su IT tinklais, skirtais informacijai apdoroti ir ja keistis, taip pat su visa kita technine ir administracine pagalba susijusios išlaidos, kurias Komisija patiria Kozlodujaus ir Bohunicės programų valdymo metu.

Kozlodujaus ir Bohunicės programoms skiri finansiniai asignavimai taip pat gali būti skiriami padengti techninės ir administracinės pagalbos išlaidoms, būtinoms užtikrinti perėjimą nuo pagal reglamentus (Euratomas) Nr. 549/2007 ir (Euratomas) Nr. 647/2010 priimtų priemonių prie tų programų.

4 straipsnis

Ex ante sąlygos

1.  Ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d. Bulgarija ir Slovakija imasi atitinkamų priemonių šioms ex ante sąlygoms įvykdyti:

a) laikytis Euratomo sutarties acquis branduolinės saugos srityje, visų pirma tai susiję su direktyvų 2009/71/Euratomas ir 2011/70/Euratomas perkėlimu į nacionalinę teisę;

b) nacionalinėje sistemoje patvirtinti finansavimo planą, kuriame būtų nustatyta bendra išlaidų suma ir numatyti finansavimo šaltiniai, reikalingi saugiai užbaigti branduolinių reaktorių blokų eksploatavimo nutraukimą, įskaitant panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, pagal šį reglamentą;

c) pateikti Komisijai atnaujintą išsamų eksploatavimo nutraukimo planą, kuriame būtų atskirai išsamiai nurodyta eksploatavimo nutraukimo veikla, įskaitant grafiką ir atitinkamą išlaidų struktūrą remiantis tarptautiniu mastu pripažintais eksploatavimo nutraukimo išlaidų sąmatos standartais.

2.  Vėliausiai nustatant 2014 m. biudžetinį įsipareigojimą Bulgarija ir Slovakija pateikia Komisijai visą reikalingą informaciją apie 1 dalyje nurodytų ex ante sąlygų įvykdymą.

3.  Komisija įvertina 2 dalyje nurodytą informaciją rengdama 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą 2014 m. metinę darbo programą. Jei Komisija pagrįstai mano, kad įvyksta pažeidimas pagal SESV 258 straipsnį dėl to, kad nesilaikyta 1 dalies a punkte nustatytos ex ante sąlygos, arba kad 1 dalies b arba c punkte nustatytos ex ante sąlygos neįvykdytos patenkinamai, sprendimas dėl visos ar dalies Sąjungos finansinės paramos sustabdymo priimamas laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Toks sprendimas turi atsispindėti priimant 2014 m. metinę darbo programą. Sustabdytos paramos suma apskaičiuojama remiantis 7 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose nustatytais kriterijais.

5 straipsnis

Įgyvendinimo būdai

1.  Kozlodujaus ir Bohunicės programos įgyvendinamos vienu ar keliais būdais, numatytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ( 12 ), visų pirma skiriant dotacijas ir vykdant viešuosius pirkimus.

2.  Komisija gali patikėti Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytoms įstaigoms įgyvendinti Sąjungos finansinę paramą pagal Kozlodujaus ir Bohunicės programas.

6 straipsnis

Metinės darbo programos

1.  Laikydamasi 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, kiekvienų metų pradžioje Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, patvirtina Kozlodujaus ir Bohunicės programų bendrą metinę darbo programą ir joje nurodo kiekvienos programos tikslus, numatomus rezultatus, susijusius veiklos rodiklius ir lėšų panaudojimo tvarkaraštį pagal kiekvieną metinį finansinį įsipareigojimą.

2.  Kiekvienų metų pabaigoje Komisija parengia ankstesniais metais atlikto darbo įgyvendinimo pažangos ataskaitą. Ta pažangos ataskaita pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai ir tampa pagrindu kitai bendrai metinei darbo programai priimti.

7 straipsnis

Išsamios įgyvendinimo procedūros

Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, laikydamasi 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros patvirtina išsamias Kozlodujaus ir Bohunicės programų įgyvendinimo procedūras visam jų trukmės laikotarpiui. Tuose įgyvendinimo aktuose išsamiau apibrėžiami tų programų tikslai, numatomi rezultatai, įgyvendinimo etapai, tikslų įgyvendinimo datos ir atitinkami veiklos rodikliai. Į juos taip pat įtraukiami atnaujinti 4 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti išsamūs eksploatavimo nutraukimo planai, kuriais grindžiama pažangos ir numatomų rezultatų įgyvendinimo laiku stebėsena.

8 straipsnis

Sąjungos finansinių interesų apsauga

1.  Komisija imasi atitinkamų priemonių siekdama užtikrinti, kad įgyvendinant pagal šį reglamentą finansuojamus veiksmus būtų apsaugoti Sąjungos finansiniai interesai taikant sukčiavimo, korupcijos ir kitų neteisėtų veiklų prevencijos priemones, atliekant veiksmingas patikras, o nustačius pažeidimų – susigrąžinant neteisėtai išmokėtas sumas ir, jei reikia, taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas.

2.  Komisijai arba jos atstovams ir Audito Rūmams suteikiami įgaliojimai atlikti visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos lėšų, dokumentų auditą ir auditą vietoje.

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – OLAF), laikydamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ( 13 ) ir Tarybos reglamente (Euratomas, EB) 2185/96 ( 14 ) nustatytų procedūrų, gali atlikti ekonominės veiklos vykdytojų, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusių su Sąjungos finansavimu, patikrinimus ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar būta su susitarimu dėl dotacijos, sprendimu dėl dotacijos ar sutartimi dėl Sąjungos lėšų skyrimo susijusio sukčiavimo, korupcijos ar kitų neteisėtų veiklų atvejų, kai buvo pakenkta Sąjungos finansiniams interesams.

3.  Nedarant poveikio 1 ir 2 dalims, bendradarbiavimo susitarimuose su trečiosiomis šalimis bei tarptautinėmis organizacijomis, susitarimuose dėl dotacijų, sprendimuose dėl dotacijų ir sutartyse, sudaromose įgyvendinant šį reglamentą, turi būti nuostatos, kuriomis Komisijai, Audito Rūmams ir OLAF pagal atitinkamą jų kompetenciją aiškiai suteikiami įgaliojimai atlikti tose dalyse nurodytą auditą, patikrinimus ir inspektavimus vietoje.

9 straipsnis

Tarpinis vertinimas

1.  Ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, parengia tarpinę visų su Kozlodujaus ir Bohunicės programomis susijusių priemonių tikslų įgyvendinimo rezultatų ir poveikio, išteklių naudojimo efektyvumo ir pridėtinės vertės Sąjungai vertinimo ataskaitą, siekdama priimti sprendimą, kuriuo iš dalies keičiamos ar sustabdomos tos priemonės. Atliekant vertinimą taip pat nagrinėjamos galimybės pakeisti atitinkamai 2 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnyje apibūdintus konkrečius tikslus ir išsamias įgyvendinimo procedūras.

2.  Atliekant tarpinį vertinimą atsižvelgiama į 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais veiklos rodikliais grindžiamą pažangą.

3.  Komisija pateikia 1 dalyje nurodyto vertinimo išvadas Europos Parlamentui ir Tarybai.

10 straipsnis

Galutinis vertinimas

1.  Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, atlieka Kozlodujaus ir Bohunicės programų veiksmingumo ir rezultatyvumo, taip pat finansuojamų priemonių poveikio, išteklių panaudojimo ir pridėtinės vertės Sąjungai veiksmingumo ex post vertinimą.

2.  Atliekant galutinį vertinimą atsižvelgiama į 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais veiksmingumo rodikliais grindžiamą pažangą.

3.  Komisija pateikia 1 dalyje nurodyto vertinimo išvadas Europos Parlamentui ir Tarybai.

11 straipsnis

Komitetas

1.  Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Kai komiteto nuomonei gauti būtina rašytinė procedūra, laikoma, tokia procedūra laikoma baigta be rezultato, jei per nuomonei pateikti nustatytą laikotarpį taip nusprendžia komiteto pirmininkas arba to prašo paprasta komiteto narių dauguma.

12 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Šis reglamentas neturi įtakos atitinkamų projektų tęsimui ar pakeitimui, įskaitant visišką arba dalinį nutraukimą, kol tie projektai bus užbaigti, arba finansinės paramos, kurią Komisija skyrė pagal reglamentus (Euratomas) Nr. 549/2007, (Euratomas) Nr. 647/2010 ar bet kuriuos kitus teisės aktus, taikomus tai paramai 2013 m. gruodžio 31 d., kurie toliau taikomi atitinkamiems veiksmams iki jų užbaigimo, tęsimui ar pakeitimui.

13 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentai (Euratomas) Nr. 549/2007 ir (Euratomas) Nr. 647/2010 panaikinami nuo 2014 m. sausio 1 d.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.( 1 ) 2013 m. lapkričio 19 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

( 2 ) OL L 157, 2005 6 21, p. 29.

( 3 ) OL L 236, 2003 9 23, p. 954.

( 4 ) 2009 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema (OL L 172, 2009 7 2, p. 18).

( 5 ) 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema (OL L 199, 2011 8 2, p. 48).

( 6 ) 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 85/337/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 (OL L 140, 2009 6 5, p. 114).

( 7 ) 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1).

( 8 ) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

( 9 ) 2007 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 549/2007 dėl Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą sąlygų Protokolo Nr. 9 dėl Bohunice V1 atominės elektrinės Slovakijoje I ir II blokų įgyvendinimo (OL L 131, 2007 5 23, p. 1).

( 10 ) 2010 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 647/2010 dėl Sąjungos finansinės pagalbos Bulgarijos Kozloduy atominės elektrinės 1–4 blokų eksploatavimo nutraukimui finansuoti (Kozloduy programa) (OL L 189, 2010 7 22, p. 9).

( 11 ) 2013 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1369/2013 dėl Sąjungos paramos Lietuvos branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr.1990/2006 (Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 7).

( 12 ) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

( 13 ) 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

( 14 ) 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).