02013R0812 — LT — 26.04.2018 — 003.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 812/2013

2013 m. vasario 18 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant vandens šildytuvų, karšto vandens talpyklų, taip pat vandens šildytuvo ir saulės energijos kolektoriaus komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 239 2013.9.6, p. 83)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 518/2014 2014 m. kovo 5 d.

  L 147

1

17.5.2014

►M2

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/254 2016 m. lapkričio 30 d.

  L 38

1

15.2.2017

 M3

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/543 2018 m. sausio 23 d.

  L 90

63

6.4.2018
▼B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 812/2013

2013 m. vasario 18 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant vandens šildytuvų, karšto vandens talpyklų, taip pat vandens šildytuvo ir saulės energijos kolektoriaus komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiuo reglamentu nustatomi vandens šildytuvų, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 70 kW, karšto vandens talpyklų, kurių talpa ≤ 500 litrų, taip pat vandens šildytuvo (≤ 70 kW) ir saulės energijos įrenginio komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį teikimo reikalavimai.

2.  Šis reglamentas netaikomas:

a) vandens šildytuvams, kurie specialiai suprojektuoti naudoti daugiausia iš biomasės gautą dujinį arba skystąjį kurą;

b) vandens šildytuvams, naudojantiems kietąjį kurą;

c) vandens šildytuvams, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES ( 1 );

d) kombinuotiesiems šildytuvams, kaip apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 811/2013 ( 2 ) 2 straipsnyje;

e) vandens šildytuvams, kurie neatitinka bent apkrovos profilio, kurio atskaitinė energija yra mažiausia, kaip nurodyta VII priedo 3 lentelėje;

f) vandens šildytuvams, kurie skirti tik karštiems gėrimams ir (arba) maistui ruošti.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be nustatytųjų Direktyvos 2010/30/EB 2 straipsnyje, šiame reglamente pateikiamos šių terminų apibrėžtys:

1)

vandens šildytuvas –

įrenginys,

a) prijungtas prie išorinio geriamojo arba sanitarinio vandens šaltinio;

b) gaminantis ir perduodantis šilumą, kad per tam tikrą intervalą paruoštų tam tikros temperatūros karšto geriamojo arba sanitarinio vandens kiekį ir srautą, ir

c) kuriame įrengtas vienas arba daugiau šilumos generatorių;

2)

šilumos generatorius –

vandens šildytuvo dalis, gaminanti šilumą vienu iš šių būdų arba keliais šiais būdais:

a) iškastinio kuro ir (arba) biomasės kuro deginimas;

b) kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šilumos naudojimas;

c) aplinkos šilumos surinkimas iš oro šaltinio, vandens šaltinio arba grunto šaltinio ir (arba) šilumingųjų atliekų;

3)

vardinis šilumos atidavimas – deklaruotas vandens šildytuvo šilumos atidavimas (kWh), kai vanduo šildomas standartinėmis veikimo sąlygomis;

4)

talpa (V) – karšto vandens talpyklos vardinė talpa (litrais);

5)

standartinės veikimo sąlygos – vandens šildytuvų veikimo sąlygos, kuriomis nustatomas vardinis šilumos atidavimas, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ir garso galios lygis; pagal standartines veikimo sąlygas nustatomas karšto vandens talpyklų savaiminis nuostolis;

6)

biomasė – biologiškai skaidi biologinės kilmės produktų, atliekų ir liekanų, gaunamų žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje ir susijusiose pramonės šakose, įskaitant žuvininkystę ir akvakultūrą, dalis, taip pat biologiškai skaidi pramoninių ir buitinių atliekų dalis;

7)

biomasės kuras – iš biomasės pagamintas dujinis arba skystasis kuras;

8)

iškastinis kuras – dujinis arba skystasis iškastinis kuras;

9)

karšto vandens talpykla – rezervuaras (su visais priedais), kuriame laikomas vandeniui ir (arba) patalpai šildyti naudojamas karštas vanduo ir kuriame neįrengta jokio šilumos generatoriaus, tačiau gali būti vienas arba daugiau pagalbinių panardinamųjų kaitintuvų;

10)

pagalbinis panardinamasis kaitintuvas – kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šilumą duodantis kaitintuvas, kuris yra karšto vandens talpyklos dalis ir gamina šilumą tik tada, kai išorinis šilumos šaltinis sutrikdomas (įskaitant techninės priežiūros laikotarpiais) arba neveikia; toks kaitintuvas gali būti saulės energijos karšto vandens talpyklos dalis, tiekianti šilumą, kai saulės energijos šaltinio nepakanka būtinam patogumui pagal nustatytą lygį užtikrinti;

11)

saulės energijos įrenginys – saulės energijos sistema, saulės energijos kolektorius, saulės energijos karšto vandens talpykla arba kolektoriaus kontūro siurblys, rinkai tiekiami atskirai;

12)

saulės energijos sistema – įrenginys, turintis vieną arba daugiau saulės energijos kolektorių bei saulės energijos vandens talpyklų ir galintis turėti siurblių kolektoriaus kontūre bei kitų dalių, rinkai tiekiamas kaip vienas blokas ir neturi jokio šilumos generatoriaus, tačiau gali turėti vieną arba daugiau pagalbinių panardinamųjų kaitintuvų;

13)

vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektas – galutiniam naudotojui siūlomas komplektas, kurį sudaro vienas arba daugiau vandens šildytuvų bei vienas arba daugiau saulės energijos įrenginių;

14)

energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (ηwh ) – vandens šildytuvo arba vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto tiekiamos naudingosios energijos ir jos gamybai būtinos energijos santykis (%);

15)

garso galios lygis (LWA ) – A svertinis garso galios lygis patalpoje ir (arba) lauke (dB);

16)

savaiminis nuotolis (S) – esant tam tikrai vandens ir aplinkos temperatūrai prarasta karšto vandens talpyklos šiluminė galia (W);

17)

vandens šildytuvas su šilumos siurbliu – vandens šildytuvas, kuriuo šiluma gaminama naudojant aplinkos šilumą iš oro šaltinio, vandens šaltinio arba grunto šaltinio ir (arba) šilumingųjų atliekų.

Papildomos II–IX prieduose vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos I priede.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos ir tvarkaraštis

1.  Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. tiekėjai, vandens šildytuvus, įskaitant šildytuvus, įtrauktus į vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektą, tiekiantys rinkai ir (arba) perduodantys juos naudoti, užtikrina, kad:

a) su kiekvienu vandens šildytuvu, atitinkančiu II priedo 1 punkte nustatytas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 1.1 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė; pagal šią nuostatą: spausdinta vandens šildytuvų su šilumos siurbliais etiketė pateikiama bent šilumos generatorius pakuotėje; jei vandens šildytuvus numatyta naudoti vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektuose, dar viena III priedo 3 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė pateikiama su kiekvienu vandens šildytuvu;

b) IV priedo 1 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė būtų pateikiama su kiekvienu vandens šildytuvu; pagal šią nuostatą: vandens šildytuvų su šilumos siurbliais atveju pateikiama bent šilumos generatoriaus vardinių parametrų lentelė; jei vandens šildytuvus numatyta naudoti vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektuose, pateikiama dar viena IV priedo 4 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

c) valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu būtų pateikiami V priedo 1 punkte nustatyti techniniai dokumentai;

d) visoje tam tikro vandens šildytuvo modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

e) visoje tam tikro vandens šildytuvo modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

▼M1

f) prekiautojams pateikiama kiekvieno vandens šildytuvų, atitinkančių II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 1.1 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį;

g) prekiautojams pateikiama kiekvieno vandens šildytuvų modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 1 punkte; taikant šį reikalavimą vandens šildytuvų su šilumos siurbliu modeliams, prekiautojams pateikiama bent šilumos generatoriaus elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė.

▼B

Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. su kiekvienu vandens šildytuvu, atitinkančiu II priedo 1 punkte nustatytas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, pateikiama III priedo 1.2 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė; pagal šią nuostatą spausdinta vandens šildytuvų su šilumos siurbliais etiketė pateikiama bent šilumos generatoriaus pakuotėje.

▼M1

Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. prekiautojams pateikiama kiekvieno vandens šildytuvų, atitinkančių II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 1.2 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį.

▼B

2.  Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. tiekėjai, karšto vandens talpyklas tiekiantys rinkai ir (arba) perduodantys jas naudoti, užtikrina, kad:

a) su kiekviena karšto vandens talpykla, atitinkančia II priedo 2 punkte nustatytas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 2.1 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė;

b) būtų pateikiama IV priedo 2 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

c) valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu būtų pateikiami V priedo 2 punkte nustatyti techniniai dokumentai;

d) visoje tam tikro karšto vandens talpyklos modelio reklamoje, kurioje pateikiama informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę;

e) visoje tam tikro karšto vandens talpyklos modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę;

▼M1

f) prekiautojams pateikiama kiekvieno karšto vandens talpyklų, atitinkančių II priedo 2 punkte nustatytas energijos vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 2.1 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį;

g) prekiautojams pateikiama kiekvieno karšto vandens talpyklų modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 2 punkte.

▼B

Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. su kiekviena karšto vandens talpykla, atitinkančia II priedo 2 punkte nustatytas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, pateikiama III priedo 2.2 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė.

▼M1

Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. prekiautojams pateikiama kiekvieno karšto vandens talpyklų, atitinkančių II priedo 2 punkte nustatytas energijos vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 2.2 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį.

▼B

3.  Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. tiekėjai, saulės energijos įrenginius tiekiantys rinkai ir (arba) perduodantys juos naudoti, užtikrina, kad:

a) būtų pateikiama IV priedo 3 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

b) valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu būtų pateikiami V priedo 3 punkte nustatyti techniniai dokumentai;

▼M1

c) prekiautojams pateikiama kiekvieno saulės energijos įrenginių modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 3 punkte.

▼B

4.  Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. tiekėjai, vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektus tiekiantys rinkai ir (arba) perduodantys juos naudoti, užtikrina, kad:

a) su kiekvienu vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektu, atitinkančiu II priedo 1 punkte nustatytas sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, būtų pateikiama III priedo 3 punkte nustatytą formatą ir informacijos turinį atitinkanti spausdinta etiketė;

b) IV priedo 4 punkte nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė būtų pateikiama su kiekvienu vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektu;

c) valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu būtų pateikiami V priedo 4 punkte nustatyti techniniai dokumentai;

d) visoje tam tikro vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

e) visoje konkretaus vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

▼M1

f) prekiautojams pateikiama kiekvieno vandens šildytuvų ir saulės energijos įrenginių komplektų, atitinkančių II priedo 1 punkte nustatytas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases, modelio elektroninė etiketė, atitinkanti III priedo 3 punkte nustatytą formą ir informacijos turinį;

g) prekiautojams pateikiama kiekvieno vandens šildytuvų ir saulės energijos įrenginių komplektų modelio elektroninė gaminio vardinių parametrų lentelė, nustatyta IV priedo 4 punkte.

▼B

4 straipsnis

Prekiautojų pareigos

1.  Prekiautojai vandens šildytuvais užtikrina, kad:

a) kiekvieno pardavimo vietoje esančio vandens šildytuvo priekinis išorinis paviršius būtų pažymėtas pagal 3 straipsnio 1 punktą tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete, nustatyta III priedo 1 punkte;

▼M1

b) prekiaujant vandens šildytuvais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 1 punktą tiekėjo pateikta informacija, išskyrus kai tokie pasiūlymai teikiami internetu – pastaruoju atveju taikomos X priedo nuostatos;

▼B

c) visoje tam tikro vandens šildytuvo modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

d) visoje tam tikro vandens šildytuvo modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis.

2.  Prekiautojai karšto vandens talpyklomis užtikrina, kad:

a) kiekvienos pardavimo vietoje esančios karšto vandens talpyklos priekinis išorinis paviršius būtų pažymėtas pagal 3 straipsnio 2 punktą tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete, nustatyta III priedo 2 punkte;

▼M1

b) prekiaujant karšto vandens talpyklomis, kurias siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 2 punktą tiekėjo pateikta informacija, išskyrus kai tokie pasiūlymai teikiami internetu – pastaruoju atveju taikomos X priedo nuostatos;

▼B

c) visoje tam tikros karšto vandens talpyklos modelio reklamoje, kurioje pateikiama informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę;

d) visoje tam tikros karšto vandens talpyklos modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jos konkretūs techniniai parametrai, būtų daroma nuoroda į to modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę.

3.  Prekiautojai vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektais užtikrina, remdamiesi tiekėjų pagal 3 straipsnio 1 dalį, 3 straipsnio 3 dalį, 3 straipsnio 4 dalį pateiktomis etiketėmis ir gaminių vardinių parametrų lentelėmis, kad:

a) visuose konkretaus komplekto pasiūlymuose būtų nurodytas to komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ir energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė atitinkamai vidutinio, šaltesnio arba šiltesnio klimato sąlygomis; tam komplektas paženklinamas III priedo 3 punkte nustatyta etikete ir pateikiama IV priedo 4 punkte nustatyta vardinių parametrų lentelė, tinkamai užpildyta pagal to komplekto charakteristikas;

▼M1

b) prekiaujant vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektais, kuriuos siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedo 3 punktą tiekėjo pateikta informacija, išskyrus kai tokie pasiūlymai teikiami internetu – pastaruoju atveju taikomos X priedo nuostatos;

▼B

c) visoje tam tikro vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio reklamoje, kurioje yra informacijos apie energiją arba kainas, būtų daroma nuoroda į to modelio sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis;

d) visoje konkretaus vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje aprašomi jo konkretūs techniniai parametrai, būtų nuoroda į to modelio sezoninio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasę vidutinio klimato sąlygomis.

5 straipsnis

Matavimo ir skaičiavimo metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimais, tiksliais ir pakartojamais matavimo ir skaičiavimo metodais, kuriuose atsižvelgiama į pripažintus pažangiausius skaičiavimo ir matavimo metodus, kaip nurodyta VII ir VIII prieduose.

6 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės atitiktį deklaruotai vandens šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasei, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumui, metiniam energijos suvartojimui ir garso galios lygiui, taip pat deklaruotai karšto vandens talpyklų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasei ir savaiminiam nuostoliui įvertina taikydamos IX priede nustatytą procedūrą.

7 straipsnis

Peržiūra

Komisija peržiūri šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ne vėliau kaip po penkerių metų nuo jo įsigaliojimo. Peržiūrint reglamentą visų pirma įvertinami reikšmingi įvairių tipų įrenginių rinkos dalies pokyčiai ir komplekto vardinių parametrų lentelės ir etiketės, nustatytų III priedo 3 punkte ir IV priedo 4 punkte, tinkamumas.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

II–IX prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

II–IX prieduose vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

įprastas vandens šildytuvas – vandens šildytuvas, kuriuo šiluma gaminama deginant iškastinį ir (arba) biomasės kurą ir (arba) išgaunant kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šilumą;

2)

saulės energijos vandens šildytuvas – vandens šildytuvas, turintis vieną arba daugiau saulės energijos kolektorių, saulės energijos karšto vandens talpyklas, šilumos generatorius ir galintis turėti siurblius kolektoriaus kontūre ir kitas dalis; saulės energijos vandens šildytuvas rinkai tiekiamas kaip vienas įrenginys;

3)

apkrovos profilis – tam tikra vandens ėmimo seka, kaip nurodyta VII priedo 3 lentelėje; kiekvienas vandens šildytuvas atitinka bent vieną apkrovos profilį;

4)

vandens ėmimas – tam tikras naudingojo vandens srauto, naudingosios vandens temperatūros, naudingosios energijos kiekio ir didžiausios temperatūros derinys, kaip nurodyta VII priedo 3 lentelėje;

5)

naudingasis vandens srautas (f) – mažiausias srautas (litrais/min.), kuriuo karštas vanduo yra naudingas atskaitinei energijai, kaip nurodyta VII priedo 3 lentelėje;

6)

naudingoji vandens temperatūra (Tm ) – vandens temperatūra Celsijaus laipsniais, iki kurios įšilęs vanduo tampa naudingas atskaitinei energijai, kaip nurodyta VI priedo 3 lentelėje;

7)

naudingosios energijos kiekis (Qtap ) – karšto vandens energijos kiekis (kWh), kai temperatūra yra lygi naudingajai vandens temperatūrai arba yra už ją didesnė ir kai vandens srautai yra lygūs naudingajam vandens srautui arba yra už jį didesni, kaip nurodyta VII priedo 3 lentelėje;

8)

karšto vandens energijos kiekis – vandens savitosios šiluminės talpos, ištekančio karšto vandens ir įtekančio šalto vandens vidutinio temperatūrų skirtumo ir visos paruošto karšto vandens masės sandauga;

9)

didžiausia temperatūra (Tp ) – būtiniausia vandens temperatūra Celsijaus laipsniais, kuri turi būti pasiekta per vandens ėmimą, kaip nurodyta VII priedo 3 lentelėje;

10)

atskaitinė energija (Qref ) – visas paimto vandens naudingosios energijos kiekis (kWh), susijęs su tam tikru apkrovos profiliu, kaip nurodyta VII priedo 3 lentelėje;

11)

didžiausios apkrovos profilis – didžiausios atskaitinės energijos, kurią gali tiekti to apkrovos profilio temperatūros ir srauto sąlygas atitinkantis vandens šildytuvas, apkrovos profilis;

12)

deklaruotasis apkrovos profilis – apkrovos profilis, taikomas nustatant energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumą;

13)

perskaičiavimo koeficientas (CC) – koeficientas, atitinkantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/27/ES ( 3 ) nurodytą apskaičiuotą 40 % ES energijos gamybos efektyvumo vidurkį; perskaičiavimo koeficiento reikšmė yra CC = 2,5;

14)

elektros energijos suvartojimas per parą (Qelec ) – per 24 valandas iš eilės pagal deklaruotąjį apkrovos profilį ir tam tikromis klimato sąlygomis suvartojama elektros energija galutinės energijos kWh;

15)

kuro sunaudojimas per parą (Qfuel ) – per 24 valandas iš eilės pagal deklaruotąjį apkrovos profilį ir tam tikromis klimato sąlygomis sunaudojamas kuras didžiausiojo šilumingumo kWh; VIII priedo 4 punkto tikslais išreiškiamas didžiausiojo šilumingumo GJ;

16)

didžiausiasis šilumingumas (GCV) – šilumos kiekis, gautas su deguonimi visiškai sudeginus vieną kuro kiekio vienetą ir degimo produktams vėl atvėsus iki aplinkos temperatūros; į šilumos kiekį įskaičiuojama kure esančių vandens garų ir degant kure esančiam vandeniliui susidarančių vandens garų kondensacijos šiluma;

17)

pažangusis valdiklis – įtaisas, kuriuo vandens šildymo procesas automatiškai pritaikomas pagal individualias naudojimo sąlygas, siekiant sumažinti energijos suvartojimą;

18)

atitiktis pažangiojo valdymo reikalavimams (smart) – įvertinimas, ar vandens šildytuvas su pažangiaisiais valdikliais atitinka VIII priedo 5 punkte nustatytus reikalavimus;

19)

pažangiojo valdymo daugiklis (SCF) – energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo padidėjimas dėl pažangiojo valdymo pagal VII priedo 3 punkte nurodytas sąlygas;

20)

savaitinis elektros energijos suvartojimas su pažangiaisiais valdikliais (Qelec,week,smart ) – vandens šildytuvo, kurio pažangaus valdymo funkcijos įjungtos, per savaitę suvartota elektros energija galutinės energijos kWh;

21)

savaitinis kuro sunaudojimas su pažangiaisiais valdikliais (Qfuel,week,smart ) – vandens šildytuvo, kurio pažangaus valdymo funkcijos įjungtos, per savaitę sunaudotas kuras didžiausiojo šilumingumo kWh;

22)

savaitinis elektros energijos suvartojimas be pažangiųjų valdiklių (Qelec,week ) – vandens šildytuvo, kurio pažangaus valdymo funkcijos išjungtos, per savaitę suvartota elektros energija galutinės energijos kWh;

23)

savaitinis kuro sunaudojimas be pažangiųjų valdiklių (Qfuel,week ) – vandens šildytuvo, kurio pažangaus valdymo funkcijos išjungtos, per savaitę sunaudotas kuras didžiausiojo šilumingumo kWh;

24)

metinis elektros energijos suvartojimas (AEC) – per metus pagal deklaruotąjį apkrovos profilį ir tam tikromis klimato sąlygomis vandens šildytuvo suvartojama elektros energija galutinės energijos kWh;

25)

metinis kuro sunaudojimas (AFC) – per metus pagal deklaruotąjį apkrovos profilį ir tam tikromis klimato sąlygomis vandens šildytuvo sunaudojamas iškastinis ir (arba) biomasės kuras didžiausiojo šilumingumo GJ;

26)

aplinkos pataisa (Qcor ) – pataisa (kWh), kuria atsižvelgiama į tai, kad vandens šildytuvas įrengtas nepastovios temperatūros patalpoje;

27)

šilumos nuostolis budėjimo veiksena (Pstby ) – veikiančio vandens šildytuvo su šilumos siurbliu šilumos nuostoliai (kWh), kai tiekti šilumos nereikia;

28)

vidutinio klimato sąlygos, šaltesnio klimato sąlygos ir šiltesnio klimato sąlygos – Strasbūro, Helsinkio ir Atėnų miestuose įprasta temperatūra ir visuminės saulės energinės apšvietos sąlygos;

29)

metinis energijos suvartojimas (Qtota ) – saulės energijos vandens šildytuvo per metus suvartojama energija pirminės energijos kWh ir (arba) didžiausiojo šilumingumo kWh;

30)

metinis ne saulės šilumos sandas (Qnonsol ) – metinis elektros energijos (pirminės energijos kWh) ir (arba) kuro (didžiausiojo šilumingumo kWh) sandas saulės energijos vandens šildytuvo arba vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto naudingai atiduodamoje šilumoje, atsižvelgiant į saulės energijos kolektoriaus metinį surinktos šilumos kiekį ir į saulės energijos karšto vandens talpyklos šilumos nuostolius;

31)

saulės energijos kolektorius – įrenginys, suprojektuotas visuminei saulės energinei apšvietai sugerti ir taip pagamintą šilumą perduoti per jį tekančiam skysčiui; Jo ypatybės – kolektoriaus apertūros plotas, nulinio nuostolio efektyvumas, pirmosios eilės koeficientas, antrosios eilės koeficientas ir kritimo kampo modifikatorius;

32)

visuminė saulės energinė apšvieta – į 45 laipsnių kampu į pietus nukreipto kolektoriaus plokštumą krentantis visas saulės energijos srautas prie žemės paviršiaus (W/m2);

33)

kolektoriaus apertūros plotas (Asol ) – didžiausias projekcijos plotas (m2), per kurį nesutelkti saulės spinduliai patenka į kolektorių;

34)

nulinio nuostolio efektyvumas (η0 ) – saulės energijos kolektoriaus efektyvumas, kai saulės energijos kolektoriaus vidutinė skysčio temperatūra yra lygi aplinkos temperatūrai;

35)

pirmosios eilės koeficientas (a1 ) – saulės energijos kolektoriaus šilumos nuostolių koeficientas, W/(m2 K);

36)

antrosios eilės koeficientas (a2 ) – koeficientas, kuriuo matuojama pirmosios eilės koeficiento priklausomybė nuo temperatūros, W/(m2 K2);

37)

kritimo kampo modifikatorius (IAM) – tam tikru kritimo kampu nustatyto saulės energijos kolektoriaus naudingojo šilumos atidavimo ir 0 laipsnių kritimo kampu nustatyto to paties kolektoriaus naudingojo šilumos atidavimo santykis;

38)

kritimo kampas – kampas tarp krypties į saulę ir kolektoriaus apertūrai statmenos krypties;

39)

saulės energijos karšto vandens talpykla – karšto vandens talpykla, kurioje laikoma vieno ar daugiau saulės energijos kolektorių pagaminta šilumos energija;

40)

šilumos generatoriaus energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (ηwh,nonsol ) – į saulės energijos vandens šildytuvą įmontuoto šilumos generatoriaus energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%), apskaičiuotas pagal vidutinio klimato sąlygas, be saulės šilumos;

41)

pagalbinės elektros energijos suvartojimas (Qaux ) – dėl siurblio vartojamosios galios ir budėjimo veiksenos vartojamosios galios saulės energijos vandens šildytuvo arba saulės energijos sistemos per metus suvartojama elektros energija galutinės energijos kWh (IV priedo 1 paveiksle – pagalbinė elektros energija);

42)

siurblio vartojamoji galia (solpump) – saulės energijos vandens šildytuvo kolektoriaus kontūro siurblio arba saulės energijos sistemos kolektoriaus kontūro siurblio vardinė vartojamoji elektrinė galia (W);

43)

budėjimo veiksenos vartojamoji galia (solstandby) – saulės energijos vandens šildytuvo arba saulės energijos sistemos vardinė vartojamoji elektrinė galia (W), kai siurblys ir šilumos generatorius neveikia;

44)

modelio žymuo – paprastai raidinis-skaitinis kodas, pagal kurį tam tikrą vandens šildytuvo, karšto vandens talpyklos, saulės energijos įrenginio arba vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto modelį galima atskirti nuo kitų to paties prekės ženklo ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių.
II PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo klasės

1.   VANDENS ŠILDYTUVŲ ENERGIJOS VANDENIUI ŠILDYTI VARTOJIMO EFEKTYVUMO KLASĖS

Vandens šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumą, nurodytą 1 lentelėje.

Vandens šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas apskaičiuojamas pagal VIII priedo 3 punktą, saulės energijos vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais – pagal vidutinio klimato sąlygas.1  lentelė

Vandens šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasės, nustatytos pagal deklaruotąjį apkrovos profilį, ηwh (%)

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 69

ηwh ≥ 90

ηwh ≥ 163

ηwh ≥ 188

ηwh ≥ 200

ηwh ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh < 62

53 ≤ ηwh < 62

61 ≤ ηwh < 69

72 ≤ ηwh < 90

130 ≤ ηwh < 163

150 ≤ ηwh < 188

160 ≤ ηwh < 200

170 ≤ ηwh < 213

A+

44 ≤ ηwh < 53

44 ≤ ηwh < 53

53 ≤ ηwh < 61

55 ≤ ηwh < 72

100 ≤ ηwh < 130

115 ≤ ηwh < 150

123 ≤ ηwh < 160

131 ≤ ηwh < 170

A

35 ≤ ηwh < 44

35 ≤ ηwh < 44

38 ≤ ηwh < 53

38 ≤ ηwh < 55

65 ≤ ηwh < 100

75 ≤ ηwh < 115

80 ≤ ηwh < 123

85 ≤ ηwh < 131

B

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

35 ≤ ηwh < 38

35 ≤ ηwh < 38

39 ≤ ηwh < 65

50 ≤ ηwh < 75

55 ≤ ηwh < 80

60 ≤ ηwh < 85

C

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

36 ≤ ηwh < 39

37 ≤ ηwh < 50

38 ≤ ηwh < 55

40 ≤ ηwh < 60

D

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

33 ≤ ηwh < 36

34 ≤ ηwh < 37

35 ≤ ηwh < 38

36 ≤ ηwh < 40

E

22 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

30 ≤ ηwh < 33

30 ≤ ηwh < 34

30 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 36

F

19 ≤ ηwh < 22

20 ≤ ηwh < 23

23 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

28 ≤ ηwh < 32

G

ηwh < 19

ηwh < 20

ηwh < 23

ηwh < 23

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 28

2.   KARŠTO VANDENS TALPYKLŲ ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO KLASĖS

Karšto vandens talpyklų energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jos savaiminį nuostolį, kaip nustatyta 2 lentelėje.2  lentelė

Karšto vandens talpyklų energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Savaiminis nuostolis S (vatais), kai talpa yra V (litrais)

A+

image

A

image

B

image

C

image

D

image

E

image

F

image

G

image
III PRIEDAS

Etiketės

1.   VANDENS ŠILDYTUVAI

1.1.    1 etiketė

1.1.1.    Įprasti vandens šildytuvai, klasifikuojami pagal energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A iki G

image

a) Etiketėje pateikiama ši informacija:

I. tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II. tiekėjo modelio žymuo;

III. vandens šildymo funkcija, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide;

IV. pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma vandens šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

V. pagal VIII priedo 4 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kWh ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo GJ;

VI. garso galios lygis LWA patalpoje (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

VII. jei įprasti vandens šildytuvai gali veikti tik ne piko valandomis, gali būti pridedama 4 punkto d papunkčio (10) nurodyta piktograma.

b) Įprastų vandens šildytuvų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 4 punkte.

1.1.2.    Saulės energijos vandens šildytuvai, klasifikuojami pagal energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A iki G

image

a) Etiketėje pateikiama ši informacija:

I. tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II. tiekėjo modelio žymuo;

III. vandens šildymo funkcija, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide;

IV. pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė vidutinio klimato sąlygomis; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma vandens šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

V. pagal VIII priedo 4 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kWh arba metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo GJ vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

VI. Europos saulės energijos žemėlapis, kuriame parodytos trys orientacinės visuminės saulės energinės apšvietos zonos;

VII. garso galios lygis LWA patalpoje (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

b) Saulės energijos vandens šildytuvų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 5 punkte.

1.1.3.    Vandens šildytuvai su šilumos siurbliais, klasifikuojami pagal energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A iki G

image

a) Etiketėje pateikiama ši informacija:

I. tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II. tiekėjo modelio žymuo;

III. vandens šildymo funkcija, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide;

IV. pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė vidutinio klimato sąlygomis; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma vandens šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

V. pagal VIII priedo 4 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kWh ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo GJ vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

VI. Europos temperatūrų žemėlapis, kuriame parodytos trys orientacinės temperatūrų zonos;

VII. garso galios lygis LWA patalpoje (jei taikytina) ir lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

VIII. jei vandens šildytuvai su šilumos siurbliais gali veikti tik ne piko valandomis, gali būti pridedama 6 punkto d papunkčio (11) nurodyta piktograma.

b) Vandens šildytuvų su šilumos siurbliais etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 6 punkte. Taikant išimtį, jei modeliui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 ( 4 ) buvo suteiktas ES ekologinis ženklas, galima pridėti ES ekologinio ženklo kopiją.

1.2.    2 etiketė

1.2.1.    Įprasti vandens šildytuvai, klasifikuojami pagal energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+ iki F

image

a) Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1.1 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

b) Įprastų vandens šildytuvų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 4 punkte.

1.2.2.    Saulės energijos vandens šildytuvai, klasifikuojami pagal energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+ iki F

image

a) Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1.2 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

b) Saulės energijos vandens šildytuvų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 5 punkte.

1.2.3.    Vandens šildytuvai su šilumos siurbliais, klasifikuojami pagal energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+ iki F

image

a) Etiketėje pateikiama šio priedo 1.1.3 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

b) Vandens šildytuvų su šilumos siurbliais etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 6 punkte.

2.   KARŠTO VANDENS TALPYKLOS

2.1.    Karšto vandens talpyklų, klasifikuojamų pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A iki G, 1 etiketė

image

a) Etiketėje pateikiama ši informacija:

I. tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II. tiekėjo modelio žymuo;

III. vandens talpyklos funkcija;

IV. pagal II priedo 2 punktą apskaičiuota energijos vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma karšto vandens talpyklos energijos vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

V. savaiminis nuostolis (W), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

VI. karšto vandens talpyklos talpa (litrais), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

b) Karšto vandens talpyklų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 7 punkte.

2.2.    Karšto vandens talpyklų, klasifikuojamų pagal energijos vartojimo efektyvumo klases nuo A+ iki F, 2 etiketė

image

a) Etiketėje pateikiama šio priedo 2.1 punkto a papunktyje nurodyta informacija.

b) Karšto vandens talpyklų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 7 punkte.

3.   VANDENS ŠILDYTUVO IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

Vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektai, klasifikuojami pagal energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki G

image

a) Etiketėje pateikiama ši informacija:

I. prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II. prekiautojo ir (arba) tiekėjo modelio (-ų) žymuo;

III. vandens šildymo funkcija, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide;

IV. pagal II priedo 1 punktą apskaičiuota vandens šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė;

V. ženklas, ar saulės energijos kolektorius ir karšto vandens talpykla gali būti vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekte;

VI. pagal IV priedo 4 punktą apskaičiuota vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė; rodyklės smaigalys, kuriame nurodoma vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė, yra tokiame pačiame aukštyje kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys.

b) Vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektų etiketės forma atitinka nustatytąją šio priedo 8 punkte. Vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektų, klasifikuojamų pagal energijos vartojimo vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klases nuo A+++ iki D, paskutinių skalės nuo A+++ iki G klasių nuo E iki G galima neįtraukti.

4.

Įprastų vandens šildytuvų etiketės forma

image

Pagal ją:

a) Etiketė yra bent 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

b) Fonas yra baltos spalvos.

c) Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00, 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d) Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

image   ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

image   ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

image   Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas: plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm.

image   Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm.

image   Vandens šildymo funkcija

  Piktograma atitinka pavaizduotąją, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide – Calibri bold 16 pt, 100 % juodos.

image   Skalė A-G arba A+-F

  Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

 

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

  Tekstas. Calibri bold 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu.

image   Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė

  Rodyklė. plotis – 22 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos.

  Tekstas. Calibri bold 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu.

image   Garso galios lygis patalpoje

  Piktograma atitinka pavaizduotąją.

  Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

  Vertė YZ. Calibri bold 15 pt, 100 % juodos.

  Tekstas „dB“. Calibri bold 10 pt, 100 % juodos.

image   Per metus suvartojamos energijos kiekis, kWh per metus arba GJ per metus

  Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

  Vertė „WXYZ“ arba „YZ“. Calibri bold, bent 20 pt, 100 % juodos.

  Tekstas „kWh per metus“ arba „GJ per metus“. Calibri regular, bent 15 pt, 100 % juodos.

image   Jei taikytina, tinkamumas naudoti ne piko metu

  Piktograma atitinka pavaizduotąją.

  Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

image   Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

  Tekstas. Calibri bold, 10 pt.

image   Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

image   Tiekėjo modelio žymuo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote.

5.

Saulės energijos vandens šildytuvų etiketės forma

image

Pagal ją:

a) Etiketė yra bent 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

b) Fonas yra baltos spalvos.

c) Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00, 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d) Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

image   ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

image   ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

image   Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas: plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm.

image   Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm.

image   Vandens šildymo funkcija

 Piktograma atitinka pavaizduotąją, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide – Calibri bold 16 pt, 100 % juodos.

image   Skalė A-G arba A+-F

  Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

 

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

  Tekstas. Calibri bold 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu.

image   Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė

  Rodyklė. plotis – 22 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos.

  Tekstas. Calibri bold 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu.

image   Garso galios lygis patalpoje

  Piktograma atitinka pavaizduotąją.

  Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

  Vertė „YZ“. Calibri bold 15 pt, 100 % juodos.

  Tekstas „dB“. Calibri bold 10 pt, 100 % juodos.

image   Per metus suvartojamos energijos kiekis, kWh per metus arba GJ per metus

  Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

  Vertės „WXYZ“ arba „YZ“. Calibri, bent 13 pt, 100 % juodos.

  Tekstas „kWh per metus“ arba „GJ per metus“. Calibri regular, bent 11 pt, 100 % juodos.

image   Europos saulės energijos žemėlapis ir spalvoti kvadratėliai

  Piktograma atitinka pavaizduotąją.

  Spalvos: tamsiai mėlyna 86-51-00-00,

 vidutinio tamsumo mėlyna 53-08-00-00,

 šviesiai mėlyna 25-00-02-00.

image   Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

  Tekstas. Calibri bold, 10 pt.

image   Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

image   Tiekėjo modelio žymuo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote.

6.

Vandens šildytuvų su šilumos siurbliais etiketės forma

image

Pagal ją:

a) Etiketė yra bent 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

b) Fonas yra baltos spalvos.

c) Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00, 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d) Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

image   ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

image   ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

image   Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas: plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm.

image   Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm.

image   Vandens šildymo funkcija

 Piktograma atitinka pavaizduotąją, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide – Calibri bold 16 pt, 100 % juodos.

image   Skalė A-G arba A+-F

  Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

 

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

  Tekstas. Calibri bold 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu.

image   Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė

  Rodyklė. Plotis – 22 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos.

  Tekstas. Calibri bold 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu.

image   Garso galios lygis patalpoje (jei taikytina) ir lauke

  Piktograma atitinka pavaizduotąją.

  Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

  Vertė „YZ“. Calibri bold 15 pt, 100 % juodos.

  Tekstas „dB“. Calibri bold 10 pt, 100 % juodos.

image   Per metus suvartojamos energijos kiekis, kWh per metus arba GJ per metus

  Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

  Vertės „WXYZ“ arba „YZ“. Calibri, bent 13 pt, 100 % juodos.

  Tekstas „kWh per metus“ arba „GJ per metus“. Calibri regular, bent 11 pt, 100 % juodos.

image   Europos temperatūrų žemėlapis ir spalvoti kvadratėliai

  Piktograma atitinka pavaizduotąją.

  Spalvos: tamsiai mėlyna 86-51-00-00,

 vidutinio tamsumo mėlyna 53-08-00-00,

 šviesiai mėlyna 25-00-02-00.

image   Jei taikytina, tinkamumas naudoti ne piko metu

  Piktograma atitinka pavaizduotąją.

  Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

image   Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

  Tekstas. Calibri bold, 10 pt.

image   Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

image   Tiekėjo modelio žymuo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote.

7.

Karšto vandens talpyklų etiketės forma

image

Pagal ją:

a) Etiketė yra bent 105 mm pločio ir 200 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

b) Fonas yra baltos spalvos.

c) Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00, 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d) Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

image   ES etiketės apvado linija. 4 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

image   ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

image   Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas: plotis – 86 mm, aukštis – 17 mm.

image   Linija po ženklais. 1 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 86 mm.

image   Vandens talpyklos funkcija

  Piktograma atitinka pavaizduotąją.

image   Skalė A-G arba A+-F

  Rodyklė. Aukštis – 7 mm, tarpelis – 1 mm, spalvos:

 

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

  Tekstas. Calibri bold 16 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu.

image   Energijos vartojimo efektyvumo klasė

  Rodyklė. Plotis – 22 mm, aukštis – 12 mm, 100 % juodos.

  Tekstas. Calibri bold 24 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklas „+“ viršutiniu indeksu.

image   Savaiminis nuostolis

  Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

  Vertė „YZ“. Calibri bold 45 pt, 100 % juodos.

  Tekstas „W“. Calibri bold 30 pt, 100 % juodos.

image   Talpa

  Apvadas. 2 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

  Vertė „XYZ“. Calibri bold 45 pt, 100 % juodos.

  Tekstas „L“. Calibri bold 30 pt, 100 % juodos.

image   Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

  Tekstas. Calibri bold, 10 pt.

image   Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

image   Tiekėjo modelio žymuo

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio informacija turi tilpti 86 × 12 mm plote.

8.

Vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto etiketės forma

image

Pagal ją:

a) Etiketė yra bent 210 mm pločio ir 297 mm aukščio. Jeigu spausdinama didesnė etiketė, sudedamosios jos dalys vis tiek atitinka pirmiau nustatytas proporcijas.

b) Fonas yra baltos spalvos.

c) Spalvos koduojamos pagal spalvų modelį CMYK (žydra, purpurinė, geltona ir juoda) vadovaujantis šiuo pavyzdžiu – 00-70-X-00, 0 % žydros, 70 % purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d) Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai žymi nuorodą į pirmiau pateiktą schemą):

image   ES etiketės apvado linija. 6 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

image   ES logotipas. Spalvos – X-80-00-00 ir 00-00-X-00.

image   Energijos ženklas. Spalva – X-00-00-00. Piktograma atitinka pavaizduotąją. ES logotipas ir energijos ženklas: plotis – 191 mm, aukštis – 37 mm.

image   Linija po ženklais. 2 pt, spalva – 100 % žydros, ilgis – 191 mm.

image   Vandens šildymo funkcija

 Piktograma atitinka pavaizduotąją, įskaitant deklaruotąjį apkrovos profilį, pagal VII priedo 3 lentelę žymimą atitinkama raide – Calibri bold 22 pt, 100 % juodos.

image   Vandens šildytuvas

  Piktograma atitinka pavaizduotąją.

  Vandens šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė

 

Rodyklė. Plotis – 24 mm, aukštis – 14 mm, 100 % juodos.

Tekstas. Calibri bold 28 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos.

  Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

image   Komplektas su saulės energijos kolektoriumi ir (arba) karšto vandens talpykla

  Piktogramos atitinka pavaizduotąsias.

  Ženklas „+“. Calibri bold 50 pt, 100 % žydros.

  Langeliai. Plotis – 12 mm, aukštis – 12 mm, linija – 4 pt, 100 % žydros.

  Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

image   Skalė A+++-G su apvadu

  Rodyklė. Aukštis – 15 mm, tarpelis – 3 mm, spalvos:

 

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70-00-X-00,

trečia klasė – 30-00-X-00,

ketvirta klasė – 00-00-X-00,

penkta klasė – 00-30-X-00,

šešta klasė – 00-70-X-00,

septinta klasė – 00-X-X-00,

jei yra, žemiausios klasės – 00-X-X-00.

  Tekstas. Šriftas Calibri bold, 30 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

  Apvadas. 3 pt, spalva – 100 % žydros, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

image   Vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė

  Rodyklė. Plotis – 33 mm, aukštis – 19 mm, 100 % juodos.

  Tekstas. Šriftas Calibri bold, 40 pt, didžiosios raidės, baltos spalvos, ženklai „+“ viršutiniu indeksu, sulygiuota vienoje eilutėje.

image   Etiketės nustatymo metai ir reglamento numeris

  Tekstas. Calibri bold, 12 pt.

image   Prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas

image   Prekiautojo ir (arba) tiekėjo modelio (-ų) žymuo

Prekiautojo ir (arba) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio žymuo turi tilpti 191 × 19 mm plote.
IV PRIEDAS

Gaminio vardinių parametrų lentelė

1.   VANDENS ŠILDYTUVAI

1.1. Vandens šildytuvo vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; informacija pateikiama ir gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente:

a) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

b) tiekėjo modelio žymuo;

c) deklaruotasis apkrovos profilis, pažymėtas atitinkama raide ir atitinkantis įprastą naudojimą pagal VII priedo 3 lentelę;

d) pagal II priedo 1 punktą nustatyta modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė – saulės energijos vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais vidutinio klimato sąlygomis;

e) pagal VIII priedo 3 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) – saulės energijos vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais vidutinio klimato sąlygomis;

f) pagal VIII priedo 4 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kWh ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo GJ – saulės energijos vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais vidutinio klimato sąlygomis;

g) jei taikytina, kiti vandens šildytuvui naudoti tinkami apkrovos profiliai ir atitinkamas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ir metinis elektros energijos suvartojimas, kaip nustatyta e ir f punktuose;

h) tiekėjo rinkai pateikto vandens šildytuvo termostato temperatūros nuostatos;

i) garso galios lygis LWA patalpoje (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (vandens šildytuvų su šilumos siurbliais, jei taikytina);

j) jei taikytina, pastaba, kad vandens šildytuvas gali veikti tik ne piko valandomis;

k) visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint vandens šildytuvą;

l) jei deklaruojama, kad vertė smart yra 1, pastaba, kad informacija apie energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumą, atitinkamai metinį elektros energijos suvartojimą ir kuro sunaudojimą, yra tiksli tik jei įjungtos pažangaus valdymo funkcijos;

be to, saulės energijos vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais:

m) pagal VIII priedo 3 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

n) pagal VIII priedo 4 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kWh ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo GJ šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

be to, saulės energijos vandens šildytuvų:

o) kolektoriaus apertūros plotas (m2), suapvalintas iki šimtųjų;

p) nulinio nuostolio efektyvumas, suapvalintas iki tūkstantųjų;

q) pirmosios eilės koeficientas (W/(m2 K)), suapvalintas iki šimtųjų;

r) antrosios eilės koeficientas (W/(m2 K2)), suapvalintas iki tūkstantųjų;

s) kritimo kampo modifikatorius, suapvalintas iki šimtųjų;

t) talpa (litrais), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

u) siurblio vartojamoji galia (W), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

v) budėjimo veiksenos vartojamoji galia (W), suapvalinta iki šimtųjų;

be to, vandens šildytuvų su šilumos siurbliais:

w) garso galios lygis LWA lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

1.2. Keliems to paties tiekėjo vandens šildytuvo modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

1.3. Vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą etiketės kopiją. Jei pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, taip pat pateikiama 1,1 punkte nurodyta informacija, kurios nėra etiketėje.

2.   KARŠTO VANDENS TALPYKLOS

2.1. Karšto vandens talpyklos vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; informacija pateikiama ir gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente:

a) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

b) tiekėjo modelio žymuo;

c) pagal II priedo 2 punktą nustatyta modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė;

d) savaiminis nuostolis (W), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

e) talpa (litrais), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

2.2. Keliems to paties tiekėjo karšto vandens talpyklos modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

2.3. Vardinių parametrų lentelėje nurodomą informaciją galima pateikti kaip spalvotą ar nespalvotą etiketės kopiją. Jei pasirenkamas šis informacijos pateikimo būdas, taip pat pateikiama 2.1 punkte nurodyta informacija, kurios nėra etiketėje.

3.   SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIAI

3.1. Saulės energijos įrenginio vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; informacija pateikiama ir gaminio brošiūroje ar kitame su gaminiu pateikiamame dokumente (kolektoriaus kontūro siurbliams, jei taikytina):

a) tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

b) tiekėjo modelio žymuo;

c) kolektoriaus apertūros plotas (m2), suapvalintas iki šimtųjų;

d) nulinio nuostolio efektyvumas, suapvalintas iki tūkstantųjų;

e) pirmosios eilės koeficientas (W/(m2 K)), suapvalintas iki šimtųjų;

f) antrosios eilės koeficientas (W/(m2 K2)), suapvalintas iki tūkstantųjų;

g) kritimo kampo modifikatorius, suapvalintas iki šimtųjų;

h) talpa (litrais), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

i) metinis ne saulės šilumos sandas Qnonsol elektros energijos pirminės energijos kWh ir (arba) kuro didžiausiojo šilumingumo kWh, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kai apkrovos profilis yra M, L, XL ir XXL vidutinio klimato sąlygomis;

j) siurblio vartojamoji galia (W), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

k) budėjimo veiksenos vartojamoji galia (W), suapvalinta iki šimtųjų;

l) metinis pagalbinės elektros energijos suvartojimas Qauxi galutinės energijos kWh, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

3.2. Keliems to paties tiekėjo saulės įrenginio modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

4.   VANDENS ŠILDYTUVO IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

Vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto vardinių parametrų lentelėje yra 1 paveiksle nurodyti elementai, pagal kuriuos įvertinamas vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas; įrašoma ši informacija:

 I. vandens šildytuvo energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo vertė (%),

 II. matematinio reiškinio
image vertė, čia – Qref iš VII priedo 3 lentelės, Qnonsol iš saulės energijos įrenginio vardinių parametrų lentelės, kai vandens šildytuvo deklaruotasis apkrovos profilis yra M, L, XL arba XXL,

 III. matematinio reiškinio
image vertė, išreikšta %, čia – Qaux iš saulės įrenginio vardinių parametrų lentelės, Qref iš VII priedo 3 lentelės, kai deklaruotasis apkrovos profilis yra M, L, XL arba XXL.

1    paveikslas

Vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektui skirta vardinių parametrų lentelė, kurioje parodytas siūlomo komplekto energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas

image
V PRIEDAS

Techniniai dokumentai

1.   VANDENS ŠILDYTUVAI

3 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytuose vandens šildytuvų techniniuose dokumentuose pateikiama:

a) tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b) vandens šildytuvo modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;

c) prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d) prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

e) tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

f) VII priedo 7 punkte nurodytų techninių parametrų matavimo rezultatai;

g) VIII priedo 2 punkte nurodytų techninių parametrų apskaičiavimo rezultatai;

h) visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint vandens šildytuvą.

2.   KARŠTO VANDENS TALPYKLOS

3 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytuose karšto vandens talpyklų techniniuose dokumentuose pateikiama:

a) tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b) karšto vandens talpyklos modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;

c) prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d) prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

e) tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

f) VII priedo 8 punkte nurodytų techninių parametrų matavimo rezultatai;

g) visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint karšto vandens talpyklą.

3.   SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIAI

3 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytuose saulės energijos įrenginių techniniuose dokumentuose pateikiama:

a) tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b) saulės energijos įrenginio modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;

c) prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d) prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

e) tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

f) VII priedo 9 punkte nurodytų techninių parametrų matavimo rezultatai;

g) visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint saulės energijos įrenginį.

4.   VANDENS ŠILDYTUVO IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

3 straipsnio 4 dalies c punkte nurodytuose vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektų techniniuose dokumentuose pateikiama:

a) tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b) vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto modelio aprašas, pakankamas jam vienareikšmiškai identifikuoti;

c) prireikus nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d) prireikus kiti naudoti techniniai standartai ir specifikacijos;

e) tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir parašas;

f) techniniai parametrai:

 energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus,

 šio priedo 1, 2, 3 punktuose nustatyti techniniai parametrai;

g) visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektą.
VI PRIEDAS

▼M1

Informacija, pateikiama, kai galutinis naudotojas negali apžiūrėti siūlomo gaminio, išskyrus apžiūrą internete

▼B

1.   VANDENS ŠILDYTUVAI

1.1. 4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a) deklaruotasis apkrovos profilis, pažymėtas atitinkama raide ir atitinkantis įprastą naudojimą pagal VII priedo 3 lentelę;

b) pagal II priedo 1 punktą nustatyta modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė vidutinio klimato sąlygomis;

c) pagal VIII priedo 3 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) vidutinio klimato sąlygomis;

d) pagal VIII priedo 4 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kWh ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo GJ vidutinio klimato sąlygomis;

e) garso galios lygis patalpoje (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (vandens šildytuvų su šilumos siurbliais, jei taikytina);

be to, saulės energijos vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais:

f) pagal VIII priedo 3 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%) šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

g) pagal VIII priedo 4 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas metinis elektros energijos suvartojimas galutinės energijos kWh ir (arba) metinis kuro sunaudojimas didžiausiojo šilumingumo GJ šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis;

be to, saulės energijos vandens šildytuvų:

h) kolektoriaus apertūros plotas (m2), suapvalintas iki šimtųjų;

i) talpa (litrais), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

be to, vandens šildytuvų su šilumos siurbliais:

j) garso galios lygis lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

1.2. Jei pateikiama kita į vardinių parametrų lentelę įtraukta informacija, jos forma ir pateikimo eilės tvarka turi atitikti nurodytąją IV priedo 1 punkte.

1.3. Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 1.1 ir 1.2 punktuose nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.

2.   KARŠTO VANDENS TALPYKLOS

2.1. 4 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a) pagal II priedo 2 punktą nustatyta modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė;

b) savaiminis nuostolis (W), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

c) talpa (litrais), suapvalinta iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

2.2. Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 2.1 punkte nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.

3.   VANDENS ŠILDYTUVO IR SAULĖS ENERGIJOS ĮRENGINIO KOMPLEKTAI

3.1. 4 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a) pagal II priedo 1 punktą nustatyta modelio energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo klasė;

b) energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

c) IV priedo 1 paveiksle nustatyti elementai.

3.2. Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama 3.1 punkte nurodyta informacija, turi būti tokie, kad informaciją būtų lengva perskaityti.
VII PRIEDAS

Matavimas

1.

Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais matavimai atliekami pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir pakartojamus matavimo metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus. Jie atitinka 2–9 punktuose nustatytas sąlygas ir techninius parametrus.

2.

Bendrosios vandens šildytuvų bandymo sąlygos:

a) matavimas atliekamas taikant 3 lentelėje nustatytus apkrovos profilius;

b) matavimas atliekamas šiuo 24 valandų matavimo ciklu:

 00.00–06.59 – be vandens ėmimo,

 nuo 07.00 – vandens ėmimas pagal deklaruotąjį apkrovos profilį,

 po paskutinio vandens ėmimo iki 24.00 – be vandens ėmimo;

c) deklaruotasis apkrovos profilis yra didžiausios apkrovos profilis arba pirmas apkrovos profilis po didžiausios apkrovos profilio.3  lentelė

Vandens šildytuvų apkrovos profiliai

h

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07.00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

07.05

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.15

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.26

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

 

07.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.30

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

11.45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

12.00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12.30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12.45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14.30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

18.15

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

40

 

18.30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19.00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19.30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20.00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20.30

 

 

 

 

 

 

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20.45

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21.15

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21.30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

0,525

5

45

 

21.35

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21.45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

Qref

0,345

2,100

2,100

2,1003 lentelės tęsinys

Vandens šildytuvų apkrovos profiliai

h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07.00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

07.05

1,4

6

40

 

1,4

6

40

 

 

 

 

 

07.15

 

 

 

 

 

 

 

 

1,82

6

40

 

07.26

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

07.30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

07.45

 

 

 

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

08.01

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08.05

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

08.15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08.25

 

 

 

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

08.30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

08.45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09.00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09.30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

10.30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

11.30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

11.45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14.30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

15.30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

16.30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

18.00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

18.15

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

18.30

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

19.00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

19.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.46

 

 

 

 

 

 

 

 

4,42

10

10

40

21.00

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

21.15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

21.30

1,4

6

40

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

21.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qref

5,845

11,655

19,073 lentelės tęsinys

Vandens šildytuvų apkrovos profiliai

h

XXL

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

07.00

0,105

3

25

 

07.05

 

 

 

 

07.15

1,82

6

40

 

07.26

0,105

3

25

 

07.30

 

 

 

 

07.45

6,24

16

10

40

08.01

0,105

3

25

 

08.05

 

 

 

 

08.15

0,105

3

25

 

08.25

 

 

 

 

08.30

0,105

3

25

 

08.45

0,105

3

25

 

09.00

0,105

3

25

 

09.30

0,105

3

25

 

10.00

0,105

3

25

 

10.30

0,105

3

10

40

11.00

0,105

3

25

 

11.30

0,105

3

25

 

11.45

0,105

3

25

 

12.00

 

 

 

 

12.30

 

 

 

 

12.45

0,735

4

10

55

14.30

0,105

3

25

 

15.00

0,105

3

25

 

15.30

0,105

3

25

 

16.00

0,105

3

25

 

16.30

0,105

3

25

 

17.00

0,105

3

25

 

18.00

0,105

3

25

 

18.15

0,105

3

40

 

18.30

0,105

3

40

 

19.00

0,105

3

25

 

19.30

 

 

 

 

20.00

 

 

 

 

20.30

0,735

4

10

55

20.45

 

 

 

 

20.46

6,24

16

10

40

21.00

 

 

 

 

21.15

0,105

3

25

 

21.30

6,24

16

10

40

21.35

 

 

 

 

21.45

 

 

 

 

Qref

24,53

3.

Vandens šildytuvų atitikties pažangiojo valdymo reikalavimams (smart) bandymo sąlygos

Jei, tiekėjo nuomone, dera nurodyti, kad smart vertė yra 1, savaitinis elektros energijos suvartojimas ir (arba) savaitinis kuro sunaudojimas su pažangiaisiais valdikliais ir savaitinis elektros energijos suvartojimas ir (arba) savaitinis kuro sunaudojimas be jų matuojamas šiuo dviejų savaičių matavimo ciklu:

 1–5 dienos – iš deklaruotojo apkrovos profilio ir po jo einančio pirmo apkrovos profilio pasirenkama atsitiktinė apkrovos profilių seka, pažangieji valdikliai išjungti,

 6 ir 7 dienos – be vandens ėmimo, pažangieji valdikliai išjungti,

 8–12 dienos – kartojama 1–5 dienų seka, pažangieji valdikliai įjungti,

 13 ir 14 dienos – be vandens ėmimo, pažangieji valdikliai įjungti,

 per 1–7 dienas išmatuoto naudingosios energijos kiekio ir per 8–14 dienas išmatuoto naudingosios energijos kiekio skirtumas yra nedidesnis kaip 2 proc. deklaruotojo apkrovos profilio Qref .

4.

Saulės energijos vandens šildytuvų bandymo sąlygos

Saulės energijos kolektorius, saulės energijos karšto vandens talpykla, kolektoriaus kontūro siurblys (jei taikytina) ir šilumos generatorius bandomi atskirai. Jei saulės energijos kolektoriaus ir saulės energijos karšto vandens talpyklos išbandyti atskirai neįmanoma, bandomas jų derinys. Šilumos generatorius bandomas pagal šio priedo 2 punkte nustatytas sąlygas.

Rezultatai naudojami VIII priedo 3 punkto b papunktyje nustatytam skaičiavimui pagal 4 ir 5 lentelių sąlygas. Skaičiuojant Qtota , laikoma, kad šilumos generatoriaus, kuriuo gaunama kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šiluma, efektyvumas yra 100/CC, išreikštas %.

5.

Vandens šildytuvų su šilumos siurbliais bandymo sąlygos:

 vandens šildytuvai su šilumos siurbliais bandomi pagal 6 lentelėje nustatytas sąlygas,

 vandens šildytuvai su šilumos siurbliais, kurių šilumos šaltinis yra ventiliacijos šalinamas oras, bandomi pagal 7 lentelėje nustatytas sąlygas.

6.

Saulės energijos įrenginių bandymo sąlygos

Saulės energijos kolektorius, saulės energijos karšto vandens talpykla ir kolektoriaus kontūro siurblys (jei taikytina) bandomi atskirai. Jei saulės energijos kolektoriaus ir saulės energijos karšto vandens talpyklos išbandyti atskirai neįmanoma, bandomas jų derinys.

Rezultatai naudojami skaičiuojant apkrovos profilių M, L, XL ir XXL parametrus Qnonsol vidutinio klimato sąlygomis, nustatytomis 4 ir 5 lentelėse, ir Qaux .4  lentelė

Vidutinė dienos temperatūra [°C]

 

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Vidutinio klimato sąlygos

+ 2,8

+ 2,6

+ 7,4

+ 12,2

+ 16,3

+ 19,8

+ 21,0

+ 22,0

+ 17,0

+ 11,9

+ 5,6

+ 3,2

Šaltesnio klimato sąlygos

– 3,8

– 4,1

– 0,6

+ 5,2

+ 11,0

+ 16,5

+ 19,3

+ 18,4

+ 12,8

+ 6,7

+ 1,2

– 3,5

Šiltesnio klimato sąlygos

+ 9,5

+ 10,1

+ 11,6

+ 15,3

+ 21,4

+ 26,5

+ 28,8

+ 27,9

+ 23,6

+ 19,0

+ 14,5

+ 10,45  lentelė

Vidutinė visuminė saulės energinė apšvieta [W/m2]

 

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Vidutinio klimato sąlygos

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

Šaltesnio klimato sąlygos

22

75

124

192

234

237

238

181

120

64

23

13

Šiltesnio klimato sąlygos

128

137

182

227

248

268

268

263

243

175

126

1096  lentelė

Standartinės vandens šildytuvų su šilumos siurbliais veikimo sąlygos, sausuoju termometru išmatuota oro temperatūra (skliaustuose nurodyta drėgnuoju termometru išmatuota temperatūra)

Šilumos šaltinis

Lauko temperatūra

Patalpos temperatūra

Ventiliacijos šalinamas oras

Tirpalas-vanduo

Vanduo

Klimato sąlygos

Vidutinio klimato sąlygos

Šaltesnio klimato sąlygos

Šiltesnio klimato sąlygos

Netaikoma

Visos klimato sąlygos

Temperatūra

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 2 °C (+ 1 °C)

+ 14 °C (+ 13 °C)

+ 20 °C (maks. + 15 °C)

+ 20 °C (+ 12 °C)

0 °C (įtekantis) /– 3 °C (ištekantis)

+ 10 °C (įtekantis) /+ 7 °C (ištekantis)7  lentelė

Didžiausias ventiliacijos šalinamo oro srautas [m3/h], esant 20 °C temperatūrai ir 5,5 g/m3 drėgnumui

Deklaruotasis apkrovos profilis

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Didžiausias ventiliacijos šalinamo oro srautas

109

128

128

159

190

870

1 021

7.

Techniniai vandens šildytuvų parametrai

Nustatomi šie vandens šildytuvų parametrai:

a) elektros energijos suvartojimas per parą Qelec (kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

b) deklaruotasis apkrovos profilis, pažymėtas atitinkama raide pagal šio priedo 3 lentelę;

c) garso galios lygis patalpoje (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (vandens šildytuvų su šilumos siurbliais, jei taikytina);

be to, iškastinį ir (arba) biomasės kurą naudojančių vandens šildytuvų:

d) kuro sunaudojimas per parą Qfuel (didžiausiojo šilumingumo kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

be to, vandens šildytuvų, kurių deklaruota vertė smart yra 1:

e) savaitinis kuro sunaudojimas su pažangiaisiais valdikliais Qfuel,week,smart (didžiausiojo šilumingumo kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

f) savaitinis elektros energijos suvartojimas su pažangiaisiais valdikliais Qelec,week,smart (kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

g) savaitinis kuro sunaudojimas be pažangiųjų valdiklių Qfuel,week (didžiausiojo šilumingumo kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

h) savaitinis elektros energijos suvartojimas be pažangiųjų valdiklių Qelec,week (kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

be to, saulės energijos vandens šildytuvų:

i) kolektoriaus apertūros plotas Asol (m2), suapvalintas iki šimtųjų;

j) nulinio nuostolio efektyvumas η0 , suapvalintas iki tūkstantųjų;

k) pirmosios eilės koeficientas a1 (W/(m2 K)), suapvalintas iki šimtųjų;

l) antrosios eilės koeficientas a2 (W/(m2 K2)), suapvalintas iki tūkstantųjų;

m) kritimo kampo modifikatorius IAM, suapvalintas iki šimtųjų;

n) siurblio vartojamoji galia solpump (W), suapvalinta iki šimtųjų;

o) budėjimo veiksenos vartojamoji galia solstandby (W), suapvalinta iki šimtųjų;

be to, vandens šildytuvų su šilumos siurbliais:

p) garso galios lygis LWA lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

8.

Techniniai karšto vandens talpyklų parametrai

Nustatomi šie techniniai karšto vandens talpyklų parametrai:

a) talpa V (litrais), suapvalinta iki dešimtųjų;

b) savaiminis nuostolis S (W), suapvalintas iki dešimtųjų.

9.

Techniniai saulės energijos įrenginių parametrai

Nustatomi šie saulės energijos įrenginių parametrai:

a) kolektoriaus apertūros plotas Asol (m2), suapvalintas iki šimtųjų;

b) nulinio nuostolio efektyvumas η0 , suapvalintas iki tūkstantųjų;

c) pirmosios eilės koeficientas a1 (W/(m2 K)), suapvalintas iki šimtųjų;

d) antrosios eilės koeficientas a2 (W/(m2 K2)), suapvalintas iki tūkstantųjų;

e) kritimo kampo modifikatorius IAM, suapvalintas iki šimtųjų;

f) siurblio vartojamoji galia solpump (W), suapvalinta iki šimtųjų;

g) budėjimo veiksenos vartojamoji galia solstandby (W), suapvalinta iki šimtųjų.
VIII PRIEDAS

Vandens šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo apskaičiavimo metodas

1.

Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais skaičiavimas atliekamas pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus tinkamus skaičiavimo metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus. Jie atitinka 2–6 punktuose nustatytus techninius parametrus ir skaičiavimą.

Atliekant skaičiavimą naudojami techniniai parametrai matuojami pagal VII priedą.

2.

Techniniai vandens šildytuvų parametrai

Apskaičiuojami šie vidutinio klimato sąlygomis veikiančių vandens šildytuvų parametrai:

a) energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ηwh (%), suapvalintas iki dešimtųjų;

b) metinis elektros energijos suvartojimas AEC galutinės energijos kWh, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

be to, vidutinio klimato sąlygomis veikiančių kurą naudojančių vandens šildytuvų:

c) metinis kuro sunaudojimas AFC didžiausiojo šilumingumo kWh, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

be to, vidutinio klimato sąlygomis veikiančių saulės energijos vandens šildytuvų:

d) šilumos generatoriaus energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ηwh,nonsol (%), suapvalintas iki dešimtųjų;

e) metinis pagalbinės elektros energijos suvartojimas Qaux galutinės energijos kWh, suapvalintas iki dešimtųjų;

be to, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis veikiančių saulės energijos vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais:

f) a–c punktuose nustatyti parametrai;

be to, vidutinio, šaltesnio ir šiltesnio klimato sąlygomis veikiančių saulės energijos vandens šildytuvų:

g) metinis ne saulės šilumos sandas Qnonsol elektros energijos pirminės energijos kWh ir (arba) kuro didžiausiojo šilumingumo kWh, suapvalintas iki dešimtųjų.

3.

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo ηwh apskaičiavimas

a) Įprastų vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais

energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas apskaičiuojamas taip:

image

Vandens šildytuvų su vandens-vandens ir tirpalo-vandens šilumos siurbliais atveju atsižvelgiama į tai, kiek elektros energijos suvartoja vienas arba keli požeminio vandens siurbliai;

b) saulės energijos vandens šildytuvų

energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas apskaičiuojamas taip:

image

čia:

image

4.

Metinio elektros energijos suvartojimo AEC ir metinio kuro sunaudojimo AFC apskaičiavimas

a) įprastų vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais

metinis elektros energijos suvartojimas AEC galutinės energijos kWh apskaičiuojamas taip:

image

metinis kuro sunaudojimas AFC didžiausiojo šilumingumo GJ apskaičiuojamas taip:

image

b) saulės energijos vandens šildytuvų

metinis elektros energijos suvartojimas AEC galutinės energijos kWh apskaičiuojamas taip:

image

metinis kuro sunaudojimas AFC didžiausiojo šilumingumo GJ apskaičiuojamas taip:

image

5.

Pažangiojo valdymo daugiklio SCF ir atitikties pažangiojo valdymo reikalavimams smart nustatymas

a) pažangiojo valdymo daugiklis apskaičiuojamas taip:

image

b) jei SCF ≥ 0,07, vertė smart yra 1. Kitaip vertė smart yra 0.

6.

Aplinkos pataisos Qcor nustatymas

Aplinkos pataisa apskaičiuojama taip:

a) elektros energiją vartojančių įprastų vandens šildytuvų:

image

b) kurą naudojančių įprastų vandens šildytuvų:

image

c) vandens šildytuvų su šilumos siurbliais:

image

čia:

kiekvieno apkrovos profilio vertė k nurodyta 8 lentelėje.8  lentelė

Vertė k

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0

▼M2
IX PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; tiekėjas nesinaudoja jomis kaip leidžiamomis nuokrypomis, nustatydamas techniniuose dokumentuose pateikiamas reikšmes. Etiketėje arba gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės ir klasės negali būti tiekėjui palankesnės nei techniniuose dokumentuose nurodytos vertės.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame deleguotajame reglamente nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1) Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2) Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a) pagal Direktyvos 2010/30/ES 5 straipsnio b dalį techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos toms vertėms apskaičiuoti, nėra tiekėjui palankesnės už atitinkamas vertes, nurodytas bandymų ataskaitose pagal minėto straipsnio iii punktą, ir

b) etiketėje ir gaminio vardinių parametrų lentelėje nurodytos vertės nėra tiekėjui palankesnės už deklaruotas vertes, o nurodyta energijos vartojimo efektyvumo klasė nėra tiekėjui palankesnė už klasę, nustatytą remiantis deklaruotomis vertėmis, ir

c) vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 9 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

3) Jei 2 punkto a arba b papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visi kiti lygiaverčiai vandens šildytuvo, karšto vandens talpyklės, saulės energijos įrenginio ar vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto modeliai neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

4) Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Trys papildomi atrinkti vienetai gali būti ir vieno arba kelių skirtingų lygiaverčių modelių.

5) Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 9 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias nuokrypas.

6) Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visi kiti lygiaverčiai vandens šildytuvo, karšto vandens talpyklos, saulės energijos įrenginio ar vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplekto modeliai, neatitinka šio deleguotojo reglamento reikalavimų.

7) Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko VII ir VIII prieduose nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 9 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikoma jokių kitų leidžiamųjų nuokrypų, pavyzdžiui, leidžiamųjų nuokrypų, nustatytų darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.9 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametrai

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Elektros energijos suvartojimas per parą, Qelec

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

Garso galios lygis (LWA ) patalpoje ir (arba) lauke

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 2 dB.

Kuro sunaudojimas per parą, Qfuel

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

Savaitinis kuro sunaudojimas su pažangiaisiais valdikliais, Qfuel,week,smart

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

Savaitinis elektros energijos suvartojimas su pažangiaisiais valdikliais, Qelec,week,smart

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

Savaitinis kuro sunaudojimas be pažangiųjų valdiklių, Qfuel,week

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

Savaitinis elektros energijos suvartojimas be pažangiųjų valdiklių, Qelec,week

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

Talpa, V

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 2 % mažesnė už deklaruotą vertę.

Kolektoriaus apertūros plotas, Asol

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 2 % mažesnė už deklaruotą vertę.

Siurblio vartojamoji galia, solpump

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 3 %.

Budėjimo veiksenos vartojamoji galia, solstandby

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

Savaiminis nuostolis, S

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

▼M1
X PRIEDAS

Internetinėse pardavimo, nuomos arba išperkamosios nuomos vietose pateikiama informacija

1. Šio priedo 2–5 punktuose vartojamų terminų apibrėžtys:

a) rodinio mechanizmas – bet kuris ekranas, įskaitant jutiklinius ekranus arba kitas vizualizavimo technologijas, kuriomis interneto turinys rodomas naudotojams;

b) įdėtinis rodinys – vaizdinė sąsaja, kurioje paveikslėlis arba duomenų rinkinys pasiekiami spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus kitą paveikslėlį arba duomenų rinkinį;

c) jutiklinis ekranas – į prisilietimą reaguojantis liečiamasis ekranas, pavyzdžiui, planšečių, nešiojamųjų kompiuterių be klaviatūros arba išmaniųjų telefonų liečiamasis ekranas;

d) alternatyvusis tekstas – vietoj paveikslėlio rodomas tekstas, negrafine forma perteikiantis grafinę informaciją, kai rodinio įtaisas negali įkelti paveikslėlio arba kai naudojamos pagalbinės balso sintezės priemonės.

2. Pagal 3 straipsnyje nustatytą tvarkaraštį rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta, 3 straipsnio reikalavimus atitinkanti arba, komplekto atveju, pagal tiekėjų pateiktas 3 straipsnio reikalavimus atitinkančias etiketes ir gaminio vardinių parametrų lenteles užpildyta reikiama etiketė. Jei rodomas gaminys ir komplektas, tačiau nurodyta tik komplekto kaina, rodoma tik komplekto etiketė. Etiketė yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma, ir yra proporcinga III priede nustatytam dydžiui. Etiketė gali būti rodoma naudojant įdėtinį rodinį, tuomet paveikslėlis, per kurį pasiekiama etiketė, atitinka šio priedo 3 punkte nustatytas specifikacijas. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį.

3. Įdėtinio rodinio paveikslėlio, per kurį pasiekiama etiketė, reikalavimai:

a) yra etiketėje pavaizduoto gaminio arba komplekto energijos vartojimo efektyvumo klasę atitinkančios spalvos rodyklė;

b) kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu baltos spalvos šriftu rodyklėje pažymėta gaminio arba komplekto energijos vartojimo efektyvumo klasė ir

c) paveikslėlis yra vienos iš šių dviejų formų:

image

4. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, etiketės rodymo seka yra ši:

a) rodinio mechanizme prie gaminio arba komplekto kainos rodomas šio priedo 3 punkte nurodytas paveikslėlis;

b) paveikslėlis yra susietas su etikete;

c) etiketė pasirodo spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus paveikslėlį;

d) etiketė rodoma iškylančiajame lange, naujoje naršyklės kortelėje, naujame naršyklės puslapyje arba įdėtiniame ekrano rodinyje;

e) jutikliniuose ekranuose etiketė padidinama pagal įrenginio sutartines jutiklinio didinimo taisykles;

f) etiketės rodymas nutraukiamas uždarymo mygtuku arba kitu standartiniu uždarymo mechanizmu;

g) jei etiketės parodyti neįmanoma, rodomas alternatyvusis paveikslėlio tekstas – gaminio arba komplekto energijos vartojimo efektyvumo klasė kainos šrifto dydžiui lygiaverčiu šriftu.

5. Rodinio mechanizme prie gaminio kainos rodoma tiekėjų pateikta 3 straipsnio reikalavimus atitinkanti reikiama gaminio arba komplekto vardinių parametrų lentelė. Ji yra tokio dydžio, kad būtų aiškiai matoma ir įskaitoma. Gaminio vardinių parametrų lentelei parodyti gali būti naudojamas įdėtinis rodinys, tuomet nuoroda, kuria pasiekiama gaminio vardinių parametrų lentelė, aiškiai ir įskaitomai pažymima įrašu „Gaminio vardinių parametrų lentelė“. Jei naudojamas įdėtinis rodinys, gaminio vardinių parametrų lentelė pasirodo vieną kartą spragtelėjus pele, užvedus pelės žymeklį arba jutikliniame ekrane išskleidus nuorodą.( 1 ) OL L 334, 2010 12 17, p. 17.

( 2 ) Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.

( 3 ) OL L 315, 2012 11 14, p. 1.

( 4 ) OL L 27, 2010 1 30, p. 1.