02013D0519 — LT — 01.06.2017 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. spalio 21 d.

kuriuo nustatomas teritorijų ir trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama importuoti šunis, kates ir šeškus, sąrašas ir šių importuojamų gyvūnų sveikatos sertifikato pavyzdys

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 6721)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/519/ES)

(OL L 281 2013.10.23, p. 20)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/98 Tekstas svarbus EEE 2017 m. sausio 18 d.

  L 16

37

20.1.2017
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. spalio 21 d.

kuriuo nustatomas teritorijų ir trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama importuoti šunis, kates ir šeškus, sąrašas ir šių importuojamų gyvūnų sveikatos sertifikato pavyzdys

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 6721)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/519/ES)1 straipsnis

Teritorijų ar trečiųjų šalių, iš kurių pagal Direktyvą 92/65/EEB leidžiama importuoti šunis, kates ar šeškus, sąrašas

1.  Šunų, kačių ar šeškų, kuriems taikomos Direktyvos 92/65/EEB nuostatos, siuntas leidžiama importuoti į Sąjungą tik jei jos vežamos iš teritorijų ar trečiųjų šalių, įtrauktų į vieną iš toliau nurodytų sąrašų, arba vežamos tranzitu per tas teritorijas ar trečiąsias šalis:

a) Sprendimo 2004/211/EB I priede;

b) Reglamento (ES) Nr. 206/2010 II priedo 1 dalyje;

c) Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priede.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, pagal Direktyvą 92/65/EEB patvirtintoms įstaigoms, institutams ir centrams skirtos šunų, kačių ar šeškų siuntos importuojamos į Sąjungą tik jei jos vežamos iš teritorijų ar trečiųjų šalių, įtrauktų į 1 dalies c punkte nurodytą sąrašą, arba vežamos tranzitu per tas teritorijas ar trečiąsias šalis.

2 straipsnis

Importuojant iš teritorijų ar trečiųjų šalių naudojamas gyvūnų sveikatos sertifikatas

Valstybės narės leidžia importuoti tik šias sąlygas tenkinančius šunis, kates ar šeškus:

a) jie įvežami pateikiant gyvūnų sveikatos sertifikatą, surašytą pagal priedo 1 dalyje pateiktą pavyzdį ir užpildytą bei pasirašytą valstybinio veterinarijos gydytojo remiantis priedo 2 dalyje pateiktomis aiškinamosiomis pastabomis;

b) jie tenkina a punkte nurodyto gyvūnų sveikatos sertifikato reikalavimus, susijusius su teritorijomis ar trečiosiomis šalimis, iš kurių jie vežami arba per kurias jie vežami tranzitu, kaip nurodyta 1 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose.

3 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimai 94/274/EB, 94/275/EB ir 2005/64/EB yra panaikinami.

4 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Pereinamuoju laikotarpiu iki 2015 m. balandžio 29 d. valstybės narės leidžia į Sąjungą importuoti šunis, kates ar šeškus, vežamus pateikiant sveikatos sertifikatą, išduotą ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 28 d. pagal Sprendimo 2005/64/EB priede arba Įgyvendinimo sprendimo 2011/874/ES I priede pateiktus pavyzdžius.

5 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas nuo 2014 m. gruodžio 29 d.

6 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.
PRIEDAS

▼M1

1 DALIS

Į Sąjungą importuojamų šunų, kačių ir šeškų sveikatos sertifikato pavyzdys

image

image

image

image

image

▼B

2   DALIS

Gyvūnų sveikatos sertifikatų pildymo aiškinamosios pastabos

a) Jei sertifikate nurodoma, kad reikia palikti tinkamą tam tikrų teiginių variantą, nebūtini teiginiai gali būti perbraukti, paženklinant valstybinio veterinarijos gydytojo inicialais ir antspaudu, arba juos galima visiškai išbraukti iš sertifikato.

b) Kiekvieno sertifikato originalą sudaro vienas popieriaus lapas arba, jei būtino teksto yra daugiau, visi būtini popieriaus lapai turi sudaryti bendrą nedalomą visumą.

c) Sertifikatas surašomas bent viena oficialia valstybės narės, pro kurios pasienio postą siunta įvežama į Sąjungą, kalba ir paskirties valstybės narės kalba. Tačiau šios valstybės narės gali leisti parengti sertifikatą oficialia (-omis) kitos valstybės narės kalba (-omis), prireikus kartu pateikiant oficialų vertimą.

d) Kai siuntos prekėms identifikuoti (gyvūnų sveikatos sertifikato pavyzdžio I.28 punktas) prie sertifikato pridedami papildomi popieriaus lapai ar patvirtinamieji dokumentai, jie taip pat laikomi sertifikato originalo dalimi, jei valstybinis veterinarijos gydytojas kiekviename lape pasirašo ir uždeda antspaudą.

e) Kai sertifikatas, įskaitant d punkte minimus papildomus lapus ar dokumentus, sudaro daugiau negu vieną lapą, visi puslapiai apačioje numeruojami (puslapio numeris ir bendras puslapių skaičius), o puslapių viršuje užrašomas kompetentingos institucijos priskirtas sertifikato numeris.

f) Sertifikato originalą užpildo ir pasirašo eksportuojančios teritorijos ar trečiosios šalies valstybinis veterinarijos gydytojas. Eksportuojančios teritorijos arba trečiosios šalies kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų laikomasi sertifikavimo taisyklių ir principų, lygiaverčių nustatytiesiems Tarybos direktyvoje 96/93/EB.

Parašo spalva turi skirtis nuo teksto spalvos. Šis reikalavimas taip pat taikomas ir neiškiliesiems antspaudams arba antspaudams su vandens ženklais.

g) I.2 ir II.a langeliuose nurodytus sertifikatų numerius priskiria eksportuojančios teritorijos ar trečiosios šalies kompetentinga valdžios institucija.