2012R0480 — LT — 01.07.2013 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 480/2012

2012 m. birželio 7 d.

dėl tarifinės kvotos skaldytiems ryžiams, kurių KN kodas – 1006 40 00, skirtiems KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai, nustatymo ir valdymo

(kodifikuota redakcija)

(OL L 148, 8.6.2012, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 519/2013 2013 m. vasario 21 d.

  L 158

74

10.6.2013
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 480/2012

2012 m. birželio 7 d.

dėl tarifinės kvotos skaldytiems ryžiams, kurių KN kodas – 1006 40 00, skirtiems KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai, nustatymo ir valdymo

(kodifikuota redakcija)EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1095/96 dėl nuolaidų, numatytų CXL sąraše, sudarytame pasibaigus deryboms dėl GATT XXIV.6 straipsnio, įgyvendinimo ( 1 ), ypač į jo 1 straipsnį,

kadangi:

(1)

1996 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2058/96 dėl tarifinės kvotos skaldytiems ryžiams, kurių KN kodas – 1006 40 00, skirtiems 1901 10 KN pozicijoje klasifikuojamų maisto produktų gamybai, nustatymo ir valdymo ( 2 ) buvo keletą kartų iš esmės keičiamas ( 3 ). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas;

(2)

į numatytas koncesijas įeina 1 000 tonų smulkintų ryžių metinė kvota su nuliniu muito mokesčiu, kurių KN kodas – 1006 40 00 ir kurie skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai;

(3)

turi būti numatyta, kad 2003 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1342/2003, nustatantis specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles ( 4 ), būtų taikomas šiam reglamentui;

(4)

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1301/2006, nustatančiame žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles ( 5 ), nustatomos sąlygos, susijusios su paraiškomis, pareiškėjo statusu ir licencijų išdavimu. Šiame reglamente nustatytas importo licencijų galiojimo terminas yra paskutinė tarifinių kvotų laikotarpio diena; jis taikomas nepažeidžiant papildomų sąlygų ir leidžiančių nukrypti nuostatų, nustatytų sektoriniuose reglamentuose;

(5)

siekiant tinkamai administruoti tarifinę kvotą, leistą naudoti šiuo reglamentu, būtina ir toliau užtikrinti ekonominės veiklos vykdytojams galimybę per kvotos laikotarpį teikti daugiau kaip vieną licencijos paraišką, t. y. nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 1 dalies nuostatų. Be to, siekiant pagerinti šios kvotos kontrolę, taip pat norint suderinti ir supaprastinti jos administravimą, reikėtų nustatyti, kad importo licencijos paraiškos būtų teikiamos kas savaitę;

(6)

siekiant užtikrinti tinkamą šios kvotos valdymą, yra reikalingos konkrečios taisyklės, reglamentuojančios pareiškimų pateikimą ir licencijų išdavimą. Tos taisyklės papildo arba nukrypsta nuo 2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 376/2008, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams ( 6 ), nuostatų;

(7)

reikalingos specialios nuostatos, užtikrinančios, kad smulkinti importuoti ryžiai būtų naudojami tik numatytam tikslui. Dėl šios priežasties turi būti numatytas atleidimas nuo muito mokesčio, jeigu importuotojas pateikia įsipareigojimą dėl tinkamo ryžių panaudojimo ir sumoka neskaičiuojamo muito mokesčio sumai lygų užstatą. Tinkamas kvotos valdymas reikalauja, kad perdirbimui būtų skirtas pakankamas laikotarpis. Valstybėje narėje, kurioje prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą, prekių siuntai turi būti užpildytas produkto perdirbimą patvirtinantis T5 kontrolinis egzempliorius pagal 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas ( 7 ). Perdirbant produktą valstybėje narėje, kurioje jis išleidžiamas į laisvą apyvartą, perdirbimas gali būti patvirtintas pateikus kitą atitinkamą nacionalinį dokumentą;

(8)

nors užstato tikslas yra užtikrinti naujai atsiradusios importo skolos sumokėjimą, grąžinant užstatą turi būti numatytas tam tikras lankstumas;

(9)

25 EUR už toną licencijų užstatas turėtų būti pakankamas tinkamam kvotos valdymo užtikrinimui;

(10)

šiame reglamente numatytos priemonės neprieštarauja Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonei,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Vadovaujantis šio reglamento nuostatomis, smulkintiems ryžiams, kurių KN kodas 1006 40 00, skirtiems KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai, yra nustatyta 1 000 tonų metinė tarifinė kvota su nuliniu muito mokesčiu.

Kvotos eilės numeris yra 09.4079.

Administruojant pirmoje šio straipsnio dalyje nurodytą kvotą, taikomos reglamentų (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 1301/2006 ir (EB) Nr. 376/2008 nuostatos, jeigu šiame reglamente numatyta kitaip.

2 straipsnis

1.  Importo licencijų paraiškose nurodytas kiekis turi būti ne mažesnis kaip 5 tonos ir ne didesnis kaip 500 tonų.

Kiekvienoje licencijos paraiškoje kiekis nurodomas kilogramais be dešimtainių skaitmenų.

Importo licencijų paraiškos kompetentingoms valstybių narių institucijoms pateikiamos kiekvieną penktadienį, ne vėliau kaip iki 13.00 val. Briuselio laiku.

2.  Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 1 dalies nuostatų pareiškėjas per tarifinių kvotų laikotarpį gali pateikti daugiau kaip vieną licencijos paraišką. Tačiau pareiškėjas per savaitę gali pateikti tik vieną licencijos paraišką.

3.  Pareiškimo dėl licencijos 7 skiltyje ir importo licencijoje nurodoma eksportuojanti šalis, o žodis „taip“ pažymimas kryžiuku.

4.  Pareiškimuose dėl importo licencijų ir importo licencijose nurodoma ši informacija:

a) 20 skiltyje įrašomas vienas iš I priede išvardytų įrašų;

b) 24 skiltyje įrašomas vienas iš II priede išvardytų įrašų.

5.  Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 12 straipsnio, šiame reglamente numatytas užstatas už importo licencijas yra 25 EUR už toną.

3 straipsnis

1.  Jei per savaitę pateiktose paraiškose nurodyti kiekiai viršija turimą kvotos dydį, Komisija, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalimi, ne vėliau kaip ketvirtą darbo dieną nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos, nurodytos 2 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, nustato tos savaitės paraiškose nurodytų kiekių paskirstymo koeficientą ir iki kvotų laikotarpio pabaigos sustabdo naujų importo licencijų paraiškų pateikimą.

Einamąją savaitę pateiktos paraiškos laikomos nepriimtinomis.

Valstybės narės sutinka, kad ekonominės veiklos vykdytojai per dvi darbo dienas nuo paskirstymo koeficientą nustatančio įgyvendinimo reglamento paskelbimo galėtų atsiimti paraiškas, susijusias su mažesniu nei 20 tonų kiekiu, kuriam turi būti išduota licencija.

2.  Importo licencija išduodama aštuntą darbo dieną nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

4 straipsnis

Valstybės narės elektroniniu būdu Komisijai pateikia:

a) ne vėliau kaip iki pirmadienio po paskutinės licencijų paraiškų pateikimo savaitės 18.00 val. Briuselio laiku – informaciją apie Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas paraiškas importo licencijai gauti ir visus šiose paraiškose nurodytus kiekius;

b) ne vėliau kaip antrą darbo dieną po importo licencijų išdavimo – informaciją apie išduotas licencijas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies b punkte, visus kiekius, kuriems išduotos importo licencijos ir kiekius, su kuriais susijusios licencijų paraiškos buvo atsiimtos pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą;

c) ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mėnesio dieną – apie visus per priešpaskutinį mėnesį iki šios dienos pagal atitinkamą kvotą į laisvą apyvartą faktiškai pateiktus kiekius. Jei per kurį nors iš šių mėnesių į laisvą apyvartą prekių nebuvo pateikta, siunčiami nuliniai duomenys. Tačiau trečiąjį mėnesį nuo licencijų galiojimo pabaigos apie tai pranešti nebeprivaloma.

5 straipsnis

1.  Nuo muito mokesčio atleidžiama, jeigu:

a) išleidimo į laisvą apyvartą metu importuotojas pateikia raštišką įsipareigojimą visas išleistas prekes perdirbti taip, kaip nurodyta licencijos 20 skiltyje, per šešis mėnesius po išleidimo į laisvą apyvartą priėmimo;

b) išleidimo į laisvą apyvartą metu importuotojas sumoka užstatą, kuris lygus muito mokesčiui, kuris smulkintiems ryžiams yra nustatytas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 ( 8 ) 140 straipsnyje.

2.  Išleidimo į laisvą apyvartą metu importuotojas, nurodydamas produkto perdirbimo vietą, nurodo perdirbimo įmonės pavadinimą ir valstybę narę arba ne daugiau kaip penkias skirtingas perdirbimo gamyklas. Kaip perdirbimą patvirtinantis dokumentas kartu su ryžių siunta turi būti pateiktas T5 kontrolinis egzempliorius, užpildytas eksportuojančioje valstybėje narėje pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93.

Tačiau tais atvejais, kai produktas yra perdirbamas išleidimo į laisvą apyvartą valstybėje narėje, kaip perdirbimo įrodymas gali būti pateiktas kitas ekvivalentiškas nacionalinis dokumentas.

3.  T5 kontroliniame egzemplioriuje turi būti nurodyta ši informacija:

a) 104 skiltyje įrašomas vienas iš III priede išvardytų įrašų;

b) 107 skiltyje įrašomas vienas iš IV priede išvardytų įrašų.

4.  Išskyrus force majeure atvejus 1 dalies b punkte nurodytas užstatas grąžinamas po to, kai importuotojas pateikia išleidimo į laisvą apyvartą valstybės narės atsakingai institucijai įrodymą, kad visi ryžiai buvo perdirbti į importo licencijoje nurodytą produktą. Perdirbimas laikomas atliktu tada, kai produktas pagaminamas vienoje arba keliose perdirbimo įmonėse, priklausančiose 2 dalyje nurodytai įmonei, veikiančiai toje dalyje nurodytoje valstybėje narėje arba toje pačioje dalyje numatytoje perdirbimo įmonėje arba vienoje iš perdirbimo įmonių per 1 dalies a punkte nurodytą laikotarpį.

Jeigu į laisvą apyvartą išleisti ryžiai neperdirbami per nustatytą laikotarpį, tuomet grąžinamas užstatas sumažinamas 2 % už kiekvieną dieną, viršijančią nustatytą laikotarpį.

5.  Perdirbimo įrodymas turi būti pateiktas atsakingai institucijai per šešis mėnesius po perdirbimui nustatyto termino pabaigos.

Jeigu per šioje dalyje nustatytą laikotarpį įrodymas nepateikiamas, tuomet iš 1 dalies b punkte nurodyto užstato, kur reikia, sumažinto 4 dalies antrojoje pastraipoje nurodyta suma, yra atimami 2 % už kiekvieną dieną, viršijančią nustatytą laikotarpį.

Negrąžinta užstato suma konfiskuojama kaip muito mokestis.

6 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 376/2008 7 straipsnio 4 dalies, į laisvą apyvartą išleistas kiekis negali viršyti importo licencijos 17 ir 18 skiltyse įrašyto kiekio. Licencijos 19 skiltyje atitinkamai įrašomas skaitmuo „0“.

7 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2058/96 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal VI priede pateiktą atitikmenų lentelę.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

2 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyti įrašai

bulgarų kalba

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

ispanų kalba

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

čekų kalba

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

danų kalba

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

vokiečių kalba

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

estų kalba

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

graikų kalba

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

anglų kalba

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

prancūzų kalba

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

▼M1

kroatų kalba

:

Lomljena riža iz tarifne oznake KN 1006 40 00 za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00

▼B

italų kalba

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

latvių kalba

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

lietuvių kalba

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

vengrų kalba

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

maltiečių kalba

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

olandų kalba

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

lenkų kalba

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

portugalų kalba

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

rumunų kalba

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

slovakų kalba

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

slovėnų kalba

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

suomių kalba

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

švedų kalba

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.
II PRIEDAS

2 straipsnio 4 dalies b punkte nurodyti įrašai

bulgarų kalba

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

ispanų kalba

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

čekų kalba

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

danų kalba

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

vokiečių kalba

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

estų kalba

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

graikų kalba

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

anglų kalba

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

prancūzų kalba

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

▼M1

kroatų kalba

:

Oslobođeno carine (Provedbena uredba (ES) br. 480/2012)

▼B

italų kalba

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

latvių kalba

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

lietuvių kalba

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

vengrų kalba

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

maltiečių kalba

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

olandų kalba

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

lenkų kalba

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

portugalų kalba

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

rumunų kalba

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

slovakų kalba

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

slovėnų kalba

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

suomių kalba

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

švedų kalba

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).
III PRIEDAS

5 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyti įrašai

bulgarų kalba

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

ispanų kalba

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

čekų kalba

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

danų kalba

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

vokiečių kalba

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

estų kalba

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

graikų kalba

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

anglų kalba

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

prancūzų kalba

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

▼M1

kroatų kalba

:

Za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00

▼B

italų kalba

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

latvių kalba

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

lietuvių kalba

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

vengrų kalba

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

maltiečių kalba

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

olandų kalba

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

lenkų kalba

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

portugalų kalba

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

rumunų kalba

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

slovakų kalba

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

slovėnų kalba

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

suomių kalba

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

švedų kalba

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.
IV PRIEDAS

5 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyti įrašai

bulgarų kalba

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

ispanų kalba

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

čekų kalba

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

danų kalba

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

vokiečių kalba

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

estų kalba

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

graikų kalba

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

anglų kalba

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

prancūzų kalba

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

▼M1

kroatų kalba

:

Članak 4. Provedbene uredbe (ES) br. 480/2012

▼B

italų kalba

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

latvių kalba

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

lietuvių kalba

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

vengrų kalba

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

maltiečių kalba

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

olandų kalba

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

lenkų kalba

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

portugalų kalba

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

rumunų kalba

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

slovakų kalba

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

slovėnų kalba

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

suomių kalba

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

švedų kalba

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.
V PRIEDASPanaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2058/96

(OL L 276, 1996 10 29, p. 7)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1950/2005

(OL L 312, 2005 11 29, p. 18)

tik 5 straipsnis ir IV priedas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1996/2006

(OL L 398, 2006 12 30, p. 1)

tik 7 straipsnis ir VI priedas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2019/2006

(OL L 384, 2006 12 29, p. 48)

tik 1 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1456/2007

(OL L 325, 2007 12 11, p. 76)

tik 1 straipsnis
VI PRIEDASAtitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 2058/96

Šis reglamentas

1–5 straipsniai

1–5 straipsniai

6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

I–IV priedai

I–IV priedai

V priedas

VI priedas( 1 ) OL L 146, 1996 6 20, p. 1.

( 2 ) OL L 276, 1996 10 29, p. 7.

( 3 ) Žr. V priedą.

( 4 ) OL L 189, 2003 7 29, p. 12.

( 5 ) OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

( 6 ) OL L 114, 2008 4 26, p. 3.

( 7 ) OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

( 8 ) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.