02012R0231 — LT — 25.10.2018 — 020.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 231/2012

2012 m. kovo 9 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 083 2012.3.22, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1050/2012 2012 m. lapkričio 8 d.

  L 310

45

9.11.2012

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 25/2013 2013 m. sausio 16 d.

  L 13

1

17.1.2013

►M3

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 497/2013 2013 m. gegužės 29 d.

  L 143

20

30.5.2013

►M4

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 724/2013 2013 m. liepos 26 d.

  L 202

11

27.7.2013

►M5

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 739/2013 2013 m. liepos 30 d.

  L 204

35

31.7.2013

►M6

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 816/2013 2013 m. rugpjūčio 28 d.

  L 230

1

29.8.2013

►M7

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 817/2013 2013 m. rugpjūčio 28 d.

  L 230

7

29.8.2013

►M8

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1274/2013 2013 m. gruodžio 6 d.

  L 328

79

7.12.2013

►M9

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 264/2014 2014 m. kovo 14 d.

  L 76

22

15.3.2014

►M10

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 298/2014 2014 m. kovo 21 d.

  L 89

36

25.3.2014

►M11

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 497/2014 2014 m. gegužės 14 d.

  L 143

6

15.5.2014

►M12

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 506/2014 2014 m. gegužės 15 d.

  L 145

35

16.5.2014

►M13

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 685/2014 2014 m. birželio 20 d.

  L 182

23

21.6.2014

►M14

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 923/2014 2014 m. rugpjūčio 25 d.

  L 252

11

26.8.2014

►M15

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 957/2014 2014 m. rugsėjo 10 d.

  L 270

1

11.9.2014

►M16

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 966/2014 2014 m. rugsėjo 12 d.

  L 272

1

13.9.2014

►M17

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/463 2015 m. kovo 19 d.

  L 76

42

20.3.2015

►M18

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/649 2015 m. balandžio 24 d.

  L 107

17

25.4.2015

►M19

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1725 2015 m. rugsėjo 28 d.

  L 252

12

29.9.2015

►M20

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1739 2015 m. rugsėjo 28 d.

  L 253

3

30.9.2015

►M21

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1814 2016 m. spalio 13 d.

  L 278

37

14.10.2016

►M22

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/324 2017 m. vasario 24 d.

  L 49

4

25.2.2017

►M23

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1399 2017 m. liepos 28 d.

  L 199

8

29.7.2017

►M24

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/75 2018 m. sausio 17 d.

  L 13

24

18.1.2018

►M25

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/98 2018 m. sausio 22 d.

  L 17

14

23.1.2018

►M26

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/681 2018 m. gegužės 4 d.

  L 116

1

7.5.2018

►M27

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1461 2018 m. rugsėjo 28 d.

  L 245

1

1.10.2018

►M28

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1462 2018 m. rugsėjo 28 d.

  L 245

6

1.10.2018

►M29

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1481 2018 m. spalio 4 d.

  L 251

13

5.10.2018
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 231/2012

2012 m. kovo 9 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Maisto priedų specifikacijos

Šiuo reglamentu nustatomos Reglamento Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų, įskaitant dažiklius ir saldiklius, specifikacijos.

2 straipsnis

Panaikinimas

Direktyvos 2008/60/EB, 2008/84/EB ir 2008/128/EB panaikinamos nuo 2012 m. gruodžio 1 d.

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Maisto produktai, kuriuose yra maisto priedų ir kurie buvo teisėtai pateikti rinkai iki 2012 m. gruodžio 1 d., bet neatitinka šio reglamento, gali būti toliau parduodami, kol baigsis jų atsargos.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. gruodžio 1 d.

Tačiau priede nustatytos maisto priedo steviolio glikozidų (E 960) ir bazinio metakrilato kopolimero (E 1205) specifikacijos taikomos nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.
PRIEDAS

Pastaba: Etileno oksido negalima naudoti maisto priedams sterilizuoti

Aliuminio dažalai, skirti naudoti dažikliuose, tik jei aiškiai nurodytaApibrėžtis

Aliuminio dažalai yra gaminami aliuminio oksidą vandeniniame tirpale veikiant dažikliais, atitinkančiais grynumo kriterijus, nustatytus atitinkamose specifikacijų monografijose. Aliuminio oksidas – paprastai šviežiai pagaminta nedžiovinta medžiaga, gaunama aliuminio sulfatui arba chloridui reaguojant su natrio arba kalcio karbonatu ar hidrokarbonatu, arba su amoniaku. Dažalams pasigaminus, produktas filtruojamas, plaunamas vandeniu ir džiovinamas. Gatavame produkte gali būti nesureagavusio aliuminio oksido.

HCl netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,5 %

ΝaΟΗ netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,5 % (tik E 127 eritrozinui)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 % (natūraliomis sąlygomis)

Atitinkamiems dažikliams taikomi specifiniai grynumo kriterijai.

E 100 KURKUMINASSinonimai

Natūralus geltonasis CI Nr. 3, kurkumos geltonasis dažiklis, diferoilmetanas

Apibrėžtis

Kurkuminas gaunamas tirpikliais ekstrahuojant kurkumą, t. y., Curcuma longa L. padermių susmulkintus šakniastiebius. Koncentruotiems kurkumino milteliams gauti ekstraktas gryninamas kristalizuojant. Produktą iš esmės sudaro kurkuminai; t. y. dažantysis komponentas (1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksi fenil)hepta-1,6-dien-3,5-dionas) ir įvairiomis dalimis du jo dimetoksidariniai. Gali būti nedideli kiekiai natūraliai kurkume esančių aliejų ir dervų.

Kurkuminas taip pat gali būti naudojamas kaip aliuminio dažalai; aliuminio kiekis ne didesnis kaip 30 %.

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: etilacetatą, acetoną, anglies dioksidą, dichlormetaną, n-butanolį, metanolį, etanolį, heksaną, 2-propanolį.

Spalvos indeksas Nr.

75300

EINECS

207-280-5

Cheminis pavadinimas

I  1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dionas

II  1-(4-hidroksifenil)-7-(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dionas

III  1,7-bis(4-hidroksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dionas

Cheminė formulė

I  C21H20O6

II  C20H18O5

III  C19H16O4

Molekulinė masė

I.  368,39

II.  338,39

III.  308,39

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 90 %

image

1 607 , kai bangos ilgis apytikriai lygus 426 nm, tirpiklis etanolis

Apibūdinimas

Oranžiškai geltoni kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas etanolyje atitinka maždaug 426 nm

Lydymosi intervalas

179–182 °C

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Etilacetatas

right accolade Ne daugiau kaip 50 mg/kg, pavieniui arba junginyje

Acetonas

n-butanolis

Metanolis

Etanolis

Heksanas

2-propanolis

Dichlormetanas: ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 101 (i) RIBOFLAVINASSinonimai

Laktoflavinas

Apibrėžtis

Spalvos indeksas Nr.

 

EINECS

201-507-1

Cheminis pavadinimas

7,8-dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahidroksipentil)benzo(g)pteridin-2,4(3H,10H)-dionas; 7,8-dimetil-10-(1′-D-ribitil)izoaloksazinas

Cheminė formulė

C17H20N4O6

Molekulinė masė

376,37

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 98 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

image

328, kai bangos ilgis apytikriai lygus 444 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Geltoni arba oranžiškai geltoni, truputį kvepiantys kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

A375/A267 santykis yra 0,31–0,33

right accolade vandeninis tirpalas

A444/A267 santykis yra 0,36–0,39

Maksimumas atitinka maždaug 375 nm, vandeninis tirpalas

Savitasis sukimas

[α]D 20 nuo –115° iki –140°, 0,05 N natrio hidroksido tirpalas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 1,5 % (105 °C, 4 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg (skaičiuojant anilinu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

▼M14

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

▼B

E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5′-FOSFATASSinonimai

Natrio riboflavin-5′-fosfatas

Apibrėžtis

Šios specifikacijos taikomos riboflavin 5′-fosfatui, kuriame yra nedidelis kiekis laisvojo riboflavino ir riboflavino difosfato

Spalvos indeksas Nr.

 

EINECS

204-988-6

Cheminis pavadinimas

Mononatrio(2R,3R,4S)-5-(3′)10′-dihidro-7′,8′-dimetil-2′,4′-diokso-10′-benzo[γ]pteridinil)-2,3,4-trihidroksipentilfosfatas; Riboflavin-5′-monofosfato esterio mononatrio druska

Cheminė formulė

Dihidrato: C17H20N4NaO9P · 2H2O

Bevandenės druskos: C17H20N4NaO9P

Molekulinė masė

514,36

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 95 % skaičiuojant C17H20N4NaO9P.2H2O

image

250, kai bangos ilgis apytikriai lygus 375 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Geltoni arba oranžiškai geltoni, higroskopiniai, truputį kvepiantys kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

A375/A267 santykis yra 0,30–0,34

right accolade vandeninis tirpalas

A444/A267 santykis yra 0,35–0,40

Maksimumas atitinka maždaug 375 nm, vandeninis tirpalas

Savitasis sukimas

[α]D 20 nuo + 38° iki + 42°, 5 mol/l HCl tirpalas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne didesnis kaip 8 % (100 °C, 5 val. vakuume virš P2O5) skaičiuojant dihidratui

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 25 %

Neorganiniai fosfatai

Ne daugiau kaip 1,0 % (skaičiuojant PO4 bevandenei medžiagai)

Papildomi dažikliai

Riboflavinas (laisvas): ne daugiau kaip 6 %

Riboflavino difosfatas: ne daugiau kaip 6 %

Pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 70 mg/kg (skaičiuojant anilinu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

▼M14

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

▼B

E 102 TARTRAZINASSinonimai

Maistinis geltonasis CI Nr. 4

Apibrėžtis

Tartrazinas gaminamas iš 4-amino-benzensulfonrūgšties, diazotintos naudojant vandenilio chloridą ir natrio nitritą. Diazo junginys tuomet sujungiamas su 4,5-dihidro-5-okso-1-(4sulfofenil)-1H-pirazol-3-karboksirūgštimi arba su metilo esteriu, etilo esteriu ar šios karboksirūgšties druska. Susidarę dažai gryninami ir išskiriami kaip natrio druska. Tartraziną iš esmės sudaro trinatrio 5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-karboksilatas ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantieji komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Tartrazinas yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

19140

EINECS

217-699-5

Cheminis pavadinimas

Trinatrio-5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-karboksilatas

Cheminė formulė

C16H9N4Na3O9S2

Molekulinė masė

534,37

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska.

image

530, kai bangos ilgis apytikriai lygus 426 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Šviesiai oranžiniai milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Geltona

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 426 nm, vandeninis tirpalas

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 1,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

4-hidrazinobenzensulfonrūgštis

right accolade Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

4-aminobenzen-1-sulfonrūgštis

5-okso-1-(4-sulfofenil)-2-pirazolin-3-karboksirūgštis

4,4′-diazoaminodi(benzensulfonrūgštis)

Tetrahidroksigintaro rūgštis

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 104 CHINOLINO GELTONASISSinonimai

Maistinis geltonasis CI Nr. 13

Apibrėžtis

Chinolino geltonasis gaminamas sulfoninant 2-(2-chinolil)indan-1,3-dioną arba mišinį, kuriame yra apie du trečdalius 2-(2-chinolil)indan-1,3-diono ir vienas trečdalis 2-(2-(6-metilchinolil))indan-1,3-diono. Chinolino geltonąjį iš esmės sudaro šio junginio disulfonatų (daugiausia), monosulfonatų ir trisulfonatų mišinio natrio druskos ir pagalbiniai dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Chinolino geltonasis yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

47005

EINECS

305-897-5

Cheminis pavadinimas

2-(2-chinolil)indan-1,3-diono disulfonatų dinatrio druskos (pagrindinis komponentas)

Cheminė formulė

C18H9N Na2O8S2 (pagrindinis komponentas)

Molekulinė masė

477,38 (pagrindinis komponentas)

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 70 % skaičiuojant natrio druska.

Chinolino geltonojo sudėtis yra tokia:

Bendro dažiklių kiekio:

— 2-(2-chinolil)indan-1,3-diono disulfonatų dinatrio druskos turi sudaryti ne mažiau kaip 80 %

— 2-(2-chinolil)indan-1,3-diono monosulfonatų natrio druskos neturi būti daugiau kaip 15 %

— 2-(2-chinolil)indan-1,3-diono trisulfonato trinatrio druskos neturi būti daugiau kaip 7 %

image

865 (pagrindinio komponento), kai bangos ilgis apytikriai lygus 411 nm, vandeninis acto rūgšties tirpalas

Apibūdinimas

Geltoni milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Geltona

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 411 nm, vandeninis acto rūgšties tirpalas, kurio pH 5

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 4,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

2-metilchinolinas

right accolade Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

2-metilchinolinsulfonrūgštis

Ftalio rūgštis

2,6-dimetilchinolinas

2,6-dimetilchinolinsulfonrūgštis

2-(2-chinolil)indan-1,3-dionas

Ne daugiau kaip 4 mg/kg

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 110 SAULĖLYDŽIO GELTONASIS FCFSinonimai

Maistinis geltonasis CI Nr. 3, oranžinis geltonasis S

Apibrėžtis

Saulėlydžio geltonąjį FCF iš esmės sudaro dinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonatofenilazo)naftalen-6-sulfonatas ir pagalbinės pagalbiniai dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantieji komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. Saulėlydžio geltonasis FCF gaminamas diazotinant 4-aminobenzensulfonrūgštį naudojant vandenilio chloridą ir natrio nitritą arba sulfato rūgštį ir natrio nitritą. Diazo junginys sujungiamas su 6-hidroksi-2-naftalen-sulfonrūgštimi. Dažai išskiriami kaip natrio druska ir išdžiovinami.

Saulėlydžio geltonasis FCF yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

15985

EINECS

220-491-7

Cheminis pavadinimas

Dinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonatofenilazo)naftalen-6-sulfonatas

Cheminė formulė

C16H10N2Na2O7S2

Molekulinė masė

452,37

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska

image

555, kai bangos ilgis apytikriai lygus 485 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

Apibūdinimas

Raudonai oranžiniai milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Oranžinė

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 485 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 5,0 %

1-(fenilazo)-2-naftalenolis (Sudanas I)

Ne daugiau kaip 0,5 mg/kg

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

4-aminobenzen-1-sulfonrūgštis

right accolade Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis

6-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonrūgštis

4,4′-diazoaminodi(benzensulfonrūgštis)

6,6′-oksidi(naftalen-2-sulfonrūgštis)

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 120 KOŠENILIS, KARMINO RŪGŠTIS, KARMINAISinonimai

Natūralus raudonasis CI Nr. 4

Apibrėžtis

Karminai ir karmino rūgštis yra gaunami iš vandeninių, vandeninių-alkoholinių ar alkoholinių košenilio, kurį sudaro išdžiovinti moteriškosios lyties vabzdžių Dactylopius coccus Costa kūnai, ekstraktų.

Dažantysis komponentas yra karmino rūgštis.

Manoma, kad pagamintuose aliuminio karmino rūgšties (karminų) dažaluose aliuminio ir karmino rūgšties molinis santykis yra lygus 1:2.

Parduodamuose produktuose dažantysis komponentas jungiasi su amonio, kalcio, kalio arba natrio katijonais, su vienu arba kelių katijonų deriniu; gali būti šių katijonų perteklius.

Parduodamuose produktuose gali būti baltyminės medžiagos, kurios šaltinis yra vabzdžiai, taip pat gali būti laisvojo karminato arba nedidelis likutis nesujungtų aliuminio katijonų.

Spalvos indeksas Nr.

75470

EINECS

Košenilis: 215-680-6; karmino rūgštis: 215-023-3; karminai: 215-724-4

Cheminis pavadinimas

7-β-D-gliukopiranozil-3,5,6,8-tetrahidroksi-1-metil-9,10-dioksoantracen-2-karboksirūgštis (karmino rūgštis); karminas yra hidratuotas šios rūgšties ir aliuminio jonų chelatas.

Cheminė formulė

C22H20O13 (karmino rūgštis)

Molekulinė masė

492,39 (karmino rūgštis)

Analizės duomenys

Karmino rūgšties kiekis ekstraktuose yra ne mažesnis kaip 2,0 %, chelatuose karmino rūgšties kiekis ne mažesnis kaip 50 %

Apibūdinimas

Raudona arba tamsiai raudona puri arba kieta masė, arba milteliai. Košenilio ekstraktas paprastai yra tamsiai raudonas skystis, bet milteliams gauti gali būti išdžiovintas

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 518 nm, vandeninis amonio tirpalas

Karmino rūgšties maksimumas atitinka maždaug 494 nm, praskiesto vandenilio chlorido tirpalas

image

139 karmino rūgšties maksimumas atitinka maždaug 494 nm, praskiesto vandenilio chlorido tirpalas

Grynumas

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 122 AZORUBINAS, KARMUAZINASSinonimai

Maistinis raudonasis CI Nr. 3

Apibrėžtis

Azorubiną iš esmės sudaro dinatrio 4-hidroksi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-1-sulfonatas ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Azorubinas yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

14720

EINECS

222-657-4

Cheminis pavadinimas

Dinatrio 4-hidroksi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-1-sulfonatas

Cheminė formulė

C20H12N2Na2O7S2

Molekulinė masė

502,44

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska

image

510, kai bangos ilgis apytikriai lygus 516 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Nuo raudonos iki kaštoninės spalvos milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Raudona

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 516 nm, vandeninis tirpalas

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 1 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonrūgštis

right accolade Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

4-hidroksinaftalen-1-sulfonrūgštis

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 123 AMARANTASSinonimai

Maistinis raudonasis CI Nr. 9

Apibrėžtis

Amarantą iš esmės sudaro trinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-3,6-disulfonatas ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. Amarantas gaminamas jungiant 4-amino-1-naftalensulfonrūgštį su 3-hidroksi-2,7-naftalendisulfonrūgštimi.

Amarantas yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

16185

EINECS

213-022-2

Cheminis pavadinimas

Trinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-3,6-disulfonatas

Cheminė formulė

C20H11N2Na3O10S3

Molekulinė masė

604,48

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska

image

440, kai bangos ilgis apytikriai lygus 520 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Rausvai rudi milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Raudona

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 520 nm, vandeninis tirpalas

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 3,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonrūgštis

right accolade Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis

6-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonrūgštis

7-hidroksinaftalen-1,3,6-trisulfonrūgštis

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 124 PONSO 4R, KOŠENILIS RAUDONASIS ASinonimai

Maistinis raudonasis CI Nr. 7, naujasis kokcinas

Apibrėžtis

Ponso 4R iš esmės sudaro trinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-6,8-disulfonatas ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. Ponso 4R gaminamas jungiant diazotintą naftiono rūgštį su G rūgštimi (2-naftol-6,8- disulfonrūgštį) ir verčiant sujungtą produktą trinatrio druska.

Ponso 4R yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

16255

EINECS

220-036-2

Cheminis pavadinimas

Trinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-6,8-disulfonatas

Cheminė formulė

C20H11N2Na3O10S3

Molekulinė masė

604,48

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 80 % skaičiuojant natrio druska

image

430, kai bangos ilgis apytikriai lygus 505 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Rausvi milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Raudona

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 505 nm, vandeninis tirpalas

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 1,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonrūgštis

right accolade Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonrūgštis

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis

6-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis

7-hidroksinaftalen-1,3,6-trisulfonrūgštis

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 127 ERITROZINASSinonimai

Maistinis raudonasis CI Nr. 14

Apibrėžtis

Eritroziną iš esmės sudaro dinatrio 2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oksido-6-oksoksanten-9-il)benzoato monohidratas ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. Eritrozinas gaunamas jodinant fluoresceiną – rezorcinolio ir ftalio anhidrido kondensatą.

Eritrozinas yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

45430

EINECS

240-474-8

Cheminis pavadinimas

Dinatrio 2-(2,4,5,7-tetrajod-3-oksido-6-oksoksanten-9-il)benzoato monohidratas

Cheminė formulė

C20H6I4Na2O5 H2O

Molekulinė masė

897,88

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 87 % skaičiuojant bevandene natrio druska

image

1 100 , kai bangos ilgis apytikriai lygus 526 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

Apibūdinimas

Raudoni milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Raudona

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 526 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

Grynumas

Neorganiniai jodidai

Ne daugiau kaip 0,1 % (skaičiuojant natrio jodidu)

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai (išskyrus fluoresceiną)

Ne daugiau kaip 4,0 %

Fluoresceinas

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

Trijodrezorcinolis

Ne daugiau kaip 0,2 %

2-(2,4-dihidroksi-3,5-dijodbenzoil) benzenkarboksirūgštis

Ne daugiau kaip 0,2 %

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Iš tirpalo, kurio pH 7–8, ne daugiau kaip 0,2 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 129 ALURA RAUDONASIS ACSinonimai

Maistinis raudonasis CI Nr. 17

Apibrėžtis

Alura raudonąjį AC iš esmės sudaro dinatrio 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonato-fenilazo)naftalen-6-sulfonatas ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. Alura raudonasis gaminamas jungiant diazotintą 5-amino-4-metoksi-2-toluensulfonrūgštį su 6-hidroksi-2-naftalensulfonrūgštimi.

Alura raudonasis AC yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

16035

EINECS

247-368-0

Cheminis pavadinimas

Dinatrio 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonatofenilazo) naftalen-6-sulfonatas

Cheminė formulė

C18H14N2Na2O8S2

Molekulinė masė

496,42

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska

image

540, kai bangos ilgis apytikriai lygus 504 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

Apibūdinimas

Tamsiai raudoni milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Raudona

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 504 nm, vandeninis tirpalas

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 3,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

6-hidroksi-2-naftalensulfonrūgšties natrio druska

Ne daugiau kaip 0,3 %

4-amino-5-metoksi-2-metilbenzen sulfonrūgštis

Ne daugiau kaip 0,2 %

6,6-oksibis(2-naftalensulfonrūgšties) dinatrio druska

Ne daugiau kaip 1,0 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 % ekstrahuojant iš tirpalo, kurio pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 131 MĖLYNASIS PATENTUOTAS VSinonimai

Maistinis mėlynasis CI Nr. 5

Apibrėžtis

Mėlynąjį patentuotąjį V iš esmės sudaro [4-(α-(4-dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disulfofenilmetiliden)2,5-cikloheksadien-1-iliden] dietilamonio hidroksido vidinės druskos kalcio arba natrio junginys ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas, ir (arba) kalcio sulfatas.

Leidžiama naudoti kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

42051

EINECS

222-573-8

Cheminis pavadinimas

[4-(α-(4-dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disulfofenilmetiliden)-2,5-cikloheksadien-1-iliden]dietilamonio hidroksido vidinės druskos kalcio arba natrio junginys

Cheminė formulė

Kalcio junginys: C27H31N2O7S2Ca1/2

Natrio junginys: C27H31N2O7S2Na

Molekulinė masė

Kalcio junginys: 579,72

Natrio junginys: 582,67

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska

image

2 000 , kai bangos ilgis apytikriai lygus 638 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 5

Apibūdinimas

Tamsiai mėlyni milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Mėlyna

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 638 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 5

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 2,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

3-hidroksibenzaldehidas

right accolade Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

3-hidroksibenzenkarboksirūgštis

3-hidroksi-4-sulfobenzenkarboksirūgštis

N,N-dietilaminobenzensulfonrūgštis

Leukobazė

Ne daugiau kaip 4,0 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 % ekstrahuojant iš tirpalo, kurio pH 5

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 132 INDIGOTINAS, INDIGOKARMINASSinonimai

Maistinis mėlynasis CI Nr. 1

Apibrėžtis

Indigotiną iš esmės sudaro dinatrio 3,3′-diokso-2,2′-biindoliliden-5,5′-disulfonato ir dinatrio 3,3′-diokso-2,2′-biindoliliden-5,7′-disulfonato mišinys ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Indigotinas yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Indigokarminas gaunamas sulfonuojant indigą. Procesas užbaigiamas kaitinant indigą (arba indigo pastą) su sieros rūgštimi. Dažai išskiriami ir išgryninami.

Spalvos indeksas Nr.

73015

EINECS

212-728-8

Cheminis pavadinimas

Dinatrio 3,3′-diokso-2,2′-biindoliliden-5,5′-disulfonatas

Cheminė formulė

C16H8N2Na2O8S2

Molekulinė masė

466,36

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska;

dinatrio 3,3′-diokso-2,2′-biindoliliden-5,7′-disulfonato: ne daugiau kaip 18 %

image

480, kai bangos ilgis apytikriai lygus 610 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Tamsiai mėlyni milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Mėlyna

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 610 nm, vandeninis tirpalas

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Išskyrus dinatrio 3,3′-diokso-2,2′-biindoliliden-5,7′-disulfonatą: ne daugiau kaip 1,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

izatin-5-sulfonrūgštis

right accolade Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

5-sulfoantranilo rūgštis

Antranilo rūgštis

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 133 BRILIANTINIS MĖLINASIS FCFSinonimai

Maistinis mėlynasis CI Nr. 2

Apibrėžtis

Briliantinį mėlynąjį FCF iš esmės sudaro dinatrio α-(4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)fenil)-α-(4-N-etil-3-sulfonatobenzilamino)cikloheksa-2,5-dieniliden)toluen-2-sulfonatas bei jo izomerai ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Briliantinis mėlynasis FCF yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

42090

EINECS

223-339-8

Cheminis pavadinimas

Dinatrio α-[4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino)fenil]-α-[4-N-etil-3-sulfonatobenzilamino)cikloheksa-2,5-dieniliden]toluen-2-sulfonatas

Cheminė formulė

C37H34N2Na2O9S3

Molekulinė masė

792,84

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska

image

1 630 , kai bangos ilgis apytikriai lygus 630 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Rausvai mėlyni milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Mėlyna

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 630 nm, vandeninis tirpalas

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 6,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

2-, 3-ir 4-formilbenzensulfonrūgščių bendras kiekis

Ne daugiau kaip 1,5 %

3-[(etil)(4-sulfofenil)amino]metilbenzen sulfonrūgštis

Ne daugiau kaip 0,3 %

Leukobazė

Ne daugiau kaip 5,0 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 140 (i) CHLOROFILAISinonimai

Natūralus žaliasis CI Nr. 3, magnio chlorofilas, magnio feofitinas

Apibrėžtis

Chlorofilai gaunami tirpikliais ekstrahuojant valgomuosius augalus, žolę, liucerną ir dilgėles. Vėliau šalinant tirpiklį iš chlorofilų gali būti visiškai arba iš dalies pašalinti natūraliai juose esantys kompleksodario magnio jonai ir susidaro atitinkami feofitinai. Pagrindiniai dažikliai yra feofitinai ir magnio chlorofilai. Ekstrahuotame produkte, iš kurio yra pašalintas tirpiklis, yra kitų pigmentų, pvz., karotenoidų, taip pat aliejų, riebalų ir vaškų, patekusių iš žaliavinės medžiagos. Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: acetoną, metiletilketoną, dichlormetaną, anglies dioksidą, metanolį, etanolį, 2-propanolį ir heksaną.

Spalvos indeksas Nr.

75810

EINECS

Chlorofilai: chlorofilas a: chrorofilas b: 208-272-4

Cheminis pavadinimas

Pagrindiniai dažantieji komponentai:

fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-132-metoksikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-il)propionatas, (feofitinas a), arba jo magnio kompleksinis junginys (chlorofilas a);

fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoksikarbonil-2,12,18-trimetil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-il) propionatas, (feofitinas b), arba jo magnio kompleksinis junginys (chlorofilas b)

Cheminė formulė

Chlorofilas a (magnio kompleksinis junginys): C55H72MgN4O5

Chlorofilas a: C55H74N4O5

Chlorofilas b (magnio kompleksinis junginys): C55H70MgN4O6

Chlorofilas b: C55H72N4O6

Molekulinė masė

Chlorofilas a (magnio kompleksinis junginys): 893,51

Chlorofilas a: 871,22

Chlorofilas b (magnio kompleksinis junginys): 907,49

Chlorofilas b: 885,20

Analizės duomenys

Chlorofilų ir jų magnio kompleksinių junginių bendras kiekis yra ne mažesnis kaip 10 %

image

700, kai bangos ilgis apytikriai lygus 409 nm, tirpiklis chloroformas

Apibūdinimas

Kietos vaškiškos medžiagos, kurių spalva gali keistis nuo šviesiai žalios iki tamsiai žalios atsižvelgiant į tai, kiek medžiagoje yra kompleksodario magnio jonų

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 409 nm, tirpiklis chloroformas

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Acetonas

right accolade Ne daugiau kaip 50 mg/kg, pavieniui arba junginyje

Metiletilketonas

Metanolis

Etanolis

2-propanolis

Heksanas

Dichlormetanas:

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 140 (ii) CHLOROFILINAISinonimai

Natūralus žaliasis CI Nr. 5, natrio chlorofilinas, kalio chlorofilinas

Apibrėžtis

Chlorofilinų šarminių metalų druskos yra gaunamos muilinant tirpikliais ekstrahuojamus valgomųjų augalų, žolės, liucernos ir dilgėlių ekstraktus. Muilinant pašalinamos metilo bei fitolio esterių grupės ir iš dalies gali skilti ciklopentenilo žiedas. Karboksigrupės neutralizuojamos susidarant kalio ir (arba) natrio druskoms.

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: acetoną, metiletilketoną, dichlormetaną, anglies dioksidą, metanolį, etanolį, 2-propanolį ir heksaną.

Spalvos indeksas Nr.

75815

EINECS

287-483-3

Cheminis pavadinimas

Pagrindinių dažančiųjų komponentų rūgštinė forma:

— 3-(10-karboksilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionatas (chlorofilinas a)

— ir

— 3-(10-karboksilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionatas (chlorofilinas b).

Atsižvelgiant į hidrolizės laipsnį ciklopentenilo žiedas gali skilti ir dėl to susidarytų trečioji karboksigrupė.

Dar gali būti magnio kompleksinių junginių.

Cheminė formulė

Chlorofilinas a (rūgštinė forma): C34H34N4O5

Chlorofilinas b (rūgštinė forma): C34H32N4O6

Molekulinė masė

Chlorofilinas a: 578,68

Chlorofilinas b: 592,66

Kiekviena gali padidėti dar 18 daltonų, jei skyla ciklopentenilo žiedas

Analizės duomenys

Chlorofilinų bendras kiekis ėminyje, džiovintame 1 h 100 °C, yra ne mažesnis kaip 95 %

image

700, kai bangos ilgis apytikriai lygus 405 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 9

image

140, kai bangos ilgis apytikriai lygus 653 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 9

Apibūdinimas

Tamsiai žali arba mėlyni (juodi) milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumai atitinka maždaug 405 nm ir 653 nm, vandeninis fosfatinis buferis, kurio pH 9

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Acetonas

right accolade Ne daugiau kaip 50 mg/kg, pavieniui arba junginyje

Metiletilketonas

Metanolis

Etanolis

2-propanolis

Heksanas

Dichlormetanas:

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 141 (i) CHLOROFILŲ VARIO KOMPLEKSINIAI JUNGINIAISinonimai

Natūralus žaliasis CI Nr. 3, vario chlorofilas, vario feofitinas

Apibrėžtis

Vario chlorofilai susidaro į medžiagą, gautą ekstrahuojant valgomuosius augalus, žolę, liucerną ir dilgėles, pridedant vario druskų. Produkte, iš kurio yra pašalintas tirpiklis, yra kitų pigmentų, pvz., karotenoidų, taip pat riebalų ir vaškų, patekusių iš žaliavinės medžiagos. Pagrindinis dažiklis yra vario feofitinai. Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: acetoną, metiletilketoną, dichlormetaną, anglies dioksidą, metanolį, etanolį, 2-propanolį ir heksaną.

Spalvos indeksas Nr.

75810

EINECS

Vario chlorofilas a: 239-830-5; vario chrorofilas b: 246-020-5

Cheminis pavadinimas

[fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-132-metoksikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-il)propionato] varis (II) (vario chlorofilas a);

[fitil(132R,17S,18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metoksikarbonil-2,12,18-trimetil-13′-okso-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidrociklopenta[at]-porfirin-17-il)propionato] varis (II), (vario chlorofilas b)

Cheminė formulė

Vario chlorofilas a: C55H72Cu N4O5

Vario chlorofilas b: C55H70Cu N4O6

Molekulinė masė

Vario chlorofilas a: 932,75

Vario chlorofilas b: 946,73

Analizės duomenys

Vario chlorofilų bendras kiekis yra ne mažesnis kaip 10 %

image

540, kai bangos ilgis apytikriai lygus 422 nm, tirpiklis chloroformas

image

300, kai bangos ilgis apytikriai lygus 652 nm, tirpiklis chloroformas

Apibūdinimas

Vaškiška kieta medžiaga, kurios spalva gali keistis nuo mėlynai žalios iki tamsiai žalios, atsižvelgiant į žaliavinę medžiagą

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumai atitinka maždaug 422 ir 652 nm, tirpiklis chloroformas

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Acetonas

right accolade Ne daugiau kaip 50 mg/kg, pavieniui arba junginyje

Metiletilketonas

Metanolis

Etanolis

2-propanolis

Heksanas

Dichlormetanas:

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Vario jonai

Ne daugiau kaip 200 mg/kg

Bendras vario kiekis

Ne didesnis kaip 8,0 % bendro vario feofitinų kiekio

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 141 (ii) CHLOROFILINŲ VARIO KOMPLEKSINIAI JUNGINIAISinonimai

Natrio-vario chlorofilinas, kalio-vario chlorofilinas, natūralus žaliasis CI Nr. 5

Apibrėžtis

Vario chlorofilinų šarminių metalų druskos yra gaunamos pridedant vario druskų į produktą, gautą muilinant tirpikliais ekstrahuojamus valgomųjų augalų, žolės, liucernos ir dilgėlių ekstraktus. Muilinant pašalinamos metilo bei fitolio esterių grupės ir iš dalies gali skilti ciklopentenilo žiedas. Į išgrynintus chlorofilinus pridedant vario druskų karboksigrupės neutralizuojamos ir susidaro kalio ir (arba) natrio druskos.

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: acetoną, metiletilketoną, dichlormetaną, anglies dioksidą, metanolį, etanolį, 2-propanolį ir heksaną.

Spalvos indeksas Nr.

75815

EINECS

 

Cheminis pavadinimas

Pagrindinių dažiklių rūgštinė forma: 3-(10-karboksilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionato vario kompleksinis junginys (vario chlorofilinas a) ir 3-(10-karboksilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionato vario kompleksinis junginys (vario chlorofilinas b)

Cheminė formulė

Vario chlorofilinas a (rūgštinė forma): C34H32Cu N4O5

Vario chlorofilinas b (rūgštinė forma): C34H30Cu N4O6

Molekulinė masė

Vario chlorofilinas a: 640,20

Vario chlorofilinas b: 654,18

Kiekviena gali padidėti dar 18 daltonų, jei skyla ciklopentenilo žiedas.

Analizės duomenys

Chlorofilinų bendras kiekis ėminyje, džiovintame 1 h 100 °C, yra ne mažesnis kaip 95 %

image

565, kai bangos ilgis apytikriai lygus 405 nm, vandeninis fosfatinis buferis, kurio pH 7,5

image

145, kai bangos ilgis apytikriai lygus 630 nm, vandeninis fosfatinis buferis, kurio pH 7,5

Apibūdinimas

Nuo tamsiai žalios iki mėlynos (juodos) spalvos milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumai atitinka maždaug 405 nm ir 630 nm, vandeninis fosfatinis buferis, kurio pH 7,5

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Acetonas

right accolade Ne daugiau kaip 50 mg/kg, pavieniui arba junginyje

Metiletilketonas

Metanolis

Etanolis

2-propanolis

Heksanas

Dichlormetanas:

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Vario jonai

Ne daugiau kaip 200 mg/kg

Bendras vario kiekis

Ne didesnis kaip 8,0 % bendro vario chlorofilinų kiekio

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 142 ŽALIASIS SSinonimai

Maistinis žaliasis CI Nr. 4, briliantinė žaluma BS

Apibrėžtis

Žaliąjį dažiklį S iš esmės sudaro N-[4-(dimetilamino)fenil](2-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil)metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-N-metil-metanaminio natrio druska ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Žaliasis S yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

44090

EINECS

221-409-2

Cheminis pavadinimas

N-[4-[[4-(dimetilamino)fenil](2-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil)-metilen]2,5-cikloheksadien-1-iliden]-N-metil-metanaminio natrio druska; Natrio 5-[4-dimetilamino-α-(4-dimetiliminocikloheksa-2,5-dieniliden)benzil]-6-hidroksi-7-sulfonato-naftalen-2-sulfonatas (kitas cheminis pavadinimas)

Cheminė formulė

C27H25N2NaO7S2

Molekulinė masė

576,63

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 80 % skaičiuojant natrio druska.

image

1 720 , kai bangos ilgis apytikriai lygus 632 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Tamsiai mėlyni ar tamsiai žali milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Mėlyna arba žalia

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 632 nm, vandeninis tirpalas

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 1,0 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

4,4′-bis(dimetilamino)benzhidrilo alkoholis

Ne daugiau kaip 0,1 %

4,4′-bis(dimetilamino)benzofenonas

Ne daugiau kaip 0,1 %

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis

Ne daugiau kaip 0,2 %

Leukobazė

Ne daugiau kaip 5,0 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 150a PAPRASTOJI KARAMELĖSinonimai

Šarminė karamelė

Apibrėžtis

Paprastoji karamelė gaminama kontroliuojamomis sąlygomis kaitinant angliavandenius (parduodamus maistinių rūšių saldiklius, kurie yra gliukozės ir fruktozės monomerai ir (arba) jų polimerai, pvz., gliukozės sirupai, sacharozė ir (arba) invertuoti sirupai ir dekstrozė). Karamelinimui skatinti galima naudoti rūgštis, šarmus ir druskas, išskyrus amonio junginius ir sulfitus.

Spalvos indeksas Nr.

 

EINECS

232-435-9

Cheminis pavadinimas

 

Cheminė formulė

 

Molekulinė masė

 

Analizės duomenys

 

Apibūdinimas

Nuo tamsiai rudos iki juodos spalvos skysčiai ar kietosios medžiagos

Identifikavimas

 

Grynumas

DEAE celiulioze surišto dažiklio kiekis

Ne daugiau kaip 50 %

Fosforilceliulioze surišto dažiklio kiekis

Ne daugiau kaip 50 %

Spalvos intensyvumas (1)

0,01–0,12

Bendras azoto kiekis

Ne daugiau kaip 0,1 %

Bendras sieros kiekis

Ne daugiau kaip 0,2 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

(1)   Spalvos intensyvumas yra apibrėžiamas kaip kietos dažančios karamelės 0,1 % (m/V) vandeninio tirpalo optinis tankis, išmatuotas naudojant 1 cm kiuvetę, kai bangos ilgis 610 nm.

E 150b ŠARMINĖ SULFITINĖ KARAMELĖSinonimai

 

Apibrėžtis

Šarminė sulfitinė karamelė gaminama kontroliuojamomis sąlygomis kaitinant angliavandenius (parduodamus maistinių rūšių saldiklius, kurie yra gliukozės ir fruktozės monomerai ir (arba) jų polimerai, pvz., gliukozės sirupai, sacharozė ir (arba) invertuoti sirupai ir dekstrozė) su rūgštimis ar šarmais arba be jų, esant sulfitams (sulfitinei rūgščiai, kalio sulfitui, kalio hidrosulfitui, natrio sulfitui ir natrio hidrosulfitui); amonio junginiai nenaudojami.

Spalvos indeksas Nr.

 

EINECS

232-435-9

Cheminis pavadinimas

 

Cheminė formulė

 

Molekulinė masė

 

Analizės duomenys

 

Apibūdinimas

Nuo tamsiai rudos iki juodos spalvos skysčiai ar kietosios medžiagos

Identifikavimas

 

Grynumas

DEAE celiulioze surišto dažiklio kiekis

Daugiau kaip 50 %

Spalvos intensyvumas (1)

0,05–0,13

Bendras azoto kiekis

Ne daugiau kaip 0,3 % (2)

Sieros dioksidas

Ne daugiau kaip 0,2 % (2)

Bendras sieros kiekis

0,3–3,5 % (2)

DEAE celiulioze surištos sieros kiekis

Daugiau kaip 40 %

Optinio tankio procentinė dalis, tenkanti DEAE celiulioze surištam dažikliui

19–34

Optinių tankių (A280/560) santykis

Daugiau kaip 50

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

(1)   Spalvos intensyvumas yra apibrėžiamas kaip kietos dažančios karamelės 0,1 % (m/V) vandeninio tirpalo optinis tankis, išmatuotas naudojant 1 cm kiuvetę, kai bangos ilgis 610 nm.

(2)   Išreiškiamas pagal lygiavertį spalvos intensyvumą, t. y. palyginti su produktu, kurio spalvos intensyvumas lygus 0,1 optinio tankio vieneto.

E 150c AMONIAKINĖ KARAMELĖSinonimai

 

Apibrėžtis

Amoniakinė karamelė gaminama kontroliuojamomis sąlygomis kaitinant angliavandenius (parduodamus maistinių rūšių saldiklius, kurie yra gliukozės ir fruktozės monomerai ir (arba) jų polimerai, pvz., gliukozės sirupai, sacharozė ir (arba) invertuoti sirupai ir dekstrozė) su rūgštimis ar šarmais arba be jų, esant amonio junginiams (amoniakui, amonio karbonatui, amonio hidrokarbonatui ir amonio fosfatui); sulfito junginiai nenaudojami.

Spalvos indeksas Nr.

 

EINECS

232-435-9

Cheminis pavadinimas

 

Cheminė formulė

 

Molekulinė masė

 

Analizės duomenys

 

Apibūdinimas

Tamsiai rudi arba juodi skysčiai ar kietosios medžiagos

Identifikavimas

 

Grynumas

DEAE celiulioze surišto dažiklio kiekis

Ne daugiau kaip 50 %

Fosforilceliulioze surišto dažiklio kiekis

Daugiau kaip 50 %

Spalvos intensyvumas (1)

0,08–0,36

Amoniakinis azotas

Ne daugiau kaip 0,3 % (2)

4-metilimidazolas

Ne daugiau kaip 200 mg/kg (2)

2-acetil-4-tetrahidroksibutilimidazolas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (2)

Bendras sieros kiekis

Ne daugiau kaip 0,2 % (2)

Bendras azoto kiekis

0,7–3,3 % (2)

Optinio tankio procentinė dalis, tenkanti fosforilceliulioze surištam dažikliui

13–35

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

(1)   Spalvos intensyvumas yra apibrėžiamas kaip kietos dažančios karamelės 0,1 % (m/V) vandeninio tirpalo optinis tankis, išmatuotas naudojant 1 cm kiuvetę, kai bangos ilgis 610 nm.

(2)   Išreiškiamas pagal lygiavertį spalvos intensyvumą, t. y. palyginti su produktu, kurio spalvos intensyvumas lygus 0,1 optinio tankio vieneto.

E 150d SULFITINĖ AMONIAKINĖ KARAMELĖSinonimai

 

Apibrėžtis

Sulfitinė amoniakinė karamelė gaminama kontroliuojamomis sąlygomis kaitinant angliavandenius (parduodamus maistinių rūšių saldiklius, kurie yra gliukozės ir fruktozės monomerai ir (arba) jų polimerai, pvz., gliukozės sirupai, sacharozė ir (arba) invertuoti sirupai ir dekstrozė) su rūgštimis ar šarmais arba be jų, esant sulfitams ir amonio junginiams (sieros rūgščiai, kalio sulfitui, kalio hidrosulfitui, natrio sulfitui, natrio hidrosulfitui, amoniakui, amonio karbonatui, amonio hidrokarbonatui, amonio fosfatui, amonio sulfatui, amonio sulfitui ir amonio hidrosulfitui).

Spalvos indeksas Nr.

 

EINECS

232-435-9

Cheminis pavadinimas

 

Cheminė formulė

 

Molekulinė masė

 

Analizės duomenys

 

Apibūdinimas

Tamsiai rudi arba juodi skysčiai ar kietosios medžiagos

Identifikavimas

 

Grynumas

DEAE celiulioze surišto dažiklio kiekis

Daugiau kaip 50 %

Spalvos intensyvumas (1)

0,10–0,60

Amoniakinis azotas

Ne daugiau kaip 0,6 % (2)

Sieros dioksidas

Ne daugiau kaip 0,2 % (2)

4-metilimidazolas

Ne daugiau kaip 250 mg/kg (2)

Bendras azoto kiekis

0,3–1,7 % (2)

Bendras sieros kiekis

0,8–2,5 % (2)

Azoto ir sieros santykis nuosėdose, gautose nusodinant alkoholiu

0,7–2,7

Alkoholiu nusodintų nuosėdų optinių tankių santykis (3)

8–14

Optinių tankių (A280/560) santykis

Ne daugiau kaip 50

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

(1)   Spalvos intensyvumas yra apibrėžiamas kaip kietos dažančios karamelės 0,1 % (m/V) vandeninio tirpalo optinis tankis, išmatuotas naudojant 1 cm kiuvetę, kai bangos ilgis 610 nm.

(2)   Išreiškiamas pagal lygiavertį spalvos intensyvumą, t. y. palyginti su produktu, kurio spalvos intensyvumas lygus 0,1 optinio tankio vieneto.

(3)   Alkoholiu nusodintų nuosėdų optinių tankių santykis yra apibrėžiamas kaip nuosėdų optinio tankio, išmatuoto esant bangos ilgiui 280 nm, ir optinio tankio, išmatuoto esant bangos ilgiui 560 nm, santykis (1 cm kiuvetė).

▼M8

E 151 BRILIANTINIS JUODASIS PN

▼BSinonimai

Maistinis juodasis CI Nr. 1

▼M8

Apibrėžtis

Briliantinį juodąjį PN iš esmės sudaro tetranatrio-4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo] naftalen-1,7-disulfonatas ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Briliantinis juodasis PN yra aprašytas kaip natrio druska.

Taip pat leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

▼B

Spalvos indeksas Nr.

28440

EINECS

219-746-5

Cheminis pavadinimas

Tetranatrio 4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naftilazo] naftalen-1,7-disulfonatas

Cheminė formulė

C28H17N5Na4O14S4

Molekulinė masė

867,69

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 80 % skaičiuojant natrio druska.

image

530, kai bangos ilgis apytikriai lygus 570 nm, vandeninis tirpalas

Apibūdinimas

Juodi milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Juodai melsva

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 570 nm, vandeninis tirpalas

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 4 % (išreiškiant dažų kiekiu)

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

4-acetamido-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonrūgštis

right accolade Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,8 %

4-amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonrūgštis

8-aminonaftalen-2-sulfonrūgštis

4,4′-diazoaminodi(benzensulfonrūgštis)

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 153 AUGALINĖS ANGLYSSinonimai

Augalinis juodasis

Apibrėžtis

Augalinės aktyvintosios anglys gaminamos karbonizuojant augalines medžiagas, pvz., medieną, celiuliozės likučius, durpes ir kokoso riešutų bei kitus kevalus. Taip gauta aktyvinta anglis sumalama veleniniu smulkintuvu ir gauti aktyvintos anglies milteliai apdorojami ciklonu. Smulkios dalelės išgryninamos plaunant vandenilio chloridu, neutralizuojamos ir išdžiovinamos. Gautas produktas tradiciškai vadinamas augaliniu juoduoju. Intensyviau dažantys produktai gaunami smulkias daleles toliau apdorojant ciklonu arba dar kartą sumalant ir po to išplaunant rūgštimi. Augalines anglis sudaro smulkios anglies dalelės. Jose gali būti nedidelis kiekis azoto, vandenilio ir deguonies. Pagamintas produktas gali sugerti nedidelį kiekį drėgmės.

Spalvos indeksas Nr.

77266

EINECS

231-153-3

Cheminis pavadinimas

Anglis

Cheminė formulė

C

Santykinė atominė masė

12,01

Analizės duomenys

Anglies kiekis ne mažesnis kaip 95 % skaičiuojant bevandenei ir bepelenei medžiagai

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 12 % (120 °C, 4 val.)

Apibūdinimas

Juodi bekvapiai milteliai

Identifikavimas

Tirpumas

Netirpios vandenyje ir organiniuose tirpikliuose

Degimas

Pakaitintos iki raudonumo, anglys dega lėtai be liepsnos

Grynumas

Pelenai (bendras kiekis)

Ne daugiau kaip 4,0 % (uždegimo temperatūra: 625 °C)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai

Benzo(a)pireno mažiau kaip 50 μg/kg ekstrakte, gautame nepertraukiamo ekstrahavimo aparatu ekstrahuojant 1 g produkto 10 g gryno cikloheksano.

Šarminiame tirpale tirpi medžiaga

Filtratas, gautas po 2 g ėminio virinimo 20 ml N natrio hidroksido ir filtravimo, turi būti bespalvis

E 155 RUDASIS HTSinonimai

Maistinis rudasis CI Nr. 3

Apibrėžtis

Rudąjį HT iš esmės sudaro dinatrio 4,4′-(2,4-dihidroksi-5-hidroksimetil-1,3-fenilenbisazo)di(naftalen-1-sulfonatas) ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Rudasis HT yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Spalvos indeksas Nr.

20285

EINECS

224-924-0

Cheminis pavadinimas

Dinatrio 4,4′-(2,4-dihidroksi-5-hidroksimetil-1,3-fenilenbisazo)di(naftalen-1-sulfonatas)

Cheminė formulė

C27H18N4Na2O9S2

Molekulinė masė

652,57

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 70 % skaičiuojant natrio druska

image

403, kai bangos ilgis apytikriai lygus 460 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

Apibūdinimas

Rausvai rudi milteliai arba granulės

Vandeninio tirpalo išvaizda

Ruda

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 460 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

Grynumas

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 10,0 % (TLC metodas)

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonrūgštis

Ne daugiau kaip 0,7 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai tirpalo pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 160 a (i) BETA KAROTENASSinonimai

Maistinis oranžinis CI Nr. 5

Apibrėžtis

Šios specifikacijos daugiausia taikomos visiems beta karoteno trans-izomerams, ir mažiems kiekiams kitų karotenoidų. Praskiesti ir stabilizuoti preparatai gali turėti skirtingus cis-ir trans-izomerų santykius

Spalvos indeksas Nr.

40800

EINECS

230-636-6

Cheminis pavadinimas

beta karotenas, beta, beta karotenas

Cheminė formulė

C40H56

Molekulinė masė

536,88

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 96 % suminio dažiklių kiekio (išreiškiant beta karotenu)

image

2 500 , kai bangos ilgis apytikriai 440–457 nm, tirpalas cikloheksane

Apibūdinimas

Nuo raudonos iki rusvai raudonos spalvos kristalai ar kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

Tirpalo cikloheksane maksimumas atitinka 453–456 nm

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Papildomi dažikliai

Karotenoidai, išskyrus beta karoteną: ne daugiau kaip 3,0 % bendro dažiklių kiekio

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

E 160 a (ii) AUGALINIAI KAROTENAISinonimai

Maistinis oranžinis CI Nr. 5

Apibrėžtis

Augaliniai karotenai gaunami tirpikliais ekstrahuojant veislių valgomuosius augalus, morkas, augalinius aliejus, žolę, liucerną ir dilgėles.

Pagrindinis dažantis komponentas yra karotenoidai, kurių didžiausią dalį sudaro beta karotenas. Gali būti alfa ir gama karoteno bei kitų pigmentų. Be dažančių pigmentų šioje medžiagoje gali būti aliejų, riebalų ir vaškų, natūraliai esančių šaltinio medžiagoje.

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: acetoną, metiletilketoną, metanolį, etanolį, 2-propanolį, heksaną (1), dichlormetaną ir anglies dioksidą.

Spalvos indeksas Nr.

75130

EINECS

230-636-6

Cheminis pavadinimas

 

Cheminė formulė

Βeta karotenas: C40H56

Molekulinė masė

Βeta karotenas: 536,88

Analizės duomenys

Karotenų kiekis (skaičiuojant beta karotenu) yra ne mažesnis kaip 5 %. Produktuose, gautuose ekstrahuojant augalinius aliejus: ne mažiau kaip 0,2 % valgomųjų riebalų

image

2 500 , kai bangos ilgis apytikriai 440–457 nm, tirpalas cikloheksane

Apibūdinimas

 

Identifikavimas

Spektrometrija

Tirpalo cikloheksane maksimumas atitinka 440–457 nm ir 470–486 nm

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Acetonas

right accolade Ne daugiau kaip 50 mg/kg, pavieniui arba junginyje

Metiletilketonas

Metanolis

2-propanolis

Heksanas

Etanolis

Dichlormetanas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

(1)   Benzeno ne daugiau kaip 0,05 % m/m.

E 160 a (iii) BETA KAROTENAS IŠ Blakeslea trisporaSinonimai

Maistinis oranžinis CI Nr. 5

Apibrėžtis

Gaunamas rauginimo būdu, naudojant grybo Blakeslea trispora veislių mišrią dviejų lytiškai poruojamų tipų (+) ir (–) kultūrą. Beta karotenas iš biomasės ekstrahuojamas etilacetatu arba izobutilacetatu, vėliau 2-propanoliu ir iškristalinamas. Kristalinį produktą iš esmės sudaro trans beta karotenas. Kadangi tai natūralus procesas, maždaug 3 % produkto sudaro jam būdingų karotenoidų mišinys.

Spalvos indeksas Nr.

40800

EINECS

230-636-6

Cheminis pavadinimas

Βeta karotenas; beta, beta karotenas

Cheminė formulė

C40H56

Molekulinė masė

536,88

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 96 % bendro dažiklių kiekio (išreiškiant beta karotenu)

image

2 500 , kai bangos ilgis apytikriai 440–457 nm, tirpalas cikloheksane

Apibūdinimas

Raudoni, rusvai raudoni arba purpurinės (violetinės) spalvos kristalai ar kristalų milteliai (spalva priklauso nuo ekstrahavimo tirpiklio ir kristalizavimo sąlygų)

Identifikavimas

Spektrometrija

Tirpalo cikloheksane maksimumas atitinka 453–456 nm

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Etilacetatas

right accolade Ne daugiau kaip 0,8 %, pavieniui arba junginyje

Etanolis

Izobutilacetatas: ne daugiau kaip 1,0 %

2-propanolis: ne daugiau kaip 0,1 %

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomi dažikliai

Karotenoidai, išskyrus beta karoteną: ne daugiau kaip 3,0 % bendro dažiklių kiekio

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai

Pelėsiai

Ne daugiau kaip 100 kolonijų vienam gramui

Mielės

Ne daugiau kaip 100 kolonijų vienam gramui

Salmonella spp.

Neaptinkama 25 gramuose

Escherichia coli

Neaptinkama 5 gramuose

E 160 a (iv) DUMBLIŲ KAROTENAISinonimai

Maistinis oranžinis CI Nr. 5

▼M8

Apibrėžtis

Karotenų mišiniai taip pat gali būti gaminami iš Dunaliella salina dumblių padermių. Beta karotenas ekstrahuojamas naudojant eterinį aliejų. Preparatas yra 20–30 % suspensija valgomajame aliejuje. Trans- ir cis-izomerų santykis yra 50/50–71/29 intervale.

Pagrindinis dažantis komponentas yra karotenoidai, kurių didžiausią dalį sudaro beta karotenas. Gali būti alfa karoteno, liuteino, zeaksantino ir beta kriptoksantino. Be dažančių pigmentų šioje medžiagoje gali būti aliejų, riebalų ir vaškų, natūraliai esančių žaliavinėje medžiagoje.

▼B

Spalvos indeksas Nr.

75130

EINECS

 

Cheminis pavadinimas

 

Cheminė formulė

Βeta karotenas: C40H56

Molekulinė masė

Βeta karotenas: 536,88

Analizės duomenys

Karotenų kiekis (skaičiuojant beta karotenu) yra ne mažesnis kaip 20 %

image

2 500 , kai bangos ilgis apytikriai 440–457 nm, tirpalas cikloheksane

Apibūdinimas

 

Identifikavimas

Spektrometrija

Tirpalo cikloheksane maksimumas atitinka 440–457 nm ir 474–486 nm

Grynumas

Natūralūs valgomojo aliejaus tokoferoliai

Ne daugiau kaip 0,3 %

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

E 160 b ANATAS, BIKSINAS, NORBIKSINAS

I)   TIRPIKLIAIS EKSTRAHUOJAMAS BIKSINAS IR NORBIKSINASSinonimai

Natūralusis oranžinis CI Nr. 4

Apibrėžtis

Biksinas gaunamas anato medžio (Bixa orellana L.) sėklų viršutinį lukštą ekstrahuojant vienu ar daugiau šių tirpiklių: acetonu, metanoliu, heksanu ar dichlormetanu, anglies dioksidu, tirpiklį po to pašalinant.

Norbiksinas gaunamas biksino ekstraktą hidrolizuojant vandeniniais šarmų tirpalais.

Biksine ir norbiksine gali būti kitų medžiagų, ekstrahuojamų iš anato sėklų.

Biksino milteliuose yra keli dažantieji komponentai (tarp jų pagrindinis yra biksinas, kuris gali būti cis-ir trans-izomerų pavidalu). Taip pat gali būti biksino terminio skaidymo produktų.

Norbiksino milteliuose pagrindinis dažantysis komponentas yra biksino hidrolizės produktai natrio arba kalio druskų pavidalu. Gali būti tiek cis-, tiek trans-izomerų.

Spalvos indeksas Nr.

75120

EINECS

Anato: anato sėklų ekstraktas: 289-561-2; biksinas: 230-248-7

Cheminis pavadinimas

Biksinas: left accolade

6′-metilvandenilis-9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksilatas

6′-metilvandenilis-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksilatas

Norbiksinas: left accolade

9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksirūgštis

9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksirūgštis

Cheminė formulė

Biksinas:

C25H30O4

Norbiksinas:

C24H28O4

Molekulinė masė

Biksinas:

394,51

Norbiksinas:

380,48

Analizės duomenys

Biksino milteliuose bendras karotenoidų kiekis ne mažesnis kaip 75 % skaičiuojant biksinu

Norbiksino milteliuose bendras karotenoidų kiekis ne mažesnis kaip 25 % skaičiuojant norbiksinu

Biksinas:

image

2 870 , kai bangos ilgis apytikriai lygus 502 nm, tirpiklis chloroformas

Norbiksinas:

image

2 870 , kai bangos ilgis apytikriai lygus 482 nm, KOH tirpalas

Apibūdinimas

Rausvai rudi milteliai, suspensija ar tirpalas

Identifikavimas

Spektrometrija

Biksinas:

maksimumas atitinka maždaug 502 nm, tirpiklis chloroformas

Norbiksinas:

maksimumas atitinka maždaug 482 nm, praskiestas KOH tirpalas

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Acetonas

right accolade Ne daugiau kaip 50 mg/kg, pavieniui arba junginyje

Metanolis

Heksanas

Dichlormetanas:

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

ii)   ŠARMAIS EKSTRAHUOJAMAS ANATASSinonimai

Natūralusis oranžinis CI Nr. 4

Apibrėžtis

Vandenyje tirpus anatas gaunamas vandeniniu šarmų (natrio arba kalio hidroksido) tirpalu ekstrahuojant anato medžio (Bixa orellana L.) sėklų viršutinį lukštą.

Vandenyje tirpiame anate pagrindinis dažantysis komponentas yra norbiksinas, biksino hidrolizės produktas, natrio arba kalio druskų pavidalu. Gali būti tiek cis-, tiek trans-izomerų.

Spalvos indeksas Nr.

75120

EINECS

Anatas: anato sėklų ekstraktas: 289-561-2; biksinas: 230-248-7

Cheminis pavadinimas

Biksinas: left accolade

6′-metilvandenilis-9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksilatas

6′-metilvandenilis-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksilatas

Norbiksinas: left accolade

9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksirūgštis

9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksirūgštis

Cheminė formulė

Biksinas:

C25H30O4

Norbiksinas:

C24H28O4

Molekulinė masė

Biksinas:

394,51

Norbiksinas:

380,48

Analizės duomenys

Bendras karotenoidų kiekis yra ne mažesnis 0,1 % skaičiuojant norbiksinu

Norbiksinas:

image

2 870 , kai bangos ilgis apytikriai lygus 482 nm, KOH tirpalas

Apibūdinimas

Rausvai rudi milteliai, suspensija ar tirpalas

Identifikavimas

Spektrometrija

Biksinas:

maksimumas atitinka maždaug 502 nm, tirpiklis chloroformas

Norbiksinas:

maksimumas atitinka maždaug 482 nm, praskiestas KOH tirpalas

Grynumas

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

iii)   ALIEJUMI EKSTRAHUOJAMAS ANATASSinonimai

Natūralusis oranžinis CI Nr. 4

Apibrėžtis

Anato aliejiniai ekstraktai kaip tirpalas arba suspensija gaunami valgomaisiais aliejais ekstrahuojant anato medžio (Bixa orellana L.) sėklų viršutinį lukštą. Anato aliejiniame ekstrakte yra keli dažantieji komponentai (tarp jų pagrindinis yra biksinas, kuris gali būti cis- ir trans-izomerų pavidalu). Taip pat gali būti biksino terminio skaidymo produktų.

Spalvos indeksas Nr.

75120

EINECS

Anatas: anato sėklų ekstraktas: 289-561-2; biksinas: 230-248-7

Cheminis pavadinimas

Biksinas: left accolade

6′-metilvandenilis-9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksilatas

6′-metilvandenilis-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksilatas

Norbiksinas: left accolade

9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksirūgštis

9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dikarboksirūgštis

Cheminė formulė

Biksinas:

C25H30O4

Norbiksinas:

C24H28O4

Molekulinė masė

Biksinas:

394,51

Norbiksinas:

380,48

Analizės duomenys

Bendras karotenoidų kiekis yra ne mažesnis 0,1 % išreiškiant biksinu

Biksinas:

image

2 870 , kai bangos ilgis apytikriai lygus 502 nm, tirpiklis chloroformas

Apibūdinimas

Rausvai rudi milteliai, suspensija ar tirpalas

Identifikavimas

Spektrometrija

Biksinas:

maksimumas atitinka maždaug 502 nm, tirpiklis chloroformas

Norbiksinas:

maksimumas atitinka maždaug 482 nm, praskiestas KOH tirpalas

Grynumas

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 160 c PAPRIKŲ EKSTRAKTAS, KAPSANTINAS, KAPSORUBINASSinonimai

Paprikos dervingasis aliejus

Apibrėžtis

Paprikų ekstraktas gaunamas tirpikliais ekstrahuojant paprikos rūšis, t. y. sumaltas Capsicum annuum L. vaisių ankštis, su sėklomis arba be jų, kuriose yra pagrindiniai šio prieskonio dažantieji komponentai. Pagrindiniai dažantieji komponentai yra kapsantinas ir kapsorubinas. Be jų yra įvairių kitų dažančiųjų junginių.

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: metanolį, etanolį, acetoną, heksaną, dichlormetaną, etilacetatą, 2-propanolį ir anglies dioksidą.

Spalvos indeksas Nr.

 

EINECS

Kapsantinas: kapsorubinas: 207-425-2

Cheminis pavadinimas

Kapsantinas: (3R, 3′S, 5′R)-3,3′-dihidroksi-β,κ-karoten-6-onas

Kapsorubinas: (3S, 3′S, 5R, 5′R)-3,3′-dihidroksi-κ,κ-karoten-6,6′-dionas

Cheminė formulė

Kapsantinas:

C40H56O3

Kapsorubinas:

C40H56O4

Molekulinė masė

Kapsantinas:

584,85

Kapsorubinas:

600,85

Analizės duomenys

Paprikų ekstraktas: ne mažiau kaip 7,0 % karotenoidų.

Kapsantinas (kapsorubinas): ne mažiau kaip 30 % bendro karotinoidų kiekio

image

2 100 , kai bangos ilgis apytikriai lygus 462 nm, tirpiklis acetonas

Apibūdinimas

Tamsiai raudonas klampus skystis

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 462 nm, tirpiklis acetonas

Spalvinė reakcija

Į ėminio lašą 2–3 lašuose chloroformo įlašinus lašą sieros rūgšties, susidaro tamsiai mėlynos spalvos tirpalas

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Etilacetatas

right accolade Ne daugiau kaip 50 mg/kg, pavieniui arba junginyje

Metanolis

Etanolis

Acetonas

Heksanas

2-propanolis

Dichlormetanas:

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Kapsicinas

Ne daugiau kaip 250 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 160 d LIKOPENAS

i)   SINTETINIS LIKOPENASSinonimai

Likopenas, gaunamas cheminės sintezės būdu

Apibrėžtis

Sintetinis likopenas – tai likopenų geometrinių izomerų mišinys, gaunamas Wittig'o kondensacijos būdu iš sintetinių tarpinių junginių, kurie paprastai naudojami gaminant kitus maisto produktuose naudojamus karotenoidus. Sintetinis likopenas daugiausia sudarytas iš vien trans-likopeno izomero, įskaitant 5-cis-likopeną bei nedidelius kitų izomerų kiekius. Prekybai skirti likopeno preparatai, skirti naudoti maisto produktuose, gaminami kaip suspensijos valgomuosiuose aliejuose, vandenyje disperguojantys arba vandenyje tirpūs milteliai.

Spalvos indeksas Nr.

75125

EINECS

207-949-1

Cheminis pavadinimas

ψ,ψ-karotenas, vien trans-likopenas, (vien-E)-likopenas, (vien-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridecenas

Cheminė formulė

C40H56

Molekulinė masė

536,85

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 96 % likopenų izomerų mišinio (ne mažiau kaip 70 % vien trans-likopeno izomero)

image

(100 % grynam vien trans-likopenui) 3 450 , kai bangos ilgis yra 465–475 nm, tirpiklis heksanas

Apibūdinimas

Raudoni kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Spektrofotometrija

Tirpalo heksane maksimali sugertis atitinka apytikriai 470 nm

Karotenoidų bandymas

Mėginio tirpalo acetone spalva išnyksta įpylus 5 % natrio nitrito ir 1N sieros rūgšties tirpalo

Tirpumas

Netirpsta vandenyje, lengvai tirpsta chloroforme

1 % tirpalo chloroforme savybės

Skaidrus ir ryškios raudonai oranžinės spalvos

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % (išlaikius 4 val. esant 40 °C ir 20 mm Hg)

Apo-12’-likopenas

Ne daugiau kaip 0,15 %

Trifenilfosfino oksidas

Ne daugiau kaip 0,01 %

Tirpiklių likučiai

Metanolis: ne daugiau kaip 200 mg/kg,

Heksanas, 2-propanolis: ne daugiau kaip 10 mg/kg kiekvieno.

Dichlormetanas: ne daugiau kaip 10 mg/kg (tik prekybai skirtuose preparatuose)

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

ii)   LIKOPENAS IŠ RAUDONŲJŲ POMIDORŲSinonimai

Natūralus geltonasis Nr. 27

Apibrėžtis

Likopenas gaunamas tirpikliais ekstrahuojant raudonuosius pomidorus (Lycopersicon esculentum L.), tirpiklį po to pašalinant. Galima naudoti tik šiuos tirpiklius: anglies dioksidą, etilacetatą, acetoną, 2-propanolį, metanolį, etanolį ir heksaną. Pagrindinis pomidorų dažantysis komponentas yra likopenas; gali būti maži kiekiai kitų karotinoidinių pigmentų. Be dažančiųjų pigmentų produkte gali būti aliejų, riebalų, vaškų ir skonio medžiagų, natūraliai esančių pomidoruose.

Spalvos indeksas Nr.

75125

EINECS

207-949-1

Cheminis pavadinimas

ψ,ψ-karotenas, vien trans-likopenas, (vien-E)-likopenas, (vien-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridecenas

Cheminė formulė

C40H56

Molekulinė masė

536,85

Analizės duomenys

image

(100 % grynam vien trans-likopenui) 3 450 , kai bangos ilgis yra 465–475 nm, tirpiklis heksanas

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 5 %

Apibūdinimas

Tamsiai raudonas klampus skystis

Identifikavimas

Spektrofotometrija

Maksimumas atitinka apytikriai 472 nm, tirpiklis heksanas

Grynumas

Tirpiklių likučiai

2-propanolis

right accolade Ne daugiau kaip 50 mg/kg, pavieniui arba junginyje

Heksanas

Acetonas

Etanolis

Metanolis

Etilacetatas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 1 %

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

iii)   LIKOPENAS IŠ BLAKESLEA TRISPORASinonimai

Natūralus geltonasis Nr. 27

Apibrėžtis

Likopenas iš Blakeslea trispora ekstrahuojamas iš grybinės biomasės ir gryninamas kristalizavimo ir filtravimo būdu. Jį daugiausia sudaro vien trans-likopenas. Jo sudėtyje taip pat yra maži kitų karotenoidų kiekiai. 2-propanolis ir izobutilacetatas – vieninteliai gamyboje naudojami tirpikliai. Prekybai skirti likopeno preparatai, skirti naudoti maisto produktuose, gaminami kaip suspensijos valgomuosiuose aliejuose, vandenyje disperguojantys arba vandenyje tirpūs milteliai.

Spalvos indeksas Nr.

75125

EINECS

207-949-1

Cheminis pavadinimas

ψ,ψ-karotinas, vien trans-likopenas, (vien-E)-likopenas, (vien-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktametil-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridecenas

Cheminė formulė

C40H56

Molekulinė masė

536,85

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 95 % likopenų izomerų mišinio ir ne mažiau kaip 90 % visų dažiklių trans-likopeno izomero

image

(100 % grynam vien trans-likopenui) 3 450 , kai bangos ilgis yra 465–475 nm, tirpiklis heksanas

Apibūdinimas

Raudoni kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Spektrofotometrija

Tirpalo heksane maksimali sugertis atitinka apytikriai 470 nm

Karotenoidų bandymas

Mėginio tirpalo acetone spalva išnyksta įpylus 5 % natrio nitrito ir 1N sieros rūgšties tirpalo

Tirpumas

Netirpsta vandenyje, lengvai tirpsta chloroforme

1 % tirpalo chloroforme savybės

Skaidrus ir ryškios raudonai oranžinės spalvos

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % (išlaikius 4 val. esant 40 °C ir 20 mm Hg)

Kiti karotenoidai

Ne daugiau kaip 5 %

Tirpiklių likučiai

2-propanolis: ne daugiau kaip 0,1 %

Izobutilacetatas: ne daugiau kaip 1,0 %

Dichlormetanas: ne daugiau kaip 10 mg/kg (tik prekybai skirtuose preparatuose)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,3 %

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 160 e BETA-APO-8′-KAROTENALIS (C30)Sinonimai

Maistinis oranžinis CI Nr. 6

Apibrėžtis

Šios specifikacijos taikomos daugiausia visiems beta-apo-8′-karotenalio trans-izomerams, turintiems nedidelius kiekius kitų karotenoidų. Praskiesti ir stabilizuoti produktai yra ruošiami iš beta-apo-8′-karotenalio, atitinkančio šias specifikacijas, juos sudaro beta-apo-8′-karotenalio tirpalai arba suspensijos valgomuosiuose riebaluose arba aliejuose, emulsijos ir vandenyje disperguojantys milteliai. Šie preparatai gali turėti skirtingą cis-ir trans-izomerų santykį.

Spalvos indeksas Nr.

40820

EINECS

214-171-6

Cheminis pavadinimas

Beta-Apo-8′-karotenalis, trans-beta-apo-8′-karotenaldehidas

Cheminė formulė

C30H40O

Molekulinė masė

416,65

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 96 % bendro dažiklių kiekio

image

2 640 , kai bangos ilgis apytikriai lygus 460–462 nm, tirpiklis cikloheksanas

Apibūdinimas

Tamsiai violetiniai metalinio blizgesio kristalai arba kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka 460–462 nm, tirpiklis cikloheksanas

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Papildomi dažikliai

karotenoidai, išskyrus beta-apo-8′-karotenalį:

Ne daugiau kaip 3,0 % bendro dažiklių kiekio

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 161 b LIUTEINASSinonimai

Karotenoidų mišinys, ksantofilai

Apibrėžtis

Liuteinas yra gaunamas tirpikliais ekstrahuojant valgomųjų vaisių ir augalų, žolės, liucernos ir Tagetes erecta padermes. Pagrindinis dažantis komponentas yra karotenoidai, kurių didžiausią dalį sudaro liuteinas ir jo riebalų rūgščių esteriai. Taip pat gali būti įvairūs karotenų kiekiai. Be liuteino gali būti riebalų, aliejų ir vaškų, natūraliai esančių augalinėje žaliavoje.

Ekstrahavimui galima naudoti tik šiuos tirpiklius: metanolį, etanolį, 2-propanolį, heksaną, acetoną, metiletilketoną ir anglies dioksidą.

Spalvos indeksas Nr.

 

EINECS

204-840-0

Cheminis pavadinimas

3,3′-dihidroksi-d-karotenas

Cheminė formulė

C40H56O2

Molekulinė masė

568,88

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 4,0 % skaičiuojant liuteinu

image

2 550 , kai bangos ilgis apytikriai lygus 445 nm, tirpikliai: chloroformas ir etanolis (10 + 90) arba heksanas, etanolis ir acetonas (80 + 10 + 10)

Apibūdinimas

Tamsus gelsvai rudas skystis

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 445 nm, tirpiklis chloroformas ir etanolis (1:9)

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Acetonas

right accolade Ne daugiau kaip 50 mg/kg, pavieniui arba junginyje

Metiletilketonas

Metanolis

Etanolis

2-propanolis

Heksanas

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 161g KANTAKSANTINASSinonimai

Maistinis oranžinis CI Nr. 8

Apibrėžtis

Šios specifikacijos taikomos daugiausia visiems kantaksantino trans-izomerams, turintiems nedidelius kiekius kitų karotenoidų. Praskiesti ir stabilizuoti produktai yra ruošiami iš kantaksantino, atitinkančio šias specifikacijas; juos sudaro kantaksantino tirpalai arba suspensijos valgomuosiuose riebaluose arba aliejuose, emulsijos ir vandenyje disperguojantys milteliai. Šie preparatai gali turėti skirtingą cisir transizomerų santykį.

Spalvos indeksas Nr.

40850

EINECS

208-187-2

Cheminis pavadinimas

Beta-karoten-4,4′-dionas, kantaksantinas, 4,4′-diokso-beta-karotenas

Cheminė formulė

C40H52O2

Molekulinė masė

564,86

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 96 % (išreikšta kantaksantinu)

image

2 200 ,
left accolade

kai bangos ilgis apytikriai lygus 485 nm, tirpiklis chloroformas

kai bangos ilgis 468–472 nm, tirpiklis cikloheksanas

kai bangos ilgis 464–467 nm, tirpiklis petroleteris

Apibūdinimas

Tamsiai violetiniai kristalai ar kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 485 nm, tirpiklis chloroformas

Maksimumas atitinka 468–472 nm, tirpiklis cikloheksanas

Maksimumas atitinka 464–467 nm, tirpiklis petroleteris

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Papildomi dažikliai

Karotenoidai, išskyrus kantaksantiną: ne daugiau kaip 5,0 % bendro dažiklių kiekio

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 162 BUROKĖLIŲ RAUDONASIS, BETANINASSinonimai

Burokėlių raudonasis

Apibrėžtis

Burokėlių raudonasis gaunamas iš raudonųjų burokėlių (Beta vulgaris L. var. rubra) šakniavaisių, kai susmulkinti burokėliai spaudžiami, kaip sultims gaminti, arba burokėlių susmulkinti šakniavaisiai ekstrahuojami vandeniu ir ekstraktas vėliau sodrinamas aktyvaus komponento kiekiui padidinti. Dažiklį sudaro įvairūs pigmentai; visi jie priklauso betalainų klasei. Pagrindinis dažantysis komponentas yra betacianinai (raudoni), ir betaninas juose sudaro 75–95 %. Gali būti nedideli kiekiai betaksantino (geltonas) ir betalainų skaidymo produktų (šviesiai rudi).

Be dažančiųjų pigmentų sultyse arba ekstraktuose yra cukrų, druskų ir (arba) baltymų, natūraliai esančių raudonuosiuose burokėliuose. Tirpalas gali būti koncentruojamas ir kai kurie produktai gali būti gryninami norint pašalinti didesnę dalį cukrų, druskų ir baltymų.

Spalvos indeksas Nr.

 

EINECS

231-628-5

Cheminis pavadinimas

(S-(R′,R′)-4-(2-(2-karboksi-5(β-D-gliukopiranoziloksi)-2,3-dihidro-6-hidroksi-1H-indol-1-il)etenil)-2,3-dihidro-2,6-piridindikarboksirūgštis 1-(2-(2,6-dikarboksi-1,2,3,4-tetrahidro-4-piridiliden)etiliden)-5-β-D-gliukopiranoziloksi)-6-hidroksiindolinio-2-karboksilatas

Cheminė formulė

Betaninas: C24H26N2O13

Molekulinė masė

550,48

Analizės duomenys

Raudonojo dažiklio kiekis (išreiškiant betaninu) yra ne mažesnis kaip 0,4 %

image

1 120 , kai bangos ilgis apytikriai lygus 535 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 5

Apibūdinimas

Raudonas arba tamsiai raudonas skystis, pasta, milteliai ar kieta medžiaga

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 535 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 5

Grynumas

Nitratai

Ne daugiau kaip 2 g nitrato anijono/g raudonojo dažiklio (apskaičiuoto darant analizę)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 163 ANTOCIANINAISinonimai

 

Apibrėžtis

Antocianinai yra gaunami valgomųjų vaisių ir daržovių rūšis maceruojant arba ekstrahuojant sulfitiniu vandeniu, parūgštintu vandeniu, anglies dioksidu, metanoliu arba etanoliu; jei reikia, jie vėliau koncentruojami ir (arba) gryninami. Iš gauto produkto pramoninio džiovinimo būdu galima pagaminti miltelius. Antocianinuose yra įprastų žaliavinės medžiagos komponentų, būtent, antocianino, organinių rūgščių, taninų, cukrų mineralų ir kt., bet nebūtinai tuo pat santykiu, kaip žaliavinėje medžiagoje. Dėl maceravimo proceso juose gali natūraliai pasitaikyti etanolio. Pagrindinis dažantysis komponentas yra antocianinas. Produktai parduodami atsižvelgiant į jų spalvos intensyvumą, nustatytą atlikus analizę. Dažiklio kiekis neišreiškiamas kiekybiniais vienetais.

Spalvos indeksas Nr.

 

EINECS

208-438-6 (cianidinas); 205-125-6 (peonidinas); 208-437-0 (delfinidinas); 211-403-8 (malvidinas); 205-127-7 (pelargonidinas); 215-849-4 (petunidinas)

Cheminis pavadinimas

3,3′,4′,5,7-pentahidroksiflavilio chloridas (cianidinas)

3,4′,5,7-tetrahidroksi-3′-metoksiflavilio chloridas (peonidinas)

3,4′,5,7-tetrahidroksi-3′,5′-dimetoksiflavilio chloridas (malvidinas)

3,5,7-trihidroksi-2-(3,4,5-trihidroksifenil)-1-benzopirilio chloridas (delfinidinas)

3,3′,4′,5,7-pentahidroksi-5′-metoksiflavilio chloridas (petunidinas)

3,5,7-trihidroksi-2-(4-hidroksifenil)-1-benzopirilio chloridas (pelargonidinas)

Cheminė formulė

Cianidinas: C15H11O6Cl

Peonidinas: C16H13O6Cl

Malvidinas: C17H15O7Cl

Delfinidinas: C15H11O7Cl

Petunidinas: C16H13O7Cl

Pelargonidinas: C15H11O5Cl

Molekulinė masė

Cianidinas: 322,6

Peonidinas: 336,7

Malvidinas: 366,7

Delfinidinas: 340,6

Petunidinas: 352,7

Pelargonidinas: 306,7

Analizės duomenys

image

300 gryno pigmento, kai bangos ilgis 515–535 nm, pH 3,0

Apibūdinimas

Rausvai violetinis skystis, milteliai ar pasta, silpno būdingo kvapo

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas, su 0,01 % konc. HCl (tirpiklis metanolis):

Cianidinas: 535 nm

Peonidinas: 532 nm

Malvidinas: 542 nm

Delfinidinas: 546 nm

Petunidinas: 543 nm

Pelargonidinas: 530 nm

Grynumas

Tirpiklių likučiai

Metanolis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg

Etanolis

Ne daugiau kaip 200 mg/kg

Sieros dioksidas

Ne daugiau kaip 1 000 mg/kg vienam pigmento procentui

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 170 KALCIO KARBONATASSinonimai

Baltasis pigmentas CI Nr. 18, kreida

Apibrėžtis

Kalcio karbonatas yra produktas, gaunamas iš sumaltos klinties arba kalcio jonus nusodinant karbonato jonais.

Spalvos indeksas Nr.

77220

EINECS

Kalcio karbonatas: 207-439-9

Klintis: 215-279-6

Cheminis pavadinimas

Kalcio karbonatas

Cheminė formulė

CaCO3

Molekulinė masė

100,1

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 98 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti kristaliniai arba amorfiniai bekvapiai ir beskoniai milteliai

Identifikavimas

Tirpumas

Praktiškai netirpsta vandenyje ir alkoholyje. Tirpsta skiriantis burbuliukams praskiestoje acto rūgštyje, praskiestame vandenilio chloride ir praskiestoje azoto rūgštyje, o susidarantys tirpalai po virinimo rodo teigiamą kalcio jonų reakciją.

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 2,0 % (200 °C, 4 val.)

Rūgštyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,2 %

Magnis ir šarminės druskos

Ne daugiau kaip 1 %

Fluoridas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg

Stibis (išreiškiant Sb)

right accolade Ne daugiau kaip 100 mg/kg, pavieniui arba junginyje

Varis (išreiškiant Cu)

Chromas (išreiškiant Cr)

Cinkas (išreiškiant Zn)

Baris (išreiškiant Ba)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 171 TITANO DIOKSIDASSinonimai

Baltasis pigmentas CI Nr. 6

Apibrėžtis

Titano dioksidą iš esmės sudaro grynas anatazo ir (arba) rutilo titano dioksidas, kuris produkto technologinėms savybėms pagerinti gali būti padengtas nedideliu kiekiu aliuminio oksido ir (arba) silicio dioksido.

Pigmentinio titano dioksido anatazo tipai gali būti pagaminti tik taikant sulfato metodą ir tokiu būdu gaunant didelį šalutinio produkto – sieros rūgšties – kiekį. Titano dioksido rutilo tipai paprastai gaminami taikant chlorido metodą.

Tam tikri titano dioksido rutilo tipai gaminami naudojant žėrutį (dar vadinamą kalio aliuminio silikatu) kaip šabloną pagrindinei plokštelės struktūrai sudaryti. Žėručio paviršius padengtas titano dioksidu, taikant specialų patentuotą metodą.

Plokštelės pavidalo rutilo titano dioksidas gaminamas titano dioksidu (rutilo) padengto žėručio perlamutriniam pigmentui taikant ekstrakcinio tirpinimo rūgštyje ir vėliau šarmuose metodą. Šio proceso metu visas žėrutis pašalinamas ir gaunamas produktas – plokštelės pavidalo rutilo titano dioksidas.

Spalvos indeksas Nr.

77891

EINECS

236-675-5

Cheminis pavadinimas

Titano dioksidas

Cheminė formulė

TiO2

Molekulinė masė

79,88

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 %, neįskaitant aliuminio ir silicio oksidų

Apibūdinimas

Balti ar šiek tiek spalvoti milteliai

Identifikavimas

Tirpumas

Netirpsta vandenyje ir organiniuose tirpikliuose. Lėtai tirpsta vandenilio fluorido rūgštyje ir karštoje koncentruotoje sieros rūgštyje.

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % (105 °C, 3 val.)

Masės sumažėjimas kaitinant

Ne daugiau kaip 1,0 % neįskaitant lakiųjų medžiagų (800 °C)

Aliuminio oksidas ir (arba) silicio dioksidas

Bendras kiekis ne didesnis kaip 2,0 %

Medžiaga, ištirpstanti 0,5 N HCl

Ne daugiau kaip 0,5 %, neįskaitant aliuminio ir silicio oksidų, tačiau, jei produktuose yra aliuminio oksido ir (arba) silicio dioksido, ne daugiau kaip 1,5 % parduodamo produkto masės.

Vandenyje tirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,5 %

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg po ekstrakcijos 0,5 N HCl tirpalu.

Stibis

Ne daugiau kaip 2 mg/kg po ekstrakcijos 0,5 N HCl tirpalu.

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg po ekstrakcijos 0,5 N HCl tirpalu.

Švinas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg po ekstrakcijos 0,5 N HCl tirpalu.

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg po ekstrakcijos 0,5 N HCl tirpalu.

E 172 GELEŽIES OKSIDAI IR GELEŽIES HIDROKSIDAISinonimai

Geltonasis geležies oksidas: geltonasis pigmentas CI Nr. 42 ir 43

Raudonasis geležies oksidas: raudonasis pigmentas CI Nr. 101 ir 102

Juodasis geležies oksidas: juodasis pigmentas CI Nr. 11

Apibrėžtis

Geležies oksidai ir geležies hidroksidai gaminami sintetiniu būdu ir juos iš esmės sudaro bevandeniai ir (arba) hidratuoti geležies oksidai. Spalvų gama: geltonos, raudonos, rudos ir juodos spalvos. Maistinės kokybės geležies oksidai nuo techninių rūšių skiriasi visų pirma palyginti mažais kiekiais kitų metalų priemaišų. Tai pasiekiama vykdant geležies šaltinio atranką bei kontrolę ir (arba) gamybos procese taikomu cheminio gryninimo laipsniu.

Spalvos indeksas Nr.

Geltonasis geležies oksidas:

77492

Raudonasis geležies oksidas:

77491

Juodasis geležies oksidas:

77499

EINECS

Geltonasis geležies oksidas:

257-098-5

Raudonasis geležies oksidas:

215-168-2

Juodasis geležies oksidas:

235-442-5

Cheminis pavadinimas

Geltonasis geležies oksidas: hidratuotas geležies (III) oksidas

Raudonasis geležies oksidas: bevandenis geležies (III) oksidas

Juodasis geležies oksidas: geležies (II) geležies (III) oksidas

Cheminė formulė

Geltonasis geležies oksidas:

FeO(OH) · H2O

Raudonasis geležies oksidas:

Fe2O3

Juodasis geležies oksidas:

FeO.Fe2O3

Molekulinė masė

88,85:

FeO(OH)

159,70:

Fe2O3

231,55:

FeO.Fe2O3

Analizės duomenys

Bendras geltonojo oksido geležies kiekis ne mažesnis kaip 60 %, raudonojo ir juodojo oksido – ne mažesnis kaip 68 % išreiškiant geležimi

Apibūdinimas

Geltoni, raudoni, rudi ar juodi milteliai

Identifikavimas

Tirpumas

Netirpsta vandenyje ir organiniuose tirpikliuose.

Tirpsta koncentruotose neorganinėse rūgštyse.

Grynumas

Vandenyje tirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 1,0 %

right accolade Po visiško ištirpinimo

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Chromas

Ne daugiau kaip 100 mg/kg

Varis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Nikelis

Ne daugiau kaip 200 mg/kg

Cinkas

Ne daugiau kaip 100 mg/kg

E 173 ALIUMINISSinonimai

Metalo pigmentas CI

Apibrėžtis

Aliuminio pudrą sudaro labai smulkios aliuminio dalelės. Pudra gaminama esant arba nesant valgomųjų augalinių aliejų ir (arba) maisto priedų kokybę atitinkančių riebalų rūgščių. Joje nėra jokių kitų medžiagų, išskyrus valgomuosius augalinius aliejus ir (arba) maisto priedų kokybę atitinkančias riebalų rūgštis.

Spalvos indeksas Nr.

77000

EINECS

231-072-3

Cheminis pavadinimas

Aliuminis

Cheminė formulė

Al

Santykinė atominė masė

26,98

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % skaičiuojant Al po aliejų pašalinimo

Apibūdinimas

Sidabriškai pilki milteliai arba ploni lakštai

Identifikavimas

Tirpumas

Netirpsta vandenyje ir organiniuose tirpikliuose. Tirpsta praskiestame vandenilio chloride.

Aliuminio bandymas

Bandymas teigiamas, jei ėminys ištirpsta praskiestame vandenilio chloride

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % (105 °C, iki pastovios masės)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 174 SIDABRASSinonimai

Argentum

Apibrėžtis

Spalvos indeksas Nr.

77820

EINECS

231-131-3

Cheminis pavadinimas

Sidabras

Cheminė formulė

Ag

Santykinė atominė masė

107,87

Analizės duomenys

Ag kiekis ne mažesnis kaip 99,5 %

Apibūdinimas

Sidabro spalvos milteliai arba ploni lakštai

Identifikavimas

 

Grynumas

 

E 175 AUKSASSinonimai

Metalo pigmentas Nr. 3, Aurum

Apibrėžtis

Spalvos indeksas Nr.

77480

EINECS

231-165-9

Cheminis pavadinimas

Auksas

Cheminė formulė

Au

Santykinė atominė masė

197,0

Analizės duomenys

Au kiekis ne mažesnis kaip 90 %

Apibūdinimas

Aukso spalvos milteliai arba ploni lakštai

Identifikavimas

 

Grynumas

Sidabras

Ne daugiau kaip 7 %

right accolade Po visiško ištirpinimo

Varis

Ne daugiau kaip 4 %

E 180 LITOLRUBINAS BKSinonimai

Raudonasis pigmentas CI Nr. 57, rubino pigmentas, karminas 6B

Apibrėžtis

Litolrubiną BK iš esmės sudaro kalcio 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalenkarboksilatas ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – vanduo, kalcio chloridas ir (arba) kalcio sulfatas.

Spalvos indeksas Nr.

15850:1

EINECS

226-109-5

Cheminis pavadinimas

Kalcio 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalen-karboksilatas

Cheminė formulė

C18H12CaN2O6S

Molekulinė masė

424,45

Analizės duomenys

Bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 90 %

image

200, kai bangos ilgis apytikriai lygus 442 nm, tirpiklis dimetilformamidas

Apibūdinimas

Raudoni milteliai

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 442 nm, tirpiklis dimetilformamidas

Grynumas

Papildomi dažikliai

Ne daugiau kaip 0,5 %

Organiniai junginiai, išskyrus dažiklius:

 

2-amino-5-metilbenzensulfonrūgštis, kalcio druska

Ne daugiau kaip 0,2 %

3-hidroksi-2-naftalenkarboksirūgštis, kalcio druska

Ne daugiau kaip 0,4 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (išreiškiant anilinu)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 % ekstrahuojant iš tirpalo, kurio pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gali būti naudojami šio dažiklio aliuminio dažalai.

E 200 SORBO RŪGŠTISSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

203-768-7

Cheminis pavadinimas

Sorbo rūgštis, trans, trans–2,4–heksadieno rūgštis

Cheminė formulė

C6H8O2

Molekulinė masė

112,12

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Bespalvės adatėlės arba balti lengvai birūs, silpno būdingo kvapo milteliai, nekeičiantys spalvos po 90 min. kaitinimo 105 °C temperatūroje

Identifikavimas

Lydimosi intervalas

133–135 °C po 4 val. vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Spektrometrija

Tirpalas 2-propanolyje (1:4 000 000 ) rodo maksimalią sugertį esant bangos ilgiui 254 ± 2 nm

Dvigubųjų ryšių bandymas

Bandymas teigiamas

Tirpumas

Šiek tiek tirpsta vandenyje, tirpsta etanolyje

Grynumas

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 0,5 % (Karlo Fišerio metodas)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,2 %

Aldehidai

Ne daugiau kaip 0,1 % (išreiškiant formaldehidu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 202 KALIO SORBATASSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

246-376-1

Cheminis pavadinimas

Kalio sorbatas, kalio (E,E)-2,4-heksadienoatas, kalio trans, trans-2,4-heksadieno rūgšties druska

Cheminė formulė

C6H7O2K

Molekulinė masė

150,22

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 % sausoje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai, nekeičiantys spalvos po 90 min. kaitinimo 105 °C temperatūroje

Identifikavimas

Sorbo rūgšties lydymosi intervalas

Sorbo rūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 133–135 °C po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Kalio bandymas

Bandymas teigiamas

Dvigubųjų ryšių bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 1,0 % (105 °C, 3 val.)

Rūgštingumas ar šarmingumas

Apytikriai ne daugiau kaip 1,0 % (išreiškiant sorbo rūgštimi arba K2CO3)

Aldehidai

Ne daugiau kaip 0,1 % (skaičiuojant formaldehidu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

▼M25 —————

▼B

E 210 BENZENKARBOKSIRŪGŠTISSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

200-618-2

Cheminis pavadinimas

Benzenkarboksirūgštis, fenilkarboksirūgštis

Cheminė formulė

C7H6O2

Molekulinė masė

122,12

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99,5 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Lydimosi intervalas

121,5–123,5 °C

Sublimacijos bandymas

Bandymas teigiamas

Benzoatų bandymas

Bandymas teigiamas

pH

Apie 4 (tirpalas vandenyje)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % po 3 val. džiovinimo virš sieros rūgšties

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 %

Chlorinti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 0,07 %, išreiškiant chloridu, atitinkančiu 0,3 % monochlorbenzenkarboksirūgšties

Lengvai oksiduojamos medžiagos

Į 100 ml vandens įpilama 1,5 ml sieros rūgšties, kaitinama iki virimo ir lašinama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 30 sekundžių. Karštame tirpale ištirpinama 1 g ėminio, pasverto mg tikslumu, ir titruojama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 15 sekundžių. Turėtų būti sunaudojama ne daugiau kaip 0,5 ml

Lengvai anglinamos medžiagos

Šalto tirpalo, susidedančio iš 0,5 g benzenkarboksirūgšties ir 5 ml 94,5–95,5 % sieros rūgšties, spalva negali būti ryškesnė už standartinio tirpalo, susidedančio iš 0,2 ml kobalto chlorido TSC (1), 0,3 ml geležies chlorido TSC (2), 0,1 ml vario sulfato TSC (3) ir 4,4 ml vandens

Policiklinės rūgštys

Benzenkarboksirūgšties neutralizuoto tirpalo frakcinio parūgštinimo metu pirmųjų nuosėdų lydymosi intervalas turi nesiskirti nuo benzenkarboksirūgšties lydymosi intervalo

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

(1)   Kobalto chloridas TSC: apytikriai 65 g kobalto chlorido CoCl2·6H2O ištirpinama pakankamame kiekyje 25 ml vandenilio chlorido ir 975 ml vandens mišinio ir praskiedžiama iki 1 l tūrio. Tiksliai 5 ml šio tirpalo įpilama į apvaliadugnę kolbą, į kurią įpilta 250 ml jodo tirpalo, įpilama 5 ml 3 % vandenilio peroksido ir 15 ml 20 % natrio hidroksido tirpalo. Virinama 10 min, atšaldoma, įberiama 2 g kalio jodido ir 20 ml 25 % sieros rūgšties. Nuosėdoms visiškai ištirpus, išsiskyręs laisvas jodas titruojamas 0,1 N natrio tiosulfato tirpalu, indikatoriumi naudojant krakmolo TS. 1 ml 0,1 N natrio tiosulfato atitinka 23,80 mg CoCl2·6H2O. Galutinis tirpalo tūris koreguojamas įpilant reikiamą kiekį vandenilio chlorido rūgšties/vandens mišinio – taip gaunamas 59,5 mg CoCl2·6H2O /ml koncentracijos tirpalas.

(2)   Geležies chloridas TSC: apytikriai 55 g geležies chlorido ištirpinama pakankamame kiekyje 25 ml vandenilio chlorido rūgšties ir 975 ml vandens mišinio ir praskiedžiama iki 1 l tūrio. Šio tirpalo 10 ml įpilama į apvaliadugnę kolbą, į kurią įpilta 250 ml jodo tirpalo, įpilama 15 ml vandens ir įberiama 3 g kalio jodido; leidžiama mišiniui nusistovėti 15 minučių. Praskiedus su 100 ml vandens, išsiskyręs laisvas jodas titruojamas 0,1 N natrio tiosulfatu, indikatoriumi naudojant krakmolo TS. 1 ml 0,1 N natrio tiosulfato atitinka 27,03 mg FeCl3·6H2O. Galutinis tirpalo tūris koreguojamas įpilant reikiamą kiekį vandenilio chlorido rūgšties/vandens mišinio – taip gaunamas 45,0 mg FeCl3·6H2O /ml koncentracijos tirpalas.

(3)   Vario sulfatas TSC: apytikriai 65 g vario sulfato CuSO4·5H2O ištirpinama pakankamame kiekyje 25 ml vandenilio chlorido rūgšties ir 975 ml vandens mišinio ir praskiedžiama iki 1 l tūrio. Šio tirpalo 10 ml įpilama į apvaliadugnę kolbą, į kurią įpilta 250 ml jodo tirpalo, įpilama 40 ml vandens, 4 ml acto rūgšties ir įberiama 3 g kalio jodido. Išsiskyręs laisvas jodas titruojamas 0,1 N natrio tiosulfato tirpalu, indikatoriumi naudojant krakmolo TS (1). 1 ml 0,1 N natrio tiosulfato tirpalo atitinka 24,97 mg CuSO4·5H2O. Galutinis tirpalo tūris koreguojamas įpilant reikiamą kiekį vandenilio chlorido rūgšties/vandens mišinio – taip gaunamas 62,4 mg CuSO4·5H2O /ml koncentracijos tirpalas.

(*1)   Krakmolo TS: 0,5 g tirpaus bulvių ar kukurūzų krakmolo miltelių sumaišoma su 5 ml vandens. Į susidariusią pastą, nuolat maišant, įpilama vandens iki 100 ml bendrojo tūrio. Kelias minutes virinama, atšaldoma ir filtruojama. Krakmolas naudojamas šviežiai pagamintas.

E 211 NATRIO BENZOATASSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

208-534-8

Cheminis pavadinimas

Natrio benzenkarboksilatas, benzenkarboksirūgšties natrio druska, fenilkarboksirūgšties natrio druska

Cheminė formulė

C7H5O2Na

Molekulinė masė

144,11

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % C7H5O2Na po 4 val. džiovinimo 105 °C temperatūroje

Apibūdinimas

Balti beveik bekvapiai kristaliniai milteliai ar granulės

Identifikavimas

Tirpumas

Lengvai tirpsta vandenyje, sunkiai tirpsta etanolyje

Benzenkarboksirūgšties lydymosi intervalas

Benzenkarboksirūgšties, išskirtos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 121,5–123,5 °C po džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Benzoatų bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 1,5 % (105 °C, 4 val.)

Lengvai oksiduojamos medžiagos

Į 100 ml vandens įpilama 1,5 ml sieros rūgšties, kaitinama iki virimo ir lašinama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 30 sekundžių. Karštame tirpale ištirpinama 1 g ėminio, pasverto mg tikslumu, ir titruojama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 15 sekundžių. Turėtų būti sunaudojama ne daugiau kaip 0,5 ml

Policiklinės rūgštys

Natrio benzoato (neutralizuoto) tirpalo frakcinio parūgštinimo metu pirmųjų nuosėdų lydymosi intervalas turi nesiskirti nuo benzenkarboksirūgšties lydymosi intervalo

Chlorinti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 0,06 %, išreiškiant chloridu, atitinkančiu 0,25 % monochlorbenzenkarboksirūgšties

Rūgštingumas ar šarmingumas

Vienam gramui natrio benzoato neutralizuoti (indikatorius fenolftaleinas) sunaudojama ne daugiau kaip 0,25 ml 0,1 N NaOH arba 0,1 N HCl

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 212 KALIO BENZOATASSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

209-481-3

Cheminis pavadinimas

Kalio benzenkarboksilatas, kalio benzenkarboksirūgšties druska, kalio fenilkarboksirūgšties druska

Cheminė formulė

C7H5KO2·3H2O

Molekulinė masė

214,27

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 % C7H5KO2 po džiovinimo iki pastovios masės 105 °C temperatūroje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Benzenkarboksirūgšties lydymosi intervalas

Benzenkarboksirūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 121,5–123,5 °C po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Benzoatų bandymas

Bandymas teigiamas

Kalio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

ne daugiau kaip 26,5 % (105 °C, 4 val.)

Chlorinti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 0,06 %, išreiškiant chloridu, atitinkančiu 0,25 % monochlorbenzenkarboksirūgšties

Lengvai oksiduojamos medžiagos

Į 100 ml vandens įpilama 1,5 ml sieros rūgšties, kaitinama iki virimo ir lašinama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 30 sekundžių. Karštame tirpale ištirpinama 1 g ėminio, pasverto mg tikslumu, ir titruojama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 15 sekundžių. Turėtų būti sunaudojama ne daugiau kaip 0,5 ml

Lengvai anglinamos medžiagos

Šalto tirpalo, susidedančio iš 0,5 g benzenkarboksirūgšties ir 5 ml 94,5–95,5 % sieros rūgšties, spalva negali būti ryškesnė už standartinio tirpalo, susidedančio iš 0,2 ml kobalto chlorido TSC, 0,3 ml geležies chlorido TSC, 0,1 ml vario sulfato TSC ir 4,4 ml vandens

Policiklinės rūgštys

Benzenkarboksirūgšties neutralizuoto tirpalo frakcinio parūgštinimo metu pirmųjų nuosėdų lydymosi intervalas turi nesiskirti nuo benzenkarboksirūgšties lydymosi intervalo

Rūgštingumas ar šarmingumas

Natrio benzoato 1 g neutralizuoti (indikatorius fenolftaleinas) sunaudojama ne daugiau kaip 0,25 ml 0,1 N NaOH arba 0,1 N HCl

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 213 KALCIO BENZOATASSinonimai

Monokalcio benzoatas

Apibrėžtis

EINECS

218-235-4

Cheminis pavadinimas

Kalcio benzoatas, kalcio dibenzoatas

Cheminė formulė

Bevandenis:

C14H10O4Ca

Monohidratas:

C14H10O4Ca·H2O

Trihidratas:

C14H10O4Ca·3H2O

Molekulinė masė

Bevandenis:

282,31

Monohidratas:

300,32

Trihidratas:

336,36

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 % po džiovinimo 105 °C temperatūroje

Apibūdinimas

Balti ar bespalviai kristalai, arba balti milteliai

Identifikavimas

Benzenkarboksirūgšties lydymosi intervalas

Benzenkarboksirūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 121,5–123,5 °C po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Benzoatų bandymas

Bandymas teigiamas

Kalcio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 17,5 % (105 °C, iki pastovios masės)

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,3 %

Chlorinti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 0,06 %, išreiškiant chloridu, atitinkančiu 0,25 % monochlorbenzenkarboksirūgšties

Lengvai oksiduojamos medžiagos

Į 100 ml vandens įpilama 1,5 ml sieros rūgšties, kaitinama iki virimo ir lašinama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 30 sekundžių. Karštame tirpale ištirpinama 1 g ėminio, pasverto mg tikslumu, ir titruojama 0,1 N KMnO4 iki rožinės spalvos, nepranykstančios 15 sekundžių. Turėtų būti sunaudojama ne daugiau kaip 0,5 ml

Lengvai anglinamos medžiagos

Šalto tirpalo, susidedančio iš 0,5 g benzenkarboksirūgšties ir 5 ml 94,5–95,5 % sieros rūgšties, spalva negali būti ryškesnė už standartinio tirpalo, susidedančio iš 0,2 ml kobalto chlorido TSC, 0,3 ml geležies chlorido TSC, 0,1 ml vario sulfato TSC ir 4,4 ml vandens

Policiklinės rūgštys

Benzenkarboksirūgšties neutralizuoto tirpalo frakcinio parūgštinimo metu pirmųjų nuosėdų lydymosi intervalas turi nesiskirti nuo benzenkarboksirūgšties lydymosi intervalo

Rūgštingumas ar šarmingumas

Kalcio benzoato 1 g neutralizuoti (indikatorius fenolftaleinas) sunaudojama ne daugiau kaip 0,25 ml 0,1 N NaOH arba 0,1 N HCl

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 214 ETILO p-HIDROKSIBENZOATASSinonimai

Etilparabenas, etilo p-oksibenzoatas

Apibrėžtis

EINECS

204-399-4

Cheminis pavadinimas

Etilo p-hidroksibenzoatas, Etilo p-hidroksibenzenkarboksirūgšties esteris

Cheminė formulė

C9H10O3

Molekulinė masė

166,8

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99,5 % po 2 val. džiovinimo 80 °C temperatūroje

Apibūdinimas

Beveik bekvapiai maži bespalviai kristalai arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Lydimosi intervalas

115–118 °C

p-hydroksibenzoato bandymas

p-hidroksibenzenkarboksirūgšties, gautos parūgštinant, nerekristalintos, lydymosi intervalas yra 213–217 °C po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Alkoholio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % (80 °C, 2 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 %

p–hidroksibenzenkarboksirūgštis ir salicilo rūgštis

Ne daugiau kaip 0,35 %, išreiškiant p–hidroksibenzenkarboksirūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 215 NATRIO ETILO p–HIDROKSIBENZOATASSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

252-487-6

Cheminis pavadinimas

Natrio etil-p-hidroksibenzoatas, p-hidroksibenzenkarboksirūgšties etilo esterio natrio junginys

Cheminė formulė

C9H9O3Na

Molekulinė masė

188,8

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 83 % p-hidroksibenzenkarboksirūgšties etilo esterio skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti, kristaliniai higroskopiniai milteliai

Identifikavimas

Lydimosi intervalas

115–118 °C po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

p-hydroksibenzoato bandymas

p-hidroksibenzenkarboksirūgšties, gautos iš ėminio, lydymosi intervalas yra 213–217 °C

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

9,9–10,3 (0,1 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 5 % po vakuuminio džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Sulfatiniai pelenai

37–39 %

p-hidroksibenzenkarboksirūgštis ir salicilo rūgštis

Ne daugiau kaip 0,35 %, išreiškiant p-idroksibenzenkarboksirūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 218 METILO p-HIDROKSIBENZOATASSinonimai

Metilparabenas, metilo p-oksibenzoatas

Apibrėžtis

EINECS

243-171-5

Cheminis pavadinimas

metilo p-hidroksibenzoatas, p-hidroksibenzenkarboksirūgšties metilo esteris

Cheminė formulė

C8H8O3

Molekulinė masė

152,15

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 % po 2 val. džiovinimo 80 °C temperatūroje

Apibūdinimas

Beveik bekvapiai, maži bespalviai kristalai, arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Lydimosi intervalas

125–128 °C

p-hydroksibenzoato bandymas

p-hidroksibenzenkarboksirūgšties, gautos iš ėminio, lydymosi intervalas yra 213–217 °C po 2 val. džiovinimo 80 °C temperatūroje

Grynumas

Nuodžiūvis

ne daugiau kaip 0,5 % (80 °C, 2 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 %

p-hidroksibenzenkarboksirūgštis ir salicilo rūgštis

Ne daugiau kaip 0,35 %, išreiškiant p-hidroksibenzenkarboksirūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 219 NATRIO METILO p–HIDROKSIBENZOATASSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

 

Cheminis pavadinimas

Natrio metilo p–hidroksibenzoatas, p-hidroksibenzenkarboksirūgšties metilo esterio natrio junginys

Cheminė formulė

C8H7O3Na

Molekulinė masė

174,15

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99,5 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti higroskopiniai milteliai

Identifikavimas

Lydymosi intervalas

Baltų miltelių, susidariusių vandenilio chlorido rūgštimi rūgštinant metilo p-hidroksibenzoato natrio junginio vandeninį 10 % (m/V) tirpalą (indikatoriumi naudojant lakmuso popierėlį), juos perplovus vandeniu ir 2 val. džiovinus 80 °C temperatūroje, lydymosi intervalas yra 125–128 °C

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

9,7–10,3 (0,1 % vandeninio (be anglies dioksido) tirpalo)

Grynumas

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 5 % (Karlo Fišerio metodas)

Sulfatiniai pelenai

40–44,5 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

p-hidroksibenzenkarboksirūgštis ir salicilo rūgštis

Ne daugiau kaip 0,35 %, išreiškiant p-hidroksibenzenkarboksirūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 220 SIEROS DIOKSIDASSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

231-195-2

Cheminis pavadinimas

Sieros dioksidas, sulfito rūgšties anhidridas

Cheminė formulė

SO2

Molekulinė masė

64,07

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 %

Apibūdinimas

Bespalvės, nedegios, stipraus aštraus dusinančio kvapo dujos

Identifikavimas

Sulfitinių medžiagų bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 0,05 % (Karlo Fišerio metodas)

Nelakios liekanos

Ne daugiau kaip 0,01 %

Sieros trioksidas

Ne daugiau kaip 0,1 %

Selenas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Kitos dujos, kurių normaliai neturi būti ore

Nėra pėdsakų

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 221 NATRIO SULFITASSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

231-821-4

Cheminis pavadinimas

Natrio sulfitas (bevandenis arba heptahidratas)

Cheminė formulė

Bevandenis:

Na2SO3

Heptahidratas:

Na2SO37H2O

Molekulinė masė

Bevandenis:

126,04

Heptahidratas:

252,16

Analizės duomenys

Bevandenis:

Ne mažiau kaip 95 % Na2SO3 ir ne mažiau kaip 48 % SO2

Heptahidratas:

Ne mažiau kaip 48 % Na2SO3 ir ne mažiau kaip 24 % SO2

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba bespalviai kristalai

Identifikavimas

Sulfitų bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

8,5–11,5 (bevandenis – 10 % tirpalo; heptahidratas – 20 % tirpalo)

Grynumas

Tiosulfatas

Ne daugiau kaip 0,1 %, išreiškiant SO2 kiekiu

Geležis

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

▼M3

E 222 NATRIO HIDROSULFITAS

▼BSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

231-921-4

Cheminis pavadinimas

Natrio bisulfitas, natrio hidrosulfitas

Cheminė formulė

NaHSO3 vandeniniame tirpale

Molekulinė masė

104,06

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 32 % (m/m) NaHSO3

Apibūdinimas

Skaidrus, bespalvis iki geltonos spalvos tirpalas

Identifikavimas

Sulfitų bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

2,5– 5,5 (10 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

▼M3

Geležis

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

▼B

Selenas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 223 NATRIO METABISULFITASSinonimai

Pirosulfitas, natrio pirosulfitas

Apibrėžtis

EINECS

231-673-0

Cheminis pavadinimas

Natrio disulfitas, natrio pentaoksodisulfatas

Cheminė formulė

Na2S2O5

Molekulinė masė

190,11

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 95 % Na2S2O5 ir ne mažiau kaip 64 % SO2

Apibūdinimas

Balti kristalai arba kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Sulfitų bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

4,0–5,5 (10 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Tiosulfatas

Ne daugiau kaip 0,1 %, išreiškiant SO2 kiekiu

Geležis

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 224 KALIO METABISULFITASSinonimai

Kalio pirosulfitas

Apibrėžtis

EINECS

240-795-3

Cheminis pavadinimas

Kalio disulfitas, kalio pentaoksodisulfatas

Cheminė formulė

K2S2O5

Molekulinė masė

222,33

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 90 % K2S2O5 ir ne mažiau kaip 51,8 % SO2; liekana susideda daugiausiai iš kalio sulfato

Apibūdinimas

Bespalviai kristalai arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Sulfitų bandymas

Bandymas teigiamas

Kalio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Tiosulfatas

Ne daugiau kaip 0,1 %, išreiškiant SO2 kiekiu

Geležis

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 226 KALCIO SULFITASSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

218-235-4

Cheminis pavadinimas

Kalcio sulfitas

Cheminė formulė

CaSO3·2H2O

Molekulinė masė

156,17

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 95 % CaSO3·2H2O ir ne mažiau kaip 39 % SO2

Apibūdinimas

Balti kristalai arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Sulfitų bandymas

Bandymas teigiamas

Kalcio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Geležis

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

▼M8

E 227 KALCIO VANDENILIO SULFITAS

▼BSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

237-423-7

Cheminis pavadinimas

Kalcio bisulfitas, kalcio hidrosulfitas

Cheminė formulė

Ca(HSO3)2

Molekulinė masė

202,22

Analizės duomenys

6–8 % (m/V) sieros dioksido ir 2,5–3,5 % (m/V) kalcio dioksido, atitinkančio 10–14 % (m/V) kalcio bisulfito [Ca(HSO3)2]

Apibūdinimas

Skaidrus žalsvai geltonas vandeninis tirpalas, turintis ryškų sieros dioksido kvapą

Identifikavimas

Sulfitų bandymas

Bandymas teigiamas

Kalcio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Geležis

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

▼M8

E 228 KALIO VANDENILIO SULFITAS

▼BSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

231-870-1

Cheminis pavadinimas

Kalio bisulfitas, kalio hidrosulfitas

Cheminė formulė

KHSO3 vandeniniame tirpale

Molekulinė masė

120,17

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 280 g KHSO3 viename litre (arba 150 g SO2 viename litre)

Apibūdinimas

Skaidrus bespalvis vandeninis tirpalas

Identifikavimas

Sulfitų bandymas

Bandymas teigiamas

Kalio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Geležis

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Selenas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg, išreiškiant SO2 kiekiu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 234 NIZINASSinonimai

 

Apibrėžtis

Nizinas susideda iš tampriai susijungusių polipeptidų, susidariusių veikiant Lactococcus lactis subsp. lactis padermes

EINECS

215-807-5

Cheminis pavadinimas

 

Cheminė formulė

C143H230N42O37S7

Molekulinė masė

3 354,12

Analizės duomenys

Nizino koncentrate yra ne mažiau kaip 900 vienetų/mg (lieso pieno druskų mišinyje) ir ne mažiau kaip 50 % natrio chlorido kiekio

Apibūdinimas

Balti milteliai

Identifikavimas

 

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 3 % (102–103 °C, iki pastovios masės)

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 235 NATAMICINASSinonimai

Pimaricinas

Apibrėžtis

Natamicinas yra polienų makrolidų grupės fungicidas, susidarantis veikiant Streptomyces natalensis ir kitų susijusių rūšių padermes

EINECS

231-683-5

Cheminis pavadinimas

22-(3-amino-3,6-dideoksi-β-D-manopiranosiloksi)-1,3,26-trihidroksi-12-metil-10-okso-6,11,28-trioksatriciklo[22.3.1.05,7]oktakosa-8,14,16,18,20-penten-25-karboksirūgšties stereoizomeras.

Cheminė formulė

C33H47O13N

Molekulinė masė

665,74

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 95 % sausoje medžiagoje

Apibūdinimas

Nuo baltos iki baltai kreminės spalvos kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Spalvinės reakcijos

Įbėrus kelis natamicino kristalus (ant mažos plokštelės) į lašą:

koncentruotos vandenilio chlorido rūgšties, atsiranda mėlyna spalva,

koncentruotos fosforo rūgšties, atsiranda žalia spalva, kuri po kelių minučių pasikeičia į blyškiai raudoną

Spektrometrija

0,0005 % (m/V) tirpalo 1 % metanoliniame acto rūgšties tirpale maksimali sugertis yra apie 290 nm, 303 nm ir 318 nm, nuokrypis – apie 280 nm ir minimali sugertis – apie 250 nm, 295,5 nm ir 311 nm

pH

5,5–7,5 (1 % m/V tirpalas iš anksto neutralizuotame 20 dalių dimetilformamido ir 80 dalių vandens mišinyje)

Savitasis sukimas

[α]D 20 nuo + 250° iki + 295° (1 % m/V tirpalas ledinėje acto rūgštyje 20 °C temperatūroje, apskaičiuojant sausoje medžiagoje)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 8 % (džiovinant iki pastovios masės virš P2O5 vakuume 60 °C temperatūroje)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,5 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Mikrobiologiniai kriterijai

Bendras gyvybingų organizmų skaičius

Ne daugiau kaip 100 kolonijų viename grame

E 239 HEKSAMETILENO TETRAAMINASSinonimai

Heksaminas, metenaminas

Apibrėžtis

EINECS

202-905-8

Cheminis pavadinimas

1,3,5,7-tetraazatriciklo [3.3.1.13,7]-dekanas, heksametilentetraaminas

Cheminė formulė

C6H12N4

Molekulinė masė

140,19

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Bespalviai arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Formaldehido bandymas

Bandymas teigiamas

Amonio bandymas

Bandymas teigiamas

Sublimacijos taškas

Apytikriai 260 °C

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % džiovinant vakuume 2 val. virš P2O5 105 °C temperatūroje

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 %

Sulfatai

Ne daugiau kaip 0,005 %, išreiškiant SO4

Chloridai

Ne daugiau kaip 0,005 %, išreiškiant Cl

Amonio druskos

Nenustatoma

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 242 DIMETILO DIKARBONATASSinonimai

DMDC; dimetilo pirokarbonatas

Apibrėžtis

EINECS

224-859-8

Cheminis pavadinimas

Dimetilo dikarbonatas, pirokarbonato rūgšties dimetilo esteris

Cheminė formulė

C4H6O5

Molekulinė masė

134,09

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99,8 %

Apibūdinimas

Bespalvis skystis, skylantis vandeniniame tirpale, ėdantis odą, akis, toksinis įkvepiant ir nuryjant

Identifikavimas

Suirimas

Praskiedus – teigiamas CO2 ir metanolio bandymas

Lydymosi temperatūra

17 °C

Virimo taškas

172 °C vykstant skilimui

Tankis 20 °C

Apytikriai 1,25 g/cm3

Infraraudonosios sugerties spektras

Maksimumas: 1 156 ir 1 832 cm–1

Grynumas

Dimetilo karbonatas

Ne daugiau kaip 0,2 %

Chloras (bendrasis)

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

▼M12

E 243 ETILO LAUROILARGINATASSinonimai

Lauro arginato etilo esteris; lauramido arginino etilo esteris; etil-Να-lauroil-L-arginato·HCl; LAE;

▼M19

Apibrėžtis

Etilo lauroilarginatas sintetinamas esterinant argininą su etanoliu, po to esteriui reaguojant su lauroilo chloridu, vandeninėje terpėje, kurioje nustatyta 10–15 °C temperatūra, o pH – 6,7–6,9. Gautas etilo lauroilarginatas regeneruojamas į hidrochlorido druską, kuri filtruojama ir džiovinama.

▼M12

ELINCS

434–630–6

Cheminis pavadinimas

Etil-Να-dodekanoil-L-arginato·HCl

Cheminė formulė

C20H41N4O3Cl

Santykinė molekulinė masė

421,02

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 85 % ir ne daugiau kaip 95 %

Apibūdinimas

Balti milteliai

Identifikavimas

 

Tirpumas

Gerai tirpsta vandenyje, etanolyje, propileno glikolyje ir glicerolyje

Grynumas

 

Να-lauroil-L-argininas

Ne daugiau kaip 3 %

Lauro rūgštis

Ne daugiau kaip 5 %

Etilo lauratas

Ne daugiau kaip 3 %

L-arginino·HCl

Ne daugiau kaip 1 %

Etilo arginato·2HCl

Ne daugiau kaip 1 %

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

▼B

E 249 KALIO NITRITASSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

231-832-4

Cheminis pavadinimas

Kalio nitritas

Cheminė formulė

KNO2

Molekulinė masė

85,11

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 95 % skaičiuojant bevandenei medžiagai (1)

Apibūdinimas

Baltos arba silpnai gelsvos tirpios granulės

Identifikavimas

Nitrito bandymas

Bandymas teigiamas

Kalio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

6,0–9,0 (5 % tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 3 % po 4 val. džiovinimo virš silikagelio

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

(1)   Gali būti parduodamas tik mišinyje su druska arba su druskos pakaitalais.

E 250 NATRIO NITRITASSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

231-555-9

Cheminis pavadinimas

Natrio nitritas

Cheminė formulė

NaNO2

Molekulinė masė

69,00

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 97 % skaičiuojant bevandenei medžiagai (1)

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba gelsvi gumulėliai

Identifikavimas

Nitrito bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,25 % po 4 val. džiovinimo virš silikagelio

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

(1)   Gali būti parduodamas tik mišinyje su druska arba su druskos pakaitalais.

E 251 NATRIO NITRATAS

i)   KIETAS NATRIO NITRATASSinonimai

Čilės salietra, kubinis ar natrio nitratas

Apibrėžtis

EINECS

231-554-3

Cheminis pavadinimas

Natrio nitratas

Cheminė formulė

NaNO3

Molekulinė masė

85,00

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti kristaliniai, šiek tiek higroskopiniai milteliai

Identifikavimas

Nitrato bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

5,5–8,3 (5 % tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 2 % (105 °C, 4 val.)

Nitritai

Ne daugiau kaip 30 mg/kg, išreiškiant NaNO2

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

ii)   SKYSTAS NATRIO NITRATASSinonimai

 

Apibrėžtis

Skystas natrio nitratas yra vandeninis natrio nitrato tirpalas, kuris susidaro vykstant cheminei reakcijai tarp stechiometrinių natrio hidroksido ir azoto rūgšties kiekių (kristalizacija po šios reakcijos nevyksta). Standartinių formų, paruoštų iš šias specifikacijas atitinkančio skysto natrio nitrato, sudėtyje gali būti perteklinis azoto rūgšties kiekis, jei tai yra aiškiai nurodoma arba paženklinama etiketėse.

EINECS

231-554-3

Cheminis pavadinimas

Natrio nitratas

Cheminė formulė

NaNO3

Molekulinė masė

85,00

Analizės duomenys

NaNO3 kiekis 33,5–40,0 %

Apibūdinimas

Skaidrūs, bespalviai milteliai

Identifikavimas

Nitratų bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

1,5–3,5

Grynumas

Laisvoji azoto rūgštis

Ne daugiau kaip 0,01 %

Nitritai

Ne daugiau kaip 10 mg/kg, išreiškiant NaNO2

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 0,3 mg/kg

Ši specifikacija taikoma 35 % vandeniniam tirpalui.

E 252 KALIO NITRATASSinonimai

Čilės salietra, kubinis ar natrio nitratas

Apibrėžtis

EINECS

231-818-8

Cheminis pavadinimas

Kalio nitratas

Cheminė formulė

KNO3

Molekulinė masė

101,11

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba permatomi prizmės formos kristalai, šaldančio, sūraus, aštraus skonio

Identifikavimas

Nitratų bandymas

Bandymas teigiamas

Kalio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

4,5–8,5 (5 % tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 1 % (105 °C, 4 val.)

Nitritai

Ne daugiau kaip 20 mg/kg, išreiškiant KNO2

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 260 ACTO RŪGŠTISSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

200-580-7

Cheminis pavadinimas

Acto rūgštis, etano rūgštis

Cheminė formulė

C2H4O2

Molekulinė masė

60,05

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99,8 %

Apibūdinimas

Skaidrus, bespalvis, aštraus savito kvapo skystis

Identifikavimas

Virimo taškas

118 °C 760 mm slėgyje (Hg)

Savitasis sunkis

Apie 1,049

Acetato bandymas

Vienas iš trijų tirpalų rodo teigiamą testą acetatui

Stingimo taškas

Ne žemesnis kaip 14,5 °C

Grynumas

Nelakios liekanos

Ne daugiau kaip 100 mg/kg

Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos

Ne daugiau kaip 1 000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi

Lengvai oksiduojamos medžiagos

2 ml ėminio inde su stikliniu kamščiu praskiedžiama 10 ml vandens, įpilama 0,1 ml 0,1 N kalio permanganato. Rožinė spalva per 30 min. neturi pavirsti ruda

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 0,5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

▼M2

E 261 (i) KALIO ACETATAS

▼BSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

204-822-2

Cheminis pavadinimas

Kalio acetatas

Cheminė formulė

C2H3O2K

Molekulinė masė

98,14

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Bespalviai, tirpūs kristalai, arba balti kristaliniai, bekvapiai, arba silpno acto kvapo milteliai

Identifikavimas

pH

7,5–9,0 (5 % vandeninio tirpalo)

Acetato bandymas

Bandymas teigiamas

Kalio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 8 % (150 °C, 2 val.)

Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos

Ne daugiau kaip 1 000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

▼M2

E 261 (ii) KALIO DIACETATASSinonimai

 

Apibrėžtis

Kalio diacetatas yra kalio acetato ir acto rūgšties molekulinis junginys

Einecs

224–217–7

Cheminis pavadinimas

Kalio vandenilio diacetatas

Cheminė formulė

C4H7KO4

Molekulinė masė

158,2

Analizės duomenys

Laisvos acto rūgšties kiekis 36 %–38 % ir natrio acetato kiekis 61 %–64 %.

Apibūdinimas

Balti kristalai

Identifikavimas

pH

4,5–5 (10 % vandeninio tirpalo)

Acetato bandymas

Bandymas išlaikytas

Kalio bandymas

Bandymas išlaikytas

Grynumas

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 1 % (Karlo Fišerio metodas)

Skruzdžių rūgštis, formiatai ir kitos oksiduojamos medžiagos

Ne daugiau kaip 1 000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

▼B

E 262 (i) NATRIO ACETATASSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

204-823-8

Cheminis pavadinimas

Natrio acetatas

Cheminė formulė

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 arba 3)

Molekulinė masė

Bevandenis:

82,03

Trihidratas:

136,08

Analizės duomenys

Bevandenio ir trihidrato kiekis ne mažesnis kaip 98,5 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Bevandenis:

Balti, bekvapiai, grūdėti higroskopiniai milteliai

Trihidratas:

Bespalviai, permatomi kristalai ar grūdėti kristaliniai milteliai, bekvapiai arba silpno acto kvapo. Sausame šiltame ore kristalai dūlėja

Identifikavimas

pH

8,0–9,5 (1 % vandeninio tirpalo)

Acetato bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

Bevandenis:

Ne daugiau kaip 2 % (120 °C, 4 val.)

Trihidratas:

36 %–42 % (120 °C, 4 val.)

Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos

Ne daugiau kaip 1 000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 262 (ii) NATRIO DIACETATASSinonimai

 

Apibrėžtis

Natrio diacetatas yra natrio acetato ir acto rūgšties molekulinis junginys

EINECS

204-814-9

Cheminis pavadinimas

Natrio vandenilio diacetatas

Cheminė formulė

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 arba 3)

Molekulinė masė

142,09 (bevandenis)

Analizės duomenys

Laisvos acto rūgšties kiekis: 39–41 % ir natrio acetato kiekis: 58–60 %

Apibūdinimas

Balta higroskopinė kristalinė kieta acto kvapo medžiaga

Identifikavimas

pH

4,5–5,0 (10 % vandeninio tirpalo)

Acetato bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 2 % (Karlo Fišerio metodas)

Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos

Ne daugiau kaip 1 000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 263 KALCIO ACETATASSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

200-540-9

Cheminis pavadinimas

Kalcio acetatas

Cheminė formulė

Bevandenis:

C4H6O4Ca

Monohidratas:

C4H6O4Ca·H2O

Molekulinė masė

Bevandenis:

158,17

Monohidratas:

176,18

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 98 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Bevandenis kalcio acetatas yra balta higroskopinė biri silpnai kartaus skonio kristalinė kieta medžiaga. Gali būti jaučiamas silpnas acto rūgšties kvapas. Monohidratas gali būti adatėlių, grūdelių arba miltelių formos

Identifikavimas

pH

6,0–9,0 (10 % vandeninio tirpalo)

Acetato bandymas

Bandymas teigiamas

Kalcio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 11 % po džiovinimo iki pastovios masės 155 °C temperatūroje (monohidratui)

Vandenyje netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,3 %

Skruzdžių rūgštis, formiatai (skruzdžių rūgšties druskos) ir kitos oksiduojamos medžiagos

Ne daugiau kaip 1 000 mg/kg, išreiškiant skruzdžių rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 270 PIENO RŪGŠTISSinonimai

 

Apibrėžtis

Susideda iš pieno rūgšties C3H6O3 ir pieno rūgšties laktato (C6H10O5). Ji gaunama sacharidų pienarūgšties fermentacijos arba sintetiniu būdu.

Pieno rūgštis yra higroskopinė, virinant ji kondensuojasi sudarydama pieno rūgšties laktatą, ir pastarasis, skiedžiant ir kaitinant, hidrolizuojasi iki pieno rūgšties.

EINECS

200-018-0

Cheminis pavadinimas

Pieno rūgštis, 2-hidroksipropioninė rūgštis, 1-hidroksietano-1-karboksirūgštis

Cheminė formulė

C3H6O3

Molekulinė masė

90,08

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 76 %

Apibūdinimas

Bespalvis arba gelsvas, beveik bekvapis, gali būti sirupo konsistencijos arba kietas

Identifikavimas

Laktato bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Chloridas

Ne daugiau kaip 0,2 %

Sulfatas

Ne daugiau kaip 0,25 %

Geležis

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Pastaba. Ši specifikacija taikoma 80 % vandeniniam tirpalui; silpnesniems vandeniniams tirpalams apskaičiuojamos reikšmės, atitinkančios juose pieno rūgšties kiekį

E 280 PROPIONO RŪGŠTISSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

201-176-3

Cheminis pavadinimas

Propiono rūgštis, propano rūgštis

Cheminė formulė

C3H6O2

Molekulinė masė

74,08

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99,5 %

Apibūdinimas

Bespalvis arba šiek tiek gelsvas aliejingas silpno aitraus kvapo skystis

Identifikavimas

Lydymosi temperatūra

- 22 °C

Distiliacijos intervalas

138,5–142,5 °C

Grynumas

Nelakios liekanos

Ne daugiau kaip 0,01 % po džiovinimo iki pastovios masės 140 °C temperatūroje

Aldehidai

Ne daugiau kaip 0,1 %, išreiškiant formaldehidu

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 281 NATRIO PROPIONATASSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

205-290-4

Cheminis pavadinimas

Natrio propionatas, natrio propanoatas

Cheminė formulė

C3H5O2Na

Molekulinė masė

96,06

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 % po 2 val. džiovinimo 105 °C temperatūroje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai higroskopiniai arba smulkūs balti milteliai

Identifikavimas

Propionato bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

7,5–10,5 (10 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 4 % (105 °C, 2 val.)

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,1 %

Geležis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 282 KALCIO PROPIONATASSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

223-795-8

Cheminis pavadinimas

Kalcio propionatas

Cheminė formulė

C6H10O4Ca

Molekulinė masė

186,22

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % po 2 val. džiovinimo 105 °C temperatūroje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Propionato bandymas

Bandymas teigiamas

Kalcio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

6,0–9,0 (10 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 4 % (105 °C, 2 val.)

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,3 %

Geležis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg

▼M16

Fluoridas

Ne daugiau kaip 20 mg/kg

▼B

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 283 KALIO PROPIONATASSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

206-323-5

Cheminis pavadinimas

Kalio propionatas, kalio propanoatas

Cheminė formulė

C3H5KO2

Molekulinė masė

112,17

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 % po 2 val. džiovinimo 105 °C temperatūroje

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Propionato bandymas

Bandymas teigiamas

Kalio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 4 % (105 °C, 2 val.)

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,1 %

Geležis

Ne daugiau kaip 30 mg/kg

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 284 BORO RŪGŠTISSinonimai

Boro rūgštis, ortoboro rūgštis, borofaksas

Apibrėžtis

EINECS

233-139-2

Cheminis pavadinimas

 

Cheminė formulė

H3BO3

Molekulinė masė

61,84

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99,5 %

Apibūdinimas

Bespalviai bekvapiai skaidrūs kristalai, baltos granulės ar milteliai, tiek riebūs liečiant, gamtoje aptinkami kaip mineralas sasolinas

Identifikavimas

Lydymosi temperatūra

Apytikriai 171 °C

Degimo bandymas

Dega ryškia žalia liepsna

pH

3,8–4,8 (3,3 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Peroksidai

Įpylus KJ tirpalo, neatsiranda jokios spalvos

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip1 mg/kg

E 285 NATRIO TETRABORATAS (BORAKSAS)Sinonimai

Natrio boratas

Apibrėžtis

EINECS

215-540-4

Cheminis pavadinimas

Natrio tetraboratas, natrio diboratas, natrio piroboratas, bevandenis tetraboratas

Cheminė formulė

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Molekulinė masė

201,27

Analizės duomenys

 

Apibūdinimas

Milteliai arba į stiklą panašios plokštelės, kurios tampa nepermatomos susilietusios su oru; šiek tiek tirpios vandenyje

Identifikavimas

Lydimosi intervalas

171–175 °C medžiagai skylant

Grynumas

Peroksidai

Įpylus KJ tirpalo, neatsiranda jokios spalvos

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 290 ANGLIES DIOKSIDASSinonimai

Angliarūgštė, sausasis ledas (kietoji forma), anglies anhidridas

Apibrėžtis

EINECS

204-696-9

Cheminis pavadinimas

Anglies dioksidas

Cheminė formulė

CO2

Molekulinė masė

44,01

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % V/V dujų fazėje

Apibūdinimas

Normaliomis aplinkos sąlygomis bespalvės nežymiai aštraus kvapo dujos. Prekinis anglies dioksidas siunčiamas ir laikomas skystos formos padidinto slėgio balionuose, didelėse saugyklose arba suslėgtuose kietuose sausojo ledo blokuose. Sausųjų (sausojo ledo) formų sudėtyje paprastai yra rišančiųjų medžiagų, kaip propilenglikolis ar alyva.

Identifikavimas

Nuosėdų susidarymas

Leidžiant ėminio srovę per bario hidroksido tirpalą, susidaro baltos nuosėdos, putojančios tirpinant praskiestoje acto rūgštyje

Grynumas

Rūgštingumas

Įleidus 915 ml dujų burbuliukų į 50 ml šviežiai virinto vandens, jo rūgštingumas (pagal metiloranžą) neturi būti didesnis kaip 50 ml šviežiai virinto vandens, į kurį įpilta 1 ml (0,01 N) vandenilio chlorido rūgšties

Redukuojančiosios medžiagos, vandenilio fosfidas ir sulfidas

Įleidus 915 ml dujų burbuliukų į 25 ml amoniakinio sidabro nitrato tirpalo, į kurį įpilta 3 ml amonio, tirpalas neturi susidrumsti arba patamsėti

Anglies monoksidas

Ne daugiau kaip 10 μl/l

Alyvos kiekis

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

E 296 OBUOLIŲ RŪGŠTISSinonimai

Maleino rūgštis

Apibrėžtis

EINECS

230-022-8, 210-514-9, 202-601-5

Cheminis pavadinimas

Hidroksibutano dirūgštis, hidroksigintaro rūgštis

Cheminė formulė

C4H6O5

Molekulinė masė

134,09

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99,0 %

Apibūdinimas

Balti arba beveik balti kristaliniai milteliai arba granulės

Identifikavimas

Lydimosi intervalas

127–132 °C

Malato bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Fumaro rūgštis

Ne daugiau kaip 1,0 %

Maleino rūgštis

Ne daugiau kaip 0,05 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 297 FUMARO RŪGŠTISSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

203-743-0

Cheminis pavadinimas

Transbuteno dirūgštis, trans-1,2-etileno dikarboksirūgštis

Cheminė formulė

C4H4O4

Molekulinė masė

116,07

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99,0 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba granulės

Identifikavimas

Lydimosi intervalas

286–302 °C (uždaras indas, greitas kaitinimas)

Dvigubųjų ryšių bandymas

Bandymas teigiamas

1,2-dikarboksirūgšties bandymas

Bandymas teigiamas

pH

3,0–3,2 (0,05 % tirpalo pH esant 25 °C temperatūrai)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % (120 °C, 4 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Maleino rūgštis

Ne daugiau kaip 0,1 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 300 ASKORBO RŪGŠTIS, L-ASKORBO RŪGŠTISSinonimai

L–ksilo–askorbo rūgštis, L(+)-askorbo rūgštis

Apibrėžtis

EINECS

200-066-2

Cheminis pavadinimas

L-askorbo rūgštis, askorbo rūgštis, 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktonas, 3-keto-L-gulofuranolaktonas

Cheminė formulė

C6H8O6

Molekulinė masė

176,13

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % C6H8O6 po 24 val. džiovinimo vakuuminiame eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Apibūdinimas

Nuo baltos iki blankiai geltonos spalvos bekvapiai kristaliniai milteliai

Lydimosi intervalas

189–193 °C medžiagai skylant

Identifikavimas

Askorbo rūgšties bandymas

Bandymas teigiamas

pH

2,4–2,8 (2 % vandeninio tirpalo)

Savitasis sukimas

[α]D 20 nuo +20,5° iki +21,5° (10 % m/V vandeninio tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,4 % (po 24 val. vakuuminio džiovinimo virš sieros rūgšties)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 301 NATRIO ASKORBATASSinonimai

Natrio L-askorbatas, L-askorbo rūgšties mononatrio druska

Apibrėžtis

EINECS

205-126-1

Cheminis pavadinimas

Natrio askorbatas, natrio L-askorbatas, 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktono natrio enoliatas, 3-keto-L-gulofurano-laktono natrio enoliatas

Cheminė formulė

C6H7O6Na

Molekulinė masė

198,11

Analizės duomenys

Natrio askorbate po 24 val. džiovinimo vakuuminiame eksikatoriuje virš sieros rūgšties yra ne mažiau kaip 99 % C6H7O6Na

Apibūdinimas

Balti ar beveik balti bekvapiai kristaliniai šviesoje tamsėjantys milteliai

Identifikavimas

Askorbato bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

6,5–8,0 (10 % vandeninio tirpalo)

Savitasis sukimas

[α]D 20 nuo 103° iki 106° (10 % m/V vandeninio tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,25 % (po 24 val. vakuuminio džiovinimo virš sieros rūgšties)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 302 KALCIO ASKORBATASSinonimai

Kalcio askorbato dihidratas

Apibrėžtis

EINECS

227-261-5

Cheminis pavadinimas

Kalcio askorbato dihidratas, 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktono kalcio druskos dihidratas

Cheminė formulė

C12H14O12Ca·2H2O

Molekulinė masė

426,35

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 98 % masėje be lakiųjų medžiagų

Apibūdinimas

Balti – silpnai pilkai gelsvi bekvapiai kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Askorbato bandymas

Bandymas teigiamas

Kalcio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

6,0–7,5 (10 % vandeninio tirpalo)

Savitasis sukimas

[α]D 20 nuo 95° iki 97° (5 % m/V vandeninio tirpalo)

Grynumas

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreiškiant fluoro kiekiu)

Lakiosios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,3 % po 24 val. džiovinimo eksikatoriuje virš sieros rūgšties arba fosforo pentoksido kambario temperatūroje

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 304 (i) ASKORBILPALMITATASSinonimai

L-askorbilpalmitatas

Apibrėžtis

EINECS

205-305-4

Cheminis pavadinimas

Askorbilpalmitatas, L-askorbilpalmitatas, 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktono-6-palmitatas, 6-palmitoil-3-keto-L-gulofuranolaktonas

Cheminė formulė

C22H38O7

Molekulinė masė

414,55

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 98 % sausoje medžiagoje

Apibūdinimas

Balti arba gelsvai balti citrinos kvapo milteliai

Identifikavimas

Lydimosi intervalas

107–117 °C

Savitasis sukimas

[α]D 20 nuo + 21° iki + 24° (5 % m/V tirpalas metanolyje)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 2,0 % (po 1 val. džiovinimo vakuuminėje krosnelėje 56–60 °C temperatūroje)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 304 (ii) ASKORBILSTEARATASSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

246-944-9

Cheminis pavadinimas

Askorbilstearatas, L-askorbo stearatas, 2,3-didehidro-L-treo-heksono-1,4-laktono-6-stearatas, 6-stearoil-3-keto-L-gulofuranolaktonas

Cheminė formulė

C24H42O7

Molekulinė masė

442,6

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 98 %

Apibūdinimas

Balti arba gelsvai balti citrinos kvapo milteliai

Identifikavimas

Lydymosi temperatūra

Apie 116 °C

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 2,0 % (po 1 val. džiovinimo vakuuminėje krosnelėje 56–60 °C temperatūroje)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 306 TOKOFEROLIŲ KONCENTRUOTAS EKSTRAKTASSinonimai

 

Apibrėžtis

Produktas gaunamas vakuuminės garų distiliacijos būdu iš valgomųjų augalinių riebalinių produktų, kuriuose yra koncentruotų tokoferolių ir tokotrienolių.

Jame yra šių tokoferolių: d-α-, d-β-, d-γ- ir d-δ- tokoferoliai

EINECS

 

Cheminis pavadinimas

 

Cheminė formulė

 

Molekulinė masė

430,71 (d-α-tokoferolis)

Analizės duomenys

Bendrasis tokoferolių kiekis ne mažesnis kaip 34 %

Apibūdinimas

Nuo rusvai raudonos iki raudonos spalvos, skaidrūs klampūs švelnaus savito kvapo ir skonio aliejai. Gali būti pastebimas nežymus į vašką panašių mikrokristalinio pavidalo sudedamųjų dalių išsiskyrimas

Identifikavimas

Tinkamu dujų-skysčių chromatografijos metodu

 

Savitasis sukimas

[α]D 20 ne mažesnis kaip + 20°

Tirpumas

Netirpsta vandenyje. Tirpsta etanolyje. Susimaišantis eteryje

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 307 ALFA TOKOFEROLISSinonimai

dl-α-tokoferolis, visų racematų α-tokoferolis

Apibrėžtis

EINECS

233-466-0

Cheminis pavadinimas

DL-5,7,8–trimetiltokolis, DL-2,5,7,8-tetrametil-2-(4',8',12'-trimetiltridecil)-6-chromanolis

Cheminė formulė

C29H50O2

Molekulinė masė

430,71

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 96 %

Apibūdinimas

Nuo šiek tiek geltonos iki gintaro spalvos, beveik bekvapis skaidrus klampus aliejus, kuris oksiduojasi ir tamsėja veikiant orui ar šviesai.

Identifikavimas

Tirpumas

Netirpsta vandenyje, laisvai tirpsta etanolyje, susimaišantis eteryje

Spektrofotometrija

Absoliučiame etanolyje maksimali sugertis yra apie 292 nm

Savitasis sukimas

[α]D 25 0° ± 0,05° (1 su 10 santykiu tirpalas chloroforme)

Grynumas

Lūžio rodiklis

[n]D 20 1,503–1,507

Savitoji sugertis etanolyje

image

(292 nm) 71–76

(0,01 g 200 ml absoliutaus etanolio)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

E 308 GAMA TOKOFEROLISSinonimai

dl-γ-tokoferolis

Apibrėžtis

EINECS

231-523-4

Cheminis pavadinimas

2,7,8-trimetil-2-(4',8',12'-trimetiltridecil)-6-chromanolis

Cheminė formulė

C28H48O2

Molekulinė masė

416,69

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 97 %

Apibūdinimas

Skaidrus klampus šviesiai geltonas aliejus, kuris oksiduojasi ir tamsėja ore ar šviesoje

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimali sugertis absoliučiame etanolyje yra apie 298 nm ir 257 nm

Grynumas

Savitoji sugertis etanolyje

image

(298 nm) yra 91–97

image

(257 nm) yra 5,0–8,0

Lūžio rodiklis

[n]D 20 1,503–1,507

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 309 DELTA TOKOFEROLISSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

204-299-0

Cheminis pavadinimas

2,8-dimetil-2-(4',8',12'-trimetiltridecil)-6-chromanolis

Cheminė formulė

C27H46O2

Molekulinė masė

402,7

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 97 %

Apibūdinimas

Skaidrus, klampus, šviesiai gelsvas ar oranžinis aliejus, kuris oksiduojasi ir tamsėja ore ar šviesoje

Identifikavimas

Spektrometrija

Maksimali sugertis absoliučiame etanolyje yra apie 298 nm ir 257 nm

Grynumas

Savitoji sugertis etanolyje

image

(298 nm) yra 89–95

image

(257 nm) yra 3,0–6,0

Lūžio rodiklis

[n]D 20 1,500–1,504

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 310 PROPILO GALATASSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

204-498-2

Cheminis pavadinimas

Propilgalatas, galo rūgšties propilo esteris, 3,4,5–trihidroksibenzenkarboksirūgšties n–propilo esteris

Cheminė formulė

C10H12O5

Molekulinė masė

212,20

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 98 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Nuo baltos iki kreminės spalvos kristalinė bekvapė kieta medžiaga

Identifikavimas

Tirpumas

Šiek tiek tirpsta vandenyje, lengvai tirpsta etanolyje, eteryje ir 2-propanolyje

Lydimosi intervalas

146–150 °C po 4 val. džiovinimo 110 °C temperatūroje

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % (110 °C, 4 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,1 %

Laisvosios rūgštys

Ne daugiau kaip 0,5 % (išreiškiant galo rūgštimi)

Chloruoti organiniai junginiai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg (išreiškiant Cl)

Savitoji sugertis etanolyje

image

(275 nm) ne mažiau kaip 485 ir ne daugiau kaip 520

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

▼M29 —————

▼B

E 315 ERITORBO RŪGŠTISSinonimai

Izoaskorbo rūgštis, D-araboaskorbo rūgštis

Apibrėžtis

EINECS

201-928-0

Cheminis pavadinimas

D-eritro-heksa-2-enoinės rūgšties γ-laktonas, izoaskorbo rūgštis, D-izoaskorbo rūgštis

Cheminė formulė

C6H8O6

Molekulinė masė

176,13

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 98 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Nuo baltos iki šiek tiek geltonos spalvos kristalinė kieta šviesoje tamsėjanti medžiaga

Identifikavimas

Lydimosi intervalas

Apie 164–172 °C (suskyla)

Askorbo rūgšties bandymas (spalvinė reakcija)

Bandymas teigiamas

Savitasis sukimas

[α]D 25 10 % (m/V) vandeninis tirpalas nuo – 16,5° iki – 18,0°

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,4 %, džiovinant po sumažintu silikogelio slėgiu 3 valandas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,3 %

Oksalatas

Į 1 g/10 ml vandeninį tirpalą įlašinami 2 lašai ledinės acto rūgšties ir 5 ml 10 % kalcio acetato tirpalo. Tirpalas turėtų likti skaidrus

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

E 316 NATRIO ERITORBATASSinonimai

Natrio izoaskorbatas

Apibrėžtis

EINECS

228-973-9

Cheminis pavadinimas

Natrio izoaskorbatas, natrio D-izoaskorbo rūgštis, 2,3-didehidro-D-eritro-heksono-1,4-laktono natrio druska, 3-keto-D-gulofurano-laktono natrio enoliato monohidratas

Cheminė formulė

C6H7O6Na·H2O

Molekulinė masė

216,13

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 98 % monohidrato po 24 val. džiovinimo vakuuminiame eksikatoriuje virš sieros rūgšties

Apibūdinimas

Balta kristalinė kieta medžiaga

Identifikavimas

Tirpumas

Lengvai tirpsta vandenyje, labai mažai tirpsta etanolyje

Askorbo rūgšties bandymas (spalvinė reakcija)

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

5,5–8,0 (10 % vandeninio tirpalo)

Savitasis sukimas

[α]D 25 10 % (m/V) vandeninio tirpalo: nuo + 95° iki + 98°

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,25 % po 24 val. vakuuminio džiovinimo virš sieros rūgšties

Oksalatas

Į 1 g/10 ml vandeninį tirpalą įlašinami 2 lašai ledinės acto rūgšties ir 5 ml 10 % kalcio acetato tirpalo. Tirpalas turėtų likti skaidrus

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 319 TRETINIS BUTILHIDROCHINONAS (TBHQ)Sinonimai

TBHQ

Apibrėžtis

EINECS

217-752-2

Cheminis pavadinimas

Tret-butil-1,4-benzendiolas 2-(1,1-dimetiletil)-1,4-benzendiolas

Cheminė formulė

C10H14O2

Molekulinė masė

166,22

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % C10H14O2

Apibūdinimas

Specifinio kvapo balta kristalinė kieta medžiaga

Identifikavimas

Tirpumas

Praktiškai netirpsta vandenyje, tirpsta etanolyje.

Lydymosi temperatūra

Ne mažiau kaip 126,5 °C

Fenoliai

Apie 5 mg ėminio ištirpinama 10 ml metanolio ir pridedama 10,5 ml dimetilamino tirpalo (santykiu 1 su 4). Atsiranda nuo raudonos iki rožinės spalva

Grynumas

Tretinis-butil-p-benzochinonas

Ne daugiau kaip 0,2 %

2,5-di-tretinis-butil hidrochinonas

Ne daugiau kaip 0,2 %

Hidroksichinonas

Ne daugiau kaip 0,1 %

Toluenas

Ne daugiau kaip 25 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

E 320 BUTILINTAS HIDROKSIANIZOLAS (BHA)Sinonimai

BHA

Apibrėžtis

EINECS

246-563-8

Cheminis pavadinimas

3-tret-butil-4-hidroksianizolas, 2-tret-butil-4-hidroksianizolo ir 3-tret-butil-4-hidroksianizolo mišinys

Cheminė formulė

C11H16O2

Molekulinė masė

180,25

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 98,5 % C11H16O2 ir ne mažiau kaip 85 % 3-tret-butil-4-hidroksianizolo izomerų

Apibūdinimas

Balti arba gelsvi dribsniai arba vaškinė kieta lengvo aromatinio kvapo medžiaga

Identifikavimas

Tirpumas

Netirpsta vandenyje, gerai tirpsta etanolyje

Lydimosi intervalas

48–63 °C

Spalvinė reakcija

Fenolio grupės bandymas teigiamas

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 % po sudeginimo 800 ± 25 °C temperatūroje

Fenolio priemaišos

Ne daugiau kaip 0,5 %

Spektrometrija

image

(290 nm) ne mažiau kaip 190 ir ne daugiau kaip 210

image

(228 nm) ne mažiau kaip 326 ir ne daugiau kaip 345

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 321 BUTILINTAS HIDROKSITOLUENAS (BHT)Sinonimai

BHT

Apibrėžtis

EINECS

204-881-4

Cheminis pavadinimas

2,6-ditret-butil-p-krezolis, 4-metil-2,6-ditret-butilfenolis

Cheminė formulė

C15H24O

Molekulinė masė

220,36

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 %

Apibūdinimas

Balta kristalinė arba dribsnių pavidalo bekvapė ar savito silpno aromatinio kvapo kieta medžiaga

Identifikavimas

Tirpumas

Netirpsta vandenyje ir 2-propanolyje.

Gerai tirpsta etanolyje

Lydymosi temperatūra

70 °C

Maksimali sugertis

2 cm sluoksnio 1:100 000 koncentracijos bevandeniame etanolyje tirpalas rodo maksimalią sugertį 230–320 nm intervale tik esant 278 nm bangos ilgiui

Grynumas

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,005 %

Fenolio priemaišos

Ne daugiau kaip 0,5 %

Savitoji sugertis etanolyje

image

(278 nm) ne mažiau kaip 81 ir ne daugiau kaip 88

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 322 LECITINAISinonimai

Fosfatidai, fosfolipidai

Apibrėžtis

Lecitinai yra fosfatidų, gautų fizinių procedūrų būdu iš gyvūninio arba augalinio maisto, mišinys arba frakcijos; juose taip pat yra hidrolizuotų produktų, gautų naudojant nekenksmingus ir tinkamus fermentus. Gatavame produkte negali likti jokių fermentų aktyvumo požymių.

Lecitinas vandeninėje terpėje, veikiant vandenilio peroksidui, netenka šiek tiek spalvos. Ši oksidacija neturi chemiškai pakeisti lecitino fosfatidų.

EINECS

232-307-2

Cheminis pavadinimas

 

Cheminė formulė

 

Molekulinė masė

 

Analizės duomenys

Lecitinai: ne mažiau kaip 60,0 % acetone netirpių medžiagų

Hidrolizuoti lecitinai: ne mažiau kaip 56,0 % acetone netirpių medžiagų

Apibūdinimas

Lecitinai: ruda skysta arba klampi pusiau skysta medžiaga, arba milteliai

Hidrolizuoti lecitinai: nuo šviesiai rudos iki rudos spalvos klampus skystis arba pasta

Identifikavimas

Cholino bandymas

Bandymas teigiamas

Fosforo bandymas

Bandymas teigiamas

Riebiųjų rūgščių bandymas

Bandymas teigiamas

Hidrolizuoto lecitino bandymas

Į 800 ml stiklinę įpilama 500 ml vandens (30–35 °C). Nuolat maišant, lėtai įpilama 50 ml ėminio. Hidrolizuotas lecitinas tampa homogenine emulsija. Nehidrolizuotas lecitinas sudaro apie 50 g atskirą masę.

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 2,0 % (105 °C, 1 val.)

Toluene netirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,3 %

Rūgšties vertė

Lecitinai: ne daugiau kaip 35 mg kalio hidroksido vienam gramui

Hidrolizuoti lecitinai: ne daugiau kaip 45 mg kalio hidroksido vienam gramui

Peroksidų skaičius

Lygus arba mažesnis už 10

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 325 NATRIO LAKTATASSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

200-772-0

Cheminis pavadinimas

Natrio laktatas, natrio 2-hidroksipropanoatas

Cheminė formulė

C3H5NaO3

Molekulinė masė

112,06 (bevandenis)

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 57 % ir ne daugiau kaip 66 %

Apibūdinimas

Bespalvis permatomas skystis. Bekvapis arba silpno savito kvapo

Identifikavimas

Laktato bandymas

Bandymas teigiamas

▼M3

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

▼B

pH

6,5–7,5 (20 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Rūgštingumas

Ne daugiau kaip 0,5 % po džiovinimo išreiškiant pieno rūgštimi

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Redukuojančiosios medžiagos

Neredukuoja Felingo tirpalo

Pastaba. Ši specifikacija taikoma 60 % vandeniniam tirpalui.

E 326 KALIO LAKTATASSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

213-631-3

Cheminis pavadinimas

Kalio laktatas, kalio 2-hidroksipropanoatas

Cheminė formulė

C3H5O3K

Molekulinė masė

128,17 (bevandenis)

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 57 % ir ne daugiau kaip 66 %

Apibūdinimas

Šiek tiek klampus, beveik bekvapis skaidrus skystis. Bekvapis arba silpno savito kvapo

Identifikavimas

Deginimas

Kalio laktato tirpalas sudeginamas iki pelenų. Pelenai yra šarminiai ir įdėjus rūgšties putoja

Spalvinė reakcija

2 ml kalio laktato tirpalo užpilama ant 5 ml katecholio tirpalo sieros rūgštyje (1:100). Sąlyčio riboje atsiranda ryškiai raudona spalva

Kalio bandymas

Bandymas teigiamas

Laktato bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Rūgštingumas

1 g kalio laktato ištirpinama 20 ml vandens, įlašinama 3 lašai fenolftaleino TS ir titruojama 0,1 N natrio hidroksido tirpalu. Turėtų būti sunaudojama ne daugiau kaip 0,2 ml

Redukuojančiosios medžiagos

Neredukuoja Felingo tirpalo

Pastaba. Ši specifikacija taikoma 60 % vandeniniam tirpalui.

E 327 KALCIO LAKTATASSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

212-406-7

Cheminis pavadinimas

Kalcio dilaktatas, kalio dilaktato hidratas, 2-hidroksipropano rūgšties kalcio druska

Cheminė formulė

(C3H5O2)2 Ca·nH2O (n = 0 - 5)

Molekulinė masė

218,22 (bevandenis)

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 98 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Beveik bekvapiai, balti kristaliniai mileliai arba granulės

Identifikavimas

Laktato bandymas

Bandymas teigiamas

Kalcio bandymas

Bandymas teigiamas

Tirpumas

Tirpsta vandenyje ir praktiškai netirpsta etanolyje

pH

6,0–8,0 (5 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Bevandenis: ne daugiau kaip 3,0 % (120 °C, 4 val.)

su 1 molekule vandens: ne daugiau kaip 8,0 % (120 °C, 4 val.)

su 3 molekulėmis vandens: ne daugiau kaip 20,0 % (120 °C, 4 val.)

su 4,5 molekulėmis vandens: ne daugiau kaip 27,0 % (120 °C, 4 val.)

Rūgštingumas

Ne daugiau kaip 0,5 % sausųjų medžiagų, išreiškiant pieno rūgštimi

Fluoridas

Ne daugiau kaip 30 mg/kg (išreiškiant fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Redukuojančiosios medžiagos

Neredukuoja Felingo tirpalo

E 330 CITRINŲ RŪGŠTISSinonimai

 

Apibrėžtis

Citrinų rūgštis gaunama iš citrinų arba ananasų sulčių, fermentuojant angliavandenių tirpalus ar kitą tinkamą terpę naudojant Candida spp. arba netoksikogenines Aspergillus niger padermes

EINECS

201-069-1

Cheminis pavadinimas

Citrinų rūgštis, 2-hidroksi-1,2,3-propanotrikarboksirūgštis, β-hidroksitrikarbalitinė rūgštis

Cheminė formulė

a)  C6H11KO7 (bevandenis)

b)  C6H8O7 H2O (monohidratas)

Molekulinė masė

a)  192,13 (bevandenis)

b)  210,15 (monohidratas)

Analizės duomenys

Citrinų rūgštis gali būti bevandenė arba su 1 molekule vandens. Bevandenėje citrinų rūgštyje yra ne mažiau kaip 99,5 % C6H8O7

Apibūdinimas

Citrinų rūgštis yra balta arba bespalvė, bekvapė kristalinė stipriai rūgštaus skonio medžiaga. Monohidratas skyla sausame ore

Identifikavimas

Tirpumas

Labai gerai tirpsta vandenyje, gerai tirpsta etanolyje, tirpsta eteryje

Grynumas

Vandens kiekis

Bevandenėje citrinų rūgštyje yra ne daugiau kaip 0,5 % vandens; citrinų rūgšties monohidrate – ne daugiau kaip 8,8 % vandens (Karlo Fišerio metodas)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 0,05 % po kalcinavimo 800 ± 25 °C temperatūroje

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 0,5 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, po džiovinimo išreiškiant oksalo rūgštimi

Lengvai anglinamos medžiagos

1 g ėminio miltelių 1 val. kaitinama su 10 ml 98 % (minimumas) sieros rūgšties 90 °C temperatūros vandens vonioje, tamsoje. Turi atsirasti tik blanki ruda spalva (lyginamasis skystis K)

E 331 (i) MONONATRIO CITRATASSinonimai

Monobazinis natrio citratas

Apibrėžtis

EINECS

242-734-6

Cheminis pavadinimas

Mononatrio citratas, 2-hidroksi-1,2,3-propanotrikarboksirūgšties mononatrio druska

Cheminė formulė

a)  C6H7O7Na (bevandenis)

b)  C6H7O7Na·H2O (monohidratas)

Molekulinė masė

a)  214,11 (bevandenis)

b)  232,23 (monohidratas)

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba bespalviai kristalai

Identifikavimas

Citratų bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

3,5–3,8 (1 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Bevandenis: ne daugiau kaip 1,0 % (140 °C, 0,5 val.)

monohidratas: ne daugiau kaip 8,8 % (180 °C, 4 val.)

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 331 (ii) DINATRIO CITRATASSinonimai

Dibazinis natrio citratas

Apibrėžtis

EINECS

205-623-3

Cheminis pavadinimas

Dinatrio citratas, 2-hidroksi-1,2,3-propanotrikarboksirūgšties dinatrio druska, citrinų rūgšties su 1,5 molekulės vandens dinatrio druska

Cheminė formulė

C6H6O7Na2·1,5H2O

Molekulinė masė

263,11

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba bespalviai kristalai

Identifikavimas

Citratų bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

4,9–5,2 (1 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 13,0 % (180 °C, 4 val.)

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 331 (iii) TRINATRIO CITRATASSinonimai

Tribazinis natrio citratas

Apibrėžtis

EINECS

200-675-3

Cheminis pavadinimas

Trinatrio citratas, 2-hidroksi-1,2,3-propanotrikarboksirūgšties trinatrio druska, citrinų rūgšties (bevandenės, dihidrato arba pentahidrato) trinatrio druska

Cheminė formulė

Bevandenis: C6H5O7Na3

Hidratas: C6H5O7Na3·nH2O (n = 2 arba 5)

Molekulinė masė

258,07 (bevandenis)

294,10 (hidratas n = 2)

348,16 (hidratas n = 5)

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti kristaliniai milteliai arba bespalviai kristalai

Identifikavimas

Citratų bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

7,5–9,0 (5 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Bevandenis: ne daugiau kaip 1,0 % (180 °C, 18 val.)

Dihidratas: 10,0–13,0 % (180 °C, 18 val.)

Pentahidratas: ne daugiau kaip 30,3 % (180 °C, 4 val.)

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 332 (i) MONOKALIO CITRATASSinonimai

Vienbazis kalio citratas

Apibrėžtis

EINECS

212-753-4

Cheminis pavadinimas

Monokalio citratas, 2-hidroksi-1,2,3-propanotrikarboksirūgšties monokalio druska, citrinų rūgšties monokalio bevandenė druska

Cheminė formulė

C6H7O7K

Molekulinė masė

230,21

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti higroskopiniai granuliuoti milteliai arba permatomi kristalai

Identifikavimas

Citrato bandymas

Bandymas teigiamas

Kalio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

3,5–3,8 (1 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

ne daugiau kaip 1,0 % (180 °C, 4 val.)

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 332 (ii) TRIKALIO CITRATASSinonimai

Tribazis kalio citratas

Apibrėžtis

EINECS

212-755-5

Cheminis pavadinimas

Trikalio citratas, 2-hidroksi-1,2,3-propanotrikarboksirūgšties trikalio druska, citrinos rūgšties trikalio druskos monohidratas

Cheminė formulė

C6H5O7K3·H2O

Molekulinė masė

324,42

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti higroskopiniai granuliuoti milteliai arba permatomi kristalai

Identifikavimas

Citratų bandymas

Bandymas teigiamas

Kalio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

7,5–9,0 (5 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 6,0 % (180 °C, 4 val.)

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 333 (i) MONOKALCIO CITRATASSinonimai

Vienbazis kalcio citratas

Apibrėžtis

EINECS

 

Cheminis pavadinimas

Monokalcio citratas, 2-hidroksi-1,2,3-propanotrikarboksirūgšties monokalcio druska, citrinų rūgšties monokalcio druskos monohidratas

Cheminė formulė

(C6H7O7)2Ca·H2O

Molekulinė masė

440,32

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 97,5 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Smulkūs balti milteliai

Identifikavimas

Citratų bandymas

Bandymas teigiamas

Kalcio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

3,2–3,5 (1 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

ne daugiau kaip 7,0 % (180 °C, 4 val.)

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Fluoridas

Ne daugiau kaip 30 mg/kg (išreiškiant fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Aliuminis

Ne daugiau kaip 30 mg/kg (tik jei dedama į maistą kūdikiams ir mažiems vaikams)

Ne daugiau kaip 200 mg/kg (visais naudojimo atvejais, išskyrus maistą kūdikiams ir mažiems vaikams)

Karbonatai

Tirpinant 1 g kalcio citrato 10 ml 2 N vandenilio chlorido rūgšties, negali išsiskirti daugiau kaip keli atskiri burbuliukai

E 333 (ii) DIKALCIO CITRATASSinonimai

Dvibazis kalcio citratas

Apibrėžtis

EINECS

 

Cheminis pavadinimas

Dikalcio citratas, 2-hidroksi-1,2,3-propanotrikarboksirūgšties dikalcio druska, citrinų rūgšties dikalcio druskos trihidratas

Cheminė formulė

(C6H7O7)2Ca2·3H2O

Molekulinė masė

530,42

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 97,5 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Smulkūs balti milteliai

Identifikavimas

Citratų bandymas

Bandymas teigiamas

Kalcio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 20,0 % (180 °C, 4 val.)

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Fluoridas

Ne daugiau kaip 30 mg/kg (išreiškiant fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Aliuminis

Ne daugiau kaip 30 mg/kg (tik jei dedama į maistą kūdikiams ir mažiems vaikams)

Ne daugiau kaip 200 mg/kg (visais naudojimo atvejais, išskyrus maistą kūdikiams ir mažiems vaikams)

Karbonatai

Tirpinant 1 g kalcio citrato 10 ml 2 N vandenilio chlorido rūgšties, negali išsiskirti daugiau kaip keli atskiri burbuliukai

E 333 (iii) TRIKALCIO CITRATASSinonimai

Tribazis kalcio citratas

Apibrėžtis

EINECS

212-391-7

Cheminis pavadinimas

Trikalcio citratas, 2-hidroksi-1,2,3-propanotrikarboksirūgšties trikalcio druska, citrinų rūgšties trikalcio druskos tetrahidratas

Cheminė formulė

(C6H6O7)2Ca3·4H2O

Molekulinė masė

570,51

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 97,5 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Smulkūs balti milteliai

Identifikavimas

Citratų bandymas

Bandymas teigiamas

Kalcio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 14,0 % (180 °C, 4 val.)

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Fluoridas

Ne daugiau kaip 30 mg/kg (išreiškiant fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Aliuminis

Ne daugiau kaip 30 mg/kg (tik jei dedama į maistą kūdikiams ir mažiems vaikams)

Ne daugiau kaip 200 mg/kg (visais naudojimo atvejais, išskyrus maistą kūdikiams ir mažiems vaikams)

Karbonatai

Tirpinant 1 g kalcio citrato 10 ml 2 N vandenilio chlorido rūgšties, negali išsiskirti daugiau kaip keli atskiri burbuliukai

E 334 VYNO RŪGŠTIS (L(+)-), VYNO RŪGŠTISSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

201-766-0

Cheminis pavadinimas

L-vyno rūgštis, L-2,3-dihidroksibutano dirūgštis, d–α,β–dihidroksigintaro rūgštis

Cheminė formulė

C4H6O6

Molekulinė masė

150,09

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99,5 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Bespalvė arba pusiau permatoma kristalinė kieta medžiaga, arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Lydimosi intervalas

168–170 °C

Tartrato bandymas

Bandymas teigiamas

Savitasis sukimas

[α]D 20 nuo + 11,5° iki + 13,5° (20 % m/V vandeninio tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % (virš P2O5, 3 val.)

Sulfatiniai pelenai

Ne daugiau kaip 1 000 mg/kg po kalcinavimo 800 ± 25°C temperatūroje

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

E 335 (i) MONONATRIO TARTRATASSinonimai

L-(+)-vyno rūgšties mononatrio druska

Apibrėžtis

EINECS

 

Cheminis pavadinimas

L-2,3-dihidroksibutano dirūgšties mononatrio druska, L-(+)-vyno rūgšties mononatrio druskos monohidratas

Cheminė formulė

C4H5O6Na·H2O

Molekulinė masė

194,05

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Permatomi bespalviai kristalai

Identifikavimas

Tartrato bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 10,0 % (105 °C, 4 val.)

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 335 (ii) DINATRIO TARTRATASSinonimai

 

Apibrėžtis

EINECS

212-773-3

Cheminis pavadinimas

Dinatrio L-tartratas, dinatrio (+)-tartratas, dinatrio (+)-2,3-dihidroksibutano dirūgšties druska, L-(+)-vyno rūgšties dinatrio druskos dihidratas

Cheminė formulė

C4H4O6Na2·2H2O

Molekulinė masė

230,8

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Permatomi, bespalviai kristalai

Identifikavimas

Tartrato bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

Tirpumas

1 g netirpsta 3 ml vandens. Netirpsta etanolyje

pH

7,0–7,5 (1 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 17,0 % (150 °C, 4 val.)

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 336 (i) MONOKALIO TARTRATASSinonimai

Vienbazis kalio tartratas

Apibrėžtis

EINECS

 

Cheminis pavadinimas

L-(+)-vyno rūgšties monokalio bevandenė druska, L-2,3-dihidroksibutano dirūgšties monokalio druska

Cheminė formulė

C4H5O6K

Molekulinė masė

188,16

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 98 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti kristaliniai arba granuliuoti milteliai

Identifikavimas

Tartrato bandymas

Bandymas teigiamas

Kalio bandymas

Bandymas teigiamas

Lydymosi temperatūra

230 °C

pH

3,4 (1 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 1,0 % (105 °C, 4 val.)

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 336 (ii) DIKALIO TARTRATASSinonimai

Dvibazis kalio tartratas

Apibrėžtis

EINECS

213-067-8

Cheminis pavadinimas

L-2,3-dihidroksibutano dirūgšties dikalio druska, L-(+)-vyno rūgšties dikalio druska su ½ vandens molekulės

Cheminė formulė

C4H4O6K2·½H2O

Molekulinė masė

235,2

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti kristaliniai arba granuliuoti milteliai

Identifikavimas

Tartrato bandymas

Bandymas teigiamas

Kalio bandymas

Bandymas teigiamas

pH

7,0–9,0 (1 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 4,0 % (150 °C, 4 val.)

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 337 KALIO NATRIO TARTRATASSinonimai

Kalio natrio L-(+)-tartratas, Rochelle druska, Segneto druska

Apibrėžtis

EINECS

206-156-8

Cheminis pavadinimas

L-2,3-dihidroksibutano dirūgšties kalio natrio druska, kalio natrio L-(+)-tartratas

Cheminė formulė

C4H4O6KNa·4H2O

Molekulinė masė

282,23

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 99 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Bespalviai kristalai arba balti kristaliniai milteliai

Identifikavimas

Tartrato bandymas

Bandymas teigiamas

Kalio bandymas

Bandymas teigiamas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

Tirpumas

1 g tirpsta 1 ml vandens, netirpsta etanolyje

Lydimosi intervalas

70–80 °C

pH

6,5–8,5 (1 % vandeninio tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 26,0 % ir ne mažiau kaip 21,0 % (150 °C, 3 val.)

Oksalatai

Ne daugiau kaip 100 mg/kg, išreiškiant oksalo rūgštimi po džiovinimo

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 338 FOSFORO RŪGŠTISSinonimai

Ortofosforo rūgštis, monofosforo rūgštis

Apibrėžtis

EINECS

231-633-2

Cheminis pavadinimas

Fosforo rūgštis

Cheminė formulė

H3PO4

Molekulinė masė

98,00

Analizės duomenys

Ne mažiau kaip 67,0 % ir ne daugiau kaip 85,7 %. Fosforo rūgštis parduodama kaip įvairios koncentracijos vandeninis tirpalas.

Apibūdinimas

Skaidrus bespalvis klampus skystis

Identifikavimas

Rūgšties bandymas

Bandymas teigiamas

Fosfatų bandymas

Bandymas teigiamas

Grynumas

Lakiosios rūgštys

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (kaip acto rūgštis)

Chloridai

Ne daugiau kaip 200 mg/kg (išreiškiant chloro kiekiu)

Nitratai

Ne daugiau kaip 5 mg/kg (kaip NaNO3)

Sulfatai

Ne daugiau kaip 1 500 mg/kg (kaip CaSO4)

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreiškiant fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Pastaba. Ši specifikacija taikoma 75 % vandeniniam tirpalui.

E 339 (i) MONONATRIO FOSFATASSinonimai

Mononatrio monofosfatas, rūgšties mononatrio monofosfatas, mononatrio ortofosfatas, vienbazis natrio fosfatas, natrio divandenilio monofosfatas

Apibrėžtis

EINECS

231-449-2

Cheminis pavadinimas

Natrio divandenilio monofosfatas

Cheminė formulė

Bevandenis: NaH2PO4

Monohidratas: NaH2PO4 · H2O

Dihidratas: NaH2PO4 · 2H2O

Molekulinė masė

Bevandenis: 119,98

Monohidratas: 138,00

Dihidratas: 156,01

Analizės duomenys

Po vienos valandos džiovinimo esant 60 °C ir keturių valandų džiovinimo esant 105 °C, yra ne mažiau kaip 97 % NaH2PO4

P2O5 kiekis 58,0–60,0 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Balti bekvapiai šiek tiek tižūs milteliai, kristalai arba granulės

Identifikavimas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

Fosfatų bandymas

Bandymas teigiamas

Tirpumas

Gerai tirpsta vandenyje. Netirpsta etanolyje arba eteryje

pH

4,1–5,0 (1 % tirpalo)

Grynumas

Nuodžiūvis

Bevandenės druskos nuodžiūvis ne didesnis kaip 2 %, monohidrato – ne didesnis kaip 15 % ir dihidrato – ne didesnis kaip 25 % (60 °C, 1 val., po to 105°C, 4 val.)

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,2 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Fluoridas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg (išreiškiant fluoro kiekiu)

Arsenas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

E 339 (ii) DINATRIO FOSFATASSinonimai

Dinatrio monofosfatas, antrinis natrio fosfatas, dinatrio ortofosfatas

Apibrėžtis

EINECS

231-448-7

Cheminis pavadinimas

Dinatrio vandenilio monofosfatas, dinatrio vandenilio ortofosfatas

Cheminė formulė

Bevandenis: Na2HPO4

Hidratas: Na2HPO4 · nH2O (n = 2,7 arba 12)

Molekulinė masė

141,98 (bevandenis)

Analizės duomenys

Po trijų valandų džiovinimo esant 40 °C ir penkių valandų džiovinimo esant 105 °C, yra ne mažiau kaip 98 % Na2HPO4

P2O5 kiekis 49–51 % skaičiuojant bevandenei medžiagai

Apibūdinimas

Bevandenis dinatrio vandenilio fosfatas yra balti higroskopiniai bekvapiai milteliai. Hidratuotas druskas sudaro dihidratas: balta kristalinė bekvapė kietoji medžiaga; heptahidratas: balti bekvapiai dūlintys kristalai arba granuliuoti milteliai; ir dodekahidratas: balti dūlintys bekvapiai milteliai arba kristalai

Identifikavimas

Natrio bandymas

Bandymas teigiamas

Fosfatų bandymas

Bandymas teigiamas

Tirpumas

Gerai tirpsta vandenyje. Netirpsta etanolyje

pH

8,4–9,6 (1 % tirpalo)