2011R0408 — LT — 17.12.2014 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 408/2011

2011 m. balandžio 27 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1185/2009 dėl pesticidų statistikos nuostatos dėl perdavimo formato

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 108, 28.4.2011, p.21)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1264/2014 2014 m. lapkričio 26 d.

  L 341

6

27.11.2014
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 408/2011

2011 m. balandžio 27 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1185/2009 dėl pesticidų statistikos nuostatos dėl perdavimo formato

(Tekstas svarbus EEE)EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1185/2009 ( 1 ) dėl pesticidų statistikos, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1185/2009 nustatoma nauja palyginamos Europos pesticidų pardavimo ir naudojimo statistikos rengimo sistema.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1185/2009 3 straipsnio 3 dalį valstybės narės perduoda statistinius duomenis elektronine forma pagal atitinkamą Komisijos nustatytą techninį formatą.

(3)

Siekiant užtikrinti konfidencialumą, perduodant nurodoma, ar apie medžiagą, cheminę klasę, produkto kategoriją arba pagrindinę grupę pateikta informacija yra konfidenciali.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:▼M1

1 straipsnis

Valstybės narės perduoda pesticidų statistinius duomenis, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1185/2009 I ir II prieduose, laikydamosi SDMX formato duomenų struktūros apibrėžčių. Duomenys pateikiami Komisijai (Eurostatui) per bendrąją prieigą arba taip, kad Komisija (Eurostatas) galėtų juos išgauti elektroninėmis priemonėmis.

2 straipsnis

Pesticidų pateikimo rinkai duomenys perduodami Komisijai (Eurostatui) laikantis I priede nurodytos duomenų struktūros.

Pesticidų naudojimo žemės ūkyje duomenys perduodami Komisijai (Eurostatui) laikantis II priede nurodytos duomenų struktūros.

▼B

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M1
I PRIEDAS

Pesticidų pateikimo rinkai statistinių duomenų struktūra

Perduodant duomenų rinkinius laikomasi šios duomenų struktūros:Numeris

Laukelis

Pastabos

1

Šalis

pvz., Prancūzija

2

Metai

duomenų ataskaitiniai metai (pvz., 2010)

3

Pagrindinė grupė

Reglamento (EB) Nr. 1185/2009 III priede nurodyti kodai

4

Produktų kategorijos

 

5

Cheminė klasė

 

6

Veiklioji medžiaga

 

7

Stebinio vertė (parduotas kiekis)

nurodoma medžiagų kilogramais

8

Konfidencialumo žyma (3, 4, 5 ir 6 laukeliai)

žyma
II PRIEDAS

Pesticidų naudojimo žemės ūkyje statistinių duomenų struktūra

Perduodant duomenų rinkinius laikomasi šios duomenų struktūros:Numeris

Laukelis

Pastabos

1

Šalis

pvz., Prancūzija

2

Metai

duomenų ataskaitiniai metai (pvz., 2010)

3

Kultūra

skirstymas pagal pavienes kultūras

4

Veiklioji medžiaga

Reglamento (EB) Nr. 1185/2009 III priede nurodyti kodai

5

Stebinio vertė: kultūrai apdoroti panaudotos medžiagos kiekis

nurodoma medžiagų kilogramais

6

Stebinio vertė: kultūrai auginti naudojamas plotas, apdorotas ta medžiaga

hektarais

7

Konfidencialumo žyma

Žyma( 1 ) OL L 324, 2009 12 10, p. 1.