02011R0404 — LT — 01.01.2017 — 003.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 404/2011

2011 m. balandžio 8 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės

(OL L 112 2011.4.30, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1962 2015 m. spalio 28 d.

  L 287

6

31.10.2015


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 328, 10.12.2011, p.  58 (404/2011,)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 125, 12.5.2012, p.  54 (404/2011,)
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 404/2011

2011 m. balandžio 8 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklėsI

ANTRAŠTINĖ DALISBENDROSIOS NUOSTATOS

TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente išdėstytos išsamios Kontrolės reglamentu nustatytos Europos Sąjungos kontrolės sistemos taikymo taisyklės.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų sąvokų apibrėžtys:

▼M1

1) Sąjungos žvejybos laivas – žvejybos laivas, plaukiojantis su valstybės narės vėliava ir įregistruotas Sąjungoje;

2) Sąjungos vandenys – vandenys, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 ( 1 ) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

▼B

3) žvejybos licencijos turėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam išduota Kontrolės reglamento 6 straipsnyje nurodyta žvejybos licencija;

4) Sąjungos inspektoriai – inspektoriai, apibrėžti Kontrolės reglamento 4 straipsnio 7 dalyje;

5) žuvų suburiamieji įrenginiai – žuvims pritraukti skirti jūros paviršiuje plūduriuojantys arba įtvirtinti įrenginiai;

6) pasyviosios žvejybos įrankiai – žvejybos įrankiai, kuriais žvejojant nebūtina užtikrinti jų judėjimo:

a) žiauniniai tinklai, pinklieji tinklai, sieniniai tinklai, gaudyklės;

b) dreifuojamieji žiauniniai tinklai ir dreifuojamieji sieniniai tinklai, prie kurių visų gali būti tvirtinami inkaravimo, plūdrieji ir navigaciniai įrankiai;

c) ūdos, meškerės, dugninės ir tinklinės gaudyklės;

7) sijinis tralas – traukiamasis tralas, kurio anga horizontaliai atveriama sija ar panašiu įtaisu, nesvarbu, ar traukiant jūros dugnu ta anga vertikaliai atveriama naudojant plūdes ar ne;

8) laivų stebėjimo sistema (LSS), nurodyta Kontrolės reglamento 9 straipsnio 1 dalyje, – palydovinė žvejybos laivų stebėjimo sistema, per kurią žuvininkystės institucijos reguliariai gauna laivų buvimo vietos, kurso ir greičio duomenis;

9) palydovinio sekimo įrenginys, nurodytas Kontrolės reglamento 4 straipsnio 12 dalyje, – žvejybos laive sumontuotas įrenginys, kuriuo laivo padėties ir susiję duomenys pagal teisės aktais nustatytus reikalavimus automatiškai perduodami žvejybos stebėjimo centrui ir kuris leidžia bet kada aptikti ir atpažinti žvejybos laivą;

10) žvejybos reisas – žvejybos laivo kelionė, kurios metu laivas vykdo žvejybos veiklą; jis prasideda laivui išplaukus iš uosto ir baigiasi laivui atvykus į uostą;

11) žvejybos operacija – visų rūšių veikla, susijusi su žuvų ieškojimu, aktyviosios žvejybos įrankių nuleidimu, traukimu bei iškėlimu, pasyviosios žvejybos įrankių statymu, įmirkymu, ištraukimu bei perstatymu ir sužvejotų žuvų išėmimu iš žvejybos įrankių, laikymo tinklų ar perkėlimu iš transportavimo narvų į tukinimo ir auginimo narvus;

12) elektroninis žvejybos žurnalas – žvejybos laivo kapitono kompiuterinėmis priemonėmis registruojama informacija apie žvejybos operaciją, perduodama valstybių narių valdžios institucijoms;

13) produkto pateikimas – žuvininkystės produkto arba jo dalies apdorojimo apibūdinimas pagal I priede pateiktus kodus ir apibūdinimus;

14) Europos žuvininkystės kontrolės agentūra – agentūra, apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 768/2005 ( 2 ) 1 straipsnyje;

15) stebėjimas – žvejybos laivo stebėjimas, kurį atlieka bet kuri kompetentinga valstybės narės institucija;

16) neskelbtina komercinė informacija – informacija, kurią atskleidus gali būti pakenkta operatoriaus komerciniams interesams;

17) kompiuterinė tvirtinimo sistema – sistema, kurios funkcija – tikrinti, ar visi valstybių narių duomenų bazėse užregistruoti duomenys yra tikslūs, išsamūs ir pateikti laikantis terminų;

18) saityno paslauga – programinės įrangos sistema, suprojektuota įvairių kompiuterių sąveikai tinkle užtikrinti.II

ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS PATEKIMO Į VANDENIS IR NAUDOJIMOSI IŠTEKLIAIS SĄLYGOSI

SKYRIUS

Žvejybos licencijos

3 straipsnis

Žvejybos licencijų išdavimas ir tvarkymas

1.  Kontrolės reglamento 6 straipsnyje nurodyta žvejybos licencija galioja tik vienam ►M1  Sąjungos žvejybos laivui ◄ .

2.  Kontrolės reglamento 6 straipsnyje nurodytas žvejybos licencijas valstybės narės savo žvejybos laivams išduoda, tvarko ir panaikina šiame reglamente nustatyta tvarka.

3.  Kontrolės reglamento 6 straipsnyje nurodytose žvejybos licencijose pateikiama bent II priede nurodyta informacija.

4.  Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1281/2005 išduotos žvejybos licencijos laikomos žvejybos licencijomis, išduotomis pagal šį reglamentą, jei jose pateikiama šio straipsnio 3 dalyje reikalaujama privaloma informacija.

5.  Žvejybos licencija laikoma galiojančia tik jei laikomasi visų sąlygų, kurių pagrindu ji išduota.

6.  Jei žvejybos licencija laikinai sustabdoma arba panaikinama visam laikui, vėliavos valstybės narės institucijos nedelsdamos apie tai informuoja žvejybos licencijos turėtoją.

▼M1

7.  Bendri pajėgumai, išreikšti bendrosios talpos (GT) vienetais arba kilovatais (kW), atitinkantys valstybės narės išduotose žvejybos licencijose nurodytus pajėgumus, niekada neviršija pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 22 straipsnio 7 dalį nustatytų didžiausių tos valstybės narės žvejybos pajėgumų.

▼BII

SKYRIUS

Žvejybos leidimai

4 straipsnis

Žvejybos leidimai

1.  Kontrolės reglamento 7 straipsnyje nurodytas žvejybos leidimas galioja tik vienam ►M1  Sąjungos žvejybos laivui ◄ .

2.  Kontrolės reglamento 7 straipsnyje nurodytuose žvejybos leidimuose pateikiama bent III priede nurodyta informacija. Vėliavos valstybė narė užtikrina, kad žvejybos leidime pateikiama informacija būtų tiksli ir atitiktų bendrosios žuvininkystės politikos taisykles.

3.  Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1627/94 ( 3 ) išduoti specialūs žvejybos leidimai laikomi žvejybos leidimais, išduotais pagal šį reglamentą, jei juose pateikiama šio straipsnio 2 dalyje reikalaujama privaloma informacija.

4.  2 dalyje nurodytas žvejybos leidimas ir šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta žvejybos licencija gali būti pateikiami tame pačiame dokumente.

5.  Nepažeidžiant specialiųjų taisyklių, ►M1  Sąjungos žvejybos laivai ◄ , kurių bendras ilgis yra mažesnis kaip 10 metrų ir kurie žvejoja tik savo vėliavos valstybių narių teritoriniuose vandenyse, atleidžiami nuo prievolės turėti žvejybos leidimą.

6.  Šio reglamento 3 straipsnio 2 ir 5 dalys taikomos atitinkamai.

5 straipsnis

Žvejybos leidimų sąrašas

1.  Nepažeidžiant specialiųjų taisyklių, pradėjus veikti Kontrolės reglamento 114 straipsnyje nurodytoms tinklavietėms, ne vėliau kaip iki 2012 m. sausio 1 d., valstybės narės savo oficialių tinklaviečių saugiojoje dalyje užtikrina prieigą prie savo žvejybos laivų, kuriems išduoti Kontrolės reglamento 7 straipsnyje nurodyti žvejybos leidimai, sąrašo, kol šie žvejybos leidimai dar neįsigaliojo. Jei valstybės narės daro sąrašo pakeitimų, sąrašas atnaujinamas tiems pakeitimams dar neįsigaliojus.

2.  Laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. Komisijai paprašius valstybės narės užtikrina jai prieigą prie savo žvejybos laivų, kuriems 2011 metams išduoti žvejybos leidimai, sąrašo. Jos informuoja Komisiją apie visus sąrašo pakeitimus tiems pakeitimams dar neįsigaliojus.III

SKYRIUS

►M1  Sąjungos žvejybos laivų ◄ ir jų įrankių ženklinimas ir atpažinimas1

skirsnis

Žvejybos laivų ženklinimas ir atpažinimas

6 straipsnis

Žvejybos laivų ženklinimas

►M1  Sąjungos žvejybos laivas ◄ ženklinamas taip:

a)  ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ registracijos uosto arba rajono raidė(-s) ir laivo registracijos skaitmuo (-enys) abiejuose laivapriekio šonuose užrašomi dažais arba kitaip nurodomi kuo aukščiau virš vandens, kad būtų aiškiai matomi iš jūros ir oro, fonui, kuriame užrašomi ar kitaip nurodomi, kontrastinga spalva;

b) ant ilgesnių kaip 10 metrų, bet trumpesnių kaip 17 metrų ►M1  Sąjungos žvejybos laivų ◄ mažiausias raidžių ir skaitmenų aukštis – 25 cm, o mažiausias linijos storis – 4 cm. Ant 17 metrų arba ilgesnių ►M1  Sąjungos žvejybos laivų ◄ mažiausias raidžių ir skaitmenų aukštis – 45 cm, o mažiausias linijos storis – 6 cm;

c) vėliavos valstybė gali reikalauti, kad ant laivo vairinės viršaus fonui kontrastinga spalva būtų užrašomas tarptautinis radijo šaukinys (angl. IRCS) arba išorės registracijos raidės ir skaitmenys taip, kad būtų aiškiai matomi iš oro;

d) kontrastingos spalvos – balta ir juoda;

e) išorės registracijos raidės ir skaitmenys, užrašyti dažais arba kitaip nurodyti ant ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ korpuso, negali būti pašalinami, ištrinami, keičiami, neįskaitomi, uždengti ar paslėpti.

▼M1

2013 m. gruodžio 4 d. Tarptautinės jūrų organizacijos (toliau – TJO) rezoliucija Nr. A.1078 (28) priimta ir 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (toliau – SOLAS konvencija) XI-1 skyriaus 3 taisyklėje nurodyta TJO laivų identifikavimo numerių sistema nuo 2016 m. sausio 1 d. taikoma:

a) tik Sąjungos vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams arba Sąjungos operatorių pagal frachtavimo susitarimus kontroliuojamiems žvejybos laivams, kurių bendroji talpa ar registruotoji bendroji talpa – ne mažesnė kaip 100 tonų arba bendras ilgis – ne mažesnis kaip 24 metrai;

b) ne Sąjungos vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams arba Sąjungos operatorių pagal frachtavimo susitarimus kontroliuojamiems žvejybos laivams, kurių bendras ilgis – ne mažesnis kaip 15 metrų;

c) visiems trečiųjų šalių žvejybos laivams, turintiems leidimą vykdyti žvejybos veiklą Sąjungos vandenyse.

▼B

7 straipsnis

►M1  Sąjungos žvejybos laive ◄ laikomi dokumentai

1.  10 metrų arba ilgesnio ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ kapitonas laive laiko valstybės narės, kurioje laivas registruotas, kompetentingos institucijos išduotus dokumentus, kuriuose nurodoma bent tokia informacija apie laivą:

a) pavadinimas (jei yra);

b) laivo registracijos uosto arba rajono raidė (-s) ir laivo registracijos numeris (-iai);

c) tarptautinis radijo šaukinys (jei yra);

d) laivo savininko (-ų) ir, jei taikoma, frachtuotojo (-ų) vardas (-ai), pavardė (-s) ir adresas (-ai);

e) bendras ilgis, varomojo variklio galia, bendra talpa ir tų ►M1  Sąjungos žvejybos laivų ◄ , kurie pradėti naudoti po 1987 m. sausio 1 d., naudojimo pradžios data.

2.  17 metrų arba ilgesnio ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ su patalpomis žuvims laikyti kapitonas laive laiko tikslius laive įrengtų patalpų žuvims laikyti brėžinius su aprašu ir informacija apie visus patekimo taškus ir talpą kubiniais metrais.

3.  ES laivo su atšaldyto arba šaldyto jūros vandens talpyklomis kapitonas laive laiko atitinkantį tikrovę dokumentą, kuriame nurodoma talpyklų kalibracija kubiniais metrais 10 cm intervalais.

4.  2 ir 3 dalyse nurodytus dokumentus patvirtina vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija. Visus 1–3 dalyse nurodytuose dokumentuose pateikiamos informacijos pakeitimus patvirtina vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija.

5.  Šiame straipsnyje nurodyti dokumentai pateikiami kontrolės ir inspektavimo tikslais pareigūnų prašymu.2

skirsnis

Žvejybos įrankių ir motorlaivių ženklinimas ir atpažinimas

8 straipsnis

Motorlaivių ir žuvų suburiamųjų įrenginių ženklinimas

Visi ►M1  Sąjungos žvejybos laivų ◄ gabenami motorlaiviai ir žuvų suburiamieji įrenginiai ženklinami ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ (-ų), kuris (-ie) juos naudoja, išorės registracijos raidėmis ir skaitmenimis.

9 straipsnis

Pasyviosios žvejybos įrankiams ir sijiniams tralams taikomos bendrosios taisyklės

1.  Šio reglamento 9–12 straipsnių nuostatos taikomos ►M1  Sąjungos žvejybos laivams ◄ , žvejojantiems visuose ►M1  Sąjungos vandenyse ◄ , o šio reglamento 13–17 straipsnių nuostatos – laivams, žvejojantiems ►M1  Sąjungos vandenyse ◄ , prasidedančiuose 12 jūrmylių atstumu nuo pakrantės valstybių narių bazinių linijų.

2.   ►M1  Sąjungos vandenyse ◄ , kaip nurodyta 1 dalyje, žvejoti pasyviosios žvejybos įrankiais draudžiama, jei plūdurai ir sijiniai tralai nėra paženklinti ir negali būti atpažinti taip, kaip reikalaujama šio reglamento 10–17 straipsnių nuostatomis.

3.   ►M1  Sąjungos vandenyse ◄ , kaip nurodyta 1 dalyje, laive draudžiama turėti:

a) sijinio tralo sijas, kurios nepaženklintos išorės registracijos raidėmis ir skaitmenimis pagal šio reglamento 10 straipsnį;

b) pasyviosios žvejybos įrankius, kurie nepaženklinti pagal šio reglamento 11 straipsnio 2 dalį;

c) plūdurus, kurie nepaženklinti pagal šio reglamento 13 straipsnio 2 dalį.

10 straipsnis

Sijiniams tralams taikomos taisyklės

►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ kapitonas ar jo atstovas užtikrina, kad kiekvieno surinkto sijinio tralo, esančio laive arba naudojamo žvejybai, sijos būtų aiškiai paženklintos to žvejybos laivo išorės registracijos raidėmis ir skaitmenimis.

11 straipsnis

Pasyviosios žvejybos įrankiams taikomos taisyklės

1.   ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ kapitonas ar jo atstovas užtikrina, kad kiekvienas pasyviosios žvejybos įrankis, esantis laive arba naudojamas žvejybai, būtų aiškiai paženklintas ir atpažįstamas pagal šio straipsnio nuostatas.

2.  Ant žvejybos laivo, kuriam įrankiai priklauso, korpuso nurodytais išorės registracijos raidėmis ir skaitmenimis visi pasyviosios žvejybos įrankiai ženklinami tokiose vietose:

a) jei tai tinklai – žymoje, tvirtinamoje ant viršutinės pirmos eilės;

b) jei tai meškerės ir ūdos – žymoje ant kontakto su švartavimosi plūduru vietos;

c) jei tai dugninės ir tinklinės gaudyklės – žymoje, tvirtinamoje prie dugninio troso;

d) jei tai ilgesni kaip viena jūrmylė pasyviosios žvejybos įrankiai – pagal a, b ir c punktus tvirtinamose žymose vienodais, ne didesniais kaip viena jūrmylė atstumais taip, kad jokia ilgesnio kaip viena jūrmylė pasyviosios žvejybos įrankio dalis neliktų nepaženklinta.

12 straipsnis

Žymoms taikomos taisyklės

1.  Kiekviena žyma yra:

a) pagaminta iš tvarios medžiagos;

b) saugiai pritvirtinta prie įrankio;

c) ne mažiau kaip 65 mm pločio;

d) ne mažiau kaip 75 mm ilgio.

2.  Žyma negali būti pašalinama, ištrinama, pakeičiama, neįskaitoma, uždengiama ar paslepiama.

13 straipsnis

Plūdurams taikomos taisyklės

1.   ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ kapitonas ar jo atstovas užtikrina, kad du įrankio galiniai nurodomieji plūdurai ir tarpiniai nurodomieji plūdurai, įtaisyti taip, kaip nurodyta IV priede, būtų pritvirtinti prie kiekvieno žvejybai naudojamo pasyviosios žvejybos įrankio ir išdėstomi pagal šio skirsnio nuostatas.

2.  Ant ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ , kuriam plūdurai priklauso ir kuris tuos plūdurus išdėsto, korpuso nurodytais išorės registracijos raidėmis ir skaitmenimis visi galiniai ir tarpiniai nurodomieji plūdurai ženklinami taip:

a) raidės ir skaitmenys nurodomi kuo aukščiau virš vandens, kad būtų aiškiai matomi;

b) fonui, kuriame tos raidės ir skaitmenys nurodomi, kontrastinga spalva.

3.  Ant nurodomojo plūduro nurodytos raidės ir skaitmenys negali būti ištrinami, keičiami ar tapti neįskaitomi.

14 straipsnis

Virvėms taikomos taisyklės

1.  Su pasyviosios žvejybos įrankiu plūdurus jungiančios virvės yra pagamintos iš panardinamosios medžiagos arba prie jų yra prikabinamas svoris.

2.  Su kiekvienu įrankiu galinius nurodomuosius plūdurus jungiančios virvės yra pritvirtinamos įrankio galuose.

15 straipsnis

Galiniams nurodomiesiems plūdurams taikomos taisyklės

1.  Galiniai nurodomieji plūdurai yra išdėstomi taip, kad bet kada būtų galima nustatyti kiekvieną įrankio galą.

2.  Kiekvieno galinio nurodomojo plūduro stiebo aukštis, matuojamas nuo plūdės viršaus iki apatinės vėliavos žemesniojo krašto, yra ne mažesnis kaip 1 m virš jūros lygio.

3.  Galiniai nurodomieji plūdurai yra spalvoti, tačiau negali būti raudoni ar žali.

4.  Kiekvieną galinį nurodomąjį plūdurą sudaro:

a) viena arba dvi stačiakampio formos vėliavos; kai ant to paties plūduro reikia iškelti dvi vėliavas, atstumas tarp jų – ne mažesnis kaip 20 cm; to paties žvejybos įrankio galus žyminčios vėliavos yra tokios pat spalvos, bet ne baltos, ir tokio pat dydžio;

b) vienas arba du žiburiai, kurie yra geltoni ir blykčioja kas penkios sekundės (F1 Y 5s) ir kuriuos galima matyti mažiausiai dviejų jūrmylių atstumu;

5.  Ant kiekvieno galinio nurodomojo plūduro viršūnės gali būti ženklas su viena ar dviem ruožuotomis švytinčiomis juostomis, kurios yra ne raudonos ir ne žalios ir kurių plotis – ne mažesnis kaip 6 cm.

16 straipsnis

Galinių nurodomųjų plūdurų tvirtinimo taisyklės

1.  Galiniai nurodomieji plūdurai prie pasyviosios žvejybos įrankio tvirtinami taip:

a) ant vakariniame sektoriuje (kompaso pusapskritimis nuo pietų iki šiaurės per vakarus) esančio plūduro pritvirtinamos dvi vėliavos, dvi ruožuotos švytinčios juostos, du žiburiai ir žyma pagal šio reglamento 12 straipsnį;

b) ant rytiniame sektoriuje (kompaso pusapskritimis nuo šiaurės iki pietų per rytus) esančio plūduro pritvirtinama viena vėliava, viena ruožuota švytinti juosta, vienas žiburys ir žyma pagal šio reglamento 12 straipsnį.

2.  Žymoje nurodoma šio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija.

17 straipsnis

Tarpiniai nurodomieji plūdurai

1.  Prie ilgesnių kaip penkios jūrmylės pasyviosios žvejybos įrankių tarpiniai nurodomieji plūdurai tvirtinami taip:

a) tarpiniai nurodomieji plūdurai išdėstomi ne didesniais kaip penkių jūrmylių atstumais taip, kad jokia penkių jūrmylių ilgio ar ilgesnė žvejybos įrankio dalis neliktų nepažymėta;

b) ant tarpinių nurodomųjų plūdurų įtaisomi blykčiojantys žiburiai, kurie yra geltoni ir blykčioja kas penkios sekundės (F1 Y 5s) ir kuriuos galima matyti mažiausiai dviejų jūrmylių atstumu. Jų charakteristikos tokios pačios kaip ir rytiniame sektoriuje esančio galinio nurodomojo plūduro, išskyrus tai, kad jų vėliavos yra baltos spalvos.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, tarpiniai nurodomieji plūdurai Baltijos jūroje pritvirtinami prie ilgesnių kaip viena jūrmylė pasyviosios žvejybos įrankių. Tarpiniai nurodomieji plūdurai išdėstomi ne didesniais kaip vienos jūrmylės atstumais taip, kad jokia vienos jūrmylės ilgio ar ilgesnė žvejybos įrankio dalis neliktų nepažymėta.

Tarpinių nurodomųjų plūdurų charakteristikos tokios pačios kaip ir rytiniame sektoriuje esančių galinių nurodomųjų plūdurų, išskyrus šias:

a) vėliavos yra baltos spalvos;

b) ant kas penkto tarpinio nurodomojo plūduro įtaisomas radiolokacinis atšvaitas, kurio atspindį galima matyti mažiausiai dviejų jūrmylių atstumu.IV

SKYRIUS

Laivų stebėjimo sistema

18 straipsnis

Reikalavimas ►M1  Sąjungos žvejybos laivuose ◄ sumontuoti palydovinio sekimo įrenginius

1.  Nepažeidžiant šio reglamento 25 straipsnio 3 dalies, ►M1  Sąjungos žvejybos laivui ◄ , kuriam taikoma LSS, neleidžiama išplaukti iš uosto, jei jame nėra sumontuoto veikiančio palydovinio sekimo įrenginio.

2.   ►M1  Sąjungos žvejybos laivui ◄ esant uoste palydovinio sekimo įrenginys gali būti išjungiamas tik jei:

a) vėliavos valstybės narės žvejybos stebėjimo centrui (ŽSC) ir pakrantės valstybės narės ŽSC pateiktas išankstinis pranešimas; ir

b) kitoje ataskaitoje bus nurodyta, kad, palyginti su ankstesne ataskaita, ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ padėtis nepasikeitė.

Vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti a punkte nurodytą išankstinį pranešimą pakeisti automatiniu LSS pranešimu arba signalu, kurį generuoja sistema, nurodančiu, kad ►M1  Sąjungos žvejybos laivas ◄ yra iš anksto nustatytame uosto geografiniame rajone.

3.  Šis skyrius netaikomas ►M1  Sąjungos žvejybos laivams ◄ , naudojamiems tik akvakultūros eksploatavimo tikslu.

19 straipsnis

Palydovinio sekimo įrenginių charakteristikos

1.   ►M1  Sąjungos žvejybos laivuose ◄ sumontuoti palydovinio sekimo įrenginiai užtikrina, kad į vėliavos valstybės narės ŽSC būtų reguliariais intervalais automatiškai perduodami tokio pobūdžio duomenys:

a) žvejybos laivo atpažinimo duomenys;

b) paskutinė žvejybos laivo geografinė buvimo vieta, nurodoma mažesne kaip 500 metrų paklaida ir 99 % pasikliautinuoju intervalu;

c) minėtos žvejybos laivo buvimo vietos užrašymo data ir laikas (suderintuoju pasauliniu laiku, angl. UTC); ir

d) esamas žvejybos laivo greitis ir kursas.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad palydovinio sekimo įrenginiai būtų apsaugoti nuo klaidingų buvimo vietos duomenų įvedimo ir išsiuntimo ir kad jų nebūtų galima reguliuoti rankiniu būdu.

20 straipsnis

Kapitonų pareigos, susijusios su palydovinio sekimo įrenginiais

1.   ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ kapitonas užtikrina, kad palydovinio sekimo įrenginiai visada veiktų ir kad būtų perduodami šio reglamento 19 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys.

2.  Nepažeidžiant šio reglamento 26 straipsnio 1 dalies, ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ kapitonas visų pirma užtikrina, kad:

a) duomenys jokiu būdu nebūtų keičiami;

b) prie palydovinio sekimo įrenginių prijungta antena (-os) jokiu būdu nebūtų užstojama (-os), atjungiama (-os) arba blokuojama (-os);

c) elektros energijos tiekimas palydovinio sekimo įrenginiams jokiu būdu nebūtų pertraukiamas; ir

d) palydovinio sekimo įrenginys nebūtų pašalinamas iš žvejybos laivo.

3.  Draudžiama palydovinio sekimo įrenginį ardyti, gadinti, padaryti neveikiantį ar kaip nors kitaip trikdyti jo veikimą, išskyrus atvejus, kai vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos leidžia tą įrenginį remontuoti ar pakeisti.

21 straipsnis

Kontrolės priemonės, kurias turi priimti vėliavos valstybės narės

Kiekviena vėliavos valstybė narė užtikrina, kad šio reglamento 19 straipsnyje nurodytų duomenų tikslumas būtų nuolat ir sistemiškai stebimas ir kontroliuojamas, o nustačiusi duomenų netikslumų ar trūkumų nedelsdama imasi reikiamų veiksmų.

22 straipsnis

Duomenų perdavimo dažnumas

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos ŽSC per LSS bent kas dvi valandas gautų šio reglamento 19 straipsnyje nurodytą informaciją, susijusią su jos žvejybos laivais. ŽSC gali reikalauti, kad informacija būtų teikiama dažniau.

2.  ŽSC turi pajėgumo nustatyti faktinę kiekvieno savo žvejybos laivo buvimo vietą.

23 straipsnis

Įplaukimo į konkrečius rajonus ir išplaukimo iš jų stebėjimas

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos ŽSC pagal LSS duomenis stebėtų datą ir laiką, kada jos žvejybos laivai įplaukia į ir išplaukia iš:

a) jūros rajonų, kuriuose galioja specialiosios naudojimosi vandenimis ir ištekliais taisyklės;

b) ribojamos žvejybos rajonų, nurodytų Kontrolės reglamento 50 straipsnyje;

c) regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų, kurių šalys yra Sąjunga arba konkrečios valstybės narės, reguliuojamų regionų;

d) vandenų, į kuriuos suverenias teises turi trečiosios šalys arba kurie priklauso tokių šalių jurisdikcijai.

24 straipsnis

Duomenų perdavimas pakrantės valstybei narei

▼M1

1.  Kiekvienos valstybės narės ŽSC užtikrina automatinį pagal šio reglamento 19 straipsnį teikiamų duomenų, susijusių su tos valstybės narės žvejybos laivais, perdavimą pakrantės valstybės narės ŽSC tuo metu, kai šie žvejybos laivai yra pakrantės valstybės narės vandenyse. Tokius duomenis gavęs vėliavos valstybės narės ŽSC nedelsdamas perduoda juos pakrantės valstybės ŽSC.

▼B

2.  Pakrantės valstybės narės, kartu stebinčios rajoną, gali nurodyti bendrą šio reglamento 19 straipsnyje reikalaujamų duomenų perdavimo paskirties vietą. Jos apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

3.  Kiekviena valstybė narė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai perduoda išsamų geografinės platumos ir ilgumos koordinačių, kuriomis apibrėžiama jos išskirtinė ekonominė zona arba išskirtinė žvejybos zona, sąrašą forma (pageidautina – elektronine), atitinkančia 1984 m. pasaulinę koordinačių sistemą (WGS 84). Be to, kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ji praneša apie visus tų koordinačių pasikeitimus. Kaip alternatyvų variantą valstybės narės gali pasirinkti minėtą sąrašą skelbti Kontrolės reglamento 115 straipsnyje nurodytoje tinklavietėje.

4.  Valstybės narės užtikrina veiksmingą savo kompetentingų institucijų veiksmų, susijusių su LSS duomenų perdavimu pagal Kontrolės reglamento 9 straipsnio 3 dalį, koordinavimą ir šiuo tikslu nustato aiškias ir dokumentais pagrįstas procedūras.

25 straipsnis

Palydovinio sekimo įrenginio techninis gedimas arba neveikimas

1.   ►M1  Sąjungos žvejybos laive ◄ sumontuoto palydovinio sekimo įrenginio techninio gedimo arba neveikimo atveju kapitonas arba jo atstovas kas keturias valandas nuo tada, kai toks atvejis nustatomas, arba nuo tada, kai jam apie tai pranešama pagal 4 dalį arba pagal šio reglamento 26 straipsnio 1 dalį, vėliavos valstybės narės ŽSC praneša esamas žvejybos laivo geografines koordinates tinkamomis ryšio priemonėmis. Valstybės narės sprendžia, kokios ryšio priemonės turi būti naudojamos, ir skelbia jas Kontrolės reglamento 115 straipsnyje nurodytoje tinklavietėje.

2.  Gautą 1 dalyje nurodytą informaciją apie geografinę buvimo vietą vėliavos valstybės narės ŽSC nedelsdamas įveda į LSS duomenų bazę. Ranka į LSS duomenų bazę įvesti duomenys aiškiai skiriasi nuo automatinių pranešimų. Atitinkamais atvejais tokie ranka įvesti LSS duomenys nedelsiant perduodami pakrantės valstybėms narėms.

3.  Jei nustatomas palydovinio sekimo įrenginio techninio gedimo arba neveikimo atvejis, ►M1  Sąjungos žvejybos laivas ◄ gali išplaukti iš uosto tik po to, kai laive sumontuotas palydovinio sekimo įrenginys vėl veikia taip, kaip reikalauja vėliavos valstybės kompetentingos institucijos. Nukrypdamas, vėliavos valstybės narės ŽSC gali leisti savo žvejybos laivams su neveikiančiu palydovinio sekimo įrenginiu išplaukti iš uosto to įrenginio remonto arba keitimo tikslu.

4.  Vėliavos valstybės narės arba tam tikromis aplinkybėmis pakrantės valstybės narės kompetentingos institucijos imasi priemonių pranešti kapitonui arba už laivą atsakingam asmeniui ar jų atstovui apie nustatytą ►M1  Sąjungos žvejybos laive ◄ sumontuoto palydovinio sekimo įrenginio gedimą ar nepatenkinamą veikimą.

5.  Palydovinio sekimo įrenginį pašalinti remonto ar keitimo tikslu galima tik gavus vėliavos valstybės narės kompetentingų institucijų sutikimą.

26 straipsnis

Duomenų negavimas

1.  Jei duomenų pagal šio reglamento 22 straipsnį arba 25 straipsnio 1 dalį vėliavos valstybės narės ŽSC negavo dvylika valandų iš eilės, jis apie tai kuo greičiau praneša ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ kapitonui arba operatoriui ar jų atstovui (-ams). Jei konkretaus ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ atveju tai pasikartoja daugiau kaip tris kartus per vienus kalendorinius metus, vėliavos valstybė narė užtikrina, kad tame žvejybos laive sumontuotas palydovinio sekimo įrenginys būtų nuodugniai patikrintas. Vėliavos valstybė narė tokį atvejį išnagrinėja, siekdama nustatyti, ar nebuvo bandoma neleistinai manipuliuoti įranga. Nukrypstant nuo šio reglamento 20 straipsnio 2 dalies d punkto, tokio tyrimo tikslu minėta įranga gali būti išmontuojama patikrinti.

2.  Jei duomenų pagal šio reglamento 22 straipsnį arba 25 straipsnio 1 dalį vėliavos valstybės narės ŽSC negavo dvylika valandų, o paskutinė informacija apie laivo buvimo vietą gauta laivui esant kitos valstybės narės vandenyse, jis apie tai kuo greičiau praneša tos pakrantės valstybės narės ŽSC.

3.  Jei pakrantės valstybės narės kompetentingos institucijos pastebi ►M1  Sąjungos žvejybos laivą ◄ savo vandenyse, tačiau nėra gavusios jokių duomenų pagal šio reglamento 24 straipsnio 1 dalį arba 25 straipsnio 2 dalį, jos apie tai praneša žvejybos laivo kapitonui ir laivo vėliavos valstybės narės ŽSC.

27 straipsnis

Žvejybos veiklos stebėjimas ir registravimas

1.  Pagal šio reglamento 22 straipsnį, 24 straipsnio 1 dalį ir 25 straipsnį gautus duomenis valstybės narės naudoja veiksmingam žvejybos laivų veiklos stebėjimui užtikrinti.

2.  Vėliavos valstybės narės:

a) užtikrina, kad šiame skyriuje nustatyta tvarka gauti duomenys būtų registruojami elektronine forma ir patikimai saugomi kompiuterinėse duomenų bazėse bent trejus metus;

b) imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jie būtų naudojami tik oficialiais tikslais; ir

c) imasi visų būtinų techninių priemonių tokiems duomenims apsaugoti nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, netyčinio praradimo, jų būklės pablogėjimo, platinimo ar naudojimosi jais be leidimo.

▼M1

28 straipsnis

Komisijos prieiga prie duomenų

Pagal Kontrolės reglamento 111 straipsnio 1 dalies a punktą Komisija gali reikalauti, kad valstybės narės užtikrintų, jog pagal šio reglamento 19 straipsnį teikiami duomenys, susiję su konkrečia žvejybos laivų grupe, konkretų laikotarpį būtų automatiškai perduodami Komisijai arba jos paskirtai įstaigai. Tokius duomenis gavęs vėliavos valstybės narės ŽSC nedelsdamas perduoda juos Komisijai arba jos paskirtai įstaigai.

▼BIII

ANTRAŠTINĖ DALIS

ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖI

SKYRIUS

Popierinis žvejybos žurnalas, popierinė perkrovimo deklaracija ir popierinė iškrovimo deklaracija1

skirsnis

Popierinio žvejybos žurnalo, popierinės iškrovimo deklaracijos ir popierinės perkrovimo deklaracijos pildymas ir teikimas

29 straipsnis

►M1  Sąjungos žvejybos laivai ◄ , kuriems taikomas reikalavimas pildyti ir teikti popierinį žvejybos žurnalą, taip pat popierinę perkrovimo ir (arba) iškrovimo deklaraciją

1.  Nepažeidžiant daugiamečių planų specialiųjų nuostatų, ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ , kurio bendrasis ilgis yra 10 metrų ar didesnis ir kuriam netaikomas reikalavimas pildyti ir teikti žvejybos žurnalo duomenis, perkrovimo deklaracijas ir iškrovimo deklaracijas elektroniniu būdu, kapitonas užpildo ir pateikia Kontrolės reglamento 14, 21 ir 23 straipsniuose nurodytus popierinius žvejybos žurnalą, perkrovimo deklaracijas ir iškrovimo deklaracijas. Kapitono atstovas kapitono vardu taip pat gali pildyti ir teikti šias perkrovimo deklaracijas ir iškrovimo deklaracijas.

2.  Reikalavimas pildyti ir teikti žvejybos žurnalo duomenis, perkrovimo deklaracijas ir iškrovimo deklaracijas popieriniu formatu taip pat taikomas ►M1  Sąjungos žvejybos laivams ◄ , kurių bendrasis ilgis mažesnis kaip 10 metrų, jei jų vėliavos valstybė narė reikalauja, kad jie vestų žvejybos žurnalą ir teiktų perkrovimo ir (arba) iškrovimo deklaracijas pagal Kontrolės reglamento 16 straipsnio 3 dalį ir 25 straipsnio 3 dalį.

▼M1

30 straipsnis

Popierinių žvejybos žurnalų, perkrovimo deklaracijų ir iškrovimo deklaracijų modeliai

1.  Sąjungos vandenyse žvejojančių Sąjungos žvejybos laivų kapitonai popierinį žvejybos žurnalą ir popierines perkrovimo bei iškrovimo deklaracijas pildo ir pateikia pagal VI priede pateiktą modelį.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, Sąjungos žvejybos laivų, kasdien vykstančių į žvejybos reisus Viduržemio jūroje, kapitonai popierinį žvejybos žurnalą ir popierines perkrovimo bei iškrovimo deklaracijas gali pildyti ir pateikti pagal VII priede pateiktą modelį.

3.  Žvejybos veiklą trečiosios šali ►M1  Sąjungos vandenyse ◄ , regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos reguliuojamuose vandenyse arba ne Sąjungos vandenyse, kurių nereguliuoja regioninė žuvininkystės valdymo organizacija, vykdančių Sąjungos žvejybos laivų kapitonai popierinį žvejybos žurnalą ir popierines perkrovimo bei iškrovimo deklaracijas pildo ir pateikia pagal šio reglamento 31 straipsnį ir VI bei VII prieduose pateiktus modelius, nebent trečioji šalis konkrečiai nurodo arba pagal atitinkamos regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos taisykles konkrečiai reikalaujama naudoti kitokios rūšies žvejybos žurnalą arba perkrovimo ar iškrovimo deklaraciją. Jei trečioji šalis konkrečiai nenurodo, koks žvejybos žurnalas arba perkrovimo ar iškrovimo deklaracija turi būti pildoma, bet reikalauja kitokių nei pagal Sąjungos taisykles reikalaujami duomenų, tie duomenys yra registruojami.

4.  Sąjungos žvejybos laivų, kuriems netaikomas Kontrolės reglamento 15 straipsnis, kapitonai iki 2017 m. gruodžio 31 d. gali toliau naudoti iki 2016 m. sausio 1 d. išspausdintą popierinį žvejybos žurnalą ir popierines perkrovimo ir iškrovimo deklaracijas.

▼B

31 straipsnis

Popierinių žvejybos žurnalų, perkrovimo deklaracijų ir iškrovimo deklaracijų pildymo ir teikimo nurodymai

1.  Popierinis žvejybos žurnalas, popierinė perkrovimo deklaracija ir popierinė iškrovimo deklaracija pildomi ir teikiami vadovaujantis X priede išdėstytais nurodymais.

2.  Jei X priede išdėstytuose nurodymuose nurodyta, kad taisyklės taikyti neprivaloma, vėliavos valstybė narė gali reikalauti, kad taisyklės būtų laikomasi.

3.  Visi žvejybos žurnale, perkrovimo deklaracijoje ar iškrovimo deklaracijoje padaryti įrašai yra įskaitomi ir neištrinami. Jokio įrašo negalima nei pašalinti, nei pakeisti. Jei padaroma klaida, klaidingas įrašas viena linija perbraukiamas, o padarytas naujasis, teisingas įrašas patvirtinamas kapitono inicialais. Kiekviena eilutė patvirtinama kapitono inicialais.

4.   ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ kapitonas arba, perkrovimo deklaracijų ir iškrovimo deklaracijų atveju, jo atstovas savo inicialais arba parašu patvirtina, kad žvejybos žurnale, perkrovimo deklaracijoje ir iškrovimo deklaracijoje padaryti įrašai yra teisingi.

32 straipsnis

Popierinio žvejybos žurnalo, popierinės perkrovimo deklaracijos ir popierinės iškrovimo deklaracijos pildymo ir teikimo terminai

1.  Kai ►M1  Sąjungos žvejybos laivas ◄ atlieka iškrovimo operaciją uoste arba perkrovimo operaciją uoste arba netoli savo vėliavos valstybės narės kranto esančioje vietoje, jo kapitonas žvejybos žurnalo, perkrovimo deklaracijos ir iškrovimo deklaracijos originalą (-us) kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 48 valandas nuo perkrovimo ar iškrovimo operacijos pabaigos pateikia atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms. Kapitono atstovas kapitono vardu taip pat gali teikti šios perkrovimo deklaracijos ir iškrovimo deklaracijos originalą (-us).

2.  Jei po žvejybos reiso sužvejotų žuvų neiškraunama, kapitonas pateikia žvejybos žurnalo ir perkrovimo deklaracijos originalą (-us) kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 48 valandas nuo atvykimo į uostą. Kapitono atstovas kapitono vardu taip pat gali teikti tokios perkrovimo deklaracijos originalą (-us).

3.  Kai ►M1  Sąjungos žvejybos laivas ◄ atlieka perkrovimo operaciją uoste arba netoli savo vėliavos valstybės narės kranto esančioje vietoje arba iškrovimo operaciją ne savo vėliavos valstybės narės uoste, žvejybos žurnalo, perkrovimo deklaracijos ir iškrovimo deklaracijos pirmoji (-osios) kopija (-os) kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 48 valandas nuo perkrovimo ar iškrovimo operacijos pateikiama (-os) valstybės narės, kurioje vyko perkrovimas arba iškrovimas, kompetentingoms institucijoms. Žvejybos žurnalo, perkrovimo deklaracijos ir iškrovimo deklaracijos originalas (-ai) kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 48 valandas nuo perkrovimo ar iškrovimo operacijos išsiunčiamas (-i) vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

4.  Kai ►M1  Sąjungos žvejybos laivas ◄ atlieka perkrovimo operaciją trečiosios šalies uoste ar vandenyse arba tarptautiniuose vandenyse arba iškrovimo operaciją trečiosios šalies uoste, žvejybos žurnalo, perkrovimo deklaracijos ir iškrovimo deklaracijos originalas (-ai) kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 48 valandas nuo perkrovimo ar iškrovimo operacijos išsiunčiamas (-i) vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

5.  Kai pagal trečiojoje šalyje nustatytą tvarką arba regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos taisykles reikalaujama pildyti ir teikti kitokios rūšies žvejybos žurnalą, perkrovimo deklaraciją ar iškrovimo deklaraciją negu nurodyta VI priede, ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ kapitonas to dokumento kopiją kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 48 valandas nuo perkrovimo ar iškrovimo operacijos pateikia savo kompetentingoms institucijoms.2

skirsnis

Popieriniam žvejybos žurnalui taikomos specialiosios taisyklės

33 straipsnis

Popierinio žvejybos žurnalo pildymas

1.  Į popierinį žvejybos žurnalą registruojama visa privaloma informacija, net jei žuvų nesužvejota:

a) kasdien ne vėliau kaip 24.00 val. ir prieš atvykstant į uostą;

b) per bet kokį inspektavimą jūroje;

c) Bendrijos teisės aktuose arba vėliavos valstybės nustatytais atvejais.

2.  Nauja eilutė popieriniame žvejybos žurnale pildoma:

a) už kiekvieną dieną jūroje;

b) kai tą pačią dieną žvejojama dar viename ICES kvadrate arba kitoje žvejybos zonoje;

c) kai įrašomi žvejybos pastangų duomenys.

3.  Naujas puslapis popieriniame žvejybos žurnale pildomas:

a) kai, palyginti su anksčiau naudotais įrankiais, naudojamas kitas įrankis arba skirtingo akių dydžio tinklas;

b) kai žvejojama po žuvų perkrovimo arba tarpinio iškrovimo;

c) jei puslapyje nepakanka stulpelių įrašams;

d) išvykstant iš uosto, kuriame žuvų iškrauta nebuvo.

4.  Išvykstant iš uosto arba užbaigus perkrovimo operaciją, jei laive lieka žuvų, kiekvienos rūšies šių žuvų kiekis nurodomas naujame žvejybos žurnalo puslapyje.

5.  Naudoti žvejybos įrankiai registruojami po atitinkamomis popierinio žvejybos žurnalo antraštėmis naudojant XI priede pateiktus kodus.3

skirsnis

Popierinėms perkrovimo deklaracijoms ir iškrovimo deklaracijoms taikomos specialiosios taisyklės

34 straipsnis

Popierinės perkrovimo deklaracijos perdavimas

1.  Jei vykdoma žuvų perkrovimo iš vieno ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ į kitą operacija, ją užbaigus perkrovusio laivo kapitonas arba jo atstovas žuvis priėmusio laivo kapitonui arba jo atstovui perduoda savo laivo popierinės perkrovimo deklaracijos kopiją. Žuvis priėmusio laivo kapitonas arba jo atstovas užbaigus žuvų perkrovimo operaciją savo ruožtu perduoda savo laivo popierinės perkrovimo deklaracijos kopiją žuvis perkrovusio laivo kapitonui arba jo atstovui.

2.  1 dalyje nurodytos kopijos kontrolės ir inspektavimo tikslais pateikiamos pareigūno prašymu.

35 straipsnis

Iškrovimo deklaracijos pasirašymas

Kiekvieną žuvų iškrovimo deklaracijos puslapį prieš pateikiant pasirašo laivo kapitonas arba jo atstovas.II

SKYRIUS

Elektroniniai žvejybos žurnalai, perkrovimo deklaracijos ir iškrovimo deklaracijos1

skirsnis

Elektroninių žvejybos žurnalų, iškrovimo deklaracijų ir perkrovimo deklaracijų duomenų pildymas ir perdavimas

36 straipsnis

Reikalavimas ►M1  Sąjungos žvejybos laivuose ◄ įdiegti elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemą

1.  Nepažeidžiant šio reglamento 39 straipsnio 4 dalies, ►M1  Sąjungos žvejybos laivui ◄ , kuriam pagal Kontrolės reglamento 15, 21 ir 24 straipsnius taikomas žvejybos žurnalo, perkrovimo deklaracijos ir iškrovimo deklaracijos elektroninio pildymo ir perdavimo reikalavimas, neleidžiama išplaukti iš uosto, jei jame nėra įdiegtos ir veikiančios elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos.

2.  Šis skyrius netaikomas ►M1  Sąjungos žvejybos laivams ◄ , naudojamiems tik akvakultūros eksploatavimo tikslu.

37 straipsnis

Duomenų perdavimo iš ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ jo vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms forma

Valstybės narės sprendžia, kurį formatą turi naudoti su jų vėliavomis plaukiojantys ►M1  Sąjungos žvejybos laivai ◄ pildydami ir perduodami žvejybos žurnalo, perkrovimo deklaracijos ir iškrovimo deklaracijos duomenis, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 15, 21 ir 24 straipsniuose, savo valstybių kompetentingoms institucijoms.

▼M1

Elektroninis žvejybos žurnalas ir elektroninės perkrovimo bei iškrovimo deklaracijos pildomi vadovaujantis X priede išdėstytais nurodymais.

▼B

38 straipsnis

Duomenų gavimo patvirtinimas

1.  Kaskart gavus žvejybos žurnalo, perkrovimo, išankstinio pranešimo ir iškrovimo duomenis, ►M1  Sąjungos žvejybos laivui ◄ išsiunčiamas gavimo patvirtinimas. Juo patvirtinama, kad duomenys gauti.

2.   ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ kapitonas duomenų gavimo patvirtinimą saugo iki žvejybos reiso pabaigos.

39 straipsnis

Nuostatos, taikomos elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemų techninio gedimo arba neveikimo atveju

1.   ►M1  Sąjungos žvejybos laive ◄ įdiegtos elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos techninio gedimo arba neveikimo atveju žvejybos laivo kapitonas arba jo atstovas nuo tada, kai toks atvejis nustatomas, arba nuo tada, kai jam apie tai pranešama pagal šio reglamento 40 straipsnio 1 dalį, žvejybos žurnalo, perkrovimo deklaracijos ir iškrovimo deklaracijos duomenis tinkamomis ryšio priemonėmis perduoda vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms kasdien ne vėliau kaip 24.00 val., net jei žuvų nesužvejota. Valstybės narės sprendžia, kokios ryšio priemonės turi būti naudojamos, ir skelbia jas Kontrolės reglamento 115 straipsnyje nurodytoje tinklavietėje.

2.  Elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos techninio gedimo arba neveikimo atveju žvejybos žurnalo ir perkrovimo deklaracijos duomenys taip pat siunčiami:

a) vėliavos valstybės kompetentingos institucijos prašymu;

b) kai tik baigiama paskutinė žvejybos operacija arba kai baigiamas perkrovimas;

c) prieš įplaukiant į uostą;

d) per bet kokį inspektavimą jūroje;

e) Bendrijos teisės aktuose arba vėliavos valstybės nustatytais atvejais.

Išankstinis pranešimas ir perkrovimo deklaracijos duomenys taip pat siunčiami a ir e punktuose nurodytais atvejais.

3.  Gautus 1 dalyje nurodytus duomenis vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos įveda į elektroninę duomenų bazę.

4.  Elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos techninio gedimo arba neveikimo atveju ►M1  Sąjungos žvejybos laivas ◄ neišplaukia iš uosto tol, kol tame laive įdiegta duomenų registravimo ir perdavimo sistema neveikia taip, kaip reikalauja vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija, arba kol vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija kitaip nesuteikia leidimo išplaukti. Suteikusi leidimą vienam iš savo žvejybos laivų su neveikiančia duomenų registravimo ir perdavimo sistema išplaukti iš pakrantės valstybės narės uosto, vėliavos valstybė narė nedelsdama apie tai praneša pakrantės valstybei narei.

5.  Elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemą pašalinti remonto ar keitimo tikslu galima tik gavus vėliavos valstybės narės kompetentingų institucijų sutikimą.

40 straipsnis

Duomenų negavimas

1.  Jei vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos negauna pagal Kontrolės reglamento 15, 22 ir 24 straipsnius perduodamų duomenų, jos apie tai kuo skubiau informuoja ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ kapitoną ar operatorių arba jų atstovą (-us). Jei tam pačiam ►M1  Sąjungos žvejybos laivui ◄ tai nutinka daugiau kaip tris kartus per kalendorinius metus, vėliavos valstybė narė užtikrina, kad žvejybos laivo elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistema būtų nuodugniai patikrinta. Valstybė narė ištiria, kodėl negaunami duomenys, ir imasi atitinkamų priemonių.

2.  Jei vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos negauna pagal Kontrolės reglamento 15, 22 ir 24 straipsnius perduodamų duomenų, o paskutinis per laivų stebėjimo sistemą perduotas buvimo vietos pranešimas buvo iš pakrantės valstybės narės vandenų, jos apie tai kuo skubiau praneša pakrantės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

3.  Gavęs pranešimą apie negautus duomenis, ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ kapitonas ar operatorius arba jų atstovas visus duomenis, kurie dar nebuvo perduoti ir dėl kurių gautas pranešimas pagal 1 dalį, nedelsdamas siunčia vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

41 straipsnis

Duomenų neprieinamumas

1.  Jei pakrantės valstybės narės kompetentingos institucijos pastebi savo vandenyse kitos valstybės narės ►M1  Sąjungos žvejybos laivą ◄ ir negali pagal šio reglamento 44 straipsnį gauti jo žvejybos žurnalo arba perkrovimo duomenų, jos paprašo vėliavos valstybės narės kompetentingų institucijų užtikrinti, kad tie duomenys būtų prieinami.

2.  Jei per keturias valandas po prašymo pateikimo 1 dalyje nurodyti duomenys vis dar neprieinami, pakrantės valstybė narė apie tai praneša vėliavos valstybei narei. Gavusi pranešimą vėliavos valstybė narė nedelsdama bet kokiomis turimomis elektroninėmis priemonėmis persiunčia duomenis pakrantės valstybei narei.

3.  Jei pakrantės valstybė narė negauna 2 dalyje nurodytų duomenų, ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ kapitonas ar operatorius arba jų atstovas pakrantės valstybės narės kompetentingų institucijų prašymu bet kokiomis turimomis, jei įmanoma – elektroninėmis, priemonėmis joms persiunčia duomenis ir 38 straipsnyje nurodyto duomenų gavimo patvirtinimo kopiją. Valstybės narės sprendžia, kokios priemonės turi būti naudojamos, ir skelbia jas Kontrolės reglamento 115 straipsnyje nurodytoje tinklavietėje.

4.  Jei ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ kapitonas ar operatorius arba jų atstovas pakrantės valstybės narės kompetentingoms institucijoms negali pateikti 38 straipsnyje nurodyto duomenų gavimo patvirtinimo kopijos, atitinkamo laivo žvejybos veikla tos pakrantės valstybės narės vandenyse uždraudžiama, kol žvejybos laivo kapitonas, operatorius arba jo atstovas minėtoms valdžios institucijoms nepateikia duomenų gavimo patvirtinimo kopijos arba Kontrolės reglamento 14 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos.

42 straipsnis

Elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos veikimo duomenys

1.  Valstybės narės turi savo elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos veikimo duomenų bazes. Šiose duomenų bazėse nurodoma ši privaloma ir prireikus automatiškai generuojama informacija:

a) valstybės narės žvejybos laivų, kurių elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos buvo sugedusios arba neveikė, sąrašas;

b) kasdieninių elektroninio žvejybos žurnalo duomenų neperdavusių laivų skaičius ir vidutinis elektroninio žvejybos žurnalo duomenų gavimo iš vieno žvejybos laivo skaičius pagal vėliavos valstybes nares;

c) gautų iškrovimo deklaracijų, perkrovimo deklaracijų, perėmimo deklaracijų ir pardavimo pažymų skaičius pagal vėliavos valstybes nares.

2.  Pagal 1 dalį sugeneruotos informacijos santraukos siunčiamos Komisijai, jei ji paprašo. Kaip alternatyvų variantą galima pasirinkti šią informaciją skelbti ir saugiojoje tinklavietėje tokia forma ir laikotarpiais, kuriuos pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis nustato Komisija.

▼M1

43 straipsnis

Valstybėms narėms keičiantis informacija privalomi pateikti duomenys

Duomenų elementai, kuriuos Sąjungos žvejybos laivų kapitonai pagal Sąjungos taisykles privalo registruoti žvejybos žurnale, perkrovimo deklaracijose, išankstiniuose pranešimuose ir iškrovimo deklaracijose, yra privalomi ir valstybėms narėms keičiantis duomenimis.

44 straipsnis

Prieiga prie duomenų

1.  Jei su valstybės narės vėliava plaukiojantis žvejybos laivas vykdo žvejybos operacijas pakrantės valstybės narės Sąjungos vandenyse, vėliavos valstybė gautus elektroninio žvejybos žurnalo duomenis apie tuo metu vykdomą žvejybos reisą, pradedant duomenimis apie paskutinį išplaukimą iš uosto, nedelsdama perduoda tai pakrantės valstybei narei.

2.  Kol su valstybės narės vėliava plaukiojantis žvejybos laivas žvejoja kitos pakrantės valstybės narės Sąjungos vandenyse, vėliavos valstybė narė visus gautus privalomus elektroninio žvejybos žurnalo duomenis nedelsdama perduoda tai pakrantės valstybei narei. Be to, vėliavos valstybė narė perduoda su tuo metu vykdomu žvejybos reisu susijusius duomenų pataisymus, kaip nurodyta šio reglamento 47 straipsnio 2 dalyje.

3.  Jei iškrovimo ar perkrovimo operacija vyksta kitos nei vėliavos valstybė narė pakrantės valstybės narės uoste, vėliavos valstybė narė visus gautus privalomus elektroninės iškrovimo ar perkrovimo deklaracijos duomenis nedelsdama perduoda tai pakrantės valstybei narei.

4.  Jei vėliavos valstybei narei pranešama, kad su jos vėliava plaukiojantis žvejybos laivas ketina įplaukti į kitos pakrantės valstybės narės uostą, vėliavos valstybė narė gautą elektroninį išankstinį pranešimą nedelsdama persiunčia tai pakrantės valstybei narei.

5.  Jei su valstybės narės vėliava plaukiojantis žvejybos laivas per žvejybos reisą įplaukia į kitos pakrantės valstybės narės Sąjungos vandenis arba jei pakrantės valstybei narei perduodami bet kurie iš 3 arba 4 dalyje nurodytų duomenų, susijusių su konkrečiu žvejybos reisu, vėliavos valstybė narė suteikia prieigą prie visų Kontrolės reglamento 111 straipsnio 1 dalyje nurodytų to žvejybos reiso elektroninių žvejybos veiklos duomenų, apimančių laikotarpį nuo išplaukimo iki iškrovimo pabaigos, ir, gavusi prašymą, juos perduoda tai pakrantės valstybei narei. Prieiga prie duomenų leidžiama naudotis bent 36 mėnesius nuo žvejybos reiso pradžios.

6.  Kitos valstybės narės pagal Kontrolės reglamento 80 straipsnį inspektuojamo žvejybos laivo vėliavos valstybė narė inspektuojančios valstybės narės prašymu jai perduoda visus Kontrolės reglamento 111 straipsnio 1 dalyje nurodytus tuo metu laivo vykdomo žvejybos reiso elektroninius žvejybos veiklos duomenis, apimančius laikotarpį nuo išplaukimo iki prašymo pateikimo.

7.  5 ir 6 dalyse nurodyti prašymai teikiami elektroniniu būdu ir juose nurodoma, ar atsakyme turi būti pateikti pirminiai duomenys su pataisymais ar tik konsoliduoti duomenys. Prašymą gavusi valstybė narė atsakymą sugeneruoja automatiškai ir jį nedelsdama perduoda prašymą pateikusiai valstybei narei.

8.  Kitų valstybių narių, atliekančių inspektavimo veiklą jūroje pagal jungtinės veiklos planus ar kitokią sutartą bendrą inspektavimo veiklą, prašymu valstybės narės suteikia prieigą prie laivų stebėjimo sistemos, žvejybos žurnalo, perkrovimo deklaracijų, išankstinių pranešimų ir iškrovimo deklaracijų duomenų.

9.  Sąjungos žvejybos laivų kapitonai bet kuriuo metu turi saugią prieigą prie vėliavos valstybės narės duomenų bazėje saugomos savo elektroninių žvejybos žurnalų informacijos ir perkrovimo deklaracijų, išankstinių pranešimų ir iškrovimo deklaracijų duomenų.

45 straipsnis

Valstybių narių keitimasis duomenimis

Valstybės narės:

a) užtikrina, kad šiame skyriuje nustatyta tvarka gauti duomenys būtų registruojami elektronine forma ir bent trejus metus patikimai saugomi kompiuterinėse duomenų bazėse;

b) imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų duomenų naudojimą tik šiame reglamente numatytais tikslais, ir

c) imasi visų būtinų techninių priemonių tokiems duomenims apsaugoti nuo jų netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, netyčinio praradimo, kokybės pablogėjimo, platinimo ar naudojimosi jais be leidimo.

▼B

46 straipsnis

Paskirtoji institucija

1.  Kiekvienoje valstybėje narėje už visų šiame skyriuje nurodytų duomenų perdavimą, gavimą, tvarkymą ir apdorojimą atsako viena institucija, nurodyta Kontrolės reglamento 5 straipsnio 5 dalyje.

2.  Valstybės narės pasikeičia 1 dalyje nurodytų institucijų kontaktine informacija ir per tris mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo ją praneša Komisijai arba jos paskirtai įstaigai.

3.  Apie visus 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos pasikeitimus pranešama Komisijai, jos paskirtai įstaigai ir kitoms valstybėms narėms iki tiems pasikeitimams įsigaliojant.2

skirsnis

Elektroniniam žvejybos žurnalui taikomos specialiosios taisyklės

47 straipsnis

Duomenų perdavimo dažnumas

1.   ►M1  Sąjungos žvejybos laivui ◄ esant jūroje kapitonas elektroninio žvejybos žurnalo informaciją vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms perduoda ne rečiau kaip kartą per dieną, ne vėliau kaip 24.00 val., net jei žuvų nesužvejota. Šiuos duomenis jis taip pat siunčia:

a) vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu;

b) iškart po to, kai buvo baigta paskutinė žvejybos operacija;

c) prieš įplaukiant į uostą;

d) per bet kokį inspektavimą jūroje;

e) ES teisės aktuose arba vėliavos valstybės nustatytais atvejais.

Jei paskutinė žvejybos operacija vyko likus ne daugiau kaip valandai iki įplaukimo į uostą, b ir c punktuose nurodyti duomenys gali būti siunčiami kaip vienas pranešimas.

▼M1

1a.  Sąjungos žvejybos laivo kapitonas elektroninį pranešimą apie išplaukimą kompetentingoms vėliavos valstybės narės institucijoms išsiunčia prieš laivui išplaukiant iš uosto ir prieš pradėdamas bet kokį kitą su žvejybos reisu susijusį elektroninį duomenų perdavimą.

▼B

2.  Elektroninio žvejybos žurnalo ir perkrovimo deklaracijos duomenų pataisymus kapitonas gali perduoti iki 1 dalies c punkte nurodyto paskutinio duomenų perdavimo. Pataisymai aiškiai pažymimi. Visus pirminius elektroninio žvejybos žurnalo duomenis ir tų duomenų pataisymus saugo vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos.

3.  Visais atvejais, kai laivas nebūna uoste ir kol pateikiama iškrovimo deklaracija, kapitonas 1 dalyje nurodytos informacijos kopiją saugo žvejybos laive.

4.  Kai ►M1  Sąjungos žvejybos laivas ◄ yra uoste, žuvininkystės produktų jame nėra, o kapitonas yra pateikęs visų paskutinio žvejybos reiso žvejybos operacijų iškrovimo deklaraciją, informacijos perdavimas pagal šio straipsnio 1 dalį gali būti sustabdytas, prieš tai pranešus vėliavos valstybės narės ŽSC. Perdavimas atnaujinamas, kai ►M1  Sąjungos žvejybos laivas ◄ išplaukia iš uosto. Pranešti iš anksto nebūtina tiems ►M1  Sąjungos žvejybos laivams ◄ , kuriuose įrengta LSS ir duomenys perduodami ja.III

SKYRIUS

Popieriniams arba elektroniniams žvejybos žurnalams, perkrovimo deklaracijoms ir iškrovimo deklaracijoms taikomos bendrosios taisyklės1

skirsnis

Gyvojo svorio nustatymo bendrosios taisyklės

48 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame skyriuje taikomos tokios apibrėžtys:

1) pateikimas – žvejybos laive iki iškrovimo esančių žuvų apdorojimo forma, kaip nurodyta I priede;

2) bendras pateikimas – pateikimas, susidedantis iš dviejų arba daugiau tos pačios žuvies dalių.

49 straipsnis

Perskaičiavimo koeficientai

1.  Kai pildomi ir pateikiami Kontrolės reglamento 14 ir 15 straipsniuose nurodyti žvejybos žurnalai, sandėliuojamų arba apdorotų žuvų svorį verčiant gyvuoju svoriu taikomi XIII, XIV ir XV prieduose nustatyti ES perskaičiavimo koeficientai. Jie taikomi ES laivuose laikomiems, iš jų į kitus laivus perkraunamiems arba iškraunamiems žuvininkystės produktams.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, jei regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos, kuriose Europos Sąjunga yra susitariančioji arba bendradarbiaujančioji, bet ne susitariančioji šalis, savo reguliuojamiems rajonams arba trečioji šalis, su kuria Europos Sąjunga yra sudariusi žvejybos susitarimą, vandenims, į kuriuos ji turi suverenias teises arba kurie priklauso jos jurisdikcijai, yra nustačiusios perskaičiavimo koeficientus, naudojami pastarieji perskaičiavimo koeficientai.

3.  Jei tam tikroms žuvų rūšims ir pateikimo būdams 1 ir 2 dalyse nurodyti perskaičiavimo koeficientai nenustatyti, taikomas vėliavos valstybės narės priimtas perskaičiavimo koeficientas.

4.  Nepažeisdamos 2 dalies, kad galėtų kontroliuoti pagal kvotas sužvejojamų žuvų kiekį, perkraunamų ir iškraunamų produktų gyvajam svoriui apskaičiuoti valstybių narių kompetentingos institucijos naudoja 1 dalyje nurodytus ES perskaičiavimo koeficientus.

50 straipsnis

Skaičiavimo metodas

1.  Žuvų gyvasis svoris gaunamas apdorotų žuvų svorį padauginus iš šio reglamento 49 straipsnyje nurodytų perskaičiavimo koeficientų kiekvienai žuvų rūšiai ir kiekvienam pateikimo būdui.

2.  Bendro pateikimo atveju taikomas tik vienas perskaičiavimo koeficientas, atitinkantis vieną iš bendrai pateikiamų žuvies dalių.2

skirsnis

Žvejybos žurnalo pildymo ir pateikimo bendrosios taisyklės

51 straipsnis

Žvejybos žurnalams taikomos bendrosios taisyklės

1.  Kontrolės reglamento 14 straipsnio 3 dalyje nurodytas leidžiamas nuokrypis apskaičiuojant kiekį kilogramais kiekvienos laive laikomos rūšies žuvų gyvojo svorio išreiškiamas procentine žvejybos žurnale nurodyto kiekio dalimi.

2.  Sužvejotų žuvų, kurias ketinama iškrauti neišrūšiuotas, leidžiamas nuokrypis gali būti apskaičiuojamas pagal vieną ar daugiau visų laive laikomo žuvų kiekio reprezentatyviųjų imčių.

3.  Taikant Kontrolės reglamento 14 straipsnį, gyvam jaukui sužvejotos žuvys laikomos sužvejotomis ir laive laikomomis žuvimis.

4.   ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ , kertančio žvejybos pastangų zoną, kurioje jam leidžiama žvejoti, kapitonas atitinkamai registruoja ir praneša Kontrolės reglamento 14 straipsnio 5 dalyje nurodytą informaciją, net jei jis toje zonoje nevykdo jokios žvejybos veiklos.3

skirsnis

Perkrovimo ir (arba) iškrovimo deklaracijų pildymo ir pateikimo bendrosios taisyklės

52 straipsnis

Perkrovimo deklaracijose leidžiamas nuokrypis

Kontrolės reglamento 21 straipsnio 3 dalyje nurodytas leidžiamas nuokrypis apskaičiuojant kiekį kilogramais kiekvienos perkraunamos ar gaunamos rūšies žuvų gyvojo svorio išreiškiamas procentine perkrovimo deklaracijoje nurodyto kiekio dalimi.

53 straipsnis

Perkrautų žuvų kiekio skirtumai

Jei žuvų kiekis, perkrautas iš perkraunančiojo laivo, skiriasi nuo žuvų kiekio, pakrauto į priimantįjį laivą, perkrautų žuvų kiekiu laikomas didesnysis kiekis. Valstybės narės užtikrina, kad būtų imtasi tolesnių veiksmų siekiant nustatyti tikrąjį iš perkraunančiojo laivo į priimantįjį laivą perkrautų žuvininkystės produktų svorį.

54 straipsnis

Iškrovimo operacijos užbaigimas

Kai pagal Kontrolės reglamento 61 straipsnį žuvininkystės produktai išgabenami iš iškrovimo vietos dar nepasverti, taikant Kontrolės reglamento 23 straipsnio 3 dalį ir 24 straipsnio 1 dalį iškrovimo operacija laikoma baigta, kai žuvininkystės produktai jau yra pasverti.

55 straipsnis

Dviejų arba daugiau ►M1  Sąjungos žvejybos laivų ◄ vykdomos žvejybos operacijos

Nepažeidžiant specialiųjų taisyklių, jei vykdoma žvejybos operacija, kurioje dalyvauja du ar daugiau ►M1  Sąjungos žvejybos laivų ◄ ,

 priklausančių skirtingoms valstybėms narėms, arba

 priklausančių tai pačiai valstybei narei, bet kai žuvys iškraunamos ne toje valstybėje narėje, su kurios vėliava tie laivai plaukioja,

iškrauti žuvininkystės produktai priskiriami tam ►M1  Sąjungos žvejybos laivui ◄ , iš kurio jie iškrauti.IV

SKYRIUS

►M1  Sąjungos žvejybos laivų ◄ , kuriems netaikomi žvejybos žurnalų ir iškrovimo deklaracijų reikalavimai, atrankos planai ir jų duomenų rinkimas

56 straipsnis

Atrankos planų sudarymas

Kontrolės reglamento 16 straipsnio 2 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje nurodytus atrankos planus, skirtus ►M1  Sąjungos žvejybos laivų ◄ , kuriems netaikomi žvejybos žurnalo ir iškrovimo deklaracijos reikalavimai, veiklai stebėti, pagal šį skyrių sudaro valstybės narės, kad nustatytų, kokie tokių žvejybos laivų sužvejotų išteklių ar išteklių grupių kiekiai iškrauti ir, atitinkamais atvejais, tų laivų žvejybos pastangas. Šie duomenys naudojami registruojant sužvejotų žuvų kiekius ir, atitinkamais atvejais, žvejybos pastangas, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 33 straipsnyje.

57 straipsnis

Atrankos metodika

1.  Šio reglamento 56 straipsnyje nurodyti atrankos planai rengiami pagal XVI priedą.

2.  Tikrintinos imties dydis nustatomas remiantis rizikos koeficientais taip:

a) labai maža rizika – 3 proc. imties;

b) maža rizika – 5 proc. imties;

c) vidutinė rizika – 10 proc. imties;

d) didelė rizika – 15 proc. imties;

e) labai didelė rizika – 20 proc. imties.

3.  Laivyno sektoriaus per dieną sužvejotas tam tikrų išteklių žuvų kiekis apskaičiuojamas to laivyno sektoriaus aktyvių ►M1  Sąjungos žvejybos laivų ◄ skaičių dauginant iš tų išteklių žuvų kiekio, kurį vidutiniškai per dieną sužvejoja vienas ►M1  Sąjungos žvejybos laivas ◄ , remiantis patikrintų ►M1  Sąjungos žvejybos laivų ◄ imties sužvejotų žuvų kiekiu.

►C1

 

4.  Laikoma, kad valstybės narės laikosi šio reglamento 56 straipsnyje nurodytų atrankos planų sudarymo reikalavimo, jei jos bent kas mėnesį sistemingai surenka kiekvieno iš savo žvejybos laivų, kuriems netaikomas žvejybos žurnalo ir iškrovimo deklaracijos reikalavimas, duomenis:

a) apie visus iškrautus visų sužvejotų žuvų rūšių kiekius kilogramais, įskaitant nulinius iškrovimus;

b) apie statistinius stačiakampius, kuriuose tos žuvys sužvejotos.

 ◄V

SKYRIUS

Žvejybos pastangų kontrolė

58 straipsnis

Žvejybos pastangų ataskaitos

1.  Kontrolės reglamento 28 straipsnyje nurodytos žvejybos pastangų ataskaitos pateikiamos pagal XVII priedą.

2.  Kai ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ kapitonas pranešimus kompetentingoms institucijoms perduoda radijo ryšiu, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 28 straipsnio 1 dalyje, valstybės narės sprendžia, kokias radijo stotis naudoti, ir skelbia jas Kontrolės reglamento 115 straipsnyje nurodytoje tinklavietėje.VI

SKYRIUS

Ištaisomosios priemonės

59 straipsnis

Bendrieji principai

Norėdamos pasinaudoti Kontrolės reglamento 37 straipsnyje nurodytomis ištaisomosiomis priemonėmis, valstybės narės kuo skubiau ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paskelbimo Oficialiajame leidinyje apie žvejybos uždraudimą pagal Kontrolės reglamento 36 straipsnį nurodo Komisijai patirtos žalos mastą.

60 straipsnis

Žvejybos galimybių skyrimas

▼M1

1.  Jei Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 8 dalyje nurodytais veiksmais žala nebuvo visiškai arba iš dalies atlyginta, Komisija, gavusi šio reglamento 59 straipsnyje nurodytą informaciją, kuo skubiau imasi būtinų priemonių patirtai žalai atlyginti.

▼B

2.  1 dalyje numatytoje priemonėje nurodoma:

a) kurios valstybės narės patyrė žalą (žalą patyrusios valstybės narės) ir žalos dydis (jau sumažintas, atlikus galimus pasikeitimus kvotomis);

▼M1

b) atitinkamais atvejais, kurios valstybės narės viršijo savo žvejybos galimybes (žvejybos galimybes viršijusios valstybės narės) ir kiekis, kuriuo šios galimybės viršytos (jau sumažintas, atlikus galimus pasikeitimus pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 8 dalį);

▼B

c) atitinkamais atvejais, išskaitymas iš žvejybos galimybių jas viršijusioms valstybėms narėms, proporcingas kiekiams, kuriais viršytos žvejybos galimybės;

d) atitinkamais atvejais, žvejybos galimybių padidinimas žalą patyrusioms valstybėms narėms, proporcingas patirtai žalai;

e) atitinkamais atvejais, taikytų padidinimų ir išskaitymų įsigaliojimo data arba datos;

f) atitinkamais atvejais, bet kokios kitos būtinos priemonės patirtai žalai atlyginti.VII

SKYRIUS

Variklio galia

61 straipsnis

Varomojo variklio galios sertifikavimas

1.  Naujų varomųjų variklių, pakeičiamųjų varomųjų variklių ir techniškai modifikuotų varomųjų variklių didžiausios ilgalaikės variklio galios sertifikavimas, nurodytas Kontrolės reglamento 40 straipsnio 1 ir 2 dalyse, atliekamas pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2930/86 ( 4 ).

2.  Varomasis variklis laikomas techniškai modifikuotu, kaip nurodyta 1 dalyje, jei bet kuris iš pagrindinių jo komponentų (dalių), pvz., įpurškimo įranga, vožtuvai, turbininis kompresorius, stūmokliai, cilindrų įvorės, jungiamieji strypai, cilindro galvutės arba kitos dalys, buvo modifikuoti arba pakeisti naujomis kitokių techninių specifikacijų dalimis (ir dėl to pakito variklio galia) arba jei buvo modifikuotos tam tikros variklio funkcijos, pvz., įpurškimo nustatymas, turbininio kompresoriaus konfigūracija arba vožtuvo atidarymo ir uždarymo intervalo reguliavimas. Techninio modifikavimo pobūdis aiškiai išdėstomas 1 dalyje nurodytame sertifikate.

3.  Žvejybos licencijos turėtojas informuoja kompetentingas valdžios institucijas prieš sumontuojant naują varomąjį variklį arba prieš pakeičiant ar techniškai modifikuojant esamą varomąjį variklį.

4.  Šis straipsnis taikomas žvejybos laivams, kuriems nuo 2012 m. sausio 1 d. taikomas žvejybos pastangų režimas. Kitiems žvejybos laivams šis straipsnis taikomas nuo 2013 m. sausio 1 d. Šis straipsnis taikomas tik tiems žvejybos laivams, kuriuose naujas varomasis variklis sumontuotas arba kurių varomasis variklis pakeistas arba techniškai modifikuotas po šio reglamento įsigaliojimo.

62 straipsnis

Patikra ir atrankos patikrai planas

1.  Siekdamos patikrinti variklio galią pagal Kontrolės reglamento 41 straipsnį, valstybės narės sudaro atrankos planą, pagal kurį nustato tuos savo laivynų žvejybos laivus arba žvejybos laivų grupes, kurie gali būti deklaravę mažesnę varomojo variklio galią nei yra iš tikrųjų. Atrankos planas grindžiamas šiais privalomais didelės rizikos kriterijais:

a) žvejybos laivai, užsiimantys žvejyba, kuriai taikomi žvejybos pastangų režimai, ypač tie žvejybos laivai, kuriems suteiktos individualios žvejybos pastangos kilovatdienėmis;

b) žvejybos laivai, kuriems taikomi nacionaline arba Europos Sąjungos teise nustatyti variklio galios apribojimai;

c) žvejybos laivai, kurių variklio galios (kW) ir bendrosios talpos (GT) santykis 50 proc. mažesnis nei vidutinis būdingas tokio paties tipo žvejybos laivui, žvejojančiam tokio paties tipo įrankiu tas pačias rūšis. Atlikdamos minėtą rizikos analizę, valstybės narės gali laivyną suskirstyti pagal vieną arba kelis iš šių kriterijų:

i) nacionaline teise nustatytą laivyno skirstymą segmentais arba valdymo vienetais;

ii) ilgio kategorijas;

iii) talpos kategorijas;

iv) naudojamus žvejybos įrankius;

v) žvejojamų žuvų rūšis.

2.  Valstybės narės gali atsižvelgti į kitus pačių pasirinktus rizikos nustatymo kriterijus.

3.  Valstybės narės sudaro savo žvejybos laivų, kurie atitinka vieną arba kelis 1 dalyje nurodytus rizikos nustatymo kriterijus (o atitinkamais atvejais ir 2 dalyje nurodytus rizikos nustatymo kriterijus), sąrašą.

4.  Iš kiekvienos žvejybos laivų grupės, kuriai priklauso laivai, atitinkantys tą patį 1 arba 2 dalyje nurodytą kriterijų, valstybės narės atsitiktinai atrenka dalį žvejybos laivų. Atrinktų laivų skaičius yra lygus tai grupei priklausančių žvejybos laivų skaičiaus kvadratinei šakniai, suapvalintai iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

5.  Valstybės narės patikrina kiekvieno patikrai atsitiktinai atrinkto žvejybos laivo visus turimus techninius dokumentus, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 41 straipsnio 1 dalyje. Tikrindamos Kontrolės reglamento 41 straipsnio 1 dalies g punkte nurodytus dokumentus, valstybės narės ypatingą dėmesį atkreipia į variklio gamintojo katalogo specifikacijas, jei tokios yra.

6.  Šis straipsnis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d. Kontrolės reglamento 41 straipsnio 2 dalyje nurodyta fizinė patikra pirmiausia atliekama traleriams, vykdantiems veiklą žvejybos rajone, kuriam taikomas žvejybos pastangų režimas.

63 straipsnis

Fizinės patikros

1.  Kai Kontrolės reglamento 41 straipsnio 2 dalyje nurodyta fizinė varomojo variklio galios patikra vykdoma atliekant varomojo variklio galios matavimus žvejybos laive, varomojo variklio galia gali būti matuojama geriausiai prieinamoje vietoje tarp propelerio ir variklio.

2.  Jei varomojo variklio galia matuojama už pavarų dėžės, kad būtų galima apskaičiuoti varomojo variklio galią iš pavarų dėžės jungės, perduodančios sukamąjį judesį, kaip nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 2930/86 5 straipsnio 1 dalyje, matavimams turi būti pritaikyta atitinkama korekcija. Darant korekciją atsižvelgiama į dėl pavarų dėžės parandamą galią pagal pavarų dėžės gamintojo pateiktus oficialius techninius duomenis.VIII

SKYRIUS

Mėgėjų žvejybos kontrolė

64 straipsnis

Atrankos planų sudarymas

1.  Nepažeidžiant 5 dalies nuostatos dėl duomenų naudojimo, pagal Kontrolės reglamento 55 straipsnio 3 dalį valstybių narių sudarytuose atrankos planuose, pagal kuriuos būtų stebimi mėgėjų žvejybą vykdančių laivų sužvejotų išteklių, kuriems taikomi išteklių atkūrimo planai, žuvų kiekiai, numatoma rinkti dvimečius duomenis.

2.  Pagal atrankos planus naudojami metodai turi būti aiškūs ir kiek įmanoma:

a) stabilūs laiko atžvilgiu;

b) standartizuoti pagal regionus;

c) atitinkantys kokybės standartus, nustatytus atitinkamų tarptautinių mokslinių įstaigų ir, tam tikrais atvejais, atitinkamų regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų, kuriose Europos Sąjunga yra susitariančioji šalis arba stebėtoja.

3.  Atrankos planą sudaro sužvejotam išteklių, kuriems taikomi išteklių atkūrimo planai, kiekiui įvertinti skirtas atrankos metodas, naudojami žvejybos įrankiai ir atitinkamas to išteklių atkūrimo plano taikymo geografinis rajonas, kuriame sužvejoti tie ištekliai;

4.  Valstybės narės sistemingai tikrina surinktų duomenų tikslumą ir teisingumą.

5.  Vykdydamos 1 dalyje nurodytus atrankos planus, valstybės narės gali naudoti visus duomenis, surinktus pagal daugiametę Bendrijos programą, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 199/2008 ( 5 ).

6.  Ši nuostata netaikoma, jei valstybė narė draudžia išteklių, kuriems taikomas išteklių atkūrimo planas, mėgėjų žvejybą.

65 straipsnis

Atrankos planų pateikimas ir vertinimas

1.  Valstybės narės atrankos planus pateikia Komisijai praėjus dvylikai mėnesių nuo išteklių atkūrimo plano įsigaliojimo. Jei išteklių atkūrimo planas šio reglamento įsigaliojimo metu jau taikomas, atrankos planas pateikiamas per dvylika mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo. Atrankos plano pakeitimai pateikiami dar prieš jiems įsigaliojant.

2.  Be Kontrolės reglamento 55 straipsnio 4 dalyje nurodyto vertinimo Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas taip pat įvertina:

a) ar pateiktas atrankos planas atitinka šio reglamento 64 straipsnio 2 ir 3 dalyse pateiktus kriterijus ir reikalavimus; vertinimas atliekamas po atrankos plano pateikimo pagal 1 dalį ir vėliau kas penkerius metus;

b) ar 1 dalyje nurodyti atrankos plano pakeitimai atitinka šio reglamento 64 straipsnio 2 ir 3 dalyse pateiktus kriterijus ir reikalavimus.

3.  Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas, jei reikia, pateikia rekomendacijas dėl atrankos plano patobulinimo.IV

ANTRAŠTINĖ DALIS

PARDAVIMO KONTROLĖI

SKYRIUS

Atsekamumas

▼M1

66 straipsnis

Apibrėžtis

Šiame skyriuje vartojamo termino apibrėžtis:

žuvininkystės ir akvakultūros produktai – produktai, priskiriami Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 ( 6 ) nustatytos Kombinuotosios nomenklatūros 3 skirsniui, 12 skirsnio 1212 21 00 pozicijai ir 16 skirsnio 1604 bei 1605 pozicijoms.

▼B

67 straipsnis

Informacija apie produktų partijas

1.  Operatoriai teikia Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalyje nurodytą informaciją apie žuvininkystės ir akvakultūros produktus, kai iš žuvininkystės ir akvakultūros produktų suformuojamos partijos, bet ne vėliau kaip per pirminį pardavimą.

2.  Papildant 1 dalį, operatoriai atnaujina atitinkamą Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalyje nurodytą informaciją, kuri paaiškėja sujungus arba padalijus žuvininkystės ir akvakultūros produktų partijas po pirminio pardavimo, kai tik ši informacija tampa prieinama.

3.  Tuo atveju, jei partijas sujungus arba padalijus po pirminio pardavimo yra sumaišomi žuvininkystės ir akvakultūros produktai iš kelių žvejybos laivų arba akvakultūros gamybos vienetų, operatoriai turi galimybę nustatyti kiekvienos partijos kilmę bent pagal Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalies a punkte nurodytą atpažinimo numerį ir sudaryti sąlygas atsekti tą partiją iki žvejybos ar surinkimo etapo, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 58 straipsnio 3 dalyje.

4.  Kontrolės reglamento 58 straipsnio 4 dalyje nurodytos sistemos ir procedūros leidžia operatoriams nustatyti žuvininkystės ir akvakultūros produktų tiesioginį (-ius) tiekėją (-us) ir tiesioginį (-ius) pirkėją (-us), išskyrus atvejus, kai pastarasis (-ieji) yra galutinis (-iai) vartotojas (-ai).

5.  Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalyje nurodyta informacija apie žuvininkystės ir akvakultūros produktus pateikiama naudojant partijos ženklinimo arba pakavimo priemones arba naudojant fiziškai prie partijos pridedamą komercinį dokumentą. Ji gali būti pridedama prie partijos naudojant atpažinimo priemonę, pvz., kodą, brūkšninį kodą, elektroninę mikroschemą arba panašią priemonę arba žymėjimo sistemą. Informacija apie partiją išlieka visais gamybos, apdorojimo ir platinimo etapais, kad kompetentingos valstybių narių institucijos bet kada galėtų prie jos prieiti.

6.  Operatoriai prideda Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalyje nurodytą informaciją apie žuvininkystės ir akvakultūros produktus naudodami atpažinimo priemonę, pvz., kodą, brūkšninį kodą, elektroninę mikroschemą arba panašią priemonę arba žymėjimo sistemą:

a) nuo 2013 m. sausio 1 d. – žuvininkystės produktams, kuriems taikomi išteklių atkūrimo planai;

b) nuo 2015 m. sausio 1 d. – kitiems žuvininkystės ir akvakultūros produktams.

7.  Jei Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalyje nurodyta informacija pateikiama naudojant fiziškai prie partijos pridedamą komercinį dokumentą, prie atitinkamos partijos pridedamas bent atpažinimo numeris.

8.  Valstybės narės bendradarbiauja tarpusavyje siekdamos užtikrinti, kad ant partijos pritvirtinta ir (arba) fiziškai prie partijos pridedama informacija galėtų pasinaudoti ne vien tos valstybės narės, kurioje žuvininkystės ir akvakultūros produktai sukrauti į partijas, kompetentingos institucijos, ypač tais atvejais, kai informacija ant partijos pateikiama naudojant atpažinimo priemonę, pvz., kodą, brūkšninį kodą, elektroninę mikroschemą arba panašią priemonę. Tokias priemones naudojantys operatoriai užtikrina, kad tos priemonės būtų parengtos pagal tarptautiniu mastu pripažintus standartus ir specifikacijas.

9.  Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalies d punkte nurodyta informacija apie sužvejojimo datą gali apimti kelias kalendorines dienas arba vieną laikotarpį, apimantį kelias sužvejojimo datas.

10.  Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalies f punkte nurodyta informacija apie tiekėjus – tai informacija apie šio straipsnio 4 dalyje nurodytą (-us) tiesioginį (-ius) operatoriaus tiekėją (-us). Tam tikrais atvejais ši informacija gali būti pateikiama naudojant 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus ( 7 ), II priedo I skirsnyje nurodytą identifikavimo ženklą.

11.  Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalies a–f punktuose išvardyta informacija netaikoma:

a) importuojamiems žuvininkystės ir akvakultūros produktams, kurie neįtraukti į sužvejotų žuvų kiekio sertifikato įgyvendinimo sritį pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008 ( 8 ) 12 straipsnio 5 dalį;

b) gėlame vandenyje sužvejotiems arba užaugintiems žuvininkystės ir akvakultūros produktams; ir

c) dekoratyvinėms žuvims, vėžiagyviams ir moliuskams.

▼M1

12.  Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalyje nurodyta informacija netaikoma žuvininkystės ir akvakultūros produktams, priskiriamiems Kombinuotosios nomenklatūros 16 skirsnio 1604 ir 1605 pozicijoms.

13.  Kontrolės reglamento 58 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo tikslais informacija apie rajoną, kuriame produktas buvo sužvejotas arba užaugintas, yra:

a) Kontrolės reglamento 4 straipsnio 30 dalyje apibrėžtas atitinkamas geografinis rajonas, jei sužvejotos žuvys priklauso ištekliams arba išteklių grupei, kuriems pagal Sąjungos teisės aktus taikoma kvota ir (arba) su mažiausiu dydžiu susijęs reikalavimas;

b) sužvejojimo arba gamybos vietovės pavadinimas, nurodomas pagal Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 ( 9 ) 38 straipsnio 1 dalį, jei sužvejotos žuvys priklauso kitiems ištekliams ar išteklių grupei, jei tai gėlame vandenyje sužvejoti žuvininkystės produktai arba akvakultūros produktai.

▼B

14.  Kontrolės reglamento 58 straipsnio 8 dalyje nurodyta mažų žuvininkystės ir akvakultūros produktų kiekių vertė taikoma tiesioginio pardavimo iš žvejybos laivo per vieną kalendorinę dieną vienam galutiniam vartotojui atveju.

▼M1 —————

▼BII

SKYRIUS

Žuvininkystės produktų svėrimas1

skirsnis

Bendrosios svėrimo taisyklės

69 straipsnis

Taikymo sritis

Nepažeidžiant šio reglamento 78–89 straipsnių, šiame skyriuje išdėstytos nuostatos taikomos iškrovimo iš ►M1  Sąjungos žvejybos laivų ◄ operacijoms, vykdomoms valstybėje narėje, perkrovimo operacijoms, kuriose dalyvauja ►M1  Sąjungos žvejybos laivai ◄ ir kurios vykdomos valstybės narės uostuose arba netoli kranto esančiose tos valstybės teritorijose, ir ►M1  Sąjungos vandenyse ◄ vykdomam žuvininkystės produktų svėrimui ►M1  Sąjungos žvejybos laivuose ◄ .

70 straipsnis

Svėrimo duomenų registravimas

1.  Registruoti pirkėjai, registruoti aukcionai arba kitos įstaigos arba asmenys, atsakingi už žuvininkystės produktų pirminį pardavimą arba sandėliavimą prieš pirminį pardavimą, arba atitinkamais atvejais ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ kapitonas registruoja pagal Kontrolės reglamento 60 ir 61 straipsnius atliekamo svėrimo duomenis ir nurodo šią informaciją:

a) sveriamų žuvų rūšių FAO triraidžius kodus;

b) kiekvienos rūšies žuvų kiekio svėrimo rezultatus kilogramais produkto svorio;

c) žvejybos laivo, iš kurio kildinami pasverti produktai, išorės identifikavimo numerį ir pavadinimą;

d) sveriamų žuvininkystės produktų pateikimo būdą;

e) svėrimo datą (MMMM-MM-DD).

2.  Registruoti pirkėjai, registruoti aukcionai arba kitos įstaigos arba asmenys, atsakingi už žuvininkystės produktų pirminį pardavimą arba sandėliavimą prieš pirminį pardavimą, arba atitinkamais atvejais ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ kapitonas 1 dalyje nurodytus registruotus duomenis saugo trejus metus.

71 straipsnis

Svėrimo laikas

1.  Jei žuvininkystės produktai perkrauti iš vieno ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ į kitą, o pirmas jų iškrovimas atliekamas ne Europos Sąjungos uoste, produktai sveriami prieš juos išvežant iš perkrovimo uosto arba vietos.

2.  Jei žuvininkystės produktai sveriami ►M1  Sąjungos žvejybos laive ◄ pagal Kontrolės reglamento 60 straipsnio 3 dalį ir po iškrovimo pakartotinai sveriami sausumoje, taikant Kontrolės reglamento 60 straipsnio 5 dalį naudojamas skaičius, gautas produktus pasvėrus sausumoje.

3.  Nepažeisdama specialiųjų nuostatų, taikomų ►M1  Sąjungos žvejybos laivams ◄ , kuriems nereikia pildyti ir pateikti elektroninio žvejybos žurnalo, nurodyto Kontrolės reglamento 15 straipsnyje, valstybė narė gali paprašyti kapitono prieš svėrimą perduoti žurnalo lapo kopiją iškrovimo valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

72 straipsnis

Svėrimo įranga

1.  Visą svėrimo įrangą pagal nacionalinę sistemą sukalibruoja ir užantspauduoja kompetentingos valstybės narės institucijos.

2.  Už svėrimo įrangą atsakingas fizinis arba juridinis asmuo registruoja kalibravimo duomenis.

3.  Kai žuvys sveriamos naudojant juostinį konvejerį, gerai matomoje vietoje įtaisomas bendrą svorį registruojantis skaitiklis. Užregistruojami skaitiklio rodmenys svėrimo operacijos pradžioje ir bendras svoris. Visą informaciją apie įrangos naudojimą svėrimo duomenų žurnale registruoja už svėrimą atsakingas fizinis arba juridinis asmuo.

73 straipsnis

Užšaldytų žuvininkystės produktų svėrimas

1.  Nepažeidžiant specialiųjų nuostatų ir ypač šio reglamento 70 ir 74 straipsnių, kai sveriami iškrauti užšaldyti žuvininkystės produktai, dėžėmis arba blokais iškrautų užšaldytų žuvininkystės produktų svoris gali būti nustatomas pagal rūšis ir, atitinkamais atvejais, pagal pateikimą, bendrą dėžių arba blokų skaičių dauginant iš vidutinio grynojo vienos dėžės ar bloko svorio, apskaičiuoto pagal XVIII priede nustatytą metodiką.

2.  Žuvininkystės produktus sveriantys fiziniai arba juridiniai asmenys registruoja kiekvieno iškrovimo duomenis ir nurodo:

a) laivo, iš kurio iškrauti žuvininkystės produktai, pavadinimą ir išorės registracijos raides bei skaitmenis;

b) iškrautų žuvų rūšis ir, atitinkamais atvejais, pateikimą;

c) partijos dydį ir padėklų imties dydį pagal rūšis ir, atitinkamais atvejais, pateikimą, kaip nurodyta XVIII priedo 1 punkto nuostatose;

d) kiekvieno imtyje esančio padėklo svorį ir vidutinį padėklų svorį;

e) dėžių arba blokų ant kiekvieno imtyje esančio padėklo skaičių;

f) tuščios dėžės svorį, jeigu jis skiriasi nuo XVIII priedo 4 punkte nurodyto tuščios dėžės svorio;

g) vidutinį tuščio padėklo svorį pagal XVIII priedo 3 dalies b punkto nuostatas;

h) vidutinį dėžės arba bloko svorį pagal žuvininkystės produktų rūšis ir, atitinkamais atvejais, pateikimą.

74 straipsnis

Ledas ir vanduo

1.  Registruotas pirkėjas, registruotas aukcionas arba kitos įstaigos arba asmenys, atsakingi už žuvininkystės produktų pirminį pardavimą, prieš sverdami žuvininkystės produktus užtikrina, kad nuo jų, kiek įmanoma neapgadinant ir nepakenkiant kokybei, būtų pašalintas ledas.

▼M1

2.  Nepažeidžiant specialiųjų taisyklių, taikomų šio reglamento 78–89 straipsniuose nurodytų pelaginių rūšių žuvims, kurios iškraunamos nesupakuotos, kad būtų perkeltos į pirminio pardavimo, sandėliavimo arba apdorojimo vietą, iš bendro svorio išskaitytas vandens ir ledo svoris negali viršyti 2 % Visais atvejais išskaitytas vandens ir ledo svoris procentais užregistruojamas svėrimo lape prie svorio įrašo. Iš pramoniniais tikslais iškraunamų arba ne pelaginių rūšių žuvų svorio vandens ar ledo svoris neišskaičiuojamas.

▼B

75 straipsnis

Kompetentingų institucijų prieigos galimybė

Kompetentingos institucijos turi visapusišką galimybę bet kuriuo metu patikrinti svėrimo įrangą, užregistruotus svėrimo duomenis, deklaracijas raštu bei visas patalpas, kuriose laikomos arba apdorojamos žuvys.

76 straipsnis

Mėginių atrankos planai

1.  Kontrolės reglamento 60 straipsnio 1 dalyje nurodytą mėginių atrankos planą ir visus reikšmingus jo pakeitimus priima valstybės narės pagal XIX priede pateiktą rizikos vertinimu grindžiamą metodiką.

2.  Kontrolės reglamento 60 straipsnio 3 dalyje nurodytą mėginių atrankos planą ir visus reikšmingus jo pakeitimus priima valstybės narės pagal XX priede pateiktą rizikos vertinimu grindžiamą metodiką. Jei sužvejotos žuvys sveriamos laive, Kontrolės reglamento 14 straipsnio 3 dalyje ir 21 straipsnio 3 dalyje nurodytas leidžiamas nuokrypis netaikomas, kai skaičius, gautas pasvėrus iškrautus produktus, yra didesnis už atitinkamą skaičių, gautą produktus pasvėrus laive.

3.  Jei valstybės narės ketina priimti Kontrolės reglamento 60 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytus mėginių atrankos planus, pageidaujama, kad jos per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo pateiktų bendrą mėginių atrankos planą, apimantį visas per trejus metus atliktas atitinkamas svėrimo procedūras. Šį mėginių atrankos planą gali sudaryti atskiros dalys, skirtos įvairiai skirtingų išteklių žvejybos veiklai.

4.  Visi po 3 dalyje nurodyto termino numatyti priimti nauji mėginių atrankos planai arba jų pakeitimai pateikiami patvirtinti likus trims mėnesiams iki atitinkamų metų pabaigos.

77 straipsnis

Žuvininkystės produktų svėrimo po išvežimo iš iškrovimo vietos kontrolės planai ir programos

1.  Kontrolės reglamento 61 straipsnio 1 dalyje nurodytą kontrolės planą ir visus reikšmingus jo pakeitimus priima valstybės narės pagal XXI priede pateiktą rizikos vertinimu grindžiamą metodiką.

2.  Jei valstybės narės ketina priimti Kontrolės reglamento 61 straipsnio 1 dalyje nurodytą kontrolės planą, jos pateikia kiekvienos valstybės narės bendros kontrolės planą, kuris apima visus žuvininkystės produktų, kuriuos numatyta sverti po pervežimo, pervežimus. Šis kontrolės planas pateikiamas per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo. Šį bendros kontrolės planą gali sudaryti atskiros dalys, skirtos įvairiai skirtingų išteklių žvejybos veiklai.

3.  Kontrolės reglamento 61 straipsnio 2 dalyje nurodytą bendros kontrolės programą ir visus reikšmingus jos pakeitimus priima valstybės narės pagal XXII priede pateiktą rizikos vertinimu grindžiamą metodiką.

4.  Jei valstybės narės ketina priimti Kontrolės reglamento 61 straipsnio 2 dalyje nurodytą bendros kontrolės programą, jos ją pateikia per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo.

5.  Visi nauji 2 dalyje nurodyti kontrolės planai arba visos naujos 4 dalyje nurodytos bendros kontrolės programos, numatyti priimti po 2 ir 4 dalyse nurodytos datos, arba visi šių planų arba programų pakeitimai pateikiami likus trims mėnesiams iki metų, kurie baigiasi prieš plano arba programos įsigaliojimo dieną, pabaigos.2

skirsnis

Specialiosios tam tikrų pelaginių rūšių žuvų svėrimo taisyklės

▼M1

78 straipsnis

Atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų svėrimo procedūrų taikymo sritis

Šiame skirsnyje nustatytos taisyklės taikomos atskirai arba kartu sveriant Sąjungoje iškrautas arba trečiosiose šalyse iš Sąjungos žvejybos laivų iškrautas atlantines silkes (Clupea harengus), atlantines skumbres (Scomber scombrus), paprastąsias staurides (Trachurus spp.) ir šiaurinius žydruosius merlangus (Micromesistius poutassou), jei:

a) atlantinės silkės sužvejotos ICES I, II, IIIa, IV, Vb, VI ir VII zonose;

b) atlantinės skumbrės sužvejotos ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV zonose ir CECAF reguliuojamuose Sąjungos vandenyse;

c) paprastosios stauridės sužvejotos ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV zonose ir CECAF reguliuojamuose Sąjungos vandenyse;

d) šiauriniai žydrieji merlangai sužvejoti ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV zonose ir CECAF reguliuojamuose Sąjungos vandenyse,

jei per vieną iškrovimą iškrauta daugiau kaip 10 tonų.

79 straipsnis

Atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų svėrimo uostai

▼B

1.  Šio reglamento 78 straipsnyje nurodytų rūšių sužvejotos žuvys sveriamos iš karto iškrovus. Tačiau šių rūšių sužvejotos žuvys gali būti sveriamos po pervežimo, jei:

 paskirties vietai esant valstybėje narėje atitinkama valstybė narė yra priėmusi kontrolės planą, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 61 straipsnio 1 dalyje, pagal XXI priede pateiktą rizikos vertinimu grindžiamą metodiką,

 paskirties vietai esant kitoje valstybėje narėje atitinkamos valstybės narės yra priėmusios bendros kontrolės programą, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 61 straipsnio 2 dalyje, pagal XXII priede pateiktą rizikos vertinimu grindžiamą metodiką,

ir jei šį kontrolės planą arba bendros kontrolės programą yra patvirtinusi Komisija.

2.  Kiekviena susijusi valstybė narė nustato, kuriuose jos uostuose turi būti iškraunamos šio reglamento 78 straipsnyje nurodytų rūšių žuvys, ir užtikrina, kad tuose uostuose būtų iškraunamos visos tų rūšių žuvys. Šiuose uostuose turi būti nustatyta:

a) iškrovimo arba perkrovimo valandos;

b) iškrovimo arba perkrovimo vietos;

c) inspektavimo ir stebėjimo tvarka.

3.  Atitinkamos valstybės narės Komisijai pateikia šių uostų sąrašą ir juose taikomą inspektavimo bei stebėjimo tvarką, įskaitant per kiekvieną iškrovimą iškrauto minėtų rūšių žuvų kiekio duomenų registravimo ir perdavimo sąlygas.

4.  Visi 3 dalyje nurodytų uostų sąrašų ir inspektavimo bei stebėjimo tvarkos pakeitimai Komisijai pateikiami ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki jiems įsigaliojant.

5.  Valstybės narės užtikrina, kad kai šio reglamento 78 straipsnyje nurodytų rūšių žuvys iš jų laivų iškraunamos už Europos Sąjungos ribų, tai turi būti atliekama uostuose, kuriuos specialiai svėrimo tikslu pasirinko trečiosios šalys, su Europos Sąjunga sudariusios šioms rūšims taikomus susitarimus.

6.  3 ir 4 dalyse nurodytą informaciją ir trečiųjų šalių pasirinktų uostų sąrašus Komisija perduoda visoms atitinkamoms valstybėms narėms.

7.  Uostų sąrašą ir jo pakeitimus Komisija ir atitinkamos valstybės narės skelbia savo oficialiose tinklavietėse.

80 straipsnis

Įplaukimas į valstybės narės uostą

1.  Kad būtų galima pasverti žuvis, iki atvykimo į atitinkamą žuvų iškrovimo uostą likus ne mažiau kaip 4 valandoms, žvejybos laivo kapitonas arba jo atstovas valstybės narės, kurioje turi būti iškrautos žuvys, kompetentingoms institucijoms praneša:

a) uostą, į kurį ketina įplaukti, laivo pavadinimą ir jo išorės registracijos raides ir skaitmenis;

b) numatytą atvykimo į tą uostą laiką;

▼M1

c) laive turimų atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų gyvąjį svorį kilogramais;

▼B

d) atitinkamą geografinį rajoną, kuriame sužvejotos žuvys; zona – tai parajonis ir kvadratas arba pakvadratis, kuriame pagal Sąjungos teisės aktus taikomi sužvejotų žuvų kiekio apribojimai.

2.   ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ , kuriam taikomas žvejybos žurnalo duomenų elektroninio registravimo reikalavimas, kapitonas 1 dalyje nurodytą informaciją elektroniniu būdu siunčia savo vėliavos valstybei narei. Valstybės narės šią informaciją nedelsdamos perduoda tai valstybei narei, kurioje numatoma atlikti iškrovimą. Kontrolės reglamento 15 straipsnyje nurodyti elektroniniai žvejybos žurnalo duomenys ir 1 dalyje nurodyta informacija gali būti persiunčiami bendru elektroniniu pranešimu.

3.  Valstybės narės gali numatyti trumpesnį informacijos pranešimo laikotarpį nei nustatytas 1 dalyje. Tokiu atveju atitinkamos valstybės narės Komisiją apie tai informuoja likus 15 dienų iki trumpesniojo pranešimo laikotarpio įsigaliojimo. Šią informaciją Komisija ir atitinkamos valstybės narės skelbia savo tinklavietėse.

81 straipsnis

Iškrovimas

Atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos reikalauja, kad šio reglamento 78 straipsnyje nurodytų žuvų iškrovimas nebūtų pradėtas tol, kol ji nesuteiks specialaus leidimo. Jeigu iškrovimas nutraukiamas, prieš jį atnaujinant turi būti gautas leidimas.

82 straipsnis

Žvejybos žurnalas

1.  Vos atvykus į uostą ir dar nepradėjus iškrovimo, žvejybos laivo, kuriam netaikomas žvejybos žurnalo duomenų elektroninio registravimo reikalavimas, kapitonas valstybės narės kompetentingai institucijai iškrovimo uoste pateikia patikrinti užpildytą (-us) atitinkamą (-us) žvejybos žurnalo lapą (-us).

▼M1

2.  Laive turimų atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų kiekis, apie kurį prieš iškrovimą pranešta pagal šio reglamento 80 straipsnio 1 dalies c punktą, turi atitikti užpildytame žvejybos žurnale nurodytą kiekį.

83 straipsnis

Viešojo naudojimo šviežių atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų svėrimo įranga

▼B

Nepažeidžiant šio reglamento 72 straipsnio, jei naudojama viešojo naudojimo svėrimo įranga, šio reglamento 78 straipsnyje nurodytas žuvis sveriantis fizinis arba juridinis asmuo išduoda pirkėjui svėrimo lapą, kuriame nurodyti svėrimo data bei valanda ir automobilinės cisternos identifikavimo numeris. Svėrimo lapo kopija prisegama prie pardavimo pažymos arba perėmimo deklaracijos.

84 straipsnis

Privataus naudojimo šviežios žuvies svėrimo įranga

1.  Be šio reglamento 72 straipsnio nuostatų, naudojant privataus naudojimo svėrimo įrangą, taip pat taikomi šio straipsnio reikalavimai.

2.  Šio reglamento 78 straipsnyje nurodytas žuvis sveriantys fiziniai arba juridiniai asmenys pildo kiekvienos svėrimo įrangos įrištą žurnalą sunumeruotais puslapiais. Jis užpildomas užbaigus sverti per vieną iškrovimą iškrautas žuvis, ne vėliau kaip iki dienos, kurią pasvertos žuvys, 23.59 val. Šiame žurnale nurodoma:

a) laivo, iš kurio buvo iškrautos šio reglamento 78 straipsnyje nurodytos žuvys, pavadinimas ir išorės registracijos raidės bei skaitmenys;

b) jei šio reglamento 78 straipsnyje nurodytos žuvys prieš svėrimą pagal šio reglamento 79 straipsnį buvo išvežtos iš iškrovimo uosto, unikalusis automobilinės cisternos ir jos krovinio identifikavimo numeris. Kiekvienos automobilinės cisternos krovinys sveriamas ir registruojamas atskirai. Tačiau galima registruoti visų automobilinių cisternų krovinių iš to paties laivo bendrą svorį, jei tie automobilinių cisternų kroviniai sveriami nepertraukiamai vienas po kito;

c) žuvų rūšys;

d) per vieną iškrovimą iškrautų žuvų svoris;

e) svėrimo pradžios ir pabaigos data bei valanda.

3.  Nepažeidžiant šio reglamento 72 straipsnio 3 dalies, jei svėrimas atliekamas naudojant juostinį konvejerį, visi įrangos naudojimo etapai registruojami įrištame svėrimo žurnale sunumeruotais puslapiais.

▼M1

85 straipsnis

Užšaldytos žuvies svėrimas

Sveriant iškrautas užšaldytas atlantines silkes, atlantines skumbres, paprastąsias staurides ir šiaurinius žydruosius merlangus, pagal šio reglamento 73 straipsnį atskirai nustatomas dėžėmis iškrautų užšaldytų kiekvienos rūšies žuvų svoris.

86 straipsnis

Svėrimo duomenų saugojimas

Visi šio reglamento 84 straipsnio 3 dalyje ir 85 straipsnyje nurodyti svėrimo duomenys ir visų važtos dokumentų, kurie laikomi šio reglamento 79 straipsnio 1 dalyje nurodyto kontrolės plano arba bendros kontrolės programos dalimi, kopijos saugomos bent trejus metus.

▼B

87 straipsnis

Pardavimo pažyma ir perėmimo deklaracija

Už šio reglamento 78 straipsnyje nurodytų rūšių žuvų pardavimo pažymų ir perėmimo deklaracijų pateikimą atsakingi fiziniai arba juridiniai asmenys šiuos dokumentus pateikia atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms, kai jos paprašo.

▼M1

88 straipsnis

Kryžminės patikros

Kol pagal Kontrolės reglamento 109 straipsnį bus sukurta kompiuterinė duomenų bazė, kompetentingos institucijos atlieka administracines kryžmines su visais iškraunamais kiekiais susijusias patikras, per kurias tarpusavyje palygina:

a) pagal šio reglamento 80 straipsnio 1 dalies c punktą išankstiniame pranešime apie iškrovimą nurodytą kiekvienos rūšies – atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų – žuvų kiekį ir žvejybos žurnale nurodytą kiekį;

b) žvejybos žurnale nurodytą kiekvienos rūšies – atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų – žuvų kiekį ir iškrovimo deklaracijoje nurodytą kiekį;

c) iškrovimo deklaracijoje nurodytą kiekvienos rūšies – atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų – žuvų kiekį ir perėmimo deklaracijoje arba pardavimo pažymoje nurodytą kiekį;

d) laivo žvejybos žurnale nurodytą sužvejojimo rajoną ir LSS užfiksuotus atitinkamo laivo duomenis.

89 straipsnis

Svėrimo stebėjimas

1.  Sveriant iš laivo iškrautas atlantines silkes, atlantines skumbres, paprastąsias staurides ir šiaurinius žydruosius merlangus, atskirai stebimas kiekvienos rūšies žuvų svėrimas. Jeigu žuvys iš laivo į krantą iškraunamos pumpavimo būdu, stebimas viso iškrauto kiekio svėrimas. Jeigu iškraunamos užšaldytos atlantinės silkės, atlantinės skumbrės, paprastosios stauridės ir šiauriniai žydrieji merlangai, suskaičiuojamos visos dėžės ir stebima, kaip taikoma XVIII priede nustatyta vidutinio grynojo dėžių svorio apskaičiavimo metodika.

2.  Be šio reglamento 88 straipsnyje nurodytų duomenų, kryžmiškai tikrinami ir šie duomenys:

a) sveriant viešojo arba privačiojo naudojimo įranga užregistruotas kiekvienos rūšies – atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų – žuvų kiekis ir perėmimo deklaracijoje arba pardavimo pažymoje nurodytas kiekvienos rūšies žuvų kiekis;

b) visuose važtos dokumentuose, kurie laikomi šio reglamento 79 straipsnio 1 dalyje nurodyto kontrolės plano arba bendros kontrolės programos dalimi, užregistruotas kiekvienos rūšies – atlantinių silkių, atlantinių skumbrių, paprastųjų stauridžių ir šiaurinių žydrųjų merlangų – žuvų kiekis;

c) pagal šio reglamento 84 straipsnio 2 dalies b punktą užregistruoti unikalieji automobilinių cisternų identifikavimo numeriai.

3.  Baigus iškrovimą patikrinama, ar laive nebeliko jokių žuvų, kurioms taikomos specialiosios šiame skirsnyje nustatytos taisyklės.

4.  Visa šiame straipsnyje ir šio reglamento 107 straipsnyje nurodyta stebėjimo veikla įforminama dokumentais. Šie dokumentai saugomi bent trejus metus.III SKYRIUS

Pardavimo pažymos ir perėmimo deklaracijos

▼B

90 straipsnis

Bendrosios taisyklės

▼M1

1.  Jei atitinkama kvota skaičiuojama vienetais, pardavimo pažymoje ir perėmimo deklaracijoje nurodomas vienetų skaičius, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 64 straipsnio 1 dalies f punkte ir 66 straipsnio 3 dalies e punkte.

▼B

2.  Nurodant Kontrolės reglamento 64 straipsnio 1 dalies g punkte minimą pateikimo formą, taip pat nurodoma pateikimo būklė, kaip nustatyta I priede.

3.  Kontrolės reglamento 64 straipsnio 1 dalies l punkte nurodyta kaina pateikiama valiuta, naudojama toje valstybėje narėje, kurioje vyksta pardavimas.

▼M1

91 straipsnis

Pardavimo pažymų ir perėmimo deklaracijų formatai

1.  Valstybės narės nustato formatą, kurį turi naudoti Kontrolės reglamento 63 ir 67 straipsniuose nurodyti registruoti pirkėjai, registruoti aukcionai arba kitos valstybių narių ir kompetentingų institucijų įgaliotos įstaigos ar asmenys pildydami ir vieni kitiems perduodami pardavimo pažymas ir perėmimo deklaracijas.

2.  Duomenų elementai, kuriuos registruoti pirkėjai, registruoti aukcionai arba kitos valstybių narių įgaliotos įstaigos ar asmenys pagal Sąjungos taisykles privalo registruoti savo pardavimo pažymose arba perėmimo deklaracijose, yra privalomi ir valstybėms narėms keičiantis duomenimis.

3.  Vėliavos valstybės narės arba valstybės narės, kurios teritorijoje buvo iškrauti žuvininkystės produktai, prašymu valstybė narė, kurios teritorijoje buvo atliktas pirminis pardavimas arba perėmimas, leidžia susipažinti su jos perduotais Kontrolės reglamento 111 straipsnio 2 dalyje nurodytais duomenimis apie operacijas, vykdytas per praėjusius 36 mėnesius. Atsakymas sugeneruojamas automatiškai ir nedelsiant perduodamas prašymą pateikusiai valstybei narei.

4.  Valstybės narės:

a) užtikrina, kad šiame skyriuje nustatyta tvarka gauti duomenys būtų registruojami elektronine forma ir bent trejus metus patikimai saugomi kompiuterinėse duomenų bazėse;

b) imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų duomenų naudojimą tik šiame reglamente numatytais tikslais, ir

c) imasi visų būtinų techninių priemonių tokiems duomenims apsaugoti nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, netyčinio praradimo, jų kokybės pablogėjimo, platinimo ar naudojimosi jais be leidimo.

5.  Kiekvienoje valstybėje narėje už visų šiame skyriuje nurodytų duomenų perdavimą, gavimą, tvarkymą ir apdorojimą atsako Kontrolės reglamento 5 straipsnio 5 dalyje nurodyta viena institucija.

6.  Valstybės narės pasikeičia 5 dalyje nurodytų institucijų kontaktiniais duomenimis ir per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo apie tai praneša Komisijai ir jos paskirtai įstaigai.

7.  Apie visus 5 ir 6 dalyse nurodytų duomenų pasikeitimus iki jiems įsigaliojant pranešama Komisijai, jos paskirtai įstaigai ir kitoms valstybėms narėms.

▼BV

ANTRAŠTINĖ DALIS

PRIEŽIŪRAI

SKYRIUS

Priežiūros ataskaitos

92 straipsnis

Priežiūros ataskaitoje pateiktina informacija

1.  Kontrolės reglamento 71 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytos priežiūros ataskaitos rengiamos pagal šio reglamento XXIII priedą.

2.  Valstybės narės įkelia priežiūros ataskaitose esančius duomenis į Kontrolės reglamento 78 straipsnyje nurodytą elektroninę duomenų bazę ir užtikrina šio reglamento XXIV priedo 2 punkte nurodytas funkcijas. Šioje duomenų bazėje pateikiama būtinoji informacija yra informacija, nurodyta XXIII priede. Popierinės priežiūros ataskaitos taip pat gali būti papildomai nuskenuojamos į duomenų bazę.

3.  Ataskaitų duomenys laikomi duomenų bazėje ne trumpiau kaip trejus metus.

4.  Gavusi priežiūros ataskaitą, kaip nurodyta 1 dalyje, vėliavos valstybė narė kuo skubiau inicijuoja savo žvejybos laivų, kurie yra priežiūros ataskaitos objektas, vykdomos veiklos tyrimą.

5.  1 dalis taikoma nepažeidžiant taisyklių, priimtų regioninių žvejybos valdymo organizacijų, kurių atžvilgiu Europos Sąjunga yra susitariančioji šalis.II

SKYRIUS

Kontroliuojantys stebėtojai

93 straipsnis

Su kontroliuojančiais stebėtojais susijusios bendrosios taisyklės

1.  Nepažeidžiant regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų nustatytų arba su trečiąja šalimi suderintų specialiųjų taisyklių, ►M1  Sąjungos žvejybos laivuose ◄ , kuriems taikoma kontroliuojančių stebėtojų programa, programoje nustatytu laikotarpiu turi būti bent vienas kontroliuojantis stebėtojas.

2.  Valstybės narės skiria kontroliuojančius stebėtojus ir užtikrina, kad jie galėtų atlikti savo užduotis. Visų pirma valstybės narės užtikrina kontroliuojančių stebėtojų dislokaciją susijusiame ►M1  Sąjungos žvejybos laive ◄ .

3.  Kontroliuojantys stebėtojai nevykdo kitų užduočių nei nustatytos Kontrolės reglamento 73 straipsnyje ir šio reglamento 95 straipsnyje, nebent pagal ES kontroliuojančių stebėtojų programą arba pagal regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos stebėtojų programą turi būti atliekamos kitos užduotys arba jos numatytos pagal dvišalį susitarimą su trečiąja šalimi.

4.  Kompetentingos institucijos užtikrina, kad vykdydami savo misiją kontroliuojantys stebėtojai turėtų ryšių priemones, nepriklausomas nuo žvejybos laivo ryšių sistemos.

5.  Šios taisyklės neturi įtakos žvejybos laivo kapitono kaip vienintelio atsakingo už laivo operacijas asmens įgaliojimams.

94 straipsnis

Kontroliuojančių stebėtojų nepriklausomumas

Kad būtų nepriklausomi nuo ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ savininko, operatoriaus, kapitono ir įgulos narių, kaip nustatyta Kontrolės reglamento 73 straipsnio 2 dalyje, kontroliuojantys stebėtojai negali būti:

  ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ kapitono ar kito įgulos nario giminaičiai arba darbuotojai, taip pat ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ , į kurį jie paskirti, kapitono, savininko arba operatoriaus atstovai,

  ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ , į kurį jie paskirti, kapitono, įgulos nario, kapitono atstovo, savininko arba operatoriaus kontroliuojamos bendrovės darbuotojai.

95 straipsnis

Kontroliuojančių stebėtojų pareigos

1.  Kontroliuojantys stebėtojai tikrina susijusius dokumentus ir registruoja žvejybos veiklą ►M1  Sąjungos žvejybos laive ◄ , kuriame jie dislokuoti, kaip nurodyta XXV priede.

2.   ►M1  Sąjungos žvejybos laive ◄ esantys kontroliuojantys stebėtojai prireikus instruktuoja į laivą atvykusius pareigūnus, kurie rengiasi pradėti to žvejybos laivo inspektavimą. Jei ►M1  Sąjungos žvejybos laive ◄ yra tokia galimybė, tam tikrais atvejais instruktavimas vyksta uždarame susitikime.

3.  Kontroliuojantys stebėtojai parengia Kontrolės reglamento 73 straipsnio 5 dalyje nurodytą ataskaitą pagal XXVI priede nustatytą formą. Šią ataskaitą jie nedelsdami ir ne vėliau kaip per 30 dienų po užduoties atlikimo perduoda savo institucijoms ir vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms. Jų kompetentingos institucijos, gavusios prašymą, pateikia šią ataskaitą pakrantės valstybei narei, Komisijai arba jos paskirtai įstaigai. Kitoms valstybėms narėms prieinamose ataskaitų kopijose gali būti nepateikiama informacijos apie vietą, kur buvo sužvejotos žuvys kiekvienos žvejybos operacijos pradžios ir pabaigos pozicijų atžvilgiu, bet gali būti pateikiama informacija apie per dieną sužvejotą kiekį gyvojo svorio ekvivalentu kilogramais pagal rūšis ir ICES kvadratą arba kitą zoną, priklausomai nuo situacijos.

▼M1 —————

▼BVI

ANTRAŠTINĖ DALIS

INSPEKTAVIMASI

SKYRIUS

Inspektavimo vykdymas1

skirsnis

Bendrosios nuostatos

97 straipsnis

Pareigūnai, įgalioti vykdyti inspektavimą jūroje ir sausumoje

1.  Pareigūnai, atsakingi už inspektavimo vykdymą, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 74 straipsnyje, yra įgalioti valstybių narių kompetentingų institucijų. Tuo tikslu valstybės narės savo pareigūnams suteikia tarnybines korteles, kuriose nurodoma jų tapatybė ir jų vykdomos pareigos. Kiekvienas pareigūnas darbo metu minėtą kortelę turi su savimi ir inspektavimo metu atsiradus galimybei nedelsdamas ją pateikia.

2.  Valstybės narės suteikia savo pareigūnams tinkamus įgaliojimus, reikalingus kontrolei, inspektavimui ir vykdymo užtikrinimui vykdyti pagal šį reglamentą ir bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių vykdymui užtikrinti.

98 straipsnis

Bendrieji principai

1.  Nepažeisdamos daugiamečių planų nuostatų, rinkdamosi inspektavimo objektus valstybių narių kompetentingos institucijos laikosi rizika grindžiamo požiūrio ir naudojasi visa turima informacija. Laikydamiesi šio požiūrio pareigūnai vykdo inspektavimą pagal šiame skyriuje išdėstytas taisykles.

2.  Nepažeisdamos daugiamečių planų nuostatų, valstybės narės koordinuoja kontrolės, inspektavimo ir vykdymo užtikrinimo veiklą. Tuo tikslu jos priima ir vykdo nacionalines kontrolės veiksmų programas, nurodytas Kontrolės reglamento 46 straipsnyje, ir bendros kontrolės programas, nurodytas Kontrolės reglamento 94 straipsnyje, apimančias tiek veiklą jūroje, tiek sausumoje, kad užtikrintų bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymąsi.

3.  Laikydamasi rizika grindžiamos kontrolės ir vykdymo užtikrinimo strategijos, kiekviena valstybė narė objektyviai vykdo reikalingą inspektavimą, kad užkirstų kelią žuvininkystės produktų, gautų iš veiklos, kuri vykdoma nesilaikant bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių, laikymui laive, perkrovimui, iškrovimui, perkėlimui į narvus ir ūkius, apdorojimui, transportavimui, sandėliavimui, pardavimui ir atsargų kaupimui.

4.  Inspektavimo užduotys vykdomos stengiantis visiškai nepakenkti inspektuojamų žuvininkystės produktų higienai ir kokybei.

5.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės su žuvininkyste susijusios informacinės sistemos sudarytų galimybes tiesiogiai elektroniniu būdu keistis informacija apie uosto valstybės inspektavimą tarpusavyje, su kitomis valstybėmis narėmis, Komisija ir jos paskirta įstaiga, priklausomai nuo situacijos, pagal Kontrolės reglamento 111 straipsnį.

99 straipsnis

Pareigūnų pareigos prieš inspektavimą

Jei yra galimybė, prieš inspektavimą pareigūnai surenka visą reikiamą informaciją, įskaitant:

a) žvejybos licencijų ir žvejybos leidimų duomenis;

b) LSS informaciją apie einamąjį žvejybos reisą;

c) iš oro atliekamos priežiūros duomenis ir kitus pastebėjimus;

d) ankstesnio inspektavimo įrašus ir vėliavos valstybės narės tinklavietės saugiojoje dalyje esančią informaciją apie susijusį ►M1  Sąjungos žvejybos laivą ◄ .

100 straipsnis

Pareigūnų, įgaliotų vykdyti inspektavimą, pareigos

1.  Pareigūnai, įgalioti vykdyti inspektavimą, patikrina ir pažymi reikiamus punktus, nustatytus atitinkamame inspektavimo ataskaitos inspektavimo modulyje, pateiktame XXVII priede. Tuo tikslu, laikydamiesi nacionalinių teisės aktų, jie gali fotografuoti, daryti vaizdo ir garso įrašus ir prireikus imti pavyzdžius.

2.  Pareigūnai netrukdo bet kokiam operatoriui inspektavimo operacijų metu pasinaudoti teise bendrauti su vėliavos valstybės narės kompetentingomis institucijomis.

3.  Pareigūnai atsižvelgia į visą informaciją, kurią pagal šio reglamento 95 straipsnio 2 dalį suteikia kontroliuojantis stebėtojas inspektuojamame žvejybos laive.

4.  Užbaigę inspektavimą, pareigūnai trumpai informuoja operatorius, kiek to reikia, apie žuvininkystės taisykles, taikomas esamomis aplinkybėmis.

5.  Jei neaptikta jokių akivaizdžių pažeidimų įrodymų, užbaigę inspektavimą, pareigūnai kuo greičiau palieka žvejybos laivą arba patikrintas patalpas.

101 straipsnis

Valstybių narių, Komisijos ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūros pareigos

1.  Valstybių narių kompetentingos institucijos ir, tam tikrais atvejais, Komisija ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūra užtikrina, kad jų pareigūnai ne tik būtų mandagūs ir dėmesingi, bet ir vykdytų inspektavimą profesionaliai, laikydamiesi aukštų standartų.

2.  Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos nustato tvarką, kuria užtikrinama, kad bet koks operatorių pateiktas nusiskundimas pareigūnų vykdomu inspektavimu būtų sąžiningai ir nuodugniai išnagrinėtas laikantis nacionalinių teisės aktų.

3.  Pakrantės valstybės narės gali, esant atitinkamiems susitarimams su žvejybos laivo vėliavos valstybe nare, pakviesti tos valstybės narės kompetentingų institucijų pareigūnus dalyvauti tos valstybės narės žvejybos laivų inspektavime, kai tie laivai vykdo veiklą pakrantės valstybės narės vandenyse arba yra iškraunami jos uostuose.2

skirsnis

Inspektavimas jūroje

102 straipsnis

Bendrosios inspektavimo jūroje nuostatos

1.  Bet koks laivas, naudojamas kontrolės, taip pat priežiūros tikslais, turi turėti aiškiai matomą gairelę arba simbolį, kaip parodyta XXVIII priede.

2.  Patikros motorlaivis, naudojamas siekiant palengvinti inspektavimą vykdančių pareigūnų perkėlimą, turi iškelti panašią vėliavą arba patikros motorlaiviui tinkančio dydžio gairelę, kad būtų matyti, jog jis atlieka žvejybos inspektavimo užduotis.

3.  Asmenys, atsakingi už laivų inspektavimą, laikosi jūreivystės taisyklių ir manevruoja saugiu atstumu nuo žvejybos laivo, laikydamiesi tarptautinių taisyklių susidūrimams jūroje išvengti.

103 straipsnis

Įsilaipinimas į žvejybos laivą jūroje

1.  Už inspektavimo vykdymą atsakingi pareigūnai užtikrina, kad nebūtų imamasi jokių veiksmų, kurie galėtų kelti grėsmę žvejybos laivo ir jo įgulos saugumui.

2.  Pareigūnai nereikalauja, kad žvejybos laivo, į kurį jie įsilaipina arba iš kurio išsilaipina, kapitonas sustotų ar imtų manevruoti žvejybos metu, arba nutrauktų žvejybos įrankių nuleidimą arba iškėlimą. Tačiau pareigūnai gali reikalauti laikinai nutraukti arba atidėti žvejybos įrankių nuleidimą, kad jie galėtų saugiai įsilaipinti į laivą arba iš jo išsilaipinti, kol jie įsilaipins į žvejybos laivą arba iš jo išsilaipins. Įsilaipinimo į laivą atveju toks atidėjimas neviršija 30 minučių po to, kai pareigūnai įsilaipina į žvejybos laivą, nebent nustatomas koks nors pažeidimas. Ši nuostata neturi įtakos pareigūnų galimybei reikalauti, kad inspektavimo tikslu žvejybos įrankiai būtų traukiami.

104 straipsnis

Laive atliekami veiksmai

1.  Vykdydami inspektavimą, pareigūnai patikrina ir pažymi visus reikiamus punktus, nustatytus atitinkamame inspektavimo ataskaitos modulyje, pateiktame šio reglamento XXVII priede.

2.  Pareigūnai gali pareikalauti kapitono, kad inspektavimo tikslu žvejybos įrankiai būtų traukiami.

3.  Inspektavimo grupes paprastai sudaro du pareigūnai. Prireikus prie inspektavimo grupių gali prisijungti papildomi pareigūnai.

4.  Inspektavimas trunka ne ilgiau kaip keturias valandas arba kol tinklas ištraukiamas ir kol patikrinamas tinklas bei sužvejotos žuvys, priklausomai nuo to, kas trunka ilgiau. Tai netaikoma tuo atveju, kai nustatomas akivaizdus pažeidimas arba kai pareigūnams reikia papildomos informacijos.

5.  Jei nustatomas akivaizdus pažeidimas, prie kurios nors žvejybos įrankio arba žvejybos laivo dalies, įskaitant žuvininkystės produktų konteinerius ir skyrių (-us), kuriame (-iuose) jie gali būti sukrauti, gali būti gerai pritvirtinami atpažinimo ženklai ir plombos, o pareigūnas (-ai) lieka laive tiek laiko, kiek reikia atitinkamoms priemonėms užbaigti, kad būtų užtikrintas visų akivaizdaus pažeidimo įrodymų saugumas ir tęstinumas.3

skirsnis

Inspektavimas uoste

105 straipsnis

Pasirengimas inspektavimui

1.  Nepažeidžiant specialiose kontrolės ir inspektavimo programose ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008 ( 10 ) 9 straipsnyje nustatytų standartų, žvejybos laivo inspektavimas vykdomas uoste arba iškrovimo metu tokiais atvejais:

a) įprasta tvarka, remiantis rizika grindžiamu valdymu pagrįsta atrankos metodika; arba

b) kai įtariama, kad nesilaikoma bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių.

2.  1 dalies b punkte nurodytu atveju, nepažeisdamos šio reglamento 106 straipsnio 2 dalies paskutinio sakinio, valstybių narių kompetentingos institucijos užtikrina, kad į uostą atvykusį žvejybos laivą, kurį ruošiamasi inspektuoti uoste, pasitiktų jų pareigūnai.

3.  1 dalimi nepanaikinama valstybėms narėms suteikta galimybė inspektavimą atlikti atsitiktine tvarka.

106 straipsnis

Inspektavimas uoste

1.  Vykdydami inspektavimą, pareigūnai patikrina ir pažymi visus reikiamus punktus, nustatytus atitinkamame inspektavimo ataskaitos modulyje, pateiktame šio reglamento XXVII priede. Pareigūnai laikosi visų konkrečių reikalavimų, kurie taikomi inspektuojamam žvejybos laivui, visų pirma susijusių daugiamečių planų nuostatų.

2.  Vykdydami iškrovimo inspektavimą, pareigūnai stebi visą iškrovimo procesą nuo atitinkamos operacijos pradžios iki pabaigos. Atliekama kryžminė patikra, siekiant nustatyti, ar atitinka į išankstinį pranešimą apie atvykimą iškrauti žuvininkystės produktus įrašyti kiekiai pagal rūšis, žvejybos žurnale įrašyti kiekiai pagal rūšis ir iškrauti arba perkrauti (priklausomai nuo situacijos) kiekiai pagal rūšis. Šia nuostata nepanaikinama inspektavimo, atliekamo pradėjus iškrauti produktus, galimybė.

3.  Valstybės narės užtikrina veiksmingą patalpų, naudojamų žuvininkystės veiklai ir paskesniam žuvininkystės produktų apdorojimui, inspektavimą ir kontrolę.

▼M1

107 straipsnis

Iškraunamų tam tikrų pelaginių rūšių žuvų inspektavimas

Iškraunant šio reglamento 78 straipsnyje nurodytas atlantines silkes, atlantines skumbres, paprastąsias staurides ir šiaurinius žydruosius merlangus, valstybės narės kompetentingos institucijos užtikrina, kad būtų atliktas išsamus ne mažesnio kaip 7,5 % iškrauto kiekvienos rūšies žuvų kiekio ir ne mažesnio kaip 5 % iškrauto žuvų kiekio inspektavimas.

▼B4

skirsnis

Transporto inspektavimas

108 straipsnis

Bendrieji principai

1.  Nepažeidžiant daugiamečių planų nuostatų, transporto inspektavimas gali būti vykdomas bet kur ir bet kuriuo metu nuo žuvininkystės produktų iškrovimo iki atvežimo į pardavimo arba apdorojimo vietą. Atliekant inspektavimą imamasi reikiamų priemonių nenutrūkstamam inspektuojamų žuvininkystės produktų šaldymo grandinės veikimui užtikrinti.

2.  Nepažeidžiant daugiamečių planų ir nacionalinių kontrolės programų arba specialių kontrolės ir inspektavimo programų nuostatų, kai tik įmanoma, transporto inspektavimas turėtų apimti fizinį pervežamų produktų patikrinimą.

3.  Vykdant fizinį pervežamų žuvininkystės produktų patikrinimą, imamas skirtingų pervežamos partijos arba partijų dalių tipinis pavyzdys.

4.  Vykdydami transporto inspektavimą, pareigūnai patikrina ir pažymi visus punktus, nurodytus Kontrolės reglamento 68 straipsnio 5 dalyje, ir visus reikiamus punktus šio reglamento XXVII priede pateiktame ataskaitos modulyje. Jie taip pat patikrina, ar pervežamų žuvininkystės produktų kiekiai atitinka važtos dokumente nurodytą informaciją.

109 straipsnis

Užplombuotos transporto priemonės

1.  Kai transporto priemonė arba konteineris yra užplombuoti siekiant išvengti manipuliavimo kroviniu, valstybės narės kompetentingos institucijos užtikrina, kad plombų serijos numeriai būtų pažymėti važtos dokumente. Pareigūnai patikrina, ar plombos nepažeistos ir ar serijos numeriai atitinka nurodytuosius važtos dokumente.

2.  Kai plombos nuimamos siekiant palengvinti krovinio inspektavimą iki krovinį atvežant į galutinę paskirties vietą, pareigūnai pradinę plombą pakeičia nauja ir važtos dokumente įrašo plombos informaciją ir priežastis, dėl kurių buvo nuimta pradinė plomba.5

skirsnis

Rinkos inspektavimas

110 straipsnis

Bendrieji principai

Pareigūnai patikrina ir pažymi visus reikiamus punktus, išvardytus atitinkamame inspektavimo modulyje, pateiktame šio Reglamento XXVII priede, lankydamiesi šaldymo sandėliuose, didmeninės ir mažmeninės prekybos vietose, restoranuose ir kitose patalpose, kur žuvys laikomos ir (arba) parduodamos po iškrovimo.

111 straipsnis

Papildomos metodikos ir technologijos

Be XXVII priede išvardytų punktų, valstybės narės gali naudotis turimomis metodikomis ir technologijomis, kad identifikuotų ir patvirtintų žuvininkystės produktus, jų šaltinį ar kilmę ir tiekėjus, taip pat juos sužvejojusius laivus ar gamybos vienetus.

▼M1

112 straipsnis

Žuvininkystės produktų, kuriems taikoma sandėliavimo sistema, kontrolė

Pareigūnai patikrina, ar žuvininkystės produktai, kuriems taikoma Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 30 straipsnyje nurodyta sandėliavimo sistema, atitinka minėtame 30 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 508/2014 ( 11 ) 67 straipsnyje nustatytas sąlygas.

▼BII

SKYRIUS

Operatorių pareigos

113 straipsnis

Bendrosios operatorių pareigos

1.  Visi operatoriai, veikiantys valstybės narės jurisdikcijoje, gali būti inspektuojami, siekiant nustatyti, kaip jie laikosi savo pareigų pagal bendrąją žuvininkystės politiką.

2.  Visi inspektuojami operatoriai:

a) padeda pareigūnams ir, jiems paprašius, pateikia reikalingą su žvejybos veikla susijusią informaciją ir dokumentus, taip pat, tam tikrais atvejais, jų kopijas ir užtikrina prieigą prie susijusių duomenų bazių; dokumentai turi būti užpildyti ir laikomi elektroniniu arba popieriniu formatu pagal bendrosios žuvininkystės politikos taisykles;

b) padeda patekti į visas laivų, patalpų ar bet kokių transporto priemonių, įskaitant orlaivių ir transporto priemonių su oro pagalve, naudojamų žvejybos ir apdorojimo veikloje, dalis;

c) pareigūnams atliekant inspektavimo užduotis, visada užtikrina jų saugumą, aktyviai jiems padeda ir su jais bendradarbiauja;

d) netrukdo inspektavimo užduotis atliekantiems pareigūnams, nebaugina jų ir nesikiša į veiklą, neskatina kito asmens jiems trukdyti, juos bauginti ar kištis į jų veiklą ir neleidžia kitam asmeniui jiems trukdyti, jų bauginti ar kištis į jų veiklą;

e) kai įmanoma, suteikia nuošalią vietą susitikimui, kurio metu kontroliuojantis stebėtojas instruktuoja pareigūnus, kaip nurodyta šio reglamento 95 straipsnio 2 dalyje.

114 straipsnis

Kapitono pareigos inspektavimo metu

1.  Tikrinamo žvejybos laivo kapitonas arba jo atstovas:

a) pareigūnams padeda saugiai ir veiksmingai įsilaipinti pagal geros jūreivystės taisykles, kai duodamas atitinkamas signalas pagal Tarptautinį signalų sąvadą arba kai laivas arba sraigtasparnis, kuriame yra pareigūnas, radijo ryšiu praneša apie ketinimą įsilaipinti;

b) parūpina trapą, atitinkantį XXIX priedo reikalavimus, kad užtikrintų saugų ir patogų patekimą į bet kokį laivą, į kurį patekti reikia lipti 1,5 metro ar daugiau;

c) sudaro sąlygas pareigūnams atlikti inspektavimo užduotis, suteikdamas prašomą ir pagrįstą pagalbą;

d) leidžia pareigūnui (-ams) susisiekti su vėliavos valstybe, pakrantės valstybe ir inspektuojančia valstybe;

e) įspėja pareigūnus apie konkrečius pavojus saugai žvejybos laive;

f) sudaro sąlygas pareigūnams patekti į visas laivo zonas, prieiti prie visų apdorotų ir neapdorotų sužvejotų žuvų, visų žvejybos įrankių ir visos susijusios informacijos bei dokumentų;

g) pasirūpina saugiu inspektavimą užbaigusių pareigūnų išlaipinimu.

2.  Kapitonų neprašoma atskleisti neskelbtiną komercinę informaciją atvirais radijo kanalais.III

SKYRIUS

Inspektavimo ataskaita

115 straipsnis

Bendrosios inspektavimo ataskaitų taisyklės

1.  Nepažeidžiant specialiųjų taisyklių, priimtų regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų, inspektavimo ataskaitose, nurodytose Kontrolės reglamento 76 straipsnyje, pateikiama reikiama informacija, nurodyta XXVII priede nustatytame atitinkamame modulyje. Pareigūnai užpildo ataskaitas inspektavimo metu arba kuo greičiau užbaigę inspektavimą.

2.  Kai inspektavimo metu nustatomas akivaizdus pažeidimas, į inspektavimo ataskaitą įtraukiami teisiniai ir materialiniai aspektai kartu su visa kita informacija, susijusia su pažeidimu. Kai inspektavimo metu nustatomi keli pažeidimai, inspektavimo ataskaitoje pažymimi svarbūs kiekvieno pažeidimo aspektai.

3.  Inspektavimo pabaigoje pareigūnai praneša išvadas fiziniam asmeniui, atsakingam už inspektuojamą žvejybos laivą, transporto priemonę, orlaivį, transporto priemonę su oro pagalve ar patalpas (operatoriui). Operatoriui suteikiama galimybė pateikti pastabas apie inspektavimą ir jo išvadas. Operatoriaus pastabos pažymimos inspektavimo ataskaitoje. Tais atvejais, kai pareigūnai nekalba ta pačia kalba kaip tikrinamas operatorius, jie imasi tinkamų priemonių, kad jų išvados būtų suprastos.

4.  Jei reikia, operatorius turi teisę susisiekti su savo atstovu arba savo vėliavos valstybės narės kompetentingomis institucijomis, jei kyla rimtų sunkumų dėl inspektavimo rezultatų ir po jo parengtos ataskaitos supratimo.

5.  Sprendimas dėl elektroninio perdavimo formos, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 76 straipsnio 1 dalyje, priimamas po valstybių narių ir Komisijos konsultacijų.

116 straipsnis

Inspektavimo ataskaitų pildymas

1.  Kai inspektavimo ataskaita pildoma ranka popieriuje, ji turi būti įskaitoma, neištrinama ir aiškiai surašyta. Jokio ataskaitos įrašo negalima pašalinti ar pakeisti. Jei ranka surašytoje ataskaitoje padaroma klaida, neteisingas įrašas tvarkingai perbraukiamas ir patvirtinamas susijusio pareigūno inicialais.

2.  Už inspektavimą atsakingas pareigūnas pasirašo ataskaitą. Operatorius pakviečiamas pasirašyti ataskaitą. Nepažeidžiant nacionalinių teisės aktų, jo (jos) parašas reiškia, kad ataskaita pripažįstama, bet nereiškia, kad sutinkama su jos turiniu.

3.  Pareigūnai šio reglamento 115 straipsnyje numatytas inspektavimo ataskaitas gali rengti elektroniniu būdu.

117 straipsnis

Inspektavimo ataskaitos kopija

Šio reglamento 116 straipsnyje nurodytos inspektavimo ataskaitos kopija siunčiama operatoriui ne vėliau kaip 15 darbo dienų po inspektavimo pabaigos ir laikantis valstybės narės, kuri į inspektavimo vietą turi suverenias teises arba kai ta vieta priklauso jos jurisdikcijai, nacionalinių teisės aktų. Jei nustatomas pažeidimas, ataskaitos turinys atskleidžiamas laikantis susijusios valstybės narės įstatymų dėl informacijos atskleidimo.IV

SKYRIUS

Elektroninė duomenų bazė

118 straipsnis

Elektroninė duomenų bazė

1.  Valstybės narės į savo nacionalines kontrolės programas įtraukia tvarką, pagal kurią jų pareigūnai pildo popierines arba elektronines inspektavimo ataskaitas. Šios ataskaitos įkeliamos į Kontrolės reglamento 78 straipsnyje nurodytą elektroninę duomenų bazę ir užtikrinamos šio reglamento XXIV priedo 2 punkte nurodytos funkcijos. Elektroninėje duomenų bazėje pateikiamą būtinąją informaciją sudaro tie punktai, kurie yra pažymėti pagal šio reglamento 115 straipsnio 1 dalį ir nurodyti kaip privalomi XXVII priede. Popierinės inspektavimo ataskaitos taip pat nuskenuojamos į duomenų bazę.

2.  Duomenų bazė prieinama Komisijai ir jos paskirtai įstaigai, laikantis Kontrolės reglamento 114, 115 ir 116 straipsniuose nustatytos tvarkos. Pagal jungtinės veiklos planą atitinkami duomenys duomenų bazėje taip pat prieinami kitoms valstybėms narėms.

3.  Inspektavimo ataskaitų duomenys saugomi duomenų bazėje ne trumpiau kaip trejus metus.V

SKYRIUS

Sąjungos inspektoriai

119 straipsnis

Pranešimas apie Sąjungos inspektorius

1.  Valstybės narės ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūra per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo elektroniniu būdu praneša Komisijai savo pareigūnų, kurie turi būti įtraukti į Kontrolės reglamento 79 straipsnyje nurodytą Sąjungos inspektorių sąrašą, pavardes.

2.  Į sąrašą įtraukiami pareigūnai:

a) turi didelę patirtį žvejybos kontrolės ir inspektavimo srityje;

b) puikiai išmano Europos Sąjungos žuvininkystės teisės aktus;

c) gerai moka vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų ir pakankamai gerai moka antrą;

d) yra fiziškai pasirengę vykdyti pareigas;

e) tam tikrais atvejais – yra gavę būtiną mokymą, susijusį su sauga jūroje.

120 straipsnis

Sąjungos inspektorių sąrašas

1.  Remdamasi valstybių narių ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūros pranešimais, Komisija per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo patvirtina Sąjungos inspektorių sąrašą.

2.  Sudarius pirminį sąrašą valstybės narės ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūra praneša Komisijai iki kiekvienų metų spalio mėn. apie bet kokį sąrašo pakeitimą, kurį jos nori padaryti kitais kalendoriniais metais. Komisija atitinkamai pakeičia sąrašą iki kiekvienų metų gruodžio 31 d.

3.  Sąrašas ir jo pakeitimai skelbiami oficialioje Europos žuvininkystės kontrolės agentūros tinklavietėje.

121 straipsnis

Pranešimas apie Sąjungos inspektorius regioninėms žuvininkystės valdymo organizacijoms

Komisijos paskirta įstaiga perduoda regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos sekretoriatui Sąjungos inspektorių, kurie vykdys inspektavimą tos organizacijos sistemoje, sąrašą.

122 straipsnis

Sąjungos inspektorių teisės ir pareigos

1.  Vykdydami savo pareigas Sąjungos inspektoriai laikosi Europos Sąjungos teisės aktų ir, kai tai taikoma, valstybės narės, kurioje vykdomas inspektavimas, arba, kai inspektavimas vykdomas ne ►M1  Sąjungos vandenyse ◄ , inspektuojamo žvejybos laivo vėliavos valstybės narės nacionalinių teisės aktų ir atitinkamų tarptautinių taisyklių.

2.  Sąjungos inspektoriai pateikia tarnybinę kortelę, kurioje nurodyta jų tapatybė ir vykdomos pareigos. Tuo tikslu jiems suteikiamas tapatybės dokumentas, kurį išduoda Komisija arba Europos žuvininkystės kontrolės agentūra ir kuriame nurodoma jų tapatybė ir pareigos.

3.  Valstybės narės sudaro sąlygas Sąjungos inspektoriams vykdyti savo pareigas ir suteikia jiems paramą, kuri reikalinga jų užduotims atlikti.

4.  Valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti Sąjungos inspektoriams padėti nacionaliniams inspektoriams atliekant jų pareigas.

5.  Šio reglamento 113 ir 114 straipsniai taikomi atitinkamai.

123 straipsnis

Ataskaitos

1.  Sąjungos inspektoriai kasdien pateikia jų vykdomos inspektavimo veiklos suvestinę, įskaitant kiekvieno inspektuoto žvejybos laivo arba motorlaivio pavadinimą ir identifikacijos numerį ir atlikto inspektavimo tipą, valstybės narės, kurios vandenyse buvo vykdomas inspektavimas, kompetentingoms institucijoms, o kai inspektavimas buvo vykdomas ne ►M1  Sąjungos vandenyse ◄ , inspektuoto ►M1  Sąjungos žvejybos laivo ◄ vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms, taip pat Europos žuvininkystės kontrolės agentūrai.

2.  Jei Sąjungos inspektoriai inspektavimo metu nustato pažeidimą, jie nedelsdami pakrantės valstybės narės kompetentingoms institucijoms, o kai inspektavimas buvo vykdomas ne ►M1  Sąjungos vandenyse ◄ , inspektuojamo žvejybos laivo vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūrai pateikia apibendrintą inspektavimo ataskaitą. Tokioje apibendrintoje inspektavimo ataskaitoje nurodoma bent inspektavimo data ir vieta, inspektavimo platformos identifikacija, inspektavimo užduoties identifikacija ir nustatyto pažeidimo tipas.

3.  Sąjungos inspektoriai per septynias dienas nuo inspektavimo dienos inspektuoto žvejybos laivo arba motorlaivio vėliavos valstybės kompetentingoms institucijoms ir valstybės narės, kurios vandenyse buvo vykdomas inspektavimas, kompetentingoms institucijoms pateikia visos inspektavimo ataskaitos kopiją ir pažymi reikiamus punktus atitinkamame inspektavimo ataskaitos inspektavimo modulyje, pateiktame XXVII priede. Jei Sąjungos inspektoriai nustato pažeidimą, visos inspektavimo ataskaitos kopija taip pat siunčiama Europos žuvininkystės kontrolės agentūrai.

4.  Šiame straipsnyje nurodytos kasdieninės ataskaitos ir inspektavimo ataskaitos gavus prašymą siunčiamos Komisijai.

124 straipsnis

Tolesni veiksmai po ataskaitų pateikimo

1.  Valstybės narės reaguoja į Sąjungos inspektorių pagal šio reglamento 123 straipsnį pateiktas ataskaitas taip pat, kaip į jų pačių pareigūnų pateiktas ataskaitas.

2.  Sąjungos inspektorių paskyrusi valstybė narė arba, tam tikrais atvejais, Komisija arba Europos žuvininkystės kontrolės agentūra bendradarbiauja su valstybe nare, reaguojančia į Sąjungos inspektoriaus pateiktą ataskaitą, siekdama palengvinti teisines ir administracines procedūras.

3.  Paprašius Sąjungos inspektorius padeda ir duoda parodymus bet kurios valstybės narės vykdomose pažeidimų nagrinėjimo procedūrose.VII

ANTRAŠTINĖ DALIS

VYKDYMO UŽTIKRINIMAS

UŽ SUNKIUS PAŽEIDIMUS SKIRIAMŲ TAŠKŲ SISTEMA

125 straipsnis

Už sunkius pažeidimus skiriamų taškų sistemos sukūrimas ir jos veikimas

Kiekviena valstybė narė skiria kompetentingas nacionalines institucijas, kurios atsako už:

a) taškų, skiriamų už sunkius pažeidimus, sistemos sukūrimą, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 92 straipsnio 1 dalyje;

b) atitinkamo taškų skaičiaus skyrimą žvejybos licencijos turėtojui;

c) atitinkamam žvejybos laivui skirtų taškų perdavimą būsimam žvejybos licencijos turėtojui, kai tas laivas parduodamas, perduodamas ar kai kitaip pasikeičia laivo savininkas; ir

d) tinkamos kiekvienos žvejybos licencijos turėtojui skirtų arba perduotų taškų apskaitos vedimą.

126 straipsnis

Taškų skyrimas

1.  Taškų už sunkius pažeidimus skaičių pagal XXX priedą susijusio žvejybos laivo žvejybos licencijos turėtojui skiria vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija.

▼M1

2.  Jei per vieną inspektavimą nustatoma, kad tas pats licenciją turintis fizinis arba juridinis asmuo padarė du ar daugiau sunkių pažeidimų, žvejybos licencijos turėtojui už kiekvieną sunkų pažeidimą pagal 1 dalį skiriami taškai, tačiau už visus tuos pažeidimus iš viso skiriama ne daugiau kaip 12 taškų.

▼B

3.  Žvejybos licencijos turėtojas informuojamas apie tai, kad jam skirti taškai.

4.  Taškai licencijos turėtojui skiriami tą dieną, kuri nustatyta sprendime dėl taškų skyrimo. Valstybės narės užtikrina, kad dėl nacionalinių taisyklių, susijusių su peržiūros proceso sustabdomuoju poveikiu, taškų sistema netaptų neveiksminga.

5.  Jei sunkus pažeidimas nustatomas valstybėje narėje, kitoje nei vėliavos valstybė narė, taškus skiria šio reglamento 125 straipsnyje nurodytos vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos, gavusios pranešimą pagal Kontrolės reglamento 89 straipsnio 4 dalį.

127 straipsnis

Pranešimas apie sprendimus

Jei pagal šio reglamento 125 straipsnį paskirta institucija nėra Kontrolės reglamento 5 straipsnio 5 dalyje nurodyta viena institucija, pastaroji informuojama apie visus pagal šią antraštinę dalį priimamus sprendimus.

128 straipsnis

Nuosavybės teisių perleidimas

Jei žvejybos laivas parduodamas arba kitaip perleidžiamos jo nuosavybės teisės, žvejybos licencijos turėtojas informuoja potencialų būsimą žvejybos licencijos turėtoją apie jam vis dar paskirtų taškų skaičių ir tuo tikslu pateikia kompetentingų institucijų išduotą patvirtintą kopiją.

129 straipsnis

Žvejybos licencijos galiojimo sustabdymas ir jos panaikinimas visam laikui

1.  Žvejybos licencijos turėtojui sukaupus 18, 36, 54 ar 72 taškus, žvejybos licencijos galiojimas automatiškai stabdomas atitinkamai pirmą, antrą, trečią ar ketvirtą kartą Kontrolės reglamento 92 straipsnio 3 dalyje nurodytiems atitinkamiems laikotarpiams.

2.  Žvejybos licencijos turėtojui sukaupus 90 taškų, žvejybos licencija automatiškai panaikinama visam laikui.

130 straipsnis

Tolesni veiksmai po žvejybos licencijos galiojimo sustabdymo ar jos panaikinimo visam laikui

1.  Jei žvejybos licencijos galiojimas sustabdomas ar ji panaikinama visam laikui pagal šio reglamento 129 straipsnį, vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija apie žvejybos licencijos galiojimo sustabdymą ar jos panaikinimą visam laikui nedelsdama informuoja žvejybos licencijos turėtoją.

2.  Gavęs 1 dalyje nurodytą informaciją, žvejybos licencijos turėtojas užtikrina, kad atitinkamu žvejybos laivu vykdoma žvejybos veikla būtų nedelsiant nutraukta. Jis užtikrina, kad tas žvejybos laivas nedelsdamas plauktų į savo registracijos uostą arba vėliavos valstybės narės kompetentingų institucijų nurodytą uostą. Kelionės metu žvejybos įrankiai pritvirtinami ir sudedami pagal Kontrolės reglamento 47 straipsnį. Žvejybos licencijos turėtojas užtikrina, kad visos žvejybos laive esančios sužvejotos žuvys būtų tvarkomos pagal vėliavos valstybės narės kompetentingų institucijų nurodymus.

131 straipsnis

Žvejybos licencijų išbraukimas iš atitinkamų sąrašų

▼M1

1.  Jei pagal šio reglamento 129 straipsnio 1 arba 2 dalį žvejybos licencijos galiojimas sustabdomas arba ji panaikinama visam laikui, Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 24 straipsnio 1 dalyje nurodytame nacionaliniame registre pažymima, kad su žvejybos licencija, kurios galiojimas sustabdytas arba kuri panaikinta visam laikui, siejamas žvejybos laivas žvejybos licencijos neturi. Šis žvejybos laivas taip pat pažymimas ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 24 straipsnio 3 dalyje nurodytame Sąjungos žvejybos laivyno registre.

2.  Žvejybos licencijos panaikinimas visam laikui pagal šio reglamento 129 straipsnio 2 dalį neturi įtakos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 22 straipsnio 7 dalyje nurodytoms licenciją išduodančios valstybės narės viršutinėms žvejybos pajėgumų riboms.

▼B

3.  Valstybių narių kompetentingos institucijos nedelsdamos atnaujina Kontrolės reglamento 116 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą sąrašą ir nurodo visus skirtus taškus ir žvejybos licencijas, kurių galiojimas dėl jų buvo sustabdytas arba kurios dėl jų panaikintos visam laikui, įskaitant tokių priemonių taikymo pradžios datą ir trukmę.

132 straipsnis

Neteisėta žvejyba žvejybos licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpiu arba kai žvejybos licencija panaikinta visam laikui

1.  Jei žvejybos laivas, kurio žvejybos licencijos galiojimas yra sustabdytas arba ji panaikinta visam laikui pagal šio reglamento 129 straipsnį, vykdo žvejybos veiklą žvejybos licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpiu arba visam laikui ją panaikinus, kompetentingos institucijos imasi neatidėliotinų vykdymo užtikrinimo priemonių pagal Kontrolės reglamento 91 straipsnį.

2.  1 dalyje nurodytas žvejybos laivas atitinkamais atvejais gali būti įtraukiamas į NNN žvejybą vykdančių laivų ES sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 27 straipsnį.

133 straipsnis

Taškų panaikinimas

1.  Jei žvejybos licencijos galiojimas buvo sustabdytas pagal šio reglamento 129 straipsnį, taškai, dėl kurių buvo sustabdytas žvejybos licencijos galiojimas, nėra panaikinami. Taikant šio reglamento 129 straipsnį, visi žvejybos licencijos turėtojui naujai paskirti taškai pridedami prie esamų taškų.

2.  Taikant Kontrolės reglamento 92 straipsnio 3 dalį, jei taškai panaikinti pagal Kontrolės reglamento 92 straipsnio 4 dalį, laikoma, kad žvejybos licencijos turėtojo žvejybos licencijos galiojimas nebuvo sustabdytas pagal šio reglamento 129 straipsnį.

3.  Du taškai panaikinami su sąlyga, kad bendra žvejybos licencijos turėtojui, siejamam su atitinkamu žvejybos laivu, skirtų taškų suma viršija du taškus, jei:

a) žvejybos laivas, kuris buvo naudojamas, kai buvo padarytas pažeidimas, už kurį skirti taškai, nuo to laiko naudoja LSS arba nuo to laiko registruoja ir perduoda žvejybos žurnalo ir perkrovimo bei iškrovimo deklaracijų duomenis elektroniniu būdu, nors teisiškai jam šios technologijos neprivalomos; arba

b) žvejybos licencijos turėtojas po to, kai jam skiriami taškai, savanoriškai dalyvauja mokslinėje kampanijoje, skirtoje žvejybos įrankių selektyvumui gerinti; arba

c) žvejybos licencijos turėtojas yra gamintojų organizacijos narys, be to, jis sutinka su žvejybos planu, kurį priėmė gamintojų organizacija metais, einančiais po tų, kuriais buvo skirti taškai, ir pagal kurį žvejybos licencijos turėtojo žvejybos galimybės sumažinamos 10 %; arba

d) žvejybos licencijos turėtojas dalyvauja žvejyboje, kuriai taikoma ekologinio ženklinimo sistema, sukurta siekiant sertifikuoti ir skatinti produktų, gautų iš gerai valdomos jūrų žvejybos, ženklinimą ir spręsti klausimus, susijusius su tausiu žuvininkystės išteklių naudojimu.

Kad sumažintų skirtų taškų skaičių, kiekvienu trejų metų laikotarpiu nuo paskutinio sunkaus pažeidimo padarymo dienos žvejybos licencijos turėtojas gali pasinaudoti viena iš a, b, c arba d punktuose išvardytų galimybių, bet tik vieną kartą ir su sąlyga, kad taip sumažinus taškų skaičių nebūtų panaikinti visi žvejybos licencijoje esantys taškai.

4.  Jei taškai buvo panaikinti pagal 3 dalį, žvejybos licencijos turėtojas apie tokį panaikinimą informuojamas. Žvejybos licencijos turėtojas taip pat informuojamas apie tebegaliojančių taškų skaičių.

134 straipsnis

Žvejybos laivų kapitonams skiriamų taškų sistema

Praėjus šešiems mėnesiams po šios antraštinės dalies taikymo pradžios datos valstybės narės informuoja Komisiją apie Kontrolės reglamento 92 straipsnio 6 dalyje nurodytas nacionalines kapitonams skiriamų taškų sistemas.VIII

ANTRAŠTINĖ DALIS

PRIEMONĖS, KURIOMIS UŽTIKRINAMA, KAD VALSTYBĖS NARĖS LAIKYTŲSI BENDROSIOS ŽUVININKYSTĖS POLITIKOS TIKSLŲ

▼M1 —————

▼BII

SKYRIUS

Žvejybos galimybių išskaitymas

139 straipsnis

Žvejybos galimybių išskaitymo dėl jų panaudojimo viršijimo bendrosios taisyklės

1.  Žvejybos galimybių panaudojimo viršijimo dydis, atsižvelgiant į turimas konkrečiam laikotarpiui nustatytas kvotas ir žvejybos pastangas, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 105 straipsnio 1 dalyje ir 106 straipsnio 1 dalyje, nustatomas remiantis skaičiais, prieinamais penkioliktą mėnesio dieną praėjus mėnesiui po reguliuojamojo laikotarpio pabaigos.

▼M1

2.  Žvejybos galimybių panaudojimo viršijimo dydis nustatomas pagal atitinkamos valstybės narės kiekvieno konkretaus laikotarpio pabaigoje turimas žvejybos galimybes, atsižvelgiant į apsikeitimą žvejybos galimybėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 8 dalį, kvotų perkėlimą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96 ( 12 ) 4 straipsnio 2 dalį, turimų žvejybos galimybių perskirstymą pagal Kontrolės reglamento 37 straipsnį ir žvejybos galimybių išskaitymą pagal Kontrolės reglamento 105, 106 ir 107 straipsnius.

3.  Apsikeitimas konkretaus laikotarpio žvejybos galimybėmis pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 16 straipsnio 8 dalį draudžiamas po paskutinės pirmo mėnesio, einančio po to laikotarpio pabaigos, dienos.

▼B

140 straipsnis

Konsultavimasis dėl žvejybos galimybių išskaitymo

Dėl žvejybos galimybių išskaitymo pagal Kontrolės reglamento 105 straipsnio 4–5 dalis ir 106 straipsnio 3 dalį Komisija konsultuojasi su susijusia valstybe nare, kad išsiaiškintų siūlomas priemones. Susijusi valstybė narė atsakymą Komisijai pateikia per 10 darbo dienų po šios konsultacijos.III

SKYRIUS

Kvotų išskaitymas, kai nesilaikoma bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių

141 straipsnis

Kvotų išskaitymo, kai nesilaikoma bendrosios žuvininkystės politikos tikslų, taisyklės

1.  Kontrolės reglamento 107 straipsnio 2 dalyje nurodytas terminas, per kurį valstybė narė turi įrodyti, kad žvejybos veikla gali būti saugiai vykdoma, taikomas nuo Komisijos rašto valstybei narei datos.

2.  Savo atsakyme pagal Kontrolės reglamento 107 straipsnio 2 dalį valstybės narės pateikia svarius įrodymus, kurie įtikintų Komisiją, kad žvejybos veikla gali būti saugiai vykdoma.

142 straipsnis

Išskaitytinų kiekių nustatymas

1.  Bet koks kvotų išskaitymas pagal Kontrolės reglamento 107 straipsnį yra proporcingas su ištekliais, kuriems taikomas daugiametis planas, susijusių taisyklių nesilaikymo mastui ir pobūdžiui ir grėsmės šių išteklių išsaugojimui dydžiui. Jį nustatant atsižvelgiama į šiems ištekliams padarytą žalą dėl taisyklių, susijusių su ištekliais, kuriems taikomas daugiametis planas, nesilaikymo.

2.  Jeigu išskaitymas pagal 1 dalį iš kvotos, paskirtų išteklių arba išteklių grupės ar jų dalies, kurios atžvilgiu nesilaikoma taisyklių, negali būti atliktas, nes susijusi valstybė visai narė neturi ar turi nepakankamai kvotos, paskirtų išteklių arba išteklių grupės ar jų dalies, Komisija, pasikonsultavusi su ta valstybe nare, gali atlikti kitais metais ar per kelerius ateinančius metus tai valstybei narei tame pačiame geografiniame rajone paskirtų ar tokios pačios komercinės vertės kitų išteklių ar išteklių grupės kvotų išskaitymą pagal 1 dalį.IX

ANTRAŠTINĖ DALIS

DUOMENYS IR INFORMACIJAI

SKYRIUS

Duomenų analizė ir auditas

143 straipsnis

Objektas

Kontrolės reglamento 109 straipsnio 1 dalyje nurodyta kompiuterinė tvirtinimo sistema apima:

a) duomenų bazę ar bazes, kurioje (kuriose) saugomi visi duomenys, kurie turi būti šios sistemos patvirtinti, kaip nurodyta šio reglamento 144 straipsnyje;

b) patvirtinimo procedūras, įskaitant visų šių duomenų kokybės patikras, analizę ir kryžmines patikras, kaip nurodyta šio reglamento 145 straipsnyje;

c) Komisijos arba jos paskirtos įstaigos prieigos prie visų šių duomenų tvarką, kaip nurodyta šio reglamento 146 straipsnyje.

144 straipsnis

Duomenys, kurie turi būti patvirtinti

1.  Siekdamos sukurti kompiuterinę tvirtinimo sistemą, valstybės narės užtikrina, kad visi Kontrolės reglamento 109 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys būtų saugomi kompiuterinėje duomenų bazėje ar bazėse. Elementai, kuriuos būtina įtraukti, yra elementai, išvardyti XXIII priede, elementai, nurodyti kaip privalomi XXVII priede, elementai, nurodyti XII priede, ir elementai, nurodyti XXXII priede. Patvirtinimo sistemoje taip pat gali būti atsižvelgiama į bet kokius kitus duomenis, kurie laikomi reikalingais patvirtinimo procedūroms atlikti.

2.  Patvirtinimo sistema 1 dalyje nurodytais į duomenų bazes įtrauktais duomenimis gali pasinaudoti nuolat ir tikruoju laiku. Patvirtinimo sistema turi tiesioginę prieigą prie visų šių duomenų bazių be žmogaus įsikišimo. Šiuo tikslu visos duomenų bazės ar sistemos, kuriose yra 1 dalyje nurodyti duomenys, valstybėje narėje yra susietos tarpusavyje.

3.  Jei 1 dalyje nurodyti duomenys nėra automatiškai sukeliami į duomenų bazę, valstybės narės numato, kad jie būtų nedelsiant ir laikantis atitinkamuose teisės aktuose nustatytų terminų rankiniu būdu įkelti į duomenų bazes arba suskaitmeninti. Duomenų gavimo ir duomenų įvedimo data teisingai nurodoma duomenų bazėje.

145 straipsnis

Patvirtinimo procedūros

1.  Kompiuterinė tvirtinimo sistema nuolat, sistemingai ir išsamiai patvirtina kiekvieną šio reglamento 144 straipsnio 1 dalyje nurodytą duomenų rinkinį remdamasi kompiuterizuotais algoritmais ir procedūromis. Patvirtinimą sudaro procedūros, skirtos pagrindinių duomenų kokybei kontroliuoti, duomenų formai ir būtiniesiems duomenų reikalavimams patikrinti, taip pat pažangesnė patikra detaliai analizuojant keletą duomenų rinkinio įrašų, naudojant statistinius metodus arba atliekant kryžminę duomenų iš skirtingų šaltinių patikrą.

2.  Kiekvienai patvirtinimo procedūrai nustatoma verslo taisyklė arba verslo taisyklių rinkinys, kuriais nustatoma, koks patvirtinimas atliekamas ta procedūra ir kur saugomi šių patvirtinimų rezultatai. Kai taikoma, nurodoma susijusi nuoroda į teisės aktą, kurio taikymas yra tikrinamas. Komisija, pasitarusi su valstybėmis narėmis, gali nustatyti standartinį verslo taisyklių rinkinį, kuriuo reikia naudotis.

3.  Visi kompiuterinės tvirtinimo sistemos rezultatai, tiek teigiami, tiek neigiami, saugomi duomenų bazėje. Turi būti įmanoma nedelsiant identifikuoti bet kokį neatitikimo ar taisyklių nesilaikymo atvejį, nustatytą tvirtinimo procedūromis, ir kas buvo padaryta šiems neatitikimams ištaisyti. Taip pat turi būti įmanoma išrinkti informaciją apie tai, kokių žvejybos laivų, laivų kapitonų arba operatorių atžvilgiu pakartotinai buvo nustatyta neatitikimų ir galimų taisyklių nesilaikymo atvejų per paskutinius trejus metus.

4.  Su tvirtinimo sistemos nustatytais neatitikimais susiję tolesni veiksmai susiejami su patvirtinimo rezultatais, nurodant patvirtinimo ir tolesnių veiksmų datą.

Jei nustatoma, kad neatitikimas yra neteisingo įrašo rezultatas, tas įrašas duomenų bazėje ištaisomas, aiškiai pažymint, kad duomenys yra taisomi, ir nurodant pradinę vertę arba įrašą ir duomenų taisymo priežastį.

Jei dėl nustatyto neatitikimo atliekami tolesni veiksmai, patvirtinimo rezultatuose, jei taikytina, pateikiama nuoroda į inspektavimo ataskaitą ir tolesnius su ja susijusius veiksmus.

146 straipsnis

Komisijos prieiga

1.  Valstybės narės užtikrina, kad Komisija arba jos paskirta įstaiga bet kuriuo metu turėtų prieigą tikruoju laiku prie:

a) visų šio reglamento 144 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų;

b) visų patvirtinimo sistemai nustatytų verslo taisyklių, kuriose būtų nurodoma apibrėžtis, susiję teisės aktai ir vieta, kurioje saugomi patvirtinimo rezultatai;

c) visų patvirtinimo rezultatų ir tolesnių priemonių su žyma, jei duomenys buvo taisyti, ir su nuoroda į pažeidimo procedūras, jei taikoma.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalies a, b ir c punktuose nurodyti duomenys galėtų būti įvertinti automatiškai keičiantis duomenimis per saugiąsias saityno paslaugas, kaip apibrėžta šio reglamento 147 straipsnyje.

3.  Duomenys pateikiami atsisiųsti, laikantis keitimosi duomenimis formos ir visų duomenų elementų, kaip nurodyta XII priede, ir XML formatu. Kiti duomenų elementai, kurie turi būti prieinami ir nėra nustatyti XII priede, pateikiami XXXII priede nustatyta forma.

4.  Komisijai arba jos paskirtai įstaigai suteikiama galimybė atsisiųsti 1 dalyje nurodytus bet kurio laikotarpio ir bet kurio geografinio rajono duomenis apie atskirą žvejybos laivą arba žvejybos laivų sąrašą.

5.  Gavusi pagrįstą Komisijos prašymą, susijusi valstybė narė nedelsdama ištaiso duomenis, kuriuose Komisija nustatė neatitikimų. Valstybė narė nedelsdama informuoja kitas susijusias valstybes nares apie tokį ištaisymą.

▼M1Ia SKYRIUS

Keitimosi duomenimis taisyklės

146a straipsnis

Šiame skyriuje nustatomos išsamios Kontrolės reglamento 111 ir 116 straipsniuose nurodyto keitimosi duomenimis taisyklės ir Kontrolės reglamento 33 straipsnio 2 ir 4 dalyse bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1006/2008 ( 13 ) 13 straipsnio 2 dalyje nurodyto pranešimų apie sužvejotų žuvų kiekio duomenis teikimo taisyklės.

146b straipsnis

Apibrėžtys

Šiame skyriuje vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

keitimosi duomenimis lygmuo – elektroninis keitimosi žuvininkystės duomenimis tinklas, kuriuo Komisija suteikia galimybę naudotis visoms valstybėms narėms ir savo paskirtai įstaigai, kad jos galėtų standartizuotai keistis duomenimis;

b)

ataskaita – elektroninėmis priemonėmis užregistruota informacija;

c)

pranešimas – perdavimo formatu parengta ataskaita;

d)

prašymas – elektroninis pranešimas, kuriuo prašoma pateikti ataskaitas.

146c straipsnis

Bendrieji principai

1.  Visais pranešimais keičiamasi pagal Jungtinių Tautų Prekybos lengvinimo ir elektroninio verslo centro (UN/CEFACT) standartą P1000. Naudojami tik UN/CEFACT standartų bibliotekomis grindžiamą XML schemos apibrėžtį (XSD) atitinkantys duomenų laukeliai, pagrindiniai komponentai, objektai ir tinkamai suformatuoti pranešimai praplečiamąja žymių (XML) kalba.

2.  XII priede nurodytais UN/CEFACT standartais grindžiami ataskaitų formatai pateikiami Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“.

3.  Visiems pranešimams naudojama Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ pateikta XSD ir tame puslapyje paskelbti kodai.

4.  Data ir laikas perduodami suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

5.  Visoms ataskaitoms suteikiamas unikalusis ataskaitų identifikavimo numeris.

6.  Žvejybos žurnalo duomenims susieti su iškrovimo deklaracijos, perkrovimo deklaracijos, pardavimo pažymos, perėmimo deklaracijos ir važtos dokumentų duomenimis naudojamas unikalusis žmogaus skaitomo formato žvejybos reiso identifikavimo numeris.

7.  Su Sąjungos žvejybos laivais susijusiose ataskaitose pateikiamas Komisijos reglamento (EB) Nr. 26/2004 ( 14 ) 10 straipsnyje nurodytas laivo tapatumo nustatymo (identifikavimo) numeris.

8.  Keitimuisi pranešimais užtikrinti valstybės narės naudoja Europos Komisijos Žuvininkystės svetainėje pateiktus įgyvendinimo dokumentus.

146d straipsnis

Pranešimų perdavimas

1.  Keitimosi duomenimis lygmenyje visi pranešimai perduodami visiškai automatizuotai ir nedelsiant.

2.  Prieš perduodamas pranešimą siuntėjas atlieka automatinį patikrinimą, kad įsitikintų, ar pranešimas atitinka Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ pateiktas būtiniausias patvirtinimo ir patikrinimo taisykles.

3.  Gavęs pranešimą, gavėjas apie tai informuoja siuntėją gavimo patvirtinimo pranešimu, grindžiamu UN/CEFACT standartu P1000-1 „Bendrieji principai“. Laivų stebėjimo sistemos pranešimų ir atsakymų į prašymus gavimas nėra patvirtinimas pranešimu.

4.  Jei siuntėjas dėl techninio gedimo nebegali keistis pranešimais, jis apie problemą informuoja visus gavėjus. Siuntėjas nedelsdamas imasi tinkamų veiksmų problemai išspręsti. Visi gavėjui persiųstini pranešimai turi būti saugomi, kol bus išspręsta problema.

5.  Jei gavėjas dėl techninio gedimo nebegali gauti pranešimų, jis apie problemą informuoja visus siuntėjus. Gavėjas nedelsdamas imasi tinkamų veiksmų problemai išspręsti.

6.  Pataisius siuntėjo sistemos gedimą, siuntėjas kuo skubiau perduoda neišsiųstus pranešimus. Toliau gali būti taikoma rankinių veiksmų procedūra.

7.  Pataisius gavėjo sistemos gedimą, negauti pranešimai pateikiami gavus prašymą. Toliau gali būti taikoma rankinė procedūra.

8.  Siekdami užtikrinti veiklos tęstinumą, visi pranešimų siuntėjai bei gavėjai ir Komisija nustato gedimo įveikimo procedūras.

146e straipsnis

Taisymai

Ataskaitų taisymai įrašomi pirminei ataskaitai naudotu formatu ir nurodoma, kad tai UN/CEFACT standartu P10001 „Bendrieji principai“ grindžiamas ataskaitos pataisymas.

146f straipsnis

Keitimasis laivų stebėjimo sistemos duomenimis

1.  Valstybėms narėms tarpusavyje, taip pat valstybėms narėms ir Komisijai ar jos paskirtai įstaigai keičiantis laivų stebėjimo sistemos duomenų ataskaitomis naudotinas formatas – UN/CEFACT standartu P1000-7 grindžiama laivo buvimo vietos srities XML schemos apibrėžtis.

2.  Vėliavos valstybės narės sistemomis turi būti galima siųsti laivų stebėjimo sistemos pranešimus.

3.  Be to, vėliavos valstybės narės sistemomis turi būti galima atsakyti į prašymus pateikti laivų stebėjimo sistemos duomenis, susijusius su žvejybos reisais, kurie buvo pradėti per praėjusius 36 mėnesius.

146g straipsnis

Keitimasis žvejybos veiklos duomenimis

1.  Valstybėms narėms tarpusavyje, taip pat valstybėms narėms ir Komisijai ar jos paskirtai įstaigai keičiantis žvejybos žurnalų, išankstinių pranešimų, perkrovimo deklaracijų ir iškrovimo deklaracijų duomenimis, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 15, 17, 22 ir 24 straipsniuose, naudotinas formatas – UN/CEFACT standartu P1000-3 grindžiama žvejybos veiklos srities XML schemos apibrėžtis.

2.  Vėliavos valstybės narės sistemomis turi būti galima siųsti pranešimus apie žvejybos veiklą ir atsakyti į prašymus pateikti žvejybos veiklos duomenis, susijusius su žvejybos reisais, kurie buvo pradėti per praėjusius 36 mėnesius.

146h straipsnis

Keitimasis su pardavimu susijusiais duomenimis

1.  Valstybėms narėms tarpusavyje, taip pat valstybėms narėms ir Komisijai ar jos paskirtai įstaigai keičiantis pardavimo pažymų ir perėmimo deklaracijų duomenimis, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 63 ir 67 straipsniuose, naudotinas formatas – UN/CEFACT standartu P1000-5 grindžiama pardavimo srities XML schemos apibrėžtis.

2.  Valstybėms narėms tarpusavyje, taip pat valstybėms narėms ir Komisijai ar jos paskirtai įstaigai keičiantis važtos dokumentų duomenimis, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 68 straipsnyje, naudotinas formatas taip pat grindžiamas UN/CEFACT standartu P1000-5.

3.  Valstybių narių sistemomis turi būti galima siųsti pranešimus apie pardavimo pažymas ir perėmimo deklaracijas, taip pat atsakyti į prašymus pateikti pardavimo pažymų ir perėmimo deklaracijų duomenis, susijusius su operacijomis, vykdytomis per praėjusius 36 mėnesius.

146i straipsnis

Sužvejotų žuvų kiekio suvestinių duomenų perdavimas

1.  Kontrolės reglamento 33 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 13 straipsnio 2 dalyje nurodytiems sužvejotų žuvų kiekio suvestiniams duomenims perduoti Komisijai vėliavos valstybės narės naudoja UN/CEFACT standartu P1000-12 grindžiamos XML schemos apibrėžties formatą.

2.  Rengiami mėnesiniai sužvejotų konkrečių rūšių žuvų kiekio ataskaitų suvestiniai duomenys.

3.  Sužvejotų žuvų kiekio ataskaitose kiekiai nurodomi remiantis iškrautų žuvų kiekiais. Jei sužvejotų žuvų kiekio ataskaita turi būti pateikta pagal Reglamento (EB) Nr. 1006/2008 13 straipsnio 2 dalį ir prieš iškrovimą, pateikiama apytikriai apskaičiuoto sužvejotų žuvų kiekio ataskaita su nuoroda „laive turimas kiekis“. Pataisymas nurodant tikslų žuvų svorį ir iškrovimo vietą perduodamas iki mėnesio, einančio po iškrovimo, 15 dienos.

4.  Jei pagal Sąjungos teisės aktus duomenis apie tam tikrus išteklius ar rūšis reikalaujama pateikti keliose sužvejoto kiekio ataskaitose ir juos apibendrinti įvairiais lygmenimis, duomenys apie šiuos išteklius ar rūšis pateikiami tik išsamiausioje iš reikalaujamų ataskaitų.

146j straipsnis

XML formatų ir įgyvendinimo dokumentų pakeitimai

1.  Sprendimus dėl XML formatų ir įgyvendinimo dokumentų, naudotinų valstybėms narėms tarpusavyje, taip pat valstybėms narėms, Komisijai ar jos paskirtai įstaigai elektroniniu būdu keičiantis duomenimis, pakeitimų, įskaitant pakeitimus, susijusius su 146f, 146g ir 146h straipsnių taikymu, priima Komisija kartu su valstybėmis narėmis.

2.  1 dalyje nurodyti pakeitimai kartu su jų įsigaliojimo datomis aiškiai nurodomi Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“. Tokie pakeitimai įsigalioja ne anksčiau kaip po šešių mėnesių ir ne vėliau kaip po 18 mėnesių, kai dėl jų priimamas sprendimas. Sprendimus dėl laiko terminų priima Komisija kartu su valstybėmis narėmis.

▼BII

SKYRIUS

Valstybių narių tinklavietės

147 straipsnis

Tinklaviečių ir saityno paslaugų veikimas

1.  Kontrolės reglamento 115 ir 116 straipsniuose nurodytų oficialių tinklaviečių sukūrimo tikslais valstybės narės sukuria saityno paslaugas. Šios saityno paslaugos tikruoju laiku generuoja dinamišką turinį oficialioms tinklavietėms ir suteikia automatinę prieigą prie duomenų. Jei reikia, valstybės narės pritaiko savo esamas duomenų bazes arba sukuria naujas, kad suteiktų reikalingą saityno paslaugų turinį.

2.  Saityno paslaugos sudaro sąlygas Komisijai ir jos paskirtai įstaigai bet kuriuo metu gauti visus šio reglamento 148 ir 149 straipsniuose nurodytus duomenis. Automatizuotas sutraukimo mechanizmas paremtas elektroninio keitimosi informacija protokolu ir XII priede nurodyta forma. Saityno paslaugos kuriamos pagal tarptautinius standartus.

3.  Kiekvieno 1 dalyje nurodytos oficialios tinklavietės popuslapio kairėje pusėje, kur išvardyti hipersaitai su visais kitais popuslapiais, pateikiamas meniu. Be to, kiekvieno popuslapio apačioje apibrėžiama atitinkama saityno paslauga.

4.  Saityno paslaugos ir tinklavietės išdėstomos centralizuotai, kiekvienai valstybei narei suteikiant vienintelį prieigos tašką.

5.  Komisija gali nustatyti tinklavietės sąsajos, tarp valstybių narių, Komisijos ir jos paskirtos įstaigos techniškai suderinamų kompiuterinių sistemų ir saityno paslaugų bendrus standartus, technines specifikacijas ir procedūras. Komisija koordinuoja šių specifikacijų ir procedūrų kūrimo procesą, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis.

148 straipsnis

Viešai prieinama tinklavietė ir saityno paslaugos

1.  Viešai prieinamoje tinklavietės dalyje yra apžvalginis puslapis ir įvairūs popuslapiai. Viešame apžvalginiame puslapyje pateikiami hipersaitai su Kontrolės reglamento 115 straipsnio a–g punktuose esančiomis nuorodomis ir nukreipiama į popuslapius, kuriuose pateikiama tame straipsnyje nurodyta informacija.

2.  Kiekviename viešame popuslapyje pateikiamas bent vienas iš Kontrolės reglamento 115 straipsnio a–g punktuose išvardytų informacijos elementų. Popuslapiai bei susijusios saityno paslaugos apima bent XXXIII priede nustatytą informaciją.

149 straipsnis

Saugioji tinklavietė ir saityno paslaugos

1.  Saugiojoje tinklavietės dalyje yra apžvalginis puslapis ir įvairūs popuslapiai. Saugiajame apžvalginiame puslapyje pateikiami hipersaitai su Kontrolės reglamento 116 straipsnio 1 dalies a–h punktuose esančiomis nuorodomis ir nukreipiama į popuslapius, kuriuose pateikiama tame straipsnyje nurodyta informacija.

2.  Kiekviename saugiajame popuslapyje pateikiamas bent vienas iš Kontrolės reglamento 116 straipsnio 1 dalies a–h punktuose išvardytų informacijos elementų. Popuslapiai bei susijusios saityno paslaugos apima bent XXIV priede nustatytą informaciją.

3.  Ir saugioji tinklavietė, ir saugiosios saityno paslaugos remiasi Kontrolės reglamento 116 straipsnio 3 dalyje nurodytais elektroniniais prieigos liudijimais.X

ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮGYVENDINIMASI

SKYRIUS

Savitarpio pagalba1

skirsnis

Bendrosios nuostatos

150 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šiame skyriuje nustatomos valstybių narių administracinio bendradarbiavimo tarpusavyje, su trečiosiomis šalimis, Komisija ir jos paskirta įstaiga siekiant užtikrinti veiksmingą Kontrolės reglamento ir šio reglamento taikymą sąlygos. Valstybėms narėms tai neužkerta kelio diegti kitas administracinio bendradarbiavimo formas.

2.  Pagal šį skyrių valstybės narės neįpareigojamos vienos kitoms teikti pagalbą, jei tuo galėtų būti pažeidžiama jų nacionalinė teisinė sistema, viešoji politika, saugumas ar kiti esminiai interesai. Prieš atmesdama prašymą suteikti pagalbą valstybė narė, kurios prašoma suteikti pagalbą, tariasi su prašymą pateikusia valstybe nare, kad nustatytų, ar pagalbos neįmanoma suteikti iš dalies, laikantis specialių sąlygų. Jeigu prašymo suteikti pagalbą neįmanoma patenkinti, apie šį sprendimą nedelsiant pranešama prašymą pateikusiai valstybei narei ir Komisijai arba jos paskirtai įstaigai ir nurodomos tokio sprendimo priežastys.

3.  Šis skyrius neturi įtakos tam, kaip valstybėse narėse taikomos baudžiamojo proceso ir savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose taisyklės, įskaitant teisminio tyrimo slaptumo taisykles.

151 straipsnis

Išlaidos

Valstybės narės prisiima savo išlaidas, patiriamas administruojant prašymą suteikti pagalbą, ir nereikalauja atlyginti išlaidų, patirtų taikant šią antraštinę dalį.

152 straipsnis

Paskirtoji institucija

Kontrolės reglamento 5 straipsnio 5 dalyje nurodyta viena institucija veikia kaip bendra ryšių palaikymo tarnyba, atsakinga už šio skyriaus taikymą.

153 straipsnis

Tolesnės priemonės

1.  Jeigu atsižvelgdamos į pagal šį skyrių pateiktą prašymą suteikti pagalbą arba po savanoriško apsikeitimo informacija nacionalinės institucijos nusprendžia imtis priemonių, kurias galima įgyvendinti tik gavus teisminės institucijos leidimą ar jai pareikalavus, susijusiai valstybei narei ir Komisijai arba jos paskirtai įstaigai šios institucijos perduoda visą su bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymu susijusią informaciją apie tas priemones.

2.  Perduodant tokį pranešimą būtina gauti išankstinį teisminės institucijos leidimą, jei jis yra privalomas pagal nacionalinius teisės aktus.2

skirsnis

Informacija, kuriai gauti nereikia išankstinio prašymo

154 straipsnis

Informacija, kuriai gauti nereikia išankstinio prašymo

1.  Jei valstybė narė sužino apie kokį nors galimą bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymo atvejį, visų pirma Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nurodytą sunkų pažeidimą, arba pagrįstai įtaria, kad toks pažeidimas gali būti padarytas, ji apie tai nedelsdama praneša kitoms susijusioms valstybėms narėms ir Komisijai arba jos paskirtai įstaigai. Tame pranešime pateikiama visa būtina informacija, ir jis perduodamas per šio reglamento 152 straipsnyje nurodytą paskirtąją instituciją.

2.  Jeigu valstybė narė imasi vykdymo užtikrinimo priemonių, susijusių su 1 dalyje nurodytu pažeidimu, ji apie tai praneša kitoms atitinkamoms valstybėms narėms ir Komisijai arba jos paskirtai įstaigai per šio reglamento 152 straipsnyje nurodytą paskirtąją instituciją.

3.  Visi pagal šį straipsnį perduodami pranešimai pateikiami raštu.3

skirsnis

Pagalbos prašymai

155 straipsnis

Apibrėžtis

Šiame skirsnyje pagalbos prašymas reiškia vienos valstybės narės prašymą, adresuotą kitai valstybei narei, arba Komisijos arba jos paskirtos įstaigos prašymą, adresuotą valstybei narei, kuriuo prašoma:

a) pateikti informaciją, įskaitant informaciją pagal Kontrolės reglamento 93 straipsnio 2 ir 3 dalis;

b) imtis vykdymo užtikrinimo priemonių; arba

c) pateikti administracinį pranešimą.

156 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1.  Prašymą pateikusi valstybė narė užtikrina, kad visuose pagalbos prašymuose būtų nurodoma reikiama informacija, į kurią atsižvelgdama valstybė narė, į kurią kreipiamasi, galėtų patenkinti prašymą, įskaitant visus būtinus įrodymus, kuriuos įmanoma surinkti prašymą pateikusios valstybės narės teritorijoje.

2.  Pagalbos prašymus leidžiama teikti tik pagrįstais atvejais, jeigu yra pagrindo manyti, kad buvo nesilaikyta bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių, visų pirma, padaryta sunkių pažeidimų, nurodytų Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje, ir jeigu prašymą pateikusi valstybė narė negali gauti prašomos informacijos arba imtis prašomų priemonių naudodamasi savais ištekliais.

157 straipsnis

Prašymų ir atsakymų perdavimas

1.  Prašymus siunčia tik prašymą pateikusios valstybės narės paskirtoji institucija arba Komisija arba jos paskirta įstaiga valstybės narės, į kurią kreipiamasi, paskirtajai institucijai. Visi atsakymai į prašymus perduodami tuo pačiu būdu.

2.  Savitarpio pagalbos prašymai ir atitinkami atsakymai pateikiami raštu.

3.  Atitinkamos paskirtosios institucijos prieš įteikdamos prašymus susitaria dėl kalbų, kuriomis surašomi prašymai ir atsakymai. Jeigu susitarti nepavyksta, prašymai perduodami prašymą teikiančios valstybė narės valstybine (-ėmis) kalba (-omis), o atsakymai siunčiami valstybės narės, į kurią kreipiamasi, valstybine (-ėmis) kalba (-omis).

158 straipsnis

Prašymai pateikti informaciją

1.  Valstybė narė prašymą teikiančios valstybės narės, Komisijos arba jos paskirtos įstaigos prašymu pateikia visą susijusią informaciją, reikalingą nustatyti, ar buvo nesilaikyta bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių, visų pirma, ar buvo padaryta Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nurodytų sunkių pažeidimų, arba nustatyti, ar yra pagrindo manyti, kad tai gali įvykti. Ši informacija pateikiama per šio reglamento 152 straipsnyje nurodytą paskirtąją instituciją.

2.  Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, prašymą teikiančios valstybės narės, Komisijos arba jos paskirtos įstaigos prašymu atlieka administracinį veiksmų, kurie laikomi bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymu, visų pirma Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nurodytu sunkiu pažeidimu, arba tokie yra prašymo teikėjos nuomone, tyrimą. Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, šio administracinio tyrimo rezultatus perduoda prašymą pateikusiai valstybei narei ir Komisijai arba jos paskirtai įstaigai.

3.  Prašymą pateikusios valstybės narės, Komisijos arba jos paskirtos įstaigos prašymu valstybė narė, į kurią kreipiamasi, prašymą pateikusios valstybės narės kompetentingam pareigūnui gali leisti kartu su valstybės narės, į kurią kreipiamasi, Komisijos arba jos paskirtos įstaigos pareigūnais dalyvauti atliekant 2 dalyje nurodytą administracinį tyrimą. Jeigu pagal nacionalines nuostatas dėl baudžiamojo proceso tam tikrų veiksmų imtis leidžiama tik pagal nacionalinius teisės aktus specialiai paskirtiems pareigūnams, prašymą pateikusios valstybės narės pareigūnai atliekant šiuos veiksmus nedalyvauja. Šie pareigūnai jokiu būdu nedalyvauja apieškant patalpas arba oficialiai apklausiant asmenis pagal baudžiamosios teisės nuostatas. Valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, esantys prašymą pateikusios valstybės pareigūnai privalo visą laiką būti pasirengę pateikti jų tapatybę ir oficialias pareigas patvirtinantį raštišką įgaliojimą.

4.  Prašymą pateikusios valstybės narės prašymu valstybė narė, į kurią kreipiamasi, jai pateikia visus su bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymu ar Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais sunkiais pažeidimais susijusius jos turimus dokumentus arba patvirtintas jų kopijas.

5.  Standartinė keitimosi informacija gavus prašymą forma nustatyta XXXIV priede.

159 straipsnis

Prašymai imtis vykdymo užtikrinimo priemonių

1.  Prašymą pateikusios valstybės narės, Komisijos arba jos paskirtos įstaigos prašymu valstybė narė, į kurią kreipiamasi, remdamasi šio reglamento 156 straipsnyje nurodytais įrodymais imasi visų reikiamų vykdymo užtikrinimo priemonių, kad jos teritorijoje ar jūrų vandenyse, į kuriuos ji turi suverenias teises arba kurie priklauso jos jurisdikcijai, nedelsiant būtų nutrauktas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymas arba Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nurodyti sunkūs pažeidimai.

2.  Imdamasi 1 dalyje nurodytų vykdymo užtikrinimo priemonių valstybė narė, į kurią kreipiamasi, gali konsultuotis su prašymą pateikusia valstybe nare, Komisija arba jos paskirta įstaiga.

3.  Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, per šio reglamento 152 straipsnyje nurodytą paskirtąją instituciją prašymą pateikusiai valstybei narei, kitoms suinteresuotoms valstybėms narėms, Komisijai arba jos paskirtai įstaigai praneša apie priemones, kurių buvo imtasi, ir jų poveikį.

160 straipsnis

Atsakymo pateikimo gavus prašymą pateikti informaciją arba imtis vykdymo užtikrinimo priemonių terminas

1.  Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, šio reglamento 158 straipsnio 1 dalyje ir 159 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją pateikia kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 4 savaites nuo prašymo gavimo dienos. Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, ir prašymą pateikusi valstybė narė, Komisija arba jos paskirta įstaiga gali susitarti dėl kitokios trukmės laikotarpio.

2.  Jei valstybė narė, į kurią kreipiamasi, iki termino atsakymo pateikti negali, ji prašymą pateikusiai valstybei narei, Komisijai arba jos paskirtai įstaigai raštu praneša priežastis, dėl kurių ji negali pateikti atsakymo, ir nurodo, kada ji mano galėsianti atsakyti.

161 straipsnis

Prašymai pateikti administracinį pranešimą

1.  Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, prašymą pateikusios valstybės narės prašymu ir laikydamasi nacionalinių taisyklių, pagal kurias pranešama apie panašias priemones ir sprendimus, informuoja adresatą apie visas bendrosios žuvininkystės politikos reglamentuojamoje srityje priimtas priemones ir sprendimus, visų pirma Kontrolės reglamentu ir šiuo reglamentu reguliuojamais klausimais, kuriuos pateikia prašymą pateikusios valstybės narės administracinės institucijos ir kurie turės būti sprendžiami valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teritorijoje.

2.  Prašymai pateikti pranešimą pateikiami užpildant šio reglamento XXXV priede pateiktą standartinę formą.

3.  Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, savo atsakymą prašymą pateikusiai valstybei narei per šio reglamento 152 straipsnyje nurodytą paskirtąją instituciją perduoda nedelsdama, kai tik gaunamas pranešimas. Atsakymas pateikiamas naudojant šio reglamento XXXVI priede nustatytą standartinę formą.4

skirsnis

Ryšiai su komisija arba jos paskirta įstaiga

162 straipsnis

Valstybių narių ir Komisijos arba jos paskirtos įstaigos bendravimas

1.  Kiekviena valstybė narė, vos tik gavusi, perduoda Komisijai arba jos paskirtai įstaigai bet kokią informaciją, kurią jį laiko susijusia su metodais, praktika ar atskleistomis tendencijomis, kuriomis buvo naudojamasi arba įtariama, kad jomis buvo naudojamasi, bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymo, visų pirma Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nurodytų sunkių pažeidimų, atveju.

2.  Komisija arba jos paskirta įstaiga, vos gavusi, perduoda valstybėms narėms bet kokią informaciją, kuri joms padėtų užtikrinti Kontrolės reglamento ir šio reglamento vykdymą.

163 straipsnis

Komisijos arba jos paskirtos įstaigos vykdomas koordinavimas

1.  Kai valstybė narė sužino apie operacijas, kurios yra arba gali būti laikomos bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymu, visu pirma Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais sunkiais pažeidimais, ir kurios yra ypač svarbios Sąjungos lygmeniu, ji kuo greičiau perduoda Komisijai arba jos paskirtai įstaigai bet kokią susijusią informaciją, reikalingą faktams nustatyti. Komisija arba jos paskirta įstaiga tą informaciją perduoda kitoms susijusioms valstybėms narėms.

2.  Siekiant įgyvendinti 1 dalį, operacijos, kurios yra laikomos bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymu, visu pirma Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais sunkiais pažeidimais, laikomos ypatingai svarbios Europos Sąjungos lygmeniu, ypač kai:

a) jos yra susijusios arba gali būti susijusios su viena ar daugiau valstybių narių; arba

b) valstybei narei atrodo tikėtina, kad panašios operacijos taip pat buvo vykdomos kitose valstybėse narėse.

3.  Jei Komisija arba jos paskirta įstaiga laiko, kad vienoje ar daugiau valstybių narių buvo vykdomos operacijos, kurios yra laikomos bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymu, visu pirma Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais sunkiais pažeidimais, ji informuoja susijusias valstybes nares, o šios kuo skubiau atlieka tyrimą. Susijusios valstybės narės Komisijai arba jos paskirtai įstaigai nedelsdamos perduoda to tyrimo išvadas.5

skirsnis

Ryšiai su trečiosiomis šalimis

164 straipsnis

Keitimasis informacija su trečiosiomis šalimis

1.  Jei valstybė narė iš trečiosios šalies arba regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos gauna informacijos, kuri yra svarbi veiksmingam Kontrolės reglamento ir šio reglamento taikymui užtikrinti, ji tą informaciją per paskirtąją instituciją perduoda kitoms susijusioms valstybėms narėms, Komisijai arba jos paskirtai įstaigai, jei tai leidžiama pagal su ta trečiąja šalimi sudarytus dvišalius susitarimus arba tos regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos taisykles.

2.  Atsižvelgdama į su trečiąja šalimi sudarytą dvišalį susitarimą arba regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos taisykles, pagal šį skyrių gautą informaciją valstybė narė per savo paskirtąją instituciją gali perduoti tai trečiajai šaliai arba tai regioninei žuvininkystės valdymo organizacijai. Ši informacija perduodama pasikonsultavus su pradinę informaciją pateikusia valstybe nare ir laikantis ES ir nacionalinių teisės aktų, susijusių su asmenų apsauga tvarkant jų asmens duomenis.

▼M1

3.  Komisija arba jos paskirta įstaiga, remdamasi tausios žvejybos partnerystės susitarimais, Sąjungos ir trečiųjų šalių sudarytais žvejybos partnerystės susitarimais ar panašiomis sutartimis, kurių susitariančioji šalis ar neprisijungusioji bendradarbiaujančioji šalis yra Sąjunga, arba regioninėse žuvininkystės valdymo organizacijose gali perduoti kitoms tų susitarimų, organizacijų ar sutarčių šalims atitinkamą informaciją apie bendros žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymą arba Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punkte ir Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nurodytus sunkius pažeidimus, jei gaunamas šią informaciją pateikusios valstybės narės sutikimas ir laikomasi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 ( 15 ) 9 straipsnio.

▼BII

SKYRIUS

Ataskaitų teikimo įpareigojimai

165 straipsnis

Ataskaitų forma ir terminai

1.  Rengdamos penkerių metų ataskaitas, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 118 straipsnio 1 dalyje, valstybės narės naudoja XXXVII priede nustatytus duomenis.

2.  Kontrolės reglamento 118 straipsnio 4 dalyje nurodyta ataskaita, kurioje nurodomos taisyklės, kurių laikantis buvo rengiamos pagrindinių duomenų ataskaitos, siunčiama praėjus šešiems mėnesiams po šio reglamento įsigaliojimo. Pasikeitus šioms taisyklėms, valstybės narės siunčia naują ataskaitą.XI

ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

166 straipsnis

Panaikinimas

1.  Reglamentas (EEB) Nr. 2807/83, Reglamentas (EEB) Nr. 3561/85, Reglamentas (EEB) Nr. 493/87, Reglamentas (EEB) Nr. 1381/87, Reglamentas (EEB) Nr. 1382/87, Reglamentas (EEB) Nr. 2943/95, Reglamentas (EB) Nr. 1449/98, Reglamentas (EB) Nr. 2244/2003, Reglamentas (EB) Nr. 1281/2005, Reglamentas (EB) Nr. 1042/2006, Reglamentas (EB) Nr. 1542/2007, Reglamentas (EB) Nr. 1077/2008 ir Reglamentas (EB) Nr. 409/2009 panaikinami.

2.  Reglamentas (EB) Nr. 356/2005 panaikinamas nuo 2012 m. sausio 1 d.

3.  Nuorodos į panaikintus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

167 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, išskyrus VII antraštinę dalį, kuri įsigalioja 2011 m. liepos 1 d.

Tačiau II antraštinės dalies III skyrius ir IV antraštinės dalies I skyrius taikomi nuo 2012 m. sausio 1 d. Pagal Kontrolės reglamento 124 straipsnio c punktą ir ankstesnę pastraipą VII antraštinė dalis taikoma nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS1  lentelė

Produktų pateikimo formos triraidžiai kodai

Produkto pateikimo formos triraidis kodas

Pateikimo forma

Apibūdinimas

CBF

Menkės išklotinė (escalado)

HEA, su oda, su stuburu, su uodega

CLA

Žnyplės

Tik žnyplės

DWT

TATAK kodas

Be žiaunų, skrosta, be dalies galvos, be pelekų

FIL

Filė

HEA+GUT+TLD, be kaulų, iš kiekvienos žuvies gaunami du vienas nuo kito atskirti filė gabalai

FIS

Filė be kaulų, be odos

FIL+SKI, iš kiekvienos žuvies gaunami du vienas nuo kito atskirti filė gabalai

FSB

Filė su oda, su kaulais

Filė su oda, su kaulais

FSP

Filė be kaulų, be odos, su nugaros ašakomis

Filė be kaulų, be odos, su nugaros ašakomis

GHT

Skrosta, be galvos, be uodegos

GUH+TLD

GUG

Skrosta, be žiaunų

Pašalinti viduriai ir žiaunos

GUH

Skrosta, be galvos

Pašalinti viduriai ir galva

GUL

Skrosta, su kepenimis

GUT, kepenų dalys nepašalintos

GUS

Skrosta, be galvos, be odos

GUH+SKI

GUT

Skrostos

Pašalinti visi viduriai

HEA

Be galvos

Be galvos

JAP

Japoniškas pjovimas

Skersinis pjovimas, pašalinant visas dalis nuo galvos iki pilvo

JAT

Japoniškas pjovimas, be uodegos

Japoniškas pjovimas, uodega pašalinta

LAP

Dviguba filė, su uodega

Dviguba filė, HEA, su oda, su uodega, su pelekais

LVR

Kepenys

Tik kepenys. Jei naudojamas bendro pateikimo būdas, nurodyti kodą LVR-C

OTH

Kita

Bet kuris kitas pateikimo būdas (1)

ROE

Ikrai

Tik ikrai. Jei naudojamas bendro pateikimo būdas, nurodyti kodą ROE-C

SAD

Sausai sūdyta

Be galvos, su oda, su stuburu, su uodega, džiovinta ir tiesiogiai sūdyta

SAL

Mažai sūdyta sūryme

CBF, sūdyta

SGH

Sūdyta, skrosta, be galvos

GUH, sūdyta

SGT

Sūdyta, skrosta

GUT, sūdyta

SKI

Be odos

Be odos

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Uodegos

Tik uodegos

TLD

Be uodegos

Be uodegos

TNG

Liežuvis

Tik liežuvis. Jei naudojamas bendro pateikimo būdas, nurodyti kodą TNG-C

TUB

Kalmarų liemuo be čiuopiklių

Kalmarų liemuo be čiuopiklių

WHL

Visi

Žuvys neapdorotos

WNG

Sparnai

Tik sparnai

(1)   Kai žvejybos laivo kapitonai iškrovimo arba perkrovimo deklaracijoje naudoja OTH pateikimo kodą (reiškiantį „Kita“), jie tiksliai apibūdina, kas šiuo kodu nurodoma.2  lentelė

Apdorojimo būklė

KODAS

BŪKLĖ

ALI

Gyva

BOI

Virta

DRI

Džiovinta

FRE

Šviežia

FRO

Užšaldyta

SAL

Sūdyta
II PRIEDAS

BŪTINOJI INFORMACIJA ŽVEJYBOS LICENCIJOJE

1.   ŽVEJYBOS LAIVO DUOMENYS ( 16 )

Sąjungos laivyno registro numeris ( 17 )

Žvejybos laivo pavadinimas ( 18 )

Vėliavos valstybė arba registracijos šalis (18) 

Registracijos uostas (pavadinimas ir nacionalinis kodas (18) )

Išorinis ženklinimas (18) 

Tarptautinis radijo šaukinys (IRCS ( 19 ))

2.   LICENCIJOS TURĖTOJAS, ŽVEJYBOS LAIVO (17)  SAVININKAS ARBA ŽVEJYBOS LAIVO AGENTAS (17) 

Fizinio arba juridinio asmens vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas

3.   ŽVEJYBOS PAJĖGUMŲ APIBŪDINIMAS

Variklio galia (kW) ( 20 )

Talpa (GT) ( 21 )

Bendras ilgis (21) 

Pagrindiniai žvejybos įrankiai ( 22 )

Pagalbiniai žvejybos įrankiai (22) 

KITOS NACIONALINĖS PRIEMONĖS, JEI YRA
III PRIEDAS

BŪTINOJI INFORMACIJA ŽVEJYBOS LEIDIME

A.   IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

1. Sąjungos laivyno registro numeris ( 23 )

2. Žvejybos laivo pavadinimas ( 24 )

3. Išorės registracijos raidės ir skaitmenys (23) 

B.   ŽVEJYBOS SĄLYGOS

1. Išdavimo data

2. Galiojimo laikotarpis

3. Leidimo sąlygos, įskaitant, jei taikoma, žuvų rūšis, zoną ir žvejybos įrankį 

Nuo

iki

Nuo

iki

Nuo

iki

Nuo

iki

Nuo

iki

Nuo

iki

Zonos

 

 

 

 

 

 

Rūšys

 

 

 

 

 

 

Žvejybos įrankis

 

 

 

 

 

 

Kitos sąlygos

 

 

 

 

 

 

Kiti reikalavimai, atsižvelgiant į žvejybos leidimo paraišką.
IV PRIEDAS

NURODOMŲJŲ PLŪDURŲ CHARAKTERISTIKOS

image

VAKARINIAI NURODOMIEJI PLŪDURAI

image

RYTINIAI NURODOMIEJI PLŪDURAI

image

TARPINIAI NURODMIEJI PLŪDURAI

image

▼M1 —————

▼M1
VI PRIEDAS

SĄJUNGOS ŽVEJYBOS ŽURNALO, IŠKROVIMO DEKLARACIJOS IR PERKROVIMO DEKLARACIJOS BENDRAS MODELIS

image
VII PRIEDAS

SĄJUNGOS ŽVEJYBOS ŽURNALO, IŠKROVIMO DEKLARACIJOS IR PERKROVIMO DEKLARACIJOS BENDRAS MODELIS

(VIDURŽEMIO JŪRA. KASDIENIAI ŽVEJYBOS REISAI)

image

▼M1 —————

▼M1
X PRIEDAS

NURODYMAI, KURIŲ TURI LAIKYTIS ŽVEJYBOS LAIVŲ, KURIEMS TAIKOMAS ŽVEJYBOS ŽURNALO IR IŠKROVIMO ARBA PERKROVIMO DEKLARACIJOS PILDYMO IR TEIKIMO REIKALAVIMAS, KAPITONAI

Nedarant poveikio Sąjungos teisės aktuose nustatytiems arba valstybės narės ar trečiosios šalies nacionalinių valdžios institucijų ar regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos taikomiems reikalavimams pateikti kitus konkrečius duomenis ar laikytis kitų taisyklių, žvejybos žurnale, vadovaujantis Kontrolės reglamento 14, 15, 21, 22, 23 ir 24 straipsniais ir šio reglamento III antraštinės dalies I, II ir III skyriais, įrašoma toliau nurodyta bendro pobūdžio būtinoji informacija apie laivą arba jo žvejybos veiklą.

1.   NURODYMAI DĖL ŽVEJYBOS ŽURNALO

Visų porinės žvejybos operacijoje dalyvaujančių žvejybos laivų kapitonai pildo žvejybos žurnalą, kuriame nurodo sužvejotų ir laive laikomų žuvų kiekius taip, kad tie patys kiekiai nebūtų skaičiuojami dukart.

Per vieną žvejybos reisą privalomi duomenys įrašomi kiekviename popierinio žurnalo puslapyje.Informacija apie žvejybos laivą (-us) ir žvejybos reisų datas

Popierinis žvejybos žurnalas

Nuorodos

numeris

Duomenų elemento pavadinimas

(Privaloma – P, angl. M)

(Neprivaloma – N, angl. O)

(Privaloma atitinkamais atvejais – PAT, angl. CIF)

Pateiktinas apibūdinimas ir (arba) laikas

(1)

Žvejybos laivo (-ų) pavadinimas (-ai) (P)

Tarptautinis (-iai) radijo šaukinys (-iai) (P)

CFR numeris (-iai) (P)

GFCM, ICCAT numeris (-iai) (PAT)

Porinės žvejybos operacijų atveju tokia pati informacija įrašoma ir apie antrąjį žvejybos laivą.

Ši informacija popieriniame žurnale įrašoma po laivo, kurio žvejybos žurnalas pildomas, duomenimis.

Bendrijos laivyno registre (angl. CFR) nurodytas laivo identifikacinis numeris – unikalus numeris, kurį Sąjungos žvejybos laivui suteikia valstybė narė, kai jis pirmą kartą įtraukiamas į Sąjungos laivyną (1).

GFCM arba ICCAT registro numeris įrašomas, jei žvejybos laivas vykdo reguliuojamą žvejybos veiklą ne Sąjungos vandenyse (PAT).

(2)

Išorės identifikavimo duomenys (P)

Pateikiamos ant laivo korpuso šono nurodytos išorės registracijos raidės ir skaitmenys.

Porinės žvejybos operacijų atveju tokia pati informacija įrašoma ir apie antrąjį žvejybos laivą.

(3)

Kapitono vardas, pavardė ir adresas (P)

Nurodomi kapitono vardas, pavardė ir tikslus adresas (gatvė, namo numeris, miestas, pašto kodas, valstybė narė arba trečioji šalis).

Porinės žvejybos operacijų atveju tokia pati informacija įrašoma ir apie antrąjį žvejybos laivą.

(4)

Išplaukimo data, laikas ir uostas (P)

Įrašoma popieriniame žurnale prieš žvejybos laivui išplaukiant iš uosto. Data įrašoma naudojant formatą MMMM-MM-DD, laikas – naudojant formatą VV-MM (nurodomas vietos laikas).

Elektroninis pranešimas apie išplaukimą išsiunčiamas prieš žvejybos laivui išplaukiant iš uosto. Data ir laikas nurodomi suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

Elektroniniame žurnale uostas nurodomas naudojant Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ paskelbtus kodus.

(5)

Grįžimo data, laikas ir uostas (P)

Įrašoma popieriniame žurnale prieš žvejybos laivui įplaukiant į uostą. Data įrašoma naudojant formatą MMMM-MM-DD, numatomas laikas – naudojant formatą VV-MM (nurodomas vietos laikas).

Elektroninis pranešimas apie grįžimą į uostą išsiunčiamas prieš žvejybos laivui įplaukiant į uostą. Data ir numatomas laikas nurodomi suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

Elektroniniame žurnale uostas nurodomas naudojant Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ paskelbtus kodus.

(6)

Iškrovimo data, laikas ir uostas, jei skiriasi nuo (5) (P)

Įrašoma žurnale prieš žvejybos laivui įplaukiant į iškrovimo uostą. Popieriniame žurnale data įrašoma naudojant formatą MMMM-MM-DD, numatomas laikas – naudojant formatą VV-MM (nurodomas vietos laikas); elektroniniame žurnale data ir laikas nurodomi suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

Elektroniniame žurnale uostas nurodomas naudojant Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ paskelbtus kodus.

(7)

Perkrovimo data, laikas ir vieta

Žvejybos laivo, į kurį perkraunama, pavadinimas, išorės identifikavimo duomenys, tarptautinis radijo šaukinys, vėliava, CFR arba TJO numeris ir paskirties uostas bei šalis (P)

Perkrovimo atveju duomenys įrašomi popieriniame žurnale prieš pradedant operaciją.

Popieriniame žurnale data įrašoma naudojant formatą MMMM-MM-DD, laikas – naudojant formatą VV-MM (nurodomas vietos laikas); elektroniniame žurnale data ir laikas nurodomi suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

Elektroniniame žurnale uostas nurodomas naudojant Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ paskelbtus kodus.

Trečiosios šalys nurodomos naudojant ISO-3166 triraidžius šalių kodus.

Sąjungos laivų atveju įrašomas Bendrijos laivyno registro (angl. CFR) numeris. Trečiųjų šalių laivų atveju įrašomas Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) numeris.

Jei reikia nurodyti geografinę buvimo vietą, platuma ir ilguma nurodomos: jei nenaudojama GPS – laipsniais ir minutėmis, jei naudojama GPS – dešimtainiais laipsniais ir minutėmis (WGS 84 formatu).

Informacija apie žvejybos įrankius

(8)

Įrankio tipas (P)

Įrankio tipas nurodomas naudojant XI priedo 1 skiltyje pateiktus kodus.

(9)

Tinklo akių dydis (P)

Nurodomas ištemptos akies dydis milimetrais.

(10)

Įrankio matmenys (P)

Įrankio matmenys, tokie kaip dydis ir numeris, nurodomi pagal XI priedo 2 skiltyje pateiktas specifikacijas.

(11)

Data (P)

Kiekvienos dienos jūroje data rašoma naujoje eilutėje (popieriniame žurnale) arba naujoje ataskaitoje (elektroniniame žurnale) ir atitinka kiekvieną dieną jūroje.

Atitinkamais atvejais kaskart naujoje eilutėje įrašoma kiekvienos žvejybos operacijos data.

(12)

Žvejybos operacijų skaičius (P)

Žvejybos operacijų skaičius nurodomas pagal XI priedo 3 skiltyje pateiktas specifikacijas.

(13)

Žvejybos laikas (N)

Įrankio užmetimo ir ištraukimo laikas (PAT)

Žvejybos gylis (PAT)

Bendra trukmė (N)

Bendra visos su žvejybos operacijomis susijusios veiklos (žuvų ieškojimo, aktyviosios žvejybos įrankių nuleidimo, vilkimo ir ištraukimo, pasyviosios žvejybos įrankių statymo, įmirkymo, ištraukimo ar perstatymo ir sužvejotų žuvų išėmimo iš žvejybos įrankių ir laikymo tinklų ar perkėlimo iš transportavimo varžų į tukinimo ir auginimo varžas) trukmė nurodoma minutėmis ir atitinka jūroje praleistų valandų skaičių, iš kurio atimtas laikas, praleistas plaukiant į žvejybos vietą, iš jos arba tarp žvejybos vietų, nukrypus nuo maršruto, nevykdant veiklos arba laukiant remonto.

Įrankio užmetimo ir ištraukimo laikas popieriniame žurnale įrašomi naudojant formatą VV-MM, o elektroniniame žurnale – suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

Nurodant žvejybos gylį įrašomas vidutinis gylis metrais.

(14)

Buvimo vieta ir žvejybos geografinis rajonas (P)

Atitinkamu geografiniu rajonu, kuriame sužvejotos žuvys, laikomas rajonas, kuriame sužvejota didžioji dalis žuvų; jei įmanoma, šis rajonas nurodomas remiantis pačia smulkiausia klasifikacija.

Pavyzdžiai:

Šiaurės rytų Atlanto vandenų (FAO 27 rajonas) atveju rajono duomenys nurodomi iki ICES kvadrato ir statistinio stačiakampio (pvz., IVa 41E7, VIIIb 20E8). ICES statistinių stačiakampių tinklas apima teritoriją, esančią tarp 36° šiaurės platumos ir 85° 30′ šiaurės platumos ir tarp 44° vakarų ilgumos ir 68° 30′ rytų ilgumos. Platumos juostos kas 30′ sunumeruotos (dviejų skaitmenų) skaičiais nuo 01 iki 99. Ilgumos stulpeliams kas 1° suteikti kodai pagal skaitinę ir raidinę sistemą, kurioje nustatyti kodai nuo A0 iki M8 (kiekvienam 10° ruožui naudojama vis kita raidė, išskyrus raidę I).

Viduržemio jūros ir Juodosios jūros vandenų (FAO 37 rajonas) atveju rajono duomenys nurodomi iki GFCM geografinio parajonio ir statistinio stačiakampio (pvz., 7 M27B9). GFCM statistinį tinklą sudarančių stačiakampių numerius sudaro penkių skaitmenų kodai: i) platumą nurodo sudėtinis trijų dėmenų kodas (viena raidė ir du skaitmenys). Naudojami kodai nuo M00 (30° šiaurės platumos) iki M34 (47° 30′ šiaurės platumos); ii) ilgumą nurodo sudėtinis kodas, kurį sudaro raidė ir skaičius. Naudojamos raidės nuo A iki J ir su kiekviena jų – skaičiai nuo 0 iki 9. Naudojami kodai nuo A0 (6° vakarų ilgumos) iki J5 (42° rytų ilgumos).

Šiaurės vakarų Atlanto vandenų, įskaitant NAFO (FAO 21 rajonas), atveju ir rytų vidurio Atlanto vandenų, įskaitant CECAF (FAO 34 rajonas), atveju rajono duomenys nurodomi iki FAO kvadrato ar pakvadračio (pvz., 21.3.M arba 34.3.5).

Kitų FAO rajonų atveju rajono duomenys nurodomi iki FAO parajonio, jei toks yra (pvz., FAO 31 vakarų vidurio Atlanto atveju ir FAO 51.6 vakarų Indijos vandenyno atveju).

Tačiau galima daryti ir neprivalomus įrašus apie visus statistinius stačiakampius, kuriuose tą dieną žvejybos laivas vykdė veiklą (N).

GFCM ir ICCAT rajonų atveju taip pat įrašoma kiekvienos žvejybos operacijos geografinė vieta (platuma ir ilguma) arba, jei tą dieną žvejybos veikla nevykdyta, geografinė buvimo vieta vidurdienį.

Jei reikia nurodyti geografinę buvimo vietą, platuma ir ilguma nurodomos: jei nenaudojama GPS – laipsniais ir minutėmis, jei naudojama GPS – dešimtainiais laipsniais ir minutėmis (WGS 84 formatu).

Trečiosios šalies žvejybos zonos, regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos rajono ir tarptautinių vandenų atveju nurodoma (-os) ne valstybių narių žvejybos zona (-os), regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos rajonas (-ai) arba vandenys, į kuriuos jokia valstybė neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jokios valstybės jurisdikcijai ir kurių nereguliuoja jokia regioninės žuvininkystės valdymo organizacija; tam naudojami ISO-3166 triraidžiai šalių kodai ir kiti Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ paskelbti kodai, pavyzdžiui, NOR – Norvegija, NAFO – XNW, NEAFC – XNE, XIN – tarptautiniai vandenys.

(15)(16)

Sužvejotų ir laive laikomų žuvų kiekiai (P)

Naudojami FAO triraidžiai žuvų rūšių kodai.

Sužvejotų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai nurodomi kilogramais (gyvojo svorio ekvivalento).

Registruojami visi didesni kaip 50 kg gyvojo svorio ekvivalento sužvejotų ir laive laikomų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai. 50 kg riba taikoma iš karto, kai sužvejotų tam tikros rūšies žuvų kiekis viršija 50 kg. Į šiuos kiekius įtraukiami ir žuvų, atidėtų laivo įgulai vartoti, kiekiai.

Sužvejotų teisėto dydžio žuvų kiekiai registruojami naudojant bendrąjį kodą LSC (angl. legally size catches).

Sužvejotų žuvų, kurių dydis nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, kiekiai registruojami atskirai nuo sužvejotų teisėto dydžio žuvų kiekių naudojant bendrąjį kodą BMS (angl. below minimum size).

Jei sužvejotos žuvys laikomos krepšiuose, dėžėse, statinėse, kartoninėse dėžėse, maišuose, krepšeliuose ar kitoje taroje arba blokais, nurodomas grynasis vieno tokio naudojamo vieneto svoris kilogramais gyvojo svorio ir tikslus panaudotų vienetų skaičius.

Vietoje to galima nurodyti tokiuose vienetuose laive laikomų sužvejotų žuvų kiekį kilogramais gyvojo svorio (N).

Žvejojant Baltijos jūroje (tik žvejojant lašišas), GFCM rajone (tik žvejojant tunus, durklažuves ir toli migruojančius ryklius) ir kituose rajonuose (jei taikoma), taip pat registruojamas per dieną sužvejotų žuvų skaičius.

Jei nepakanka skilčių, rašoma naujame puslapyje.

(15)(16)

Apytikriai išmetamų į jūrą žuvų kiekiai (P)

Naudojami FAO triraidžiai žuvų rūšių kodai.

Į jūrą išmetamų kiekvienos rūšies žuvų kiekis nurodomas kilogramais (gyvojo svorio ekvivalento).

Rūšys, kurioms netaikomas įpareigojimas iškrauti laimikį:

Naudojant bendrąjį kodą DIS (angl. discards), pagal nustatytas sužvejotų žuvų kiekių registravimo taisykles registruojami didesni kaip 50 kg gyvojo svorio ekvivalento į jūrą išmetamų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai.

Tokiu pačiu būdu registruojami ir į jūrą išmestų žuvų, skirtų gyvam jaukui ir užregistruotų žvejybos žurnale, kiekiai.

Rūšys, kurioms numatytos įpareigojimo iškrauti laimikį taikymo išimtys (2):

Naudojant bendrąjį kodą DIS (angl. discards), pagal nustatytas sužvejotų žuvų kiekių registravimo taisykles registruojami visi į jūrą išmetamų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai.

Naudojant bendrąjį kodą DIM, atskirai nuo kitų į jūrą išmetamų žuvų kiekių pagal nustatytas sužvejotų žuvų kiekių registravimo taisykles registruojami visi į jūrą išmetamų kiekvienos rūšies, kuriai konkrečiai taikomos de minimis išimtys, žuvų kiekiai.

(15)(16)

Kitų sužvejotų jūrų organizmų ar gyvūnų kiekiai, jų priegauda ir paleidimas (P)

Žvejojant GFCM rajone taip pat atskirai registruojami šie visų sužvejotų kiekių ar priegaudos duomenys:

— kasdien surenkamų raudonųjų koralų kiekis, įskaitant žvejybos veiklos pagal rajoną ir gylio duomenis,

— jūrų paukščių priegaudos ir paleidimo duomenys,

— ruonių vienuolių priegaudos ir paleidimo duomenys,

— jūrų vėžlių priegaudos ir paleidimo duomenys,

— banginių priegaudos ir paleidimo duomenys.

Atitinkamais atvejais į jūrą paleisti jūrų gyvūnai registruojami naudojant bendrąjį kodą RET.

Naudojami FAO triraidžiai žuvų rūšių kodai arba, jei tai neįmanoma, Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ paskelbti kodai.

(1)   Kaip nurodyta 2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 26/2004 dėl Bendrijos žvejybos laivyno registro (OL L 5, 2004 1 9, p. 25) 10 straipsnyje.

(2)   

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, iš dalies pakeisto 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/812, 15 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytos rūšys, visų pirma:

— rūšys, kurių žvejyba draudžiama ir kurios yra nurodytos bendros žuvininkystės politikos srityje priimtame Sąjungos teisės akte,

— rūšys, kurių atveju moksliniai įrodymai rodo aukštą išgyvenimo koeficientą, atsižvelgiant į žvejybos įrankių, žvejybos praktikos ir ekosistemos charakteristikas,

— sužvejotų žuvų kiekiai, kuriems taikomos de minimis išimtys,

— žuvys, kurios turi plėšrūnų sukelto sužalojimo žymių.

2.   NURODYMAI DĖL IŠKROVIMO IR (ARBA) PERKROVIMO DEKLARACIJOS

Jei žuvininkystės produktai buvo iškrauti arba perkrauti ir pasverti naudojant valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtintą svėrimo įrangą žūklės laive arba laive, iš kurio arba į kurį perkraunamos žuvys, iškrovimo arba perkrovimo deklaracijoje nurodomas faktinis kiekvienos rūšies iškrautų arba perkrautų žuvų produkto svoris kilogramais, pateikiant šiuos duomenis:

a) žuvų pateikimas (nuorodos Nr. popieriniame žvejybos žurnale – 17): naudojami I priedo 1 lentelėje pateikti kodai (P);

b) iškrautų arba perkrautų kiekių matavimo vienetas (nuorodos Nr. popieriniame žvejybos žurnale – 18): nurodomas naudojamo vieneto svoris, išreikštas produkto svoriu kilogramais. Šis vienetas gali skirtis nuo įrašytojo žvejybos žurnale (P);

c) bendras kiekvienos rūšies iškrautų arba perkrautų žuvų svoris (nuorodos Nr. popieriniame žvejybos žurnale – 19): nurodomas faktiškai iškrautų arba perkrautų kiekvienos rūšies žuvų svoris (P).

Sužvejotų teisėto dydžio žuvų kiekiai registruojami naudojant bendrąjį kodą LSC (angl. legally size catches). Sužvejotų žuvų, kurių dydis nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, kiekiai registruojami atskirai nuo sužvejotų teisėto dydžio žuvų kiekių naudojant bendrąjį kodą BMS (angl. below minimum size). Naudojami FAO triraidžiai žuvų rūšių kodai;

d) nurodytas svoris atitinka iškrautų žuvų produkto svorį, t. y. svorį po bet kokio žuvų apdorojimo laive. Po to valstybių narių kompetentingos institucijos pritaiko atitinkamus perskaičiavimo koeficientus gyvojo svorio ekvivalentui apskaičiuoti pagal šio reglamento 49 straipsnį;

e) kapitono parašas (nuorodos Nr. popieriniame žvejybos žurnale – 20) (P);

f) atitinkamai atvejais – agento ir stebėtojo parašai, vardai, pavardės ir adresai (nuorodos Nr. popieriniame žvejybos žurnale – 21);

g) atitinkamas geografinis rajonas, kuriame sužvejotos žuvys: FAO rajonas, parajonis ir pakvadratis, ICES kvadratas, NAFO, NEAFC parajonis, CECAF rajonas, GFCM parajonis ar trečiosios šalies žvejybos zona (nuorodos Nr. popieriniame žvejybos žurnale – 22). Šie duomenys nurodomi taip pat, kaip pateikiant pirmiau minėtą informaciją apie buvimo vietą ir geografinį rajoną (P).

3.   PAPILDOMI NURODYMAI DĖL ŽVEJYBOS PASTANGŲ REGISTRAVIMO ŽVEJYBOS ŽURNALE

Sąjungos žvejybos laivų kapitonai žvejybos žurnale registruoja toliau nurodytą papildomą informaciją, susijusią su laiku, praleistu vykdant žvejybos veiklą, kuriai taikoma žvejybos pastangų tvarka.

a) Visa pagal šį skirsnį reikalaujama informacija į popierinį žvejybos žurnalą įrašoma nuorodos numeriais 15 ir 16 pažymėtose skiltyse.

b) Laikas nurodomas suderintuoju pasauliniu laiku (UTC).

c) Platuma ir ilguma nurodomos: jei nenaudojama GPS – laipsniais ir minutėmis, jei naudojama GPS – dešimtainiais laipsniais ir minutėmis (WGS 84 formatu).

d) Rūšys įrašomos naudojant FAO triraidžius žuvų rūšių kodus.

3.1.    Informacija apie žvejybos pastangas

a)    Žvejybos pastangų zonos kirtimas

Jeigu žvejybos laivas, kuriam suteiktas leidimas, kerta žvejybos pastangų zoną joje nevykdydamas žvejybos veiklos, pildoma papildoma popierinio žvejybos žurnalo eilutė arba elektroninė deklaracija. Įrašoma tokia informacija:

 data,

 žvejybos pastangų zona,

 kiekvieno įplaukimo (išplaukimo) į (iš) žvejybos pastangų zoną (-os) data ir laikas,

 kiekvieno įplaukimo ir išplaukimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

 įplaukiant laive turimų sužvejotų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai,

 žodis „kirtimas“.

b)    Įplaukimas į žvejybos pastangų zoną

Jeigu žvejybos laivas įplaukia į žvejybos pastangų zoną, kurioje, tikėtina, vykdys žvejybos veiklą, pildoma papildoma popierinio žvejybos žurnalo eilutė arba elektroninė deklaracija. Įrašoma tokia informacija:

 data,

 žodis „įplaukimas“,

 žvejybos pastangų zona,

 buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

 įplaukimo laikas,

 įplaukiant laive turimų sužvejotų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai ir

 tikslinės rūšys.

c)    Išplaukimas iš žvejybos pastangų zonos

Jeigu laivas išplaukia iš žvejybos pastangų zonos, kurioje vykdė žvejybos veiklą, ir įplaukia į kitą žvejybos pastangų zoną, kurioje ketina vykdyti žvejybos veiklą, pildoma papildoma popierinio žvejybos žurnalo eilutė arba elektroninė deklaracija. Įrašoma tokia informacija:

 data,

 žodis „įplaukimas“,

 buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

 naujoji žvejybos pastangų zona,

 išplaukimo (įplaukimo) laikas,

 išplaukiant (įplaukiant) laive turimų sužvejotų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai ir

 tikslinės rūšys.

Jeigu žvejybos laivas išplaukia iš žvejybos pastangų zonos, kurioje vykdė žvejybos veiklą, ir toliau toje zonoje žvejybos veiklos vykdyti neketina, pildoma papildoma eilutė arba elektroninė deklaracija. Įrašoma tokia informacija:

 data,

 žodis „išplaukimas“,

 buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

 žvejybos pastangų zona,

 išplaukimo laikas,

 išplaukiant laive turimų sužvejotų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai ir

 tikslinės rūšys.

d)    Žvejyba keliose zonose ( 25 ).

Jeigu žvejybos laivas vykdo žvejybos veiklą keliose zonose, pildoma papildoma popierinio žurnalo eilutė arba elektroninė deklaracija. Įrašoma tokia informacija:

 data,

 žodžiai „žvejyba keliose zonose“,

 pirmojo išplaukimo laikas ir žvejybos pastangų zona,

 pirmojo įplaukimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

 paskutinio įplaukimo laikas ir žvejybos pastangų zona,

 paskutinio išplaukimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

 išplaukiant (įplaukiant) laive turimų sužvejotų kiekvienos rūšies žuvų kiekiai ir

 tikslinės rūšys.

e)    Papildoma informacija apie žvejybos laivus, naudojančius statomuosius žvejybos įrankius:

 Jeigu žvejybos laivas stato arba perstato statomuosius žvejybos įrankius, įrašoma tokia informacija:

 

 data,

 žvejybos pastangų zona,

 buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

 žodis „statymas“ arba „perstatymas“,

 laikas.

 Jeigu žvejybos laivas baigia operacijas su statomaisiais žvejybos įrankiais:

 

 data,

 žvejybos pastangų zona,

 buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą,

 žodis „pabaiga“,

 laikas.

3.2.    Informacija apie laivo judėjimo duomenų perdavimą

Jeigu žvejybos veiklą vykdantis žvejybos laivas pagal Kontrolės reglamento 28 straipsnį kompetentingoms institucijoms privalo pateikti savo žvejybos pastangų ataskaitą, be informacijos, nurodytos 3.1 punkte, registruojama ir tokia informacija:

a) duomenų perdavimo data ir laikas;

b) žvejybos laivo geografinė buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą;

c) duomenų perdavimo priemonės ir – atitinkamais atvejais – naudojama radijo stotis ir

d) pranešimo gavėjas (-ai).

▼B
XI PRIEDASŽVEJYBOS ĮRANKIŲ IR ŽVEJYBOS OPERACIJŲ KODAI

Įrankio tipas

1 grafa

Kodas

2 grafa

Dydis, skaičius (metrais)

(neprivaloma)

3 grafa

Užmetimų skaičius per dieną

(privaloma)

Dugniniai tralai su kėtoklėmis

OTB

Tralo modelis (nurodyti modelį arba angos perimetrą)

Įrankio užmetimų skaičius

Tralai omarams

TBN

Tralai krevetėms

TBS

Dugniniai tralai (išsamiau nenurodyta)

TB

Sijiniai tralai

TBB

Sijos ilgis x sijų skaičius

Įrankio užmetimų skaičius

Poriniai tralai su kėtoklėmis

OTT

Tralo modelis (nurodyti modelį arba angos perimetrą) x tralų skaičius

Įrankio užmetimų skaičius

Poriniai dugniniai tralai

PTB

Tralo modelis (nurodyti modelį arba angos perimetrą)

Įvairiagyliai tralai su kėtoklėmis

OTM

Tralo modelis

Poriniai įvairiagyliai tralai

PTM

Tralo modelis

VELKAMIEJI TINKLAI

Jūriniai užmetamieji (daniški) tinklai su inkarais

SDN

Bendras gaubiamųjų tinklų ūdų ilgis

Įrankio užmetimų skaičius

Škotiški velkamieji tinklai (angl. fly dragging)

SSC

Škotiški poriniai velkamieji tinklai (angl. fly dragging)

SPR

Velkamieji tinklai (išsamiau nenurodyta)

SX

Valties arba laivo velkamieji tinklai

SV

GAUBIAMIEJI TINKLAI

Gaubiamieji tinklai

PS

Ilgis, aukštis

Įrankio užmetimų skaičius

Vieno laivo valdomi gaubiamieji tinklai

PS1

Ilgis, aukštis

Dviejų laivų valdomi gaubiamieji tinklai

PS2

 

Be lyno gaubiamojo tinklo apačiai sutraukti (lampara)

LA

 

DRAGOS

Dragos

DRB

Plotis x dragų skaičius

Įrankio užmetimų skaičius

STATOMI ŽIAUNINIAI TINKLAI IR PINKLIEJI TINKLAI

Statomi žiauniniai tinklai (išsamiau nenurodyta)

GN

Ilgis, aukštis

Tinklų užmetimų skaičius per dieną

Statomi žiauniniai tinklai su inkarais (kompl.)

GNS

Statomi žiauniniai tinklai (dreif.)

GND

Statomi žiauniniai tinklai (besisuk.)

GNC

Jungtiniai žiauniniai ir sieniniai tinklai

GTN

Sieniniai tinklai

GTR

GAUDYKLĖS

Dugninės gaudyklės

FPO

Kasdien užmetamų dugninių gaudyklių skaičius

 

Tinklinės gaudyklės (išsamiau nenurodyta)

FIX

Išsamiau nenurodyta

 

KABLIUKAI IR ŪDOS

Skrituliai ir kartinės ūdos (valdomos rankomis)

LHP

Bendras kabliukų (ūdų) užmetimų skaičius per dieną

Skrituliai ir kartinės ūdos (mechanizuotos)

LHM

Statomosios ūdos

LLS

Kasdien užmetamų kabliukų ir ūdų skaičius

Dreifuojančios ūdos

LLD

Ūdos (išsamiau nenurodyta)

LL

Traukiamosios ūdos

LTL

 

 

Kabliukai ir ūdos (išsamiau nenurodyta)

LX

 

 

ŽUVŲ SURINKIMO ĮRENGINIAI

Mechanizuotos dragos

HMD

 

 

 

 

 

 

Įvairūs įrankiai

MIS

 

 

Pramoginiai įrankiai

RG

 

 

Nežinomi arba išsamiai nenurodyti įrankiai

NK

 

 

▼M1
XII PRIEDAS

ELEKTRONINIO KEITIMOSI DUOMENIMIS STANDARTAI

Elektroninio keitimosi duomenimis formatas yra pagrįstas Jungtinių Tautų Prekybos lengvinimo ir elektroninio verslo centro (UN/CEFACT) parengtu standartu P1000. Su panašia verslo veikla susijusios keitimosi duomenimis operacijos yra sugrupuotos pagal sritis ir apibūdintos veiklos reikalavimų specifikacijos (angl. Business Requirements Specifications – BRS) dokumentuose.

Parengti šie standartai:

P1000–1 „Bendrieji principai“;

P1000–3 „Žvejybos veiklos sritis“;

P1000–5 „Pardavimo sritis“;

P1000–7 „Laivo buvimo vietos sritis“;

P1000–12 „Sužvejotų žuvų kiekio suvestinių duomenų ataskaitų teikimo sritis“.

BRS dokumentai ir jų elektroninė versija (XML schemos apibrėžtis) pateikiami Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“. Šioje svetainėje taip pat pateikiami keičiantis duomenimis naudotini įgyvendinimo dokumentai.

▼B
XIII PRIEDAS

EUROPOS SĄJUNGOS ŠVIEŽIŲ ŽUVŲ SVORIO PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTAIRūšis:

Ilgapelekis tunas

Thunnus alalunga

YFT

WHL

1,00

GUT

1,11Rūšis:

Paprastieji beriksai

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00Rūšis:

Europinis ančiuvis

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00Rūšis:

Velniažuvinės

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

▼C1

GUH

3,00

▼B

TAL

3,00Rūšis:

Lydžiažiotė ledžuvė

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00Rūšis:

Atlantinė argentina

Argentina silus

ARU

WHL

1,00Rūšis:

Didžiaakis tunas

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29Rūšis:

Melsvoji molva

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17Rūšis:

Švelnusis rombas

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09Rūšis:

Juodoji kalavija

Aphanopus carbo

MKX

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40Rūšis:

Atlantinis marlinas

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00Rūšis:

Paprastoji stintenė

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00▼C2

Rūšis:

Atlantinė menkė

Gadus morhua

COD

▼B

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

HEA

1,38

FIL

2,60

FIS

2,60Rūšis:

Paprastoji gelsvapelekė plekšnė

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,39Rūšis:

Paprastasis dygliaryklis

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUT

1,35

GUS

2,52Rūšis:

Europinė upinė plekšnė

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00

GUT

1,08

GUS

1,39Rūšis:

Didžiaakė siūlapelekė vėgėlė

Phycis blennoides

BIB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40Rūšis:

Juodasis paltusas

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08Rūšis:

Juodadėmė menkė

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46Rūšis:

Atlantinis paltusas

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00▼C2

Rūšis:

Atlantinė silkė

Clupea harengus

HER

▼B

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,19▼C2

Rūšis:

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

Merluccius merluccius

HKE

▼B

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40Rūšis:

Baltoji siaurapelekė vėgėlė

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00Rūšis:

Paprastosios stauridės

Trachurus spp

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08Rūšis:

Krilis

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00Rūšis:

Europinė mažažiotė plekšnė

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05Rūšis:

Megrimai

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06

FIL

2,50Rūšis:

Raganosė ledžuvė

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00Rūšis:

Paprastoji molva

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,32

FIL

2,64▼C2

Rūšis:

Atlantinė skumbrė

Scomber scombrus

MAC

▼B

WHL

1,00

GUT

1,09Rūšis:

Norveginis omaras

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00Rūšis:

Žalioji nototenija

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00Rūšis:

Norveginė menkutė

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00Rūšis:

Kergeleno nototenija

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00Rūšis:

Islandinis pjūklapilvis beriksas

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00Rūšis:

Snieginiai krabai

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00Rūšis:

Plonaūsės krevetės

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00Rūšis:

Jūrinė plekšnė

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

▼C1

GUT

1,05

▼B

GUH

1,39

FIL

2,40Rūšis:

Ledjūrio menkė

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19Rūšis:

Sidabrinis polakas

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17Rūšis:

Šiaurinė paprastoji krevetė

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00Rūšis:

Paprastieji jūriniai ešeriai

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19Rūšis:

Šiaurinis grenadierius

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00Rūšis:

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92

GHT

3,20Rūšis:

Tobinės

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00Rūšis:

Raudonpelekis pagelas

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11Rūšis:

Šiurkštusis ilgasnukis dygliaryklis

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00Rūšis:

Afrikinis dygliaryklis

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00Rūšis:

Tamsioji ledžuvė

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00Rūšis:

Europinis jūrų liežuvis

Solea solea

SOL

WHL

1,00

GUT

1,04Rūšis:

Atlantinis šprotas

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00Rūšis:

Šiaurinis trumpačiuptuvis kalmaras

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00Rūšis:

Kalmaras

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00Rūšis:

Rombinės rajos

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09Rūšis:

Durklažuvė

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,31Rūšis:

Patagoninis nototeninis dančius

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00Rūšis:

Paprastasis otas

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09Rūšis:

Paprastoji brosmė

Brosme brosme

USK

WHL

1,00

GUT

1,14Rūšis:

Šiaurinis žydrasis merlangas

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15Rūšis:

Paprastasis merlangas

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18Rūšis:

Atlantinis baltasis marlinas

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00Rūšis:

Raudonoji plekšnė

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00

GUT

1,06Rūšis:

Geltonuodegė plekšnė

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00
XIV PRIEDASEUROPOS SĄJUNGOS ŠVIEŽIŲ SŪDYTŲ ŽUVŲ SVORIO PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTAI

Rūšis:

Paprastoji molva

Molva molva

LIN

WHL

2,80
XV PRIEDAS

EUROPOS SĄJUNGOS UŽŠALDYTŲ ŽUVŲ SVORIO PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTAIRūšis:

Ilgapelekis tunas

Thunnus alalunga

YFT

WHL

1,00

GUT

1,23Rūšis:

Paprastieji beriksai

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00Rūšis:

Europinis ančiuvis

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00Rūšis:

Velniažuvinės

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00

FIS

5,60Rūšis:

Lydžiažiotė ledžuvė

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00Rūšis:

Atlantinė argentina

Argentina silus

ARU

WHL

1,00Rūšis:

Didžiaakis tunas

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,29

HEA

1,25Rūšis:

Melsvoji molva

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,40Rūšis:

Švelnusis rombas

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00Rūšis:

Juodoji kalavija

Aphanopus carbo

MKX

WHL

1,00

GUT

1,48Rūšis:

Atlantinis marlinas

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00Rūšis:

Paprastoji stintenė

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00▼C2

Rūšis:

Atlantinė menkė

Gadus morhua

COD

▼B

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

FIL

2,60

FIS

2,60

FSP

2,95

►C1  CBF ◄

1,63Rūšis:

Paprastoji gelsvapelekė plekšnė

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00Rūšis:

Paprastasis dygliaryklis

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUS

2,52Rūšis:

Europinė upinė plekšnė

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00Rūšis:

Didžiaakė siūlapelekė vėgėlė

Phycis blennoides

BIB

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,40Rūšis:

Juodasis paltusas

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08

GUH

1,39Rūšis:

Juodadėmė menkė

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46

FIL

2,60

FIS

2,60

FSB

2,70

FSP

3,00Rūšis:

Atlantinis paltusas

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00▼C2

Rūšis:

Atlantinė silkė

Clupea harengus

HER

▼B

WHL

1,00▼C2

Rūšis:

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

Merluccius merluccius

HKE

▼B

WHL

1,00

GUT

1,34

GUH

1,67Rūšis:

Baltoji siaurapelekė vėgėlė

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00Rūšis:

Paprastosios stauridės

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08Rūšis:

Krilis

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00Rūšis:

Europinė mažažiotė plekšnė

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05Rūšis:

Megrimai

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06Rūšis:

Raganosė ledžuvė

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00Rūšis:

Paprastoji molva

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,33

FIL

2,80

FSP

2,30▼C2

Rūšis:

Atlantinė skumbrė

Scomber scombrus

MAC

▼B

WHL

1,00

GUT

1,11Rūšis:

Norveginis omaras

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00Rūšis:

Žalioji nototenija

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00Rūšis:

Norveginė menkutė

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00Rūšis:

Kergeleno nototenija

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00Rūšis:

Islandinis pjūklapilvis beriksas

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00Rūšis:

Snieginiai krabai

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00Rūšis:

Plonaūsės krevetės

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00Rūšis:

Jūrinė plekšnė

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07Rūšis:

Ledjūrio menkė

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,44

FIS

2,78

FSB

2,12

FSP

2,43Rūšis:

Sidabrinis polakas

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17Rūšis:

Šiaurinė paprastoji krevetė

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00Rūšis:

Paprastieji jūriniai ešeriai

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19

▼C1

GUH

1,78

▼B

FIS

3,37

FSP

3,00

JAT

1,90Rūšis:

Šiaurinis grenadierius

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00Rūšis:

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92Rūšis:

Tobinės

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00Rūšis:

Raudonpelekis pagelas

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11Rūšis:

Šiurkštusis ilgasnukis dygliaryklis

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00Rūšis:

Afrikinis dygliaryklis

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00Rūšis:

Tamsioji ledžuvė

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00Rūšis:

Europinis jūrų liežuvis

Solea solea

SOL

WHL

1,00Rūšis:

Atlantinis šprotas

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00Rūšis:

Šiaurinis trumpačiuptuvis kalmaras

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00Rūšis:

Kalmaras

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00Rūšis:

Rombinės rajos

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09Rūšis:

Durklažuvė

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,31

HEA

1,33

GHT

1,33Rūšis:

Patagoninis nototeninis dančius

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00Rūšis:

Paprastasis otas

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09Rūšis:

Paprastoji brosmė

Brosme brosme

USK

WHL

1,00Rūšis:

Šiaurinis žydrasis merlangas

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15

FIS

2,65

SUR

2,97Rūšis:

Paprastasis merlangas

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18Rūšis:

Atlantinis baltasis marlinas

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00Rūšis:

Raudonoji plekšnė

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00Rūšis:

Geltonuodegė plekšnė

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00
XVI PRIEDAS

KONTROLĖS REGLAMENTO 16 STRAIPSNIO 1 DALYJE IR 25 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ ATRANKOS PLANŲ SUDARYMO METODIKA

Šiame priede nustatoma metodika, pagal kurią valstybės narės sudaro Kontrolės reglamento 16 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 1 dalyje nurodytus laivų, kuriems netaikomi žvejybos žurnalo ir iškrovimo deklaracijos reikalavimai, atrankos planus.

1. Šiame priede vartojamos šios apibrėžtys:

a)

Žvejojantys laivai – laivai, nurodyti Kontrolės reglamento 16 ir 25 straipsniuose, kurie kalendoriniais metais daugiau nei 0 dienų vykdė žvejybos operacijas. Per metus žvejybos operacijų nevykdęs laivas laikomas „nežvejojančiu“;

b)

Specializacija – grupė žvejybos operacijų, per kurias panašiais žvejybos įrankiais tuo pačiu metų laikotarpiu ir (arba) tame pačiame rajone žvejojamos panašių rūšių žuvys (rūšių grupės žuvys) ir kurioms būdingas panašus naudojimo modelis. Specializacijos priskyrimas laivui priklauso nuo jo žvejybos veiklos ankstesniais metais. Jei laivas vykdė vienos specializacijos veiklą daugiau nei 50 proc. metų laiko, jam priskiriama ta specializacija. Jei nei vienos specializacijos veiklos laivas nevykdė 50 proc. arba daugiau metų laiko, jam priskiriama daugiafunkcinė specializacija;

c)

Tikslinė grupė – žuvininkystės produktai, iškraunami iš įvairių specializacijų žvejojančių laivų.

2. Atrankos plano tikslas – stebėti Kontrolės reglamento 16 ir 25 straipsniuose nurodytų laivų veiklą ir apskaičiuoti bendrą kiekvienų išteklių kiekį, kiekvienos specializacijos laivų sužvejotą atrankos laikotarpiu.

3. Atrankos vienetas iš esmės yra specializacija. Kiekvienam atrenkamam laivui turėtų būti priskirta tik viena specializacija.

4. Tikslinei grupei priklauso žuvininkystės produktai, iškrauti iš žvejojančių laivų, kurių ilgis mažesnis nei 10 m., skirstant juos pagal specializaciją.

5. Imties dydis nustatomas remiantis bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymo rizika, nustatyta tai specializacijai valstybėje narėje, kurioje vykdoma (-os) iškrovimo operacija (-os). Imties dydis yra toks, kad būtų pakankamai reprezentuota atitinkama specializacija.

6. Valstybės narės riziką suskirsto tokiais lygiais: labai maža, maža, vidutinė, didelė ir labai didelė.

7. Nustatydamos bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymo rizikos laipsnį, valstybės narės atsižvelgia į visus atitinkamus kriterijus. Šie kriterijai – tai (sąrašas nebaigtinis):

 tikslinės grupės iškrovimo operacijų, per kurias iškraunamos visų reglamentuojamų išteklių žuvys, dažnumas lygiai pagal specializacijas,

 anksčiau nustatytų pažeidimų, kuriuos padarė atitinkamas laivas, lygis,

 bendras patikrinimų, vykdytų toje specializacijoje, skaičius,

 tikslinės grupės laivams skirta kvota, pagal specializacijas,

 standartinių dėžių naudojimas,

atitinkamais atvejais:

 iškrautų žuvininkystės produktų rinkos kainų svyravimas,

 su uostu, vietove arba regionu ir specializacija siejami sukčiavimo faktai ir (arba) grėsmė.

8. Sudarydamos atrankos planus, valstybės narės atsižvelgia į tos specializacijos laivų veiklos atrankos laikotarpiu lygius.

9. Nustatant atrankos intensyvumą atsižvelgiama į iškrovimo iš tos specializacijos laivų kintamumą.

10. Jei žuvininkystės produktai iškraunami standartinėse dėžėse, mažiausias atrinktinų dėžių skaičius yra proporcingas valstybių narių nustatytam rizikos laipsniui, kaip nurodyta toliau pateiktame pavyzdyje:Iškrautų kiekvienos rūšies dėžių skaičius

Svertinų dėžių skaičius atsižvelgiant į rizikos laipsnį

Labai maža

Maža

Vidutinė

Didelė

Labai didelė

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

Kiekvienas papildomas 100 dėžių

1

1

2

3

4

11. Taikomi Komisijos sprendimo 2010/93/ES ( 26 ) II skyriaus B dalies 4 punkte pateiktų 2 ir 3 lygių tikslumo ir (arba) patikimumo lygiai.

12. Atrankos plane taip pat pateikiama informacija apie tai, kaip bus apskaičiuojamas bendras bet kurių išteklių žuvų kiekis kiekvienos specializacijos laivų sužvejotas atrankos laikotarpiu.
XVII PRIEDAS

ŽVEJYBOS PASTANGŲ ATASKAITŲ FORMATAI

1. Įgyvendinant šį reglamentą žvejybos pastangų ataskaitoje:

a) žvejybos laivo geografinė buvimo vieta nurodoma geografinės platumos ir geografinės ilgumos laipsniais ir minutėmis;

b) rajonas – rajonas, kuriame vykdomai žvejybos veiklai taikoma Bendrijos žvejybos pastangų tvarka;

c) laikas nurodomas suderintuoju pasauliniu laiku (UTC);

d) kalbant apie laive esančias sužvejotas žuvis, informacija apie visas rūšis, kurios užregistruotos žvejybos žurnale pagal Kontrolės reglamento 14 straipsnį, yra pranešama atskirai, svorį nurodant gyvojo svorio ekvivalento kilogramais; pranešami kiekiai yra bendri kiekvienos žuvų rūšies kiekiai, esantys laive žvejybos pastangų ataskaitos teikimo metu.

Rūšys nurodomos pateikiant FAO triraidį kodą.

2. Sąjungos žvejybos laivų kapitonai ne anksčiau kaip 12 valandų ir ne vėliau kaip 1 valanda prieš įplaukimą į rajoną pateikia pastangų ataskaitą, kurioje nurodoma ši informacija:

a) pavadinimas PRANEŠIMAS APIE ŽVEJYBOS PASTANGAS – ĮPLAUKIMAS;

b) žvejybos laivo pavadinimas, išorės identifikavimo duomenys ir tarptautinis radijo šaukinys;

c) žvejybos laivo kapitono vardas, pavardė;

d) žvejybos laivo, kuris minimas pranešime, geografinė buvimo vieta;

e) rajonas, į kurį žvejybos laivas įplauks;

f) numatyta kiekvieno įplaukimo į tą rajoną data ir laikas;

g) laive laikomas sugautas kiekį pagal rūšis, nurodant gyvojo svorio kilogramais.

3. Sąjungos žvejybos laivų kapitonai ne anksčiau kaip 12 valandų ir ne vėliau kaip 1 valanda prieš išplaukimą iš rajono pateikia pastangų ataskaitą, kurioje nurodoma ši informacija:

a) pavadinimas PRANEŠIMAS APIE ŽVEJYBOS PASTANGAS – IŠPLAUKIMAS,

b) žvejybos laivo pavadinimas, išorės identifikavimo duomenys ir tarptautinis radijo šaukinys;

c) žvejybos laivo kapitono vardas, pavardė;

d) žvejybos laivo, apie kurį pranešama, geografinė buvimo vieta, nurodant platumą ir ilgumą;

e) rajonas, iš kurio žvejybos laivas išplauks;

f) numatoma kiekvieno išplaukimo iš to rajono data ir laikas;

g) laive laikomas sugautas kiekį pagal rūšis, nurodant gyvojo svorio kilogramais.

4. Nepaisant 3 dalies, Sąjungos laivų, kurie žvejoja keliose zonose ir kurie ribas, skiriančias zonas, per 24 valandas kerta daugiau nei vieną kartą, su sąlyga, kad laivai lieka iš abiejų zonas skiriančios ribos pusių esančioje nustatytoje 5 jūrmylių zonoje, kapitonai praneša apie pirmąjį įplaukimą ir paskutinį išplaukimą per tą 24 valandų laikotarpį.

5. Valstybės narės užtikrina, kad su jų vėliava plaukiojančių žvejybos laivų kapitonai laikytųsi ataskaitų teikimo įpareigojimų.
XVIII PRIEDAS

UŽŠALDYTŲ ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ DĖŽIŲ ARBA BLOKŲ VIDUTINIO GRYNOJO SVORIO APSKAIČIAVIMO METODIKAImčių ėmimo planas

Partijos dydis

(dėžių skaičius)

Mėginio dydis

(padėklų skaičius × 52 dėžės)

5 000 arba mažiau

3

5 001 –10 000

4

10 001 –15 000

5

15 001 –20 000

6

20 001 –30 000

7

30 001 –50 000

8

Daugiau kaip 50 000

9

1. Kiekvienos rūšies žuvų (ir, atitinkamais atvejais, kiekvieno žuvų pateikimo) dėžės arba bloko vidutinis grynasis svoris nustatomas, naudojant lentelėje pateiktą atrankos planą. Imtis atrenkama atsitiktine tvarka.

2. Kiekvienas dėžių arba blokų padėklas pasveriamas. Bendras visų imtyje esančių padėklų bendrasis svoris dalijamas iš bendro imtyje esančių padėklų skaičiaus, ir gaunamas vidutinis kiekvienos rūšies žuvų (ir, atitinkamais atvejais, kiekvieno žuvų pateikimo) padėklo bendrasis svoris.

3. Siekiant nustatyti kiekvienos rūšies žuvų (ir, atitinkamais atvejais, kiekvieno žuvų pateikimo) dėžės arba bloko grynąjį svorį, iš 2 punkte nurodyto vidutinio bendrojo padėklo svorio atimama:

a) vidutinis savasis dėžės arba bloko svoris, kuris lygus ledo ir kartono, plastmasės arba kitos pakavimo medžiagos svoriui, padaugintam iš dėžių arba blokų, sudėtų ant padėklo, skaičiaus;

b) vidutinis tuščių imties padėklų, naudotų iškraunant žuvis, svoris.

Gautas kiekvienos rūšies žuvų (ir, atitinkamais atvejais, kiekvieno žuvų pateikimo) padėklo grynasis svoris dalinamas iš dėžių, esančių ant padėklo, skaičiaus.

4. 3 punkto a papunktyje minimas savasis dėžės arba bloko svoris yra 1,5 kg. Kitokį savąjį dėžės arba bloko svorį valstybės narės gali naudoti skaičiavimuose su sąlyga, kad praneš apie savo imčių ėmimo metodus ir jų pakeitimus Komisijai patvirtinti.
XIX PRIEDAS

KONTROLĖS REGLAMENTO 60 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ ATRANKOS PLANŲ, TAIKOMŲ SVERIANT IŠKRAUTUS ŽUVININKYSTĖS PRODUKTUS VALSTYBĖSE NARĖSE, SUDARYMO METODIKA

Šiame priede nustatoma metodika, pagal kurią valstybės narės sudaro Kontrolės reglamento 60 straipsnio 1 dalyje nurodytus atrankos planus.

1. Atrankos plano tikslas – užtikrinti, kad žuvininkystės produktai būtų tiksliai sveriami per iškrovimą.

2. Svertinos imties dydis nustatomas remiantis bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymo rizika, nustatyta tam valstybės narės uostui, vietovei arba regionui, kuriame iškraunama.

3. Valstybės narės riziką suskirsto tokiais laipsniais: labai maža, maža, vidutinė, didelė ir labai didelė.

4. Nustatydamos bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymo rizikos laipsnį, valstybės narės atsižvelgia į visus atitinkamus kriterijus. Šie kriterijai – tai (sąrašas nebaigtinis):

 iškrovimo, per kurį iškraunamos visų reglamentuojamų išteklių žuvys, lygiai uoste, vietovėje arba regione,

 anksčiau nustatytų pažeidimų, kurie siejami su uoste, vietovėje arba regione vykdomu iškrovimu, lygis,

 bendras patikrinimų, vykdomų uoste, vietovėje arba regione, skaičius,

 laivams, kurie iškrauna uoste, vietovėje arba regione, skirta kvota,

 standartinių dėžių naudojimas,

atitinkamais atvejais:

 iškrautų žuvininkystės produktų rinkos kainų svyravimas,

 sukčiavimo rizika uoste, vietovėje arba regione.

5. Imtis yra reprezentatyvi, atranka yra ne mažiau veiksminga nei paprasta atsitiktinė atranka.

6. Jei žuvininkystės produktai iškraunami standartinėse dėžėse, mažiausias atrinktinų sverti dėžių skaičius yra proporcingas valstybių narių nustatytam rizikos laipsniui. Pageidautina, kad valstybės narės dėžių, kurios bus sveriamos, skaičių nurodytų lentelėse pagal skirtingus rizikos laipsnius, kaip parodyta toliau esančiame pavyzdyje:Iškrautų kiekvienos rūšies dėžių skaičius

Svertinų dėžių skaičius atsižvelgiant į rizikos laipsnį

Labai maža

Maža

Vidutinė

Didelė

Labai didelė

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Kiekvienas papildomas 100 dėžių

1

1

2

3

4

7. Atrankos planuose taip pat nurodoma informacija apie priemones, kurių imamasi siekiant užtikrinti, kad:

 veiklos vykdytojai laikytųsi nurodytų imčių atrankos lygių,

 vykdant atrankos planus gauti svėrimo rezultatai būtų panaudoti Kontrolės reglamento 60 straipsnio 5 dalyje nurodytais tikslais,

 per tam tikrą skaičių iškrovimo operacijų (skaičių nustato valstybės narės, remdamosi savo rizikos analize) iškrauti žuvininkystės produktai būtų sveriami dalyvaujant kompetentingų institucijų pareigūnams.

8. Visi rizikos analizės, duomenų įvertinimo, patvirtinimo procedūros, audito procedūros dokumentai arba kiti dokumentai, svarbūs sudarant ir vėliau koreguojant atrankos planą, yra renkami ir pateikiami auditui bei patikrai.
XX PRIEDAS

KONTROLĖS REGLAMENTO 60 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTŲ ATRANKOS PLANŲ SUDARYMO METODIKA

Šiame priede nustatoma metodika, pagal kurią valstybės narės sudaro atrankos planus, taikomus iš žvejybos laivų iškrautiems žuvininkystės produktams, kuriuos pagal Kontrolės reglamento 60 straipsnio 3 dalį leidžiama sverti laive.

1. Atrankos plano tikslas – patikrinti svėrimo tikslumą, kai žuvininkystės produktus leidžiama sverti laive.

2. Valstybės narės užtikrina, kad atranka būtų vykdoma žuvininkystės produktus iškraunant iš žvejybos laivo, kuriame jie buvo sveriami.

3. Imties dydis nustatomas remiantis bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymo rizika, nustatyta tiems žvejybos laivams, kuriuose leista sverti žuvininkystės produktus.

4. Valstybės narės riziką suskirsto tokiais lygiais: labai maža, maža, vidutinė, didelė ir labai didelė.

5. Nustatydamos bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymo rizikos laipsnį, valstybės narės atsižvelgia į visus atitinkamus kriterijus. Šie kriterijai – tai (sąrašas nebaigtinis):

 iškrovimo iš žvejybos laivų, kuriuose leista sverti sužvejotus žuvininkystės produktus, lygiai uoste, kitoje vietoje arba regione,

 anksčiau nustatytų pažeidimų, siejamų su žvejybos laivais, kuriuose leista sverti sužvejotus žuvininkystės produktus, lygis,

 tikrinimo veiklos lygis uoste, kitoje vietoje arba regione, kuriame žuvininkystės produktai iškraunami iš žvejybos laivų, kuriuose leista juos sverti,

 žvejybos laivams, kuriuose leista sverti sužvejotus žuvininkystės produktus, skirta kvota,

atitinkamais atvejais:

 iškrautų žuvininkystės produktų rinkos kainų svyravimas,

 sukčiavimo rizika uoste, vietovėje arba regione.

6. Iškraunamų žuvininkystės produktų atranka yra ne mažiau veiksminga nei paprasta atsitiktinė atranka ir proporcinga rizikos laipsniui.

7. Į atrankos planą įtraukiamos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad imties svėrimas būtų atliktas.

8. Atrinktų sverti dėžių skaičius proporcingas nustatytam rizikos laipsniui. Pageidautina, kad valstybės narės dėžių, kurios bus sveriamos, skaičių nurodytų lentelėse pagal skirtingus rizikos laipsnius, kaip parodyta toliau esančiame pavyzdyje:Iškrautų kiekvienos rūšies dėžių skaičius

Svertinų dėžių skaičius atsižvelgiant į rizikos laipsnį

Labai maža

Maža

Vidutinė

Didelė

Labai didelė

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Kiekvienas papildomas 100 dėžių

1

1

2

3

4

9. Jei iš tokių laivų iškrauti žuvininkystės produktai pasveriami prieš pirminį pardavimą ir svėrimas atliekamas iš karto po žuvininkystės produktų partijų iškrovimo, svėrimo rezultatai gali būti naudojami atrankos plano tikslais.

10. Į atrankos planą taip pat įtraukiamos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad:

 veiklos vykdytojai laikytųsi nurodytų imčių atrankos lygių,

 nepažeidžiant šio reglamento 71 straipsnio 2 dalies, taikant atrankos planą gauti svėrimo rezultatai būtų panaudoti Kontrolės reglamento 60 straipsnio 5 dalyje nurodytiems tikslams,

 per tam tikrą skaičių iškrovimo operacijų (skaičių nustato valstybės narės, remdamosi savo rizikos analize) iškrauti žuvininkystės produktai būtų sveriami dalyvaujant kompetentingų institucijų pareigūnams.

11. Visi rizikos analizės, duomenų įvertinimo, patvirtinimo procedūros, audito procedūros dokumentai arba kiti dokumentai, svarbūs sudarant ir vėliau koreguojant atrankos planą, yra renkami ir pateikiami auditui bei patikrai.
XXI PRIEDAS

KONTROLĖS REGLAMENTO 61 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ KONTROLĖS PLANŲ SUDARYMO METODIKA

Šiame priede nustatoma metodika, pagal kurią valstybės narės sudaro kontrolės planus, taikomus, kai jos leidžia žuvininkystės produktus sverti po to, kai jie buvo iš iškrovimo vietos išvežti į tos valstybės narės teritorijoje esančią paskirties vietą, pagal Kontrolės reglamento 61 straipsnio 1 dalį.

1. Kontrolės plano tikslas – kuo labiau sumažinti bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymo riziką tais atvejais, kai valstybė narė leidžia žuvininkystės produktus sverti po to, kai jie buvo iš iškrovimo vietos išvežti į tos valstybės narės teritorijoje esančią paskirties vietą.

2. Imties dydis nustatomas remiantis bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymo rizika, siejama su tais atvejais, kai žuvininkystės produktus leidžiama sverti po išvežimo.

3. Valstybės narės riziką suskirsto tokiais laipsniais: labai maža, maža, vidutinė, didelė ir labai didelė.

4. Nustatydamos bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymo rizikos laipsnį, valstybės narės atsižvelgia į visus atitinkamus kriterijus. Šie kriterijai – tai (sąrašas nebaigtinis):

 žuvininkystės produktų, kurie sveriami po išvežimo iš iškrovimo vietos, iškrovimo lygiai,

 anksčiau nustatytų pažeidimų, siejamų su žuvininkystės produktais, kurie sveriami po išvežimo iš iškrovimo vietos, lygiai,

 žinomi vežimo kontrolės lygiai,

 žvejybos laivams, iš kurių iškraunami žuvininkystės produktai, sveriami po išvežimo iš iškrovimo vietos, skirta kvota,

 standartinių dėžių naudojimas laivuose, iš kurių iškraunami žuvininkystės produktai,

atitinkamais atvejais:

 iškrautų žuvininkystės produktų rinkos kainų svyravimas,

 sukčiavimo rizika uoste, vietovėje arba regione.

5. Į kontrolės planus įtraukiama (sąrašas nebaigtinis):

 žuvininkystės produktų tikrinimo programa, kai šie produktai iš iškrovimo vietos išvežami sverti į kitas paskirties vietas tos valstybės narės teritorijoje,

 nuostatos dėl važtos dokumentų pateikimo pagal Kontrolės reglamento 68 straipsnį,

 nuostatos dėl vežamų žuvininkystės produktų duomenų sutikrinimo su atitinkamais duomenimis, nurodytais išankstiniame pranešime, kurį pagal Kontrolės reglamento 17 straipsnį pateikia žuvininkystės produktus iškraunančio laivo kapitonas,

 nuostatos dėl plombų, pagal šio reglamento 109 straipsnį uždėtų ant transporto priemonių arba konteinerių, kuriuose vežami žuvininkystės produktai, neliečiamumo ir duomenų,

 Nuostatos dėl žvejybos žurnalo ir važtos dokumentų duomenų kryžminio sutikrinimo su sveriant paskirties vietoje užregistruotais svėrimo duomenimis,

 žuvininkystės produktų tikrinamasis svėrimas paskirties vietoje, kurioje produktai sveriami prieš pirminę jų prekybą, dalyvaujant kompetentingų institucijų pareigūnams. Imčių dydžiai yra proporcingi nustatytiems rizikos laipsniams. Atitinkamais atvejais, valstybės narės į tikrinamojo svėrimo procedūras gali įtraukti standartines dėžes.

6. Jei žuvininkystės produktai laikomi standartinėse dėžėse, atliekamas tikrinamasis dalies dėžių svėrimas, dalyvaujant valstybės narės kompetentingų institucijų pareigūnams. Atrinktų sverti dėžių skaičius proporcingas nustatytam rizikos laipsniui. Pageidautina, kad valstybės narės dėžių, kurios bus sveriamos, skaičių nurodytų lentelėse pagal skirtingus rizikos laipsnius, kaip parodyta toliau esančiame pavyzdyje:Iškrautų kiekvienos rūšies dėžių skaičius

Svertinų dėžių skaičius atsižvelgiant į rizikos laipsnį

Labai maža

Maža

Vidutinė

Didelė

Labai didelė

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Kiekvienas papildomas 100 dėžių

1

1

2

3

4

7. Į kontrolės planą įtraukiamos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad tikrinamasis svėrimas būtų atliktas.

8. Visi rizikos analizės, duomenų įvertinimo, patvirtinimo procedūros, audito procedūros dokumentai arba kiti dokumentai, svarbūs sudarant ir vėliau koreguojant kontrolės planą, yra renkami ir pateikiami auditui bei patikrai.
XXII PRIEDAS

KONTROLĖS REGLAMENTO 61 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTOS BENDROS KONTROLĖS PROGRAMOS SUDARYMO METODIKA

Šiame priede nustatoma metodika, pagal kurią valstybės narės nustato bendros kontrolės programą, taikomą, kai valstybė narė, kurioje žuvininkystės produktai iškraunami, leidžia prieš sveriant juos išvežti registruotiems pirkėjams, registruotiems aukcionams arba kitoms įstaigoms ar asmenims, atsakingiems už žuvininkystės produktų pirminį pardavimą kitoje valstybėje narėje, pagal Kontrolės reglamento 61 straipsnio 2 dalį.

1. Bendros kontrolės programos tikslas – kuo labiau sumažinti bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymo riziką tais atvejais, kai valstybė narė, kurioje žuvininkystės produktai iškraunami, leidžia prieš sveriant juos išvežti registruotiems pirkėjams, registruotiems aukcionams arba kitoms įstaigoms ar asmenims, atsakingiems už žuvininkystės produktų pirminį pardavimą kitoje valstybėje narėje.

2. Imties dydis nustatomas remiantis bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymo rizika, siejama su tais atvejais, kai žuvininkystės produktai išvežami prieš juos sveriant kitoje valstybėje narėje.

3. Valstybės narės riziką suskirsto tokiais laipsniais: labai maža, maža, vidutinė, didelė ir labai didelė.

4. Nustatydamos bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių nesilaikymo rizikos laipsnį, valstybės narės atsižvelgia į visus atitinkamus kriterijus. Šie kriterijai – tai (sąrašas nebaigtinis):

 žuvininkystės produktų, kurie sveriami po išvežimo iš iškrovimo vietos, iškrovimo lygiai,

 anksčiau nustatytų pažeidimų, siejamų su žuvininkystės produktais, kurie sveriami po išvežimo iš iškrovimo vietos, lygiai,

 žinomi vežimo kontrolės lygiai iškrovimo, tranzito ir paskirties valstybėse narėse,

 žvejybos laivams, iš kurių iškraunami žuvininkystės produktai, sveriami po išvežimo iš iškrovimo vietos, skirta kvota,

 standartinių dėžių naudojimas laivuose, iš kurių iškraunami žuvininkystės produktai,

atitinkamais atvejais:

 iškrautų žuvininkystės produktų rinkos kainų svyravimas,

 sukčiavimo rizika uoste, vietovėje arba regione,

 žuvininkystės produktų, kurie sveriami po išvežimo iš iškrovimo vietos, rinkos kainų svyravimas,

 sukčiavimo rizika uoste, kitoje vietoje arba regione, kuriame iškraunami ir (arba) sveriami šie produktai.

5. Į bendros kontrolės programą įtraukiama (sąrašas nebaigtinis):

 žuvininkystės produktų tikrinimo programa, kai šie produktai iš iškrovimo vietos išvežami sverti į kitas paskirties vietas kitos valstybės narės teritorijoje,

 nuostatos dėl važtos dokumentų pateikimo pagal Kontrolės reglamento 68 straipsnį,

 nuostatos dėl vežamų žuvininkystės produktų duomenų sutikrinimo su atitinkamais duomenimis, kuriuos pagal Kontrolės reglamento 17 straipsnį pateikė žuvininkystės produktus iškraunančio laivo kapitonas,

 nuostatos dėl plombų, pagal šio reglamento 109 straipsnį uždėtų ant transporto priemonių arba konteinerių, kuriuose vežami žuvininkystės produktai, neliečiamumo ir duomenų,

 Nuostatos dėl žvejybos žurnalo ir važtos dokumentų duomenų kryžminio sutikrinimo su sveriant paskirties vietoje užregistruotais svėrimo duomenimis,

 žuvininkystės produktų tikrinamasis svėrimas paskirties vietoje, kurioje produktai sveriami prieš pirminę jų prekybą, dalyvaujant kompetentingų institucijų pareigūnams. Imčių dydžiai yra proporcingi nustatytiems rizikos laipsniams. Atitinkamais atvejais, valstybės narės į tikrinamojo svėrimo procedūras gali įtraukti standartines dėžes.

6. Jei žuvininkystės produktai laikomi standartinėse dėžėse, atliekamas tikrinamasis dalies dėžių svėrimas, dalyvaujant valstybės narės kompetentingų institucijų pareigūnams. Atrinktų sverti dėžių skaičius proporcingas nustatytam rizikos laipsniui. Pageidautina, kad valstybės narės dėžių, kurios bus sveriamos, skaičių nurodytų lentelėse pagal skirtingus rizikos laipsnius, kaip parodyta toliau esančiame pavyzdyje:Iškrautų kiekvienos rūšies dėžių skaičius

Svertinų dėžių skaičius atsižvelgiant į rizikos laipsnį

Labai maža

Maža

Vidutinė

Didelė

Labai didelė

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Kiekvienas papildomas 100 dėžių

1

1

2

3

4

7. Į bendros kontrolės programą įtraukiamos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad tikrinamasis svėrimas būtų atliktas.

8. Visi rizikos analizės, duomenų įvertinimo, patvirtinimo procedūros, audito procedūros dokumentai arba kiti dokumentai, svarbūs sudarant ir vėliau koreguojant bendrą kontrolės programą, yra renkami ir pateikiami auditui bei patikrai.

▼M1
XXIII PRIEDAS

INFORMACIJOS, KURIĄ BŪTINA PATEIKTI PILDANT PRIEŽIŪROS ATASKAITAS APIE PASTEBĖTUS IR APTIKTUS ŽVEJYBOS LAIVUS, SĄRAŠAS

Bendroji informacija

1. Priežiūros ataskaitos nuoroda

2. Laivo pastebėjimo arba aptikimo data ir laikas (UTC)

3. Ataskaitą pildanti valstybė narė ir paskirtosios institucijos pavadinimas

4. Priežiūros laivo ar orlaivio tipas ir identifikavimo duomenys

5. Priežiūros laivo ar orlaivio buvimo vieta ir vietovė tuo metu, kai buvo pastebėtas arba aptiktas laivas

Žvejybos laivo duomenys

6. Vėliavos valstybė

7. Pavadinimas

8. Registracijos uostas ir išorės registracijos numeris

9. Tarptautinis radijo šaukinys

10. Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) numeris

11. Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris

12. Apibūdinimas

13. Tipas

14. Laivo pradinė buvimo vieta ir vietovė tuo metu, kai jis buvo pastebėtas arba aptiktas

15. Laivo plaukimo kursas ir greitis tuo metu, kai jis buvo pastebėtas arba aptiktas

16. Veikla

Kita informacija

17. Pastebėjimo arba aptikimo priemonė

18. Ryšys su laivu

19. Pokalbio su laivu duomenys

20. Pastebėjimo arba aptikimo užfiksavimas

21. Pastabos

22. Priedai

23. Ataskaitą užpildęs pareigūnas ir jo parašas

Priežiūros ataskaitų pildymo nurodymai

1. Pateikiama kuo išsamesnė informacija.

2. Nurodoma buvimo vieta (platuma ir ilguma) ir tikslūs vietovės duomenys (ICES kvadratas, GFCM geografinis parajonis, NAFO, NEAFC arba CECAF parajonis, FAO rajonas, parajonis ir kvadratas ir, jei vietovė sausumoje, uostas).

3. Vėliavos valstybė, laivo pavadinimas, registracijos uostas, išorės registracijos numeris, tarptautinis radijo šaukinys ir TJO numeris nustatomi remiantis matomais arba aptiktais laivo arba su juo susijusiais duomenimis arba duomenimis, gautais užmezgus radijo ryšį su laivu (turi būti nurodomas informacijos šaltinis).

4. Laivo apibūdinimas (jei apžiūrima vizualiai). Nurodomi atitinkami skiriamieji požymiai pažymint, ar buvo įmanoma pamatyti laivo ir jo registracijos uosto pavadinimus. Nurodomos laivo korpuso ir antstato spalvos, stiebų skaičius, laivo tiltelio padėtis, kamino ilgis ir t. t.

5. Pastebėto laivo tipas ir žvejybos įrankiai, pavyzdžiui, ilgosiomis ūdomis žvejojantis laivas, traleris, vilkikas, žuvų perdirbimo laivas, transportinis laivas (pagal FAO Tarptautinę standartizuotą statistinę žvejybos laivų klasifikaciją).

6. Atitinkama pastebėto arba aptikto laivo veikla. Nurodoma visa laivo vykdyta veikla: žvejyba, žvejybos įrankių statymas, iškėlimas, žuvų perkrovimas, perkėlimas, žvejybos įrankio vilkimas, tranzitas, inkaravimas ar bet kokia kita veikla (nurodoma), taip pat pateikiama informacija apie konkrečios veiklos datą, laiką, laivo buvimo vietą, plaukimo kursą ir greitį.

7. Atitinkama laivo pastebėjimo arba aptikimo priemonė. Nurodoma, kaip buvo pastebėtas arba aptiktas laivas: vizualiai, naudojant LSS, radarą, radijo ryšiu ar kitu būdu (nurodoma).

8. Ryšys su laivu. Pažymima, ar buvo užmegztas ryšys su laivu (TAIP/NE), ir nurodoma ryšio priemonė (radijo ryšys ar kt. (nurodyti)).

9. Pokalbio duomenys. Pateikiama visų pokalbių su laivu santrauka, kurioje nurodomas asmens (-ų), su kuriuo (-iais) buvo susisiekta pastebėtame arba aptiktame laive, vardas (-ai) ir pavardė (-ės), pilietybė ir pareigos.

10. Pastebėjimo arba aptikimo užfiksavimas. Nurodoma, kaip buvo užfiksuotas laivo pastebėjimas arba aptikimas: padarytos nuotraukos, vaizdo ar garso įrašai ar parengta rašytinė ataskaita.

11. Pastabos. Įrašomos visos kitos pastabos.

12. Priedai. Pridedama nuotrauka (jei turima) arba laivo eskizas (nupiešiamas laivo kontūras, pavaizduojant skiriamąsias konstrukcijas, profilį, stiebus ir ženklus, pagal kuriuos būtų galima atpažinti laivą).

Išsamios instrukcijos, kuriomis turi būti vadovaujamasi pildant ataskaitas, pateikiamos Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“.

Elektroninio keitimosi priežiūros ataskaitomis taisyklės

Elektroninio keitimosi priežiūros ataskaitomis tikslu Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ pateikiama XML schemos apibrėžtis. Šioje svetainėje taip pat pateikiami keičiantis priežiūros ataskaitomis naudotini įgyvendinimo dokumentai.

▼B
XXIV PRIEDAS

INFORMACIJA, PATEIKIAMA SAUGIŲJŲ TINKLAVIEČIŲ SAUGIUOSIUOSE POPUSLAPIUOSE

1. Už inspektavimą atsakingų pareigūnų sąrašas (Kontrolės reglamento 116 straipsnio 1 dalies a punktas), nurodant:

a) vardą

b) pavardę,

c) rangą;

d) tarnybos, kuriai priklauso pareigūnas, pavadinimo trumpinį;

e) tarnybų, atsakingų už žvejybos inspektavimą arba dalyvaujančių jį vykdant, sąrašas. Sąraše prie kiekvienos organizacijos nurodoma:

 visas tarnybos pavadinimas,

 pavadinimo trumpinys,

 visas pašto adresas,

 adresas (jei skiriasi nuo pašto adreso),

 telefono numeris

 fakso numeris,

 e. pašto adresas,

 svetainės URL adresas.

2. Kontrolės reglamento 78 straipsnyje nurodytos inspektavimo ir priežiūros ataskaitų duomenų bazės duomenys (Kontrolės reglamento 116 straipsnio 1 dalies b punktas).

a) Visi šio reglamento 92 ir 118 straipsniuose nurodyti duomenų elementai yra prieinami.

b) Tinklavietės sąsaja turi duomenų išvardijimo, rūšiavimo, filtravimo, naršymo ir statistinių duomenų paruošimo iš inspektavimo ir priežiūros ataskaitų funkcijas.

3. Šio reglamento 19 straipsnyje nurodytos LSS duomenys (Kontrolės reglamento 116 straipsnio 1 dalies c punktas). Būtiniausi prieinami kiekvieno LSS buvimo vietos pranešimo duomenys yra šie:

a) vėliavos valstybė;

b) sąjungos laivyno registro numeris;

c) tarptautinis radijo šaukinys (neprivaloma);

d) išorės registracijos raidės ir skaitmenys (neprivaloma);

e) žvejybos laivo pavadinimas (neprivaloma);

f) data;

g) valanda;

h) platuma;

i) ilguma;

j) kryptis;

k) greitis;

l) reiso numeris (jei tinka);

m) atitinkamos signalizacijos;

n) nurodoma, ar buvimo vietos pranešimas išsiųstas automatiškai ar rankiniu būdu įvestas į sistemą.

Tinklavietės sąsaja turi duomenų atsiuntimo arba vizualizavimo žemėlapyje, prieš tai juos išfiltravus pagal žvejybos laivą, žvejybos laivų sąrašą, žvejybos laivo tipą, laikotarpį arba geografinį rajoną, funkcijas.

4. Žvejybos licencijų ir žvejybos leidimų, išduotų ir administruojamų pagal šio reglamento 3, 4 ir 5 straipsnius, duomenys, aiškiai nurodant nustatytas sąlygas ir informaciją apie visus galiojimo sustabdymus ir atšaukimus (Kontrolės reglamento 116 straipsnio 1 dalies d punktas).

5. Yra prieinami visi šio reglamento II ir III prieduose nurodyti duomenų elementai, kuriais nurodoma žvejybos licencijose ir leidimuose pateiktina informacija.

Šie duomenys paimami iš ES laivyno registro. Tinklavietės sąsaja turi licencijų ir leidimų išvardijimo, rūšiavimo, filtravimo ir naršymo funkcijas.

6. Nenutrūkstamo 24 valandų laikotarpio, naudojamo vykdant žvejybos pastangų kontrolę, nustatymo būdas (Kontrolės reglamento 116 straipsnio 1 dalies e punktas).

Valanda, nuo kurios skaičiuojamas nenutrūkstamas dienos, kurią laivas praleido rajone, laikotarpis (hh:mm, UTC).

7. Duomenys apie žvejybos galimybes, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 33 straipsnyje (Kontrolės reglamento 116 straipsnio 1 dalies f punktas).

Visi sužvejotų žuvų kiekių ir žvejybos pastangų registravimo duomenų elementai yra prieinami.

8. Nacionalinės kontrolės veiksmų programos (Kontrolės reglamento 116 straipsnio 1 dalies g punktas). Kiekvienos nacionalinės kontrolės veiksmų programos hipersaitas su taikomo daugiamečio plano nuoroda teisės aktų sistemoje.

Saityno paslaugų, suteikiančių galimybę gauti visus duomenis iš elektroninės duomenų bazės, skirtos patikrinti surinktų duomenų išsamumą ir kokybę, kaip nurodyta Kontrolės reglamento 109 straipsnyje, nurodymas (parametrų ir URL adreso) (Kontrolės reglamento 116 straipsnio 1 dalies h punktas).
XXV PRIEDAS

KONTROLIUOJANČIŲ STEBĖTOJŲ UŽDUOTYS

1. Būdami žvejybos laive kontroliuojantys stebėtojai registruoja visą žvejybos veiklą ir pirmiausia šiuos duomenis:

a) kiekvienos žvejybos operacijos pradžios ir pabaigos datą ir laiką bei jos vykdymo geografinę vietą;

b) įrašus apie gylį žvejybos operacijos pradžioje ir pabaigoje;

c) kiekvienai operacijai naudojamo įrankio tipą ir matmenis, įskaitant tinklo, jei jis naudojamas, akių dydį ir naudojamus priedus;

d) įrašus apie apskaičiuotą sužvejoto kiekio sudėtį siekiant nustatyti, ar pagrindinių žvejojamų rūšių žuvų, priegaudos ir į jūrą išmestų žuvų kiekiai atitinka sužvejoto kiekio sudėties ir į jūrą išmetamų žuvų kiekio taisykles;

e) įrašus apie atskirų rūšių sužvejotų žuvų kiekį, atskirai nurodant per mažo dydžio egzempliorius;

2. Kontroliuojantys stebėtojai pažymi visus palydovinio sekimo sistemos trukdžius.

▼M1
XXVI PRIEDAS

KONTROLIUOJANČIŲ STEBĖTOJŲ ATASKAITŲ FORMATASSTEBĖTOJO DUOMENYS

Vardas, pavardė

 

Paskyrusioji kompetentinga institucija

 

Įdarbinusioji institucija

 

Stebėjimo pradžios data

 

Stebėjimo pabaigos data

 ŽVEJYBOS LAIVO DUOMENYS

Tipas

 

Vėliavos valstybė

 

Pavadinimas

 

Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris

 

Išorės identifikavimo duomenys

 

Tarptautinis radijo šaukinys (IRCS)

 

TJO numeris

 

Variklio varomoji galia

 

Bendras ilgis

 LAIVE TURIMŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIŲ TIPAI

1.

 

2.

 

3.

 PER STEBĖTĄ REISĄ NAUDOTAS ĮRANKIS

1.

 

2.

 

3.

 ŽVEJYBOS OPERACIJŲ DUOMENYS

Žvejybos operacijos nuorodos numeris (jei yra)

 

Data

 

Naudoto įrankio tipas

 

Matmenys

 

Tinklo akių dydis

 

Įmontuoti priedai

 

Operacijos pradžios laikas

Operacijos pabaigos laikas

 

Operacijos pradžios vieta

 

Gylis operacijos pradžioje

 

Gylis operacijos pabaigoje

 

Operacijos pabaigos vieta

 SUŽVEJOTŲ ŽUVŲ KIEKIAI

Rūšis

Palikta laive

Išmesta į jūrą

Apskaičiuotas kiekvienos rūšies žuvų kiekis kilogramais (gyvojo svorio ekvivalento)

Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

Dydžio, nesiekiančio mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

Apskaičiuotas kiekvienos tikslinės rūšies žuvų kiekis kilogramais (gyvojo svorio ekvivalento)

Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

Dydžio, nesiekiančio mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

Apskaičiuotas kiekvienos tikslinės rūšies žuvų kiekis kilogramais (gyvojo svorio ekvivalento)

Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

Dydžio, nesiekiančio mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

Apskaičiuotas bendras sužvejotų žuvų kiekis kilogramais (gyvojo svorio ekvivalento)

Mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

Dydžio, nesiekiančio mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio

 

 

 

PASTABOS APIE REIKALAVIMŲ NESILAIKYMĄ
ŽVEJYBOS REISO PABAIGOS SUVESTINĖ

STEBĖTOJO PARAŠAS

DATA
XXVII PRIEDAS

INSPEKTAVIMO ATASKAITOS

BŪTINOJI INFORMACIJA, PATEIKIAMA PILDANT INSPEKTAVIMO ATASKAITAS

Inspektavimo ataskaitų pildymo nurodymai

Pateikiama kuo išsamesnė informacija. Įrašoma tinkama ir turima informacija. Išsamios instrukcijos, kuriomis turi būti vadovaujamasi pildant ataskaitas, pateikiamos Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“.

Elektroninio keitimosi inspektavimo ataskaitomis taisyklės

Elektroninio keitimosi inspektavimo ataskaitomis tikslu Europos Komisijos Žuvininkystės svetainės puslapyje „Master Data Register“ pateikiama inspektavimo XML schemos apibrėžtis. Šioje svetainėje taip pat pateikiami keičiantis inspektavimo ataskaitomis naudotini įgyvendinimo dokumentai.

1 MODULIS. ŽVEJYBOS LAIVO INSPEKTAVIMAS JŪROJE

1.  Inspektavimo ataskaitos nuoroda ( *1 )

2.  Valstybė narė ir inspektavimo institucija (*1) 

3. Inspektavimo laivas (vėliava, pavadinimas ir išorės registracijos numeris) (*1) 

4. Tarptautinis radijo šaukinys (*1) 

5. Inspektavimo pradžios data (*1) 

6. Inspektavimo pradžios laikas (*1) 

7. Inspektavimo pabaigos data (*1) 

8. Inspektavimo pabaigos laikas (*1) 

9. Inspektavimo laivo buvimo vieta (platuma, ilguma) (*1) 

10. Inspektavimo laivo buvimo vietovė (tikslūs žvejybos rajono duomenys) (*1) 

11. Atsakingasis inspektorius (*1) 

12. Pilietybė

13. 2-asis inspektorius (*1) 

14. Pilietybė

15.  Inspektuojamo žvejybos laivo duomenys (pavadinimas, išorės registracijos numeris, vėliava) (*1) 

16. Laivo buvimo vieta ir vietovė (platuma, ilguma, tikslūs žvejybos rajono duomenys), jei jos skiriasi nuo inspektavimo laivo buvimo vietos ir vietovės (*1) 

17. Laivo tipas (*1) 

18. Registracijos pažymėjimo Nr. (*1) 

19. Tarptautinis radijo šaukinys (*1) 

20. Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) numeris (*1) 

21. Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris (*1) 

22. Savininko duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*1) 

23. Frachtuotojo duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*1) 

24. Agento duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*1) 

25. Kapitono duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*1) 

26. Radijo šaukinys prieš įlipant į laivą

27. Žvejybos žurnalas užpildytas prieš inspektavimą

28. Trapas (*1) 

29. Inspektorių identifikavimo duomenys

30.  Pažeidimai arba pastabos (*1) 

31.  Dokumentų ir leidimų inspektavimas (*1) 

32. Registracijos pažymėjimo Nr. (*1) 

33. Variklio varomosios galios patikrinimas

34. Žvejybos licencijos duomenys (*1) 

35. Žvejybos leidimo duomenys (*1) 

36. LSS veikia tinkamai (*1) 

37. Nuotolinio elektroninio stebėjimo sistema veikia tinkamai (*1) 

38. Popierinio žvejybos žurnalo lapo (-ų) numeris (-iai) (*1) 

39. Elektroninio žvejybos žurnalo nuoroda (*1) 

40. Išankstinio pranešimo nuoroda (*1) 

41. Pranešimo tikslas (*1) 

42. Žuvų laikymo triumų sertifikatas

43. Žuvų laikymo planas

44. Duomenų apie atšaldyto jūros vandens talpyklų neužpildytas ertmes lentelės

45. Svėrimo laive įrangos sertifikatas

46. Narystė gamintojų organizacijoje

47. Paskutinio uosto, į kurį įplaukta, duomenys (uostas, valstybė ir data) (*1) 

48.  Pažeidimai arba pastabos (*1) 

49.  Sužvejotų žuvų kiekio inspektavimas (*1) 

50. Informacija apie laive laikomas sužvejotas žuvis (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti gyvojo svoriu ekvivalentu, sužvejojimo rajonai) (*1) 

51. Leistinasis nuokrypis pagal rūšis (*1) 

52. Atskiras neverslinio dydžio žuvų registravimas (*1) 

53. Priedugnio žuvų, kurioms taikomi daugiamečiai planai, laikymas atskirai (*1) 

54. Neverslinio dydžio žuvų laikymas atskirai (*1) 

55. Svėrimo patikrinimas, dėžių/taros vienetų skaičiavimas, duomenų apie neužpildytas ertmes lentelės arba atrankinė patikra

56. Informacijos apie išmetamas žuvis (rūšis, kiekius) registravimas (*1) 

57.  Pažeidimai arba pastabos (*1) 

58.  Žvejybos įrankio inspektavimas (*1) 

59. Įrankio duomenys (tipas) (*1) 

60. Tinklo priedo (-ų) arba įtaiso (-ų) duomenys (tipas) (*1) 

61. Tinklo akių dydis arba matmenys (*1) 

62. Siūlo duomenys (tipas, storis) (*1) 

63. Įrankio ženklinimas

64.  Pažeidimai arba pastabos (*1) 

65.  Inspektorių pastabos (*1) 

66.  Kapitono pastabos (*1) 

67.  Veiksmai, kurių imtasi (*1) 

68.  Inspektorių parašai (*1) 

69.  Kapitono parašas (*1) 

2 MODULIS. ŽVEJYBOS LAIVO (-Ų) INSPEKTAVIMAS PERKROVIMO METU

1.  Inspektavimo ataskaitos nuoroda ( *2 )

2.  Valstybė narė ir inspektavimo institucija (*2) 

3. Inspektavimo laivas (vėliava, pavadinimas ir išorės registracijos numeris) (*2) 

4. Tarptautinis radijo šaukinys (*2) 

5. Inspektavimo pradžios data (*2) 

6. Inspektavimo pradžios laikas (*2) 

7. Inspektavimo pabaigos data (*2) 

8. Inspektavimo pabaigos laikas (*2) 

9. Inspektavimo laivo buvimo vieta (platuma, ilguma) (*2) 

10. Inspektavimo laivo buvimo vietovė (tikslūs žvejybos rajono duomenys) (*2) 

11. Uosto vieta ( *3 )

12. Paskirtasis uostas (*2) 

13. Atsakingasis inspektorius (*2) 

14. Pilietybė

15. 2-asis inspektorius (*2) 

16. Pilietybė

17.  Žvejybos laivo, iš kurio perkraunama, duomenys (pavadinimas, išorės registracijos numeris, vėliava) (*2) 

18. Laivo buvimo vieta ir vietovė (platuma, ilguma, tikslūs žvejybos rajono duomenys) (*2) 

19. Laivo tipas (*2) 

20. Registracijos pažymėjimo Nr. (*2) 

21. Tarptautinis radijo šaukinys (*2) 

22. Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) numeris (*2) 

23. Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris (*2) 

24. Savininko duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*2) 

25. Frachtuotojo duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*2) 

26. Agento duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*2) 

27. Kapitono duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*2) 

28. LSS patikrinimas prieš įlipant į laivą

29. Žvejybos žurnalas užpildytas prieš perkrovimą (*2) 

30.  Pažeidimai arba pastabos (*2) 

31.  Dokumentų ir leidimų inspektavimas (*2) 

32. Registracijos pažymėjimo Nr. (*2) 

33. Žvejybos licencijos duomenys (*2) 

34. Žvejybos leidimo duomenys (*2) 

35. Perkrovimo leidimo duomenys (*2) 

36. LSS veikia tinkamai

37. Popierinio žvejybos žurnalo lapo (-ų) numeris (-iai) (*2) 

38. Elektroninio žvejybos žurnalo nuoroda (*2) 

39. Išankstinio pranešimo nuoroda (*2) 

40. Išankstinio pranešimo tikslas (įskaitant NNN žvejybai taikomą režimą) (*2) 

41. Paskutinio uosto, į kurį įplaukta, duomenys (uostas, valstybė ir data) (*3) 

42.  Pažeidimai arba pastabos (*2) 

43.  Sužvejotų žuvų kiekio inspektavimas (*2) 

44. Informacija apie laive (prieš perkrovimą) laikomas sužvejotas žuvis (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai) (*2) 

45. Leistinasis nuokrypis pagal rūšis (*2) 

46. Informacija apie perkrautas sužvejotas žuvis (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai) (*2) 

47.  Pažeidimai arba pastabos (*2) 

48.  Žvejybos laivo, į kurį perkraunama, duomenys (pavadinimas, išorės registracijos numeris, vėliava) (*2) 

49. Laivo buvimo vieta ir vietovė (platuma, ilguma, tikslūs žvejybos rajono duomenys) (*2) 

50. Laivo tipas (*2) 

51. Registracijos pažymėjimo Nr. (*2) 

52. Tarptautinis radijo šaukinys (*2) 

53. Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) numeris (*2) 

54. Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris (*2) 

55. Savininko duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*2) 

56. Frachtuotojo duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*2) 

57. Agento duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*2) 

58. Kapitono duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*2) 

59. LSS patikrinimas prieš įlipant į laivą

60. Žvejybos žurnalas užpildytas prieš perkrovimą (*2) 

61.  Pažeidimai arba pastabos (*2) 

62.  Dokumentų ir leidimų inspektavimas (*2) 

63. Registracijos pažymėjimo Nr. (*2) 

64. Žvejybos licencijos duomenys (*2) 

65. LSS veikia tinkamai

66. Popierinio žvejybos žurnalo lapo (-ų) numeris (-iai) (*2) 

67. Elektroninio žvejybos žurnalo nuoroda (*2) 

68. Išankstinio pranešimo nuoroda (*2) 

69. Išankstinio pranešimo tikslas (*2) 

70. Paskutinio uosto, į kurį įplaukta, duomenys (uostas, valstybė ir data) (*3) 

71.  Pažeidimai arba pastabos (*2) 

72.  Sužvejotų žuvų kiekio inspektavimas (*2) 

73. Informacija apie laive (prieš perkrovimą) laikomas sužvejotas žuvis (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai) (*2) 

74. Informacija apie sužvejotas žuvis, perkrautas iš kito į šį laivą (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai) (*2) 

75.  Pažeidimai arba pastabos (*2) 

76.  Inspektorių pastabos (*2) 

77.  Kapitono (-ų) pastabos (*2) 

78.  Veiksmai, kurių imtasi (*2) 

79.  Inspektorių parašai (*2) 

80.  Kapitono (-ų) parašas (-ai) (*2) 

3 MODULIS. ŽVEJYBOS LAIVO INSPEKTAVIMAS UOSTE ARBA IŠKROVIMO METU IR PRIEŠ PIRMINĮ PARDAVIMĄ

1.  Inspektavimo ataskaitos nuoroda ( *4 )

2.  Valstybė narė ir inspektavimo institucija (*4)  ( *5 )

3. Inspektavimo pradžios data (*4)  (*5) 

4. Inspektavimo pradžios laikas (*4)  (*5) 

5. Inspektavimo pabaigos data (*4)  (*5) 

6. Inspektavimo pabaigos laikas (*4)  (*5) 

7. Uosto vieta (*4)  (*5) 

8. Paskirtasis uostas (*4)  (*5) 

9. Atsakingasis inspektorius (*4) 

10. Pilietybė

11. 2-asis inspektorius (*4) 

12. Pilietybė

13.  Inspektuojamo žvejybos laivo duomenys (pavadinimas, išorės registracijos numeris, vėliava) (*4)  (*5) 

14. Laivo tipas (*4)  (*5) 

15. Registracijos pažymėjimo Nr. (*4)  (*5) 

16. Tarptautinis radijo šaukinys (*4)  (*5) 

17. Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) numeris (*4)  (*5) 

18. Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris (*4) 

19. Savininko duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*4)  (*5) 

20. Tikrojo savininko duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*4)  (*5) 

21. Frachtuotojo duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*4) 

22. Agento duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*4) 

23. Kapitono duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*4) 

24. LSS patikrinimas prieš atvykimą iškrauti (*4)  (*5) 

25. Žvejybos žurnalas užpildytas prieš atvykimą

26. Inspektorių identifikavimo duomenys

27.  Pažeidimai arba pastabos (*4)  (*5) 

28.  Dokumentų ir leidimų inspektavimas (*4)  (*5) 

29. Registracijos pažymėjimo Nr. (*4) 

30. Žvejybos licencijos duomenys (*4)  (*5) 

31. Žvejybos leidimo duomenys (*4)  (*5) 

32. Leidimo įplaukti į uostą ir iškrauti laimikį duomenys (*4)  (*5) 

33. Popierinio žvejybos žurnalo lapo (-ų) numeris (-iai) (*4) 

34. Elektroninio žvejybos žurnalo nuoroda (*4) 

35. Išankstinio pranešimo nuoroda (*4)  (*5) 

36. Išankstinio pranešimo tikslas (įskaitant NNN žvejybai taikomą režimą) (*4)  (*5) 

37. Žuvų laikymo triumų sertifikatas

38. Žuvų laikymo planas

39. Duomenų apie atšaldyto jūros vandens talpyklų neužpildytas ertmes lentelės

40. Svėrimo laive įrangos sertifikatas

41. Narystė gamintojų organizacijoje

42. Paskutinio uosto, į kurį įplaukta, duomenys (data, valstybė ir uostas) (*4)  (*5) 

43.  Pažeidimai arba pastabos (*4)  (*5) 

44.  Sužvejotų žuvų kiekio inspektavimas (*4)  (*5) 

45. Informacija apie laive laikomas sužvejotas žuvis (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai) (*4)  (*5) 

46. Leistinasis nuokrypis pagal rūšis (*4) 

47. Atskiras neverslinio dydžio žuvų registravimas (*4) 

48. Informacija apie iškrautas sužvejotas žuvis (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai) (*4)  (*5) 

49. Patikrintas mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis (*4) 

50. Ženklinimas

51. Svėrimo patikrinimas, dėžių/taros vienetų skaičiavimas arba atrankinė patikra iškrovimo metu

52. Žuvų laikymo vietos patikrinimas po iškrovimo

53. Sužvejotų žuvų svėrimas iškraunant

54.  Pažeidimai arba pastabos (*4)  (*5) 

55.  Informacija apie sužvejotų žuvų perkrovimą ir kito (-ų) į šį žvejybos laivą (*4)  (*5) 

56. Žvejybos laivo (-ų), iš kurio (-ių) perkraunama, duomenys (pavadinimas, išorės registracijos numeris, tarptautinis radijo šaukinys, Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) numeris, Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris, vėliava) (*4)  (*5) 

57. Perkrovimo deklaracijos duomenys (*4)  (*5) 

58. Informacija apie perkrautas sužvejotas žuvis (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai) (*4)  (*5) 

59. Kiti sužvejotų žuvų kiekio dokumentai (sužvejotų žuvų kiekio sertifikatai) (*4)  (*5) 

60.  Pažeidimai arba pastabos (*4)  (*5) 

61.  Žvejybos įrankio inspektavimas (*4)  (*5) 

62. Įrankio duomenys (tipas) (*4)  (*5) 

63. Tinklo priedo (-ų) arba įtaiso (-ų) duomenys (tipas) (*4)  (*5) 

64. Tinklo akių dydis arba matmenys (*4)  (*5) 

65. Siūlo duomenys (tipas, storis) (*4)  (*5) 

66. Įrankio ženklinimas

67.  Pažeidimai arba pastabos (*4)  (*5) 

68.  Žvejybos laivo statusas regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO) rajone (-uose), kuriame (-iuose) buvo vykdyta žvejybos arba susijusi veikla (įskaitant informaciją apie laivo nurodymą kokiame nors NNN žvejybą vykdančių laivų sąraše) (*4)  (*5) 

69.  Inspektorių pastabos (*4) 

70.  Kapitono pastabos (*4)  (*5) 

71.  Veiksmai, kurių imtasi (*4) 

72.  Inspektorių parašai (*4)  (*5) 

73.  Kapitono parašas (*4)  (*5) 

4 MODULIS. PREKYVIETĖS IR (ARBA) PATALPŲ INSPEKTAVIMAS

1.  Inspektavimo ataskaitos nuoroda ( *6 )

2.  Valstybė narė ir inspektavimo institucija (*6) 

3. Inspektavimo pradžios data (*6) 

4. Inspektavimo pradžios laikas (*6) 

5. Inspektavimo pabaigos data (*6) 

6. Inspektavimo pabaigos laikas (*6) 

7. Uosto vieta (*6) 

8. Atsakingasis inspektorius (*6) 

9. Pilietybė

10. 2-asis inspektorius (*6) 

11. Pilietybė

12. Inspektorių identifikavimo duomenys

13.  Inspektuojamos prekyvietės arba patalpų duomenys (pavadinimas ir adresas) (*6) 

14. Savininko duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*6) 

15. Savininko atstovo duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*6) 

16.  Informacija apie inspektuotus žuvininkystės produktus (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai, kilmės laivo (-ų) identifikavimo duomenys) (*6) 

17. Registruoto pirkėjo, aukcionų centro arba kitų įstaigų ar asmenų, atsakingų už pirminį žuvininkystės produktų pardavimą, duomenys (vardas, pavardė (pavadinimas), pilietybė (buveinės valstybė) ir adresas) (*6) 

18. Patikrintas mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis (*6) 

19. Ženklinimas atsekamumo tikslu (*6) 

20. Bendri pardavimo standartai (*6) 

21. Dydžio kategorijos

22. Šviežumo kategorijos

23. Inspektuoti žuvininkystės produktai, kuriems taikoma sandėliavimo sistema

24. Prieš parduodami žuvininkystės produktai pasverti

25. Svėrimo įranga sukalibruota ir užplombuota

26.  Pažeidimai arba pastabos (*6) 

27.  Su inspektuotais žuvininkystės produktais susijusių dokumentų inspektavimas (*6) 

28. Iškrovimo deklaracijos duomenys

29. Perėmimo deklaracijos duomenys

30. Važtos dokumento duomenys

31. Tiekėjo sąskaitų faktūrų ir pardavimo pažymų duomenys

32. Vykdant NNN žvejybos veiklą sužvejotų žuvų kiekio sertifikato duomenys

33. Importuotojo duomenys (vardas, pavardė (pavadinimas), pilietybė (buveinės valstybė) ir adresas)

34.  Pažeidimai arba pastabos (*6) 

35.  Inspektorių pastabos (*6) 

36.  Operatoriaus pastabos (*6) 

37.  Veiksmai, kurių imtasi (*6) 

38.  Inspektorių parašai (*6) 

39.  Operatoriaus parašas (*6) 

5 MODULIS. TRANSPORTO PRIEMONĖS INSPEKTAVIMAS

1.  Inspektavimo ataskaitos nuoroda ( *7 )

2.  Valstybė narė ir inspektavimo institucija (*)

3. Inspektavimo pradžios data (*)

4. Inspektavimo pradžios laikas (*)

5. Inspektavimo pabaigos data (*)

6. Inspektavimo pabaigos laikas (*)

7. Inspektavimo vieta (adresas) (*)

8. Atsakingasis inspektorius (*)

9. Pilietybė

10. 2-asis inspektorius (*)

11. Pilietybė

12. Inspektorių identifikavimo duomenys

13.  Inspektuojamos transporto priemonės duomenys (tipas ir registracijos šalis) (*)

14. Vilkiko identifikavimo duomenys (valstybinis numeris) (*)

15. Priekabos identifikavimo duomenys (valstybinis numeris) (*)

16. Savininko duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*)

17. Vairuotojo duomenys (vardas, pavardė, pilietybė ir adresas) (*)

18.  Su žuvininkystės produktais susijusių dokumentų inspektavimas (*)

19.  Prieš vežimą pasverti žuvininkystės produktai (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai, kilmės laivo (-ų) identifikavimo duomenys) (*)

20. Transporto priemonės maršruto paskirties vieta (*)

21. Važtos dokumento duomenys

22. Elektroninis važtos dokumento perdavimas vėliavos valstybei narei

23. Prie važtos dokumento pridėtas kilmės laivo žvejybos žurnalas

24. Elektroninis kilmės laivo žvejybos žurnalo perdavimas vėliavos valstybei narei

25. Kitas prie važtos dokumento pridėtas sužvejotų žuvų kiekio dokumentas (sužvejotų žuvų kiekio sertifikatas)

26. Iškrovimo arba pardavimo valstybė narė gavo važtos dokumentą prieš atvykstant transporto priemonei

27. Iškrovimo deklaracijos duomenys

28. Perėmimo deklaracijos duomenys

29. Perėmimo ir iškrovimo deklaracijų kryžminė patikra

30. Pardavimo pažymos arba sąskaitų faktūrų duomenys

31. Ženklinimas atsekamumo tikslu

32. Atrankinis dėžių/taros vienetų svėrimas

33. Svėrimo įranga sukalibruota ir užplombuota

34. Svėrimo duomenų registravimas

35. Transporto priemonė arba konteineris užplombuoti

36. Plombos duomenys nurodyti važtos dokumente

37. Plombas uždėjusi inspektavimo institucija (*)

38. Plombų statusas (*)

39.  Pažeidimai arba pastabos (*)

40.  Tik atvežus pasverti žuvininkystės produktai (rūšys, žuvų, įskaitant neverslinio dydžio žuvis, kiekiai, išreikšti produkto svoriu, pateikimas, sužvejojimo rajonai, kilmės laivo (-ų) identifikavimo duomenys) (*)

41. Transporto priemonės maršruto paskirties vieta (*)

42. Važtos dokumento duomenys

43. Elektroninis važtos dokumento perdavimas vėliavos valstybei narei

44. Prie važtos dokumento pridėtas kilmės laivo žvejybos žurnalas

45. Elektroninis kilmės laivo žvejybos žurnalo perdavimas vėliavos valstybei narei

46. Iškrovimo arba pardavimo valstybė narė gavo važtos dokumentą prieš atvykstant transporto priemonei

47. Iškrovimo deklaracijos duomenys

48. Valstybės narės kompetentingų institucijų stebimas į paskirties vietą atvežtų žuvininkystės produktų svėrimas

49. Registruoto pirkėjo, aukcionų centro arba kitų įstaigų ar asmenų, atsakingų už pirminį žuvininkystės produktų pardavimą, duomenys (vardas, pavardė (pavadinimas), pilietybė (buveinės valstybė) ir adresas) (*)

50. Transporto priemonė arba konteineris užplombuoti

51. Plombos duomenys nurodyti važtos dokumente

52. Plombas uždėjusi inspektavimo institucija (*)

53. Plombų statusas (*)

54.  Pažeidimai arba pastabos (*)

55.  Inspektorių pastabos (*)

56.  Vežėjo pastabos (*)

57.  Veiksmai, kurių imtasi (*)

58.  Inspektorių parašai (*)

59.  Vežėjo parašas (*)

▼B
XXVIII PRIEDAS

ŽUVININKYSTĖS INSPEKTAVIMO PRIEMONIŲ ŽYMĖJIMAS

imageMĖLYNA

GELTONA

GELTONA

MĖLYNA

MĖLYNA INSPEKTAVIMO GAIRELĖ ARBA SIMBOLIS

Visos laivai, naudojami žuvininkystės kontrolei inspektuoti ir jos vykdymui užtikrinti, turi inspektavimo gairelę arba simbolį, kuris aiškiai matomas ant naudojamos priemonės šonų. Inspektavimo funkcijas vykdantys laivai aiškiai matomą inspektavimo gairelę turi nuolatos.

Ant priemonės šonų taip pat gali būti aiškiai matomas užrašas „ŽUVININKYSTĖS INSPEKTAVIMAS“.
XXIX PRIEDAS

TRAPO KONSTRUKCIJA IR NAUDOJIMAS

1. Šio priedo nuostatos taikomos siekiant užtikrinti saugų ir patogų patekimą į žvejybos laivą, į kurį reikia lipti 1,5 m arba daugiau.

2. Laive turi būti trapas, kuriuo inspektoriai galėtų jūroje saugiai įlipti į laivą ir iš jo išlipti. Užtikrinama, kad trapas būtų švarus ir geros būklės.

3. Trapai uždedami ir pritvirtinami taip, kad:

a) nesiektų jokių galimų laivo išleidimo angų;

b) būtų toli nuo plonesnių lynų ir pritvirtintas kuo arčiau žvejybos laivo vidurio;

c) kiekviena pakopa tvirtai remtųsi į laivo šoną.

4. Trapo pakopos turi būti:

a) pagamintos iš vientiso kietmedžio be gumbų arba kitos panašių savybių medžiagos; keturios žemiausios pakopos gali būti padarytos iš pakankamai tvirtos ir kietos gumos arba kitos tinkamos lygiaverčių savybių medžiagos;

b) tinkamo neslidaus paviršiaus;

c) ne mažiau kaip 480 mm ilgio, 115 mm pločio ir 23 mm storio, neskaitant bet kokios nuo slydimo saugančios priemonės ar griovelio;

d) išdėstytos viena nuo kitos vienodais, ne mažesniais kaip 300 mm ir ne didesniais kaip 380 mm tarpais;

e) pritvirtintos taip, kad išlaikytų horizontalią poziciją.

5. Trapai neturi turėti daugiau kaip dviejų pakeistų pakopų, įtaisytų skirtingu būdu negu trapo pirminėje konstrukcijoje, ir visos taip įtaisytos pakopos turi būti kiek praktiškai įmanoma skubiau pakeistos pakopomis, įtaisytomis tokiu būdu, kuris buvo naudojamas pirminėje trapo konstrukcijoje.

Bet kokiai keičiamajai pakopai pritvirtinti prie šoninių trapo virvių naudojami jos šone esantys grioveliai, kurie turi būti ilgesniuose pakopos šonuose.

6. Trapo šoninės virvės turi būti dvi neuždengtos manilinių kanapių ar lygiaverčių medžiagų virvės, ne mažesnio kaip 60 mm perimetro abiejose pusėse; jos turi būti nepadengtos jokia kita medžiaga ir turi būti vientisos, nesujungtos žemiau laiptelio; dvi šoninės virvės, gerai pritvirtintos prie laivo ir ne mažesnio kaip 65 mm perimetro, bei saugos virvė turi būti čia pat, kad prireikus būtų galima panaudoti.

7. Sutvirtinimo lentjuostės iš kietmedžio ar kitos lygiaverčių savybių medžiagos, nesudurtos, ne trumpesnės kaip 1,80 ir ne ilgesnės kaip 2 m ilgio, turi būti įtaisytos tokiais tarpais, kad neleistų trapui susisukti. Žemiausia lentjuostė turi būti prie penktos iš apačios pakopos, o tarpas tarp lentjuosčių neturi būti didesnis kaip devynios pakopos.

8. Tarp laivo denio ir trapo ar bet kokių kitų laiptelių ar kito naudojamo įrenginio viršaus turi būti naudojamos priemonės, užtikrinančios, kad tikrintojai galėtų saugiai patekti į laivą ir iš jo išlipti. Tai atvejais, kai toks perėjimas yra per turėklų ar falšborto praėjimą, turėtų būti įtaisyti ranktūriai.

9. Tais atvejais, kai toks perėjimas yra falšborto trapu, toks trapas turi būti saugiai pritvirtintas prie falšborto turėklų ar platformos ir įlipimo ar išlipimo į laivą taške, ne mažiau kaip 0,7 m ir ne daugiau kaip 0,8 m vienas nuo kito, turi būti įtaisyti ranktūriniai stovai. Kiekvienas stovas prie pagrindo arba šalia jo ir aukščiau turi būti gerai pritvirtintas prie laivo korpuso, ne mažesnio kaip 40 mm skersmens ir ne mažiau kaip 1,2 m iškilęs virš falšborto krašto.

10. Naktį parūpinamas apšvietimas, kad ir trapas už borto, ir vieta, kur inspektorius įlipa į laivą, būtų tinkamai apšviesti. Šalia laikomas parengtas gelbėjimosi ratas su savaime užsidegančia šviesa. Šalia laikomas parengtas prireikus naudoti metamasis lynas.

11. Pasirūpinama, kad trapas galėtų būti naudojamas abiejose laivo pusėse. Atsakingasis inspektorius gali nurodyti pageidavimą, į kurią pusę nuleisti trapą.

12. Trapo parengimą bei inspektoriaus įlipimą ir išlipimą prižiūri atsakingas žvejybos laivo pareigūnas.

13. Tais atvejais, kai kurios nors laivo konstrukcijos savybės, pvz., švartinės sijos, neleistų įgyvendinti kurių nors iš šių nuostatų, imamasi specialių priemonių užtikrinti, kad inspektoriai galėtų saugiai įlipti į laivą ir iš jo išlipti.
▼M1

XXX PRIEDAS

UŽ SUNKIUS PAŽEIDIMUS SKIRIAMI TAŠKAINr.

Sunkus pažeidimas

Taškai

1

Pareigos registruoti ir perduoti sužvejotų žuvų kiekio arba susijusius duomenis, įskaitant palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistema perduotinus duomenis, nevykdymas.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies b punktu).

3

2

Sąjungos teisės aktais draudžiamų arba jų reikalavimų neatitinkančių žvejybos įrankių naudojimas.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies e punktu).

4

3

Ženklų, tapatybės arba registracijos duomenų klastojimas arba slėpimas.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies f punktu).

5

4

Su tyrimu susijusių įrodymų nuslėpimas, suklastojimas arba sunaikinimas.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies g punktu).

5

5

Neverslinio dydžio žuvų paėmimas į laivą, perkrovimas arba iškrovimas pažeidžiant galiojančius teisės aktus arba įpareigojimo iškrauti neverslinio dydžio žuvis nevykdymas.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies i punktu).

5

6

Žvejybos veiklos vykdymas regioninės žvejybos valdymo organizacijos rajone nesilaikant tos organizacijos taikomų išsaugojimo ir valdymo priemonių reikalavimų arba juos pažeidžiant.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies k punktu).

5

7

Žvejyba neturint galiojančios licencijos, įgaliojimo arba leidimo, išduoto vėliavos valstybės arba atitinkamos pakrantės valstybės.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies a punktu).

7

8

Žvejyba draudžiamame rajone, žvejybos draudimo laikotarpiu, neturint kvotos, išnaudojus kvotą arba neleistiname gylyje.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies c punktu).

6

9

Specializuota išteklių, kurių žvejybai paskelbtas moratoriumas arba kuriuos žvejoti uždrausta, žvejyba.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies d punktu).

7

10

Trukdymas pareigūnams atlikti savo pareigą – inspektuoti, kaip laikomasi taikomų išsaugojimo ir valdymo priemonių reikalavimų, arba stebėtojams atlikti savo pareigą – stebėti, kaip laikomasi taikomų Sąjungos taisyklių.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies h punktu).

7

11

Žuvų perkrovimas į žvejybos laivus, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 1005/2008 laikomi vykdančiais NNN žvejybą, visų pirma į laivus, kurie įtraukti į Sąjungos sudarytą NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą arba į kurios nors regioninės žvejybos valdymo organizacijos sudarytą NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą, arba dalyvavimas kartu su tokiais laivais bendrose žvejybos operacijose, tokių laivų rėmimas arba atsargų jiems tiekimas.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies j punktu).

7

12

Žvejybos laivo, neturinčio jokios nacionalinės priklausomybės ir todėl pagal tarptautinę teisę nepriklausančio jokiai valstybei, naudojimas.

(Kontrolės reglamento 90 straipsnio 1 dalis kartu su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnio 1 dalies a punktu ir 3 straipsnio 1 dalies l punktu).

7

▼M1 —————

▼B
XXXII PRIEDASPAPILDOMI PATVIRTINIMO SISTEMAI REIKALINGI DUOMENYS

 

Duomenų elementas

Kodas

Turinys

Privaloma/Neprivaloma

1.

Verslo taisyklės

BUS

Verslo taisyklės, kuriomis nustatoma, kokie patvirtinimai atliekami tvirtinimo sistema

 

2.

Verslo taisyklės identifikavimo duomenys

BR

Kiekvieno tipo patikrinimo, patvirtinimo, kontrolės ir kt. kodas

P

3.

Pagrindinis duomenų rinkinys

D1

Nurodo, kuris duomenų rinkinys tvirtinamas.

P

4.

Antrinis duomenų rinkinys

D2

Nurodo su kuriuo (-iais) duomenų rinkiniu (-iais) tvirtinamas pagrindinis duomenų rinkinys.

P

5.

Nuoroda ES teisės aktų sistemoje

LE

Nuoroda į taikomus reglamentus ir straipsnius

P

6.

Teisės aktais nustatytas reikalavimas

RQ

Trumpas teisės aktais nustatyto reikalavimo apibūdinimas

P

7.

Patvirtinimo specifikacija

VS

Išsamus paaiškinimas, kas tvirtinama

P

8.

Neatitikimai tvirtinimo metu

INC

Neatitikimai, nustatyti per tvirtinimo procedūras.

 

9.

Neatitikimo registracijos Nr.

RN

Neatitikimo unikalusis identifikavimo žymuo arba registracijos numeris.

P

10.

Verslo taisyklės identifikavimo duomenys

BR

Kiekvieno tipo patikrinimo, patvirtinimo, kontrolės ir kt. kodas

P

11.

Patvirtinto duomens registracijos Nr.

RV

Patvirtinto duomens iš pirminio duomenų rinkinio unikalusis identifikavimo žymuo arba registracijos numeris

P

12.

Neatitikimo tipas

IY

Nustatyto neatitikimo tipas

P

13.

Neatitikimo dydis

IV

Nustatyto neatitikimo dydis, skirtis, apimtis (jei tinka)

P (jei tinka)

14.

Pradinis dydis

OR

Pradinis dydis prieš pakeitimą.

P

15.

Tolesni veiksmai

FU

Paaiškinimas, kodėl duomenys neatitinka, ir tolesni veiksmai

N

16.

Tolesnių veiksmų rezultatai

FR

Pataisyto neatitikimo dydis

P (jei tinka)

17.

Tolesnių veiksmų užbaigimas

FX

Nurodyti, ar tolesni veiksmai užbaigti, ar tebevykdomi.

P (jei tinka)

18.

Tolesnių veiksmų užbaigimo data

FD

Data, kurią problema iki galo išspręsta arba gautas pažeidimo procedūros rezultatas

P (jei tinka)

19.

Pažeidimo procedūra

IP

Nuoroda į susijusią pažeidimo procedūrą arba teisinius veiksmus, kurių ėmėsi institucijos, jei tinka

P (jei tinka)

20.

Patvirtinimo informacija

VAL

Tam tikro elemento arba verslo taisyklės patvirtinimo informacija. Naudotina kaip patvirtinto elemento sudėtinis elementas.

 

21.

Patvirtinimo data

VD

Patvirtinimo data

P

22.

Neatitikimo nuoroda

RI

Neatitikimo unikalusis identifikavimo žymuo arba registracijos numeris.

P (jei tinka)

23.

LSS duomenys

VMS

Buvimo vietos duomenys, gauti iš laivų stebėjimo sistemos

 

24.

Registracijos šalis

FS

Laivo registracijos vėliavos valstybė. Triraidis šalies ISO kodas

P

25.

Laivo numeris pagal Bendrijos laivų registrą (CFR)

P

Laivo Bendrijos laivyno registro (CFR) numeris IR Formatu AAAXXXXXXXXX, kai A – tai ES valstybės, kurioje laivas pirmą kartą užregistruotas, kodo didžiosios raidės, o X – raidės arba skaičiai.

P

26.

Tarptautinis radijo šaukinys

RC

Tarptautinis radijo šaukinys, jei CFR neatnaujintas arba jo nėra

P (jei tinka)

27.

Laivo pavadinimas

NA

Laivo pavadinimas

N

28.

Reiso Nr.

TN

Žvejybos reiso serijos numeris

P

29.

Įrašo Nr.

RN

Unikalusis iš eilės einantis įrašo numeris, kurį turi kiekvienas įrašas

P

30.

Data ir laikas

DT

Perdavimo data ir laikas

P

31.

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Buvimo vieta išmetimo metu (žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius elementus ir požymius)

P

32.

Greitis

SP

Laivo greitis mazgais (nn,n)

P

33.

Kryptis

CO

Laivo kryptis laipsniais (0–360)

P

34.

Data ir laikas, kai gauta institucijos

DR

Užregistravimo institucijoje data ir laikas

P

35.

Rankinis būdas

MA

Nurodo, ar duomenys gauti elektroniniu būdu, ar įvesti rankiniu būdu (Taip/Ne)

P

36.

Duomenų įvedimo rankiniu būdu data ir laikas

DM

Jei duomenys į duomenų bazę įvesti rankiniu būdu, įvedimo data ir laikas

P (jei tinka)
XXXIII PRIEDAS

INFORMACIJA, PATEIKIAMA VIEŠAI PRIEINAMŲ TINKLAVIEČIŲ VIEŠUOSE POPUSLAPIUOSE

1. Už žvejybos licencijų ir leidimų išdavimą atsakingos institucijos (Kontrolės reglamento 115 straipsnio a punktas):

a) institucijos pavadinimas;

b) visas pašto adresas;

c) adresas (jei skiriasi nuo pašto adreso);

d) telefono numeris;

e) fakso numeris;

g) e. pašto adresas;

h) svetainės URL adresas.

2. Paskirtųjų uostų, kuriuose galima perkrauti žuvininkystės produktus, sąrašas (Kontrolės reglamento 115 straipsnio b punktas), kuriame nurodoma:

a) uosto pavadinimas;

b) uosto kodas pagal UN/LOCODE sistemą;

c) uosto vieta ir jos koordinatės;

d) darbo valandos;

e) perkrovimo vietų adresai arba aprašymas.

3. Paskirtųjų uostų, nustatytų daugiamečiame plane, sąrašas (Kontrolės reglamento 115 straipsnio c punktas), kuriame nurodoma:

a) uosto pavadinimas;

b) uosto kodas pagal UN/LOCODE sistemą;

c) uosto vieta ir jos koordinatės;

d) darbo valandos;

e) iškrovimo arba perkrovimo vietų adresai arba aprašymas;

f) susijusios sužvejotų rūšių, kurioms taikomas daugiametis planas, kiekių registravimo ir pranešimo sąlygos, taikomos kaskart iškraunant.

4. Valstybių narių paskelbti žvejybos uždraudimai realiuoju laiku (Kontrolės reglamento 115 straipsnio d punktas):

a) sprendimo, kuriuo skelbiamas žvejybos uždraudimas realiuoju laiku, nuoroda nacionalinėje teisės aktų sistemoje;

b) zonos, kurioje taikomas žvejybos uždraudimas, ribų koordinačių sąrašas;

c) draudimo pradžios data ir laikas;

d) draudimo pabaigos data ir laikas;

e) žvejybos toje zonoje draudimo laikotarpiu sąlygos;

f) zonos, kurioje taikomas žvejybos uždraudimas, ribų žemėlapis.

5. Informacijos centro, į kurį perduodami žvejybos žurnalai, išankstiniai pranešimai, perkrovimo, iškrovimo deklaracijos, pardavimo pažymos, perėmimo deklaracijos ir važtos dokumentai, išsami informacija (Kontrolės reglamento 115 straipsnio e punktas):

a) informacijos centro pavadinimas;

b) visas pašto adresas;

c) gatvė ir namo numeris;

d) telefono numeris;

e) fakso numeris;

f) e. pašto adresas;

g) tinklavietės URL adresas (jei yra).

6. Komisijos paskelbti žvejybos uždraudimai realiuoju laiku (Kontrolės reglamento 115 straipsnio f punktas):

a) atitinkamos valstybės narės vandenų zonos, kurioje taikomas draudimas, ribų koordinačių sąrašas;

b) draudimo pradžios data ir laikas;

c) draudimo pabaigos data ir laikas;

d) žvejybos toje zonoje draudimo laikotarpiu sąlygos;

e) zonos, kurioje taikomas žvejybos uždraudimas, ribų žemėlapis.

7. Sprendimas uždrausti žvejybą (Kontrolės reglamento 115 straipsnio g punktas):

a) nuoroda nacionalinėje teisės aktų sistemoje;

b) ištekliai arba išteklių grupė, kuriems taikoma kvota laikoma išeikvota arba kuriems taikoma didžiausia leidžiama žvejybos pastanga laikoma panaudota;

c) žvejybos zonos kodas;

d) pradžios data;

e) žvejybos arba įrankio tipas (kur tinka).
XXXIV PRIEDAS

STANDARTINĖ KEITIMOSI INFORMACIJA GAVUS PRAŠYMĄ PAGAL ŠIO REGLAMENTO 158 STRAIPSNĮ FORMA

image

image
XXXV PRIEDAS

PRAŠYMO PATEIKTI ADMINISTRACINĮ PRANEŠIMĄ PAGAL ŠIO REGLAMENTO 161 STRAIPSNIO 2 DALĮ STANDARTINĖ FORMA

image
XXXVI PRIEDAS

ATSAKYMO Į PRAŠYMĄ PATEIKTI ADMINISTRACINĮ PRANEŠIMĄ PAGAL ŠIO REGLAMENTO 161 STRAIPSNIO 3 DALĮ STANDARTINĖ FORMA

image
XXXVII PRIEDAS

BŪTINIAUSIOS INFORMACIJOS, KURI TURI SUDARYTI PENKERIŲ METŲ ATASKAITOS APIE KONTROLĖS REGLAMENTO TAIKYMĄ, PAGRINDĄ, SĄRAŠAS

1.    BENDRIEJI PRINCIPAI

SANTRAUKA

Kontrolės reglamento 5–7 straipsniai

2.    PATEKIMO Į VANDENIS IR NAUDOJIMOSI IŠTEKLIAIS BENDROSIOS SĄLYGOS

SANTRAUKA

2.1.    Kontrolės reglamento 6 straipsnis

ŽVEJYBOS LICENCIJOS

 Išduotų žvejybos licencijų skaičius

 Žvejybos licencijų, kurių galiojimas laikinai sustabdytas, skaičius

 Visam laikui panaikintų žvejybos licencijų skaičius

 Nustatytų žvejybos licencijų išdavimo reikalavimų pažeidimų skaičius

2.2.    Kontrolės reglamento 7 straipsnis

ŽVEJYBOS LEIDIMAS

 Komisijai pateiktos specialiosios nacionalinės žvejybos leidimų išdavimo sistemos

 Išduotų žvejybos leidimų skaičius

 Žvejybos leidimų, kurių galiojimas laikinai sustabdytas, skaičius

 Visam laikui panaikintų žvejybos leidimų skaičius

 Nustatytų žvejybos leidimų išdavimo reikalavimų pažeidimų skaičius

2.3.    Kontrolės reglamento 8 straipsnis

ŽVEJYBOS ĮRANKIŲ ŽENKLINIMAS

 Nustatytas pažeidimų skaičius

2.4.    Kontrolės reglamento 9 straipsnis

ŽVEJYBOS LAIVŲ STEBĖJIMO SISTEMOS

 Žvejybos laivų, kurių bendras ilgis <12 m ir >15 m, turinčių veikiančią LSS, skaičius

 Žvejybos laivų, kurių bendras ilgis 15 m ir didesnis, turinčių veikiančią LSS, skaičius

 Pagalbinių žvejybos laivų, turinčių veikiančią LSS, skaičius

 Žvejybos laivų, kurių bendras ilgis mažesnis nei 15 m ir kuriems netaikomas LSS reikalavimas, skaičius

 Nustatytų LSS reikalavimų pažeidimų ►M1  Sąjungos žvejybos laivuose ◄ skaičius

 Už ŽSC atsakingos kompetentingos institucijos duomenys

2.5.    Kontrolės reglamento 10 straipsnis

AUTOMATINIO IDENTIFIKAVIMO SISTEMA (AIS)

 Žvejybos laivų, turinčių AIS, skaičius

 ŽSC, naudojančių AIS, skaičius

2.6.    Kontrolės reglamento 11 straipsnis

LAIVŲ APTIKIMO SISTEMOS (LAS)

 ŽSC, naudojančių LAS, skaičius

2.7.    Kontrolės reglamento 13 straipsnis

NAUJOSIOS TECHNOLOGIJOS

 Įgyvendinami bandomieji projektai

3.    ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖ

SANTRAUKA

ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ

3.1.    Kontrolės reglamento 14, 15 ir 16 straipsniai

ŽVEJYBOS ŽURNALŲ IR IŠKROVIMO DEKLARACIJŲ PILDYMAS IR PATEIKIMAS

 Elektroninį žvejybos žurnalą naudojančių žvejybos laivų skaičius

 Popierinį žvejybos žurnalą naudojančių žvejybos laivų skaičius

 Popierinį žvejybos žurnalą naudojančių žvejybos laivų, kurių ilgis mažesnis nei 10 m, skaičius

 Nustatytų žvejybos žurnalų ir iškrovimo deklaracijų reikalavimų pažeidimų skaičius

3.2.    Kontrolės reglamento 16 ir 25 straipsniai

ŽVEJYBOS LAIVAI, KURIEMS NETAIKOMI ŽVEJYBOS ŽURNALO IR IŠKROVIMO DEKLARACIJOS REIKALAVIMAI

 Žvejybos laivų, kuriems taikomi atrankos planai, skaičius

 Žvejybos laivų, kuriems taikomas stebėjimas tikrinant pardavimo pažymas, skaičius

 Nustatytas pažeidimų skaičius

3.3.    Kontrolės reglamento 17 straipsnis

IŠANKSTINIS PRANEŠIMAS

 ŽSC gautų išankstinių pranešimų skaičius

 Nustatytas pažeidimų skaičius

3.4.    Kontrolės reglamento 18 straipsnis

IŠANKSTINIS PRANEŠIMAS APIE IŠKROVIMĄ KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE

 Pakrantės valstybės ŽSC gautų išankstinių pranešimų skaičius

 Nustatytas pažeidimų skaičius

3.5.    Kontrolės reglamento 20 straipsnis

PERKROVIMO OPERACIJOS UOSTUOSE ARBA KITOSE VIETOSE

 Valstybės narės patvirtintų perkrovimų skaičius

 Nustatytas pažeidimų skaičius

3.6.    Kontrolės reglamento 21 ir 22 straipsniai

PERKROVIMO OPERACIJOS UOSTUOSE ARBA KITOSE VIETOSE

 Žvejybos laivų, kuriems taikoma išlyga, skaičius

3.7.    Kontrolės reglamento 26 straipsnis

ŽVEJYBOS PASTANGŲ STEBĖSENA

 Nustatytas žvejybos pastangų ataskaitų pažeidimų skaičius

 Laivų, kuriems netaikoma žvejybos pastangų tvarka, skaičius pagal rajonus

 Nustatytų pažeidimų atvejų, kai nepranešta apie žvejybos įrankį, skaičius

3.8.    Kontrolės reglamento 33 ir 34 straipsniai

SUGAUTŲ KIEKIŲ IR ŽVEJYBOS PASTANGŲ REGISTRAVIMAS

 Kontrolės reglamento 33 straipsnio įgyvendinimas

 Kasmetinių pranešimų apie žvejybos uždraudimus žvejybos rajonuose duomenys

3.9.    Kontrolės reglamento 35 straipsnis

ŽVEJYBOS DRAUDIMAS ŽVEJYBOS RAJONE

 Kontrolės reglamento 35 straipsnio įgyvendinimas

4.    LAIVYNO VALDYMO KONTROLĖ

4.1.    Kontrolės reglamento 38 straipsnis

ŽVEJYBOS PAJĖGUMAI

 Kontrolės reglamento 38 straipsnio 1 dalies laikymasis

 Variklio galios patikrų pagal 41 straipsnį skaičius

 Nustatytas pažeidimų skaičius

4.2.    Kontrolės reglamento 42 straipsnis

PERKROVIMAS UOSTE

 Patvirtintų pelaginių rūšių žuvų perkrovimo operacijų skaičius

4.3.    Kontrolės reglamento 43 straipsnis

PASKIRTIEJI UOSTAI

 Nustatytas pažeidimų skaičius

4.4.    Kontrolės reglamento 44 straipsnis

ATSKIRAS SUGAUTŲ PRIEDUGNIO ŽUVŲ KIEKIŲ, KURIEMS TAIKOMAS DAUGIAMETIS PLANAS, LAIKYMAS

 Nustatytas pažeidimų skaičius

4.5.    Kontrolės reglamento 46 straipsnis

NACIONALINĖS KONTROLĖS VEIKSMŲ PROGRAMOS

 Valstybių narių parengtų programų duomenys

 Nustatytas pažeidimų skaičius

5.    TECHNINIŲ PRIEMONIŲ KONTROLĖ

SANTRAUKA

5.1.    Kontrolės reglamento 47 straipsnis

 Nustatytų žvejybos įrankių sudėjimo reikalavimų pažeidimų skaičius

5.2.    Kontrolės reglamento 48 straipsnis

PRARASTŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIŲ SUSIGRĄŽINIMAS

 Nustatytas pažeidimų skaičius

5.3.    Kontrolės reglamento 49 straipsnis

SUGAUTŲ KIEKIŲ SUDĖTIS

 Nustatytas pažeidimų skaičius

6.    RIBOJAMOS ŽVEJYBOS ZONŲ KONTROLĖ

SANTRAUKA

6.1.    Kontrolės reglamento 50 straipsnis

 Nustatytų ES ir trečiųjų šalių laivų pažeidimų skaičius

7.    ŽVEJYBOS UŽDRAUDIMAS TAM TIKRAME RAJONE REALIUOJU LAIKU

SANTRAUKA

7.1.    Kontrolės reglamento 53 straipsnis

 Paskelbtų žvejybos uždraudimų realiuoju laiku skaičius

 Nustatytas pažeidimų skaičius

8.    MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS KONTROLĖ

SANTRAUKA

8.1.    Kontrolės reglamento 55 straipsnis

 Nustatytų nelegalios prekybos draudimo pažeidimų skaičius

9.    PARDAVIMO KONTROLĖ

SANTRAUKA

9.1.    Kontrolės reglamento 56 straipsnis

PARDAVIMO KONTROLĖS PRINCIPAI

 Įgyvendinimo lygio duomenys

9.2.    Kontrolės reglamento 57 straipsnis

BENDRI PARDAVIMO STANDARTAI

 Nustatytas pažeidimų skaičius

9.3.    Kontrolės reglamento 58 straipsnis

ATSEKAMUMAS

 Įgyvendinimo lygis

 Nustatytas pažeidimų skaičius

9.4.    Kontrolės reglamento 59 straipsnis

PIRMINIS PARDAVIMAS

 Registruotų pirkėjų, registruotų aukcionų arba kitų įstaigų arba asmenų, atsakingų už žuvininkystės produktų pirminį pardavimą, skaičius

 Nustatytas pažeidimų skaičius

9.5.    Kontrolės reglamento 60 straipsnis

SVĖRIMAS

 Svėrimui iškraunant taikomų atrankos planų skaičius

 Žvejybos laivų, kuriems leidžiama sverti jūroje, skaičius

 Pažeidimų skaičius

9.6.    Kontrolės reglamento 61 straipsnis

SVĖRIMAS PO PERVEŽIMO

 Kontrolės planų, taikomų sveriant po pervežimo, skaičius

 Drauge su kitomis valstybėmis narėmis vykdomų bendrų kontrolės programų, taikomų pervežant prieš svėrimą, skaičius

 Nustatytas pažeidimų skaičius

9.7.    Kontrolės reglamento 62 straipsnis

PARDAVIMO PAŽYMŲ PILDYMAS IR PATEIKIMAS

 Pateiktų pirmiau nurodytų elektroninių pardavimo pažymų skaičius

 Suteiktų pardavimo pažymų reikalavimų laikymosi išlygų skaičius

 Nustatytas pažeidimų skaičius

9.8.    Kontrolės reglamento 66 straipsnis

PERĖMIMO DEKLARACIJA

 Nustatytas pažeidimų skaičius

9.9.    Kontrolės reglamento 68 straipsnis

VAŽTOS DOKUMENTŲ PILDYMAS IR PATEIKIMAS

 Įgyvendinimo lygis

 Nustatytas pažeidimų skaičius

10.    GAMINTOJŲ ORGANIZACIJOS IR KAINOS BEI INTERVENCINĖS PRIEMONĖS

SANTRAUKA

10.1.    Kontrolės reglamento 69 straipsnis

GAMINTOJŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STEBĖSENA STEBĖJIMAS

 Atliktų patikrinimų skaičius

 Nustatytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 nuostatų pažeidimų skaičius

10.2.    Kontrolės reglamento 70 straipsnis

KAINŲ IR INTERVENCINIŲ PRIEMONIŲ STEBĖSENA

 Atliktų kainų ir intervencinių priemonių patikrinimų skaičius

 Nustatytas pažeidimų skaičius

11.    PRIEŽIŪRA

SANTRAUKA

11.1.    Kontrolės reglamento 71 straipsnis

PASTEBĖJIMAI IR APTIKIMAI JŪROJE

 Parengtų ataskaitų skaičius

 Gautų ataskaitų skaičius

 Nustatytas pažeidimų skaičius

11.2.    Kontrolės reglamento 73 straipsnis

KONTROLIUOJANTYS STEBĖTOJAI

 Įgyvendinamų kontroliuojančių stebėtojų programų skaičius

 Gautų kontroliuojančių stebėtojų ataskaitų skaičius

 Pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius

12.    INSPEKTAVIMAS IR VYKDYMO UŽTIKRINIMAS

SANTRAUKA

12.1.    Kontrolės reglamento 74 ir 76 straipsniai

INSPEKTAVIMO VYKDYMAS

 Viso ir ne viso etato žuvininkystės inspektorių skaičius

 Viso ir ne viso etato žuvininkystės inspektorių darbo laiko, praleisto kontroliuojant ir inspektuojant, procentinė dalis

 Viso ir ne viso etato inspektorių atliktų inspektavimų skaičius pagal inspektavimo tipą

 Viso ir ne viso etato inspektorių nustatytų pažeidimų skaičius

12.2.    INSPEKTAVIMO IŠTEKLIAI: LAIVAI

 ES bendrai finansuojamų paskirtųjų inspektavimo laivų skaičius ir bendras patruliavimo jūroje dienų skaičius per metus

 ES bendrai nefinansuojamų paskirtųjų inspektavimo laivų skaičius ir bendras patruliavimo jūroje dienų skaičius per metus

 Viso eksploatavimo laiko, kurį ES bendrai finansuojami paskirtieji inspektavimo laivai skyrė žuvininkystės kontrolei, procentinė dalis

 Viso eksploatavimo laiko, kurį ES bendrai nefinansuojami paskirtieji inspektavimo laivai skyrė žuvininkystės kontrolei, procentinė dalis

 Viso eksploatavimo laiko, kurį visi paskirtieji inspektavimo laivai skyrė žuvininkystės kontrolei, procentinė dalis

 Viso darbo laiko, kurį ES bendrai finansuojami paskirtieji inspektavimo laivai skyrė žuvininkystės kontrolei, procentinė dalis

 Nepaskirtųjų inspektavimo laivų skaičius ir bendras patruliavimo jūroje dienų skaičius per metus

 Laiko, skirto žuvininkystės kontrolei, procentinė dalis

 Bendras visų laivų praleistų jūroje dienų skaičius

12.3.    INSPEKTAVIMO VEIKLA JŪROJE

 Kiekvienos valstybės narės visų žvejybos laivų inspektavimų jūroje skaičius

 Kiekvienos valstybės narės jūroje nustatytų pažeidimų skaičius

 Trečiųjų šalių žvejybos laivų inspektavimų jūroje skaičius (nurodoma trečioji šalis)

 Nustatytų pagalbinių žvejybos laivų padarytų pažeidimų skaičius

12.4.    INSPEKTAVIMO IŠTEKLIAI. STEBĖJIMO ORLAIVIAI

 Žuvininkystės kontrolei paskirtų stebėjimo orlaivių skaičius ir bendras valandų, praleistų vykdant žuvininkystės kontrolę ir priežiūrą, skaičius

 Eksploatavimo valandų, skirtų žuvininkystės kontrolei ir priežiūrai, procentinė dalis

 Nustatytas pažeidimų skaičius

12.5.    PO INSPEKTAVIMŲ IR NUSTATYTŲ PAŽEIDIMŲ VYKDOMI TOLESNI VEIKSMAI

 Priežiūros ataskaitų, pateiktų į žuvininkystės kontrolės ir priežiūros duomenų bazę, skaičius

 Inspektavimo ataskaitų, pateiktų į žuvininkystės kontrolės ir priežiūros duomenų bazę, skaičius

 Baudos taškų skyrimo atvejų skaičius

 Kitai valstybei narei perduotų procedūrų skaičius

 Pažeidimų, Bendrijos inspektorių aptiktų valstybės narės jurisdikcijoje, skaičius

12.6.    Kontrolės reglamento 75 straipsnis

OPERATORIAUS PAREIGOS

 Nustatytas pažeidimų skaičius

12.7.    79 straipsnis

SĄJUNGOS INSPEKTORIAI

 Jungtinės veiklos planų, priklausančių valstybės narės jurisdikcijai, skaičius

 Nustatytų pažeidimų vykdant jungtinės veiklos planus skaičius

12.8.    Kontrolės reglamento 80, 81, 82, 83 ir 84 straipsniai

ŽVEJYBOS LAIVŲ INSPEKTAVIMAS NE INSPEKTUOJANČIOS VALSTYBĖS NARĖS VANDENYSE

 Patikrinimų skaičius

 Nustatytas pažeidimų skaičius

12.9.    Kontrolės reglamento 85 ir 86 straipsniai

INSPEKTUOJANT NUSTATYTŲ PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMAS

 Patikrinimų skaičius

 Pažeidimų skaičius

 Vėliavos valstybei perduotų procedūrų skaičius

 Sąjungos inspektorių atliktų inspektavimų skaičius

13.    VYKDYMO UŽTIKRINIMAS

SANTRAUKA

Kontrolės reglamento 89, 90 ir 91 straipsniai

REIKALAVIMŲ LAIKYMOSI UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

 Įgyvendinimo lygis

13.1.    Kontrolės reglamento 92 straipsnis

BAUDOS TAŠKŲ SISTEMA

 Nustatytų didelių pažeidimų skaičius

 Baudos skyrimo licencijos turėtojui atvejų skaičius

 Žvejybos laivų kapitonams skiriamų baudos taškų sistemos įgyvendinimo lygis

13.2.    Kontrolės reglamento 93 straipsnis

NACIONALINIS PAŽEIDIMŲ REGISTRAS

 Įgyvendinimo lygis

14.    KONTROLĖS PROGRAMOS

14.1.    Kontrolės reglamento 94 straipsnis

BENDROS KONTROLĖS PROGRAMOS

 Įgyvendintų bendrų kontrolės programų skaičius

14.2.    Kontrolės reglamento 95 straipsnis

SPECIALIOSIOS KONTROLĖS IR INSPEKTAVIMO PROGRAMOS

 Įgyvendinamų specialiųjų kontrolės ir tikrinimo programų skaičius

15.    DUOMENYS IR INFORMACIJA

DUOMENŲ ANALIZĖ IR AUDITAS

15.1.    Kontrolės reglamento 109–116 straipsniai

 Įgyvendinimo lygio santrauka

16.    ĮGYVENDINIMAS

16.1.    Kontrolės reglamento 117 ir 118 straipsniai

ADMINISTRACINIS IR TARPUSAVIO BENDRADARBIAVIMAS( 1 ) 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

( 2 ) OL L 128, 2005 5 21, p. 1.

( 3 ) OL L 171, 1994 7 6, p. 7.

( 4 ) OL L 274, 1986 9 25, p. 1.

( 5 ) OL L 60, 2008 3 5, p. 1.

( 6 ) 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1) ir 2014 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1101/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 312, 2014 10 31, p. 1).

( 7 ) OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

( 8 ) OL L 286, 2008 10 29, p. 1.

( 9 ) 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 2013 12 28, p. 1).

( 10 ) OL L 286, 2008 10 29, p. 1.

( 11 ) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL L 149, 2014 5 20, p. 1).

( 12 ) 1996 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 847/96, nustatantis bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (OL L 115, 1996 5 9, p. 3).

( 13 ) 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93 ir (EB) Nr. 1627/94 bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 3317/94 (OL L 286, 2008 10 29, p. 33).

( 14 ) 2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 26/2004 dėl Bendrijos žvejybos laivyno registro (OL L 5, 2004 1 9, p. 25).

( 15 ) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

( 16 ) Ši informacija nurodomi žvejybos licencijoje tik tuo metu, kai laivas yra registruojamas Sąjungos žvejybos laivyno registre pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 26/2004 nuostatas (OL L 5, 2004 1 9, p. 25).

( 17 ) Pagal Reglamentą (EB) Nr. 26/2004.

( 18 ) Jei laivas turi pavadinimą.

( 19 ) Pagal Reglamentą (EB) Nr. 26/2004, jei laivui privaloma turėti IRCS.

( 20 ) Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2930/86.

( 21 ) Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2930/86. Ši informacija nurodomi žvejybos licencijoje tik tuo metu, kai laivas yra registruojamas Sąjungos žvejybos laivyno registre pagal Reglamento (EB) Nr. 26/2004 nuostatas.

( 22 ) Pagal Tarptautinę standartizuotą statistinę žvejybos įrankių klasifikaciją (ISSCFCG).

( 23 ) Pagal Reglamentą (EB) Nr. 26/2004.

( 24 ) Jei laivas turi pavadinimą.

( 25 ) Laivai, pasiliekantys žvejybos pastangų zonoje ne daugiau kaip 5 jūrmylių atstumu nuo bet kurios linijos, skiriančios dvi žvejybos pastangų zonas, pusės, privalo pateikti savo pirmojo įplaukimo ir paskutinio išplaukimo 24 valandų laikotarpiu duomenis.

( 26 ) OL L 41, 2010 2 16, p. 8.

( *1 ) Informacija, kurią privaloma rinkti ir registruoti duomenų bazėje pagal šio reglamento 118 straipsnį.

( *2 ) Informacija, kurią privaloma rinkti ir registruoti duomenų bazėje pagal šio reglamento 118 straipsnį.

( *3 ) Papildoma informacija, privaloma per uosto valstybės vykdomos kontrolės inspektavimą.

( *4 ) Informacija, kurią privaloma rinkti ir registruoti duomenų bazėje pagal šio reglamento 118 straipsnį.

( *5 ) Papildoma informacija, privaloma per uosto valstybės vykdomos kontrolės inspektavimą.

( *6 ) Informacija, kurią privaloma rinkti ir registruoti duomenų bazėje pagal šio reglamento 118 straipsnį.

( *7 ) Informacija, kurią privaloma rinkti ir registruoti duomenų bazėje pagal šio reglamento 118 straipsnį.