02011R0211 — LT — 01.01.2020 — 007.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 211/2011

2011 m. vasario 16 d.

dėl piliečių iniciatyvos

(OL L 065, 11.3.2011, p.1)

Panaikintas:

 

 

Oficialusis leidinys

Nr.

puslapis

data

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/788 2019 m. balandžio 17 d.

L 130

55

17.5.2019

 
Prieš panaikinimą galiojusią galutinę konsoliduotą versiją galima rasti adresu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02011R0211-20181008